Sony | RDP-M15IP | Sony RDP-M15iP RDP-M15iP Portable dock speaker for iPod / iPhone Návod k obsluze

4-274-302-32(1)
Osobní audio systém s dokovací
stanicí
CZ
Uživatelská příručka
Osobný dokovací audio systém
SK
Návod na použitie
© 2011 Sony Corporation
RDP-M15iP
Vytištěno v České republice
4-274-302-32(1)
Osobní audio systém s dokovací stanicí
CZ
Uživatelská příručka
© 2011 Sony Corporation
RDP-M15iP
Vytištěno v České republice
4-274-302-61(1)
Osobní audio systém s dokovací stanicí
Stručný průvodce
RDP-M15iP





iPod touch 4. generace/iPod touch 3. generace/
iPod touch 2. generace/iPod touch 1. generace/
iPod nano 5. generace (videokamera)/iPod nano 4. generace
(video)/iPhone 4/iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone



iPod nano 6. generace/
iPod nano 3. generace (video)/
iPod nano 2. generace (hliníkový kryt)/
iPod 5. generace (video)/iPod classic


VAROVÁNÍ
Abyste zabránili nebezpečí vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte tento přístroj
dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru,
nezakrývejte větrací otvory na přístroji novinami,
ubrusy na stůl, závěsy, záclonami a podobně.
Na přístroj nikdy nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj
kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj
nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
Neumísťujte přístroj do stísněného prostoru, jako
například do knihovny, vestavěné skříně a na
podobná místa.
Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými
bateriemi nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni atd. po delší
dobu.
Jelikož se zástrčka síťového adaptéru používá
k odpojení adaptéru od elektrické sítě, připojte ji
do snadno přístupné síťové zásuvky. V případě
jakýchkoliv potíží nebo neobvyklého stavu ihned
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Jestliže je síťový kabel připojen do síťové zásuvky,
není přístroj odpojen od napájení, a to ani ve
chvílích, kdy je přístroj vypnutý.
Výrobní štítek a důležité informace týkající se
bezpečnosti jsou uvedeny na spodní straně
přístroje a na síťovém adaptéru.
UPOZORNĚNÍ
V případě nesprávné výměny baterie hrozí
nebezpečí výbuchu. Baterii vyměňujte pouze za
stejný typ.
2 CZ
Bezpečnostní
upozornění
● Při odpojování síťového adaptéru vždy uchopte
zástrčku. Nikdy netahejte za samotný kabel.
● Jelikož reproduktor obsahuje silný magnet,
neumísťujte platební karty s magnetickým
proužkem nebo mechanické náramkové
hodinky, CRT televizory, projektory atd. do
blízkosti tohoto přístroje, aby nedošlo
k poškození vlivem magnetického pole.
● Neponechávejte přístroj v blízkosti zdrojů tepla,
jako jsou například radiátory nebo výstupy
teplého vzduchu, nebo v místech, kam dopadá
přímé sluneční světlo nebo kde se vyskytuje
nadměrná prašnost, mechanické otřesy či
nárazy.
● Zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu, aby
nedocházelo k nárůstu teploty uvnitř přístroje.
Nestavte přístroj na měkké povrchy (koberečky,
přikrývky atd.) nebo do blízkosti materiálů
(záclony atd.), které by mohly blokovat větrací
otvory.
● V případě, že se dovnitř přístroje dostane
jakýkoliv předmět nebo tekutina, odpojte
přístroj od sítě a před dalším používáním jej
nechejte zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem.
● Neovládejte přístroj mokrýma rukama.
● Neumísťujte přístroj do blízkosti vody.
POZNÁMKY K LITHIOVÉ BATERII
● Aby byl zajištěn dobrý kontakt, otřete baterii
suchým hadříkem.
● Při vkládání baterie dbejte na dodržení správné
polarity.
● Nedržte baterii kovovými pinzetami, protože by
mohlo dojít ke zkratu.
Poznámka
● V této uživatelské příručce se označení „iPod“
používá jako všeobecný termín pro funkce na
přístrojích iPod a iPhone, pokud není v textu
nebo na obrázcích uvedeno jinak.
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (platí
v zemích Evropské unie a dalších
evropských zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu
znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
Místo toho je třeba tento výrobek odnést na
příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku
předejdete možným negativním dopadům na
životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace při likvidaci tohoto
výrobku. Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste
výrobek zakoupili.
Platí rovněž pro příslušenství: dálkový ovladač
Likvidace starých baterií (platí
v zemích Evropské unie
a dalších evropských zemích se
systémem tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na
jejím obalu znamená, že s baterií dodávanou
k tomuto výrobku nesmí být zacházeno jako
s běžným domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol
doplněn chemickým symbolem. Chemické
symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
uvedeny v případě, že baterie obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou
v opačném případě projevit jako důsledek
nesprávné manipulace při likvidaci baterie.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně
přírodních zdrojů.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
funkčnosti nebo zachování integrity dat trvalé
připojení k vestavěné baterii, by taková baterie
měla být vyměňována pouze kvalifikovaným
servisním technikem.
Pro zajištění správné likvidace baterie odneste
výrobek na konci jeho životnosti na příslušné
sběrné místo, kde bude provedena recyklace
takového elektrického a elektronického zařízení.
U ostatních baterií si prosím přečtěte část
popisující postup pro bezpečné vyjmutí baterie
z výrobku. Odneste baterii na příslušné sběrné
místo zabývající se recyklací starých baterií.
Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie se prosím obraťte na
místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
S případnými dotazy nebo problémy, které se
týkají vašeho přístroje, se prosím obraťte na
nejbližšího prodejce Sony.
Upozornění pro zákazníky: následující
informace platí pouze pro zařízení prodávaná
v zemích uplatňujících směrnice EU
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem
pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)
a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv
záležitostí týkajících se opravy nebo záruky se
prosím obraťte na kontaktní adresy uvedené
v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.
3 CZ
SOUND (Zvuk)
/
BATTERY/CHARGE
(Baterie/nabíjení)
iPod & iPhone

− VOLUME (Hlasitost) +
Senzor
dálkového
ovládání
PUSH
(Stlačit)
Dokovací stanice
Tlačítka VOLUME + (Hlasitost) a  jsou opatřena výstupkem.
