Sony | RDP-NWD300 | Sony RDP-NWD300 NWD300 Active speaker Návod k obsluze

Български
ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от пожар
или удар от електрически ток, не
излагайте този уред на дъжд или
влага.
За да намалите риска от пожар, не
покривайте вентилационните
отвори на уреда с вестници,
покривки, завеси и др. Не
поставяйте открити източници на
огън, например запалени свещи,
върху уреда.
Active Speaker System
За да намалите риска от пожар или
удар от електрически ток, не
излагайте този уред на пръски и
капки и не поставяйте върху него
предмети, пълни с течност,
например вази.
Инструкции за работа
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze
Návod na používanie
İşletim Kılavuzu
Не монтирайте уреда в затворено
пространство, като секция или
вграден шкаф.
Табелката с фабрични данни се
намира на долната външна страна
на системата.
Системата не е откачена от
електрическата мрежа, докато е
свързана към контакта, дори ако
системата е била изключена.
Тъй като главният щепсел служи за
изключване на системата от
електрическата мрежа, свържете
системата към лесно достъпен
електрически контакт.
Ако забележите аномалии в
системата, изключете щепсела от
електрическия контакт незабавно.
RDP-NWD300
©2010 Sony Corporation
Не излагайте батериите или уреда с
поставени батерии на прекомерна
топлина, като слънчева светлина,
огън или подобни.
Printed in Malaysia

ВНИМАНИЕ
Опасност от експлозия, ако
батерията е неправилно
подменена. Подменяйте само със
същия или еквивалентен вид
батерии.
Отпред/Przód/Přední/Predná časť/Ön
Забележка за потребители:
следната информация се
отнася само за оборудване,
продавано в страни, където
се прилагат директивите на
ЕС
Производителят на този продукт е
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Упълномощеният представител за
EMC (електромагнитна
съвместимост) и техническа
безопасност на продукта е Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61,70327 Stuttgart, Germany.
За въпроси, свързани със сервиза и
гаранцията, моля обърнете се към
адресите в съответните сервизни
или гаранционни документи.
Отзад/Tył/Zadní/Zadná časť/Arka
Валидността на знака CE се
ограничава само до тези държави,
където същият има законна сила,
основно в държавите от EEA
(Европейска икономическа зона).
Третиране на
стари
електрически и
електронни уреди
(приложимо в
Европейския
съюз и други
Европейски страни със
системи за разделно
събиране на отпадъци)


Към ел. мрежа
Do gniazdka
Do síťové zásuvky
Do sieťovej zásuvky
Elektrik prizine
Захранващ кабел
(доставен)
Przewód sieciowy
(wchodzi w skład
zestawu)
Napájecí kabel
(součástí
dodávky)
Sieťový kábel
(dodané)
AC kablosu
(ürünle verilir)
Променливотоков адаптер (доставен)
Zasilacz sieciowy (wchodzi w skład zestawu)
Napájecí adaptér (součástí dodávky)
Sieťový adaptér (dodané)
AC güç adaptörü (ürünle verilir)
Към DC IN 13V жак
Do gniazda DC IN
13V
Ke konektoru DC IN
13V
Do konektora DC IN
13V
DC IN 13V jakına
Този символ върху устройството
или върху неговата опаковка
показва, че този продукт не трябва
да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да
бъде предаден в съответния
събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни
уреди. Като предадете този продукт
на правилното място, Вие ще
помогнете за предотвратяване на
негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве,
които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо
място. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За
подробна информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или
магазина, откъдето сте закупили
продукта.
Изхвърляне на
изтощени батерии
(приложимо в
Европейския Съюз
и други европейски държави
със системи за разделно
събиране на отпадъците)
Този символ върху батерията или
върху опаковката показва, че с
батерията, доставена с този продукт,
не трябва да се отнасяте като с
домакински отпадък.
При някои батерии този символ
може да се използва в комбинация с
означение на химически елемент.
Означението на химическия
елемент живак (Hg) или олово (Pb)
се добавя ако батерията съдържа
повече от 0,0005% живак или 0,004%
олово.
Осигурявайки коректното
изхвърляне на тези батерии вие ще
помогнете за предотвратяване на
потенциално негативните
последствия за околната среда и
човешкото здраве, които биха
възникнали при неподходящо
изхвърляне. Рециклирането на
материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси.
При апарати, които от гледна точка
на безопасност, начин на действие
или запазване на данни изискват
батерията да бъде постоянно
свързана (вградена), тя трябва да
бъде заменяна само от
квалифициран сервизен персонал.
Ако трябва да изхвърлите апарат, в
който има такава батерия, за да сте
сигурни, че батерията ще бъде
третирана правилно, предайте
апарата в събирателен пункт за
рециклиране на електрически и
електронни уреди.
За всички останали батерии моля
прочетете в упътването как
безопасно се изважда батерията от
апарата. Предайте я в събирателния
пункт за рециклиране на
използвани батерии.
За повече информация относно
рециклирането на този продукт
можете да се обърнете към
общината, фирмата за събиране на
битови отпадъци или магазина,
откъдето сте закупили продукта.
“WALKMAN” и “WALKMAN”
логото са регистрирани търговски
марки на Sony Corporation.
Предпазни мерки
Относно безопасността
 Захранващият кабел трябва да се
подменя само в квалифициран
сервиз.
 Използвайте само доставения
променливотоков адаптер. Не
използвайте никакъв друг
променливотоков адаптер.
Поляритет на
конектора
 Табелката с фабрични данни се
намира на долната външна
страна.
 Преди да работите със системата,
уверете се, че работното
напрежение на системата е
същото като това на
електрическата мрежа.
Къде е закупена Работно
напрежение
Всички държави/
региони
100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
 Основният блок не е откачен от
електрическата мрежа, докато е
свързан към контакта, дори ако е
бил изключен.
 След работа със системата с
променливотоковия адаптер,
извадете променливотоковия
адаптер от контакта, ако няма да
използвате системата за
продължителен период от време.
Само превключване на бутона
/ (захранване/стендбай) на
стендбай не изключва
променливотоковия адаптер.
Относно поставянето
 Не поставяйте системата в
наклонено положение.
 Не поставяйте системата на
горещи места, или на такива,
изложени на пряка слънчева
светлина, прах, висока влажност
или силен студ.
 Не поставяйте системата близо до
източници на топлина, или на
места, изложени на директна
слънчева светлина, прекомерен
прах, влага, дъжд или механичен
удар.
 Внимавайте при поставяне на
системата или на
променливотоковия адаптер на
специално третирани подове
(полирани, лакирани, намазнени
и др.), защото това може да доведе
до зацапване или обезцветяване.
Относно почистването
 Почиствайте корпуса, панела и
управляващите бутони с мека,
леко навлажнена кърпа с мек
почистващ разтвор. He
използвaйтe никaкъв тип
aбpaзивнa вaтa, пpax зa тъpкaнe
или paзтвоpитeл, кaто нaпpимep
cпиpт или бeнзин. Ако имате въпроси или проблеми
относно вашата система,
консултирайте се с най-близкия
търговец на Sony.
Относно работата
 Ако твърдо тяло или течност
попаднат в системата, дайте я за
проверка от квалифициран
персонал, преди да работите с
нея.
 Въпреки, че системата е магнитно
изолирана, не оставяйте ленти със
запис, часовници, кредитни карти
или дискети, които използват
магнитно кодиране пред
системата за продължителен
период от време.
Ако картината на телевизора
или монитора се смущава от
магнитното поле
 Въпреки, че системата е магнитно
изолирана, може да има случаи, в
които картината на някои
телевизори/персонални
компютри може да се смущава от
магнитното поле. В такъв случай
изключете захранването на
телевизора/персоналния
компютър и след 15 до 30 минути
го включете отново. При
персонални компютри, вземете
мерки за съхранение на данните
преди изключването им. Ако няма подобрение,
разположете системата по-далеч
от телевизора/персоналния
компютър. Освен това, не
поставяйте обекти, в които има
или се използват магнити, близо
до телевизори/персонални
компютри, като например аудио
системи, телевизионни стойки,
играчки и др. Те могат да
причинят магнитни смущения в
картината поради взаимодействие
със системата.
Свойства
 Мощен звук от интегриран 10 W
изход.
 Система Current Drive, разработка
на Sony за чист и реалистичен
звук.
 Възпроизвеждане на музика или
прехвърляне на данни от
компютър с едно натискане на
бутон PC MODE.
 Възможност на зареждане на
“WALKMAN” и работа с
“WALKMAN” с дистанционно
управление.
 Жак LINE IN за свързване на
външно аудио устройство.
 Стилен дизайн, който се
интегрира с интериора на стаята.
Описание на части
Основен блок (Вижте фиг. )
 / (захранване/стендбай)
бутон
 / (захранване/стендбай)
индикатор
 LINE INPUT бутон
 LINE INPUT индикатор
 PC MODE бутон
 PC MODE индикатор*1
 WM-PORT*2 конектор (за
свързване към
“WALKMAN”)
  (заглушаване)
индикатор
Докато звукът е заглушен,
индикаторът  (заглушаване)
свети. Когато силата на звука е
на максимум или минимум,
индикаторът  (заглушаване)
мига.
 VOLUME +/– бутон
*3
 Сензор за дистанционно
 LINE IN жак
 DC IN 13V жак
 WM-PORT жак (за
свързване към компютър)
Дистанционно управление (Вижте фиг. )
  (предишна или
следваща песен) бутони
  (възпроизвеждане/
пауза) бутон*4
  (бързо превъртане
назад/напред) бутони
  (стоп) бутон
 MUTING (заглушаване)
бутон
Индикаторът  (заглушаване)
на основния блок светва.
 / (захранване/стендбай)
бутон
 VOL (сила на звука) +/–
бутони*3
Докато индикаторът PC MODE свети, не
може да се работи с “WALKMAN”.
*1
WM-PORT е специален многоклемов
конектор, използван за свързване на
“WALKMAN” към аксесоарите му.
*2
Бутонът VOLUME + има тактилна точка
за по-лесно използване.
*3
 (възпроизвеждане/пауза) бутонът
има тактилна точка за по-лесно
използване.
*4
Бележки
Някои действия на дистанционното
управление може да не работят, или да
работят различно от указаното, в
зависимост от спецификациите на
“WALKMAN”, който използвате.
Когато аудио устройство е свързано
към LINE IN жака, бутоните на
дистанционното управление
 не функционират.
Когато “WALKMAN” е поставен на
основния блок, можете да регулирате
силата на звука през системата, но
настройката за силата на звука на
“WALKMAN” няма да се промени.
В зависимост от настройките за силата
на звука на всяко от устройствата, може
внезапно да се чуят силни звуци.
При свързан “WALKMAN”, натискането
на  на дистанционното управление
може да не стартира възпроизвеждане.
В този случай натиснете произволен
бутон на “WALKMAN”, след което
дистанционното управление ще бъде
възможно.
Източници на
захранване (Вижте фиг. )
Свържете променливотоковия
адаптер (доставен) към DC IN 13V
жака на основния блок.
Бележки
Изключете основния блок, преди да
откачите променливотоковия адаптер.
Ако променливотоковият адаптер бъде
свързан и после откачен от основния
блок, без той да бъде изключен, това
може да причини неизправност.
Използвайте само доставения
променливотоков адаптер. Не
използвайте никакъв друг
променливотоков адаптер, за да не
повредите основния блок.
Доставеният захранващ кабел е
предназначен само за основния блок.
Не трябва да се използва с друго
електрическо оборудване.
Поляритет на
конектора
Свържете променливотоковия адаптер
към лесно достъпен контакт. В случай
на проблем, изключете от
електрическата мрежа незабавно.
Не поставяйте променливотоковия
адаптер на полица, или на затворено
място, например шкаф.
Не използвайте променливотоковия
адаптер на място, изложено на течности
или влага, за да избегнете пожар или
електрически удар. Освен това не
поставяйте съдове, пълни с вода,
например вази и др. върху
променливотоковия адаптер.
Спецификации
Секция на говорителя
Система говорител 50 mm пълен диапазон,
магнитно екранирана
Тип на корпуса
Акустичен фазоинвертор
Импеданс
4Ω
Максимална входяща мощност
7W
Секция на усилвателя
Действителна максимална
изходяща мощност 5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Входящ импеданс LINE IN жак 45 kΩ (при 1 kHz)
Общо
Захранване
DC 13 V 2 A (чрез
доставен
променливотоков адаптер, AC 100 V - 240 V
захранване)
Вход/изход
WM-PORT конектор × 1,
WM-PORT жак × 1, LINE
IN жак (стерео мини) × 1,
DC IN жак × 1
Размери (ш/в/д)
Приблизително 285 × 95 ×
119 mm
Тегло Приблизително 830 g
Работна температура
5° C до 35° C
Доставени аксесоари
Променливотоков адаптер (1)
Захранващ кабел (1)
Дистанционно управление (1)
Литиева батерия CR2025 (1)
(предварително поставена за
пробно използване на
дистанционното управление)
Приставки за “WALKMAN” (2)
Инструкции за работа (1)
Дизайнът и спецификациите
подлежат на промяна без
уведомление.
Polski
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu
lub wilgoci.
Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie
należy przykrywać otworów
wentylacyjnych urządzenia gazetami,
ścierkami, zasłonami itp. Na
urządzeniu nie należy stawiać
otwartych źródeł ognia, takich jak
zapalone świeczki.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru i
porażenia prądem, nie wolno dopuścić,
aby na urządzenie kapała woda lub się
na nim rozpryskiwała, ani stawiać na
nim naczyń wypełnionych płynem, na
przykład wazonów.
Nie należy ustawiać urządzenia w
zamkniętej przestrzeni, takiej jak regał
na książki lub zabudowana szafka.
Tabliczka znamionowa znajduje się na
spodzie obudowy urządzenia.
Urządzenie pozostaje podłączone do
źródła zasilania, dopóki nie zostanie
odłączone od gniazda ściennego, nawet
jeśli zostało wyłączone przyciskiem
zasilania.
Urządzenie jest odłączane od sieci
elektrycznej za pomocą głównej
wtyczki, dlatego należy je podłączyć do
łatwo dostępnego gniazdka prądu
zmiennego.
W przypadku zauważenia
jakiejkolwiek nieprawidłowości w
pracy urządzenia należy natychmiast
odłączyć główną wtyczkę od gniazdka
prądu zmiennego.
Nie wolno wystawiać baterii ani
urządzenia z zainstalowanymi
bateriami na działanie silnych źródeł
ciepła, na przykład światła
słonecznego, ognia itp.
OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowa wymiana baterii
tworzy zagrożenie wybuchem.
Baterię można wymienić tylko na
model analogicznego typu.
Informacje dla klientów:
poniższe informacje dotyczą
wyłącznie urządzeń
sprzedawanych w krajach, w
których obowiązują dyrektywy
Unii Europejskiej
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem
producenta w Unii Europejskiej,
uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Nadzór nad dystrybucją na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje
Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul.
Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy
kontaktować się z podmiotami,
których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub
serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Ważność oznakowania CE jest
ograniczona tylko do tych krajów, w
których stosowanie takiego
oznakowania jest prawnie wymagane;
dotyczy to w szczególności krajów
EWG (Europejska Wspólnota
Gospodarcza).
Pozbycie się
zużytego sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych
krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie
zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów
pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie
może być traktowana jako odpad
komunalny.
Symbol ten dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji z
symbolem chemicznym. Symbole
chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
są dodawane, jeśli bateria zawiera
więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004%
ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom
na środowisko oraz zdrowie ludzi,
jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej.
Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego
punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy
o zapoznanie się z rozdziałem
instrukcji obsługi produktu o
bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub
ze sklepem, w którym zakupiony został
ten produkt.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN”
są zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sony
Corporation.
 Umieszczając urządzenie lub zasilacz
sieciowy na podłodze pokrytej
woskiem, olejem, pastą itp., należy
zachować ostrożność, ponieważ
może to spowodować ich
poplamienie lub odbarwienie.
Czyszczenie
 Przewód sieciowy można wymienić
tylko w specjalistycznym warsztacie.
 Należy używać wyłącznie
dostarczonego zasilacza sieciowego.
Nie należy korzystać z innego
zasilacza sieciowego.
Polaryzacja wtyku
 Tabliczka znamionowa znajduje się
na spodzie obudowy.
 Przed rozpoczęciem użytkowania
systemu należy sprawdzić, czy
napięcie robocze systemu jest
zgodne z zasilaniem lokalnym.
Kraj zakupu
Napięcie robocze
Wszystkie kraje/
regiony
100 V – 240 V, prąd
zmienny, 50/60 Hz
 Dopóki wtyczka podłączona jest do
gniazda ściennego, zestaw pozostaje
podłączony do źródła prądu, nawet
jeśli sam zestaw jest wyłączony.
 Jeśli zestaw został podłączony do
zasilacza sieciowego i nie będzie
używany przez dłuższy czas, wtyczkę
zasilacza należy wyjąć z gniazda
ściennego. Samo przełączenie
przycisku / (włączone/
oczekiwanie) do pozycji czuwania
nie powoduje wyłączenia zasilacza
sieciowego.
Wybór miejsca pracy
 Nie należy ustawiać systemu w
pozycji przechylonej.
 Nie wolno umieszczać systemu w
miejscu, w którym panuje wysoka
lub bardzo niska temperatura i w
którym byłby on narażony na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, kurzu lub bardzo dużej
wilgotności.
 Nie należy umieszczać zestawu w
pobliżu źródeł ciepła ani w
miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, w miejscach silnie
zakurzonych, narażonych na
działanie wilgoci lub deszczu, a
także w miejscach, w których mogą
wystąpić uszkodzenia mechaniczne
zestawu.
Polaryzacja wtyku
 Obudowę, panel i elementy
sterowania można czyścić przy
użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej
łagodnym roztworem detergentu.
Nie należy używać szorstkich
ściereczek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub
benzyna. W przypadku jakichkolwiek pytań
lub problemów dotyczących
urządzenia należy skontaktować się
z najbliższym punktem sprzedaży
produktów firmy Sony.
Podłącz zasilacz sieciowy do łatwo
dostępnego gniazdka. W przypadku
problemów odłącz go natychmiast od
gniazdka.
Nie stawiaj zasilacza sieciowego na półce
na książki lub w zamkniętej przestrzeni,
np. w szafce.
Nie używaj zasilacza sieciowego w miejscu
narażonym na działanie płynów lub
wilgoci. Może to spowodować pożar lub
porażenie prądem. Dodatkowo, nie stawiaj
na zasilaczu sieciowych pojemników z
płynami, takich jak wazony.
Obsługa
Dane techniczne
 Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub
płyn dostaną się do środka, przed
ponownym użyciem oddaj system
do sprawdzenia specjalistom.
 Mimo że system jest ekranowany
magnetycznie, w jego pobliżu nie
należy na dłużej pozostawiać
nagranych taśm, zegarków, kart
kredytowych i dyskietek z
kodowaniem magnetycznym.
Zakłócenia magnetyczne
obrazu na ekranie
telewizyjnym lub na monitorze
 Chociaż zestaw jest ekranowany
magnetycznie, na niektórych
odbiornikach TV/monitorach
komputerowych mogą powstawać
zakłócenia magnetyczne obrazu. W
takim przypadku należy wyłączyć
zasilanie telewizora/komputera, a
następnie włączyć je ponownie po
upływie od 15 do 30 minut. Przed
wyłączeniem komputera należy
podjąć odpowiednie kroki, takie jak
zapisanie danych. Jeśli problem będzie nadal
występował, należy umieścić zestaw
w dalszej odległości od telewizora/
komputera. Nie należy także
umieszczać w pobliżu telewizora/
komputera przedmiotów
zawierających magnes, np. półki pod
zestaw audio, szafki pod odbiornik
TV czy zabawek itp. Mogą one
powodować zakłócenia magnetyczne
obrazu w wyniku oddziaływania na
zestaw.
Funkcje
 Silny dźwięk ze zintegrowanego
wyjścia 10 W.
 Utworzony przez firmę Sony system
Current Drive (Głośnik elektryczny)
zapewnia czysty i realistyczny
dźwięk.
 Przełączanie między odtwarzaniem
muzyki i przesyłaniem danych z
komputera za pomocą jednego
naciśnięcia przycisku PC MODE.
 Możliwość ładowania odtwarzaczy
„WALKMAN” i ich obsługi przy
użyciu pilota.
 Gniazdo LINE IN do podłączania
zewnętrznych urządzeń
dźwiękowych.
 Stylowa konstrukcja, pasująca do
wnętrza pokoju.
Elementy
Jednostka główna (patrz rys. )
 Przycisk / (włączone/
oczekiwanie)
 Wskaźnik / (włączone/
oczekiwanie)
 Przycisk LINE INPUT
 Wskaźnik LINE INPUT
 Przycisk PC MODE
 Wskaźnik PC MODE*1
 Złącze WM-PORT*2 (do
odtwarzacza „WALKMAN”)
 Wskaźnik  (wyciszenie)
Po wyciszeniu dźwięku wskaźnik
 (wyciszenie) zaświeci się. Gdy
dźwięk jest ustawiony na
maksimum lub minimum,
wskaźnik  (wyciszenie) mruga.
 Przycisk VOLUME +/–*3
 Odbiornik sygnałów z pilota
 Gniazdo LINE IN
 Gniazdo DC IN 13V
 Gniazdo WM-PORT (do
podłączenia do komputera)
Pilot (patrz rys. )
 Przyciski  (następny
lub poprzedni utwór)
 Przycisk  (odtwarzanie/
wstrzymanie)*4
 Przycisk  (szybkie
przewijanie do tyłu/do
przodu)
 Przycisk  (stop)
 Przycisk MUTING
(wyciszanie)
Wskaźnik  (wyciszenie) na
urządzeniu zaświeci się.
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
Przewód sieciowy wchodzący w skład
zestawu jest przeznaczony tylko dla tego
urządzenia. Nie należy go używać z innymi
urządzeniami elektrycznymi.
 Przycisk / (włączone/
oczekiwanie)
 Przyciski VOL (głośność) +/– *3
Przy włączonym wskaźniku PC MODE
obsługa odtwarzacza „WALKMAN” nie jest
możliwa.
*1
Głośnik
Typ głośnika
50 mm, pełny zakres, osłona
magnetyczna
Typ obudowy
Bass reflex
Oporność 4Ω
Maksymalna moc wejściowa
7W
Wzmacniacz
Rzeczywiste wyjście maksymalne
5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Oporność wejścia
Gniazdo LINE IN 45 kΩ
(przy 1 kHz)
Ogólne
ZasilanieDC 13 V 2 A (z zasilacza
sieciowego AC 100 V–240 V
wchodzącego w skład
zestawu)
Wejście/wyjście
Złącze WM-PORT × 1,
gniazdo WM-PORT × 1,
gniazdo LINE IN (miniwtyk
stereo) × 1, gniazdo DC IN
×1
Wymiary (szer./wys./głęb.)
Ok. 285 × 95 × 119 mm
Waga Ok. 830 g
Temperatura pracy 5° C do 35° C
Akcesoria wchodzące w skład
zestawu
Zasilacz sieciowy (1)
Przewód sieciowy (1)
Pilot (1)
Bateria litowa CR2025 (1)
(zainstalowana fabrycznie, aby
umożliwić korzystanie z pilota)
Mocowanie odtwarzacza
„WALKMAN” (2)
Instrukcja obsługi (1)
Wygląd i dane techniczne odtwarzaczy
mogą ulec zmianie bez wcześniejszego
powiadomienia.
Česky
VAROVÁNÍ
Abyste omezili nebezpečí úrazu
elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti
ani vlhkosti.
Abyste omezili riziko požáru,
nezakrývejte větrací otvor přístroje
novinami, ubrusem, záclonami apod.
Nepokládejte na přístroj zdroje
otevřeného ohně, jako jsou zapálené
svíčky.
Na přístroj neumísťujte nádoby s
tekutinou, např. vázy, snížíte tak
možnost vzniku požáru či úrazu
elektrickým proudem.
Neinstalujte přístroj v uzavřených
prostorách, jako jsou knihovny nebo
vestavěné skříňky.
Typový štítek je umístěn na spodní
části tohoto přístroje.
Systém není odpojen od zdroje
elektrické energie, dokud je připojen k
síťové zásuvce, a to i pokud byl systém
samotný vypnut.
Zástrčka napájecího kabelu slouží k
odpojení přístroje od zdroje napájení,
připojte tedy přístroj do snadno
přístupné síťové zásuvky.
Zjistíte-li ve funkci přístroje jakékoliv
nesrovnalosti, vypojte jej ihned ze
síťové zásuvky.
Baterie ani přístroj s vloženými
bateriemi nevystavujte přílišnému
horku, například přímému slunečnímu
svitu, ohni a podobně.
VAROVÁNÍ
Pokud není baterie správně
vyměněna, hrozí nebezpečí výbuchu.
Baterii nahraďte pouze stejným nebo
ekvivalentním typem.
Poznámka pro zákazníky:
následující informace se
vztahují jen na produkty
prodávané v zemích, ve
kterých platí směrnice EU
Výrobcem tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Zplnomocněným zástupcem pro
požadavky ohledně elektromagnetické
kompability EMC a bezpečnosti
výrobku je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
SRN. Pro záležitosti servisu a záruky se
obracejte na adresy uváděné v
servisních a záručních dokumentech.
Złącze WM-PORT to specjalne,
wielostykowe złącze, które służy do
podłączania odtwarzacza „WALKMAN” do
akcesoriów.
Platnost označení CE se vztahuje
pouze na země, kde je toto označení
zákonné, zejména na země Evropské
unie (EU).
W celu łatwiejszego używania na przycisku
VOLUME + znajduje się wypukły punkt.
Likvidace
nepotřebného
elektrického a
elektronického
zařízení (platné v
Evropské unii a
dalších evropských
státech uplatňujících oddělený
systém sběru)
*2
*3
W celu łatwiejszego używania na przycisku
 (odtwarzanie/wstrzymanie) znajduje
się wypukły punkt.
*4
Uwagi
Dostępność funkcji wywoływanych z
pilota lub sposób ich działania zależy od
danych technicznych używanego
odtwarzacza „WALKMAN”.
Gdy
urządzenie dźwiękowe jest

