Sony | MDR-NC7 | Sony MDR-NC7 Sluchátka NC7 s technologií pro odstranění šumu Návod k obsluze

4-111-700-52 (1)
Noise Canceling
Headphones
3
Włóż jedną baterię R03 (rozmiar
AAA), dopasowując biegun e na
baterii do oznaczenia e w komorze
baterii.
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Használati útmutató
Návod na používanie
Najpierw włóż
biegun baterii
oznaczony
symbolem E.
4
Uwaga
Mikrofon tłumienia szumów jest wbudowany
wewnątrz każdej poduszki słuchawek. Mikrofonu
nie należy narażać na działanie dużej siły ani
nacisku, ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie.
3
Zamknij pokrywę.
Włóż słuchawkę oznaczoną literą
R do prawego ucha, a słuchawkę
oznaczoną literą L - do lewego
ucha.
MDR-NC7
© 2008 Sony Corporation
Printed in Malaysia
(1)
Czas pracy baterii
Bateria
Polski
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć ryzyka pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie
należy narażać urządzenia na działanie
deszczu ani wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, nie należy otwierać
obudowy. Wszelkie naprawy należy
zlecać wyłącznie wykwalifikowanym
osobom.
Użytkownik został ostrzeżony, że jakiekolwiek
zmiany lub modyfikacje niewymienione w danym
podręczniku mogą spowodować utracenie prawa
do korzystania z danego sprzętu.
Znak CE obowiązuje tylko w tych krajach,
w których ma on podstawę prawną, głównie
w krajach EEA (European Economic Area
- Europejski Obszar Ekonomiczny).
Uwaga dla klientów: poniższe informacje
mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem do spraw
norm kompatybilności energetycznej (EMC)
oraz bezpieczeństwa produktu jest firma Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
Aby uzyskać informacje na temat dowolnych usług
lub gwarancji, należy zapoznać się z adresami
podanymi w oddzielnych dokumentach o usługach
i gwarancji.
Pozbycie się zużytego sprzętu
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, że produkt nie może być traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć
do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska naturalnego.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat recyklingu tego produktu,
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się zużytych baterii
(stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może być
stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są
dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami,
możesz zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie
mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego
obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling
baterii pomoże chronić środowisko naturalne.
4111700521_MDRNC7.indd 1
W przypadku produktów, w których ze względu
na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w
zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
będzie właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych
baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym
demontażu baterii. Zużytą baterię należy
dostarczyć do właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu baterii
należy skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi
się zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.
Przybliżona
liczba
godzin∗1
Bateria alkaliczna firmy Sony
50 godz.*2
LR03 SIZE AAA
Bateria manganowa firmy Sony 25 godz.*2
R03 SIZE AAA
*1 Sygnał wyjściowy 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Podana powyżej liczba godzin może zmieniać
się w zależności od temperatury otoczenia lub
warunków użytkowania.
4
Włącz zasilanie urządzenia AV.
Używanie słuchawek w samolocie
• Dostarczony adapter wtyku można podłączyć
do gniazd podwójnych oraz miniaturowych
gniazd stereofonicznych w samolocie.
Uwagi dotyczące użytkowania
Kiedy wymieniać baterię
Baterię należy wymienić na nową, gdy wskaźnik
POWER zacznie przygasać. Funkcja tłumienia
szumów może nie działać prawidłowo, gdy bateria
jest rozładowana.
Jeśli pokrywa baterii jest odłączona
Należy ją zamocować w sposób pokazany na
rysunku.
do gniazd
podwójnych
do miniaturowych
gniazd stereofonicznych
• Nie należy korzystać ze słuchawek w
sytuacjach, w których zabronione jest
używanie sprzętu elektronicznego, ani w
przypadku, gdy zabronione jest używanie
własnych słuchawek podczas korzystania z
urządzenia do słuchania muzyki w samolocie.
+
Charakterystyka
• Słuchawki z funkcją tłumienia szumów
umożliwiają zredukowanie niepożądanego
hałasu pochodzącego z otoczenia oraz
zapewniają lepsze warunki odbioru i większą
przyjemność płynącą ze słuchania muzyki.
Dźwięk z otoczenia jest redukowany w wyniku
połączenia go z dźwiękiem o przeciwnej fazie
generowanym prze obwód tłumienia szumów.
• Gdy obwód tłumienia szumów nie jest
włączony, urządzenie działa jak słuchawki
pasywne.
• Składana konstrukcja umożliwiająca
przechowywanie w płaskim futerale i
ułatwiająca przenoszenie.
• Magnesy neodymowe zapewniają mocny
dźwięk.
• Dostarczony adapter wtyku ułatwiający
podłączanie do zestawu stereofonicznego
lub do podwójnego gniazda urządzenia dla
rozrywki w czasie lotu.
W razie pojawienia się pytań lub problemów
dotyczących zestawu, które nie zostały
omówione w tej instrukcji obsługi,
należy skontaktować się z najbliższym
przedstawicielem handlowym firmy Sony.
_
Po zakończeniu słuchania muzyki
Należy wyłączyć zasilanie słuchawek.
Słuchanie muzyki
1
Podłącz słuchawki do urządzenia AV.
W przypadku podłączania
do gniazd podwójnych
lub miniaturowych gniazd
stereofonicznych urządzenia do
słuchania muzyki w samolocie.
Adapter wtyku
(w zestawie)
Składanie
słuchawek
Obróć obudowy, aby stały się płaskie
w celu ułatwienia umieszczenia ich w
kieszeni siedzenia.
Przed rozpoczęciem korzystania ze
słuchawek należy przywrócić ich zwykłą
pozycję.
Do gniazd słuchawek
przy fotelach lotniczych
W przypadku podłączania
do gniazda słuchawkowego
(miniaturowego gniazda
stereofonicznego)
przenośnego odtwarzacza
typu WALKMAN ®* itp.
Instalowanie baterii
1 Obróć lewą obudowę zgodnie z
rysunkiem.
• W bardzo cichym otoczeniu efekt tłumienia
może być niezauważalny lub może być
słyszalny pewien szum. W takim wypadku
należy wyłączyć zasilanie za pomocą
przełącznika POWER.
• Efekt tłumienia szumów może zależeć od
sposobu założenia słuchawek.
• Po włączeniu zasilania za pomocą
przełącznika POWER może być słyszalny
dźwięk pracy obwodu tłumienia szumów. Nie
oznacza to uszkodzenia.
• Funkcja tłumienia szumów jest skuteczna
tylko w przypadku szumów z dolnego zakresu
częstotliwości. Szumy są redukowane, ale nie
są usuwane całkowicie.
• Podczas korzystania ze słuchawek w pociągu
lub samochodzie w pewnych warunkach może
występować szum. W takim wypadku należy
wyłączyć zasilanie za pomocą przełącznika
POWER.
• Słuchawek można używać przy wyłączonym
zasilaniu. W takim przypadku funkcja
tłumienia szumów jest nieaktywna i słuchawki
działają w trybie pasywnym.
• Jeśli słuchawki nie zostaną prawidłowo
założone, może być słyszalne „wycie”.
• „Wycie” może być słyszalne również w
przypadku umieszczenia obiektu, takiego
jak np. palec, w pobliżu mikrofonu tłumienia
szumu. Należy je trzymać z dala od mikrofonu.
• Telefony komórkowe mogą powodować
występowanie zakłóceń i szumu. Aby uniknąć
zakłóceń, należy używać funkcji tłumienia
szumów tylko przy wyłączonych nadajnikach
bezprzewodowych (tryb samolotowy).
Zakłócenia mogą także wystąpić w pobliżu
telefonów komórkowych. Należy wówczas
oddalić słuchawki od telefonu komórkowego.
• Słuchawki należy czyścić suchą, miękką
szmatką.
• Nie należy pozostawiać brudnego wtyku,
ponieważ może to spowodować pogorszenie
jakości dźwięku.
• Gdy poduszki słuchawek są zabrudzone lub
uszkodzone oraz gdy słuchawki wymagają
naprawy, należy skonsultować się z punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
• Nie należy pozostawiać słuchawek
stereofonicznych w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
ciepła i wilgoci.
Uwagi dotyczące słuchawek
Zapobieganie uszkodzeniom słuchu
Należy unikać korzystania ze słuchawek przy
wysokim poziomie głośności. Laryngolodzy
odradzają ciągłe, głośne i długotrwałe słuchanie
muzyki. W przypadku odczucia dzwonienia w
uszach należy zmniejszyć poziom głośności lub
zaprzestać słuchania.
Nie należy używać słuchawek podczas
jazdy rowerem, prowadzenia samochodu
itp.
Ponieważ słuchawki zagłuszają dźwięki z
zewnątrz, mogą stać się przyczyną wypadku.
Należy także pamiętać, aby nie korzystać
ze słuchawek w miejscach, gdzie konieczne
jest zachowanie szczególnej uwagi, np. na
przejeździe kolejowym, na budowie itp.
Rozwiązywanie
problemów
Brak dźwięku
Złóż słuchawki w sposób pokazany na
rysunku, aby ułatwić ich przechowywanie
w pokrowcu (w zestawie).
W przypadku podłączania
do pilota z dalnego
sterowania z miniaturowym
gniazdem stereofonicznym
odtwarzacza typu
WALKMAN ®* itp.
• Sprawdź podłączenie słuchawek do
urządzenia AV.
• Sprawdź, czy urządzenie AV jest włączone.
• Zwiększ głośność podłączonego urządzenia
AV.
• Wymień baterię.
Przytłumiony dźwięk
• Zmniejsz głośność podłączonego urządzenia
AV.
• Wymień baterię.
Nie można włączyć zasilania
• Sprawdź, czy bateria nie jest wyczerpana
(wskaźnik POWER jest przyciemniony).
Wymień baterię na nową.
Pilot
2
Naciśnij przycisk OPEN, aby
otworzyć pokrywę komory baterii.
* „WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Sony Corporation.
2
Włącz zasilanie słuchawek.
Wskaźnik POWER zacznie
świecić na czerwono. Po włączeniu
zasilania nastąpi ograniczenie
szumów otoczenia i będzie można
słuchać muzyki o większej czystości
dźwięków przy niższym poziomie
głośności.
Efekt „wycia”
• Upewnij się, że słuchawki są prawidłowo
założone.
Środki ostrożności
Słuchawki zawierają obwód tłumienia szumów.
Co to jest tłumienie szumów?
Za pomocą wbudowanych mikrofonów obwód
tłumienia szumów wykrywa szum otoczenia, a
następnie wysyła do słuchawek sygnał tłumiący
o takiej samej wartości, ale przeciwnej fazie.
Nakládání s nepotřebnými
bateriemi (platí v Evropské
unii a dalších evropských
státech využívajících systém
odděleného sběru)
Dane techniczne
Ogólne
Typ
Zamknięte, dynamiczne
Jednostka sterująca
30 mm, typ kopułkowy
(wykonane z przewodu
aluminiowego platerowanego
miedzią CCAW)
Obsługiwana moc operacyjna
100 mW
Impedancja
33 Ω przy 1 kHz (przy
włączonym zasilaniu)
35 Ω przy 1 kHz (przy
wyłączonym zasilaniu)
Czułość
102 dB/mW (przy włączonym
zasilaniu)
100 dB/mW (przy wyłączonym
zasilaniu)
Pasmo przenoszenia
30 – 20 000 Hz
Całkowity współczynnik tłumienia szumów*1
Około 9 dB*2
Przewód
Około 1,5 m, przewód licowy
OFC
Źródło zasilania 1,5 V (prąd stały), 1 × bateria
R03 (rozmiar AAA)
Waga
Około 134 g z baterią
Dostarczone wyposażenie
Pokrowiec (1)
Adapter wtyku umożliwiający korzystanie ze
słuchawek w samolocie*3 (pojedynczy/
podwójny) (1)
Instrukcja obsługi (1)*3
*1 Zgodnie z normą pomiarową firmy Sony.
*2 Odpowiada stłumieniu około 87,4 % energii
dźwięku w porównaniu z brakiem słuchawek.
*3 Może być niezgodny z niektórymi urządzeniami
do słuchania muzyki w samolocie.
Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
Česky
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
předejdete tak nebezpečí vzniku požáru
či úrazu elektrickým proudem.
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí
nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Opravy svěřte výhradně kvalifikovanému
servisnímu technikovi.
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím
obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto
označením by se nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii
múže být použit v kombinaci s chemickou značkou.
Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány,
pokud baterie obsahuje vice než 0,0005% rtuti
nebo 0,004% olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k
nímž by mohlo docházet v případech nevhodného
zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti,
funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení
s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo,
předejte výrobek, který je na konci své životnosti
na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní
obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek
zakoupili.
Životnost baterií
Přibližně hodin∗
50 hodin*2
Baterie
Alkalická baterie Sony
LR03 SIZE AAA
Manganová baterie Sony
R03 velikost AAA
Výměna baterie
Baterii vyměňte za novou, jakmile přestane
jasně svítit indikátor POWER. Pokud je baterie
vybitá, nemusí funkce potlačení šumu pracovat
správně.
Je-li kryt baterie sejmut
Nasaďte jej podle následujícího obrázku.
+
Poznámky k použití
• Sluchátka čistěte suchým měkkým hadříkem.
• Zástrčku sluchátek udržujte v čistotě, jinak by
mohlo dojít ke zkreslení zvuku.
• Pokud dojde ke znečištění či poškození
polštářků sluchátek, případně bude-li třeba
provést opravu sluchátek, obraťte se na
prodejce Sony.
• Nenechávejte stereofonní sluchátka na místech
vystavených přímému slunci, teplu nebo
vlhkosti.
pro duální zdířky
pro stereofonní mini
zdířky
• Sluchátka nepoužívejte, pokud je zakázáno
používat elektronická zařízení, nebo pokud
je zakázáno používat vlastní sluchátka pro
hudební služby na palubě letadla.
Máte-li libovolné otázky nebo potíže týkající
se tohoto zařízení, které nejsou popsány v této
příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce
výrobků společnosti Sony.
Ukončení poslechu hudby
Vypněte napájení sluchátek.
_
Složení sluchátek
Poslech hudby
1
Závěsy sluchátek lze po otočení sklopit,
takže lze sluchátka snadno uložit do kapsy
sedadla.
Před použitím sluchátka opět rozložte do
provozní polohy.
Připojte sluchátka ke zdířce
audiovizuálního zařízení.
• Tlumící sluchátka snižují hlasitost okolních
zvuků a poskytují tišší prostředí pro
zlepšení poslechu. Okolní zvuky jsou
tlumeny slučováním se zvukem opačné fáze,
vytvořeným tlumícím okruhem.
• Pokud není aktivován obvod pro potlačení
šumu, fungují sluchátka jako pasivní sluchátka.
• Skladný, plochý design umožňuje snadné
nošení.
• Neodymový magnet poskytuje silný zvuk.
• Součástí dodávky je adaptér pro přímé
připojení ke stereofonní nebo duální zdířce
zábavních služeb na palubě letadla.
Zástrčkový
adaptér (součástí
dodávky)
Poznámky týkající se sluchátek
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou příliš
vysokou hlasitostí. Odborníci varují před
opakovaným a dlouhotrvajícím hlasitým
poslechem. Pokud vám začne zvonit v uších,
snižte hlasitost nebo poslech přerušte.
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě
na kole apod.
Protože sluchátka potlačují zvuky okolí, mohou
být příčinou dopravní nehody. Nepoužívejte
také sluchátka k poslechu v situacích, ve kterých
nesmí dojít ke sníženému vnímání okolních
zvuků, například na železničních přechodech, na
stavbách apod.
Odstraňování
problémů
Žádný zvuk
Připojení k duální nebo
stereofonní zdířce hudebních
služeb na palubě letadla.
Charakteristika
Sluchátka lze snadno složit dle obrázku do
přepravního pouzdra (je součástí dodávky).
• Zkontrolujte připojení sluchátek k
audiovizuálnímu zařízení.
• Zkontrolujte, zda je připojené audiovizuální
zařízení zapnuto.
• Zvyšte hlasitost připojeného audiovizuálního
zařízení.
• Vyměňte baterii.
Zvuk je tlumený
Do sluchátkových zdířek
sedadel na palubě letadla
• Snižte hlasitost připojeného audiovizuálního
zařízení.
• Vyměňte baterii.
Napájení se nezapne
Připojení ke zdířce sluchátek
(stereo mini jack) zařízení
WALKMAN ®* atd.
• Zkontrolujte, zda není baterie vybitá (indikátor
POWER svítí slabě). Vyměňte baterii za novou.
Zpětná vazba
• Zkontrolujte, zda máte sluchátka nasazena
správně.
Instalace baterie
1 Otočte levým tělem sluchátka dle
Při připojení k dálkovému
ovladači přes zdířku
stereo mini jack zařízení
WALKMAN ®* atd.
obrázku.
Dálkový ovladač
Platnost označení CE se vztahuje pouze na
země, kde je toto označení zákonné, zejména na
země Evropského společenství (EU).
* „WALKMAN“ a „WALKMAN“ logo jsou
registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
Poznámka pro zákazníky: následující
údaje platí jen pro zařízení prodávané
v zemích, ve kterých platí direktivy
Evropské unie
2
2
Výrobcem tohoto produktu je společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcem ohledně EMC a bezpečnosti
produktu je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V jakýchkoli záležitostech týkajících
se servisu nebo záruky získáte informace na
adresách uvedených v samostatných servisních
nebo záručních dokumentech.
Tento symol umístěný na výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho
životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být
odložen do sběrného místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a zařízení.
Dodržením této instrukce zabráníte negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které
naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o
recyklaci tohoto výrobku kontaktujte, prosím, místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste
výrobek zakoupili.
Při použití na palubě letadla
• Dodaný zástrčkový adaptér lze připojit do
duální nebo stereo mini zdířky na palubě
letadla.
25 hodin*2
*1 Výstup 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Uvedený čas se může lišit v závislosti na teplotě
nebo podmínkách použití.
Varujeme vás, že veškeré změny či úpravy,
které nejsou výslovně schváleny v této příručce,
mohou způsobit ztrátu vašeho oprávnění
používat toto zařízení.
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a elektronickým
zařízením (platné v Evropské unii
a dalších evropských státech
uplatňujících oddělený systém
sběru)
1
3
Stisknutím tlačítka OPEN otevřete kryt
prostoru pro baterie.
Vložte do pouzdra baterie jednu baterii
R03 (velikost AAA). Orientace pólu e
baterie musí odpovídat značce e uvnitř
pouzdra baterie.
Poznámka
Mikrofon s funkcí potlačení šumu je součástí
každého sluchátka. Nevystavujte mikrofon tlaku ani
zátěži, neboť může dojít k jeho poškození.
3
Nejprve vložte pól
E baterie.
4
Zapněte napájení sluchátek.
Indikátor POWER se rozsvítí
červeně. Po zapnutí napájení dochází
k redukci okolního šumu a hudbu lze
poslouchat čistě i při nižší hlasitosti.
Sluchátko označené R je určeno pro
pravé ucho, sluchátko označené L
pro levé ucho.
Zavřete kryt.
4
Zapněte audiovizuální zařízení, které
chcete poslouchat.
Technické údaje
Bezpečnostní
opatření
Sluchátka jsou vybavena obvodem pro potlačení
šumu.
Co je potlačení šumu?
Obvod pro potlačení šumu snímá vnější zvuk
pomocí vestavěných mikrofonů a odesílá do
sluchátek stejný, ale inverzní signál, který šum
potlačuje.
• Ve velmi tichém prostředí nemusí být
potlačení šumu příliš účinné, příp. může být
slyšet šum. V takovém případě vypněte funkci
potlačení šumu pomocí přepínače POWER.
• Účinnost potlačení šumu do jisté míry závisí
na způsobu nošení sluchátek.
• Při zapnutí přepínače POWER mohou být
slyšet provozní zvuky funkce potlačení šumu.
Nejedná se o žádnou závadu.
• Funkce potlačení šumu je účinná pouze pro
šumy v oblasti nízkých frekvencí. I když dojde
k potlačení šumu, nedojde k jeho úplnému
odstranění.
• Pokud používáte sluchátka ve vlaku nebo
v autě, můžete v závislosti na okolních
podmínkách slyšet šum. V takovém případě
vypněte funkci potlačení šumu pomocí
přepínače POWER.
• Sluchátka je možné používat bez zapnutí
napájení. V tom případě není zapnuta funkce
potlačení šumu a sluchátka fungují jako
pasivní sluchátka.
• Pokud nemáte sluchátka nasazena správně,
můžete slyšet zpětnou vazbu (pískání).
• Pískání se může vyskytnout, pokud se
dotknete prstem nebo nějakým předmětem
místa poblíž mikrofonu s funkcí potlačení
šumu. Nedotýkejte se mikrofonu.
• Příčinou šumu nebo interferencí mohou
být i mobilní telefony. Chcete-li se předejít
interferencím, použijte funkci potlačení šumu
jen tehdy, jsou-li bezdrátové vysílače vypnuté
(režim Airplane). V blízkosti mobilních
telefonů se mohou vyskytnout interferenční
šumy. Nastane-li tato situace, umístěte
sluchátka do větší vzdálenosti od mobilního
telefonu.
Obecné
Typ
Měnič
Zavřené, dynamické
30 mm, klenutý typ (v souladu
s CCAW)
Výkonová zatižitelnost
100 mW
Impedance
33 Ω při 1 kHz
(zapnuté napájení)
35 Ω při 1 kHz
(vypnuté napájení)
Citlivost
102 dB/mW (zapnuté napájení)
100 dB/mW (vypnuté
napájení)
Frekvenční rozsah
30 – 20 000 Hz
Odstup potlačení šumu*1
Přibl. 9 dB*2
Kabel
Přibl. 1,5 m dlouhý kabel OFC
Napájecí zdroj Stejnosměrné napětí 1,5 V,
baterie 1 x R03 (velikost
AAA)
Hmotnost
Přibl. 134 g včetně baterie
Dodávané příslušenství
Přepravní pouzdro (1)
Zástrčkový adaptér pro použití na palubě
letadla*3 (jednoduchý/duální) (1)
Návod k obsluze (1)
*1 Podle standardů měření Sony.
*2 Ekvivalent přibl. 87,4 % snížení energie zvuku ve
srovnání s nošením sluchátek.
*3 Nemusí být kompatibilní s hudebními službami
na palubě letadla.
Vzhled a technické parametry mohou být
změněny bez předchozího upozornění.
MDR-NC7 [PL, CZ, HU, SK] 4-111-700-52 (1)
11/4/2009 3:30:24 PM
Magyar
Zenehallgatás
Jellemzők
FIGYELEM!
A tűzveszély és az áramütés elkerülése
érdekében óvja a készüléket az esőtől,
nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne
nyissa fel a készülék házát. A készüléket
csak szakember javíthatja.
Kéjük vegye figyelembe, hogy bármiféle olyan
változtatás vagy módosítás, amely ebben a
kézikönyvben nincs kifejezetten megengedve,
Önt jogosulatlanná teheti a készülék
használatára.
A CE jelölés érvényessége azokra az
országokra korlátozódik, ahol a használata
jogszabályban előírt -főként az Európai
Gazdasági Térség (EEA) országaiban.
Megjegyzés a vásárlók számára: a
következő információk csak az EU
irányelveit alkalmazó országokban
értékesített készülékekre vonatkoznak
• A zajszűrő fejhallgató csökkenti a
nemkívánatos környezeti zajokat, és a
csendesebb környezetnek köszönhetően
fokozza a hangélményt. A környezeti zajt
a zajszűrő áramkör az általa előállított
ellenzajjal kompenzálja, és így csökkenti.
• Ha nincs bekapcsolva a zajszűrő áramkör, a
fejhallgató passzív fejhallgatóként működik.
• Összehajtható, lapos tárolásra alkalmas
formaterv, hogy könnyedén magával vihesse.
• Az erőteljes hangzást neodímium mágnes
biztosítja.
• A készülékhez csatlakozódugó-adapter
is tartozik, hogy a fejhallgató közvetlenül
csatlakoztatható legyen a repülőgépeken
kialakított sztereó vagy villás audioaljzathoz.
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként.
Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai
hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le.
A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
UPOZORNENIE
Hibaelhárítás
Zariadenie neotvárajte, predídete tak
možnému úrazu elektrickým prúdom.
Opravy zverte iba kvalifikovanému
pracovníkovi.
Nincs hang
A repülőgép ülésén
kialakított fejhallgatóaljzathoz
Ha WALKMAN ®* stb.
fejhallgató-aljzathoz
(sztereó mini aljzathoz)
csatlakoztatja.
Az ábrán látható módon hajtsa össze
a fülhallgató-egységeket, hogy így a
fejhallgató könnyen beletehető legyen a
(mellékelt) tokba.
• Ellenőrizze a fejhallgató és az A/V készülék
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott A/V
készülék be van-e kapcsolva.
• Növelje a hangerőt a csatlakoztatott
A/V készüléken.
• Cserélje ki az elemet.
Halk a hang
• Csökkentse a hangerőt a csatlakoztatott
A/V készüléken.
• Cserélje ki az elemet.
Ha WALKMAN ®*
stb. sztereó mini
aljzattal rendelkező
távirányítójához
csatlakoztatja.
A készüléket nem lehet bekapcsolni
• Ellenőrizze, nem merült-e le az elem (ekkor
a POWER kijelző halvány). Cserélje ki az
elemet egy újra.
A fejhallgató sípol
• Igazítsa meg és megfelelően felhelyezve
viselje a fejhallgatót.
Távirányító
* A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma
a Sony Corporation bejegyzett védjegye.
2
Az OPEN gombot megnyomva nyissa ki
az elemtartó tetejét.
2
Kapcsolja be a fejhallgatót.
Ekkor a POWER kijelző pirosan
világít. Ha bekapcsolja a fejhallgatót, az
csökkenti a környezeti zajokat, és így
kisebb hangerővel is tisztábban hallja a
zenét.
Műszaki adatok
Óvintézkedések
A fejhallgató zajszűrő áramkört tartalmaz.
Mit jelent a zajszűrés?
3
Tegyen be egy darab R03-as (AAA
méretű) elemet, ügyelve a helyes
polaritásra (az elem e pólusa a e
jelhez kerüljön).
Először az elem
negatív E pólusát
illessze be.
4
Megjegyzés
A zajszűrő mikrofonok az egyes fülpárnákban
találhatók. Ne tegyen a mikrofonra nehéz tárgyat,
és ügyeljen arra is, hogy ne érje érős nyomás, mert
tönkremehet a mikrofon.
3
Az R betűvel jelölt fülhallgatóegységet a jobb, az L betűvel jelöltet
a bal fülébe tegye.
Zárja le a fedelet.
4
Kapcsolja be az AV készüléket.
A fejhallgató használata repülőgépen
Az elem élettartama
Elem
Körülbelüli
időtartam
(óra)∗1
50 óra*2
Sony alkáli elem
LR03-as, AAA méretű
Sony mangán elem
R03-as, AAA méretű
25 óra*2
*1 1 kHz és 0,1 mW + 0,1 mW kimeneti
teljesítmény esetén
*2 A fent megadott idők a hőmérséklet és az üzemi
körülmények függvényében változhatnak.
Mikor kell elemet cserélni?
• A mellékelt csatlakozódugó-adapter
segítségével a fejhallgató a repülőgépeken
kialakított villás és sztereó mini aljzathoz
egyaránt csatlakoztatható.
villás dugó aljzatához
sztereó mini aljzathoz
• Ne használja ezt a fejhallgatót, amikor a
repülőgépen tilos az elektronikus eszközök
használata, illetve ha tilos a repülőgépen
szolgáltatott zene hallgatásához saját
fejhallgatót használni.
Ha a POWER kijelző halványan világít, cserélje
ki az elemet egy újra. Ha az elem lemerülőben
van, előfordulhat, hogy a zajszűrő funkció nem
működik megfelelően.
Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem
tárgyalt kérdése, problémája merülne fel
a készülékkel kapcsolatban, forduljon a
legközelebbi Sony márkakereskedőhöz.
Ha az elemtartó fedele leválik
Amikor befejezte a zenehallgatást
Az ábra szerint tegye vissza.
+
_
4111700521_MDRNC7.indd 2
A fülhallgató-egységeket fordítsa el úgy,
hogy a fejhallgató lapos, és így könnyen
beletehető legyen az autó üléstámlájának
zsebébe.
Mielőtt feltenné a fejhallgatót, szokásos
állásukra hajtsa ki a fülhallgató-egységeket.
Csatlakozódugóadapter (mellékelve)
el a bal oldali fülhallgatóegységet.
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum az elemen vagy annak
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg)
vagy az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem
0,0005%-nál több higanyt vagy 0,004%-nál több
ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére
kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
elemek helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladék kezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket,
ahol biztonsági, teljesítményi, illetve adatok
megőrzése érdekében elengedhetetlen az
energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak
az arra felkészült szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen
az elem megfelelő kezelése, a termékének
elhasználódásakor jutassa el azt az arra kijelölt
elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy
tanulmányozza, milyen módon lehet biztonságosan
az elemet a készülékből eltávolítani.
A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén
az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
Csatlakoztassa a fejhallgatót az AV
(audio/video) készülékhez.
Ha repülőgépen kialakított
villás vagy sztereó mini
aljzathoz csatlakoztatja.
Az elem behelyezése
1 Az ábrán látható módon fordítsa
A termék gyártója a Sony Corporation, 1-7-1
Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
A termék hivatalos képviselője az EMC-vel
és a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germany. Az esetleges
szolgáltatásokkal és garanciális kérdésekkel
forduljon a külön dokumentumban feltüntetett
címekhez.
Feleslegessé vált elektromos
és elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió
és egyéb európai országok
szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
1
A fejhallgató
összehajtása
Vezetés, kerékpározás stb. közben he
használjon fejhallgatót
Minthogy a fejhallgató kiszűri a környezeti
zajok egy részét, ha a közlekedés során
használja, balesetet okozhat. Ugyancsak ne
használja a fejhallgatót olyan helyeken és
helyzetekben, például vasúti kereszteződésben,
építkezésen stb., ahol nem szabad elnyomni a
környezeti zajokat.
Kapcsolja ki a fejhallgatót.
Egy beépített mikrofon segítségével a zajszűrő
áramkör érzékeli a külső zajokat, és azokkal
megegyező, de ellenirányú, azokat kioltó jeleket
küld a fejhallgatóba.
• Nagyon csendes környezetben előfordulhat,
hogy nem érzékelhető a zajszűrő hatás,
sőt esetleg halk zaj is hallható. Ilyenkor a
POWER kapcsolóval kapcsolja ki a zajszűrést.
• A zajszűrés hatása függ attól, hogy miként
viseli a fejhallgatót.
• Amikor a POWER kapcsolóval bekapcsolja a
zajszűrést, előfordulhat, hogy annak alapzaja
hallható lesz. Ez nem rendellenes.
• A zajszűrő funkció csak a kisfrekvenciájú
zajok esetén hatásos. Bár a zajszint csökkenni
fog, a zaj nem szűnik meg teljesen.
• Ha a fejhallgatót vonaton vagy autóban
használja, a forgalmi körülményektől függően
előfordulhat, hogy zaj hallható. Ilyenkor a
POWER kapcsolóval kapcsolja ki a zajszűrést.
• A fejhallgatót úgy is használhatja, hogy
nem kapcsolja be. Ilyenkor a zajszűrés
nem működik, a fejhallgató pedig passzív
fejhallgatóként funkcionál.
• Ha a fejhallgatót nem megfelelően viseli,
sípoló hang is előfordulhat.
• Ha egy tárgy, például az ujja a mikrofon
közelébe kerül, sípoló hang is előfordulhat.
Vigye a tárgyat a mikrofontól távolabb.
• A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak
és zajt kelthetnek. Az interferencia elkerülése
érdekében a zajszűrő funkciót csak akkor
használja, ha a ki vannak kapcsolva a
közelben lévő vezeték nélküli adókészülékek
(repülőgép üzemmód). A közeli
mobiltelefonok is zajt okozhatnak. Ha ilyesmit
észlel, vigye a fejhallgatót a mobiltelefontól
távolabb.
Megjegyzések a készülék használatával
kapcsolatban
• A fejhallgatót száraz, puha ruhával tisztítsa.
• Ne engedje, hogy a csatlakozódugó
beszennyeződjék, mert eltorzulhat a hang.
• Ha bepiszkolódtak vagy tönkrementek
a fülpárnák, valamint ha javítani kell a
fejhallgatót, Sony márkakereskedőhöz
forduljon.
• A sztereó fejhallgatót óvja a közvetlen
napsugárzástól, a hőtől és a nedvességtől.
Megjegyzések a fejhallgatóval
kapcsolatban
Hallása védelmében
A fejhallgatót ne használja nagy hangerővel.
A szakértők nem javasolják, hogy hosszú ideig
folyamatosan nagy hangerővel hallgasson
zenét vagy más műsort. Ha csengeni kezd a
füle, csökkentse a hangerőt vagy vegye le a
fejhallgatót.
Általános adatok
Típus
zárt, dinamikus
Hangszóró
30 mm-es, domború (CCAWkompatibilis)
Teljesítmény
100 mW
Impedancia
33 Ω 1 kHz-en
(ha be van kapcsolva)
35 Ω 1 kHz-en
(ha ki van kapcsolva)
Érzékenység
102 dB/mW
(ha be van kapcsolva)
100 dB/mW
(ha ki van kapcsolva)
Frekvenciatartomány
30 – 20 000 Hz
Teljes zajszűrési mutató*1
kb. 9 dB*2
Kábel
kb. 1,5 m hosszú OFC
többszálas kábel
Áramellátás
1,5 V egyenáram, 1 db R03-as
(AAA méretű) elem
Tömeg
kb. 134 g elemmel együtt
Mellékelt tartozékok
Tok (1 db)
Csatlakozódugó-adapter repülőgéphez*3 (egy
ágú/villás) (1 db)
Használati útmutató (1 db)
*1 A Sony mérési szabványa szerint.
*2 Ez mintegy 87,4%-os hangenergia-csökkenésnek
felel meg ahhoz viszonyítva, hogy nem használja
a fejhallgatót.
3
* Előfordulhat, hogy egyes repülőgépeken
kialakított aljzatokkal nem használható.
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy a
készülék formáját és műszaki adatait előzetes
bejelentés nélkül megváltoztassa.
Slovensky
Funkcie
Zariadenie nevystavujte dažu ani
vlhkosti, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie
sú výslovne schválené v tomto návode na
používanie, môžu mať za následok zrušenie
práva zákazníka používať toto zariadenie.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v
ktorých je toto označenie ustanovené zákonom,
najmä krajín Európskeho hospodárskeho
priestoru (EHP).
Poznámka pre spotrebiteov:
Nasledujúca informácia platí iba pre
zariadenie predávané v krajinách
uplatňujúcich smernice EÚ
Počúvanie hudby
• Slúchadlá na potlačenie šumu znižujú šum
okolitého prostredia, čím zabezpečujú
kvalitnejší zážitok pri prehrávaní zvukových
záznamov. Zvuky z okolitého prostredia
sa zlúčia so zvukom v opačnej fáze, ktorý
generuje obvod na potlačenie šumu.
• Ak nie je aktivovaný obvod na potlačenie
zvukov okolia, slúchadlá slúžia ako pasívne
slúchadlá.
• Skladateľný dizajn s možnosťou rovného
uloženia pre jednoduché prenášanie.
• Neodýmový magnet umožňuje kvalitnú
reprodukciu zvuku.
• Dodávaná redukcia umožňuje jednoduché
pripojenie k duálnym konektorom alebo ku
konektorom typu stereo zariadení na zábavu v
lietadlách.
1
Pripájanie k duálnym
konektorom alebo ku
konektorom typu stereo
mini hudobných zariadení v
lietadlách.
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v
opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku
kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad,
miestnu službu pre zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Riešenie problémov
Nepoču žiaden zvuk
Pripojenie ku konektorom
slúchadiel na sedadlách v
lietadlách
Pripojenie ku konektoru
pre slúchadlá (typu stereo
mini) na zariadeniach
WALKMAN ®* a pod.
Ak chcete slúchadlá uloži do prenosného
puzdra (dodáva sa), zložte ich tak, ako to je
uvedené na obrázku.
• Skontrolujte pripojenie slúchadiel a zariadenia
AV.
• Skontrolujte, či je pripojené zariadenie AV
zapnuté.
• Zvýšte úroveň hlasitosti na pripojenom
zariadení AV.
• Vymeňte batériu.
Zvuk je stlmený
Výmena batérie
1 Otočte ľavé slúchadlo tak, ako je to
• Znížte úroveň hlasitosti na pripojenom
zariadení AV.
• Vymeňte batériu.
Pripojenie k diakovému
ovládaču s konektorom
typu stereo mini zariadenia
WALKMAN ®*, a pod.
znázornené na obrázku.
Napájanie sa nezapne
• Skontrolujte, či nie je vybitá batéria (slabé
svetlo indikátora POWER). Vymeňte batériu
za novú.
Rušivé zvuky
• Skontrolujte, či sú slúchadlá správne nasadené.
Diakový ovládač
* „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ s
registrované ochranné značky spoločnosti Sony
Corporation.
2
3
Zneškodňovanie použitých
batérií (platí v Európskej únii a
ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená, že
batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol
použitý v kombinácii s chemickými značkami.
Chemické značky ortute (Hg) alebo olova (Pb)
sú pridané ak batéria obsahuje viac ako 0,0005%
ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto
batérií, pomôžete zabrániť potenciálne
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s použitou
batériou. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu
bezpečnosti, výkonu alebo integrity údajov,
vyžaduje trvalé pripojenie zabudovanej batérie,
táto batéria musí byť vymenená iba kvalifikovaným
personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne
spracovaná, odovzdajte tento výrobok na konci
jeho životnosti na vhodnom zbernom mieste pre
recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Pre všetky ostatné batérie, prosím, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste
pre recykláciu použitých batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o
recyklácii tohto výrobku alebo batérie kontaktuje
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu,
kde ste výrobok zakúpili.
Otočte slúchadlá tak, aby ich bolo možné
naplocho vloži do úložného priestoru
sedadla.
Pred použitím slúchadlá otočte spä do
pôvodnej polohy.
Sieový adaptér
(dodáva sa)
Výrobca tohto produktu je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaný zástupca pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. Všetky
služby a záležitosti týkajúce sa záruky nájdete
na adresách, ktoré sa nachádzajú v oddelených
servisných a záručných dokumentoch.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Pripojte slúchadlá k zariadeniu AV.
Skladanie slúchadiel
Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte
slúchadlá pri šoférovaní, bicyklovaní, ap.
Keďže slúchadlá znižujú hlasitosť zvukov okolia,
môže byť ich používanie dôležitým faktorom
pri vzniku dopravnej nehody. Nepoužívajte
slúchadlá v situáciách, ktoré si vyžadujú vašu
absolútnu pozornosť, napr. na železničných
priecestiach, staveniskách, ap.
Stlačením tlačidla OPEN otvorte kryt
batérie.
Do priestoru pre batériu vložte
batériu typu R03 (veľkosti AAA)
tak, aby sa póly batérie e zhodovali s
označením e.
2
Poznámka
V podložkách oboch slúchadiel je vstavaný
mikrofón s funkciou potlačenia zvukov okolia.
Na mikrofón nepôsobte silou ani ho nezaťažujte,
pretože by sa mohol poškodiť.
3
Najskôr vložte
stranu batérie
označenú E.
4
Zapnite napájanie slúchadiel.
Indikátor napájania POWER začne
svietiť červeným svetlom. Keď sú
slúchadlá zapnuté, intenzita zvykov
okolia sa zníži a hudbu budete lepšie
počuť aj pri nižšej hlasitosti.
Slúchadlo označené písmenom R
nasaďte na pravé ucho a slúchadlo
označené písmenom L na ľavé ucho.
Zatvorte kryt.
4
Zapnite napájanie zariadenia AV.
Použitie v lietadle
Životnos batérie
Batéria
Približný počet
hodín∗1
50 hodín*2
Alkalická batéria Sony
typu LR03 veľkosti AAA
Mangánová batéria Sony
typu R03 veľkosti AAA
25 hodín*2
*1 Výstup 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Uvedený čas sa môže od reálneho času líšiť v
závislosti od teploty a podmienok používania.
Výmena batérie
Keď indikátor POWER svieti slabo, batériu
je potrebné vymeniť za novú. Ak je batéria
slabá, funkcia potlačenia zvukov okolia nemusí
pracovať správne.
Ak je kryt batérie odpojený
Pripojte ho podľa obrázka.
+
_
• Dodávaná redukcia sa môže pripájať k
duálnym konektorom alebo ku konektorom
typu stereo mini hudobných zariadení v
lietadlách.
duálny konektor
konektor typu stereo mini
• Ak je používanie elektronických zariadení v
lietadle zakázané, alebo je zakázané používať
vlastné slúchadlá na hudobných zariadeniach v
lietadle, nepoužívajte slúchadlá.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy v
súvislosti s produktom, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástup cuspoločnosti Sony.
Po skončení počúvania hudby
Po ukončení počúvania vypnite napájanie
slúchadiel.
Odporúčania
Slúchadlá obsahujú obvod na potlačenie zvukov
okolia.
Funkcia potlačenia zvukov okolia
Obvod na potlačenie zvukov okolia slúži
na identifikáciu zvukov okolia pomocou
zabudovaných mikrofónov a následné
potlačenie zvukov vyslaním opačného rušivého
signálu do slúchadiel.
• Ak používate slúchadlá na tichom mieste,
môže sa zdať, že funkcia potlačenia zvukov
okolia nie je účinná alebo že je šum výraznejší.
V takom prípade vypnite napájanie slúchadiel
prostredníctvom vypínača POWER.
• Spôsob nosenia slúchadiel môže mať vplyv na
účinnosť funkcie potlačenia zvukov okolia.
• Po zapnutí napájania slúchadiel
prostredníctvom vypínača POWER sa v
slúchadlách môže ozvať prevádzkový zvuk
funkcie potlačenia zvukov okolia. Nejde o
poruchu.
• Funkcia potlačenia zvukov okolia je účinná
iba pre zvuky s nízkou frekvenciou. Intenzita
zvukov okolia sa zníži, ale zvuky nikdy
nezmiznú úplne.
• Ak používate slúchadlá vo vlaku alebo v
aute, potlačenie zvukov okolia môže byť
ovplyvnené okolitým prostredím. V takom
prípade vypnite napájanie slúchadiel
prostredníctvom vypínača POWER.
• Slúchadlá môžete používať aj vtedy, ak nie je
zapnuté napájanie. Funkcia potlačenia zvuku
okolia nebude aktívna a slúchadlá budú
fungovať ako pasívne slúchadlá.
• Ak nie sú slúchadlá nasadené správne, môžu
sa v nich ozývať rušivé zvuky.
• Ak priložíte palec alebo iný objekt blízko
mikrofónu na potlačenie zvukov okolia, môže
dôjsť k rušeniu prehrávaného zvuku. Preto
neprikladajte objekty blízko mikrofónu.
• Mobilné telefóny môžu rušiť prenos zvuku a
spôsobovať šum. Ak chcete predísť rušeniu
zvuku, používajte funkciu potlačenia zvukov
okolia len pri vypnutom bezdrôtovom prenose
(režim v lietadle). Rušenie môžu spôsobovať
aj okolité mobilné telefóny. V takom prípade
premiestnite slúchadlá ďalej od mobilného
telefónu.
Technické
parametre
Všeobecné
Typ
uzavreté, dynamické
Budiče slúchadiel
priemer 30 mm, kupolovitý typ
(prispôsobené pre vodiče typu
CCAW)
Zaťažiteľnosť
100 mW
Impedancia
33 Ω pri frekvencii 1 kHz
(pri zapnutom napájaní)
35 Ω pri frekvencii 1 kHz
(pri vypnutom napájaní)
Citlivosť
102 dB/mW (pri zapnutom
napájaní)
100 dB/mW (pri vypnutom
napájaní)
Frekvenčný rozsah
30 – 20 000 Hz
Pomer úplného potlačenia zvukov okolia*1
približne 9 dB*2
Napájací kábel približne 1,5 m dlhý
mnohovláknový kábel z
bezkyslíkovej medi
Zdroj napájania DC 1,5 V, 1 × batéria typu R03
(veľkosť AAA)
Hmotnosť
približne 134 g vrátane batérie
Dodávané príslušenstvo
Prenosné puzdro (1)
Redukcia na použitie v lietadle*3 (jednoduchá/
duálna) (1)
Návod na používanie (1)
*1 Podľa meracích metód spoločnosti Sony.
*2 V porovnaní so stavom bez slúchadiel redukuje
energiu zvuku približne o 87,4 %.
*3 Nemusí byť kompatibilný s niektorými
hudobnými službami v lietadlách.
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Poznámky k používaniu
• Slúchadlá čistite jemnou suchou látkou.
• Udržujte konektor čistý, inač môže dôjsť k
skresleniu zvuku.
• Ak sa podložky slúchadiel znečistia, poškodia
alebo je potrebná oprava, obráťte sa na
obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
• Nevystavujte slúchadlá priamemu
intenzívnemu slnečnému žiareniu, vysokým
teplotám ani vlhkosti.
Poznámky k používaniu slúchadiel
Prevencia poškodenia sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri vysokej hlasitosti.
Ušní lekári varujú pred nepretržitým, hlasným
a dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak budete
počuť zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo
prerušte používanie.
MDR-NC7 [PL, CZ, HU, SK] 4-111-700-52 (1)
11/4/2009 3:30:32 PM
Download PDF

advertising