Sony | DAV-DZ660 | Sony DAV-DZ660 Návod k obsluze

3-285-995-11(1)
Systém domácího kina
s DVD přehrávačem
Návod k obsluze
DAV-DZ660
©2008 Sony Corporation
2CZ
1
(DZ660)
SUBWOOFER
CENTER
SUBWOOFER
SPEAKER
SUBWOOFER
COAXIAL
TV
FRONT R
OPTICAL
DIGITAL IN
FRONT R
SUR L
SUR R
SPEAKER
HDMI OUT
SUR R
SPEAKER
FRONT L
FRONT L
FRONT R
SUR R
SPEAKER
FRONT L
DC5V
0.7A MAX
SUR L
DMPORT
SUR L
R
LINE
AUDIO IN
L
EZW-T100
(DZ560)
PROSTOROVÁ
(SURROUND)
LEVÁ
PŘEDNÍ LEVÁ
ANTENNA
OUTPUT(TO TV)
EURO AV
COAXIAL 75
FM
AM
(DZ660)
PROSTOROVÁ
(SURROUND)
LEVÁ
Připojení reprosoustav a televizoru
(DZ560)
PROSTOROVÁ
(SURROUND)
PRAVÁ
CENTER
SPEAKER
SUBWOOFER
SPEAKER
CENTER
STŘEDOVÁ
Připojení a instalaci reprosoustav a televizoru proveďte
podle následujících pokynů.
Podrobnosti - viz návod k obsluze.
Pro účely vyobrazení v této příručce je použit zadní panel
modelu DZ660.
PROSTOROVÁ
(SURROUND)
PRAVÁ
PŘEDNÍ PRAVÁ
3-292-834-11(1)
DAV-DZ560/DZ660
3CZ
2
Při připojování systému pouze k televizoru
Televizor
EURO AV
A
DIGITAL OUT
COAXIAL
OPTICAL
TV/VIDEO
OUTPUT(TO TV)
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
DMPORT
AUDIO IN
L
LINE
OUTPUT(TO TV)
Připojení Set Top Boxu nebo digitálního satelitního receiveru k systému
B
C
OUT
Set Top Box nebo digitální
satelitní receiver
Televizor
1 IN
DIGITAL OUT
1 IN
COAXIAL
OPTICAL
B
DIGITAL OUT
2 IN
VIDEO
COAXIAL
2 IN
OPTICAL
VIDEO
DIGITAL IN
COAXIAL
HDMI OUT
OPTICAL
TV
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
A
4CZ
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
Kabel SCART (EURO
AV) (není součástí
příslušenství)
HDMI OUT
B
R
AUDIO IN
DMPORT
Kabel HDMI (není
součástí příslušenství)
LINE
C
L
OUTPUT(TO TV)
Digitální optický/
koaxiální kabel (není
součástí příslušenství)
VAROVÁNÍ
Abyste snížili nebezpečí vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti ani
vlhkosti.
Neinstalujte tento přístroj do stísněného prostoru
(například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa).
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte
větrací otvory na přístroji papírovými novinami,
ubrusy na stůl, závěsy, záclonami a podobně. Na
přístroj nikdy nepokládejte zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nepokládejte na přístroj nádoby
naplněné tekutinou, například vázy.
Baterie nebo přístroje s nainstalovanými bateriemi by
neměly být vystavovány nadměrnému teplu
způsobenému například přímým slunečním světlem,
ohněm atd.
Pouze pro domácí použití.
Tento přístroj je
klasifikován jako
laserový výrobek ve
třídě CLASS 1 LASER.
Toto označení je
uvedeno na zadní straně
přístroje.
Likvidace starých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii
a ostatních evropských
zemích se systémem
tříděného odpadu)
Likvidace starých
baterií (platí v zemích
Evropské unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená,
že s baterií nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Zajištěním správné likvidace
baterií předejdete možným negativním vlivům na
životní prostředí a lidské zdraví, které by se jinak
projevily v důsledku nesprávné likvidace baterie.
Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních
zdrojů. U výrobků, které vyžadují z důvodu
bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat trvalé
připojení k vestavěné baterii, by taková baterie měla
být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním
technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie
odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné
sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. U ostatních
baterií si prosím přečtěte část popisující správnou
likvidaci baterie. Odneste baterii na příslušné sběrné
místo zabývající se recyklací starých baterií. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie se prosím obracejte na místní úřady,
místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na
obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro
EMC a bezpečnost výrobku je společnost Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí
týkajících se opravy nebo záruky se prosím obraťte na
kontaktní adresy uvedené ve zvlášť dodávané servisní
nebo záruční dokumentaci.
Tento symbol na výrobku nebo
na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo
toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné
místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace výrobku předejdete možným
negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by se jinak projevily v důsledku nesprávné
likvidace výrobku. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím
obracejte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
5CZ
Bezpečnostní upozornění
Zdroje napájení
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikovaném servisním
středisku.
• Přístroj není odpojen od síťového napájení, dokud je
síťový napájecí kabel připojen do síťové zásuvky,
a to ani ve chvílích, kdy je samotný přístroj vypnutý.
• Přístroj umístěte tak, aby v případě problémů bylo
možné okamžitě odpojit síťový napájecí kabel ze
síťové zásuvky.
O tomto návodu
• Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují
ovládací prvky na dálkovém ovladači.
Používat můžete také ovládací prvky na
samotném přístroji, pokud mají shodné nebo
podobné názvy jako ovládací prvky na
dálkovém ovladači.
• Položky nabídky Control Menu (nabídka
ovládání) se mohou lišit v závislosti na oblasti.
• Označení „DVD” může být použito jako
všeobecný termín pro disky DVD VIDEO,
DVD+RW/DVD+R a DVD-RW/DVD-R.
• Výchozí nastavení je podtrženo.
Poznámky k funkci S-AIR
Tento systém je kompatibilní s funkcí S-AIR,
která umožňuje bezdrátový přenos zvuku mezi
zařízeními S-AIR.
Se systémem je možno použít následující
zařízení S-AIR:
• Vícekanálový zesilovač: Můžete si vychutnat
zvuk z prostorových (surround) reprosoustav
připojených bezdrátově.
• S-AIR receiver: Zvuk z tohoto systému si
můžete vychutnat v jiné místnosti.
Tyto výrobky kompatibilní s funkcí S-AIR lze
zakoupit jako doplňkové příslušenství (řada
výrobků S-AIR se liší v závislosti na oblasti
prodeje).
Poznámky nebo pokyny týkající se
vícekanálového zesilovače nebo S-AIR
receiveru v tomto návodu k obsluze platí, pouze
pokud je vícekanálový zesilovač nebo S-AIR
receiver používán.
Podrobnosti o funkci S-AIR - viz část
„Používání zařízení kompatibilního s funkcí
S-AIR“ (strana 82).
6CZ
Obsah
O tomto návodu....................................... 6
Poznámky k funkci S-AIR ...................... 6
Disky, které lze přehrávat ....................... 8
Začínáme
Krok 1: Montáž reproduktorových
stojanů ..................................... 13
Krok 2: Umístění systému ........... 18
Krok 3: Zapojení sytému.............. 21
Krok 4: Provedení rychlého
nastavení (Quick Setup)......... 28
Krok 5: Poslech zvuku ze všech
reprosoustav ........................... 31
Nastavení zvuku
Poslech prostorového (surround) zvuku
s použitím režimu dekódování........ 33
Výběr režimu zvuku.............................. 35
Poslech zvuku multiplexního vysílání .. 35
Disk
Přehrávání disku.................................... 36
Použití režimu přehrávání ..................... 42
Vyhledávání/výběr disku ...................... 45
Přehrávání souborů MP3/souborů
obrázků JPEG ................................. 47
Sledování video souborů ve formátu
DivX® ............................................ 50
Nastavení prodlevy mezi obrazem
a zvukem......................................... 52
Omezení přehrávání disku .................... 53
Používání nabídky Setup (nastavení).... 55
Radiopřijímač
Ukládání skladeb do USB zařízení....... 78
Používání adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT.............................................. 81
Používání zařízení kompatibilního
s funkcí S-AIR................................ 82
Další možnosti ovládání
Získání optimálního prostorového
(surround) zvuku pro místnost ....... 89
Automatická kalibrace vhodného
nastavení......................................... 90
Ovládání televizoru dodaným dálkovým
ovladačem....................................... 92
Používání zvukových efektů................. 93
Používání časovače vypnutí.................. 94
Změna jasu displeje na předním
panelu ............................................. 95
Zobrazení informací o disku................. 95
Návrat k výchozím hodnotám............... 98
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění...................... 99
Poznámky k diskům............................ 100
Řešení problémů ................................. 101
Funkce automatické diagnostiky ........ 111
Technické údaje.................................. 112
Slovník................................................ 113
Tabulka jazykových kódů................... 116
Přehled částí přístroje a ovládacích
prvků............................................. 117
Průvodce nabídkou Control Menu
(nabídka ovládání)........................ 121
Rejstřík................................................ 125
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby ........................................ 64
Poslech radiopřijímače.......................... 65
Používání systému RDS (Radio Data
System) ........................................... 67
Ovládání přes konektor HDMI/
externí audio zařízení
Použití funkce Control for HDMI
(ovládání přes HDMI) pro televizory
s funkcí „BRAVIA” Sync............... 68
Přehrávání audio souborů/souborů
obrázků JPEG z USB zařízení ........ 71
7CZ
Disky, které lze přehrávat
Typ
Logo disku
Popis
DVD VIDEO
• DVD VIDEO
• DVD-R/DVD-RW ve formátu
DVD VIDEO nebo v režimu Video
• DVD+R/DVD+RW ve formátu
DVD VIDEO
Režim VR (Video
Recording)
• DVD-R/DVD-RW v režimu VR
(Video Recording) (kromě DVD-R
DL)
Super Audio CD
• Super Audio CD
VIDEO CD
• VIDEO CD (disky verze 1.1 a 2.0)
• Super VCD
• CD-R/CD-RW/CD-ROM ve
formátu Video CD nebo Super
VCD
CD
• Audio CD
• CD-R/CD-RW ve formátu
hudebního CD
DATA CD
–
• CD-R/CD-RW/CD-ROM ve
formátu DATA CD obsahující
soubory MP31), soubory obrázků
JPEG2) a video soubory DivX3)4)
ve formátu, který odpovídá normě
ISO 966055) Level 1/Level 2 nebo
Joliet (rozšířený formát)
DATA DVD
–
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW ve formátu
DATA DVD obsahující soubory
MP31), soubory obrázků JPEG2)
a video soubory DivX3)4) ve
formátu, který odpovídá UDF
(Universal Disk Format)
Symbol
1) Zkratka MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) představuje formát podle normy ISO (International Standard Organization)/
MPEG pro kompresi zvukových dat. Soubory MP3 musí být ve formátu MPEG1 Audio Layer 3.
8CZ
2) Soubory
obrázků JPEG musí odpovídat obrazovému formátu DCF. (DCF „Design rule for Camera File system”:
Normy pro obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).)
3)
DivX® představuje technologii pro kompresi obrazových souborů vyvinutou společností DivX, Inc.
4)
DivX, DivX Certified a související loga jsou obchodní značky společnosti DivX, Inc. a jsou používány v licenci.
5) Logický formát souborů a složek na discích CD-ROM definovaný podle normy ISO (International Organization
for Standardization).
„DVD-RW”, „DVD+RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” a logo „CD” jsou obchodní značky.
Příklady disků, které tento systém není schopen přehrát
Systém nepřehraje následující disky:
• Jiné disky CD-ROM/CD-R/CD-RW než disky zaznamenané ve formátech uvedených na straně 8
• Disky CD-ROM zaznamenané ve formátu PHOTO CD
• Datové části disků CD-Extra
• Grafické disky CD
• Disky DVD Audio
• Disky DATA DVD, které neobsahují soubory MP3, soubory obrázků JPEG nebo video soubory
DivX
• Disky DVD-RAM
Dále systém neumožňuje přehrávání těchto disků:
• Disky DVD VIDEO s odlišným regionálním kódem (strana 10)
• Disky s nestandardním tvarem (například karta, srdce)
• Disky s nalepenými papírky nebo samolepkami
• Disky, z nichž nebyla sejmuta ochranná adhezivní fólie nebo celofánová páska
Poznámky k diskům CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
Některé disky CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW není možno na tomto systému
přehrát vzhledem ke kvalitě záznamu nebo fyzickému stavu disku, charakteristice záznamového
zařízení a záznamového (vypalovacího) a autoringového softwaru.
Není možno přehrát disk, který nebyl správně uzavřen. Více informací - viz návod k obsluze
záznamového zařízení.
Mějte na paměti, že u některých disků DVD+RW/DVD+R nemusí některé funkce přehrávání pracovat
ani v případě správného uzavření disků. V takovém případě použijte pro přehrání disku režim
normálního přehrávání. Navíc není možno přehrávat některé disky DATA CD/DATA DVD vytvořené
metodou zápisu Packet Write.
Hudební disky kódované technologiemi na ochranu autorských práv
Tento přístroj je určen pro přehrávání disků, které jsou v souladu s normou Compact Disc (CD).
V nedávné době začaly některé společnosti vyrábět a prodávat hudební disky zakódované
prostřednictvím různých technologií na ochranu autorských práv. Mějte prosím na paměti, že některé
z těchto disků nebude možné na tomto přístroji přehrát, pokud neodpovídají normě pro disky CD.
Poznámky k duálním diskům (DualDisc)
Duální disk je oboustranný disk, který ukládá DVD data na jednu stranu a digitální audio data na
druhou stranu. Protože však audio materiál není v souladu s normou Compact Disc (CD), není zaručeno
přehrávání na tomto přístroji.
9CZ
Poznámky k diskům CD s více sekcemi (Multi Session)
• Pokud je soubor MP3 zaznamenán v první sekci, bude tento systém schopen přehrát disky CD s více
sekcemi. Je možno rovněž přehrávat jakékoli následující soubory MP3 zaznamenané v dalších sekcích.
• Pokud je soubor obrázku JPEG zaznamenán v první sekci, bude tento systém schopen přehrát disky
CD s více sekcemi. Je možno rovněž přehrávat jakékoli následující soubory obrázků JPEG
zaznamenané v dalších sekcích.
• Pokud jsou v první sekci zaznamenány soubory MP3 a soubory obrázků JPEG ve formátu hudebního
CD nebo Video CD, bude možno přehrát pouze obsah první sekce.
Regionální kód
Regionální kód systému je uveden na jeho zadní straně, přičemž platí, že je možno přehrávat pouze
disky DVD označené stejným regionálním kódem.
Disky DVD VIDEO označené symbolem ALL je možné na systému také přehrávat.
Pokud se pokusíte přehrát disk DVD VIDEO s jiným označením, na obrazovce televizoru se zobrazí
zpráva [Playback prohibited by area limitations.] (Přehrávání zakázáno v důsledku omezení oblasti.).
Na některých discích DVD VIDEO nemusí být regionální kód uveden, a přesto nelze tyto disky
v důsledku regionálního omezení přehrávat.
Poznámky k operacím souvisejícím s přehráváním disků DVD nebo
VIDEO CD
Některé operace související s přehráváním disků DVD nebo VIDEO CD mohou být úmyslně nastaveny
výrobcem záznamu. Protože tento systém přehrává disky DVD nebo VIDEO CD v souladu s obsahem
disku navrženým výrobcem záznamu, nemusejí být dostupné některé funkce pro přehrávání. Přečtěte
si pokyny dodané s vašimi disky DVD nebo VIDEO CD.
Autorská práva
Tento výrobek zahrnuje technologii chráněnou autorskými právy a určitými patenty platnými v USA
a dalšími právy intelektuálního vlastnictví. Používání této technologie chráněné autorskými právy
musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud nebude v autorizaci společnosti
Macrovision Corporation stanoveno jinak, je omezeno výhradně na domácí či jinak omezené
používání. Pronikání do struktury zařízení nebo provádění demontáže je zakázáno.
Tento systém je vybaven adaptivním maticovým dekodérem Dolby* Digital a Dolby Pro Logic (II)
a systémem DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Názvy „Dolby”, „Pro Logic” a symbol dvojitého písmene „D“ jsou obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc.
„DTS” a „DTS Digital Surround” jsou obchodní značky společnosti DTS, Inc.
Tento systém disponuje rozhraním s technologií High-Definition Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC.
„BRAVIA” a
jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
„S-AIR” a příslušné logo jsou obchodní značky společnosti Sony Corporation.
10CZ
Začínáme
Začínáme
Vybalení
• Přední reprosoustavy (2)
a prostorové (surround)
reprosoustavy (2)
• Kabely reprosoustav
(6, červený/bílý/zelený/
šedý/modrý/purpurový)
• Upevňovací destičky (4)
• Kryty sloupků (4)
• Dálkový ovladač (1)
• Středová reprosoustava (1)
• Baterie typu R6 (velikost
AA) (2)
• Šrouby (velké, s podložkou)
(8)
• Šrouby (malé) (12)
• Kalibrační mikrofon (1)
• Subwoofer (1)
• Podložky nožek (1 sada)
• Smyčková anténa pro pásmo
AM (1)
• Návod k obsluze
• Popis připojení reprosoustav
a televizoru (karta)
• Sloupky (4)
•
• Základny (4)
• Drátová anténa pro pásmo
FM (1)
nebo
Připevnění spodních podložek k subwooferu
Připevněte ke spodní části subwooferu podložky (dodávané příslušenství), které zvýší stabilitu
subwooferu a zabrání jeho klouzavému pohybu.
,
Odlepte podložky od
ochranné fólie.
11CZ
Začínáme
Používání dálkového ovladače
Vložení baterií do dálkového ovladače
Vložte dvě baterie typu R6 (velikosti AA) (dodávané příslušenství) tak, aby konce označené 3 a #
odpovídaly značkám v prostoru pro baterie.
Poznámka
• Dálkový ovladač neponechávejte na velmi teplých nebo vlhkých místech.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostal žádný předmět, zejména při výměně baterií.
• Nebudete-li dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení
elektrolytu a případné korozi.
Ovládání dálkového ovladače
Pomocí dodaného dálkového ovladače můžete ovládat tento systém a televizor.
x Ovládání systému
Stiskněte tlačítko TV tak, aby tlačítko TV čtyřikrát bliknulo.
Dálkový ovladač se přepne do režimu ovládání systému. Při ovládání systému nasměrujte dálkový
ovladač na senzor dálkového ovládání na systému.
x Ovládání televizoru
Stiskněte tlačítko TV tak, aby se tlačítko TV rozsvítilo na 1 sekundu.
Dálkový ovladač se přepne do režimu ovládání televizoru. Pro ovládání systému nasměrujte dálkový
ovladač na televizor. Podrobnosti - viz „Ovládání televizoru dodaným dálkovým ovladačem“
(strana 92).
Televizor
Poznámka
• Dálkový ovladač nevystavujte přímému slunečnímu světlu nebo jiným zdrojům světla. To by mohlo mít za
následek nefunkčnost dálkového ovladače.
12CZ
Krok 1: Montáž reproduktorových stojanů
Začínáme
Před připojením reprosoustav připevněte k jednotlivým reprosoustavám stojany.
(Pro přední a prostorové (surround) reprosoustavy)
Použijte následující díly:
• Přední a prostorové (surround) reprosoustavy (4)
• Kabely reprosoustav (4, červený/bílý/modrý/šedý)
• Sloupky (4)
• Základny (4)
• Upevňovací destičky (4)
• Kryty sloupků (4)
• Šrouby (velké, s podložkou) (8)
• Šrouby (malé) (12)
Připojení kabelů reprosoustav do konektorů SPEAKER (reprosoustavy) - viz strana 22.
Poznámka
• Abyste zamezili poškození podlahy, rozprostřete na podlahu před montáží stojanů kus látky.
Rada
• Reprosoustavy můžete používat i bez stojanu, pokud je upevníte na stěnu (strana 18).
1
Protáhněte kabel reprosoustavy otvorem v základně a ve sloupku.
Zástrčky a barevné dutinky kabelů reprosoustav mají stejnou barvu jako štítky na konektorech pro
připojení.
Kabely reprosoustav použijte následujícím způsobem:
• Levá přední reprosoustava (L): bílý
• Pravá přední reprosoustava (R): červený
• Levá prostorová (surround) reprosoustava (L): modrý
• Pravá prostorová (surround) reprosoustava (R): šedý
Dbejte na to, aby byl sloupek otočen správným směrem. Veďte kabel reprosoustavy koncem
sloupku, na kterém se nachází 2 otvory.
Sloupek
Spodní strana základny
Dva otvory
,
Kabel reprosoustavy
Horní strana základny
13CZ
2
Upevněte kryt sloupku ke druhému konci sloupku.
Začínáme
Otočte výřez směrem k sobě a upevněte kryt sloupku tak, aby se výřez na sloupku kryl se západkou
na krytu sloupku a pak kryt zajistěte šroubem.
Protáhněte kabel reprosoustavy
otvorem v krytu sloupku.
Kabel reprosoustavy
,
,
Otvor
Kryt sloupku
Horní část sloupku
Šroub (malý)
3
Vložte sloupek do štěrbiny reprosoustavy, posuňte sloupek na konec štěrbiny a pak
sloupek zajistěte pomocí upevňovací destičky a šroubů.
Vyberte reprosoustavu, jejíž barva konektoru na zadní straně reprosoustavy odpovídá barvě
dutinky na kabelu reprosoustavy.
Kryt sloupku
Při umísťování
sloupku dbejte na
správnou orientaci
krytu sloupku.
Utáhněte dva šrouby
(velké, s podložkou).
,
Zadní strana reprosoustavy
14CZ
Upevňovací destička
4
Připojte kabely reprosoustavy k reprosoustavě.
Barevná dutinka
Levá přední reprosoustava (L): bílá
Pravá přední reprosoustava (R): červená
Levá prostorová (surround) reprosoustava (L): modrá
Pravá prostorová (surround) reprosoustava (R): šedá
Zadní strana reprosoustavy
5
Upevněte sloupek k základně.
Nasaďte sloupek tak, aby byl výřez ve spodní části sloupku vyrovnán s výstupkem na základně.
Potom sloupek upevněte pomocí dvou šroubů.
Sloupek
Výřez
,
Výstupek
Základna
Šrouby
(malé)
Poznámka
• Jemným otáčením sloupku vyrovnejte výřez ve sloupku s výstupkem na základně.
15CZ
Začínáme
Ujistěte se, že jsou kabely jednotlivých reprosoustav připojeny do příslušných konektorů na
reprosoustavách: kabel reprosoustavy s barevnou dutinkou do konektoru 3 a kabel reprosoustavy
bez barevné dutinky do konektoru #.
6
Nastavte výšku reprosoustavy.
Začínáme
Povolte (ale nevyšroubujte) šrouby, nastavte výšku reprosoustavy a pak šrouby utáhněte.
Podle rysek, které slouží jako vodítko, nastavte stejnou výšku obou reprosoustav.
Poznámka
• Při nastavování výšky reprosoustavy držte reprosoustavu tak, aby neupadla.
Rysky
,
Sloupek
Povolte dva šrouby.
7
Utáhněte dva šrouby.
Upravte délku kabelu reprosoustavy.
Pokud je kabel u konektorů reprosoustavy příliš dlouhý a volně visí, zkraťte jeho délku potáhnutím
za kabel ve spodní části základny.
Zajistěte kabel reprosoustavy
provlečením skrz výřez.
Upravte délku kabelu.
16CZ
Vyobrazení úplné montáže
Bílý
Červený
Levá prostorová
(surround) reprosoustava
(L): Modrý štítek
Modrý
Pravá prostorová
(surround) reprosoustava
(R): Šedý štítek
Šedý
17CZ
Začínáme
Levá přední reprosoustava Pravá přední
reprosoustava (R):
(L): Bílý štítek
Červený štítek
Začínáme
Krok 2: Umístění systému
Pro docílení nejlepšího prostorového (surround) zvuku by měly být všechny reprosoustavy (kromě
subwooferu) umístěny ve stejné vzdálenosti od poslechového místa (A).
Tento systém však umožňuje umístit středovou reprosoustavu až o 1,6 metru blíž (B) a prostorové
(surround) reprosoustavy až o 5,0 metrů blíž (C) k předním reprosoustavám.
Přední reprosoustavy je možno umístit do vzdálenosti od 1,0 až do 7,0 metrů (A) od poslechového
místa.
Systém rozmístěte podle níže uvedeného schématu.
A Přední reprosoustava (L (levá))
B Přední reprosoustava (R (pravá))
C Středová reprosoustava
D Prostorová (surround) reprosoustava (L (levá))
E Prostorová (surround) reprosoustava (R (pravá))
F Subwoofer
G Přístroj
B
A
C
G
A A
D
F
E
Pohled shora
A
A
C
A
A
A
B
B
A
C
C
D
E
Poznámka
• Neinstalujte reprosoustavy v šikmé poloze.
• Neumisťujte reprosoustavy na místa, kde se vyskytuje:
– mimořádné horko nebo chlad,
– prašné prostředí nebo nečistoty,
– velmi vysoká vlhkost,
– vibrace a otřesy,
– přímé sluneční světlo.
• Při umisťování reprosoustav anebo stojanů reprosoustav, které jsou upevněny k reprosoustavám, na speciálně
upravené podlahy (voskované, naolejované, naleštěné atd.), buďte opatrní, protože by mohlo dojít k odbarvení
jejich povrchu.
• Nepoužívejte žádné abrazivní utěrky, čisticí prášek nebo rozpouštědla, jako je například alkohol nebo benzín.
• Neopírejte se o reprosoustavy ani je nenaklánějte, protože by mohlo dojít k jejich pádu.
Rada
• Pokud změníte umístění reprosoustav, doporučujeme změnit nastavení. Podrobnosti - viz část „Získání optimálního
prostorového (surround) zvuku pro místnost“ (strana 89) a „Automatická kalibrace vhodného nastavení“
(strana 90).
18CZ
Instalace reprosoustav na stěnu
Barevná dutinka
Levá přední reprosoustava (L): bílá
Pravá přední reprosoustava (R): červená
Středová reprosoustava: zelená
Levá prostorová (surround) reprosoustava (L): modrá
Pravá prostorová (surround) reprosoustava (R): šedá
1
Připravte si šrouby (nejsou součástí příslušenství), které jsou vhodné pro otvory na
zadní straně jednotlivých reprosoustav. Viz níže uvedené vyobrazení.
4 mm
30 mm
2
5 mm
Otvor na zadní straně
reprosoustavy
10 mm
Upevněte šrouby do stěny.
Pro středovou reprosoustavu
Pro ostatní reprosoustavy
145 mm
100 mm
8 až 10 mm
8 až 10 mm
3
Zavěste reprosoustavy na šrouby.
5 mm
Otvor na zadní straně
reprosoustavy
10 mm
Zadní strana reprosoustavy
19CZ
Začínáme
Před instalací reprosoustav na stěnu připojte kabely reprosoustav k reprosoustavám.
Ujistěte se, že jsou kabely jednotlivých reprosoustav připojeny do příslušných konektorů na
reprosoustavách: kabel reprosoustavy s barevnou dutinkou do konektoru 3 a kabel reprosoustavy bez
barevné dutinky do konektoru #.
Začínáme
Poznámka
• Použijte šrouby vhodné pro materiál a pevnost stěny. Protože například sádrokartonové stěny jsou velmi křehké,
upevněte šrouby bezpečně do pomocného nosníku a tento připevněte ke stěně. Reprosoustavy instalujte na svislou
a rovnou stěnu v místech, kterými procházejí výztuhy.
• Obraťte se na odborný obchod se spojovacím materiálem, kde získáte další informace týkající se materiálů stěn
nebo šroubů, které je třeba použít.
• Společnost Sony není zodpovědná za nehody nebo poškození způsobená nesprávnou instalací, nedostatečnou
pevností stěny, nesprávnou instalací šroubů, přírodní katastrofou atd.
20CZ
Krok 3: Zapojení sytému
Začínáme
Projděte si schémata zapojení uvedená níže a přečtěte si doplňující informace od 1 do 5 na
následujících stranách.
Poznámka
• Prověřte kvalitu připojení, abyste se vyhnuli pískání a šumu.
• Pokud budete připojovat další přístroje, které jsou vybaveny ovladačem hlasitosti, nastavte na nich hlasitost na
takovou úroveň, aby výsledný zvuk nebyl zkreslený.
3 Adaptér DIGITAL
MEDIA PORT
3 Přenosný audio zdroj
2 Televizor
3 Videorekordér, digitální satelitní
receiver, PlayStation atd.
4 Smyčková anténa pro pásmo AM
4 Drátová anténa pro pásmo FM
5 Síťový napájecí kabel
1 Středová
reprosoustava
1 Subwoofer
1 Levá přední
reprosoustava (L)
1 Levá prostorová (surround)
reprosoustava (L)
1 Pravá přední
reprosoustava (R)
: směr signálu
1 Pravá prostorová (surround)
reprosoustava (R)
21CZ
Začínáme
1 Připojení reprosoustav
Zástrčky a barevné dutinky kabelů reprosoustav mají stejnou barvu jako štítky na konektorech pro
připojení. Ujistěte se, že jsou kabely jednotlivých reprosoustav připojeny do příslušných konektorů na
reprosoustavách: kabel reprosoustavy s barevnou dutinkou do konektoru 3 a kabel reprosoustavy bez
barevné dutinky do konektoru #. Dbejte na to, aby se izolace kabelu reprosoustavy nedostala do
konektorů reprosoustav.
Zadní strana reprosoustavy
Barevná dutinka
(+)
(–)
Zástrčka
Při připojování k přístroji zasuňte zástrčku do konektoru tak, aby zacvakla.
Zadní panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
DMPORT
AUDIO IN
L
OUTPUT(TO TV)
LINE
K levé prostorové (surround)
reprosoustavě (L) (modrá)
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
ER
NT
CE
K pravé prostorové (surround)
reprosoustavě (R) (šedá)
R
KE
EA
RR
SP
SU
SU
RL
TL
Ke středové
reprosoustavě (zelená)
ON
FR
TR
ON
FR
K subwooferu (purpurová)
K pravé přední reprosoustavě
(R) (červená)
K levé přední reprosoustavě
(L) (bílá)
22CZ
2 Připojení televizoru
Digitální optický kabel
(není součástí příslušenství)
Digitální koaxiální kabel
(není součástí příslušenství)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
nebo
Do digitálního koaxiálního výstupu
na televizoru
Do digitálního optického výstupu na
televizoru
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
Zadní panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
Kabel HDMI*
(není součástí příslušenství)
R
DMPORT
LINE
L
OUTPUT(TO TV)
Kabel SCART (EURO AV)
(není součástí příslušenství)
EURO
HDMI
AUDIO IN
AV
OUT
OU TP
Do konektoru HDMI IN (vstup
HDMI) na televizoru
UT (TO
TV )
Do konektoru SCART (EURO AV) na
televizoru
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Pokud je váš televizor vybaven konektorem HDMI, použijte toto připojení a vyberte typ výstupního signálu
(strana 30).
Poznámka
• Během funkce „DMPORT” není video signál na výstupu HDMI OUT (výstup HDMI).
• Systém je schopen akceptovat jak digitální, tak analogové signály. Digitální signály mají přednost před
analogovými signály. (Vstup COAXIAL (koaxiální) má prioritu před vstupem OPTICAL (optický).) Pokud tok
digitálního signálu ustane, začne se analogový signál zpracovávat po uplynutí 2 sekund.
23CZ
Začínáme
Pro výstup video signálu do vašeho televizoru zkontrolujte vstupní video konektory na televizoru
a vyberte způsob připojení A nebo B. Kvalita obrazu se liší podle připojení - A (standardní) nebo B
(HDMI) (kvalitnější).
Pokud je televizor vybaven digitálním optickým nebo koaxiálním výstupem, můžete zlepšit kvalitu
zvuku použitím digitálního kabelu (A).
Začínáme
3 Připojení dalších zařízení
Můžete přehrávat zvuk z připojeného zařízení přes šest reprosoustav tohoto systému.
• Přenosný audio zdroj: A
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT: B
• Videorekordér, digitální satelitní receiver, PlayStation atd.: C
Kabel se stereo mini zástrčkou
(není součástí příslušenství)
K přenosnému audio zdroji
Přední panel
Konektor
(USB) (viz strana 71)
Slot pro bezdrátový vysílač EZW-T100 (Viz část „Možnost bezdrátového přenosu“ (strana 25).)
FRONT L
SUR R
Zadní panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
R
AUDIO IN
OUTPUT(TO TV)
Audio kabel
(není součástí příslušenství)
DC5VMAX
0.7A
DM
Šrouby*
L
LINE
PORT
Bílý
Červený
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
(není součástí příslušenství)
R
AUDIO
IN
L
LINE
Do konektorů AUDIO OUT (audio
výstup) na připojovaném zařízení
UPOZORNĚNÍ
*
Neuvolňujte prosím šrouby, pokud nebudete instalovat bezdrátový vysílač EZW-T100 (strana 82).
Připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
Připojte adaptér DIGITAL MEDIA PORT (není součástí příslušenství) do konektoru DMPORT.
Podrobnosti - viz část „Používání adaptéru DIGITAL MEDIA PORT“ (strana 81).
24CZ
Poznámka
Začínáme
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT připojte tak, aby odpovídaly značky V. Při odpojování stlačte část A
a vytáhněte kabel.
A
Možnost bezdrátového přenosu
Při použití zařízení kompatibilního s funkcí S-AIR (není součástí příslušenství) budete moci využít
bezdrátový přenos zvuku ze systému. Podrobnosti - viz část „Používání zařízení kompatibilního
s funkcí S-AIR“ (strana 82) nebo návod k obsluze zařízení S-AIR.
Pokud je váš televizor vybaven několika audio/video vstupy
Zvuk můžete přehrávat pomocí připojeného televizoru přes reprosoustavy tohoto systému. Zařízení
připojte následujícím způsobem.
Videorekordér, digitální
satelitní receiver nebo
PlayStation atd.
Televizor
Videorekordér, digitální
satelitní receiver nebo
PlayStation atd.
Systém
: směr signálu
Vyberte zařízení na televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.
Pokud televizor není vybaven několika audio/video vstupy, bude nutné pro příjem zvuku z více než
dvou zařízení použít přepínač.
25CZ
Začínáme
4 Připojení antény
Smyčková anténa pro pásmo AM
(dodávané příslušenství)
A
B
Poznámka
• Kabel (A) nebo (B) může být připojen ke kterékoliv svorce.
FRONT L
SUR R
Zadní panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
DMPORT
AUDIO IN
LINE
NNA
ANTE
L
OUTPUT(TO TV)
Drátová anténa pro pásmo FM
(dodávané příslušenství)
IAL 75
COAX
FM
nebo
Poznámka
• Anténu pro pásmo AM umístěte co nejdál od systému a ostatních AV zařízení, protože by mohlo dojít ke vzniku
šumu.
