Sony | SRS-X99 | Sony SRS-X99 Přenosný bezdrátový reproduktor s technologií Bluetooth® a Wi-Fi® Průvodce připojením Wi-Fi

4-567-505-12(1) (CS)
Tento dokument vysvětluje, jak můžete přehrávat hudbu po připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi.
Přiložené dokumenty
Síť Wi-Fi vám umožní si snadno vychutnat hudbu uloženou na bezdrátových zařízeních, která máte doma, jako je např. počítač nebo chytrý telefon / iPhone. Informace o jiných způsobech připojení nebo poslechu naleznete v průvodci nápovědou (viz pravá strana).
Průvodce spuštěním Wi-Fi (tento dokument)
Osobní audio systém
Průvodce spuštěním
Wi-Fi
Nejprve připojte jednotku do zásuvky a anténu
nastavte do vzpřímené polohy.
Návod k obsluze (samostatný dokument)
Poslech hudby prostřednictvím vaší sítě Wi-Fi
Xperia
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte
telefon Android, na kterém je nainstalována bezplatná
aplikace SongPal.
iPhone
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky použijte zařízení
iPhone/iPad/iPod touch, na kterém je nainstalována
bezplatná aplikace SongPal.
WPS
Použitím routeru s tlačítkem WPS (AOSS) můžete nastavení
Wi-Fi jednotky nakonfigurovat stisknutím tohoto tlačítka.
Počítač
Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi pomocí prohlížeče na počítači.
Bližší informace naleznete v návodu k obsluze samostatného
dokumentu „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.
90 stupňů
Zkontrolujte, že není připojen kabel LAN. Drátové
a bezdrátové připojení nelze použít najednou.
SRS-X99
Vysvětluje, jak poslouchat hudbu uloženou na vašem počítači
nebo jiném zařízení přes síť Wi-Fi.
Zvolte zařízení nebo software pro přehrávání hudby a poté přejděte
na část „ Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně.
Podle vašeho zařízení zvolte metodu připojení k Wi-Fi a přejděte
na část „ Připojení vaší jednotky k síti Wi-Fi“ uvedenou níže.
Nastavte, aby se hudba uložená v počítači sdílela pomocí
softwaru Media Go a operace provádějte pomocí aplikace
SongPal*1 nainstalované na vašem chytrém telefonu.
Počítač (Media Go)
Obsahuje důležité bezpečnostní informace, způsob připojení
BLUETOOTH atd.
Počítač (iTunes)
Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač /
chytrý telefon)
Počítač (Windows Media Player)
Obsahuje podrobné informace o jednotce: způsob připojení k síti
a připojení BLUETOOTH s různými zařízeními, přehrávání formátu
High-Resolution Audio apod.
Poslouchejte hudbu na svém chytrém telefonu nebo
zařízení iPhone/iPad/iPod touch pomocí aplikace SongPal.
Chytrý telefon (aplikace SongPal)
Xperia (aplikace WALKMAN®)
iPhone/iPad/iPod touch
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
*1 Pokud provozujete software Media Go přímo na počítači, bez chytrého telefonu, bude nutné použít jiný způsob připojení
než síťové (např. připojení BLUETOOTH).
 Připojení jednotky k vaší síti Wi-Fi
Xperia
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky
použijte telefon Android, např. Xperia,
na kterém je nainstalována bezplatná
aplikace SongPal.
Tato metoda vyžaduje připojení Wi-Fi na
chytrém telefonu a spojení BLUETOOTH mezi
chytrým telefonem a jednotkou. Informace
o nastavení sítě Wi-Fi se z telefonu do
jednotky odešlou prostřednictvím
spojení BLUETOOTH.
Vyžadované položky: telefon Xperia™ nebo jiný chytrý telefon Android, bezdrátový router
1
2
3
Předběžné kroky:
Přístroj zapnete klepnutím na tlačítko
/ (zapnout/pohotovostní režim).
Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi
jednotkou a chytrým telefonem.
 Připojte chytrý telefon ke své síti Wi-Fi.
Pokud váš chytrý telefon nepodporuje funkci NFC,
postupujte podle kroků  a  napravo.
 SSID a heslo vašeho routeru, ke kterému se
chytrý telefon připojuje, zaznamenejte do níže
uvedených políček.
 Na svém chytrém telefonu klepnutím
spusťte aplikaci [SongPal].
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.
bliká
pomalu bliká
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
SSID:
• Některé bezdrátové routery mají více SSID.
Připojte jednotku a chytrý telefon Android
ke stejnému SSID.
 Dotkněte se chytrým telefonem značky N-Mark
na jednotce.
Heslo:
 Na chytrém telefonu zapněte funkci
BLUETOOTH.
 Klepnutím spusťte
aplikaci SongPal
a poté klepněte na
možnost [Open the
Bluetooth setting
screen].
 Klepněte na tlačítko (BLUETOOTH)
PAIRING na jednotce.
 Nainstalujte na svůj chytrý telefon aplikaci
SongPal.
Vyhledejte SongPal v obchodě
Google Play™.
Chytré telefony nekompatibilní s funkcí NFC
Kontrolka / (zapnout/pohotovostní režim)
se rozsvítí zeleně.
Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou
za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka
začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.
 Na svém chytrém
telefonu klepněte
na tlačítko [SRS-X99].
4
5
6
Zkontrolujte, zda svítí kontrolka
(BLUETOOTH).
Podle pokynů uvedených v aplikaci
SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.
Zkontrolujte, zda kontrolka LINK
svítí oranžově.
Pokud je na displeji vyžadováno
zadání hesla, vyberte SSID
a zadejte heslo, které jste
zaznamenali v kroku 1 – .
bliká
svítí
*2 Po prvním klepnutí na tlačítko (BLUETOOTH)
PAIRING po zakoupení jednotky začne kontrolka
(BLUETOOTH) rychle blikat. Chcete-li jednotku
spárovat s jiným zařízením, klepněte na tlačítko
(BLUETOOTH) PAIRING a podržte jej, dokud
se neozve pípnutí.
bliká
Zobrazí se obrazovka napravo.
Dotkněte se
a podržte, dokud
chytrý telefon
nezareaguje.
Jakmile kontrolka zůstane svítit, připojení Wi-Fi je
navázáno. V závislosti na prostředí to může trvat
déle než minutu.
Po navázání připojení BLUETOOTH (BLUETOOTH)
kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.
Párování se dokončí zhruba za minutu.
svítí
Kontrolka (BLUETOOTH) začne rychle
blikat bíle.*2
Přehrávání viz druhá strana
iPhone
Ke konfiguraci nastavení Wi-Fi jednotky
použijte iPhone, na kterém je nainstalována
bezplatná aplikace SongPal.
Tato metoda vyžaduje připojení Wi-Fi na
iPhonu a spojení BLUETOOTH mezi iPhonem
a jednotkou. Informace o nastavení sítě Wi-Fi
se z iPhonu do jednotky odešlou
prostřednictvím spojení BLUETOOTH.
Vyžadované položky: iPhone/iPad/iPod touch, bezdrátový router
1
2
3
4
5
6
Předběžné kroky:
Přístroj zapnete klepnutím na tlačítko
/ (zapnout/pohotovostní režim).
Vytvořte připojení BLUETOOTH mezi jednotkou a iPhonem.
Zkontrolujte, zda svítí kontrolka
(BLUETOOTH).
Podle pokynů uvedených v aplikaci SongPal nakonfigurujte nastavení Wi-Fi.
Zkontrolujte, zda kontrolka LINK
svítí oranžově.
 Přesvědčte se, že iPhone je
připojen k vaší síti Wi-Fi.
 Klepněte na tlačítko
na jednotce.
(BLUETOOTH)
PAIRING
 Vyhledejte jednotku na iPhonu.
 Na svém iPhonu klepnutím spusťte
aplikaci [SongPal].
 Pokud se zobrazí nápis [Share Wi-Fi settings?],
klepněte na [Allow].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Zobrazí se obrazovka napravo.
• Některé bezdrátové routery mají více SSID.
Připojte jednotku a iPhone ke stejnému SSID.
bliká
Klepněte na [Settings] 
[Bluetooth].
pomalu bliká
bliká
 Když se zobrazí obrazovka
napravo, klepněte na [OK].
svítí
bliká
svítí
Zapněte BLUETOOTH.
 Nainstalujte na svůj iPhone aplikaci SongPal.
Kontrolka
Vyhledejte aplikaci SongPal
v obchodě App Store.
Kontrolka / (zapnout/pohotovostní režim)
se rozsvítí zeleně.
Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou
za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka
začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.
(BLUETOOTH) začne rychle blikat bíle.*3
*3 Po prvním klepnutí na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING
po zakoupení jednotky začne kontrolka (BLUETOOTH)
rychle blikat. Chcete-li jednotku spárovat s jiným zařízením,
klepněte na tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING a podržte
jej, dokud se neozve pípnutí.
Jakmile kontrolka zůstane svítit, připojení Wi-Fi
je navázáno. V závislosti na prostředí to může trvat
déle než minutu.
Po navázání připojení BLUETOOTH kontrolka
(BLUETOOTH) přestane blikat a zůstane svítit.
Klepněte na [SRS-X99].
Přehrávání viz druhá strana
WPS
Nakonfigurujte nastavení Wi-Fi jednotky
stisknutím tlačítek WPS (AOSS) na
bezdrátovém routeru a jednotce.
• Pro ověření, zda je váš bezdrátový router
kompatibilní s funkcí WPS (Wi-Fi Protected
Setup™), nahlédněte do návodu k obsluze
routeru.
Vyžadovaná položka: bezdrátový router s tlačítkem WPS (AOSS)
1
2
3
4
5
Umístěte jednotku do blízkosti
bezdrátového routeru.
Přístroj zapnete klepnutím na tlačítko
/ (zapnout/pohotovostní režim).
Stiskněte tlačítko WPS na jednotce,
dokud se neozve pípnutí (přibližně
po 2 sekundách).
Do 90 sekund stiskněte tlačítko WPS*4
na routeru.
Zkontrolujte, zda kontrolka LINK
svítí oranžově.
bliká
Pokud se připojení Wi-Fi nezdaří
Nastavení Wi-Fi jednotky můžete nakonfigurovat pomocí prohlížeče na počítači. Připojte jednotku k počítači
pomocí běžně dostupného síťového kabelu LAN.
pomalu bliká
bliká
svítí
Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze v části „Poslech hudby prostřednictvím sítě Wi-Fi“.
Kontrolka / (zapnout/pohotovostní režim)
se rozsvítí zeleně.
Až kontrolka LINK začne pomalu blikat (jednou
za 3 sekundy), přejděte k dalšímu kroku. Kontrolka
začne pomalu blikat přibližně po 2 minutách.
Tlačítko WPS se nachází na zadní části jednotky.
U některých bezdrátových routerů může být nutné
tlačítko WPS držet několik sekund stisknuté.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze routeru.
*4 U některých bezdrátových routerů může být tlačítko WPS
označeno jako „AOSS“.
Jakmile kontrolka zůstane svítit, připojení Wi-Fi
je navázáno. V závislosti na prostředí to může trvat
déle než minutu.
Přehrávání viz druhá strana
Pokračování: „  Poslech hudby pomocí jednotky“ na druhé straně
 Poslech hudby pomocí jednotky
Datové přenosy související se stažením aplikace nebo prohlížením průvodce nápovědou mohou být zpoplatněny. Design a zobrazení aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.
©2015 Sony Corporation
Hudba uložená na vašem počítači
Hudba uložená na vašem chytrém telefonu / iPhonu
Vyžadované položky: Počítač s nainstalovaným softwarem Media Go, chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/
iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal
Počítač (Media Go)
Hudbu uloženou na vašem počítači můžete
přehrávat jednotkou pomocí softwaru
Media Go. Media Go vyžaduje jako ovladač
chytrý telefon / iPhone, ve kterém je
nainstalována bezplatná aplikace SongPal.
