Sony | SRS-X3 | Sony SRS-X3 Bezdrátový reproduktor s technologií Bluetooth® Referenční příručka

4-539-742-21(1)
IKW8
Osobní audio systém
Referenční příručka / Průvodce rychlým používáním
Osobní audio systém
Referenčná príručka / Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
©2014 Sony Corporation
Vytištěno v České republice
http://www.sony.net/
SRS-X3
4-539-742-21(1)
Osobní audio systém
Referenční příručka
©2014 Sony Corporation
Vytištěno v České republice
http://www.sony.net/
SRS-X3
Česky
Osobní audio systém
Před použitím tohoto systému si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější použití.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento
přístroj dešti ani vlhkosti.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte větrací otvory přístroje novinami, stolními ubrusy, záclonami a podobnými materiály.
Nepokládejte na přístroj zdroje otevřeného ohně, jako jsou například zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající nebo
stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako například do knihovničky, vestavěné skříně a na podobná místa.
Nevystavujte baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi dlouhodobě nadměrnému teplu, jako například přímému slunečnímu světlu, ohni apod.
Jelikož se síťová zástrčka tohoto síťového USB adaptéru používá pro odpojení síťového USB adaptéru od elektrické
sítě, připojte ji do snadno dostupné síťové zásuvky. V případě jakýchkoliv potíží nebo neobvyklého stavu ihned
vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
Dokud je síťový napájecí kabel přístroje připojen do síťové zásuvky, není přístroj odpojen od síťového zdroje
energie, a to ani tehdy, když je přístroj vypnutý.
2 CZ
Bezpečnostní opatření
Poznámka k používání s mobilním telefonem
• Podrobné informace o ovládání vašeho mobilního telefonu při příjmu telefonního hovoru během přenosu
zvuku prostřednictvím BLUETOOTH připojení najdete v návodu k obsluze mobilního telefonu.
Bezpečnost
Výrobní štítek a důležité informace týkající se bezpečnosti jsou uvedeny na spodní vnější straně přístroje a na
síťovém USB adaptéru.
• Před používáním tohoto systému zkontrolujte, zda provozní napětí systému odpovídá napětí ve vaší místní
elektrické síti.
Oblast zakoupení
Provozní napětí
Všechny země/regiony
100 V – 240 V AC (stříd.), 50 Hz/60 Hz
Poznámky k síťovému USB adaptéru
• Před připojováním nebo odpojováním síťového USB adaptéru systém nejprve vypněte. V opačném případě by
mohlo dojít k poruše.
• Používejte pouze dodávaný síťový USB adaptér a mikro-USB kabel. Abyste zabránili poškození systému, nepoužívejte žádný jiný síťový USB adaptér.
Polarita portu USB síťového USB adaptéru
CZ
3
• Připojte síťový USB adaptér do blízké síťové zásuvky. V případě výskytu problému jej ihned odpojte ze síťové
zásuvky.
• Neinstalujte síťový USB adaptér do stísněného prostoru, jako například do knihovny, vestavěné skříně a na
podobná místa.
• Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte síťový USB adaptér
kapající nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby naplněné tekutinou, jako například vázy.
Umístění
• Neinstalujte reproduktor do šikmé polohy.
• Neponechávejte systém v blízkosti zdrojů tepla nebo v místech vystavených přímému slunečnímu světlu,
nadměrné prašnosti, dešti, vlhkosti nebo mechanickým otřesům.
Provoz
• Nevkládejte žádné předměty do konektorů nebo větracích otvorů v zadní části systému. Mohlo by dojít ke
zkratu nebo poruše systému.
Čištění
• Pro čištění skříňky přístroje nepoužívejte líh, benzen ani ředidlo.
Ostatní
• V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů týkajících se tohoto systému, na které nenajdete odpověď v tomto
návodu, se prosím obraťte na nejbližšího prodejce Sony.
Autorská práva
• Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto
označení společností Sony Corporation podléhá přidělení licence.
• N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum, Inc. v USA a dalších
zemích.
• Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
4 CZ
Co je to bezdrátová technologie BLUETOOTH?
BLUETOOTH je bezdrátová technologie s krátkým dosahem, která umožňuje bezdrátovou datovou komunikaci
mezi digitálními zařízeními, jako například počítačem a digitálním fotoaparátem. BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE
BLUETOOTH má provozní dosah přibližně 10 m.
Spojení dvou zařízení je běžné, avšak některá zařízení lze připojit k několika zařízením současně.
Pro připojení nepotřebujete žádný kabel, ani nemusí být zařízení obrácena čelem k sobě, jako je tomu u infračervené technologie. Takové zařízení můžete mít například v tašce nebo v kapse.
BLUETOOTH je mezinárodní norma podporovaná a používaná tisícovkami firem po celém světě.
Maximální komunikační dosah
Maximální komunikační dosah se může za následujících podmínek zkrátit.