• Nezapomeňte drátovou anténu pro pásmo FM úplně rozvinout.
• Po zapojení drátové antény pro pásmo FM ji umístěte pokud možno vodorovně.
Rada
• Nasměrováním smyčkové antény pro pásmo AM nastavte nejlepší příjem zvuku v pásmu AM.
• Pokud bude příjem v pásmu FM špatný, připojte k systému venkovní směrovou anténu pro pásmo FM, přičemž
použijte jako anténní napáječ koaxiální kabel s impedancí 75 ohmů (není součástí příslušenství) - viz níže uvedený
obrázek.
Venkovní směrová anténa pro pásmo FM
Přístroj
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
26CZ
AM
5 Připojení síťového napájecího kabelu
Zadní panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
R
AUDIO IN
LINE
L
OUTPUT(TO TV)
Do síťové zásuvky
Poznámky k ukázkovému režimu
Po připojení síťového napájecího kabelu se na displeji na předním panelu spustí ukázkový režim.
Zapnutí/vypnutí ukázkového režimu
1
Stiskněte tlačítko [/1 na přístroji.
Systém se zapne.
2
3
4
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se na displeji na předním panelu zobrazí nápis
„DEMO” (ukázkový režim) a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu nastavení.
• „DEMO ON” (ukázkový režim zapnutý): Zapnuto.
• „DEMO OFF” (ukázkový režim vypnutý): Vypnuto.
5
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
6
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Rada
• Po zakoupení systému nebo v případě, že je systém nastaven na výchozí tovární hodnoty (například po provedení
funkce „COLD RESET” (studený restart) (strana 98)), můžete ukázkový režim jednoduše vypnout stisknutím
tlačítka [/1 na dálkovém ovladači.
27CZ
Začínáme
Před připojením síťového napájecího kabelu k tomuto systému a do síťové zásuvky připojte k systému
všechny reprosoustavy.
Začínáme
Zobrazí se nabídka pro nastavení jazyka
zobrazovaných nabídek.
Krok 4: Provedení
rychlého nastavení
(Quick Setup)
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Podle následujících kroků provedete základní
nastavení systému.
Poznámka
• Při propojení systému a televizoru kabelem HDMI
(není součástí příslušenství) je třeba nastavit typ
video výstupu tak, aby odpovídal vašemu televizoru.
Podrobnosti - viz část „Nastavení vhodného typu
video výstupu pro váš televizor“ (strana 30).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu jazyka.
Tento systém zobrazuje nabídku a titulky
ve zvoleném jazyce.
6
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro nastavení poměru
stran obrazovky připojeného televizoru.
"/1
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
7
DISPLAY
(zobrazení)
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení, které odpovídá typu vašeho
televizoru.
x Pokud máte širokoúhlý televizor
nebo standardní televizor 4:3
s širokoúhlým režimem
1
2
[16:9] (strana 57)
Zapněte televizor.
x Pokud máte standardní televizor 4:3
Stiskněte tlačítko [/1.
[4:3 LETTER BOX] nebo [4:3 PAN
SCAN] (strana 57)
Poznámka
• Zkontrolujte, zda je funkce systému přepnuta na
„DVD” (strana 31).
3
Přepněte přepínač vstupů na televizoru
tak, aby se signál ze systému objevil na
obrazovce televizoru.
Ve spodní části obrazovky televizoru se
zobrazí nápis [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.] (Stisknutím tlačítka
[ENTER] (potvrzení) spustíte rychlé
nastavení.). Pokud se tato zpráva neobjeví,
vyvolejte rychlé nastavení (Quick Setup)
ručně (strana 30).
4
Stiskněte tlačítko
disku.
28CZ
bez vloženého
8
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro nastavení způsobu
výstupu video signálu z konektoru EURO
AV T OUTPUT (TO TV) (výstup AV
z konektoru Scart do televizoru) na zadním
panelu systému.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
9
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
způsobu výstupu video signálů.
Začínáme
• [VIDEO]: Výstup signálů Video.
• [RGB]: Výstup signálů RGB.
IC
Poznámka
N/
IO I
• Pokud není váš televizor kompatibilní se signály
RGB, nezobrazí se na obrazovce televizoru
žádný obraz, ani pokud zvolíte možnost [RGB].
Přečtěte si návod k obsluze vašeho televizoru.
10 Stiskněte tlačítko
AL M
A.C
AUD
.
Zobrazí se nabídka pro výběr rozmístění
reprosoustav.
Kalibrační mikrofon
11 Stiskněte tlačítko C/c pro výběr
obrázku umístění reprosoustav podle
skutečného umístění.
Podrobnosti - viz část „Získání optimálního
prostorového (surround) zvuku pro
místnost“ (strana 89).
SPEAKER FORMATION
STANDARD
12 Stiskněte tlačítko .
13 Připojte kalibrační mikrofon do
konektoru A.CAL MIC (mikrofon pro
automatickou kalibraci) na předním
panelu.
Pomocí stativu (není součástí příslušenství)
atd., postavte kalibrační mikrofon do
úrovně uší. Přední reprosoustavy by měly
směřovat na kalibrační mikrofon a mezi
reprosoustavami a mikrofonem by neměly
být žádné překážky.
14 Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
možnosti [YES] (ano).
Poznámka
• Ujistěte se, že k přístroji nejsou připojena
sluchátka nebo vícekanálový zesilovač.
Následující kroky není možné provádět
s připojenými sluchátky.
15 Stiskněte tlačítko
.
Bude zahájena funkce [AUTO
CALIBRATION] (automatická kalibrace).
Během měření se vyvarujte jakéhokoli
hluku.
Poznámka
• Po spuštění funkce [AUTO CALIBRATION]
(automatická kalibrace) bude slyšet hlasitý
testovací signál. Hlasitost není možné snížit.
Mějte ohled na děti a sousedy.
• Před spuštěním funkce [AUTO
CALIBRATION] (automatická kalibrace)
umístěte vícekanálový zesilovač na vhodné
místo. Pokud jej umístíte např. do jiné místnosti,
nebude při měření dosaženo správného
výsledku.
29CZ
Začínáme
• Během měření (trvá přibližně 3 minuty)
nebuďte v prostoru měření a nevytvářejte hluk,
který může měření ovlivnit.
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
DVD VIDEO
T
16 Odpojte kalibrační mikrofon
a stisknutím tlačítka C/c zvolte
možnost [YES] (ano).
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
Poznámka
• Prostředí, v němž je systém nainstalován, může
mít vliv na výsledky měření.
• Pokud proces měření selže, postupujte podle
zpráv a pak funkci [AUTO CALIBRATION]
(automatická kalibrace) zopakujte.
17 Stiskněte tlačítko
Ukončení nabídky rychlého
nastavení (Quick Setup)
Ve kterémkoli kroku stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Rada
• Pokud změníte umístění reprosoustav, proveďte nové
nastavení reprosoustav. Viz část „Získání
optimálního prostorového (surround) zvuku pro
místnost“ (strana 89) a „Automatická kalibrace
vhodného nastavení“ (strana 90).
• Chcete-li změnit některé nastavení - viz část
„Používání nabídky Setup (nastavení)“ (strana 55).
Vyvolání nabídky rychlého
nastavení (Quick Setup)
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
3
Nastavení vhodného typu video
výstupu pro váš televizor
Podle způsobu připojení televizoru (strana 23)
vyberte typ video výstupu na systému.
Výběr typu výstupního video
signálu z konektoru HDMI OUT
(výstup HDMI)
Při propojení systému a televizoru kabelem
HDMI (není součástí příslušenství) vyberte typ
výstupního video signálu z konektoru HDMI
OUT (výstup HDMI).
Další podrobnosti si vyhledejte v návodu
k obsluze k vašemu televizoru/projektoru atd.
1
2
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [QUICK] (rychlé nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka rychlého nastavení
(Quick Setup).
.
Rychlé nastavení (Quick Setup) je
dokončeno. Veškerá zapojení a nastavení
jsou dokončena.
1
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
30CZ
.
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [HDMI SETUP] (nastavení
HDMI) a pak stiskněte tlačítko
.
6
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [HDMI RESOLUTION]
(rozlišení HDMI) a pak stiskněte
tlačítko
.
Zvuk z DVD, televizoru nebo videorekordéru
můžete poslouchat prostřednictvím všech
reprosoustav tohoto systému.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného nastavení a pak
stiskněte tlačítko
.
• [AUTO (1 920 × 1 080p)]: Na výstupu
jsou video signály vhodné pro připojený
televizor.
• [1 920 × 1 080i]: Na výstupu jsou video
signály 1 920 × 1 080i*.
• [1 280 × 720p]: Na výstupu jsou video
signály 1 280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: Na výstupu jsou video
signály 720 × 480p*.
* i: prokládaný signál (interlace), p: progresivní
signál
** V závislosti na modelu se může zobrazit
rozlišení [720 × 576p].
Poznámka
• Pokud na displeji na předním panelu svítí indikátor
„HDMI”, bude obraz s jiným rozlišením než [720 ×
480p] nebo [720 × 576p] vertikálně roztažen.
FUNCTION
+/– (funkce)
X/x/c,
SYSTEM
MENU
(nabídka
systému)
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
požadovaná funkce.
Po každém stisknutí tlačítka FUNCTION +/
– (funkce) se funkce změní následovně.
„DVD” t „TUNER FM” t „TUNER
AM” t „USB” t „TV” t „LINE” t
„DMPORT” t „AUDIO” t …
Funkce
Zdroj
„DVD”
Disk přehrávaný na
systému
„TUNER FM”/
„TUNER AM”
FM/AM rádio (strana 64)
„USB”
USB zařízení (strana 71)
„TV”
Televizor
„LINE”
Zařízení připojené do
konektorů LINE (linka) na
zadním panelu
„DMPORT”
Adaptér DIGITAL MEDIA
PORT (strana 81)
31CZ
Začínáme
Zobrazí se položky nabídky [HDMI
SETUP] (nastavení HDMI).
Krok 5: Poslech zvuku ze
všech reprosoustav
Zdroj
„AUDIO”
Přenosný audio zdroj
(připojený do konektoru
AUDIO IN (audio vstup)
na předním panelu)
Začínáme
Funkce
Poznámka
• Při použití konektoru TV (COAXIAL nebo
OPTICAL DIGITAL IN) (koaxiální nebo
optický digitální vstup) (digitální připojení) má
digitální připojení přednost.
2
3
4
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
„DEC. MODE” (režim dekódování)
a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
požadovaný režim dekódování.
Budete-li chtít, aby zvuk z televizoru nebo
stereofonní zvukový doprovod
z dvoukanálového zdroje vystupoval ze
šesti reprosoustav, zvolte režim dekódování
„PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” (film)
nebo „PLII MUSIC” (hudba).
Podrobnosti - viz strana 33.
5
Stiskněte tlačítko
Změna vstupní úrovně zvuku
z připojeného zařízení
Při poslechu zvuku ze zařízení připojeného do
konektoru EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(výstup AV z konektoru Scart do televizoru)
nebo konektorů LINE (linka) na zadním panelu
nebo ze zařízení připojeného do konektoru
AUDIO IN (audio vstup) na předním panelu se
může objevit zkreslení. Zkreslení závisí na
připojeném zařízení, ale nepředstavuje to
žádnou poruchu funkce.
Pro zabránění zkreslení snižte vstupní úroveň na
přístroji.
1
2
3
4
.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Poznámka
• V závislosti na vašem televizoru může být nutné pro
poslech prostorového (surround) zvuku pomocí
systému vypnout reproduktory televizoru.
Rada
• Při poslechu audio souborů z přenosného audio
zařízení můžete zvuk vylepšit.
Stiskněte tlačítko FUNCTION +/- (funkce) pro volbu
položky „AUDIO” (zvukový doprovod). Připojte
přenosné audio zařízení. V položce „DEC. MODE”
(režim dekódování) vyberte možnost „A.F.D. STD”
(automatický formát - standardní).
Nastavení zrušíte jinou volbou než „A.F.D. STD”
(automatický formát - standardní).
32CZ
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „ATTENUATE” (zeslabení) a pak
stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• „ATT ON” (zeslabení zapnuto): Můžete
snížit vstupní úroveň. Výstupní úroveň se
změní.
• „ATT OFF” (zeslabení vypnuto):
Normální vstupní úroveň.
Nastavení je dokončeno.
6
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „TV”, „LINE” nebo „AUDIO”.
5
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
6
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Nastavení zvuku
Přednosti prostorového (surround) zvuku můžete využívat jednoduchým zvolením některého
z předprogramovaných režimů dekódování systému. Tyto režimy nabízejí vzrušující a mohutný zvuk
jako v kině a přinášejí ho až do vašeho domova.
Nastavení zvuku
Poslech prostorového (surround) zvuku s použitím
režimu dekódování
X/x/c,
SYSTEM
MENU
(nabídka
systému)
1
2
3
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se na displeji na předním panelu zobrazí „DEC.
MODE” (režim dekódování) a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se na displeji na předním panelu zobrazí
požadovaný režim dekódování.
Zobrazuje se
Režim dekódování
Efekt
„A.F.D. STD”
AUTOMATICKÝ
FORMÁT STANDARDNÍ
Prezentuje zvuk tak, jak byl zaznamenán/zakódován.
V závislosti na zdroji se liší reprosoustavy, ze kterých vychází zvuk.
„A.F.D. MULTI”
AUTOMATICKÝ
FORMÁT VÍCEKANÁLOVÝ
ZVUK
Dvoukanálový zdroj: Zvuk zaznamenaný ve dvoukanálovém formátu
(levý a pravý přední kanál) je rovněž na výstupu levého a pravého
prostorového (surround) kanálu. V tomto režimu vychází zvuk z levé
a pravé přední reprosoustavy, levé a pravé prostorové (surround)
reprosoustavy a ze subwooferu. Ze středové reprosoustavy nevychází
žádný zvuk.
Vícekanálový zdroj: V závislosti na zdroji se liší reprosoustavy, ze
kterých vychází zvuk.
„PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Dekódování vstupního signálu pomocí formátu Pro Logic a vytvoření
prostorového (surround) zvuku ze dvoukanálových zdrojů.
V tomto režimu vychází zvuk ze všech reprosoustav a subwooferu.
U některých zdrojů není zvuk reprodukován ze všech reprosoustav.
33CZ
Zobrazuje se
Režim dekódování
Efekt
„PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE (film)
Dekódování vstupního signálu pomocí formátu Pro Logic pro filmy
a vytvoření pěti širokopásmových výstupních kanálů ze
dvoukanálových zdrojů. Toto nastavení je vhodné pro sledování
dabovaných nebo starých filmů.
V tomto režimu vychází zvuk ze všech reprosoustav a subwooferu.
U některých zdrojů není zvuk reprodukován ze všech reprosoustav.
„PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC (hudba)
Dekódování vstupního signálu pomocí formátu Pro Logic pro hudbu
a vytvoření pěti širokopásmových výstupních kanálů ze
dvoukanálových zdrojů. Toto nastavení je vhodné pro poslech
běžných stereo zdrojů, jako jsou např. disky CD.
V tomto režimu vychází zvuk ze všech reprosoustav a subwooferu.
U některých zdrojů není zvuk reprodukován ze všech reprosoustav.
„2CH STEREO”
DVOUKANÁLOVÉ
STEREO
V tomto režimu zvuk vychází z levé a pravé přední reprosoustavy
a subwooferu. Vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou
sloučeny do dvou kanálů.
„HP 2CH”
DVOUKANÁLOVÉ
STEREO VE
SLUCHÁTKÁCH
V tomto režimu vychází zvuk z levého a pravého kanálu sluchátek.
Vícekanálové prostorové (surround) formáty jsou sloučeny do dvou
kanálů.
„HP VIRTUAL”
VIRTUÁLNÍ
POSLECH VE
SLUCHÁTKÁCH
V tomto režimu vychází prostorový (surround) zvuk z levého
a pravého kanálu sluchátek. Tento režim je účinný pouze při
přehrávání vícekanálového zdroje.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU (nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Vypnutí prostorového (surround) efektu
Pro režim „DEC. MODE” (režim dekódování) vyberte možnost „A.F.D. STD” (automatický formát standardní) nebo „2CH STEREO” (dvoukanálové stereo).
Poznámka
• Pokud je na vstupu signál z vícekanálového zdroje, je režim „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” (film) a „PLII
MUSIC” (hudba) zrušen a probíhá přímý výstup z vícekanálového zdroje.
• Pokud je na vstupu zvuk dvojjazyčného vysílání, nejsou režimy „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” (film) a „PLII
MUSIC” (hudba) účinné.
• Režim dekódování nelze vybrat, pokud přístroj načítá soubory z USB zařízení nebo zaznamenává/kopíruje skladby.
• V závislosti na vstupním proudu nemusí být režim dekódování účinný.
• Pokud vyberete možnost „A.F.D. MULTI” (automatický formát - vícekanálový zvuk), nemusí být prostorový
(surround) nebo stereo efekt účinný. V takovém případě vyberte možnost „A.F.D. STD” (automatický formát standardní), „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” (film) nebo „PLII MUSIC” (hudba).
• Při změně režimu dekódování během používání S-AIR receiveru může zvuk z S-AIR receiveru přeskakovat.
34CZ
Výběr režimu zvuku
Pro poslech zvukového doprovodu filmů nebo
hudby můžete vybrat odpovídající režim.
Poslech zvuku
multiplexního vysílání
Zvuk multiplexního vysílání můžete poslouchat,
pokud systém přijímá nebo přehrává multiplexní
rozhlasový signál ve formátu Dolby Digital.
Poznámka
• Pro příjem signálu Dolby Digital bude třeba
k systému připojit televizor nebo jiné zařízení
prostřednictvím optického nebo koaxiálního
digitálního kabelu (strana 23) a nastavit režim
digitálního výstupu televizoru nebo jiného zařízení na
Dolby Digital.
Nastavení zvuku
(DUAL MONO) (duální monofonní
režim)
SOUND
MODE +/–
(režim
zvuku)
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko SOUND MODE +/– (režim zvuku), až
se na displeji na předním panelu zobrazí
požadovaný režim.
AUDIO
(zvukový
doprovod)
• „AUTO” (automaticky): Systém automaticky
vybere režim „MOVIE” (film) nebo „MUSIC”
(hudba) podle vloženého disku.
• „MOVIE” (film): Režim zvuku pro filmy.
• „MUSIC” (hudba): Režim zvuku pro hudbu.
Poznámka
• Tyto položky pro nastavení není možno používat ve
chvíli, kdy jsou k systému připojena sluchátka nebo
vícekanálový zesilovač.
• Při změně režimu zvuku během používání S-AIR
receiveru může zvuk z S-AIR receiveru přeskakovat.
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO
(zvukový doprovod), až se na displeji na
předním panelu zobrazí požadovaný
signál.
• „MAIN” (hlavní zvukový doprovod): Bude
reprodukován zvuk hlavního jazyka.
• „SUB” (vedlejší zvukový doprovod): Bude
reprodukován zvuk vedlejšího jazyka.
• „MAIN+SUB” (hlavní + vedlejší zvukový
doprovod): Bude reprodukován sloučený zvuk
obsahující hlavní i vedlejší jazyk.
35CZ
4
5
Disk
Stiskněte tlačítko A.
Vložte disk.
Položte disk do zásuvky pro disk a stiskněte
tlačítko A.
Přehrávání disku
V závislosti na disku DVD nebo VIDEO CD se
mohou některé funkce lišit nebo mohou být
omezeny.
Přečtěte si pokyny dodané s vaším diskem.
Nastavte hlasitost
"/1
A
H
Zásuvka pro disk
Poznámka
• Budete-li chtít přehrát disk o průměru 8 cm,
položte ho do vnitřního kruhového vybrání
v zásuvce pro disk. Dejte pozor, aby se disk ve
vnitřním kruhovém vybrání v zásuvce pro disk
nevzpříčil.
• Neuzavírejte zásuvku pro disk násilným
zatlačením rukou, protože by mohlo dojít
k poruše funkce.
• Do zásuvky pro disk nevkládejte více než jeden
disk.
FUNCTION
Připojte sluchátka
"/1
FUNCTION
+/– (funkce)
6
Systém spustí přehrávání (plynulé
přehrávání).
7
./>
H
/
X
MUTING
/m/
M/
x
VOLUME
+/– (hlasitost)
1
2
3
Zapněte televizor.
Přepněte volič vstupů na televizoru na
tento systém.
Pomocí tlačítka VOLUME +/– (hlasitost)
na dálkovém ovladači nebo ovladače
VOLUME (hlasitost) na systému
nastavte hlasitost.
Na obrazovce televizoru a displeji na
předním panelu se zobrazí úroveň
hlasitosti.
Poznámka
• V závislosti na stavu systému se nemusí úroveň
hlasitosti na obrazovce televizoru zobrazit.
• Pokud aktivujete funkci Control for HDMI (ovládání
přes HDMI), bude možno televizor, který je připojen
k systému kabelem HDMI (není součástí
příslušenství), ovládat synchronně se systémem.
Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control for
HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory s funkcí
„BRAVIA” Sync“ (strana 68).
Stiskněte tlačítko "/1.
Systém se zapne.
Pokud není systém nastaven na „DVD”,
stiskněte tlačítko FUNCTION +/– (funkce)
pro volbu „DVD”.
36CZ
Stiskněte tlačítko H.
Vypnutí systému
Když je systém zapnutý, stiskněte tlačítko "/1.
Systém se přepne do pohotovostního režimu.
Pro úsporu energie
v pohotovostním režimu
Použití sluchátek
Připojte sluchátka do konektoru PHONES
(sluchátka) na systému. Zvuk systému bude
utlumen.
Sluchátka můžete rovněž připojit do konektoru
PHONES (sluchátka) na vícekanálovém
zesilovači. (Zvuk systému bude utlumen.)
Stiskněte
Vyhledání místa
rychlým přehráváním
dopředu nebo dozadu
(Scan) (vyhledávání)1)2)
M/
nebo
/m
v průběhu přehrávání
disku. Po každém stisknutí
tlačítka M/
nebo
/
m v průběhu vyhledávání
se rychlost přehrávání
změní. Pro návrat
k normální rychlosti
přehrávání stiskněte
tlačítko H. Skutečná
rychlost může být
u různých disků rozdílná.
Sledování jednotlivých
snímků (Slow-motion
Play) (zpomalené
přehrávání)3)
M/
nebo
/m4),
když je systém v režimu
pauzy. Po každém stisknutí
tlačítka M/
nebo
/
m4) při zpomaleném
přehrávání (Slow-motion
Play) se rychlost přehrávání
změní. K dispozici jsou dvě
rychlosti. K normální
rychlosti přehrávání se
vrátíte stisknutím tlačítka
H.
Další možnosti ovládání
Funkce
Stiskněte
Zastavení
x
Pauza
X
Obnovení přehrávání po X nebo H
pauze
Přechod na následující
kapitolu, skladbu nebo
scénu1)
>
Přechod zpět na
předchozí kapitolu,
skladbu nebo scénu1)
. dvakrát během jedné
sekundy.
Jedním stisknutím tlačítka
. přejdete na začátek
aktuální kapitoly, skladby
nebo scény.
Dočasné vypnutí zvuku MUTING (utlumení
zvuku).
Pro obnovení zvuku
stiskněte opět toto tlačítko
nebo tlačítko VOLUME +
(zvýšení hlasitosti) pro
nastavení hlasitosti.
Zastavení přehrávání
a vyjmutí disku
A na systému.
Disk
Když je systém zapnutý, stiskněte tlačítko "/1.
Pro přepnutí do režimu úspory energie musí být
systém nastaven následovně:
– režim „DEMO” (ukázkový režim) je nastaven
na „OFF” (vypnuto) (strana 27),
– položka [CONTROL FOR HDMI] (ovládání
přes HDMI) je nastavena na [OFF] (vypnuto)
(strana 68),
– položka „S-AIR STBY” (pohotovostní režim
S-AIR) je nastavena na „OFF” (vypnuto)
(strana 85).
Funkce
Přehrávání po snímcích
pro přechod na
(Freeze Frame)3)5)6)
následující snímek, když je
systém v režimu pauzy.
Stiskněte tlačítko
pro
přechod na předchozí
snímek, když je systém
v režimu pauzy (pouze
DVD VIDEO/DVD-VR/
DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW).
K normální rychlosti
přehrávání se vrátíte
stisknutím tlačítka H.
Zopakování předchozí
scény (předchozích
10 sekund)7)
(zopakování
předchozí scény) v průběhu
přehrávání.
Rychlý posun vpřed
v aktuální scéně
(následujících
30 sekund)8)
(posun scény)
v průběhu přehrávání.
1) Kromě
souborů obrázků JPEG.
2)
Rychlost vyhledávání může být u různých disků
rozdílná.
3)
Pouze disk DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
VIDEO CD.
4)
Kromě disků VIDEO CD.
37CZ
5) Vyhledávání statického snímku není možné na disku
DVD-VR.
6)
Na disku DATA CD/DATA DVD tato funkce
pracuje pouze u video souborů DivX.
7)
Pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R. Toto
tlačítko nelze použít u video souborů DivX.
8)
Pouze disk DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R. Toto tlačítko nelze použít
u video souborů DivX.
Poznámka
• U některých scén není možno funkce zopakování
předchozí scény nebo posunutí scény použít.
Zobrazení několika úhlů záběru
a titulků
Změna úhlu záběru
Jestliže jsou na disku DVD VIDEO k dispozici
pro jednu scénu různé úhly záběru, je možno při
sledování tento úhel záběru změnit.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
ANGLE (úhel záběru) pro volbu
požadovaného úhlu záběru.
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není změna úhlu
záběru možná, ani když disk DVD VIDEO obsahuje
scény pořízené s větším množstvím záběrů z různých
úhlů.
Zobrazení titulků
Pokud jsou na disku zaznamenány titulky, je
možno je v průběhu přehrávání zapnout nebo
vypnout. Pokud jsou na disku DVD
zaznamenány vícejazyčné titulky, můžete
v průběhu přehrávání disku změnit jejich jazyk
nebo titulky kdykoli zapnout nebo vypnout.
Během přehrávání stiskněte tlačítko
SUBTITLE (titulky) pro volbu
požadovaného jazyka titulků.
Poznámka
• U některých disků DVD VIDEO není možné jazyk
titulků změnit, i když je na nich zaznamenáno více
jazyků titulků. V některých případech není naopak
možné titulky vypnout.
38CZ
• Titulky je možné změnit, pokud má video soubor
DivX příponu „.AVI” nebo „.DIVX” a pokud
obsahuje informace titulků ve stejném souboru.
Změna nastavení zvuku
Při přehrávání disku DVD VIDEO nebo DATA
CD/DATA DVD (video soubory DivX)
zaznamenaných ve více audio formátech (PCM,
Dolby Digital, MPEG audio nebo DTS) můžete
změnit formát zvukového doprovodu. Jsou-li na
disku DVD VIDEO zaznamenány vícejazyčné
zvukové stopy, můžete zvolit také požadovaný
jazyk zvukového doprovodu.
U disků VIDEO CD, CD, DATA CD nebo
DATA DVD si můžete vybrat zvuk buď
z pravého, nebo z levého kanálu a poslouchat
zvuk zvoleného kanálu z obou předních
reprosoustav (pravé a levé).
U disků Super Audio CD není možno zvukový
doprovod změnit.
Opakovaným stisknutím tlačítka AUDIO
(zvukový doprovod) během přehrávání
zvolte požadovaný audio signál.
x DVD VIDEO
U různých disků DVD VIDEO se liší nabídka
jazyků.
Jestliže se zobrazí 4 číslice, indikují jazykový
kód. Viz „Tabulka jazykových kódů“
(strana 116), kde jsou uvedeny jazyky
s příslušnými kódy jazyka. Jestliže je stejný
jazykový kód zobrazen dvakrát nebo vícekrát,
znamená to, že na disku DVD VIDEO je záznam
ve více audio formátech.
x DVD-VR
Zobrazí se typy zvukových stop, které jsou
zaznamenány na disku.
Příklad:
• [1: MAIN] (hlavní zvukový doprovod)
• [1: SUB] (vedlejší zvukový doprovod)
• [1: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší zvukový
doprovod)
• [2: MAIN] (hlavní zvukový doprovod)
• [2: SUB] (vedlejší zvukový doprovod)
• [2: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší zvukový
doprovod)
Poznámka
• Možnosti [2: MAIN] (hlavní zvukový doprovod),
[2: SUB] (vedlejší zvukový doprovod)
a [2: MAIN+SUB] (hlavní a vedlejší zvukový
doprovod) se nezobrazují, pokud je na disku
zaznamenán pouze jediný zvukový proud.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (soubor MP3)/
DATA DVD (soubor MP3)
x DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD
(video soubor DivX)
Volba audio signálů u disků DATA CD nebo
DATA DVD se liší v závislosti na video souboru
DivX, který je uložen na disku. Příslušný formát
se zobrazuje na displeji.
1: ENGLISH
Přední kanály (L/R)
+ středový kanál
L
C
R
LFE
LS
RS
Formát aktuálně přehrávaného programu
Příklad:
Dolby Digital 3 kanály
Prostorový (surround)
kanál (monofonní)
Přední kanály (L/R)
1:SPANISH
x Super VCD
• [1:STEREO]: Stereofonní zvuk audio stopy
č. 1.
• [1:1/L]: Zvuk levého kanálu audio stopy č. 1
(monofonní).
• [1:2/R]: Zvuk pravého kanálu audio stopy č. 1
(monofonní).
• [2:STEREO]: Stereofonní zvuk audio stopy č. 2.
• [2:1/L]: Zvuk levého kanálu audio stopy č. 2
(monofonní).
• [2:2/R]: Zvuk pravého kanálu audio stopy č. 2
(monofonní).
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Disk
• [STEREO]: Standardní stereo zvuk.
• [1/L]: Zvuk levého kanálu (monofonní).
• [2/R]: Zvuk pravého kanálu (monofonní).
LFE (signál Low
Frequency Effect nízkofrekvenční kanál)
Prostorové (surround)
kanály (L/R)
DOLBY DIGITAL 2 / 1
L
R
S
Formát aktuálně přehrávaného programu
x DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD
(video soubor DivX)
Příklad:
MP3 audio
1:MP3
128k
Poznámka
• Při přehrávání disku Super VCD, na kterém není
uložena audio stopa č. 2, nebude na výstupu po
nastavení možnosti [2:STEREO], [2:1/L] nebo
[2:2/R] žádný zvukový signál.
Zobrazení informací o formátu
audio signálu
Pokud při přehrávání opakovaně stisknete
tlačítko AUDIO (zvukový doprovod), zobrazí se
níže uvedeným způsobem formát aktuálního
audio signálu (PCM, Dolby Digital, DTS atd.)
Datový tok
Volba oblasti přehrávání pro
disk Super Audio CD
Při přehrávání disku Super Audio CD
(strana 114) můžete zvolit oblast přehrávání.
x DVD
Volba oblasti přehrávání pro
dvoukanálový + vícekanálový
disk Super Audio CD
Příklad:
Některé disky Super Audio CD obsahují
dvoukanálovou oblast a vícekanálovou oblast.
5.1kanálový zvuk Dolby Digital
39CZ
x Pokud je aktuálně přehrávána vrstva
HD
Můžete si zvolit oblast, kterou si budete chtít
přehrát.
1
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Zobrazí se indikace [CD].
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[MULTI/2CH]
(vícekanálový/dvoukanálový zvuk)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [MULTI/
2CH] (vícekanálový/dvoukanálový zvuk).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného nastavení a stiskněte
tlačítko
.
• [MULTI] (vícekanálový zvuk): Můžete
přehrávat dvoukanálovou oblast.
• [2CH] (dvoukanálový zvuk): Můžete
přehrávat vícekanálovou oblast.
Poznámka
• Oblast přehrávání není možno změnit v průběhu
přehrávání.
Změna přehrávané vrstvy při
přehrávání hybridního disku
Super Audio CD
Některé disky Super Audio CD se skládají
z vrstvy s vysokou hustotou (HD) a z vrstvy CD.
Můžete změnit vrstvu, kterou budete chtít
přehrát.
Přehrávání disků VIDEO CD
s funkcemi PBC (ovládání
přehrávání) (verze 2.0)
(PBC Playback) (ovládání přehrávání)
• Pokud disk Super Audio CD neobsahuje vrstvu
s vysokou hustotou (HD), nelze zvolit vrstvu pro
přehrávání.
1
1
2
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SUPER AUDIO CD/CD
LAYER] (vrstva Super Audio CD/CD)
a pak stiskněte tlačítko
.
3
4
Zobrazí se indikace [SUPER AUDIO CD].
Spusťte přehrávání disku VIDEO CD
s funkcemi PBC (ovládání přehrávání).
Zobrazí se nabídka, ze které můžete vybírat.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
x Pokud je aktuálně přehrávána vrstva
CD
40CZ
Poznámka
• Jednotlivé funkce režimů přehrávání pracují pouze
v rámci zvolené vrstvy nebo oblasti přehrávání.
• Při volbě vrstvy CD není možno změnit oblast
přehrávání.
• Audio signály disku Super Audio CD nejsou na
výstupu HDMI OUT (výstup HDMI).
Pomocí funkcí PBC (ovládání přehrávání)
můžete provádět jednoduché interaktivní
operace, funkce vyhledávání a další podobné
operace.
Funkce PBC (ovládání přehrávání) umožňují
interaktivní přehrávání disků VIDEO CD
prostřednictvím nabídky na obrazovce
televizoru.
Poznámka
.
• [SUPER AUDIO CD]: Můžete přehrávat
vrstvu s vysokou hustotou (HD).
Při přehrávání vrstvy s vysokou hustotou
(HD) svítí na displeji na předním panelu
indikace „SA-CD”.
• [CD]: Můžete přehrávat vrstvu CD.
Při přehrávání vrstvy CD svítí na displeji
na předním panelu indikace „CD”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Pro změnu vrstvy stiskněte tlačítko
Stisknutím numerického tlačítka zvolte
číslo požadované položky.
Stiskněte tlačítko
.
Postupujte interaktivně podle pokynů
v nabídce.
Přečtěte si pokyny dodané s diskem,
protože ovládání se může u různých disků
VIDEO CD lišit.
Přechod zpět do nabídky
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Poznámka
• V závislosti na disku VIDEO CD se v kroku 3 může
místo nápisu [Press ENTER] (stiskněte tlačítko
ENTER) zobrazit nápis [Press SELECT] (stiskněte
tlačítko SELECT) - viz pokyny dodané s diskem.
V takovém případě stiskněte tlačítko H.
Obnovení přehrávání z místa,
kde byl disk zastaven
(Resume Play) (obnovení přehrávání)
Jakmile disk zastavíte, zapamatuje si systém
místo, kde jste stiskli tlačítko x a na displeji na
předním panelu se zobrazí nápis „RESUME”
(obnovení). Dokud disk nevyjmete, bude funkce
obnovení přehrávání pracovat i po přepnutí
systému do pohotovostního režimu stisknutím
tlačítka "/1.
1
Při přehrávání disku stiskněte tlačítko
x pro zastavení přehrávání.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „RESUME” (obnovení).
2
Stiskněte tlačítko H.
Systém zahájí přehrávání od místa, kde byl
disk v kroku 1 zastaven.
Poznámka
• V závislosti na tom, kde jste přehrávání disku
zastavili, nemusí systém obnovit přehrávání přesně
od stejného místa.
• Místo, kde byl disk zastaven, se z paměti vymaže
v případě, že:
– vysunete disk,
– se systém přepne do pohotovostního režimu
(pouze disk DATA CD/DATA DVD),
Disk
Rada
• Pro přehrávání bez funkcí PBC (ovládání přehrávání)
stiskněte tlačítko ./> nebo numerická tlačítka
ve chvíli, kdy je systém v režimu zastavení pro volbu
skladby a pak stiskněte tlačítko H nebo
. Systém
spustí přehrávání. Tímto způsobem není možné
přehrávat statický obraz, např. nabídku. Pro návrat
k přehrávání s funkcemi PBC (ovládání přehrávání)
dvakrát stiskněte tlačítko x a pak stiskněte tlačítko
H.
– změníte některou z položek v nabídce Setup
(nastavení),
– změníte úroveň rodičovského zámku,
– změníte funkci stisknutím tlačítka FUNCTION +/–
(funkce),
– odpojíte síťový napájecí kabel.
• Pro disky DVD-VR, VIDEO CD, Super Audio CD,
CD, DATA CD nebo DATA DVD platí, že si systém
zapamatuje místo obnovení přehrávání pro aktuální
disk.
• Funkci Resume Play (obnovení přehrávání) není
možno použít v režimu Program Play (přehrávání
programu) a Shuffle Play (přehrávání v náhodném
pořadí).
• U některých disků nemusí tato funkce pracovat
správně.
Rada
• Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte
tlačítko x a pak stiskněte tlačítko H.
Přehrávání disku, který jste
přehrávali před obnovením
přehrávání
(Multi-disc Resume) (obnovení
přehrávání u více disků)
Systém si zapamatuje, kde byl disk zastaven při
posledním přehrávání, přičemž umožňuje
obnovení přehrávání z tohoto místa při příštím
vložení téhož disku. Při zaplnění paměti bude
vymazáno místo obnovení přehrávání pro první
disk.
Pro aktivaci této funkce nastavte položku
[MULTI-DISC RESUME] (obnovení
přehrávání u více disků) v nabídce [SYSTEM
SETUP] (nastavení systému) na [ON]
(zapnuto). Podrobnosti - viz část „[MULTIDISC RESUME] (obnovení přehrávání u více
disků) (pouze disky DVD VIDEO/VIDEO CD)“
(strana 60).
Poznámka
• Systém umožňuje uložení místa obnovení přehrávání
nejméně pro 10 disků.
• Pokud je položka [MULTI-DISC RESUME]
(obnovení přehrávání u více disků) v nabídce
[SYSTEM SETUP] (nastavení systému) nastavena
na [OFF] (vypnuto) (strana 60), je místo obnovení
přehrávání vymazáno při změně funkce stisknutím
tlačítka FUNCTION +/– (funkce).
Rada
• Pro přehrání disku od začátku dvakrát stiskněte
tlačítko x a pak stiskněte tlačítko H.
41CZ
5
Použití režimu
přehrávání
Zvolte skladbu, kterou chcete
naprogramovat.
Například zvolte skladbu [02].
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu hodnoty
[02] na řádku [T] a pak stiskněte tlačítko
.
Vytváření vlastního programu
Zvolená skladba
(Program Play)
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
Po uspořádání skladeb na disku do svého
vlastního programu můžete obsah disku
přehrávat ve zvoleném pořadí. Je možno
naprogramovat až 99 skladeb.
1
Stiskněte tlačítko
(zobrazení).
––
01
02
03
04
05
06
Celkový čas naprogramovaných skladeb
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[PROGRAM] a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [PROGRAM]
(program).
3
02
––
––
––
––
––
––
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
0: 03:51
T
6
Pro naprogramování dalších skladeb
zopakujte kroky 4 a 5.
Naprogramované skladby jsou zobrazeny
ve zvoleném pořadí.
7
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání programu.
Zahájí se přehrávání programu.
Po ukončení přehrávání programu můžete
stejný program přehrát znovu stisknutím
tlačítka H.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [SET t] (nastavení) a pak
stiskněte tlačítko
.
Celkový čas naprogramovaných skladeb
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Návrat k normálnímu přehrávání
Když není na obrazovce televizoru zobrazena
obrazovka pro nastavení programu, stiskněte
tlačítko CLEAR (smazání) nebo v kroku 3
zvolte možnost [OFF] (vypnuto). Chcete-li
přehrávat stejný program znovu, zvolte v kroku
3 možnost [ON] (zapnuto) a stiskněte tlačítko
.
Skladby zaznamenané na disku
4
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
Stiskněte tlačítko c.
Kurzor se přesune na řádek se skladbou [T]
(v tomto případě [01]).
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
42CZ
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY
(zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
Změna nebo zrušení programu
1
2
Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
„Vytváření vlastního programu”.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu čísla
naprogramované skladby, kterou
chcete změnit nebo vymazat.
x Při přehrávání programu
Chcete-li vymazat skladbu z programu,
stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).
3
Pokračujte krokem 5 pro vytvoření
nového programu.
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [ON] (zapnuto): Náhodné přehrávání
skladeb vybraných v programu.
Zrušení programu proveďte výběrem
položky [--] na řádku [T] a pak stiskněte
tlačítko
.
x DATA CD (kromě video souboru
DivX)/DATA DVD (kromě video
souboru DivX)
1
2
3
Proveďte kroky 1 až 3 uvedené v části
„Vytváření vlastního programu”.
Stiskněte tlačítko X a zvolte možnost
[ALL CLEAR] (vymazat vše).
Stiskněte tlačítko
4
.
Přehrávání v náhodném pořadí
(Shuffle Play) (přehrávání v náhodném
pořadí)
Obsah na disku můžete přehrávat v náhodném
pořadí. Po vypnutí a dalším zapnutí této funkce
bude pořadí přehrávání skladeb odlišné.
Stiskněte tlačítko
.
Spustí se přehrávání v náhodném pořadí.
Návrat k normálnímu přehrávání
Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) nebo
v kroku 3 zvolte možnost [OFF] (vypnuto).
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY
(zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
Poznámka
Poznámka
• Při přehrávání souborů MP3 mohou být stejné
skladby přehrávány opakovaně.
• Funkci Shuffle Play (přehrávání v náhodném pořadí)
nemůžete používat při přehrávání disků VIDEO CD
nebo Super VCD s funkcemi PBC (ovládání
přehrávání).
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[SHUFFLE] (přehrávání
v náhodném pořadí) a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [SHUFFLE]
(přehrávání v náhodném pořadí).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky, která se má přehrávat
v náhodném pořadí.
Disk
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [ON (MUSIC)] (zapnuto - hudba):
Soubory MP3 ve složce na aktuálním
disku budou přehrávány v náhodném
pořadí. Pokud nezvolíte žádnou složku,
budou v náhodném pořadí přehrávány
skladby v první složce.
Zrušení všech skladeb
v naprogramovaném pořadí
Opakované přehrávání
(Repeat Play) (opakované přehrávání)
Obsah na disku můžete přehrávat opakovaně.
Můžete používat kombinaci režimů Shuffle Play
(přehrávání v náhodném pořadí) nebo Program
Play (přehrávání programu).
1
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [TRACK] (skladba/stopa): Náhodné
přehrávání skladeb/stop na disku.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
43CZ
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[REPEAT] (opakované
přehrávání) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [REPEAT]
(opakované přehrávání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky, která se má přehrávat
opakovaně.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [DISC] (disk): Opakované přehrávání
všech titulů na disku.
• [TITLE] (titul): Opakované přehrávání
aktuálního titulu na disku.
• [CHAPTER] (kapitola): Opakované
přehrávání aktuální kapitoly.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [DISC] (disk): Opakované přehrávání
všech skladeb/stop na disku.
• [TRACK] (skladba/stopa): Opakované
přehrávání aktuální skladby/stopy.
x DATA CD/DATA DVD
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [DISC] (disk): Opakované přehrávání
všech složek na disku.
• [FOLDER] (složka): Opakované
přehrávání aktuální složky.
• [TRACK] (skladba) (pouze soubory
MP3): Opakované přehrávání aktuálního
souboru.
• [FILE] (soubor) (pouze video soubory
DivX): Opakované přehrávání aktuálního
souboru.
4
Stiskněte tlačítko
.
Položka je zvolena.
Návrat k normálnímu přehrávání
Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) nebo
v kroku 3 zvolte možnost [OFF] (vypnuto).
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY
(zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
44CZ
Poznámka
• Funkci Repeat Play (opakované přehrávání)
nemůžete používat při přehrávání disků VIDEO CD
nebo Super VCD s funkcemi PBC (ovládání
přehrávání).
• Při přehrávání disku DATA CD/DATA DVD, který
obsahuje soubory MP3 a soubory obrázků JPEG,
jejichž časy přehrávání nejsou shodné, nebude při
opakovaném přehrávání audio výstup odpovídat
souboru obrázku.
• Pokud je režim [MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim hudba, obrázek) nastaven na [IMAGE] (obrázek)
(strana 49), nebudete moci zvolit možnost [TRACK]
(skladba).
Vyhledávání/výběr disku
Používání nabídky disku DVD
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY
(zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
Tato funkce je dostupná pouze u disků DVD-VR
s vytvořeným seznamem položek pro
přehrávání.
1
1
Stiskněte tlačítko DVD TOP MENU
(hlavní nabídka DVD) nebo DVD MENU
(nabídka DVD).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
disku.
Obsah nabídky se u různých disků liší.
2
3
1
2
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[DISC MENU] (nabídka
disku) a pak stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [PLAY LIST] (seznam položek pro
přehrávání): Můžete přehrávat tituly,
které byly vytvořeny úpravou původních
titulů [ORIGINAL] (původní).
• [ORIGINAL] (původní): Můžete
přehrávat původně zaznamenané tituly.
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[ORIGINAL/PLAY LIST]
(původní/seznam položek pro
přehrávání) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [ORIGINAL/
PLAY LIST] (původní/seznam položek pro
přehrávání).
.
Zobrazení nabídky disku DVD
v nabídce Control Menu (nabídka
ovládání)
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
Stiskněte tlačítko C/X/x/c nebo
numerická tlačítka pro volbu položky,
kterou chcete přehrát nebo změnit.
Stiskněte tlačítko
Disk
Volba [ORIGINAL] (původní)
nebo [PLAY LIST] (seznam
položek pro přehrávání) na
disku DVD-VR
Disk DVD je rozdělen na několik částí, které
tvoří úseky obrazu nebo hudby. Tyto části se
nazývají „tituly”. Pokud přehráváte disk DVD,
který obsahuje několik titulů, můžete
požadovaný titul zvolit tlačítkem DVD TOP
MENU (hlavní nabídka DVD).
Při přehrávání disků DVD, které umožňují
volbu položek, jako je jazyk titulků a jazyk
zvukového doprovodu, nastavte tyto položky
tlačítkem DVD MENU (nabídka DVD).
4
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [DISC MENU]
(nabídka disku).
3
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [MENU] (nabídka) nebo [TOP
MENU] (hlavní nabídka).
Stiskněte tlačítko
.
45CZ
Vyhledávání titulu/kapitoly/
skladby/scény atd.
Na disku DVD VIDEO/DVD-VR můžete
provádět vyhledávání podle titulu nebo kapitoly,
na disku VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD můžete provádět
vyhledávání podle skladby/stopy, indexu nebo
scény. Na disku DATA CD/DATA DVD
můžete provádět vyhledávání podle složky nebo
souboru. Titulům a skladbám/stopám na disku
jsou přiřazena jednoznačná čísla a zadáním
odpovídajícího čísla lze požadovaný titul nebo
skladbu/stopu přímo zvolit. Scénu můžete
rovněž vyhledávat prostřednictvím časového
kódu.
1
Stiskněte tlačítko
DISPLAY
(zobrazení). (Při přehrávání disku
DATA CD/DATA DVD se soubory
obrázků JPEG stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení) dvakrát.)
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
4
Stiskněte tlačítko X/x nebo numerická
tlačítka pro volbu požadovaného čísla
titulu, kapitoly, skladby, indexu, scény
atd.
Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko
CLEAR (smazání) pro zrušení čísla.
5
Stiskněte tlačítko
.
Systém zahájí přehrávání od zvoleného
čísla.
Rada
• Pokud je vypnuta nabídka Control Menu (nabídka
ovládání), můžete stisknutím numerických tlačítek
a tlačítka
vyhledat kapitolu (DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW), skladbu/stopu (VIDEO CD/
Super Audio CD/CD) nebo soubor (DATA CD/
DATA DVD (video soubor DivX)).
Vyhledání scény prostřednictvím
časového kódu
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
způsobu vyhledávání.
Příklad:
[CHAPTER] (kapitola)
Je zvoleno [** (**)] (** představuje číslo).
Číslo v závorce odpovídá celkovému počtu
titulů, kapitol, skladeb, indexů, scén, složek
nebo souborů.
1
[TIME]
Je zvoleno [T **:**:**] (doba přehrávání
aktuálního titulu).
2
DVD VIDEO
3
Stiskněte tlačítko
.
.
[** (**)] se změní na [– – (**)].
Numerickými tlačítky zadejte časový
kód.
Například pro nalezení scény s časovým
kódem 2 hodiny, 10 minut a 20 sekund od
začátku postupně stiskněte tlačítka 2, 1, 0,
2, 0 ([2:10:20]).
Zvolený řádek
Stiskněte tlačítko
V kroku 2 zvolte možnost
(čas).
[T **:**:**] se změní na [T --:--:--].
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
3
DVD VIDEO
4
Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Vyhledávání scény prostřednictvím časového kódu
není možné na disku DVD+RW.
46CZ
Přehrávání souborů
MP3/souborů obrázků
JPEG
* „Design rule for Camera File system”: Normy pro
obrázky (snímky) z digitálních fotoaparátů
stanovené sdružením JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries Association).
Poznámka
• Systém umožňuje přehrávání jakýchkoli dat
s příponou „.MP3”, „.JPG” nebo „.JPEG”, a to
i přesto, že nejsou ve formátu MP3 nebo JPEG. Při
přehrávání tohoto typu dat však může dojít
k reprodukci hlasitého šumu, který může poškodit
vaše reprosoustavy.
• Tento systém nepodporuje audio formát MP3PRO.
• Systém rozezná až 200 složek a nebude přehrávat
další složky s vyšším pořadovým číslem než 200.
(V závislosti na struktuře složek může být počet
složek, které dokáže systém rozpoznat, nižší.)
• Systém dokáže rozpoznat až 150 souborů MP3/
souborů obrázků JPEG ve složce.
• Může trvat déle, než se spustí přehrávání, pokud
systém právě přistupuje k následující složce nebo při
přeskakování na další složku.
• Systém nemusí přehrát určité typy souborů obrázků
JPEG (např. soubor obrázku JPEG menší než
8 (šířka) × 8 (výška)).
Výběr souboru MP3 nebo
složky
1
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Zobrazí se seznam složek zaznamenaných
na disku DATA CD nebo DATA DVD.
V průběhu přehrávání složky se její název
zobrazí šedým stínováním.
01
02
03
04
05
06
07
08
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu složky.
Disk
Můžete přehrávat soubory MP3 nebo soubory
obrázků JPEG:
• které mají příponu „.MP3” (soubor MP3) nebo
„.JPG”/„.JPEG” (soubor obrázku JPEG),
• které odpovídají obrazovému formátu DCF*.
FOLDER LIST
x Přehrávání souborů MP3 ve složce
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání zvolené složky.
x Výběr souboru MP3
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam souborů obsažených ve
složce.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu souboru
a pak stiskněte tlačítko
.
Systém spustí přehrávání vybraného
souboru. Stisknutím tlačítka DVD MENU
(nabídka DVD) můžete seznam souborů
vypnout. Dalším stisknutím tlačítka DVD
MENU (nabídka DVD) se zobrazí seznam
složek.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího souboru MP3
Stiskněte tlačítko >/.. Mějte na paměti,
že následující složku je možno zvolit dalším
stisknutím tlačítka > po posledním souboru
v aktuální složce, ale není možno se vrátit do
předchozí složky stisknutím tlačítka .. Pro
návrat do předchozí složky zvolte složku ze
seznamu složek.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Vypnutí zobrazení
Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).
47CZ
Rada
Výběr souboru obrázku JPEG
nebo složky
1
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Zobrazí se seznam složek zaznamenaných
na disku DATA CD nebo DATA DVD.
V průběhu přehrávání složky se její název
zobrazí šedým stínováním.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
2
• Na pravé straně obrazovky televizoru se zobrazí
posuvník. Zbývající soubory obrázků JPEG
zobrazíte po výběru spodního obrázku JPEG
a stisknutí tlačítka x. K předcházejícímu
souboru obrázku JPEG se vrátíte po výběru
horního obrázku JPEG a stisknutí tlačítka X.
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Přehrávání následujícího nebo
předchozího obrázku JPEG
Stiskněte tlačítko C/c ve chvíli, kdy není
zobrazena nabídka Control Menu (nabídka
ovládání). Mějte na paměti, že následující
složku je možno zvolit dalším stisknutím
tlačítka c po posledním obrázku v aktuální
složce, ale není možno se vrátit do předchozí
složky stisknutím tlačítka C. Pro návrat do
předchozí složky zvolte složku ze seznamu
složek.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu složky.
Otočení obrázku JPEG
x Přehrávání souborů obrázků JPEG
ve složce
Ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru
zobrazen obrázek JPEG, jej můžete otočit
o 90 stupňů.
Během prohlížení obrázku JPEG stiskněte
tlačítko X/x.
Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte
tlačítko CLEAR (smazání).
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání zvolené složky.
x Výběr souboru obrázku JPEG
pomocí zobrazení vnořených
obrazovek
Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI
(navigace obrazu).
Soubory obrázků JPEG ve složce se zobrazí
na 16 vnořených obrazovkách.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Poznámka
• Obrázek JPEG nelze otočit při nastavení položky
[JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) v nabídce
[HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [(1 920 ×
1 080i) HD
] nebo [(1 920 × 1 080i) HD]
(strana 59).
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
souboru obrázku JPEG, který si chcete
prohlédnout a pak stiskněte tlačítko
.
Pro návrat k normálnímu zobrazení
stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Poznámka
• Funkce PICTURE NAVI (navigace obrazu)
nepracuje při nastavení položky [MODE
(MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) na
[MUSIC] (hudba).
48CZ
Zobrazení seznamu souborů
MP3/souborů obrázků JPEG
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[BROWSING]
(procházení) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky
[BROWSING] (procházení).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného seznamu a pak
stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka
DVD).
Zobrazí se seznam složek zaznamenaných
na disku DATA CD nebo DATA DVD.
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadované složky a pak stiskněte
tlačítko H.
Systém spustí přehrávání zvolené složky.
Stisknutím tlačítka DVD MENU (nabídka
DVD) můžete seznam složek zapnout nebo
vypnout.
Disk
• [FOLDER LIST] (seznam složek):
Zobrazí se seznam složek. Pokračujte
krokem 2 v části „Výběr souboru MP3
nebo složky“ nebo „Výběr souboru
obrázku JPEG nebo složky”.
• [PICTURE LIST] (seznam obrázků):
Soubory obrázků JPEG ve složce se
zobrazí na 16 vnořených obrazovkách.
Pokračujte krokem 2 v části „Výběr
souboru obrázku JPEG nebo složky”.
5
6
Poznámka
Přehrávání souborů MP3
a souborů obrázků JPEG ve
formě prezentace (slide show)
se zvukovým doprovodem
Při umístění souborů MP3 a JPEG do stejné
složky na disku DATA CD nebo DATA DVD
můžete obrázky přehrávat ve formě prezentace
(slide show) se zvukovým doprovodem.
1
2
Vložte disk DATA CD nebo DATA DVD.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Nastavení doby zobrazení
souborů obrázků JPEG při
prezentaci (slide show)
1
2
DISPLAY
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[INTERVAL] (interval)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [INTERVAL]
(interval).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [NORMAL] (normální): Nastavení
intervalu mezi 6 až 9 sekundami.
• [FAST] (rychle): Nastavení kratší doby
trvání než u možnosti [NORMAL]
(normální).
• [SLOW 1] (pomalu 1): Nastavení delší
doby trvání než u možnosti [NORMAL]
(normální).
• [SLOW 2] (pomalu 2): Nastavení delší
doby trvání než u možnosti [SLOW1]
(pomalu 1).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [AUTO] (automaticky): Soubory obrázků
JPEG a soubory MP3 ve stejné složce
můžete přehrávat společně jako
prezentace (slide show).
• [MUSIC] (hudba): Můžete plynule
přehrávat pouze soubory MP3.
• [IMAGE] (obrázek): Můžete přehrávat
pouze soubory obrázků JPEG ve formě
prezentace (slide show).
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[MODE (MUSIC,
IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [MODE
(MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba,
obrázek).
4
• Funkce PICTURE NAVI (navigace obrazu)
nepracuje, pokud je zvolen režim [MUSIC] (hudba).
• Budete-li v téže chvíli přehrávat rozsáhlý soubor
MP3 a soubor obrázku JPEG, může docházet
k přeskakování zvuku. Při vytváření souboru
doporučujeme nastavit datový tok souborů MP3 na
128 kb/s nebo na nižší hodnotu. Pokud stále dochází
k přeskakování zvuku, snižte velikost souboru
obrázku JPEG.
4
Stiskněte tlačítko
.
49CZ
Poznámka
• Doba pro zobrazení některých souborů obrázků JPEG
může být delší než zvolené nastavení. To se týká
zejména souborů obrázků v progresivním formátu
JPEG nebo souborů obrázků JPEG s 3 000 000 nebo
více pixely.
• Doba trvání intervalu závisí na nastavení položky
[JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) v nabídce
[HDMI SETUP] (nastavení HDMI) (strana 58).
Volba efektu pro soubory obrázků
JPEG při prezentaci (slide show)
1
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zobrazení).
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[EFFECT] (efekt) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [EFFECT]
(efekt).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [MODE 1] (režim 1): Obrázek se roztáhne
odshora dolů.
• [MODE 2] (režim 2): Obrázek se na
obrazovce televizoru roztáhne zleva
doprava.
• [MODE 3] (režim 3): Obrázek se roztáhne
směrem od středu obrazovky televizoru
k okrajům.
• [MODE 4] (režim 4): Budou se náhodně
vybírat jednotlivé efekty.
• [MODE 5] (režim 5): Následující obrázek
se nasune přes předcházející obrázek.
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
4
Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Nastavení položky [EFFECT] (efekt) se neuplatní,
pokud je položka [JPEG RESOLUTION] (rozlišení
JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI)
nastavena na [(1 920 × 1 080i) HD
] nebo [(1 920
× 1 080i) HD] (strana 59).
Sledování video souborů
ve formátu DivX®
Poznámky k video souborům
DivX
DivX® představuje technologii pro kompresi
obrazových souborů vyvinutou společností
DivX, Inc. Tento výrobek představuje oficiální
certifikovaný produkt DivX®.
Můžete přehrávat disky DATA CD nebo DATA
DVD, které obsahují video soubory DivX®.
Disky DATA CD nebo DATA DVD,
které je systém schopen
přehrávat
Pro přehrání disků DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) nebo DATA DVD (DVD-ROM/
DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW) na
tomto systému musí být splněny určité
podmínky:
– na discích DATA CD/DATA DVD, které
obsahují kromě audio skladeb MP3 nebo
souborů obrázků JPEG také video soubory
DivX, bude systém přehrávat pouze video
soubory DivX.
Tento systém však bude přehrávat pouze disky
DATA CD, jejichž formát je v souladu s normou
ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet a disky
DATA DVD ve formátu UDF.
Další podrobnosti o formátech záznamu
naleznete v pokynech, které jste obdrželi
s vypalovací mechanikou a se svým nahrávacím
(vypalovacím) softwarem (není součástí
příslušenství).
Poznámky k pořadí přehrávání
dat na discích DATA CD nebo
DATA DVD
Mějte na paměti, že pořadí přehrávání nemusí
platit, a to v závislosti na softwaru použitém pro
vytvoření video souboru DivX nebo pokud je
vytvořeno více než 200 složek a 150 video
souborů DivX v jednotlivých složkách.
50CZ
Poznámka
FOLDER LIST
• Systém nemusí být schopen přehrát některé disky
DATA CD/DATA DVD vytvořené ve formátu
Packet Write.
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Video soubory DivX, které je
tento systém schopen přehrát
2
3
Poznámka
• Systém nemusí být schopen přehrát video soubor
DivX, pokud je tento soubor vytvořen kombinací
dvou nebo více video souborů ve formátu DivX.
• Systém není schopen přehrát video soubor DivX,
jehož velikost obrazu přesahuje 720 bodů (šířka
obrazu) x 576 bodů (výška obrazu) nebo jehož
velikost přesahuje 2 GB.
• V závislosti na video souboru DivX může zvuk
přeskakovat nebo nemusí odpovídat obrazu na
obrazovce televizoru.
• Systém není schopen přehrát některé video soubory
DivX, které jsou delší než 3 hodiny.
• V závislosti na video souboru DivX se může obraz
zastavovat nebo může být nejasný. V takovém
případě je doporučeno vytvořit soubor s nižším
datovým tokem. Pokud je zvuk stále zašumělý,
doporučujeme vám použít jako audio formát MP3.
Mějte však na paměti, že tento systém nepodporuje
formát WMA (Windows Media Audio) pro
přehrávání souborů DivX.
• V důsledku kompresní technologie použité u video
souborů DivX může po stisknutí tlačítka H chvíli
trvat, než se objeví obraz.
Volba složky
1
Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka
DVD).
Zobrazí se seznam složek obsažených na
disku. V seznamu jsou uvedeny pouze
složky obsahující video soubory ve formátu
DivX.
Stiskněte tlačítko H.
Systém spustí přehrávání zvolené složky.
Volba video souborů DivX - viz část
„Volba video souboru DivX“ (strana 51).
Rada
• Další podrobnosti o audio skladbách MP3 nebo
souborech obrázků JPEG, které je možno přehrávat
na disku DATA CD nebo DATA DVD - viz část
„Disky, které lze přehrávat“ (strana 8).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu složky,
kterou chcete přehrát.
Disk
Tento systém je schopen přehrát data
zaznamenaná ve formátu DivX, která mají
příponu souboru „.AVI” nebo „.DIVX”. Tento
systém nebude schopen přehrát soubory
s příponou „.AVI” nebo „.DIVX”, pokud
neobsahují video soubory ve formátu DivX.
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko
/
.
Vypnutí zobrazení
Opakovaně stiskněte tlačítko DVD MENU
(nabídka DVD).
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Volba video souboru DivX
1
Po provedení kroku 2 v části „Volba
složky” stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam souborů obsažených ve
složce.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
souboru a stiskněte tlačítko
.
Zahájí se přehrávání zvoleného souboru.
Přechod na následující nebo
předchozí stránku
Stiskněte tlačítko
/
.
51CZ
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Zastavení přehrávání
Nastavení prodlevy mezi
obrazem a zvukem
Stiskněte tlačítko x.
Pro přehrání následujícího nebo
předchozího video souboru DivX
bez přepnutí na výše uvedený
seznam souborů
Následující nebo předchozí video soubor DivX
ve stejné složce můžete zvolit stisknutím
tlačítka >/..
Stisknutím tlačítka > při přehrávání
posledního souboru aktuální složky můžete
zvolit první soubor následující složky. Mějte na
paměti, že do předchozí složky se není možno
vrátit stisknutím tlačítka .. Pro návrat do
předchozí složky zvolte složku ze seznamu
složek.
[A/V SYNC] (synchronizace zvuku
a obrazu)
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem na
obrazovce, můžete nastavit prodlevu mezi
obrazem a zvukem.
1
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[A/V SYNC]
(synchronizace zvuku a obrazu) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [A/V SYNC]
(synchronizace zvuku a obrazu).
Rada
• Pokud je přednastaven počet zhlédnutí, můžete si
video soubory DivX přehrát tolikrát, kolikrát je
nastaveno. Jsou načítány následující události:
– vypnutí systému,
– přehrávání jiného souboru,
– otevření zásuvky pro disk.
Stiskněte tlačítko
(zobrazení).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [ON] (zapnuto): Můžete nastavit prodlevu
mezi obrazem a zvukem.
4
Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• V závislosti na vstupním proudu nemusí být
nastavení položky [A/V SYNC] (synchronizace
zvuku a obrazu) účinné.
52CZ
Omezení přehrávání
disku
PARENTAL CONTROL
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
[PARENTAL CONTROL] (rodičovský
zámek)
1
2
Numerickými tlačítky zadejte čtyřciferné
heslo a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se nabídka pro potvrzení hesla.
Disk
Přehrávání některých disků DVD VIDEO je
možno omezit podle přednastavené úrovně, jako
je například věk uživatelů. Scény mohou být
zablokovány nebo nahrazeny jinými scénami.
Přehrávání lze omezit nastavením hesla. Při
zapnutí funkce [PARENTAL CONTROL]
(rodičovský zámek) je pro přehrání takových
disků nutné zadat heslo.
x Pokud jste heslo již zaregistrovali
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
7
Numerickými tlačítky zadejte nebo
opakovaně zadejte čtyřciferné heslo
a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro nastavení úrovně
omezeného přehrávání.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
PARENTAL CONTROL
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
OFF
USA
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
8
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení
systému) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM
SETUP] (nastavení systému).
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [PARENTAL CONTROL t]
(rodičovský zámek) a pak stiskněte
tlačítko
.
x Pokud jste ještě nezadali heslo
Zobrazí se nabídka pro vytvoření nového
hesla.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [STANDARD] (standardní)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky
[STANDARD] (standardní).
9
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
zeměpisné oblasti jako normy pro
omezení přehrávání a pak stiskněte
tlačítko
.
Oblast je zvolena.
Zvolíte-li možnost [OTHERS t] (ostatní),
zvolte a numerickými tlačítky zadejte
standardní kód podle tabulky „Seznam
kódů oblastí pro rodičovský zámek“
(strana 116).
10 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [LEVEL] (úroveň) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [LEVEL]
(úroveň).
53CZ
11 Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadované úrovně a pak stiskněte
tlačítko
.
Nastavení funkce [PARENTAL
CONTROL] (rodičovský zámek) je
dokončeno.
Čím nižší je hodnota úrovně, tím vyšší je
omezení při přehrávání.
Změna hesla
1
2
Vypnutí funkce [PARENTAL
CONTROL] (rodičovský zámek)
Nastavte položku [LEVEL] (úroveň) v kroku 11
na [OFF] (vypnuto).
Přehrávání disku, pro který je
nastavena funkce [PARENTAL
CONTROL] (rodičovský zámek)
1
Vložte disk a stiskněte tlačítko H.
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
2
Numerickými tlačítky zadejte
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko
.
Systém spustí přehrávání.
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení
systému) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM
SETUP] (nastavení systému).
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [PARENTAL CONTROL t]
(rodičovský zámek) a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se nabídka pro zadání hesla.
7
Rada
• Pokud své heslo zapomenete, vyjměte z přístroje disk
a zopakujte kroky 1 až 7 v části „Omezení přehrávání
disku“ (strana 53). Jakmile budete vyzváni k zadání
svého hesla, zadejte numerickými tlačítky „199703”
a pak stiskněte tlačítko
. Zobrazí se nabídka pro
zadání nového čtyřciferného čísla. Po zadání nového
čtyřciferného čísla vložte disk do přístroje a stiskněte
tlačítko H. Jakmile se zobrazí displej požadující
zadání vašeho hesla, zadejte své nové heslo.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
Poznámka
• Budete-li přehrávat disky, které nejsou vybaveny
funkcí [PARENTAL CONTROL] (rodičovský
zámek), nebude možno omezit přehrávání takového
disku na systému.
• V závislosti na disku můžete být při přehrávání disku
požádáni o změnu úrovně rodičovského zámku.
V takovém případě zadejte heslo a pak změňte
úroveň přehrávání. Pokud je zrušen režim Resume
Play (obnovení přehrávání), vrátí se úroveň
přehrávání na předcházející hodnotu.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
8
9
Numerickými tlačítky zadejte
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CHANGE PASSWORD t]
(změna hesla) a pak stiskněte tlačítko
.
Numerickými tlačítky zadejte
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko
.
10 Numerickými tlačítky zadejte nové
čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko
.
54CZ
.
11 Pro potvrzení svého hesla jej opět
zadejte numerickými tlačítky a pak
stiskněte tlačítko
.
Pokud při zadávání hesla uděláte
chybu
Stiskněte tlačítko C předtím, než stisknete
tlačítko
a pak zadejte správné číslo.
Používání nabídky Setup
(nastavení)
Disk
Můžete provádět různá nastavení položek
týkajících se např. obrazu a zvuku.
Zobrazované položky se různí v závislosti na
modelu pro určitou zemi.
Poznámka
• Nastavení přehrávání uložená na disku budou mít
přednost před nastaveními v nabídce Setup
(nastavení), přičemž ne všechny popisované funkce
musejí pracovat.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky pro nastavení a pak stiskněte
tlačítko
.
• [LANGUAGE SETUP] (nastavení
jazyka) (strana 56)
• [VIDEO SETUP] (nastavení obrazu)
(strana 57)
• [HDMI SETUP] (nastavení HDMI)
(strana 58)
• [AUDIO SETUP] (nastavení zvuku)
(strana 59)
• [SYSTEM SETUP] (nastavení systému)
(strana 60)
• [SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav) (strana 61)
55CZ
Příklad: [VIDEO SETUP] (nastavení obrazu)
Zvolená položka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Nastavení jazyka nabídek nebo
zvukového doprovodu
[LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka)
Umožňuje nastavit různé jazyky pro nabídky na
obrazovce nebo zvukový doprovod.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Položky pro nastavení
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky a pak stiskněte tlačítko
.
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Zobrazí se možnosti výběru pro zvolenou
položku.
Příklad: [TV TYPE] (typ televizoru)
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
4:3 PAN AUTO
SCAN
x [OSD] (nabídka na obrazovce)
Slouží pro přepínání jazyka nabídek
zobrazovaných na obrazovce.
Možnosti
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení a pak stiskněte tlačítko
x [MENU] (nabídka) (pouze disk DVD
VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka nabídky disku.
.