1
2
3
Připojte jednotku, počítač a chytrý telefon /
iPhone ke své síti Wi-Fi.
Klepněte na tlačítko NETWORK na jednotce.
Připravte software Media Go.
Chytrý telefon (aplikace SongPal)
Vyžadovaná položka: chytrý telefon nebo zařízení iPhone/iPad/iPod touch s nainstalovanou aplikací SongPal
Hudbu uloženou ve vašem chytrém telefonu /
iPhonu můžete poslouchat pomocí bezplatné
aplikace SongPal.
 Spusťte na svém počítači [Media Go].
• Více informací o aplikaci SongPal naleznete
v návodu k obsluze v části „O aplikaci SongPal“.
1
2
3
Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone
ke své síti Wi-Fi.
Nastavte jednotku v aplikaci SongPal.
Přehrajte hudbu ve vašem chytrém
telefonu / iPhonu pomocí aplikace SongPal.
 V nabídce [Tools] vyberte možnost [Preferences...].
• Předem navštivte následující adresu URL
a nainstalujte si na svůj počítač bezplatný
software Media Go.
Pro zákazníky v Evropě:
http://www.sony.eu/support
Pro zákazníky v USA:
http://esupport.sony.com/US
Pro zákazníky v Kanadě:
http://esupport.sony.com/CA/
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone
aplikaci SongPal.
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována,
přeskočte tento postup a přejděte na krok .
 Klepněte na svůj chytrý telefon /
iPhone.
Vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě
Google Play nebo App Store.
 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Preferences
Připojte jednotku a všechna zařízení ke stejnému SSID
vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji
svítí oranžově.
 Když se zobrazí obrazovka
napravo, klepněte na [SRS-X99].
Kontrolka NETWORK se rozsvítí bíle a jednotka se přepne
do režimu NETWORK.
 Vyberte skladbu pro přehrání a upravte hlasitost.
Připojte jednotku a chytrý telefon / iPhone ke stejnému SSID
vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji
svítí oranžově.
Hudba se přehraje.
4
5
Nastavte software Media Go na svém
počítači jako server.
Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí chytrého telefonu / iPhonu.
 Nainstalujte na svůj chytrý telefon / iPhone
aplikaci SongPal.
 Vyberte položku [Media Sharing] a zaškrtněte
možnost [Library name].
Xperia (aplikace WALKMAN®)
 Když se zobrazí obrazovka
napravo, klepněte na [SRS-X99].
Hudbu uloženou ve vašem telefonu Xperia
můžete poslouchat pomocí předinstalované
aplikace WALKMAN®.
 Vyberte položku [Library name]
zaškrtnutou v kroku 4 – .
Pokud je aplikace SongPal již nainstalována, přeskočte
tento postup a přejděte na krok .
[Library name] lze změnit na jiný název.
• V závislosti na modelu telefonu Xperia nemusí
být aplikace WALKMAN® předinstalována.
V takovém případě nelze tuto funkci používat.
• Předem proveďte aktualizaci systému Android
na vašem telefonu Xperia na nejnovější verzi.
• Ve vašem telefonu Xperia může být nutné
deaktivovat položku [Auto-select wireless option]
v nabídce [Throw settings]. Podrobnosti naleznete
v uživatelské příručce zařízení Xperia.
Vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě Google
Play nebo App Store.
Media Sharing
Library name
 Klepněte na možnost [Music].
 Klepnutím spusťte aplikaci [SongPal].
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Vyžadovaná položka: telefon Xperia kompatibilní s aplikací WALKMAN®
Video a fotografie nelze přehrát.
 Klepněte na [Home Network].
1
2
Připojte jednotku a telefon Xperia ke své
síti Wi-Fi.
Přehrajte hudbu ve vašem telefonu Xperia pomocí aplikace WALKMAN®.
Ujistěte se, že všechny tři položky [Media Sharing]
jsou zaškrtnuty.
 Po ověření obrazovky zvolte možnost [OK].
Připojte jednotku a telefon Xperia ke stejnému SSID
vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji
svítí oranžově.
 Vyberte skladbu ze seznamu a přehrajte ji.
Upravte hlasitost pomocí aplikace SongPal.
Hudba se přehraje.
 Klepnutím spusťte
na vašem telefonu
Xperia aplikaci
([WALKMAN®]).
 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.
 Klepněte na ikonu
a poté na možnost
[SRS-X99].
Hudba se přehraje.
Počítač (iTunes)
Hudbu z iTunes uloženou na vašem počítači
můžete přehrávat jednotkou pomocí
funkce AirPlay.
Vyžadovaná položka: počítač s nainstalovaným softwarem iTunes
iPhone/iPad/iPod touch
1
2
Připojte jednotku a počítač ke své síti Wi-Fi.
Přehrajte hudbu na vašem počítači pomocí softwaru iTunes.
• Předem proveďte aktualizaci softwaru iTunes
na nejnovější verzi.
 Spusťte na svém počítači software iTunes.
 V okně iTunes vyberte ikonu
(AirPlay).
 V nabídce AirPlay softwaru iTunes vyberte možnost
[SRS-X99].
Vyžadovaná položka: iPhone/iPad/iPod touch
Hudbu uloženou ve vašem zařízení iPhone/
iPad/iPod touch můžete poslouchat pomocí
funkce AirPlay.
• Předem aktualizujte software zařízení iPhone/
iPad/iPod touch na nejnovější verzi.
• Uvedené obrázky jsou příklady vytvořené
pomocí iOS 8.
1
2
Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/
iPod touch ke své síti Wi-Fi.
Přehrajte hudbu na zařízení iPhone/iPad/iPod touch.
 Vysunutím spodní části
obrazovky zobrazte
ovládací centrum.
 Klepněte na [SRS-X99].
 Vyberte skladbu pro přehrání a upravte hlasitost.
 Spusťte přehrávání hudby a upravte hlasitost.
Připojte jednotku a počítač ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji
svítí oranžově.
 Klepněte na možnost
(AirPlay).
Připojte jednotku a zařízení iPhone/iPad/iPod touch
ke stejnému SSID vašeho routeru.
Na druhé straně si přečtěte informace o připojení jednotky
k síti Wi-Fi a ujistěte se, že kontrolka LINK na přístroji
svítí oranžově.
Hudba se přehraje.
Hudba se přehraje.
Počítač (Windows Media Player)
Hudbu na vašem počítači můžete přehrávat jednotkou pomocí aplikace
Windows Media Player.
• Podrobnosti naleznete v průvodci nápovědou.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
SongPal Link:
Více informací o jednotce naleznete v ostatních dokumentech
Pomocí Wi-Fi můžete poslouchat hudbu v jakékoli místnosti.
Svou oblíbenou hudbu uloženou na počítačích nebo mobilních
telefonech i hudbu internetového vysílání můžete poslouchat
v různých místnostech a v maximální zvukové kvalitě.
Návod k obsluze (samostatný dokument)
K ovládání funkce použijte aplikaci SongPal nainstalovanou na vašem
chytrém telefonu / iPhonu.
Pokud používáte více zařízení kompatibilních s funkcí SongPal Link,
musí být všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi. Více
podrobností naleznete v průvodci nápovědou uvedeném vpravo
nebo v průvodci spuštěním Wi-Fi dodaném s každým zařízením.
•
•
•
•
Bezpečnostní informace
Součásti a ovládací prvky
Připojení k síti Wi-Fi pomocí počítače
Způsob připojení/přehrávání zařízení BLUETOOTH,
USB nebo jiných
• O funkci NFC
• Odstraňování problémů
• Technické údaje apod.
Průvodce nápovědou (webový dokument pro počítač / chytrý telefon)
• Podrobnosti o připojení k síti Wi-Fi
• Propojení s aplikací SongPal
• Způsob připojení k síti a přehrávání pomocí každého operačního
systému / zařízení
• Způsob připojení BLUETOOTH a přehrávání s různými zařízeními
• Přehrávání souborů formátu High-Resolution Audio
• Aktualizace softwaru apod.
Adresa URL průvodce nápovědou:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x99/h_zz/
Download PDF

advertising