• Existence překážky (např. osoby, kovu nebo stěny) mezi tímto systémem a BLUETOOTH zařízením.
• V blízkosti systému se používá zařízení bezdrátové sítě LAN.
• V blízkosti systému se používá mikrovlnná trouba.
• V blízkosti systému se používá zařízení generující elektromagnetické záření.
Rušení od jiných zařízení
Protože BLUETOOTH zařízení a bezdrátová síť LAN (IEEE802.11b/g) používají stejnou frekvenci, může se objevit
mikrovlnné rušení, které způsobuje zhoršení rychlosti komunikace, šum nebo nesprávné připojení systému používaného v blízkosti zařízení bezdrátové sítě LAN. V takovém případě proveďte následující.
• Používejte systém ve vzdálenosti nejméně 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN.
• V případě, že systém používáte ve vzdálenosti menší než 10 m od zařízení bezdrátové sítě LAN, vypněte
příslušné zařízení bezdrátové sítě LAN.
CZ
5
Rušení jiných zařízení
Mikrovlny vysílané z BLUETOOTH zařízení mohou negativně ovlivňovat funkci elektronických lékařských zařízení.
V následujících místech tento systém a další BLUETOOTH zařízení vypněte, aby nedošlo k nehodě.
• Místa s výskytem hořlavého plynu, nemocnice, vlaky, letadla nebo čerpací stanice.
• Místa v blízkosti automatických dveří nebo požárních hlásičů.
Poznámky
• Aby bylo možno funkci BLUETOOTH používat, je u připojovaného BLUETOOTH zařízení vyžadován stejný profil,
jako ve vašem systému.
Uvědomte si rovněž, že i v případě existence stejného profilu se mohou zařízení v závislosti na své specifikaci
lišit funkcí.
• Z důvodu charakteristických vlastností bezdrátové technologie BLUETOOTH je zvuk přehrávaný v tomto
systému během telefonního hovoru nebo poslechu hudby mírně zpožděný oproti zvuku přehrávanému na
BLUETOOTH zařízení.
• Tento systém podporuje bezpečnostní funkce, které vyhovují normě BLUETOOTH pro zajištění bezpečného
připojení bezdrátovou technologií BLUETOOTH; tato bezpečnost však nemusí být v závislosti na nastavení
dostatečná. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte opatrní.
• Neneseme odpovědnost za únik informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
• Je vyžadováno certifikované zařízení s funkcí BLUETOOTH vyhovující normě BLUETOOTH specifikované společností Bluetooth SIG. I když připojené zařízení odpovídá výše uvedené normě BLUETOOTH, nemusí se v závislosti
na svých funkcích nebo specifikacích připojit nebo pracovat správně.
• V závislosti na BLUETOOTH zařízení připojenému k systému a komunikačním nebo provozním prostředí může
docházet ke vzniku šumu nebo přeskakování zvuku.
6 CZ
Technické údaje
Reproduktory
Reproduktorový systém Průměr přibl. 34 mm × 2
Typ ozvučnice
Uzavřená ozvučnice
Zesilovač
Referenční výstupní výkon
Při použití síťového USB adaptéru: 10 W + 10 W (při 10% harmonickém zkreslení, 1 kHz, 4 Ω)
Při použití baterie: 10 W + 10 W (při 10% harmonickém zkreslení, 1 kHz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Výkon
Specifikace BLUETOOTH třídy výkonu 2
Maximální dosah komunikace
V přímém směru přibl. 10 m*1
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Metoda modulace
FHSS
Kompatibilní profily BLUETOOTH*2
A2DP (Pokročilý profil pro distribuci zvuku)
AVRCP (Profil dálkového ovládání pro audio a video)
HSP (Profil náhlavní soupravy)
HFP (Profil handsfree)
CZ
7
Podporovaný kodek*3 SBC*4
Přenosový rozsah (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
*1 Skutečný dosah se liší podle různých podmínek, jako jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, příjmová citlivost, výkon antény, operační systém, softwarová
aplikace apod.
*2 Profily normy BLUETOOTH indikují účel BLUETOOTH komunikace mezi zařízeními.
*3 Kodek: Formát pro kompresi a konverzi audio signálu
*4 Subband Codec (Složkový kodek)
Mikrofon
Typ
Elektretový kondenzátorový
Směrová charakteristika
Všesměrový
Efektivní frekvenční rozsah
100 Hz - 7 000 Hz
Obecné
Vstup
Napájení
Konektor AUDIO IN (Audio vstup) (konektor stereo mini ø 3,5 mm)
DC (stejnosm.) 5 V 1,5 A (pomocí dodávaného síťového USB adaptéru připojeného ke
zdroji energie AC (stříd.) 100 - 240 V, 50/60 Hz) nebo pomocí vestavěné lithium-iontové
baterie
Výdrž lithium-iontové baterie (při použití BLUETOOTH připojení)
Přibl. 7 hodin*5
8 CZ
Rozměry (včetně vyčnívajících částí a ovládacích prvků)
Přibl. 185 mm × 67 mm × 66 mm (š/v/h)
Hmotnost
Přibl. 850 g včetně baterie
Dodávané příslušenství Síťový USB adaptér (AC-E0515) (1)
Zástrčka (2)
Mikro-USB kabel (800 mm) (1)
Průvodce rychlým používáním (2)
Referenční příručka (tento dokument) (2)
Záruční list (1)
5
* Uvedená doba se může lišit v závislosti na okolní teplotě nebo podmínkách používání.