podłączone do gniazda LINE IN, przyciski
 na pilocie nie działają.
Gdy na głośniku został postawiony
odtwarzacz „WALKMAN”, istnieje
możliwość zmiany siły głosu w głośniku,
ale ustawienie siły głosu w odtwarzaczu
„WALKMAN” nie ulegnie zmianie.
W
zależności od ustawień siły głosu w

każdym z urządzeń może dojść do
niespodziewanej emisji głośnego dźwięku.
Po podłączeniu odtwarzacza
„WALKMAN” naciśnięcie na pilocie
przycisku  może nie rozpocząć
odtwarzania. W takim przypadku naciśnij
dowolny przycisk na odtwarzaczu
„WALKMAN”. Przyciski na pilocie zaczną
znowu działać.
Źródła zasilania (patrz rys. )
Podłącz zasilacz sieciowy (wchodzi w
skład zestawu) do gniazda DC IN 13 V
w urządzeniu.
Uwagi
Przed odłączeniem zasilacza sieciowego
wyłącz urządzenie. Jeśli zasilacz sieciowy
jest podłączony, odłączenie go od
włączonego urządzenia może spowodować
awarię.
Należy używać wyłącznie zasilacza
sieciowego wchodzącego w skład zestawu.
Aby uniknąć awarii urządzenia, nie należy
używać innego zasilacza sieciowego.
Tento symbol umístěný na výrobku
nebo jeho balení upozorňuje, že by s
výrobkem po ukončení jeho životnosti
nemělo být nakládáno jako s běžným
odpadem z domácnosti. Je nutné ho
odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit případným
negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak
byly způsobeny nevhodnou likvidací
výrobku. Recyklováním materiálů, z
nichž je vyroben, pomůžete zachovat
přírodní zdroje. Podrobnější informace
o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, podniku
pro likvidaci domovního odpadů nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Nakládání s
nepotřebnými
bateriemi (platí v
Evropské unii a
dalších evropských státech
využívajících systém
odděleného sběru)
Tento symbol umístěný na baterii nebo
na jejím obalu upozorňuje, že s baterií
opatřenou tímto označením by se
nemělo nakládat jako s běžným
domácím odpadem.
Symbol nacházející se na určitých
typech baterii může být použit v
kombinaci s chemickou značkou.
Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
jsou přidány, pokud baterie obsahuje
více než 0,0005% rtuti nebo 0,004%
olova.
Správným nakládáním s těmito
nepotřebnými bateriemi pomůžete
zabránit možným negativním
dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, k nímž by mohlo docházet v
případech nevhodného zacházení s
vyřazenými bateriemi. Materiálová
recyklace pomůže chránit přírodní
zdroje.
 Konektor WM-PORT*2 (pro
připojení přehrávače
„WALKMAN“)
V případě, že výrobek z důvodů
bezpečnosti, funkce nebo uchování dat
vyžaduje trvalé spojení s vloženou
baterií, je třeba, aby takovouto baterii
vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný
personál.
K tomu, aby s baterií bylo správně
naloženo, předejte výrobek, který je na
konci své životnosti na místo, jenž je
určené ke sběru elektrických a
elektronických zařízení za účelem
jejich recyklace.
 Konektor LINE IN
Pokud jde o ostatní baterie, prosím,
nahlédněte do té části návodu k
obsluze, která popisuje bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku.
Nepotřebnou baterii odevzdejte k
recyklaci na příslušné sběrné místo.
Pro podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku či baterii kontaktujte,
prosím, místní obecní úřad, firmu
zabezpečující místní odpadové
hospodářství nebo prodejnu, kde jste
výrobek zakoupili.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“
jsou registrované obchodní známky
společnosti Sony Corporation.
Bezpečnostní
opatření
Bezpečnost
 Napájecí kabel může být vyměněn
pouze v kvalifikované servisní
prodejně.
 Používejte pouze dodaný napájecí
adaptér. Nepoužívejte žádné jiné
napájecí adaptéry.
Polarita zástrčky
 Štítek s názvem je umístěn zvnějšku
na spodní straně.
 Než začnete systém používat, ujistěte
se, zda je provozní napětí systému
shodné s napětím vaší místní
elektrické sítě.
Místo zakoupení Provozní napětí
Všechny země/oblasti 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz
 Systém není odpojen od zdroje
elektrické energie, dokud je připojen
k síťové zásuvce, a to i pokud byl
systém samotný vypnut.
 Když přestanete používat systém s
napájecím adaptérem, vytáhněte
napájecí adaptér ze zásuvky, pokud
přístroj nebudete po delší dobu
používat. Pouhé přepnutí tlačítka
/ (zapnuto/pohotovostní režim)
do pohotovostního režimu napájecí
adaptér nevypne.
Umístění
 Neinstalujte soustavu v nakloněné
poloze.
 Neumísťujte soustavu na místa
vystavená přímému slunečnímu
svitu, prachu, vysoké vlhkosti nebo
přílišnému chladu.
 Nenechávejte systém poblíž zdrojů
tepla nebo v místě, kde by byl
vystaven přímým slunečním
paprskům, nadměrnému prachu,
vlhkosti, dešti nebo mechanickým
otřesům.
 Postupujte obezřetně při umístění
přístroje nebo napájecího adaptéru
na podlahu se speciální úpravou
(voskovanou, olejovanou, leštěnou),
neboť by mohlo dojít k jejímu
zašpinění nebo zabarvení.
Čištění
 Kryt přístroje, panel a ovládací
prvky otírejte měkkým hadříkem
mírně navlhčeným ve slabém
roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte abrazivní houbičky,
písek na nádobí ani rozpouštědla,
jako je alkohol nebo benzín. S veškerými problémy a dotazy
týkajícími se této soustavy se
obracejte na nejbližší zastoupení
společnosti Sony.
O fungování
 Pokud do systému spadne pevný
předmět nebo tam nateče kapalina,
nechte systém před dalším
používáním zkontrolovat
kvalifikovaným pracovníkem.
 I když je tento systém magneticky
odstíněn, nenechávejte před
systémem po delší dobu nahrané
kazety, hodinky, kreditní karty ani
diskety s magnetickým kódováním.
Pokud dojde k deformaci
obrazu televizoru nebo
monitoru působením
magnetismu
 I když je tento systém magneticky
odstíněný, mohou se objevit případy,
kdy dojde u některých televizorů/
osobních počítačů k deformaci
obrazu působením magnetismu. V
takovém případě televizor/osobní
počítač vypněte a po 15 až 30
minutách jej opět zapněte. U
osobního počítače proveďte před
vypnutím náležitá opatření,
například uložte data. Když se situace nezlepší, umístěte
systém dále od televizoru/osobního
počítače. Kromě toho dbejte na to,
abyste k televizoru/osobnímu
počítači neumisťovali předměty, ke
kterým jsou připojeny nebo ve
kterých jsou použity magnety, jako
jsou audio systémy, stojany na
televizor, hračky apod. Ty by mohly
svou interakcí se systémem způsobit
magnetickou deformaci obrazu.
Funkce
 Silný zvuk se zabudovaným 10 W
výkonem.
 Patentovaný systém Current Drive
společnosti Sony pro čistý a
realistický zvuk.
 Tlačítko PC MODE umožňuje
přepínat mezi přehráváním hudby a
přenosem dat z počítače jedním
dotekem.
 Umožňuje nabíjení přehrávače
„WALKMAN“ a ovládání přehrávače
„WALKMAN“ dálkovým ovladačem.
 Konektor LINE IN pro připojení
externího zvukového zařízení.
 Stylový design doplňuje interiér
místnosti.
Popis součástí
Hlavní přístroj (Viz obr. )
 Tlačítko / (zapnuto/
pohotovostní režim)
 Indikátor / (zapnuto/
pohotovostní režim)
 Tlačítko LINE INPUT
 Indikátor LINE INPUT
 Tlačítko PC MODE
 Indikátor PC MODE *1
 Indikátor  (ztlumení)
Při ztlumení zvuku se rozsvítí
indikátor  (ztlumení). Když je
hlasitost na maximální nebo
minimální úrovni, indikátor  (ztlumení) bliká.
 Tlačítko VOLUME +/– *3
 Čidlo pro signál dálkového
ovladače
 Konektor DC IN 13V
 Konektor WM-PORT (pro
připojení k počítači)
Dálkový ovladač (Viz obr. )
 Tlačítka  (předchozí
nebo následující stopa)
 Tlačítko  (přehrávání/
pauza)*4
 Tlačítka  (rychlé
převíjení vzad/vpřed)
 Tlačítko  (zastavení)
 Tlačítko MUTING (ztlumení)
Indikátor  (ztlumení) na
přístroji se rozsvítí.
 Tlačítko / (zapnuto/
pohotovostní režim)
 Tlačítka VOL (hlasitost) +/– *3
Když svítí indikátor PC MODE, přehrávač
„WALKMAN“ nelze používat.
*1
WM-PORT je speciální víceúčelový
konektor, který se používá k připojení
přehrávače „WALKMAN“ k jeho
příslušenství.
*2
Tlačítko VOLUME + má hmatový výčnělek
pro snadné používání.
*3
*4
Tlačítko  (přehrávání/pauza) má
hmatový výčnělek pro snadné používání.
Poznámky
Některé funkce dálkového ovladače
nemusí fungovat, nebo mohou fungovat
jinak, než je popsáno v návodu závislosti
na vlastnostech přehrávače „WALKMAN“,
který používáte.
Když je ke konektoru LINE IN připojeno
zvukové zařízení, tlačítka  na
dálkovém ovládání nefungují.
Když je přehrávač „WALKMAN“ vsazen
do přístroje, můžete upravovat hlasitost
prostřednictvím přístroje, nastavení
hlasitosti přehrávače „WALKMAN“ se však
nezmění.
Ze systému se může náhle ozvat hlasitý
zvuk v závislosti na nastavení hlasitosti
jednotlivých zařízení.
Když je přehrávač „WALKMAN“ připojen,
nemusí stištění tlačítka  na dálkovém
ovládání spustit přehrávání. V takovém
případě stiskněte libovolné tlačítko na
přehrávači „WALKMAN“ a ovládání
pomocí dálkového ovladače bude možné.
Zdroje napájení (Viz obr. )
Připojte ke konektoru DC IN 13V
tohoto přístroje napájecí adaptér
(součástí dodávky).
Poznámky
Před odpojením napájecího adaptéru
přístroj vypněte. Pokud byste od přístroje
odpojili připojený napájecí adaptér, aniž
byste přístroj vypnuli, mohlo by dojít k
poruše.
Používejte
pouze dodaný napájecí adaptér.

Nepoužívejte žádné jiné napájecí adaptéry,
aby nedošlo k poškození přístroje.
Dodaný napájecí kabel je pouze pro tento
přístroj. Nepoužívejte jej s jiným
elektrickým vybavením.
Polarita zástrčky
Napájecí adaptér zapojte do snadno
přístupné elektrické zásuvky. V případě
problému adaptér od zásuvky neprodleně
odpojte.
Nepokládejte napájecí adaptér na
knihovnu nebo do uzavřeného prostoru,
jako je například skříňka.
Nepoužívejte napájecí adaptér v místech,
kde by mohl přijít do kontaktu s kapalinou,
zabráníte tak požáru či úrazu elektrickým
proudem. Dále na napájecí adaptér
nepokládejte nádoby s tekutinou,
například vázy.
Technické údaje
Reproduktory
Systém reproduktorů
50 mm plný rozsah,
magneticky odstíněné
Typ ozvučnice
Bass reflex
Impedance
4Ω
Maximální příkon
7W
Zesilovač
Maximální využitelný výstup 5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Vstupní impedance Konektor LINE IN 45 kΩ
(při 1 kHz)
Obecné
NapájeníDC 13 V 2 A (z dodaného
napájecího adaptéru, zdroj AC 100 V - 240 V)
Vstup/výstup
Konektor WM-PORT × 1,
konektor WM-PORT × 1,
konektor LINE IN (stereo
mini) × 1, konektor DC IN
×1
Rozměry (š/v/h)
Přibl. 285 × 95 × 119 mm
Hmotnost Přibl. 830 g
Provozní teplota
5 ° C až 35° C
Dodávané příslušenství
Napájecí adaptér (1)
Napájecí kabel (1)
Dálkový ovladač (1)
Lithiová baterie CR2025 (1)
(předinstalovaná pro zkušební provoz
dálkového ovladače)
Připojovací prvek pro přehrávač
„WALKMAN“ (2)
Návod k obsluze (1)
Vzhled a specifikace se mohou měnit
bez upozornění.
Slovensky
VÝSTRAHA
Aby ste znížili riziko vzniku požiaru
alebo úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte toto zariadenie
dažďu ani vlhkosti.
Aby ste znížili riziko požiaru,
nezakrývajte ventilačné otvory
prístroja novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na prístroj neklaďte
zdroje otvoreného ohňa, napr. horiace
sviečky.
Dávajte pozor, aby na prístroj
nekvapkala alebo nestriekala žiadna
tekutina, ani naň neklaďte predmety
naplnené kvapalinami, ako napríklad
vázy, inak hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Štítok s informáciami sa nachádza
spodnej strane vonkajšej časti
zariadenia.
Kým je systém pripojený k sieťovej
zásuvke, nie je odpojený od siete, a to
ani v prípade, ak je samotný systém
vypnutý.
Keďže na odpojenie zariadenia zo siete
sa používa sieťová zástrčka, pripojte
zariadenie k ľahko dostupnej sieťovej
zásuvke.
Ak si všimnete, že zariadenie sa správa
neobvykle, okamžite odpojte sieťovú
zástrčku od sieťovej zásuvky.
Batérie ani prístroj s vloženými
batériami nenechávajte na príliš
horúcich miestach, nevystavujte ho
priamemu slnečnému žiareniu,
blízkosti ohňa a podobne.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnej výmene batérie hrozí
riziko výbuchu. Vždy ju nahrádzajte
batériou rovnakého alebo
ekvivalentného typu.
Oznam pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
týkajú iba zariadení
predávaných v krajinách, v
ktorých platia smernice EÚ
Výrobcom tohoto výrobku je Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japonsko.
Autorizovaným zástupcom pre EMC a
bezpečnosť výrobku je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
V akýchkoľvek servisných alebo
záručných záležitostiach prosím
kontaktujte adresy uvedené v
separátnych servisných alebo
záručných dokumentoch.
Platnosť označenia CE sa týka iba tých
krajín, v ktorých je toto označenie
ustanovené zákonom, najmä krajín
Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP).
Likvidácia starých
elektrických a
elektronických
prístrojov
(vzt’ahuje sa na
Európsku úniu a
európske krajiny
so systémami oddeleného
zberu)
Tento symbol na výrobku alebo na jeho
obale znamená, že výrobok nesmie byť
spracovávaný ako komunálny odpad.
Musí sa odovzdat’ do príslušnej zberne
na recykláciu elektrických a
elektronických zariadení. Zaručením
správnej likvidácie tohto výrobku
pomôžete pri predchádzaní
potenciálnych negatívnych dopadov na
životné prostredie a na zdravie človeka,
ktoré by mohli byt’ zapríčinené
nevhodným zaobchádzaním s
odpadmi z tohto výrobku.
Recyklovaním materiálov pomôžete
zachovat’ prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku vám na požiadanie
poskytne miestny úrad, služba
likvidácie komunálneho odpadu alebo
predajňa, v ktorej ste si tento výrobok
zakúpili.
Zneškodňovanie
použitých batérií
(platí v Európskej
únii a ostatných
európskych krajinách so
zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na batérii alebo obale
znamená, že batéria dodaná s týmto
výrobkom nemôže byť spracovaná s
domovým odpadom.
Na niektorých batériách môže byť
tento symbol použitý v kombinácii s
chemickými značkami. Chemické
značky ortute (Hg) alebo olova (Pb) sú
pridané, ak batéria obsahuje viac ako
0,0005% ortute alebo 0,004% olova.
Tým, že zaistíte správne zneškodnenie
týchto batérií, pomôžete zabrániť
potenciálne negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by v opačnom prípade mohol byť
spôsobený pri nesprávnom nakladaní s
použitou batériou. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
V prípade, že výrobok, ktorý si z
dôvodu bezpečnosti, výkonu alebo
integrity údajov vyžaduje trvalé
pripojenie zabudovanej batérie, túto
batériu môže vymeniť iba
kvalifikovaným personálom.
Aby ste zaručili, že batéria bude
správne spracovaná, odovzdajte tento
výrobok na konci jeho životnosti na
vhodnom zbernom mieste na
recykláciu elektrických a
elektronických zariadení.
V prípade všetkých ostatných batérií,
postupujte podľa časti, ako vybrať
bezpečne batériu z výrobku.
Odovzdajte batériu na vhodnom
zbernom mieste na recykláciu
použitých batérií.
Ak chcete získať podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto výrobku
alebo batérie, kontaktuje váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre
zber domového odpadu alebo
predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“
sú registrované ochranné známky
spoločnosti Sony Corporation.
 Pri umiestňovaní zariadenia alebo
sieťového adaptéra na podlahu so
špeciálnou úpravou (navoskovaná,
naolejovaná, leštená atď.) buďte
opatrní, pretože to môže spôsobiť
zafarbenie alebo stratu farby
zariadenia.
 Skrinku, ovládací panel a ovládacie
prvky utierajte mäkkou látkou,
mierne navlhčenou v jemnom
saponáte. Nepoužívajte drsné
čistiace pomôcky, prášky ani
rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol
alebo benzín. Ak máte akékoľvek otázky alebo
problémy súvisiace so systémom,
obráťte sa na najbližšieho
obchodného zástupcu spoločnosti
Sony.
Prevádzkové
 V prípade, že do zariadenia padol
pevný predmet alebo kvapalina,
nechajte ho pred ďalším používaním
skontrolovať kvalifikovaným
personálom.
 Napriek tomu, že je systém
magneticky tienený, nenechávajte
pred ním dlhší čas položené nahrané
pásky, hodinky, platobné karty alebo
diskety používajúce magnetické
kódovanie.
Pri magnetickom skreslení
televízneho obrazu alebo
obrazovky monitora
 Hoci je tento systém magneticky
tienený, môžu na niektorých
televíznych prijímačoch alebo
osobných počítačoch nastať prípady
magnetického skreslenia obrazu. V
takom prípade televízny prijímač
alebo počítač vypnite a po 15 až 30
minútach ho opäť zapnite. V prípade
osobného počítača vykonajte pred
jeho vypnutím potrebné opatrenia,
ako napríklad uloženie údajov. V prípade, že nenastalo žiadne
zlepšenie, umiestnite systém čo
najďalej od televízneho prijímača
alebo počítača. Do blízkosti
televízneho prijímača alebo počítača
neumiestňujte ani predmety, ku
ktorým sú pripojené alebo v ktorých
sú použité magnety, ako napríklad
stojany pre zvukovú techniku,
podstavce pod televízor, hračky
apod. Svojou interakciou so
systémom by mohli spôsobiť
magnetické skreslenie obrazu.
Charakteristika
 Výkonný zvuk z integrovaného 10
W výstupu.
 Vlastný systém „Current Drive“
spoločnosti Sony pre čistý s
realistický zvuk.
 Prepnutie medzi prehrávaním hudby
a prenosom údajov z počítača
jedným dotykom pomocou tlačidla
PC MODE.
 Možnosť nabíjania zariadenia
„WALKMAN“ a obsluhy zariadenia
„WALKMAN“ pomocou diaľkového
ovládača.
 Konektor LINE IN na pripojenie
externého audio zariadenia.
 Štýlový dizajn zapadne do interiéru
miestnosti.
Popis častí
Hlavné zariadenie (pozri obr. )
 Tlačidlo / (zapnuté/
pohotovostný režim)
 Indikátor / (zapnuté/
pohotovostný režim)
 Tlačidlo LINE INPUT
 Indikátor LINE INPUT
 Tlačidlo PC MODE
 Indikátor PC MODE*1
 Konektor WM-PORT*2 (na
pripojenie k zariadeniu
„WALKMAN“)
 Indikátor  (stlmenie
hlasitosti)
Keď stlmíte zvuk, rozsvieti sa
indikátor  (stlmenie hlasitosti).
Keď je hlasitosť na najvyššej alebo
na najnižšej úrovni, indikátor  (stlmenie hlasitosti) zabliká.
 Tlačidlá VOLUME +/–*3
 Senzor diaľkového ovládača
 Konektor LINE IN
 Konektor DC IN 13V
 Konektor WM-PORT (na
pripojenie k počítaču)
Diaľkový ovládač (pozri obr. )
 Tlačidlá  (predošlá
alebo ďalšia skladba)
 Tlačidlo  (prehrať/
pozastaviť)*4
 Tlačidlá  (rýchly
posun dozadu/rýchly posun
dopredu)
 Tlačidlo  (zastaviť)
 Tlačidlo MUTING (stlmenie
hlasitosti)
Na hlavnom zariadení sa rozsvieti
indikátor  (stlmenie hlasitosti).
 Tlačidlo / (zapnuté/
pohotovostný režim)
Informácie o bezpečnosti
 Tlačidlá VOL (hlasitosť) +/–*3
Polarita zástrčky
 Štítok s názvom je umiestnený v
spodnej časti.
 Pred použitím systému sa uistite, že
prevádzkové napätie zariadenia
zodpovedá napätiu v elektrickej
zásuvke.
Miesto
zakúpenia
Prevádzkové
napätie
Všetky krajiny/
regióny
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz
 Ak nie je zástrčka vytiahnutá zo
sieťovej zásuvky, jednotka nie je
odpojená od zdroja elektrickej
energie, a to ani vtedy, keď je
jednotka vypnutá.
 Po použití systému so sieťovým
adaptérom odpojte sieťový adaptér
zo zásuvky v prípade, že systém
nebudete dlhší čas používať. Len
prepnutím tlačidla / (zapnuté/
pohotovostný režim) do
pohotovostného režimu nevypnete
sieťový adaptér.
Informácie o umiestnení
 Systém neumiestňujte na naklonenú
plochu.
 Rovnako neumiestňujte systém na
horúce miesta a miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu,
prachu, veľkej vlhkosti a prílišnému
chladu.
 Nenechávajte systém v blízkosti
zdrojov tepla, ani ho nevystavujte
priamemu slnečnému svetlu,
nadmernému množstvu prachu,
vlhkosti, dažďu či nárazom.
Polarita zástrčky
Informácie o čistení
Odporúčania
 Sieťový kábel možno meniť len v
kvalifikovanom servise.
 Používajte iba dodaný sieťový
adaptér. Nepoužívajte žiadne iné
sieťové adaptéry.
Používajte len dodaný sieťový adaptér.
Nepoužívajte žiadny iný sieťový adaptér,
aby ste nepoškodili hlavné zariadenie.
Dodaný sieťový kábel je určený len pre
hlavné zariadenie. Nemal by sa používať s
iným elektronickým zariadením.
Keď svieti indikátor PC MODE, nie je
možné obsluhovať zariadenie
„WALKMAN“.
*1
Konektor WM-PORT je viacterminálovým
konektorom, ktorý sa používa na pripojenie
zariadenia „WALKMAN“ k jeho
príslušenstvu.
*2
Pri tlačidle VOLUME + je umiestnená
hmatateľná bodka pre jednoduchšie
používanie.
*3
Pri tlačidle  (prehrať/pozastaviť) je
umiestnená hmatateľná bodka pre
jednoduchšie používanie.
*4
Poznámky
Niektoré operácie na diaľkovom ovládači
nemusia fungovať, alebo fungujú inak ako
je uvedené, v závislosti od špecifikácií
zariadenia „WALKMAN“, ktoré používate.
Ak je ku konektoru LINE IN pripojené
audio zariadenie, tlačidlá  na
diaľkovom ovládači nefungujú.
Keď je na hlavnom zariadení nastavené
zariadenie „WALKMAN“, môžete
prostredníctvom hlavného zariadenia
upravovať hlasitosť, ale nastavenie
hlasitosti na zariadení „WALKMAN“ sa
nezmení.
V závislosti od nastavenia hlasitosti na
každom zariadení sa môže náhle ozvať
hlasný zvuk.
Pri pripojenom zariadení „WALKMAN“ sa
po stlačení tlačidla  na diaľkovom
ovládači nemusí spustiť prehrávanie. V
tomto prípade stlačte akékoľvek tlačidlo na
zariadení „WALKMAN“ a funkcie
diaľkového ovládača sa sprístupnia.
Zdroje napájania (pozri obr. )
Pripojte sieťový adaptér (dodané) ku
konektoru DC IN 13V hlavného
zariadenia.
Poznámky
Vypnite hlavné zariadenie pred odpojením
sieťového adaptéru. Ak sieťový adaptér
pripojíte a odpojíte od hlavného zariadenia
bez toho, aby ste vypli hlavné zariadenie,
môže to spôsobiť poruchu.
Zapojte sieťový adaptér do ľahko
prístupnej sieťovej zásuvky. Ak sa vyskytne
problém, okamžite ho od sieťovej zásuvky
odpojte.
Neumiestňujte sieťový adaptér na policu
alebo do uzavretého priestoru, ako je
napríklad skrinka.
Nepoužívajte sieťový adaptér na mieste,