Ovládání
Zdroj napájení
Systém správy napájení
Pokud po dokončení přehrávání na přehrávači
iPod (nebo zařízení připojeném do konektoru
AUDIO IN (Audio vstup)) neprovedete během 20
minut žádnou operaci, přístroj se automaticky
vypne.
Příprava zdroje napájení
Tento přístroj je dodáván s vloženým
akumulátorem.
Akumulátor nabijte před prvním použitím
přístroje nebo v případě jeho vybití. Během
nabíjení akumulátoru můžete přístroj ovládat.
1 Pevně připojte dodaný síťový adaptér do
konektoru DC IN 14,5 V na zadní straně
přístroje a potom do síťové zásuvky pro
nabití akumulátoru.
4 CZ
Poznámka k síťovému adaptéru
● Používejte pouze dodaný síťový adaptér Sony.
Polarita zástrček adaptérů jiných výrobců se
může lišit. V případě použití jiného než
dodaného síťového adaptéru by mohlo dojít
k poruše přístroje.
2 Ujistěte se, že bylo nabíjení zahájeno.
Během nabíjení bude indikátor
BATTERY/CHARGE (Baterie/nabíjení)
(červený) svítit a po dokončení nabíjení
zhasne.
Poznámka
● Nabití akumulátoru trvá přibližně 5 hodin.
Používání akumulátoru
Výměna akumulátoru
Pro napájení přístroje můžete místo síťového
adaptéru používat akumulátor.
1 Odšroubujte šroubek na krytu prostoru
Výdrž akumulátoru
(přibližně hodin)
Způsob použití
pro akumulátor na spodní straně
přístroje a sejměte kryt.
(JEITA *)
Doba použití
Přehrávání z přehrávače
iPod
6
* Měřeno podle standardů sdružení JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Doba výdrže
akumulátoru je měřena s vypnutou funkcí
SOUND (Zvuk) a liší se v závislosti na
podmínkách používání přístroje.
Poznámky k akumulátoru
● Maximální výstupní výkon bude v případě
odpojení síťového adaptéru nižší.
● Pokud je zbývající kapacita akumulátoru nízká,
bude indikátor BATTERY/CHARGE (Baterie/
nabíjení) (zelený) svítit tlumeně a v případě
úplného vybití akumulátoru zhasne.
2 Odpojte zástrčku akumulátoru
a vytáhněte starý akumulátor.
Doba pro výměnu akumulátoru
Opakovaným nabíjením se postupem času snižuje
výdrž akumulátoru. Pokud se výdrž akumulátoru
sníží i po plném nabití na polovinu původní doby,
vyměňte akumulátor za nový.
Poznámka
● Akumulátor není běžně dostupný výrobek.
Pro zakoupení akumulátoru (NH – M15 RDP)
se obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
3 Vložte nový akumulátor a připojte
zástrčku do konektoru.
4 Nasaďte kryt prostoru pro akumulátor
a utáhněte šroubek.
Poznámky
● Před použitím nový akumulátor nabijte.
Podrobné informace - viz část „Příprava zdroje
napájení“.
● Před výměnou akumulátoru vypněte přístroj
a odpojte síťový adaptér.
● Při výměně akumulátoru umístěte pod přístroj
měkkou látku atd.
5 CZ
Nabíjení přehrávače iPod
(pouze elektrická síť)
Dálkový ovladač
Pokud je přístroj připojen k elektrické síti, lze jej
používat jako nabíječku baterie pro přehrávač iPod.
Nabíjení se zahájí po připojení přehrávače iPod
k přístroji. Stav nabíjení bude zobrazen na displeji
přehrávače iPod. Podrobné informace najdete
v návodu k obsluze vašeho přehrávače iPod.
Před prvním použitím dodaného dálkového
ovladače odstraňte ochrannou fólii.
Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovládání na přístroji.
Při přijetí příkazu dálkového ovladače bude
indikátor tlačítka / blikat.
Zapnutí a vypnutí přístroje
Stiskněte tlačítko / (napájení).
Při zapnutí přístroje se rozsvítí indikátor tlačítka
/.
Tlačítka VOL + (Hlasitost) a  jsou
opatřena výstupkem.
/ (napájení) *
● Zapnutí a vypnutí přístroje. Při zapnutí
přístroje se rozsvítí indikátor tlačítka /.
 (přehrávání/pozastavení)
● Spuštění přehrávání z přehrávače iPod. Dalším
stisknutím můžete přehrávání pozastavit/
obnovit.
● Podržte stisknuté pro vypnutí přehrávače iPod.
 (vpřed)
● Přechod na následující skladbu.
● Při podržení během přehrávání můžete
poslouchat zvuk a vyhledat požadované místo.
● Při podržení během pozastavení přehrávání
můžete sledovat displej přehrávače iPod
a vyhledat požadované místo.
6 CZ
 (vzad)
● Přechod na předchozí skladbu. Při stisknutí
během přehrávání se vrátíte na začátek aktuální
skladby. Pro výběr předchozí skladby stiskněte
tlačítko dvakrát.
● Při podržení během přehrávání můžete
poslouchat zvuk a vyhledat požadované místo.
● Při podržení během pozastavení přehrávání
můžete sledovat displej přehrávače iPod
a vyhledat požadované místo.
Doba pro výměnu baterie
Při normálním způsobu používání by měla
baterie (CR2025) vydržet přibližně 6 měsíců.
Pokud již nelze přístroj dálkovým ovladačem dále
ovládat, vyměňte baterii za novou.
Stranou  nahoru
 (nahoru)/ (dolů)
● Výběr položky nabídky nebo skladby pro
přehrávání.
MENU (Nabídka)
● Návrat do předchozí nabídky.
● Podržte stisknuté pro návrat do hlavní nabídky.
ENTER (Potvrzení)
● Potvrzení vybrané položky v nabídce nebo
spuštění přehrávání.
Poznámka
● Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu
používat, vyjměte baterii, abyste předešli
možnému poškození způsobenému vytečením
elektrolytu a korozí.
SOUND (Zvuk)
● Stiskněte jednou nebo dvakrát pro dosažení
požadovaného zvukového efektu. (Podrobné
informace - viz část „Dosažení basového efektu
nebo širšího zvukového pole“.)
VOL +/− (Hlasitost)
● Nastavení hlasitosti.
* Při použití akumulátoru stiskněte tlačítko /
na přístroji. Tlačítko / na dálkovém ovladači
pracuje pouze při připojení síťového adaptéru.
Poznámky
● V závislosti na modelu přehrávače iPod se
mohou některé operace lišit nebo nemusí být
dostupné.
● Při používání přehrávače iPod v horizontální
poloze se mohou některé operace lišit nebo
nemusí být dostupné.
7 CZ
Ovládání přehrávače
iPod
Kompatibilní modely přehrávačů
iPod/přístrojů iPhone
Kompatibilní modely přehrávačů iPod/přístrojů
iPhone jsou uvedeny níže.
Před použitím s tímto přístrojem aktualizujte
software vašeho přehrávače iPod/přístroje iPhone
na nejnovější verzi.
iPod touch 4. generace
iPod touch 3. generace
iPod touch 2. generace
iPod touch 1. generace
iPod nano 6. generace
iPod nano 5. generace (videokamera)
iPod nano 4. generace (video)
iPod nano 3. generace (video)
iPod nano 2. generace (hliníkový kryt)
iPod 5. generace (video)
iPod classic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Autorská práva
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod touch
jsou obchodní značky společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“
znamenají, že elektronické příslušenství bylo
navrženo speciálně pro připojení k přístroji iPod
nebo iPhone a obdrželo certifikaci výrobce, že
splňuje funkční požadavky Apple. Společnost
Apple neodpovídá za správný provoz tohoto
zařízení ani za jeho soulad s bezpečnostními
a regulačními standardy. Uvědomte si prosím, že
používání tohoto příslušenství s přístrojem iPod
nebo iPhone může ovlivnit bezdrátový výkon.
Poznámka
● Tento přístroj není určen pro použití se
zařízením iPad. V případě takového použití by
mohlo dojít k poruše funkce.
8 CZ
Připojení přehrávače iPod
k dokovací stanici.
1 Stlačte část s nápisem PUSH (Stlačit) na
2
přední části přístroje tak, aby se dokovací
stanice vysunula.
Připojte přehrávač iPod k dokovacímu
konektoru.
Otočení přehrávače iPod do
horizontální polohy
Pomocí dodaného dokovacího držáku můžete
otočit přehrávač iPod do horizontální polohy.
Označení dokovacího držáku (A, B atd.)
a kompatibilního modelu přehrávače iPod je
uvedeno na dokovacím držáku. Před použitím
zkontrolujte kompatibilitu.
Příklad
Označení
dokovacího
držáku
Kompatibilní modely
přehrávačů iPod
A
iPod touch 4. generace
B
iPod touch 3. generace/
iPod touch 2. generace/
iPod touch 1. generace
C
iPod nano 5. generace
(videokamera)
D
iPod nano 4. generace (video)
E
iPhone 4
F
iPhone 3GS/iPhone 3G/iPhone
1 Stlačte část s nápisem PUSH (Stlačit) na
přední části přístroje tak, aby se dokovací
stanice vysunula.
2 Nasaďte příslušný dokovací držák
k dokovací stanici a posuňte jej směrem
dolů.
Při nasazování dokovacího držáku uchopte
jednou rukou dokovací stanici.
3 Připojte přehrávač iPod k dokovacímu
konektoru.
4 Otočte dokovací stanici proti směru
hodinových ručiček do horizontální polohy.
Mějte na paměti, že dokovací stanici nelze
otočit do horizontální polohy ve směru
hodinových ručiček.
Poznámky
● Pro výměnu dokovacího držáku jej posuňte
směrem nahoru a vytáhněte. Při vyjímání
dokovacího držáku uchopte jednou rukou
dokovací stanici.
● Pokud chcete používat přehrávač iPod
v horizontální poloze, vždy upevněte dokovací
držák. V opačném případě by mohl přehrávač
iPod při otočení dokovací stanice spadnout.
Zasunutí dokovací stanice
1 Otočte dokovací stanici ve směru
hodinových ručiček do vertikální polohy.
2 Vyjměte přehrávač iPod z dokovacího
konektoru.
3 Stlačte část s nápisem PUSH (Stlačit) na
přední části přístroje tak, aby se dokovací
stanice zasunula.
Ovládání
Stiskněte tlačítko .
Při používání akumulátoru a dálkového ovladače
stiskněte tlačítko / na přístroji a potom
stiskněte tlačítko .
Přehrávač iPod spustí přehrávání.
Připojený přehrávač iPod lze ovládat
prostřednictvím tohoto přístroje nebo pomocí
tlačítek na přehrávači iPod.
Poznámky
● Pro zajištění stabilního připojení sejměte před
připojením přehrávače iPod k dokovací stanici
ochranný obal nebo kryt přehrávače iPod.
● Připojování nebo odpojování přehrávače iPod
provádějte v úhlu odpovídajícímu úhlu
konektoru na tomto přístroji. Pro zabránění
poškození konektoru neotáčejte přehrávač iPod
a ani jej nenaklánějte.
● Při přenášení přístroje odpojte přehrávač iPod
a zasuňte dokovací stanici. V opačném případě
by mohlo dojít k poruše funkce.
● Při připojování nebo odpojování přehrávače
iPod pevně držte dokovací stanici.
● Pokud je baterie přehrávače iPod zcela vybitá,
nechejte ji před použitím přehrávače iPod chvíli
nabíjet.
● Přehrávač iPod touch/přístroj iPhone nebude
pracovat, pokud je vypnutý. Proto nezapomeňte
přehrávač iPod touch/přístroj iPhone před
použitím zapnout.
● Společnost Sony nepřebírá žádnou
odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat
uložených v přehrávači iPod, které vzniklo
v důsledku používání přehrávače iPod
připojeného k tomuto přístroji.
● Podrobné informace o podmínkách týkajících
se okolního prostředí pro používání vašeho
přehrávače iPod najdete na webových stránkách
společnosti Apple Inc.
Nastavení hlasitosti
Stiskněte tlačítko VOLUME +/− (Hlasitost) (VOL
+/− na dálkovém ovladači).
Rada
● Při nastavení zvuku na minimální nebo maximální
hlasitost třikrát blikne indikátor tlačítka /.
Dosažení basového efektu
nebo širšího zvukového pole
Stiskněte tlačítko SOUND (Zvuk).
Indikátor tlačítka SOUND (Zvuk) se rozsvítí oranžově.
Bude reprodukován vysoce kvalitní basový zvuk.
Znovu stiskněte toto tlačítko.
Indikátor tlačítka se rozsvítí zeleně. Bude
vytvořeno širší zvukové pole.
Pro návrat k reprodukci normálního zvuku opět
stiskněte toto tlačítko. Indikátor tlačítka zhasne.
9 CZ
Připojení volitelných
zařízení
Hudbu z volitelných zařízení, jako je například
přenosný digitální hudební přehrávač, můžete
přehrávat prostřednictvím reproduktorů tohoto
přístroje. Před připojováním vypněte jednotlivá
zařízení.
1 Pomocí vhodného propojovacího audio
2
3
4
kabelu (není součástí příslušenství)
propojte linkový výstupní konektor na
přenosném digitálním hudebním
přehrávači (nebo jiném zařízení)
s konektorem AUDIO IN (Audio vstup)
na zadní straně přístroje.
Stisknutím tlačítka  zapněte přístroj.
Zapněte připojené zařízení.
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
Zvuk z připojeného zařízení bude
přehráván prostřednictvím reproduktorů
tohoto přístroje.
Poznámky
● Požadovaný propojovací audio kabel se liší
podle externího zařízení. Ujistěte se, že je
použitý kabel vhodný pro připojované externí
zařízení.
● Pokud je úroveň hlasitosti nízká, nastavte
nejdříve hlasitost na přístroji. Pokud je hlasitost
stále příliš nízká, nastavte hlasitost na
připojeném zařízení.
● Při přehrávání z externího zařízení připojeného
do konektoru AUDIO IN (Audio vstup)
ukončete přehrávání na přehrávači iPod.
● Pokud nebudete audio vstup používat, odpojte
propojovací audio kabel.
10 CZ
Ostatní
Řešení problémů
Obecné problémy
Síťový adaptér je připojen, ale napájení se
nezapne.
●Ujistěte se, že je síťový adaptér pevně připojen do síťové
zásuvky.
Síťový adaptér je odpojen a napájení se
nezapne nebo indikátor tlačítka /
několikrát blikne a potom se přístroj vypne.
● Akumulátor může být vybitý. V takovém případě
připojte síťový adaptér a nabijte akumulátor. (Viz část
„Příprava zdroje napájení“.)
Akumulátor je vybitý.
● Připojte síťový adaptér a nabijte akumulátor.
Není reprodukován žádný zvuk.
● Nastavte hlasitost pomocí tlačítek VOLUME +/−
(Hlasitost) (VOL +/− na dálkovém ovladači).
Je slyšet šum.
● Ujistěte se, že v blízkosti přístroje nejsou umístěny
mobilní telefony atd.
Během přehrávání je reprodukován sloučený
zvuk ze dvou různých zdrojů.
● Zastavte přehrávání na přehrávači iPod nebo externím
zařízení.
Indikátor BATTERY/CHARGE (Baterie/
nabíjení) (červený) bliká.
● Akumulátor není správně připojen nebo jej nelze
z určitého důvodu nabít. Ujistěte se, že je konektor
akumulátoru připojen správně. V ostatních případech
vyměňte akumulátor.
iPod
Není reprodukován žádný zvuk.
● Ujistěte se, že je přehrávač iPod správně připojen.
Operace není provedena.
● Ujistěte se, že je přehrávač iPod správně připojen.
Přehrávač iPod se nenabíjí.
● Ujistěte se, že je přehrávač iPod správně připojen.
● Ujistěte se, že je síťový adaptér správně připojen.
Audio vstup
Není reprodukován žádný zvuk.
● Ujistěte se, že je propojovací audio kabel správně
připojen.
Hlasitost zvuku je nízká.
● Zkontrolujte hlasitost na připojeném externím zařízení.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nepracuje.
● Pokud je baterie v dálkovém ovladači vybitá, vyměňte ji
za novou.
● Nasměrujte dálkový ovladač na senzor dálkového
ovládání na přístroji.
● Odstraňte případné překážky, které jsou mezi dálkovým
ovladačem a přístrojem.
● Ujistěte se, že není senzor dálkového ovládání vystaven
silným světelným zdrojům, jako je například přímé
sluneční světlo nebo světlo zářivky.
● Přemístěte se s dálkovým ovladačem blíž k přístroji.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Technické údaje
Část přehrávače iPod
Stejnosměrný výstup: 5 V
Max.: 1 A
Obecné údaje
Reproduktor
Průměr přibližně 5,0 cm, 8 Ω
Vstup
Konektor AUDIO IN (Audio vstup) (stereo mini
konektor ø 3,5 mm)
Výstupní výkon
10 W + 10 W (při harmonickém zkreslení 10 %)
(se síťovým adaptérem)
2 W + 2 W (při harmonickém zkreslení 10 %)
(s akumulátorem)
Požadavky na napájení
Akumulátor: NH - M15 RDP
Výdrž akumulátoru
Podrobné informace - viz tabulka „Výdrž
akumulátoru“ v části „Zdroj napájení“.
Externí zdroj napájení
Konektor DC IN 14,5 V
Rozměry
Přibližně 337,0 mm × 108,2 mm × 77,0 mm (š/v/h)
(bez vyčnívajících částí a ovládacích prvků)
Hmotnost
Přibližně 1,1 kg
Dodávané příslušenství
Dálkový ovladač (1)
Síťový adaptér (1)
Dokovací držák A/B/C/D/E/F (6)
Přenosné pouzdro (1)
Design a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
11 CZ
4-274-302-32(1)
Osobný dokovací audio systém
Návod na použitie
© 2011 Sony Corporation
RDP-M15iP
4-274-302-61(1)
Osobný dokovací audio systém
RDP-M15iP


© 2011 Sony Corporation
Úvodný prehľad


Úvodný prehľad


iPod touch 4. generácia / iPod touch 3. generácia / iPod touch
2. generácia / iPod touch 1. generácia / iPod nano 5. generácia
(video kamera)/iPod nano 4. generácia (s funkciou prehrávania
video súborov) / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G / iPhone



Úvodný prehľad
iPod nano 6. generácia / iPod nano 3. generácia (s funkciou
prehrávania video súborov) / iPod nano 2. generácia (hliníkové
vyhotovenie) / iPod 5. generácia (s funkciou prehrávania video
súborov) / iPod classic


Úvodný prehľad
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby sa predišlo prehriatiu zariadenia
a následnému vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami,
obrusmi, záclonami atď. Na zariadenie
neumiestňujte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom, zariadenie chráňte
pred účinkami vody (kvapkanie, špliechanie
atď.) a na zariadenie neklaďte nádoby naplnené
kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených
miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo
knižnica.
Batérie ani batérie nainštalované v zariadení
nevystavujte dlhší čas nadmernému teplu, ako
napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej
elektrickej zásuvky tak, aby bolo možné
v prípade problémov koncovku AC adaptéra
ihneď odpojiť od elektrickej siete. V prípade
výskytu akýchkoľvek neštandardných odchýlok
v prevádzke ho okamžite odpojte
od elektrickej siete.
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je
sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
Typový štítok a dôležité informácie ohľadom
bezpečnosti sú uvedené na spodnej časti
samotného zariadenia a na AC adaptéri.
UPOZORNENIE
Ak dôjde k nesprávnemu nainštalovaniu batérie,
môže dôjsť k explózii. Používajte rovnaký
typ batérie.
2SK
Bezpečnostné
upozornenia
 Pri odpájaní AC adaptéra ťahajte za koncovku,
nikdy nie za samotnú sieťovú šnúru.
 Reproduktor obsahuje silný magnet.
Do blízkosti zariadenia neumiestňujte
kreditné karty s magnetickým záznamom ani
ručičkové hodinky, CRT TVP alebo
projektory atď. Predídete tak ich prípadnému
poškodeniu magnetom reproduktora.
 Zariadenie nenechávajte v blízkosti tepelných
zdrojov, akými sú radiátor alebo klimatizačné
potrubie, ani na miestach vystavených
priamemu slnečnému žiareniu, mechanickým
otrasom alebo nárazom.
 Umožnite dostatočné prúdenie vzduchu okolo
zariadenia, aby nedošlo k jeho prehrievaniu.
Zariadenie neumiestňujte na mäkký povrch
(deka, perina atď.) ani do blízkosti textílií
(záclony, závesy), ktoré by mohli zakryť
ventilačné otvory.
 V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu
alebo tekutiny do zariadenia odpojte
napájanie zariadenia a pred ďalším
používaním nechajte zariadenie
prekontrolovať v autorizovanom servise.
 Zariadenie nechytajte mokrými rukami.
 Zariadenie neumiestňujte do blízkosti vody.
POZNÁMKY K LÍTIOVEJ BATÉRII
 Batériu pred vložením utrite suchou
handričkou. Zaistíte tak dobrý kontakt.
 Pri vkladaní batérií dodržte správnu polaritu.
 S batériou nemanipulujte pomocou kovovej
pinzety, inak môže dôjsť ku skratu.
Poznámka
 V tomto návode na použitie sa označenie
“iPod” používa ako všeobecná referencia
funkcií v zariadeniach iPod alebo iPhone,
ak to nie je inak špecifikované v texte alebo
obrázkoch.
Návod na použitie
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená,
že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Namiesto toho je potrebné
ho doručiť do vyhradeného zberného miesta
na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie
ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto
výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo
na ich obale upozorňuje, že akumulátor/batériu
nie je možné likvidovať v netriedenom
komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže
tento symbol používať v kombinácii s určitým
chemickým symbolom. Chemické symboly pre
ortuť (Hg) alebo olovo (Pb) sa dopĺňajú
na akumulátory/ batérie obsahujúce viac než
0,0005% ortuti alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potenciálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom
nakladaní s akumulátormi/batériami. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Ak zariadenia musia byť z bezpečnostných
a prevádzkových dôvodov alebo kvôli
zachovaniu dát neustále napájané zabudovaným
akumulátorom/batériou, tento akumulátor/
batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník.
Pre zabezpečenie správneho nakladania
s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti
do zberného strediska prevádzkujúceho
recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických
a elektronických zariadení.
S ostatnými akumulátormi/batériami nakladajte
v zmysle platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte
na vyhradené zberné miesto pre recykláciu
použitých akumulátorov a batérií.
Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku alebo akumulátorov/
batérií kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
týkajúce sa vášho zariadenia, kontaktujte
predajcu Sony.
Upozornenie pre spotrebiteľov: Nasledovná
informácia sa vzťahuje len na zariadenia
predávané v krajinách aplikujúcich
legislatívu EU
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným
predstaviteľom ohľadom záležitostí týkajúcich sa
nariadení EMC a bezpečnosti produktu je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ohľadom akýchkoľvek servisných
služieb alebo záručných záležitostí pozri adresy
poskytnuté v samostatných dokumentoch
týkajúcich sa servisu a záruky.
Návod na použitie
3SK
SOUND
iPod & iPhone

BATTERY/CHARGE
(Batéria/Nabíjanie)
/
− VOLUME + (Hlasitosť)
Senzor
signálov
diaľkového
ovládania
PUSH
Dokovacia základňa
Tlačidlá VOLUME + a  majú orientačný hmatový bod.
Poznámka k AC adaptéru
Prevádzka
 Používajte len dodávaný AC adaptér Sony.
Polarita koncoviek na adaptéroch iných
výrobcov môže byť odlišná. Nepoužívanie
dodávaného AC adaptéra môže spôsobiť
poškodenie zariadenia.
Napájanie
Systém riadenia napájania
Ak po ukončení prehrávania zo zariadenia iPod
(alebo zariadenia pripojeného do konektora
AUDIO IN) cca 20 minút nevykonáte žiadnu
operáciu, zariadenie sa automaticky vypne.
Príprava zdroja napájania
Toto zariadenie obsahuje nabíjateľnú batériu.
Pred prvým použitím zariadenia, alebo ak je
batéria vybitá, dobite nabíjateľnú batériu.
Zariadenie môžete počas nabíjania používať.
1 Dodávaný AC adaptér pripojte pevne
a správne do konektora DC IN 14.5V
na zadnej strane tohto zariadenia
a pripojte ho do elektrickej zásuvky,aby
sa batéria mohla dobiť.
4SK
2
Overte, či sa začalo nabíjanie.
Indikátor BATTERY/CHARGE (Batéria/
Nabíjanie) (červený) počas nabíjania svieti.
Keď je nabíjanie ukončené, indikátor zhasne.
Poznámka
 Nabitie batérie trvá cca 5 hodín.
Návod na použitie
Používanie nabíjateľnej
batérie
Zariadenie môžete namiesto AC adaptéra
napájať z nabíjateľnej batérie.
Výmena nabíjateľnej batérie
1 Odskrutkujte skrutku na kryte
batériového priestoru v spodnej časti
zariadenia a otvorte ho.
Výdrž batérie
(Cca v hodinách)
Stav
Prehrávanie
(JEITA*)
Prevádzkový čas
6
zo zariadenia iPod
* Merané podľa štandardu JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association). Prevádzkový čas bol
meraný s vypnutou funkciou SOUND
a skutočná výdrž batérie je závislá
od konkrétnych okolností.
2 Odpojte konektor batérie a starú batériu
vyberte von.
Poznámky k nabíjateľnej batérii
 Maximálny výstupný výkon bude pri odpojení
AC adaptéra nižší.
 Indikátor BATTERY/CHARGE (Batéria/
Nabíjanie) (zelený) svieti slabšie, akonáhle je
batéria slabá a vypne sa, keď je batéria vybitá.
Kedy vymeniť nabíjateľnú batériu
Opakované cykly nabíjania a vybíjania
spôsobujú postupný pokles kapacity nabíjateľnej
batérie. Keď po úplnom nabití nabíjateľnej
batérie klesne jej kapacita na cca polovicu bežnej
výdrže, vymeňte ju za novú.
Poznámka
 Nabíjateľná batéria nie je komerčne dostupný
produkt. Za účelom nákupu nabíjateľnej
batérie (NH – M15 RDP) kontaktujte
predajcu Sony.
3 Vložte novú batériu a pripojte ju pevne
pomocou konektora.
4 Vráťte kryt batériového priestoru
na pôvodné miesto a skrutku
pritiahnite.
Poznámky
 Pred používaním novú batériu nabite.
Podrobnosti pozri “Príprava zdroja
napájania”.
 Pred výmenou samotnej batérie vypnite
zariadenie a odpojte AC adaptér.
 Pred výmenou batérie podložte pod samotné
zariadenie mäkkú handričku alebo niečo
podobné.
Návod na použitie
5SK
Nabíjanie batérie zariadenia
iPod (len z elektrickej siete)
Toto zariadenie môžete používať ako nabíjačku
batérie zariadenia iPod, ak ho napájate z AC
adaptéra.
Keď je zariadenie iPod pripojené k tomuto
zariadeniu, začne sa jeho nabíjanie. Na displeji
zariadenia iPod sa zobrazí stav nabíjania. Bližšie
informácie pozri v návode na použitie
zariadenia iPod.
Diaľkové ovládanie
(DO)
Pred prvým používaním dodávaného
diaľkového ovládania odstráňte izolačný prvok.
Diaľkové ovládanie smerujte na senzor
(Senzor signálov diaľkového ovládania)
na zariadení.
Indikátor tlačidla / bliká, ak sa prijíma pokyn
z diaľkového ovládania.
Zapnutie/vypnutie
zariadenia
Stlačte / (napájanie).
Indikátor tlačidla / sa po zapnutí zariadenia
rozsvieti.
Tlačidlá VOL + a  majú orientačný
hmatový bod.
/ (Napájanie)*
 Zapnutie/vypnutie zariadenia. Indikátor
tlačidla / svieti, keď je zariadenie zapnuté.
 (Prehrávanie/Pozastavenie)
 Spustenie prehrávania na zariadení iPod.
Pre pozastavenie/obnovenie prehrávania
stlačte tlačidlo znova.
 Zatlačením a pridržaním vypnete zariadenie
iPod.
 (Posun vpred)
 Prepnutie na nasledujúcu skladbu.
 Zatlačením a pridržaním tlačidla počas
prehrávania vyhľadáte želané miesto.
 Zatlačením a pridržaním tlačidla počas
pozastavenia a pri súčasnom sledovaní displeja
na zariadení iPod vyhľadáte želané miesto.
6SK
Návod na použitie
 (Posun vzad)
 Prepnutie na predchádzajúcu skladbu. Počas
prehrávania sa pri tejto operácii zariadenie
prepne na začiatok aktuálnej skladby. Pre
posun na predchádzajúcu skladbu stlačte
tlačidlo dvakrát.
 Zatlačením a pridržaním tlačidla počas
prehrávania vyhľadáte želané miesto.
 Zatlačením a pridržaním tlačidla počas
pozastavenia a pri súčasnom sledovaní
displeja na zariadení iPod vyhľadáte želané
miesto.
 (Nahor)/ (Nadol)
 Zvolenie položky Menu alebo skladby pre
prehrávanie.
MENU
 Prepnutie na predchádzajúcu ponuku Menu.
 Zatlačením a pridržaním tlačidla obnovíte
zobrazenie hlavného Menu.
Výmena batérie
V normálnych podmienkach by batéria
(CR2025) mala vydržať približne 6 mesiacov.
Keď diaľkové ovládanie neovláda zariadenie,
vymeňte batériu za novú.
Stranou  nahor
Poznámka
 Ak neplánujete diaľkové ovládanie dlhší čas
používať, vyberte z neho batériu. Predídete tak
možnému poškodeniu diaľkového ovládania
vytečením batérie a následnou koróziou.
ENTER
 Potvrdenie zvolenej položky Menu alebo
spustenie prehrávania.
SOUND
 Na získanie požadovaného zvukového efektu
stlačte raz alebo dvakrát. (Podrobnosti pozri
“Zapnutie alebo rozšírenie zvukového efektu
s nízkymi tónmi”.)
VOL +/− (Zvyšovanie/znižovanie hlasitosti)
 Nastavenie hlasitosti.
* Ak používate nabíjateľnú batériu, stlačte
tlačidlo / na zariadení. Tlačidlo /
na diaľkovom ovládaní funguje len pri
napájaní z AC adaptéra.
Poznámky
 Niektoré operácie medzi jednotlivými
modelmi iPod sa môžu líšiť alebo nemusia byť
dostupné.
 Ak používate zariadenie iPod vo vodorovnej
polohe (vloženie zboku), môžu sa niektoré
operácie líšiť alebo nemusia byť dostupné.
Návod na použitie
7SK
Ovládanie zariadenia
iPod
Kompatibilita s modelmi
iPod/iPhone
Kompatibilné sú nasledovné modely zariadení
iPod/iPhone.
Pred používaním s týmto zariadením
aktualizujte softvér zariadenia iPod/iPhone
na najnovšiu verziu.
iPod touch 4. generácia / iPod touch 3. generácia
iPod touch 2. generácia / iPod touch 1. generácia
iPod nano 6. generácia / iPod nano 5. generácia
(video kamera) / iPod nano 4. generácia
(s funkciou prehrávania video súborov) /
iPod nano 3. generácia (s funkciou prehrávania
video súborov) / iPod nano 2. generácia
(hliníkové vyhotovenie) / iPod 5. generácia
(s funkciou prehrávania video súborov) /
iPod classic / iPhone 4 / iPhone 3GS /
iPhone 3G / iPhone
Autorské práva
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano a iPod
touch sú obchodné značky spoločnosti Apple
Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.
Výraz “Made for iPod” a “Made for iPhone”
znamená, že elektronické príslušenstvo je určené
na špecifické pripojenie zariadenia iPod alebo
iPhone a má certifikát výrobcu o súlade
s výkonovými štandardmi spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za fungovanie
tohto zariadenia ani za jeho súlad
s bezpečnostnými a usmerňujúcimi normami.
Vezmite prosím na vedomie, že pri používaní
tohto príslušenstva so zariadením iPod alebo
iPhone môže dochádzať k rušeniu bezdrôtového
prenosu.
Poznámka
 Toto zariadenie nie je určené pre používanie
s iPad-om, pri jeho používaní sa môžu
vyskytnúť rôzne funkčné poruchy.
8SK
Vloženie zariadenia iPod
do dokovacej základne
1 Stlačením tlačidla PUSH na prednej
2
strane zariadenia vysuňte dokovaciu
základňu.
Zariadenie iPod vložte na konektor
v dokovacej základni.
Vloženie zariadenia iPod
zboku
Pre vloženie vášho zariadenia iPod môžete
použiť dodávaný dokovací držiak. Kód dokovacieho držiaka (A, B atď.) a kompatibilný model/
modely iPod sú uvedené na samotnom držiaku.
Pred použitím skontrolujte kompatibilitu.
Príklad
Kód dokova- Kompatibilné modely iPod
cieho držiaka
A
iPod touch 4. generácia
B
iPod touch 3. generácia/
iPod touch 2. generácia/
iPod touch 1. generácia
C
iPod nano 5. generácia
(s videokamerou)
D
iPod nano 4. generácia
(s funkciou prehrávania video
súborov)
E
iPhone 4
F
iPhone 3GS/iPhone 3G/
iPhone
1 Stlačením PUSH na prednej strane
zariadenia vysuňte dokovaciu základňu.
Návod na použitie
2 Do dokovacej základne priložte
príslušný dokovací držiak a zasuňte ho
smerom dole.
Pri vkladaní dokovacieho držiaka si pridržte
dokovaciu základňu.
3 Zariadenie iPod vložte na konektor
v dokovacej základni.
4 Otočte dokovaciu základňu proti smeru
hodinových ručičiek do vodorovnej
polohy.
Opačne, teda v smere hodinových ručičiek,
sa dokovacia základňa nedá otočiť.
Poznámky
 Ak chcete vymeniť dokovací držiak, posuňte
ho smerom hore a vyberte ho. Pri vyberaní
dokovacieho držiaka si pridržte dokovaciu
základňu.
 Ak chcete používať zariadenie iPod zboku (vo
vodorovnej polohe), používajte vždy dokovací
držiak. Inak pri otočení dokovacej základne
môže iPod vypadnúť.
Zatvorenie dokovacej
základne
1 Otočte dokovaciu základňu v smere
2
3
hodinových ručičiek do zvislej polohy.
Vyberte iPod z konektora na základni.
Zatlačte tlačidlo PUSH na prednej
strane zariadenia, kým sa dokovacia
základňa nezasunie a nezaaretuje.
Ovládanie
Stlačte .
Ak chcete ovládať zariadenie pomocou
diaľkového ovládania pri používaní nabíjateľnej
batérie, najskôr stlačte tlačidlo / na zariadení
a potom stlačte .
Na zariadení iPod sa spustí prehrávanie.
Pripojené zariadenie iPod môžete ovládať
prostredníctvom tohto zariadenia alebo
pomocou samotného zariadenia iPod.
Poznámky
 Zo zariadenia iPod pred jeho vložením
do dokovacej základne zložte puzdro alebo
kryt. Zabezpečí sa tak stabilné pripojenie.
 Pri vkladaní alebo vyberaní zariadenia iPod
držte zariadenie iPod pod rovnakým uhlom
ako je konektor na tomto zariadení. Zariadením
iPod nekrúťte, ani ho nenakláňajte, pretože
inak sa môže poškodiť konektor.
 Pri prenášaní zariadenia vyberte iPod
a zaaretujte dokovaciu základňu, inak sa môžu
vyskytnúť rôzne funkčné poruchy.
 Pri vkladaní alebo vyberaní zariadenia iPod
držte dokovaciu základňu pevne a bezpečne.
 Ak je batéria zariadenia iPod extrémne vybitá,
pred ovládaním ju chvíľu nabíjajte.
 Zariadenie iPod touch/iPhone nebude
fungovať, ak nie je zapnuté. Pred ovládaním
zapnite zariadenie iPod touch/iPhone.
 Spoločnosť Sony nenesie žiadnu zodpovednosť
za stratu alebo poškodenie údajov uložených
v zariadení iPod počas používania zariadenia
iPod pripojeného k tomuto zariadeniu.
 Bližšie informácie o environmentálnych
podmienkach pre prevádzkovanie vášho
zariadenia iPod nájdete na web-stránke
spoločnosti Apple Inc.
Nastavenie hlasitosti
Stláčajte VOLUME +/− (VOL +/− na DO).
Rada
 Indikátor tlačidla / trikrát zabliká, keď je
hlasitosť nastavená na maximálnu alebo
minimálnu úroveň.
Zapnutie alebo rozšírenie
zvukového efektu s nízkymi
tónmi
Stlačte SOUND.
Indikátor tlačidla SOUND sa rozsvieti
na hnedožlto. Budete počuť zvuk s vysokou
kvalitou nízkych tónov.
Stlačte tlačidlo opätovne.
Indikátor sa rozsvieti na zeleno. Budete počuť
ďalšie rozšírenie zvukového poľa.
Opätovným stlačením tlačidla sa obnoví
pôvodný zvuk a indikátor zhasne.
Návod na použitie
9SK
Pripájanie voliteľných
zariadení
Prostredníctvom reproduktorov tohto
zariadenia môžete prehrávať audio súbory
z voliteľných zariadení, ako napríklad prenosný
digitálny audio prehrávač. Pred vykonaním
prepojení vypnite všetky prepájané zariadenia.
1 Pomocou vhodného prepojovacieho
2
3
4
audio kábla (nedodávaný) pevne
a správne prepojte linkový výstupný
konektor na prenosnom digitálnom
audio prehrávači (alebo inom zariadení)
s konektorom AUDIO IN na zadnej
strane tohto zariadenia.
Stlačením  zapnite toto zariadenie.
Zapnite pripojené zariadenie.
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zvuk z pripojeného zariadenia sa bude
reprodukovať z reproduktorov tohto
zariadenia.
Poznámky
 Potrebný prepojovací audio kábel závisí
od daného externého zariadenia. Overte
vhodnosť kábla pre pripájané externé
zariadenie.
 Ak je úroveň hlasitosti príliš nízka, najskôr
nastavte hlasitosť na tomto zariadení. Ak je
úroveň hlasitosti stále príliš nízka, nastavte
hlasitosť na pripojenom zariadení.
 Pri prehrávaní z externého zariadenia
pripojeného do konektora AUDIO IN zastavte
prehrávanie na zariadení iPod.
 Odpojte prepojovací audio kábel, ak
nepoužívate audio vstup.
10SK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Všeobecne
Napájanie sa nezapne, ani keď je pripojený
AC adaptér.
 Skontrolujte, či je AC adaptér správne pripojený
do elektrickej zásuvky.
Napájanie sa nezapne, keď sa AC adaptér
odpojí alebo indikátor tlačidla /
niekoľkokrát zabliká a napájanie zariadenia
sa vypne.
 Zrejme je vybitá nabíjateľná batéria. V takomto prípade
batériu nabite pripojením AC adaptéra. (Podrobnosti
pozri “Príprava zdroja napájania”.)
Je vybitá nabíjateľná batéria.
 Batériu nabite pripojením AC adaptéra.
Nie je počuť zvuk.
 Stláčajte VOLUME +/− (VOL +/− na diaľkovom
ovládaní).
Počuť šum.
 Overte, či zariadenie nie je v blízkosti práve
používaných mobilných telefónov atď.
Počas prehrávania sú vzájomne miešané
dva rôzne zdroje zvuku.
 Zastavte prehrávanie na zariadení iPod alebo
externom zariadení.
Indikátor BATTERY/CHARGE (červený) bliká.
 Nabíjateľná batéria nie je správne pripojená alebo sa
z nejakého dôvodu nemôže nabíjať. Skontrolujte, či je
konektor batérie pripojený správne a pevne.
V opačnom prípade vymeňte batériu.
Návod na použitie
iPod
Nie je počuť zvuk.
Technické údaje
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené pevne
a správne.
Časť pre zariadenie iPod
Operácia sa nevykoná.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené pevne
a správne.
Batéria zariadenia iPod sa nenabíja.
 Skontrolujte, či je zariadenie iPod pripojené pevne
a správne.
 Skontrolujte, či je AC adaptér pripojený pevne
a správne.
Audio vstup
Nie je počuť zvuk.
 Skontrolujte, či je prepojovací audio kábel pripojený
pevne a správne.
Úroveň hlasitosti je nízka.
 Skontrolujte hlasitosť na pripojenom externom
zariadení.
Diaľkové ovládanie (DO)
Diaľkové ovládanie nefunguje.
 Ak je batéria v diaľkovom ovládaní vybitá, vložte doň
novú batériu.
 Diaľkové ovládanie smerujte na senzor signálov
diaľkového ovládania na zariadení.
 Odstráňte prekážky medzi diaľkovým ovládaním
a zariadením.
 Skontrolujte, či senzor signálov diaľkového ovládania
nie je vystavený silnému svetlu, ako napríklad
priamemu slnečnému žiareniu alebo svetlu zo žiarivky.
 Keď používate diaľkové ovládanie, priblížte ho bližšie
k zariadeniu.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližší
autorizovaný servis Sony.
Napájanie jednosmerným napätím: 5 V
Maximálne prúdové zaťaženie: 1 A
Všeobecne
Reproduktor
Priemer cca 5,0 cm, 8 Ω (Ohm)
Vstup
Konektor AUDIO IN
(ø 3,5 mm stereo minikonektor)
Výstupný výkon
10 W + 10 W (pri harmonickom skreslení 10%)
(s AC adaptérom)
2 W + 2 W (pri harmonickom skreslení 10%)
(s nabíjateľnou batériou)
Napájanie
Nabíjateľná batéria: NH - M15 RDP
Výdrž batérie
Podrobnosti pozri “Výdrž batérie” v časti
“Príprava zdroja napájania”.
Externý zdroj napájania
DC IN 14.5V
Rozmery
Cca 337,0 mm × 108,2 mm × 77,0 mm (š/v/h)
(bez prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Hmotnosť
Cca 1,1 kg
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie (1)
AC adaptér (1)
Dokovací držiak A/B/C/D/E/F (6)
Prenosné puzdro (1)
Právo na zmeny vyhradené.
Návod na použitie
11SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom. Namiesto toho
je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potenciálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie
a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising