Sony | DAV-DZ230 | Sony DAV-DZ230 Návod k obsluze

2-895-965-12(1)
Systém domácího
kina s DVD
Návod k obsluze
DAV-DZ230/DZ231
©2007 Sony Corporation
3-099-783-13(1)
HDMI ovládání
Průvodce
Návod k obsluze
©2007 Sony Corporation
Používání funkce HDMI CONTROL pro synchronizaci
ovládání domácího kina s televizorem „BRAVIA”
Pro použití funkce „BRAVIA” Theatre Sync (synchronizace kina), nastavte funkci HDMI CONTROL
podle níže uvedeného popisu.
V případě připojení komponentů Sony, které jsou kompatibilní s funkcí HDMI CONTROL
prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí dodávky), se ovládání zjednoduší následujícím
způsobem:
– Přehrávání jedním dotykem: Pouze stisknutím tlačítka H na přístroji nebo dálkovém ovladači se zapne televizor
a automaticky se nastaví do režimu vstupu z DVD.
– Ovládání zvuku systému: Při sledování televizního vysílání můžete přepínat výstup zvuku mezi televizorem nebo
reproduktory systému.
– Vypnutí systému: Při vypnutí televizoru tlačítkem POWER na dálkovém ovladači televizoru se automaticky vypne
systému.
HDMI CONTROL je společný funkční standart používaný v HDMI CEC (Ovládání spotřební
elektroniky) pro HDMI (multimediální rozhraní s vysokým rozlišením).
Funkce HDMI CONTROL nebude pracovat v následujících případech:
– Připojíte-li systém ke komponentu, který neodpovídá funkci Sony HDMI CONTROL.
– Když není komponent vybaven konektorem HDMI.
Doporučujeme připojit systém k přístroji, který disponuje funkcí ‘BRAVIA’ Theatre Sync.
Poznámka
• Nepoužívejte tlačítko THEATRE SYNC na dálkovém ovladači ve chvíli, kdy je aktivní funkce HDMI CONTROL.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze systému.
• V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce HDMI CONTROL pracovat. Přečtěte si návod k obsluze
dodávaný s komponentem.
• Při nastavení [HDMI CONTROL] na [ON] (Zapnuto) bez připojení kabelu HDMI (není součástí dodávky), není
možné přepínat vstupní režim televizoru ani při připojení kabelu SCART (EURO AV). V takovém případě nastavte
funkci [HDMI CONTROL] na [OFF] (Vypnuto).
Příprava pro používání funkce HDMI CONTROL
Pro používání funkce HDMI CONTROL se ujistěte, že je systém připojen k vašemu televizoru (který
umožňuje ovládání pomocí funkce HDMI CONTROL) prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí
dodávky). Zapněte systém a televizor a pak přepněte volič vstupů na televizoru tak, aby se na
obrazovce objevil signál ze systému. Tím se zapne funkce HDMI CONTROL.
Následující vysvětlení je určeno pro tento systém. Podrobnosti o nastavení televizoru naleznete
v návodu k obsluze, dodávaném s televizorem.
Poznámka
• Zobrazované položky se různí v závislosti na modelu pro určitou zemi.
1
Stiskněte "/1.
Systém se zapne.
2CZ
2
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop, stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte X/x pro výběr položky
[SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte
.
Zobrazí se možnosti pro [SETUP] (Nastavení).
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
4
Stiskněte X/x pro výběr položky [CUSTOM] (Personální) a pak stiskněte
.
Zobrazí se nabídka Setup (Nastavení).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Stiskněte X/x pro výběr položky[CUSTOM SETUP] (Personální nastavení) a pak
stiskněte
.
Je zvolena položka Setup (Nastavení).
CUSTOM SETUP
HDMI CONTROL:
PAUSE MODE:
TRACK SELECTION:
MULTI-DISC RESUME:
AUDIO DRC:
AUDIO (HDMI):
6
7
OFF
AUTO
OFF
ON
OFF
OFF
Stiskněte X/x pro výběr položky [HDMI CONTROL] (HDMI ovládání) a pak stiskněte
.
Stiskněte X/x pro výběr nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [OFF] (Vyp): Vypnutí funkce [HDMI CONTROL].
• [ON] (Zap): Zapnutí funkce [HDMI CONTROL].
8
Stiskněte
.
3CZ
Sledování DVD stisknutím jednoho tlačítka
(One-Touch Play - Přehrávání jedním dotykem)
Stiskněte H na přístroji nebo na dálkovém ovladači.
Jakmile začne systém přehrávání, zapne se současně televizor a vstup televizoru se automaticky přepne
na DVD.
Televizor se přepne na vstup DVD automaticky také v následujících případech:
– Když vložíte disk do zásuvky a stiskněte tlačítko A.
– Když stisknete tlačítko DISC SKIP (Přeskočení disku) na dálkovém ovladači nebo DISC 1-5 (Disk 1-5) na přístroji
pro načtení disku (pouze modely s měničem disku).
Poznámka
• Když je v přístroji vloženo CD/DATA-CD, funkce One-Touch Play nebude pracovat. Vložíte-li ovšem disk do
systému, který je v pohotovostním režimu, zapne se televizor bez ohledu na disk.
• Když je aktivní funkce „DMPORT” (v závislosti na modelu se zobrazí „DMPORT1” nebo „DMPORT2”), nebude
funkce One-Touch Play pracovat.
• V závislosti na televizoru se nemusí zobrazit začátek obsahu.
Rada
• Funkce One-Touch Play pracuje současně s funkcí System Audio Control (Ovládání zvuku systému).
Poslech zvuku z televizoru prostřednictvím reprosoustav
systému (System Audio Control)
V tomto režimu můžete poslouchat zvuk z televizoru prostřednictvím všech reprosoustav systému.
Při sledování televize a přepnutí funkce systému na „TV” (v závislosti na modelu se zobrazí „TV/
VIDEO”) bude zvuk vycházet z reprosoustav systému. Ovládání zvuku je také možné z nabídky
televizoru.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze vašeho televizoru.
Poznámka
• Když zapnete televizor před zapnutím systému, nebude chvíli slyšet zvuk z televizoru.
• Když je při zapnutí systému nastavena funkce „DVD”, aktivuje se funkce One-Touch Play. V takovém případě
nastavte funkci na „TV” (v závislosti na modelu se zobrazí, „TV/VIDEO”).
• Když vyberete televizní program (aktivní obraz je zvýrazněn) nebo se vrátíte do režimu TV při sledování televize
a DVD v režimu PAP (obraz a obraz), přehrávání DVD se zastaví.
• Pro výstup zvuku prostřednictvím televizoru nastavte v systému [AUDIO (HDMI)] na [ON]. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze systému.
4CZ
Poslech digitálního zvuku z STB (Set Top Box) nebo zvuku z digitálního
satelitního přijímače prostřednictvím systému (modely s konektory
DIGITAL IN (COAXIAL nebo OPTICAL))
Digitální zvuk z STB nebo digitálního satelitního přijímače prostřednictvím reprosoustav systému
můžete poslouchat po provedení následujících propojení a nastavení. Přístroj připojte k televizoru
s konektory HDMI IN prostřednictvím HDMI kabelu (není součástí dodávky) (ujistěte se, že
připojujete konektor s nejnižším číslem). Názvy HDMI vstupů na následujícím obrázku slouží jako
příklady.
Po připojení podle následujícího obrázku můžete poslouchat vícekanálový zvuk vysílání
prostřednictvím reprosoustav systému.
Obrazový signál
Zvukový signál
TV
do HDMI 1 (HDMI kabel)
do HDMI 2 (HDMI kabel)
DAV
STB
Digitální zvuk (koaxiální/optický kabel)
Nastavte [STB SYNCHRO] na [ON].
1
2
3
4
5
6
7
Stiskněte "/1.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop, stiskněte tlačítko
Stiskněte X/x pro výběr položky
DISPLAY.
[SETUP] (Nastavení) a pak stiskněte
Stiskněte X/x pro výběr položky [CUSTOM] (Personální) a pak stiskněte
.
.
Stiskněte X/x pro výběr položky [CUSTOM SETUP] (Personální nastavení) a pak
stiskněte
.
Stiskněte X/x pro výběr položky [STB SYNCHRO] (Synchronizace STB) a pak stiskněte
.
Stiskněte X/x pro výběr nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [OFF] (Vyp): Vypnutí funkce [STB SYNCHRO].
• [ON] (Zap): Zapnutí funkce [STB SYNCHRO].
8
Stiskněte
.
Nastavení je dokončeno. Vyberte vstup HDMI na vašem televizoru připojeném k STB nebo
digitálnímu satelitnímu přijímači. Systém přijímá signály z konektorů SAT/CABLE automaticky
a zvuk STB nebo digitálního satelitního přijímače reprodukuje prostřednictvím reprosoustav
systému.
5CZ
Rada
• Tuto funkci můžete používat na STB nebo digitálním satelitním přijímači, který neumožňuje ovládání funkcí
HDMI CONTROL.
Poznámka
• Abyste mohli nastavit funkci [STB SYNCHRO], nastavte nejprve [HDMI CONTROL] na [ON] (viz strana 2).
• V závislosti na televizoru nemusí tato funkce pracovat, když je STB nebo digitální satelitní přijímač připojen ke
konektoru HDMI 1 na televizoru TV.
6CZ
2-895-990-11(1)
Systém
domácího kina
s DVD
Připojení reprosoustav a televizoru
Připojte všechny reprosoustavy a televizor podle pokynů.
Další informace naleznete v návodech k obsluze (Začínáme ZÁKLADNÍ, Začínáme - POKROČILÉ, Základní ovládání).
DAV-DZ230/DZ231
©2007 Sony Corporation
PROSTOROVÝ PRAVÝ
PŘEDNÍ PRAVÝ
CENTER
FRONT R
SUR R
SPEAKER
SUR L
FRONT L
SUR R
SPEAKER
FRONT L
FRONT R
SUBWOOFER
WOOFER
SPEAKER
WOOFER
SPEAKER
CENTER
STŘEDOVÝ
OUT
(DVD ONLY)
SUR L
OUTPUT(TO TV)
EURO AV
AM
FM75
COAXIAL
PROSTOROVÝ LEVÝ
DMPORT
PŘEDNÍ LEVÝ
1
Připojení reproduktorů
2
Připojení STB (Set-Top boxu) nebo digitálního satelitního přijímače
k systému
Televizor
C
1 IN
1 IN
2 IN
2 IN
OUT
STB nebo digitální
satelitní přijímač
B
A
EURO AV
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
COAXIAL
AM
DMPORT
SPEAKER
EURO AV
OUT
(DVD ONLY)
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
OUTPUT(TO TV)
Při připojování systému pouze k TV
Televizor
A
EURO AV
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
CENTER
COAXIAL
AM
DMPORT
EURO AV
SPEAKER
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
OUTPUT(TO TV)
A Kabel SCART
B Kabel HDMI (není
C Kabel HDMI (není
(EURO AV)
(není součástí
dodávky)
součástí dodávky)
součástí dodávky)
FM75
FM75
Likvidace starých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a ostatních evropských
zemích se systémem
tříděného odpadu)
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte přístroj dešti
nebo vlhkosti.
Varování – Použití optických nástrojů
s tímto přístrojem zvyšuje riziko
poškození zraku.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Abyste předešli vzniku ohně, nezakrývejte větrací
otvory na přístroji papírovými novinami, ubrusy na
stůl, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy
nepokládejte zapálené svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné
tekutinou, například vázy.
Baterie nevystavujte nadměrnému teplu, například
přímému slunečnímu záření atd.
Tento symbol na výrobku nebo
na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být
nakládáno jako s domácím odpadem. Místo toho by
měl být odevzdán na příslušné sběrné místo pro
recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Tím,
že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete
předejít možným negativním následkům pro životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace
s tímto výrobkem. Recyklace materiálů pomáhá
zachování přírodních zdrojů. Podrobnější informace
o předpisech upravujících likvidování a recyklování
elektrických zařízení získáte u místních úřadů,
případně u prodejce zařízení.
Bezpečnostní upozornění
Nevyhazujte baterie do běžného
domovního odpadu, ale zlikvidujte je
jako chemický odpad.
Tento přístroj je
klasifikován jako
laserový výrobek ve
třídě 1. Toto označení je
uvedeno na zadní straně
přístroje.
Zdroje napájecího napájení
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikovaném servisním
středisku.
• Přístroj není úplně odpojen od síťového napájení,
dokud je síťová zástrčka připojena do zásuvky, a to,
i když je samotný přístroj vypnutý.
• Systém umístěte tak, aby v případě problémů bylo
možné okamžitě odpojit napájecí kabel ze zásuvky.
Vítejte!
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro
zakoupení systému domácího kina Sony. Než
začnete systém používat, pozorně si přečtěte
tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro
případné použití v budoucnu.
2CZ
Obsah
Vítejte! .................................................... 2
O tomto návodu....................................... 5
Na tomto systému můžete přehrávat
následující disky ............................... 6
Začínáme – ZÁKLADY –
Krok 1: Připojení systému
a televizoru ................................ 9
Krok 2: Umístění systému ........... 13
Krok 3: Provedení rychlého
nastavení - Quick Setup ......... 14
Začínáme – POKROČILÉ –
Vypnutí ukázkového režimu ................. 17
Instalace reprosoustav na zeď ............... 18
Připojení TV (pokročilé)....................... 19
Připojení ostatních komponentů ........... 21
Základní ovládání
Přehrávání disků .......................... 22
Poslech radiopřijímače nebo jiných
komponentů ............................ 23
Poslech zvuku z televizoru ze všech
reprosoustav ........................... 24
Volba režimu Movie (film) nebo
Music (hudba) ......................... 25
Nastavení zvuku
Poslech prostorového (surround)
zvukového doprovodu s použitím
zvukového pole............................... 26
Různé funkce pro přehrávání
disků
Vyhledání určitého místa na disku........ 28
(Funkce Scan (vyhledávání),
Slow-motion Play (zpomalené
přehrávání), Freeze Frame
(přehrávání po snímcích))
Vyhledávání titulu/kapitoly/skladby/
scény atd. ........................................ 29
Vyhledávání podle scény ...................... 30
(Picture Navigation)
Obnovení přehrávání z místa, kde byl disk
zastaven .......................................... 31
(Resume Play)
Vytváření vlastního programu .............. 32
(Program Play)
Přehrávání v náhodném pořadí ............. 33
(Shuffle Play)
Opakované přehrávání.......................... 34
(Repeat Play)
Používání nabídky disku DVD ............. 35
Změna parametrů zvuku ....................... 36
Volba [ORIGINAL] nebo [PLAY LIST]
(seznam přehrávání) na disku
DVD-R/DVD-RW.......................... 38
Zobrazení informací o disku................. 38
Změna úhlu záběru ............................... 41
Zobrazení titulků................................... 41
Nastavení prodlevy mezi obrazem
a zvukem ........................................ 41
(A/V SYNC)
Poznámky ke skladbám MP3 audio
a obrázkům ve formátu JPEG......... 42
Přehrávání disku DATA CD nebo DATA
DVD s audio soubory MP3 a obrázky
JPEG............................................... 44
Přehrávání audio skladeb a obrázků ve
formě prezentace (Slide Show) se
zvukovým doprovodem.................. 46
Sledování videosekvencí ve formátu
DivX® ............................................ 48
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi
PBC (Ver.2.0)................................. 50
(PBC Playback)
Funkce radiopřijímače
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby........................................ 51
Poslech radiopřijímače ......................... 52
Používání systému RDS (Radio Data
System)........................................... 53
Další možnosti ovládání
Ovládání televizoru dodaným dálkovým
ovladačem....................................... 54
Používání funkce THEATRE SYNC ... 54
Používání zvukového efektu................. 55
Používání automatického vypnutí (Sleep
Timer)............................................. 56
pokračování
3CZ
Změna jasu displeje na předním panelu 56
Používání adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT .............................................. 57
Deaktivace tlačítek na přístroji ............. 58
(Dětský zámek)
Rozšířené možnosti nastavení
parametrů
Uzamykání disků .................................. 59
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL (uživatelský
rodičovský zámek), PARENTAL
CONTROL (rodičovský zámek))
Získání optimálního prostorového zvuku
pro místnost .................................... 62
(SPEAKER FORMATION)
(rozmístění reprosoustav)
Automatická kalibrace příslušných
parametrů ........................................ 64
(AUTO CALIBRATION)
Používání obrazovky nastavení............. 66
Nastavení zobrazení nebo jazyka
zvukového doprovodu .................... 68
[LANGUAGE SETUP]
(nastavení jazyka)
Nastavení parametrů obrazu ................. 69
[SCREEN SETUP] (nastavení
obrazovky)
Uživatelská nastavení............................ 70
[CUSTOM SETUP] (uživatelské
nastavení)
Nastavení parametrů reprosoustav........ 72
[SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav)
Návrat k výchozím hodnotám............... 74
4CZ
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění...................... 75
Poznámky k diskům ............................. 76
Řešení problémů ................................... 76
Funkce automatické diagnostiky .......... 80
(Pokud se na displeji zobrazí
písmena/čísla)
Technické údaje.................................... 81
Slovník pojmů ...................................... 83
Tabulka jazykových kódů..................... 86
Přehled částí přístroje a ovládacích
prvků............................................... 87
Průvodce pro zobrazení nabídky Control
Menu............................................... 89
Seznam nabídky nastavení DVD.......... 92
Seznam nabídky systému ..................... 93
Rejstřík ................................................. 94
1)
Zkratka MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) představuje
formát podle normy ISO (International Standard
Organization)/MPEG pro kompresi zvukových dat.
2)
DivX® představuje technologii pro kompresi
obrazových souborů, vyvinutou společností DivX,
Inc.
3)
DivX, DivX Certified a související loga jsou
obchodními známkami společnosti DivX, Inc. a jsou
používány v licenci.
O tomto návodu
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují
ovládací prvky na dálkovém ovladači.
Používat můžete také ovládací prvky na
samotném přístroji, pokud mají shodné nebo
podobné názvy jako ovládací prvky na
dálkovém ovladači.
• Tento návod k obsluze je určen pro modely
DAV-DZ230 a DAV-DZ231. Model DAVDZ230 je používán pro ilustraci. Veškeré
rozdíly v ovládání jsou v textu jasně
vyznačeny, například: „pouze DAV-DZ230”.
• Položky Control Menu (nabídka ovládání) se
mohou různit v závislosti na oblasti.
• Označení „DVD” může být použito jako
všeobecný termín pro disky DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.
• V tomto návodu k obsluze jsou použity
následující symboly.
Symbol
Význam
Funkce dostupné pro disky DVD
VIDEO a DVD-R/DVD-RW
v režimu video a disky DVD+R/
DVD+RW
Funkce dostupné pro disky DVD-R/
DVD-RW v režimu VR (Video
Recording)
Funkce dostupné pro disky VIDEO
CD (včetně disků Super VCD nebo
CD-R/CD-RW ve formátu Video
CD nebo Super VCD)
Funkce dostupné pro hudební disky
CD nebo disky CD-R/CD-RW ve
formátu hudební CD
Funkce dostupné pro disky DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW,
obsahující skladby MP31), soubory
obrázků JPEG a video soubory ve
formátu DivX2)3)
Funkce dostupné pro disky DATA
DVD (DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW)
obsahující skladby MP31) soubory
obrázků JPEG a video soubory ve
formátu DivX2)3)
5CZ
Na tomto systému můžete
přehrávat následující
disky
Formáty
disků
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
(Verze 1.1
a 2.0)/Audio
CD
CD-RW/CD-R
(audio data)
(soubory MP3)
(soubory
JPEG)
Tento systém umožňuje přehrávání disků DVDROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R
zaznamenaných v následujících formátech:
– Audio soubory MP3, soubory obrázků JPEG
a videosekvence DivX v souladu s formátem
UDF (Universal Disc Format).
Příklady disků, které tento
přístroj není schopen přehrát
Systém nepřehraje následující disky:
• Jiné disky CD-ROM/CD-R/CD-RW než disky
zaznamenané ve formátech uvedených na
straně 6
• Disky CD-ROM zaznamenané ve formátu
PHOTO CD.
• Datové části disků CD-Extra.
• Disky DVD Audio.
• Disk Super Audio CD.
• Disky DATA DVD, které neobsahují audio
skladby MP3, soubory obrázků JPEG nebo
videosekvence DivX.
• Disky DVD-RAM.
Dále není schopen přehrávat tyto disky:
• Disky DVD VIDEO s rozdílným regionálním
kódem (stránka 7, 85).
• Disky s nestandardním tvarem (například
karta, srdce).
• Disky s nalepenými papírky nebo
samolepkami.
• Disky z nichž nebyla sejmuta ochranná
adhezívní fólie nebo celofánová páska.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
„DVD-RW”, „DVD+RW”, „DVD+R”, „DVDVIDEO” a logo „CD” jsou obchodní značky.
Poznámky k diskům CD/DVD
Tento systém umožňuje přehrávání disků CDROM/CD-R/CD-RW zaznamenaných
v následujících formátech:
– formát Audio CD
– formát Video CD
– audio soubory MP3, soubory obrázků JPEG
a video soubory DivX ve formátu, který
odpovídá normě ISO9660* Level 1/Level 2
nebo jeho rozšířenému formátu Joliet.
6CZ
Některé disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVDRW/DVD+R/DVD+RW není možno na tomto
přístroji přehrát vzhledem ke kvalitě záznamu
nebo fyzickému stavu disku, charakteristice
záznamového zařízení a záznamového
(vypalovacího) a autoringového softwaru.
Není možno přehrát disk, který nebyl správně
uzavřen. Více informací viz návod k obsluze
záznamového zařízení.
Mějte na paměti, že u některých disků
DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce
přehrávání pracovat ani v případě správného
uzavření disků. V takovém případě použijte pro
přehrání disku režim normálního přehrávání.
Navíc není možno přehrávat některé disky
DATA CD/DATA DVD vytvořené metodou
zápisu Packet Write.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které
jsou v souladu s normou Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti
vyrábět a prodávat hudební disky zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu
autorských práv. Mějte prosím na paměti, že
některé z těchto disků nebude možné na tomto
přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro
disky CD.
Poznámky k diskům DualDisc
DualDisc představuje oboustranný disk, který
překrývá zaznamenaný materiál DVD na jedné
straně digitálním audio materiálem na druhé
straně.
Protože však audio materiál není v souladu
s normou Compact Disc (CD), není zaručeno
přehrávání na tomto přístroji.
Poznámka k diskům Multi
Session CD
• Pokud je audio skladba MP3 nahrána v první
sekci disku (session), bude tento přístroj
rovněž schopen přehrát disky multi session
CD. Je možno rovněž přehrávat jakékoli
následující audio skladby MP3, zaznamenané
v dalších sekcích (session).
• Tento systém umožňuje přehrávání disků
Multi Session CD, pokud je v první session
obsažen soubor obrázku JPEG. Je možno
rovněž přehrávat jakékoli následující soubory
obrázků JPEG, zaznamenané v dalších sekcích
(session).
• Pokud jsou audiosoubory a obrázky ve
formátu disku Music CD nebo Video CD
zaznamenány v první sekci, bude možno
přehrát pouze obsah první sekce.
Regionální kód (kód oblasti)
Regionální kód systému je uveden na jeho zadní
straně, přičemž platí, že je možno přehrávat
pouze disky DVD, označené stejným
regionálním kódem.
Disky DVD VIDEO označené ALL je možné na
systému přehrávat také.
Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO
s jiným označením, na obrazovce televizoru se
zobrazí zpráva [Playback prohibited by area
limitations.] (Přehrávání zakázáno v důsledku
omezení oblasti.). Na některých discích DVD
VIDEO nemusí být regionální kód (kód oblasti)
uveden, a přesto není možno tyto disky
v důsledku regionálního omezení přehrávat.
Poznámka k přehrávání disků
DVD a VIDEO CD
Některé operace, související s přehráváním
disků DVD a VIDEO CD, mohou být úmyslně
nastaveny výrobcem záznamu. Protože tento
systém umožňuje přehrávání disků DVD
a VIDEO CD v souladu s obsahem disku
navrženým producentem disku, nemusejí být
dostupné některé funkce pro přehrávání.
Přečtěte si pokyny dodané s vašimi disky DVD
nebo VIDEO CD.
Autorská práva
Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou
autorskými právy a určitými patenty platnými
v USA a dalšími právy intelektuálního
vlastnictví. Používání této technologie chráněné
autorskými právy musí být autorizováno
společností Macrovision Corporation, přičemž
může být určena pro domácí a další limitované
použití, jestliže není společností Macrovision
Corporation autorizováno jinak. Pronikání do
struktury zařízení nebo provádění demontáže je
zakázáno.
Tento systém je vybaven adaptivním maticovým
dekodérem Dolby* Digital a Dolby Pro Logic
(II) a systémem DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Názvy „Dolby”, „Pro Logic” a symbol dvojitého
písmene „D” jsou obchodními známkami
společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc.
„DTS” a „DTS Digital Surround” jsou obchodní
značky společnosti DTS, Inc.
7CZ
Začínáme – ZÁKLADY –
Začínáme – ZÁKLADY –
Viz bod Vybalení v části Technické údaje, strana 81.
Vložení baterií do dálkového ovladače
Systém je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie velikosti
AAA (typ R6) tak, aby konce označené 3 a # odpovídaly značkám v prostoru pro baterie. Dálkový
ovladač při ovládání nasměrujte na senzor dálkového ovládání na systému.
Poznámka
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal žádný předmět, zejména při výměně baterií.
• Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu záření nebo jiným zdrojům světla. To by mohlo mít za
následek nefunkčnost dálkového ovladače.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení
elektrolytu a případné korozi.
Připevnění spodních podložek k subwooferu
Připevněte ke spodní části subwooferu podložky, které zvýší stabilitu subwooferu a zabrání jeho
klouzavému pohybu.
8CZ
Krok 1: Připojení systému a televizoru
Projděte si schémata zapojení uvedená níže a přečtěte si doplňující informace od 1 do 4 na
následujících stránkách.
Středová reprosoustava
Pravá přední reprosoustava (R)
Levá přední reprosoustava (L)
Smyčková anténa pro
pásmo AM
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
CENTER
AM
DMPORT
FM75
EURO AV
SPEAKER
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
Síťový napájecí kabel
Drátová anténa pro
pásmo FM
TV (televizor)
Subwoofer
Pravá prostorová (surround)
reprosoustava (R)
: Směr signálu
Levá prostorová reprosoustava
(surround) (L)
pokračování
9CZ
Začínáme – ZÁKLADY –
Následující zapojení představuje základní způsob připojení systému k reprosoustavám a televizorům.
Další možnosti připojení televizoru viz strana 19. Připojení ostatních komponentů viz strana 21.
Začínáme – ZÁKLADY –
1 Připojení reprosoustav
Požadované kabely
Konektor a barevné dutinky kabelů reprosoustav mají stejnou barvu jako štítky na konektorech pro
připojení.
Do konektoru SPEAKER
Barevná dutinka
(+)
(–)
Poznámka
• Dbejte na to, aby se izolace kabelu reprosoustavy nedostala do konektoru SPEAKER (reprosoustava).
Zabraňte zkratování vodičů reprosoustav
Při zkratování vodičů reprosoustav může dojít k poškození systému. Abyste tomu předešli, dodržujte
při zapojování kabelů reprosoustav následující pokyny. Ujistěte se, že se obnažené části jednotlivých
vodičů reprosoustav nedotýkají konektorů jiné reprosoustavy nebo obnažené části jiného vodiče
reprosoustavy, jak je vyobrazeno níže.
Obnažená část vodiče se dotýká
konektoru jiné reprosoustavy.
Obnažené části vodičů se navzájem
dotýkají v důsledku nadměrného
obnažení izolace vodičů.
Po zapojení všech komponentů, reprosoustav a síťového napájecího kabelu zapněte testovací signál,
abyste zkontrolovali, zda jsou všechny reprosoustavy správně zapojeny. Podrobnosti o zapnutí
testovacího signálu viz strana 74.
Pokud při zapnutí testovacího signálu nevychází z některé reprosoustavy žádný zvuk, nebo pokud
testovací signál vychází z jiné reprosoustavy, než která je zobrazena na displeji nastavení, může být
reprosoustava zkratovaná. Pokud tato situace nastane, znovu zkontrolujte zapojení reprosoustavy.
Poznámka
• Ujistěte se, že kabely jednotlivých reprosoustav jsou zapojeny do příslušných konektorů na komponentech: 3 do
3 a # do #. Pokud jsou kabely přehozeny, bude zvuk při reprodukci postrádat hluboké tóny a může být zkreslený.
10CZ
2 Připojení televizoru
Kabel SCART (EURO AV) (není součástí dodávky)
.
Prověřte, že je kabel SCART (EURO AV) zapojen do konektoru EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(do televizoru) na systému.
Po připojení prostřednictvím kabelu SCART (EURO AV) zkontrolujte, zda televizor pracuje s S video
nebo RGB signály. Pokud je televizor vybaven vstupem S video, změňte vstupní režim televizoru na
signály RGB. Přečtěte si pokyny dodané s televizorem.
Rada
• Budete-li chtít, aby zvuk nebo stereofonní zvukový doprovod televizoru z dvoukanálového zdroje vystupoval ze 6
reprosoustav, zvolte zvukové pole „Dolby Pro Logic”, „Dolby Pro Logic II MOVIE” nebo „Dolby Pro Logic II
MUSIC” (strana 26).
3 Připojení antény
Připojení smyčkové AM antény
Tvar a délka antény je vytvořen pro příjem signálů AM. Anténu nerozebírejte ani nerozmotávejte.
1
2
3
Z plastového stojánku vyjměte pouze smyčkovou část.
Anténu sestavte.
Kabel připojte ke svorkám AM.
Kabel (A) nebo (B) může být připojen ke kterékoliv svorce.
pokračování
11CZ
Začínáme – ZÁKLADY –
Požadované kabely
Začínáme – ZÁKLADY –
Stiskněte páčku na svorce
a kabel zasuňte.
A
B
Zasuňte až po
tuto část.
Poznámka
• AM anténu nestavte do blízkosti systému nebo jiného AV zařízení, protože může vznikat šum.
Rada
• Nasměrování smyčkové AM antény nastavte pro nejlepší příjem zvuku v pásmu AM.
4
Mírným potažením se ujistěte, že je anténa pevně připojena.
Připojení drátové FM antény
Drátovou FM anténu připojte ke konektoru COAXIAL FM 75 Ω.
Drátová anténa pro
pásmo FM
(dodávané příslušenství)
Drátová anténa pro
pásmo FM
(dodávané příslušenství)
nebo
Konektor COAXIAL FM 75 Ω
Konektor COAXIAL FM 75 Ω
Poznámka
• Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM úplně rozvinout.
• Po zapojení drátové antény pro pásmo FM ji umístěte pokud možno vodorovně.
Rada
• Pokud bude příjem v pásmu FM špatný, připojte k systému venkovní směrovou anténu pro pásmo FM, přičemž
použijte jako anténní napáječ koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů (není součástí příslušenství) - viz níže uvedený
obrázek.
Systém
Venkovní směrová anténa pro
pásmo FM
4 Připojení síťového napájecího kabelu
Před připojením síťového napájecího kabelu k tomuto systému a do síťové zásuvky nejprve k systému
připojte reprosoustavy.
12CZ
Krok 2: Umístění systému
Pro docílení nejlepšího prostorového (surround)
zvuku by měly být všechny reprosoustavy
(kromě subwooferu) umístěny ve stejné
vzdálenosti od poslechového místa (A).
Tento systém však umožňuje umístit středovou
reprosoustavu až o 1,6 metru blíž (B)
a prostorové (surround) reprosoustavy až
o 5,0 metrů blíž (C) k poslechovému místu.
Přední reprosoustavy je možno umístit do
vzdálenosti od 1,0 až do 7,0 metrů (A) od
poslechového místa.
Reprosoustavy rozmístěte podle níže uvedeného
schématu.
Poznámka
• Neinstalujte reprosoustavy v šikmé poloze.
• Neumisťujte reprosoustavy na místa, kde se
vyskytuje:
– Mimořádné horko nebo chlad
– Prašné prostředí nebo nečistoty
– Velmi vysoká vlhkost
– Vibrace a otřesy
– Přímé sluneční záření
• Při čištění použijte měkkou látku (například pro
čištění brýlí).
• Nepoužívejte žádné drsné hubky, čisticí prášek nebo
rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín.
13CZ
Začínáme – ZÁKLADY –
Umístění reprosoustav
Rada
• Pokud změníte umístění reprosoustav, doporučujeme
změnit nastavení. Podrobnosti - viz „Získání
optimálního prostorového zvuku pro místnost”
(strana 62) a „Automatická kalibrace příslušných
parametrů” (strana 64).
Začínáme – ZÁKLADY –
Krok 3: Provedení
rychlého nastavení - Quick
Setup
Podle následujících kroků provedete základní
minimální nastavení systému.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
5
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu jazyka.
Tento systém zobrazuje nabídky a titulky
ve zvoleném jazyce.
"/1
6
Stiskněte
.
Zobrazí se nabídka pro nastavení poměru
stran obrazu na připojeném televizoru.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
YCBCR/RGB (HDMI):
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
C/X/x/c,
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
DISPLAY
1
2
7
Zapněte televizor.
Stiskněte tlačítko [/1.
x Jestliže máte širokoúhlý televizor
nebo standardní 4:3 televizor
s širokoúhlým režimem
Poznámka
• Při provádění rychlého nastavení odpojte
sluchátka. Kroky následující po kroku 11 není
možné provádět s připojenými sluchátky.
• Zkontrolujte, zda je funkce systém přepnuta na
„DVD” (strana 22).
3
Přepněte přepínač vstupů na televizoru
tak, aby se signál ze systému objevil na
obrazovce televizoru.
Ve spodní části obrazovky TV se zobrazí
nápis [Press [ENTER] to run QUICK
SETUP] (Stisknutím tlačítka [ENTER]
spustíte rychlé nastavení). Pokud se tato
zpráva neobjeví, znovu vyvolejte rychlé
nastavení (Quick Setup) (strana 16)
a proveďte jej znovu.
4
Stiskněte tlačítko
disku.
bez vloženého
Zobrazí se nabídka pro nastavení jazyka
zobrazovaných nabídek.
14CZ
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení, které odpovídá typu vašeho
televizoru.
[16:9] (strana 69)
x Jestliže máte standardní televizor
s poměrem stran 4:3
[4:3 LETTER BOX] nebo [4:3 PAN
SCAN] (strana 69)
8
Stiskněte
.
Zobrazí se nabídka Setup pro výběr
rozmístění reprosoustav.
9
Stiskněte C/c pro výběr obrázku
umístění reprosoustav podle
skutečného umístění.
Podrobnosti - viz část „Získání optimálního
prostorového zvuku pro místnost”
(strana 62).
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
YES
NO
STANDARD
10 Stiskněte .
11 Ke konektoru A.CAL MIC na předním
panelu připojte měřící mikrofon
a stiskněte X/x pro volbu [YES] (ano).
Kalibrační mikrofon postavte do úrovně uší
například pomocí stativu (není součástí
příslušenství). Přední reprosoustavy by
měly směřovat na kalibrační mikrofon
a neměly by mezi nimi být žádné překážky.
Během měření se vyvarujte jakéhokoli
hluku.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Bude zahájena automatická kalibrace.
Poznámka
• Po spuštění automatického nastavení [AUTO
CALIBRATION] (automatická kalibrace) bude
slyšet hlasitý testovací signál. Hlasitost není
možné snížit. Mějte ohled na děti a sousedy.
• Během měření (trvá přibližně 3 minuty)
nebuďte v měřícím prostoru a nevytvářejte hluk,
který může měření ovlivnit.
13 Odpojte kalibrační mikrofon
a stisknutím C/c vyberte [YES] (ano).
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
YES
NO
Kalibrační mikrofon
Poznámka
• Prostředí místnosti, ve které je systém
nainstalován může ovlivňovat měření.
• Pokud proces automatického nastavení selže,
postupujte podle zpráv a pak měření zopakujte.
• Vyberete-li [SECOND ROOM] (druhá
místnost) v nastavení [SPEAKER
FORMATION] (rozmístění reprosoustav),
nezobrazí se měření [SURROUND L]
a [SURROUND R].
14 Stiskněte
.
Rychlé nastavení (Quick Setup) je
dokončeno. Veškeré zapojení a nastavení je
dokončeno.
Pro ukončení nabídky rychlého
nastavení (Quick Setup)
Ve kterémkoli kroku stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/zobrazení).
12 Stiskněte
.
pokračování
15CZ
Začínáme – ZÁKLADY –
Connect calibration mic. Start
measurement?
Začínáme – ZÁKLADY –
Rada
• Pokud změníte umístění reprosoustav, proveďte nové
nastavení reprosoustav. Viz „Získání optimálního
prostorového zvuku pro místnost” (strana 62)
a „Automatická kalibrace příslušných parametrů”
(strana 64).
• Chcete-li změnit některé nastavení podívejte se do
„Používání obrazovky nastavení” (strana 66).
FUNCTION
(funkce)
VIDEO
FORMAT
(formát
videosignálu)
Vyvolání displeje pro rychlé
nastavení - Quick Setup
1 Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu (nabídka ovládání).
2 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu položky
[SETUP] a pak stiskněte tlačítko
.
1
Zobrazí se možnosti nastavení [SETUP]
(nastavení).
12(27)
18(34)
T
0:00:02
2
DVD VIDEO
t LINE VIDEO
r
LINE RGB
3 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu položky
.
Zobrazí se nabídka pro rychlé nastavení
(Quick Setup).
Výběr výstupního režimu
videosignálů
Slouží k volbě způsobu výstupu video signálů
z konektoru T EURO AV OUTPUT (TO TV)
na zadním panelu systému.
16CZ
Stiskněte tlačítko VIDEO FORMAT.
Po každém stisku tlačítka VIDEO
FORMAT se údaje zobrazené na displeji
změní následovně:
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
[QUICK] (rychlé) a pak stiskněte tlačítko
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION pro volbu „DVD”.
• „LINE VIDEO”: výstup video signálů.
• „LINE RGB”: výstup signálů RGB.
Poznámka
• Pokud váš televizor neakceptuje signály RGB,
nezobrazí se při volbě „LINE RGB” na
obrazovce televizoru žádný obraz. Podívejte se
do návodu k obsluze vašeho televizoru.
Nastavení zapnutí/vypnutí
demonstračního režimu
Začínáme – POKROČILÉ –
"/1
X/x/c,
SYSTEM
MENU
(nabídka
Systém)
3
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „DEMO” (ukázkový režim) a pak
stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „DEMO ON”: zapnutí ukázkového
režimu.
• „DEMO OFF”: vypnutí ukázkového
režimu.
4
Stiskněte
Začínáme – POKROČILÉ –
1
2
Vypnutí ukázkového
režimu
.
Nastavení je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
Po připojení síťového napájecího kabelu se na
displeji na předním panelu spustí ukázkový
režim. Po stisknutí tlačítka "/1 na dálkovém
ovladači se ukázkový režim ukončí.
Poznámka
• Když stisknete tlačítko "/1 na systému, ukázkový
režim se nevypne.
• Pokud zapnete ukázkový režim v nabídce systému,
ukázkový režim se neukončí ani po stisknutí tlačítka
"/1 na dálkovém ovladači. Pro ukončení ukázkového
režimu nastavte ukázkový režim na vypnutý a pak
stiskněte tlačítko "/1 na dálkovém ovladači. Pokud
je ukázkový režim vypnutý, systém má
v pohotovostním režimu nižší spotřebu energie.
• V případě, že je systém nastaven na výchozí tovární
hodnoty (například po provedení funkce „COLD
RESET” (úplné obnovení nastavení) (strana 74)),
můžete ukázkový režim vypnout jednoduše
stisknutím tlačítka "/1 na dálkovém ovladači.
V jiném případě je potřeba pro zastavení ukázkového
režimu nastavit položku „DEMO” na „DEMO OFF.”
17CZ
Pro ostatní reprosoustavy
Instalace reprosoustav na
zeď
Reprosoustavy můžete používat upevněné na
zeď.
6 až 9 mm
Instalace reprosoustav na
zeď
1
Připravte si šrouby (nejsou součástí
příslušenství), které jsou vhodné pro
otvory na zadní straně jednotlivých
reprosoustav. Viz vyobrazení níže.
3
Reprosoustavy zavěste na zeď.
4,6 mm
10 mm
4 mm
30 mm
4,6 mm
Otvory na zadní
části reprosoustav
10 mm
Zadní část reprosoustavy
2
Upevněte šrouby do zdi.
Poznámka
Pro středovou reprosoustavu
160 mm
7 až 9 mm
18CZ
• Použijte šrouby vhodné pro materiál stěny
a odpovídající pevnosti. Například sádrokartonová
deska je zvláště křehká, proto šrouby pevně usaďte do
trámku, který upevněte do stěny. Reprosoustavy
instalujte na svislou a rovnou stěnu vyztuženou
výztuhami.
• Pro zjištění požadovaných šroubů se obraťte na
specializovaný obchod se šrouby nebo řemeslníka.
• Společnost Sony není zodpovědná za nehody nebo
poškození, způsobené nesprávnou instalací,
nedostatečnou pevností stěny nebo nesprávnou
instalací šroubů.
Připojení TV (pokročilé)
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
FM75
EURO AV
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
Do konektoru
HDMI* OUT
B
Do výstupu EURO AV
T OUTPUT
(TO TV) (do televizoru)
Začínáme – POKROČILÉ –
Zajišťuje přehrávání obrazu z DVD na připojeném televizoru.
Zkontrolujte, jaké máte konektory na televizoru a zvolte metodu připojení A nebo B. Kvalita obrazu
se zvyšuje v závislosti na zapojení od A (standardní) až do B (HDMI).
A
IN
TV s konektorem
HDMI* IN
TV s konektorem EURO AV INPUT
: Směr signálu
* HDMI (high-definition multimedia interface - multimediální rozhraní s vysokým rozlišením )
Tento systém disponuje rozhraním s technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní nebo registrované obchodní značky
společnosti HDMI Licensing LLC.
Poznámka
• Propojíte-li systém a televizor současně kabelem HDMI a SCART (EURO AV), může se televizor automaticky
nastavit na příjem signálu ze vstupu SCART (EURO AV). V takovém případě nastavte požadovaný vstupní zdroj
na TV nebo použijte kabel SCART (EURO AV), který má oddělené audiokonektory.
A Připojení k televizoru kabelem SCART (EURO AV) (není součástí
příslušenství)
.
Prověřte, že je kabel SCART (EURO AV) zapojen do konektoru EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(do televizoru) na systému.
Po připojení prostřednictvím kabelu SCART (EURO AV) zkontrolujte, zda televizor pracuje s S video
nebo RGB signály. Pokud je televizor vybaven vstupem S video, změňte vstupní režim televizoru na
signály RGB. Přečtěte si pokyny dodané s televizorem.
pokračování
19CZ
B Pro připojení televizoru se vstupem HDMI (high-definition multimedia
interface)/DVI (digital visual interface) IN
Pro zajištění vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku prostřednictvím výstupního konektoru
HDMI OUT (high-definition multimedia interface) používejte certifikovaný kabel rozhraní HDMI
(high-definition multimedia interface) (není součástí příslušenství).
Pro připojení televizoru se vstupem DVI (digital visual interface)
Použijte kabel s konvertorem HDMI (high-definition multimedia interface (multimediální rozhraní
s vysokým rozlišením))-DVI (digital visual interface (digitální rozhraní pro přenos obrazu)) (není
součástí příslušenství) s adaptérem HDMI (high-definition multimedia interface)-DVI (digital visual
interface) (není součástí příslušenství). Konektor DVI (digital visual interface) neakceptuje žádné
audio signály. Kromě toho není možno konektor HDMI OUT připojit ke konektorům DVI (digital
visual interface), které nejsou kompatibilní s HDCP (high-bandwidth digital content protection)
(například konektory DVI (digital visual interface) na displejích počítačů PC).
Výběr výstupního videosignálu na konektoru HDMI OUT (výstup
multimediálního rozhraní s vysokým rozlišením)
Propojíte-li systém a televizor kabelem HDMI, vyberte typ výstupního videosignálu z konektoru
HDMI OUT.
Další podrobnosti si vyhledejte také v návodu k obsluze k vašemu televizoru nebo dalšímu zařízení.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu „DVD”.
Stiskněte tlačítko VIDEO FORMAT.
Aktuální typ videosignálů se zobrazí na displeji na předním panelu.
Po každém stisku tlačítka VIDEO FORMAT se údaje zobrazené na displeji změní následovně:
t 720 × 480p*
r
1280 × 720p*
r
720 × 480p*
r
1920 × 1080i*
• „720 × 480p*”: Posílá video signály 720 × 480p.**
• „1280 × 720p*”: Posílá video signály 1280 × 720p.
• „1920 × 1080i*”: Posílá video signály 1920 × 1080i.
* i: prokládaný signál (interlace), p: progresivní signál
** V závislosti na zemi se může zobrazit rozlišení [720 × 576p].
Poznámka
• Rozsvítí-li se indikátor HDMI na předním panelu, bude obraz s jiným rozlišením než [720 × 480p] nebo
[720 × 576p] svisle roztažen.
Bude-li připojen standardní televizor s poměrem stran 4:3
V závislosti na disku nemusí obraz vyplňovat celou obrazovku televizoru.
Pro změnu poměru stran obrazu viz strana 69.
20CZ
Připojení ostatních komponentů
Zvuk můžete poslouchat prostřednictvím reprosoustav tohoto systému, když jej připojíte ke
konektorům AUDIO OUT (výstup zvuku) jiného komponentu.
Do konektoru
DMPORT
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
FM75
EURO AV
SPEAKER
CENTER
AM
DMPORT
WOOFER
Začínáme – POKROČILÉ –
Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
: Směr signálu
Pro připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
Připojte adaptér DIGITAL MEDIA PORT (není součástí příslušenství) do konektoru DMPORT.
Podrobnosti o adaptéru DIGITAL MEDIA PORT viz „Používání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT”
(strana 57).
Pro poslech z přenosného audio zařízení prostřednictvím tohoto
přístroje
Zapojte výstupní konektory přenosného audio zařízení do konektorů AUDIO IN na předním panelu
systému pomocí kabelů se stereo minikonektory (není přiložen).
Rada
• Při poslechu záznamů ve formátu MP3 z přenosného zařízení můžete zvuk vylepšit.
Stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu položky „AUDIO”. Připojte přenosné audio zařízení. Stiskněte opakovaně
tlačítko SOUND FIELD, až se na displeji na předním panelu zobrazí „A.F.D. STD”.
Nastavení zrušíte jinou volbou než „A.F.D. STD”.
Poznámka
• Ověřte bezpečně kvalitu připojení, abyste předešli vzniku brumu a šumu.
• Připojíte-li další komponent s ovladačem hlasitosti, nastavte úroveň hlasitosti na tomto komponentu tak, aby zvuk
nebyl zkreslený.
21CZ
5
Vložte disk.
Položte disk do zásuvky na disk a stiskněte
tlačítko A.
Základní ovládání
Základní ovládání
Přehrávání disků
Nastavte
hlasitost
"/1
A
H FUNCTION
Poznámka
Zásuvka pro disk
Z
• Budete-li chtít přehrát disk o průměru 8 cm,
položte ho do vnitřního kruhového vybrání
v zásuvce pro disk. Dejte pozor, aby se disk ve
vnitřním kruhovém vybrání v zásuvce pro disk
nevzpříčil.
• Neuzavírejte zásuvku pro disk násilným
zatlačením rukou - mohlo by dojít k poruše
funkce.
• Do zásuvky nevkládejte více než jeden disk.
Připojte
sluchátka
"/1
FUNCTION
(funkce)
6
Systém spustí přehrávání (plynulé
přehrávání).
Na systému nastavte hlasitost.
Na obrazovce televizoru a displeji na
předním panelu se objeví úroveň hlasitosti.
MUTING
(utlumení
zvuku)
VOLUME +/(zvýšení/
snížení
hlasitosti)
./>
/
H
x
X
U některých disků DVD nebo VIDEO CD se
mohou některé funkce lišit nebo mohou být
omezeny.
Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.
1
2
3
Zapněte televizor.
Přepněte volič vstupů na svém
televizoru na tento systém.
Stiskněte tlačítko "/1.
Systém se zapne.
Pokud není systém nastaven na „DVD”,
stiskněte tlačítko FUNCTION (volba
funkce) pro volbu „DVD”.
4
Stiskněte tlačítko A.
22CZ
Stiskněte tlačítko H.
Poznámka
• V závislosti na stavu systému se nemusí úroveň
hlasitosti zobrazit na obrazovce televizoru.
• Aktivujete-li funkci HDMI CONTROL (strana 70),
je možné synchronizovat ovládání televizoru
připojeného k systému HDMI kabelem. Podrobnosti
viz Průvodce HDMI CONTROL (dodávaný
samostatně).
Rada
• Propojíte-li systém a televizor kabelem HDMI
můžete je ovládat jednoduše pomocí funkce HDMI
CONTROL. Podrobnosti viz Průvodce HDMI
CONTROL (dodávaný samostatně).
Pro úsporu energie
v pohotovostním režimu
(standby)
Stiskněte "/1, když je systém zapnutý. Pro
zrušení pohotovostního režimu stiskněte jednou
"/1.
Další operace
Stiskněte
Stop
x
Pauza
X
Obnovení přehrávání po
pauze
X nebo H
Přechod na následující
kapitolu, skladbu nebo
scénu
> (neplatí pro
JPEG)
Přechod zpět na předchozí
kapitolu, skladbu nebo
scénu
. (neplatí pro
JPEG)
Dočasné vypnutí zvuku
MUTING (utlumení).
Pro obnovení zvuku
stiskněte opět toto
tlačítko nebo tlačítko
VOLUME + (zvýšení
hlasitosti) pro
nastavení hlasitosti.
Zastavení přehrávání
a vyjmutí disku
Z na dálkovém
ovladači nebo A na
systému.
Zopakování předchozí
scény*
v průběhu
přehrávání
(zopakování předchozí
scény).
Rychlé posunování aktuální
v průběhu
scény**
přehrávání (posun
scény).
* Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Tlačítko nelze použít pro video soubory DivX.
** Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. Tlačítko nelze použít pro
video soubory DivX.
Poznámka
• U některých scén není možno funkce „Instant
Replay” (zopakování předchozí scény) nebo „Instant
Advance” (posun scény) použít.
FUNCTION
(funkce)
X/x/c,
SYSTEM
MENU
(nabídka
Systém)
Volba připojeného
komponentu
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
až se na displeji na předním panelu zobrazí
požadovaný název funkce.
Po každém stisknutí tlačítka FUNCTION se
režim systému změní v následujícím pořadí.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t TV
t DMPORT t AUDIO t …
Změna vstupní úrovně zvuku
z připojeného komponentu
Při poslechu zvuku z TV připojeného ke
konektoru EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
zadním panelu nebo z komponentu připojeného
ke konektoru AUDIO IN na předním panelu se
může objevit zkreslení. To závisí na připojeném
komponentu, ale nepředstavuje to žádnou
poruchu funkce.
Abyste tomuto problému předešli, můžete
upravit vstupní úroveň zvuku pro další
komponenty.
pokračování
23CZ
Základní ovládání
Funkce
Poslech radiopřijímače
nebo jiných komponentů
1
Základní ovládání
2
3
4
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí indikace „TV”
nebo „AUDIO”.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „ATTENUATE” a pak stiskněte
tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Poslech zvuku z televizoru
ze všech reprosoustav
V tomto režimu můžete poslouchat zvuk
z televizoru nebo videorekordéru
prostřednictvím všech reprosoustav systému.
Podrobnosti viz „Krok 1: Připojení systému
a televizoru” (strana 9) a „Připojení TV
(pokročilé)” (strana 19).
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „ATT ON”: snižuje vstupní úroveň.
Výstupní úroveň se změní.
• „ATT OFF”: normální vstupní úroveň.
5
Stiskněte
SOUND
FIELD
(zvukové
pole)
.
Nastavení je dokončeno.
6
FUNCTION
(funkce)
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
1
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „TV”.
Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND
FIELD, až se na displeji na předním
panelu objeví požadované zvukové
pole.
Budete-li chtít, aby zvuk nebo stereofonní
zvukový doprovod televizoru
z dvoukanálového zdroje vystupoval ze
6 reprosoustav, zvolte zvukové pole „PRO
LOGIC”, „PLII MOVIE” nebo „PLII
MUSIC”.
Podrobnosti o zvukovém poli viz strana 26.
Poznámka
• Nastavíte-li položku [HDMI CONTROL]
v [CUSTOM SETUP] na [ON] (strana 70), aktivuje
se funkce System Audio Control a z televizoru
nemusí vycházet žádný zvuk. Podrobnosti o funkci
System Audio Control viz Průvodce HDMI
CONTROL (dodávaný samostatně).
24CZ
Volba režimu Movie (film)
nebo Music (hudba)
Pro poslech zvukového doprovodu filmů nebo
hudby můžete zvolit odpovídající režim.
Základní ovládání
Tlačítko
MOVIE/
MUSIC
Během přehrávání stiskněte tlačítko
MOVIE/MUSIC (film/hudba).
Tlačítko MOVIE/MUSIC stiskněte opakovaně,
až se na displeji na předním panelu objeví
indikátor požadovaného režimu. Výchozí
nastavení je podtrženo.
• AUTO: automatická volba režimu zvukového
efektu podle vloženého disku.
• MOVIE: režim zvuku pro filmy.
• MUSIC: režim zvuku pro poslech hudby.
Rada
• Indikátor zvoleného režimu „MOVIE” nebo
„MUSIC” se zobrazí na displeji na předním panelu.
Nezobrazuje-li se na předním panelu „MOVIE” nebo
„MUSIC”, je vybrán režim „AUTO”.
Poznámka
• Tyto položky pro nastavení není možno používat ve
chvíli, kdy jsou k systému připojena sluchátka.
25CZ
Zvukové pole
Zobrazuje se
Nastavení zvuku
2 CHANNEL STEREO
(dvoukanálové stereo)
2CH STEREO
(dvoukanálové stereo)
Poslech prostorového
(surround) zvukového
doprovodu s použitím
zvukového pole
HEADPHONE
2 CHANNEL STEREO
(dvoukanálové stereo ve
sluchátkách)
HP 2CH
(dvoukanálové stereo
ve sluchátkách)
HEADPHONE VIRTUAL
HP VIRTUAL
Přednosti prostorového zvuku můžete využívat
jednoduchým zvolením některého
z předprogramovaných zvukových polí
receiveru. Tato zvuková pole nabízejí vzrušující
a mohutný zvuk jako v normálním kině
a přinášejí ho až do vašeho domova.
SOUND
FIELD
(zvukové
pole)
Automatický výstup
původního zvukového
doprovodu
x AUTO FORMAT DIRECT STANDARD
Funkce automatického dekódování detekuje typ
vstupujícího audio signálu (Dolby Digital, DTS
nebo standardní dvoukanálový stereofonní
zvuk) a v případě potřeby provádí příslušné
dekódování. Tento režim prezentuje zvuk tak,
jak byl zaznamenán/zakódován, bez jakýchkoli
efektů (například ozvěny).
Pokud však nejsou k dispozici hlubokotónové
signály (Dolby Digital LFE atd.), bude se
vytvářet nízkofrekvenční signál pro výstup do
subwooferu.
Výstup zvuku z více
reprosoustav
x AUTO FORMAT DIRECT MULTI
Stiskněte tlačítko SOUND FIELD (zvukové
pole).
26CZ
Tento režim umožňuje poslech všech typů disků
prostřednictvím více reprosoustav.
Poznámka
Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND FIELD,
až se na displeji na předním panelu objeví
požadované zvukové pole.
• U některých zdrojů není zvuk reprodukován z více
reprosoustav.
Všechna zvuková pole
Výstup dvoukanálových
zdrojů, jako například disky
CD ve formátu 5.1 kanálů
Zvukové pole
Zobrazuje se
AUTO FORMAT DIRECT
STANDARD
A.F.D. STD
AUTO FORMAT DIRECT
MULTI
A.F.D. MULTI
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Dolby Pro Logic II MOVIE
(film)
PLII MOVIE (film)
Dolby Pro Logic II MUSIC
(hudba)
PLII MUSIC (hudba)
x Dolby Pro Logic
Formát Dolby Pro Logic produkuje pět
výstupních kanálů z dvoukanálových zdrojů.
Tento režim provádí dekódování Pro Logic
vstupního signálu a výstup do předních
reprosoustav, středové reprosoustavy
a prostorových (surround) reprosoustav. V této
situaci se prostorový (surround) kanál stane
monofonním.
x Dolby Pro Logic II MOVIE (film)/MUSIC
(hudba)
Formát Dolby Pro LogicII vytváří pět
výstupních širokopásmových kanálů
z dvoukanálových zdrojů. To se provádí
prostřednictvím vyspělého maticového
prostorového (surround) dekodéru, který
extrahuje prostorové vlastnosti původního
záznamu, bez přidání jakýchkoli nových zvuků
nebo tonálního zabarvení.
Tento režim poskytuje prostorový (surround)
výstup zvuku ze sluchátek (L/P kanál). Tento
režim je účinný pouze při přehrávání
vícekanálového zdroje.
Pro vypnutí prostorového
(surround) efektu
Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND FIELD,
až se na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „A.F.D. STD” nebo „2CH STEREO”.
Nastavení zvuku
Poznámka
• Pokud je vstupní signál z vícekanálového zdroje, je
režim Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE
(film)/MUSIC (hudba) zrušen a probíhá přímý výstup
z vícekanálového zdroje.
• Pokud je na vstupu dvojjazyčný zvukový doprovod
vysílání, nebudou režimy Dolby Pro Logic a Dolby
Pro Logic II MOVIE (film)/MUSIC (hudba) účinné.
x HEADPHONE VIRTUAL
Používá pouze předních
reprosoustav a subwooferu
x 2 CHANNEL STEREO (dvoukanálové
stereo)
V tomto režimu zvuk vystupuje z levé a pravé
přední reprosoustavy a subwooferu. Standardní
dvoukanálové zdroje (stereo) úplně obcházejí
zpracování zvukového pole. Vícekanálové
prostorové (surround) formáty jsou sloučeny do
dvou kanálů.
To umožňuje přehrávání jakéhokoli zdroje
pouze s použitím levé a pravé přední
reprosoustavy a subwooferu.
Poslech prostorového
(surround) zvuku
prostřednictvím sluchátek
x HEADPHONE 2 CHANNEL STEREO
(dvoukanálové stereo ve sluchátkách)
Tento režim poskytuje výstup zvuku ze
sluchátek (L/P kanál). Standardní dvoukanálové
zdroje (stereo) úplně obcházejí zpracování
zvukového pole. Vícekanálové prostorové
(surround) formáty jsou sloučeny do dvou
kanálů.
27CZ
V opačném směru
Různé funkce pro přehrávání disků
×2b t 1m t 2m t 3m
Vyhledání určitého místa
na disku
3M (pouze DVD VIDEO/DVD-režim VR/DivX
video/VIDEO CD)
×2b (pouze disk DVD VIDEO)
(Funkce Scan (vyhledávání), Slowmotion Play (zpomalené přehrávání),
Freeze Frame (přehrávání po
snímcích))
Můžete rychle vyhledat určité místo na disku při
procházení obrazu nebo při pomalém
přehrávání.
Poznámka
• U některých disků DVD/DivX video/VIDEO CD
nelze některé zde popsané operace používat.
Vyhledání místa rychlým
přehráváním dopředu nebo
dozadu (Scan)
(s výjimkou disku JPEG)
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko m
nebo M . Jakmile najdete požadované
místo, stiskněte tlačítko H pro obnovení
normální rychlosti přehrávání. Po každém
stisknutí tlačítka m nebo M v průběhu
vyhledávání se rychlost přehrávání změní.
Současně se změní i níže uvedená indikace.
Skutečná rychlost může být u různých disků
rozdílná.
Ve směru přehrávání
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (pouze DVD VIDEO/DVD-režim VR/DivX
video/VIDEO CD)
×2B (pouze disk DVD VIDEO/CD)
28CZ
Při každém stisknutí se rychlost přehrávání
zvýší.
Sledování jednotlivých
snímků (Slow-motion play)
(pouze DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD)
Po přerušení přehrávání (pauza) stiskněte
tlačítko
m nebo M . Pro návrat
k normální rychlosti přehrávání stiskněte
tlačítko H. Po každém stisknutí tlačítka
m nebo M
při pomalém přehrávání
jednotlivých snímků (Slow-motion), se rychlost
přehrávání změní. K dispozici jsou dvě
rychlosti. Po každém stisku tlačítka se indikace
změní následujícím způsobem:
Ve směru přehrávání
2
y1
V opačném směru (pouze disk DVD VIDEO)
2
y1
Přehrávání po snímcích
(Freeze Frame)
(pouze DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
DivX video, VIDEO CD)
Když je systém v režimu pauzy, stiskněte
(krok) pro přechod na další snímek.
Stisknutím tlačítka
(krok) přejdete na
předcházející snímek (pouze disk DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW). K normální rychlosti
přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka H.
Poznámka
• Přehrávání po snímcích není možné na disku
DVD-RW/DVD-R v režimu VR.
• Na discích DATA CD/DATA DVD pracuje tato
funkce pouze pro video soubory DivX.
Vyhledávání titulu/
kapitoly/skladby/scény
atd.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Zvolený řádek
3
Na disku DVD můžete hledat titul nebo
kapitolu, na discích VIDEO CD/CD/DATA CD/
DATA DVD můžete hledat skladbu, index nebo
scénu. K titulům a skladbám na disku jsou
přiřazena jednoznačná čísla a zadáním
odpovídajícího čísla lze požadovanou položku
přímo zvolit. Scénu můžete rovněž vyhledávat
prostřednictvím časového kódu.
Stiskněte
DISPLAY. (Při přehrávání
disků DATA CD/DATA DVD s obrázky
JPEG, stiskněte
DISPLAY dvakrát.)
12(27)
(34)
T
1:32:55
4
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
[TITLE] (titul), [TRACK]
(skladba), [SCENE] (scéna)
[CHAPTER] (kapitola), [INDEX]
(index)
[TIME/TEXT] (čas/text)
Volba [TIME/TEXT] (čas/text) umožňuje
vyhledávat počáteční bod zadáním
časového kódu.
[TRACK] (skladba)
[ALBUM] (album)
[FILE] (soubor)
Příklad: když zvolíte
[CHAPTER]
(kapitola)
vybere se [** (**)] (** představuje číslo).
Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu
titulů, kapitol, skladeb, indexů, scén, alb
nebo souborů.
DVD VIDEO
Stiskněte X/x nebo numerická tlačítka
pro výběr čísla požadovaného titulu,
kapitoly, skladby, scény atd.
Pokud uděláte chybu
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
způsobu vyhledávání.
V nabídce Control Menu se zobrazují různé
položky podle typu disku.
.
[** (**)] se změní na [– – (**)].
Zrušte číslo stisknutím tlačítka CLEAR
(smazání) a pak zadejte jiné číslo.
5
Stiskněte
.
Různé funkce pro přehrávání disků
1
Stiskněte
Systém zahájí přehrávání od zvoleného
čísla .
Vyhledání scény prostřednictvím
časového kódu (pouze DVD
VIDEO a DVD režim VR)
1 V kroku 2 zvolte hodnotu
[TIME/
TEXT].
[T **:**:**] je zvolena (doba přehrávání
aktuálního titulu).
2 Stiskněte
.
[T **:**:**] se změní na [T --:--:--].
3 Numerickými tlačítky zadejte časový kód
a pak stiskněte tlačítko
.
Tak například: pro nalezení scény s časovým
kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od
začátku zadejte [2:10:20].
pokračování
29CZ
Rada
Vyhledávání podle scény
• Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, můžete
stisknutím numerických tlačítek a stisknutím tlačítka
hledat kapitolu (DVD VIDEO/DVD-R/DVDRW), skladbu (VIDEO CD/CD) nebo soubor (DATA
CD/DATA DVD (DivX video)).
(Picture Navigation)
Poznámka
Obrazovku TV je možno rozdělit na 9 částí
a požadovanou scénu vyhledat rychleji.
• Vyhledávání scény prostřednictvím časového kódu
není na disku DVD+RW možné.
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
PICTURE NAVI.
Zobrazí se následující nabídka.
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Opakovaným stisknutím tlačítka
PICTURE NAVI (navigace obrazu)
zvolte položku.
• [TITLE VIEWER] (prohlížeč titulu)
(pouze disk DVD VIDEO)
• [CHAPTER VIEWER] (prohlížeč
kapitoly) (pouze disk DVD VIDEO)
• [TRACK VIEWER] (prohlížeč skladby)
(pouze disk VIDEO CD/Super VCD)
3
Stiskněte
.
První scéna z každého titulu, kapitoly nebo
skladby se zobrazuje následovně:
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
titulu, kapitoly nebo skladby a pak
stiskněte tlačítko
.
Systém zahájí přehrávání od zvolené scény.
Návrat k normálnímu přehrávání
v průběhu nastavení
Stiskněte tlačítko O RETURN.
Poznámka
• V závislosti na disku nebude možno v některých
případech zvolit některé položky.
30CZ
Obnovení přehrávání
z místa, kde byl disk
zastaven
(Resume Play)
Rada
• Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte
tlačítko x a pak stiskněte tlačítko H.
Pro přehrávání disku, který jste
přehrávali před obnovením
přehrávání (Multi-disc Resume)
(obnovení přehrávání u více
disků)
(pouze disky DVD VIDEO, VIDEO CD)
1
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko
x pro zastavení přehrávání.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „RESUME” (obnovení).
Pokud se nápis „RESUME” (obnovení)
nezobrazí, není funkce Resume Play
(obnovení přehrávání) dostupná.
2
Systém si pamatuje, kde byl disk zastaven, až
pro 40 naposledy přehrávaných disků, přičemž
umožňuje obnovení přehrávání při příštím
vložení téhož disku. Po uložení místa obnovení
přehrávání pro 41. disk dojde ke zrušení místa
pro obnovení přehrávání prvního disku.
Pro aktivaci této funkce nastavte položku
[MULTI-DISC RESUME] (obnovení
přehrávání u více disků) v nabídce [CUSTOM
SETUP] (uživatelské nastavení) na hodnotu
[ON] (zap). Podrobnosti - viz část „[MULTIDISC RESUME] (obnovení přehrávání více
disků) (pouze disky DVD VIDEO/VIDEO CD)”
(strana 71).
Stiskněte tlačítko H.
Rada
Systém zahájí přehrávání od místa, kde byl
disk v kroku 1 zastaven.
• Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte
tlačítko x a pak stiskněte tlačítko H.
Poznámka
• V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku
zastavili, nemusí systém obnovit přehrávání přesně
od stejného místa.
• Místo, kde byl disk zastaven, se z paměti přehrávače
vymaže v případě, že:
– vysunete disk.
– se přístroj vrátí do pohotovostního režimu (pouze
disk DATA CD/DATA DVD).
– změníte některou z položek v nabídce nastavení.
– změníte úroveň rodičovské kontroly.
– změníte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION
(volba funkce).
– odpojíte síťový napájecí kabel (přívod elektřiny).
• Pro disky DVD-R/DVD-RW v režimu VR, VIDEO
CD, DATA CD a DATA DVD platí, že si přehrávač
zapamatuje bod pro obnovení přehrávání pro aktuální
disk.
• Funkci Resume Play (obnovení přehrávání) není
možno použít v režimu Program Play (přehrávání
programu) a Shuffle Play (přehrávání v náhodném
pořadí).
• U některých disků tato možnost nemusí pracovat
správně.
Různé funkce pro přehrávání disků
Jakmile disk zastavíte, zapamatuje si systém
místo, kde jste stiskli tlačítko x a na displeji na
předním panelu se zobrazí nápis „RESUME”
(obnovení). Dokud disk nevyjmete, bude funkce
obnovení přehrávání pracovat i po přepnutí
systému do pohotovostního režimu stisknutím
tlačítka "/1.
Poznámka
• Pokud je [MULTI-DISC RESUME] (obnovení
přehrávání více disků) v nabídce [CUSTOM SETUP]
nastaveno na [OFF] (vypnuto) (strana 71), místo
obnovení přehrávání je vymazáno při změně funkce
po stisknutí FUNCTION.
31CZ
Vytváření vlastního
programu
4
Kurzor se přesune na řádek se skladbou [T]
(v tomto případě [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
(Program Play)
Po uspořádání skladeb na disku do svého
vlastního programu můžete obsah disku
přehrávat ve zvoleném pořadí. Je možno
naprogramovat až 99 skladeb.
1
Stiskněte tlačítko
DISPLAY.
5
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
Stiskněte tlačítko c.
Zobrazí se možnosti nastavení
[PROGRAM] (program).
Zvolte skladbu, kterou chcete
naprogramovat.
Zvolená skladba
0:15:30
T
PROGRAM
T
––
01
02
03
04
05
06
Například zvolte skladbu [02].
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu hodnoty
[02] na řádku [T] a pak stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PROGRAM] a pak
stiskněte tlačítko
.
6 (14)
2:50
0:00:00
T
PLAY
CD
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
OFF
OFF
SET
ON
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas naprogramovaných skladeb
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [SET t] a pak stiskněte
tlačítko
.
[TRACK] (skladba/stopa) se zobrazuje při
přehrávání disků VIDEO CD nebo CD.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
Skladby
zaznamenané
na disku
32CZ
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas
naprogramovaných
skladeb
6
Pro naprogramování dalších skladeb
zopakujte kroky 4 až 5.
Naprogramované skladby jsou zobrazeny
ve zvoleném pořadí.
7
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání programu (Program Play).
Zahájí se přehrávání programu (Program
Play).
Po ukončení přehrávání programu můžete
stejný program přehrát znovu stisknutím
tlačítka H.
Návrat k normálnímu přehrávání
Stiskněte tlačítko CLEAR (smazat) nebo
v kroku 3 zvolte hodnotu [OFF] (vyp). Chcete-li
přehrávat stejný program znovu, vyberte
v kroku 3 [ON] a stiskněte .
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(displej/zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
Přehrávání v náhodném
pořadí
(Shuffle Play)
Změna nebo zrušení programu
1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
„Vytváření vlastního programu”.
2 Pomocí tlačítek X/x vyberte číslo
naprogramované skladby, kterou chcete
vymazat nebo změnit.
3 V kroku 5 vytvořte nový program.
Poznámka
• Při přehrávání MP3 mohou být opakovaně přehrány
stejné skladby.
1
Zrušení programu proveďte výběrem položky
[--] na řádku [T] a pak stiskněte tlačítko
.
Pro zrušení všech skladeb
v naprogramovaném pořadí
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
1 Proveďte kroky 1 až 3, uvedené v části
„Vytváření vlastního programu”.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SHUFFLE] a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti nastavení [SHUFFLE]
(přehrávání v náhodném pořadí).
2 Stiskněte tlačítko X a zvolte možnost [ALL
CLEAR] (vymazat vše).
3 Stiskněte
.
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
Různé funkce pro přehrávání disků
Chcete-li vymazat skladby z programu
stiskněte CLEAR.
Můžete použít náhodné přehrávání skladeb
podle systému. Pořadí přehrávání za sebou
následujících skladeb může být v tomto režimu
různé.
OFF
OFF
TRACK
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky, která se má přehrávat
v náhodném pořadí.
x Při přehrávání disku VIDEO CD nebo
CD
• [TRACK] (skladba/stopa): náhodné
přehrávání skladeb na disku.
x Při naprogramovaném přehrávání
• [ON] (zap): náhodné přehrávání skladeb
vybraných v programu.
pokračování
33CZ
x Při přehrávání DATA CD (neplatí pro
DivX) nebo DATA DVD (neplatí pro
DivX)
• [ON (MP3)]: všechny audio stopy
(skladby) ve formátu MP3 v albu na disku
budou přehrány v náhodném pořadí. Když
nezvolíte žádné album, budou v náhodném
pořadí přehrávány skladby v prvním albu.
Poznámka
• V náhodném pořadí jsou vybírány i skladby,
které byly již přehrány.
4
Stiskněte
.
Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.
Návrat k normálnímu přehrávání
Opakované přehrávání
(Repeat Play)
Můžete opakovaně přehrávat všechny tituly
nebo skladby na disku nebo pouze jeden titul,
kapitolu, skladbu nebo album.
Můžete používat kombinaci režimů „Shuffle”
(přehrávání v náhodném pořadí) nebo „Program
Play” (přehrávání programu).
1
Stiskněte tlačítko CLEAR (smazat) nebo
v kroku 3 zvolte hodnotu [OFF] (vyp).
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(displej/zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[REPEAT] a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti nastavení [REPEAT]
(opakované přehrávání).
Poznámka
T
• Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání disků
VIDEO CD a Super VCD prostřednictvím funkce
PBC.
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky, která se má opakovaně
přehrávat.
Výchozí nastavení je podtrženo.
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-VR
• [OFF] (vypnuto): opakované přehrávání
vypnuto.
• [DISC] (disk): opakované přehrávání
všech titulů na disku.
• [TITLE] (titul): opakované přehrávání
aktuálního titulu.
• [CHAPTER] (kapitola): opakované
přehrávání aktuální kapitoly.
34CZ
x Při přehrávání disku VIDEO CD nebo
CD
• [OFF] (vypnuto): opakované přehrávání
vypnuto.
• [DISC] (disk): opakované přehrávání
všech skladeb na disku.
• [TRACK] (skladba/stopa): opakované
přehrávání aktuální skladby.
x Při přehrávání disku DATA CD nebo
DATA DVD
4
Stiskněte
.
Disk DVD je rozdělen na několik částí, které
tvoří úseky obrazu nebo hudby. Tyto části se
nazývají „tituly”. Pokud přehráváte disk DVD,
který obsahuje několik titulů, můžete
požadovaný titul zvolit tlačítkem DVD TOP
MENU (hlavní nabídka DVD).
Při přehrávání disků DVD, které umožňují
volbu položek, jako jsou jazyk titulků a jazyk
zvukového doprovodu, nastavte tyto položky
tlačítkem DVD MENU (nabídka DVD).
1
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
disku.
Obsah nabídky se u různých disků liší.
2
Položka je zvolena.
Návrat k normálnímu přehrávání
Stiskněte tlačítko CLEAR (smazat) nebo
v kroku 3 zvolte hodnotu [OFF] (vyp).
Při přehrávání stiskněte tlačítko DVD
TOP MENU nebo DVD MENU.
3
Stiskněte tlačítko C/X/x/c nebo
numerická tlačítka pro volbu položky,
kterou chcete přehrát nebo změnit.
Stiskněte
.
Různé funkce pro přehrávání disků
• [OFF] (vypnuto): opakované přehrávání
vypnuto.
• [DISC] (disk): opakované přehrávání
všech alb na disku.
• [ALBUM] (album): opakované
přehrávání aktuálního alba.
• [TRACK] (skladba/stopa) (pouze audio
skladby MP3): opakované přehrávání
aktuální skladby.
• [FILE] (soubor) (pouze video soubory
DivX): opakované přehrávání aktuálního
souboru.
Používání nabídky disku
DVD
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(displej/zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
Poznámka
• Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání disků
VIDEO CD a Super VCD prostřednictvím funkce
PBC.
• Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD, který
obsahuje audio skladby MP3 a obrázky JPEG, kdy
jejich časy přehrávání nejsou shodné, nebude při
opakovaném přehrávání audio výstup odpovídat
souboru obrázku.
• Pokud je režim [MODE - režim (MP3, JPEG)]
nastaven na [IMAGE (obrázek) (JPEG)] (strana 46),
nebudete moci zvolit skladbu [TRACK] (skladba/
stopa).
35CZ
Změna parametrů zvuku
• [2: MAIN] (hlavní zvukový doprovod)
• [2: SUB] (vedlejší zvukový doprovod)
• [2: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší
zvukový doprovod)
Poznámka
Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA
CD/DATA DVD (video soubory DivX)
zaznamenaných ve více audio formátech (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) můžete
změnit formát zvukového doprovodu. Jsou-li na
disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazyčné
zvukové záznamy, můžete zvolit také
požadovaný jazyk zvukového doprovodu.
U disků VIDEO CD, CD, DATA CD nebo
DATA DVD si můžete vybrat zvuk buď
z pravého, nebo z levého kanálu a poslouchat
zvuk zvoleného kanálu z obou předních
reprosoustav (pravé a levé).
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko AUDIO (zvukový doprovod).
Zobrazí se následující nabídka.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
• [2: MAIN] (hlavní zvukový doprovod),
[2: SUB] (vedlejší zvukový doprovod)
a [2: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší zvukový
doprovod) se nezobrazují, pokud je na disku
zaznamenán pouze jediný zvukový proud.
x Při přehrávání disku VIDEO CD, CD,
DATA CD (MP3 audio) nebo DATA DVD
(MP3 audio)
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [STEREO]: standardní stereo zvuk
• [1/L]: zvuk levého kanálu (monofonní)
• [2/R]: zvuk pravého kanálu (monofonní)
x Při přehrávání DATA CD (DivX video)
nebo DATA DVD (DivX video).
Volba audio signálů u disků DATA CD
nebo DATA DVD se liší v závislosti na
video souboru DivX, který je uložen na
disku. Příslušný formát se zobrazuje na
displeji.
x Při přehrávání disku Super VCD
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
AUDIO (zvukový doprovod) zvolte
požadovaný audio signál.
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
U různých disků DVD VIDEO se liší
nabídka jazyků.
Jestliže se zobrazí čtyři číslice, indikují
jazykový kód. Viz „Tabulka jazykových
kódů” (strana 86), kde jsou uvedeny jazyky
s příslušnými kódy jazyka. Jestliže je stejný
jazykový kód zobrazen dvakrát nebo
vícekrát, znamená to, že na disku DVD
VIDEO je záznam ve více audio formátech.
x Při přehrávání disku DVD-VR
Zobrazí se typy zvuku, které jsou
zaznamenány na disku. Výchozí nastavení
je podtrženo.
Příklad:
• [1: MAIN] (hlavní zvukový doprovod)
• [1: SUB] (vedlejší zvuk)
• [1: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší zvuk)
36CZ
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [1:STEREO]: stereofonní zvuk audio
stopy č. 1
• [1:1/L]: zvuk levého kanálu audio stopy
č. 1 (monofonní)
• [1:2/R]: zvuk pravého kanálu audio stopy
č. 1 (monofonní)
• [2:STEREO]: stereofonní zvuk audio
stopy č. 2
• [2:1/L]: zvuk levého kanálu audio stopy
číslo 2 (monofonní)
• [2:2/R]: zvuk pravého kanálu audio stopy
číslo 2 (monofonní)
Poznámka
• Při přehrávání disku Super VCD, na kterém není
uložen audiozáznam č. 2, nebude na výstupu
přehrávače po nastavení [2:STEREO], [2:1/L] nebo
[2:2/R] přítomen žádný zvukový signál.
Zobrazení informací o formátu
audio signálu
(pouze DVD, DivX video)
x Při přehrávání DATA CD (DivX video)
nebo DATA DVD (DivX video).
Příklad:
MP3 audio
Pokud při přehrávání opakovaně stisknete
tlačítko AUDIO (zvukový doprovod), zobrazí se
níže uvedeným způsobem formát aktuálního
audio signálu (PCM, Dolby Digital, DTS, atd.)
1: MP3 128k
Datová rychlost
x Při přehrávání disku DVD
Příklad:
O audio signálech
Dolby Digital 5.1kanálový zvuk
LFE (Signál Low
Frequency Effect nízkofrekvenční kanál)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Přední (L/R) +
Středová
C
R
LFE
LS
RS
Formát aktuálně
přehrávaného programu
Příklad:
Dolby Digital 3 kanály
Různé funkce pro přehrávání disků
Surround (L/R)
(prostorové L/R):
Audio signály zaznamenané na disku obsahují
níže uvedené zvukové složky (kanály).
Jednotlivé kanály vystupují ze samostatných
reprosoustav.
• Přední (levý)
• Přední (pravý)
• Středová
• Prostorový (surround) kanál (levý)
• Prostorový (surround) kanál (pravý)
• Prostorový (surround) (monofonní): Tento
signál může být buď zpracován ve formátu
Dolby Surround, nebo může jít o monofonní
zadní audio signály Dolby Digital.
• LFE (signál Low Frequency Effect nízkofrekvenční kanál)
Surround
(monofonní)
Přední (L/R)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Formát aktuálně
přehrávaného programu
37CZ
Volba [ORIGINAL] nebo
[PLAY LIST] (seznam
přehrávání) na disku
DVD-R/DVD-RW
Některé disky DVD-R/DVD-RW v režimu VR
(Video Recording) obsahují pro přehrávání dva
typy titulů: původně nahrané tituly
([ORIGINAL]) (původní) a tituly, které mohou
být vytvořeny na DVD přehrávačích,
umožňujících úpravy titulů ([PLAY LIST])
(seznam položek pro přehrávání). Pro
přehrávání je potom možné zvolit typ titulu.
1
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/
zobrazení).
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[ORIGINAL/PLAY
LIST] a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[ORIGINAL (původní)/PLAY LIST
(seznam položek pro přehrávání)].
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
DVD-VR
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [PLAY LIST] (seznam přehrávání):
přehrávání titulů, které byly vytvořeny
úpravou původních titulů [ORIGINAL]
(původní).
• [ORIGINAL] (původní): přehrávání
původně zaznamenaných titulů.
4
Stiskněte
.
Zobrazení informací
o disku
Zobrazení doby přehrávání
a zbývající doby na displeji na
předním panelu
Na displeji na předním panelu je možno
zobrazovat informace o disku, jako je například
zbývající doba, celkový počet titulů na disku
DVD nebo skladeb na disku VIDEO CD, CD
nebo MP3, nebo název souboru DivX video
(strana 88).
Stiskněte tlačítko DISPLAY (displej/
zobrazení).
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY při
přehrávání disku se displej změní 1 t 2 t
... t 1 t ...
Některé položky mohou během několika sekund
zmizet.
Při přehrávání DVD VIDEO nebo
DVD-R/DVD-RW
1 Doba přehrávání a číslo aktuálního titulu
2 Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
3 Doba přehrávání a číslo aktuální kapitoly
4 Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
5 Název disku
6 Titul a kapitola
Při přehrávání disku DATA CD
(DivX video) nebo disku DATA
DVD (DivX video)
1 Doba přehrávání aktuálního souboru
2 Název aktuálního souboru
3 Aktuální album a číslo souboru
Při přehrávání disku VIDEO CD
(bez funkcí PBC) nebo CD
1 Doba přehrávání aktuální skladby
2 Zbývající doba přehrávání aktuální skladby
3 Doba přehrávání disku
4 Zbývající doba přehrávání disku
5 Název disku
6 Skladba a index*
* pouze VIDEO CD
38CZ
Při přehrávání disku DATA CD
(MP3 audio) nebo disku DATA
DVD (MP3 audio)
• T–**:**:**
Zbývající doba přehrávání aktuálního
titulu
• C **:**:**
Doba přehrávání aktuální kapitoly
• C–**:**:**
Zbývající doba přehrávání aktuální
kapitoly
1 Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
2 Název skladby (souboru)
Rada
• Při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC se
zobrazí doba přehrávání.
Poznámka
• **:**
Doba přehrávání aktuální scény
x Při přehrávání disku VIDEO CD (bez
funkcí PBC) nebo CD
• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby
• T–**:**
Zbývající doba přehrávání aktuální
skladby
• D **:**
Doba přehrávání aktuálního disku
• D–**:**
Zbývající doba přehrávání aktuálního
disku
Zobrazení doby přehrávání
a zbývající doby
Můžete si zobrazit dobu přehrávání a zbývající
dobu aktuálního titulu, kapitoly nebo skladby
a celkovou dobu přehrávání, nebo zbývající
dobu disku. Kromě toho lze rovněž zobrazit
DVD text a název složky/audio skladby MP3
zaznamenaný na disku.
1
x Při přehrávání disku DATA CD (MP3
audio) nebo disku DATA DVD (MP3
audio)
• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko DISPLAY (displej/zobrazení).
Zobrazí se následující nabídka.
Různé funkce pro přehrávání disků
• Systém je schopen zobrazovat pouze první úroveň
DVD/CD textu, jako je název disku nebo titulu.
• Pokud není možno zobrazit název souboru MP3,
zobrazí se místo toho na předním panelu „*”.
• V závislosti na textu se nemusí zobrazovat jméno
disku nebo skladby.
• Doba přehrávání audio skladeb MP3 a video souborů
DivX se nemusí zobrazovat správně.
x Při přehrávání disku VIDEO CD
(s funkcemi PBC)
x Při přehrávání DATA CD (DivX video)
nebo DATA DVD (DivX video).
T 1:01:57
• **:**:**
Doba přehrávání aktuálního souboru
Časový údaj
Poznámka
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY (displej/zobrazení) se časové
informace změní.
Zobrazení informací a druhy časů/dob,
které si můžete zobrazit, závisí na
přehrávaném disku.
• Pro některé jazyky se nemusí zobrazovat určité
znaky/značky.
• V závislosti na typu přehrávaného disku může systém
zobrazovat pouze omezený počet znaků. Kromě toho
(rovněž v závislosti na disku) se nemusejí zobrazit
všechny textové znaky.
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-RW
• T **:**:**
Doba přehrávání aktuálního titulu
pokračování
39CZ
Kontrola informací
o přehrávání disku
Kontrola informací o datu
Kontrola DVD/CD textu
Informace o datu je možno zobrazovat při
přehrávání, pokud je v souboru obrázku
zaznamenána záložka (tag) Exif*.
Opakovaně stiskněte DISPLAY v kroku 2 pro
zobrazení textu zaznamenaného na disku DVD/
CD.
DVD/CD text se zobrazí pouze v případě, je-li
na disku zaznamenán. Tento text není možno
změnit. Jestliže disk text neobsahuje, zobrazí se
nápis „NO TEXT” (žádný text).
(pouze soubory JPEG)
V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát
tlačítko
DISPLAY (displej/zobrazení).
Zobrazí se Control Menu (nabídka ovládání).
1(8)
1(20)
31/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Informace o datu
BRAHMS SYMPHONY
Zobrazení textu DATA CD/DATA
DVD (MP3 audio/DivX video)
Stisknutím tlačítka DISPLAY při přehrávání
audio skladeb MP3 na disku DATA CD/DATA
DVD nebo video souborů DivX na disku DATA
CD/DATA DVD si můžete na televizní
obrazovce zobrazit název alba/skladby/souboru
a datový tok audio stopy (množství dat za
sekundu pro aktuální audio stopu).
Datový tok*
T 17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Název alba
Název skladby/
souboru
* Zobrazí se, pokud:
– přehráváte audio skladby MP3 na disku DATA
CD/DATA DVD.
– přehráváte video soubory DivX, které obsahují
zvuk ve formátu MP3 na disku DATA CD/DATA
DVD.
40CZ
* Formát „Exchangeable Image File Format”
představuje formát pro digitální fotoaparáty
definovaný sdružením Japan Electronics and
Information Technology Industries Association
(JEITA).
Rada
• Informace o datu jsou ve formátu [DD/MM/YYYY].
DD: Den
MM: Měsíc
YYYY: Rok
Změna úhlu záběru
Jestliže jsou na disku DVD VIDEO k dispozici
pro jednu scénu různé úhly záběru, je možno při
sledování tento úhel záběru změnit.
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
ANGLE.
Po každém stisknutí tlačítka ANGLE (úhel
záběru) se úhel záběru změní.
Nastavení prodlevy mezi
obrazem a zvukem.
(A/V SYNC)
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na
obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi
obrazem a zvukem.
1
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr
položky
[A/V SYNC] a pak
stiskněte
.
Zobrazí se možnosti nastavení funkce [A/V
SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu).
1(12)
1(28)
T
0:00:02
OFF
OFF
ON
3
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
SUBTITLE (titulky).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [OFF] (vyp): neupravuje se.
• [ON] (zap): úprava prodlevy mezi
obrazem a zvukem.
Po každém stisknutí tlačítka SUBTITLE se
jazyk titulků změní.
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není možné jazyk
titulků změnit, i když je na nich zaznamenáno více
jazyků titulků. V některých případech není naopak
možné titulky vypnout.
• Titulky je možno změnit, pokud má video soubor
DivX příponu „.AVI” nebo „.DIVX”, a pokud
obsahuje informace titulků ve stejném souboru.
DVD VIDEO
Různé funkce pro přehrávání disků
2
Zobrazení titulků
Pokud jsou na disku zaznamenány titulky, je
možno je v průběhu přehrávání zapnout nebo
vypnout. Pokud jsou na disku DVD
zaznamenány vícejazyčné titulky, můžete
v průběhu přehrávání disku změnit jejich jazyk
nebo titulky kdykoli zapnout nebo vypnout.
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není změna záběru
možná, i když disk DVD VIDEO obsahuje scény
pořízené s větším množstvím záběrů z různých úhlů.
Stiskněte tlačítko
4
Stiskněte
.
Poznámka
• V závislosti na vstupním proudu nemusí být tato
funkce účinná.
41CZ
Poznámky ke skladbám
MP3 audio a obrázkům ve
formátu JPEG
Co je MP3/JPEG?
Formát MP3 představuje technologii pro
kompresi zvukového kanálu, odpovídající
předpisům a normám ISO/MPEG. Zkratka
JPEG označuje technologii pro kompresi
obrazových dat.
Na přístroji lze přehrávat
následující typy disků
Je možno přehrávat disky DATA CD (CDROM/CD-R/CD-RW) nebo DATA DVD
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW/DVDROM) zaznamenané ve formátu MP3 (MPEG1
Audio Layer 3) nebo JPEG. Disky DATA CD
však musejí být zaznamenány v souladu
s normou ISO 9660 Level 1, Level 2 nebo ve
formátu Joliet a disky DATA DVD ve formátu
UDF (Universal Disk Format), aby systém
rozpoznal skladby (nebo soubory) na disku. Je
možno rovněž přehrávat disky zaznamenané
v režimu Multi-session (s vícenásobnými
sekcemi).
Další podrobnosti o formátech záznamu
naleznete v pokynech, které jste obdrželi
s jednotkou CD-R/CD-RW nebo DVD-R/DVDRW a s nahrávacím (vypalovacím) softwarem
(není součástí příslušenství).
Poznámka k diskům multisession
Pokud jsou skladby MP3 nebo soubory obrázků
JPEG nahrány v první sekci, bude systém rovněž
schopen přehrát audio soubory MP3 nebo
soubory obrázků JPEG, umístěné v dalších
sekcích. Pokud jsou audio skladby a obrázky ve
formátu hudebního disku CD nebo video CD
zaznamenány v první sekci, bude možno přehrát
pouze obsah první sekce.
42CZ
Poznámka
• Přístroj nemusí být schopen přehrát některé disky
DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu
Packet Write.
Audio soubory MP3 nebo
soubory obrázků JPEG, které
je přístroj schopen přehrát
Můžete přehrávat skladby ve formátu MP3 nebo
soubory obrázků JPEG:
• které mají příponu „.MP3” (audio skladba
MP3) nebo „.JPG”/„.JPEG” (soubor obrázku
JPEG).
• které odpovídají formátu souboru obrázků
DCF*.
* „Design rule for Camera File system”: Normy pro
obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů
stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Poznámka
• Přístroj umožňuje přehrávání jakýchkoli dat
s příponou „.MP3”, „.JPG” nebo „.JPEG”, a to
i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG.
Při přehrávání tohoto typu dat však může dojít
k reprodukci hlasitého šumu, který může
poškodit vaše reprosoustavy.
• Tento systém nepodporuje audio formát
MP3PRO.
Pořadí při přehrávání audio
souborů MP3 nebo souborů
obrázků JPEG
Pořadí při přehrávání audio souborů MP3 nebo
souborů obrázků JPEG, zaznamenaných na
disku DATA CD nebo DATA DVD je
následující:
x Struktura obsahu disku
Strom 1
Strom 2
Strom 3
Strom 4
Strom 5
Po stisknutí tlačítka DVD MENU (nabídka
DVD) se zobrazí seznam názvů alb (strana 44),
přičemž názvy alb jsou uspořádány
v následujícím pořadí:
A t B t C t D t F t G. Alba, která
neobsahují skladby (nebo soubory) (např. album
E), se v seznamu neobjeví.
Rada
Poznámka
• Pořadí přehrávání se může lišit od vyobrazení
v závislosti na softwaru použitém pro vytvoření
DATA CD nebo DATA DVD nebo pokud je na disku
více než 200 alb a 300 souborů v každém albu.
• Systém rozezná až 200 alb a nebude přehrávat další
alba s více než 200. pořadím.
• Přístroji může trvat déle, než spustí přehrávání,
pokud právě přistupuje k následujícímu albu nebo při
přeskoku na další album.
• Některé soubory obrázků ve formátu JPEG není
možno přehrávat.
Album
Různé funkce pro přehrávání disků
• Přidáte-li před uložením skladeb (nebo souborů) na
disk před názvy skladby/souboru čísla (01, 02, 03,
atd.), budou se skladby (nebo soubory) přehrávat
v tomto pořadí.
• Spuštění přehrávání disku se složitou strukturou trvá
delší dobu.
Skladba (MP3 audio)
nebo Soubor (obrázek
JPEG)
Pokud je vložen disk DATA CD nebo DATA
DVD a stisknete-li tlačítko H, budou se
postupně přehrávat očíslované skladby (nebo
soubory) od 1 až do 7. Jakákoli vnořená alba/
skladby (nebo soubory), obsažená v aktuálním
zvoleném albu, budou mít prioritu před
následujícím albem ve stejné stromové
struktuře. (Příklad: C obsahuje D, takže 4 se
přehraje před 5.)
43CZ
Přehrávání disku DATA
CD nebo DATA DVD
s audio soubory MP3
a obrázky JPEG
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího audio souboru MP3
Výběr skladby nebo alba MP3
Stiskněte tlačítko ./>. Mějte na paměti,
že následující album je možno zvolit dalším
stisknutím tlačítka > po poslední skladbě na
aktuálním albu, ale není se možno vrátit
k předchozímu albu stisknutím tlačítka ..
Pro návrat k předchozímu albu zvolte album ze
seznamu alb.
1
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Návrat k předchozímu zobrazení
Zobrazí se seznam alb zaznamenaný na
disku DATA CD nebo DATA DVD.
V průběhu přehrávání alba se jeho titul
zobrazí šedým stínováním.
Stiskněte tlačítko O RETURN.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Vypnutí zobrazení údajů
Stiskněte tlačítko DVD MENU.
Výběr obrázku nebo alba
JPEG
1
Zobrazí se seznam alb zaznamenaný na
disku DATA CD nebo DATA DVD.
V průběhu přehrávání alba se jeho titul
zobrazí šedým stínováním.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu alba.
x Výběr alba
3( 30)
Stiskněte H pro spuštění přehrávání
zvoleného alba.
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
x Výběr skladby/stopy
Stiskněte
.
Zobrazí se seznam skladeb obsažených
v albu.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUMN LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
44CZ
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr skladby
a pak stiskněte tlačítko
.
Zahájí se přehrávání zvolené skladby/stopy.
Stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka
DVD) můžete seznam skladeb zapnout
nebo vypnout. Dalším stisknutím tlačítka
DVD MENU (nabídka DVD) se zobrazí
seznam alb.
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu alba.
x Výběr alba
Stiskněte H pro spuštění přehrávání
zvoleného alba.
x Výběr obrázku
Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI.
Soubory obrázků v albu se zobrazí na 16
vnořených obrazovkách.
Směr otočení
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
obrázku, který si chcete prohlédnout
a stiskněte tlačítko
.
Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte
tlačítko CLEAR (smazání).
Stiskněte tlačítko x.
Rada
Přehrávání následujícího nebo
předchozího obrázku JPEG
Stiskněte tlačítko C/c ve chvíli, kdy není
zobrazena nabídka Control. Mějte na paměti, že
následující album je možno zvolit dalším
stisknutím tlačítka c po posledním obrázku
v aktuálním albu, ale není se možno vrátit
k předchozímu albu stisknutím tlačítka C. Pro
návrat k předchozímu albu zvolte album ze
seznamu alb.
• Na pravé straně obrazovky TV se zobrazí posuvník.
Zbývající soubory obrázků zobrazíte po výběru
obrázku dole a stisknutí tlačítka x.
K předcházejícímu obrázku se vrátíte po výběru
obrázku nahoře a stisknutí tlačítka X.
Různé funkce pro přehrávání disků
Zastavení přehrávání
Otočení obrázku JPEG
Ve chvíli, kdy je na obrazovce TV zobrazen
obrázek JPEG, jej můžete otočit o 90 stupňů.
Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko X/x.
Po každém stisknutí tlačítka X se obrázek otočí
o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
Příklad zobrazení po jednom stisknutí tlačítka
X:
45CZ
Přehrávání audio skladeb
a obrázků ve formě
prezentace (Slide Show) se
zvukovým doprovodem
Před spuštěním prezentace (Slide Show) se
zvukovým doprovodem je třeba nejprve umístit
soubory MP3 a JPEG do stejného alba na disku
DATA CD nebo DATA DVD. Při přehrávání
disku DATA CD nebo DATA DVD zvolte
režim [AUTO] (viz níže uvedené vysvětlení).
1
2
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/
zobrazení).
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[MODE (MP3, JPEG)]
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se volby pro režim [MODE - režim
(MP3, JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DATA CD MP3
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [AUTO] (automaticky): soubory obrázků
JPEG a audio soubory MP3 se přehrávají
společně jako prezentace (slide show).
• [AUDIO (MP3)] (zvukový doprovod):
postupně se přehrávají pouze audio
soubory MP3.
• [IMAGE (obrázek) (JPEG)]: postupně se
zobrazují pouze soubory obrázků JPEG.
5
46CZ
Stiskněte
.
6
Stiskněte tlačítko DVD MENU.
Zobrazí se seznam alb zaznamenaný na
disku DATA CD nebo DATA DVD.
7
Stiskněte X/x pro výběr alba, které
hodláte přehrávat a pak stiskněte
tlačítko H.
Systém spustí přehrávání od vybraného
alba.
Stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka
DVD) můžete seznam alb zapnout nebo
vypnout.
Rada
• Zvolíte-li možnost [AUTO] (automaticky), je systém
schopen rozpoznat až 300 skladeb MP3 a 300
souborů JPEG v jednom albu. Zvolíte-li možnost
[AUDIO (MP3)] (zvukový doprovod) nebo [IMAGE
(obrázek) (JPEG)], je systém schopen rozpoznat až
600 skladeb MP3 a 600 souborů JPEG v jednom albu.
Je možno rozpoznat maximálně 200 alb, a to bez
ohledu na zvolený režim.
Poznámka
• Když nastavíte režim [MODE - režim (MP3, JPEG)]
na [IMAGE (obrázek) (JPEG)] na disku, který
obsahuje pouze skladby MP3 nebo [AUDIO (MP3)]
(zvukový doprovod) na disku, který obsahuje pouze
soubory JPEG, nemusí být možné změnit nastavení
režimu [MODE - režim (MP3, JPEG)].
• Funkce PICTURE NAVI (navigace obrazu)
nepracuje, pokud je zvolen režim [AUDIO (MP3)]
(zvukový doprovod).
• Budete-li v téže chvíli přehrávat rozsáhlé datové
soubory MP3 a soubory obrázků JPEG, může
docházet k přeskakování zvuku. Při vytváření
souboru se doporučuje nastavit datový tok souborů
MP3 na 128 kb/s nebo na nižší hodnotu. Pokud stále
dochází k přeskakování zvuku, pak zredukujte
velikost souboru JPEG.
Specifikace doby trvání
prezentace (slide show)
(pouze soubory JPEG)
Budete-li zobrazovat soubory obrázků JPEG
pomocí funkce prezentace, můžete specifikovat
délku doby, po kterou se budou jednotlivé
obrázky zobrazovat na obrazovce TV.
1
Stiskněte dvakrát tlačítko
(displej/zobrazení).
DISPLAY
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[INTERVAL] a pak
stiskněte tlačítko
.
2
Zobrazí se možnosti intervalu [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2007
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
Zobrazí se možnosti položky [EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2007
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
3
Stiskněte
.
4
Poznámka
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [MODE1] (režim 1): Obrázek se roztáhne
odshora dolů.
• [MODE2] (režim 2): Obrázek se na
obrazovce TV roztáhne zleva doprava.
• [MODE3] (režim 3): Obrázek se roztáhne
směrem od středu obrazovky TV
k okrajům.
• [MODE4] (režim 4): Obrázek bude
náhodně cyklovat jednotlivými efekty.
• [MODE5] (režim 5): Následující obrázek
se nasune přes předcházející obrázek.
• [OFF] (vyp): Vypnutí této funkce.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [NORMAL] (normální): nastavení
intervalu mezi 6 až 9 sekundami.
• [FAST] (rychle): nastavení kratší doby
trvání než u položky [NORMAL]
(normální).
• [SLOW1] (pomalu 1): nastavení delší
doby trvání než u položky [NORMAL]
(normální).
• [SLOW2] (pomalu 2): nastavení delší
doby trvání než u položky [SLOW1]
(pomalu 1).
4
DATA CD JPEG
Stiskněte
Různé funkce pro přehrávání disků
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[EFFECT] a pak
stiskněte tlačítko
.
.
• Doba pro zobrazení některých souborů JPEG může
být delší, než u jiných souborů, což může vést
k dojmu, že doba zobrazení těchto zobrazení je delší
než zvolené nastavení. To se týká zejména souborů
ve formátu progressive JPEG nebo souborů JPEG
s 3 000 000 nebo více pixely.
Volba efektu pro soubory
obrázků při prezentaci (slide
show)
(pouze soubory JPEG)
Při zobrazení souboru obrázku JPEG můžete
zvolit efekt, který chcete použít při zobrazování
prezentace.
1
Stiskněte dvakrát tlačítko
(displej/zobrazení).
DISPLAY
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
47CZ
Sledování videosekvencí
ve formátu DivX®
Poznámka
• Přístroj nemusí být schopen přehrát některé disky
DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu
Packet Write.
Video soubory DivX, které je
tento přístroj schopen přehrát
O souborech DivX Video
DivX® představuje technologii pro kompresi
obrazových souborů, vyvinutou společností
DivX, Inc. Tento výrobek představuje oficiální
certifikovaný produkt DivX®.
Na tomto přehrávači můžete přehrávat disky
DATA CD a DATA DVD, obsahující video
soubory ve formátu DivX®.
Disky DATA CD a DATA DVD,
které je tento přístroj schopen
přehrát
Rada
• Další podrobnosti o audio souborech MP3 nebo
souborech obrázků JPEG, které je možno přehrávat
na disku DATA CD nebo DATA DVD, viz část „Na
přístroji lze přehrávat následující typy disků”
(strana 42).
Poznámka
Pro přehrávání disků DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) na
tomto přehrávači musí být splněny určité
podmínky:
– Na discích DATA CD/DATA DVD,
obsahujících kromě audio skladeb MP3 nebo
souborů obrázků JPEG také video soubory ve
formátu DivX, bude přehrávač přehrávat
pouze video soubory DivX.
Tento systém však bude přehrávat pouze disky
DATA CD, jejichž logický formát je v souladu
s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet
a disky DATA DVD ve formátu UDF.
Další podrobnosti o formátech záznamu
naleznete v pokynech, které jste obdrželi
s příslušnou jednotkou a se svým nahrávacím
(vypalovacím) softwarem (není součástí
příslušenství).
• Systém nemusí být schopen přehrát video soubor
DivX, pokud je tento soubor vytvořen kombinací
dvou nebo více video souborů ve formátu DivX.
• Systém není schopen přehrát video soubor DivX,
jehož velikost obrazu přesahuje 720 bodů (šířka) x
576 bodů (výška) nebo 2 GB.
• V závislosti na video souboru DivX může zvuk
přeskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na
obrazovce TV.
• Systém není schopen přehrát některé video soubory
DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
• V závislosti na video souboru DivX se může obraz
zastavovat nebo může být nejasný. V takovém
případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším
datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašuměný,
doporučujeme vám použít jako audio formát MP3.
Mějte však na paměti, že tento systém nepodporuje
formát WMA (Windows Media Audio).
• V důsledku kompresní technologie, použité u video
souborů DivX, může po stisknutí tlačítka H chvíli
trvat, než se objeví obraz.
Poznámky k pořadí přehrávání
dat na discích DATA CD nebo
DATA DVD
Volba alba
Viz část „Pořadí při přehrávání audio souborů
MP3 nebo souborů obrázků JPEG” (strana 43).
Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí
platit, a to v závislosti na softwaru, použitém pro
vytvoření video souboru DivX, nebo pokud je
v každém albu více než 200 alb a 600 video
souborů DivX.
48CZ
Tento přístroj je schopen přehrát data,
zaznamenaná ve formátu DivX, která mají
příponu souboru „.AVI” nebo „.DIVX”. Tento
přístroj nebude schopen přehrát soubory
s příponou „.AVI” nebo „.DIVX”, pokud
neobsahují video soubory ve formátu DivX.
1
Stiskněte tlačítko DVD MENU.
Zobrazí se seznam alb obsažených na disku.
V seznamu jsou uvedena pouze alba
obsahující video soubory ve formátu DivX.
Návrat k předchozímu zobrazení
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
2
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu alba,
které si chcete přehrát.
Stiskněte tlačítko H.
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko C/c.
Vypnutí zobrazení údajů
Stiskněte opakovaně tlačítko DVD MENU.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Pro přehrání následujícího nebo
předchozího video souboru DivX
bez přepnutí na výše uvedený
seznam souborů
Následující nebo předchozí video soubor DivX
ve stejném albu můžete zvolit stisknutím
tlačítka ./>.
Stisknutím tlačítka > při přehrávání
posledního souboru aktuálního alba můžete
rovněž zvolit první soubor následujícího alba.
Mějte na paměti, že k předchozímu albu se není
možno vrátit stisknutím tlačítka .. Pro
návrat k předchozímu albu zvolte album ze
seznamu alb.
Rada
• Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si
video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je
nastaveno. Jsou načítány následující události:
– dojde-li k vypnutí systému,
– je přehráván jiný soubor,
– jakmile otevřete zásuvku na disk.
Různé funkce pro přehrávání disků
Systém spustí přehrávání od vybraného
alba.
Pro volbu video souborů DivX - viz část
„Volba video souboru DivX” (strana 49).
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Volba video souboru DivX
1
Po provedení kroku 2 v části „Volba
alba” stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam souborů obsažených
v albu.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
souboru a stiskněte tlačítko
.
Zahájí se přehrávání zvoleného souboru.
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko C/c.
49CZ
Přehrávání disků VIDEO CD
s funkcemi PBC (Ver.2.0)
(PBC Playback)
Pomocí funkce PBC (řízení přehrávání) můžete
provádět jednoduché interaktivní operace,
funkce vyhledávání a další podobné operace.
Funkce PBC umožňuje interaktivní přehrávání
disků VIDEO CD prostřednictvím nabídky na
obrazovce televizoru.
1
Začněte přehrávat disk VIDEO CD
s funkcí PBC.
Zobrazí se nabídka, ze které můžete vybírat.
2
3
4
Číslo požadované položky zvolte
stisknutím numerického tlačítka.
Stiskněte
.
Postupujte interaktivně podle pokynů
v nabídce.
Přečtěte si pokyny dodané s diskem,
protože ovládání se může u různých
VIDEO CD lišit.
Pro přechod zpět do nabídky
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Poznámka
• V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 může
místo nápisu [Press ENTER] (stiskněte tlačítko
ENTER) zobrazit nápis [Press SELECT] (stiskněte
tlačítko SELECT) - viz pokyny dodané s diskem.
V takovém případě stiskněte tlačítko H.
Rada
• Pro přehrávání bez funkcí PBC stiskněte tlačítko
./> nebo numerická tlačítka, ve chvíli, kdy je
systém v režimu stop kvůli volbě skladby a pak
stiskněte tlačítko H nebo
. Spustí se plynulé
přehrávání. Tímto způsobem není možné přehrávat
statické záběry, např. nabídky. Pro návrat
k přehrávání s funkcemi PBC stiskněte dvakrát
tlačítko x a pak stiskněte tlačítko H.
50CZ
8
Funkce radiopřijímače
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
9
Zopakujte kroky 1 až 7 pro uložení
dalších stanic.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
Pro změnu čísla předvolby
Začněte znovu od kroku 1.
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic
v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Před
laděním stanic nezapomeňte ztlumit hlasitost na
minimum.
1
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +
(ladění nahoru) nebo – (ladění dolů), až
se spustí vyhledávání stanic.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
„TUNED” (naladěno) a „ST”
(u stereofonního programu).
3
4
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Funkce radiopřijímače
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „TUNER FM”
nebo „TUNER AM”.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „MEMORY”.
nebo c.
Stiskněte
Na displeji na předním panelu se zobrazí
číslo předvolby.
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného čísla předvolby.
Rada
• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím
číselného tlačítka.
7
Stiskněte
.
Stanice bude uložena.
51CZ
Poslech radiopřijímače
Nejprve do paměti přístroje uložte stanice na
předvolbách (viz část „Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby” (strana 51)).
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „TUNER FM”
nebo „TUNER AM”.
Rada
• Pro zlepšení příjmu změňte umístění nebo polohu
dodaných antén.
V případě, že FM program šumí
V případě, že FM program šumí, můžete
nastavit monofonní příjem. Stereofonní efekt
bude zrušen, zlepší se však kvalita příjmu.
1 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
2 Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se na
displeji na předním panelu zobrazí indikace
„FM MODE”.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET +
(o předvolbu nahoru) nebo –
(o předvolbu dolů) pro volbu
požadované stanice na předvolbě.
Po každém stisknutí tlačítka systém naladí
jednu stanici na předvolbě.
3 Stiskněte
nebo c.
4 Stiskněte X/x pro výběr „MONO”.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „STEREO”: stereo příjem.
• „MONO”: monofonní příjem.
Rada
• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím
číselného tlačítka.
3
Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
VOLUME +/– (zvýšení/snížení
hlasitosti).
Pro vypnutí radiopřijímače
5 Stiskněte tlačítko
6 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
Stiskněte tlačítko "/1.
Pro poslech stanic, které nejsou
uloženy na předvolbách
V kroku 2 použijte manuální nebo automatické
ladění.
Pro manuální ladění stiskněte opakovaně
tlačítko TUNING + (ladění nahoru) nebo –
(ladění dolů).
Pro automatické ladění stiskněte a podržte
tlačítko TUNING + (ladění nahoru) nebo –
(ladění dolů). Automatické ladění se zastaví,
jakmile je naladěna radiostanice. Pro ruční
zastavení automatického ladění stiskněte
tlačítko TUNING + nebo –.
Poslech radiostanice, jejíž
frekvenci znáte
Použijte přímé ladění popsané v kroku 2.
1 Stiskněte tlačítko D.TUNING.
2 Požadovanou frekvenci zvolte stisknutím
číselného tlačítka.
3 Stiskněte tlačítko
52CZ
.
.
Nastavení je dokončeno.
Pojmenování stanic na
předvolbách
Stanice na předvolbách můžete pojmenovat.
Tyto názvy (jako je například „XYZ”) se
zobrazí na displeji na předním panelu systému
po zvolení stanice.
Mějte na paměti, že jako název každé stanice na
předvolbě je možno zadat pouze jediné jméno.
Poznámka
• Není možné pojmenovat stanici systému RDS,
uloženou na předvolbě (strana 53).
1
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „TUNER FM”
nebo „TUNER AM”.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
3
4
5
6
Stiskněte opakovaně tlačítko PRESET +
(o předvolbu nahoru) nebo –
(o předvolbu dolů) pro volbu stanice na
předvolbě, pro kterou chcete vytvořit
indexový název.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY se údaje
zobrazené na displeji cyklicky změní
následovně:
1 Název stanice*
2 Frekvence**
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „NAME IN”.
* Toto se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na
předvolbě název.
** Po uplynutí několika sekund se zobrazí původní
displej.
nebo c.
Stiskněte
Pokud uděláte chybu
Stiskněte opakovaně tlačítko C/c, až znak,
který má být změněn začne blikat a pak
stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného znaku.
Pro vymazání znaku stiskněte opakovaně
C/c , až znak pro vymazání začne blikat
a pak stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).
Stiskněte
.
Na displeji ne předním panelu se zobrazí
„COMPLETE” (dokončeno) a název
stanice se uloží.
8
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
Používání systému RDS
(Radio Data System)
Co to je systém RDS (Radio
Data System)?
Systém Radio Data System (RDS) představuje
službu rozhlasového vysílání, která umožňuje,
aby rozhlasové stanice vysílaly společně
s běžným programovým signálem další
doplňující informace. Tento tuner nabízí
užitečné funkce RDS, jako je například
zobrazení názvu stanice. Systém RDS je
dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu
FM.*
Funkce radiopřijímače
S použitím kurzorových tlačítek zadejte
název (jméno) stanice.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu znaku
a pak stiskněte tlačítko c pro posunutí
kurzoru na následující pozici.
Jako název stanice mohou být zadávána
písmena, číslice a další symboly.
7
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Poznámka
• Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo
pokud je signál stanice slabý.
* Ne všechny stanice vysílající v pásmu FM poskytují
služby RDS, nebo poskytují stejné typy služeb.
Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS,
prověřte své místní stanice, pokud jde
o podrobnosti, týkající se služeb RDS ve vaší
oblasti.
Rada
• Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY můžete
zobrazit frekvenci stanice (strana 53).
Příjem vysílání v systému RDS
Zvolte stanici, vysílající v pásmu FM.
Zobrazení názvu stanice nebo
frekvence na displeji na
předním panelu
Pokud je přístroj přepnut do režimu „TUNER
FM” nebo „TUNER AM”, můžete si naladěnou
frekvenci zkontrolovat na displeji na předním
panelu.
Pokud jste naladili stanici, poskytující služby
RDS, zobrazí se název stanice * na displeji na
předním panelu.
* Pokud není možno vysílání RDS správně přijímat,
nemusí se na displeji objevit název stanice.
53CZ
Další možnosti ovládání
Ovládání televizoru
dodaným dálkovým
ovladačem
Přiloženým dálkovým ovládáním můžete
ovládat váš televizor (pouze SONY).
Ovládání televizoru dálkovým
ovladačem
Televizor je možno ovládat níže uvedenými
tlačítky.
Po stisknutí
tlačítka
Je možno
TV [/1
Zapnout a vypnout televizor.
TV INPUT
Přepínat vstup televizoru mezi TV
signálem a dalšími vstupními
zdroji.
TV VOL +/–
Nastavit hlasitost televizoru.
TV CH +/–
Zvolit kanál televizoru.
Číselná tlačítka* Zvolit kanál televizoru.
DVD MENU
C/X/x/c*,
ENTER*
RETURN
(návrat)*
Zobrazit nabídku televizoru.
*, Vyberte položku v nabídce.
Návrat na předchozí kanál nebo
úroveň v nabídce TV.
* Použijte tato tlačítka při stisknutí tlačítka TV.
- je určeno pro výběr čísla kanálu vyššího než
10. (Například pro kanál 25 stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko 2 a 5.)
Poznámka
• V závislosti na vašem televizoru nemusí být možno
váš televizor ovládat nebo používat některá výše
uvedená tlačítka.
Používání funkce THEATRE
SYNC
Funkce THEATRE SYNC (synchronizace kina)
umožňuje zapínat váš televizor značky SONY
a tento systém, změnit režim systému na „DVD”
a pak přepínat nastavený vstupní zdroj
televizoru stisknutím jediného tlačítka.
Příprava pro použití funkce
THEATRE SYNC
Zaregistrování vstupního zdroje vašeho
televizoru připojeného k tomuto systému.
Stiskněte a podržte tlačítko TV INPUT
(Vstup TV) při zadávání kódu vstupního
zdroje vašeho televizoru připojeného
k tomuto systému (viz níže uvedená
tabulka) numerickými tlačítky.
Je zvolen vstupní zdroj televizoru.
Přepněte vstup svého televizoru na vstup
použitý pro připojení k tomuto systému.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
k vašemu TV.
Po stisknutí Číslo
tlačítka
Vstupní zdroj
televizoru
TV INPUT
0
Žádný vstupní zdroj
(výchozí nastavení)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
(komponent 1)
CLEAR
(smazání)*
COMPONENT 2
(komponent 2)
SYSTEM
MENU*
COMPONENT 3
(komponent 3)
PICTURE
NAVI*
COMPONENT 4
(komponent 4)
* Kromě modelů pro Severní Ameriku.
54CZ
Ovládání funkce THEATRE
SYNC
Nasměrujte dálkový ovladač na televizor
a tento systém a pak jednou stiskněte tlačítko
THEATRE SYNC (synchronizace kina).
Pokud tato funkce nepracuje, změňte dobu
vysílání/přenosu signálu. Doba vysílání/přenosu
signálu se různí podle televizoru.
Používání zvukového
efektu
Zdůraznění hlubokých
frekvencí
Můžete zdůraznit hluboké frekvence zvuku.
Pro změnu doby vysílání/přenosu
signálu
Stiskněte tlačítko DYNAMIC BASS.
Stiskněte a podržte tlačítko TV CH +
a numerickými tlačítky zadejte kód pro
dobu vysílání/přenos signálu (viz tabulka).
Pro vypnutí zvukového efektu
Hluboké frekvence jsou účinně zdůrazněné.
Stiskněte znovu tlačítko DYNAMIC BASS.
Je zvolena doba vysílání/přenosu signálu
z dálkového ovladače.
Doba vysílání/
přenosu signálu
TV CH +
(o kanál
televizoru
nahoru)
1
0,5 (výchozí)
2
1
3
1,5
4
2
5
3
6
4
7
5
8
6
Další možnosti ovládání
Po stisknutí Číslo
tlačítka
Poznámka
• Tato funkce je určena pouze pro televizory Sony. (Na
některých televizorech Sony nemusí pracovat.)
• Pokud je vzdálenost mezi televizorem a systémem
příliš velká, nemusí tato funkce pracovat. Umístěte
systém blíže k televizoru.
• Při zadávání kódu držte dálkový ovladač nasměrován
na televizor a na tento systém.
55CZ
Používání automatického
vypnutí (Sleep Timer)
Systém můžete nastavit tak, aby se po uplynutí
určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při
poslechu hudby. Dobu je možno nastavovat se
snižujícím se krokem po 1 - 10 minutách.
1
2
3
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „SLEEP” a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
Změna jasu displeje na
předním panelu
Jas předního panelu může být nastaven ve dvou
úrovních.
1
2
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „DIMMER” a pak stiskněte
tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu jasu
displeje na předním panelu.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „DIMMER OFF”: Jasnější svícení
displeje.
• „DIMMER ON”: Displej na předním
panelu ztmavne.
Zobrazované minuty (zbývající čas) se
mění následovně:
SLEEP 90M y SLEEP 80M y SLEEP 70M
Y
Y
SLEEP OFF y SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
4
Stiskněte
.
Nastavení je dokončeno.
Rada
• Zbývající čas můžete nastavit stisknutím
číselných tlačítek. V takovém případě můžete
čas zvoliv v 1minutových krocích.
4
Stiskněte
.
Nastavení je provedeno a na displeji na
předním panelu se zobrazí „SLEEP”.
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
Změna zbývající doby
Začněte znovu od kroku 1.
Pro zrušení časovače vypnutí
(Sleep Timer)
V kroku 3 vyberte „SLEEP OFF”.
56CZ
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
Používání adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
je určen pro poslech zvuku z přenosného
audiozařízení nebo počítače. Po připojení
adaptéru DIGITAL MEDIA PORT můžete
poslouchat zvuk z připojeného komponentu
prostřednictvím systému.
Dostupnost adaptérů DIGITAL MEDIA PORT
se může v různých oblastech lišit.
Podrobnosti o připojení adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT viz „Připojení ostatních
komponentů” (strana 21).
Poznámka
• V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
(není součástí dodávky) je možné ovládání
připojeného komponentu pomocí tlačítek na
dálkovém ovladači nebo systému. Následující
obrázek ukazuje příklad tlačítek, která je možno
v takovém případě použít.
Poznámka
Přehrávání připojeného
komponentu na systému
1
2
./>
H
x
X
Další možnosti ovládání
• Nepřipojujte adaptér jiného typu než DIGITAL
MEDIA PORT.
• Nepřipojujte nebo neodpojujte adaptér DIGITAL
MEDIA PORT v případě, že je systém zapnutý.
• V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT (není součástí dodávky) se může přenášet také
obraz. V takovém případě je signál pouze na výstupu
konektoru EURO AV OUTPUT bez ohledu na typ
videosignálu.
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „DMPORT”.
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
Zvuk a obraz z připojeného zařízení se
přehrává na systému nebo připojeném
televizoru.
Podrobnosti o ovládání viz návod k obsluze
k adaptéru DIGITAL MEDIA PORT (není
součástí dodávky).
Rada
• Při poslechu záznamů ve formátu MP3 nebo jiné
komprimované hudby z přenosného zařízení můžete
zvuk vylepšit. Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND
FIELD, až se na displeji na předním panelu zobrazí
„A.F.D. STD”. Nastavení zrušíte jinou volbou než
„A.F.D. STD”.
57CZ
Deaktivace tlačítek na
přístroji
(Dětský zámek)
Můžete deaktivovat tlačítka na systému (kromě
"/1), abyste zabránili nesprávnému ovládání,
například nezbednostem dětí (funkce dětského
zámku).
Při aktivaci funkce dětského zámku jsou tlačítka
na systému zablokována a displeji na předním
panelu se rozsvítí „
”. (Systém můžete
ovládat pomocí dálkového ovladače.)
Poznámka
• Stisknete-li tlačítka na systému při aktivaci funkce
dětského zámku, na displeji na předním panelu se
rozsvítí „CHILD LOCK”.
1
2
3
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x až se
na displeji na předním panelu zobrazí
„CHILD LOCK” (dětský zámek) a pak
stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• „OFF”: Funkce dětského zámku je
vypnuta.
• „ON”: Funkce dětského zámku je
zapnuta.
4
Stiskněte
.
Nastavení je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.
Nabídka systému se vypne.
Rada
• Funkci dětského zámku můžete aktivovat stisknutím
tlačítka x na více než 5 sekund (na displeji na
předním panelu se rozsvítí „
”).
Pro zrušení funkce stiskněte x na více než 5 sekund,
aby z displeje předního panelu zmizelo „
”.
58CZ
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[PARENTAL CONTROL] (rodičovský
zámek).
Rozšířené možnosti nastavení
parametrů
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Uzamykání disků
(CUSTOM PARENTAL CONTROL
(uživatelský rodičovský zámek),
PARENTAL CONTROL (rodičovský
zámek))
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Pro disk je možno nastavit dva druhy omezení
přehrávání.
• Custom Parental Control (uživatelský
rodičovský zámek)
Můžete nastavit omezení přehrávání, aby
systém nemohl přehrávat nevhodné disky.
• Parental Control (rodičovský zámek)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je
možno omezit podle přednastavené úrovně,
jako je například věk uživatelů. Scény mohou
být zablokovány nebo nahrazeny jinými
scénami.
Pro oba typy omezeného přehrávání (Custom
Parental Control a Parental Control)
(uživatelský rodičovský zámek) se používá
stejné heslo.
Zobrazí se nabídka pro vytvoření nového
hesla.
PARENTAL CONTROL
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka pro potvrzení hesla.
x Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
Enter password, then press
ENTER
.
Vložte disk, který chcete uzamknout.
Pokud tento disk právě přehráváte,
stiskněte tlačítko x pro zastavení
přehrávání.
5
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PARENTAL
CONTROL] a pak stiskněte tlačítko
Numerickými tlačítky zadejte nebo
opakovaně zadejte čtyřciferné heslo
a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se zpráva [Custom parental control
is set.] (Uživatelský rodičovský zámek
nastaven.) a pak se obrazovka vrátí
k nabídce Control Menu (nabídka
ovládání).
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
3
PARENTAL CONTROL
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Stejné heslo pro zámek Custom Parental Control
(uživatelský rodičovský zámek) můžete nastavit
až pro 40 disků. Po nastavení 41. disku se zruší
zámek, nastavený pro první disk.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
hodnoty [ON t] a pak stiskněte
tlačítko
.
x Pokud jste ještě nezadali heslo
Zabránění přehrávání
specifických disků [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
1
DVD VIDEO
.
pokračování
59CZ
Vypnutí uživatelského
rodičovského zámku (Custom
Parental Control) (uživatelský
rodičovský zámek)
1 Proveďte kroky 1 až 3, uvedené v části
1
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
„Zabránění přehrávání specifických disků
[CUSTOM PARENTAL CONTROL]”.
.
3 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Přehrávání disku, pro který je
nastaven uživatelský rodičovský
zámek
nastaven uživatelský rodičovský zámek.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
1 Vložte do přehrávače disk, pro který je
Zobrazí se nápis [CUSTOM PARENTAL
CONTROL] (uživatelský rodičovský zámek).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PARENTAL
CONTROL] a pak stiskněte tlačítko
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[PARENTAL CONTROL] (rodičovský
zámek).
2 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu hodnoty
[OFF t] a pak stiskněte tlačítko
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [PLAYER t] a pak stiskněte
tlačítko
.
x Pokud jste ještě nezadali heslo
Zobrazí se nabídka pro vytvoření nového
hesla.
PARENTAL CONTROL
2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
.
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Systém je připraven k přehrávání disku.
Rada
• Pokud své heslo zapomenete, zadejte numerickými
tlačítky šestimístné číslo „199703” ve chvíli, kdy vás
funkce [CUSTOM PARENTAL CONTROL] vyzve
k zadání vašeho hesla a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro zadání nového čtyřmístného
čísla.
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka pro potvrzení hesla.
x Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
Omezení přehrávání pro děti
[PARENTAL CONTROL]
(pouze disky DVD)
PARENTAL CONTROL
Enter password, then press
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je
možno omezit podle přednastavené úrovně, jako
je například věk uživatelů. Funkce
[PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek)
vám umožňuje nastavit úroveň omezení
přehrávání.
60CZ
ENTER
.
.
4
Numerickými tlačítky zadejte nebo
opakovaně zadejte čtyřciferné heslo
a stiskněte tlačítko
.
8
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadované úrovně a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro nastavení úrovně
omezeného přehrávání.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [STANDARD] a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se možnosti pro položku
[STANDARD] (standardní).
OFF
USA
USA
OTHERS
4:
PG13
USA
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
Vypnutí rodičovského zámku
Nastavte položku [LEVEL] (úroveň) v kroku 8
na hodnotu [OFF] (vyp).
Přehrávání disku, pro který je
nastaven rodičovský zámek
1 Vložte disk a stiskněte tlačítko H.
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
zeměpisné oblasti jako normy pro
omezení přehrávání a pak stiskněte
tlačítko
.
Oblast je zvolena.
Zvolíte-li možnost [OTHERS t], zvolte
a numerickými tlačítky zadejte standardní
kód podle tabulky „Seznam kódů oblastí
pro rodičovský zámek” (strana 86).
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [LEVEL] a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se možnosti pro položku [LEVEL]
(úroveň).
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
NC17
R
.
Systém spustí přehrávání.
Rada
• Pokud své heslo zapomenete, vyjměte z přístroje disk
a zopakujte kroky 1 až 3 v části „Zabránění
přehrávání specifických disků [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”. Jakmile budete vyzváni
k zadání svého hesla, zadejte numerickými tlačítky
„199703” a pak stiskněte tlačítko
. Zobrazí se
nabídka pro zadání nového čtyřmístného čísla. Po
zadání nového čtyřmístného čísla vyměňte disk
v přístroji a stiskněte tlačítko H. Jakmile se zobrazí
displej, požadující zadání vašeho hesla, zadejte toto
heslo.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
Nastavení rodičovského zámku je
dokončeno.
Poznámka
• Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny
funkcí rodičovského zámku, nebude možno omezit
přehrávání takového disku v systému.
• V závislosti na disku můžete být při přehrávání disku
požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku.
V takovém případě zadejte své heslo a pak změňte
úroveň přehrávání. Pokud je zrušen režim Resume
Play (obnovení přehrávání), vrátí se úroveň
přehrávání na předcházející hodnotu.
pokračování
61CZ
Změna hesla
1
Získání optimálního
prostorového zvuku pro
místnost
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PARENTAL
CONTROL] a pak stiskněte tlačítko
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[PARENTAL CONTROL] (rodičovský
zámek).
3
4
5
6
(SPEAKER FORMATION) (rozmístění
reprosoustav)
.
V závislosti na tvaru místnosti nebude možné
některé reprosoustavy instalovat. Pro lepší
prostorový zvuk doporučujeme, abyste nejprve
rozhodli umístění reprosoustav.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [PASSWORD t] a pak
stiskněte tlačítko
.
1
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
2
Numerickými tlačítky zadejte
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko
.
Numerickými tlačítky zadejte nové
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko
.
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/
zobrazení).
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
3
Pro potvrzení svého hesla jej opět
zadejte numerickými tlačítky a pak
stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SPEAKER
FORMATION] a pak stiskněte tlačítko
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
Pokud při zadávání hesla uděláte
chybu
Stiskněte tlačítko C předtím, než stisknete
tlačítko
a zadejte správné číslo.
4
DVD VIDEO
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [SPEAKER FORMATION]
(rozmístění reprosoustav) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[SPEAKER FORMATION] (rozmístění
reprosoustav).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
62CZ
5
Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
nastavení.
• [ALL FRONT] (všechny přední): při
instalaci všech reprosoustav před
poslechovým místem.
• [STANDARD] (standard): při normální
instalaci všech reprosoustav.
• [ALL FRONT - NO CENTER] (všechny
přední bez středové): při instalaci všech
předních a prostorových reprosoustav
před poslechovým místem.
• [NO SURROUND] (bez prostorových):
při instalaci středové a předních
reprosoustav.
• [SECOND ROOM] (druhá místnost): při
instalaci předních reprosoustav v jedné
místnosti a prostorových v jiné.
• [FRONT ONLY] (pouze přední): při
instalaci předních reprosoustav.
Poznámka
• Zvuk z reprosoustav v jiné místnosti je stejný
jako z předních a prostorových reprosoustav.
6
Stiskněte
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
• [NO CENTER] (bez středové): při
instalaci předních a prostorových
(surround) reprosoustav.
.
Nastavení je dokončeno.
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [YES] (Ano) nebo [NO] (Ne)
a pak stiskněte tlačítko
.
• [YES] (ano): pokračujte funkcí [AUTO
CALIBRATION], viz krok 4
v „Automatická kalibrace příslušných
parametrů” (strana 64).
pokračování
63CZ
• [NO] (ne): zrušení funkce [SPEAKER
FORMATION] (rozmístění
reprosoustav).
SPEAKER FORMATION
Automatická kalibrace
příslušných parametrů
(AUTO CALIBRATION)
Continue with AUTO CALIBRATION?
YES
NO
D. C. A. C. (Digital Cinema Auto Calibration digitální automatická kalibrace domácího kina)
automaticky nastaví potřebné parametry zvuku.
Poznámka
Poznámka
• Abyste mohli vychutnat prostorový zvuk po změně
rozmístění reprosoustav, doporučujeme nastavit
položku [SPEAKER FORMATION] (rozmístění
reprosoustav) a pak spustit [AUTO CALIBRATION]
(automatická kalibrace).
• Pro provedení automatického nastavení je potřeba
připojit dodávaný kalibrační mikrofon.
• Na displeji na předním panelu je indikováno zvolené
rozmístění reprosoustav [SPEAKER
FORMATION]. Není indikováno, ze kterých
reprosoustav vychází zvuk.
• Když změníte parametr [CONNECTION] (připojení)
v [SPEAKER SETUP] (nastavení reprosoustav),
nastavení [SPEAKER FORMATION] (rozmístění
reprosoustav) se vrátí zpět na [STANDARD].
• Po spuštění automatického nastavení [AUTO
CALIBRATION] bude slyšet hlasitý testovací signál.
Hlasitost není možné snížit. Mějte ohled na děti
a sousedy.
1
2
Stiskněte opakovaně tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/
zobrazení).
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SPEAKER
FORMATION] a pak stiskněte tlačítko
.
1(44)
3(28)
T
0:03:04
SPEAKER FORMATION
SPEAKER FORMATION
AUTO CALIBRATION
4
DVD VIDEO
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [AUTO CALIBRATION] a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[AUTO CALIBRATION].
AUTO CALIBRATION
Connect calibration mic. Start
measurement?
YES
NO
64CZ
Kalibrační mikrofon připojte ke
konektorům A.CAL MIC na předním
panelu a umístěte jej do výše uší například
pomocí stativu (není součástí příslušenství).
Přední reprosoustavy by měly směřovat na
kalibrační mikrofon a neměly by mezi nimi
být žádné překážky. Během měření se
vyvarujte jakéhokoli hluku.
Poznámka
• Během měření (trvá přibližně tři minuty)
nebuďte v měřícím prostoru a nevytvářejte hluk,
který může způsobit selhání měření. Během
měření vychází z reprosoustav testovací signál.
• Prostředí místnosti, ve které je systém
nainstalován může ovlivňovat měření.
• Pokud se objeví chybová zpráva, postupujte
podle ní a pak zvolte [YES] (ano).
Chybová zpráva se objeví pokud:
– jsou připojena sluchátka.
– není připojen kalibrační mikrofon.
– nejsou správně připojeny přední
reprosoustavy.
– nejsou správně připojeny prostorové
reprosoustavy.
– nejsou správně připojeny přední a prostorové
reprosoustavy.
– je v blízkosti mikrofonu značný hluk.
– je měřící mikrofon přetížený.
AUDIO IN / A.CAL MIC
Kalibrační mikrofon
6
x The measurement is OK (Měření je
v pořádku).
Odpojte kalibrační mikrofon a pak zvolte
[YES] (ano). Výsledky měření se použijí
pro nastavení.
Measurement complete.
FRONT L :
YES
FRONT R :
YES
CENTER :
NONE
SUBWOOFER : YES
SURROUND L : NONE
SURROUND R : NONE
If OK, unplug calibration mic and select
“YES”.
5
YES
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [YES] (Ano) a pak stiskněte
tlačítko
.
Bude zahájena automatická kalibrace.
NO
x The measurement is not OK (Měření
není v pořádku).
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
[YES] (Ano) nebo [NO] (Ne) a pak
stiskněte tlačítko
.
Postupujte podle zprávy a pak zvolte [YES]
(ano) pro opakování.
Measuring. Please wait a moment.
Measurement failure.
Check speaker connection.
Retry?
YES
NO
pokračování
65CZ
Rada
• Měli byste zkontrolovat vzdálenost mezi
poslechovou pozicí a každou reprosoustavou. Viz
strana 72.
Poznámka
• Při probíhajícím automatickém nastavení:
– nevypínejte napájení.
– nestiskejte žádné tlačítko.
– neměňte hlasitost.
– neměňte funkci.
– neměňte disk.
– nevkládejte nebo nevyjímejte disk.
– nepřipojujte sluchátka.
– neodpojujte kalibrační mikrofon.
• Měření pro [SUBWOOFER] je vždy nastaveno na
[YES], jelikož systém neprovádí kalibraci
subwooferu.
Používání obrazovky
nastavení
Prostřednictvím nabídky nastavení Setup
můžete nastavit různé parametry obrazu
a zvuku.
Úplný seznam položek obrazovky Setup
(nastavení) viz strana 92.
Zobrazované položky se různí v závislosti na
modelu pro určitou zemi.
Poznámka
• Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít
přednost před nastaveními v nabídce nastavení Setup,
přičemž ne všechny popisované funkce musejí
pracovat.
1
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/
zobrazení).
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SETUP] a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti nastavení [SETUP]
(nastavení).
12(27)
18(34)
T
0:00:02
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
66CZ
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky pro nastavení ze zobrazeného
seznamu: [LANGUAGE SETUP]
(nastavení jazyka), [SCREEN SETUP]
(nastavení obrazovky), [CUSTOM
SETUP] (uživatelské nastavení) nebo
[SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav). Pak stiskněte tlačítko
.
Je zvolena položka nastavení.
Příklad: [SCREEN SETUP] (nastavení
obrazu)
Zvolená položka
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
ON
JACKET PICTURE
FULL
Položky pro nastavení
Tlačítkem X/x vyberte položku a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti výběru pro zvolenou
položku.
Příklad: [TV TYPE] (typ televizoru)
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Možnosti
6
Zvolte hodnotu položky tlačítkem X/x
a pak stiskněte tlačítko
.
1 V kroku 3 zvolte možnost [RESET]
a stiskněte tlačítko
.
2 Pomocí X/x zvolte možnost [YES] (ano).
Tento proces můžete rovněž opustit a vrátit se
do nabídky Control Menu, zvolíte-li v této
chvíli hodnotu [NO].
3 Stiskněte tlačítko
.
Všechna nastavení, popisovaná na stránkách
68 až 74 se vrátí na své výchozí hodnoty.
Nestiskněte tlačítko [/1 při obnovování
nastavení systému, které trvá několik sekund.
Poznámka
• Po zapnutí systému po provedení resetu se na
obrazovce televizoru zobrazí úvodní zpráva, když
není vložen disk. Budete-li chtít provést rychlé
nastavení (Quick Setup) (strana 14), stiskněte tlačítko
pro návrat na normální obrazovku a pak stiskněte
tlačítko CLEAR.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
5
Obnovení výchozích hodnot
všech nastavení [SETUP]
Položka nastavení je zvolena a nastavování
je dokončeno.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
FULL
Zvolené nastavení
67CZ
Nastavení zobrazení nebo
jazyka zvukového
doprovodu
[LANGUAGE SETUP] (nastavení
jazyka)
Položka [LANGUAGE SETUP] (nastavení
jazyka) umožňuje nastavovat různé jazyky pro
zobrazování nebo zvukový doprovod.
V nabídce nastavení (Setup) zvolte položku
[LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka).
Podrobnosti - viz část „Používání obrazovky
nastavení” (strana 66).
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
x [OSD] (nabídka na obrazovce)
Slouží pro přepínání jazyka nabídek,
zobrazovaných na obrazovce.
x [MENU] (nabídka) (pouze disk DVD
VIDEO)
Slouží k volbě požadovaného jazyka nabídky
disku.
x [AUDIO] (zvukový doprovod) (pouze disk
DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka zvukového
doprovodu.
Zvolíte-li možnost [ORIGINAL] (původní),
bude zvolen jazyk s prioritou určenou diskem.
x [SUBTITLE] (titulky) (pouze disk DVD
VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka titulků
zaznamenaných na disku DVD VIDEO.
Zvolíte-li možnost [AUDIO FOLLOW] (podle
zvukového doprovodu), bude se jazyk titulků
měnit v souladu s jazykem zvoleným pro
zvukový doprovod.
68CZ
Rada
• Zvolíte-li položku [OTHERS t] (ostatní)
v [MENU] (nabídka), [AUDIO] (zvukový doprovod)
a [SUBTITLE] (titulky), zvolte a numerickými
tlačítky zadejte kód jazyka ze seznamu „Tabulka
jazykových kódů” (strana 86).
Poznámka
• Zvolíte-li v [MENU] (nabídka), [AUDIO] (zvukový
doprovod) nebo [SUBTITLE] (titulky) jazyk, který
není na disku DVD VIDEO zaznamenán, bude
automaticky zvolen jeden ze zaznamenaných jazyků
(v závislosti na disku se jazyk nemusí zvolit
automaticky).
Nastavení parametrů
obrazu
[SCREEN SETUP] (nastavení
obrazovky)
[16:9]
[4:3 LETTER BOX]
Zvolte příslušné nastavení podle připojeného
televizoru.
[4:3 PAN SCAN]
V nabídce nastavení (Setup) zvolte [SCREEN
SETUP] (nastavení obrazovky). Podrobnosti viz část „Používání obrazovky nastavení”
(strana 66).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SCREEN SAVER:
ON
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
Poznámka
• V závislosti na disku DVD může být automaticky
zvolen režim [4:3 LETTER BOX] místo režimu [4:3
PAN SCAN], nebo naopak.
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Slouží pro volbu typu výstupního HDMI signálu
z konektoru HDMI OUT.
Slouží k volbě poměru stran obrazu připojeného
televizoru (standardní s poměrem stran obrazu
4:3 nebo širokoúhlý).
Výchozí nastavení se liší podle modelu pro
určitou zemi.
[16:9]
[4:3 LETTER
BOX]
Tuto možnost použijte, máte-li
širokoúhlý televizor nebo televizor
s širokoúhlým režimem.
Tuto možnost zvolte, máte-li
televizor s poměrem stran 4:3.
Bude se zobrazovat širokoúhlý
obraz s černými pruhy v horní
a dolní části obrazovky.
[4:3 PAN SCAN] Tuto možnost zvolte, máte-li
televizor s poměrem stran 4:3. Na
celé obrazovce se automaticky
zobrazí širokoúhlý obraz, přičemž
se z něj odříznou přesahující části.
Výstup signálů YCBCR.
[RGB]
Výstup signálů RGB.
Poznámka
• Jakmile začne být přehrávaný obraz zkreslený,
nastavte položku [YCBCR] na hodnotu [RGB].
• Pokud je výstup HDMI OUT připojen k zařízení
s konektorem DVI, budou na výstupu automaticky
signály [RGB], i když zvolíte hodnotu [YCBCR].
x [SCREEN SAVER] (spořič obrazovky)
Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí po
15 minutách od posledního zastavení přístroje
(v režimu pauza nebo stop), nebo pokud
přehráváte disky Super Audio CD, CD, DATA
CD (MP3 audio) nebo DATA DVD (MP3
audio) déle než 15 minut. Spořič obrazovky
pomáhá chránit obrazovku vašeho televizoru
před poškozením (trvalé vypálení obrazu). Pro
zrušení spořiče obrazovky stiskněte kterékoliv
tlačítko (například tlačítko H).
[ON] (zap)
Zapnutí spořiče obrazovky.
[OFF] (vyp)
Vypnutí spořiče obrazovky.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
x [TV TYPE] (typ televizoru)
[YCBCR]
pokračování
69CZ
x [BACKGROUND] (pozadí)
Uživatelská nastavení
Slouží k volbě barvy nebo obrázku pozadí
obrazovky televizoru v režimu stop nebo při
přehrávání disků CD, DATA CD (MP3 audio)
nebo DATA DVD (MP3 audio).
[CUSTOM SETUP] (uživatelské
nastavení)
[JACKET
Na pozadí se zobrazí statický
PICTURE]
obrázek, avšak pouze tehdy, je-li
(obrázek obalu) na disku zaznamenán (disk CD-
Umožňuje provádět nastavení, která mají
souvislost s přehráváním a nastavení dalších
možností.
EXTRA atd.). Pokud disk tento
obrázek obalu neobsahuje, zobrazí
se obrázek položky [GRAPHICS]
(grafika).
[GRAPHICS]
(grafika)
Zobrazuje se přednastavený
obrázek uložený v paměti
přístroje.
[BLUE]
(modrá)
Barva pozadí je modrá.
[BLACK]
(černá)
Barva pozadí je černá.
V nabídce nastavení (Setup) zvolte [CUSTOM
SETUP] (uživatelské nastavení). Podrobnosti viz část „Používání obrazovky nastavení”
(strana 66).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
CUSTOM SETUP
OFF
HDMI CONTROL:
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
OFF
AUDIO DRC:
OFF
AUDIO (HDMI):
Registration Code
DivX:
x [HDMI CONTROL]
Zapíná nebo vypíná funkci HDMI CONTROL.
Tato funkce je dostupná v případě, že propojíte
systém a televizor kabelem HDMI. Podrobnosti
o této funkci naleznete v návodu Průvodce
funkcí HDMI CONTROL (dodávaný
samostatně).
[OFF] (vyp)
Vypíná funkci HDMI
CONTROL.
[ON] (zap)
Zapíná funkci HDMI CONTROL.
Komponenty propojené HDMI
kabelem umožňují vzájemné
ovládání.
Poznámka
• Nastavíte-li možnost [ON] bez připojení televizoru
kabelem HDMI, zobrazí se nápis [Please verify the
HDMI connection] (Zkontrolujte, prosím, HDMI
připojení) a možnost [ON] nastavit nelze.
x [PAUSE MODE] (režim pauzy) (pouze
disk DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Volba záběru v režimu přerušení přehrávání.
70CZ
[AUTO]
(automaticky)
Obraz, včetně subjektů, které se
pohybují dynamicky, se bude
reprodukovat bez chvění. Za
normálních okolností zvolte tuto
možnost.
[FRAME]
(snímek)
Obraz, včetně subjektů, které se
nepohybují dynamicky, se
reprodukuje s vysokým
rozlišením.
x [AUDIO DRC] (ovládání dynamického
rozsahu) (pouze disk DVD VIDEO)
Zúžení dynamického rozsahu zvukového
doprovodu.
To může být užitečné při sledování filmů při
nízké hlasitosti v nočních hodinách.
[OFF] (vyp)
Žádná komprese dynamického
rozsahu.
[STANDARD]
(standardní)
Zvukový doprovod se
reprodukuje s takovým typem
dynamického rozsahu, jaký byl
zamýšlen zvukovým inženýrem.
[MAX]
(maximální)
Plné zúžení dynamického
rozsahu.
x [TRACK SELECTION] (volba skladby/
stopy) (pouze disk DVD VIDEO)
Tato volba preferuje při přehrávání disku DVD
VIDEO zvukový záznam, který obsahuje
nejvyšší počet kanálů, na nichž je zaznamenán
větší počet audio formátů (PCM, MPEG audio,
DTS nebo Dolby Digital).
[OFF] (vyp)
Bez priority.
[AUTO]
(automaticky)
S danou prioritou.
x [MULTI-DISC RESUME] (obnovení
přehrávání více disků) (pouze disky DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Slouží k zapínání nebo vypínání režimu „Multidisc Resume” (obnovení přehrávání u více
disků).
[ON] (zap)
Uloží se údaje pro obnovení
přehrávání až pro 40 disků.
[OFF] (vyp)
Údaje pro obnovení přehrávání se
do paměti nebudou ukládat.
Přehrávání se obnoví od místa
přerušení pouze u založeného
disku.
Výběr stavu zvukového výstupu z konektoru
HDMI OUT.
[OFF] (vyp)
Zvuk nebude na výstupu
konektoru HDMI OUT.
[ON] (zap)
Výstupní audiosignály Dolby
Digital, DTS nebo 96 kHz/24 bit
PCM jsou konvertovány na
48 kHz/16 bit PCM.
Poznámka
• Propojíte-li systém a televizor kabelem HDMI
a vyberete možnost [ON], nepoužijí se na výstup
zvuku z televizoru funkce DYNAMIC BASS,
MOVIE/MUSIC a zvukové pole.
x [DivX]
Zobrazení registračního kódu pro tento systém.
Další informace - viz webová stránka
http://www.divx.com na internetu.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
Poznámka
• Nastavíte-li tuto položku na [AUTO] (automaticky),
může dojít ke změně jazyka. Nastavení [TRACK
SELECTION] (volba skladby/stopy) má vyšší
prioritu než nastavení [AUDIO] (zvukový doprovod)
v položce [LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka)
(strana 68). (Na některých discích nemusí tato funkce
pracovat.)
• Pokud mají zvukové doprovody ve formátu PCM,
DTS, MPEG audio a Dolby Digital stejný počet
kanálů, zvolí systém formát PCM, DTS, Dolby
Digital a MPEG audio v tomto pořadí.
x [AUDIO (HDMI)]
71CZ
Nastavení parametrů
reprosoustav
[SURROUND]
(prostorová/
surround
reprosoustava)
[YES] (ano): Za normálních
podmínek zvolte tuto hodnotu.
[NONE] (žádné): Zvolte tuto
hodnotu, pokud není použita
žádná prostorová (surround)
reprosoustava.
[SUBWOOFER]
[YES] (ano)
[SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav)
Pro dosažení nejlepšího možného prostorového
zvuku nastavte připojení reprosoustav a jejich
vzdálenost od poslechového místa. Pak pomocí
testovacího signálu nastavte úrovně a vyvážení
reprosoustav na stejnou úroveň.
V nabídce nastavení zvolte [SPEAKER SETUP]
(nastavení reprosoustav). Podrobnosti - viz část
„Používání obrazovky nastavení” (strana 66).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Poznámka
• Tyto položky pro nastavení není možno používat ve
chvíli, kdy jsou k systému připojena sluchátka.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Poznámka
• Když změníte nastavení [CONNECTION]
(připojení), nastavení [SPEAKER FORMATION]
(rozmístění reprosoustav) se vrátí zpět na
[STANDARD].
x [DISTANCE (FRONT)] (vzdálenost
(přední))
Nastavení výchozí vzdálenosti pro
reprosoustavy ve vztahu k poslechovému místu
je uvedeno v další části.
Nastavíte-li vzdálenost prostřednictvím nabídky
Quick Setup (rychlé nastavení) (strana 14),
zobrazí se nastavené hodnoty automaticky.
YES
YES
YES
YES
1-7m
Pro návrat k výchozímu nastavení
při změně parametru
0-7m
Zvolte položku a pak stiskněte tlačítko CLEAR
(smazání). Mějte na paměti, že pouze parametr
[CONNECTION] (připojení) se nevrátí na svou
výchozí hodnotu.
x [CONNECTION] (Připojení)
Nebudete-li připojovat středovou nebo
prostorovou reprosoustavu nastavte parametry
pro [CENTER] a [SURROUND]. Protože
nastavení předních reprosoustav a subwooferu
jsou pevná, není možno je změnit.
72CZ
[FRONT]
(přední)
[YES] (ano)
[CENTER]
(středová)
[YES] (ano): Za normálních
podmínek zvolte tuto hodnotu.
[NONE] (žádné): Zvolte tuto
hodnotu, pokud není použita
žádná středová reprosoustava.
Při změně umístění reprosoustav nezapomeňte
změnit hodnotu v nabídce nastavení (Setup).
[L/R]
3,0 m1)
Vzdálenost předních
reprosoustav od
poslechové pozice lze
nastavit od 1,0 do
7,0 metrů.
[CENTER]
3,0 m1)
Vzdálenost středové
reprosoustavy lze
posunout až o 1,6 metru
blíže k poslechové pozici
od předních
reprosoustav.
(zobrazí se, pokud je
položka [CENTER]
(středová reprosoustava)
v parametru
[CONNECTION]
(připojení) nastavena na
hodnotu [YES] (ano))
1)
Provedete-li nastavení pomocí nabídky Quick Setup
(rychlé nastavení) (strana 14), výchozí hodnoty se
změní.
x [DISTANCE (SURROUND)] (vzdálenost
(prostorová))
Nastavení výchozí vzdálenosti pro
reprosoustavy ve vztahu k poslechovému místu
je uvedeno v další části.
Nastavíte-li vzdálenost prostřednictvím nabídky
Quick Setup (rychlé nastavení) (strana 14),
zobrazí se nastavené hodnoty automaticky.
• Prostorové (surround) reprosoustavy neumisťujte od
poslechového místa dál než přední reprosoustavy.
• V závislosti na vstupním proudu nemusí být
nastavení parametru [DISTANCE] (vzdálenost)
účinné.
x [LEVEL (FRONT)] (úroveň (přední))
Úrovně předních reprosoustav můžete měnit
následovně. Pro snadné nastavení úrovně
nezapomeňte testovací signál [TEST TONE]
nastavit na hodnotu [ON] (zap).
[L/R]
0,0 dB
Nastavte mezi –6,0 dB
a 0,0 dB.
[CENTER]
0,0 dB
Nastavte mezi –6,0 dB
a +6,0 dB.
(zobrazí se, pokud
je položka [CENTER]
(středová reprosoustava)
v parametru
[CONNECTION]
(připojení) nastavena na
hodnotu [YES] (ano))
0-7m
Při změně umístění reprosoustav nezapomeňte
změnit hodnotu v nabídce nastavení (Setup).
[L/R]
3,0 m1)
(zobrazí se, pokud
je položka
[SURROUND]
(prostorové
reprosoustavy)
v parametru
[CONNECTION]
(připojení) nastavena
na hodnotu [YES]
(ano))
Vzdálenost prostorových
reprosoustav lze posunout až
o 5,0 metrů blíže k poslechové
pozici od předních
reprosoustav.
1)Provedete-li
nastavení pomocí nabídky Quick Setup
(rychlé nastavení) (strana 14), výchozí hodnoty se
změní.
Poznámka
• Pokud nejsou všechny přední a prostorové (surround)
reprosoustavy umístěny ve stejné vzdálenosti od
poslechového místa, nastavte vzdálenost podle
nejbližší reprosoustavy.
Nastavte mezi –6,0 dB
a +6,0 dB.
x [LEVEL (SURROUND)] (úroveň
(prostorové))
Úrovně prostorových reprosoustav můžete
měnit následovně. Pro snadné nastavení úrovně
nezapomeňte testovací signál [TEST TONE]
nastavit na hodnotu [ON] (zap).
[L/R]
0,0 dB
(zobrazí se, pokud je
položka [SURROUND]
(prostorové
reprosoustavy)
v parametru
[CONNECTION]
(připojení) nastavena na
hodnotu [YES] (ano))
Nastavte mezi –6,0 dB
a +6,0 dB.
Rozšířené možnosti nastavení parametrů
[SUBWOOFER]
+2,0 dB
Pro nastavení hlasitosti všech
reprosoustav najednou
Použijte ovládací prvek VOLUME na systému,
nebo stiskněte tlačítko VOLUME +/– na
dálkovém ovladači.
73CZ
x [TEST TONE] (testovací signál)
7
Z reprosoustav začne vycházet testovací signál
pro nastavení úrovně [LEVEL (FRONT)]
(přední) a [LEVEL (SURROUND)] (úroveň
prostorové reprosoustavy).
Ze svého poslechového místa nastavte
hodnotu parametru [LEVEL (FRONT)]
(úroveň přední) nebo [LEVEL
(SURROUND)] (úroveň prostorové/
surround reprosoustavy) pomocí C/X/
x/c.
[OFF]
(vyp)
Testovací signál z reprosoustav nevychází.
Testovací signál uslyšíte pouze
z reprosoustavy, kterou nastavujete.
[ON]
(zap)
Při nastavování úrovně bude z jednotlivých
reprosoustav postupně vycházet testovací
signál. Jakmile zvolíte jednu z položek
nabídky [SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav), začne testovací signál
vycházet postupně z jednotlivých
reprosoustav.
Nastavení úrovně
reprosoustavy pomocí
testovacího signálu
1
Ve chvíli, kdy je systém v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/
zobrazení).
Zobrazí se Control Menu (nabídka
ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SETUP] a pak
stiskněte tlačítko
.
8
9
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x pro
volbu položky [TEST TONE] a pak
stiskněte tlačítko
.
10 Stiskněte opakovaně tlačítko X/x pro
volbu hodnoty [OFF] (vyp) a pak
stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Testovací signál nevychází z konektoru HDMI OUT.
Návrat k výchozím
hodnotám
Parametry systému, jako jsou například stanice
na předvolbách, můžete vrátit na jejich výchozí
hodnoty.
Zobrazí se možnosti nastavení [SETUP]
(nastavení).
3
Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko
.
"/1
A
x
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
4
5
6
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x pro
volbu položky [SPEAKER SETUP]
a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x pro
volbu položky [TEST TONE] a pak
stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte opakovaně tlačítko X/x pro
volbu hodnoty [ON] (zap) a pak
stiskněte tlačítko
.
Z každé reprosoustavy se postupně ozve
testovací signál.
74CZ
1
2
Stiskněte tlačítko "/1 pro zapnutí
systému.
Stiskněte na systému současně
tlačítka x, A a "/1.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
„COLD RESET” (studený reset) a jsou
obnoveny výchozí hodnoty.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
• Před přenášením systému z něj vyjměte disk.
V opačném případě by se mohl poškodit.
• Pokud se do skříňky přístroje dostane jakýkoli
předmět, odpojte přístroj ze sítě a nechejte jej
prohlédnout kvalifikovanou osobou, než jej začnete
opět používat.
Zdroje napájecího napájení
Nastavení hlasitosti
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte
jej ze síťové zásuvky. Při odpojování síťové šňůry
uchopte vlastní zástrčku, a nikdy netahejte za
samotnou šňůru.
• Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní zvuku nebo
při úplné absenci audiosignálu nezvyšujte hlasitost.
V opačném případě může dojít k poškození
reprosoustav, jakmile při reprodukci zazní hlasitá
pasáž.
Umístění přístroje
Provoz
• Pokud systém přenesete bezprostředně z chladné do
vyhřáté místnosti, nebo pokud je umístěn ve velmi
vlhké místnosti, může se na optických součástkách
uvnitř řídicí jednotky vytvořit kondenzace. Pokud
tento stav nastane, nemusí systém správně pracovat.
V takovém případě vyjměte ze systému disk
a nechejte jej zapnutý přibližně půl hodiny, aby se
vlhkost odpařila.
Čištění
• Povrch skříňky přístroje, jeho přední panel a ovládací
prvky čistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
drsné hubky, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je
například alkohol nebo benzín.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho přístroje, se obracejte na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Čištění disků, čističe disků/
snímacího systému
• Nepoužívejte čističe disků nebo snímacího
systému (včetně mokrých a ve spreji). Mohlo by
dojít k poškození přístroje.
Poznámka k barvám na
obrazovce vašeho televizoru
• Pokud reprosoustavy způsobují poruchy barev na
vašem televizoru, vypněte televizor a po uplynutí 15
až 30 minut jej opět zapněte. Pokud se i nadále
projevují poruchy barev, umístěte reprosoustavy do
větší vzdálenosti od televizoru.
Doplňující informace
• Umístěte systém na dobře větrané místo, aby nedošlo
k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř
systému.
• Při vysoké hlasitosti reprodukce nebo po delším
provozu se skříňka systému značně zahřeje. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce. Měli byste se
však vyvarovat doteku skříňky. Neumísťujte přístroj
do stísněného prostoru, kde je špatné odvětrávání,
protože by mohlo dojít k přehřátí přístroje.
• Neblokujte větrací otvory pokládáním jakýchkoli
předmětů na přístroj. Systém je vybaven vysoce
výkonným zesilovačem. Pokud dojde k zablokování
větracích otvorů na skříňce přístroje, může dojít
k jeho přehřátí a k poruchám funkce.
• Nepokládejte přístroj na žádné povrchy nebo plochy
(pokrývky, přikrývky a podobně) nebo do blízkosti
materiálů (záclony, závěsy), které mohou blokovat
větrací otvory na přístroji.
• Neinstalujte tento přístroj do blízkosti zdrojů tepla,
jako jsou například radiátory nebo výstupy teplého
vzduchu, nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční
záření, kde se vyskytuje nadměrná prašnost,
mechanické otřesy nebo nárazy.
• Neinstalujte přístroj v šikmé poloze. Přístroj byl
zkonstruován tak, aby fungoval pouze v horizontální
poloze.
• Neponechávejte přístroj ani disky v blízkosti zařízení
se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné
trouby nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Tento systém umožňuje zobrazování
statického obrazu (video) na obrazovce vašeho
televizoru po nekonečně dlouhou dobu. Pokud
ponecháte statické záběry nebo nabídky nastavení
na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete
televizor riziku trvalého poškození obrazovky.
Projekční televizory jsou na toto zacházení velmi
citlivé.
Poznámky k přenášení systému
Před přenášením systému se ujistěte, zda není vložen
disk a odpojte síťový napájecí kabel ze zásuvky.
75CZ
Poznámky k diskům
Zacházení s disky
• Disky uchovávejte v čistotě a při manipulaci je
držte za okraje. Nedotýkejte se záznamového
povrchu disku.
• Nelepte na disky papírky nebo lepicí pásku.
Řešení problémů
Pokud se při provozu systému setkáte
s některým z následujících problémů, pokuste se
jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě před
tím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli
problém přetrvává, obraťte se na svého
nejbližšího prodejce Sony.
Vezměte, prosím, na vědomí, že když servisní
technik vymění nějaké části při opravě, může si
je ponechat.
Napájení
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani
jej nenechávejte v zaparkovaném autě na
slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu
teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného
obalu.
Čištění
• Před přehráváním disk očistěte hadříkem pro
čištění.
Povrch disku stírejte směrem ven od středu
disku.
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je
benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické spreje určené pro
čištění klasických (vinylových) LP desek.
Tento systém umožňuje pouze přehrávání
standardních kruhových disků. Při použití
nestandardních disků, které nemají kruhový tvar
(například ve tvaru karty, srdce nebo hvězdy),
může docházet k poruchám funkce.
Nepoužívejte disky, které jsou opatřeny různým
příslušenstvím, jako je například štítek nebo
prstenec.
76CZ
Systém se nezapne.
• Prověřte, zda je bezpečně připojen síťový napájecí
kabel.
• Stiskněte "/1 poté, co na předním displeji zhasne
nápis „STANDBY”.
Na displeji na předním panelu střídavě blikají
nápisy „PROTECTOR” a „PUSH POWER”.
Stiskněte "/1 pro vypnutí systému, a poté co zmizí
nápis „STANDBY”, zkontrolujte následující
položky.
• Nedošlo ke zkratování kabelů reprosoustav + a –?
• Používáte pouze specifikované reprosoustavy?
• Nejsou zablokovány větrací otvory na horní ploše
systému?
Po zkontrolování výše uvedených položek a opravě
všech problémů systém zapněte. Pokud jste ani po
kontrole všech výše uvedených položek nezjistili
příčinu problému, obraťte se na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Obraz
Není reprodukován žádný obraz.
• Kabel SCART (EURO AV) není připojen
správně.
• Kabel SCART (EURO AV) je poškozený.
• Systém není připojen ke správnému konektoru
EURO AV t INPUT (stránka 9).
• Video vstup na televizoru není nastaven tak,
abyste mohli na obrazovce televizoru sledovat
obraz ze systému.
• Zkontrolujte výstupní režim systému (strana 16).
• Zapojte znovu propojovací kabely.
• Systém je připojen ke vstupnímu zařízení, které
není kompatibilní s HDCP (high-bandwidth
digital content protection) (na displeji na předním
panelu nesvítí indikace „HDMI”). Viz strana 88.
V obrazu se objevuje šum.
• Disk je znečištěn nebo poškozen.
I přesto, že jste nastavili poměr stran obrazu
(položkou [TV TYPE] (typ televizoru) v nabídce
[SCREEN SETUP]) (nastavení obrazovky),
nevyplňuje obraz celou obrazovku TV.
• Poměr stran obrazu je pevně stanoven diskem.
Na televizoru se zobrazují nestejnoměrné
barvy.
Subwoofer a přední reprosoustavy tohoto systému
jsou magneticky stíněné proti působení
magnetického pole. K mírnému působení ovšem
docházet může, jelikož jsou vybaveny silným
magnetem. V takovém případě zkontrolujte
následující položky:
• Používáte-li reprosoustavy v blízkosti televizoru
s katodovou obrazovkou nebo poblíž projektoru,
umístěte reprosoustavy nejméně 0,3 m od
přístroje.
• Přetrvává-li nesprávné zobrazení barev, televizor
vypněte a zapněte jej po 15 až 30 minutách.
• Dochází-li k pískání, umístěte reprosoustavy do
ještě větší vzdálenosti od televizoru.
• Ujistěte se, že v blízkosti reprosoustav není žádný
magnetický předmět (magnetický držák na
stojanu televizoru, zdravotní zařízení, hračka
apod.).
Zvuk
Není reprodukován žádný zvuk.
• Kabel reprosoustavy není bezpečně zapojen.
• Stiskněte tlačítko MUTING (utlumení zvuku) na
dálkovém ovladači, pokud je na displeji na
předním panelu zobrazeno „MUTING ON”
(utlumení zapnuto).
• Systém je pozastaven (v režimu pauzy), nebo je
v režimu pomalého přehrávání. K normální
rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka
H.
• Provádí se rychlý posun vpřed nebo vzad.
K normální rychlosti přehrávání se vrátíte
stisknutím tlačítka H.
• Zkontrolujte parametry reprosoustav.(strana 72)
• Zařízení připojené ke konektoru HDMI OUT není
kompatibilní s formátem audio signálu; v takovém
případě nastavte položku [AUDIO(HDMI)]
v nastavení [CUSTOM SETUP] (uživatelské
nastavení) na hodnotu [ON] (strana 71).
Na výstupu z konektoru HDMI OUT není žádný
zvuk
• Položku [AUDIO (HDMI)] v [CUSTOM SETUP]
nastavte na [ON] (strana 71).
• Konektor HDMI OUT není zapojen k zařízení
DVI (digital visual interface) (konektory DVI
(digital visual interface) neakceptují audio
signály).
• Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte systém
a znovu jej zapněte. 2 Vypněte připojené
zařízení a znovu zapněte. 3 Odpojte a znovu
připojte HDMI kabel.
Doplňující informace
• V případě, že je konektor HDMI OUT používán
pro výstup obrazu, může změna typu videosignálu
na výstupu konektoru HDMI OUT po stisknutí
tlačítka VIDEO FORMAT, problém vyřešit
(strana 20).
Propojte televizor a systém pomocí jiných video
konektorů než HDMI OUT a přepněte vstup
televizoru na připojený video vstup, abyste viděli
nabídku na obrazovce. Změňte typ videosignálu
na výstupu konektoru HDMI OUT a přepněte
vstup televizoru zpět na HDMI. Pokud se stále
neobjeví obraz, opakujte uvedené kroky s jinou
možností.
• Tlačítkem VIDEO FORMAT na dálkovém
ovladači jste zvolili možnost „PROGRESSIVE”
(rozsvítí se indikátor „PROGRE” na předním
panelu), ale váš televizor přesto není schopen
pracovat s progresivním signálem. V takovém
případě odpojte kabel HDMI z přístroje a pak
vyberte možnost „INTERLACE”, takže indikátor
„PROGRE” zhasne.
• V případě, že je signál na výstupu konektoru
LINE OUT (VIDEO) zkreslený, změňte typ
videosignálu na výstupu konektoru HDMI OUT
stisknutím tlačítka VIDEO FORMAT, na [720 ×
480p]* (strana 20).
* V závislosti na zemi se může zobrazit rozlišení
[720 x 480/576p].
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený
nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
zapojeny reprosoustavy a komponenty.
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte zapojení a parametry reprosoustav
(stránky 9, 72).
• Zvukové pole nastavte na „A.F.D. STD”
(strana 26).
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
zapojeny reprosoustavy a komponenty.
pokračování
77CZ
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo
motoru a zda jsou vzdáleny alespoň 3 metry od
vašeho televizoru nebo zářivkového osvětlení.
• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio
komponentů.
• Konektory jsou znečištěné. Otřete je hadříkem,
mírně navlhčeným v alkoholu.
• Očistěte disk.
Při přehrávání disku VIDEO CD, CD nebo MP3
dochází ke ztrátě stereo efektu.
• Stisknutím tlačítka AUDIO (zvukový doprovod)
(strana 36) nastavte položku [AUDIO] (zvukový
doprovod) na [STEREO].
• Ujistěte se, že je systém správně zapojen.
Prostorový (surround) efekt je při přehrávání
zvukového doprovodu ve formátu Dolby
Digital, DTS nebo MPEG obtížně slyšitelný.
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 26).
• Zkontrolujte zapojení a parametry reprosoustav
(stránky 9, 72).
• V závislosti na disku DVD nemusí být kompletní
výstupní signál ve formátu 5.1 kanálů. Může se
jednat o monofonní nebo stereofonní signál, a to,
i přestože je zvukový doprovod zaznamenán
v audio formátu Dolby Digital nebo MPEG audio.
Zvuk vychází pouze ze středové
reprosoustavy.
• V závislosti na disku může zvuk vycházet pouze
ze středové reprosoustavy.
Ze středové reprosoustavy nevychází žádný
zvuk.
• Zkontrolujte zapojení a parametry reprosoustav
(stránky 9, 72).
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 26).
• V závislosti na zdroji může být efekt středové
reprosoustavy méně patrný.
• Je přehráván dvoukanálový zdroj.
Z prostorových (surround) reprosoustav
nevychází žádný zvuk nebo je jejich hlasitost
velmi nízká.
• Zkontrolujte zapojení a parametry reprosoustav
(stránky 9, 72).
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 26).
• V závislosti na zdroji může být efekt prostorových
(surround) reprosoustav méně patrný.
• Je přehráván dvoukanálový zdroj.
78CZ
Z reprosoustav indikovaných na displeji na
předním panelu nevychází žádný zvuk.
• Na displeji na předním panelu je indikováno
zvolené rozmístění reprosoustav [SPEAKER
FORMATION]. Není indikováno, ze kterých
reprosoustav vychází zvuk (strana 26, 62).
Ovládání
Není možné naladit žádné rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
Nasměrujte anténu nebo v případě potřeby
připojte venkovní anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při naladění
prostřednictvím automatického ladění). Použijte
přímé naladění stanice.
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice
nebo došlo ke smazání stanic z předvoleb (při
ladění prostřednictvím funkce vyhledávání stanic
na předvolbách). Nalaďte stanice na předvolby
(strana 51).
• Stiskněte tlačítko DISPLAY (displej/zobrazení),
aby se na displeji na předním panelu zobrazila
frekvence stanice.
Dálkový ovladač nefunguje.
• Mezi dálkovým ovladačem a systémem jsou
překážky.
• Vzdálenost mezi systémem a dálkovým
ovladačem je příliš velká.
• Dálkový ovladač není nasměrován na senzor
dálkového ovládání na systému.
• Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Disk se nepřehrává.
• V systému není vložen žádný disk.
• Disk je v přístroji vložen obráceně.
Zasuňte do přístroje disk tak, aby strana pro
přehrávání směřovala dolů.
• Disk je v zásuvce pro disk vzpříčený.
• Systém není schopen přehrávat disky CD-ROM
a podobné (strana 6).
• Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu
systému.
• Uvnitř systému zkondenzovala vlhkost, která
může způsobit poškození snímacího zařízení.
Vyjměte ze systému disk a ponechejte jej zapnutý
přibližně půl hodiny.
Není možno přehrávat audio soubory MP3.
• Disk DATA CD nebyl zaznamenán ve formátu
MP3, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/
Level 2 nebo Joliet.
• Disk DATA DVD nebyl zaznamenán ve formátu
MP3, který odpovídá formátu UDF (Universal
Disk Format).
• Audio soubor (skladba) ve formátu MP3 nemá
příponu „.MP3”.
• Data nejsou ve formátu MP3, přestože přípona
souboru je „.MP3”.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém není schopen přehrávat audio skladby ve
formátu MP3PRO.
• Položka [MODE - režim (MP3, JPEG)] byla
nastavena na hodnotu [IMAGE (obrázek) (JPEG)]
(strana 46).
• Pokud není možno změnit nastavení režimu
[MODE - režim (MP3, JPEG)], vyjměte
z přístroje disk a opět jej vložte nebo systém
vypněte a poté zapněte.
• Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video
soubor DivX.
Audiosoubory MP3 a soubory obrázků JPEG
se začnou přehrávat současně.
• Položka [MODE - režim (MP3, JPEG)]
(strana 46) byla nastavena na hodnotu [AUTO]
(automaticky).
Není možno přehrát video soubor DivX.
• Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
• Soubor nemá příponu „.AVI” nebo „.DIVX”.
• Disk DATA CD/DATA DVD nebyl vytvořen ve
formátu DivX, který je v souladu s normou ISO
9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet/UDF.
• Soubor video souboru DivX je větší než 720 bodů
(šířka) × 576 bodů (výška).
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
• Byl zvolen režim Program play (přehrávání
programu), Shuffle Play (přehrávání v náhodném
pořadí) nebo Repeat Play (opakované přehrávání).
Před přehráváním disku stiskněte tlačítko CLEAR
(smazání) pro zrušení těchto funkcí.
• Byla zvolena funkce obnovení přehrávání.
Ve stavu stop stiskněte tlačítko x na systému
nebo na dálkovém ovladači, a pak spusťte
přehrávání (strana 31).
• Na obrazovce televizoru se automaticky
zobrazuje titul nebo nabídku disku DVD nebo
nabídku funkce PBC.
Systém začne přehrávat disk automaticky.
• Disk DVD je vybaven funkcí automatického
přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.
• Některé disky mohou obsahovat signál
automatické pauzy. Při přehrávání takového disku
zastaví systém přehrávání disku, jakmile nalezne
signál automatické pauzy.
Není možno provádět některé funkce, jako je
například Stop (zastavení), Search
(vyhledávání), Slow-motion Play (zpomalené
přehrávání) nebo Repeat Play (opakované
přehrávání).
• U některých disků není možno některé výše
uvedené operace používat. Přečtěte si pokyny pro
ovládání, uvedené na obalu disku.
Doplňující informace
Není možno zobrazit soubor obrázku JPEG.
• Disk DATA CD nebyl nahrán ve formátu JPEG,
který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/Level 2
nebo Joliet.
• Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu
JPEG, který odpovídá formátu UDF (Universal
Disk Format).
• Soubor nemá příponu „.JPEG” nebo „.JPG”.
• Je větší než 3 072 (šířka) x 2 048 (výška) bodů
v normálním režimu nebo více než 2 000 000
bodů v režimu Progressive JPEG, který je
většinou používán pro internetové stránky.
• Obrázek se nevejde na obrazovku TV (takové
obrázky jsou zmenšeny).
• Položka [MODE - režim (MP3, JPEG)] byla
nastavena na hodnotu [AUDIO (MP3)]
(strana 46).
• Pokud není možno změnit nastavení režimu
[MODE - režim (MP3, JPEG)], vyjměte
z přístroje disk a opět jej vložte nebo systém
vypněte a poté zapněte.
• Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video
soubor DivX.
Názvy alba/skladby/souboru se nezobrazují
správně.
• Systém je schopen zobrazovat pouze znaky
abecedy a číslice. Ostatní znaky se zobrazují jako
[*].
Zprávy na obrazovce TV se nezobrazují
v požadovaném jazyce.
• V nabídce nastavení (setup) zvolte požadovaný
jazyk (ve kterém se mají zobrazovat zprávy na
obrazovce) v nabídce [OSD] (nabídka na
obrazovce) pod položkou [LANGUAGE SETUP]
(nastavení jazyka) (strana 68).
Jazyk zvukového doprovodu není možno
změnit.
• Na přehrávaném disku DVD není vícejazyčný
zvukový doprovod zaznamenán.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového
doprovodu.
Není možno změnit jazyk titulků.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
vícejazyčné titulky.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.
pokračování
79CZ
Titulky není možno vypnout.
• Disk DVD neumožňuje vypnutí titulků.
Úhly záběrů není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
záběry pořízené z různých úhlů (strana 41).
• Disk DVD neumožňuje změnu úhlu záběrů.
Disk není možno vysunout z přístroje a na
displeji na předním panelu je zobrazeno
„LOCKED” (uzamčeno).
• Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA
DVD se na obrazovce televizoru zobrazí
zpráva [Data error].
• Audio soubor MP3/soubor obrázku JPEG/video
soubor DivX, který chcete přehrát, je poškozen.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát souboru obrázku JPEG není v souladu
s normou DCF
• Soubor obrázku JPEG má příponu „.JPG” nebo
„.JPEG”, není však ve formátu JPEG.
• Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.AVI”
nebo „.DIVX”, není však ve formátu DivX, nebo
je ve formátu DivX, který neodpovídá
certifikačnímu profilu DivX.
Systém nepracuje normálně.
• Odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky
a po několika minutách jej opět zapojte.
Systém nepracuje a na předním panelu se
zobrazuje nápis „CHILD LOCK” při stisknutí
kteréhokoliv tlačítka na systému.
• Nastavte funkci dětského zámku na vypnutou
(strana 58).
Funkce HDMI CONTROL nepracuje.
• Nerozsvítí-li se na displeji na předním panelu
indikátor „HDMI”, zkontrolujte HDMI připojení
(strana 19).
• Položku [HDMI CONTROL] v [CUSTOM
SETUP] nastavte na [ON] (strana 70).
• Ujistěte se, že připojený komponent je
kompatibilní s funkcí HDMI CONTROL.
• Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel
připojeného komponentu bezpečně připojen.
• Zkontrolujte nastavení funkce HDMI CONTROL
na připojeném komponentu. Podívejte se do
návodu k obsluze pro komponent.
80CZ
• Změníte-li HDMI připojení, odpojíte a připojíte
síťový napájecí kabel nebo dojde k výpadku
napájení, nastavte [HDMI CONTROL]
v [CUSTOM SETUP] na [OFF] a pak nastavte
[HDMI CONTROL] v [CUSTOM SETUP] na
[ON] (strana 70).
• Podrobnosti o funkci HDMI CONTROL
naleznete v průvodci funkcí HDMI CONTROL
(dodávaný samostatně).
Ze systému a TV není slyšet žádný zvuk při
používání funkce System Audio Control.
• Položku [AUDIO (HDMI)] v [CUSTOM SETUP]
nastavte na [ON] (strana 71).
• Ujistěte se, že připojený TV je kompatibilní
s funkcí System Audio Control.
• Podrobnosti o funkci System Audio Control
naleznete v průvodci funkcí HDMI CONTROL
(dodávaný samostatně).
Funkce automatické
diagnostiky
(Pokud se na displeji zobrazí písmena/
čísla)
Při aktivaci autodiagnostické funkce (působící
jako ochrana před vznikem závady) se na
obrazovce nebo na displeji na předním panelu
zobrazí pětiznakové servisní číslo (například
C 13 50), jako kombinace písmene a čtyř číslic.
V tomto případě si projděte následující tabulku.
C:13:50
První tři znaky Příčina nebo nápravná akce
servisního
čísla
C 13
Disk je znečištěný.
,Očistěte disk měkkým hadříkem
(strana 76).
C 31
Disk není vložen správně.
,Restartujte systém a pak disk
vložte správným způsobem.
První tři znaky Příčina nebo nápravná akce
servisního
čísla
E XX
(kde xx
představuje
číslo)
Systém aktivoval
autodiagnostickou funkci, která
působí jako ochrana před vznikem
závady.
,Obraťte se na svého nejbližšího
prodejce Sony nebo na místní
autorizované středisko Sony
a poskytněte toto pětiznakové
servisní číslo.
Příklad: E 61 10
Když se na obrazovce TV
zobrazuje číslo verze
Když zapnete systém, může se na obrazovce TV
objevit číslo verze [VER.X.XX] (X je číslo).
Ačkoliv to neindikuje poruchu funkce a číslo je
určeno pouze pro servisní účely Sony, normální
provoz systému není možný. Systém vypněte
a po chvíli znovu zapněte.
VER.X.XX
Technické údaje
Část zesilovače
Režim stereo (jmenovitý výkon)
108 W + 108 W (3 ohmy
při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 1 %
THD)
Prostorový (surround) režim (reference)
Výstupní výkon RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(na kanál 3 ohmy při
1 kHz, 10 % THD)
Subwoofer*: 140 W
(3 ohmy, 80 Hz, 10 %
THD)
* V závislosti na parametrech zvukového pole a na
zdroji nemusí být žádný zvukový výstup.
Vstupy (analogové)
TV (AUDIO IN)
AUDIO IN
Výstupy (analogové)
Sluchátka
Citlivost: 450/250 mV
Citlivost: 250/125 mV
Systém DVD
Laser
Formát signálu systému
Polovodičový laser
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Trvání vyzařování:
nepřetržité
PAL/NTSC
Část tuneru
Systém
Doplňující informace
Pro připojení sluchátek
s nízkou a vysokou
impedancí.
Digitální systém s PLL
syntézou
Část tuneru FM
Rozsah ladění
87,5-108,0 MHz (krok
50 kHz)
Anténa
Drátová anténa pro pásmo
FM
Konektor pro připojení antény
75 ohmů (nesymetrických)
Mezifrekvence
10,7 MHz
Část tuneru AM
Rozsah ladění
531 – 1 602 kHz
(s krokem/intervalem
ladění nastaveným na
9 kHz)
Anténa
Smyčková anténa pro
pásmo AM
Mezifrekvence
450 kHz
pokračování
81CZ
Obrazová část
Výstupy
Vybalení
VIDEO: 1 Vš-š 75 ohmů
R/G/B: 0,7 Všp-šp
75 ohmů
Výstup HDMI OUT:
Typ A (19pinový)
Reprosoustavy
přední/prostorové (SS-TS71)
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Bass reflex, magneticky
stíněný
O průměru 65 mm,
kónický
3,0 ohmy
93 × 162 × 75 mm (š/v/h)
0,6 kg
Středová (SS-CT71)
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Bass reflex, magneticky
stíněný
O průměru 65 mm,
kónický
3,0 ohmy
261 × 91 × 80 mm (š/v/h)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS71)
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Bass reflex, magneticky
stíněný
O průměru 160 mm,
kónický
3,0 ohmy
197 × 322 × 345 mm
(š/v/h)
5,6 kg
Všeobecné údaje
Napájení
220 – 240 V střídavých,
50/60 Hz
Výstupní napájení (DIGITAL MEDIA PORT)
DC OUT (výstup): 5 V,
700 mA
Příkon (odběr)
Zapnuto: 150 W
V pohotovostním režimu
(Standby): 0,3 W (v režimu
úspory energie - Power
Saving Mode)
Rozměry (přibližné)
430 × 63 × 380 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná)
4,1 kg
Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.
82CZ
• Přední reprosoustavy (2)
• Středová reprosoustava (1)
• Prostorové reprosoustavy (2)
• Subwoofer (1)
• Smyčková anténa pro pásmo AM (1)
• Drátová anténa pro pásmo FM (1)
• Kabely reprosoustav (6, červený/bílý/zelený/šedý/
modrý/purpurový)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
• Kalibrační mikrofon (1)
• Podložky nožek (1 sada)
• Návod k obsluze
• Průvodce funkcí HDMI CONTROL
• Popis připojení reprosoustav a TV (karta)
•Spotřeba v pohotovostním režimu
0,3 W (nebo méně).
•Při výrobě desek s plošnými spoji se
nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
•Výkonová účinnost zesilovače více než
85 % je dosažena pomocí plně
digitálního zesilovače typu S-master.
Slovník pojmů
x Režim Movie (film)
Část hudebního úseku nebo obrázku na datovém
disku CD obsahující audio soubory MP3 nebo
obrázky JPEG.
Režim Movie (film) je možno používat
u stereofonních televizních programů a všech
programů zakódovaných ve formátu Dolby
Surround. Výsledkem je zlepšená směrovost
zvukového pole, které se blíží kvalitě
diskrétního zvuku 5.1 kanálů.
Kapitola
x Režim Music (hudba)
Úseky obrazu nebo hudby, které jsou kratší než
tituly. Titul se skládá z několika kapitol.
Režim Music (hudba) je možno používat pro
jakékoli stereofonní hudební záznamy, protože
poskytuje široký a hluboký zvukový prostor.
Digitální automatická kalibrace
domácího kina
Dolby Surround Pro Logic
Album
Funkce Digital Cinema Auto Calibration
(digitální automatická kalibrace domácího kina)
byla vyvinuta společnostní Sony pro
automatické změření a nastavení reprosoustav
podle poslechového prostředí v krátkém čase.
DivX®
Dolby Digital
Tento formát domácího kina je ještě
propracovanější, než formát Dolby Surround
Pro Logic. V tomto formátu je vytvářen výstup
pro prostorové (surround) reprosoustavy ve
stereo režimu, s rozšířeným frekvenčním
pásmem, a s nezávislým kanálem subwooferu
pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se
rovněž nazývá „5.1”, přičemž kanál subwooferu
je označen jako 0.1 (protože jeho funkcí je
pouze v případě potřeby poskytovat efekt
hlubokých tónů). Všech šest kanálů v tomto
formátu je zaznamenáno odděleně pro dosažení
vynikající hodnoty separace kanálů. Protože
jsou navíc všechny signály zpracovávány
digitálně, nedochází k tak velkému zhoršení
kvality signálu.
Dolby Pro Logic II
Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět
výstupních širokopásmových kanálů
z dvoukanálových zdrojů. To se provádí
prostřednictvím vyspělého maticového
prostorového (surround) dekodéru, který
extrahuje prostorové vlastnosti původního
záznamu, bez přidání jakýchkoli nových zvuků
nebo tonálního zabarvení.
DTS
Digitální technologie komprese zvuku vyvinutá
společností DTS, Inc. Tato technologie je
v souladu s prostorovým (surround) zvukem
5.1 kanálů. Součástí tohoto formátu je kromě
stereofonního zadního kanálu i oddělený kanál
subwooferu. Formát DTS poskytuje stejný,
vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními
kanály 5.1. Je docílena dobrá hodnota separace
kanálů, protože všechny kanály a jejich data jsou
zaznamenány odděleně a zpracování všech
kanálů je digitální.
Doplňující informace
Digitální obrazová technologie, vytvořená
společností DivX, Inc. Video soubory
zakódované technologií DivX dosahují vysokou
kvalitu obrazu při relativně malé velikosti
souboru.
Jako jedna z metod dekódování formátu Dolby
Surround poskytuje formát Dolby Surround Pro
Logic čtyřkanálový zvuk z dvoukanálového
zdroje. Ve srovnání s dřívějším formátem Dolby
Surround reprodukuje formát Dolby Surround
Pro Logic prostorové rozložení zleva doprava
přirozeněji, a s přesnější lokalizací jednotlivých
zvuků. Abyste mohli využívat všech výhod
formátu Dolby Surround Pro Logic, měli byste
mít jeden pár prostorových (surround)
reprosoustav a středovou reprosoustavu.
Z prostorových (surround) reprosoustav
vystupuje monofonní zvuk.
DVD
Disk, který může obsahovat až 8 hodin
filmového materiálu, i když má stejný průměr
jako klasický disk CD.
Datová kapacita jednovrstvého/jednostranného
disku DVD je 4,7 GB (gigabajtu), což je
sedminásobek kapacity klasického disku CD.
Navíc datová kapacita dvouvrstvého/
jednostranného DVD disku je 8,5 GB
(gigabajtu), jednovrstvého/oboustranného DVD
disku je 9,4 GB a dvouvrstvého/oboustranného
DVD disku je 17 GB.
pokračování
83CZ
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 2, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu.
Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně
1/40 své původní velikosti. Disk DVD rovněž
využívá technologii kódování s proměnným
datovým tokem, který mění velikost ukládaných
dat podle charakteru obrazu.
Audio informace jsou zaznamenány ve
vícekanálovém formátu, jako například Dolby
Digital, právě tak jako PCM, který umožňuje
docílit ještě reálnější reprodukci zvuku.
Kromě toho jsou na disku DVD k dispozici
různé pokročilé funkce, jako je změna úhlu
záběru, vícejazyčné mutace a rodičovský
zámek.
DVD+RW
Disk DVD+RW (plus RW) představuje
zapisovatelný a přepisovatelný disk. Disky
DVD+RW používají záznamový formát, který
je srovnatelný s formátem disku DVD VIDEO.
DVD-RW
DVD-RW představuje zapisovatelný
a přepisovatelný disk o stejné velikosti jako disk
DVD VIDEO. Disk DVD-RW disponuje dvěma
různými režimy: režimem VR a režimem Video.
Disky DVD-RW vytvořené v režimu Video mají
stejný formát jako disky DVD VIDEO, zatímco
disky vytvořené v režimu VR (Video
Recording) umožňují programování nebo
úpravy obsahu.
File (soubor)
Soubor JPEG nebo video soubor DivX na disku
DATA CD/DATA DVD. (Označení „File soubor” představuje definici určenou výlučně
pro tento systém.) Jeden soubor obsahuje jediný
obrázek nebo film.
Filmový software, video software
Disky DVD je možno rozlišovat jako filmový
software nebo video-software. Disk DVD
s filmovým softwarem obsahuje stejný obraz
(24 snímků za sekundu), jaký je promítán
v kinech. Disky DVD s video softwarem, jako
jsou například dramatické televizní pořady nebo
sitcomy, se zobrazují s frekvencí 30 snímků
(60 snímků) za sekundu.
84CZ
Rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface - Multimediální
rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI je rozhraní, které podporuje současný
přenos video a audiosignálu pomocí jednoho
digitálního připojení a umožňuje sledování
vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku.
Specifikace HDMI podporuje HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection Ochrana digitálního obsahu s velkou šířkou
pásma), což je technologie ochrany proti
kopírování obsahující technologii kódování
digitálních video signálů.
MPEG audio
Systém kódování pro kompresi digitálních
audiosignálů. MPEG-1 se používá pro MP3
(MPEG-1 Audio Layer-3). MPEG-2 se používá
pro jeden ze zvukových formátů DVD.
Funkce Multi-angle (úhly záběru)
Na některých discích DVD je zaznamenáno
několik úhlů záběrů scény nebo umístění
videokamery.
Vícejazyčné (multilinguální) funkce
Na některých discích DVD může být
zaznamenáno několik jazyků zvukového
doprovodu nebo titulků.
Parental Control (rodičovský zámek)
Funkce disku DVD umožňující omezené
přehrávání disku v závislosti na věku diváka
v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých
zemí. Toto omezení může být v závislosti na
disku různé; pokud je aktivováno, je přehrávání
buď úplně zakázáno, nebo jsou přeskakovány
násilné scény nebo jsou nahrazovány jinými
scénami a podobně.
PCM (Pulzní kódová modulace)
Metoda konverze analogového audiosignálu na
digitální. Používá se zvuk na kompaktním disku
(CD).
Playback Control (PBC) (Řízení
přehrávání)
Signály zakódované do disku VIDEO CD
(Verze 2.0) umožňující ovládání přehrávání
disku.
Prostřednictvím stránek nabídky, zaznamenaných
na disku VIDEO CD s funkcemi PBC, můžete
snadno ovládat přehrávání pomocí interaktivních
programů, programů s funkcemi pro
vyhledávání, a podobně.
Regionální kód (kód oblasti)
Tento systém kódů slouží k ochraně autorských
práv. Číslo regionu je přiřazeno každému
přehrávači disků DVD nebo disku DVD
v souladu s oblastí prodeje. Příslušné regionální
kódy jsou uvedeny na přístroji a rovněž na obalu
disku. Tento systém je schopen přehrávat pouze
disky odpovídající jeho regionálnímu kódu. Na
systému je rovněž možno přehrávat disky,
označené značkou „ ”. I v případě, že na
disku DVD není uveden žádný kód oblasti
(regionální kód), může být omezení regionu
stále platné.
• Verze 2.0: Můžete přehrávat statické obrázky
s vysokým rozlišením a využívat funkce PBC.
Tento systém umožňuje přehrávání obou verzí.
ALL
Scéna
U disků VIDEO CD s funkcí PBC (ovládání
přehrávání) jsou stránky nabídky, pohyblivé
a statické obrázky rozděleny do částí,
nazývaných „scény”.
Titul
Nejdelší úsek obrazového záznamu nebo hudby
na disku DVD, například film atd., u video
záznamu nebo celé album u audio záznamu.
Úseky obrazu nebo hudby na discích Super
Audio CD, CD, VIDEO CD nebo MP3. Album
se skládá z několika skladeb/stop (pouze disk
MP3).
Disk VIDEO CD
Kompaktní disk obsahující pohyblivý obraz.
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 1, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu.
Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně
1/140 své původní velikosti. Disk VIDEO CD
o průměru 12 cm může obsahovat až 74 minut
pohyblivého obrazu.
Disky VIDEO CD mohou rovněž obsahovat
zkomprimovaná zvuková data. Zvuky mimo
slyšitelný rozsah lidského sluchu jsou
zkomprimovány, zatímco zvuky, které člověk
slyší, zkomprimovány nejsou. Disky VIDEO
CD mohou obsahovat šestinásobek zvukových
informací ve srovnání s klasickými disky audio
CD.
Existují dvě verze disků VIDEO CD:
• Verze 1.1: Je možno pouze přehrávat
pohyblivý obraz a zvuk.
Doplňující informace
Skladba/stopa
85CZ
Tabulka jazykových kódů
Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Jazykový kód
Jazykový kód
Jazykový kód
Jazykový kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Není
specifikován
Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek
86CZ
Kód oblasti
Kód oblasti
Kód oblasti
Kód oblasti
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Indie
Indonésie
Itálie
Japonsko
Korea
Malajsie
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Velká
Británie
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Více informací najdete na stránkách uvedených v závorkách.
Přední panel
G Ovládání hlasitosti (VOLUME) (22)
B A (otevřít/zavřít) (22)
H Konektor pro sluchátka - PHONES (22)
C Ovládání disku (22)
I Konektor AUDIO IN/A.CAL MIC(14, 21)
D FUNCTION (volba funkce) (22)
J Zásuvka na disk (22)
E Displej na předním panelu (88)
F
(senzor dálkového ovládání) (8)
Zadní panel
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL
SUR L
AM
DMPORT
FM75
EURO AV
SPEAKER
CENTER
Doplňující informace
A "/1 (zapnuto/standby) (22)
WOOFER
OUT
(DVD ONLY)
OUTPUT(TO TV)
A Konektory SPEAKER (reprosoustavy)
(9)
B Konektor DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (21, 57)
D Konektor COAXIAL FM 75Ω (9)
E Konektor EURO AV T OUTPUT (TO
TV) (9)
F Konektor HDMI OUT (19)
C Konektor antény pro pásmo AM (9)
87CZ
Displej na předním panelu
Poznámka k indikacím na předním panelu
A Rozsvítí se při správném připojení
konektoru HDMI OUT ke
kompatibilnímu zařízení HDCP (highbandwidth digital content protection)
se vstupem HDMI nebo DVI (digital
visual interface) (19)
H Stav přehrávání (pouze pro funkci
DVD)
B Rozsvítí se, jakmile se na displeji na
předním panelu objeví informace
o čase titulu nebo kapitoly (pouze DVD)
(38)
K Indikuje zvolené rozmístění
reprosoustav [SPEAKER FORMATION]
(62)
C Rozsvítí se po vložení disku ve formátu
NTSC.
D Rozsvítí se při naladění stanice (pouze
radiopřijímač) (51)
E Monofonní/Stereo efekt (pouze
radiopřijímač) (52)
F Rozsvítí se při aktivaci automatického
vypnutí (56)
G Rozsvítí se při volbě hudebního nebo
filmového režimu (25)
88CZ
I Aktuální režim opakování (34)
J Rozsvítí se při aktivaci funkce dětské
zámku (58)
L Aktuální prostorový formát (neplatí pro
disky JPEG)
M Rozsvítí se při volbě funkce DYNAMIC
BASS (dynamické hloubky) (55)
N Zobrazuje stav systému, například
číslo kapitoly, titulu nebo skladby,
informace o čase, frekvenci
radiopřijímače, stavu přehrávání,
zvukovém poli apod.
Průvodce pro zobrazení nabídky Control Menu
DISPLAY
Prostřednictvím nabídky Control Menu (nabídka ovládání) můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit
příslušné informace. Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY (displej/zobrazení) vyvoláte nebo
změníte nabídku Control Menu (nabídka ovládání), a to následovně:
Nabídka Control Menu (nabídka ovládání)
V nabídkách Control Menu (nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky v závislosti na typu
disku. Bližší informace o jednotlivých položkách jsou uvedeny na stránkách v závorkách.
Doplňující informace
, Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 1
m
Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 2 (zobrazuje se pouze u některých disků)
m
Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)
Příklad: Menu Control Menu 1 při přehrávání DVD VIDEO.
pokračování
89CZ
Číslo právě přehrávaného titulu1)
Číslo právě přehrávané kapitoly2)
Celkový počet titulů1)
Celkový počet kapitol2)
Položky nabídky
Control Menu
(nabídka
ovládání)
12 (27)
18 (34)
T
1:32:55
Zvolená položka
Název funkce ve
zvolené položce
nabídky Control
Menu (nabídka
ovládání)
Stav přehrávání
(N přehrávání,
X pauza,
x stop atd.)
DVD VIDEO
Typy přehrávaných
disků3)
Doba přehrávání4)
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Aktuální nastavení
Možnosti
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Indikace operací
1)
Zobrazuje se číslo scény u disku VIDEO CD (zapnuto PBC), číslo skladby pro VIDEO CD/CD, číslo alba pro
DATA CD/DATA DVD. Číslo video alba DivX pro DATA CD/DATA.
2)
Zobrazuje se číslo indexu u disku VIDEO CD/Super Audio CD, číslo audio skladby MP3 nebo číslo souboru
obrázku JPEG pro disk DATA CD/DATA DVD. Číslo video souboru DivX pro disk DATA DVD/DATA CD.
3) Super
VCD se zobrazuje jako „SVCD”. Zobrazuje se „MP3” v nabídce Control Menu 1 nebo „JPEG” v nabídce
Control Menu 2 pro DATA CD/DATA DVD.
4)
Zobrazuje se datum souborů ve formátu JPEG.
Vypnutí zobrazení údajů
Stiskněte tlačítko
DISPLAY (displej/zobrazení).
Seznam položek nabídky Control Menu (nabídka ovládání)
Položka
Název položky, Funkce, Odpovídající typ disku
[TITLE] (titul) (strana 29)/[SCENE] (scéna) (strana 29)/[TRACK] (skladba/stopa)
(strana 29)
Výběr titulu, scény nebo skladby/stopy, která se má přehrát.
[CHAPTER] (kapitola) (strana 29)/[INDEX] (index) (strana 29)
Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
[TRACK] (skladba/stopa) (strana 29)
Výběr skladby pro přehrávání.
[ORIGINAL (původní)/PLAY LIST (seznam položek pro přehrávání)] (strana 38)
Výběr typu titulů (DVD-RW/DVD-R) pro přehrávání, [ORIGINAL] nebo upravený [PLAY
LIST] (seznam přehrávání).
[TIME/TEXT] (čas/text) (strana 29)
Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání.
Vložení časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby.
Zobrazení DVD/CD textu nebo názvu stopy MP3 na disku DATA CD.
90CZ
[SPEAKER FORMATION] (rozmístění reprosoustav) (stránky 62, 64)
Nastavení rozmístění reprosoustav/Automatické nastavení úrovně jednotlivých reprosoustav.
[PROGRAM] (program) (strana 32)
Výběr skladby pro přehrávání v požadovaném pořadí.
[SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí) (strana 33)
Přehrávání bude probíhat v náhodném pořadí.
[REPEAT] (opakované přehrávání) (strana 34)
Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/všech alb) nebo jednotlivých
titulů/kapitol/skladeb/alb.
[A/V SYNC] (synchronizace A/V) (strana 41)
Nastavení zpoždění mezi obrazem a zvukem.
*
*
[PARENTAL CONTROL] (rodičovský zámek) (strana 59)
Nastavení úrovně omezení přehrávání na tomto přístroji.
[SETUP] (nastavení) (strana 66)
[QUICK] (rychlé nastavení) (strana 14)
Nabídku Quick Setup (rychlé nastavení) můžete používat pro volbu požadovaného jazyka
nabídek na obrazovce, nastavení poměru stran obrazu na televizoru, rozmístění reprosoustav
a spuštění automatického nastavení.
[CUSTOM] Setup (uživatelské nastavení)
Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení (Quick Setup).
[RESET]
Vrací nastavení v nabídce [SETUP] (nastavení) na výchozí hodnoty.
Výběr alba pro přehrávání.
[FILE] (soubor) (strana 29)
Volba souboru obrázku JPEG nebo video souboru DivX, který se má přehrát.
*
[DATE] (datum) (strana 40)
Zobrazuje se datum pořízení obrázku digitálním fotoaparátem.
*
[INTERVAL] (interval) (strana 46)
Doplňující informace
[ALBUM] (album) (strana 29)
Specifikuje dobu, po kterou jsou obrázku zobrazeny na obrazovce televizoru.
*
[EFFECT] (efekt) (strana 47)
Volba efektů, které se použijí při výměně jednotlivých záběrů v průběhu prezentace (slide
show).
*
[MODE - režim (MP3, JPEG)] (strana 46)
Volba typu dat; audio skladba MP3 (AUDIO), obrazové soubory JPEG (IMAGE) nebo obojí
(AUTO), které budou přehrávány při přehrávání DATA CD/DATA DVD.
* Tyto položky se nezobrazují při přehrávání disků DATA CD/DATA DVD s videosoubory DivX.
Rada
• Indikátor nabídky Control Menu se rozsvítí zeleně
, když zvolíte kteroukoli položku kromě
t
[OFF] (vypnuto) (pouze [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] a [A/V SYNC]). Indikátor [ORIGINAL
(původní)/PLAY LIST (seznam položek pro přehrávání)] se rozsvítí zeleně, pokud zvolíte nastavení [PLAY LIST]
(seznam položek pro přehrávání) (výchozí nastavení).
91CZ
Seznam nabídky nastavení DVD
Prostřednictvím nabídky DVD můžete nastavovat následující položky.
Pořadí zobrazovaných položek se může od aktuálního zobrazení lišit.
LANGUAGE SETUP (nastavení
jazyka)
OSD (nabídka na obrazovce)*
MENU (nabídka)*
AUDIO (zvukový doprovod)*
SUBTITLE (titulky)*
CUSTOM SETUP (přizpůsobené/
uživatelské nastavení)
HDMI CONTROL
(ovládání HDMI)
OFF (vypnuto)
ON (zapnuto)
PAUSE MODE
AUTO (automaticky)
(režim pauzy)
FRAME (snímek)
TRACK
OFF (vypnuto)
SELECTION
AUTO (automaticky)
(volba skladby/stopy)
MULTI-DISC
RESUME (obnovení
přehrávání u více disků)
AUDIO DRC
(ovládání
dynamického
rozsahu)
OFF (vypnuto)
STANDARD (standardní)
MAX (maximální)
AUDIO (HDMI)
OFF (vypnuto)
ON (zapnuto)
DivX
SCREEN SETUP (nastavení
obrazovky)
TV TYPE
(typ televizoru)
16:9
4:3 LETTER BOX
SPEAKER SETUP (nastavení
reprosoustav)
CONNECTION
(připojení)
4:3 PAN SCAN
YCBCR/RGB (HDMI)
SCREEN SAVER
(spořič obrazovky)
BACKGROUND
(pozadí obrazu)
YCBCR
RGB
ON (zapnuto)
OFF (vypnuto)
JACKET
PICTURE
(obrázek obalu)
GRAPHICS
(grafika)
BLUE (modré
pozadí)
BLACK (černé
pozadí)
ON (zapnuto)
OFF (vypnuto)
DISTANCE
(FRONT)
(vzdálenost
(přední))
DISTANCE
(SURROUND)
(vzdálenost
(surround))
FRONT (přední)
CENTER (středová
reprosoustava)
YES (ano)
YES (ano)
NONE (žádná)
YES (ano)
NONE (žádná
reprosoustava)
SURROUND
(prostorová/
surround
reprosoustava)
SUBWOOFER YES (ano)
L
1,0 m – 7,0 m
1,0 m – 7,0 m
R
CENTER
0,0 m - 7,0 m
(středová
reprosoustava)
L
0,0 m - 7,0 m
R
0,0 m - 7,0 m
LEVEL
(FRONT)
(úroveň
přední)
CENTER
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – 0,0 dB
–6,0 dB – +6,0 dB
SUBWOOFER
–6,0 dB – +6,0 dB
L
R
L
LEVEL
–6,0 dB – +6,0 dB
(úroveň)
R
–6,0 dB – +6,0 dB
(SURROUND)
(prostorová/surround reprosoustava)
OFF (vypnuto)
TEST TONE
(testovací signál)
ON (zapnuto)
* Vyberte jazyk, který chcete používat, ze seznamu zobrazených jazyků.
92CZ
Seznam nabídky systému
Prostřednictvím dálkového ovladače můžete nastavovat následující položky SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídky System
MEMORY (paměť)1)
FM MODE (režim FM)2)
NAME IN (pojmenování)1)
SLEEP (automatické vypnutí)
DIMMER (jas osvětlení displeje)
DEMO (ukázkový režim)
ATTENUATE (zeslabení)3)
CHILD LOCK (dětský zámek)
1)Objeví
MEMORY 1-20 (FM), MEMORY 1-10 (AM)
STEREO
MONO
SLEEP OFF, SLEEP 90M-1M
DIMMER OFF (vypnuto)
DIMMER ON (zapnuto)
DEMO ON (ukázkový režim zapnutý)
DEMO OFF (ukázkový režim vypnutý)
ATT ON (zapnuto)
ATT OFF (vypnuto)
OFF (vypnuto)
ON (zapnuto)
se pouze v režimech „TUNER FM” nebo „TUNER AM”.
Objeví se pouze v režimu „TUNER FM”.
3)
V závislosti na zvolené funkci se nemusí zobrazit indikace „ATTENUATE”.
Doplňující informace
2)
93CZ
Rejstřík
Číselné názvy
16:9 69
4:3 LETTER BOX 69
4:3 PAN SCAN 69
5.1kanálový prostorový
zvuk 37
A
A/V SYNC (synchronizace
zvuku a obrazu) 41
Album 83
ALBUM (album) 29
ANGLE (úhel záběru) 41
ATTENUATE (zeslabení) 24
AUDIO (HDMI) 71
AUDIO (zvukový
doprovod) 68
AUDIO DRC (ovládání
dynamického rozsahu) 71
Automatická kalibrace 64, 83
B
BACKGROUND (pozadí
obrazu) 70
Baterie 8
C
CHAPTER (kapitola) 29
COLD RESET (studený
restart) 74
CUSTOM (uživatelské
nastavení) 66
CUSTOM PARENTAL
CONTROL (uživatelský
rodičovský zámek) 59
CUSTOM SETUP (uživatelské
nastavení) 70
D
D. C. A. C. 64, 83
Dálkový ovladač 8, 54
DATA CD 44, 48
DATA DVD 44, 48
DEMO (ukázkový režim) 17
DIGITAL MEDIA PORT 57
Digitální automatická kalibrace
domácího kina 64, 83
DIMMER (Jas displeje) 56
Disky Multi Session CD 7
DISPLAY (displej/
zobrazení) 53
94CZ
Displej na předním panelu 38,
88
Dětský zámek 58
DivX® 48, 71, 83
Dolby Digital 36, 83
Dolby Pro Logic II 83
Dolby Surround Pro Logic 83
DTS 36, 83
DVD 83
DVD+RW 84
DVD-RW 38, 84
DVI 20
DYNAMIC BASS (Dynamické
hloubky) 55
E
EFFECT (efekty) 47
F
FILE (soubor) 29, 84
Filmový software 84
FM MODE (režim FM) 52
Freeze Frame (přehrávání po
snímcích) 28
Funkce Multi-angle (úhly
záběru) 41, 84
Funkce Program Play
(přehrávání programu) 32
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 69
HDMI CONTROL (ovládání
HDMI) 70
I
INDEX (index) 29
Instalace reprosoustav na
zeď 18
Instant Advance (posun
scény) 23
Instant Replay (zopakování
předchozí scény) 23
INTERVAL (interval) 47
J
JPEG (formát obrázku) 42, 44
K
Kapitola 83
L
LANGUAGE SETUP
(nastavení jazyka) 68
LINE RGB 16
LINE VIDEO 16
M
MENU (nabídka) 68
Menu nastavení 66, 92
MODE - režim (MP3,
JPEG) 46
MP3 42, 44
MPEG audio 84
MULTI-DISC RESUME
(obnovení přehrávání u více
disků) 71
MUTING (utlumení zvuku) 23
N
Nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) 89
Nabídka disku DVD 35
O
Řešení problémů 76
Opakované přehrávání 34
ORIGINAL (původní) 38
OSD (nabídka na
obrazovce) 68
Ovládání televizoru 54
P
PARENTAL CONTROL
(rodičovský zámek) 60, 84
PAUSE MODE (režim
pauzy) 70
PCM (Pulzní kódová
modulace) 84
PLAY LIST (seznam položek
pro přehrávání) 38
Playback Control (PBC)
(Řízení přehrávání) 84
Plynulé přehrávání 22
Přední panel 87
Přehrávání prostřednictvím
funkce PBC 50
Přehrávání v náhodném
pořadí 33
Připojení ostatních
komponentů 21
Připojení TV 19
Pojmenování stanic na
předvolbách 52
Poslech
ostatních komponentů 23
určitého místa na disku 28
zvuku TV 24
Použitelné disky 6
R
Radiopřijímač 52
RDS 53
Regionální kód 7, 85
RESET (obnovení původních
hodnot) 67
Resume Play (obnovení
přehrávání) 31
Rozhlasové stanice 51
Rozhraní HDMI (HighDefinition Multimedia
Interface - Multimediální
rozhraní s vysokým
rozlišením) 20, 84
Rychlý posun vpřed 28
Rychlý posun vzad 28
S
Scan (vyhledávání) 28
Scéna 85
SCENE (scéna) 29
SCREEN SAVER (spořič
obrazovky) 69
SCREEN SETUP (nastavení
obrazovky) 69
SETUP (nastavení) 66
Seznam nabídky systému 93
SLEEP (automatické
vypnutí) 56
Slide show (prezentace) 46
Slow-motion play (pomalé
přehrávání jednotlivých
snímků) 28
SPEAKER FORMATION
(rozmístění reprosoustav) 62
SPEAKER SETUP (nastavení
reprosoustav) 72
CONNECTION
(připojení) 72
DISTANCE (vzdálenost) 72,
73
LEVEL (úroveň) 73
SUBTITLE (titulky) 41, 68
SYSTEM MENU (nabídka
Systém) 17, 24, 52, 56, 58
T
Tabulka jazykových kódů 86
TEST TONE (testovací
signál) 74
THEATRE SYNC
(synchronizace kina) 54
TIME/TEXT (čas/text) 29
TITLE (titul) 29
Titul 85
Tlačítko MOVIE/MUSIC 25
Tlačítko PICTURE NAVI 30,
44
TRACK (skladba/stopa) 29, 85
TRACK SELECTION (volba
skladby/stopy) 71
TV TYPE (typ televizoru) 69
U
Ukázkový režim 17
V
Vícejazyčné (multilinguální)
funkce 84
VIDEO CD 85
Volba 25
Vybalení 82
Vyhledávání 28
Z
Zacházení s disky 76
Zadní panel 87
Zvukové pole 26
95CZ
Dálkový ovladač
POPISY TLAČÍTEK
V ABECEDNÍM POŘADÍ
A–O
P–Z
ANGLE (úhel záběru) 5 (41)
AUDIO (zvuk) 4 (36)
CLEAR (mazání) ef (29, 54, 67)
D.TUNING (přímé naladění) wf
(52)
DISC SKIP* (přeskočení disku)
eg
DISPLAY (displej) 2 (38, 53)
DVD MENU (nabídka DVD) wh
(35, 48, 54)
DVD TOP MENU (hlavní
nabídka DVD) qf (35)
DYNAMIC BASS (dynamické
hloubky) wd (55)
ENTER (potvrzení) wg (54)
FUNCTION (funkce) ws (22, 23,
31, 51, 62, )
MOVIE/MUSIC (film/hudba) qj
(25)
MUTING (ztišení) 7 (22)
Číselná tlačítka** qg (29, 52, 54,
59)
PICTURE NAVI (navigace
obrázků) 6 (30, 54)
PRESET +/– (předvolby) wk es
(52)
SOUND FIELD (zvukové pole)
qh (26)
SUBTITLE (titulky) wf (41)
SYSTEM MENU (nabídka
systému) wg (17, 23, 54, 56,
93)
THEATRE SYNC
(synchronizace kina) w; (55)
TUNING +/– (ladění) 0 qs (51)
TV (televizor) e; (54)
TV CH +/– (televizní kanál) wa
(54)
TV INPUT (vstup TV) qk (54)
TV VOL +/– (hlasitost televizoru)
eh (54)
VIDEO FORMAT (formát
obrazu) 3 (16)
VOLUME +/– (hlasitost)** 8
(22, 52, 73)
[/1 (zapnuto/standby) 1 (14, 17,
22, 31, 52)
TV [/1 (zapnuto/standby) ej
(54)
C/X/x/c/
qd (14, 17, 23, 29,
51, 59)
REPLAY/
ADVANCE (opakování/posun
vpřed) 9 (22)
./> es wk (22)
m/M qs 0 (28)
/
SLOW (zpomalené
přehrávání) qs 0 (28)
H (přehrávání)** ea (22, 31,
61)
STEP (krok) 9 (28)
x (stop) wl (23, 31, 59)
X (pauza) qa (23)
Z (otevřít/zavřít) ql (23)
DISPLAY (zobrazení) wj
(15, 29, 59, 89)
O RETURN (návrat) ed (30)
-/-- ef (54)
* Na tomto modelu tlačítko
DISC SKIP nepracuje.
** Tlačítko H, číslo 5 a tlačítka
VOLUME + jsou opatřena
výstupky. Tyto výstupky
použijte pro usnadnění při
ovládání systému.
zst37004
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising