Sony | DVP-FX875 | Sony DVP-FX875 Návod k obsluze

4-116-131-11(1)
Přenosný
CD/DVD
přehrávač
Návod k obsluze
z Užitečné rady, tipy a informace
o výrobcích a službách Sony
najdete na:
www.sony-europe.com/myproduct
DVP-FX875
© 2008 Sony Corporation
VAROVÁNÍ
Abyste snížili nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj
dešti ani vlhkosti.
Aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem,
neotevírejte skříňku přístroje.
Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Výměnu síťového napájecího
kabelu smí provádět pouze
autorizovaný servis.
Nevystavujte baterie
nebo přístroje s vloženými
bateriemi nadměrnému teplu,
jako například přímému
slunečnímu světlu, ohni atd.
Tento štítek je umístěn na spodní
straně přístroje.
Likvidace starého elektrického
a elektronického zařízení (platné
v zemích Evropské unie a v dalších
evropských zemích se systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo
na jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním
odpadem. Namísto toho by měl být
odevzdán na příslušné sběrné
místo pro recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete
předcházet negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví,
které mohou být jinak způsobeny
nevhodným způsobem likvidace
výrobku. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto
výrobku se obracejte na místní
úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo
na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Tento přístroj je klasifikován jako
laserový výrobek třídy CLASS 1
LASER. Označení CLASS 1
LASER PRODUCT je umístěno
v dolní části přístroje.
UPOZORNĚNÍ
• Použití optických přístrojů
s tímto přístrojem zvyšuje riziko
poškození zraku.
Jelikož laserový paprsek
používaný v tomto CD/DVD
přehrávači může poškodit zrak,
nepokoušejte se skříňku přístroje
rozebírat.
Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
• V případě nesprávné výměny
akumulátoru hrozí nebezpečí
výbuchu. Akumulátor nahraďte
pouze stejným nebo
ekvivalentním typem
akumulátoru.
2
Likvidace starého elektrického
a elektronického zařízení (platné
v zemích Evropské unie a v dalších
evropských zemích se systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií
nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem.
Zajištěním správné likvidace
baterií pomůžete předcházet
potenciálně negativním dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví,
které mohou být jinak způsobeny
nevhodným způsobem likvidace
baterií. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních
zdrojů.
U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková
baterie měla být vyměňována
pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci
jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
U všech ostatních baterií si prosím
přečtěte informace v kapitole,
která popisuje bezpečný postup
pro vyjmutí baterie z výrobku.
Odneste baterii na příslušné sběrné
místo zabývající se recyklací
starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie se obracejte na místní
úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Bezpečnostní upozornění
• Nainstalujte přehrávač tak,
abyste mohli v případě potíží
okamžitě vytáhnout síťový
napájecí kabel ze zásuvky.
• Přehrávač je pod stálým napětím,
pokud je síťový napájecí kabel
připojen do síťové zásuvky,
a to i ve chvílích, kdy je samotný
přehrávač vypnutý.
• Aby nedošlo k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem,
nepokládejte na přehrávač
nádoby naplněné tekutinou,
jako například vázy.
Výrobcem tohoto výrobku je
společnost Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným zástupcem
pro oblast EMC a bezpečnosti
výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo
záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť dodávané
servisní nebo záruční dokumentaci.
Bezpečnostní
upozornění
•
Bezpečnost silničního
provozu
•
Nepoužívejte monitor a sluchátka
při řízení vozidla, jízdě na kole
nebo při ovládání jakéhokoli
motorového vozidla. Mohlo by
dojít k ohrožení bezpečnosti
silničního provozu a navíc je
takové jednání v mnoha zemích
protizákonné. Může být rovněž
nebezpečné, budete-li za chůze
hlasitě přehrávat hudbu ve
sluchátkách, zejména pak na
přechodech pro chodce.
V jakýchkoli potenciálně
nebezpečných situacích byste měli
být mimořádně opatrní nebo byste
měli přerušit používání
přehrávače.
•
•
•
Bezpečnost
Pokud se do skříňky přehrávače
dostane jakýkoli předmět nebo
tekutina, neprodleně jej odpojte
od sítě a před dalším používáním
jej nechejte překontrolovat
kvalifikovaným servisním
technikem.
Zdroje energie
• Požadavky na napájení tohoto
přehrávače jsou uvedeny na
síťovém adaptéru. Zkontrolujte,
zda se napájecí napětí přístroje
shoduje s napětím ve vaší místní
elektrické síti.
• Pokud nebudete přehrávač delší
dobu používat, nezapomeňte
odpojit síťový napájecí kabel
ze zásuvky. Při odpojování
síťového napájecího kabelu
uchopte vždy zástrčku; nikdy
netahejte za samotný kabel.
• Nedotýkejte se síťového
napájecího kabelu ani síťového
adaptéru mokrýma rukama.
Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Zvýšení teploty
Během nabíjení nebo při
dlouhodobém používání může
uvnitř přehrávače vznikat teplo.
To však nepředstavuje žádnou
poruchu funkce přístroje.
Umístění
• Přehrávač umístěte na dobře
větrané místo, aby nedošlo
•
k jeho přehřátí v důsledku
nárůstu teploty uvnitř
přehrávače.
Nepokládejte přehrávač do
stísněného prostoru, jako je
například polička na knihy nebo
podobná místa.
Nezakrývejte větrací otvory
na přehrávači novinami, ubrusy
na stůl, záclonami a podobnými
předměty. Dále nepokládejte
přehrávač na měkký povrch, jako
je například pokrývka.
Nestavte přehrávač do blízkosti
zdrojů tepla nebo tam, kde by byl
vystavený přímému slunečnímu
světlu, nadměrné prašnosti,
písku, vlhkosti, dešti nebo
mechanickým nárazům,
a nenechávejte jej v automobilu
se zavřenými okny.
Při umísťování přehrávače
dbejte na to, aby nebyl nakloněn.
Přehrávač byl zkonstruován tak,
aby pracoval pouze ve
vodorovné poloze.
Neponechávejte přehrávač
ani disky v blízkosti zařízení
se silným magnetem, jako jsou
například mikrovlnné trouby
nebo velké reproduktory.
Nepokládejte na přehrávač žádné
těžké předměty.
Provoz
• Přenesete-li přehrávač přímo
z chladu do teplého prostředí
nebo umístíte-li jej ve velmi
vlhké místnosti, může na
optických částech přehrávače
dojít ke kondenzaci vlhkosti.
Pokud tato situace nastane,
přehrávač nemusí správně
pracovat. V takovém případě
vyjměte disk a ponechejte
přehrávač před dalším
používáním přibližně půl hodiny
zapnutý, dokud se vlhkost
neodpaří.
• Udržujte optické součásti
přehrávače v čistotě
a nedotýkejte se jich. Následkem
doteku optických součástí může
dojít k jejich poškození, což se
může projevit chybnou funkcí
přehrávače. Pokud nevkládáte
nebo nevyjímáte disk,
ponechejte víko prostoru
pro disk stále uzavřené.
LCD displej
• Přestože je LCD displej vyroben
vysoce přesnou technologií,
mohou se na něm občas
zobrazovat body různých barev.
To však nepředstavuje žádnou
poruchu funkce přístroje.
• Nestírejte povrch LCD displeje
vlhkým hadříkem. Pokud by se
dovnitř dostala voda, mohlo by
dojít k poruše.
• Na povrch LCD displeje
nepokládejte žádné předměty
a dávejte pozor, aby na něj nic
nespadlo. Nevyvíjejte na displej
rukama ani lokty žádný tlak.
• Dbejte na to, abyste povrch LCD
displeje nepoškodili ostrým
předmětem.
• Nezavírejte LCD panel pomocí
pera nebo podobného předmětu
tlakem na víko prostoru pro disk.
• Pokud přehrávač přenesete
přímo z chladného do teplého
prostředí, může na povrchu LCD
displeje dojít ke kondenzaci
vlhkosti. V takovém případě
setřete před použitím přístroje
vlhkost papírovým kapesníkem
apod.
Pokud je však povrch LCD
displeje chladný, bude i nadále
docházet ke kondenzaci vlhkosti.
Počkejte, dokud se povrch
nezahřeje na pokojovou teplotu.
Síťový adaptér
• Používejte síťový adaptér
dodávaný k tomuto přehrávači,
protože jiné adaptéry mohou
způsobit poruchu.
• Síťový adaptér nerozebírejte ani
neprovádějte postupy zpětného
inženýrství.
• Dejte pozor, aby nedošlo k pádu
síťového adaptéru na zem nebo
k nárazu.
• Nepokládejte síťový adaptér
do uzavřených prostorů,
jako je například knihovnička
nebo skříňka pro AV zařízení.
• Nepřipojujte síťový adaptér
k cestovnímu elektrickému
transformátoru, který může
generovat teplo a způsobit
poruchu.
Akumulátor
• V některých zemích mohou
platit regulační opatření týkající
se likvidace akumulátorů
určených k napájení tohoto
výrobku. Obraťte se prosím
na místní úřady.
• Protože má akumulátor
omezenou životnost,
jeho kapacita se vlivem času
a opakovaného používání
postupně snižuje. Jakmile
akumulátor vydrží přibližně
polovinu původní doby, vyměňte
jej za nový.
,pokračování
3
• Při prvním nabíjení nebo
v případě, že jste akumulátor
dlouho nepoužívali, se nemusí
akumulátor nabít na maximální
kapacitu. Kapacita akumulátoru
se obnoví po několikanásobném
nabití a vybití.
• Neponechávejte akumulátor
v automobilu, na přímém slunci
nebo v místech, kde teplota
přesahuje 60 °C.
• Nevystavujte akumulátor
účinkům vody.
• Dejte pozor, aby nedošlo
ke zkratování připojovacích
konektorů akumulátoru (A),
umístěných v dolní části
přehrávače, a připojovacích
konektorů (C) na akumulátoru
kovovými předměty, jako je
například náhrdelník.
• Zajistěte, aby se do
připojovacích konektorů
akumulátoru (A) a vodicích
otvorů (B) v dolní části
přehrávače a do připojovacích
konektorů (C) a vodicích otvorů
(D) na akumulátoru nedostal
prach nebo písek.
Spodní strana
B
A
Akumulátor
D
C
Napájecí adaptér
do automobilu
• Používejte napájecí adaptér do
automobilu dodávaný k tomuto
přehrávači, protože jiné adaptéry
mohou způsobit poruchu.
• Neprovádějte demontáž nebo
postupy zpětného inženýrství.
• Dejte pozor, aby nedošlo k pádu
napájecího adaptéru do
automobilu na zem nebo
k nárazu.
4
• Nedotýkejte se kovových
součástí, protože by mohlo dojít
ke zkratu a poškození napájecího
adaptéru do automobilu
(zejména v případě dotyku
kovovými předměty).
• Nepokládejte napájecí adaptér
do automobilu do blízkosti
zdrojů tepla nebo tam, kde by byl
vystaven přímému slunečnímu
světlu nebo mechanickým
nárazům, a nenechávejte jej
v automobilu se zavřenými
okny.
Přizpůsobení hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi nízkou
úrovní hlasitosti nebo při úplné
absenci zvuku nezvyšujte hlasitost.
V opačném případě může při
přehrávání pasáží s nejvyšší úrovní
hlasitosti dojít k poškození
reproduktorů.
Sluchátka
• Prevence poškození sluchu
Při použití sluchátek snižte úroveň
hlasitosti. Odborníci na sluch
varují před dlouhodobým hlasitým
poslechem zvuku ve sluchátkách.
Pokud začnete mít pocit „zvonění
v uších“, snižte hlasitost nebo
přerušte používání přístroje.
• Berte ohled na své okolí
Udržujte hlasitost na střední
úrovni. To vám umožní, abyste
slyšeli okolní zvuky, a zároveň
budete ohleduplní k osobám
ve svém okolí.
Čištění
Povrch skříňky přístroje, panel
a ovládací prvky čistěte jemným
hadříkem navlhčeným ve slabém
roztoku čisticího prostředku.
Nepoužívejte materiály s brusným
účinkem, čisticí prášky nebo
rozpouštědla, jako je například líh
nebo benzín.
Čištění disků, čisticí
prostředky na čištění
disků/optických součástí
Nepoužívejte čisticí disky
nebo čističe disků/optických
součástí (včetně vlhkých typů
nebo sprejů). Mohlo by dojít
k poškození přístroje.
DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ
Tento přehrávač umožňuje
zobrazení statického obrazu
nebo OSD nabídek na obrazovce
televizoru po neomezeně
dlouhou dobu. Pokud ponecháte
statický obraz nebo OSD
nabídky zobrazeny
na obrazovce televizoru příliš
dlouho, vystavujete televizor
riziku trvalého poškození
obrazovky.
Televizory s plazmovými
panely a projekční televizory
jsou na toto zacházení velmi
citlivé.
S případnými dotazy nebo
problémy, které se týkají vašeho
přehrávače, se prosím obraťte
na nejbližšího prodejce Sony.
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
O tomto návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Disky, které lze přehrávat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Příprava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrola příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Používání dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Používání LCD panelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Připojení síťového adaptéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Používání přehrávače s akumulátorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Použití v automobilu (pro cestující na zadních sedadlech) . . . . . . . . . . . . . .14
Přehrávání disků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přehrávání disků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Používání nabídky Playback Settings (Nastavení přehrávání) . . . . . . . . . . . .22
Vyhledání určitého místa na disku (Search - Vyhledávání,
Scan - Prohledávání, Slow Play - Zpomalené přehrávání,
Repeat Play - Opakované přehrávání, Random Play
- Přehrávání v náhodném pořadí) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Přehrávání audio skladeb MP3 nebo souborů obrázků JPEG . . . . . . . . . . 26
Nastavení velikosti a kvality obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Sledování video souborů DivX® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Přehrávání video souborů DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Poznámka k video souborům DivX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Nastavení a přizpůsobení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Použití obrazovky Setup (Nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zobrazení (General Setup) (Obecné nastavení) . . . . . . . . . . . . .
Nastavení zvuku (Audio Setup) (Nastavení zvuku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení jazyka nabídek nebo zvukového doprovodu
(Language Setup) (Nastavení jazyka). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení rodičovského zámku
(Parental Control) (Rodičovský zámek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33
34
35
36
37
Připojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Připojení k jinému zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Doplňující informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Řešení problémů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Poznámky k audio skladbám MP3 a souborům obrázků JPEG . . . . . . . . . . 44
Poznámky k diskům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Rejstřík . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
5
O tomto návodu
• Pokyny v tomto návodu popisují ovládací prvky dálkového ovladače. Můžete rovněž
používat ovládací prvky na přehrávači, pokud mají shodné nebo podobné názvy
jako ovládací prvky na dálkovém ovladači.
• Označení „DVD“ se používá jako všeobecný termín pro disky DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R (režim +VR) a DVD-RW/DVD-R (režim VR, režim Video).
• Význam symbolů používaných v tomto návodu:
Symboly
Význam
Funkce dostupné pro disky DVD VIDEO a DVD+RW/DVD+R v režimu
+VR nebo disky DVD-RW/DVD-R v režimu Video
Funkce dostupné pro disky DVD-RW/DVD-R v režimu VR
(Video Recording)
Funkce dostupné pro disky VIDEO CD (včetně Super VCD
nebo CD-R/CD-RW ve formátu Video CD nebo Super VCD)
Funkce dostupné pro hudební CD nebo disky CD-R/CD-RW ve formátu
hudebních CD
Funkce dostupné pro disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW obsahující
audio skladby MP3*1, soubory obrázků JPEG a video soubory DivX*2*3)
Funkce dostupné pro disky DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R obsahující audio skladby MP3*1,
soubory obrázků JPEG a video soubory DivX*2*3)
*1 Formát MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) představuje standardní formát definovaný organizací ISO
(International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical Commission)
MPEG pro kompresi audio dat.
*2 DivX® je technologie komprese video souborů vyvinutá společností DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a přidružená loga jsou obchodní značky společnosti DivXNetworks, Inc.
a jejich používání je podmíněno získáním licence.
6
Disky, které lze
přehrávat
Formáty disků
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
(finalizovaný disk)
DVD+RW/+R
(finalizovaný disk)
VIDEO CD/
hudební CD
CD-RW/-R
„DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“
jsou obchodní značky.
Poznámky k diskům CD/DVD
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků
CD-ROM/CD-R/CD-RW zaznamenaných
v následujících formátech:
– formát hudebního CD,
– formát Video CD,
– audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG
a video soubory DivX ve formátu,
který vyhovuje normě ISO 9660* Level 1
nebo jejímu rozšířenému formátu Joliet,
– formát KODAK Picture CD.
* Logický formát souborů a složek na discích
CD-ROM definovaný normou ISO (International
Organization for standardization).
Tento přehrávač umožňuje přehrávání disků
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R zaznamenaných v následujících
formátech:
– audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG
a video soubory DivX v souladu s formátem
UDF (Universal Disk Format).
Příklady disků, které tento
přehrávač není schopen přehrát
Přehrávač nepřehraje následující typy disků:
• Disky Blu-ray.
• Disky zaznamenané ve formátu AVCHD.
• Disky HD DVD.
• Disky DVD-RAM.
• Disky CD-ROM/CD-R/CD-RW odlišné
od disků zaznamenaných ve formátech
uvedených na této stránce.
• Disky CD-ROM zaznamenané ve formátu
PHOTO CD.
• Datové části disků CD-Extra.
• Disky DVD Audio.
• Disky DATA DVD, které neobsahují audio
skladby MP3, soubory obrázků JPEG
nebo video soubory DivX.
• HD vrstvu disků Super Audio CD.
Přehrávač není rovněž schopen přehrávat
tyto disky:
• DVD VIDEO s rozdílným regionálním
kódem.
• Disky s nestandardním tvarem
(například karta, srdce).
• Disky s nalepenými papírky
nebo samolepkami.
• Disky, na nichž je ochranná adhezivní fólie
nebo celofánová páska.
Poznámky
• Poznámky k diskům DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW
Některé disky DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R nebo CD-R/CD-RW nelze na tomto
přehrávači přehrát v důsledku kvality záznamu,
fyzického stavu disku nebo charakteristik
záznamového zařízení a záznamového/
authoringového (vypalovacího) softwaru.
Disk, který nebyl správně finalizován, nebude
možno přehrát. Více informací najdete v návodu
k obsluze záznamového zařízení. Mějte na
paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R
nemusí některé funkce přehrávání pracovat ani
v případě správné finalizace disků. V takovém
případě použijte pro přehrání disku režim
normálního přehrávání. Navíc není možno
přehrávat některé disky DATA CD/DATA DVD
vytvořené metodou zápisu Packet Write
nebo disky s více sekcemi.
• Poznámky k diskům DVD+R DL/DVD-R DL
Není možno přehrávat disky DVD-R DL
zaznamenané v režimu VR.
,pokračování
7
Nemusí být možno přehrávat soubory MP3
a JPEG zaznamenané ve druhé vrstvě disků
DVD+R DL/-R DL (dvouvrstvé disky).
• Hudební disky kódované technologiemi
na ochranu autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků,
které odpovídají standardu Compact Disc (CD).
V současné době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti,
že některé z těchto disků nebude možné na tomto
přístroji přehrát, pokud neodpovídají standardu
pro disky CD.
• Poznámka k duálním diskům (DualDisc)
Duální disk je oboustranný disk, který ukládá
DVD data na jednu stranu a digitální audio data
na druhou stranu.
Jelikož strana disku s hudebním materiálem
neodpovídá standardu Compact Disc (CD),
není přehrávání na tomto přístroji zaručeno.
Regionální kód
Jde o systém, který se používá pro ochranu
autorských práv. Regionální kód uváděný
na obalech disků DVD VIDEO je určen
regionem prodeje. Na tomto přehrávači
je možno přehrávat disky DVD VIDEO
s označením „ALL“ nebo „2“.
ALL
Poznámka k přehrávání disků
DVD a VIDEO CD
Některé operace související s přehráváním
disků DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně
nastaveny výrobcem záznamu.
Tento přehrávač přehrává disky DVD
a VIDEO CD podle jejich obsahu
vytvořeného výrobcem záznamu a z tohoto
důvodu nemusí být některé funkce přehrávání
dostupné. Přečtěte si prosím pokyny dodané
s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.
Autorská práva
Tento výrobek obsahuje technologii ochrany
autorských práv, která je chráněna
patentovými právy USA a dalšími právy
na ochranu duševního vlastnictví.
Používání této technologie ochrany
autorských práv musí být povoleno
společností Macrovision Corporation,
a pokud společnost Macrovision Corporation
8
nestanoví jinak, je omezeno výhradně
na domácí či jinak omezené používání.
Pronikání do struktury zařízení
nebo provádění demontáže je zakázáno.
Obchodní značky
• Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D
jsou obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
• Vyrobeno v licenci podle patentu US
Patent #: 5451942 a dalších amerických
nebo celosvětově vydaných patentů
a nahlášených patentových práv.
DTS a DTS Digital Out jsou registrované
obchodní značky a loga DTS a Symbol jsou
obchodní značky společnosti DTS, Inc.
©1996-2007 DTS, Inc. Všechna práva
vyhrazena.
Příprava
Kontrola příslušenství
Příprava
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující položky:
• Audio/video kabel (mini zástrčka × 2
• Napájecí adaptér do automobilu (1)
y cinch zástrčka × 3) (1)
• Akumulátor (NP-FX110) (1)
• Síťový napájecí kabel (1)
• Dálkový ovladač (s baterií) (1)
• Síťový adaptér (1)
• Konzola pro upevnění k opěrce hlavy (1)
Používání dálkového ovladače
Při používání nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového ovládání
na přehrávači.
Výměna baterie v dálkovém ovladači
Vložte lithiovou baterii CR2025 tak, aby byla dodržena správná polarita (póly 3 a #).
1
Stiskněte zajišťovací západku (1)
a vytáhněte držák baterie (2).
2
Vyjměte starou baterii.
3
Vložte do držáku baterie novou baterii
tak, aby byla strana s kladným pólem (3)
obrácena nahoru, a pak zatlačte držák
až na doraz.
Poznámky
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání
přímému slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům.
Mohlo by dojít k chybné funkci.
• Pokud je baterie vybitá, nelze pomocí tlačítek provést žádnou operaci. Pokud dálkový ovladač vůbec
nepracuje, vyměňte baterii a zkontrolujte stav.
9
Používání LCD panelu
LCD panel tohoto přehrávače je možno otočit maximálně o 180 stupňů ve směru hodinových
ručiček. Po otočení LCD panelu jej můžete sklopit dolů na přehrávač.
Otáčení LCD panelu
1
2
Položte přehrávač na stůl nebo podobný rovný a stabilní povrch.
3
Pomalu otáčejte LCD panelem o 180 stupňů ve směru vyznačeném šipkou
(ve směru hodinových ručiček).
Pomocí palců otevřete LCD panel do svislé polohy.
Otočení a sklopení LCD panelu
Po otočení LCD panelu o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček stlačte LCD panel dolů
na přehrávač. V této poloze směřuje panel nahoru.
Vrácení LCD panelu do jeho původní polohy
Otevřete LCD panel do svislé polohy a pomalu jej otočte proti směru hodinových ručiček.
Poznámky
• Neotáčejte LCD panel přes hranici 180 stupňů. Rovněž panel neotáčejte v opačném směru.
V takovém případě by došlo k poškození LCD panelu.
• Pokud se LCD panel úplně neotevře, dále s ním neotáčejte. LCD panel by se mohl poškodit.
• Po použití vraťte LCD panel do jeho původní polohy. Při náhlém nárazu nebo při podobném zacházení
by mohlo dojít k poškození LCD obrazovky.
10
Připojení síťového adaptéru
Připojte síťový adaptér (součást příslušenství) v níže uvedeném pořadí 1 až 3.
Budete-li chtít síťový adaptér odpojit, proveďte tyto kroky v obráceném sledu.
A
AUDIO
OPTICAL
OUT
B
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
Zástrčka
stejnosměrného
napětí (DC)
2
Příprava
PHONES
DC IN
9.5V
Do konektoru DC IN 9,5 V (Vstup
stejnosměrného napájecího napětí)
Síťový adaptér
(součást příslušenství)
1
Síťový napájecí kabel
(součást příslušenství)
3
Do síťové zásuvky
Poznámka
Note
Před odpojením síťového napájecího kabelu zastavte přehrávání. Pokud tak neučiníte, může dojít k chybné
funkci.
11
Používání přehrávače s akumulátorem
Pokud není k dispozici připojení k síti, můžete přehrávač používat s nainstalovaným
akumulátorem (součást příslušenství).
Před použitím akumulátor nejprve nabijte.
Instalace akumulátoru
1
Vyrovnejte akumulátor s čarami na spodní straně přehrávače a vložte háčky
na akumulátoru do otvorů na spodní straně přehrávače.
2
Posuňte akumulátor ve směru šipky, dokud nezapadne do správné polohy.
Akumulátor
Spodní strana přehrávače
Vyjmutí akumulátoru
Stiskněte odjišťovací tlačítko a vysuňte akumulátor ve směru šipky.
Odjišťovací
tlačítko
Poznámky
•
•
•
•
Před instalací akumulátoru přehrávač nejprve vypněte.
Nevyjímejte akumulátor během přehrávání.
Nedotýkejte se připojovacích kontaktů na přehrávači a akumulátoru. Mohlo by dojít k chybné funkci.
Dejte pozor, aby vám akumulátor při instalaci a vyjímání nespadl na zem.
12
Nabíjení akumulátoru
1
2
Nasaďte akumulátor na přehrávač (strana 12).
Připojte k přehrávači síťový adaptér a pak připojte síťový napájecí kabel do síťové
zásuvky (strana 11).
HOLD
PHONES
A
B
Přehrávač
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
Příprava
Konektor DC IN 9,5 V
(Vstup stejnosměrného napájecího napětí)
Indikátor CHARGE (Nabíjení)
DC IN
9.5V
POWER
CHARGE
Akumulátor
Po zahájení dobíjení se indikátor CHARGE (Nabíjení) rozsvítí.
Po dokončení dobíjení indikátor CHARGE (Nabíjení) zhasne.
3
Po dokončení nabíjení vytáhněte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte
síťový adaptér.
Kontrola zbývající kapacity akumulátoru
Během doby, kdy je přehrávač v režimu zastavení, se na obrazovce zobrazuje indikátor
akumulátoru. Pokud se zobrazuje symbol
nebo pokud indikátor CHARGE (Nabíjení)
bliká, dobijte akumulátor.
Plně nabitý
Vybitý
Indikátor akumulátoru se nezobrazuje během přehrávání disků DVD nebo VIDEO CD
nebo souborů JPEG. Zastavte přehrávání a zkontrolujte zbývající kapacitu akumulátoru.
Doba nabíjení a maximální doba přehrávání
Doba nabíjení (při vypnutém přehrávači)
Doba přehrávání (při zapnutém displeji)
Přibližně
6 hodin
Přibližně
6 hodin*
* Toto je indikace nejdelšího souvislého přehrávání za následujících podmínek:
– normální teplota (20 °C),
– použití sluchátek,
– nastavení podsvícení na minimum,
– nastavení položky „Digital Output“ (Digitální výstup) v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku)
na „Off“ (Vypnuto).
Stav akumulátoru může mít vliv na snížení provozní doby.
Poznámky
• Indikátor akumulátoru se na obrazovce nezobrazí v případě, že používáte síťový adaptér, nebo při vstupu
z externích zdrojů.
• Doby nabíjení se mohou lišit od výše uvedených hodnot v závislosti na podmínkách používání, prostředí
a na dalších faktorech. Doporučená okolní teplota pro nabíjení je v rozsahu 10 - 30 °C.
13
Použití v automobilu (pro cestující na zadních
sedadlech)
Pro montáž použijte konzolu pro upevnění k opěrce hlavy a napájecí adaptér do automobilu
(obojí je součástí příslušenství).
Poznámky
• Neprovádějte montáž, pokud je automobil v pohybu.
• Tento adaptér je určen pro automobilové akumulátory s napětím 12 V. Nepoužívejte tento adaptér
pro automobilové akumulátory s napětím 24 V.
• Tento adaptér je určen pouze pro automobily, jejichž akumulátor má uzemněný záporný pól.
Nepoužívejte jej u automobilů s uzemněným kladným pólem.
• V závislosti na typu sedadla nemusí být možné montáž provést.
Montáž přehrávače na zadní stranu předního sedadla
Při použití v automobilu nesmí být přehrávač napájen z akumulátoru. Před montáží nejdříve
vypněte přehrávač a vyjměte akumulátor (strana 12).
1
Nastavte výšku opěrky hlavy tak, aby byly k dispozici asi 3 cm volného prostoru (1).
Zapněte přezku tak, abyste uslyšeli cvaknutí (2), a potom pevně utáhněte pásek (3).
Přibližně
3 cm
Pokud je ponecháno příliš mnoho volného prostoru, může se
pásek uvolnit, což by mohlo způsobit nehodu nebo zranění osob.
2
3
14
Otočte a sklopte LCD panel (strana 10).
Pevně uchopte přehrávač oběma rukama.
Vložte háčky na konzole do otvorů na spodní straně přehrávače a posuňte přehrávač
ve směru šipky tak, aby zapadl do správné polohy.
4
Připojte napájecí adaptér do automobilu do zásuvky cigaretového zapalovače
a do konektoru DC IN (Vstup stejnosměrného napájecího napětí) na přehrávači.
Do zásuvky cigaretového zapalovače
Příprava
Napájecí adaptér do
automobilu (součást
příslušenství)
Poznámky
• Umístěte kabel tak, aby nebránil řidiči v řízení automobilu. Neumísťujte prosím LCD panel na místo,
kde by na něj mohl vidět řidič.
• Řidič by neměl připojovat ani odpojovat napájecí adaptér do automobilu během řízení.
• Zásuvku cigaretového zapalovače před použitím očistěte. Pokud je znečištěná, může dojít k chybné funkci
nebo poruše.
• Napájecí adaptér do automobilu používejte při spuštěném motoru automobilu. Pokud byste jej používali
při vypnutém motoru, mohlo by dojít k vybití akumulátoru automobilu.
• Nepoužívejte konzolu pro upevnění k opěrce hlavy nebo napájecí adaptér do automobilu, pokud došlo
k jejich pádu nebo pokud jsou poškozeny.
Po použití přehrávače
Nejdříve vypněte přehrávač, vytáhněte napájecí adaptér do automobilu ze zásuvky cigaretového
zapalovače i konektoru DC IN (Vstup stejnosměrného napájecího napětí) na přehrávači
a odpojte přehrávač níže uvedeným způsobem.
Stiskněte odjišťovací tlačítko tak, aby zacvaklo (1).
Pevně uchopte přehrávač oběma rukama a vysuňte
jej směrem k vám (2).
Poznámky
• Neodpojujte napájecí adaptér do automobilu
ani nevypínejte motor automobilu před vypnutím
přehrávače.
V takovém případě by mohlo dojít k poškození
přehrávače a rovněž nebude dostupná funkce
Resume Play (Obnovení přehrávání) (strana 18).
Pokud je váš automobil vybaven systémem
vypínání motoru, deaktivujte tuto funkci před
použitím přehrávače v automobilu.
• Po ukončení používání odpojte napájecí adaptér
do automobilu. V opačném případě by mohlo
dojít k vybití akumulátoru automobilu.
• Po ukončení používání odpojte konzolu pro
upevnění k opěrce hlavy. V opačném případě by
mohlo dojít k nehodě nebo zranění osob.
• Pokud posloucháte autorádio, odpojte napájecí
adaptér do automobilu ze zásuvky cigaretového
zapalovače, aby nedocházelo k šumu.
• Neponechávejte přehrávač nebo příslušenství
v automobilu.
• Neponechávejte akumulátor v automobilu.
ZVLÁŠTNÍ POZNÁMKA
V případě nedodržení výše uvedených pokynů
bude zrušena veškerá záruka (ať už vyjádřená,
či předpokládaná) a odpovědnost za jakékoliv
problémy nebo škody vzniklé nedodržením těchto
pokynů ponese uživatel.
15
2 Stiskněte tlačítko [/1
na dálkovém ovladači nebo
posuňte přepínač [/1/HOLD
(Blokování tlačítek) přehrávače
do polohy „[/1“.
Přehrávání disků
Přehrávání disků
Přehrávač se zapne a indikátor POWER
(Napájení) se rozsvítí zelenou barvou.
U některých disků DVD nebo VIDEO CD
se mohou některé funkce lišit nebo mohou
být omezeny.
Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.
Připojte síťový adaptér nebo nainstalujte
akumulátor.
3 Stiskněte tlačítko OPEN (Otevřít)
pro otevření víka prostoru pro disk.
4 Vložte disk, který chcete přehrávat.
Zatlačte jej přehrávanou stranou dolů tak,
abyste uslyšeli zacvaknutí.
x
H
DISPLAY
VOL
MENU
RETURN
OPTIONS
POWER CHARGE
Přehrávanou stranou směrem dolů
O
E
P
N
PO
WE
R
CH
AR
GE
OPEN (Otevřít)
HO
LD
\/1/HOLD
(Blokování tlač.)
\/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
H
x
1 Otevřete LCD panel přehrávače.
Nastavte přepínač LINE SELECT
(Výběr linky) na pravé straně přehrávače
do polohy „OUT“ (Výstup).
16
5 Pro uzavření víka prostoru pro disk
zatlačte na část označenou
nápisem PUSH CLOSE (Zatlačením
uzavřít) na přehrávači.
6 Stiskněte tlačítko H.
Přehrávání se zahájí.
• Přehrávání některých disků se může
po uzavření víka prostoru pro disk
spustit automaticky.
• U některých disků se může na
obrazovce zobrazit nabídka. Pro disky
DVD VIDEO - viz strana 18. Pro disky
VIDEO CD - viz strana 21.
• Po přehrání všech titulů se přehrávač
sám zastaví a na displeji se znovu
zobrazí obrazovka nabídky.
Poznámky
• Pokud je disk v přehrávači vložen stranou pro
přehrávání nahoru, zobrazí se zpráva „No Disc“
(Žádný disk) nebo „Cannot play this disc“
(Tento disk nelze přehrát).
Poznámky
• Pokud necháte přehrávač déle než 15 minut
v režimu pauzy nebo zastavení přehrávání,
aniž byste provedli jakoukoliv operaci, zobrazí se
obrázek spořiče obrazovky. Po stisknutí tlačítka
H obrázek zmizí. Viz strana 35, kde najdete
další podrobnosti.
• Přehrávač se vypne 15 minut po spuštění funkce
spořiče obrazovky (Auto Power Off)
(Automatické vypnutí napájení).
Další operace při přehrávání
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Po dalším stisknutí tlačítka H se spustí
přehrávání z místa, kde bylo zastaveno
(Resume Play) (Obnovení přehrávání).
Podrobnosti - viz strana 18.
Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte
tlačítko x a pak stiskněte tlačítko H.
Zabránění nechtěnému stisku tlačítek
na přehrávači
Nastavte přepínač \/1/HOLD (Blokování
tlačítek) přehrávače do polohy „HOLD“
(Blokovat). Všechna tlačítka na přehrávači
se uzamknou, zatímco tlačítka na dálkovém
ovladači zůstanou aktivní.
Přehrávání zvukových stop DTS na discích
DVD VIDEO
• Reproduktor tohoto přehrávače nepodporuje
výstup DTS zvuku. Pokud přehráváte
zvukové stopy DTS na disku DVD VIDEO,
připojte přehrávač k AV zesilovači
(receiveru) (strana 40) a nastavte položku
„DTS“ v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení
zvuku) (strana 36).
• Pokud připojíte přehrávač k audio zařízení,
jako je například AV zesilovač (receiver)
bez DTS dekodéru, nenastavujte položku
„DTS“ v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení
zvuku) na „On“ (Zapnuto) (strana 36).
Z reproduktorů by mohl vystupovat hlasitý
šum, který by mohl být nepříjemný pro váš
sluch nebo by mohl poškodit reproduktory.
2
4
5
3
6
7
8
9
0
.
>
x
Vypnutí napájení
Stiskněte tlačítko \/1 na dálkovém ovladači
nebo posuňte přepínač \/1/HOLD
(Blokování tlačítek) do polohy „\/1“.
1
X
Funkce
Ovládání
Zastavení
Stiskněte tlačítko x.
Pauza
Stiskněte tlačítko X.
Přechod na další
kapitolu, stopu
nebo scénu v režimu
plynulého přehrávání
Stiskněte
tlačítko >.
Návrat na předchozí
kapitolu, stopu
nebo scénu v režimu
plynulého přehrávání
Stiskněte
tlačítko ..
Rychlé posouvání
aktuální scény
směrem vpřed*
Stiskněte tlačítko
během přehrávání.
* Pouze disky DVD VIDEO, DVD-RW/
DVD-R (režim VR).
Výše uvedené funkce nemusí být u některých
scén dostupné.
,pokračování
17
Přehrávání disků
• Disky vytvořené na DVD rekordérech musí být
správně finalizovány, jinak je nebude možno
na tomto přehrávači přehrát. Pro další informace
o finalizaci se podívejte do návodu k obsluze
dodaného k DVD rekordéru.
• I po otevření víka prostoru pro disk se může disk
stále otáčet. Před vyjmutím disku počkejte,
dokud otáčení neustane.
• Během ovládání se na obrazovce může zobrazit
symbol „ “. Tento symbol indikuje, že funkce
popsaná v tomto návodu k obsluze není
u aktuálního disku DVD VIDEO dostupná.
• U některých disků DVD-RW/DVD-R (režim VR)
může vlivem zaznamenaného obsahu spuštění
přehrávání chvíli trvat.
Obnovení přehrávání z místa,
kde byl disk zastaven (Resume
Play) (Obnovení přehrávání)
Když zastavíte přehrávání, přehrávač
si zapamatuje místo zastavení a zobrazí
na obrazovce zprávu. Dalším stiskem
tlačítka H můžete obnovit přehrávání
ze stejného místa. Funkce Resume Play
(Obnovení přehrávání) pracuje v případě,
že ponecháte víko prostoru pro disk
uzavřené, a to i po vypnutí přehrávače.
Používání nabídky disku DVD
Disk DVD je rozdělen na dlouhé úseky obrazu
nebo hudby nazývané „tituly“.
Pokud přehráváte disk DVD, který obsahuje
několik titulů, můžete požadovaný titul vybrat
tlačítkem TOP MENU (Hlavní nabídka).
Při přehrávání disků DVD, které umožňují
výběr položek, jako například jazyk titulků
a jazyk zvukového doprovodu, vyvolejte tyto
položky tlačítkem MENU (Nabídka).
1
1
2
Numerická
tlačítka
3
2
5
6
7
8
9
0
4
5
6
7
8
9
TOP MENU
(Hlavní
nabídka)
C/X/x/c
ENTER
(Potvrzení)
0
H
3
4
MENU
(Nabídka)
x
1
1
Pro zastavení přehrávání disku
stiskněte tlačítko x.
Zobrazí se zpráva.
2
Stiskněte tlačítko H.
Přehrávač zahájí přehrávání z místa,
kde jste jej v kroku 1 zastavili.
z Tipy
• Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte
tlačítko x a pak tlačítko H.
• Po vypnutí a opětovném zapnutí napájení
se automaticky aktivuje funkce obnovení
přehrávání.
Poznámky
• V závislosti na místě zastavení nemusí funkce
obnovení přehrávání spustit přehrávání přesně
ze stejného místa.
• Místo zastavení přehrávání se vymaže, pokud:
– vypnete přehrávač v průběhu přehrávání disku
DVD-RW/DVD-R (režim VR),
– otevřete víko prostoru pro disk,
– odpojíte akumulátor a síťový adaptér,
– změníte nastavení přepínače LINE SELECT
(Výběr linky).
18
Stiskněte tlačítko TOP MENU (Hlavní
nabídka) nebo MENU (Nabídka).
Na obrazovce se zobrazí nabídka disku.
Obsah nabídky se u různých disků liší.
2
Stiskněte tlačítka C/X/x/c nebo
numerická tlačítka pro výběr položky,
kterou chcete přehrát nebo změnit.
3
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Poznámka
V závislosti na disku nemusí být umožněno
používání tlačítek C/c na přehrávači pro ovládání
nabídky disku. V takovém případě použijte tlačítka
C/c na dálkovém ovladači.
Změna zvukového doprovodu
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
AUDIO
(Zvukový
doprovod)
◆ Při přehrávání disku Super VCD
• Stereo: stereofonní zvuk zvukové stopy
číslo 1
• Left (Levý): zvuk levého kanálu
zvukové stopy číslo 1 (monofonní)
• Right (Pravý): zvuk pravého kanálu
zvukové stopy číslo 1 (monofonní)
• Stereo 1: stereofonní zvuk zvukové
stopy číslo 2
• Left 1 (Levý 1): zvuk levého kanálu
zvukové stopy číslo 2 (monofonní)
• Right 1 (Pravý 1): zvuk pravého kanálu
zvukové stopy číslo 2 (monofonní)
z Tipy
• Aktuální zvukový formát (Dolby Digital, DTS,
PCM atd.) můžete zkontrolovat opakovaným
stiskem tlačítka AUDIO (Zvukový doprovod)
v průběhu přehrávání disku DVD VIDEO.
• Zvuk můžete během přehrávání disku DVD
přepnout v nabídce Playback Settings
(Nastavení přehrávání) (strana 22).
Poznámky
1
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO
(Zvukový doprovod) pro výběr
požadovaného audio signálu.
Výchozí nastavení je podtrženo.
◆ Při přehrávání disků DVD VIDEO
U různých disků DVD VIDEO
se nabídka jazyků liší.
Jestliže je stejný jazykový kód zobrazen
dvakrát nebo vícekrát, znamená to,
že na disku DVD VIDEO je záznam
ve více zvukových formátech.
◆ Při přehrávání disku DVD (režim VR)
Zobrazí se typy zvukových stop,
které jsou zaznamenány na disku.
Příklad:
• 1.Main (Hlavní zvuk)
• 1.Sub (Vedlejší zvuk)
• 1.Main+Sub (Hlavní a vedlejší zvuk)
• V závislosti na disku se vám nemusí podařit
změnit zvukový formát, a to ani tehdy,
pokud je na disku zaznamenáno několik
zvukových formátů.
• Při přehrávání disku Super VCD, který
neobsahuje zvukovou stopu 2, nebude v případě
výběru možnosti „Stereo 1“, „Left 1“ (Levý 1)
nebo „Right 1“ (Pravý 1) vystupovat žádný zvuk.
• Při přehrávání zvukových stop na disku
DVD-RW/DVD-R (režim VR) s audio zařízením,
jako je například AV zesilovač (receiver)
připojený prostřednictvím konektoru OPTICAL
OUT (Optický výstup), nastavte položku
„Dolby Digital“ v nabídce „Audio Setup“
(Nastavení zvuku) na „Downmix PCM“
(Sloučit PCM) (strana 36).
• Pokud je položka „DTS“ v nabídce „Audio
Setup“ (Nastavení zvuku) nastavena na hodnotu
„Off“ (Vypnuto) (strana 36), možnost výběru
formátu DTS se nezobrazí, ani pokud je na disku
uložen záznam ve formátu DTS.
• Při přehrávání zvukových stop DTS na disku CD
nelze změnit zvuk.
◆ Při přehrávání disku CD/VIDEO CD
• Stereo: standardní stereofonní zvuk
,pokračování
19
Přehrávání disků
Při přehrávání disků DVD VIDEO s několika
zaznamenanými zvukovými formáty (PCM,
Dolby Digital nebo DTS) můžete změnit
formát zvuku. Jsou-li na disku DVD VIDEO
zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy,
můžete také změnit požadovaný jazyk
zvukového doprovodu.
U disků CD nebo VIDEO CD si můžete
vybrat zvuk pravého nebo levého kanálu
a poslouchat jej z obou reproduktorů
(levého i pravého). Například při přehrávání
disku obsahujícího písně s vokály v pravém
kanálu a instrumentální doprovod v levém
kanálu můžete po výběru levého kanálu
poslouchat instrumentální doprovod z obou
reproduktorů.
• Left (Levý): zvuk levého kanálu
(monofonní)
• Right (Pravý): zvuk pravého kanálu
(monofonní)
Zobrazení titulků
Změna úhlů záběru
Pokud jsou na disku DVD zaznamenány
titulky, můžete je kdykoli v průběhu
přehrávání disku zapnout nebo vypnout
nebo změnit jejich jazyk.
Jestliže jsou na disku DVD VIDEO
zaznamenány záběry jedné scény pořízené
z různých úhlů, zobrazí se na obrazovce
symbol „ “. Znamená to, že úhel záběru
je možno změnit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
SUBTITLE
(Titulky)
ANGLE
(Úhel záběru)
1
Opakovaným stiskem tlačítka
SUBTITLE (Titulky) vyberte nastavení.
V závislosti na disku se liší nabídka
jazyků.
Vypnutí titulků
V kroku 1 vyberte „Subtitle Off“
(Vypnout titulky).
z Tip
Titulky můžete během přehrávání disku DVD
přepnout v nabídce Playback Settings
(Nastavení přehrávání) (strana 22).
Poznámky
• U některých disků DVD VIDEO není možno
jazyk titulků změnit, přestože jsou na nich
zaznamenány titulky ve více jazycích.
V některých případech není naopak možno titulky
vypnout.
• Během přehrávání disku s titulky mohou titulky
po stisku tlačítka
zmizet.
20
1
Opakovaně stiskněte tlačítko ANGLE
(Úhel záběru) pro změnu úhlu záběru.
Scéna se přepne na vybraný úhel záběru.
Poznámky
• U některých disků DVD VIDEO není změna úhlu
záběru možná, přestože jsou na nich
zaznamenány záběry pořízené z různých úhlů.
• Úhly záběru nelze měnit během zpomaleného
přehrávání (Slow Play) nebo přehrávání
s prohledáváním (Scan Play).
• Symbol „
“ (značka úhlu) se nezobrazí
v případě, že je položka „Angle Mark“
(Značka úhlu) v nabídce „General Setup“
(Obecné nastavení) nastavena na hodnotu „Off“
(Vypnuto) (strana 35).
Výběr seznamu „Original“
(Původní) nebo „Play List“
(Seznam pro přehrávání) na disku
DVD-RW/DVD-R
(Přehrávání s funkcemi PBC)
Některé disky VIDEO CD obsahují funkce
pro řízené přehrávání (PBC - Playback
Control), které umožňují interaktivní
vyhledávání nebo nabízí různé možnosti
pro přehrávání.
Numerická
tlačítka
1
2
4
5
3
6
7
8
9
0
1
2
ENTER
(Potvrzení)
3
4
5
6
7
8
9
0
H
TOP MENU
(Hlavní
nabídka)
1
1
Během doby, kdy je přehrávač
v režimu zastavení, stiskněte tlačítko
TOP MENU (Hlavní nabídka).
Zobrazí se aktuální režim.
Tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka)
nepracuje, pokud je aktivována funkce
Resume Play (Obnovení přehrávání).
Dvojím stisknutím tlačítka x nejprve
zrušte funkci Resume Play (Obnovení
přehrávání) a pak stiskněte tlačítko
TOP MENU (Hlavní nabídka).
2
Opakovaným stiskem tlačítka
TOP MENU (Hlavní nabídka)
přepněte režim.
z Tip
Aktuální režim můžete zkontrolovat stiskem
tlačítka DISPLAY (Zobrazení) v průběhu
přehrávání. V nabídce Playback Settings (Nastavení
přehrávání) (strana 22) se vedle čísla titulu bude
zobrazovat „PL“ nebo „ORG“.
Poznámky
• Pokud vložíte disk obsahující titul Play Listu,
přehrávač automaticky spustí přehrávání tohoto
titulu Play Listu.
• Pokud není zaznamenán žádný titul Play Listu,
zobrazí se v kroku 1 nápis „ORG“.
Pokud stisknete tlačítko TOP MENU (Hlavní
nabídka) ještě jednou, zobrazí se „ “.
Spusťte přehrávání disku VIDEO CD
s funkcemi PBC.
Zobrazí se nabídka, ze které můžete
vybírat.
2
Pomocí numerických tlačítek vyberte
požadované číslo položky a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce
pro interaktivní operace.
Přečtěte si pokyny dodané s diskem,
protože ovládání se může u různých
disků VIDEO CD lišit.
z Tip
Pro zrušení funkce PBC nastavte položku „PBC“
v nabídce „General Setup“ (Obecné nastavení)
na „Off“ (Vypnuto) (strana 35) a pak otevřete
a uzavřete víko prostoru pro disk.
Poznámka
V závislosti na disku VIDEO CD se může zpráva
„Press ENTER“ (Stiskněte tlačítko ENTER)
v kroku 2 zobrazovat jako „Press SELECT“
(Stiskněte tlačítko SELECT). V takovém případě
stiskněte tlačítko H.
21
Přehrávání disků
Některé disky DVD-RW/DVD-R v režimu
VR (Video Recording) obsahují dva typy
titulů pro přehrávání: původně zaznamenané
tituly (Original) a tituly, které mohou být
vytvořeny na DVD přehrávačích
umožňujících úpravy titulů (Play List). Pro
přehrávání je potom možné vybrat typ titulu.
Přehrávání disků VIDEO CD
s funkcemi PBC (PBC Playback)
Používání nabídky
Playback Settings
(Nastavení přehrávání)
Během přehrávání disku DVD můžete na
obrazovce zkontrolovat aktuální nastavení
přehrávání. Nabídka Playback Settings
(Nastavení přehrávání) rovněž umožňuje
změnit zvuk, titulky a úhel záběru nebo
vyhledat titul nebo stopu zadáním čísel.
2 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
požadované položky a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
DISPLAY
(Zobrazení)
1
Numerická
tlačítka
C/X/x/c
ENTER
(Potvrzení)
2
nastavení a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
3
4
5
6
7
8
9
Title (Titul)
Chapter (Kapitola)
Audio (Zvukový doprovod)
Subtitle (Titulky)
Angle (Úhel záběru)
T.Time (Čas titulu)
C.Time (Čas kapitoly)
Repeat (Opakované přehrávání)
Time Disp. (Zobrazení času)
Chcete-li vkládat čísla, použijte
numerická tlačítka nebo tlačítko X/x.
0
O
Poznámka
V závislosti na disku nebude možno v některých
případech nastavit všechny možnosti.
1 V průběhu přehrávání disku DVD
Vypnutí displeje
stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení).
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení)
nebo O RETURN (Návrat).
Zobrazí se nabídka Playback Settings
(Nastavení přehrávání).
Příklad: Při přehrávání disku DVD VIDEO
Vyhledávání titulu/kapitoly atd.
Položky
Aktuální nastavení přehrávání
Zadáním číselného nebo časového kódu
můžete na disku DVD provést vyhledávání
podle titulu nebo kapitoly.
1
Menu
02/07
03/20
02 2CH DOLBY DIGITAL English
01 English
Title
Chapter
Audio
Subtitle
Title Elapsed 00:12:01
Stav akumulátoru
Uplynulý nebo zbývající čas
V pravém horním rohu obrazovky
se zobrazuje příslušný symbol pro
přehrávání, pauzu, vyhledávání nebo
zpomalené přehrávání.
Při přehrávání disku DVD-RW/DVD-R
(režim VR) se vedle čísla titulu zobrazuje
„PL“ nebo „ORG“.
22
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
v nabídce Playback Settings
(Nastavení přehrávání) způsob
vyhledávání a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
•
•
•
•
Title (Titul)
Chapter (Kapitola)
T.Time (Čas titulu)*
C.Time (Čas kapitoly)*
* Zadáním časového kódu můžete na disku DVD
VIDEO vyhledat titul nebo kapitolu.
2
Stiskem numerických tlačítek
nebo tlačítka X/x vyberte číslo titulu
nebo kapitoly a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
z Tipy
• Můžete použít přímé vyhledávání, při kterém
nemusíte zobrazovat ovládací nabídku.
Podrobnosti - viz strana 24.
• Viz strana 24, kde najdete podrobnosti
o vyhledávání na disku CD nebo VIDEO CD.
V kroku 2 vyberte „Off“ (Vypnuto).
z Tip
Při opakovaném přehrávání disku CD nebo VIDEO
CD použijte tlačítko MENU (Nabídka) (strana 25).
Poznámka
V závislosti na disku nemusí být funkce Repeat
(Opakované přehrávání) dostupná.
Kontrola uplynulé a zbývající
doby přehrávání
Přehrávač umožňuje zkontrolovat uplynulou
a zbývající dobu přehrávání aktuálního titulu
nebo kapitoly.
1
V nabídce Playback Settings
(Nastavení přehrávání) vyberte
„Time Disp.“ (Zobrazení času)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Poznámky
• Zobrazené číslo titulu/kapitoly je stejné jako číslo
zaznamenané na disku.
• Časy kapitol se nezobrazují v průběhu přehrávání
disku DVD-RW/DVD-R (režim VR).
Čas kapitoly se bude zobrazovat jako „--:--:--“.
• V závislosti na disku nebude možno v některých
případech používat časový kód.
Opakované přehrávání disku DVD
VIDEO (Repeat Play) (Opakované
přehrávání)
Opakovaně můžete přehrávat buď všechny
tituly na disku DVD VIDEO, nebo jen jeden
titul nebo kapitolu.
1
V nabídce Playback Settings
(Nastavení přehrávání) vyberte
„Repeat“ (Opakované přehrávání)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nastavení a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Chapter (Kapitola): opakované
přehrávání aktuální kapitoly.
•
Title (Titul): opakované přehrávání
aktuálního titulu.
•
All (Vše): opakované přehrávání
všech titulů.
•
Time Disp.
Title Elapsed
Title Remain
Chapter Elapsed
Chapter Remain
Title Elapsed 00:12:48
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
časové informace a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
•
•
•
•
Title Elapsed (Uplynulá doba titulu)
Title Remain (Zbývající doba titulu)
Chapter Elapsed (Uplynulá doba kapitoly)
Chapter Remain (Zbývající doba kapitoly)
z Tip
Viz strana 26, kde najdete podrobné informace
o zobrazení uplynulé doby na disku CD
nebo VIDEO CD.
Poznámky
• U disků DVD-RW/DVD-R (režim VR)
se uplynulá a zbývající doba přehrávání kapitoly
nezobrazuje.
• Výchozí nastavení položky „Time Disp.“
(Zobrazení času) je „Title Elapsed“ (Uplynulá
doba titulu). Po výběru jiné možnosti v položce
„Time Disp.“ (Zobrazení času) a ukončení
zobrazení nabídky Playback Settings (Nastavení
přehrávání) se po opětovném zobrazení nabídky
Playback Settings (Nastavení přehrávání) zobrazí
možnost „Title Elapsed“ (Uplynulá doba titulu).
23
Přehrávání disků
Přehrávač spustí přehrávání
od vybraného čísla.
Pokud vyberete v kroku 1 možnost „T.Time“
(Čas titulu) nebo „C.Time“ (Čas kapitoly),
zobrazí se na obrazovce „00:00:00“.
Pomocí numerických tlačítek zadejte
požadovaný časový kód a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení). Přehrávání se spustí od
zadaného časového kódu. V zápatí nabídky
Playback Settings (Nastavení přehrávání)
se zobrazí uplynulá nebo zbývající doba.
Návrat k normálnímu přehrávání
Vyhledání určitého místa
na disku (Search - Vyhledávání,
Scan - Prohledávání, Slow Play
- Zpomalené přehrávání, Repeat Play
- Opakované přehrávání, Random Play
– v průběhu přehrávání disku CD/VIDEO CD můžete
vyhledávat skladbu/stopu pomocí numerických
tlačítek a tlačítka ENTER (Potvrzení).
Rychlé vyhledání místa
přehráváním disku v režimu
zrychleného přehrávání vpřed
nebo vzad (Scan) (Prohledávání)
- Přehrávání v náhodném pořadí)
Určité místo můžete na disku vyhledat
při sledování obrazu nebo při zpomaleném
přehrávání.
DISPLAY
(Zobrazení)
H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
MENU
(Nabídka)
.
>
m
M
Stiskněte tlačítko m nebo M pro
zrychlené přehrávání dozadu nebo dopředu
v průběhu přehrávání. K normální rychlosti
přehrávání se vrátíte stiskem tlačítka H.
Po každém stisknutí tlačítka m nebo M
v průběhu prohledávání se rychlost
prohledávání změní.
Současně se změní i níže uvedená indikace.
◆ Ve směru přehrávání
H t 1M t 2M t 3M
◆ V opačném směru
H t 1m t 2m t 3m
Poznámky
• U některých disků nemusí být možno některé
zde popisované operace používat.
• U disků DATA CD/DATA DVD můžete vyhledávat
konkrétní místo pouze v audio skladbě MP3.
Rychlé vyhledávání místa
pomocí tlačítek ./> PREV
(Předchozí)/NEXT (Následující)
(Search) (Vyhledávání)
Rychlost přehrávání „3M“/„3m“ je vyšší
než „2M“/„2m“ a rychlost přehrávání
„2M“/„2m“ je vyšší než „1M“/„1m“.
z Tip
Tlačítko C/c na přehrávači pracuje stejně jako
tlačítko m/M na dálkovém ovladači a tlačítko
ENTER (Potvrzení) na přehrávači pracuje stejně
jako tlačítko H na dálkovém ovladači.
Tato funkce je účinná při přehrávání disku DVD.
Poznámky
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
> nebo . pro přechod na následující
nebo předchozí kapitolu/stopu/scénu.
z Tipy
Pokud znáte číslo titulu nebo kapitoly, můžete
vyhledávat přímo zadáním těchto čísel pomocí
numerických tlačítek:
– v průběhu přehrávání disku DVD VIDEO
můžete vyhledávat titul nebo kapitolu pomocí
numerických tlačítek a tlačítka ENTER
(Potvrzení). Stiskněte tlačítko C/c pro přepnutí
mezi titulem a kapitolou,
24
• V průběhu přehrávání s funkcí Scan
(Prohledávání) není u disků DVD
nebo VIDEO CD na výstupu žádný zvuk.
• Rychlost prohledávání se liší v závislosti
na typu disku.
Přehrávání jednotlivých snímků
(Slow Play) (Zpomalené
přehrávání)
◆ Ve směru přehrávání
Ht1
t2
t3
◆ V opačném směru (pouze DVD)
Ht1
t2
t3
Rychlost přehrávání „3 “/„3 “ je nižší
než rychlost „2 “/„2 “ a rychlost
přehrávání „2 “/„2 “ je nižší než
rychlost „1 “/“1 “.
Poznámka
Rychlost zpomaleného přehrávání se liší
v závislosti na typu disku.
Opakovaně můžete přehrávat buď všechny
skladby/stopy na disku, nebo jednu skladbu/
stopu (Repeat Play) (Opakované přehrávání).
Můžete rovněž přehrávat skladby/stopy
v náhodném pořadí (Random Play)
(Přehrávání v náhodném pořadí).
1
Opakovaným stiskem tlačítka MENU
(Nabídka) v průběhu přehrávání
vyberte režim přehrávání.
Track (Skladba/stopa): opakované
přehrávání aktuální skladby/stopy.
•
All (Vše): opakované přehrávání
všech skladeb/stop na disku.
• Random (Přehrávání v náhodném
pořadí): přehrávání všech skladeb/stop
na disku v náhodném pořadí.
•
Návrat k normálnímu přehrávání
V kroku 1 vyberte „
Off“ (Vypnuto).
z Tip
V průběhu přehrávání v náhodném pořadí můžete
stiskem tlačítka > spustit přehrávání jiné
náhodně vybrané skladby/stopy.
Poznámky
• Opakované přehrávání a přehrávání v náhodném
pořadí nelze používat u disků VIDEO CD
nebo Super VCD při přehrávání s funkcemi PBC.
• V závislosti na disku nemusí být funkce Random
Play (Přehrávání v náhodném pořadí) dostupná.
• V režimu Random Play (Přehrávání v náhodném
pořadí) se může několikrát přehrát stejná skladba/
stopa.
,pokračování
25
Přehrávání disků
Stiskněte tlačítko m nebo M ve chvíli,
kdy je přehrávač v režimu pauzy.
K normální rychlosti přehrávání se vrátíte
stiskem tlačítka H.
Po každém stisknutí tlačítka m nebo M
v režimu zpomaleného přehrávání se rychlost
přehrávání změní. Při každém stisknutí
tlačítka se indikace změní následujícím
způsobem:
Opakované přehrávání nebo
přehrávání disku CD/VIDEO CD
v náhodném pořadí (Repeat Play,
Random Play) (Opakované
přehrávání, přehrávání
v náhodném pořadí)
Zobrazení informací o přehrávání
disku
Při přehrávání disku DVD
V průběhu přehrávání disku DVD stiskněte
tlačítko DISPLAY (Zobrazení) a pak použijte
nabídku Playback Settings (Nastavení
přehrávání) (strana 22).
Při přehrávání disku CD
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
Zobrazí se číslo přehrávané skladby/celkový
počet skladeb a uplynulá doba přehrávání
aktuální skladby. Opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY (Zobrazení) pro přepnutí
časových informací - viz níže.
•
•
•
•
Track Elapsed (Uplynulá doba skladby)
Track Remain (Zbývající doba skladby)
Disc Elapsed (Uplynulá doba disku)
Disc Remain (Zbývající doba disku)
Při přehrávání disku VIDEO CD
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
Přehrávač zobrazí na obrazovce „PBC On“
(Řízené přehrávání zapnuto) (pokud nastavíte
„PBC“ na „Off“ (Vypnuto), přehrávač
zobrazí číslo přehrávané stopy/celkový
počet stop), uplynulou dobu přehrávání
a režim zvuku.
Poznámka
Při přehrávání disku CD v režimu Random Play
(Přehrávání v náhodném pořadí) se na obrazovce
nezobrazuje položka „Disc Elapsed“
(Uplynulá doba disku) nebo „Disc Remain“
(Zbývající doba disku).
26
Přehrávání audio
skladeb MP3
nebo souborů obrázků
JPEG
Je možno přehrávat audio skladby MP3
a soubory obrázků JPEG na discích
DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Audio skladby MP3 a soubory obrázků
JPEG, které lze přehrávat - viz strana 44.
Po vložení disku DATA CD a disku DATA
DVD se zobrazí seznam alb.
C/X/x/c
ENTER
(Potvrzení)
.
1
2
4
5
6
7
8
9
0
3
MENU
(Nabídka)
>
H
X
x
Poznámka
Disky DATA CD zaznamenané ve formátu
KODAK Picture CD se po vložení do přehrávače
začnou přehrávat automaticky.
Přehrávání audio skladeb MP3
1
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
v seznamu požadované album
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání souborů obrázků
JPEG
1
Zobrazí se seznam skladeb obsažených
v albu.
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
v seznamu požadované album
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Dir:001
MY BEST
Dir:001
..
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
HAWAII
..
DSC00001
DSC00002
DSC00003
DSC00004
DSC00005
• Předchozí/následující stránku zobrazíte
stisknutím tlačítka > nebo ..
• Pro návrat k seznamu alb stiskněte
tlačítko X/x pro výběr
a potom
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
skladbu, kterou chcete přehrát,
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání se spustí od zvolené skladby.
Přechod k následující nebo předchozí
audio skladbě MP3
• Předchozí/následující stránku zobrazíte
stisknutím tlačítka > nebo ..
• Pro návrat k seznamu alb stiskněte
tlačítko X/x pro výběr
a potom
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Stiskněte tlačítko X/x, vyberte
obrázek, který si chcete prohlédnout,
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se vybraný obrázek.
Příklad:
Stiskněte tlačítko > nebo ..
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko X.
Pro obnovení přehrávání opět stiskněte
tlačítko X.
Poznámky
• Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně
648 alb a souborů.
• Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně
299 alb na disku.
Zobrazení seznamu miniatur
Když je na obrazovce zobrazen soubor,
stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
Zobrazí se miniatury 12 obrázků v albu
se zobrazeným souborem na první pozici.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
,pokračování
27
Přehrávání disků
Zobrazí se seznam souborů obsažených
v albu.
• Pro posunutí na předchozí nebo
následující stránku seznamu miniatur
vyberte v dolní části obrazovky
položku „bPrev“ (Předchozí)
nebo „NextB“ (Následující).
• Pro ukončení zobrazení seznamu
miniatur stiskněte tlačítko MENU
(Nabídka).
Přechod na následující nebo předchozí
soubor obrázku JPEG
Stiskněte tlačítko > nebo ..
Otočení obrázku JPEG
Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko
C/X/x/c.
X: Otočení obrázku ve svislém směru
(nahoru a dolů).
x: Otočení obrázku ve vodorovném směru
(doleva a doprava).
c: Otočení obrázku o 90 stupňů ve směru
hodinových ručiček.
C: Otočení obrázku o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
Mějte na paměti, že normální zobrazení bude
rovněž obnoveno při přechodu na následující
nebo předchozí obrázek stisknutím tlačítka
./>.
Příklad: Pokud je tlačítko C stisknuto
jedenkrát.
• Tento přehrávač neumožňuje přehrávání souborů
obrázků JPEG větších než 3 078 (šířka)
× 2 048 (výška) v normálním režimu nebo větších
než 3 300 000 pixelů u souborů JPEG
v progresivním formátu. (Některé soubory JPEG
v progresivním formátu nelze zobrazit, i když je
velikost souboru ve specifikovaných mezích.)
• Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně
648 alb a souborů.
• Přehrávač umožňuje rozpoznat maximálně
299 alb na disku.
Prohlížení obrázků JPEG
ve formě prezentace
Soubory obrázků JPEG na disku DATA CD
nebo DATA DVD lze přehrávat postupně
ve formě prezentace.
1 Během zobrazení souboru,
od kterého chcete spustit
prezentaci, stiskněte tlačítko
MENU (Nabídka).
Zobrazí se seznam miniatur.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2 Stiskněte tlačítko C/X/x/c
Ukončení prohlížení obrázků JPEG
Stiskněte tlačítko x.
Na obrazovce se obnoví zobrazení seznamu
souborů.
Poznámky
• Zobrazení obrázků může z důvodu počtu
uložených souborů nebo velikosti složek nějakou
dobu trvat. Pokud se po několika minutách
nezobrazí žádný obrázek, mohou být některé
z obsažených souborů příliš velké.
• U některých souborů JPEG, zejména u souborů
JPEG v progresivním formátu nebo souborů
JPEG s více než 3 000 000 pixelů, může zobrazení
trvat déle.
28
pro výběr položky „Slide Show“
(Prezentace) v dolní části
obrazovky a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Spustí se prezentace od zobrazeného
souboru.
Pozastavení prezentace
Stiskněte tlačítko X. Dalším stisknutím
tlačítka X nebo H se můžete vrátit
do režimu prezentace.
Zastavení prezentace
Stiskněte tlačítko x nebo MENU (Nabídka).
Nastavení velikosti
a kvality obrazu
1
2
4
5
6
7
8
9
3
Vypnutí nabídky možností
0
C/X/x/c
ENTER
(Potvrzení)
* Při nastavení možnosti „Normal“ (Normální)
se obraz zobrazuje v původní konfiguraci a poměr
stran obrazu zůstává zachován. Například obraz
s poměrem stran 4:3 bude mít po obou stranách
černé pruhy a obraz letterbox s poměrem stran
16:9 nebo 4:3 bude mít černé pruhy po všech
stranách. Při nastavení „Full“ (Plný) bude obraz
s poměrem stran 16:9 upraven tak, aby zaplnil
celou obrazovku.
Stiskněte tlačítko OPTIONS (Možnosti)
nebo O RETURN (Návrat).
OPTIONS
(Možnosti)
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
z Tipy
• Po uzavření LCD panelu se obrazovka
automaticky vypne.
• Nastavení zobrazení jsou uvedena v nabídce
„General Setup“ (Obecné nastavení) (strana 34).
Poznámka
Poměr stran obrazu, který můžete vybrat,
závisí na disku.
2 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nabídky „LCD Mode“ (Režim LCD)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se položky nabídky
„LCD Mode“ (Režim LCD).
3 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
• LCD Aspect (Poměr stran LCD):
Změna velikosti obrazu. Stisknutím
tlačítka X/x vyberte možnost „Normal“
(Normální) nebo „Full“ (Plný)*.
• Backlight (Podsvícení): Stisknutím
tlačítka C/c nastavte jas LCD displeje.
• Contrast (Kontrast): Stisknutím tlačítka
C/c nastavte rozdíl mezi světlými
a tmavými oblastmi.
29
Přehrávání disků
Umožňuje přizpůsobit obraz zobrazený
na LCD obrazovce. Viz část „General Setup“
(Obecné nastavení) (strana 34), kde najdete
informace pro výstup video signálu
do televizoru atd.
• Hue (Barevný odstín): Stisknutím
tlačítka C/c nastavte vyvážení červené
a zelené barvy.
• Color (Barva): Stisknutím tlačítka C/c
nastavte bohatost barev.
• Default (Výchozí): Pro návrat všech
nastavení na výchozí tovární hodnoty.
Přehrávání video souboru DivX
Sledování video souborů DivX®
1
Přehrávání video
souborů DivX
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
v seznamu požadované album
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se seznam souborů obsažených
v albu.
Dir:001
Je možno přehrávat video soubory DivX
uložené na discích DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Po vložení disku DATA CD a disku DATA
DVD se zobrazí seznam alb.
DISPLAY
(Zobrazení)
C/X/x/c
ENTER
(Potvrzení)
1
2
5
6
7
8
9
AUDIO
(Zvukový
doprovod)
SUBTITLE
(Titulky)
.
>
m
M
x
Poznámky
• Pokud není vybraný soubor podporován, zobrazí
se na obrazovce zpráva „Data Error (DivX)“
(Chyba dat - DivX) a soubor se nepřehraje.
• V závislosti na video souboru DivX se může
obraz zastavovat nebo může být nejasný.
V takovém případě je doporučeno vytvořit soubor
s nižším datovým tokem. Pokud je zvuk stále
zašumělý, doporučujeme vám použít zvukový
formát MP3. Mějte však na paměti, že tento
přehrávač nepodporuje formát WMA
(Windows Media Audio).
• V důsledku kompresní technologie použité
u video souborů DivX může po stisknutí tlačítka
H (přehrávání) chvíli trvat, než se zobrazí obraz.
• V závislosti na video souboru DivX nemusí zvuk
odpovídat obrazu na obrazovce.
• Reproduktor tohoto přehrávače nepodporuje
výstup DTS zvuku. Pokud přehráváte zvukové
stopy DTS u video souboru DivX, připojte
přehrávač k AV zesilovači (receiveru) (strana 40)
a nastavte položku „DTS“ v nabídce
„Audio Setup“ (Nastavení zvuku) (strana 36).
• V závislosti na video souboru DivX nemusí být
možno některé popisované operace používat.
30
• Předchozí/následující stránku zobrazíte
stisknutím tlačítka > nebo ..
• Pro návrat k seznamu alb stiskněte
tlačítko X/x pro výběr
a potom
stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
3
4
0
MY FAVORITE
..
01 HAWAII
02 VENUS
2
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
soubor, který chcete přehrát,
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání se spustí od vybraného souboru.
Přechod k následujícímu nebo
předchozímu video souboru DivX
Stiskněte tlačítko > nebo ..
Rychlé vyhledání místa přehráváním
video souborů DivX v režimu zrychleného
přehrávání vpřed nebo vzad (Scan)
(Prohledávání)
V průběhu přehrávání vyberte opakovaným
stiskem tlačítka M/m požadovanou
rychlost pro režim prohledávání.
Přehrávání jednotlivých snímků
(Slow Play) (Zpomalené přehrávání)
Opakovaným stiskem tlačítka M v režimu
pauzy vyberte požadovanou rychlost
zpomaleného přehrávání.
Zobrazení informací o přehrávání
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(Zobrazení). Informace o přehrávání
se budou měnit v následujícím pořadí:
„Title Elapsed“ (Uplynulá doba titulu),
„Title Remain“ (Zbývající doba titulu),
„Display Off“ (Zobrazení vypnuto)
a „Subtitle“ (Titulky).
Změna zvukového doprovodu
Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO
(Zvukový doprovod) v průběhu přehrávání
vyberte požadovaný audio signál.
Pokud se objeví zpráva „No audio“
(Žádný zvuk), přehrávač nepodporuje formát
audio signálu obsažený na disku.
Změna titulků
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
z Tip
Pokud je přednastaven počet zhlédnutí,
můžete si video soubory DivX přehrát tolikrát,
kolikrát je nastaveno. Počítají se následující
události:
– jakmile přehrávač vypnete. To zahrnuje i situaci,
kdy je přehrávač automaticky vypnut
prostřednictvím funkce Auto Power Off
(Automatické vypnutí napájení). Pro zastavení
přehrávání stiskněte tlačítko X místo tlačítka x,
– při otevření víka prostoru pro disk,
– pokud je přehráván jiný soubor.
DivX® představuje technologii pro kompresi
obrazových souborů vyvinutou společností
DivX Networks, Inc. Tento výrobek
představuje oficiální certifikovaný produkt
DivX®.
Je možno přehrávat disky DATA CD
a DATA DVD, které obsahují video soubory
ve formátu DivX.
Disky DATA CD a DATA DVD,
které lze na tomto přehrávači
přehrát
Tento přehrávač však bude přehrávat pouze
disky DATA CD, jejichž logický formát
je ISO 9660 Level 1 nebo Joliet, a disky
DATA DVD ve formátu Universal Disk
Format (UDF).
Podrobné informace o formátech záznamu
naleznete v pokynech, které jste obdrželi
s příslušnou diskovou jednotkou a se svým
záznamovým (vypalovacím) softwarem
(není součástí příslušenství).
Poznámka
Funkce zpomaleného zpětného přehrávání
není k dispozici.
Poznámka
Tento přehrávač nemusí umožnit přehrávání
některých disků DATA CD/DATA DVD
vytvořených metodou zápisu Packet Write
nebo disků s více sekcemi.
Video soubory DivX, které je
tento přehrávač schopen přehrát
Přehrávač je schopen přehrát data
zaznamenaná ve formátu DivX, která mají
příponu souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“.
Přehrávač nebude schopen přehrát soubory
s příponou souboru „.AVI“ nebo „.DIVX“,
pokud neobsahují videosekvence
ve formátu DivX.
,pokračování
31
Sledování video souborů DivX®
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
SUBTITLE (Titulky).
Během zobrazení informací o titulcích
stiskněte tlačítko X/x a ENTER (Potvrzení).
Poznámka k video
souborům DivX
Poznámky
• Tento přehrávač nemusí být schopen přehrát
video soubor DivX v případě, že byl tento
soubor vytvořen spojením dvou nebo více video
souborů DivX.
• Přehrávač není schopen přehrát video soubor
DivX, jehož rozlišení obrazu přesahuje 720 bodů
(šířka obrazu) × 576 bodů (výška obrazu),
nebo jehož velikost přesahuje 2 GB.
• V závislosti na video souboru DivX může být
obraz nejasný nebo může docházet
k ypřeskakování zvuku.
• Přehrávač není schopen přehrát některé video
soubory DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
• Tento přehrávač umožňuje zobrazit název
souboru do délky max. 14 znaků. Jakékoliv znaky
za 14. znakem se na obrazovce nezobrazí.
• Znaky, které nelze zobrazit, se zobrazují jako „*“.
• V závislosti na disku se název souboru,
který nelze zobrazit, zobrazuje jako „*“.
• Nelze správně zobrazovat názvy souborů
na discích CD-R/CD-RW zaznamenaných
v souborovém systému UDF.
Pořadí přehrávání video
souborů DivX
Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí
platit, a to v závislosti na softwaru použitém
pro vytvoření video souboru DivX,
nebo pokud je na disku více než 299 alb
nebo 648 video souborů DivX v každém
albu. Viz část „Pořadí přehrávání alb,
skladeb a souborů“ (strana 45).
32
Zobrazí se položky nabídky „Setup“
(Nastavení).
Nastavení a přizpůsobení
General Setup
Použití obrazovky Setup
(Nastavení)
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
Select:
Poznámka
Nastavení parametrů přehrávání uložená na disku
mají přednost před nastaveními v nabídce Setup
(Nastavení), přičemž ne všechny popisované
funkce musí pracovat.
C/X/x/c
ENTER
(Potvrzení)
O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ENTER Cancel: RETURN
3 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
požadované nabídky z těchto
možností: „General Setup“
(Obecné nastavení),
„Audio Setup“ (Nastavení zvuku),
„Language Setup“ (Nastavení
jazyka) nebo „Parental Control“
(Rodičovský zámek)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se vybraná nabídka.
Příklad: „General Setup“
(Obecné nastavení)
0
Vybraná nabídka
OPTIONS
(Možnosti)
x
1 Během doby, kdy je přehrávač
v režimu zastavení, stiskněte
tlačítko OPTIONS (Možnosti).
Zobrazí se nabídka možností.
Nabídka Setup (Nastavení) se nezobrazí
v případě, že je aktivována funkce
Resume Play (Obnovení přehrávání).
Dvojím stisknutím tlačítka x nejprve
zrušte funkci Resume Play (Obnovení
přehrávání) a pak stiskněte tlačítko
OPTIONS (Možnosti).
General Setup
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
Select:
ENTER Cancel: RETURN
Nabídky pro nastavení
4 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se možnosti pro vybranou položku.
Příklad: „TV Display“
(Zobrazení na televizoru)
General Setup
TV Display
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
2 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nabídky „Setup“ (Nastavení)
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
TV Display
Select:
4 : 3 Pan Scan
4 : 3 Letter Box
16 : 9
On
ENTER Cancel: RETURN
Možnosti nastavení
,pokračování
33
Nastavení a přizpůsobení
Prostřednictvím nabídky Setup (Nastavení)
můžete přizpůsobit různé parametry
například obrazu a zvuku. Kromě toho
můžete nastavovat jazyk titulků a obrazovky
Setup (Nastavení).
Podrobnosti týkající se jednotlivých položek
nabídky Setup (Nastavení) najdete
na stránkách 34 až 38.
5 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
požadované možnosti
a pak stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Možnost je vybrána a nastavování
je dokončeno.
Příklad: „4:3 Pan Scan“
Vybraná možnost
General Setup
Select:
TV Display
4 : 3 Pan Scan
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
Nastavení zobrazení
(General Setup) (Obecné nastavení)
Proveďte nastavení pro zobrazení
přehrávaného signálu podle televizoru,
ke kterému budete přehrávač připojovat.
V nabídce Setup (Nastavení) vyberte
„General Setup“ (Obecné nastavení).
Používání nabídky - viz „Použití obrazovky
Setup (Nastavení)“ (strana 33).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
General Setup
ENTER Cancel: RETURN
Vypnutí nabídky Setup (Nastavení)
Dvakrát stiskněte tlačítko OPTIONS
(Možnosti) nebo O RETURN (Návrat).
Select:
TV Display
16 : 9
Angle Mark
Screen Saver
PBC
DivX
Default
On
On
On
ENTER Cancel: RETURN
◆ TV Display (Zobrazení na televizoru)
(pouze disk DVD)
Slouží k výběru poměru stran obrazovky
připojeného televizoru (standardní 4:3
nebo širokoúhlý).
4:3
Pan Scan
Tuto možnost vyberte, pokud
máte televizor s formátem
obrazovky 4:3. Širokoúhlý obraz
se automaticky zobrazí přes celou
obrazovku, přičemž se z něj
odříznou přesahující části.
4:3
Letter Box
Tuto možnost vyberte, pokud
máte televizor s formátem
obrazovky 4:3. Širokoúhlý
obraz se bude zobrazovat
s černými pruhy v horní a dolní
části obrazovky.
16:9
Tuto možnost vyberte, pokud
máte širokoúhlý televizor
nebo televizor s širokoúhlým
režimem.
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
16:9
34
Poznámka
V závislosti na disku DVD může být automaticky
vybrán režim „4:3 Letter Box“ namísto režimu
„4:3 Pan Scan“ nebo naopak.
◆ Angle Mark (Značka úhlu)
Zobrazuje značku úhlu záběru při změně úhlu
záběru v průběhu přehrávání disků DVD se scénami
pořízenými z několika úhlů.
On
(Zapnuto)
Zobrazuje značku úhlu záběru.
Off
(Vypnuto)
Nezobrazuje značku úhlu záběru.
Nastavení zvuku
(Audio Setup) (Nastavení zvuku)
Nabídka „Audio Setup“ (Nastavení zvuku)
umožňuje provést nastavení zvuku podle
podmínek přehrávání a připojení přehrávače.
V nabídce Setup (Nastavení) vyberte
„Audio Setup“ (Nastavení zvuku).
Používání nabídky - viz „Použití obrazovky
Setup (Nastavení)“ (strana 33).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Audio Setup
Pokud ponecháte přehrávač déle než 15 minut
v režimu pauzy nebo zastavení přehrávání,
zobrazí se obrázek spořiče obrazovky.
Spořič obrazovky pomáhá chránit obrazovku
vašeho televizoru před poškozením
(trvalé vypálení obrazu). Pro vypnutí spořiče
obrazovky stiskněte tlačítko H.
On
(Zapnuto)
Aktivuje funkci spořiče
obrazovky.
Off
(Vypnuto)
Deaktivuje funkci spořiče
obrazovky.
Nastavení a přizpůsobení
◆ Screen Saver (Spořič obrazovky)
Select:
Audio DRC
TV Mode
Digital Output
Off
ENTER Cancel: RETURN
◆ Audio DRC (Komprese dynamického
rozsahu) (pouze disk DVD)
Pomocí funkce PBC (Řízené přehrávání)
můžete využívat přehrávání interaktivních
programů a programů s funkcemi
vyhledávání (strana 21). Toto nastavení
je účinné, pokud přehráváte disky VIDEO
CD s funkcemi PBC (Řízené přehrávání).
Provedené nastavení se uplatní po otevření
a zavření víka prostoru pro disk.
Tato funkce umožňuje jasnější reprodukci
zvuku při snížené hlasitosti při přehrávání
disku DVD, který podporuje funkci
„AUDIO DRC“ (Komprese dynamického
rozsahu).
Tato funkce má vliv na výstup z následujících
konektorů:
– konektor AUDIO (Zvuk),
– konektor OPTICAL OUT (Optický výstup)
pouze tehdy, pokud je položka
„Dolby Digital“ nastavena na
„Downmix PCM“ (Sloučit PCM)
(strana 36).
On
(Zapnuto)
Zapnutí funkce PBC (Řízené
přehrávání) a přehrávání disků
VIDEO CD prostřednictvím
obrazovek s nabídkami.
Standard
Za normálních okolností
(Standardní) vyberte tuto možnost.
Off
(Vypnuto)
Vypnutí funkce PBC.
◆ PBC (Řízené přehrávání)
◆ DivX
Zobrazení registračního kódu pro tento
přehrávač. Další informace - viz stránka http:/
/www.divx.com na internetu.
TV Mode
(Režim
televizoru)
Slabé zvuky budou čisté
i tehdy, když snížíte hlasitost.
Wide Range Poskytuje dojem živé
reprodukce zvuku.
(Široký
rozsah)
◆ Default (Výchozí nastavení)
Jednotlivé funkce se vrátí ke svému
původnímu továrnímu nastavení.
Uvědomte si prosím, že veškerá vaše
nastavení budou ztracena.
,pokračování
35
◆ Digital Output (Digitální výstup)
Vyberte, zda budou audio signály vystupovat
z konektoru OPTICAL OUT (Optický
výstup).
On
(Zapnuto)
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost. Zvolíte-li možnost
„On“ (Zapnuto), přečtěte si část
„Nastavení digitálního
výstupního signálu“, kde je
uvedeno další nastavení.
Off
(Vypnuto)
Vliv digitálního obvodu na
analogový obvod je minimální.
Nastavení digitálního
výstupního signálu
Přepíná způsob výstupu audio signálů, pokud
je připojeno audio zařízení, jako například
AV zesilovač (receiver) s konektorem
OPTICAL OUT (Optický výstup).
Další podrobnosti týkající se připojení
- viz strana 39.
Po nastavení položky „Digital Output“
(Digitální výstup) na „On“ (Zapnuto) vyberte
možnosti „Dolby Digital“ a „DTS“.
Pokud připojíte zařízení, které není
kompatibilní s vybraným audio signálem,
může z reproduktorů vystupovat hlasitý šum
(nebo žádný zvuk), což může poškodit
reproduktory nebo váš sluch.
◆ Dolby Digital (pouze disk DVD)
Slouží k výběru typu signálu Dolby Digital.
Downmix
PCM
(Sloučit
PCM)
Tuto možnost vyberte, pokud
je přehrávač připojen k audio
zařízení bez zabudovaného
dekodéru Dolby Digital.
Dolby Digital Tuto možnost vyberte, pokud
je přehrávač připojen k audio
zařízení se zabudovaným
dekodérem Dolby Digital.
◆ MPEG (pouze disk DVD)
Slouží k výběru typu signálu MPEG audio.
PCM
36
Tuto možnost vyberte, pokud je
přehrávač připojen k audio
zařízení bez zabudovaného
dekodéru MPEG. Budete-li
přehrávat vícekanálové
zvukové stopy ve formátu
MPEG, budou na výstupu obou
předních reproduktorů pouze
signály levého a pravého
předního kanálu.
MPEG
Tuto možnost vyberte, pokud je
přehrávač připojen k audio
zařízení se zabudovaným
dekodérem MPEG.
◆ DTS
Vyberte, zda mají vystupovat signály DTS
či nikoliv.
On
(Zapnuto)
Tuto možnost vyberte, pokud
je přehrávač připojen k audio
zařízení se zabudovaným
dekodérem DTS.
Off
(Vypnuto)
Tuto možnost vyberte, pokud
je přehrávač připojen k audio
zařízení bez zabudovaného
dekodéru DTS.
Nastavení jazyka
nabídek nebo zvukového
doprovodu (Language Setup)
(Nastavení jazyka)
Položka „Language Setup“ (Nastavení
jazyka) umožňuje nastavovat různé jazyky
pro nabídky nebo zvukový doprovod.
V nabídce Setup (Nastavení) vyberte
„Language Setup“ (Nastavení jazyka).
Používání nabídky - viz „Použití obrazovky
Setup (Nastavení)“ (strana 33).
Language Setup
Select:
OSD
English
Disc Menu
Subtitle
Audio
English
English
English
ENTER Cancel: RETURN
◆ OSD (Nabídka na obrazovce)
Slouží k přepínání jazyka nabídek
zobrazovaných na obrazovce.
◆ Disc Menu (Nabídka disku)
(pouze disk DVD VIDEO)
Pro přepínání jazyka nabídky disku.
Pokud vyberete možnost „Original“
(Původní), bude vybrán jazyk podle priority
určené diskem.
◆ Subtitle (Titulky) (pouze disk DVD
VIDEO)
Pro přepínání jazyka titulků.
Pokud vyberete možnost „Off“ (Vypnuto),
nezobrazují se žádné titulky.
◆ Audio (Zvukový doprovod)
(pouze disk DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka zvukového
doprovodu.
Pokud vyberete možnost „Original“
(Původní), bude vybrán jazyk podle priority
určené diskem.
Pro aktivaci rodičovského zámku je třeba
nejprve nastavit heslo - viz „Password“
(Heslo).
Změna hesla
1
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
v obrazovce Parental Control
(Rodičovský zámek) položku
„Password“ (Heslo) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
2
Vyberte „Change“ (Změnit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se okno pro zadání hesla.
3
Do pole „Old Password“ (Staré heslo)
vložte aktuální šesticiferné heslo.
4
Do pole „New Password“ (Nové heslo)
vložte nové šesticiferné heslo.
Nastavení rodičovského
zámku (Parental Control)
5
Za účelem ověření vložte do pole
„Verify Password“ (Ověřit heslo) ještě
jednou vaše nové šesticiferné heslo
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení) pro potvrzení.
(Rodičovský zámek)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO
lze omezit funkcí rodičovského zámku.
V nabídce Setup (Nastavení) vyberte
„Parental Control“ (Rodičovský zámek).
Používání nabídky - viz „Použití obrazovky
Setup (Nastavení)“ (strana 33).
Pokud při zadávání hesla uděláte chybu
Před stiskem tlačítka ENTER (Potvrzení)
v kroku 5 stiskněte tlačítko CLEAR (Zrušit)
nebo stiskněte tlačítko C pro návrat
po jednotlivých krocích a pak znovu
zadejte heslo.
Parental Control
Password
Parental Control
Nastavení rodičovského zámku
(omezení přehrávání)
1
Select:
ENTER Cancel: RETURN
◆ Password (Heslo)
Pro zadání nebo změnu hesla. Nastavením
hesla můžete omezit přehrávání disku DVD,
který je vybaven funkcí rodičovského zámku.
Při prvním použití možnosti Password
(Heslo) zadejte nové heslo (nemusíte zadávat
staré heslo).
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
v obrazovce Parental Control
(Rodičovský zámek) položku „Parental
Control“ (Rodičovský zámek)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se okno pro nastavení úrovně
omezeného přehrávání.
Parental Control
◆ Parental Control (Rodičovský zámek)
Čím nižší je hodnota nastavení, tím větší
je omezení.
Select:
Password
1
Parental Control
2
3
4
5
6
7
8 Adult
ENTER Cancel: RETURN
,pokračování
37
Nastavení a přizpůsobení
Poznámka
Pokud v položce „Disc Menu“ (Nabídka disku),
„Subtitle“ (Titulky) nebo „Audio“ (Zvukový
doprovod) vyberete jazyk, který není na disku DVD
VIDEO zaznamenán, vybere se automaticky jeden
ze zaznamenaných jazyků.
2
Stisknutím tlačítka X/x vyberte úroveň
omezení (1-8) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Čím nižší je hodnota úrovně,
tím vyšší je omezení při přehrávání.
Zobrazí se okno pro zadání hesla.
Parental Control
Password
OK
Enter password, then press ENTER .
3
Pomocí numerických tlačítek zadejte
nebo znovu zadejte šesticiferné heslo
a pak stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Nastavení rodičovského zámku
je dokončeno.
Přehrávání disku, pro který je nastaven
rodičovský zámek
1
Vložte disk a stiskněte tlačítko H.
Zobrazí se okno pro zadání hesla.
2
Numerickými tlačítky zadejte
šesticiferné heslo a pak stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávač spustí přehrávání.
Pokud heslo zapomenete
Vyjměte disk a zopakujte kroky popsané v části
„Změna hesla“ (strana 37). Do pole
„Old Password“ (Staré heslo) vložte „136900“
a pak do pole „New Password“ (Nové heslo)
a „Verify Password“ (Ověřit heslo) vložte své nové
šesticiferné heslo.
Poznámky
• Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny
funkcí rodičovského zámku, nebude možno
prostřednictvím přehrávače omezit přehrávání
takového disku.
• V závislosti na typu disku můžete být při
přehrávání disku požádáni o změnu úrovně
rodičovského zámku. V takovém případě zadejte
své heslo a pak změňte úroveň. Pokud je zrušen
režim Resume Play (Obnovení přehrávání),
vrátí se úroveň na předchozí hodnotu.
38
Připojení
Připojení k jinému zařízení
Přepínání přepínače LINE SELECT (IN/OUT) (Výběr linky - vstup/výstup)
LINE SELECT IN (Výběr vstupní linky): Vstup obrazu nebo zvuku z externího zařízení.
Pokud není přijímán signál z externího zařízení, bude na LCD obrazovce
zobrazena zpráva „Line In“ (Linkový vstup).
LINE SELECT OUT (Výběr výstupní linky): Odesílá přehrávaný signál z tohoto přehrávače
do televizoru.
Poznámky
Pevným připojením kabelů předejdete šumu.
Přečtěte si pokyny dodané se zařízeními, která budete k přehrávači připojovat.
Tento přehrávač nelze připojit k televizoru, který nemá vstupní video konektor.
Než začnete s připojováním, odpojte síťové napájecí kabely všech připojovaných zařízení.
Připojte přehrávač přímo k televizoru. Pokud je video signál z přehrávače přiváděn do televizoru
prostřednictvím dalšího video zařízení, může se zhoršit kvalita obrazu.
Připojení
•
•
•
•
•
Připojení k televizoru nebo monitoru
Televizor nebo monitor se
vstupními audio/video konektory
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do konektorů
AUDIO/VIDEO
Audio/video kabel (součást příslušenství)
Odesílání přehrávaného signálu do televizoru nebo monitoru
1
Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy
„OUT“ (Výstup).
,pokračování
39
Připojení k AV zesilovači (receiveru)
Příklad 1
Stereofonní zesilovač
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do konektoru
AUDIO (Zvuk)
Do vstupu
AUDIO (Zvuk)
Audio/video kabel (součást příslušenství)
Odesílání analogového audio signálu do AV zesilovače (receiveru)
1
Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy
„OUT“ (Výstup).
* Žlutá zástrčka se používá pro video signály (strana 39).
Příklad 2
Zesilovač vybavený dekodérem
Dolby Digital nebo DTS
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do konektoru OPTICAL
OUT (Optický výstup)
Do vstupu
AUDIO (Zvuk)
Optický digitální kabel (není součástí příslušenství)
Odesílání digitálního audio signálu do AV zesilovače (receiveru)
1
Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy
„OUT“ (Výstup).
2
Nastavte položku „Digital Output“ (Digitální výstup) v nabídce „Audio Setup“
(Nastavení zvuku) na „On“ (Zapnuto) (strana 35).
40
Připojení videopřehrávače nebo videokamery
Videopřehrávač nebo videokamera
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
Do výstupu AUDIO/VIDEO
Do konektorů
AUDIO/VIDEO
Připojení
Audio/video kabel (součást příslušenství)
Příjem přehrávaného signálu z videopřehrávače nebo videokamery
1
Nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) na pravé straně přehrávače do polohy
„IN“ (Vstup).
Poznámka
Po ukončení používání nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr linky) do polohy „OUT“ (Výstup).
Přehrávání na tomto přehrávači nelze provádět, je-li přepínač nastaven do polohy „IN“ (Vstup).
41
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud se během používání přehrávače
setkáte s některým z následujících problémů,
pokuste se jej s pomocí tohoto průvodce
vyřešit ještě předtím, než požádáte o opravu.
Pokud jakýkoli problém přetrvává, obraťte
se na nejbližšího prodejce Sony.
Napájení
Přehrávač se nezapne.
, Prověřte, zda je pevně připojen síťový
napájecí kabel.
, Pokud je přístroj napájen z akumulátoru,
zkontrolujte, zda je akumulátor dostatečně
nabitý.
Obraz
Nezobrazuje se žádný obraz/objevuje
se obrazový šum.
, Disk je znečištěn nebo poškozen.
, Je nastaven minimální jas. Nastavte
jas pomocí položky „LCD Mode“
(Režim LCD) (strana 29).
, Při přehrávání disků nastavte přepínač
LINE SELECT (Výběr linky) na „OUT“
(Výstup). Pokud odesíláte přehrávaný
signál do jiného zařízení, nastavte přepínač
LINE SELECT (Výběr linky) do polohy
„OUT“ (Výstup). Pokud přijímáte
přehrávaný signál z jiného zařízení,
nastavte přepínač LINE SELECT (Výběr
linky) do polohy „IN“ (Vstup) (strana 39).
, Znovu pevně připojte propojovací kabely.
, Propojovací kabely jsou poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k vašemu televizoru
(strana 39) a přepněte volič vstupů na
televizoru tak, aby se na obrazovce
televizoru zobrazil signál z přehrávače.
, Přehrávač je připojen do konektorů
COMPONENT VIDEO IN (Komponentní
video vstup) (Y, PB, PR) na televizoru typu
„high-vision“.
, Pokud obrazový výstup z přehrávače prochází
do televizoru přes video zařízení nebo pokud
je připojena kombinace televizor/video
přehrávač, může být kvalita obrazu ovlivněna
signálem ochrany proti kopírování použitým
u některých disků DVD.
42
Přestože jste pomocí položky „TV Display“
(Zobrazení na televizoru) v nabídce
„General Setup“ (Obecné nastavení)
nastavili poměr stran, nevyplňuje obraz
celou obrazovku.
, Na disku DVD je nastaven pevný poměr
stran obrazu.
Zobrazují se černé body a na LCD
obrazovce zůstávají svítit červené,
modré a zelené body.
, Toto je jedna z vlastností LCD obrazovek,
a proto se v tomto případě nejedná o poruchu.
Zvuk
Není slyšet žádný zvuk.
, Přehrávač je v režimu pauzy nebo v režimu
zpomaleného přehrávání.
, Přehrávač je v režimu zrychleného
přehrávání vpřed nebo vzad.
, Pokud v průběhu přehrávání disku Super
VCD, na kterém není zaznamenána
zvuková stopa 2, vyberete možnost
„Stereo 1“, „Left 1“ (Levý 1) nebo „Right
1“ (Pravý 1), nebude na výstupu žádný
zvuk.
, Znovu pevně připojte propojovací kabely.
, Propojovací kabely jsou poškozeny.
, Přehrávač je připojen do špatného
vstupního konektoru na zesilovači
(receiveru) (strana 40).
, Vstup zesilovače (receiveru) není správně
nastaven.
, Pokud není audio signál na výstupu
z konektoru OPTICAL OUT
(Optický výstup), zkontrolujte nastavení
zvuku (strana 36).
Hlasitost zvuku je nízká.
, Úroveň hlasitosti je u některých disků DVD
nižší. Hlasitost zvuku se může zlepšit,
nastavíte-li položku „Audio DRC“
(Komprese dynamického rozsahu)
v nabídce „Audio Setup“ (Nastavení zvuku)
na hodnotu „TV Mode“ (Režim televizoru)
(strana 35).
Ovládání
Dálkový ovladač nepracuje.
, Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
, Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem
jsou překážky.
, Vzdálenost mezi přehrávačem a dálkovým
ovladačem je příliš velká.
, Dálkový ovladač není nasměrován na
senzor dálkového ovládání na přehrávači.
, Na senzor dálkového ovládání dopadá
přímé sluneční světlo nebo jiné silné
osvětlení.
Po stisknutí tlačítek se nic neděje.
, Tlačítko \/1/HOLD (Blokování tlačítek) na
přehrávači je nastaveno do polohy „HOLD“
(Blokovat) (strana 17).
, V závislosti na disku nemusí být možno
provádět některé z uvedených funkcí.
Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.
Jazyk zvukového doprovodu nelze změnit.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém
ovladači zkuste použít nabídku disku DVD
(strana 18).
, Na přehrávaném disku DVD není
zaznamenán vícejazyčný zvukový
doprovod.
, Disk DVD neumožňuje změnu jazyka
zvukového doprovodu.
Disk se nepřehrává.
Přehrávač začne přehrávat disk
automaticky.
, Disk je vybaven funkcí automatického
přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.
, Při přehrávání disků, na kterých
je zaznamenán signál automatického
přerušení přehrávání, bude přehrávání
při rozpoznání tohoto signálu automaticky
zastaveno.
Některé funkce, jako například Stop
(Zastavení), Search (Vyhledávání),
Scan (Prohledávání), Slow Play
(Zpomalené přehrávání), Repeat Play
(Opakované přehrávání) nebo Random
Play (Přehrávání v náhodném pořadí),
nelze provést.
Není možno změnit jazyk titulků
nebo vypnout titulky.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém
ovladači zkuste použít nabídku disku DVD
(strana 18).
, Na přehrávaném disku DVD nejsou
zaznamenány vícejazyčné titulky.
, Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.
Nelze změnit úhel záběru.
, Místo přímé volby tlačítkem na dálkovém
ovladači zkuste použít nabídku disku DVD
(strana 18).
, Na přehrávaném disku DVD nejsou
zaznamenány záběry pořízené z různých
úhlů.
, Úhel záběru je možno změnit pouze tehdy,
pokud na obrazovce svítí symbol „
“
(strana 20).
, Disk DVD neumožňuje změnu úhlů záběru.
Není možno přehrávat audio skladby MP3
(strana 44).
, Disk DATA CD není zaznamenán
ve formátu MP3, který odpovídá normě
ISO 9660 Level 1 nebo Joliet.
, Disk DATA DVD není zaznamenán
ve formátu MP3, který odpovídá formátu
UDF (Universal Disk Format).
, Audio skladba MP3 nemá příponu „.MP3“.
, Data nejsou ve formátu MP3,
přestože přípona souboru je „.MP3“.
, Data neodpovídají normě MPEG-1
Audio Layer III.
, Přehrávač neumožňuje přehrávání audio
skladeb ve formátu mp3PRO.
, Audio skladba MP3 je poškozená.
,pokračování
43
Doplňující informace
, Disk je v přehrávači vložen obráceně.
Vložte do přehrávače disk tak,
aby přehrávaná strana směřovala dolů.
, Disk není vložen správně.
, Přehrávač neumožňuje přehrávání
některých typů disků (strana 7).
, Regionální kód disku DVD neodpovídá
kódu přehrávače (strana 8).
, Uvnitř přehrávače vznikla kondenzace
vlhkosti (strana 3).
, Přehrávač není schopen přehrát
zaznamenaný disk, který nebyl správně
finalizován (strana 7).
, Byl nastaven rodičovský zámek.
Změňte nastavení.
, Přepínač LINE SELECT (Výběr linky)
na pravé straně přehrávače je nastaven
do polohy „IN“ (Vstup).
Není možno zobrazit soubor obrázku JPEG
(strana 44).
, Disk DATA CD není zaznamenán
ve formátu JPEG, který odpovídá normě
ISO 9660 Level 1 nebo Joliet.
, Disk DATA DVD není zaznamenán
ve formátu JPEG, který odpovídá formátu
UDF (Universal Disk Format).
, Soubor obrázku ve formátu JPEG nemá
příponu „.JPG“.
, Data nejsou ve formátu JPEG, přestože
přípona souboru je „.JPG“.
, Formát souboru obrázku JPEG není
v souladu s normou DCF (strana 44).
, Obrázek je v normálním režimu větší než
3 078 (šířka) × 2 048 (výška) pixelů nebo
má v progresivním formátu JPEG více než
3 300 000 pixelů. (Některé soubory JPEG
v progresivním formátu nelze zobrazit,
i když je velikost souboru ve
specifikovaných mezích.)
, Soubor obrázku JPEG je poškozen.
Není možno přehrát video soubor DivX.
, Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
, Soubor má jinou příponu než „.AVI“
nebo „.DIVX“.
, Disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD
(DivX video) není vytvořen ve formátu
DivX, který odpovídá normě ISO 9660
Level 1 nebo Joliet/UDF.
, Video soubor DivX je větší než 720 (šířka)
× 576 (výška).
Názvy alba/stopy/skladby/souboru
se nezobrazují správně.
, Přehrávač je schopen zobrazovat pouze
číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky
se zobrazují jako „*“.
Poznámky k audio
skladbám MP3
a souborům obrázků JPEG
Formát MP3 představuje technologii pro
kompresi zvuku odpovídající předpisům
a normám ISO/IEC MPEG. Zkratka JPEG
označuje technologii pro kompresi
obrazových dat.
Je možno přehrávat disky DATA CD/DATA
DVD, na kterých jsou uloženy audio skladby
MP3 nebo soubory obrázků JPEG.
Disky DATA CD/DATA DVD, které
umí tento přehrávač přehrát
Je možno přehrávat disky DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo DATA
DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) zaznamenané ve formátu
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) a formátu
JPEG.
Tento přehrávač však bude přehrávat pouze
disky DATA CD, jejichž logický formát
je ISO 9660 Level 1 nebo Joliet, a disky
DATA DVD ve formátu Universal Disk
Format (UDF).
Podrobné informace o formátech záznamu
naleznete v pokynech, které jste obdrželi
s příslušnou diskovou jednotkou a se svým
záznamovým (vypalovacím) softwarem
(není součástí příslušenství).
Poznámka
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
Tento přehrávač nemusí umožnit přehrávání
některých disků DATA CD/DATA DVD
vytvořených metodou zápisu Packet Write
nebo disků s více sekcemi.
, Je vybrán režim Repeat Play (Opakované
přehrávání) nebo Random Play (Přehrávání
v náhodném pořadí) (strany 23 a 25).
, Je aktivní funkce Resume play
(Obnovení přehrávání) (strana 18).
Audio skladby MP3 nebo soubory
obrázků JPEG, které je
přehrávač schopen přehrát
Přehrávač nepracuje správně.
, Pokud se domníváte, že je neobvyklé
chování přehrávače způsobeno vlivem
statické elektřiny apod., odpojte přehrávač
od sítě.
44
Přehrávač je schopen přehrát následující
skladby a soubory:
• Audio skladby MP3 s příponou „.MP3“.
• Soubory obrázků JPEG s příponou „.JPG“.
• Soubory obrázků JPEG odpovídající
formátu obrazových souborů DCF*.
* „Design rule for Camera File system“: Normy pro
obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů
stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
Poznámky
• Disk uchovávejte v čistotě a vždy jej držte
za okraj. Nedotýkejte se záznamového
povrchu disku.
• Disk nevystavujte přímému slunečnímu
světlu ani zdrojům tepla (horkovzdušné
rozvody) ani jej nenechávejte
v zaparkovaném autě na slunci, kde může
dojít ke značnému nárůstu teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět
do ochranného obalu.
• K čištění disku použijte čisticí utěrku.
Povrch disku otírejte od středu směrem ven.
Pořadí přehrávání alb, skladeb
a souborů
Skladby a soubory v rámci alba se přehrávají
v pořadí podle záznamu na médiu (disk CD-R atd.).
z Tip
Protože zahájení přehrávání disku se složitou
stromovou strukturou může trvat déle,
doporučujeme vám, abyste nevytvářeli alba
s více než dvěma stromy.
Poznámky
• Tento přehrávač rozpozná až 299 alb (včetně alb,
která neobsahují audio soubory MP3 a soubory
obrázků JPEG). Přehrávač nepřehraje žádné
album za hranicí 299. alba.
• Tento přehrávač rozpozná kombinaci
až 648 souborů, skladeb a alb.
Přehrávač nepřehraje žádný soubor, skladbu
nebo album přesahující počet 648.
• V závislosti na podmínkách záznamu na disk
může být celkový počet rozpoznatelných
souborů, skladeb a alb menší než 648.
• Seznam alb zobrazuje pouze název aktuálně
přehrávaného alba. Jakékoliv album
zaznamenané v horní vrstvě se zobrazuje jako
„\..\“.
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla,
jako je benzín, ředidlo, čisticí prostředky na
disky/snímací systém ani antistatické spreje
určené pro čištění klasických (vinylových)
LP desek.
• Pokud jste potisk disku prováděli sami,
před přehráváním disku jej nechejte
zaschnout.
45
Doplňující informace
• U souborů s příponou „.JPE“ nebo „.JPEG“
změňte příponu na „.JPG“.
• Přehrávač přehraje jakákoli data s příponou
„.MP3“ nebo „.JPG“, a to i přesto, že nejsou ve
formátu MP3 nebo JPEG. Při přehrávání tohoto
typu dat však může dojít k reprodukci hlasitého
šumu, který může poškodit vaše reproduktory.
• Tento přehrávač nepodporuje přehrávání audio
skladeb ve formátu mp3PRO.
• Některé soubory obrázků ve formátu JPEG
nelze přehrávat.
• Tento přehrávač umožňuje zobrazení názvu
souboru nebo skladby do délky až 14 znaků.
Jakékoliv znaky za 14. znakem se na obrazovce
nezobrazí.
• Znaky, které nelze zobrazit, se zobrazují jako „*“.
• V závislosti na disku se název souboru nebo
skladby, který nelze zobrazit, zobrazuje jako „*“.
• Nelze správně zobrazovat názvy souborů
na discích CD-R/CD-RW zaznamenaných
v souborovém systému UDF.
• Při přehrávání audio souboru MP3
zaznamenaného v režimu VBR nelze správně
zobrazit datový tok.
Poznámky k diskům
Technické údaje
Systém
LCD displej
Laser: polovodičový laser
Formát signálu: PAL (NTSC)
Velikost panelu: 8 palců (úhlopříčka)
Zobrazovací systém: aktivní matice TFT
Rozlišení: 800 × 480 (poměr efektivních
pixelů: více než 99,99 %)
Zvukové charakteristiky
Frekvenční rozsah: DVD VIDEO
(PCM 48 kHz): 20 Hz až 22 kHz/
CD: 20 Hz až 20 kHz
Harmonické zkreslení: 0,01 %
Dynamický rozsah: DVD VIDEO: 90 dB/
CD: 90 dB
Kolísání: pod měřitelnou hodnotou
(± 0,001 % W PEAK)
Vstupy/výstupy
VIDEO (Video vstup/výstup):
Minikonektor (1)
Výstup 1,0 Vš-š/75 ohmů
AUDIO (Audio vstup/výstup)/OPTICAL
OUT (Optický výstup):
Kombinovaný stereo minikonektor/
optický minikonektor (1)
Výstup 2,0 Vrms/47 kilohmů
Doporučená zátěžová impedance
více než 47 kilohmů.
PHONES (Sluchátka) A/B:
Stereo minikonektor (2)
Všeobecné údaje
Napájení:
9,5 V stejnosměrných (síťový adaptér/
napájecí adaptér do automobilu)
7,4 V stejnosměrných (akumulátor)
Příkon (přehrávání disku DVD VIDEO):
23 W (při použití s akumulátorem)
8,5 W (při použití bez akumulátoru
a se sluchátky)
Rozměry (přibližné):
225,4 × 33,5 × 164,9 mm (šířka/výška/
hloubka) včetně vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná): 920 g
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost: 25 % až 80 %
Síťový adaptér: 100 - 240 V střídavých,
50/60 Hz
Napájecí adaptér do automobilu: 12 V
stejnosměrných
Dodávané příslušenství
Viz strana 9.
Technické údaje a design výrobku podléhají
změnám bez předchozího upozornění.
46
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.
Pohled shora
DISPLAY
VOL
MENU
RETURN
OPTIONS
Doplňující informace
OPEN
PUSH CLOSE
A Tlačítko VOL –/+ (Hlasitost zvuku)*
I Tlačítko MENU (Nabídka) (18)
B Tlačítka ./> (předchozí/
následující) (17)
J Tlačítko RETURN (Návrat) (22)
C Tlačítko x (zastavení) (17)
L Tlačítko OPTIONS (Možnosti) (29)
D Tlačítko X (pauza) (17)
E Tlačítko H (přehrávání) (16)*
M Tlačítka C/X/x/c, tlačítko ENTER
(Potvrzení) (18)
F Reproduktor (17)
N Víko prostoru pro disk (16)
G LCD panel (10)
O PUSH CLOSE (Zatlačením uzavřít)
(16)
H Tlačítko DISPLAY (Zobrazení) (22)
K
(senzor dálkového ovládání) (9)
P Tlačítko OPEN (Otevřít) (16)
* Při ovládání přehrávače se orientujte podle
výstupků na povrchu některých tlačítek.
Tlačítka H (přehrávání) a VOL +
(Zvýšení hlasitosti) jsou opatřena výstupkem.
,pokračování
47
Pohled zepředu
POWER CHARGE
A Indikátor POWER (Napájení) (16)
C
(senzor dálkového ovládání) (9)
B Indikátor CHARGE (Nabíjení) (13)
Pohled zprava
HOLD
PHONES
A
B
AUDIO
OPTICAL
OUT
VIDEO
LINE SELECT
IN
OUT
DC IN
9.5V
A Přepínač \/1 (zapnutí/pohotovostní
režim)/HOLD (Blokování tlačítek)
(16)
D Konektor VIDEO (vstup/výstup) (39)
B Konektor PHONES (Sluchátka) A, B
F Konektor DC IN 9,5 V
(Vstup stejnosměrného napájecího
napětí) (11)
C Konektor AUDIO (vstup/výstup)/
konektor OPTICAL OUT
(Optický výstup) (39, 40)
48
E Přepínač LINE SELECT (IN/OUT)
(Výběr vstupní/výstupní linky) (16)
Dálkový ovladač
A Tlačítko DISPLAY (Zobrazení) (22)
B Numerická tlačítka (18)*
1
2
4
5
6
7
8
9
0
3
C Tlačítko TOP MENU (Hlavní nabídka)
(18)
D Tlačítka C/X/x/c, tlačítko ENTER
(Potvrzení) (18)
E Tlačítko O RETURN (Návrat) (22)
F Tlačítka ./> PREV
(Předchozí)/NEXT (Následující) (17)
G Tlačítka m/M (prohledávání/
zpomalené přehrávání) (24)
H Tlačítko
(17)
ADVANCE (Posunutí)
J Tlačítko \/1 (Zapnutí/
pohotovostní režim) (16)
K Tlačítka VOL +/– (Hlasitost zvuku)
L Tlačítko CLEAR (Zrušit) (37)
M Tlačítko AUDIO (Zvukový doprovod)
(19)*
N Tlačítko MENU (Nabídka) (18)
O Tlačítko SUBTITLE (Titulky) (20)
P Tlačítko ANGLE (Úhel záběru) (20)
Q Tlačítko OPTIONS (Možnosti) (29)
R Tlačítko H PLAY (Přehrávání) (16)*
S Tlačítko x STOP (Zastavení) (17)
* Při ovládání přehrávače se orientujte podle
výstupků na povrchu některých tlačítek.
Tlačítko 5 je opatřeno výstupkem.
49
Doplňující informace
I Tlačítko X PAUSE (Pauza) (17)
Rejstřík
Číselné položky
O
16:9 34
4:3 Letter Box 34
4:3 Pan Scan 34
OPTICAL OUT (Optický
výstup) 36
Original (Původní) 21
OSD (Nabídka na obrazovce)
36
A
Album 45
AUDIO (Zvukový doprovod)
37
Audio DRC (Komprese
dynamického rozsahu) 35
Audio Setup (Nastavení zvuku)
35
B
P
PBC Playback (Přehrávání s
funkcemi PBC) 21
Play List (Seznam pro
přehrávání) 21
Připojení 39
Použitelné disky 7
Baterie 9
R
C
Random Play (Přehrávání v
náhodném pořadí) 25
Repeat Play (Opakované
přehrávání) 23, 25
Resume Play (Obnovení
přehrávání) 18
CD 7, 16
D
Dálkový ovladač 9, 49
DATA CD 7, 31, 44
DATA DVD 7, 31, 44
Digital Output (Digitální
výstup) 36
Disc Menu (Nabídka disku) 36
DISPLAY (Zobrazení) 34
DivX® 30, 31
Dolby Digital 19, 36
DTS 19, 36
DVD 7, 16
DVD+RW 7
DVD-RW 7, 21
F
Fast forward (Vyhledávání
vpřed) 24
Fast reverse (Vyhledávání vzad)
24
G
Ř
Řešení problémů 42
S
Scan (Prohledávání) 24
Screen Saver (Spořič
obrazovky) 35
Search (Vyhledávání) 24
Setup (Nastavení) 33
Slide Show (Prezentace) 28
Slow Play (Zpomalené
přehrávání) 25
T
Titulky 20, 37
Top Menu (Hlavní nabídka)
TV Display (Zobrazení na
televizoru) 34
General Setup (Obecné
nastavení) 34
U
J
V
L
Z
Language Setup (Nastavení
jazyka) 36
Zacházení s disky 45
Zobrazení 22
Zvukový doprovod 19
JPEG 6, 44
M
MP3 6, 44
N
Nabídka disku DVD 18
50
Úhel záběru 20
VIDEO CD 7, 8, 16
CZ
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
Nakládání
s nepotřebným
elektrickým
a elektronickým
zařízením
v Evropské
ukončení jeho
životnosti nemělo
být nakládáno
jako s běžným
odpadem(platné
z domácnosti.
Místo
unii
dalších
evropských
uplatňujících
oddělený
systém elektronických
sběru)
toho aby
měl být
odložen dostátech
sběrného
místa určeného
k recyklaci
výrobků
negativním
dopadům
prostředí
a zařízení.
Dodržením
instrukcenebo
zabráníte
Tento
symbol
umístěný této
na výrobku
jeho balení
upozorňuje,
že na
by životní
s výrobkem
po
a
zdraví lidí,
naopak
může být
být nakládáno
ohroženo nesprávným
nakládáním
výrobkem přiMísto
jeho
ukončení
jehokteré
životnosti
nemělo
jako s běžným
odpadem zs domácnosti.
likvidaci.
Recyklováním
materiálů,
z
nichž
je
výrobek
vyroben,
pomůžete
zachovat
přírodní
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
zdroje.
Pro Dodržením
získání dalších
recyklaci negativním
tohoto výrobku
kontaktujte
prosím
místní
dopadům
na životní
prostředí
a
zařízení.
této informací
instrukce ozabráníte
likvidaci a sběr
odpadů nebo
prodejnu,
níž
orgány
správy,
místnímůže
firmu být
zabezpečující
a
zdravístátní
lidí, které
naopak
ohroženo nesprávným
nakládáním
s výrobkem
při vjeho
jste
výrobek
zakoupili. materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
likvidaci.
Recyklováním
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
Download PDF