Položka nastavení je zvolena a nastavování
je dokončeno.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Zvolené nastavení
Poznámka
• Pokud není v přístroji vložen disk, zobrazí se po
zapnutí systému po provedení resetu na obrazovce
televizoru úvodní zpráva. Pro provedení rychlého
nastavení (Quick Setup) (strana 28) stiskněte tlačítko
. Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte
tlačítko CLEAR (smazání).
Obnovení výchozích hodnot
všech položek nabídky [SETUP]
(nastavení)
Obnovení výchozích hodnot všech položek
nabídky [SETUP] (nastavení) - viz „Obnovení
nastavení položek v nabídce [SETUP]
(nastavení) na výchozí hodnoty“ (strana 98).
56CZ
x [AUDIO] (zvukový doprovod) (pouze disk
DVD VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka zvukového
doprovodu.
Zvolíte-li možnost [ORIGINAL] (původní),
bude zvolen jazyk s prioritou určenou diskem.
x [SUBTITLE] (titulky) (pouze disk DVD
VIDEO)
Slouží pro přepínání jazyka titulků
zaznamenaných na disku DVD VIDEO.
Zvolíte-li možnost [AUDIO FOLLOW] (podle
zvukového doprovodu), bude se jazyk titulků
měnit v souladu s jazykem zvoleným pro
zvukový doprovod.
Poznámka
• Zvolíte-li v položce [MENU] (nabídka), [AUDIO]
(zvukový doprovod) nebo [SUBTITLE] (titulky)
jazyk, který není na disku DVD VIDEO zaznamenán,
bude automaticky zvolen jeden ze zaznamenaných
jazyků (v závislosti na disku se jazyk nemusí zvolit
automaticky).
Rada
Poznámka
• Zvolíte-li v položce [MENU] (nabídka), [AUDIO]
(zvukový doprovod) a [SUBTITLE] (titulky)
možnost [OTHERS t] (ostatní), zvolte
a numerickými tlačítky zadejte kód jazyka ze
seznamu „Tabulka jazykových kódů“ (strana 116).
• V závislosti na disku DVD může být automaticky
zvolen režim [4:3 LETTER BOX] místo režimu
[4:3 PAN SCAN] nebo naopak.
[VIDEO SETUP] (nastavení obrazu)
Zvolte příslušné nastavení podle připojeného
televizoru.
Slouží k volbě způsobu výstupu video signálů
z konektoru T EURO AV OUTPUT (TO TV)
(výstup AV z konektoru Scart do televizoru) na
zadním panelu systému.
Disk
Nastavení obrazu
x [LINE] (linka)
[VIDEO]: Výstup signálů Video.
[RGB]: Výstup signálů RGB.
Poznámka
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
x [TV TYPE] (typ televizoru)
Můžete zvolit poměr stran obrazovky
připojeného televizoru.
[16:9]: Tuto možnost zvolte, máte-li širokoúhlý
televizor nebo televizor s širokoúhlým režimem.
[4:3 LETTER BOX]: Tuto možnost zvolte,
máte-li televizor s poměrem stran 4:3. Bude se
zobrazovat širokoúhlý obraz s černými pruhy
v horní a dolní části obrazovky.
• Pokud není váš televizor kompatibilní se signály
RGB, nezobrazí se na obrazovce televizoru žádný
obraz, ani pokud zvolíte možnost [RGB]. Přečtěte si
návod k obsluze vašeho televizoru.
• Pokud svítí indikátor HDMI, není možno zvolit
nastavení [RGB]. Režim [RGB] se automaticky
přepne na [VIDEO] po zapnutí jakéhokoli
připojeného HDMI zařízení.
x [PAUSE MODE] (režim pauzy) (pouze
disk DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Můžete zvolit způsob reprodukce obrazu
v režimu přerušení (pauzy) přehrávání.
[AUTO] (automaticky): Obraz, včetně subjektů,
které se pohybují dynamicky, se bude
reprodukovat bez chvění. Za normálních
okolností zvolte tuto hodnotu.
[FRAME] (snímek): Obraz, včetně subjektů,
které se nepohybují dynamicky, se reprodukuje
ve vysokém rozlišení.
[4:3 PAN SCAN]: Tuto možnost zvolte, máte-li
televizor s poměrem stran 4:3. Na celé obrazovce
se automaticky zobrazí širokoúhlý obraz,
přičemž se z něj odříznou přesahující části.
57CZ
Nastavení HDMI
x [VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)
[HDMI SETUP] (nastavení HDMI)
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080p)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
SD
x [HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI)
Můžete zvolit typ výstupního video signálu na
konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).
Podrobnosti - viz část „Výběr typu výstupního
video signálu z konektoru HDMI OUT (výstup
HDMI)“ (strana 30).
[AUTO (1 920 × 1 080p)]: Na výstupu jsou
video signály vhodné pro připojený televizor.
[1 920 × 1 080i]: Na výstupu jsou video signály
1 920 × 1 080i*.
[1 280 × 720p]: Na výstupu jsou video signály
1 280 × 720p*.
[720 × 480p]**: Na výstupu jsou video signály
720 × 480p*.
* i: prokládaný signál (interlace), p: progresivní
signál
** V závislosti na modelu se může zobrazit rozlišení
[720 × 576p].
x [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes
HDMI)
Můžete zapnout nebo vypnout funkci
[CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes
HDMI). Tato funkce je dostupná, pokud je
systém propojen s televizorem kabelem HDMI.
Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control
for HDMI (ovládání přes HDMI) pro televizory
s funkcí „BRAVIA” Sync“ (strana 68).
[OFF] (vypnuto): Vypnuto.
[ON] (zapnuto): Zapnuto. Lze vzájemně ovládat
jednotlivá zařízení, které jsou připojena
kabelem HDMI.
Poznámka
• Nastavíte-li možnost [ON] (zapnuto) bez připojení
televizoru kabelem HDMI, zobrazí se zpráva [Please
verify the HDMI connection] (Zkontrolujte prosím
HDMI připojení) a možnost [ON] (zapnuto) nebude
možné zvolit.
58CZ
Pokud v nabídce televizoru nebo stisknutím
tlačítka THEATRE (kino) změníte způsob
výstupu zvuku televizoru na výstup přes
reprosoustavy systému, bude aktivována funkce
System Audio Control (ovládání zvuku
systému) (strana 70) a hlasitý zvuk může být
reprodukován v závislosti na úrovni hlasitosti
systému. Tomu můžete zabránit omezením
maximální úrovně hlasitosti.
[LEVEL3] (úroveň 3): Maximální úroveň
hlasitosti je nastavena na 10.
[LEVEL2] (úroveň 2): Maximální úroveň
hlasitosti je nastavena na 15.
[LEVEL1] (úroveň 1): Maximální úroveň
hlasitosti je nastavena na 20.
[OFF] (vypnuto): Vypnuto.
Poznámka
• Tato funkce je dostupná pouze při nastavení položky
[CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) na
[ON] (zapnuto).
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
Můžete zvolit typ výstupního HDMI signálu
z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).
[YCBCR]: Výstup signálů YCBCR.
[RGB]: Výstup signálů RGB.
Poznámka
• Pokud začne být přehrávaný obraz zkreslený,
nastavte místo možnosti [YCBCR] možnost [RGB].
• Pokud je konektor HDMI OUT (výstup HDMI)
připojen k zařízení s konektorem DVI, budou na
výstupu automaticky signály [RGB], i když zvolíte
možnost [YCBCR].
x [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod HDMI)
Můžete nastavit výstup audio signálu
z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI).
[OFF] (vypnuto): Zvuk nebude z konektoru
HDMI OUT (výstup HDMI) vystupovat.
[ON] (zapnuto): Výstupní audio signály Dolby
Digital, DTS nebo 96 kHz/24 bitů PCM jsou
konvertovány na 48 kHz/16 bitů PCM.
Poznámka
Nastavení zvuku
[AUDIO SETUP] (nastavení zvuku)
AUDIO SETUP
S-AIR SETUP:
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
Disk
• Pokud k systému připojíte televizor kabelem HDMI
a je zvolena možnost [ON] (zapnuto), nebudou se na
zvuk vystupující z televizoru aplikovat funkce
[AUDIO DRC] (ovládání dynamického rozsahu),
[A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu),
DYNAMIC BASS (dynamické hloubky), „DEC.
MODE” (režim dekódování) a režim zvuku.
• Při výběru jiné funkce než „DVD” nebude na výstupu
HDMI OUT (výstup HDMI) žádný zvuk, ani pokud
nastavíte položku [AUDIO (HDMI)] (zvukový
doprovod - HDMI) na [ON] (zapnuto).
x [JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG)
Můžete nastavit rozlišení souborů obrázků
JPEG na výstupu HDMI OUT (výstup HDMI).
[SD
]: Výstup ve standardním rozlišení
s černým snímkem.
[HD ]: Výstup v rozlišení HD s černým
snímkem.
[HD]: Výstup v rozlišení HD bez černého
snímku.
[(1 920 × 1 080i) HD
]: Výstup v rozlišení
HD v plné velikosti s černým snímkem.
[(1 920 × 1 080i) HD]: Výstup v rozlišení HD
v plné velikosti bez černého snímku.
Poznámka
• Nastavení položky [JPEG RESOLUTION] (rozlišení
JPEG) je účinné, pouze pokud nastavíte položku
[TV TYPE] (typ televizoru) v nabídce [VIDEO
SETUP] (nastavení obrazu) na [16:9] a položku
[HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI) v nabídce
[HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na jinou možnost
než [720 × 480p] nebo [720 × 576p].
• Možnost [(1 920 × 1 080i) HD
] nebo [(1 920 ×
1 080i) HD] můžete zvolit pouze při nastavení
položky [HDMI RESOLUTION] (rozlišení HDMI)
v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na
[1 920 × 1 080i].
• Pokud zvolíte možnost [(1 920 × 1 080i) HD
]
nebo [(1 920 × 1 080i) HD], zobrazí se další snímek
po černém snímku.
• Výstup HDMI signálu se dočasně zastaví při:
– vkládání nebo vyjímání disku DATA CD nebo
DATA DVD,
– připojování nebo odpojování USB zařízení.
x [S-AIR SETUP] (nastavení funkce S-AIR)
Můžete provést nastavení funkce S-AIR.
Podrobnosti - viz část „Používání zařízení
kompatibilního s funkcí S-AIR“ (strana 82).
[ID] (identifikační kód)
Můžete nastavit ID kód systému.
[PAIRING] (párování)
Můžete spárovat systém a vedlejší zařízení
S-AIR, jako např. vícekanálový zesilovač nebo
S-AIR receiver.
Poznámka
• Tato funkce je dostupná, pouze pokud je v tomto
přístroji nainstalován S-AIR vysílač (není součástí
příslušenství).
x [SPEAKER FORMATION] (rozmístění
reprosoustav)
Můžete zvolit polohu reprosoustav pro dosažení
lepšího prostorového (surround) zvuku.
Podrobnosti - viz část „Získání optimálního
prostorového (surround) zvuku pro místnost“
(strana 89).
x [AUTO CALIBRATION] (automatická
kalibrace)
Můžete provést automatickou kalibraci
vhodného nastavení. Podrobnosti - viz část
„Automatická kalibrace vhodného nastavení“
(strana 90).
x [AUDIO DRC] (ovládání dynamického
rozsahu) (pouze disk DVD VIDEO)
Můžete zúžit dynamický rozsah zvukového
doprovodu. Funkce [AUDIO DRC] (ovládání
dynamického rozsahu) je užitečná při sledování
filmů při nízké hlasitosti v nočních hodinách.
59CZ
[OFF] (vypnuto): Žádná komprese
dynamického rozsahu.
[STANDARD] (standardní): Zvukový
doprovod se reprodukuje s takovým typem
dynamického rozsahu, jaký byl zamýšlen
zvukovým inženýrem.
[MAX] (maximální): Maximální komprese
dynamického rozsahu.
Poznámka
• Funkce [AUDIO DRC] (ovládání dynamického
rozsahu) pracuje pouze u formátu Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (volba stopy)
(pouze disk DVD VIDEO)
Při přehrávání disku DVD VIDEO, na němž je
zaznamenán větší počet audio formátů (PCM,
DTS, Dolby Digital nebo MPEG audio), můžete
upřednostnit zvukový doprovod, který obsahuje
nejvyšší počet kanálů.
[OFF] (vypnuto): Vypnuto.
[AUTO] (automaticky): Systém zvolí zvukový
doprovod automaticky podle dané priority.
Poznámka
• Nastavíte-li tuto položku na [AUTO] (automaticky),
může dojít ke změně jazyka. Nastavení položky
[TRACK SELECTION] (volba stopy) má vyšší
prioritu než nastavení [AUDIO] (zvukový doprovod)
v položce [LANGUAGE SETUP] (nastavení jazyka)
(strana 56). (Na některých discích nemusí tato funkce
pracovat.)
• Pokud mají zvukové doprovody ve formátu PCM,
DTS, MPEG audio a Dolby Digital stejný počet
kanálů, zvolí systém formát PCM, DTS, Dolby
Digital a MPEG audio v tomto pořadí.
Ostatní nastavení
[SYSTEM SETUP] (nastavení systému)
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
60CZ
x [SCREEN SAVER] (spořič obrazovky)
Můžete předejít možnému poškození obrazovky
(trvalé vypálení obrazu). Pro zrušení spořiče
obrazovky stiskněte kterékoliv tlačítko (například
tlačítko H).
[ON] (zapnuto): Obrázek spořiče obrazovky se
zobrazí, pokud nebudete systém ovládat po dobu
asi 15 minut.
[OFF] (vypnuto): Vypnuto.
x [BACKGROUND] (pozadí)
Můžete zvolit barvu pozadí nebo obrázek
zobrazovaný na obrazovce televizoru.
[JACKET PICTURE] (obrázek obalu): Na
pozadí se zobrazí statický obrázek, avšak pouze
tehdy, je-li na disku zaznamenán (disk CDEXTRA atd.). Pokud disk tento obrázek obalu
neobsahuje, zobrazí se obrázek položky
[GRAPHICS] (grafika).
[GRAPHICS] (grafika): Zobrazuje se obrázek
uložený v paměti systému.
[BLUE] (modré pozadí): Barva pozadí je modrá.
[BLACK] (černé pozadí): Barva pozadí je černá.
x [PARENTAL CONTROL] (rodičovský
zámek)
Můžete nastavit omezení přehrávání.
Podrobnosti - viz část „Omezení přehrávání
disku“ (strana 53).
x [DivX]
Můžete zobrazit registrační kód tohoto systému.
Další informace - viz webová stránka
http://www.divx.com na internetu.
x [MULTI-DISC RESUME] (obnovení
přehrávání u více disků) (pouze disky DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Můžete zapnout nebo vypnout funkci [MULTIDISC RESUME] (obnovení přehrávání u více
disků).
[ON] (zapnuto): Systém uloží místa pro
obnovení přehrávání až pro 10 disků.
[OFF] (vypnuto): Systém neukládá místa pro
obnovení přehrávání do paměti. Přehrávání se
obnoví od místa zastavení pouze u aktuálního
disku.
[SURROUND] (prostorové reprosoustavy)
x [RESET]
Nastavení v nabídce [SETUP] (nastavení)
kromě funkce [PARENTAL CONTROL]
(rodičovský zámek) můžete obnovit na výchozí
hodnoty. Podrobnosti - viz část „Obnovení
nastavení položek v nabídce [SETUP]
(nastavení) na výchozí hodnoty“ (strana 98).
[YES] (ano): Za normálních podmínek zvolte
tuto hodnotu.
[NONE] (žádná): Zvolte tuto hodnotu, pokud
není použita žádná prostorová (surround)
reprosoustava.
[SUBWOOFER]
[YES] (ano)
[SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav)
Pro dosažení nejlepšího možného prostorového
(surround) zvuku nastavte připojení
reprosoustav a jejich vzdálenost od
poslechového místa. Pak pomocí testovacího
signálu nastavte úrovně a vyvážení reprosoustav
na stejnou úroveň.
Poznámka
• Nabídku [SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav) není možno používat ve chvíli, kdy
jsou k systému připojena sluchátka nebo
vícekanálový zesilovač.
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
• Pokud změníte nastavení položky [CONNECTION]
(připojení) a položka [SPEAKER FORMATION]
(rozmístění reprosoustav) je nastavena na hodnotu
[STANDARD] (standardní), zůstane toto nastavení
zachováno. V ostatních případech se nastavení
v položce [SPEAKER FORMATION] (rozmístění
reprosoustav) vrátí na hodnotu [STANDARD]
(standardní).
Disk
Poznámka
Nastavení reprosoustav
x [DISTANCE (FRONT)] (vzdálenost
předních reprosoustav)
Pokud přemístíte přední reprosoustavy
a středovou reprosoustavu, nastavte vzdálenost
(A) od poslechového místa k reprosoustavám.
Vzdálenost lze nastavit v rozsahu 1,0 až
7,0 metrů pro přední reprosoustavy a 0,0 až
7,0 metrů pro středovou reprosoustavu.
YES
YES
YES
YES
A
x [CONNECTION] (připojení)
Nebudete-li připojovat středovou nebo
prostorové (surround) reprosoustavy, nastavte
hodnoty pro položky [CENTER] (středová
reprosoustava) a [SURROUND] (prostorové
reprosoustavy). Protože nastavení předních
reprosoustav a subwooferu jsou pevná, není
možno je změnit.
[FRONT] (přední reprosoustavy)
[YES] (ano)
[CENTER] (středová reprosoustava)
[YES] (ano): Za normálních podmínek zvolte
tuto hodnotu.
[NONE] (žádná): Zvolte tuto hodnotu, pokud
není použita žádná středová reprosoustava.
[L/R] (levá/pravá přední reprosoustava) 3,0 m1):
Nastavení vzdálenosti předních reprosoustav.
[CENTER] (středová reprosoustava) 3,0 m1)2):
Nastavení vzdálenosti středové reprosoustavy
(až o 1,6 metrů blíž k předním reprosoustavám).
1) Provedete-li
nastavení pomocí nabídky Quick Setup
(rychlé nastavení) (strana 28), výchozí hodnoty se
změní.
2) Tato
položka se zobrazí, pokud je položka
[CENTER] (středová reprosoustava) v parametru
[CONNECTION] (připojení) nastavena na hodnotu
[YES] (ano).
61CZ
x [DISTANCE (SURROUND)] (vzdálenost
prostorových reprosoustav)
Pokud přemístíte prostorové (surround)
reprosoustavy, nastavte vzdálenost (B) od
poslechového místa k reprosoustavám.
Vzdálenost můžete nastavit v rozsahu 0,0 až
7,0 metrů.
[L/R] (levá/pravá přední reprosoustava) 0,0 dB:
Nastavení úrovně předních reprosoustav.
[CENTER] (středová reprosoustava) 0,0 dB*:
Nastavení úrovně středové reprosoustavy.
[SUBWOOFER] (subwoofer) +2,0 dB:
Nastavení úrovně subwooferu.
* Tato položka se zobrazí, pokud je položka
[CENTER] (středová reprosoustava) v parametru
[CONNECTION] (připojení) nastavena na hodnotu
[YES] (ano).
x [LEVEL (SURROUND)] (úroveň
prostorových reprosoustav)
B
Můžete nastavit úroveň zvuku prostorových
(surround) reprosoustav. Pro snadné nastavení
úrovně nezapomeňte nastavit položku [TEST
TONE] (testovací signál) na hodnotu [ON]
(zapnuto).
[L/R] (levá/pravá přední reprosoustava)
0,0 dB*: Nastavení úrovně prostorových
(surround) reprosoustav.
[L/R] (levá/pravá přední reprosoustava)
3,0 m1)2): Nastavení vzdálenosti prostorových
(surround) reprosoustav (až o 5,0 metrů blíž
k předním reprosoustavám).
1)
2)
Provedete-li nastavení pomocí nabídky Quick Setup
(rychlé nastavení) (strana 28), výchozí hodnoty se
změní.
Tato položka se zobrazí, pokud je položka
[SURROUND] (prostorové reprosoustavy)
v parametru [CONNECTION] (připojení) nastavena
na hodnotu [YES] (ano).
Poznámka
• Pokud nejsou všechny přední a prostorové (surround)
reprosoustavy umístěny ve stejné vzdálenosti od
poslechového místa, nastavte vzdálenost podle
nejbližší reprosoustavy.
• Prostorové (surround) reprosoustavy neumisťujte od
poslechového místa dál než přední reprosoustavy.
• V závislosti na vstupním proudu nemusí být
nastavení položky [DISTANCE] (vzdálenost)
účinné.
* Tato položka se zobrazí, pokud je položka
[SURROUND] (prostorové reprosoustavy)
v parametru [CONNECTION] (připojení)
nastavena na hodnotu [YES] (ano).
x [TEST TONE] (testovací signál)
Z reprosoustav začne vycházet testovací signál
pro nastavení úrovně [LEVEL (FRONT)]
(úroveň předních reprosoustav) a [LEVEL
(SURROUND)] (úroveň prostorových
reprosoustav).
[OFF] (vypnuto): Testovací signál
z reprosoustav nevychází.
[ON] (zapnuto): Při nastavování úrovně bude
z jednotlivých reprosoustav postupně vycházet
testovací signál. Jakmile zvolíte jednu z položek
nabídky [SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav), začne testovací signál vycházet
postupně z jednotlivých reprosoustav.
Úroveň zvuku nastavte následovně.
1
x [LEVEL (FRONT)] (úroveň předních
reprosoustav)
Můžete nastavit úroveň zvuku předních
reprosoustav, středové reprosoustavy
a subwooferu. Pro snadné nastavení úrovně
nezapomeňte nastavit položku [TEST TONE]
(testovací signál) na hodnotu [ON] (zapnuto).
62CZ
2
3
4
Nastavte položku [TEST TONE]
(testovací signál) na [ON] (zapnuto).
Opakovaně stiskněte tlačítko C/X/x/c
pro volbu požadované reprosoustavy
a úrovně.
Stiskněte tlačítko
.
Zopakujte kroky 1 až 3.
5
Po nastavení úrovní reprosoustav
opakovaně stiskněte tlačítko C/X/x/c
pro nastavení položky [TEST TONE]
(testovací signál) na [OFF] (vypnuto).
Poznámka
• Testovací signál není na výstupu HDMI OUT (výstup
HDMI).
Disk
Rada
• Pro nastavení hlasitosti všech reprosoustav současně
otáčejte ovladačem VOLUME (hlasitost) na systému
nebo stiskněte tlačítko VOLUME +/– (hlasitost) na
dálkovém ovladači.
• Pro obnovení výchozích hodnot po změně nastavení
vyberte položku a stiskněte tlačítko CLEAR
(smazání). Mějte na paměti, že pouze položka
[CONNECTION] (připojení) se nevrátí na svou
výchozí hodnotu.
63CZ
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného čísla předvolby.
Radiopřijímač
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
Na předvolby je možno uložit až 20 stanic
v pásmu FM a 10 stanic v pásmu AM. Před
laděním stanic nezapomeňte ztlumit hlasitost na
minimum.
Rada
• Funkce radiopřijímače můžete ovládat pomocí
následující obrazovky zobrazené na televizoru.
Aktuální stanice
Rada
• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím
numerického tlačítka.
7
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
„COMPLETE” (hotovo) a stanice se uloží.
8
9
Zopakujte kroky 2 až 7 pro uložení
dalších stanic.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Aktuální pásmo a číslo předvolby
Změna čísla předvolby
FM
Začněte znovu od kroku 2.
FM 10 : 88.00 MHz
SONY RADIO
Název stanice
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
nápis „TUNER FM” nebo „TUNER AM”.
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/–
(ladění), až se spustí vyhledávání
stanic.
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
„TUNED” (naladěno) a „ST”
(u stereofonního programu).
3
4
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „MEMORY” (paměť).
Stiskněte tlačítko
nebo c.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
číslo předvolby.
64CZ
Poslech radiopřijímače
Nejprve uložte stanice na předvolby - viz část
„Ukládání rozhlasových stanic na předvolby“
(strana 64).
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
nápis „TUNER FM” nebo „TUNER AM”.
4
Rada
V případě, že FM program šumí
V případě, že FM program šumí, můžete
nastavit monofonní příjem. Stereofonní efekt
bude zrušen, zlepší se však kvalita příjmu.
1
2
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „FM MODE” (režim FM).
Po každém stisknutí tlačítka systém naladí
jednu stanici na předvolbě.
Rada
• Číslo předvolby můžete vybrat přímo stisknutím
numerického tlačítka.
3
Nastavte hlasitost stisknutím tlačítka
VOLUME +/– (hlasitost).
Vypnutí radiopřijímače
Stiskněte tlačítko "/1.
Poslech stanic, které nejsou
uloženy na předvolbách
V kroku 2 použijte ruční nebo automatické
ladění.
Pro ruční ladění opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING +/– (ladění).
Pro automatické ladění stiskněte a podržte
tlačítko TUNING +/– (ladění). Automatické
ladění se zastaví, jakmile je naladěna rozhlasová
stanice. Pro ruční zastavení automatického
ladění stiskněte tlačítko TUNING +/– (ladění)
nebo x.
Poslech rozhlasové stanice, jejíž
frekvenci znáte
1
2
3
3
4
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
nápis „TUNER FM” nebo „TUNER AM”.
Stiskněte tlačítko D.TUNING (přímé
ladění).
Stisknutím numerických tlačítek zvolte
požadovanou frekvenci.
Stiskněte tlačítko
Radiopřijímač
Opakovaně stiskněte tlačítko PRESET
+/– (předvolba) pro volbu požadované
stanice na předvolbě.
.
• Pro zlepšení příjmu změňte umístění nebo polohu
připojených antén.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
Stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
možnosti „MONO”.
• „STEREO”: Stereofonní příjem.
• „MONO”: Monofonní příjem.
5
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
6
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Pojmenování stanic na
předvolbách
Stanice na předvolbách můžete pojmenovat.
Tyto názvy (jako je například „XYZ”) se po
zvolení stanice zobrazí na displeji na předním
panelu systému.
Pro jednotlivé stanice na předvolbách lze zadat
pouze jeden název.
Poznámka
• Není možné pojmenovat stanici RDS uloženou na
předvolbě (strana 67).
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
nápis „TUNER FM” nebo „TUNER AM”.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
65CZ
2
3
4
Opakovaně stiskněte tlačítko
PRESET+/– (předvolba) pro volbu
stanice na předvolbě, pro kterou
chcete vytvořit indexový název.
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
indikace „NAME IN” (zadání názvu).
Zobrazení názvu stanice nebo
frekvence na displeji na
předním panelu
Pokud je přístroj přepnut do režimu „TUNER
AM” nebo „TUNER FM”, můžete si naladěnou
frekvenci zkontrolovat na displeji na předním
panelu.
Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení).
5
6
Stiskněte tlačítko
nebo c.
Pomocí tlačítka C/X/x/c vytvořte
název.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu znaku
a pak stiskněte tlačítko c pro posunutí
kurzoru na následující pozici.
Pro název stanice mohou být zadávána
písmena, číslice a další symboly.
Pokud uděláte chybu
Opakovaně stiskněte tlačítko C/c, až znak,
který má být změněn, začne blikat a pak
stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného znaku.
Pro vymazání znaku opakovaně stiskněte
tlačítko C/c, až znak, který má být
vymazán, začne blikat a pak stiskněte
tlačítko CLEAR (smazání).
7
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji ne předním panelu se zobrazí
„COMPLETE” (hotovo) a název stanice se
uloží.
8
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
66CZ
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY
(zobrazení) se změní zobrazený údaj.
1 t 2 t .... t 1 t ....
x „TUNER FM”
Pokud je zadán název stanice
1 Název stanice
Např. „SONY RADIO”
2 Frekvence
Např. „FM1 87,50”
3 Nastavení položky „FM MODE” (režim
FM)
Např. „STEREO”
Pokud není zadán název stanice
1 Frekvence
Např. „FM1 87,50”
2 Nastavení položky „FM MODE” (režim
FM)
Např. „STEREO”
x „TUNER AM”
Pokud je zadán název stanice
1 Název stanice
Např. „SONY RADIO”
2 Frekvence
Např. „AM1 576”
Pokud není zadán název stanice
1 Frekvence
Např. „AM1 576”
Poznámka
• Po uplynutí několika sekund se obnoví původní
zobrazení.
Používání systému RDS
(Radio Data System)
Co to je systém RDS (Radio
Data System)?
Radiopřijímač
Systém Radio Data System (RDS) představuje
službu rozhlasového vysílání, která umožňuje,
aby rozhlasové stanice vysílaly společně
s běžným programovým signálem další
doplňující informace. Tento radiopřijímač
nabízí užitečné funkce RDS, jako je například
zobrazení názvu stanice. Systém RDS je
dostupný pouze u stanic vysílajících v pásmu
FM.*
Poznámka
• Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo
pokud je signál stanice slabý.
* Některé stanice vysílající v pásmu FM nemusí
poskytovat služby RDS nebo nemusí poskytovat
stejné typy služeb. Pokud nejste obeznámeni se
systémem RDS ve vaší oblasti, vyzkoušejte, které
stanice jej poskytují.
Příjem vysílání v systému RDS
Zvolte stanici vysílající v pásmu FM.
Pokud jste naladili stanici poskytující služby
RDS, zobrazí se název stanice* na displeji na
předním panelu.
* Pokud není přijímáno vysílání RDS, nemusí se na
displeji zobrazit název stanice.
67CZ
ONE-TOUCH
THEATRE PLAY TV
Ovládání přes konektor HDMI/externí
audio zařízení
Použití funkce Control
for HDMI (ovládání přes
HDMI) pro televizory
s funkcí „BRAVIA” Sync
Tuto funkci lze použít pouze u televizorů
s funkcí „BRAVIA” Sync.
Pokud pomocí HDMI kabelu (není součástí
příslušenství) propojíte zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí ovládání přes konektor
HDMI, bude ovládání zjednodušeno níže
uvedeným způsobem:
– Theatre Mode (režim kina) (strana 69),
– One-Touch Play (přehrávání stisknutím
jediného tlačítka) (strana 69),
– System Power Off (vypnutí systému)
(strana 70),
– System Audio Control (ovládání zvuku
systému) (strana 70),
– Volume Limit (omezení hlasitosti)
(strana 71).
Control for HDMI (ovládání přes HDMI) je
standard pro vzájemné ovládání zařízení
používaný protokolem CEC (Consumer
Electronics Control) pro HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Funkce Control for HDMI (ovládání přes
HDMI) nebude pracovat v následujících
případech:
– pokud připojíte tento systém k zařízení, které
není kompatibilní s funkcí Control for HDMI
(ovládání přes HDMI),
– pokud není zařízení vybaveno konektorem
HDMI.
Na dálkovém ovladači systému jsou k dispozici
tlačítka pro ovládání televizoru, jako např.
THEATRE (kino), ONE-TOUCH PLAY
(přehrávání stisknutím jediného tlačítka), TV
[/1. Podrobnosti - viz část „Ovládání televizoru
dodaným dálkovým ovladačem“ (strana 92)
a návod k obsluze televizoru.
68CZ
BRAVIA Sync
Poznámka
• V závislosti na připojeném zařízení nemusí funkce
Control for HDMI (ovládání přes HDMI) pracovat.
Přečtěte si návod k obsluze vašeho zařízení.
• Funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI)
nemusí pracovat, pokud připojíte jiné zařízení než
Sony, i když je toto zařízení kompatibilní s funkcí
Control for HDMI (ovládání přes HDMI).
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI (ovládání přes
HDMI)
(Control for HDMI - Easy Setting)
(ovládání přes HDMI - snadné nastavení)
Systém je kompatibilní s funkcí Control for
HDMI - Easy Setting (ovládání přes HDMI snadné nastavení). Pokud je televizor
kompatibilní s funkcí Control for HDMI - Easy
Setting (ovládání přes HDMI - snadné
nastavení), můžete nastavit funkci [CONTROL
FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) systému
automaticky provedením nastavení na
televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze
televizoru.
Pokud televizor není kompatibilní s funkcí
Control for HDMI - Easy Setting (ovládání přes
HDMI - snadné nastavení), nastavte funkci
Control for HDMI (ovládání přes HDMI) na
systému a televizoru ručně.
Poznámka
• Zobrazované položky se různí v závislosti na modelu
pro určitou zemi.
1
2
3
Ujistěte se, že je systém a televizor
propojen kabelem HDMI.
Zapněte televizor a stiskněte tlačítko
[/1 pro zapnutí systému.
Přepněte přepínač vstupů na televizoru
tak, aby se signál ze systému
přiváděný přes vstup HDMI zobrazil na
obrazovce televizoru.
4
Nastavte funkci Control for HDMI
(ovládání přes HDMI) na systému
a televizoru.
Poznámka
Podrobnosti o nastavení funkce na systému
- viz následující kroky. Podrobnosti
o nastavení funkce na televizoru - viz návod
k obsluze televizoru (v závislosti na
televizoru může být ve výchozím nastavení
funkce Control for HDMI (ovládání přes
HDMI) vypnutá).
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [HDMI SETUP] (nastavení
HDMI) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [HDMI
SETUP] (nastavení HDMI).
6
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CONTROL FOR HDMI]
(ovládání přes HDMI) a pak stiskněte
tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení a pak stiskněte tlačítko
(Theatre Mode) (režim kina)
Pokud je váš televizor kompatibilní s funkcí
Theatre Mode (režim kina), můžete si vychutnat
optimální obraz pro filmy. Po stisknutí tlačítka
THEATRE (kino) bude zvuk automaticky
vycházet z reprosoustav systému.
Sledování DVD stisknutím
jediného tlačítka
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Použití funkce Theatre Mode
(režim kina)
(One-Touch Play) (přehrávání stisknutím
jediného tlačítka)
Po stisknutí tlačítka ONE-TOUCH PLAY se
televizor zapne, přepne se na vstupní režim
DVD a systém automaticky spustí přehrávání
disku.
Funkce One-Touch Play (přehrávání stisknutím
jediného tlačítka) rovněž pracuje, pokud:
– stisknete tlačítko A během doby, kdy je
zásuvka pro disk otevřená a na displeji na
předním panelu se zobrazí symbol H,
– zavřete zásuvku pro disk zatlačením na
zásuvku pro disk,
– stisknete tlačítko DVD TOP MENU/DVD
MENU (hlavní nabídka DVD/nabídka DVD)
a na displeji na předním panelu se zobrazí
symbol H,
– zvolíte funkci „DVD” stisknutím tlačítka
FUNCTION +/– (funkce) a na displeji na
předním panelu se zobrazí symbol H.
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
Zapnutí/vypnutí funkce
[CONTROL FOR HDMI] (ovládání
přes HDMI)
• Pokud se zobrazí zpráva [Please verify the HDMI
connection.] (Zkontrolujte prosím HDMI připojení.),
ujistěte se, že je HDMI připojení provedeno správně.
Poznámka
.
• Funkce One-Touch Play (přehrávání stisknutím
jediného tlačítka) nepracuje při stisknutí tlačítka H.
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [ON] (zapnuto): Zapnuto.
69CZ
Systém a televizor pracují následovně (např.):
Tento systém
Televizor
Zapne se. (Pokud již není
zapnutý.)
r
Přepne se na funkci
„DVD”.
r
Spustí přehrávání disku.
Zvuk bude přehráván přes
reprosoustavy systému.
Zapne se. (Pokud již není
zapnutý.)
r
Přepne se na vstup
HDMI.
r
Vypne zvuk.
(System Audio Control)
(ovládání zvuku systému)
Poznámka
• Ujistěte se, že je HDMI připojení provedeno správně
a nastavte položku [CONTROL FOR HDMI]
(ovládání přes HDMI) na [ON] (zapnuto).
• V závislosti na televizoru nemusí být přehrán začátek
obsahu.
• V závislosti na disku může spuštění přehrávání chvíli
trvat.
Současné vypnutí systému
a televizoru
V závislosti na televizoru může být při nastavení
systému na funkci „TV” aktivována funkce
System Audio Control (ovládání zvuku
systému). TV zvuk vychází z reprosoustav
systému a hlasitost reproduktorů televizoru je
snížena na minimum.
Funkci System Audio Control (ovládání zvuku
systému) můžete použít následovně:
• Pokud sledujete televizi a funkce systému je
nastavena na „TV”, bude TV zvuk
automaticky přehráván přes reprosoustavy
systému.
• Hlasitost systému můžete ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
• Pokud vypnete systém nebo přepnete funkci
systému na jinou funkci než „TV”, bude TV
zvuk přehráván přes reproduktory televizoru.
Funkci System Audio Control (ovládání zvuku
systému) můžete rovněž ovládat z nabídky
televizoru. Podrobnosti - viz návod k obsluze
televizoru.
Poznámka
(System Power Off) (vypnutí systému)
Pokud vypnete televizor stisknutím tlačítka
POWER (napájení) na dálkovém ovladači
televizoru nebo tlačítka TV [/1 na dálkovém
ovladači systému, systém se rovněž automaticky
vypne.
Poznámka
• Před použitím funkce System Power Off (vypnutí
systému) proveďte vhodné nastavení televizoru.
Podrobnosti - viz návod k obsluze televizoru.
• V závislosti na stavu systému (např. při výběru jiné
funkce než „DVD” nebo „TV” nebo při přehrávání
disku CD) se systém nemusí automaticky vypnout.
Poslech TV zvuku přes
reprosoustavy tohoto systému
(System Audio Control) (ovládání zvuku
systému)
Tato funkce umožňuje poslouchat TV zvuk přes
reprosoustavy tohoto systému.
Pro použití této funkce propojte systém
a televizor audio kabelem (není součástí
příslušenství) a HDMI kabelem (není součástí
příslušenství) (strana 23).
70CZ
• Pokud zapnete televizor před zapnutím systému,
nebude TV zvuk chvíli vystupovat.
• Pokud je televizor v režimu PAP (obraz a obraz),
nebude funkce System Audio Control (ovládání
zvuku systému) pracovat. Po ukončení režimu PAP
se obnoví způsob výstupu TV zvuku použitý před
aktivací režimu PAP.
• Pokud vyberete TV program během přehrávání disku
DVD na systému, funkce „TV” se automaticky
nastaví na výstup TV zvuku.
• Pokud během sledování televize aktivujete funkci
One-Touch Play (přehrávání stisknutím jediného
tlačítka), aktivuje se i funkce System Audio Control
(ovládání zvuku systému) a TV zvuk bude vypnut.
• Během záznamu skladeb z hudebního CD na USB
zařízení nebude funkce System Audio Control
(ovládání zvuku systému) pracovat.
Rada
• Systém a televizor můžete propojit digitálně.
Podrobnosti - viz (strana 24).
Nastavení maximální úrovně
hlasitosti systému
Pokud k systému připojíte USB zařízení, jako je
např. digitální hudební přehrávač nebo
paměťové USB zařízení (není součástí
příslušenství), můžete přehrávat audio soubory
(soubory MP3/WMA/AAC)/soubory obrázků
JPEG uložené na USB zařízení.
Seznam USB zařízení, která lze k systému
připojit - viz „Kompatibilní USB zařízení”
(příloha).
Na systému lze přehrávat pouze audio soubory
ve formátu MP3/WMA/AAC*.
* Soubory s ochranou autorských práv (Digital Rights
Management) nelze na systému přehrávat.
Poznámka
• Systém není schopen přehrávat soubory WMA/AAC
na disku DATA CD/DATA DVD.
Poznámky ke kompatibilním USB
zařízením
• Nepoužívejte USB zařízení, která nejsou
uvedena v seznamu „Kompatibilní USB
zařízení” (příloha). Správná funkce jiných než
uvedených modelů není zaručena.
• Správná funkce však nemusí být zaručena ani
při použití specifikovaných modelů.
• Některá z těchto USB zařízení nemusí být
v určitých oblastech prodávána.
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
(Volume Limit) (omezení hlasitosti)
Pokud v nabídce televizoru nebo stisknutím
tlačítka THEATRE (kino) změníte způsob
výstupu TV zvuku na výstup přes reprosoustavy
systému, může být v závislosti na úrovni
hlasitosti systému reprodukován hlasitý zvuk.
Tomu můžete zabránit omezením maximální
úrovně hlasitosti. Podrobnosti - viz část
„[VOLUME LIMIT] (omezení hlasitosti)“
(strana 58).
Přehrávání audio
souborů/souborů
obrázků JPEG z USB
zařízení
Připojení USB zařízení
Přední panel
USB zařízení
71CZ
Poznámka
• Pokud chcete použít konektor AUDIO IN/A.CAL
MIC (audio vstup/mikrofon pro automatickou
kalibraci) a současně je připojeno USB zařízení,
buďte opatrní, protože mezi těmito konektory je
k dispozici málo prostoru.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „USB”.
•
Připojte USB zařízení (digitální hudební
přehrávač nebo paměťové USB
zařízení) do konektoru
(USB).
Po připojení USB zařízení se na displeji na
předním panelu zobrazí během načítání
všech dat na USB zařízení nápis
„READING” (načítání).
•
•
Poznámka
• Při připojování USB zařízení se ujistěte, že jej
připojujete správným směrem.
• USB zařízení nezasunujte do konektoru násilím,
protože by mohlo dojít k poškození zařízení.
• Do USB konektoru nepřipojujte žádné jiné zařízení
kromě USB zařízení a nevkládejte do něj žádné
předměty.
• Podle typu USB zařízení může trvat asi 10 sekund,
než se na displeji na předním panelu zobrazí nápis
„READING” (načítání).
•
•
•
•
Vyjmutí USB zařízení
1
2
3
Stiskněte tlačítko x pro zastavení
přehrávání.
•
Stiskněte tlačítko [/1 pro vypnutí
systému.
•
Vyjměte USB zařízení.
•
Poznámky k USB zařízení
• Systém je schopen přehrávat až 200 složek
včetně alb, která neobsahují audio soubory
a soubory obrázků. Pokud je v USB zařízení
uloženo více než 200 složek, závisí rozpoznání
složek systémem na jejich struktuře.
• Systém je schopen přehrát následující
soubory.
Soubor
72CZ
•
•
Přípona souboru
Soubor MP3
„.mp3”
Soubor WMA
„.wma”
Soubor AAC
„.m4a”
Soubor obrázku JPEG
„.jpg” nebo „.jpeg”
•
Systém bude přehrávat jakékoliv soubory
s výše uvedenou příponou, i když nejsou ve
formátu MP3/WMA/AAC/JPEG. Při
přehrávání tohoto typu dat však může dojít
k reprodukci hlasitého šumu, který může
poškodit vaše reprosoustavy.
V následujících situacích/při použití
následujících USB zařízení může spuštění
přehrávání trvat delší dobu:
– pokud používáte USB zařízení se složitou
stromovou strukturou složek,
– pokud je právě přehráván audio soubor
nebo soubor obrázku JPEG v jiné složce.
V závislosti na formátu souborů uložených
v USB zařízení nemusí být možné přehrávat
tyto soubory na systému.
Systém je schopen přehrávat soubory uložené
ve složkách do osmé úrovně.
V závislosti na typu souboru nemusí být
možné audio soubor přehrát na systému.
Při připojení USB zařízení systém načte
všechny soubory uložené v USB zařízení.
Pokud je v USB zařízení uloženo mnoho
složek nebo souborů, bude načítání trvat delší
dobu.
Nepřipojujte USB zařízení k systému pomocí
USB rozbočovače.
Při připojení některých USB zařízení může být
mezi provedením operace na USB zařízení
a reakcí systému určitá prodleva.
Systém nemusí podporovat všechny funkce
připojeného USB zařízení.
Soubory zaznamenané pomocí zařízení, jako
je např. počítač, nemusí být přehrávány
v pořadí, v jakém byly zaznamenány.
Pořadí přehrávání na systému se může lišit od
pořadí přehrávání na připojeném USB
zařízení.
Před odpojením USB zařízení vždy vypněte
systém. Při odpojování USB zařízení ve chvíli,
kdy je systém zapnutý, může dojít k poškození
dat na USB zařízení.
Na USB zařízení, které obsahuje audio
soubory nebo soubory obrázků JPEG,
neukládejte jiné typy souborů nebo nepotřebné
složky.
Složky, které neobsahují audio soubory nebo
soubory obrázků JPEG, jsou přeskočeny.
x Přehrávání audio souborů ve složce
• Nelze zaručit kompatibilitu s veškerým
kódovacím/zapisovacím softwarem pro formát
MP3/WMA/AAC, záznamovými zařízeními
a záznamovými médii. Nekompatibilní USB
zařízení může způsobit šum, poškodit data
nebo nemusí být možné provést přehrávání
vůbec.
• Před použitím USB zařízení se ujistěte, že
v USB zařízení nejsou uloženy žádné soubory
napadené virem.
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání zvolené složky.
x Volba audio souboru
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam souborů obsažených ve
složce.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „USB”.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu souboru
a pak stiskněte tlačítko
.
Systém spustí přehrávání vybraného
souboru. Stisknutím tlačítka DVD MENU
(nabídka DVD) můžete seznam souborů
vypnout. Dalším stisknutím tlačítka DVD
MENU (nabídka DVD) se zobrazí seznam
složek.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[MODE (MUSIC,
IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [MODE
(MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba,
obrázek).
4
5
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
možnosti [MUSIC] (hudba).
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka
DVD).
Zobrazí se složky uložené v USB zařízení.
V průběhu přehrávání složky se její název
zobrazí šedým stínováním.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Rada
• Systém je schopen rozpoznat až 150 audio souborů
v jedné složce.
Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko x.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího audio souboru
Stiskněte tlačítko >/.. Mějte na paměti,
že následující složku je možno zvolit dalším
stisknutím tlačítka > po posledním souboru
v aktuální složce, ale není možno se vrátit do
předchozí složky stisknutím tlačítka .. Pro
návrat do předchozí složky zvolte složku ze
seznamu složek.
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Výběr audio souboru nebo
složky
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Vypnutí zobrazení
Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka DVD).
Další možnosti ovládání
Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 37).
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu složky.
73CZ
Výběr souboru obrázku JPEG
nebo složky
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „USB”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[MODE (MUSIC,
IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [MODE
(MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba,
obrázek).
4
5
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
možnosti [IMAGE] (obrázek).
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko DVD MENU (nabídka
DVD).
Zobrazí se složky uložené v USB zařízení.
V průběhu přehrávání složky se její název
zobrazí šedým stínováním.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu složky.
x Přehrávání souborů obrázků JPEG
ve složce ve formě prezentace (slide
show)
Stiskněte tlačítko H pro spuštění
přehrávání zvolené složky.
Obrázky JPEG budou přehrávány jako
prezentace (slide show). Můžete změnit
interval prezentace (strana 75) a přidat
efekty do prezentace (slide show)
(strana 75).
74CZ
x Výběr souboru obrázku JPEG
pomocí zobrazení vnořených
obrazovek
Stiskněte tlačítko PICTURE NAVI
(navigace obrazu).
Soubory obrázků JPEG ve složce se zobrazí
na 16 vnořených obrazovkách.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
souboru obrázku JPEG, který si chcete
prohlédnout a pak stiskněte tlačítko
.
Pro návrat k normálnímu zobrazení
stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Rada
• Na pravé straně obrazovky televizoru se zobrazí
posuvník. Zbývající soubory obrázků JPEG
zobrazíte po výběru spodního obrázku JPEG
a stisknutí tlačítka x. K předcházejícímu
souboru obrázku JPEG se vrátíte po výběru
horního obrázku JPEG a stisknutí tlačítka X.
• Systém je schopen rozpoznat až 150 souborů
obrázků JPEG v jedné složce.
Přehrávání následujícího nebo
předchozího obrázku JPEG
Stiskněte tlačítko C/c ve chvíli, kdy není
zobrazena nabídka Control Menu (nabídka
ovládání). Mějte na paměti, že následující
složku je možno zvolit dalším stisknutím
tlačítka c po posledním obrázku v aktuální
složce, ale není možno se vrátit do předchozí
složky stisknutím tlačítka C. Pro návrat do
předchozí složky zvolte složku ze seznamu
složek.
Otočení obrázku JPEG
Ve chvíli, kdy je na obrazovce televizoru
zobrazen obrázek JPEG, jej můžete otočit
o 90 stupňů.
Během prohlížení obrázku JPEG stiskněte
tlačítko X/x.
Pro návrat k normálnímu zobrazení stiskněte
tlačítko CLEAR (smazání).
Poznámka
• Obrázek JPEG nelze otočit při nastavení položky
[JPEG RESOLUTION] (rozlišení JPEG) v nabídce
[HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na [(1 920 ×
1 080i) HD
] nebo [(1 920 × 1 080i) HD].
Volba efektu pro soubory obrázků
JPEG při prezentaci (slide show)
1
Stiskněte tlačítko x.
2
Další možnosti ovládání
Viz část „Další možnosti ovládání“ (strana 37).
Zobrazí se možnosti položky [EFFECT]
(efekt).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[INTERVAL] (interval)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [INTERVAL]
(interval).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [NORMAL] (normální): Nastavení
intervalu na dobu asi 6 až 9 sekund.
• [FAST] (rychle): Nastavení kratší doby
trvání než u možnosti [NORMAL]
(normální).
• [SLOW 1] (pomalu 1): Nastavení delší
doby trvání než u možnosti [NORMAL]
(normální).
• [SLOW 2] (pomalu 2): Nastavení delší
doby trvání než u možnosti [SLOW1]
(pomalu 1).
4
Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Doba pro zobrazení některých souborů obrázků JPEG
může být delší než zvolené nastavení. To se týká
zejména souborů obrázků v progresivním formátu
JPEG nebo souborů obrázků JPEG s 3 000 000 nebo
více pixely.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
• [MODE 1] (režim 1): Obrázek se roztáhne
odshora dolů.
• [MODE 2] (režim 2): Obrázek se na
obrazovce televizoru roztáhne zleva
doprava.
• [MODE 3] (režim 3): Obrázek se roztáhne
směrem od středu obrazovky televizoru
k okrajům.
• [MODE 4] (režim 4): Budou se náhodně
vybírat jednotlivé efekty.
• [MODE 5] (režim 5): Následující obrázek
se nasune přes předcházející obrázek.
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[EFFECT] (efekt) a pak
stiskněte tlačítko
.
4
Stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Nastavení položky [EFFECT] (efekt) se neuplatní,
pokud je položka [JPEG RESOLUTION] (rozlišení
JPEG) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI)
nastavena na [(1 920 × 1 080i) HD
] nebo
[(1 920 × 1 080i) HD] (strana 59).
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
Nastavení doby zobrazení
souborů obrázků JPEG při
prezentaci (slide show)
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zobrazení).
DISPLAY
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
Zastavení přehrávání
1
Dvakrát stiskněte tlačítko
(zobrazení).
Zobrazení seznamu audio
souborů/souborů obrázků JPEG
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[BROWSING]
(procházení) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky
[BROWSING] (procházení).
75CZ
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného seznamu a pak
stiskněte tlačítko
.
• [FOLDER LIST] (seznam složek):
Zobrazí se seznam složek. Pokračujte
krokem 2 v části „Výběr audio souboru
nebo složky“ nebo „Výběr souboru
obrázku JPEG nebo složky”.
• [PICTURE LIST] (seznam obrázků):
Soubory obrázků JPEG ve složce se
zobrazí na 16 vnořených obrazovkách.
Pokračujte krokem 2 v části „Výběr
souboru obrázku JPEG nebo složky”.
Opakované přehrávání
(Repeat Play) (opakované přehrávání)
Můžete opakovaně přehrávat audio soubory/
soubory obrázků JPEG uložené v USB zařízení.
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY
(zobrazení), až se nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) vypne.
Poznámka
• Pokud je režim [MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim hudba, obrázek) nastaven na [IMAGE] (obrázek)
(strana 74), nebudete moci zvolit možnost [TRACK]
(skladba).
Vyhledávání audio souboru/
souboru obrázku JPEG/složky
Obsah USB zařízení můžete prohledávat podle
audio souboru, souboru obrázku JPEG nebo
složky. Jelikož jsou audio souborům a souborům
obrázků JPEG uloženým v USB zařízení
přiřazena jednoznačná čísla, můžete
požadovaný audio soubor nebo soubor obrázku
JPEG zvolit přímo zadáním jeho čísla.
1
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[REPEAT] (opakované
přehrávání) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [REPEAT]
(opakované přehrávání).
3
Vypnutí nabídky Control Menu
(nabídka ovládání)
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky, která se má přehrávat
opakovaně.
Stiskněte tlačítko
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
způsobu vyhledávání.
• [TRACK] (skladba): Audio soubory.
• [FILE] (soubor): Soubory obrázků JPEG.
• [FOLDER] (složka): Složky.
• [OFF] (vypnuto): Vypnuto.
• [MEMORY] (paměťové zařízení):
Můžete opakovaně přehrávat všechny
složky uložené v USB zařízení.
• [FOLDER] (složka): Můžete opakovaně
přehrávat aktuální složku.
• [TRACK] (skladba) (pouze audio
soubory): Můžete opakovaně přehrávat
aktuální soubor.
4
Stiskněte tlačítko
DISPLAY
(zobrazení). (Při přehrávání souborů
obrázků JPEG stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení) dvakrát.)
Je zvoleno [** (**)] (** představuje číslo).
Číslo v závorkách udává celkový počet
audio souborů, souborů obrázků JPEG nebo
složek.
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
USB MUSIC
.
Položka je zvolena.
Zvolený řádek
Návrat k normálnímu přehrávání
Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) nebo
v kroku 3 zvolte možnost [OFF] (vypnuto).
76CZ
3
Stiskněte tlačítko
.
[** (**)] se změní na [– – (**)].
1(
1)
1( 144)
T
1: 31
4
USB MUSIC
Stiskněte tlačítko X/x nebo numerická
tlačítka pro volbu požadovaného čísla.
5
Stiskněte tlačítko
.
Informace o audio souboru, jako např.
informace o čase, názvu složky/audio souboru
a datovém toku (množství dat za sekundu
u aktuálního audio souboru), můžete zobrazit na
obrazovce televizoru.
V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Informace o audio souboru se zobrazí na
obrazovce televizoru.
Systém zahájí přehrávání od zvoleného
čísla.
Datový tok
T
0: 13
192k MP3
Zobrazení informací o audio
souboru na displeji na předním
panelu
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(zobrazení).
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY
(zobrazení) během přehrávání disku se údaje na
displeji změní následovně:
1y2
1 Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
2 Název skladby (souboru)*
* Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí
systém název složky/skladby (souboru) podle
informací ID3 tagu.
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3.
Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3
u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení
informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.
Poznámka
• Pokud není možno zobrazit název audio souboru,
zobrazí se místo toho na displeji na předním panelu
„*”.
• Název souboru nemusí být zobrazen v závislosti na
textu.
• Doba přehrávání souborů MP3 nemusí být zobrazena
správně.
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Název složky*
Název souboru*
* Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí
systém název složky/skladby (souboru) podle
informací ID3 tagu.
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3.
Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3
u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení
informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
Pokud uděláte chybu, stiskněte tlačítko
CLEAR (smazání) pro zrušení čísla.
Zobrazení informací o audio
souboru na obrazovce
televizoru
Poznámka
• Pro některé jazyky se nemusí zobrazovat určité
znaky/značky.
• V závislosti na typu přehrávaného souboru může
systém zobrazovat pouze omezený počet znaků.
Kromě toho (rovněž v závislosti na souboru) se
nemusejí zobrazit všechny textové znaky.
Zobrazení informací o datu
u souboru obrázku JPEG
Informace o datu je možno zobrazovat při
přehrávání, pokud je v souboru obrázku
zaznamenána záložka (tag) Exif*.
77CZ
V průběhu přehrávání dvakrát stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
2(
2)
6( 30)
16/ 9/ 2002
USB IMAGE
Informace o datu
* Formát „Exchangeable Image File Format”
představuje formát pro digitální fotoaparáty
definovaný sdružením Japan Electronics and
Information Technology Industries Association
(JEITA).
Rada
• Informace o datu jsou ve formátu [DD/MM/YYYY].
DD: Den
MM: Měsíc
YYYY: Rok
78CZ
Ukládání skladeb do USB
zařízení
Skladby z hudebního CD můžete uložit do USB
zařízení ve formátu MP3. Můžete rovněž
zkopírovat soubory MP3 z disku DATA CD/
DATA DVD do USB zařízení.
Připojení USB zařízení - viz část „Připojení
USB zařízení“ (strana 71).
Uložená hudba je určena pouze pro domácí
použití. Použití hudby mimo toto omezení
vyžaduje povolení od vlastníka autorských práv.
Poznámky k záznamu/kopírování
na USB zařízení
• Nepřipojujte USB zařízení k systému pomocí
USB rozbočovače.
• Ujistěte se, že je na USB zařízení k dispozici
dostatečná kapacita paměti pro záznam nebo
kopírování.
• Neodpojujte USB zařízení během záznamu/
kopírování.
• Při záznamu skladeb z CD jsou skladby
uloženy jako soubory MP3 s datovým tokem
128 kb/s.
• Při kopírování souborů MP3 z disku DATA
CD/DATA DVD jsou soubory MP3 uloženy
se stejným datovým tokem jako originální
soubory MP3.
• Informace CD textu nejsou ve vytvořených
souborech MP3 obsaženy.
• Při zastavení záznamu v jeho průběhu bude
právě zaznamenávaný soubor MP3 vymazán.
• Záznam se automaticky zastaví, pokud:
– během záznamu/kopírování dojde
k zaplnění paměťové kapacity USB
zařízení,
– počet souborů MP3 na USB zařízení
dosáhne maximálního počtu, který je
systém schopen rozpoznat.
• Do jedné složky můžete uložit až 150 souborů.
• Na jedno USB zařízení můžete uložit až 199
složek.
• Pokud složka, kterou chcete vymazat,
neobsahuje soubory v audio formátu nebo
obsahuje podsložky, nebudou tato data
vymazána.
x Výběr požadované skladby
• Pokud se pokusíte na USB zařízení
zaznamenat již existující složku nebo soubor
se stejným názvem, přidá se za název složky/
souboru pořadové číslo, aniž by byla přepsána
originální složka/soubor.
• V závislosti na formátu souborů uložených
v USB zařízení nemusí být možné přehrávat
tyto soubory na systému.
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr skladby
a pak stiskněte tlačítko
.
Skladby budou označeny v pořadí, v jakém
jste je vybrali.
x Výběr všech skladeb na hudebním
CD
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
možnosti [x ALL] (vše) a pak stiskněte
tlačítko
.
Záznam skladeb z hudebního
CD na USB zařízení
Vložte hudební CD.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[USB RECORDING]
(záznam na USB) a pak stiskněte
tlačítko
.
x Zrušení výběru všech skladeb
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
možnosti [s ALL] (vše) a pak stiskněte
tlačítko
.
6
Poznámka
• Podle počtu skladeb může jejich zobrazení trvat
delší dobu.
Kopírování souborů MP3
z disku DATA CD/DATA DVD na
USB zařízení
1
2
Vyberte skladbu, kterou chcete
zaznamenat.
1
2
3
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
3
START
ALL
ALL
Skladby, které budou zaznamenány.
Vložte disk DATA CD/DATA DVD.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
Kapacita pro záznam na USB zařízení
USB RECORDING
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
možnosti [START] (spuštění) a pak
stiskněte tlačítko
.
Systém zahájí záznam a zobrazí stav jeho
průběhu.
Pro ukončení záznamu stiskněte tlačítko x.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
možnosti [TRACK] (skladba) a pak
stiskněte tlačítko
.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „READING” (načítání) a potom se
skladby zaznamenané na hudebním CD
zobrazí na obrazovce televizoru.
5
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr skladby
a pak stiskněte tlačítko
. Značka
u skladby zmizí.
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
1
2
x Zrušení výběru skladby
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky
[USB RECORDING]
(záznam na USB) a pak stiskněte
tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
možnosti [TRACK] (skladba) nebo
[FOLDER] (složka) a pak stiskněte
tlačítko
.
• [TRACK] (skladba): Zobrazí se seznam
složek zaznamenaných na disku DATA
CD/DATA DVD. Můžete zkopírovat
požadovaný soubor MP3.
79CZ
• [FOLDER] (složka): Zobrazí se seznam
složek zaznamenaných na disku DATA
CD/DATA DVD. Můžete zkopírovat
všechny soubory MP3 ve složce. Přejděte
ke kroku 6.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „READING” (načítání) a potom se
skladby/složky zobrazí na obrazovce
televizoru.
• Podle počtu skladeb/složek může jejich
zobrazení trvat delší dobu.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadované složky a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se soubory MP3 ve zvolené složce.
6
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
možnosti [START] (spuštění) a pak
stiskněte tlačítko
.
Systém zahájí kopírování a zobrazí stav
jeho průběhu.
Pro ukončení kopírování stiskněte tlačítko
x.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Poznámka
5
7
Vyberte soubor MP3/složku, kterou
chcete zkopírovat.
Kapacita pro záznam na USB zařízení
USB RECORDING
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Poznámka
• Z disku DATA CD/DATA DVD obsahujícího audio
soubory můžete zkopírovat pouze soubory MP3.
Vymazání audio souborů z USB
zařízení
Můžete vymazat audio soubory z USB zařízení.
1
Free:
START
ALL
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „USB”.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu složky.
ALL
x Vymazání všech audio souborů ve
složce
Stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).
x Vymazání audio souboru
Soubory MP3/složky, které budou zkopírovány.
Stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se seznam souborů obsažených ve
složce.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného audio souboru a pak
stiskněte tlačítko CLEAR (smazání).
x Výběr požadovaného souboru MP3/
složky
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr souboru
MP3/složky a pak stiskněte tlačítko
.
Soubory MP3/složky budou označeny.
x Výběr všech souborů MP3/složek
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
možnosti [ ALL] (vše) a pak stiskněte
tlačítko
.
x Zrušení výběru souboru MP3/složky
Stiskněte tlačítko X/x pro výběr souboru
MP3/složky a pak stiskněte tlačítko
.
Značka u souboru MP3/složky zmizí.
x Zrušení výběru všech souborů MP3/
složek
Stiskněte tlačítko C/X/x/c pro volbu
možnosti [ ALL] (vše) a pak stiskněte
tlačítko
.
80CZ
3
Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
možnosti [YES] (ano) a pak stiskněte
tlačítko
.
Pro zrušení mazání vyberte možnost [NO]
(ne) a stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Během mazání souborů neodpojujte USB zařízení.
• Pokud složka, kterou chcete vymazat, neobsahuje
soubory v audio formátu nebo obsahuje podsložky,
budou tato data vymazána ze seznamu zobrazeného
na obrazovce televizoru, ale nikoliv však z USB
zařízení.
Návrat k předchozímu zobrazení
Stiskněte tlačítko O RETURN (návrat).
Zvuk a obraz z připojeného zařízení se
přehrává na systému nebo připojeném
televizoru.
Podrobnosti o ovládání najdete v návodu
k obsluze adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT.
Používání adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
Poznámka
• Nepřipojujte jiný typ adaptéru než DIGITAL MEDIA
PORT.
• Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL
MEDIA PORT v případě, že je systém zapnutý.
• V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT může být na výstupu rovněž obraz. V takovém
případě bude ze systému vystupovat pouze signál
EURO AV OUTPUT (výstup AV z konektoru Scart)
bez ohledu na typ video signálu.
• Pokud současně používáte systém a bezdrátový
Bluetooth audio adaptér (jako např. TDM-BT1, není
součástí příslušenství), může být snížena přenosová
vzdálenost mezi Bluetooth vysílačem a bezdrátovým
Bluetooth audio adaptérem. V takovém případě
umístěte Bluetooth vysílač co nejdál od systému nebo
přemístěte bezdrátový Bluetooth audio adaptér blíž
k Bluetooth vysílači.
• Pokud současně používáte systém a bezdrátový
síťový audio adaptér (jako např. TDM-NC1, není
součástí příslušenství), umístěte bezdrátový síťový
audio adaptér co nejdál od systému.
Rada
• Při poslechu souborů MP3 nebo jiné komprimované
hudby z přenosného zařízení můžete zvuk zlepšit.
V položce „DEC. MODE” (režim dekódování)
vyberte možnost „A.F.D. STD” (automatický formát
- standardní) (strana 33). Nastavení zrušíte jinou
volbou než „A.F.D. STD” (automatický formát standardní).
• V závislosti na typu adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT může být možné ovládání připojeného zařízení
tlačítky na dálkovém ovladači nebo na systému. Na
následujícím obrázku je uveden příklad tlačítek, která
je v tomto případě možno používat.
./>
X
H
x
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
(není součástí příslušenství) slouží pro poslech
zvuku z přenosného audio zdroje nebo počítače.
Po připojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT
můžete poslouchat zvuk z připojeného zařízení
prostřednictvím systému.
Dostupnost adaptérů DIGITAL MEDIA PORT
se může v různých oblastech lišit.
Podrobnosti o připojení adaptéru DIGITAL
MEDIA PORT - viz část „Připojení adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT“ (strana 24).
Přehrávání z připojeného
zařízení na tomto systému
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DMPORT”.
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
81CZ
Používání zařízení
kompatibilního s funkcí
S-AIR
Tento systém je kompatibilní s funkcí S-AIR
(strana 114), která umožňuje bezdrátový přenos
zvuku mezi zařízeními S-AIR.
Při zakoupení zařízení S-AIR je třeba pro
bezdrátový přenos zvuku provést následující
nastavení.
Poznámky k zařízením S-AIR
K dispozici jsou dva typy zařízení S-AIR.
• Hlavní zařízení S-AIR (tento přístroj): Slouží
pro vysílání audio signálů. Můžete použít až tři
hlavní zařízení S-AIR. (Počet hlavních
zařízení S-AIR, která lze použít, závisí na
systémovém prostředí.)
• Vedlejší zařízení S-AIR: Slouží pro příjem
audio signálů:
– vícekanálový zesilovač: můžete si
vychutnat zvuk z prostorových (surround)
reprosoustav připojených bezdrátově,
– S-AIR receiver: zvuk z tohoto systému si
můžete vychutnat v jiné místnosti.
Instalace bezdrátového
vysílače/transceiveru (vysílač
a přijímač)
Abyste mohli používat funkci S-AIR, je třeba do
tohoto přístroje nainstalovat bezdrátový vysílač
(není součástí příslušenství) a do vedlejšího
zařízení S-AIR je třeba nainstalovat transceiver
(není součástí příslušenství).
Poznámka
• Před instalací bezdrátového vysílače/transceiveru se
ujistěte, že je odpojen síťový napájecí kabel od síťové
zásuvky.
• Nedotýkejte se konektorů bezdrátového vysílače/
transceiveru.
Instalace bezdrátového vysílače
do tohoto přístroje
1
Odšroubujte šrouby a odejměte kryt
slotu.
Zadní strana přístroje
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
R
DMPORT
AUDIO IN
L
OUTPUT(TO TV)
LINE
Kryt slotu
-T10
EZW
Vedlejší zařízení S-AIR
(S-AIR receiver)
0
Poznámka
• Odšroubujte šrouby krytu slotu. Dbejte přitom
výstražného upozornění. Nedemontujte žádné
jiné šrouby.
• Ačkoliv již kryt slotu není potřebný, po
demontáži jej uschovejte.
Hlavní zařízení S-AIR
2
Zasuňte bezdrátový vysílač.
Zadní strana přístroje
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
82CZ
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
Vedlejší zařízení S-AIR
(vícekanálový zesilovač)
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
HDMI OUT
0
-T10
EZW
DMPORT
R
AUDIO IN
LINE
L
OUTPUT(TO TV)
AM
Poznámka
• Bezdrátový vysílač zasuňte stranou s logem
S-AIR směrem nahoru.
• Bezdrátový vysílač zasuňte tak, aby značka V
na bezdrátovém vysílači směřovala proti stejné
značce na slotu.
• Do slotu pro bezdrátový vysílač EZW-T100
nezasunujte žádný jiný bezdrátový vysílač.
3
Pomocí šroubů vyšroubovaných
v kroku 1 upevněte bezdrátový vysílač.
Nastavení ID kódu na tomto
přístroji
1
Systém se zapne.
2
3
Zadní strana přístroje
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
COAXIAL 75
FM
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
R
AUDIO IN
L
LINE
OUTPUT(TO TV)
4
EZ
10
W-T
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
0
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
5
Poznámka
• Pro upevnění bezdrátového vysílače
nepoužívejte žádné jiné šrouby.
Instalace bezdrátového
transceiveru do vedlejšího
zařízení S-AIR
Podrobné informace o instalaci bezdrátového
transceiveru do vedlejšího zařízení S-AIR, jako
je např. vícekanálový zesilovač nebo S-AIR
receiver - viz návod k obsluze vedlejšího
zařízení S-AIR.
Přenos zvuku mezi tímto
přístrojem a vedlejším
zařízením S-AIR
(nastavení ID kódu)
Pro vícekanálový zesilovač
Pro S-AIR receiver
Přenos zvuku bude probíhat po jednoduchém
zadání stejného ID kódu pro tento přístroj a pro
vedlejší zařízení S-AIR. Při nastavení různých
ID kódů pro jednotlivá hlavní zařízení S-AIR
můžete použít několik hlavních zařízení S-AIR.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení
zvuku) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [AUDIO
SETUP] (nastavení zvuku).
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [S-AIR SETUP t] (nastavení
funkce S-AIR) a pak stiskněte tlačítko
.
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
COAXIAL
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
SUR L
EZW-T100
SPEAKER
CENTER
Stiskněte tlačítko "/1 na přístroji.
Poznámka
• Pokud v přístroji není nainstalován bezdrátový
vysílač, nelze položku [S-AIR SETUP]
(nastavení funkce S-AIR) vybrat.
