Sony | DAV-IS10 | Sony DAV-IS10 Návod k obsluze

filename[D:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
cover.fm Page 120 Monday, September 10, 2007 5:43 PM
3-212-589-31(1)
Systém domácího kina s DVD
přehrávačem
Návod k obsluze
©2007 Sony Corporation
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
3-212-592-11(1)
DAV-IS10
Průvodce pro rychlé
uvedení do provozu
Po provedení postupu uvedeném v tomto
průvodci pro rychlé uvedení do provozu
budete moci systém ihned začít používat.
Podrobné informace - viz návod k obsluze.
© 2007 Sony Corporation Vytištěno v České republice










 Vybalení
 Umístění reprosoustav
 Ovládací jednotka
 Levá přední reprosoustava (bílý
konektor)
 Středová reprosoustava (zelený
konektor)
 Pravá přední reprosoustava (červený
konektor)
 Levá prostorová (surround)
reprosoustava (modrý konektor)
 Pravá prostorová (surround)
reprosoustava (šedý konektor)
 Subwoofer
 Smyčková anténa pro pásmo AM
 Drátová anténa pro pásmo FM
 Video kabel (žlutý)
 Dálkový ovladač
 Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
 Kalibrační mikrofon
Pro dosažení nejlepšího prostorového
zvuku by měly být všechny reprosoustavy
(kromě subwooferu) umístěny ve stejné
vzdálenosti od poslechového místa ().
Doporučujeme použít subwoofer ().
Poznámka
Podle umístění subwooferu může dojít ke
zkreslení televizního obrazu. V takovém
případě umístěte subwoofer do větší
vzdálenosti od televizoru.
 Pokud je subwoofer umístěn před
přední reprosoustavou, měla by být
vzdálenost menší než 0,5 m1).
 Pokud je subwoofer umístěn v jiné poloze,
nemusí být dosaženo správných hloubek2).
Je třeba nastavit vzdálenost od
poslechového místa.
Na horní stranu subwooferu, kde se
nachází reproduktor, nepokládejte
žádné předměty.
Neumísťujte subwoofer pod stůl nebo
do regálu atd.
 Neumísťujte subwoofer za jakoukoliv
překážku, jako je např. televizor. Středy
budou zkreslené.
 Propojení systému
a televizoru
Toto schéma představuje základní
propojení systému a televizoru. Audio
kabel (červený/bílý) není dodáván.
Síťový kabel připojte až jako poslední.
3)

2 



1
2
1
1
2
D
B
C
G
F
1
2
E
1
2



1)

2)
2)



Televizor atd.

Audio kabel (není
součástí
dodávaného
příslušenství)
AUDIO
OUT
VIDEO
IN
Televizor
L
R




„VIDEO OUT (VIDEO)
(Video výstup - video)”
„TV (AUDIO IN)
(TV - audio vstup)”

DMPORT



SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
Do síťové
zásuvky
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
Síťový kabel3)





 Vložení baterií
 Dálkový ovladač
 Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
 Provedení rychlého
nastavení
Poznámka

1
2
3
Zobrazované položky se liší podle
vaší oblasti.
4
Zapněte televizor.
Stiskněte tlačítko / na
dálkovém ovladači.
Systém se zapne.
Přepněte volič vstupů na
televizoru tak, aby se signál ze
systému zobrazil na obrazovce
televizoru.
Ve spodní části obrazovky televizoru
se zobrazí zpráva „[Press [ENTER]
to run QUICK SETUP.] (Stisknutím
5
6
tlačítka [ENTER] spusťte rychlé
nastavení.)”. Pokud se tato zpráva
nezobrazí, vyvolejte rychlé nastavení
ručně. Podrobné informace - viz
návod k obsluze: „Vyvolání rychlého
nastavení” v části „Krok 4: Provedení
rychlého nastavení”.
Stiskněte tlačítko bez
vloženého disku.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka pro nastavení jazyka
zobrazovaných OSD nabídek.
Stiskněte tlačítko / pro výběr
jazyka.
Tento systém zobrazuje nabídky
a titulky ve vybraném jazyce.
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro nastavení
poměru stran obrazovky připojeného
televizoru.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
4:3 LETTER BOX
SCREEN SAVER:
4:3 PAN SCAN
BACKGROUND:
ON
BLACK LEVEL:
BLACK LEVEL (COMPONENT OUT):
OFF
4:3 OUTPUT:
FULL
7
8
9
To set, press
, then
.
Stiskněte tlačítko / pro výběr
nastavení, které odpovídá typu
vašeho televizoru.
Pokud máte širokoúhlý
televizor nebo standardní
televizor 4:3 s širokoúhlým
režimem
„[16:9]”
Pokud máte standardní
televizor 4:3
„[4:3 LETTER BOX]” nebo „[4:3
PAN SCAN]”
Stiskněte tlačítko
10 Stiskněte tlačítko / pro výběr
.
Zobrazí se obrazovka funkce
„[AUTO CALIBRATION]
(Automatická kalibrace)”.
Připojte kalibrační mikrofon ()
do konektoru ECM-AC2 na zadní
straně ovládací jednotky a pomocí
stativu nebo podobného zařízení
(není součástí dodávaného
příslušenství) jej umístěte do výše
uší.
Přední reprosoustavy by měly
směřovat na kalibrační mikrofon
a mezi reprosoustavami
a kalibračním mikrofonem by
neměly být žádné překážky.
možnosti „[YES] (Ano)” a potom
stiskněte tlačítko .
Bude spuštěna funkce „[AUTO
CALIBRATION] (Automatická
kalibrace)”. V průběhu měření buďte
tiše.
Poznámka

Po spuštění funkce „[AUTO
CALIBRATION] (Automatická
kalibrace)” bude slyšet hlasitý
testovací signál. Hlasitost není možné
snížit. Mějte ohled na děti a sousedy.
11 Odpojte kalibrační mikrofon
a stiskněte tlačítko / pro výběr
možnosti „[YES] (Ano)”.
12 Stiskněte tlačítko
.
Rychlé nastavení je dokončeno.
Veškeré zapojení a nastavení je
dokončeno.
Poznámka

Pokud proces měření není dokončen
správně, postupujte podle pokynů
ve zprávě a potom funkci „[AUTO
CALIBRATION] (Automatická
kalibrace)” zopakujte.

/
///,
ECM-AC2
DMPORT

filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb02reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 2 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Likvidace starých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a ostatních evropských
zemích se systémem
třídění odpadu)
VAROVÁNÍ
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Upozornění: Použití optických nástrojů
s tímto přístrojem zvyšuje riziko
poškození zraku.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte
větrací otvory na přístroji novinami, ubrusy na stůl,
závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy
nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou, například vázy.
Baterie by neměly být vystavovány nadměrnému
teplu, jako např. přímé sluneční světlo, oheň atd.
Tento přístroj je
klasifikován jako
laserový výrobek ve třídě
CLASS 1 LASER. Toto
označení je uvedeno na
spodní straně přístroje.
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo
toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro EMC
a bezpečnost výrobku je společnost Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se
opravy nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní
adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní nebo záruční
dokumentaci.
Bezpečnostní upozornění
Zdroje napájení
• Výměnu síťového kabelu je možno provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
• Systém není odpojen od síťového napětí, dokud je
síťový kabel připojen do síťové zásuvky, a to ani ve
chvílích, kdy je samotný systém vypnutý.
• Systém umístěte tak, aby bylo možné v případě
problémů okamžitě odpojit síťový kabel ze síťové
zásuvky.
Vítejte!
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro zakoupení
tohoto systému domácího kina Sony. Než začnete
systém používat, pozorně si přečtěte tento návod
k obsluze a uschovejte jej pro případné použití
v budoucnu.
2CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb02regTOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 3 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Obsah
Vítejte!........................................................... 2
Poznámky k tomuto návodu.......................... 5
Na tomto systému můžete přehrávat
následující disky..................................... 5
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Krok 1: Umístění reprosoustav ..................... 9
Krok 2: Zapojení systému ........................... 12
Krok 3: Připojení televizoru........................ 17
Krok 4: Provedení rychlého nastavení ........ 18
Začínáme
– ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI –
Připojení televizoru (rozšířené možnosti) ... 21
Připojení ostatních zařízení ......................... 24
Instalace reprosoustav na zeď ..................... 26
Základní ovládání
Přehrávání disků.......................................... 30
Poslech radiopřijímače nebo jiných
zařízení ................................................. 33
Poslech zvuku z televizoru nebo
videorekordéru prostřednictvím všech
reprosoustav ......................................... 35
Výběr režimu „Movie (Film)” nebo
„Music (Hudba)” .................................. 36
Nastavení zvuku
Poslech prostorového zvuku s použitím
zvukového pole .................................... 37
Nastavení úrovně hloubek, středů a výšek.. 38
Používání funkce „HDMI
CONTROL (Ovládání přes
konektor HDMI)” pro
synchronizaci ovládání domácího
kina s televizorem ‘BRAVIA’
Příprava pro používání funkce „HDMI
CONTROL (Ovládání přes konektor
HDMI)” ................................................ 40
Sledování DVD jedním stisknutím
tlačítka .................................................. 42
(Přehrávání jedním stisknutím
tlačítka)
Poslech TV zvuku
z reprosoustav tohoto systému ............. 43
(Ovládání zvuku systému)
Vypnutí systému i televizoru ...................... 44
(Vypnutí systému)
Poslech digitálního zvuku z STB (Set Top
Box) nebo zvuku z digitálního satelitního
přijímače pomocí tohoto systému .........45
(„STB SYNCHRO (Synchronizace
s STB)”)
Různé funkce pro přehrávání
disků
Vyhledání určitého místa na disku...............47
(Funkce vyhledávání, zpomalené
přehrávání, krokování obrazu)
Vyhledávání titulu/kapitoly/skladby/scény
atd..........................................................48
Vyhledávání podle scény .............................49
(„Picture Navigation
(Navigace obrazu)”)
Obnovení přehrávání z místa, kde
byl disk zastaven ...................................50
(„Resume Play (Obnovení
přehrávání)”)
Vytvoření vašeho vlastního programu .........51
(„Program Play (Přehrávání
programu)”)
Přehrávání v náhodném pořadí ....................53
(„Shuffle Play (Přehrávání
v náhodném pořadí)”)
Opakované přehrávání .................................54
(„Repeat Play (Opakované
přehrávání)”)
Používání nabídky disku DVD ....................55
Změna nastavení zvuku ...............................55
Výběr seznamu „[ORIGINAL] (Originální
seznam titulů)” nebo „[PLAY LIST]
(Vlastní seznam titulů)” na disku
DVD-R/DVD-RW ................................57
Zobrazení informací o disku ........................58
Změna úhlu záběru.......................................61
Zobrazení titulků..........................................61
Nastavení prodlevy mezi obrazem
a zvukem ...............................................62
(„A/V SYNC (A/V synchronizace)”)
Poznámky k MP3 audio skladbám
a souborům obrázků JPEG....................62
Přehrávání disku DATA CD nebo DATA
DVD s audio skladbami MP3
a soubory obrázků JPEG .......................64
Přehrávání audio skladeb a obrázků ve formě
prezentace (slide show) se zvukovým
doprovodem ..........................................66
pokračování
3CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb02regTOC.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 4 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Sledování video souborů ve
formátu DivX® .....................................68
Přehrávání disků VIDEO CD
s funkcemi PBC (ver. 2.0) ....................70
(„PBC Playback (Přehrávání
s funkcemi PBC)”)
Funkce radiopřijímače
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby ..............................................71
Poslech radiopřijímače ................................72
Používání systému RDS (Radio
Data System).........................................74
Další možnosti ovládání
Ovládání televizoru dodaným dálkovým
ovladačem .............................................75
Poslech zvuku multiplexního vysílání.........77
(„DUAL MONO (Duální mono)”)
Poslech zvuku při nízké hlasitosti ...............77
(„NIGHT MODE (Noční poslech)”)
Používání časovače automatického
vypnutí ..................................................78
Změna jasu displeje na předním panelu ......78
Změna režimu zobrazování informací.........79
(„INFORMATION MODE (Režim
informací)”)
Změna režimu podsvícení tlačítek
ovládaných jemným stiskem.................79
(„ILLUMINATION MODE (Režim
podsvícení)”)
Používání adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT ....................................................80
(Uživatelské nastavení)”
Nastavení reprosoustav................................ 94
„[SPEAKER SETUP]
(Nastavení reprosoustav)”
Návrat k výchozím hodnotám ..................... 97
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění ............................ 98
Poznámky k diskům .................................... 99
Řešení problémů.......................................... 99
Autodiagnostická funkce........................... 103
(Pokud se na displeji zobrazují
písmena/číslice)
Technické údaje......................................... 104
Slovník pojmů ........................................... 105
Tabulka jazykových kódů ......................... 108
Přehled částí přístroje a ovládacích
prvků................................................... 109
Průvodce nabídkou „Control Menu
(Ovládání)” ......................................... 114
Seznam položek nabídky
nastavení DVD ................................... 117
Seznam položek nabídky systému............. 119
Seznam položek nabídky radiopřijímače .. 119
Rejstřík ...................................................... 120
Rozšířené možnosti nastavení
Uzamykání disků .........................................82
(„CUSTOM PARENTAL
CONTROL (Uživatelský rodičovský
zámek)”, „PARENTAL CONTROL
(Rodičovský zámek)”)
Automatická kalibrace vhodného
nastavení ...............................................85
(„AUTO CALIBRATION
(Automatická kalibrace)”)
Používání nabídky „Setup (Nastavení)” ......88
Nastavení obrazovky nebo jazyka
zvukového doprovodu ..........................89
„[LANGUAGE SETUP]
(Nastavení jazyka)”
Nastavení obrazovky ...................................90
„[SCREEN SETUP]
(Nastavení obrazovky)”
Uživatelské nastavení ..................................93
„[CUSTOM SETUP]
4CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 5 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámky k tomuto
návodu
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují
ovládací prvky na dálkovém ovladači. Používat
můžete také ovládací prvky na ovládací
jednotce, pokud mají shodné nebo podobné
názvy jako ovládací prvky na dálkovém
ovladači.
• Položky nabídky „Control Menu (Ovládání)” se
mohou lišit v závislosti na oblasti.
• Označení „DVD” může být použito jako
všeobecný termín pro disky DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.
• V tomto návodu k obsluze jsou použity
následující symboly.
Symbol
Na tomto systému můžete
přehrávat následující disky
Formát disků
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
Význam
Funkce dostupné pro disky DVD
VIDEO a DVD-R/DVD-RW v režimu
Video a disky DVD+R/DVD+RW.
Funkce dostupné pro disky DVD-R/
DVD-RW v režimu VR (Video
Recording).
Funkce dostupné pro disky VIDEO
CD (včetně disků Super VCD nebo
CD-R/CD-RW ve formátu Video CD
nebo Super VCD).
Funkce dostupné pro hudební disky
CD nebo disky CD-R/CD-RW ve
formátu hudebních CD.
VIDEO CD
(verze 1.1 a
2.0)/Audio CD
CD-RW/CD-R
(audio data)
(soubory MP3)
(soubory JPEG)
Funkce dostupné pro disky DATA CD
(CD-ROM/CD-R/CD-RW) obsahující
audio skladby MP31), soubory
obrázků JPEG a video soubory ve
formátu DivX2)3).
Funkce dostupné pro disky DATA
DVD (DVD-ROM/DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW) obsahující
audio skladby MP31), soubory
obrázků JPEG a video soubory ve
formátu DivX2)3).
Loga „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”,
„DVD-VIDEO” a „CD” jsou obchodní značky.
1)Zkratka
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) představuje
formát podle normy ISO (International Standard
Organization)/MPEG pro kompresi zvukových dat.
2)DivX®
představuje technologii pro kompresi video
souborů vyvinutou společností DivX, Inc.
3)DivX,
DivX Certified a příslušná loga jsou obchodní
značky společnosti DivX, Inc. a jsou používány
v licenci.
pokračování
5CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb03reg.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 6 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámky k diskům CD/DVD
Tento systém umožňuje přehrávání disků
CD-ROM/CD-R/CD-RW zaznamenaných
v následujících formátech:
– formát hudebního CD
– formát Video CD
– audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG
a video soubory DivX ve formátu, který
odpovídá normě ISO 9660* Level 1/Level 2
nebo jeho rozšířenému formátu Joliet
Tento systém umožňuje přehrávání disků DVDROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
zaznamenaných v následujících formátech:
– audio skladby MP3, soubory obrázků JPEG
a video soubory DivX v souladu s formátem
UDF (Universal Disc Format)
Příklady disků, které tento
systém není schopen přehrát
Systém nepřehraje následující disky:
• disky CD-ROM/CD-R/CD-RW zaznamenané
ve formátech, které nejsou uvedeny na straně 5
• disky CD-ROM zaznamenané ve formátu
PHOTO CD
• datové části disků CD-Extra
• disky DVD Audio
• disky DATA DVD, které neobsahují audio
skladby MP3, soubory obrázků JPEG nebo
video soubory DivX
• disky DVD-RAM
• disky DVD VIDEO s rozdílným regionálním
kódem (strana 7, 107)
• disky Super Audio CD
• disky s nestandardním tvarem (například karta,
srdce)
• disky, které jsou opatřeny různým
příslušenstvím, jako je například štítek nebo
prstenec
Prstenec
Štítek
• disky s adaptérem pro konverzi disku o průměru
8 cm na standardní velikost
Adaptér
• disky s nalepenými papírky nebo samolepkami
• disky, z nichž nebyla sejmuta ochranná
adhezivní fólie nebo celofánová páska
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Některé disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW nelze na tomto systému
přehrát vzhledem ke kvalitě záznamu nebo
fyzickému stavu disku nebo charakteristice
záznamového zařízení a záznamového
(vypalovacího) a autoringového softwaru.
Nelze přehrát disk, který nebyl správně
finalizován. Podrobné informace - viz návod
k obsluze záznamového zařízení.
Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/
DVD+R nemusí některé funkce přehrávání
pracovat ani v případě správného uzavření disků.
V takovém případě použijte pro přehrání disku
režim normálního přehrávání. Navíc není možno
přehrávat některé disky DATA CD/DATA DVD
vytvořené metodou zápisu Packet Write.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento systém je určen pro přehrávání disků, které
jsou v souladu s normou Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět
a prodávat hudební disky zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že
některé z těchto disků nebude možné na tomto
systému přehrát, pokud neodpovídají normě pro
disky CD.
6CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb03reg.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 7 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámky k duálním diskům
(DualDisc)
Duální disk představuje oboustranný disk, který
ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio
data na druhou stranu.
Protože však audio materiál není v souladu
s normou Compact Disc (CD), není zaručeno
přehrávání na tomto systému.
Poznámka k diskům s více
sekcemi (Multi Session CD)
• Pokud je v první sekci zaznamenána audio
skladba MP3, bude tento systém schopen
přehrát disky CD s více sekcemi. Je možno
rovněž přehrávat jakékoli následující audio
skladby MP3 zaznamenané v dalších sekcích.
• Pokud je v první sekci zaznamenán soubor
obrázku JPEG, bude tento systém schopen
přehrát disky CD s více sekcemi. Je možno
rovněž přehrávat jakékoli následující soubory
obrázků JPEG zaznamenané v dalších sekcích.
• Pokud jsou v první sekci zaznamenány audio
skladby a obrázky ve formátu hudebního CD
nebo Video CD, bude možno přehrát pouze
obsah první sekce.
Regionální kód
výrobcem záznamu. Protože tento systém
umožňuje přehrávání disků DVD a VIDEO CD
v souladu s obsahem disku navrženým
producentem disku, nemusejí být dostupné některé
funkce pro přehrávání. Přečtěte si pokyny dodané
s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.
Autorská práva
Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou
autorskými právy a určitými patenty platnými
v USA a dalšími právy duševního vlastnictví.
Používání této technologie chráněné autorskými
právy musí být povoleno společností Macrovision
Corporation a pokud nebude v autorizaci
společnosti Macrovision Corporation stanoveno
jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak
omezené používání. Pronikání do struktury
zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.
Tento systém je vybaven adaptivním maticovým
dekodérem Dolby* Digital a Dolby Pro Logic (II)
a systémem DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Názvy „Dolby”, „Pro Logic” a symbol dvojitého
písmene „D“ jsou obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
* *Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc. „DTS”
a „DTS Digital Surround” jsou obchodní značky
společnosti DTS, Inc.
Regionální kód systému je uveden na spodní straně
ovládací jednotky, přičemž platí, že je možno
přehrávat pouze disky DVD označené stejným
regionálním kódem.
Disky DVD VIDEO označené symbolem ALL je
možné na systému také přehrávat.
Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO
s jiným označením, zobrazí se na obrazovce
televizoru zpráva „[Playback prohibited by area
limitations.] (Přehrávání zakázáno z důvodu
regionálního omezení.)”. Na některých discích
DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden,
a přesto nelze tyto disky v důsledku regionálního
omezení přehrávat.
Poznámka k přehrávání disků
DVD a VIDEO CD
Některé operace související s přehráváním disků
DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny
7CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 8 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Vybalení
• Ovládací jednotka (1)
• Reprosoustavy (5)
• Subwoofer (1)
• Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
• Drátová anténa pro pásmo FM (1)
• Video kabel (1)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
• Kalibrační mikrofon (1)
• Držáky (5)
• Imbusový klíč (1)
• Návod k obsluze
• Průvodce rychlým nastavením (karta) (1)
Vložení baterií do dálkového ovladače
Systém je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie R6 (velikosti
AA) tak, aby póly 3 a # odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie. Dálkový ovladač nasměrujte při
ovládání na snímač signálu dálkového ovladače na ovládací jednotce.
Poznámka
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal žádný předmět, zejména při výměně baterií.
• Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům světla. To by mohlo mít za
následek nefunkčnost dálkového ovladače.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení
elektrolytu a případné korozi.
8CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 9 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Efektivní použití subwooferu
Pro zdůraznění hloubek umístěte subwoofer co
nejblíže ke zdi.
Blízko zdi
Pro dosažení nejlepšího prostorového zvuku by
měly být všechny reprosoustavy (kromě
subwooferu) umístěny ve stejné vzdálenosti od
poslechového místa (1). Doporučujeme použít
subwoofer (2).
Reprosoustavy a subwoofer umístěte níže
uvedeným způsobem.
Levá přední reprosoustava
Středová reprosoustava
Subwoofer
Pravá přední
reprosoustava
2
Poznámka
• Pokud je subwoofer umístěn před přední
reprosoustavou, měla by být vzdálenost menší než
0,5 m.*
*
1
1
Levá prostorová
(surround)
reprosoustava
1
1
1
Pravá prostorová
(surround)
reprosoustava
Tip
• Subwoofer můžete umístit v různé poloze (např. tak,
aby směřoval k poslechovému místu).
• Při instalaci reprosoustavy může být reprosoustava
nestabilní. V takovém případě použijte běžně
dostupnou kabelovou svorku nebo pásku atd. pro
zajištění kabelu reprosoustavy.
• Pokud je subwoofer umístěn v jiné poloze (3),
nemusí být dosaženo správných hloubek. Je třeba
nastavit vzdálenost od poslechového místa.
3
3
pokračování
9CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Krok 1: Umístění
reprosoustav
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 10 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
• Na horní stranu subwooferu, kde se nachází
reproduktor, nepokládejte žádné předměty.
• Neumísťujte subwoofer za jakoukoliv překážku, jako
je např. televizor. Středy budou zkreslené.
Televizor atd.
• Neumísťujte subwoofer pod stůl nebo do regálu atd.
Poznámka
• Neinstalujte reprosoustavy v šikmé poloze.
• Neumísťujte reprosoustavy na místa, kde se
vyskytuje:
– nadměrné horko nebo chlad,
– prach nebo nečistoty,
– velmi vysoká vlhkost,
– vibrace a otřesy,
– přímé sluneční záření.
• Při umísťování reprosoustav anebo stojanů (nejsou
součástí dodávaného příslušenství) s upevněnými
reprosoustavami na speciálně upravené podlahy
(voskované, naolejované, naleštěné atd.) buďte
opatrní, protože by mohlo dojít k odbarvení jejich
povrchu.
• Při čištění reprosoustav používejte měkký hadřík
(například hadřík pro čištění brýlí).
• Nepoužívejte žádné abrazivní materiály, čisticí
prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol
nebo benzín.
• Podle umístění subwooferu může dojít ke zkreslení
televizního obrazu. V takovém případě umístěte
subwoofer do větší vzdálenosti od televizoru.
Tip
• Pokud změníte umístění reprosoustav, doporučujeme
změnit nastavení. Podrobné informace - viz část
„Automatická kalibrace vhodného nastavení”
(strana 85).
10CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 11 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámka k zacházení se
subwooferem
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
• Při zvedání subwooferu nevkládejte vaše ruce do
výřezů v subwooferu. Mohlo by dojít k poškození
reproduktorového měniče. Při zvedání uchopte
subwoofer za spodní stranu.
Subwoofer
Výřezy
• Netlačte na horní stranu subwooferu, kde se nachází
reproduktor.
Reproduktor
11CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 12 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Krok 2: Zapojení systému
V této části je popsáno základní zapojení systému.
Projděte si níže uvedená schémata zapojení a přečtěte si doplňující informace od 1 do 4 na následujících
stranách.
2 Pravá přední
reprosoustava
2 Středová reprosoustava
2 Levá přední
reprosoustava
3 Smyčková anténa pro pásmo AM
Zadní strana ovládací jednotky
DMPORT
3 Drátová
anténa pro
pásmo FM
Spodní část
subwooferu
1 Zástrčka
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
SPEAKER
FRONT R
Subwoofer
2 Levá prostorová
(surround) reprosoustava
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
4 Síťový kabel
2 Pravá
prostorová
(surround)
reprosoustava
12CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 13 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
1 Připojení ovládací jednotky
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Systémový konektor na ovládací jednotce propojte s konektorem „SYSTEM CONTROL (Ovládání
systému)” na subwooferu.
Zasuňte zástrčku kabelu pro ovládání systému a utáhněte šrouby na zástrčce.
Spodní část subwooferu
Zadní strana ovládací jednotky
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
DMPORT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
Subwoofer
Zástrčka
Šrouby
Kabel pro ovládání systému
pokračování
13CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 14 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
2
Připojení reprosoustav
Připojte kabely reprosoustav k odpovídajícím konektorům „SPEAKER (Reprosoustavy)” na subwooferu.
Zástrčky kabelů reprosoustav jsou označeny stejnou barvou jako konektory, do kterých mají být kabely
připojeny.
Pravá přední reprosoustava
Levá přední
reprosoustava
Středová reprosoustava
Kabely reprosoustav
Červený
Zelený
Bílý
Subwoofer
Spodní část subwooferu
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
Šedý
Modrý
Kabely reprosoustav
Pravá prostorová (surround) reprosoustava
Levá prostorová (surround) reprosoustava
3 Připojení antény
Připojení antény pro pásmo AM
Tvar a délka antény je určena pro příjem signálů v pásmu AM. Anténu nerozebírejte ani nerozmotávejte.
1
2
Z plastového stojánku vyjměte pouze rámovou část.
Sestavte anténu.
14CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 15 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
3
Připojte kabely k anténním svorkám.
Kabel lze připojit k libovolné svorce.
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Stiskněte západku na svorce a zasuňte kabel.
DMPORT
Zasuňte až po
tuto část.
Poznámka
• AM anténu neumísťujte do blízkosti systému nebo jiného AV zařízení, protože může vznikat šum.
Tip
• Nasměrováním rámové AM antény nastavte nejlepší příjem zvuku v pásmu AM.
4
Mírným potažením se ujistěte, že je anténa pevně připojena.
Připojení drátové antény pro pásmo FM
Drátovou anténu pro pásmo FM připojte do konektoru „FM 75 Ω COAXIAL (Koaxiální konektor pro FM
anténu)”.
Drátová anténa pro pásmo FM
(dodávané příslušenství)
DMPORT
Konektor „FM 75 Ω
COAXIAL (Koaxiální
konektor pro FM anténu)”
Poznámka
• Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM úplně rozvinout.
• Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji umístěte pokud možno vodorovně.
Tip
• Pokud bude příjem v pásmu FM špatný, připojte pomocí koaxiálního kabelu 75 ohmů (není součástí dodávaného
příslušenství) k ovládací jednotce venkovní směrovou anténu pro pásmo FM - viz níže uvedený obrázek.
Zadní strana ovládací jednotky
Venkovní směrová anténa pro pásmo FM
pokračování
15CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 16 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
4 Připojení síťového kabelu
Před připojením síťového kabelu subwooferu do síťové zásuvky nejprve připojte k subwooferu všechny
reprosoustavy (strana 14).
Subwoofer
Do síťové zásuvky
Síťový kabel
Poznámka
• Po připojení síťového kabelu počkejte před zapnutím napájení pomocí tlačítka "/1 asi 20 sekund.
16CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 17 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Krok 3: Připojení televizoru
: směr video signálu
Televizor
: směr audio signálu
AUDIO
OUT
B
VIDEO
IN
L
R
A
DMPORT
Zadní strana ovládací jednotky
Požadované kabely
A Video kabel
.
Žlutý
Pomocí tohoto připojení je video signál odesílán do televizoru. Propojte konektor „VIDEO OUT (VIDEO)
(Video výstup - video)” na ovládací jednotce s konektorem „VIDEO IN (Video vstup)” na televizoru.
B Audio kabel (není součástí dodávaného příslušenství)
Bílý (levý kanál/audio)
Červený (pravý kanál/audio)
Pomocí tohoto připojení je audio signál z televizoru odesílán do systému. Díky tomu můžete poslouchat
zvuk z televizoru prostřednictvím reprosoustav tohoto systému. Propojte konektory „TV (AUDIO IN)
(TV - audio vstup)” na ovládací jednotce s konektory „AUDIO OUT (Audio výstup)” na televizoru.
Poznámka
• Při připojování zasuňte zástrčku do konektoru až na doraz.
Příklad
Nesprávně
Správně
17CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
V této části je popsáno základní připojení ovládací jednotky k televizoru. Jiné způsoby připojení televizoru
- viz strana 21. Připojení ostatních zařízení - viz strana 24.
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
gb02reg.book Page 18 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
4
Krok 4: Provedení
rychlého nastavení
Podle následujících kroků provedete základní
minimální nastavení systému pro jeho používání.
5
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr jazyka.
Tento systém zobrazuje nabídky a titulky ve
vybraném jazyce.
C/X/x/c,
1
2
bez vloženého disku.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
pro nastavení jazyka zobrazovaných OSD
nabídek.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
"/1
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
Stiskněte tlačítko
6
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro nastavení poměru
stran obrazovky připojeného televizoru.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
Zapněte televizor.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Stiskněte tlačítko [/1.
Systém se zapne.
3
Přepněte volič vstupů na televizoru
tak, aby se signál ze systému zobrazil
na obrazovce televizoru.
7
Ve spodní části obrazovky televizoru se
zobrazí zpráva „[Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] (Stisknutím tlačítka
[ENTER] spusťte rychlé nastavení.)”. Pokud
se tato zpráva nezobrazí, vyvolejte rychlé
nastavení (strana 20) ručně.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nastavení, které odpovídá typu vašeho
televizoru.
x Pokud máte širokoúhlý televizor
nebo standardní televizor 4:3
s širokoúhlým režimem
„[16:9]” (strana 90)
x Pokud máte standardní televizor 4:3
„[4:3 LETTER BOX]” nebo „[4:3 PAN
SCAN]” (strana 90)
8
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka funkce „[AUTO
CALIBRATION] (Automatická kalibrace)”.
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
18CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 19 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
9
Připojte kalibrační mikrofon do
konektoru ECM-AC2 na zadní straně
ovládací jednotky a pomocí stativu
nebo podobného zařízení (není
součástí dodávaného příslušenství) jej
umístěte do výše uší.
11 Odpojte kalibrační mikrofon
a stisknutím tlačítka C/c vyberte
možnost „[YES] (Ano)”.
Poznámka
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
5.00m + 1.0dB
CENTER :
5.00m + 4.0dB
SUBWOOFER :
3.00m - 2.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
• Konektor ECM-AC2 je určen pouze pro dodaný
kalibrační mikrofon. Nepřipojujte do něj žádné
jiné mikrofony.
Zadní strana ovládací jednotky
YES
NO
DMPORT
Poznámka
• Prostředí, v němž je systém nainstalován, může mít
vliv na výsledky měření.
• Pokud proces měření není dokončen správně,
postupujte podle pokynů ve zprávě a potom funkci
„[AUTO CALIBRATION] (Automatická
kalibrace)” zopakujte.
Do konektoru ECM-AC2
Kalibrační mikrofon
12 Stiskněte tlačítko
.
Rychlé nastavení je dokončeno. Věskerá
zapojení a nastavení jsou dokončena.
Ukončení rychlého nastavení
Ve kterémkoli kroku stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Tip
10 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
možnosti „[YES] (Ano)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Bude spuštěna funkce „[AUTO
CALIBRATION] (Automatická kalibrace)”.
V průběhu měření buďte tiše.
• Pokud zrušíte funkci „[AUTO CALIBRATION]
(Automatická kalibrace)”, proveďte nastavení
reprosoustav podle části „Nastavení reprosoustav”
(strana 94).
• Pokud změníte umístění reprosoustav, proveďte nové
nastavení reprosoustav. Viz část „Automatická
kalibrace vhodného nastavení” (strana 85).
• Chcete-li změnit některá nastavení - viz část
„Používání nabídky „Setup (Nastavení)””
(strana 88).
• Podrobné informace o funkci „[AUTO
CALIBRATION] (Automatická kalibrace)”
a chybových zprávách funkce „[AUTO
CALIBRATION] (Automatická kalibrace)” - viz
„Automatická kalibrace vhodného nastavení”
(strana 85).
pokračování
19CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
Přední reprosoustavy by měly směřovat na
kalibrační mikrofon a mezi reprosoustavami
a kalibračním mikrofonem by neměly být
žádné překážky.
Poznámka
• Po spuštění funkce „[AUTO CALIBRATION]
(Automatická kalibrace)” bude slyšet hlasitý
testovací signál. Hlasitost není možné snížit. Mějte
ohled na děti a sousedy.
• Během měření (které trvá přibližně 1 minutu)
nebuďte v prostoru měření a nevytvářejte hluk,
který může měření ovlivnit.
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb04gsb.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 20 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Vyvolání rychlého nastavení
Začínáme – ZÁKLADNÍ KROKY –
1 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení,
stiskněte tlačítko „
(Zobrazení)”.
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
2 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky
„
[SETUP] (Nastavení)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky „[SETUP]
(Nastavení)”.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„[QUICK] (Rychlé nastavení)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka pro rychlé nastavení.
20CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 21 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Začínáme – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI –
Připojení televizoru (rozšířené možnosti)
Zajišťuje přehrávání obrazu z DVD na připojeném televizoru.
Zkontrolujte konektory vašeho televizoru a vyberte způsob zapojení A, B nebo C. Kvalita obrazu se
zvyšuje v závislosti na způsobu zapojení od A (standardní) až do C (HDMI).
Zadní strana
ovládací jednotky
Do vstupního
konektoru HDMI
Do konektoru „HDMI OUT
(Výstup HDMI)”
IN
Začínáme – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI –
Připojení televizoru pomocí video kabelu/komponentního video
kabelu/HDMI kabelu
DMPORT
s konektorem „HDMI
C TV
IN (Vstup HDMI)”
Do konektoru
„VIDEO OUT
(VIDEO) (Video
výstup - video)”
Do konektorů „VIDEO
OUT (COMPONENT)
(Video výstup komponentní)”
VIDEO
IN
Y
Do vstupního video
konektoru
Do vstupních
komponentních
video konektorů
s konektorem „VIDEO IN
A Televizor
(Video vstup)”
PB/CB
PR/CR
s konektory
B Televizor
„COMPONENT VIDEO IN
: směr signálu
(Komponentní video vstup)”
Poznámka
• Při připojování HDMI kabelu se ujistěte, že je zástrčka obrácena správným směrem.
.
pokračování
21CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 22 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
A Připojení k televizoru s konektorem „VIDEO IN (Video vstup)”
Připojte video kabel.
.
Žlutý
B Připojení k televizoru s konektory „COMPONENT VIDEO IN
(Komponentní video vstup)”
Připojte komponentní video kabel (není součástí dodávaného příslušenství). Pro použití konektorů „VIDEO
OUT (COMPONENT) (Video výstup - komponentní)” (Y, PB/CB, PR/CR) namísto video konektorů musí
být váš televizor vybaven konektory „COMPONENT VIDEO IN (Komponentní video vstup)” (Y, PB/CB,
PR/CR). Pokud váš televizor přijímá signály v progresivním formátu, můžete použít toto zapojení a nastavit
výstupní kanál systému na progresivní formát (tento systém je kompatibilní s progresivním formátem 525p
nebo 625p) (strana 91).
Červený
Modrý
Zelený
C Připojení k televizoru s konektorem „HDMI (high-definition
multimedia interface)/DVI (digital visual interface) IN (Vstup HDMI/
DVI)”
Pro zajištění vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku prostřednictvím konektoru „HDMI OUT (Výstup
HDMI)” (high-definition multimedia interface) používejte certifikovaný kabel rozhraní HDMI (highdefinition multimedia interface) (není součástí dodávaného příslušenství).
HDMI (high-definition multimedia interface)
Tento systém disponuje technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní
značky společnosti HDMI Licensing LLC.
Připojení k televizoru se vstupem DVI (digital visual interface)
Použijte konverzní kabel HDMI (high-definition multimedia interface) - DVI (digital visual interface) (není
součástí dodávaného příslušenství) s adaptérem HDMI - DVI (není součástí dodávaného příslušenství).
Konektor DVI (digital visual interface) nepodporuje audio signály. Kromě toho není možno konektor
„HDMI OUT (Výstup HDMI)” (high-definition multimedia interface out) připojit ke konektorům DVI
(digital visual interface), které nejsou kompatibilní s HDCP (high-bandwidth digital content protection)
(například konektory DVI (digital visual interface) na monitorech počítačů).
22CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 23 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Připojení televizoru prostřednictvím optického digitálního
kabelu
Televizor s optickým digitálním konektorem
Zadní strana ovládací jednotky
OPTICAL
DIGITAL
OUT
DMPORT
Do výstupního
optického
digitálního
konektoru
Do konektoru „TV
(DIGITAL IN OPTICAL)
(TV - optický digitální vstup)”
Začínáme – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI –
Televizor s optickým digitálním výstupem (televizor s integrovaným digitálním satelitním přijímačem atd.)
lze připojit do konektoru „TV (DIGITAL IN OPTICAL) (TV - optický digitální vstup)” namísto konektorů
„TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup) na zadní straně ovládací jednotky.
Systém je schopen přijímat jak digitální, tak i analogové signály. Digitální signály mají přednost před
analogovými signály. Pokud tok digitálního signálu ustane, začne se analogový signál zpracovávat po
uplynutí několika sekund.
: směr audio signálu
Poznámka
• Při připojování optického digitálního kabelu zasuňte konektor tak, aby zacvakl.
23CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 24 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Připojení ostatních zařízení
K systému můžete připojit různá další zařízení.
Propojení systému a ostatních zařízení
Umožňuje přehrávání zvuku z připojeného zařízení přes reprosoustavy tohoto systému.
Do výstupního
koaxiálního
digitálního konektoru
Videorekordér, digitální
satelitní přijímač atd.
COAXIAL
DIGITAL
OUT
Do konektoru „SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
(Satelit/kabelová TV - koaxiální digitální vstup)”
Zadní strana
ovládací
jednotky
DMPORT
Do konektoru DMPORT
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
: směr signálu
Poznámka
• Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT od ovládací jednotky, pokud je systém zapnutý.
• Při připojování adaptéru DIGITAL MEDIA PORT dbejte na to, aby souhlasily symboly V.
.
Tip
• Digitální audio vstup můžete přiřadit funkci „TV (Televizor)” a „SAT/CABLE (Satelit/kabelová TV)”. Podrobné
informace - viz „[DIGITAL IN] (Digitální vstup)” (strana 93).
24CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 25 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
Připojte adaptér DIGITAL MEDIA PORT (není součástí dodávaného příslušenství) do konektoru
DMPORT. Podrobné informace o adaptéru DIGITAL MEDIA PORT - viz část „Používání adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT” (strana 80).
Digitální satelitní přijímač lze připojit do konektoru „SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) (Satelit/
kabelová TV - koaxiální digitální vstup)” nebo „TV (DIGITAL IN OPTICAL) (TV - optický digitální
vstup)”.
Pro připojení do konektoru „SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL) (Satelit/kabelová TV - koaxiální
digitální vstup)” použijte digitální koaxiální kabel (není součástí dodávaného příslušenství) a pro připojení
do konektoru „TV (DIGITAL IN OPTICAL) (TV - optický digitální vstup)” použijte digitální optický kabel
(není součástí dodávaného příslušenství).
Systém je schopen přijímat jak digitální, tak i analogové signály. Digitální signály mají přednost před
analogovými signály. Pokud tok digitálního signálu ustane, začne se analogový signál zpracovávat po
uplynutí několika sekund.
Digitální koaxiální kabel
Digitální optický kabel
Začínáme – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI –
Pokud připojujete digitální satelitní přijímač s konektorem „DIGITAL
OUT (COAXIAL/OPTICAL) (Digitální výstup - koaxiální nebo optický)”
Poznámka
• Zkontrolujte kvalitu připojení, abyste předešli vzniku brumu a šumu.
25CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 26 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Instalace reprosoustav na zeď
Reprosoustavy můžete nainstalovat na zeď.
Instalace reprosoustav na zeď
1
2
Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávaného příslušenství), které jsou vhodné pro
otvory v držáku.
Upevněte držák ke zdi pomocí otvoru 1.
1
2
3
4
Tip
• Aby se reprosoustava neotáčela, použijte rovněž otvor 2.
3
Pomocí imbusového klíče (dodávané příslušenství) sejměte zadní kryt a pomocí
šroubováku (+) (není součástí dodávaného příslušenství) demontujte podstavec
reprosoustavy.
Imbusový klíč (dodávané příslušenství)
Zadní kryt
26CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 27 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
4
Pomocí dodaného imbusového klíče (1) zatlačte na bod A a vyjměte kabely
reprosoustav (2).
(2)
A
Pokud je páčka dole, jsou
kabely reprosoustav
zajištěny.
5
Začínáme – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI –
(1)
Pokud je páčka nahoře, lze kabely
reprosoustav vyjmout.
Protáhněte kabely reprosoustav otvorem 3.
3
6
Znovu připojte odpojené kabely reprosoustav tak, aby póly 3/# odpovídaly příslušným
svorkám reprosoustav (1) a potom stlačte páčku dolů (2).
(2)
(1)
3
#
Tip
• Pokud nelze páčku stlačit, použijte imbusový klíč (dodávané příslušenství).
pokračování
27CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 28 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
7
Pomocí imbusového klíče (dodávané příslušenství) upevněte zadní kryt zpět na místo.
8
Pomocí šroubu demontovaného v kroku 3 a otvoru 4 upevněte reprosoustavu k držáku.
4
Poznámka
• Použijte šrouby vhodné pro materiál a pevnost zdi. Například sádrokartonová deska je zvláště křehká, proto šrouby
pevně usaďte do trámku a upevněte je do zdi. Pokud je zeď vyztužena výztuhami, nainstalujte reprosoustavy svisle a na
plocho.
• Obraťte se na odborný obchod se spojovacím materiálem, kde získáte další informace týkající se materiálů zdí
a vhodných šroubů.
• Společnost Sony není zodpovědná za nehody nebo poškození způsobená nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností
zdi, nesprávnou instalací šroubů atd.
Poznámka k připojení kabelu reprosoustavy
Zástrčky kabelů reprosoustav jsou označeny stejnou barvou jako konektory, do kterých mají být kabely
připojeny.
3
#
Černý
Dbejte na to, aby se
izolace kabelů
reprosoustav nedostala
do svorek reprosoustav.
28CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb05gsa.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 29 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Tip
• Kabel reprosoustavy můžete vyjmout z konektoru. Umístěte konektor na rovný povrch tak, aby západka směřovala dolů
(1) a zatlačte na něj. Potom vyjměte kabel reprosoustavy z konektoru (2).
(1)
Západka
Zabraňte zkratování vodičů reprosoustav
Při zkratování vodičů reprosoustav může dojít k poškození systému. Abyste tomu předešli, dodržujte při
zapojování kabelů reprosoustav následující pokyny. Ujistěte se, že se obnažené části jednotlivých kabelů
reprosoustav nedotýkají svorky jiné reprosoustavy nebo obnažené části jiného kabelu reprosoustavy (viz
obr. níže).
Obnažená část kabelu se dotýká
svorky jiné reprosoustavy.
Obnažené části kabelů se navzájem
dotýkají v důsledku nadměrného
obnažení izolace kabelů.
Začínáme – ROZŠÍŘENÉ MOŽNOSTI –
(2)
Poznámka
• Dbejte na to, aby byly kabely reprosoustav připojeny do příslušných svorek reprosoustav: 3 k + a # k –. Pokud jsou
kabely přehozeny, bude zvuk při reprodukci postrádat hloubky a může být zkreslený.
29CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 30 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Základní ovládání
Základní ovládání
Přehrávání disků
U některých disků DVD nebo VIDEO CD se mohou některé funkce lišit nebo mohou být omezeny.
Přečtěte si pokyny pro ovládání dodané s vaším diskem.
Tlačítka ovládaná jemným stiskem
FUNCTION
VOLUME
"/1
Z
„FUNCTION
(Funkce)”
/
Z
./>
"/1
Otvor pro vložení disku
H
X
Poznámka
• Na tlačítka ovládaná jemným stiskem netlačte příliš silně.
• Na horní stranu ovládací jednotky neumísťujte žádné předměty.
V opačném případě by mohlo dojít k aktivaci tlačítek
ovládaných jemným stiskem na ovládací jednotce.
x
„VOLUME +/(Hlasitost)”
„MUTING
(Utlumení
zvuku)”
Tip
• Při aktivaci se tlačítka ovládaná jemným stiskem rozsvítí.
• Režim podsvícení tlačítek ovládaných jemným stiskem
umístěných na horní straně ovládací jednotky můžete nastavit
(strana 79).
30CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 31 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
1
2
3
Zapněte televizor.
Přepněte volič vstupů na vašem televizoru na tento systém.
Stiskněte tlačítko "/1.
4
Vložte disk.
Zasuňte disk do otvoru pro disk, až se automaticky vtáhne dovnitř.
Označenou stranou směrem nahoru.
Disk se automaticky vsune do ovládací jednotky a na displeji na předním panelu se zobrazí následující
indikace.
5
Stiskněte tlačítko H na dálkovém ovladači nebo tlačítko N (tlačítko ovládané jemným
stiskem) na ovládací jednotce.
Systém spustí přehrávání (plynulé přehrávání).
Pomocí tlačítka „VOLUME +/– (Hlasitost)” na dálkovém ovladači nebo „VOLUME +/– (Hlasitost)”
(tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací jednotce nastavte hlasitost.
Tip
• Můžete měnit rychlost zvyšování a snižování hlasitosti.
Rychlé zvyšování/snižování hlasitosti:
– Podržte stisknuté tlačítko „VOLUME +/– (Hlasitost)” na dálkovém ovladači.
– Stiskněte tlačítko „VOLUME +/– (Hlasitost)” (tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací jednotce. Jakmile se
zobrazí nápis „VOLUME XX (Hlasitost XX)” (X představuje číslo), stiskněte tlačítko „VOLUME +/– (Hlasitost)”
a podržte jej stisknuté.
Jemné zvyšování/snižování hlasitosti:
– Krátce stiskněte tlačítko „VOLUME +/– (Hlasitost)” na dálkovém ovladači.
– Krátce stiskněte tlačítko „VOLUME +/– (Hlasitost)” (tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací jednotce.
• Pokud propojíte systém a televizor HDMI kabelem, můžete oba přístroje jednoduše ovládat pomocí funkce „HDMI
CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)”. Podrobné informace - viz strana 39.
Poznámka
• Pokud zapnete funkci „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)”, bude možno televizor, který je připojen
k ovládací jednotce kabelem HDMI, ovládat synchronně se systémem. Podrobné informace - viz strana 39.
pokračování
31CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Základní ovládání
Systém se zapne.
Pokud není režim tohoto systému nastaven na „DVD”, stiskněte tlačítko „FUNCTION (Funkce)” na
dálkovém ovladači nebo tlačítko „FUNCTION (Funkce)” (tlačítko ovládané jemným stiskem) na
ovládací jednotce pro výběr režimu „DVD”. Na displeji na předním panelu se zobrazí zpráva „No Disc
(Není vložen disk)” a systém je připraven pro vložení disku.
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 32 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Úspora energie v pohotovostním režimu
Ve chvíli, kdy je systém zapnutý, stiskněte tlačítko "/1. Pro zrušení pohotovostního režimu jednou
stiskněte tlačítko "/1.
Poznámka
• Pokud je systém vypnutý, nevkládejte disk do ovládací jednotky.
Základní ovládání
Další operace
Funkce
Stiskněte
Zastavení
x
Pauza
X
Obnovení přehrávání po
pauze
X / H na dálkovém ovladači nebo N (tlačítko ovládané
jemným stiskem) na ovládací jednotce.
Přechod na následující
kapitolu, stopu nebo scénu
> (neplatí pro soubory JPEG).
Přechod na předchozí
kapitolu, stopu nebo scénu
. (neplatí pro soubory JPEG).
Dočasné vypnutí zvuku
„MUTING (Utlumení zvuku)”. Pro obnovení zvuku opět
stiskněte toto tlačítko nebo tlačítko „VOLUME +
(Hlasitost)” pro nastavení hlasitosti.
Zastavení přehrávání a
vyjmutí disku
Z
Zopakování předchozí scény*
(zopakování předchozí scény) v průběhu přehrávání.
Rychlé posunování aktuální
scény**
(posun scény) v průběhu přehrávání.
* Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Toto tlačítko není možno použít pro video soubory DivX.
** Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R. Toto tlačítko není možno použít pro video
soubory DivX.
Poznámka
• U některých scén není možno funkce zopakování předchozí scény nebo posun scény použít.
32CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 33 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poslech radiopřijímače nebo jiných zařízení
Výběr připojeného zařízení
„FUNCTION (Funkce)”
Opakovaně stiskněte tlačítko „FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji na předním panelu
zobrazí požadovaný název funkce.
Po každém stisknutí tlačítka „FUNCTION (Funkce)” se režim systému změní v následujícím pořadí:
DVD t FM t AM t TV t SAT/CABLE t DMPORT t DVD t …
Tip
• Digitální audio vstup můžete přiřadit funkci „TV (Televizor)” a „SAT/CABLE (Satelit/kabelová TV)”. Podrobné
informace - viz „[DIGITAL IN] (Digitální vstup)” (strana 93).
Poznámka
• Budete-li současně používat jak konektory „TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup)”, tak konektor „TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (TV - optický digitální vstup)”, bude mít prioritu digitální připojení.
pokračování
33CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Základní ovládání
Můžete používat televizor, videorekordér nebo jiná zařízení připojená do konektorů „TV (Televizor)” nebo
„SAT/CABLE (Satelit/kabelová TV)” na zadní straně ovládací jednotky. Viz návody k obsluze
k připojovaným zařízením, kde najdete další informace.
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 34 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Změna vstupní úrovně zvuku z připojeného zařízení
Základní ovládání
Při poslechu zvuku ze zařízení připojeného do konektorů „TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup)” na zadní
straně ovládací jednotky může docházet ke zkreslení zvuku. To závisí na připojeném zařízení a nejedná se
o závadu.
Abyste tomuto problému předešli, můžete upravit vstupní úroveň zvuku pro připojená zařízení.
„FUNCTION (Funkce)”
X/x/c,
„SYSTEM MENU (Nabídka systému)”
Při otevřeném krytu.
1
2
3
4
Opakovaně stiskněte tlačítko „FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji na předním panelu
zobrazí nápis „TV (Televizor)”.
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU (Nabídka systému)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis
„ATTENUATE (Zeslabení)” a potom stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „ATT ON (Zeslabení zapnuto)”: Snížení vstupní úrovně. Výstupní úroveň se změní.
• „ATT OFF (Zeslabení vypnuto)”: Normální vstupní úroveň.
5
Stiskněte tlačítko
6
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU (Nabídka systému)”.
.
Nastavení je dokončeno.
Nabídka systému se vypne.
Poznámka
• Nápis „ATTENUATE (Zeslabení)” se zobrazí, pouze pokud je funkce nastavena na „TV”.
34CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb06bas.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 35 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poslech zvuku z televizoru nebo videorekordéru
prostřednictvím všech reprosoustav
„FUNCTION (Funkce)”
„SOUND FIELD (Zvukové pole)”
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko „FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji na předním panelu
zobrazí nápis „TV (Televizor)” nebo „SAT/CABLE (Satelit/kabelová TV)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko „SOUND FIELD (Zvukové pole)”, až se na displeji na
předním panelu zobrazí požadované zvukové pole.
Pokud budete chtít, aby zvuk z televizoru nebo stereofonní zvukový doprovod z dvoukanálového
zdroje vystupoval ze všech reprosoustav, vyberte zvukové pole „PLII MOVIE (PLII - film)” nebo
„PLII MUSIC (PLII - hudba)”.
Podrobné informace o zvukovém poli - viz strana 37.
Poznámka
• Pokud nastavíte položku „[HDMI CONTROL] (Ovládání přes konektor HDMI)” v nabídce „[CUSTOM SETUP]
(Uživatelské nastavení)” na „[ON] (Zapnuto)” (strana 93), bude aktivována funkce ovládání zvuku systému a z
televizoru nemusí vycházet žádný zvuk. Podrobné informace - viz strana 43.
• Budete-li současně používat jak konektory „TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup)”, tak konektor „TV (DIGITAL IN
OPTICAL) (TV - optický digitální vstup)”, bude mít prioritu digitální připojení.
35CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Základní ovládání
V tomto režimu můžete poslouchat zvuk z televizoru nebo videorekordéru prostřednictvím všech
reprosoustav systému.
Podrobné informace - viz části „Krok 3: Připojení televizoru” (strana 17), „Připojení televizoru (rozšířené
možnosti)” (strana 21) a „Připojení ostatních zařízení” (strana 24).
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb06bas.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 36 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Výběr režimu „Movie (Film)” nebo „Music (Hudba)”
Základní ovládání
Pro poslech zvukového doprovodu filmů nebo hudby můžete vybrat odpovídající režim.
„MOVIE/MUSIC (Film/hudba)”
Při otevřeném krytu.
Během přehrávání stiskněte tlačítko „MOVIE/MUSIC (Film/hudba)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko „MOVIE/MUSIC (Film/hudba)”, až se na displeji na předním panelu zobrazí
indikátor požadovaného režimu. Výchozí nastavení je podtrženo.
• „AUTO (Automaticky)”: Automatický výběr režimu zvukového pole podle vloženého disku nebo
vstupního zvukového proudu.
• „MOVIE (Film)”: Režim zvuku vhodný pro filmy.
• „MUSIC (Hudba)”: Režim zvuku vhodný pro hudbu.
Tip
• Po výběru režimu se na displeji na předním panelu zobrazí indikátor nastaveného režimu „MOVIE (Film)” nebo
„MUSIC (Hudba)”. Nezobrazuje-li se na předním panelu indikátor „MOVIE (Film)” ani „MUSIC (Hudba)”, je vybrán
režim „AUTO (Automaticky)”.
Poznámka
• Podle disku nebo zdroje nemusí být při výběru režimu „AUTO (Automaticky)” přehrána počáteční část zvuku, protože
je automaticky vybírán vhodný režim. Pro zamezení tohoto jevu vyberte režim „MOVIE (Film)” nebo „MUSIC
(Hudba)”.
36CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb07sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 37 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Zvukové pole
Displej
Nastavení zvuku
Dolby Pro Logic II MUSIC
„PLII MUSIC (PLII hudba)”
Poslech prostorového
zvuku s použitím
zvukového pole
ZDŮRAZNĚNÍ ZVUKU Z
PŘENOSNÉHO ZAŘÍZENÍ
„P. AUDIO (Zvuk
z přenosného zařízení)”
VŠESMĚROVÝ ZVUK
„OMNI-DIR
(Všesměrový zvuk)”
Automatický výstup
původního zvuku
„SOUND
FIELD
(Zvukové
pole)”
x AUTOMATICKÝ FORMÁT - STANDARDNÍ
Funkce automatického dekódování detekuje typ
vstupního audio signálu (Dolby Digital, DTS nebo
standardní dvoukanálový stereofonní zvuk)
a v případě potřeby provádí příslušné dekódování.
Tento režim prezentuje zvuk tak, jak byl
zaznamenán/zakódován, bez jakýchkoli efektů
(například ozvěny).
Pokud však nejsou k dispozici hlubokotónové
signály (Dolby Digital LFE atd.), bude se vytvářet
nízkofrekvenční signál pro výstup do subwooferu.
Nastavení zvuku
Přednosti prostorového zvuku můžete využívat
jednoduchým zvolením některého
z předprogramovaných zvukových polí systému. Tato
zvuková pole nabízejí vzrušující a mohutný zvuk jako
v normálním kině a přinášejí ho až do vašeho domova.
Výstup zvuku z více
reprosoustav
x AUTOMATICKÝ FORMÁT ZVUKU VÍCEKANÁLOVÝ ZVUK
Tento režim umožňuje poslech všech typů disků
prostřednictvím více reprosoustav.
Poznámka
Stiskněte tlačítko „SOUND FIELD (Zvukové
pole)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko „SOUND FIELD
(Zvukové pole)”, až se na displeji na předním
panelu zobrazí požadované zvukové pole.
Všechna zvuková pole
Zvukové pole
Displej
AUTOMATICKÝ FORMÁT STANDARDNÍ
„A.F.D. STD
(Automatický formát standardní)”
AUTOMATICKÝ FORMÁT VÍCEKANÁLOVÝ ZVUK
„A.F.D. MULTI
(Automatický formát vícekanálový zvuk)”
Dolby Pro Logic II MOVIE
„PLII MOVIE (PLII film)”
• U některých zdrojů není zvuk reprodukován z více
reprosoustav.
• Podle disku nebo zdroje nemusí být přehrána počáteční
část zvuku, protože je automaticky vybírán vhodný
režim. Pro zamezení tohoto jevu vyberte režim „A.F.D.
STD (Automatický formát - standardní)”.
Výstup dvoukanálových
zdrojů, jako například disky
CD, ve formátu 5.1 kanálů
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět výstupních
širokopásmových kanálů z dvoukanálových
zdrojů. To se provádí prostřednictvím vyspělého
maticového prostorového dekodéru, který
extrahuje prostorové vlastnosti původního
záznamu bez přidání jakýchkoli nových zvuků
nebo tonálního zabarvení.
pokračování
37CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb07sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 38 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámka
• Pokud je na vstupu signál z vícekanálového zdroje, je
režim Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC zrušen
a probíhá přímý výstup z vícekanálového zdroje.
• Pokud je na vstupu dvojjazyčný zvukový doprovod
vysílání, nebude režim Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC účinný.
Nastavení úrovně hloubek,
středů a výšek
Nastavení úrovně hloubek, středů a výšek je
snadné.
Používání zvukových efektů
x ZDŮRAZNĚNÍ ZVUKU Z PŘENOSNÉHO
ZAŘÍZENÍ
Tento režim poskytuje čistý zlepšený zvukový
obraz z vašeho přenosného audio zařízení. Tento
režim je ideální pro formát MP3 a další
komprimované zvukové formáty.
„TONE
(Zvuk)”
X/x,
x VŠESMĚROVÝ ZVUK
Tento režim poskytuje stereo efekt kdekoliv, jako
byste byli obklopeni pěti satelitními
reprosoustavami.
Vypnutí prostorového efektu
Opakovaně stiskněte tlačítko „SOUND FIELD
(Zvukové pole)”, až se na displeji na předním
panelu zobrazí nápis „A.F.D. STD (Automatický
formát - standardní)”.
1
Tip
• Systém si ukládá do paměti naposledy zvolené zvukové
pole pro režimy jednotlivých funkcí.
Kdykoli vyberete funkci, jako je například „DVD” nebo
„TUNER (Radiopřijímač)”, vybere se opět zvukové
pole, které bylo u této funkce naposledy použito. Pokud
např. posloucháte disk DVD se zvukovým polem Dolby
Pro Logic II MOVIE, pak přepnete na jinou funkci
a potom se opět vrátíte k disku DVD, použije se opět
zvukové pole Dolby Pro Logic II MOVIE.
Opakovaně stiskněte tlačítko „TONE
(Zvuk)”, až se na displeji na předním
panelu zobrazí nápis „BASS
(Hloubky)”, „MIDDLE (Středy)” nebo
„TREBLE (Výšky)”.
• „BASS (Hloubky)”: Nastavení úrovně
hloubek (–6,0 – +6,0 dB, krok 0,5 dB).
• „MIDDLE (Středy)”: Nastavení úrovně
středů (–6,0 – +6,0 dB, krok 0,5 dB).
• „TREBLE (Výšky)”: Nastavení úrovně
výšek (–6,0 – +6,0 dB, krok 0,5 dB).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro nastavení.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nastavená hodnota.
3
Stiskněte tlačítko
.
38CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 39 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Používání funkce „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)” pro
synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
„HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)” je standard ovládacích funkcí používaný rozhraní
HDMI CEC (Consumer Electronics Control) pro HDMI (High- Definition Multimedia Interface).
Funkce „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)” nebude pracovat v následujících případech:
• Pokud připojíte tento systém k zařízení, které není kompatibilní s funkcí „HDMI CONTROL
(Ovládání přes konektor HDMI)”.
• Pokud nepropojíte ovládací jednotku a zařízení přes konektory HDMI.
Doporučujeme připojit systém k zařízení, které disponuje funkcí ‘BRAVIA’ Theatre Sync.
Poznámka
• V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)” pracovat. Viz
návod k obsluze připojeného zařízení.
39CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
Tuto funkci podporují pouze kompatibilní televizory Sony BRAVIA.
Pokud pomocí HDMI kabelu (není součástí dodávaného příslušenství) připojíte zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)”, bude ovládání zjednodušeno
níže uvedeným způsobem:
• Přehrávání jedním stisknutím tlačítka (strana 42): Stisknutím jediného tlačítka H na dálkovém ovladači
se televizor zapne a automaticky se nastaví DVD vstup. Zvuk bude automaticky přehráván přes
reprosoustavy tohoto systému.
• Ovládání zvuku systému (strana 43): Během sledování televize můžete nastavit výstup zvuku
z reproduktorů televizoru nebo z reprosoustav tohoto systému.
• Vypnutí systému (strana 44): Při vypnutí televizoru tlačítkem na dálkovém ovladači televizoru se
současně vypne systém.
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 40 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Příprava pro používání funkce „HDMI CONTROL (Ovládání
přes konektor HDMI)”
Pro použití funkce „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)” nastavte systém a televizor.
Před použitím funkce „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)” proveďte následující kroky:
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
1
2
3
4
Ujistěte se, že je ovládací jednotka připojena k televizoru (kompatibilnímu s funkcí
„HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)”) pomocí HDMI kabelu.
Zapněte systém a televizor.
Přepněte volič vstupů na televizoru tak, aby se signál ze systému zobrazil na obrazovce
televizoru.
Aktivujte funkci „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)” na systému
a televizoru.
Podrobné informace o aktivaci funkce na tomto systému - viz „Aktivace funkce „HDMI CONTROL
(Ovládání přes konektor HDMI)”” níže. Podrobné informace o aktivaci funkci na televizoru - viz
návod k obsluze televizoru. Podle typu televizoru může být funkce „HDMI CONTROL (Ovládání
přes konektor HDMI)” při výchozím nastavení vypnutá.
Aktivace funkce „HDMI CONTROL (Ovládání přes konektor
HDMI)”
X/x,
„
1
DISPLAY (Zobrazení)”
Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka „Control Menu (Ovládání)”.
40CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 41 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky „
stiskněte tlačítko
.
[SETUP] (Nastavení)” a potom
Zobrazí se položky nabídky „[SETUP] (Nastavení)”.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky „[CUSTOM] (Uživatel)” a potom stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky „[CUSTOM] (Uživatel)”.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky „[CUSTOM SETUP] (Uživatelské nastavení)” a
potom stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky pro nastavení.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
OFF
STB SYNCHRO:
DIGITAL IN: TV OPT, SAT/CABLE COAX
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
5
6
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky „[HDMI CONTROL] (Ovládání přes konektor
HDMI)” a potom stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr možnosti „[ON] (Zapnuto)”.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „[ON] (Zapnuto)”: Zapnutí funkce „[HDMI CONTROL] (Ovládání přes konektor HDMI)”.
• „[OFF] (Vypnuto)”: Vypnutí funkce „[HDMI CONTROL] (Ovládání přes konektor HDMI)”.
7
Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Pokud se v kroku 6 zobrazí zpráva „[Please verify the HDMI connection.] (Zkontrolujte prosím HDMI připojení.)”,
ujistěte se, že je systém a televizor správně propojen.
41CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
3
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 42 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Sledování DVD jedním stisknutím tlačítka
(Přehrávání jedním stisknutím tlačítka)
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
Jediným stisknutím tlačítka H na dálkovém ovladači se systém a zařízení připojená pomocí kabelu HDMI
současně zapnou a automaticky se spustí přehrávání DVD.
H
Zkontrolujte HDMI připojení příslušného zařízení a ujistěte se, že je položka „[HDMI CONTROL]
(Ovládání přes konektor HDMI)” nastavena na „[ON] (Zapnuto)” (strana 40).
Stiskněte tlačítko H na dálkovém ovladači.
Systém a zařízení připojená pomocí kabelu HDMI se současně zapnou a automaticky se spustí přehrávání
DVD.
Tento systém a televizor pracují následovně:
Tento systém
Televizor
Zapne se.
r
Přepne se na funkci „DVD”.
r
Spustí přehrávání obrazu a zvuku z DVD.
Zapne se.
r
Přepne se na vstup HDMI.
r
Nastaví úroveň hlasitosti na
minimum.
Poznámka
• Pokud je aktivní funkce „DMPORT”, nebude přehrávání jedním stisknutím tlačítka pracovat.
• Podle typu televizoru nemusí být přehrán začátek přehrávaného obsahu.
42CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 43 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poslech TV zvuku z reprosoustav tohoto systému
(Ovládání zvuku systému)
Po provedení jednoduché operace můžete poslouchat TV zvuk přes reprosoustavy tohoto systému.
Pro použití funkce ovládání zvuku systému propojte ovládací jednotku a televizor pomocí audio kabelu
(není součástí dodávaného příslušenství) (A) a HDMI kabelu (není součástí dodávaného příslušenství)
(B).
: směr audio signálu
Televizor
L
R
IN
IN
DMPORT
B
Zadní strana ovládací jednotky
Podle nastavení televizoru se systém během sledování televize automaticky zapne a přepne na funkci
„TV”. Zvuk z televizoru je přehráván přes reprosoustavy tohoto systému a hlasitost televizoru je současně
snížena na minimum.
Funkci ovládání zvuku systému můžete použít následujícím způsobem:
• Pokud zapnete systém během sledování televize, bude zvuk z televizoru automaticky přehráván přes reprosoustavy
tohoto systému.
• Při nastavování hlasitosti televizoru můžete rovněž nastavovat hlasitost systému.
• Pokud systém vypnete, bude zvuk vycházet z reproduktorů televizoru.
Tuto funkci lze ovládat rovněž pomocí nabídky televizoru. Podrobné informace - viz návod k obsluze
televizoru.
Poznámka
• Pokud zapnete televizor před zapnutím systému, nebude TV zvuk chvíli vystupovat.
• Pokud při současném sledování televize a DVD pomocí funkce PAP (obraz a obraz) vyberete TV program (aktivní obraz
je zvýrazněn) nebo se vrátíte do TV režimu, přehrávání DVD se zastaví.
• Pro výstup zvuku z televizoru nastavte na tomto systému položku „[AUDIO (HDMI)] (Zvuk - HDMI)” na „[ON]
(Zapnuto)” (strana 94).
43CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
AUDIO
OUT
A
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 44 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Vypnutí systému i televizoru
(Vypnutí systému)
Při vypnutí televizoru tlačítkem na dálkovém ovladači televizoru se automaticky vypne i tento systém.
Pro použití funkce vypnutí systému propojte ovládací jednotku a televizor pomocí audio kabelu (není
součástí dodávaného příslušenství) a HDMI kabelu (není součástí dodávaného příslušenství). Viz
strana 43.
Pokud vypnete systém stisknutím tlačítka "/1 na dálkovém ovladači systému nebo na ovládací jednotce,
televizor se nevypne.
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
Poznámka
• Před použitím funkce vypnutí celého systému aktivujte funkci propojení napájení na televizoru. Podrobné informace viz návod k obsluze televizoru.
• V závislosti na stavu se systém nemusí vypnout.
44CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 45 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poslech digitálního zvuku z STB (Set Top Box) nebo zvuku
z digitálního satelitního přijímače pomocí tohoto systému
(„STB SYNCHRO (Synchronizace s STB)”)
Můžete si vychutnat digitální zvuk a obraz z STB nebo digitálního satelitního přijímače. Zvuk je přehráván
přes reprosoustavy tohoto systému. Obraz z STB nebo digitálního satelitního přijímače je přehráván přes
televizor připojený HDMI kabelem (HDMI 1 níže). Postupujte podle uvedeného schématu zapojení
a nastavení.
Pomocí HDMI kabelu (není součástí dodávaného příslušenství) připojte STB ke vstupnímu konektoru
HDMI na televizoru (připojení provádějte postupně od nejnižšího čísla).
Po provedení připojení podle následujícího schématu budete moci přehrávat zvuk vysílaný ve
vícekanálovém formátu přes reprosoustavy tohoto systému.
Poznámka
• Pro poslech zvuku z STB musí být váš televizor vybaven 2 vstupními konektory HDMI.
• Názvy vstupů HDMI v následujícím schématu jsou uvedeny pouze jako příklad.
: směr video signálu
: směr audio signálu
Televizor
Do konektoru HDMI 2
Do konektoru HDMI 1
(HDMI kabel)
Zadní strana ovládací jednotky
DMPORT
STB
C
Digitální koaxiální nebo
optický kabel
Nastavení funkce „[STB SYNCHRO] (Synchronizace s STB)”
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko "/1.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení, stiskněte tlačítko „
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky „
stiskněte tlačítko
.
DISPLAY (Zobrazení)”.
[SETUP] (Nastavení)” a potom
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky „[CUSTOM] (Uživatel)” a potom stiskněte
tlačítko
.
pokračování
45CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
Připojení systému
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb08usi.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 46 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
5
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky „[CUSTOM SETUP] (Uživatelské nastavení)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Pro nastavení funkce „[STB SYNCHRO] (Synchronizace s STB)” nejdříve nastavte položku „[HDMI CONTROL]
(Ovládání přes konektor HDMI)” na „[ON] (Zapnuto)” (strana 40).
6
7
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky „[STB SYNCHRO] (Synchronizace s STB)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr možnosti „[ON] (Zapnuto)”.
Výchozí nastavení je podtrženo.
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci ovládání domácího kina s televizorem ‘BRAVIA’
• „[ON] (Zapnuto)”: Zapnutí funkce „[STB SYNCHRO] (Synchronizace s STB)”.
• „[OFF] (Vypnuto)”: Vypnutí funkce „[STB SYNCHRO] (Synchronizace s STB)”.
8
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení položky „[DIGITAL IN] (Digitální vstup)” je vybráno automaticky.
CUSTOM SETUP
ON
HDMI CONTROL:
ON
STB SYNCHRO:
DIGITAL IN: TV OPT, SAT/CABLE COAX
PAUSE MODE:TV OPT, SAT/CABLE COAX
TV COAX, SAT/CABLE OPT
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
9
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nastavení podle toho, zda je připojen koaxiální nebo
optický kabel (C).
Výchozí nastavení je podtrženo.
•„[TV t OPT, SAT/CABLE t COAX]”: Signály optického audio vstupu jsou přiřazeny funkci
„TV (Televizor)”, signály koaxiálního audio vstupu jsou přiřazeny funkci „SAT/CABLE (Satelit/
kabelová TV)”.
•„[TV t COAX, SAT/CABLE t OPT]”: Signály koaxiálního audio vstupu jsou přiřazeny funkci
„TV (Televizor)”, signály optického audio vstupu jsou přiřazeny funkci „SAT/CABLE (Satelit/
kabelová TV)”.
10 Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
Tip
• Tuto funkci lze používat u STB nebo digitálního satelitního přijímače, který není kompatibilní s funkcí „HDMI
CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)”.
Poznámka
• Podle typu televizoru nemusí tato funkce pracovat, pokud je STB nebo digitální satelitní přijímač připojen do konektoru
HDMI 1 na televizoru.
Poslech digitálního zvuku
Vyberte vstup HDMI na vašem televizoru, ke kterému je připojen STB nebo digitální satelitní
přijímač (ve výše uvedeném příkladu - HDMI 1).
Tento systém automaticky přijímá signál z konektoru „SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (Satelit/kabelová TV - koaxiální nebo optický digitální vstup)” a přehrává zvuk z STB nebo
digitálního satelitního přijímače přes reprosoustavy tohoto systému.
46CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 47 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Ve směru přehrávání
Různé funkce pro přehrávání disků
×2B t 1M t 2M t 3M
Vyhledání určitého místa
na disku
3M (pouze disky DVD VIDEO/DVD v režimu VR/
DivX video/VIDEO CD)
×2B (pouze disky DVD VIDEO/CD)
(Funkce vyhledávání, zpomalené
přehrávání, krokování obrazu)
Určité místo můžete na disku rychle vyhledat při
procházení obrazu nebo při zpomaleném
přehrávání.
V opačném směru
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (pouze disky DVD VIDEO/DVD v režimu
VR/DivX video/VIDEO CD)
×2b (pouze disky DVD VIDEO)
Při každém stisknutí se rychlost přehrávání zvýší.
(pouze disky DVD VIDEO, DVD-R, DVDRW, DivX video, VIDEO CD)
H
c/C
„STEP
(Krok)”
m/M
/
Po přerušení přehrávání (pauza) stiskněte tlačítko
/m nebo M/ . Pro návrat k normální
rychlosti přehrávání stiskněte tlačítko H. Po každém
stisknutí tlačítka /m nebo M/ v průběhu
zpomaleného přehrávání se rychlost přehrávání změní.
K dispozici jsou dvě rychlosti. Po každém stisknutí
tlačítka se indikace změní následujícím způsobem:
Ve směru přehrávání
2
y1
V opačném směru (pouze disky DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
2
y1
Různé funkce pro přehrávání disků
Sledování obrazu po snímcích
(zpomalené přehrávání)
Poznámka
• U některých disků DVD/DivX video/VIDEO CD není
možno některé zde popsané operace používat.
Vyhledání místa rychlým
posunem vpřed nebo vzad
(vyhledávání)
(neplatí pro disky JPEG)
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko
/m
nebo M/ . Jakmile najdete požadované místo,
stiskněte tlačítko H pro obnovení normální
rychlosti přehrávání. Po každém stisknutí tlačítka
/m nebo M/
v průběhu vyhledávání se
rychlost přehrávání změní. Současně se změní
i níže uvedená indikace. Skutečná rychlost může
být u různých disků rozdílná.
Přehrávání po jednotlivých
snímcích (krokování obrazu)
(pouze disky DVD VIDEO, DVD-R, DVDRW, DivX video, VIDEO CD)
Po přerušení přehrávání (pauza) stiskněte tlačítko
) (Krok)” pro přechod na následující
„STEP C (
snímek. Stisknutím tlačítka „c STEP (
) (Krok)”
přejděte na předchozí snímek (pouze disky DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW). K normální rychlosti
přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka H.
Poznámka
• Krokování obrazu není možné provádět u disků DVDRW/DVD-R v režimu VR.
• U disků DATA CD/DATA DVD tato funkce pracuje
pouze s video soubory DivX.
47CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 48 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Položka „[TIME/TEXT] (Čas/text)”
umožňuje vyhledávat počáteční bod zadáním
časového kódu.
„
[TRACK] (Skladba)”
Vyhledávání titulu/
kapitoly/stopy/scény atd.
„
Na disku DVD můžete vyhledat titul nebo
kapitolu, na discích VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD můžete vyhledat stopu, index nebo
scénu. Titulům a stopám na disku jsou přiřazena
jednoznačná čísla a zadáním odpovídajícího čísla
lze požadovanou položku přímo zvolit. Scénu
můžete rovněž vyhledávat prostřednictvím
časového kódu.
„CLEAR
(Vymazání)”
12(27)
18(34)
T
1:32:55
3
4
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
způsobu vyhledávání.
V nabídce se zobrazují různé položky podle
typu disku.
„
[TITLE] (Titul)”, „[SCENE]
(Scéna)”, „[TRACK] (Stopa)”
„
[CHAPTER] (Kapitola)”,
„[INDEX] (Index)”
„
[TIME/TEXT] (Čas/text)”
.
[** (**)] se změní na [– – (**)].
DVD VIDEO
Stiskněte tlačítko X/x nebo numerická
tlačítka pro výběr požadovaného čísla
titulu, kapitoly, stopy, indexu, scény
atd.
Pokud uděláte chybu
Zrušte číslo stisknutím tlačítka „CLEAR
(Vymazání)” a potom zadejte jiné číslo.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
2
Stiskněte tlačítko
12(27)
(34)
T
1:32:55
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
Stiskněte tlačítko „
DISPLAY
(Zobrazení)”. (Při přehrávání disků
DATA CD/DATA DVD se soubory
obrázků JPEG stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)” dvakrát.)
DVD VIDEO
Vybraný řádek
Numerická
tlačítka
X/x,
1
[ALBUM] (Album)”
„
[FILE] (Soubor)”
Příklad: Pokud vyberete položku „
[CHAPTER] (Kapitola)”,
vybere se [** (**)] (** představuje číslo).
Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu
titulů, kapitol, stop, indexů, scén, alb nebo
souborů.
5
Stiskněte tlačítko
.
Systém zahájí přehrávání od vybraného čísla.
Vyhledání scény prostřednictvím
časového kódu (pouze disky DVD
VIDEO a DVD v režimu VR)
1 V kroku 2 vyberte položku „
[TIME/
TEXT] (Čas/text)”.
Je vybráno [T **:**:**] (doba přehrávání
aktuálního titulu).
48CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 49 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
2 Stiskněte tlačítko
.
[T **:**:**] se změní na [T --:--:--].
3 Numerickými tlačítky zadejte časový kód a
pak stiskněte tlačítko
.
Pro nalezení scény s časovým kódem 2 hodiny,
10 minut a 20 sekund od začátku jednoduše
zadejte „21020”.
Vyhledávání podle scény
„Picture Navigation (Navigace obrazu)”
Obrazovku je možno rozdělit na 9 částí
a požadovanou scénu vyhledat rychleji.
Tip
• Pokud je nabídka „Control Menu (Ovládání)” vypnuta,
můžete stisknutím numerických tlačítek a tlačítka
vyhledat kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW),
stopu (VIDEO CD/CD) nebo soubor (DATA CD/
DATA DVD (DivX video)).
Poznámka
• Vyhledávání scény prostřednictvím časového kódu
není možné u disku DVD+RW.
C/X/x/c,
Při otevřeném krytu.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
„PICTURE NAVI (Navigace obrazu)”.
Na televizoru se zobrazí následující
obrazovka.
CHAPTER VIEWER
2
Různé funkce pro přehrávání disků
„PICTURE
NAVI
(Navigace
obrazu)”
ENTER
Opakovaným stisknutím tlačítka
„PICTURE NAVI (Navigace obrazu)”
vyberte položku.
• „[TITLE VIEWER] (Prohlížeč titulů)”
(pouze disky DVD VIDEO)
• „[CHAPTER VIEWER] (Prohlížeč
kapitol)” (pouze disky DVD VIDEO)
• „[TRACK VIEWER] (Prohlížeč stop)”
(pouze disky VIDEO CD/Super VCD)
pokračování
49CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 50 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
3
Stiskněte tlačítko
.
První scéna z každého titulu, kapitoly nebo
stopy se zobrazuje následovně.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obnovení přehrávání
z místa, kde byl disk
zastaven
„Resume Play (Obnovení přehrávání)”
4
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro výběr
titulu, kapitoly nebo stopy a potom
stiskněte tlačítko
.
Systém zahájí přehrávání od vybrané scény.
Návrat k normálnímu přehrávání
v průběhu nastavování
Jakmile disk zastavíte, zapamatuje si systém
místo, kde jste stisknuli tlačítko x a na displeji na
předním panelu se zobrazí nápis „Resume
(Obnovení)”. Dokud disk nevyjmete, bude funkce
obnovení přehrávání pracovat i po přepnutí
systému do pohotovostního režimu stisknutím
tlačítka "/1.
"/1
Stiskněte tlačítko „O RETURN (Zpět)”.
Poznámka
• V závislosti na disku nemusí být možné zvolit některé
položky.
H
x
1
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko
x pro zastavení přehrávání.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „Resume (Obnovení)”.
Pokud se nápis „Resume (Obnovení)”
nezobrazí, není funkce obnovení přehrávání
dostupná.
2
Stiskněte tlačítko H.
Systém zahájí přehrávání z místa, kde byl
disk v kroku 1 zastaven.
50CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 51 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Obnovení přehrávání u dříve
přehrávaného disku - „Multi-disc
Resume (Obnovení přehrávání
u více disků)”
(pouze disky DVD VIDEO/VIDEO CD)
„Program Play (Přehrávání programu)”
Po uspořádání skladeb na disku do vašeho
vlastního programu můžete obsah disku přehrávat
ve zvoleném pořadí. Je možno naprogramovat až
99 skladeb.
Tip
• Tento systém dokáže uložit min. 10 míst pro obnovení
přehrávání.
• Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte tlačítko
x a potom stiskněte tlačítko H.
X/x/c,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
H
Poznámka
• Pokud je položka „[MULTI-DISC RESUME]
(Obnovení přehrávání u více disků)” v nabídce
„[CUSTOM SETUP] (Uživatelské nastavení)”
nastavena na „[OFF] (Vypnuto)” (strana 94), bude
místo obnovení přehrávání vymazáno, jakmile změníte
funkci stisknutím tlačítka „FUNCTION (Funkce)”.
• V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku zastavili,
nemusí systém obnovit přehrávání přesně od stejného
místa.
• Místo, kde byl disk zastaven, se z paměti vymaže v
případě, že:
– vysunete disk,
– se systém přepne do pohotovostního režimu (pouze
disky DATA CD/DATA DVD),
– změníte některou z položek v nabídce „Setup
(Nastavení)”,
– změníte funkci stisknutím tlačítka „FUNCTION
(Funkce)”,
– odpojíte síťový kabel,
– změníte úroveň rodičovského zámku.
• Pro disky DVD-R/DVD-RW v režimu VR, VIDEO
CD, DATA CD a DATA DVD platí, že si systém
zapamatuje místo obnovení přehrávání pro aktuální
disk.
• Funkci „Resume Play (Obnovení přehrávání)” není
možno použít během režimu „Program Play
(Přehrávání programu)” a „Shuffle Play (Přehrávání
v náhodném pořadí)”.
• U některých disků nemusí tato funkce pracovat správně.
1
Stiskněte tlačítko „
(Zobrazení)”.
DISPLAY
Různé funkce pro přehrávání disků
Tento systém uloží do paměti místo, kde byl disk
zastaven při posledním přehrávání a při příštím
vložení stejného disku obnoví přehrávání z tohoto
místa. Pokud je paměť zaplněna, vymaže se místo
obnovení přehrávání pro první disk.
Pro aktivaci této funkce nastavte položku
„[MULTI-DISC RESUME] (Obnovení
přehrávání u více disků)” v nabídce „[CUSTOM
SETUP] (Uživatelské nastavení)” na „[ON]
(Zapnuto)”. Podrobné informace - viz část
„„[MULTI-DISC RESUME] (Obnovení
přehrávání u více disků)” (pouze disky DVD
VIDEO/VIDEO CD)” (strana 94).
Vytvoření vašeho
vlastního programu
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky „
[PROGRAM]
(Program)” a potom stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[PROGRAM] (Program)”.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
SET
ON
pokračování
51CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 52 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
možnosti „[SET t] (Nastavení)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Nápis „[TRACK] (Skladba)” se zobrazuje při
přehrávání disků VIDEO CD nebo CD.
PROGRAM
0:00:00
T
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
––
01
02
03
04
05
06
Skladby
zaznamenané
na disku
4
Celkový čas
naprogramovaných
skladeb
Stiskněte tlačítko c.
Kurzor se přesune na řádek se skladbou [T]
(v tomto případě [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
5
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Vyberte skladbu, kterou chcete
naprogramovat.
Například vyberte skladbu [02].
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr hodnoty
[02] ve sloupci [T] a potom stiskněte tlačítko
.
7
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání programu.
Zahájí se přehrávání programu.
Po ukončení přehrávání programu můžete
stejný program přehrát znovu stisknutím
tlačítka H.
Návrat k normálnímu přehrávání
V kroku 3 stiskněte tlačítko „CLEAR
(Vymazání)” nebo vyberte možnost „[OFF]
(Vypnuto)”. Chcete-li přehrávat stejný program
znovu, vyberte v kroku 3 možnost „[ON]
(Zapnuto)” a stiskněte tlačítko .
Vypnutí nabídky „Control Menu
(Ovládání)”
Opakovaně stiskněte tlačítko „ DISPLAY
(Zobrazení)”, až se nabídka „Control Menu
(Ovládání)” vypne.
Změna nebo zrušení programu
1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
„Vytvoření vašeho vlastního programu”.
2 Stisknutím tlačítka X/x vyberte v programu
číslo skladby, kterou chcete změnit nebo
vymazat.
Budete-li chtít vymazat skladbu z programu,
stiskněte tlačítko „CLEAR (Vymazání)”.
3 Pokračujte krokem 5 a proveďte nové
programování. Pro zrušení programu
vyberte položku [--] ve sloupci [T] a potom
stiskněte tlačítko
.
Zrušení všech naprogramovaných
skladeb
1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
Vybraná skladba
„Vytvoření vašeho vlastního programu”.
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
2 Stiskněte tlačítko X a vyberte možnost „[ALL
CLEAR] (Vymazat vše)”.
3 Stiskněte tlačítko
.
Celkový čas naprogramovaných skladeb
6
Pro naprogramování dalších skladeb
zopakujte kroky 4 a 5.
Naprogramované skladby jsou zobrazeny ve
vybraném pořadí.
52CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 53 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Přehrávání v náhodném
pořadí
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky, která se má přehrávat
v náhodném pořadí.
x Při přehrávání disku VIDEO CD nebo
CD
„Shuffle Play (Přehrávání v náhodném
pořadí)”
• „[TRACK] (Skladba)”: Náhodné
přehrávání skladeb na disku.
x Při přehrávání programu
• „[ON] (Zapnuto)”: Náhodné přehrávání
skladeb vybraných v programu.
Systém umožňuje přehrávání skladeb v náhodném
pořadí. Pořadí přehrávání za sebou následujících
skladeb je v tomto režimu různé.
x Při přehrávání disku DATA CD (kromě
DivX) nebo DATA DVD (kromě DivX)
Poznámka
X/x,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
• Pro přehrávání v náhodném pořadí jsou vybírány
i skladby, které byly již přehrány.
4
Stiskněte tlačítko
.
Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.
Návrat k normálnímu přehrávání
V kroku 3 stiskněte tlačítko „CLEAR (Vymazání)”
nebo vyberte možnost „[OFF] (Vypnuto)”.
Poznámka
• Při přehrávání audio skladeb MP3 mohou být
opakovaně přehrávány stejné skladby.
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky „
[SHUFFLE]
(Přehrávání v náhodném pořadí)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Vypnutí nabídky „Control Menu
(Ovládání)”
Různé funkce pro přehrávání disků
• „[ON (MP3)] (Zapnuto - MP3)”: Všechny
audio skladby MP3 v albu na aktuálním
disku budou přehrávány v náhodném
pořadí. Pokud nezvolíte žádné album,
budou v náhodném pořadí přehrávány
skladby v prvním albu.
Opakovaně stiskněte tlačítko „ DISPLAY
(Zobrazení)”, až se nabídka „Control Menu
(Ovládání)” vypne.
Poznámka
• Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání disků
VIDEO CD a Super VCD prostřednictvím funkcí PBC
(Ovládání přehrávání).
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[SHUFFLE] (Přehrávání v náhodném
pořadí)”.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
TRACK
53CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 54 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo
DVD-VR
• „[OFF] (Vypnuto)”: Opakované přehrávání
vypnuto.
• „[DISC] (Disk)”: Opakované přehrávání všech
titulů na disku.
• „[TITLE] (Titul)”: Opakované přehrávání
aktuálního titulu na disku.
• „[CHAPTER] (Kapitola)”: Opakované
přehrávání aktuální kapitoly.
Opakované přehrávání
„Repeat Play (Opakované přehrávání)”
Můžete opakovaně přehrávat všechny tituly nebo
skladby na disku nebo pouze jeden titul, kapitolu,
skladbu nebo album.
Můžete používat kombinaci režimů „Shuffle Play
(Přehrávání v náhodném pořadí)” nebo „Program
Play (Přehrávání programu)”.
x Při přehrávání disku VIDEO CD nebo CD
• „[OFF] (Vypnuto)”: Opakované přehrávání
vypnuto.
• „[DISC] (Disk)”: Opakované přehrávání všech
skladeb na disku.
• „[TRACK] (Skladba)”: Opakované přehrávání
aktuální skladby.
x Při přehrávání disku DATA CD nebo
DATA DVD
• „[OFF] (Vypnuto)”: Opakované přehrávání
vypnuto.
• „[DISC] (Disk)”: Opakované přehrávání všech
alb na disku.
• „[ALBUM] (Album)”: Opakované přehrávání
aktuálního alba.
• „[TRACK] (Skladba)” (pouze audio skladby
MP3): Opakované přehrávání aktuální skladby.
• „[FILE] (Soubor)” (pouze video soubory
DivX): Opakované přehrávání aktuálního
souboru.
X/x,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
„REPEAT
(Opakované
přehrávání)”
4
1
2
Návrat k normálnímu přehrávání
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
V kroku 3 stiskněte tlačítko „CLEAR (Vymazání)”
nebo vyberte možnost „[OFF] (Vypnuto)”.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky „
[REPEAT]
(Opakované přehrávání)” a potom
stiskněte tlačítko
.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky,
která se má přehrávat opakovaně.
Výchozí nastavení je podtrženo.
54CZ
.
Položka je vybrána.
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[REPEAT] (Opakované přehrávání)”.
3
Stiskněte tlačítko
Vypnutí nabídky „Control Menu
(Ovládání)”
Opakovaně stiskněte tlačítko „ DISPLAY
(Zobrazení)”, až se nabídka „Control Menu (Ovládání)”
vypne.
Poznámka
• Stav funkce „[REPEAT] (Opakované přehrávání)” můžete
snadno zobrazit.
Stiskněte tlačítko „REPEAT (Opakované přehrávání)” na
dálkovém ovladači.
• Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání disků VIDEO
CD a Super VCD prostřednictvím funkcí PBC (Ovládání
přehrávání).
• Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD, který obsahuje
audio skladby MP3 i soubory obrázků JPEG, jejichž časy
přehrávání nejsou shodné, nebude zvukový výstup odpovídat
obrazovému výstupu.
• Pokud je položka „[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3,
JPEG)” nastavena na „[IMAGE (JPEG)] (Obrázek - JPEG)”
(strana 66), nebudete moci vybrat položku „[TRACK]
(Skladba)”.
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 55 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Používání nabídky disku
DVD
Disk DVD je rozdělen na několik částí, které tvoří
úseky obrazu nebo hudby. Tyto části se nazývají
„tituly”. Pokud přehráváte disk DVD, který
obsahuje několik titulů, můžete požadovaný titul
vybrat tlačítkem „DVD TOP MENU (Hlavní
nabídka DVD)”.
Při přehrávání disků DVD, které umožňují výběr
položek, jako je jazyk titulků a jazyk zvukového
doprovodu, vyberte tyto položky tlačítkem „DVD
MENU (Nabídka DVD)”.
3
„AUDIO
(Zvukový
doprovod)”
Stiskněte tlačítko „DVD TOP MENU
(Hlavní nabídka DVD)” nebo „DVD
MENU (Nabídka DVD)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
disku.
Obsah nabídky se u různých disků liší.
Při otevřeném krytu.
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko „AUDIO (Zvukový doprovod)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
následující obrazovka.
Stiskněte tlačítko C/X/x/c nebo
numerická tlačítka pro výběr položky,
kterou chcete přehrát nebo změnit.
Stiskněte tlačítko
Různé funkce pro přehrávání disků
„DVD MENU
(Nabídka
DVD)”
C/X/x/c,
2
Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA
DVD/DATA CD (video soubory DivX)
zaznamenaného ve více audio formátech (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) můžete
změnit formát zvuku. Jsou-li na disku DVD
VIDEO zaznamenány vícejazyčné zvukové stopy,
můžete zvolit také požadovaný jazyk zvukového
doprovodu.
U disků VIDEO CD, CD, DATA CD nebo DATA
DVD si můžete vybrat zvuk buď z pravého, nebo
z levého kanálu a poslouchat zvuk zvoleného
kanálu z obou předních reprosoustav (pravé
a levé).
Numerická
tlačítka
„DVD
TOP MENU
(Hlavní nabídka
DVD)”
1
Změna nastavení zvuku
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
.
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
„AUDIO (Zvukový doprovod)” vyberte
požadovaný audio signál.
pokračování
55CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 56 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
x Při přehrávání disku Super VCD
U různých disků DVD VIDEO se liší výběr
jazyků.
Jestliže se zobrazí čtyři číslice, indikují
jazykový kód. Viz část „Tabulka jazykových
kódů” (strana 108), kde jsou uvedeny jazyky
s příslušnými jazykovými kódy. Jestliže je
stejný jazykový kód zobrazen dvakrát nebo
vícekrát, znamená to, že na disku DVD
VIDEO je záznam ve více audio formátech.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „[1:STEREO]”: Stereofonní zvuk zvukové
stopy číslo 1.
• „[1:1/L]”: Zvuk levého kanálu zvukové
stopy číslo 1 (monofonní).
• „[1:2/R]”: Zvuk pravého kanálu zvukové
stopy číslo 1 (monofonní).
• „[2:STEREO]”: Stereofonní zvuk zvukové
stopy číslo 2.
• „[2:1/L]”: Zvuk levého kanálu zvukové
stopy číslo 2 (monofonní).
• „[2:2/R]”: Zvuk pravého kanálu zvukové
stopy číslo 2 (monofonní).
x Při přehrávání disku DVD-VR
Zobrazí se typy zvukových doprovodů, které
jsou zaznamenány na disku. Výchozí
nastavení je podtrženo.
Příklad:
• „[1: MAIN] (Hlavní zvukový doprovod)”
• „[1: SUB] (Vedlejší zvukový doprovod)”
• „[1: MAIN+SUB] (Hlavní a vedlejší
zvukový doprovod)”
• „[2: MAIN] (Hlavní zvukový doprovod)”
• „[2: SUB] (Vedlejší zvukový doprovod)”
• „[2: MAIN+SUB] (Hlavní a vedlejší
zvukový doprovod)”
Poznámka
• Při přehrávání disku Super VCD, na kterém není
zaznamenána zvuková stopa číslo 2, nebude na výstupu
po nastavení možnosti „[2:STEREO]”, „[2:1/L]” nebo
„[2:2/R]” žádný zvukový signál.
Zobrazení informací o formátu
audio signálu
Poznámka
(pouze disky DVD, DivX video)
• Možnosti „[2: MAIN] (Hlavní zvukový
doprovod)”, „[2: SUB] (Vedlejší zvukový
doprovod)” a „[2: MAIN+SUB] (Hlavní a vedlejší
zvukový doprovod)” se nezobrazí, pokud je na
disku zaznamenán pouze jeden zvukový
doprovod.
Pokud při přehrávání opakovaně stisknete tlačítko
„AUDIO (Zvukový doprovod)”, zobrazí se formát
aktuálního audio signálu (PCM, Dolby Digital,
DTS atd.) na obrazovce televizoru (viz níže).
x Při přehrávání disku VIDEO CD, CD,
DATA CD (MP3 audio) nebo DATA DVD
(MP3 audio)
Příklad:
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „[STEREO]”: Standardní stereofonní zvuk.
• „[1/L]”: Zvuk levého kanálu (monofonní).
• „[2/R]”: Zvuk pravého kanálu
(monofonní).
x Při přehrávání disku DATA CD (DivX
video) nebo DATA DVD (DivX video)
Výběr formátů audio signálu u disků DATA
CD nebo DATA DVD se liší v závislosti na
video souboru DivX, který je uložen na
disku. Příslušný formát se zobrazuje na
displeji.
x Při přehrávání disku DVD
Dolby Digital 5.1 kanálů
Prostorové
kanály (L/R)
LFE (Low Frequency Effect nízkofrekvenční kanál)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Přední kanály
(L/R) +
středový kanál
L
C
R
LFE
LS
RS
Formát aktuálně
přehrávaného programu
56CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 57 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Příklad:
Dolby Digital 3 kanály
Prostorový kanál
(monofonní)
Přední kanály (L/R)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
Výběr seznamu „[ORIGINAL]
(Originální seznam titulů)”
nebo „[PLAY LIST] (Vlastní
seznam titulů)” na disku
DVD-R/DVD-RW
S
Formát aktuálně
přehrávaného programu
x Při přehrávání disku DATA CD (DivX
video) nebo DATA DVD (DivX video)
MP3 audio
1: MP3 128k
Datový tok
Poznámky k audio signálům
Audio signály zaznamenané na disku obsahují
níže uvedené zvukové složky (kanály). Jednotlivé
kanály vystupují ze samostatných reprosoustav.
• Přední (levý)
• Přední (pravý)
• Středový
• Prostorový (levý)
• Prostorový (pravý)
• Prostorový (monofonní): Tento signál může být
buď ve formátu Dolby Surround, nebo může jít
o monofonní audio signál Dolby Digital.
• LFE (Low Frequency Effect - nízkofrekvenční
kanál)
X/x,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
1
Různé funkce pro přehrávání disků
Příklad:
Některé disky DVD-R/DVD-RW v režimu VR
(Video Recording) obsahují dva typy titulů pro
přehrávání: Původně zaznamenané tituly
([ORIGINAL]) a tituly, které mohou být
vytvořeny na DVD přehrávačích umožňujících
úpravy titulů ([PLAY LIST]). Typ titulu, který
bude přehráván, si můžete vybrat.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky „
[ORIGINAL/PLAY
LIST] (Originální/vlastní seznam
titulů)” a potom stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[ORIGINAL/PLAY LIST] (Originální/
vlastní seznam titulů)”.
pokračování
57CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 58 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „[PLAY LIST] (Vlastní seznam titulů)”:
Přehrávání titulů, které byly vytvořeny
úpravou originálních titulů.
• „[ORIGINAL] (Originální seznam titulů)”:
Přehrávání původně zaznamenaných titulů.
4
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazení informací
o disku
„DISPLAY
(Zobrazení)”
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
Zobrazení doby přehrávání
a zbývající doby přehrávání na
displeji na předním panelu
Na displeji na předním panelu je možno
zobrazovat informace o disku, jako je například
zbývající doba přehrávání, celkový počet titulů na
disku DVD nebo stop/skladeb na disku VIDEO
CD/CD nebo MP3 nebo název video souboru
DivX (strana 111).
Stiskněte tlačítko „DISPLAY (Zobrazení)”.
Po každém stisknutí tlačítka „DISPLAY
(Zobrazení)” během přehrávání disku se
zobrazení na displeji na předním panelu změní
následovně:
1 t 2 t 3 t ... t 1 t ...
Některé zobrazené položky mohou během
několika sekund zmizet.
Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-R/DVD-RW
1 Doba přehrávání a číslo aktuálního titulu
2 Zbývající doba přehrávání a číslo aktuálního
titulu
3 Doba přehrávání a číslo aktuální kapitoly
58CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 59 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
4 Zbývající doba přehrávání a číslo aktuální
kapitoly
5 Název disku
6 Titul a kapitola
1
Na obrazovce televizoru se zobrazí
následující obrazovka.
Při přehrávání disku DATA CD
(DivX video) nebo DATA DVD
(DivX video)
1 Doba přehrávání aktuálního souboru
2 Název aktuálního souboru
3 Aktuální album a číslo souboru
Při přehrávání disku VIDEO CD
(bez funkcí PBC - Ovládání
přehrávání) nebo CD
* Pouze VIDEO CD.
Při přehrávání disku DATA CD
(MP3 audio) nebo disku DATA
DVD (MP3 audio)
1 Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
2 Název skladby (souboru)
Tip
• Při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC se na
displeji na předním panelu zobrazí doba přehrávání.
Poznámka
• Systém je schopen zobrazovat pouze první úroveň
DVD/CD textu, jako je název disku nebo titulu.
• Pokud není možno zobrazit název souboru MP3,
zobrazí se na displeji „*”.
• V závislosti na textu se nemusí zobrazovat název disku
nebo skladby/stopy.
• Doba přehrávání audio skladeb MP3 a video souborů
DivX se nemusí zobrazovat správně.
Kontrola doby přehrávání
a zbývající doby přehrávání na
obrazovce televizoru
Můžete zobrazit dobu přehrávání a zbývající dobu
přehrávání aktuálního titulu, kapitoly nebo
skladby/stopy a celkovou dobu přehrávání nebo
zbývající dobu přehrávání disku. Můžete také
zobrazit DVD text a název MP3 souboru/složky
zaznamenané na disku.
T 1:01:57
Časový údaj
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
„DISPLAY (Zobrazení)” se časový údaj
změní.
Časové údaje, které můžete zobrazit, závisí
na přehrávaném disku.
x Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo
DVD-RW
• T **:**:**
Doba přehrávání aktuálního titulu.
• T–**:**:**
Zbývající doba přehrávání aktuálního
titulu.
• C **:**:**
Doba přehrávání aktuální kapitoly.
• C–**:**:**
Zbývající doba přehrávání aktuální
kapitoly.
x Při přehrávání disku VIDEO CD
(s funkcemi PBC - Ovládání přehrávání)
• **:**
Doba přehrávání aktuální scény.
Různé funkce pro přehrávání disků
1 Doba přehrávání a číslo aktuální stopy/skladby
2 Zbývající doba přehrávání a číslo aktuální
stopy/skladby
3 Doba přehrávání disku
4 Zbývající doba přehrávání disku
5 Název disku
6 Stopa/skladba a index*
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko „DISPLAY (Zobrazení)”.
x Při přehrávání disku VIDEO CD (bez
funkcí PBC - Ovládání přehrávání) nebo CD
• T **:**
Doba přehrávání aktuální stopy.
• T–**:**
Zbývající doba přehrávání aktuální
stopy.
• D **:**
Doba přehrávání aktuálního disku
• D–**:**
Zbývající doba přehrávání aktuálního
disku.
x Při přehrávání disku DATA CD (MP3
audio) nebo disku DATA DVD (MP3 audio)
• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby.
x Při přehrávání disku DATA CD (DivX
video) nebo DATA DVD (DivX video)
• **:**:**
Doba přehrávání aktuálního souboru.
pokračování
59CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 60 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámka
• Pro některé jazyky se nemusí zobrazovat určité znaky/
značky.
• V závislosti na typu přehrávaného disku může systém
zobrazovat pouze omezený počet znaků. Kromě toho
(rovněž v závislosti na disku) se nemusejí zobrazit
všechny textové znaky.
Zobrazení informací
o přehrávání disku
Kontrola DVD/CD textu
Kontrola informací o datu
(pouze soubory JPEG)
Informace o datu je možno zobrazovat při
přehrávání, pokud je v souboru obrázku
zaznamenána záložka Exif*.
V průběhu přehrávání dvakrát stiskněte
tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
V kroku 2 opakovaně stiskněte tlačítko
„DISPLAY (Zobrazení)” pro zobrazení textu
zaznamenaného na disku DVD/CD.
DVD/CD text se na obrazovce televizoru zobrazí
pouze v případě, pokud je na disku zaznamenán.
Tento text není možno změnit. Jestliže disk text
neobsahuje, zobrazí se nápis „NO TEXT (Žádný
text)”.
BRAHMS SYMPHONY
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Informace o datu
* Formát „Exchangeable Image File Format”
představuje formát pro digitální fotoaparáty
definovaný sdružením Japan Electronics and
Information Technology Industries Association
(JEITA).
Tip
Kontrola DATA CD/DATA DVD
textu (MP3 audio/DivX video)
Stisknutím tlačítka „DISPLAY (Zobrazení)” při
přehrávání audio skladeb MP3 nebo video
souborů DivX na disku DATA CD/DATA DVD
můžete na obrazovce televizoru zobrazit název
alba/skladby/souboru a datový tok audio skladby
(množství dat za sekundu pro aktuální audio
skladbu).
• Informace o datu jsou ve formátu [DD/MM/YYYY].
DD: den
MM: měsíc
YYYY: rok
Datový tok*
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Název alba
Název skladby/souboru
* Zobrazí se, pokud:
– Přehráváte audio skladbu MP3 na disku DATA CD/
DATA DVD.
– Přehráváte video soubor DivX, který obsahuje audio
signály MP3 na disku DATA CD/DATA DVD.
60CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 61 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Změna úhlu záběru
Zobrazení titulků
Jestliže jsou na disku DVD VIDEO k dispozici
pro jednu scénu různé úhly záběru, je možno tento
úhel záběru změnit.
Pokud jsou na disku zaznamenány titulky, je
možno je v průběhu přehrávání zapnout nebo
vypnout. Pokud jsou na disku DVD zaznamenány
vícejazyčné titulky, můžete v průběhu přehrávání
disku změnit jejich jazyk nebo titulky kdykoli
zapnout nebo vypnout.
Při otevřeném krytu.
„SUBTITLE
(Titulky)”
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
„ANGLE (Úhel záběru)”.
Po každém stisknutí tlačítka „ANGLE (Úhel
záběru)” se úhel záběru změní.
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není změna úhlu
záběru možná, i když disk obsahuje scény pořízené
z různých úhlů.
Při otevřeném krytu.
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
„SUBTITLE (Titulky)”.
Různé funkce pro přehrávání disků
„ANGLE (Úhel
záběru)”
Po každém stisknutí tlačítka „SUBTITLE
(Titulky)” se jazyk titulků změní.
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není možno jazyk
titulků změnit, i když je na nich zaznamenáno více
jazyků titulků. V některých případech není také možné
titulky vypnout.
• Titulky je možné změnit, pokud má video soubor DivX
příponu „.AVI” nebo „.DIVX” a pokud obsahuje
informace o titulkách ve stejném souboru.
61CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 62 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Nastavení prodlevy mezi
obrazem a zvukem
Poznámky k audio skladbám
MP3 a souborům obrázků JPEG
„A/V SYNC (A/V synchronizace)”
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na
obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi
obrazem a zvukem.
Co je MP3/JPEG?
Formát MP3 představuje technologii pro
kompresi zvuku odpovídající předpisům
a normám ISO/MPEG. Zkratka JPEG označuje
technologii pro kompresi obrazu.
Na přístroji lze přehrávat
následující typy disků
X/x/c,
„SYSTEM
MENU
(Nabídka
systému)”
Při otevřeném krytu.
1
2
3
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU
(Nabídka systému)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „A/V SYNC (A/V synchronizace)”
a potom stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „LONG (Dlouhá prodleva)”: Nastavení
prodlevy mezi obrazem a zvukem na 130
ms.
• „SHORT (Krátká prodleva)”: Nastavení
prodlevy mezi obrazem a zvukem na 70 ms.
• „OFF (Vypnuto)”: Prodleva není
nastavena.
4
5
.
Nastavení je dokončeno.
Je možno přehrávat disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) nebo DATA DVD (DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW/DVD-ROM) zaznamenané ve
formátu MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) nebo JPEG.
Disky DATA CD však musí být zaznamenány
v souladu s normou ISO 9660 Level 1, Level 2 nebo ve
formátu Joliet a disky DATA DVD ve formátu UDF
(Universal Disk Format), aby systém rozpoznal skladby
(nebo soubory) na disku. Je možno rovněž přehrávat
disky zaznamenané v režimu Multi-session
(s vícenásobnými sekcemi).
Další podrobnosti o formátech záznamu naleznete
v pokynech, které jste obdrželi s jednotkou CD-R/CDRW nebo DVD-R/DVD-RW a se záznamovým
(vypalovacím) softwarem (není součástí dodávaného
příslušenství).
Poznámka k diskům zaznamenaným
v režimu Multi-session
(s vícenásobnými sekcemi)
Pokud jsou audio skladby MP3 nebo soubory obrázků
JPEG zaznamenány v první sekci, bude systém rovněž
schopen přehrát audio skladby MP3 nebo soubory
obrázků JPEG umístěné v dalších sekcích. Pokud jsou
audio skladby a obrázky ve formátu hudebního disku
CD nebo Video CD zaznamenány v první sekci, bude
možno přehrát pouze obsah první sekce.
Poznámka
• Systém nemusí být schopen přehrát některé disky DATA
CD/DATA DVD vytvořené ve formátu Packet Write.
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU
(Nabídka systému)”.
Nabídka systému se vypne.
Audio soubory MP3 nebo
soubory obrázků JPEG, které
je přístroj schopen přehrát
Systém je schopen přehrávat audio skladby MP3
nebo soubory obrázků JPEG, které:
62CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 63 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
• Mají příponu „.MP3” (audio skladba MP3) nebo
„.JPG”/„.JPEG” (soubor obrázku JPEG).
• Odpovídají formátu souboru obrázků DCF*.
* „Design rule for Camera File system”: Normy pro
obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů stanovené
sdružením JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Poznámka
Pokud je vložen disk DATA CD nebo DATA
DVD, budou se postupně přehrávat očíslované
skladby (nebo soubory) od 1 až do 7. Jakákoli
vnořená alba/skladby (nebo soubory) obsažená
v aktuálním zvoleném albu budou mít prioritu
před následujícím albem ve stejné stromové
struktuře. (Příklad: C obsahuje D, takže 4 se
přehraje před 5.)
• Systém umožňuje přehrávání jakýchkoli dat
s příponou „.MP3”, „.JPG” nebo „.JPEG”, a to
i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG.
Při přehrávání tohoto typu dat však může dojít
k reprodukci hlasitého šumu, který může
poškodit vaše reprosoustavy.
• Tento systém nepodporuje audio formát
MP3PRO.
Po stisknutí tlačítka „DVD MENU (Nabídka
DVD)” se na obrazovce televizoru zobrazí
seznam názvů alb (strana 64), přičemž názvy alb
jsou uspořádány v následujícím pořadí:
A t B t C t D t F t G. Alba, která
neobsahují žádné skladby (nebo soubory) (jako
například album E), se v seznamu nezobrazí.
Pořadí při přehrávání audio
skladeb MP3 nebo souborů
obrázků JPEG
• Přidáte-li před uložením skladeb (nebo souborů) na disk
před názvy skladeb (nebo souborů) čísla (01, 02, 03
atd.), budou se skladby (nebo soubory) přehrávat
v tomto pořadí.
• Spuštění přehrávání disku se složitou strukturou trvá
delší dobu.
Tip
x Struktura obsahu disku
Strom 1
Strom 2
Strom 3
Strom 4
ROOT
Album
Strom 5
Poznámka
• Pořadí přehrávání se může lišit od vyobrazení
v závislosti na softwaru použitém pro vytvoření DATA
CD nebo DATA DVD nebo pokud je na disku více než
200 alb a 300 skladeb (nebo souborů) v každém albu.
• Systém rozezná až 200 alb a nebude přehrávat další alba
s více než 200. pořadím.
• Systému může trvat déle, než spustí přehrávání, pokud
se právě přistupuje k následujícímu albu nebo při
přeskakování na jiné album.
• Některé typy souborů ve formátu JPEG nebude možno
přehrávat.
Různé funkce pro přehrávání disků
Pořadí při přehrávání audio skladeb MP3 nebo
souborů obrázků JPEG zaznamenaných na disku
DATA CD nebo DATA DVD je následující:
Skladba (MP3 audio)
nebo soubor (obrázek
JPEG)
63CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 64 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Přehrávání disku DATA
CD nebo DATA DVD s
audio skladbami MP3
a soubory obrázků JPEG
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr alba.
x Při výběru alba
Stiskněte tlačítko H pro spuštění přehrávání
vybraného alba.
x Při výběru skladby
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam skladeb obsažených
v albu.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
ALL BLUES
AUTUMN LEAVES
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
MY ROMANCE
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
WALTZ FOR DEBBY
„DVD MENU
(Nabídka
DVD)”
C/X/x/c,
H
„PICTURE
NAVI
(Navigace
obrazu)”
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Při otevřeném krytu.
Výběr audio skladby nebo
alba MP3
1
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr skladby
a pak stiskněte tlačítko
.
Zahájí se přehrávání vybrané skladby.
Stisknutím tlačítka „DVD MENU (Nabídka
DVD)” můžete seznam skladeb vypnout.
Dalším stisknutím tlačítka „DVD MENU
(Nabídka DVD)” se zobrazí seznam alb.
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Stiskněte tlačítko „DVD MENU
(Nabídka DVD)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí alba
zaznamenaná na disku DATA CD nebo
DATA DVD. V průběhu přehrávání alba se
jeho název zobrazí šedým stínováním.
3( 30)
Přehrávání následující nebo
předchozí audio skladby MP3
Stiskněte tlačítko ./>. Mějte na paměti, že
následující album je možno vybrat dalším
stisknutím tlačítka > po poslední skladbě na
aktuálním albu, ale není možno vrátit se
k předchozímu albu stisknutím tlačítka .. Pro
návrat k předchozímu albu vyberte album ze
seznamu alb.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko „O RETURN (Zpět)”.
Vypnutí zobrazení
Stiskněte tlačítko „DVD MENU (Nabídka
DVD)”.
BOSSA NOVA
CLASSIC
JAZZ
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
ROCK BEST HIT
SALSA OF CUBA
64CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 65 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Výběr obrázku nebo alba
JPEG
1
2
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Stiskněte tlačítko „DVD MENU
(Nabídka DVD)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí alba
zaznamenaná na disku DATA CD nebo
DATA DVD. V průběhu přehrávání alba se
jeho název zobrazí šedým stínováním.
3( 30)
3
Pokud není na obrazovce televizoru zobrazena
nabídka „Control Menu (Ovládání)”, stiskněte
tlačítko C/c. Mějte na paměti, že následující
album je možno vybrat dalším stisknutím tlačítka
c po posledním obrázku v aktuálním albu, ale
není možno vrátit se k předchozímu albu
stisknutím tlačítka C. Pro návrat k předchozímu
albu vyberte album ze seznamu alb.
Otočení obrázku JPEG
Pokud je na obrazovce televizoru zobrazen
obrázek JPEG, můžete jej otočit o 90 stupňů.
Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko X/x. Po
každém stisknutí tlačítka X se obrázek otočí o 90
stupňů proti směru hodinových ručiček.
Příklad zobrazení po jednom stisknutí tlačítka X:
Směr otočení
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr alba.
x Při výběru alba
Stiskněte tlačítko H pro spuštění přehrávání
vybraného alba.
x Při výběru obrázku
Stiskněte tlačítko „PICTURE NAVI
(Navigace obrazu)”.
Soubory obrázků v albu se zobrazí na 16
vnořených obrazovkách.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte
tlačítko „CLEAR (Vymazání)”.
Různé funkce pro přehrávání disků
BOSSA NOVA
CLASSIC
JAZZ
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
ROCK BEST HIT
SALSA OF CUBA
Přehrávání následujícího nebo
předchozího obrázku JPEG
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Tip
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro výběr
obrázku, který si chcete prohlédnout
a stiskněte tlačítko
.
• Na pravé straně obrazovky televizoru se zobrazí
posuvník. Zbývající soubory obrázků zobrazíte po
výběru spodního obrázku a stisknutí tlačítka x.
K předchozímu obrázku se vrátíte po výběru horního
obrázku a stisknutí tlačítka X.
65CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 66 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Přehrávání audio skladeb a
obrázků ve formě prezentace
se zvukovým doprovodem
Před spuštěním prezentace (slide show) se zvukovým
doprovodem je třeba nejprve umístit soubory MP3
a JPEG do stejného alba na disku DATA CD nebo
DATA DVD. Při přehrávání disku DATA CD nebo
DATA DVD vyberte režim „[AUTO] (Automaticky)”
(viz níže uvedené vysvětlení).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „[AUTO] (Automaticky)”: Soubory obrázků
JPEG a audio skladby MP3 se přehrávají
společně jako prezentace (slide show).
• „[AUDIO (MP3)] (Audio - MP3)”: Postupně
se přehrávají pouze audio skladby MP3.
• „[IMAGE (JPEG)] (Obrázek - JPEG)”:
Postupně se přehrávají pouze soubory
obrázků JPEG jako prezentace (slide show).
6
7
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko „DVD MENU
(Nabídka DVD)”.
Zobrazí se seznam alb zaznamenaných na
disku DATA CD nebo DATA DVD.
8
„DVD MENU
(Nabídka
DVD)”
X/x,
H
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
x
1
2
3
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Stiskněte tlačítko x.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
4
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky „
[MODE (MP3, JPEG)]
(Režim - MP3, JPEG)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3, JPEG)”.
12(27)
18(34)
T
2:55
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr alba,
které hodláte přehrávat a potom
stiskněte tlačítko H.
Systém spustí přehrávání vybraného alba.
Stisknutím tlačítka „DVD MENU (Nabídka
DVD)” můžete seznam alb zapnout nebo vypnout.
Tip
• Pokud vyberete možnost „[AUTO] (Automaticky)”, je
systém schopen rozpoznat až 300 audio skladeb MP3
a 300 souborů JPEG v jednom albu. Pokud vyberete
možnost „[AUDIO (MP3)] (Audio - MP3)” nebo
„[IMAGE (JPEG)] (Obrázek - JPEG)”, je systém
schopen rozpoznat až 600 audio skladeb MP3 a 600
souborů JPEG v jednom albu. Bez ohledu na vybraný
režim je možno rozpoznat maximálně 200 alb.
Poznámka
• Pokud u disku, který obsahuje pouze audio skladby
MP3, nastavíte položku „[MODE (MP3, JPEG)]
(Režim - MP3, JPEG)” na „[IMAGE (JPEG)] (Obrázek
- JPEG)”, nebo pokud u disku, který obsahuje pouze
soubory JPEG, nastavíte tuto položku na „[AUDIO
(MP3)] (Audio - MP3)”, nemusí být možné změnit
nastavení položky „[MODE (MP3, JPEG)] (Režim MP3, JPEG)”.
• Funkce „PICTURE NAVI (Navigace obrazu)”
nepracuje, pokud je vybrána možnost „[AUDIO (MP3)]
(Audio - MP3)”.
• Budete-li v téže chvíli přehrávat velké audio skladby
MP3 a soubory obrázků JPEG, může docházet
k přeskakování zvuku. Při vytváření souboru se
doporučuje nastavit datový tok souborů MP3 na 128 kb/
s nebo na nižší hodnotu. Pokud stále dochází k
přeskakování zvuku, pak snižte velikost souboru JPEG.
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
66CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 67 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Nastavení doby trvání
prezentace (slide show)
(pouze soubory JPEG)
Budete-li zobrazovat soubory obrázků JPEG
pomocí funkce prezentace (slide show), můžete
nastavit dobu, po kterou se budou jednotlivé
obrázky zobrazovat na obrazovce.
1
Dvakrát stiskněte tlačítko „
(Zobrazení)”.
DISPLAY
Výběr efektu pro soubory
obrázků při prezentaci (slide
show)
(pouze soubory JPEG)
Při zobrazování souboru obrázku JPEG můžete
vybrat efekt, který bude použit v průběhu
prezentace (slide show).
1
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)” pro soubory JPEG.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„
[INTERVAL] (Interval)” a potom
stiskněte tlačítko
.
2
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[EFFECT] (Efekt)”.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nastavení.
Stiskněte tlačítko
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „[NORMAL] (Normální)”: Nastavení
intervalu mezi 6 až 9 sekundami.
• „[FAST] (Rychle)”: Nastavení kratší doby
než u možnosti „[NORMAL] (Normální)”.
• „[SLOW1] (Pomalu 1)”: Nastavení delší doby
než u možnosti „[NORMAL] (Normální)”.
• „[SLOW2] (Pomalu 2)”: Nastavení delší doby
než u možnosti „[SLOW1] (Pomalu 1)”.
4
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky „
[EFFECT] (Efekt)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „[MODE1] (Režim 1)”: Obrázek se roztáhne
odshora dolů.
• „[MODE2] (Režim 2)”: Obrázek se na
obrazovce roztáhne směrem zleva doprava.
• „[MODE3] (Režim 3)”: Obrázek se roztáhne
od středu obrazovky směrem k okrajům.
• „[MODE4] (Režim 4)”: Budou se náhodně
vybírat jednotlivé efekty.
• „[MODE5] (Režim 5)”: Následující obrázek
se nasune přes předcházející obrázek.
• „[OFF] (Vypnuto)”: Vypnutí této funkce.
.
Poznámka
• Doba pro zobrazení některých souborů JPEG může být
delší než u jiných souborů, což může vést k dojmu, že doba
zobrazování těchto souborů je delší než vybrané nastavení.
To se týká zejména souborů v progresivním JPEG formátu
nebo souborů JPEG s 3 000 000 nebo více pixely.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nastavení.
4
Stiskněte tlačítko
Různé funkce pro přehrávání disků
3
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[INTERVAL] (Interval)”.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
Dvakrát stiskněte tlačítko „
(Zobrazení)”.
.
67CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 68 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Sledování video souborů
ve formátu DivX®
Další podrobnosti o formátech záznamu naleznete
v pokynech, které jste obdrželi s příslušnou jednotkou
a se svým záznamovým (vypalovacím) softwarem
(není součástí dodávaného příslušenství).
Poznámky k pořadí přehrávání
dat na discích DATA CD nebo
DATA DVD
Viz část „Pořadí při přehrávání audio skladeb
MP3 nebo souborů obrázků JPEG” (strana 63).
Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí
platit, a to v závislosti na softwaru použitém pro
vytvoření video souboru DivX nebo pokud je na
disku více než 200 alb nebo 600 video souborů
DivX v jednotlivých albech.
„DVD MENU
(Nabídka
DVD)”
X/x,
H
Poznámka
• Systém nemusí být schopen přehrát některé disky
DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu Packet
Write.
Video soubory DivX, které je
tento systém schopen přehrát
Poznámky k video souborům
DivX
DivX® představuje technologii pro kompresi
obrazových souborů vyvinutou společností DivX,
Inc. Tento výrobek představuje oficiální
certifikovaný produkt DivX®.
Na tomto systému můžete přehrávat disky DATA
CD a DATA DVD obsahující video soubory ve
formátu DivX®.
Disky DATA CD a DATA DVD,
které je tento systém schopen
přehrát
Pro přehrávání disků DATA CD (CD-ROM/CDR/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) na tomto systému
musí být splněny určité podmínky:
– Na discích DATA CD/DATA DVD,
obsahujících kromě audio skladeb MP3 nebo
souborů obrázků JPEG také video soubory ve
formátu DivX, bude přístroj přehrávat pouze
video soubory DivX.
Tento systém však bude přehrávat pouze disky
DATA CD, jejichž logický formát je v souladu
s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet
a disky DATA DVD ve formátu UDF.
Tento systém je schopen přehrát data
zaznamenaná ve formátu DivX, která mají
příponu souboru „.AVI” nebo „.DIVX”. Tento
systém nebude schopen přehrát soubory
s příponou „.AVI” nebo „.DIVX”, pokud
neobsahují videosekvence ve formátu DivX.
Tip
• Další podrobnosti o audio skladbách MP3 nebo
souborech obrázků JPEG, které je možno přehrávat na
disku DATA CD nebo DATA DVD - viz část „Na
přístroji lze přehrávat následující typy disků”
(strana 62).
Poznámka
• Systém nemusí být schopen přehrát video soubor DivX,
pokud je tento soubor vytvořen kombinací dvou nebo
více video souborů ve formátu DivX.
• Systém není schopen přehrát video soubor DivX, jehož
rozlišení přesahuje 720 bodů (šířka obrazu) x 576 bodů
(výška obrazu) nebo jehož velikost přesahuje 2 GB.
• V závislosti na video souboru DivX může zvuk
přeskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na
obrazovce televizoru.
• Systém není schopen přehrát některé video soubory
DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
• V závislosti na video souboru DivX se může obraz
zastavovat nebo může být nejasný. V takovém případě
je doporučeno vytvořit soubor s nižším datovým tokem.
Pokud je zvuk stále zašumělý, doporučujeme použít
audio formát MP3. Mějte však na paměti, že tento
systém nepodporuje formát WMA (Windows Media
Audio).
• V důsledku kompresní technologie použité u video
souborů DivX může po stisknutí tlačítka H chvíli
trvat, než se zobrazí obraz.
68CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 69 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Výběr alba
1
Stiskněte tlačítko „DVD MENU
(Nabídka DVD)”.
Zobrazí se seznam alb obsažených na disku.
V seznamu jsou uvedena pouze alba
obsahující video soubory ve formátu DivX.
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko C/c.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko „O RETURN (Zpět)”.
Zastavení přehrávání
3( 3)
MY FAVOURITES
NEW YEAR'S DAY
SUMMER 2003
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr alba,
které chcete přehrát.
Stiskněte tlačítko H.
Systém spustí přehrávání vybraného alba.
Výběr video souborů DivX - viz část „Výběr
video souboru DivX” (strana 69).
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko C/c.
Vypnutí zobrazení
Opakovaně stiskněte tlačítko „DVD MENU
(Nabídka DVD)”.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího video souboru DivX
bez zobrazení výše uvedeného
seznam souborů
Následující nebo předchozí video soubor DivX ve
stejném albu můžete vybrat stisknutím tlačítka
./>.
Stisknutím tlačítka > při přehrávání posledního
souboru aktuálního alba můžete rovněž vybrat
první soubor následujícího alba. Mějte na paměti,
že k předchozímu albu se není možno vrátit
stisknutím tlačítka .. Pro návrat k
předchozímu albu vyberte album ze seznamu alb.
Tip
• Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si video
soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je nastaveno.
Jsou načítány následující události:
– Pokud přístroj vypnete.
– Pokud budete přehrávat jiný soubor.
– Pokud vysunete disk.
Zastavení přehrávání
Různé funkce pro přehrávání disků
2
Stiskněte tlačítko x.
Stiskněte tlačítko x.
Výběr video souboru DivX
1
Po provedení kroku 2 v části „Výběr
alba” stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam souborů obsažených
v albu.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
souboru a stiskněte tlačítko
.
Zahájí se přehrávání vybraného souboru.
69CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb09pla.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 70 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Přehrávání disků VIDEO CD
s funkcemi PBC (ver. 2.0)
„PBC Playback (Přehrávání
s funkcemi PBC)”
Poznámka
• V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 může
místo zprávy „[Press ENTER] (Stiskněte tlačítko
ENTER)” zobrazit zpráva „[Press SELECT] (Stiskněte
tlačítko SELECT)” - viz pokyny dodané s diskem.
V takovém případě stiskněte tlačítko H.
Tip
Pomocí funkcí PBC (Ovládání přehrávání)
můžete provádět jednoduché interaktivní operace,
funkce vyhledávání a další podobné operace.
Funkce PBC (Ovládání přehrávání) umožňují
interaktivní přehrávání disků VIDEO CD
prostřednictvím nabídky na obrazovce televizoru.
• Pro přehrávání bez funkcí PBC stiskněte tlačítko ./
> nebo numerická tlačítka ve chvíli, kdy je systém
v režimu zastavení (kvůli výběru stopy) a potom
stiskněte tlačítko H nebo
. Spustí se plynulé
přehrávání. Nelze přehrávat statický obraz, jako např.
nabídky. Pro návrat k přehrávání s funkcemi PBC
dvakrát stiskněte tlačítko x a potom stiskněte tlačítko
H.
Numerická
tlačítka
1
Spusťte přehrávání disku VIDEO CD
s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
pro váš výběr.
2
3
4
Pomocí numerických tlačítek vyberte
požadované číslo položky.
Stiskněte tlačítko
.
Postupujte podle pokynů v nabídce.
Přečtěte si pokyny dodané s diskem, protože
ovládání se může u různých disků VIDEO
CD lišit.
Návrat zpět do nabídky
Stiskněte tlačítko „O RETURN (Zpět)”.
70CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb10rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 71 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Na displeji na předním panelu se zobrazí
číslo předvolby.
Funkce radiopřijímače
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
TUNED
6
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic
v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Před
laděním stanic nezapomeňte ztlumit hlasitost na
minimum.
STEREO
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
požadovaného čísla předvolby.
TUNED
STEREO
Tip
• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím
numerických tlačítek.
7
„FUNCTION
(Funkce)”
Stiskněte tlačítko
.
Stanice bude uložena.
TUNED
„TUNING
–/+
(Ladění)”
„TUNER MENU
(Nabídka
radiopřijímače)”
9
Při otevřeném krytu.
1
2
8
Opakovaně stiskněte tlačítko
„FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji
na předním panelu zobrazí nápis „FM”
nebo „AM”.
STEREO
Stiskněte tlačítko „TUNER MENU
(Nabídka radiopřijímače)”.
Zopakujte kroky 1 až 8 pro uložení
dalších stanic.
Funkce radiopřijímače
X/x,
Změna čísla předvolby
Začněte znovu od kroku 3.
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
„TUNING –/+ (Ladění)”, až se spustí
automatické vyhledávání stanic.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápisy „TUNED (Naladěno)” a „STEREO”
(u stereofonního programu).
3
4
5
Stiskněte tlačítko „TUNER MENU
(Nabídka radiopřijímače)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „Memory? (Paměť?)”.
Stiskněte tlačítko
.
71CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb10rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 72 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poslech radiopřijímače
Nejprve uložte stanice na předvolby (viz část
„Ukládání rozhlasových stanic na předvolby”
(strana 71)).
„DISPLAY
(Zobrazení)”
Pro automatické ladění stiskněte a podržte
stisknuté tlačítko „TUNING –/+ (Ladění)”.
Automatické ladění se zastaví, jakmile je naladěna
radiostanice. Pro ruční zastavení automatického
ladění stiskněte tlačítko „TUNING –/+ (Ladění)”.
Poslech radiostanice, jejíž
frekvenci znáte
V kroku 2 použijte přímé ladění.
1 Stiskněte tlačítko „DIRECT TUNING (Přímé
naladění)”.
2 Stisknutím numerických tlačítek vyberte
„FUNCTION
(Funkce)”
„PRESET
–/+
(Předvolba)”
„VOLUME
+/–
(Hlasitost)”
frekvenci, kterou chcete naladit. Např. pro
zadání frekvence „98,00 MHz” stiskněte
numerická tlačítka v následujícím pořadí:
9t8t0t0
3 Stiskněte tlačítko
.
Pokud FM program šumí
„TUNER MENU
(Nabídka
radiopřijímače)”
V případě, že FM program šumí, můžete nastavit
monofonní příjem. Stereofonní efekt bude zrušen,
zlepší se však kvalita příjmu.
Při otevřeném krytu.
1 Stiskněte tlačítko „TUNER MENU (Nabídka
radiopřijímače)”.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
„FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji
na předním panelu zobrazí nápis „FM”
nebo „AM”.
2 Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se na
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
3 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr možnosti
Opakovaně stiskněte tlačítko „PRESET
(Předvolba)” + nebo – pro výběr
požadované stanice na předvolbě.
Po každém stisknutí tlačítka systém naladí
jednu stanici na předvolbě.
Tip
• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím
numerických tlačítek.
3
Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
„VOLUME +/– (Hlasitost)”.
Vypnutí radiopřijímače
displeji na předním panelu zobrazí nápis
„FM Mode? (Režim FM?)” a potom stiskněte
tlačítko
nebo c.
„MONO”.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „STEREO”: Stereofonní příjem.
• „MONO”: Monofonní příjem.
4 Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
5 Stiskněte tlačítko „TUNER MENU (Nabídka
radiopřijímače)”.
Tip
• Pro zlepšení příjmu změňte umístění nebo polohu
dodaných antén.
Stiskněte tlačítko "/1 pro vypnutí systému.
Pro změnu na jinou funkci stiskněte tlačítko
„FUNCTION (Funkce)”.
Poslech stanic, které nejsou
uloženy na předvolbách
V kroku 2 použijte ruční nebo automatické ladění.
Pro ruční ladění opakovaně stiskněte tlačítko
„TUNING –/+ (Ladění)”.
72CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb10rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 73 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „Complete! (Dokončeno!)” a název
stanice se uloží.
Pojmenování stanic na
předvolbách
Stanice na předvolbách můžete označit názvem.
Tyto názvy (jako například „XYZ”) se zobrazí na
displeji na předním panelu systému po výběru
stanice.
Mějte na paměti, že pro název každé stanice na
předvolbě je možno zadat pouze jeden název.
8
Stiskněte tlačítko „TUNER MENU
(Nabídka radiopřijímače)”.
Tip
• Opakovaným stisknutím tlačítka „DISPLAY
(Zobrazení)” můžete zkontrolovat frekvenci na displeji
na předním panelu (strana 73).
Poznámka
• Není možné zadat název u RDS stanice uložené na
předvolbě (strana 74).
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
„FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji
na předním panelu zobrazí nápis „FM”
nebo „AM”.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
4
Stiskněte tlačítko „TUNER MENU
(Nabídka radiopřijímače)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „Name In? (Zadat název?)”.
TUNED
5
6
Pokud je systém přepnut do režimu „FM” nebo
„AM”, můžete si naladěnou frekvenci
zkontrolovat na displeji na předním panelu.
Stiskněte tlačítko „ DISPLAY (Zobrazení)”.
Po každém stisknutí tlačítka „DISPLAY
(Zobrazení)” se zobrazení na displeji na předním
panelu změní následovně:
1 Název stanice*
2 Frekvence**
* Zobrazuje se, pokud jste pro stanici na předvolbě
zadali název.
** Po uplynutí několika sekund se vrátí k normálnímu
zobrazení.
Funkce radiopřijímače
3
Opakovaně stiskněte tlačítko „PRESET
–/+ (Předvolba)” pro výběr stanice na
předvolbě, pro kterou chcete vytvořit
indexový název.
Zobrazení názvu stanice nebo
frekvence na displeji na
předním panelu
STEREO
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítek C/X/x/c vytvořte
název.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr znaku
a potom stiskněte tlačítko c pro posunutí
kurzoru na následující pozici.
Název stanice může obsahovat písmena,
číslice a další symboly.
Pokud uděláte chybu
Opakovaně stiskněte tlačítko C/c, až znak,
který má být změněn, začne blikat a potom
stiskněte tlačítko X/x pro výběr
požadovaného znaku.
Pro vymazání znaku opakovaně stiskněte
tlačítko C/c , až znak, který má být vymazán,
začne blikat a potom stiskněte tlačítko
„CLEAR (Vymazání)”.
7
Stiskněte tlačítko
.
73CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb10rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 74 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Používání systému RDS
(Radio Data System)
Co je to systém RDS (Radio
Data System)?
Systém RDS (Radio Data System) představuje
službu rozhlasového vysílání, která umožňuje,
aby rozhlasové stanice vysílaly společně
s běžným programovým signálem další doplňující
informace. Tento radiopřijímač nabízí užitečné
funkce RDS, jako je například zobrazení názvu
stanice. Systém RDS je dostupný pouze u stanic
vysílajících v pásmu FM.*
Poznámka
• Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud naladěná
stanice nevysílá správně signál RDS nebo pokud je
signál stanice slabý.
* Ne všechny stanice vysílající v pásmu FM poskytují
služby RDS, a pokud ano, nemusí se jednat o stejný
typ služeb. Pokud nejste obeznámeni se systémem
RDS ve vaší oblasti, vyzkoušejte, které stanice jej
poskytují.
Příjem vysílání v systému RDS
Vyberte stanici vysílající v pásmu FM.
Pokud jste naladili stanici poskytující služby
RDS, zobrazí se na displeji na předním panelu
název stanice*.
* Pokud není možno vysílání RDS správně přijímat,
nemusí se název stanice na displeji zobrazit.
Tip
• Jakmile se zobrazí název stanice, můžete opakovaným
stisknutím tlačítka „DISPLAY (Zobrazení)” zobrazit
její frekvenci.
74CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb11oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 75 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Televizor
Další možnosti ovládání
Výrobce
Kód
SONY
501 (výchozí), 502
Ovládání televizoru dodaným
dálkovým ovladačem
ADMIRAL
510, 535, 542
Po nastavení signálu dálkového ovladače můžete
váš televizor ovládat prostřednictvím dodaného
dálkového ovladače.
Indikátor TV
režimu
TV
C/X/x/c,
„VOLUME +/–
(Hlasitost)”
„TV INPUT
(TV vstup)”
501, 536, 539
AKAI
503
AOC
503
BELL&HOWELL
535, 542
BROKSONIC
503
CROSLEX
518
CURTIS-MATHES
503, 551, 566, 567
DAEWOO
503, 504, 505, 506, 507, 515
DAYTRON
517
Numerická
tlačítka
EMERSON
503, 517
FISHER
508, 545
„ENTER
(Potvrzení)”
„TOOLS
(Nástroje)”
FUJITSU
528
FUNAI
548
GENERAL
ELECTRIC
503, 509, 510
„TV MENU
(Nabídka
televizoru)”
„TV CH +/–
(TV kanál)”
Poznámka
• Při výměně baterií v dálkovém ovladači může dojít
k vynulování kódového čísla na výchozí nastavení
(SONY). Znovu nastavte příslušné kódové číslo.
Ovládání televizoru dálkovým
ovladačem
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko TV
[/1 a numerickými tlačítky zadejte kód
výrobce vašeho televizoru (viz tabulka).
Pak tlačítko TV [/1 uvolněte.
GOLDSTAR/LG
503, 512, 515, 517, 568, 576
GRUNDIG
511, 533
HITACHI
503, 513, 514, 515, 517, 557
ITT/NOKIA
521, 522
J.C.PENNY
503, 510, 566
JVC
516, 552
KTV
503, 517
LOEWE
515, 556
LXI (Sears)
503, 508, 510, 517, 518, 551
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA
503, 519, 527, 566, 568
NEC
503, 520, 527, 554
PANASONIC
509, 524, 553, 572
PHILCO
503, 504, 514, 517, 518
PHILIPS
515, 518, 557
PIONEER
509, 525, 526, 551, 555
Pokud jste kód výrobce nastavili správně,
indikátor TV režimu dvakrát pomalu blikne.
V opačném případě indikátor TV režimu blikne
pětkrát rychle.
PORTLAND
503
QUASAR
509, 535
RADIO SHACK
503, 510, 527, 565, 567
RCA/PROSCAN
503, 510, 523, 529
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
SAMSUNG
503, 515, 517, 531, 532, 534,
556, 557, 566, 569, 574
SANYO
508, 545, 546, 567
Pokud je pro některé zařízení uvedeno více kódů,
zkuste je postupně zadat, dokud nenaleznete kód,
který bude s vaším televizorem pracovat.
SCOTT
503, 566
SHARP
517, 535, 550, 565
SIGNATURE
535, 542, 550
Další možnosti ovládání
„RETURN
(Zpět)”
TV "/1
AIWA
pokračování
75CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb11oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 76 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Výrobce
Kód
Ovládání televizoru
SYLVANIA
503, 518, 566
TELEFUNKEN/
SABA
530, 537, 538, 547, 549, 558
Televizor je možno ovládat níže uvedenými
tlačítky.
THOMSON
530, 537, 547, 549
Po stisknutí
tlačítka
Je možno
TOSHIBA
535, 539, 540, 541, 551
TV [/1
Zapnout a vypnout televizor.
VIDECH
503, 514
WARDS
503, 517, 566
ZENITH
542, 543, 567
„TV INPUT (TV Přepínat vstup televizoru mezi TV
vstup)”
signálem a dalšími vstupními
zdroji.
„VOLUME +/–
(Hlasitost)”
Nastavit hlasitost televizoru.
Kabelová televize
Výrobce
Kód
„TV CH +/–
(TV kanál)”
Vybrat kanál televizoru.
SONY
802, 821, 822, 823, 824, 825,
865
Vybrat kanál televizoru.
AMSTRAD
845, 846
Numerická
tlačítka*,
„ENTER
(Potvrzení)”*
„TOOLS
(Nástroje)”*
Zobrazit nabídku pro ovládání pro
aktuální zobrazení.
„RETURN
(Zpět)”*
Vrátit se zpět k předchozímu
zobrazení.
Zobrazit nabídku televizoru.
BSKYB
862
GRUNDIG
859, 860
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
HUMAX
846, 847
JERROLD
830, 831
JERROLD/GI
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
„TV MENU
(Nabídka
televizoru)”*
MOTOROLA
807, 819
C/X/x/c*,
NOKIA
851, 853, 854, 864
OAK
841, 842, 843
PACE
848, 849, 850, 852, 862, 863,
864
PANASONIC
816, 826, 833, 834, 835, 855
PHILIPS
830, 831, 856, 857, 858, 859,
860, 864
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
THOMSON
830, 831, 857, 861, 864, 876
ZENITH
826, 827
*
Vybrat položku v nabídce.
* Pro použití těchto tlačítek v TV režimu (indikátor TV
režimu svítí) stiskněte tlačítko TV.
Tlačítko - je určeno pro výběr čísla kanálu
vyššího než 10. (Například pro kanál 25 stiskněte
tlačítko - a potom tlačítko 2 a 5.)
Poznámka
• V závislosti na vašem televizoru nemusí být možno
televizor ovládat nebo používat některá výše uvedená
tlačítka.
• TV režim se vypne, pokud nebudete dálkový ovladač
používat po dobu 10 sekund.
76CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb11oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 77 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poslech zvuku
multiplexního vysílání
Poslech zvuku při nízké
hlasitosti
„DUAL MONO (Duální mono)”
„NIGHT MODE (Noční poslech)”
Zvuk multiplexního vysílání můžete poslouchat,
pokud systém přijímá multiplexní signál ve
formátu Dolby Digital.
V tomto režimu si můžete vychutnat zvukové
efekty nebo dialogy tak, jako byste se nacházeli
v kině, a to dokonce i při nízké hlasitosti zvuku.
To může být užitečné při sledování filmů v noci.
Poznámka
• Pro příjem signálu Dolby Digital bude třeba k ovládací
jednotce připojit digitální satelitní přijímač
prostřednictvím digitálního optického nebo koaxiálního
kabelu (strana 24) a nastavit režim digitálního výstupu
digitálního satelitního přijímače na Dolby Digital.
Při otevřeném krytu.
Stiskněte tlačítko „NIGHT (Noční
poslech)”.
„AUDIO
(Zvukový
doprovod)”
Při otevřeném krytu.
Stiskněte tlačítko „AUDIO (Zvukový
doprovod)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko „AUDIO (Zvukový
doprovod)”, až se na displeji na předním panelu
zobrazí požadovaný signál. Výchozí nastavení je
podtrženo.
• „MAIN (Hlavní zvukový doprovod)”: Bude
reprodukován zvuk hlavního jazyka.
• „SUB (Vedlejší zvukový doprovod)”: Bude
reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
• „MAIN+SUB (Hlavní a vedlejší zvukový
doprovod)”: Bude reprodukován sloučený zvuk
obsahující hlavní i vedlejší jazyk.
Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis
„NIGHT (Noční poslech)” a zvukový efekt je
aktivován.
Další možnosti ovládání
„NIGHT
(Noční
poslech)”
Tip
• Pro dosažení lepších efektů nastavte položku „[AUDIO
DRC] (Komprese dynamického rozsahu)” na
„[STANDARD] (Standardní)” nebo „[MAX]
(Maximální)” (strana 94).
Vypnutí zvukového efektu
Znovu stiskněte tlačítko „NIGHT (Noční
poslech)”.
77CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb11oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 78 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Používání časovače
automatického vypnutí
Systém můžete nastavit tak, aby se po uplynutí
určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při
poslechu hudby. Dobu je možno nastavovat se
snižujícím se krokem po 10 minutách.
„SLEEP
(Automatické
vypnutí)”
Zrušení časovače automatického
vypnutí
Opakovaně stiskněte tlačítko „SLEEP
(Automatické vypnutí)”, až se na displeji na
předním panelu zobrazí nápis „SLEEP OFF
(Automatické vypnutí - vypnuto)”.
Změna jasu displeje na
předním panelu
Jas displeje na předním panelu je možno nastavit
na jednu ze dvou úrovní.
Stiskněte tlačítko „SLEEP (Automatické
vypnutí)”.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazení
minut (zbývající doba do vypnutí) na displeji na
předním panelu změní následovně:
SLEEP OFF t SLEEP 90M t SLEEP 80M
R
r
SLEEP 10M ..... SLEEP 60M T SLEEP 70M
Pokud je nastaven časovač automatického
vypnutí, zobrazí se na displeji na předním panelu
nápis „SLEEP (Automatické vypnutí)”.
Kontrola zbývající doby
Jednou stiskněte tlačítko „SLEEP (Automatické
vypnutí)”.
„DIMMER
(Ztlumení
displeje)”
Při otevřeném krytu.
Stiskněte tlačítko „DIMMER (Ztlumení
displeje)”.
Po každém stisknutí tlačítka „DIMMER
(Ztlumení displeje)” se jas displeje na předním
panelu změní. Výchozí nastavení je podtrženo.
• „DIMMER OFF (Ztlumení displeje - vypnuto)”:
Jasnější svícení displeje.
• „DIMMER ON (Ztlumení displeje - zapnuto)”:
Displej na předním panelu ztmavne.
Změna zbývající doby
Opakovaně stiskněte tlačítko „SLEEP
(Automatické vypnutí)” pro výběr požadované
doby.
78CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb11oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 79 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Změna režimu zobrazování
informací
„INFORMATION MODE (Režim informací)”
Můžete změnit režim zobrazování informací na
displeji na předním panelu.
Změna režimu podsvícení
tlačítek ovládaných
jemným stiskem
„ILLUMINATION MODE (Režim podsvícení)”
Můžete nastavit režim podsvícení tlačítek
ovládaných jemným stiskem umístěných na horní
straně ovládací jednotky.
X/x/c,
X/x/c,
„SYSTEM
MENU
(Nabídka
systému)”
Při otevřeném krytu.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU
(Nabídka systému)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „INFO MODE (Režim informací)”
a potom stiskněte tlačítko nebo
c.
Při otevřeném krytu.
1
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „STANDARD (Standardní)”: Zobrazování všech
informací, jako např. typ disku, číslo skladby,
informace o opakovaném přehrávání, frekvence
rozhlasové stanice atd. pro vybranou funkci.
Podrobné informace o zobrazovaných
informacích - viz „Displej na předním panelu”
(strana 111).
• „SIMPLE (Jednoduchý)”: Zobrazování pouze
názvu vybrané funkce.
3
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
4
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU
(Nabídka systému)”.
5
Nabídka systému se vypne.
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU
(Nabídka systému)”.
Opakovaně stiskněte tlačítko x/X, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „ILLUM MODE (Režim
podsvícení)” a potom stiskněte tlačítko
nebo c.
Další možnosti ovládání
„SYSTEM
MENU
(Nabídka
systému)”
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „STANDARD (Standardní)”: Tlačítka
ovládaná jemným stiskem stále svítí.
• „SIMPLE (Jednoduchý)”: Tlačítka ovládaná
jemným stiskem se rozsvítí, jakmile se jich
dotknete. Pro ovládání tlačítek se jich jednou
dotkněte, tlačítka se rozsvítí. Tlačítka ovládaná
jemným stiskem zhasnou, pokud se jich
nedotknete po dobu 10 sekund.
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
Stiskněte tlačítko „SYSTEM MENU
(Nabídka systému)”.
pokračování
79CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb11oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 80 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Nabídka systému se vypne.
Tip
• Pokud je nastaven režim „SIMPLE (Jednoduchý)”,
rozsvítí se během přehrávání pouze tlačítko N na
horní straně ovládací jednotky.
Poznámka
• Pokud je nastaven režim „SIMPLE (Jednoduchý)”
a tlačítka ovládaná jemným stiskem zhasnou, dotkněte
se nejdříve oblasti s tlačítky ovládanými jemným
stiskem tak, aby se tlačítka rozsvítila a potom je
použijte pro ovládání systému.
Oblast s tlačítky ovládanými jemným stiskem
Používání adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT) je
určen pro poslech zvuku z přenosného audio
zařízení nebo počítače. Po připojení adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT můžete poslouchat
zvuk z připojeného zařízení prostřednictvím
systému.
Dostupné adaptéry DIGITAL MEDIA PORT se
v různých oblastech liší.
Podrobné informace o připojení adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT - viz část „Připojení
ostatních zařízení” (strana 24).
Poznámka
• Nepřipojujte adaptér jiného typu než DIGITAL
MEDIA PORT.
• Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL
MEDIA PORT od ovládací jednotky, pokud je systém
zapnutý.
• V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
(není součástí dodávaného příslušenství) se může
přenášet také obraz. V takovém případě je na výstupu
systému pouze kompozitní video signál (viz strana 21,
způsob zapojení A) bez ohledu na typ video signálu.
Přehrávání z připojeného
zařízení na tomto systému
„FUNCTION
(Funkce)”
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
„FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji
na předním panelu zobrazí nápis
„DMPORT”.
80CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb11oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 81 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
2
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
Zvuk a obraz z připojeného zařízení se bude
přehrávat na systému nebo připojeném
televizoru.
Podrobné informace o ovládání - viz návod
k obsluze adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
(není součástí dodávaného příslušenství).
Tip
• Při poslechu audio skladeb MP3 nebo jiné
komprimované hudby z přenosného zařízení můžete
zvuk vylepšit. Opakovaně stiskněte tlačítko „SOUND
FIELD (Zvukové pole)”, až se na displeji na předním
panelu zobrazí nápis „ P.AUDIO (Zvuk z přenosného
zařízení)”.
• V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
(není součástí dodávaného příslušenství) může být
možné ovládání připojeného zařízení buď tlačítky na
dálkovém ovladači, nebo na ovládací jednotce. Na
následujícím obrázku je uveden příklad tlačítek, která je
v tomto případě možno používat.
Další možnosti ovládání
./>
H
x
X
81CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 82 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
1
Pokud tento disk právě přehráváte, stiskněte
tlačítko x pro zastavení přehrávání.
Rozšířené možnosti nastavení
2
Uzamykání disků
„CUSTOM PARENTAL CONTROL
(Uživatelský rodičovský zámek)”,
„PARENTAL CONTROL (Rodičovský zámek)”
Pro disk je možno nastavit dva druhy omezení
přehrávání.
• „Custom Parental Control (Uživatelský
rodičovský zámek)”
Můžete nastavit omezení přehrávání, aby na
systému nemohly být přehrávány nevhodné
disky.
• „Parental Control (Rodičovský zámek)”
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je
možno omezit podle přednastavené úrovně, jako
je například věk uživatelů. Scény mohou být
zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.
Pro obě funkce „Custom Parental Control (Uživatelský
rodičovský zámek)” a „Parental Control (Rodičovský
zámek)” se používá stejné heslo.
Numerická
tlačítka
Vložte disk, který chcete uzamknout.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„
[PARENTAL CONTROL]
(Rodičovský zámek)” a potom stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[PARENTAL CONTROL] (Rodičovský
zámek)”.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
možnosti „[ON t] (Zapnuto)” a potom
stiskněte tlačítko
.
x Pokud jste ještě nezadali heslo
Zobrazí se okno pro vytvoření nového hesla.
PARENTAL CONTROL
X/x,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
x
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo
a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se okno pro potvrzení hesla.
x Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
Zabránění přehrávání
specifických disků - „[CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
(Uživatelský rodičovský zámek)”
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
.
Funkci „Custom Parental Control (Uživatelský
rodičovský zámek)” můžete nastavit až pro 40
disků. Po nastavení 41. disku se zruší zámek
nastavený pro první disk.
82CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 83 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
5
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se zpráva „[Custom parental control is set.]
(Uživatelský rodičovský zámek nastaven.)”
a potom se obrazovka vrátí k nabídce „Control
Menu (Ovládání)”.
Vypnutí funkce „Custom Parental
Control (Uživatelský rodičovský
zámek)”
1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
„Zabránění přehrávání specifických disků „[CUSTOM PARENTAL CONTROL]
(Uživatelský rodičovský zámek)””.
Omezení přehrávání pro děti „[PARENTAL CONTROL]
(Rodičovský zámek)”
(pouze disky DVD VIDEO)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je
možno omezit podle přednastavené úrovně, jako
je například věk uživatelů. Funkce „[PARENTAL
CONTROL] (Rodičovský zámek)” vám
umožňuje nastavit úroveň omezení přehrávání.
1
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
2 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr možnosti
„[OFF t] (Vypnuto)” a potom stiskněte
tlačítko
.
2
3 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
.
nastaven uživatelský rodičovský zámek.
Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva
„[CUSTOM PARENTAL CONTROL] (Uživatelský
rodičovský zámek)”.
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
možnosti „[PLAYER t] (Přehrávač)”
a potom stiskněte tlačítko
.
x Pokud jste ještě nezadali heslo
Zobrazí se okno pro vytvoření nového hesla.
Rozšířené možnosti nastavení
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1 Vložte do přístroje disk, pro který je
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„
[PARENTAL CONTROL]
(Rodičovský zámek)” a potom stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[PARENTAL CONTROL] (Rodičovský
zámek)”.
Přehrávání disku, pro který je
nastaven uživatelský rodičovský
zámek
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
.
Systém je připraven k přehrávání disku.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Tip
• Pokud heslo zapomenete, zadejte numerickými tlačítky
šesticiferné heslo „199703” ve chvíli, kdy vás funkce
„[CUSTOM PARENTAL CONTROL] (Uživatelský
rodičovský zámek)” vyzve k zadání vašeho hesla
a potom stiskněte tlačítko
. Zobrazí se nabídka pro
zadání nového čtyřciferného hesla.
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné heslo
a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se okno pro potvrzení hesla.
pokračování
83CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 84 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se okno pro zadání hesla.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
ENTER
8:
7:
6:
5:
.
8
4
OFF
OFF
NC17
R
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
požadované úrovně a potom stiskněte
tlačítko
.
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
.
Nastavení rodičovského zámku je dokončeno.
Zobrazí se okno pro nastavení úrovně omezeného
přehrávání.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
4:
PG13
USA
OFF
USA
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je omezení
při přehrávání.
5
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„[STANDARD] (Standardní)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[STANDARD] (Standardní)”.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
USA
OTHERS
Vypnutí funkce „Parental Control
(Rodičovský zámek)”
Nastavte položku „[LEVEL] (Úroveň)” v kroku 8
na „[OFF] (Vypnuto)”.
Přehrávání disku, pro který je
nastaven rodičovský zámek
1 Vložte do přístroje disk a stiskněte tlačítko
H.
Na obrazovce televizoru se zobrazí okno pro zadání
vašeho hesla.
2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
6
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
zeměpisné oblasti jako normy pro
omezení přehrávání a potom stiskněte
tlačítko
.
Oblast je vybrána.
Pokud vyberete možnost „[OTHERS t]
(Ostatní)”, zvolte a numerickými tlačítky zadejte
standardní kód podle tabulky v části „Seznam kódů
oblastí pro rodičovský zámek” (strana 108).
7
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„[LEVEL] (Úroveň)” a potom stiskněte
tlačítko
.
.
Systém spustí přehrávání.
Tip
• Pokud heslo zapomenete, vyjměte disk a proveďte
kroky 1 až 3 uvedené v části „Zabránění přehrávání
specifických disků - „[CUSTOM PARENTAL
CONTROL] (Uživatelský rodičovský zámek)””.
Jakmile budete vyzváni k zadání hesla, zadejte
numerickými tlačítky heslo „199703” a potom stiskněte
tlačítko
. Zobrazí se okno pro zadání nového
čtyřciferného hesla. Po zadání nového čtyřciferného
hesla znovu vložte disk do ovládací jednotky a stiskněte
tlačítko H. Jakmile se na obrazovce televizoru zobrazí
okno pro zadání hesla, zadejte vaše nové heslo.
Zobrazí se možnosti dostupné v položce „[LEVEL]
(Úroveň)”.
84CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 85 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámka
• Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny
funkcí „Parental Control (Rodičovský zámek)”, nebude
možno omezit přehrávání takového disku pomocí
tohoto systému.
• V závislosti na disku můžete být při přehrávání disku
požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku.
V takovém případě zadejte heslo a potom změňte
úroveň. Pokud je zrušen režim „Resume Play
(Obnovení přehrávání)”, vrátí se úroveň rodičovského
zámku na předcházející hodnotu.
Automatická kalibrace
vhodného nastavení
„AUTO CALIBRATION (Automatická
kalibrace)”
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration automatická kalibrace digitálního domácího kina)
automaticky nastaví potřebné parametry zvuku.
Změna hesla
1
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„
[PARENTAL CONTROL]
(Rodičovský zámek)” a potom stiskněte
tlačítko
.
„FUNCTION
(Funkce)”
C/X/x/c,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
Zobrazí se možnosti dostupné v položce
„[PARENTAL CONTROL] (Rodičovský
zámek)”.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
možnosti „[PASSWORD t] (Heslo)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se okno pro zadání hesla.
4
5
6
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
.
Numerickými tlačítky zadejte nové
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Po spuštění funkce „[AUTO CALIBRATION]
(Automatická kalibrace)” bude slyšet hlasitý testovací
signál. Hlasitost není možné snížit. Mějte ohled na děti
a sousedy.
Pro potvrzení vašeho hesla jej opět
zadejte numerickými tlačítky a potom
stiskněte tlačítko
.
Pokud při zadávání hesla uděláte
chybu
Rozšířené možnosti nastavení
3
Stiskněte tlačítko C předtím, než stisknete tlačítko
a zadejte správné číslo.
pokračování
85CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 86 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
1
Připojte kalibrační mikrofon do konektoru
ECM-AC2 na zadní straně ovládací jednotky
a pomocí stativu nebo podobného zařízení
(není součástí dodávaného příslušenství) jej
umístěte do výše uší.
4
Přední reprosoustavy by měly směřovat na
kalibrační mikrofon a mezi reprosoustavami
a kalibračním mikrofonem by neměly být žádné
překážky.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„
[AUTO CALIBRATION]
(Automatická kalibrace)” a potom
stiskněte tlačítko
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
AUTO CALIBRATION
START
DVD VIDEO
Poznámka
• Konektor ECM-AC2 je určen pouze pro dodaný
kalibrační mikrofon. Nepřipojujte do něj žádné
jiné mikrofony.
Zadní strana ovládací jednotky
5
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nápis „[AUTO CALIBRATION]
(Automatická kalibrace)”.
DMPORT
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
Do konektoru ECM-AC2
Kalibrační mikrofon
6
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
možnosti „[YES] (Ano)” a potom
stiskněte tlačítko
pro spuštění
automatické kalibrace.
V průběhu měření buďte tiše.
Measuring. Please wait a moment.
Poznámka
2
3
Opakovaně stiskněte tlačítko
„FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji
na předním panelu zobrazí nápis „DVD”.
• Během měření (které trvá přibližně 1 minutu)
nebuďte v měřicím prostoru a nevytvářejte hluk,
který může způsobit selhání měření. Během
měření vychází z reprosoustav testovací signál.
• Prostředí, v němž je systém nainstalován, může
mít vliv na výsledky měření.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
86CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 87 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
• Pokud se na obrazovce televizoru zobrazí chybová
zpráva, postupujte podle pokynů ve zprávě
a potom vyberte možnost „[YES] (Ano)”.
Chybová zpráva se zobrazí, pokud:
– Není připojen kalibrační mikrofon.
– Nejsou správně připojeny přední
reprosoustavy.
– Nejsou správně připojeny prostorové
(surround) reprosoustavy.
– Nejsou správně připojeny přední a prostorové
(surround) reprosoustavy.
– Není připojen subwoofer.
7
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro výběr
možnosti „[YES] (Ano)” nebo „[NO]
(Ne)” a potom stiskněte tlačítko
.
x Měření je v pořádku.
Odpojte měřící mikrofon a vyberte možnost
„[YES] (Ano)”. Výsledky měření se použijí pro
nastavení.
Measurement complete.
FRONT L :
5.00m 0.0dB
FRONT R :
5.00m 0.0dB
5.00m + 1.0dB
CENTER :
5.00m + 4.0dB
SUBWOOFER :
3.00m - 2.0dB
SURROUND L :
3.00m - 2.0dB
SURROUND R :
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?
YES
NO
Tip
• Měli byste zkontrolovat vzdálenost mezi poslechovým
místem a každou reprosoustavou. Viz strana 94.
Poznámka
• Při probíhající automatické kalibraci:
– Nevypínejte napájení.
– Nestiskněte žádné tlačítko.
– Neměňte hlasitost.
– Neměňte funkci.
– Nevkládejte nebo nevyjímejte disk.
– Neodpojujte kalibrační mikrofon.
Pokud se během provádění automatické kalibrace
zobrazí některá z následujících zpráv, proveďte
postup uvedený ve sloupci „Příznaky a
odstranění” a zopakujte automatickou kalibraci.
Chybová
zpráva
Příznaky a odstranění
„[Check
calibration mic
connection.]
(Zkontrolujte
připojení
kalibračního
mikrofonu.)”
Není rozpoznán žádný zvukový signál.
Zkontrolujte, zda je kalibrační
mikrofon správně připojen.
Pokud je kalibrační mikrofon připojen
správně, může být kalibrační mikrofon
nebo jeho kabel poškozen.
„[Mic input level
overloaded.]
(Příliš vysoká
úroveň
mikrofonního
vstupu.)”
Kalibrační mikrofon nebo systém
může být poškozen.
Obraťte se na svého prodejce Sony
nebo na místní autorizované servisní
středisko Sony.
„[Check front
speaker
connection.]
(Zkontrolujte
připojení
předních
reprosoustav.)”
Přední reprosoustavy nejsou
připojeny. Připojte přední
reprosoustavy (strana 12).
„[Check
surround speaker
connection.]
(Zkontrolujte
připojení
prostorových
(surround)
reprosoustav.)”
Je připojena pouze jedna prostorová
(surround) reprosoustava. Připojte
prostorové (surround) reprosoustavy
správně (strana 12).
„[Check front
and surround
speaker
connection.]
(Zkontrolujte
připojení
předních a
prostorových
(surround)
reprosoustav.)”
Přední reprosoustavy nejsou připojeny
a je připojena pouze jedna prostorová
(surround) reprosoustava. Připojte
reprosoustavy správně (strana 12).
„[Check
subwoofer
connection.]
(Zkontrolujte
připojení
subwooferu.)”
Obraťte se na svého prodejce Sony
nebo na místní autorizované servisní
středisko Sony.
Rozšířené možnosti nastavení
x Měření není v pořádku.
Postupujte podle pokynů ve zprávě a potom
vyberte možnost „[YES] (Ano)” pro opakování
měření.
Chybové zprávy při provádění
automatické kalibrace
87CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 88 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Používání nabídky „Setup
(Nastavení)”
4
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky
„[CUSTOM] (Uživatel)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky „[CUSTOM]
(Uživatel)”.
Prostřednictvím nabídky „Setup (Nastavení)”
můžete nastavit různé parametry obrazu a zvuku.
Úplný seznam položek nabídky „Setup (Nastavení)”
- viz strana 117.
Zobrazované položky se liší v závislosti na modelu
pro určitou zemi.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
„FUNCTION
(Funkce)”
X/x,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
pro nastavení ze zobrazeného seznamu:
„[LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka)”,
„[SCREEN SETUP] (Nastavení
obrazovky)”, „[CUSTOM SETUP]
(Uživatelské nastavení)” nebo „[SPEAKER
SETUP] (Nastavení reprosoustav)”. Potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky pro nastavení.
Příklad: „[SCREEN SETUP] (Nastavení
obrazovky)”
Vybraná položka
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
FULL
4:3 OUTPUT:
Poznámka
• Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít přednost
před nastaveními v nabídce „Setup (Nastavení)”, přičemž ne
všechny popisované funkce musí pracovat.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
„FUNCTION (Funkce)”, až se na displeji
na předním panelu zobrazí nápis „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
3
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky
„
[SETUP] (Nastavení)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky „[SETUP]
(Nastavení)”.
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
Položky pro nastavení
6
Pomocí tlačítka X/x vyberte položku
a potom stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti dostupné ve vybrané položce.
Příklad: „[TV TYPE] (Typ televizoru)”
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
JACKET
PICTURE
4:3 PAN
SCAN
FULL
Možnosti
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
88CZ
BNR
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 89 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
7
Pomocí tlačítka X/x vyberte požadované
nastavení a potom stiskněte tlačítko
.
Nastavování je dokončeno.
SCREEN SETUP
4:3 LETTER BOX
TV TYPE:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
FULL
4:3 OUTPUT:
Vybrané nastavení
Nastavení obrazovky nebo
jazyka zvukového
doprovodu
„LANGUAGE SETUP (Nastavení jazyka)”
Položka „[LANGUAGE SETUP] (Nastavení
jazyka)” umožňuje nastavovat různé jazyky pro
OSD nabídky nebo zvukový doprovod.
V nabídce „Setup (Nastavení)” vyberte položku
„[LANGUAGE SETUP] (Nastavení jazyka)”.
Podrobné informace - viz část „Používání nabídky
„Setup (Nastavení)”” (strana 88).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x „[OSD] (Nabídka na obrazovce)”
x „[MENU] (Nabídka)” (pouze disky DVD VIDEO)
Slouží k výběru požadovaného jazyka nabídky disku.
x „[AUDIO] (Zvukový doprovod)” (pouze
disky DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka zvukového doprovodu.
Pokud vyberete možnost „[ORIGINAL] (Originální)”,
bude vybrán jazyk s prioritou určenou diskem.
x „[SUBTITLE] (Titulky)” (pouze disky DVD
VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka titulků
zaznamenaných na disku DVD VIDEO.
Pokud vyberete možnost „[AUDIO FOLLOW]
(Podle zvukového doprovodu)”, bude se jazyk
titulků měnit v souladu s jazykem vybraným pro
zvukový doprovod.
Rozšířené možnosti nastavení
Slouží pro přepínání jazyka nabídek
zobrazovaných na obrazovce.
Tip
• Pokud v položce „[MENU] (Nabídka)”, „[AUDIO] (Zvukový
doprovod)” a „[SUBTITLE] (Titulky)” vyberete možnost
„[OTHERS t] (Ostatní)”, vyberte a numerickými tlačítky
zadejte kód jazyka ze seznamu „Tabulka jazykových kódů”
(strana 108).
Poznámka
• Pokud v položce „[MENU] (Nabídka)”, „[AUDIO] (Zvukový
doprovod)” nebo „[SUBTITLE] (Titulky)” vyberete jazyk,
který není na disku DVD VIDEO zaznamenán, bude
automaticky vybrán jeden ze zaznamenaných jazyků
(v závislosti na disku se jazyk nemusí vybrat automaticky).
89CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 90 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Nastavení obrazovky
„SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky)”
Poznámka
• V závislosti na disku DVD může být automaticky
vybrán režim „[4:3 LETTER BOX]” místo režimu „[4:3
PAN SCAN]” nebo naopak.
x „[YCBCR/RGB (HDMI)]”
Vyberte příslušné nastavení podle připojeného
televizoru.
V nabídce „Setup (Nastavení)” vyberte položku
„[SCREEN SETUP] (Nastavení obrazovky)”.
Podrobné informace - viz část „Používání nabídky
„Setup (Nastavení)”” (strana 88).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
SCREEN SETUP
16:9
TV TYPE:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
FULL
4:3 OUTPUT:
Slouží pro výběr typu výstupního HDMI signálu
z konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)”.
„[YCBCR]”
Výstup signálů YCBCR.
„[RGB]”
Výstup signálů RGB.
Poznámka
• Pokud začne být přehrávaný obraz zkreslený, nastavte
položku „[YCBCR/RGB (HDMI)]” na „[RGB]”.
• Pokud je výstupní konektor „HDMI OUT (Výstup
HDMI)” připojen k zařízení s konektorem DVI, budou
na výstupu automaticky signály „[RGB]”, i když
vyberete možnost „[YCBCR]”.
x „[SCREEN SAVER] (Spořič obrazovky)”
x „[TV TYPE] (Typ televizoru)”
Slouží k výběru poměru stran obrazovky
připojeného televizoru (standardní 4:3 nebo
širokoúhlá).
„[16:9]”
Tuto možnost vyberte, máte-li
širokoúhlý televizor nebo televizor
s širokoúhlým režimem.
„[4:3 LETTER
BOX]”
Tuto možnost vyberte, máte-li
televizor s poměrem stran obrazovky
4:3. Bude se zobrazovat širokoúhlý
obraz s černými pruhy v horní a dolní
části obrazovky.
„[4:3 PAN
SCAN]”
Tuto možnost vyberte, máte-li
televizor s poměrem stran obrazovky
4:3. Na celé obrazovce se
automaticky zobrazí širokoúhlý
obraz, přičemž se z něj odříznou
přesahující části.
„[16:9]”
Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí na
obrazovce televizoru, pokud je systém ponechán
v režimu pauzy nebo zastavení po dobu 15 minut
nebo pokud přehráváte disky CD, DATA CD (MP3
audio) nebo DATA DVD déle než 15 minut. Spořič
obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho
televizoru před poškozením (trvalé vypálení
obrazu). Pro zrušení spořiče obrazovky stiskněte
kterékoliv tlačítko (například tlačítko H).
„[ON] (Zapnuto)” Zapnutí spořiče obrazovky.
„[OFF]
(Vypnuto)”
Vypnutí spořiče obrazovky.
x „[BACKGROUND] (Pozadí obrazovky)”
Slouží k výběru barvy nebo obrázku pozadí
obrazovky televizoru v režimu zastavení nebo při
přehrávání disků CD, DATA CD (MP3 audio)
nebo DATA DVD (MP3 audio).
„[JACKET
Na pozadí se zobrazí statický
PICTURE]
obrázek obalu, avšak pouze tehdy,
(Obrázek obalu)” je-li na disku zaznamenán (disk CD-
EXTRA atd.). Pokud disk tento
obrázek obalu neobsahuje, zobrazí
se obrázek možnosti „[GRAPHICS]
(Grafika)”.
„[4:3 LETTER BOX]”
„[4:3 PAN SCAN]”
„[GRAPHICS]
(Grafika)”
Zobrazuje se přednastavený obrázek
uložený v paměti systému.
„[BLUE]
(Modrá)”
Barva pozadí je modrá.
„[BLACK]
(Černá)”
Barva pozadí je černá.
90CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 91 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x „[4:3 OUTPUT] (Výstup 4:3)”
Toto nastavení je účinné pouze tehdy, nastavíte-li
položku „[TV TYPE] (Typ televizoru)” v nabídce
„[SCREEN SETUP] (Nastavení obrazovky)” na
„[16:9]” (strana 90). Nastavte pro sledování
progresivních signálů s poměrem stran obrazu 4:3.
Můžete-li poměr stran obrazu změnit na vašem
televizoru kompatibilním s progresivním
formátem (525p/625p), změňte toto nastavení na
televizoru, nikoli na systému. Mějte na paměti, že
toto nastavení je účinné pouze při připojení
konektory HDMI nebo při výstupu progresivních
signálů z konektorů „VIDEO OUT
(COMPONENT) (Video výstup - komponentní)”.
Poznámka
• Toto nastavení je účinné pouze tehdy, pokud je pomocí
tlačítka „RESOLUTION (Rozlišení)” vybrána možnost
„PROGRE (Progresivní formát)” (strana 91).
Tuto možnost vyberte, pokud
můžete na vašem televizoru změnit
poměr stran obrazu.
„[NORMAL]
(Normální)”
Tuto možnost vyberte, pokud na
vašem televizoru nemůžete změnit
poměr stran obrazu. Bude se
zobrazovat signál s poměrem stran
16:9 s černými pruhy v levé a pravé
části obrazovky.
Metoda progresivního zobrazení televizního
obrazu snižuje blikání a zaostřuje obraz. Pro
zobrazení obrazu v tomto režimu je potřeba
připojit televizor, který je schopen progresivní
signál zpracovat.
„FUNCTION
(Funkce)”
„RESOLUTION
(Rozlišení)”
Při otevřeném krytu.
Jakmile budou na výstupu systému progresivní
signály, zobrazí se na displeji na předním panelu
nápis „PROGRESSIVE (Progresivní formát)”.
1 Opakovaně stiskněte tlačítko „FUNCTION
(Funkce)” pro výběr „DVD”.
Televizor s poměrem stran obrazovky 16:9
2 Stiskněte tlačítko „RESOLUTION
(Rozlišení)”.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
aktuální signál.
Po každém stisknutí tlačítka „RESOLUTION
(Rozlišení)” se údaje zobrazené na displeji
změní následovně:
t
Rozšířené možnosti nastavení
„[FULL] (Celá
obrazovka)”
Umí váš televizor zpracovat
progresivní signály?
„INTERLACE (Prokládaný signál)” (normální)
r
„PROGRE (Progresivní formát)”
pokračování
91CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 92 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x „INTERLACE (Prokládaný signál)”
(normální)
Tuto možnost vyberte, pokud:
– Váš televizor nepodporuje progresivní signály,
nebo
– je televizor připojen do konektoru „VIDEO
OUT (VIDEO) (Video výstup - video)”.
x „PROGRE (Progresivní formát)”
Tuto možnost vyberte, pokud:
– Váš televizor podporuje progresivní signály a
– je připojen do konektorů VIDEO OUT
(COMPONENT) (Video výstup komponentní)”.
Pokud jsou splněny výše uvedené podmínky,
vyberte tuto možnost. Tak se bude automaticky
detekovat typ softwaru a vybere se příslušná
metoda konverze. Mějte na paměti, že obraz
nebude čistý (nebo se vůbec nezobrazí), pokud
tato nastavení vyberete, nejsou-li splněny obě
výše uvedené podmínky.
Poznámka
• Pokud ovládací jednotku a televizor propojíte kabelem
HDMI ve chvíli, kdy je systém přepnut do režimu
„INTERLACE (Prokládaný signál)” (normální), přepne
se systém automaticky do režimu „PROGRE
(Progresivní formát)”.
Tip
• Pokud ovládací jednotku propojíte s televizorem
kabelem HDMI, používá se tlačítko „RESOLUTION
(Rozlišení)” pro výběr typu výstupních video signálů
z konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)”. Podrobné
informace - viz část „Výběr typu výstupního video
signálu z konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)”
(high-definition multimedia interface out)” (strana 92).
obrazu jevit jako nepřirozené v důsledku procesu
konverze, pokud je výstup uskutečněn prostřednictvím
konektorů „VIDEO OUT (COMPONENT) (Video
výstup - komponentní)”. I pokud vyberete možnost
„PROGRE (Progresivní formát)”, výstup obrazu
z konektoru „VIDEO OUT (VIDEO) (Video výstup video)” se nezmění a signál bude vystupovat
v prokládaném formátu.
Výběr typu výstupního video
signálu z konektoru „HDMI OUT
(Výstup HDMI)” (high-definition
multimedia interface out)
Pokud ovládací jednotku propojíte s televizorem
kabelem HDMI, vyberte typ výstupního video
signálu z konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)”
(high-definition multimedia interface out).
Další podrobnosti si vyhledejte v návodu k obsluze
vašeho televizoru/projektoru atd.
1 Opakovaně stiskněte tlačítko „FUNCTION
(Funkce)” pro výběr „DVD”.
2 Stiskněte tlačítko „RESOLUTION
(Rozlišení)”.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
aktuální typ video signálu.
Po každém stisknutí tlačítka „RESOLUTION
(Rozlišení)” se údaje zobrazené na displeji
změní následovně:
t „480p*” nebo „576p*”
r
„720p*”
r
„480p*” nebo „576p*”
r
„1080i*”
Poznámky k typům DVD softwaru
a metodě konverze
DVD software je možno rozdělit na dva typy:
Filmový software a video software.
Video software je odvozen z televizního vysílání,
jako jsou například dramatické pořady a sitcomy,
přičemž se zobrazuje obraz s 30 snímky/60
políčky za sekundu. Filmový software je odvozen
z klasického filmu, přičemž se zobrazuje obraz
s 24 snímky za sekundu. Některý DVD software
obsahuje jak video, tak i filmový software.
Aby bylo možno na vaší obrazovce zobrazovat
obraz při výstupu progresivního signálu
přirozeně, je třeba provést konverzi progresivního
signálu tak, aby odpovídal typu DVD softwaru,
který sledujete.
Poznámka
• Pokud přehráváte video software ve formátu
progresivního signálu, mohou se části některých typů
•
•
•
•
„480p*”: Odesílá video signály [720 × 480p].
„576p*”: Odesílá video signály [720 × 576p].
„720p*”: Odesílá video signály [1280 × 720p].
„1080i*”: Odesílá video signály [1920 × 1080i].
* i: prokládaný signál (interlace), p: progresivní
signál
Poznámka
• Pokud se na displeji na předním panelu rozsvítí
indikátor HDMI, bude obraz s jiným rozlišením než
[720 × 480p] nebo [720 × 576p] vertikálně roztažen.
Pokud je připojen standardní
televizor s poměrem stran
obrazovky 4:3
V závislosti na disku nemusí obraz vyplňovat
celou obrazovku televizoru.
Změna poměru stran obrazu - viz strana 90.
92CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 93 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Uživatelské nastavení
„CUSTOM SETUP (Uživatelské nastavení)”
„[OFF]
(Vypnuto)”
Vypnutí funkce „[STB SYNCHRO]
(Synchronizace s STB)”.
„[ON] (Zapnuto)” Zapnutí funkce „[STB SYNCHRO]
(Synchronizace s STB)”.
Umožňuje provádět nastavení týkající se
přehrávání a nastavení dalších možností.
V nabídce „Setup (Nastavení)” vyberte položku
„[CUSTOM SETUP] (Uživatelské nastavení)”.
Podrobné informace - viz část „Používání nabídky
„Setup (Nastavení)”” (strana 88).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
OFF
STB SYNCHRO:
DIGITAL IN: TV OPT, SAT/CABLE COAX
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x „[HDMI CONTROL] (Ovládání přes
konektor HDMI)”
„[OFF]
(Vypnuto)”
Vypnutí funkce „[HDMI
CONTROL] (Ovládání přes
konektor HDMI)”.
„[ON] (Zapnuto)” Zapnutí funkce „[HDMI
CONTROL] (Ovládání přes
konektor HDMI)”.
Zařízení propojená kabelem HDMI
umožňují vzájemné ovládání.
Poznámka
• Pokud se pokusíte vybrat možnost „[ON] (Zapnuto)” ve
chvíli, kdy není televizor připojen kabelem HDMI,
zobrazí se zpráva „[Please verify the HDMI
connection.] (Zkontrolujte prosím HDMI připojení.)”
a položku nelze nastavit na „[ON] (Zapnuto)”.
x „[STB SYNCHRO] (Synchronizace s STB)”
Zapnutí nebo vypnutí funkce „STB SYNCHRO
(Synchronizace s STB)”. Tato funkce je dostupná,
pokud propojíte systém a televizor kabelem HDMI
a nastavíte položku „HDMI CONTROL (Ovládání
přes konektor HDMI)” na „[ON] (Zapnuto)”.
Podrobné informace - viz část „Poslech digitálního
zvuku z STB (Set Top Box) nebo zvuku z digitálního
satelitního přijímače pomocí tohoto systému”
(strana 45).
x „[DIGITAL IN] (Digitální vstup)”
Přiřazení digitálního audio vstupu funkci „TV
(Televizor)” a „SAT/CABLE (Satelit/kabelová TV)”.
„[TV t OPT,
SAT/CABLE t
COAX]”
Signály optického audio vstupu jsou
přiřazeny funkci „TV (Televizor)”,
signály koaxiálního audio vstupu jsou
přiřazeny funkci „SAT/CABLE
(Satelit/kabelová TV)”.
„[TV t COAX,
SAT/CABLE t
OPT]”
Signály koaxiálního audio vstupu jsou
přiřazeny funkci „TV (Televizor)”,
signály optického audio vstupu jsou
přiřazeny funkci „SAT/CABLE
(Satelit/kabelová TV)”.
x „[PAUSE MODE] (Režim pauzy)” (pouze
disky DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Výběr způsobu reprodukce obrazu v režimu pauzy
přehrávání.
„[AUTO]
(Automaticky)”
Obraz, včetně subjektů, které se pohybují
dynamicky, se bude reprodukovat bez
chvění. Za normálních okolností vyberte
tuto možnost.
„[FRAME]
(Snímek)”
Obraz, včetně subjektů, které se
nepohybují dynamicky, se reprodukuje
ve vysokém rozlišení.
x „[TRACK SELECTION] (Výběr zvukového
doprovodu)” (pouze disky DVD VIDEO)
Upřednostnění zvukového doprovodu s nejvyšším
počtem kanálů při přehrávání disku DVD VIDEO,
který obsahuje větší počet audio formátů (PCM,
MPEG audio, DTS nebo Dolby Digital).
„[OFF]
(Vypnuto)”
Bez priority.
„[AUTO]
(Automaticky)”
S danou prioritou.
Rozšířené možnosti nastavení
Zapnutí nebo vypnutí funkce „HDMI CONTROL
(Ovládání přes konektor HDMI)”. Tato funkce je
dostupná v případě, že propojíte systém a
televizor kabelem HDMI. Podrobné informace viz část „Příprava pro používání funkce „HDMI
CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)””
(strana 40).
Poznámka
• Pokud je tato položka nastavena na „[ON] (Zapnuto)”,
zobrazí se okno pro nastavení funkce „[DIGITAL IN]
(Digitální vstup)”.
Poznámka
• Nastavíte-li tuto položku na „[AUTO] (Automaticky)”,
může dojít ke změně jazyka. Nastavení položky „[TRACK
SELECTION] (Výběr zvukového doprovodu)” má vyšší
prioritu než nastavení položky „[AUDIO] (Zvukový
doprovod)” v nabídce „[LANGUAGE SETUP] (Nastavení
jazyka)” (strana 89). (V závislosti na disku nemusí tato
funkce pracovat.)
pokračování
93CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 94 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
• Pokud mají zvukové doprovody ve formátu PCM, DTS,
Dolby Digital a MPEG audio stejný počet kanálů, vybere
systém formát PCM, DTS, Dolby Digital a MPEG audio v
tomto pořadí.
x „[MULTI-DISC RESUME] (Obnovení
přehrávání u více disků)” (pouze disky DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Zapnutí nebo vypnutí režimu „Multi-disc Resume
(Obnovení přehrávání u více disků)”.
„[ON] (Zapnuto)” Uložení údajů pro obnovení
přehrávání do paměti.
„[OFF]
(Vypnuto)”
Údaje pro obnovení přehrávání se do
paměti nebudou ukládat. Přehrávání
se obnoví v místě obnovení pouze
pro aktuální disk v systému.
x „[AUDIO DRC] (Komprese dynamického
rozsahu)” (pouze disky DVD VIDEO)
Zúžení dynamického rozsahu zvukového
doprovodu.
To může být užitečné při sledování filmů při nízké
hlasitosti v nočních hodinách.
„[OFF]
(Vypnuto)”
Žádná komprese dynamického
rozsahu.
„[STANDARD]
(Standardní)”
Zvukový doprovod se reprodukuje s
takovým typem dynamického rozsahu,
jaký byl zamýšlen zvukovým
inženýrem.
„[MAX]
(Maximální)”
Plná komprese dynamického rozsahu.
Nastavení reprosoustav
„SPEAKER SETUP (Nastavení
reprosoustav)”
Pro dosažení nejlepšího možného prostorového
zvuku nastavte připojení reprosoustav a jejich
vzdálenost od poslechového místa. Pak pomocí
testovacího signálu nastavte úrovně a vyvážení
reprosoustav na stejnou úroveň.
V nabídce „Setup (Nastavení)” vyberte položku
„[SPEAKER SETUP] (Nastavení reprosoustav)”.
Podrobné informace - viz část „Používání nabídky
„Setup (Nastavení)”” (strana 88).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
YES
YES
YES
YES
Návrat k výchozímu nastavení při
změně nastavení
Vyberte položku a stiskněte tlačítko „CLEAR
(Vymazání)”. Mějte na paměti, že pouze položka
„[CONNECTION] (Připojení)” se nevrátí na svou
výchozí hodnotu.
x „[AUDIO (HDMI)] (Zvuk - HDMI)”
x„[CONNECTION] (Připojení)”
Nastavení audio výstupu z konektoru „HDMI
OUT (Výstup HDMI)”.
Nebudete-li připojovat středovou reprosoustavu
nebo prostorové (surround) reprosoustavy,
nastavte položky „[CENTER] (Středová
reprosoustava)” a „[SURROUND] (Prostorové
reprosoustavy)”. Protože nastavení předních
reprosoustav a subwooferu jsou pevná, není
možno je změnit.
„[OFF]
(Vypnuto)”
Audio signály nebudou z konektoru
„HDMI OUT (Výstup HDMI)”
vystupovat.
„[ON] (Zapnuto)” Výstupní audio signály Dolby
Digital, DTS nebo 96 kHz/24 bitů
PCM jsou konvertovány na 48 kHz/
16 bitů PCM.
Poznámka
• Pokud k ovládací jednotce připojíte televizor kabelem
HDMI a je vybrána možnost „[ON] (Zapnuto)”,
nebudou se na zvuk vystupující z televizoru aplikovat
funkce „AUDIO DRC (Komprese dynamického
rozsahu)”, „A/V SYNC (A/V synchronizace)”,
„MOVIE/MUSIC (Film/hudba)” a zvukové pole.
„[FRONT] (Přední „[YES] (Ano)”
reprosoustavy)”
„[CENTER]
(Středová
reprosoustava)”
„[YES] (Ano)”: Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
„[NONE] (Ne)”: Tuto možnost
vyberte, pokud není použita
středová reprosoustava.
„[SURROUND]
(Prostorové
reprosoustavy)”
„[YES] (Ano)”: Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
„[NONE] (Ne)”: Tuto možnost
vyberte, pokud není použita žádná
prostorová (surround)
reprosoustava.
„[SUBWOOFER]
(Subwoofer)”
„[YES] (Ano)”
x „[DivX]”
Zobrazení registračního kódu pro tento systém.
Další informace - viz
http://www.divx.com na internetu.
94CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 95 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x „[DISTANCE (FRONT)] (Vzdálenost
předních reprosoustav)”
Nastavení výchozí vzdálenosti pro reprosoustavy
ve vztahu k poslechovému místu je uvedeno
v další části.
Nastavíte-li vzdálenost prostřednictvím nabídky
„Quick Setup (Rychlé nastavení)” (strana 18),
zobrazí se nastavené hodnoty automaticky.
Při změně umístění reprosoustav nezapomeňte
změnit hodnotu v nabídce „Setup (Nastavení)”.
„[L/R] (Levá/pravá
reprosoustava)”
3,0 m*
Vzdálenost prostorových
(surround) reprosoustav od
poslechového místa je možno
(Zobrazí se, pokud je položka nastavit v rozsahu 0,0 až
„[SURROUND] (Prostorové
7,0 metrů.
Při změně umístění reprosoustav nezapomeňte
změnit hodnotu v nabídce „Setup (Nastavení)”.
Vzdálenost předních
reprosoustav od poslechového
místa je možno nastavit
v rozsahu 0,0 až 7,0 metrů.
„[CENTER] (Středová Vzdálenost středové
reprosoustava)”
reprosoustavy od poslechového
3,0 m*
místa je možno nastavit
(Zobrazí se, pokud je
položka „[CENTER]
(Středová reprosoustava)”
v položce
„[CONNECTION]
(Připojení)” nastavena na
„[YES] (Ano)”.)
v rozsahu 0,0 až 7,0 metrů.
„[SUBWOOFER]
(Subwoofer)”
3,0 m*
Vzdálenost subwooferu od
poslechového místa je možno
nastavit v rozsahu 0,0 až
7,0 metrů.
* Provedete-li nastavení pomocí nabídky „Quick
Setup (Rychlé nastavení)” (strana 18), výchozí
hodnoty se změní.
x „[DISTANCE (SURROUND)] (Vzdálenost
prostorových reprosoustav)”
Nastavení výchozí vzdálenosti pro reprosoustavy
ve vztahu k poslechovému místu je uvedeno
v další části.
Nastavíte-li vzdálenost prostřednictvím nabídky
„Quick Setup (Rychlé nastavení)” (strana 18),
zobrazí se nastavené hodnoty automaticky.
* Provedete-li nastavení pomocí nabídky „Quick
Setup (Rychlé nastavení)” (strana 18), výchozí
hodnoty se změní.
Poznámka
• V závislosti na vstupním zvukovém proudu nemusí být
nastavení položky „[DISTANCE (FRONT)] (Vzdálenost
předních reprosoustav)”/„[DISTANCE (SURROUND)]
(Vzdálenost prostorových reprosoustav)” účinné.
• Pokud nastavení vzdálenosti reprosoustav není v
** m
doporučeném rozsahu, zobrazí se symbol
/
(** označuje číslo). Symbol
se zobrazí při překročení
doporučené vzdálenosti, symbol
se zobrazí, pokud je
doporučená vzdálenost kratší.
x „[LEVEL (FRONT)] (Úroveň předních
reprosoustav)”
Rozšířené možnosti nastavení
„[L/R] (Levá/pravá
reprosoustava)”
3,0 m*
reprosoustavy)”
v položce „[CONNECTION]
(Připojení)” nastavena na
„[YES] (Ano)”.)
Úrovně předních reprosoustav můžete měnit
následovně. Pro snadné nastavení úrovně
nezapomeňte nastavit položku „[TEST TONE]
(Testovací signál)” na „[ON] (Zapnuto)”.
[L/R] 0,0 dB
Nastavte v rozsahu -6,0 dB až +6,0
dB.
„[CENTER]
(Středová
reprosoustava)”
0,0 dB
Nastavte v rozsahu -6,0 dB až +6,0
dB.
(Zobrazí se, pokud je položka
[CENTER] v položce
[CONNECTION] nastavena
na [YES].)
[SUBWOOFER]
0,0 dB
Nastavte v rozsahu -6,0 dB až +6,0
dB.
pokračování
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
95CZ
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 96 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x „[LEVEL (SURROUND)] (Úroveň
prostorových reprosoustav)”
Úrovně prostorových (surround) reprosoustav
můžete měnit následovně. Pro snadné nastavení
úrovně nezapomeňte nastavit položku „[TEST
TONE] (Testovací signál)” na „[ON] (Zapnuto)”.
„[L/R] (Levá/pravá
reprosoustava)”
0,0 dB
1
Zobrazí se nabídka „Control Menu (Ovládání)”.
2
Nastavte v rozsahu -6,0
dB až +6,0 dB.
4
Stiskněte tlačítko „VOLUME +/– (Hlasitost)” na
dálkovém ovladači nebo „VOLUME +/– (Hlasitost)”
(tlačítko ovládané jemným stiskem) na ovládací
jednotce.
5
x „[TEST TONE] (Testovací signál)”
[OFF]
Testovací signál z reprosoustav nevychází.
ON]
Při nastavování úrovně bude z jednotlivých
reprosoustav postupně vycházet testovací signál.
Jakmile vyberete jednu z položek nabídky
„[SPEAKER SETUP] (Nastavení reprosoustav)”,
začne testovací signál postupně vycházet
z jednotlivých reprosoustav.
Nastavení úrovně
reprosoustav pomocí
testovacího signálu
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky
„[CUSTOM] (Uživatel)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky „[CUSTOM]
(Uživatel)”.
Pro nastavení hlasitosti všech
reprosoustav najednou
Z reprosoustav začne vycházet testovací signál pro
nastavení úrovně „[LEVEL (FRONT)] (Úroveň
předních reprosoustav)” a „[LEVEL (SURROUND)]
(Úroveň prostorových reprosoustav)”.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky
„
[SETUP] (Nastavení)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky „[SETUP]
(Nastavení)”.
3
(Zobrazí se, pokud je položka
„[SURROUND] (Prostorové
reprosoustavy)” v položce
„[CONNECTION] (Připojení)”
nastavena na „[YES] (Ano)”.)
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
6
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x pro
výběr položky „[SPEAKER SETUP]
(Nastavení reprosoustav)” a potom
stiskněte tlačítko
nebo c.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x pro
výběr položky „[TEST TONE] (Testovací
signál)” a potom stiskněte tlačítko
nebo c.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x pro
výběr možnosti „[ON] (Zapnuto)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Z každé reprosoustavy postupně zazní testovací
signál.
7
Pomocí tlačítka C/X/x/c nastavte
z vašeho poslechového místa hodnoty
v položkách „[LEVEL (FRONT)] (Úroveň
předních reprosoustav)” nebo „[LEVEL
(SURROUND)] (Úroveň prostorových
reprosoustav)”.
Testovací signál bude vycházet pouze
z reprosoustavy, kterou nastavujete.
8
9
Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko
.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x pro
výběr položky „[TEST TONE] (Testovací
signál)” a potom stiskněte tlačítko
.
10 Opakovaně stiskněte tlačítko X/x pro
výběr možnosti „[OFF] (Vypnuto)”
a potom stiskněte tlačítko
.
Poznámka
C/X/x/c,
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
• Testovací signál nevychází z konektoru „HDMI OUT
(Výstup HDMI)”.
96CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb12adv.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 97 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Návrat k výchozím
hodnotám
Nastavení zvukového pole
nebo parametrů
radiopřijímače na výchozí
hodnoty
Návrat nastavení v nabídce
„Setup (Nastavení)” na
výchozí hodnoty
1 Opakovaně stiskněte tlačítko „FUNCTION
(Funkce)”, až se na displeji na předním
panelu zobrazí nápis „DVD”.
2 Ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení,
stiskněte tlačítko „
(Zobrazení)”.
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
„Control Menu (Ovládání)”.
3 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr nabídky
„
[SETUP] (Nastavení)” a potom
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky „[SETUP]
(Nastavení)”.
4 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr položky
„[RESET] (Obnovení výchozích hodnot)”
a potom stiskněte tlačítko
.
"/1
„[YES] (Ano)”.
Vypněte napájení.
Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko "/1
na ovládací jednotce asi na 5 sekund.
Na displeji na předním panelu se po dobu asi 10
sekund střídavě zobrazují nápisy „MEMORY CLR
(Vymazání paměti)” a „PUSH POWER (Stiskněte
tlačítko POWER)”.
3
Stiskněte tlačítko "/1.
Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis
„CLEARING (Mazání)” a dojde k obnovení
výchozích hodnot. Po zobrazení nápisu
„CLEARED! (Vymazáno!)” se systém vypne.
Poznámka
• Pokud v kroku 3 nestisknete tlačítko "/1 nebo stisknete
jiné tlačítko než "/1 na ovládací jednotce, systém se
zapne. Obnovení výchozích hodnot nebude provedeno.
• Po obnovení výchozích hodnot počkejte před zapnutím
napájení tlačítkem "/1 asi 20 sekund.
Výběrem možnosti „[NO] (Ne)” můžete tento
proces opustit a vrátit se do nabídky „Control
Menu (Ovládání)”.
6 Stiskněte tlačítko
.
Všechna nastavení popisovaná na stranách 89
až 96 se vrátí na své výchozí hodnoty. Při
obnovování nastavení systému, které trvá
několik sekund, nestiskněte tlačítko [/1.
Poznámka
• Pokud není v ovládací jednotce vložen disk, zobrazí se
na obrazovce televizoru při zapnutí systému po
obnovení výchozích hodnot úvodní zpráva. Budete-li
chtít provést rychlé nastavení (strana 18), stiskněte
tlačítko
pro návrat na normální obrazovku stiskněte
tlačítko „CLEAR (Vymazání)”.
• Nastavení položek „BASS (Hloubky)”, „MIDDLE
(Středy)” a „TREBLE (Výšky)” se rovněž vrátí na
výchozí hodnoty.
Rozšířené možnosti nastavení
1
2
5 Stiskněte tlačítko X/x pro výběr možnosti
97CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 98 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Nastavení hlasitosti
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní hlasitosti
nebo při úplné absenci audio signálu nezvyšujte
hlasitost. V opačném případě může při přehrávání
hlasité pasáže dojít k poškození reprosoustav.
Čištění
Zdroje napájení
• Pokud nebudete subwoofer delší dobu používat,
odpojte jej od síťové zásuvky. Při odpojování síťového
kabelu uchopte zástrčku, nikdy netahejte za samotný
kabel.
Umístění přístroje
• Umístěte systém na dobře větrané místo, aby nedošlo
k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř
systému.
• Při vysoké hlasitosti reprodukce nebo po delším
provozu se skříňka systému značně zahřeje. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce. Měli byste se
však vyvarovat doteku skříňky. Neumísťujte ovládací
jednotku do stísněného prostoru, kde je špatné
odvětrávání, protože by mohlo dojít k jejímu přehřátí.
• Neblokujte větrací otvory pokládáním jakýchkoli
předmětů na systém. Systém je vybaven vysoce
výkonným zesilovačem. Pokud dojde k zablokování
větracích otvorů, může dojít k přehřátí a k poruchám
funkce ovládací jednotky.
• Nepokládejte ovládací jednotku na žádné povrchy nebo
plochy (pokrývky, přikrývky a podobně) nebo do
blízkosti materiálů (záclony, závěsy), které mohou
blokovat větrací otvory.
• Neinstalujte ovládací jednotku do blízkosti zdrojů tepla,
jako jsou například radiátory nebo výstupy teplého
vzduchu nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční
záření, kde se vyskytuje nadměrná prašnost,
mechanické otřesy nebo nárazy.
• Neinstalujte ovládací jednotku v šikmé poloze.
Jednotka je určena pro provoz pouze v horizontální
poloze.
• Neponechávejte ovládací jednotku ani disky v blízkosti
zařízení se silným magnetem, jako jsou například
mikrovlnné trouby nebo velké reproduktory.
• Na ovládací jednotku ani subwoofer neumísťujte žádné
předměty.
Provoz
• Pokud systém přenesete bezprostředně z chladné do
vyhřáté místnosti nebo pokud je systém umístěn ve
velmi vlhké místnosti, může se na optických
součástkách uvnitř ovládací jednotky vytvořit
kondenzace. Pokud tento stav nastane, nemusí systém
správně pracovat. V takovém případě vyjměte ze
systému disk a nechejte jej zapnutý přibližně půl
hodiny, aby se vlhkost odpařila.
• Před přenášením systému z něj vyjměte disk.
V opačném případě by se disk mohl poškodit.
• Pokud se do skříňky systému dostane jakýkoli předmět,
odpojte subwoofer od sítě a před opětovným použitím
jej nechejte zkontrolovat kvalifikovanou osobou.
• Povrch skříňky, přední panel a ovládací prvky čistěte
měkkým hadříkem navlhčeným v roztoku čisticího
prostředku. Nepoužívejte abrazivní materiály, čisticí
prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol
nebo benzín.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho systému, se obracejte na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Čištění disků, čističe disků/
snímacího systému
• Nepoužívejte čističe disků nebo snímacího systému
(vlhkého typu nebo ve spreji). Mohlo by dojít
k poškození systému.
Poznámka k barvám na
obrazovce vašeho televizoru
• Pokud reprosoustavy způsobují poruchy barev na
obrazovce vašeho televizoru, vypněte televizor a po
uplynutí 15 až 30 minut jej opět zapněte. Pokud se
i nadále projevují poruchy barev, umístěte
reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Tento systém umožňuje zobrazování
statického obrazu na obrazovce vašeho televizoru
po nekonečně dlouhou dobu. Pokud ponecháte
statické záběry nebo nabídku „Setup (Nastavení)”
zobrazenou na obrazovce televizoru příliš dlouho,
vystavujete televizor riziku trvalého poškození
obrazovky. Projekční televizory jsou na toto
zacházení velmi citlivé.
Výrobní štítek je umístěn na spodní straně ovládací
jednotky.
Poznámky k přenášení systému
Budete-li systém přenášet, používejte následující postup,
abyste chránili jeho vnitřní mechanismy.
1 Stiskněte tlačítko Z pro vyjmutí disku.
Ujistěte se, že v ovládací jednotce není vložen
disk.
2 Stiskněte tlačítko "/1 pro vypnutí napájení.
3 Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
98CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 99 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Poznámky k diskům
Zacházení s disky
• Disky uchovávejte v čistotě a při manipulaci je
držte za okraje. Nedotýkejte se záznamového
povrchu disku.
• Nelepte na disky papírky nebo lepicí pásku.
Řešení problémů
Pokud se při provozu systému setkáte s některým
z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí
tohoto průvodce vyřešit ještě před tím, než
požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém
přetrvává, obraťte se na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud servisní
technik vymění při opravě některé díly, může si je
ponechat.
Napájení
• Nevystavujte disky přímému slunečnímu záření
ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani
je nenechávejte v zaparkovaném autě na slunci,
kde může dojít ke značnému nárůstu teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného
obalu.
Čištění
• Před přehráváním očistěte disk hadříkem pro
čištění.
Povrch disku stírejte od středu disku směrem ven.
Na displeji na předním panelu střídavě blikají
nápisy „PROTECTOR (Ochrana)” a „PUSH
POWER (Stiskněte tlačítko POWER)”.
Stiskněte tlačítko "/1 pro vypnutí systému a jakmile
zmizí nápis „STANDBY (Pohotovostní režim)”,
zkontrolujte následující položky:
• Nejsou póly 3 a # kabelů reprosoustav
zkratovány?
• Používáte pouze specifikované reprosoustavy?
• Nejsou zablokovány větrací otvory systému?
Zkontrolujte výše uvedené položky a odstraňte
případný problém. Jakmile zmizí nápis „STANDBY
(Pohotovostní režim)”, počkejte před zapnutím
napájení tlačítkem "/1 asi 20 sekund. Pokud nelze
příčinu problému nalézt ani po kontrole výše
uvedených položek, obraťte se na vašeho nejbližšího
prodejce Sony.
Obraz
Není reprodukován žádný obraz.
• Propojovací video kabely nejsou správně připojeny.
• Propojovací video kabely jsou poškozeny.
• Ovládací jednotka není připojena ke správnému
vstupnímu konektoru na televizoru (strana 17, 21).
• Video vstup na televizoru není nastaven tak, abyste
mohli na obrazovce televizoru sledovat obraz ze
systému.
• Nastavili jste progresivní formát, avšak váš televizor
není schopen zpracovat signál v progresivním
formátu. V takovém případě vraťte nastavení zpět na
prokládaný formát (výchozí nastavení) (strana 91).
• Přestože je váš televizor kompatibilní se signály
v progresivním formátu (525p/625p), může být
obraz ovlivněn, nastavíte-li systém do progresivního
formátu. V takovém případě vraťte nastavení zpět na
prokládaný formát (výchozí nastavení) (strana 91).
• Znovu připojte propojovací kabely.
Doplňující informace
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je
benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické spreje určené pro
čištění klasických (vinylových) LP desek.
Systém se nezapne.
• Prověřte, zda je správně připojen síťový kabel.
• Po zhasnutí všech indikátorů na displeji na předním
panelu stiskněte tlačítko "/1.
• Po připojení síťového kabelu počkejte před
zapnutím napájení pomocí tlačítka "/1 asi 20
sekund.
pokračování
99CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 100 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
• Ovládací jednotka je připojena ke vstupnímu
zařízení, které není kompatibilní s HDCP (highbandwidth digital content protection) (na displeji na
předním panelu nesvítí indikace „HDMI”)
(strana 111).
• Pokud je pro výstup obrazu použit konektor „HDMI
OUT (Výstup HDMI)”, může tento problém vyřešit
změna typu výstupního video signálu z konektoru
„HDMI OUT (Výstup HDMI)” stisknutím tlačítka
„RESOLUTION (Rozlišení)” (strana 92).
Propojte televizor a ovládací jednotku pomocí
jiného video konektoru než „HDMI OUT (Video
výstup)” a přepněte vstup televizoru na připojený
video vstup, abyste viděli nabídku na obrazovce.
Změňte typ video signálu, který vystupuje
z konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)”
a přepněte vstup televizoru zpět na HDMI. Pokud
není obraz stále zobrazen, opakujte uvedené kroky
a vyberte jinou možnost.
• Tlačítkem „RESOLUTION (Rozlišení)” na
dálkovém ovladači jste vybrali možnost „PROGRE
(Progresivní formát)” (rozsvítí se indikátor
„PROGRESSIVE (Progresivní formát)” na displeji
na předním panelu), ale váš televizor není schopen
zpracovat progresivní signál. V takovém případě
odpojte kabel HDMI od ovládací jednotky a potom
vyberte možnost „INTERLACE (Prokládaný
signál)” (normální), aby indikátor „PROGRESSIVE
(Progresivní formát)” zhasnul.
• V případě, že je signál na výstupu konektoru
„VIDEO OUT (VIDEO) (Video výstup - video)”
zkreslený, změňte stisknutím tlačítka
„RESOLUTION (Rozlišení)” typ video signálu na
výstupu konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)”
na „[720 × 480p]” nebo „[720 × 576p]” (strana 92).
• Pokud přetrvává nesprávné zobrazování barev,
vypněte televizor a zapněte jej po 15 až 30
minutách.
• Dochází-li k pískání, umístěte reprosoustavy do
ještě větší vzdálenosti od televizoru.
• Ujistěte se, že v blízkosti reprosoustav nejsou
umístěny žádné magnetické předměty (magnetické
zámky na stolku pro televizor, zdravotnické
pomůcky a zařízení, hračky a podobně).
Zvuk
Není reprodukován žádný zvuk.
• Kabel reprosoustavy není správně připojen.
• Pokud je na displeji na předním panelu zobrazen
nápis „MUTING ON (Utlumení zapnuto)”,
stiskněte tlačítko „MUTING (Utlumení zvuku)” na
dálkovém ovladači.
• Systém je v režimu pauzy nebo v režimu
zpomaleného přehrávání. K normální rychlosti
přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka H.
• Provádí se rychlý posun vpřed nebo vzad.
K normální rychlosti přehrávání se vrátíte
stisknutím tlačítka H.
• Zkontrolujte nastavení reprosoustav (strana 94).
• Zařízení připojené do konektoru „HDMI OUT
(Výstup HDMI)” není kompatibilní s formátem
audio signálu. V takovém případě nastavte položku
„[AUDIO (HDMI)] (Zvuk - HDMI)” v nabídce
„[CUSTOM SETUP] (Uživatelské nastavení)” na
„[ON] (Zapnuto)” (strana 94).
V obrazu se objevuje šum.
• Disk je znečištěn nebo poškozen.
• Pokud obrazový výstup z tohoto systému prochází
do televizoru přes videorekordér, může být obraz
negativně ovlivněn signálem ochrany proti
kopírování, který bývá použit u některých disků
DVD. Jestliže tyto problémy přetrvávají i po
přímém propojení ovládací jednotky s televizorem,
zkuste ovládací jednotku připojit k video vstupu
televizoru (kromě konektoru HDMI) (strana 21).
Na výstupu z konektoru „HDMI OUT (Výstup
HDMI)” není žádný zvuk.
• Nastavte položku „[AUDIO (HDMI)] (Zvuk HDMI)” v nabídce „[CUSTOM SETUP]
(Uživatelské nastavení)” na „[ON] (Zapnuto)”
(strana 94).
• Konektor „HDMI OUT (Výstup HDMI)” je
připojen k zařízení DVI (digital visual interface)
(konektory DVI (digital visual interface)
nepodporují audio signály).
• Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte systém
a znovu jej zapněte. 2 Vypněte připojené zařízení
a znovu jej zapněte. 3 Odpojte a znovu připojte
HDMI kabel.
Přestože jste nastavili poměr stran obrazovky
v položce „[TV TYPE] (Typ televizoru)” nabídky
„[SCREEN SETUP] (Nastavení obrazovky)”,
nevyplňuje obraz celou obrazovku.
• Poměr stran obrazu je pevně stanoven diskem.
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený
nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně připojeny
reprosoustavy a zařízení.
• Proveďte automatickou kalibraci (strana 85).
Na televizoru se zobrazují nestejnoměrné
barvy.
Subwoofer a přední reprosoustavy tohoto systému
jsou magneticky stíněné, aby nedocházelo
k vyzařování magnetického pole. K mírnému
vyzařování ovšem může docházet, jelikož jsou
reprosoustavy vybaveny silným magnetem.
V takovém případě zkontrolujte následující položky:
• Pokud jsou reprosoustavy používány v blízkosti
klasického (CRT) televizoru nebo projektoru,
umístěte reprosoustavy do vzdálenosti alespoň 0,3
metru od televizoru.
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a pevně připojeny
reprosoustavy a zařízení.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo
motoru a zda jsou alespoň 3 metry od vašeho
televizoru nebo zářivkového osvětlení.
• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio
zařízení.
• Zástrčky a konektory znečištěné. Otřete je hadříkem
mírně navlhčeným v alkoholu.
• Očistěte disk.
100CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 101 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Při přehrávání disku VIDEO CD, CD nebo MP3
dochází ke ztrátě stereo efektu.
• Stisknutím tlačítka „AUDIO (Zvukový doprovod)”
nastavte zvuk na „[STEREO]” (strana 55).
• Ujistěte se, že je ovládací jednotka správně
připojena.
Prostorový (surround) efekt je při přehrávání
zvukového doprovodu ve formátu Dolby
Digital, DTS nebo MPEG obtížně slyšitelný.
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 37).
• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav
(strana 12, 94).
• V závislosti na disku DVD nemusí být k dispozici
kompletní výstupní signál ve formátu 5.1 kanálů.
Může se jednat o monofonní nebo stereofonní
signál, a to i tehdy, je-li zvukový doprovod
zaznamenán v audio formátu Dolby Digital nebo
MPEG audio.
Zvuk vychází pouze ze středové
reprosoustavy.
• Zkontrolujte připojení reprosoustav.
• V závislosti na disku může zvuk vycházet pouze ze
středové reprosoustavy.
Z prostorových (surround) reprosoustav
nevychází žádný zvuk nebo je jejich hlasitost
velmi nízká.
• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav
(strana 12, 94).
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 37).
• V závislosti na zdroji může být efekt prostorových
(surround) reprosoustav méně patrný.
• Je přehráván dvoukanálový zdroj.
Počáteční část zvukového záznamu je
oříznuta.
• Nastavte režim „MOVIE/MUSIC (Film/hudba)” na
„MOVIE (Film)” nebo „MUSIC (Hudba)”
(strana 36).
• Nastavte zvukové pole na „A.F.D. STD
(Automatický formát - standardní)” (strana 37).
Ovládání
Není možné naladit žádné rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
Nasměrujte anténu nebo v případě potřeby připojte
venkovní anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při ladění
prostřednictvím automatického ladění). Použijte
přímé ladění stanice.
Dálkový ovladač nepracuje.
• Mezi dálkovým ovladačem a ovládací jednotkou
jsou překážky.
• Vzdálenost mezi ovládací jednotkou a dálkovým
ovladačem je příliš velká.
• Dálkový ovladač není nasměrován na snímač
signálu dálkového ovladače na ovládací jednotce.
• Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Disk se nepřehrává.
• Není vložen žádný disk.
• Disk je vložen obráceně.
Zasuňte disk tak, aby strana pro přehrávání
směřovala dolů.
• Systém není schopen přehrávat disky CD-ROM
a podobné (strana 5).
• Regionální kód disku DVD neodpovídá
regionálnímu kódu systému.
• Uvnitř ovládací jednotky zkondenzovala vlhkost,
která může způsobit poškození snímacího zařízení.
Vyjměte disk a ponechejte ovládací jednotku
zapnutou přibližně půl hodiny.
• Disk nebyl správně zaznamenán.
• Disk je znečištěn nebo poškozen.
Není možno přehrát audio skladbu MP3.
• Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu MP3,
který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2
nebo Joliet.
• Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu
MP3, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk
Format).
• Audio skladba MP3 nemá příponu „.MP3.”
• Data nejsou ve formátu MP3, přestože přípona
souboru je „.MP3”.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém není schopen přehrávat audio skladby ve
formátu MP3PRO.
• Položka „[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3,
JPEG)” byla nastavena na „[IMAGE (JPEG)]
(Obrázek - JPEG)” (strana 66).
• Pokud nemůžete změnit nastavení položky
„[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3, JPEG)”,
vysuňte disk a znovu jej vložte nebo systém vypněte
a znovu zapněte.
• Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video
soubor DivX.
Doplňující informace
Ze středové reprosoustavy nevychází žádný
zvuk.
• Zkontrolujte připojení a nastavení reprosoustav
(strana 12, 94).
• Nastavte zvukové pole na jiný režim než
„VŠESMĚROVÝ ZVUK” (strana 37).
• V závislosti na zdroji může být efekt středové
reprosoustavy méně patrný.
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice nebo
došlo k vymazání stanic z předvoleb (při ladění
prostřednictvím funkce vyhledávání stanic na
předvolbách). Nalaďte stanice na předvolby
(strana 71).
• Stiskněte tlačítko „DISPLAY (Zobrazení)”, aby se
na displeji na předním panelu zobrazila frekvence
stanice.
Není možno zobrazit soubor obrázku JPEG.
• Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu JPEG,
který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2
nebo Joliet.
• Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu
JPEG, který odpovídá formátu UDF (Universal Disk
Format).
• Soubor nemá příponu „.JPEG” nebo „.JPG”.
pokračování
101CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 102 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
• Soubor má větší rozlišení než 3 072 (šířka) x 2 048
(výška) bodů v normálním režimu nebo 2 000 000
bodů v progresivním JPEG formátu, který je
většinou používán pro internetové stránky.
• Obrázek se nevejde na obrazovku (takové obrázky
jsou zmenšeny).
• Položka „[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3,
JPEG)” byla nastavena na „[AUDIO (MP3)] (Audio
- MP3)” (strana 66).
• Pokud nemůžete změnit nastavení položky
„[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3, JPEG)”,
vysuňte disk a znovu jej vložte nebo systém vypněte
a znovu zapněte.
• Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video
soubor DivX.
Audio skladby MP3 a soubory obrázků JPEG
se začnou přehrávat současně.
• Položka „[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3,
JPEG)” byla nastavena na „[AUTO]
(Automaticky)” (strana 66).
Není možno přehrát video soubor DivX.
• Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
• Soubor nemá příponu „.AVI” nebo „.DIVX”.
• Disk DATA CD/DATA DVD není vytvořen ve
formátu DivX, který je v souladu s normou ISO
9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet/UDF.
• Obraz video souboru DivX je větší než 720 bodů
(šířka) × 576 bodů (výška).
Názvy alba/skladby/souboru se nezobrazují
správně.
• Systém je schopen zobrazovat pouze znaky abecedy
a číslice. Ostatní znaky se zobrazují jako [*].
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
• Byla nastavena funkce „Program play (Přehrávání
programu)”, „Shuffle Play (Přehrávání v náhodném
pořadí)” nebo „Repeat Play (Opakované
přehrávání)”.
Před přehráváním disku stiskněte tlačítko „CLEAR
(Vymazání)” pro zrušení těchto funkcí.
• Byla nastavena funkce „Resume Play (Obnovení
přehrávání)”.
V režimu zastavení stiskněte tlačítko x na ovládací
jednotce nebo na dálkovém ovladači a potom
spusťte přehrávání (strana 50).
• Na obrazovce televizoru se automaticky zobrazuje
nabídka titulu, disku DVD nebo funkcí PBC.
Systém začne přehrávat disk automaticky.
• Disk DVD je vybaven funkcí automatického
přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.
• Některé disky mohou obsahovat signál automatické
pauzy. Při přehrávání takového disku zastaví systém
přehrávání disku, jakmile nalezne signál
automatické pauzy.
• U některých disků nelze některé výše uvedené
operace používat. Přečtěte si pokyny pro ovládání
uvedené na obalu disku.
Zprávy na obrazovce se nezobrazují
v požadovaném jazyce.
• V položce „[LANGUAGE SETUP] (Nastavení
jazyka)” - „[OSD] (Nabídka na obrazovce)”
nabídky „Setup (Nastavení)” vyberte požadovaný
jazyk (strana 89).
Jazyk zvukového doprovodu není možno
změnit.
• Na přehrávaném disku DVD není zaznamenán
vícejazyčný zvukový doprovod.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového
doprovodu.
Jazyk titulků není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
vícejazyčné titulky.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.
Titulky není možno vypnout.
• Disk DVD neumožňuje vypnutí titulků.
Úhly záběrů není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
záběry pořízené z různých úhlů (strana 61).
• Disk DVD neumožňuje změnu úhlu záběru.
Není možno vysunout disk a na displeji na
předním panelu je zobrazen nápis „LOCKED
(Uzamknuto)”.
• Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA
DVD se na obrazovce televizoru zobrazí
zpráva „[Data error] (Chyba dat)”.
• Audio skladba MP3/soubor obrázku JPEG/video
soubor DivX, který chcete přehrát, je poškozen.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát souboru obrázku JPEG není v souladu
s normou DCF.
• Soubor obrázku JPEG má příponu „.JPG” nebo
„.JPEG”, ale není ve formátu JPEG.
• Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.AVI”
nebo „.DIVX”, ale není ve formátu DivX, nebo je ve
formátu DivX, ale neodpovídá certifikačnímu
profilu DivX.
Systém nepracuje normálně.
• Odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky a po
několika minutách jej opět zapojte.
Některé funkce, jako například zastavení,
vyhledávání, zpomalené přehrávání nebo
opakované přehrávání jsou nedostupné.
102CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 103 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Na displeji na předním panelu je zobrazen
nápis „DEMO PLAY (Ukázkové přehrávání)”.
• Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
Funkce „HDMI CONTROL (Ovládání přes
konektor HDMI)” nepracuje.
• Pokud na displeji na předním panelu nesvítí
indikátor „HDMI”, zkontrolujte připojení HDMI
(strana 21).
• Nastavte položku „[HDMI CONTROL] (Ovládání
přes konektor HDMI)” v nabídce „[CUSTOM
SETUP] (Uživatelské nastavení)” na „[ON]
(Zapnuto)” (strana 40, 93).
• Ujistěte se, že je připojené zařízení kompatibilní
s funkcí „HDMI CONTROL (Ovládání přes
konektor HDMI)”.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojeného
zařízení pevně připojen do síťové zásuvky.
• Zkontrolujte nastavení funkce „HDMI CONTROL
(Ovládání přes konektor HDMI)” na připojeném
zařízení. Viz návod k obsluze připojeného zařízení.
• Pokud změníte připojení HDMI, pokud odpojíte
a opět připojíte síťový kabel nebo pokud dojde
k výpadku napájení, nastavte položku „HDMI
CONTROL (Ovládání přes konektor HDMI)”
v nabídce „[CUSTOM SETUP] (Uživatelské
nastavení)” na „[OFF] (Vypnuto)” a potom ji znovu
nastavte na „[ON] (Zapnuto)” (strana 40, 93).
• Podrobné informace o funkci „HDMI CONTROL
(Ovládání přes konektor HDMI)” - viz část
„Příprava pro používání funkce „HDMI CONTROL
(Ovládání přes konektor HDMI)”” (strana 40).
(Pokud se na displeji zobrazují
písmena/číslice)
Při aktivaci autodiagnostické funkce, která působí
jako ochrana před chybnou funkcí systému, se na
obrazovce televizoru nebo na displeji na předním
panelu zobrazí pětiznakové servisní číslo
(například C 13 50) sestávající z jednoho písmene
a čtyř číslic. V takovém případě si projděte
následující tabulku.
C:13:50
První tři znaky Příčina anebo nápravné
servisního
opatření
čísla
C 13
• Disk je znečištěn.
,
Očistěte disk měkkým
hadříkem (strana 99)
• Disk je ve formátu, který tento
systém není schopen přehrát.
C 31
Disk není vložen správně.
,
Restartujte systém a pak
disk vložte správným
způsobem.
E XX
(xx
představuje
číslo)
Systém aktivoval
autodiagnostickou funkci, která
působí jako ochrana před
chybnou funkcí přístroje.
,
Obraťte se na svého
nejbližšího prodejce Sony
nebo na místní
autorizované středisko
Sony a poskytněte toto
pětiznakové servisní číslo.
Příklad: E 61 10
Doplňující informace
Při použití funkce ovládání zvuku systému
nevystupuje ze systému a televizoru žádný
zvuk.
• Ujistěte se, že je připojený televizor kompatibilní
s funkcí ovládání zvuku systému.
• Podrobné informace o funkci ovládání zvuku
systému - viz část „Poslech TV zvuku z
reprosoustav tohoto systému” (strana 43).
• Zkontrolujte připojení.
Autodiagnostická funkce
pokračování
103CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 104 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Pokud se na obrazovce zobrazuje
číslo verze
Když zapnete systém, může se na obrazovce
televizoru zobrazit číslo verze [VER.X.XX]
(X představuje číslo). Ačkoliv se nejedná
o závadu a číslo je určeno pouze pro servisní účely
Sony, není normální provoz systému možný.
Systém vypněte a po chvíli znovu zapněte.
VER.X.XX
Technické údaje
Část zesilovače
Výstupní výkon (jmenovitý)
Levá/pravá přední reprosoustava: 35 W + 35 W
(10 ohmů při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 1 %)
Nepřetržitý výstupní výkon RMS (referenční)
Levá/pravá přední reprosoustava*: 50 W + 50 W
(10 ohmů při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
Středová reprosoustava*: 50 W
(10 ohmů při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
Levá/pravá prostorová (surround) reprosoustava*:
50 W + 50 W
(10 ohmů při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
Subwoofer*:
100 W (4 ohmy při 70 Hz,
celkové harmonické
zkreslení 10 %) + 100 W (4
ohmy při 500 Hz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
* V závislosti na nastavení zvukového pole a na zdroji
nemusí být k dispozici žádný zvukový výstup.
Vstupy (analogové)
„TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup)”Citlivost: 450/250 mV
Vstupy (digitální)
„SAT/CABLE (COAXIAL IN)
(Satelit/kabelová TV - koaxiální vstup)”
Impedance: 75 ohmů
Systém DVD
Laser
Polovodičový laser
(DVD: λ = 645 - 660 nm)
(CD: λ = 770 - 800 nm)
Vyzařování: nepřetržité
PAL/NTSC
Formát signálu
Část radiopřijímače
Systém
Část radiopřijímače FM
Rozsah ladění
Anténa
Anténní svorky
Mezifrekvence
Část radiopřijímače AM
Rozsah ladění
Anténa
Mezifrekvence
Digitální systém s PLL
syntézou
87,5 – 108,0 MHz
(s krokem ladění 50 kHz)
Drátová anténa pro pásmo
FM
75 ohmů (nesymetrických)
10,7 MHz
531 – 1 602 kHz (s krokem
ladění 9 kHz)
Smyčková anténa pro
pásmo AM
450 kHz
104CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 105 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Obrazová část
Výstupy
„VIDEO”: 1 Vš-š, 75 ohmů
„COMPONENT
(Komponentní)”:
Y: 1 Vš-š, 75 ohmů
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vš-š,
75 ohmů
„HDMI OUT (Výstup
HDMI)”: Typ A (19 pinů)
Reprosoustavy
Přední/středová/prostorové (surround)
(SS-IS10)
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Kabely reprosoustav
Systém širokopásmových
reproduktorů
35 mm
10 ohmů
45 × 55 × 40 mm (š/v/h)
0,07 kg
4,5 m × 2,3 m × 1,12 m × 2
Subwoofer (SA-WSIS10)
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Napájení
Příkon
Ovládací jednotka (HCD-IS10)
Rozměry (přibližné)
215 × 105 × 207 mm
(š/v/h)
3,0 kg
Hmotnost (přibližná)
Výstupní výkon
(DIGITAL MEDIA PORT) „DC OUT (Výstup
stejnosměrného napětí)”:
5 V, 700 mA
Design a technické údaje mohou být předmětem změn
bez upozornění.
• Spotřeba v pohotovostním režimu 0,3 W
(nebo méně).
• Při výrobě desek s plošnými spoji se
nepoužívají halogenované samozhášecí
přísady.
• Výkonová účinnost zesilovače více než
85 % je dosažena pomocí plně
digitálního zesilovače typu S-master.
• V některých skříňkách se nepoužívají
halogenované samozhášecí přísady.
Album
Úsek hudby nebo obrazového záznamu na
datovém disku CD obsahující audio skladby MP3
nebo soubory obrázků JPEG.
Kapitola
Úseky obrazu nebo hudby, které jsou kratší než
tituly. Titul se skládá z několika kapitol.
„Digital Cinema Auto Calibration
(Automatická kalibrace digitálního
domácího kina)”
Funkce „Digital Cinema Auto Calibration
(Automatická kalibrace digitálního domácího
kina)” byla vyvinuta společností Sony pro
automatické změření a nastavení reprosoustav
podle poslechového prostředí v krátkém čase.
DivX®
Digitální obrazová technologie vytvořená
společností DivX, Inc. Video soubory zakódované
technologií DivX dosahují vysoké kvality obrazu
při relativně malé velikosti souboru.
Dolby Digital
Tento formát domácího kina je ještě
propracovanější než formát Dolby Surround Pro
Logic. V tomto formátu vystupuje z prostorových
(surround) reprosoustav stereo zvuk s rozšířeným
frekvenčním pásmem. Navíc je k dispozici
nezávislý kanál subwooferu pro mohutné hluboké
tóny. Tento formát se rovněž nazývá „5.1”,
přičemž kanál subwooferu je označen jako 0.1
(protože jeho funkcí je pouze v případě potřeby
poskytovat efekt hlubokých tónů). Všech šest
kanálů v tomto formátu je zaznamenáno odděleně
pro dosažení vynikající hodnoty separace kanálů.
Protože jsou navíc všechny signály zpracovávány
digitálně, nedochází k velkému zhoršení kvality
signálu.
Doplňující informace
Dvoupásmový
reproduktorový systém se 2
měniči
120 mm + 160 mm
4 ohmy
190 × 450 × 450 mm
(š/v/h)
13,5 kg
220 – 240 V stř., 50/60 Hz
V zapnutém stavu: 130 W
V pohotovostním režimu:
0,3 W (v režimu úspory
energie)
Slovník pojmů
Dolby Pro Logic II
Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět výstupních
širokopásmových kanálů z dvoukanálových
zdrojů. To se provádí prostřednictvím vyspělého
maticového prostorového (surround) dekodéru,
který extrahuje prostorové vlastnosti původního
záznamu bez přidání jakýchkoli nových zvuků
nebo tonálního zabarvení.
x Režim „Movie (Film)”
Režim „Movie (Film)” je možno používat
u stereofonních televizních programů a všech
programů zakódovaných ve formátu Dolby
Surround. Výsledkem je zlepšená směrovost
zvukového pole, které se blíží kvalitě diskrétního
zvuku 5.1 kanálů.
pokračování
105CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 106 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
x Režim „Music (Hudba)”
Režim „Music (Hudba)” je možno používat pro
jakékoli stereofonní hudební záznamy, protože
poskytuje široký a hluboký zvukový prostor.
DTS
Digitální technologie komprese zvuku vyvinutá
společností DTS, Inc. Tato technologie odpovídá
prostorovému (surround) zvuku 5.1 kanálů.
Součástí tohoto formátu je kromě stereofonního
zadního kanálu i oddělený kanál subwooferu.
Formát DTS poskytuje vysoce kvalitní digitální
zvuk v podobě diskrétních kanálů 5.1. Je dosaženo
dobré hodnoty separace kanálů, protože všechny
kanály a jejich data jsou zaznamenány odděleně
a zpracování všech kanálů je digitální.
DVD
Disk, který může obsahovat až 8 hodin filmového
materiálu, i když má stejný průměr jako klasický
disk CD.
Datová kapacita jednovrstvého/jednostranného
disku DVD je 4,7 GB (gigabajtu), což je
sedminásobek kapacity klasického disku CD.
Navíc datová kapacita dvouvrstvého/
jednostranného DVD disku je 8,5 GB (gigabajtu),
jednovrstvého/oboustranného DVD disku je 9,4
GB a dvouvrstvého/oboustranného DVD disku je
17 GB.
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 2, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu. Obrazová
data jsou zkomprimována na přibližně 1/40 své
původní velikosti. Disk DVD rovněž využívá
technologii kódování s proměnným datovým
tokem, který mění velikost ukládaných dat podle
charakteru obrazu.
Audio data jsou zaznamenána jak ve formátu
Dolby Digital, tak i PCM, který umožňuje
dosáhnout ještě reálnější reprodukce zvuku.
Kromě toho jsou na disku DVD k dispozici různé
pokročilé funkce, jako je změna úhlu záběru,
vícejazyčné mutace a rodičovský zámek.
DVD+RW
Disk DVD+RW (plus RW) představuje
zapisovatelný a přepisovatelný disk. Disky
DVD+RW používají záznamový formát, který je
srovnatelný s formátem disku DVD VIDEO.
DVD-RW
Disk DVD-RW představuje zapisovatelný a
přepisovatelný disk o stejné velikosti jako disk
DVD VIDEO. Disk DVD-RW disponuje dvěma
různými režimy: režimem VR a režimem Video.
Disky DVD-RW vytvořené v režimu Video mají
stejný formát jako disky DVD VIDEO, zatímco
disky vytvořené v režimu VR (Video Recording)
umožňují programování nebo úpravy obsahu.
Soubor
Soubor JPEG nebo video soubor DivX uložený na
disku DATA CD/DATA DVD. (Označení
„soubor” představuje definici určenou výlučně
pro tento systém.) Jeden soubor obsahuje jediný
obrázek nebo film.
Filmový software, video software
Disky DVD je možno rozlišovat na filmový
software nebo video software. Disk DVD
s filmovým softwarem obsahuje stejný obraz (24
snímků za sekundu), jaký je promítán v kinech.
Disky DVD s video softwarem, jako jsou
například dramatické televizní pořady nebo
sitcomy, se zobrazují s frekvencí 30 snímků (60
snímků) za sekundu.
Rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface - multimediální
rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI je rozhraní, které podporuje současný
přenos video a audio signálu pomocí jediného
digitálního připojení a umožňuje sledování vysoce
kvalitního digitálního obrazu a zvuku. Specifikace
HDMI podporuje HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection - ochrana digitálního obsahu
s velkou šířkou pásma), což je technologie
ochrany proti kopírování obsahující technologii
kódování digitálních video signálů.
Slídou vyztužená celulární membrána
Slídou vyztužená celulární membrána je
zhotovena z lehkého a vysoce odolného
kompozitního materiálu, který sestává z kousků
slídy a syntetického vlákna.
Je zkonstruována na bázi vrstev z plátků slídy.
Tato konstrukce umožňuje zhotovit membránu
s nízkou hustotou a vysokou tuhostí.
V tomto systému je slídou vyztužená celulární
membrána použita u subwooferu.
MPEG audio
Systém kódování pro kompresi digitálních audio
signálů. MPEG-1 se používá pro formát MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 se používá
pro jeden ze zvukových formátů DVD.
Funkce výběru úhlu záběru
Na některých discích DVD je zaznamenáno
několik úhlů záběrů scény nebo umístění
videokamery.
Funkce výběru jazyka
Na některých discích DVD může být
zaznamenáno několik jazyků zvukového
doprovodu nebo titulků.
106CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 107 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Rodičovský zámek
Funkce disku DVD umožňující omezené
přehrávání disku v závislosti na věku diváka
v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých
zemí. Toto omezení je u různých disků různé;
pokud je aktivováno, je přehrávání buď úplně
zakázáno, nebo jsou přeskakovány násilné scény
nebo jsou nahrazovány jinými scénami atd.
PCM (Pulzní kódová modulace)
Metoda konverze analogového audio signálu na
digitální. Používá se pro zvuk na kompaktním
disku (CD).
Playback Control (PBC) (Ovládání
přehrávání)
Signály zakódované na disku VIDEO CD (verze
2.0) umožňující ovládání přehrávání disku.
Prostřednictvím nabídek zaznamenaných na disku
VIDEO CD s funkcemi PBC můžete snadno
ovládat přehrávání pomocí interaktivních
programů, programů s funkcemi pro vyhledávání
atd.
Regionální kód
Tento systém kódů slouží k ochraně autorských
práv. Číslo regionu je přiřazeno každému systému
pro přehrávání disků DVD nebo disku DVD
v souladu s oblastí prodeje. Příslušné regionální
kódy jsou uvedeny na systému a rovněž na obalu
disku. Tento systém je schopen přehrávat pouze
disky odpovídající jeho regionálnímu kódu. Na
systému je rovněž možno přehrávat disky
označené symbolem „ ”. I v případě, že na
disku DVD není uveden žádný regionální kód,
může být omezení regionu stále platné.
Titul
Nejdelší úsek obrazového záznamu nebo hudby
na disku DVD, například film atd. u video
záznamu nebo celé album u audio záznamu.
Stopa
Úsek obrazu nebo hudby na discích VIDEO CD,
CD nebo MP3. Album se skládá z několika
skladeb (pouze disk MP3).
VIDEO CD
Kompaktní disk, který obsahuje pohyblivý obraz.
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 1, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu. Obrazová
data jsou zkomprimována na přibližně 1/140 své
původní velikosti. Disk VIDEO CD o průměru 12
cm může obsahovat až 74 minut pohyblivého
obrazu.
Disky VIDEO CD mohou rovněž obsahovat
zkomprimovaná zvuková data. Zvuky mimo
slyšitelný rozsah lidského sluchu jsou
zkomprimovány, zatímco zvuky, které člověk
slyší, zkomprimovány nejsou. Disky VIDEO CD
mohou obsahovat šestinásobek zvukových
informací ve srovnání s klasickými disky audio
CD.
Existují dvě verze disků VIDEO CD:
• Verze 1.1: Můžete přehrávat pouze pohyblivý
obraz a zvuk.
• Verze 2.0: Můžete přehrávat statické obrázky
s vysokým rozlišením a využívat funkce PBC
(Ovládání přehrávání).
Tento systém umožňuje přehrávání obou verzí.
Doplňující informace
Progresivní formát
(sekvenční snímkování)
Na rozdíl od prokládaného formátu (interlace) je
progresivní formát schopen reprodukovat 50 - 60
snímků za sekundu při reprodukci všech
nasnímaných obrazových řádků (525 řádků
u barevné televizní normy NTSC, 625 řádků
u barevné televizní normy PAL). Celková kvalita
obrazu se zvýší a statické obrázky, text
a horizontální linie se jeví jako ostřejší.
Scéna
U disků VIDEO CD s funkcemi PBC (Ovládání
přehrávání) jsou nabídky a pohyblivé a statické
obrázky rozděleny do částí nazývaných „scény“.
ALL
S-Master
S-Master představuje technologii plně digitálního
zesilovače vyvinutou společností Sony, která
účinně minimalizuje výskyt zvukové fragmentace
a časovou nestabilitu a poskytuje vynikající
čistotu dialogů a věrnou reprodukci původního
zvuku. Kompaktní část zesilovače podporuje
vyšší výkonovou účinnost a zlepšení tepelného
výkonu.
107CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 108 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Tabulka jazykových kódů
Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Jazykový kód
Jazykový kód
Jazykový kód
Jazykový kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Není
specifikován
Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek
Kód oblasti
Kód oblasti
Kód oblasti
Kód oblasti
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Chile
Èína
Dánsko
Finsko
Francie
Nìmecko
Indie
Indonésie
Itálie
Japonsko
Korea
Malajsie
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španìlsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Velká
Británie
108CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 109 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.
Ovládací jednotka (přední panel)
FUNCTION
B Snímač signálu dálkového ovladače (8)
D [/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (30)
E Otvor pro vkládání disku (30)
F Z (vysunutí disku) (30)
C Displej na předním panelu (111)
Doplňující informace
A Tlačítka ovládaná jemným stiskem
(N/x/„FUNCTION (Funkce)”/
„VOLUME –/+ (Hlasitost)”) (30)
VOLUME
pokračování
109CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 110 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Ovládací jednotka (zadní panel)
DMPORT
A Svorky pro připojení AM antény (12)
B Konektory „TV (AUDIO IN) (TV - audio
vstup)” (17)
F Konektor „SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) (Satelit/kabelová TV koaxiální digitální vstup)” (24)
C Konektor „HDMI OUT (Výstup HDMI)”
(21)
G Konektor „VIDEO OUT (VIDEO) (Video
výstup - video)” (17, 21)
D Konektor ECM-AC2 (18, 85)
H Konektory „VIDEO OUT
(COMPONENT) (Video výstup komponentní)” (21)
E Konektor „TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(TV - optický digitální vstup)” (23)
I Větrací otvory
J Konektor DMPORT (24, 80)
K Konektor „FM 75Ω COAXIAL (Koaxiální
konektor pro FM anténu) (12)
110CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 111 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Displej na předním panelu
Poznámka k indikátorům na displeji na předním panelu
SLEEP NIGHT
CD
TUNED TITLE CHAP
STEREO
DIGITAL
A Rozsvítí se při aktivaci časovače
automatického vypnutí (78).
B Rozsvítí se při aktivaci režimu nočního
poslechu (77).
C Rozsvítí se při příjmu stanice (pouze
radiopřijímač) (71).
D Rozsvítí se, pokud se na displeji na
předním panelu zobrazí informace o
titulu nebo kapitole (pouze disky DVD)
(58).
MONO MOVIE MUSIC
NTSC
REPEAT 1
PROGRESSIVE
I Rozsvítí se při správném připojení
konektoru „HDMI OUT (Výstup HDMI)”
ke kompatibilnímu zařízení HDCP
(high-bandwidth digital content
protection) se vstupem HDMI nebo DVI
(digital visual interface) (21).
J Aktuální režim opakování (54).
K Rozsvítí se, pokud jsou na výstupu
systému progresivní signály (pouze
u funkce DVD) (91).
L Rozsvítí se, pokud je vložen disk
(pouze u funkce DVD).
F Rozsvítí se při výběru filmového nebo
hudebního režimu (36).
M Zobrazuje stav systému, například
číslo kapitoly, titulu nebo skladby,
informace o čase, frekvenci
radiopřijímače, stavu přehrávání,
zvukovém poli apod.
G Aktuální prostorový (surround) formát
(neplatí pro soubory JPEG).
H Rozsvítí se po vložení disku ve formátu
NTSC.
N Stav přehrávání (pouze u funkce DVD).
O Aktuální prostorový (surround) formát
(neplatí pro soubory JPEG).
P Rozsvítí se, pokud je vložen disk CD
nebo DATA CD.
Doplňující informace
E Stereo/mono efekt (pouze
radiopřijímač) (72).
pokračování
111CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 112 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Subwoofer
Spodní část subwooferu
SYSTEM CONTROL ONLY FOR HCD-IS10
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR SS-IS10
SUR R
SUR L
CENTER
A Větrací otvory
B Konektor „SYSTEM CONTROL
(Ovládání systému)” (12)
C Konektory „SPEAKER
(Reprosoustavy)” (12)
112CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 113 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Dálkový ovladač
M
(30)
„c/C STEP (Krok)” (47)
N m/M (47)
/
(47)
„TUNING –/+ (Ladění)” (71)
O „REPEAT (Opakované přehrávání)” (54)
P „VOLUME +/– (Hlasitost)”3) (30, 72, 76)
Q „MUTING (Utlumení zvuku)” (30)
R „AUDIO (Zvukový doprovod)”2) (55, 77)
S „PICTURE NAVI (Navigace obrazu)” (49)
T „MOVIE/MUSIC (Film/hudba)” (36)
U „RESOLUTION (Rozlišení)” (91)
V „DIRECT TUNING (Přímé ladění)” (72)
W „TUNER MENU (Nabídka radiopřijímače)”
(71, 119)
X [/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (18, 30,
50)
Y „DISPLAY (Zobrazení)” (58, 72)
Z „TV INPUT (TV vstup)” (76)
wj „ENTER (Potvrzení)”1) 3) (18, 34, 38, 40,
48, 71, 76, 82)
wk „SOUND FIELD (Zvukové pole)” (35, 37)
e; „ DISPLAY (Zobrazení)” (18, 40, 48, 82,
114)
„TV MENU (Nabídka televizoru)”3) (76)
Při otevřeném krytu.
A TV [/1 (zapnutí/pohotovostní režim) (76)
B Tlačítko TV/indikátor TV režimu (76)
C Z (vysunutí disku) (30)
D „SLEEP (Automatické vypnutí)” (78)
E Numerická tlačítka2)3) (48, 76, 82)
F „CLEAR (Vymazání)” (48)
-/--3) (76)
G „TONE (Zvuk)” (38)
H „FUNCTION (Funkce)” (30, 71, 80, 85)
I „DVD TOP MENU (Hlavní nabídka DVD)”
(55)
J C/X/x/c,
(„ENTER (Potvrzení)”)3) (18,
34, 38, 40, 48, 71, 76, 82)
K „O RETURN (Zpět)”3) (50, 76)
L ./> (30)
„PRESET –/+ (Předvolba)” (72)
ea H (přehrávání)2) (30, 42, 47)
es x (zastavení) (30, 50, 82)
ed X (pauza) (30)
ef „TV CH +/– (TV kanál)”2) (76)
Doplňující informace
wl „DVD MENU (Nabídka DVD)” (55)
„TOOLS (Nástroje)”3) (76)
eg „SUBTITLE (Titulky)” (61)
eh „ANGLE (Úhel záběru)” (61)
ej „NIGHT (Noční poslech)” (77)
ek „DIMMER (Ztlumení displeje)” (78)
el „SYSTEM MENU (Nabídka systému)” (34,
79, 119)
1)Tlačítko
„ENTER (Potvrzení)” wj má stejnou funkci
jako tlačítko
(„ENTER (Potvrzení)”) 0.
2)Tlačítka
5, H, „TV CH + (TV kanál)” a „AUDIO
(Zvukový doprovod)” jsou opatřena výstupky. Tyto
výstupky použijte pro usnadnění při ovládání systému.
3)Tato
tlačítka se změní na ovládací tlačítka televizoru,
pokud je dálkový ovladač v TV režimu. Dálkový
ovladač je v TV režimu, jestliže se indikátor TV režimu
2 po stisknutí tlačítka TV 2 rozsvítí.
113CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 114 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Průvodce nabídkou „Control Menu (Ovládání)”
„
DISPLAY
(Zobrazení)”
Prostřednictvím nabídky „Control Menu (Ovládání)” můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit příslušné
informace. Opakovaným stisknutím tlačítka „ DISPLAY (Zobrazení)” vyvoláte nebo změníte nabídku
„Control Menu (Ovládání)” následujícím způsobem:
, Nabídka „Control Menu (Ovládání)” 1
m
Nabídka „Control Menu (Ovládání)” 2 (zobrazuje se pouze u některých disků)
m
Vypnutí nabídky „Control Menu (Ovládání)”
Nabídka „Control Menu (Ovládání)”
V nabídce „Control Menu (Ovládání)” 1 a 2 se zobrazují různé položky v závislosti na typu disku. Bližší
informace o jednotlivých položkách jsou uvedeny na stranách v závorkách.
Příklad: Nabídka „Control Menu (Ovládání)” 1 při přehrávání disku DVD VIDEO.
114CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 115 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Číslo právě přehrávaného titulu1)
Číslo právě přehrávané kapitoly2)
Celkový počet titulů1)
Celkový počet kapitol2)
Položky nabídky
„Control Menu
(Ovládání)”
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Vybraná položka
Stav přehrávání
(N přehrávání,
X pauza,
x zastavení atd.)
DVD VIDEO
Doba přehrávání4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Název funkce
vybrané položky
nabídky „Control
Menu (Ovládání)”
Typ přehrávaného
disku3)
Aktuální nastavení
Možnosti
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Indikace operací
U disku VIDEO CD (funkce PBC je zapnuta) se zobrazuje číslo scény, u disku VIDEO CD/CD se zobrazuje číslo stopy/
skladby a u disku DATA CD/DATA DVD se zobrazuje číslo alba. U disku DATA DVD/DATA CD se zobrazuje číslo
video alba DivX.
2)
U disku VIDEO CD se zobrazuje číslo indexu, u disku DATA CD/DATA DVD se zobrazuje číslo audio skladby MP3
nebo číslo souboru obrázku JPEG. U disku DATA CD/DATA DVD se zobrazuje číslo video souboru DivX.
3)
Disk Super VCD je indikován jako „SVCD”. Disk DATA CD/DATA DVD zobrazuje indikaci „MP3” v nabídce
„Control Menu (Ovládání)” 1 nebo „JPEG” v nabídce „Control Menu (Ovládání)” 2.
4)
Zobrazuje se datum pořízení souborů JPEG.
Vypnutí zobrazení
Stiskněte tlačítko „
DISPLAY (Zobrazení)”.
Seznam položek nabídky „Control Menu (Ovládání)”
Položka
Název položky, funkce, odpovídající typ disku
„[TITLE] (Titul)” (strana 48)/„[SCENE] (Scéna)” (strana 48)/„[TRACK] (Stopa)”
(strana 48)
Doplňující informace
1)
Výběr titulu, scény nebo stopy pro přehrávání.
„[CHAPTER] (Kapitola)” (strana 48)/„[INDEX] (Index)” (strana 48)
Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
„[TRACK] (Skladba)” (strana 48)
Výběr skladby pro přehrávání.
„[ORIGINAL/PLAY LIST] (Originální/vlastní seznam titulů)” (strana 57)
Výběr typu titulů (DVD-R/DVD-RW) pro přehrávání, „[ORIGINAL] (Originální
seznam titulů)” nebo upravený „[PLAY LIST] (Vlastní seznam titulů)”.
„[TIME/TEXT] (Čas/text)” (strana 48)
Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání.
Zadání časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby.
Zobrazení DVD/CD textu nebo názvu skladby MP3.
pokračování
115CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 116 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
„[AUTO CALIBRATION] (Automatická kalibrace)” (strana 85)
Automatické nastavení úrovně jednotlivých reprosoustav.
„[PROGRAM] (Program)” (strana 51)
Výběr skladeb pro přehrávání v požadovaném pořadí.
„[SHUFFLE] (Přehrávání v náhodném pořadí)” (strana 53)
Přehrávání bude probíhat v náhodném pořadí.
„[REPEAT] (Opakované přehrávání)” (strana 54)
Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/všech alb) nebo
jednotlivých titulů/kapitol/skladeb/alb.
„[PARENTAL CONTROL] (Rodičovský zámek)” (strana 82)
Nastavení úrovně omezení přehrávání na tomto systému.
„[SETUP] (Nastavení)” (strana 88)
„[QUICK] (Rychlé nastavení)” (strana 18)
Nabídku „Quick Setup (Rychlé nastavení)” můžete používat pro výběr požadovaného
jazyka nabídek, nastavení poměru stran obrazovky televizoru nebo spuštění
automatické kalibrace.
„[CUSTOM] (Uživatel)”
Umožňuje provést další nastavení nad rámec rychlého nastavení.
„[RESET] (Obnovení výchozích hodnot)”
Vrací nastavení v nabídce „[SETUP] (Nastavení)” na výchozí hodnoty.
„[ALBUM] (Album)” (strana 48)
Výběr alba pro přehrávání.
„[FILE] (Soubor)” (strana 48)
Výběr souboru obrázku JPEG nebo video souboru DivX* pro přehrávání.
*
„[DATE] (Datum)” (strana 60)
Zobrazení data pořízení obrázku digitálním fotoaparátem.
*
„[INTERVAL] (Interval)” (strana 67)
Určení doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
*
„[EFFECT] (Efekt)” (strana 67)
Výběr efektů, které se použijí při změně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace
(slide show).
*
„[MODE (MP3, JPEG)] (Režim - MP3, JPEG)” (strana 66)
Výběr typu dat; audio skladba MP3 (AUDIO), soubor obrázku JPEG (IMAGE) nebo
obojí (AUTO), které budou přehrávány při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD.
* Tyto položky se nezobrazují při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD s video souborem DivX.
Tip
• Indikátor ikony v nabídce „Control Menu (Ovládání)” se rozsvítí zeleně
, jakmile vyberete
t
jakoukoli možnost kromě možnosti „[OFF] (Vypnuto)” (platí pouze pro položky „[PROGRAM] (Program)”,
„[SHUFFLE] (Přehrávání v náhodném pořadí)” a „[REPEAT] (Opakované přehrávání)”). Indikátor ikony
„[ORIGINAL/PLAY LIST] (Originální/vlastní seznam titulů) se rozsvítí zeleně, pokud vyberete možnost „[PLAY
LIST] (Vlastní seznam titulů)” (výchozí nastavení).
116CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 117 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Seznam položek nabídky nastavení DVD
Prostřednictvím nabídky nastavení DVD můžete nastavovat následující položky.
Pořadí zobrazovaných položek se může od aktuálního zobrazení lišit.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
„LANGUAGE SETUP
(Nastavení jazyka)”
„OSD (Nabídka na obrazovce)”*
„MENU (Nabídka)”*
„AUDIO (Zvukový doprovod)”*
„SUBTITLE (Titulky)”*
„SCREEN SETUP (Nastavení obrazovky)”
„TV TYPE
(Typ televizoru)”
„YCBCR/RGB
(HDMI)”
„SCREEN SAVER
(Spořič obrazovky)”
„BACKGROUND
(Pozadí obrazovky)”
„4:3 OUTPUT
(Výstup 4:3)”
„16:9”
„4:3 LETTER
BOX”
„4:3 PAN SCAN”
„YCBCR”
„RGB”
„ON (Zapnuto)”
„OFF (Vypnuto)”
„JACKET PICTURE
(Obrázek obalu)”
„GRAPHICS (Grafika)”
„BLUE (Modrá)”
„BLACK (Černá)”
„FULL (Celá obrazovka)”
„NORMAL (Normální)”
* Ze seznamu zobrazených jazyků vyberte jazyk, který chcete používat.
Doplňující informace
pokračování
117CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 118 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
„CUSTOM SETUP (Uživatelské nastavení)”
„HDMI
CONTROL
„STB
SYNCHRO
DIGITAL IN
PAUSE
MODE
„SPEAKER SETUP (Nastavení reprosoustav)”
OFF
ON
OFF
ON
TV t OPT, SAT/CABLE t COAX
TV t COAX, SAT/CABLE t OPT
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
OFF
RESUME
AUDIO DRC
OFF
STANDARD
MAX
AUDIO
OFF
(HDMI)
ON
DivX
CONNECTION
FRONT
CENTER
SUBWOOFER
YES
YES
NONE
YES
NONE
YES
DISTANCE
(FRONT)
L
R
CENTER
SUBWOOFER
0,0 – 7,0 m
0,0 – 7,0 m
0,0 – 7,0 m
0,0 – 7,0 m
DISTANCE
(SURROUND)
L
R
0,0 – 7,0 m
0,0 – 7,0 m
LEVEL
(FRONT)
L
R
CENTER
SUBWOOFER
L
R
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
SURROUND
LEVEL
(SURROUND)
TEST TONE
–6,0 dB – +6,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
OFF
ON
118CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb13add.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 119 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Seznam položek nabídky systému
Po stisknutí tlačítka „SYSTEM MENU (Nabídka systému)” na dálkovém ovladači můžete
nastavovat následující položky.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Nabídka systému
A/V SYNC
„LONG (Dlouhá prodleva)”
„SHORT (Krátká prodleva)”
„OFF (Vypnuto)”
ATTENUATE*
„ATT ON (Zeslabení zapnuto)”
„ATT OFF (Zeslabení vypnuto)”
ILLUM MODE
„STANDARD (Standardní)”
„SIMPLE (Jednoduchý)”
INFO MODE
„STANDARD (Standardní)”
„SIMPLE (Jednoduchý)”
* Nápis „ATTENUATE (Zeslabení)” se zobrazí, pouze pokud je funkce nastavena na „TV”.
Seznam položek nabídky radiopřijímače
Nabídka radiopřijímače
„Memory? (Paměť?)”
„FM Mode? (Režim FM?)”*
„STEREO”
„MONO”
„Name In? (Zadat název?)”**
Doplňující informace
Po stisknutí tlačítka „TUNER MENU (Nabídka radiopřijímače)” na dálkovém ovladači můžete
nastavovat následující položky.
Výchozí nastavení je podtrženo.
* Nápis „FM Mode? (Režim FM?)” se zobrazí, pouze pokud je funkce nastavena na „FM”.
** Nápis „Name In? (Zadat název?)” se nezobrazí, pokud systém přijímá RDS stanici (strana 74).
119CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb02regIX.fm]
masterpage:Left
specdef v20060111
gb02reg.book Page 120 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Rejstřík
Číselné názvy
16:0990
4:3 LETTER BOX 90
4:3 OUTPUT (Výstup 4:3) 91
4:3 PAN SCAN 90
5.1kanálový prostorový zvuk 56
A
A/V SYNC
(A/V synchronizace) 62
ALBUM (Album) 48
Album 105
ANGLE (Úhel záběru) 61
ATTENUATE (Zeslabení) 34
AUDIO (HDMI)
(Zvuk - HDMI) 94
AUDIO (Zvukový doprovod) 89
AUDIO DRC (Komprese
dynamického rozsahu) 94
Automatická kalibrace 85, 105
Automatická kalibrace
digitálního domácího
kina 85, 105
DTS55, 106
DUAL MONO (Duální mono)77
DVD 106
DVD+RW 1106
DVD-RW 57, 106
DVI 22
MP3 62, 64
MPEG audio 106
MULTI-DISC RESUME
(Obnovení přehrávání u více
disků) 94
MUTING (Utlumení zvuku) 32
E
N
EFFECT (Efekt) 67
FILE (Soubor) 48
Filmový software 106
Funkce výběru úhlu
záběru 61, 106
Nabídka „Control Menu
(Ovládání)114
Nabídka disku55
Nabídka nastavení 88, 117
NIGHT (Noční poslech) 77
NIGHT MODE (Noční
poslech) 77
H
O
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 90
HDMI CONTROL (Ovládání
přes konektor HDMI) 39, 93
F
B
CHAPTER (Kapitola) 48
Obnovení přehrávání 50
Opakované přehrávání 54
ORIGINAL (Originální seznam
titulů) 57
OSD (Nabídka na obrazovce) 89
Ovládací jednotka 109
Ovládání přehrávání (PBC) 107
Ovládání televizoru 75
BACKGROUND (Pozadí
obrazovky) 90
BASS (Hloubky) 38
Baterie 8
I
P
ILLUMINATION MODE
(Režim podsvícení) 79
INDEX (Index) 48
INFORMATION MODE (Režim
informací) 79
Instalace reprosoustav na zeď 26
INTERLACE (Prokládaný
signál) 92
INTERVAL (Interval) 67
PARENTAL CONTROL
(Rodičovský zámek) 83
PAUSE MODE (Režim
pauzy) 93
PCM (pulzní kódová
modulace) 107
PICTURE NAVI (Navigace
obrazu) 49, 65
PLAY LIST (Vlastní
seznam titulů) 57
Plynulé přehrávání 30
Pojmenování stanic na
předvolbách 73
Poslech
ostatních zařízení 33
určitého místa 47
zvuku z televizoru 35
Posun scény 32
Prezentace (slide show) 66
Progresivní formát91, 107
PROGRESSIVE (Progresivní
formát) 92
Přehrávání programu 51
Přehrávání s funkcemi PBC
(ovládání přehrávání) 70
Přehrávání v náhodném
pořadí 53
C
CUSTOM (U_ivatel) 88
CUSTOM PARENTAL
CONTROL (Uživatelský
rodičovský zámek) 82
CUSTOM SETUP (Uživatelské
nastavení) 93
CH
J
D
JPEG 62, 64
D. C. A. C.85, 105
Dálkový ovladač 8, 75, 113
DATA CD 64, 68
DATA DVD 64, 68
DIGITAL IN (Digitální vstup)93
DIGITAL MEDIA PORT 80
Digitální připojení 25
DIMMER (Ztlumení displeje) 78
Disk CD s více sekcemi (Multi
Session) 7
DISPLAY (Zobrazení) 73
Displej na předním
panelu 58, 111
DivX® 68, 94, 105
Dolby Digital55, 105
Dolby Pro Logic II 105
K
Kapitola 105
Krokování obrazu 47
L
LANGUAGE SETUP
(Nastavení jazyka) 89
M
MENU (Nabídka) 89
MIDDLE (Středy) 38
MODE (MP3, JPEG)
(Režim - MP3, JPEG) 66
MOVIE/MUSIC
(Film/hudba) 36
120CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb02regIX.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
gb02reg.book Page 121 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
Q
Z
Quick Setup (Rychlé
nastavení) 18
Zacházení s disky 99
Zopakování předchozí scény 32
Zpomalené přehrávání 47
Zvuk multiplexního vysílání 77
Zvukové pole 37
VIDEO CD 107
R
Radiopřijímač 72
Radiostanice 71
Režim FM 72
Regionální kód 7, 107
RESET (Obnovení výchozích
hodnot) 97
Rodičovský zámek 107
Rozhraní HDMI (high-definition
multimedia interface) 22, 106
Rychlý posun vpřed 47
Rychlý posun vzad 47
S
Scéna 107
SCENE (Scéna) 48
SCREEN SAVER (Spořič
obrazovky) 90
SCREEN SETUP (Nastavení
obrazovky) 90
SETUP (Nastavení) 88
SLEEP (Automatické
vypnutí) 78
Slídou vyztu_ená celulární
membrána 106
S-master 107
Soubor 106
SPEAKER SETUP (Nastavení
reprosoustav) 94
CONNECTION
(Připojení) 94
DISTANCE (Vzdálenost) 95
LEVEL (Úroveň) 95, 96
STB SYNCHRO
(Synchronizace s STB) 93
SUBTITLE (Titulky)61, 89
Subwoofer 112
SYSTEM MENU (Nabídka
systému) 34, 62, 79
Systém RDS 74
T
Tabulka jazykových kódů 108
Tlačítka ovládaná jemným
stiskem 30
V
Vícejazyčné (multilinguální)
funkce 107
VŠESMĚROVÝ ZVUK 38
Vyhledávání 47
Vymazání paměti 97
121CZ
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb02regIX.fm]
masterpage:None Left
gb02reg.book Page 122 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[d:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\gb02regIX.fm]
masterpage:None Right
gb02reg.book Page 123 Tuesday, September 11, 2007 10:52 AM
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
filename[D:\2007\SONY_Czech_spol__s_r\SONY\00049256_DAVIS10_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\cover.fm]
masterpage:Right
specdef v20060111
cover.fm Page 121 Monday, September 10, 2007 5:43 PM
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo
toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků
a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho
likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní
zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž
jste výrobek zakoupili.
model name [DAV-IS10]
[3-212-589-31(1)]
Download PDF

advertising