Sony | ICF-8 | Sony ICF-8 Přenosné rádio Návod k obsluze

3-864-359-12 (1)
FM/AM rádio ICF-8
FM/LW rádio ICF-8L
Návod k obsluze
FM/AM rádio ICF-8
FM/LW rádio ICF-8L
Návod na použitie
© 2011 Sony Corporation
Vytištěno v České republice
3-864-359-12 (1)
FM/AM rádio ICF-8
FM/LW rádio ICF-8L
Návod k obsluze
© 2011 Sony Corporation
A
;
;
;
;;;;;;;
;;;;;;;
;;;
R6 (AA) x 2
VOL
v
Indikátor TUNE (Ladění)
Zadní strana
2CZ
TUNE (Ladění)
ICF - 8
ICF - 8L
BAND
BAND
FM
AM
OFF
FM
LW
OFF
Česky
Platnost označení CE je omezena pouze na země, kde je toto označení součástí legislativy, což jsou zejména země sdružené v EHP
(Evropský hospodářský prostor).
Vložení baterií (viz obr. A)
Bezpečnostní upozornění
1
• Přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným
napětím 3 V.
• Neponechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla nebo
v místech vystavených přímému slunečnímu světlu,
nadměrné prašnosti nebo mechanickým otřesům.
• Při znečištění skříňky přístroje ji očistěte jemným
hadříkem mírně navlhčeným ve slabém roztoku čisticího
prostředku. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky
nebo chemická rozpouštědla, protože by mohla poškodit
skříňku přístroje.
• Neponechávejte magnetické platební karty nebo jiné karty
obsahující magnetické informace v blízkosti reproduktoru. Magnetické pole reproduktoru by mohlo způsobit
vymazání informací obsažených na kartě.
2
3
Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně
rádia.
Vložte dvě baterie (nejsou součástí příslušenství)
tak, aby byla dodržena správná polarita 3 a #.
Zavřete kryt prostoru pro baterie.
Výdrž baterií
Při použití baterií Sony R6 (velikosti AA)
(Přibližný počet hodin)
FM
AM
ICF-8
40
45
LW
—
ICF-8L
40
—
45
Doba pro výměnu baterií
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají vašeho
přístroje, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
Pokud je zvuk tichý nebo zkreslený, vyměňte baterie. Vyjměte
obě staré baterie a vložte nové.
Poznámky k bateriím
•
•
•
•
Dbejte na dodržení správné polarity.
Nepoužívejte současně nové a staré baterie.
Baterie nelze nabíjet.
Abyste zabránili poškození přístroje kvůli možnému
vytečení elektrolytu z baterií, vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj delší dobu používat.
Ovládání rádia
1
2
3
Zapněte napájení a posuňte přepínač BAND
(Pásmo) do polohy FM nebo AM (pro ICF-8)/LW
(pro ICF-8L).
Otáčením ovladače VOL (Hlasitost) nastavte hlasitost.
Otáčením ovladače TUNE (Ladění) nalaďte stanici.
Při naladění stanice se rozsvítí indikátor TUNE
(Ladění).
Vypnutí rádia
Posuňte přepínač BAND (Pásmo) do polohy OFF (Vypnuto).
Poslech zvuku přes sluchátka
Připojte sluchátka do konektoru v.
Při připojení sluchátek bude reproduktor deaktivován.
Zlepšení příjmu
FM:
Vytáhněte teleskopickou anténu a nastavte orientaci
tak, abyste dosáhli nejlepšího možného příjmu.
AM/LW: Otáčejte přístrojem ve vodorovném směru tak,
abyste dosáhli optimálního příjmu. Přístroj je
vybaven vestavěnou feritovou tyčovou anténou.
Poznámka
Anténou neotáčejte.
Technické údaje
Frekvenční rozsah
Modely pro Itálii a země východní Evropy
Pásmo
ICF-8
ICF-8L
FM
87,5 MHz - 108 MHz
65,0 MHz - 108 MHz
AM
526,5 kHz - 1 606,5 kHz
LW
—
—
153 kHz - 255 kHz
Modely pro ostatní země
Pásmo
ICF-8
ICF-8L
FM
87,5 MHz - 108 MHz
87,5 MHz - 108 MHz
AM
530 kHz - 1 605 kHz
LW
—
—
153 kHz - 255 kHz
Reproduktor
Průměr přibližně 5,7 cm, 8 Ω
Výstupní výkon
100 mW (při harmonickém zkreslení 10 %)
Výstup
Konektor v (mini konektor)
Požadavky na napájení
3 V stejnosměrných, dvě baterie typu R6 (velikosti
AA)
Rozměry
Přibližně133 × 72 × 33,5 mm (š/v/h), včetně
vyčnívajících částí a ovládacích prvků
Hmotnost
Přibližně 206 g, včetně baterií
Design a technické údaje podléhají změnám bez předchozího
upozornění.
