Sony | DAV-DZ700FW | Sony DAV-DZ700FW Návod k obsluze

2-635-104-11(1)
DVD Systém
domácího kina
Návod k obsluze
DAV-DZ700FW
©2005 Sony Corporation
Zapojení reproduktorů a televizoru
Nainstalujte položky A ~ H a televizor tak, jak je uvedeno v příkladu instalace, a pak jednotlivé
komponenty zapojte níže uvedeným způsobem.
Kabely reprosoustav a zástrčky (konektory) jsou barevně označeny v souladu s příslušnými zdířkami
pro připojení reprosoustav. Pro další poznámky a podrobnosti týkající se instalace - viz Návod
k obsluze.
A
B
D
F
G
E
H
C
A
F
D
C
L
SPEAKER ND R
SURROU
SURROUND
DIR-R2
)
CENTER
M VID EO
E
R
SPEAKE
INPUT (FRO
EURO AV
R
POWE
WOOFER
VSTUP
(Z KONEKTORU VIDEO)
FRONT L
FRONT R
H
D
SAT
COAXIAL
IN
DIGITAL
OPTICAL
IN
DIGITAL
C
VIDEO
P B /C
IN L
R AUDIO
Y
VIDEO IN
DVD ONLY
VIDEO OUT
COMPONENT
P R /C R
B
DIR-T1
(TO
OUTPUT
EURO AV
VÝSTUP
(DO TV)
TV )
H
COAXIAL
FM 75
AM
B
G
3
VAROVÁNÍ
Abyste předešli možnému požáru nebo
nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Abyste předešli vzniku ohně, nezakrývejte větrací
otvory na přístroji papírovými novinami, ubrusy na
stůl, závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy
nepokládejte rozsvícené svíčky.
Aby nedošlo k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem, nepokládejte na přístroj nádoby naplněné
tekutinou, například vázy.
Nevyhazujte baterie do běžného
domovního odpadu, ale zlikvidujte je
jako chemický odpad.
Tento přístroj je
klasifikován jako
laserový výrobek ve
třídě CLASS 1 LASER.
Toto označení je
uvedeno na zadní straně
přístroje.
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
• Pokud se do skříňky přístroje dostane jakýkoli
předmět, odpojte přístroj ze sítě a nechejte jej
prohlédnout kvalifikovanou osobou, než jej začnete
opět používat.
• Přístroj není úplně odpojen od síťového napájení,
dokud je síťová zástrčka připojena do zásuvky ve zdi,
a to i když je samotný přístroj vypnutý.
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte
jej ze síťové zásuvky. Při odpojování síťového kabelu
uchopte vlastní zástrčku, a nikdy netahejte za
samotný kabel.
Umístění přístroje
• Umožněte, aby v okolí přístroje byla dostatečná
cirkulace vzduchu, aby nedošlo k nárůstu teploty
uvnitř přístroje.
• Nepokládejte přístroj na žádné povrchy nebo plochy
(pokrývky, přikrývky a podobně) nebo do blízkosti
materiálů (záclony, závěsy), které mohou blokovat
větrací otvory na přístroji.
2CZ
• Neinstalujte tento přístroj do blízkosti zdrojů tepla,
jako jsou například radiátory nebo výstupy teplého
vzduchu, nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční
záření, kde se vyskytuje nadměrná prašnost,
mechanické otřesy nebo nárazy.
• Neinstalujte přístroj v šikmé poloze. Přístroj byl
zkonstruován tak, aby fungoval pouze v horizontální
poloze.
• Neponechávejte přístroj ani disky v blízkosti zařízení
se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné
trouby nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.
• Pokud přístroj přenesete bezprostředně z chladného
na teplé místo, může se uvnitř přístroje vytvořit
kondenzace, která může způsobit poškození
optických součástí systému domácího kina. Při první
instalaci přístroje nebo po jeho přenesení z chladného
na teplé místo počkejte před zapnutím přístroje
přibližně 30 minut.
Likvidace starého
elektrického
a elektronického
zařízení (Platné
v zemích Evropské unie
a v dalších evropských
zemích se systémy
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo
na jeho obalu indikuje, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo
toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. Tím, že
zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít
možným negativním následkům pro životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto
výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. S žádostí o podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku se prosím obracejte na
místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Vítejte!
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro
zakoupení tohoto systému domácího kina Sony
DVD Home Theatre System. Než začnete tento
systém používat, pozorně si přečtěte tento návod
k obsluze a uschovejte si jej pro případné použití
v budoucnu.
3CZ
Obsah
Vítejte! .................................................... 3
O tomto návodu....................................... 6
Na tomto systému můžete přehrávat
následující disky ............................... 6
Průvodce pro displej Control Menu...... 10
Začínáme
Rozbalení .............................................. 13
Vložení baterií do dálkového
ovladače .......................................... 13
Přehled zapojování................................ 14
Krok 1: Zapojení systému
reprosoustav.................................... 15
Krok 2: Zapojení antény ....................... 25
Krok 3: Zapojení televizoru .................. 26
Krok 4: Zapojení dalších
komponentů .................................... 30
Krok 5: Připojení síťového napájecího
kabelu.............................................. 32
Krok 6: Vypnutí ukázkového režimu.... 32
Krok 7: Nastavení bezdrátového
(Wireless) systému ......................... 33
Krok 8: Provedení rychlého nastavení Quick Setup .................................... 35
Nastavení reprosoustav ......................... 37
Přehrávání disků
Přehrávání disků.................................... 39
Používání menu (nabídky) disku
DVD................................................ 44
Volba [ORIGINAL] nebo [PLAY LIST]
na disku DVD-RW ......................... 45
Volba oblasti přehrávání pro disk Super
Audio CD........................................ 46
Přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi
PBC (Ver.2.0) ................................. 46
(Přehrávání pomocí funkce PBC)
Poznámky ke skladbám MP3 audio
a obrázkům ve formátu JPEG......... 47
Přehrávání disků DATA CD se skladbami
MP3 a obrázky JPEG...................... 49
Přehrávání audio skladeb a obrázků ve
formě prezentace (Slide Show)
se zvukovým doprovodem.............. 51
Sledování videosekvencí ve formátu
DivX® ............................................ 53
4CZ
Nastavení prodlevy mezi obrazem
a zvukem ........................................ 55
(A/V SYNC)
Vyhledání určitého místa na disku ....... 56
(Funkce Scan, Slow-motion Play,
Freeze Frame)
Vyhledávání Titulu/Kapitoly/Skladby/
Scény, atd. ...................................... 58
Vyhledávání podle scény...................... 59
(Navigace obrazu - Picture
Navigation)
Zobrazení informací o disku................. 60
Nastavení zvuku
Změna parametrů zvuku ....................... 63
Poslech prostorového (surround)
zvukového doprovodu s použitím
zvukového pole .............................. 65
Sledování zvukového doprovodu
programu z televizoru nebo
videorekordéru ze všech
reprosoustav ................................... 68
Používání zvukového efektu................. 68
Využití dalších funkcí
Změna úhlu záběru ............................... 70
Zobrazení titulků .................................. 70
Uzamykání disků .................................. 71
(CUSTOM PARENTAL
CONTROL, PARENTAL
CONTROL)
Další možnosti ovládání
Ovládání televizoru dodaným dálkovým
ovladačem....................................... 75
Používání funkce THEATRE SYNC ... 76
Poslech zvukového doprovodu z ostatních
komponentů.................................... 77
Poslech zvuku multiplexního vysílání.. 78
(DUAL MONO)
Poslech rozhlasového vysílání.............. 79
Používání systému RDS (Radio Data
System)........................................... 81
Používání časového spínače pro usínání Sleep Timer .................................... 81
Změna jasu displeje na předním
panelu ............................................. 82
Návrat k výchozím hodnotám .............. 82
Nastavení a úpravy
Použití nabídky nastavení ..................... 83
Nastavení jazyka zobrazení nebo jazyka
zvukového doprovodu .................... 84
[LANGUAGE SETUP]
(nastavení jazyka)
Nastavení parametrů obrazu ................. 85
[SCREEN SETUP] (nastavení
obrazovky)
Uživatelské nastavení............................ 86
[CUSTOM SETUP] (uživatelské
nastavení)
Nastavení parametrů reprosoustav ........ 87
[SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav)
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění ...................... 90
Poznámky k diskům .............................. 91
Řešení problémů ................................... 91
Automatická diagnostická funkce......... 94
(Pokud se na displeji zobrazují
písmena/číslice)
Technické údaje .................................... 95
Slovník .................................................. 96
Tabulka jazykových kódů ..................... 99
Přehled částí přístroje
a ovládacích prvků........................ 100
Seznam displeje DVD Setup............... 105
AMP Menu List (přehled nabídky)..... 106
Index ................................................... 107
5CZ
O tomto návodu
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují
ovládací prvky na dálkovém ovladači.
Používat můžete také ovládací prvky na
samotném přístroji, pokud mají shodné nebo
podobné názvy jako ovládací prvky na
dálkovém ovladači.
• Položky nabídky Control Menu se mohou
různit v závislosti na oblasti.
• Označení „DVD” může být použito jako
všeobecný termín pro disky DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.
• U modelů pro Severní Ameriku jsou míry
uváděny ve stopách (ft).
• V tomto návodu k obsluze jsou použity
následující symboly.
Symbol
Význam
Funkce dostupné pro disky DVD
VIDEO a DVD-R/DVD-RW
v režimu video nebo disky DVD+R/
DVD+RW
Na tomto systému můžete
přehrávat následující
disky
Formáty
disků
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW
VIDEO CD
Super Audio
CD
Audio CD
Funkce dostupné pro disky DVD-RW
v režimu VR (Video Recording)
Funkce dostupné pro disky VIDEO
CD (včetně disků Super VCD nebo
CD-R/CD-RW ve formátu Video CD
nebo Super VCD)
Funkce dostupné pro disky Super
Audio CD
CD-R/CD-RW
(audio data)
(soubory MP3)
(soubory
JPEG)
Funkce dostupné pro hudební disky
CD nebo disky CD-R/CD-RW ve
formátu hudební CD
Funkce dostupné pro disky DATA
CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW
obsahující skladby MP3*1, soubory
obrázků JPEG a video soubory ve
formátu DivX*2*3)
Funkce dostupné pro disky DVD
(DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) obsahující video soubory
ve formátu DivX*2*3
*1 Zkratka MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) představuje
formát podle normy ISO (International Standard
Organization)/MPEG pro kompresi zvukových dat
*2 Formát DivX® představuje technologii pro
kompresi obrazových souborů, vyvinutou
společností DivXNetworks, Inc.
*3 DivX, DivX Certified a související loga jsou
obchodními značkami společnosti DivXNetworks,
6CZ Inc. a jsou používány v licenci.
Logo „DVD VIDEO” a logo „DVD-RW” jsou
obchodní značky.
Poznámky k diskům CD/DVD
Tento systém umožňuje přehrávání disků
CD-ROM/CD-R/CD-RW, zaznamenaných
v následujících formátech:
– formát hudební CD
– formát video CD
– audio soubory MP3, soubory obrázků JPEG
a video soubory DivX ve formátu, který
odpovídá normě ISO9660* Level 1/Level 2
nebo jeho rozšířenému formátu Joliet.
Tento systém umožňuje přehrávání disků
DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/
DVD-R, zaznamenaných v následujících
formátech:
– video soubory DivX ve formátu
odpovídajícím UDF.
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět
a prodávat hudební disky zakódované prostřednictvím
různých technologií na ochranu autorských práv.
Mějte prosím na paměti, že některé z těchto disků
nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud
neodpovídají normě pro disky CD.
Poznámky k diskům DualDisc
Příklady disků, které tento
přístroj není schopen přehrát
Přístroj nepřehraje následující disky:
• Jiné disky CD-ROM/CD-R/CD-RW než disky
zaznamenané ve formátech uvedených na
straně 6.
• Disky CD-ROM zaznamenané ve formátu
PHOTO CD.
• Datové části disků CD-Extra.
• Disky DVD Audio.
• Disky DVD-RAM.
Dále není přístroj schopen přehrávat následující
disky:
• Disky DVD VIDEO s rozdílným kódem
oblasti (8, 99).
• Disky s nestandardním tvarem (například
karta, srdce).
• Disky s nalepenými papírky nebo
samolepkami.
• Disky, z nichž nebyla sejmuta ochranná
adhezivní fólie nebo celofánová páska.
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Některé disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW nelze na tomto přístroji přehrát
vzhledem ke kvalitě záznamu nebo fyzickému stavu
disku, charakteristice záznamového zařízení
a záznamového (vypalovacího) a autoringovému
softwaru.
Nelze přehrát ani disk, který nebyl správně finalizován.
Více informací viz návod k obsluze záznamového
zařízení.
Mějte na paměti, že není možno přehrávat disky
zaznamenané ve formátu Packet Write.
Hudební disky kódované
technologiemi na ochranu
autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které jsou
v souladu s normou Compact Disc (CD).
DualDisc představuje oboustranný disk, který
překrývá zaznamenaný materiál DVD na jedné straně
digitálním audio materiálem na druhé straně.
Protože však audio materiál není v souladu s normou
Compact Disc (CD), není zaručeno přehrávání na
tomto přístroji.
Poznámka k funkci PBC
(Playback Control) (disk
VIDEO CD)
Tento přístroj je v souladu s normou Ver. 1.1
a Ver. 2.0 pro disky VIDEO CD. V závislosti na
typu disku můžete používat dva druhy
přehrávání.
Typ disku
Je možno
přehrávat disky
VIDEO CD bez
funkcí přehrávání
(PBC)
(disky Ver. 1.1)
Je možno přehrávat video
(pohyblivý obraz) a rovněž
hudbu.
Disky VIDEO
CD s funkcí
přehrávání(PBC)
(disky Ver. 2.0)
Přehrávání interaktivního
software pomocí stránek
nabídky zobrazovaných na
obrazovce televizoru
(přehrávání PBC), kromě
funkcí pro přehrávání video
disků Ver.1.1. Navíc si můžete
přehrávat statické obrázky
s vysokým rozlišením, pokud
jsou obsaženy na disku.
Poznámka k diskům Multi
Session CD
• Pokud je audio skladba MP3 nahrána v první
session, bude tento přístroj rovněž schopen
přehrát disky multi session CD. Je možno
rovněž přehrávat jakékoli následující audio
skladby MP3 zaznamenané v dalších session.
• Tento systém umožňuje přehrávání disků
Multi Session CD, pokud je v první session
obsažen soubor obrázku JPEG. Je možno
7CZ
rovněž přehrávat jakékoli následující soubory
obrázků JPEG zaznamenané v dalších session.
• Pokud jsou audiosoubory a obrázky ve
formátu disku Music CD nebo Video CD
zaznamenány v první sekci, bude možno
přehrát pouze obsah první sekce.
Poznámka k diskům Super
Audio CD
Disky Super Audio CD představují normu pro
nové audio disky vysoké kvality, na nichž je
hudba zaznamenána ve formátu DSD (Direct
Stream Digital) (klasické disky CD jsou
zaznamenány ve formátu PCM). Ve formátu
DSD s použitím vzorkovací frekvence, která je
64krát vyšší, než u klasického disku CD,
a s 1bitovou kvantizací se dociluje jednak široký
frekvenční rozsah a rovněž široký dynamický
rozsah v celém pásmu slyšitelných frekvencí,
a proto je hudba reprodukována mimořádně
věrně jako původní zvuk.
Typy disků Super Audio CD
Existují dva typy disků v závislosti na vrstvě
SA-CD a na kombinaci vrstev CD.
• Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou
hustotou signálu pro disk Super Audio CD.
• Vrstva CD*1: Vrstva, která je čitelná na
přehrávači klasických disků CD.
Jednovrstvý disk
(disk s jedinou vrstvou Super Audio CD)
Vrstva Super Audio
CD
Hybridní disk*2
(disk s vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD)
vrstva CD*3
Vrstva Super Audio
CD*3
8CZ
Vrstva Super Audio CD sestává z dvoukanálové
oblasti nebo z vícekanálové oblasti.
• Oblast pro dvoukanálové přehrávání:
Oblast, v níž jsou zaznamenány 2
stereofonní stopy.
• Oblast pro vícekanálové přehrávání: Oblast,
v níž jsou zaznamenány vícekanálové stopy
(až do 5.1 kanálů).
Dvoukanálová
oblast*4
Vícekanálová
oblast*4
Vrstva Super
Audio CD
*1 CD vrstvu tohoto disku je možno přehrávat na
klasickém přehrávači disků CD.
*2 Protože obě vrstvy jsou na jedné straně, není třeba
disk otáčet.
*3 Pro volbu vrstvy, viz část „Volba oblasti přehrávání
pro disk Super Audio CD” (strana 45).
*4 Pro volbu oblasti, viz část „Volba oblasti přehrávání
pro disk Super Audio CD” (strana 45).
Regionální kód
Regionální kód systému je uveden na jeho zadní
straně, přičemž platí, že je možno přehrávat
pouze disky DVD označené stejným
regionálním kódem.
Disky s označením DVD VIDEO ALL je na
tomto systému rovněž možno přehrát.
Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO
s jiným označením, na obrazovce televizoru se
zobrazí zpráva [Playback prohibited by area
limitations.]. Na některých discích DVD
VIDEO nemusí být regionální kód (kód oblasti)
uveden, a přesto nelze tyto disky v důsledku
regionálního omezení přehrávat.
Poznámka k přehrávání disků
DVD a VIDEO CD
Některé operace související s přehráváním disků
DVD a VIDEO CD mohou být úmyslně
nastaveny výrobcem záznamu. Protože tento
systém umožňuje přehrávání disků DVD
a VIDEO CD v souladu s obsahem disku
navrženým producentem disku, nemusejí být
dostupné některé funkce pro přehrávání.
Přečtěte si pokyny dodané s vašimi disky DVD
nebo VIDEO CD.
Autorská práva
Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou
autorskými právy a určitými patenty platnými
v USA a dalšími právy intelektuálního
vlastnictví. Používání této technologie chráněné
autorskými právy musí být autorizováno
společností Macrovision Corporation, přičemž
může být určena pro domácí a další limitované
použití,
jestliže není společností Macrovision
Corporation autorizováno jinak. Pronikání do
struktury zařízení nebo provádění demontáže je
zakázáno.
Tento systém je vybaven adaptivním maticovým
dekodérem Dolby*1 Digital a Dolby Pro Logic
(II) a systémem DTS*2 Digital Surround
System.
*1 Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Názvy „Dolby”, „Pro Logic” a symbol dvojitého
písmene „D” jsou obchodní značky společnosti
Dolby Laboratories.
*2 Vyrobeno v licenci společnosti Digital Theater
Systems, Inc.
„DTS” a „DTS Digital Surround” jsou obchodní
značky společnosti Digital Theater Systems, Inc.
9CZ
Průvodce pro displej Control Menu
DISPLAY
Prostřednictvím nabídky Control Menu můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit příslušné
informace. Opakovaným stiskem tlačítka
DISPLAY vyvoláte nebo změníte nabídku Control Menu,
a to následovně:
, Control Menu, nabídka 1
m
Nabídka Control Menu 2 (zobrazuje se pouze u některých disků)
m
Vypnutí nabídky Control Menu
Nabídka Control Menu
V nabídkách Control Menu 1 a 2 se zobrazují různé položky v závislosti na typu disku. Bližší informace
o jednotlivých položkách jsou uvedeny na stranách v závorkách.
10CZ
Příklad: Nabídka Control Menu 1 při přehrávání disku DVD VIDEO.
Číslo právě přehrávaného titulu*1
Číslo právě přehrávané kapitoly*2
Celkový počet titulů*1
Celkový počet kapitol*2
Položky nabídky
Control Menu
12
18
T
Zvolená položka
Název funkce ve
zvolené položce
nabídky Control
Menu
(27)
(34)
1:32:55
DVD VIDEO
Stav přehrávání
(N Přehrávání, X
Pauza,
x Stop atd.)
Typ přehrávaného
disku*3
Doba přehrávání*4
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Aktuální nastavení
Možnosti
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Indikace operací
*1 U disku VIDEO CD (funkce PBC je zapnuta) se zobrazuje číslo scény, číslo skladby u disku VIDEO CD/Super
Audio CD, číslo alba u disku DATA CD. Čísla video alba DivX u disků DATA DVD/DATA CD.
*2 Zobrazuje se číslo indexu u disku VIDEO CD/Super Audio CD, číslo audio skladby MP3 nebo číslo souboru
obrázku JPEG u disku DATA CD. Číslo video souboru DivX u disků DATA DVD/DATA CD.
*3 Super VCD se zobrazuje jako „SVCD”. Pro disky DATA CD se v Control Menu 1 zobrazuje „MP3” nebo „JPEG”
v Control Menu 2.
*4 Zobrazuje se datum souborů ve formátu JPEG.
Pro vypnutí displeje
Stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Seznam položek nabídky Control Menu
Položka
Název položky, Funkce, Odpovídající typ disku
[TITLE - titul] (strana 56)/[SCENE - scéna] (strana 56)/[TRACK - skladba] (strana 56)
Výběr titulu, scény nebo skladby, která se má přehrát.
[CHAPTER - kapitola] (strana 56)/[INDEX] (strana 56)
Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
[INDEX] (strana 56)
Zobrazuje se index a výběr indexu pro přehrávání.
[TRACK - skladba] (strana 56)
Výběr skladby pro přehrávání.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (strana 44)
Výběr typu titulů (DVD-RW) pro přehrávání, [ORIGINAL] nebo upravený [PLAY LIST].
pokračování
11CZ
[TIME/TEXT - čas/text] (strana 57)
Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání.
Vložení časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby.
Zobrazení DVD/CD textu nebo názvu skladby na disku MP3.
[MULTI/2CH] (strana 45)
Volba oblasti přehrávání na disku Super Audio CD (pokud je dostupná).
[PROGRAM] (strana 41)
Volba skladby pro přehrávání v požadovaném pořadí.
[SHUFFLE - náhodný výběr] (strana 42)
Přehrávání bude probíhat v náhodném pořadí.
[REPEAT - opakování] (strana 43)
Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/všech alb) nebo jednotlivých
titulů/kapitol/skladeb/alb.
[PARENTAL CONTROL - rodičovský zámek] (strana 71)
Nastavení úrovně omezení přehrávání na tomto přístroji.
[SETUP - nastavení] (strana 83)
[QUICK] Setup (strana 35)
Nabídku Quick Setup můžete používat pro volbu požadovaného jazyka na obrazovce,
nastavení poměru stran obrazu na televizoru a velikosti používaných reprosoustav.
[CUSTOM] Setup
Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení (Quick Setup).
[RESET] Návrat nastavení v nabídce [SETUP] na výchozí hodnoty.
[ALBUM] (strana 56)
Výběr alba pro přehrávání.
[FILE - soubor] (strana 56)
Volba souboru obrázku JPEG nebo video souboru DivX, který se má přehrát.
* [DATE - datum] (strana 62)
Zobrazuje se datum pořízení obrázku digitálním fotoaparátem.
* [INTERVAL] (strana 51)
Specifikuje dobu, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
* [EFFECT - efekt] (strana 52)
Volba efektů, které se použijí při výměně jednotlivých záběrů v průběhu prezentace (slide
show).
* [MODE - režim (MP3, JPEG)] (strana 50)
Volba typu dat; Audio skladba MP3 (AUDIO), soubor obrázku JPEG (IMAGE) nebo
obojí (AUTO), která/který má být přehráván z disku DATA CD.
*3 Tyto položky se nezobrazují při přehrávání disku DATA CD s video souborem DivX.
Rada
• Ikona indikátoru Control Menu se rozsvítí zeleně
, jakmile zvolíte jakoukoli položku kromě
t
[OFF] ([PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT]). Indikátor [ORIGINAL/PLAY LIST] se rozsvítí zeleně, pokud
zvolíte nastavení [PLAY LIST] (výchozí nastavení). Indikátor [MULTI/2CH] se rozsvítí zeleně, pokud zvolíte
oblast vícekanálového přehrávání na disku Super Audio CD.
12CZ
Začínáme
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující
položky:
• Reprosoustavy (5)
• Subwoofer (1)
• Sloupky (dlouhé × 4, krátké × 4)
• Základny (4)
• Krytky zdířek (4)
• Šrouby (20)
• Zesilovač prostorového (surround) kanálu (1)
• Infračervený vysílač* (1)
• Infračervený přijímač* (1)
• Podstavec pro infračervený přijímač (1)
• Podstavec reprosoustavy (1)
• Smyčkovou anténu pro pásmo AM (1)
• Drátovou anténu pro pásmo FM (1)
• Kabely reprosoustav (5 m × 6)
(16,5 ft. × 6)
• Dálkový ovladač (remote) (1)
• Baterie typu R6 (velikost AA) (2)
• Podložky pro montáž na zeď
• Návod k obsluze
• Reprosoustavy a zapojení televizoru (karta)
(1)
* Kabely infračerveného vysílače a infračerveného
přijímače jsou určeny pouze pro tento systém. Není
možno používat běžně dostupný prodlužovací
kabel.
Systém je možno ovládat prostřednictvím
dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě
baterie velikosti AA (typ R6) tak, aby konce
označené 3 a # odpovídaly značkám uvnitř
prostoru pro baterie. Dálkový ovladač při
ovládání nasměrujte na senzor dálkového
ovládání na systému.
Začínáme
Rozbalení
Vložení baterií do
dálkového ovladače
Poznámka
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých
nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal
žádný předmět, zejména při výměně baterií.
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému
slunečnímu záření nebo světelným zdrojům. To by
mohlo mít za následek nefunkčnost dálkového
ovladače.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat,
vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému
vytečení elektrolytu a případné korozi.
13CZ
Přehled zapojování
Proveďte veškerá zapojení a nastavení podle Kroků 1 až 8.
„Krok 1: Zapojení systému reprosoustav” (strana 15)
„Krok 2: Zapojení antény” (strana 25)
„Krok 3: Zapojení televizoru” (strana 26)
„Krok 4: Zapojení dalších komponentů” (strana 30)
„Krok 5: Připojení síťového napájecího kabelu” (strana 32)
„Krok 6: Vypnutí ukázkového režimu” (strana 32)
„Krok 7: Nastavení bezdrátového (Wireless) systému” (strana 33)
„Krok 8: Provedení rychlého nastavení - Quick Setup” (strana 35)
Video signál je odesílán do televizoru a poté vystupuje na televizní obrazovce; audio signály jsou
zpracovávány tímto přístrojem a vystupují z reprosoustav tohoto systému. Kromě sledování programů
na discích DVD nebo poslechu disků CD můžete rovněž poslouchat zvukový doprovod z dalších
zdrojů, jako je například televizor.
14CZ
Krok 1: Zapojení systému reprosoustav
Začínáme
Zapojte dodané reprosoustavy pomocí přiložených kabelů k reprosoustavám, a to tak, aby barvy zdířek
odpovídaly barvě těchto kabelů. Nepřipojujte k tomuto systému jiné reprosoustavy než ty, které byly
dodány.
Pro docílení nejlepšího možného prostorového (surround) zvuku upravte parametry reprosoustav
(vzdálenost, úrovně atd.) - viz strana 87.
Požadované kabely
Kabely k reprosoustavám
Konektor a barevné dutinky kabelů reprosoustav mají stejnou barvu jako štítky na zdířkách pro
připojení.
Šedý
(+)
(+)
(–)
Barevná dutinka
(–)
Černý
Požadované vybavení pro bezdrátový (wireless) systém
Infračervený vysílač
Slouží k přenosu zvuku prostřednictvím infračerveného paprsku. Připojte jej k systému.
Infračervený přijímač
Slouží k příjmu zvuku prostřednictvím infračerveného paprsku. Připojte jej k prostorovému (surround)
zesilovači.
pokračování
15CZ
Budete-li chtít používat podstavec infračerveného přijímače, upevněte podstavec tak, aby
trojúhelníkové značky na infračerveném přijímači a podstavci byly vyrovnány.
Infračervený přijímač
Trojúhelníkové značky
Podstavec infračerveného přijímače
Prostorový (surround) zesilovač
Přijímá zvuk z infračerveného přijímače a odesílá jej do prostorových (surround) reprosoustav.
Připojte prostorové (surround) reprosoustavy a infračervený přijímač k prostorovému (surround)
zesilovači.
POWER/ON LINE
POWER
Upevnění podstavce reprosoustavy k reprosoustavě
Před zapojením reprosoustav upevněte k reprosoustavě podstavec reprosoustavy.
Poznámka
• Rozestřete na podlahu látku, abyste podlahu nepoškodili.
Rada
• Reprosoustavy můžete používat i bez podstavce, pokud je upevníte na zeď (strana 22).
1
16CZ
Zasuňte sloupek do základny.
Dlouhý sloupek slouží pro použití na podlaze, krátký je určen pro použití na stole.
nebo
Začínáme
Sloupek (dlouhý)
Sloupek (krátký)
Otvory pro šrouby
Základna
2
Upevněte základnu ke sloupku pomocí šroubů.
Spodní plocha základny
Šrouby (3)
3
Vsuňte kabel reprosoustavy do otvoru v základně a pak ji postavte vzpřímeně.
Spodní plocha
základny
,
Kabel reprosoustavy
pokračování
17CZ
4
Vsuňte kabel reprosoustavy do otvoru na reprosoustavě.
Otvor
Reprosoustava
Kabel reprosoustavy
Reprosoustava
,
5
Upevněte reprosoustavu ke sloupku.
,
Poznámka
• Zabraňte zachycení kabelu reprosoustavy mezi reprosoustavu a sloupek.
• Při montáži dejte pozor, aby nedošlo k pádu reprosoustavy.
18CZ
6
Zapojte kabel reprosoustavy k reprosoustavě a pak upravte délku kabelu
reprosoustavy.
Začínáme
Upravte délku kabelu reprosoustavy.
7
Nasaďte na reprosoustavu krytku zdířky a upevněte ji šroubky.
Krytka zdířky
Šroubky (2)
19CZ
Zapojení reprosoustav
Pravá přední reprosoustava (R)
Levá přední reprosoustava (L)
Střední reprosoustava
Zadní strana přední
reprosoustavy
Zadní strana přední
reprosoustavy
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
P B /C B
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
EURO AV
P R /C R
VIDEO IN
VIDEO
SPEAKER
DIR-T1
Infračervený vysílač
Infračervený přijímač
Subwoofer
Zadní strana
prostorové
(surround)
reprosoustavy
Zadní strana
prostorové
(surround)
reprosoustavy
SPEAKER
SURROUND L
SURROUND R
Levá prostorová (surround)
reprosoustava (L)
20CZ
DIR-R2
Prostorový (surround) zesilovač
Pravá prostorová (surround)
reprosoustava (R)
Poznámka
Začínáme
• Neinstalujte reprosoustavy v šikmé poloze.
• Neumisťujte reprosoustavy na místa, kde se vyskytuje:
– mimořádné horko nebo chlad,
– prašné prostředí nebo nečistoty,
– velmi vysoká vlhkost,
– vibrace a otřesy,
– přímé sluneční záření.
• Při umisťování reprosoustav a/nebo stojanů s reprosoustavami (nejsou součástí dodávky), které jsou spojeny
s reprosoustavami na speciálně upravené podlahy (voskované, naolejované, naleštěné atd.) buďte opatrní, protože
by mohlo dojít k jejich odbarvení.
• Při čištění reprosoustav používejte měkký hadřík, určený například pro čištění skel.
• Nepoužívejte žádné abrazivní materiály, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzin.
• Neopírejte se o reprosoustavy ani je nenaklánějte, protože by mohlo dojít k jejich pádu.
Poznámky k umístění infračerveného vysílače a infračerveného přijímače
• Neinstalujte infračervený přijímač na místo vystavené přímému slunečnímu světlu nebo silnému světlu, jako je
například žárovkové osvětlení.
• Kabely infračerveného vysílače a infračerveného přijímače jsou určeny pouze pro tento systém. Není možno
používat běžně dostupný prodlužovací kabel.
Poznámky k umístění prostorového (surround) zesilovače a podstavce reprosoustavy
• Nešlapejte na prostorový (surround) zesilovač a na podstavec reprosoustavy a nepokládejte na ně žádné jiné
předměty než dodané reprosoustavy.
• Budete-li instalovat reprosoustavu na prostorový (surround) zesilovač nebo na podstavec reprosoustavy, prověřte,
zda jsou na sobě správně umístěny.
Zapojení kabelů reprosoustav
Kabel reprosoustavy zapojte po jeho ohnutí na konci izolace. Tím předejdete zachycení izolace kabelu
reprosoustavy do zdířky reprosoustavy.
Poznámka
• Dbejte na to, aby se izolace kabelu reprosoustavy nedostala do zdířky SPEAKER.
Zabraňte zkratování vodičů reprosoustav
Při zkratování vodičů reprosoustav může dojít k poškození systému. Abyste tomu předešli, dodržujte
při zapojování kabelů reprosoustav následující pokyny. Ujistěte se, že se obnažené části jednotlivých
vodičů reprosoustav nedotýkají zdířky jiné reprosoustavy nebo obnažené části jiného vodiče
reprosoustavy.
21CZ
Příklad chybného zapojení kabelů reprosoustav
Obnažená část vodiče se
dotýká zdířky jiné
reprosoustavy.
Obnažené části vodičů se navzájem
dotýkají v důsledku nadměrného
obnažení izolace vodičů.
Po zapojení všech komponentů, reprosoustav a síťového napájecího kabelu zapněte testovací signál,
abyste zkontrolovali, zda jsou všechny reprosoustavy správně zapojeny. Podrobnosti o zapnutí
testovacího signálu, viz strana 89.
Pokud při zapnutí testovacího signálu nevychází z některé reprosoustavy žádný zvuk, nebo pokud
testovací signál vychází z jiné reprosoustavy, než která je zobrazena na předním displeji, může být
reprosoustava zkratovaná. Pokud tato situace nastane, znovu zkontrolujte zapojení reprosoustavy.
Poznámka
• Ujistěte se, že kabely jednotlivých reprosoustav jsou zapojeny do příslušných zdířek na komponentech: 3 do 3,
a # do #. Pokud jsou kabely přehozeny, bude zvuk při reprodukci postrádat hluboké tóny a může být zkreslený.
Instalace reprosoustav na zeď
1
Připravte si šroubky (nejsou součástí příslušenství), které jsou vhodné pro otvory na
zadní straně jednotlivých reprosoustav. Viz níže uvedené vyobrazení.
4 mm (5/32 palce)
25 mm (1 palec)
2
4,6 mm
(3/16 palce)
Otvor na zadní straně
reprosoustavy
10 mm
(13/32 palce)
Upevněte šrouby do zdi.
Šrouby by měly vyčnívat 7 až 8 mm.
165 mm (6 1/2 palce)
7 až 8 mm
(9/32 to 11/32 palce)
3
22CZ
Odlepte utěsnění dvou bodů pro přišroubování na zadní straně reprosoustavy.
Začínáme
4
Upevněte podložky pro montáž na zeď na zadní stranu reprosoustavy.
Podložky pro montáž na zeď
(7 × 7 mm, tloušťka 3 mm)
(tloušťka 9/32 × 9/32 palce, 1/8 palce)
5
Zavěste reprosoustavy na šrouby.
4,6 mm
(3/16 palce)
Otvor na zadní straně
reprosoustavy
10 mm
(13/32 palce)
Poznámka
• Používejte dostatečně pevné šrouby, které jsou vhodné pro materiál zdi. Protože například sádrokartonové zdi jsou
velmi křehké, upevněte šrouby bezpečně do rámu a pak rámy upevněte ke zdi. Pokud jste použili zpevnění,
nainstalujte reprosoustavy svisle a na plocho.
• Obraťte se na odborný obchod se spojovacím materiálem, kde získáte další informace, týkající se používaných
materiálů zdí.
• Společnost Sony není zodpovědná za nehody nebo poškození způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou
pevností zdí nebo nesprávnou instalací šroubů.
23CZ
Poznámka k bezdrátovému (wireless) systému
Tento bezdrátový (wireless) systém pracuje na principu technologie Digital Infrared Audio
Transmission (strana 96). Následující schéma vyznačuje oblast infračerveného přenosu (dosah
infračervených paprsků).
Pohled shora
Boční pohled
Infračervený signál
Infračervený vysílač
Infračervený signál
10
10
10
10
Přibližně
10 metrů
Infračervený přijímač
Infračervený vysílač
Přibližně
10 metrů
Infračervený přijímač
Poznámka
• Neinstalujte infračervený přijímač na místo vystavené přímému slunečnímu světlu nebo silnému světlu, jako je
například žárovkové osvětlení.
• Nepoužívejte infračervený vysílač nebo infračervený přijímač, který není součástí tohoto systému.
24CZ
Krok 2: Zapojení antény
Začínáme
Pro zlepšení poslechu rozhlasového vysílání zapojte k systému dodané antény pro pásma AM/FM.
Smyčková anténa pro pásmo AM
Drátová anténa pro pásmo FM (aerial)
Poznámka
• Abyste předešli vzniku šumu, umístěte anténu pro pásmo AM co nejdál od systému a ostatních komponentů.
• Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM úplně rozvinout.
• Po zapojení drátové antény pro pásmo FM ji umístěte pokud možno vodorovně.
Rada
• Budete-li připojovat dodanou anténu pro pásmo AM, je možno vodič (A) a vodič (B) zapojit do kterékoli zdířky.
A
B
• Pokud bude příjem v pásmu FM špatný, připojte k systému venkovní směrovou anténu pro pásmo FM, přičemž
použijte jako anténní napáječ koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů (není součástí příslušenství) - viz níže uvedený
obrázek.
Systém
Venkovní směrová anténa
pro pásmo FM
25CZ
Krok 3: Zapojení televizoru
Nejprve proveďte zapojení obrazu a poté zapojení zvuku.
Po propojení audio výstupu vašeho televizoru se vstupem tohoto přístroje budete moci poslouchat
zvukový doprovod z televizoru prostřednictvím reprosoustav tohoto systému.
Připojení video kabelů
Odeslání přehrávaného obrazu z disku DVD do televizoru.
Do výstupu COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
EURO AV
P R /C R
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
SPEAKER
DIR-T1
FM 75
Do výstupní zdířky
EURO AV
T OUTPUT
(do TV)
Do vstupu televizoru se
vstupem COMPONENT
VIDEO IN
Do vstupu EURO AV
t INPUT (z VIDEO)
EURO AV
Y
INPUT(FROM VIDEO)
PB/CB
PR/CR
Televizor se zdířkami
COMPONENT VIDEO IN
Televizor
Připojte systém ke svému televizoru prostřednictvím kabelu SCART (EURO AV) (není součástí
příslušenství).
Prověřte, zda je kabel SCART (EURO AV) zapojen ke zdířce EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
tomto systému.
Po připojení prostřednictvím kabelu SCART (EURO AV) zkontrolujte, zda televizor pracuje s S video
nebo RGB signály. Pokud je televizor vybaven vstupem S video, změňte vstupní režim televizoru na
signály RGB. Přečtěte si pokyny dodané s televizorem.
Při zapojování k televizoru se zdířkami COMPONENT VIDEO IN
Připojte kabel pro komponentní video (není součástí příslušenství). Pro použití zdířek COMPONENT
VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) musí být váš TV monitor vybaven zdířkami COMPONENT VIDEO
26CZ
IN (Y,PB/CB, PR/CR). Pokud váš televizor akceptuje signály v progresivním formátu, musíte použít toto
zapojení a nastavit výstupní kanál systému na progresivní formát (strana 27).
Začínáme
Zelená
Modrá
Červená
Bude-li připojen standardní televizor s poměrem stran 4:3
V závislosti na disku nemusí obraz vyplňovat celou obrazovku televizoru.
Pro změnu poměru stran obrazu- viz strana 85.
Akceptuje váš televizor progresivní signály ?
Progresivní formát představuje metodu pro zobrazování televizního obrazu, která redukuje blikání
obrazu a zvyšuje jeho ostrost. Pro zobrazení obrazu prostřednictvím této metody bude třeba připojit
televizor, který akceptuje progresivní signály.
FUNCTION
PROGRESSIVE
Jakmile budou na výstupu přístroje progresivní signály, objeví se na displeji na předním panelu nápis
„P AUTO” nebo „P VIDEO”.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu „DVD”.
Stiskněte tlačítko PROGRESSIVE.
Po každém stisku tlačítka PROGRESSIVE se údaje zobrazené na displeji změní následovně:
t P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
r
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
r
INTERLACE (prokládaný formát)
x P AUTO (PROGRESSIVE AUTO)
Tuto možnost zvolte, pokud:
– váš televizor akceptuje progresivní signály,
– je televizor připojen ke zdířkám COMPONENT VIDEO OUT.
Za normálních okolností (při splnění výše uvedené podmínky) zvolte tuto možnost. Tak se bude
automaticky detekovat typ software a zvolí se příslušná metoda konverze.
Mějte na paměti, že obraz nebude čistý (nebo se vůbec neobjeví), pokud tato nastavení zvolíte,
není-li splněna některá z výše uvedených podmínek.
pokračování
27CZ
x P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO)
Tuto možnost zvolte pokud:
– váš televizor akceptuje progresivní signály,
– je televizor připojen ke zdířkám COMPONENT VIDEO OUT,
– chcete-li pevně nastavit metodu konverze na hodnotu PROGRESSIVE VIDEO (pro videosoftware).
Zvolte tuto možnost, pokud obraz po nastavení položky PROGRESSIVE AUTO není čistý.
Mějte na paměti, že obraz nebude čistý nebo se nebude zobrazovat žádný signál, pokud tato
nastavení zvolíte, jestliže není splněna jedna ze dvou výše uvedených podmínek.
x INTERLACE
Tuto možnost zvolte, pokud:
– váš televizor neakceptuje progresivní signály,
– je váš televizor připojen k jiným zdířkám, než ke zdířkám COMPONENT VIDEO OUT
(EURO AV T OUTPUT (TO TV)).
Poznámky k typům DVD software a metodě konverze
DVD software je možno rozdělit na dva typy: filmový software a video software.
Video software je odvozen z televizního vysílání, jako jsou například dramatické pořady a sitcomy,
přičemž se zobrazuje obraz s 30 snímky/60 políčky za sekundu. Filmový software je odvozen
z klasického filmu, přičemž se zobrazuje obraz s 24 snímky za sekundu. Některý DVD software
obsahuje jak video, tak i film.
Aby bylo možno na vaší obrazovce tento obraz zobrazovat při výstupu progresivního signálu přirozeně,
je třeba provést konverzi progresivního signálu tak, aby odpovídal typu DVD software, který sledujete.
Poznámka
• Pokud přehráváte video-software ve formátu progresivního signálu, mohou se části některých typů obrazu jevit jako
nepřirozené v důsledku procesu konverze, pokud je výstup uskutečněn prostřednictvím zdířek COMPONENT
VIDEO OUT. I po nastavení na hodnotu „PROGRESSIVE AUTO” nebo „PROGRESSIVE VIDEO” nebude obraz
ze zdířky EURO AV T OUTPUT (TO TV) ovlivněn, protože vystupuje v prokládaném (interlace) formátu.
• Pokud nastavíte položku [LINE] v nastavení [SCREEN SETUP] na hodnotu [RGB] (strana 86), přepne se přístroj
do režimu „INTERLACE”. To se stane i při nastavení položky „PROGRESSIVE AUTO” nebo „PROGRESSIVE
VIDEO”.
• Pokud nastavíte položku [LINE] v nastavení [SCREEN SETUP] na hodnotu [RGB] (strana 86), nebudou z přístroje
vystupovat žádné komponentní video signály.
Připojení audio kabelů
Zvukový doprovod z televizoru vystupuje prostřednictvím reprosoustav tohoto systému.
28CZ
Televizor
Začínáme
AUDIO
OUT
L
R
Do zdířky VIDEO (AUDIO IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
Pro připojení zdířek AUDIO OUT televizoru ke zdířkám VIDEO
(AUDIO IN) na tomto systému
Připojte televizor ke zdířkám VIDEO (AUDIO IN) prostřednictvím kabelu audio (není součástí
příslušenství). Při zapojování kabelu se ujistěte, že barevné značení příslušných konektorů odpovídá
zdířkám na komponentech.
Bílý (L/audio)
Červený (R/audio)
Poznámka
• Prověřte kvalitu připojení, abyste se vyhnuli pískání a šumu.
• Pokud váš televizor není vybaven zdířkami AUDIO OUT, není možno zvukový doprovod televizoru přivést do
reprosoustav tohoto systému.
• Pokud televizor připojíte ke zdířkám VIDEO (AUDIO IN), nebude možno připojit žádné další komponenty, jako
například videorekordér (další komponenty je možno připojit koaxiálním kabelem (není součástí příslušenství) ke
zdířce COAXIAL DIGITAL IN (strana 31)).
Rada
• Budete-li chtít poslouchat zvukový doprovod z televizoru, zvolte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION.
Podrobnosti - viz strana 68.
• Budete-li chtít, aby zvuk nebo stereofonní zvukový doprovod televizoru z dvoukanálového zdroje vystupoval ze 6
reprosoustav, zvolte zvukové pole „Dolby Pro Logic”, „Dolby Pro Logic II MOVIE” nebo „Dolby Pro Logic II
MUSIC” (strana 65).
29CZ
Krok 4: Zapojení dalších komponentů
Další komponent můžete poslouchat po připojení zdířek VIDEO/AUDIO OUT dalšího komponentu.
Poznámka
• Pokud v Kroku 3 připojíte televizor ke zdířkám VIDEO (strana 26), nebudete moci k přístroji připojit žádné další
komponenty. (Další komponenty je možno připojit koaxiálním kabelem (není součástí příslušenství) ke zdířce
COAXIAL DIGITAL IN (strana 31)).
Připojení přístroje a dalšího komponentu
Výstup dalšího komponentu prostřednictvím reprosoustav tohoto systému.
Digitální satelitní receiver
nebo PlayStation 2 atd.
COAXIAL
DIGITAL
OUT
Do zdířky SAT
(COAXIAL DIGITAL IN)
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
Do zdířky VIDEO
(OPTICAL DIGITAL IN)
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
Do zdířky VIDEO
(VIDEO/AUDIO IN)
VIDEO
OUT
OPTICAL
DIGITAL
OUT
AUDIO
OUT
L
R
Videorekordér, digitální
satelitní receiver nebo
PlayStation 2 atd.
Pro připojení zdířek VIDEO/AUDIO OUT dalšího komponentu ke zdířkám
VIDEO (VIDEO/AUDIO IN) tohoto systému
Připojte videorekordér nebo jiné komponenty ke zdířkám VIDEO (VIDEO/AUDIO IN) pomocí kabelu
video/audio (není součástí příslušenství). Při zapojování kabelu se ujistěte, že barevné značení
příslušných konektorů odpovídá zdířkám na komponentech.
Žlutý (video)
Bílý (L/audio)
Červený (R/audio)
30CZ
Pokud připojujete digitální satelitní receiver s výstupem DIGITAL OUT
(zdířka COAXIAL nebo OPTICAL)
Začínáme
Digitální satelitní receiver je možno připojit ke zdířkám VIDEO (OPTICAL DIGITAL IN) nebo SAT
(COAXIAL DIGITAL IN) místo ke zdířkám VIDEO AUDIO IN na systému.
Systém je schopen akceptovat jak digitální, tak analogové signály. Digitální signály mají přednost před
analogovými signály. Pokud tok digitálních signálů ustane, začne se analogový signál zpracovávat po
uplynutí 2 sekund.
Pokud připojíte digitální satelitní receiver bez zdířky DIGITAL OUT
Zapojte digitální satelitní receiver pouze do vstupních zdířek VIDEO AUDIO IN systému.
Pro poslech z přenosného audio zařízení prostřednictvím tohoto
přístroje
Propojte výstupní audio zdířky přenosného audio zařízení AUDIO IN na předním panelu tohoto
přístroje prostřednictvím stereofonního kabelu s konektory mini-plug (není součástí příslušenství).
Poznámka
• Prověřte kvalitu připojení, abyste se vyhnuli pískání a šumu.
Rada
• Při připojování dalšího komponentu k tomuto přístroji můžete poslouchat zvuk z komponentu po stisknutí tlačítka
FUNCTION (strana 77).
31CZ
Krok 5: Připojení síťového
napájecího kabelu
Krok 6: Vypnutí
ukázkového režimu
Před připojením síťového napájecího kabelu
k tomuto systému a do síťové zásuvky nejprve
k systému připojte reprosoustavy (strana 15).
"/1
AMP MENU
"/1
X/x/c
"/1
ENTER
Po zapojení síťového napájecího kabelu se na
předním panelu spustí ukázkový režim. Po
stisknutí tlačítka "/1 na dálkovém ovladači se
ukázkový režim ukončí.
Poznámka
Pro zapnutí systému
Stiskněte tlačítko "/1.
Pro vypnutí systému
Stiskněte tlačítko "/1. Přístroj se přepne do
režimu standby.
Při přehrávání disku nevypínejte systém
stisknutím tlačítka "/1. V takovém případě
dojde ke smazání parametrů menu. Při
vypínání systému nejprve stiskněte tlačítko x
pro zastavení přehrávání a pak stiskněte tlačítko
"/1.
• Po stisknutí tlačítka "/1 na přístroji se ukázkový
režim neukončí.
• Pokud zapnete ukázkový režim v menu AMP,
ukázkový režim se neukončí ani po stisknutí tlačítka
"/1 na dálkovém ovladači. Pro ukončení ukázkového
režimu nastavte ukázkový režim na hodnotu
"vypnuto" a pak stiskněte tlačítko "/1 na dálkovém
ovladači.
Zapnutí/vypnutí ukázkového
režimu
1
2
3
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
„DEMO”, a pak stiskněte tlačítko
ENTER nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• DEMO OFF: ukázkový režim se ukončí.
• DEMO ON: ukázkový režim se spustí.
4
Stiskněte tlačítko ENTER nebo AMP
MENU.
AMP menu se vypne.
32CZ
Po zapojení reprosoustav, prostorového
(surround) zesilovače, infračerveného vysílače,
infračerveného přijímače a síťových napájecích
kabelů nastavte bezdrátový (wireless) systém
tak, aby byl přenos dobrý.
"/1
Příklad instalace
Začínáme
Krok 7: Nastavení
bezdrátového (Wireless)
systému
• Pokud indikátor POWER/ON LINE bliká červeně,
přijímá infračervený přijímač infračervený paprsek
z jiného bezdrátového zařízení značky Sony.
Přesuňte infračervený vysílač a/nebo infračervený
přijímač tak, aby se barva indikátoru POWER/ON
LINE změnila na zelenou.
Umístěte infračervený vysílač a infračervený
přijímač vyobrazeným způsobem.
Nainstalujte infračervený vysílač a infračervený
přijímač vzájemně v přímé linii a nastavte
orientaci infračerveného vysílače
a infračerveného přijímače tak, aby se barva
indikátoru POWER/ON LINE změnila na
zelenou.
Pohled shora
Infračervený vysílač
Indikátor zapnutí
POWER/ON LINE
POWER (napájení)
POWER/ON LINE
POWER
Střední reprosoustava
Levá přední
Pravá přední
reprosoustava
reprosoustava
(L)
(R)
Televizor
1
Subwoofer
Stiskněte tlačítko "/1 na systému
a tlačítko POWER na prostorovém
(surround) zesilovači.
Systém a prostorový (surround) zesilovač
se zapnou a indikátor napájení POWER/ON
LINE se rozsvítí červeně.
2
Nasměrujte infračervený vysílač
a infračervený přijímač proti sobě.
Nastavte tuto polohu tak, aby se barva
indikátoru napájení POWER/ON LINE
změnila na zelenou.
Poslechové místo
Levá prostorová
(surround)
reprosoustava (L)
Prostorový (surround)
zesilovač
Pravá prostorová
(surround)
reprosoustava (R)
Podstavec
reprosoustavy
Rada
• Infračervený vysílač je možno přesunovat kvůli
snadné změně umístění.
Poznámka
• Ujistěte se, že mezi infračerveným vysílačem
a infračerveným přijímačem není žádná překážka,
například osoba nebo předmět. V opačném případě
může dojít k přerušení zvuku z prostorových
(surround) reprosoustav.
• Pokud se indikátor napájení POWER/ON LINE
rozsvítí červeně, je přenos neúplný. Nastavte polohu
infračerveného vysílače a infračerveného přijímače
tak, aby se barva indikátoru POWER/ON LINE
změnila na zelenou.
Infračervený přijímač
Zavěšení infračerveného
vysílače a infračerveného
přijímače na zeď
Infračervený vysílač a infračervený přijímač je
možno zavěsit na zeď, pokud:
– se mezi infračerveným vysílačem
a infračerveným přijímačem vyskytuje nějaká
překážka,
33CZ
– mezi infračerveným vysílačem
a infračerveným přijímačem často přecházejí
osoby.
Při zavěšení infračerveného
vysílače na zeď
1
Pokud na zeď zavěsíte jak infračervený vysílač,
tak infračervený přijímač, nastavte polohu
infračerveného vysílače až po zvolení místa pro
infračervený přijímač.
Otočte podstavec infračerveného
vysílače.
Infračervený vysílač
Při zavěšení infračerveného
přijímače na zeď
1
Našroubujte do zdi běžně dostupný
šroub tak, aby vyčníval 4 mm.
Podstavec
2
Našroubujte do zdi dva běžně
dostupné šrouby tak, aby vyčnívaly
4 mm.
Našroubujte šrouby ve vzdálenosti 30 mm
od sebe.
4 mm
2
30 mm
Sundejte z infračerveného přijímače
podstavec a zavěste jej
prostřednictvím otvoru na zadní stranu
infračerveného přijímače na šroub.
Ujistěte se, zda se infračervený přijímač po
instalaci nepohybuje.
Infračervený přijímač
4 mm
3
Zavěste infračervený vysílač
prostřednictvím otvoru na spodku
podstavce na šroub.
Ujistěte se, zda se infračervený vysílač po
instalaci nepohybuje.
Infračervený vysílač
Podstavec infračerveného přijímače
Rada
• Budete-li chtít podstavec infračerveného přijímače
opět upevnit na přijímač, nasaďte podstavec tak, aby
trojúhelníkové značky na infračerveném přijímači
a podstavci byly vyrovnány (strana 16).
Podstavec
34CZ
Rada
Podstavec
Žlábky
Krok 8: Provedení
rychlého nastavení - Quick
Setup
Podle následujících kroků provedete základní
minimální nastavení přístroje pro jeho
používání.
Pokud chcete vynechat úpravy některé položky,
stiskněte tlačítko >. Návrat k předchozí
položce provedete stiskem tlačítka ..
Začínáme
• Kabely je možno vložit do žlábků na spodku
podstavce.
"/1
Poznámka
• Používejte šrouby, které jsou vhodné pro materiál
zdi.
• Neinstalujte infračervený vysílač nebo infračervený
přijímač na zeď s nízkou nosností.
• Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli
poškození nebo nehodu způsobenou nesprávnou
instalací (například v důsledku nízké nosnosti zdi
atd.), nesprávným použitím výrobku nebo přírodní
pohromou.
• Při zapojování/odpojování kabelů nejprve
infračervený vysílač nebo infračervený přijímač
sundejte ze zdi.
CLEAR
X/x
ENTER
./>
1
2
Zapněte televizor.
Stiskněte tlačítko [/1.
Poznámka
• Při provádění rychlého nastavení (Quick Setup)
odpojte od přístroje sluchátka. S připojenými
sluchátky není možno provádět kroky od kroku
10 dále.
• Zkontrolujte, zda je funkce nastavena na
hodnotu „DVD”.
3
Přepněte přepínač vstupů na televizoru
tak, aby se signál z přístroje objevil na
obrazovce televizoru.
Ve spodní části obrazovky se zobrazí nápis
[Press [ENTER] to run QUICK SETUP.]
("Stiskem tlačítka [ENTER] spustíte rychlé
nastavení".) Pokud se tato zpráva
nezobrazí, zobrazte menu Quick Setup
a spusťte nastavení znovu (strana 37).
pokračování
35CZ
8
Poznámka
4
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Stiskněte tlačítko ENTER bez
vloženého disku.
Zobrazí se nabídka pro nastavení jazyka
zobrazovaných nabídek.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se displej pro nastavení způsobu
výstupu video signálů ze zdířky EURO AV
T OUTPUT (TO TV) na zadním panelu
přístroje.
• Stisknete-li tlačítko CLEAR při zobrazené
úvodní zprávě, zpráva zmizí. Budete-li chtít
provést rychlé nastavení Quick Setup, viz část
„Vyvolání displeje pro rychlé nastavení - Quick
Setup” (strana 37).
9
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
VIDEO
RGB
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
metody výstupu pro video signály.
• [VIDEO]: výstup video signálů.
• [RGB]: výstup signálů RGB.
5
Poznámka
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu jazyka.
Tento přístroj zobrazuje nabídky a titulky
ve zvoleném jazyce.
Poznámka
• Jazyk, který je možno zvolit, se různí podle vaší
oblasti.
6
Stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka pro nastavení poměru
stran obrazu na připojeném televizoru.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
7
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení, které odpovídá typu vašeho
televizoru.
x Jestliže máte standardní televizor
s poměrem stran 4:3
[4:3 LETTER BOX] nebo [4:3 PAN
SCAN] (strana 85)
x Jestliže máte širokoúhlý televizor
nebo standardní 4:3 televizor
s širokoúhlým režimem
[16:9] (strana 85)
36CZ
• Pokud není váš televizor kompatibilní se signály
RGB, nezobrazí se na obrazovce televizoru
žádný obraz, ani pokud zvolíte možnost [RGB].
Přečtěte si pokyny, dodané s vaším televizorem.
10 Stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se displej (Setup) pro volbu
vzdálenosti reprosoustav.
11 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
vzdálenosti předních reprosoustav
od poslechového místa a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Je možno nastavit vzdálenost od 1,0 do
7,0 metrů.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
3.0m
3.0m
3.0m
12 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
vzdálenosti střední reprosoustavy
od poslechového místa a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Je možno nastavit vzdálenost od 0,0 do
7,0 metrů.
2
Zobrazí se možnosti nastavení [SETUP].
12(27)
18(34)
:
:
3.0m
3.0m
3.0m
13 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
vzdálenosti prostorové (surround)
reprosoustavy od poslechového místa.
Je možno nastavit vzdálenost od 0,0 do
7,0 metrů.
DVD VIDEO
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
Poznámka
• Rozsah nastavení se mění v závislosti na
parametrech předních reprosoustav.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SETUP] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Začínáme
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
BNR
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [QUICK] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se displej pro rychlé nastavení Quick Setup.
Nastavení reprosoustav
3.0m
3.0m
3.0m
Poznámka
• Rozsah nastavení se mění v závislosti na
parametrech předních reprosoustav.
14 Stiskněte tlačítko ENTER.
Rychlé nastavení (Quick Setup) je
dokončeno. Veškeré zapojení a nastavení je
dokončeno.
Pro ukončení nabídky Quick
Setup
Ve kterémkoli kroku stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Umístění reprosoustav
Pro docílení nejlepšího prostorového (surround)
zvuku by měly být všechny reprosoustavy
(kromě subwooferu) umístěny ve stejné
vzdálenosti od poslechového místa (A).
Tento systém však umožňuje umístit střední
reprosoustavu až o 1,6 metru blíž (B)
a prostorové (surround) reprosoustavy až
o 5,0 metrů blíž (C) k poslechovému místu.
Přední reprosoustavy je možno umístit do
vzdálenosti od 1,0 až do 7,0 metrů (A)
od poslechového místa.
Reprosoustavy rozmístěte podle níže uvedeného
schématu.
Poznámka
• Budete-li chtít kterýkoli parametr změnit, viz část
„Použití nabídky nastavení” (strana 83).
Vyvolání displeje pro rychlé
nastavení - Quick Setup
1
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
37CZ
Poznámka
• Střední a prostorové (surround) reprosoustavy
neumisťujte od poslechového místa dál než přední
reprosoustavy.
Pokud se na obrazovce televizoru
v blízkosti reprosoustav zobrazují
nestejnoměrné barvy
Přední a střední reprosoustavy a subwoofer jsou
magneticky odstíněny, aby je bylo možno
umístit do blízkosti televizoru. U určitých typů
televizorů však může k nestejnoměrnosti barev
přesto docházet. Protože prostorové (surround)
reprosoustavy nejsou magneticky stíněné,
doporučujeme je umístit do větší vzdálenosti od
televizoru.
V případě zjištění
nestejnoměrnosti barev
Vypněte televizor a pak jej po uplynutí 15 až
30 minut opět zapněte.
V případě opětovného zjištění
nestejnoměrnosti barev
Přemístěte reprosoustavu do větší vzdálenosti
od televizoru.
Pokud se z reprosoustavy ozývá
houkání
Přemístěte reprosoustavy nebo snižte hlasitost
na přístroji.
38CZ
5
Založte do přístroje disk.
Položte disk do zásuvky na disk a stiskněte
tlačítko A.
Přehrávání disků
Přehrávání disků
A H
Budete-li chtít přehrát disk o průměru 8 cm, položte
ho do vnitřního kruhového vybrání v zásuvce pro
disk. Dejte pozor, aby se disk ve vnitřním kruhovém
vybrání v zásuvce pro disk nevzpříčil.
Přehrávání disků
FUNCTION
"/1
Poznámka
Zásuvka pro disk
Nastavte
hlasitost
• Netlačte prstem silou na zásuvku na disk, aby
nedošlo k poruše funkce.
• Do zásuvky na disk nepokládejte více než dva
disky najednou.
Pro připojení
sluchátek
"/1
6
Stiskněte tlačítko H.
Přístroj spustí plynulé přehrávání
(continuous play).
Na přístroji nastavte hlasitost.
FUNCTION
REPEAT
Rada
ALBUM –/+
X/x/c
ENTER
MUTING
• U některých disků se na obrazovce televizoru může
objevit menu. Disk můžete přehrávat interaktivně
podle postupu v menu disku. (disky DVD: strana 44),
(disky VIDEO CD: strana 45).
VOLUME +/–
DISPLAY
/
./>
H
x
X
U některých disků DVD VIDEO nebo VIDEO
CD se mohou některé operace lišit nebo mohou
být omezeny.
Přečtěte si pokyny pro ovládání, dodané s vaším
diskem.
1
2
3
Zapněte televizor.
Přepněte volič vstupů na svém
televizoru na tento systém.
Stiskněte tlačítko "/1.
Systém se zapne.
Pokud není systém nastaven na „DVD”,
stiskněte tlačítko FUNCTION pro volbu
„DVD”.
4
Stiskněte tlačítko A.
Pro úsporu energie v režimu
standby
Při zapínání přístroje stiskněte tlačítko "/1. Pro
zrušení režimu standby stiskněte jedenkrát
tlačítko "/1.
Další operace
Funkce
Stiskněte
Stop
x
Pauza
X
Obnovení přehrávání po
pauze
X nebo H
Pro přechod na následující
kapitolu, skladbu nebo
scénu
> (s výjimkou disku
JPEG)
Pro přechod zpět na
. (s výjimkou disku
předchozí kapitolu, skladbu JPEG)
nebo scénu
pokračování
39CZ
Funkce
Stiskněte
Utlumení zvuku
MUTING (utlumení).
Pro obnovení zvuku
stiskněte opět toto
tlačítko nebo tlačítko
VOL + pro nastavení
hlasitosti.
Zastavení přehrávání
a vyjmutí disku
A
Zopakování předchozí
scény*1
v průběhu
přehrávání
(zopakování předchozí
scény).
Rychlé posunování aktuální
v průběhu
scény směrem vpřed*2
přehrávání (posun
scény).
Přechod na následující nebo V průběhu přehrávání
předchozí album*3
stiskněte tlačítko
ALBUM + nebo –.
*1 Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Toto tlačítko není možno použít pro video soubory
DivX.
*2 Pouze pro disky DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW. Toto tlačítko není možno použít pro
video soubory DivX.
*3 Pouze pro disky DATA CD/DATA DVD.
Poznámka
• Pokud není v přístroji vložen žádný disk, na displeji
na předním panelu se zobrazí nápis „NO DISC”.
Rada
• Funkci Instant Replay (zopakování předchozí scény)
je možno použít pro opakování scény nebo dialogu,
který jste zmeškali.
• Funkci Instant Advance (posun scény) je možno
použít pro vynechání scény, kterou nechcete vidět.
• U některých scén nelze funkce "Instant Replay" nebo
"Instant Advance" použít.
Obnovení přehrávání z místa,
kde byl disk zastaven
(Resume Play)
Jakmile disk zastavíte, zapamatuje si systém
místo, kde jste stiskli tlačítko x a na displeji na
předním panelu se zobrazí nápis „RESUME”.
Dokud disk nevyjmete, bude funkce Resume
Play pracovat i po přepnutí systému do režimu
standby stisknutím tlačítka "/1.
1
40CZ
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko
x pro zastavení přehrávání.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „RESUME”, takže můžete obnovit
přehrávání disku od místa, kde bylo
zastaveno.
Pokud se nápis „RESUME” nezobrazí, není
funkce Resume Play dostupná.
2
Stiskněte tlačítko H.
Systém zahájí přehrávání od místa, kde byl
disk v kroku 1 zastaven.
Poznámka
• Pokud je funkce [MULTI-DISC RESUME]
v nabídce [CUSTOM SETUP] nastavena na hodnotu
[OFF] (strana 87), bude bod obnovení smazán,
jakmile změníte funkci stisknutím tlačítka
FUNCTION.
• Místo, kde byl disk zastaven, se z paměti přístroje
vymaže v případě, že:
– změníte režim přehrávání,
– změníte některou z položek v nabídce nastavení,
– změníte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION,
– odpojíte síťový napájecí kabel.
• Pro disky DVD-RW v režimu VR, disky CD, Super
Audio CD, DATA CD a DATA DVD platí, že si
přístroj zapamatuje bod pro obnovení přehrávání pro
aktuální disk.
Bod pro obnovení přehrávání se smaže, pokud:
– vysunete disk,
– se přístroj vrátí do režimu standby (pouze disk
DATA CD/DATA DVD).
• Funkci Resume Play nelze použít v režimu Program
Play a Shuffle Play.
• U některých disků tato možnost nefunguje.
• V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku
zastavili, nemusí přístroj obnovit přehrávání přesně
od stejného místa.
Rada
• Pro přehrání disku od začátku stiskněte dvakrát
tlačítko x a pak stiskněte tlačítko H.
Pro přehrávání disku, který jste
přehrávali před obnovením
přehrávání (Multi-disc Resume)
(pouze disky DVD VIDEO, VIDEO CD)
Přístroj si pamatuje, kde byl disk zastaven, až
pro 40 naposledy přehrávaných disků, přičemž
umožňuje obnovení přehrávání při příštím
vložení téhož disku. Po uložení místa obnovení
přehrávání pro 41. disk dojde ke zrušení místa
pro obnovení přehrávání prvního disku.
Pro aktivaci této funkce nastavte položku
[MULTI-DISC RESUME] v menu [CUSTOM
SETUP] na hodnotu [ON]. Podrobnosti - viz
část „Obnovení přehrávání více disků [MULTI-DISC RESUME] (pouze disky DVD
VIDEO/VIDEO CD)” (strana 87).
Při přehrávání disku VIDEO CD, Super Audio
CD nebo CD se zobrazuje indikace [TRACK].
PROGRAM
Skladby
zaznamenané
na disku
4
Po uspořádání skladeb na disku do svého
vlastního programu můžete obsah disku
přehrávat ve zvoleném pořadí. Je možno
naprogramovat až 99 skladeb.
DISPLAY.
5
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
Stiskněte tlačítko c.
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK – –
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
(pouze disky VIDEO CD, Super Audio
CD, CD)
Stiskněte tlačítko
Celková doba/čas
naprogramovaných
skladeb
Kurzor se přesune na řádek se skladbou [T]
(v tomto případě [01]).
Vytváření vašeho vlastního
programu (Program Play)
1
––
01
02
03
04
05
06
Přehrávání disků
Poznámka
• Pokud je funkce [MULTI-DISC RESUME] v nabídce
[CUSTOM SETUP] nastavena na hodnotu [ON]
(strana 87) a přehráváte-li nahraný disk, jako
například disk DVD-RW, může přístroj začít
přehrávat jiné nahrané disky od stejného bodu
obnovení přehrávání. Pro přehrání disku od začátku
stiskněte dvakrát tlačítko x a pak stiskněte tlačítko
H.
0:00:00
T
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK – –
3. TRACK – –
4. TRACK – –
5. TRACK – –
6. TRACK – –
7. TRACK – –
0:00:00
T
––
01
02
03
04
05
06
Zvolte skladbu, kterou chcete
naprogramovat.
Například zvolte skladbu [02].
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu hodnoty
[02] v [T] a pak stiskněte tlačítko ENTER.
U disků Super Audio CD může být číslo
skladby zobrazeno v rozsahu 3 číslic.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PROGRAM] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se možnosti nastavení
[PROGRAM].
Zvolená skladba
6 (14)
T
2:50
OFF
OFF
SET
ON
3
PLAY
CD
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [SET t] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
0:15:30
T
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Celková doba/čas naprogramovaných skladeb
6
Pro naprogramování dalších skladeb
zopakujte kroky 4 a 5.
Naprogramované skladby jsou zobrazeny
ve zvoleném pořadí.
pokračování
41CZ
7
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání programu (Program Play).
Zahájí se přehrávání programu (Program
Play).
Po ukončení přehrávání programu můžete
stejný program přehrát znovu stiskem
tlačítka H.
Návrat k normálnímu přehrávání
Stiskněte tlačítko CLEAR nebo v kroku 2 zvolte
[OFF]. Budete-li chtít stejný program opět
přehrát, zvolte v kroku 3 hodnotu [ON] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Vypnutí Control Menu
Opakovaně stiskněte tlačítko
se Control Menu vypne.
DISPLAY, až
Poznámka
• Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání disků
VIDEO CD a Super VCD prostřednictvím funkce
PBC.
Přehrávání v náhodném
pořadí (Shuffle Play)
(pouze disky VIDEO CD, Super Audio
CD, CD)
Přístroj umožňuje přehrávání skladeb
v náhodném pořadí. Pořadí přehrávání za sebou
následujících skladeb může být v tomto režimu
různé.
1
Změna nebo zrušení programu
1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
„Vytváření vašeho vlastního programu
(Program Play)”.
2 Zvolte v programu číslo skladby, kterou
T
programováním. Zrušení programu
proveďte výběrem [--] v řádku [T] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
3
1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
„Vytváření vašeho vlastního programu
(Program Play)”.
PLAY
CD
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky, která se má přehrávat
v náhodném pořadí.
x Při přehrávání disku VIDEO CD,
Super Audio CD nebo CD
2 Stiskněte tlačítko X a zvolte možnost
• [TRACK]: náhodné přehrávání skladeb
na disku.
[ALL CLEAR].
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
x Při naprogramovaném přehrávání
Rada
42CZ
6 (14)
2:50
OFF
OFF
TRACK
3 V kroku 5 pokračujte s dalším
• Naprogramované skladby můžete přehrávat v režimu
Shuffle Play (náhodný výběr) nebo Repeat Play
(opakované přehrávání). Během přehrávání v režimu
Programme Play postupujte podle kroků pro
nastavení režimu Shuffle Play (náhodný výběr)
(strana 42) nebo Repeat Play (opakované přehrávání)
(strana 43).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SHUFFLE] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se možnosti nastavení
[SHUFFLE].
chcete změnit, nebo operaci zrušte
stisknutím tlačítka X/x. Budete-li chtít zrušit
skladbu z programu, stiskněte tlačítko
CLEAR.
Pro zrušení všech skladeb
v naprogramovaném pořadí
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY.
• [ON]: náhodné přehrávání skladeb
zvolených v programu (Program Play).
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.
Návrat k normálnímu přehrávání
Stiskněte tlačítko CLEAR nebo v kroku 2 zvolte
[OFF].
Vypnutí Control Menu
Opakovaně stiskněte tlačítko
se Control Menu vypne.
x Při přehrávání disku VIDEO CD,
Super Audio CD nebo CD
DISPLAY, až
Rada
• Režim přehrávání v náhodném pořadí můžete
nastavit i po zastavení přehrávání. Po zvolení
možnosti [SHUFFLE] stiskněte tlačítko H. Zahájí
se přehrávání v náhodném pořadí (Shuffle Play).
x Při přehrávání disku DATA CD nebo
DATA DVD
Poznámka
• [OFF]: nebude se opakovaně přehrávat.
• [DISC]: opakované přehrávání všech alb
na disku.
• [ALBUM]: opakované přehrávání
aktuálního alba.
• [TRACK] (pouze audio skladby MP3):
opakované přehrávání aktuální skladby.
• [FILE] (pouze video soubory DivX):
opakované přehrávání aktuálního
souboru.
• Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání disků
VIDEO CD a Super VCD prostřednictvím funkce
PBC.
Opakované přehrávání
(Repeat Play)
Můžete opakovaně přehrávat všechny tituly
nebo skladby na disku nebo pouze jeden titul,
kapitolu, skladbu nebo album.
Můžete používat kombinaci režimů "Shuffle"
nebo "Program Play".
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[REPEAT] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
4
Přehrávání disků
• [OFF]: nebude se opakovaně přehrávat.
• [DISC]: opakované přehrávání všech
skladeb na disku.
• [TRACK]: opakované přehrávání
aktuální skladby.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Položka je zvolena.
Pro návrat k normálnímu přehrávání
stiskněte tlačítko CLEAR nebo v kroku 2
zvolte [OFF].
Vypnutí Control Menu
Opakovaně stiskněte tlačítko
se Control Menu vypne.
DISPLAY, až
Zobrazí se možnosti nastavení [REPEAT].
Rada
T
6 (14)
2:50
PLAY
CD
OFF
OFF
DISC
TRACK
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky, která se má opakovaně
přehrávat.
Výchozí nastavení je podtrženo.
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-RW
• [OFF]: nebude se opakovaně přehrávat.
• [DISC]: opakované přehrávání všech
titulů na disku.
• [TITLE]: opakované přehrávání
aktuálního titulu na disku.
• [CHAPTER]: opakované přehrávání
aktuální kapitoly.
• Režim opakovaného přehrávání můžete nastavit i po
zastavení přehrávání. Po zvolení možnosti
[REPEAT] stiskněte tlačítko H. Zahájí se
opakované přehrávání (Repeat Play).
• Stav opakovaného přehrávání [REPEAT] můžete
rychle zobrazit stisknutím tlačítka REPEAT. Po
každém stisknutí tlačítka REPEAT se možnosti
opakovaného přehrávání [REPEAT] změní.
Poznámka
• Tuto funkci nemůžete používat při přehrávání disků
VIDEO CD a Super VCD prostřednictvím funkce
PBC.
• Při přehrávání disku DATA CD, který obsahuje audio
soubory MP3 a soubory obrázků JPEG, a pokud
jejich časy přehrávání nejsou shodné, nebude audio
výstup odpovídat souboru obrázku.
• Pokud je režim [MODE (MP3, JPEG)] nastaven na
[IMAGE (JPEG)] (strana 50), nebudete moci zvolit
skladbu [TRACK].
43CZ
Používání menu (nabídky)
disku DVD
Disk DVD je rozdělen na několik částí, které
tvoří úseky obrazu nebo hudby. Tyto části se
nazývají „tituly”. Pokud přehráváte disk DVD,
který obsahuje několik titulů, můžete
požadovaný titul zvolit tlačítkem TOP MENU.
Při přehrávání disků DVD, které umožňují
volbu položek, jako jsou jazyk titulků a jazyk
zvukového doprovodu, nastavte tyto položky
tlačítkem MENU.
Volba [ORIGINAL] nebo
[PLAY LIST] na disku
DVD-RW
Některé disky DVD-RW v režimu VR (Video
Recording) obsahují pro přehrávání dva typy
titulů: původně nahrané tituly ([ORIGINAL])
a tituly, které mohou být vytvořeny na DVD
přehrávačích, umožňujících úpravy titulů
([PLAY LIST]). Pro přehrávání je potom možno
zvolit typ titulu.
Numerická
tlačítka
TOP
MENU
X/x
ENTER
MENU
DISPLAY
C/X/x/c
ENTER
1
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
1
Stiskněte tlačítko TOP MENU nebo
MENU.
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[ORIGINAL/PLAY LIST].
Na obrazovce televizoru se zobrazí menu
disku.
Obsah menu se u různých disků liší.
2
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[ORIGINAL/PLAY
LIST] a pak stiskněte tlačítko ENTER.
1 (44)
3 ( 28)
T
1:30:50
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
Stiskněte tlačítko C/X/x/c nebo
numerická tlačítka pro volbu položky,
kterou chcete přehrát nebo změnit.
DVD-RW
Stiskněte tlačítko ENTER.
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [PLAY LIST]: přehrávání titulů, které
byly vytvořeny úpravou původních titulů
[ORIGINAL].
• [ORIGINAL]: přehrávání původně
zaznamenaných titulů.
44CZ
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Volba oblasti přehrávání
pro disk Super Audio CD
Volba přehrávané vrstvy při
přehrávání hybridního disku
Super Audio CD
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko SA-CD/CD.
Disk
SA-CD/CD
Po každém stisknutí tlačítka se střídavě zvolí
vrstva HD nebo vrstva CD. Při přehrávání vrstvy
CD se na displeji na předním panelu rozsvítí
indikátor „CD”.
Disk MULTI/
2CH
Přehrávání disků
Některé disky Super Audio CD se skládají
z vrstvy s vysokou hustotou (HD) a z vrstvy CD.
Můžete si zvolit vrstvu, kterou si budete chtít
přehrát.
Poznámka
Volba oblasti přehrávání pro
dvoukanálový + multikanálový disk Super Audio CD
Některé disky Super Audio CD obsahují oblast
pro dvoukanálové přehrávání a oblast pro
multikanálové přehrávání. Můžete si zvolit
oblast, kterou si budete chtít přehrát.
1
Přehrávání disků VIDEO CD
s funkcemi PBC (Ver.2.0)
(Přehrávání pomocí funkce PBC)
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko MULTI/2CH.
Zobrazí se následující nabídka.
2CH
2
• Podrobnosti o discích Super Audio CD - viz strana 8.
• Jednotlivé funkce režimů přehrávání pracují pouze
v rámci zvolené vrstvy nebo oblasti přehrávání.
• Vrstvu přehrávání není možno změnit později
v průběhu přehrávání.
• Pokud zvolíte vrstvu CD, nebudete moci změnit
oblast přehrávání stisknutím tlačítka MULTI/2CH.
Pomocí funkce PBC (Playback Control) můžete
provádět jednoduché interaktivní operace,
funkce vyhledávání a další podobné operace.
Funkce PBC umožňuje interaktivní přehrávání
disků VIDEO CD prostřednictvím menu na
obrazovce televizoru.
Opakovaně stiskněte tlačítko MULTI/
2CH pro volbu položky.
• [MULTI]: přehrávání multikanálové
oblasti přehrávání.
• [2CH]: přehrávání dvoukanálové oblasti
přehrávání.
Při přehrávání multikanálové oblasti
přehrávání se na displeji na předním
panelu rozsvítí indikátor „MULTI”.
Numerická
tlačítka
ENTER
Poznámka
• Oblast přehrávání není možno změnit v průběhu
přehrávání.
pokračování
45CZ
1
Začněte přehrávat disk VIDEO CD
s funkcí PBC.
Zobrazí se menu, ze kterého můžete
vybírat.
2
3
4
Číslo požadované položky zvolte
stiskem numerického tlačítka.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Postupujte interaktivně podle pokynů
v menu.
Přečtěte si pokyny dodané s diskem,
protože postup ovládání se může u různých
disků VIDEO CD lišit.
Pro přechod zpět do menu
Stiskněte tlačítko O RETURN.
Poznámka
• V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 1 nemusí
menu zobrazit.
• V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 může
místo nápisu [Press ENTER] zobrazit nápis [Press
SELECT] - viz pokyny, dodané s diskem. V takovém
případě stiskněte tlačítko H.
Rada
• Pro přehrávání bez funkcí PBC stiskněte tlačítko
./> nebo numerická tlačítka (ve chvíli, kdy je
přístroj zastaven kvůli volbě skladby) a pak stiskněte
tlačítko H nebo ENTER.
Na obrazovce televizoru se zobrazí zpráva [Play
without PBC] ("přehrávání bez funkce PBC")
a systém zahájí plynulé (nepřetržité) přehrávání.
Tímto způsobem není možno přehrávat statické
záběry, např. nabídky. Pro návrat k přehrávání
s funkcemi PBC stiskněte dvakrát tlačítko x a pak
stiskněte tlačítko H.
Poznámky ke skladbám
MP3 audio a obrázkům
ve formátu JPEG
Co je MP3/JPEG?
Formát MP3 představuje technologii pro
kompresi zvukového kanálu, odpovídající
předpisům a normám ISO/MPEG. Zkratka
JPEG označuje technologii pro kompresi
obrazových dat.
46CZ
Na přístroji lze přehrávat
následující typy disků
Disky DATA CD (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
zaznamenané ve formátu MP3 (MPEG1 Audio
Layer 3) a JPEG. Aby byl však přístroj schopen
tyto skladby (nebo soubory) rozpoznat, musí být
záznam uložen v souladu s normou ISO 9660
Level 9660 1, Level 2 nebo s formátem Joliet.
Je možno rovněž přehrávat disky zaznamenané
v režimu Multi-session (s vícenásobnými
sekcemi).
Další podrobnosti o formátech záznamu
naleznete v pokynech, které jste obdrželi
s jednotkou CD-R/CD-RW a se svým
nahrávacím (vypalovacím) software
(není dodán).
Poznámky s diskům Multi-session
(s vícenásobnými sekcemi)
Pokud jsou audio skladby MP3 nebo soubory
obrázků JPEG nahrány v první sekci, bude
přístroj rovněž schopen přehrát audio skladby
MP3 nebo soubory obrázků JPEG, umístěné
v dalších sekcích. Pokud jsou audio skladby
a obrázky ve formátu hudebního disku CD nebo
Video CD zaznamenány v první sekci, bude
možno přehrát pouze obsah první sekce.
Poznámka
• Může se stát, že přístroj nebude schopen přehrát
některé disky DATA CD nahrané ve formátu Packet
Write. V takovém případě nebude možno prohlížet
obrázky ve formátu JPEG.
Audio soubory MP3 nebo
soubory obrázků JPEG, které
je přístroj schopen přehrát
Přístroj umožňuje přehrávání audio souborů
MP3 nebo souborů obrázků JPEG:
• které mají příponu „.MP3” (audio skladba
MP3) nebo „.JPG”/„.JPEG” (soubor obrázku
JPEG),
• které odpovídají formátu souboru obrázků
DCF*.
* „Design rule for Camera File system”: Normy pro
obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů,
stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Poznámka
Pořadí při přehrávání audio
souborů MP3 nebo souborů
obrázků JPEG
Pořadí při přehrávání audio souborů MP3 nebo
souborů obrázků JPEG uložených na disku
DATA CD je následující:
x Struktura obsahu disku
Strom 1
Strom 2
Strom 3
Strom 4
Strom 5
ROOT
Album
Po stisku tlačítka MENU se zobrazí seznam
názvů alb (strana 48), přičemž názvy alb jsou
uspořádány v následujícím pořadí:
A t B t C t D t F t G. Alba, která
neobsahují žádné skladby (nebo soubory) (jako
například album E), se v seznamu neobjeví.
Rada
• Přidáte-li před uložením skladeb (nebo souborů) na
disk před názvy skladby/souboru čísla (01, 02, 03
atd.), budou se skladby a soubory přehrávat v tomto
pořadí.
• Protože zahájení přehrávání disku se složitou
stromovou strukturou může trvat déle, doporučuje se,
abyste nevytvářeli alba s více než dvěma stromovými
strukturami.
Přehrávání disků
• Přístroj umožňuje přehrávání jakýchkoli dat
s příponou ".MP3", ".JPG" nebo ".JPEG", a to
i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG.
Při přehrávání tohoto typu dat však může dojít
k reprodukci hlasitého šumu, který může
poškodit vaše reprosoustavy.
• Tento přístroj nepodporuje normu audio
formátu MP3PRO.
Poznámka
• V závislosti na vypalovacím software, který
používáte k vytváření disku DATA CD, se může
pořadí při přehrávání lišit od výše uvedeného
vyobrazení.
• Výše uvedené pořadí při přehrávání nemusí platit,
pokud je v každém albu více než 200 alb a 300
souborů.
• Přístroj je schopen rozpoznat až 200 alb (přístroj
načítá pouze alba, včetně alb, která neobsahují audio
soubory MP3, a soubory obrázků JPEG). Přístroj
nepřehraje album za hranicí 200. alba.
• Přístroji může trvat déle, než spustí přehrávání,
pokud se právě přistupuje k následujícímu albu nebo
při přeskoku na další album.
• Některé soubory obrázků ve formátu JPEG nelze
přehrávat.
Skladba (MP3 audio)
nebo Soubor
(obrázek JPEG)
Pokud je vložen disk DATA CD a stisknete-li
tlačítko H, budou se postupně přehrávat
očíslované skladby (nebo soubory) od 1 až
do 7. Jakákoli vnořená alba/skladby (nebo
soubory), obsažené v aktuálním zvoleném albu,
budou mít prioritu před následujícím albem ve
stejné stromové struktuře. (Příklad: C obsahuje
D, takže 4 se přehraje před 5.)
47CZ
Přehrávání disků DATA
CD se skladbami MP3
a obrázky JPEG
Na tomto přístroji je možno přehrávat audio
soubory MP3 a soubory obrázků JPEG uložené
na discích DATA CD (CD-ROM/CD-R/
CD-RW)
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného alba a stiskněte tlačítko
H.
Systém začne přehrávat zvolené album.
Zastavení přehrávání
PICTURE
NAVI
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
x
Rada
• Při přehrávání audio skladeb MP3 a souborů obrázků
JPEG si můžete zobrazit informace o disku
(strana 59).
• Při přehrávání audio skladeb MP3 a souborů obrázků
JPEG můžete zvolit režim opakovaného přehrávání
(Repeat Play) (strana 43) a režim [AUDIO] při
přehrávání audio skladby MP3 (strana 63).
Volba alba
1
Vložte do přístroje disk DATA CD.
Zobrazí se seznam alb zaznamenaných na
disku DATA CD. V průběhu přehrávání
alba se jeho titul zobrazí šedým stínováním.
Stisknutím tlačítka MENU můžete seznam
alb zapnout nebo vypnout.
Stiskněte tlačítko x.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího audio souboru MP3
Stiskněte tlačítko ./>. Mějte na paměti,
že následující album je možno zvolit dalším
stiskem tlačítka > po poslední skladbě na
prvním albu, ale že se není možno vrátit
k předchozímu albu stisknutím tlačítka ..
Pro návrat k předchozímu albu zvolte album ze
seznamu alb.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího obrázku JPEG
Stiskněte tlačítko C/c ve chvíli, kdy není
zobrazeno Control Menu. Mějte na paměti,
že následující album je možno zvolit dalším
stiskem tlačítka c po posledním obrázku
v prvním albu, ale že se není možno vrátit
k předchozímu albu stisknutím tlačítka C.
Pro návrat k předchozímu albu zvolte album
ze seznamu alb.
Pro vypnutí displeje
Stiskněte tlačítko MENU.
Volba audio skladby MP3
1
Zobrazí se seznam alb zaznamenaný na
disku DATA CD. V průběhu přehrávání
alba se jeho titul zobrazí šedým stínováním.
2
48CZ
Vložte do přístroje disk DATA CD.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu alba
a stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se seznam skladeb obsažených
v albu.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
skladby a stiskněte tlačítko ENTER.
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
obrázku, který si chcete prohlédnout,
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Přehrávání disků
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
1
Zahájí se přehrávání zvolené skladby.
Stisknutím tlačítka MENU můžete seznam
skladeb zapnout nebo vypnout. Dalším
stisknutím tlačítka MENU se zobrazí
seznam alb.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího audio souboru MP3
Přehrávání následujícího nebo
předchozího obrázku JPEG
Stiskněte tlačítko ./>. Mějte na paměti,
že následující album je možno zvolit dalším
stiskem tlačítka > po poslední skladbě na
prvním albu, ale že se není možno vrátit
k předchozímu albu stisknutím tlačítka ..
Pro návrat k předchozímu albu zvolte album
ze seznamu alb.
Stiskněte tlačítko C/c ve chvíli, kdy není
zobrazeno Control Menu. Mějte na paměti,
že následující album je možno zvolit dalším
stiskem tlačítka c po posledním obrázku
v prvním albu, ale že se není možno vrátit
k předchozímu albu stisknutím tlačítka C.
Pro návrat k předchozímu albu zvolte album
ze seznamu alb.
Návrat k předchozím údajům
Otočení obrázku JPEG
Stiskněte tlačítko O RETURN.
Pro vypnutí displeje
Stiskněte tlačítko MENU.
Volba souboru obrázku JPEG
1
Ve chvíli, kdy je na obrazovce zobrazen obrázek
JPEG, můžete obrázek otočit o 90 stupňů.
Při prohlížení obrázku stiskněte tlačítko X/x.
Po každém stisknutí tlačítka X se obrázek otočí
o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.
Příklad zobrazení po jednom stisknutí tlačítka X:
Směr otočení
Vložte do přístroje disk DATA CD.
Zobrazí se seznam alb zaznamenaný na
disku DATA CD. V průběhu přehrávání
alba se jeho titul zobrazí šedým stínováním.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu alba
a stiskněte tlačítko PICTURE NAVI.
Soubory obrázků v albu se zobrazí na 16
vnořených obrazovkách.
pokračování
49CZ
Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte
tlačítko CLEAR.
Poznámka
• Při zobrazení prvního souboru obrázku v albu se po
stisknutí tlačítka C nic nestane.
• Pokud stisknete tlačítko C/c pro přechod na
následující nebo předchozí obrázek, funkce „Otočení
obrázku JPEG” se zruší.
• Prezentace (slide show) se zastaví po stisknutí
tlačítka X/x.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Rada
• Na pravé straně obrazovky se zobrazí posuvník.
Budete-li chtít zobrazit další soubory obrázků, zvolte
dolní obrázek a stiskněte tlačítko x. Pro návrat na
předchozí obrázek zvolte horní obrázek a stiskněte
tlačítko X.
• V průběhu prezentace (slide show) můžete rovněž
změnit dobu zobrazení prezentace (slide show)
(strana 51) a efekt (strana 52) (při zobrazeném souboru
obrázku JPEG).
Přehrávání audio skladeb
a obrázků ve formě
prezentace (Slide Show)
se zvukovým doprovodem
Před spuštěním prezentace (Slide Show) se
zvukovým doprovodem je třeba nejprve umístit
soubory MP3 a JPEG do stejného alba na disku
DATA CD. Při přehrávání disku DATA CD
zvolte režim [AUTO] (viz níže uvedené
vysvětlení).
MENU
X/x
ENTER
H
1
2
DISPLAY
Vložte do přístroje disk DATA CD.
Stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu režimu
[MODE (MP3, JPEG)] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se volby pro režim [MODE (MP3,
JPEG)].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AUTO
AUTO
AUDIO (MP3)
IMAGE (JPEG)
4
50CZ
DATA CD MP3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného nastavení a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
• Funkce PICTURE NAVI nepracuje, pokud je zvolen
režim [AUDIO (MP3)].
• Budete-li v téže chvíli přehrávat rozsáhlé audio
soubory MP3 a soubory obrázků JPEG, může
docházet k přeskakování zvuku. Při vytváření
souboru se doporučuje nastavit datový tok souborů
MP3 na 128 kb/s nebo na nižší hodnotu. Pokud stále
dochází k přeskakování zvuku, pak zredukujte
velikost souboru JPEG.
Stiskněte tlačítko MENU.
Specifikace doby trvání
prezentace (slide show)
Zobrazí se seznam alb zaznamenaných na
disku DATA CD.
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného alba a stiskněte tlačítko
H.
Systém začne přehrávat zvolené album.
Stisknutím tlačítka MENU můžete seznam
alb zapnout nebo vypnout.
(pouze soubory JPEG)
Budete-li přehrávat soubory obrázků JPEG
prostřednictvím prezentace (slide show), můžete
specifikovat dobu trvání, po kterou se jednotlivé
obrázky mají zobrazovat na obrazovce.
1
Poznámka
• Soubory JPEG a skladby MP3 není možno přehrávat
současně, pokud nejsou obsaženy ve stejném albu.
• Pokud je doba přehrávání souboru obrázku JPEG
delší než doba přehrávání audio skladby MP3, bude
prezentace obrázků (slide show) pokračovat bez
zvukového doprovodu.
• Pokud je doba přehrávání audio souboru MP3 delší
než doba zobrazení obrázku JPEG, bude přehrávání
zvukového doprovodu pokračovat bez prezentace
obrázků (slide show).
• Pokud na disku DATA CD nejsou žádné audio
skladby MP3 a soubory obrázků JPEG, zobrazí se na
obrazovce zprávy [No audio data] a [No image data].
• Pokud nastavíte režim [MODE (MP3, JPEG)] na
hodnotu [IMAGE (JPEG)] na disku, který obsahuje
pouze skladby MP3, nebo režim [AUDIO (MP3)] na
disku, který obsahuje pouze soubory JPEG, nemusí
být možno změnit nastavení režimu [MODE (MP3,
JPEG)].
Stiskněte dvakrát tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu pro obrázky
JPEG.
Rada
• V průběhu prezentace (slide show) můžete rovněž
změnit dobu zobrazení prezentace (slide show)
(strana 51) a efekt (strana 52) (při zobrazeném
souboru obrázku JPEG).
• Budete-li chtít přehrávat prezentaci (slide show) se
stejnou audio skladbou, nastavte skladbu do režimu
opakovaného přehrávání (Repeat Play) (strana 43).
• Zvolíte-li možnost [AUTO], je systém schopen
rozpoznat až 300 skladeb MP3 a 300 souborů JPEG
v jednom albu. Zvolíte-li možnost [AUDIO (MP3)]
nebo [IMAGE (JPEG)], je systém schopen rozpoznat
až 600 skladeb MP3 a 600 souborů JPEG v jednom
albu. Bez ohledu na zvolený režim je možno
rozpoznat maximálně 200 alb.
Přehrávání disků
5
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [AUTO]: soubory obrázků JPEG a audio
soubory MP3 se přehrávají společně jako
prezentace (slide show).
• [AUDIO (MP3)]: postupně se přehrávají
pouze audio soubory MP3.
• [IMAGE (JPEG)]: jako prezentace (slide
show) se postupně zobrazují pouze
soubory obrázků JPEG.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[INTERVAL] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se možnosti pro [INTERVAL].
3 ( 12)
4)
1(
10 / 29 / 2 004
NORMAL
NORMAL
FAST
SLOW1
SLOW2
3
DATA CD JPEG
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [NORMAL]: nastavení intervalu mezi 6
až 9 sekundami. (Doba zobrazení
obrázků, které jsou tvořeny 4 miliony
pixelů (nebo větším počtem) bude delší.)
• [FAST]: nastavení kratší doby trvání než
u položky [NORMAL].
• [SLOW1]: nastavení delší doby trvání než
u položky [NORMAL].
• [SLOW2]: nastavení delší doby trvání než
u položky [SLOW1].
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Od této chvíle se projeví zvolené nastavení.
51CZ
Poznámka
• Některé soubory JPEG se mohou zobrazovat déle než
ostatní, což může vyvolat dojem, že je doba trvání
zobrazení delší, než nastavená možnost. To se týká
zejména souborů ve formátu progressive JPEG nebo
souborů JPEG s 3 000 000 pixely (nebo více).
Sledování videosekvencí
ve formátu DivX®
Volba efektu pro soubory
obrázků při prezentaci (slide
show)
(pouze soubory JPEG)
Při zobrazování souboru obrázku JPEG můžete
zvolit efekt, který bude použit v průběhu
prezentace (slide show).
1
Stiskněte dvakrát tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se Control Menu pro obrázky
JPEG.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[EFFECT] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
MENU
C/X/x/c
ENTER
H
Zobrazí se možnosti položky [EFFECT].
3 ( 12)
4)
1(
10/23/2004
O souborech DivX Video
DATA CD JPEG
MODE1
MODE1
MODE2
MODE3
MODE4
MODE5
OFF
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného nastavení.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [MODE1]: Obrázek se roztáhne odshora
dolů.
• [MODE2]: Obrázek se na obrazovce
roztáhne směrem zleva doprava.
• [MODE3]: Obrázek se roztáhne směrem
od středu obrazovky k okrajům.
• [MODE4]: Obrázek bude náhodně
cyklovat jednotlivými efekty.
• [MODE5]: Následující obrázek se nasune
přes předcházející obrázek.
• [OFF]: Vypnutí této funkce.
4
Stiskněte tlačítko ENTER.
Od této chvíle se projeví zvolené nastavení.
52CZ
Formát DivX® představuje technologii pro
komprimaci obrazu, vyvinutou společností
DivXNetworks, Inc. Tento výrobek je oficiálně
certifikovaným produktem DivX®.
Na tomto přístroji můžete přehrávat disky
DATA CD a DATA DVD obsahující video
soubory ve formátu DivX®.
Disky DATA CD a DATA DVD,
které je tento přístroj schopen
přehrát
Pro přehrávání disků DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) na tomto
přístroji musí být splněny určité podmínky:
– Na discích DATA CD, obsahujících kromě
video souborů ve formátu DivX také audio
skladby MP3 nebo soubory obrázků JPEG,
bude přístroj přehrávat pouze video soubory
DivX.
– Na discích DATA DVD bude přístroj
přehrávat pouze video soubory ve formátu
DivX. Jakákoli jiná data, než video soubory
ve formátu DivX, jako jsou například audio
skladby MP3 a soubory obrázků JPEG,
nebude možno přehrát.
Poznámky k pořadí přehrávání
dat na discích DATA CD nebo
DATA DVD
Viz část „Pořadí při přehrávání audio souborů
MP3 nebo souborů obrázků JPEG” (strana 47).
Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí
platit, a to v závislosti na software, použitém pro
vytvoření video souboru DivX, nebo pokud je
v každém albu více než 200 alb a 600 video
souborů DivX.
Poznámka
• Přístroj nemusí být schopen přehrát některé disky
DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu
Packet Write.
Video soubory DivX, které je
tento přístroj schopen přehrát
Tento přístroj je schopen přehrát data
zaznamenaná ve formátu DivX, která mají
příponu souboru „.AVI” nebo „.DIVX”. Tento
přístroj nebude schopen přehrát soubory
s příponou „.AVI” nebo „.DIVX”, pokud
neobsahují videosekvence ve formátu DivX.
• V závislosti na video souboru DivX může být obraz
nejasný nebo může docházet k přeskakování zvuku.
• Přístroj není schopen přehrát některé video soubory
DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
Přehrávání video souborů
DivX
Je možno přehrávat video soubory DivX
uložené na discích DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) a DATA DVD (DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW).
Přehrávání disků
Tento přístroj však bude přehrávat pouze disky
DATA CD, jejichž logický formát je v souladu
s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet,
a disky DATA DVD ve formátu UDF.
Je rovněž možno přehrávat disky DATA CD
zaznamenané v režimu vícenásobných sekcí
(Multi Session) (strana 46), avšak disky DATA
DVD zaznamenané v režimu vícenásobných
sekcí (Multi Session) nebude možno přehrávat.
Další podrobnosti o formátech záznamu
naleznete v pokynech, které jste obdrželi
s příslušnou jednotkou a se svým nahrávacím
(vypalovacím) software (není součástí
příslušenství).
Rada
• Při sledování video souboru DivX si můžete zobrazit
informace o disku (strana 59).
Poznámka
• Pokud na disku DATA DVD nejsou uloženy žádné
video soubory DivX, zobrazí se zpráva, indikující, že
tento disk není možno přehrát.
• V závislosti na video souboru DivX se může obraz
zastavovat nebo může být nejasný. V takovém
případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším
datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašumělý,
doporučujeme vám použít jako audio formát MP3.
Mějte však na paměti, že tento přístroj nepodporuje
formát WMA (Windows Media Audio).
• V důsledku kompresní technologie, použité u video
souborů DivX, může po stisknutí tlačítka H chvíli
trvat, než se objeví obraz.
• V závislosti na video souboru DivX nemusí zvuk
odpovídat obrazu na obrazovce.
Volba alba
1
Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se seznam alb obsažených na disku.
V seznamu jsou uvedena pouze alba
obsahující video soubory ve formátu DivX.
3( 3)
Rada
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
• Další podrobnosti o audio souborech MP3 nebo
souborech obrázků JPEG, které je možno přehrávat
z disku DATA CD, viz část „Na přístroji lze
přehrávat následující typy disků” (strana 46).
Poznámka
• Přístroj nemusí být schopen přehrát video soubor
DivX, pokud je tento soubor vytvořen kombinací
dvou nebo více video souborů ve formátu DivX.
• Přístroj není schopen přehrát video soubor DivX,
jehož velikost obrazu přesahuje 720 bodů (šířka
obrazu) x 576 bodů (výška obrazu) nebo jehož
velikost přesahuje 2 GB.
2
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu alba,
které si chcete přehrát.
Stiskněte tlačítko H.
Systém začne přehrávat zvolené album.
Pro volbu video souborů DivX - viz část
„Volba video souboru DivX” (strana 54).
53CZ
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko C/c.
Pro vypnutí displeje
Opakovaně stiskněte tlačítko MENU.
Volba video souboru DivX
1
Po kroku 2 v části „Volba alba”
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se seznam souborů obsažených
v albu.
MY FAVOURITES
1(2 )
Rada
• Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si
video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je
nastaveno. Jsou načítány následující události:
– jakmile přístroj vypnete,
– po otevření zásuvky na disk,
– jakmile budete přehrávat jiný soubor.
Nastavení prodlevy mezi
obrazem a zvukem
(A/V SYNC)
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na
obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi
obrazem a zvukem.
HAWAII 2004
VENUS
2
AMP MENU
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
souboru a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
X/x/c
ENTER
Zahájí se přehrávání zvoleného souboru.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko C/c.
1
2
Návrat k předchozím údajům
Stiskněte tlačítko O RETURN.
Pro přehrání následujícího nebo
předchozího video souboru DivX
bez přepnutí na výše uvedený
seznam souborů
54CZ
Následující nebo předchozí video soubor DivX
ve stejném albu můžete zvolit stisknutím
tlačítka ./>.
Stisknutím tlačítka > při přehrávání
posledního souboru aktuálního alba můžete
rovněž zvolit první soubor následujícího alba.
Mějte na paměti, že k předchozímu albu se není
možno vrátit stisknutím tlačítka .. Pro
návrat k předchozímu albu zvolte album ze
seznamu alb.
3
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „A/V SYNC”, a stiskněte
tlačítko ENTER nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• SYNC OFF: nebude se nastavovat.
• SYNC ON: nastaví se prodleva mezi
obrazem a zvukem.
4
Stiskněte tlačítko ENTER nebo AMP
MENU.
AMP menu se vypne.
Poznámka
• V závislosti na vstupním proudu nemusí být tato
funkce účinná.
• V závislosti na zvukovém poli nemusí být tato funkce
účinná.
Vyhledání určitého místa
na disku
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (pouze disky DVD VIDEO/DVD-RW/DivX
video/VIDEO CD)
×2B (pouze disky DVD VIDEO/Super Audio CD/CD)
V opačném směru
×2b t 1m t 2m t 3m
Určité místo můžete na disku vyhledat při
procházení obrazu nebo při pomalém
přehrávání.
3m (pouze disky DVD VIDEO/DVD-RW/DivX
video/VIDEO CD)
×2b (pouze disk DVD VIDEO)
Přehrávání disků
(Funkce Scan, Slow-motion Play,
Freeze Frame)
Ve směru přehrávání
Rychlost přehrávání „×2B”/ „×2b” je přibližně
dvojnásobná oproti normální rychlosti. Rychlost
přehrávání „3M”/„3m” je vyšší, než
„2M”/„2m”, a rychlost přehrávání „2M”/
„2m” je vyšší, než „1M”/„1m”.
Sledování jednotlivých
snímků (Slow-motion play)
(pouze disky DVD, DVD-RW, DivX
video, VIDEO CD)
/
H
SLOW
m/M
/
X
Poznámka
• U některých disků DVD/VIDEO CD nelze některé
zde popsané operace používat.
Vyhledání místa rychlým
přehráváním dopředu nebo
dozadu (Scan)
(s výjimkou disku JPEG)
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko m
nebo M . Jakmile najdete požadované
místo, stiskněte tlačítko H pro obnovení
normální rychlosti přehrávání. Po každém
stisknutí tlačítka m nebo M v průběhu
vyhledávání se rychlost přehrávání změní.
Současně se změní i níže uvedená indikace.
Skutečná rychlost může být u různých disků
rozdílná.
Po přerušení přehrávání (pauza) stiskněte
tlačítko
m nebo M . Pro návrat
k normální rychlosti přehrávání stiskněte
tlačítko H. Po každém stisknutí tlačítka
m nebo M
při pomalém přehrávání
jednotlivých snímků (Slow-motion) se rychlost
přehrávání změní. K dispozici jsou dvě
rychlosti. Po každém stisknutí tlačítka se
indikace změní následujícím způsobem:
Ve směru přehrávání
2
y1
V opačném směru (pouze disk DVD VIDEO)
2
y1
Rychlost přehrávání „2
„1 ”/„1 ”.
”/„2
” je nižší, než
pokračování
55CZ
Přehrávání po snímcích
(Freeze Frame)
(kromě disků Super Audio CD, CD
a JPEG)
Po přerušení přehrávání (pauza) stiskněte
tlačítko
(step) a přejděte na následující
snímek. Stisknutím tlačítka
(step)
přejdete na předcházející snímek (pouze disk
DVD VIDEO/DVD-RW). K normální rychlosti
přehrávání se vrátíte stiskem tlačítka H.
Poznámka
• Vyhledávání statického snímku není možné na disku
DVD-RW v režimu VR.
• U disků DATA CD tato funkce pracuje pouze s video
soubory DivX.
Vyhledávání Titulu/
Kapitoly/Skladby/Scény
atd.
Na disku DVD můžete hledat podle titulu nebo
kapitoly, na discích VIDEO CD/Super Audio
CD/CD/DATA CD/DATA DVD můžete hledat
podle skladby, indexu nebo scény. K titulům
a skladbám na disku jsou přiřazena jednoznačná
čísla a zadáním odpovídajícího čísla tedy lze
požadovanou položku přímo zvolit. Scénu
můžete rovněž vyhledávat prostřednictvím
časového kódu.
Numerická
tlačítka
CLEAR
X/x
ENTER
DISPLAY
1
Stiskněte tlačítko
DISPLAY. (Při
přehrávání disku DATA CD s obrázky
JPEG stiskněte tlačítko
DISPLAY
dvakrát.)
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
způsobu vyhledávání.
x Při přehrávání disku DVD VIDEO/
DVD-RW
[TITLE] (titul)
[CHAPTER] (kapitola)
[TIME/TEXT] (čas/text)
Volba [TIME/TEXT] umožňuje vyhledávat
počáteční bod zadáním časového kódu.
56CZ
x Při přehrávání disku VIDEO CD nebo
Super VCD bez funkce PBC
12(27)
(34)
T
1:32:55
[TRACK] (skladba)
DVD VIDEO
[INDEX]
[SCENE] (scéna)
x Při přehrávání disku Super Audio CD
4
[TRACK] (skladba)
[INDEX]
x Při přehrávání disku CD
Pokud uděláte chybu
[TRACK] (skladba)
x Při přehrávání disku DATA CD (MP3
audio)
[ALBUM]
[TRACK] (skladba)
x Při přehrávání disku DATA CD
(soubor JPEG)
[ALBUM]
[FILE] (soubor)
x Při přehrávání disku DivX video
[ALBUM]
Příklad: pokud zvolíte
[CHAPTER] (kapitola) vybere se [** (**)]
(** představuje číslo).
Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu
titulů, kapitol, skladeb, indexů, scén, alb
nebo souborů.
DVD VIDEO
Zvolený řádek
3
Zrušte číslo stiskem tlačítka CLEAR a pak
zadejte jiné číslo.
5
Stiskněte tlačítko ENTER.
Systém zahájí přehrávání od zvoleného
čísla.
Vyhledání scény prostřednictvím
časového kódu (pouze disky DVD
VIDEO)
1 V kroku 2 zvolte hodnotu
[TIME/
TEXT].
[T **:**:**] Zvolí se (doba přehrávání
aktuálního titulu).
[FILE] (soubor)
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Stiskněte tlačítko X/x nebo
numerickými tlačítky zvolte číslo
požadovaného titulu, kapitoly, skladby,
indexu, scény atd., kterou chcete
vyhledat.
Přehrávání disků
x Při přehrávání disku VIDEO CD nebo
Super VCD s funkcí PBC
Stiskněte tlačítko ENTER.
[** (**)] se změní na [– – (**)].
2 Stiskněte tlačítko ENTER.
[T **:**:**] se změní na [T --:--:--].
3 Numerickými tlačítky zadejte časový kód,
poté stiskněte tlačítko ENTER.
Tak například: pro nalezení scény s časovým
kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od
začátku zadejte jednoduše [2:10:20].
Rada
• Pokud je vypnuta nabídka Control Menu, můžete
stisknutím numerických tlačítek a stisknutím
tlačítka ENTER hledat kapitolu (disk DVD VIDEO/
DVD-RW), skladbu (disk Super Audio CD/CD) nebo
soubor (disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD).
Poznámka
• Vyhledávání scény na disku DVD+RW
prostřednictvím časového kódu není možné.
• Zobrazené číslo titulu, kapitoly nebo skladby se
shoduje s číslem zaznamenaným na disku.
57CZ
Vyhledávání podle scény
(Navigace obrazu - Picture Navigation)
Obrazovku je možno rozdělit na 9 částí
a požadovanou scénu vyhledat rychleji.
4
PICTURE
NAVI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
titulu, kapitoly nebo skladby a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Přehrávání se spustí od zvolené scény.
Návrat k normálnímu přehrávání
v průběhu nastavení
Stiskněte tlačítko O RETURN nebo
DISPLAY.
C/X/x/c
ENTER
Rada
DISPLAY
1
Během přehrávání stiskněte tlačítko
PICTURE NAVI.
Zobrazí se následující nabídka.
• Pokud je na disku více než 9 titulů, kapitol nebo
skladeb, zobrazí se v pravém dolním rohu
obrazovky V.
Pro zobrazení dalších titulů, kapitol nebo skladeb
zvolte scénu v dolní části a stiskněte tlačítko x.
Pro návrat k předchozí scéně zvolte scény v horní
části a stiskněte tlačítko X.
Poznámka
CHAPTER VIEWER
2
ENTER
Opakovaným stiskem tlačítka
PICTURE NAVI zvolte položku.
• [TITLE VIEWER] (prohlížeč titulu)
(pouze disk DVD VIDEO): zobrazuje
první scénu z každého titulu.
• [CHAPTER VIEWER] (prohlížeč
kapitoly) (pouze disk DVD VIDEO):
zobrazuje první scénu z každé kapitoly.
• [TRACK VIEWER] (prohlížeč skladby)
(pouze disk VIDEO CD/
Super VCD): zobrazuje první scénu
z každé skladby.
3
Stiskněte tlačítko ENTER.
První scéna z každého titulu, kapitoly nebo
skladby se zobrazuje následovně:
58CZ
• V závislosti na disku nebude možno v některých
případech zvolit některé položky.
Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-RW
Zobrazení informací
o disku
t Doba přehrávání a číslo aktuálního titulu
Přehrávání disků
DISPLAY
r
Zbývající doba aktuálního titulu
r
Doba přehrávání a číslo aktuální kapitoly
r
Zbývající doba aktuální kapitoly
r
Název disku
r
Titul a kapitola
r
Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí
k normálnímu displeji.
DISPLAY
Při přehrávání disku DATA CD
(DivX video) nebo DATA DVD
(DivX video)
Zobrazení doby přehrávání
a zbývající doby na displeji na
předním panelu
Na displeji na předním panelu je možno
zobrazovat informace o disku, jako je například
zbývající doba přehrávání, celkový počet titulů
na disku DVD nebo skladeb na disku CD, Super
Audio CD, VIDEO CD nebo MP3 nebo název
video souborů ve formátu DivX (strana 101).
t Doba/čas přehrávání aktuálního souboru
r
Název aktuálního souboru
r
Aktuální album a číslo souboru
r
Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí
k normálnímu displeji.
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY při
přehrávání disku se displej změní tak, jak je
uvedeno v tabulkách.
59CZ
Při přehrávání disku VIDEO CD
(bez funkcí PBC), Super Audio CD
nebo CD
t Doba přehrávání aktuální skladby
r
Zbývající doba aktuální skladby
r
Doba přehrávání disku
r
Zbývající doba disku
r
Název disku
r
Skladba a index*
r
Po uplynutí 2 sekund se zobrazení vrátí
k normálnímu displeji.
• Budete-li chtít přehrávat disk obsahující pouze audio
soubory MP3 a nastavíte-li režim [MODE (MP3,
JPEG)] na hodnotu [IMAGE (JPEG)] (strana 50),
zobrazí se na displeji na předním panelu zpráva
„NO IMAGE”.
Zobrazení názvu stanice nebo
frekvence na displeji na
předním panelu
Pokud je přístroj přepnut do režimu „TUNER
AM” nebo „TUNER FM”, můžete si naladěnou
frekvenci zkontrolovat na displeji na předním
panelu.
Stiskněte tlačítko DISPLAY.
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY se údaj
na displeji změní tak, jak je uvedeno dále.
t Název stanice*1
r
Frekvence*2
*3 Kromě disků CD.
Při přehrávání disku MP3
t Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
r
Název skladby (souboru)
Rada
• Při přehrávání disků VIDEO CD s funkcemi PBC se
zobrazí doba přehrávání.
• Při přehrávání disků VIDEO CD bez funkcí PBC se
po zobrazení názvu disku zobrazí číslo skladby
a indexu.
• Časové údaje a text si můžete také zobrazit
prostřednictvím nabídky Control Menu.
Poznámka
• Pokud disk neobsahuje žádný text, zobrazí se místo
názvu disku skladby (souboru) zpráva „NO TEXT”.
• Přístroj je schopen zobrazovat pouze první úroveň
DVD/CD textu, jako je název disku nebo titul.
• Pokud není možno zobrazit název souboru MP3,
zobrazí se místo toho na předním panelu „*”.
• V závislosti na textu se nemusí zobrazovat název
disku nebo název skladby.
• Doba přehrávání audio skladeb MP3 a video souborů
DivX se nemusí zobrazovat správně.
• Budete-li chtít přehrávat disk obsahující pouze
soubory obrázků JPEG a nastavíte-li režim [MODE
(MP3, JPEG)] na hodnotu [AUTO] nebo [AUDIO
(MP3)] (strana 50), zobrazí se na displeji na předním
panelu zpráva „NO AUDIO”.
60CZ
*1 Toto se zobrazuje, pokud jste zadali pro stanici na
předvolbě název (strana 80).
*2 Po uplynutí několika sekund se zobrazí původní
displej.
Zobrazení přehrávacího
a zbývajícího času
Můžete si zobrazit přehrávací a zbývající čas
aktuálního titulu, kapitoly nebo skladby
a celkový čas přehrávání nebo zbývající čas
disku. Kromě toho lze rovněž zobrazit DVD text
a název složky/audio skladby MP3,
zaznamenaný na disku.
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko DISPLAY.
Zobrazí se následující nabídka.
T 1:01:57
Časový údaj
2
Opakovaným stiskem tlačítka DISPLAY
se časové informace změní.
Zobrazení informací a druhy časů/dob,
které si můžete zobrazit, závisí na
přehrávaném disku.
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
nebo DVD-RW
x Při přehrávání disku VIDEO CD
(s funkcemi PBC)
• **:**
Doba přehrávání aktuální scény
x Při přehrávání disku VIDEO CD
(bez funkcí PBC), disku Super Audio
CD nebo CD
• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby
• T–**:**
Zbývající doba aktuální skladby
• D **:**
Doba přehrávání aktuálního disku
• D–**:**
Zbývající čas aktuálního disku
BRAHMS SYMPHONY
Pro kontrolu textu na disku DATA
CD (MP3 audio/DivX video)/DATA
DVD (DivX video)
Přehrávání disků
• T **:**:**
Doba přehrávání aktuálního titulu
• T–**:**:**
Zbývající doba aktuálního titulu
• C **:**:**
Doba přehrávání aktuální kapitoly
• C–**:**:**
Zbývající doba aktuální kapitoly
DVD/Super Audio CD/CD text se zobrazí pouze
v případě, je-li na disku zaznamenán. Tento text
není možno měnit. Jestliže disk text neobsahuje,
zobrazí se nápis "NO TEXT".
Stisknutím tlačítka DISPLAY při přehrávání
audio skladeb MP3 na disku DATA CD nebo
video souborů DivX na disku DATA CD/DATA
DVD si můžete na obrazovce televizoru zobrazit
název alba/skladby/souboru a datový tok audio
stopy (množství dat za sekundu pro aktuální
audio stopu).
Datový tok*
T 17:30
128k
x Při přehrávání disku DATA CD
(MP3 audio)
• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby
x Při přehrávání disku DATA CD
(DivX video)/DATA DVD (DivX video)
• **:**:**
Doba přehrávání aktuálního souboru
Poznámka
• Je možno zobrazovat pouze znaky abecedy a číslice.
• V závislosti na typu přehrávaného disku může systém
zobrazovat pouze omezený počet znaků. Kromě toho
(rovněž v závislosti na disku) se nemusejí zobrazit
všechny textové znaky.
JAZZ
RIVER SIDE
Název alba
Název skladby/souboru
* Zobrazí se pokud:
– přehráváte audio skladbu MP3 uloženou na disku
DATA CD.
– přehráváte video soubor DivX, který obsahuje
audio stopu ve formátu MP3 na disku DATA CD/
DATA DVD.
Kontrola informací
o přehrávání disku
Pro kontrolu textu na disku DVD/
Super Audio CD/CD
V kroku 2 opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY pro zobrazení textu, zaznamenaného
na disku DVD/Super Audio CD/CD.
pokračování
61CZ
Kontrola informací o datu
(pouze soubory JPEG)
Informace o datu je možno zobrazovat při
přehrávání, pokud je v souboru obrázku
zaznamenána záložka (tag) Exif*.
V průběhu přehrávání stiskněte dvakrát
tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2003
DATA CD JPEG
Informace o datu
* Formát „Exchangeable Image File Format”
představuje formát pro digitální fotoaparáty,
definovaný sdružením Japan Electronics and
Information Technology Industries Association
(JEITA).
Rada
• Informace o datu jsou ve formátu [DD/MM/RRRR].
DD: Den
MM: Měsíc
RRRR Rok
Poznámka
• Pokud nejsou žádné informace o datu obsaženy, nebo
pokud jsou data na disku poškozena, systém žádné
informace o datu nezobrazí.
62CZ
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
Nastavení zvuku
Změna parametrů zvuku
x Při přehrávání disku DVD-RW
Zobrazí se zvukové proudy zaznamenané
na disku. Výchozí nastavení je podtrženo.
Příklad:
• [1: AUDIO]
• [2: AUDIO]
Nastavení zvuku
Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA
DVD/DATA CD (video soubory DivX)
zaznamenaných ve více audio formátech (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) můžete
změnit formát zvukového doprovodu. Jsou-li na
disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazyčné
zvukové stopy, můžete změnit také požadovaný
jazyk zvukového doprovodu.
U disků VIDEO CD, CD nebo DATA CD si
můžete vybrat zvukový doprovod zvoleného
kanálu z pravého nebo z levého kanálu
a poslouchat jej z obou reprosoustav (levé
a pravé). Například při přehrávání disku
obsahujícího píseň s vokály v pravém kanálu
a instrumentální doprovod v levém kanálu si
můžete vybrat levý kanál a poslouchat
instrumentální doprovod z obou reprosoustav.
U různých disků DVD VIDEO se nabídka
jazyků liší.
Jestliže se zobrazí 4 číslice, indikuje to
jazykový kód. Viz část „Tabulka
jazykových kódů” (strana 99), kde jsou
uvedeny jazyky s příslušnými kódy jazyků.
Jestliže je stejný jazykový kód zobrazen
dvakrát nebo vícekrát, znamená to, že na
disku DVD VIDEO je záznam ve více
audio formátech.
Poznámka
• [2: AUDIO] se nezobrazuje, pokud je na disku
zaznamenán pouze jediný zvukový proud.
x Při přehrávání VIDEO CD, CD nebo
DATA CD (MP3 audio)
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [STEREO]: standardní stereofonní zvuk
• [1/L]: zvuk levého kanálu (monofonní)
• [2/R]: zvuk pravého kanálu (monofonní)
x Při přehrávání disku DATA CD (DivX
video) nebo DATA DVD (DivX video)
AUDIO
Volba audio signálů u disků DATA CD
nebo DATA DVD se liší v závislosti na
video souboru DivX, který je uložen na
disku. Příslušný formát se zobrazuje na
displeji.
x Při přehrávání disku Super VCD
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko AUDIO.
Zobrazí se následující nabídka.
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3/2.1
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
AUDIO zvolte požadovaný audio
signál.
Výchozí nastavení je podtrženo.
• [1:STEREO]: stereofonní zvuk zvukové
stopy číslo 1
• [1:1/L]: zvuk levého kanálu zvukové
stopy číslo 1 (monofonní)
• [1:2/R]: zvuk pravého kanálu zvukové
stopy číslo 1 (monofonní)
• [2:STEREO]: stereofonní zvuková stopa
číslo 2
• [2:1/L]: zvuk levého kanálu zvukové
stopy číslo 2 (monofonní)
• [2:2/R]: zvuk pravého kanálu zvukové
stopy číslo 2 (monofonní)
pokračování
63CZ
Poznámka
• Při přehrávání disku Super VCD, na kterém není
uložena zvuková stopa číslo 2, nebude na výstupu
přístroje po nastavení [2:STEREO], [2:1/L] nebo
[2:2/R] přítomen žádný zvukový signál.
• U disků Super Audio CD není možno zvuk změnit.
x Při přehrávání disku DATA CD (DivX
video) nebo DATA DVD (DivX video)
Příklad:
MP3 audio
1: MP3 128k
Zobrazení informací o formátu
audio signálu
Datový tok
(pouze disky DVD, DivX video)
Pokud při přehrávání opakovaně stisknete
tlačítko AUDIO, zobrazí se níže uvedeným
způsobem formát aktuálního audio signálu
(PCM, Dolby Digital, DTS atd.)
x Při přehrávání disku DVD VIDEO
Příklad:
Dolby Digital 5.1 kanálů
LFE (Signál Low
Frequency Effect nízkofrekvenční
kanál)
Prostorový (surround)
kanál (L/R)
1:ENGLISH DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
Přední (L/R) +
Střední
C
R
LFE
LS
RS
Formát aktuálně
přehrávaného programu
Příklad:
Dolby Digital 3 kanály
Přední (L/R)
Prostorový
(surround) zvuk
(monofonní)
2:SPANISH DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Formát aktuálně
přehrávaného programu
64CZ
O audio signálech
Audio signály, zaznamenané na disku, obsahují
níže uvedené zvukové složky (kanály).
Jednotlivé kanály vystupují ze samostatných
reprosoustav.
• Přední (L)
• Přední (R)
• Střední
• Prostorový (surround) kanál (L)
• Prostorový (surround) kanál (R)
• Prostorová (surround) (monofonní): Tento
signál může být buď zpracován ve formátu
Dolby Surround, nebo může jít o monofonní
zadní audio signály Dolby Digital.
• LFE (signál Low Frequency Effect nízkofrekvenční kanál)
Poslech prostorového
(surround) zvukového
doprovodu s použitím
zvukového pole
Zvukové pole
Displej
JAZZ CLUB (jazzový klub) JAZZ CLUB (jazzový
klub)
LIVE CONCERT (živý
koncert)
L. CONCERT (živý
koncert)
GAME (hry)
GAME (hry)
SPORTS (sport)
SPORTS (sport)
Přednosti prostorového (surround) zvuku
můžete využívat jednoduchým zvolením
některého z předprogramovaných zvukových
polí systému. Tato zvuková pole nabízejí
vzrušující a mohutný zvuk jako v normálním
kině a přinášejí ho až do Vašeho domova.
SOUND
FIELD
NIGHT (noční poslech)
NIGHT (noční
poslech)
2 CHANNEL STEREO
(dvoukanálové stereo)
2CH STEREO
(dvoukanálové stereo)
HEADPHONE THEATER
(kino ve sluchátkách)
HP THEATER (kino
ve sluchátkách)
HEADPHONE 2
CHANNEL STEREO
(dvoukanálové stereo ve
sluchátkách)
HP 2CH
(dvoukanálové stereo
ve sluchátkách)
Nastavení zvuku
MONO MOVIE (mono film) MONO MOVIE
(mono film)
*Použití technologie DCS
Automatický výstup
původního zvukového
doprovodu
C/c
x AUTO FORMAT DIRECT AUTO
Stiskněte tlačítko SOUND FIELD.
Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND FIELD,
až se na displeji na předním panelu objeví
požadované zvukové pole.
Zvukové pole můžete rovněž zvolit stisknutím
tlačítka C/c.
Všechna zvuková pole
Zvukové pole
Displej
AUTO FORMAT DIRECT
AUTO
A.F.D. AUTO
Dolby Pro Logic
PRO LOGIC
Funkce automatického dekódování automaticky
detekuje typ vstupujícího audio signálu (Dolby
Digital, DTS nebo standardní dvoukanálový
stereofonní zvuk) a v případě potřeby provádí
příslušné dekódování. Tento režim prezentuje
zvuk tak, jak byl zaznamenán/zakódován, bez
jakýchkoli efektů (například ozvěny).
Pokud však nejsou k dispozici hlubokotónové
signály (Dolby Digital LFE atd.), bude se
vytvářet nízkofrekvenční signál pro výstup
do subwooferu.
Při použití pouze předních
reprosoustav a subwooferu
Dolby Pro Logic II MOVIE
PLII MOVIE
x 2 CHANNEL STEREO
Dolby Pro Logic II MUSIC
PLII MUSIC
CINEMA STUDIO EX A
C. ST. EX A*
CINEMA STUDIO EX B
C. ST. EX B*
CINEMA STUDIO EX C
C. ST. EX C*
V tomto režimu zvuk vystupuje z levé a pravé
přední reprosoustavy a subwooferu. Standardní
dvoukanálové zdroje (stereo) úplně obcházejí
zpracování zvukového pole. Vícekanálové
prostorové (surround) formáty jsou smíchány do
dvou kanálů.
MULTI ST.
MULTI ST.
REAR ST.
REAR ST.
HALL (koncertní sál)
HALL (koncertní sál)
pokračování
65CZ
To umožňuje přehrávání jakéhokoli zdroje
pouze s použitím levé a pravé přední
reprosoustavy a subwooferu.
Výstup dvoukanálových
zdrojů jako například disky CD
ve formátu 5.1 kanálů
x Dolby Pro Logic
Reprodukuje se zvuková charakteristika
filmového produkčního studia Sony Pictures
Entertainment „Cary Grant Theater”. Toto je
standardní režim, skvělý pro sledování většiny
typů filmů.
x Formát CINEMA STUDIO EX B (Cinema
Studio EX B)
Formát Dolby Pro Logic produkuje pět
výstupních kanálů z dvoukanálových zdrojů.
Tento režim provádí dekódování Pro Logic
vstupního signálu a výstup do předních
reprosoustav, střední reprosoustavy
a prostorových (surround) reprosoustav. V této
situaci se prostorový (surround) kanál stane
monofonním.
Reprodukuje se zvuková charakteristika
filmového produkčního studia Sony Pictures
Entertainment „Kim Novak Theater”. Tento
režim je ideální pro sledování filmů sciencefiction nebo akčních filmů se spoustou
zvukových efektů.
x Dolby Pro Logic II MOVIE/MUSIC
Reprodukuje se zvuková charakteristika studia
Sony Pictures Entertainment, kde se pořizují
záznamy filmové hudby. Tento režim je ideální
pro sledování muzikálů nebo klasických filmů,
kde je ve zvukovém doprovodu hodně hudby.
Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět
výstupních širokopásmových kanálů
z dvoukanálových zdrojů. To se provádí
prostřednictvím vyspělého maticového
prostorového (surround) dekodéru, který
extrahuje prostorové vlastnosti původního
záznamu bez přidání jakýchkoli nových zvuků
nebo tonálního zabarvení.
Poznámka
• Pokud je vstupní signál z vícekanálového zdroje, je
režim Dolby Pro Logic a Dolby Pro Logic II MOVIE/
MUSIC zrušen a probíhá přímý výstup
z vícekanálového zdroje.
• Pokud je na vstupu dvojjazyčný zvukový doprovod
vysílání, nebudou režimy Dolby Pro Logic a Dolby
Pro Logic II MOVIE/MUSIC účinné.
Zvuk Digital Cinema Sound
O DCS (Digital Cinema Sound)
Ve spolupráci se společností Sony Pictures
Entertainment změřila firma Sony zvukové
prostředí ve svých studiích a integrovala tyto
naměřené hodnoty do své technologie Sony
DSP (Digital Signal Processor), aby vyvinula
formát „Digital Cinema Sound.” Formát
„Digital Cinema Sound” simuluje v prostředí
domácího kina ideální zvukové prostředí kina,
založené na preferencích režiséra filmu.
66CZ
x Formát CINEMA STUDIO EX A (Cinema
Studio EX A)
x Formát CINEMA STUDIO EX C (Cinema
Studio EX C)
Několik slov o režimu Cinema
Studio EX
Režim Cinema Studio EX je ideální pro
sledování filmového software, zakódovaného ve
vícekanálovém formátu, jako je například Dolby
Digital DVD. Tento režim reprodukuje
zvukovou charakteristiku studií Sony Pictures
Entertainment.
Režim Cinema Studio EX sestává
z následujících třech elementů.
• Virtuální multi-rozměr
Vytváří 5 množin virtuálních reprosoustav,
obklopujících posluchače, a to z jediného páru
reálných prostorových (surround)
reprosoustav.
• Vytvoření dojmu hloubky plátna
V kině se zdá, jako by zvuk přicházel zevnitř
obrazu, odražený od promítacího plátna. Tento
element vytváří stejný dojem i ve vaší
poslechové místnosti tím, že posunuje zvuk
předních reprosoustav „do” obrazovky.
• Odrazy jako ve filmovém studiu
Reprodukuje odrazy, které jsou vlastní
normálnímu kinu. Režim Cinema Studio EX
představuje integrovaný režim, který pracuje
souběžně se všemi těmito třemi elementy.
Poznámka
• Efekt virtuální reprosoustavy může způsobovat
zvýšení šumu v přehrávaném signálu.
• Při poslechu zvukových efektů, které využívají
virtuální reprosoustavy, nebudete moci slyšet žádný
zvuk přicházející přímo z prostorových (surround)
reprosoustav.
x MULTI ST.
V tomto režimu vystupují dvoukanálové zdroje
současně z předních reprosoustav, prostorových
(surround) reprosoustav a střední reprosoustavy.
Zvuk vystupující z prostorových (surround)
reprosoustav je shodný se zvukem vystupujícím
z předních reprosoustav.
x REAR ST.
V tomto režimu vystupují dvoukanálové zdroje
pouze z prostorových (surround) reprosoustav.
(Přestože z předních reprosoustav nevychází
žádný zvuk, nastavíte-li položku [SURROUND]
v menu [SPEAKER SETUP] na hodnotu
[NONE] (strana 87).)
Rada
• Zvolíte-li položku „MULTI ST.” nebo „REAR ST.”,
rozsvítí se na displeji na předním panelu indikace
„LINK”.
x HEADPHONE THEATER
Tento režim poskytuje prostorový (surround)
výstup zvuku ze sluchátek (L/P kanál).
x HEADPHONE 2CHANNEL STEREO
Tento režim poskytuje výstup zvuku ze
sluchátek (L/P kanál). Standardní dvoukanálové
zdroje (stereo) úplně obcházejí zpracování
zvukového pole. Vícekanálové prostorové
(surround) formáty jsou smíchány do dvou
kanálů.
Nastavení zvuku
Výstup dvoukanálových
zdrojů z prostorových
(surround) reprosoustav
a střední reprosoustavy
Poslech prostorového
(surround) zvuku
prostřednictvím sluchátek
Pro vypnutí prostorového
(surround) efektu
Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND FIELD,
až se na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „A.F.D. AUTO” nebo „2CH
STEREO”.
Rada
• Systém si ukládá do paměti naposledy zvolené
zvukové pole pro režimy jednotlivých funkcí.
Kdykoli zvolíte funkci, jako je například DVD nebo
TUNER, použije se opět zvukové pole, které bylo
s touto funkcí zvoleno naposledy. Tak například,
pokud posloucháte disk DVD se zvukovým polem
HALL, pak přepnete na jinou funkci, a poté se opět
vrátíte k disku DVD, použije se opět zvukové pole
HALL.
Volba zvukového pole pro
filmy, hudbu, zprávy, sport
nebo další
x HALL, JAZZ CLUB, LIVE CONCERT,
GAME, SPORTS, MONO MOVIE
Zvuk jednotlivých režimů je stanoven tak, aby
odpovídal zdroji zvuku.
Poslech zvuku při nízké
hlasitosti
x NIGHT (noční poslech)
V tomto režimu můžete vychutnat zvukové
efekty nebo dialogy tak jako v kině, a to dokonce
při nízké hlasitosti poslechu. To může být
užitečné při sledování filmů v noci.
67CZ
Sledování zvukového
doprovodu programu
z televizoru nebo
videorekordéru ze všech
reprosoustav
Používání zvukového
efektu
AMP MENU
DSGX
V tomto režimu můžete poslouchat zvuk
z televizoru nebo videorekordéru ze všech
reprosoustav tohoto systému.
Podrobnosti - viz „Krok 3: Zapojení televizoru”
(strana 26) a „Krok 4: Zapojení dalších
komponentů” (strana 30).
X/x/c
ENTER
FUNCTION
SOUND
FIELD
Zdůraznění hlubokých
frekvencí
Tato funkce umožňuje zdůraznění hlubokých
frekvencí.
1
2
Stiskněte tlačítko DSGX.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí indikace „TV”,
„VIDEO” nebo „SAT” (v závislosti na
zapojení).
Opakovaně stiskněte tlačítko SOUND
FIELD, až se na displeji na předním
panelu objeví požadované zvukové
pole.
Budete-li chtít, aby zvuk nebo stereofonní
zvukový doprovod televizoru
z dvoukanálového zdroje vystupoval ze 6
reprosoustav, zvolte zvukové pole „Dolby
Pro Logic”, „Dolby Pro Logic II MOVIE”
nebo „Dolby Pro Logic II MUSIC”.
Dojde ke zdůraznění hlubokých frekvencí.
Pro vypnutí zvukového efektu
Opět stiskněte tlačítko DSGX.
Poslech zvuku při nízké
hlasitosti
Zúžení dynamického rozsahu zvukového
doprovodu. To může být užitečné při sledování
filmů při nízké hlasitosti v nočních hodinách.
1
2
Poznámka
• Budete-li současně používat jak zdířky SAT
(analogové zapojení), tak zdířku OPTICAL
DIGITAL IN (digitální zapojení), bude mít prioritu
digitální zapojení.
68CZ
3
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko x/X, až
se na displeji na předním panelu
zobrazí „AUDIO DRC”, a pak stiskněte
tlačítko ENTER nebo c.
Stiskněte tlačítko x/X pro volbu
nastavení.
• DRC STD: zvukový doprovod se
reprodukuje s takovým typem
dynamického rozsahu, jaký byl zamýšlen
zvukovým inženýrem.
• DRC MAX: plné zúžení dynamického
rozsahu.
• DRC OFF: žádná komprese dynamického
rozsahu.
4
Stiskněte tlačítko ENTER nebo AMP
MENU.
AMP menu se vypne.
Nastavení zvuku
Poznámka
• Možnost AUDIO DRC platí pouze pro zdroje Dolby
Digital.
69CZ
Zobrazení titulků
Využití dalších funkcí
Změna úhlu záběru
Jestliže jsou na disku DVD VIDEO k dispozici
pro jednu scénu různé úhly záběru (několik úhlů
záběru), je možno při sledování tento úhel
záběru změnit.
Tak například při sledování scény jedoucího
vlaku si můžete zobrazovat buď pohledy
(záběry) zepředu na vlak, z levého okna vlaku
nebo z pravého okna, aniž by docházelo
k přerušení pohybu vlaku.
Pokud jsou na disku zaznamenány titulky, je
možno je v průběhu přehrávání zapnout nebo
vypnout. Pokud jsou na disku DVD
zaznamenány vícejazyčné titulky, můžete
v průběhu přehrávání disku změnit jejich jazyk
nebo titulky kdykoli zapnout nebo vypnout.
Můžete si zvolit jazyk, který se učíte, například
si můžete zapnout titulky, abyste lépe rozuměli.
SUBTITLE
ANGLE
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
SUBTITLE.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
ANGLE.
Po každém stisknutí tlačítka ANGLE se úhel
záběru změní.
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není změna úhlu
záběru možná, ani když disk DVD VIDEO obsahuje
scény pořízené s větším množstvím záběrů z různých
úhlů.
70CZ
Po každém stisknutí tlačítka SUBTITLE se
jazyk titulků změní.
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není možno jazyk
titulků změnit, i když je na nich zaznamenáno více
jazyků titulků. V některých případech není naopak
možno titulky vypnout.
• Titulky je možno změnit, pokud má video soubor
DivX příponu „.AVI” nebo „.DIVX” a pokud
obsahuje informace titulků ve stejném souboru.
3
Uzamykání disků
(CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL)
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[PARENTAL CONTROL].
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
[ON t] a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
x Pokud jste ještě nezadali heslo
Zobrazí se nabídka pro vytvoření nového
hesla.
Využití dalších funkcí
Pro požadovaný disk je možno nastavit dva
druhy omezení přehrávání.
• Funkce Custom Parental Control
Můžete nastavit omezení přehrávání, aby
systém nemohl přehrávat nevhodné disky.
• Přehrávání některých disků DVD VIDEO je
možno omezit podle přednastavené úrovně,
jako je například věk uživatelů. Scény mohou
být zablokovány nebo nahrazeny jinými
scénami.
Pro oba typy omezeného přehrávání (Custom
Parental Control a Parental Control) se používá
stejné heslo.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PARENTAL
CONTROL] a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Numerická
tlačítka
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka pro potvrzení hesla.
C/X/x
ENTER
DISPLAY
x Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
x
PARENTAL CONTROL
Zabránění přehrávání
specifických disků [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]
Stejné heslo pro zámek Custom Parental Control
můžete nastavit až pro 40 disků. Po nastavení
41. disku se zruší první disk.
1
Vložte disk, který chcete uzamknout.
Pokud tento disk právě přehráváte,
stiskněte tlačítko x pro zastavení
přehrávání.
2
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
Enter password, then press
5
ENTER
.
Numerickými tlačítky zadejte nebo
opakovaně zadejte čtyřciferné heslo,
poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se zpráva [Custom parental control
is set.] a pak se obrazovka vrátí k nabídce
Control Menu.
71CZ
Vypnutí uživatelského
rodičovského zámku
2
1 Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
„Zabránění přehrávání specifických disků
[CUSTOM PARENTAL CONTROL]”.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PARENTAL
CONTROL] a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[PARENTAL CONTROL].
2 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu položky
[OFF t] a pak stiskněte tlačítko ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
3 Numerickými tlačítky zadejte čtyřmístné
DVD VIDEO
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
OFF
ON
PLAYER
PASSWORD
Přehrávání disku, pro který je
nastaven uživatelský rodičovský
zámek (Custom Parental Control)
1 Vložte do přístroje disk, pro který je
nastaven uživatelský rodičovský zámek
3
Zobrazí se nápis [CUSTOM PARENTAL
CONTROL].
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [PLAYER t] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
x Pokud jste ještě nezadali heslo
Zobrazí se nabídka pro vytvoření nového
hesla.
CUSTOM PARENTAL CONTROL
Custom parental control is already
set. To play, enter your password
and press ENTER .
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřmístné
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Systém je připraven k přehrávání disku.
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka pro potvrzení hesla.
Rada
• Pokud své heslo zapomenete, zadejte numerickými
tlačítky šestimístné číslo „199703” ve chvíli, kdy vás
funkce [CUSTOM PARENTAL CONTROL] vyzve
k zadání vašeho hesla, a pak stiskněte tlačítko
ENTER. Zobrazí se nabídka pro zadání nového
čtyřmístného čísla.
x Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
PARENTAL CONTROL
Omezení přehrávání pro děti
[PARENTAL CONTROL]
Enter password, then press
ENTER
.
(pouze disky DVD)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je
možno omezit podle přednastavené úrovně, jako
je například věk uživatelů. Funkce
[PARENTAL CONTROL] vám umožňuje
nastavit úroveň omezení přehrávání.
1
72CZ
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
4
Numerickými tlačítky zadejte nebo
opakovaně zadejte čtyřciferné heslo,
poté stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka pro nastavení úrovně
omezeného přehrávání.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
5
Zobrazí se možnosti pro položku
[STANDARD].
OFF
USA
USA
OTHERS
4:
PG13
USA
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
Vypnutí rodičovského zámku
Nastavte položku [LEVEL] v kroku 8 na [OFF].
Přehrávání disku, pro který je
nastaven rodičovský zámek
1 Vložte do přístroje disk a stiskněte tlačítko
H.
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
Využití dalších funkcí
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [STANDARD] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
USA
2 Numerickými tlačítky zadejte čtyřmístné
heslo, poté stiskněte tlačítko ENTER.
Přístroj spustí přehrávání.
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
zeměpisné oblasti jako normy pro
omezení přehrávání a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Oblast je zvolena.
Zvolíte-li možnost [OTHERS t], zvolte
a numerickými tlačítky zadejte standardní
kód podle tabulky na straně 74.
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [LEVEL] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se možnosti pro položku [LEVEL].
PARENTAL CONTROL
LEVEL:
STANDARD:
OFF
OFF
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadované úrovně a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Rada
• Pokud své heslo zapomenete, vyjměte z přístroje disk
a zopakujte kroky 1 až 3 v části „Zabránění
přehrávání specifických disků [CUSTOM
PARENTAL CONTROL]”. Jakmile budete vyzváni
k zadání svého hesla, zadejte numerickými tlačítky
„199703” a pak stiskněte tlačítko ENTER. Zobrazí se
nabídka pro zadání nového čtyřmístného čísla. Po
zadání nového čtyřmístného čísla vyměňte disk
v přístroji a stiskněte tlačítko H. Jakmile se zobrazí
displej požadující zadání vašeho hesla, zadejte toto
nové heslo.
Poznámka
• V nabídce Control Menu se zobrazují různé položky
v závislosti na typu disku.
• Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny
funkcí rodičovského zámku (Parental Control),
nebude možno prostřednictvím přístroje omezit
přehrávání takového disku.
• V závislosti na disku můžete být při přehrávání disku
požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku.
V takovém případě zadejte své heslo a pak změňte
úroveň přehrávání. Pokud je zrušen režim Resume
Play, vrátí se úroveň přehrávání na předcházející
hodnotu.
Nastavení rodičovského zámku je
dokončeno.
73CZ
6
Kód oblasti
Norma
Kód
Norma
Kód
Argentina
2044
Malajsie
2363
Austrálie
2047
Mexiko
2362
Rakousko
2046
Holandsko
2376
Belgie
2057
Nový
Zéland
2390
Norsko
2379
Pákistán
2427
Filipíny
2424
Brazílie
2070
Kanada
2079
Chile
2090
Čína
2092
Dánsko
2115
Finsko
2165
Francie
2174
Německo
2109
Indie
2248
Indonésie
2238
Itálie
2254
Japonsko
2276
Korea
2304
Portugalsko 2436
Rusko
2489
Singapur
2501
Španělsko
2149
Švédsko
2499
Švýcarsko
2086
Thajsko
2528
Velká
Británie
2184
Změna hesla
1
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PARENTAL
CONTROL] a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Zobrazí se možnosti výběru pro položku
[PARENTAL CONTROL].
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [PASSWORD t] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
4
5
74CZ
Numerickými tlačítky zadejte
čtyřmístné heslo, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Numerickými tlačítky zadejte nové
čtyřmístné heslo, poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Pro potvrzení svého hesla jej opět
zadejte numerickými tlačítky a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Pokud při zadávání hesla uděláte
chybu
Stiskněte tlačítko C předtím, než stisknete
tlačítko ENTER, a zadejte správné číslo.
TV
Výrobce
Další možnosti ovládání
Ovládání televizoru
dodaným dálkovým
ovladačem
Po nastavení signálu dálkového ovládání můžete
svůj televizor ovládat prostřednictvím dodaného
dálkového ovladače.
TV/VIDEO
Numerická
tlačítka
01
DAEWOO
02
GRUNDIG
16
HITACHI
02, 04
JVC
05
MITSUBISHI/MGA
02, 06
PANASONIC
12, 15
PHILIPS
13, 14
SAMSUNG
02, 07, 13
SANYO
03
SHARP
08
THOMSON
09
TOSHIBA
08, 10, 11
Pro ovládání televizoru
Televizor je možno ovládat níže uvedenými
tlačítky.
TV VOL +/–
TV CH –/+
Po stisku tlačítka
Je možno
TV [/1
Zapnout a vypnout televizor.
TV/VIDEO
Přepínat vstup televizoru
mezi TV signálem a dalšími
vstupními zdroji.
TV VOL +/– při
stisknutí tlačítka TV
Nastavit hlasitost televizoru.
TV CH +/– při
stisknutí tlačítka TV
Zvolit kanál televizoru.
TV
Poznámka
• Po zadání nového čísla kódu se předcházející zadané
číslo kódu vymaže.
• Při výměně baterií v dálkovém ovladači může dojít
k vynulování kódového čísla na výchozí nastavení
(SONY). Znovu nastavte příslušné kódové číslo.
Další možnosti ovládání
TV ?/1
Kód
SONY
Numerická tlačítka při Zvolit kanál televizoru.
stisknutí tlačítka TV*
* Pouze pro televizory značky Sony.
Ovládání televizoru dálkovým
ovladačem
Stiskněte a podržte tlačítko TV [/1
a numerickými tlačítky zadejte kód výrobce
vašeho televizoru (viz tabulka). Pak tlačítko
TV [/1 uvolněte.
Pokud jste kód výrobce nastavili úspěšně,
přenese dálkový ovladač signál pro zapnutí/
vypnutí televizoru.
Televizní kanály můžete volit prostřednictvím
numerických tlačítek.
Tlačítko - slouží pro volbu čísla kanálu, které
je vyšší než 10. (Tak například pro kanál 25
stiskněte tlačítko - a pak 2 a tlačítko 5.)
Poznámka
• V závislosti na vašem televizoru nemusí být možno
váš televizor ovládat nebo používat některá výše
uvedená tlačítka.
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
Pokud je pro některé zařízení uvedeno více
kódů, zkuste je postupně zadat, dokud
nenaleznete kód, který bude s vaším televizorem
fungovat.
75CZ
Používání funkce THEATRE
SYNC
Po stisku
tlačítka
Číslo
Vstupní zdroj
televizoru
TV/VIDEO
0
Žádný vstupní zdroj
(výchozí nastavení)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
5
VIDEO5
6
VIDEO6
7
VIDEO7
Funkce THEATRE SYNC umožňuje zapínat
váš televizor značky SONY a tento systém,
změnit režim systému na „DVD” a pak přepínat
nastavený vstupní zdroj televizoru stisknutím
jediného tlačítka.
TV/VIDEO
THEATRE
SYNC
Numerická
tlačítka
ALBUM –/+
8
VIDEO8
9*
COMPONENT 1
INPUT
CLEAR
(smazání)*
COMPONENT 2
INPUT
ALBUM –*
COMPONENT 3
INPUT
ALBUM +*
COMPONENT 4
INPUT
CLEAR
TV CH +
*3 Kromě modelů pro Severní Ameriku.
Ovládání funkce THEATRE
SYNC
Příprava na použití funkce
THEATRE SYNC
Zaregistrování vstupního zdroje vašeho
televizoru, připojeného k tomuto systému.
Stiskněte a podržte tlačítko TV/VIDEO při
zadávání kódu vstupního zdroje vašeho
televizoru, připojeného k tomuto systému
(viz níže uvedená tabulka) numerickými
tlačítky.
Je zvolen vstupní zdroj televizoru.
Přepněte vstup svého televizoru na vstup
použitý pro připojení k tomuto systému.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
ke svému televizoru.
76CZ
Nasměrujte dálkový ovladač na televizor
a tento systém a pak jednou stiskněte tlačítko
THEATRE SYNC.
Pokud tato funkce nefunguje, změňte dobu
vysílání/přenosu signálu. Doba vysílání/přenosu
signálu se různí podle televizoru.
Pro změnu doby vysílání
Stiskněte a podržte tlačítko TV CH +
a numerickými tlačítky zadejte kód pro dobu
vysílání/přenos signálu (viz tabulka).
Je zvolena doba vysílání/přenosu signálu
z dálkového ovladače.
Po stisku
tlačítka
Číslo
Doba vysílání/
přenosu signálu
TV CH +
1
0,5 (výchozí)
2
1
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Poznámka
• Tato funkce platí pouze pro televizory značky SONY.
(Na některých typech televizorů značky SONY
nemusí pracovat.)
• Pokud je vzdálenost mezi televizorem a systémem
příliš velká, nemusí tato funkce pracovat. Umístěte
tento systém blíž k televizoru.
• Při zadávání kódu držte dálkový ovladač
nasměrovaný na televizor a systém.
Poslech zvukového
doprovodu z ostatních
komponentů
AMP MENU
FUNCTION
Další možnosti ovládání
X/x/c
ENTER
Volba připojeného
komponentu
Můžete používat videorekordér nebo další
komponenty připojené ke zdířkám VIDEO nebo
SAT na zadním panelu přístroje nebo ke
zdířkám AUDIO IN na předním panelu. Viz
návod k obsluze k příslušnému komponentu,
kde najdete další informace týkající se jeho
ovládání.
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
až se na displeji na předním panelu zobrazí
indikace "VIDEO", „SAT” nebo „AUDIO”.
Po každém stisknutí tlačítka FUNCTION se
režim systému změní v následujícím pořadí.
DVD t TUNER FM t TUNER AM t
VIDEO t TV t SAT t AUDIO t DVD
t…
Změna výstupní úrovně zvuku
ze zdířky AUDIO IN na
předním panelu
V závislosti na komponentu může při poslechu
komponentu připojeného ke zdířkám AUDIO
pokračování
77CZ
IN na předním panelu docházet ke vzniku
zkreslení v důsledku vysoké vstupní úrovně.
Abyste tomuto stavu předešli, můžete změnit
výstupní úroveň zvuku vystupujícího ze zdířky
AUDIO IN na předním panelu.
1
2
3
(DUAL MONO)
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „AUDIO ATT”, a pak stiskněte
tlačítko ENTER nebo c.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „ATT ON”.
Výstupní úroveň se změní.
Zvolíte-li položku „ATT OFF” a stisknete-li
tlačítko x, dojde ke zrušení této operace.
4
Poslech zvuku
multiplexního vysílání
Zvuk multiplexního vysílání můžete poslouchat,
pokud systém přijímá rozhlasový signál ve
formátu AC-3.
Poznámka
• Pro příjem signálu AC-3 bude třeba k systému
připojit digitální satelitní tuner prostřednictvím
optického nebo koaxiálního kabelu (strana 31) a pak
je třeba nastavit režim digitálního výstupu digitálního
satelitního tuneru na AC-3.
AMP MENU
Stiskněte tlačítko ENTER nebo AMP
MENU.
AMP menu se vypne.
X/x/c
ENTER
1
2
3
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko x/X, až
se na displeji na předním panelu
zobrazí „DUAL MONO”, a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo c.
Stiskněte tlačítko x/X pro volbu
požadovaného zvuku.
• MAIN: hlavní zvukový doprovod
vystupuje z levé a pravé reprosoustavy.
• SUB: vedlejší zvukový doprovod
vystupuje z levé a pravé reprosoustavy.
• MAIN+SUB: hlavní a vedlejší zvukový
doprovod vystupuje z levé a pravé
reprosoustavy.
• MAIN/SUB: hlavní zvukový doprovod
vystupuje z levé reprosoustavy a vedlejší
zvukový doprovod vystupuje z pravé
reprosoustavy.
4
78CZ
Stiskněte tlačítko ENTER nebo AMP
MENU.
AMP menu se vypne.
Poslech rozhlasového
vysílání
TUNER
MENU
5
Na displeji na předním panelu se zobrazí
číslo předvolby.
6
FUNCTION
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného čísla předvolby.
Stiskněte tlačítko ENTER.
Stanice bude uložena.
VOLUME +/–
PRESET
–/+
TUNING –/+
8
Zopakujte kroky 1 až 7 pro uložení
dalších stanic.
Pro změnu čísla předvolby
Ukládání rozhlasových stanic
na předvolby
Začněte znovu od kroku 1.
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic
v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Před
laděním stanic nezapomeňte ztlumit hlasitost na
minimum.
Poslech radiopřijímače
Nejprve do paměti přístroje uložte stanice na
předvolbách (viz část „Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby” (strana 79)).
1
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí požadované
vlnové pásmo.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „FM” nebo
„AM”.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +
nebo –, až se spustí vyhledávání
stanic.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
„TUNED” a „ST” (u stereofonního
programu).
Další možnosti ovládání
CLEAR
C/X/x/c
ENTER
Stiskněte tlačítko ENTER.
2
Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET
+ nebo – pro volbu požadované stanice
na předvolbě.
Po každém stisknutí tlačítka systém naladí
jednu stanici na předvolbě.
3
4
3
Stiskněte tlačítko TUNER MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko C/X/x/c,
až se na displeji na předním panelu
zobrazí „MEMORY”.
Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
VOLUME +/–.
Pro vypnutí radiopřijímače
Stiskněte tlačítko "/1.
pokračování
79CZ
Pro poslech stanic, které nejsou
uloženy na předvolbách
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu znaku
a pak stiskněte tlačítko c pro posunutí
kurzoru na následující pozici.
Jako název stanice mohou být zadávána
písmena, číslice a další symboly.
Použijte manuální nebo automatické ladění
v kroku 2.
Pro manuální ladění opakovaně stiskněte
tlačítko TUNING + nebo –.
Pro automatické ladění stiskněte a podržte
tlačítko TUNING + nebo –. Stiskněte tlačítko
x, budete-li chtít automatické ladění zastavit.
Pokud uděláte chybu
Opakovaně stiskněte tlačítko C/c, až začne
blikat znak, který má být změněn, a pak
stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného znaku.
Pro smazání znaku opakovaně stiskněte
tlačítko C/c, až začne blikat znak, který má
být smazán, a pak stiskněte tlačítko
CLEAR.
Rada
• Pokud je poslech programu v pásmu FM zašumělý,
stiskněte tlačítko FM MODE, aby se na displeji na
předním panelu zobrazila indikace „MONO”.
Stereofonní efekt bude zrušen, zlepší se však kvalita
příjmu. Po dalším stisknutí tlačítka se stereo efekt
opět obnoví.
• Pro zlepšení příjmu změňte umístění nebo polohu
dodaných antén.
• Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY můžete
zobrazit frekvenci stanice (strana 60).
Pojmenování stanic na
předvolbách
Stanice na předvolbách můžete označit názvem
(pojmenovat). Tyto názvy (jako je například
„XYZ”) se po zvolení stanice zobrazí na displeji
na předním panelu systému.
Mějte na paměti, že jako název každé stanice na
předvolbě je možno zadat pouze jediné jméno.
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, až se na displeji na
předním panelu zobrazí „FM” nebo
„AM”.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
3
4
5
80CZ
Opakovaně stiskněte tlačítko
PRESET+ nebo – pro volbu stanice na
předvolbě, pro kterou chcete vytvořit
indexový název.
Stiskněte tlačítko TUNER MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko C/X/x/c,
až se na displeji na předním panelu
zobrazí indikace „NAME IN”.
Stiskněte tlačítko ENTER.
S použitím kurzorových tlačítek
vytvořte název (jméno) stanice.
7
Stiskněte tlačítko ENTER.
Název stanice bude uložen.
Používání systému RDS
(Radio Data System)
Co to je systém RDS (Radio
Data System)?
Systém můžete nastavit tak, aby se po uplynutí
určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při
poslechu hudby. Dobu je možno nastavovat se
snižujícím se krokem po 10 minutách.
SLEEP
Poznámka
• Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo
pokud je signál stanice slabý.
* Ne všechny stanice vysílající v pásmu FM poskytují
služby RDS, nebo poskytují stejné typy služeb.
Pokud nejste obeznámeni se systémem RDS,
prověřte své místní stanice, pokud jde o podrobnosti
týkající se služeb RDS ve vaší oblasti.
Příjem vysílání v systému RDS
Zvolte stanici vysílající v pásmu FM.
Pokud jste naladili stanici poskytující služby
RDS, zobrazí se název stanice* jako informace
TUNER.
* Pokud není možno vysílání RDS přijímat, nemusí se
na displeji objevit název stanice.
Další možnosti ovládání
Systém Radio Data System (RDS) představuje
službu rozhlasového vysílání, která umožňuje,
aby rozhlasové stanice vysílaly společně
s běžným programovým signálem další
doplňující informace. Tento tuner nabízí
užitečné funkce RDS, jako je například
zobrazení názvu stanice. Systém RDS je
dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu
FM.*
Používání časového
spínače pro usínání
- Sleep Timer
Stiskněte tlačítko SLEEP.
Po každém stisknutí tlačítka se zobrazené
minuty (zbývající doba pro vypnutí) změní
následovně:
SLEEP 90M t SLEEP 80M t SLEEP 70M
R
r
SLEEP OFF T SLEEP 10M ..... SLEEP 60M
Kontrola zbývající doby
Jednou stiskněte tlačítko SLEEP.
Kontrola zbývající doby
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP pro volbu
požadovaného času.
Pro zrušení časového spínače pro
usínání (Sleep Timer)
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, až se na
displeji na předním panelu zobrazí „SLEEP
OFF”.
81CZ
Změna jasu displeje na
předním panelu
Jas displeje na předním panelu je možno nastavit
na jednu ze dvou úrovní.
Návrat k výchozím
hodnotám
Parametry systému, jako jsou například stanice
na předvolbách, můžete vrátit na jejich výchozí
hodnoty.
AMP MENU
"/1
1
X/x/c
ENTER
2
A
x
Stiskněte tlačítko "/1 pro zapnutí
systému.
Stiskněte na systému zároveň tlačítko
x, A a "/1.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
„COLD RESET” a jsou obnoveny výchozí
hodnoty.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko AMP MENU.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DIMMER”, a pak stiskněte
tlačítko ENTER nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu jasu
displeje na předním panelu.
Stiskněte tlačítko ENTER nebo AMP
MENU.
AMP menu se vypne.
82CZ
3
Nastavení a úpravy
Zobrazí se nabídka Setup.
Použití nabídky nastavení
Prostřednictvím nabídky nastavení Setup
můžete nastavit různé parametry obrazu
a zvuku. Kromě toho můžete nastavovat jazyk
titulků a nabídky nastavení Setup. Další
podrobnosti o jednotlivých položkách nastavení
Setup, viz strany od 84 do 89. Celkový přehled
položek nastavení Setup, viz strana 105.
Poznámka
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky pro nastavení (ze zobrazeného
seznamu): [LANGUAGE SETUP]
(nastavení jazyka), [SCREEN SETUP]
(nastavení obrazu na obrazovce),
[CUSTOM SETUP] (přizpůsobené
nastavení) nebo [SPEAKER SETUP]
(nastavení reprosoustav). Poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Je zvolena položka nastavení Setup.
Příklad: [SCREEN SETUP] (nastavení
obrazovky)
Nastavení a úpravy
• Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít
přednost před nastaveními v nabídce nastavení Setup,
přičemž ne všechny popisované funkce musejí
pracovat.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
Zvolená položka
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
X/x
ENTER
DISPLAY
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Položky pro nastavení
1
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SETUP] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se možnosti nastavení [SETUP].
12(27)
18(34)
:
:
QUICK
QUICK
CUSTOM
RESET
BNR
DVD VIDEO
5
Tlačítky X/x zvolte položku a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se možnosti výběru pro zvolenou
položku.
Příklad: [TV TYPE] (typ televizoru)
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
FULL
Možnosti
pokračování
83CZ
6
Tlačítky X/x zvolte hodnotu položky
a pak stiskněte tlačítko ENTER.
Položka nastavení je zvolena a nastavování
je dokončeno.
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
4:3 LETTER BOX
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
Zvolené nastavení
Obnovení výchozích hodnot
všech nastavení [SETUP]
Nastavení jazyka
zobrazení nebo jazyka
zvukového doprovodu
[LANGUAGE SETUP] (nastavení
jazyka)
Položka [LANGUAGE SETUP] umožňuje
nastavovat různé jazyky pro zobrazování nebo
zvukový doprovod.
V nabídce nastavení (Setup) zvolte položku
[LANGUAGE SETUP]. Používání displeje, viz
část „Použití nabídky nastavení” (strana 83).
1 V kroku 3 zvolte možnost [RESET]
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
a stiskněte tlačítko ENTER.
2 Tlačítkem X/x zvolte možnost [YES].
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
ENGLISH
V této chvíli můžete rovněž tento proces
ukončit a vrátit se do Control Menu zvolením
možnosti [NO].
3 Stiskněte tlačítko ENTER.
Všechna nastavení, popisovaná na
stranách 84 až 89, se vrátí na své výchozí
hodnoty. V průběhu obnovování hodnot
(resetu) přístroje (několik sekund)
nestiskejte tlačítko [/1.
Poznámka
• Pokud po resetu přístroje (není-li vložen žádný disk)
přístroj zapnete, zobrazí se na televizní obrazovce
zpráva průvodce. Budete-li chtít provést rychlé
nastavení (Quick Setup) (strana 35), stiskněte tlačítko
ENTER pro návrat na normální obrazovku a pak
stiskněte tlačítko CLEAR.
x [OSD] (nabídka na obrazovce)
Slouží pro přepínání jazyka nabídek,
zobrazovaných na obrazovce.
x [MENU] (pouze disky DVD VIDEO)
Slouží k volbě požadovaného jazyka menu
disku.
x [AUDIO] (pouze disky DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka zvukového
doprovodu.
Zvolíte-li možnost [ORIGINAL], bude zvolen
jazyk s prioritou, určenou diskem.
x [SUBTITLE] (titulky - pouze disky DVD
VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka titulků
zaznamenaných na disku DVD VIDEO.
Zvolíte-li možnost [AUDIO FOLLOW], bude
se jazyk titulků měnit v souladu s jazykem
zvoleným pro zvukový doprovod.
Rada
• Zvolíte-li položku [OTHERS t] v [MENU],
[AUDIO] a [SUBTITLE], zvolte a numerickými
tlačítky zadejte kód jazyka ze seznamu „Tabulka
jazykových kódů” (strana 99).
Poznámka
84CZ
• Zvolíte-li v [MENU], [AUDIO] nebo [SUBTITLE]
jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenán,
bude automaticky zvolen jeden ze zaznamenaných
jazyků (v závislosti na disku se jazyk nemusí zvolit
automaticky).
Nastavení parametrů
obrazu
[SCREEN SETUP] (nastavení
obrazovky)
[4:3 LETTER BOX]
[4:3 PAN SCAN]
Zvolte příslušné nastavení podle připojeného
televizoru.
[16:9]
V nabídce nastavení (Setup) zvolte [SCREEN
SETUP]. Používání displeje, viz část „Použití
nabídky nastavení” (strana 83).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Poznámka
16:9
ON
JACKET PICTURE
VIDEO
FULL
x [TV TYPE] (typ televizoru)
Slouží k volbě poměru stran obrazu připojeného
televizoru (standardní s poměrem stran obrazu
4:3 nebo širokoúhlý).
Výchozí nastavení se může různit v závislosti na
modelu pro jednotlivé země.
• V závislosti na disku DVD může být automaticky
zvolen režim [4:3 LETTER BOX] místo režimu
[4:3 PAN SCAN] nebo naopak.
x [SCREEN SAVER] (spořič obrazovky)
Obrázek spořiče obrazovky se zobrazí po
15 minutách od posledního zastavení přístroje
(v režimu pauza nebo stop), nebo pokud
přehráváte disky Super Audio CD, CD nebo
DATA CD (MP3 audio) déle než 15 minut. Spořič
obrazovky pomáhá chránit obrazovku vašeho
televizoru před poškozením (vypálení trvalého
obrazu). Stiskněte tlačítko H pro vypnutí
spořiče obrazovky.
[ON] (zapnuto)
[4:3 LETTER
BOX]
Tuto možnost zvolte, máte-li
televizor s poměrem stran 4:3.
Bude se zobrazovat širokoúhlý
obraz s černými pruhy v horní
a dolní části obrazovky.
[4:3 PAN SCAN] Tuto možnost zvolte, máte-li
televizor s poměrem stran 4:3.
Na celé obrazovce se
automaticky zobrazí širokoúhlý
obraz, přičemž se z něj odříznou
přesahující části.
[16:9]
Nastavení a úpravy
SCREEN SETUP
TV TYPE:
SCREEN SAVER:
BACKGROUND:
LINE:
4:3 OUTPUT:
Zapnutí spořiče obrazovky.
[OFF] (vypnuto) Vypnutí spořiče obrazovky.
x [BACKGROUND] (pozadí)
Slouží k volbě barvy nebo obrázku pozadí
obrazovky televizoru v režimu stop nebo při
přehrávání disků Super Audio CD, CD nebo
DATA CD (MP3 audio).
[JACKET
Na pozadí se zobrazí statický
PICTURE]
obrázek obalu, avšak pouze tehdy,
(obrázek obalu) je-li na disku zaznamenán (disk
CD-EXTRA atd.). Pokud disk
tento obrázek obalu neobsahuje,
zobrazí se obrázek položky
[GRAPHICS].
Tuto možnost použijte, máte-li
širokoúhlý televizor nebo
televizor s širokoúhlým
režimem.
[GRAPHICS]
(grafika)
Zobrazuje se přednastavený
obrázek, uložený v paměti
přístroje.
[BLUE] (modrá) Barva pozadí je modrá.
[BLACK]
(černá)
Barva pozadí je černá.
pokračování
85CZ
x [LINE] (linka)
Slouží k volbě způsobu výstupu video signálů ze
zdířky EURO AV T OUTPUT (TO TV) na
zadním panelu systému.
[VIDEO]
Výstup obrazového signálu
(video).
[RGB]
Výstup signálů RGB.
Poznámka
• Pokud není váš televizor kompatibilní se signály
RGB, nezobrazí se na obrazovce televizoru žádný
obraz, ani pokud zvolíte možnost [RGB]. Přečtěte si
pokyny dodané s vaším televizorem.
Uživatelské nastavení
[CUSTOM SETUP] (uživatelské
nastavení)
Umožňuje provádět nastavení, která mají
souvislost s přehráváním, a nastavení dalších
možností.
V nabídce nastavení (Setup) zvolte [CUSTOM
SETUP]. Používání displeje, viz část „Použití
nabídky nastavení” (strana 83).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
CUSTOM SETUP
AUTO
PAUSE MODE:
OFF
TRACK SELECTION:
ON
MULTI-DISC RESUME:
Registration Code
DivX:
x [4:3 OUTPUT] (výstup s poměrem stran
obrazu 4:3)
Toto nastavení je účinné pouze tehdy, nastavíte-li
položku [TV TYPE] v menu [SCREEN SETUP]
na hodnotu [16:9] (strana 85). Tuto hodnotu
nastavte pro sledování progresivních signálů
s poměrem stran 4:3. Můžete-li poměr stran
obrazu změnit na svém televizoru, který je
kompatibilní s progresivním formátem (525p/
625p), změňte toto nastavení na svém
televizoru, nikoli na přístroji.
Poznámka
x Režim [PAUSE MODE] (pouze disky DVD
VIDEO/DVD-RW)
Volba záběru v režimu přerušení (pauzy)
v přehrávání.
[AUTO]
Obraz, včetně subjektů, které se
pohybují dynamicky, se bude
reprodukovat bez chvění. Za
normálních okolností zvolte tuto
možnost.
[FRAME]
(snímek)
Obraz, včetně subjektů, které se
nepohybují dynamicky, se
reprodukuje s vysokým
rozlišením.
• Toto nastavení je účinné pouze tehdy, pokud je
zvolena položka „P AUTO (PROGRESSIVE
AUTO)” nebo „P VIDEO (PROGRESSIVE
VIDEO)” v režimu PROGRESSIVE (strana 27).
[FULL]
Zvolte tuto možnost, pokud
můžete na svém televizoru změnit
poměr stran obrazu.
[NORMAL]
Zvolte tuto možnost, pokud na
svém televizoru nemůžete změnit
poměr stran obrazu. Bude se
zobrazovat signál s poměrem stran
16:9 s černými pruhy na levé
a pravé straně obrazu.
x Volba skladby - [TRACK SELECTION]
(pouze disky DVD VIDEO)
Tato volba preferuje při přehrávání disku DVD
VIDEO zvukový doprovod, který obsahuje
nejvyšší počet kanálů, na nichž je zaznamenán
větší počet audio formátů (PCM, DTS, MPEG
audio nebo Dolby Digital).
[OFF] (vypnuto) Bez priority.
[AUTO]
S danou prioritou.
Televizor s poměrem stran obrazu 16:9
Poznámka
86CZ
• Nastavíte-li tuto položku na [AUTO], může dojít ke
změně jazyka. Nastavení [TRACK SELECTION] má
vyšší prioritu než nastavení [AUDIO] v položce
[LANGUAGE SETUP] (strana 84). (V závislosti na
disku nemusí tato funkce pracovat.)
• Pokud mají zvukové doprovody ve formátu PCM,
DTS, Dolby Digital a MPEG audio stejný počet
kanálů, zvolí systém formát PCM, DTS, Dolby
Digital a MPEG audio v tomto pořadí.
Nastavení parametrů
reprosoustav
x Obnovení přehrávání více disků [MULTI-DISC RESUME] (pouze disky DVD
VIDEO/VIDEO CD)
[SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav)
Slouží k zapínání nebo vypínání režimu "Multidisc Resume". Údaje pro obnovení přehrávání
lze do paměti přístroje uložit až pro 40 různých
disků DVD VIDEO/VIDEO CD (strana 40).
Pro dosažení nejlepšího možného prostorového
(surround) zvuku nastavte velikost připojených
reprosoustav a jejich vzdálenost od
poslechového místa. Pak pomocí testovacího
signálu nastavte úrovně a vyvážení reprosoustav
na stejnou úroveň.
[ON] (zapnuto)
Uloží se údaje pro obnovení
přehrávání až pro 40 disků.
[OFF] (vypnuto) Údaje pro obnovení přehrávání se
V nabídce nastavení zvolte [SPEAKER
SETUP]. Podrobnosti - viz část „Použití
nabídky nastavení” (strana 83).
Výchozí nastavení jsou podtržena.
Poznámka
x [DivX]
Zobrazení registračního kódu tohoto systému.
Další informace - viz stránka
http://www.divx.com na Internetu.
• Tyto položky pro nastavení není možno používat ve
chvíli, kdy jsou k systému připojena sluchátka.
SPEAKER SETUP
SIZE:
DISTANCE:
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
OFF
TEST TONE:
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
Nastavení a úpravy
do paměti nebudou ukládat.
Přehrávání se obnoví v bodě
obnovení pouze pro aktuální disk
v přístroji.
YES
YES
BEHIND
YES
Pro návrat k výchozímu nastavení
při změně parametru
Zvolte položku a pak stiskněte tlačítko CLEAR.
Mějte na paměti, že pouze parametr [SIZE] se
nevrátí na svou výchozí hodnotu.
x [SIZE] (velikost reprosoustavy)
Nebudete-li připojovat střední nebo prostorové
(surround) reprosoustavy, nebo budete-li
prostorové (surround) reprosoustavy
přesunovat, nastavte parametry pro položky
[CENTER] a [SURROUND] a specifikujte
polohu a výšku prostorové (surround)
reprosoustavy. Protože nastavení předních
reprosoustav je pevné, není je možno změnit.
pokračování
87CZ
Schéma rozmístění reprosoustav
1.0 - 7.0 m/
4 - 23 ft
0.0 - 7.0 m/
0 - 23 ft
90
A
A
45
B
B
20
[FRONT] (přední [YES] (ano)
reprosoustavy)
[CENTER]
(střední
reprosoustava)
[SURROUND]
(prostorová
(surround)
reprosoustava)
[SUBWOOFER]
[YES] (ano): Za normálních
podmínek zvolte tuto hodnotu.
[NONE] (žádná reprosoustava):
Zvolte tuto hodnotu, pokud není
použita žádná střední
reprosoustava.
[BEHIND] (za): Zvolte tuto
hodnotu, pokud jsou prostorové
(surround) reprosoustavy
umístěny v části B.
[SIDE] (po stranách): Zvolte tuto
hodnotu, pokud jsou prostorové
(surround) reprosoustavy
umístěny v části A.
[NONE] (žádná reprosoustava):
Zvolte tuto hodnotu, pokud není
použita žádná prostorová
(surround) reprosoustava.
[YES] (ano)
Poznámka
• Při zvolení položky dojde ke chvilkovému výpadku
zvuku.
• V závislosti na nastavení ostatních reprosoustav
může být nastavení subwooferu nadměrné.
x [DISTANCE] (vzdálenost)
Nastavení výchozí vzdálenosti pro
reprosoustavy ve vztahu k poslechovému místu
je uvedeno v další části.
Nastavíte-li vzdálenost prostřednictvím nabídky
Quick Setup (strana 35), zobrazí se nastavené
hodnoty automaticky.
88CZ
Při změně umístění reprosoustav nezapomeňte
změnit hodnotu v nabídce nastavení (Setup).
[FRONT] (přední Vzdálenost přední reprosoustavy
reprosoustavy) od poslechového místa je možno
3,0 m*
nastavit s krokem 0,2 metru od 1
do 7 metrů.
[CENTER]
(střední
reprosoustava)
3,0 m*
(zobrazí se, když je
položka [CENTER]
v parametru [SIZE]
nastavena na
[YES].)
Vzdálenost střední reprosoustavy
od poslechového místa je možno
nastavit s krokem 0,2 metru od 0
do 7 metrů.
[SURROUND]
(prostorová
(surround)
reprosoustava)
3 m*
(zobrazuje se kromě
situace, kdy je
položka
[SURROUND]
nastavena
v parametru [SIZE]
na [NONE].)
Vzdálenost prostorové (surround)
reprosoustavy od poslechového
místa je možno nastavit s krokem
0,2 metru od 0 do 7 metrů.
* Provedete-li nastavení pomocí nabídky Quick Setup
(strana 35), výchozí hodnoty se změní.
Poznámka
• Při nastavení vzdálenosti dojde ke chvilkovému
výpadku zvuku.
• Pokud nejsou všechny přední a prostorové (surround)
reprosoustavy umístěny ve stejné vzdálenosti od
poslechového místa, nastavte vzdálenost podle
nejbližší reprosoustavy.
• Prostorové (surround) reprosoustavy neumisťujte od
poslechového místa dál než přední reprosoustavy.
• V závislosti na vstupním proudu nemusí být
nastavení parametru [DISTANCE] účinné.
x [LEVEL (FRONT)] (úroveň přední
reprosoustavy)
[ON]
(zapnuto)
Úrovně jednotlivých reprosoustav můžete měnit
následovně. Pro snadné nastavení úrovně
nezapomeňte testovací signál [TEST TONE]
nastavit na hodnotu [ON].
[L]
0 dB
Tuto hodnotu nastavte mezi –6 dB
a 0 dB s krokem 1 dB.
[R]
0 dB
Tuto hodnotu nastavte mezi –6 dB
a 0 dB s krokem 1 dB.
[SUBWOOFER]
0 dB
Tuto hodnotu nastavte mezi –6 dB
a +6 dB s krokem 1 dB.
x [LEVEL (SURROUND)] (úroveň
prostorové (surround) reprosoustavy)
Úrovně jednotlivých reprosoustav můžete měnit
následovně. Pro snadné nastavení úrovně
nezapomeňte testovací signál [TEST TONE]
nastavit na hodnotu [ON].
(Zobrazuje se kromě situace, kdy je položka
[SURROUND] v parametru [SIZE] nastavena
na hodnotu [NONE].)
[L]
0 dB
Tuto hodnotu nastavte mezi –6 dB
a +6 dB s krokem 1 dB.
[R]
0 dB
Tuto hodnotu nastavte mezi –6 dB
a +6 dB s krokem 1 dB.
Nastavení úrovně
reprosoustavy pomocí
testovacího signálu
1
Zobrazí se nabídka Control Menu.
2
x [TEST TONE] (testovací signál)
Z reprosoustav bude vycházet testovací signál
pro nastavení úrovně předních reprosoustav [LEVEL (FRONT)] a prostorových (surround)
reprosoustav - [LEVEL (SURROUND)].
[OFF]
(vypnuto)
Testovací signál z reprosoustav
nevychází.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SETUP] a pak
stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se možnosti nastavení [SETUP].
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
Zobrazí se nabídka Setup.
4
5
6
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x
a zvolte [SPEAKER SETUP] a pak
stiskněte tlačítko ENTER nebo c.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x
a zvolte [TEST TONE] a pak stiskněte
tlačítko ENTER nebo c.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x
a zvolte [ON] a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Z každé reprosoustavy se postupně ozve
testovací signál.
7
Pro nastavení hlasitosti všech
reprosoustav najednou
Použijte ovládací prvek VOLUME na systému
nebo stiskněte tlačítko VOLUME +/– na
dálkovém ovladači.
Ve chvíli, kdy je přístroj v režimu stop,
stiskněte tlačítko
DISPLAY.
Nastavení a úpravy
[CENTER]
Tuto hodnotu nastavte mezi –6 dB
(střední
a +6 dB s krokem 1 dB.
reprosoustava)
0 dB
(zobrazí se, pokud
je položka
[CENTER]
v parametru [SIZE]
nastavena na
hodnotu [YES].)
Při nastavování úrovně bude
z jednotlivých reprosoustav postupně
vycházet testovací signál. Jakmile
zvolíte jednu z položek nabídky
[SPEAKER SETUP], začne testovací
signál vycházet postupně z jednotlivých
reprosoustav.
Ze svého poslechového místa nastavte
hodnotu parametru [LEVEL (FRONT)]
nebo [LEVEL (SURROUND)] pomocí
C/X/x/c.
Testovací signál bude vycházet pouze
z reprosoustavy, kterou nastavujete.
8
9
Po dokončení nastavování stiskněte
tlačítko ENTER.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x
a zvolte [TEST TONE] a pak stiskněte
tlačítko ENTER.
10 Opakovaně stiskněte tlačítko X/x
a zvolte [OFF] a pak stiskněte tlačítko
ENTER.
Poznámka
• Při nastavení parametrů reprosoustav dojde ke
chvilkovému výpadku zvuku.
89CZ
Čištění
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Zdroje napájecího napájení
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikovaném servisním
středisku.
Umístění přístroje
• Umístěte přístroj na dobře větrané místo, aby nedošlo
k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř
přístroje.
• Při vysoké hlasitosti reprodukce nebo po delším
provozu se skříňka přístroje značně zahřeje. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje. Měli
byste se však vyvarovat doteku skříňky přístroje.
Neumisťujte přístroj do stísněného prostoru, kde je
špatné odvětrávání, protože by mohlo dojít k přehřátí
přístroje.
• Neblokujte větrací otvory pokládáním jakýchkoli
předmětů na přístroj. Systém je vybaven vysoce
výkonným zesilovačem. Pokud dojde k zablokování
větracích otvorů na skříňce přístroje, může dojít
k jeho přehřátí a k poruchám funkce.
• Neinstalujte přístroj na měkký povrch, jako je
například koberec, aby nedošlo k zablokování
větracích otvorů na skříňce přístroje.
• Neumisťujte systém do blízkosti zdrojů tepla, nebo
na místa, kam dopadá přímé sluneční záření, kde se
vyskytuje nadměrná prašnost nebo mechanické
otřesy.
• Povrch skříňky přístroje, jeho přední panel a ovládací
prvky čistěte měkkým hadříkem, navlhčeným ve
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
abrazivní materiály, čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například alkohol nebo benzin.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho systému, se obracejte na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Čisticí disky
• Nepoužívejte běžně dostupný čisticí disk pro disky
CD/DVD. Tento disk by mohl přístroj poškodit.
Poznámka k barvám na vašem
televizoru
• Pokud reprosoustavy způsobují poruchy barev na
obrazovce vašeho televizoru, vypněte televizor a po
uplynutí 15 až 30 minut jej opět zapněte. Pokud se
i nadále projevují poruchy barev, umístěte
reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.
Pro model TA-WR2
Výrobní štítek je umístěn na vnější spodní ploše
přístroje.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Tento systém umožňuje zobrazování
statického obrazu (video) na obrazovce vašeho
televizoru po nekonečně dlouhou dobu. Pokud
ponecháte statické záběry nebo nabídky nastavení
na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete
televizor riziku trvalého poškození obrazovky.
Projekční televizory jsou na toto zacházení velmi
citlivé.
Provoz
• Pokud systém přenesete bezprostředně z chladné do
vyhřáté místnosti, nebo pokud je umístěn ve velmi
vlhké místnosti, může se na optických součástkách
uvnitř systému vytvořit kondenzace. Pokud tento stav
nastane, nemusí systém správně pracovat. V takovém
případě vyjměte z přístroje disk a nechejte jej zapnutý
přibližně půl hodiny, aby se vlhkost odpařila.
• Před přenášením přístroje z něj vyjměte disk.
V opačném případě by se mohl poškodit.
Nastavení hlasitosti
• Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní zvuku nebo
při úplné absenci audiosignálu nezvyšujte hlasitost.
V opačném případě může dojít k poškození
reprosoustav, jakmile při reprodukci zazní hlasitá
pasáž.
90CZ
Poznámky k přenášení systému
Budete-li systém přenášet, používejte následující
postup, abyste chránili jeho vnitřní mechanismy.
1 Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION
pro volbu „DVD”.
2 Ujistěte se, že v přístroji není vložen žádný
disk.
3 Stiskněte současně tlačítko x a "/1.
Za nápisem „STANDBY” se na displeji na
předním panelu zobrazí zpráva „MECHA
LOCK”.
4 Odpojte síťový napájecí kabel ze síťové
zásuvky (ve zdi).
Poznámky k diskům
Zacházení s disky
• Disky uchovávejte v čistotě a při manipulaci je
držte za okraje. Nedotýkejte se záznamového
povrchu disku.
• Nelepte na disky papírky nebo lepicí pásku.
Pokud se při provozu systému setkáte
s některým z následujících problémů, pokuste se
jej s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě před
tím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli
problém přetrvává, obraťte se na svého
nejbližšího prodejce Sony.
V případě problémů s prostorovým (surround)
zesilovačem umožněte prodejci Sony, aby
prověřil i ostatní součásti systému (vlastní
přístroj, infračervený vysíIač a infračervený
přijímač).
Napájení
Přístroj se nezapne.
• Prověřte, zda je bezpečně připojen síťový napájecí
kabel.
• Před přehráváním disk očistěte hadříkem pro
čištění.
Povrch disku stírejte směrem ven od středu
disku.
Na displeji na předním panelu střídavě blikají
indikace „PROTECT” a „UNPLUG”.
Neprodleně odpojte síťový napájecí kabel
a zkontrolujte následující položky.
• Nedošlo ke zkratování kabelů reprosoustav + a –?
• Používáte pouze specifikované reprosoustavy?
• Nejsou zablokovány větrací otvory na skříňce
systému?
Po prověření všech výše uvedených položek
a nápravě problémů opět k systému připojte síťový
napájecí kabel a zapněte systém. Pokud není možno
najít řešení problému ani po kontrole všech výše
uvedených položek, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je
benzin, ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické spreje určené pro
čištění klasických (vinylových) LP desek.
Indikátor POWER/ON LINE se nerozsvítí.
• Došlo ke zkratování kabelů reprosoustav + a –.
V takovém případě odpojte síťový napájecí kabel
prostorového (surround) zesilovače ze zásuvky ve
zdi, opět jej připojte a pak prostorový (surround)
zesilovač opět zapněte.
Čištění
Tento systém umožňuje pouze přehrávání
standardních kruhových disků. Při použití
nestandardních disků, které nemají kruhový tvar
(například ve tvaru karty, srdce nebo hvězdy),
může docházet k poruchám funkce.
Nepoužívejte disky, které jsou opatřeny různým
příslušenstvím, jako je například štítek nebo
prstenec.
Doplňující informace
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani
jej nenechávejte v zaparkovaném autě na
slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu
teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného
obalu.
Řešení problémů
Obraz
Není reprodukován žádný obraz.
• Nastavili jste progresivní formát, avšak váš
televizor není schopen signál v progresivním
formátu zpracovat. V takovém případě vraťte
nastavení na prokládaný (interlace) formát
(výchozí nastavení) (strana 27).
• Přestože je váš televizor kompatibilní se signály
v progresivním formátu (525p/625p), může být
obraz ovlivněn, nastavíte-li systém do
progresivního formátu. V takovém případě vraťte
nastavení na prokládaný (interlace) formát
(výchozí nastavení) (strana 27).
pokračování
91CZ
• Kabel SCART (EURO AV) není připojen
správně.
• Kabel SCART (EURO AV) je poškozený.
• Systém není připojen ke správné vstupní zdířce
EURO AV t INPUT (strana 26).
• Video vstup na televizoru není nastaven tak,
abyste mohli na obrazovce televizoru sledovat
obraz ze systému.
• Zkontrolujte výstupní režim systému (strana 86).
V obrazu se objevuje šum.
• Disk je znečištěn nebo poškozen.
I přestože jste nastavili poměr stran obrazu
(položkou [TV TYPE] v nabídce [SCREEN
SETUP]), nevyplňuje obraz celou obrazovku.
• Poměr stran obrazu je pevně stanoven diskem.
Zvuk
Není reprodukován žádný zvuk.
• Kabel reprosoustavy není bezpečně zapojen.
• Stiskněte tlačítko MUTING na dálkovém
ovladači, pokud je na displeji na předním panelu
zobrazeno „MUTING ON”.
• Systém je pozastaven (v režimu pauzy) nebo je
v režimu pomalého přehrávání. K normální
rychlosti přehrávání se vrátíte stiskem tlačítka
H.
• Provádí se rychlý posun vpřed nebo vzad.
K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stiskem
tlačítka H.
• Zkontrolujte parametry reprosoustavy (viz
strana 87).
Zvuk levého a pravého kanálu je nevyvážený
nebo stranově převrácený.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
zapojeny reprosoustavy a komponenty.
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte zapojení a nastavení reprosoustav
(viz strany 15, 87).
• Nastavte zvukové pole na „AUTO FORMAT
DIRECT AUTO” (strana 65).
V reprodukci se vyskytuje brum nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou správně a bezpečně
zapojeny reprosoustavy a komponenty.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely
v dostatečné vzdálenosti od transformátoru nebo
motoru a zda jsou vzdáleny alespoň 3 metry od
vašeho televizoru nebo zářivkového osvětlení.
• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio
komponentů.
• Konektory a zdířky jsou znečištěné. Otřete je
hadříkem mírně navlhčeným v alkoholu.
• Očistěte disk.
92CZ
Při přehrávání disku VIDEO CD, CD nebo MP3
dochází ke ztrátě stereo efektu.
• Stisknutím tlačítka AUDIO (strana 63) nastavte
položku [AUDIO] na [STEREO].
• Ujistěte se, že je systém správně zapojen.
Prostorový (surround) efekt je při přehrávání
zvukového doprovodu ve formátu Dolby
Digital, DTS nebo MPEG obtížně slyšitelný.
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 65).
• Zkontrolujte zapojení a nastavení reprosoustav
(viz strany 15, 87).
• V závislosti na disku DVD nemusí být kompletní
výstupní signál ve formátu 5.1 kanálů. Může se
jednat o monofonní nebo stereofonní signál, a to
i přestože je zvukový doprovod zaznamenán
v audio formátu Dolby Digital nebo MPEG audio.
Zvuk vychází pouze ze střední reprosoustavy.
• V závislosti na disku může zvuk vycházet pouze
ze střední reprosoustavy.
Ze střední reprosoustavy nevychází žádný
zvuk.
• Zkontrolujte zapojení reprosoustav a jejich
nastavení.
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 65).
• V závislosti na zdroji může být efekt střední
reprosoustavy méně patrný.
Z prostorových (surround) reprosoustav
nevychází žádný zvuk nebo je jejich hlasitost
velmi nízká.
• Zkontrolujte zapojení reprosoustav a jejich
nastavení.
• Ujistěte se, že je zapnuta funkce zvukového pole
(strana 65).
• V závislosti na zdroji může být efekt prostorových
(surround) reprosoustav méně patrný.
• Bezdrátové (Wireless) nastavení prostorové
(surround) reprosoustavy není správné
(strana 33).
• Plazmový displej může způsobovat rušení
vysílání, proto v tomto případě nastavte umístění
infračerveného vysílače a infračerveného
přijímače (strana 33).
• Neinstalujte infračervený přijímač na místo
vystavené přímému slunečnímu světlu nebo
silnému světlu, jako je například žárovkové
osvětlení.
• Očistěte povrch infračerveného vysílače
a infračerveného přijímače.
Ovládání
Není možno naladit žádné rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny příslušné
antény. Nasměrujte anténu nebo v případě potřeby
připojte venkovní anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při naladění
prostřednictvím automatického ladění). Použijte
přímé naladění stanice.
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice
nebo došlo ke smazání stanic z předvoleb (při
ladění prostřednictvím funkce vyhledávání stanic
na předvolbách). Nalaďte stanice na předvolby
(strana 79).
• Stiskněte tlačítko DISPLAY, aby se na displeji na
předním panelu zobrazila frekvence stanice.
Dálkový ovladač nefunguje.
• Mezi dálkovým ovladačem a systémem jsou
překážky.
• Vzdálenost mezi systémem a dálkovým
ovladačem je příliš velká.
• Dálkový ovladač není nasměrován na senzor
dálkového ovládání na systému.
• Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Indikátor POWER/ON LINE bliká červeně.
• Přesuňte bezdrátový systém do větší vzdálenosti
od případného dalšího blízkého bezdrátového
systému (systémů).
• Nasměrujte infračervený vysíIač na infračervený
přijímač.
Disk se nepřehrává.
• V přístroji není vložen žádný disk.
• Disk je v přístroji vložen obráceně.
Zasuňte do přístroje disk tak, aby přehrávaná
strana směřovala dolů.
• Disk je v zásuvce pro disk vzpříčený.
• Systém není schopen přehrávat disky CD-ROM
a podobné (strana 7).
• Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu
systému.
• Uvnitř systému vznikla kondenzace, která může
způsobit poškození optických součástí přístroje.
Vyjměte z přístroje disk a ponechejte systém
přibližně půl hodiny zapnutý.
Není možno přehrávat audio soubory MP3.
• Disk DATA CD nebyl zaznamenán ve formátu
MP3, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/
Level 2 nebo Joliet.
• Audio soubor (skladba) ve formátu MP3 nemá
příponu „.MP3”.
• Data nejsou ve formátu MP3, přestože přípona
souboru je „.MP3”.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém není schopen přehrávat audio skladby ve
formátu MP3PRO.
• Režim [MODE (MP3, JPEG)] byl nastaven na
hodnotu [IMAGE (JPEG)] (strana 50).
Není možno zobrazit soubor obrázku JPEG.
• Disk DATA CD nebyl zaznamenán ve formátu
JPEG, který odpovídá normě ISO 9660 Level 1/
Level 2 nebo Joliet.
• Soubor nemá příponu ".JPEG" nebo ".JPG".
• Obrázek je v normálním režimu větší než
3 072 bodů (šířka) x 2 048 bodů (výška) nebo má
více než 3.300.000 bodů (ve formátu Progressive
JPEG).
• Obrázek se nevejde na obrazovku (takové obrázky
jsou zmenšovány).
• Režim [MODE (MP3, JPEG)] byl nastaven na
hodnotu [AUDIO (MP3)] (strana 50).
• Pokud není možno nastavení změnit na hodnotu
[MODE (MP3, JPEG)], vyjměte z přístroje disk
a opět jej vložte nebo systém vypněte a poté
zapněte.
• Disk DATA CD obsahuje video soubor ve
formátu DivX.
• Tento přístroj neumožňuje zobrazování souborů
obrázků JPEG zaznamenaných na disku DATA
DVD.
Doplňující informace
Indikátor POWER/ON LINE se na okamžik
rozsvítil červeně.
• Indikátor se na okamžik rozsvítil červeně. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce přístroje.
• Pokud není možno nastavení změnit na hodnotu
[MODE (MP3, JPEG)], vyjměte z přístroje disk
a opět jej vložte nebo systém vypněte a poté
zapněte.
• Disk DATA CD obsahuje video soubor ve
formátu DivX.
• Tento přístroj neumožňuje přehrávání audio
skladeb MP3 zaznamenaných na disku DATA
DVD.
Audio soubory MP3 a soubory obrázků JPEG
se začnou přehrávat současně.
• V režimu [MODE (MP3, JPEG)] byla nastavena
hodnota [AUTO] (strana 50).
Není možno přehrát video soubor DivX.
• Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
• Soubor nemá příponu „.AVI” nebo „.DIVX”.
• Disk DATA CD (DivX video)/DATA DVD nebyl
vytvořen ve formátu DivX, který je v souladu
s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet/
UDF.
• Soubor videosekvence DivX je větší než 720 bodů
(šířka) × 576 bodů (výška).
Názvy/tituly alba/skladby/souboru se
nezobrazují správně.
• Systém je schopen zobrazovat pouze znaky
abecedy a číslice. Ostatní znaky se zobrazují jako
[*].
Disk se nezačne přehrávat od začátku.
• Byl zvolen režim Program play (přehrávání
programu), Shuffle Play (přehrávání v náhodném
pokračování
93CZ
pořadí) nebo Repeat Play (opakované přehrávání).
Před přehráváním disku stiskněte tlačítko CLEAR
pro zrušení těchto funkcí.
• Byla zvolena funkce Resume Play (obnovení
přehrávání).
Ve stavu stop stiskněte tlačítko x na systému
nebo na dálkovém ovladači a pak spusťte
přehrávání (strana 40).
• Na obrazovce televizoru se automaticky
zobrazuje titul nebo menu disku DVD nebo
nabídka funkce PBC.
Systém začne přehrávat disk automaticky.
• Disk DVD je vybaven funkcí automatického
přehrávání.
Přehrávání se automaticky zastaví.
• Některé disky mohou obsahovat signál
automatické pauzy. Při přehrávání takového disku
zastaví systém přehrávání, jakmile nalezne signál
automatické pauzy.
Není možno provádět některé funkce, jako je
například Stop, Search (vyhledávání), Slowmotion Play (zpomalené přehrávání) nebo
Repeat Play (opakované přehrávání).
• U některých disků nelze některé výše uvedené
operace používat. Přečtěte si pokyny pro ovládání
uvedené na obalu disku.
Zprávy na obrazovce se nezobrazují
v požadovaném jazyce.
• V nabídce nastavení (Setup) zvolte požadovaný
jazyk (ve kterém se mají zobrazovat zprávy na
obrazovce) v nabídce [OSD] pod položkou
[LANGUAGE SETUP] (strana 84).
Při přehrávání disku DATA CD nebo DATA
DVD se na obrazovce televizoru zobrazí
zpráva [Data error].
• Audio soubor MP3/soubor obrázku JPEG/video
soubor DivX, který chcete přehrát, je poškozen.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s
normou DCF
• Soubor obrázku JPEG má příponu „.JPG” nebo
„.JPEG”, není však ve formátu JPEG.
• Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.AVI”
nebo „.DIVX”, není však ve formátu DivX, nebo
je ve formátu DivX, který neodpovídá
certifikačnímu profilu DivX.
Systém nepracuje normálně.
• Odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky
a po několika minutách jej opět zapojte.
Automatická diagnostická
funkce
(Pokud se na displeji zobrazují
písmena/číslice)
Při aktivaci autodiagnostické funkce (působící
jako ochrana před vznikem závady) se na
obrazovce a na displeji na předním panelu
zobrazí pětiznakové servisní číslo (například
C 13 50), jako kombinace písmene a čtyř číslic.
V takovém případě si projděte následující
tabulku.
Jazyk zvukového doprovodu nelze změnit.
• Na přehrávaném disku DVD není vícejazyčný
zvukový doprovod zaznamenán.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového
doprovodu.
Není možno změnit jazyk titulků.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
vícejazyčné titulky.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.
Titulky není možno vypnout.
• Disk DVD neumožňuje vypnutí titulků.
Úhly záběrů není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány
záběry pořízené z různých úhlů (strana 70).
• Disk DVD neumožňuje změnu úhlu záběrů.
Disk není možno vysunout z přístroje a na
displeji na předním panelu je zobrazeno
„LOCKED”.
• Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní
autorizované servisní středisko Sony.
94CZ
C:13:50
První tři znaky Příčina a/nebo nápravná akce
servis. čísla
C 13
Disk je znečištěn.
,Očistěte disk měkkým
hadříkem. (strana 91)
C 31
Disk není vložen správně.
,Restartujte systém a pak disk
vložte správným způsobem.
E XX
(kde xx
představuje
číslo)
Přístroj aktivoval
autodiagnostickou funkci, která
působí jako ochrana před poruchou
funkce.
,Obraťte se na svého nejbližšího
prodejce Sony nebo na místní
autorizované středisko Sony
a poskytněte mu toto
pětiznakové servisní číslo.
Příklad: E 61 10
Technické údaje
Část zesilovače
Systém
Část tuneru FM
Rozsah ladění
87,5 – 108,0 MHz
(s krokem 50 kHz)
Anténa
Drátová anténa pro pásmo
FM (aerial)
Zdířka pro připojení antény
75 ohmů (nesymetrických)
Mezifrekvence
10,7 MHz
Část tuneru AM
Rozsah ladění
531 – 1 602 kHz
(s krokem/intervalem
ladění, nastaveným na
9 kHz)
Anténa
Smyčková anténa pro
pásmo AM
Mezifrekvence
450 kHz
Obrazová část
Výstupy
*3 V závislosti na parametrech zvukového pole a na
zdroji nemusí být žádný zvukový výstup.
Vstupy (analogové)
TV, VIDEO
Citlivost: 450 mV
Impedance: 50 kohm
Vstupy (digitální)
VIDEO (optický)
SAT (koaxiální)
AUDIO IN
Sluchátka
Impedance: 50 kohm
Pro připojení sluchátek
s nízkou a vysokou
impedancí.
Vstup
Formát signálu systému
Polovodičový laser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Trvání vyzařování:
nepřetržité
PAL/NTSC
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Dvoupásmový, bass reflex,
magneticky odstíněný
O průměru 70 x 100 mm,
kónický, vysokotónový
o průměru 25 mm,
kulovitý
2,7 ohmu
265 × 1.108 × 265 mm
(š/v/h)
3,6 kg
Střední
Reproduktorový systém
Reproduktor
Frekvenční rozsah (ve dvoukanálovém režimu
STEREO)
Harmonické zkreslení
VIDEO: 1 Vš-š 75 ohmů
Přední reprosoustavy
Systém Super Audio CD/DVD
Laser
Video: 1 Vš-š 75 ohmů
R/G/B: 0,7 Vš-š 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vš-š 75 ohmů
PB/CB, PR/CR:
0,7 Vš-š 75 ohmů
Reproduktorový systém
Impedance: 75 ohmů
Citlivost: 250/125 mV
Digitální systém s PLL
syntézou
Doplňující informace
Režim stereo (jmenovitý výkon)
55 W + 55 W (3 ohmy při
1 kHz, DIN)
Režim Surround (reference)
výstupní hudební výkon
Přední kanály:
143 W + 143 W
(s reprosoustavami
SS-TS46)
Střední*: 143 W
(s reprosoustavami
SS-CT46)
Prostorový (surround)*:
143 W + 143 W
(s reprosoustavami
SS-TS46B)
Subwoofer*: 285 W
(s reprosoustavou
SS-WS42)
Část tuneru
DVD (PCM): 2 Hz až
22 kHz (±1,0 dB)
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
CD: 2 Hz až 20 kHz
(±1,0 dB)
Hmotnost (přibližná)
Dvoupásmový, bass reflex,
magneticky odstíněný
O průměru 55 x 110 mm,
kónický, vysokotónový
o průměru 25 mm,
kulovitý
2,7 ohmu
300 × 79 × 116 mm
(š/v/h)
1,2 kg
Méně než 0,03 %
pokračování
95CZ
Prostorové (surround) reprosoustavy
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Dvoupásmový, Bass reflex
O průměru 70 x 100 mm,
kónický, vysokotónový
o průměru 25 mm,
kulovitý
2,7 ohmu
265 × 1 108 × 265 mm
(š/v/h)
3,4 kg
Subwoofer
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Bass reflex, magneticky
odstíněný
200 mm kuželovitého typu
1,3 ohmu
206 × 382 × 392 mm
(š/v/h)
7,8 kg
Všeobecné údaje
Napájení
Příkon (odběr)
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Dodávané příslušenství
220 – 240 V střídavých,
50/60 Hz
V zapnutém stavu: 130 W
V pohotovostním stavu
(Standby): 0,3 W (v režimu
úspory energie - Power
Saving Mode)
430 × 70 × 295 mm (š/v/h)
včetně vyčnívajících částí
3,6 kg
Viz strana 13
Prostorový (surround) zesilovač
Napájení
Příkon (odběr)
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Slovník
Album
Část hudebního úseku nebo obrázku na datovém
disku CD, obsahující audio soubory MP3 nebo
obrázky JPEG.
Kapitola
Úseky obrazu nebo hudby, které jsou kratší než
tituly. Titul se skládá z několika kapitol.
Digitální infračervený přenos zvuku
V současné době jsme svědky rychlého
rozšiřování disků DVD, satelitních receiverů
pro digitální vysílání a dalších vysoce kvalitních
médií. Aby bylo možno zajistit bezeztrátový
a nezkreslený přenos těchto jemných nuancí,
kterými jsou tato vysoce kvalitní média
obdařena, vyvinula společnost Sony technologii
nazvanou „Digital Infrared Audio
Transmission” pro infračervený přenos
digitálních audio signálů bez použití komprese
a tuto technologii představuje u tohoto systému.
Tato technologie přenáší digitální audio signály
bez použití jakékoli komprese uvnitř
frekvenčního pásma subnosné, vyhrazené
komisí IEC (International Electronic
Committee) a asociací JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) pro hi-fi audio přenosy a aplikace.
(Viz Obr. 1)
Analogový přenos
220 – 240 V střídavých,
50/60 Hz
50 W
260 × 260,5 × 58 mm
(š/v/h)
1,45 kg
L
Design a technické údaje mohou být předmětem
změny bez upozornění.
2
Digitální infračervený přenos
(Digital infrared Audio
Transmission)
R
3
4
5
6 [MHz]
Obr. 1 Složení signálu pro digitální infračervený
přenos zvuku
DivX®
Digitální obrazová technologie, vytvořená
společností DivXNetworks, Inc. Videosekvence
zakódované technologií DivX dosahují vysokou
kvalitu obrazu při relativně malé velikosti
souboru.
Dolby Digital
Tento formát domácího kina je ještě
propracovanější, než formát Dolby Surround
96CZ
Pro Logic. V tomto formátu je vytvářen výstup
pro prostorové (surround) reprosoustavy ve
stereo režimu s rozšířeným frekvenčním
pásmem a s nezávislým kanálem subwooferu
pro mohutné hluboké tóny. Tento formát se
rovněž nazývá „5.1”, přičemž kanál subwooferu
je označen jako 0.1 (protože jeho funkcí je
pouze v případě potřeby poskytovat efekt
hlubokých tónů). Všech šest kanálů v tomto
formátu je zaznamenáno odděleně pro dosažení
vynikající hodnoty separace kanálů. Kromě
toho, protože všechny signály jsou
zpracovávány digitálně, nedochází k tak
velkému zhoršení kvality signálu.
Dolby Pro Logic II
x Režim Movie
Režim Movie je možno používat
u stereofonních televizních programů a všech
programů zakódovaných ve formátu Dolby
Surround. Výsledkem je zlepšená směrovost
zvukového pole, které se blíží kvalitě
diskrétního zvuku 5.1 kanálů.
x Režim Music
Režim Music je možno používat pro jakékoli
stereofonní hudební záznamy, protože poskytuje
široký a hluboký zvukový prostor.
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekódování formátu Dolby
Surround, poskytuje formát Dolby Surround Pro
Logic čtyřkanálový zvuk z dvoukanálového
zdroje. Ve srovnání s dřívějším formátem Dolby
Surround reprodukuje formát Dolby Surround
Pro Logic prostorové rozložení zleva doprava
přirozeněji a s přesnější lokalizací jednotlivých
zvuků. Abyste mohli využívat všech výhod
formátu Dolby Surround Pro Logic, měli byste
mít jeden pár prostorových (surround)
reprosoustav a střední reprosoustavu.
Z prostorových (surround) reprosoustav
vystupuje monofonní zvuk.
DTS
Digitální technologie komprese zvuku, vyvinutá
společností Digital Theater Systems, Inc. Tato
technologie je v souladu s prostorovým
(surround) zvukem 5.1 kanálů. Součástí tohoto
formátu je kromě stereofonního zadního kanálu
Disk DVD
Disk, který může obsahovat až 8 hodin
filmového materiálu, i když má stejný průměr
jako klasický disk CD.
Datová kapacita jednovrstvého/jednostranného
disku DVD je 4,7 GB (gigabajtu), což je
7násobek kapacity klasického disku CD. Navíc,
datová kapacita dvouvrstvého/jednostranného
DVD disku je 8,5 GB (gigabajtu),
jednovrstvého/oboustranného DVD disku je
9,4 GB a dvouvrstvého/oboustranného DVD
disku je 17 GB.
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 2, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu.
Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně
1/40 své původní velikosti. Disk DVD rovněž
využívá technologii kódování s proměnným
datovým tokem, který mění velikost ukládaných
dat podle charakteru obrazu.
Audio informace jsou zaznamenány ve
vícekanálovém formátu, jako například Dolby
Digital právě tak jako PCM, který umožňuje
docílit ještě reálnější reprodukci zvuku.
Kromě toho jsou na disku DVD k dispozici
různé pokročilé funkce, jako je změna úhlu
záběru, vícejazyčné mutace a rodičovský
zámek.
Doplňující informace
Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět
výstupních širokopásmových kanálů
z dvoukanálových zdrojů. To se provádí
prostřednictvím vyspělého maticového
prostorového (surround) dekodéru, který
extrahuje prostorové vlastnosti původního
záznamu bez přidání jakýchkoli nových zvuků
nebo tonálního zabarvení.
i oddělený kanál subwooferu. Formát DTS
poskytuje stejný vysoce kvalitní digitální zvuk
s diskrétními kanály 5.1. Je docílena dobrá
hodnota separace kanálů, protože všechny
kanály a jejich data jsou zaznamenány odděleně
a zpracování všech kanálů je digitální.
Disk DVD-RW
Disk DVD-RW představuje nahrávatelný
a přepisovatelný disk, který má stejnou velikost
jako disk DVD VIDEO. Disky DVD-RW
disponují dvěma různými režimy: režimem VR
a režimem Video. Disky DVD-RW vytvořené
v režimu Video mají stejný formát jako disky
DVD VIDEO, zatímco disky vytvořené
v režimu VR (Video Recording) umožňují
programování nebo úpravy obsahu.
Disk DVD+RW
Disk DVD+RW (plus RW) představuje
nahrávatelný a přepisovatelný disk. Disky
DVD+RW používají záznamový formát, který
je srovnatelný s formátem disku DVD VIDEO.
File (soubor)
Soubor JPEG zaznamenaný na disku DATA CD
nebo video soubor DivX na disku DATA CD/
DATA DVD (označení „File - soubor”
pokračování
97CZ
představuje definici, určenou výlučně pro tento
systém). Jeden soubor obsahuje jediný obrázek
nebo film.
Filmový software, video software
Disky DVD je možno rozlišovat jako filmový
software nebo video software. Disk DVD
s filmovým software obsahuje stejný obraz
(24 snímky za sekundu), jaký je promítán
v kinech. Disky DVD s video software, jako
jsou například dramatické televizní pořady nebo
sitcomy, se zobrazují s frekvencí 30 snímků
(60 snímků) za sekundu.
Funkce Multi-angle (vícenásobné úhly
záběru)
Na některých discích DVD je zaznamenáno
několik úhlů záběrů scény nebo umístění
videokamery.
Vícejazyčné (multilinguální) funkce
Na některých discích DVD může být
zaznamenáno několik jazyků zvukového
doprovodu nebo titulků.
Parental Control (rodičovský zámek)
Funkce disku DVD, umožňující omezené
přehrávání disku v závislosti na věku diváka
v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých
zemí. Toto omezení je u různých disků různé;
pokud je aktivováno, přehrávání je buď úplně
zakázáno, nebo jsou přeskakovány násilné
scény, nebo jsou nahrazovány jinými scénami
a podobně.
Playback Control (PBC)
Signály, zakódované do disku VIDEO CD
(Verze 2.0), umožňující ovládání přehrávání
disku.
Prostřednictvím stránek nabídky
zaznamenaných na disku VIDEO CD s funkcemi
PBC můžete snadno ovládat přehrávání pomocí
interaktivních programů, programů s funkcemi
pro vyhledávání a podobně.
Progresivní formát
(sekvenční snímkování)
Na rozdíl od prokládaného (Interlace) formátu
je progresivní formát schopen reprodukovat
50 - 60 snímků za sekundu při reprodukci všech
nasnímaných obrazových řádků (525 řádků
u barevné televizní normy NTSC, 625 řádků
u barevné televizní normy PAL). Celková
kvalita obrazu se zvýší a statické obrázky, text
a horizontální linie se jeví jako ostřejší. Tento
formát je kompatibilní s progresivním formátem
525 nebo 625.
98CZ
Kód oblasti (regionální kód)
Tento systém kódů slouží k ochraně autorských
práv. Číslo regionu je přiřazeno každému
přístroji - přehrávači disků DVD nebo disku
DVD v souladu s oblastí prodeje. Příslušné kódy
oblasti (regionální kódy) jsou uvedeny na
přístroji a rovněž na obalu disku. Tento systém
je schopen přehrávat pouze disky
s odpovídajícím kódem oblasti (regionální kód).
Na systému je rovněž možno přehrávat disky
označené značkou „ ”. I v případě, že na
disku DVD není uveden žádný kód oblasti
(regionální kód), může být omezení regionu
stále platné.
ALL
Scéna
U disků VIDEO CD s funkcí PBC (ovládání
přehrávání) jsou stránky menu, pohyblivé
a statické obrázky rozděleny do částí,
nazývaných „scény”.
Titul
Nejdelší úsek obrazového záznamu nebo hudby
na disku DVD, například film atd. u video
záznamu nebo celé album u audio záznamu.
Skladba
Úseky obrazu nebo hudby na discích VIDEO
CD, CD nebo MP3. Album se skládá z několika
skladeb (pouze disk MP3).
Disk VIDEO CD
Kompaktní disk obsahující pohyblivý obraz.
Obrazová data jsou zaznamenána ve formátu
MPEG 1, který představuje celosvětovou normu
technologie digitální komprese obrazu.
Obrazová data jsou zkomprimována na přibližně
1/140 své původní velikosti. Disk VIDEO CD
o průměru 12 cm může obsahovat až 74 minut
pohyblivého obrazu.
Disky VIDEO CD mohou rovněž obsahovat
zkomprimovaná zvuková data. Zvuky mimo
slyšitelný rozsah lidského sluchu jsou
zkomprimovány, zatímco zvuky, které člověk
slyší, zkomprimovány nejsou. Disky VIDEO
CD mohou obsahovat 6násobek zvukových
informací ve srovnání s klasickými disky audio
CD.
Existují 2 verze disků VIDEO CD.
• Verze 1.1: Můžete přehrávat pouze pohyblivý
obraz a zvuk.
• Verze 2.0: Můžete přehrávat statické obrázky
s vysokým rozlišením a využívat funkce PBC.
Tento systém umožňuje přehrávání obou verzí.
Tabulka jazykových kódů
Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Není specifikován
Doplňující informace
Kód
99CZ
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.
Přední panel
A "/1 (on/standby) (zapnutí/pohotovostní
režim) (32, 39, 82)
H FUNCTION (funkce) (39)
B Zásuvka na disk (39)
J VOLUME (hlasitost) (39)
C A (open/close) (otevření/zavření)
(39, 82)
K
D H (play) (přehrávání) (39)
E X (pause) (pauza) (39)
F x (stop) (39, 82)
G ./> (39)
100CZ
I Zdířka PHONES (sluchátka) (39)
(senzor dálkového ovládání) (13)
L Displej na předním panelu (101)
M Zdířka AUDIO IN
Displej na předním panelu
Poznámka k indikacím na předním panelu
A Rozsvítí se při přehrávání s funkcí
PBC. (pouze disk VIDEO CD) (45)
C Monofonní/Stereo efekt (pouze
radiopřijímač) (79)
D Rozsvítí se, jakmile je na výstupu
z prostorových (surround)
reprosoustav dvoukanálový zdroj (67)
G Aktuální režim (pouze funkce DVD)
H Rozsvítí se při multikanálovém
přehrávání (pouze disk Super Audio
CD) (45)
I Stav přehrávání (pouze funkce DVD)
Doplňující informace
B Rozsvítí se, jakmile se na displeji na
předním panelu objeví informace
o čase titulu nebo kapitoly (pouze
disky DVD)
F Aktuální formát prostorového
(surround) zvuku (kromě disku Super
Audio CD) (64)
E Aktuální zvukové pole (68)
101CZ
Zadní panel
COMPONENT VIDEO OUT DVD ONLY
Y
P B /C B
P R /C R
EURO AV
AM
FRONT R
FRONT L
CENTER
WOOFER
COAXIAL
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
OUTPUT(TO TV)
R AUDIO IN L
SAT
SPEAKER
102CZ
VIDEO IN
VIDEO
COAXIAL
DIR-T1
FM 75
A Zdířky SPEAKER (reprosoustavy) (15)
F Zdířka antény pro pásmo AM (25)
B Zdířka SAT COAXIAL DIGITAL IN (30)
C Zdířka VIDEO OPTICAL DIGITAL IN (30)
G Zdířka antény pro pásmo FM 75Ω
COAXIAL (25)
D Zdířky COMPONENT VIDEO OUT (26)
H Zdířka DIR-T1 (15)
E Zdířky EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(26)
I Zdířky VIDEO VIDEO/AUDIO IN (28, 30)
Dálkový ovladač
J CLEAR (smazání), - (35, 41, 75, 76)
K TOP MENU (44)
L C/X/x/c/ENTER (32, 41, 65, 71, 77, 82,
83)
M O RETURN (45)
N
REPLAY, STEP (39)
O . PRESET – (předvolba), TV CH –
(TV kanál) (35, 39, 75, 79)
P m/
SLOW, TUNING – (zpomalené
přehrávání, ladění) (55, 79)
Q H (play) (přehrávání) (39)
Tlačítko H je opatřeno výstupkem.*
R TV (75)
S THEATRE SYNC (76)
T "/1 (on/standby) (zapnutí/pohotovostní
režim) (32, 39, 79)
V DSGX (68)
W FUNCTION (funkce) (27, 39, 68, 77)
X SOUND FIELD (zvukové pole) (65)
Y DISPLAY (displej, zobrazení) (79)
Z PICTURE NAVI (navigace obrazu) (49)
wj AUDIO (zvukový doprovod) (63)
wk SUBTITLE (titulky) (70)
Doplňující informace
U AMP MENU (32, 77, 82)
wl ANGLE (úhel záběru) (70)
e; ALBUM –/+ (39, 76)
ea MENU (44)
es MUTING (utlumení) (39)
ed VOLUME (hlasitost), TV VOL +/–
(hlasitost televizoru) (39, 75, 79)
Tlačítka VOLUME, TV VOL + jsou
opatřena výstupkem.*
A TV [/1 (on/standby) (zapnutí/
pohotovostní režim) (75)
ef
B TV/VIDEO (75)
eg > PRESET + (předvolba), TV CH +
(TV kanál) (35, 39, 75, 79)
C TUNER MENU (79)
D SLEEP (časový spínač pro usínání) (81)
E SA-CD/CD (45)
F PROGRESSIVE (progresivní formát)
(27)
G REPEAT/FM MODE (opakování/režim
FM) (43, 79)
H MULTI/2CH (45)
eh
DISPLAY (displej, zobrazení)
(10, 35, 41, 71, 83)
ADVANCE (posun), STEP
(krok) (39)
ej M/
SLOW (zpomalené přehrávání),
TUNING + (ladění) (55, 79)
ek x (stop) (39, 71, 79)
el X (pause) (pauza) (39)
* Při ovládání systému se orientujte podle výstupků
na povrchu některých tlačítek.
I Numerická tlačítka (44, 71, 75)
Tlačítko 5 je opatřeno výstupkem.*
103CZ
Prostorový (surround) zesilovač
POWER/ON LINE
POWER
Přední panel
SPEAKER
SURROUND L
SURROUND R
104CZ
DIR-R2
Zadní panel
A Indikátor zapnutí POWER/ON LINE (33)
C Zdířka DIR-R2 (15)
B POWER (napájení) (33)
D Zdířky SPEAKER (reprosoustavy) (15)
Seznam displeje DVD Setup
Prostřednictvím nabídky DVD Setup můžete nastavovat následující položky.
Pořadí zobrazovaných položek se může od aktuálního zobrazení lišit.
LANGUAGE SETUP
SCREEN SETUP
OSD
(Zvolte jazyk, který chcete
používat, ze seznamu
zobrazených jazyků.)
TV TYPE
MENU
(Zvolte jazyk, který chcete
používat, ze seznamu
zobrazených jazyků.)
SCREEN SAVER
(Ze seznamu zobrazených
jazyků zvolte jazyk, který
chcete používat.)
SUBTITLE
(Ze seznamu zobrazených
jazyků zvolte jazyk, který
chcete používat.)
CUSTOM SETUP
PAUSE
MODE
AUTO
FRAME
TRACK
OFF
SELECTION AUTO
MULTI-DISC
ON
OFF
RESUME
DivX
LINE
4:3 OUTPUT
SPEAKER SETUP
SIZE
FRONT
CENTER
YES
YES
NONE
SURROUND BEHIND
SIDE
NONE
SUBWOOFER YES
DISTANCE
FRONT
1,0 m – 7,0 m
0,0 m – 7,0 m
CENTER
SURROUND 0,0 m – 7,0 m
–6 dB – 0 dB
L
LEVEL
R
–6 dB – 0 dB
(FRONT)
–6 dB – +6 dB
CENTER
SUBWOOFER –6 dB – +6 dB
L
LEVEL
–6 dB – +6 dB
R
–6 dB – +6 dB
(SURROUND)
OFF
TEST TONE
ON
Doplňující informace
AUDIO
BACKGROUND
16:9
4:3 LETTER
BOX
4:3 PAN SCAN
ON
OFF
JACKET
PICTURE
GRAPHICS
BLUE
BLACK
VIDEO
RGB
FULL
NORMAL
105CZ
AMP Menu List (přehled nabídky)
Prostřednictvím dálkového ovladače můžete nastavovat následující položky nabídky AMP
MENU.
AMP menu
AUDIO DRC
DUAL MONO
A/V SYNC
DIMMER
DEMO
AUDIO ATT
106CZ
DRC STD
DRC MAX
DRC OFF
MAIN
SUB
MAIN+SUB
MAIN/SUB
SYNC OFF
SYNC ON
DIMMER ON
DIMMER OFF
DEMO ON
DEMO OFF
ATT ON
ATT OFF
Index
Číselné názvy
16:9 85
4:3 LETTER BOX 85
4:3 OUTPUT 86
4:3 PAN SCAN 85
A
A/V SYNC 54
ALBUM 56
Album 96
AMP menu 32, 54, 68, 78
ANGLE (úhel záběru) 70
AUDIO 84
AUDIO ATT 78
AUDIO DRC (ovládání
dynamického rozsahu) 68
B
BACKGROUND (pozadí
obrazu) 85
Baterie 13
Bezdrátový (Wireless) systém
24, 33
C
COMPONENT VIDEO OUT
(výstup komponentní video)
27
CUSTOM (uživatelské
nastavení) 83
CUSTOM PARENTAL
CONTROL (uživatelský
rodičovský zámek) 71
CUSTOM SETUP (uživatelské
nastavení) 86
D
Dálkový ovladač 13, 75, 103
DATA CD 48, 52
DATA DVD 52
DEMO 32
Digitální infračervený přenos
zvuku 96
Digitální zapojení 31
DIMMER (jas displeje) 82
Disk CD s více sekcemi (Multi
Session) 7
DISPLAY (displej) 59
Displej
Nabídka nastavení (Setup) 83
Displej na obrazovce
Control Menu, nabídka 10
Nabídka nastavení (Setup) 83
Displej na předním panelu 59,
101
DISTANCE (vzdálenost) 88
DivX® 52, 87, 96
DOLBY DIGITAL 63
Dolby Digital 97
Dolby Pro Logic II 97
Dolby Surround Pro Logic 97
DSGX 68
DTS 63, 97
DUAL MONO 78
DVD 97
DVD+RW 97
DVD-RW 44, 97
E
EFFECT (efekt) 52
F
FILE (soubor) 56
File (soubor) 97
Filmový software 98
Funkce Multi-angle (úhly
záběru)70, 98
CH
CHAPTER (kapitola) 56, 96
I
INDEX 56
Instalace reprosoustav na zeď
22
Instant Advance (posun scény)
39
Instant Replay (zopakování
předchozí scény) 39
INTERVAL 51
J
JPEG 46, 48
L
LANGUAGE SETUP
(nastavení jazyka) 84
LEVEL (FRONT) (úroveň přední reprosoustavy) 88
LEVEL (SURROUND) (úroveň
prostorové reprosoustavy) 89
LINE (linka) 86
M
MENU (nabídka) 84
MODE - režim (MP3, JPEG) 50
MP3 46, 48
MULTI-DISC RESUME
(obnovení přehrávání u více
disků) 87
Muting (utlumení zvuku) 39
N
Nabídka Control Menu 10
Nabídka disku DVD 43
Nastavení Quick Setup 83, 105
Nastavení reprosoustav 37
Nepřetržité přehrávání
(Continuous play) 39
O
Opakované přehrávání (Repeat)
42
ORIGINAL 44
OSD, nabídka na obrazovce 84
Ovládání televizoru 75
P
PARENTAL CONTROL
(rodičovský zámek) 72, 98
PAUSE MODE (režim pauzy)
86
PICTURE NAVI (navigace
obrazu) 49, 58
PLAY LIST 44
Pojmenování stanic na
předvolbách 80
Poslech ostatních komponentů
77
Poslech zvuku z televizoru 68
Použitelné disky 6
Prezentace (Slide show) 50
Progresivní formát 27, 98
PROGRESSIVE AUTO 27
PROGRESSIVE VIDEO 28
Prostorový zvuk 5.1 kanálů 64
Přední panel 100
Přehled nabídky AMP106
Přehled zapojování 14
Přehrávání programu 41
Přehrávání s funkcí PBC 7, 45,
98
pokračování
107CZ
Přehrávání v náhodném pořadí
42
Připojení síťového napájecího
kabelu 32
Příslušenství 13
U
Q
Vícejazyčné (multilinguální)
funkce 98
VIDEO CD, disk 98
Vyhledání
určitého místa při sledování na
obrazovce televizoru 55
Vyhledávání 55
Quick Setup (rychlé nastavení)
35
R
Radiopřijímač 79
RDS, systém 81
Regionální kód (kód oblasti) 8,
98
RESET 84
Resume Play (obnovení
přehrávání) 40
Rychlý posun vpřed 55
Rychlý posun vzad 55
Řešení problémů 91
S
Scan (vyhledávání) 55
SCENE (scéna) 56
Scene (scéna) 98
SCREEN SAVER (spořič
obrazovky) 85
SCREEN SETUP (nastavení
obrazu) 85
SETUP 83
SIZE (velikost) 87
SLEEP (časový spínač pro
usínání) 81
SPEAKER SETUP (nastavení
reprosoustav) 87
Stanice na předvolbě 79
SUBTITLE (titulky) 70, 84
Super Audio CD 8, 44
T
Tabulka jazykových kódů 99
TEST TONE (testovací signál)
89
THEATRE SYNC 76
TIME/TEXT (čas/text) 57
TITLE (titul) 56
Title (titul) 98
Track (skladba) 56
Track (skladba) 98
TRACK SELECTION (volba
skladby) 86
TUNER MENU (nabídka
tuneru) 79
TV TYPE (typ televizoru) 85
108CZ
Ukázkový režim
(Demonstration) 32
V
Z
Zadní panel 102
Zacházení s disky 91
Zapojení antény 25
Zapojení dalších komponentů
30
Zapojení systému reprosoustav
15
Zapojení televizoru 26
Zpomalené přehrávání 55
Zvuk multiplexního vysílání 78
Zvukové pole 65
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
Download PDF