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
CZ
9
10 CZ
4-539-741-21(1)
Osobní audio systém
Průvodce rychlým používáním
SRS-X3
©2014 Sony Corporation Vytištěno v České republice
Česky
Dodávané příručky
Průvodce rychlým používáním (tato příručka)
Obsahuje pokyny pro připojení přístroje k BLUETOOTH zařízením a popis základního ovládání.
Referenční příručka
Obsahuje bezpečnostní upozornění a technické údaje produktu.
Nápověda
Jestliže potřebujete detailnější informace o používání přístroje, přečtěte si nápovědu na vašem
počítači nebo ve smartphonu. Tato nápověda rovněž obsahuje průvodce řešením problémů, který
ukazuje řešení problémů, se kterými se můžete setkat.
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x3/h_zz/
Dvojrozměrný kód:
12 CZ
Nabíjení přístroje
Tento přístroj obsahuje vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterii. Před prvním
použitím přístroje tuto baterii nabijte.
Poznámka
• Nejprve připevněte k síťovému USB adaptéru zástrčku vhodnou pro vaši zemi/region.
Zasuňte zástrčku do síťového USB adaptéru až na doraz tak, aby zacvakla.
CZ
13
Síťový USB
adaptér
(dodávané
příslušenství)
Svítí (oranžová)
DC IN
(Vstup stejnosměrného napájení)
Mikro-USB kabel
(dodávané příslušenství)
Nabíjení se spustí po připojení přístroje do síťové zásuvky prostřednictvím síťového USB adaptéru
- indikátor CHARGE (Nabíjení) se rozsvítí oranžovou barvou. Nabíjení je dokončeno během asi pěti
hodin - indikátor zhasne.
Nabíjejte přístroj ve vypnutém stavu.
14 CZ
Jak vytvořit bezdrátové připojení k BLUETOOTH zařízením
Vyberte typ párování z 3 níže uvedených možností. BLUETOOTH zařízení je nutno nejprve
vzájemně „spárovat“.
Párování a připojení k BLUETOOTH zařízení
Tento přístroj lze spárovat s max. osmi BLUETOOTH zařízeními. Při párování s dvěma nebo
více BLUETOOTH zařízeními proveďte následující postup párování pro každé zařízení.
1
Stiskněte tlačítko / (Napájení) pro zapnutí přístroje.
Indikátor / (Napájení) se rozsvítí zelenou barvou.
Svítí
(zelená)
CZ
15
2
Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH)
Indikátor
PAIRING.
(BLUETOOTH) začne blikat bílou barvou.
Bliká
(bílá)
Při prvním použití funkce BLUETOOTH a v případě, že stisknete pouze tlačítko (BLUETOOTH)
PAIRING, začne indikátor (BLUETOOTH) rychle blikat bílou barvou a přístroj se automaticky přepne
do režimu párování.
3
Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH) PAIRING a podržte jej, dokud
neuslyšíte pípání a dokud nezačne indikátor (BLUETOOTH)
rychle blikat bílou barvou.
Přístroj se přepne do režimu párování.
16 CZ
Rychle bliká
(bílá)
4
Proveďte postup párování na BLUETOOTH zařízení za účelem
detekce tohoto přístroje.
Když se na displeji BLUETOOTH zařízení zobrazí seznam detekovaných zařízení, vyberte „SONY:SRS-X3“.
Pokud se na displeji BLUETOOTH zařízení zobrazí požadavek na zadání přístupového kódu, zadejte
kód „0000“.
5
Vytvořte BLUETOOTH připojení z BLUETOOTH zařízení.
Po vytvoření BLUETOOTH připojení zůstane indikátor
(BLUETOOTH) na přístroji svítit.
CZ
17
Připojení k spárovanému BLUETOOTH zařízení
1
2
3
Zapněte přístroj.
Stiskněte tlačítko (BLUETOOTH)
Indikátor
PAIRING.
(BLUETOOTH) začne blikat bílou barvou.
Vytvořte BLUETOOTH připojení z BLUETOOTH zařízení.
Po vytvoření BLUETOOTH připojení zůstane indikátor
(BLUETOOTH) na přístroji svítit.
Připojení smartphonu jedním dotykem (NFC)
Pokud se tohoto přístroje dotknete smartphonem, aktivuje přístroj párování
a BLUETOOTH připojení a po vytvoření připojení se automaticky zapne.
18 CZ
Poznámka
• Pokud je váš smartphone navržen tak, aby se v důsledku účinků magnetické síly přepnul
do pohotovostního režimu, nemusí být připojení pomocí funkce NFC možné.
Kompatibilní smartphony
NFC kompatibilní smartphony s operačním systémem Android 2.3.3 nebo novějším
NFC
NFC (Near Field Communication - Komunikace na krátkou vzdálenost) je technologie
umožňující bezdrátovou komunikaci krátkého dosahu mezi různými zařízeními, jako
například smartphony a IC štítky (IC tags). Pomocí funkce NFC je možno datovou
komunikaci - například BLUETOOTH párování - provádět snadno pouhým vzájemným
dotykem NFC kompatibilních zařízení (tj. symbolu značky N nebo označeného místa
na každém zařízení).
1
Zapněte na smartphonu funkci NFC.
Podrobné informace najdete v návodu k obsluze smartphonu.
• Pokud je OS vašeho smartphonu Android 2.3.3 nebo novější, avšak starší verze
než Android 4.1: pokračujte krokem 2.
• Pokud je OS vašeho smartphonu Android 4.1 nebo novější: pokračujte krokem 4.
CZ
19
2
Stáhněte a nainstalujte aplikaci „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je bezplatná aplikace pro Android, kterou si můžete stáhnout z obchodu Google
Play.
Stáhněte si tuto aplikaci vyhledáním „NFC Easy Connect“ nebo ji získejte pomocí následujícího dvojrozměrného kódu. Za stažení aplikace mohou být účtovány poplatky.
Pro stažení pomocí dvojrozměrného kódu použijte
aplikaci čtečky dvojrozměrného kódu.
Poznámka
• Tato aplikace nemusí být v některých zemích nebo regionech k dispozici.
3
4
20 CZ
Spusťte v smartphonu aplikaci „NFC Easy Connect“.
Zajistěte, aby byla zobrazena obrazovka aplikace.
Dotkněte se přístroje smartphonem.
Předtím odemkněte obrazovku smartphonu.
Dotýkejte se smartphonem části přístroje označené symbolem N, dokud smartphone nezareaguje.
Když je přístroj vypnutý, po dotyku smartphonem a vytvoření BLUETOOTH připojení se zapne.
Smartphone reaguje
(přístroj detekován)
Podle pokynů na obrazovce vytvořte připojení.
Po vytvoření BLUETOOTH připojení zůstane indikátor (BLUETOOTH) na přístroji svítit.
Pro odpojení se znovu dotkněte přístroje smartphonem.
Tip
Pokud se vám nedaří přístroj připojit, zkuste následující.
• Spusťte v smartphonu tuto aplikaci a přesuňte smartphone pomalu nad část
přístroje označenou symbolem N.
• Pokud je smartphone v pouzdře, vyjměte jej.
• Zajistěte, aby byla v smartphonu zobrazena obrazovka aplikace.
CZ
21
Poslech a volání
Po vytvoření BLUETOOTH připojení k BLUETOOTH zařízení používejte ovládání na tomto
přístroji.
Poslech hudby
Profil: A2DP, AVRCP
Spusťte přehrávání na BLUETOOTH zařízení a nastavte hlasitost.
Nastavte hlasitost na připojeném zařízení na přiměřenou úroveň a pak nastavte
hlasitost pomocí tlačítek VOL –/+ na přístroji.
22 CZ
Uskutečnění/přijetí hovoru
Profil: HSP, HFP
Mikrofon
Pomocí smartphonu uskutečněte hovor.
Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko
na přístroji.
Když se objeví příchozí hovor, stiskněte tlačítko
na přístroji.
Když se příchozí hovor objeví během poslechu hudby, postupujte stejným způsobem.
CZ
23
• Slovní označení a loga BLUETOOTH® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoliv použití těchto označení společností Sony Corporation podléhá přidělení
licence.
• N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti NFC Forum,
Inc. v USA a dalších zemích.
• Android™ a Google Play™ jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
• Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
24 CZ
4-539-741-21(1)
Prenosný audio systém
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
SRS-X3
© 2014 Sony Corporation
Slovensky
Dodávané návody
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (tento návod)
Poskytuje informácie, ako prepojiť tento systém s BLUETOOTH
zariadeniami a informácie o základných operáciách.
Referenčná príručka
Poskytuje informácie o bezpečnostných upozorneniach
a technických údajoch produktu.
2SK
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
Pomocník (Help Guide)
Ak chcete získať podrobnejšie informácie, ako používať tento
systém, prečítajte si Pomocníka (Help Guide) na PC alebo smartfóne.
Pomocník (Help Guide) obsahuje aj sprievodcu odstraňovaním
problémov, ktorý vám poskytne rady, ako riešiť problémy, ktoré
môžu nastať.
Web adresa (URL):
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x3/h_zz/
QR kód:
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
3SK
Nabíjanie batérie tohto systému
Tento systém má internú nabíjateľnú lítium-iónovú (Li-Ion) batériu. Pred
prvým použitím systému nabite jeho batériu.
Poznámka

4SK
Na USB AC adaptér najskôr nasaďte koncovku (zástrčku) vhodnú pre elektrické
zásuvky používané vo vašej krajine/regióne.
Koncovku nasaďte a zasuňte na USB AC adaptér úplne a správne tak, aby
zacvakla.
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
USB AC adaptér
(dodávaný)
Svieti
(naoranžovo)
DC IN
Mikro USB kábel (dodávaný)
Nabíjanie sa začne po pripojení systému do elektrickej zásuvky
pomocou USB AC adaptéra a keď sa naoranžovo rozsvieti indikátor
CHARGE (Nabíjanie). Nabíjanie je dokončené po cca piatich hodinách.
Indikátor zhasne.
Systém nabíjajte, keď je vypnutý.
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
5SK
Vytvorenie bezdrôtového prepojenia s BLUETOOTH
zariadeniami
Vyberte váš prípad z nasledovných 3 typov párovania. BLUETOOTH zariadenia je
nutné najskôr vzájomne “spárovať”.
Párovanie a prepojenie s BLUETOOTH
zariadením
Systém je možné spárovať až s ôsmimi BLUETOOTH zariadeniami. Pri
párovaní s dvomi alebo viacerými BLUETOOTH zariadeniami vykonajte
nasledovný postup párovania pre každé zariadenie.
6SK
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
1
Stlačením tlačidla / (napájanie) zapnite tento systém.
Rozsvieti sa zelený indikátor / (napájanie).
Svieti
(nazeleno)
Pokračovanie 
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
7SK
2
Stlačte tlačidlo
Indikátor
(BLUETOOTH)
PAIRING.
(BLUETOOTH) začne blikať nabielo.
Bliká (nabielo)
Keď používate BLUETOOTH funkciu prvýkrát a keď stlačíte len tlačidlo
(BLUETOOTH) PAIRING, indikátor (BLUETOOTH) bude rýchlo blikať
nabielo a systém sa automaticky prepne do režimu párovania.
8SK
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
3
Zatlačte a pridržte prst na tlačidle (BLUETOOTH) PAIRING,
kým nezaznie pípanie a kým nezačne rýchlo blikať indikátor
(BLUETOOTH) nabielo.
Systém sa prepne do režimu párovania.
Rýchlo bliká
(nabielo)
Pokračovanie 
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
9SK
4
5
Párovanie vykonajte z BLUETOOTH zariadenia, aby našlo
tento systém.
Keď sa na displeji BLUETOOTH zariadenia zobrazí zoznam zistených
zariadení, zvoľte “SONY:SRS-X3”.
Ak je na displeji pripájaného BLUETOOTH zariadenia zobrazená výzva
na zadanie kódu, zadajte kód “0000 ”.
Na inom BLUETOOTH zariadení vytvorte BLUETOOTH
prepojenie.
Keď je BLUETOOTH prepojenie vytvorené, na systéme bude svietiť
indikátor (BLUETOOTH).
10SK
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
Pripojenie spárovaného BLUETOOTH
zariadenia
1
2
3
Zapnite tento systém.
Stlačte tlačidlo
Indikátor
(BLUETOOTH)
PAIRING.
(BLUETOOTH) začne blikať nabielo.
Na inom BLUETOOTH zariadení vytvorte BLUETOOTH
prepojenie.
Keď je BLUETOOTH prepojenie vytvorené, na systéme bude svietiť
indikátor (BLUETOOTH).
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
11SK
Pripojenie smartfónu jediným dotykom
(NFC)
Po dotyku smartfónom tohto systému sa vykoná párovanie a vytvorenie
BLUETOOTH prepojenia, po vytvorení prepojenia sa tento systém
automaticky zapne.
Poznámka

Ak je váš smartfón taký typ, že sa prepne do pohotovostného režimu pri
pôsobení magnetickej sily, nemusí byť možné jeho NFC pripojenie.
Kompatibilné smartfóny
NFC-kompatibilné smartfóny s OS Android 2.3.3 alebo novšou verziou
NFC
NFC (Near Field Communication) je technológia umožňujúca zaviesť
bezdrôtovú komunikáciu na krátku vzdialenosť medzi rôznymi zariadeniami,
ako sú smartfóny a bezkontaktné čítacie systémy. Vďaka funkcii NFC sa
dátová komunikácia (napríklad BLUETOOTH párovanie) môže dosiahnuť
12SK
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
jednoducho jediným vzájomným dotykom NFC-kompatibilných zariadení
(t. j. na príslušnom symbole N alebo určenom mieste na jednotlivých
zariadeniach).