ktoré je vystavené tekutinám alebo
vlhkosti, aby ste sa vyhli požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom. Rovnako na
sieťový adaptér nepokladajte nádoby
naplnené tekutinou, ako je napríklad váza
a pod.
Technické
parametre
Reproduktor
Systém reproduktora
50 mm širokopásmový,
magneticky odtienený
Typ ozvučnice
Bass reflex
Impedancia
4Ω
Maximálny príkon 7W
Zosilňovač
Nepretržitý maximálny výstupný
výkon
5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Vstupný odpor
Konektor LINE IN 45 kΩ
(pri 1 kHz)
olabilir. Eğer bateriler 0,0005% cıva
veya 0,004% kurşun‘dan fazla
içerikteyseler, o zaman bu kimyasal
semboller cıva (Hg) veya kurşun (Pb)
için eklenir.
Bu pillerin doğru şekilde bertaraf
edilmesini sağlamakla, pillerin
uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi
neticesinde çevre ve insan sağlığında
meydana gelebilecek olan potansiyel
zararların engellenmesine de katkıda
bulunmuş olacaksınız. Materyallerin
geri dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır.
Dodávané príslušenstvo
Sieťový adaptér (1)
Sieťový kábel (1)
Diaľkový ovládač (1)
Lítiová batéria CR2025 (1)
(predinštalovaná na skúšobné použitie
diaľkového ovládača)
Nástavec na zariadenie „WALKMAN“
(2)
Návod na používanie (1)
Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť
bez upozornenia.
Türkçe
UYARI
Yangın veya elektrik çarpma riskini
azaltmak için, cihazı yağmur veya
neme maruz bırakmayın.
Yangın riskini azaltmak için, cihazın
havalandırma deliklerini gazete, masa
örtüsü, perde vb. ile örtmeyin. Yanan
mum gibi açık alev kaynaklarını
cihazın üzerine yerleştirmeyin.
Yangın veya elektrik çarpması riskini
azaltmak için, bu cihazı sıvı damlaması
veya sıçramasından koruyun ve cihaz
üzerine vazo gibi sıvıyla doldurulmuş
nesneler koymayın.
Cihazı, kitaplık veya gömme dolap gibi
kapalı bir alana kurmayın.
İsim plakası, bu cihazın alt dış
yüzeyinde bulunmaktadır.
Sistemin kendisi kapalı bile olsa, AC
prizine takılı olduğu sürece elektrik
şebekesiyle bağlantısı kesilmez.
Ünitenin ana şebeke bağlantısını
kesmek için elektrik fişi
kullanıldığından, üniteyi kolayca
erişilebilir bir AC prizine takın.
Ünitede bir anormallik farkederseniz,
ana şebeke fişini AC prizinden derhal
çıkarın.
Pilleri veya pil takılı cihazları güneş
ışığı, ateş veya benzeri aşırı ısı
kaynaklarına maruz bırakmayın.
UYARI
Pilin hatalı biçimde değiştirilmesi
durumunda patlama tehlikesi
bulunmaktadır. Yalnızca eşdeğer
tipte pillerle değiştirin.
Müşteriler için uyarı: aşağıdaki
bilgiler yalnızca AB
yönergelerini uygulayan
ülkelerde satılan ekipmanlar
için geçerlidir
Bu ürünün üreticisi, 1-7-1 Konan,
Minatoku, Tokyo, 108-0075 Japonya
adresinde bulunan Sony
Corporation’dır. EMC ve ürün
güvenliği için Yetkili Temsilci,
Hedelfinger Strasse 61. 70327 Stuttgart,
Almanya adresinde bulunan Sony
Deutschland GmbH’dir. Servis veya
garanti konularıyla ilgili olarak lütfen
ayrı servis veya garanti belgelerinde
verilen adreslere başvurun.
CE işaretinin geçerliliği, özellikle EEA
(Avrupa Ekonomik Alanı) ülkelerinde
olmak üzere yalnızca yasal olarak
zorunlu kılındığı ülkelerle sınırlıdır.
Eski Elektrikli &
Elektronik
Cihazların İmhası
(Avrupa Birliği ve
diğer Avrupa
ülkelerinde ayrı
toplama
sistemleriyle uygulanmaktadır)
Ürünün veya ambalajı üzerindeki bu
sembol, bu ürünün bir ev atığı gibi
muamele görmemesi gerektiğini
belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve
elektronik cihazların geri dönüşümü
için uygun toplama noktasına teslim
edilmelidir. Bu ürünün doğru bir
şekilde elden çıkarılmasını sağlayarak,
uygunsuz bir elden çıkarma
durumunda çevre ve insan sağlığı
açısından doğacak potansiyel olumsuz
sonuçların önlenmesine yardımcı
olmuş olacaksınız. Malzemelerin geri
dönüştürülmesi doğal kaynakların
korunmasına yardımcı olacaktır. Bu
ürünün geri dönüşümü hakkında daha
detaylı bilgi için lütfen yerel sivil
büronuz, ev atıkları imha hizmetleri
veya ürünü satın aldığınız satıcı ile
temasa geçiniz.
Atık pillerin bertaraf
edilmesi (Avrupa
Birliği’nde ve ayrı
toplama sistemleri
bulunan diğer Avrupa
ülkelerinde uygulanan)
Pil veya ambalajın üzerindeki bu
sembol, bu ürünle birlikte teslim edilen
pilin evsel atık olarak
değerlendirilmemesi gerektiğini
belirtmektedir.
Bazı bateriler için bu sembol, kimyasal
bir sembolle birleştirilerek kullanılmış
 Uzaktan kumanda alıcısı
 LINE IN jakı
 DC IN 13V jakı
 WM-PORT jakı (bir
bilgisayara bağlamak için)
Uzaktan kumanda (bkz: şek. )
  (bir önceki veya bir
sonraki parça) düğmeleri
Ürünlerin güvenlik, performans veya
veri entegrasyon gibi sebeplerden
dolayı beraberlerindeki pille sürekli bir
bağlantı gerektirdikleri durumlarda
pilin yalnızca kalifiye servis personeli
tarafından değiştirilmesi zorunludur.
Pilin uygun bir şekilde
değerlendirilmesini sağlamak amacıyla
ürünü, kullanım süresinin sonunda
elektrikli ve elektronik ekipmanların
geri dönüştürülmesine ilişkin
yürürlükte olan toplama noktasına
teslim ediniz.
  (çalma/duraklatma)
düğmesi*4
Diğer tüm piller için lütfen pillerin
üründen güvenli bir şekilde
çıkarılmasına ilişkin bölümü
inceleyiniz. Pili, atık pillerin geri
dönüştürülmesine yönelik yürürlükteki
toplama noktasına teslim ediniz.
 VOL (ses düzeyi) +/–
düğmeleri*3
Bu ürünün veya pilin geri
dönüştürülmesine ilişkin daha ayrıntılı
bilgi için lütfen yerel Yetkili Dairenizle,
evsel atık bertaraf servisinizle veya
ürünü satın aldığınız mağazayla irtibat
kurunuz.
“WALKMAN” ve “WALKMAN”
logosu Sony Corporation’ın tescilli
ticari markalarıdır.
Všeobecné
Napájanie
DC 13 V 2 A
(prostredníctvom dodaného
sieťového adaptéra, napájací
zdroj AC 100 V - 240 V)
Vstup/výstup
Zásuvka WM-PORT × 1,
konektor WM-PORT × 1,
konektor LINE IN (mini
stereo) × 1, konektor DC IN
×1
Rozmery (š/v/h)
Približne 285 × 95 ×
119 mm
Hmotnosť Približne 830 g
Prevádzková teplota 5 °C až 35 °C
 VOLUME +/– düğmesi*3
Önlemler
Güvenlik hakkında
 AC kablosu sadece uzman serviste
değiştirilmelidir.
 Yalnızca birlikte verilen AC güç
adaptörünü kullanın. Diğer herhangi
bir AC güç adaptörünü kullanmayın.
Fişin polaritesi
 İsim plakası dış gövdenin altında
bulunur.
 Sistemi çalıştırmadan önce, sistemin
çalışma voltajının yerel şebekenizin
voltajıyla aynı olduğundan emin
olun.
Satın alındığı yer Çalışma voltajı
Tüm ülkeler/bölgeler 100 V – 240 V AC,
50/60 Hz
 Ana ünite kapatılmış olsa bile, AC
prizine takılı olduğu sürece AC güç
kaynağıyla bağlantısı kesilmez.
 Sistemi AC güç adaptörü ile
çalıştırdıktan sonra, sistemin uzun
süreyle kullanılmayacak olması
durumunda, AC güç adaptörünün
duvardaki elektrik priziyle olan
bağlantısını kesin. Sadece / (açma/bekleme) düğmesine
basılması AC güç adaptörünü
kapatmaz.
Yerleştirme hakkında
 Sistemi eğimli bir konuma
yerleştirmeyin.
 Sistemi sıcak ve doğrudan güneş
ışığına maruz kalan, tozlu, çok nemli
veya aşırı soğuk konumlara
yerleştirmeyin.
 Sistemi ısı kaynaklarının yakınında
yerleştirmeyin veya doğrudan güneş
ışığına, aşırı toza, yağmura veya
mekanik darbeye maruz bırakmayın.
 Üniteyi veya AC güç adaptörünü,
özel olarak işlenmiş (cilalı, yağlı,
parlak, vb.) bir zemine yerleştirirken
dikkatli olun; ünite boya ile
lekelenebilir veya ünitenin rengi
bozulabilir.
Temizlik hakkında
 Kabini, paneli ve kontrol
düğmelerini orta dereceli bir
deterjan çözeltisi ile hafifçe ıslatılmış
yumuşak bir bezle silin. Aşındırıcı
keçe, yıpratıcı toz veya alkol ya da
benzen gibi çözeltiler kullanmayın.
Sisteminizle ilgili herhangi bir soru
veya sorununuz olursa, lütfen en
yakın Sony bayinize başvurun.
Çalıştırmayla ilgili
 Sistemin içine sıvı veya katı bir
nesne düştüğünde, sistemi daha fazla
kullanmadan önce uzman bir
personele kontrol ettirin.
 Bu sistemde manyetik koruma
olmasına rağmen, kaydedilmiş
bantları, saatleri, kredi kartlarını
veya disketleri uzun süre sistemin
önünde bırakmayın.
TV veya monitör görüntüsü
manyetik olarak bozulursa
 TV veya monitör görüntüsü
manyetik olarak bozulursa Sistemde
manyetik koruma bulunmasına
rağmen, bazı TV cihazlarında/kişisel
bilgisayarlarda manyetik
bozulmaların görüldüğü durumlarla
karşılaşılabilir. Böyle bir durumda
TV cihazını/kişisel bilgisayarı derhal
kapatın ve 15-30 dakika sonra tekrar
açın. Kişisel bilgisayarı kapatmadan
önce verilerin saklanması gibi
gerekli önlemleri alın. Herhangi bir düzelme olmazsa,
sistemi TV cihazından/kişisel
bilgisayardan daha da uzağa
yerleştirin. Ayrıca, müzik seti
sehpaları, TV standları, oyuncaklar
v.b. gibi içinde mıknatıs bulunan
nesneleri TV cihazının/kişisel
bilgisayarın yanına
yerleştirmediğinizden emin olun.
Bunlar, sistemle etkileşmelerinden
dolayı görüntüde manyetik
bozulmaya yol açabilir.
Özellikler
 Entegre 10 W çıkış ile güçlü ses.
 Saf ve gerçekçi bir ses için Sony’nin
tescilli Current Drive (Akım
Sürücüsü) sistemi.
 PC MODE düğmesiyle bilgisayardan
müzik çalma ve veri aktarımı
arasında tek dokunuşla geçiş.
 “WALKMAN” cihazını şarj etmek ve
“WALKMAN” cihazını uzaktan
kumandayla çalıştırmak için
kullanılır.
 Harici ses cihazı bağlamak için LINE
IN jakı.
 Şık tasarımı, odanın iç tasarımıyla
bütünleşir.
Parçaları tanıma
Ana ünite (bkz: şek. )
 / (açma/bekletme)
düğmesi
 / (açma/bekletme)
göstergesi
 LINE INPUT düğmesi
 LINE INPUT göstergesi
 PC MODE düğmesi
 PC MODE göstergesi*1
 WM-PORT*2 konektörü
(“WALKMAN” cihazına
bağlamak için)
  (sessiz) göstergesi
Sesi kapatırken,  (sessiz)
göstergesi yanar. Ses düzeyi azami
veya asgari düzeydeyken  (sessiz) göstergesi yanıp söner.
  (hızlı geri/hızlı ileri
alma) düğmeleri
  (durdurma) düğmesi
 MUTING (sessiz) düğmesi
Ana ünitenin  (sessiz)
göstergesi yanar.
 / (açma/bekletme)
düğmesi
PC MODE göstergesi yandığında bir
“WALKMAN” çalıştırılamaz.
*1
WM-PORT, bir “WALKMAN” cihazının
aksesuarlarına bağlamak için kullanılan çok
terminalli özel bir konektördür.
*2
VOLUME + düğmesinde kullanım kolaylığı
için çıkıntılı bir düğme bulunur.
*3
 (çalma/duraklatma) düğmesinde
kullanım kolaylığı için çıkıntılı bir nokta
bulunur.
*4
Notlar
Kullandığınız “WALKMAN” cihazının
özelliklerine bağlı olarak uzaktan
kumandadaki bazı komutlar çalışmayabilir
veya belirtilenlerden farklı çalışabilir.
Ses cihazı LINE IN jakına bağlandığında,
uzaktan kumandanın 
düğmeleri çalışmaz.
Ana üniteye bir “WALKMAN”
takıldığında, ses düzeyini ana ünite
üzerinden ayarlayabilirsiniz, ama
“WALKMAN” cihazının ses ayarı
değişmez.
Her bir cihazın ses ayarlarına bağlı olarak
aniden yüksek ses çıkabilir.
Bir “WALKMAN” bağlıyken, uzaktan
kumanda üzerindeki  düğmesine
basmak çalmayı başlatmayabilir. Bu
durumda, “WALKMAN” üzerindeki
herhangi bir düğmeye basarsanız uzaktan
kumanda çalışır duruma gelir.
Güç Kaynakları (bkz: şek. )
AC güç adaptörünü (ürünle verilir)
ana ünitenin DC IN 13V jakına
bağlayın.
Notlar
AC güç adaptörünü ayırmadan önce ana
üniteyi kapatın. AC güç adaptörü ana ünite
kapatılmadan ana üniteden çıkartıldığında
bir arızaya sebep olabilir.
Sadece ürünle verilen AC güç adaptörünü
kullanın. Ana üniteye zarar vermemek için
başka bir AC güç adaptörü kullanmayın.
Ürünle verilen AC kablosu sadece ana
ünite içindir. Başka elektrikli cihazlarla
kullanılmamalıdır.
Fişin polaritesi
AC güç adaptörünü kolay erişilebilir bir
elektrik prizine takın. Bir sorun halinde
derhal elektrik prizinden ayırın.
AC güç adaptörünü kitaplık veya gömme
dolap gibi kapalı bir alana yerleştirmeyin.
Yangın veya elektrik çarpmasını önlemek
için, AC güç adaptörünü sıvı veya neme
maruz kalacağı bir yerde kullanmayın.
Ayrıca, AC güç adaptörünün üzerine vazo
vb. gibi sıvıyla doldurulmuş kaplar
yerleştirmeyin.
Özellikler
Hoparlör kısmı
Hoparlör sistemi
50 mm tam aralıklı,
manyetik kalkanlı
Kasa tipi Bas yansıtmalı
Empedans
4Ω
Azami giriş gücü
7W
Amplifikatör kısmı
Pratik azami çıkış
5 W + 5 W (1 kHz, 4 Ω)
Giriş empedansı
LINE IN jakı 45 kΩ
(1 kHz’te)
Genel
Güç
DC 13 V 2 A (ürünle verilen
AC güç adaptörüyle, AC 100 V - 240 V güç
beslemesi)
Giriş/çıkışı
WM-PORT konektörü × 1,
WM-PORT jakı × 1, LINE
IN jakı (stereo mini fiş) × 1,
DC IN jakı × 1
Boyutlar (g/y/d)
Yakl. 285 × 95 × 119 mm
Ağırlık Yakl. 830 g
Çalışma sıcaklığı
5° C ila 35° C
Ürünle verilen aksesuarlar
AC güç adaptörü (1)
AC kablosu (1)
Uzaktan kumanda (1)
Lityum pil CR2025 (1)
(uzaktan kumandanın deneme
kullanımı için önceden takılmıştır)
“WALKMAN” için eklenti (2)
İşletim Kılavuzu (1)
Tasarım ve özelliklerde önceden haber
verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

Български
Подготовка на
дистанционното
управление (Вижте фиг. )

1
2
Литиева батерия CR2025 (не е доставена)
Bateria litowa CR2025 (nie wchodzi w skład
zestawu)
Lithiová baterie CR2025 (není součástí
dodávky)
Lítiová batéria CR2025 (nedodané)
Lityum pil CR2025 (ürünle verilmez)
Преди да използвате
дистанционното управление за
първи път, отстранете изолиращото
фолио.
Батерията е поставена в
дистанционното управление от
производителя.
Подмяна на
литиевата батерия (Вижте фиг. )

Работното разстояние на
дистанционното управление
намалява с изтощаването на
батерията.
Подменете батерията с нова, като
следвате долната процедура.
Нормално батерията издържа около
6 месеца.
1
1
2
3
2
Подменете литиевата батерия
CR2025 с нова, като страната,
означена с + да е нагоре.
(Вижте фиг. -2)
Върнете отделението за
батерии на мястото му.
Бележки
Пазете литиевата батерия от деца. Ако
батерията бъде глътната, незабавно се
консултирайте с лекар.
Не излагайте сензора на
дистанционното на директна слънчева,
на силна или на флуоресцентна
светлина, за да избегнете неизправност
на дистанционното управление.

Към LINE IN жак/Do gniazda LINE IN/
Ke konektoru LINE IN/Do konektora LINE
IN/LINE IN jakına
Към LINE OUT жак или
портативно аудио устройство
Do gniazda LINE OUT
przenośnego urządzenia
dźwiękowego
Ke konektoru LINE OUT
přenosného audio zařízení
Do konektora LINE OUT
prenosného audio zariadenia
Taşınabilir ses cihazının LINE
OUT jakına
Настройка на
“WALKMAN” (Вижте фиг. )
1
2
Към WM-PORT жак/Do gniazda
WM-PORT/ Ke konektoru WMPORT/Do konektora WM-PORT/
WM-PORT jakına
USB кабел (доставен с “WALKMAN”)
Kabel USB (wchodzi w skład zestawu z
odtwarzaczem „WALKMAN”)
Kabel USB (dodávaný s přehrávačem
„WALKMAN“)
Kábel USB (dodané so zariadením
„WALKMAN“)
USB kablosu (“WALKMAN” ile verilir)
Към компютър и др.
Do komputera itp.
K počítači apod.
Do počítača a pod.
Bir bilgisayar ve benzerine

Приставка
Mocowanie
Připojovací
prvek
Nástavec
Eklenti
Име на продукт
Nazwa produktu
Název produktu
Názov produktu
Ürün adı
Type A
A Series
S Series
E Series
X Series
S Series
Име на модел/Nazwa modelu/Název modelu/
Názov modelu/Model adı
Поставете приставката за
“WALKMAN”.
Използвайте подходящата
приставка, доставена или с
“WALKMAN”, или с основния
блок.
Има два вида приставки,
доставени с основния блок.
Формата на приставката може да
се различава, в зависимост от
“WALKMAN”.
За подробности, вижте моделите
на ““WALKMAN” модели,
поддържани от основния блок”.
Свързващ кабел (не е доставен)
Przewód połączeniowy (nie wchodzi w
skład zestawu)
Spojovací kabel (není součástí dodávky)
Prípojný kábel (nedodané)
Bağlantı kablosu (ürünle verilmez)

Type B
Извадете отделението за
батерии. (Вижте фиг. -1)
3
Пъхнете пластинката от
лявата страна на приставката
() в левия жлеб в отвора на
WM-PORT конектора, после
натиснете надолу към
основния блок (). (Вижте
фиг. -1)
Поставете “WALKMAN” в
основния блок.
 Съвет
За да отстраните приставката на
“WALKMAN”, натиснете силно върху
маркираната зона () () и
извадете (), както е показано на
илюстрацията. (Вижте фиг. -2) Ако
приставката не е извадена, натиснете
силно надолу по другата страна на
маркираната зона ().
Свързване на
външно
оборудване (Вижте фиг. )
Можете да свържете портативно
аудио устройство към основния
блок. Свържете устройството към
LINE IN жака, като използвате
подходящ кабел (не е доставен).
Преди да свържете устройството
към основния блок, намалете силата
на звука, за да избегнете внезапен
силен звук, който да увреди слуха
ви.
Бележка
Звукът от аудио устройство, свързано
към LINE IN жака, не може да бъде
записан на “WALKMAN”.
Слушане на
външно
оборудване
1
Пъхнете захранващия кабел в
електрическата мрежа и поставете
“WALKMAN” на основния блок.
Зареждането на батериите започва
автоматично. Състоянието на
зареждане се вижда на дисплея на
“WALKMAN”. За подробности,
вижте Ръководство за работа на
вашия “WALKMAN”.
Бележка
Възпроизвеждането и зареждането
могат да се извършват едновременно.
Времето за зареждане ще е по-дълго по
време на възпроизвеждане.
NWZ-A826/A828/A829/
A826K/A828K/A829K
NWZ-A810 series
NWZ-A815/A816/A818
NW-A800 series
NW-A808/A806/A805
NWZ-A720 series
NWZ-A726/A728/A729
NWZ-S730 series
NWZ-S736F/S738F/S739F
NWZ-S630 series
NWZ-S636F/S638F/S639F/
S636FK
NWZ-E430 series
NWZ-E435F/E436F/E438F/
E436FK
NWZ-X1000 series
NWZ-X1050/X1060
Натиснете бутона /, за да
включите основния блок.
NWZ-S710 series
NWZ-S715F/S716F/S718F
Индикаторът / светва.
NWZ-S610 series
NWZ-S615F/S616F/S618F
NWZ-S510 series
NWZ-S515/S516
 Съвет
“WALKMAN” може да се зарежда,
докато основния блок е в режим
стендбай.
Слушане на музика
1
2
Стартирайте
възпроизвеждане на
“WALKMAN”.
Когато работите с “WALKMAN”,
докато е свързан към основния
блок, поддържайте го с другата
си ръка. Когато индикаторът
LINE INPUT светне, натиснете
бутона LINE INPUT, за да го
изключите.
Тип B/Typ B/Typ B/Typ B/B tipi
3
Регулирайте силата на звука.
Натиснете бутона VOLUME +/–
за да регулирате силата на звука.
4
Натиснете бутона /, за да
изключите основния блок
след използване.
Индикаторът / изгасва.
Бележки
 Когато “WALKMAN” се включи,
може да има шум от говорителя, в
зависимост от вашия
“WALKMAN”. Това не е
неизправност.
 Изключете функцията Bluetooth,
когато използвате “WALKMAN” с
вградена Bluetooth функция.
 Наличието на динамичен
нормализатор, еквалайзер, VPT
(Virtual Phone Technology
surround), DSEE (Digital Sound
Enhancement Engine), или
функция за оптимизиране на
изхода на говорителя зависи от
модела на “WALKMAN”, който
използвате. Изключете тези
настройки.
 Ако свързвате основния блок към
устройството с вградено радио
или тунер, може да няма радио
приемане или чувствителността
да е намалена значително.
 Може да не се извежда звук към
жака на слушалките на
“WALKMAN”, ако е настроен за
този основен блок.
 Намалете силата на звука, когато
основният блок е в режим
стендбай, за да избегнете
възпроизвеждане с максимална
сила на звука при следващото
използване на основния блок.
 Съвети
Когато “WALKMAN” е поставен в
основния блок, можете да работите с
“WALKMAN”, да стартирате и да
спирате възпроизвеждането на пауза и
др. през дистанционното управление.
Преди да работите с “WALKMAN”, като
използвате дистанционното
управление, изберете режим за
възпроизвеждане на аудио, например
“Music” или “Podcast” от библиотеката в
меню HOME на “WALKMAN”.
Натиснете бутона /, за да
включите основния блок.
Индикаторът / светва.
2
3
4
Натиснете бутона LINE INPUT,
за да светне индикаторът LINE
INPUT.
Стартирайте
възпроизвеждане на
свързаното устройство.
Регулирайте силата на звука.
Регулирайте силата на звука,
като използвате бутона
VOLUME +/– или свързаното
устройство.
5
Натиснете бутона /, за да
изключите основния блок
след използване.
Индикаторът / изгасва.
Бележка
Ако свързвате основния блок към
устройство с вградено радио или тунер,
може да няма радио приемане или
чувствителността да е намалена.
Прехвърляне на
данни между
“WALKMAN” и
компютър (Вижте фиг. )
Чрез свързване на USB кабел
(доставен с “WALKMAN”) към
компютър, можете да прехвърляте
данни между “WALKMAN”,
поставен в WM-PORT конектора и
компютър.
1
Натиснете бутона /, за да
включите основния блок.
Индикаторът / светва.
2
Натиснете бутона PC MODE,
докато индикаторът PC MODE
светне.
Индикаторът PC MODE остава
светещ.
3
За да използвате основния
блок за зареждане на
батерии
NWZ-A820 series
Тип A/Typ A/Typ A/Typ A/A tipi
Когато основния блок влезе в режим
стендбай чрез натискане на бутон /,
настройката за силата на звука се
запомня. Но ако откачите
променливотоковия адаптер от
мрежата или откачите конектора на
променливотоковия адаптер от
основния блок, силата на звука ще се
върне към фабричната си настройка.
Прехвърлете данните между
“WALKMAN” и компютъра.
За подробности относно
прехвърлянето на данни, вижте
Ръководство за работа на
“WALKMAN”.
Когато прехвърлянето на данни
приключи и искате да
стартиране възпроизвеждане,
натиснете бутона PC MODE,
докато индикаторът PC MODE
изгасне.
4
Натиснете бутона /, за да
изключите основния блок
след използване.
на “WALKMAN”, съвместими с
основния блок, посетете следния
уебсайт за поддържа на клиенти или
проверете в каталога.
Европа :
http://support.sony-europe.com/DNA
За подробности относно моделите
на “WALKMAN”, съвместими с
приставки тип A и тип B, вижте фиг.
.
Когато използвате “WALKMAN”,
различен от тези модели (фиг. ),
използвайте приставката, доставена
с “WALKMAN”.
Бележки
Основният блок може гарантирано да
възпроизвежда само музика от
“WALKMAN”. Работата с модели на
“WALKMAN”, които не са изброени тук,
не е гарантирана.
Работата
не винаги е гарантирана, дори

при използване на поддържани модели
“WALKMAN”.
Някои модели “WALKMAN” може да не
са налични за покупка в определени
региони.
Отстраняване на
неизправности
Ако имате някакви въпроси или
проблеми относно тази система, които
не се съдържат в това ръководство,
моля обърнете се към най-близкия
търговец на Sony.
Ако
проблемът продължава, свържете

се с най-близкия търговец на Sony.
Няма звук.
Проверете свързванията.
Натиснете VOLUME + на основния
блок. Ако силата на звука е все още
ниска, поставете правилно
“WALKMAN” в WM-PORT конектора
на основния блок.
Отстранете защитната обвивка на
“WALKMAN” и се уверете, че
“WALKMAN” е правилно поставен.
Уверете се, че “WALKMAN”
възпроизвежда музика.
Натиснете бутона PC MODE, докато
индикаторът PC MODE изгасне.
Натиснете MUTING на дистанционното
управление, за да зададете MUTING на
OFF.
Ако
описаните по-горе методи не

разрешат проблема, натиснете бутона
RESET на “WALKMAN”, за да го
нулирате.
Дистанционното управление
на функционира на основния
блок или на “WALKMAN”.
Приближете дистанционното
управление по-близо до сензора за
дистанционното на основния блок.
Отстранете всички препятствия между
основния блок и дистанционното
управление.
Поставете
здраво “WALKMAN” на WM
PORT конектора.
Подменете батерията.
Поставете основния блок настрани от
флуоресцентно осветление.
Натиснете бутона LINE INPUT, за да
изключите индикатора LINE INPUT.
Чува се силно бръмчене или
шум.
Преместете основния блок настрани от
източника на смущения.
Свържете основния блок към друг
електрически контакт.
Звукът е изкривен.
Натиснете бутона VOLUME – на
основния блок, за да намалите звука.
Задайте звуковия режим на
“WALKMAN” на “Изкл.” или на поравен режим.
Намалете силата на звука на външното
оборудване, свързано към LINE IN
жака.
Батериите не могат да се
поставят в дистанционното
управление.
Проверете поляритета (+/–), после ги
поставете правилно.
Няма радио приемане.
Когато свържете говорителя към
“WALKMAN” с вградено радио или към
радио през LINE IN жака, може да няма
радио приемане, или чувствителността
да е намалена.
Ако индикаторът / (захранване/
стендбай) мига, или ако основният блок
се изключи автоматично при
възпроизвеждане с максимална сила на
звука, защитната верига е сработила. В
този случай откачете променливотоковия
адаптер от мрежата и го включете отново.
Ако все още не работи правилно,
свържете се с най-близкия търговец на
Sony.
Индикаторът / изгасва.
Бележки
 Преди да натиснете бутона PC
MODE, проверете дали
съобщението “Creating Library” не
се показва на дисплея на
“WALKMAN”.
 Не свързвайте и не откачвайте
USB кабела или
променливотоковия адаптер и не
натискайте бутона PC MODE по
време на прехвърляне на данни от
компютъра. Компютърът ви може
да не разпознае “WALKMAN” или
прехвърлянето на данни може да
се прекъсне.
 Когато откачвате “WALKMAN” от
компютъра, индикаторът PC
MODE няма да се изключи.
Натиснете бутона PC MODE, за да
изключите индикатора PC MODE.
 Ако превключите от прехвърляне
на данни към възпроизвеждане на
музика чрез натискане на бутона
PC MODE, може да се появи шум
от говорителя, в зависимост от
вашия “WALKMAN”. Това не е
неизправност.
 Ако “WALKMAN” се откачи от
основния блок по време на
прехвърляне на данни, закачете го
към основния блок и стартирайте
прехвърлянето на данни отново.
 В следните случаи индикаторът
PC MODE няма да светне, дори
ако бутонът PC MODE е натиснат.
(След като премигне няколко
пъти, той изгасва.)
- Когато USB кабел не е свързан
към WM-PORT жака
- Когато компютърът, свързан
към основния блок, е изключен
 Докато индикаторът PC MODE
свети, поставеният на WM-PORT
конектора “WALKMAN” няма да
възпроизвежда звуци.
 Ако основният блок е свързан
към компютър чрез свързване на
USB кабел в WM-PORT жака, той
няма да може да възпроизвежда
звука от компютъра. За да
направите това, свържете
компютъра към LINE IN жака на
основния блок, като използвате
свързващ кабел (не е доставен).
 Дори ако към WM-PORT жака е
свързан видео/аудио кабел, не
могат да се извеждат видео и
аудио сигнали.
Polski
Przygotowywanie
pilota (patrz rys. )
Przed pierwszym użyciem pilota
zdejmij z niego folię.
Pilot ma zainstalowaną fabrycznie
baterię.
Wymienianie baterii
litowej (patrz rys. )
Maksymalna odległość pracy pilota
spada wraz ze zużywaniem się baterii.
Aby wymienić baterię na nową,
wykonaj poniższą procedurę. Nowa
bateria może standardowo działać
przez ok. 6 miesięcy.
1
Wyjmij uchwyt na baterię.
(patrz rys. -1)
2
Wymień baterię litową CR2025
na nową. Baterię należy
wkładać znakiem +
skierowanym do góry. (patrz
rys. -2)
3
Uwagi
Baterię litową należy przechowywać z dala
od dzieci. W przypadku jej połknięcia
należy natychmiast skonsultować się z
lekarzem.
Nie wolno wystawiać odbiornika sygnałów
z pilota na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych lub źródło silnego
albo fluorescencyjnego światła. Może to
spowodować awarię odbiornika.
Przygotowywanie
odtwarzacza
„WALKMAN” (patrz rys. )
1
 Съвети
Ако индикаторът LINE INPUT светне
при натискане на бутона LINE INPUT,
звукът от устройството, свързано към
LINE IN жака, ще може да се извежда
по време на прехвърляне на данни от
компютър.
Дори ако основния блок влезе в
стендбай режим при натискане на
бутона / по време на прехвърляне на
данни, прехвърлянето на данни
продължава.
“WALKMAN”
модели,
поддържани от
основния блок
Тази система поддържа всяко
“WALKMAN” устройство,
съвместимо с WM-PORT (22 пина).
За подробности относно моделите
Włóż z powrotem uchwyt na
baterię.
Nałóż mocowanie odtwarzacza
„WALKMAN”.
Użyj odpowiedniego mocowania
wchodzącego w skład zestawu z
odtwarzaczem „WALKMAN” lub z
urządzeniem.
W skład zestawu z głośnikiem
wchodzą dwa rodzaje mocowania.
Kształt mocowania zależy od
odtwarzacza „WALKMAN”.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zapoznaj się z listą
urządzeń „Modele odtwarzaczy
„WALKMAN” obsługiwane przez
ten głośnik”.
2
Wsuń zaczep znajdujący się po
lewej stronie nakładki () do
lewego otworu złącza WMPORT, a następnie dociśnij
mocowanie na urządzenie ().
(patrz rys. -1)
3
Postaw odtwarzacz
„WALKMAN” na urządzeniu.
 Wskazówka
Aby zdjąć mocowanie odtwarzacza
„WALKMAN”, dociśnij obszar oznaczony
symbolem () () i zdejmij (), tak
jak to pokazano na rysunku. (patrz rys.
-2) Jeśli mocowanie nie zostanie zdjęte,
dociśnij drugą stronę obszaru oznaczonego
symbolem ().
2
Wskaźnik PC MODE nie zgaśnie.
3
Uwaga
Możliwe jest jednoczesne odtwarzanie
muzyki i ładowanie akumulatora.
Odtwarzanie muzyki powoduje
wydłużenie czasu ładowania.
 Wskazówka
Odtwarzacz „WALKMAN” może być
ładowany, gdy urządzenie znajduje się w
trybie oczekiwania.
Słuchanie
1
Aby włączyć urządzenie,
naciśnij na nim przycisk /.
Wskaźnik / świeci się.
2
Uruchom odtwarzanie z
odtwarzacza „WALKMAN”.
Aby użyć odtwarzacza
„WALKMAN”, który jest
podłączony do urządzenia, złap go
drugą ręką. Aby wyłączyć świecący
się wskaźnik LINE INPUT, naciśnij
przycisk LINE INPUT.
3
Ustaw głośność.
Aby ustawić głośność, naciśnij
przycisk VOLUME +/–.
4
Aby po zakończeniu używania
urządzenia wyłączyć je, naciśnij
przycisk /.
Wskaźnik / zgaśnie.
Uwagi
 Przy włączonym odtwarzaczu
„WALKMAN” z głośników może być
słyszalny hałas. Zależy to od
posiadanego modelu odtwarzacza
„WALKMAN”. Nie oznacza to
awarii.
 Jeśli używasz odtwarzacza
„WALKMAN” z wbudowaną funkcją
Bluetooth, wyłącz ją.
 Dostępność funkcji Dynamic
Normaliser, Equalizer, VPT (Virtual
Phone Technology surround), DSEE
(Digital Sound Enhancement
Engine) lub innych funkcji
poprawiających brzmienie dźwięku
zależy od używanego odtwarzacza
„WALKMAN”. Wyłącz te ustawienia.
 Po podłączeniu głośnika do
odtwarzacza z wbudowanym
odbiornikiem radiowym lub do
innego odbiornika radiowego,
odbiór sygnału radiowego może być
niemożliwy lub jakość odbioru może
znacząco spaść.
 Jeśli odtwarzacz „WALKMAN”
został postawiony na głośniku, nie
będzie emitowany dźwięk z gniazda
słuchawek.
 Gdy odtwarzacz znajduje się w
trybie czuwania i stoi na urządzeniu,
zmniejsz w nim siłę głosu. Pozwoli
to uniknąć emisji głosu z pełną siłą
przy następnym włączeniu
urządzenia.
 Wskazówki
Odtwarzacz „WALKMAN” postawiony na
urządzeniu można obsługiwać (w zakresie
odtwarzania i wstrzymywania muzyki itd.)
przy użyciu pilota. Przed rozpoczęciem
obsługi odtwarzacza „WALKMAN” przy
użyciu pilota, wybierz tryb pracy, taki jak
„Muzyka” lub „Podcasty”, z biblioteki
dostępnej w menu HOME odtwarzacza
„WALKMAN”.
Gdy głośnik przejdzie w tryb oczekiwania
po naciśnięciu przycisku /, ustawienie
głośności zostanie zapamiętane. Po
odłączeniu zasilacza sieciowego od prądu
lub wtyczki zasilacza sieciowego od
urządzenia zostanie przywrócone
fabryczne ustawienie głośności.
Podłączanie
zewnętrznych
urządzeń (patrz rys. )
Do głośnika można podłączyć
urządzenia zewnętrzne. Podłącz
urządzenie do gniazda LINE IN przy
użyciu odpowiedniego przewodu (nie
wchodzi w skład zestawu).
Przed podłączeniem urządzenia do
głośnika obniż poziom głośności w
danym urządzeniu. Pozwoli to uniknąć
niespodziewanej emisji głośnego
dźwięku, co mogłoby spowodować
uszkodzenie słuchu.
Uwaga
Nie jest możliwe nagrywanie w
odtwarzaczu „WALKMAN” dźwięku z
urządzenia podłączonego do gniazda LINE
IN.
Słuchanie urządzeń
zewnętrznych
1
Aby włączyć urządzenie,
naciśnij na nim przycisk /.
Wskaźnik / świeci się.
Prześlij dane między
odtwarzaczem „WALKMAN” i
komputerem.
Aby uzyskać szczegółowe
informacje o przesyłaniu danych,
zapoznaj się z Instrukcją obsługi
odtwarzacza „WALKMAN”.
Gdy po zakończeniu przesyłania
danych chcesz rozpocząć
odtwarzanie, naciśnij przycisk PC
MODE. Wskaźnik PC MODE
powinien zgasnąć.
Aby użyć urządzenia jako
ładowarki akumulatora
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka
i postaw odtwarzacz „WALKMAN” na
urządzeniu. Ładowanie akumulatora
rozpocznie się automatycznie. Na
odtwarzaczu „WALKMAN” pojawią się
informacje o stanie naładowania
akumulatora. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zapoznaj się z Instrukcją
obsługi odtwarzacza „WALKMAN”.
Naciśnij przycisk PC MODE.
Zaświeci się wskaźnik PC
MODE.
4
Aby po zakończeniu używania
urządzenia wyłączyć je, naciśnij
przycisk /.
Wskaźnik / zgaśnie.
Uwagi
 Przed naciśnięciem przycisku PC
MODE upewnij się, czy na ekranie
odtwarzacza „WALKMAN” nie jest
widoczny komunikat „Tworzenie
biblioteki”.
 Gdy trwa przesyłanie danych z
komputera, nie podłączaj i nie
odłączaj kabla USB lub zasilacza
sieciowego ani nie naciskaj przycisku
PC MODE. Komputer może nie
rozpoznać odtwarzacza
„WALKMAN” lub może dojść do
przerwy w transferze danych.
 Po odłączeniu odtwarzacza
„WALKMAN” przez komputer,
wskaźnik PC MODE nie zostanie
wyłączony. Aby wskaźnik PC MODE
przestał się świecić, naciśnij przycisk
PC MODE.
 W przypadku przełączenia się z
przesyłania danych na odtwarzanie
muzyki przez naciśnięcie przycisku
PC MODE, z głośników może być
słyszalny hałas. Zależy to od
posiadanego odtwarzacza
„WALKMAN”. Nie oznacza to
awarii.
 W przypadku odłączenia
odtwarzacza „WALKMAN” w
trakcie przesyłania danych, podłącz
odtwarzacz do komputera i
rozpocznij przesyłanie ponownie.
 W następujących sytuacjach
wskaźnik PC MODE nie zaświeci się
mimo naciśnięcia przycisku PC
MODE. (Po kilku mrugnięciach
zgaśnie).
- Jeśli kabel USB nie jest podłączony
do gniazda WM-PORT
- Jeśli komputer podłączony do
głośnika jest wyłączony
 Gdy wskaźnik PC MODE świeci się,
odtwarzacz „WALKMAN”
postawiony na złączu WM-PORT
nie będzie odtwarzał muzyki.
 Jeśli urządzenie zostanie podłączone
do komputera kablem USB do złącza
WM-PORT , odtwarzanie dźwięków
z komputera nie będzie możliwe.
Aby było to możliwe, podłącz
komputer do złącza LINE IN
urządzenia przy użyciu przewodu
połączeniowego (nie wchodzi w
skład zestawu).
 Przesyłanie sygnału audio i wideo
nie jest możliwe mimo podłączenia
kabla audio/wideo do gniazda WMPORT.
 Wskazówki
Jeśli wskaźnik LINE INPUT zaświeci się
wskutek naciśnięcia przycisku LINE
INPUT, urządzenie podłączone do gniazda
LINE IN może odtwarzać dźwięk w trakcie
przesyłania danych z komputera.
Gdy głośnik przejdzie w tryb oczekiwania
w trakcie przesyłania danych wskutek
naciśnięcia przycisku /, dane będą dalej
przesyłane.
Modele
odtwarzaczy
„WALKMAN”
obsługiwane przez
ten głośnik
Głośnik obsługuje każdy odtwarzacz
„WALKMAN” ze złączem WM-PORT
(22-stykowym).
Aby uzyskać szczegółowe informacje o
modelach odtwarzaczy „WALKMAN”
obsługiwanych przez ten głośnik,
przejdź na poniższą stronę z pomocą
techniczną dla klientów lub zapoznaj
się z katalogiem.
Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Szczegóły dotyczące modeli
odtwarzaczy „WALKMAN”
wymagających mocowania typu A lub
typu B, patrz rys. .
Jeśli używasz odtwarzacza
„WALKMAN” nie znajdującego się w
przedstawionej tabeli (rys. ),
skorzystaj z mocowania dołączonego
do odtwarzacza „WALKMAN”.
Uwagi
Gwarantujemy odtwarzanie muzyki
wyłącznie w przypadku używania
odtwarzacza „WALKMAN”. Nie
gwarantujemy współpracy z
odtwarzaczami „WALKMAN”, które nie
znajdują się na tej liście.
Nawet w przypadku korzystania z
obsługiwanych odtwarzaczy „WALKMAN”,
poprawne działanie może nie zawsze być
możliwe.
Niektóre odtwarzacze „WALKMAN” mogą
nie być sprzedawane w niektórych
obszarach.
Rozwiązywanie
problemów
2
Naciśnij przycisk LINE INPUT.
Zaświeci się wskaźnik LINE
INPUT.
3
Rozpocznij odtwarzanie na
podłączonym urządzeniu
źródłowym.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub
problemy związane z systemem, na które
nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji,
skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Jeżeli
problem nie ustępuje, skontaktuj się

z najbliższym przedstawicielem firmy
Sony.
Ustaw głośność.
Brak dźwięku.
4
Ustaw głośność przy użyciu
przycisku VOLUME +/– na
podłączonym urządzeniu
źródłowym.
5
Aby po zakończeniu używania
urządzenia wyłączyć je, naciśnij
przycisk /.
Wskaźnik / zgaśnie.
Uwaga
Po podłączeniu głośnika do urządzenia z
wbudowanym odbiornikiem radiowym lub
tunerem, odbiór radia może być
niemożliwy lub jakość odbioru może
spaść.
Przesyłanie danych
między
odtwarzaczem
„WALKMAN” i
komputerem (patrz rys. )
Po podłączeniu do komputera kabla
USB (wchodzi w skład zestawu z
odtwarzaczem „WALKMAN”) można
przesyłać dane między odtwarzaczem
„WALKMAN” postawionym na złączu
WM-PORT i komputerem.
1
Aby włączyć urządzenie,
naciśnij na nim przycisk /.
Wskaźnik / świeci się.
Sprawdź połączenia.
Naciśnij na głośniku przycisk VOLUME +.
Jeśli poziom dźwięku jest nadal niski,
postaw odtwarzacz „WALKMAN” na
złączu WM-PORT głośnika.
Zdejmij obudowę z odtwarzacza
„WALKMAN” i sprawdź, czy został on
poprawnie postawiony.
Sprawdź, czy odtwarzacz „WALKMAN”
odtwarza muzykę.
Naciśnij przycisk PC MODE i przytrzymaj
go, aż wskaźnik PC MODE zgaśnie.
Naciśnij na pilocie przycisk MUTING aby
ustawić opcję MUTING na OFF.
Jeśli powyższe rozwiązania nie pomogą,
naciśnij na odtwarzaczu „WALKMAN”
przycisk RESET. Zostanie wykonany reset
odtwarzacza.
Pilot nie współpracuje z
urządzeniem lub z
odtwarzaczem „WALKMAN”.
Ustaw pilot bliżej odbiornika sygnałów z
pilota w głośniku.
Usuń przeszkody znajdujące się między
głośnikiem i pilotem.
Postaw dokładnie odtwarzacz
„WALKMAN” na złączu WM-PORT.
Wymień baterię.
Odsuń
głośnik od światła

fluorescencyjnego.
Naciśnij przycisk LINE INPUT. Wskaźnik
LINE INPUT zgaśnie.
Z głośnika wydobywa się
wyraźny szum lub hałas.
Odsuń głośnik od źródła hałasu.
Podłącz głośnik do innego gniazdka.
Dźwięk jest zniekształcony.
Zmniejsz siłę głosu, naciskając na głośniku
przycisk VOLUME –.
Ustaw tryb dźwięku w odtwarzaczu
„WALKMAN” na „Wył.” lub na bardziej
płaską wartość.
Zmniejsz siłę głosu w urządzeniu
zewnętrznym podłączonym do gniazda
LINE IN.
Nie można włożyć baterii do
pilota.
Sprawdź ustawienie polaryzacji (+/–) i
włóż baterię prawidłowo.
Odbiór sygnału radiowego nie
jest możliwy.
Po podłączeniu głośnika do odtwarzacza
„WALKMAN” z wbudowanym
odbiornikiem radiowym lub podłączeniem
go do radia przez gniazdo LINE IN, odbiór
sygnału radiowego może być niemożliwy
lub jakość odbioru może znacząco spaść.
Jeśli wskaźnik / (włączone/oczekiwanie)
mruga, lub jeśli urządzenie wyłącza się
automatycznie podczas odtwarzania przy
maksymalnej głośności, oznacza to, że
obwód ochronny działa. Odłącz zasilacz
sieciowy od prądu i podłącz go ponownie.
Jeśli urządzenie dalej nie działa poprawnie,
poproś o pomoc najbliższego sprzedawcę
Sony.
Česky
Příprava dálkového
ovladače (Viz obr. )
Než začnete dálkový ovladač poprvé
používat, odstraňte z něj ochrannou
fólii.
Baterie je do dálkového ovladače
vložena u výrobce.
Výměna lithiové
baterie (Viz obr. )
Pracovní dosah dálkového ovladače se
zkracuje, jak se baterie vybíjí.
Baterii za novou vyměníte
následujícím postupem. Za běžných
podmínek vydrží asi 6 měsíců.
1
Vyjměte pouzdro s baterií. (Viz
obr. -1)
2
Vyměňte lithiovou baterii
CR2025, strana + musí směřovat
vzhůru. (Viz obr. -2)
3
Vraťte pouzdro s baterií do
původní pozice.
Poznámky
Lithiovou baterie uschovávejte mimo
dosah dětí. Pokud baterii spolknete,
okamžitě se obraťte na doktora.
Nevystavujte dálkový ovladač přímému
slunečnímu světlu ani silnému
zářivkovému světlu, aby nedošlo k poruše
čidla pro signál dálkového ovladače.
Nastavení
přehrávače
„WALKMAN“ (Viz obr. )
1
Nainstalujte připojovací prvek
přehrávače „WALKMAN“.
Použijte příslušný připojovací
prvek dodaný buď s přehrávačem
„WALKMAN“, nebo s přístrojem.
S přístrojem se dodávají dva typy
připojovacích prvků. Tvar
připojovacího prvku se může u
jednotlivých přehrávačů
„WALKMAN“ lišit.
Pro podrobnosti viz „Modely
přehrávače „WALKMAN“
podporované přístrojem“.
2
3
Zasuňte výstupek na levé
straně připojovacího prvku ()
do levého otvoru konektoru
WM-PORT a poté jej zatlačte do
přístroje (). (Viz obr. -1)
Postavte přehrávač
„WALKMAN“ na přístroj.
 Tip
Připojovací prvek přehrávače
„WALKMAN“ vyjmete tak, že zatlačíte na
vyznačenou oblast () () a
odstraníte jej (), jak je znázorněno na
obrázku. (Viz obr. -2) Pokud se
připojovací prvek nepodaří odstranit,
zatlačte na druhou vyznačenou oblast
().
Použití tohoto přístroje jako
nabíječky baterií
Zapojte napájecí kabel do zásuvky a
přehrávač „WALKMAN“ postavte na
přístroj. Nabíjení bude zahájeno
automaticky. Průběh nabíjení se
zobrazí na displeji přehrávače
„WALKMAN“. Podrobné informace
najdete v návodu k použití přehrávače
„WALKMAN“.
Poznámka
Přehrávání a nabíjení lze provádět zároveň.
Doba nabíjení bude při současném
přehrávání delší.
 Tip
Přehrávač „WALKMAN“ lze nabíjet, i když
je přístroj v pohotovostním režimu.
Poslech zvuku
1
Stiskem tlačítka / přístroj
zapněte.
Rozsvítí se indikátor /.
2
Spusťte přehrávání na
přehrávači „WALKMAN“.
Když ovládáte přehrávač
„WALKMAN“ připojený k
přístroji, přidržujte jej druhou
rukou. Když se rozsvítí indikátor
LINE INPUT, vypněte jej stiskem
tlačítka LINE INPUT.
3
Upravte hlasitost.
Stisknutím tlačítka VOLUME +/–
nastavte hlasitost.
4
Když přestanete přístroj
používat, vypněte jej
stisknutím tlačítka /.
Indikátor / zhasne.
Poznámky
 Když přehrávač „WALKMAN“
zapnete, může se z reproduktoru v
závislosti na vašem přehrávači
„WALKMAN“ ozvat hluk. Nejedná
se však o závadu.
 Když používáte přehrávač
„WALKMAN“ s vestavěnou funkcí
Bluetooth, funkci Bluetooth vypněte.
 Dostupnost dynamického
normalizéru, ekvalizéru, VPT
(Virtual Phone Technology
surround), DSEE (Digital Sound
Enhancement Engine) nebo funkce
optimalizace výstupu z reproduktorů
závisí na přístroji „WALKMAN“,
který používáte. Tato nastavení
vypněte.
 Pokud připojujete přístroj k zařízení
s vestavěným rádiem, mohou nastat
problémy s příjmem rozhlasového
vysílání nebo se může výrazně snížit
citlivost.
 Když je přehrávač „WALKMAN“
připojen k přístroji, není zvukový
výstup z konektoru sluchátek k
dispozici.
 Když je přístroj v pohotovostním
režimu, ztlumte hlasitost, aby se při
následujícím použití přístroje
neozval zvuk v plné hlasitosti.
 Tipy
Když je přehrávač „WALKMAN“ připojen
k přístroji, můžete přehrávač
„WALKMAN“ ovládat, spustit a přerušit
přehrávání apod., pomocí dálkového
ovladače. Než začnete přehrávač
„WALKMAN“ ovládat pomocí dálkového
ovladače, zvolte z knihovny v nabídce
HOME přehrávače „WALKMAN“ režim
přehrávání zvuku, jako je například
„Music“ nebo „Podcasts“.
Když uvedete přístroj do pohotovostního
režimu stisknutím tlačítka /, přístroj si
zapamatuje nastavení hlasitosti. Pokud
však vytáhnete napájecí adaptér ze zásuvky
nebo odpojíte napájecí adaptér od
přístroje, hlasitost se vrátí na výrobní
nastavení.
Připojení externího
zařízení (Viz obr. )
K přístroji můžete připojit přenosné
audio zařízení. Připojte zařízení ke
zdířce LINE IN pomocí vhodného
propojovacího kabelu (není součástí
dodávky).
Než připojíte zařízení k přístroji, snižte
hlasitost zařízení, aby se neozval náhlý
hlasitý zvuk, který by vám mohl
poškodit sluch.
Poznámka
Zvuk z audio zařízení připojeného ke
konektoru LINE IN nelze pomocí
přehrávače „WALKMAN“ nahrávat.
Poslech externího
zařízení
1
Stiskem tlačítka / přístroj
zapněte.
Rozsvítí se indikátor /.
2
3
4
Stisknutím tlačítka LINE INPUT
rozsvítíte indikátor LINE INPUT.
Spusťte přehrávání na
připojeném zdrojovém zařízení.
Upravte hlasitost.
Upravte hlasitost pomocí tlačítka
VOLUME +/– nebo připojeného
zdrojového zařízení.
5
Když přestanete přístroj
používat, vypněte jej
stisknutím tlačítka /.
Indikátor / zhasne.
Poznámka
Pokud připojujete přístroj k zařízení s
vestavěným rádiem, mohou nastat
problémy s příjmem rozhlasového vysílání
nebo se může snížit citlivost.
Přenos dat mezi
přehrávačem
„WALKMAN“ a
počítačem (Viz obr. )
Po připojení kabelem USB (dodávaný s
přehrávačem „WALKMAN“) k počítači
můžete přenášet data mezi
přehrávačem „WALKMAN“
připojeným k portu WM-PORT a
počítačem.
1
Stiskem tlačítka / přístroj
zapněte.
Rozsvítí se indikátor /.
2
Stiskněte tlačítko PC MODE, až
se rozsvítí indikátor PC MODE.
Provoz nelze vždy zaručit ani při použití
podporovaných přehrávačů „WALKMAN“.
Některé modely přehrávačů „WALKMAN“
nemusí být v některých oblastech v
prodeji.
Proveďte přenos dat mezi
přehrávačem „WALKMAN“ a
počítačem.
Informace o přenosu dat naleznete
v návodu k použití přehrávače
„WALKMAN“.
Když přenos dat ukončíte a budete
chtít spustit přehrávání, stiskněte
tlačítko PC MODE, až indikátor
PC MODE zhasne.
4
Když přestanete přístroj
používat, vypněte jej
stisknutím tlačítka /.
Indikátor / zhasne.
Poznámky
 Než stisknete tlačítko PC MODE,
ujistěte se, že na displeji přehrávače
„WALKMAN“ není zobrazena
zpráva „Creating Library“.
 Nepřipojujte ani neodpojujte kabel
USB nebo napájecí adaptér ani
nemačkejte tlačítko PC MODE,
zatímco jsou z počítače přenášena
data. Počítač by přehrávač
„WALKMAN“ nemusel rozpoznat
nebo by mohlo dojít k přerušení
přenosu dat.
 Když pomocí počítače odebíráte
přehrávač „WALKMAN“, indikátor
PC MODE nezhasne. Indikátor PC
MODE vypnete stisknutím tlačítka
PC MODE.
 Když přepínáte mezi přenosem dat a
přehráváním hudby stisknutím
tlačítka PC MODE, může se z
reproduktoru v závislosti na vašem
přehrávači „WALKMAN“ ozvat
hluk. Nejedná se však o závadu.
 Pokud se přehrávač „WALKMAN“
odpojí od přístroje během přenosu
dat, připojte jej k přístroji a znovu
spusťte přenos dat.
 V následujících případech se
indikátor PC MODE nerozsvítí ani
po stisknutí tlačítka PC MODE.
(Několikrát zabliká, potom zhasne.)
- Když není kabel USB připojen ke
konektoru WM-PORT
- Když vypnete počítač, ke kterému
je přístroj připojen
 Když indikátor PC MODE svítí,
přehrávač „WALKMAN“ připojený
ke konektoru WM-PORT nebude
přehrávat zvuk.
 Když je přístroj připojen k počítači
připojením kabelu USB ke
konektoru WM-PORT , nebude
možné přehrávat zvuk z počítače.
Abyste jej mohli přehrávat, připojte
počítač ke konektoru LINE IN
přístroje pomocí spojovacího kabelu
(není součástí dodávky).
 I když je ke konektoru WM-PORT
připojen video/audio kabel, signál
video nebo audio výstupu není k
dispozici.
 Tipy
Když se indikátor LINE INPUT rozsvítí po
stisknutí tlačítka LINE INPUT, lze zvuk ze
zařízení připojeného k portu LINE IN
přehrávat i během přenosu dat z počítače.
I když přístroj přejde do pohotovostního
režimu po stisknutí tlačítka / během
přenosu dat, přenos dat bude pokračovat.
Odstraňování
problémů
Přístroj podporuje všechny přehrávače
„WALKMAN“ kompatibilní s WMPORT (22 pinovým).
Pro podrobné informace o modelech
přehrávače „WALKMAN“
kompatibilních s tímto přístrojem
navštivte následující internetovou
stránku zákaznické podpory nebo se
podívejte do katalogu.
Evropa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pro podrobnosti týkající se modelů
přehrávačů „WALKMAN“
kompatibilních s připojovacími prvky
typu A a B viz obr. .
Když používáte jiný přehrávač
„WALKMAN“, než jsou tyto modely
(obr. ), použijte připojovací prvek
dodaný s vaším přístrojem
„WALKMAN“.
Poznámky
Přístroj zaručuje pouze přehrávání hudby z
přehrávače „WALKMAN“. Provoz jiných
než zde uvedených modelů přehrávače
„WALKMAN“ nelze zaručit.
2
Hlavné zariadenie zapnete
stlačením tlačidla /.
Není slyšet žádný zvuk.
Zkontrolujte připojení.
Stiskněte tlačítko VOLUME + na přístroji.
Je-li hlasitost stále nízká, pevně přehrávač
„WALKMAN“ usaďte na portu WM-PORT
přístroje.
Sejměte
ochranný obal přehrávače

„WALKMAN“ a zkontrolujte, zda je
přehrávač „WALKMAN“ pevně usazen.
Zkontrolujte, zda přehrávač „WALKMAN“
přehrává hudbu.
Stiskněte a přidržte tlačítko PC MODE,
dokud indikátor PC MODE nezhasne.
Stisknutím tlačítka MUTING na dálkovém
ovladači nastavte funkci MUTING na OFF.
Pokud se pomocí výše uvedených postupů
nepodaří problém vyřešit, resetujte
přehrávač „WALKMAN“ stiskem tlačítka
RESET.
Dálkový ovladač nefunguje ve
spojení s přístrojem nebo s
přehrávačem „WALKMAN“.
Přineste dálkový ovladač blíže k čidlu pro
signál dálkového ovladače přístroje.
Odstraňte všechny překážky mezi
přístrojem a dálkovým ovladačem.
Postavte přehrávač „WALKMAN“ pevně
na konektor WM-PORT.
Vyměňte baterii.
Umístěte přístroj mimo dosah světla
zářivek.
Stisknutím tlačítka LINE INPUT zhasněte
indikátor LINE INPUT.
Je slyšet silný šum nebo hluk.
Posuňte přístroj dále od zdroje hluku.
Připojte přístroj k jiné napájecí zásuvce.
Zvuk je zkreslený.
Snižte hlasitost pomocí tlačítka VOLUME
− na tomto přístroji.
Nastavte režim zvuku přehrávače
„WALKMAN“ na „Vypnuto“ nebo na plošší
režim.
Snižte hlasitost externího zařízení
připojeného ke konektoru LINE IN.
Do dálkového ovladače nejdou
vložit baterie.
Zkontrolujte polaritu (+/–) a vložte je
správně.
Není k dispozici rozhlasový
signál.
Pokud připojujete přístroj k přehrávači
„WALKMAN“ s vestavěným rádiem nebo
k rádiu přes vstup LINE IN, mohou nastat
problémy s příjmem rozhlasového vysílání
nebo se může výrazně snížit citlivost.
Pokud bliká indikátor / (zapnuto/
pohotovostní režim) nebo pokud se přístroj
při přehrávání na maximální hlasitost
vypíná, je v provozu ochranný obvod. V
takovém případě vypojte napájecí adaptér ze
zásuvky, potom jej znovu zapojte. Pokud
přístroj stále nefunguje správně, obraťte se na
nejbližšího prodejce Sony.
Slovensky
Príprava diaľkového
ovládača (pozri obr. )
Pred prvým použitím diaľkového
ovládača odstráňte izolačnú fóliu.
Batéria je vložená do diaľkového
ovládača vo výrobe.
Výmena lítiovej
batérie (pozri obr. )
Operačná vzdialenosť, v ktorej
diaľkový ovládač funguje, sa skracuje,
keď sa batéria vybíja.
Nahraďte batériu novou podľa
pokynov nižšie. Za normálnych
okolností vydrží okolo 6 mesiacov.
1
Vyberte kryt batérie. (pozri obr.
-1)
2
Vymeňte lítiovú batériu CR2025
za novú tak, aby strana +
smerovala nahor. (pozri obr. 2)
3
Vráťte kryt batérie na svoje
miesto.
Poznámky
Držte lítiovú batériu mimo dosahu detí.
Ak by došlo k prehltnutiu batérie,
okamžite vyhľadajte lekára.
Nevystavujte diaľkový ovládač priamemu
slnečnému svetlu alebo silnému svetlu
žiarivky, aby ste predišli poškodeniu
diaľkového ovládača.
Spustite prehrávanie na
zariadení „WALKMAN“.
Keď obsluhujete zariadenie
„WALKMAN“ pripojené k
hlavnému zariadeniu, pridržte si
ho druhou rukou. Keď sa rozsvieti
indikátor LINE INPUT, stlačte
tlačidlo LINE INPUT, aby ste ho
vypli.
Pokud máte dotazy nebo problémy týkající
se tohoto systému, jimiž se tato příručka
nezabývá, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Bude-li nějaký problém přetrvávat, obraťte
se na nejbližšího prodejce Sony.
3
Nastavte hlasitosť.
Hlasitosť nastavíte stlačením
tlačidla VOLUME +/–.
4
Hlavné zariadenie po použití
vypnete stlačením tlačidla /.
Indikátor / zhasne.
Poznámky
 Keď je zapnuté zariadenie
„WALKMAN“, z reproduktora sa
môže ozývať šum, v závislosti od
vášho zariadenia „WALKMAN“.
Nejde však o chybu.
 Ak používate zariadenie
„WALKMAN“ so zabudovanou
funkciou Bluetooth, funkciu
Bluetooth vypnite.
 Dostupnosť dynamického
normalizéra, ekvalizéru, funkcií
VPT (Virtual Phone Technology
surround), DSEE (Digital Sound
Enhancement Engine) alebo funkcie
optimalizátora výstupu
reproduktorov závisí od zariadenia
„WALKMAN“, ktoré používate.
Vypnite tieto nastavenia.
 Ak pripájate hlavné zariadenie k
zariadeniu so zabudovaným rádiom
alebo tunerom, naladenie rádia sa
nemusí podariť, alebo sa môže
podstatne znížiť citlivosť ladenia.
 Výstup zvuku z konektora slúchadiel
na zariadení „WALKMAN“
nefunguje, ak je nasadené na hlavné
zariadenie.
 Keď je hlavné zariadenie v
pohotovostnom režime, znížte
hlasitosť, aby ste sa vyhli
prehrávaniu pri najvyššej hlasitosti,
keď hlavné zariadenie použijete
nabudúce.
 Tipy
Keď je zariadenie „WALKMAN“ nasadené
na hlavné zariadenie, môžete obsluhovať
zariadenie „WALKMAN“ pre spustenie
prehrávania a jeho pozastavenie a pod.
pomocou diaľkového ovládača. Pred
obsluhou zariadenia „WALKMAN“
pomocou diaľkového ovládača, zvoľte
režim prehrávania zvuku ako napríklad
„Music“ alebo „Podcasts“ z knižnice v
ponuke HOME zariadenia „WALKMAN“.
Keď sa hlavné zariadenie prepne po
stlačení tlačidla / do pohotovostného
režimu, nastavenie hlasitosti sa uloží. Ak
však odpojíte sieťový adaptér zo sieťovej
zásuvky, alebo ak odpojíte zástrčku
sieťového adaptéra z hlavného zariadenia,
úroveň hlasitosti sa vráti na predvolené
nastavenie z výroby.
Pripojenie
externého
zariadenia (pozri obr. )
K hlavnému zariadeniu môžete pripojiť
prenosné audio zariadenie. Zariadenie
pripojte ku konektoru LINE IN
pomocou vhodného prípojného kábla
(nedodané).
Pred pripojením zariadenia k
hlavnému zariadeniu znížte hlasitosť
zariadenia, aby ste sa vyhli náhlemu
hlasnému zvuku, ktorý by poškodil váš
sluch.
Poznámka
Zvuk z audio zariadenia pripojeného ku
konektoru LINE IN sa nedá nahrávať na
zariadenie „WALKMAN“.
Počúvanie
externého
zariadenia
1
Hlavné zariadenie zapnete
stlačením tlačidla /.
Indikátor / sa rozsvieti.
2
Stlačte tlačidlo LINE INPUT, aby
sa rozsvietil indikátor LINE
INPUT.
3
Na pripojenom zdrojovom
zariadení spustite prehrávanie.
4
Nastavte hlasitosť.
Hlasitosť nastavíte pomocou
tlačidla VOLUME +/– alebo
pripojeného zdrojového zariadenia.
5
Hlavné zariadenie po použití
vypnete stlačením tlačidla /.
Indikátor / zhasne.
Nastavenie
zariadenia
„WALKMAN“ (pozri obr. )
1
Pripojte nástavec zariadenia
„WALKMAN“.
Použite príslušný nástavec dodaný
buď so zariadením „WALKMAN“
alebo s hlavným zariadením.
Existujú dva typy nástavcov
dodávaných s hlavným zariadením.
Tvar nástavca sa môže líšiť v
závislosti od zariadenia
„WALKMAN“.
Podrobnosti nájdete v časti
„Modely zariadení „WALKMAN“
podporované hlavným zariadením“.
2
3
Modely přehrávače
„WALKMAN“
podporované
přístrojem
1
Indikátor / sa rozsvieti.
Indikátor PC MODE zůstane svítit.
3
Počúvanie
Plôšku na ľavej strane nástavca
() vložte do ľavej zásuvky v
otvore konektora WM-PORT a
potom ju zatlačte do hlavného
zariadenia (). (pozri obr. 1)
Nasaďte zariadenie
„WALKMAN“ na hlavné
zariadenie.
Poznámka
Ak pripájate hlavné zariadenie k
zariadeniu so zabudovaným rádiom alebo
tunerom, príjem rádiového signálu nemusí
nastať, alebo sa môže znížiť citlivosť
ladenia.
Prenos údajov
medzi zariadením
„WALKMAN“ a
počítačom (pozri obr. )
Pripojením kábla USB (dodané so
zariadením „WALKMAN“) k počítaču
môžete prenášať údaje medzi
zariadením „WALKMAN“ pripojeným
k zásuvke WM-PORT a počítačom.
1
Indikátor / sa rozsvieti.
2
Zapojte sieťový kábel do sieťovej
zásuvky a nasaďte zariadenie
„WALKMAN“ na hlavné zariadenie.
Nabíjanie batérie sa spustí automaticky.
Stav nabíjania sa zobrazí na displeji
zariadenia „WALKMAN“. Podrobnosti
nájdete v Prevádzkovej príručke k
vášmu zariadeniu „WALKMAN“.
Poznámka
Prehrávanie a dobíjanie sa môže vykonávať
naraz. Čas dobíjania bude počas
prehrávania dlhší.
 Tip
Zariadenie „WALKMAN“ možno nabíjať,
kým je hlavné zariadenie v pohotovostnom
režime.
Stlačte tlačidlo PC MODE, kým
sa nerozsvieti indikátor PC
MODE.
Indikátor PC MODE zostane
rozsvietený.
3
 Tip
Na odstránenie nástavca zariadenia
„WALKMAN“ silno zatlačte na miesto
označené značkou () () a odstráňte
ho () tak, ako je zobrazené na obrázku.
(pozri obr. -2) Ak sa nástavec nepodarí
odstrániť, silno zatlačte na druhú stranu
miesta označeného značkou ().
Používanie hlavného
zariadenia ako nabíjačky
batérií
Hlavné zariadenie zapnete
stlačením tlačidla /.
Preneste údaje medzi
zariadením „WALKMAN“ a
počítačom.
Podrobnosti o prenose údajov
nájdete v Prevádzkovej príručke k
zariadeniu „WALKMAN“.
Keď je prenos údajov dokončený a
vy chcete spustiť prehrávanie,
stlačte tlačidlo PC MODE, kým
indikátor PC MODE nezhasne.
4
Hlavné zariadenie po použití
vypnete stlačením tlačidla /.
Indikátor / zhasne.
Poznámky
 Pred stlačením tlačidla PC MODEsa
presvedčte, že sa nezobrazuje správa
„Creating Library“ na displeji
zariadenia „WALKMAN“.
 Kým prenášate údaje z počítača
nepripájajte ani neodpájajte kábel
USB alebo sieťový adaptér, ani
nestláčajte tlačidlo PC MODE.
Počítač nemusí rozpoznať zariadenie
„WALKMAN“ alebo sa môže
prerušiť prenos údajov.
 Keď odpájate zariadenie
„WALKMAN“ prostredníctvom
počítačovej operácie, indikátor PC
MODE nezhasne. Na vypnutie
indikátora PC MODE stlačte tlačidlo
PC MODE.
 Ak prepnete z prenosu údajov na
prehrávanie hudby stlačením tlačidla
PC MODE, z reproduktora sa môže
ozývať šum, v závislosti od vášho
zariadenia „WALKMAN“. Nejde
však o chybu.
 Ak sa zariadenie „WALKMAN“
odpojí od hlavného zariadenia počas
prenosu údajov, pripojte ho k
hlavnému zariadeniu a znovu
spustite prenos údajov.
 V nasledujúcich prípadoch sa
indikátor PC MODE nerozsvieti ani
po stlačení tlačidla PC MODE. (Po
tom, čo niekoľkokrát zabliká,
zhasne.)
- Keď nepripojíte kábel USB ku
konektoru WM-PORT.
- Keď je počítač pripojený k
hlavnému zariadeniu vypnutý.
 Kým svieti indikátor PC MODE,
zariadenie „WALKMAN“ pripojený
ku konektoru WM-PORT nebude
prehrávať zvuk.
 Ak je hlavné zariadenie pripojené k
počítaču cez kábel USB pripojený ku
konektoru WM-PORT, nebude môcť
prehrávať zvuk z počítača. Ak chcete
prehrávať zvuk z počítača, pripojte
ho ku konektoru LINE IN hlavného
zariadenia pomocou spájacieho
kábla (nedodané).
 Aj keď je video/audio kábel
pripojený ku konektoru WM-PORT,
video a audio signály sa nedajú
vysielať.
 Tipy
Ak sa po stlačení tlačidla LINE INPUT
rozsvieti indikátor LINE INPUT, zo
zariadenia pripojeného ku konektoru
LINE IN môže byť prehrávaný zvuk počas
prenosu údajov z počítača.
Aj
 keď sa hlavné zariadenie prepne po
stlačení tlačidla / počas prenosu údajov
do pohotovostného režimu, prenos údajov
pokračuje.
Modely zariadení
„WALKMAN“
podporované
hlavným zariadením
Hlavné zariadenie podporuje všetky
zariadenia „WALKMAN“ kompatibilné
s konektorom WM-PORT (22kolíkový).
Podrobnosti o modeloch zariadení
„WALKMAN“ kompatibilných s
hlavným zariadením nájdete na
nasledujúcej internetovej stránke
zákazníckej podpory, alebo v katalógu.
Európa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Podrobnosti o modeloch zariadenia
„WALKMAN“ kompatibilných s
nástavcami typu A a typu B nájdete na
obr. .
Keď používate iné zariadenie
„WALKMAN“ ako sú tieto modely
(obr. ), použite nástavec dodávaný
so zariadením „WALKMAN“.
Poznámky
Hlavné zariadenie zaručuje len
prehrávanie hudby zo zariadenia
„WALKMAN“. Fungovanie modelov
zariadenia „WALKMAN“, ktoré tu nie sú
uvedené, nie je zaručené.
Fungovanie nemusí byť vždy zabezpečené
ani pri používaní podporovaných modelov
zariadenia „WALKMAN“.
Niektoré
modely zariadenia „WALKMAN“

nemusia byť dostupné v určitých
oblastiach.
Riešenie problémov
Ak máte akékoľvek otázky alebo ťažkosti
týkajúce sa tohto systému, ktoré nie sú v
tejto príručke obsiahnuté, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
Ak
problém pretrváva, obráťte sa na

najbližšieho predajcu Sony.
Nie je počuť zvuk.
Skontrolujte pripojenia.
Stlačte tlačidlo VOLUME + na hlavnom
zariadení. Ak je hlasitosť stále nízka,
bezpečne zasuňte zariadenie
„WALKMAN“ do zásuvky WM-PORT na
hlavnom zariadení.
Odstráňte ochranný kryt zariadenia
„WALKMAN“ a uistite sa, že je zariadenie
„WALKMAN“ bezpečne nasadené.
Uistite sa, že zariadenie „WALKMAN“
prehráva hudbu.
Stlačte tlačidlo PC MODE, kým nezhasne
indikátor PC MODE.
Stlačte tlačidlo MUTING na diaľkovom
ovládači, aby ste nastavili funkciu
MUTING na OFF.
Ak
vyššie uvedené postupy nepomôžu

vyriešiť problém, stlačte tlačidlo RESET na
zariadení „WALKMAN“ na obnovenie
pôvodných nastavení.
Diaľkový ovládač nefunguje na
hlavnom zariadení alebo na
zariadení „WALKMAN“.
Prineste diaľkový ovládač do blízkosti
senzora diaľkového ovládača na hlavnom
zariadení.
Odstráňte všetky prekážky medzi hlavným
zariadením a diaľkovým ovládačom.
Bezpečne nasaďte zariadenie
„WALKMAN“ na konektor WM-PORT.
Vymeňte batériu.
Umiestnite hlavné zariadenie ďalej od
žiariviek.
Stlačením tlačidla LINE INPUT vypnite
indikátor LINE INPUT.
Počuť silný šum alebo hluk.
Premiestnite hlavné zariadenie od zdroja
hluku.
Pripojte hlavné zariadenie do inej sieťovej
zásuvky.
Zvuk je skreslený.
Stlačte tlačidlo VOLUME – na hlavnom
zariadení, aby ste znížili hlasitosť.
Nastavte režim zvuku zariadenia
„WALKMAN“ na možnosť „Off “ (vypnúť),
alebo na stabilizovanejšie nastavenie.
Stíšte úroveň hlasitosti na externom
zariadení pripojenom ku konektoru LINE
IN.
Do diaľkového ovládača sa
nedajú vložiť batérie.
Skontrolujte polaritu (+/–) a vložte ich
správne.
Nie je možné prijímať rádiový
signál.
Keď pripájate hlavné zariadenie k
zariadeniu „WALKMAN“ so zabudovaným
rádiom, alebo k rádiu cez konektor LINE
IN, môže nastať strata príjmu rádiového
signálu, alebo zníženie citlivosti.
Ak bliká indikátor / (zapnuté/
pohotovostný režim), alebo ak sa hlavné
zariadenie automaticky vypne pri prehrávaní
s najvyššou úrovňou hlasitosti, ochranný
obvod funguje. V takomto prípade odpojte
sieťový adaptér z elektrickej siete a znova ho
zapojte. Ak systém stále nefunguje správne,
spojte sa s najbližším predajcom výrobkov
Sony.
Türkçe
1
Pil çekmecesini çıkartın. (bkz:
şek. -1)
2
Lityum pil CR2025, + yüzü
yukarı bakacak şekilde
yenisiyle değiştirin. (bkz: şek.
-2)
3
Pil çekmecesini yerine takın.
Notlar
Lityum pili çocukların erişebileceği
yerlerden uzak tutun. Pil yutulursa derhal
bir doktora danışın.
Uzaktan
kumandanın yanlış çalışmasını

önlemek için uzaktan kumanda alıcısını
doğrudan güneş ışığına veya güçlü floresan
ışına maruz bırakmayın.
“WALKMAN”
cihazını takma (bkz: şek. )
1
“WALKMAN” eklentisini takın.
Ya “WALKMAN” ile ya da ana
üniteyle verilen uygun eklentiyi
kullanın.
Ana üniteyle iki tip eklenti verilir.
Eklentinin biçimi “WALKMAN”
cihazına bağlı olarak değişir.
Ayrıntılar için “Ana ünite
tarafından desteklenen
“WALKMAN” modelleri”.
2
3
Eklentinin sol tarafındaki kulağı
() WM-PORT konektörünün
deliğindeki sol yuvaya takın ve
ardından ana ünitenin içine itin
(). (bkz: şek. -1)
“WALKMAN” cihazını ana
ünitenin üzerine takın.
 İpucu
“WALKMAN” eklentisini ayırmak için,
şekilde gösterildiği gibi işaretli ()
alana bastırın () ve ayırın (). (bkz:
şek. -2) Eklenti ayrılmazsa, işaretli
diğere alana iyice bastırın ().
Ana üniteyi bir pil şarj cihazı
olarak kullanmak için
AC kablosunu elektrik prizine takın ve
“WALKMAN” cihazını ana ünitenin
üzerine takın. Pili şarj etme otomatik
olarak başlatılır. Şarj etme koşulları
“WALKMAN” ekranında gösterilir.
Ayrıntılar için “WALKMAN”
cihazınızın İşletim Kılavuzuna
başvurun.
Not
Çalma ve şarj etme aynı anda
gerçekleştirilebilir. Çalma sırasında şarj
etme süresi daha uzun olacaktır.
 İpucu
Ana ünite bekletme modundayken
“WALKMAN” şarj edilebilir.
Ses dinleme
1
Ana üniteyi açmak için /
düğmesine basın.
/ göstergesi yanar.
2
“WALKMAN” cihazında çalmayı
başlatın.
Ana üniteye bağlı “WALKMAN”
cihazını kumanda ederken diğer
elinizle arkadan destekleyin. LINE
INPUT göstergesi yanarken,
söndürmek için LINE INPUT
düğmesine basın.
3
Ses düzeyini ayarlayın.
Ses düzeyini ayarlamak için
VOLUME +/– düğmesine basın.
4
Kullandıktan sonra ana üniteyi
kapatmak için / düğmesine
basın.
/ göstergesi söner.
Notlar
 “WALKMAN” açıldığında,
“WALKMAN” cihazınıza bağlı
olarak hoparlörden gürültü gelebilir.
Ancak bu bir arıza değildir.
 Dahili Bluetooth fonksiyonuyla bir
“WALKMAN” cihazını kullanırken
Bluetooth fonksiyonunu kapalı
olarak ayarlayın.
 Dinamik Normalleştirici, Eşitleyici,
VPT (Virtual Phone Technology
surround), DSEE (Digital Sound
Enhancement Engine) veya hoparlör
çıkışı optimize edicinin fonksiyonu
kullandığınız “WALKMAN”
cihazına bağlıdır. Bu ayarları kapalı
olarak ayarlayın.
 Ana üniteyi dahili radyolu veya
alıcılı bir cihaza bağlarsanız, radyo
yayınların alınmayabilir veya
hassasiyet büyük ölçüde azalabilir.
 Ana üniteye takıldığında
“WALKMAN” cihazının kulaklık
jakından ses gelmez.
 Ana üniteyi bir sonraki
kullanımınızda azami ses düzeyinde
çalmayı önlemek için, ana ünite
bekleme modundayken ses düzeyi
azaltın.
 İpuçları
Ana üniteye bir “WALKMAN”
takıldığında, “WALKMAN” cihazında
çalmayı başlatmak ve duraklatmak için
uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.
“WALKMAN” cihazını uzaktan
kumandayı kullanarak çalıştırmadan önce,
“WALKMAN” cihazının HOME
menüsündeki kitaplıktan “Müzikler” veya
“Podcast’ler” gibi bir ses dosyası çalma
modu seçin.
/ düğmesine basarak ana ünite
bekletme moduna getirildiğinde ses düzeyi
ayarı belleğe alınır. Ancak, AC güç
adaptörünü elektrik prizinden
ayırdığınızda veya AC güç adaptörünün
fişinin ana üniteyle bağlantısını
kestiğinizde, ses düzeyi fabrika ayarına geri
getirilir.
Bir harici cihaz
bağlama (bkz: şek. )
Ana üniteye bir taşınabilir ses cihazı
bağlayabilirsiniz. Cihazı uygun bir
bağlantı kablosuyla (ürünle verilmez)
LINE IN jakına bağlayın.
Cihazı ana üniteye bağlamadan önce,
işitme duyunuza zarar verecek ani
yüksek sesi önlemek için cihazın ses
düzeyi azaltın.
Not
LINE IN jakına bağlı bir ses cihazından
gelen ses “WALKMAN” cihazında
kaydedilemez.
Harici cihazları
dinleme
1
Ana üniteyi açmak için /
düğmesine basın.
/ göstergesi yanar.
Uzaktan
kumandanın
hazırlanması (bkz: şek. )
2
LINE INPUT göstergesini
yakmak için LINE INPUT
düğmesine basın.
3
Bağlı kaynak ses cihazını
çalmaya başlayın.
Uzaktan kumandayı ilk kez
kullanmadan önce yalıtım folyosunu
sökün.
Pil fabrikada uzaktan kumandanın
içine takılmıştır.
4
Lityum pili
değiştirme (bkz: şek. )
Pil gücü azaldıkça uzaktan
kumandanın çalışma mesafesi kısalır.
Pili, aşağıdaki prosedürü uygulayarak
yenisiyle değiştirin. Pil normalde
yaklaşık 6 ay dayanır.
Ses düzeyini ayarlayın.
VOLUME +/– düğmelerini ve bağlı
ses cihazını kullanarak ses düzeyini
ayarlayın.
5
Kullandıktan sonra ana üniteyi
kapatmak için / düğmesine
basın.
/ göstergesi söner.
Not
Ana üniteyi dahili radyolu veya alıcılı bir
cihaza bağlarsanız, radyo yayınların
alınmayabilir veya hassasiyet azalabilir.
Bir “WALKMAN” ve
bir bilgisayar
arasında veri
aktarma (bkz: şek. )
Bir bilgisayara bir USB kablosu
(“WALKMAN” ile verilir) bağlayarak
bir WM-PORT konektörüne takılmış
bir “WALKMAN” cihazıyla bilgisayar
arasında veri aktarımı yapabilirsiniz.
1
Ana üniteyi açmak için /
düğmesine basın.
/ göstergesi yanar.
2
PC MODE göstergesi yanıncaya
kadar PC MODE düğmesine
basın.
PC MODE göstergesi yanmaya
devam eder.
3
“WALKMAN” ve bilgisayar
arasında veri aktarımını yapın.
Veri aktarımıyla ilgili ayrıntılar için
“WALKMAN” cihazının İşletim
Kılavuzuna bakın.
Veri aktarımı tamamlandığında ve
çalmayı başlatmak istediğinizde,
PC MODE göstergesi sönünceye
kadar PC MODE düğmesine basın.
4
Kullandıktan sonra ana üniteyi
kapatmak için / düğmesine
basın.
/ göstergesi söner.
Notlar
 PC MODE düğmesine basmadan
önce, “WALKMAN” cihazının
ekranında “Kitaplık Oluşturma”
mesajının görüntülenmediğinden
emin olun.
 Bilgisayarınızdan veri aktarırken
USB kablosunu veya AC güç
adaptörünü bağlamayın ve
çıkartmayın veya PC MODE
düğmesine basmayın. Bilgisayarınız
“WALKMAN” cihazının
tanımayabilir veya veri aktarımı
kesilebilir.
 “WALKMAN” cihazını bilgisayarın
çalışmasıyla ayırırken, PC MODE
göstergesi sönmez. PC MODE
göstergesini söndürmek için PC
MODE düğmesine basın.
 PC MODE düğmesine basarak veri
aktarımından müzik çalmaya
geçerseniz, “WALKMAN” cihazınıza
bağlı olarak hoparlörden gürültü
gelebilir. Ancak bu bir arıza değildir.
 “WALKMAN” cihazı veri aktarımı
sırasında ana üniteden ayrılırsa,
tekrar ana üniteye bağlayın ve veri
aktarımını yeniden başlatın.
 Aşağıdaki durumlarda, PC MODE
düğmesine basılsa bile PC MODE
göstergesi yanmaz. (Birkaç kez yanıp
söndükten sonra sönük kalır.)
- USB kablosu WM-PORT jakına
bağlanmadığında
- Ana üniteye bağlı bilgisayar kapalı
olduğunda
 PC MODE göstergesi yandığında,
WM-PORT konektörüne takılı
“WALKMAN” sesi çalmaz.
 Ana ünite bilgisayara, USB kablosu
WM-PORT konektörüne takılarak
bağlanmışsa, ana ünite bilgisayarın
sesini çalamaz. Bunu
gerçekleştirmek için, bağlantı
kablosunu kullanarak (ürünle
verilmez) bilgisayarı ana ünitenin
LINE IN jakına bağlayın.
 Görüntü/ses kablosu WM-PORT
jakına bağlı olsa bile, görüntü ve ses
sinyallerinin çıkışı gerçekleşmez.
 İpuçları
LINE INPUT düğmesine basarak LINE
INPUT göstergesi yakıldığında,
bilgisayardan veri aktarımı sırasında LINE
IN jakına bağlı cihazın sesinin çıkışı
gerçekleştirilebilir.
Veri aktarımı sırasında / düğmesine
basarak ana ünite bekletme moduna
getirildiğinde bile, veri aktarımı devam
eder.
Ana ünite
tarafından
desteklenen
“WALKMAN”
modelleri
Ana ünite WM-PORT (22 pin) ile
uyumlu herhangi bir “WALKMAN”
cihazını destekler.
Ana üniteyle uyumlu “WALKMAN”
modelleri hakkında ayrıntılar için
aşağıdaki müşteri destek web sitesini
ziyaret edin veya kataloğa başvurun.
Avrupa:
http://support.sony-europe.com/DNA
A tipi ve B tipi eklentilerle uyumlu
“WALKMAN” modelleri hakkında
ayrıntılar için bkz: şek. .
Bu modeller haricinde bir
“WALKMAN” kullanırken (şek. ),
“WALKMAN” ile verilen eklentiyi
kullanın.
Notlar
Ana ünite sadece “WALKMAN” cihazının
müzik çalmasını garanti eder. Burada
listelenmemiş “WALKMAN” modellerinin
çalışacağı garanti edilmez.
Desteklenen “WALKMAN” modelleri
kullanılsa bile çalışacakları garanti
edilmez.
Bazı “WALKMAN” modelleri belirli
bölgelerde satışa sunulmamış olabilir.
Sorun Giderme
Sistemle ilgili bu kılavuzda yer almayan
herhangi bir sorunuz veya sorununuz
olduğunda, lütfen en yakınınızdaki Sony
bayisine danışın.
Herhangi
bir sorun devam ederse, lütfen

en yakınınızdaki Sony bayisine danışın.
Ses yok.
Bağlantıları kontrol edin.
Ana ünitedeki VOLUME + düğmesine
basın. Ses düzeyi hala düşükse,
“WALKMAN” cihazını ana ünitenin WMPORT konektörüne iyice takın.
“WALKMAN” cihazının koruyucu kılıfını
çıkartın ve “WALKMAN” cihazını sıkıca
takıldığından emin olun.
“WALKMAN”
cihazının müzik

çaldığından emin olun.
PC MODE göstergesi sönünceye kadar PC
MODE düğmesine basın.
MUTING fonksiyonunu OFF olarak
ayarlamak için uzaktan kumandadaki
MUTING düğmesine basın.
Aşağıdaki
işlemler sorunu gideremezse,

“WALKMAN” cihazını sıfırlamak için
RESET üzerindeki düğmesine basın.
Uzaktan kumanda, ana
ünitede veya “WALKMAN”
cihazında çalışmıyor.
Uzaktan kumandayı ana ünitenin uzaktan
kumanda alıcısına yaklaştırın.
Ana üniteyle uzaktan kumanda arasındaki
tüm engelleri kaldırın.
“WALKMAN” cihazını WM-PORT
konektörüne sıkıca takın.
Pili değiştirin.
Ana
üniteyi floresan ışıklardan uzakta

tutun.
LINE INPUT göstergesini söndürmek için
LINE INPUT düğmesine basın.
Aşırı vınlama veya parazit var.
Ana üniteyi parazit kaynağından
uzaklaştırın.
Ana üniteyi başka bir elektrik prizine
bağlayın.
Ses bozuk geliyor.
Ses düzeyini azaltmak için ana ünitedeki
VOLUME – düğmesine basın.
“WALKMAN” cihazının ses modunu
“Kapalı” ayarına veya daha düz bir ayara
getirin.
LINE IN jakına bağlı harici cihazda sesi
kısın.
Piller uzaktan kumandaya
yerleştirilemiyor.
Polariteyi (+/–) kontrol edin ve ardından
doğru yerleştirin.
Radyo alımı yok.
Ana üniteyi dahili radyolu bir
“WALKMAN” cihazına bağlarsanız veya
LINE IN jakı üzerinden bir radyoya
bağlarsanız, radyo yayınların alınmayabilir
veya hassasiyet büyük ölçüde azalabilir.
/ (açma/bekletme) ışığı yanıp sönerse
veya azami ses düzeyinde çalarken ana ünite
otomatik olarak kapanırsa, koruma devresi
çalışıyordur. Bu durumda AC güç
adaptörünü prizden ayırın ve tekrar takın.
Hala doğru çalışmazsa, en yakınınızdaki
Sony bayisine danışın.
Download PDF

advertising