8
9
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [ID] (identifikační kód) a pak
stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného ID kódu a pak stiskněte
tlačítko
.
Můžete vybrat jakýkoliv z nabízených ID
kódů (A, B nebo C).
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
10 Stiskněte tlačítko
.
Na vedlejším zařízení S-AIR nastavte
stejný ID kód.
83CZ
Přenos zvuku bude probíhat následovně
(příklad):
Druhé hlavní
zařízení S-AIR
Tento přístroj
Podrobnosti o S-AIR receiveru - viz návod
k obsluze S-AIR receiveru.
1
• Nastavení ID kódu na tomto přístroji - viz
část „Nastavení ID kódu na tomto
přístroji“ (strana 83).
• Nastavení ID kódu na S-AIR receiveru viz návod k obsluze S-AIR receiveru.
ID B
ID A
Nastavte stejný ID kód pro S-AIR
receiver a pro tento přístroj.
Poznámka
ID A
ID A
Vedlejší
Vedlejší
zařízení S-AIR zařízení S-AIR
• Pokud používáte ještě další vedlejší zařízení
S-AIR, jako např. vícekanálový zesilovač,
neměňte ID kód tohoto přístroje. Na S-AIR
receiveru nastavte stejný ID kód jako na tomto
přístroji.
• Pokud spárujete tento přístroj a další vedlejší
zařízení S-AIR, jako např. vícekanálový
zesilovač, je třeba rovněž spárovat tento přístroj
a S-AIR receiver. Podrobnosti - viz část
„Vyhledání požadovaného vedlejšího zařízení
S-AIR (párování)“ (strana 86).
ID B
Vedlejší
zařízení S-AIR
Rada
• Pro potvrzení aktuálního ID kódu proveďte výše
uvedené kroky 1 až 7. Během párování tohoto
přístroje s vedlejším zařízením S-AIR (strana 86) se
na obrazovce pro výběr ID kódu zobrazí vedle ID
kódu nápis [(PAIRING)] (párování).
2
Nastavení ID kódu na
vícekanálovém zesilovači
Režim S-AIR se zobrazí na displeji na
předním panelu. Po každém stisknutí
tlačítka S-AIR MODE (režim S-AIR) se
režim S-AIR změní.
• „PARTY” (párty režim): Výstup zvuku
z S-AIR receiveru probíhá podle funkce
vybrané na tomto přístroji.
• „SEPARATE” (samostatný režim):
Můžete nastavit požadovanou funkci na
S-AIR receiveru. Funkce tohoto přístroje
se však nezmění.
Přečtěte si návod k obsluze vícekanálového
zesilovače.
Nastavení ID kódu na S-AIR
receiveru
Přečtěte si návod k obsluze S-AIR receiveru.
Poznámka
• Nastavení stejného ID kódu pro tento přístroj a pro
vedlejší zařízení S-AIR a vytvoření bezdrátového
přenosu zvuku je snadné. Avšak může se stát, že vaši
sousedé budou rovněž přijímat zvuk z vašeho
systému, pokud mají nastaven stejný ID kód, nebo vy
budete přijímat zvuk od vašich sousedů. Abyste tomu
zabránili, můžete vyhledat požadované vedlejší
zařízení S-AIR a provést spárování (strana 86).
Poslech zvuku z tohoto
systému v jiné místnosti
Pro S-AIR receiver
Použitím S-AIR receiveru si můžete vychutnat
zvuk ze systému. S-AIR receiver lze umístit
kdekoliv, bez ohledu na umístění tohoto
přístroje, což vám umožňuje přehrávat zvuk
z tohoto systému v jiné místnosti.
84CZ
Stiskněte tlačítko S-AIR MODE (režim
S-AIR) na dálkovém ovladači.
3
Vyberte požadovanou funkci na S-AIR
receiveru.
x Pokud je vybrána možnost „PARTY”
(párty režim)
Při stisknutí tlačítka FUNCTION +/–
(funkce) se funkce mění ve stejném pořadí
(strana 31).
x Pokud je vybrána možnost
„SEPARATE” (samostatný režim)
Funkce se mění následujícím způsobem:
„MAIN UNIT” (hlavní zařízení) t
„TUNER FM” (FM radiopřijímač) t
„TUNER AM” (AM radiopřijímač) t
„DMPORT” t „AUDIO” (audio zařízení)
t…
4
2
3
Poznámka
Ovládání systému z S-AIR
receiveru
Systém můžete ovládat pomocí S-AIR receiveru
použitím následujících tlačítek.
Stiskněte
Ovládání
H, X, x,
./>
Stejná funkce jako u tlačítek na
dálkovém ovladači a na přístroji.
S-AIR CH
Změna funkce systému.
Podrobnosti - viz návod k obsluze S-AIR
receiveru.
Poslech zvuku z S-AIR
receiveru, pokud je tento
přístroj v pohotovostním
režimu
Pro S-AIR receiver
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného nastavení.
• „ON” (zapnuto): Zvuk z S-AIR receiveru
můžete poslouchat, pokud je tento přístroj
v pohotovostním režimu nebo pokud je
zapnutý.
• „OFF” (vypnuto): Zvuk z S-AIR
receiveru nemůžete poslouchat, pokud je
tento přístroj v pohotovostním režimu.
Výchozí nastavení se liší v závislosti na
modelu.
Nastavte hlasitost na S-AIR receiveru.
• Pokud je přehráván jiný než dvoukanálový stereo
zvuk, je vícekanálový zvuk sloučen do dvou kanálů.
• Výstup zvuku z S-AIR receiveru může být
přerušován činností tohoto přístroje.
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „S-AIR STBY” (pohotovostní
režim S-AIR) a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Poznámka
• Pokud nastavíte položku „S-AIR STBY”
(pohotovostní režim S-AIR) na „ON” (zapnuto),
zvýší se příkon přístroje v pohotovostním režimu.
• Pokud vypnete systém a položka „S-AIR STBY”
(pohotovostní režim S-AIR) je nastavena na „ON”
(zapnuto), bude na displeji na předním panelu blikat
(pokud není vytvořen bezdrátový přenos zvuku mezi
přístrojem a S-AIR receiverem) nebo svítit (pokud je
vytvořen bezdrátový přenos zvuku mezi přístrojem
a S-AIR receiverem) indikátor „S-AIR”.
• Pokud při nastavení položky „S-AIR STBY”
(pohotovostní režim S-AIR) na „ON” (zapnuto)
vypnete systém a zásuvka pro disk je otevřená,
nemusí se automaticky zavřít.
• Pokud v přístroji není nainstalován bezdrátový
vysílač, nelze nastavit položku „S-AIR STBY”
(pohotovostní režim S-AIR).
• Při vyjmutí bezdrátového vysílače z přístroje se
položka „S-AIR STBY” (pohotovostní režim S-AIR)
automaticky nastaví na „OFF” (vypnuto).
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
Pro aktivaci stejné funkce jako na tomto
přístroji vyberte možnost „MAIN UNIT”
(hlavní zařízení).
Pokud je na tomto přístroji vybrána funkce
„TUNER FM” (FM radiopřijímač) nebo
„TUNER AM” (AM radiopřijímač),
můžete pro radiopřijímač na S-AIR
receiveru vybrat pouze stejné vlnové
pásmo. Pokud na tomto přístroji vyberete
jinou funkci než „TUNER FM” (FM
radiopřijímač) nebo „TUNER AM” (AM
radiopřijímač), můžete pro radiopřijímač na
S-AIR receiveru vybrat jakékoliv vlnové
pásmo.
Po nastavení položky „S-AIR STBY”
(pohotovostní režim S-AIR) na „ON” (zapnuto)
můžete poslouchat zvuk z S-AIR receiveru,
i pokud je tento přístroj v pohotovostním
režimu.
1
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
85CZ
Vyhledání požadovaného
vedlejšího zařízení S-AIR
(párování)
Vaše místnost
Sousedé
Tento přístroj
ID A
Žádný přenos
Pro vícekanálový zesilovač
Pro S-AIR receiver
Nastavení stejného ID kódu pro tento přístroj
a pro vedlejší zařízení S-AIR, jako je např.
vícekanálový zesilovač nebo S-AIR receiver,
a vytvoření bezdrátového přenosu zvuku je
snadné. Avšak může se stát, že vaši sousedé
budou rovněž přijímat zvuk z vašeho systému,
pokud mají nastaven stejný ID kód, nebo vy
budete přijímat zvuk od vašich sousedů. Abyste
tomu zabránili, můžete vyhledat požadované
vedlejší zařízení S-AIR a provést spárování.
ID A
Vedlejší zařízení
S-AIR
1
• Odpojte od vícekanálového zesilovače
sluchátka (pokud jsou připojena).
2
Tento přístroj
Vedlejší zařízení
S-AIR
Na tomto přístroji a na vedlejším
zařízení S-AIR nastavte stejný ID kód.
• Nastavení ID kódu na tomto přístroji - viz
část „Nastavení ID kódu na tomto
přístroji“ (strana 83).
• Nastavení ID kódu na vedlejším zařízení
S-AIR - viz návod k obsluze vedlejšího
zařízení S-AIR.
ID A
ID A
Vedlejší zařízení S-AIR, které chcete
spárovat, umístěte do blízkosti tohoto
přístroje.
Poznámka
Před spárováním je vytvořen bezdrátový přenos
zvuku podle ID kódu (příklad).
Sousedé
Vedlejší zařízení
S-AIR
Spárování
Párování
Vaše místnost
ID A
ID A
3
Vedlejší zařízení
S-AIR
Po spárování je vytvořen bezdrátový přenos
zvuku pouze mezi tímto přístrojem
a vedlejším(i) zařízením(i) S-AIR.
4
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
86CZ
.
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení
zvuku) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [AUDIO
SETUP] (nastavení zvuku).
8
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [S-AIR SETUP t] (nastavení
funkce S-AIR) a pak stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Pokud v přístroji není nainstalován bezdrátový
vysílač, nelze položku [S-AIR SETUP]
(nastavení funkce S-AIR) vybrat.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [PAIRING] (párování) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka s potvrzením.
10 Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
možnosti [YES] (ano) a pak stiskněte
tlačítko
.
Přístroj zahájí párování.
Pro zrušení párování vyberte možnost [NO]
(ne).
11 Proveďte párování na vedlejším
Vyberte možnost [YES] (ano) a stiskněte
tlačítko
.
Poznámka
• Pokud spárujete tento přístroj a další vedlejší zařízení
S-AIR (strana 86), bude přenos zvuku vytvořený
podle ID kódu zrušen.
• Během párování se na obrazovce pro výběr ID kódu
zobrazí vedle ID kódu nápis [(PAIRING)]
(párování).
Zrušení spárování
Proveďte nastavení ID kódu na tomto přístroji
podle postupu uvedeného v části „Nastavení ID
kódu na tomto přístroji”. Pokud vyberete nový
ID kód (můžete však vybrat stejný ID kód jako
při předchozím nastavování), je spárování
zrušeno.
Pokud je přenos zvuku
nestabilní
Pro vícekanálový zesilovač
Pro S-AIR receiver
zařízení S-AIR.
x Pro vícekanálový zesilovač
Přečtěte si návod k obsluze vícekanálového
zesilovače.
Pokud je vytvořen bezdrátový přenos
zvuku, zobrazí se obrazovka s potvrzením.
x Pro S-AIR receiver
Přečtěte si návod k obsluze S-AIR
receiveru.
Pokud je vytvořen bezdrátový přenos
zvuku, zobrazí se obrazovka s potvrzením.
Pokud používáte několik bezdrátových zařízení
pracujících ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz,
jako je např. bezdrátová síť LAN nebo
Bluetooth, může být přenos mezi zařízeními
S-AIR nebo jinými bezdrátovými systémy
nestabilní. V takovém případě lze přenos zlepšit
změnou nastavení položky „RF CHANGE”
(změna RF kanálu).
1
2
Poznámka
• Po kroku 10 proveďte spárování během
několika minut. V opačném případě se párování
automaticky zruší a zobrazí se obrazovka
s potvrzením. Pro provedení spárování vyberte
možnost [YES] (ano). Pro návrat k předchozímu
zobrazení vyberte možnost [NO] (ne).
12 Stiskněte tlačítko C/c pro volbu další
operace.
x Dokončení párování
Vyberte možnost [NO] (ne) a stiskněte
tlačítko
.
3
Ovládání přes konektor HDMI/externí audio zařízení
9
x Spárování s dalším vedlejším
zařízením S-AIR
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „RF CHANGE” (změna RF
kanálu) a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
požadovaného nastavení.
• „AUTO” (automaticky): Za normálních
podmínek zvolte tuto hodnotu. Systém
automaticky nastaví položku „RF
CHANGE” (změna RF kanálu) na
hodnotu „ON” (zapnuto) nebo „OFF”
(vypnuto).
87CZ
• „ON” (zapnuto): Systém vyhledá nejlepší
přenosový kanál.
• „OFF” (vypnuto): Přenos zvuku probíhá
na pevně nastaveném kanálu.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
6
Při nastavení položky „RF CHANGE”
(změna RF kanálu) na „OFF” (vypnuto)
vyberte takový ID kód, aby byl přenos
zvuku stabilní (strana 83).
Poznámka
• Pokud v přístroji není nainstalován bezdrátový
vysílač, nelze nastavit položku „RF CHANGE”
(změna RF kanálu).
• Většinou není třeba měnit toto nastavení.
• Pokud je položka „RF CHANGE” (změna RF
kanálu) nastavena na „OFF” (vypnuto), bude přenos
zvuku mezi tímto přístrojem a vedlejším zařízením
S-AIR probíhat na jednom z následujících kanálů:
– S-AIR ID A: kanál ekvivalentní Wi-Fi kanálu 1,
– S-AIR ID B: kanál ekvivalentní Wi-Fi kanálu 6,
– S-AIR ID C: kanál ekvivalentní Wi-Fi kanálu 11.
• Přenos lze rovněž zlepšit změnou přenosového
kanálu (frekvence) na druhém bezdrátovém systému.
Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného
bezdrátového systému.
88CZ
SPEAKER FORMATION
Další možnosti ovládání
Získání optimálního
prostorového (surround)
zvuku pro místnost
STANDARD
7
[SPEAKER FORMATION] (rozmístění
reprosoustav)
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení
zvuku) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [AUDIO
SETUP] (nastavení zvuku).
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [SPEAKER FORMATION]
(rozmístění reprosoustav) a pak
stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [SPEAKER
FORMATION] (rozmístění reprosoustav).
8
Stiskněte tlačítko
Další možnosti ovládání
• [STANDARD] (standardní): Tuto
možnost zvolte při normální instalaci
všech reprosoustav.
• [NO CENTER] (bez středové
reprosoustavy): Tuto možnost zvolte při
instalaci pouze předních a prostorových
(surround) reprosoustav.
• [NO SURROUND] (bez prostorových
reprosoustav): Tuto možnost zvolte při
instalaci pouze středové a předních
reprosoustav.
• [FRONT ONLY] (pouze přední
reprosoustavy): Tuto možnost zvolte při
instalaci pouze předních reprosoustav.
• [ALL FRONT] (všechny přední
reprosoustavy): Tuto možnost zvolte při
instalaci všech reprosoustav před
poslechovým místem.
• [ALL FRONT - NO CENTER] (všechny
přední reprosoustavy - bez středové
reprosoustavy): Tuto možnost zvolte při
instalaci všech předních a prostorových
(surround) reprosoustav před
poslechovým místem.
V závislosti na tvaru místnosti nebude možné
některé reprosoustavy instalovat. Pro lepší
prostorový (surround) zvuk doporučujeme,
abyste se nejprve rozhodli pro vhodné umístění
reprosoustav.
1
Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
nastavení.
.
Nastavení je dokončeno a zobrazí se
obrazovka s potvrzením.
9
Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
možnosti [YES] (ano) nebo [NO] (ne)
a pak stiskněte tlačítko
.
• [YES] (ano): Pokračování s funkcí
[AUTO CALIBRATION] (automatická
kalibrace). Postupujte od kroku 7 v části
„Automatická kalibrace vhodného
nastavení“ (strana 90).
• [NO] (ne): Ukončení funkce [SPEAKER
FORMATION] (rozmístění
reprosoustav).
89CZ
Poznámka
• Abyste si mohli vychutnat prostorový (surround)
zvuk po změně rozmístění reprosoustav,
doporučujeme nastavit položku [SPEAKER
FORMATION] (rozmístění reprosoustav) a pak
spustit funkci [AUTO CALIBRATION]
(automatická kalibrace) (strana 90).
• Pokud změníte položku [CONNECTION] (připojení)
v nabídce [SPEAKER SETUP] (nastavení
reprosoustav) (strana 61), nastavení položky
[SPEAKER FORMATION] (rozmístění
reprosoustav) se vrátí zpět na hodnotu
[STANDARD] (standardní).
Automatická kalibrace
vhodného nastavení
[AUTO CALIBRATION] (automatická
kalibrace)
Funkce D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration - digitální automatická kalibrace
domácího kina) automaticky nastaví potřebné
parametry zvuku.
Poznámka
• Po spuštění funkce [AUTO CALIBRATION]
(automatická kalibrace) bude ze systému vystupovat
hlasitý testovací signál. Hlasitost není možné snížit.
Mějte ohled na děti a sousedy.
• Ujistěte se, že k přístroji nejsou připojena sluchátka
nebo vícekanálový zesilovač. Následující kroky není
možné provádět s připojenými sluchátky.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
3
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
5
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [AUDIO SETUP] (nastavení
zvuku) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [AUDIO
SETUP] (nastavení zvuku).
6
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [AUTO CALIBRATION]
(automatická kalibrace) a pak stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se možnosti položky [AUTO
CALIBRATION] (automatická kalibrace).
90CZ
7
Připojte kalibrační mikrofon (dodávané
příslušenství) do konektoru A.CAL MIC
(mikrofon pro automatickou kalibraci)
na předním panelu.
Pomocí stativu (není součástí příslušenství)
atd., postavte kalibrační mikrofon do
úrovně uší.
Přední reprosoustavy by měly směřovat na
kalibrační mikrofon a mezi
reprosoustavami a mikrofonem by neměly
být žádné překážky.
IC
N/
IO I
AL M
A.C
AUD
10 Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
možnosti [YES] (ano) nebo [NO] (ne)
a pak stiskněte tlačítko
.
x Měření je v pořádku.
Odpojte kalibrační mikrofon a pak zvolte
možnost [YES] (ano). Výsledky měření se
použijí pro nastavení.
Kalibrační mikrofon
x Měření není v pořádku.
Další možnosti ovládání
• Během měření (trvá přibližně 3 minuty)
nebuďte v prostoru měření a nevytvářejte hluk,
který může způsobit selhání měření. Během
měření vychází z reprosoustav testovací signál.
• Prostředí, v němž je systém nainstalován, může
mít vliv na výsledky měření.
• Pokud se objeví chybová zpráva, postupujte
podle ní a pak zvolte možnost [YES] (ano).
Chybová zpráva se objeví, pokud:
– jsou k systému nebo k vícekanálovému
zesilovači připojena sluchátka,
– není připojen kalibrační mikrofon,
– nejsou správně připojeny přední
reprosoustavy,
– nejsou správně připojeny prostorové
(surround) reprosoustavy,
– nejsou správně připojeny přední a prostorové
(surround) reprosoustavy.
Postupujte podle zprávy a pak zvolte
možnost [YES] (ano) pro opakování.
Poznámka
8
9
Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
možnosti [YES] (ano).
Stiskněte tlačítko
.
Bude zahájena funkce [AUTO
CALIBRATION] (automatická kalibrace).
Během měření se vyvarujte jakéhokoli
hluku.
Poznámka
• Při probíhající automatické kalibraci:
– nevypínejte napájení,
– nestiskněte žádné tlačítko,
– neměňte hlasitost,
– neměňte funkci,
– neměňte disk,
– nevkládejte nebo nevyjímejte disk,
– nepřipojujte k systému nebo k vícekanálovému
zesilovači sluchátka,
– neodpojujte kalibrační mikrofon.
• Měření pro [SUBWOOFER] je vždy nastaveno na
hodnotu [YES] (ano), protože systém neprovádí
kalibraci subwooferu.
Rada
• Měli byste zkontrolovat vzdálenost mezi
poslechovým místem a jednotlivými
reprosoustavami. Viz strana 61.
• Před spuštěním funkce [AUTO
CALIBRATION] (automatická kalibrace)
zapněte vícekanálový zesilovač a umístěte jej na
vhodné místo. Pokud jej umístíte např. do jiné
místnosti, nebude při měření dosaženo
správného výsledku.
91CZ
Ovládání televizoru
dodaným dálkovým
ovladačem
Po nastavení signálu dálkového ovladače
můžete váš televizor ovládat prostřednictvím
dodaného dálkového ovladače.
Poznámka
• Při výměně baterií v dálkovém ovladači může dojít
k vynulování kódu na výchozí nastavení (SONY).
Znovu nastavte příslušný kód.
Příprava dálkového ovladače
pro ovládání televizoru
Výrobce
Kód
NOKIA
521, 522
PANASONIC
509, 553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570, 571
PIONEER
509, 525, 551
RCA/PROSCAN
503, 510, 544
SABA
530, 537, 547, 549, 558
SAMPO
566
SAMSUNG
503, 515, 517, 544, 557, 566,
569, 574
SANYO
508, 545, 567
SHARP
517, 535, 565
TELEFUNKEN
530, 537, 547, 549, 558
THOMSON
530, 537, 547, 549
TOSHIBA
535, 541, 551
ZENITH
543, 567
Podržte stisknuté tlačítko TV [/1
a numerickými tlačítky současně zadejte
kód výrobce vašeho televizoru (viz
tabulka). Potom tlačítko TV [/1 uvolněte.
Kabelová televize
Výrobce
Kód
SONY
821
Pokud jste kód výrobce nastavili správně,
tlačítko TV dvakrát pomalu blikne. V opačném
případě tlačítko TV blikne pětkrát rychle.
HAMLIN/REGAL
836, 837, 838, 839, 840
JERROLD/GI/
MOTOROLA
806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814
Kódy televizorů, které je možno
dálkově ovládat
JERROLD
830, 831
OAK
841, 842, 843
Pokud je uvedeno více kódů, zkuste je postupně
zadat, dokud nenaleznete kód, který bude
s vaším televizorem pracovat.
PANASONIC
816, 826, 832, 833, 834, 835
PIONEER
828, 829
SCIENTIFIC
ATLANTA
815, 816, 817, 844
Televizor
Výrobce
Kód
TOCOM/PHILIPS
830, 831
SONY
501 (výchozí)
ZENITH
826, 827
AIWA
501
AKAI
503
DAEWOO
503, 506, 515, 544
FISHER
508, 545
GE
503, 509, 510, 544
GOLDSTAR/LG
503, 515, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
503, 514, 515, 517, 544, 557,
571
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
515
MAGNAVOX
503, 515, 517, 518, 544, 566
MARANTZ
527
MITSUBISHI/MGA 503, 527, 544, 566, 568
NEC
92CZ
503, 517, 544, 566
Ovládání televizoru dálkovým
ovladačem
Televizor je možno ovládat níže uvedenými
tlačítky. Pro použití těchto tlačítek (kromě
tlačítek THEATRE (kino) a TV [/1) nastavte
dálkový ovladač do TV režimu stisknutím
tlačítka TV tak, aby se tlačítko TV rozsvítilo asi
na 1 sekundu.
Pro ukončení TV režimu stiskněte tlačítko TV
tak, aby tlačítko TV čtyřikrát bliknulo.
Poznámka
• Pokud během TV režimu stisknete některé
z následujících tlačítek, tlačítko TV se rozsvítí.
(V závislosti na nastavení výrobce nemusí některá
tlačítka pracovat a tlačítko TV se nerozsvítí.)
• Pokud během TV režimu stisknete tlačítko, které není
uvedeno v následující tabulce, tlačítko TV čtyřikrát
blikne a dálkový ovladač automaticky ukončí TV
režim.
• V závislosti na vašem televizoru nemusí být možno
váš televizor ovládat nebo používat některá uvedená
tlačítka.
Používání zvukových
efektů
Zdůraznění hlubokých
frekvencí
Po stisknutí
tlačítka
Je možno
TV [/1
Zapnout/vypnout televizor.
THEATRE
(kino)
Zobrazit optimální obraz vhodný
pro filmy.
TV VOL +/–
(hlasitost
televizoru)
Nastavit hlasitost televizoru.
Stiskněte tlačítko DYNAMIC BASS
(dynamické hloubky).
PROG +/–
(program),
c/C
Zvolit kanál televizoru.
Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis
„D. BASS ON” (dynamické hloubky zapnuty)
a hluboké frekvence jsou účinně zdůrazněny.
Numerická
tlačítka, -
Zvolit kanál televizoru.
ANALOG
(analogový
režim)
Přepnout do analogového režimu.
DIGITAL
(digitální režim)
Přepnout do digitálního režimu.
Vypnutí zvukového efektu
Zobrazit teletext.
Barevná tlačítka
Zvolit položku v nabídce.
Zobrazit digitálního
elektronického programového
průvodce (EPG).
TOOLS
(nástroje)
Stiskněte tlačítko NIGHT (noční poslech).
Na displeji na předním panelu se zobrazí nápis
„NIGHT ON” (noční poslech zapnutý)
a zvukový efekt je aktivován.
Zobrazit ovládací nabídku pro
aktuální zobrazení.
• Tento efekt nepracuje u disků Super Audio CD. Při
vložení disku Super Audio CD a aktivní funkci
„NIGHT ON” (noční poslech zapnutý) se zvukový
efekt automaticky vypne.
• Pokud zvuk vychází ze středové reprosoustavy, je
tento efekt výraznější, protože řeč (filmové dialogy
atd.) je lépe slyšet. Pokud zvuk nevychází ze středové
reprosoustavy nebo pokud používáte sluchátka,
systém nastaví hlasitost na optimální úroveň.
Vrátit se na předchozí kanál nebo
úroveň v nabídce televizoru.
MUTING
Dočasně vypnout zvuk televizoru.
(utlumení zvuku)
C/X/x/c,
V tomto režimu si můžete vychutnat zvukové
efekty nebo dialogy podobně jako v kině, a to
dokonce při nízké hlasitosti poslechu. To může
být užitečné při sledování filmů v noci.
V TV režimu přepínat vstup
televizoru mezi TV signálem
a dalšími vstupními zdroji.
Zastavit aktuální stránku v režimu
teletextu.
MENU (nabídka) Zobrazit nabídku televizoru.
RETURN
(návrat)
Poslech zvuku při nízké
hlasitosti
Zobrazit informace.
/
t/
Znovu stiskněte tlačítko DYNAMIC BASS
(dynamické hloubky).
Vybrat položku v nabídce.
Další možnosti ovládání
/
Tato funkce umožňuje zdůraznění hlubokých
frekvencí.
Poznámka
Vypnutí zvukového efektu
Rada
• Funkce těchto tlačítek je stejná jako funkce tlačítek
na dálkovém ovladači televizoru SONY. Podrobnosti
- viz návod k obsluze televizoru.
Znovu stiskněte tlačítko NIGHT (noční
poslech).
93CZ
Používání časovače
vypnutí
Systém můžete nastavit tak, aby se po uplynutí
určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při
poslechu hudby. Dobu je možno nastavovat se
snižujícím se krokem po 1 - 10 minutách.
Stiskněte tlačítko SLEEP (časovač
vypnutí).
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP (časovač
vypnutí) se zobrazené minuty (doba zbývající do
vypnutí) změní v krocích po 10 minutách.
Při nastavení časovače vypnutí bliká na displeji
na předním panelu indikátor „SLEEP” (časovač
vypnutí).
Kontrola zbývající doby
Jednou stiskněte tlačítko SLEEP (časovač
vypnutí).
Změna zbývající doby
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (časovač
vypnutí) pro volbu požadované doby.
Zrušení časovače vypnutí
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP (časovač
vypnutí), až se na displeji na předním panelu
zobrazí „SLEEP OFF” (časovač vypnutí
vypnutý).
Nastavení časovače vypnutí
pomocí nabídky systému
1
2
3
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „SLEEP” (časovač vypnutí) a pak
stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nastavení.
Zobrazení minut (doba zbývající do
vypnutí) se mění v krocích po 10 minutách.
Rada
• Zbývající dobu můžete nastavit stisknutím
numerických tlačítek. V takovém případě
můžete dobu nastavit v jednominutových
intervalech.
94CZ
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je provedeno a na displeji na
předním panelu bliká indikátor „SLEEP”
(časovač vypnutí).
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Změna jasu displeje na
předním panelu
Zobrazení informací
o disku
Jas displeje na předním panelu je možno nastavit
na jednu ze dvou úrovní.
Stiskněte tlačítko DIMMER (snížení jasu
displeje).
Po každém stisknutí tlačítka DIMMER (snížení
jasu displeje) se jas displeje na předním panelu
změní.
1
2
3
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, až se
na displeji na předním panelu zobrazí
nápis „DIMMER” (snížení jasu displeje)
a pak stiskněte tlačítko
nebo c.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu jasu
displeje na předním panelu.
• “DIMMER OFF” (snížení jasu displeje
vypnuto): Jasnější svícení displeje.
• „DIMMER ON” (snížení jasu displeje
zapnuto): Displej ztmavne.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU
(nabídka systému).
Nabídka systému se vypne.
Opakovaně stiskněte tlačítko DISPLAY
(zobrazení).
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY
(zobrazení) během přehrávání disku se údaje na
displeji změní následovně:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Některé položky mohou během několika sekund
zmizet.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Doba přehrávání aktuálního titulu
2 Zbývající doba přehrávání aktuálního titulu
3 Doba přehrávání aktuální kapitoly
4 Zbývající doba přehrávání aktuální kapitoly
5 Název disku
6 Titul a kapitola
Další možnosti ovládání
Nastavení jasu displeje na
předním panelu pomocí nabídky
systému
Zobrazení doby přehrávání
a zbývající doby na displeji na
předním panelu
x VIDEO CD (bez funkcí PBC)/Super Audio
CD/CD
1 Doba přehrávání aktuální skladby/stopy
2 Zbývající doba přehrávání aktuální skladby/
stopy
3 Doba přehrávání disku
4 Zbývající doba přehrávání disku
5 Název skladby/stopy
6 Skladba/stopa a index*
* Pouze disk VIDEO CD/Super Audio CD.
x Super VCD
1 Doba přehrávání aktuální skladby/stopy
2 Text skladby/stopy
3 Číslo skladby/stopy a indexu
x DATA CD (soubor MP3)/DATA DVD
(soubor MP3)
1 Doba přehrávání a číslo aktuální skladby
2 Název skladby (souboru)*
* Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí
systém název složky/skladby (souboru) podle
informací ID3 tagu.
95CZ
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3.
Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3
u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení
informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.
x DATA CD (video soubor DivX)/DATA DVD
(video soubor DivX)
1 Doba přehrávání aktuálního souboru
2 Název aktuálního souboru
3 Aktuální album a číslo souboru
Poznámka
• Systém je schopen zobrazovat pouze první úroveň
DVD/CD textu, jako je název disku nebo titulu.
• Pokud není možno zobrazit název souboru MP3,
zobrazí se místo toho na displeji na předním panelu
„*”.
• V závislosti na textu se nemusí zobrazovat název
disku nebo název skladby.
• Doba přehrávání souborů MP3 a video souborů DivX
se nemusí zobrazovat správně.
• C **:**:**
Doba přehrávání aktuální kapitoly
• C–**:**:**
Zbývající doba přehrávání aktuální
kapitoly
x VIDEO CD (s funkcemi PBC)
• **:**
Doba přehrávání aktuální scény
x VIDEO CD (bez funkcí PBC)/Super
Audio CD/CD
• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby/
stopy
• T–**:**
Zbývající doba přehrávání aktuální
skladby/stopy
• D **:**
Doba přehrávání aktuálního disku
• D–**:**
Zbývající doba přehrávání aktuálního
disku
Rada
• Při přehrávání disku VIDEO CD s funkcemi PBC je
zobrazena doba přehrávání.
Zobrazení doby přehrávání
a zbývající doby na obrazovce
televizoru
1
V průběhu přehrávání stiskněte
tlačítko DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí
následující údaj.
T
1: 01: 40
Časový údaj
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
DISPLAY (zobrazení) se časový údaj
změní.
Časové údaje, které můžete zobrazit, závisí
na přehrávaném disku.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• T **:**:**
Doba přehrávání aktuálního titulu
• T–**:**:**
Zbývající doba přehrávání aktuálního
titulu
96CZ
x DATA CD (soubor MP3)/DATA DVD
(soubor MP3)
• T **:**
Doba přehrávání aktuální skladby/
stopy
x DATA CD (video soubor DivX)/DATA
DVD (video soubor DivX)
• **:**:**
Doba přehrávání aktuálního souboru
Poznámka
• Pro některé jazyky se nemusí zobrazovat určité
znaky/značky.
• V závislosti na typu přehrávaného disku může systém
zobrazovat pouze omezený počet znaků. Kromě toho
(rovněž v závislosti na disku) se nemusejí zobrazit
všechny textové znaky.
Zobrazení informací
o přehrávání disku
Kontrola textu na disku DVD/
Super Audio CD/CD
Během přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení) pro zobrazení textu
zaznamenaného na disku DVD/Super Audio
CD/CD.
DVD/Super Audio CD/CD text se zobrazí pouze
v případě, je-li na disku zaznamenán. Tento text
není možno změnit. Jestliže disk text
neobsahuje, zobrazí se nápis „NO TEXT”
(žádný text).
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Zobrazení textu DATA CD/DATA
DVD (soubor MP3/video soubor
DivX)
Datový tok*
T
0: 13
Informace o datu je možno zobrazovat při
přehrávání, pokud je v souboru obrázku
zaznamenána záložka (tag) Exif*.
V průběhu přehrávání dvakrát stiskněte
tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
5(
8)
10( 15)
18/ 9/ 2002
DATA CD JPEG
Informace o datu
* Formát „Exchangeable Image File Format”
představuje formát pro digitální fotoaparáty
definovaný sdružením Japan Electronics and
Information Technology Industries Association
(JEITA).
192k MP3
Rada
Další možnosti ovládání
Stisknutím tlačítka DISPLAY (zobrazení)
během přehrávání souborů MP3 nebo video
souborů DivX na disku DATA CD/DATA DVD
můžete na obrazovce televizoru zobrazit název
složky/souboru MP3/video souboru DivX
a datový tok audio souboru (množství dat za
sekundu pro aktuální audio soubor).
Zobrazení informací o datu
u souboru obrázku JPEG
• Informace o datu jsou ve formátu [DD/MM/YYYY].
DD: Den
MM: Měsíc
YYYY: Rok
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Název složky**
Název souboru MP3**/
video souboru DivX
* Zobrazí se, pokud:
– přehráváte soubor MP3 na disku DATA CD/
DATA DVD,
– přehráváte video soubor DivX, který obsahuje
zvuk ve formátu MP3 na disku DATA CD/DATA
DVD.
** Pokud soubor MP3 obsahuje ID3 tag, zobrazí
systém název složky/skladby (souboru) podle
informací ID3 tagu.
Systém podporuje ID3 tag verze 1.0/1.1/2.2/2.3.
Při použití ID3 tagů verze 1.0/1.1 i 2.2/2.3
u jednoho souboru MP3 má prioritu zobrazení
informací ID3 tagu verze 2.2/2.3.
97CZ
Návrat k výchozím
hodnotám
Nastavení systému, jako
například stanice na
předvolbách, na výchozí
hodnoty
"/1
A
3
Zobrazí se položky nabídky [SETUP]
(nastavení).
4
5
x
2
Stiskněte tlačítko "/1 pro zapnutí
systému.
Obnovení nastavení položek
v nabídce [SETUP] (nastavení)
na výchozí hodnoty
Nastavení v nabídce [SETUP] (nastavení)
(strana 55) kromě funkce [PARENTAL
CONTROL] (rodičovský zámek) můžete
obnovit na výchozí hodnoty.
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION +/– (funkce), až se na
displeji na předním panelu zobrazí
indikace „DVD”.
Ve chvíli, kdy je systém v režimu
zastavení, stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Na obrazovce televizoru se zobrazí nabídka
Control Menu (nabídka ovládání).
98CZ
.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky [SYSTEM SETUP] (nastavení
systému) a pak stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se položky nabídky [SYSTEM
SETUP] (nastavení systému).
7
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [RESET] a pak stiskněte
tlačítko c.
Stiskněte tlačítko C/c pro volbu
možnosti [YES] (ano).
Tento proces můžete rovněž opustit a vrátit
se do nabídky Control Menu (nabídka
ovládání), zvolíte-li v této chvíli možnost
[NO] (ne).
Na systému současně stiskněte
tlačítka x, A, a "/1.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „COLD RESET” (studený restart)
a nastavení systému se obnoví na výchozí
hodnoty.
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
položky [CUSTOM] (uživatelské
nastavení) a pak stiskněte tlačítko
Zobrazí se nabídka Setup (nastavení).
6
1
Stiskněte tlačítko X/x pro volbu
nabídky
[SETUP] (nastavení)
a pak stiskněte tlačítko
.
8
Stiskněte tlačítko
.
Při obnovování nastavení systému, které
trvá několik sekund, dbejte na to, abyste
nestiskli tlačítko [/1.
Poznámka
• Nastavení položek [MODE (MUSIC, IMAGE)]
(režim - hudba, obrázek), [INTERVAL] (interval),
[EFFECT] (efekt) a [MULTI/2CH] (vícekanálový/
dvoukanálový zvuk) se rovněž obnoví na výchozí
hodnoty.
Doplňující informace
Bezpečnostní upozornění
Zdroje napájení
• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte
jej ze síťové zásuvky. Při odpojování síťového
napájecího kabelu vždy uchopte zástrčku. Nikdy
netahejte za samotný kabel.
Umístění přístroje
Provoz
• Pokud přístroj přenesete bezprostředně z chladné do
vyhřáté místnosti nebo pokud je umístěn ve velmi
vlhké místnosti, může se na optických součástkách
uvnitř řídicí jednotky vytvořit kondenzace. Pokud
tento stav nastane, nemusí přístroj správně pracovat.
V takovém případě vyjměte z přístroje disk a nechejte
jej zapnutý přibližně půl hodiny, aby se vlhkost
odpařila.
• Před přenášením přístroje z něj vyjměte disk.
V opačném případě by se mohl poškodit.
Nastavení hlasitosti
• Při poslechu pasáží s velmi nízkou úrovní zvuku nebo
při úplné absenci audio signálu nezvyšujte hlasitost.
V opačném případě může dojít k poškození
reprosoustav, jakmile při reprodukci zazní hlasitá
pasáž.
Čištění
• Povrch skříňky přístroje, přední panel a ovládací
prvky čistěte měkkým hadříkem navlhčeným ve
slabém roztoku čisticího prostředku. Nepoužívejte
abrazivní utěrky, čisticí prášek nebo rozpouštědla,
jako je například alkohol nebo benzín.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho přístroje, se obracejte na svého nejbližšího
prodejce Sony.
Čištění disků, čističe disků/
snímacího systému
• Nepoužívejte čističe disků nebo snímacího
systému (včetně mokrých a ve spreji). Mohlo by
dojít k chybné funkci přístroje.
Poznámka k barvám na
obrazovce vašeho televizoru
Doplňující informace
• Umístěte přístroj na dobře větrané místo, aby nedošlo
k jeho přehřátí v důsledku nárůstu teploty uvnitř
přístroje.
• Při vysoké hlasitosti reprodukce nebo po delším
provozu se skříňka přístroje značně zahřeje. To však
nepředstavuje žádnou poruchu funkce. Měli byste se
však vyvarovat doteku skříňky. Neumísťujte přístroj
do stísněného prostoru, kde je špatné odvětrávání,
protože by mohlo dojít k přehřátí přístroje.
• Neblokujte větrací otvory pokládáním jakýchkoli
předmětů na přístroj. Přístroj je vybaven vysoce
výkonným zesilovačem. Pokud dojde k zablokování
větracích otvorů na skříňce přístroje, může dojít
k jeho přehřátí a k poruchám funkce.
• Nepokládejte přístroj na žádné povrchy nebo plochy
(pokrývky, přikrývky a podobně) nebo do blízkosti
materiálů (záclony, závěsy), které mohou blokovat
větrací otvory na přístroji.
• Neinstalujte tento přístroj do blízkosti zdrojů tepla,
jako jsou například radiátory nebo výstupy teplého
vzduchu, nebo na místa, kam dopadá přímé sluneční
světlo, kde se vyskytuje nadměrná prašnost,
mechanické otřesy nebo nárazy.
• Neinstalujte přístroj v šikmé poloze. Přístroj je určen
pro provoz pouze v horizontální poloze.
• Neponechávejte přístroj ani disky v blízkosti zařízení
se silným magnetem, jako jsou například mikrovlnné
trouby nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na přístroj žádné těžké předměty.
• Pokud se do skříňky přístroje dostane jakýkoli
předmět, odpojte přístroj ze sítě a nechejte jej
prohlédnout kvalifikovanou osobou, než jej začnete
opět používat.
• Pokud reprosoustavy způsobují poruchy barev na
obrazovce vašeho televizoru, vypněte televizor a po
uplynutí 15 až 30 minut jej opět zapněte. Pokud se
i nadále projevují poruchy barev, umístěte
reprosoustavy do větší vzdálenosti od televizoru.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Upozornění: Tento systém umožňuje zobrazování
statického obrazu (video) na obrazovce vašeho
televizoru po nekonečně dlouhou dobu. Pokud
ponecháte statické záběry nebo nabídky nastavení
na obrazovce televizoru příliš dlouho, vystavujete
televizor riziku trvalého poškození obrazovky.
Zejména projekční televizory jsou na toto
zacházení velmi citlivé.
Poznámky k přenášení přístroje
Před přenášením přístroje se ujistěte, že v něm není
vložen disk a odpojte síťový napájecí kabel ze
zásuvky.
99CZ
Poznámky k diskům
Zacházení s disky
• Disky uchovávejte v čistotě a při manipulaci je
držte za okraje. Nedotýkejte se záznamového
povrchu disku.
• Nelepte na disky papírky nebo lepicí pásku.
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu světlu
ani zdrojům tepla (horkovzdušné rozvody), ani
jej nenechávejte v zaparkovaném autě na
slunci, kde může dojít ke značnému nárůstu
teploty.
• Po přehrávání vložte disk zpět do ochranného
obalu.
Čištění
• Před přehráváním disk očistěte hadříkem pro
čištění.
Povrch disku stírejte směrem ven od středu
disku.
• K čištění nepoužívejte rozpouštědla, jako je
benzín, ředidlo, běžně dostupné čisticí
prostředky ani antistatické spreje určené pro
čištění klasických (vinylových) LP desek.
Tento přístroj umožňuje pouze přehrávání
standardních kruhových disků. Při použití
nestandardních disků, které nemají kruhový tvar
(například ve tvaru karty, srdce nebo hvězdy),
může docházet k poruchám funkce.
Nepoužívejte disky, které jsou opatřeny různým
příslušenstvím, jako je například štítek nebo
prstenec.
100CZ
Řešení problémů
Pokud se při provozu systému setkáte s některým z následujících problémů, pokuste se jej s pomocí
tohoto průvodce vyřešit ještě před tím, než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém přetrvává,
obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
Vezměte prosím na vědomí, že pokud servisní technik vymění nějaké součástky při opravě, může si je
ponechat.
Při používání vedlejšího zařízení S-AIR (není součástí příslušenství) a výskytu problému s funkcí
S-AIR by měl prodejce Sony zkontrolovat celý systém (hlavní zařízení i vedlejší zařízení S-AIR).
Napájení
Řešení
Systém se nezapne.
• Prověřte, zda je pevně připojen síťový napájecí kabel.
• Stiskněte tlačítko "/1 poté, co na displeji na předním panelu zhasne nápis
„STANDBY” (pohotovostní režim).
Na displeji na předním panelu
střídavě blikají nápisy
„PROTECTOR” (ochrana)
a „PUSH POWER” (stiskněte
tlačítko POWER).
Stiskněte tlačítko "/1 pro vypnutí systému a poté, co zmizí nápis „STANDBY”
(pohotovostní režim), zkontrolujte následující položky.
• Nedošlo ke zkratování kabelů reprosoustav + a –?
• Používáte pouze specifikované reprosoustavy?
• Nejsou zablokovány větrací otvory na skříňce systému?
• Po zkontrolování výše uvedených položek a opravě všech problémů systém
zapněte. Pokud jste ani po kontrole všech výše uvedených položek nezjistili
příčinu problému, obraťte se na svého nejbližšího prodejce Sony.
Obraz
Příznak
Doplňující informace
Příznak
Řešení
Není reprodukován žádný obraz. • Kabel SCART (EURO AV) není připojen správně.
• Kabel SCART (EURO AV) je poškozený.
• Systém není připojen ke správnému konektoru EURO AV t INPUT (AV
vstup Scart) (strana 23).
• Video vstup na televizoru není nastaven tak, abyste mohli na obrazovce
televizoru sledovat obraz ze systému.
• Zkontrolujte výstupní režim systému (strana 23).
• Znovu zapojte propojovací kabely.
• Systém je připojen ke vstupnímu zařízení, které není kompatibilní s HDCP
(high-bandwidth digital content protection) (na displeji na předním panelu se
nerozsvítí indikace „HDMI”) (strana 23).
• Pokud je pro výstup obrazu použit konektor HDMI OUT (výstup HDMI),
změňte typ video signálu na výstupu HDMI OUT (výstup HDMI). Mohli byste
tak problém vyřešit (strana 30).
Propojte televizor a systém pomocí jiných video konektorů než HDMI OUT
(výstup HDMI) a přepněte vstup televizoru na připojený video vstup, abyste
viděli nabídku na obrazovce. Změňte typ video signálu, který vystupuje
z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) a přepněte vstup televizoru zpět na
HDMI. Pokud se obraz stále neobjevuje, zopakujte uvedené kroky s jinou
možností.
101CZ
Příznak
Řešení
V obrazu se objevuje šum.
• Disk je znečištěný nebo poškozený.
• Pokud je signál z konektoru EURO AV T OUTPUT (TO TV) (výstup AV
z konektoru Scart do televizoru) zkreslený, změňte typ video signálu na
výstupu HDMI OUT (výstup HDMI) nastavením položky [HDMI
RESOLUTION] (rozlišení HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení
HDMI) na [720 × 480p]* (strana 30).
* V závislosti na modelu se může zobrazit rozlišení [720 × 576p].
Přestože jste nastavili poměr
stran obrazovky televizoru
(položkou [TV TYPE] (typ
televizoru) v nabídce [VIDEO
SETUP] (nastavení obrazu)),
nevyplňuje obraz celou
obrazovku televizoru.
• Poměr stran obrazu je pevně stanoven diskem.
Na televizoru se zobrazují
nestejnoměrné barvy.
Subwoofer a přední reprosoustavy tohoto systému jsou magneticky stíněné, aby
nedocházelo k vyzařování magnetického pole. K mírnému působení ovšem
docházet může, jelikož jsou vybaveny silným magnetem. V takovém případě
zkontrolujte následující položky:
• Používáte-li reprosoustavy v blízkosti televizoru s katodovou obrazovkou
(CRT) nebo poblíž projektoru, umístěte reprosoustavy nejméně 0,3 m od
systému.
• Přetrvává-li nesprávné zobrazení barev, vypněte televizor a zapněte jej po 15 až
30 minutách.
• Dochází-li k pískání, umístěte reprosoustavy do ještě větší vzdálenosti od
televizoru.
• Ujistěte se, že v blízkosti reprosoustav není žádný magnetický předmět
(magnetický držák na stojanu televizoru, zdravotní zařízení, hračka apod.).
Zvuk
Příznak
Řešení
Není reprodukován žádný zvuk. • Kabel reprosoustavy není bezpečně zapojen.
• Stiskněte tlačítko MUTING (utlumení zvuku) na dálkovém ovladači, pokud je
na displeji na předním panelu zobrazeno „MUTING ON” (utlumení zvuku
zapnuto).
• Systém je pozastaven (v režimu pauzy) nebo je v režimu zpomaleného
přehrávání. K normální rychlosti přehrávání se vrátíte stisknutím tlačítka H.
• Provádí se rychlý posun vpřed nebo vzad. K normální rychlosti přehrávání se
vrátíte stisknutím tlačítka H.
• Zkontrolujte nastavení reprosoustav (strana 61).
• Audio signály disku Super Audio CD nejsou na výstupu HDMI OUT (výstup
HDMI).
• Zařízení připojené do konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) není
kompatibilní s formátem audio signálu. V takovém případě nastavte položku
[AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI) v nabídce [HDMI SETUP]
(nastavení HDMI) na hodnotu [ON] (zapnuto) (strana 58).
102CZ
Příznak
Řešení
Na výstupu HDMI OUT (výstup • Nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI) v nabídce
HDMI) není žádný zvuk.
[HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na hodnotu [ON] (zapnuto) (strana 58).
• Konektor HDMI OUT (výstup HDMI) je připojen k zařízení DVI (Digital
Visual Interface) (konektory DVI (Digital Visual Interface) neakceptují audio
signály).
• Z konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) nevystupuje zvuk disku Super Audio
CD.
• Vyzkoušejte následující: 1 Vypněte systém a znovu jej zapněte. 2 Vypněte
připojené zařízení a znovu jej zapněte. 3 Odpojte a znovu připojte kabel
HDMI.
Zvuk levého a pravého kanálu je • Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny reprosoustavy a zařízení.
nevyvážený nebo stranově
převrácený.
Ze subwooferu nevychází žádný • Zkontrolujte zapojení a nastavení reprosoustavy (strany 22, 61).
zvuk.
• V položce „DEC. MODE” (režim dekódování) vyberte možnost „A.F.D. STD”
(automatický formát - standardní) (strana 33).
Při přehrávání disku VIDEO CD, • Stisknutím tlačítka AUDIO (zvukový doprovod) (strana 38) nastavte položku
CD nebo souboru MP3 dochází
[AUDIO] (zvukový doprovod) na [STEREO].
ke ztrátě stereo efektu.
• Ujistěte se, že je systém správně zapojen.
Prostorový (surround) efekt je
při přehrávání zvukového
doprovodu ve formátu Dolby
Digital, DTS nebo MPEG
obtížně slyšitelný.
Doplňující informace
V reprodukci se vyskytuje brum • Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny reprosoustavy a zařízení.
nebo šum.
• Zkontrolujte, zda jsou propojovací kabely v dostatečné vzdálenosti od
transformátoru nebo motoru a zda jsou vzdáleny alespoň 3 metry od vašeho
televizoru nebo zářivkového osvětlení.
• Přesuňte televizor do větší vzdálenosti od audio zařízení.
• Zástrčky a konektory jsou znečištěné. Otřete je hadříkem mírně navlhčeným
v alkoholu.
• Očistěte disk.
• Ujistěte se, že je správně nastaven režim „DEC. MODE” (režim dekódování)
(strana 33).
• Zkontrolujte zapojení a nastavení reprosoustav (strany 22, 61).
• V závislosti na disku DVD nemusí být na výstupu kompletní signál ve formátu
5.1 kanálů. Může se jednat o monofonní nebo stereofonní signál, a to i přesto,
že je zvukový doprovod zaznamenán v audio formátu Dolby Digital nebo
MPEG audio.
Zvuk vychází pouze ze středové • V závislosti na disku může zvuk vycházet pouze ze středové reprosoustavy.
reprosoustavy.
Ze středové reprosoustavy
nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte zapojení a nastavení reprosoustavy (strany 22, 61).
• Ujistěte se, že je správně nastaven režim „DEC. MODE” (režim dekódování)
(strana 33).
• V závislosti na zdroji může být efekt středové reprosoustavy méně patrný.
• Je přehráván dvoukanálový zdroj.
Z prostorových (surround)
reprosoustav nevychází žádný
zvuk nebo je jejich hlasitost
velmi nízká.
• Zkontrolujte zapojení a nastavení reprosoustav (strany 22, 61).
• Ujistěte se, že je správně nastaven režim „DEC. MODE” (režim dekódování)
(strana 33).
• V závislosti na zdroji může být efekt prostorových (surround) reprosoustav
méně patrný.
• Je přehráván dvoukanálový zdroj.
103CZ
Příznak
Řešení
Na konektoru DIGITAL IN
• Vzorkovací frekvence vstupního signálu je větší než 48 kHz.
COAXIAL/OPTICAL (digitální
vstup - koaxiální/optický) není k
dispozici audio signál.
Ovládání
104CZ
Příznak
Řešení
Není možné naladit žádné
rozhlasové stanice.
• Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa. Nasměrujte anténu nebo
v případě potřeby připojte venkovní anténu.
• Signál stanic je příliš slabý (při ladění prostřednictvím automatického ladění).
Použijte přímé naladění stanice.
• Na předvolbách nejsou uloženy žádné stanice nebo došlo ke smazání stanic
z předvoleb (při ladění prostřednictvím funkce vyhledávání stanic na
předvolbách). Uložte stanice na předvolby (strana 64).
• Stiskněte tlačítko DISPLAY (zobrazení), aby se na displeji na předním panelu
zobrazila frekvence stanice.
Při poslechu rozhlasového
vysílání v pásmu AM je slyšet
šum.
• Zkontrolujte umístění smyčkové antény pro pásmo AM a anténního kabelu
(strana 26).
Dálkový ovladač nepracuje.
• Mezi dálkovým ovladačem a systémem jsou překážky.
• Vzdálenost mezi systémem a dálkovým ovladačem je příliš velká.
• Dálkový ovladač není nasměrován na senzor dálkového ovládání na systému.
• Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité.
Disk se nepřehrává.
• V systému není vložen žádný disk.
• Disk je v přístroji vložen obráceně.
Vložte disk tak, aby strana pro přehrávání směřovala dolů.
• Disk je v zásuvce pro disk vzpříčený.
• Systém není schopen přehrávat disky CD-ROM a podobné (strana 8).
• Regionální kód disku DVD neodpovídá kódu systému.
• Uvnitř systému zkondenzovala vlhkost, která může způsobit poškození
snímacího zařízení. Vyjměte ze systému disk a ponechejte systém zapnutý
přibližně půl hodiny.
Není možno přehrát soubor
MP3.
• Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu MP3, který odpovídá normě ISO
9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet.
• Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu MP3, který odpovídá formátu
UDF (Universal Disk Format).
• Soubor MP3 nemá příponu „.MP3”.
• Data nejsou ve formátu MP3, přestože přípona souboru je „.MP3”.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Systém není schopen přehrávat audio skladby ve formátu MP3PRO.
• Položka [MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) byla nastavena
na hodnotu [IMAGE] (obrázek) (strana 49).
• Pokud není možno změnit nastavení položky [MODE (MUSIC, IMAGE)]
(režim - hudba, obrázek), vyjměte z přístroje disk a opět jej vložte nebo systém
vypněte a poté zapněte.
• Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video soubor DivX.
Příznak
Řešení
Není možno zobrazit soubor
obrázku JPEG.
• Disk DATA CD není zaznamenán ve formátu JPEG, který odpovídá normě ISO
9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet.
• Disk DATA DVD není zaznamenán ve formátu JPEG, který odpovídá formátu
UDF (Universal Disk Format).
• Soubor nemá příponu „.JPEG” nebo „.JPG”.
• Obrázek je větší než 3 072 (šířka) x 2 048 (výška) bodů v normálním režimu
nebo je větší než 2 000 000 bodů v progresivním režimu JPEG, který je většinou
používán pro internetové stránky.
• Obrázek se nevejde na obrazovku televizoru (takové obrázky jsou zmenšeny).
• Položka [MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) byla nastavena
na hodnotu [MUSIC] (hudba) (strana 49).
• Pokud není možno změnit nastavení položky [MODE (MUSIC, IMAGE)]
(režim - hudba, obrázek), vyjměte z přístroje disk a opět jej vložte nebo systém
vypněte a poté zapněte.
• Disk DATA CD/DATA DVD obsahuje video soubor DivX.
Soubory MP3 a soubory obrázků • Položka [MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) byla nastavena
JPEG se začnou přehrávat
na hodnotu [AUTO] (automaticky) (strana 49).
současně.
• Soubor není vytvořen ve formátu DivX.
• Soubor nemá příponu „.AVI” nebo „.DIVX”.
• Disk DATA CD/DATA DVD nebyl vytvořen ve formátu DivX, který je
v souladu s normou ISO 9660 Level 1/Level 2 nebo Joliet/UDF.
• Obraz video souboru DivX je větší než 720 bodů (šířka) × 576 bodů (výška).
Názvy složky/skladby/souboru
se nezobrazují správně.
• Systém je schopen zobrazovat pouze znaky abecedy a číslice. Ostatní znaky se
zobrazují jako [*].
Disk se nezačne přehrávat od
začátku.
• Byl zvolen režim Program play (přehrávání programu), Shuffle Play
(přehrávání v náhodném pořadí) nebo Repeat Play (opakované přehrávání).
Před přehráváním disku stiskněte tlačítko CLEAR (smazání) pro zrušení těchto
funkcí.
• Byla zvolena funkce Resume Play (obnovení přehrávání).
V režimu zastavení stiskněte tlačítko x na systému nebo na dálkovém ovladači
a pak spusťte přehrávání (strana 41).
• Na obrazovce televizoru se automaticky zobrazuje nabídka titulu, nabídka
disku DVD nebo nabídka funkce PBC (ovládání přehrávání).
Systém začne přehrávat disk
automaticky.
• Disk DVD je vybaven funkcí automatického přehrávání.
Přehrávání se automaticky
zastaví.
• Některé disky mohou obsahovat signál automatické pauzy. Při přehrávání
takového disku zastaví systém přehrávání, jakmile nalezne signál automatické
pauzy.
Není možno provádět některé
funkce, jako je například Stop
(zastavení), Search
(vyhledávání), Slow-motion
Play (zpomalené přehrávání)
nebo Repeat Play (opakované
přehrávání).
• U některých disků není možno některé výše uvedené operace používat. Přečtěte
si přiložené pokyny k diskům.
Doplňující informace
Není možno přehrát video
soubor DivX.
Zprávy na obrazovce televizoru • Zvolte požadovaný jazyk (ve kterém se mají zobrazovat zprávy na obrazovce)
se nezobrazují v požadovaném
v položce [OSD] (nabídka na obrazovce) nabídky [LANGUAGE SETUP]
jazyce.
(nastavení jazyka) (strana 56).
105CZ
Příznak
Řešení
Jazyk zvukového doprovodu
není možno změnit.
• Na přehrávaném disku DVD není vícejazyčný zvukový doprovod zaznamenán.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka zvukového doprovodu.
Není možno změnit jazyk
titulků.
• Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány vícejazyčné titulky.
• Disk DVD neumožňuje změnu jazyka titulků.
Titulky není možno vypnout.
• Disk DVD neumožňuje vypnutí titulků.
Úhly záběrů není možno změnit. • Na přehrávaném disku DVD nejsou zaznamenány záběry pořízené z různých
úhlů (strana 38).
• Disk DVD neumožňuje změnu úhlů záběru.
Disk není možno vysunout
z přístroje a na displeji na
předním panelu je zobrazeno
„LOCKED” (uzamčeno).
• Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní
středisko Sony.
Při přehrávání disku DATA CD • Soubor MP3/soubor obrázku JPEG/video soubor DivX, který chcete přehrát, je
poškozený.
nebo DATA DVD se na
obrazovce televizoru zobrazí
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
zpráva [Data error] (chyba dat). • Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s normou DCF.
• Soubor obrázku JPEG má příponu „.JPG” nebo „.JPEG”, není však ve formátu
JPEG.
• Soubor, který chcete přehrát, má příponu „.AVI” nebo „.DIVX”, ale není ve
formátu DivX, nebo je ve formátu DivX, ale neodpovídá certifikačnímu profilu
DivX.
Systém nepracuje normálně.
• Odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a po několika minutách jej
opět zapojte.
Funkce Control for HDMI
(ovládání přes HDMI)
nepracuje.
• Nerozsvítí-li se na displeji na předním panelu indikátor „HDMI”, zkontrolujte
HDMI připojení (strana 23).
• Nastavte položku [CONTROL FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce
[HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na hodnotu [ON] (zapnuto) (strana 58).
• Zkontrolujte, zda je připojené zařízení kompatibilní s funkcí [CONTROL FOR
HDMI] (ovládání přes HDMI).
• Zkontrolujte, zda je síťový napájecí kabel připojeného zařízení pevně připojen.
• Zkontrolujte na připojeném zařízení nastavení funkce Control for HDMI
(ovládání přes HDMI). Přečtěte si návod k obsluze vašeho zařízení.
• Pokud změníte připojení HDMI, pokud odpojíte a opět připojíte síťový napájecí
kabel nebo pokud dojde k výpadku napájení, nastavte položku [CONTROL
FOR HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení
HDMI) na hodnotu [OFF] (vypnuto) a pak nastavte položku [CONTROL FOR
HDMI] (ovládání přes HDMI) v nabídce [HDMI SETUP] (nastavení HDMI) na
hodnotu [ON] (zapnuto) (strana 58).
• Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI)
pro televizory s funkcí „BRAVIA” Sync“ (strana 68).
Při použití funkce System Audio • Nastavte položku [AUDIO (HDMI)] (zvukový doprovod - HDMI) v nabídce
Control (ovládání zvuku
[CUSTOM SETUP] (uživatelské nastavení) na hodnotu [ON] (zapnuto)
systému) nevystupuje ze
(strana 58).
systému a televizoru žádný
• Zkontrolujte, zda je připojený televizor kompatibilní s funkcí System Audio
zvuk.
Control (ovládání zvuku systému).
• Podrobnosti - viz část „Použití funkce Control for HDMI (ovládání přes HDMI)
pro televizory s funkcí „BRAVIA” Sync“ (strana 68).
106CZ
USB zařízení
Příznak
Řešení
Na displeji na předním panelu se • Došlo k výskytu problému kvůli nesprávné velikosti elektrického proudu
zobrazí nápis „OVERLOAD”
dodávaného z konektoru
(USB). Vypněte systém a odpojte USB zařízení
(přetížení).
z konektoru
(USB). Ujistěte se, že je USB zařízení v pořádku. Pokud se
tento nápis stále zobrazuje, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Používáte podporované USB
zařízení?
• Pokud připojíte nepodporované USB zařízení, může dojít k výskytu
následujících problémů. Podporované typy zařízení - viz „Kompatibilní USB
zařízení” (příloha):
– USB zařízení není rozpoznáno,
– názvy souborů nebo složek nejsou na systému zobrazeny,
– přehrávání není možné,
– zvuk přeskakuje,
– dochází k výskytu šumu,
– na výstupu je zkreslený zvuk,
– záznam se zastaví před dokončením.
Není reprodukován žádný zvuk. • USB zařízení není správně připojeno. Vypněte systém a potom znovu připojte
USB zařízení.
• Datový tok použitý při kódování audio souborů byl nízký. Přehrávejte audio
soubory kódované s vyšším datovým tokem.
Dochází k výskytu šumu nebo
zvuk přeskakuje.
• Vypněte systém a potom znovu připojte USB zařízení.
• Šum mohl vzniknout při záznamu nebo kopírování. Vymažte soubor a zkuste
jej zaznamenat nebo zkopírovat znovu.
• Zkopírujte soubory do vašeho počítače, naformátujte USB zařízení na
souborový systém FAT12, FAT16 nebo FAT32 a znovu zkopírujte soubory do
USB zařízení.*
* Tento systém podporuje souborový systém FAT12, FAT16 a FAT32, ale
některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto souborové systémy
FAT. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného USB zařízení nebo se
obraťte na výrobce.
USB zařízení nelze připojit do
konektoru
(USB).
• Pokoušíte se připojit USB zařízení obráceně. Při připojování USB zařízení
dbejte na to, abyste jej připojovali správným směrem.
Doplňující informace
Zvuk je zkreslený.
USB zařízení, které bylo použito • Soubory mohou být zaznamenány v nekompatibilním formátu. V takovém
u jiného zařízení, nepracuje.
případě si nejdříve zazálohujte důležité soubory uložené na USB zařízení
zkopírováním na pevný disk vašeho počítače. Potom naformátujte USB
zařízení na souborový systém FAT12, FAT16 nebo FAT32 a znovu zkopírujte
zazálohované soubory do USB zařízení.*
* Tento systém podporuje souborový systém FAT12, FAT16 a FAT32, ale
některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto souborové systémy
FAT. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného USB zařízení nebo se
obraťte na výrobce.
Nápis „READING” (načítání) je • Načítání dat může v následujících případech trvat delší dobu:
zobrazen delší dobu.
– na USB zařízení je uloženo mnoho složek nebo souborů,
– struktura souborů je příliš komplikovaná,
– kapacita paměti je velmi velká,
– vnitřní paměť je fragmentovaná.
• Sony doporučuje dbát následujících pokynů:
– celkový počet složek uložených na USB zařízení: 200 nebo méně,
– celkový počet souborů ve složce: 150 nebo méně.
107CZ
108CZ
Příznak
Řešení
Chybné zobrazení.
• Znovu zkopírujte hudební data do USB zařízení, protože data uložená na USB
zařízení mohou být poškozena.
• Systém je schopen zobrazovat pouze znaky abecedy a číslice. Ostatní znaky
nejsou zobrazeny správně.
Během přehrávání z USB
zařízení se na displeji na předním
panelu zobrazí nápis „DATA
ERROR” (chyba dat).
• Audio soubor/soubor obrázku JPEG, který chcete přehrát, je poškozen.
• Data neodpovídají normě MPEG1 Audio Layer 3.
• Formát souboru obrázku JPEG není v souladu s normou DCF.
• Soubor obrázku JPEG má příponu „.JPG” nebo „.JPEG”, není však ve formátu
JPEG.
Přehrávání se nespustí.
• Vypněte systém a potom znovu připojte USB zařízení.
• Připojte kompatibilní USB zařízení. Viz „Kompatibilní USB zařízení”
(příloha).
• Stiskněte tlačítko H pro spuštění přehrávání.
Přehrávání se nespustí od první
skladby.
• Zrušte funkci Repeat Play (opakované přehrávání) (strana 76).
Data z USB zařízení (audio
soubor/soubor obrázku JPEG)
nelze přehrát.
• USB zařízení naformátované v jiném souborovém systému než FAT12, FAT16
nebo FAT32 není podporováno.*
• Soubory, které jsou zakódovány nebo chráněny heslem atd., nelze přehrát.
• Soubor MP3 nemá příponu „.MP3”.
• Soubor WMA nemá příponu „.wma”.
• Soubor AAC nemá příponu „.m4a”.
• Data nejsou uložena v požadovaném formátu.
• Soubory MP3 v jiném formátu než MPEG 1 Audio Layer 3 nelze přehrát.
• Pokud používáte USB zařízení s více oddíly, lze přehrát pouze audio soubory
uložené v prvním oddílu.
• Systém je schopen přehrávat soubory uložené ve složkách do osmé úrovně.
• Zkontrolujte správné nastavení položky [MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim hudba, obrázek) pro audio soubory/soubory obrázků JPEG (stránky 73, 74).
• Počet složek je vyšší než 200.
• Počet souborů je vyšší než 150.
• Počet audio souborů/souborů obrázků JPEG ve složce je větší než 150.
• Soubor obrázku JPEG nemá příponu „.JPG” nebo „.JPEG”.
• Soubor obrázku JPEG je větší než 3 072 (šířka) x 2 048 (výška) bodů
v normálním režimu nebo je větší než 2 000 000 bodů v progresivním režimu
JPEG, který je většinou používán pro internetové stránky.
• Soubor obrázku JPEG s velkým poměrem šířka/výška nelze přehrát.
• Soubor WMA ve formátu WMA DRM, WMA s bezeztrátovou kompresí nebo
WMA PRO nelze přehrát.
• Soubor AAC ve formátu AAC DRM nebo soubor AAC s bezeztrátovou
kompresí nelze přehrát.
* Tento systém podporuje souborový systém FAT12, FAT16 a FAT32, ale
některá USB zařízení nemusí podporovat všechny tyto souborové systémy
FAT. Podrobnosti - viz návod k obsluze příslušného USB zařízení nebo se
obraťte na výrobce.
Příznak
Řešení
Spuštění přehrávání audio
souborů nebo souborů obrázků
JPEG trvá déle než u ostatních
souborů.
• Jakmile systém načte všechny soubory na USB zařízení, může spuštění
přehrávání trvat delší dobu, pokud je:
– počet složek nebo souborů příliš velký,
– struktura složek a souborů příliš komplikovaná,
– kapacita paměti velmi velká,
– velikost souboru velmi velká,
– struktura paměti fragmentovaná.
• Sony doporučuje dbát následujících pokynů:
– celkový počet složek uložených na USB zařízení: 200 nebo méně,
– celkový počet souborů ve složce: 150 nebo méně.
Nelze spustit záznam/kopírování • Mohlo dojít k výskytu následujících problémů:
do USB zařízení.
– USB zařízení je zaplněno,
– počet souborů MP3 a složek na USB zařízení dosáhl výše uvedeného limitu,
– USB zařízení je chráněno proti zápisu.
Záznam na USB zařízení není
možné provést.
• Používáte nekompatibilní USB zařízení. Viz „Kompatibilní USB zařízení”
(příloha).
• Během záznamu/kopírování bylo USB zařízení odpojeno nebo bylo vypnuto
napájení. Vymažte částečně zaznamenaný soubor a zaznamenejte/zkopírujte jej
znovu. Pokud se problém nevyřeší, může být USB zařízení poškozené.
