Sony | MDR-NC13 | Sony MDR-NC13 MDR-NC13 Sluchátka do uší s technologií pro odstranění šumu Návod k obsluze

4-258-008-63 (1)
Noise Canceling
Headphones
Návod k obsluze
Használati útmutató
Návod na používanie
MDR-NC13
© 2010 Sony Corporation
Printed in Malaysia
2
Charakteristika
Nasazení návleků
• Sluchátka s funkcí potlačení šumu odstraňují
nežádoucí okolní šum a poskytují tišší prostředí
pro dokonalý zvukový zážitek. Mikrofon uvnitř
jednotlivých sluchátek vytváří pomocí elektrického
obvodu převrácenou zvukovou vlnu na zrušení tohoto
šumu
• Sluchátka s funkcí potlačení šumu omezují přibl.
87,4% okolního šumu pomocí elektrického obvodu
(podle standardů měření Sony)
• Svislý uzavřený typ sluchátek pro nošení uvnitř ucha
zajišťuje pohodlí pohodlí a pevné uchycení
• Kombinovaná sluchátka ze silikonové gumy zajišťují
bezpečné nošení a dlouhodobé pohodlí
• Přiléhavý design pro bezpečnější usazení
• Dlouhá životnost baterií - s alkalickou baterií AAA
přibl. 100 hodin
• Sluchátka lze použít dvojím způsobem, k poslechu
hudby s potlačením nebo bez potlačení šumu
• Součástí dodávky je adaptér pro přímé připojení ke
stereofonní nebo duální zdířce hudebních služeb na
palubě letadla
Pokud návleky nepřiléhají správně k uším, nebude
efekt potlačení šumu optimální. Chcete-li optimalizovat
potlačení šumu a vychutnat si lepší kvalitu zvuku,
použijte návleky jiné velikosti, příp. upravte polohu
návleků tak, aby seděly v uších pohodlně a těsně
přiléhaly.
Nová sluchátka jsou dodávána s nasazenými návleky
velikosti M. Pokud se vám zdá, že návleky velikosti
M nevyhovují velikosti vašeho ucha, nahraďte je
dodávanými návleky velikosti S nebo L. Velikost
návleků zkontrolujte podle barvy uvnitř.
Při výměně nasaďte návleky na sluchátka pevně, aby
nedošlo k jejich sklouznutí a nezůstaly v uších.
Sluchátko označené R je určeno pro pravé
ucho, sluchátko označené L (L je opatřen
dotykovým bodem pro snadné použití.)
pro levé ucho. Zastrčte opatrně sluchátko
do ucha tak, aby silikonový návlek přesně
vyplnil ušní otvor.
Poznámka
Návleky by měly být v uších pevně usazeny, jinak
nepracuje správně funkce potlačení šumu.
Upravte polohu návleků tak, aby seděly v uších
pohodlně a těsně přiléhaly.
Použití dodané zarážky
na kabelu
Délku kabelu můžete upravit navinutím kabelu pomocí
zarážky. (Kabel lze navinout na držák zarážky až do
délky 40 cm. Navinete-li jej více, může se snadno ze
zarážky vysmeknout.)
Velikosti návleků (barva uvnitř)
Přiléhavý design pro bezpečnější usazení
Sluchátka mají průmět na zadní straně. Usazuje se na
dutinu ucha.
Barevné části
(1)
Instalace a baterie
1
Česky
Sluchátka s funkcí odstranění šumu
Velké
Malé
Silně zatlačte na kryt baterie na zadní straně
pouzdra baterie a otevřete jej.
Před otevřením krytu pouzdra baterie
zkontrolujte, zda vidíte západky krytu.
S
M
L
(oranžová)
(zelená)
(světle modrá)
Zarážka
na kabelu
Přiléhavý design
3
UPOZORNĚNÍ
Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti,
předejdete tak nebezpečí vzniku požáru či
úrazu elektrickým proudem.
ON
zRada
Západky
Varujeme vás, že veškeré změny či úpravy, které nejsou
výslovně schváleny v této příručce, mohou způsobit
ztrátu vašeho oprávnění používat toto zařízení.
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho
balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení
jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt
do sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní prostředí a lidské
zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou
likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž
je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro
likvidaci domovního odpadů nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Nakládání s nepotřebnými bateriemi
(platí v Evropské unii a dalších
evropských státech využívajících
systém odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu
upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by
se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých typech baterii může
být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud
baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004%
olova.
Správným nakládáním s těmito nepotřebnými
bateriemi pomůžete zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by
mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže
chránit přírodní zdroje.
V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce
nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z
přístroje pouze kvalifikovaný personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte
výrobek, který je na konci své životnosti na místo,
jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických
zařízení za účelem jejich recyklace.
Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do
té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii
odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu
zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo
prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.
1
2
Otočte a zatlačte špunt na sluchátko tak, aby byl konec
barevné části špuntu zarovnán s A.
4
Zapněte audiovizuální zařízení, které chcete
poslouchat.
• Dodávaný zástrčkový adaptér lze připojit k duální
nebo stereofonní zdířce typu mini jack hudebních
služeb na palubě letadla.
A
Vložte do pouzdra baterie jednu baterii R03
(velikost AAA). Při vkládání baterie věnujte
pozornost její správné polaritě.
duální zástrčka
stereofonní mini zástrčka
• Sluchátka nepoužívejte, pokud je zakázáno používat
elektronická zařízení, nebo pokud je zakázáno
používat vlastní sluchátka pro hudební služby na
palubě letadla.
Nejprve vložte
pól E baterie.
3
Kryt baterie umístěte správně na pouzdro
baterie, poté jej posunutím zavřete.
Poslouchání hudby
1
Připojte sluchátka ke zdířce audiovizuálního
zařízení.
Máte-li libovolné otázky nebo potíže týkající se tohoto
zařízení, které nejsou popsány v této příručce, obrate se
na nejbližšího prodejce výrobků společnosti Sony.
Upevněte kabel zatlačením do otvoru.
Zástrčkový adaptér
(součástí dodávky)
Ukončení poslechu hudby
Vypněte napájení sluchátek.
• Funkce potlačení šumu je účinná pouze pro šum o nízkém
frekvenčním rozsahu. I když dojde k potlačení šumu,
nedojde k jeho úplnému odstranění.
• Nepřikrývejte mikrofon ve sluchátkách rukou. Funkce
potlačení šumu by nemohla pracovat správně.
Mikrofon
Životnost baterie
Baterie
Přibližně hodin*1
Alkalická baterie Sony
LR03 VELIKOST AAA
100 hodin*2
Manganová baterie Sony
R03 VELIKOST AAA
50 hodin*2
1
* Výstup 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Uvedený čas se může lišit v závislosti na teplotě nebo
podmínkách použití.
Do sluchátkové zdířky
sedadla na palubě letadla
Při připojení ke zdířce sluchátek
(stereo mini jack) zařízení
WALKMAN* apod.
Kdy je třeba vyměnit baterii
Baterii vyměňte za novou, jakmile bliká nebo zhasne
indikátor POWER.
Poznámka
Pokud je baterie vybitá, nemusí funkce potlačení šumu
pracovat správně.
Při připojení k dálkovému
ovladači přes zdířku stereo mini
jack zařízení WALKMAN* atd.
• Sluchátka čistěte suchým měkkým hadříkem.
• Zástrčku sluchátek udržujte v čistotě, jinak by mohlo
dojít ke zkreslení zvuku.
• Pokud je třeba vyměnit návleky nebo provést opravu,
doneste sluchátka k prodejci výrobků Sony.
• Nenechávejte sluchátka na místech vystavených
přímému slunci, teplu nebo vlhkosti.
• Nevystavujte sluchátka nadměrným otřesům.
• S měniči zvuku zacházejte opatrně.
• Chcete-li vyčistit návleky, sejměte je nejprve ze
sluchátek a poté je vyčistěte vodou a slabým čisticím
prostředkem. Po vyčištění návleky před použitím
pečlivě osušte.
• Návleky je čas od času třeba vyměnit. Pokud jsou
návleky opotřebovány každodenním používáním
nebo dlouhým skladováním, vyměňte je za nové.
• Pokud se při používání těchto sluchátek začnete cítit
ospale nebo slabě, přestaňte je ihned používat.
• Návleky nasaďte tak, aby na sluchátkách pevně držely.
Uvolněný návlek v uchu může vést ke zranění.
Poznámky týkající se sluchátek
Ochrana před poškozením sluchu
Nepoužívejte sluchátka při řízení auta, jízdě na
kole apod.
Protože sluchátka potlačují zvuky okolí, mohou být
příčinou dopravní nehody. Nepoužívejte také sluchátka
k poslechu v situacích, ve kterých nesmí dojít ke
sníženému vnímání okolních zvuků, například na
železničních přechodech, na stavbách apod.
Poznámka týkající se statické elektřiny
• Pokud nejsou sluchátka řádně nasazena, nemusí funkce
potlačení šumu pracovat správně.
• Sluchátka lze používat i bez zapnutí napájení. V tom
případě není zapnuta funkce potlačení šumu a sluchátka
fungují jako pasivní sluchátka.
• Po zapnutí napájení sluchátek se ve sluchátkách může
ozvat malé zasyčení. Tento zvuk představuje provozní
zvuk funkce potlačení šumu. Nejedná se o závadu.
• Na tichém místě nebo v případě určitých typů šumu se
může zdát, že není funkce potlačení šumu účinná, nebo že
je šum zvýrazněn. V takovém případě vypněte napájení
sluchátek.
• V blízkosti mobilních telefonů se mohou vyskytnout
interferenční šumy. Nastane-li tato situace, umístěte
sluchátka do větší vzdálenosti od mobilního telefonu.
• Pokud zvuk ze sluchátek šumí, přesuňte pouzdro baterie
dále od zdrojů rušení, například od rádia apod.
Dálkový ovladač
* „WALKMAN“ a „WALKMAN“ logo jsou registrované
ochranné známky společnosti Sony Corporation.
Upozornění
Nepoužívejte sluchátka s nastavenou příliš vysokou
hlasitostí. Odborníci varují před opakovaným a
dlouhotrvajícím hlasitým poslechem. Pokud vám začne
zvonit v uších, snižte hlasitost nebo poslech přerušte.
Poznámky
Připojení k duální nebo
stereofonní zdířce hudebních
služeb na palubě letadla.
Typ
Měniče
Dynamický, zavřený
13,5 mm, klenutý typ (v souladu s
CCAW)
Výkonová zatižitelnost
50 mW
Impedance
16 Ω při frekvenci 1 kHz
(zapnuté napájení)
16 Ω při frekvenci 1 kHz
(vypnuté napájení)
Citlivost
98 dB/mW (zapnuté napájení)
99 dB/mW (vypnuté napájení)
Frekvenční rozsah
10 – 22 000 Hz
Odstup potlačení šumu*1
Přibl. 9 dB*2
Kabel
Přibl. 1,5 m dlouhý kabel OFC, řetízek
na krk (včetně pouzdra baterie)
Zásuvka
Pozlacená stereo mini zástrčka tvaru
L
Zdroj napájení Stejnosměrné napětí 1,5 V, baterie
1 × R03 (velikost AAA)
Hmotnost
Sluchátka přibl. 7 g (bez kabelu)
Přibl. 19 g pouzdro baterie (včetně
baterie, bez kabelu)
Dodávané příslušenství
Baterie Sony R03 (velikost AAA) (1)
Návleky (S × 2, M × 2, L × 2)
Přepravní pouzdro (1)
Zástrčkový adaptér pro použití na palubě letadla*3
(jednoduchý/duální) (1)
Zarážka na kabelu (1)
Návod k obsluze (1)
Záruční karta (1)
*1 Podle standardů měření Sony
*2 Ekvivalent přibl. 87,4% snížení energie zvuku ve
srovnání s nošením sluchátek.
*3 Nemusí být kompatibilní s hudebními službami na
palubě letadla.
Vzhled a technické parametry mohou být změněny bez
předchozího upozornění.
Indikátor napájení
Poznámky týkající se použití na palubě letadla
2
Obecné
Použití spony
Pomocí spony na pouzdru baterie lze pouzdro připevnit
ke kapsičce na košili.
Spona
Ez a szimbólum az elemen vagy annak csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként.
Egyes elemeken vagy azok csomagolásán ez a
szimbólum együtt szerepelhet a higany (Hg) vagy az
ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem 0,0005%-nál
több higanyt vagy 0,004%-nál több ólmot tartalmaz.
Kérjük, hogy azt a használt elemek gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált elemek
helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az
emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne,
ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az
anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében.
Olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket, ahol
biztonsági, teljesítményi, illetve adatok megőrzése
érdekében elengedhetetlen az energiaellátás
folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült
szerviz állomány cserélheti ki.
Beépített elem esetén, hogy biztosítható legyen az elem
megfelelő kezelése, a termékének elhasználódásakor
jutassa el azt az arra kijelölt elektromos és elektronikus
hulladékgyűjtő pontra.
Minden más elem esetén kérjük, hogy tanulmányozza,
milyen módon lehet biztonságosan az elemet a
készülékből eltávolítani. Az elemet a használt elemek
megfelelő begyűjtőhelyén adja le.
A termék újrahasznosítása érdekében további
információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez,
a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az
üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Naviňte kabel.
Sluchátka a pouzdro baterie lze také uložit odděleně do
děleného přepravního pouzdra (součástí dodávky).
Vypínač
Připevnění návleku
m
W
PO
ER
Technické údaje
F
OF
Pokud návlek klouže a nelze jej sejmout, uchopte jej přes
suchý měkký hadřík.
Platnost označení CE se vztahuje pouze na země,
kde je toto označení zákonné, zejména na země
Evropského společenství (EU).
Likvidace nepotřebného elektrického
a elektronického zařízení (platné v
Evropské unii a dalších evropských
státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
Zapněte napájení sluchátek.
Indikátor POWER se rozsvítí červeně.
Jakmile je napájení zapnuto, dochází
k redukci okolního šumu, a hudbu lze
poslouchat čistě i při nižší hlasitosti.
Nošení sluchátek
Neotevírejte kryt přístroje. Hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem. Opravy svěřte
výhradně kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Výrobcem tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro požadavky ohledně
elektromagnetické kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN. Pro záležitosti servisu
a záruky se obracejte na adresy uváděné v servisních a
záručních dokumentech.
2
Sejmutí návleku
Uchopte sluchátko a návlek stáhněte otáčivým
pohybem.
Poznámka pro zákazníky: následující údaje
platí jen pro zařízení prodávané v zemích, ve
kterých platí direktivy Evropské unie
1
Feleslegessé vált elemek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ve zvláště suchém prostředí můžete cítit v uších jemné
brnění. K tomu dochází následkem statické elektřiny
naakumulované v těle, nejedná se o závadu sluchátek.
Účinek lze minimalizovat nošením oděvů z přírodních
materiálů.
Odstraňování problémů
Není slyšet žádný zvuk
• Zkontrolujte připojení sluchátek k audiovizuálnímu
zařízení.
• Zkontrolujte, zda je připojené audiovizuální zařízení
zapnuto.
• Zvyšte hlasitost připojeného audiovizuálního zařízení.
Efekt potlačení šumu není dostatečný
• Vyberte velikost špuntů, které odpovídají vašim uším.
• Upravte polohu špuntů tak, aby pohodlně spočívaly
na uších.
• Funkce potlačení šumu je účinná v nízkofrekvenční
rozsazích, jako jsou například letadla, vlaky nebo
kanceláře (v blízkosti klimatizace atd.) a není účinná
pro vyšší frekvence, například lidské hlasy.
Napájení se nezapne
• Zkontrolujte, zda není baterie vybitá (indikátor
POWER nesvítí). Vyměňte baterii za novou.
Zvuk připojeného zvukového zařízení, například
rádia a televizoru, není slyšet, nebo zvuk ze
sluchátek šumí
• Přesuňte pouzdro baterie dále od připojeného
zvukového zařízení.
Magyar
Zajszűrős fülhallgató
FIGYELEM!
A tűzveszély és áramütés elkerülése érdekében
óvja a készüléket az esőtől, nedvességtől.
Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa fel
a készülék házát. A készüléket csak szakember
javíthatja.
Kéjük vegye figyelembe, hogy bármiféle olyan
változtatás vagy módosítás, amely ebben a
kézikönyvben nincs kifejezetten megengedve, Önt
jogosulatlanná teheti a készülék használatára.
Jellemzők
Az elem élettartama
Elem
Körülbelüli
élettartam*1
Sony alkálielem, LR03-as
(AAA méretű)
100 óra*2
Sony mangánelem, R03-as
(AAA méretű)
50 óra*2
*1 1 kHz és 0,1 mW + 0,1 mW kimeneti teljesítmény esetén
*2 A fent megadott idők a hőmérséklet és az üzemi
körülmények függvényében változhatnak.
Mikor kell elemet cserélni?
Ha a POWER kijelző villog vagy nem világít, cserélje
ki az elemet egy újra.
Megjegyzés
Ha az elem lemerülőben van, előfordulhat, hogy a zajszűrő
funkció nem működik megfelelően.
A füldugó felhelyezése
Ha a füldugó nem tökéletesen illeszkedik a fülébe,
a zajcsökkentés hatása nem lesz optimális. A
zajcsökkentés optimális hatékonyságának biztosítása és
a jobb hangminőség elérése érdekében válasszon más
méretű füldugókat, vagy igazítsa őket fülébe úgy, hogy
viseletük kényelmes legyen és fülét teljesen kitöltsék.
A gyárban M (közepes) méretű füldugót illesztenek a
fülhallgatóra. Ha úgy találja, hogy az M méretű
füldugó nem megfelelő, cserélje ki a mellékelt S (kicsi)
vagy L (nagy) méretűre. A füldugók méretét belsejük
színe jelzi.
A füldugót cseréjekor forgatva szorosan rögzítse a
fülhallgatóra, nehogy lejöjjön és a fülében maradjon.
A füldugók mérete (belsejük színe)
• A zajszűrő fülhallgató kiszűri a nemkívánatos
környezeti zajokat, ezzel fokozva a hangélményt.
Mindegyik fülbe illesztendő egységben mikrofon és
elektromos áramkör található, amely a zajt kioltó
hanghullámokat állít elő
• A zajszűrő fülhallgatók az elektromos áramkör
segítségével a környezeti zaj mintegy 87,4%-át
kiszűrik (a Sony mérési szabványa szerint)
• Kényelmesen és biztonságosan viselhető zárt típusú,
függőleges, fülbe helyezhető fülhallgató
• A hibrid szilikon füldugók biztonságosan illeszkednek
és sokáig kényelmesen viselhetők
• Biztonságosabban illeszkedő, bent maradó kialakítás
• Az elem sokáig kitart – egy AAA méretű alkáli elem
mintegy 100 órás üzemidőt biztosít
• Kétfunkciós: a zene zajszűréssel és anélkül is
hallgatható
• A készülékhez csatlakozódugó-adapter is tartozik,
hogy a fülhallgató közvetlenül csatlakoztatható
legyen a repülőgépeken kialakított sztereó vagy villás
audioaljzathoz
Színes rész
Nagy
Kicsi
S
M
L
(Narancssárga)
(Zöld)
(Világoskék)
A füldugó levétele
Tartsa a fülhallgatót, és forgatva húzza le róla a
füldugót.
Az elem behelyezése
1
A CE jelölés érvényessége azokra az országokra
korlátozódik, ahol a használata jogszabályban
előírt főként az Európai Gazdasági Térség (EGT)
országaiban.
Nyomja le és teljesen tolja el az elemtartó
hátoldalán található fedelét, majd nyissa fel.
Az elemtartó fedelének felnyitása előtt
győződjék meg arról, hogy láthatók a fedél
karmai.
zTanács
Ha a füldugó csúszik és nem jön le, száraz puha ruhával
fogja meg.
A füldugó felhelyezése
A füldugót ott nyomja a fülhallgatóra, ahol a füldugó
színes része illeszkedik az A részhez és csavarja meg.
Megjegyzés a vásárlók számára: a következő
információk csak az EU irányelveit alkalmazó
országokban értékesített készülékekre
vonatkoznak
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán,
108-0075 Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta.
A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel
kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.)
a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel
vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló
szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott
címekhez forduljon.
A
Karom
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek
hulladékként való eltávolítása
(Használható az Európai Unió és
egyéb európai országok szelektív
hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán
azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási
hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és
elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen
adja le. A feleslegessé vált termék helyes kezelésével
segít megelőzni a környezet és az emberi egészség
károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi
a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében
további információért forduljon a lakhelyén az
illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz
vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
m
2
Tegyen be egy darab R03-as (AAA
méretű) elemet az elemtartóba. Az elem
behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra.
Először az elem
negatív E pólusát
illessze be.
3
Az elemtartó fedelét pontosan illessze
az elemtartóhoz, majd eltolva zárja be az
elemtartó fedelét.
Megjegyzések
Zenehallgatás
1
Csatlakoztassa a fejhallgatót az A/V
készülékhez.
• A zajelnyomó funkció elsősorban a kisfrekvenciás sávban
hatásos. Bár a zajszint csökkeni fog, a zaj nem szűnik meg
teljesen.
• Kezével ne takarja el a fülhallgató mikrofonját. Ha így
tesz, a zajszűrő funkció nem fog rendesen működni.
Mikrofon
Ha repülőgépen kialakított villás
vagy sztereó mini aljzathoz
csatlakoztatja.
Ha közvetlenül WALKMAN* stb.
fejhallgató-aljzatához (sztereó
mini aljzathoz) csatlakoztatja.
Ha WALKMAN* stb. sztereó
mini aljzattal rendelkező
távirányítójához csatlakoztatja.
Minthogy a fülhallgató kiszűri a környezeti zajok
egy részét, ha a közlekedés során használja, balesetet
okozhat. Ne használja a fülhallgatót olyan helyeken
és helyzetekben, például vasúti kereszteződésben,
építkezésen stb. se, ahol nem szabad elnyomni a
környezeti zajokat.
Megjegyzés a sztatikus elektromossággal
kapcsolatban
Csatlakozódugóadapter (mellékelve)
A repülőgép ülésén kialakított
fejhallgató-aljzathoz
Vezetés, kerékpározás stb. közben he
használjon fülhallgatót
• A zajszűrő funkció csak akkor működik megfelelően, ha
a fülhallgatót szorosan fülébe illesztette.
• A fülhallgatót úgy is használhatja, hogy nem kapcsolja
be. Ilyenkor a zajszűrés nem működik, a fülhallgató pedig
passzív fülhallgatóként funkcionál.
• Amikor bekapcsolja a fülhallgatót, halk sustorgás
hallható. Ez a hang a zajszűrő üzemi zaja, nem hibás
működésből ered.
• Csendes helyen és egyes zajtípusok esetén előfordulhat,
hogy úgy érzi, a zajszűrő funkció nem működik, illetve
hogy inkább erősíti a zajt. Ilyen esetben kapcsolja ki a
fülhallgatót.
• A közeli rádiótelefonok zajt okozhatnak. Ha ilyesmit
észlel, vigye a fülhallgatót a rádiótelefontól távolabb.
• Ha a fejhallgatóból érkező hang zajos, helyezze távolabb
az elemtartót az interferencia lehetséges forrásaitól,
például a rádiótól stb.
Hibaelhárítás
Nincs hang
• Ellenőrizze a fülhallgató és az A/V készülék
csatlakoztatását.
• Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott A/V készülék be
van-e kapcsolva.
• Növelje a hangerőt a csatlakoztatott A/V készüléken.
* A „WALKMAN” és a „WALKMAN” embléma a Sony
Corporation bejegyzett védjegye.
• Cserélje ki a füldugókat olyan méretűre, amelyek
jobban illeszkednek a fülébe.
• Állítsa be úgy a füldugókat, hogy kényelmesen
illeszkedjenek a fülébe.
• A zajszűrő funkció kis frekvenciájú zajok esetén
hatásos, például repülőgépen, vonaton vagy irodában
(légkondicionáló berendezés közelében), nagyobb
frekvenciák, pl. az emberi beszéd esetén pedig
kevésbé.
2
A készüléket nem lehet bekapcsolni
A csipesz segítségével az elemtartót inge zsebére
csíptetheti.
Csipesz
Távirányító
Az R betűvel jelölt fülhallgató-egységet a
jobb, az L (a L használatát egy tapintható
pont könnyíti meg) betűvel jelöltet a bal
fülébe tegye. A füldugót óvatosan nyomja be
a fülébe, hogy az kényelmesen illeszkedjék
és kitöltse a fül nyílását.
Megjegyzés
Ügyeljen arra, hogy a füldugó megfelelően illeszkedjék
a fülébe, mert különben a zajszűrő funkció hatástalan
lesz.
Igazítsa a füldugókat fülébe úgy, hogy viseletük
kényelmes legyen és fülét teljesen kitöltsék.
• Ellenőrizze, nem merült-e le az elem (ekkor a
POWER kijelző nem világít). Cserélje ki az elemet
egy újra.
A mellékelt kábelbeállító
használata
A kábel hosszát úgy szabályozhatja, hogy a kábelt
feltekeri a kábelbeállítóra. (Hozzávetőleg 40
cm-nyi kábel tekerhető fel a kábelbeállítóra. Ha
többet teker fel rá, akkor a kábel könnyen lejöhet a
kábelbeállítóról.)
A csatlakoztatott forráseszköz, például rádió
vagy televízió, hangja nem hallható, vagy a
fejhallgatóból érkező hang zajos
• Helyezze az elemtartót távolabb a csatlakoztatott
forráseszköztől.
Műszaki adatok
Általános adatok
Típus
Hangszóró
Biztonságosabban illeszkedő, bent maradó
kialakítás
A fülhallgatók hátsó oldalán kiemelkedés van. Ez
illeszkedik a fül üregébe.
Bent maradó kialakítás
3
1
2
Mellékelt tartozékok
Kapcsolja be a fülhallgatót.
Ekkor a POWER kijelző pirosan világít.
Ha bekapcsolta a fülhallgatót, az csökkenti a
környezeti zajokat, és így kisebb hangerővel
is tisztábban hallja a zenét.
ON
W
PO
ER
F
OF
1
Tekerje fel a kábelt.
2
A nyílásba belenyomva rögzítse a kábelt.
A fülhallgató szállítása
Működésjelző
Kapcsoló
4
Kábelbeállító
A fülhallgatót és az elemtartót a (mellékelt) tok
megfelelő külön zsebeiben is tárolhatja.
Kapcsolja be az A/V készüléket.
Megjegyzések a repülőgépen történő
használathoz
• A mellékelt csatlakozódugó-adapter segítségével
a fülhallgató a repülőgépeken kialakított villás és
sztereó mini aljzathoz egyaránt csatlakoztatható.
villás aljzathoz
sztereó mini aljzathoz
• Ne használja ezt a fülhallgatót, amikor a repülőgépen
tilos az elektronikus eszközök használata, illetve
amikor tilos a repülőgépen szolgáltatott zene
hallgatásához saját fülhallgatót használni.
Ha bármilyen, ebben a kézikönyvben nem ismertetett
kérdése, problémája merülne fel a rendszerrel
kapcsolatban, forduljon a legközelebbi Sony
márkakereskedőhöz.
Amikor befejezte a zenehallgatást
Kapcsolja ki a fülhallgatót.
dinamikus, zárt
13,5 mm-es, domború (CCAW
hangtekercs)
Teljesítmény
50 mW
Impedancia
16 Ω 1 kHz-en (ha be van kapcsolva)
16 Ω 1 kHz-en (ha ki van kapcsolva)
Érzékenység
98 dB/mW (ha be van kapcsolva)
99 dB/mW (ha ki van kapcsolva)
Frekvenciatartomány
10 – 22 000 Hz
Teljes zajszűrési mutató*1
kb. 9 dB*2
Kábel
kb. 1,5 m hosszú OFC többszálas
kábel, nyaklánc jellegű (elemtartós)
Dugasz
Aranyozott, L alakú sztereo mini
csatlakozódugó
Áramellátás
1,5 V egyenáram, 1 × R03 (AAA
méretű – vékony ceruza) elem
Tömeg
kb. 7 g a fülhallgató (kábel nélkül)
kb. 19 g az elemtartó (elemmel, kábel
nélkül)
Óvintézkedések
• A fülhallgatót száraz, puha ruhával tisztítsa.
• Ne engedje, hogy a csatlakozó beszennyeződjék, mert
eltorzulhat a hang.
• Ha ki kell cserélni a füldugót vagy ha javítani kell
a fülhallgatót, feltétlenül Sony márkakereskedőt
keressen fel.
• A fülhallgatót óvja a közvetlen napsugárzástól, a
hőtől és a nedvességtől.
• A fülhallgatót óvja az erős rázkódástól.
• Óvatosan kezelje a fülhallgató-egységet.
• A füldugót tisztításához először vegye le a
fülhallgatóról, majd vízzel és kímélő mosószerrel
tisztítsa meg. Tisztítás után a füldugót tökéletesen
szárítsa meg, és csak ezután használja.
• A füldugókat időnként ki kell cserélni. Ha a napi
használattól vagy a hosszú tárolástól elhasználódtak,
cserélje ki őket újakra.
• Ha a fülhallgató használata során émelygést vagy
hányingert érez, azonnal vegye le fejéről.
• A füldugót szorosan rögzítse a fülhallgatóra. Sérülést
okozhat, ha egy füldugó véletlenül leválik és fülében
marad.
Megjegyzések a fülhallgatóhoz
Hallása védelmében
A fülhallgatót ne használja nagy hangerővel. A
szakértők nem javasolják, hogy hosszú ideig
folyamatosan nagy hangerővel hallgasson zenét vagy
más műsort. Ha csengeni kezd a füle, csökkentse a
hangerőt, vagy vegye le a fülhallgatót.
Sony R03 (AAA méret) elem (1 db)
Füldugók (S – 2 db, M – 2 db, L – 2 db)
Tok (1 db)
Csatlakozódugó-adapter repülőgéphez*3 (egy ágú/
villás) (1 db)
Kábelbeállító (1 db)
Használati útmutató (1 db)
Garanciakártya (1 db)
*1 A Sony mérési szabványa szerint.
*2 Ez mintegy 87,4%-os hangenergia-csökkenésnek
felel meg ahhoz viszonyítva, hogy nem használja a
fülhallgatót.
3
* Előfordulhat, hogy egyes repülőgépeken kialakított
aljzatokkal nem használható.
A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a
kivitelt és a műszaki adatokat előzetes értesítés nélkül
megváltoztathassa.
Slovensky
Slúchadlá s potlačením šumu
2
Výrobcom tohoto výrobku je Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a bezpečnosť
výrobku je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko. V akýchkoľvek
servisných alebo záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v separátnych servisných
alebo záručných dokumentoch.
Likvidácia starých elektrických a
elektronických prístrojov (vzt’ahuje
sa na Európsku úniu a európske
krajiny so systémami oddeleného
zberu)
Különösen száraz időben előfordulhat, hogy füle
kissé bizsereg. Ez a testében felhalmozódott sztatikus
elektromosság következménye, nem pedig a fülhallgató
hibája.
Az ilyen hatás természetes anyagból készült ruha
viseletével minimalizálható.
A zajelnyomó hatás nem megfelelő
A csipesz használata
Poznámka pre spotrebiteľov: Nasledujúca
informácia platí iba pre zariadenie predávané v
krajinách uplatňujúcich smernice EÚ
Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale
znamená, že výrobok nesmie byť spracovávaný ako
komunálny odpad. Musí sa odovzdat’ do príslušnej
zberne na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Zaručením správnej likvidácie tohto
výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a na
zdravie človeka, ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete zachovat’ prírodné
zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto
výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad,
služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa,
v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.
Zneškodňovanie použitých batérií
(platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale znamená,
že batéria dodaná s týmto výrobkom nemôže byť
spracovaná s domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť tento symbol použitý
v kombinácii s chemickými značkami. Chemické značky
ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú pridané, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie týchto batérií,
pomôžete zabrániť potenciálne negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by v
opačnom prípade mohol byť spôsobený pri nesprávnom
nakladaní s použitou batériou. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z dôvodu bezpečnosti,
výkonu alebo integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto batéria môže
vymeniť iba kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude správne spracovaná,
odovzdajte tento výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií, postupujte
podľa časti, ako vybrať bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom zbernom mieste na
recykláciu použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Funkcie
Do priestoru pre batériu vložte batériu
veľkosti R03 (veľkosť AAA). Pri vkladaní
batérie dbajte na správnu polaritu.
1
• Slúchadlá na potlačenie zvukov okolia znižujú šum
okolitého prostredia, čím zabezpečujú kvalitnejší
zážitok pri prehrávaní zvukových záznamov.
Mikrofón umiestnený vnútri slúchadiel v spojení s
elektronickým obvodom vytvára opačnú zvukovú
vlnu, ktorá tieto okolité zvuky ruší
• Slúchadlá na potlačenie zvukov okolia pomocou
elektronického obvodu znížia šum okolitého
prostredia približne o 87,4% (podľa meracieho
štandardu spoločnosti Sony)
• Uzavreté slúchadlá do uší na pohodlné nosenie a
bezpečné nasadenie
• Hybridné silikónové podložky slúchadiel na pevné
nasadenie a pohodlné dlhodobé nosenie
• Stabilný dizajn, ktorý zabezpečí lepšie nasadenie
• Dlhá životnosť batérie – pri použití alkalickej batérie
AAA je možné počúvať hudbu približne 100 hodín
• Hudbu je možné prehrávať s aktivovanou funkciou
potlačenia zvukov okolia aj bez nej
• Dodávaná redukcia umožňuje jednoduché pripojenie
k duálnym konektorom alebo ku konektorom typu
stereo hudobných zariadení v lietadlách
3
do konektorovej
zásuvky pre slúchadlá
na sedadle lietadla
Pripojenie ku konektoru pre
slúchadlá (typu stereo mini) na
zariadeniach WALKMAN* a pod.
Životnosť batérie
Približná
životnosť*1
Alkalická batéria Sony
typu LR03, veľkosť AAA
100 hodín*
Mangánová batéria Sony
typu R03, veľkosť AAA
50 hodín*2
Pripojenie k diaľkovému
ovládaču s konektorom typu
stereo mini od zariadenia
WALKMAN* a pod.
2
• Ak nemáte slúchadlá pevne nasadené, funkcia na
potlačenie šumu nemusí správne fungovať.
• Slúchadlá môžete používať aj vtedy, ak nie je zapnuté
napájanie. Funkcia na potlačenie šumu nebude aktívna a
slúchadlá budú slúžiť ako pasívne slúchadlá.
• Po vypnutí napájania slúchadiel môžete počuť slabé
zapraskanie. Nejde o poruchu slúchadiel, ale o
prevádzkový zvuk funkcie na potlačenie šumu.
• Na tichých miestach alebo pri šume určitého typu
môžete ma pocit, že funkcia na potlačenie šumu nie je
účinná, alebo že sa šum zvýšil. V takom prípade vypnite
napájanie slúchadiel.
• Ak sa v blízkosti nachádzajú mobilné telefóny, môžu
spôsobiť interferenciu. V takom prípade umiestnite
slúchadlá ďalej od mobilných telefónov.
• Ak zo slúchadiel počuť šum, umiestnite časť na batériu
ďalej od zdrojov rušenia, akým je napríklad rádio a
podobne.
Používanie svorky
*1 Výstup 1 kHz, 0,1 mW + 0,1 mW
*2 Čas uvedený vyššie sa môže líšiť v závislosti od teploty a
podmienok používania.
diaľkový ovládač
Kedy vymeni batériu
* „WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ sú registrované
ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.
Keď indikátor POWER bliká alebo sa vypol, batériu je
potrebné vymeniť za novú.
2
Poznámka
Ak je batéria slabá, funkcia potlačenia šumu nemusí
fungovať správne.
Keď podložky slúchadiel dobre nepriliehajú k ušiam,
funkcia na potlačenie šumu nebude optimálna.
Optimalizáciu funkcie na potlačenie šumu dosiahnete
zmenou veľkosti podložiek slúchadiel alebo upravíte
podložky slúchadiel tak, aby pohodlne priliehali
zvnútra aj zvonka k uchu.
Pred expedovaním tovaru sa k slúchadlám pripevňujú
podložky slúchadiel veľkosti M. Ak vám podložky
slúchadiel veľkosti M nepriliehajú správne k ušiam,
môžete ich vymeniť za dodávané kryty veľkosti S alebo
L. Veľkosť podložiek slúchadiel skontrolujete pomocou
farby vnútornej časti.
Pri výmene podložiek slúchadiel dbajte na ich správne
nasadenie na slúchadlá, aby sa zabránilo náhodnému
uviaznutiu krytov v ušiach.
Uistite sa, že podložky slúchadiel správne priliehajú
k ušiam, inak funkcia na potlačenie šumu nebude
fungovať.
Nastavte polohu podložiek slúchadiel tak, aby
pohodlne priliehali k ušiam.
svorka
M
L
(Oranžové)
(Zelené)
(Svetlomodré)
Použitie dodávanej
nastavovacej svorky
kábla
Stabilný dizajn, ktorý zabezpečí lepšie
nasadenie
Slúchadlá majú na zadnej strane výčnelok. Zapadne do
otvoru v uchu.
Zapnite slúchadlá.
Indikátor napájania POWER začne svietiť
červeným svetlom. Keď sú slúchadlá zapnuté,
šum z okolia sa zníži a hudbu budete lepšie
počuť aj pri nižšej hlasitosti.
Odpojenie podložky slúchadla
Podržte slúchadlo a zároveň pokrúťte a odpojte
podložku slúchadla.
ON
OF
W
PO
F
Indikátor napájania
Zapnite audiovizuálne zariadenie.
Poznámky k používaniu slúchadiel v lietadle
Posunutím otvorte kryt batérie na zadnej
strane časti s batériou.
Pred otvorením krytu batérie sa uistite, že
háčiky na kryte batérie je vidieť.
zTip
Ak sa podložka slúchadla šmýka a nedá sa odpojiť, uchopte
ho do suchej mäkkej látky.
• Dodávaná redukcia sa môže pripájať k duálnym
konektorom alebo ku konektorom typu stereo mini
hudobných zariadení v lietadlách.
duálne konektory
konektory typu
stereo mini
• Slúchadlá nepoužívajte, ak je v lietadle zakázané
používať elektronické zariadenia, alebo ak je
zakázané pripájať vlastné slúchadlá k hudobným
zariadeniam v lietadle.
Zariadenie neotvárajte, predídete tak možnému
úrazu elektrickým prúdom. Opravy zverte iba
kvalifikovanému pracovníkovi.
A
Háčiky
m
Nastavovacia
svorka kábla
1
2
1
Naviňte kábel.
2
Zatlačením kábla do otvoru ho prichytíte na
mieste.
Prenášanie slúchadiel
Slúchadlá a časť s batériou sa môžu skladovať aj
osobitne v dodávanom puzdre na prenášanie, ktoré je
členené na oddiely.
Odporúčania
Nasadenie podložky slúchadla
Otočte a zatlačte podložky slúchadiel do slúchadiel,
pokiaľ koniec farebnej časti podložky slúchadiel
nebude zarovno s A.
Riešenie problémov
Nepočuť žiadny zvuk
• Skontrolujte pripojenie slúchadiel k audiovizuálnemu
zariadeniu.
• Skontrolujte, či je audiovizuálne zariadenie zapnuté.
• Zvýšte hlasitos pripojeného audiovizuálneho
zariadenia.
• Vymeňte podložky slúchadiel za inú veľkosť, ktorá
vyhovuje vašim ušiam.
• Nastavte polohu podložiek slúchadiel tak, aby
pohodlne zapadli do uší.
• Funkcia eliminovania šumu je účinná v prípade
nízkofrekvenčných rozsahov, napríklad v lietadlách,
vlakoch, alebo v kanceláriách (v blízkosti klimatizácie
a pod.) a nie je účinná pri vyšších frekvenciách, ako sú
ľudské hlasy.
Zvuk z pripojeného zdrojového zariadenia,
akým je napríklad rádio a televízny prijímač, nie
je počuť alebo zo slúchadiel počuť šum
• Presuňte časť s batériou ďalej od pripojeného
zdrojového zariadenia.
Technické parametre
Typ
dynamický, zatvorený
Budiče slúchadiel
priemer 13,5 mm, kupolovitý typ
(prispôsobené pre vodiče typu
CCAW)
Zaťažiteľnosť
50 mW
Impedancia
16 Ω pri frekvencii 1 kHz
(pri zapnutom napájaní)
16 Ω pri frekvencii 1 kHz
(pri vypnutom napájaní)
Citlivosť
98 dB/mW (pri zapnutom napájaní)
99 dB/mW (pri vypnutom napájaní)
Frekvenčný rozsah
10 – 22 000 Hz
Pomer úplného potlačenia zvukov okolia*1
približne 9 dB*2
Kábel
mnohovláknový kábel z bezkyslíkovej
medi s dĺžkou približne 1,5 m, retiazka
okolo krku (vrátane časti s batériou)
Konektor
pozlátený konektor typu stereo mini v
tvare L
Zdroj napájania jednosmerné napätie 1,5 V, 1 batéria
typu R03 (veľkosť AAA)
Hmotnosť
slúchadlá s hmotnosťou približne 7 g
(bez kábla)
časť s batériou s hmotnosťou približne
19 g (vrátane batérie, bez kábla)
ER
Prepínač napájania
Inštalácia batérie
V suchom prostredí môžete pociťovať mierne tŕpnutie
v ušiach. Toto spôsobuje statická elektrina, ktorá sa
nahromadila v tele. Nejde o poruchu slúchadiel.
Tento príznak sa dá zmierniť nosením šiat z prírodných
materiálov.
Všeobecné
Veľké
S
Poznámka o statickej elektrine
• Skontrolujte, či nie je vybitá batéria (indikátor
POWER sa vypne). Vymeňte batériu za novú.
Dĺžku kábla môžete upravovať navinutím kábla
pomocou nastavovacej svorky kábla. (Pomocou
nastavovacej svorky kábla môžete navinúť kábel s
dĺžkou až 40 cm. Ak naviniete viac, kábel sa uvoľní z
nastavovacej svorky.)
3
Malé
Slúchadlá tlmia zvuky okolia a ich používanie môže
spôsobiť dopravnú nehodu. Slúchadlá nepoužívajte ani
v takých situáciách, v ktorých by nemali byť obmedzené
sluchové vnemy, napríklad na železničných prejazdoch
alebo na staveniskách.
Napájanie sa nezapne
Stabilný dizajn
Farebné časti
Vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri nastavenej
vysokej hlasitosti. Ušní lekári varujú pred nepretržitým,
hlasným a dlhotrvajúcim prehrávaním. Ak budete
poču zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo prerušte
používanie.
Efekt redukcie šumu nie je dostatočný
Pomocou svorky môžete prichytiť časť s batériou na
vrecko na košeli.
Slúchadlo označené písmenom R nasaďte
na pravé ucho a slúchadlo označené
písmenom L (L obsahuje hmatateľný bod
pre jednoduché používanie.) nasaďte na ľavé
ucho. Podložka slúchadla opatrne vložte do
ucha tak, aby priliehal k vnútrajšku ucha.
Poznámka
Inštalácia podložiek
slúchadiel
Poznámky k slúchadlám
Prevencia poškodenia sluchu
Slúchadlá nepoužívajte pri riadení vozidla,
bicyklovaní a podobných aktivitách.
redukcia (dodávané
príslušenstvo)
Správne zarovnajte kryt batérie a časť
s batériou. Potom kryt batérie zatvorte
zasunutím na miesto.
Batéria
mikrofón
Pripojenie k duálnemu
konektoru alebo ku konektoru
typu stereo mini hudobných
zariadení v lietadlách.
4
1
Slúchadlá pripojte k audiovizuálnemu
zariadeniu.
Najprv vložte stranu
označenú značkou E.
Zariadenie nevystavujte dažďu ani vlhkosti,
inak hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých krajín, v ktorých
je toto označenie ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Počúvanie hudby
• Funkcia redukcie šumu je účinná jedine v prípade zvuku
v rámci nízkofrekvenčného rozsahu. Aj keď sa šum zníži,
neodstráni sa úplne.
• Nezakrývajte mikrofón ani slúchadlá rukami. Funkcia na
potlačenie šumu nebude správne fungovať.
Veľkosti podložiek slúchadiel (farba vnútornej
časti)
UPOZORNENIE
Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne
schválené v tomto návode na používanie, môžu mať
za následok zrušenie práva zákazníka používať toto
zariadenie.
Poznámky
Ak máte akékovek otázky alebo problémy týkajúce sa
systému, ktoré nie sú popísané v tomto návode, obráťte
sa na najbližšieho obchodného zástupcu spoločnosti
Sony.
Po skončení počúvania hudby
Vypnite napájanie slúchadiel.
• Slúchadlá čistite jemnou suchou látkou.
• Konektor čistite pravidelne, jeho znečistenie môže
spôsobiť skreslenie zvuku.
• Ak chcete podložky slúchadiel vymeniť alebo opraviť,
obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Sony.
• Slúchadlá nenechávajte na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote alebo
vlhkosti.
• Slúchadlá nevystavujte príliš veľkým nárazom.
• S budičmi slúchadiel zaobchádzajte opatrne.
• Ak chcete podložky slúchadiel vyčistiť, odstráňte
ich zo slúchadiel a vyčistite ich vo vode s malým
množstvom jemného saponátu. Skôr, ako budete po
vyčistení podložky slúchadiel používať, dôkladne ich
vysušte.
• Podložky slúchadiel je treba občas vymeniť. Ak sa
opotrebujú častým používaním alebo dlhodobým
skladovaním, vymeňte ich za nové.
• Ak sa počas používania slúchadiel budete cítiť malátni
alebo vám bude nevoľno, okamžite ich prestaňte
používať.
• Podložky slúchadiel pevne nasaďte na slúchadlá. V
prípade, že sa podložka uvoľní a ostane v uchu, môže
dôjsť k poraneniu.
Dodávané príslušenstvo
Batéria Sony R03 (veľkosť AAA) (1)
Podložky slúchadiel (S × 2, M × 2, L × 2)
Puzdro na prenášanie (1)
Redukcia na používanie v lietadlách*3 (jednoduchá/
duálna) (1)
Nastavovacia svorka kábla (1)
Návod na používanie (1)
Záručný list (1)
*1 Podľa meracieho štandardu spoločnosti Sony.
*2 V porovnaní so stavom bez slúchadiel redukuje energiu
zvuku približne o 87,4%.
*3 Nemusí byť kompatibilná s niektorými hudobnými
službami v lietadlách.
Vzľhad a technické parametre môžu byť zmenené bez
predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF

advertising