1
Zapnite funkciu NFC na smartfóne.
Podrobnosti pozri v návode na použitie daného smartfónu.

2

Ak má smartfón OS Android 2.3.3 alebo novšiu verziu, ale staršiu ako Android
4.1: Pokračujte krokom 2.
Ak má smartfón OS Android 4.1 alebo novšiu verziu: Pokračujte krokom 4.
Stiahnite a nainštalujte aplikáciu “NFC Easy Connect”.
“NFC Easy Connect” je bezplatná Android aplikácia dostupná v Obchode
Play.
Aplikáciu stiahnite po vyhľadaní jej názvu “NFC Easy Connect”, alebo ju
sprístupnite pomocou QR kódu. Pri sťahovaní aplikácie sa môžu účtovať
poplatky.
Pokračovanie 
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
13SK
Pre stiahnutie pomocou QR kódu použite
aplikáciu na čítanie QR kódov.
Poznámka
3
4
14SK

V niektorých krajinách a/alebo regiónoch nemusí byť aplikácia dostupná.
Spustite aplikáciu “NFC Easy Connect” na smartfóne.
Overte, či sa zobrazilo okno aplikácie.
Smartfónom sa dotknite tohto systému.
Najskôr odomknite displej smartfónu.
Smartfónom sa dotýkajte označenia N vyznačeného na tomto systéme,
kým smartfón nezareaguje.
Ak je systém vypnutý a ak je vytvorené BLUETOOTH prepojenie, po
dotyku smartfónom sa zapne.
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
Smartfón zareaguje
(zariadenie sa rozpoznalo)
Prepojenie zrealizujte podľa zobrazovaných pokynov.
Keď je BLUETOOTH prepojenie vytvorené, na systéme bude svietiť
indikátor (BLUETOOTH).
Pre odpojenie tohto systému sa ho dotknite smartfónom znova.
Pokračovanie 
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
15SK
Rada
Ak sa systém nedokáže prepojiť, skúste nasledovný postup.
Spustite aplikáciu v smartfóne a pomaly posúvajte smartfónom po časti
označenej značkou N na tomto systéme.
 Ak je smartfón v puzdre, vyberte ho.
 Overte, či sa na displeji smartfónu zobrazilo okno aplikácie.

16SK
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
Počúvanie hudby a volanie
Systém ovládajte po vytvorení BLUETOOTH pripojenia s BLUETOOTH zariadením.
Počúvanie hudby
Profil: A2DP, AVRCP
Spustite prehrávanie na BLUETOOTH zariadení a nastavte hlasitosť.
Hlasitosť na pripojenom zariadení nastavte na primeranú úroveň a hlasitosť
na tomto systéme nastavte tlačidlami VOL –/+.
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
17SK
Volanie/Príjem hovoru
Profil: HSP, HFP
Mikrofón
Vykonajte hovor zo smartfónu.
Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo
na tomto systéme.
Ak prichádza hovor, stlačte tlačidlo
na tomto systéme.
Ak prichádza hovor počas počúvania hudby, postupujte rovnako.
18SK
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky




Názov BLUETOOTH® a logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc.
a spoločnosť Sony Corporation ich na akékoľvek účely používa na základe
licencie.
N Mark (Značka N) je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti NFC
Forum, Inc. v USA a ďalších krajinách.
Android™ a Google Play™ sú obchodné značky spoločnosti Google Inc.
Všetky ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú obchodnými značkami
a názvami príslušných vlastníkov.
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky
19SK
4-539-742-21(1)
Prenosný audio systém
Referenčná príručka
SRS-X3
© 2014 Sony Corporation
Slovensky
Prenosný audio systém
Pred používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre
ďalšie použitie.
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte
zariadenie dažďu ani vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru a riziku úrazu elektrickým prúdom, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi, závesmi atď.
Na zariadenie neklaďte zdroje otvoreného ohňa ako napr. horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, zariadenie
nevystavujte pôsobeniu vody (špliechaniu atď.) a na zariadenie neklaďte nádoby naplnené
kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest, ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Batérie ani batérie v zariadení nevystavujte dlhý čas nadmernému teplu ako napr. priamemu
slnečnému žiareniu a pod.
Keďže sa koncovka USB AC adaptéra používa na odpojenie USB AC adaptéra od elektrickej
siete, pripojte ho do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade spozorovania
neštandardnej prevádzky ho ihneď odpojte od elektrickej zásuvky.
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je
samotné zariadenie vypnuté.
2SK
Referenčná príručka
Bezpečnostné upozornenia
Poznámka k používaniu mobilného telefónu
 Podrobnosti o ovládaní telefónu pri príjme hovoru počas prenosu audio signálu pomocou
BLUETOOTH prepojenia pozri v návode na použitie mobilného telefónu.
Bezpečnosť
Typový štítok a dôležité informácie ohľadom bezpečnosti sú umiestnené na spodnej strane
hlavného zariadenia a na USB AC adaptéri.
 Pred používaním systému skontrolujte, či je prevádzkové napätie systému zhodné
s napätím vo vašej elektrickej sieti.
Krajina zakúpenia
Prevádzkové napätie
Všetky krajiny/regióny
Striedavé napätie (AC) 100–240 V, 50 Hz/60 Hz
Poznámky k USB AC adaptéru
 Pred pripájaním/odpájaním USB AC adaptéra najskôr vypnite systém. Inak môže dôjsť
k poruche.
 Používajte len dodávaný USB AC adaptér a mikro USB kábel. Aby nedošlo k poškodeniu
systému, nepoužívajte iný USB AC adaptér.
Pokračovanie 
Referenčná príručka
3SK
Polarita USB konektora na USB AC adaptéri
 USB AC adaptér pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. V prípade nejakého
problému ho ihneď odpojte od elektrickej zásuvky.
 USB AC adaptér neumiestňujte do uzatvorených priestorov, ako je napr. vstavaná skriňa
alebo knižnica.
 Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, USB AC adaptér
nevystavujte pôsobeniu vody (špliechaniu atď.) a na USB AC adaptér neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Umiestnenie
 Reproduktory neumiestňujte do naklonenej polohy.
 Nenechávajte systém v blízkosti zdrojov tepla a nevystavujte ho pôsobeniu priameho
slnečného žiarenia, prachu, vlhkosti, dažďu ani mechanickým otrasom.
Prevádzka
 Do konektorov alebo ventilačných otvorov na zadnej strane systému nevkladajte žiadne
drobné predmety. Môže dôjsť ku skratu a poruche.
4SK
Referenčná príručka
Čistenie
 Na čistenie povrchu nepoužívajte lieh, benzín ani riedidlo.
Ostatné
 Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa systému, ktoré nie sú v tomto
návode popísané, obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Autorské práva
 Názov BLUETOOTH® a logá sú vlastníctvom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť
Sony Corporation ich na akékoľvek účely používa na základe licencie.
 N Mark (Značka N) je obchodná značka alebo ochranná známka spoločnosti NFC Forum, Inc.
v USA a ďalších krajinách.
 Všetky ostatné obchodné značky a obchodné názvy sú obchodnými značkami a názvami
príslušných vlastníkov.
Bezdrôtová BLUETOOTH technológia
Bezdrôtová BLUETOOTH technológia je technológia s krátkym dosahom, ktorá umožňuje
bezdrôtovú dátovú komunikáciu medzi digitálnymi zariadeniami ako napr. PC a digitálny
fotoaparát. Bezdrôtová BLUETOOTH technológia funguje v dosahu cca 10 m.
Prepojenie dvoch zariadení je vzájomné, niektoré zariadenia je však možné pripojiť
k viacerým zariadeniam naraz.
Na prepojenie nie je potrebný žiadny kábel, ani nie je potrebné umiestniť zariadenia oproti
sebe ako pri infračervenej technológii. Zariadenia môžete napríklad používať, aj keď sú
v batohu alebo vo vrecku.
Pokračovanie
Referenčná príručka

5SK
BLUETOOTH štandard je medzinárodný štandard podporovaný a využívaný mnohými
spoločnosťami po celom svete.
Maximálny komunikačný dosah
Maximálny komunikačný dosah môže byť v nasledovných podmienkach kratší.
 Medzi týmto a BLUETOOTH zariadením sú prekážky ako osoby, kov alebo stena.
 V blízkosti tohto systému sa používa LAN zariadenie.
 V blízkosti tohto systému sa používa mikrovlnná rúra.
 V blízkosti tohto systému sa používa zariadenie generujúce elektromagnetické žiarenie.
Rušenie z iných zariadení
BLUETOOTH a bezdrôtové LAN (IEEE802.11b/g) zariadenia využívajú rovnakú frekvenciu,
preto ak toto zariadenie používate v blízkosti bezdrôtového LAN zariadenia, môže dôjsť
k mikrovlnným interferenciám, ktoré môžu spôsobiť zhoršenie komunikačnej rýchlosti, šum
alebo chybné spojenie. V takomto prípade vykonajte nasledovné.
 Používajte tento systém minimálne 10 m od bezdrôtového LAN zariadenia.
 Ak tento systém používate v menšej vzdialenosti než 10 m od bezdrôtového LAN
zariadenia, vypnite bezdrôtové LAN zariadenie.
Rušenie iných zariadení
Mikrovlnné žiarenie vysielané z BLUETOOTH zariadenia môže mať negatívny dopad na
správnu činnosť elektronických zdravotníckych prístrojov. Na nasledovných miestach vypnite
toto aj BLUETOOTH zariadenie, pretože môže vzniknúť riziko nebezpečenstva.
 V blízkosti horľavých plynov, v nemocniciach, vlakoch, lietadlách alebo čerpacích
staniciach.
6SK
Referenčná príručka
 V blízkosti automatických dverí alebo požiarnych hlásičov.
Poznámky
 Aby bolo možné používať BLUETOOTH funkciu, pripájané BLUETOOTH zariadenie musí mať
rovnaký profil ako toto zariadenie.
Aj keď sú profily rovnaké, zariadenia môžu v závislosti od ich špecifikácií fungovať odlišne.
 Z dôvodu vlastností bezdrôtovej BLUETOOTH technológie je zvuk reprodukovaný týmto
zariadením mierne oneskorený voči zvuku z prehrávacieho BLUETOOTH zariadenia počas
hovoru cez telefón alebo počúvania hudby.
 Toto zariadenie podporuje bezpečnostné štandardy, ktoré sú v súlade s BLUETOOTH
štandardmi, aby sa zaistilo bezpečné prepojenie pri používaní bezdrôtovej BLUETOOTH
technológie. V závislosti od nastavení však zabezpečenie nemusí postačovať. Pri
komunikácii prostredníctvom bezdrôtovej BLUETOOTH technológie buďte opatrný.
 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za únik informácií počas BLUETOOTH komunikácie.
 Aby bol zabezpečený súlad s BLUETOOTH štandardmi špecifikovanými normou Bluetooth
SIG a autentifikácia, je potrebné zariadenie disponujúce BLUETOOTH funkciou. Aj keď
pripojené zariadenie vyhovuje uvedeným BLUETOOTH štandardom, niektoré zariadenia
sa v závislosti od funkcií alebo špecifikácií daného zariadenia nemusia dať pripojiť, alebo
nemusia pracovať správne.
 V závislosti od BLUETOOTH zariadenia pripojeného k tomuto zariadeniu, komunikačného
prostredia alebo prevádzkového prostredia sa môže vyskytovať šum alebo výpadky zvuku.
Referenčná príručka
7SK
Technické údaje
Reproduktory
Reproduktorový systém
Typ ozvučnice
Priemer cca 34 mm × 2
Uzavretá ozvučnica
Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon
Pri napájaní z USB AC adaptéra: 10 W + 10 W
(pri 10 % harmonickom skreslení, 1 kHz, 4 Ω)
Pri napájaní z batérie: 10 W + 10 W
(pri 10 % harmonickom skreslení, 1 kHz, 4 Ω)
BLUETOOTH
Komunikačný systém
Výstup
Maximálny komunikačný dosah
Frekvenčné pásmo
Modulácia
Kompatibilné BLUETOOTH profily* 2
8SK
BLUETOOTH špecifikácie Ver. 2.1 + EDR (Enhanced
Data Rate)
Výkonová trieda BLUETOOTH ver. 2
Dosah bez prekážok cca 10 m* 1
Pásmo 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
FHSS
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Referenčná príručka
Podporovaný kodek* 3
Prenosový rozsah (A2DP)
SBC*4
20–20 000 Hz (Vzorkovacia frekvencia 44,1 kHz)
Mikrofón
Typ
Smerové charakteristiky
Frekvenčný rozsah
Elektretový kondenzátorový
Všesmerový
100–7 000 Hz
Všeobecne
Vstup
Napájanie
Konektor AUDIO IN (ø 3,5 mm stereo minikonektor)
Jednosmerné napätie (DC) 5 V, 1,5 A (pri použití
dodávaného USB AC adaptéra pripojeného do
elektrickej zásuvky k zdroju striedavého napätia (AC)
100–240 V, 50 Hz/60 Hz) alebo zo vstavanej Li-Ion
batérie
Výdrž Li-Ion batérie (pri BLUETOOTH pripojení)
Cca 7 hodín* 5
Rozmery (vrátane prečnievajúcich častí a ovládacích prvkov)
Cca 185 mm × 67 mm × 66 mm (š/v/h)
Hmotnosť
Cca 850 g
Pokračovanie 
Referenčná príručka
9SK
Dodávané príslušenstvo
USB AC adaptér (AC-E0515) (1)
Koncovka (2)
Mikro USB kábel (800 mm) (1)
Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky (2)
Referenčná príručka (tento dokument) (2)
Záručný list (1)
* 1 Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od faktorov ako prekážky medzi zariadeniami, magnetické
polia v okolí, mikrovlnné rúry, statická elektrina, citlivosť príjmu, vlastnosti antény, operačný
systém, softvérová aplikácia atď.
2
* Profily BLUETOOTH štandardu určujú spôsob BLUETOOTH komunikácie medzi zariadeniami.
* 3 Kodek: Formát kompresie audio signálu a konverzie
*4 Kodek Subband
* 5 Čas výdrže závisí od teploty okolia a podmienok prevádzky.
Právo na zmeny vyhradené.
10SK
Referenčná príručka
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising