Sony | DAV-TZ135 | Sony DAV-TZ135 TZ135 DVD Home Cinema with USB playback Návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ
4-272-768-11(1) (CZ)
Pro modely určené pro evropské
a mexické trhy:
Toto zařízení je
klasifikováno
jako CLASS 1
LASER produkt.
Toto označení je
umístěno
zvenku na zadní
straně jednotky.
Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte toto
zařízení kapající nebo stříkající vodě
a nepokládejte na zařízení objekty naplněné
tekutinami, jako například vázy.
Chcete-li snížit riziko požáru, nezakrývejte
větrací otvory zařízení novinami, ubrusem,
záclonami apod.
Na zařízení nepokládejte zdroje otevřeného
ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
K odpojení jednotky ze sítě je nutné použít
zástrčku, proto ji zapojte do snadno přístupné
zásuvky. Pokud si všimnete něčeho neobvyklého,
ihned zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
K odpojení tohoto zařízení od síťového napájení
slouží zástrčka, proto zařízení umístěte tak, aby
ji bylo možné snadno vytáhnout.
Neinstalujte toto zařízení do uzavřeného
prostoru, například do knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Nevystavujte baterie anebo zařízení
s instalovanými bateriemi slunečnímu záření,
ohni a ostatním zdrojům vysokých teplot.
Dokud je napájecí kabel připojen do zásuvky,
není přehrávač odpojen od síťového napájení,
a to ani tehdy, pokud je vypnutý.
Chcete-li předejít zranění, připevněte toto
zařízení k podlaze/zdi v souladu
s montážními pokyny.
Pouze pro vnitřní použití.
DVD systém
domácího kina
Návod k obsluze
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Výrobcem tohoto přístroje je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu
je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V jakýchkoli záležitostí týkajících
se opravy nebo záruky se prosím obraťte na
kontaktní adresy uvedené v samostatné
servisní nebo záruční dokumentaci.
Pro zákazníky v USA
Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte toto zařízení dešti
nebo vlhkosti.
Tento symbol uživatele upozorňuje
na to, že uvnitř produktu se
vyskytuje neizolované „nebezpečné
napětí“, které může představovat riziko úrazu
elektrickým proudem.
POZOR
Používání optických přístrojů s tímto
produktem zvyšuje nebezpečí poškození zraku.
Tento symbol uživatele upozorňuje
na to, že v písemných materiálech,
které byly dodány společně
s zařízením, jsou uvedeny důležité pokyny
ohledně provozu a údržby (servisu).
©2011 Sony Corporation
Disky, které lze přehrát
ZAKÓDOVAL PŘI OSOBNÍ
A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO
KTERÉ ZÍSKAL OD POSKYTOVATELE
VIDEA, JEŽ MÁ OD SPOLEČNOSTI MPEG
LA LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA
STANDARDU MPEG-4 VIDEO.
NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ SE
LICENCE NEVZTAHUJE.
DALŠÍ INFORMACE VČETNĚ
INFORMACÍ SOUVISEJÍCÍCH
S REKLAMNÍM, DOMÁCÍM
A KOMERČNÍM VYUŽITÍM
A LICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ
http://www.mpegla.com/
Ochranné známky
Tento systém obsahuje systém Dolby* Digital
a adaptivní matice dekodérů Dolby Pro Logic.
* Vyrobeno na základě licence společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého
písmene D jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
Tento systém obsahuje technologii
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™) technology. HDMI, logo HDMI
a High-Definition Multimedia Interface jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými
obchodními známkami společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech
a ostatních zemích.
DVD
Disky, které nelze přehrát
ŸBlu-ray disky
ŸDisky HD DVD
ŸDisky DVD-RAM
ŸDisky DVD Audio
ŸDisky PHOTO CD
ŸDisky Super Audio CD
ŸDatová stopa disku CD-Extra
ŸStrana se zvukovým záznamem na disku
DualDisc
ŸDVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
v režimu VR (Režim záznamu videa)
ŸDVD-R/RW kompatibilní s CPRM
(Content Protection for Recordable Media),
jehož obsah je označen „Copy once“
„DVD“ lze používat jako obecný název pro
DVD VIDEO, DVD+RW/DVD+R
a DVD-RW/DVD-R.
Windows Media je buď ochrannou známkou,
nebo registrovanou ochrannou známkou
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích. Tento produkt
obsahuje technologii, na kterou se vztahují práva
duševního vlastnictví společnosti Microsoft.
Použití nebo distribuce této technologie mimo
tento produkt jsou bez příslušné licence (licencí)
od společnosti Microsoft zakázány.
Systém automaticky přechází do
pohotovostního režimu.
Systém po 30 minutách automaticky přejde
do pohotovostního režimu, pokud je v režimu
pozastavení nebo zastavení, je otevřená
zásuvka na disk nebo není vložen žádný disk.
5
Přečtěte si tyto pokyny.
Uložte si tyto pokyny.
Dbejte všech varování.
Postupujte dle pokynů.
Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
Čistěte pouze suchým hadříkem.
Nezakrývejte ventilační otvory. Instalujte
dle instrukcí výrobce.
8) Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako
například topných těles, registrových
radiátorů, sporáků nebo jiných zařízení
(včetně zesilovačů), které vytvářejí teplo.
9) Nenarušujte bezpečnostní opatření
polarizované nebo uzemněné zástrčky.
Polarizovaná zástrčka má dva ploché
kolíky a jeden je širší než druhý.
Uzemňovací zástrčka má dva ploché kolíky
a uzemňovací vidlici. Široký plochý kolík
nebo vidlice zajišťují vaši bezpečnost.
Pokud dodaná zástrčka do vaší zásuvky
nepasuje, obraťte se na elektrikáře, který
zastaralou zásuvku vymění.
10)Po napájecím kabelu se nesmí chodit
a nesmí dojít k jeho poškození, zejména
u zástrčky, objímky a v místě, kde vychází
ze zařízení.
11)Používejte pouze doplňky/příslušenství,
které stanovil výrobce.
12)Používejte pouze vozík, stojan, stativ,
konzolu nebo stůl, které stanovil výrobce
nebo které byly dodány společně se
zařízením. Při použití vozíku dávejte
pozor, aby nedošlo ke zranění
způsobenému překlopením zařízení.
Model č. DAV-TZ135
Sériové č.______________
Následující pravidla FCC se vztahují pouze na
verzi tohoto modelu, která se prodává v USA.
Ostatní verze nemusí splňovat technické
požadavky FCC.
POZNÁMKA:
Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno,
že dle oddílu č. 15 pravidel FCC splňuje limity
digitálního zařízení třídy B. Tyto limity jsou
nastaveny tak, aby v rámci instalace
v domácnosti zajišťovaly přiměřenou ochranu
proti nežádoucímu rušení. Toto zařízení
vytváří, používá a může vysílat
vysokofrekvenční energii, a pokud není
nainstalováno a používáno v souladu s těmito
pokyny, může dojít k nežádoucímu rušení
radiokomunikací. Nelze však zaručit, že
k rušení u konkrétní instalace nedojde. Pokud
toto zařízení způsobuje nežádoucí rušení
rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze
potvrdit vypnutím a zapnutím zařízení,
uživatel by se měl pokusit rušení odstranit
jedním z následujících opatření:
—Přesměrovat
—
nebo přemístit přijímací anténu.
—Zvětšit
—
vzdálenost mezi zařízením
a přijímačem.
—Připojit
—
zařízení do zásuvky v jiném
okruhu, než do kterého je zapojen přijímač.
—Obrátit
—
se na obchodního zástupce nebo na
zkušeného technika.
POZOR
Typy souborů, které lze
přehrávat
Poznámka k dvouvrstvým DVD
Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému
přerušení přehrávání obrazu a zvuku.
Poznámka k Multi Session CD
Nelze přehrát všechny relace disku,
který obsahuje více relací.
ŸPokud se jedná o DATA DVD, DATA CD
a USB zařízení, systém dokáže rozpoznat
následující soubory nebo složky:
—až
— 300 složek
—až
— 648 souborů
ŸV následujících případech se může
prodloužit doba nutná k zahájení
přehrávání:
—velké
—
množství složek a souborů,
—kapacita
—
paměti USB zařízení, které
používáte, je příliš velká,
—paměť
—
USB zařízení, které používáte,
je fragmentovaná.
Video
Formát souboru
Přípony
MPEG4 Video1)
„.mp4“, „.m4v“
Xvid Video2)
„.avi“
Hudba
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG1 Audio „.mp3“
Layer 3)3)
WMA4)
„.wma“
AAC
„.m4a“
Nepoužívejte jiné reproduktory než ty, které
byly dodány společně s tímto systémem.
Formát souboru
Přípony
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
Zadní panel hlavní jednotky
PRAVÝ PŘEDNÍ
REPRODUKTOR
(ČERVENÁ)
LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (BÍLÁ)
SUBWOOFER
Poznámka
ŸPři umísťování reproduktorů a/nebo
stojanů, ke kterým jsou reproduktory
připojeny, postupujte opatrně, protože
může dojít k poškození (skvrny, ztráta
barvy) speciálně ošetřované podlahy
(voskované, olejované, leštěné apod.).
ŸHDMI kabel (1)
8
ŸPokud se jedná o modely pro evropský trh,
připojte video kabel (je součástí dodávky)
a audio kabel (není součástí dodávky) k TV
přes adaptér SCART.
Připojení FM antény
Připojení k TV a set-top boxu
 Audio
 Video
 Audio
 Připojení videa k TV
Podle toho, jaké má vaše TV zdířky, vyberte jednu z možností připojení.
Tip
ŸPokud je příjem FM signálu špatný, připojte
jednotku k venkovní FM anténě pomocí
75ohmového koaxiálního kabelu (není
součástí dodávky).
PRAVÝ PŘEDNÍ
STŘEDOVÝ
nebo
Příprava dálkového ovladače
Video
PRAVÝ PROSTOROVÝ
REPRODUKTOR (ŠEDÁ)
ŸBaterie R6 (velikost AA) (2)
ŸFM anténa (1)
ŸSubwoofer (1)
Podle symbolů  a  na bateriích a uvnitř dálkového ovladače vložte do ovladače dvě baterie
R6 (velikost AA).
Tip
Připojení pouze k TV
 Video

Kontrola dodaných položek
(Přiložený adaptér SCART a HDMI kabel – liší se v závislosti na oblasti/modelu.)
ŸReproduktory (5)
ŸHlavní jednotka (1)
ŸDálkový ovladač (1)
ŸNávod k obsluze (tento manuál)
Připojení TV/set-top boxu
LEVÝ PROSTOROVÝ
REPRODUKTOR (MODRÁ)
Vybalení
7
SUBWOOFER (FIALOVÁ)
Sejměte nožky z ochranné
vrstvy.
Tento symbol na výrobku nebo
jeho obalu označuje, že s tímto
výrobkem se nesmí zacházet
jako s odpadem z domácnosti. Místo toho je
nutné jej předat na příslušné sběrné místo pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete předcházet negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, ke
kterým by mohlo dojít při nesprávné likvidaci
tohoto výrobku. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku vám
poskytne místní městský úřad, společnost pro
likvidaci odpadu z domácností nebo obchod,
ve kterém jste tento výrobek zakoupili.
Příslušenství: Dálkový ovladač.
ŸAdaptér SCART (1)
Podle zdířek a funkcí TV nebo set-top boxu zvolte vhodný způsob obrazového a zvukového
připojení.
STŘEDOVÝ REPRODUKTOR (ZELENÁ)
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (Platí
v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
ŸVideo kabel (1)
ŸNěkteré soubory systém nepřehraje
vzhledem k formátu souborů, kódování
nebo způsobu záznamu.
ŸNěkterá USB zařízení nebudou s tímto
systémem fungovat.
ŸPokud se jedná o DATA CD, tento systém
podporuje standard ISO 9660 Úroveň 1/
Úroveň 2 nebo Joliet (rozšířená verze).
ŸPokud se jedná o DATA DVD, tento systém
podporuje formát UDF (Universal Disk
Format).
ŸPokud se jedná o USB zařízení, tento systém
podporuje formáty FAT12, FAT16 a FAT32.
6
Připevnění nožek k subwooferu
Pro zákazníky v Evropě
Fotografie
Připojení TV
Pozor
Tento symbol na baterii nebo
jejím obalu označuje, že s baterií
dodanou s tímto výrobkem se
nesmí zacházet jako s odpadem z domácnosti.
U některých baterií může být tento symbol
použit v kombinaci s chemickou značkou.
Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo
(Pb) se uvádějí v případě, že baterie obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace těchto baterií
pomůžete předcházet negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by
mohlo dojít při nesprávné likvidaci těchto
baterií. Recyklací materiálů pomůžete šetřit
přírodní zdroje. Pokud se jedná o produkty,
které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo
integrity dat vyžadují stálé připojení
k vestavěné baterii, tuto baterii by měla
vyměnit pouze kvalifikovaná osoba. Chcete-li
zajistit, aby se s baterií zacházelo správným
způsobem, předejte ji po skončení životnosti
na příslušné sběrné místo pro recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech dalších typů baterií si prosím
přečtěte část, která popisuje bezpečné vyjmutí
baterie z produktu. Předejte baterii na
příslušné sběrné místo pro recyklaci baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku nebo baterie vám poskytne místní
městský úřad, společnost pro likvidaci
odpadu z domácností nebo obchod, ve kterém
jste tento výrobek zakoupili.
ŸNožky (subwoofer)
(1 sada)
Poznámka
Zasuňte konektory kabelů reproduktorů do zdířek SPEAKERS odpovídající barvy tak,
aby zacvakly.
Likvidace baterií (platí
v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
4
1) AVC není kompatibilní.
2) U modelů určených pro americký trh
není k dispozici.
3) Formát MP3PRO není kompatibilní.
4) Formáty WMA DRM,WMA Lossless
nebo WMA PRO nejsou kompatibilní.
Připojení reproduktorů
13)Během bouřky nebo tehdy, když víte,
že jednotku nebudete po delší dobu
používat, vytáhněte zástrčku jednotky
ze zásuvky.
14)Servis přenechejte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům. Servis je
nutný v případě jakéhokoliv poškození
zařízení, jako je například poškození
napájecího kabelu nebo zástrčky,
v případě, že se do zařízení dostala
tekutina nebo nějaké předměty, v případě,
že zařízení bylo vystaveno dešti nebo
vlhkosti, v případě, že zařízení nefunguje
tak, jak by mělo nebo pokud zařízení
spadlo na zem.
Upozorňujeme vás, že jakékoliv změny nebo
úpravy, které v tomto návodu nejsou výslovně
uvedeny, mohou vést k tomu, že toto zařízení
nebudete moci používat.
Poznámky k přehrávání DVD
Výrobci softwaru mohou v některých
případech záměrně omezit některé možnosti
přehrávání DVD. Vzhledem k tomu, že tento
systém přehrává DVD podle toho, jaký obsah
disku výrobci softwaru vytvořili, některé
funkce přehrávání nemusí být dostupné.
Poznámky k diskům
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků
(CD). Disky DualDisc a některé hudební
disky zakódované pomocí technologií
s ochranou autorských práv neodpovídají
standardu kompaktních disků (CD). Tyto
disky proto nemusí být s tímto produktem
kompatibilní.
MPEG-4 VISUAL: LICENCE K TOMUTO
PRODUKTU JE UDĚLENA PODLE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE
PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ,
PŘI KTERÉM UŽIVATEL V SOULADU
S VIZUÁLNÍM STANDARDEM („MPEG-4
VIDEO“) DEKÓDUJE VIDEO, KTERÉ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
3
Kód regionu (pouze disk DVD VIDEO)
Kód regionu vašeho systému je uveden na
zadní straně jednotky a ta přehraje pouze ty
disky DVD VIDEO (pouze přehrávání), které
mají stejný kód regionu nebo ALL .
Disky CD nebo DVD nelze přehrát, pokud
nebyly správně dokončeny. Další informace
naleznete v návodu k obsluze záznamového
zařízení.
Poznámky k tomuto návodu
k obsluze
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD-DA (hudební CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
VIDEO CD
Super VCD
CD
Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
„BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti
Sony Corporation.
Model a sériové číslo jsou uvedeny zvenku na
zadní straně jednotky. Opište sériové číslo do
níže uvedené kolonky. Nahlaste tyto údaje,
kdykoliv se obrátíte na obchodního zástupce
společnosti Sony.
2
CZ
DAV-TZ135
Důležité bezpečnostní pokyny
Záznam údajů
Metoda 1 (součástí dodávky)
LEVÝ PŘEDNÍ
2
Instalace reproduktorů
na zeď
Hloubka zašroubovaného šroubu
Pozor
ŸV železářství nebo u montéra zjistěte, jaké
šrouby máte s ohledem na materiál zdí
použít.
ŸPoužijte takové šrouby, které jsou vhodné
vzhledem k materiálu a pevnosti zdí.
Vzhledem k tomu, že sádrokarton je zvláště
křehký, zašroubujte šrouby do trámu.
Reproduktory namontujte na kolmou
a plochou zeď v místě jejího zpevnění.
ŸSpolečnost Sony není zodpovědná za
jakékoli nehody či poškození způsobené
nesprávnou montáží, nedostatečnou
pevností zdí nebo použitím nevhodného
šroubu, přírodní katastrofou apod.
1
Zašroubujte šrouby do zdi a poté
reproduktor zavěste na zeď.
8 až 10 mm
(11/32 " až 13/32 ")
Připravte šrouby (nejsou součástí
dodávky), které odpovídají otvorům
na zadní straně každého
reproduktoru. Viz obrázky níže.
4 mm (3/16 ")
30 mm (1 3/16 ")
Toto je základní připojení.
Metoda 2 (součástí dodávky jen u některých modelů)
Hlavní jednotka
Kvalita obrazu bude v porovnání s metodou 1 vyšší.
Otvor v zadní části reproduktoru
 Připojení zvuku z TV/set-top boxu
5 mm
(7/32 ")
Chcete-li, aby byl zvuk TV nebo set-top boxu napojen na tento systém, musíte zajistit propojení
pomocí audio kabelu (není součástí dodávky).
PRAVÝ PROSTOROVÝ
10 mm
(13/32 ")
LEVÝ PROSTOROVÝ
Není součástí dodávky
9
11
Připojte napájecí kabel.
Dálkový ovladač
Čelní panel
Zapněte hlavní jednotku a TV.




/
MASTER VOLUME
/ (napájení)
3
4
5
Chcete-li funkci přepnout na DVD/CD,
opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION nebo DVD/CD.
Pokud jste vložili disk s funkcí
automatického přehrávání, přehrávání
začne automaticky. Dvojitým stisknutím
tlačítka  zastavíte přehrávání.
7
Opakovaným stisknutím tlačítka /
vyberte [TV Type] (Typ TV) a poté
stiskněte tlačítko .
9

/ (zapnout/pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí jednotky nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
Tlačítka pro ovládání přehrávání
 (otevřít/zavřít)
Slouží k otevření či zavření zásuvky
na disk.
 (přehrát)
Spustí přehrávání nebo obnoví přehrávání
po pozastavení.
 (zastavit)
Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod
zastavení (místo obnovení přehrávání).
V režimu zastavení stiskněte tlačítko
SETUP.
Objeví se menu nastavení.
Opakovaným stisknutím tlačítka /
vyberte [Preference Page] (Předvolby)
a poté stiskněte tlačítko .
8

Nastavte volič vstupů na TV tak,
aby se zobrazil nápis „Home Theatre
System.“.
6
12
Součásti a ovládací prvky:
Nastavení systému barev
1
2
10

FUNCTION
Slouží k výběru funkcí v pořadí.
Bod pozastavení pro danou kapitolu/
stopu je poslední bod, který jste přehráli.
FUNCTION
Slouží k výběru zdroje přehrávání.

(USB) konektor
Slouží k připojení USB zařízení.
Displej na čelním panelu
 (senzor dálkového ovladače)
Ovládání MASTER VOLUME
Slouží k nastavení hlasitosti systému.
Zásuvka na disk
Zadní panel
Opakovaným stisknutím tlačítka /
vyberte ze seznamu [PAL] nebo
[NTSC] a poté stiskněte tlačítko .
Stisknutím tlačítka SETUP menu
nastavení vypnete.

Poznámka
ŸZobrazení na TV obrazovce může být po
změně systému barev, která je popsána výše,
dočasně přerušeno.
Zdířka VIDEO OUT
Zdířka HDMI OUT
Zdířky TV/CABLE (AUDIO IN L/R)
13
  
 DVD MENU
Slouží k otevření či zavření menu DVD.
MUTING
Slouží k dočasnému vypnutí zvuku.
///
Slouží k přechodu na zobrazenou položku.
(ENTER)
Slouží k potvrzení vybrané položky.
VOLUME +/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
NASTAVENÍ
Slouží k otevření či zavření menu nastavení.
DISPLAY
Slouží k otevření či zavření menu zobrazení.
TIME
Slouží k přepínání informací o čase během
přehrávání.
Tlačítka pro ovládání přehrávání
/ (předchozí/následující)
/ (rychlý posun vpřed/rychlý posun
vzad)
/ (pomalu)
Stiskem při pozastavení aktivujete rychlý
posun vpřed/rychlý posun vzad.
 (přehrát)
 (pozastavit)
 (zastavit)
/ (zapnout/pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí systému nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
Tlačítka pro výběr funkce
Vyberte zdroj přehrávání.
DVD/CD
FM
USB
TV/CABLE
TV INPUT
Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV mezi TV
signálem a jinými zdroji vstupu.
BRAVIA Sync
ONE-TOUCH PLAY
Aktivuje funkci One-Touch Play.
TV I/ (zapnuto/pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.

Zdířka ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
Zdířky SPEAKERS
14
REPEAT
Aktivuje režim opakovaného přehrávání/
přehrávání v náhodném pořadí.
SURROUND
Slouží k výběru režimu prostorového zvuku.
EQ
Slouží k volbě režimu ekvalizéru.
AUDIO (Zvuk)
Slouží k volbě formátu zvuku/stopy a režimu
FM.
SUBTITLE
Slouží k výběru jazyka titulků, pokud jsou
k dispozici titulky v několika jazycích.
ANGLE
Slouží k přepínání úhlů záběru, pokud je na
disku DVD VIDEO zaznamenáno několik
úhlů.
Numerická tlačítka
Slouží k volbě čísla titulu/kapitoly, předvolené
rozhlasové stanice apod.
PROGRAM
Slouží k aktivaci přehrávání v naprogramovaném
pořadí a předvolení rozhlasových stanic.
SLEEP
Nastavuje časovač vypnutí.
DVD TOP MENU
Slouží k otevření hlavního menu DVD.
Tlačítka pro ovládání rádia
PRESET +/–
TUNING +/–
SHIFT
Chcete-li používat tlačítka s růžovým
popiskem, stiskněte a podržte toto tlačítko.
Poznámka
AUDIO IN
Toto tlačítko nefunguje.
15
16
Pokračování 
Přehrávání disku
1
2
3
Přehrávání souborů na
disku/USB zařízení
Stiskněte DVD/CD.
Tuto funkci můžete vybrat také
opakovaným stiskem tlačítka
FUNCTION.
1
Stisknutím tlačítka  otevřete
zásuvku na disk.
2
Vložte disk do zásuvky a stiskněte
tlačítko .
Stiskněte DVD/CD nebo USB.
Ÿ DVD/CD: Pokud se jedná o disk
Ÿ USB: Pokud se jedná o USB zařízení
Požadovanou funkci můžete vybrat také
opakovaným stiskem tlačítka FUNCTION.
Načtěte zdroj.
 Pokud se jedná o disk
Stiskněte tlačítko , kterým se otevírá/
zavírá zásuvka, a vložte disk.
 Pokud se jedná o USB zařízení
Připojte USB zařízení k
(USB)
konektoru.
Potištěnou stranou nahoru.
4
Stisknutím tlačítka  zahájíte
přehrávání.
5
Stisknutím tlačítka VOLUME +/–
upravíte hlasitost.
USB zařízení
3
Stisknutím tlačítka / vyberte
požadovanou složku, stiskněte
tlačítko a vyberte soubor.
4
Stisknutím tlačítka  zahájíte
přehrávání.
5
Stisknutím tlačítka VOLUME +/–
upravíte hlasitost.
Poznámka
ŸNeodebírejte USB zařízení během provozu.
Abyste předešli poškození dat nebo USB
zařízení, systém při připojování nebo
odebírání USB zařízení vypněte.
Další možnosti přehrávání
Změna úhlů záběru
Pokud je TV kompatibilní s funkcí Control
for HDMI (Ovládání pro HDMI), můžete ji
ovládat, když ji propojíte se systémem
pomocí HDMI kabelu.
Zobrazení informací o disku
Můžete zkontrolovat hrací dobu a zbývající
dobu aktuálního titulu, kapitoly nebo stopy.
Dostupné funkce
ŸOne-Touch Play
Když na dálkovém ovladači stisknete
tlačítko ONE-TOUCH PLAY, systém a TV
se automaticky zapnou a vstup TV se
přepne na systém; přehrávání disku začne
automaticky.
ŸVypnutí celého systému
Pokud TV vypnete pomocí tlačítka / na
dálkovém ovladači TV nebo tlačítka
TV / na dálkovém ovladači systému,
systém se automaticky vypne.
ŸSystem Audio Control
(Ovládání zvuku systému)
Audio výstup můžete v menu TV přepnout
buď do reproduktorů TV, nebo do
reproduktorů tohoto systému.
1
2
Zobrazení titulků
Stisknutím tlačítka SUBTITLE během
přehrávání vyberte požadovaný jazyk titulků.
3
Změna zvukové stopy
Při přehrávání disku DVD VIDEO, video
souboru Xvid nebo video souboru MPEG4
s několika formáty zvuku (PCM, Dolby Digital
nebo MPEG audio) můžete formát zvuku
změnit. Pokud disk DVD VIDEO obsahuje
vícejazyčné stopy, můžete přepnout také jazyk.
Při přehrávání VIDEO CD nebo CD můžete
zvolit zvuk z pravého nebo levého kanálu
a poslouchat zvuk vybraného kanálu
prostřednictvím pravého i levého reproduktoru.
Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO (Zvuk)
během přehrávání vyberte požadovaný audio
signál.
Na TV obrazovce se zobrazí vybraný formát
zvukového formátu.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a opakovaně stiskněte tlačítko TIME.
Pokaždé, když stisknete a podržíte SHIFT,
a poté při přehrávání stisknete tlačítko TIME,
zobrazená položka se změní v závislosti na
použitém disku.
1
2
1
2
Během přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY.
Na TV obrazovce se objeví menu výběru.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
vyberte požadované číslo.
1
2
Použití nabídky Obrazovka
nastavení
2
3
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud jste
připojili širokoúhlou TV nebo TV s funkcí
širokoúhlého režimu.
[4:3 Letter Box] (4:3 s černými pruhy):
Zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy
v horní a dolní části.
Stisknutím tlačítka / vyberte
požadovanou položku nastavení
a poté stiskněte tlačítko  nebo .
Vyberte možnost, kterou chcete
změnit, a stiskněte tlačítko ,
kterým ji potvrdíte a vrátíte se
k dříve zvolené položce.
[4:3 Pan Scan] (4:3 s ořezanými kraji):
Zobrazí obraz v plné výšce přes celou
obrazovku s ořezanými okraji.
Stisknutím tlačítka SETUP menu
vypnete.
Vybraná kategorie Kategorie nastavení
16:9 16:9
ENG 4:3 Letter Box
On 4:3 Pan Scan
Off
On
On
„„ [OSD Lang] (On-Screen Display) (Jazyk
nabídky OSD)
Můžete přepnout jazyk, který se zobrazí na
TV obrazovce.
On
„„ [Control for HDMI] (Ovládání pro HDMI)
Umístění
ŸPři dlouhodobém používání vysokých
hlasitostí se kryt zahřeje na velmi vysokou
teplotu. Nejedná se o poruchu. Krytu se
však nedotýkejte. Neumísťujte toto zařízení
do uzavřeného prostoru, kde není zajištěno
dostatečné větrání, jinak hrozí přehřátí.
ŸNeinstalujte systém v blízkosti zdrojů tepla,
jako například topných těles nebo
ventilačního potrubí, nebo na místě, které
je vystaveno přímému slunečnímu záření,
zvýšenému množství prachu, mechanickým
vibracím nebo otřesům.
ŸNeinstalujte systém do nakloněné polohy.
Je navržen pouze pro použití ve vodorovné
poloze.
ŸNepokládejte na systém těžké předměty.
Provoz
ŸPokud systém přinesete z chladného
prostředí do teplého nebo když jej umístíte
do místnosti s vysokou úrovní vlhkosti,
vlhkost může zkondenzovat na čočkách
uvnitř jednotky. Dojde-li k takové situaci,
systém nemusí fungovat optimálně.
V takovém případě vyjměte disk a nechejte
systém zapnutý po dobu přibližně
30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.
ŸPokud do krytu spadne nějaký předmět,
odpojte jednotku ze zásuvky a nechte ji
před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovanou osobou.
Čištění
ŸOčistěte kryt, panel a ovládací prvky
utěrkou lehce navlhčenou jemným čisticím
prostředkem. Nepoužívejte drsné materiály,
čisticí písek nebo rozpouštědla, jako
například alkohol nebo benzin.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
„„ [Password] (Heslo)
Výchozí nastavení hesla je „000000.“ Změna
hesla:
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
zadejte „000000“ nebo v části [Old
Password] (Staré heslo) zadejte své
naposledy použité šestimístné heslo.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
zadejte nové šestimístné heslo v části
[New Password] (Nové heslo).
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek znovu
zadejte nové šestimístné heslo v části
[Confirm PWD] (Potvrdit heslo), čímž
volbu potvrdíte.
Stisknutím tlačítka [OK] menu
ukončíte.
Tato funkce je k dispozici, když propojíte
tento systém s TV, která je kompatibilní
s funkcí Control for HDMI (Ovládání pro
HDMI), pomocí HDMI kabelu.
[On] (Zapnuto): Zařízení, která jsou propojena
HDMI kabelem, můžete vzájemně ovládat.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
Možnosti
Barva TV
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Systém dokáže udržet obrázek
nebo OSD (on-screen display) na televizní
obrazovce po neomezeně dlouhou dobu.
Pokud necháte obrázek nebo OSD
(on-screen display) zobrazen příliš
dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození
televizní obrazovky. Toto se zejména týká
projekčních televizí.
USB
(USB) konektor:
Maximální proud: 500 mA
Tuner
Systém
Digitální syntezátor
PLL řízený krystalem
Rozsah ladění
Modely určené pro
severoamerické a brazilské trhy:
87,5–108,0 MHz
(po 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5–108,0 MHz
(po 50 kHz)
Svorky antény
75 ohmů, nesouměrné
Mezifrekvence
10,7 MHz
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý):
Přední levý (L) + Přední pravý (R) reproduktor
32 W + 32 W (3 ohmy,
1 kHz, celkové
harmonické zkreslení
1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční):
Levý přední/Pravý
přední/Levý
prostorový/Pravý
prostorový: 43 wattů
(na kanál, 3 ohmy,
1 kHz, celkové
harmonické
zkreslení 1 %)
Středový reproduktor:
89 wattů (6 ohmů,
1 kHz)
Subwoofer: 89 wattů
(6 ohmů, 100 Hz)
Video
Výstupy
VIDEO: Kolíková
zdířka
HDMI OUT: HDMI
19 pinů
Reproduktory
Přední
SS-TS107
Rozměry (přibližně) 91 mm × 112 mm ×
101 mm (3 5/8 " ×
4 1/2 " × 4 ") (š/v/h)
včetně projekčních
částí
Hmotnost (přibližně) 0,4 kg
Kolíková zdířka
29
Vyzařování tepla
Vzhledem k tomu, že hlavní jednotka je tenká,
její horní část se bude zahřívat. Toto je normální
jev. V případě jakýchkoliv dotazů se prosím
obraťte na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Přemisťování systému
Před přemisťováním systému se ujistěte, že
v jednotce není vložen disk, a poté vytáhněte
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi.
Předvolba rozhlasových stanic
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko FM.
Chcete-li zahájit ladění, stiskněte
a podržte tlačítko TUNING +/– po
dobu 2 sekund, dokud nenaleznete
požadovanou stanici.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„SEARCH +“ nebo „SEARCH –“, dokud
se nevyhledá rozhlasová stanice
s dostatečně silným signálem.
Toto nastavení je nutné pouze v případě, že
zdířku HDMI OUT používáte k připojení
zvuku.
[Off] (Vypnuto): Vypne audio výstup přes
HDMI. Zvuk může i nadále vycházet
z reproduktorů systému.
[All] (Vše): Formát audio výstupu přes
HDMI bude stejný jako v případě
přehrávaného zvukového datového proudu.
Pokud tento formát systém nepodporuje,
audio výstup se automaticky změní na PCM.
[PCM]: Audio výstup přes HDMI se sloučí
do lineárního PCM (2 kanály).
„„ [Level] (Úroveň)
Úroveň hlasitosti všech reproduktorů
a subwooferu můžete upravit.
[L]: Úprava hlasitosti levého reproduktoru.
Parametry můžete nastavit od –6,0 dB do +0,0 dB.
[C]: Úprava hlasitosti středového
reproduktoru. Parametry můžete nastavit od
−6,0 dB do +6,0 dB.
[R]: Úprava hlasitosti pravého reproduktoru.
Parametry můžete nastavit od −6,0 dB do
+0,0 dB.
[RS]: Úprava hlasitosti pravého prostorového
reproduktoru. Parametry můžete nastavit od
–6,0 dB do +6,0 dB.
[LS]: Úprava hlasitosti levého prostorového
reproduktoru. Parametry můžete nastavit od
–6,0 dB do +6,0 dB.
[SW]: Úprava hlasitosti subwooferu. Parametry
můžete nastavit od –6,0 dB do +6,0 dB.
„„ [Screen Saver] (Spořič obrazovky)
[On] (Zapnuto): Spořič obrazovky se zobrazí,
pokud se systémem nepracujete přibližně po
dobu 15 minut.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
„„ [Last Memory] (Naposledy přehrávaná
místa)
Tento systém si pamatuje místo, na kterém
jste disk při posledním přehrávání zastavili,
a při příštím vložení tohoto disku obnoví
přehrávání od tohoto místa.
[On] (Zapnuto): Systém tato místa dokáže
uložit v paměti.
[Off] (Vypnuto): Systém tato místa neuloží
v paměti. Přehrávání se na daném místě obnoví
pouze v případě aktuálního disku v jednotce.
„„ [Distance] (Vzdálenost)
Pokud jeden z reproduktorů přemístíte,
nastavte parametry vzdálenosti reproduktorů
od místa poslechu.
[L/R]: Úprava vzdálenosti levého/pravého
reproduktoru. Parametry můžete nastavit od
1,0 m do 7,0 m (3 až 23 stop).
[C]: Úprava vzdálenosti středového
reproduktoru. Tento parametr je možné nastavit
od vzdálenosti (A) o 1,6 m kratší než nastavení
kanálu L/R po (B) stejné nastavení jako
v případě kanálu L/R ({L/R-5 stop} do L/R).
[Ls/Rs]: Úprava vzdálenosti levého/pravého
prostorového reproduktoru. Tento parametr
je možné nastavit od vzdálenosti (A) o 5,0 m
kratší než nastavení kanálu L/R po (B) stejné
nastavení jako v případě kanálu L/R
({L/R-16 stop} do L/R).
Poznámka
ŸKdyž se paměť zaplní, nejstarší místo pro
obnovení přehrávání se smaže.
„„ [Auto Standby] (Automatický přechod
do pohotovostního režimu)
[On] (Zapnuto): Systém po 30 minutách
automaticky přejde do pohotovostního
režimu, pokud je v režimu pozastavení nebo
zastavení, je otevřená zásuvka na disk nebo
není vložen žádný disk.
[Off] (Vypnuto): Jednotka nepřejde
automaticky do pohotovostního režimu.
Pokud rozhlasové vysílání v pásmu FM šumí,
můžete vybrat monaurální příjem. Stereo
efekt nebude k dispozici, ale příjem se zlepší.
Stiskněte tlačítko AUDIO.
„STEREO“: Stereofonní příjem.
„MONO“: Monaurální příjem.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a stiskněte tlačítko PROGRAM.
Na displeji na čelním panelu zabliká „P 01“.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
zadejte číslo předvolby.
Stisknutím tlačítka uložíte
frekvenci rozhlasové stanice.
Odstraňování problémů
Na TV obrazovce se projevují potíže
s podáním barev.
Reproduktory systému obsahují
magnetické součásti, které mohou
způsobit zkreslení obrazu. Když se na TV
obrazovce objeví potíže s podáním barev,
zkontrolujte následující položky.
ŸUmístěte reproduktory nejméně
0,3 metru (1 stopu) od TV sestavy.
ŸPokud se tím potíže s barvami nevyřeší,
vypněte TV a po 15 až 30 minutách ji
opět zapněte.
ŸPosuňte reproduktory dále od TV sestavy.
Nastavení [TV Type] (Typ TV) neodpovídá
dané TV.
[TV Type] (Typ TV) lze obnovit do
výchozího nastavení následujícím
způsobem:
1. S tiskněte tlačítko  a vytáhněte disk.
2. Stiskněte tlačítko
DISPLAY.
3. Stiskněte tlačítko .
[TV Type] (Typ TV) se obnoví do
výchozího nastavení.
Pokud se při používání systému setkáte
s některými z následujících potíží, před podáním
žádosti o opravu si projděte tento průvodce
odstraňováním problémů, který vám může
pomoci problém odstranit. Pokud se problém
nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
V případě, že servisní pracovník během
opravy vymění některé součástky, tyto
součástky si může ponechat.
Napájení
Jednotku nelze zapnout.
ŸZkontrolujte připojení napájecího kabelu.
Preference Page (Předvolby)
„„ [Center Speaker] (Středový reproduktor)
[On] (Zapnuto): Aktivuje středový reproduktor.
[Off] (Vypnuto): Deaktivuje středový
reproduktor.
„„ [TV Type] (Typ TV)
Výchozí nastavení typu TV se liší podle oblasti.
[PAL]: Pro TV se systémem PAL.
[NTSC]: Pro TV se systémem NTSC.
„„ [Sur. Speaker] (Prostorový reproduktor)
[On] (Zapnuto): Aktivuje prostorové
reproduktory.
[Off] (Vypnuto): Deaktivuje prostorové
reproduktory.
„„ [Audio] (Zvuk)
Slouží k výběru preferovaného jazyka
zvukové stopy v případě DVD, které mají více
zvukových stop.
„„ [Test Tone] (Zkušební tón)
„„ [Subtitle] (Titulky)
Reproduktory vydávají zkušební tón, pomocí
kterého lze nastavit úroveň hlasitosti.
[On] (Zapnuto): Reproduktory vydávají
zkušební tón.
[Off] (Vypnuto): Reproduktory nevydávají
zkušební tón.
Můžete přepnout jazyk titulků, které jsou
zaznamenány na disku DVD VIDEO.
„„ [Disc Menu] (Menu disku)
Můžete přepnout jazyk menu na disku.
„„ [Parental] (Rodičovská kontrola)
Tip
Můžete omezit přehrávání DVD, které nejsou
určeny pro děti. Některé scény mohou být
blokovány nebo nahrazeny jinými scénami.
ŸChcete-li upravit hlasitost všech
reproduktorů, otočte voličem MASTER
VOLUME na jednotce nebo stiskněte tlačítko
VOLUME +/− na dálkovém ovladači.
ŸOpakovaným stisknutím tlačítka ///
vyberte reproduktor a požadovanou úroveň
hlasitosti nebo vzdálenost.
Video Setup Page (Nastavení
videa)
Zvuk
Žádný zvuk. Výrazné bručení nebo šum.
ŸKabely reproduktorů nejsou správně
připojeny.
ŸOčistěte disk.
Při přehrávání VIDEO CD nebo CD zvuk
nemá stereo efekt.
ŸStisknutím tlačítka AUDIO nastavte zvuk
na [Stereo].
Rozhlasové stanice nelze naladit.
ŸZkontrolujte připojení antény. Upravte
anténu nebo případně připojte externí
anténu.
Disk nelze přehrát.
ŸKód regionu na DVD neodpovídá vašemu
systému.
ŸUvnitř jednotky zkondenzovala vlhkost
a může poškodit čočky. Vyjměte disk
a nechejte jednotku zapnutou po dobu
přibližně 30 minut.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
zadejte šestimístné heslo.
Disk nelze vytáhnout a na displeji na
čelním panelu se zobrazuje „LOCKED“.
ŸObraťte se na obchodního zástupce
společnosti Sony nebo na místní
autorizovaný servis společnosti Sony.
Systém nefunguje tak, jak by měl.
ŸVytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky ve zdi a po několika minutách ji
opět zapojte.
Disk DATA CD/DATA DVD nelze přehrát.
ŸDisk DATA CD není zaznamenán podle
standardu ISO 9660 Úroveň 1/Úroveň 2
nebo Joliet (rozšířená verze).
ŸDisk DATA DVD není zaznamenán ve
formátu UDF (Universal Disk Format).
Funkce Control for HDMI (Ovládání pro
HDMI) nefunguje.
ŸNastavte [Control for HDMI] (Ovládání
pro HDMI) v [General Setup Page]
(Obecná nastavení) na [On] (Zapnuto).
ŸUjistěte se, že připojené zařízení
podporuje funkci [Control for HDMI]
(Ovládání pro HDMI).
ŸZkontrolujte nastavení funkce Control for
HDMI (Ovládání pro HDMI)
připojeného zařízení. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze zařízení.
Obrazový soubor JPEG nelze zobrazit.
ŸV normálním režimu je větší než
2048 (šířka) × 1536 (výška) nebo je
v neprokládaném formátu, který se
používá hlavně na webových stránkách,
a je větší než 2 000 000 pixelů.
Video soubor nelze přehrát.
ŸRozlišení video souboru je vetší než
720 (šířka) × 576 (výška).
USB zařízení
Název složky nebo souboru se nezobrazil
správně.
ŸSystém dokáže zobrazit pouze číslice
a písmena abecedy. Jiné znaky se zobrazí
jako [_].
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„OVERLOAD“.
ŸOdeberte USB zařízení z
 (USB)
konektoru. Ujistěte se, že USB zařízení je
v pořádku.
Disk se nepřehrává od začátku.
ŸByla vybrána funkce Obnovení
přehrávání po pozastavení.
V režimu zastavení stiskněte tlačítko 
a poté spusťte přehrávání.
ŸByla vybrána funkce Přehrávání
v naprogramovaném pořadí. V režimu
zastavení stiskněte tlačítko  a poté
spusťte přehrávání.
ŸByla vybrána funkce Přehrávání
v náhodném pořadí. V režimu zastavení
stiskněte tlačítko  a poté spusťte
přehrávání.
USB zařízení (zvukový soubor/obrazový
soubor JPEG) nelze přehrát/zobrazit.
ŸSoubory, které jsou zašifrované nebo
chráněné hesly apod., nelze přehrát.
ŸNa USB zařízení není žádný soubor, který
by bylo možné přehrát.
27
28
31
32
Design a technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
Subwoofer
SS-WS103
Rozměry (přibližně) 190 mm × 345 mm ×
225 mm (7 1/2 " ×
13 5/8 " × 8 7/8 ")
(š/v/h) včetně
projekčních částí
Hmotnost (přibližně) 3,5 kg
Obecné
Požadavky na výkon
Modely určené pro
severoamerické a mexické trhy:
120 V AC, 60 Hz
Modely určené pro argentinský trh:
220–240 V AC,
50/60 Hz
Modely určené pro latinskoamerický trh: 110–240 V AC,
50/60 Hz
Ostatní modely: 220–240 V AC,
50/60 Hz
30
2
Tato funkce vám umožňuje obnovit všechny
možností menu a osobního nastavení do
výchozího nastavení výrobce, kromě hesla
k položkám [Password] (Heslo) a [Parental]
(Rodičovská kontrola).
Stisknutím tlačítka
potvrďte obnovení
výchozího nastavení.
Můžete vybrat typ video signálu, který bude na
výstupu zdířky HDMI OUT (Výstup HDMI).
[Auto]: Na výstupu systému je optimální
video signál odpovídající připojené TV.
[480p/576p]: Na výstupu systému je video
signál 720 × 480p* nebo 720 × 576p*.
[720p]: Na výstupu systému je video signál
1280 × 720p*.
[1080i]: Na výstupu systému je video signál
1920 × 1080i*.
[1080p]: Na výstupu systému je video signál
1920 × 1080p*.
* i: prokládané řádkování, p: postupné
řádkování
Zapnuto: 67 W
Pohotovostní režim:
<1 W*
* Tyto hodnoty platí za následujících
podmínek:
— [Control for HDMI] (Ovládání pro
HDMI) je nastaveno na [Off] (Vypnuto).
Rozměry (přibližně) 360 mm × 56 mm ×
342 mm (14 1/4 " ×
2 1/4 " × 13 1/2 ") (š/v/h)
včetně projekčních
částí
Hmotnost (přibližně) 2,6 kg
SS-TS107
Rozměry (přibližně) 91 mm × 112 mm ×
101 mm (3 5/8 " ×
4 1/2 " × 4 ") (š/v/h)
včetně projekčních
částí
Hmotnost (přibližně) 0,4 kg
Stisknutím tlačítka / vyberte
požadovanou úroveň hodnocení
od 1 do 8 nebo [Off] (Vypnuto) a poté
stiskněte tlačítko .
„„ [Default] (Výchozí)
„„ [HDMI Resolution] (Rozlišení HDMI)
Spotřeba energie
Prostorový
1
24
Provoz
SS-CT102
Rozměry (přibližně) 91 mm × 112 mm ×
101 mm (3 5/8 " ×
4 1/2 " × 4 ") (š/v/h)
včetně projekčních
částí
Hmotnost (přibližně) 0,5 kg
Stisknutím tlačítka PRESET +/vyberte číslo předvolby.
Číslo předvolby můžete zvolit také
stisknutím a přidržením tlačítka SHIFT
a stisknutím požadovaných
numerických tlačítek.
20
Speaker Setup Page (Nastavení
reproduktorů)
„„ [HDMI Audio] (Zvuk HDMI)
Čištění disků
ŸPřed zahájením přehrávání disk očistěte
čisticím hadříkem.
Otírejte disk od středu směrem k okraji.
ŸNepoužívejte rozpouštědla, jako například
benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe
ani antistatický sprej určený pro vinylové
desky.
Středový
Stiskněte tlačítko FM.
ŸV závislosti na vstupním zdroji nemusí být
nastavení zvuku účinná.
Žádný obraz.
ŸVideo kabely nejsou správně připojeny.
ŸJednotka není připojena ke správné
vstupní zdířce TV.
ŸSystém není vybrán přes video vstup TV.
ŸZkontrolujte metodu výstupu systému.
Přestože jste nastavili poměr stran
obrazu v nabídce [TV Display] v [General
Setup Page] (Obecná nastavení), obraz
není přes celou obrazovku.
ŸPoměr stran při přehrávání disku nelze
měnit.
Manipulace s disky
ŸChcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej za
okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
ŸNelepte na disk papír nebo lepicí pásku.
ŸNevystavujte disk přímému slunečnímu
záření nebo zdrojům tepla, jako například
potrubí s horkým vzduchem, ani jej
nenechávejte v autě zaparkovaném na
přímém slunci, protože teplota uvnitř auta
se může výrazně zvýšit.
1
2
Poznámka
Obraz
26
Systém CD/DVD
Parametry laserové diody
Vyzařování: Průběžné
Výstup laseru*: Méně
než 1000 μW
* Tato hodnota byla naměřena ve
vzdálenosti 200 mm od povrchu čočky
objektivu Optical Pick-up Block s clonou
7 mm.
ZVUKOVÝ VÝKON – TECHNICKÉ ÚDAJE
Pro modely určené pro americký trh
VÝSTUPNÍ VÝKON A CELKOVÉ
HARMONICKÉ ZKRESLENÍ:
(FTC)
Přední levý (L) + Přední pravý (R) reproduktor
3 ohmy, dva kanály,
180–15 000 Hz;
minimální výkon RMS
23 wattů na jeden
kanál, celkové
harmonické zkreslení
do 1 % od
250 miliwattů po
jmenovitý výkon.
ŸJednotlivé režimy a jejich pořadí se liší
v závislosti na použitém disku nebo souboru.
Volba předvolené rozhlasové
stanice
Můžete předvolit 20 rozhlasových stanic
v pásmu FM. Předvolenou stanici můžete
vybrat stiskem příslušného čísla předvolby.
23
Tento systém přehrává pouze standardní
kruhové disky. Použití jiných než
standardních nebo kruhových disků
(např. ve tvaru pohlednice, srdce nebo
hvězdy) může způsobit poruchu.
Nepoužívejte disky, ke kterým je připojeno
běžně dostupné příslušenství, jako například
štítek nebo kroužek.
Čisticí disky, čističe disků/čoček
ŸNepoužívejte čisticí disky ani čističe disků/
čoček (včetně kapalných čističů a čističů ve
spreji). Tyto čisticí prostředky mohou
způsobit poruchu přístroje.
25
Technické údaje
Nastavení prostorového zvuku
Opakovaným stiskem tlačítka SURROUND
během přehrávání vyberte požadovaný režim
prostorového zvuku. Na displeji na čelním
panelu se zobrazí zvolený režim.
Ÿ„MULTI“ (A.F.D. MULTI): Pokud je zdroj
dvoukanálový, zvuk vychází ze všech
reproduktorů.
Ÿ„STANDARD“ (A.F.D. STANDARD):
Systém rozezná formát zvuku zdroje
a přehraje zvuk tak, jak byl zaznamenán/
zakódován.
Ÿ„DOLBY PL“(PRO LOGIC): Dekódování
pomocí funkce Dolby Pro Logic.
Ÿ„2CH ST“ (2CH STEREO): Všechny
formáty jsou sloučeny do 2 kanálů.
Poznámka
22
Bezpečnostní opatření
Password Setup Page
(Nastavení hesla)
Opakovaným stisknutím tlačítka REPEAT
během přehrávání vyberte požadovaný režim
přehrávání. Na displeji na čelním panelu se
zobrazí zvolený režim.
Ÿ„REP CHP“: Zopakuje aktuální kapitolu.
Ÿ„REP TT“: Zopakuje aktuální titul.
Ÿ„REP ALL“: Zopakuje všechny tituly.
Ÿ„REP TRA“: Zopakuje aktuální stopu.
Ÿ„REP OFF“: Systém se vrátí do režimu
normálního přehrávání.
Ÿ„SHUFFLE“: Jednou přehraje všechny
zvolené položky v náhodném pořadí.
Ÿ„SHUF REP“: Zopakuje přehrávání
v náhodném pořadí.
Ÿ„FOLDER“: Přehraje aktuální složku.
Ÿ„RANDOM“: Přehraje všechny soubory
v náhodném pořadí.
Ÿ„SINGLE“: Přehraje aktuální soubor.
Ÿ„REP ONE“: Zopakuje aktuální soubor.
Ÿ„REP FLD“: Zopakuje aktuální složku.
Použití tuneru
19
„„ [TV Display] (Zobrazení)
Stisknutím tlačítka / vyberte
jednu z kategorií menu nastavení
a poté stiskněte tlačítko .
21
Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko
EQ (Ekvalizér), dokud se na displeji na čelním
panelu nezobrazí požadovaný režim.
Ÿ„FLAT“: Čistý zvuk bez jakýchkoliv úprav.
Ÿ„CLASSIC“: Vhodný při poslechu vážné
hudby a sledování záznamů koncertů na DVD.
Ÿ„JAZZ“: Zvýrazněné středové a vyšší
frekvence. Vytváří atmosféru jako v klubu,
kdy umělec stojí přímo před vámi. Vhodný
pro jazzovou hudbu a při sledování dramat.
Ÿ„ROCK“: Zvýrazněné nižší a vyšší
frekvence, které jsou ideální při sledování
filmů se zvukovými efekty. Vhodné při
sledování akčních filmů a poslechu rockové
a popové hudby.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
vyberte požadovanou stopu.
V režimu zastavení stiskněte tlačítko
SETUP.
Objeví se menu nastavení.
Vybrané nastavení
Nastavení ekvalizéru
Opakované přehrávání/přehrávání
v náhodném pořadí apod.
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a stiskněte tlačítko PROGRAM.
Na TV obrazovce se objeví menu pro
programování přehrávání.
General Setup Page (Obecná
nastavení)
Obraz a zvuk můžete různě upravovat.
Zobrazené položky se mohou v závislosti na
dané oblasti a modelu lišit.
Výchozí nastavení je zvýrazněno podtržením.
1
Výběr zvukového efektu
Stisknutím /// vyberte [Start]
(Spustit) a poté bude zahájeno
přehrávání programu.
Slouží k výběru stop, které chcete přehrát ve
vámi zvoleném pořadí (pouze CD).
Kontrola zbývající doby
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a tlačítko
SLEEP po dobu 3 sekund. Na displeji na
čelním panelu se zobrazí zbývající doba.
Vstupy
TV/CABLE:
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
vyberte požadovanou stopu.
Přehrávání v naprogramovaném
pořadí
Přehrávání bez funkcí PBC
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT a poté
numerickými tlačítky zadejte položku
v režimu zastavení.
TV Display
OSD Lang
Control for HDMI
HDMI Audio
Screen Saver
Last Memory
Auto Standby
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se zobrazení
minut (zbývající doba) posune o 10 minut.
Na displeji na čelním panelu se začne
odpočítávat posledních 20 sekund a poté se
jednotka vypne.
4
Během přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY.
Na TV obrazovce se objeví menu výběru.
-- General Setup Page --
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a stiskněte tlačítko SLEEP.
3
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a pomocí numerických tlačítek
zadejte požadovanou volbu.
„„ Přehrávání videa/hudby/fotografií
Když začnete přehrávat VIDEO CD
s funkcemi PBC (Ovládání přehrávání),
zobrazí se menu.
5
Časovač vypnutí
2
Po stisknutí tlačítka / vyberte jednu
z možností a stiskněte tlačítko .
„„ Přehrávání CD
Přehrávání VIDEO CD
s funkcemi PBC
4
Systém můžete nastavit tak, aby se vypnul ve
vámi zvolenou dobu, takže můžete usínat při
poslechu hudby.
1
Během přehrávání stiskněte
tlačítko DISPLAY.
Na TV obrazovce se objeví menu zobrazení.
3
18
Ukončení funkce časovače vypnutí
Stiskněte a podržte tlačítko SHIFT
a opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP, dokud
se na displeji na čelním panelu neobjeví
„OFF“.
Funkce Control for HDMI (Ovládání
pro HDMI) („BRAVIA“ Sync)
„„ Při přehrávání disku DVD/VCD
Stisknutím tlačítka ANGLE (Úhel záběru)
během přehrávání vyberte požadovaný úhel
záběru.
17
Užitečné funkce
Vyhledávání titulu/kapitoly/
stopy/scény apod.
Download PDF

advertising