Sony | BDV-E3100 | Sony BDV-E3100 Návod k obsluze

4-446-734-15(1) (CZ)
Blu-ray Disc™/
DVD systém
domácího kina
Návod k obsluze
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100/BDV-E2100
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte zařízení do uzavřených prostor,
jako je například knihovna nebo vestavěná skříň.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte
větrací otvor přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům
ohně (například zapáleným svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru nebo
úrazu elektrickým proudem nevystavujte
tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím
tekutinám a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Abyste předešli zranění, připevněte toto zařízení
k podlaze/zdi v souladu s montážními pokyny.
Používejte pouze uvnitř.
POZOR
Používání optických přístrojů s tímto produktem
zvyšuje nebezpečí poškození zraku.
Laserový paprsek používaný v tomto Blu-ray
Disc/DVD systému domácího kina může
poškodit zrak. Nepokoušejte se proto sejmout
kryt přístroje.
Servis přenechejte výhradně kvalifikovaným
pracovníkům.
Snímací jednotka tohoto zařízení je
klasifikována jako CLASS 3R LASER produkt.
Je-li otevřen kryt, vytváří viditelné
a neviditelné laserové záření. Vyvarujte se
přímému vystavení očí tomuto záření.
2CZ
Toto označení je umístěno na ochranném
krytu laseru uvnitř pouzdra.
Toto zařízení je klasifikováno jako laserový
produkt třídy 1. Toto označení je umístěno
zvenku na zadní straně.
Tento štítek je umístěn zvenku na spodní
straně přístroje.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémem
odděleného sběru
odpadu)
Tento symbol na produktu nebo jeho obalu
značí, že s tímto produktem nesmí být
nakládáno jako s domovním odpadem.
Tento produkt musí být předán na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
Jestliže zajistíte, že bude tento produkt
správně zlikvidován, pomůžete tak předejít
potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít při nesprávné likvidaci tohoto produktu.
Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní
zdroje. Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu vám poskytne příslušný úřad
místní samosprávy, technické služby nebo
obchodník, u kterého jste tento produkt
zakoupili.
Pouze pro
Evropu
Likvidace baterií (platí
v Evropské unii a dalších
evropských zemích se
systémem odděleného
sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo
jejím obalu značí, že s baterií
poskytnutou k tomuto
produktu nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol
použit v kombinaci se symbolem chemického
složení. Symboly chemického složení pro rtuť
(Hg) nebo olovo (Pb) jsou doplněny v případě,
že baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte, že budou tyto baterie správně
zlikvidovány, pomůžete tak předejít
potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít při nesprávné likvidaci těchto baterií.
Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní
zdroje.
U výrobků, které vyžadují z důvodu bezpečnosti,
výkonu nebo zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným servisním
pracovníkem.
Abyste zajistili, že bude s baterií správně
naloženo, předejte tento produkt po skončení
jeho životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
U ostatních baterií si prosím prostudujte
část popisující bezpečné vyjmutí baterie
z produktu. Předejte baterii na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci baterií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto
produktu nebo baterie vám poskytne místní
městský úřad, technické služby nebo
obchodník, u kterého jste produkt zakoupili.
Upozornění pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
zakoupená v zemích podléhajících
směrnicím EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím
jménem. S dotazy související se shodou
produktů se zákony Evropské unie se
obracejte na autorizovaného zástupce: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou se
obracejte na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující
adrese: http://www.compliance.sony.de/
Pro zákazníky v Austrálii
Při instalaci a provozu tohoto zařízení
udržujte vzdálenost alespoň 20 cm mezi
zářičem a tělem (vyjma končetin: rukou,
zápěstí, chodidel a kotníků).
Pro zákazníky v Austrálii a Indii
Likvidace elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémem
odděleného sběru
odpadu)
3CZ
Bezpečnostní opatření
Ochrana proti kopírování
Toto zařízení bylo testováno a bylo stanoveno,
že splňuje limity směrnice EMC, které se týkají
používání propojovacího kabelu kratšího než
3 metry. (Pouze modely pro Evropu)
• Upozornění: Média Blu-ray Disc a DVD
používají pokročilé systémy ochrany obsahu.
Tyto systémy se nazývají AACS (Advanced
Access Content System) a CSS (Content
Scramble System) a mohou obsahovat určitá
omezení přehrávání, analogového výstupu
a další podobné funkce. Vzhledem k tomu,
že konsorcium AACS může přijmout nebo
změnit omezující pravidla během doby po
zakoupení produktu, mohou se funkce
a omezení tohoto produktu lišit v závislosti
na datu jeho zakoupení.
• Upozornění na technologii Cinavia
Tento produkt používá technologii Cinavia
za účelem omezení používání
neautorizovaných kopií některých komerčně
vyprodukovaných filmů a videí a jejich
zvukových stop. Pokud systém zjistí, že
používáte neautorizovanou kopii, zobrazí se
zpráva a přehrávání nebo kopírování bude
přerušeno.
Další informace o technologii Cinavia
získáte v online informačním středisku
Cinavia pro spotřebitele na adrese
http://www.cinavia.com. Zaslání dalších
informací o technologii Cinavia poštou si
můžete vyžádat odesláním
korespondenčního lístku s vaší poštovní
adresou na adresu: Cinavia Consumer
Information Center, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Zdroje napájení
• Dokud je napájecí kabel připojen do
zásuvky, není přístroj odpojen od síťového
napájení, a to ani tehdy, pokud je vypnutý.
• K odpojení přístroje od síťového napájení
slouží napájecí kabel, zapojte jej proto do
snadno přístupné zásuvky. V případě, že si
všimnete jakéhokoliv nezvyklého chování
přístroje, okamžitě vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.
Sledování 3D videa
Některé osoby mohou při sledování 3D videa
zaznamenat problémy (například pálení očí,
únavu nebo nevolnost). Společnost Sony
doporučuje všem divákům dělat při sledování
3D videa pravidelné přestávky. Četnost a délka
těchto přestávek je u každého individuální.
Optimální četnost a délku přestávek si musíte
určit sami. Pokud zaznamenáte jakékoli
problémy, přestaňte 3D video sledovat, dokud
tyto problémy nezmizí; v případě potřeby
konzultujte tento problém s lékařem.
Prostudujte si též (i) návod k obsluze a/nebo
varování pro všechna ostatní zařízení
používaná s tímto přehrávačem nebo obsah
disku Blu-ray Disc přehrávaného na tomto
přehrávači a (ii) naše webové stránky
(http://esupport.sony.com/), kde najdete
aktuální informace. Zrak malých dětí
(zejména dětí mladších 6 let) se stále vyvíjí.
Než dovolíte malým dětem sledovat 3D video,
poraďte se s lékařem (pediatrem nebo očním
lékařem).
Rodiče by měli na malé děti dohlédnout,
aby dodržovaly doporučení uvedená výše.
4CZ
Autorská práva a ochranné
známky
• Tento systém obsahuje technologii Dolby*
Digital a adaptivní matici dekodéru Dolby
Pro Logic a systém DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Pro Logic
a symbol dvojitého písmene D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle patentů
registrovaných v USA pod čísly
5956674, 5974380, 6226616, 6487535,
7212872, 7333929, 7392195, 7272567
a dalších platných nebo projednávaných
amerických a celosvětových patentů.
Text DTS-HD, symbol a text DTS-HD
v použití spolu se symbolem jsou
registrované ochranné značky
a DTS-HD Master Audio je ochranná
známka společnosti DTS, Inc. Produkt
zahrnuje software. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
• Tento systém obsahuje technologii HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochrannými známkami nebo registrovanými
ochrannými známkami společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
• Java je ochrannou známkou společnosti
Oracle a/nebo jejích dceřiných společností.
• „Logo DVD“ je ochrannou známkou
společnosti DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
• „Blu-ray Disc“, „Blu-ray“, „Blu-ray 3D“,
„BD-LIVE“, „BONUSVIEW“ a loga jsou
ochrannými známkami organizace
Blu-ray Disc Association.
• Loga „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“, „DVDRW“, „DVD+R“, „DVD-R“, „DVD VIDEO“
a „CD“ jsou ochranné známky.
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD 3D/Progressive“ a logo „AVCHD
3D/Progressive“ jsou ochranné známky
společností Panasonic Corporation a Sony
Corporation.
• , „XMB“ a „xross media bar“ jsou
registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation a Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PlayStation“ je registrovanou známkou
společnosti Sony Computer Entertainment
Inc.
• Logo „Sony Entertainment Network“
a „Sony Entertainment Network“ jsou
ochrannými známkami společnosti Sony
Corporation.
• Technologii rozpoznání hudby a videa,
stejně jako související data, poskytuje
software Gracenote®. Gracenote je
průmyslový standard pro technologii
rozpoznávání hudby a přenos souvisejícího
obsahu. Další informace najdete na adrese
www.gracenote.com.
Data od společnosti Gracenote, Inc. týkající
se disků CD, DVD, Blu-ray Disc a hudby
a videa, copyright © 2000 – do současnosti
Gracenote. Gracenote Software, copyright
© 2000 – do současnosti Gracenote. Na tento
produkt a službu se vztahuje jeden nebo více
patentů vlastněných společností Gracenote.
Na webových stránkách společnosti Gracenote
najdete orientační seznam platných patentů
společnosti Gracenote. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, logo a logotyp
Gracenote a logo „Powered by Gracenote“
jsou registrovanými ochrannými známkami
nebo obchodními značkami společnosti
Gracenote, Inc. ve Spojených státech a/nebo
ostatních zemích.
5CZ
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® jsou registrovanými obchodními
značkami organizace Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™
a Wi-Fi Protected Setup™ jsou ochranné
známky organizace Wi-Fi Alliance.
• N Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
• Andriod je ochranná známka společnosti
Google Inc.
• Logo a značka slova Bluetooth® jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli
použití těchto značek ze strany společnosti
Sony Corporation podléhá licenci. Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
• Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a související patenty jsou licencovány
společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt obsahuje proprietární
technologie licencované od společnosti
Verance Corporation a chráněné patentem
registrovaným v USA pod číslem 7369677
i dalšími platnými nebo projednávanými
americkými a celosvětovými patenty.
Některé aspekty těchto technologií podléhají
ochraně obchodního tajemství a právům na
duševní vlastnictví. Cinavia je ochrannou
známkou společnosti Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Všechna práva vyhrazena společností
Verance. Je zakázáno zařízení rozebírat
a provádět reverzní inženýrství (zpětnou
analýzu).
• Windows Media je buď ochrannou známkou,
nebo registrovanou obchodní značkou
společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech amerických a/nebo
dalších zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti Microsoft
Corporation. Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt jsou bez
příslušné licence společnosti Microsoft nebo
jejích oprávněných dceřiných společností
zakázány.
Vlastníci obsahu používají technologii
Microsoft® PlayReady™ pro přístup k obsahu
za účelem ochrany svých práv na duševní
vlastnictví a obsahu, na nějž se autorská
práva vztahují. Toto zařízení používá
technologii PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému pomocí PlayReady a/nebo
WMDRM. Pokud nebude zařízení fungovat
v souladu s omezeními platnými pro využití
obsahu, mohou vlastníci obsahu vyžadovat
po společnosti Microsoft zrušení funkce
přehrávání obsahu chráněného pomocí
PlayReady. Toto zrušení nebude mít vliv na
nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými
technologiemi pro přístup k obsahu. Vlastníci
obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup
k jejich obsahu aktualizovali technologii
PlayReady. Pokud tuto aktualizaci odmítnete,
nebudete moci přistupovat k obsahu, který
vyžaduje provedení této aktualizace.
• DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
jsou ochrannými známkami, servisními
značkami nebo certifikačními značkami
organizace Digital Living Network Alliance.
• Opera® Devices SDK vyvinula společnost
Opera Software ASA. Copyright 1995-2013
Opera Software ASA. Všechna práva vyhrazena.
• Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
• Ostatní názvy systémů a produktů jsou
obecně ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními značkami
příslušných výrobců. Symboly ™ a ® nejsou
v tomto dokumentu uváděny.
6CZ
Informace o licenci na software
Informace o licenci na software
Gracenote®
Tato aplikace nebo zařízení obsahuje software
od společnosti Gracenote, Inc., se sídlem
v Emeryville v Kalifornii (dále jen „Gracenote“).
Software od společnosti Gracenote („software
Gracenote“) umožňuje této aplikaci rozpoznávat
disky a/nebo soubory a načítat informace
související s přehrávanou hudbou, konkrétně
název, interpreta, skladbu a titul („data
Gracenote“) z online serverů nebo databází na
nich uložených (souhrnně označovaných jako
„servery Gracenote“), případně provádět jiné
funkce. Data Gracenote smíte využívat pouze
prostřednictvím funkcí této aplikace či zařízení
pro interakci s uživatelem.
Zavazujete se používat data Gracenote, software
Gracenote a servery Gracenote výhradně pro
svou osobní nekomerční potřebu. Zavazujete
se, že nepřevedete, nezkopírujete, nepřenesete
ani neodešlete software Gracenote ani data
Gracenote žádné třetí straně. ZAVAZUJETE
SE, ŽE NEBUDETE VYUŽÍVAT
A NEZNEUŽIJETE DATA GRACENOTE,
SOFTWARE GRACENOTE ANI SERVERY
GRACENOTE JINÝM ZPŮSOBEM, NEŽ JE
VÝSLOVNĚ POVOLENO V TĚCHTO
INFORMACÍCH O LICENCI.
Berete na vědomí, že vaše nevýhradní licence
k používání dat Gracenote, softwaru Gracenote
a serverů Gracenote pozbude platnosti, pokud
uvedená omezení porušíte. Jestliže vaše
licence pozbude platnosti, zavazujete se
ukončit veškeré využívání dat Gracenote,
softwaru Gracenote a serverů Gracenote.
Gracenote si vyhrazuje všechna práva, včetně
veškerých práv vlastnických, k datům
Gracenote, softwaru Gracenote a serverům
Gracenote. Společnost Gracenote za žádných
okolností nepřebere závazek vyplatit vám
jakoukoli úhradu za jakékoli informace, které
jí sdělíte. Berete na vědomí, že společnost
Gracenote, Inc., vůči vám může přímo svým
jménem uplatňovat svá práva vyplývající
z této licenční smlouvy.
Součástí služby Gracenote je jedinečný
identifikátor, který slouží ke sledování dotazů
pro statistické využití. Náhodně přiřazený
číselný identifikátor umožňuje službě Gracenote
evidovat počet dotazů, aniž by byla známa
totožnost uživatele. Další informace najdete
na webové stránce se zásadami ochrany
osobních údajů ve službě Gracenote.
Licence na software Gracenote a veškeré
položky dat Gracenote jsou vám poskytovány
„TAK, JAK JSOU“. Společnost Gracenote
nenese žádnou zodpovědnost a neposkytuje
žádnou výslovně uvedenou ani předpokládanou
záruku ohledně pravdivosti jakýchkoli dat
Gracenote na serverech Gracenote.
Společnost Gracenote si vyhrazuje právo
z jakéhokoli důvodu podle svého uvážení
odstranit data ze serverů Gracenote nebo
změnit kategorie těchto dat. Není poskytována
žádná záruka, že software Gracenote nebo
servery Gracenote jsou prosté chyb a že
nedojde k výpadku v provozu softwaru
Gracenote nebo serverů Gracenote. Společnost
Gracenote není povinna poskytnout vám
nové, vylepšené nebo doplňující typy či
kategorie dat, které by mohla v budoucnu
začít nabízet. Poskytování této služby může
společnost Gracenote kdykoli ukončit.
SPOLEČNOST GRACENOTE ODMÍTÁ
JAKÉKOLI ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ
UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI VÝHRADNĚ)
ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI,
VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ZÁRUK
VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ
PODMÍNEK SMLOUVY. SPOLEČNOST
GRACENOTE NERUČÍ ZA VÝSLEDKY
ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU
GRACENOTE ANI ŽÁDNÉHO ZE
SERVERŮ GRACENOTE. SPOLEČNOST
GRACENOTE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ
NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ANI
NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK
NEBO PŘÍJEM.
© Gracenote, Inc. 2009
7CZ
Poznámky k tomuto
návodu k obsluze
• Pokyny obsažené v tomto návodu k obsluze
popisují ovládací prvky dálkového ovladače.
K ovládání můžete použít také ovládací
prvky na hlavní jednotce, pokud mají shodné
nebo podobné názvy jako ty na dálkovém
ovladači.
• V rámci tohoto návodu je pojem „disk“
používán k obecnému označení médií BD,
DVD nebo CD, není-li v textu či na ilustraci
uvedeno jinak.
• Pokyny v této příručce platí pro modely
BDV-E6100, BDV-E4100, BDV-E3100
a BDV-E2100. Pro ilustrační účely byl použit
model BDV-E6100. Veškeré provozní
odlišnosti jsou v textu jasně označeny,
například „pouze BDV-E6100“.
• Některé ilustrace jsou uvedeny v podobě
schémat a mohou se lišit od konkrétních
produktů.
• Položky zobrazené na obrazovce TV se
mohou lišit v závislosti na oblasti.
• Výchozí nastavení je zvýrazněno
podtržením.
8CZ
Obsah
Poznámky k tomuto návodu
k obsluze ............................................ 8
Vybalení .................................................. 10
Popis součástí a ovládacích prvků ....... 13
Začínáme
Krok 1: Instalace reproduktorů .... 17
Krok 2: Zapojení systému ............. 18
Připojení reproduktorů .............. 18
Připojení TV ................................. 19
Připojení ostatních zařízení
(set-top box apod.) ................. 20
Připojení antény ......................... 21
Krok 3: Příprava síťového
připojení ..................................
Krok 4: Provedení funkce Easy
Setup (Snadné nastavení) ......
Krok 5: Výběr zdroje
přehrávání ...............................
Krok 6: Poslech prostorového
zvuku .......................................
21
23
24
24
Přehrávání
Přehrávání disku .................................... 26
Přehrávání z USB zařízení .................... 28
Poslech hudby ze zařízení Bluetooth ..... 28
Připojení k chytrému telefonu
pomocí funkce One-touch
listening (NFC) .............................. 30
Přehrávání prostřednictvím sítě .......... 32
Dostupné možnosti ............................... 35
Nastavení zvuku
Výběr formátu audia, vícejazyčných
stop nebo kanálu ............................ 37
Použití multiplexního
přenosu zvuku ................................ 38
Tuner
Poslech rozhlasu .................................... 38
Příjem systému RDS
(Radio Data System) ...................... 40
Ostatní operace
Použití funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) pro
„BRAVIA“ Sync ............................. 40
Nastavení reproduktorů ....................... 41
Použití časovače vypnutí ...................... 42
Deaktivace tlačítek na přístroji ............ 43
Ovládání TV pomocí dodaného
dálkového ovladače ....................... 43
Úspora energie v pohotovostním
režimu ............................................. 44
Prohlížení webových stránek ............... 44
Nastavení a úpravy
Použití obrazovky Nastavení ............... 46
[Network Update]
(Aktualizace ze sítě) ....................... 46
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) .................. 47
[Audio Settings] (Nastavení zvuku) ...... 48
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení
přehrávání BD/DVD) ..................... 50
[Parental Control Settings] (Nastavení
funkce Parental Control) .............. 51
[System Settings]
(Nastavení systému) ...................... 51
[Network Settings] (Nastavení sítě) ...... 53
[Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě) ................. 54
[Resetting] (Resetování) ....................... 54
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření .......................... 55
Poznámky k diskům .............................. 57
Odstraňování problémů ....................... 58
Disky, které lze přehrát ......................... 64
Typy souborů, které lze přehrávat ...... 65
Podporované zvukové formáty ........... 66
Technické údaje ..................................... 66
Seznam kódů jazyků ............................. 69
Rejstřík .................................................... 71
9CZ
Vybalení
• Návod k obsluze (pouze u modelů pro
Oceánii, Afriku, Indii, Blízký východ,
Čínu, Thajsko a Tchaj-wan)
• Průvodce rychlým nastavením
• Návod k montáži reproduktorů
• Referenční příručka (pouze u modelů pro
Evropu)
• Dálkový ovladač (1)
• Baterie R6 (velikost AA) (2)
• FM anténa (1)
• Vysokorychlostní kabel HDMI (1)
(pouze u modelů pro Afriku*, Indii,
Blízký východ, Čínu, Thajsko a Tchaj-wan)
Pouze BDV-E6100
• Přední reproduktory (2)
• Prostorové reproduktory (2)
* Kromě Jižní Afriky
• Středový reproduktor (1)
• Subwoofer (1)
10CZ
• Spodní kryty reproduktorů (4)
• Středový reproduktor (1)
• Základny (4)
• Subwoofer (1)
• Spodní díly předních a prostorových
reproduktorů (4)
• Spodní kryty reproduktorů (2)
• Šrouby (velké) (4)
• Základny (2)
• Šrouby (malé) (16)
• Spodní díly předních reproduktorů (2)
Pouze BDV-E4100
• Přední reproduktory (2)
• Šrouby (velké) (2)
• Šrouby (malé) (8)
• Prostorové reproduktory (2)
11CZ
Pouze BDV-E3100
Pouze BDV-E2100
• Přední reproduktory (2)
• Přední reproduktory (2)
• Prostorové reproduktory (2)
• Prostorové reproduktory (2)
• Středový reproduktor (1)
• Středový reproduktor (1)
• Subwoofer (1)
• Subwoofer (1)
12CZ
Popis součástí a ovládacích prvků
Více informací najdete na stránkách uvedených v závorkách.
Čelní panel
Štěrbina
Pouze
BDV-E2100
A "/1 (zapnout/pohotovostní režim)
Zapíná přístroj nebo jej přepíná do
pohotovostního režimu.
B Zásuvka na disk (strana 26)
C
(N Mark) (strana 31)
Funkci NFC aktivujete umístěním
zařízení kompatibilních s funkcí NFC
do blízkosti označené oblasti.
D Tlačítka pro ovládání přehrávání
Z (otevřít/zavřít)
Na) b) (přehrát)
xb) (zastavit)
VOL +/–a)
./> (předchozí/následující)
FUNCTION (strana 24)
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
Poznámka
Během ukázky může být úroveň hlasitosti
vyšší než úroveň, kterou jste nastavili.
E Konektor (USB) (strana 28)
(Pouze BDV-E6100/BDV-E4100/
BDV-E3100) Krytku odstraníte
vsunutím nehtu do štěrbiny.
F
(čidlo dálkového ovládání)
G Displej na čelním panelu
H LED kontrolka
Bílá: Rozsvítí se při zapnutí jednotky.
Modrá (pro stav rozhraní Bluetooth):
– Systém je připraven k párování:
Rychle bliká
– Během párování: Rychle bliká
– Během připojení: Bliká
– Připojení je zřízeno: Svítí
a)
Tlačítka N a VOL + jsou opatřena
výstupkem. Tyto výstupky slouží k lepší
orientaci při práci s jednotkou.
b)
Pokud tlačítko N podržíte stisknuté po
dobu více než 2 sekund, systém přehraje
vestavěnou zvukovou ukázku. Stisknutím
tlačítka x ukázku zastavíte.
13CZ
Indikátory na displeji na čelním panelu
A Rozsvítí se při příjmu stereofonního
zvuku. (pouze rádio)
B Rozsvítí se při aktivaci
opakovaného přehrávání.
C Rozsvítí se, jestliže systém přehrává
pomocí funkce PARTY STREAMING.
D Rozsvítí se při ztlumení zvuku.
E Rozsvítí se, když je do zdířky HDMI
(OUT) správně připojeno zařízení
kompatibilní s technologií HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) se vstupem HDMI nebo
DVI (Digital Visual Interface).
F Zobrazuje stav systému, například
frekvenci rozhlasové stanice apod.
Po stisknutí tlačítka DISPLAY se
v případě, že je funkce systému
nastavena na „TV“, zobrazí informace
o zdroji/stavu dekódování.
Zobrazení informací o zdroji/stavu
dekódování závisí na dekódovaném
zdroji nebo položce.
Poznámka
Pokud je v nabídce [System Settings] (Nastavení
systému) nastavena položka [Main Unit
illumination] (Osvětlení hlavní jednotky) na
hodnotu [Auto] (Automaticky), displej na čelním
panelu zhasne, pokud s přístrojem nebudete po
dobu přibližně 10 sekund provádět žádné operace.
Zadní panel
A Zdířky SPEAKERS (strana 18)
D Zdířka HDMI (OUT) (strana 19)
B Zdířka TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(strana 19)
E Zdířky AUDIO IN (L/R) (strana 20)
C Port LAN (100) (strana 21)
14CZ
F Port ANTENNA (FM) (strana 21)
Dálkový ovladač
Tlačítka číslo 5, AUDIO, 2 + a N jsou
opatřena výstupky. Tyto výstupky slouží
k lepší orientaci při práci s dálkovým
ovladačem.
•
: Funkce TV
(Podrobnosti naleznete v části „Ovládání
TV pomocí dodaného dálkového
ovladače“ (strana 43).)
A Z (otevřít/zavřít)
Otevře nebo zavře zásuvku na disk.
SPEAKERS TVyAUDIO
Volí, zda je zvuk z TV přehráván
prostřednictvím reproduktorů
systému nebo reproduktorů TV. Tato
funkce pracuje pouze v případě, že
nastavíte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) na hodnotu
[On] (Zapnuto) (strana 51).
TV "/1 (zapnout/pohotovostní
režim) (strana 43)
Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
?/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
(strany 23, 39)
Zapíná systém nebo jej přepíná do
pohotovostního režimu.
B Numerická tlačítka (strany 39, 43)
Slouží k zadání čísla titulu/kapitoly,
stanice apod.
AUDIO (strana 37)
Slouží k volbě formátu zvuku / zvukové
stopy.
SUBTITLE
Zvolí jazyk titulků, jestliže jsou na
disku BD-ROM/DVD VIDEO uloženy
vícejazyčné titulky.
C Barevná tlačítka
Klávesové zkratky pro výběr položek
v některých nabídkách BD (lze použít
také pro interaktivní operace Java na
discích BD).
D TOP MENU
Otevírá a zavírá hlavní nabídku BD
nebo DVD.
POP UP/MENU
Otevírá a zavírá překryvnou nabídku
BD-ROM nebo nabídku DVD.
OPTIONS (strany 25, 35, 45)
Zobrazuje nabídku možností na
obrazovce TV nebo na displeji na
čelním panelu. (Umístění se liší
v závislosti na zvolené funkci.)
RETURN
Slouží pro návrat na předchozí
obrazovku.
B/V/v/b
Přesouvá výběr na zobrazenou položku.
(potvrzení)
Potvrzuje zvolenou položku.
15CZ
E SOUND MODE +/– (strana 24)
Slouží k volbě režimu zvuku.
HOME (strany 23, 41, 46)
Otevírá a zavírá hlavní nabídku
systému.
MUSIC EQ
Vybírá předprogramovaný ekvalizér
při poslechu hudby.
SEN
Poskytuje přístup k online službě
„Sony Entertainment Network™“.
F Tlačítka pro ovládání přehrávání
Viz „Přehrávání“ (strana 26).
./> (předchozí/následující)
Vybírá předchozí/následující kapitolu,
stopu nebo soubor.
m/M (zrychlení/zpomalení/
zmrazení obrazu)
Rychlé vyhledávání vzad/vpřed během
přehrávání. Rychlost vyhledávání se
mění při každém stisknutí tlačítka.
Stisknutí delší než 1 sekundu při
pozastavení aktivuje zpomalené
přehrávání.
Po každém stisknutí při pozastavení se
přehraje vždy jeden snímek.
x (zastavit)
Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod
zastavení (místo obnovení přehrávání).
Bod pozastavení pro danou kapitolu/
stopu je poslední bod, který jste
přehráli, anebo poslední fotografie
v daném adresáři, kterou jste zobrazili.
Zastaví vestavěnou zvukovou ukázku.
Tlačítka pro ovládání rádia
Viz „Tuner“ (strana 38).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
H
Poznámka
U médií Blu-ray 3D Disc není zpomalené
přehrávání a přehrávání po jednotlivých
snímcích k dispozici.
N (přehrát)
Spustí přehrávání nebo obnoví
přehrávání po pozastavení.
Aktivuje funkci Přehrávání jedním
dotykem (strana 40), jestliže je systém
zapnutý a je nastavena funkce
„BD/DVD“.
X (pozastavit)
Pozastaví přehrávání nebo obnoví
přehrávání po pozastavení.
16CZ
I
J
K
(ztlumení)
Dočasně vypne zvuk.
2 (hlasitost) +/–
Nastavuje hlasitost.
TV 2 (hlasitost) +/–
Slouží k nastavení hlasitosti TV.
TV t (vstup TV)
Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV
mezi TV a jinými zdroji vstupu.
DISPLAY (strany 27, 32, 39, 44)
Slouží k zobrazení informací
o přehrávání a prohlížení webových
stránek na obrazovce TV.
Zobrazuje přednastavenou rozhlasovou
stanici, frekvenci apod. na displeji na
čelním panelu.
FOOTBALL
Vytváří zvuk optimalizovaný pro
sledování fotbalových přenosů.
BLUETOOTH
Slouží k výběru funkce „BT“.
Když modrý LED indikátor během
funkce „BT“ zhasne, stisknutím
zahajte párování nebo připojení ke
spárovanému zařízení Bluetooth.
FUNCTION (strana 24)
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
SLEEP (strana 43)
Nastavuje časovač vypnutí.
Začínáme
Krok 1: Instalace
reproduktorů
Začínáme
Instalace všech reproduktorů
v přední pozici
(Rozmístění reproduktorů:
[All Front] (Všechny vepředu))
DA F G CBE
Nainstalujte reproduktory dle obrázku níže.
A Levý přední reproduktor (L)
B Pravý přední reproduktor (R)
C Středový reproduktor
D Levý prostorový reproduktor (L)
E Pravý prostorový reproduktor (R)
F Subwoofer
G TV
Poznámka
Instalace prostorových
reproduktorů v zadní pozici
(Rozmístění reproduktorů:
[Standard] (Standardní))
F G C
A
B
• Nastavte rozmístění reproduktorů (strana 41)
podle skutečného umístění reproduktorů.
• Při umísťování reproduktorů a/nebo stojanů, ke
kterým jsou reproduktory připojeny, postupujte
opatrně, protože by mohlo dojít k poškození
(skvrny, ztráta barvy) speciálně ošetřované
(voskované, olejované, leštěné apod.) podlahy.
• Neopírejte se o reproduktor, mohl by spadnout.
Tip
Reproduktory můžete upevnit také na zeď.
Podrobné pokyny najdete v Návodu k montáži
reproduktorů.
D
E
17CZ
Začínáme
Krok 2: Zapojení systému
Dokud nepřipojíte všechny komponenty
systému, nezapojujte napájecí kabel do
zásuvky.
(Pouze BDV-E6100/BDV-E4100) Postup
montáže reproduktorů je popsán v Návodu
k montáži reproduktorů.
Poznámka
Pokud zapojíte jiná zařízení s ovládáním
hlasitosti, ztlumte hlasitost těchto zařízení na
takovou úroveň, aby zvuk nebyl zkreslený.
Připojení reproduktorů
Připojte reproduktorové kabely tak, aby
barva kabelu odpovídala barvě zdířek
SPEAKERS na přístroji.
Při zapojování kabelů do přístroje zasuňte
konektor dovnitř tak, aby zacvakl.
Červená
(Pravý přední
reproduktor (R))
Fialová
(Subwoofer)
Šedá
(Pravý prostorový
reproduktor (R))
Bílá
Zelená
Modrá
(Levý přední
(Středový (Levý prostorový
reproduktor (L)) reproduktor) reproduktor (L))
18CZ
Připojení TV
A
B
C
Připojení videa
A
Kabel HDMI1) (dodává se pouze s modely určenými pro
Afriku*, Indii, Blízký východ, Čínu, Thajsko a Tchaj-wan)
2)
nebo
* Kromě Jižní Afriky
1)
Vysokorychlostní kabel HDMI
2) V případě, že je zdířka HDMI IN na TV kompatibilní s funkcí ARC (Audio Return Channel), může se
prostřednictvím kabelu HDMI vysílat také digitální audio signál z TV. Podrobné informace
o nastavení funkce ARC najdete v popisu nastavení [Audio Return Channel] (Zpětný zvukový kanál)
(strana 51).
Připojení audia
Pokud nepřipojíte systém ke zdířce HDMI na TV, která je kompatibilní s funkcí ARC,
propojte jej s TV vhodnými audio kabely, aby bylo možné prostřednictvím reproduktorů
systému přehrávat zvuk z TV.
B
Vysoká kvalita
Optický digitální kabel (není součástí dodávky)
DIGITAL OUT
OPTICAL
C
Audio kabel (není součástí dodávky)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardní
kvalita
19CZ
Začínáme
Podle toho, jaké vstupní zdířky jsou k dispozici na televizoru, vyberte jednu z následujících
možností připojení.
Začínáme
Připojení ostatních zařízení (set-top box apod.)
Aby byl videosignál ze systému a ostatních zařízení vysílán do TV a audio signály ze
zařízení vysílány do systému, připojte systém následovně.
TV
Video výstup
Zařízení
(Set-top box, videorekordér, PlayStation®, digitální
satelitní přijímač atd.)
Audio výstup
Systém
Tok signálu
: Videosignál
: Audio signál
Podle toho, jaké zdířky jsou k dispozici na připojovaném zařízení, vyberte jednu
z následujících možností připojení.
A
A
B
Vysoká kvalita
Optický digitální kabel (není součástí dodávky)
DIGITAL OUT
OPTICAL
B
Audio kabel (není součástí dodávky)
L
AUDIO
OUTPUT
R
Standardní
kvalita
Poznámka
• Pokud realizujete libovolné z výše uvedených připojení, nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) v části [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) nabídky [System Settings]
(Nastavení systému) na hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 51).
• Zvuk z daného zařízení můžete přehrávat výběrem funkce „AUDIO“ pro připojení B.
20CZ
Připojení antény
Tip
Pro připojení systému k síti použijte funkci
[Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě).
Podrobnosti najdete v části „Krok 4: Provedení
funkce Easy Setup (Snadné nastavení)“
(strana 23).
FM anténa
(součást dodávky)
Poznámka
• FM anténu zcela roztáhněte.
• Po připojení FM antény ji udržujte pokud
možno ve vodorovné poloze.
Zvolte možnost dle svého prostředí sítě
LAN.
• Pokud používáte bezdrátovou síť LAN
Systém má vestavěnou kartu Wi-Fi
a pomocí nastavení sítě můžete systém
zapojit do sítě.
• Pokud používáte jinou než bezdrátovou
síť LAN
Připojte síťový kabel do portu LAN (100)
na přístroji.
Širokopásmový router
Síťový kabel (není součástí dodávky)
Tip
Doporučujeme použít odstíněný síťový kabel
(LAN kabel), může být překřížený i nepřekřížený.
21CZ
Začínáme
Krok 3: Příprava síťového
připojení
Začínáme
Před nastavením sítě
Pokud je váš bezdrátový router LAN
(přístupový bod) kompatibilní s funkcí
Wi-Fi Protected Setup (WPS), můžete síť
snadno nastavit pomocí tlačítka WPS.
V opačném případě si předem zjistěte
následující informace a poznamenejte
si je níže.
• Název sítě (SSID*), který slouží
k identifikaci vaší sítě**
• Jestliže je v bezdrátové síti nastaveno
zabezpečení, bezpečnostní kód (tzv. klíč
WEP nebo klíč WPA)**
* SSID (Service Set Identifier) je název, který
slouží k identifikaci konkrétní bezdrátové sítě.
** Informace o SSID a bezpečnostním kódu
najdete v nastavení bezdrátového routeru.
Podrobnosti viz:
– následující webová stránka:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
– návod dodaný s bezdrátovým routerem
LAN
– podpora poskytovaná výrobcem
bezdrátového routeru LAN
Zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Komunikace přes bezdrátovou síť LAN
probíhá pomocí rádiových vln, bezdrátový
signál je proto možné zachytávat. Tento
systém podporuje několik funkcí pro
zabezpečení bezdrátové komunikace.
Nezapomeňte správně nastavit zabezpečení
dle prostředí vaší sítě.
22CZ
x Žádné zabezpečení
Přestože je toto nastavení velmi snadné,
kdokoli může sledovat bezdrátovou
komunikaci nebo narušit vaši bezdrátovou
síť dokonce i bez speciálních nástrojů.
Pamatujte, že v tomto případě hrozí
nebezpečí neautorizovaného přístupu
a zachycení dat.
x WEP
Technologie WEP zabezpečí komunikaci
a zabrání tak externím uživatelům
v zachycení komunikace nebo narušení
vaší bezdrátové sítě. WEP je dřívější
technologie zabezpečení umožňující
připojit i starší zařízení, která nepodporují
funkci TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technologie zabezpečení, která
byla vyvinuta v reakci na nedostatky
zabezpečení pomocí technologie WEP.
Technologie TKIP zajišťuje vyšší úroveň
zabezpečení než technologie WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technologie zabezpečení, která
využívá pokročilé metody zabezpečení
odlišné od technologií WEP a TKIP.
Technologie AES zajišťuje vyšší úroveň
zabezpečení než technologie WEP nebo
TKIP.
5
Než přistoupíte ke kroku 4
Proveďte nastavení pomocí funkce
[Easy Initial Settings] (Snadné
počáteční nastavení). Podle
pokynů na obrazovce proveďte
základní nastavení pomocí tlačítek
B/V/v/b a
.
Ujistěte se, že všechna připojení pevně drží,
a poté zapojte napájecí kabel.
Dle kroků níže proveďte základní nastavení
systému a sítě.
Zobrazené položky se mohou v jednotlivých
oblastech lišit.
1
B/V/v/b
6
Podle symbolů 3 a # na bateriích
a uvnitř dálkového ovladače vložte
do ovladače dvě baterie R6
(velikost AA).
7
2
3
4
Zapněte TV.
Stiskněte tlačítko [/1.
Nastavte volič vstupů na TV tak,
aby se na TV objevil signál ze
systému.
Zobrazí se položka [Easy Initial
Settings] (Snadné počáteční nastavení)
pro nastavení jazyka nabídky OSD.
Po provedení nastavení pomocí
funkce [Easy Initial Settings]
(Snadné počáteční nastavení)
vyberte pomocí tlačítek V/v
položku [Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě) a stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka [Easy Network
Settings] (Snadné nastavení sítě).
Podle pokynů na obrazovce
proveďte základní nastavení sítě
pomocí tlačítek B/V/v/b a
.
Jestliže se systém nemůže připojit
k síti, postupujte podle pokynů v části
„Síťové připojení“ (strana 62) nebo
„Připojení k bezdrátové síti LAN“
(strana 62).
Vyvolání obrazovky [Easy
Network Settings] (Snadné
nastavení sítě)
1 Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
2 Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
3 Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Easy Network Settings] (Snadné
nastavení sítě) a stiskněte tlačítko
.
23CZ
Začínáme
Krok 4: Provedení funkce
Easy Setup (Snadné
nastavení)
Začínáme
Krok 5: Výběr zdroje
přehrávání
Krok 6: Poslech
prostorového zvuku
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji na
čelním panelu neobjeví požadovaná
funkce.
Stisknete-li jednou tlačítko FUNCTION,
zobrazí se na displeji na čelním panelu
aktuální funkce. Pak se při každém dalším
stisku tlačítka FUNCTION funkce změní
cyklicky následovně:
Provedete-li předchozí kroky a zahájíte
přehrávání, můžete snadno použít
předprogramované zvukové režimy, které
jsou optimalizovány pro různé zdroje
zvuku. Nabídnou vám bohatý a silný zvuk,
který se podobá zážitku z kina.
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t
„TV“ t „BT“ t „AUDIO“
Funkce a zdroj přehrávání
„BD/DVD“
Disk nebo síťové zařízení přehrávané
systémem
„USB“
Zařízení USB připojené ke konektoru
(USB) (strana 13)
„FM“
FM rádio (strana 38)
„TV“
Zařízení (TV apod.) připojené do zdířky TV
(DIGITAL IN OPTICAL) nebo TV
kompatibilní s funkcí Audio Return Channel
připojená do zdířky HDMI (OUT) na
zadním panelu (strana 19)
Volba režimu zvuku
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko SOUND MODE +/–, dokud se na
displeji na čelním panelu nebo na TV
obrazovce nezobrazí požadovaný režim.
Auto (Automaticky)
Systém podle disku nebo zdroje zvuku
automaticky vybírá režim [Movie] (Film)
nebo [Music] (Hudba).
• Dvoukanálový zdroj: Systém simuluje
prostorový zvuk z dvoukanálových zdrojů
a přehrává jej na šestikanálových
reproduktorech.
• Vícekanálový zdroj: Systém přehrává zvuk
z reproduktorů tak, jak byl zaznamenán.
Movie (Film)
Systém reprodukuje zvuk optimalizovaný
pro přehrávání filmů.
Music (Hudba)
„BT“
Systém reprodukuje zvuk optimalizovaný
pro poslech hudby.
„AUDIO“
Digital Music Enhancer (Digitální vylepšení
zvuku)
[Digital Music] (Digitální hudba)
Zvukový obsah zařízení Bluetooth
Zařízení připojené do zdířek AUDIO IN
(L/R) (strana 20)
Tip
• Některé funkce lze změnit na TV obrazovce
stisknutím tlačítek FUNCTION, V/v a
.
• Můžete stisknout také tlačítko BLUETOOTH
na dálkovém ovladači a vybrat funkci „BT“
přímo.
24CZ
Systém reprodukuje vylepšený zvuk
komprimovaného audia.
Night (Noc)
Vhodný pro noční sledování filmů. Zeslabí
intenzitu hlasitých zvuků a přitom zachová
srozumitelnost dialogů.
Demo Sound (Prezentační zvuk)
Systém reprodukuje výrazný zvuk vhodný
pro ukázky.
Výběr režimu zvuku z nabídky
možností
tlačítek V/v zvolte položku [Sound
Mode] (Režim zvuku) a poté stiskněte
tlačítko
.
2 Stisknutím tlačítka V/v zvolte režim
zvuku a poté stiskněte tlačítko
.
Chcete-li vybrat
předprogramovaný hudební
ekvalizér
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko MUSIC EQ.
Můžete zvolit zvuk tak, aby vám vyhovoval.
Pokaždé, když stisknete toto tlačítko,
nastavení se následovně cyklicky změní.
[Standard] (Standardní) t [Rock] t
[Hiphop] t [Electronica] (Elektronická
hudba)
Během přehrávání stiskněte tlačítko
FOOTBALL.
Na obrazovce TV se zobrazí [Football]
(Fotbal).
Během sledování fotbalového přenosu
budete mít pocit, jako byste se sami ocitli
na stadiónu.
Chcete-li režim fotbalu vypnout,
opětovným stisknutím tlačítka
FOOTBALL zvolte položku [Football Off]
(Fotbal vypnut). Režim zvuku se změní na
naposledy vybraný režim zvuku.
Poznámka
• Režim fotbalu funguje jen u některých zdrojů.
• Po vypnutí systému dojde k vypnutí režimu
fotbalu.
Tip
Režim fotbalu lze vybrat také z nabídky možností.
Hudební ekvalizér můžete zvolit také
pomocí nabídky možností v režimu zvuku
[Music] (Hudba).
Poznámka
Režim zvuku lze vybrat pouze v případě, že je
položka [Sound Effect] (Efekt zvuku) nastavena
na hodnotu [Sound Mode On] (Režim zvuku
zapnut) (strana 49). Pokud má položka [Sound
Effect] (Efekt zvuku) jinou hodnotu než [Sound
Mode On] (Režim zvuku zapnut), nastavení
režimu zvuku se nepoužívá.
Tip
Chcete-li přehrávat zvuk z dvoukanálového
zdroje, např. CD, s použitím vícekanálového
výstupu, doporučujeme zvolit hodnotu [Auto]
(Automaticky).
25CZ
Začínáme
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS a pomocí
Volba režimu fotbalu
Použití BONUSVIEW/BD-LIVE
Přehrávání
Přehrávání disku
Informace o discích, které lze přehrávat,
najdete v části „Disky, které lze přehrát“
(strana 64).
1
2
Některé disky BD-ROM označené „logem
BD-LIVE*“ mají bonusový obsah a další
data, která lze stáhnout a získat tak další
možnosti zábavy.
*
1
Nastavte volič vstupů na TV tak,
aby se na TV objevil signál ze
systému.
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk
do zásuvky na disk.
2
3
3
26CZ
Stisknutím tlačítka Z zavřete
zásuvku na disk.
Zahájí se přehrávání.
Pokud se přehrávání nezahájí
automaticky, vyberte ikonu
v kategorii
[Video],
[Music]
(Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie) a stiskněte tlačítko
.
Připojte USB zařízení ke konektoru
(USB) (strana 28).
Jako místní úložiště použijte paměť
USB s kapacitou 1 GB nebo vyšší.
Příprava na BD-LIVE (pouze BD-LIVE)
• Připojte systém k síti (strana 21).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové připojení
BD) na hodnotu [Allow] (Povolit)
(strana 50).
Vložte disk BD-ROM s obsahem
BONUSVIEW/BD-LIVE.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu
k disku.
Tip
Chcete-li smazat data z paměti USB, zvolte
položku [Delete BD Data] (Smazat data BD)
v nabídce
[Video] a stiskněte tlačítko .
Všechna data uložená na paměti USB budou
smazána.
Použití Blu-ray 3D
Můžete přehrávat disky Blu-ray 3D
s logem 3D*.
1
2
Příprava na přehrávání disků
Blu-ray 3D
• Připojte systém k TV kompatibilní
s technologií 3D pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI
(strana 19).
• Nastavte položky [3D Output
Setting] (Nastavení 3D výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavení velikosti TV obrazovky
pro 3D) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 47).
Vložte disk Blu-ray 3D.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu
k disku.
Tip
Informace o nastavení TV naleznete také
v návodu k obsluze vaší TV kompatibilní s 3D.
Informace o přehrávání apod. můžete
zobrazit stisknutím tlačítka DISPLAY.
Zobrazené informace se liší v závislosti na
typu disku a stavu systému.
Příklad: při přehrávání disku BD-ROM
A Rozlišení/snímková frekvence videa
B Číslo nebo název titulu
C Aktuálně zvolené audio nastavení
D Dostupné funkce (
úhel,
audio,
titulky)
E Informace o přehrávání
Zobrazuje režim přehrávání, stavový
řádek přehrávání, typ disku, video
kodek, přenosovou rychlost, typ
opakování, uplynulý čas, celkový čas
přehrávání
F Číslo kapitoly
G Aktuálně zvolený úhel
27CZ
Přehrávání
*
Zobrazení informací
o přehrávání
Přehrávání z USB zařízení
Můžete přehrávat video/hudbu/fotografie
uložené na připojeném USB zařízení.
Informace o typech souborů, které lze
přehrávat, najdete v části „Typy souborů,
které lze přehrávat“ (strana 65).
1
2
Připojte USB zařízení ke konektoru
(USB).
Před připojením si přečtěte pokyny
uvedené v návodu k obsluze USB
zařízení.
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
3
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Video],
[Music]
(Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie).
4
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku
[USB device] (Zařízení
USB) a stiskněte tlačítko
.
Poznámka
Neodebírejte zařízení USB během používání.
Abyste předešli poškození dat nebo USB
zařízení, systém před připojením nebo
odpojením USB zařízení vypněte.
28CZ
Poslech hudby ze zařízení
Bluetooth
O bezdrátové technologii
Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth je
bezdrátová technologie s krátkým dosahem,
která umožňuje bezdrátovou datovou
komunikaci mezi digitálními zařízeními.
Bezdrátová technologie Bluetooth funguje
v rozsahu přibližně 10 metrů.
K připojení nejsou potřeba žádné kabely,
jako je tomu například u USB připojení,
a rovněž není potřeba zařízení umisťovat
čelně proti sobě, jako je to nezbytné při
použití bezdrátové infračervené technologie.
Bezdrátová technologie Bluetooth je
celosvětovým standardem, který podporují
tisíce společností. Tyto společnosti vyrábějí
produkty, které tomuto celosvětovému
standardu vyhovují.
Podporovaná verze a profily
Bluetooth
Profil odkazuje na standardní sadu
možností pro různé možnosti produktu
Bluetooth. Tento systém podporuje
následující verzi a profily Bluetooth.
Podporovaná verze Bluetooth:
Specifikace Bluetooth verze 3.0
Podporované profily Bluetooth:
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control
Profile)
Poznámka
Párování tohoto systému se
zařízením Bluetooth
Párování je operace, když se zařízení
Bluetooth na úvod navzájem registrují.
Jakmile je párování jednou provedeno,
již není potřeba jej provádět znovu.
1
2
3
4
Umístěte zařízení Bluetooth do
vzdálenosti maximálně 1 metr od
jednotky.
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH.
Rovněž můžete vybrat volbu
[Bluetooth AUDIO] z hlavní
nabídky
[Input] (Vstup).
Nastavte zařízení Bluetooth do
režimu párování.
Chcete-li získat podrobnější informace
o nastavení zařízení Bluetooth do
režimu párování, nahlédněte do
návodu dodaného se zařízením.
Na displeji zařízení Bluetooth
vyberte volbu „BLU-RAY HOME
THEATRE SYSTEM“.
Tento krok proveďte do 5 minut, jinak
bude párování zrušeno.
5
Poznámka
Párovat můžete až 9 zařízení Bluetooth.
Pokud bude spárováno 10. zařízení
Bluetooth, nejstarší spárované zařízení bude
nahrazeno novým zařízením.
6
7
Spusťte přehrávání na zařízení
Bluetooth.
Upravte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
Bluetooth. Pokud je úroveň hlasitosti
stále příliš nízká, upravte hlasitost i na
jednotce.
Zrušení operace párování
Stiskněte tlačítko HOME nebo FUNCTION.
Připojování k zařízení
Bluetooth ze systému
K zařízení Bluetooth se můžete připojit
z této jednotky.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
– Funkce Bluetooth na zařízení Bluetooth je
zapnuta.
– Párování bylo dokončeno (strana 29).
1
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH.
Poznámka
Chcete-li se připojit k naposledy připojenému
zařízení Bluetooth, stiskněte tlačítko N.
Poté pokračujte krokem 5.
Poznámka
Pokud je na zařízení Bluetooth vyžadován
klíč, zadejte „0000“. Klíč může být nazýván
jako „Kód“, „Kód PIN“, „PIN“ nebo „Heslo“.
Jakmile je párování dokončeno,
zařízení se automaticky připojí
k systému.
Na TV obrazovce se zobrazí název
zařízení.
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
29CZ
Přehrávání
• Pokud má být možné použít funkci Bluetooth,
připojované zařízení Bluetooth musí podporovat
stejný profil jako tento systém. I když zařízení
podporuje stejný profil, funkce se mohou lišit
v závislosti na specifikacích zařízení Bluetooth.
• Přehrávání zvuku na tomto systému může být
zpožděno oproti přehrávání na zařízení
Bluetooth z důvodu charakteru bezdrátové
technologie Bluetooth.
3
Opakovaným stisknutím tlačítek
V/v vyberte položku [Device List]
(Seznam zařízení) a stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se seznam spárovaných
zařízení Bluetooth.
4
Opakovaným stisknutím tlačítek
V/v vyberte požadované zařízení
a poté stiskněte tlačítko
.
5
Stisknutím tlačítka N zahájíte
přehrávání.
6
Upravte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
Bluetooth. Pokud je úroveň hlasitosti
stále příliš nízká, upravte hlasitost i na
jednotce.
Poznámka
• Jakmile jsou jednotka a zařízení Bluetooth
připojeny, můžete ovládat přehrávání pomocí
tlačítek N, X, x, m/M a ./>.
• Jakmile je vybrána jiná funkce, napájení
Bluetooth se vypne.
Odpojení zařízení Bluetooth
Stiskněte tlačítko HOME, FUNCTION
nebo RETURN.
Odstranění spárovaných zařízení
Bluetooth ze seznamu zařízení
1 Postupujte podle výše uvedených
kroků 1 až 3.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka V/v
3
4
vyberte požadované zařízení a poté
stiskněte tlačítko OPTIONS.
Opakovaným stisknutím tlačítka V/v
vyberte položku [Remove] (Odebrat)
a poté stiskněte tlačítko
.
Podle pokynů na obrazovce proveďte
smazání zařízení pomocí tlačítek B/V/
v/b a
.
Poznámka
Během připojení k zařízení Bluetooth nemůže být
tento systém detekován a ani nemůže být
navázáno spojení s jiným zařízením Bluetooth.
30CZ
Připojení k chytrému
telefonu pomocí funkce
One-touch listening (NFC)
Pokud chytrý telefon s podporou funkce
NFC podržíte v blízkosti symbolu
na
jednotce, jednotka a chytrý telefon provedou
párování a automaticky se připojí
prostřednictvím technologie Bluetooth.
Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s cestavenou funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3–4.0.x, vyjma systému
Android 3.x)
Co je to „NFC“ ?
NFC (Near Field Communication) je
technologie, která na krátkou vzdálenost
umožňuje bezdrátovou komunikaci mezi
různými zařízeními, jako jsou mobilní
telefony nebo ID čipy. Díky funkci NFC lze
datové komunikace dosáhnout snadno
pouhým přidržením zařízením v blízkosti
symbolu
na zařízeních s podporou
funkce NFC.
1
Stáhněte a nainstalujte si aplikaci
„NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je bezplatná
aplikace pro chytré telefony se
systémem Android, kterou lze získat
ze služby Google Play. Vyhledejte
aplikaci pomocí klíčového slova „NFC
Easy Connect“ na uvedené stránce
nebo přejděte přímo na stránku pro
stahování prostřednictvím níže
uvedeného dvourozměrného kódu.
Pamatujte, že aplikace „NFC Easy
Connect“ je zdarma, ale poplatky za
datovou komunikaci během stahování
jsou účtovány zvlášť.
Dvourozměrný kód* pro přímý
přístup
* Použijte aplikaci čtečky dvourozměrných
kódů.
Poznámka
Tip
Poznámka
Aplikace nemusí být v některých zemích/
regionech k dispozici.
2
3
Spusťte na chytrém telefonu
aplikaci „NFC Easy Connect“.
Ujistěte se, že je zobrazena obrazovka
aplikace.
Přidržte chytrý telefon v blízkosti
symbolu
na jednotce, dokud
chytrý telefon nezavibruje.
Pokud se párování a připojení Bluetooth nezdaří,
postupujte takto.
– Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy Connect“
a pomalu přibližte chytrý telefon
k symbolu
.
– Pokud používáte některé z prodávaných
pouzder na chytrý telefon, vyjměte telefon ven.
Poslech hudby
Spusťte přehrávání zdroje audia v chytrém
telefonu. Podrobnosti o přehrávání naleznete
v návodu k obsluze svého chytrého telefonu.
Tip
Je-li úroveň hlasitosti příliš nízká, upravte ji
nejprve na chytrém telefonu. Je-li úroveň hlasitosti
stále příliš nízká, upravte ji následně i na jednotce.
Zastavení přehrávání
Jakmile jednotka chytrý telefon
rozpozná, budete na to upozorněni
zavibrováním.
Jakmile jednotka chytrý telefon
rozpozná, postupujte podle pokynů
na obrazovce chytrého telefonu
a proveďte připojení prostřednictvím
rozhraní Bluetooth.
Jakmile je připojení Bluetooth
navázáno, modrý LED indikátor na
čelním panelu přestane blikat. Na
displeji na čelním panelu se zobrazí
doba přehrávání.
Přehrávání bude zastaveno, když provedete
jeden z následujících úkonů:
– Znovu přidržíte chytrý telefon v blízkosti
symbolu
na jednotce.
– Zastavíte přehrávač hudby v chytrém
telefonu.
– Vypnete jednotku nebo chytrý telefon.
– Změníte funkci.
– Dektivujete funkci Bluetooth v chytrém
telefonu.
31CZ
Přehrávání
• Systém rozpozná a připojí se najednou pouze
k jednomu zařízení s podporou funkce NFC.
• V závislosti na vašem chytrém telefonu možná
budete muset spustit funkci NFC na svém
chytrém telefonu předem. Chcete-li získat
podrobnější informace, nahlédněte do návodu
k obsluze chytrého telefonu.
Ovládací panel vysílání videa
Přehrávání prostřednictvím
sítě
Používání služby Sony
Entertainment Network
(SEN)
Sony Entertainment Network slouží jako
brána pro přístup k internetovému obsahu
a řadě další volitelné zábavy přímo
prostřednictvím vaší jednotky.
Tip
• Přehrávání některých typů internetového
obsahu vyžaduje registraci prostřednictvím
počítače. Další informace získáte na následující
webové stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Určité typy internetového obsahu nemusejí být
v některých zemích/regionech k dispozici.
1
2
3
32CZ
Ovládací panel se zobrazí při spuštění
přehrávání video souboru. Zobrazené
položky se mohou u jednotlivých
poskytovatelů internetového obsahu lišit.
Panel znovu zobrazíte stisknutím tlačítka
DISPLAY.
A Ovládací obrazovka
Stisknutím tlačítek B/V/v/b or
zvolíte operace přehrávání.
B Stavový řádek přehrávání
Stavový řádek, kurzor udávající
aktuální pozici, hrací čas, délka
videozáznamu
C Ukazatel stavu sítě
Udává intenzitu signálu
bezdrátového připojení.
Značí kabelové připojení.
D Přenosová rychlost sítě
Příprava na Sony Entertainment
Network
Připojte systém k síti (strana 21).
Stiskněte tlačítko SEN.
Stisknutím tlačítka B/V/v/b zvolte
internetový obsah nebo některou
položku ze široké nabídky zábavy
dostupné na vyžádání a poté
stiskněte tlačítko
.
E Název dalšího video souboru
F Název aktuálně zvoleného
videozáznamu
Přehrávání souborů uložených na
serveru DLNA prostřednictvím
systému (přehrávač DLNA)
Přehrávání souborů
v domácí síti (DLNA)
Tento přístroj můžete použít jako přehrávač
a renderer.
• Server: Ukládá a sdílí obsah digitálních
médií.
• Přehrávač: Nachází a přehrává obsah
digitálních médií z DMS.
• Renderer: Načítá a přehrává soubory ze
serveru a může být používán jiným
zařízením (ovladač).
• Ovladač: Ovládá zařízení rendereru.
Server
Zvolte ikonu serveru DLNA z hlavní
nabídky
[Video],
[Music] (Hudba)
nebo
[Photo] (Fotografie) a poté
vyberte soubor, který chcete přehrát.
Server
Přehrávač
(Tento systém)
Přehrávání vzdálených souborů
prostřednictvím systému
(renderer) pomocí ovladače DLNA
Systém můžete ovládat pomocí ovladače
s certifikací DLNA (mobilní telefon atd.),
jestliže přehráváte soubory uložené na
serveru DLNA.
Server
Přehrávač
(Tento systém)
Renderer
(Tento systém)
Přehrávač
Příprava na používání funkce DLNA
• Připojte systém k síti (strana 21).
• Připravte ostatní zařízení s certifikací
DLNA. Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do návodu
k obsluze daného zařízení.
Ovladač
Další informace o této operaci naleznete
v návodu k obsluze ovladače DLNA.
Poznámka
Neovládejte systém současně pomocí dodaného
dálkového ovladače a ovladače DLNA.
Tip
Tento systém je kompatibilní s funkcí „Play To“
aplikace Windows Media® Player 12, která je
standardní součástí systému Windows 7.
33CZ
Přehrávání
Video/hudbu/fotografie můžete přehrávat
také na jiných zařízeních s certifikací
DLNA poté, co je připojíte do domácí sítě.
Přehrávání stejné hudby
v různých místnostech
(PARTY STREAMING)
Můžete přehrávat stejnou hudbu na všech
zařízeních Sony současně, jestliže jsou tato
zařízení kompatibilní s funkcí PARTY
STREAMING a připojena do vaší
domácí sítě.
S funkcí PARTY STREAMING lze používat
obsah dostupný prostřednictvím položky
[Music] (Hudba) nebo funkcí „FM“,
„BT“ a „AUDIO“.
Rozlišujeme dva druhy zařízení
kompatibilních s funkcí PARTY
STREAMING.
• Hostitel PARTY: přehrává a odesílá
hudbu.
• Host PARTY: přehrává hudbu
přijímanou ze zařízení Hostitel PARTY.
Tento přístroj můžete použít jako zařízení
Hostitel PARTY nebo Host PARTY.
Hostitel PARTY
(Tento systém)
Použití systému jako zařízení
Hostitel PARTY
Vyberte stopu v nabídce [Music] (Hudba),
rozhlasovou stanici v nabídce
[Radio]
(Rádio) nebo položku
[AUDIO] či
[Bluetooth AUDIO] v nabídce
[Input]
(Vstup) a stiskněte tlačítko OPTIONS.
Poté zahajte přehrávání výběrem položky
[Start PARTY] (Spustit PARTY).
Ukončení provedete stisknutím tlačítka
OPTIONS a výběrem možnosti [Close
PARTY] (Ukončit PARTY).
Poznámka
Pokud obsah není kompatibilní s funkcí PARTY
STREAMING, systém PARTY automaticky ukončí.
Použití systému jako zařízení
Host PARTY
Zvolte položku
[PARTY] v nabídce
[Music] (Hudba) a poté vyberte ikonu
zařízení Hostitel PARTY.
PARTY opustíte stisknutím tlačítka
OPTIONS a výběrem možnosti
[Leave PARTY] (Opustit PARTY).
PARTY ukončíte stisknutím tlačítka
OPTIONS a výběrem možnosti
[Close PARTY] (Ukončit PARTY).
Poznámka
Nabídka a řada prodávaných produktů
kompatibilních s funkcí PARTY STREAMING se
liší v závislosti na oblasti.
Host PARTY
Host PARTY
Příprava na používání funkce PARTY
STREAMING
• Připojte systém k síti (strana 21).
• Připojte zařízení kompatibilní s funkcí
PARTY STREAMING.
34CZ
Vyhledávání informací
o videu/hudbě
Pomocí technologie Gracenote můžete
načíst informace o obsahu a vyhledat další
související informace.
1
2
Připojte systém k síti (strana 21).
Vložte disk s obsahem, o kterém
chcete vyhledat informace.
Můžete vyhledávat informace o videu
na discích BD-ROM nebo DVD-ROM
anebo hudbě na discích CD-DA
(hudební CD).
Pomocí tlačítek B/b vyberte položku
[Video] nebo [Music] (Hudba).
4
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku
[Video Search]
(Vyhledat video) nebo
[Music
Search] (Vyhledat hudbu).
Zobrazí se informace o obsahu
(například název, obsazení, stopa nebo
interpret), [Playback History]
(Historie přehrávání) a [Search
History] (Historie vyhledávání).
• [Playback History] (Historie přehrávání)
Zobrazuje seznam dříve přehraných
titulů BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA
(hudební CD). Vyberte titul, k němuž
chcete načíst informace o obsahu.
• [Search History] (Historie vyhledávání)
Zobrazuje seznam předchozích
vyhledávání prostřednictvím funkce
[Video Search] (Vyhledat video) nebo
[Music Search] (Vyhledat hudbu).
Vyhledávání dalších souvisejících
informací
Vyberte položku v seznamu a poté vyberte
službu, kterou chcete pro vyhledávání použít.
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou
k dispozici různá nastavení a možnosti
přehrávání. Dostupné položky se liší
v závislosti na situaci.
Přehrávání
3
Obecné možnosti
[Sound Mode] (Režim zvuku)
Změní nastavení režimu zvuku (strana 24).
[Football] (Fotbal)
Zapíná nebo vypíná režim fotbalu (strana 25).
[Repeat Setting] (Nastavení opakování)
Nastaví opakované přehrávání.
[3D Menu] (Nabídka 3D)
[Simulated 3D] (Simulovaný 3D efekt):
Upraví simulovaný 3D efekt.
[3D Depth Adjustment] (Nastavení hloubky
3D): Nastaví hloubku 3D obrazu.
[2D Playback] (Přehrávání v 2D): Nastaví
přehrávání na dvourozměrný obraz.
[Play/Stop] (Přehrát/Zastavit)
Spustí nebo zastaví přehrávání.
[Play from start] (Přehrát od začátku)
Přehraje položku od začátku.
Použití aplikace TV SideView
TV SideView je bezplatná aplikace pro
mobilní zařízení (např. chytré telefony atd.).
Budete-li aplikaci TV SideView využívat
s tímto systémem, můžete jej snadno ovládat
na dálku ze svého mobilního zařízení.
Ze svého mobilního zařízení budete moci
spouštět služby a aplikace nebo si během
přehrávání pročítat informace o daném
disku. TV SideView lze využít rovněž jako
dálkové ovládání a softwarovou klávesnici.
Než aplikaci TV SideView se systémem
použijete poprvé, nezapomeňte zařízení
TV SideView zaregistrovat.
Při registraci zařízení TV SideView
postupujte podle pokynů na obrazovce.
Poznámka
Registrace bude možné pouze tehdy, když se na
obrazovce TV objeví domovská nabídka.
[Start PARTY] (Spustit PARTY)
Spustí party s použitím zvoleného zdroje.
Tato položka se u některých zdrojů nemusí
zobrazit.
[Leave PARTY] (Opustit PARTY)
Opustí party, které se systém účastní. Funkce
PARTY STREAMING zůstane u ostatních
zúčastněných zařízení stále aktivní.
[Close PARTY] (Ukončit PARTY)
Pro zařízení Hostitel PARTY: Ukončí party.
Pro zařízení Host PARTY: Ukončí party,
které se systém účastní. Funkce PARTY
STREAMING se ukončí také v ostatních
zúčastněných zařízeních.
[Change Category] (Změnit kategorii)
Přepíná mezi kategoriemi
[Video],
[Music] (Hudba) a
[Photo] (Fotografie)
ve funkcích „BD/DVD“ (pouze pro disk)
nebo „USB“. Tato položka je k dispozici
pouze tehdy, když je pro kategorii dostupný
seznam zobrazení.
35CZ
Pouze
[Video]
[A/V SYNC] (SYNCHRONIZACE A/V)
Nastaví časovou prodlevu mezi obrazem
a zvukem (strana 37).
[3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu)
Nastaví, zda má být automaticky
zobrazováno 3D video.
[Video Settings] (Nastavení videa)
• [Picture Quality Mode] (Režim kvality
obrazu): Umožňuje zvolit nastavení obrazu
podle okolního osvětlení.
• [BNR]: Snižuje mozaikový šum v obrazu.
• [MNR]: Snižuje drobný šum okolo obrysů
obrazu (tzv. komáří šum).
[Pause] (Pozastavit)
Pozastaví přehrávání.
[Top Menu] (Hlavní nabídka)
Zobrazuje hlavní nabídku BD nebo DVD.
[Menu/Popup Menu] (Nabídka/Překryvná
nabídka)
Zobrazuje překryvnou nabídku BD-ROM
nebo nabídku DVD.
Pouze
[Music] (Hudba)
[Add Slideshow BGM] (Přidat hudbu na
pozadí prezentace)
Zaregistruje hudební soubory uložené na
USB paměti jako hudbu na pozadí
prezentace (BGM).
[Music Search] (Vyhledat hudbu)
Zobrazuje informace o discích audio CD
(CD-DA) na základě technologie Gracenote.
Pouze
[Photo] (Fotografie)
[Slideshow] (Prezentace)
Spustí prezentaci.
[Slideshow Speed] (Rychlost prezentace)
Změní rychlost prezentace.
[Slideshow Effect] (Efekt prezentace)
Nastavuje efekt při přehrávání prezentace.
[Slideshow BGM] (Hudba na pozadí
prezentace)
Vyhledává kapitolu a spouští přehrávání od
začátku.
• [Off] (Vypnuto): Vypne tuto funkci.
• [My Music from USB] (Moje hudba
z USB): Nastaví hudební soubory
zaregistrované pro funkci Add Slideshow
BGM (Přidat hudbu na pozadí prezentace).
• [Play from Music CD] (Přehrát z hudebního
CD): Nastaví stopy na discích CD-DA
(hudební CD).
[Audio]
[Change Display] (Změnit zobrazení)
Slouží k volbě formátu zvuku / zvukové stopy.
Přepne zobrazení mezi možnostmi [Grid
View] (Mřížka) a [List View] (Seznam).
[Title Search] (Vyhledat titul)
Vyhledává titul na disku BD-ROM/DVD
VIDEO a spouští přehrávání od začátku.
[Chapter Search] (Vyhledat kapitolu)
[Subtitle] (Titulky)
Slouží k výběru jazyka titulků, pokud jsou na
disku BD-ROM/DVD VIDEO zaznamenány
titulky v několika jazycích.
[Rotate Left] (Otočit doleva)
[Angle] (Úhel)
[Rotate Right] (Otočit doprava)
Slouží k přepínání úhlů sledování, pokud je
na disku BD-ROM/DVD VIDEO
zaznamenáno více úhlů.
Otáčí fotografii o 90 stupňů ve směru
hodinových ručiček.
[IP Content Noise Reduction] (Redukce
šumu IP obsahu)
Zobrazí vybraný obrázek.
Upravuje kvalitu videa u internetového
obsahu.
[Video Search] (Vyhledat video)
Zobrazuje informace o discích BD-ROM/
DVD-ROM na základě technologie
Gracenote.
36CZ
Otočí fotografii o 90 stupňů proti směru
hodinových ručiček.
[View Image] (Zobrazit obrázek)
Úprava zpoždění mezi
obrazem a zvukem
(A/V SYNC)
Při přehrávání pomocí jiné funkce
než „BT“ nebo „TV“
1
2
3
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [A/V SYNC]
(SYNCHRONIZACE A/V) a stiskněte
tlačítko
.
Pomocí tlačítek B/b upravte
prodlevu a poté stiskněte
tlačítko
.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí
0 ms až 300 ms s krokem 25 ms.
Když je vybraná funkce „TV“
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„AV.SYNC“.
Stiskněte tlačítko
nebo b.
Pomocí tlačítek V/v upravte
prodlevu a poté stiskněte tlačítko
.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí
0 ms až 300 ms s krokem 25 ms.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Nabídka možností na displeji na
čelním panelu se zavře.
Výběr formátu audia,
vícejazyčných stop nebo
kanálu
Při přehrávání disku BD/DVD VIDEO
s několika audio formáty (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio nebo DTS) či
vícejazyčnými stopami můžete změnit
formát audia nebo jazyk.
Při přehrávání CD můžete zvolit zvuk
z pravého nebo levého kanálu a poslouchat
jej prostřednictvím pravého i levého
reproduktoru.
Opakovaným stisknutím tlačítka
AUDIO během přehrávání vyberte
požadovaný audio signál.
Na TV obrazovce se objeví informace
o audiu.
x BD/DVD VIDEO
Volby jazyka se liší v závislosti na BD/DVD
VIDEO.
Když se zobrazí 4 číslice, udávají kód
jazyka. Viz „Seznam kódů jazyků“
(strana 69). Pokud se stejný jazyk zobrazí
dvakrát nebo vícekrát, disk BD/DVD
VIDEO obsahuje několik formátů zvuku.
x DVD-VR
Zobrazí se typy zvukových stop nahraných
na disku.
Příklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Hlavní)
• [ Sub] (Titulky)
• [ Main/Sub] (Hlavní/Titulky)
37CZ
Nastavení zvuku
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem
na TV obrazovce, můžete upravit zpoždění
mezi obrazem a zvukem pro každou funkci
samostatně.
Způsob nastavení závisí na zvolené funkci.
Nastavení zvuku
Poznámka
Možnosti [ Stereo (Audio1)] a [ Stereo
(Audio2)] se nezobrazí, pokud je na disku
zaznamenán jen jeden zdroj zvuku.
x CD
• [ Stereo]: Standardní stereofonní zvuk.
• [ 1/L]: Zvuk levého kanálu
(monofonní).
• [ 2/R] (2/P): Zvuk pravého kanálu
(monofonní).
• [ L+R] (L+P): Prostřednictvím každého
reproduktoru je přehráván zvuk
z pravého i levého kanálu.
Tuner
Poslech rozhlasu
1
2
(DUAL MONO)
Multiplexní přenos zvuku lze použít
v případě, že systém přijímá nebo přehrává
multiplexní signál Dolby Digital.
Poznámka
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO,
dokud se na displeji na čelním panelu
neobjeví požadovaný signál.
• „MAIN“: Na výstupu bude zvuk
v hlavním jazyce.
• „SUB“: Na výstupu bude zvuk v jazyce
titulků.
• „MN/SUB“: Na výstupu bude mix zvuku
v hlavním jazyce a v jazyce titulků.
38CZ
Vyberte rozhlasovou stanici.
Automatické ladění
Podržte tlačítko TUNING +/–, dokud
se nezahájí automatické vyhledávání.
Na obrazovce TV se zobrazí [Auto
Tuning] (Automatické ladění). Když
systém naladí stanici, vyhledávání se
zastaví.
Automatické vyhledávání můžete
zrušit stisknutím libovolného tlačítka.
Použití multiplexního
přenosu zvuku
Příjem signálu Dolby Digital zajistíte připojením
TV nebo jiného zařízení ke zdířce TV (DIGITAL
IN OPTICAL) digitálním optickým kabelem
(strany 19, 20).
Je-li zdířka HDMI IN na vaší TV kompatibilní
s funkcí Audio Return Channel (strany 19, 51),
můžete signál Dolby Digital přijímat pomocí
kabelu HDMI.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji na
čelním panelu neobjeví „FM“.
Manuální ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING +/–.
3
Opakovaným stisknutím tlačítka
2 +/– upravíte hlasitost.
Rozhlasový program v pásmu FM
šumí
Pokud rozhlasový program v pásmu FM
šumí, můžete vybrat monofonní příjem.
Stereo efekt nebude k dispozici, ale příjem
se zlepší.
1
2
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [FM Mode] (Režim FM)
a stiskněte tlačítko
.
3
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Monaural] (Monofonní)
a stiskněte tlačítko
.
• [Stereo] (Stereofonní): Stereofonní
příjem
• [Monaural] (Monofonní):
Monofonní příjem
Změna čísla předvolby
Stisknutím tlačítka PRESET +/– vyberte
požadované číslo předvolby a poté
postupujte od kroku 3.
Výběr předvolené stanice
1
Tip
Vypnutí rozhlasu
2
Stiskněte tlačítko "/1.
Předvolba rozhlasových
stanic
Můžete předvolit až 20 rozhlasových stanic.
Před zahájením ladění ztlumte zvuk na
minimum.
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji na
čelním panelu neobjeví „FM“.
Naladí se poslední přijímaná stanice.
Opakovaným stisknutím tlačítka
PRESET +/- vyberte předvolenou
stanici.
Na TV obrazovce a na displeji na
čelním panelu se objeví číslo předvolby
a frekvence.
Při každém stisknutí tlačítka systém
naladí jednu předvolenou stanici.
Tip
1
2
3
4
5
6
Opakovaně stiskněte tlačítko
FUNCTION, dokud se na displeji na
čelním panelu neobjeví „FM“.
Podržte tlačítko TUNING +/–,
dokud se nezahájí automatické
vyhledávání.
Když systém naladí stanici,
vyhledávání se zastaví.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Preset Memory]
(Předvolby) a stiskněte tlačítko
• Číslo předvolené stanice můžete vybrat
přímo pomocí numerických tlačítek.
• Při každém stisknutí tlačítka DISPLAY se
displej na čelním panelu následovně
cyklicky změní:
Frekvence t Číslo předvolby t Stav
dekódování*
* Zobrazí se, pokud je položka [Sound
Effect] (Efekt zvuku) nastavena na
hodnotu [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6
Cinema] nebo [DTS Neo:6 Music]
(strana 49).
.
Pomocí tlačítek V/v vyberte
požadované číslo předvolby a poté
stiskněte tlačítko
.
Chcete-li uložit další stanice,
opakujte kroky 2 až 5.
39CZ
Tuner
Možnost [FM Mode] (Režim FM) můžete nastavit
pro každou předvolenou stanici samostatně.
Příjem systému RDS
(Radio Data System)
(Pouze modely pro Evropu)
Systém RDS (Radio Data System) je služba,
která rozhlasovým stanicím umožňuje
vysílání doplňkových informací spolu
s běžným signálem. Tento systém nabízí
užitečné funkce systému RDS, jako
například zobrazení názvu stanice.
Název stanice se objeví na obrazovce TV.
Jednoduše vyberte stanici z pásma FM.
Poznámka
• Funkce RDS nemusí pracovat správně, jestliže
naladěná stanice nevysílá signál RDS správně
nebo pokud je intenzita tohoto signálu nízká.
• Ne všechny rozhlasové stanice v pásmu FM
poskytují služby systému RDS ani neposkytují
stejné typy služeb. Pokud služby systému RDS
neznáte, podrobnosti a informace o dostupnosti
služeb RDS ve vaší oblasti získáte od místních
rozhlasových stanic.
Ostatní operace
Použití funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI)
pro „BRAVIA“ Sync
Tato funkce je k dispozici pouze u TV
s funkcí „BRAVIA“ Sync.
Připojení zařízení Sony kompatibilních
s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) pomocí kabelu HDMI zjednodušuje
jejich ovládání.
Poznámka
Pokud chcete použít funkci „BRAVIA“ Sync,
zapněte systém a všechna k němu připojená
zařízení poté, co jste je připojili pomocí kabelu
HDMI.
Control for HDMI - Easy Setting
(Ovládání přes HDMI – Snadné
nastavení)
Funkci systému [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) můžete
automaticky nastavit povolením
odpovídajícího nastavení na TV.
Podrobnosti o funkci Control for HDMI
function najdete v části „[HDMI Settings]
(Nastavení HDMI)“ (strana 51).
Vypnutí celého systému
Systém můžete vypnout společně s TV.
Poznámka
Pokud systém přehrává hudbu nebo je vybrána
funkce „FM“, nedojde k automatickému vypnutí.
Přehrávání jedním dotykem
Jestliže stisknete tlačítko N na dálkovém
ovladači, systém a TV se zapnou a vstup
vaší TV se nastaví na HDMI, ke kterému je
připojen systém.
40CZ
Systémové ovládání audia
1
Přehrávání zvuku z TV a ostatních zařízení
lze provádět velmi snadno.
Zpětný zvukový kanál
2
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
3
Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Audio Settings] (Nastavení zvuku)
a stiskněte tlačítko
.
4
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Speaker Settings]
(Nastavení reproduktorů)
a stiskněte tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka [Select speaker
layout.] (Zvolte rozmístění
reproduktorů.).
5
Pomocí tlačítek V/v zvolte
nastavení podle skutečného
umístění reproduktorů a stiskněte
tlačítko
.
• [Standard] (Standardní): Prostorové
reproduktory jsou nainstalovány
v zadní pozici.
• [All Front] (Všechny vepředu):
Všechny reproduktory jsou
nainstalovány v přední pozici.
S použitím jediného kabelu HDMI můžete
poslouchat zvuk televize prostřednictvím
reproduktorů tohoto systému. Podrobné
informace o nastavení najdete v části
„[Audio Return Channel] (Zpětný zvukový
kanál)“ (strana 51).
Změna jazyka systému podle
jazyka TV
Poznámka
Když změníte jazyk nabídky OSD
(on-screen display) vaší TV, změní se po
vypnutí a zapnutí systému také jazyk
nabídky OSD (on-screen display) systému.
Při každé změně nastavení rozmístění
reproduktorů jsou nastavení [Distance]
(Vzdálenost) a [Level] (Hlasitost)
resetována na výchozí hodnoty.
6
Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
a poté stiskněte tlačítko
.
Nastavení reproduktorů
7
[Speaker Settings] (Nastavení
reproduktorů)
Pomocí tlačítek V/v upravte
parametr.
8
Stisknutím tlačítek B/b a
nastavení potvrďte.
Zkontrolujte následující nastavení.
Chcete-li získat optimální prostorový zvuk,
nastavte vzdálenost reproduktorů od místa
poslechu. Poté s použitím zkušebního tónu
upravte vyvážení reproduktorů.
41CZ
Ostatní operace
Funkci Systémové ovládání audia můžete
použít takto:
• Jestliže je systém zapnutý, zvuk z TV
nebo ostatních zařízení lze přehrávat
prostřednictvím reproduktorů systému.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních zařízení
přehráván prostřednictvím reproduktorů
systému, můžete přepnout reproduktory,
ze kterých hraje zvuk, stisknutím tlačítka
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních zařízení
přehráván prostřednictvím reproduktorů
systému, můžete upravit hlasitost nebo
vypnout zvuk systému pomocí TV.
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
x [Distance] (Vzdálenost)
Nezapomeňte znovu nastavit parametry
vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu.
Parametry můžete nastavit od 0,0 do
7,0 metrů.
[Front Left/Right] (Pravý/levý přední)
3,0 m: Nastavte vzdálenost předních
reproduktorů.
[Centre] (Středový) 3,0 m: Nastavte
vzdálenost středového reproduktoru.
[Surround Left/Right] (Pravý/levý
prostorový) 3,0 m: Nastavte vzdálenost
prostorových reproduktorů.
[Subwoofer] 3,0 m: Nastavte vzdálenost
subwooferu.
Úroveň hlasitosti upravte následujícím
způsobem.
1 Nastavte položku [Test Tone] (Zkušební
tón) na hodnotu [On] (Zapnuto).
2 Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Level] (Hlasitost) a stiskněte tlačítko
.
3 Pomocí tlačítek V/v vyberte
požadovaný typ reproduktoru
a stiskněte tlačítko
.
4 Stisknutím tlačítka B/b zvolte levý nebo
pravý reproduktor a poté stisknutím
tlačítka V/v upravte hlasitost.
5 Stiskněte
.
6 Opakujte kroky 3 až 5.
x [Level] (Hlasitost)
Úroveň hlasitosti reproduktorů můžete
upravit. Parametry můžete nastavit od –6,0 dB
do +6,0 dB. Snadnou úpravu zajistíte
nastavením funkce [Test Tone] (Zkušební
tón) na hodnotu [On] (Zapnuto).
[Front Left/Right] (Pravý/levý přední) 0,0 dB:
Nastavte hlasitost předních reproduktorů.
[Centre] (Středový) 0,0 dB: Nastavte
hlasitost středového reproduktoru.
[Surround Left/Right] (Pravý/levý
prostorový) 0,0 dB: Nastavte hlasitost
prostorových reproduktorů.
[Subwoofer] 0,0 dB: Nastavte hlasitost
subwooferu.
x [Test Tone] (Zkušební tón)
Reproduktory vydávají zkušební tón za
účelem nastavení položky [Level] (Hlasitost).
[Off] (Vypnuto): Reproduktory nevydávají
zkušební tón.
[On] (Zapnuto): Při upravování úrovně
hlasitosti vydávají jednotlivé reproduktory
zkušební tón. Jestliže zvolíte některou
z položek [Speaker Settings] (Nastavení
reproduktorů), je postupně z každého
reproduktoru přehráván zkušební tón.
42CZ
7 Stiskněte tlačítko RETURN.
Systém se vrátí na předchozí obrazovku.
8 Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Test Tone] (Zkušební tón) a stiskněte
tlačítko
.
9 Pomocí tlačítek V/v vyberte položku
[Off] (Vypnuto) a stiskněte tlačítko
.
Poznámka
Signály zkušebního tónu nejsou vysílány přes
zdířku HDMI (OUT).
Tip
Chcete-li změnit hlasitost všech reproduktorů
současně, stiskněte tlačítko 2 +/–.
Použití časovače vypnutí
Systém můžete nastavit tak, aby se vypnul
ve vámi zvolenou dobu, takže budete usínat
za zvuků hudby. Časovač lze nastavit po
10minutových krocích.
Stisknete tlačítko SLEEP.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP se
zobrazení minut (zbývající doba) na
displeji na čelním panelu navýší o 10 minut.
Jakmile časovač vypnutí nastavíte, zbývající
doba se zobrazí každých 5 minut.
Když je zbývající doba menší než 2 minuty,
na displeji na čelním panelu začne blikat
„SLEEP“.
Kontrola zbývající doby
Změna zbývající doby
Opakovaně stiskněte tlačítko SLEEP.
Pokud upravíte signál dodaného dálkového
ovladače, můžete jím ovládat TV.
Poznámka
V případě, že vyměníte baterie dálkového
ovladače, jeho kódové číslo může být resetováno
na výchozí nastavení (SONY). Znovu nastavte
příslušné kódové číslo.
Příprava dálkového
ovladače na ovládání TV
Deaktivace tlačítek na
přístroji
Při stisknutém tlačítku "/1 pomocí
numerických tlačítek zadejte kód
výrobce TV (viz tabulka). Poté tlačítko
TV "/1 uvolněte.
(Rodičovský zámek)
Výrobce
Můžete deaktivovat tlačítka na přístroji
(kromě "/1) a předejít tak např.
nechtěnému použití přístroje dětmi.
SONY
01 (výchozí)
LG
05
PANASONIC
06
Stiskněte na jednotce tlačítko x
a podržte je déle než 5 sekund.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„LOCKED“.
Funkce rodičovského zámku je aktivována
a tlačítka na hlavní jednotce jsou zamčena.
(Systém můžete ovládat pomocí dálkového
ovladače.)
Zrušení provedete tak, že podržíte x déle
než 5 skund, až se na displeji na čelním
panelu zobrazí „UNLOCK“.
Kódové číslo
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
V případě, že zadání kódu nebude úspěšné,
aktuální kód se nezmění. Opakujte zadání
kódového čísla.
Pokud je v seznamu uvedeno více kódových
čísel, postupně je zkoušejte, dokud
nenaleznete kód, který odpovídá vaší TV.
Poznámka
Pokud budete používat tlačítka na přístroji
a funkce rodičovského zámku bude aktivní,
na displeji na čelním panelu začne blikat nápis
„LOCKED“.
43CZ
Ostatní operace
Jedenkrát stiskněte tlačítko SLEEP.
Ovládání TV pomocí
dodaného dálkového
ovladače
Zadání adresy URL
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Zkontrolujte tato nastavení:
– Položka [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) v nabídce [HDMI Settings]
(Nastavení HDMI) je nastavena na
hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 51).
– Funkce [Quick Start Mode] (Režim
rychlého spuštění) je nastavena na
hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 52).
– Položka [Remote Start] (Ovládání přes
HDMI) v nabídce [Network Settings]
(Nastavení HDMI) je nastavena na
hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 54).
Prohlížení webových
stránek
1
2
V nabídce možností zvolte položku
[URL entry] (Zadat adresu URL).
Pomocí softwarové klávesnice zadejte
adresu URL a poté zvolte položku [Enter]
(Potvrdit).
Nastavení výchozí úvodní stránky
Když je zobrazena stránka, kterou chcete
nastavit jako výchozí, zvolte z nabídky
možností položku [Set as start page]
(Nastavit jako výchozí stránku).
Návrat na předchozí stránku
V nabídce možností zvolte položku
[Previous page] (Předchozí stránka).
Pokud zvolíte možnost [Previous page]
(Předchozí stránka) a předchozí stránka
se nezobrazí, zvolte v nabídce možností
položku [Window List] (Seznam oken)
a vyberte stránku, na kterou se chcete vrátit.
Ukončení internetového prohlížeče
Stiskněte tlačítko HOME.
Příprava na prohlížení internetu
Připojte systém k síti (strana 21).
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
3
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Network] (Síť).
4
Pomocí tlačítek V/v vyberte
položku [Internet Browser]
(Internetový prohlížeč) a stiskněte
tlačítko
.
Zobrazí se obrazovka [Internet
Browser] (Internetový prohlížeč).
Obrazovka internetového
prohlížeče
Informace o webové stránce můžete
zobrazit stisknutím tlačítka DISPLAY.
Zobrazené informace se liší v závislosti na
konkrétní webové stránce a stavu stránky.
Poznámka
Některé webové stránky se nemusí zobrazit
správně nebo nemusí fungovat.
A Název stránky
B Adresa stránky
44CZ
C Kurzor
Kurzor přesunete stisknutím tlačítek
B/V/v/b. Přesuňte kurzor na odkaz,
který chcete otevřít, a stiskněte tlačítko
. Zobrazí se příslušná webová stránka.
D Ikona SSL
Zobrazí se tehdy, je-li daná adresa URL
zabezpečená.
E Ukazatel intenzity signálu
Zobrazuje se v případě, že je systém
připojen k bezdrátové síti.
[Window List] (Seznam oken)
Zobrazuje seznam všech právě otevřených
webových stránek.
Výběrem příslušného okna se můžete vrátit
na dříve zobrazenou webovou stránku.
[Bookmark List] (Seznam záložek)
Zobrazí seznam záložek.
[URL entry] (Zadat adresu URL)
Umožní vám zadat adresu URL, jestliže je
zobrazena softwarová klávesnice.
[Previous page] (Předchozí stránka)
Přejde na předchozí zobrazenou stránku.
[Next page] (Následující stránka)
G Pole pro zadávání textu
Stiskněte tlačítko
a poté otevřete
softwarovou klávesnici výběrem
položky [Input] (Vstup) z nabídky
možností.
Zastaví načítání stránky.
H Posuvník
Stisknutím tlačítek B/V/v/b můžete
posouvat zobrazenou stránku doleva,
nahoru, dolů nebo doprava.
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou
k dispozici různá nastavení a možnosti
ovládání.
Dostupné položky se liší v závislosti na
situaci.
[Browser Setup] (Nastavení prohlížeče)
Zobrazí nastavení internetového prohlížeče.
• [Zoom] (Zvětšení): Zvětší nebo zmenší
zobrazenou stránku.
• [JavaScript Setup] (Nastavení JavaScriptu):
Povolí nebo zakáže JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavení souborů cookie):
Nastavuje, zda mají být akceptovány
soubory cookies.
• [SSL Alarm Display] (Zobrazení upozornění
SSL): Povolí nebo zakáže protokol SSL.
Ostatní operace
F Indikátor průběhu / Ikona načítání
Zobrazuje se při načítání stránky nebo
během stahování/přenosu souborů.
Přejde na dříve zobrazenou následující
stránku.
[Cancel loading] (Zrušit načítání)
[Reload] (Načíst znovu)
Znovu načte stejnou stránku.
[Add to Bookmark] (Přidat do záložek)
Přidá právě zobrazenou webovou stránku do
seznamu záložek.
[Set as start page] (Nastavit jako výchozí
stránku)
Nastaví právě zobrazenou webovou stránku
jako výchozí úvodní stránku.
[Open in new window] (Otevřít v novém
okně)
Otevře odkaz v novém okně.
[Character encoding] (Znaková sada)
Nastaví znakovou sadu.
[Display certificate] (Zobrazit certifikát)
Zobrazí certifikát serveru odeslaný webovou
stránkou podporující protokol SSL.
[Input] (Vstup)
Zobrazí softwarovou klávesnici pro zadávání
znaků při prohlížení webových stránek.
[Break] (Zalomit)
Přesouvá kurzor na další řádek v poli pro
zadávání textu.
[Delete] (Smazat)
Smaže jeden znak vlevo od kurzoru při psaní
textu.
45CZ
Ikona
Nastavení a úpravy
Použití obrazovky Nastavení
Nastavení obrazu a zvuku je možné různě
upravovat.
Výchozí nastavení jsou zvýrazněna
podtržením.
Vysvětlení
[Parental Control Settings]
(Nastavení funkce Parental
Control) (strana 51)
Podrobné nastavení funkce
Parental Control
[System Settings] (Nastavení
systému) (strana 51)
Nastavení týkající se systému
[Network Settings]
(Nastavení sítě) (strana 53)
Poznámka
Podrobné nastavení internetu
a sítě
Nastavení přehrávání uložené na disku má
přednost před nastavením na obrazovce
Nastavení. Některé z uvedených funkcí proto
nemusejí fungovat.
[Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě)
(strana 54)
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní
nabídka.
2
Pomocí tlačítek B/b vyberte
položku
[Setup] (Nastavení).
3
Pomocí tlačítek V/v vyberte
požadovanou ikonu kategorie
nastavení a poté stiskněte
tlačítko
.
Ikona
[Resetting] (Resetování)
(strana 54)
Obnovení továrního
nastavení systému
[Network Update]
(Aktualizace ze sítě)
Vysvětlení
[Network Update]
(Aktualizace ze sítě)
(strana 46)
Aktualizace softwaru systému
[Screen Settings] (Nastavení
obrazovky) (strana 47)
Nastavení obrazovky dle typu
TV
[Audio Settings] (Nastavení
zvuku) (strana 48)
Nastavení audia dle typu
připojených zdířek
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavení přehrávání BD/
DVD) (strana 50)
Podrobné nastavení
přehrávání BD/DVD
46CZ
Spustí funkci [Easy Network
Settings] (Snadné nastavení
sítě) umožňující provést
základní nastavení sítě.
Po aktualizaci softwaru budete moci
používat nejnovější funkce.
Další informace o funkcích aktualizace
najdete na následující webové stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
Během aktualizace softwaru se na displeji
na čelním panelu zobrazí text „UPDATE“.
Po skončení aktualizace se jednotka
automaticky vypne.
Během probíhající aktualizace přístroj
nevypínejte ani nepoužívejte. Stejně tak
nepoužívejte TV. Počkejte na dokončení
aktualizace softwaru.
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky)
x [3D Output Setting] (Nastavení 3D
výstupu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost pro
přehrávání veškerého obsahu v 2D.
x [DVD Aspect Ratio] (Poměr stran DVD)
[Letter Box] (S černými pruhy): Zobrazí
širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní
a dolní části.
[Pan & Scan] (S ořezanými okraji):
Zobrazuje obraz plné výšky na celé
obrazovce a s ořezanými okraji.
x [TV Type] (Typ TV)
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete širokoúhlou TV nebo TV
s funkcí širokoúhlého režimu.
[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete TV s poměrem stran 4:3 nebo
TV bez funkce širokoúhlého režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Full] (Přes celou obrazovku): Tuto
možnost vyberte, pokud připojujete TV
s funkcí širokoúhlého režimu. Zobrazuje
obsah s poměrem stran 4:3 v poměru 16:9
i na širokoúhlé TV.
[Normal] (Normální): Mění velikost
obrazu tak, aby odpovídal velikosti
obrazovky, se zachováním poměru stran
originálního obrazu.
x [Cinema Conversion Mode]
(Režim konverze videosignálu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost. Přístroj
automaticky zjistí, zda se jedná o video
nebo film, a přepne na odpovídající
metodu konverze.
[Video]: Vždy bude zvolena metoda
konverze vhodná pro materiál založený na
videu bez ohledu na materiál.
x [Output Video Resolution] (Výstupní
rozlišení videa)
[Auto] (Automaticky): Výstup
videosignálů bude zvolen podle rozlišení
TV nebo připojených zařízení.
[Original Resolution] (Originální
rozlišení): Vysílá videosignál podle rozlišení
zaznamenaného na disku. (Pokud je
rozlišení nižší než SD, je převedeno na SD.)
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i],
[1080p]: Vysílá videosignál podle
vybraného nastavení rozlišení.
* Pokud je na disku použit systém barev NTSC,
rozlišení videosignálu lze převést pouze na
[480i] nebo [480p].
47CZ
Nastavení a úpravy
x [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavení velikosti TV obrazovky
pro 3D)
Nastaví velikost obrazovky vaší TV
kompatibilní s 3D.
x [BD-ROM 24p Output] (Výstup BDROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Vysílá videosignály
24p pouze v případě, že je ke zdířce HDMI
připojena TV kompatibilní s rozlišením
1080/24p a položka [Output Video
Resolution] (Výstupní rozlišení videa) je
nastavena na hodnotu [Auto]
(Automaticky) nebo [1080p].
[On] (Zapnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud je vaše TV kompatibilní
s videosignály 1080/24p.
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud vaše TV není kompatibilní
s videosignály 1080/24p.
x [DVD-ROM 24p Output] (Výstup
DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Vysílá videosignály
24p pouze v případě, že je ke zdířce HDMI
připojena TV kompatibilní s rozlišením
1080/24p a položka [Output Video
Resolution] (Výstupní rozlišení videa) je
nastavena na hodnotu [Auto]
(Automaticky) nebo [1080p].
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud vaše TV není kompatibilní
s videosignály 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky
zjišťuje typ externího zařízení a přepíná na
odpovídající nastavení barev.
[YCbCr (4:2:2)]: Vysílá výstupní
videosignály YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Vysílá výstupní
videosignály YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Zvolte tuto možnost, pokud
připojujete zařízení kompatibilní s HDCP
přes zdířku DVI.
48CZ
x [HDMI Deep Colour Output]
(Barevná hloubka HDMI výstupu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[16bit], [12bit], [10bit]: Vysílá 16bit/12bit/
10bit videosignál při připojení TV
kompatibilní s funkcí Deep Colour.
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost zvolte,
jestliže je obraz nestabilní nebo barvy
vypadají nepřirozeně.
x [Pause Mode] (Režim pozastavení)
(Pouze disky BD/DVD VIDEO/DVD-R/
DVD-RW)
[Auto] (Automaticky): Obraz na výstupu je
bez chvění, včetně objektů v dynamickém
pohybu. Za normálních okolností vyberte
tuto možnost.
[Frame] (Snímek): Obraz na výstupu je ve
vysokém rozlišení, včetně objektů, které
nejsou v dynamickém pohybu.
[Audio Settings]
(Nastavení zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavení
sloučení zvuku BD)
[On] (Zapnuto): Přehrává audio získané
sloučením interaktivního audia
a sekundárního audia do primárního audia.
[Off] (Vypnuto): Přehrává pouze primární
audio.
x [Audio DRC] (Řízení dynamického
rozsahu zvuku)
Můžete komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy.
[Auto] (Automaticky): Přehrává
v dynamickém rozsahu stanoveném
diskem (pouze BD-ROM).
[On] (Zapnuto): Systém reprodukuje
zvukovou stopu s takovým dynamickým
rozsahem, kterého chtěl zvukař docílit.
[Off] (Vypnuto): Dynamický rozsah není
komprimován.
[On] (Zapnuto): Sníží úroveň vstupu. Při
výběru tohoto nastavení dojde ke snížení
úrovně výstupu.
[Off] (Vypnuto): Normální úroveň vstupu
x [Audio Output] (Audio výstup)
Při přehrávání zvukového signálu můžete
zvolit metodu jeho výstupu.
[Speaker] (Reproduktor): Přehrává
vícekanálový zvuk pouze z reproduktorů
systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor +
HDMI): Přehrává vícekanálový zvuk
z reproduktorů systému a vysílá
dvoukanálové lineární signály PCM ze
zdířky HDMI (OUT).
[HDMI]: Přehrává zvuk pouze ze zdířky
HDMI (OUT). Formát zvuku závisí na
připojeném zařízení.
x [Sound Effect] (Efekt zvuku)
Efekty zvuku vytvářené systémem
(nastavení SOUND MODE (strana 24))
můžete zapnout nebo vypnout.
Výběr možnosti [Dolby Pro Logic], [DTS
Neo:6 Cinema] nebo [DTS Neo:6 Music]
pro dvoukanálový zdroj umožňuje
simulovat prostorový zvuk.
[Sound Mode On] (Režim zvuku zapnut):
Povolí prostorový efekt režimu zvuku
(strana 24) a režim fotbalu (strana 25).
[Dolby Pro Logic]: Systém simuluje
prostorový zvuk z dvoukanálových zdrojů
a přehrává jej ze všech reproduktorů
(5.1 kanálů) (dekódování v režimu Dolby
Pro Logic).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Systém simuluje prostorový zvuk
z dvoukanálových zdrojů a vytváří
vícekanálový zvuk (dekódování v režimu
DTS Neo:6 Cinema / DTS Neo:6 Music).
[2ch Stereo] (Dvoukanálový stereofonní
zvuk): Zvuk vystupuje pouze z levého
a pravého reproduktoru a subwooferu.
Vícekanálové formáty prostorového zvuku
jsou sloučeny do 2 kanálů.
[Off] (Vypnuto): Efekty zvuku jsou
zakázány. Zvuk je přehráván tak, jak byl
zaznamenán.
49CZ
Nastavení a úpravy
x [Attenuate - AUDIO] (Zeslabení –
AUDIO)
Při poslechu zvuku ze zařízení připojeného
ke zdířkám AUDIO IN (L/R) může dojít ke
zkreslení zvuku. Tomuto zkreslení můžete
předejít snížením úrovně vstupu na přístroji.
Poznámka
• Jestliže je položka [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) nastavena na [On]
(Zapnuto) (strana 51), položka [Audio Output]
(Audio výstup) se automaticky nastaví na
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI)
a toto nastavení nelze změnit.
• Jestliže je položka [Audio Output] (Audio
výstup) nastavena na [HDMI], formát
výstupního signálu pro funkci „TV“ je
dvoukanálový lineární PCM.
x [Speaker Settings] (Nastavení
reproduktorů)
Nastavení reproduktorů umožňuje získat
optimální prostorový zvuk. Podrobnosti
najdete v části „Nastavení reproduktorů“
(strana 41).
x [Bluetooth AUDIO - AAC]
Audio AAC můžete zapnout nebo vypnout.
[On] (Zapnuto): Audio AAC, pokud
zařízení Bluetooth podporuje AAC
[Off] (Vypnuto): Audio SBC
Poznámka
Se zapnutou technologií AAC můžete poslouchat
zvuk ve vysoké kvalitě. V případě, že zařízení
nepodporuje poslech zvuku AAC, vyberte
možnost [Off] (Vypnuto).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
x [BD/DVD Menu Language] (Jazyk
nabídky BD/DVD)
Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky disků
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Po výběru položky [Select Language Code]
(Zvolit kód jazyka) se zobrazí obrazovka
pro zadání kódu jazyka. Zadejte kód svého
jazyka, který naleznete v části „Seznam
kódů jazyků“ (strana 69).
50CZ
x [Audio Language] (Jazyk zvukové
stopy)
Můžete zvolit výchozí jazyk zvukové stopy
disků BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Když vyberete položku [Original]
(Originální), nastaví se jazyk, který má na
disku prioritu.
Po výběru položky [Select Language Code]
(Zvolit kód jazyka) se zobrazí obrazovka
pro zadání kódu jazyka. Zadejte kód svého
jazyka, který naleznete v části „Seznam
kódů jazyků“ (strana 69).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulků)
Můžete zvolit výchozí jazyk titulků na
discích BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Po výběru položky [Select Language Code]
(Zvolit kód jazyka) se zobrazí obrazovka
pro zadání kódu jazyka. Zadejte kód svého
jazyka, který naleznete v části „Seznam
kódů jazyků“ (strana 69).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer]
(Přehrávací vrstva hybridních
disků BD)
[BD]: Přehrává vrstvu BD.
[DVD/CD]: Přehrává vrstvu DVD nebo CD.
x [BD Internet Connection]
(Internetové připojení BD)
[Allow] (Povolit): Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
[Do not allow] (Zakázat): Zakáže
internetové připojení.
[Parental Control
Settings] (Nastavení
funkce Parental Control)
x [Password] (Heslo)
Nastavení nebo změna hesla funkce
Parental Control. Pomocí hesla můžete
nastavit omezení přehrávání disků
BD-ROM, DVD VIDEO nebo videa
z internetu. V případě potřeby můžete
nastavit různé úrovně omezení pro disky
BD-ROM a DVD VIDEO.
x [BD Parental Control] (Funkce
Parental Control pro BD) / [DVD
Parental Control] (Funkce Parental
Control pro DVD) / [Internet Video
Parental Control] (Funkce Parental
Control pro video z internetu)
Po nastavení funkce Parental Control
budou některé scény blokovány nebo
nahrazeny jinými scénami. Podle pokynů
na obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.
x [Internet Video Unrated]
(Nezařazené video z internetu)
[Allow] (Povolit): Povolí přehrávání
nezařazených videí z internetu.
[Block] (Blokovat): Zablokuje přehrávání
nezařazených videí z internetu.
x [OSD Language] (Jazyk nabídky OSD)
Můžete zvolit požadovaný jazyk nabídky
OSD (on-screen display) systému.
x [Main Unit illumination] (Osvětlení
hlavní jednotky)
[On] (Zapnuto): Displej na čelním panelu je
vždy zapnut a jas LED kontrolky je maximální.
[Auto] (Automaticky): Displej na čelním
panelu se automaticky vypne a jas LED
kontrolky bude automaticky snížen, pokud
se systémem nebudete manipulovat po
dobu přibližně 10 sekund.
x [HDMI Settings] (Nastavení HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI). Zařízení,
která jsou propojena kabelem HDMI,
je možné vzájemně ovládat.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
[Audio Return Channel] (Zpětný zvukový
kanál)
Tato funkce je k dispozici, když propojíte
tento systém se zdířkou HDMI IN na TV,
která je kompatibilní s funkcí Audio
Return Channel (Zpětný zvukový kanál),
a položka [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) je nastavena na hodnotu [On]
(Zapnuto).
[Auto] (Automaticky): Systém může
automaticky přijímat digitální zvukový
signál z TV pomocí kabelu HDMI.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
Poznámka
(Pouze modely pro Evropu)
Když nastavíte položku [Quick Start Mode]
(Režim rychlého spuštění) na hodnotu [On]
(Zapnuto), položka [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) se automaticky nastaví na
hodnotu [Off] (Vypnuto).
51CZ
Nastavení a úpravy
x [Parental Control Area Code]
(Kód oblasti funkce Parental
Control)
Přehrávání některých disků BD-ROM
nebo DVD VIDEO může být omezeno
podle geografické oblasti. Některé scény
mohou být blokovány nebo nahrazeny
jinými scénami. Podle pokynů na
obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.
[System Settings]
(Nastavení systému)
x [Quick Start Mode] (Režim rychlého
spuštění)
[On] (Zapnuto): Zkracuje dobu přechodu
z pohotovostního režimu. Systém můžete
ovládat brzy po jeho zapnutí.
[Off] (Vypnuto): Toto je výchozí nastavení.
Poznámka
(Pouze modely pro Evropu)
Když nastavíte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) nebo [Remote Start]
(Vzdálené spuštění) na hodnotu [On] (Zapnuto),
položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého
spuštění) se automaticky nastaví na hodnotu
[Off] (Vypnuto).
x [Auto Standby] (Automatický
přechod do pohotovostního režimu)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci [Auto
Standby] (Automatický přechod do
pohotovostního režimu). Pokud se
systémem nepracujete přibližně po dobu
20 minut (modely pro Evropu a Jižní
Afriku) nebo 30 minut (ostatní modely),
systém automaticky přejde do
pohotovostního režimu.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Auto Display] (Automatické
zobrazení)
[On] (Zapnuto): Automaticky zobrazí
informace na obrazovce při změně
přehrávaného titulu, režimu obrazu, audio
signálu apod.
[Off] (Vypnuto): Zobrazí informace pouze
po stisknutí tlačítka DISPLAY.
x [Screen Saver] (Spořič obrazovky)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci spořiče
obrazovky.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
52CZ
x [Software Update Notification]
(Upozornění na aktualizaci
softwaru)
[On] (Zapnuto): Nastaví systém tak, aby
vás informoval o nejnovějších verzích
softwaru (strana 46).
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Gracenote Settings] (Nastavení
Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Automaticky
stáhne informace o disku, jakmile zastavíte
jeho přehrávání. Aby mohlo stažení
proběhnout, musí být systém připojen
k internetu.
[Manual] (Ruční): Stáhne informace
o disku po výběru položky [Video Search]
(Vyhledat video) nebo [Music Search]
(Vyhledat hudbu).
x [System Information] (Systémové
informace)
Můžete zobrazit informace o verzi
softwaru systému a adresu MAC.
x [Software License Information]
(Informace o licenci na software)
Můžete zobrazit informace o licenci na
software.
[Network Settings]
(Nastavení sítě)
x [Internet Settings] (Nastavení
internetu)
Před použitím této funkce připojte systém
k síti. Podrobnosti najdete v části „Krok 3:
Příprava síťového připojení“ (strana 21).
Tip
Další informace naleznete v části Nejčastější
dotazy na následující webové stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Status]
(Stav síťového spojení)
Zobrazí aktuální stav připojení k síti.
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika síťového připojení)
Pomocí diagnostiky síťového připojení si
můžete ověřit, zda bylo připojení k síti
správně navázáno.
x [Renderer Set-up] (Nastavení
rendereru)
[Automatic Access Permission]
(Automatické povolení přístupu):
Nastavuje, zda má být povolen automatický
přístup z nově detekovaného ovladače
DLNA.
[Smart Select] (Inteligentní výběr):
Umožňuje ovladači Sony DLNA vyhledat
tento systém jako cílové zařízení ovládané
pomocí infračerveného paprsku. Tuto
funkci můžete zapnout nebo vypnout.
[Renderer Name] (Název rendereru):
Zobrazuje název systému tak, jak je uveden
na ostatních zařízeních DLNA v síti.
x [Renderer Access Control]
(Kontrola přístupu k rendereru)
Nastavuje, zda mají být akceptovány
příkazy z ovladačů DLNA.
x [PARTY Auto Start] (Automatické
spuštění funkce PARTY)
[On] (Zapnuto): Zahájí PARTY nebo se
připojí ke stávající PARTY na žádost
zařízení kompatibilního s funkcí PARTY
STREAMING připojeného k síti.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Registered Remote Devices]
(Registrovaná vzdálená zařízení)
Zobrazí seznam registrovaných vzdálených
zařízení.
Poznámka
Chcete-li používat tuto funkci, nezapomeňte
provést aktualizaci softwaru (strana 46).
53CZ
Nastavení a úpravy
[Wired Setup] (Nastavení kabelového
připojení): Zvolte tuto možnost, pokud je
systém připojen pomocí síťového kabelu
(kabelu LAN) k širokopásmovému routeru.
Pokud vyberete toto nastavení, vestavěná
bezdrátová síť LAN se automaticky vypne.
[Wireless Setup(built-in)] (Nastavení
bezdrátové sítě (vestavěné)): Zvolte tuto
možnost, pokud je systém připojen
k bezdrátové síti LAN pomocí integrované
funkce bezdrátové sítě.
x [Connection Server Settings]
(Nastavení serveru pro připojení)
Nastavuje, zda má být zobrazen připojený
DLNA server.
x [Remote Start] (Vzdálené spuštění)
[On] (Zapnuto): Umožní zapnutí
systému zařízením, které je připojeno
prostřednictvím sítě, když je systém
v pohotovostním režimu.
[Off] (Vypnuto): Systém nelze zapnout
zařízením připojeným prostřednictvím sítě.
Poznámka
(Pouze modely pro Evropu)
Když nastavíte položku [Quick Start Mode]
(Režim rychlého spuštění) na hodnotu [On]
(Zapnuto), položka [Remote Start] (Vzdálené
spuštění) se automaticky nastaví na hodnotu
[Off] (Vypnuto).
[Easy Network
Settings] (Snadné
nastavení sítě)
Spustí funkci [Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě) umožňující provést
základní nastavení sítě. Postupujte podle
pokynů na obrazovce.
54CZ
[Resetting]
(Resetování)
x [Reset to Factory Default Settings]
(Obnovit tovární nastavení)
Nastavení přehrávače můžete resetovat na
výchozí tovární nastavení tak, že zvolíte
určitou skupinu nastavení. Všechna
nastavení v rámci dané skupiny budou
resetována.
x [Initialise Personal Information]
(Inicializace osobních údajů)
Můžete smazat své osobní údaje uložené
v systému.
Zdroje napájení
Provoz
Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej z elektrické zásuvky. Při
odpojování napájecího kabelu vždy
uchopte zástrčku, nikdy netahejte za
samotný kabel.
Pokud systém přenesete z chladného
prostředí do teplého nebo pokud jej
umístíte do místnosti s vysokou úrovní
vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat na
čočkách uvnitř hlavní jednotky. Dojde-li
k takové situaci, systém nemusí fungovat
optimálně. V takovém případě vyjměte
disk a nechejte systém zapnutý po dobu
přibližně 30 minut, dokud se vlhkost
neodpaří.
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Umístění
• Umístěte systém na dobře větrané místo,
abyste předešli přehřátí systému.
• Ačkoliv se jednotka během provozu
zahřívá, nejedná se o poruchu. Používáteli nepřetržitě jednotku při vysoké
hlasitosti, značně se zahřívá horní, boční
a spodní strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
• Neumísťujte jednotku na měkký povrch
(koberce, přikrávky atd.), který by mohl
blokovat větrací otvory.
• Neinstalujte systém do blízkosti zdrojů
tepla, například topných těles nebo
ventilačního potrubí, ani na místa, která
jsou vystavena přímému slunečnímu
záření, zvýšenému množství prachu,
mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Neinstalujte systém tak, aby byl
v nakloněné pozici. Je navržen pouze
pro použití v horizontální pozici.
Nastavení hlasitosti
Při poslechu části, která má velmi nízkou
úroveň vstupního signálu nebo nemá
žádný signál, nezvyšujte úroveň hlasitosti.
Pokud tak učiníte, při přehrávání části,
která má maximální úroveň vstupního
signálu, pak může dojít k poškození
reproduktorů.
Čištění
Očistěte kryt, panel a ovládací prvky
utěrkou lehce navlhčenou jemným čisticím
prostředkem. Nepoužívejte drsné
materiály, čisticí písek ani rozpouštědla,
jako například alkohol nebo benzin.
55CZ
Doplňující informace
• Pokud se do krytu dostane jakýkoliv
pevný objekt nebo tekutina, odpojte
systém a nechejte jej před dalším
použitím zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu
mokrýma ani vlhkýma rukama. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem.
• Udržujte systém a disky mimo dosah
zařízení, které obsahují silné magnety,
jako například mikrovlnné trouby nebo
velké reproduktory.
• Nepokládejte na systém těžké předměty.
• Před čelní panel nepokládejte kovové
předměty. Mohly by zhoršit příjem
rádiových vln.
• Neinstalujte přehrávač tam, kde se
používají lékařská zařízení. Mohlo by
dojít k poruše lékařského zařízení.
• Pokud používáte kardiostimulátor nebo
jiné lékařské zařízení, poraďte se před
použitím funkce bezdrátové sítě LAN se
svým lékařem nebo s výrobcem
lékařského zařízení.
Čisticí disky, čističe disků/čoček
Nepoužívejte čisticí disky ani čističe
disků/čoček (včetně kapalných čističů
a čističů ve spreji). Tyto čisticí prostředky
mohou způsobit poruchu přístroje.
Výměna součástek
V případě opravy systému mohou být
nahrazované součástky ponechány
k recyklaci nebo repasi.
Barva obrazu na TV
Pokud reproduktory způsobí potíže
s barvami na TV obrazovce, vypněte TV
a po 15 až 30 minutách ji opět zapněte.
Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší,
umístěte reproduktory dál od TV.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Systém dokáže udržet obrázek
nebo OSD (on-screen display) na TV
obrazovce po neomezeně dlouhou dobu.
Pokud necháte obrázek nebo OSD
(on-screen display) zobrazen příliš
dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození
TV obrazovky. Toto se týká zejména
televizorů s plazmovým displejem nebo
projekčních televizí.
Přemisťování systému
Před přemístěním systému se ujistěte, že
v jednotce není vložen disk, a poté odpojte
zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi.
Bluetooth komunikace
• Zařízení Bluetooth by měla být použita na
vzdálenost nejvýše přibližně 10 metrů od
sebe (vzdálenost bez překážek). Účinná
komunikační vzdálenost se může zkrátit
za následujících podmínek.
– Pokud se mezi spojovanými zařízeními
Bluetooth nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka.
– V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN
56CZ
– V okolí mikrovlnných trub, které jsou
právě v provozu
– V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny
• Zařízení Bluetooth a bezdrátová síť LAN
(IEEE 802.11b/g) využívají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když
používáte zařízení Bluetooth v blízkosti
zařízení připojeného k bezdrátové síti
LAN, může dojít k elektromagnetickému
rušení. V důsledku toho může docházet
k nižším rychlostem přenosu dat, šumu či
nemožnosti připojení. Pokud k tomu
dojde, zkuste následující řešení:
– Používejte jednotku ve vzdálenosti
nejméně 10 metrů od zařízení
připojeného k bezdrátové síti LAN.
– Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
využíváte své zařízení Bluetooth.
– Nainstalujte tuto jednotku a zařízení
Bluetooth co možná nejblíže k sobě.
• Rádiové vlny vysílané touto jednotkou
mohou rušit fungování některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení této jednotky a zařízení
Bluetooth na těchto místech:
– V nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde se
mohou vyskytovat hořlavé plyny
– V blízkosti automatických dveří či
hlásičů požárů
• Tato jednotka podporuje funkce
zabezpečení, které vyhovují specifikaci
Bluetooth, aby bylo zaručeno bezpečné
připojení během komunikace pomocí
technologie Bluetooth. Toto zabezpečení
však nemusí vždy stačit. Záleží na
nastavení i jiných faktorech, proto vždy
buďte opatrní, když komunikujete
pomocí technologie Bluetooth.
V případě dotazů nebo potíží týkajících se
systému se obraťte na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
• Chcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej za
okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
• Nelepte na disk papír nebo lepicí pásku.
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu
záření nebo zdrojům tepla, jako
například potrubí s horkým vzduchem,
ani jej nenechávejte v autě zaparkovaném
na přímém slunci, protože teplota uvnitř
auta se může výrazně zvýšit.
• Jakmile ukončíte přehrávání, uložte disk
do obalu.
Čištění
• Před zahájením přehrávání disk očistěte
čisticím hadříkem.
Otírejte disk od středu směrem k okraji.
• Nepoužívejte rozpouštědla, jako
například benzin nebo ředidlo, běžně
dostupné čističe ani antistatický sprej
určený pro vinylové desky.
Tento systém přehrává pouze standardní
kruhové disky. Použití jiných než
standardních nebo kruhových disků (např.
ve tvaru pohlednice, srdce nebo hvězdy)
může způsobit poruchu.
Nepoužívejte disky, ke kterým je připojeno
běžně dostupné příslušenství, jako
například štítek nebo kroužek.
57CZ
Doplňující informace
• Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie Bluetooth.
• Komunikaci Bluetooth nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
Bluetooth, která mají stejný profil jako
tato jednotka.
• Zařízení Bluetooth připojená k této
jednotce musí vyhovovat specifikaci
Bluetooth předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita
se specifikací musí být certifikována.
Přesto však platí, že i když zařízení
vyhovuje specifikaci Bluetooth, mohou
nastat případy, kdy charakter či
specifikace zařízení Bluetooth
znemožňuje připojení či má za následek
jinou ovládací metodu, zobrazení či
provoz.
• V závislosti na zařízení Bluetooth, které je
připojeno k jednotce, prostředí
komunikace či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některými z následujících potíží, před
podáním žádosti o opravu si projděte
tohoto průvodce odstraňováním
problémů, který vám může pomoci
problém odstranit. Pokud nějaký problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Obecné
Zprávy
Na obrazovce TV se zobrazí [A new software
version is available. Please go to the “Setup”
section of the menu and select “Network
Update” to perform the update.] (K dispozici
je nová verze softwaru. Přejděte v nabídce
do části „Setup“ (Nastavení) a volbou
položky „Network Update“ (Aktualizace ze
sítě) proveďte aktualizaci.).
t Informace o aktualizaci softwaru
systému na nejnovější verzi najdete
v části [Network Update] (Aktualizace
ze sítě) (strana 46).
Přístroj nelze zapnout.
t Zkontrolujte připojení napájecího
kabelu.
Dálkový ovladač nefunguje.
t Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem
a hlavní jednotkou je příliš velká.
t Baterie v dálkovém ovladači jsou slabé.
Zásuvka na disk se neotevře a není možné
vyjmout disk ani po stisknutí tlačítka Z.
t Postupujte následovně:
1 Podržte tlačítka N a Z na přístroji
po dobu delší než 5 sekund. Zásuvka
na disk se otevře.
2 Vyjměte disk.
3 Vytáhněte zástrčku napájecího
kabelu ze zásuvky ve zdi a po
několika minutách ji opět zapojte.
Systém nefunguje tak, jak by měl.
t Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu
ze zásuvky ve zdi a po několika
minutách ji opět zapojte.
Na displeji na čelním panelu se střídavě
zobrazují nápisy „PRTECT“, „PUSH“ a „POWER“.
t Stisknutím klávesy "/1 systém
vypněte, a jakmile „STBY“ zmizí,
zkontrolujte následující položky.
• Používáte pouze dodané
reproduktory?
• Nejsou zakryty větrací otvory
systému?
• Jakmile zkontrolujete výše uvedené
položky a opravíte případné
problémy, spusťte systém. Pokud se
problém ani po prověření všech výše
uvedených položek nepodaří
odstranit, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„LOCKED“.
t Vypněte rodičovský zámek (strana 43).
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„D. LOCK“.
t Obraťte se na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony nebo na
místní autorizovaný servis společnosti
Sony.
58CZ
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„Exxxx“ (x je číslo).
t Obraťte se na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony nebo na
místní autorizovaný servis společnosti
Sony a uveďte kód chyby.
se objeví, aniž by se na TV obrazovce
zobrazila jakákoli zpráva.
t Obraťte se na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony nebo na
místní autorizovaný servis společnosti
Sony.
Obraz
t Zkontrolujte metodu výstupu systému
(strana 19).
t Podržením tlačítek N a VOL – na
přístroji po dobu déle než 5 sekund
resetujte výstupní rozlišení videa na
nejnižší.
t V případě disků BD-ROM
zkontrolujte nastavení položky [BDROM 24p Output] (Výstup BD-ROM
24p) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 48).
Žádný obraz při propojení kabelem HDMI
t Hlavní jednotka je připojená ke
vstupnímu zařízení, které
nepodporuje technologii HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) (indikátor „HDMI“ na
předním panelu se nerozsvítí)
(strana 19).
t Nastavte položku [Picture Quality
Mode] (Režim kvality obrazu) na
hodnotu [Standard] (Standardní)
(výchozí hodnota) (strana 36).
V obraze se objevuje šum.
t Očistěte disk.
t Pokud obraz ze systému prochází
do TV přes VCR, je při přehrávání
některých disků BD/DVD použita
ochrana proti kopírování, která může
snížit kvalitu obrazu. Pokud problémy
přetrvávají i po připojení systému
přímo k TV, zkuste jej připojit k jiným
vstupním zdířkám.
Obraz se nezobrazuje přes celou TV
obrazovku.
t Zkontrolujte nastavení [TV Type]
(Typ TV) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 47).
t Poměr stran při přehrávání disku nelze
měnit.
Na TV obrazovce se projevují potíže
s podáním barev.
t Pokud používáte reproduktory
v kombinaci s CRT TV nebo
projektorem, umístěte je alespoň
0,3 metru od TV.
t Pokud se tím potíže s barvami
nevyřeší, vypněte TV a po 15 až
30 minutách ji opět zapněte.
t V blízkosti reproduktorů se nesmí
vyskytovat žádný magnetický předmět
(magnetická západka na televizním
stolku, lékařský přístroj, hračka apod.).
59CZ
Doplňující informace
Na výstupu není žádný obraz nebo není
výstup správně zobrazen.
Tmavé části obrazu jsou příliš tmavé, světlé
části jsou příliš světlé nebo vypadají
nepřirozeně.
Zvuk
Žádný zvuk
t Kabely reproduktorů nejsou správně
připojeny.
t Zkontrolujte nastavení reproduktorů
(strana 41).
Z TV připojené pomocí zdířky HDMI (OUT)
nevychází při použití funkce Audio Return
Channel žádný zvuk.
t Nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) v části [HDMI
Settings] (Nastavení HDMI) nabídky
[System Settings] (Nastavení systému)
na hodnotu [On] (Zapnuto)
(strana 51). Nastavte také položku
[Audio Return Channel] (Zpětný
zvukový kanál) v části [HDMI
Settings] (Nastavení HDMI) nabídky
[System Settings] (Nastavení systému)
na hodnotu [Auto] (Automaticky)
(strana 51).
t Ujistěte se, že je vaše TV kompatibilní
s funkcí Audio Return Channel.
t Zkontrolujte, zda je kabel HDMI
zapojen do zdířky TV, která je
kompatibilní s funkcí Audio Return
Channel (Zpětný zvukový kanál).
Když je systém připojen k set-top boxu, zvuk
TV programů na výstupu systému není
optimální.
t Nastavte položku [Audio Return
Channel] (Zpětný zvukový kanál)
v části [HDMI Settings] (Nastavení
HDMI) nabídky [System Settings]
(Nastavení systému) na hodnotu [Off]
(Vypnuto) (strana 51).
t Zkontroluje všechna připojení
(strana 20).
60CZ
Výrazné hučení nebo šum
t Přesuňte audio zařízení dále od TV.
t Očistěte disk.
Při přehrávání CD postrádá zvuk stereo
efekt.
t Stisknutím tlačítka AUDIO (strana 37)
vyberte stereofonní zvuk.
Zvuk vychází pouze ze středového
reproduktoru.
t U některých typů disků může zvuk
vycházet pouze ze středového
reproduktoru.
Z prostorových reproduktorů není slyšet
zvuk nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
t Zkontrolujte zapojení a nastavení
reproduktorů (strany 18, 41).
t Zkontrolujte nastavení režimu zvuku
(strana 24).
t V závislosti na zdroji může být efekt
prostorových reproduktorů méně
znatelný.
t Je přehráván dvoukanálový zdroj.
Zvuk z připojeného zařízení je zkreslený.
t Snižte vstupní úroveň připojeného
zařízení pomocí nastavení [Attenuate AUDIO] (Zeslabení – AUDIO)
(strana 49).
Náhle je slyšet hlasitá hudba.
t Je aktivována integrovaná zvuková
ukázka. Stisknutím tlačítka 2 –
snižte hlasitost nebo stisknutím
tlačítka x zastavte ukázku.
Tuner
Rozhlasové stanice nelze naladit.
t Zkontrolujte připojení antény.
Upravte anténu.
t Síla signálu rozhlasových stanic je
příliš nízká (při automatickém ladění).
Použijte manuální ladění.
Přehrávání
Disk nelze přehrát.
Názvy souborů se nezobrazují správně.
t Systém dokáže zobrazit pouze znaky ze
sady ISO 8859-1. Ostatní znaky se
nemusejí zobrazovat správně.
t V závislosti na použitém zapisovacím
softwaru se mohou znaky zobrazovat
odlišně.
Disk se nepřehrává od začátku.
t Byla vybrána funkce Obnovení
přehrávání po pozastavení. Stiskněte
tlačítko OPTIONS, zvolte možnost
[Play from start] (Přehrát od začátku)
a poté stiskněte tlačítko
.
t Zkuste použít nabídku disku BD
nebo DVD.
t Vícejazyčné stopy/titulky nebo další
úhly nejsou na přehrávaném disku BD
nebo DVD zaznamenány.
Bonusový obsah nebo další data obsažená
na disku BD-ROM nelze přehrát.
t Postupujte následovně:
1 Vyjměte disk.
2 Vypněte systém.
3 Odeberte a znovu připojte USB
zařízení (strana 28).
4 Zapněte systém.
5 Vložte disk BD-ROM s obsahem
BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB zařízení
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
t Postupujte následovně:
1 Vypněte systém.
2 Odpojte a znovu připojte USB
zařízení.
3 Zapněte systém.
t Zkontrolujte, že je USB zařízení
správně připojeno ke konektoru
(USB).
t Zkontrolujte, zda není poškozeno USB
zařízení nebo kabel.
t Zkontrolujte, zda je USB zařízení
zapnuté.
t Jestliže je USB zařízení připojeno přes
USB rozbočovač, odpojte jej a připojte
USB zařízení přímo k hlavní jednotce.
Přehrávání se neobnoví z místa posledního
pozastavení.
t Bod pozastavení se může u některých
disků vymazat z paměti, jestliže
• otevřete zásuvku na disk,
• odpojíte USB zařízení,
• přehráváte jiný obsah,
• systém vypnete.
61CZ
Doplňující informace
t Kód regionu na disku BD/DVD
neodpovídá vašemu systému.
t Uvnitř přístroje zkondenzovala
vlhkost a může poškodit čočky.
Vyjměte disk a nechejte systém
zapnutý po dobu přibližně 30 minut.
t Systém nemůže přehrát nahraný disk,
který není správně ukončen
(strana 64).
Jazyk zvukové stopy/titulků a úhly nelze
změnit.
BRAVIA Internet Video
Kvalita obrazu nebo zvuku je slabá / některé
programy se zobrazují s nízkou úrovní
detailů, zejména při přehrávání rychlých
nebo tmavých scén.
t Kvalita obrazu/zvuku může být špatná
v závislosti na poskytovateli
internetového obsahu.
t Kvalitu obrazu/zvuku můžete zvýšit
změnou rychlosti připojení.
Společnost Sony doporučuje rychlost
připojení pro přehrávání videa ve
standardním rozlišení alespoň 2,5 Mb/
s a pro přehrávání videa ve vysokém
rozlišení 10 Mb/s.
t Ne všechna videa obsahují zvuk.
t Prostudujte si návod dodaný k zařízení
a zkontrolujte následující body.
• Připojené zařízení je kompatibilní
s funkcí [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI).
• Nastavení funkce [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI)
připojeného zařízení je správné.
Síťové připojení
Systém se nemůže připojit k síti.
t Zkontrolujte síťové připojení
(strana 21) a nastavení sítě (strana 53).
Připojení k bezdrátové síti
LAN
Obraz je malý.
t Stisknutím tlačítka V obraz zvětšíte.
„BRAVIA“ Sync ([Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI))
Funkce [Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) nefunguje („BRAVIA“ Sync).
t Zkontrolujte, zda je položka [Control
for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
nastavena na hodnotu [On] (Zapnuto)
(strana 51).
t Jestliže změníte připojení HDMI,
vypněte systém a znovu jej zapněte.
t Pokud dojde k výpadku napájení,
nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) na hodnotu
[Off] (Vypnuto) a poté položku
[Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) nastavte opět na hodnotu [On]
(Zapnuto) (strana 51).
62CZ
Po použití funkce [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] (Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS))
nelze počítač připojit k internetu.
t Jestliže použijete funkci Wi-Fi
Protected Setup před upravením
nastavení routeru, nastavení
bezdrátového připojení routeru se
může automaticky změnit. V takovém
případě náležitě upravte nastavení
bezdrátového připojení PC.
Systém se nemůže připojit k síti nebo je
síťové připojení nestabilní.
t Zkontrolujte, zda je bezdrátový router
sítě LAN zapnutý.
t Zkontrolujte síťové připojení
(strana 21) a nastavení sítě (strana 53).
t V závislosti na prostředí, včetně
materiálu zdí, podmínkách příjmu
rádiových vln a překážek mezi
systémem a bezdrátovým routerem
sítě LAN, může být komunikační
vzdálenost kratší. Přesuňte systém
a bezdrátový router sítě LAN blíže
k sobě.
t Zařízení používající kmitočtové pásmo
2,4 GHz, například mikrovlnné
trouby, zařízení Bluetooth nebo
digitální bezdrátová zařízení, mohou
narušovat komunikaci. Přesuňte
hlavní jednotku dále od těchto zařízení
nebo tato zařízení vypněte.
t Připojení k bezdrátové síti LAN může
být nestabilní v závislosti na prostředí,
zvláště při použití funkce Bluetooth
systému. V takovém případě
přizpůsobte prostředí.
