Sony | SLV-D970PN | Sony SLV-D970PN Návod k obsluze

2-585-819-32 (1) CZ
DVD Player/
Video Cassette
Recorder
Návod k obsluze
PAL
SLV-D970P N/R
© 2005 Sony Corporation
UPOZORNĚNÍ
Abyste předešli nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj dešti
ani nadměrné vlhkosti.
Abyste se vyhnuli
nebezpečí úrazu
elektrickým proudem,
neotevírejte kryt přístroje.
Opravy přenechte pouze
kvalifikovaným
odborníkům.
Výměna síťového přívodu
může být provedena pouze
v kvalifikované servisní
opravně.
Toto zařízení je klasifikováno
jako laserový produkty třídy 1
(CLASS 1 LASER). Značka
laserového produktu třídy 1
(CLASS 1 LASER
PRODUCT MARKING) je
umístěna na zadní stěně
přístroje.
UPOZORNĚNÍ
Použití optických nástrojů s
tímto přístrojem zvyšuje
riziko ohrožení očí. Protože
laserový paprsek používaný v
tomto přehrávači DVD/
videorekordéru je
nebezpečný pro zrak,
nepokoušejte se skříňku
zařízení demontovat.
Opravy přenechte pouze
kvalifikovaným odborníkům.
2
UPOZORNĚNÍ
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost při používání
• Tento přístroj pracuje na
střídavé napětí 220 – 240 V,
50 Hz. Přesvědčte se, že
místní síťové napětí
odpovídá provoznímu
napětí přístroje.
• Abyste předešli nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přístroj
objekty naplněné
tekutinami jako např. vázy.
• Přístroj není odpojen od
zdroje střídavého napětí,
dokud je připojen do
zásuvky. To platí i v
případě, že je vypnutý.
Umístění
• Neumisťujte tento přístroj
do uzavřeného prostoru
jako je knihovna nebo
podobně.
• Neinstalujte přístroj do
šikmé polohy. Přístroj je
navržen pro provoz pouze
ve vodorovné poloze.
• Přístroj i disky umístěte v
dostatečné vzdálenosti od
zařízení se silnými magnety
(např. mikrovlnné trouby
nebo velké reproduktory).
• Na přístroj nepokládejte
těžké předměty.
• Nepokládejte přístroj na
povrchy (koberce,
přikrývky atd.) a nebo do
blízkosti materiálů (záclony,
závěsy), které by mohly
zablokovat ventilační
otvory.
• Přinesete-li přístroj
z chladného přímo do
teplého prostředí, může
dojít ke zkondenzování
vlhkosti uvnitř přístroje a
k poškození videohlavy a
pásku. Před použitím
přístroje po první instalaci
nebo po přenesení přístroje
z chladna do tepla vyčkejte
přibližně tři hodiny, než
začnete přístroj používat.
Kompatibilita systému
barev
Tento videorekordér je
navržen pro provádění
záznamu v systému barev PAL
(B/G nebo D/K) nebo
MESECAM (B/G nebo
D/K) a pro přehrávání v
systému barev PAL (B/G
nebo D/K) nebo MESECAM
(B/G nebo
D/K) a nebo NTSC 4.43.
Nelze zaručit správnost
záznamu z videozdrojů
založených na jiných
systémech barev.
Nakládání s nepotřebným
elektrickým a
elektronickým zařízením
(platné v Evropské unii a
dalších evropských
státech uplatňujících
oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na
výrobku nebo jeho balení
upozorňuje, že s výrobkem po
ukončení jeho životnosti by
nemělo být nakládáno jako s
běžným odpadem z
domácnosti. Místo toho by
měl být odložen do sběrného
místa, určeného k recyklaci
elektronických výrobků a
zařízení. Dodržením této
instrukce zabráníte
negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí,
které naopak může být
ohroženo nesprávným
nákladním s výrobkem při
jeho likvidaci. Recyklováním
materiálů, z nichž je vyroben,
pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších
informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte, prosím,
místní orgány státní správy,
místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo
prodejnu, v níž jste výrobek
zakoupili.
Vítejte!
Upozornění
Děkujeme Vám za zakoupení
tohoto přehrávače DVD/
videorekordéru Sony. Před
uvedením tohoto přístroje do
provozu si laskavě důkladně
přečtěte tento návod a uložte
si ho k pozdějšímu použití.
Použití videorekordéru
Televizní programy, filmy,
videonahrávky a ostatní
materiály mohou být chráněny
autorským právem.
Neoprávněné nahrávání
takovýchto materiálů může
být v rozporu se zákonem o
autorských právech. Taktéž
použití tohoto videorekordéru
pro příjem vysílání kabelové
televize může vyžadovat
povolení od poskytovatele
přenosu kabelové televize a/
nebo od majitele programu.
Použití přehrávače
DVD
Tento výrobek je vybaven
technologií pro ochranu
vlastnických práv, která je
chráněna Americkým
patentním úřadem a jinými
právy o duševním majetku.
Používání této ochranné
technologie musí být povoleno
společností Macrovision a je
určena pouze pro domácí
využití; či další omezené účely
využití, pokud tyto byly
povoleny společností
Macrovision. Výrobek není
povoleno rozebírat ani zpětně
analyzovat použité
technologie.
Vítejte!
3
Obsah
2
3
3
6
6
8
UPOZORNĚNÍ
Vítejte!
Upozornění
O tomto návodu
Tento přehrávač může přehrávat následující disky
Poznámky k diskům
Uvedení do provozu
9
10
13
16
19
21
22
25
33
Krok 1 : Rozbalení
Krok 2 : Nastavení dálkového ovladače
Krok 3 : Zapojení přístroje DVD-VCR
Krok 4 : Nastavení přístroje DVD-VCR pomocí funkce automatického
ladění
Krok 5 : Volb3a TV systému
Krok 6 : Volba jazyka
Krok 7 : Nastavení hodin
Krok 8 : Předvolba kanálů
Nastavení dekodéru PAY-TV/Canal Plus (pouze u SLV-D970P N)
Základní funkce
36 Přehrávání disků
41 Průvodce obrazovkovým
displejem
44 Uzamknutí přihrádky na disk
(dětský zámek)
45 Přehrávání videokazety
49 Záznam televizních programů
53 Časovaný záznam televizních
programů
56 Kontrola/změna/zrušení nastavení
časovače
4
Obsah
Rozšířené zapojení
58 Připojení přijímače A/V
60 Zapojení S-Videa/komponentního
videa
Nastavení a doladění DVD
63 Nastavení audia
66 Nastavení obrazovky
70 Nastavení jazyka displeje nebo
zvukové stopy
72 Rodičovská ovládání (omezující
přehrávání pro děti)
DVD - Další funkce
75
77
78
80
81
86
87
89
95
99
Použití menu disku DVD
Transfokace do scény
Změna úhlů snímání
Zobrazení podtitulků
Různé funkce režimu přehrávání
(přehrávání podle programu,
náhodné přehrávání, opakované
přehrávání)
Změna zvuku
Virtuální prostorové nastavení
Přehrávání zvukové stopy MP3
Přehrávání obrazových souborů
JPEG
Přehrávání disků VIDEO CD s
funkcemi „PBC Zap/Vyp“
Videorekordér - Další funkce
101 Rychlý časovaný záznam
103 Nahrávání stereofonních a
dvojjazyčných programů
106 Vyhledávání pomocí indexové
funkce
108 Doladění obrazu (sledování stopy)
110 Změna nastavení funkcí v menu
112 Střih
Další informace
Všeobecné informace k nastavení
Poruchy a jejich odstranění
Slovníček
Technické údaje
Popis jednotlivých částí a
ovládacích prvků
133 Jazyk zvuku/podtitulků disků
DVD
134 Index
115
117
124
126
128
Obsah
5
O tomto návodu
• Tato příručka vysvětluje ovládání především
pomocí dálkového ovladače, avšak stejné
činnosti lze provádět také pomocí tlačítek na
vlastním přístroji DVD-VCR, jež jsou
označena stejně nebo podobně.
• „DVD“ se používá jako obecný termín pro
disky DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R a
DVD-RW/DVD-R.
• Význam ikon použitých v tomto návodu je
popsán dále:
Ikona
Význam
Funkce dostupné u nahrávek
DVD VIDEO a DVD-RW/
DVD-R v režimu videa nebo
DVD+RW/DVD+R
Tento přehrávač může
přehrávat následující
disky
Formát disků
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
Funkce dostupné u disků
DVD-RW v režimu VR
(Video Recording –
nahrávání videa)
Funkce dostupné u disků
VIDEO CD, Super VCD
nebo CD-R/CD-RW ve
formátu video CD nebo ve
formátu Super VCD
Funkce dostupné u
hudebních disků CD nebo
CD-R/CD-RW ve formátu
hudebních CD
Funkce dostupné u disků
DATA CD (CD-ROM/CDR/CD-RW obsahujících
zvukové nahrávky MP3*
nebo soubory JPEG)
Funkce dostupné u disků
DATA DVD (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R obsahujících
zvukové nahrávky MP3*
nebo soubory JPEG)
Funkce dostupné pro VHS
VIDEO
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je standardní formát
definovaný normou ISO/MPEG s komprimovanými
zvukovými daty.
6
O tomto návodu
VIDEO CD/
Hudební CD
CD-RW/R
Loga „DVD+RW“, „DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD+R DL“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“ a
„CD“ jsou obchodní známky.
Poznámky k diskům CD/DVD
Tento přehrávač může přehrávat disky CDROM/CD-R/CD-RW nahrané v následujících
formátech:
– formát hudebního CD
– formát video CD
– zvukové nahrávky MP3 nebo soubory
obrázků JPEG, které odpovídají normě
ISO 9660* úrovně 1 / úrovně 2 nebo
rozšířenému formátu této normy, Joliet
– formát KODAK Picture CD
* Logický formát souborů a složek na discích
CD-ROM definovaný ISO (mezinárodní
standardizační organizace)
Tento přehrávač může přehrávat disky DVDROM/DVD+RW/ DVD+R/DVD-RW/DVDR nahrané v následujících formátech:
– Zvukové nahrávky MP3 a soubory
obrázků JPEG odpovídající formátu
UDF (Universal Disk Format).
Příklad disků, které přehrávač
nemůže přehrávat
Přehrávač nemůže přehrávat následující
disky:
• Disky CD-ROM/CD-R/CD-RW jiné, než
nahrané ve formátech uvedených na
předchozí straně.
• Disky CD-ROM nahrané ve formátu
PHOTO CD
• Datovou část disků CD-Extra
• Disky DVD Audio
• HD vrstvu na discích Super Audio CD
Přehrávač nemůže rovněž přehrávat
následující disky:
• disky DVD VIDEO s jiným kódem oblasti;
• disky nestandardního tvaru (například
vizitky, srdce);
• disky s nalepeným papírem nebo štítky;
• disky, na kterých zůstala lepicí nebo
celofánová páska nebo samolepicí štítek.
Kód oblasti
Přehrávač má kód oblasti vytištěný na zadní
straně přístroje a bude přehrávat jen disky
DVD VIDEO (jen přehrávání) označené
identickým kódem oblasti. Tento systém se
používá k ochraně autorských práv.
Na tomto přehrávači lze přehrávat i disky DVD
označené ALL .
Jestliže se pokusíte přehrávat libovolný jiný
disk DVD VIDEO, na televizní obrazovce se
zobrazí zpráva oznamující, že daný disk nelze
přehrávat. Na disku DVD VIDEO nemusí být
uveden žádný kód oblasti, i když přehrávání
DVD VIDEO bude zakázáno omezením
oblasti.
DVD PLAYER/
VIDEO CASSETTE RECORDER
MODEL NO. SLV-DXXXX
NO.
~AC 220–240V
50Hz 20W
X
Kód oblasti
Poznámky k DVD+RW/DVD+R,
DVD-RW/DVD-R nebo CD-R/
CD-RW
Některé disky DVD+RW/DVD+R, DVDRW/DVD-R nebo CD-R/CD-RW na tomto
přehrávači nelze přehrávat vzhledem ke
kvalitě nahrávek nebo fyzickému stavu
disku, nebo vzhledem k charakteristikám
nahrávacího zařízení či software, ve kterém
byly nahrávky pořízeny.
Dále nelze přehrávat disky, které nebyly
správně ukončeny. Podrobnější informace
viz návod k obsluze nahrávacího zařízení.
Některé funkce přehrávání nemusí
s některými disky DVD+RW/DVD+R
pracovat, i když tyto disky byly správně
uzavřeny. V takovém případě si prohlédněte
disk normálním přehráváním. Přehrávat
nelze ani některé disky DATA CD/DATA
DVD vytvořené ve formátu Packet Write.
pokračování
Tento přehrávač může přehrávat následující disky
7
Poznámka k přehrávání disků
DVD a VIDEO CD
Poznámky k diskům
Některé kroky přehrávání disků DVD a
VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny
výrobci software. Protože tento přehrávač
přehrává disky DVD a VIDEO CD podle
obsahu disku stanoveného výrobci software,
některé funkce přehrávání mohou být
nedostupné. Prostudujte si také návod
dodávaný s příslušným diskem DVD nebo
VIDEO CD.
• Abyste uchovali disky čisté, držte je jen za
jejich okraje. Nedotýkejte se jejich
povrchů.
Hudební disky kódované
pomocí technologií na ochranu
autorských práv
Tento výrobek je sestaven tak, aby přehrával
disky, které vyhovují standardu
kompaktních disků (CD). V poslední době
začali některé nahrávací společnosti uvádět
na trh různé hudební disky kódované kvůli
ochraně autorských práv. Mějte prosím na
paměti, že mezi těmito disky jsou i některé,
které neodpovídají standardu CD, a nemusí
tedy být možné je s tímto výrobkem
přehrávat.
Poznámka k diskům DualDiscs
Tento přístroj je určen k přehrávání disků,
jež odpovídají standardu CD (Compact
Disc). Disk DualDisc je oboustranný disk,
který spojuje materiál DVD nahraný na
jedné straně s digitálním zvukovým
materiálem na druhé straně. Nezapomínejte
prosím, že zvuková strana disku DualDisc se
v tomto přístroji nemusí přehrávat, protože
tyto disky neodpovídají standardu CD.
„DualDisc“ je ochranná známka společnosti
Recording Industry Association of America
(RIAA).
8
Poznámky k diskům
• Disky nevystavujte přímému slunečnímu
svitu ani působení tepelných zdrojů
(například vývody teplého vzduchu), ani je
nenechávejte v automobilech
zaparkovaných na slunci, protože v
automobilu by mohla značně vzrůst
teplota.
• Po přehrání uložte disk v jeho krabičce.
• Povrch disků čistěte čistícím hadříkem.
Disky stírejte od středu směrem ven.
Nepoužívejte rozpouštědla (například benzin),
ředidla, komerčně dostupné čistící prostředky
ani antistatické spreje určené pro vinylové
desky LP.
Uvedení do provozu
Krok 1 : Rozbalení
Uvedení do provozu
Zkontrolujte, zda jste se svým přístrojem DVD-VCR dostali následující příslušenství:
• Dálkový ovladač
• Anténní kabel
• Baterie typu R6 (velikost AA)
Poznámka
• Dodávaný dálkový ovladač je určen výhradně k použití s tímto přístrojem DVD-VCR.
Zkontrolujte název Vašeho modelu
Instrukce v tomto návodu na použití jsou určeny pro dva modely: SLV-D970P N a
SLV-D970P R. Název Vašeho modelu zkontrolujte na zadním panelu Vašeho
přistroje DVD-VCR.
Na obrázcích v tomto návodu k použití je uveden model SLV-D970P N. Veškeré
rozdíly v obsluze jsou v textu jasně vyznačeny jako např. „Pouze u SLV-D970P N“.
Rozbalení
9
Krok 2 : Nastavení dálkového ovladače
Vkládání baterií
Vložte dvě baterie typu R6
(velikost AA) do prostoru pro
baterie tak, aby polarita + a –
odpovídala schématu uvnitř
prostoru pro baterie.
Vložte nejprve negativní (–)
konec baterie a poté stlačte
baterii směrem dovnitř a dolů,
až pozitivní (+) konec baterie
zaklapne do správné polohy.
Používání dálkového
ovladače
Tento dálkový ovladač lze
používat pro ovládání tohoto
přístroje DVD-VCR a zároveň
také pro ovládání televizorů
Sony. Pro ovládání televizoru
Sony lze používat tečkou (•)
označená tlačítka na dálkovém
ovladači.
Jestliže není na televizoru vedle
senzoru dálkového ovládání
uveden symbol , nelze
dodávaný dálkový ovladač pro
ovládání tohoto televizoru
použít.
10
Senzor dálkového ovládání
TV /
DVD·VIDEO
SELECT
VIDEO
SELECT
DVD
Pro obsluhu
Nastavte TV / DVD·VIDEO na
přehrávač
DVD
DVD·VIDEO, poté stiskněte SELECT DVD a ukažte na senzor
dálkového ovládání na přístroji DVD-VCR
videorekordéru
DVD·VIDEO, poté stiskněte SELECT VIDEO a ukažte na senzor
dálkového ovládání na přístroji DVD-VCR
televizor
TV a ukažte na senzor dálkového ovládání na televizoru
Nastavení dálkového ovladače
Ovládání televizorů ostatních výrobců tímto dálkovým
ovladačem
Uvedení do provozu
Poznámky
• Při běžném používání by měly baterie vydržet přibližně tři až šest měsíců.
• Jestliže nebudete dálkový ovladač po delší dobu používat, vyjměte baterie, abyste se
vyhnuli případnému poškození dálkového ovladače vytékajícím elektrolytem.
• Nepoužívejte staré baterie s novými.
• Nepoužívejte různé typy baterií.
• Dálkový ovladač nepokládejte na mimořádně teplé ani vlhké místo.
• Zabraňte vniknutí jakéhokoliv cizího objektu do pouzdra dálkového ovladače; to platí
zvláště při výměně baterií.
• Senzor dálkového ovládání nevystavujte přímému slunečnímu svitu ani světlu z
osvětlovacího zařízení. Mohlo by dojít k závadě.
Dálkový ovladač je naprogramován pro obsluhu i jiných značek televizorů než
Sony. Jestliže je Váš televizor uveden v následující tabulce, nastavte číselný kód
odpovídající výrobci Vašeho televizoru.
1 Nastavte TV / DVD·VIDEO v horní části dálkového ovladače na TV.
a přidržte ?/1 a pomocí číselných tlačítek zadejte číslo kódu
2 Stiskněte
vašeho televizoru. Poté uvolněte ?/1.
Nyní můžete použít tlačítka ?/1, VOL +/–, PROG +/–, MUTING*, TV/
VIDEO, 0-9 a -/--* k ovládání televizoru. K ovládání televizoru Sony můžete
použít také tlačítka označená tečkou (•). K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavte možnost TV / DVD·VIDEO na DVD·VIDEO.
* jen pro televizory Sony
pokračování
Nastavení dálkového ovladače
11
Číselné kódy televizorů, které lze ovládat
Je-li uvedeno více číselných kódů, vyzkoušejte je jeden po druhém, než
naleznete ten, který umožňuje ovládání Vašeho televizoru.
Výrobce
Číselný kód
Výrobce
Číselný kód
Sony
01, 02
Panasonic
17, 49
Akai
68
Philips
06, 07, 08
Ferguson
52
Saba
12, 13
Grundig
10, 11
Samsung
22, 23
Hitachi
24
Sanyo
25
JVC
33
Sharp
29
Loewe
45
Telefunken
36
Mivar
09, 70
Thomson
43
NEC
66
Toshiba
38
Nokia
15, 16, 69
Poznámky
• Vložíte-li nový číselný kód, bude předchozí číselný kód vymazán.
• Jestliže televizor využívá pro dálkové ovladání jiného systému, než je systém
naprogramovaný pro ovládání přístroje DVD-VCR, nelze tímto dálkovým ovladačem
televizor ovládat.
• Jestliže vyměníte baterie u dálkového ovladače, může dojít ke změně nastaveného
číselného kódu. Vždy po výměně baterií znovu nastavte správný číselný kód.
12
Nastavení dálkového ovladače
Krok 3 : Zapojení přístroje DVD-VCR
Jestliže je Váš televizor vybaven konektorem Scart (EURO-AV), viz str. 14.
Jestliže Váš televizor není vybaven konektorem Scart
(EURO-AV)
Uvedení do provozu
Povšimněte si, že část „Rozšířené zapojení“ (str. 58) vysvětluje další způsoby
zapojení, které mohou pomoci optimalizovat obraz a zvuk. Pak dosáhnete
správného dojmu skutečného „domácího kina“.
Kabel síťového přívodu
do sítě
AERIAL IN
Anténní kabel (součást příslušenství)
: Směr přenosu signálu
1
Odpojte anténní kabel od Vašeho
televizoru a zapojte jej do vstupního
konektoru antény
na zadním panelu
přístroje DVD-VCR.
2
Propojte výstupní konektor antény
přístroje DVD-VCR se vstupním
konektorem antény Vašeho televizoru
pomocí dodáváného anténního kabelu.
3
Zapojte kabel síťového přívodu do sítě.
Poznámka
• Jestliže propojíte přístroj DVD-VCR a Váš televizor pouze pomocí anténního kabelu,
bude třeba naladit Váš televizor na přístroj DVD-VCR (str. 16).
pokračování
Zapojení přístroje DVD-VCR
13
Jestliže je Váš televizor vybaven konektorem Scart
(EURO-AV)
Kabel síťového přívodu
do sítě
AERIAL IN
LINE-1
(EURO AV)
Anténní kabel (součást příslušenství)
Scart (EURO-AV)
: Směr přenosu signálu
Kabel Scart (není součástí příslušenství)
1
Odpojte anténní kabel od Vašeho
televizoru a zapojte jej do
vstupního konektoru antény
na
zadním panelu přístroje DVDVCR.
2
Propojte výstupní konektor antény
přístroje DVD-VCR se
vstupním konektorem antény
Vašeho televizoru pomocí
dodáváného anténního kabelu.
3
Propojte konektor LINE-1 (EURO
AV) DVD-VCR se konektorem
Scart (EURO-AV) Vašeho
televizoru pomocí volitelného
kabelu Scart.
Toto zapojení zajišťuje lepší kvalitu
obrazu a zvuku.
4
14
Zapojte kabel síťového přívodu do sítě.
Zapojení přístroje DVD-VCR
Další zapojení
LINE-3
LINE OUT
Kabel Scart (není součástí příslušenství)
Uvedení do provozu
Připojení k satelitnímu
nebo digitálnímu přijímači
pomocí funkce Line
Through (průchozí linka)
Pomocí funkce Line Through
lze sledovat na televizoru
programy ze satelitního nebo
digitálního přijímače
připojeného k tomuto přístroji
DVD-VCR, i když je přístroj
DVD-VCR vypnut. Zapneteli satelitní nebo digitální
přijímač, přístroj DVD-VCR
automaticky přenáší signál z
těchto přístrojů do televizoru,
aniž by se zapnul.
: Směr přenosu signálu
satelitní nebo digitální přijímač ke konektoru LINE-3 podle
1 Připojte
obrázku nahoře.
přístroj DVD-VCR.
2 Zapněte
Pro sledování programu zapněte satelitní nebo digitální přijímač a televizor.
Poznámky
• Tato funkce nemusí u některých typů satelitních nebo digitálních přijímačů pracovat.
• Je-li přístroj DVD-VCR vypnutý, nastavte televizor na videokanál.
• Funkce Line Through nebude pracovat správně, je-li „Úspora Proudu“ v menu
„MOŽNOSTI“ nastavena na „Zap“. Nastavte „Úspora Proudu“ na „Vyp“, abyste
zajistili správnou funkci.
Zapojení přístroje DVD-VCR
15
Krok 4 : Nastavení přístroje DVD-VCR
pomocí funkce automatického
ladění
Dříve než přístroj DVD-VCR poprvé
použijete, nastavte jej pomocí funkce
automatického ladění. S touto funkcí lze
nastavit televizní kanály a hodiny
přístroje DVD-VCR* automaticky.
SET UP
* pouze u SLV-D970P N
Dříve než začnete...
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
1
Zapněte Váš televizor a nastavte jej na videokanál.
2
Zapojte kabel síťového přívodu do sítě.
V/v/B/b
ENTER
Jestliže Váš televizor není vybaven konektorem Scart (EURO-AV),
nalaďte jej na kanál 32 (původní RF kanál pro tento přístroj DVDVCR). Pro instrukce týkající se ladění Vašeho televizoru se obraťte na
návod k použití televizoru. Jestliže se obraz nezobrazí čistě, viz
odstavec „Změna RF kanálu“ na str. 18.
• SLV-D970P N
Přístroj DVD-VCR se automaticky zapne
a zobrazí se menu „LANGUAGE SET“.
LANGUAGE SET
B
English
Magyar
Cesky
Polski
Russian
Turkish
• SLV-D970P R
V v
ENTER RETURN SET UP
Přistroj DVD-VCR se automaticky zapne
a spustí se automatické ladění. (U tohoto modelu se vynechávají
„LANGUAGE SET“ a „VOLBA ZEMĚ“.)
16
Nastavení přístroje DVD-VCR pomocí funkce automatického ladění
3
Stisknutím opakovaně V/v vyberte
požadovaný jazyk a poté stiskněte ENTER.
ENTER
Objeví se menu „VOLBA ZEMĚ“.
S
CH
TR
GR
HU
PL
CZ
Další
RETURN
SET UP
Zkratka
Země
Zkratka
Země
A
Rakousko
E
Španělsko
B
Belgie
S
Švédsko
DK
Dánsko
CH
Švýcarsko
FIN
Finsko
TR
Turecko
D
Německo
GR
Řecko
NL
Nizozemí
HU
Maďarsko
I
Itálie
PL
Polsko
N
Norsko
CZ
Česká republika
P
Portugalsko
Stisknutím V/v/B/b, zvolte z tabulky v
kroku 3 zkratku názvu Vaší země a poté
stiskněte ENTER.
Jestliže se zkratka názvu Vaší země
neobjeví, zvolte „Další“.
Přistroj DVD-VCR začne vyhledávat
všechny přijímatelné kanály a ukládá je (v
pořadí vhodném pro Vaši místní oblast).
Uvedení do provozu
ENTER
NL
I
N
P
E
V v B b ENTER
Zkratky názvů zemí jsou
následující:
4
VOLBA ZEMĚ
A
B
DK
FIN
D
AUTOM. NASTAVENÍ
Prosím čekejte.
RETURN
10%
SET UP
Pro změnu pořadí kanálů nebo vyřazení nežádoucích předvoleb viz
odstavec „Změna/vyřazení předvoleb“ na str. 27.
Po skončení prohledání se zobrazí aktuální čas u všech stanic, které
vysílají časový signál. Pokud se čas neobjeví, nastavte hodiny ručně.
Viz odstavec „Nastavení hodin“ na str. 22.
pokračování
Nastavení přístroje DVD-VCR pomocí funkce automatického ladění
17
Zrušení funkce automatického ladění
Stiskněte SET UP.
Změna RF kanálu
Není-li obraz na televizoru jasný a čistý, změňte nastaveny kanál RF u přístroje
DVD-VCR a televizoru. Vyberte „Instalace“v menu „MOŽNOSTI“ a poté
stisknutím V/v vyberte „Výstup Video K“. Zvolte RF kanál stisknutím
tlačítek B/b a stiskněte ENTER. Poté nalaďte televizor na nový RF kanál tak,
aby se objevil jasný a čistý obraz.
Tip
• Jestliže chcete změnit jazyk obrazovkového displeje, který byl nastaven během funkce
automatického ladění, viz str. 21.
Poznámky
• Kdykoli spustíte funkci automatického ladění, budou některá nastavení (časovač atd.)
vynulována. Pokud k tomuto dojde, budete je muset znovu nastavit.
• Automatické nastavení je automaticky spuštěno pouze tehdy, připojíte-li přístroj
DVD-VCR k síti poprvé po jeho zakoupení.
• Chcete-li znovu použít funkci automatického nastavení, vyberte „Instalace“ v menu
„MOŽNOSTI“ a poté stisknutím V/v vyberte „Autom. nastavení“; pak zopakujte
krok 3.
• Automatické nastavení předvoleb lze vyvolat stisknutím x na přístroji na dobu
nejméně 5 sekund v době, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy není vložena žádná kazeta.
18
Nastavení přístroje DVD-VCR pomocí funkce automatického ladění
Krok 5 : Volb3a TV systému
SET UP
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
1
SET UP
2
V/v/B/b
ENTER
Stiskněte SET UP, poté stisknutím V/v
vyberte
(OPTION), pak stiskněte
ENTER.
ENTER
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
Stisknutím V/v vyberte možnost
„Instalace“ a poté stiskněte ENTER.
ENTER
V v
ENTER
Zvolte „G“ pro televizní systém B/G, nebo
„K“ pro televizní systém D/K.
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
INSTALACE
Objeví se menu „INSTALACE“.
Stisknutím V/v vyberte „TV systém“, poté
stisknutím B/b vyberte příslušný televizní
systém.
RETURN
Autom. nastavení
Ruční nastavení
TV systém
Výstup Video K
ENTER
3
Uvedení do provozu
Je třeba zvolit vhodný TV systém pro Vaši
oblast.
ENTER
RETURN
[K]
[ K32 ]
SET UP
INSTALACE
Autom. nastavení
Ruční nastavení
TV systém
Výstup Video K
V v B b
RETURN
[K]
[ K32 ]
SET UP
pokračování
Volb3a TV systému
19
4
20
SET UP
Volb3a TV systému
Stisknutím SET UP opustíte menu.
Krok 6 : Volba jazyka
SET UP
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
1
SET UP
2
V/v
ENTER
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
Stisknutím V/v vyberte „Jazyk“ a poté
stiskněte ENTER.
ENTER
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
NASTAVENĺ JAZYKA
English
Magyar
B Cesky
Polski
Russian
Turkish
ENTER
Objeví se menu „NASTAVENÍ JAZYKA“.
V v
3
Uvedení do provozu
Přístroj umožňuje měnit jazyk
obrazovkového displeje.
ENTER
RETURN
SET UP
Stisknutím V/v vyberte požadovaný jazyk a poté stiskněte ENTER.
ENTER
4
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
Volba jazyka
21
Krok 7 : Nastavení hodin
Abyste mohli správně využívat funkci
časovače, je třeba nastavit na přístroji
DVD-VCR datum a čas.
SET UP
Funkce automatického nastavení hodin*
pracuje pouze tehdy, vysílá-li nějaká
stanice ve Vaší oblasti časový signál.
* pouze u SLV-D970P N
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
1
SET UP
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
2
V/v/B/b
ENTER
ENTER
Stisknutím V/v vyberte „Hodiny“ a poté
stiskněte ENTER.
ENTER
Objeví se menu „NASTAV. HODIN“.
Nastavení hodin
SET UP
NASTAV. HODIN
Čas Datum
Rok
12:00 01/LED /2005 SO
Aut. hodiny
[ Zap ]
V v B b ENTER
22
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
RETURN
SET UP
3
Stisknutím V/v vyberte požadovanou
položku.
ENTER
NASTAV. HODIN
Čas Datum
Rok
18:00 01/LED /2005 SO
Aut. hodiny
[ Zap ]
4
Stiskněte b tak, abyste zvolili minuty a
nastavili je stisknutím V/v.
RETURN
SET UP
NASTAV. HODIN
ENTER
Čas Datum
Rok
18:30 01/LED /2005 SO
Aut. hodiny
[ Zap ]
V v B b ENTER
5
ENTER
Nastavte postupně den, měsíc a rok
stisknutím b tak, abyste zvolili položku pro
nastavení, poté stiskněte V/v pro zvolení
číslic a poté stiskněte.
RETURN
Uvedení do provozu
V v B b ENTER
SET UP
NASTAV. HODIN
Datum Rok
Čas
18:30 28/ZÁŘ /2005 ST
Aut. hodiny
[ Zap ]
Den v týdnu je nastaven automaticky.
Pro SLV-D970P R přeskočte kroky 6 a 7.
6
V v B b ENTER
Stisknutím b vyberte „Aut. hodiny“.
RETURN
SET UP
NASTAV. HODIN
Datum Rok
Čas
18:30 28/ZÁŘ /2005 ST
Aut. hodiny
[ Zap ]
V v B b ENTER
7
RETURN
SET UP
Stiskněte V/v a poté zvolte „Zap“ tak, abyste funkci automatického
nastavení hodin. (Pouze u SLV-D970P N)
ENTER
Přístroj DVD-VCR automaticky nastaví hodiny podle časového
signálu vysílaného mezi kanály PR 1 až PR 5.
Jestliže funkci automatického nastavení hodin nepotřebujete, nastavte
ji na „Vyp“.
8
Stisknutím ENTER potvrďte nastavení.
ENTER
9
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
pokračování
Nastavení hodin
23
Tipy
• Jestliže nastavíte „Aut. hodiny“ na „Zap“, bude funkce automatického nastavení hodin
aktivována při každém vypnutí přístroje DVD-VCR. Čas je automaticky upraven
podle časového signálu stanice (pouze u SLV-D970P N).
• Pro změnu číslic během nastavování stiskněte B, abyste se vrátili k položce, kterou
chcete změnit a poté zvolte požadované číslice stisknutím V/v.
Poznámka
• Je-li zvolen režim VIDEO bez založené videokazety, nebo je-li přístroj DVD-VCR
vypnutý, zobrazí se hodiny.
24
Nastavení hodin
Krok 8 : Předvolba kanálů
SET UP
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
1
SET UP
2
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
Stisknutím V/v vyberte „Instalace“ a poté
stiskněte ENTER.
V v
ENTER
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
INSTALACE
Objeví se menu „INSTALACE“.
Stisknutím V/v vyberte „Ruční nastavení“
a poté stiskněte ENTER.
ENTER
Autom. nastavení
Ruční nastavení
TV systém
Výstup Video K
ENTER
3
Uvedení do provozu
Jestliže nebylo možné nastavit některé
kanály pomocí funkce automatického
ladění, lze tyto nastavit manuálně.
ENTER
RETURN
[K]
[ K32 ]
SET UP
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
K
027
029
030
032
JMÉNO
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEK
VYP
VYP
VYP
VYP
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
pokračování
Předvolba kanálů
25
4
Stisknutím V/v vyberte řádku, kterou
chcete nastavit, a poté stiskněte b.
ENTER
K zobrazení dalších stránek programových
pozic 6 až 80 stiskněte opakovaně V/v.
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
5
VYP
PAMÉT
Opakovaně stiskněte B/b, dokud se
nezobrazí požadovaný kanál.
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
ENTER
vV b B
6
Stisknutím V/v vyberte „JMÉNO“ a poté
stiskněte b.
ENTER
PAMÉT
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
7
VYP
033
VYP
PAMÉT
Vložte název stanice.
ENTER
1 Stisknutím V/v vyberte znak.
Kdykoliv stisknete V, znak se změní v
následujícím pořadí.
AtBt…tZt0t1t…t9
t – (mezera) t A
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
033
VYP
O
PAMÉT
2 Stisknutím b nastavte další znak.
Začne blikat další mezera.
K opravení znaku stiskněte opakovaně B/b, dokud nezačne blikat
znak, který chcete změnit; poté znak změňte.
Lze vložit až čtyři znaky pro název stanice.
8
Stisknutím ENTER potvrďte název stanice.
ENTER
9
Stiskněte O RETURN a poté stiskněte SET UP opusťte menu.
RETURN
SET UP
26
Předvolba kanálů
Jestliže obraz není čistý
Jestliže není obraz čistý, lze použít funkce jemného ručního ladění (JRL). Po
kroku 5 stisknutím V/v vyberte „JRL“. Stiskněte B/b, abyste získali čistý
obraz. Teprve potom stiskněte ENTER.
Poznámka
• Při používání funkce JRL může být menu španě čitelné z důvodu interference
pocházející z přijímaného obrazu.
Uvedení do provozu
Tipy
• Nastavení předvolby pro dekodér viz odstavec „Nastavení dekodéru PAY-TV/Canal
Plus (pouze u SLV-D970P N)“ na str. 33.
• Přístroj DVD-VCR musí mít k dispozici informace o kanálech, aby se názvy stanic
zobrazily automaticky.
Změna/vyřazení předvoleb
Po ukončení nastavení kanálů lze měnit
předvolby dle Vašeho přaní. Jestliže
některé předvolby nejsou využívány nebo
obsahují nežádoucí kanály, lze je vyřadit.
Taktéž lze změnit názvy stanic. Jestliže
nejsou názvy stanic zobrazeny, lze je vložit
manuálně.
Změna předvoleb
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
1
SET UP
ENTER
SET UP
V/v
ENTER
O RETURN
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
pokračování
Předvolba kanálů
27
2
Stisknutím V/v vyberte „Instalace“ a poté
stiskněte ENTER.
INSTALACE
Autom. nastavení
Ruční nastavení
TV systém
Výstup Video K
ENTER
Objeví se menu „INSTALACE“.
V v
3
Stisknutím V/v vyberte „Ruční nastavení“
a poté stiskněte ENTER.
ENTER
ENTER
Stisknutím V/v vyberte řádku obsahující
programovou pozici, kterou chcete změnit.
ENTER
K zobrazení dalších stránek programových
pozic 6 až 80 stiskněte opakovaně V/v.
K
027
029
030
032
Stiskněte ENTER; poté se stisknutím V/v
přesuňte k požadované programové pozici.
ENTER
K
027
029
030
032
7
SET UP
Předvolba kanálů
DEK
VYP
VYP
VYP
VYP
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
K
027
JMÉNO
AAB –
DEK
VYP
030
032
029
CDE –
IJK–
LMN –
VYP
VYP
VYP
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
Pro změnu předvolby další stanice zapakujte kroky 4 až 6.
Stiskněte O RETURN a poté stiskněte SET UP opusťte menu.
RETURN
28
JMÉNO
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
Stisknutím ENTER potvrďte nastavení.
ENTER
DEK
VYP
VYP
VYP
VYP
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
6
JMÉNO
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
vV B
RETURN
5
SET UP
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
4
RETURN
[K]
[ K32 ]
Vyřazení nežádoucích předvoleb
Po ukončení nastavení kanálů lze vyřadit
nepoužívané předvolby. Vyřazené
předvolby budou později při stisknutí
tlačítek PROG +/– přeskočeny.
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
U
v
e
d
e
n
í
d
o
p
ro
v
o
z
u
CLEAR
SET UP
V/v
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
V v
ENTER
2
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
Stisknutím V/v vyberte „Instalace“ a poté
stiskněte ENTER.
ENTER
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
INSTALACE
Autom. nastavení
Ruční nastavení
TV systém
Výstup Video K
ENTER
Objeví se menu „INSTALACE“.
V v
ENTER
RETURN
[K]
[ K32 ]
SET UP
pokračování
Předvolba kanálů
29
3
Stisknutím V/v vyberte „Ruční nastavení“
a poté stiskněte ENTER.
ENTER
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
K
027
029
030
032
vV B
RETURN
4
Stisknutím V/v vyberte řádku, kterou
chcete deaktivovat.
ENTER
K zobrazení dalších stránek programových
pozic 6 až 80 stiskněte opakovaně V/v.
CLEAR
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
K
027
029
030
032
JMÉNO
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEK
VYP
VYP
VYP
VYP
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
Stiskněte CLEAR.
Zvolený řádek bude vyřazen, jak je
ukázáno vpravo.
DEK
VYP
VYP
VYP
VYP
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
vV B
RETURN
5
JMÉNO
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
K
027
JMÉNO
AAB –
DEK
VYP
030
032
CDE –
IJK–
VYP
VYP
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
6
Opakujte kroky 4 a 5 pro vyřazení kterékoli další předvolby.
7
Stiskněte O RETURN, poté stiskněte SET UP a opustíte tak menu.
RETURN
SET UP
Poznámka
• Dbejte na to, abyste vždy správně zvolili předvolbu, kterou chcete vyřadit. Jestliže
nechtěně vyřadíte jinou předvolbu, budete muset nastavit tento kanál znovu
manuálně.
30
Předvolba kanálů
Změna názvů stanic
Lze změnit nebo vložit název stanice (až
do čtyři znaky). Přístroj DVD-VCR musí
mít k dispozici informace o kanálech, aby
se názvy stanic zobrazily automaticky.
SET UP
1
SET UP
2
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
ENTER
Stisknutím V/v vyberte „Instalace“ a poté
stiskněte ENTER.
V v
ENTER
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
INSTALACE
Objeví se menu „INSTALACE“.
Stisknutím V/v vyberte „Ruční nastavení“
a poté stiskněte ENTER.
RETURN
Autom. nastavení
Ruční nastavení
TV systém
Výstup Video K
ENTER
3
Uvedení do provozu
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
ENTER
RETURN
[K]
[ K32 ]
SET UP
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
K
027
029
030
032
033
JMÉNO
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEK
VYP
VYP
VYP
VYP
VYP
PŘEPÍNÁNÍ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
pokračování
Předvolba kanálů
31
4
ENTER
Stisknutím V/v vyberte řádku, kterou
chcete nastavit nebo do které chcete zadat
název stanice, a poté stiskněte b.
K zobrazení dalších stránek programových
pozic 6 až 80 stiskněte opakovaně v/V.
5
Stisknutím V/v vyberte „JMÉNO“ a poté
stiskněte b.
ENTER
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
VYP
PAMÉT
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
6
033
033
VYP
PAMÉT
Vložte název stanice.
ENTER
1 Stisknutím V/v vyberte znak.
Kdykoliv stisknete V, znak se změní v
následujícím pořadí.
AtBt…tZt0t1t…t9
t – (mezera) t A
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
033
VYP
PAMÉT
2 Stisknutím b nastavte další znak.
Začne blikat další mezera.
K opravení znaku stiskněte opakovaně B/b, dokud nezačne blikat
znak, který chcete změnit; poté znak změňte.
Lze vložit až čtyři znaky pro název stanice.
7
Stisknutím ENTER potvrďte nový názvev stanice.
ENTER
8
Stiskněte O RETURN, poté stiskněte SET UP a opustíte tak menu.
RETURN
SET UP
32
Předvolba kanálů
Nastavení dekodéru PAY-TV/Canal Plus
(pouze u SLV-D970P N)
Připojení dekodéru
Kabel Scart
(není součástí příslušenství)
Dekodér PAYTV/Canal Plus
Uvedení do provozu
Jestliže k přístroji DVD-VCR připojíte dekodér (není součástí příslušenství), můžete
sledovat nebo nahrávat programy PAY-TV/Canal Plus.
Scart
(EURO-AV)
LINE-3
LINE-1 (EURO AV)
AERIAL IN
Scart
(EURO-AV)
Anténní kabel
(součást příslušenství)
Kabel Scart (není součástí příslušenství)
: Směr přenosu signálu
pokračování
Nastavení dekodéru PAY-TV/Canal Plus (pouze u SLV-D970P N)
33
Nastavení kanálu PAY-TV/Canal Plus
Ke sledování nebo nahrávání programů
PAY-TV/Canal Plus nastavte přístroj
DVD-VCR pomocí obrazovkového
displeje tak, aby tyto kanály přijímal.
SET UP
Abyste kanály správně nastavili, proveďte
všechny níže uvedené kroky.
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• K ovládání přístroje DVD-VCR
nastavena dálkovém ovladači TV /
DVD·VIDEO na DVD·VIDEO
(str. 10).
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
1
SET UP
O RETURN
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
2
V/v/B/b
ENTER
Stisknutím V/v vyberte „Instalace“ a poté
stiskněte ENTER.
V v
ENTER
Nastavení dekodéru PAY-TV/Canal Plus (pouze u SLV-D970P N)
ENTER
RETURN
[K]
[ K32 ]
SET UP
TABULKA TV
PR
1
2
3
4
5
vV B
RETURN
34
SET UP
INSTALACE
Objeví se menu „INSTALACE“.
Stisknutím V/v vyberte „Ruční nastavení“
a poté stiskněte ENTER.
RETURN
Autom. nastavení
Ruční nastavení
TV systém
Výstup Video K
ENTER
3
ENTER
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
K
027
029
030
032
033
JMÉNO
AAB –
LMN –
CDE –
IJK–
DEK
VYP
VYP
VYP
VYP
VYP
PŘEPĺNÁNĺ : ENTER
ODSTR. : CLEAR
4
ENTER
Stisknutím V/v vyberte řádku, kterou
chcete nastavit na příjem z dekodéru, a poté
stiskněte b.
5
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
033
VYP
PAMÉT
Stisknutím V/v vyberte „DEKODÉR“.
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
ENTER
vV b B
6
033
VYP
PAMÉT
Stisknutím b pro nastavení „DEKODÉR“
na „ZAP“ a poté stiskněte ENTER.
ENTER
RUČNÍ LADÉNÍ
KANÁL
JRL
DEKODÉR
JMÉNO
vV b B
7
Uvedení do provozu
Pro zobrazení pozic 6 až 80 stiskněte
opakovaně V/v.
RUČNÍ LADÉNÍ
033
ZAP
PAMÉT
Stiskněte O RETURN, poté stiskněte SET UP a opusťte tak menu.
RETURN
SET UP
Nastavení dekodéru PAY-TV/Canal Plus (pouze u SLV-D970P N)
35
Základní funkce
Přehrávání disků
Podle typu disku mohou být některé
činnosti odlišné nebo omezené.
Prostudujte si návod k obsluze dodávaný s
diskem.
?/1
Z
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Nastavte TV / DVD·VIDEO na
DVD·VIDEO; poté stiskněte SELECT
DVD a ovládejte tak přehrávač DVD
(str. 10).
/
m/M y
./>
X
x
H
1
Stisknutím Z otevřete přihrádku
na disk a vložte do ní přehrávaný
disk.
přehrávanou stranou
směrem dolů
36
Přehrávání disků
2
Stiskněte H.
Přihrádka na disk se uzavře a přehrávač DVD začne disk přehrávat.
Okénko displeje ukazuje
dobu přehrávání. *
Podle disku se na televizní
obrazovce může zobrazit
menu. Disky DVD viz str. 75.
Disky VIDEO CD viz str. 99.
Hodiny Minuty Sekundy
* „– – – – –“ se objeví, když není
vložena kazeta.
Tipy
• Chcete-li provést rezervaci časovače videa během přehrávání disků DVD,
doporučujeme postupovat podle popisu v části „Rychlý časovaný záznam“ (str. 101).
• Během přehrávání DVD nepřejde přehrávač DVD-VCR do pohotovostního režimu,
ani když videorekordér VCR přestane nahrávat.
Základní funkce
Poznámky
• Přístroj umožňuje měnit typ obrazovky pomocí menu „NASTAV. OBRAZOVKY“.
(Viz odstavec „Nastavení obrazovky“ na str. 66.)
• Při přehrávání disku zastavte přehrávání VIDEA.
• Při přehrávání poškrábaného disku DVD nebo VIDEO CD může přehrávač zastavit
přehrávání v místě škrábance.
• Přehrávání seznamů nahrávek nahraných v režimu VR a delších než deset hodin nelze
zaručit.
Další funkce
Pro
Stiskněte
Ukončení přehrávání
x
Přerušení přehrávání*1
X
Pokračování v přehrávání po přerušení
H
Přejděte na následující snímek v režimu
pauzy
SKIP
Přejděte na předchozí snímek v režimu
pauzy
REPLAY
Přechod na další kapitolu, skladbu nebo
scénu v režimu plynulého přehrávání
> NEXT na dálkovém ovladači nebo
M na přístroji
Přechod na předchozí kapitolu, skladbu
nebo scénu v režimu plynulého
přehrávání
. PREV na dálkovém ovladači nebo
m na přístroji
pokračování
Přehrávání disků
37
Pro
Stiskněte
Rychlé vyhledání bodu
m nebo M na dálkovém ovladači (nebo
přidržte stisknuté tlačítko m nebo M na
přístroji)
Rychlost přehrávání se při každém stisknutí
tlačítka na dálkovém ovladači změní
následovně (nebo se rychlost přehrávání
změní podle toho, jak dlouho tisknete
tlačítko na přístroji):
• DVD
rychlé převíjení vpřed:
PLAY t ×1.4 ••N•*2 t 1M t 2M
t 3M t 4M t 5M t 6M
rychlé převíjení vzad:
PLAY t 1m t 2m t 3m t
4m t 5m t 6m
• CD, MP3 a VIDEO CD
rychlé převíjení vpřed:
PLAY t 1M t 2M t 3M
rychlé převíjení vzad:
PLAY t 1m t 2m t 3m
Po nalezení požadovaného místa stiskněte H.
Sledování pomalého přehrávání
v režimu plynulého přehrávání (jen
disky DVD a VIDEO CD)
X během přehrávání, poté stiskněte
nebo y
Kdykoliv stisknete
nebo y, změní se
rychlost přehrávání takto:
• DVD
zpomalené přehrávání vpřed:
×0.6 ••N•*2 t 2 y t 3 y
zpomalené přehrávání vzad (s výjimkou
disků DVD-RW v režimu VR):
1
t2
t3
• VIDEO CD
jen zpomalené přehrávání vpřed:
1yt2yt3y
Běžné přehrávání obnovíte stisknutím H.
Opakované přehrávání předchozí scény
zhruba na 10 sekund v režimu plynulého
přehrávání*3 (Okamžité opakování)
REPLAY
Krátké rychlé přetočení aktuální scény
vpřed zhruba o 30 sekund v režimu
plynulého přehrávání*3*4
(Okamžité přetočení vpřed)
SKIP
Ukončení a vyjmutí disku
1
Z
* Jestliže uvedete přehrávač DVD do režimu pauzy na více než pět minut, přehrávač
DVD se automaticky zastaví.
*2 Rychlé nebo pomalé přehrávání se zvukem (viz odstavec „Rychlé nebo pomalé
přehrávání se zvukem (jen disky DVD)“ na str. 39)
*3 Platí jen pro nahrávky DVD VIDEO a DVD-RW/DVD-R a DWD+RW/DVD+R.
*4
SKIP můžete stisknout až 4krát. Můžete tak přetáčet rychle dopředu celkem až o
2 minuty.
38
Přehrávání disků
Tipy
• Funkce Okamžité opakování je užitečná, chcete-li znovu shlédnout scénu nebo dialog,
který vám uniknul.
• Funkce Okamžité přetáčení vpřed je užitečná, chcete-li přeskočit scénu, kterou
nechcete sledovat.
Poznámky
• Není reprodukován žádný zvuk s výjimkou následujících situací:
– normálního přehrávání
– během rychlého nebo pomalého přehrávání se zvukem
• Je-li nastaven efekt virtuálního prostorového zvuku, nelze přehrávat rychle ani
pomalu se zvukem.
• Podle způsobu nahrání disku CD, MP3 a VIDEO CD nemusí být možné vyvolat
rychlé přehrávání zpět.
• V některých scénách může být nemožné použít funkce okamžitého opakování nebo
okamžitého přetáčení vpřed.
• Přepínání mezi originálem (ORG) a seznamem nahrávek (PL) v rámci disku
nahraného v režimu VR je možné jen se zastaveným diskem. Stisknutím TOP MENU
přepínejte mezi ORG a PL.
Stisknutím M během přehrávání se spustí rychlé přehrávání.
Pomalé přehrávání lze vyvolat stisknutím X a poté stisknutím y během
přehrávání.
Základní funkce
Rychlé nebo pomalé přehrávání se zvukem (jen disky DVD)
Při rychlém nebo pomalém přehrávání aktuální scény lze poslouchat dialog
nebo zvuk.
Stisknutím H se provede návrat k normálnímu přehrávání.
Poznámky
• Během rychlého nebo pomalého přehrávání se zvukem nelze nastavit efekt
virtuálního prostorového zvuku. Je-li nastaven efekt virtuálního prostorového zvuku,
nelze navíc přehrávat rychle ani pomalu se zvukem.
• Během rychlého nebo pomalého přehrávání se zvukem nelze nastavit výstup DTS
zvuku.
Obnovení přehrávání aktuálního disku (obnovení přehrávání)
Přehrávač DVD si pamatuje místo, ve kterém jste zastavili disk, dokonce i v
případě, že jste přehrávač DVD přepnuli do pohotovostního režimu stisknutím
?/1.
K ukončení přehrávání stiskněte x během přehrávání.
1
H.
2 Stiskněte
Přehrávač DVD začne přehrávat od místa, kde jste v kroku 1 zastavili disk.
Tip
• Ke spuštění přehrávání od počátku disku stiskněte dvakrát x a poté stiskněte H.
pokračování
Přehrávání disků
39
Poznámky k přehrávání zvukových stop DTS* na disku CD
• Při přehrávání disků CD s kódováním DTS nevychází z analogových stereofonních
konektorů žádný zvuk. Aby nedošlo k možnému poškození zvukového signálu, je
třeba provést potřebná preventivní opatření v případech, kdy jsou analogové
stereofonní konektory přehrávače DVD připojeny k systému zesilovače.
• Chcete-li přehrávat zvukové stopy DTS, připojte nejdříve přehrávač DVD ke zvukové
komponentě s vestavěným dekodérem DTS. Přehrávač DVD přenáší signál DTS na
výstup pomocí konektoru DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL nebo OPTICAL) i v
případě, že je „DTS“ nastavena na „Vyp“ v menu „NASTAVENÍ AUDIA“ (str. 64);
to může mít neblahý vliv na Váš sluch nebo může dojít k poškození reproduktorů.
Poznámky k přehrávání disků DVD se zvukovými stopami DTS
• Výstup zvukových signálů DTS se provádí jen prostřednictvím konektoru DIGITAL
AUDIO OUT (COAXIAL nebo OPTICAL).
• Při přehrávání disku DVD se zvukovými stopami DTS nastavte v „DTS“ na „Zap“ v
menu „NASTAVENÍ AUDIA“ (str. 64). DTS audio tok nelze použít, je-li volba
„DTS“ nastavena na „Vyp“.
• Při připojení přehrávače ke zvukovému zařízení bez dekodéru DTS, „DTS“ v menu
„NASTAVENÍ AUDIA“ nenastavujte na „Zap“ (str. 64). Z reproduktorů by mohl
vycházet hlasitý zvuk, který by mohl mít neblahý vliv na Váš sluch nebo způsobit
poškození reproduktorů.
* „DTS“ a „DTS Digital Out“ jsou obchodní známky společnosti Digital Theater
Systems, Inc.
40
Přehrávání disků
Průvodce obrazovkovým displejem
Během přehrávání lze kontrolovat
informace o disku.
Zobrazený obsah se liší podle typu
přehrávaného disku.
Číselná
tlačítka
Základní funkce
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
DISPLAY
Během přehrávání stiskněte DISPLAY. Zobrazí se následující informace: typ
disku, číslo aktuálního titulu/stopy, číslo aktuální kapitoly, pozice počitadla,
jazyk hlasového výstupu, jazyk titulků a vlastní nastavení AV. Zkratka jazyka
viz odstavec „Jazyk zvuku/podtitulků disků DVD“ na str. 133.
Typ disku
Číslo aktuálního titul/skladby
Číslo aktuální kapitoly
Pozice počítadla
Jazyk hlasového výstupu
Jazyk podtitulků
Vlastní režim AV
N
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standard
V v B b 0 ~ 9
ENTER
Poznámka
• Položky informací disku nelze volit se zastaveným diskem.
pokračování
Průvodce obrazovkovým displejem
41
Přehrávání vybraného titulu/skladby nebo kapitoly
Pomocí tohoto menu přístroj umožňuje přehrávat
vybraný titul/skladbu nebo kapitoly.
tlačítek V/v během přehrávání
1 Stisknutím
vyberte požadovanou položku.
2 Stisknutím B/b změňte položku.
3 Stisknutím ENTER spustíte přehrávání.
DISPLAY nebo O RETURN
4 Stisknutím
vypnete zobrazení menu.
N
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standard
V v B b 0 ~ 9
ENTER
Na obrazovce přehrávání DVD se zobrazí ikona titulu/skladby nebo kapitoly a
za ní následuje aktuální číslo titulu/skladby nebo kapitoly a pozice počitadla.
Přehrávání od vybrané pozice počitadla titulů/skladeb
Pomocí tohoto menu přístroj umožňuje přehrávat od
požadované pozice počitadla titulu/skladby.
V/v během přehrávání vyberte ikonu
1 Stisknutím
počitadla pozice.
číselných tlačítek zadejte požadovanou
2 Pomocí
uplynulou dobu přehrávání aktuálního titulu/
skladby.
Stisknutím ENTER spustíte přehrávání.
3
DISPLAY nebo O RETURN
4 Stisknutím
vypnete zobrazení menu.
N
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Standard
V v B b 0 ~ 9
ENTER
Tip
• Informaci o pozici počitadla lze měnit (doba přehrávání nebo zbývající doba) pomocí
B/b (jen disky DVD a CD).
DVD
42
Indikace
Informace počítadla
T ∗ : ∗∗ : ∗∗
Uplynulá doba přehrávání aktuálního titulu
T– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
C ∗ : ∗∗ : ∗∗
Uplynulá doba přehrávání aktuální kapitoly
C– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
Průvodce obrazovkovým displejem
CD
Indikace
Informace počítadla
T ∗ : ∗∗ : ∗∗
Uplynulá doba přehrávání aktuální skladby
T– ∗ : ∗∗ : ∗∗
Zbývající doba přehrávání aktuální skladby
D ∗ : ∗∗ : ∗∗
Uplynulá doba přehrávání disku
D–∗ : ∗∗ : ∗∗
Zbývající doba přehrávání disku
Poznámky
• Podle disku se obsah displeje nemusí při ovládání měnit.
• Okénko displeje ukazuje i nadále dobu přehrávání, i když se změnila informace pozice
počitadla na obrazovkovém displeji.
• Zbývající čas aktuální skladby a disku se nemusí zobrazovat správně u disků CD s
kontrolou kopírování, u disků CD EXTRA nebo disků CD s obrázky z přebalu
zapsanými na disku atd.
1
1/3
1/36
T 0:01:09
ENG 5.1CH
ENG (3/5)
Základní funkce
Úprava obrazu při přehrávání (vlastní režim AV)
Videosignál z DVD nebo VIDEO CD disku (s vypnutou funkcí PBC) z
přehrávače lze upravit a získat tak požadovanou kvalitu obrazu. Vyberte si
nastavení, které nejlépe odpovídá programu, který právě sledujete.
Stisknutím V/v vyberte ikonu počitadla pozice.
N
Standard
V v B b
2 Stisknutím B/b změňte nastavení.
Nastavení
Nastavení videa
Nastavení zvuku
Dynamika2
Vytvoří dynamičtější obraz
než v nastavení Dynamika1
dalším zvýšením kontrastu
obrazu a intenzity barev.
Plný (modulovaný) zvuk s
ještě jasnějšími výškami a basy
než v nastavení Dynamika1.
Dynamika1
Vytvoří silný, dynamický
obraz zvýšením kontrastu
obrazu a intenzity barev.
Plný (modulovaný) zvuk s
čistými výškami a basy.
Standard
Vypnuto (výchozí nastavení)
Zobrazí standardní obraz.
Standardní zvuk.
Biograf1
Bílé barvy jsou jasnější a
černé barvy bohatší; roste
barevný kontrast.
Dynamický zvuk se silnými
basy.
Biograf2
Zdůrazňuje podrobnosti v
tmavých oblastech zvýšením
úrovně černé.
Dynamický zvuk s ještě
silnějšími basy než Biograf1.
Tip
• Při sledování filmu se doporučuje nastavení „Biograf1“ nebo „Biograf2“.
Průvodce obrazovkovým displejem
43
Uzamknutí přihrádky na disk
(dětský zámek)
Přihrádku na disk lze uzamknout, takže se
tato přihrádka neotevře nedopatřením.
SELECT DVD
Xx
Uzamčení přihrádky na disk
Je-li přehrávač DVD-VCR zapnutý, stiskněte současně x, X a SELECT DVD
na přístroji. V okénku displeje se objeví „LOCK“. Přihrádka na disk je
uzamčena.
Odemčení přihrádky na disk
Stiskněte současně x, X a SELECT DVD na přístroji. Přihrádka na disk je
odemčena.
Poznámky
• Jestliže přihrádku na disk uzamknete v okamžiku, kdy je odemčena, bude po uzavření
zamčena.
• Přihrádku na disk nelze uzamknout, je-li přehrávač DVD-VCR vypnutý. Je-li
přehrávač DVD-VCR zapnutý, lze uzamknout přihrádku na disk v režimu přehrávání
nebo v režimu zastavení.
44
Uzamknutí přihrádky na disk (dětský zámek)
Přehrávání videokazety
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• Nastavte televizor na videokanál tak,
aby se signál z přístroje zobrazil na
televizní obrazovce.
• Nastavte TV / DVD·VIDEO na
DVD·VIDEO; poté stiskněte SELECT
VIDEO a ovládejte tak videorekordér
(str. 10).
?/1
Z
TRACKING +/–
CLEAR
/
m/M y
Základní funkce
./>
X
x
H
DISPLAY
1
2
Vložte videokazetu.
Po vložení videokazety s odstraněnou
pojistkou nahrávání spustí
videorekordér automaticky její
přehrávání.
Stiskněte H.
Okénko displeje ukazuje
dobu přehrávání.
Jakmile se pásek dostane na
konec, začne se automaticky
převíjet na začátek.
Hodiny Minuty
Sekundy
pokračování
Přehrávání videokazety
45
Další funkce
Pro
Stiskněte
Ukončení přehrávání
x
Přerušení přehrávání∗
X
Pokračování v přehrávání po
přerušení
X nebo H
Převíjení pásku vpřed
M při zastaveném přístroji
Převíjení pásku vzad
m při zastaveném přístroji
Vysunutí videokazety
Z
* Jestliže uvedete videorekordér do režimu pauzy na více než 5 minut, videorekordér
automaticky obnoví přehrávání.
Vypnutí napájení během přetáčení (vypnutí při přetáčení)
Během přetáčení pásky stiskněte ?/1. Napájení se vypne, ale pásek se přetáčí i
nadále až do konce.
Přehrávání/vyhledávání různými rychlostmi
46
Režim přehrávání
Operace
Sledování obrazu
během rychlého převíjení
vpřed nebo vzad
Během rychlého převíjení vpřed držte stisknuté M.
Během převíjení vzad podržte stisknuté m.
Přehrávání vysokou
rychlostí
• Během přehrávání krátce stiskněte M nebo m.
Páska se bude nadále přehrávat pětinásobkem
normální rychlosti.
• Během přehrávání podržte stisknuté M nebo m.
Páska se bude nadále přehrávat pětinásobkem
normální rychlosti. Jakmile tlačítko uvolníte, obnoví
se běžné přehrávání.
Zpomalené přehrávání*1
Během pauzy stiskněte y.
Opakované přehrávání
předchozí scény v režimu
plynulého přehrávání*2
(Okamžité opakování)
Během přehrávání stiskněte
REPLAY.
Krátké rychlé přetočení
aktuální scény vpřed zhruba
o 30 sekund v režimu
plynulého přehrávání*3
(Okamžitý přeskok)
Během přehrávání stiskněte
SKIP.
Přehrávání různými
rychlostmi
(Rychlé přehrávání)
Během přehrávání stiskněte .nebo >. Rychlost
přehrávání lze měnit následovně.
REW*4 y –PLAY2 y –PLAY y –SLOW y
STILL y SLOW y PLAY y PLAY2 y FF*5
Přehrávání videokazety
*1 Rychlost zpomaleného přehrávání lze změnit stisknutím M nebo m.
*2 Na 10 sekund v režimu SP nebo LP, na 15 sekund v režimu EP
*3
SKIP můžete stisknout až 4krát. Můžete tak přetáčet rychle dopředu celkem až o
2 minuty.
*4 V okénku displeje bliká indikace „REW“.
*5 V okénku displeje bliká indikace „FF“.
Obnovení běžného přehrávání
Stiskněte H.
Nastavení systému barev
Jestliže je přehrávaný obraz bez barvy a nebo se během přehrávání objevují
pruhy nastavte „Systém barev“ v menu „UŽIVAT. NASTAV.“ tak, aby
odpovídal systému, ve kterém byla videokazeta nahrána (str. 115). (Běžně
nastavte tuto položku na „Autom.“.)
K zobrazení počitadla na televizní obrazovce stiskněte DISPLAY během
normálního přehrávání.
Základní funkce
Použití počítadla času
Stiskněte CLEAR v místě na pásku, které budete chtít později nalézt.
Počítadlo v okěnku displeje se nastaví na „0:00:00“.
Tip
• Upravte obraz pomocí tlačítek TRACKING +/–, jestliže se:
– během zpomaleného přehrávání objeví na obraze pruhy.
– během pauzy objeví v horní nebo dolní časti obrazu pruh.
– během pauzy obraz chvěje.
pokračování
Přehrávání videokazety
47
Poznámky
• Na tomto videorekordéru lze přehrávat i pásky nahrané v režimu LP na jiných
videorekordérech, ale nelze u nich zaručit kvalitu obrazu.
• Při každém novém vložení videokazety se počitadlo vynuluje „0:00:00“.
• Počitadlo přestane počítat v místech bez nahrávky.
• V závislosti na typu Vašeho televizoru může při přehrávání kazety nahrané v systému
NTSC dojít k následujícímu:
– Černobílé přehrávání obrazu.
– Chvění obrazu.
– Obraz se neobjeví na televizní obrazovce.
– Na televizní obrazovce se objeví horizontální černé pruhy.
– Intenzita barev kolísá.
• Po uplynutí deseti hodin se počitadlo v okénku displeje vrátí na hodnotu „0:00:00“ a
počítání začíná znovu.
• Při přehrávání různými rychlostmi se výstup zvuku neprovádí.
• Při přehrávání vysokou rychlostí směrem vzad může být obraz rušen.
• Při přehrávání videokazety lze zobrazit menu nastavení, ale funkce dálkového
ovladače se automaticky přepnou na ovládání DVD. Stisknutím SET UP opustíte
menu.
• Při přehrávání videa nepřehrávejte současně disk.
• Obraz se vrátí ze zpětného zpomaleného přehrávání na běžné přehrávání během
30 sekund.
48
Přehrávání videokazety
Záznam televizních programů
Dříve než začnete...
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• Volič vstupního kanálu televizoru
nastavte tak, aby se signál z přehrávače
zobrazil na televizní obrazovce.
• Nastavte TV / DVD·VIDEO na
DVD·VIDEO; poté stiskněte SELECT
VIDEO a ovládejte tak videorekordér
(str. 10).
• Pro provádění záznamu z dekodéru
dekodér zapněte.
• Zajistěte, aby byl pásek delší, než
celkový čas záznamu.
Z
SELECT DVD
PROG +/–
Číselná
tlačítka
-/-INPUT
SELECT
SP/LP
x
H
Základní funkce
z REC
DISPLAY
1
Vložte videokazetu s nepoškozenou
ochrannou pojistkou.
pokračování
Záznam televizních programů
49
2
• PROG/
TRACKING
INPUT
SELECT
3
SP / LP
4
REC
• Pro záznam běžného kanálu stiskněte PROG +/– až se v okénku
displeje objeví číslo požadované předvolby.
• Pro záznam z dekodéru nebo jiného zdroje připojeného k jednomu
nebo více vstupům LINE stiskněte INPUT SELECT až se v okénku
displeje objeví připojená linka.
Stiskněte SP/LP pro zvolení rychlosti pásku, SP nebo LP.
LP (dlouhé přehrávání) poskytuje dvojnásobnou dobu záznamu v
porovnání s režimem SP. Režim SP (standardní přehrávání) však
poskytuje lepší kvalitu obrazu i zvuku.
Stiskněte z REC pro zahájení záznamu.
V okénku displeje se červeně rozsvítí indikátor záznamu.
Indikace záznamu
Zastavení záznamu
Stiskněte x.
50
Záznam televizních programů
Kontrola času zbývajícího do konce pásku
Stiskněte DISPLAY třikrát. Se zobrazeným displejem znovu stiskněte
DISPLAY a zkontrolujte zbývající čas.
STEREO
PAL
AUTOM.
PR 1
BBC 1
SP
ZBYTEK
0 :00 :22
1 :46
Počítadlo času
Zbývající délka pásky
Pro obdržení přesné hodnoty času zbývajícího do konce pásku zajistěte, aby
položka „Volba pásku“ v menu „NASTAV. VIDEO“ byla nastavena podle typu
videokazety, kterou používáte (str. 110).
Maximální doba záznamu
SP
LP
E-180
3 hod
6 hod
E-240
4 hod
8 hod
E-260
4 hod 20 min
8 hod 40 min
E-300
5 hod
10 hod
Základní funkce
Délka pásky
Sledování jiného televizního programu během záznamu
televizor připojen k videorekordéru pomocí připojení A/V, nastavte
1 Je-li
televizor na anténní vstup; jinak tento krok přeskočte.
2 Na televizoru vyberte jiný kanál.
Sledování DVD během nahrávání
1 Stiskněte SELECT DVD a ovládejte tak přehrávač DVD.
2 Stiskněte Z a požadovaný disk vložte do přihrádky na disk.
H.
3 Stiskněte
Přihrádka na disk se uzavře a přehrávač DVD začne disk přehrávat.
Televizní obrazovka se automaticky změní na zobrazení přehrávaného
obsahu disku DVD.
pokračování
Záznam televizních programů
51
Nahraný pásek
Abyste zabránili nechtěnému
vymazání záznamu, vylomte
ochrannou pojistku podle obrázku.
Při dalším nahrávání na
videokazetu přelepte vzniklý otvor
lepicí páskou.
Ochranná pojistka
Tipy
• K výběru programové pozice lze použít číselná tlačítka na dálkovém ovladači. Chceteli zadat dvojciferné číslo, stiskněte -/-- (zadání desítek) a poté požadované dvě číslice.
• Jestliže připojíte další přístroj do konektorů LINE, lze zvolit vstupní signál pomocí
tlačítka INPUT SELECT nebo PROG +/–.
• Informace zobrazující informace o pásku se objeví na televizní obrazovce, avšak tato
informace nebude na pásek zaznamenána.
• Nechcete-li během provádění záznamu sledovat televizor, lze jej vypnout. Při
používání dekodéru vždy zajistěte, aby byl zapnut.
Poznámky
• Střídají-li se na pásku záznamy v obou systémech PAL (MESECAM) i NTSC, údaj na
počítadle času nebude správný. Tato chyba je způsobena rozdílem mezi počítacími
cykly těchto dvou videosystémů.
• Při nahrávání programu PAY-TV/Canal Plus nelze sledovat jiný program PAY-TV/
Canal Plus.
• Zbývající délka pásku nemusí být uvedena přesně u krátkých pásků jako T-20 nebo
T-30 nebo u pásků nahraných v režimu LP.
• Čas zbývající do konce pásku je udáván pouze v přibližných hodnotách.
• Čas zbývající do konce pásku se zobrazí přibližně 30 sekund po spuštění přehrávání.
• Přístroj neumožňuje nahrávat DVD na videokazetu.
• Ke sledování televizního programu během nahrávání videa zastavte přehrávání disku.
52
Záznam televizních programů
Časovaný záznam televizních programů
Současně lze přednastavit až šest
programů.
?/1
Dříve než začnete...
• Zkontrolujte, zda jsou hodiny přístroje
DVD-VCR nastaveny správně.
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• Volič vstupního kanálu televizoru
nastavte tak, aby se signál z přehrávače
zobrazil na televizní obrazovce.
• Nastavte TV / DVD·VIDEO na
DVD·VIDEO; poté stiskněte SELECT
VIDEO a ovládejte tak videorekordér
(str. 10).
• Jestliže používáte dekodér, zapněte ho.
• Vložte videokazetu s nepoškozenou
ochrannou pojistkou. Zajistěte, aby byl
pásek delší, než celkový čas záznamu.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
SET UP
Číselná tlačítka
TIMER
Základní funkce
1
SELECT VIDEO
INPUT
SELECT
x
V/v/B/b
ENTER
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(TIMER) a
stiskněte ENTER. Naprogramování
časovače lze zobrazit také stisknutím
tlačítka TIMER.
ENTER
Objeví se menu programování časovače.
PR DEN
V v B b
START STOP SPEED V/P
SET UP
SUBTITLE/
TIMER
pokračování
Časovaný záznam televizních programů
53
2
ENTER
Nastavte předvolbu, datum, počáteční a
konečný čas, rzchlost pásku a funkci
VPS/PDC*:
PR DEN
START STOP SPEED V/P
1 Stiskněte b abyste postupně zvolili
každou z položek.
2 Stiskněte V/v pro nastavení
V v B b
CLEAR
SET UP
jednotlivých položek.
Pro opravu nastavení stiskněte B tak, abyste se vrátili na požadované
nastavení a opravte jej.
INPUT
SELECT
• Záznam stejného programu každý den nebo každý týden ve stejný
den viz odstavec „Denní/týdenní záznam“ na str. 54.
• Abyste mohli využívat funkci VPS/PDC*, nastavte „V/P“ na „Zap“.
Podrobnosti o funkci VPS/PDC* viz odstavec „Časovaný záznam se
signály VPS/PDC (pouze u SLV-D970P N)“ na str. 55.
• Pro záznam z dekodéru nebo jiného zdroje připojeného k jednomu
nebo více vstupům LINE stiskněte INPUT SELECT pro zobrazení
připojené linky v položce „PR“.
* pouze u SLV-D970P N
3
Stisknutím ENTER potvrďte nastavení.
ENTER
4
K zadání jiného nastavení stisknutím V/v vyberte další řádek a
zopakujte krok 2.
Stisknutím ENTER potvrďte všechna nastavení.
ENTER
5
Přístroj DVD-VCR vypněte stisknutím ?/1.
V okénku displeje se objeví indikace
a videorekordér se uvede do
režimu pohotovosti časovaného záznamu.
Pro záznam z dekodéru nebo jiného externího zdroje ponechte
připojený přístroj zapnut.
Zastavení záznamu
K zastavení videorekordéru během záznamu stiskněte SELECT VIDEO a
poté stiskněte x.
Denní/týdenní záznam
V kroku 2 výše stiskněte v tak, abyste zvolili konfiguraci záznamu. Při každém
stisknutí v se indikace mění, jak je ukázáno níže. Stiskněte V pro změnu
indikace v opačném pořadí.
dnes t DEN t PO~SO t PO~PÁ t T-SO (každá sobota) .....
t T-NE (každá neděle) t 1 měsíc později t (odpočet data) t dnes
54
Časovaný záznam televizních programů
Použití funkce automatického nastavení rychlosti pásku
V kroku 2 výše stiskněte v tak, abyste zvolili „Autom.“. Provádíte-li záznam
programu v režimu SP a zbývající délka pásku je kratší než čas potřebný pro
záznam, záznamová rychlost pásku se automaticky změní na režim LP.
Vezměte na vědomí, že dojde k určitým poruchám obrazu, když je změněna
rychlost pásku. Aby tato funkce pracovala správně, musí být nastavení „Volba
pásku“ v menu „NASTAV. VIDEO“ přesné (str. 110).
Časovaný záznam se signály VPS/PDC (pouze u SLV-D970P N)
Některé vysílací systémy přenášejí společně s televizními programy také
signály VPS nebo PDC. Tyto signály zaručují, že Vaše časované záznamy jsou
provedeny správně, i když dojde ke zpoždění vysílání, dřívějšímu začátku nebo
k přerušení vysílání.
Abyste mohli používat funkci VPS/PDC, nastavte v kroku 2 výše „V/P“ na
„Zap“. Pro zdroj připojený k jednomu nebo více vstupům LINE lze funkci
VPS/PDC použít také.
Poznámky
• Při nastavení časovače pomocí signálů VPS/PDC* zadejte počáteční časy (časy VPS)
přesně tak, jak je uvedeno v rozvrhu televizních programů. Pokud tak neučiníte,
nebude funkce VPS/PDC* pracovat.
• Jestliže je VPS/PDC* signál příliš slabý nebo jej vysílací stanice přestane vysílat,
videorekordér spustí záznam v nastavený čas bez použití funkce VPS/PDC*.
• Pro časovaný záznam satelitního programu je funkce VPS/PDC* automaticky
vypnuta.
• Není-li ve videorekordéru vložena žádná kazeta, potom při stisknutí ?/1 začne v
okénku displeje blikat indikace .
* pouze u SLV-D970P N
Základní funkce
Tipy
• Pro nastavení linkového vstupu video zdroje lze také použít tlačítko INPUT SELECT.
• Kontrola, změna nebo zrušení nastavení programu viz odstavec „Kontrola/změna/
zrušení nastavení časovače“ na str. 56.
Sledování jiného televizního programu po nastavení časovače
televizor připojen k videorekordéru pomocí připojení A/V, nastavte
1 Je-li
televizor na anténní vstup; jinak tento krok přeskočte.
2 Na televizoru vyberte jiný kanál.
Tipy
• Jestliže se zobrazí indikátor , znamená to, že videorekordér právě nahrává tento
program.
• Zatímco videorekordér nahrává, lze provádět následující operace:
– Vynulovat počítadlo (str. 47).
– Zobrazit informaci o pásku na televizní obrazovce (str. 51).
Časovaný záznam televizních programů
55
Kontrola/změna/zrušení nastavení
časovače
Dříve než začnete...
• Zkontrolujte, zda jsou hodiny přístroje
DVD-VCR nastaveny správně.
• Zapněte přístroj DVD-VCR a televizor.
• Volič vstupního kanálu televizoru
nastavte tak, aby se signál z přehrávače
zobrazil na televizní obrazovce.
• Nastavte TV / DVD·VIDEO na
DVD·VIDEO; poté stiskněte SELECT
VIDEO a ovládejte tak videorekordér
(str. 10).
• Jestliže používáte dekodér, zapněte ho.
• Vložte videokazetu s nepoškozenou
ochrannou pojistkou. Zajistěte, aby byl
pásek delší, než celkový čas záznamu.
• Je-li přehrávač DVD v režimu
přehrávání, nelze zobrazit menu
nastavení. Zastavte přehrávání DVD.
1
SET UP
ENTER
SUBTITLE/
TIMER
2
Stiskněte tlačítko SET UP, poté stisknutím
tlačítek V/v vyberte
(TIMER) a
stiskněte ENTER. Naprogramování
časovače lze zobrazit také stisknutím
tlačítka TIMER.
• Chcete-li změnit nastavení, přejděte
k následujícímu kroku.
• Jestliže nepotřebujete měnit dané
nastavení, stisknutím SET UP opustíte
menu.
Stisknutím V/v vyberte nastavení, které
chcete změnit nebo zrušit.
ENTER
CLEAR
• Ke změně nastavení stisknutím B/b
vyberte položku, kterou chcete měnit, a
stisknutím V/v ji změňte.
• Pro zrušení nastavení stiskněte CLEAR.
56
Kontrola/změna/zrušení nastavení časovače
CLEAR
SET UP
TIMER
V/v/B/b
ENTER
PR DEN
START STOP SPEED V/P
3 5 PO 30 2 0 :0 0 21 : 0 0
2 0 ST 02 2 2 : 0 0 23 : 3 0
6 0 ÚT 30 2 0 :3 0 22 : 0 0
SP Vyp
LP Vyp
Auto Vyp
V v B b ENTER
SET UP
PR DEN
START STOP SPEED V/P
3 5 PO 30 2 0 :0 0 21 : 0 0
2 0 ST 2 2 2 : 0 0 23 : 3 0
6 0 ÚT 1 2 0 :3 0 22 : 0 0
SP Vyp
LP Vyp
Auto Vyp
V v B b ENTER
SET UP
CLEAR
3
Stisknutím ENTER potvrďte nastavení.
ENTER
4
Stisknutím ENTER potvrďte všechna nastavení.
ENTER
Zbývají-li nastavení určená k časovanému záznamu, vypněte
videorekordér, abyste jej vrátili do režimu pohotovosti časovaného
záznamu.
Pro záznam z dekodéru nebo jiného externího zdroje ponechte
připojený přístroj zapnuto.
Program 1
přibližně 20 sekund
Program 2
nebude zaznamenáno
Základní funkce
Jestliže se doby časovaného záznamu překrývají
Přednost má program, který začíná dříve, zatímco záznam druhého programu
začne až po ukončení záznamu prvního programu. Začínají-li dva programy
současně, přednost má ten, který je v menu uveden jako první.
Program 1
Program 2
nebude zaznamenáno přibližně 20 sekund
Kontrola/změna/zrušení nastavení časovače
57
Rozšířené zapojení
Připojení přijímače A/V
A Tento způsob zapojení použijte, jestliže je přijímač A/V vybaven
dekodérem Dolby* Surround (Pro Logic) a třemi až šesti
reproduktory
Efekty Dolby Surround můžete vychutnávat jedině při přehrávání zvuku v
režimu Dolby Surround nebo při přehrávání disků s vícekanálovým zvukem
(Dolby Digital).
∗ Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“, „Pro Logic“ a
symbol dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
DVD-VCR
A
Zvukový kabel (není součástí příslušenství)
(červený)
R
AUDIO
L
(bílý)
VIDEO
do OUT AUDIO L/R
(bílý)
l : Směr přenosu signálu
(červený)
do vstupu zvuku
[Reproduktory]
[Reproduktory]
Zesilovač (přijímač) s dekodérem
zvuku Dolby Surround
Zadní (L)
Zadní (P)
Subwoofer
58
Připojení přijímače A/V
Přední (L)
Centrální
Přední (P)
B Tento způsob zapojení použijte, jestliže je přijímač A/V vybaven
dekodérem Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS*, konektorem
digitálního vstupu a šesti reproduktory
Toto zapojení umožňuje využívat dekodér Dolby Digital, MPEG audio nebo
DTS zesilovače (přijímače) AV. Pomocí tohoto přehrávače nelze používat
prostorové zvukové efekty. Musíte provést zapojení pomocí B-1 a B-2 .
∗ „DTS“ a „DTS Digital Out“ jsou obchodní známky společnosti Digital Theater Systems, Inc.
DVD-VCR
B-1
(červený)
Zvukový kabel
(není součástí příslušenství)
R
B-2
COAXIAL
DIGITAL
AUDIO OUT
OPTICAL
AUDIO
(bílý)
a
VIDEO
nebo
do OUT AUDIO L/R
Koaxiální digitální
kabel (není součástí
příslušenství)
l : Směr přenosu signálu
(bílý)
(červený)
do DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL nebo OPTICAL)
Optický digitální
kabel (není součástí
příslušenství)
Před zapojením
sejměte kryt
konektoru
Rozšířené zapojení
L
do koaxiálního nebo
optického digitálního
vstupu
do vstupu zvuku
[Reproduktory]
[Reproduktory]
Zesilovač (přijímač) AV s dekodérem
Zadní (L)
Subwoofer
Zadní (P)
Přední (L)
Centrální
Přední (P)
Poznámka
• Po skončení zapojení si zkontrolujte, zda jste v menu „NASTAVENÍ AUDIA“
nastavili „Dolby Digital“ na „Dolby Digital“ a „DTS“ na „Zap“ (str. 63). Jestliže je
zesilovač (přijímač) AV vybaven funkcí dekodéru zvuku MPEG, v menu
„NASTAVENÍ AUDIA“ nastavte „MPEG“ na „MPEG“ (str. 63). Jinak z
reproduktorů nebude vycházet žádný nebo velmi hlasitý zvuk.
Připojení přijímače A/V
59
Zapojení S-Videa/komponentního videa
Jestliže používáte zapojení S-VIDEO/komponentní video, připojte zvukové kanály
prostřednictvím konektorů OUT AUDIO L/R nebo prostřednictvím konektoru
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL – optický – nebo COAXIAL - koaxiální).
A Toto zapojení použijte, jestliže je televizor vybaven vstupním
konektorem S-VIDEO
Připojte kabel S-VIDEO (není součástí příslušenství). Dosáhnete tak vysoké
kvality obrazu.
DVD-VCR
l : Směr přenosu signálu
(Pouze DVD)
Televizor
nebo
Zvukový kabel
(není součástí
příslušenství)
nebo
Koaxiální
digitální kabel
(není součástí
příslušenství)
do vstupu zvuku
Kabel S-VIDEO
(není součástí
příslušenství)
INPUT
S VIDEO
Optický digitální
kabel (není součástí
příslušenství)
Před zapojením
sejměte kryt
konektoru
do koaxiálního nebo
optického
digitálního vstupu
Televizor nebo zesilovač AV (přijímač)
Poznámky
• K zobrazení obrazů z konektoru S-VIDEO „DVD S-Video Out“ nastavte v menu
„NASTAV. OBRAZOVKY“ na „Zap“ (str. 66).
• Zapojení pomocí konektoru S-VIDEO OUT platí jen pro přehrávač DVD.
60
Zapojení S-Videa/komponentního videa
B Toto zapojení použijte, jestliže je televizor vybaven vstupními
konektory komponentního videa
Televizor připojte prostřednictvím konektorů výstupu komponentního videa
COMPONENT VIDEO OUT. Použijte komponentní video kabel (není
součástí příslušenství) nebo tři video kabely (nejsou součástí příslušenství)
stejného druhu a délky. Dosáhnete tak přesné reprodukce barev a vysoké
kvality obrazu.
Informace o zapojení zvuku viz strana 58.
DVD-VCR
(zelený)
(modrý)
(červený)
Kabel komponentního videa
(není součástí příslušenství)
Rozšířené zapojení
Televizor
(zelený)
(modrý)
(červený)
l : Směr přenosu signálu
(Pouze DVD)
Jestliže televizor přijímá signály v progresivním formátu (525P/625P), musíte
použít toto zapojení a poté nastavit v menu obrazovkového nastavení
„NASTAV. OBRAZOVKY“ možnost „Progressive“ na „Zap“ (str. 68).
Jestliže DVD přehrávač vysílá signály v progresivním formátu, rozsvítí se
kontrolka PROGRESSIVE oranžově.
Indikátor progresivního režimu PROGRESSIVE
pokračování
Zapojení S-Videa/komponentního videa
61
Poznámky
• Zapojení pomocí konektoru COMPONENT VIDEO OUT platí jen pro přehrávač
DVD.
• Upozorňujeme spotřebitele, že ne všechny televizory s vysokým rozlišením jsou
s tímto produktem plně kompatibilní a výsledkem může být zobrazení zkresleného
obrazu. V případě problémů s obrazem s progresivním skenováním se doporučuje
přepnout připojení na výstup se standardním rozlišením. Máte-li otázky ke
kompatibilitě vaší televizní sady Sony s tímto DVD přehrávačem, obraťte se laskavě
na naše zákaznické servisní středisko.
62
Zapojení S-Videa/komponentního videa
Nastavení a doladění DVD
Nastavení audia
„Nastavení audia“ umožňuje nastavit
zvuk v souladu s podmínkami přehrávání
a zapojení.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
SET UP
Je-li přehrávač DVD v režimu zastavení,
stiskněte SET UP; poté stisknutím V/v
vyberte
(DVD) a stiskněte ENTER.
Stisknutím V/v vyberte „Nastavení audia“
a poté stiskněte ENTER.
ENTER
Nastavení jazyka
Nastavení audia
Nastavení obrazovky
Nadřazené nastav.
V v
ENTER
2
NASTAVENÍ DVD
RETURN
SET UP
NASTAVENÍ AUDIA
Dolby Digital
MPEG
DTS
Audio DRC
V v B b
3
ENTER
Nastavení a doladění DVD
1
[ D-PCM ]
[ PCM ]
[ Vyp ]
[ Standardní ]
RETURN
SET UP
Stisknutím V/v vyberte ze zobrazeného seznamu položku nastavení:
„Dolby Digital“, „MPEG“, „DTS“ nebo „Audio DRC“.
ENTER
pokračování
Nastavení audia
63
4
Stisknutím B/b vyberte položku.
ENTER
5
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
Volby v menu
• Dolby Digital
Vybírá typ signálu Dolby Digital.
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
D-PCM
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen ke zvukovému
zařízení, které neobsahuje vestavěný dekodér Dolby Digital.
Dolby Digital
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen ke zvukovému
zařízení, které obsahuje vestavěný dekodér Dolby Digital.
• MPEG
Vybírá typ zvukového signálu MPEG.
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
PCM
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen ke zvukovému
zařízení, které neobsahuje vestavěný dekodér MPEG. Jestliže
přehráváte zvukové stupy MPEG, výstup zvukových signálů
se provádí prostřednictvím konektoru DIGITAL AUDIO
OUT (OPTICAL nebo COAXIAL).
MPEG
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen ke zvukovému
zařízení, které obsahuje vestavěný dekodér MPEG.
• DTS
Vybírá, zda se provede výstup signálu DTS.
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
64
Vyp
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen ke zvukovému
zařízení, které neobsahuje vestavěný dekodér DTS.
Zap
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen ke zvukovému
zařízení, které obsahuje vestavěný dekodér DTS.
Nastavení audia
• Audio DRC (Dynamic Range Control)
Při přehrávání disků DVD, které odpovídají formátu „Audio DRC“ zajistí čistý
zvuk při snížené hlasitosti. Tím se ovlivní výstup z následujících konektorů:
– konektory OUT AUDIO L/R
– konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) jen v
případě, že „Dolby Digital“ je nastavena na „D-PCM“.
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
Standardní
Běžně zvolte tuto pozici.
Širokoúhlý režim
Vzbuzuje dojem jako při návštěvě živého představení.
Poznámky
• Jestliže připojíte zařízení, jež neodpovídá vybranému zvukovému signálu, z
reproduktorů bude vycházet hlasitý zvuk (nebo žádný zvuk), který by mohl mít
neblahý vliv na váš sluch nebo způsobit poškození reproduktorů.
• U zvuku s dvojnásobnou rychlostí v režimu LinearPCM se může objevit šum. Nejedná
se o závadu.
• Jestliže nastavíte „DTS“ na „Zap“, nemůžete zvolit prostorové nastavení (str. 87).
• Během rychlého nebo pomalého přehrávání se zvukem nelze nastavit výstup DTS
zvuku (str. 39).
Nastavení a doladění DVD
Nastavení audia
65
Nastavení obrazovky
„Nastavení obrazovky“ umožňuje
nastavit obrazovku v souladu s
podmínkami přehrávání a zapojení.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Je-li přehrávač DVD v režimu zastavení,
stiskněte SET UP; poté stisknutím V/v
vyberte
(DVD) a stiskněte ENTER.
Nastavení jazyka
Nastavení audia
Nastavení obrazovky
Nadřazené nastav.
V v
ENTER
2
NASTAVENÍ DVD
Stisknutím V/v vyberte „Nastavení
obrazovky“ a poté stiskněte ENTER.
ENTER
ENTER
SET UP
NASTAV.OBRAZOVKY
RETURN
SET UP
Stisknutím V/v vyberte ze zobrazeného seznamu položku nastavení:
„Typ TV“, „DVD LINE1 RGB Out“, „DVD S-Video Out“, nebo
„DVD Component Out“.
Nastavení „Progressive“ viz na str. 68.
66
RETURN
[ 4:3 Letter Box ]
Typ TV
[ Vyp ]
DVD LINE1 RGB Out
[ Zap ]
DVD S-Video Out
[ Zap ]
DVD Component Out
[ Vyp ]
Progressive
V v B b
3
ENTER
Nastavení obrazovky
4
Stisknutím B/b vyberte položku.
ENTER
5
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
Volby v menu
• Typ TV
Vybírá poměr stran připojeného televizoru (standardní 4:3 nebo širokoúhlý).
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
Tuto možnost vyberte, je-li přístroj připojen k televizoru s
obrazovkou o poměru stran 4:3. Zobrazí širokoúhlý obraz s
pásy na horní a dolní části obrazovky.
4:3 Pan Scan
Tuto možnost vyberte, je-li přístroj připojen k televizoru s
obrazovkou o poměru stran 4:3. Automaticky zobrazí
širokoúhlý obraz na celé ploše obrazovky a ořízne části
obrazu, které se na obrazovku nevejdou.
16:9
Tuto možnost vyberte, je-li přístroj připojen k širokoúhlému
televizoru s funkcí širokoúhlého zobrazení.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
• DVD LINE1 RGB Out
Vybírá způsob výstupu videosignálu z konektoru LINE-1 (EURO AV) na
zadní straně přehrávače.
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
Vyp
Tuto volbu vyberte k potlačení výstupu signálů RGB.
Zap
Vyberte k výstupu signálů RGB.
Nastavení a doladění DVD
4:3 Letter Box
• DVD S-Video Out
Rozhoduje o tom, zda se provede výstup signálu S-Videa z konektoru
S-VIDEO OUT na zadní straně přehrávače.
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
Zap
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen k televizoru,
který je vybaven vstupním konektorem S-VIDEO.
Vyp
Tuto možnost vyberte, je-li přehrávač připojen k televizoru,
který není vybaven vstupním konektorem S-VIDEO.
pokračování
Nastavení obrazovky
67
• DVD Component Out
Rozhoduje o tom, zda se provede výstup komponentního signálu DVD
z výstupního konektoru DVD komponentního signálu na zadní straně
přehrávače.
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
Zap
Vyp
Chcete-li signál komponentního výstupu DVD, vyberte tuto
možnost.
Nechcete-li signál komponentního výstupu DVD, vyberte
tuto možnost.
Poznámky
• Nastavení přehrávání uložená na disku mají přednost před nastavením menu „DVD
SETUP“ a ne všechny popsané funkce musí pracovat.
• Podle nastavení DVD VIDEA se může automaticky vybrat možnost „4:3 Letter Box“
namísto „4:3 Pan Scan“ a naopak.
• Zapojení pomocí konektoru S-VIDEO OUT platí jen pro přehrávač DVD.
• Jestliže vyberete možnost „Zap“ u volby „DVD LINE1 RGB Out“, volba „DVD SVideo Out“ a „DVD Component Out“ se automaticky nastaví na možnost „Vyp“.
• Jestliže vyberete možnost „Zap“ u volby „DVD LINE1 RGB Out“, výstup signálů
„DVD S-Video Out“ a „DVD Component Out“ neprobíhá správně.
• Jestliže vyberete možnost „Zap“ u volby „DVD S-Video Out“ a volby „DVD
Component Out“, možnost „DVD LINE1 RGB Out“ se automaticky nastaví na
možnost „Vyp“.
• Jestliže vyberete možnost „Zap“ u volby „Progressive“, „DVD LINE1 RGB Out“ a
„DVD S-Video Out“ se automaticky nastaví na možnost „Vyp“.
Nastavení možnosti „Progressive“
Jestliže váš televizor přijímá signály v progresivním formátu (525P/625P),
dosáhnete přesné reprodukce barev a vysoké kvality obrazu.
kroky 1 a 2 na str. 66, poté stisknutím
1 Proveďte
V/v vyberte „Progressive“.
NASTAV.OBRAZOVKY
[ 4:3 Letter Box ]
Typ TV
[ Vyp ]
DVD LINE1 RGB Out
[ Zap ]
DVD S-Video Out
[ Zap ]
DVD Component Out
[ Vyp ]
Progressive
V v B b
Stisknutím B/b a vyberte možnost „Zap“ a poté
2 stiskněte
ENTER.
RETURN
NASTAV.OBRAZOVKY
[ 4:3 Letter Box ]
Typ TV
[ Vyp ]
DVD LINE1 RGB Out
[ Zap ]
DVD S-Video Out
[ Zap ]
DVD Component Out
[ Zap ]
Progressive
V v B b ENTER RETURN
68
Nastavení obrazovky
SET UP
SET UP
3 Řiďte se pokyny na obrazovce.
1 Ověřte si, zda je váš televizor schopen
progresivního skenování (525P/625P).
NASTAV.OBRAZOVKY
Výstup progresivního skenování
1) Propojte pomocí konektorů
výstupu komponentního videa.
2) Vyberte [OK] a otestujte svůj videosignál.
3) Jestliže se videosignál zobrazuje
správně, je zapojení videa hotovo.
2 Proveďte zapojení pomocí konektorů výstupu
komponentního videa (červený/zelený/modrý
konektor).
Viz „Toto zapojení použijte, jestliže je
televizor vybaven vstupními konektory
komponentního videa“ na str. 61.
OK
B b
STORNO
ENTER RETURN
SET UP
NASTAV.OBRAZOVKY
TESTOVACÍ OBRAZOVKA
3 Stisknutím B/b vyberte [OK] a otestujte svůj
videosignál.
NASTAV.OBRAZOVKY
Je-li obraz v pořád ku,
stiskněte [ENTER].
Je-li obraz zkreslený,
stiskněte [RETURN].
Deaktivace
Stiskněte [PAUSE] na přístroji příbližně
na 5 sekund.
ENTER
se videosignál zobrazuje správně, je
4 Jestliže
zapojení videa hotovo. Stiskněte tlačítko
ENTER.
5
Je-li obraz zkreslený, stiskněte O RETURN
(Návrat).
Zkontrolujte připojení (str. 61).
Stisknutím SET UP opustíte menu.
NASTAV.OBRAZOVKY
[ 4:3 Letter Box ]
Typ TV
[ Vyp ]
DVD LINE1 RGB Out
[ Vyp ]
DVD S-Video Out
[ Zap ]
DVD Component Out
[ Zap ]
Progressive
V v B b
RETURN
SET UP
Tip
• Nastavení „Progressive“ lze zrušit v režimu zastavení stisknutím tlačítka X na přístroji
na dobu nejméně 5 sekund nebo výběrem možnosti „Vyp“ v kroku 2.
Poznámka
• Je-li DVD přehrávač připojen k televizoru, který nedokáže přijímat signál
v progresivním formátu a vyberete-li progresivní signál, kvalita obrazu se zhorší.
V takovém případě nastavte „Progressive“ na „Vyp“.
Nastavení obrazovky
Nastavení a doladění DVD
Indikátor PROGRESSIVE se rozsvítí oranžově.
RETURN
69
Nastavení jazyka displeje nebo zvukové
stopy
Přístroj umožňuje nastavit různé jazyky
menu disku, zvukové stopy nebo podtitulků.
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Je-li přehrávač DVD v režimu zastavení,
stiskněte SET UP; poté stisknutím V/v
vyberte
(DVD) a stiskněte ENTER.
V v
ENTER
2
ENTER
NASTAVENÍ DVD
Nastavení jazyka
Nastavení audia
Nastavení obrazovky
Nadřazené nastav.
Stisknutím V/v vyberte „Nastavení jazyka“
a poté stiskněte ENTER.
Objeví se menu „NASTAVENÍ JAZYKA“.
Nastavení jazyka displeje nebo zvukové stopy
RETURN
SET UP
NASTAVENÍ JAZYKA
Menu DVD
Audio
Titulky
V v
70
ENTER
: English
: Originál
: Sledování audia
ENTER
RETURN
SET UP
3
ENTER
4
Stisknutím V/v vyberte ze zobrazeného seznamu položku k nastavení
jazyka:
„Menu DVD“, „Audio“ nebo „Titulky“.
Teprve potom stiskněte ENTER.
Stisknutím V/v vyberte požadovaný jazyk a poté stiskněte ENTER.
ENTER
• JAZYK MENU DVD
Můžete vybrat požadovaný jazyk menu
disku.
JAZYK MENU DVD
B
Menu DVD
V v
• AUDIO
Přepíná jazyk zvukové stopy. Vybereteli možnost „Originál“, vybere se jazyk,
kterému se na disku dává přednost.
SET UP
SET UP
Titulky
ENTER
RETURN
SET UP
TITULKY
Sledování audia
English
Magyar
Cesky
Polski
Russian
Turkish
Další
RETURN
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
Tip
• Vyberete-li v kroku 4 „Další“, zobrazí se další menu
jazyků. Stisknutím V/v/B/b vyberte požadovaný
jazyk a poté stiskněte ENTER.
Nastavení a doladění DVD
5
ENTER
B
V v
RETURN
AUDIO
English
Magyar
Cesky
Polski
Russian
Turkish
B Originál
Další
Audio
V v
• TITULKY
Přepíná jazyk podtitulků nahraných na
disku DVD VIDEO. Vyberete-li
„Sledování audia“, změní se jazyk
podtitulků podle vybraného jazyka
zvukové stopy.
ENTER
English
Magyar
Cesky
Polski
Russian
Turkish
Další
JAZYK MENU DVD
Français
Dansk
Deutsch
Svenska
Norsk
Português
Suomi
Afrikaans
Arabic
Chinese
Greek
V v B b ENTER
Hindi
Japanese
Italiano
Nederlands
Thai
Korean
RETURN
SET UP
Poznámky
• Vyberete-li v kroku 4 jazyk, který na disku DVD VIDEO není nahraný, automaticky
se vybere jeden z nahraných jazyků.
• Nastavení přehrávání uložená na disku mají přednost před nastavením menu „DVD
SETUP“ a ne všechny popsané funkce musí pracovat.
• Jestliže po přehrání disku změníte nastavení jazyka „JAZYK MENU DVD“, stiskněte
Z k otevření a zavření přihrádky na disk, aby se nové nastavení aktivovalo, a poté
znovu přehrajte disk.
Nastavení jazyka displeje nebo zvukové stopy
71
Rodičovská ovládání (omezující přehrávání
pro děti)
Přehrávání některých disků DVD
VIDEO může být omezeno v souladu s
předem nastavenou úrovní podle věku
uživatele. Funkce rodičovského ovládání
umožňuje nastavit úroveň omezení
přehrávání.
Číselná
tlačítka
SET UP
H
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Je-li přehrávač DVD v režimu zastavení,
stiskněte SET UP; poté stisknutím V/v
vyberte
(DVD) a stiskněte ENTER.
V v
ENTER
2
NASTAVENÍ DVD
Nastavení jazyka
Nastavení audia
Nastavení obrazovky
Nadřazené nastav.
Stisknutím V/v vyberte „Nadřazené
nastav.“ a poté stiskněte ENTER.
ENTER
Rodičovská ovládání (omezující přehrávání pro děti)
RETURN
SET UP
NADŘAZENÉ NASTAV.
Použít heslo
B b
72
ENTER
[ Ne ]
RETURN
SET UP
3
Stisknutím b vyberte „Ano“.
• Jestliže jste nezadali heslo
ENTER
ZADÁNÍ HESLA
Zobrazí se displej k registraci nového hesla.
Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné
heslo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Vložte heslo
– – – –
-~9
RETURN
Zobrazí se displej k potvrzení hesla.
Heslo zadejte znovu.
ZADÁNÍ HESLA
Vložte heslo znovu
– – – –
-~9
• Jestliže jste již zadali heslo
RETURN
KONTROLA HESLA
Zobrazí se displej k zadání hesla.
Pomocí číselných tlačítek zadejte čtyřmístné
heslo.
Jestliže po registraci hesla nastavíte „Použít
heslo“ na „Ne“, obrazovka „KONTROLA
HESLA“ se nezobrazí.
Vložte heslo
– – – –
-~9
RETURN
NADŘAZENÉ NASTAV.
V v B b
4
Stisknutím V/v vyberte „Úroveň
ohodnoc.“ a poté stiskněte ENTER.
ENTER
Stisknutím V/v vyberte úroveň, kterou si
přejete nastavit, a poté stiskněte ENTER.
ENTER
Možnosti jsou následující.
Level 8 Dospělí y Level 7 y Level 6 y
Level 5 y Level 4 y Level 3 y Level 2
y Level 1 Vhodné pro děti
RETURN
SET UP
ÚROVEŇ OHODNOC.
Level 8 Dospělí
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Vhodné pro děti
V v
5
[ Ano ]
:1
ENTER
RETURN
Nastavení a doladění DVD
Použít heslo
Úroveň ohodnoc.
Změna hesla
SET UP
ÚROVEŇ OHODNOC.
Level 8 Dospělí
Level 7
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 Vhodné pro děti
V v
ENTER
RETURN
SET UP
Čím nižší je vybraná hodnota, tím přísnější je omezení.
6
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
pokračování
Rodičovská ovládání (omezující přehrávání pro děti)
73
Změna hesla
kroku 4 vyberte „Změna hesla“ na str. 73.
1 VZobrazí
se displej k zadání nového hesla.
Pomocí číselných tlačítek zadejte nové čtyřmístné heslo.
2 Zobrazí se displej k potvrzení hesla.
3 Znovu zadejte nové heslo.
Vypnutí funkce rodičovského ovládání
Nastavte v kroku 3 „Použít heslo“ na „Ne“ na str. 73.
Přehrávání disku s nastaveným rodičovským ovládáním
disk a poté stiskněte H.
1 Vložte
Zobrazí se displej k zadání hesla.
číselných tlačítek zadejte své čtyřmístné heslo.
2 Pomocí
Přehrávač začne přehrávat disk.
Jestliže zapomenete heslo
1 Zapněte přístroj DVD-VCR.
2 Vyjměte disk a uzavřete přihrádku na disk.
současně a přidržte m a M na předním panelu přístroje na
3 Stiskněte
dobu nejméně 5 sekund.
4
5
Na televizní obrazovce se objeví zpráva „Reset OK“.
Zapněte přístroj DVD-VCR.
Heslo je smazáno.
K vytvoření nového hesla postupujte podle kroku 3 na str. 73.
Poznámky
• Jestliže přehráváte disky DVD VIDEO, které nemají funkci rodičovského ovládání,
nelze na tomto přehrávači omezit jejich přehrávání.
• Všechna hodnocení přesahující vybranou úroveň budou zablokována.
• Heslo si poznamenejte a uschovejte na bezpečném místě pro případ, že byste ho
zapomněli.
• Při vynulování přehrávače DVD-VCR za účelem odstranění nastaveného hesla budou
rovněž odstraněna všechna nastavení DVD provedená v menu „DVD SETUP“.
– Nastavení jazyka
– Nastavení audia
– Nastavení obrazovky
– Nadřazené nastav.
74
Rodičovská ovládání (omezující přehrávání pro děti)
DVD - Další funkce
Použití menu disku DVD
Disk DVD je rozdělen do dlouhých částí
filmu nebo hudby; tyto části nazýváme
„tituly“. Při přehrávání disků DVD
VIDEO, které obsahují několik titulů, lze
vybrat požadovaný titul pomocí tlačítka
TOP MENU.
Při přehrávání disků DVD VIDEO, které
umožňují nastavit například jazyk
podtitulků nebo jazyk zvukové stopy, si
můžete uvedené položky vybrat pomocí
tlačítka MENU.
Číselná
tlačítka
x
V/v/B/b
ENTER
TOP
MENU
1
DVD - Další funkce
MENU
Stiskněte TOP MENU nebo MENU.
TOP MENU
Na televizní obrazovce se objeví menu disku.
Obsah menu se u jednotlivých disků liší.
MENU
pokračování
Použití menu disku DVD
75
2
Stisknutím V/v/B/b vyberte požadovanou položku, kterou chcete
přehrávat nebo měnit a poté stiskněte ENTER.
ENTER
K výběru položky můžete rovněž používat číselná tlačítka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Poznámka
• Podle disku DVD VIDEO může být nemožné použít tlačítko TOP MENU nebo
vyhledávat bod nastavením času.
76
Použití menu disku DVD
Transfokace do scény
Přístroj umožňuje během přehrávání
nebo se zastaveným obrazem zvětšit
obraz scény.
Transfokace do obrazu JPEG viz odstavec
„Přehrávání obrazových souborů JPEG“
na str. 95.
ZOOM
V/v/B/b
ENTER
MUTING/
ZOOM
2
DVD - Další funkce
1
Stiskněte ZOOM.
„
“ se zobrazí.
Stisknutím V/v/B/b přesuňte „
“ do místa, které chcete přiblížit.
ENTER
3
Opakovaným stisknutím ENTER změňte zvětšení.
ENTER
Při každém stisknutí tlačítka se zvětšení změní v následujícím pořadí.
2× t 4× t 2× t normální zvětšení
Poznámky
• Při přehrávání disků VIDEO CD nelze použít zvětšení 4× .
• Funkce transfokace nemusí u některých disků DVD pracovat.
Transfokace do scény
77
Změna úhlů snímání
Jestliže je na disku DVD VIDEO nahrána
scéna z několika úhlů, zobrazí se na
displeji „ “. To znamená, že můžete
měnit úhel pohledu.
Číselná
tlačítka
ANGLE
B/b
1
ANGLE
Během přehrávání stiskněte ANGLE.
Na displeji se objeví číslo úhlu snímání.
Číslo za lomítkem udává celkový počet
úhlů snímání.
78
Změna úhlů snímání
B b
2
Opakovaným stisknutím B/b nebo numerických tlačítek vyberte.
Scéna se mění podle zvoleného úhlu snímání.
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Poznámka
• Podle disku DVD VIDEO může být nemožné měnit úhel pohledu i v případě, že na
disku DVD VIDEO je nahráno několik úhlů snímání.
DVD - Další funkce
Změna úhlů snímání
79
Zobrazení podtitulků
Jestliže jsou na disku zaznamenány
podtitulky, lze je měnit nebo je zapínat a
vypínat kdykoliv během přehrávání DVD.
SUBTITLE
V/v/B/b
1
SUBTITLE/
TIMER
2
Během přehrávání stiskněte SUBTITLE.
B b
Zap V v
Opakovaným stisknutím B/b vyberte požadovaný jazyk.
ENTER
3
Podle disku DVD se nabídka jazyků mění.
Zkratka jazyka viz odstavec „Jazyk zvuku/podtitulků disků DVD“ na
str. 133.
Opakovaným stisknutím V/v vyberte „Zap“.
ENTER
Vypnutí podtitulků
V kroku 3 vyberte „Vyp“.
Poznámka
• Podle disku DVD může být nemožné měnit podtitulky i v případě, že na disku DVD jsou
podtitulky nahrány v několika jazycích. Někdy také může být nemožné podtitulky vypnout.
80
Zobrazení podtitulků
Různé funkce režimu přehrávání
(přehrávání podle programu, náhodné
přehrávání, opakované přehrávání)
Přehrávač umožňuje nastavit následující režimy přehrávání:
• Přehrávání podle programu (str. 81), Přehrávání podle programu zvukových skladeb
MP3 (str. 91)
• Náhodné přehrávání (str. 83), náhodné přehrávání zvukových skladeb MP3 (str. 92)
• Opakované přehrávání (str. 84)
Poznámka
• Režim přehrávání se zruší, když:
– otevřete přihrádku na disk,
– přehrávač přejde do pohotovostního režimu po stisknutí ?/1.
Vytvoření vlastního programu (Přehrávání podle programu)
CLEAR
REPEAT
Přehrávání zvukových stop MP3 podle
programu viz str. 91.
H
V/v/B/b
ENTER
DVD - Další funkce
Přístroj umožňuje přehrávat obsah disku
v pořadí nastaveném podle přání
uživatele tím, že se jednotlivé skladby na
disku sestaví do požadovaného pořadí ve
vlastním programu. Naprogramovat lze
až 20 skladeb.
pokračování
Různé funkce režimu přehrávání (přehrávání podle programu, náhodné přehrávání, opakované přehrávání)
81
1
REPEAT/
INDEX
2
Během režimu zastavení přehrávače DVD
stiskněte REPEAT.
Stisknutím B/b vyberte „PROGRAM“ a
poté stiskněte ENTER.
ENTER
PROGRAM
NÁHODNĚ
PROGRAM
Stopa
01
05
09
13
17
02
06
10
14
18
03
07
11
15
19
Pořadí programu
04
08
12
16
20 B
Smaz. poslední skl.
V v B b
3
ENTER
Stisknutím V/v/B/b vyberte číslo skladby,
kterou chcete zařadit do programu, a poté
stiskněte ENTER.
ENTER
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
Smaz. vsechny skl.
RETURN
CLEAR
PROGRAM
Stopa
01
05
09
13
17
02
06
10
14
18
03
07
11
15
19
Pořadí programu
04
08
12
16
20 B
Smaz. poslední skl.
V v B b
4
K naprogramování dalších skladeb opakujte krok 3.
5
Stiskněte H.
ENTER
06 –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
–– –– –– ––
Smaz. vsechny skl.
RETURN
CLEAR
Naprogramovaná čísla skladeb se zobrazí ve vybraném pořadí.
Spustí se přehrávání podle programu.
Po skončení programu lze stisknutím H znovu spustit stejný program.
Jak zastavit přehrávání podle programu
Během přehrávání programu opakovaně stiskněte CLEAR, dokud se v levém
horním rohu obrazovky televizoru neobjeví „Vyp“.
Zrušení nebo změna programu
kroky 1 a 2 v návodu „Vytvoření vlastního programu (Přehrávání
1 Proveďte
podle programu)“.
stisknutím v vyberte „Smaz. poslední skl.“ a poté stiskněte
2 Opakovaným
ENTER.
3
82
Každé stisknutí tlačítka zruší poslední naprogramované číslo. Poslední
naprogramované číslo můžete zrušit také stisknutím CLEAR.
Při programování nové skladby postupujte podle kroku 3 „Vytvoření
vlastního programu (Přehrávání podle programu)“.
Různé funkce režimu přehrávání (přehrávání podle programu, náhodné přehrávání, opakované přehrávání)
Zrušení všech naprogramovaných čísel
kroky 1 a 2 v návodu „Vytvoření vlastního programu (Přehrávání
1 Proveďte
podle programu)“.
stiskněte v a vyberte „Smaz. poslední skl.“; poté stisknutím b
2 Opakovaně
vyberte „Smaz. vsechny skl.“ a stiskněte ENTER.
Všechna naprogramovaná čísla se zruší.
Poznámky
• Zobrazit lze až 99 skladeb.
• Naprogramovat lze současně až 20 skladeb.
Přehrávání v náhodném pořadí (Náhodné přehrávání)
Přístroj umožňuje přehrávat skladby v
náhodném pořadí. Další „promíchání“
pořadí přehrávání může mít za následek
jiné pořadí přehrávání.
CLEAR
REPEAT
Náhodné přehrávání skladeb MP3, viz
str. 92.
1
REPEAT/
INDEX
Během režimu zastavení přehrávače DVD
stiskněte REPEAT.
PROGRAM
DVD - Další funkce
B/b
ENTER
NÁHODNĚ
pokračování
Různé funkce režimu přehrávání (přehrávání podle programu, náhodné přehrávání, opakované přehrávání)
83
2
Stisknutím B/b vyberte „NÁHODNĚ“ a
poté stiskněte ENTER.
PROGRAM
NÁHODNĚ
ENTER
Návrat k normálnímu přehrávání
Během náhodného přehrávání opakovaně stiskněte CLEAR, dokud se v levém
horním rohu obrazovky televizoru neobjeví „Vyp“.
Tipy
• Po přehrání všech skladeb se náhodné přehrávání zastaví.
• V režimu náhodného přehrávání nelze přehrávat opakovaně.
Opakované přehrávání skladeb (Opakované přehrávání)
Přístroj umožňuje opakovaně přehrávat
všechny tituly nebo skladby na disku,
nebo opakovaně přehrávat jeden titul,
kapitolu nebo skladbu.
CLEAR
REPEAT
B/b
1
84
REPEAT/
INDEX
Během přehrávání stiskněte REPEAT.
Vyp
Různé funkce režimu přehrávání (přehrávání podle programu, náhodné přehrávání, opakované přehrávání)
2
REPEAT/
INDEX
Stisknutím REPEAT nebo B/b vyberte položku, jejíž přehrávání se
bude opakovat.
Při přehrávání disku DVD
• Kapitola: opakuje aktuální kapitolu.
• Titul: opakuje aktuální titul na disku.
Při přehrávání disků VIDEO CD (s vypnutou funkcí PBC) nebo
CD
• Stopa: opakuje aktuální skladbu.
• Disk: opakuje všechny skladby.
Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD (zvuk MP3)
• SOUB: opakuje aktuální soubor (skladba).
• ADRS: opakuje aktuální složku (album).
• DISK: opakuje aktuální disk.
Návrat k normálnímu přehrávání
V kroku 2 vyberte „Vyp“ nebo při opakovaném přehrávání stiskněte CLEAR.
Tip
• Stisknete-li během opakovaného přehrávání x, opakované přehrávání se zruší.
Různé funkce režimu přehrávání (přehrávání podle programu, náhodné přehrávání, opakované přehrávání)
DVD - Další funkce
Poznámky
• Opakované přehrávání není možné u disků DVD-RW v režimu VR.
• Disky VIDEO CD se zapnutou funkcí PBC nelze opakovaně přehrávat. Viz odstavec
„Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi „PBC Zap/Vyp““ na str. 99.
• V režimu přehrávání podle programu nelze přehrávat opakovaně.
85
Změna zvuku
Při přehrávání disku DVD nahraném v
několika zvukových formátech (PCM,
Dolby Digital, MPEG nebo DTS) lze
měnit formát zvuku. Je-li disk DVD
nahrán se stopami ve více jazycích,
můžete rovněž měnit jazyk.
AUDIO
U disků CD nebo VIDEO CD lze volit
zvuk z pravého nebo levého kanálu a
naslouchat zvuku z vybraného kanálu
oběma reproduktory, pravým i levým.
Například při přehrávání disku Karaoke
VIDEO CD obsahujícího skladbu s hlasy
v pravém kanálu a nástroji v levém kanálu
lze slyšet nástroje z obou reproduktorů,
vyberete-li k poslechu levý kanál.
B/b
K poslechu efektů Dolby Digital nebo
DTS z disků ve formátu LinearPCM je
třeba provést B-2 zapojení podle
obrázku na str. 59.
1
AUDIO
2
Během přehrávání stiskněte AUDIO.
ENG DOLBY DIGITAL 3/2.1CH 1/2 B b
Opakovaným stisknutím B/b vyberte požadovaný jazyk/nastavení
zvuku.
ENTER
• Při přehrávání disku DVD
Podle disku DVD se nabídka jazyků mění.
Zkratka jazyka viz odstavec „Jazyk zvuku/podtitulků disků DVD“
na str. 133.
• Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
86
Změna zvuku
STEREO
Standardní stereofonní zvuk
Vlevo
Zvuk z levého kanálu (monofonní)
Vpravo
Zvuk z pravého kanálu (monofonní)
Virtuální prostorové nastavení
Při zapojení stereofonního televizoru
nebo dvou předních reproduktorů
umožňuje volba SURROUND posluchači
vychutnávat prostorové zvukové efekty
pomocí zvukového vykreslení, které
vytváří virtuální zadní reproduktory ze
zvuku předních reproduktorů, aniž by
bylo třeba používat skutečné zadní
reproduktory.
SURROUND
B/b
SURROUND
2
Během přehrávání stiskněte SURROUND.
DVD - Další funkce
1
Vyp
Opakovaným stisknutím B/b vyberte „Surround1“, „Surround2“ nebo
„Surround3“.
ENTER
Prostorový efekt se zvyšuje, jak je znázorněno dále.
Surround1
Surround2
Surround3
TV
TV
TV
: Virtuální reproduktor
pokračování
Virtuální prostorové nastavení
87
Zrušení daného nastavení
V kroku 2 vyberte „Vyp“.
Poznámky
• Jestliže přehrávaný signál neobsahuje signál pro zadní reproduktory, prostorové efekty
budou stěží slyšet.
• Jestliže aktivujete prostorové efekty, vypněte prostorové nastavení připojeného
televizoru nebo zesilovače (přijímače).
• Zajistěte, aby poloha posluchače byla mezi reproduktory a ve stejné vzdálenosti od
nich a aby byly reproduktory umístěny v podobném prostředí.
• Jestliže používáte konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL nebo COAXIAL) a
v menu „NASTAVENÍ AUDIA“ je „Dolby Digital“ nastavena na „Dolby Digital“
nebo „DTS“ na „Zap“, zvuk bude vycházet z reproduktorů, ale bez prostorového
efektu.
• Je-li nastaven efekt virtuálního prostorového zvuku, nelze přehrávat rychle ani
pomalu se zvukem (str. 39).
88
Virtuální prostorové nastavení
Přehrávání zvukové stopy MP3
Přístroj umožňuje přehrávat disky DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R) nahrané ve
formátu MP3 (MPEG1 Audio Layer 3).
Z
CLEAR
REPEAT
H
x
O RETURN
TOP MENU
1
Stiskněte Z a disk DATA CD nebo DATA
DVD vložte do přihrádky na disk; poté
přihrádku zavřete stisknutím Z.
Po vložení disku DATA CD nebo DATA
DVD, který obsahuje zvukové stopy MP3 a
soubory obrázků ve formátu JPEG se
zobrazí menu „Zvolte typ média“.
DVD - Další funkce
V/v/B/b
ENTER
Zvolte typ média
1 MP3
2 JPEG
V v
ENTER
Po vložení disku DATA CD nebo DATA DVD, který obsahuje pouze
zvukové soubory MP3, se zobrazí displej MP3. Pak lze přeskočit krok
2.
pokračování
Přehrávání zvukové stopy MP3
89
2
Stisknutím V/v vyberte „MP3“ a poté
stiskněte ENTER.
Režim opakovaného
přehrávání
Uplynulá doba
přehrávání
ENTER
Začne se přehrávat první skladba. V
případě potřeby stiskněte x.
MP3
skladba 1
ADRESÁŘ : 007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
3
RETURN
StisknutímO RETURN, poté stisknutím
V/v vyberte požadovanou složku v levém
sloupci a pak stiskněte ENTER.
ENTER
4
ENTER
Požadovaná skladba se začne přehrávat.
Při přehrávání skladby nebo alba se v poli
zobrazuje název. Číslo přehrávané skladby
se zobrazuje na čelním displeji.
VYP
RETURN
SET UP
MP3
skladba 1
ADRESÁŘ : 007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
Stisknutím V/v vyberte požadovanou
skladbu v pravém sloupci, poté stiskněte
ENTER.
00:00
SOUBORY : 014
mp3 skladba 1
mp3 skladba 2
mp3 skladba 3
mp3 skladba 4
mp3 skladba 5
mp3 skladba 6
mp3 skladba 7
mp3 skladba 8
mp3 skladba 9
mp3 skladba 10
00:00
VYP
SOUBORY : 014
mp3 skladba 1
mp3 skladba 2
mp3 skladba 3
mp3 skladba 4
mp3 skladba 5
mp3 skladba 6
mp3 skladba 7
mp3 skladba 8
mp3 skladba 9
mp3 skladba 10
RETURN
SET UP
MP3
skladba 5
ADRESÁŘ : 007
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
V v B b ENTER
00:01
VYP
SOUBORY : 014
mp3 skladba 1
mp3 skladba 2
mp3 skladba 3
mp3 skladba 4
mp3 skladba 5
mp3 skladba 6
mp3 skladba 7
mp3 skladba 8
mp3 skladba 9
mp3 skladba 10
RETURN
Zastavení přehrávání
Stiskněte x.
Opakované přehrávání
Opakovaným stisknutím REPEAT během přehrávání měňte režim opakovaní.
• SOUB: opakuje aktuální soubor (skladba).
• ADRS: opakuje aktuální složku (album).
• DISK: opakuje aktuální disk.
Přechod na další nebo předchozí stránku
Stiskněte b nebo B.
Návrat k předchozí obrazovce
Stiskněte O RETURN.
Návrat k menu „Zvolte typ média“
Stiskněte dvakrát x a poté stiskněte TOP MENU.
90
Přehrávání zvukové stopy MP3
Vypnutí displeje
Stiskněte dvakrát x a poté stiskněte opakovaně O RETURN.
Poznámky
• V názvech alb nebo skladeb lze použít pouze písmena a číslice. Cokoliv jiného se
zobrazí jako hvězdička.
• Přístroj je schopen zobrazit až 12 alfanumerických znaků v názvu alba nebo skladby.
• Nelze zobrazit záložky ID3.
K naprogramování zvukové stopy MP3
1 Stiskněte dvakrát x a poté stiskněte REPEAT.
B/b vyberte „PROGRAM“ a poté
2 Stisknutím
stiskněte ENTER.
PROGRAM
NÁHODNĚ
PROGRAM
00:00
ADRESÁŘ : 007
V v
V/v vyberte požadovanou složku,
3 Stisknutím
poté stiskněte ENTER.
VYP
SLOŽKA : 000
album 1
album 2
album 3
album 4
album 5
album 6
album 7
ENTER
RETURN
CLEAR
PROGRAM
00:00
V v
V/v vyberte skladbu, kterou chcete
4 Stisknutím
vložit do programu, poté stiskněte ENTER.
ENTER
VYP
SLOŽKA : 000
RETURN
CLEAR
PROGRAM
00:00
ADRESÁŘ : 003
mp3 skladba
mp3 skladba
mp3 skladba
mp3 skladba
mp3 skladba
1
2
3
4
5
V v
ENTER
VYP
SLOŽKA : 001
mp3 skladba 3
RETURN
DVD - Další funkce
ADRESÁŘ : 003
mp3 skladba 1
mp3 skladba 2
mp3 skladba 3
mp3 skladba 4
mp3 skladba 5
CLEAR
naprogramování dalších skladeb opakujte
5 Kkrok
4.
Naprogramované skladby se zobrazí ve vybraném
pořadí. Stisknutím CLEAR zrušíte poslední
naprogramovanou skladbu.
Stiskněte H.
6 Spustí se přehrávání podle programu. Po
skončení programu lze stisknutím H znovu
spustit stejný program.
pokračování
Přehrávání zvukové stopy MP3
91
Jak zastavit přehrávání podle programu
Během přehrávání programu stiskněte x.
Poznámka
• Naprogramovat lze současně až 20 skladeb.
Návrat k normálnímu přehrávání
Během přehrávání programu stiskněte CLEAR.
Tip
• V režimu přehrávání podle programu nelze přehrávat opakovaně.
Náhodné přehrávání skladeb MP3
1 Stiskněte dvakrát x a poté stiskněte REPEAT.
B/b vyberte „NÁHODNĚ“ a poté
2 Stisknutím
stiskněte ENTER.
PROGRAM
NÁHODNĚ
Návrat k normálnímu přehrávání
Během přehrávání v náhodném pořadí stiskněte
CLEAR.
Tipy
• Po přehrání všech skladeb se náhodné přehrávání zastaví.
• V režimu náhodného přehrávání nelze přehrávat opakovaně.
O zvukových stopách MP3
Přístroj umožňuje přehrávat disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
nahrané ve formátu MP3 (MPEG1 Audio Layer III). Disky však musí být
nahrány v souladu s normou ISO 9660, úroveň 1/úroveň 2 nebo ve formátu
Joliet a disky DATA DVD ve formátu UDF (Universal Disk Format), aby
přehrávač správně rozpoznal jednotlivé nahrávky (nebo soubory).
Přístroj umožňuje přehrávat také disky DATA CD nebo DATA DVD
nahrané do více sekcí (Multi Session nebo Multi Border) (viz odstavec
„Poznámka k diskům s více sekcemi Multi Session/Border“ na str. 92).
Podrobnosti k formátu nahrávek viz návod k obsluze zařízení CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW nebo nahrávacího softwaru (není součástí příslušenství).
Poznámka k diskům s více sekcemi Multi Session/Border
Jsou-li v první sekci nahrány zvukové nahrávky MP3, přehrávač bude rovněž
přehrávat zvukové nahrávky MP3 v ostatních sekcích. Jsou-li v první sekci
zapsány zvukové nahrávky a obrazy ve formátu hudebního CD nebo ve
formátu video CD, přehraje se jen první sekce.
92
Přehrávání zvukové stopy MP3
Poznámky
• Jestliže použijete koncovku „.MP3“ u dat, která neobsahují formát MP3, přehrávač
nebude schopen data správně rozpoznat a vygeneruje hlasitý zvuk, který by mohl
poškodit reproduktory.
• Přehrávač nemůže přehrávat zvukové stopy ve formátu MP3PRO.
• Přehrávač nemusí být schopen přehrávat ani některé disky DATA CD/DATA DVD
vytvořené ve formátu Packet Write.
• Jestliže na disku DATA DVD existují video data i zvukové nahrávky MP3, přehrávač
rozpoznává pouze video data.
• Tento přehrávač podporuje zvukové stopy MP3 nahráne s přenosovou rychlostí 128
kbps a vzorkovací frekvencí 44,1 kHz. Pokus přehrávat zvukové stopy MP3 nahráne s
jinými charakteristikami může mít za následek hlasitý šum, překočení zvuku nebo
poškození reproduktorů.
• Podle typu disku může spuštění přehrávání potřebovat určitý čas.
Pořadí přehrávání zvukových stop MP3
Pořadí přehrávání alb a skladeb nahraných na disku DATA CD nebo DATA
DVD je následující.
• Struktura obsahu disku
Strom 1 Strom 2 Strom 3 Strom 4 Strom 5
DVD - Další funkce
album
skladba
Jestliže vložíte disk DATA CD nebo DATA DVD a stisknete H, očíslované
skladby se přehrají postupně počínaje číslem 1 až po číslo 7. Vložená alba/
skladby obsažené v rámci vybraného alba nemají přednost před dalším albem
stejného stromu. (Příklad: E obsahuje G, takže skladba 6 se přehraje před
skladbou 7.)
Jestliže stisknete O RETURN a zobrazí se seznam alb MP3 (str. 90), alba jsou
uspořádána v následujícím pořadí: A t B t D t E t F t G. Alba,
která neobsahují skladby (například album C) se v seznamu nezobrazí.
pokračování
Přehrávání zvukové stopy MP3
93
Tipy
• Jestliže před názvy souborů daných skladeb přidáte čísla (01, 02, 03 atd.), skladby se
přehrají v takto stanoveném pořadí.
• Spustit přehrávání disku, který obsahuje mnoho stromů, může trvat trochu déle.
Některé disky s velkým počtem stromů nelze přehrávat.
Poznámky
• Podle software, který používáte k vytváření disků DATA CD nebo DATA DVD se
pořadí přehrávání může lišit od výše uvedené ilustrace.
• Pořadí přehrávání uvedené výše nemusí platit, jestliže je na disku DATA CD nebo
DATA DVD umístěno více než 1 000 alb a skladeb celkem.
• U disků obsahujících soubory ve formátu MP3 a JPEG rozpoznává přístroj až 999
souborů. Soubory se rozpoznávají v pořadí, v jakém byly nahrány. Jestliže je
například nejdříve nahráno 990 souborů ve formátu JPEG a poté 100 souborů ve
formátu MP3, lze rozpoznat nejdříve 990 souborů ve formátu JPEG a poté prvních 9
souborů ve formátu MP3.
• Podle obsahu disku může spuštění přehrávání potřebovat určitý čas.
94
Přehrávání zvukové stopy MP3
Přehrávání obrazových souborů JPEG
Přístroj umožňuje přehrávat obrazové
soubory JPEG nahrané na discích DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW) nebo
DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
Z
CLEAR
./>
H
x
MENU
TOP MENU
1
Stiskněte Z a disk DATA CD nebo DATA
DVD vložte do přihrádky na disk; poté
přihrádku zavřete stisknutím Z.
Po vložení disku DATA CD nebo DATA
DVD, který obsahuje zvukové stopy MP3 a
soubory obrázků ve formátu JPEG se
zobrazí menu „Zvolte typ média“.
DVD - Další funkce
V/v/B/b
ENTER
Zvolte typ média
1 MP3
2 JPEG
V v
ENTER
Po vložení disku DATA CD nebo DATA DVD, který obsahuje pouze
obrazové soubory JPEG, se zobrazí displej „Album“. Pak lze
přeskočit krok 2.
pokračování
Přehrávání obrazových souborů JPEG
95
2
Stisknutím V/v vyberte „JPEG“ a poté
stiskněte ENTER.
:
ENTER
Zobrazí se displej „Album“.
Jestliže po výběru typu média nestisknete
ENTER, vybrané médium se přehraje
automaticky.
3
Stisknutím ./> vyberte další/předchozí stránku alba, stisknutím
V/v/B/b vyberte v displeji „Album“ požadovaný snímek.
Zobrazení vybraného snímku
1 Stiskněte ENTER.
ENTER
Číslo vybraného snímku se zobrazuje v
okénku displeje.
2 K zobrazení dalšího/předchozího
snímku stiskněte ./>.
Přehrávání prezentace snímků
1 Stiskněte H.
Prezentaci snímků lze rovněž přehrávat
pomocí menu vybraného snímku.
Detaily viz odstavec „Spuštění
prezentace snímků“ na str. 97.
2 Stisknutím B/b vyberte požadovanou
rychlost přehrávání v menu „Interval“ a
poté stiskněte ENTER.
Přehrávání snímků se spustí od
vybraného snímku.
Pootočení vybraného snímku
V/v/B/b vyberte v displeji „Album“
1 Stisknutím
požadovaný snímek a poté stiskněte ENTER.
B/b vyberte „
“ a poté stiskněte
2 Stisknutím
ENTER.
Při každém stisknutí ENTER se snímek pootočí
ve směru hodinových ručiček o 90°.
96
Přehrávání obrazových souborů JPEG
: Rychlé
: Normální
: Pomalé
Interval
Transfokace snímku
V/v/B/b vyberte v displeji „Album“
1 Stisknutím
požadovaný snímek a poté stiskněte ENTER.
B/b vyberte „ “ a poté stiskněte
2 Stisknutím
ENTER.
3
4
„ “ se zobrazí.
Stisknutím V/v/B/b přesuňte „ “ do místa,
které chcete přiblížit.
Opakovaným stisknutím ENTER změňte
zvětšení. Při každém stisknutí ENTER se
zvětšení změní v následujícím pořadí.
2× t normální zvětšení
Poznámka
• Pomocí dálkového ovladače nelze používat ZOOM v obrazových souborech JPEG na
discích DATA CD/DATA DVD.
Spuštění prezentace snímků
V/v/B/b vyberte v displeji „Album“
1 Stisknutím
požadovaný snímek a poté stiskněte ENTER.
B/b vyberte „
“ a poté stiskněte
2 Stisknutím
ENTER.
Objeví se menu „Interval“.
Stisknutím B/b vyberte požadovanou rychlost
přehrávání a poté stiskněte ENTER.
Spustí se prezentace snímků.
Zapnutí/vypnutí menu při zobrazení jednoho snímku
Stisknutím CLEAR vypnete zobrazení menu. Stisknutím B nebo b zobrazení
menu zapnete.
Návrat k displeji „Album“
Stisknutím MENU se navraťte na displej „Album“. Opakovaným stisknutím
. se vraťte na první stránku alba.
DVD - Další funkce
3
Interval
Návrat k menu „Zvolte typ média“
Stiskněte dvakrát x a poté stiskněte TOP MENU.
Poznámky
• Prezentaci snímků lze přehrávat jen v jednom směru.
• Funkci pootočení nebo zvětšení (transfokace) snímku nelze použít během prezentace
snímků.
• Jestliže při zobrazení pootočeného snímku vyberte „
“, pootočí se rovněž snímky v
displeji „Album“. Jestliže ale spustíte prezentaci, obrazy se pootočí. Pootočení
upravte v menu „
“.
pokračování
Přehrávání obrazových souborů JPEG
97
O obrazových souborech JPEG
Přístroj umožňuje přehrávat disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
nebo DATA DVD (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R)
nahrané ve formátu JPEG. Disky však musí být nahrány v souladu s normou
ISO 9660, úroveň 1/úroveň 2 nebo ve formátu Joliet a disky DATA DVD ve
formátu UDF (Universal Disk Format), aby přehrávač správně rozpoznal
jednotlivé nahrávky (nebo soubory). Přístroj umožňuje přehrávat také disky
DATA CD nebo DATA DVD nahrané do více sekcí (Multi Session nebo Multi
Border) (viz odstavec „Poznámka k diskům s více sekcemi Multi Session/
Border“ na str. 98).
Podrobnosti k formátu nahrávek viz návod k obsluze zařízení CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW nebo nahrávacího softwaru (není součástí příslušenství).
Poznámky
• Jestliže na disku DATA DVD existují video data i soubory obrázků JPEG, přehrávač
rozpoznává pouze video data.
• U disků obsahujících soubory ve formátu MP3 a JPEG rozpoznává přístroj až 999
souborů. Soubory se rozpoznávají v pořadí, v jakém byly nahrány. Jestliže je
například nejdříve nahráno 990 souborů ve formátu JPEG a poté 100 souborů ve
formátu MP3, lze rozpoznat nejdříve 990 souborů ve formátu JPEG a poté prvních 9
souborů ve formátu MP3.
Poznámka k diskům s více sekcemi Multi Session/Border
Jsou-li v první sekci nahrány soubory obrázků JPEG, přehrávač bude rovněž
přehrávat soubory obrázků v ostatních sekcích. Jsou-li v první sekci zapsány
zvukové nahrávky a obrazy ve formátu hudebního CD nebo ve formátu video
CD, přehraje se jen první sekce.
Tip
• Jestliže před názvy souborů přidáte čísla (01, 02, 03 atd.), soubory se přehrají v takto
stanoveném pořadí.
Poznámky
• Tento přehrávač může přehrávat soubory obrázků s příponou „.JPEG“ nebo „.JPG“.
• Podle formátu souborů nelze na tomto systému přehrávat některé disky DATA CD
nebo DATA DVD.
• Přehrávač nemusí být schopen přehrávat ani některé disky DATA CD/DATA DVD
vytvořené ve formátu Packet Write.
• Použijete-li příponu souborů „.JPG“ nebo „.JPEG“ u dat, jež nejsou ve formátu
JPEG, objeví se „Nelze zobrazit“.
• Podle typu disku nebo velikosti obrazových souborů může spuštění přehrávání
potřebovat určitý čas.
• Obrázky ve formátu JPEG komprimované progresivně a beze ztrát nejsou
podporovány.
• Velikost obrazu, který lze zobrazit, je omezená. Zobrazit lze následující obrazy:
šířka 32 – 7 680 pixelů × výška 32 – 8 192 pixelů.
98
Přehrávání obrazových souborů JPEG
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi
„PBC Zap/Vyp“
Funkce PBC (Playback control)
umožňuje interaktivně vyhledávat a
provádět další činnosti. Přehrávání PBC
se provádí podle výběrového menu
zobrazeného na televizní obrazovce.
Číselná
tlačítka
H
V/v
ENTER
MENU
1
DVD - Další funkce
O RETURN
Stisknutím MENU vyberte „PBC Zap“.
MENU
Objeví se menu k výběru potřebných možností.
pokračování
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi „PBC Zap/Vyp“
99
2
Stisknutím V/v vyberte číslo požadované položky.
K výběru čísla položky a nahrávky můžete rovněž používat tlačítka s
číslicemi.
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
3
Stiskněte ENTER.
ENTER
4
Při interaktivním ovládání se řiďte instrukcemi v menu.
Prostudujte si pokyny dodávané s diskem, protože postup ovládání se
může u jednotlivých disků VIDEO CD lišit.
Návrat k menu
Stiskněte O RETURN.
Přehrávání pomocí „PBC Vyp“
Stisknutím MENU vyberte „PBC Vyp“.
Je-li vybrána „PBC Vyp“, přehrávač DVD spustí plynulé přehrávání. Nelze
přehrávat zastavení obrazy (například nabídky).
K návratu k „PBC Zap“ stiskněte MENU a vyberte „PBC Zap“.
Tip
• Podle disku VIDEO CD, se v kroku 3 může pokyn „Stiskněte ENTER“ zobrazit jako
„Stiskněte SELECT“ v pokynech dodávaných s diskem. V takovém případě stiskněte
H.
100
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi „PBC Zap/Vyp“
Videorekordér - Další funkce
Rychlý časovaný záznam
Po spuštení záznamu je videorekordér
schopen automaticky zastavit záznam po
uplynutí zadaného času.
z REC
x
REC
Během záznamu stiskněte z REC.
2
REC
Stiskněte opakovaně z REC, abyste nastavili dobu trvání záznamu.
V režimu SP
Každé stisknutí tohoto tlačítka prodlužuje dobu trvání záznamu po 30
minutových intervalech.
0:30
1:00
4:00
4:30
Běžný záznam
Videorekordér - Další funkce
1
V režimu LP
Každé stisknutí tohoto tlačítka mění čas, jak je ukázáno níže.
0:30
1:00
8:00
9:00
Běžný záznam
Údaj na počítadle se snižuje po minutách až na 0:00, a poté
videorekordér záznam automaticky zastaví.
pokračování
Rychlý časovaný záznam
101
Prodloužení doby trvání záznamu
Stiskněte opakovaně z REC, abyste nastavili novou dobu trvání záznamu.
Zrušení doby trvání záznamu
Stiskněte opakovaně z REC, dokud nezmizí indikátor a dokud se
videorekordér nevrátí do normálního režimu nahrávání.
Zastavení během nahrávání
Stiskněte x.
Poznámky
• Při nastavování doby trvání záznamu nelze zobrazit stávající čas na pásku.
• Během přehrávání DVD disků nepřejde přehrávač DVD-VCR do pohotovostního
režimu, ani když videorekordér VCR přestane nahrávat.
102
Rychlý časovaný záznam
Nahrávání stereofonních a
dvojjazyčných programů
V systému ZWEITON (německé stereo)
Tento videorekordér automaticky přijímá a zaznamenává stereo a dvojjazyčné
programy založené na systému ZWEITON. Jestliže je přijímán stereo nebo
dvojjazyčný program, objeví se v okénku displeje indikace STEREO.
Volba dvojjazyčného zvuku během záznamu
Stiskněte AUDIO tak, abyste zvolili požadovaný zvuk.
Pro poslech
Obrazovkový displej
Okénko displeje
Hlavní
HLAVNÍ
STEREO
Vedlejší
VEDLEJŠÍ
STEREO
Hlavní a vedlejší
HLAVNÍ/VEDL.
STEREO
Standardní zvuk*
MONO
STEREO
* Obvykle je při dvojjazyčných programech slyšet hlavní kanál zleva i zprava.
Volba stereo programu během záznamu
Pro poslech
Obrazovkový displej
Okénko displeje
STEREO
STEREO
Levý kanál
LEVÝ KANÁL
STEREO
Pravý kanál
PRAVÝ KANÁL
STEREO
Standardní zvuk*
L KANÁL + P KANÁL
STEREO
* Obvykle je při stereo programech slyšet mixovaný zvuk z levého a pravého kanálu.
V systému NICAM
Tento videorekordér přijímá a zaznamenává stereo a dvojjazyčné programy
založené na systému NICAM (objeví se NICAM na televizní obrazovce).
Jestliže je přijímán stereo nebo dvojjazyčný program, objeví se v okénku
displeje indikace STEREO.
Pro záznam NICAM programu by mělo být „NICAM“ v menu „UŽIVAT.
NASTAV.“ nastaveno na „Zap“ (původní nastavení). Detaily týkající se
kontroly nastavení menu viz str. 115.
Videorekordér - Další funkce
Stereo
pokračování
Nahrávání stereofonních a dvojjazyčných programů
103
Volba zvuku během záznamu
Stiskněte AUDIO tak, abyste zvolili požadovaný zvuk.
Stereo programy
Pro poslech
Obrazovkový displej
Okénko displeje
Stereo
NICAM, STEREO
STEREO
Levý kanál
NICAM, LEVÝ KANÁL
STEREO
Pravý kanál
NICAM, PRAVÝ KANÁL
STEREO
Levý a pravý kanál*
NICAM, L KANÁL +
P KANÁL
STEREO
* Obvykle zvuk mixovaný z levého a pravého kanálu
Dvojjazyčné programy
Pro poslech
Obrazovkový displej
Okénko displeje
Hlavní
NICAM, HLAVNÍ
STEREO
Vedlejší
NICAM, VEDLEJŠÍ
STEREO
Hlavní a vedlejší
NICAM, HLAVNÍ/VEDL.
STEREO
Standardní zvuk*
NICAM, MONO
STEREO
* Obvykle hlavní zvuk (monofonní)
Volba zvuku během Hi-Fi přehrávání
Stiskněte AUDIO tak, abyste zvolili požadovaný zvuk.
Pro poslech
Obrazovkový displej
Okénko displeje
Stereo
STEREO
STEREO
Levý kanál
LEVÝ KANÁL
STEREO
Pravý kanál
PRAVÝ KANÁL
STEREO
Mixovaný zvuk*
MIX
STEREO
Monofonní zvuk
MONO
Bez indikace
* Mixovaný zvuk levého a pravého kanálu a běžná monofonní audio stopa.
104
Nahrávání stereofonních a dvojjazyčných programů
Jak je zvuk zaznamenán na videopásku
Videorekordér provádí záznam zvuku do dvou oddělených stop. Hi-fi audio je
zaznamenáván do hlavní stopy společně s obrazem. Monofonní zvuk je
zaznamenáván do normální audio stopy podél okraje pásku.
Normální audio
stopa (monofonní)
Stereo
Obvykle mixovaný
levý/pravý kanál
Dvojjazyčný
Obvykle hlavní zvuk
Hi-fi audio stopa
(hlavní stopa)
Stereo zvuk
(levý/pravý kanál)
Hlavní (levý kanál)
Vedlejší (pravý kanál)
Poznámky
• Pro poslech přehrávaného zvuku v režimu stereo je třeba použít zapojení Scart nebo
AUDIO OUT.
• Jestliže přehráváte monofonně nahraný pásek, zvuk je monofonní bez ohledu na
nastavení AUDIO.
Videorekordér - Další funkce
Nahrávání stereofonních a dvojjazyčných programů
105
Vyhledávání pomocí indexové funkce
Videorekordér automaticky označuje
pásek indexovými signály v místech, kde
začíná každý jednotlivý záznam. Tyto
signály lze využít jako referenci pro
nalezení určitého záznamu.
INDEX
m/M
H
x
Nalezení dané nahrávky pomocí skenování (indexové
skenování)
1
2
3
106
Do prostoru pro kazetu vložte videokazetu s indexovými signály.
REPEAT/
INDEX
Stiskněte INDEX, poté stiskněte m/M.
Videorekordér začíná skenování každé
nahrávky po dobu pěti sekund v
odpovídajícím směru.
INDEX SKEN : B B
Jakmile naleznete požadované místo, stiskněte H pro spuštění
přehrávání.
Vyhledávání pomocí indexové funkce
Vyhledání určité nahrávky (indexové vyhledávání)
1
2
Vložte kazetu s indexovými signály do videorekordéru.
REPEAT/
INDEX
Stiskněte INDEX, poté stiskněte dvakrát
m/M.
• Pro vyhledávání vpřed stiskněte dvakrát
M.
• Pro vyhledávání vzad stiskněte dvakrát
m.
3
INDEX
VYHLEDÁVÁNÍ
: B B +01
Stiskněte m/M v závislosti na směru, kde se nachází požadovaný
program.
Při každém stisknutí tlačítka se číslo zvětšuje nebo zmenšuje až do
±20.
4
Videorekordér spustí vyhledávání a automaticky začne přehrávání od
nalezeného bodu.
Zastavení vyhledávání
Stiskněte x.
Vyhledávání pomocí indexové funkce
Videorekordér - Další funkce
Poznámka
• Jestliže je záznam spuštěn z režimu záznamové pauzy, nebude zaznamenán indexový
signál. Jestliže je však během režimu záznamové pauzy změněna programová
předvolba, indexový signál bude zaznamenán.
107
Doladění obrazu (sledování stopy)
Nastavení sledování stopy
Ačkoli videorekordér automaticky
nastavuje sledování stopy během
přehrávání pásku, stále může dojít k
deformacím obrazu, je-li záznam ve
špatném stavu. V tomto případě nastavte
sledování stopy manuálně.
Během přehrávání stiskněte tlačítka
TRACKING +/–, aby se zobrazil ukazatel
sledování stopy. Deformace obrazu by
měla zmizet při tisknutí jednoho z těchto
dvou tlačítek. Pro návrat se k
automatickému sledování stopy vyjměte
videokazetu a poté ji znovu vložte.
TRACKING – – – – – –
– – – – – –
Ukazatel sledování stopy
Nastavení ostrosti obrazu
(Smart trilogic)
SET UP
Ostrost obrazu lze nastavit automaticky.
V/v/B/b
ENTER
O RETURN
1
SET UP
Během přehrávání stiskněte SET UP, poté
stisknutím V/v vyberte
(OPTION) a
stiskněte ENTER.
ENTER
108
Doladění obrazu (sledování stopy)
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
2
Stisknutím V/v vyberte „Uživ. nastavení“ a
poté stiskněte ENTER.
UŽIVAT. NASTAV.
Systém barev
NICAM
Smart Trilogic
ENTER
V v B b
3
Stisknutím V/v vyberte „Smart Trilogic“ a
poté stiskněte b.
RETURN
SET UP
UŽIVAT. NASTAV.
Systém barev
NICAM
Smart Trilogic
ENTER
V v B b
4
[ Autom. ]
[ Zap ]
[ Zap ]
Stisknutím V/v nastavte „SMART
TRILOGIC“ na „ZAP“ nebo „VYP“.
[ Autom. ]
[ Zap ]
[ Zap ]
RETURN
SET UP
OBRAZ
ENTER
• ZAP: ostrost obrazu je nastavována
automaticky.
• VYP: ostrost obrazu se nastavuje
manuálně.
Pro změkčení obrazu stiskněte B.
SMART TRILOGIC : ZAP
ZOSTŘIT
ZMÉKČIT
–––––––––––*––––––––
RETURN
ZAP / VYP : v V
Pro ostřejší obraz stiskněte b.
5
Stisknutím O RETURN navraťte původní obrazovku.
RETURN
Videorekordér - Další funkce
Doladění obrazu (sledování stopy)
109
Změna nastavení funkcí v menu
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Je-li přehrávač DVD v režimu zastavení,
stiskněte SET UP; poté stisknutím V/v
vyberte
(OPTION) nebo
(VIDEO) a stiskněte ENTER.
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
V v
ENTER
ENTER
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
SET UP
NASTAV. VIDEO
Volba pásku
Opak. přehráv.
V v B b
2
Stisknutím V/v vyberte volbu, kterou je
třeba změnit.
ENTER
Změna nastavení funkcí v menu
RETURN
SET UP
NASTAV. VIDEO
Volba pásku
Opak. přehráv.
V v B b
110
[ E180 ]
[ Vyp ]
[ E180 ]
[ Vyp ]
RETURN
SET UP
3
Stisknutím B/b změňte nastavení.
ENTER
4
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
Volby v menu
Výchozí nastavení je uvedeno tučně.
MOŽNOSTI
Funkce v menu
Nastavte funkci na
Autom. vypnutí
• „Vyp“ pro vypnutí funkce automatického vypnutí.
• „1H“/„2H“/„3H“ pro automatické vypnutí přistroje
DVD-VCR, že není přijímán žádný signál a není stisknuto
žádné tlačítko během této doby.
Obrazovk. zprávy
• „Zap“ pro zobrazení menu na televizní obrazovce.
• „Vyp“ pro vypnutí menu na televizní obrazovce.
Úspora Proudu
• „Zap“ pro vypnutí indikací v okénku displeje během
režimu pohotovosti za účelem snížení spotřeby elektrické
energie přistroje DVD-VCR na minimum.
• „Vyp“ pro zapnutí indikací v okénku displeje s přístrojem
DVD-VCR v režimu pohotovosti.
Funkce v menu
Nastavte funkci na
Volba pásku
•
•
•
•
Opak. přehráv.
• „Zap“ pro opakované přehrávání pásku. Videorekordér
přetočí pásek zpět na začátek a automaticky obnoví
přehrávání.
• „Vyp“ pro vypnutí funkce automatického přehrávání.
„E180“ pro použití kazet typu E-180 nebo kratších.
„E240“ pro použití kazety typu E-240.
„E260“ pro použití kazety typu E-260.
„E300“ pro použití kazety typu E-300.
Poznámky
• Když je videorekordér v režimu pohotovosti záznamu,
indikace zůstává svítit, i
když je „Úspora Proudu“ nastavena na „Zap“.
• Funkce Line Through nebude pracovat správně, je-li „Úspora Proudu“ v menu
„MOŽNOSTI“ nastavena na „Zap“. Nastavte „Úspora Proudu“ na „Vyp“, abyste
zajistili správnou funkci.
Změna nastavení funkcí v menu
Videorekordér - Další funkce
NASTAV. VIDEO
111
Střih
Zapojení pro záznam na tomto videorekordéru
Připojte linkové výstupy dalšího videorekordéru ke vstupnímu konektoru tohoto
videorekordéru. Podívejte se na příklady A až C a zvolte to zapojení, které nejlépe
vyhovuje Vašemu videorekordéru.
Příklad A
Televizor
Váš videorekordér (záznamová jednotka)
Další videorekordér (přehrávající jednotka)
LINE-1 (EURO AV)
Scart
(EURO-AV)
Kabel Scart (není součástí příslušenství)
: Směr přenosu signálu
Příklad B
Váš videorekordér (záznamová jednotka)
Televizor
LINE-2 IN t/o L/R
Další videorekordér (přehrávající jednotka)
LINE OUT
Zvukový/video kabel
(není součástí příslušenstiví)
112
Střih
: Směr přenosu signálu
Příklad C
Váš videorekordér (záznamová jednotka)
Televizor
Další videorekordér (přehrávající jednotka)
LINE-3
Scart
(EURO-AV)
Kabel Scart (není součástí příslušenství)
: Směr přenosu signálu
Připojení ke stereo systému
Připojte konektory LINE-2 IN t/o L/R tohoto přístroje DVD-VCR k výstupním
konektorům stereofonního systému pomocí zvukového kabelu (není součástí
příslušenství).
Videorekordér - Další funkce
Poznámky
• Zajistěte připojení konektorů tak, aby odpovídala jejich barva.
• Jestliže je další videorekordér pouze monofonní, nepřipojujte červené konektory.
• Jestliže tento videorekordér připojíte k oběma konektorům LINE IN a LINE OUT
další videorekordéru, zvolte správný vstup tak, aby se zabránilo bručivému rušení.
• Jestliže připojíte další videorekordér ke konektoru LINE-3 or LINE-2, stisknutím
INPUT SELECT zobrazte „L3“ nebo „L2“ v okénku displeje.
pokračování
Střih
113
Obsluha (při provádění záznamu na tomto videorekordéru)
Dříve než začnete se střihem
• Zapněte Váš televizor a nastavte jej na
videokanál.
• Stiskněte INPUT SELECT tak, abyste
v okénku displeje zobrazili zapojený
vstup.
• Stiskněte SELECT VIDEO a ovládejte
tak videorekordér.
• Stiskněte SP/LP pro zvolení rychlosti
pásku, SP nebo LP.
x
X
z REC
1
Vložte do dalšího videorekordéru (přehrávání) zdrojovou
videokazetu bez ochranné pojistky. Vyhledejte místo, odkud chcete
začít přehrávání a uveďte další videorekordér do režimu pauzy při
přehrávání.
2
Vložte videokazetu s neporušenou ochrannou pojistkou do tohoto
videorekordéru (záznam). Vyhledejte místo, odkud chcete začít
záznam a stiskněte X, abyste přístroj uvedli do režimu pauzy při
přehrávání.
3
4
REC
Stiskněte z REC na tomto videorekordéru, abyste jej nastavili do
režimu záznamové pauzy.
Pro spuštění střihu stiskněte tlačítka X (pauza) u obou
videorekordérů současně.
Zastavení střihu
Stiskněte tlačítka x (zastavení) u obou videorekordérů.
Tip
• Pro vystřižení nežadoucích scén při provádění střihu stiskněte na tomto
videorekordéru X, jakmile začne nežadoucí scéna. Když tato scéna skončí, stiskněte
opět X pro obnovení záznamu.
114
Střih
Další informace
Všeobecné informace k nastavení
Změna voleb nastavení
SET UP
V/v/B/b
ENTER
1
SET UP
Je-li přehrávač DVD v režimu zastavení,
stiskněte SET UP; poté stisknutím V/v
vyberte
(OPTION) a stiskněte
ENTER.
2
V v
Stisknutím V/v vyberte „Uživ. nastavení“ a
poté stiskněte ENTER.
ENTER
SET UP
UŽIVAT. NASTAV.
Systém barev
NICAM
Smart Trilogic
ENTER
Objeví se menu „UŽIVAT. NASTAV.“.
V v B b
3
RETURN
[ Vyp ]
[ Zap ]
[ Vyp ]
[ Autom. ]
[ Zap ]
[ Zap ]
RETURN
Další informace
ENTER
MOŽNOSTI
:Cesky
Jazyk
Hodiny
Instalace
Uživ. nastavení
Autom. vypnutí
Obrazovk. zprávy
Úspora Proudu
SET UP
Stisknutím V/v vyberte volbu, která se bude měnit.
ENTER
pokračování
Všeobecné informace k nastavení
115
4
Stisknutím B/b změňte nastavení.
ENTER
5
SET UP
Stisknutím SET UP opustíte menu.
Volby v menu
Původní nastavení jsou tučně vytištěna.
116
Funkce v menu
Nastavte funkci na
Systém barev
• „Autom.“ pro automatické nastavení systému barev.
• „PAL“ při použití kazety zaznamenané v systému barev
PAL.
• „MESECAM“ pro přehrávání kazety zaznamenané v
systému barev MESECAM.
• „Č/B“ k použití pásek nahraných černobíle.
Při použití pásky nahrané s barevným signálem NTSC:
• „NTPB“ k přehrávání pásky nahrané se signálem NTSC
na televizorech PAL.
• „NTSC4.43“ k přehrávání pásky nahrané se signálem
NTSC na televizorech Multi.
NICAM
• „Zap“ pro záznam NICAM vysílání do hi-fi audio stopy.
• „Vyp“ pro záznam standardního zvuku do hi-fi audio
stopy.
Detaily viz str. 103.
Smart Trilogic
• „Zap“ pro automatické nastavení ostrosti obrazu.
• „Vyp“ pro manuální nastavení ostrosti obrazu.
Všeobecné informace k nastavení
Poruchy a jejich odstranění
V případě otázek nebo problémů, které nejsou popsány níže, se spojte s nejbližším
servisním střediskem Sony.
Příznak
Náprava
Vypínač ?/1 (zapnuto/
pohotovostní poloha) nepracuje.
• Zapojte kabel síťového přívodu řádně do sítě.
Přístroj DVD-VCR je zapnut,
avšak nepracuje.
• Došlo ke kondenzaci uvnitř přístroje. Vypněte
přístroj DVD-VCR, odpojte jej od sítě a ponechte jej
přibližně 3 hodiny vyschnout.
Hodiny se zastavily a v okénku
displeje se objeví „--:--“.
• Hodiny se zastaví, je-li přístroj DVD-VCR odpojen
od sítě. Nastavte hodiny (a časovač) znovu.
Dálkový ovladač nepracuje.
• Vždy namiřte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovládání na přístroji DVD-VCR.
• Jestliže jsou baterie v dálkovém ovladači slabé,
vyměňte je obě za nové.
• Zkontrolujte, zda je přepínač TV / DVD·VIDEO
nastaven správně.
• Nastavte správně VIDEO nebo DVD pomocí tlačítka
SELECT DVD/VIDEO.
Na obrazovce se neobjeví ukazatel
sledování stopy.
• Záznam na pásku je ve velice špatném stavu a
sledování stopy nelze nastavit.
Nelze ovládat jiné televizory.
• Nastavte kódové číslo Vašeho televizoru. Toto
kódové číslo se může změnit při výměně baterií v
dálkovém ovladači.
Ostatní
Hodiny
Napájení
Odstraňování všeobecných potíží
Další informace
pokračování
Poruchy a jejich odstranění
117
DVD-Porucha a jejich odstranění
Náprava
Neobjeví se žádný obraz/objeví se
jen obraz šumu.
• Znovu zapojte bezpečně všechny kabely.
• Připojovací kabely jsou poškozené.
• Zkontrolujte připojení k televizoru (str. 13) a
přepněte volič vstupního kanálu televizoru tak, aby
se signál z přehrávače zobrazil na televizní obrazovce.
• Disk je znečištěný nebo vadný.
• Jestliže výstup obrazu z přehrávače prochází
videorekordérem k televizoru, nebo jestliže jste
připojeni ke kombinaci televizoru
s videopřehrávačem, může signál ochrany proti
kopírování použitý u některých programů DVD
záporně ovlivnit kvalitu obrazu. Jestliže máte stále
problémy i v případě, že máte přehrávač připojen
přímo k televizoru, pokuste se přehrávač připojit ke
vstupu S-VIDEO televizoru (str. 60).
• Nastavili jste přehrávač na progresivní formát
(indikátor PROGRESSIVE svítí oranžově), i když
váš televizor není schopen přijímat signály
v progresivním formátu. V takovém případě nastavte
„Progressive“ na „Vyp“ (str. 68).
• I když je váš televizor kompatibilní se signály
v progresivním formátu (480p), při nastavení
přehrávače na progresivní formát se to může
nepříznivě odrazit na kvalitě obrazu. V takovém
případě nastavte „Progressive“ na „Vyp“ a přehrávač
se nastaví na normální (prokládaný) formát (str. 68).
• Nepoužívá se konektor COMPONENT VIDEO
OUT nebo možnost „Progressive“ v menu „NASTAV.
OBRAZOVKY“ není nastavena správně, i když
kontrolka PROGRESSIVE svítí oranžově.
Zkontrolujte nastavení (str. 66) a připojení (str. 61).
I když je poměr stran obrazovky
nastaven v menu „NASTAV.
OBRAZOVKY“ na „Typ TV“,
obraz nevyplňuje celou
obrazovku.
• Poměr stran obrazovky je pevně nastaven na disku
DVD.
Nezobrazí se žádný obraz z
videorekordéru připojeného ke
konektorům LINE IN.
• Aby bylo možné zobrazit obraz z videorekordéru,
musí být přehrávač DVD v pohotovostním režimu.
Obraz
Příznak
118
Poruchy a jejich odstranění
• Znovu zapojte bezpečně všechny kabely.
• Připojovací kabel je poškozený.
• Přehrávač je připojený k nesprávnému vstupnímu
konektoru zesilovače (přijímače) (str. 58).
• Vstup zesilovače (přijímače) není správně nastaven.
• Přehrávač je v režimu pauzy nebo v režimu pomalého
přehrávání.
• Přehrávač je v režimu převíjení vpřed nebo zpět.
• Jestliže prostřednictvím konektoru DIGITAL
AUDIO OUT (OPTICAL nebo COAXIAL)
neprochází zvukový signál, zkontrolujte nastavení
zvuku (str. 63).
Zvuk je rušen šumem.
• Při přehrávání disků CD se zvukovými stopami DTS
vyhází šum z konektorů OUT AUDIO L/R (str. 40)
nebo DIGITAL OUT (OPTICAL nebo COAXIAL).
Hlasitost zvuku je nízká.
• Hlasitost zvuku je u některých disků DVD nízká.
Hlasitost zvuku se může zvýšit, pokud nastavíte v
„Audio DRC“ na „Širokoúhlý režim“ (str. 65).
Disk nelze přehrávat.
• Disk byl vložen obráceně.
• Disk vložte do přihrádky na disk přehrávanou
stranou směrem dolů.
• Disk je křivý.
• Přehrávač nemůže přehrávat některé disky (str. 7).
• Kód oblasti disku DVD neodpovídá kódu oblasti
přehrávače.
• Uvnitř přehrávače došlo ke kondenzaci.
• Tento přehrávač nemůže přehrávat disky, které
nebyly správně ukončeny (str. 7).
• Zkontrolujte, zda je přepínač TV / DVD·VIDEO
nastaven správně.
• Nastavte správně VIDEO nebo DVD pomocí tlačítka
SELECT DVD/VIDEO.
Nelze přehrát zvukovou stopu
MP3 (str. 89).
• Disk DATA CD nebo DATA DVD není nahraný ve
formátu MP3, který odpovídá normě ISO 9660
úrovně 1/úrovně 2, nebo UDF.
• Zvuková stopa nemá koncovku „.MP3“.
• Data nemají formát MP3, třebaže zvuková stopa má
koncovku „.MP3“.
• Data nejsou ve formátu MPEG1 Audio Layer 3.
• Přehrávač nemůže přehrávat zvukové stopy ve
formátu MP3PRO.
Nelze přehrát obrazový soubor
JPEG.
• Disk DATA CD nebo DATA DVD není nahraný ve
formátu JPEG, který odpovídá normě ISO 9660
úrovně 1/úrovně 2, nebo UDF.
• Obrazový soubor JPEG nemá příponu „.JPG“ ani
„.JPEG“.
• Data nemají formát JPEG, třebaže zvuková stopa má
koncovku „.JPG“ nebo „.JPEG“.
• Délka nebo šířka obrazu přesahuje 4 720 bodů.
Operace
Zvuk
Náprava
Další informace
Příznak
Není slyšet žádný zvuk.
pokračování
Poruchy a jejich odstranění
119
Operace
120
Příznak
Náprava
Titul zvukového alba nebo
skladby MP3 či alba nebo obrazu
JPEG se nezobrazuje správně.
• Přehrávač může zobrazovat jen číslice a písmena.
Ostatní znaky se zobrazují jako hvězdička.
Disk se nezačíná přehrávat od
počátku.
• Bylo vybráno přehrávání podle programu, náhodné
přehrávání nebo opakované přehrávání (str. 81, 83,
84).
• Došlo k obnovení přehrávání (str. 39).
Přehrávač automaticky spustí
přehrávání disku.
• Disk umožňuje funkci automatického přehrávání.
Přehrávání se zastaví automaticky.
• Při přehrávání disků se signálem automatické pauzy
přehrávač zastaví přehrávání v okamžiku signálu
pauzy.
Nelze provádět některé funkce
jako zastavení, vyhledávání,
pomalé přehrávání, opakované
přehrávání, náhodné přehrávání
nebo přehrávání podle programu.
• Podle disku může být nemožné provádět některé
činnosti. Viz návod k obsluze příslušného disku.
Jazyk zvukové stopy nelze změnit.
• Pokuste se použít menu disku DVD namísto tlačítka
přímé volby dálkového ovladače (str. 75).
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
stopy ve více jazycích.
• Disk DVD zakazuje měnit jazyk zvukové stopy.
Jazyk podtitulku nelze změnit
nebo vypnout.
• Pokuste se použít menu disku DVD namísto tlačítka
přímé volby dálkového ovladače (str. 75).
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
podtitulky ve více jazycích.
• Disk DVD zakazuje měnit podtitulky.
Nelze změnit úhel pohledu.
• Pokuste se použít menu disku DVD namísto tlačítka
přímé volby dálkového ovladače (str. 75).
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
pohledy z více úhlů.
• Disk DVD zakazuje měnit úhly pohledu.
Přehrávač nepracuje správně.
• Jestliže například statická elektřina nebo jiné vlivy
způsobují nesprávnou funkci přehrávače, vypojte ho
ze zásuvky.
Poruchy a jejich odstranění
Videorekordér - Porucha a jejich odstranění
• Zajistěte, aby byl televizor nastaven na videokanál.
Používáte-li monitor, nastavte jej na video vstup.
• Jestliže je videorekordér připojen k televizoru
pomocí kabelu Scart, zajistěte, aby byla v okénku
displeje zobrazena indikace VIDEO. Použijte
tlačítko TV/VIDEO na dálkovém ovladači pro
zobrazení indikace VIDEO.
Obraz není čistý.
• Existující vysílání mohou způsobovat rušení signálu z
videorekordéru. Nastavte znovu RF výstupní kanál u
Vašeho videorekordéru (str. 18).
• Nastavte sledování stopy pomocí tlačítek
TRACKING +/–.
• Videohlavy jsou zašpiněné (viz poslední strana
tohoto odstavce). Vyčistěte videohlavy pomocí Sony
kazet určených pro čistění hlav. Jestliže Sony kazety
není u Vás k dispozici, nechte hlavy vyčistit v
nejbližším servisním středisku Sony (za standardní
poplatek). Nepoužívejte ostatní obchodně dostupné
čistící kazety mokrého typu, s výjímkou kazet Sony,
protože by mohlo dojít k poškození videohlav.
• Může být nutné vyměnit videohlavy. Poraďte se s
nejbližším servisním střediskem Sony.
Obraz není v barvě.
• „Systém barev“ v menu „UŽIVAT. NASTAV.“ je
nesprávně nastaven. Nastavte jej tak, aby systém
barev odpovídal tomu systému barev, ve kterém byla
videokazeta zaznamenána.
Během vyhledávání se obraz
pohybuje svisle po obrazovce.
• Nastavte na televizoru nebo monitoru stabilizaci
vertikální polohy obrazu.
Obraz je bez zvuku.
• Pásek je vadný.
• Jestliže jste provedli A/V (audio/video) zapojení,
zkontrolujte zapojení audio kabelu.
Zvuk u videokazety zaznamenané
na tomto videorekordéru není
stereo a nebo v okénku displeje
bliká indikátor STEREO.
• Nastavte sledování stopy.
• Videohlavy jsou zašpiněné. Vyčistěte videohlavy
pomocí Sony kazet určených pro čistění hlav, jak je
vysvětleno výše.
Přehrávání
Náprava
Přehrávaný obraz se neobjevuje
na obrazovce televizoru.
Další informace
Příznak
pokračování
Poruchy a jejich odstranění
121
Náprava
• Zajistěte, aby byl televizor nastaven na videokanál.
Používáte-li monitor, nastavte jej na video vstup.
• Existující vysílání mohou způsobovat rušení signálu z
videorekordéru. Nastavte znovu RF výstupní kanál u
Vašeho videorekordéru (str. 18).
• Zvolte správný zdroj pomocí tlačítka INPUT
SELECT. Jestliže provádíte záznam televizních
programů zvolte odpovídající předvolbu; zvolte
externí vstup při záznamu z jiného přístroje.
Televizní příjem je špatný.
• Zajistěte, aby byl řádně připojen anténní kabel.
• Nastavte televizní anténu.
• Zajistěte, aby byl správně nastaven televizní systém
pro Váš televizor.
• Zajistěte, aby natavení „TV systém (B/G nebo D/K)“
v menu „INSTALACE“ systému odpovídalo, který je
používán ve Vaší oblasti.
Přehrávání videokazety začíná
ihned po vložení videokazety.
• Byla vylomena ochranná pojistka. Pro provedení
záznamu na tuto kazetu přelepte otvor po ochranné
pojistce lepicí páskou.
Stisknete-li z REC, je
videokazeta vysunuta.
• Byla vylomena ochranná pojistka. Pro provedení
záznamu na tuto kazetu přelepte otvor po ochranné
pojistce lepicí páskou.
Při stisknutí z REC se nic
nestane.
• Zajistěte, aby nebyl pásek na konci.
Časovač nepracuje.
•
•
•
•
•
Záznam
Příznak
Na televizní obrazovce se
neobjevuje žádný televizní
program.
Časovaný záznam
•
122
•
•
•
•
Funkce VPS/PDC nepracuje
správně (pouze u SLV-D970P N).
Poruchy a jejich odstranění
Zkontrolujte, jsou-li nastaveny hodiny.
Zajistěte, aby byla vložena kazeta.
Zkontrolujte, zda-li není vylomena ochranná pojistka.
Zajistěte, aby nebyl pásek na konci.
Zajistěte, aby byl nastaven program pro časovaný
záznam.
Zajistěte, aby nastavení programu pro časovaný
záznam nebylo na minulém čase.
Zkontrolujte, zda je dekodér zapnut.
Zkontrolujte, zda je satelitní přijímač zapnut.
Hodiny se zastaví, je-li přístroj DVD-VCR odpojen
od sítě. Nastavte hodiny a časovač znovu.
Vypněte videorekordér a odpojte jej od sítě.
• Zkontrolujte, jsou-li správně nastaveny hodiny a
datum.
• Zkontrolujte, zda-li jste správně nastavili VPS/PDC
čas (v televizním programovém průvodci může být
chyba). Jestliže vysílání, které jste chtěli zaznamenat
neobsahuje dobrou VPS/PDC informaci,
videorekordér záznam nezahájí.
• Jestliže je příjem slabý, může dojít ke změně VPS/
PDC signálu a videorekordér nemusí záznam zahájit.
PAY-TV/Canal Plus
Ostatní
Příznak
Náprava
Nelze sledovat programy PAY-TV/
Canal Plus, je-li videorekordér v
režimu pohotovosti.
• Zkontrolujte, je-li pro tento kanál nastaveno „DEK“
na „ZAP“ v menu „TABULKA TV“.
• Zajistěte, aby byl PAY-TV/Canal Plus Scart kabel
řádně zapojen.
Program PAY-TV/Canal Plus je
vždy zaznamenán kódovaně.
• Zajistěte, aby byl PAY-TV/Canal Plus Scart kabel
řádně zapojen.
• Zkontrolujte, je-li pro tento kanál nastaveno „DEK“
na „ZAP“ v menu „TABULKA TV“.
Nelze vložit kazetu.
• Zkontrolujte, není-li již vložena jiná kazeta.
V okénku displeje se neobjeví
číslo zvoleného vstupního
konektoru.
• Stiskněte INPUT SELECT pro zobrazení připojené
linky.
Mechanismus videorekordéru
potřebuje vyčistit.
• Očistěte skříňku, panel a ovládací prvky suchým
měkkým hadříkem nebo měkkým hadříkem lehce
navlhčeným ve slabém saponátovém roztoku.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla jako např. líh nebo
benzín.
Příznaky způsobené zašpiněnými videohlavami
•Běžný obraz
•Rušený obraz
•Žádný obraz (nebo
se objeví černobílá
obrazovka)
Konečné (silné)
zašpinění
Poruchy a jejich odstranění
Další informace
Počáteční (lehké)
zašpinění
•Nečistý obraz
123
Slovníček
Dolby Digital (str. 59 a 64)
Technologie komprese digitálního zvuku
vyvinutá společností Dolby Laboratories.
Tato technologie odpovídá prostorovému
zvuku s 5.1 kanály. V tomto formátu je
zadní kanál stereofonní a reproduktor s
rozšířenými basy (subwoofer) má
samostatný kanál. Formát Dolby Digital
využívá stejné samostatné kanály 5.1
vysoké kvality digitálního zvuku založené
ve zvukových systémech domácího kina
Dolby Digital. Dosahuje se dobrého
oddělení kanálů, protože všechna data
kanálů jsou zaznamenávána odděleně;
dosahuje se velmi malých poruch, protože
všechna data kanálů se zpracovávají
digitálně.
Dolby Surround (Pro Logic) (str. 58)
Technologie zpracování zvukového
signálu, kterou společnost Dolby
Laboratories vyvinula pro prostorový
zvuk. Jestliže vstupní signál obsahuje
prostorovou komponentu, proces Pro
Logic zajistí výstup čelních, centrálního a
zadních signálů. Zadní kanál je
monofonní.
DTS (str. 64)
Technologie komprese digitálního zvuku
vyvinutá společností Digital Theater
Systems, Inc. Tato technologie odpovídá
prostorovému zvuku s 5.1 kanály. V
tomto formátu je zadní kanál stereofonní
a reproduktor s rozšířenými basy
(subwoofer) má samostatný kanál.
Formát DTS využívá stejné samostatné
kanály 5.1 vysoké kvality digitálního
zvuku.
Dosahuje se dobrého oddělení kanálů,
protože všechna data kanálů jsou
zaznamenávána odděleně; dosahuje se
velmi malých poruch, protože všechna
data kanálů se zpracovávají digitálně.
124
Slovníček
DVD (str. 6)
Disk, který obsahuje až 8 hodin filmu,
třebaže jeho průměr odpovídá průměru
CD.
Kapacita dat jednostranného disku DVD
s jednou vrstvou je 4,7 GB (gigabajtu),
což znamená sedmkrát více než CD.
Kapacita dat jednostranného disku DVD
se dvěma vrstvami je 8,5 GB; kapacita
oboustranného disku DVD s jedno
vrstvou je 9,4 GB a kapacita
oboustranného disku DVD se dvěma
vrstvami činí 17 GB.
Data filmu využívají formátu MPEG 2,
což je jeden z celosvětových standardů
technologie digitální komprese. Data
filmu jsou zkomprimována průměrně v
poměru 1/40 původní velikosti. Disk
DVD rovněž používá technologii
kódování v různém poměru, která mění
přiřazovaná data podle stavu filmu.
Zvukové informace se nahrávají ve
vícekanálovém formátu (nap. Dolby
Digital), což posluchači nabízí reálnější
reprodukci zvuku.
S diskem DVD se dále nabízejí různé
pokročilé funkce (například pohled z více
úhlů, vícejazyčné verze a funkce
rodičovského ovládání).
DVD-RW (str. 6)
Disk DVD-RW je přepisovatelný disk
stejné velikosti jako disk DVD VIDEO.
Disk DVD-RW má dva různé režimy:
režim VR a režim Video. Disky DVDRW vytvořené v režimu Video jsou ve
stejném formátu jako disky DVD
VIDEO, zatímco disky vytvořené ve
formátu VR (Video Recording) umožňují
programovat nebo editovat obsah disku.
DVD+RW (str. 6)
Disk DVD+RW (plus RW) je
přepisovatelný disk. Disky DVD+RW
používají formát nahrávání srovnatelný s
disky ve formátu DVD VIDEO.
Kapitola (str. 41)
Část filmu nebo hudební nahrávky menší
než titul. Titul se skládá z několika
kapitol. Podle druhu disku nemusí být
nahrány žádné kapitoly.
Progresivní formát (strany 61 a 68)
Ve srovnání s prokládaným formátem,
který zobrazuje jednotlivé řádky obrazu
(pole) střídavě a vytváří tak jeden rámec,
progresivní formát zobrazuje celý obraz
najednou jako jediný rámec. To znamená,
že prokládaný formát může zobrazit 25
nebo 30 rámců (50 až 60 polí) za sekundu,
zatímco progresivní formát může zobrazit
50 až 60 rámců za sekundu. Tím se
zvyšuje celková kvalita obrazu a statické
snímky, text i vodorovné čáry se jeví
ostřejší. Tento přehrávač je kompatibilní
s progresivním formátem 525 nebo 625.
Další informace
Prokládaný formát
Prokládaný formát zobrazuje každou
další řádku obrazu jako samostatné
„pole“ a je standardním způsobem
zobrazení obrazů na televizní obrazovce.
Pole se sudým číslem zobrazují řádky se
sudým číslem a pole s lichým číslem zase
liché řádky obrazu.
Skladba (str. 41)
Část filmu nebo hudební nahrávky na
disku CD nebo VIDEO CD (délka jedné
skladby).
Titul (str. 41)
Nejdelší část filmu nebo hudební
nahrávky na disku DVD, film atd. ve
video software, nebo celé album ve
zvukovém software.
Slovníček
125
Technické údaje
126
Systém
Vstupy a výstupy
Laser
Polovodičový laser
Systém formátu signálu
PAL/(NTSC)
MESECAM
Pokrytí kanálů
PAL (B/G, D/K)
VHF E2 až E12, R1–R12
UHF E21 až E69, R21–R69
CATV S01 až S05, S1 až S41
Výstupní signál RF
UHF kanály 21 až 69
Anténní výstup
Asymetrický anténní konektor 75 ohmů
Rychlost pásku
SP: PAL/MESECAM
23,39 mm/s (záznam/přehrávání)
NTSC 33,35 mm/s (pouze přehrávání)
LP: PAL/MESECAM
11,70 mm/s (záznam/přehrávání)
NTSC 16,67 mm/s (pouze přehrávání)
EP: NTSC 11,12 mm/s (pouze přehrávání)
Maximální doba záznamu/přehrávání
10 hodin v režimu LP (s kazetou E300)
Doba rychlého převíjení vzad
Přibl. 1 minuty (u kazety E180)
LINE-1 (EURO AV)
21 kolíkový
Vstup video: kolík 20
Vstup audio : kolíky 2 a 6
Výstup video: kolík 19
Výstup audio: kolíky 1 a 3
LINE-2 IN t/o L/R
VIDEO IN, phono konektor (1)
Vstupní signál: 1 Vš-š, 75 ohmů, nevyvážených,
negativní sync
AUDIO IN, phono konektory (2)
Vstupní úroveň: 327 mVrms
Vstupní impedance: přes 47 k ohmů
LINE-3
21 kolíkový
Vstup video: kolík 20
Vstup audio : kolíky 2 a 6
OUT
VIDEO OUT, phono konektor (1)
Výstupní signál: 1 Vš-š, 75 ohmů, nevyvážených,
negativní sync
AUDIO OUT, phono konektory (2)
Standardní výstup: 327 mVrms
Zátěžová impedance: 47 k ohmů
Výstupní impedance: méně než 10 k ohmů
Dodatečné AUDIO OUT, phono konektory (2)
Standardní výstup: 327 mVrms
Zátěžová impedance: 47 k ohmů
Výstupní impedance: méně než 10 k ohmů
DIGITAL OUT (OPTICAL)
Optický výstupní konektor/–18 dBm (vlnová
délka 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL)
Phono konektor /0,5 Vš-š/75 ohmů
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB, CR)
Konektor Phono
Y: 1,0 Vp-p/CB, CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
S-VIDEO OUT
4-kolíkový mini DIN/Y: 1,0 Vš-š, C: 0,3 Vš-š
(PAL)/, 0,286 Vš-š (NTSC)/75 ohmů
Technické údaje
Sekce časovače
Hodiny
Krystal blokovaný
Indikace časovače
24-hodinový cyklus
Nastavení časovače
6 programů (max.)
Všeobecné údaje
Napájení
střídavé napětí 220 – 240 V, 50 Hz
Spotřeba
20 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu
2,6 W (v ůsporném režimu, minimum)
Zálohování napájení
Délka zálohování: 1 hodina najednou
Provozní teplota
5° C až 40° C
Skladovací teplota
–20° C až 60° C
Rozměry včetně výčnělků a ovládacích prvků
(š/v/h)
Přibl. 430 × 85 × 287 mm
Hmotnost
Přibl. 3,9 kg
Dodávané příslušenství
Dálkový ovladač (1)
Baterie R6 (velikost AA) (2)
Anténní kabel (1)
Vzhled a technické parametry podléhají změnám bez
upozornění.
Další informace
Technické údaje
127
Popis jednotlivých částí a ovládacích
prvků
Podrobnosti naleznete na stranách uvedených v závorkách ( ).
Přední panel
A Vypínač ?/1 (zapnuto/pohotovostní
poloha) (11) (39) (46)
J Tlačítka X (pausa) (37) (46)
B Indikátor progresivního režimu
PROGRESSIVE (61) (68)
L
C Přihrádka na disk (36)
D Tlačítka A (otevření/zavření) (36)
(38)
E Prostor pro kazetu (45)
F Tlačítka A (vysunutí) (46)
G Tlačítko z REC (záznam) (50)
H Tlačítka m (převíjení zpět)/M
(převíjení vpřed) (38) (46)
I Tlačítka x (zastavení) (37) (46)
128
Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků
K Tlačítko H (přehrávání)*1 (37) (45)
Senzor dálkového ovládání (10)
M Tlačítka PROGRAM (program)/
TRACKING (sledování stopy) +/–*1
(50)
N Tlačítka SELECT DVD/VIDEO
(vyberte DVD/video) (10)
O Konektory LINE-2 IN (line -2 in) t/
o L/R (L/P)*2 (112)
*1 H a PROGRAM/TRACKING + mají
výstupek.
Při ovládání prístroje DVD-VCR používejte
tento výstupek jako reference.
*2 Zakryté
Okénko displeje
A Indikátor DVD (37)
G Indikátor STEREO (103)
B Indikátor úhlu (78)
H Indikátor času/hodin/aktuálního stavu
(37) (45)
C Indikátor nahrávání (50)
D Indikátor VIDEO (45)
E Indikátor pásku (45)
F Indikátor časovače (54)
I Indikátor SURR (prostorový efekt)
(87)
J Indikátor DTS (64)
K Indikátor disku (37)
Další informace
pokračování
Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků
129
Zadní panel
Přehrávač DVD a videorekordér
A Přívod ze sítě (13)
B Konektory OUT AUDIO L/R/
VIDEO (výstup zvuku L/P/video)
(58)
C Konektor
(vstup z antény) (13)
D Konektor
(výstup na TV) (13)
E Konektor LINE-3 (linka 3) (15)
F Konektor LINE-1 (linka 1) (EURO
AV) (14)
Pouze přehrávač DVD
G Konektory LINE OUT AUDIO L/R
(výstup linky - zvuk L/P) (60)
H Konektory výstupu komponentního
videa COMPONENT VIDEO OUT
CR/CB/Y (61)
I Konektor S-VIDEO OUT (výstup Svidea) (60)
J Konektor DIGITAL AUDIO OUT
(výstup digitálního audia)
(OPTICAL) (59)
K Konektor DIGITAL AUDIO OUT
(výstup digitálního audia)
(COAXIAL) (59)
130
Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků
Dálkový ovladač DVD
F Tlačítko SURROUND (prostorový
efekt) (87)
G Tlačítko SET UP (nastavení) (18)
H Tlačítko SUBTITLE (titulky) (80)
I Tlačítko AUDIO (zvuk)* (86)
J Tlačítko
SKIP (přeskok) (37)
K Tlačítko
REPLAY (opakované
přehrávání) (37)
L Tlačítko X (pauza) (37)
M Tlačítko H (přehrávání)* (37)
N Tlačítka V/v/B/b
Tlačítko ENTER (potvrdit) (17) (63)
O Tlačítko DISPLAY (televizní
obrazovka) (41)
P Tlačítko TOP MENU (hlavní menu)
(75)
Q Vypínač ?/1 (zapnuto/pohotovostní
poloha) (11) (39)
R Tlačítko VOL (hlasitost) +/– (11)
S Tlačítka ZOOM (transfokace) (77)
T Tlačítko -/-- (desítky) (11)
U Tlačítka REPEAT (opakovat) (82)
(84)
V Tlačítko ANGLE (úhel) (78)
m/M y (37) (38)
X Tlačítka . PREV (prohlížení)/>
NEXT (další) (37)
Y Tlačítko x (zastavení) (37)
Z Tlačítko O RETURN (návrat) (26)
(42)
Další informace
W Tlačítka
wj Tlačítko MENU (75)
A Tlačítko Z (otevření/zavření) (36)
(38)
∗ Tlačítka 5, AUDIO a H mají výstupek. Při
ovládání prístroje DVD-VCR používejte
tento výstupek jako reference.
B Přepínač TV / DVD·VIDEO (10)
C Tlačítko SELECT DVD (vybrat
DVD) (10)
D Číselná tlačítka* (11) (73)
E Tlačítko CLEAR (vymazání) (30)
(82)
pokračování
Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků
131
Dálkový ovladač VCR
F Tlačítko SET UP (nastavení) (18)
G Tlačítko TIMER (časovač) (53)
H Tlačítko AUDIO (zvuk)* (103)
I Tlačítko
SKIP (přeskok) (46)
J Tlačítko
REPLAY (opakované
přehrávání) (46)
K Tlačítko SP (standardní přehrávání)/
LP (dlouhé přehrávání) (50)
L Tlačítko z REC (záznam) (50)
M Tlačítko X (pauza) (46)
N Tlačítko H (přehrávání)* (45)
O Tlačítka V/v/B/b
Tlačítko ENTER (potvrdit) (17) (54)
P Tlačítko DISPLAY (televizní
obrazovka) (51)
Q Vypínač ?/1 (zapnuto/pohotovostní
poloha) (11) (46)
R Tlačítka PROG (program)/
TRACKING (sledování stopy) +/–*
(50) (108)
S Tlačítko VOL (hlasitost) +/– (11)
T Tlačítko -/-- (desítky) (11)
U Tlačítko MUTING (ztlumení) (11)
V Tlačítko INDEX (index) (106)
W Tlačítko TV/VIDEO (11)
X Tlačítko INPUT SELECT (volba
vstupu) (50)
Y Tlačítka m (převíjení zpět)/M
(převíjení vpřed)/
SLOW (pomalu) y (46)
A Tlačítko Z (vysunutí) (46)
Z Tlačítka ./> SHUTTLE
(náhodné přehrávání) (46)
B Přepínač TV / DVD·VIDEO (10)
wj Tlačítko x (zastavení) (46)
C Tlačítko SELECT VIDEO (vybrat
video) (10)
wk Tlačítko O RETURN (návrat) (26)
(109)
D Číselná tlačítka* (11)
∗ Tlačítka 5, AUDIO, H a PROG/
TRACKING + mají výstupek. Při
ovládání prístroje DVD-VCR používejte
tento výstupek jako reference.
E Tlačítko CLEAR (vymazání) (30)
(47)
132
Popis jednotlivých částí a ovládacích prvků
Jazyk zvuku/podtitulků disků DVD
Zkratka
Jazyk
ARA
arabština
BUL
bulharština
CHI
čínština
CRO
chorvatština
CZE
čeština
dánština
DEU
němčina
ENG
angličtina
ESP
španělština
FIN
finština
FRA
francouzština
GRE
řečtina
HUN
maďarština
IDN
indonézština
IND
hindština
ISL
islandština
ITA
italština
IWR
hebrejština
JPN
japonština
KOR
korejština
MAL
malajština
NLD
holandština
NOR
norština
POL
polština
POR
portugalština
RUS
ruština
SVE
švédština
THA
thajština
TUR
turečtina
VIE
vietnamština
ZAF
afrikánština
Další informace
DAN
Jazyk zvuku/podtitulků disků DVD
133
Index
Číselný
N
16:9 67
4:3 Letter Box 67
4:3 Pan Scan 67
Nastavení
obraz 108
sledování stopy 108
Nastavení časovače
rychlé časované
nahrávání 101
Nastavení hodin 22
Nastavení sledování stopy. viz
Doladění
Náhodné přehrávání 83
NICAM vysílání 103
Normální audio stopa 105
Režim EP 47
RF kanál 16, 18
Rodičovská ovládání 72
Rychlé nebo pomalé
přehrávání se zvukem 39
Rychlé přehrávání 46
O
S
Obnovení přehrávání 39
Ochranná pojistka 52
Okamžité opakování 38, 46
Okamžité přetočení vpřed 38
Okamžitý přeskok 46
Opakované přehrávání 84
Smart trilogic 108
SP režim 50
STEREO 86, 103
Střih 112
A
Audio stopa 105
Automatické ladění 16
Automatické nastavení hodin
16
C
Canal Plus 33
Custom AV Mode 43
Č
Čištění videohlav 121
D
DATA CD 6, 89, 95
DATA DVD 6, 89, 95
Denní/týdenní záznam 54
Doladění obrazu 108
DOLBY DIGITAL 58, 64, 86
DTS 59, 64, 86
DVD 6
H
Hi-fi audio stopa 105
I
Indexové skenování 106
J
Jemné ruční ladění 27
JPEG 6, 95
L
LP režim 50
M
Manipulace s disky 8
Monitorování
během přehrávání 104
během záznamu 103
Monofonní 104
MP3 6, 89
134
Index
P
PAY-TV 33
PBC (řízení přehrávání) 99
Počítadlo 47
Podtitulek 80
Pootočení 96
Použitelné disky 6
Prezentace snímků 97
Progressive 61, 125
Propojení
do televizoru, který je
vybaven konektorem
Scart (EURO-AV) 14
k video zařízení 112
přístroj DVD-VCR a váš
televizor 13
Předvolba kanálů 25
Přehrávání 36, 45
Disky VIDEO CD 99
náhodné přehrávání 83
Obrazové soubory JPEG
95
opakované přehrávání 84
přehrávání podle
programu 81
Rychlé přehrávání 46
různými rychlostmi 38, 46
volba zvuku 103, 104
zpomalené 38, 46
Zvuková stopa MP3 89
Přehrávání podle programu
81
Připojení na anténu 13
R
T
Transfokace 77, 97
U
Úhel 78
V
VIDEO CD 6
Volba jazyka 21
Vyhledávání
různými rychlostmi 38, 46
Vyřazení předvoleb 29
Vysílání ZWEITON 103
Z
Zapojení Scart 14
Záznam 49
během sledování jiného
televizního programu 51,
55
denní/týdenní 54
ochrana 52
rychlé časované
nahrávání 101
Změna názvu stanice 31
Změna předvolby 27
Sony Corporation
Printed in Indonesia
AK68-00724A
Download PDF

advertising