Sony | ICF-DS11IP | Sony ICF-DS11iP DS11iP Dokovací stanice s reproduktorem iPod / iPhone 3GS Návod k obsluze

4-150-697-42(1)
Radiobudík
s dokovací stanicí
Dokovací audio
systém
CZ
SK
Návod k obsluze
Návod na použitie
ICF-DS11iP
© 2011 Sony Corporation
4-150-697-42(1)
Radiobudík
s dokovací stanicí
CZ
Návod k obsluze
ICF-DS11iP
© 2011 Sony Corporation
Vytištěno v České republice
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory na přístroji
novinami, ubrusy na stůl, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy nepokládejte
zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte
přístroj kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako
například vázy.
Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, jako například do knihovny, vestavěné skříně
a na podobná místa.
Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi nadměrnému teplu, jako
například přímému slunečnímu světlu, ohni atd. po delší dobu.
Jelikož zástrčka síťového kabelu slouží pro odpojení přístroje od napájení, připojte přístroj
do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě zjištění jakéhokoliv neobvyklého
provozního stavu přístroje ihned odpojte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky.
Jestliže je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, není přístroj odpojen od napájení, a to
ani ve chvílích, kdy je přístroj vypnutý.
Výrobní štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou uvedeny na spodní straně
přístroje.
UPOZORNĚNÍ
V případě nesprávné výměny baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za
stejný typ.
Upozornění pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích uplatňujících směrnice EU
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
Bezpečnostní upozornění
 Pro napájení přístroje používejte pouze zdroj napájení, který odpovídá specifikacím
uvedeným v části „Technické údaje“.
 Jelikož reproduktor obsahuje silný magnet, neponechávejte osobní platební karty
s magnetickým proužkem nebo mechanické náramkové hodinky v blízkosti tohoto
přístroje, aby nedošlo k poškození vlivem magnetického pole.
2-CZ
 Neponechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou například radiátory nebo
výstupy teplého vzduchu, nebo v místech, kam dopadá přímé sluneční světlo nebo kde se
vyskytuje nadměrná prašnost, mechanické otřesy či nárazy.
 Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby nedocházelo k nárůstu teploty uvnitř přístroje.
Nestavte přístroj na měkké povrchy (koberečky, přikrývky atd.) nebo do blízkosti materiálů
(záclony atd.), které by mohly blokovat větrací otvory.
 V případě, že se dovnitř přístroje dostane jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte přístroj
od sítě a před dalším používáním jej nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem.
 K čištění skříňky přístroje použijte měkký hadřík mírně navlhčený v jemném čisticím
prostředku.
 Během bouřky se nikdy nedotýkejte kabelu externí FM antény. Kromě toho ihned
odpojte síťový kabel od přístroje.
POZNÁMKY K LITHIOVÉ BATERII
 Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii suchým hadříkem.
 Při vkládání baterie dbejte na dodržení správné polarity.
 Nedržte baterii kovovými pinzetami, protože by mohlo dojít ke zkratu.
Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení (platí v zemích
Evropské unie a dalších evropských zemích se systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem
nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba
tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace
takového elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku
předejdete možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace při likvidaci
tohoto výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství: dálkový ovladač
Likvidace starých baterií (platí v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se systémem tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená, že s baterií
dodávanou k tomuto výrobku nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol doplněn chemickým symbolem. Chemické
symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace při likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
3-CZ
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti, funkčnosti nebo zachování integrity dat
trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla být vyměňována pouze
kvalifikovaným servisním technikem.
Pro zajištění správné likvidace baterie odneste výrobek na konci jeho životnosti na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující postup pro bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie se prosím
obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde
jste výrobek zakoupili.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho přístroje, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Funkce








Kompatibilní s přístroji iPod/iPhone
Usínání nebo buzení pomocí přístroje iPod/rádia/bzučáku
Snadno nastavitelný budík A-B
Možnost nastavení budíku na 2-5-7 dnů
Ovládání jasu LCD displeje
MEGA BASS
MEGA Xpand
Bezdrátový dálkový ovladač
4-CZ
Připojení antény
Připojení smyčkové antény pro pásmo AM
Tvar a délka antény jsou určeny pro příjem AM signálů. Nepokoušejte se anténu rozebrat
ani smotat.
1 Z plastového stojánku vyjměte pouze rámovou část.
2 Sestavte anténu.
3 Připojte vodiče ke svorkám AM ANTENNA na zadní straně přístroje.
Odpojení smyčkové antény pro pásmo AM
Stlačte západku a vytáhněte vodiče ze svorek.
Nastavení smyčkové antény pro pásmo AM
Najděte vhodné umístění a orientaci antény tak, aby bylo dosaženo optimálního příjmu.
 Neumísťujte smyčkovou anténu pro pásmo AM do blízkosti přístroje nebo jiného AV
zařízení, protože by mohl vznikat šum.
5-CZ
Rada
Nastavte směr smyčkové antény pro pásmo AM tak, abyste dosáhli co nejlepšího příjmu
AM vysílání.
Příprava dálkového ovladače
Před prvním použitím dálkového ovladače odstraňte ochrannou fólii.
Doba pro výměnu baterie
Při normálním způsobu používání by měla baterie (CR2025) vydržet přibližně 6 měsíců.
Pokud již nelze přístroj dálkovým ovladačem dále ovládat, vyměňte baterii za novou.

CR2025
Poznámky
 Nepokoušejte se baterii nabíjet.
 Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte baterii, abyste předešli
možnému poškození způsobenému vytečením elektrolytu a korozí.
6-CZ
Tlačítka  a VOL + (Hlasitost) jsou opatřena výstupkem.
7-CZ
Záložní baterie
Aby byl zachován přesný čas, je tento přístroj vybaven baterií CR2032, která slouží jako
záložní zdroj napájení.
Tato baterie udržuje hodiny a budík v chodu, pokud dojde k výpadku síťového napájení.
Poznámka pro zákazníky v Evropě
Hodiny jsou přednastaveny výrobcem a napájeny vestavěnou baterií Sony CR2032. Jestliže
se na displeji po prvním připojení přístroje k síťovému napájení zobrazí nápis „0:00“, může
být příčinou vybitá baterie. V takovém případě se prosím obraťte na vašeho prodejce Sony.
Vestavěná baterie CR2032 je součástí výrobku a vztahuje se na ni záruka.
Pro uplatnění nároků na záruku je třeba prodejci Sony předložit k nahlédnutí tento
odstavec „Poznámka pro zákazníky v Evropě“.
Doba pro výměnu baterie
Jestliže je baterie vybitá, zobrazí se na displeji indikátor „“.
Pokud je baterie vybitá a dojde k výpadku síťového napájení, bude resetováno nastavení
aktuálního času i budíku.
Vyměňte baterii za novou lithiovou baterii Sony CR2032. Při použití jiné baterie hrozí
nebezpečí požáru nebo výbuchu.
Výměna baterie
1 Nechejte přístroj připojený k síti, pomocí šroubováku odšroubujte šroubek na
2
3
4
krytu baterie na spodní straně přístroje a potom kryt otevřete (viz obrázek
).
Vložte novou baterii pólem  směrem nahoru (viz obrázek ).
Zavřete kryt baterie a zajistěte jej pomocí šroubku (viz obrázek ).
Stiskněte tlačítko iPod & iPhone , RADIO BAND (Vlnové pásmo),
AUDIO IN (Audio vstup) nebo SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení
buzení/datum/zrušení časovače vypnutí), aby indikátor „“ zmizel
z displeje.
Poznámka
Při výměně baterie neodpojujte zástrčku síťového kabelu ze síťové zásuvky. V opačném
případě bude resetováno nastavení kalendáře, aktuálního času, budíku a stanic na
předvolbách.
8-CZ


Tlačítko RESET
CR2032

Pokud není po výměně baterie zobrazen na displeji
správný čas (reset)
Pomocí předmětu se špičatým koncem stiskněte tlačítko RESET. Tlačítko RESET se
nachází uvnitř malého otvoru umístěného pod krytem baterie (viz obrázek ).
9-CZ
První nastavení hodin
Aktuální datum a čas jsou přednastaveny výrobcem a pro jejich zachování slouží záložní
baterie. Při prvním použití přístroje tedy stačí pouze připojit přístroj k síti a vybrat časové
pásmo.
1 Připojte přístroj k síti.
Na displeji se zobrazí aktuální časové pásmo CET (středoevropský čas).
2 Podržte stisknuté tlačítko
TIME ZONE (Časové pásmo) aspoň 2 sekundy.
Na displeji bude blikat číslo oblasti „1“.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času) + nebo
– vyberte požadované číslo, a to následovně:
Číslo oblasti
Časové pásmo
1 (výchozí nastavení)
Středoevropský čas/středoevropský letní čas
2
Východoevropský čas/východoevropský letní čas
0
4 Stisknutím tlačítka
Západoevropský čas/západoevropský letní čas
TIME ZONE (Časové pásmo) potvrďte nastavení.
Poznámka
Přestože jsou hodiny nastaveny výrobcem správně, může být vlivem skladování a přepravy
zobrazen chybný čas. Pokud je to nutné, nastavte hodiny na správný čas postupem
uvedeným v části „Ruční nastavení hodin“.
Přechod na letní čas
Tento přístroj automaticky nastaví letní čas.
Při přechodu na letní čas se na displeji zobrazí indikátor „ “, který po skončení období
letního času automaticky zmizí.
Automatické nastavení letního času vychází z greenwichského času (GMT - Greenwich
Mean Time).
10-CZ
Číslo oblasti 0:
 Letní čas začíná: v 1:00 ráno poslední neděli v březnu.
 Zimní čas začíná: ve 2:00 ráno poslední neděli v říjnu.
Číslo oblasti 1:
 Letní čas začíná: ve 2:00 ráno poslední neděli v březnu.
 Zimní čas začíná: ve 3:00 ráno poslední neděli v říjnu.
Číslo oblasti 2:
 Letní čas začíná: ve 3:00 ráno poslední neděli v březnu.
 Zimní čas začíná: ve 4:00 ráno poslední neděli v říjnu.
Zrušení automatického nastavení letního času během období letního času
Funkci automatického nastavení letního času můžete zrušit.
Během zobrazení hodin podržte současně stisknutá tlačítka CLOCK (Hodiny) a SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/zrušení časovače vypnutí) aspoň
2 sekundy.
Na displeji se zobrazí indikátor „ “ a nápis „OFF“ (Vypnuto). Automatické nastavování
letního času je zrušeno a na displeji se opět zobrazí hodiny.
Poznámky
 Změna času na letní čas a naopak pomocí funkce automatického nastavení letního času
tohoto přístroje (viz výše) závisí na mnoha okolnostech a zákonech v jednotlivých
zemích/oblastech. Pokud funkce automatického nastavení letního času nepracuje podle
vašich požadavků, zrušte ji a nastavte letní čas ručně podle potřeby. Uživatelé žijící
v zemi, kde není zaveden letní čas, musí před použitím přístroje zrušit funkci
automatického nastavení letního času.
 Pro opětovnou aktivaci funkce automatického nastavení letního času podržte současně
stisknutá tlačítka CLOCK (Hodiny) a SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/
datum/zrušení časovače vypnutí) aspoň 2 sekundy.
Na displeji se zobrazí indikátor „ “ a nápis „ON“ (Zapnuto). Automatické nastavování
letního času je aktivováno a na displeji se opět zobrazí hodiny.
11-CZ
Ruční nastavení hodin
1 Připojte přístroj k síti.
2 Podržte stisknuté tlačítko CLOCK (Hodiny), dokud nezačne blikat indikace
roku.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času) + nebo
– nastavte rok.
4 Stiskněte tlačítko CLOCK (Hodiny).
5 Zopakujte kroky 3 a 4 pro nastavení měsíce, dne, hodin a minut a stiskněte
tlačítko CLOCK (Hodiny).
Sekundy začnou běžet od nuly.
Poznámky
 Pokud během nastavování hodin nestisknete žádné tlačítko po dobu přibližně 1 minuty,
bude režim nastavování hodin zrušen.
 Tento přístroj obsahuje funkci kalendáře. Pokud je nastaveno datum, automaticky se
zobrazí den týdne.
MON = pondělí, TUE = úterý, WED = středa, THU = čtvrtek, FRI = pátek,
SAT = sobota, SUN = neděle
Zobrazení roku a data
Jedním stisknutím tlačítka SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/
zrušení časovače vypnutí) (SNOOZE (Odložení buzení) na dálkovém ovladači)
zobrazte datum a dalším stisknutím zobrazte rok.
Po uplynutí několika sekund se na displeji opět automaticky zobrazí aktuální čas.
Nastavení jasu displeje
Stisknutím tlačítka
BRIGHTNESS (Jas) můžete nastavit některou ze tří úrovní jasu.
Vysoká
(výchozí nastavení)
Střední
Nízká
I při výběru nízké úrovně jasu bude během činnosti budíku nastavena střední úroveň.
12-CZ
Ovládání rádia
–Ruční ladění
1 Stisknutím tlačítka RADIO BAND (Vlnové pásmo) zapněte rádio.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka RADIO BAND (Vlnové pásmo) vyberte
požadované vlnové pásmo.
Po každém stisknutí se bude vlnové pásmo měnit následujícím způsobem:
FM1
AM
FM2
Pásma FM1 a FM2 představují stejná frekvenční pásma.
3 Stisknutím tlačítka TUNING (Ladění) + nebo – (TUNE (Ladění) + nebo – na
dálkovém ovladači) nalaďte požadovanou stanici.
4 Stisknutím tlačítka VOLUME (Hlasitost) + nebo – (VOL (Hlasitost) + nebo
– na dálkovém ovladači) nastavte hlasitost.
Pro vypnutí rádia stiskněte tlačítko OFF (Vypnutí).
Poznámka
Frekvence se v pásmu FM zobrazuje s krokem 0,1 MHz. Například frekvence 88,00
a 88,05 MHz budou zobrazeny jako „88,0 MHz“.
Ladění stanice
Přístroj umožňuje automatické vyhledání AM nebo FM stanic.
1 Proveďte kroky 1 a 2 v části „Ruční ladění“ a vyberte pásmo AM nebo FM.
2 Podržte stisknuté tlačítko TUNING (Ladění) + nebo – (TUNE (Ladění) +
nebo – na dálkovém ovladači).
+ : vyhledávání směrem k vyšším frekvencím v daném vlnovém pásmu.
– : vyhledávání směrem k nižším frekvencím v daném vlnovém pásmu.
Vyhledávání se spustí od aktuálně naladěné frekvence. Jakmile je nalezena stanice,
vyhledávání se zastaví.
3 Stisknutím tlačítka VOLUME (Hlasitost) + nebo – (VOL (Hlasitost) + nebo
– na dálkovém ovladači) nastavte hlasitost.
–Stanice na předvolbách
Přístroj umožňuje uložit na předvolby 10 stanic v pásmu FM (5 stanic v pásmu FM1
a 5 stanic v pásmu FM2) a 5 stanic v pásmu AM.
Uložení stanice na předvolbu
1 Proveďte kroky 1 až 4 v části „Ruční ladění“ a nalaďte požadovanou stanici.
2 Podržte stisknuté požadované tlačítko STATION SELECT PRESET
(Výběr/uložení stanice na předvolbu) 1 až 5, dokud nepřestane blikat
číslo předvolby a nezačne svítit.
13-CZ
Příklad: Uložení stanice s frekvencí FM 89,8 MHz na číslo předvolby 1.

Po chvíli se na displeji obnoví zobrazení aktuálního času.
Pro uložení další stanice na předvolbu zopakujte výše uvedený postup. Pro změnu
stanice uložené na předvolbě nalaďte požadovanou stanici a podržte stisknuté tlačítko
STATION SELECT PRESET (Výběr/uložení stanice na předvolbu) 1 až 5.
Nová stanice nahradí předchozí stanici uloženou na předvolbě.
Vyvolání stanice na předvolbě
1 Proveďte kroky 1 a 2 v části „Ruční ladění“ a vyberte pásmo AM nebo FM.
2 Stisknutím některého z tlačítek STATION SELECT PRESET (Výběr/
uložení stanice na předvolbu) vyberte požadovanou stanici na předvolbě.
Stanici na předvolbě lze rovněž vybrat stisknutím tlačítka PRESET (Předvolba) + nebo
– na dálkovém ovladači.
3 Stisknutím tlačítka VOLUME (Hlasitost) + nebo – (VOL (Hlasitost) + nebo
– na dálkovém ovladači) nastavte hlasitost.
–Automatické uložení stanic na předvolby
1 Proveďte kroky 1 a 2 v části „Ruční ladění“ a vyberte pásmo AM nebo FM.
2 Podržte stisknuté tlačítko RADIO BAND (Vlnové pásmo), dokud nezačne na
displeji blikat indikátor „AP“.
3 Stiskněte tlačítko DISPLAY/MEMORY (Zobrazení/paměť).
Přístroj automaticky uloží dostupné stanice na předvolby v příslušném pořadí.
Rada
Pro zrušení automatického ukládání stanic na předvolby stiskněte tlačítko OFF/ALARM
RESET (Vypnutí/reset budíku).
14-CZ
Zobrazení čísla předvolby a frekvence aktuální stanice
Jedním stisknutím tlačítka DISPLAY/MEMORY (Zobrazení/paměť) zobrazte číslo
předvolby. Dalším stisknutím zobrazte frekvenci.
Pokud stisknete tlačítko DISPLAY/MEMORY (Zobrazení/paměť) pouze jednou, zobrazí
se přibližně na 2 sekundy číslo předvolby a potom se zobrazí frekvence.
Po chvíli se na displeji obnoví zobrazení aktuálního času.
STATION
SELECT
PRESET
Drátová
anténa pro
pásmo FM
Síťový kabel
Tlačítka STATION SELECT PRESET 3 (Výběr/uložení stanice na předvolbu),
VOLUME + (Hlasitost) a iPod & iPhone  jsou opatřena výstupkem.
15-CZ
Zlepšení příjmu
FM: Plným rozvinutím drátové antény pro pásmo FM zvyšte citlivost příjmu.
AM: Připojte k přístroji dodanou smyčkovou anténu pro pásmo AM. Otáčejte anténou ve
vodorovném směru tak, abyste dosáhli optimálního příjmu.
Poznámky k příjmu rozhlasového vysílání
 Neponechávejte digitální hudební přehrávače nebo mobilní telefony v blízkosti smyčkové
antény pro pásmo AM nebo drátové antény pro pásmo FM, protože by mohlo docházet
k rušení příjmu.
 Při poslechu rádia během připojení přístroje iPhone k tomuto přístroji může docházet
k rušení příjmu rádia.
 Při poslechu rádia během nabíjení přístroje iPod může docházet k rušení příjmu rádia.
Rada
Pokud je příjem rozhlasového vysílání v pásmu FM rušen šumem, zobrazte na displeji
stisknutím tlačítka MODE (Režim) nápis „MONO“. Příjem se změní na monofonní, avšak
zvuk bude čistší.
16-CZ
Ovládání přístroje iPod
Přístroj iPod můžete připojit k tomuto přístroji a přehrávat uloženou hudbu. Používání přístroje
iPod je popsáno v návodu k obsluze vašeho přístroje iPod.
Pokud používáte přístroj iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS nebo iPhone 4, nasaďte nejdříve dodaný
univerzální dokovací adaptér pro přístroj iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS nebo iPhone 4.
Číslo adaptéru (,  nebo ) je uvedeno na spodní straně dodaných univerzálních
dokovacích adaptérů. Adaptér  je určen pro přístroj iPhone, adaptér  je určen pro
přístroj iPhone 3G a iPhone 3GS a adaptér  je určen pro přístroj iPhone 4. Před použitím
adaptéru zkontrolujte jeho číslo.
Univerzální dokovací adaptér



Poznámky
 Při připojování přístroje iPod použijte univerzální dokovací adaptér dodaný s vaším
přístrojem iPod nebo běžně dostupný adaptér od společnosti Apple Inc.
 Konektor tohoto přístroje je určen výhradně pro použití s přístrojem iPod. Ostatní
zařízení, která nepodporují připojení k tomuto konektoru, připojte pomocí dodaného
audio kabelu do konektoru AUDIO IN (Audio vstup) na přístroji.
 Společnost Sony nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uložených
na přístroji iPod, které vzniklo v důsledku používání přístroje iPod připojeného k tomuto
výrobku.
 Podrobné informace o podmínkách týkajících se okolního prostředí pro používání
vašeho přístroje iPod najdete na webových stránkách společnosti Apple Inc.
1 Nasaďte adaptér pro váš přístroj iPod/iPhone.
2 Připojte váš přístroj iPod/iPhone do konektoru na přístroji.
3 Stiskněte tlačítko iPod & iPhone .
Přístroj iPod automaticky spustí přehrávání.
17-CZ
Připojený přístroj iPod lze ovládat prostřednictvím tohoto přístroje nebo pomocí
tlačítek na přístroji iPod.
4 Stisknutím tlačítka VOLUME (Hlasitost) + nebo – (VOL (Hlasitost) + nebo
– na dálkovém ovladači) nastavte hlasitost.
Funkce
Vypnutí přístroje iPod
Stiskněte
OFF (Vypnutí) nebo stiskněte a podržte tlačítko iPod
& iPhone 
Pozastavení přehrávání (pauza)
iPod & iPhone 
Dalším stisknutím tlačítka se přehrávání obnoví.
Přechod na následující skladbu
 (vpřed)
Přechod na předchozí skladbu
 (vzad) *
Nalezení požadovaného místa
při současném poslechu zvuku
 (vpřed) nebo  (vzad) během přehrávání
a podržte jej tak dlouho, dokud nenaleznete
požadované místo.
Nalezení požadovaného místa
 (vpřed) nebo  (vzad) během pozastavení
při současném sledování displeje přehrávání a podržte jej tak dlouho, dokud
nenaleznete požadované místo.
Návrat do předchozí nabídky
MENU (Nabídka) **
Výběr položky nabídky nebo
 (nahoru)/ (dolů) **
skladby pro přehrávání
Potvrzení výběru v nabídce nebo ENTER (Potvrzení) **
spuštění přehrávání
Nastavení režimu náhodného
MODE (Režim)
přehrávání
* Stisknutím tlačítka během přehrávání se vrátíte na začátek aktuální skladby. Pro výběr
předchozí skladby stiskněte tlačítko dvakrát.
** Tyto funkce jsou dostupné pouze při používání dodaného dálkového ovladače.
Poznámky
 Připojování nebo odpojování přístroje iPod provádějte v úhlu odpovídajícímu úhlu
konektoru na tomto přístroji. Pro zabránění poškození konektoru neotáčejte přístroj
iPod a ani jej nenaklánějte.
 Nepřenášejte tento přístroj s připojeným přístrojem iPod. V takovém případě by mohlo
dojít k poruše funkce.
 Při připojování nebo odpojování přístroje iPod uchopte jednou rukou dokovací stanici
a dejte pozor, abyste omylem nestiskli ovládací tlačítka na přístroji iPod.
 Před odpojením přístroje iPod pozastavte přehrávání.
Použití přístroje jako nabíječky baterie
Přístroj lze rovněž použít jako nabíječku baterie.
Nabíjení se zahájí po připojení přístroje iPod.
Stav nabíjení bude zobrazen na displeji přístroje iPod. Podrobné informace najdete
v návodu k obsluze vašeho přístroje iPod.
18-CZ
Autorská práva
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch jsou obchodní značky společnosti Apple
Inc. registrované v USA a dalších zemích.
Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že elektronické příslušenství
bylo navrženo speciálně pro připojení k přístroji iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci
výrobce, že splňuje funkční požadavky Apple. Společnost Apple neodpovídá za správný
provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy.
Uvědomte si prosím, že používání tohoto příslušenství s přístrojem iPod nebo iPhone
může ovlivnit bezdrátový výkon.
Nastavení budíku
Tento přístroj je vybaven 3 režimy budíku — iPod, rádio a bzučák. Před nastavením budíku
zajistěte, aby byly nastaveny hodiny (viz část „První nastavení hodin“).
Nastavení budíku
1 Podržte stisknuté tlačítko
ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Na displeji se zobrazí nápis „WAKE UP“ (Buzení) a bude blikat indikace hodin.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času) + nebo
– zobrazte požadovanou hodinu.
Pro rychlý výběr hodin podržte tlačítko TIME SET (Nastavení hodin) + nebo –
stisknuté.
3 Stiskněte tlačítko
ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Bude blikat indikace minut.
4 Zopakujte krok 2 a nastavte minuty.
5 Stiskněte tlačítko ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Bude blikat indikace dnů v týdnu.
6 Zopakujte krok 2 a nastavte dny v týdnu.
Můžete vybrat některou z následujících 3 možností:
Každý den: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
Pracovní dny: MON TUE WED THU FRI
Víkend: SAT SUN
7 Stiskněte tlačítko
ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Budete moci nastavit režim budíku.
8 Opakovaným stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času) + nebo
– zobrazte požadovaný režim budíku.
Můžete vybrat některou z následujících 5 možností: „iPod“, „FM1“, „FM2“, „AM“ nebo
„BUZZER“ (Bzučák). Nastavte režim budíku následovně:
– iPod: viz část „ Nastavení buzení přístrojem iPod“,
– FM1, FM2 nebo AM: viz část „ Nastavení radiobudíku“,
– BUZZER (Bzučák): viz část „ Nastavení bzučákového budíku“.
19-CZ
 Nastavení buzení přístrojem iPod
1 Proveďte kroky 1 až 8 v části „Nastavení budíku“.
2 Stisknutím tlačítka ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B vyberte
režim budíku „iPod“.
Na displeji se zobrazí nápis „VOLUME“ (Hlasitost).
3 Stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času) + nebo – nastavte hlasitost.
4 Stiskněte tlačítko ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Nastavení se uplatní.
5 Pokud se na displeji nezobrazí indikátor budíku „A“ nebo „B“, znovu stiskněte
tlačítko
ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
V nastaveném čase se spustí přehrávání hudby z přístroje iPhone.
Při použití přístroje iPod touch/iPhone
 Pro buzení prostřednictvím hudby uložené v přístroji iPod touch/iPhone nejdříve
připojte přístroj iPod touch/iPhone k tomuto přístroji, provedením výše uvedených
kroků nastavte čas buzení a potom vyberte funkci přehrávání hudby.
 Pokud po dokončení nastavení budíku v režimu iPod vypnete napájení přístroje iPod
touch/iPhone před jeho připojením k tomuto přístroji, nebude režim budíku iPod
pracovat.
 Nastavení radiobudíku
1 Proveďte kroky 1 až 8 v části „Nastavení budíku“.
2 Stisknutím tlačítka ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B vyberte
vlnové pásmo („FM1“, „FM2“ nebo „AM“).
Na displeji bude blikat číslo předvolby.
3 Stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času) + nebo – vyberte
požadované číslo předvolby nebo „– –“.
„– –“ představuje naposledy naladěnou stanici.
4 Stiskněte tlačítko
ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Na displeji se zobrazí nápis „VOLUME“ (Hlasitost).
5 Stisknutím tlačítka TIME SET (Nastavení času) + nebo – nastavte hlasitost.
6 Stiskněte tlačítko ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Nastavení se uplatní.
7 Pokud se na displeji nezobrazí indikátor budíku „A“ nebo „B“, znovu stiskněte
tlačítko
ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Rádio se zapne v nastaveném čase.
20-CZ
 Nastavení bzučákového budíku
1 Proveďte kroky 1 až 8 v části „Nastavení budíku“.
2 Stisknutím tlačítka ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B vyberte
režim budíku „BUZZER“ (Bzučák).
Nastavení se uplatní.
3 Pokud se na displeji nezobrazí indikátor budíku „A“ nebo „B“, znovu stiskněte
tlačítko
ALARM SET (Nastavení budíku) A nebo B.
Bzučák se spustí v nastaveném čase.
Poznámka
U bzučákového budíku nelze nastavit hlasitost.
Kontrola nastavení času buzení
Stiskněte tlačítko TIME SET (Nastavení času) + nebo –. Nastavení se zobrazí asi na
4 sekundy.
Změna nastavení času buzení
Pro posunutí času buzení směrem vpřed podržte stisknuté tlačítko TIME SET (Nastavení
času) + aspoň 2 sekundy. Pro posunutí času buzení směrem vzad podržte stisknuté tlačítko
TIME SET (Nastavení času) – aspoň 2 sekundy.
Po uvolnění tlačítka bude asi 2 sekundy blikat změněný čas. Pro opětovnou změnu času
buzení znovu stiskněte tlačítko TIME SET (Nastavení času) + nebo – během těchto
2 sekund. V opačném případě bude změna nastavení zobrazená na displeji uložena.
Jestliže si chcete ještě několik minut zdřímnout
Stiskněte tlačítko SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/zrušení
časovače vypnutí) (SNOOZE (Odložení buzení) na dálkovém ovladači).
Zvuk budíku se vypne, ale po 10 minutách se automaticky opět zapne.
Dobu odložení buzení můžete změnit opakovaným stisknutím tlačítka SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/zrušení časovače vypnutí) (SNOOZE (Odložení
buzení) na dálkovém ovladači) během 4 sekund.
Maximální doba pro odložení buzení je 60 minut.
Pro ukončení funkce odložení buzení stiskněte tlačítko OFF/ALARM RESET (Vypnutí/
reset budíku) (OFF (Vypnutí) na dálkovém ovladači).
Ukončení budíku
Pro ukončení budíku stiskněte tlačítko OFF/ALARM RESET (Vypnutí/reset budíku)
(OFF (Vypnutí) na dálkovém ovladači).
Budík se znovu aktivuje následující den ve stejný čas.
Vypnutí budíku
Stiskněte tlačítko ALARM ON/OFF (Zapnutí/vypnutí budíku) A nebo B pro skrytí
indikátoru budíku A nebo B.
Zapnutí budíku
Stiskněte tlačítko ALARM ON/OFF (Zapnutí/vypnutí budíku) A nebo B pro zobrazení
indikátoru budíku A nebo B.
21-CZ
Poznámky
 Pokud při dosažení času buzení a nastavení režimu budíku na „iPod“ není přístroj iPod
připojen, bude znít zvuk bzučáku.
 První a poslední den období letního času bude funkce budíku pracovat obvyklým
způsobem. Pokud je tedy aktivována funkce automatického nastavení letního času
a budík je nastaven na čas, který bude při přechodu na letní čas přeskočen, budík
nezazní. Pokud je naopak budík nastaven na čas, který se při přechodu na zimní čas
opakuje, zazní budík dvakrát.
 Pokud je pro oba budíky A i B nastaven stejný čas, bude mít přednost budík A.
 Pokud není během činnosti budíku provedena žádná operace, ukončí se budík po
uplynutí asi 60 minut.
Pokud dojde k výpadku napájení
Pokud dojde k výpadku napájení, bude budík pracovat tak dlouho, dokud nedojde
k úplnému vybití baterie. Některé funkce však budou ovlivněny, a to následujícím
způsobem:
 Podsvícení se nerozsvítí.
 Pokud je režim budíku nastaven na iPod nebo rádio, automaticky se změní na režim
bzučáku.
 Pokud nestisknete tlačítko OFF/ALARM RESET (Vypnutí/reset budíku), bude budík
znít přibližně 5 minut.
 Pokud se na displeji zobrazí indikátor „“, nebude budík v případě výpadku napájení
pracovat. Jestliže se zobrazí indikátor „“, vyměňte baterii.
 Při výpadku napájení nelze nastavit funkci odložení buzení. Pokud došlo k výpadku
napájení až po aktivaci funkce odložení buzení, nebude tato funkce pracovat.
 Během výpadku napájení zazní každý budík v nastaveném čase pouze jednou.
Nastavení časovače vypnutí
Díky časovači vypnutí můžete usínat při poslechu hudby atd. Přístroj po uplynutí
nastavené doby automaticky zastaví přehrávání nebo vypne rádio.
1 Jestliže je přístroj zapnutý, stiskněte tlačítko SLEEP (Časovač vypnutí).
Na displeji se zobrazí nápis „SLEEP“ (Časovač vypnutí) a bude blikat časový interval.
2 Stisknutím tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) nastavte požadovaný časový
interval.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) se bude časový interval měnit
následovně:
90
60
30
15
Vypnuto
Po dokončení nastavení časového intervalu a uvolnění tlačítka SLEEP (Časovač
vypnutí) se asi za 4 sekundy opět zobrazí na displeji hodiny a časovač vypnutí se
spustí.
Přístroj bude zapnutý do uplynutí nastaveného časového intervalu a potom se vypne.
22-CZ
Vypnutí přístroje před uplynutím nastaveného časového intervalu
Stiskněte tlačítko SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/zrušení
časovače vypnutí) (SNOOZE (Odložení buzení) na dálkovém ovladači) nebo tlačítko
OFF/ALARM RESET (Vypnutí/reset budíku) (OFF (Vypnutí) na dálkovém ovladači).
Změna nastavení časovače vypnutí
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) můžete vybrat požadované
nastavení časovače vypnutí, i pokud byl již časovač vypnutí aktivován.
Zrušení časovače vypnutí
Opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP (Časovač vypnutí) vyberte v kroku 2 možnost
„OFF“ (Vypnuto).
Další užitečné funkce
Nastavení efektu MEGA Xpand
Stiskněte tlačítko MEGA Xpand. Na displeji se zobrazí nápis „MEGA Xpand“. Můžete tak
dosáhnout efektu rozšíření zvukového pole. Dalším stisknutí tlačítka obnovíte normální
zvuk.
Zdůraznění basů
Stiskněte tlačítko MEGA BASS. Na displeji se zobrazí nápis „MEGA BASS“. Můžete tak
dosáhnout basového efektu pro získání kvalitního zvuku. Dalším stisknutí tlačítka obnovíte
normální zvuk.
Připojení externích zařízení
Poslech zvuku
1 Pomocí audio kabelu (součást příslušenství) propojte konektor AUDIO IN
(Audio vstup) na přístroji s výstupním linkovým konektorem nebo
konektorem sluchátek na externím zařízení.
Audio kabel
(součást příslušenství)
K externímu
zařízení
23-CZ
2 Stisknutím tlačítka AUDIO IN (Audio vstup) zobrazte nápis „AUDIO IN“
(Audio vstup).
3 Spusťte přehrávání na zařízení připojeném do konektoru AUDIO IN (Audio
vstup).
4 Stisknutím tlačítka VOLUME (Hlasitost) + nebo – (VOL (Hlasitost) + nebo
– na dálkovém ovladači) nastavte hlasitost.
Návrat do režimu rádia
Stiskněte tlačítko RADIO BAND (Vlnové pásmo).
Na displeji se zobrazí číslo předvolby a potom frekvence poslední stanice.
Návrat do režimu přístroje iPod
Stiskněte tlačítko iPod & iPhone .
Ukončení poslechu
Stiskněte tlačítko OFF/ALARM RESET (Vypnutí/reset budíku) (OFF (Vypnutí) na
dálkovém ovladači) a zastavte přehrávání na připojeném zařízení.
Poznámky
 Přečtěte si rovněž návod k obsluze připojeného zařízení.
 Dodaný audio kabel nemusí být možné u některých externích zařízení použít.
V takovém případě použijte kabel vhodný pro vaše externí zařízení.
 Při poslechu rádia během připojení externího zařízení vypněte připojené zařízení, abyste
zabránili vzniku šumu. Pokud se objeví šum, přestože je externí zařízení vypnuté,
odpojte jej a umístěte do větší vzdálenosti od přístroje.
24-CZ
Řešení problémů
Pokud se nepodaří problém odstranit ani po provedení níže uvedených opatření, obraťte se
na vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Po výpadku napájení bliká na hodinách údaj „0:00“.
 Baterie je vybitá. Vyměňte baterii. Vyjměte starou baterii a vložte novou baterii.
Rádio, přístroj iPod nebo bzučákový budík se v nastaveném čase buzení nespustí.
 Zkontrolujte, zda je na displeji zobrazen indikátor budíku „A“ nebo „B“.
Rádio, přístroj iPod nebo bzučákový budík se v nastaveném čase buzení spustí,
ale není slyšet žádný zvuk.
 Zkontrolujte nastavení hlasitosti budíku.
Z přístroje iPod není slyšet žádný zvuk.
 Ujistěte se, že je přístroj iPod správně připojen.
 Nastavte hlasitost pomocí tlačítek VOLUME (Hlasitost).
Přístroj iPod nelze ovládat prostřednictvím tohoto přístroje.
 Ujistěte se, že je přístroj iPod správně připojen.
Přístroj iPod nelze nabíjet.
 Ujistěte se, že je přístroj iPod správně připojen.
Při přechodu na letní čas se nastavení hodin automaticky nezmění.
 Ujistěte se, že jsou hodiny nastaveny správně.
 Pro aktivaci funkce automatického nastavení letního času podržte současně stisknutá
tlačítka CLOCK (Hodiny) a SNOOZE/DATE/SLEEP OFF (Odložení buzení/datum/
zrušení časovače vypnutí) aspoň 2 sekundy.
25-CZ
Technické údaje
Zobrazení času
24hodinový formát
Část přístroje iPod
Stejnosměrný výstup: 5 V
Max.: 500 mA
Část radiopřijímače
Frekvenční rozsah
Vlnové pásmo
Frekvence
Krok ladění
FM
87,5 MHz – 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz – 1 602 kHz
9 kHz
Obecné údaje
Reproduktor
Průměr přibližně 5,7 cm, 6 Ω
Vstup
Konektor AUDIO IN (Audio vstup) (stereo mini konektor ø 3,5 mm)
Výstupní výkon
3,5 W + 3,5 W (při harmonickém zkreslení 10 %)
Požadavky na napájení
230 V střídavých, 50 Hz
Záložní zdroj pro napájení hodin: baterie 3 V stejnosměrných, CR2032 (1)
Rozměry
Přibližně 290,5 mm × 152,0 mm × 139,5 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků
Hmotnost
Přibližně 2,0 kg včetně zdroje napájení
Dodávané příslušenství
Dálkový ovladač (1)
Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
Audio kabel (1)
Univerzální dokovací adaptér pro iPhone (1)
Univerzální dokovací adaptér pro iPhone 3G a iPhone 3GS (1)
Univerzální dokovací adaptér pro iPhone 4 (1)
Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
26-CZ
Kompatibilní modely přístrojů iPod/iPhone
Kompatibilní modely přístrojů iPod/iPhone jsou uvedeny níže. Před použitím aktualizujte
software vašeho přístroje iPod/iPhone na nejnovější verzi.
iPod touch
3. generace
iPod touch
2. generace
iPod nano
5. generace
(videokamera)
iPod nano
4. generace
(video)
iPod nano
2. generace
(hliník)
iPod nano
1. generace
iPod
4. generace
(barevný displej)
iPod
4. generace
iPod touch
1. generace
iPod nano
3. generace
(video)
iPod
5. generace
(video)
iPod classic
27-CZ
iPod mini
iPhone 4
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone
Poznámky
 V tomto návodu k obsluze se označení „iPod“ používá jako všeobecný termín pro funkce
iPod na přístrojích iPod a iPhone, pokud není v textu nebo na obrázcích uvedeno jinak.
 Konektor tohoto přístroje je určen výhradně pro použití s přístrojem iPod. Ostatní
zařízení, která nepodporují připojení k tomuto konektoru, připojte pomocí dodaného
audio kabelu do konektoru AUDIO IN (Audio vstup) na přístroji.
 Společnost Sony nepřebírá žádnou odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uložených
na přístroji iPod, které vzniklo v důsledku používání přístroje iPod připojeného k tomuto
výrobku.
28-CZ
4-150-697-42(1)
Dokovací
audio systém
Návod na použitie
ICF-DS11iP
© 2010 Sony Corporation
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby sa predišlo prehriatiu zariadenia
a následnému vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami,
obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie
neumiestňujte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, zariadenie chráňte
pred účinkami vody (kvapkanie, špliechanie
atď.) a na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie / akumulátor (nainštalované batérie
alebo akumulátor) nevystavujte dlhý čas
nadmernému teplu ako napríklad priamemu
slnečnému žiareniu, ohňu alebo podobne.
Zariadenie umiestnite tak, aby bolo možné
v prípade problémov sieťovú šnúru ihneď
odpojiť od elektrickej siete. Ak nastanú
problémy a zariadenie nefunguje štandardne,
okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej
siete.
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
Identifikačný štítok a dôležité bezpečnostné
informácie sú umiestnené na spodnej strane
skrinky.
V prípade akýchkoľvek otázok alebo
problémov ohľadom zariadenia sa obráťte
na najbližšieho predajcu Sony.
Bezpečnostné
upozornenia
 Zariadenie používajte len pri napájaní
uvedenom v časti “Technické údaje”.
 Reproduktor obsahuje silný magnet.
Do blízkosti zariadenia neumiestňujte
kreditné karty s magnetickým záznamom ani
ručičkové hodinky atď. Predídete tak ich
prípadnému poškodeniu magnetom
reproduktora.
 Zariadenie nenechávajte v blízkosti
tepelných zdrojov, akými sú radiátor alebo
klimatizačné potrubie, ani na miestach
vystavených priamemu slnečnému žiareniu,
mechanickým otrasom alebo nárazom.
 Umožnite dostatočné prúdenie vzduchu
okolo zariadenia, aby nedošlo k jeho
prehrievaniu. Zariadenie neumiestňujte
na mäkký povrch (deka, perina atď.) ani
do blízkosti textílií (záclony, závesy), ktoré by
mohli zakryť ventilačné otvory.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo tekutiny do zariadenia odpojte
napájanie zariadenia a pred ďalším
používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
 Povrch zariadenia čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou v slabom
roztoku čistiaceho prostriedku.
 Počas búrky sa nikdy nedotýkajte kábla
externej FM antény. Okamžite tiež odpojte
sieťovú šnúru zariadenia od elektrickej siete.
POZNÁMKY K LÍTIOVEJ BATÉRII
 Pre zaistenie dobrého kontaktu utrite
batériu suchou handričkou.
 Pri inštalácii batérie dávajte pozor
na polaritu batérie.
 S batériou nemanipulujte pomocou kovovej
pinzety, inak môže dôjsť ku skratu.
UPOZORNENIE
Ak dôjde k nesprávnemu nainštalovaniu
batérie, môže dôjsť k explózii. Používajte
rovnaký typ batérie.
2-SK
Informácia pre spotrebiteľov:
Nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
aplikujúcich legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom služieb alebo záručných
záležitostí použite adresy uvedené
v samostatnom servisnom alebo záručnom liste.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore / batérii alebo
na jeho obale upozorňuje, že
akumulátor / batériu nie je možné likvidovať
v netriedenom komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch / batériách sa môže
tento symbol používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické symboly
pre ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú
na akumulátory / batérie obsahujúce viac než
Likvidácia starých elektrických 0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.
a elektronických zariadení
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu
(Platí v Európskej únii
akumulátorov / batérií, pomôžete zabrániť
a ostatných európskych
potenciálnemu negatívnemu vplyvu
krajinách so zavedeným
akumulátorov / batérií na životné prostredie
separovaným zberom)
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade
hrozilo pri nesprávnom nakladaní
Tento symbol na výrobku alebo obale
s akumulátormi / batériami. Recyklácia
znamená, že s výrobkom nemôže byť
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
nakladané ako s domovým odpadom.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
Namiesto toho je potrebné ho doručiť
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom / batériou, tento
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné akumulátor / batériu smie vymieňať len
kvalifikovaný servisný pracovník.
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
Pre zabezpečenie správneho nakladania
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
s akumulátorom / batériou odovzdajte
nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska prevádzkujúceho
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu a elektronických zariadení.
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
S ostatnými akumulátormi / batériami
kde ste výrobok zakúpili.
nakladajte v zmysle platných miestnych
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie. predpisov a noriem. Akumulátory a batérie
odovzdajte na vyhradené zberné miesto pre
recykláciu použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo
akumulátorov / batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
3-SK
STATION
SELECT
PRESET
FM drôtová
anténa
Sieťová
šnúra
Tlačidlá STATION SELECT PRESET 3, VOLUME + a iPod & iPhone  majú
hmatový bod.
4-SK
Charakteristické
vlastnosti
 Kompatibilný so zariadeniami iPod / iPhone
 Zaspávanie alebo prebúdzanie zariadením
iPod / rádiom / zvukovým signálom (Buzzer)
 Jednoducho nastaviteľný budík A-B
 Budík nastaviteľný na 2-5-7 dní
 Nastavenie jasu LCD displeja
 MEGA BASS
 MEGA Xpand
 Diaľkové ovládanie
Pripojenie antény
Pripojenie AM rámovej
antény
Tvar a dĺžka antény konštrukčne zodpovedá
príjmu AM signálov. Anténu nerozoberajte,
ani nezvinujte.
1 Z plastového podstavca zložte len rám.
2 Zostavte AM rámovú anténu.
Odpojenie AM rámovej
antény
Stlačte zaisťovací výčnelok konektora
a potiahnite konektor AM rámovej antény.
Nastavenie AM rámovej antény
Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre
anténu tak, aby umožňovala čo najlepší
príjem.
 AM rámovú anténu neumiestňujte
do blízkosti zariadenia ani iných
AV zariadení. Môže vznikať šum.
Rada
Pre kvalitný príjem AM vysielania nastavte
smerovanie AM rámovej antény.
3 Konektor AM rámovej antény zasuňte
do konektora AM ANTENNA v zadnej
časti zariadenia.
5-SK
Príprava diaľkového
ovládania
Pred prvým použitím diaľkového ovládania
odstráňte izolačný prvok.
Poznámka k výmena
batérie
Za normálnych podmienok by batéria
(CR2025) mala vydržať približne šesť
mesiacov. Keď diaľkové ovládanie neovláda
zariadenie, vymeňte batériu za novú.
Tlačidlá  a VOL + majú hmatový bod.

CR2025
Poznámky
 Batériu nenabíjajte.
 Ak neplánujete diaľkové ovládanie dlhší čas
používať, vyberte z neho batériu. Predídete
tak možnému poškodeniu diaľkového
ovládania vytečením batérie a následnou
koróziou.
6-SK
Informácie o záložnej
batérii
V zariadení je za účelom podpory funkcie
hodín vložená záložná batéria CR2032.
Batéria napája hodiny a budík aj pri výpadku
dodávky elektrickej energie.
Informácie pre spotrebiteľov
Hodiny sú od výroby nastavené a sú napájané
predinštalovanou batériou Sony CR2032. Ak sa
pri prvom zapojení zariadenia do elektrickej
zásuvky na displeji zobrazí “0:00”, batéria je
pravdepodobne vybitá. V takom prípade sa
obráťte na vášho predajcu Sony. Predinštalovaná
batéria CR2032 sa považuje za súčasť
zariadenia, a preto sa na ňu vzťahuje aj záruka.
Za účelom uplatnenia si záruky ohľadom tohto
zariadenia, odvolajte sa u predajcu Sony
na časť “Informácie pre spotrebiteľov”
(v tomto návode).
Poznámka k výmene
batérie
4 Stlačením iPod & iPhone ,
RADIO BAND, AUDIO IN alebo
SNOOZE / DATE / SLEEP OFF zrušte
zobrazenie indikátora “” na displeji.
Poznámka
Pri výmene batérie neodpájajte sieťovú šnúru
od elektrickej zásuvky. V opačnom prípade
dôjde k vymazaniu dátumu, aktuálneho času,
budíka a predvolieb rozhlasových staníc.


Ak je batéria vybitá, na displeji sa zobrazí
indikátor “”. V prípade, že dôjde k výpadku
dodávky elektrickej energie a batéria je vybitá,
aktuálne nastavenia času a budíka sa zrušia.
Vymeňte starú lítiovú batériu za novú (Sony
CR2032). Ak použijete inú batériu, môže dôjsť
k vzniku požiaru alebo výbuchu.
Tlačidlo Reset
CR2032
Výmena batérie.
1 Zariadenie nechajte pripojené
2
3
do elektrickej zásuvky, pomocou
skrutkovača odskrutkujte skrutku,
ktorá zaisťuje kryt priestoru pre batériu
na spodku zariadenia a otvorte kryt
priestoru pre batériu (pozri obr. ).
Do priestoru pre batériu vložte novú
batériu s označením  smerom hore
(pozri obr. ).
Zatvorte kryt priestoru pre batériu
a zaistite ho skrutkou (pozri obr. ).

pokračovanie
7-SK
Ak sa po výmene batérie
zobrazuje nesprávny čas
(Reset)
Keď začne letný čas
Tento model automaticky nastavuje letný čas
pomocou funkcie Daylight Saving Time
(letný čas).
Stlačte tlačidlo Reset pomocou vhodného
Pri automatickom aktivovaní funkcie Daylight
Saving Time (letný čas) sa na displeji zobrazí
špicatého predmetu. Tlačidlo Reset je
umiestnené v malom otvore nachádzajúcom sa indikátor “ ” a pri deaktivovaní funkcie
Daylight Saving Time (letný čas) indikátor
v priestore pre batériu (pozri obr. ).
zhasne.
Prvé nastavenie hodín
V tomto zariadení sú už od výroby hodiny
nastavené a sú napájané záložnou batériou.
Jediné čo musíte vykonať je pripojiť zariadenie
do elektrickej siete a zvoliť si časové pásmo.
1 Zariadenie zapojte do elektrickej siete.
Na displeji sa zobrazí CET čas
(stredoeurópsky čas).
2 Na viac ako 2 sekundy zatlačte
a pridržte TIME ZONE.
Na displeji začne blikať číslo oblasti “1”.
3 Stláčaním TIME SET + alebo –
zvoľte vhodné číslo:
Číslo oblasti Časové pásmo
1 (výrobné
nastavenie)
Stredoeurópsky čas /
Letný stredoeurópsky čas
2
Východoeurópsky čas /
Letný východoeurópsky čas
0
Západoeurópsky čas /
Letný západoeurópsky čas
4 Stlačením TIME ZONE vykonajte
nastavenie.
Poznámka
Aj napriek tomu, že sú hodiny od výroby
nastavené na presný čas, počas prepravy alebo
skladovania môže dôjsť k určitým časovým
odchýlkam. V prípade potreby nastavte
hodiny na presný čas podľa postupu v časti
“Manuálne nastavenie hodín”.
8-SK
Nastavenie funkcie Automatic DST /
Summer Time sa riadi časovým pásmom
GMT (Greenwich Mean Time).
Číslo oblasti 0:
 Letný čas začína (aktivuje sa funkcia
Daylight Saving Time): poslednú marcovú
nedeľu o 1:00 AM.
 Štandardný čas začína: poslednú októbrovú
nedeľu o 2:00 AM.
Číslo oblasti 1:
 Letný čas začína (aktivuje sa funkcia
Daylight Saving Time): poslednú marcovú
nedeľu o 2:00 AM.
 Štandardný čas začína: poslednú októbrovú
nedeľu o 3:00 AM.
Číslo oblasti 2:
 Letný čas začína (aktivuje sa funkcia
Daylight Saving Time): poslednú marcovú
nedeľu o 3:00 AM.
 Štandardný čas začína: poslednú októbrovú
nedeľu o 4:00 AM.
Zrušenie funkcie Automatic DST /
Summer Time počas aktivovanej funkcie
letného času Daylight Saving Time
Funkciu Automatic DST / Summer Time
môžete zrušiť.
Pri zobrazených hodinách na viac ako
2 sekundy súčasne zatlačte a pridržte CLOCK
a SNOOZE / DATE / SLEEP OFF.
Na displeji sa zobrazí “ ” a “OFF” (Vyp.),
čo indikuje, že funkcia Automatic DST /
Summer Time bola zrušená. Na displeji sa
zobrazia hodiny.
Poznámky
 Zmena času pomocou funkcie Automatic
DST / Summer Time je v tomto zariadení
(pozri predchádzajúcu časť) podriadená
zmenám situácie a zákonov v príslušnej
krajine / regióne. Ak funkcia nemení čas
1 Zariadenie zapojte do elektrickej siete.
v súlade s príslušným nariadením, zrušte
funkciu Automatic DST / Summer Time a ak 2 Zatlačte a pridržte CLOCK, kým
je to potrebné, manuálne nastavte
na displeji nezačne blikať rok.
zobrazenie DST. Spotrebiteľ, ktorý žije
3
Stláčaním TIME SET + alebo –
v krajine / regióne, ktorá neprechádza
nastavte rok.
na letný čas si musí funkciu Automatic
DST / Summer Time zrušiť ešte pred
4 Stlačte CLOCK.
používaním zariadenia.
 Pre opätovné aktivovanie funkcie Automatic 5 Opakovaním krokov 3 a 4 nastavte
DST / Summer Time na viac ako 2 sekundy
mesiac, deň, hodinu a minúty, potom
súčasne zatlačte a pridržte CLOCK
stlačte CLOCK.
a SNOOZE / DATE / SLEEP OFF.
Hodiny začnú fungovať od 0 sekúnd.
Na displeji sa zobrazí “ ” a “On” (Zap.), čo
Poznámky
indikuje, že funkcia Automatic
 Ak viac ako jednu minútu nestlačíte žiadne
DST / Summer Time bola aktivovaná.
tlačidlo, nastavenie hodín sa zruší.
Na displeji sa zobrazia hodiny.
 V zariadení je nainštalovaný kalendár.
Po nastavení dátumu sa automaticky zobrazí
deň v týždni.
MON = pondelok, TUE = utorok,
WED = streda, THU = štvrtok,
FRI = piatok, SAT = sobota, SUN = nedeľa
Manuálne nastavenie
hodín
Zobrazenie roku a dátumu
Stlačte jedenkrát SNOOZE / DATE / SLEEP OFF
(SNOOZE na diaľkovom ovládaní) pre
zobrazenie dátumu a druhýkrát pre zobrazenie
roku.
Po chvíli sa na displeji automaticky opäť
zobrazí aktuálny čas.
Nastavenie jasu
displeja
Stláčaním tlačidla BRIGHTNESS môžete
nastaviť tri úrovne jasu.
(nastavenie od výroby)
Aj keď úroveň jasu nastavíte na Low (Nízka),
keď sa zapne budík, úroveň jasu sa nastaví
na Middle (Stredná).
9-SK
Počúvanie rozhlasu
–Manuálne ladenie
1 Stlačením RADIO BAND zapnite
2
rádio.
Stláčaním RADIO BAND zvoľte
požadované rozhlasové pásmo.
Po každom stlačení tlačidla sa pásmo
zmení nasledovne:
Pásma FM1 a FM2 sú rovnaké frekvenčné
pásma.
3 Stlačením TUNING + alebo –
4
(TUNE + alebo – na diaľkovom
ovládaní) nalaďte požadovanú stanicu.
Pomocou tlačidiel VOLUME + alebo
– (VOL + alebo – na diaľkovom
ovládaní) nastavte hlasitosť.
3 Pomocou tlačidiel VOLUME + alebo
– (VOL + alebo – na diaľkovom
ovládaní) nastavte hlasitosť.
–Ladenie predvolieb
Môžete naladiť až 10 staníc v pásme FM (5
staníc v pásme FM1, 5 staníc v pásme FM2)
a 5 staníc v pásme AM.
Uloženie stanice
1 Vykonajte kroky 1 až 4 v časti
“Manuálne ladenie” a manuálne
nalaďte stanicu, ktorú chcete uložiť.
2 Zatlačte a pridržte požadované
tlačidlo STATION SELECT PRESET
1 až 5 , až kým číslo predvoľby
neprestane blikať a začne svietiť.
Príklad: Uloženie frekvencie FM 89,8 MHz
pod tlačidlo predvoľby s číslom 1.
Rádio vypnete stlačením OFF.
Poznámka
Frekvencia pásma FM sa zobrazuje
s presnosťou 0,1 MHz. Napríklad frekvencia
88,00 a 88,05 MHz sa zobrazí ako “88,0 MHz”.
Naladenie rozhlasovej stanice

Zariadenie automaticky vyhľadá a naladí AM
alebo FM rozhlasové stanice.
1 Vykonajte kroky 1 až 2 v časti
2
“Manuálne ladenie” a zvoľte
rozhlasové pásmo AM alebo FM.
Zatlačte a pridržte TUNING + alebo
– (TUNE + alebo – na diaľkovom
ovládaní).
+ : ladíte vo frekvenčných pásmach
smerom nahor.
– : ladíte vo frekvenčných pásmach
smerom nadol.
Ladenie začne od aktuálne nastavenej
frekvencie. Po vyhľadaní stanice sa ladenie
automaticky zastaví.
10-SK
Po chvíli sa na displeji opäť zobrazí
aktuálny čas.
Ďalšiu stanicu uložíte zopakovaním týchto
krokov. Pre zmenu predvoľby stanice,
nalaďte požadovanú stanicu a zatlačte
a pridržte tlačidlo STATION SELECT
PRESET 1 až 5. Nová rozhlasová stanica
nahradí pôvodnú stanicu naladenú pod
daným číslom predvoľby.
Naladenie uloženej stanice
1 Vykonajte kroky 1 až 2 v časti
“Manuálne ladenie” a zvoľte
rozhlasové pásmo AM alebo FM.
2 Stlačte jedno z tlačidiel STATION
SELECT PRESET, pod ktorým je
uložená požadovaná stanica.
Predvoľbu stanice tiež môžete zvoliť
pomocou PRESET + alebo – na diaľkovom
ovládaní.
3 Pomocou tlačidiel VOLUME + alebo
– (VOL + alebo – na diaľkovom
ovládaní) nastavte hlasitosť.
–Automatické naladenie
predvolieb
1 Vykonajte kroky 1 až 2 v časti
2
3
“Manuálne ladenie” a zvoľte
rozhlasové pásmo AM alebo FM.
Zatlačte a pridržte RADIO BAND,
kým na displeji nezačne blikať “AP”.
Stlačte DISPLAY / MEMORY.
Zariadenie postupne automaticky naladí
a uloží všetky dostupné rozhlasové stanice.
Rada
Pre zastavenie ladenia predvolieb stlačte
OFF / ALARM RESET.
Skvalitnenie príjmu
FM: Citlivosť príjmu zlepšíte úplným vystretím
drôtovej FM antény.
AM: K zariadeniu pripojte dodávanú rámovú
AM anténu. Optimálny príjem
dosiahnete horizontálnym otáčaním
antény.
Poznámky k príjmu rozhlasových
staníc
 Digitálne audio prehrávače alebo mobilné
telefóny neumiestňujte do blízkosti AM
rámovej alebo FM drôtovej antény, pretože
môže dochádzať k rušeniu príjmu
rozhlasového signálu.
 Počas príjmu rozhlasového signálu
prostredníctvom zariadenia, keď je k nemu
pripojené zariadenie iPhone, môže
dochádzať k rušeniu príjmu rozhlasového
signálu.
 Pri príjme rozhlasového signálu počas
dobíjania zariadenia iPhone môže
dochádzať k rušeniu príjmu rozhlasového
signálu.
Rada
Ak sa počas príjmu signálu v FM pásme
vyskytuje šum, stláčajte MODE, kým sa
na displeji nezobrazí “MONO”. Rádio bude
hrať monofonicky a zvuk bude menej
zašumený.
Zobrazenie čísla predvoľby
a frekvencie aktuálnej stanice
Stlačte jedenkrát DISPLAY / MEMORY pre
zobrazenie čísla predvoľby a druhýkrát pre
zobrazenie frekvencie.
Ak stlačíte DISPLAY / MEMORY len jedenkrát,
na displeji sa na cca 2 sekundy zobrazí číslo
predvoľby a potom sa zobrazí frekvencia.
Po chvíli sa na displeji opäť zobrazí aktuálny čas.
11-SK
1 Založte adaptér pre zariadenie
Ovládanie
zariadenia iPod
iPod / iPhone.
2 Zasuňte zariadenie iPod / iPhone
Po pripojení zariadenia iPod k tomuto
zariadeniu môžete prehrávať audio signál.
Informácie o používaní zariadenia iPod sa
dozviete v jeho návode na použitie.
Ak používate iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
alebo iPhone 4, pred ich pripojením pripevnite
dodávaný univerzálny dokovací adaptér pre
iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS alebo
iPhone 4.
Čísla adaptérov ,  alebo  sú uvedené
na spodnej strane dodávaných univerzálnych
dokovacích adaptérov.  označuje adaptér pre
iPhone,  pre iPhone 3G a iPhone 3GS a 
pre iPhone 4. Pred použitím skontrolujte číslo
adaptéra.
Univerzálny dokovací adaptér



Poznámky
 Pri vkladaní zariadenia iPod do tohto
zariadenia sa uistite, že používate univerzálny
dokovací adaptér dodávaný s vašim
zariadením iPod alebo s komerčne
dostupným adaptérom od spoločnosti
Apple Inc.
 Konektor na zariadení je špeciálne určený
pre zariadenie iPod. Ak používate
zariadenie, ktoré nepasuje do konektora,
pripojte ho do konektora AUDIO IN
pomocou dodávaného audio prepojovacieho
kábla.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za stratu alebo poškodenie
údajov uložených v zariadení iPod počas
používania zariadenia iPod pripojeného
k tomuto zariadeniu.
 Bližšie informácie o environmentálnych
podmienkach pre prevádzkovanie vášho
zariadenia iPod nájdete na web-stránke
spoločnosti Apple Inc.
12-SK
do konektora na zariadení.
3 Stlačte tlačidlo iPod & iPhone .
V zariadení sa automaticky spustí
prehrávanie.
Pripojené zariadenie iPod môžete ovládať
prostredníctvom tohto zariadenia alebo
pomocou tlačidiel na zariadení iPod.
4 Pomocou tlačidiel VOLUME +
alebo – (VOL + alebo – na diaľkovom
ovládaní) nastavte hlasitosť.
Pre
Vypnutie zariadenia
iPod
Pozastavenie
prehrávania
Stlačte
OFF alebo stlačte
a pridržte iPod &
iPhone 
iPod & iPhone

Stlačte opäť pre
obnovenie
prehrávania.
Prepnutie
na nasledujúcu skladbu
 (posun
vpred)
Prepnutie
na predchádzajúcu
skladbu
 (posun
vzad)*
Pre
Vyhľadanie
požadovaného miesta
počas počúvania
Vyhľadanie
požadovaného miesta
počas sledovania
displeja
Prepnutie
na predchádzajúcu
ponuku Menu
Zvolenie položky Menu
alebo skladby pre
prehrávanie
Potvrdenie zvolenej
položky Menu alebo
spustenie prehrávania
Zmena režimu
náhodného prehrávania
Stlačte
Pridržte zatlačené
 (posun
vpred) alebo 
(posun vzad)
počas prehrávania
dovtedy, kým
nevyhľadáte
požadované
miesto.
Pridržte zatlačené
 (posun
vpred) alebo 
(posun vzad)
v režime
pozastavenia
prehrávania
dovtedy, kým
nevyhľadáte
požadované
miesto.
MENU**
 (nahor) / 
(nadol)**
ENTER**
MODE (Režim)
* Počas prehrávania sa prehrávaná skladba
posunie na začiatok aktuálnej skladby. Pre
posun na predchádzajúcu skladbu stlačte
dvakrát.
** Tieto operácie sú dostupné len keď
používate dodávané diaľkové ovládanie.
Poznámky
 Pri umiestňovaní alebo vyberaní zariadenia
iPod držte zariadenie iPod pod rovnakým
uhlom ako je konektor na tomto zariadení.
Zariadením iPod nekrúťte ani ho
nenakláňajte, pretože inak sa môže poškodiť
konektor.
 Zariadenie neprenášajte ak je ku konektoru
pripojené zariadenie iPod. V opačnom
prípade môže dochádzať k funkčným
poruchám.
 Pri umiestňovaní alebo vyberaní zariadenia
iPod držte pevne jednou rukou dokovaciu
časť a dbajte na to, aby ste omylom nestlačili
ovládacie prvky na zariadení iPod.
 Pred odpájaním zariadenia iPod pozastavte
prehrávanie.
Používanie zariadenia ako nabíjačky
batérií
Zariadenie môžete používať ako nabíjačku
batérií.
Keď je zariadenie iPod pripojené k tomuto
zariadeniu, začne sa jeho nabíjanie.
Na displeji zariadenia iPod za zobrazí stav
nabíjania. Bližšie informácie pozri v návode
na použitie zariadenia iPod.
Autorské práva
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
touch sú obchodné značky spoločnosti Apple
Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone”
znamená, že elektronické príslušenstvo je
určené na špecifické pripojenie zariadenia
iPod alebo iPhone a má certifikát výrobcu
o súlade s výkonovými štandardmi spoločnosti
Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá
za fungovanie tohto zariadenia ani za jeho
súlad s bezpečnostnými a usmerňujúcimi
normami. Vezmite prosím na vedomie, že pri
používaní tohto príslušenstva so zariadením
iPod alebo iPhone môže dochádzať k rušeniu
bezdrôtového prenosu.
13-SK
Nastavenie budíka
Toto zariadenie disponuje 3 režimami budíka
— iPod, rádio a zvukový signál. Pred
nastavením budíka najprv nastavte hodiny
(pozri “Prvé nastavenie hodín”).
Nastavenie budíka
1 Zatlačte a pridržte ALARM SET A
alebo B.
Zobrazí sa “WAKE UP” (Zobúdzanie)
a na displeji začne blikať indikácia hodiny.
2 Stláčaním TIME SET + alebo –
nastavte požadovanú hodinu.
Pre rýchle prepínanie nastavenia hodín
zatlačte a pridržte TIME SET + alebo –.
3 Stlačte ALARM SET A alebo B.
Začne blikať indikácia minút.
4 Zopakovaním postupu z kroku 2
nastavte minúty.
5 Stlačte ALARM SET A alebo B.
Začne blikať indikácia dní v týždni.
6 Zopakovaním postupu z kroku 2
nastavte dni v týždni.
Môžete si zvoliť jednu z nasledovných
troch volieb výberu dní:
Každý deň: MON TUE WED THU FRI
SAT SUN
Pracovné dni: MON TUE WED THU FRI
Víkend: SAT SUN
7 Stlačte ALARM SET A alebo B.
Zariadenie sa prepne do režimu pre
nastavenie režimu budíka.
8 Stláčajte TIME SET + alebo –, kým
nezačne blikať požadovaný režim
budíka.
Zvoliť môžete jedno z 5 nastavení: “iPod”,
“FM1”, “FM2”, “AM” alebo “BUZZER”.
Režim budíka nastavíte nasledovne:
– iPod: pozri “ Budenie zariadením iPod.”
– FM1, FM2 alebo AM: pozri “ Budenie
rádiom”.
– BUZZER: pozri “ Budenie zvukovým
signálom”.
14-SK
 Budenie zariadením iPod
1 Vykonajte kroky 1 až 8 v časti
“Nastavenie budíka”.
2 Stláčaním ALARM SET A alebo B
zvoľte režim budíka “iPod”.
Na displeji sa zobrazí “VOLUME”.
3 Stláčaním TIME SET + alebo –
nastavte hlasitosť.
4 Stlačte ALARM SET A alebo B.
Nastavenie je dokončené.
5 Ak sa na displeji nezobrazí “A” alebo
“B”, stlačte opäť ALARM SET A
alebo B.
V nastavenom čase sa spustí prehrávanie
zo zariadenia iPod.
Používanie zariadenia iPod touch / iPhone
 Ak sa chcete nechať zobudiť prehrávaním
hudby uloženej v zariadení iPod touch / iPhone,
najskôr k tomuto zariadeniu pripojte
zariadenie iPod touch / iPhone a potom
vykonaním vyššie uvedených krokov nastavte
čas budíka a zvoľte zdroj audio signálu.
 Aj napriek tomu, že bolo vykonané nastavenie
budenia zariadením iPod, ak vypnete
zariadenie iPod touch / iPhone jeho pred
vložením do tohto zariadenia, budenie
zariadením iPod nebude fungovať.
 Budenie rádiom
1 Vykonajte kroky 1 až 8 v časti
“Nastavenie budíka”.
2 Stláčaním ALARM SET A alebo B
zvoľte rozhlasové pásmo (“FM1”,
“FM2” alebo “AM”).
Na displeji začne blikať číslo predvoľby.
3 Stláčaním TIME SET + alebo – zvoľte
požadované číslo predvoľby
korešpondujúce s daným pásmom
alebo “– –”.
“– –” je naposledy naladená stanica.
4 Stlačte ALARM SET A alebo B.
Na displeji sa zobrazí “VOLUME”.
5 Stláčaním TIME SET + alebo –
nastavte hlasitosť.
6 Stlačte ALARM SET A alebo B.
Nastavenie je dokončené.
7 Ak sa na displeji nezobrazí “A” alebo
“B”, stlačte opäť ALARM SET A
alebo B.
V nastavenom čase sa zapne rádio.
 Budenie zvukovým signálom
1 Vykonajte kroky 1 až 8 v časti
2
“Nastavenie budíka”.
Stláčaním ALARM SET A alebo B
zvoľte režim budíka “BUZZER”
(Zvukový signál).
Nastavenie je dokončené.
3 Ak sa na displeji nezobrazí “A” alebo
“B”, stlačte opäť ALARM SET A
alebo B.
V nastavenom čase zaznie zvukový signál.
Poznámka
Pre zvukový signál nie je možné nastaviť
hlasitosť.
Potvrdenie nastavenia času budíka
Stlačte TIME SET + alebo –. Zobrazenie
nastavenia sa zobrazí približne na 4 sekundy.
Zmena nastavenia budíka
Na viac ako 2 sekundy zatlačte a pridržte
TIME SET + pre posun času budíka smerom
dopredu. Na viac ako 2 sekundy zatlačte
a pridržte TIME SET – pre posun času budíka
smerom dozadu.
Po uvoľnení tlačidla bude zmenený čas blikať
približne 2 sekundy. Ak chcete čas budíka opäť
zmeniť, počas týchto 2 sekúnd stlačte
TIME SET + alebo –, inak sa nastavenie upraví
podľa uvedeného zobrazenia.
Dočasné vypnutie budíka
(Funkcia driemania)
Stlačte SNOOZE / DATE / SLEEP OFF
(SNOOZE na diaľkovom ovládaní).
Zvukový signál budíka sa vypne, ale znova sa
aktivuje po uplynutí približne 10 minút.
Čas driemania môžete zmeniť opakovaným
stláčaním SNOOZE / DATE / SLEEP OFF
(SNOOZE na diaľkovom ovládaní) v priebehu
4 sekúnd.
Maximálna dĺžka času pre dočasné vypnutie
(driemanie) je 60 minút.
Pre zrušenie funkcie driemania stlačte
OFF / ALARM RESET (OFF na diaľkovom
ovládaní).
Vypnutie budíka
Pre vypnutie budíka stlačte OFF / ALARM
RESET (OFF na diaľkovom ovládaní).
Budík sa nasledujúci deň opäť spustí
v rovnakom čase.
Zrušenie budíka
Stlačením ALARM ON/OFF A alebo B zrušte
zobrazenie indikácie budíka A alebo B
na displeji.
Aktivovanie budíka
Stlačením ALARM ON/OFF A alebo B
zapnite zobrazenie indikácie budíka A alebo B
na displeji.
Poznámky
 Ak je režim budíka nastavený na budenie
zariadením iPod a v čase budenia nie je
zariadenie iPod pripojené k jednotke, zaznie
zvukový signál.
 Funkcia budíka funguje rovnako v prvom aj
poslednom dni letného času (Daylight
Saving Time). Ak je aktívna funkcia
Automatic DST / Summer Time a budík je
nastavený na hodinu, ktorá sa preskočí
z dôvodu časového posunu pri prechode
na letný čas (Daylight Saving Time), budík
sa nespustí. Ak je budík nastavený
na hodinu, ktorá sa prekrýva keď sa skončí
letný čas (Daylight Saving Time), budík
bude spustený dvakrát.
 Ak pre obidva budíky A a B nastavíte
rovnaký čas, budík A má prioritu.
 Ak sa po spustení budíka nevykoná žiadna
operácia, budík sa po približne 60 minútach
vypne.
pokračovanie
15-SK
Keď dôjde k prerušeniu dodávky
elektrickej energie
V prípade výpadku dodávky elektrickej
energie fungujú všetky funkcie budíka až
do vybitia batérie. Niektoré funkcie však
nebudú dostupné:
 Podsvietenie nebude funkčné.
 Ak je režim budíka nastavený na budenie
zariadením iPod alebo rádiom, automaticky
sa prepne vyzváňací zvukový signál
BUZZER.
 Ak nestlačíte OFF / ALARM RESET, budík
bude spustený približne 5 minút.
 Ak sa na displeji objaví indikátor “”, tak
v prípade výpadku dodávky elektrickej
energie nebude budík fungovať. Ak sa
na displeji objaví indikátor “”, vymeňte
batériu.
 Funkciu driemania (Snooze) nie je možné
nastaviť počas prerušenia dodávky
elektrickej energie. Ak pri aktivovanej
funkcii driemania (Snooze) dôjde
k prerušeniu dodávky elektrickej energie,
funkcia Snooze nebude fungovať.
 Počas výpadku dodávky elektrickej energie
sa každý budík v nastavenom čase spustí len
jedenkrát.
Nastavenie
vypínacieho časovača
Pomocou vypínacieho časovača môžete
zaspávať s hudbou atď. Po uplynutí
nastaveného času zariadenie automaticky
zastaví prehrávanie hudby alebo vypne rádio.
1 Stlačte SLEEP keď je zariadenie
zapnuté.
Zobrazí sa “SLEEP” (Zaspávanie)
a na displeji začne blikať indikácia
vypínacieho časovača.
2 Stláčaním SLEEP nastavte čas
vypínacieho časovača.
Po každom stlačení SLEEP sa čas
(v minútach) mení nasledovne:
90
60
30
15
OFF
Približne po 4 sekundách od nastavenia
požadovaného času a uvoľnení tlačidla
SLEEP sa obnoví zobrazenie hodín
a vypínací časovač sa aktivuje. Zariadenie
bude prehrávať dovtedy, kým neuplynie
nastavený čas, potom sa prehrávanie
zastaví.
Vypnutie zariadenia pred uplynutím
nastaveného času
Stlačte SNOOZE / DATE / SLEEP OFF
(SNOOZE na diaľkovom ovládaní) alebo
OFF / ALARM RESET (OFF na diaľkovom
ovládaní).
Zmena nastavenie vypínacieho
časovača
Stláčaním SLEEP môžete nastaviť požadovaný
čas vypínacieho časovača aj po jeho
aktivovaní.
Zrušenie vypínacieho časovača
Stáčaním SLEEP zvoľte v kroku 2 pre vypínací
časovač nastavenie “OFF” (Vyp.).
16-SK
Ďalšie užitočné
funkcie
Aktivovanie efektu MEGA Xpand
4 Pomocou tlačidiel VOLUME +
alebo – (VOL + alebo – na diaľkovom
ovládaní) nastavte hlasitosť.
Obnovenie režimu rádia
Stlačte MEGA Xpand. Na displeji sa zobrazí
“MEGA Xpand”. Môžete dosiahnuť efekt
rozšírenia zvukového poľa. Opätovným
stlačením tlačidla obnovíte štandardný zvuk.
Stlačte RADIO BAND.
Na displeji sa najskôr zobrazí číslo predvoľby
a potom frekvencia naposledy zvolenej stanice.
Zvýraznenie nízkych tónov
Stlačte iPod & iPhone .
Stlačte MEGA BASS. Na displeji sa zobrazí
“MEGA BASS”. Môžete dosiahnuť efekt
vysokokvalitného zvuku s nízkymi tónmi.
Opätovným stlačením tlačidla obnovíte
štandardný zvuk.
Pripojenie externého
zariadenia
Prehrávanie audio signálu
1 Pomocou prepojovacieho audio kábla
(dodávaný) prepojte konektor
AUDIO IN na zariadení s linkovým
výstupom alebo konektorom pre
slúchadlá na externom zariadení.
Obnovenie režimu iPod
Zastavenie prehrávania
Stlačte OFF / ALARM RESET (OFF
na diaľkovom ovládaní) a zastavte prehrávanie
na pripojenom zariadení.
Poznámky
 Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
pripojeného zariadenia.
 Dodávaný prepojovací audio kábel nemusí
byť kompatibilný s každým externým
zariadením. V takom prípade použite kábel
vhodný pre používané externé zariadenie.
 Aby ste predišli rušivému šumu, pri
počúvaní rádia s pripojeným externým
zariadením toto zariadenie vypnite. Ak sa
šum vyskytne aj po vypnutí zariadenia,
odpojte externé zariadenie a umiestnite ho
mimo tohto zariadenia.
Audio prepojovací kábel
(dodávaný)
Do externého
zariadenia
2 Stlačením AUDIO IN zobrazte
“AUDIO IN”.
3 Na zariadení pripojenom ku
konektoru AUDIO IN spustite
prehrávanie.
17-SK
Riešenie problémov
Technické údaje
V prípade, že akýkoľvek problém pretrváva aj
po vykonaní uvedených odporúčaní,
kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Zobrazenie času
Z dôvodu výpadku dodávky elektrickej
energie bliká indikácia hodín “0:00”.
 Batéria je takmer vybitá. Vymeňte batériu.
Vyberte starú batériu a nainštalujte novú.
Budenie rádiom, zariadením iPod alebo
zvukovým signálom sa v stanovený čas
nespustí.
 Skontrolujte, či sa zobrazuje indikácia
budíka “A” alebo “B”.
Napájanie jednosmerným napätím: 5 V
Maximálne prúdové zaťaženie: 500 mA
Budenie rádiom alebo zariadením iPod je
aktivované, ale pri dosiahnutí
nastaveného času budíka nie je počuť
žiadny zvuk.
 Skontrolujte nastavenie hlasitosti budíka.
Zo zariadenia iPod sa nepráva žiadny
audio signál.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené
správne.
 Nastavte hlasitosť VOLUME.
Zariadenie iPod nie je možné ovládať
týmto zariadením.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené
správne.
Zariadenie iPod nie je možné nabíjať.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené
správne.
Po prechode na letný čas (Daylight Saving
Time) sa pri hodinách automaticky
neaktivuje funkcia Daylight Saving Time.
 Skontrolujte, či sú hodiny nastavené
správne.
 Pre aktivovanie funkcie Automatic DST
na viac ako 2 sekundy súčasne zatlačte
a pridržte CLOCK
a SNOOZE / DATE / SLEEP OFF.
24-hodinový systém
Časť pre zariadenie iPod
Tuner
Ladiaci rozsah
Rozhl. Frekvencia
pásmo
Krok
ladenia
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 kHz – 1 602 kHz
9 kHz
Všeobecne
Reproduktor
Priemer cca 5,7 cm, 6 Ohm
Vstup
Konektor AUDIO IN
(ø 3,5 mm stereo minikonektor)
Výstupný výkon
3,5 W + 3,5 W
(pri harmonickom skreslení 10%)
Napájanie
Striedavé napätie 230 V, 50 Hz
Záložné napájanie hodín: Jednosmerné
napätie 3 V, batéria CR2032 (1)
Rozmery
Cca 290,5 mm × 152,0 mm × 139,5 mm (š / v / h)
vrátane prečnievajúcich častí a ovládacích
prvkov
Hmotnosť
Cca 2,0 kg vrátane napájacieho zdroja
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie (1)
AM rámová anténa (1)
Prepojovací audio kábel (1)
Univerzálny dokovací adaptér pre iPhone (1)
Univerzálny dokovací adaptér pre iPhone 3G
a iPhone 3GS (1)
Univerzálny dokovací adaptér pre iPhone 4 (1)
Právo na zmeny vyhradené.
18-SK
Kompatibilita s modelmi
zariadení iPod / iPhone
S týmto zariadením sú kompatibilné
nasledovné modely zariadení iPod / iPhone.
Pred používaním zariadenia iPod / iPhone
v ňom aktualizujte softvér.
iPod touch
3. generácia
iPod touch
2. generácia
iPod mini
iPhone 4
iPod touch
1. generácia
iPhone 3G
iPod nano
5. generácia
(s videokamerou)
iPod nano
4. generácia
(s funkciou
prehrávania
video súborov)
iPod nano
2. generácia
(v hliníkovom
vyhotovení)
iPod nano
1. generácia
iPod
4. generácia
(s farebným
displejom)
iPod
4. generácia
iPhone 3GS
iPod nano
3. generácia
(s funkciou
prehrávania
video súborov)
iPod
5. generácia
(s funkciou
prehrávania
video súborov)
iPhone
Poznámky
 V tomto návode na použitie sa označenie
“iPod” používa ako všeobecná referencia
funkcií iPod v zariadeniach iPod alebo
iPhone, pokiaľ to nie je inak špecifikované
v texte alebo obrázkoch.
 Konektor na zariadení je špeciálne určený
pre zariadenie iPod. Ak používate
zariadenie, ktoré nepasuje do konektora,
pripojte ho do konektora AUDIO IN
pomocou dodávaného audio prepojovacieho
kábla.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za stratu alebo poškodenie
údajov uložených v zariadení iPod počas
používania zariadenia iPod pripojeného
k tomuto zariadeniu.
iPod classic
19-SK
Download PDF

advertising