Požadovaný bezdrátový router se
nezobrazuje v seznamu bezdrátových sítí.
Zařízení Bluetooth
Párování nelze provést.
t Přesuňte zařízení Bluetooth blíže
k jednotce.
t Párování nemusí být možné, pokud se
kolem jednotky vyskytují i jiná zařízení
Bluetooth. V tom případě vypněte
ostatní zařízení Bluetooth.
t Smažte systém z vašeho zařízení
Bluetooth a zopakujte párování
(strana 29).
t Informace o registraci párování byly
smazány. Opakujte operaci párování
(strana 29).
Žádný zvuk
t Ujistěte se, že systém není příliš daleko
od zařízení Bluetooth nebo že systém
není rušen sítí Wi-Fi, jiným 2,4GHz
bezdrátovým zařízením či
mikrovlnnou troubou.
t Ověřte, zda je připojení Bluetooth mezi
tímto systémem a zařízením Bluetooth
řádně funkční.
t Zopakujte párování systému a zařízení
Bluetooth.
t Udržujte systém v dostatečné
vzdálenosti od kovových objektů
a povrchů.
t Ujistěte se, že je vybrána funkce „BT“.
t Nejprve upravte hlasitost zařízení
Bluetooth. Pokud je úroveň hlasitosti
stále příliš nízká, upravte hlasitost i na
jednotce.
Zvuk přeskakuje či kolísá, nebo je spojení
ztraceno.
t Jednotka a zařízení Bluetooth jsou
příliš daleko od sebe.
t Pokud jsou mezi jednotkou a zařízením
Bluetooth nějaké překážky, odeberte je
nebo se jim vyhněte.
t Pokud jsou v blízkosti zařízení, která
generují elekromagnetické vlny, jako je
například bezdrátová síť LAN, jiná
zařízení Bluetooth nebo mikrovlnná
trouba, přemístěte je pryč.
63CZ
Doplňující informace
t Stisknutím tlačítka RETURN se vraťte
na předchozí obrazovku a spusťte
znovu funkci [Wireless Setup(builtin)] (Nastavení bezdrátové sítě
(vestavěné)). Pokud požadovaný
bezdrátový router stále nebyl
detekován, vyberte položku [Add a
new address.] (Přidat novou adresu) ze
seznamu sítí a poté pomocí volby
[Manual Registration] (Ruční registrace)
ručně zadejte název sítě (SSID).
Připojení nelze provést.
Poznámky k diskům
Disky, které lze přehrát
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (hudební CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
1) Protože specifikace médií Blu-ray Disc jsou
nové a stále se vyvíjejí, může se stát, že některé
disky nebude možné v závislosti na typu a verzi
disku přehrát. Také platí, že přehrávaný zvuk se
liší v závislosti na zdroji, připojené výstupní
zdířce a zvoleném nastavení zvuku.
2) BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R
s organickými pigmenty (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na PC nelze přehrát,
jestliže je možné zapisovat další data.
3)
Disk CD nebo DVD nelze přehrát, pokud nebyl
správně ukončen. Další informace naleznete
v návodu k obsluze záznamového zařízení.
Disky, které nelze přehrát
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD s catridge
BDXL
DVD-RAM
HD DVD
Disky DVD Audio
PHOTO CD
Datová část disku CD-Extra
Super VCD
Strana se zvukovým záznamem na médiu
DualDisc
64CZ
Tento produkt slouží k přehrávání disků,
které odpovídají standardu kompaktních
disků (CD).
Disky DualDisc a některé hudební
disky zakódované pomocí technologií
s ochranou autorských práv neodpovídají
standardu kompaktních disků (CD). Tyto
disky proto nemusí být s tímto produktem
kompatibilní.
Poznámky k přehrávání BD/DVD
Výrobci softwaru mohou v některých
případech záměrně nastavit některé
možnosti přehrávání BD/DVD. Vzhledem
k tomu, že tento systém přehrává
BD/DVD podle toho, jaký obsah disku
výrobci softwaru vytvořili, některé funkce
přehrávání nemusí být dostupné.
Poznámka k dvouvrstvým BD/DVD
Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému
přerušení přehrávání obrazu a zvuku.
Kód regionu (pouze disky
BD-ROM/DVD VIDEO)
Kód regionu vašeho systému je uveden na
spodní straně přístroje a ten přehraje pouze
disky BD-ROM/DVD VIDEO (pouze
přehrávání), které mají stejný kód regionu
nebo jsou označené symbolem ALL .
Fotografie
Typy souborů, které lze
přehrávat
Video
Video kodek
Formát
Přípona
MPEG-1 Video*1
PS
.mpg, .mpeg
MPEG-2 Video*2
PS*3
.mpg, .mpeg
TS*4
.m2ts, .mts
Xvid
MPEG4/AVC*5
.avi
MKV
.mkv
MKV*1
.mkv
MP4*1
.mp4, .m4v
TS*1
.m2ts, .mts
Quick
Time*6
.mov
3gpp/
3gpp2*6
.3gp, .3g2,
.3gpp, .3gp2
.m2ts, .mts
VC1*1
TS
WMV9*1
ASF
.wmv, .asf
Motion JPEG*6
Quick
Time
.mov
AVI
.avi
Přípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*9
GIF
.gif*9
MPO
.mpo*6*10
*1
Systém nemusí přehrávat tento formát
souborů ze serveru DLNA.
Systém přehrává ze serveru DLNA pouze
video soubory se standardní definicí obsahu.
*3
Systém nepřehrává formát souborů DTS ze
serveru DLNA.
*4 Systém přehrává pouze formát souborů Dolby
Digital ze serveru DLNA.
*5
Systém podporuje AVC až do úrovně 4.1.
*6 Systém nepřehrává tento formát souborů ze
serveru DLNA.
*7
Tento systém přehrává formát AVCHD
Ver.2.0 (AVCHD 3D/Progressive).
*8 Systém přehrává formáty souborů AVCHD,
které jsou nahrány na digitálních video
kamerách atd.
Formát AVCHD nelze přehrát, pokud nebyl
správně ukončen.
*9
Systém nepřehrává animované soubory PNG
a GIF.
*10
U souborů MPO jiných než 3D je zobrazen
klíčový nebo první snímek.
*2
Poznámka
Formát videa
Formát
AVCHD*1*7
AVCHD Format
Folder*8
Přípona
Hudba
Zvukový kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio .mp3, .mka*6
Layer III)
AAC*1
.m4a, .aac*6, .mka*6
Standard WMA9*1
.wma
LPCM
.wav, .mka*6
FLAC*6
.flac, .fla
AC3*6
.ac3, .mka
• Některé soubory systém nepřehraje vzhledem
k formátu souborů, kódování, způsobu
záznamu nebo stavu DLNA serveru.
• Některé soubory upravené pomocí PC se
nemusí přehrávat.
• Některé soubory nemusí podporovat funkci
rychlého posunu vpřed nebo zpět.
• Systém nepřehrává soubory, které byly
zakódovány, například pomocí DRM či
bezztrátové komprese.
• V případě disků BD, DVD, CD a USB zařízení
systém dokáže rozpoznat následující soubory
nebo složky:
– složky až do 9. úrovně (včetně kořenové
složky)
– až 500 souborů/složek v jedné úrovni
65CZ
Doplňující informace
AVI
Formát fotografií
• V případě obsahu uloženého na DLNA serveru
systém dokáže rozpoznat následující soubory
nebo složky:
– složky až do 19. úrovně
– až 999 souborů/složek v jedné úrovni
• Systém podporuje obnovovací frekvenci:
– až 60 snímků za sekundu pouze pro AVCHD.
– až 30 snímků za sekundu pro ostatní kodeky
videa.
• Systém podporuje rychlost přenosu videa až do
40 Mb/s.
• Systém podporuje rozlišení videa až do 1920 ×
1080p.
• Některá USB zařízení nemusí s tímto systémem
fungovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení Mass Storage
Class (MSC) (jako například flash paměť nebo
HDD), zařízení SICD (Still Image Capture
Devices) a klávesnice s 101 klávesami.
• Přehrávání videozáznamů s vysokou
přenosovou rychlostí z médií DATA CD
nemusí být plynulé. Videa s vysokou
přenosovou rychlostí doporučujeme přehrávat
z médií DATA DVD nebo DATA BD.
Funkce
Formát
„BD/DVD“
„TV“
(DIGITAL IN)
DTS96/24
a
a*
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD Master
Audio
a
–
a: podporovaný formát
–: nepodporovaný formát
* Dekódováno jako jádro DTS
Poznámka
U dvoukanálového formátu LPCM je
podporovaná vzorkovací frekvence digitálního
signálu až 48 kHz při použití funkce „TV“.
Technické údaje
Zesilovač
Podporované zvukové
formáty
Systém podporuje následující zvukové
formáty.
Funkce
Formát
„BD/DVD“
„TV“
(DIGITAL IN)
LPCM 2k
a
a
LPCM 5.1k,
LPCM 7.1k
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES Discrete
6.1, DTS-ES
Matrix 6.1
a*
a*
66CZ
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
BDV-E2100 (kromě modelů pro
Spojené království a Irsko)
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý/pravý:
75 W + 75 W (3 ohmy, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Levý přední/Pravý přední/Levý prostorový/
Pravý prostorový:
125 W (na 1 kanál při 3 ohmech, 1 kHz)
Středový:
250 W (při 6 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
250 W (při 6 ohmech, 80 Hz)
Vstupy (analogové)
AUDIO IN
Citlivost: 1 V / 400 mV
Vstupy (digitální)
TV (Zpětný zvukový kanál/OPTICAL)
Podporované formáty: LPCM 2K
(až 48 kHz), Dolby Digital, DTS
BDV-E2100 (pouze modely pro
Spojené království a Irsko)
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý/pravý:
75 W + 75 W (3 ohmy, 1 kHz,
celkové harmonické zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Levý přední/Pravý přední/Levý prostorový/
Pravý prostorový:
100 W (na 1 kanál při 3 ohmech, 1 kHz)
Středový:
200 W (při 6 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (při 6 ohmech, 80 Hz)
Komunikační systém
Specifikace Bluetooth verze 3.0
Výkon
Specifikace Bluetooth Power Class 2
Maximální komunikační rozsah
Přibližně 10 m v přímé linii1)
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily Bluetooth2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC
Rozsah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence
44,1 kHz, 48 kHz)
HDMI
1) Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech,
Konektor
Typ A (19pinový)
jako jsou překážky mezi zařízeními,
magnetická pole kolem mikrovlnných trub,
statická elektřina, bezdrátové telefony, citlivost
příjmu, výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
2) Profily standardu Bluetooth značí účel
komunikace Bluetooth mezi zařízeními.
3)
Kodek: Komprese zvukového signálu a formát
konverze
4)
Kodek dílčího pásma
Systém BD/DVD/CD
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
USB
Konektor (USB):
Typ A (pro připojení USB paměti, čtečky
paměťových karet, digitálního
fotoaparátu a digitální video kamery)
LAN
Port LAN (100)
Port 100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Shoda s bezpečnostními a regulačními
normami
IEEE 802.11 b/g/n
Frekvence a kanál
Model pro Tchaj-wan:
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1–11
Ostatní modely:
Pásmo 2,4 GHz: kanály 1–13
FM tuner
Systém
Digitální syntezátor PLL řízený krystalem
Rozsah ladění
87,5–108,0 MHz (po 50 kHz)
Anténa
FM anténa
67CZ
Doplňující informace
Vstupy (analogové)
AUDIO IN
Citlivost: 1 V / 400 mV
Vstupy (digitální)
TV (Zpětný zvukový kanál/OPTICAL)
Podporované formáty: LPCM 2K
(až 48 kHz), Dolby Digital, DTS
Bluetooth
Reproduktory
Středový (SS-CTB121) pro BDV-E2100
Přední/Prostorový (SS-TSB123) pro
BDV-E6100
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
225 mm × 84 mm × 75 mm
Hmotnost (přibližně)
0,5 kg (včetně reproduktorového kabelu)
Přední (SS-TSB123) pro BDV-E4100
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
100 mm × 650 mm × 100 mm
(část připevněná na zeď)
260 mm × 1 200 mm × 260 mm
(celý reproduktor)
Hmotnost (přibližně)
Přední:1,3 kg (část připevněná na zeď
včetně reproduktorového kabelu)
2,9 kg (celý reproduktor)
Prostorový:1,4 kg (část připevněná na zeď
včetně reproduktorového
kabelu)
3,0 kg (celý reproduktor)
Subwoofer (SS-WSB123) pro
BDV-E6100/BDV-E4100/BDV-E3100
Přední/Prostorový (SS-TSB122) pro
BDV-E3100
Obecné
Prostorový (SS-TSB122) pro
BDV-E4100
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
90 mm × 205 mm × 91 mm
Hmotnost (přibližně)
Přední: 0,53 kg (včetně
reproduktorového kabelu)
Prostorový: 0,62 kg (včetně
reproduktorového kabelu)
Přední/Prostorový (SS-TSB121) pro
BDV-E2100
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
95 mm × 189 mm × 80 mm
Hmotnost (přibližně)
Přední: 0,49 kg (včetně
reproduktorového kabelu)
Prostorový: 0,54 kg (včetně
reproduktorového kabelu)
Středový (SS-CTB122) pro BDV-E6100/
BDV-E4100/BDV-E3100
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
240 mm × 90 mm × 85 mm
Hmotnost (přibližně)
0,58 kg (včetně reproduktorového
kabelu)
68CZ
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
225 mm × 365 mm × 345 mm
Hmotnost (přibližně)
5,8 kg (včetně reproduktorového kabelu)
Subwoofer (SS-WSB122) pro
BDV-E2100
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
220 mm × 305 mm × 255 mm
Hmotnost (přibližně)
3,8 kg (včetně reproduktorového kabelu)
Požadavky na napájení
Model pro Tchaj-wan:
120 Vstř, 50/60 Hz
Ostatní modely:
220–240 Vstř, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Zapnuto: 95 W
Pohotovostní režim: 0,3 W (Podrobné
informace o nastavení najdete na str. 44.)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
430 mm × 50,5 mm × 296 mm včetně
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)
2,7 kg
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu:
0,3 W
• Při použití plně digitálního zesilovače
S-Master lze dosáhnout energetické
účinnosti více než 85 %.
Seznam kódů jazyků
Zápis názvů jazyků odpovídá standardu ISO 639: 1988 (E/F).
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Jazyk
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Kód
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
Jazyk
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
Malagasy
Kód
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Jazyk
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Kód
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Jazyk
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Nespecifikováno
Doplňující informace
Kód
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
69CZ
Seznam kódů oblastí / funkce Parental Control
Kód
2044
2047
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2219
70CZ
Oblast
Argentina
Austrálie
Belgie
Brazílie
Chile
Čína
Dánsko
Filipíny
Finsko
Francie
Hongkong
Kód
2248
2238
2239
2254
2276
2093
2304
2333
2363
2362
2109
Oblast
Indie
Indonésie
Irsko
Itálie
Japonsko
Kolumbie
Korea
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Německo
Kód
2376
2379
2390
2427
2428
2436
2046
2489
2200
2501
2149
Oblast
Nizozemsko
Norsko
Nový Zéland
Pákistán
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rusko
Řecko
Singapur
Španělsko
Kód
2499
2086
2543
2528
2184
Oblast
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Thajsko
Velká
Británie
Rejstřík
Čísla
E
3D 27
Easy Setup (Snadné nastavení) 23
Efekt zvuku 49
A
Aktualizace 46
Aktualizace ze sítě 46
Audio výstup 49
Automatické spuštění funkce PARTY 53
Automatické zobrazení 52
Automatický přechod do
pohotovostního režimu 52
Barevná hloubka HDMI výstupu 48
BD-LIVE 26
Bluetooth 28
BONUSVIEW 26
BRAVIA Sync 40
C
CD 64
Č
Formát obrazovky 47
Funkce Parental Control pro BD 51
Funkce Parental Control pro DVD 51
Funkce Parental Control pro video
z internetu 51
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
Heslo 51
I
Informace o licenci na software 52
Informace o přehrávání 27
Inicializace osobních údajů 54
Internetové připojení BD 50
Internetový obsah 32
Čelní panel 13
J
D
Jazyk nabídky BD/DVD 50
Jazyk nabídky OSD 51
Jazyk titulků 50
Jazyk zvukové stopy 50
Dálkový ovladač 15
Diagnostika síťového připojení 53
Disky, které lze přehrát 64
Displej na čelním panelu 14
DLNA 33, 53
Dolby Digital 37
DTS 37
DVD 64
Doplňující informace
B
F
K
Kontrola přístupu k rendereru 53
Kód oblasti funkce Parental Control 51
Kód regionu 64
M
Multiplexní přenos zvuku 38
71CZ
N
Ř
Nastavení 3D výstupu 47
Nastavení funkce Parental Control 51
Nastavení Gracenote 52
Nastavení internetu 53
Nastavení obrazovky 47
Nastavení přehrávání BD/DVD 50
Nastavení rendereru 53
Nastavení reproduktorů 41, 50
Hlasitost 42
Vzdálenost 42
Nastavení serveru pro připojení 53
Nastavení sítě 53
Nastavení sloučení zvuku BD 48
Nastavení velikosti TV obrazovky
pro 3D 47
Nastavení zvuku 48
Nezařazené video z internetu 51
NFC 30
Řízení dynamického rozsahu zvuku 49
S
Seznam kódů jazyků 69
SLEEP 43
Snadné nastavení sítě 54
Spořič obrazovky 52
SYNCHRONIZACE A/V 37
Systémové informace 52
T
Typ TV 47
U
USB 28
V
O
Obnovit tovární nastavení 54
Osvětlení hlavní jednotky 51
Ovládání přes HDMI 40, 51
Výstup BD-ROM 24p 48
Výstup DVD-ROM 24p 48
Vzdálené spuštění 54
W
P
Poměr stran DVD 47
Prezentace 36
Přehrávací vrstva hybridních disků BD 50
R
RDS 40
Registrovaná vzdálená zařízení 53
Resetování 54
Režim FM 38
Režim konverze videosignálu 47
Režim pozastavení 48
Režim rychlého spuštění 52
Rodičovský zámek 43
72CZ
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22
Z
Zadní panel 14
Zeslabení – AUDIO 49
Zkušební tón 42
Zpětný zvukový kanál 51
Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován. Informace o dostupných
aktualizacích najdete na následující adrese.
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2013 Sony Corporation
Download PDF

advertising