Postupujte podle pokynů v návodu k obsluze USB zařízení a naformátujte jej.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Audio soubory nebo složky na
USB zařízení nelze vymazat.
• Zkontrolujte, zda není USB zařízení chráněno proti zápisu.
• Během mazání bylo USB zařízení odpojeno nebo bylo vypnuto napájení.
Vymažte soubor, jehož mazání nebylo dokončeno. Pokud se problém nevyřeší,
může být USB zařízení poškozené. Postupujte podle pokynů v návodu
k obsluze USB zařízení a naformátujte jej. Pokud problém přetrvává, obraťte se
na vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Doplňující informace
Záznam/kopírování se zastavilo • Komunikační rychlost USB zařízení je příliš nízká. Připojte kompatibilní USB
před dokončením.
zařízení.
• Pokud je proces záznamu, kopírování a mazání často opakován, bude struktura
paměti USB zařízení fragmentovaná. Postupujte podle pokynů v návodu
k obsluze USB zařízení a naformátujte jej. Pokud problém přetrvává, obraťte se
na vašeho nejbližšího prodejce Sony.
Funkce S-AIR
Příznak
Řešení
Bezdrátové připojení mezi
zařízeními S-AIR nebylo
vytvořeno (neprobíhá přenos
zvuku). Indikátor na vedlejším
zařízení S-AIR:
• Nesvítí.
• Bliká.
• Svítí červeně.
• Pokud kromě tohoto přístroje používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR,
umístěte jej dále než 8 m od tohoto přístroje.
• Ujistěte se, že je na tomto přístroji a na vedlejším zařízení S-AIR nastaven
stejný ID kód (strana 83).
• Provedli jste spárování tohoto přístroje a jiného vedlejšího zařízení S-AIR.
Proveďte spárování s požadovaným vedlejším zařízením S-AIR (strana 86).
• Přístroj je spárován s dalším vedlejším zařízením S-AIR. Zrušte spárování.
• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních
bezdrátových zařízení.
• Ukončete používání jiného bezdrátového zařízení.
• Vedlejší zařízení S-AIR je vypnuté. Ujistěte se, že je připojen síťový napájecí
kabel a zapněte vedlejší zařízení S-AIR.
109CZ
110CZ
Příznak
Řešení
Ze zařízení S-AIR není slyšet
žádný zvuk.
• Pokud kromě tohoto přístroje používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR,
umístěte jej dále než 8 m od tohoto přístroje.
• Ujistěte se, že je na tomto přístroji a na vedlejším zařízení S-AIR nastaven
stejný ID kód (strana 83).
• Potvrďte nastavení párování (strana 86).
• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR blíž k sobě.
• Nepoužívejte zařízení vytvářející elektromagnetické vlny, jako je např.
mikrovlnná trouba.
• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních
bezdrátových zařízení.
• Ukončete používání jiného bezdrátového zařízení.
• Změňte nastavení položky „RF CHANGE” (změna RF kanálu) (strana 87).
• Změňte nastavení ID kódu hlavního zařízení S-AIR a vedlejšího zařízení
S-AIR.
• Vypněte systém a vedlejší zařízení S-AIR a potom je opět zapněte.
Dochází k výskytu šumu nebo
zvuk přeskakuje.
• Pokud kromě tohoto přístroje používáte navíc další hlavní zařízení S-AIR,
umístěte jej dále než 8 m od tohoto přístroje.
• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR blíž k sobě.
• Nepoužívejte zařízení vytvářející elektromagnetické vlny, jako je např.
mikrovlnná trouba.
• Umístěte hlavní zařízení S-AIR a vedlejší zařízení S-AIR dál od ostatních
bezdrátových zařízení.
• Ukončete používání jiného bezdrátového zařízení.
• Změňte nastavení položky „RF CHANGE” (změna RF kanálu) (strana 87).
• Změňte nastavení ID kódu hlavního zařízení S-AIR a vedlejšího zařízení
S-AIR.
Funkce automatické
diagnostiky
(Pokud se na displeji zobrazují
písmena/číslice)
Při aktivaci autodiagnostické funkce (působící
jako ochrana před chybnou funkcí přístroje) se
na obrazovce nebo na displeji na předním panelu
zobrazí pětiznakové servisní číslo (například C
13 50) jako kombinace písmene a čtyř číslic.
V takovém případě si projděte následující
tabulku.
Pokud se na obrazovce televizoru
zobrazuje číslo verze
Po zapnutí systému se může na obrazovce
televizoru zobrazit číslo verze [VER.X.XX]
(X je číslo). Ačkoliv to neznamená poruchu
funkce a číslo je určeno pouze pro servisní účely
Sony, normální provoz systému není možný.
Systém vypněte a po chvíli znovu zapněte.
VER.X.XX
C:13:50
C 13
Disk je znečištěný.
,Očistěte disk měkkým hadříkem
(strana 100).
C 31
Disk není vložen správně.
,Restartujte systém a pak disk
vložte správným způsobem.
E XX
(kde xx
představuje
číslo)
Systém aktivoval
autodiagnostickou funkci, která
působí jako ochrana před chybnou
funkcí přístroje.
,Obraťte se na svého nejbližšího
prodejce Sony nebo na místní
autorizované středisko Sony
a poskytněte toto pětiznakové
servisní číslo.
Příklad: E 61 10
Doplňující informace
První tři znaky Příčina anebo nápravná akce
servisního
čísla
111CZ
Část tuneru
Technické údaje
Část zesilovače
Režim stereo (jmenovitý výkon)
108 W + 108 W (3 ohmy
při 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 1 %)
Prostorový (surround) režim (reference)
Výstupní výkon RMS
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(na kanál 3 ohmy při
1 kHz, celkové
harmonické zkreslení
10 %)
Subwoofer*: 140 W
(3 ohmy při 80 Hz, celkové
harmonické zkreslení
10 %)
* V závislosti na nastavení režimu dekódování a na
zdroji nemusí být k dispozici žádný zvukový výstup.
Vstupy (analogové)
TV (AUDIO IN) (TV - audio vstup)
Citlivost: 450/250 mV
LINE (AUDIO IN) (linka - audio vstup)
Citlivost: 450/250 mV
AUDIO IN (audio vstup) Citlivost: 250/125 mV
Vstupy (digitální)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
(koaxiální/optický vstup) Impedance: 75 ohmů/–
Výstupy (analogové)
Sluchátka
Pro připojení sluchátek
s nízkou a vysokou
impedancí.
Systém Super Audio CD/DVD
Laser
Formát signálu systému
Polovodičový laser
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Vyzařování: nepřetržité
PAL/NTSC
Část USB
Podporovaný datový tok
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s - 320 kb/s
WMA:
48 kb/s - 192 kb/s
AAC:
48 kb/s - 320 kb/s
Vzorkovací frekvence
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
Konektor
(USB):
Maximální proud:
500 mA
112CZ
Systém
Digitální systém s PLL
syntézou
Část tuneru FM
Rozsah ladění
Modely pro Severní Ameriku:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(krok 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5 MHz - 108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Anténa
Drátová anténa pro pásmo
FM
Konektor pro připojení antény
75 ohmů (nesymetrických)
Mezifrekvence
10,7 MHz
Část tuneru AM
Rozsah ladění
Modely pro Severní Ameriku, Mexiko a Latinskou
Ameriku:
530 kHz - 1 710 kHz
(s krokem ladění
nastaveným na 10 kHz)
531 kHz - 1 710 kHz
(s krokem ladění
nastaveným na 9 kHz)
Modely pro Evropu, Rusko a Střední Východ:
531 kHz - 1 602 kHz
(s krokem ladění
nastaveným na 9 kHz)
Modely pro Austrálii a Nový Zéland:
531 kHz - 1 710 kHz
(s krokem ladění
nastaveným na 9 kHz)
530 kHz - 1 710 kHz
(s krokem ladění
nastaveným na 10 kHz)
Ostatní modely:
531 kHz - 1 602 kHz
(s krokem ladění
nastaveným na 9 kHz)
530 kHz - 1 610 kHz
(s krokem ladění
nastaveným na 10 kHz)
Anténa
Smyčková anténa pro
pásmo AM
Mezifrekvence
450 kHz
Obrazová část
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š 75 ohmů
R/G/B: 0,7 Vš-š 75 ohmů
HDMI OUT (výstup
HDMI): Typ A (19 pinů)
Reprosoustavy
Přední/prostorové (surround) (SS-TS82)
Reproduktorový systém
Širokopásmový, bass
reflex, magneticky
odstíněný
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
65 mm kuželovitého typu
3 ohmy
108 mm × 540 mm ×
78 mm (š/v/h)
290 mm × 1 045 mm 1 230 mm × 290 mm
(š/v/h) se stojanem
1,2 kg
2,9 kg se stojanem
Středová reprosoustava (SS-CT80)
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Hmotnost (přibližná)
Širokopásmový, bass
reflex, magneticky
odstíněný
65 mm kuželovitého typu
3 ohmy
265 mm × 93 mm × 71 mm
(š/v/h)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS80)
Hmotnost (přibližná)
Subwoofer, bass reflex
160 mm kuželovitého typu
3 ohmy
205 mm × 325 mm ×
325 mm (š/v/h)
5,2 kg
Všeobecné údaje
Napájení
220 V - 240 V střídavých,
50/60 Hz
Příkon (odběr)
V zapnutém stavu: 170 W
V pohotovostním režimu:
0,3 W (v režimu úspory
energie - Power Saving
Mode)
Výstupní napětí (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V stejnosměrných
Výstupní proud (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Rozměry (přibližné)
430 mm × 66 mm ×
385 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližná)
4,2 kg
Design a technické údaje mohou být předmětem změn
bez upozornění.
• Příkon v pohotovostním režimu 0,3 W.
• Při výrobě desek s plošnými spoji se
nepoužívají halogenované
samozhášecí přísady.
• Výkonová účinnost zesilovače více
než 85 % je dosažena díky plně
digitálnímu zesilovači typu S-master.
Digitální automatická kalibrace
domácího kina
Funkce Digital Cinema Auto Calibration
(digitální automatická kalibrace domácího kina)
byla vyvinuta společností Sony pro automatické
změření a nastavení reprosoustav podle
poslechového prostředí v krátkém čase.
Dolby Digital
Tento formát domácího kina je ještě
propracovanější než formát Dolby Surround Pro
Logic. V tomto formátu je vytvářen výstup pro
prostorové (surround) reprosoustavy ve stereo
režimu s rozšířeným frekvenčním pásmem
a s nezávislým kanálem subwooferu pro
mohutné hluboké tóny. Tento formát se rovněž
nazývá „5.1”, přičemž kanál subwooferu je
označen jako 0.1 (protože jeho funkcí je pouze
v případě potřeby poskytovat efekt hlubokých
tónů). Všech šest kanálů v tomto formátu je
zaznamenáno odděleně pro dosažení vynikající
hodnoty separace kanálů. Protože jsou navíc
všechny signály zpracovávány digitálně,
nedochází k tak velkému zhoršení kvality
signálu.
Doplňující informace
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitá impedance
Rozměry (přibližné)
Slovník
Dolby Pro Logic II
Formát Dolby Pro Logic II vytváří pět
výstupních širokopásmových kanálů
z dvoukanálových zdrojů. To se provádí
prostřednictvím vyspělého maticového
prostorového (surround) dekodéru, který
extrahuje prostorové vlastnosti původního
záznamu bez přidání jakýchkoli nových zvuků
nebo tonálního zabarvení.
x Režim Movie (film)
Režim Movie (film) je možno používat
u stereofonních televizních programů a všech
programů zakódovaných ve formátu Dolby
Surround. Výsledkem je zlepšená směrovost
zvukového pole, které se blíží kvalitě
diskrétního zvuku 5.1 kanálů.
x Režim Music (hudba)
Režim Music (hudba) je možno používat pro
jakékoli stereofonní hudební záznamy, protože
poskytuje široký a hluboký zvukový prostor.
113CZ
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekódování formátu Dolby
Surround, poskytuje formát Dolby Surround Pro
Logic čtyřkanálový zvuk z dvoukanálového
zdroje. Ve srovnání s dřívějším formátem Dolby
Surround reprodukuje formát Dolby Surround
Pro Logic prostorové rozložení zleva doprava
přirozeněji a s přesnější lokalizací jednotlivých
zvuků. Abyste mohli využívat všech výhod
formátu Dolby Surround Pro Logic, měli byste
mít jeden pár prostorových (surround)
reprosoustav a středovou reprosoustavu.
Z prostorových (surround) reprosoustav
vystupuje monofonní zvuk.
DTS
Digitální technologie komprese zvuku vyvinutá
společností DTS, Inc. Tato technologie
odpovídá prostorovému (surround) zvuku
5.1 kanálů. Součástí tohoto formátu je kromě
stereofonního zadního kanálu i oddělený kanál
subwooferu. Formát DTS poskytuje stejný
vysoce kvalitní digitální zvuk s diskrétními
kanály 5.1. Je docílena dobrá hodnota separace
kanálů, protože všechny kanály a jejich data jsou
zaznamenány odděleně a zpracování všech
kanálů je digitální.
Rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface - Multimediální
rozhraní s vysokým rozlišením)
HDMI je rozhraní, které podporuje současný
přenos video a audio signálu pomocí jednoho
digitálního připojení a umožňuje sledování
vysoce kvalitního digitálního obrazu a zvuku.
Specifikace HDMI podporuje technologii
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection - ochrana digitálního obsahu s velkou
šířkou pásma), což je technologie ochrany proti
kopírování obsahující technologii kódování
digitálních video signálů.
Rodičovský zámek
Tato funkce disku DVD umožňuje omezené
přehrávání disku v závislosti na věku diváků
v souladu s úrovní omezení podle jednotlivých
zemí. Toto omezení je u různých disků různé;
pokud je aktivováno, je přehrávání buď úplně
zakázáno, nebo jsou přeskakovány násilné
scény nebo jsou nahrazovány jinými scénami
a podobně.
114CZ
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio
frequency)
V poslední době se značně rozšířilo používání
DVD médií, digitálního vysílání a dalších
vysoce kvalitních médií.
Pro zajištění přenosu dat z těchto médií bez
ztráty kvality vyvinula společnost Sony
technologii nazvanou „S-AIR” pro rádiový
přenos digitálních audio signálů bez jakékoliv
komprese a začlenila ji do zařízení EZW-RT10/
EZW-T100.
Tato technologie přenáší digitální audio signály
bez jakékoliv komprese ve frekvenčním rozsahu
2,4 GHz pásma ISM (nelicencované frekvenční
pásmo určené pro průmysl, vědu a lékařství).
Toto pásmo využívají např. bezdrátové sítě
LAN a Bluetooth zařízení.
Super Audio CD
Disky Super Audio CD představují normu pro
nové audio disky vysoké kvality, na nichž je
hudba zaznamenána ve formátu DSD (Direct
Stream Digital) (klasické disky CD jsou
zaznamenány ve formátu PCM). Díky
vzorkovací frekvenci, která je 64 krát vyšší než
u klasického disku CD a jednobitové kvantizaci,
se u formátu DSD dociluje široký frekvenční
rozsah i široký dynamický rozsah v celém
pásmu slyšitelných frekvencí, a proto je hudba
reprodukována mimořádně věrně jako původní
zvuk.
x Typy disků Super Audio CD
Existují dva typy disků v závislosti na vrstvě
SA-CD a na kombinaci vrstev CD.
• Vrstva Super Audio CD: Vrstva s vysokou
hustotou signálu pro disk Super Audio CD.
• Vrstva CD1): Vrstva, která je čitelná na
přehrávači klasických disků CD.
Jednovrstvý disk
(disk s jedinou vrstvou Super Audio CD)
Vrstva Super
Audio CD
Hybridní disk2)
(disk s vrstvou Super Audio CD a vrstvou CD)
Vrstva CD3)
Vrstva Super
Audio CD3)
Vrstva Super Audio CD sestává z dvoukanálové
oblasti nebo z vícekanálové oblasti.
Doplňující informace
• Dvoukanálová oblast: Oblast, v níž jsou
zaznamenány 2 stereofonní stopy.
• Vícekanálová oblast: Oblast, v níž jsou
zaznamenány vícekanálové stopy (až do 5.1
kanálů).
Dvoukanálová
oblast4)
Vícekanálová
oblast4)
Vrstva Super
Audio CD
1)
CD vrstvu tohoto disku je možno přehrávat na
klasickém přehrávači disků CD.
2)
Protože obě vrstvy jsou na jedné straně, není třeba
disk otáčet.
3)Volba vrstvy - viz část „Změna přehrávané vrstvy při
přehrávání hybridního disku Super Audio CD“
(strana 40).
4)Volba oblasti - viz část „Volba oblasti přehrávání pro
dvoukanálový + vícekanálový disk Super Audio
CD“ (strana 39).
115CZ
Tabulka jazykových kódů
Pravopis jazyků je v souladu s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Jazykový kód
Jazykový kód
Jazykový kód
Jazykový kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Není
specifikován
Seznam kódů oblastí pro rodičovský zámek
116CZ
Kód oblasti
Kód oblasti
Kód oblasti
Kód oblasti
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Kanada
Chile
Čína
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Indie
Indonésie
Itálie
Japonsko
Korea
Malajsie
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Velká
Británie
Přehled částí přístroje a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.
Přední panel
B A (otevření/zavření) (36)
G Ovladač VOLUME (hlasitost) (36)
H Konektor PHONES (sluchátka) (36)
D Tlačítka pro ovládání přehrávání (36)
I Konektor AUDIO IN/A.CAL MIC (audio
vstup/mikrofon pro automatickou
kalibraci) (24, 90, 28)
E
J Konektor
C Displej na předním panelu (119)
(senzor dálkového ovládání) (12)
F FUNCTION (funkce) (31)
Doplňující informace
A "/1 (zapnuto/pohotovostní režim) (28,
98)
(USB) (71)
K Zásuvka pro disk (36)
117CZ
Zadní panel
Šrouby*
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
EZW-T100
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
R
AUDIO IN
L
LINE
OUTPUT(TO TV)
A Konektory SPEAKER (reprosoustava)
(22)
F Konektory LINE (AUDIO IN R/L) (linka audio vstup R/L) (24)
B Slot pro bezdrátový vysílač EZW-T100
(24)
G Konektor DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (24, 81)
C Konektor COAXIAL 75 Ω FM (koaxiální)
(26)
H Konektor HDMI OUT (výstup HDMI) (23)
D Konektor antény pro pásmo AM (26)
E Konektor EURO AV T OUTPUT (TO
TV) (výstup AV z konektoru Scart do
televizoru) (23)
I Konektory TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (digitální koaxiální/optický
vstup) (23)
*
UPOZORNĚNÍ
Neuvolňujte prosím šrouby, pokud nebudete
instalovat bezdrátový vysílač EZW-T100.
118CZ
Displej na předním panelu
Poznámka k indikacím na předním panelu
A Stav přehrávání
B Bliká při aktivaci časovače vypnutí (94)
D Rozsvítí se při naladění stanice (pouze
radiopřijímač) (64)
E Stereofonní/monofonní efekt (pouze
radiopřijímač) (65)
F Rozsvítí se, pokud je v přístroji
instalován S-AIR vysílač (není součástí
příslušenství) a probíhá přenos zvuku
(82)
H Aktuální prostorový formát (neplatí pro
soubor obrázku JPEG)
I Rozsvítí se po vložení disku ve formátu
NTSC
J Rozsvítí se při záznamu/kopírování na
USB zařízení (78)
K Rozsvítí se při vložení disku Super
Audio CD/CD (39)
Doplňující informace
C Zobrazuje stav systému, například
číslo kapitoly, titulu nebo skladby,
informace o čase, frekvenci
radiopřijímače, stavu přehrávání,
režimu dekódování apod.
G Rozsvítí se při správném připojení
konektoru HDMI OUT (výstup HDMI) ke
kompatibilnímu zařízení HDCP (highbandwidth digital content protection)
se vstupem HDMI nebo DVI (digital
visual interface) (23)
119CZ
Dálkový ovladač
V ABECEDNÍM POŘADÍ
A–M
N–Z
ANALOG (analogový režim) ed
(92)
ANGLE (úhel záběru) 5 (38)
AUDIO (zvukový doprovod) e;
(35, 38)
CLEAR (smazání) es (42, 55, 65)
D.TUNING (přímé ladění) ws (65)
DIGITAL (digitální režim) wa (92)
DIMMER (snížení jasu displeje)
ed (95)
DISPLAY (zobrazení) qh (66, 77,
95)
DVD MENU (nabídka DVD) 6
(45)
DVD TOP MENU (hlavní nabídka
DVD) wl (45)
DYNAMIC BASS (dynamické
hloubky) wa (93)
ENTER (potvrzení)* 4 (27, 28,
39, 42, 64, 89)
FUNCTION +/– (funkce) 2 (31,
36)
MENU (nabídka) wk (92)
MUTING (utlumení zvuku) wg
(36)
NIGHT (noční poslech) w; (93)
ONE-TOUCH PLAY (přehrávání
stisknutím jediného tlačítka) eg
(69)
PICTURE NAVI (navigace
obrazu) qg (48, 74)
PRESET +/– (předvolba) 8 (65)
PROG +/– (program) 0 (92)
S-AIR MODE (režim S-AIR) qj
(82)
SLEEP (časovač vypnutí) ef (94)
SOUND MODE +/– (režim zvuku)
0 (35)
SUBTITLE (titulky) ws (38)
SYSTEM MENU (nabídka
systému) 7 (27, 32, 94, 95, 82)
THEATRE (kino) qk (68)
TOOLS (nástroje) 7 (92)
TUNING +/– (ladění) wj (64)
TV qs (92)
TV VOL +/– (hlasitost televizoru)
qa (92)
VOLUME +/– (hlasitost) qa (36)
POPISY TLAČÍTEK
Numerická tlačítka 3 (40, 64, 92)
Barevná tlačítka ea (92)
[/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
1 (27, 28, 36)
TV [/1 (zapnuto/pohotovostní
režim) ql (92)
C/X/x/c/
qf (27, 28, 39, 42,
64, 89)
REPLAY/ADVANCE
(opakování/posun vpřed) wd (36)
./> 8 (36)
m/M wj (36)
/
wj (36)
H (přehrávání) 9 (36)
x (zastavení) wf (36)
X (pauza) wh (36)
DISPLAY (zobrazení)** wk
(28, 39, 42, 89)
O RETURN (návrat) qd (40, 92)
-/-- 4 (92)
/
qh (92)
/ es (92)
wl (92)
t/
6 (92)
c/C 0 (92)
* Tlačítko ENTER
(potvrzení) má stejnou
funkci jako tlačítko . Při
ovládání televizoru se
tlačítko ENTER (potvrzení)
používá pro volbu kanálu
a tlačítko
se používá pro
volbu položek nabídky
(strana 92).
** Toto tlačítko je k dispozici
pro funkci „DVD”, „USB”
nebo „DMPORT”.
V závislosti na adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT
nemusí toto tlačítko
pracovat.
120CZ
Průvodce nabídkou Control Menu (nabídka ovládání)
Prostřednictvím nabídky Control Menu (nabídka ovládání) můžete ovládat jednotlivé funkce a zobrazit
příslušné informace.
DISPLAY
(zobrazení)
Po každém stisknutí tlačítka
(nabídka ovládání).
1 t 2 t ... t 1 t ...
DISPLAY (zobrazení).
DISPLAY (zobrazení) se změní zobrazení nabídky Control Menu
Doplňující informace
Opakovaně stiskněte tlačítko
1 Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 1
2 Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 2 (zobrazí se, pokud je k dispozici)
3 Vypnutí nabídky Control Menu (nabídka ovládání)
Poznámka
• Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) se zobrazí při aktivní funkci „DVD”, „USB” nebo „DMPORT”.
V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT se nabídka Control Menu (nabídka ovládání) nemusí zobrazit.
Nabídka Control Menu (nabídka ovládání)
V nabídkách Control Menu (nabídka ovládání) 1 a 2 se zobrazují různé položky v závislosti na typu
disku. Podrobnosti - viz strany uvedené v závorkách.
121CZ
Příklad: Nabídka Control Menu (nabídka ovládání) 1 při přehrávání disku DVD VIDEO.
Číslo aktuálně přehrávaného titulu
Číslo aktuálně přehrávané kapitoly
Celkový počet titulů
Celkový počet kapitol
Položky nabídky
Control Menu
(nabídka ovládání)
Zvolená položka
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Stav přehrávání
(N přehrávání,
X pauza,
x zastavení atd.)
DVD VIDEO
Typ přehrávaného
disku
Doba přehrávání
Aktuální nastavení
Možnosti
Název funkce ve zvolené
položce nabídky Control
Menu (nabídka ovládání)
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Indikace operací
Vypnutí zobrazení
Stiskněte tlačítko
DISPLAY (zobrazení).
Seznam položek nabídky Control Menu (nabídka ovládání) (kromě USB
zařízení)
Položka
Název položky, funkce, odpovídající typ disku
[TITLE] (titul) (strana 46)/[SCENE] (scéna) (strana 46)/[TRACK] (skladba/stopa)
(strana 46)
Výběr titulu, scény nebo skladby/stopy, která se má přehrát.
[CHAPTER] (kapitola) (strana 46)/[INDEX] (index) (strana 46)
Výběr kapitoly nebo indexu pro přehrávání.
[INDEX] (index) (strana 46)
Zobrazení indexu a výběr indexu pro přehrávání.
[TRACK] (skladba) (strana 46)
Výběr skladby pro přehrávání.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (původní/seznam položek pro přehrávání) (strana 45)
Výběr typu titulů (DVD-RW/DVD-R) pro přehrávání, [ORIGINAL] (původní) nebo
upravený [PLAY LIST] (seznam položek pro přehrávání).
[TIME] (čas) (strana 46)
Zobrazení uplynulé a zbývající doby přehrávání.
Vložení časového kódu pro vyhledání obrazu a hudby.
Zobrazení DVD/Super Audio CD/CD textu nebo názvu souboru MP3.
[MULTI/2CH] (vícekanálový/dvoukanálový zvuk) (strana 39)
Výběr oblasti pro přehrávání na disku Super Audio CD (pokud je to možné).
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (vrstva Super Audio CD/CD) (strana 39)
Výběr vrstvy pro přehrávání na disku Super Audio CD (pokud je to možné).
122CZ
[PROGRAM] (program) (strana 42)
Výběr skladby pro přehrávání v požadovaném pořadí.
[SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí) (strana 43)
Přehrávání skladeb/souborů bude probíhat v náhodném pořadí.
[REPEAT] (opakované přehrávání) (strana 43)
Opakované přehrávání celého disku (všech titulů/všech skladeb/všech složek/všech souborů)
nebo jednoho titulu/kapitoly/skladby/složky/souboru.
[A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu) (strana 52)
Nastavení zpoždění mezi zvukem a obrazem.
[DISC MENU] (nabídka disku) (strana 45)
Zobrazení nabídky disku DVD.
[BROWSING] (procházení) (strana 48)
Zobrazení seznamu složek/souborů obrázků JPEG.
[SETUP] (nastavení) (strana 55)
[FOLDER] (složka) (strana 46)
Výběr složky pro přehrávání.
[FILE] (soubor) (strana 46)
Výběr souboru obrázku JPEG nebo video souboru DivX pro přehrávání.
*
Doplňující informace
[QUICK] (rychlé nastavení) (strana 28)
Provedení základních nastavení. Nabídku Quick Setup (rychlé nastavení) můžete používat pro
volbu požadovaného jazyka nabídek na obrazovce, nastavení poměru stran obrazovky
televizoru a spuštění automatické kalibrace.
[CUSTOM] (uživatelské nastavení)
Umožňuje úpravu dalších nastavení nad rámec rychlého nastavení (Quick Setup).
[DATE] (datum) (strana 97)
Zobrazení data pořízení obrázku digitálním fotoaparátem.
*
[INTERVAL] (interval) (strana 49)
Specifikace doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
*
[EFFECT] (efekt) (strana 50)
Výběr efektů, které se použijí při výměně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace (slide
show).
*
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) (strana 49)
Výběr typu dat; soubory MP3, soubory obrázků JPEG nebo obojí, které budou přehrávány při
přehrávání disku DATA CD/DATA DVD.
* Tyto položky se nezobrazují při přehrávání disků DATA CD/DATA DVD s video soubory DivX.
Seznam položek nabídky Control Menu (nabídky ovládání) pro USB
zařízení
Položka
Název položky, funkce, odpovídající typ disku
[REPEAT] (opakované přehrávání) (strana 76)
Opakované přehrávání všech dat na USB zařízení (všech složek/všech souborů) nebo jedné
složky/souboru.
[BROWSING] (procházení) (strana 75)
Zobrazení seznamu složek/souborů obrázků JPEG.
123CZ
[DATE] (datum) (strana 77)
Zobrazení data pořízení obrázku digitálním fotoaparátem.
[INTERVAL] (interval) (strana 75)
Specifikace doby, po kterou jsou obrázky zobrazeny na obrazovce televizoru.
[EFFECT] (efekt) (strana 75)
Výběr efektů, které se použijí při výměně jednotlivých obrázků v průběhu prezentace (slide
show).
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (režim - hudba, obrázek) (strany 73, 74)
Výběr typu dat; audio soubor nebo soubor obrázku JPEG.
[USB RECORDING] (záznam na USB) (strana 78)
Záznam skladeb z hudebního CD nebo kopírování souborů MP3 z disku DATA CD do USB
zařízení.
Rada
t
• Indikátor nabídky Control Menu (nabídka ovládání) se rozsvítí žlutě
, pokud zvolíte kteroukoli
možnost kromě [OFF] (vypnuto) (pouze [PROGRAM] (program), [SHUFFLE] (přehrávání v náhodném pořadí),
[REPEAT] (opakované přehrávání) a [A/V SYNC] (synchronizace zvuku a obrazu)). Indikátor [ORIGINAL/PLAY
LIST] (původní/seznam položek pro přehrávání) se rozsvítí žlutě, pokud zvolíte možnost [PLAY LIST] (seznam
položek pro přehrávání) (výchozí nastavení).
124CZ
Rejstřík
Číselné názvy
5.1kanálový prostorový
(surround) zvuk 39
A
A/V SYNC (synchronizace
zvuku a obrazu) 52
ANGLE (úhel záběru) 38
ATTENUATE (zeslabení) 32
AUDIO (HDMI) (zvukový
doprovod - HDMI) 58
AUDIO (zvukový doprovod)
56
AUDIO DRC (ovládání
dynamického rozsahu) 59
AUDIO SETUP (nastavení
zvuku) 59
AUTO CALIBRATION
(automatická kalibrace) 59,
90, 113
B
BACKGROUND (pozadí) 60
C
COLD RESET (studený restart)
98
CONTROL FOR HDMI
(ovládání přes HDMI) 58
Control for HDMI (ovládání
přes HDMI) 68
CUSTOM (uživatelské
nastavení) 55, 98
D
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 90, 113
Dálkový ovladač 12
DATA CD 50
DATA DVD 50
DEC. MODE (režim
dekódování) 33
DEMO (ukázkový režim) 27
DIGITAL MEDIA PORT 81
DIMMER (snížení jasu
displeje) 95
Disk CD s více sekcemi (Multi
Session) 10
Disky, které lze přehrávat 8
DISPLAY (zobrazení) 66
Displej na předním panelu 95,
119
DivX® 50, 60
Dolby Digital 38, 113
Dolby Pro Logic II 113
Dolby Surround Pro Logic 114
DTS 38, 114
DUAL MONO (duální
monofonní režim) 35
DYNAMIC BASS (dynamické
hloubky) 93
E
EFFECT (efekt) 50, 75
F
FM MODE (režim FM) 65
Funkce Program Play
(přehrávání programu) 42
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 58
HDMI RESOLUTION
(rozlišení HDMI) 58
HDMI SETUP (nastavení
HDMI) 58
I
INTERVAL (interval) 49, 75
J
JPEG RESOLUTION
(rozlišení JPEG) 59
L
LANGUAGE SETUP
(nastavení jazyka) 56
LINE (linka) 57
M
MENU (nabídka) 56
MODE (MUSIC, IMAGE)
(režim - hudba, obrázek) 49,
73, 74
MULTI-DISC RESUME
(obnovení přehrávání u více
disků) 60
N
Nabídka Control Menu
(nabídka ovládání) 121
Nabídka disku DVD 45
NIGHT (noční poslech) 93
O
Opakované přehrávání 43
ORIGINAL (původní) 45
OSD (nabídka na obrazovce)
56
P
PARENTAL CONTROL
(rodičovský zámek) 53, 60,
114
PAUSE MODE (režim pauzy)
57
PBC Playback (ovládání
přehrávání) 40
PICTURE NAVI (navigace
obrazu) 48, 74
PLAY LIST (seznam položek
pro přehrávání) 45
Přední panel 117
Přehrávání v náhodném pořadí
43
Pojmenování stanic na
předvolbách 65
Posun scény 37
Prezentace (slide show) 49
Q
Quick Setup (rychlé nastavení)
28
R
RDS 67
Režim zvuku 35
Regionální kód 10
RESET 61, 98
Resume Play (obnovení
přehrávání) 41
RF CHANGE (změna RF
kanálu) 87
Rozhraní HDMI (HighDefinition Multimedia
Interface - Multimediální
rozhraní s vysokým
rozlišením) 114
125CZ
S
S-AIR 114
S-AIR SETUP (nastavení
funkce S-AIR) 59
S-AIR STBY (pohotovostní
režim S-AIR) 85
SCREEN SAVER (spořič
obrazovky) 60
SETUP (nastavení) 55, 98
SLEEP (časovač vypnutí) 94
Soubor AAC 71
Soubor MP3 47, 71
Soubor obrázku JPEG 47, 71
Soubor WMA 71
SPEAKER FORMATION
(rozmístění reprosoustav) 59,
89
SPEAKER SETUP (nastavení
reprosoustav) 61
CONNECTION (připojení)
61
DISTANCE (vzdálenost) 61,
62
LEVEL (úroveň) 62
SUBTITLE (titulky) 38, 56
Super Audio CD 39, 114
SYSTEM MENU (nabídka
systému) 27, 32, 33, 65, 85,
87, 94, 95
SYSTEM SETUP (nastavení
systému) 60
T
Tabulka jazykových kódů 116
TEST TONE (testovací signál)
62
TIME (čas) 46
TRACK SELECTION (volba
stopy) 60
TV TYPE (typ televizoru) 57
U
USB zařízení 71
V
VIDEO SETUP (nastavení
obrazu) 57
VOLUME LIMIT (omezení
hlasitosti) 58
Z
Zadní panel 118
Zopakování předchozí scény 37
Zvuk multiplexního vysílání 35
126CZ
zst64646
660_CZ\DTPdata\CZ\Zlom\czbco.fm]
specdef v20070110
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
Download PDF

advertising