Sony | SMP-U10 | Sony SMP-U10 Návod k obsluze

C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01COV-master page=right
CEK.fm
4-157-000-11(1)
USB
multimediální
přehrávač
Návod k obsluze
SMP-U10
© 2009 Sony Corporation
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB02WAR-CEK.fm
master page=left
VAROVÁNÍ
Abyste snížili nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj
dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí
úrazu elektrickým proudem,
neotevírejte skříňku přístroje.
Opravy svěřte pouze
kvalifikovanému servisnímu
technikovi.
Výměnu síťového kabelu smí
provádět pouze autorizovaný
servis.
Nevystavujte baterie nebo
přístroje s vloženými
bateriemi nadměrnému teplu,
jako například přímému
slunečnímu světlu, ohni atd.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace starých elektrických a
elektronických zařízení (platné v
zemích Evropské unie a v dalších
evropských zemích se systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno
jako s běžným domovním
odpadem. Místo toho je třeba tento
výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace
výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto
výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Likvidace starých baterií (platné
v zemích Evropské unie a v dalších
evropských zemích se systémy
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií
nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol doplněn chemickými
symboly. Chemické symboly pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
uvedeny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace
baterií předejdete možným
negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se
mohou v opačném případě projevit
jako důsledek nesprávné
manipulace při likvidaci baterie.
Recyklace materiálů přispívá k
ochraně přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti, výkonu
nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, by taková
baterie měla být vyměňována
pouze kvalifikovaným servisním
technikem.
Pro zajištění správné likvidace
baterie odneste výrobek na konci
jeho životnosti na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického
a elektronického zařízení.
Výrobcem tohoto výrobku je
společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu
(EMC) a bezpečnost výrobku je
společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V
případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky
se obraťte na kontaktní adresy
uvedené ve zvlášť dodávané
servisní nebo záruční
dokumentaci.
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
• Požadavky na napájení tohoto
přehrávače jsou uvedeny na
síťovém adaptéru. Zkontrolujte,
zda požadované napájecí napětí
odpovídá vašemu místnímu
síťovému napětí.
• Abyste předešli nebezpečí
vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem,
nepokládejte na přehrávač
nádoby naplněné tekutinou, jako
například vázy.
• Umístěte přehrávač tak, aby bylo
možné v případě problémů
okamžitě odpojit síťový kabel ze
síťové zásuvky.
• Dokud je síťový kabel připojen
do síťové zásuvky, není
přehrávač odpojen od síťového
napájení, a to ani tehdy, pokud je
přehrávač vypnutý.
U ostatních baterií si prosím
přečtěte část popisující postup pro
bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající
se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku nebo
baterie se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro
sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
2
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB03PRE1-CEK.fm
master page=right
Bezpečnostní
upozornění
Bezpečnost
Pokud se do skříňky přehrávače
dostane jakýkoli předmět nebo
tekutina, neprodleně jej odpojte od
sítě a před dalším používáním jej
nechejte překontrolovat
kvalifikovaným servisním
technikem.
Zdroj napájení
• Pokud nebudete přehrávač delší
dobu používat, nezapomeňte
odpojit síťový kabel ze síťové
zásuvky. Při odpojování
síťového kabelu vždy uchopte
zástrčku; nikdy netahejte za
samotný kabel.
• Nedotýkejte se síťového kabelu
ani síťového adaptéru mokrýma
rukama. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
Umístění
• Přehrávač umístěte na dobře
větrané místo, aby nedošlo k
jeho přehřátí v důsledku nárůstu
teploty uvnitř přehrávače.
• Neumísťujte přehrávač na
měkký podklad, jako je
například koberec.
• Neumísťujte přehrávač do
blízkosti zdrojů tepla nebo na
místa vystavená přímému
slunečnímu světlu, nadměrné
prašnosti nebo mechanickým
otřesům.
• Neumísťujte přehrávač do
stísněného prostoru, jako
například do knihovničky nebo
podobného kusu nábytku.
Síťový adaptér
• Používejte pouze síťový adaptér
dodávaný k tomuto přehrávači,
protože jiné adaptéry mohou
způsobit poruchu.
• Neprovádějte demontáž nebo
postupy zpětného inženýrství.
• Nepokládejte síťový adaptér do
uzavřených prostorů, jako je
například knihovnička nebo
skříňka pro AV zařízení.
• Nepřipojujte síťový adaptér
k cestovnímu elektrickému
transformátoru, který může
vytvářet teplo a způsobit
poruchu.
• Dejte pozor, aby nedošlo k pádu
síťového adaptéru na zem nebo
k nárazu.
Nastavení hlasitosti
Při poslechu pasáží s velmi nízkou
úrovní hlasitosti nebo při úplné
absenci zvuku nezvyšujte hlasitost.
V opačném případě může při
přehrávání pasáží s nejvyšší úrovní
hlasitosti dojít k poškození
reprosoustav.
Bouřky s blesky
Kvůli ochraně tohoto přehrávače
jej během bouřky nebo delší
nepřítomnosti odpojte od sítě.
Zabráníte tak poškození
přehrávače způsobenému blesky
nebo proudovými rázy.
Čištění
Povrch skříňky přístroje a ovládací
prvky čistěte měkkým hadříkem
mírně navlhčeným ve slabém
roztoku čisticího prostředku.
Nepoužívejte abrazivní utěrky,
čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například líh nebo benzín.
Výměna součástí
Pokud by byl přehrávač
opravován, mohou být opravené
součástky shromážděny pro
opakované použití nebo pro účely
recyklace.
Licence a obchodní značky
• Tento přehrávač je vybaven
technologií High-Definition
Multimedia Interface
(HDMI™). HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky
nebo registrované obchodní
značky společnosti HDMI
Licensing LLC.
• Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
„Dolby“, „Pro Logic“ a symbol
dvojitého písmene D jsou
obchodní značky společnosti
Dolby Laboratories.
• DivX, DivX Certified a
související loga jsou obchodní
značky společnosti DivX, Inc.
a jsou používány v licenci.
• Vlastníkem licence a patentů
k technologii kódování zvuku
MPEG Layer-3 jsou společnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• TENTO VÝROBEK JE
LICENCOVÁN V RÁMCI
LICENČNÍHO
PATENTOVÉHO PORTFOLIA
VIDEO FORMÁTU MPEG-4 A
JE URČEN PRO OSOBNÍ A
NEKOMERČNÍ POUŽITÍ ZA
ÚČELEM DEKÓDOVÁNÍ
OBRAZU V SOULADU S
VIDEO STANDARDEM
MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO“),
KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN
UŽIVATELEM PRO OSOBNÍ
A NEKOMERČNÍ ÚČELY
ANEBO BYL ZÍSKÁN OD
POSKYTOVATELE VIDEO
OBSAHU MPEG-4 S LICENCÍ
OD SPOLEČNOSTI MPEG LA.
LICENCE NENÍ UDĚLENA A
NEVZTAHUJE SE NA
JAKÉKOLIV JINÉ POUŽITÍ.
DALŠÍ INFORMACE
TÝKAJÍCÍ SE REKLAMNÍHO,
INTERNÍHO A
KOMERČNÍHO POUŽITÍ
A VYDÁVÁNÍ LICENCÍ
NAJDETE NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI
MPEG LA, LLC. VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Poznámky k tomuto návodu
k obsluze
• Pokyny v tomto návodu
k obsluze popisují ovládací
prvky dálkového ovladače.
Můžete rovněž používat ovládací
prvky na přehrávači, pokud mají
shodné nebo podobné názvy jako
ovládací prvky na dálkovém
ovladači.
• Informace, které je třeba znát
(pro zabránění nesprávného
ovládání), jsou uvedeny pod
symbolem b. Užitečné
informace (rady a tipy) jsou
uvedeny pod symbolem z.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Upozornění: Tento přehrávač
umožňuje zobrazení statického
obrazu nebo OSD nabídek na
obrazovce televizoru po
neomezeně dlouhou dobu. Pokud
ponecháte statický obraz nebo
OSD nabídky zobrazeny na
obrazovce televizoru příliš
dlouho, vystavujete televizor
riziku trvalého poškození
obrazovky. Televizory
s plazmovými panely a projekční
televizory jsou na toto zacházení
velmi citlivé.
S případnými dotazy nebo
problémy, které se týkají vašeho
přehrávače, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
3
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01COV-CEKTOC.fm
master page=left
Obsah
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Bezpečnostní upozornění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Zapojení a nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Krok 1: Připojení k vašemu televizoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Funkce CONTROL FOR HDMI (Ovládání přes HDMI) pro „BRAVIA Sync“
(pouze pro HDMI připojení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nabídka „BRAVIA Sync“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Krok 2: Připojení k vašemu audio zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Krok 3: Připojení síťového adaptéru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 4: Příprava dálkového ovladače . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Ovládání televizoru dálkovým ovladačem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Krok 5: Rychlé nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přehrávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Přehrávání souborů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výběr obrazového souboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prohlížení prezentace ve vysoké kvalitě (PhotoTV HD) . . . . . . . . . . . . .
Nastavení intervalu prezentace (INTERVAL) (Interval) . . . . . . . . . . . . .
Nastavení efektu při výměně obrázků během prezentace
(EFFECT) (Efekt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam položek nabídky Control Menu (Nabídka ovládání). . . . . . . . . .
Nastavení přehrávání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení přehrávaného obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)
(Uživatelský režim obrazu). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zostření obrazu (SHARPNESS) (Ostrost) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení prodlevy mezi obrazem a zvukem (AV SYNC)
(Synchronizace zvuku a obrazu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
17
18
19
19
20
21
23
23
23
23
Nastavení a úpravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Použití nabídek nastavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CUSTOM SETUP (Uživatelská nastavení) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AUDIO SETUP (Nastavení zvuku). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nastavení digitálního výstupního signálu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HDMI SETUP (Nastavení HDMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
27
27
28
29
Doplňující informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Řešení problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k video souborům, obrazovým souborům a hudebním souborům . . .
Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rejstřík. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
33
34
35
4
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01COV-CEKTOC.fm
master page=right
5
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=left
Přehled částí přístroje
a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách
uvedených v závorkách.
Dálkový ovladač
[/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (14)
Zapnutí nebo vypnutí přehrávače do
pohotovostního režimu.
VOL +/– (Hlasitost) (13)
Nastavení hlasitosti televizoru.
B Numerická tlačítka
Zadání čísla skladby atd.
CLEAR (Vymazání) (22)
Vymazání zadaného údaje.
C TIME/TEXT (Čas/text)
Zobrazení doby přehrávání.
Pokud hudební soubor obsahuje ID3
tag, zobrazí se název alba/skladby
uvedený v informacích ID3 tagu.
Tento přehrávač podporuje ID3 tag
verze 1.0/1.1 a 2.2/2.3.
AUDIO (Zvukový doprovod) (
)
Změna jazyka zvukového doprovodu
nebo zvukového kanálu.
SUBTITLE (Titulky) ( )
– změna titulků, pokud jsou
zaznamenány (pouze video soubory
DivX),
– zobrazení textu skladby při
stisknutí během přehrávání
hudebního souboru. Podrobné
informace - viz strana 17.
Tlačítka VOL + (Hlasitost), numerické
tlačítko 5, AUDIO (Zvukový doprovod) a N
jsou opatřena výstupky. Při ovládání
přehrávače se orientujte podle výstupků na
povrchu těchto tlačítek.
A PICTURE NAVI (Navigace obrazu) (17)
Rozdělení obrazovky na 16 částí pro
zobrazení náhledů obrazových souborů.
TV INPUT (TV vstup) (13)
Přepínání mezi TV signálem
a ostatními vstupními zdroji.
TV [/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (13)
Zapnutí nebo vypnutí televizoru do
pohotovostního režimu.
6
D MEDIA SELECT (Výběr typu souborů)
(16)
Výběr typu souborů (video soubory,
obrazové soubory nebo hudební
soubory) pro přehrávání.
FILE LIST (Seznam souborů) (17)
Zobrazení seznamu alb.
RETURN (Zpět) (16)
Návrat do předchozí obrazovky.
DISPLAY (Zobrazení) (20)
Zobrazení informací o přehrávání.
C/X/x/c (14)
Pohyb kurzoru pro výběr zobrazené
položky.
Středové tlačítko (ENTER) (Potvrzení)
(14)
Potvrzení výběru položky.
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=right
E ./> PREV/NEXT (Předchozí/
následující)
Přeskočení na předchozí/následující
skladbu nebo soubor v režimu
plynulého přehrávání.
/
REPLAY/ADVANCE
(Zopakování scény/posun scény/krok)
– zopakování předchozí scény*1/
rychlý posun ve scéně směrem
vpřed*1 při stisknutí tlačítka během
přehrávání,
– přehrávání po snímcích vpřed*2 při
stisknutí tlačítka v režimu
pozastavení přehrávání,
– změna čísla logické jednotky
(Logical Unit Number) při stisknutí
tlačítka během zobrazení seznamu
alb nebo skladeb (strana 16).
m/M (vyhledávání/zpomalené
přehrávání)
– rychlý posun vzad/vpřed při
stisknutí tlačítka během přehrávání.
Rychlost vyhledávání lze měnit
opakovaným stisknutím tlačítka,
– zpomalené přehrávání vpřed*2 při
opakovaném stisknutí tlačítka v
režimu pozastavení přehrávání.
N PLAY (Přehrávání)
Spuštění nebo obnovení přehrávání.
X PAUSE (Pozastavení)
Pozastavení nebo obnovení
přehrávání.
x STOP (Zastavení)
Zastavení přehrávání.
ZOOM (Zvětšení)
Zvětšení obrazu.
*1Pouze pro video soubory DivX.
Tyto funkce nemusí u některých scén pracovat.
*2Pouze pro video soubory.
b
Některé funkce přehrávání nemusí pracovat
s formátem MPEG-4, který není podporován
(strana 33).
7
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB04PRE2-CEK.fm
master page=left
Přední panel
VIDEO
PHOTO
MUSIC
A Tlačítko [/1 (zapnutí/pohotovostní
režim) (14)
C Indikátory typů souborů (16)
Indikace vybraného typu souborů.
B
D
(senzor dálkového ovládání) (13)
USB konektor (typu A) (16)
Tento konektor slouží pro připojení
USB zařízení.
Zadní panel
DIGITAL OUT
DC IN 6V
COAXIAL
LINE OUT
VIDEO
L-AUDIO-R
COMPONENT VIDEO OUT
PR
PB
Y
OUT
HDMI
A Konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
(12, 9)
D Konektor LINE OUT (VIDEO)
(Linkový výstup - video) (9)
B Konektory COMPONENT VIDEO
OUT (Komponentní video výstup) (9)
E Konektor DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Digitální výstup koaxiální) (12)
C Konektory LINE OUT (L-AUDIO-R)
(Linkový výstup - audio) (12)
F Konektor DC IN 6 V (Vstup napájení)
(13)
8
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
A
Zapojení a nastavení
Televizor
INPUT
AUDIO
Po vybalení zkontrolujte dodané příslušenství
(viz strana 34).
Krok 1: Připojení
k vašemu televizoru
Pomocí video kabelu připojte tento přehrávač
k vašemu televizoru. Podle vstupních
konektorů na televizoru vyberte některý ze
způsobů připojení A až C.
Pro výstup progresivního signálu (525p nebo
625p) na kompatibilním televizoru musíte
použít způsob B. Při připojování k televizoru
vybavenému vstupem HDMI použijte způsob
C. Pokud použijete některý ze způsobů
připojení A nebo B, je třeba rovněž připojit
audio kabel (strana 12).
L
(červený)
(bílý)
Audio/video kabel
(součást příslušenství)
(bílý)
(červený)
(žlutý)
Do konektoru LINE OUT (VIDEO)
(Linkový výstup - video)
(zelený)
USB multimediální
přehrávač
(červený)
(modrý)
Do konektoru COMPONENT
VIDEO OUT (Komponentní video
výstup)
Do konektoru
HDMI OUT
(Výstup HDMI)
A Video vstup
Kabel HDMI
(není součástí
příslušenství)
Toto připojení umožňuje dosáhnout
standardní kvality obrazu.
Komponentní
video kabel
(není součástí
příslušenství)
B Komponentní video vstupy
(Y, PB/CB, PR/CR)
Toto připojení umožňuje dosáhnout věrné
reprodukce barev a vysoké kvality obrazu.
C Vstup HDMI/DVI
Pro sledování vysoce kvalitního digitálního
obrazu a zvuku přenášeného prostřednictvím
konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
použijte certifikovaný kabel HDMI značky
Sony (není součástí příslušenství).
(žlutý)
Zapojení a nastavení
b
• Pevným připojením kabelů předejdete
nežádoucímu šumu.
• Přečtěte si návody k obsluze připojovaných
zařízení.
• Než začnete s připojováním, odpojte síťové
kabely všech připojovaných zařízení.
R
VIDEO
(zelený)
(modrý)
Y
HDMI IN
C
Televizor
(červený)
PB/CB
PR/CR
COMPONENT VIDEO IN
Televizor
B
: směr signálu
9
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
Při připojování do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI)
Zasuňte zástrčku kabelu HDMI přímo do
konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI).
Při nesprávném způsobu připojování by
mohlo dojít k poškození konektoru HDMI
OUT (Výstup HDMI) a zástrčky.
Ujistěte se, že zástrčka není obrácena
opačným směrem nebo nakloněna.
Zástrčka je
v obrácené poloze.
Zástrčka není v rovině.
Připojení k televizoru se vstupem DVI
Použijte konverzní kabel HDMI-DVI (není
součástí příslušenství). Konektor DVI
nepodporuje příjem audio signálů, takže je
třeba ještě připojit audio kabel (strana 12).
Rovněž nepropojujte konektor HDMI OUT
(Výstup HDMI) s konektory DVI, které
nejsou kompatibilní s HDCP (například
konektory DVI na PC monitorech).
Při připojení ke standardnímu televizoru
s obrazovkou 4:3
V některých případech nemusí obraz
odpovídat velikosti obrazovky vašeho
televizoru. Změna velikosti obrazu - viz
strana 25.
b
• Mezi televizor a přehrávač nepřipojujte
videorekordér atd. Pokud signál z přehrávače
prochází přes videorekordér, nemusí být obraz
čistý. Jestliže má televizor pouze jeden audio/
video vstup, připojte přehrávač k tomuto vstupu.
• Při přemísťování přehrávače nezapomeňte
odpojit kabel HDMI.
• Při umístění přehrávače s připojeným kabelem
HDMI do skříňky nevystavujte skříňku
nadměrnému tlaku. Mohlo by dojít k poškození
konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI) nebo
kabelu HDMI.
• Při připojování nebo odpojování kabelu HDMI
neotáčejte ani nešroubujte zástrčkou.
Funkce CONTROL FOR HDMI
(Ovládání přes HDMI) pro
„BRAVIA Sync“ (pouze pro HDMI
připojení)
jsou kompatibilní s funkcí CONTROL FOR
HDMI (Ovládání přes HDMI), můžete
využívat následující funkce:
• Přehrávání jedním stisknutím tlačítka
(strana 17)
• Vypnutí celého systému
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka
[/1 na dálkovém ovladači televizoru,
vypnou se automaticky i zařízení
kompatibilní s funkcí CONTROL FOR
HDMI (Ovládání přes HDMI).
b
V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce
CONTROL FOR HDMI (Ovládání přes HDMI)
pracovat. Přečtěte si návod k obsluze příslušného
zařízení.
Nabídka „BRAVIA Sync“
Přehrávač můžete ovládat stisknutím tlačítka
SYNC MENU (Nabídka synchronizace) na
dálkovém ovladači televizoru nebo výběrem
příslušné položky v nabídce televizoru.
U některých televizorů mohou být pro
zobrazení nabídky „BRAVIA Sync“
používána jiná tlačítka nebo může být
vyžadováno provedení nastavení na
televizoru. V závislosti na televizoru se může
před zobrazením nabídky „BRAVIA Sync“
zobrazit obrazovka nastavení. Viz rovněž
návod k obsluze televizoru.
Nabídka „BRAVIA Sync“
Zobrazení položek „FILE LIST“ (Seznam
souborů) a „PICT. NAVI“ (Navigace
obrazu).
Pomocí tlačítek C/c vyberte položku
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Změna zobrazení
Pro zapnutí nebo změnu zobrazení
opakovaně stiskněte tlačítko SYNC MENU
(Nabídka synchronizace) na dálkovém
ovladači televizoru. Střídavě se budou
zobrazovat nabídky „BRAVIA Sync“
a Control Menu (Nabídka ovládání).
Pokud pomocí kabelu HDMI (není součástí
příslušenství) připojíte zařízení Sony, která
10
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
Vypnutí zobrazení
Opakovaně stiskněte tlačítko RETURN
(Zpět) nebo SYNC MENU (Nabídka
synchronizace) na dálkovém ovladači
televizoru.
Zapojení a nastavení
z
Tyto funkce lze rovněž ovládat pomocí dálkového
ovladače přehrávače.
b
• Položky nabídky „BRAVIA Sync“ mají stejné
funkce jako příslušná tlačítka na dálkovém
ovladači přehrávače (strana 6).
• Tyto funkce lze použít, pouze pokud váš televizor
podporuje funkci „BRAVIA Sync“.
• Podrobné informace o funkci „BRAVIA Sync“
jsou uvedeny v návodu k obsluze vašeho
televizoru.
11
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
Krok 2: Připojení
k vašemu audio zařízení
* Žlutá zástrčka se používá pro video signály
(strana 9).
Televizor, projektor
nebo audio zařízení
A
INPUT
Podle typu vstupního konektoru na
televizoru, projektoru nebo audio zařízení,
jako je například AV zesilovač (receiver),
vyberte jeden z následujících způsobů
připojení A nebo B.
Tím bude umožněn poslech zvuku.
AUDIO
R
VIDEO
L
(červený)
(bílý)
(žlutý)*
A Audio vstup L/R
Toto připojení bude používat pro reprodukci
zvuku dva reproduktory televizoru nebo
audio zařízení.
Audio/video kabel
(součást příslušenství)
B Digitální audio vstup
Pokud je vaše audio zařízení vybaveno
dekodérem Dolby Digital nebo MPEG audio
a digitálním vstupem, použijte toto připojení.
Budete si moci vychutnat prostorový zvuk ve
formátu Dolby Digital (5.1 kanálů) a MPEG
audio (5.1 kanálů).
Připojíte-li audio zařízení Sony, které je
kompatibilní s funkcí CONTROL FOR
HDMI (Ovládání přes HDMI), postupujte
podle návodu k obsluze audio zařízení.
b
• Po dokončení zapojování proveďte příslušná
nastavení v nabídce rychlého nastavení
(strana 14). Pokud je vaše audio zařízení
vybaveno dekodérem MPEG audio, nastavte
položku „MPEG“ v nabídce „AUDIO SETUP“
(Nastavení zvuku) na „MPEG“ (strana 29).
V opačném případě nebude z reprosoustav
vycházet žádný zvuk, nebo z nich naopak uslyšíte
hlasitý šum.
• Při připojení přehrávače k audio zařízení
prostřednictvím kabelu HDMI je potřeba provést
jeden z následujících kroků:
– připojte audio zařízení k televizoru kabelem
HDMI,
– připojte přehrávač k televizoru jiným video
kabelem než HDMI (komponentním video
kabelem nebo audio/video kabelem).
• Při připojování do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) pečlivě vyrovnejte zástrčku
kabelu HDMI podle konektoru. Kabel HDMI
neohýbejte ani nepřipojujte násilím.
12
(červený)
(bílý)
(žlutý)*
Do konektoru LINE OUT
(L-AUDIO-R) (Linkový
výstup - audio)
USB multimediální
přehrávač
Do konektoru DIGITAL OUT
(COAXIAL) (Digitální výstup koaxiální) nebo HDMI OUT
(Výstup HDMI)
Digitální koaxiální
kabel (není
součástí
příslušenství)
nebo
Kabel HDMI (není součástí
příslušenství)
Do digitálního
koaxiálního/HDMI
vstupu
HDMI IN
DIGITAL IN
(COAXIAL)
Audio zařízení
s dekodérem
B
: směr signálu
z
Správné umístění reprosoustav - viz návod
k obsluze připojovaných zařízení.
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
Krok 4: Příprava
dálkového ovladače
Dodaný síťový adaptér připojte do konektoru
DC IN 6 V (Vstup napájení) na přehrávači.
Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA)
tak, aby póly 3 a # na bateriích odpovídaly
značkám uvnitř prostoru pro baterie. Při
používání nasměrujte dálkový ovladač na
senzor dálkového ovládání
na přehrávači.
Zapojení a nastavení
Krok 3: Připojení
síťového adaptéru
DC IN 6V
DC zástrčka
Připojte síťový
adaptér k síti
b
Před odpojením síťového kabelu zastavte
přehrávání. Pokud tak neučiníte, může dojít
k poruše funkce.
b
• Dálkový ovladač neponechávejte v místech
s velmi vysokou teplotou nebo vlhkostí.
• Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače
nedostaly žádné cizí předměty (zejména při
výměně baterií).
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání
přímému slunečnímu světlu ani světelným
zdrojům. Mohlo by dojít k poruše funkce.
• Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli
možnému vytečení elektrolytu a případné korozi.
Ovládání televizoru dálkovým
ovladačem
Pomocí dodaného dálkového ovladače
můžete ovládat úroveň hlasitosti, přepínat
vstupy a vypínat nebo zapínat napájení
vašeho televizoru Sony.
Dostupná tlačítka
V závislosti na připojeném zařízení nemusí
být možné ovládat váš televizor pomocí
všech nebo některých tlačítek na dodaném
dálkovém ovladači.
Tlačítka
Funkce
TV [/1
Zapnutí a vypnutí televizoru.
VOL +/–
(Hlasitost)
Nastavení hlasitosti televizoru.
TV INPUT
(TV vstup)
Přepínání vstupu televizoru
mezi TV signálem a ostatními
vstupními zdroji.
13
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB05GET-CEK.fm
master page=left
Ovládání ostatních televizorů pomocí
dálkového ovladače
Pomocí dodaného dálkového ovladače je
rovněž možno ovládat úroveň hlasitosti,
přepínat vstupy a zapínat nebo vypínat
napájení televizorů jiných výrobců než Sony.
Pokud je značka vašeho televizoru uvedena
v tabulce níže, nastavte příslušný kód
výrobce.
b
Při výměně baterií v dálkovém ovladači může dojít
k obnovení výchozího kódu. V takovém případě
nastavte příslušný kód znovu.
1
2
Podržte stisknuté tlačítko TV [/1
a stisknutím numerických tlačítek
vyberte kód výrobce vašeho televizoru.
Krok 5: Rychlé nastavení
Podle následujících kroků proveďte základní
minimální nastavení umožňující používání
přehrávače.
Pro přeskočení daného kroku stiskněte
tlačítko >. Pro návrat k předchozímu
kroku stiskněte tlačítko ..
1 Zapněte televizor a stiskněte
tlačítko [/1.
2 Vyberte na televizoru příslušný
vstup tak, aby se signál
z přehrávače zobrazil na
obrazovce televizoru.
Uvolněte tlačítko TV [/1.
Ve spodní části obrazovky se zobrazí
zpráva „Press [ENTER] to run QUICK
SETUP“ (Stiskněte tlačítko [ENTER]
(Potvrzení) pro spuštění rychlého
nastavení). Pokud se tato zpráva
nezobrazí, vyvolejte rychlé nastavení
výběrem možnosti „QUICK“ (Rychlé
nastavení) v položce „SETUP“
(Nastavení) nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání) (strana 22).
Kódy televizorů, které je možno dálkově
ovládat
Pokud je uvedeno více kódů, zkuste je
postupně zadat, dokud nenaleznete kód, který
bude s vaším televizorem funkční.
Výrobce
Kód
Sony
01 (výchozí)
Hitachi
24
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
RCA
77
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
3 Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení), aniž by bylo připojeno
USB zařízení.
Zobrazí se nabídka pro nastavení jazyka.
4 Stisknutím tlačítek X/x vyberte
požadovaný jazyk.
Přehrávač bude zobrazovat nabídky a
titulky ve vybraném jazyce.
5
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka pro nastavení
obrazovky.
6 Stisknutím tlačítek X/x vyberte
nastavení, které odpovídá typu
vašeho televizoru.
Vyberte možnost „16:9“ nebo „4:3
LETTER BOX“ (strana 25).
14
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB05GET-CEK.fm
master page=right
7 Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Zobrazí se obrazovka pro výběr typu
konektoru použitého pro připojení
vašeho audio zařízení.
Zapojení a nastavení
8 Stisknutím tlačítek X/x vyberte
typ konektoru použitého pro
připojení audio zařízení (pokud je
takový konektor používán)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Pokud není připojeno audio zařízení,
vyberte možnost „NO“ (Ne) a přejděte ke
kroku 10.
Pokud je připojeno audio zařízení
pomocí audio kabelu, vyberte možnost
„YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)“
(Ano: linkový výstup - audio) a přejděte
ke kroku 10.
Pokud je připojeno audio zařízení
pomocí digitálního koaxiálního kabelu/
kabelu HDMI, vyberte možnost „YES:
DIGITAL OUTPUT“ (Ano: digitální
výstup).
9 Stisknutím tlačítek X/x vyberte
typ signálu Dolby Digital, který
chcete odesílat do audio zařízení.
Pokud je vaše audio zařízení vybaveno
dekodérem Dolby Digital, vyberte možnost
„DOLBY DIGITAL“. V opačném případě
vyberte možnost „D-PCM“.
10Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Rychlé nastavení je provedeno a veškerá
zapojení jsou dokončena.
Pokud je vaše audio zařízení vybaveno
dekodérem MPEG audio, nastavte
položku „MPEG“ v nabídce „AUDIO
SETUP“ (Nastavení zvuku) na „MPEG“
(strana 29).
b
Pokud je aktivován režim „PhotoTV HD“ (strana
18), bude nastavení položky „TV TYPE“ (Typ
televizoru) přeskočeno.
15
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
VIDEO
Přehrávání
PHOTO(MUSIC)
Přehrávání souborů
PHOTO(BGM)
Před připojením USB zařízení k přehrávači si
zjistěte informace o kompatibilních USB
zařízeních a typech souborů.
Viz část „Kompatibilní USB zařízení“
(příloha) a rovněž návod k obsluze USB
zařízení. Podrobné informace o souborech,
které lze přehrávat - viz „Poznámky k video
souborům, obrazovým souborům a hudebním
souborům“ (strana 33).
MUSIC
1 Vyberte na televizoru příslušný
vstup tak, aby se signál
z přehrávače zobrazil na
obrazovce televizoru.
2 Připojte USB zařízení do USB
konektoru.
VIDEO
PHOTO
MUSIC
Zobrazí se seznam alb.
4 Stisknutím tlačítek X/x vyberte
album.
5 Stiskněte tlačítko N.
Přehrávání se spustí od vybraného alba.
Proveďte nastavení hlasitosti na
televizoru nebo audio zařízení.
Pro výběr požadovaného video souboru
nebo hudebního souboru stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení), pomocí
tlačítek X/x vyberte skladbu nebo soubor
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Výběr požadovaného obrazového
souboru - viz „Výběr obrazového
souboru“ (strana 17).
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pozastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko X.
USB zařízení
Přechod na následující nebo předchozí
stránku
Stiskněte tlačítko c nebo C.
U některých zařízení se může na
obrazovce televizoru zobrazit seznam
alb.
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
MEDIA SELECT (Výběr typu souborů)
vyberte možnost „VIDEO“, „PHOTO
(MUSIC)“ (Fotografie - hudba),
„PHOTO (BGM)“ (Fotografie - hudba
na pozadí) nebo „MUSIC“ (Hudba)
a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Návrat do předchozí obrazovky
Stiskněte tlačítko RETURN (Zpět).
Přechod na následující nebo předchozí
hudební soubor nebo video soubor
Během přehrávání stiskněte tlačítko >
nebo ..
Mějte však na paměti, že do předchozího alba
se nelze vrátit stisknutím tlačítka ., ale je
třeba jej vybrat v seznamu alb.
Odpojení USB zařízení
Ukončete přehrávání a odpojte USB zařízení
z USB konektoru.
16
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
b
• Před připojením k přehrávači proveďte zálohu
důležitých souborů na USB zařízení.
• Při připojování USB zařízení dbejte na jeho
správnou orientaci. Nepřipojujte USB zařízení
k přehrávači násilím.
• Nepřipojujte USB zařízení k přehrávači přes USB
rozbočovač.
• Před použitím USB zařízení se ujistěte, že
neobsahuje soubory napadené virem.
• Tento přehrávač podporuje pouze zařízení typu
USB Mass Storage.
• Tento přehrávač podporuje pouze USB zařízení
se souborovým systémem FAT12, FAT16 nebo
FAT32.
• Některá USB zařízení nemusí s tímto
přehrávačem pracovat.
• U některých zařízení se může zobrazit číslo
logické jednotky (LUN - Logical Unit Number).
Pro změnu čísla LUN nebo originálního úložiště
stiskněte tlačítko
v době, kdy je zobrazen
seznam alb nebo skladeb.
• Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si
video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je
nastaveno. Jsou načítány následující události:
– přehrávání jiného souboru,
– vypnutí přehrávače. To zahrnuje i situaci, kdy je
přehrávač automaticky vypnut prostřednictvím
funkce Auto Power Off (Automatické vypnutí).
Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko X
místo tlačítka x,
– odpojení USB zařízení,
– změna nastavení položky „MEDIA“ (Typ
souborů).
z
Pro aktivaci funkce zobrazování textu nastavte
položku „MEDIA“ (Typ souborů) na „MUSIC“
(Hudba).
b
Přehrávač podporuje pouze texty skladeb MP3
uložené v ID3 tagu.
Přehrávání jedním stisknutím tlačítka
(pouze pro HDMI připojení)
Jedním stisknutím tlačítka N na dálkovém
ovladači se přehrávač a televizor automaticky
zapnou a TV vstup se přepne na přehrávač.
Automaticky se spustí přehrávání.
TV vstup se rovněž automaticky přepne na
přehrávač v následujících případech:
– pokud stisknete tlačítko N, FILE LIST
(Seznam souborů) nebo DISPLAY
(Zobrazení) na dálkovém ovladači.
Mějte na paměti, že tato tlačítka nejsou
funkční při přehrávání hudebních souborů
v režimu „MUSIC“ (Hudba).
Výběr obrazového souboru
1
Stiskněte tlačítko FILE LIST (Seznam
souborů).
Zobrazí se seznam alb.
2
Stisknutím tlačítek X/x vyberte
požadované album a stiskněte tlačítko
PICTURE NAVI (Navigace obrazu).
Obrazové soubory v albu budou
zobrazeny na obrazovce rozdělené na 16
částí. Vpravo se zobrazí posuvná lišta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pro zobrazení dalších obrázků vyberte
spodní obrázek a stiskněte tlačítko x. Pro
návrat k předchozím obrázkům vyberte
horní obrázek a stiskněte tlačítko X.
Přehrávání hudby s textem
Během přehrávání hudebních souborů, které
obsahují nesynchronizované informace
o textu, stiskněte tlačítko SUBTITLE
(Titulky). Pro zobrazení následujícího/
předchozího řádku stiskněte tlačítka X/x.
Přehrávání
z
• Pokud umístíte hudební soubory a obrazové
soubory do stejného alba a nastavíte položku
„MEDIA“ (Typ souborů) na „PHOTO (MUSIC)“
(Fotografie - hudba), můžete přehrávat prezentaci
se zvukovým doprovodem.
• V závislosti na obsahu mohou být přehrávány
všechny soubory bez ohledu na nastavení položky
„MEDIA“ (Typ souborů).
• Přehrávač je možno nastavit tak, aby se po
uplynutí 30 minut v režimu zastavení automaticky
vypnul. Pro zapnutí nebo vypnutí této funkce
nastavte položku „AUTO POWER OFF“
(Automatické vypnutí) v nabídce „CUSTOM
SETUP“ (Uživatelská nastavení) na „ON“
(Zapnuto) nebo „OFF“ (Vypnuto) (strana 27).
3
Stisknutím tlačítek C/X/x/c vyberte
požadovaný obrázek a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se vybraný obrázek.
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
17
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
Přechod na následující nebo předchozí
obrázek
Během přehrávání stiskněte tlačítko C nebo
c.
Mějte však na paměti, že do předchozího alba
se nelze vrátit stisknutím tlačítka C.
Předchozí album vyberte v seznamu alb.
Otočení obrázku
Během prohlížení obrázku stiskněte některé
z tlačítek X/x. Po každém stisknutí tlačítka X
se obrázek otočí o 90° proti směru
hodinových ručiček.
Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte
tlačítko CLEAR (Vymazání). Mějte na
paměti, že normální zobrazení bude rovněž
obnoveno při přechodu na následující nebo
předchozí obrázek stisknutím tlačítek C/c.
Zobrazení informací o obrázku
Během prohlížení obrazových souborů
stiskněte tlačítko SUBTITLE (Titulky).
Zobrazí se podrobné informace o vybraném
obrazovém souboru.
Pokud byl snímek pořízen s bleskem, zobrazí
se symbol .
Pokud byl snímek automaticky otočen,
zobrazí se symbol
.
Pro skrytí informací stiskněte tlačítko
SUBTITLE (Titulky).
Uvědomte si, že v závislosti na digitálním
fotoaparátu se výše uvedené informace
nemusí zobrazit.
Ukončení prohlížení obrázků
Stiskněte tlačítko x.
Prohlížení prezentace ve vysoké
kvalitě (PhotoTV HD)
Pokud máte televizor Sony kompatibilní
s režimem „PhotoTV HD“, můžete si po
provedení následujícího připojení a nastavení
vychutnat obraz v nejvyšší kvalitě.
1
Propojte přehrávač a televizor pomocí
kabelu HDMI (není součástí
příslušenství).
2
Nastavte televizor do režimu „VideoA“.
Podrobné informace o režimu „Video-A“
- viz návod k obsluze vašeho televizoru.
3
V nabídce „HDMI SETUP“ (Nastavení
HDMI) nastavte položku „JPEG
RESOLUTION“ (Rozlišení JPEG) na
„PhotoTV HD“ (strana 29).
Režim „PhotoTV HD“
Režim „PhotoTV HD“ umožňuje zobrazení
vysoce kvalitního obrazu s velkým
množstvím detailů, jemnými texturami
a bohatými barvami typickými pro fotografie.
Při připojení zařízení Sony kompatibilních
s režimem „PhotoTV HD“ pomocí kabelu
HDMI si budete moci vychutnat nový zážitek
z prohlížení fotografií v úchvatné kvalitě Full
HD.
Například jemné textury lidské pleti, květin,
písku a mořských vln tak můžete zobrazit na
velké obrazovce v úžasné kvalitě.
b
Funkce PICTURE NAVI (Navigace obrazu)
nepracuje, pokud je v položce „MEDIA“ (Typ
souborů) vybrána možnost „MUSIC“ (Hudba) nebo
„VIDEO“ (strana 16).
18
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
• SLOW 1 (Pomalu 1): nastavení delšího
intervalu než u možnosti NORMAL
(Normální).
• SLOW 2 (Pomalu 2): nastavení delšího
intervalu než u možnosti SLOW 1
(Pomalu 1).
2
b
Interval zobrazení závisí na nastavení položky
„JPEG RESOLUTION“ (Rozlišení JPEG) v
nabídce „HDMI SETUP“ (Nastavení HDMI)
(strana 29).
Nastavení efektu při
výměně obrázků během
prezentace (EFFECT) (Efekt)
Můžete vybrat způsob výměny jednotlivých
obrázků během prezentace.
1
Můžete nastavit časový interval, po který
budou zobrazovány obrázky při prezentaci.
Po výběru položky
(INTERVAL) (Interval) v nabídce
Control Menu (Nabídka ovládání)
(strana 20) vyberte stisknutím tlačítek
X/x požadované nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• NORMAL (Normální): nastavení
standardního intervalu.
• FAST (Rychle): nastavení kratšího
intervalu než u možnosti NORMAL
(Normální).
Po výběru položky
(EFFECT)
(Efekt) v nabídce Control Menu
(Nabídka ovládání) (strana 20) vyberte
stisknutím tlačítek X/x požadované
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• MODE 1 (Režim 1): při zobrazování
obrázků se budou náhodně vybírat
jednotlivé efekty.
• MODE 2 (Režim 2): obrázek se
roztáhne z levého horního rohu do
pravého spodního rohu.
• MODE 3 (Režim 3): obrázek se
roztáhne odshora dolů.
• MODE 4 (Režim 4): obrázek se
roztáhne zleva doprava.
• MODE 5 (Režim 5): obrázek se
roztáhne směrem od středu obrazovky
k okrajům.
• OFF (Vypnuto): vypnutí této funkce.
Nastavení intervalu
prezentace (INTERVAL) (Interval)
1
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Přehrávání
b
• Při připojení k zařízení Sony kompatibilnímu
s režimem „PhotoTV HD“ pomocí kabelu HDMI
nastaví televizor automaticky optimální kvalitu
obrazu pro prohlížení fotografií. Podrobné
informace - viz návod k obsluze vašeho
televizoru.
• Režim „PhotoTV HD“ pro přehrávání fotografií
je aktivován, pokud je položka „JPEG
RESOLUTION“ (Rozlišení JPEG) nastavena na
„PhotoTV HD“ a přehrávač je připojen
k televizoru pomocí kabelu HDMI.
• Pokud je aktivován režim „PhotoTV HD“, nelze
vybrat položky „CUSTOM PICTURE MODE“
(Uživatelský režim obrazu) a „SHARPNESS“
(Ostrost).
• Pokud je aktivován režim „PhotoTV HD“,
automaticky se dočasně změní nastavení
výstupního video signálu v položkách „HDMI
RESOLUTION“ (Rozlišení HDMI) na
„1 920x1 080i“, „TV TYPE“ (Typ televizoru) na
„16:9“ a „YCBCR/RGB (HDMI)“ na „YCBCR“
(současná nastavení budou potom opět
obnovena).
• Pokud je aktivován režim „PhotoTV HD“, nelze
vybrat položku „HDMI RESOLUTION“
(Rozlišení HDMI) nebo „YCBCR/RGB (HDMI)“
v nabídce „HDMI SETUP“ (Nastavení HDMI)
(strana 29) nebo položku „TV TYPE“ (Typ
televizoru) v nabídce „SCREEN SETUP“
(Nastavení obrazovky) (strana 25).
• Při nastavení režimu „PhotoTV HD“ nejsou
dostupné funkce otočení, zvětšení ani funkce
efektů při výměně obrázků během prezentace.
• Pokud je aktivován režim „PhotoTV HD“, bude
nastavení položky „TV TYPE“ (Typ televizoru)
během provádění funkce rychlého nastavení
přeskočeno (strana 14).
2
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
b
• Uvědomte si, že toto nastavení není účinné, pokud
soubor JPEG obsahuje informace o otočení.
• Podle nastavení položky „JPEG RESOLUTION“
(Rozlišení JPEG) (strana 29) nemusí být některé
efekty funkční.
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
19
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
Nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání)
Pomocí nabídky Control Menu (Nabídka
ovládání) můžete nastavit jednotlivé funkce
a zobrazit příslušné informace. Opakovaným
stisknutím tlačítka DISPLAY (Zobrazení)
zapněte nebo změňte zobrazení nabídky
Control Menu (Nabídka ovládání)
následovně:
, Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 1
m
Nabídka Control Menu (Nabídka ovládání) 2
(neplatí při nastavení položky „MEDIA“
(Typ souborů) na „MUSIC“ (Hudba))
m
Vypnutí nabídky Control Menu (Nabídka
ovládání)
V nabídkách Control Menu (Nabídka
ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky
podle typu média.
Příklad: nabídka Control Menu (Nabídka
ovládání) 1 při přehrávání video souboru.
Stisknutím tlačítek X/x vyberte položku
nabídky Control Menu (Nabídka ovládání)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Podrobné informace o jednotlivých
položkách - viz „Seznam položek nabídky
Control Menu (Nabídka ovládání)“ (strana
21).
1 ( 15 )
1(
4)
0 : 00 : 02
USB
OFF
OFF
USB
ALBUM
FILE
REPEAT
ENTER
Quit: DISPLAY
A Položky nabídky Control Menu
(Nabídka ovládání)
B Číslo aktuálně přehrávaného alba/
celkový počet alb
C Číslo aktuálně přehrávaného souboru/
celkový počet souborů
D Doba přehrávání*
E Vybraný typ souborů
F Stav přehrávání
G Ikona vybrané položky/nabídka
možností
H Indikace operací
I Název funkce vybrané položky
nabídky Control Menu (Nabídka
ovládání)
* Zobrazí se datum vytvoření obrazových souborů.
20
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
Seznam položek nabídky Control
Menu (Nabídka ovládání)
Položka Název položky, funkce
ALBUM (Album)
Výběr alba obsahujícího video
soubory pro přehrávání.
ALBUM (Album)
Výběr alba, které obsahuje hudební
soubory nebo obrazové soubory pro
přehrávání.
FILE (Soubor)
Výběr obrazového souboru pro
přehrávání.
TRACK (Skladba)
Výběr skladby pro přehrávání.
Vyhledání alba, souboru nebo skladby
1
V nabídce Control Menu (Nabídka
ovládání) vyberte položku „ALBUM“
(Album), „FILE“ (Soubor) nebo
„TRACK“ (Skladba).
2
Stisknutím tlačítek X/x vyberte způsob
vyhledávání.
Je vybráno „** (**)“ (** představuje číslo).
3
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
„** (**)“ se změní na „-- (**)“.
4
Stisknutím numerických tlačítek vyberte
požadované číslo, které chcete vyhledat.
5
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
TIME/TEXT (Čas/text)
Zobrazení uplynulé doby
přehrávání.
Zadání časového kódu pro vyhledání
obrazu a hudby (pouze video
soubory DivX).
1
Stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
2
Pomocí numerických tlačítek
zadejte požadovaný časový
kód a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
MEDIA (Typ souborů)
Výběr typu souborů pro přehrávání.
VIDEO: přehrávání video souborů.
PHOTO (MUSIC) (Fotografie hudba): přehrávání obrazových
souborů a hudebních souborů ve
formě prezentace.
PHOTO (BGM) (Fotografie - hudba
na pozadí): přehrávání obrazových
souborů se zvukovým doprovodem
na pozadí uloženým v přehrávači.
Pro výběr melodie na pozadí
opakovaně stiskněte tlačítko
AUDIO (Zvukový doprovod)
během prohlížení obrázku.
MUSIC (Hudba): přehrávání
hudebních souborů.
Přehrávání
FILE (Soubor)
Výběr video souboru pro přehrávání.
DATE (Datum)
Zobrazení data pořízení snímku
digitálním fotoaparátem.
b
• Podrobné informace o souborech,
které lze přehrávat - viz „Poznámky
k video souborům, obrazovým
souborům a hudebním souborům“
(strana 33).
• V závislosti na obsahu mohou být
přehrávány všechny soubory bez
ohledu na nastavení položky
„MEDIA“ (Typ souborů).
REPEAT (Opakování)
Opakovaným stisknutím vyberte
položku, která má být opakovaně
přehrávána.
USB: opakované přehrávání všech
alb.
TRACK (Skladba): opakované
přehrávání aktuální skladby.
FILE (Soubor): opakované
přehrávání aktuálního video
souboru.
ALBUM (Album): opakované
přehrávání aktuálního alba.
Pro návrat k normálnímu přehrávání
stiskněte tlačítko CLEAR
(Vymazání) nebo vyberte možnost
„OFF“ (Vypnuto).
Například pro nalezení scény
s časovým kódem 2 hodiny, 10
minut a 20 sekund od začátku
jednoduše zadejte „2:10:20“.
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
21
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
SETUP (Nastavení) (strana 14,
25)
QUICK (Rychlé nastavení):
Tuto funkci použijte pro výběr
požadovaného jazyka OSD nabídek,
formátu obrazovky připojeného
televizoru a typu výstupního audio
signálu.
CUSTOM (Uživatelské nabídky):
Umožňuje úpravu dalších nastavení
nad rámec rychlého nastavení.
RESET (Obnovení výchozích
nastavení):
Obnovení nastavení provedených
v položce „SETUP“ (Nastavení) na
výchozí hodnoty.
z
Indikátor na ikoně nabídky Control Menu (Nabídka
ovládání) se rozsvítí zeleně
t
, pokud vyberete
jakoukoliv možnost kromě „OFF“ (Vypnuto)
(v položkách „REPEAT“ (Opakování),
„SHARPNESS“ (Ostrost) a „ZOOM“ (Zvětšení)).
Indikátor na ikoně „CUSTOM PICTURE MODE“
(Uživatelský režim obrazu) se rozsvítí zeleně,
pokud vyberete jakékoliv jiné nastavení než
„STANDARD“ (Standardní). Při nastavení na více
než 0 ms se indikátor na ikoně „AV SYNC“
(Synchronizace zvuku a obrazu) rozsvítí zeleně.
ZOOM (Zvětšení)
Až čtyřnásobné zvětšení obrazu.
Pomocí tlačítek C/X/x/c můžete
obraz posouvat.
Pro návrat k normálnímu zobrazení
stiskněte tlačítko CLEAR
(Vymazání).
Tuto funkci lze použít u jakéhokoliv
obrazu kromě obrázku na pozadí
obrazovky.
INTERVAL (Interval) (strana 19)
Nastavení časového intervalu, po
který budou zobrazovány obrázky
při prezentaci.
EFFECT (Efekt) (strana 19)
Výběr efektů, které se použijí při
výměně jednotlivých obrázků
v průběhu prezentace.
CUSTOM PICTURE MODE
(Uživatelský režim obrazu)
(strana 23)
Můžete nastavit kvalitu obrazu,
která nejlépe odpovídá sledovanému
programu.
SHARPNESS (Ostrost)
(strana 23)
Zvýraznění obrysů obrazu pro
vytvoření ostřejšího obrazu.
AV SYNC (Synchronizace
zvuku a obrazu) (strana 23)
Nastavení prodlevy mezi obrazem
a zvukem.
22
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=right
Nastavení přehrávání
Nastavení přehrávaného
obrazu (CUSTOM PICTURE MODE)
(Uživatelský režim obrazu)
1
Po výběru položky
(CUSTOM
PICTURE MODE) (Uživatelský režim
obrazu) v nabídce Control Menu
(Nabídka ovládání) (strana 20) vyberte
stisknutím tlačítek X/x požadované
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• STANDARD (Standardní): zobrazení
standardního obrazu.
• DYNAMIC 1 (Dynamický 1):
zobrazení dynamického obrazu
v důsledku zvýšení kontrastu a barevné
intenzity obrazu.
• DYNAMIC 2 (Dynamický 2):
zobrazení dynamičtějšího obrazu ve
srovnání s režimem DYNAMIC 1
(Dynamický 1) díky většímu zvýšení
kontrastu a barevné intenzity obrazu.
• CINEMA 1 (Kino 1): zdůraznění
detailů v tmavých částech obrazu
v důsledku zvýšení úrovně černé barvy.
• CINEMA 2 (Kino 2): intenzita světlých
i tmavých barev se zvýší a zvětší se
i barevný kontrast.
• MEMORYt (Paměť): podrobnější
nastavení obrazu.
PICTURE
(Obraz)
Změna kontrastu.
BRIGHTNESS Změna celkového jasu.
(Jas)
2
COLOR
(Barvy)
Nastavení tmavších
nebo světlejších barev.
HUE (Odstín)
Změna vyvážení
barev.
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybrané nastavení se uplatní.
b
• Tato funkce nepracuje, pokud je aktivován režim
„PhotoTV HD“ (strana 18).
• Tato funkce nepracuje, pokud váš televizor
podporuje režim Theatre (Kino) a tento režim je
nastaven na „On“ (Zapnuto). Podrobné informace
- viz návod k obsluze vašeho televizoru.
Zostření obrazu
Přehrávání
Video signál z přehrávače můžete nastavit
tak, abyste dosáhli požadované kvality
obrazu.
z
Při sledování filmů doporučujeme vybrat režim
„CINEMA 1“ (Kino 1) nebo „CINEMA 2“
(Kino 2).
(SHARPNESS) (Ostrost)
Můžete zvýraznit obrysy obrazu pro dosažení
ostřejšího obrazu.
1
Po výběru položky
(SHARPNESS) (Ostrost) v nabídce
Control Menu (Nabídka ovládání)
(strana 20) vyberte stisknutím tlačítek
X/x požadovanou úroveň.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• OFF (Vypnuto): vypnutí této funkce.
• 1: zvýraznění obrysů.
• 2: větší zvýraznění obrysů než
u možnosti 1.
2
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybrané nastavení se uplatní.
b
• Tato funkce nepracuje, pokud je aktivován režim
„PhotoTV HD“ (strana 18).
• Tato funkce nepracuje, pokud váš televizor
podporuje režim Theatre (Kino) a tento režim je
nastaven na „On“ (Zapnuto). Podrobné informace
- viz návod k obsluze vašeho televizoru.
Nastavení prodlevy mezi
obrazem a zvukem (AV SYNC)
(Synchronizace zvuku a obrazu)
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem
na obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi
obrazem a zvukem.
1
Po výběru položky
(AV SYNC)
(Synchronizace zvuku a obrazu)
v nabídce Control Menu (Nabídka
ovládání) (strana 20) vyberte
stisknutím tlačítek c možnost „SET
23
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB06PLY1-CEK.fm
master page=left
t“ (Nastavení) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se lišta pro nastavení funkce
„AV SYNC“ (Synchronizace zvuku
a obrazu).
AV SYNC
2
0ms
Opakovaným stisknutím tlačítka c
nastavte prodlevu.
Po každém stisknutí tlačítek C/c se
prodleva změní o 10 milisekund.
3
Stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Vybrané nastavení se uplatní.
Obnovení výchozího nastavení položky
„AV SYNC“ (Synchronizace zvuku
a obrazu)
V kroku 2 stiskněte tlačítko CLEAR
(Vymazání).
b
• Tato funkce nebude účinná, pokud použijete
konektor DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální
výstup - koaxiální) a nastavíte položku „DOLBY
DIGITAL“ nebo „MPEG“ v nabídce „AUDIO
SETUP“ (Nastavení zvuku) na „DOLBY
DIGITAL“, resp. „MPEG“ (strana 28).
• Tato funkce nebude účinná, pokud připojíte
zařízení kompatibilní s formátem Dolby Digital
do konektoru HDMI OUT (Výstup HDMI)
a nastavíte položku „DOLBY DIGITAL“ nebo
„MPEG“ v nabídce „AUDIO SETUP“ (Nastavení
zvuku) na „DOLBY DIGITAL“, resp. „MPEG“
(strana 28).
• Tato funkce pracuje pouze u video souborů.
24
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=right
LANGUAGE SETUP
(Nastavení jazyka)
Nastavení a úpravy
Použití nabídek
nastavení
b
Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít
přednost před nastaveními v těchto nabídkách,
přičemž ne všechny popisované funkce musí pracovat.
1 Během doby, kdy je přehrávač
v režimu zastavení, stiskněte
tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
Zobrazí se nabídka Control menu
(Nabídka ovládání).
2 Stisknutím tlačítek X/x vyberte
◆ OSD (Nabídka na obrazovce)
Slouží k přepínání jazyka nabídek
zobrazovaných na obrazovce.
SCREEN SETUP
(Nastavení obrazovky)
Vyberte příslušné nastavení podle
připojeného televizoru.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
◆ TV TYPE (Typ televizoru)
Slouží k výběru formátu obrazovky
připojeného televizoru (standardní obrazovka
4:3 nebo širokoúhlá obrazovka).
Tuto položku nelze vybrat, pokud je
aktivován režim „PhotoTV HD“ (strana 18).
položku
(SETUP)
(Nastavení) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
16:9
Tuto možnost vyberte, pokud
máte širokoúhlý televizor nebo
televizor s širokoúhlým
režimem.
Zobrazí se možnosti položky „SETUP“
(Nastavení).
• QUICK (Rychlé nastavení): pro
provedení základních nastavení
(strana 14).
• CUSTOM (Uživatelské nabídky): pro
provedení různých dalších nastavení.
• RESET (Obnovení výchozích
nastavení): pro obnovení všech
nastavení popsaných na stranách 25 až
31 na výchozí hodnoty.
4:3
LETTER
BOX
Tuto možnost vyberte, pokud
máte televizor s formátem
obrazovky 4:3. Širokoúhlý
obraz se bude zobrazovat
s černými pruhy v horní a dolní
části obrazovky.
3 Stisknutím tlačítek X/x vyberte
možnost „CUSTOM“ (Uživatelské
nabídky) a stiskněte tlačítko
ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se nabídky nastavení.
Podle pokynů na stranách 25 až 31
vyberte požadovanou nabídku a proveďte
nastavení jednotlivých položek.
Nastavení a úpravy
Můžete provést nastavení různých položek
týkajících se například obrazu a zvuku.
Podrobné informace o jednotlivých
položkách nabídek nastavení najdete na
stranách 25 až 31.
Můžete nastavit různé jazyky pro OSD
nabídky.
◆ SCREEN SAVER (Spořič obrazovky)
Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí po
uplynutí 15 minut od pozastavení nebo
zastavení přehrávání nebo pokud přehráváte
hudební soubory déle než 15 minut. Spořič
obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho
televizoru před poškozením (trvalé vypálení
obrazu). Pro vypnutí spořiče obrazovky
stiskněte tlačítko N.
ON
(Zapnuto)
Zapnutí funkce spořiče
obrazovky.
OFF
(Vypnuto)
Vypnutí funkce spořiče
obrazovky.
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
25
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=left
◆ BACKGROUND (Pozadí obrazovky)
Můžete vybrat barvu pozadí obrazovky nebo
obrázek zobrazovaný na obrazovce televizoru
v režimu zastavení přehrávání nebo při
přehrávání hudebních souborů.
GRAPHICS Zobrazí se obrázek uložený
(Grafika)
v paměti přehrávače.
BLUE
(Modré
pozadí)
Barva pozadí je modrá.
BLACK
(Černé
pozadí)
Barva pozadí je černá.
◆ PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)
(Progresivní - pouze komponentní výstup)
Pokud váš televizor zpracovává signály
v progresivním formátu (525p/625p),
nastavte položku „PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)“ (Progresivní
- pouze komponentní výstup) na „ON“
(Zapnuto). Uvědomte si, že musíte přehrávač
připojit k televizoru kompatibilnímu
s progresivním formátem pomocí konektorů
COMPONENT VIDEO OUT (Komponentní
video výstup) (strana 9).
OFF
(Vypnuto)
Výstup normálních
(prokládaných) signálů.
ON
(Zapnuto)
Výstup progresivních signálů.
Výstup progresivních signálů
1
Vyberte položku „PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)“
(Progresivní - pouze komponentní
výstup) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
2
Vyberte možnost „ON“ (Zapnuto)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Zobrazí se zpráva vyžadující potvrzení.
3
Vyberte možnost „Start“ (Spustit)
a stiskněte tlačítko ENTER (Potvrzení).
Po dobu asi 5 sekund bude probíhat
výstup progresivního signálu.
4
Pokud je obraz zobrazen správně, vyberte
možnost „YES“ (Ano) a stiskněte
tlačítko ENTER (Potvrzení).
V opačném případě vyberte možnost
„NO“ (Ne) a stiskněte tlačítko ENTER
(Potvrzení).
Obnovení nastavení
Pokud se obraz nezobrazí správně nebo
pokud není zobrazen vůbec, vypněte
přehrávač stisknutím tlačítka [/1 a pomocí
numerických tlačítek na dálkovém ovladači
zadejte „369“. Potom stisknutím tlačítka [/1
znovu zapněte přehrávač.
◆ MODE (PROGRESSIVE) (Režim progresivní)
Aby bylo možné zobrazovat tento obraz na
vaší obrazovce při výstupu progresivního
signálu přirozeně, je třeba provést konverzi
progresivního video signálu tak, aby
odpovídal typu softwaru, který sledujete.
Toto nastavení je účinné, pouze pokud je
položka „PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)“ (Progresivní - pouze
komponentní výstup) v nabídce „SCREEN
SETUP“ (Nastavení obrazovky) nastavena na
„ON“ (Zapnuto).
AUTO
(Automaticky)
Automaticky se rozpozná typ
softwaru na disku (filmový
software nebo video
software) a vybere se
příslušný režim konverze. Za
normálních okolností vyberte
tuto možnost.
VIDEO
Režim konverze se trvale
přepne do režimu pro video
software.
◆ 4:3 OUTPUT (Výstup 4:3)
Toto nastavení je účinné pouze tehdy, pokud
nastavíte položku „TV TYPE“ (Typ
televizoru) v nabídce „SCREEN SETUP“
(Nastavení obrazovky) na „16:9“. Nastavení
proveďte pro sledování progresivních signálů
s poměrem stran 4:3. Můžete-li změnit poměr
stran obrazu na televizoru, změňte toto
nastavení na televizoru a nikoli na přehrávači.
Tuto možnost vyberte, pokud
FULL
(Plný obraz) můžete na vašem televizoru
změnit formát obrazu.
NORMAL
(Normální)
Tuto možnost vyberte, pokud
na vašem televizoru nemůžete
změnit formát obrazu. Bude se
zobrazovat obraz ve formátu
16:9 s černými pruhy na levé a
pravé straně.
26
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=right
CUSTOM SETUP
(Uživatelská nastavení)
AUDIO SETUP
(Nastavení zvuku)
Můžete provést nastavení týkající se
přehrávání nebo jiná nastavení.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Můžete provést nastavení zvuku podle
podmínek přehrávání a připojení.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
◆ AUTO POWER OFF (Automatické vypnutí)
◆ AUDIO DRC (Komprese dynamického
rozsahu)
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce
automatického vypnutí.
OFF
(Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
STANDARD Za normálních okolností
(Standardní) vyberte tuto možnost.
ON
(Zapnuto)
Automatické spuštění
přehrávání při zapnutí
přehrávače pomocí časovače
(není součástí příslušenství).
TV MODE
(Režim TV)
Tiché zvuky budou čisté
i tehdy, když snížíte hlasitost.
WIDE
RANGE
(Široký
rozsah)
Poskytuje dojem živé
reprodukce zvuku.
Po uplynutí 30 minut v režimu
zastavení se přehrávač přepne
do pohotovostního režimu.
OFF
(Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
◆ AUTO PLAY (Automatické přehrávání)
◆ PAUSE MODE (Režim pauzy)
Výběr způsobu reprodukce obrazu v režimu
pauzy.
AUTO
(Automaticky)
Obraz včetně subjektů, které se
pohybují dynamicky, bude
reprodukován bez chvění. Za
normálních okolností vyberte
tuto možnost.
FRAME
(Snímek)
Obraz včetně subjektů, které se
nepohybují dynamicky, bude
reprodukován ve vysokém
rozlišení.
◆ DivX
Zobrazení registračního kódu pro tento
přehrávač. Podrobné informace - viz webové
stránky
http://www.divx.com/vod.
Nastavení a úpravy
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce
automatického přehrávání. Tato funkce je
užitečná, pokud je přehrávač připojen k
časovači (není součástí příslušenství).
Pokud přehráváte video soubor podporující
funkci „AUDIO DRC“ (Komprese
dynamického rozsahu) a snížíte hlasitost,
zůstane zvuk i nadále čistý.
Tato funkce má vliv na výstup signálu
z následujících konektorů:
– konektory LINE OUT (L-AUDIO-R)
(Linkový výstup - audio),
– konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Digitální výstup - koaxiální)/HDMI OUT
(Výstup HDMI) pouze tehdy, pokud je
položka „DOLBY DIGITAL“ nastavena na
„D-PCM“ (strana 28).
ON
(Zapnuto)
◆ DOWNMIX (Sloučení)
Slouží k přepínání způsobu sloučení
vícekanálového zvuku do dvou kanálů při
video souboru, který je zaznamenán ve
formátu Dolby Digital nebo jehož zvukový
doprovod obsahuje zadní kanály. Tato funkce
má vliv na výstup signálu z následujících
konektorů:
– konektory LINE OUT (L-AUDIO-R)
(Linkový výstup - audio),
– konektor DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Digitální výstup - koaxiální)/HDMI OUT
(Výstup HDMI), pokud je položka
„DOLBY DIGITAL“ nastavena na
„D-PCM“ (strana 28).
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
27
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=left
DOLBY
SURROUND
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost. Vícekanálové
audio signály budou vystupovat
jako dvě složky pro vytvoření
prostorového zvuku.
NORMAL Vícekanálové audio signály jsou
(Normální) slučovány do dvou kanálů pro
použití s vaším stereo zařízením.
◆ DIGITAL OUT (Digitální výstup)
Vyberte, zda budou audio signály vystupovat
z konektoru DIGITAL OUT (COAXIAL)
(Digitální výstup - koaxiální)/HDMI OUT
(Výstup HDMI).
ON
(Zapnuto)
OFF
(Vypnuto)
Za normálních okolností vyberte
tuto možnost. Pokud vyberete
možnost „ON“ (Zapnuto),
přečtěte si část „Nastavení
digitálního výstupního signálu“,
kde je uvedeno další nastavení.
Vliv digitálního obvodu na
analogový obvod je minimální.
Nastavení digitálního výstupního
signálu
Můžete nastavit způsob výstupu audio
signálů, pokud je připojeno zařízení, jako
například audio zařízení nebo MD přehrávač
s digitálním vstupem.
Podrobné informace - viz strana 12.
Po nastavení položky „DIGITAL OUT“
(Digitální výstup) na „ON“ (Zapnuto)
nastavte položky „DOLBY DIGITAL“,
„MPEG“ a „48kHz/96kHz PCM“.
Pokud připojíte zařízení, které není
kompatibilní s vybraným audio formátem,
může z reprosoustav vycházet hlasitý šum
(nebo žádný zvuk), který může poškodit
reprosoustavy nebo váš sluch.
◆ DOLBY DIGITAL
Slouží k výběru typu signálu Dolby Digital.
DOLBY
DIGITAL
Tuto možnost vyberte, pokud je
přehrávač připojen k audio
zařízení se zabudovaným
dekodérem Dolby Digital.
D-PCM
Tuto možnost vyberte, pokud je
přehrávač připojen k audio
zařízení bez zabudovaného
dekodéru Dolby Digital.
Provedením nastavení
v položce „DOWNMIX“
(Sloučení) nabídky „AUDIO
SETUP“ (Nastavení zvuku)
můžete vybrat, zda signály
odpovídají formátu Dolby
Surround (Pro Logic) či nikoliv
(strana 27).
28
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=right
◆ MPEG
Slouží k výběru typu audio signálu MPEG.
PCM
Tuto možnost vyberte, pokud je
přehrávač připojen k audio
zařízení se zabudovaným
dekodérem MPEG.
◆ 48kHz/96kHz PCM
Slouží k výběru vzorkovací frekvence audio
signálu.
48kHz/16bit Audio signály video souborů
jsou vždy konvertovány na 48
kHz/16 bitů.
96kHz/24bit Všechny typy signálů, včetně
signálů 96 kHz/24 bitů, budou
vystupovat v originálním
formátu. Pokud je však signál
zakódován z důvodu ochrany
autorských práv, bude signál
vystupovat pouze se vzorkovací
frekvencí 48 kHz/16 bitů.
b
• Analogové audio signály z konektorů LINE OUT
(L-AUDIO-R) (Linkový výstup - audio) nebudou
nastavením položky „48kHz/96kHz PCM“
ovlivněny a zachovají si svou originální
vzorkovací frekvenci.
• Pokud je do konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI) připojeno zařízení, které není
kompatibilní se signály Dolby Digital, MPEG
audio nebo 96 kHz/24 bitů, budou vystupovat
signály ve formátu D-PCM, PCM, resp. 48 kHz/
16 bitů PCM bez ohledu na vybrané nastavení.
HDMI SETUP
(Nastavení HDMI)
Můžete provést nastavení týkající se HDMI
připojení.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
◆ HDMI RESOLUTION (Rozlišení HDMI)
Slouží pro výběr typu výstupního video
signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI). Při výběru možnosti „AUTO
(1 920×1 080p)“ (výchozí nastavení) budou
na výstupu přehrávače video signály
v nejvyšším rozlišení přípustném pro váš
televizor. Pokud nebude obraz čistý,
přirozený nebo vám nebude vyhovovat,
vyzkoušejte jinou možnost, která odpovídá
souborům a vašemu televizoru/projektoru
atd. Podrobné informace naleznete také
v návodu k obsluze televizoru/projektoru atd.
Tuto položku nelze vybrat, pokud je
aktivován režim „PhotoTV HD“ (strana 18).
Nastavení a úpravy
MPEG
Tuto možnost vyberte, pokud je
přehrávač připojen k audio
zařízení bez zabudovaného
dekodéru MPEG. Budete-li
přehrávat vícekanálové
zvukové stopy ve formátu
MPEG, budou na výstupu obou
předních reprosoustav pouze
signály levého a pravého
předního kanálu.
AUTO
Za normálních okolností
(1 920×1 080p) vyberte tuto možnost.
1 920×1 080i
Odesílá video signály
1 920×1 080i.
1 280×720p
Odesílá video signály
1 280×720p.
720×480/576p Odesílá video signály
720×480/576p.
Obnovení nastavení
Pokud se obraz nezobrazí normálně nebo
zhasne, stiskněte tlačítko [/1 pro vypnutí
přehrávače a pomocí numerických tlačítek na
dálkovém ovladači zadejte „369“. Potom
stiskněte tlačítko [/1 pro opětovné zapnutí
přehrávače.
b
V případě výběru možnosti „AUTO (1 920×1 080p)“
přehrávač automaticky upraví video signál tak, aby
byl vhodný pro televizor. V ostatních případech
odesílá přehrávač signál přímo, i když jej televizor
neakceptuje.
◆ JPEG RESOLUTION (Rozlišení JPEG)
Výběr typu rozlišení obrázků JPEG tak,
abyste si mohli užívat vysoké kvality obrazu
prostřednictvím HDMI připojení.
Tuto položku nelze vybrat, pokud je položka
„HDMI RESOLUTION“ (Rozlišení HDMI)
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
29
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=left
nastavena na „720×480/576p“ nebo pokud je
položka „TV TYPE“ (Typ televizoru)
nastavena na „4:3 LETTER BOX“.
PhotoTV HD
Při připojení k zařízení Sony
kompatibilnímu s režimem
„PhotoTV HD“ se zobrazuje
obraz s vysokými detaily.
SD
Zobrazení obrazu ve
standardním rozlišení s černým
rámečkem.
HD
Zobrazení obrazu ve vysokém
rozlišení s černým rámečkem.
HD
Zobrazení obrazu ve vysokém
rozlišení bez černého rámečku.
(1 920×1 080i) Zobrazení obrazu ve vysokém
HD
rozlišení 1 920×1 080 bodů
s černým rámečkem.
(1 920×1 080i) Zobrazení obrazu ve vysokém
HD
rozlišení 1 920×1 080 bodů bez
černého rámečku.
b
• Možnosti „(1 920×1 080i) HD
“
a „(1 920×1 080i) HD“ jsou účinné pouze při
nastavení položky „HDMI RESOLUTION“
(Rozlišení HDMI) na „1 920×1 080i“
a „TV TYPE“ (Typ televizoru) na „16:9“.
• Pokud nastavíte možnost „PhotoTV HD“,
„(1 920×1 080i) HD “ nebo „(1 920×1 080i)
HD“, nebudou dostupné funkce otočení, zvětšení
ani funkce efektů při výměně obrázků během
prezentace.
• Pokud chcete používat funkce otočení, zvětšení
nebo funkce efektů při výměně obrázků během
prezentace, nastavte možnost „SD “, „HD “
nebo „HD“.
• Pokud nastavíte možnost „PhotoTV HD“,
„(1 920×1 080i) HD “ nebo „(1 920×1 080i)
HD“, zobrazí se další obrázek po krátkém
zhasnutí obrazovky.
• Při zahájení nebo ukončení činnosti USB zařízení
se přenos signálu HDMI na chvíli přeruší.
• Při nastavení možnosti „PhotoTV HD“ se
automaticky dočasně změní nastavení výstupního
video signálu v položkách „HDMI
RESOLUTION“ (Rozlišení HDMI) na
„1 920×1 080i“, „TV TYPE“ (Typ televizoru) na
„16:9“ a „YCBCR/RGB (HDMI)“ na „YCBCR“
(současná nastavení budou potom opět
obnovena).
• Pokud chcete pomocí HDMI připojení zobrazovat
obrazové soubory v kvalitě analogového video
signálu, nastavte možnost „SD “.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
Slouží k výběru typu výstupního HDMI
signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
Tuto položku nelze vybrat, pokud je
aktivován režim „PhotoTV HD“ (strana 18).
YCBCR
Výstup signálů YCBCR.
RGB
Výstup signálů RGB.
b
• Pokud je přehrávaný obraz zkreslený, nastavte
možnost „RGB“.
• Pokud je konektor HDMI OUT (Výstup HDMI)
připojen k zařízení s konektorem DVI, budou na
výstupu automaticky signály „RGB“, i pokud
vyberete možnost „YCBCR“.
◆ AUDIO (HDMI) (Zvukový doprovod HDMI)
Slouží k výběru typu výstupního audio
signálu z konektoru HDMI OUT (Výstup
HDMI).
AUTO
(Automaticky)
Za normálních okolností
vyberte tuto možnost. Na
výstupu budou audio signály
podle nastavení položky
„DIGITAL OUT“ (Digitální
výstup) (strana 28).
PCM
Konverze signálů Dolby
Digital, MPEG nebo 96 kHz/24
bitů PCM na 48 kHz/16 bitů
PCM.
b
Pokud připojíte přehrávač k televizoru, který není
kompatibilní se signály DOLBY DIGITAL/MPEG
a je nastavena možnost „AUTO“ (Automaticky),
bude slyšet hlasitý zvuk (nebo žádný zvuk).
V takovém případě vyberte možnost „PCM“.
◆ CONTROL FOR HDMI (Ovládání přes
HDMI)
Zapnutí nebo vypnutí funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI).
ON
(Zapnuto)
Aktivace funkce CONTROL
FOR HDMI (Ovládání přes
HDMI) (strana 10).
OFF
(Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
30
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB07ADV4-CEK.fm
master page=right
◆ LANGUAGE FOLLOW (Stejný jazyk)
Slouží k přepínání jazyka tohoto přehrávače
podle aktuálního OSD jazyka televizoru.
Tuto položku nelze vybrat, pokud je položka
„CONTROL FOR HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
ON
(Zapnuto)
Zapnutí této funkce.
OFF
(Vypnuto)
Vypnutí této funkce.
Nastavení a úpravy
b
• Před použitím této funkce vypněte veškeré
zobrazení.
• Pokud není podporován jazyk televizoru, zůstane
jazyk OSD nabídek přehrávače zachován.
31
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB08ADD-CEK.fm
master page=left
Ovládání
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud se během používání přehrávače
setkáte s některým z následujících problémů,
pokuste se jej pomocí tohoto průvodce vyřešit
ještě předtím, než požádáte o opravu. Jestliže
problém přetrvává, obraťte se na vašeho
nejbližšího prodejce Sony.
Napájení
Přehrávač se nezapne.
, Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový
kabel.
Obraz a zvuk
Obraz a zvuk se nepřehrává.
, Znovu pevně připojte propojovací kabely.
, Propojovací kabely jsou poškozeny.
, Zkontrolujte připojení k vašemu televizoru
(strana 9) a přepněte vstup na televizoru tak,
aby se na obrazovce televizoru zobrazil
signál z přehrávače.
, Pokud barevný systém přehrávače
neodpovídá barevnému systému vašeho
televizoru (NTSC nebo PAL), změňte
nastavení barevného systému na přehrávači.
Nejdříve vypněte přehrávač stisknutím
tlačítka [/1. Potom stiskněte tlačítko
DISPLAY (Zobrazení), pomocí
numerického tlačítka zadejte „0“ a stiskněte
tlačítko [/1.
, Stiskněte tlačítko [/1 pro vypnutí
přehrávače a pomocí numerických tlačítek
na dálkovém ovladači zadejte „369“. Potom
stiskněte tlačítko [/1 pro opětovné zapnutí
přehrávače (strana 29).
Při připojení do konektoru HDMI OUT
(Výstup HDMI) není zobrazen žádný obraz
nebo se v obraze objevuje šum.
, Zkuste provést následující operace: 1
Vypněte přehrávač a znovu jej zapněte. 2
Vypněte připojené zařízení a znovu jej
zapněte. 3 Odpojte a znovu připojte kabel
HDMI.
32
Dálkový ovladač nepracuje.
, Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
, Dálkový ovladač není nasměrován na
senzor dálkového ovládání na přehrávači.
Přehrávač nerozpozná připojené USB
zařízení.
, USB zařízení není pevně připojeno
k přehrávači (strana 16).
, USB zařízení nebo kabel je poškozen.
, Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým
kódovacím/zapisovacím softwarem, se
všemi záznamovými zařízeními a se všemi
záznamovými médii. Nekompatibilní USB
zařízení může způsobovat šum, přehrávání
může být přerušované nebo nemusí být
možné provést přehrávání vůbec.
, Přehrávač podporuje souborový systém
FAT32, nikoliv NTFS.
Názvy alb/skladeb/souborů se nezobrazují
správně.
, Přehrávač je schopen zobrazovat pouze
číslice a písmena abecedy. Ostatní znaky se
zobrazují jako „*“.
Zobrazí se zpráva „Data error“ (Chyba dat).
, Video soubory, obrazové soubory nebo
hudební soubory, které chcete přehrát, jsou
poškozené.
Přehrávač nepracuje správně.
, Pokud se domníváte, že je neobvyklý
provozní stav přehrávače způsoben vlivem
statické elektřiny apod., odpojte přehrávač
od sítě.
Funkce CONTROL FOR HDMI (Ovládání
přes HDMI) nepracuje.
, Ujistěte se, že je vstup televizoru nastaven
na USB multimediální přehrávač tak, aby se
signál z přehrávače zobrazil na obrazovce
televizoru, a že je položka „CONTROL
FOR HDMI“ (Ovládání přes HDMI)
nastavena na „ON“ (Zapnuto) (strana 30).
Nabídka „BRAVIA Sync“ se nezobrazí.
, Pokud je váš televizor v režimu zobrazení
dvou obrazovek, zrušte jej. Potom zkuste
nabídku „BRAVIA Sync“ zobrazit znovu.
,pokračování
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB08ADD-CEK.fm
master page=right
Zobrazí se pětiznaková kombinace číslic
a písmen.
, Byla aktivována funkce automatické
diagnostiky. (Viz tabulka na straně 33.)
Funkce automatické diagnostiky
(pokud se na obrazovce zobrazí
písmena/číslice)
Přehrávač je schopen přehrát následující
soubory:
Typ
souboru
Formát
souboru
Přípona
Video soubor
DivX
„.avi“ nebo
„.divx“
MPEG-1*1
„.mpg“ nebo
„.mpeg“
MPEG-4
(jednoduchý
profil)*2
„.mp4“ nebo
„.m4v“
Obrazový
soubor
JPEG*3
„.jpeg“ nebo
„.jpg“
Hudební
soubor
MP3
„.mp3“
WMA*2
„.wma“
AAC*2
„.m4a“
První tři znaky Příčina anebo nápravné
servisního čísla opatření
C 31
USB zařízení není správně
připojeno.
, Znovu správně připojte
USB zařízení.
Doplňující informace
Při aktivaci funkce automatické diagnostiky
působící jako ochrana před vznikem závady
se na obrazovce zobrazí pětiznakové servisní
číslo jako kombinace písmena a čtyř číslic
(například C 13 50). V tomto případě si
projděte tabulku níže.
Poznámky k video
souborům, obrazovým
souborům a hudebním
souborům
LPCM/WAVE „.wav“
*1 Podporuje pouze videosekvence pořízené
fotoaparátem Cyber-shot.
*2 Soubory s ochranou autorských práv (Digital
Right Management) nelze přehrát.
*3 Obrazové soubory, které odpovídají standardu
DCF (Design rule for Camera File system).
Přehrávač je schopen přehrát jakýkoliv
soubor uvedený v tabulce, i když je jeho
formát odlišný. Přehrávání takového typu dat
však může způsobit vznik šumu a poškození
reprosoustav.
z
• Pokud před názvy souborů přidáte čísla (01, 02,
03 atd.), budou soubory přehrávány v příslušném
pořadí.
• Přehrávání složek se složitou stromovou
strukturou může trvat déle. Vytvořte alba
s maximálně dvěma stromovými úrovněmi.
• Pro opakované přehrávání hudebních souborů
i obrazových souborů nastavte položku „MEDIA“
(Typ souborů) na „PHOTO (MUSIC)“
(Fotografie - hudba) (strana 21).
33
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB08ADD-CEK.fm
master page=left
b
• V závislosti na způsobu kódování/záznamu
nemusí být možné přehrát některé video soubory,
obrazové soubory a hudební soubory.
• Spuštění přehrávání a přechod k následujícímu
nebo jinému albu může trvat delší dobu.
• Přehrávač nepodporuje hudební soubory ve
formátu mp3PRO nebo WMA Pro.
• Pokud je doba přehrávání obrazového souboru
delší než doba přehrávání hudebního souboru
(nebo naopak), zůstane obrázek zobrazen bez
zvukového doprovodu (nebo bude přehrávána
hudba bez zobrazení obrázku).
• Zobrazení obrazových souborů v progresivním
formátu nebo obrazových souborů s rozlišením
3 000 000 bodů nebo více může trvat déle než
u ostatních souborů, přičemž se bude zdát, že jsou
zobrazovány po delší dobu, než jakou jste
nastavili.
• Přehrávač je schopen rozpoznat maximálně 200
alb, a to bez ohledu na vybraný režim. Při výběru
možnosti „PHOTO (MUSIC)“ (Fotografie hudba) dokáže přehrávač rozpoznat až 300
hudebních souborů a 300 obrazových souborů, při
výběru možnosti „MUSIC“ (Hudba) až 600
hudebních souborů, při výběru možnosti
„PHOTO (BGM)“ (Fotografie - hudba na pozadí)
až 600 obrazových souborů a při výběru možnosti
„VIDEO“ až 600 video souborů.
• Přehrávač nemusí být schopen přehrát video
soubor, pokud byl tento soubor vytvořen
kombinací dvou nebo více video souborů.
• Přehrávač není schopen přehrát video soubor,
jehož rozlišení obrazu přesahuje 720 bodů (šířka
obrazu) × 576 bodů (výška obrazu) nebo jehož
velikost přesahuje 2 GB.
• Přehrávač nemusí být schopen přehrát některé
video soubory, které jsou delší než 3 hodiny.
• V závislosti na souboru nemusí být možné provést
normální přehrávání. Obraz nemusí být čistý,
přehrávání nemusí být plynulé, zvuk může
přeskakovat atd. V takovém případě
doporučujeme vytvořit soubor s nižším datovým
tokem.
• Při přehrávání obrazových dat, která nejsou
podporována formátem MPEG-4, bude slyšet
pouze zvuk.
Technické údaje
Výstupy
(Název konektoru: typ konektoru/výstupní
úroveň/zatěžovací impedance)
LINE OUT (AUDIO) (Linkový výstup audio): Konektor cinch/2 Vrms/10
kiloohmů
DIGITAL OUT (COAXIAL) (Digitální
výstup - koaxiální): Konektor cinch/
0,5 Vš-š/75 ohmů
HDMI OUT (Výstup HDMI):
Standardní 19pinový konektor HDMI
COMPONENT VIDEO OUT
(Komponentní video výstup) (Y, PB, PR):
Konektor cinch/Y: 1,0 Vš-š,
PB, PR: 0,7 Vš-š/75 ohmů
LINE OUT (VIDEO) (Linkový výstup video): Konektor cinch/1,0 Vš-š/75
ohmů
USB:
USB konektor typu A, maximální proud
500 mA (pro připojení USB zařízení)
Obecné údaje
Napájení:
6 V stejnosměrných (síťový adaptér)
Příkon: 8 W
Rozměry (přibližné):
145×24,5×106 mm (šířka/výška/
hloubka) včetně vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná): 245 g
Provozní teplota: 5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost: 25 % až 80 %
Síťový adaptér: 220 – 240 V střídavých,
50/60 Hz
Dodávané příslušenství
• Audio/video kabel (zástrčka cinch ×3 y
zástrčka cinch ×3) (1)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikosti AA) (2)
• Síťový adaptér (1)
Design a technické údaje podléhají změnám
bez předchozího upozornění.
34
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB01COVIX.fm
master page=right
Rejstřík
16:9 25
4:3 LETTER BOX 25
4:3 OUTPUT (Výstup 4
3) 26
48 kHz/96 kHz PCM 29
5.1kanálový prostorový zvuk 12
A
B
BACKGROUND (Pozadí
obrazovky) 26
Baterie 13
„BRAVIA Sync“ 10
C
Control Menu (Nabídka
ovládání) 20
CUSTOM (Uživatelské
nabídky) 25
CUSTOM PICTURE MODE
(Uživatelský režim obrazu)
22, 23
CUSTOM SETUP (Uživatelská
nastavení) 27
D
Dálkový ovladač 6, 13
DATE (Datum) 21
DIGITAL OUT (Digitální
výstup) 28
Digitální výstup 28
DivX® 27
DOLBY DIGITAL 28
DOWNMIX (Sloučení) 27
E
EFFECT (Efekt) 19, 22
F
FILE (Soubor) 21
Filmový software 26
H
HDMI
AUDIO (HDMI) (Zvukový
doprovod - HDMI) 30
R
I
SCREEN SAVER (Spořič
obrazovky) 25
SCREEN SETUP (Nastavení
obrazovky) 25
SETUP (Nastavení) 22, 25
SHARPNESS (Ostrost) 22, 23
SUBTITLE (Titulky) 6
ID3 tag 6
INTERVAL (Interval) 19, 22
J
JPEG 33
JPEG RESOLUTION
(Rozlišení JPEG) 29
L
REPEAT (Opakování) 21
REPLAY (Zopakování scény) 7
RESET (Obnovení výchozích
nastavení) 22
Rychlé nastavení 14
Rychlý posun vpřed 7
Rychlý posun vzad 7
S
T
LANGUAGE SETUP
(Nastavení jazyka) 25
TIME/TEXT (Čas/text) 21
TRACK (Skladba) 21
TV TYPE (Typ televizoru) 25
M
U
MEDIA (Typ souborů) 21
MEMORY (Paměť) 23
MODE (PROGRESSIVE)
(Režim - progresivní) 26
MP3 33
MPEG 29
N
Nabídky na obrazovce
Nabídka Control Menu
(Nabídka ovládání) 20
Nabídky nastavení 25
Nabídky nastavení 25
NTSC 32
Doplňující informace
ADVANCE (Posun scény) 7
ALBUM (Album) 21
AUDIO DRC (Komprese
dynamického rozsahu) 27
AUDIO SETUP (Nastavení
zvuku) 27
AUTO PLAY (Automatické
přehrávání) 27
AUTO POWER OFF
(Automatické vypnutí) 27
AV SYNC (Synchronizace
zvuku a obrazu) 22, 23
CONTROL FOR HDMI
(Ovládání přes HDMI) 10,
30
HDMI RESOLUTION
(Rozlišení HDMI) 29
LANGUAGE FOLLOW
(Stejný jazyk) 31
HDMI SETUP (Nastavení
HDMI) 29
USB 16
V
Video software 26
Z
Zobrazení
Nabídka Control Menu
(Nabídka ovládání) 20
Nabídky nastavení 25
ZOOM (Zvětšení) 22
Zpomalené přehrávání 7
O
OSD (Nabídka na obrazovce)
25
Řešení problémů 32
P
PAL 32
PAUSE MODE (Režim pauzy)
27
PhotoTV HD 18, 30
PICTURE NAVI (Navigace
obrazu) 6, 17
Připojení 9
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT
ONLY) (Progresivní - pouze
komponentní výstup) 26
Q
QUICK (Rychlé nastavení) 22
35
SMP-U10
4-157-000-11(1)
C:\ 2009\SONY\00110096_SMP-U10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\01GB09BCO-CEK.fm
master page=left
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
SMP-U10
4-157-000-11(1)
Download PDF

advertising