3CZ
3-864-359-12 (1)
FM/AM rádio ICF-8
FM/LW rádio ICF-8L
Návod na použitie
© 2011 Sony Corporation
Ȏ
R6(AA) x 2
Ladenie (TUNE)
VOL
ICF - 8
@
Indikátor ladenia TUNE
Zadná časť
2SK
ICF - 8L
BAND
BAND
FM
AM
OFF
FM
LW
OFF
Slovensky
Inštalácia batérií
Bezpečnostné
upozornenia
(pozri obr. Ȏ)
1
2
3
Otvorte kryt priestoru na batérie na zadnej
strane rádia.
Vložte dve batérie (nedodávané) podľa
označenia polarity È a ¾.
Zatvorte kryt priestoru pre batérie.
Životnosť batérií
Pri použití Sony R6 (veľkosť AA) batérií
(Hodiny, cca)
FM
AM
ICF-8
40
45
LW
—
ICF-8L
40
—
45
Kedy vymeniť batérie
Batérie vymeňte, ak zvuk začína slabnúť alebo je skreslený.
Obe staré batérie vyberte a vymeňte ich za nové.
Poznámky k batériám
•
•
•
•
Batérie vkladajte správnym smerom.
Nekombinujte nové batérie s použitými.
Batérie nenabíjajte.
V prípade, že rádio nebudete dlhšiu dobu používať,
vyberte z rádia batérie z dôvodu zamedzenia ich
možného vytečenia.
Rádio (Tuner)
1
2
3
Rádio zapnite posunutím prepínača BAND
do pozície FM alebo AM (pre ICF-8)/LW
(pre ICF-8L).
Otáčaním VOL nastavte požadovanú hlasitosť.
Otáčaním TUNE nalaďte stanicu.
Ak je požadovaná stanica naladená, indikátor
TUNE sa rozsvieti.
Vypnutie rádia
Posuňte prepínač BAND do pozície OFF.
Použitie slúchadiel
Pripojte slúchadlá do konektora ¸.
Ak sú slúchadlá pripojené, reproduktor sa automaticky
odpojí.
Pre zlepšenie príjmu
FM:
Vytiahnite teleskopickú anténu a zmenou uhla
vylepšite kvalitu príjmu.
AM/LW: Optimálny príjem dosiahnete horizontálnym
otáčaním zariadenia. V zariadení je vstavaná
feritová anténa.
Poznámka
Anténu neotáčajte.
• Zariadenie je určené len pre prevádzku
pri jednosmernom napätí 3 V (DC).
• Nenechávajte zariadenie v blízkosti zdrojov tepla,
nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu,
nadmernému pôsobeniu prachu alebo mechanickým
otrasom.
• V prípade znečistenia krytu zariadenia vyčistite
zariadenie jemnou handričkou mierne navlhčenou
v slabom roztoku čistiaceho prostriedku. V žiadnom
prípade nepoužívajte čistiace prášky ani chemické
rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.
• Do blízkosti reproduktora neumiestňujte magnetické
bankové karty, magnetické cestovné lístky ani iné
karty obsahujúce magneticky kódované informácie.
Informácie na karte sa môžu vymazať pôsobením
magnetického poľa z reproduktora.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
vášho zariadenia, kontaktujte predajcu Sony.
Technické údaje
Ladiaci rozsah
Modely určené pre taliansky trh a krajiny
východnej Európy
Rozhl.
pásmo
ICF-8
ICF-8L
FM
87,5-108 MHz
65,0-108 MHz
AM
526,5-1606,5 kHz
LW
—
—
153-255 kHz
Modely určené pre ďalšie krajiny
Rozhl.
pásmo
ICF-8
ICF-8L
FM
87,5-108 MHz
87,5-108 MHz
AM
530-1605 kHz
LW
—
—
153-255 kHz
Reproduktor
Priemer cca 5,7 cm, 8 ohm
Výstupný výkon
100 mW (pri 10 % harmonickom skreslení)
Výstup
Konektor ¸ (mini konektor)
Napájanie
3 V DC, dve batérie R6 (veľkosť AA)
Rozmery
Cca 133 × 72 × 33,5 mm (š/v/h)
vrátane prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov
Hmotnosť
Cca 206 g, vrátane batérií
Právo na zmeny vyhradené.
3SK
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising