Sony | BDV-E280 | Sony BDV-E280 E280 3D Blu-ray Disc™/ DVD 5.1ch Home Cinema Návod k obsluze

filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\Cover\01covcel.fm]
masterpage:Right
cz_book.book Page 1 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
4-265-164-12(1) (CZ)
Blu-ray Disc/DVD
Systém domácího kina
Systém domáceho kina
Blu-ray Disc/DVD
Návod k obsluze
CZ
Návod na použitie
SK
BDV-E280
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\Cover\01covcel.fm]
masterpage:Right
cz_book.book Page 1 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\Cover\01covcel.fm]
masterpage:Right
cz_book.book Page 1 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
4-265-164-12(1) (CZ)
Blu-ray Disc/DVD
Systém domácího kina
Návod k obsluze
BDV-E280
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz02saf.fm]
cz_book.book Page 2 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte zařízení do
uzavřených prostor, jako
je například knihovna nebo
vestavěná skříň.
Abyste snížili riziko požáru,
nezakrývejte ventilační otvory
zařízení novinami, ubrusem,
záclonami apod. Na zařízení
nepokládejte zdroje otevřeného
ohně, jako jsou například zapálené
svíčky.
Abyste snížili riziko úrazu
elektrickým proudem, nekapejte
a nestříkejte na zařízení, ani na ně
nestavte předměty, jako například
vázy naplněné vodou.
Nevystavujte baterie anebo
zařízení s instalovanými bateriemi
slunečnímu záření, ohni a ostatním
zdrojům vysokých teplot.
Aby bylo možné předejít poranění,
musí být toto zařízení upevněno
k podlaze/zdi dle návodu
k montáži.
Používejte pouze uvnitř.
POZOR
Používání optických přístrojů
s tímto produktem zvyšuje
nebezpečí poškození zraku.
Laserový paprsek používaný
v tomto Blu-ray Disc / DVD Home
Theatre System škodí očím.
Nepokoušejte se kryt rozebrat.
Servis přenechejte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům.
Toto zařízení je klasifikováno jako
CLASS 3R LASER produkt. Je-li
otevřen kryt, vytváří viditelné
a neviditelné laserové záření.
Vyvarujte se přímému vystavení očí
tomuto záření.
Toto označení je umístěno na
ochranném krytu laseru uvnitř
pouzdra.
Toto zařízení je klasifikováno jako
CLASS 1 LASER produkt. Toto
označení je umístěno zvenku na
zadní straně.
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v zemích
Evropské unie
a dalších evropských
zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu
nebo jeho obalu značí, že s tímto
produktem nesmí být nakládáno
jako s domovním odpadem.
Tento produkt musí být předán
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Jestliže
zajistíte, že bude tento produkt
správně zlikvidován, pomůžete tak
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít při nesprávné likvidaci tohoto
produktu. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu vám poskytne
místní městský úřad, technické
služby nebo obchodník, u kterého
jste tento produkt zakoupili.
masterpage:Left
specdef v20070110
Likvidace baterií
(platí v zemích
Evropské unie
a dalších
evropských
zemích se
systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím
obalu značí, že s baterií
poskytnutou k tomuto produktu
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci se
symbolem chemického složení.
Symboly chemického složení pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
doplněny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte, že boudou tyto
baterie správně zlikvidovány,
pomůžete tak předejít
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí,
ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci těchto baterií.
Recyklací materiálů pomůžete
šetřit přírodní zdroje.
U výrobků, které vyžadují z důvodu
bezpečnosti, výkonu nebo
zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, musí být tato
baterie vyměněna pouze
kvalifikovaným servisním
pracovníkem.
Abyste zajistili, že bude s baterií
správně naloženo, předejte tento
produkt po skončení jeho
životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických
zařízení.
U ostatních baterií si prosím
prostudujte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie
z produktu. Předejte baterii
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci baterií.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu nebo baterie vám
poskytne místní městský úřad,
technické služby nebo obchodník,
u kterého jste produkt zakoupili.
2CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz02saf.fm]
cz_book.book Page 3 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Upozornění pro zákazníky:
následující informace platí pouze
pro zařízení zakoupená v zemích
podléhajících směrnicím EU.
Výrobcem tohoto přístroje je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost
produktu je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na
kontaktní adresy uvedené
v samostatných servisních nebo
záručních listech.
Bezpečnostní opatření
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity
směrnice EMC, které se týkají
používání propojovacího kabelu
kratšího než 3 metry. (Pouze
modely pro evropský a ruský trh)
Zdroje energie
• Dokud je jednotka zapojena do
zásuvky, není odpojena ze sítě,
přestože jste ji vypnuli.
• K odpojení přehrávače od
síťového napájení slouží napájecí
kabel, zapojte jej proto do snadno
přístupné zásuvky. V případě,
že si všimnete jakéhokoliv
nezvyklého chování přehrávače,
okamžitě vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.
Sledování 3D videa
Některé osoby mohou při sledování
3D videa zaznamenat problémy
(jako například pálení očí, únavu
nebo nevolnost). Společnost Sony
těmto divákům doporučuje při
sledování 3D videa dělat pravidelné
přestávky. Četnost a délka těchto
přestávek je u každého
individuální. Optimální četnost
a délku přestávek si musíte určit
sami. Pokud zaznamenáte jakékoli
problémy, přestaňte 3D video
sledovat, dokud tyto problémy
nezmizí; v případě potřeby
konzultujte tento problém
s lékařem. Zkontrolujte též (i)
návod k obsluze a/nebo varování na
kterémkoliv používaném zařízení,
nebo obsah Blu-ray Disc
přehrávaného na tomto přehrávači
a (ii) naše webové stránky (http://
esupport.sony.com/), kde nejdete
aktuální informace. Zrak malých
dětí (zejména dětí mladších 6 let) se
stále vyvíjí. Než dovolíte malým
dětem sledovat 3D video, poraďte
se s lékařem (pediatrem nebo
očním lékařem).
Rodiče by měli na mladé děti
dohlédnout, aby dodržovaly
doporučení uvedená výše.
Ochrana proti kopírování
Dovolujeme si vás upozornit na
pokročilé systémy ochrany obsahu
používané u médií Blu-ray DiscTM
a DVD. Tyto systémy se nazývají
AACS (Advanced Access Content
System) a CSS (Content Scramble
System) a mohou obsahovat určitá
omezení přehrávání, analogového
výstupu a další podobné funkce.
Vzhledem k tomu, že konsorcium
AACS může přijmout nebo změnit
omezující pravidla během doby po
zakoupení produktu, mohou se
funkce a omezení tohoto produktu
lišit v závislosti na datu jeho
zakoupení.
Autorská práva
a ochranné známky
• Tento systém je vybaven
adaptivním maticovým
dekodérem Dolby* Digital
a Dolby Pro Logic (II) a systémem
DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno na základě
licence společnosti Dolby
Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmene D jsou
ochrannými známkami
společnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobeno na základě
licence a amerických
masterpage:Right
specdef v20070110
patentů: 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380;
5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 212 872; 7 333
929; 7 392 195; 7 272 567
a ostatních amerických
a mezinárodních patentů
schválených i čekajících na
schválení. DTS, DTS-HD
a jejich symbol jsou
registrované obchodní
značky, loga DTS-HD
Master Audio a DTS jsou
ochrannými známkami
DTS, Inc. Produkt obsahuje
software. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
• Tento systém obsahuje
technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními
známkami HDMI Licensing LLC
ve Spojených státech a ostatních
zemích.
• Java je ochrannou známkou
společnosti Oracle a/nebo jejích
dceřiných společností.
• „BD-LIVE“ a „BONUSVIEW“
jsou ochranné známky Blu-ray
Disc Association.
• „Blu-ray Disc“ je ochranná
známka.
• Loga „Blu-ray Disc“,
„DVD+RW“, „DVD-RW“,
„DVD+R“, „DVD-R“, „DVD
VIDEO“ a „CD“ jsou ochrannými
známkami.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“
jsou ochranné známky Blu-ray
Disc Association.
• „BRAVIA“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou
ochranné známky společností
Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• , „XMB“ a „xross media bar“
jsou ochranné známky
společností Sony Corporation
a Sony Computer Entertainment
Inc.
3CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz02saf.fm]
cz_book.book Page 4 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
• „PLAYSTATION“ je ochranná
známka společnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je
certifikační značkou
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ je
značkou Wi-Fi Alliance.
• „Wi-Fi CERTIFIED™“ a „Wi-Fi
Protected Setup™“ jsou ochranné
známky Wi-Fi Alliance.
• „PhotoTV HD“ a logo „PhotoTV
HD“ jsou ochranné známky
Sony Corporation.
• Technologie kódování zvuku
MPEG Layer-3 a patenty
licencované společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc.,
registrované ve Spojených státech
a ostatních zemích.
• „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ označují, že elektronické
příslušenství bylo vyrobeno
speciálně pro připojení
k zařízením iPod a iPhone,
a jeho výrobcem bylo
certifikováno splnění
výkonnostních norem Apple.
Společnost Apple není
zodpovědná za provoz tohoto
zařízení ani jeho shodu
s bezpečnostními a regulačními
normami. Dovolujeme si vás
upozornit, že použití tohoto
příslušenství se zařízeními iPod
nebo iPhone může mít vliv na
výkonnost bezdrátového
připojení.
• Windows Media je buď
ochrannou známkou, nebo
registrovanou obchodní
značkou Microsoft Corporation
ve Spojených státech
a ostatních zemích.
Tento produkt obsahuje
technologie podléhající právům
duševního vlastnictví společnosti
Microsoft. Použití nebo distribuce
této technologie mimo tento
produkt jsou bez příslušné licence
(licencí) od společnosti Microsoft
zakázány.
Vlastníci obsahu používají
technologii Microsoft
PlayReady™ pro přístup k obsahu
za účelem ochrany svých práv
duševního vlastnictví a obsahu, na
nějž se autorská práva vztahují.
Toto zařízení používá technologii
PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému pomocí PlayReady
a/nebo WMDRM. Pokud nebude
zařízení fungovat v souladu
s omezeními platnými pro využití
obsahu, mohou vlastníci obsahu
vyžadovat po společnosti
Microsoft zrušení funkce
přehrávání obsahu chráněného
pomocí PlayReady. Toto zrušení
nebude mít vliv na nechráněný
obsah ani na obsah chráněný
jinými technologiemi pro přístup
k obsahu. Vlastníci obsahu
mohou vyžadovat, abyste pro
přístup k jejich obsahu
aktualizovali technologii
PlayReady. Pokud tuto aktualizaci
odmítnete, nebudete moci
přistupovat k obsahu, který
vyžaduje provedení této
aktualizace.
• Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem
příslušných vlastníků.
• Ostatní názvy systémů a produktů
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními
známkami výrobců. Symboly ™
a ® nejsou v tomto dokumentu
uváděny.
masterpage:Left
specdef v20070110
Poznámky
k tomuto návodu
k obsluze
• Pokyny obsažené v tomto
návodu k obsluze popisují
ovládací prvky dálkového
ovladače. K ovládání můžete
použít také ovládací prvky na
přehrávači, pokud mají
shodné nebo podobné názvy
jako ty na dálkovém ovladači.
• V rámci tohoto návodu je
pojem „disk“ používán
k obecnému označení médií
BD, DVD, Super Audio CD
nebo CD, není-li v textu či na
ilustraci uvedeno jinak.
• Některé ilustrace jsou
uvedeny v podobě schémat
a mohou se lišit od
konkrétních produktů.
• Položky zobrazené na
obrazovce TV se mohou lišit
v závislosti na oblasti.
• Výchozí nastavení je
zvýrazněno podtržením.
4CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz_TOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 5 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Obsah
Poznámky k tomuto návodu k obsluze ... 4
Vybalení....................................................... 6
Rejstřík součástí a ovládacích prvků........ 7
Začínáme
Krok 1: Instalace systému ................ 12
Krok 2: Zapojení systému ................ 13
Krok 3: Připojení do sítě................... 19
Krok 4: Provedení funkce Easy
Setup (Snadné nastavení) ......... 21
Krok 5: Výběr zdroje......................... 22
Krok 6: Vychutnejte si
prostorový zvuk ......................... 23
Přehrávání
Přehrávání disku....................................... 26
Přehrávání z USB zařízení....................... 27
Použití iPod/iPhone ................................. 28
Přehrávání prostřednictvím sítě............. 30
Dostupné možnosti .................................. 30
Nastavení zvuku
Výběr zvukového efektu,
který odpovídá zdroji ........................ 33
Výběr formátu audia,
vícejazyčných stop nebo kanálu ...... 33
Použití multiplexního přenosu zvuku ... 34
Tuner
Poslech rozhlasu ....................................... 35
Použití systému RDS
(Radio Data System).......................... 36
Nastavení a úpravy
Použití Obrazovky nastavení .................. 46
[Network Update]
(Aktualizace po síti) .......................... 46
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky)...................... 47
[Audio Settings] (Nastavení zvuku) ...... 48
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavení přehrávání BD/DVD) ... 49
[Parental Control Settings] (Nastavení
funkce Parental Control).................. 49
[Music Settings] (Nastavení hudby) ...... 50
[System Settings]
(Nastavení systému).......................... 50
[Network Settings] (Nastavení sítě)....... 51
[Easy Setup] (Snadné nastavení)............ 51
[Resetting] (Resetování).......................... 51
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření ............................. 52
Poznámky k diskům................................. 53
Odstraňování problémů .......................... 54
Disky, které lze přehrát............................ 59
Typy souborů, které lze přehrávat ......... 60
Podporované zvukové formáty .............. 61
Technické údaje........................................ 62
Seznam kódů jazyků ................................ 63
Rejstřík....................................................... 64
Ostatní funkce
Použití funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) pro
„BRAVIA“ Sync................................. 37
Nastavení reproduktorů .......................... 38
Použití Časovače vypnutí ........................ 39
Deaktivace tlačítek na jednotce .............. 39
Ovládání TV pomocí dodaného
dálkového ovladače ........................... 40
Změna jasu displeje na čelním panelu... 40
Úspora energie
v pohotovostním režimu .................. 40
Prohlížení webových stránek .................. 41
Nastavení sítě ............................................ 42
5CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 6 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Vybalení
• Přední reproduktory (2)
• FM anténa (1)
nebo
• Dokovací stanice pro iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
(pouze u modelů pro
evropský a australský trh)
• Video kabel (1)
• Prostorové reproduktory (2)
• Dálkový ovladač (1)
• Středový reproduktor (1)
• USB kabel (1) (pouze
u modelů pro evropský
a australský trh)
• Baterie R6 (velikost AA) (2)
• Subwoofer (1)
• Návod k obsluze
• Průvodce rychlým
nastavením
• Návod k montáži
reproduktorů
• Informace o softwarové
licenci
Příprava dálkového ovladače
Podle symbolů 3 a # na bateriích a uvnitř dálkového ovladače vložte do ovladače dvě baterie R6
(velikost AA).
6CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 7 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Rejstřík součástí a ovládacích prvků
Více informací najdete na stránkách uvedených v závorkách.
Čelní panel
FUNCTION
VOLUME
A Zásuvka na disk (strana 26)
FUNCTION
B Senzor dálkového ovladače
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
C Displej na čelním panelu
VOLUME +/–
D
(USB) konektor (strana 27)
Slouží k připojení USB zařízení.
E Tlačítka pro ovládání přehrávání
Z (otevřít/zavřít) (strana 26)
Slouží k nastavení hlasitosti systému.
F "/1 (zapnout/pohotovostní režim)
Zapíná přehrávač nebo jej přepíná do
pohotovostního režimu.
Otevře nebo zavře zásuvku na disk.
N (přehrávání)
Spustí přehrávání nebo obnoví přehrávání
po pozastavení.
Pokud je vložen disk obsahující JPEG
obrázky, spustí přehrávání prezentace.
x (zastavení)
Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod
zastavení (místo obnovení přehrávání).
Místo obnovení přehrávání daného titulu/
stopy je poslední bod, který jste přehráli,
nebo poslední fotografie, kterou jste
zobrazili.
7CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 8 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Displej na čelním panelu
Kontrolky na displeji na čelním panelu
A Zobrazuje stav systému při přehrávání.
E Rozsvítí se při vypnutí zvuku.
B Rozsvítí se po zapnutí opakovaného
přehrávání.
F Zobrazuje stav systému, například
rádiovou frekvenci apod.
C Rozsvítí se při příjmu stereofonního
zvuku. (Pouze rádio)
G Rozsvítí se, pokud je na výstupu video
signál 720p/1080i/1080p ze zdířky HDMI
(OUT).
D Rozsvítí se, pokud je správně připojen
konektor HDMI (OUT) k zařízení
kompatibilnímu s HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
prostřednictvím vstupu HDMI nebo DVI
(Digital Visual Interface).
8CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 9 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Zadní panel
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
ONLY FOR
SS-CTB102
ONLY FOR SS-TSB105
DIGITAL IN
OPTICAL
L
ANTENNA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM
COAXIAL
75
SUR L
SPEAKERS
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
AUDIO
A SPEAKERS zdířky (strana 13)
F LAN (100) port (strana 19)
B
(USB) konektor (strana 27)
G HDMI (IN 2) zdířka (strana 16)
C AUDIO (AUDIO IN L/R) zdířky (strana 16)
H HDMI (IN 1) zdířka (strana 16)
D ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) zdířka
(strana 18)
I HDMI (OUT) zdířka (strana 14)
J VIDEO OUT zdířka (strana 14)
E TV (DIGITAL IN OPTICAL) zdířka
(strana 14)
9CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 10 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
TV "/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
(strana 40)
Dálkový ovladač
Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
BRAVIA Sync
Zapíná systém nebo jej přepíná do
pohotovostního režimu.
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
0
3
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
B Numerická tlačítka (strany 36, 40)
Slouží k zadání čísla titulu/kapitoly,
stanice apod.
(audio) (strany 33, 34)
Slouží k volbě formátu zvuku /
zvukové stopy.
POP UP/ MENU
TOP MENU
"/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
(strany 21, 35)
7
(titulky) (strana 49)
Slouží k výběru jazyka titulků, pokud jsou
na disku BD/ROM/DVD VIDEO titulky
zaznamenány v několika jazycích.
C Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/
modré)
Klávesové zkratky pro výběr položek
v některých nabídkách BD (lze použít také
pro interaktivní operace Java na BD).
D TOP MENU
Slouží k otevření a zavření hlavní nabídky
BD nebo DVD.
Tlačítka číslo 5,
, 2 + a N jsou opatřena
výstupkem. Tyto výstupky slouží k lepší
orientaci při práci s dálkovým ovladačem.
•
: Funkce TV
(Podrobnosti naleznete v části „Ovládání TV
pomocí dodaného dálkového ovladače“
(strana 40).)
A Z (otevřít/zavřít)
POP UP/MENU
Slouží k otevření a zavření místní nabídky
BD-ROM nebo nabídky DVD.
OPTIONS (strany 23, 30, 41)
Slouží k zobrazení nabídky možností na
obrazovce TV nebo na displeji čelního
panelu. (Umístění se liší v závislosti na
zvolené funkci.)
RETURN
Návrat na předchozí obrazovku.
Otevře nebo zavře zásuvku na disk.
C/X/x/c
SPEAKERS TVyAUDIO
Přesouvá výběr na zobrazenou položku.
Volí, zda je zvuk z TV přehráván
prostřednictvím reproduktorů systému
nebo reproduktorů TV. Tato funkce
pracuje pouze v případě, že nastavíte
[Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) na [On] (Zapnuto) (strana 50).
(potvrzení)
Potvrzuje zvolenou položku.
E SOUND MODE +/– (strana 33)
Slouží k volbě režimu zvuku.
HOME (strany 21, 35, 38, 41, 42, 46)
Otevírá a zavírá hlavní nabídku systému.
10CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 11 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
F Tlačítka pro ovládání přehrávání
Slouží k nastavení hlasitosti TV.
Viz „Přehrávání“ (strana 26).
TV t (Vstup TV)
./> (předchozí/následující)
Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV mezi
TV a jinými zdroji vstupu.
Přeskočí na předchozí/následující kapitolu,
stopu nebo soubor.
(zopakování scény/posun
scény)
Vrátí scénu o 10 sekund zpět. / Posune
scénu o 15 sekund vpřed.
m/M (zrychlení/zpomalení/zmrazení
obrazu)
Rychlé vyhledávání vzad/vpřed během
přehrávání disku. Rychlost vyhledávání se
mění při každém stisku tlačítka.
Stiskem delším než 1 sekundu při
pozastavení aktivujete zpomalené
přehrávání. Po stisku při pozastavení
přehrává snímek za snímkem.
Zpomalené přehrávání a přehrávání
snímek za snímkem není u médií Blu-ray
3D Discs dostupné.
N (přehrávání)
Spustí přehrávání nebo obnoví přehrávání
po pozastavení.
Aktivuje funkci One-Touch Play
(strana 37), jestliže je systém zapnutý a je
nastavena funkce „BD/DVD“.
X (pozastavit)
Slouží k pozastavení přehrávání nebo
obnovení přehrávání po pozastavení.
x (zastavit)
Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod
zastavení (místo obnovení přehrávání).
Místo obnovení přehrávání daného titulu/
stopy je poslední bod, který jste přehráli,
nebo poslední fotografie, kterou jste
zobrazili.
H DISPLAY (strany 26, 30, 41)
Slouží k zobrazení informací o přehrávání
a prohlížení webových stránek na
obrazovce TV.
Zobrazuje přednastavenou rozhlasovou
stanici, frekvenci apod. na displeji čelního
panelu.
Zobrazuje informace o zdroji/stav
dekódování na displeji čelního panelu,
jestliže je funkce nastavená na jinou než
„BD/DVD“. Pokud je systém nastaven na
funkci „HDMI1“, „HDMI2“ nebo „TV“,
zobrazí se informace o zdroji/stav
dekódování pouze při vstupu digitálního
signálu.
Zobrazení informací o zdroji/stavu
dekódování závisí na dekódovaném zdroji
nebo položce.
I DIMMER (strana 40)
Změní jas displeje na čelním panelu.
SLEEP (strana 39)
Nastavuje časovač vypnutí.
FUNCTION (strany 22, 35)
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
(oblíbené)
Zobrazuje obsah internetu přidaný do
Favorites List (Seznamu oblíbených
položek). V seznamu můžete mít až
18 oblíbených internetových stránek.
Tlačítka pro ovládání rádia
Viz „Tuner“ (strana 35).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(ztlumení)
Slouží k dočasnému vypnutí zvuku.
2 (hlasitost) +/– (strana 35)
Slouží k nastavení hlasitosti.
TV 2 (hlasitost) +/–
11CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
Začínáme
cz_book.book Page 12 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Začínáme
Krok 1: Instalace systému
Rozmístění systému
Nainstalujte systém dle obrázku níže.
A
B
F
C
G
D
A Přední reproduktor (L (levý))
B Přední reproduktor (R (pravý))
C Středový reproduktor
D Prostorový reproduktor (L (levý))
E Prostorový reproduktor (R (pravý))
F Subwoofer
G Jednotka
E
Poznámka
• Při umísťování reproduktorů a/nebo stojanů, ke kterým jsou reproduktory připojeny, postupujte opatrně, protože
by mohlo dojít k poškození (skvrny, ztráta barvy) speciálně ošetřované (voskované, olejované, leštěné apod.)
podlahy.
• Neopírejte se o reproduktor, mohl by spadnout.
Tip
• Reproduktory můžete upevnit také na zeď. Podrobnosti naleznete v „Návodu k montáži reproduktorů“.
12CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
cz_book.book Page 13 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Krok 2: Zapojení systému
Začínáme
Postup připojení systému je popsán na následujících stránkách.
Dokud nepřipojíte všechny komponenty systému, nezapojujte napájecí kabel do zásuvky.
Poznámka
• Pokud zapojíte zařízení s ovládáním hlasitosti, ztlumte hlasitost ostatních zařízení na takovou úroveň, aby zvuk
nebyl zkreslený.
Připojení reproduktorů
Připojení reproduktorových kabelů k jednotce
Připojte reproduktorové kabely tak, aby barva kabelu odpovídala barvě zdířek SPEAKERS na jednotce.
Při zapojování kabelů do jednotky zasuňte konektor dovnitř tak, aby zacvakl.
Bílá
(Levý přední
reproduktor (L))
Fialová
(Subwoofer)
Červená
(Pravý přední
reproduktor (R))
Zelená
(Středový reproduktor)
Zadní panel jednotky
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
ONLY FOR
SS-CTB102
SUBWOOFER
CENTER
ONLY FOR SS-TSB105
SUR R
SUR L
SPEAKERS
Šedá
(Pravý prostorový
reproduktor (R))
Modrá
(Levý prostorový
reproduktor (L))
13CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
cz_book.book Page 14 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Začínáme
Připojení TV
Abyste mohli zobrazit obraz systému na TV a přehrávat zvuk z TV prostřednictvím reproduktorů
systému, musíte připojit systém k TV.
Podle zdířek a funkcí TV zvolte vhodný způsob připojení.
• Jestliže má TV zdířku HDMI označenou „ARC*“: Připojení A
• Jestliže má TV zdířku HDMI: Připojení A a C
• Pokud TV nemá výše uvedené zdířky HDMI: Připojení B a C
Připojení audia
Připojení videa
A
B
C
HDMI kabel
(není součástí
dodávky)
Video kabel
(není součástí
dodávky)
Digitální optický
kabel
(není součástí
dodávky)
Kvalita obrazu
TV
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Žlutá
Tok signálu
: Video signál
: Audio signál
A
nebo
B
C
**
Žlutá
Zadní panel jednotky
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Zpětný zvukový kanál. Podrobnosti najdete v části „O funkci Audio Return Channel“ (strana 15).
** Dostupné pouze v případě, že je vaše TV kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC).
14CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
cz_book.book Page 15 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
A Připojení HDMI kabelu
O funkci Audio Return Channel
V případě, že je vaše TV kompatibilní s funkcí Audio Return Channel, je prostřednictvím HDMI
kabelu vysílán také digitální audio signál z TV. K poslechu zvuku z TV tedy není nutné samostatné
připojení zvuku. Informace o nastavení funkce Audio Return Channel naleznete v části [Audio Return
Channel] (Zpětný zvukový kanál) (strana 50).
B Připojení video kabelu
Pokud TV nemá zdířku HDMI, použijte toto připojení.
C Připojení digitálního optického kabelu
Toto připojení posílá do systému také zvukový signál z TV. Chcete-li prostřednictvím systému
přehrávat zvuk z TV, proveďte toto připojení. Prostřednictvím tohoto připojení systém přijímá signál
multiplexního vysílání Dolby Digital, a proto můžete poslouchat zvuk tohoto vysílání.
Poznámka
• Zvuk z TV můžete přehrávat výběrem funkce „TV“, viz (strana 22).
• Pokud TV nemá výstupní zdířku digitálního optického připojení, můžete jednotku s TV propojit pomocí audio
kabelu a přehrávat prostřednictvím systému zvuk z TV. Podrobnosti o připojení najdete v části „Připojení ostatních
zařízení“ (strana 16).
15CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
Začínáme
Pokud má vaše TV zdířku HDMI, připojte TV pomocí HDMI kabelu. Získáte tak kvalitnější obraz ve
srovnání s ostatními typy připojení.
Při připojování HDMI kabelu musíte v průběhu nastavení Easy Setup (strana 21) zvolit typ výstupního
signálu.
Informace o dalším nastavení HDMI najdete v části „[HDMI Settings] (Nastavení HDMI)“ (strana 50).
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
cz_book.book Page 16 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Začínáme
Připojení ostatních zařízení
Jestliže zařízení připojované k systému má zdířku HDMI (OUT)
Zařízení, která mají zdířky HDMI (OUT), můžete připojit pomocí HDMI kabelu. Jedná se například
o set-top box / digitální satelitní přijímač nebo PLAYSTATION®3 atd. Přes HDMI kabel je posílán
video i audio signál. Připojením zařízení k systému pomocí HDMI kabelu získáte vysoce kvalitní
digitální obraz a zvuk ze zdířky HDMI (IN 1) nebo HDMI (IN 2).
Zadní panel jednotky
OUT
ARC
IN 1
IN 2
HDMI kabel (není součástí dodávky)
Použijte HDMI (IN 1) nebo HDMI (IN 2).
Zdířka HDMI OUT zařízení set-top box /
digitálního satelitního přijímače nebo
PLAYSTATION®3 atd.
HDMI OUT
Poznámka
• Video signály ze zdířek HDMI (IN 1/2) jsou posílány na výstup HDMI (OUT) pouze tehdy, je-li zvolena funkce
„HDMI1“ nebo „HDMI2“.
• Abyste mohli posílat zvukový signál ze zdířek HDMI (IN 1/2) do zdířky HDMI (OUT), bude možná nutné změnit
nastavení výstupu zvuku. Podrobnosti najdete v části [Audio Output] (Audio výstup) v [Audio Settings] (Nastavení
zvuku) (strana 48).
• Můžete změnit vstup audia zařízení připojeného do zdířky HDMI (IN 1) na zdířku TV (DIGITAL IN OPTICAL).
Podrobnosti naleznete v části [HDMI1 Audio Input mode] (Režim vstupu audia HDMI1) v [HDMI Settings]
(Nastavení HDMI) (strana 50). (Pouze modely pro evropský trh.)
16CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
cz_book.book Page 17 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Jestliže zařízení nemá zdířku HDMI OUT
TV
Video výstup
Komponentní
Audio výstup
Tok signálu
Systém
: Video signál
: Audio signál
Pokud zařízení přehrává pouze zvuk, připojte audio výstup zařízení k systému.
Zadní panel jednotky
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Červená
Bílá
: Tok signálu
Audio kabel (není součástí
dodávky)
Červená
Bílá
L
R
AUDIO OUT
Výstupní zdířky audia VRC, digitálního
satelitního přijímače, PlayStation nebo
přenosného zdroje audia atd.
Poznámka
• Pokud realizujete výše uvedené připojení, nastavte [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v [HDMI Settings]
(Nastavení HDMI) v [System Settings] (Nastavení systému) na [Off] (Vypnuto) (strana 50).
• Zvuk ze zařízení můžete přehrávat výběrem funkce „AUDIO“, viz (strana 22).
17CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
Začínáme
Aby byl video signál ze systému a ostatních zařízení vysílán do TV a audio signály ze zařízení vysílány
do systému, připojte systém následovně.
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
cz_book.book Page 18 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Začínáme
Připojení antény
Zadní panel jednotky
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
nebo
FM anténa
(součást dodávky)
Poznámka
• FM anténu zcela roztáhněte.
• Po připojení FM antény ji udržujte pokud možno ve vodorovné poloze.
Tip
• Pokud je příjem FM signálu špatný, připojte jednotku k venkovní FM anténě pomocí 75ohmového koaxiálního
kabelu (není součástí dodávky).
18CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
cz_book.book Page 19 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Krok 3: Připojení do sítě
Zvolte možnost dle vašeho prostředí LAN (Local Area Network).
Zadní panel jednotky
2
Internet
1
ADSL modem /
kabelový modem
ETHER
LAN (100)
Širokopásmový router
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
LAN 4
LAN kabel
(není součástí dodávky)
USB Adaptér
bezdrátové sítě LAN
(není součástí dodávky)
1 Nastavení kabelového připojení
Připojte LAN kabel do portu LAN (100) jednotky.
2 USB Nastavení bezdrátového připojení
Využijte bezdrátové připojení LAN přes USB adaptér bezdrátového připojení LAN
(pouze Sony UWA-BR100*).
USB adaptér bezdrátového připojení LAN nemusí být v některých regionech/zemích dostupný.
* Platí k listopadu 2010.
Před připojením prodlužovacího kabelu nebo zapojením USB adaptéru bezdrátového připojení LAN
jednotku vypněte. Po zapojení USB adaptéru bezdrátového připojení LAN k základně a po připojení
prodlužovacího kabelu k
(USB) konektoru (čelní nebo zadní) jednotku znovu zapněte.
19CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
Začínáme
Poznámka
• Pokud chcete připojit systém do sítě, musíte provést nastavení sítě v závislosti na prostředí a použitých zařízeních.
Podrobnosti najdete v části „Nastavení sítě“ (strana 42) a „[Network Settings] (Nastavení sítě)“ (strana 51).
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
cz_book.book Page 20 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Začínáme
Poznámka
• Vzdálenost mezi USB adaptérem bezdrátového připojení LAN a vaším bezdrátovým LAN routerem závisí na
prostředí. Pokud se systém nemůže připojit k síti nebo v případě, že síťové připojení není stabilní, přesuňte USB
adaptér bezdrátového připojení LAN na jiné místo nebo umístěte USB adaptér bezdrátového připojení LAN
a bezdrátový LAN router blíže k sobě.
• Informace o síťovém nastavení získáte na stránce podpory společnosti Sony:
Zákazníci v Evropě:
http://support.sony-europe.com
Zákazníci na Tchaj-wanu:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Zákazníci z jiných zemí/regionů:
http://www.sony-asia.com/support
20CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
cz_book.book Page 21 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
4
V závislosti na způsobu připojení
(strana 14) proveďte následující nastavení.
• Připojení pomocí HDMI kabelu:
Postupujte dle pokynů na obrazovce TV.
• Připojení pomocí video kabelu: Zvolte
poměr stran [16:9] nebo [4:3] tak, aby se
obraz zobrazil správně.
Než přistoupíte ke Kroku 4
Ujistěte se, že všechna připojení pevně drží,
a poté zapojte napájecí kabel.
Dle kroků níže proveďte základní nastavení
systému.
Zobrazené položky se liší v závislosti na modelu
a zemi.
Proveďte nastavení funkce [Easy Setup]
(Snadné nastavení). Podle pokynů na
obrazovce proveďte základní nastavení
pomocí C/X/x/c a
.
Vyvolání obrazovky Easy Setup Display
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
HOME
2
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
(Nastavení).
3
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Easy
Setup] (Snadné nastavení) a poté
stiskněte
.
4
Stisknutím tlačítka C/c zvolte [Start]
a poté stiskněte
.
[Setup]
Objeví se obrazovka Easy Setup Display
(Obrazovka Snadné nastavení).
1
2
3
Zapněte TV.
Stiskněte tlačítko [/1.
Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se na
TV objevil signál ze systému.
Objeví se Easy Setup Display (Obrazovka
Snadné nastavení) pro nastavení jazyka
OSD.
21CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
Začínáme
Krok 4: Provedení funkce
Easy Setup (Snadné
nastavení)
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
cz_book.book Page 22 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Začínáme
Krok 5: Výběr zdroje
Můžete vybrat zdroj přehrávání.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
neobjeví požadovaná funkce.
Při každém stisknutí tlačítka FUNCTION
se funkce změní následovně.
„BD/DVD“ t „FM“ t „HDMI1“ t
„HDMI2“ t „TV“ t „AUDIO“ t
„BD/DVD“ t …
Funkce
Zdroj
„BD/DVD“
Disk, USB zařízení, iPod/iPhone*
nebo síťové zařízení, které má
systém přehrát
„FM“
FM rádio (strana 35)
„HDMI1“/
„HDMI2“
Zařízení připojené do zdířky
HDMI (IN 1) nebo HDMI (IN 2)
na zadním panelu (strana 16)
„TV“
Zařízení (TV apod.) připojené do
zdířky TV (DIGITAL IN
OPTICAL) na zadním panelu
nebo TV kompatibilní s funkcí
Audio Return Channel připojená
do zdířky HDMI (OUT) na
zadním panelu (strana 14)
„AUDIO“
Zařízení připojené do zdířek
AUDIO (AUDIO IN L/R) na
zadním panelu (strana 16)
* Kromě modelů pro ruský trh.
22CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
cz_book.book Page 23 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Krok 6: Vychutnejte si prostorový zvuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Výběr nastavení prostorového zvuku dle preferencí posluchače
Způsob nastavení závisí na zvolené funkci.
Při přehrávání pomocí funkce „BD/DVD“* nebo „FM“
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka možností.
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Surround Setting] (Nastavení prostorového zvuku) a poté
stiskněte tlačítko
.
3
Opakovaně stiskněte X/x, dokud se na TV obrazovce neobjeví vámi požadované nastavení
prostorového zvuku.
Popis nastavení prostorového zvuku najdete v tabulce níže.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je hotovo.
* U internetového obsahu nelze prostorový zvuk nastavit.
Při přehrávání pomocí funkce „HDMI1“, „HDMI2“, „TV“ nebo „AUDIO“
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí nabídka možností.
2
Opakovaně stiskněte X/x, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví „SUR. SET“ a poté
stiskněte
nebo c.
3
Opakovaně stiskněte tlačítko X/x, dokud se na displeji na čelním panelu neobjeví požadované
nastavení prostorového zvuku.
Popis nastavení prostorového zvuku najdete v tabulce níže.
23CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
Začínáme
Po dokončení předchozích kroků a spuštění přehrávání můžete poslouchat prostorový zvuk. Můžete
také zvolit předprogramovaná nastavení prostorového zvuku, která jsou optimalizována pro různé
zdroje zvuku. Nabídnou vám bohatý a silný zvuk při sledování filmů.
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
cz_book.book Page 24 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
4
Stiskněte tlačítko
.
Začínáme
Nastavení je hotovo.
5
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Nabídka možností na displeji na čelním panelu se zavře.
Poznámka
• Jakmile se na TV obrazovce objeví hlavní nabídka, lze toto nastavení změnit volbou nastavení prostorového zvuku
přes [Surround Setting] (Nastavení prostorového zvuku) v [Audio Settings] (Nastavení zvuku) v části [Setup]
(Nastavení) (strana 49).
Výstup z reproduktorů při jednotlivých nastaveních prostorového zvuku
Tabulka níže popisuje možnosti připojení všech reproduktorů k jednotce.
Výchozí nastavení je [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI“).
Zvuk z
Nastavení
prostorového zvuku
Efekt
Závisí na zdroji.
[A.F.D. Standard]
„A.F.D. STD“
Systém rozpozná formát zvuku zdroje a přehraje zvuk tak,
jak byl zaznamenán/zakódován.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
„A.F.D. MULTI“
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• Dvoukanálový zdroj: Systém simuluje prostorový zvuk
z dvoukanálových zdrojů a přehraje jej na šestikanálových
reproduktorech. Přitom duplikuje dvoukanálový zvuk do
každého reproduktoru.
• Vícekanálový zdroj: Systém přehrává zvuk z reproduktorů
v závislosti na počtu kanálů zdroje.
• [Dolby Pro Logic]
• Dvoukanálový zdroj: Systém simuluje prostorový zvuk
„PRO LOGIC“
z dvoukanálových zdrojů a přehraje jej na šestikanálových
• [Dolby PL II Movie] reproduktorech.
„PLII MOVIE“
– [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC“) dekóduje Dolby Pro
Logic.
– [Dolby PL II Movie] („PLII MOVIE“) dekóduje režim
Dolby Pro Logic II movie.
• Vícekanálový zdroj: Systém přehrává zvuk z reproduktorů
v závislosti na počtu kanálů zdroje.
• [DTS Neo:6 Cinema] • Dvoukanálový zdroj: Systém simuluje prostorový zvuk z
dvoukanálových zdrojů a přehraje sedmikanálový zvuk.
“NEO6 CIN“
• [DTS Neo:6 Music]
– [DTS Neo:6 Cinema] („NEO6 CIN“) dekóduje režim
„NEO6 MUS“
DTS Neo:6 Cinema.
– [DTS Neo:6 Music] („NEO6 MUS“) dekóduje režim
DTS Neo:6 Music.
• Vícekanálový zdroj: Systém přehrává zvuk z reproduktorů
v závislosti na počtu kanálů zdroje.
[2ch Stereo]
„2CH ST.“
Systém přehrává zvuk z předních reproduktorů a subwooferu
bez ohledu na formát zvuku a počet kanálů. Vícekanálové
formáty prostorového zvuku jsou sloučeny do 2 kanálů.
24CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz04gst.fm]
cz_book.book Page 25 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Poznámka
Tip
• Nastavení prostorového zvuku můžete zvolit také v [Surround Setting] (Nastavení prostorového zvuku) v části
[Audio Settings] (Nastavení zvuku) (strana 49).
• U funkcí vyjma „BD/DVD“ můžete zkontrolovat, zda je aktivní režim [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC“), [Dolby
PL II Movie] („PLII MOVIE“) nebo DTS Neo:6, a to opakovaným stiskem tlačítka DISPLAY. Na displeji na čelním
panelu se objeví informace o zdroji/stavu dekódování.
25CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
Začínáme
• Jestliže zvolíte [A.F.D. Multi] („A.F.D. MULTI“), může být z důvodu automatické volby optimálního režimu
v závislosti na disku nebo zdroji začátek zvuku oříznut. Chcete-li předejít oříznutí zvuku, zvolte [A.F.D. Standard]
(„A.F.D. STD“).
• Pokud je na vstup přiváděno dvoujazyčné vysílání zvuku, funkce [Dolby Pro Logic] („PRO LOGIC“) a [Dolby PL
II Movie] („PLII MOVIE“) nelze použít.
• V závislosti na vstupním zdroji nemusí být nastavení zvuku účinná.
• Jestliže přehráváte Super Audio CD, nastavení prostorového zvuku nejsou aktivována.
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 26 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Zadní panel
Přehrávání
Přehrávání disku
Informace o discích, které lze přehrávat, najdete
v části „Disky, které lze přehrát“ (strana 59).
1
2
Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se na
TV objevil signál ze systému.
USB paměť
2
Příprava na BD-LIVE (pouze BD-LIVE).
• Připojte systém do sítě (strana 19).
• Nastavte [BD Internet Connection]
(Internetové připojení BD) na [Allow]
(Povolit) (strana 49).
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk do
zásuvky na disk.
3
Vložte disk BD-ROM s BONUSVIEW/BDLIVE.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu k disku.
Tip
3
Stisknutím tlačítka Z zavřete zásuvku
na disk.
V hlavní nabídce se zobrazí
a spustí se
přehrávání.
V případě, že se přehrávání nespustí
automaticky, vyberte
v kategorii
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo] (Fotografie) a stiskněte
tlačítko
.
• Chcete-li smazat data z USB paměti, zvolte [Erase BD
Data] (Smazat BD Data) ve
[Video] a stiskněte
tlačítko . Všechna data uložená na USB paměti
budou smazána.
Použití Blu-ray 3D
Můžete přehrávat Blu-ray 3D disky s logem 3D*.
*
1
• Připojte systém k TV kompatibilní s 3D
pomocí vysokorychlostního HDMI
kabelu (není součástí dodávky).
• Nastavte [3D Output Setting] (Nastavení
3D výstupu) a [TV Screen Size Setting for
3D] (Nastavení velikosti TV obrazovky
pro 3D) v části [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 47).
Použití BONUSVIEW/BD-LIVE
Některé disky BD-ROM s „BD-LIVE Logo*“
mají bonusový obsah a další data, která lze
stáhnout a ještě lépe se pobavit.
*
1
Připojte USB zařízení k
(USB)
konektoru v zadní části jednotky.
Jako místní úložiště použijte USB paměť
s kapacitou 1 GB nebo vyšší.
Příprava na přehrávání Blu-ray 3D disků.
2
Vložte Blu-ray 3D disk.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu k disku.
Tip
• Podrobnosti o nastavení TV naleznete také v návodu
k obsluze vaší TV kompatibilní s 3D.
26CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 27 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Zobrazení informací o přehrávání
Přehrávání z USB zařízení
Můžete přehrávat video/hudbu/fotografie
uložené na připojeném USB zařízení.
Informace o typech souborů, které lze přehrávat,
najdete v části „Typy souborů, které lze
přehrávat“ (strana 60).
Příklad: při přehrávání disku BD-ROM
1
Připojte USB zařízení k
konektoru na jednotce.
(USB)
Přehrávání
Informace o přehrávání apod. můžete zobrazit
stiskem tlačítka DISPLAY.
Zobrazené informace se liší v závislosti na typu
disku a stavu systému.
Před připojením si přečtěte podrobnosti
uvedené v návodu k obsluze USB zařízení.
Zadní panel
USB zařízení
A Rozlišení/snímková frekvence videa
Čelní panel
B Číslo nebo název titulu
C Aktuálně zvolené audio nastavení
D Dostupné funkce (
titulky)
úhel,
audio,
E Informace o přehrávání
Zobrazuje režim přehrávání, stavový řádek
přehrávání, typ disku, video kodek,
přenosovou rychlost, typ opakování, uplynulý
čas, celkový čas přehrávání
F Číslo kapitoly
G Aktuálně zvolený úhel
USB zařízení
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
3
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stiskem tlačítka X/x zvolte
[USB
device (front)] (USB zařízení (čelní)) nebo
[USB device (rear)] (USB zařízení
(zadní)) a poté stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Neodebírejte USB zařízení, pokud se používá.
Abyste předešli poškození dat nebo USB
zařízení, systém při připojování nebo odebírání
USB zařízení vypněte.
27CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 28 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Použití iPod/iPhone
(Kromě modelů pro ruský trh)
Čelní panel
TV
Zadní panel
nebo
Prostřednictvím systému můžete přehrávat
hudbu/video/fotografie a nabíjet baterie zařízení
iPod/iPhone.
Kompatibilní modely iPod/iPhone
Níže jsou uvedeny kompatibilní modely zařízení
iPod/iPhone. Před použitím zařízení iPod/
iPhone se systémem nejprve proveďte
aktualizaci softwaru zařízení.
Kompatibilní s iPod touch 4th generation,
iPod touch 3rd generation, iPod touch 2nd
generation, iPod touch 1st generation, iPod
nano 6th generation, iPod nano 5th generation
(video camera), iPod nano 4th generation
(video), iPod nano 3rd generation (video),
iPod nano 2nd generation (aluminum),
iPod nano 1st generation, iPod 5th generation
(video), iPod classic, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPhone 3G, iPhone
Použití zařízení iPod/iPhone se
systémem
1
Připojte dokovací stanici iPod/iPhone
(součást dodávky) k čelnímu nebo
zadnímu
(USB) konektoru jednotky
a poté vložte zařízení iPod/iPhone do
dokovací stanice pro iPod/iPhone.
Při přehrávání video souboru nebo
obrazového souboru propojte výstupní
zdířku pro video dokovací stanice pro iPod/
iPhone se vstupní zdířkou pro video na TV
pomocí video kabelu (součást dodávky)
ještě před umístěním zařízení iPod/iPhone
do dokovací stanice pro iPod/iPhone.
VIDEO IN
Dokovací stanice pro
iPod/iPhone
USB kabel
(součást dodávky)
V I D E O O UT
USB
Video kabel (součást dodávky)
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
3
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [iPod
(front)] (iPod (čelní)) nebo [iPod (rear)]
(iPod (zadní)) a stiskněte tlačítko
.
x Jestliže jste v kroku 3 zvolili [Video]
nebo [Music] (Hudba)
Na TV obrazovce se zobrazí seznam video/
hudebních souborů. Přejděte k dalšímu
kroku.
x Jestliže jste v kroku 3 zvolili [Photo]
(Fotografie)
Na obrazovce TV se objeví [Please change
the TV input to the video input...]
(Přepněte prosím vstup TV na video
vstup...). Nastavte volič vstupů na TV tak,
aby se na TV objevil signál ze zařízení iPod/
iPhone. Poté pomocí zařízení iPod/iPhone
spusťte prezentaci.
28CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 29 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
5
Stisknutím tlačítek C/X/x/c a
zvolte
soubor, který chcete zobrazit/přehrát.
Poznámka
Ovládání zařízení iPod/iPhone pomocí
dálkového ovladače
Zařízení iPod/iPhone můžete ovládat pomocí
tlačítek dálkového ovladače. Následující tabulka
obsahuje příklady tlačítek, která lze použít.
(Ovládání se může lišit v závislosti na modelu
zařízení iPod/iPhone.)
[Video]/
[Music] (Hudba)
Stiskněte
Funkce
N
Spustí přehrávání.
X
Pozastaví přehrávání.
x
Zastaví přehrávání.
m nebo M Rychlý posun vzad nebo vpřed.
. nebo
>
Pro
Přeskočí na předchozí/následující
soubor.
Když stisknete a podržíte kterékoli
z těchto tlačítek, připojené zařízení
iPod/iPhone rychle posune
přehrávaný obsah vzad nebo vpřed.
DISPLAY
Zapne podsvícení (nebo zvýší jeho
intenzitu po dobu 30 sekund).
OPTIONS, C
Návrat na předchozí obrazovku / do
předchozí složky.
X/x
,c
• Chcete-li změnit systémové nastavení, jako například
nastavení prostorového zvuku, během prohlížení
obrázků ze zařízení iPod/iPhone na TV, změňte před
používáním systému vstup na TV na tento systém.
Pro
Funkce
. nebo
>
Přeskočí na předchozí/následující
soubor nebo kapitolu (pokud
existuje).
[Photo] (Fotografie)
Stiskněte
Funkce
N, X
Spustí/pozastaví přehrávání.
Když stisknete a několik sekund
podržíte kterékoli z těchto tlačítek,
připojené zařízení iPod/iPhone se
přepne do režimu spánku.
x
Pozastaví přehrávání.
Přehrávání
Zvuk ze zařízení iPod/iPhone je přehráván
prostřednictvím systému.
Při přehrávání video souboru nastavte volič
vstupů na TV tak, aby se na TV objevil
signál ze zařízení iPod/iPhone.
Zařízení iPod/iPhone můžete ovládat
pomocí tlačítek dálkového ovladače.
Podrobnosti týkající se ovládání zařízení
iPod/iPhone najdete také v návodu
k zařízení.
Stiskněte
Volí předchozí/další položku.
Potvrzuje zvolenou položku.
Poznámka
• Jestliže připojíte zařízení iPod/iPhone k systému
a systém zapnete, začne se zařízení nabíjet.
• Pokud je funkce [Auto Standby] (Automatický
přechod do pohotovostního režimu) nastavena na
[On] (Zapnuto), systém se může při používání
zařízení iPod/iPhone automaticky vypnout.
• Z tohoto systému nemůžete přenášet skladby na
zařízení iPod/iPhone.
• Sony nenese žádnou odpovědnost za případnou
ztrátu ani poškození dat nahraných na zařízení iPod/
iPhone v důsledku používání zařízení iPod/iPhone
připojeného k této jednotce.
• Tento produkt byl navržen speciálně pro práci se
zařízeními iPod/iPhone a byl certifikován dle
výkonnostních norem společnosti Apple.
• Neodebírejte zařízení iPod/iPhone, pokud se
používá. Abyste předešli poškození dat nebo zařízení
iPod/iPhone, systém při připojování nebo odebírání
zařízení iPod/iPhone vypněte.
• Systém rozpozná pouze zařízení iPod/iPhone, která
již byla k systému dříve připojena.
• Pokud vaše zařízení iPod/iPhone přehrává video/
fotografie, funkce System Audio Control nebude
pracovat.
• V případě, že připojíte zařízení iPod, které není
kompatibilní s funkcí video výstupu, a zvolíte
[iPod (front)] (iPod (čelní)) nebo [iPod (rear)]
(iPod (zadní)) v části [Video] nebo [Photo]
(Fotografie), objeví se na TV obrazovce výstraha.
• Systém dokáže rozpoznat až 3 000 souborů (včetně
složek).
m nebo M Rychlý posun vzad nebo vpřed.
29CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 30 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
B Stavový řádek přehrávání
Stavový řádek, kurzor udávající aktuální
pozici, hrací čas, délka video souboru
Přehrávání
prostřednictvím sítě
C Ukazatel stavu sítě
Udává intenzitu signálu bezdrátového
připojení.
Značí kabelové připojení.
Přehrávání BRAVIA Internet
Video
D Přenosová rychlost sítě
E Název dalšího video souboru
BRAVIA Internet Video slouží jako brána pro
přístup k internetovému obsahu a řadě další
volitelné zábavy přímo prostřednictvím vaší
jednotky.
Tip
• Některé druhy internetového obsahu vyžadují
registraci přes PC, aby je bylo možné přehrát.
1
3
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou k dispozici
různá nastavení a možnosti přehrávání.
Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.
Příprava na BRAVIA Internet Video.
Obecné možnosti
Připojte systém do sítě (strana 19).
2
F Název aktuálně zvoleného video souboru
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo] (Fotografie).
Stisknutím tlačítka X/x vyberte ikonu
poskytovatele internetového připojení
a poté stiskněte tlačítko
.
Pokud se seznam internetového obsahu
nenačte, zobrazí se ikona symbolizující,
že obsah nebyl načten, nebo nová ikona.
Položky
Podrobnosti
[Surround Setting]
(Nastavení
prostorového zvuku)
Mění nastavení prostorového
zvuku (strana 23).
[Repeat Setting]
(Nastavení
opakování)
Nastavuje opakované
přehrávání.
[3D Menu]
[3D Depth Adjustment]
(Nastavení hloubky 3D):
Nastavuje hloubku 3D
obrazu.
[Favourites List]
(Seznam oblíbených
položek)
Zobrazuje seznam
oblíbených položek.
[Play/Stop] (Přehrát/
Zastavit)
Slouží ke spuštění nebo
zastavení přehrávání.
[Play from start]
(Přehrát od začátku)
Přehraje položku od začátku.
[Add to Favourites]
(Přidat k oblíbeným)
Přidá aktuální položku
internetového obsahu do
seznamu oblíbených položek.
[Remove from
Favourites] (Odebrat
z oblíbených)
Odebere položku
internetového obsahu ze
seznamu oblíbených položek.
Použití ovládacího panelu
Ovládací panel se zobrazí při spuštění
přehrávání video souboru. Zobrazené položky
se mohou u jednotlivých poskytovatelů
internetového obsahu lišit.
Panel znovu zobrazíte stiskem tlačítka
DISPLAY.
A Ovládací obrazovka
Stisknutím tlačítka C/X/x/c nebo
operace přehrávání.
zvolíte
30CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 31 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Pouze
[Video]
Položky
Pouze
Podrobnosti
[3D Output Setting]
(Nastavení 3D
výstupu)
Nastavuje, zda má být
automaticky zobrazováno
3D video.
Poznámka
• Bez ohledu na nastavení je
přehráváno 3D video ze
zdířek HDMI (IN 1) nebo
HDMI (IN 2).
[Video Settings]
(Nastavení videa)
• [Picture Quality Mode]
(Režim kvality obrazu):
Umožňuje zvolit nastavení
obrazu dle okolního
osvětlení.
• [FNR]: Snižuje náhodný
šum v obrazu.
• [BNR]: Snižuje mozaikový
šum v obrazu.
• [MNR]: Snižuje drobný šum
na okraji obrazu (tzv. šum
moskytů).
Položky
Podrobnosti
[Add Slideshow
Ukládá hudební soubory do
BGM] (Přidat hudbu USB paměti a přehrává je na
na pozadí prezentace) pozadí prezentace (BGM).
[Shuffle Setting]
(Nastavení
náhodného
přehrávání) (pouze
iPod/iPhone)
Pouze
Nastavuje náhodné
přehrávání.
[Photo] (Fotografie)
Položky
Podrobnosti
[Slideshow]
(Prezentace)
Spouští prezentaci.
[Slideshow Speed]
Mění rychlost prezentace.
(Rychlost prezentace)
[Slideshow Effect]
(Efekt prezentace)
Nastavuje efekt při
přehrávání prezentace.
[Slideshow BGM]
(Hudba na pozadí
prezentace)
• [Off] (Vypnuto): Vypne
tuto funkci.
• [My Music from USB]
(Moje hudba z USB):
Nastavuje soubory uložené
v [Add Slideshow BGM]
(Přidat hudbu na pozadí
prezentace).
• [Play from Music CD]
(Přehrát z hudebního CD):
Nastavuje stopy na CD-DA
(hudební CD).
[Menu/Popup Menu] Slouží k zobrazení místní
(Nabídka/Místní
nabídky BD-ROM nebo
nabídka)
DVD.
[Rotate Left] (Otočit
doleva)
Otáčí fotografii o 90 stupňů
proti směru hodinových
ručiček.
[Title Search]
(Vyhledat titul)
Slouží k vyhledání titulu na
disku BD-ROM/DVD
VIDEO a spuštění přehrávání
od začátku.
[Rotate Right] (Otočit Otáčí fotografii o 90 stupňů
doprava)
ve směru hodinových
ručiček.
[Chapter Search]
(Vyhledat kapitolu)
Vyhledává kapitolu na disku
BD-ROM/DVD VIDEO
a spouští přehrávání od
začátku.
[Angle] (Úhel)
Slouží k přepínání úhlů
záběru, pokud je na disku
BD-ROM/DVD VIDEO
zaznamenáno několik úhlů.
[Pause] (Pozastavit)
Slouží k pozastavení
přehrávání.
[Top Menu] (Hlavní
nabídka)
Slouží k zobrazení hlavní
nabídky BD nebo DVD.
Přehrávání
[A/V SYNC]
Nastavuje synchronizaci
(SYNCHRONIZACE obrazu se zvukem.
A/V)
Podrobnosti najdete v části
„Úprava zpoždění mezi
obrazem a zvukem“
(strana 32).
[Music] (Hudba)
[View Image]
(Zobrazit obraz)
Zobrazí vybraný soubor.
[IP Content Noise
Upravuje kvalitu videa
Reduction] (Redukce u internetového obsahu.
šumu IP obsahu)
31CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz05ply.fm]
cz_book.book Page 32 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Úprava zpoždění mezi obrazem
a zvukem
(A/V SYNC)
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem
na TV obrazovce, zpoždění mezi obrazem
a zvukem můžete upravit.
Způsob nastavení závisí na zvolené funkci.
Poznámka
• Funkce A/V SYNC nemusí u některých zdrojů
fungovat.
Při přehrávání video obsahu pomocí
funkce „BD/DVD“
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [A/V SYNC]
(SYNCHRONIZACE A/V) a poté stiskněte
tlačítko
.
3
Stisknutím tlačítka C/c můžete upravit
zpoždění mezi obrazem a zvukem.
Můžete nastavit hodnotu mezi 0 ms
a 300 ms po 25ms krocích.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je hotovo.
Při přehrávání pomocí funkce „HDMI1“,
„HDMI2“, „TV“ nebo „AUDIO“
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
nabídka možností.
2
Opakovaně stiskněte X/x, dokud se na
displeji na čelním panelu neobjeví „A/V
SYNC“, a poté stiskněte
nebo c.
3
Stisknutím tlačítka X/x můžete upravit
zpoždění mezi obrazem a zvukem.
Můžete nastavit hodnotu mezi 0 ms
a 300 ms po 25ms krocích.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je hotovo.
5
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Nabídka možností na displeji na čelním
panelu se zavře.
32CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz06sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 33 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Nastavení zvuku
Výběr zvukového efektu,
který odpovídá zdroji
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Při přehrávání BD/DVD VIDEO s několika
audio formáty (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio nebo DTS) či vícejazyčnými stopami
můžete změnit formát audia nebo jazyk.
Při přehrávání CD můžete zvolit zvuk z pravého
nebo levého kanálu a poslouchat vybraný zvuk
prostřednictvím pravého i levého reproduktoru.
Nastavení zvuku
Můžete zvolit vhodný režim zvuku pro filmy
nebo hudbu.
Výběr formátu audia,
vícejazyčných stop nebo
kanálu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE +/–
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko SOUND MODE +/−, dokud se na
displeji na čelním panelu nezobrazí
požadovaný režim.
• „AUTO”: Systém podle disku nebo zdroje
zvuku automaticky vybírá zvukový efekt
„MOVIE“ nebo „MUSIC“ vhodný pro filmy
nebo hudbu.
• „MOVIE“: Systém nabízí zvuk vhodný pro
přehrávání filmů.
• „MUSIC“: Systém nabízí zvuk vhodný pro
přehrávání hudby.
• „SPORTS“: Systém přidává ozvěnu do
sportovních programů.
• „GAME ROCK“: Systém nabízí zvuk vhodný
pro přehrávání hudby/hudebních her.
Poznámka
• Jestliže zvolíte „AUTO“, může v závislosti na disku či
zdroji dojít k oříznutí začátku zvuku, dokud systém
automaticky nezvolí optimální režim. Chcete-li
předejít oříznutí zvuku, zvolte jinou možnost než
„AUTO“.
• Režim zvuku funguje jen u některých zdrojů.
• Pokud přehráváte Super Audio CD, tato funkce
není dostupná.
Opakovaným stiskem tlačítka
během
přehrávání vyberte požadovaný audio signál.
Na TV obrazovce se objeví informace o audiu.
x BD/DVD VIDEO
Volby jazyka se liší v závislosti na BD/DVD
VIDEO.
Když se zobrazí 4 číslice, udávají kód jazyka.
Přehled kódů jazyků viz „Seznam kódů jazyků“
(strana 63). Pokud se stejný jazyk zobrazí
dvakrát nebo vícekrát, disk BD/DVD VIDEO
obsahuje několik formátů zvuku.
x DVD-VR
Zobrazí se typy zvukových stop nahraných na
disku.
Příklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Hlavní)
• [ Sub] (Titulky)
• [ Main/Sub] (Hlavní/Titulky)
33CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz06sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 34 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Poznámka
• [ Stereo (Audio1)] a [ Stereo (Audio2)] se
neobjeví pouze v případě, že je na disku zaznamenán
jen jeden zdroj zvuku.
Použití multiplexního
přenosu zvuku
x CD
• [ Stereo]: Standardní stereofonní zvuk.
• [ 1/L]: Zvuk levého kanálu (monaurální).
• [ 2/R] (2/P): Zvuk pravého kanálu
(monaurální).
• [ L+R] (L+P): Prostřednictvím každého
reproduktoru je přehráván zvuk z pravého
i levého kanálu.
(DUAL MONO)
Multiplexní přenos zvuku lze použít v případě,
že systém přijímá nebo přehrává multiplexní
signál Dolby Digital.
Poznámka
• Pro příjem signálu Dolby Digital připojte TV nebo
jiné zařízení k jednotce pomocí digitálního optického
kabelu (strana 14). Je-li TV vybavena funkcí Audio
Return Channel (strany 14, 50), signál Dolby Digital
můžete přijímat pomocí HDMI kabelu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Opakovaně stiskněte tlačítko
, dokud se
na displeji na čelním panelu neobjeví
požadovaný signál.
• „MAIN“: Na výstupu bude zvuk v hlavním
jazyce.
• „SUB“: Na výstupu bude zvuk v jazyce titulků.
• „MAIN/SUB“: Na výstupu bude mix zvuku
v hlavním jazyce a v jazyce titulků.
34CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 35 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Manuální ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING +/−.
Tuner
Poslech rozhlasu
3
Prostřednictvím reproduktorů systému můžete
přehrávat rozhlas.
Rozhlasový program v pásmu FM šumí
"/1
2
3
4
5
6
7
8
9
Numerická
tlačítka
Pokud rozhlasový program v pásmu FM šumí,
můžete vybrat monaurální příjem. Stereo efekt
nebude k dispozici, ale příjem se zlepší.
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
0
2
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
3
TUNING +/–
2 +/–
Aktuální stanice
Stisknutím tlačítka X/x vyberte [FM
Mode] (Režim FM) a poté stiskněte
.
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Monaural]
(Monaurální).
• [Stereo]: Stereofonní příjem.
• [Monaural] (Monaurální): Monaurální
příjem.
x
Aktuální frekvenční pásmo
a číslo předvolby
Tuner
FUNCTION
1
Upravte hlasitost stisknutím tlačítka
2 +/–.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je hotovo.
Vypnutí rozhlasu
FM 07
Stiskněte tlačítko "/1.
88.00 MHz
SONY FM
Předvolba rozhlasových stanic
Název stanice (pouze modely pro
evropský a ruský trh)
1
2
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
nezobrazí „FM“.
Vyberte rozhlasovou stanici.
Můžete předvolit až 20 rozhlasových stanic.
Před zahájením ladění ztlumte zvuk na
minimum.
1
2
Automatické ladění
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-,
dokud se nezahájí automatické
vyhledávání.
Na TV obrazovce se objeví [Auto Tuning]
(Automatické ladění). Když systém naladí
stanici, vyhledávání se zastaví.
Chcete-li automatické ladění ukončit
manuálně, stiskněte tlačítko TUNING +/−
nebo x.
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
nezobrazí „FM“.
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/−,
dokud se nezahájí automatické
vyhledávání.
Když systém naladí stanici, vyhledávání
se zastaví.
3
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
4
Stisknutím tlačítka X/x vyberte [Preset
Memory] a poté stiskněte tlačítko
.
35CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 36 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
5
6
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadované číslo předvolby a poté
stiskněte
.
Chcete-li uložit další stanice, opakujte
kroky 2 až 5.
Změna čísla předvolby
Stisknutím tlačítka PRESET +/− vyberte
požadované číslo předvolby a poté postupujte
od kroku 3.
Výběr rozhlasové stanice
1
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
nezobrazí „FM“.
Naladí se poslední přijatá stanice.
2
Opakovaným stiskem tlačítka PRESET +/vyberte předvolenou stanici.
Na TV obrazovce a na displeji na čelním
panelu se objeví číslo předvolby
a frekvence.
Při každém stisku tlačítka systém naladí
jednu předvolenou stanici.
Tip
• Číslo předvolené stanice můžete vybrat přímo
stiskem numerických tlačítek.
Použití systému RDS (Radio
Data System)
(Pouze modely pro evropský a ruský trh)
Co je systém RDS (Radio Data
System)?
Systém RDS (Radio Data System) je služba,
která rozhlasovým stanicím umožňuje posílání
doplňkových informací společně s běžným
signálem. Tento tuner nabízí užitečné funkce
systému RDS, jako například zobrazení názvu
stanice.
Název stanice se objeví také na obrazovce TV.
Příjem vysílání systému RDS
Jednoduše vyberte stanici z pásma FM.
Když naladíte stanici, která nabízí služby
systému RDS, na displeji na čelním panelu
se zobrazí název stanice*.
* Není-li vysílání systému RDS přijato, název stanice
se na displeji na čelním panelu nezobrazí.
Poznámka
• Funkce RDS nemusí pracovat správně, jestliže
naladěná stanice nevysílá signál RDS správně
nebo pokud je intenzita tohoto signálu nízká.
• Ne všechny rozhlasové stanice v pásmu FM poskytují
služby systému RDS ani neposkytují stejné typy
služeb. Pokud služby systému RDS neznáte,
podrobnosti a informace o dostupnosti služeb RDS ve
vaší oblasti získáte od místních rozhlasových stanic.
Tip
• Při každém stisku tlačítka DISPLAY během vysílání
RDS se změní displej na čelním panelu následovně:
Název stanice t Frekvence t Číslo předvolby t
Informace o zdroji / Stav dekódování* t Název
stanice t …
* Nezobrazuje se v závislosti na nastavení
[Surround Setting] (Nastavení prostorového
zvuku).
36CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 37 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Ostatní funkce
Použití funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI)
pro „BRAVIA“ Sync
Poznámka
• Některé funkce lze použít pouze v případě, že je
připojená TV kompatibilní, a vyžadují nejdříve
nastavení TV. Podrobnosti naleznete v návodu k TV.
• Chcete-li používat funkci System Audio Control
(Systémové ovládání audia), musíte propojit audio
mezi systémem a TV (strana 14).
Použití „BRAVIA“ Sync
Control for HDMI – Easy Setting
(Ovládání přes HDMI – Snadné
nastavení)
Poznámka
• V případě, že je TV v režimu PAP (picture and
picture) nebo systém přehrává video/foto soubory ze
zařízení iPod/iPhone, funkce System Audio Control
(Systémové ovládání audia) nebude pracovat.
• Když změníte hlasitost jednotky, úroveň hlasitosti se
u některých TV zobrazí na TV obrazovce. V takovém
případě se mohou úrovně hlasitosti na TV obrazovce
a na displeji na čelním panelu jednotky lišit.
Audio Return Channel (Zpětný
zvukový kanál)
Díky jedinému HDMI kabelu si můžete
vychutnat zvuk televize z reproduktorů tohoto
systému. Podrobnosti o nastavení najdete v části
„Připojení TV“ (strana 14).
Funkci systému [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) můžete automaticky nastavit
povolením odpovídajícího nastavení na TV.
Podrobnosti o funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) najdete v části „[HDMI
Settings] (Nastavení HDMI)“ (strana 50)
Základní funkce systému můžete ovládat
pomocí dálkového ovladače TV, pokud je na TV
obrazovce zobrazen video výstup systému.
Vypnutí celého systému
Změna jazyka systému podle jazyka TV
Systém můžete vypnout společně s TV.
Když se změní jazyk OSD (on-screen display)
vaší TV, změní se po vypnutí a zapnutí systému
také jazyk OSD (on-screen display) systému.
Poznámka
• Pokud systém přehrává hudbu nebo je nastaven na
funkci „FM“, automaticky se nevypne.
Přehrávání jedním dotykem
Jestliže na dálkovém ovladači stisknete
tlačítko N, systém a TV se zapnou a vstup
vaší TV se nastaví na HDMI, ke kterému je
připojen systém.
System Audio Control (Systémové
ovládání audia)
Přehrávání zvuku z TV a ostatních komponent
si můžete zjednodušit.
Ostatní funkce
Tato funkce je k dispozici pouze u TV s funkcí
„BRAVIA“ Sync.
Při připojení zařízení Sony kompatibilních
s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) pomocí HDMI kabelu bude ovládání
zjednodušeno.
Funkci System Audio Control (Systémové
ovládání audia) můžete použít takto:
• Jestliže je systém zapnutý, zvuk z TV
nebo ostatních zařízení lze přehrávat
prostřednictvím reproduktorů systému.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních zařízení
přehráván prostřednictvím reproduktorů
systému, můžete změnit reproduktory, do
kterých bude posílán zvuk, stiskem tlačítka
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních zařízení
přehráván prostřednictvím reproduktorů
systému, můžete upravit hlasitost nebo
vypnout zvuk systému pomocí TV.
Funkce Remote Easy Control
Funkce Routing Control
Použijete-li na připojeném zařízení funkci
One-Touch Play, systém se zapne a nastaví
funkci systému na „HDMI1“ nebo „HDMI2“
(dle používané vstupní zdířky HDMI) a vstup
TV se automaticky nastaví na vstup HDMI, ke
kterému je systém připojen.
Poznámka
• Ujistěte se, že je zařízení připojeno k systému pomocí
HDMI kabelu a funkce Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) připojeného zařízení je zapnuta.
37CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 38 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Nastavení reproduktorů
[Speaker Settings] (Nastavení
reproduktorů)
Chcete-li zajistit ten nejlepší prostorový zvuk,
nastavte připojení reproduktorů a jejich
vzdálenost od místa poslechu. Poté použijte
zkušební tón k upravení hlasitosti a vyvážení
reproduktorů na stejnou úroveň.
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
2
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
(Nastavení).
3
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Audio
Settings] (Nastavení zvuku) a poté
stiskněte tlačítko
.
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Speaker
Settings] (Nastavení reproduktorů) a poté
stiskněte tlačítko
.
[Setup]
x [Distance] (Vzdálenost)
Pokud posunete reproduktory, nezapomeňte
nastavit parametry vzdálenosti (A) od místa
poslechu.
Parametry můžete nastavit od 0,0 do 7,0 metru.
Reproduktory na obrázku odpovídají
následujícímu:
1Středový reproduktor
2Levý přední reproduktor (L)
3Pravý přední reproduktor (R)
4Subwoofer
5Levý prostorový reproduktor (L)
6Pravý prostorový reproduktor (R)
1
2
3
4
A
Objeví se obrazovka [Speaker Settings]
(Nastavení reproduktorů).
5
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko
.
Zkontrolujte následující nastavení.
x [Connection] (Připojení)
Jestliže nepřipojujete středový reproduktor
a prostorové reproduktory, nastavte parametry
pro [Center] (Středový) a [Surround]
(Prostorový). Nastavení předních reproduktorů
a subwooferu jsou pevná a nelze je měnit.
[Front] (Přední)
[Yes] (Ano)
[Centre] (Středový)
[Yes] (Ano): Za normálních okolností vyberte
tuto možnost.
[None] (Žádný): Pokud nemáte středový
reproduktor, vyberte tuto možnost.
[Surround] (Prostorový)
[Yes] (Ano): Za normálních okolností vyberte
tuto možnost.
[None] (Žádný): Pokud nepoužíváte prostorový
reproduktor, vyberte tuto možnost.
[Subwoofer]
[Yes] (Ano)
A
5
6
[Front Left/Right] (Pravý/Levý přední) 3,0 m:
Nastavte vzdálenost předního reproduktoru.
[Centre] (Středový)* 3,0 m: Nastavte vzdálenost
středového reproduktoru.
[Surround Left/Right] (Pravý/Levý prostorový)*
3,0 m: Nastavte vzdálenost prostorového
reproduktoru.
[Subwoofer] 3,0 m: Nastavte vzdálenost
subwooferu.
* Tato položka se zobrazí, jestliže zvolíte v nastavení
[Connection] (Připojení) položku [Yes] (Ano).
Poznámka
• Funkce [Distance] (Vzdálenost) nemusí u některých
vstupních zařízení pracovat.
x [Level] (Hlasitost)
Úroveň hlasitosti reproduktorů můžete upravit.
Parametry můžete nastavit od –6,0 dB do
+6,0 dB. Snadnou úpravu zajistíte nastavením
položky [Test Tone] (Zkušební tón) na [On]
(Zapnuto).
[Front Left/Right] (Pravý/Levý přední) 0,0 dB:
Nastavte úroveň předního reproduktoru.
38CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 39 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
[Centre] (Středový)* 0,0 dB: Nastavte úroveň
středového reproduktoru.
[Surround Left/Right] (Pravý/Levý prostorový)*
0,0 dB: Nastavte úroveň prostorového
reproduktoru.
[Subwoofer] 0,0 dB: Nastavte úroveň
subwooferu.
* Tato položka se zobrazí, jestliže zvolíte v nastavení
[Connection] (Připojení) položku [Yes] (Ano).
x [Test Tone] (Zkušební tón)
Reproduktory vydávají zkušební tón za účelem
nastavení položky [Level] (Hlasitost).
1
Stiskněte tlačítko SLEEP.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP se zobrazení
minut (zbývající doba) na displeji na čelním
panelu navýší o 10 minut.
Jakmile časovač vypnutí nastavíte, zbývající
doba se zobrazí každých 5 minut.
Pokud je zbývající doba kratší než 2 minuty, na
displeji na čelním panelu bliká nápis „SLEEP“.
Kontrola zbývající doby
Jedenkrát stiskněte tlačítko SLEEP.
Změna zbývající doby
Opakovaným stiskem tlačítka SLEEP nastavte
požadovanou dobu.
Nastavte položku [Test Tone] (Zkušební
tón) na [On] (Zapnuto).
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Level]
(Hlasitost) a poté stiskněte tlačítko
.
3
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadovaný typ reproduktoru a poté
stiskněte tlačítko
.
4
Stisknutím tlačítka C/c zvolte levý nebo
pravý reproduktor a poté stiskem tlačítka
X/x upravte hlasitost.
5
6
7
Systém můžete nastavit tak, aby se vypnul ve
vámi zvolenou dobu, takže můžete usínat za
zvuků hudby. Časovač lze nastavit po
10minutových krocích.
Ostatní funkce
[Off] (Vypnuto): Reproduktory nevydávají
zkušební tón.
[On] (Zapnuto): Při upravování úrovně
hlasitosti jednotlivé reproduktory vydávají
zkušební tón. Jestliže zvolíte některou z položek
[Speaker Settings] (Nastavení reproduktorů),
je postupně z každého reproduktoru přehráván
zkušební tón.
Úroveň hlasitosti upravte následujícím
způsobem.
Použití Časovače vypnutí
Stiskněte tlačítko
.
Stiskněte tlačítko RETURN.
Systém se vrátí na předchozí obrazovku.
8
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Test Tone]
(Zkušební tón) a poté stiskněte
tlačítko
.
9
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Off]
(Vypnuto) a poté stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Signály zkušebního tónu nejsou vysílány přes zdířku
HDMI (OUT).
• Chcete-li změnit hlasitost všech reproduktorů
současně, stiskněte tlačítko 2 +/–.
(Rodičovský zámek)
Tlačítka na jednotce můžete deaktivovat (kromě
"/1) a předejít tak např. nechtěnému použití
přístroje dětmi (funkce rodičovský zámek).
Stiskněte tlačítko x na jednotce a podržte jej
déle než 5 sekund.
Opakujte kroky 3 až 5.
Tip
Deaktivace tlačítek
na jednotce
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„LOCKED“.
Funkce rodičovského zámku se aktivuje a
tlačítka na hlavní jednotce se zamknou. (Systém
můžete ovládat pomocí dálkového ovladače.)
Chcete-li zámek zrušit, stiskněte tlačítko x
a podržte je déle než 5 sekund, dokud se na
displeji na čelním panelu nezobrazí
„UNLOCK“.
Poznámka
• V případě, že používáte tlačítka na jednotce v době,
kdy je funkce rodičovského zámku aktivní, na displeji
na čelním panelu bliká „LOCKED“.
39CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 40 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Ovládání TV pomocí
dodaného dálkového
ovladače
Pokud upravíte signál dodaného dálkového
ovladače, můžete jím ovládat TV.
Změna jasu displeje na
čelním panelu
Stiskněte tlačítko DIMMER.
Při každém stisknutí tlačítka DIMMER se změní
jas displeje na čelním panelu.
Poznámka
• V případě, že vyměníte baterie dálkového ovladače,
jeho kódové číslo může být resetováno na výchozí
nastavení (SONY). Obnovte nastavení příslušného
kódového čísla.
Příprava dálkového ovladače na
ovládání TV
Stiskněte a podržte tlačítko TV "/1 a pomocí
numerických tlačítek zadejte kód výrobce TV
(viz tabulka). Poté tlačítko TV "/1 uvolněte.
V případě, že zadání kódu nebude úspěšné,
aktuální kód se nezmění. Opakujte zadání
kódového čísla.
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Zkontrolujte obě tato nastavení:
– Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) v [HDMI Settings] (Nastavení
HDMI) je nastavena na [Off] (Vypnuto)
(strana 50).
– Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého
spuštění) je nastavena na [Off] (Vypnuto)
(strana 51).
Kódová čísla TV
Pokud je v seznamu uvedeno více kódových
čísel, zkoušejte je po jednom, dokud nenaleznete
kód, který odpovídá vaší TV.
Výrobce
Kódové číslo
SONY
01 (výchozí)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
40CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 41 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Prohlížení webových
stránek
Můžete se připojit k internetu a pomocí systému
prohlížet webové stránky, jako je například
domovská stránka Sony.
1
Obrazovka internetového
prohlížeče
Informace o webové stránce můžete zobrazit
stiskem tlačítka DISPLAY. Zobrazené
informace se liší v závislosti na konkrétní
webové stránce a stavu stránky.
Příprava na prohlížení internetu.
Připojte systém do sítě (strana 19).
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
[Network] (Síť).
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Internet
Browser] (Internetový prohlížeč) a poté
stiskněte tlačítko
.
Objeví se obrazovka [Internet Browser]
(Internetový prohlížeč).
Poznámka
• Některé webové stránky se nemusí zobrazit správně
nebo nemusí fungovat.
Ostatní funkce
3
A Název stránky
B Kurzor
Pohybujte se stiskem tlačítek C/X/x/c.
Přesuňte kurzor na odkaz, který chcete otevřít,
a stiskněte . Zobrazí se příslušná webová
stránka.
Zadání adresy URL
C Adresa stránky
V nabídce možností zvolte [URL entry]
(Zadání URL).
Pomocí softwarové klávesnice zadejte adresu
URL a zvolte [Enter] (Potvrdit).
D Ikona SSL
Zobrazí se tehdy, je-li daná URL adresa
zabezpečená.
Nastavení výchozí úvodní stránky
Jakmile se zobrazí stránka, kterou chcete
nastavit jako výchozí, zvolte z nabídky možností
položku [Set as start page] (Nastavit jako
výchozí stránku).
Návrat na předchozí stránku
V nabídce možností zvolte [Previous page]
(Předchozí stránka). Pokud zvolíte možnost
[Previous page] (Předchozí stránka) a předchozí
stránka se nezobrazí, zvolte v nabídce možností
[Window List] (Seznam oken) a vyberte stránku,
na kterou se chcete vrátit.
E Ukazatel intenzity signálu
Zobrazuje se v případě, že je systém připojen
k bezdrátové síti.
F Indikátor průběhu / Ikona načítání
Zobrazuje se při načítání stránky nebo během
stahování/přenosu souborů.
G Pole pro zadávání textu
Stiskněte tlačítko
a poté výběrem položky
[Input] (Vstup) z nabídky možností otevřete
softwarovou klávesnici.
H Posuvník
Stisknutím tlačítek C/X/x/c můžete posouvat
zobrazenou stránku doleva, nahoru, dolů nebo
doprava.
Ukončení internetového prohlížeče
Stiskněte tlačítko HOME.
41CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 42 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou k dispozici
různá nastavení a funkce.
Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.
Položky
Podrobnosti
[Browser Setup]
(Nastavení
prohlížeče)
Zobrazí nastavení
internetového prohlížeče.
• [Zoom] (Zvětšení): Zvětší
nebo zmenší zobrazenou
stránku.
• [JavaScript Setup]
(Nastavení JavaScript):
Povolí nebo zakáže
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavení
Cookie): Nastavuje, zda
mají být akceptovány
soubory cookies.
• [SSL Alarm Display]
(Zobrazení alarmu SSL):
Povolení nebo zakázání SSL.
Zobrazí softwarovou
klávesnici pro zadávání znaků
při prohlížení webových
stránek.
Přesouvá kurzor na další
řádek v poli pro zadávání
textu.
Smaže jeden znak vlevo od
kurzoru při psaní textu.
Zobrazuje seznam všech
právě otevřených webových
stránek.
Výběrem příslušného okna
se můžete vrátit na dříve
zobrazenou webovou
stránku.
Zobrazí seznam záložek.
[Input] (Vstup)
[Break] (Zalomit)
[Delete] (Smazat)
[Window List]
(Seznam oken)
[Bookmark List]
(Seznam záložek)
[Character encoding]
(Znaková sada)
[Previous page]
(Předchozí stránka)
[Next page]
(Následující stránka)
[Cancel loading]
(Zrušit načítání)
[Reload] (Načíst
znovu)
Nastavuje znakovou sadu.
Přejde na dříve zobrazenou
předchozí stránku.
Přejde na dříve zobrazenou
následující stránku.
Zastaví načítání stránky.
Položky
Podrobnosti
[URL entry] (Zadat
URL)
Umožní vám zadat adresu
URL, jestliže je zobrazena
softwarová klávesnice.
[Add to Bookmark]
Přidá právě zobrazenou
(Přidat do záložek)
webovou stránku do seznamu
záložek.
[Set as start page]
Nastaví právě zobrazenou
(Nastavit jako výchozí webovou stránku jako
stránku)
výchozí úvodní stránku.
[Open in new
Otevře odkaz v novém okně.
window] (Otevřít v
novém okně)
Zobrazí certifikát serveru
[Display certificate]
(Zobrazit certifikát)
odeslaný webovou stránkou
podporující SSL.
Nastavení sítě
[Internet Settings] (Nastavení internetu)
Před použitím této funkce připojte systém
k internetu. Podrobnosti naleznete v části
„Krok 3: Připojení do sítě“ (strana 19).
Otevření obrazovky nastavení
1
Stiskněte tlačítko HOME.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
HOME
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
2
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
(Nastavení).
[Setup]
Znovu načte stejnou stránku.
42CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 43 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
3
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Network
Settings] (Nastavení sítě) a poté stiskněte
tlačítko
.
Připojení k síti LAN pomocí
LAN kabelu
Při připojování do sítě LAN (Local Area
Network) postupujte dle kroků níže.
Automatické nastavení
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte na
obrazovce [Internet Settings] (Nastavení
internetu) položku [Wired Setup]
(Nastavení kabelového připojení)
a stiskněte tlačítko
.
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Auto]
a poté stiskněte tlačítko
.
Objeví se obrazovka [Internet Settings]
(Nastavení internetu).
Systém automaticky nastaví síť a zobrazí
nastavení internetu na TV obrazovce.
3
4
Stiskněte tlačítko c.
Ostatní funkce
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Internet
Settings] (Nastavení internetu) a poté
stiskněte tlačítko
.
1
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
[Save & Connect] (Uložit a připojit)
a poté stiskněte tlačítko
.
Systém začne kontrolovat síťové připojení.
5
Poznámka
• Položky na obrazovce [Internet Settings] (Nastavení
internetu) jsou nezbytné pro připojení k internetu.
Zadejte odpovídající (alfanumerické) hodnoty pro
širokopásmový router nebo bezdrátový LAN router.
Položky, které je třeba nastavit, se mohou lišit v
závislosti na poskytovateli internetového připojení
nebo routeru. Podrobnosti najdete v návodech od
svého poskytovatele internetového připojení nebo
návodech k routeru.
• Další informace najdete na následujících webových
stránkách.
Ověřte, že se objeví hlášení [Internet
Settings is now complete.] (Nastavení
internetu je dokončeno.), a stiskněte
tlačítko
.
Nastavení je dokončeno. Pokud se výše
uvedené hlášení neobjeví, postupujte dle
pokynů na obrazovce.
Ruční nastavení
1
Zákazníci v Evropě:
http://support.sony-europe.com
Stisknutím tlačítka X/x zvolte na
obrazovce [Internet Settings] (Nastavení
internetu) položku [Wired Setup]
(Nastavení kabelového připojení)
a stiskněte tlačítko
.
2
Stisknutím tlačítka X/x vyberte [Custom]
(Vlastní) a poté stiskněte tlačítko
.
Zákazníci na Tchaj-wanu:
http://www.sony-asia.com/support/tw
3
Stisknutím tlačítka X/x vyberte typ
nastavení sítě a poté stiskněte
tlačítko
.
Zákazníci z jiných zemí/regionů:
http://www.sony-asia.com/support
• [Auto]: Systém automaticky nastaví IP
adresu a zobrazí nastavení [DNS Settings]
(Nastavení DNS).
Pokud zvolíte [Auto] a stisknete tlačítko
, systém nastaví DNS automaticky.
Jestliže zvolíte [Specify IP address]
43CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 44 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
(Zadat IP adresu) a stisknete
, nastavte
DNS ručně.
Stisknutím tlačítka C/X/x/c a
numerických tlačítek nastavte následující
položky a poté stiskněte tlačítko
.
– [Primary DNS] (Primární DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundární DNS)
• [Specify IP address] (Zadat IP adresu):
Zadejte nastavení sítě ručně dle vašeho
síťového prostředí.
Stisknutím tlačítka C/X/x/c a
numerických tlačítek nastavte následující
položky a poté stiskněte tlačítko
.
– [IP Address] (IP adresa)
– [Subnet Mask] (Maska podsítě)
– [Default Gateway] (Výchozí brána)
– [Primary DNS] (Primární DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundární DNS)
4
Stisknutím tlačítka X/x vyberte nastavení
proxy serveru a poté stiskněte
tlačítko
.
• [No] (Ne): Proxy server není používán.
• [Yes] (Ano): Zadejte nastavení proxy
serveru.
Stiskněte tlačítko C/X/x/c a numerická
tlačítka, a poté stiskněte tlačítko
.
Na TV obrazovce se objeví hodnota
nastavení internetu.
5
6
Připojení k bezdrátové síti LAN
pomocí USB adaptéru bezdrátové
sítě LAN
Při připojování k bezdrátové síti LAN (Local
Area Network) postupujte dle kroků níže.
Jestliže je váš bezdrátový router
kompatibilní s funkcí WPS
1
Stiskem tlačítka X/x zvolte na obrazovce
[Internet Settings] (Nastavení internetu)
položku [USB Wireless Setup] (Nastavení
bezdrátového USB) a stiskněte tlačítko
.
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Wi-Fi
Protected Setup (WPS) (Chráněné
nastavení Wi-Fi (WPS)] a poté stiskněte
tlačítko
.
3
Podrobnosti o nastavení funkce WPS
naleznete v návodu k obsluze routeru.
4
Stiskněte tlačítko c.
Ověřte, že se objeví hlášení [Internet
Settings is now complete.] (Nastavení
internetu je dokončeno.), a stiskněte
tlačítko
.
Nastavení je dokončeno. Pokud se výše
uvedené hlášení neobjeví, postupujte dle
pokynů na obrazovce.
Ověřte, že se objeví hlášení [Wi-Fi
Protected Setup was successful.]
(Nastavení funkce Wi-Fi Protected Setup
proběhlo úspěšně.) a poté stiskněte
tlačítko c.
Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN
a IP adresy je dokončeno.
Nyní zadejte nastavení proxy serveru.
Postupujte podle kroků 4 až 7 v části „Ruční
nastavení“ v „Připojení k síti LAN pomocí
LAN kabelu“ výše.
Stisknutím tlačítka X/x vyberte [Save &
Connect] (Uložit a připojit) a poté
stiskněte tlačítko
.
Systém začne kontrolovat síťové připojení.
7
Aktivujte funkci WPS svého
bezdrátového routeru, stisknutím tlačítka
X/x zvolte položku [Start] a poté
stiskněte tlačítko
.
Jestliže váš bezdrátový router není
kompatibilní s funkcí WPS
1
Stiskem tlačítka X/x zvolte na obrazovce
[Internet Settings] (Nastavení internetu)
položku [USB Wireless Setup] (Nastavení
bezdrátového USB) a stiskněte tlačítko
.
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Scan]
(Vyhledat) a poté stiskněte tlačítko
.
Systém vyhledá dostupné bezdrátové
sítě LAN a zobrazí seznam bezdrátových
sítí LAN.
44CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz08oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 45 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
3
Stisknutím tlačítka X/x zvolte název
bezdrátové sítě LAN a poté stiskněte
tlačítko
.
O zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Komunikace přes bezdrátovou síť LAN probíhá
pomocí rádiových vln, bezdrátový signál je
proto náchylný na odchytávání. Tento systém
podporuje několik funkcí pro zabezpečení
bezdrátové komunikace. Nezapomeňte správně
nastavit zabezpečení dle prostředí vaší sítě.
x Jestliže je vybraná bezdrátová síť LAN
nezabezpečená
Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN
je dokončeno. Nyní zadejte nastavení IP
adresy dle kroků v části „Automatické
nastavení“ nebo „Ruční nastavení“
v „Připojení k síti LAN pomocí
LAN kabelu“ výše.
Žádné zabezpečení
x Jestliže je vybraná bezdrátová síť LAN
zabezpečená
x Zadání názvu bezdrátové sítě LAN
Zvolte [Manual Entry] (Zadat ručně).
Objeví se obrazovka pro zadání údajů.
Zadejte název bezdrátové sítě LAN dle
pokynů na obrazovce a poté stiskněte
tlačítko c.
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte režim
zabezpečení a poté stiskněte tlačítko
WEP
.
• [None] (Žádné): Zvolte tuto možnost,
jestliže je bezdrátová síť LAN
nezabezpečená. Nastavení připojení
k bezdrátové síti LAN je dokončeno. Nyní
zadejte nastavení IP adresy dle kroků
v části „Automatické nastavení“ nebo
„Ruční nastavení“ v „Připojení k síti LAN
pomocí LAN kabelu“ výše.
• [WEP]: Bezdrátová síť LAN je chráněna
klíčem WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: Bezdrátová síť LAN
je chráněna klíčem WPA-PSK nebo
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Bezdrátová síť LAN je
chráněna klíčem WPA2-PSK.
5
Funkce WEP zabezpečí komunikaci a zabrání
tak externím uživatelům v zachycení
komunikace nebo narušení vaší bezdrátové sítě.
WEP je původní technologie zabezpečení, která
umožňuje připojit i starší zařízení, která
nepodporují funkci TKIP/AES.
Ostatní funkce
Objeví se obrazovka pro zadání klíče WEP
nebo WPA. Přejděte ke kroku 5.
Přestože je toto nastavení velmi snadné, kdokoli
může sledovat bezdrátovou komunikaci nebo
narušit vaši bezdrátovou síť dokonce i bez
speciálních nástrojů. Pamatujte, že v tomto
případě hrozí nebezpečí neautorizovaného
přístupu a zachycení dat.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technologie zabezpečení vyvinutá kvůli
nedostatkům zabezpečení přes WEP. TKIP
zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technologie zabezpečení, která využívá
pokročilé metody zabezpečení odlišné od WEP a
TKIP.
AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP
nebo TKIP.
Zadejte klíč WEP/WPA dle pokynů na
obrazovce a poté stiskněte tlačítko c.
Nastavení připojení k bezdrátové síti LAN
je dokončeno. Nyní zadejte nastavení IP
adresy dle kroků v části „Automatické
nastavení“ nebo „Ruční nastavení“
v „Připojení k síti LAN pomocí
LAN kabelu“ výše.
45CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 46 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Ikona
Nastavení a úpravy
Nastavení audia dle typu
připojených zdířek.
Použití Obrazovky
nastavení
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
(strana 49)
Obraz a zvuk můžete různě upravovat.
Jestliže chcete změnit nastavení systému,
zvolte v hlavní nabídce položku
(Setup)
(Nastavení).
Výchozí nastavení jsou zvýrazněna podtržením.
Poznámka
• Nastavení přehrávání uložené na disku má přednost
před nastavením na TV obrazovce a některé
z uvedených funkcí nemusí být k dispozici.
1
2
Vysvětlení
[Audio Settings] (Nastavení
zvuku) (strana 48)
Stiskněte tlačítko HOME.
Podrobné nastavení přehrávání
BD/DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavení funkce Parental
Control) (strana 49)
Podrobné nastavení funkce
Parental Control.
[Music Settings] (Nastavení
hudby) (strana 50)
Podrobné nastavení přehrávání
Super Audio CD.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
[System Settings] (Nastavení
systému) (strana 50)
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
(Nastavení).
[Network Settings] (Nastavení
sítě) (strana 51)
[Setup]
Nastavení týkající se systému.
Podrobné nastavení internetu a
sítě.
[Easy Setup] (Snadné
nastavení) (strana 51)
Opětovné spuštění funkce Easy
Setup za účelem základního
nastavení.
[Resetting] (Resetování)
(strana 51)
3
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadovanou ikonu kategorie nastavení
a poté stiskněte tlačítko
.
Příklad: [Screen Settings] (Nastavení
obrazovky)
Reset systému do továrního
nastavení.
[Network Update]
(Aktualizace po síti)
Můžete nastavit tyto možnosti.
Ikona
Vysvětlení
[Network Update] (Aktualizace
po síti) (strana 46)
Aktualizace softwaru systému.
Můžete provést aktualizaci a vylepšit funkce
systému.
[Screen Settings] (Nastavení
obrazovky) (strana 47)
Nastavení obrazovky dle typu
připojených zdířek.
46CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 47 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Další informace o funkci aktualizace najdete na
následující webové stránce:
Zákazníci v Evropě:
http://support.sony-europe.com
Zákazníci na Tchaj-wanu:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Zákazníci z jiných zemí/regionů:
http://www.sony-asia.com/support
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Original]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete TV s funkcí širokoúhlého režimu.
Zobrazuje obsah s poměrem stran 4:3 v poměru
16:9 i na širokoúhlé TV.
[Fixed Aspect Ratio] (Pevný poměr stran): Mění
velikost obrazu tak, aby odpovídal velikosti
obrazovky s poměrem stran originálního
obrazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Poměr stran DVD)
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky)
x [3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu)
[Auto]: Za normálních okolností vyberte tuto
možnost.
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost při
přehrávání veškerého obsahu v 2D.
Poznámka
• Bez ohledu na nastavení je přehráváno 3D video ze
zdířek HDMI (IN 1) nebo HDMI (IN 2).
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavení
velikosti TV obrazovky pro 3D)
Nastaví velikost obrazovky vaší TV
kompatibilní s 3D.
Poznámka
• Toto nastavení se nevztahuje na 3D video ze zdířek
HDMI (IN 1) nebo HDMI (IN 2).
[Letter Box] (S černými pruhy): Zobrazí
širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní
a dolní části.
[Pan & Scan] (S ořezanými okraji): Zobrazuje
obraz plné výšky na celé obrazovce
a s ořezanými okraji.
Nastavení a úpravy
Během aktualizace softwaru se na displeji na
čelním panelu zobrazí „UPDATING“. Po
skončení aktualizace se hlavní jednotka
automaticky vypne. Vyčkejte prosím na
dokončení aktualizace softwaru; hlavní
jednotku nevypínejte ani nepoužívejte. Stejně
tak nepoužívejte TV.
x [Cinema Conversion Mode] (Režim
konverze video signálu)
[Auto]: Za normálních okolností vyberte tuto
možnost. Jednotka automaticky zjistí, zda je
materiál založen na videu nebo na filmu
a přepne na odpovídající metodu konverze.
[Video]: Metoda konverze vhodná pro materiál
založený na videu bude zvolena vždy bez ohledu
na materiál.
x [Output Video Format] (Formát výstupu
videa)
[HDMI]: Za normálních okolností vyberte
možnost [Auto]. Chcete-li přehrávat v rozlišení
zaznamenaném na disku, zvolte [Original
Resolution] (Originální rozlišení). (Pokud je
rozlišení nižší než SD, je převedeno na SD.)
[Video]: Automaticky nastaví nejnižší rozlišení.
x [TV Type] (Typ TV)
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete
širokoúhlou TV nebo TV s funkcí širokoúhlého
režimu.
[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete
TV s poměrem stran 4:3 nebo TV bez funkce
širokoúhlého režimu.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output] (Výstup
BD/DVD-ROM 1080/24p)
[Auto]: Vysílá video signál 1920 × 1080p/24 Hz
pouze při připojení TV kompatibilní
s rozlišením 1080/24p pomocí zdířky HDMI
(OUT).
47CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 48 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud vaše TV není kompatibilní s video
signály 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automaticky zjišťuje typ externího
zařízení a přepíná na odpovídající nastavení
barev.
[YCbCr (4:2:2)]: Výstupní video signály YCbCr
4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Výstupní video signály YCbCr
4:4:4.
[RGB]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete zařízení kompatibilní s HDCP přes
zdířku DVI.
x [HDMI Deep Colour Output] (Barevná
hloubka HDMI výstupu)
[Auto]: Za normálních okolností vyberte tuto
možnost.
[16bit], [12bit], [10bit]: Vysílá 16bit/12bit/10bit
video signál při připojení TV kompatibilní
s funkcí Deep Colour.
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost zvolte, jestliže je
obraz nestabilní a barvy vypadají nepřirozeně.
x [Pause Mode] (Režim pozastavení) (pouze
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto]: Obraz na výstupu je bez chvění, včetně
objektů v dynamickém pohybu. Za normálních
okolností vyberte tuto možnost.
[Frame] (Obraz): Obraz na výstupu je ve
vysokém rozlišení, včetně objektů, které nejsou
v dynamickém pohybu.
[Audio Settings]
(Nastavení zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení
zvuku BD)
[On] (Zapnuto): Přehrává audio získané
sloučením interaktivního audia a sekundárního
audia do primárního audia.
[Off] (Vypnuto): Přehrává pouze primární
audio.
x [Audio DRC]
Můžete komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy.
[Auto]: Přehrává v dynamickém rozsahu
stanoveném diskem (pouze BD-ROM).
[On] (Zapnuto): Systém reprodukuje zvukovou
stopu s takovým dynamickým rozsahem,
kterého chtěl zvukař docílit.
[Off] (Vypnuto): Dynamický rozsah není
komprimován.
x [Attenuate - AUDIO] (Zeslabení - AUDIO)
Při poslechu zvuku ze zařízení připojeného ke
zdířkám AUDIO (AUDIO IN L/R) může dojít
ke zkreslení zvuku. Tomuto zkreslení můžete
předejít snížením úrovně vstupu na jednotce.
[On] (Zapnuto): Zeslabí úroveň vstupu. Úroveň
výstupu se změní.
[Off] (Vypnuto): Normální úroveň vstupu.
x [Audio Output] (Audio výstup)
Jestliže se přehrává audio signál, můžete zvolit
jeho výstup.
[Speaker] (Reproduktor): Přehrává
vícekanálový zvuk pouze z reproduktorů
systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Přehrává vícekanálový zvuk z reproduktorů
systému a dvoukanálové lineární PCM signály
ze zdířky HDMI (OUT).
[HDMI]: Přehrává zvuk pouze ze zdířky HDMI
(OUT). Formát zvuku závisí na připojeném
zařízení.
Poznámka
• Jestliže je položka [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) nastavena na [On] (Zapnuto)
(strana 50), položka [Audio Output] (Audio výstup)
se automaticky nastaví na [Speaker + HDMI]
(Reproduktor + HDMI) a toto nastavení nelze měnit.
• Zvukové signály se nevysílají prostřednictvím zdířky
HDMI (OUT), jestliže je položka [Audio Output]
(Audio výstup) nastavena na [Speaker + HDMI]
(Reproduktor + HDMI) a položka [HDMI1 Audio
Input Mode] (Režim vstupu audia HDMI1)
(strana 50) je nastavena na [TV]. (Pouze modely pro
evropský trh.)
48CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 49 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
• Jestliže je položka [Audio Output] (Audio výstup)
nastavena na [HDMI], formát výstupního signálu pro
funkci „TV“ má dvoukanálovou lineární PCM.
x [Sound Effect] (Zvukové efekty)
Zvukové efekty systému (SOUND MODE a
[Surround Setting] (Nastavení prostorového
zvuku)) můžete zapnout nebo vypnout.
[On] (Zapnuto): Povolení všech zvukových
efektů systému. Horní limit vzorkovací
frekvence je nastaven na 48 kHz.
[Off] (Vypnuto): Zvukové efekty jsou zakázány.
Zvolte tuto možnost, pokud nechcete nastavovat
horní limit vzorkovací frekvence.
Můžete zvolit nastavení prostorového zvuku.
Podrobnosti najdete v části „Krok 6:
Vychutnejte si prostorový zvuk“ (strana 23)
x [Speaker Settings] (Nastavení
reproduktorů)
Chcete-li mít ten nejlepší prostorový zvuk,
nastavte reproduktory. Podrobnosti naleznete v
části „Nastavení reproduktorů“ (strana 38).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
Můžete provést podrobné nastavení přehrávání
BD/DVD.
x [BD/DVD Menu] (Nabídka BD/DVD)
Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky disků
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Jakmile zvolíte [Select Language Code] (Zvolit
kód jazyka), objeví se obrazovka pro zadání
kódu jazyka. Přečtěte si část „Seznam kódů
jazyků“ (strana 63) a zadejte kód svého jazyka.
x [Audio]
Můžete zvolit výchozí jazyk stopy disků
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
x [Subtitle] (Titulky)
Můžete zvolit výchozí jazyk titulků disků
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Jakmile zvolíte [Select Language Code] (Zvolit
kód jazyka), objeví se obrazovka pro zadání
kódu jazyka. Přečtěte si část „Seznam kódů
jazyků“ (strana 63) a zadejte kód svého jazyka.
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Přehrávací
vrstva hybridních disků BD)
[BD]: Přehrává vrstvu BD.
[DVD/CD]: Přehrává vrstvu DVD nebo CD.
x [BD Internet Connection] (Internetové
připojení BD)
[Allow] (Povolit): Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
[Do not allow] (Zakázat): Zakáže internetové
připojení.
Nastavení a úpravy
x [Surround Setting] (Nastavení
prostorového zvuku)
Když vyberete [Original], nastaví se jazyk,
který má na disku prioritu.
Jakmile zvolíte [Select Language Code] (Zvolit
kód jazyka), objeví se obrazovka pro zadání
kódu jazyka. Přečtěte si část „Seznam kódů
jazyků“ (strana 63) a zadejte kód svého jazyka.
[Parental Control
Settings] (Nastavení funkce
Parental Control)
x [Password] (Heslo)
Nastavení nebo změna hesla funkce Parental
Control. Pomocí hesla můžete nastavit omezení
přehrávání disků BD-ROM, DVD VIDEO nebo
videa z internetu. V případě potřeby můžete
nastavit různé úrovně omezení pro disky
BD-ROM a DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Kód oblasti
funkce Parental Control)
Přehrávání některých disků BD-ROM nebo
DVD VIDEO může být omezeno dle
geografické oblasti. Některé scény mohou být
blokovány nebo nahrazeny jinými scénami. Dle
pokynů na obrazovce zadejte čtyřmístné heslo.
49CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz09set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 50 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
x [BD Parental Control] (Funkce Parental
Control pro BD)
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanály pro přehrávání Super Audio CD)
Přehrávání některých disků BD-ROM může být
omezeno podle věku uživatele. Některé scény
mohou být blokovány nebo nahrazeny jinými
scénami. Dle pokynů na obrazovce zadejte
čtyřmístné heslo.
[DSD 2ch] (DSD 2 kanály): Přehrává
dvoukanálovou oblast.
[DSD Multi] (DSD více kanálů): Přehrává
vícekanálovou oblast.
x [DVD Parental Control] (Funkce Parental
Control pro DVD)
[System Settings]
(Nastavení systému)
Přehrávání některých disků DVD VIDEO může
být omezeno dle stanovené úrovně, jako je
například věk uživatelů. Některé scény mohou
být blokovány nebo nahrazeny jinými scénami.
Dle pokynů na obrazovce zadejte čtyřmístné
heslo.
x [Internet Video Parental Control] (Funkce
Parental Control pro video z internetu)
Přehrávání některých videí z internetu může být
omezeno věkem uživatele. Některé scény
mohou být blokovány nebo nahrazeny jinými
scénami. Dle pokynů na obrazovce zadejte
čtyřmístné heslo.
x [Internet Video Unrated] (Nezařazené video
z internetu)
[Allow] (Povolit): Povolí přehrávání
nezařazených videí z internetu.
[Block] (Blokovat): Zablokuje přehrávání
nezařazených videí z internetu.
[Music Settings]
(Nastavení hudby)
Můžete provést podrobné nastavení přehrávání
Super Audio CD.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Vrstva
pro přehrávání Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Přehrává vrstvu Super Audio
CD.
[CD]: Přehrává vrstvu CD.
Můžete změnit systémová nastavení.
x [OSD]
Můžete zvolit jazyk nabídky OSD (on-screen
display) systému.
x [HDMI Settings] (Nastavení HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
[On] (Zapnuto): Zapnuto. Zařízení, která jsou
propojena HDMI kabelem, můžete vzájemně
ovládat.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
[Audio Return Channel] (Zpětný zvukový
kanál)
Tato funkce je k dispozici, když propojíte tento
systém a TV, která je kompatibilní s funkcí
Audio Return Channel.
[Auto]: Systém dokáže automaticky přijímat
digitální zvukový signál z TV pomocí HDMI
kabelu.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
Poznámka
• Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
nastavena na [On] (Zapnuto).
[HDMI1 Audio Input Mode] (Režim vstupu
audia HDMI1) (pouze evropské modely)
Můžete zvolit vstup audia zařízení připojeného
do zdířky HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvuk ze zařízení připojeného do
zdířky HDMI (IN 1) je přiváděn ze zdířky
HDMI (IN 1).
[TV]: Zvuk ze zařízení připojeného do zdířky
HDMI (IN 1) je přiváděn ze zdířky TV
(DIGITAL IN OPTICAL).
50CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz09set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 51 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
x [Quick Start Mode] (Režim rychlého
spuštění)
[On] (Zapnuto): Zkracuje dobu přechodu
z pohotovostního režimu. Systém můžete
ovládat brzy po jeho zapnutí.
[Off] (Vypnuto): Toto je výchozí nastavení.
x [Auto Standby] (Automatický přechod do
pohotovostního režimu)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci [Auto Standby]
(Automatický přechod do pohotovostního
režimu). Systém se automaticky přepne do
pohotovostního režimu, jestliže jej přibližně
30 minut nepoužíváte.
[Off] (Vypnuto): Vypne tuto funkci.
[On] (Zapnuto): Automaticky zobrazí
informace na obrazovce při změně
přehrávaného titulu, režimu obrazu, audio
signálu apod.
[Off] (Vypnuto): Zobrazuje informace pouze po
stisku tlačítka DISPLAY.
x [Screen Saver] (Spořič obrazovky)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci spořiče
obrazovky.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Software Update Notification] (Upozornění
na aktualizaci softwaru)
[On] (Zapnuto): Nastaví systém tak, aby vás
informoval o novějších verzích softwaru
(strana 46).
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [System Information] (Systémové
informace)
Můžete zobrazit informace o verzi softwaru
systému a MAC adrese.
Můžete provést podrobné nastavení internetu
a sítě.
x [Internet Settings] (Nastavení internetu)
Před použitím této funkce připojte systém
k internetu. Podrobnosti naleznete v části
„Krok 3: Připojení do sítě“ (strana 19).
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika síťového připojení)
Diagnostiku síťového připojení můžete použít
k ověření, zda bylo připojení k síti správně
navázáno.
[Easy Setup] (Snadné
nastavení)
Nastavení a úpravy
x [Auto Display] (Automatické zobrazení)
[Network Settings]
(Nastavení sítě)
Opětovné spuštění funkce Easy Setup za účelem
základního nastavení. Postupujte dle pokynů na
obrazovce.
[Resetting]
(Resetování)
x [Reset to Factory Default Settings] (Obnovit
tovární nastavení)
Volbou skupiny nastavení můžete resetovat
nastavení systému na výchozí tovární nastavení.
Všechna nastavení v rámci dané skupiny budou
resetována.
x [Initialize Personal Information]
(Inicializace osobních údajů)
Můžete smazat své osobní údaje uložené
v systému.
51CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 52 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Provoz
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem,
nepokládejte na zařízení předměty, jako například
vázy naplněné vodou, ani systém neumisťujte do
blízkosti vody, tedy například van či sprchových
koutů. Pokud se do krytu dostane jakýkoliv pevný
objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej
před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma ani
vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým
proudem.
Zdroje energie
• Pokud víte, že jednotku nebudete po delší dobu
používat, vytáhněte zástrčku jednotky ze zásuvky
ve zdi. Při odpojování napájecího kabelu jej držte
za zástrčku a netahejte za kabel.
Umístění
• Umístěte systém na dobře větrané místo, abyste
předešli přehřátí systému.
• Při dlouhodobém používání vysokých hlasitostí se
kryt zahřeje na velmi vysokou teplotu. Nejedná se
o závadu. Krytu se však nedotýkejte. Neumísťujte
toto zařízení do uzavřeného prostoru, kde není
zajištěno dostatečné větrání, jinak hrozí přehřátí.
• Nezakrývejte větrací otvory umístěním jakéhokoliv
předmětu na systém. Systém je vybaven výkonovým
zesilovačem. Pokud větrací otvory zakryjete, může
dojít k přehřátí systému a následné poruše.
• Neumísťujte systém na povrchy (koberce, přikrývky
apod.) nebo do blízkosti materiálů (záclony, závěsy),
které mohou zakrýt větrací otvory.
• Neinstalujte zařízení do uzavřených prostor, jako je
například knihovna nebo vestavěná skříň.
• Neinstalujte systém v blízkosti zdrojů tepla, jako
například topných těles nebo ventilačního potrubí,
nebo na místě, které je vystaveno přímému
slunečnímu záření, zvýšenému množství prachu,
mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Neinstalujte systém tak, aby byl v nakloněné pozici.
Je navržen pouze pro použití v horizontální pozici.
• Udržujte systém a disky mimo dosah zařízení, které
obsahují silné magnety, jako například mikrovlnné
trouby nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na systém těžké předměty.
• Pokud systém přinesete z chladného prostředí do
teplého nebo pokud jej umístíte do místnosti s
vysokou úrovní vlhkosti, vlhkost může zkondenzovat
na čočkách uvnitř jednotky. Dojde-li k takové situaci,
systém nemusí fungovat optimálně. V takovém
případě vyjměte disk a nechejte systém zapnutý po
dobu přibližně 30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.
• Jestliže systém přenášíte, nenechávejte v něm žádný
disk. Pokud disk v systému ponecháte, mohlo by dojít
k poškození disku.
• Pokud do krytu něco spadne, odpojte jednotku
ze zásuvky a nechte ji před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
Nastavení hlasitosti
• Při poslechu části, která má velmi nízkou úroveň
vstupního signálu nebo nemá žádný signál,
nezvyšujte úroveň hlasitosti. Pokud tak učiníte, pak
při přehrávání části, která má maximální úroveň
vstupního signálu, může dojít k poškození
reproduktorů.
Čištění
• Očistěte kryt, panel a ovládací prvky utěrkou lehce
navlhčenou jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek ani
rozpouštědla, jako například alkohol nebo benzin.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících
se systému se prosím obraťte na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
Čisticí disky, čističe disků/čoček
• Nepoužívejte čisticí disky ani čističe disků/čoček
(včetně kapalných čističů a čističů ve spreji). Tyto
čisticí prostředky mohou způsobit poruchu
přístroje.
Výměna součástek
• V případě opravy systému musí být nahrazované
součástky odevzdány k recyklaci nebo repasi.
52CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 53 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Barva TV
• Pokud reproduktory způsobí potíže s barvami na TV
obrazovce, vypněte TV a po 15 až 30 minutách ji opět
zapněte. Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší,
umístěte reproduktory dál od TV sestavy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Systém dokáže udržet obrázek nebo OSD
(on-screen display) na televizní obrazovce po
neomezeně dlouhou dobu. Pokud necháte obrázek
nebo OSD (on-screen display) zobrazen příliš
dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní
obrazovky. Toto se zejména týká projekčních
televizí.
Přemisťování systému
• Před přemisťováním systému se ujistěte, že v jednotce
není vložen disk, a poté vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi.
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
• Chcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej za
okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
• Nelepte na disk papír nebo lepicí pásku.
Čištění
• Před zahájením přehrávání disk očistěte
čisticím hadříkem.
Otírejte disk od středu směrem k okraji.
Doplňující informace
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
nebo zdrojům tepla, jako například potrubí
s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte
v autě zaparkovaném na přímém slunci,
protože teplota uvnitř auta se může výrazně
zvýšit.
• Jakmile ukončíte přehrávání, uložte disk
do obalu.
• Nepoužívejte rozpouštědla, jako například
benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe
ani antistatický sprej určený pro vinylové
desky.
Tento systém přehrává pouze standardní
kruhové disky. Použití jiných než standardních
nebo kruhových disků (např. ve tvaru
pohlednice, srdce nebo hvězdy) může způsobit
poruchu.
Nepoužívejte disky, ke kterým je připojeno
běžně dostupné příslušenství, jako například
štítek nebo kroužek.
53CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
cz_book.book Page 54 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte s některými z následujících potíží, před podáním žádosti
o opravu si projděte tento průvodce odstraňováním problémů, který vám může pomoci problém
odstranit. Pokud problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
V případě, že servisní pracovník během opravy vymění některé součástky, tyto součástky si může
ponechat.
Obecné
Příznak
Problémy a jejich řešení
Jednotku nelze zapnout.
Dálkový ovladač nefunguje.
• Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
• Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou je příliš velká.
• Baterie v dálkovém ovladači jsou slabé.
Zásuvka na disk se neotevře a
• Postupujte následovně: 1 Stiskněte a podržte tlačítka N a Z na jednotce po
není možné vyjmout disk ani po dobu déle než 5 sekund. Zásuvka na disk se otevře. 2 Vyjměte disk. 3
stisku tlačítka Z.
Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách
ji opět zapojte.
Systém nefunguje tak, jak by měl. • Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi a po několika minutách
ji opět zapojte.
Hlášení
Příznak
Problémy a jejich řešení
Na obrazovce TV se objeví
hlášení [A new software version
is available. Please go to the
“Setup” section of the menu and
select “Network Update” to
perform the update.]
(K dispozici je nová verze
softwaru. Přejděte prosím do
sekce „Setup“ (Nastavení)
a volbou „.Network Update“
(Aktualizace ze sítě) proveďte
aktualizaci.).
Na displeji na čelním panelu
se střídavě zobrazí nápisy
„PROTECTOR“ a „PUSH
PWR“.
• Informace o aktualizaci softwaru systému na novější verzi najdete v části
[Network Update] (Aktualizace ze sítě) (strana 46).
Na displeji na čelním panelu se
zobrazí „LOCKED“.
Na displeji na čelním panelu se
zobrazí „DEMO LOCK“.
Na displeji na čelním panelu se
zobrazí „Exxxx“.
se objeví, aniž by se na TV
obrazovce zobrazilo jakékoli
hlášení.
Stisknutím klávesy "/1 systém vypněte, a jakmile „STANDBY“ zmizí,
zkontrolujte následující položky.
• Nedošlo ke zkratu kladných a záporných reproduktorových kabelů?
• Používáte pouze předepsané reproduktory?
• Jsou větrací otvory systému blokovány nějakým předmětem?
• Jakmile zkontrolujete výše uvedené položky a opravíte případné problémy,
spusťte systém. Pokud se problém ani po prověření všech výše uvedených
položek nepodaří odstranit, obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
• Vypněte rodičovský zámek (strana 39).
• Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony nebo na místní
autorizovaný servis společnosti Sony.
• Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony nebo na místní
autorizovaný servis společnosti Sony a uveďte kód chyby.
• Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony nebo na místní
autorizovaný servis společnosti Sony.
54CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
cz_book.book Page 55 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Obraz
Příznak
Problémy a jejich řešení
Žádný obraz.
• Zkontrolujte metodu výstupu systému (strana 14).
Žádný obraz při propojení
HDMI kabelem.
• Jednotka připojená ke vstupnímu zařízení nepodporuje HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection) („HDMI“ na displeji na čelním panelu
se nerozsvítí) (strana 14).
3D obraz ze zdířek HDMI (IN 1) • V závislosti na TV nebo video zařízení je možné, že se 3D obraz neobjeví.
nebo HDMI (IN 2) se na TV
obrazovce neobjeví.
Pokud není výstupní rozlišení
• Stisknutím a podržením tlačítek N a VOLUME – na jednotce po dobu déle
videa v [Output Video Format]
než 5 sekund resetujte výstupní rozlišení videa na nejnižší.
(Výstupní formát videa)
nastaveno správně, žádný obraz
se neobjeví.
• Nastavte položku [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu) na [Standard]
(Standardní) (výchozí) (strana 30).
Obraz se nezobrazuje správně.
• Zkontrolujte nastavení [Output Video Format] (Výstupní formát videa)
v [Screen Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 47).
• Pokud se na výstup současně přivádí analogový a digitální signál, nastavte [BD/
DVD-ROM 1080/24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p) v [Screen
Settings] (Nastavení obrazovky) na [Off] (Vypnuto) (strana 47).
• Při přehrávání disků BD-ROM zkontrolujte nastavení [BD/DVD-ROM 1080/
24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p) v [Screen Settings] (Nastavení
obrazovky) (strana 47).
Objevuje se obrazový šum.
• Očistěte disk.
• Pokud obraz ze systému prochází do TV přes VCR, je při přehrávání některých
disků BD/DVD použita ochrana proti kopírování, která může snížit kvalitu
obrazu. Pokud problémy přetrvávají i po připojení systému přímo k TV, zkuste
připojit jednotku k jiným vstupním zdířkám.
Doplňující informace
Tmavé části obrazu jsou příliš
tmavé, světlé části jsou příliš
světlé nebo vypadají
nepřirozeně.
Obraz se nezobrazuje přes celou • Zkontrolujte nastavení [TV Type] (Typ TV) v [Screen Settings] (Nastavení
TV obrazovku.
obrazovky)(strana 47).
• Poměr stran při přehrávání disku nelze měnit.
Na TV obrazovce se projevují
potíže s podáním barev.
• Pokud používáte reproduktory v kombinaci s CRT TV nebo projektorem,
umístěte je alespoň 0,3 metru od TV.
• Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší, vypněte TV a po 15 až 30 minutách ji
opět zapněte.
• V blízkosti reproduktorů se nesmí vyskytovat žádný magnetický objekt
(magnetická západka na TV podstavci, lékařský přístroj, hračka apod.).
Po přehrávání videa/obrázků na • Nastavte vstup TV na tento systém.
zařízení iPod/iPhone se neobjeví
žádný obraz. (Pouze modely pro
evropský a australský trh.)
55CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 56 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Zvuk
Příznak
Problémy a jejich řešení
Žádný zvuk.
• Reproduktorový kabel není správně připojen.
• Zkontrolujte nastavení reproduktorů (strana 38).
Není přehráván zvuk Super
Audio CD ze zařízení
připojeného do zdířky HDMI
(IN 1) nebo HDMI (IN 2).
• HDMI (IN 1) a HDMI (IN 2) nepřijímají formát audia s ochranou proti
kopírování. Připojte analogový výstup audia zařízení ke zdířkám AUDIO
(AUDIO IN L/R) jednotky.
Ze zdířky HDMI (OUT) na TV
nevychází při použití funkce
Audio Return Channel žádný
zvuk.
• Nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) v [HDMI
Settings] (Nastavení HDMI) v [System Settings] (Nastavení systému) na [On]
(Zapnuto) (strana 50). Stejně tak nastavte položku [Audio Return Channel]
(Zpětný zvukový kanál) v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) v [System
Settings] (Nastavení systému) na [Auto] (Automatické) (strana 50).
• Ujistěte se, že systém podporuje funkci Audio Return Channel.
• Ujistěte se, že HDMI kabel je zapojen do zdířky TV, která je kompatibilní
s funkcí Audio Return Channel.
Když je systém připojen k set-top • Nastavte položku [Audio Return Channel] (Zpětný zvukový kanál) v [HDMI
boxu, zvuk na výstupu není
Settings] (Nastavení HDMI) v [System Settings] (Nastavení systému) na [Off]
optimální.
(Vypnuto) (strana 50).
Výrazné bručení nebo šum.
• Posuňte TV dále od zvukových zařízení.
• Očistěte disk.
Při přehrávání CD zvuk nemá
stereo efekt.
• Stisknutím tlačítka
Zvuk vychází pouze ze
středového reproduktoru.
• U některých typů disků může zvuk vycházet pouze ze středového reproduktoru.
(strana 33) vyberte stereofonní zvuk.
Z prostorových reproduktorů
• Zkontrolujte zapojení a nastavení reproduktorů (strany 13, 38).
není slyšet zvuk nebo je slyšet jen • Zkontrolujte nastavení prostorového zvuku (strana 23).
velmi slabý zvuk.
• V závislosti na zdroji může být účinnost prostorových reproduktorů méně
znatelná.
• Je přehráván dvoukanálový zdroj.
Zvuk z připojeného zařízení je
zkreslený.
• Snižte hlasitost připojeného zařízení v nastavení [Attenuate - AUDIO]
(Zeslabení - AUDIO) (strana 48).
Tuner
Příznak
Problémy a jejich řešení
Rozhlasové stanice nelze naladit. • Zkontrolujte připojení antény. Upravte anténu nebo případně připojte externí
anténu.
• Síla signálu rozhlasových stanic je příliš nízká (při automatickém ladění).
Použijte manuální ladění.
56CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 57 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Přehrávání
Problémy a jejich řešení
Disk nelze přehrát.
• Kód regionu na disku BD/DVD neodpovídá vašemu systému.
• Uvnitř jednotky zkondenzovala vlhkost a může poškodit čočky. Vyjměte disk a
nechejte jednotku zapnutou po dobu přibližně 30 minut.
• Systém nemůže přehrát nahraný disk, který není správně ukončen (strana 59).
Názvy souborů se nezobrazují
správně.
• Systém dokáže zobrazit pouze znaky ze sady ISO 8859-1. Ostatní znaky se
nemusí zobrazovat správně.
• V závislosti na použitém zapisovacím softwaru se mohou znaky zobrazovat
odlišně.
Disk se nepřehrává od začátku.
• Byla vybrána funkce Obnovení přehrávání po pozastavení. Stiskněte
tlačítko OPTIONS a zvolte [Play from start] (Přehrát od začátku), poté
stiskněte tlačítko .
Přehrávání se neobnoví z místa
posledního pozastavení.
• Bod pozastavení se může u některých disků vymazat z paměti, jestliže
– otevřete zásuvku na disk,
– odpojíte USB zařízení,
– přehráváte jiný obsah,
– jednotku vypnete.
Jazyk zvukové stopy/titulků a
úhly nelze změnit.
• Zkuste použít nabídku disku BD nebo DVD.
• Vícejazyčné stopy/titulky nebo další úhly nejsou na přehrávaném disku BD
nebo DVD zaznamenány.
Bonusový obsah nebo další data • Postupujte následovně: 1 Vyjměte disk. 2 Vypněte systém. 3 Odeberte
obsažená na disku BD-ROM
a znovu připojte USB zařízení (strana 27). 4 Zapněte systém. 5 Vložte disk
nelze přehrát.
BD-ROM s BONUSVIEW/BD-LIVE.
USB zařízení
Příznak
Problémy a jejich řešení
USB zařízení nebylo
rozpoznáno.
• Postupujte následovně: 1 Vypněte systém. 2 Odeberte a znovu připojte USB
zařízení. 3 Zapněte systém.
• Zkontrolujte, že je USB zařízení správně připojeno ke konektoru
(USB).
• Zkontrolujte, zda nejsou USB zařízení a kabel poškozeny.
• Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
• Jestliže je USB zařízení připojeno přes USB hub, odpojte jej a připojte USB
zařízení přímo k jednotce.
Doplňující informace
Příznak
BRAVIA Internet Video
Příznak
Problémy a jejich řešení
Obraz nebo zvuk jsou špatné /
• Kvalita obrazu/zvuku může být špatná v závislosti na poskytovateli
některé programy jsou
internetového obsahu.
zobrazeny s nízkými detaily,
• Kvalitu obrazu/zvuku můžete zvýšit změnou rychlosti připojení. Společnost
zejména při přehrávání rychlých Sony doporučuje pro přehrávání videa ve standardním rozlišení rychlost
nebo tmavých scén.
připojení alespoň 2,5 Mb/s a při přehrávání videa ve vysokém rozlišení rychlost
10 Mb/s.
• Ne všechna videa obsahují zvuk.
Obraz je malý.
• Stisknutím tlačítka X obraz zvětšíte.
57CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
cz_book.book Page 58 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
„BRAVIA“ Sync ([Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI))
Příznak
Problémy a jejich řešení
Funkce [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI)
nefunguje („BRAVIA“ Sync).
• Zkontrolujte, zda je položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
nastavena na [On] (Zapnuto) (strana 50).
• Jestliže změníte zapojení HDMI, vypněte systém a znovu jej zapněte.
• Pokud dojde k výpadku napájení, nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) nejprve na [Off] (Vypnuto) a poté nastavte položku
[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) na [On] (Zapnuto) (strana 50).
• Prostudujte si návod dodaný k zařízení a ujistěte se, že:
– připojené zařízení podporuje funkci [Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI).
– nastavení funkce [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI) připojeného
zařízení je správné.
Síťové připojení
Příznak
Problémy a jejich řešení
Systém se nemůže připojit k síti. • Zkontrolujte síťové připojení (strana 19) a nastavení sítě (strana 51).
USB připojení k bezdrátové síti LAN
Příznak
Problémy a jejich řešení
Po nastavení [Wi-Fi Protected
Setup (WPS)] (Chráněné
nastavení Wi-Fi (WPS) nelze
PC připojit k internetu.
• Jestliže použijete funkci Wi-Fi Protected Setup před upravením nastavení
routeru, nastavení bezdrátového připojení routeru se může automaticky
změnit. V takové případě náležitě upravte nastavení bezdrátového připojení
PC.
Systém se nemůže připojit
k bezdrátovému LAN routeru.
• Zkontrolujte, zda je bezdrátový LAN router zapnutý.
• V závislosti na prostředí, včetně materiálu zdí, podmínkách příjmu rádiových
vln a překážek mezi systémem a bezdrátovým LAN routerem, může být
komunikační vzdálenost kratší. Přesuňte systém a bezdrátový LAN router blíže
k sobě.
• Zařízení používající kmitočtové pásmo 2,4 GHz, jako jsou například
mikrovlnné trouby, Bluetooth nebo digitální bezdrátová zařízení, mohou
narušit komunikaci. Přesuňte jednotku dále od těchto zařízení nebo tato
zařízení vypněte.
Požadovaný bezdrátový router
nebyl detekován ani při použití
funkce [Scan] (Vyhledávání).
• Stiskem tlačítka RETURN se vraťte na předchozí obrazovku a spusťte funkci
[Scan] (Vyhledávání) znovu. Pokud není bezdrátový router nalezen ani
tentokrát, stiskem klávesy RETURN zvolte možnost [Manual registration]
(Ruční registrace).
Systém se nemůže připojit do sítě • Vzdálenost mezi jednotkou a bezdrátovým LAN routerem je příliš velká
anebo je síťové připojení
(strana 19).
nestabilní.
58CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
cz_book.book Page 59 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Poznámky k přehrávání BD/DVD
Disky, které lze přehrát
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (hudební CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Poznámka k dvouvrstvým BD/DVD
Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému
přerušení přehrávání obrazu a zvuku.
Kód regionu (pouze disky BD-ROM/DVD
VIDEO)
Kód regionu vašeho systému je uveden na zadní
straně jednotky a ta přehraje pouze ty disky
BD-ROM/DVD VIDEO (pouze přehrávání),
které mají stejný kód regionu nebo ALL .
Doplňující informace
Protože jsou specifikace médií Blu-ray Disc nové
a stále se vyvíjejí, některé disky nemusí být možné
v závislosti na typu a verzi disku přehrát. Také
přehrávaný zvuk se liší v závislosti na zdroji,
připojené výstupní zdířce a zvoleném nastavení
zvuku.
2)BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R
s organickými pigmenty (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na PC nelze přehrát,
jestliže je možné zapisovat další data.
3)
Disk CD nebo DVD nelze přehrát, pokud nebyl
správně ukončen. Další informace naleznete
v návodu k obsluze záznamového zařízení.
Výrobci softwaru mohou v některých případech
záměrně nastavit některé možnosti přehrávání
BD/DVD. Vzhledem k tomu, že tento systém
přehrává BD/DVD podle toho, jaký obsah disku
výrobci softwaru vytvořili, některé funkce
přehrávání nemusí být dostupné.
Disky, které nelze přehrát
• BD s catridge
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Disky DVD Audio
• PHOTO CD
• Datová část disku CD-Extra
• Super VCD
• Strana se zvukovým záznamem na médiu
DualDisc
Poznámky k diskům
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků (CD).
Disky DualDisc a některé hudební disky
zakódované pomocí technologií s ochranou
autorských práv neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD). Tyto disky proto
nemusí být s tímto produktem kompatibilní.
59CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
cz_book.book Page 60 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Typy souborů, které lze
přehrávat
Video
Formát souboru
Přípony
MPEG-1 Video/PS1)
„.mpg,“ „.mpeg,“ „.m2ts,“
MPEG-2 Video/PS, TS1) „.mts“
Xvid
„.avi“
MPEG4/AVC1)
„.mkv,“ „.mp4,“ „.m4v,“
„.m2ts,“ „.mts“
WMV91)
„.wmv,“ „.asf“
AVCHD
2)
masterpage:Left
specdef v20070110
• Systém dokáže rozpoznat zařízení Mass Storage Class
(MSC) (jako například flash paměť nebo HDD),
zařízení SICD (Still Image Capture Devices)
a klávesnice s 101 klávesami (pouze čelní
(USB)
konektor).
• Chcete-li předejít poškození dat nebo USB paměti či
jiných zařízení, systém při připojování nebo
odebírání USB paměti či jiných zařízení vypněte.
• Přehrávání videa s vysokou snímkovou frekvencí
z médií DATA CD nemusí být plynulé. Videa s
vysokou snímkovou frekvencí doporučujeme
přehrávat z médií DATA DVD.
Hudba
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC1)3)
„.m4a“
WMA9 Standard1)3)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Fotografie
Formát souboru
Přípony
JPEG
„.jpg,“ „.jpeg“
GIF
„.gif“
PNG
„.png“
1)Systém nepřehrává soubory kódované pomocí DRM.
2)Systém
přehrává soubory formátu AVCHD, které
jsou zaznamenány pomocí digitální videokamery
a podobných zařízení. Chcete-li přehrávat soubory
ve formátu AVCHD, musí být disk se soubory
formátu AVCHD ukončen.
3)
Systém nepřehrává soubory kódované pomocí
bezztrátové komprese apod.
Poznámka
• Některé soubory systém nepřehraje vzhledem k
formátu souborů, kódování nebo způsobu záznamu.
• Některé soubory upravené pomocí PC nelze přehrát.
• Pokud se jedná o disky BD, DVD, CD a USB zařízení,
systém dokáže rozpoznat následující soubory nebo
složky:
– složky až v 3. úrovni stromové struktury
– až 500 souborů v jedné úrovni stromové struktury
• Některá USB zařízení nebudou s tímto systémem
fungovat.
60CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 61 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Podporované zvukové formáty
Systém podporuje následující zvukové formáty.
Formát
LPCM 2ch
Funkce
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
„BD/DVD“
a
a
a
a
a
a
a
a
„HDMI1“
„HDMI2“
a
–
a
–
a
–
–
–
„TV“
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Podporovaný formát.
–: Nepodporovaný formát.
Doplňující informace
Poznámka
• HDMI (IN 1) a HDMI (IN 2) nepřehrávají zvuk v případě, že formát audia obsahuje ochranu proti kopírování,
například Super Audio CD nebo DVD-Audio.
• U dvoukanálového formátu LPCM je při použití „HDMI1“ nebo „HDMI2“ podporovaná vzorkovací frekvence
digitálního signálu až 96 kHz a při použití funkce „TV“ je to 48 kHz.
61CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 62 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
FM tuner
Technické údaje
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Levý přední/Pravý přední: 108 W + 108 W
(při 3 ohmech, 1 kHz,
1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Levý přední/Pravý přední/Středový/
Levý prostorový/Pravý prostorový:
167 W (na kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
165 W (při 3 ohmech,
80 Hz)
Vstupy (analogové)
AUDIO (AUDIO IN)
Citlivost: 450/250 mV
Vstupy (digitální)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podporované formáty:
LPCM 2CH (až 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Video
Výstupy
Reproduktory
Přední/Prostorový (SS-TSB105)
Rozměry (přibližně)
Středový (SS-CTB102)
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
(USB) konektor:
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
Typ A (19pinový)
Spotřeba energie
Požadavky na napájení
Rozměry (přibližně)
NTSC
NTSC/PAL
Hmotnost (přibližně)
Typ A (Pro připojení USB
paměti, čtečky paměťových
karet, digitálního
fotoaparátu a digitální
video kamery)
LAN
LAN (100) koncovka
100BASE-TX koncovka
315 mm × 54 mm × 55 mm
(š/v/h)
0,4 kg
Subwoofer (SS-WSB103)
Obecné
USB
85 mm × 220 mm × 95 mm
(š/v/h)
Přední: 0,5 kg
Prostorový: 0,6 kg
Hmotnost (přibližně)
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu
Modely pro trhy v USA
a Kanadě:
Ostatní modely:
Digitální syntezátor PLL
řízený krystalem
Rozsah ladění
Modely pro trhy v USA a Kanadě:
87,5–108,0 MHz
(krok 100 kHz)
Ostatní modely:
87,5–108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Anténa
FM anténa
Svorky antény
75 ohmů, nesouměrné
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmů
HDMI
Konektor
Systém
260 mm × 265 mm ×
270 mm (š/v/h)
6,0 kg
220–240 V AC,
50/60 Hz
Zapnuto: 160 W
Pohotovostní režim: 0,3 W
(v úsporném režimu)
400 mm × 65 mm ×
315 mm (š/v/h) včetně
projekčních částí
3,3 kg
Design a technické údaje se mohou měnit bez
předchozího upozornění.
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu 0,3W.
• Při použití digitálního zesilovače S-Master lze
dosáhnout koeficientu účinnosti více než 85 %.
62CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz10add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
cz_book.book Page 63 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Seznam kódů jazyků
Zápis názvů jazyků odpovídá standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Doplňující informace
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nespecifikováno
Seznam kódů oblastí/funkce Parental Control
Kód
Oblast
Argentina
Austrálie
Rakousko
Belgie
Brazílie
Chile
Čína
Kolumbie
Dánsko
Finsko
Francie
Kód
Oblast
Německo
Řecko
Hongkong
Indie
Indonésie
Irsko
Itálie
Japonsko
Korea
Lucembursko
Malajsie
Kód
Oblast
Mexiko
Nizozemsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Filipíny
Polsko
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španělsko
Kód
Oblast
Švédsko
Švýcarsko
Tchaj-wan
Thajsko
Spojené
království
63CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\cz_IX.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 64 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Rejstřík
Čísla
H
P
3D 26
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 48
Heslo 49
Poměr stran DVD 47
Prezentace 31
Přehrávací vrstva hybridních
disků BD 49
A
A/V SYNC 32
Aktualizace 46
Aktualizace po síti 46
Audio 49
Audio DRC 48
Audio Return Channel 50
Audio výstup 48
Automatické zobrazení 51
Automatický přechod do
pohotovostního režimu 51
B
Barevná hloubka HDMI
výstupu 48
BD-LIVE 26
BONUSVIEW 26
BRAVIA Internet Video 30
BRAVIA Sync 37
C
CD 59
Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) 37, 50
Č
Čelní panel 7
D
Dálkový ovladač 10
Diagnostika síťového
připojení 51
Disky, které lze přehrát 59
Displej na čelním panelu 8
Dolby Digital 33
DTS 33
DVD 59
F
Formát obrazovky 47
Formát výstupu videa 47
Funkce Parental Control
pro BD 50
Funkce Parental Control
pro DVD 50
Funkce Parental Control
pro video z internetu 50
I
Informace a přehrávání 27
Inicializace osobních údajů 51
Internetové připojení BD 49
Internetový obsah 30
K
Kanály pro přehrávání Super
Audio CD 50
Kód oblasti funkce Parental
Control 49
Kód regionu 59
M
Multiplexní přenos zvuku 34
N
Nabídka BD/DVD 49
Nastavení 3D výstupu 47
Nastavení funkce Parental
Control 49
Nastavení hudby 50
Nastavení internetu 42, 51
Nastavení obrazovky 47
Nastavení prostorového
zvuku 49
Nastavení přehrávání
BD/DVD 49
Nastavení reproduktorů 38, 49
Hlasitost 38
Připojení 38
Vzdálenost 38
Nastavení sítě 51
Nastavení sloučení
zvuku BD 48
Nastavení velikosti TV
obrazovky pro 3D 47
Nastavení zvuku 48
Nezařazené video z internetu 50
O
Obnovit tovární nastavení 51
OSD 50
R
RDS 36
Resetování 51
Režim FM 35
Režim konverze
video signálu 47
Režim pozastavení 48
Režim rychlého spuštění 51
Rodičovský zámek 39
S
Seznam kódů jazyků 63
SLEEP 39
Snadné nastavení 21, 51
Spořič obrazovky 51
Systémové informace 51
T
Titulky 49
Typ TV 47
U
USB 27
V
Vrstva pro přehrávání Super
Audio CD 50
Výstup BD/DVD-ROM 1080/
24p 47
W
WEP 45
WPA2-PSK (AES) 45
WPA2-PSK (TKIP) 45
WPA-PSK (AES) 45
WPA-PSK (TKIP) 45
Z
Zadní panel 9
Zeslabení – AUDIO 48
Zkušební tón 39
Zvukové efekty 49
64CZ
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
cz_book.book Page 65 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
cz_book.book Page 66 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
cz_book.book Page 67 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\Cover\czbco.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
cz_book.book Page 68 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován. Podrobnosti o dostupných
aktualizacích najdete na následující adrese.
Zákazníci v Evropě:
http://support.sony-europe.com
Zákazníci na Tchaj-wanu:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Zákazníci z jiných zemí/regionů:
http://www.sony-asia.com/support
(Pouze modely pro evropský a ruský trh)
©2011 Sony Corporation
(1)
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\Cover\01cov-cel.fm]
obálka: vpravo
sk_book.book Page 1 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
4-265-164-12(1) (SK)
Systém domáceho kina
Blu-ray Disc/DVD
Návod na použitie
SK
BDV-E280
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk02saf.fm]
sk_book.book Page 2 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
VAROVANIE
Zariadenie neinštalujte
v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo
vstavanej skrini.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami atď., aby ste predišli
požiaru. Na zariadenie
neumiestňujte zdroje otvoreného
ohňa, napríklad zapálené sviečky.
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu
na zariadenie a neklaďte naň
predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru alebo
úrazu elektrickým prúdom.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu, ohňu a podobne.
Zariadenie musí byť bezpečne
pripevnené k podlahe alebo stene
v súlade s pokynmi na inštaláciu,
aby sa predišlo poraneniu.
Iba na používanie v interiéri.
UPOZORNENIE
Používanie optických prístrojov
s týmto produktom zvýši
nebezpečenstvo poškodenia zraku.
Keďže laserový lúč používaný
v tomto Systém domáceho kina
DVD/Blu-ray Disc môže poškodiť
zrak, nepokúšajte sa o rozobratie
skrinky.
Opravy prenechajte výlučne
kvalifikovanému personálu.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT
TRIEDY 3R. Po otvorení
ochranného krytu lasera sa zo
zariadenia uvoľní viditeľné aj
neviditeľné laserové žiarenie,
a preto dbajte na to, aby ste sa vyhli
priamemu ožiareniu očí.
Toto označenie sa nachádza na
ochrannom kryte lasera vo vnútri
zariadenia.
Toto zariadenie je klasifikované
ako LASEROVÝ PRODUKT 1.
TRIEDY. Toto označenie sa
nachádza na zadnej vonkajšej časti.
Pre zákazníkov v Európe
Likvidácia
starých
elektrických a
elektronických
zariadení
(predpisy
platné v Európskej únii a
ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo
jeho balení znamená, že s
výrobkom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení.
Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii produktu.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za odvoz
domového odpadu alebo obchod,
v ktorom ste produkt kúpili.
obálka: vľavo
specdef v20070110
Likvidácia
odpadových
batérií
(predpisy
platné
v Európskej únii
a ostatných
európskych krajinách
so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na batérii alebo jej
balení znamená, že s batériou
dodávanou s týmto produktom
nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu
so symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti
(Hg) alebo olova (Pb) sa k tomuto
symbolu pridávajú v prípade, ak
batéria obsahuje viac ako 0,0005 %
ortuti alebo 0,004 % olova.
Správnou likvidáciou týchto batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a
ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii batérií.
Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti produktu by
ste ho mali odovzdať na príslušnom
zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili správnu likvidáciu batérie.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu
odovzdajte na príslušnom zbernom
mieste určenom na recykláciu
nepotrebných batérií.
Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny
mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového
odpadu alebo obchod, v ktorom ste
produkt kúpili.
2SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk02saf.fm]
sk_book.book Page 3 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Poznámka pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa vzťahujú
len na zariadenia predávané
v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Výrobcom tohto produktu je
spoločnosť Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio,
108-0075 Japonsko.
Splnomocneným zástupcom
pre oblasť elektromagnetickej
kompatibility a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Preventívne opatrenia
Toto zariadenie bolo testované
a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené v smernici EMC pri
pripojení pomocou kábla kratšieho
ako tri metre. (Iba modely pre
Európu a Rusko)
Zdroje napájania
• Hoci je zariadenie vypnuté, nie je
odpojené od elektrickej siete, kým
je pripojené k sieťovej zásuvke.
• Keďže sa zariadenie odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ho k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke.
Ak spozorujete nezvyčajné
fungovanie zariadenia, okamžite
odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
Sledovanie
trojrozmerného obrazu
Niektoré osoby môžu mať počas
sledovania trojrozmerného obrazu
nepríjemné pocity (ako sú
presilenie očí, únava alebo
nevoľnosť), a preto spoločnosť Sony
odporúča, aby si všetky osoby
sledujúce trojrozmerný obraz robili
pravidelné prestávky. Dĺžka
a frekvencia potrebných prestávok
sa u jednotlivých osôb líši. Musíte
sa rozhodnúť, aká prestávka je pre
vás najlepšia. Ak máte akékoľvek
nepríjemné pocity, mali by ste
trojrozmerný obraz prestať
sledovať, kým tieto pocity
nezmiznú. V prípade potreby sa
poraďte s lekárom. Takisto by ste
si mali pozrieť (i) používateľskú
príručku alebo výstražné hlásenia
iného zariadenia používaného
s týmto produktom, prípadne
obsah disku Blu-ray Disc
prehrávaného pomocou tohto
produktu a (ii) našu webovú lokalitu (http://esupport.sony.com/),
kde nájdete najnovšie informácie.
Zrak malých detí (najmä do veku
šiestich rokov) sa neustále vyvíja.
Skôr než malým deťom dovolíte
sledovať trojrozmerný obraz,
poraďte sa s lekárom (napríklad
s detským alebo očným lekárom).
Dospelé osoby by mali dohliadnuť,
aby malé deti dodržiavali
odporúčania uvedené vyššie.
Ochrana pred
kopírovaním
Na médiách Blu-ray DiscTM aj
DVD sa nachádzajú pokročilé
systémy na ochranu obsahu. Tieto
systémy, nazývané AACS
(Advanced Access Content System)
a CSS (Content Scramble System),
môžu obsahovať funkcie
obmedzujúce prehrávanie,
analógový výstup a ďalšie podobné
funkcie. Prevádzka tohto produktu
a príslušné obmedzenia sa môžu
líšiť v závislosti od dátumu
zakúpenia, pretože riadiaci orgán
pre systém AACS môže po
zakúpení produktu prijať nové
pravidlá týkajúce sa obmedzení
alebo ich zmeniť.
Autorské práva
a ochranné známky
• Tento systém zahŕňa dekodéry
priestorového zvuku s adaptívnou
matricou Dolby* Digital a Dolby
Pro Logic (II) a systém DTS**
Digital Surround System.
obálka: vpravo
specdef v20070110
* Vyrobené na základe
licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol
dvojitého písmena D sú
ochrannými známkami
spoločnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobené na základe
licencie podľa patentov
USA č.: 5 451 942, 5 956
674, 5 974 380, 5 978 762,
6 226 616, 6 487 535, 7 212
872, 7 333 929, 7 392 195,
7 272 567 a iných patentov
vydaných alebo čakajúcich
na vydanie v USA a iných
krajinách. DTS, DTS-HD
a príslušný symbol sú
registrovanými
ochrannými známkami
a DTS-HD Master Audio
a logá DTS sú ochrannými
známkami spoločnosti
DTS, Inc.. Produkt
obsahuje softvér.
© DTS, Inc. Všetky práva
vyhradené.
• Tento systém je vybavený
technológiou High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM).
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
sú ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti HDMI
Licensing LLC v USA a iných
krajinách.
• Java je ochrannou známkou
spoločnosti Oracle alebo jej
sesterských spoločností.
• BD-LIVE a BONUSVIEW sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• Blu-ray Disc je ochranná známka.
• Logá Blu-ray Disc, DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R, DVD-R,
DVD VIDEO a CD sú ochranné
známky.
• Blu-ray 3D a logo Blu-ray 3D sú
ochrannými známkami asociácie
Blu-ray Disc Association.
• BRAVIA je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
3SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk02saf.fm]
sk_book.book Page 4 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
• AVCHD a logo AVCHD sú
ochrannými známkami
spoločností Panasonic
Corporation a Sony Corporation.
• , XMB a xross media bar sú
ochrannými známkami
spoločností Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• PLAYSTATION je ochrannou
známkou spoločnosti Sony
Computer Entertainment Inc..
• Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je
osvedčenie o známke spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Označenie Wi-Fi Protected
Setup™ je označením spoločnosti
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi
Alliance.
• PhotoTV HD a logo PhotoTV
HD sú ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
• Na technológiu a patenty
kódovania zvuku MPEG Layer-3
poskytli licenciu spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.,
ktoré sú registrované v USA
a iných krajinách.
• Spojenia Made for iPod a Made
for iPhone znamenajú, že
elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple.
Spoločnosť Apple nezodpovedá za
prevádzku zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt obsahuje
technológiu, ktorá podlieha
určitým právam duševného
vlastníctva spoločnosti Microsoft.
Používanie alebo distribúcia tejto
technológie oddelene od tohto
produktu je zakázaná bez
príslušnej licencie alebo licencií
od spoločnosti Microsoft.
Vlastníci obsahu chránia svoje
duševné vlastníctvo vrátane
obsahu, na ktorý sa vzťahujú
autorské práva, pomocou
technológie prístupu k obsahu
Microsoft PlayReady™. Toto
zariadenie používa technológiu
PlayReady na prístup k obsahu
chránenému pomocou
technológie PlayReady alebo
WMDRM. Ak zariadenie
nedokáže správne presadzovať
obmedzenia týkajúce sa
používania obsahu, vlastníci
obsahu môžu od spoločnosti
Microsoft požadovať, aby zrušila
funkcie zariadenia na prehrávanie
obsahu chráneného pomocou
technológie PlayReady. Toto
zrušenie by nemalo ovplyvniť
nechránený obsah ani obsah
chránený pomocou inej
technológie na prístup k obsahu.
Vlastníci obsahu môžu od vás
požadovať inováciu technológie
PlayReady, aby ste ich obsah
mohli používať. Ak inováciu
odmietnete, nebudete môcť získať
prístup k obsahu, ktorý vyžaduje
inováciu.
• Všetky ostatné ochranné známky
sú ochrannými známkami
príslušných vlastníkov.
• Ostatné názvy systémov
a produktov sú vo všeobecnosti
ochrannými známkami alebo
registrovanými ochrannými
známkami príslušných výrobcov.
V tomto dokumente sa
neuvádzajú označenia ™ a ®.
obálka: vľavo
specdef v20070110
Informácie
o tomto Návode
na použitie
• Pokyny v tomto Návode
na použitie opisujú ovládacie
prvky na diaľkovom ovládači.
Môžete tiež používať
ovládacie prvky na zariadení,
ak majú rovnaký alebo
podobný názov ako prvky
na diaľkovom ovládači.
• Výraz disk sa v tejto príručke
používa na všeobecné
označenie diskov BD, DVD,
Super Audio CD alebo CD,
pokiaľ v texte alebo na
obrázkoch nie je
uvedené inak.
• Niektoré obrázky majú
podobu abstraktných kresieb
a môžu sa líšiť od skutočných
produktov.
• Položky zobrazené na
televíznej obrazovke sa môžu
v jednotlivých oblastiach líšiť.
• Predvolené nastavenie je
podčiarknuté.
4SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk_TOC.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 5 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Obsah
Informácie o tomto
Návode na použitie.............................. 4
Odbalenie..................................................... 6
Prehľad častí a ovládacích prvkov ............ 7
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému ........... 12
Krok č. 2: Pripojenie systému .......... 13
Krok č. 3: Pripojenie k sieti .............. 19
Krok č. 4: Vykonanie jednoduchého
nastavenia .................................. 21
Krok č. 5: Výber zdroja ..................... 22
Krok č. 6: Priestorový zvuk .............. 23
Prehrávanie
Prehrávanie disku..................................... 26
Prehrávanie obsahu zariadenia USB...... 27
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone ....................................... 28
Prehrávanie prostredníctvom siete ........ 30
Dostupné možnosti .................................. 31
Nastavenie zvuku
Výber vhodného efektu pre zdroj .......... 34
Výber zvukového formátu, stôp vo
viacerých jazykoch alebo kanálu ..... 34
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania.................. 35
Ladič rozhlasových staníc
Počúvanie rádia ........................................ 36
Používanie rozhlasového údajového
systému (RDS) ................................... 37
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control for HDMI
(Ovládanie pripojenia HDMI)
pre funkciu BRAVIA Sync ............... 38
Nastavenie reproduktorov ...................... 39
Používanie časovača spánku ................... 41
Inaktivácia tlačidiel na jednotke............. 41
Ovládanie televízora pomocou
dodaného diaľkového ovládača ....... 41
Zmena jasu displeja predného panela ... 42
Úspora energie v pohotovostnom
režime.................................................. 42
Prehľadávanie webových lokalít............. 42
Nastavenie siete ........................................ 44
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky nastavení ............ 49
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia) ........................ 50
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky).................... 50
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku) .... 51
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov BD
alebo DVD) ........................................ 53
[Parental Control Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany) ........................ 53
[Music Settings] (Nastavenia hudby) .... 54
[System Settings]
(Nastavenia systému)........................ 54
[Network Settings] (Nastavenia siete)... 55
[Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie) .................. 55
[Resetting] (Obnovenie nastavení) ........ 55
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia.............................. 56
Poznámky o diskoch................................ 57
Riešenie problémov.................................. 58
Prehrateľné disky...................................... 63
Prehrateľné typy súborov ........................ 64
Podporované zvukové formáty .............. 65
Technické parametre ............................... 66
Zoznam kódov jazykov............................ 67
Register ...................................................... 68
5SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk03par.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 6 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Odbalenie
• Predné reproduktory (2)
• Drôtová anténa FM (1)
alebo
• Panel pre zariadenie iPod
alebo iPhone (TDM-iP30)
(1) (iba modely pre Európu
a Austráliu)
• Obrazový kábel (1)
• Reproduktory na priestorový
zvuk (2)
• Diaľkový ovládač (1)
• Batérie R6 (veľkosti AA) (2)
• Stredový reproduktor (1)
• Basový reproduktor (1)
• Kábel USB (1) (iba modely
pre Európu a Austráliu)
• Návod na použitie
• Sprievodca rýchlym
nastavením
• Sprievodca inštaláciou
reproduktorov
• Informácie o licenciách
na softvér
Príprava diaľkového ovládača
Vložte dve dodané batérie R6 (veľkosti AA) tak, aby póly 3 a # na batériách zodpovedali značkám
vnútri priestoru pre batérie.
6SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk03par.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 7 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Prehľad častí a ovládacích prvkov
Ďalšie informácie nájdete na stranách uvedených v zátvorkách.
Predný panel
FUNCTION
VOLUME
A Zásobník diskov (str. 26)
FUNCTION
B Snímač diaľkového ovládača
Slúži na výber zdroja prehrávania.
C Displej predného panela
VOLUME +/–
D Port
(USB) (str. 27)
Používa sa na pripojenie zariadenia USB.
E Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Z (otvorenie alebo zatvorenie) (str. 26)
Slúži na nastavenie hlasitosti systému.
F "/1 (zapnutie alebo pohotovostný režim)
Slúži na zapnutie zariadenia alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie
(obnovenie) prehrávania.
Po vložení disku obsahujúceho súbory
s obrázkami JPEG umožňuje spustiť
prezentáciu.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia
(bodu obnovenia).
Bod obnovenia titulu alebo stopy je
posledný prehrávaný bod a v prípade
priečinka s fotografiami je to posledná
zobrazená fotografia.
7SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk03par.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 8 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Displej predného panela
Informácie o indikátoroch na displeji predného panela
A Zobrazuje stav prehrávania pomocou
systému.
B Rozsvieti sa po aktivovaní opakovaného
prehrávania.
C Svieti pri prijímaní stereofónneho zvuku.
(Platí len pre rádio.)
E Svieti, kým je aktivované stlmenie zvuku.
F Zobrazuje stav systému, napríklad
frekvenciu rozhlasovej stanice a pod.
G Rozsvieti sa, keď sa prostredníctvom
konektora HDMI (OUT) reprodukujú
obrazové signály 720p/1080i/1080p.
D Rozsvieti sa po správnom pripojení
konektora HDMI (OUT) k zariadeniu
kompatibilnému so zabezpečením HDCP
(High-bandwidth Digital Content
Protection) so vstupom HDMI alebo DVI
(Digital Visual Interface).
8SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk03par.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 9 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Zadný panel
ONLY FOR SS-TSB105
ONLY FOR
SS-WSB103
ONLY FOR
SS-CTB102
ONLY FOR SS-TSB105
DIGITAL IN
OPTICAL
L
ANTENNA
OUT
ARC
IN 1
AUDIO IN
IN 2
R
FRONT R
FRONT L
SUBWOOFER
CENTER
SUR R
FM
COAXIAL
75
SUR L
SPEAKERS
VIDEO OUT
LAN (100)
TV
AUDIO
A Konektory SPEAKERS (str. 13)
F Konektor LAN (100) (str. 19)
B Port
G Konektor HDMI (IN 2) (str. 16)
(USB) (str. 27)
C Konektory AUDIO (AUDIO IN L/R) (str. 16)
H Konektor HDMI (IN 1) (str. 16)
D Konektor ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω)
(str. 18)
I Konektor HDMI (OUT) (str. 14)
J Konektor VIDEO OUT (str. 14)
E Konektor Televízor (DIGITAL IN OPTICAL)
(str. 14)
9SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk03par.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 10 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
TV "/1 (zapnutie alebo pohotovostný
režim) (str. 41)
Diaľkový ovládač
Slúži na zapnutie televízora alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
BRAVIA Sync
Slúži na zapnutie systému alebo na jeho
prepnutie do pohotovostného režimu.
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SLEEP
9
FUNCTION
2
0
3
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
8
PRESET
PRESET
TUNING
TUNING
5
6
DISPLAY
TV
TV
B Číselné tlačidlá (str. 37, 41)
Slúžia na zadávanie čísel titulov alebo
kapitol, predvolených čísel staníc atď.
(zvuk) (str. 34, 35)
Slúži na výber zvukového formátu alebo
stopy.
POP UP/ MENU
TOP MENU
"/1 (zapnuté alebo pohotovostný režim)
(str. 21, 36)
7
(titulky) (str. 53)
Slúži na výber jazyka titulkov v prípade, že
sú na disku BD-ROM alebo DVD VIDEO
zaznamenané titulky vo viacerých jazykoch.
C Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté,
modré)
Tlačidlá na rýchly výber položiek
v niektorých ponukách diskov BD
(možno ich používať aj na interaktívne
operácie v jazyku Java na diskoch BD).
D TOP MENU
Na tlačidlách 5,
, 2 + a N sa nachádzajú
hmatové body. Pri používaní diaľkového
ovládača môžete tieto body využiť na
rozpoznanie tlačidiel.
•
: ovládanie televízora
(Podrobné informácie nájdete v časti
„Ovládanie televízora pomocou dodaného
diaľkového ovládača“ (str. 41).)
A Z (otvorenie alebo zatvorenie)
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie hlavnej
ponuky disku BD alebo DVD.
POP UP/MENU
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
kontextovej ponuky disku BD-ROM alebo
ponuky disku DVD.
OPTIONS (str. 23, 31, 42)
Slúži na zobrazenie ponuky možností
na televíznej obrazovke alebo na displeji
predného panela. (Umiestnenie sa líši
v závislosti od vybratej funkcie.)
RETURN
Slúži na otvorenie alebo zatvorenie
zásobníka diskov.
Slúži na návrat k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
SPEAKERS TVyAUDIO
C/X/x/c
Umožňuje vybrať, či sa zvuk televízora bude
prenášať z reproduktorov systému alebo
televízora. Táto funkcia je k dispozícii iba
po nastavení položky [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI) na hodnotu
[On] (Zapnuté) (str. 54).
Slúži na zvýraznenie zobrazenej položky.
(prechod)
Prechod na vybratú položku.
10SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk03par.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 11 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
E SOUND MODE +/– (str. 34)
Tlačidlá na ovládanie rádia
Slúži na výber zvukového režimu.
Pozrite si časť „Ladič rozhlasových staníc“
(str. 36).
HOME (str. 21, 36, 39, 42, 44, 49)
Slúži na prechod do domovskej ponuky
systému alebo jej zatvorenie.
PRESET +/–
TUNING +/–
F Tlačidlá na ovládanie prehrávania
Pozrite si časť „Prehrávanie“ (str. 26).
./> (predchádzajúce alebo
nasledujúce)
Slúžia na presun na predchádzajúcu alebo
nasledujúcu kapitolu, stopu alebo súbor.
(opakované prehrávanie alebo
G
(stlmenie zvuku)
Slúži na dočasné vypnutie zvuku.
2 (hlasitosť) +/– (str. 36)
Slúži na nastavenie hlasitosti.
Televízor 2 (hlasitosť) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti televízora.
posun)
Televízor t (televízny vstup)
Slúžia na rýchly posun aktuálnej scény
o 10 sekúnd dozadu a jej opakované
prehratie alebo na rýchly posun aktuálnej
scény o 15 sekúnd dopredu.
Slúži na prepínanie vstupného zdroja
televízora medzi televíznym signálom
a inými vstupnými zdrojmi.
m/M (rýchle alebo pomalé
prehrávanie a zmrazenie obrazu)
Slúžia na rýchly posun disku dozadu alebo
dopredu počas prehrávania. Každým
stlačením tlačidla sa zmení rýchlosť
vyhľadávania.
Ak v režime pozastavenia stlačíte a podržíte
tieto tlačidlá dlhšie než jednu sekundu,
aktivuje sa spomalené prehrávanie. Po
stlačení v režime pozastavenia sa obraz
prehráva po jednotlivých snímkach.
Spomalené prehrávanie a prehrávanie
jednotlivých snímok nie je dostupné pri
diskoch Blu-ray 3D.
N (prehrávanie)
Slúži na spustenie alebo opätovné spustenie
(obnovenie) prehrávania.
Keď je systém zapnutý a je nastavená
funkcia BD/DVD, aktivuje prehrávanie
jedným dotykom (str. 38).
X (pozastavenie)
Slúži na pozastavenie alebo opätovné
spustenie prehrávania.
x (zastavenie)
Slúži na zastavenie prehrávania
a zapamätanie bodu zastavenia (bodu
obnovenia). Bod obnovenia titulu alebo
stopy je posledný prehrávaný bod
a v prípade priečinka s fotografiami je
to posledná zobrazená fotografia.
H DISPLAY (str. 26, 30, 42)
Slúži na zobrazenie informácií o prehrávaní
a prehľadávaní webu na televíznej
obrazovke.
Slúži na zobrazenie predvolenej rozhlasovej
stanice, frekvencie a ďalších informácií na
displeji predného panela.
Keď je nastavená iná funkcia než BD/DVD,
na displeji predného panela sa zobrazia
informácie o prúde údajov alebo stav
dekódovania. Keď je v systéme nastavená
funkcia HDMI1, HDMI2 alebo Televízor,
informácie o prúde údajov alebo stav
dekódovania sa zobrazí iba pri vstupe
digitálneho signálu.
V závislosti od prúdu údajov alebo dekódovanej položky sa informácie o prúde údajov
alebo stav dekódovania nemusí zobraziť.
I DIMMER (str. 42)
Slúži na zmenu jasu displeja predného
panela.
SLEEP (str. 41)
Slúži na nastavenie časovača spánku.
FUNCTION (str. 22, 36)
Slúži na výber zdroja prehrávania.
(obľúbené položky)
Slúži na zobrazenie internetového obsahu
pridaného do zoznamu Favorites List
(Zoznam obľúbených položiek). Môžete
uložiť 18 obľúbených položiek týkajúcich sa
internetového obsahu.
11SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vľavo
specdef v20080116
Začíname
sk_book.book Page 12 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Začíname
Krok č. 1: Inštalácia systému
Umiestnenie systému
Systém nainštalujte podľa nasledujúceho obrázka.
A
B
F
C
G
D
A Predný reproduktor (L (ľavý))
B Predný reproduktor (R (pravý))
C Stredový reproduktor
D Reproduktor na priestorový zvuk (L (ľavý))
E Reproduktor na priestorový zvuk (R (pravý))
F Basový reproduktor
G Jednotka
E
Poznámka
• Pri umiestňovaní reproduktorov alebo stojanov reproduktorov s pripojenými reproduktormi na špeciálne ošetrenú
podlahu (navoskovanú, naolejovanú, vyleštenú a pod.) buďte opatrní, pretože to môže viesť k vytvoreniu škvŕn
alebo k zmene farby.
• O reproduktor sa neopierajte ani sa naň nevešajte, pretože môže spadnúť.
Tip
• Reproduktory môžete nainštalovať na stenu. Podrobné informácie nájdete v dodanom Sprievodcovi inštaláciou
reproduktorov.
12SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vpravo
specdef v20080116
sk_book.book Page 13 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Krok č. 2: Pripojenie systému
Poznámka
• Ak pripájate iné zariadenie s ovládaním hlasitosti, znížte hlasitosť ostatných zariadení na úroveň, pri ktorej
nedochádza k skresleniu zvuku.
Pripojenie reproduktorov
Pripojenie reproduktorových káblov k jednotke
Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS jednotky.
Pri pripájaní k jednotke zasúvajte konektor, až kým nezacvakne.
Biely
(ľavý predný
reproduktor (L))
Fialový
(basový reproduktor)
Červený
(pravý predný
reproduktor (R))
Zelený
(stredový reproduktor)
Zadný panel jednotky
ONLY FOR SS-TSB105
FRONT R
FRONT L
ONLY FOR
SS-WSB103
ONLY FOR
SS-CTB102
SUBWOOFER
CENTER
ONLY FOR SS-TSB105
SUR R
SUR L
SPEAKERS
Sivý
(pravý reproduktor na
priestorový zvuk (R))
Modrý
(ľavý reproduktor na
priestorový zvuk (L))
13SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
Začíname
Informácie o pripojení systému nájdete na nasledujúcich stranách.
Sieťovú šnúru (napájací kábel) jednotky zapojte do sieťovej zásuvky (elektrickej siete) až po pripojení
všetkých ostatných zariadení.
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vľavo
specdef v20080116
sk_book.book Page 14 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Začíname
Pripojenie televízora
Pripojením systému k televízoru môžete obraz zo systému zobrazovať na televíznej obrazovke a zvuk
z televízora počúvať prostredníctvom reproduktorov systému.
V závislosti od konektorov a funkcií na televízore vyberte príslušný spôsob pripojenia.
• Ak je televízor vybavený konektorom HDMI s označením ARC*: pripojenie A
• Ak je televízor vybavený konektorom HDMI: pripojenia A a C
• Ak televízor nie je vybavený konektormi HDMI: pripojenia B a C
Pripojenie na prenos zvuku
Pripojenia na prenos obrazu
A
B
C
Kábel HDMI
(nedodáva sa)
Obrazový kábel
(nedodáva sa)
Digitálny optický
kábel
(nedodáva sa)
Kvalita obrazu
Televízor
HDMI IN
VIDEO IN
DIGITAL OUT
OPTICAL
Žltý
Tok signálu
: Obrazový signál
: Zvukový signál
A
alebo
B
C
**
Žltý
Zadný panel jednotky
DIGITAL IN
OPTICAL
OUT
VIDEO OUT
ARC
IN 1
IN 2
TV
* Audio Return Channel. Podrobné informácie nájdete v časti „Informácie o funkcii Audio Return Channel“
(str. 15).
** K dispozícii iba v prípade, ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
14SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
sk_book.book Page 15 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vpravo
specdef v20080116
A Pripojenie pomocou kábla HDMI
Informácie o funkcii Audio Return Channel
Ak je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel, pri pripojení pomocou kábla HDMI sa
tiež prenáša digitálny zvukový signál z televízora. Nemusíte vytvoriť oddelené pripojenie zvuku, aby ste
mohli počúvať zvuk z televízora. Informácie o nastavení funkcie Audio Return Channel nájdete v časti
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) (str. 54).
B Pripojenie pomocou obrazového kábla
Ak televízor nie je vybavený konektorom HDMI, vytvorte toto pripojenie.
C Pripojenie pomocou digitálneho optického kábla
Pri tomto pripojení sa prenáša do systému zvukový signál z televízora. Ak chcete zvuk z televízora
počúvať prostredníctvom systému, vytvorte toto pripojenie. Pomocou tohto pripojenia sa v systéme
prijíma signál multiplexného vysielania vo formáte Dolby Digital a reprodukuje zvuk multiplexného
vysielania.
Poznámka
• Zvuk z televízora môžete reprodukovať výberom funkcie TV (str. 22).
• Ak televízor nie je vybavený konektorom na digitálny optický výstup, môžete jednotku a televízor prepojiť
pomocou zvukového kábla a počúvať zvuk z televízora prostredníctvom systému. Podrobné informácie o pripojení
nájdete v časti „Pripojenie ďalších zariadení“ (str. 16).
15SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
Začíname
Ak je televízor vybavený konektorom HDMI, pripojte televízor pomocou kábla HDMI. V porovnaní
s inými typmi pripojenia dosiahnete lepšiu kvalitu obrazu.
Ak televízor pripájate pomocou kábla HDMI, pri jednoduchom nastavení musíte vybrať typ
výstupného signálu (str. 21).
Ďalšie nastavenia pripojenia HDMI nájdete v časti „[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)“ (str. 54).
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vľavo
specdef v20080116
sk_book.book Page 16 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Začíname
Pripojenie ďalších zariadení
Ak je zariadenie určené na pripojenie k systému vybavené konektorom HDMI (OUT)
Zariadenie vybavené konektorom HDMI (OUT), napríklad externý prijímač, digitálny satelitný
prijímač alebo konzolu PLAYSTATION®3, môžete pripojiť pomocou kábla HDMI. Pri pripojení
pomocou kábla HDMI sa môžu prenášať obrazové aj zvukové signály. Ak systém a zariadenie prepojíte
pomocou kábla HDMI, môžete vysokokvalitný digitálny obraz a zvuk reprodukovať prostredníctvom
konektora HDMI (IN 1) alebo HDMI (IN 2).
Zadný panel jednotky
OUT
ARC
IN 1
IN 2
Kábel HDMI (nedodáva sa)
Použite konektor HDMI (IN 1) alebo
HDMI (IN 2).
Do konektora HDMI OUT na externom
prijímači, digitálnom satelitnom prijímači,
konzole PLAYSTATION®3 atď.
HDMI OUT
Poznámka
• Obrazové signály z konektorov HDMI (IN 1/2) sa prenášajú do konektora HDMI (OUT) iba po výbere funkcie
HDMI1 alebo HDMI2.
• Ak chcete z konektorov HDMI (IN 1/2) prenášať do konektora HDMI (OUT) zvukový signál, pravdepodobne
budete musieť zmeniť nastavenia výstupu zvuku. Podrobné informácie nájdete v časti [Audio Output] (Výstup
zvuku) v kapitole [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 52).
• Zvukový vstup zariadenia pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1) môžete zmeniť na konektor TV (DIGITAL IN
OPTICAL). Podrobné informácie nájdete v časti [HDMI1 Audio Input mode] (Režim zvukového vstupu HDMI1)
v kapitole [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) (str. 54). (Platí iba pre európske modely.)
16SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vpravo
specdef v20080116
sk_book.book Page 17 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Ak zariadenie nie je vybavené konektorom HDMI OUT
Televízor
Výstup obrazu
Zariadenie
Výstup zvuku
Tok signálu
Systém
: Obrazový signál
: Zvukový signál
Ak zariadenie prehráva iba zvuk, pripojte jeho výstup zvuku k systému.
Zadný panel jednotky
L
AUDIO IN
R
AUDIO
Červený
Biely
: Tok signálu
Zvukový kábel (nedodáva sa)
Červený
Biely
L
R
AUDIO OUT
Do konektorov výstupu zvuku na
videorekordéri, digitálnom satelitnom
prijímači, konzole PlayStation, prenosnom
zvukovom zariadení atď.
Poznámka
• Ak vytvárate pripojenie uvedené vyššie, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v časti
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) na hodnotu [Off] (Vypnuté)
(str. 54).
• Zvuk zo zariadenia môžete reprodukovať výberom funkcie AUDIO (str. 22).
17SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
Začíname
Systém pripojte tak, aby sa obrazové signály zo systému a ďalšieho zariadenia prenášali do televízora
a zvukové signály zo zariadenia prenášali do systému nasledujúcim spôsobom.
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vľavo
specdef v20080116
sk_book.book Page 18 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Začíname
Pripojenie antény
Zadný panel jednotky
ANTENNA
FM
COAXIAL
75
alebo
Drôtová anténa FM
(dodáva sa)
Poznámka
• Drôtovú anténu FM úplne natiahnite.
• Po pripojení drôtovej antény FM ju vodorovne narovnajte.
Tip
• Ak máte slabý príjem signálu FM, použite 75-ohmový koaxiálny kábel (nedodáva sa) na pripojenie jednotky
k exteriérovej anténe FM.
18SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vpravo
specdef v20080116
sk_book.book Page 19 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Krok č. 3: Pripojenie k sieti
Začíname
Poznámka
• Ak chcete systém pripojiť k sieti, musíte vybrať nastavenia siete, ktoré vyhovujú prostrediu používania
a zariadeniam. Podrobné informácie nájdete v častiach „Nastavenie siete“ (str. 44) a „[Network Settings]
(Nastavenia siete)“ (str. 55).
Príslušný spôsob vyberte na základe prostredia siete LAN (Local Area Network).
Zadný panel jednotky
2
Internet
1
Modem ADSL alebo
káblový modem
ETHER
LAN (100)
Širokopásmový smerovač
WAN
LAN 1
LAN 2
LAN 3
Kábel LAN
(nedodáva sa)
LAN 4
Adaptér bezdrôtovej siete
LAN s rozhraním USB
(nedodáva sa)
1 Nastavenie káblového pripojenia
Kábel LAN pripojte ku konektoru LAN (100) na jednotke.
2 Nastavenie bezdrôtového pripojenia pomocou rozhrania USB
Bezdrôtovú sieť LAN používajte prostredníctvom adaptéra bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB
(iba model Sony UWA-BR100*).
Adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB nemusí byť v niektorých regiónoch alebo krajinách
dostupný.
* Podľa stavu v novembri 2010.
Skôr než pripojíte predlžovací kábel alebo zasuniete adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním
USB, vypnite jednotku. Po zasunutí adaptéra bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB do
podstavca a pripojení predlžovacieho kábla k portu
(USB) (prednému alebo zadnému) jednotku
znova zapnite.
19SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
sk_book.book Page 20 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vľavo
specdef v20080116
Začíname
Poznámka
• Vzdialenosť medzi adaptérom bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB a smerovačom bezdrôtovej siete LAN sa líši
v závislosti od prostredia používania. Ak sa systém nemôže pripojiť k sieti alebo ak je pripojenie k sieti nestabilné,
presuňte adaptér bezdrôtovej siete LAN s rozhraním USB na iné miesto alebo premiestnite adaptér bezdrôtovej
siete LAN s rozhraním USB a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
• Informácie o nastaveniach siete môžete získať aj z nasledujúcich stránok technickej podpory spoločnosti Sony:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
20SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vpravo
specdef v20080116
sk_book.book Page 21 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
4
V závislosti od spôsobu pripojenia (str. 14)
vykonajte nasledujúce nastavenie.
• Pripojenie pomocou kábla HDMI:
Postupujte podľa pokynov zobrazených
na televíznej obrazovke.
• Pripojenie pomocou obrazového kábla:
Vyberte možnosť [16:9] alebo [4:3], aby sa
obraz zobrazoval správne.
Skôr než vykonáte krok č. 4
Skontrolujte, či sú všetky zariadenia pripojené
na doraz, a potom pripojte sieťovú šnúru
(napájací kábel).
Podľa krokov nižšie vyberte základné
nastavenia potrebné na používanie systému.
Zobrazené položky sa líšia v závislosti
od modelu pre príslušnú krajinu.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Opätovné zobrazenie obrazovky
Easy Setup Display (Obrazovka
jednoduchého nastavenia)
1
0
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
C/X/x/c,
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Easy Setup] (Jednoduché nastavenie)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Start] (Spustiť) a stlačte tlačidlo
.
HOME
1
2
3
Vykonajte nastavenie [Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie). Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a pomocou
tlačidiel C/X/x/c a
vyberte základné
nastavenia.
Zapnite televízor.
Stlačte tlačidlo [/1.
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému zobrazil na
televíznej obrazovke.
Zobrazí sa obrazovka Easy Setup Display
(Obrazovka jednoduchého nastavenia).
Zobrazí sa obrazovka Easy Setup Display
(Obrazovka jednoduchého nastavenia)
v jazyku ponuky na obrazovke.
21SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
Začíname
Krok č. 4: Vykonanie
jednoduchého nastavenia
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
sk_book.book Page 22 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vľavo
specdef v20080116
Začíname
Krok č. 5: Výber zdroja
Môžete vybrať zdroj prehrávania.
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
požadovaná funkcia.
Každým stlačením tlačidla FUNCTION sa
funkcia zmení takto.
BD/DVD t FM t HDMI1 t HDMI2 t
TV t AUDIO t BD/DVD t…
Funkcia
Zdroj
BD/DVD
Disk, zariadenie USB, iPod,
iPhone* alebo sieťové zariadenie,
obsah ktorého chcete prehrať
pomocou systému
FM
Rádio FM (str. 36)
HDMI1/HDMI2 Zariadenie pripojené ku
konektoru HDMI (IN 1) alebo
HDMI (IN 2) na zadnom paneli
(str. 16)
TV
Zariadenie (napríklad televízor)
pripojené ku konektoru TV
(DIGITAL IN OPTICAL) na
zadnom paneli alebo televízor
kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel pripojený
ku konektoru HDMI (OUT)
na zadnom paneli (str. 14)
AUDIO
Zariadenie pripojené ku
konektorom AUDIO (AUDIO IN
L/R) na zadnom paneli (str. 16)
* Okrem modelov pre Rusko.
22SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vpravo
specdef v20080116
sk_book.book Page 23 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Krok č. 6: Priestorový zvuk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
X/x/c,
OPTIONS
Výber nastavení priestorového zvuku podľa požiadaviek na počúvanie
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od funkcie.
Pri prehrávaní pomocou funkcie BD/DVD* alebo FM
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka možností.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku [Surround Setting] (Nastavenie priestorového zvuku)
a stlačte tlačidlo
.
3
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na televíznej obrazovke nezobrazí požadované
nastavenie priestorového zvuku.
Popisy nastavení priestorového zvuku nájdete v tabuľke nižšie.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
* Nastavenia priestorového zvuku sa nevzťahujú na internetový obsah.
Pri prehrávaní pomocou funkcie HDMI1, HDMI2, TV alebo AUDIO
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí ponuka možností.
2
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na displeji predného panela nezobrazí text SUR. SET.
Potom stlačte tlačidlo
alebo c.
3
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým sa na displeji predného panela nezobrazí požadované
nastavenie priestorového zvuku.
Popisy nastavení priestorového zvuku nájdete v tabuľke nižšie.
23SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
Začíname
Po vykonaní predchádzajúcich krokov a spustení prehrávania môžete jednoducho reprodukovať
priestorový zvuk. Môžete tiež vybrať vopred naprogramované nastavenia priestorového zvuku, ktoré
sú prispôsobené rôznym typom zvukových zdrojov. Tieto nastavenia vám v pohodlí vášho domova
poskytnú zážitok z nádherných a výkonných zvukov, aké poznáte z prostredia kinosál.
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
obálka: vľavo
specdef v20080116
sk_book.book Page 24 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
4
Stlačte tlačidlo
.
Začíname
Vyberie sa príslušné nastavenie.
5
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji predného panela sa zatvorí.
Poznámka
• Po zobrazení domovskej ponuky na televíznej obrazovke možno príslušné nastavenie zmeniť výberom nastavenia
priestorového zvuku prostredníctvom položky [Surround Setting] (Nastavenie priestorového zvuku) v časti [Audio
Settings] (Nastavenia zvuku) ponuky [Setup] (Nastavenie) (str. 52).
Informácie o výstupe z reproduktorov pri jednotlivých nastaveniach priestorového
zvuku
V tabuľke nižšie sú uvedené možnosti po pripojení všetkých reproduktorov k jednotke.
Predvolené nastavenie je [A.F.D. Multi] (A.F.D. MULTI).
Zvuk z
Nastavenie
Efekt
priestorového zvuku
Závisí od zdroja.
[A.F.D. Standard]
A.F.D. STD
Systém rozozná formát zvuku zdroja a prehráva zvuk tak,
ako bol nahraný alebo kódovaný.
(AUTO FORMAT
DIRECT STANDARD)
[A.F.D. Multi]
A.F.D. MULTI
(AUTO FORMAT
DIRECT MULTI)
• 2-kanálový zdroj: Systém simuluje priestorový zvuk z
2-kanálových zdrojov a prehráva zvuk z 5.1-kanálového
systému reproduktorov tak, že zvuk z 2-kanálových zdrojov
duplikuje vo všetkých reproduktoroch.
• Multikanálový zdroj: Systém prehráva zvuk
z reproduktorov v závislosti od počtu kanálov zdroja.
• [Dolby Pro Logic]
• 2-kanálový zdroj: Systém simuluje priestorový zvuk z
PRO LOGIC
2-kanálových zdrojov a prehráva zvuk z 5.1-kanálového
• [Dolby PL II Movie] systému reproduktorov.
PLII MOVIE
– Nastavenie [Dolby Pro Logic] (PRO LOGIC) slúži
na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic.
– Nastavenie [Dolby PL II Movie] (PLII MOVIE) slúži
na dekódovanie v režime Dolby Pro Logic II movie.
• Multikanálový zdroj: Systém prehráva zvuk z
reproduktorov v závislosti od počtu kanálov zdroja.
• [DTS Neo:6 Cinema] • 2-kanálový zdroj: Systém simuluje priestorový zvuk z
NEO6 CIN
2-kanálových zdrojov a reprodukuje 6.1-kanálový zvuk.
• [DTS Neo:6 Music]
– Nastavenie [DTS Neo:6 Cinema] (NEO6 CIN) slúži
NEO6 MUS
na dekódovanie v režime DTS Neo:6 Cinema.
– Nastavenie [DTS Neo:6 Music] (NEO6 MUS) slúži
na dekódovanie v režime DTS Neo:6 Music.
• Multikanálový zdroj: Systém prehráva zvuk z
reproduktorov v závislosti od počtu kanálov zdroja.
[2ch Stereo]
2CH ST.
Systém prehráva zvuk z predných reproduktorov a basového
reproduktora bez ohľadu na formát zvuku alebo počet
kanálov. Formáty multikanálového priestorového zvuku
sa zmiešajú a zredukujú na dva kanály.
24SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk04gst.fm]
sk_book.book Page 25 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vpravo
specdef v20080116
Poznámka
Tip
• Nastavenie priestorového zvuku môžete vybrať aj pomocou položky [Surround Setting] (Nastavenie priestorového
zvuku) v časti [Audio Settings] (Nastavenia zvuku) (str. 52).
• V prípade iných funkcií než BD/DVD môžete skontrolovať, či je režim [Dolby Pro Logic] (PRO LOGIC),
[Dolby PL II Movie] (PLII MOVIE) alebo DTS Neo:6 aktivovaný. Ak to chcete urobiť, opakovaným stláčaním
tlačidla DISPLAY zobrazte na displeji predného panela informácie o prúde údajov alebo stav dekódovania.
25SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
Začíname
• Po výbere položky [A.F.D. Multi] (A.F.D. MULTI) sa v závislosti od disku alebo zdroja môže odstrániť začiatok
zvuku, kým sa automaticky vyberá optimálny režim. Ak sa chcete vyhnúť odstráneniu zvuku, vyberte položku
[A.F.D. Standard] (A.F.D. STD).
• Ak sa prijíma zvuk vysielaný v dvoch jazykoch, nastavenia [Dolby Pro Logic] (PRO LOGIC) a [Dolby PL II Movie]
(PLII MOVIE) sa neuplatnia.
• V závislosti od prijímaného prúdu sa nastavenia priestorového zvuku nemusia uplatniť.
• Pri prehrávaní diskov Super Audio CD sa nastavenia priestorového zvuku neaktivujú.
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 26 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Zadný panel
Prehrávanie
Prehrávanie disku
Zoznam prehrateľných diskov nájdete v časti
„Prehrateľné disky“ (str. 63).
1
2
Prepnite výber vstupu na televízore tak,
aby sa signál zo systému zobrazil
na televíznej obrazovke.
Pamäťové zariadenie USB
2
Pripravte sa na používanie disku BD-LIVE
(platí iba pre disky BD-LIVE).
• Pripojte systém k sieti (str. 19).
• Položku [BD Internet Connection]
(Internetové pripojenie k službe BD)
nastavte na hodnotu [Allow] (Povoliť)
(str. 53).
Stlačte tlačidlo Z a položte disk
do zásobníka diskov.
3
Vložte disk BD-ROM s logom BONUSVIEW
alebo BD-LIVE.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti
od disku. Pozrite si návod na použitie
príslušného disku.
3
Tip
Stlačením tlačidla Z zatvorte zásobník
diskov.
V domovskej ponuke sa zobrazí ikona
a spustí sa prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
vyberte ikonu
v kategórii
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo]
(Fotografie) a stlačte tlačidlo
.
• Ak chcete odstrániť údaje uložené v pamäťovom
zariadení USB, v ponuke
[Video] vyberte
položku [Erase BD Data] (Vymazať údaje služby BD)
a stlačte tlačidlo . Odstránia sa všetky údaje
uložené v priečinku buda.
Prehrávanie diskov Blu-ray 3D
Môžete prehrávať disky Blu-ray 3D s logom 3D*.
Prehrávanie diskov BONUSVIEW/
BD-LIVE
Na niektorých diskoch BD-ROM s logom
BD-LIVE* je uložený bonusový obsah a ďalšie
údaje, ktoré môžete prevziať pre svoje potešenie.
*
1
Pripojte zariadenie USB k portu
na zadnej strane jednotky.
(USB)
Na lokálne ukladanie údajov používajte
pamäťové zariadenie USB s kapacitou
minimálne 1 GB.
*
1
Pripravte sa na prehrávanie disku
Blu-ray 3D.
• Prepojte systém a televízor kompatibilný
s funkciou trojrozmerného zobrazenia
pomocou kábla High Speed HDMI
(nedodáva sa).
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavenie trojrozmerného výstupu)
a [TV Screen Size Setting for 3D]
(Nastavenie veľkosti televíznej obrazovky
na trojrozmerné zobrazenie) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky)
(str. 50).
26SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 27 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
2
Vložte disk Blu-ray 3D.
Spôsob ovládania sa líši v závislosti od
disku. Pozrite si návod na použitie dodaný
s diskom.
Zobrazenie informácií
o prehrávaní
Môžete prehrávať videosúbory a súbory
s hudbou a fotografiami, ktoré sú uložené
v pripojenom zariadení USB.
Zoznam prehrateľných typov súborov nájdete
v časti „Prehrateľné typy súborov“ (str. 64).
1
Pripojte zariadenie USB k portu
na jednotke.
Prehrávanie
Tip
• Pozrite si aj návod na použitie televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Prehrávanie obsahu
zariadenia USB
(USB)
Pred pripojením si pozrite návod
na použitie zariadenia USB.
Informácie o prehrávaní a ďalšie informácie
môžete skontrolovať stlačením tlačidla
DISPLAY.
Zobrazené informácie sa líšia v závislosti
od typu disku a stavu systému.
Zadný panel
Príklad: pri prehrávaní disku BD-ROM
Zariadenie USB
Predný panel
Zariadenie USB
A Výstupné rozlíšenie/obrazová frekvencia
2
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
B Číslo alebo názov titulu
C Aktuálne vybraté nastavenie zvuku
D Dostupné funkcie (
titulky)
uhol,
zvuk,
E Informácie o prehrávaní
Zobrazuje sa režim prehrávania, stavový
riadok prehrávania, typ disku, videokodek,
bitová rýchlosť, typ opakovania, uplynulý čas,
celkový čas prehrávania
F Číslo kapitoly
G Aktuálne vybratý uhol
Stlačte tlačidlo HOME.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[USB device (front)] (Zariadenie USB
(predné)) alebo
[USB device (rear)]
(Zariadenie USB (zadné)) a stlačte
tlačidlo
.
Poznámka
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie USB.
Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia USB
vypnite systém, aby ste predišli poškodeniu
údajov alebo zariadenia USB.
27SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 28 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Prehrávanie obsahu
zariadenia iPod alebo
iPhone
Predný panel
Televízor
Zadný panel
alebo
VIDEO IN
(Okrem modelov pre Rusko)
Prostredníctvom systému môžete prehrávať
hudbu, videá a fotografie uložené v zariadení
iPod alebo iPhone a nabíjať zariadenie.
Panel pre
zariadenie
iPod/iPhone
Kompatibilné modely zariadení iPod
a iPhone
Kábel USB (dodáva sa)
Kompatibilné sú nasledujúce modely zariadení
iPod a iPhone. Skôr než začnete zariadenie iPod
alebo iPhone používať so systémom, aktualizujte
softvér zariadenia na najnovšiu verziu.
Vyrobené pre zariadenie iPod touch
4. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch
2. generácie, iPod touch 1. generácie, iPod nano
6. generácie, iPod nano 5. generácie
(videokamera), iPod nano 4. generácie (video),
iPod nano 3. generácie (video), iPod nano
2. generácie (hliník), iPod nano 1. generácie,
iPod 5. generácie (video), iPod classic, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone
Prehrávanie obsahu zariadenia iPod
alebo iPhone prostredníctvom systému
1
Pripojte panel pre zariadenie iPod alebo
iPhone (dodáva sa) k prednému alebo
zadnému portu
(USB) na jednotke.
Potom zariadenie iPod alebo iPhone
vložte do panela pre zariadenie iPod
alebo iPhone.
Pri prehrávaní videosúborov alebo súborov
s fotografiami prepojte konektor
obrazového výstupu na paneli pre
zariadenie iPod alebo iPhone a konektor
obrazového vstupu na televízore pomocou
obrazového kábla (dodáva sa), skôr než
zariadenie iPod alebo iPhone vložíte do
panela pre zariadenie iPod alebo iPhone.
V I D E O O UT
USB
Obrazový kábel (dodáva sa)
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[iPod (front)] (Zariadenie iPod
(predné)) alebo [iPod (rear)]
(Zariadenie iPod (zadné)) a stlačte
tlačidlo
.
x Ak ste v kroku č. 3 vybrali položku
[Video] alebo [Music] (Hudba)
Na televíznej obrazovke sa zobrazí zoznam
videosúborov alebo súborov s hudbou.
Prejdite na nasledujúci krok.
x Ak ste v kroku č. 3 vybrali položku
[Photo] (Fotografie)
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Please change the TV input to the video
input...] (Zmeňte televízny vstup na
obrazový vstup). Prepnite výber vstupu
na televízore tak, aby sa signál zo zariadenia
iPod alebo iPhone zobrazil na televíznej
obrazovke. Potom spustite prezentáciu
priamym ovládaním zariadenia iPod
alebo iPhone.
28SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 29 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
5
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a
súbor, ktorý chcete prehrať.
vyberte
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo > Prechod na predchádzajúci
alebo nasledujúci súbor.
Keď niektoré z týchto tlačidiel
stlačíte a podržíte, pripojené
zariadenie iPod alebo iPhone
vykoná rýchly posun dozadu
alebo dopredu.
DISPLAY
Zapnutie podsvietenia (alebo
predĺženie času podsvietenia
o 30 sekúnd).
OPTIONS, C
Návrat na predchádzajúcu
obrazovku alebo hierarchiu
priečinkov.
X/x
Výber predchádzajúcej alebo
nasledujúcej položky.
Poznámka
• Ak počas sledovania obrázkov zo zariadenia iPod
alebo iPhone na televíznej obrazovke chcete zmeniť
nastavenia systému, napríklad nastavenie
priestorového zvuku, vyberte na televízore vstup
pre tento systém, skôr než začnete systém ovládať.
Ovládanie zariadenia iPod alebo iPhone
pomocou diaľkového ovládača
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete ovládať
pomocou tlačidiel na diaľkovom ovládači.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady
tlačidiel, ktoré možno používať. (Ovládanie
sa môže líšiť v závislosti od modelu zariadenia
iPod alebo iPhone.)
Pre položky
[Video] a
[Music] (Hudba)
Stlačte tlačidlo Operácia
N
Spustenie prehrávania.
X
Pozastavenie prehrávania.
x
Zastavenie prehrávania.
m alebo M Rýchly posun dozadu alebo
dopredu.
. alebo > Presun na predchádzajúci alebo
nasledujúci súbor alebo kapitolu
(ak existuje).
Pre položku
[Photo] (Fotografie)
Stlačte tlačidlo Operácia
N, X
Spustenie alebo pozastavenie
prehrávania.
Keď niektoré z týchto tlačidiel
stlačíte a niekoľko sekúnd podržíte,
pripojené zariadenie iPod alebo
iPhone sa prepne na režim spánku.
x
Pozastavenie prehrávania.
,c
Prehrávanie
Zvuk zo zariadenia iPod alebo iPhone
sa bude prehrávať pomocou systému.
Pri prehrávaní videosúboru prepnite
výber vstupu na televízore tak, aby sa
signál zo zariadenia iPod alebo iPhone
zobrazil na televíznej obrazovke.
Zariadenie iPod alebo iPhone môžete
ovládať pomocou tlačidiel na diaľkovom
ovládači.
Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie zariadenia iPod alebo iPhone.
Stlačte tlačidlo Operácia
Prechod na vybratú položku.
Poznámka
• Keď zariadenie iPod alebo iPhone pripojíte
k zapnutému systému, zariadenie sa začne nabíjať.
• Ak je položka [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnutý), počas používania zariadenia iPod alebo
iPhone sa systém môže automaticky vypnúť.
• Zo systému nemožno do zariadenia iPod ani iPhone
prenášať skladby.
• Spoločnosť Sony nezodpovedá za stratu ani
poškodenie údajov zaznamenaných v zariadení iPod
alebo iPhone po pripojení zariadenia iPod alebo
iPhone k jednotke.
• Tento produkt bol vytvorený špeciálne na používanie
so zariadením iPod alebo iPhone a overilo sa, že spĺňa
výkonnostné normy spoločnosti Apple.
• Počas prevádzky neodpájajte zariadenie iPod ani
iPhone. Pri pripájaní alebo odpájaní zariadenia iPod
alebo iPhone vypnite systém, aby ste predišli
poškodeniu údajov alebo poškodeniu zariadenia iPod
alebo iPhone.
• Systém rozpozná iba zariadenia iPod alebo iPhone,
ktoré už k nemu boli pripojené.
• Pri prehrávaní videosúborov alebo súborov
s fotografiami prostredníctvom zariadenia iPod
alebo iPhone nie je k dispozícii funkcia ovládania
hlasitosti systému.
29SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 30 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
• Ak pripojíte zariadenie iPod, ktoré nie je
kompatibilné s funkciou obrazového výstupu
a v ponuke [Video] alebo [Photo] (Fotografie)
vyberiete položku [iPod (front)] (Zariadenie
iPod (predné)) alebo [iPod (rear)] (Zariadenie
iPod (zadné)), na televíznej obrazovke sa zobrazí
výstražné hlásenie.
• Systém dokáže rozpoznať až 3 000 súborov
(vrátane priečinkov).
Prehrávanie
prostredníctvom siete
Vysielanie prúdu údajov služby
BRAVIA Internet Video
Služba BRAVIA Internet Video plní funkciu
brány, ktorou sa prenáša vybratý internetový
obsah a rôzne zábavné položky na požiadanie
priamo do jednotky.
Tip
• Skôr než budete môcť niektoré typy internetového
obsahu prehrať, musíte sa zaregistrovať pomocou
počítača.
1
Pripravte sa na používanie služby BRAVIA
Internet Video.
Pripojte systém k sieti (str. 19).
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Video],
[Music] (Hudba) alebo
[Photo] (Fotografie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte ikonu
poskytovateľa internetového obsahu
a stlačte tlačidlo
.
Ak sa zoznam internetového obsahu
nenačítal, bude ho zastupovať ikona
nezískanej alebo novej položky.
Používanie ovládacieho panela
Ovládací panel sa zobrazí po spustení
prehrávania videosúboru. Zobrazené položky
sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľov
internetového obsahu.
Ak ich chcete zobraziť znova, stlačte tlačidlo
DISPLAY.
A Ovládanie zobrazenia Stláčaním tlačidla C/X/
x/c alebo
môžete ovládať prehrávanie.
30SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 31 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
B Stavový riadok prehrávania
Stavový riadok, kurzor označujúci aktuálnu
polohu, čas prehrávania, dĺžka videosúboru
Iba
Položky
Podrobnosti
C Indikátor stavu siete
Označuje intenzitu signálu bezdrôtového
pripojenia.
Označuje káblové pripojenie.
[A/V SYNC]
(Synchronizácia
zvuku a obrazu)
Slúži na nastavenie
oneskorenia medzi obrazom
a zvukom. Podrobné
informácie nájdete v časti
„Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom a zvukom“
(str. 32).
[3D Output Setting]
(Nastavenie
trojrozmerného
výstupu)
Slúži na nastavenie, či sa bude
trojrozmerný obraz
reprodukovať automaticky.
[Video]
E Názov nasledujúceho videosúboru
F Názov aktuálne vybratého videosúboru
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám
prehrávania. Dostupné položky sa líšia
v závislosti od situácie.
[Video Settings]
(Nastavenia obrazu)
• [Picture Quality Mode]
(Režim kvality obrazu):
Slúži na výber nastavení
obrazu pre rôzne
podmienky osvetlenia.
• [FNR]: Slúži na obmedzenie
náhodného šumu na obraze.
• [BNR]: Slúži na obmedzenie
mozaikového blokového
šumu na obraze.
• [MNR]: Slúži na
obmedzenie mierneho
šumu (kompresných
artefaktov) okolo obrysov
obrazu.
[Pause] (Pozastaviť)
Slúži na pozastavenie
prehrávania.
[Top Menu] (Hlavná
ponuka)
Slúži na zobrazenie hlavnej
ponuky disku BD alebo DVD.
Podrobnosti
[Surround Setting]
Slúži na zmenu nastavenia
(Nastavenie
priestorového zvuku (str. 23).
priestorového zvuku)
[Repeat Setting]
(Nastavenie
opakovania)
Slúži na nastavenie
opakovaného prehrávania.
[3D Menu] (Ponuka
trojrozmerného
zobrazenia)
[3D Depth Adjustment]
(Nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu):
Slúži na nastavenie hĺbky
trojrozmerného obrazu.
[Favourites List]
Slúži na zobrazenie zoznamu
(Zoznam obľúbených obľúbených položiek.
položiek)
[Play/Stop] (Prehrať/ Slúži na spustenie alebo
zastaviť)
zastavenie prehrávania.
[Play from start]
Slúži na prehratie položky
(Prehrať od začiatku) od začiatku.
[Add to Favourites]
(Pridať medzi
obľúbené položky)
Slúži na pridanie položky
internetového obsahu do
zoznamu obľúbených
položiek.
[Remove from
Favourites]
(Odstrániť spomedzi
obľúbených položiek)
Slúži na vymazanie položky
internetového obsahu zo
zoznamu obľúbených
položiek.
Poznámka
• Trojrozmerný obraz
z konektora HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2) sa
reprodukuje bez ohľadu
na toto nastavenie.
Spoločné možnosti
Položky
Prehrávanie
D Prenosová rýchlosť siete
[Menu/Popup Menu] Slúži na zobrazenie
(Ponuka/kontextová kontextovej ponuky disku
ponuka)
BD-ROM alebo ponuky disku
DVD.
[Title Search]
(Vyhľadávanie
titulov)
Slúži na vyhľadávanie titulov
na diskoch BD-ROM alebo
DVD VIDEO a spustenie
prehrávania od začiatku.
[Chapter Search]
(Vyhľadávanie
kapitol)
Slúži na vyhľadávanie kapitol
a spustenie prehrávania
od začiatku.
31SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 32 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Položky
Podrobnosti
[Angle] (Uhol)
Slúži na prepínanie ďalších
uhlov pohľadu, keď sú na
diskoch BD-ROM alebo
DVD VIDEO nahrané
viaceré uhly.
[IP Content Noise
Slúži na nastavenie kvality
Reduction] (Redukcia obrazu pre internetový obsah.
šumu v internetovom
obsahu)
Iba
[Music] (Hudba)
Položky
Podrobnosti
[Add Slideshow
BGM] (Pridať hudbu
prezentácie na
pozadí)
Slúži na uloženie súborov
s hudbou v pamäťovom
zariadení USB. Tieto súbory
sa použijú ako hudba
prezentácie na pozadí
(BGM).
[Shuffle Setting]
(Nastavenie
náhodného výberu)
(iba pre zariadenie
iPod alebo iPhone)
Slúži na nastavenie
prehrávania v náhodnom
poradí.
Iba
[Photo] (Fotografie)
Položky
Podrobnosti
[Slideshow]
(Prezentácia)
Slúži na spustenie
prezentácie.
[Slideshow Speed]
Slúži na zmenu rýchlosti
(Rýchlosť prezentácie) prezentácie.
[Slideshow Effect]
(Efekt prezentácie)
Slúži na nastavenie efektu
pri prehrávaní prezentácie.
[Slideshow BGM]
(Hudba prezentácie
na pozadí)
• [Off] (Vypnuté): Slúži
na vypnutie tejto funkcie.
• [My Music from USB]
(Moja hudba zo zariadenia
USB): Slúži na nastavenie
súborov s hudbou
uložených v časti
[Add Slideshow BGM]
(Pridať hudbu prezentácie
na pozadí).
• [Play from Music CD]
(Prehrať z hudobného disku
CD): Slúži na nastavenie
skladieb na diskoch CD-DA
(hudobných diskoch CD).
[Rotate Left] (Otočiť
doľava)
Slúži na otočenie fotografie
o 90 stupňov proti smeru
hodinových ručičiek.
[Rotate Right] (Otočiť Slúži na otočenie fotografie
doprava)
o 90 stupňov v smere
hodinových ručičiek.
[View Image]
(Zobraziť snímku)
Slúži na zobrazenie vybratej
fotografie.
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom
(A/V SYNC)
Keď sa zvuk nezhoduje s obrazom na televíznej
obrazovke, môžete nastaviť oneskorenie medzi
obrazom a zvukom.
Spôsob nastavenia sa líši v závislosti od funkcie.
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu sa režim A/V
SYNC nemusí uplatniť.
32SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk05ply.fm]
sk_book.book Page 33 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vpravo
specdef v20070110
Pri prehrávaní obrazového obsahu
pomocou funkcie BD/DVD
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[A/V SYNC] (Synchronizácia zvuku
a obrazu) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel C/c nastavte
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Prehrávanie
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
Pri prehrávaní pomocou funkcie
HDMI1, HDMI2, Televízor alebo AUDIO
1
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa zobrazí
ponuka možností.
2
Opakovane stláčajte tlačidlá X/x, kým
sa na displeji predného panela nezobrazí
text A/V SYNC. Potom stlačte tlačidlo
alebo c.
3
Stláčaním tlačidiel X/x nastavte
oneskorenie medzi obrazom a zvukom.
Môžete ho nastaviť v rozsahu 0 ms až
300 ms v intervaloch 25 ms.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
5
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji predného
panela sa zatvorí.
33SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk06sou.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 34 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Nastavenie zvuku
Výber vhodného efektu
pre zdroj
Môžete vybrať vhodný zvukový režim pre filmy
alebo hudbu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE +/–
Výber zvukového formátu,
stôp vo viacerých jazykoch
alebo kanálu
Keď sa v systéme prehráva disk BD alebo DVD
VIDEO nahraný vo viacerých zvukových
formátoch (PCM, Dolby Digital, MPEG audio
alebo DTS) alebo so stopami vo viacerých
jazykoch, môžete zmeniť zvukový formát
alebo jazyk.
Pri diskoch CD môžete vybrať zvuk z pravého
alebo ľavého kanála a počúvať zvuk z vybratého
kanála cez pravý aj ľavý reproduktor.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Počas prehrávania opakovane stláčajte
tlačidlo SOUND MODE+/–, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí požadovaný
režim.
• AUTO: V závislosti od disku alebo prúdu
zvukov sa v systéme automaticky vyberie
režim MOVIE alebo MUSIC na vytvorenie
príslušného zvukového efektu.
• MOVIE: Systém zabezpečí zvuk vhodný
pre filmy.
• MUSIC: Systém zabezpečí zvuk vhodný
pre hudbu.
• SPORTS: Systém pridá dozvuky vhodné
pre športové programy.
• GAME ROCK: Systém zabezpečí zvuk vhodný
pre hudobné alebo rytmické hry.
Poznámka
• V závislosti od disku alebo zdroja sa po výbere režimu
AUTO môže začiatok zvuku odstrániť, kým sa
v systéme automaticky vyberá optimálny režim. Ak sa
chcete vyhnúť odstráneniu zvuku, vyberte iný režim
než AUTO.
• V závislosti od prijímaného prúdu sa zvukový režim
nemusí uplatniť.
• Táto funkcia nie je k dispozícii pri prehrávaní diskov
Super Audio CD.
Opakovaným stláčaním tlačidla
počas
prehrávania vyberte požadovaný zvukový
signál.
Na televíznej obrazovke sa zobrazia informácie
o zvuku.
x Disk BD alebo DVD VIDEO
Výber jazykov sa líši v závislosti od disku BD
alebo DVD VIDEO.
Keď sa zobrazia 4 číslice, označujú kód jazyka.
V časti „Zoznam kódov jazykov“ (str. 67) si
overte, ktorý jazyk tento kód predstavuje. Keď sa
jazyk zobrazí dvakrát alebo viackrát, disk BD
alebo DVD VIDEO je nahraný vo viacerých
zvukových formátoch.
34SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk06sou.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 35 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
x Disk DVD-VR
Poznámka
• Ak je na disku nahraný len jeden prúd zvuku,
možnosti [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
a [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
sa nezobrazia.
x Disk CD
• [ Stereo]: štandardný stereofónny zvuk.
• [ 1/L] (1/ľavý): zvuk ľavého kanála
(monofónny).
• [ 2/R] (2/pravý): zvuk pravého kanála
(monofónny).
• [ L+R] (Ľavý + pravý): zvuk ľavého aj
pravého kanála sa prenáša z jednotlivých
reproduktorov.
Reprodukovanie zvuku
multiplexného vysielania
(DUAL MONO)
Zvuk multiplexného vysielania môžete
reprodukovať v prípade, že sa v systéme prijíma
alebo prehráva signál multiplexného vysielania
vo formáte Dolby Digital.
Poznámka
• Ak chcete prijímať signál vo formáte Dolby Digital,
musíte k jednotke pripojiť televízor alebo iný
komponent pomocou digitálneho optického kábla
(str. 14). Ak je televízor kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel (str. 14, 54), môžete signál
vo formáte Dolby Digital prijímať prostredníctvom
kábla HDMI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nastavenie zvuku
Zobrazia sa typy zvukových stôp nahraných
na disku.
Príklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)] (Stereo (zvuk 1))
• [ Stereo (Audio2)] (Stereo (zvuk 2))
• [ Main] (Hlavné)
• [ Sub] (Vedľajšie)
• [ Main/Sub] (Hlavné/vedľajšie)
0
Opakovane stláčajte tlačidlo
, kým sa
na displeji predného panela nezobrazí
požadovaný signál.
• MAIN: Bude sa prenášať zvuk v hlavnom
jazyku.
• SUB: Bude sa prenášať zvuk vo vedľajšom
jazyku.
• MAIN/SUB: Bude sa prenášať zmiešaný zvuk
v hlavnom aj vedľajšom jazyku.
35SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk07rad.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 36 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Manuálne ladenie
Opakovane stláčajte tlačidlá TUNING +/–.
Ladič rozhlasových staníc
3
Počúvanie rádia
Hlasitosť nastavte stláčaním tlačidla
2 +/–.
V prípade, že program FM šumí
Prostredníctvom reproduktorov systému
môžete počúvať zvuk rádia.
"/1
FUNCTION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Číselné
tlačidlá
Ak program FM šumí, môžete vybrať
monofónny príjem. Príjem nebude mať
stereofónny efekt, ale zlepší sa.
1
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
0
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[FM Mode] (Režim FM) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Monaural] (Monofónne).
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
PRESET +/–
TUNING +/–
• [Stereo] (Stereofónne): stereofónny
príjem.
• [Monaural] (Monofónne): monofónny
príjem.
x
2 +/–
Aktuálna stanica
Aktuálne pásmo a predvolené číslo
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
4
Stlačte tlačidlo
.
Vyberie sa príslušné nastavenie.
FM 07
Vypnutie rádia
88.00 MHz
Stlačte tlačidlo "/1.
SONY FM
Predvolenie rozhlasových staníc
Názov stanice (iba európske a ruské
modely)
1
2
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí text FM.
Vyberte rozhlasovú stanicu.
Môžete predvoliť až 20 staníc. Pred ladením
znížte hlasitosť na minimum.
1
2
Automatické ladenie
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické vyhľadávanie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie
[Auto Tuning] (Automatické ladenie).
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém naladí
stanicu.
Ak chcete automatické ladenie zastaviť
manuálne, stlačte tlačidlá TUNING +/–
alebo x.
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
Stlačte a podržte tlačidlá TUNING +/–,
kým sa nespustí automatické
vyhľadávanie.
Vyhľadávanie sa zastaví, keď systém naladí
stanicu.
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí ponuka
možností.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Preset Memory] (Ukladanie predvolieb)
a stlačte tlačidlo
.
36SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk07rad.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 37 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
5
6
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadované predvolené číslo a stlačte
tlačidlo
.
Zopakovaním krokov č. 2 až 5 uložte
ďalšie stanice.
Zmena predvoleného čísla
Stláčaním tlačidiel PRESET +/– vyberte
požadované predvolené číslo, potom vykonajte
postup od kroku č. 3.
1
Opakovane stláčajte tlačidlo FUNCTION,
kým sa na displeji predného panela
nezobrazí hlásenie FM.
Naladí sa naposledy prijímaná stanica.
2
Opakovaným stláčaním tlačidiel PRESET
+/– vyberte predvolenú stanicu.
Na televíznej obrazovke a displeji predného
panela sa zobrazí predvolené číslo a
frekvencia.
Každým stlačením tlačidla sa v systéme
naladí jedna predvolená stanica.
Tip
• Číslo predvolenej stanice môžete vybrať priamo
stláčaním číselných tlačidiel.
(Iba modely pre Európu a Rusko)
Čo je rozhlasový údajový systém
(RDS)?
Rozhlasový údajový systém (RDS) je služba
vysielania, ktorá umožňuje rozhlasovým
staniciam vysielať dodatočné informácie
spoločne s normálnym programovým signálom.
Tento ladič rozhlasových staníc ponúka
pohodlné funkcie systému RDS, napríklad
zobrazenie názvu stanice.
Názov stanice sa zobrazí aj na televíznej
obrazovke.
Ladič rozhlasových staníc
Výber predvolenej stanice
Používanie rozhlasového
údajového systému (RDS)
Prijímanie vysielania RDS
Jednoduchý výber stanice v pásme FM
Keď naladíte stanicu, ktorá poskytuje služby
systému RDS, názov stanice* sa zobrazí na
displeji predného panela.
* Ak sa vysielanie RDS neprijíma, názov stanice sa
na displeji predného panela nemusí zobraziť.
Poznámka
• Služba RDS nemusí pracovať správne, ak naladená
stanica nevysiela signál služby systému RDS správne
alebo ak je signál slabý.
• Službu RDS neposkytujú všetky stanice v pásme FM
ani neposkytujú rovnaký typ služby. Ak systém RDS
nepoznáte, obráťte sa na miestne rozhlasové stanice
a požiadajte ich o podrobné informácie o službách
systému RDS vo vašej oblasti.
Tip
• Stláčaním tlačidla DISPLAY počas prijímania
vysielania RDS sa displej predného panela bude
meniť takto:
Názov stanice t Frekvencia t Predvolené číslo t
Informácie o prúde údajov alebo stav
dekódovania* t Názov stanice t …
* Tento údaj sa nezobrazuje v závislosti
od nastavenia [Surround Setting]
(Nastavenie priestorového zvuku).
37SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 38 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Prehrávanie jedným dotykom
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Control
for HDMI (Ovládanie
pripojenia HDMI) pre
funkciu BRAVIA Sync
Táto funkcia je k dispozícii na televízoroch
s funkciou BRAVIA Sync.
Ak pomocou kábla HDMI pripojíte zariadenia
značky Sony kompatibilné s funkciou Control
for HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI),
ovládanie sa zjednoduší.
Poznámka
• Niektoré funkcie možno používať, iba ak je pripojený
televízor kompatibilný, a predtým vyžadujú
nastavenie prostredníctvom televízora. Pozrite si
návod na použitie televízora.
• Ak chcete používať funkciu ovládania hlasitosti
systému, musíte medzi systémom a televízorom
vytvoriť pripojenie na prenos zvuku (str. 14).
Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo N,
systém a televízor sa zapnú a vstup televízora sa
nastaví na vstup HDMI, ku ktorému je
pripojený systém.
Ovládanie hlasitosti systému
Môžete zjednodušiť ovládanie reprodukcie
zvuku z televízora alebo iných zariadení.
Funkciu ovládania hlasitosti systému môžete
používať nasledujúcim spôsobom:
• Keď je systém zapnutý, zvuk z televízora alebo
iných zariadení sa môže prenášať z
reproduktorov systému.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iných zariadení
prenáša prostredníctvom reproduktorov
systému, môžete zmeniť reproduktory,
do ktorých sa zvuk z televízora prenáša,
stláčaním tlačidla
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Keď sa zvuk z televízora alebo iných zariadení
prenáša prostredníctvom reproduktorov
systému, môžete ovládaním televízora nastaviť
hlasitosť a vypnúť zvuk systému.
Poznámka
Používanie funkcie BRAVIA Sync
Control for HDMI - Easy Setting
(Ovládanie pripojenia HDMI –
jednoduché nastavenie)
Funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) systému môžete nastaviť
automaticky, ak v televízore povolíte príslušné
nastavenie.
Podrobné informácie o funkcii Control for
HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI) nájdete
v časti „[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)“
(str. 54).
Vypnutie napájania systému
Systém môžete vypnúť spoločne s televízorom.
Poznámka
• Systém sa nevypne automaticky počas prehrávania
hudby ani počas používania funkcie FM.
• Kým je televízor v režime PAP (picture and picture)
alebo kým sa pomocou systému prehrávajú
videosúbory alebo súbory s fotografiami uložené
v zariadení iPod alebo iPhone, funkcia ovládania
hlasitosti systému nebude k dispozícii.
• Keď nastavíte hlasitosť jednotky, v závislosti od
televízora sa úroveň hlasitosti zobrazí na televíznej
obrazovke. V takom prípade sa úroveň hlasitosti
zobrazená na televíznej obrazovke môže líšiť
od úrovne zobrazenej na displeji predného
panela jednotky.
Audio Return Channel
Zvuk televízora môžete počúvať pomocou
systému prostredníctvom jediného kábla
HDMI. Podrobné informácie o nastavení
nájdete v časti „Pripojenie televízora“ (str. 14).
Jednoduché ovládanie diaľkovým
ovládačom
Základné funkcie systému môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača televízora,
keď je na televíznej obrazovke vypnutý
videovýstup systému.
38SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 39 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, po vypnutí a zapnutí systému sa
zmení aj jazyk ponuky na obrazovke systému.
Ovládanie presmerovania
Keď v pripojenom zariadení vykonáte
prehrávanie jedným dotykom, systém sa zapne a
nastaví funkciu systému HDMI1 alebo HDMI2
(v závislosti od používaného vstupného
konektora HDMI). Vstup televízora sa
automaticky nastaví na vstup HDMI, ku
ktorému je systém pripojený.
• Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k systému
pomocou kábla HDMI a či je zapnutá funkcia
Control for HDMI (Ovládanie pripojenia HDMI)
pripojeného zariadenia.
Nastavenie reproduktorov
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť najlepší priestorový zvuk,
nastavte pripojenie reproduktorov a ich
vzdialenosť od miesta počúvania. Potom
pomocou testovacieho tónu nastavte hlasitosť
a vyváženie reproduktorov na rovnakú úroveň.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Audio Settings] (Nastavenia zvuku)
a stlačte tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov) a stlačte tlačidlo
.
Ak nepripájate stredový reproduktor ani
reproduktory na priestorový zvuk, nastavte
parametre [Center] (Stredový) a [Surround]
(Na priestorový zvuk). Keďže nastavenia
predných reproduktorov a basového
reproduktora sú pevne určené, nemôžete
ich zmeniť.
[Front] (Predné)
[Yes] (Áno)
[Center] (Stredový)
[Yes] (Áno): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[None] (Žiadne): Túto možnosť vyberte, ak sa
nebude používať žiadny stredový reproduktor.
[Surround] (Na priestorový zvuk)
[Yes] (Áno): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[None] (Žiadne): Túto možnosť vyberte,
ak sa nebude používať žiadny reproduktor
na priestorový zvuk.
Ďalšie operácie
Poznámka
x [Connection] (Pripojenie)
[Subwoofer] (Basový reproduktor)
[Yes] (Áno)
x [Distance] (Vzdialenosť)
Po premiestnení reproduktorov musíte nastaviť
parametre vzdialenosti (A) od miesta
počúvania k reproduktorom.
Tieto parametre môžete nastaviť v rozsahu
0,0 až 7,0 metra.
Reproduktory na obrázku zodpovedajú tomuto
nastaveniu:
1Stredový reproduktor
2Ľavý predný reproduktor (L)
3Pravý predný reproduktor (R)
4Basový reproduktor
5Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L)
6Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R)
Zobrazí sa ponuka [Speaker Settings]
(Nastavenia reproduktorov).
5
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte príslušnú
položku a stlačte tlačidlo
.
Skontrolujte nasledujúce nastavenia.
39SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 40 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
x [Test Tone] (Testovací tón)
1
2
3
4
A
5
A
6
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný) 3,0 m:
Nastavte vzdialenosť predného reproduktora.
[Center] (Stredový)* 3,0 m: Nastavte vzdialenosť
stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Ľavý/pravý na
priestorový zvuk)* 3,0 m: Nastavte vzdialenosť
reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Basový reproduktor) 3,0 m:
Nastavte vzdialenosť basového reproduktora.
* Táto položka sa zobrazí v prípade, že ste pre ňu
v nastavení [Connection] (Pripojenie) vybrali
hodnotu [Yes] (Áno).
Poznámka
• V závislosti od prijímaného prúdu údajov sa
nastavenie [Distance] (Vzdialenosť) nemusí uplatniť.
x [Level] (Hlasitosť)
Môžete nastaviť hlasitosť reproduktorov. Tieto
parametre môžete nastaviť v rozsahu –6,0 dB
až +6,0 dB. Úpravu hlasitosti zjednodušíte
nastavením položky [Test Tone] (Testovací tón)
na hodnotu [On] (Zapnuté).
[Front Left/Right] (Ľavý/pravý predný) 0,0 dB:
Nastavte hlasitosť predného reproduktora.
[Center] (Stredový)* 0,0 dB: Nastavte hlasitosť
stredového reproduktora.
[Surround Left/Right] (Ľavý/pravý
na priestorový zvuk)* 0,0 dB: Nastavte
hlasitosť reproduktora na priestorový zvuk.
[Subwoofer] (Basový reproduktor) 0,0 dB:
Nastavte hlasitosť basového reproduktora.
Reproduktory vydajú testovací tón na
nastavenie položky [Level] (Hlasitosť).
[Off] (Vypnuté): Testovací tón neznie
z reproduktorov.
[On] (Zapnuté): Pri nastavovaní hlasitosti
zaznie testovací tón postupne z každého
reproduktora. Keď vyberiete niektorú z položiek
ponuky [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov), testovací tón postupne zaznie
z každého reproduktora.
Hlasitosť nastavte uvedeným postupom.
1
Nastavte položku [Test Tone] (Testovací
tón) na hodnotu [On] (Zapnuté).
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Level] (Hlasitosť) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
požadovaný typ reproduktora a stlačte
tlačidlo
.
4
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte ľavý
alebo pravý reproduktor a stláčaním
tlačidiel X/x nastavte jeho hlasitosť.
5
6
7
Stlačte tlačidlo
.
Zopakujte kroky č. 3 až 5.
Stlačte tlačidlo RETURN.
Systém sa vráti k predchádzajúcemu
zobrazeniu.
8
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Test Tone] (Testovací tón) a stlačte
tlačidlo
.
9
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Off] (Vypnuté) a stlačte tlačidlo
.
Poznámka
• Signály testovacieho tónu sa neprenášajú z konektora
HDMI (OUT).
Tip
• Ak chcete nastaviť hlasitosť všetkých reproduktorov
naraz, stlačte tlačidlo 2 +/–.
* Táto položka sa zobrazí v prípade, že ste pre ňu
v nastavení [Connection] (Pripojenie) vybrali
hodnotu [Yes] (Áno).
40SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 41 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Používanie časovača spánku
Systém môžete nastaviť tak, aby sa vypol
v predvolenom čase, takže budete môcť zaspávať
pri hudbe. Tento čas možno predvoliť
v 10-minútových intervaloch.
Stlačte tlačidlo SLEEP.
Každým stlačením tlačidla SLEEP sa zobrazenie
minút (zostávajúci čas) na displeji predného
panela zmení o 10 minút.
Kontrola zostávajúceho času
Jedenkrát stlačte tlačidlo SLEEP.
Zmena zostávajúceho času
Opakovaným stláčaním tlačidla SLEEP vyberte
požadovaný čas.
Inaktivácia tlačidiel
na jednotke
(Detská zámka)
Inaktiváciou tlačidiel na jednotke (okrem
tlačidla "/1) môžete zabrániť nesprávnej
operácii, napríklad v dôsledku detských
šibalstiev (funkcia detskej zámky).
Stlačte a viac ako päť sekúnd podržte tlačidlo
x na jednotke.
Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie
LOCKED.
Funkcia detskej zámky sa aktivuje a tlačidlá
jednotky sa uzamknú. (Systém môžete ovládať
pomocou diaľkového ovládača.)
Ak chcete funkciu zrušiť, stlačte a viac ako päť
sekúnd podržte tlačidlo x, kým sa na displeji
predného panela nezobrazí hlásenie UNLOCK.
Nastavením signálu dodaného diaľkového
ovládača môžete pomocou neho ovládať
televízor.
Poznámka
• Pri výmene batérií diaľkového ovládača sa môže
obnoviť predvolené nastavenie čísla kódu (SONY).
Znova nastavte vhodné číslo kódu.
Príprava diaľkového ovládača
na ovládanie televízora
Ďalšie operácie
Po nastavení časovača spánku sa bude
zostávajúci čas zobrazovať každých päť minút.
Keď zostávajú menej ako dve minúty, na displeji
predného panela bude blikať hlásenie SLEEP.
Ovládanie televízora
pomocou dodaného
diaľkového ovládača
Stlačte a podržte tlačidlo TV "/1 a pomocou
číselných tlačidiel zadajte kód výrobcu
televízora (pozrite si tabuľku). Potom tlačidlo
TV "/1 uvoľnite.
Ak je nastavenie neúspešné, aktuálne
zaregistrovaný kód sa nezmení. Znova zadajte
číslo kódu.
Čísla kódov televízorov, ktoré možno
ovládať
Ak je uvedených viacero kódov, skúste ich
postupne zadávať, dokým nenájdete kód,
ktorý funguje s televízorom.
Výrobca
Číslo kódu
SONY
01 (predvolený)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Poznámka
• Ak počas zapnutej funkcie detskej zámky použijete
tlačidlá na jednotke, na displeji predného panela
zabliká hlásenie LOCKED.
41SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 42 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Zmena jasu displeja
predného panela
Prehľadávanie webových
lokalít
Stlačte tlačidlo DIMMER.
Pomocou systému sa môžete pripojiť na internet
a prehľadávať rôzne webové lokality, napríklad
domovskú stránku spoločnosti Sony.
Každým stlačením tlačidla DIMMER sa zmení
jas displeja predného panela.
1
Pripravte sa na prehľadávanie internetu.
Pripojte systém k sieti (str. 19).
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či sú vybraté obidva nasledujúce
nastavenia:
– položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) v ponuke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) nastavená na hodnotu
[Off] (Vypnuté) (str. 54),
– položka [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia) nastavená na hodnotu [Off]
(Vypnuté) (str. 54).
2
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
3
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Network] (Sieť).
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Internet Browser] (Internetový
prehľadávač) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet Browser]
(Internetový prehľadávač).
Poznámka
• Niektoré webové lokality sa nemusia zobrazovať
správne alebo nemusia fungovať.
Zadanie adresy URL
Z ponuky možností vyberte položku
[URL entry] (Zadanie adresy URL).
Pomocou softvérovej klávesnice zadajte
adresu URL a vyberte položku [Enter].
Nastavenie predvolenej úvodnej
stránky
Počas zobrazenia stránky, ktorú chcete nastaviť,
vyberte z ponuky možností položku [Set as start
page] (Nastaviť ako úvodnú stránku).
Návrat na predchádzajúcu stránku
Z ponuky možností vyberte položku [Previous
page] (Predchádzajúca stránka). Ak sa po výbere
položky [Previous page] (Predchádzajúca
stránka) nezobrazí predchádzajúca stránka,
vyberte z ponuky možností položku [Window
List] (Zoznam okien) a potom stránku, na ktorú
sa chcete vrátiť z tohto zoznamu.
Ukončenie internetového prehľadávača
Stlačte tlačidlo HOME.
42SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 43 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Obrazovka internetového
prehľadávača
Informácie o webovej lokalite môžete
skontrolovať stlačením tlačidla DISPLAY.
Informácie na obrazovke sa líšia v závislosti
od webovej lokality a stavu stránky.
Dostupné možnosti
Stlačením tlačidla OPTIONS získate prístup
k rôznym nastaveniam a operáciám.
Dostupné položky sa líšia v závislosti od situácie.
Podrobnosti
[Browser Setup]
(Nastavenie
prehľadávača)
Slúži na zobrazenie nastavení
internetového prehľadávača.
• [Zoom] (Zmena mierky):
Slúži na zväčšenie alebo
zmenšenie veľkosti
zobrazeného obsahu.
• [JavaScript Setup]
(Nastavenie skriptov
JavaScript): Slúži na
nastavenie, či sa povolia
alebo zakážu skripty
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavenie
súborov cookie): Slúži na
nastavenie, či sa budú
prijímať súbory cookie
prehľadávača.
• [SSL Alarm Display]
(Zobrazenie výstrah
protokolu SSL): Slúži na
nastavenie, či sa povolí
alebo zakáže protokol SSL.
[Input] (Zadať)
Slúži na zobrazenie
softvérovej klávesnice, ktorá
umožňuje zadávať znaky
počas prehľadávania webovej
lokality.
[Break] (Zalomiť)
Slúži na presun kurzora na
ďalší riadok v poli na zadanie
textu.
[Delete] (Odstrániť)
Slúži na vymazanie jedného
znaku naľavo od kurzora
počas zadávania textu.
[Window List]
(Zoznam okien)
Slúži na zobrazenie zoznamu
aktuálne otvorených
webových lokalít.
Výberom príslušného okna sa
môžete vrátiť k predtým
zobrazenej webovej lokalite.
[Bookmark List]
(Zoznam záložiek)
Slúži na zobrazenie zoznamu
záložiek.
A Názov stránky
B Kurzor
Premiestňujte ho stláčaním tlačidiel C/X/x/c.
Umiestnite kurzor na prepojenie, ktoré chcete
zobraziť, a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa
prepojená webová lokalita.
C Adresa stránky
D Ikona SSL
Zobrazuje sa v prípade, ak je prepojená adresa
URL zabezpečená.
E Indikátor intenzity signálu
Zobrazuje sa po pripojení systému
k bezdrôtovej sieti.
F Ukazovateľ priebehu a ikona načítavania
Zobrazuje sa počas načítavania stránky,
prípadne počas preberania alebo prenosu
súborov.
G Pole na zadanie textu
Stlačte tlačidlo
a výberom položky [Input]
(Zadať) z ponuky možností zobrazte
softvérovú klávesnicu.
H Posúvač
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c môžete
zobrazenú stránku posúvať doľava, nahor,
nadol alebo doprava.
Ďalšie operácie
Položky
[Character encoding] Slúži na nastavenie kódu
(Kódovanie znakov) znakov.
43SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 44 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Položky
Podrobnosti
[Previous page]
(Predchádzajúca
stránka)
Slúži na presun na predtým
zobrazenú stránku.
Nastavenie siete
[Next page]
Slúži na presun na predtým
(Nasledujúca stránka) zobrazenú nasledujúcu
stránku.
[Internet Settings] (Internetové nastavenia)
Pred nastavením pripojte systém k sieti.
Podrobné informácie nájdete v časti „Krok č. 3:
Pripojenie k sieti“ (str. 19).
[Cancel loading]
(Zrušiť načítanie)
Slúži na zastavenie načítania
stránky.
Zobrazenie obrazovky nastavení
[Reload] (Obnoviť)
Slúži na obnovenie tej istej
stránky.
1
Stlačte tlačidlo HOME.
[URL entry] (Zadanie Po zobrazení softvérovej
adresy URL)
klávesnice umožňuje zadať
adresu URL.
[Add to Bookmark]
(Pridať medzi
záložky)
Slúži na pridanie aktuálne
zobrazenej webovej lokality
do zoznamu záložiek.
Slúži na otvorenie prepojenia
v novom okne.
[Display certificate]
(Zobraziť certifikát)
Slúži na zobrazenie
certifikátov servera
odoslaných zo stránok, ktoré
podporujú protokol SSL.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[Set as start page]
Slúži na nastavenie aktuálne
(Nastaviť ako úvodnú zobrazenej webovej lokality
stránku)
ako predvolenej úvodnej
stránky.
[Open in new
window] (Otvoriť v
novom okne)
1
HOME
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
44SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 45 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Network Settings] (Nastavenia siete)
a stlačte tlačidlo
.
Pri pripájaní k sieti LAN pomocou
kábla LAN
Pri pripájaní k sieti LAN (Local Area Network)
postupujte podľa nasledujúcich krokov.
Automatické nastavenie
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [Wired
Setup] (Nastavenie káblového pripojenia)
a potom stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Auto] (Automaticky) a stlačte tlačidlo
.
Zobrazí sa obrazovka [Internet Settings]
(Internetové nastavenia).
Systém nastaví sieť automaticky a potom
sa internetové nastavenia zobrazia
na televíznej obrazovke.
3
4
Ďalšie operácie
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Internet Settings] (Internetové
nastavenia) a stlačte tlačidlo
.
1
Stlačte tlačidlo c.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Save & Connect] (Uložiť a pripojiť)
a stlačte tlačidlo
.
Systém spustí kontrolu pripojenia k sieti.
Poznámka
• Položky na obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) sú potrebné na pripojenie
na internet. Zadajte príslušné (alfanumerické)
hodnoty pre širokopásmový smerovač alebo
smerovač bezdrôtovej siete LAN. Položky, ktoré treba
nastaviť, sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa
internetových služieb alebo smerovača. Podrobné
informácie nájdete v používateľských príručkách
od poskytovateľa internetových služieb alebo
dodaných so smerovačom.
• Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcich
adresách URL.
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
5
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Internet Settings is now complete.]
(Internetové nastavenia sa vykonali.),
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa dokončilo. Ak sa hlásenie
nezobrazuje, postupujte podľa správ
na obrazovke.
Manuálne nastavenie
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
na obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [Wired
Setup] (Nastavenie káblového pripojenia)
a potom stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Custom] (Vlastné) a stlačte tlačidlo
.
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
45SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 46 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte typ
nastavenia siete a stlačte tlačidlo
.
• [Auto] (Automaticky): Systém
automaticky nastaví adresu IP a zobrazí sa
obrazovka [DNS Settings] (Nastavenia
servera DNS).
Po výbere položky [Auto] (Automaticky)
a stlačení tlačidla
systém vyberie
nastavenie servera DNS automaticky.
Po výbere položky [Specify IP address]
(Zadať adresu IP) a stlačení tlačidla
musíte nastavenie servera DNS zadať
manuálne.
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a číselných
tlačidiel nastavte nasledujúce položky a
potom stlačte tlačidlo
.
– [Primary DNS] (Primárny server DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundárny server
DNS)
• [Specify IP address] (Zadať adresu IP):
Zadajte nastavenia siete manuálne podľa
svojho sieťového prostredia.
Stláčaním tlačidiel C/X/x/c a číselných
tlačidiel nastavte nasledujúce položky a
potom stlačte tlačidlo
.
– [IP Address] (Adresa IP)
– [Subnet Mask] (Maska podsiete)
– [Default Gateway] (Predvolená brána)
– [Primary DNS] (Primárny server DNS)
– [Secondary DNS] (Sekundárny
server DNS)
4
Stlačte tlačidlo c.
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Save & Connect] (Uložiť a pripojiť)
a stlačte tlačidlo
.
Systém spustí kontrolu pripojenia k sieti.
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Internet Settings is now complete.]
(Internetové nastavenia sa vykonali.),
a stlačte tlačidlo
.
Nastavenie sa dokončilo. Ak sa hlásenie
nezobrazuje, postupujte podľa správ na
obrazovke.
Pri pripájaní k bezdrôtovej
sieti LAN pomocou adaptéra
bezdrôtovej siete LAN
s rozhraním USB
Pri pripájaní k bezdrôtovej sieti LAN
(Local Area Network) postupujte podľa
nasledujúcich krokov.
Ak je bezdrôtový smerovač
kompatibilný s funkciou WPS.
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
na obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku
[USB Wireless Setup] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia pomocou
rozhrania USB) a stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Wi-Fi Protected Setup (WPS)] a stlačte
tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte
nastavenie servera proxy a stlačte tlačidlo
.
• [No] (Nie): Server proxy sa nepoužíva.
• [Yes] (Áno): Zadajte nastavenie servera
proxy.
Stláčajte tlačidlá C/X/x/c a číselné
tlačidlá a potom stlačte tlačidlo
.
Hodnoty internetových nastavení sa
zobrazia na televíznej obrazovke.
5
6
7
Aktivujte funkciu WPS bezdrôtového
smerovača, stláčaním tlačidiel X/x
vyberte položku [Start] (Spustiť) a stlačte
tlačidlo
.
Podrobné informácie o aktivovaní funkcie
WPS nájdete v návode na použitie
smerovača.
4
Skontrolujte, či sa zobrazilo hlásenie
[Wi-Fi Protected Setup was successful.]
(Nastavenie WPS bolo úspešné.), a stlačte
tlačidlo c.
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN a adresy IP sa dokončilo.
Zadajte nastavenie servera proxy.
Postupujte podľa krokov č. 4 až 7
odseku „Manuálne nastavenie“ v časti
„Pri pripájaní k sieti LAN pomocou kábla
LAN“ vyššie.
46SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 47 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Ak bezdrôtový smerovač nie je
kompatibilný s funkciou WPS.
1
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte na
obrazovke [Internet Settings]
(Internetové nastavenia) položku [USB
Wireless Setup] (Nastavenie
bezdrôtového pripojenia pomocou
rozhrania USB) a stlačte tlačidlo
.
2
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte položku
[Scan] (Vyhľadať) a stlačte tlačidlo
.
3
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte názov
bezdrôtovej siete LAN a stlačte tlačidlo
.
5
Podľa správ na obrazovke zadajte kľúč
WEP alebo WPA a stlačte tlačidlo c.
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN sa dokončilo. Postupujte podľa krokov
v odseku „Automatické nastavenie“
alebo „Manuálne nastavenie“ v časti
„Pri pripájaní k sieti LAN pomocou kábla
LAN“ vyššie a zadajte nastavenia adresy IP.
x Ak je vybratá bezdrôtová sieť LAN
nezabezpečená
Ďalšie operácie
Systém vyhľadá dostupné bezdrôtové siete
LAN a potom sa zobrazí zoznam týchto
bezdrôtových sietí LAN.
• [WEP]: Bezdrôtová sieť LAN je chránená
kľúčom WEP.
• [WPA/WPA2-PSK]: Bezdrôtová sieť LAN
je chránená kľúčom WPA-PSK alebo
WPA2-PSK.
• [WPA2-PSK]: Bezdrôtová sieť LAN je
chránená kľúčom WPA2-PSK.
Nastavenie pripojenia k bezdrôtovej sieti
LAN sa dokončilo. Postupujte podľa krokov
v odseku „Automatické nastavenie“
alebo „Manuálne nastavenie“ v časti
„Pri pripájaní k sieti LAN pomocou kábla
LAN“ vyššie a zadajte nastavenia adresy IP.
x Ak je vybratá bezdrôtová sieť LAN
zabezpečená
Zobrazí sa obrazovka na zadanie kľúča
WEP alebo WPA. Prejdite na krok č. 5.
x Zadanie názvu bezdrôtovej siete LAN
Vyberte položku [Manual Entry]
(Manuálne zadanie).
Zobrazí sa obrazovka na zadanie znakov.
Podľa správ na obrazovke zadajte názov
bezdrôtovej siete LAN a stlačte tlačidlo c.
4
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte režim
zabezpečenia a stlačte tlačidlo
.
• [None] (Žiadne): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak je bezdrôtová sieť LAN
nezabezpečená. Nastavenie pripojenia
k bezdrôtovej sieti LAN sa dokončilo.
Postupujte podľa krokov v odseku
„Automatické nastavenie“ alebo
„Manuálne nastavenie“ v časti
„Pri pripájaní k sieti LAN pomocou kábla
LAN“ vyššie a zadajte nastavenia
adresy IP.
47SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk08oth.fm]
sk_book.book Page 48 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vľavo
specdef v20070110
Informácie o zabezpečení
bezdrôtovej siete LAN
Keďže sa komunikácia v bezdrôtovej sieti LAN
vykonáva pomocou rádiových vĺn, hrozí
zachytenie bezdrôtového signálu. Tento systém
podporuje rôzne funkcie zabezpečenia na
ochranu bezdrôtovej komunikácie. Nastavenia
zabezpečenia správne nakonfigurujte podľa
sieťového prostredia.
Bez zabezpečenia
Hoci môžete ľahko vyberať nastavenia,
ktokoľvek môže zachytiť vašu bezdrôtovú
komunikáciu alebo preniknúť do bezdrôtovej
siete aj bez dômyselných nástrojov. Pamätajte,
že pri tomto nastavení hrozí riziko
neoprávneného prístupu alebo zachytenia
údajov.
WEP
Technológia WEP slúži na zabezpečenie
komunikácie, aby cudzie osoby nemohli zachytiť
vašu komunikáciu ani preniknúť do bezdrôtovej
siete. WEP je staršia technológia zabezpečenia
umožňujúca pripojenie staršieho zariadenia,
ktoré nepodporuje technológiu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technológia zabezpečenia vyvinutá
v reakcii na nedostatky technológie WEP.
Technológia TKIP zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES je technológia zabezpečenia, ktorá používa
pokročilú metódu zabezpečenia odlišnú od
technológií WEP a TKIP.
Technológia AES zaručuje vyššiu úroveň
zabezpečenia než technológia WEP alebo TKIP.
48SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk09set.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 49 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Ikona
Nastavenia a úpravy
Používanie obrazovky
nastavení
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne
nastavovať.
Ak chcete zmeniť nastavenia systému,
v domovskej ponuke vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
Poznámka
1
Stlačte tlačidlo HOME.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel C/c vyberte položku
[Setup] (Nastavenie).
[Network Update] (Sieťová
aktualizácia) (str. 50)
Slúži na aktualizáciu softvéru
tohto systému.
[Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky) (str. 50)
Slúži na výber nastavení
obrazovky podľa typu
konektorov.
[Audio Settings] (Nastavenia
zvuku) (str. 51)
Slúži na výber nastavení zvuku
podľa typu konektorov.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavenia sledovania diskov
BD alebo DVD) (str. 53)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania diskov BD
alebo DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavenia rodičovskej
ochrany) (str. 53)
Slúži na výber podrobných
nastavení funkcie rodičovskej
ochrany.
Nastavenia a úpravy
• Nastavenia prehrávania uložené na disku sú
nadradené nad nastaveniami na obrazovke nastavení
a niektoré uvedené funkcie nemusia byť k dispozícii.
Vysvetlenie
[Music Settings] (Nastavenia
hudby) (str. 54)
Slúži na výber podrobných
nastavení prehrávania diskov
Super Audio CD.
[System Settings] (Nastavenia
systému) (str. 54)
Slúži na výber nastavení
týkajúcich sa systému.
3
[Network Settings] (Nastavenia
siete) (str. 55)
Stláčaním tlačidiel X/x vyberte ikonu
kategórie nastavenia, ktoré chcete
zmeniť, a stlačte tlačidlo
.
Slúži na výber podrobných
internetových nastavení a
nastavení siete.
Príklad: [Screen Settings] (Nastavenia
obrazovky)
[Easy Setup] (Jednoduché
nastavenie) (str. 55)
Slúži na opätovné spustenie
jednoduchého nastavenia,
ktoré umožňuje vybrať základné
nastavenia.
[Resetting] (Obnovenie
nastavení) (str. 55)
Slúži na obnovenie výrobných
nastavení systému
Môžete nastaviť nasledujúce možnosti.
49SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk09set.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 50 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
[Network Update]
(Sieťová aktualizácia)
Poznámka
• Trojrozmerný obraz z konektora HDMI (IN 1) alebo
HDMI (IN 2) sa reprodukuje bez ohľadu na toto
nastavenie.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavenie
veľkosti televíznej obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie)
Slúži na nastavenie veľkosti obrazovky televízora
kompatibilného s funkciou trojrozmerného
zobrazenia.
Poznámka
Môžete aktualizovať a zlepšiť funkcie systému.
Informácie o aktualizačných funkciách nájdete
na týchto webových lokalitách:
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách
a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
Počas aktualizácie softvéru sa na displeji
predného panela zobrazuje hlásenie
UPDATING. Po dokončení aktualizácie sa
hlavná jednotka automaticky vypne. Počkajte na
dokončenie aktualizácie softvéru. Nezapínajte,
nevypínajte ani nepoužívajte hlavnú jednotku
ani televízor.
[Screen Settings]
(Nastavenia obrazovky)
• Toto nastavenie sa nepoužije na trojrozmerný
obraz prenášaný z konektora HDMI (IN 1) ani
HDMI (IN 2).
x [TV Type] (Typ televízora)
[16:9]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
širokouhlý televízor alebo televízor s funkciou
širokouhlého režimu.
[4:3]: Túto možnosť vyberte, keď pripojíte
televízor s pomerom strán 4 : 3 bez funkcie
širokouhlého režimu.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
[Original] (Pôvodný): Túto možnosť vyberte,
keď pripojíte televízor s funkciou širokouhlého
režimu. Obraz s pomerom strán 4 : 3 sa bude
zobrazovať s pomerom 16 : 9 aj na širokouhlom
televízore.
[Fixed Aspect Ratio] (Nemenný pomer strán):
Slúži na zmenu veľkosti obrazu, aby sa
zmestil na obrazovku s pôvodným pomerom
strán obrazu.
x [DVD Aspect Ratio] (Pomer strán pre disky
DVD)
[Letter Box] (Orámované): Slúži na zobrazenie
obrazu s čiernymi okrajmi v hornej
a dolnej časti.
x [3D Output Setting] (Nastavenie
trojrozmerného výstupu)
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch.
[Off] (Vypnuté): Toto nastavenie vyberte, ak
chcete všetok obsah zobrazovať dvojrozmerne.
50SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk09set.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 51 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
[Pan Scan] (Orezané): Slúži na zobrazenie celej
výšky obrazu na celej obrazovke s orezanými
bočnými stranami.
[RGB]: Túto možnosť vyberte po pripojení
zariadenia s konektorom DVI, ktorý je
kompatibilný so štandardom HDCP.
x [HDMI Deep Colour Output] (Výstup HDMI
Deep Colour)
x [Cinema Conversion Mode] (Režim filmovej
konverzie)
x [Output Video Format] (Výstupný formát
obrazu)
[HDMI]: V bežných prípadoch vyberajte
nastavenie [Auto] (Automaticky). Ak chcete
obraz reprodukovať s rozlíšením
zaznamenaným na disku, vyberte položku
[Original Resolution] (Pôvodné rozlíšenie).
(Ak je toto rozlíšenie nižšie než štandardné
rozlíšenie (SD), upraví sa na rozlíšenie SD.)
[Video]: Automaticky sa vyberie najnižšie
rozlíšenie.
x [BD/DVD-ROM 1080/24p Output]
(Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p)
[Auto] (Automaticky): Obrazové signály 1920 ×
1080p/24 Hz sa reprodukujú iba v prípade, že
pomocou konektora HDMI (OUT) pripojíte
televízor kompatibilný s obrazovými signálmi
1080/24p.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte
v prípade, ak televízor nie je kompatibilný
s obrazovými signálmi 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto] (Automaticky): Automaticky sa zistí
typ externého zariadenia a prepne sa
na zodpovedajúce nastavenie farieb.
[YCbCr (4:2:2)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 2 : 2.
[YCbCr (4:4:4)]: Slúži na reprodukciu
obrazových signálov YCbCr 4 : 4 : 4.
x [Pause Mode] (Režim pozastavenia)
(len disky BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automaticky): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa dynamicky pohybujú, sa vysiela bez
chvenia. Túto funkciu vyberajte v bežných
prípadoch.
[Frame] (Snímka): Obraz vrátane objektov,
ktoré sa nepohybujú dynamicky, sa vysiela
vo vysokom rozlíšení.
Nastavenia a úpravy
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch. Jednotka
automaticky zistí, či ide o video alebo film
a prepne na vhodný spôsob konverzie.
[Video]: Bez ohľadu na materiál sa vždy vyberie
spôsob konverzie vhodný pre videá.
[Auto] (Automaticky): Toto nastavenie
vyberajte v bežných prípadoch.
[16bit] (16-bitové), [12bit] (12-bitové), [10bit]
(10-bitové): Ak je pripojený televízor
kompatibilný s režimom Deep Colour,
reprodukujú sa 16-bitové, 12-bitové alebo
10-bitové obrazové signály.
[Off] (Vypnuté): Túto možnosť vyberte, ak je
obraz nestabilný alebo ak sa zobrazujú
neprirodzené farby.
[Audio Settings]
(Nastavenia zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavenie
zmiešavania zvukov na disku BD)
[On] (Zapnuté): Slúži na reprodukciu zvuku
získaného zmiešaním interaktívneho zvuku
a sekundárneho zvuku s primárnym zvukom.
[Off] (Vypnuté): Slúži na reprodukciu iba
primárneho zvuku.
x [Audio DRC] (Kompresia dynamického
rozsahu zvukov)
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto] (Automaticky): Prehrávanie sa bude
uskutočňovať podľa dynamického rozsahu
určeného diskom (iba disky BD-ROM).
51SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk09set.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 52 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
[On] (Zapnuté): Systém reprodukuje zvukovú
stopu v dynamickom rozsahu podľa zámerov
technika nahrávania.
[Off] (Vypnuté): Nedochádza ku kompresii
dynamického rozsahu.
x [Attenuate - AUDIO] (Oslabenie zvuku)
Zvuk prehrávaný zo zariadenia pripojeného
ku konektorom AUDIO (AUDIO IN L/R)
môže byť skreslený. Skresleniu môžete predísť
znížením hlasitosti vstupu na jednotke.
[On] (Zapnuté): Zníži sa hlasitosť vstupu. Zmení
sa hlasitosť výstupu.
[Off] (Vypnuté): Normálna hlasitosť vstupu.
x [Audio Output] (Výstup zvuku)
Môžete vybrať spôsob výstupu pri prenose
zvukového signálu.
[Speaker] (Reproduktor): Multikanálový zvuk
sa prenáša iba z reproduktorov systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Multikanálový zvuk sa prenáša z reproduktorov
systému a dvojkanálové signály Linear PCM
z konektora HDMI (OUT).
[HDMI]: Zvuk sa prenáša iba z konektora
HDMI (OUT). Formát zvuku závisí od
pripojeného zariadenia.
x [Sound Effect] (Zvukový efekt)
Môžete zapnúť alebo vypnúť zvukové efekty
systému (režim SOUND MODE a položka
[Surround Setting] (Nastavenie priestorového
zvuku)).
[On] (Zapnuté): Všetky zvukové efekty systému
sa povolia. Horný limit vzorkovacej frekvencie
sa nastaví na 48 kHz.
[Off] (Vypnuté): Zvukové efekty sa zakážu. Túto
možnosť vyberte, keď nechcete nastaviť horný
limit vzorkovacej frekvencie.
x [Surround Setting] (Nastavenie
priestorového zvuku)
Môžete vybrať nastavenie priestorového zvuku.
Podrobné informácie nájdete v časti „Krok č. 6:
Priestorový zvuk“ (str. 23)
x [Speaker Settings] (Nastavenia
reproduktorov)
Ak chcete dosiahnuť najlepší možný priestorový
zvuk, nastavte reproduktory. Podrobné
informácie nájdete v časti „Nastavenie
reproduktorov“ (str. 39).
Poznámka
• Ak je položka [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) nastavená na hodnotu [On]
(Zapnuté) (str. 54), položka [Audio Output] (Výstup
zvuku) sa automaticky nastaví na hodnotu [Speaker +
HDMI] (Reproduktor + HDMI) a toto nastavenie
nemožno zmeniť.
• Ak je položka [Audio Output] (Výstup zvuku)
nastavená na hodnotu [Speaker + HDMI]
(Reproduktor + HDMI) a položka [HDMI1 Audio
Input mode] (Režim zvukového vstupu HDMI1)
(str. 54) na hodnotu [TV] (Televízor), z konektora
HDMI (OUT) sa neprenášajú zvukové signály. (Platí
iba pre európske modely.)
• Ak je položka [Audio Output] (Výstup zvuku)
nastavená na hodnotu [HDMI], formát výstupného
signálu pre funkciu Televízor je dvojkanálový formát
Linear PCM.
52SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk09set.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 53 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavenia
sledovania diskov BD
alebo DVD)
Môžete vybrať podrobné nastavenia
prehrávania diskov BD alebo DVD.
x [BD/DVD Menu] (Ponuka disku BD alebo
DVD)
x [Audio] (Zvuk)
Môžete vybrať predvolený jazyk stôp na diskoch
BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Original] (Pôvodné) sa zvolí
jazyk, ktorý je na disku nastavený ako primárny.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka na
zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 67).
x [Subtitle] (Titulky)
Môžete vybrať predvolený jazyk titulkov pre
disky BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 67).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Vrstva
prehrávania hybridných diskov BD)
[BD]: Prehrá sa vrstva BD.
[DVD/CD]: Prehrá sa vrstva DVD alebo CD.
[Allow] (Povoliť): Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch.
[Do not allow] (Nepovoliť): Internetové
pripojenie sa zakáže.
[Parental Control
Settings] (Nastavenia
rodičovskej ochrany)
x [Password] (Heslo)
Nastavte alebo zmeňte heslo funkcie rodičovskej
ochrany. Heslo umožňuje nastaviť obmedzenia
týkajúce sa prehrávania diskov BD-ROM, DVD
VIDEO alebo videí na internete. V prípade
potreby môžete odlíšiť úrovne obmedzení pre
disky BD-ROM a DVD VIDEO.
Nastavenia a úpravy
Môžete vybrať predvolený jazyk ponuky
diskov BD-ROM alebo DVD VIDEO.
Po výbere položky [Select Language Code]
(Vybrať kód jazyka) sa zobrazí obrazovka
na zadanie kódu jazyka. Zadajte kód jazyka
uvedený v časti „Zoznam kódov jazykov“
(str. 67).
x [BD Internet Connection] (Internetové
pripojenie k službe BD)
x [Parental Control Area Code] (Kód oblasti
na rodičovskú ochranu)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM alebo
DVD VIDEO môže byť obmedzené na určitú
geografickú oblasť. Scény môžu byť zablokované
alebo nahradené inými scénami. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a zadajte
štvorciferné heslo.
x [BD Parental Control] (Rodičovská ochrana
pre disky BD)
Prehrávanie niektorých diskov BD-ROM môže
byť obmedzené podľa veku používateľov. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [DVD Parental Control] (Rodičovská
ochrana pre disky DVD)
Prehrávanie niektorých diskov DVD VIDEO
môže byť obmedzené podľa vopred určených
úrovní, napríklad podľa veku používateľov.
Scény môžu byť zablokované alebo nahradené
inými scénami. Postupujte podľa pokynov
na obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
53SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk09set.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 54 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
x [Internet Video Parental Control]
(Rodičovská ochrana pre videá na internete)
Prehrávanie niektorých videí na internete môže
byť obmedzené podľa veku používateľov. Scény
môžu byť zablokované alebo nahradené inými
scénami. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke a zadajte štvorciferné heslo.
x [Internet Video Unrated] (Videá
na internete bez hodnotenia)
[Allow] (Povoliť): Povolí sa prehrávanie videí
na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Block] (Zablokovať): Zablokuje sa prehrávanie
videí na internete, ktoré nemajú hodnotenie.
[Music Settings]
(Nastavenia hudby)
Môžete vybrať podrobné nastavenia
prehrávania diskov Super Audio CD.
x [Super Audio CD Playback Layer] (Vrstva
prehrávania diskov Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Prehrá sa vrstva Super
Audio CD.
[CD]: Prehrá sa vrstva CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanály prehrávania diskov Super Audio CD)
[DSD 2ch]: Prehrá sa dvojkanálová oblasť.
[DSD Multi]: Prehrá sa multikanálová oblasť.
x [HDMI Settings] (Nastavenia HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia
HDMI)
[On] (Zapnuté): Zapnuté. Môžete ovládať
jednotlivé zariadenia pripojené pomocou kábla
HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový
kanál)
Táto funkcia je k dispozícii, keď prepojíte systém
a televízor kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel.
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky prijímať digitálny zvukový signál
z televízora pomocou kábla HDMI.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná len v prípade, že je položka
[Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté).
[HDMI1 Audio Input mode] (Režim zvukového
vstupu HDMI1) (iba európske modely)
Môžete vybrať zvukový vstup zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1).
[HDMI1]: Zvuk zo zariadenia pripojeného
ku konektoru HDMI (IN 1) sa reprodukuje
z konektora HDMI (IN 1).
[TV] (Televízor): Zvuk zo zariadenia
pripojeného ku konektoru HDMI (IN 1)
sa reprodukuje z konektora Televízor
(DIGITAL IN OPTICAL).
x [Quick Start Mode] (Režim rýchleho
spustenia)
[System Settings]
(Nastavenia systému)
Môžete vybrať nastavenia týkajúce sa systému.
x [OSD] (Ponuka na obrazovke)
Môžete vybrať jazyk ponúk na obrazovke
systému.
[On] (Zapnuté): Skráti sa čas spustenia z
pohotovostného režimu. Systém môžete
používať čoskoro po zapnutí.
[Off] (Vypnuté): Predvolené nastavenie.
x [Auto Standby] (Automatický
pohotovostný režim)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie [Auto
Standby] (Automatický pohotovostný režim).
Ak systém nebudete približne 30 minút
používať, automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
[Off] (Vypnuté): Slúži na vypnutie tejto funkcie.
54SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk09set.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 55 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
x [Auto Display] (Automatické zobrazenie)
[On] (Zapnuté): Pri zmene prezeraných titulov,
režimov obrazu, zvukových signálov atď. sa na
obrazovke automaticky zobrazia príslušné
informácie.
[Off] (Vypnuté): Informácie sa zobrazia až po
stlačení tlačidla DISPLAY.
x [Screen Saver] (Šetrič obrazovky)
[On] (Zapnuté): Slúži na zapnutie funkcie
šetriča obrazovky.
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
x [Software Update Notification]
(Upozornenie na aktualizácie softvéru)
x [System Information] (Informácie o
systéme)
Môžete zobraziť informácie o verzii softvéru
tohto systému a jeho adresu MAC.
Môžete vybrať podrobné internetové nastavenia
a nastavenia siete.
x [Internet Settings] (Internetové nastavenia)
Najprv pripojte systém k sieti. Podrobné
informácie nájdete v časti „Krok č. 3: Pripojenie
k sieti“ (str. 19).
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika pripojenia k sieti)
Spustením diagnostiky siete môžete
skontrolovať, či je pripojenie k sieti správne
vytvorené.
[Easy Setup]
(Jednoduché nastavenie)
Nastavenia a úpravy
[On] (Zapnuté): Systém sa nastaví tak, aby vás
informoval o dostupnosti novšej verzie softvéru
(str. 50).
[Off] (Vypnuté): Vypnuté.
[Network Settings]
(Nastavenia siete)
Slúži na opätovné spustenie jednoduchého
nastavenia, ktoré umožňuje vybrať základné
nastavenia. Postupujte podľa pokynov na
obrazovke.
[Resetting] (Obnovenie
nastavení)
x [Reset to Factory Default Settings] (Obnoviť
výrobné predvolené nastavenia)
Výberom príslušnej skupiny nastavení môžete
obnoviť výrobné predvolené nastavenia
systému. Obnovia sa všetky nastavenia v rámci
tejto skupiny.
x [Initialize Personal Information]
(Inicializovať osobné informácie)
Môžete vymazať osobné informácie uložené
v systéme.
55SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 56 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Ďalšie informácie
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť
• Na systém neklaďte predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, ani ho neumiestňuje v blízkosti vody,
napríklad v blízkosti vane alebo kúpeľne, aby ste
predišli nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom. V prípade vniknutia
akéhokoľvek predmetu alebo kvapaliny do zariadenia
odpojte systém od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Sieťovej šnúry (napájacieho kábla) sa nedotýkajte
mokrými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu
elektrickým prúdom.
Zdroje napájania
• Systém a disky uchovávajte mimo zariadení so
silnými magnetmi, ako sú mikrovlnné rúry alebo
veľké reproduktory.
• Na systém neumiestňujte ťažké predmety.
Prevádzka
• Ak je systém prinesený priamo z chladného na teplé
miesto alebo je umiestnený do veľmi vlhkej
miestnosti, na šošovkách vo vnútri zariadenia sa
môže skondenzovať vlhkosť. Ak by sa to stalo, systém
nemusí fungovať správne. V takom prípade vyberte
disk a nechajte systém zapnutý približne pol hodiny,
kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred premiestňovaním systému vyberte z neho disk.
V opačnom prípade sa disk môže poškodiť.
• Ak do zariadenia spadne nejaký predmet, odpojte
jednotku od elektrickej siete a pred ďalším
používaním ju nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Nastavenie hlasitosti
• Ak neplánujete používať jednotku dlhší čas, odpojte
ju od nástennej zásuvky (elektrickej siete). Pri
odpájaní šnúry ťahajte za zástrčku. Nikdy neťahajte za
samotnú šnúru.
• Počas počúvania časti s veľmi nízkymi vstupnými
signálmi alebo bez zvukových signálov nenastavujte
maximálnu hlasitosť. Ak tak urobíte, pri náhlom
prehratí časti s vysokou úrovňou hlasitosti sa môžu
poškodiť reproduktory.
Umiestnenie
Čistenie
• Systém položte na miesto s dostatočnou cirkuláciou
vzduchu, aby sa predišlo jeho zahrievaniu.
• Pri dlhodobej veľkej záťaži sa kryt stane horúci na
dotyk. Nie je to porucha. Treba sa však vyhnúť
dotýkaniu sa krytu. Systém neumiestňujte do
stiesneného priestoru s nedostatočnou cirkuláciou
vzduchu, pretože to môže zapríčiniť prehriatie.
• Na systém neklaďte nič, čo by mohlo zakryť
ventilačné otvory. Systém je vybavený
vysokovýkonným zosilňovačom. Ak zakryjete
ventilačné otvory, systém sa môže prehriať a
poškodiť.
• Systém neumiestňujte na povrchy (koberce,
prikrývky atď.) ani do blízkosti materiálov (záclon,
závesov), ktoré môžu zakryť ventilačné otvory.
• Systém neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad do regálu na knihy alebo podobných kusov
nábytku.
• Systém neinštalujte do blízkosti zdrojov tepla, ako sú
radiátory alebo prieduchy, ani na miesta vystavené
priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti,
mechanickým vibráciám alebo otrasom.
• Systém neinštalujte na šikmú plochu. Systém je
navrhnutý na fungovanie iba vo vodorovnej polohe.
• Kryt, panel a ovládacie prvky čistite jemnou
handričkou mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte žiadne drsné
handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
so systémom, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Čistiace disky a čističe diskov alebo
šošoviek
• Nepoužívajte čistiace disky ani čističe diskov alebo
šošoviek (vrátane kvapalných alebo typov v spreji).
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
Výmena súčastí
• V prípade opravy tohto systému sa opravované
súčasti môžu zozbierať na účely opätovného použitia
alebo recyklácie.
Farba televíznej obrazovky
• Ak reproduktory spôsobujú nerovnomernosť farieb
na televíznej obrazovke, vypnite televízor a po 15 až
30 minútach ho znova zapnite. Ak nerovnomernosť
farieb pretrváva, presuňte reproduktory ďalej od
televízneho prijímača.
56SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
sk_book.book Page 57 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém dokáže natrvalo udržať
zastavený videoobraz alebo obraz ponuky na
televíznej obrazovke. Ak zastavený videoobraz
alebo obraz ponuky na obrazovke necháte na
televízore zobrazený dlhší čas, hrozí trvalé
poškodenie televíznej obrazovky. Týmto
problémom sú ohrozené najmä projekčné
televízory.
obálka: vpravo
specdef v20070110
Tento systém môže prehrávať iba štandardné
okrúhle disky. Používanie neštandardných
diskov s iným ako kruhovým tvarom (napríklad
v tvare karty, srdca alebo hviezdy) môže
spôsobiť poruchu.
Nepoužívajte disk, na ktorom je pripevnené
komerčne dostupné príslušenstvo, napríklad
štítok alebo prstenec.
Premiestňovanie systému
• Pred premiestňovaním systému skontrolujte, či v
ňom nie je vložený disk, a vytiahnite sieťovú šnúru
(napájací kábel) z nástennej zásuvky (elektrickej
siete).
Poznámky o diskoch
Ďalšie informácie
Manipulácia s diskami
• Disk chytajte za okraje, aby zostal čistý.
Nedotýkajte sa povrchu.
• Na disk nepriliepajte papier ani lepiacu pásku.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému svetlu
ani zdrojom tepla, napríklad prieduchom
horúceho vzduchu, ani ho nenechávajte v aute
zaparkovanom na priamom slnečnom svetle,
pretože teplota môže vo vnútri auta výrazne
stúpnuť.
• Po prehratí odložte disk do obalu.
Čistenie
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou
čistiacej tkaniny.
Disk utierajte od stredu smerom von.
• Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, riedidlo,
komerčné čistiace prostriedky ani antistatické
spreje určené pre vinylové LP platne.
57SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
sk_book.book Page 58 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vľavo
specdef v20070110
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne niektorý z týchto problémov, skôr ako budete požadovať
opravu, pokúste sa ho vyriešiť pomocou tohto sprievodcu riešením problémov. Ak by akýkoľvek
problém pretrval, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Ak servisný personál vymení počas opravy niektoré časti, môže si ich ponechať.
Všeobecné
Príznak
Problémy a riešenia
Napájanie sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra (napájací kábel) bezpečne pripojená.
Diaľkový ovládač nefunguje.
• Vzdialenosť medzi diaľkovým ovládačom a jednotkou je príliš veľká.
• Batérie v diaľkovom ovládači sú slabé.
Zásobník diskov sa neotvára a
disk nemožno vybrať stlačením
tlačidla Z.
• Vyskúšajte tento postup: 1 Stlačením a podržaním tlačidiel N a Z na
jednotke na viac ako päť sekúnd otvorte zásobník diskov. 2 Vyberte disk.
3 Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých minútach ju znova pripojte.
Systém nefunguje normálne.
• Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel) od nástennej zásuvky (elektrickej siete)
a po niekoľkých minútach ju znova pripojte.
Hlásenia
Príznak
Problémy a riešenia
Na televíznej obrazovke sa
• Informácie o aktualizácii systému na novšiu verziu softvéru nájdete v časti
zobrazí hlásenie [A new software [Network Update] (Sieťová aktualizácia) (str. 50).
version is available. Please go to
the “Setup” section of the menu
and select “Network Update” to
perform the update.] (Dostupná
je nová verzia softvéru. V ponuke
prejdite do časti Setup
(Nastavenie) a výberom položky
Network Update (Sieťová
aktualizácia) vykonajte
aktualizáciu.).
Na displeji predného panela sa
striedavo zobrazujú hlásenia
PROTECTOR a PUSH PWR.
Stlačením tlačidla "/1 vypnite systém a po zmiznutí hlásenia STANDBY
skontrolujte nasledujúce skutočnosti.
• Nastal medzi pólmi + a – reproduktorových káblov skrat?
• Používate iba určené reproduktory?
• Sú ventilačné otvory systému niečím zakryté?
• Po kontrole skutočností uvedených vyššie a vyriešení problémov zapnite
systém. Ak príčinu alebo problém nemožno nájsť ani po kontrole týchto
skutočností, obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie LOCKED.
• Vypnite funkciu detskej zámky (str. 41).
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie DEMO
LOCK.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Na displeji predného panela sa
zobrazuje hlásenie Exxxx.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony a uveďte kód chyby.
58SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
sk_book.book Page 59 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vpravo
specdef v20070110
Príznak
Problémy a riešenia
Na celej televíznej obrazovke sa
zobrazuje symbol
bez
akýchkoľvek hlásení.
• Obráťte sa na najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony alebo miestne
autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony.
Obraz
Príznak
Problémy a riešenia
Obraz sa nezobrazuje.
• Skontrolujte metódu výstupu systému (str. 14).
Obraz sa nezobrazuje po
vytvorení pripojenia pomocou
kábla HDMI.
• Jednotka je pripojená k vstupnému zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
(na prednom paneli sa nerozsvieti indikátor HDMI) (str. 14).
Na televíznej obrazovke sa
• Trojrozmerný obraz sa nemusí zobrazovať v závislosti od televízora alebo
nezobrazuje trojrozmerný obraz obrazového zariadenia.
reprodukovaný z konektora
HDMI (IN 1) alebo
HDMI (IN 2).
• Stlačením a podržaním tlačidiel N a VOLUME – na jednotke na viac ako
päť sekúnd obnovte najnižšie výstupné rozlíšenie obrazu.
Tmavá časť obrazu je príliš
tmavá a svetlá časť príliš svetlá
alebo neprirodzená.
• Nastavte položku [Picture Quality Mode] (Režim kvality obrazu) na hodnotu
[Standard] (Štandardná) (predvolené nastavenie) (str. 31).
Obraz sa nereprodukuje správne. • Skontrolujte nastavenie položky [Output Video Format] (Výstupný formát
obrazu) v ponuke [Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 51).
• Ak sa analógové a digitálne signály reprodukujú naraz, nastavte položku [BD/
DVD-ROM 1080/24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) na hodnotu [Off] (Vypnuté) (str. 51).
• V prípade diskov BD-ROM skontrolujte nastavenie položky [BD/DVD-ROM
1080/24p Output] (Výstup BD/DVD-ROM 1080/24p) v ponuke [Screen
Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 51).
Na obraze sa objavuje šum.
• Vyčistite disk.
• Ak sa obrazový výstup zo systému prenáša do televízora cez videorekordér,
kvalitu obrazu môže ovplyvňovať signál ochrany pred kopírovaním, ktorý
sa používa na niektoré programy na diskoch BD a DVD. Ak sa problémy
vyskytujú aj po zapojení jednotky priamo do televízora, skúste ju pripojiť
k iným vstupným konektorom.
Obraz sa nezobrazuje na celej
televíznej obrazovke.
• Skontrolujte nastavenie položky [TV Type] (Typ televízora) v ponuke
[Screen Settings] (Nastavenia obrazovky) (str. 50).
• Pomer strán na disku je nemenný.
Ďalšie informácie
Ak je v časti [Output Video
Format] (Výstupný formát
obrazu) vybraté nesprávne
výstupné rozlíšenie obrazu,
nezobrazuje sa žiaden obraz.
Na televíznej obrazovke sa
• Ak reproduktory používate s televízorom CRT alebo projektorom, nainštalujte
objavuje nerovnomernosť farieb. ich aspoň 0,3 metra od televízneho prijímača.
• Ak nerovnomernosť farieb pretrváva, jedenkrát vypnite televízor a po 15
až 30 minútach ho znova zapnite.
• Uistite sa, že sa v blízkosti reproduktorov nenachádza žiadny magnetický
objekt (magnetická zarážka na stojane televízora, zdravotnícka pomôcka,
hračka atď.).
59SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 60 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Príznak
Problémy a riešenia
Pri prehrávaní videosúboru
• Na televízore vyberte vstup pre tento systém.
alebo súboru s fotografiami
v zariadení iPod alebo iPhone sa
nezobrazuje žiaden obraz. (Iba
modely pre Európu a Austráliu.)
Zvuk
Príznak
Problémy a riešenia
Zvuk sa neprehráva.
• Reproduktorový kábel nie je pripojený na doraz.
• Skontrolujte nastavenia reproduktorov (str. 39).
Nereprodukuje sa zvuk z disku • Prostredníctvom konektorov HDMI (IN 1) a HDMI (IN 2) nemožno prijímať
Super Audio CD, ktorý je
zvukový formát obsahujúci ochranu pred kopírovaním. Analógový zvukový
vložený v zariadení pripojenom
výstup zariadenia pripojte ku konektorom AUDIO (AUDIO IN L/R) jednotky.
ku konektoru HDMI (IN 1)
alebo HDMI (IN 2).
Pri používaní funkcie Audio
Return Channel sa
prostredníctvom konektora
HDMI (OUT) neprenáša zvuk
z televízora.
• Nastavte funkciu [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) v položke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia
systému) na možnosť [On] (Zapnuté) (str. 54). Zároveň nastavte funkciu
[Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) v položke [HDMI Settings]
(Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia systému) na
možnosť [Auto] (Automaticky) (str. 54).
• Skontrolujte, či je televízor kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
• Uistite sa, že je kábel HDMI pripojený ku konektoru na televízore, ktorý je
kompatibilný s funkciou Audio Return Channel.
Systém nereprodukuje zvuk
správne po pripojení
k externému prijímaču.
• Nastavte funkciu [Audio Return Channel] (Spätný zvukový kanál) v položke
[HDMI Settings] (Nastavenia HDMI) ponuky [System Settings] (Nastavenia
systému) na možnosť [Off] (Vypnuté) (str. 54).
Je počuť silné bzučanie alebo
šum.
• Premiestnite televízor ďalej od zvukových zariadení.
• Vyčistite disk.
Pri prehrávaní disku CD sa stratí • Stlačením tlačidla
stereofónny efekt.
Zvuk sa prenáša iba zo
stredového reproduktora.
vyberte stereofónny zvuk (str. 34).
• V závislosti od disku sa zvuk môže prenášať iba zo stredového reproduktora.
Z reproduktorov na priestorový • Skontrolujte pripojenia a nastavenia reproduktorov (str. 13, 39).
zvuk nepočuť žiaden zvuk alebo • Skontrolujte nastavenie priestorového zvuku (str. 23).
počuť len veľmi slabý zvuk.
• V závislosti od zdroja môže byť efekt reproduktorov na priestorový zvuk menej
zreteľný.
• Prehráva sa 2-kanálový zdroj.
Zvuk prehrávaný z pripojeného • Nastavením položky [Attenuate - AUDIO] (Oslabenie zvuku) znížte úroveň
zariadenia je skreslený.
vstupu pripojeného zariadenia (str. 52).
Ladič rozhlasových staníc
Príznak
Problémy a riešenia
Nemožno naladiť rozhlasové
stanice.
• Skontrolujte, či je anténa bezpečne pripojená. Nastavte anténu alebo v prípade
potreby pripojte externú anténu.
• Pri automatickom ladení je signál staníc príliš slabý. Použite manuálne ladenie.
60SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
sk_book.book Page 61 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vpravo
specdef v20070110
Prehrávanie
Príznak
Problémy a riešenia
Disk sa neprehráva.
• Kód oblasti disku BD alebo DVD sa nezhoduje so systémom.
• Vo vnútri zariadenia skondenzovala vlhkosť a môže spôsobiť poškodenie
šošoviek. Vyberte disk a nechajte zariadenie zapnuté približne pol hodiny.
• Systém nedokáže prehrať nahratý disk, ktorý nie je správne finalizovaný
(str. 63).
Názvy súborov sa nezobrazujú
správne.
• Systém dokáže zobraziť iba formáty znakov kompatibilné s normou
ISO 8859-1. Iné formáty znakov sa môžu zobrazovať odlišne.
• Znaky vstupu sa môžu zobrazovať odlišne aj v závislosti od použitého softvéru
na zapisovanie diskov.
Prehrávanie disku sa nespustí
od začiatku.
• Bola vybratá možnosť obnovenia prehrávania. Stlačte tlačidlo OPTIONS,
vyberte položku [Play from start] (Prehrať od začiatku) a stlačte tlačidlo .
Prehrávanie sa nespustí od bodu • V závislosti od disku sa bod obnovenia môže vymazať z pamäte v prípade, že:
obnovenia, kde ste ho naposledy – otvoríte zásobník diskov,
zastavili.
– odpojíte zariadenie USB,
– prehráte iný obsah,
– vypnete jednotku.
Nemožno prehrávať bonusový
obsah ani iné údaje uložené na
disku BD-ROM.
• Vyskúšajte tento postup: 1 Vyberte disk. 2 Vypnite systém. 3 Odpojte
a znova pripojte zariadenie USB (str. 27). 4 Zapnite systém. 5 Vložte disk
BD-ROM s logom BONUSVIEW alebo BD-LIVE.
Ďalšie informácie
Nemožno zmeniť jazyk zvukovej • Skúste použiť ponuku disku BD alebo DVD.
stopy ani titulkov, prípadne
• Na prehrávanom disku BD alebo DVD nie sú nahrané zvukové stopy ani titulky
nemožno zmeniť uhly.
vo viacerých jazykoch, prípadne viaceré uhly.
Zariadenie USB
Príznak
Problémy a riešenia
Zariadenie USB sa
nerozpoznalo.
• Vyskúšajte tento postup: 1 Vypnite systém. 2 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB. 3 Zapnite systém.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB pripojené na doraz k portu
(USB).
• Skontrolujte, či nie je poškodené zariadenie USB alebo kábel.
• Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté.
• Ak je zariadenie USB pripojené prostredníctvom rozbočovača USB, odpojte
zariadenie USB a pripojte ho priamo k jednotke.
BRAVIA Internet Video
Príznak
Problémy a riešenia
Obraz alebo zvuk je nekvalitný. • Kvalita obrazu alebo zvuku môže byť nízka v závislosti od poskytovateľov
Určité programy sa zobrazujú s
internetového obsahu.
chýbajúcimi detailmi, a to najmä • Kvalita obrazu alebo zvuku sa môže zvýšiť zmenou rýchlosti pripojenia.
počas rýchlych alebo tmavých
Spoločnosť Sony odporúča rýchlosť pripojenia aspoň 2,5 Mb/s pre obraz
scén.
so štandardným rozlíšením a 10 Mb/s pre obraz s vysokým rozlíšením.
• Niektoré videá neobsahujú zvuk.
Obraz je malý.
• Stlačením tlačidla X obraz priblížite.
61SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 62 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
BRAVIA Sync ([Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI))
Príznak
Problémy a riešenia
Funkcia [Control for HDMI]
(Ovládanie pripojenia HDMI)
nefunguje (BRAVIA Sync).
• Skontrolujte, či je položka [Control for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI)
nastavená na hodnotu [On] (Zapnuté) (str. 54).
• Ak zmeníte pripojenie HDMI, vypnite a znova zapnite systém.
• Po výpadku napájania nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládanie
pripojenia HDMI) na hodnotu [Off] (Vypnuté) a potom položku [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) nastavte na hodnotu [On] (Zapnuté)
(str. 54).
• Skontrolujte nasledujúce skutočnosti a pozrite si aj návod na použitie dodaný
so zariadením.
– Skontrolujte, či je pripojené zariadenie kompatibilné s funkciou [Control for
HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI).
– Skontrolujte, či je nastavenie pripojeného zariadenia pre funkciu [Control
for HDMI] (Ovládanie pripojenia HDMI) správne.
Pripojenie k sieti
Príznak
Problémy a riešenia
Systém sa nemôže pripojiť k sieti. • Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 19) a nastavenia siete (str. 55).
Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN pomocou rozhrania USB
Príznak
Problémy a riešenia
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi
Protected Setup (WPS)]
nemožno počítač pripojiť na
internet.
• Ak pred úpravou nastavení smerovača použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového pripojenia smerovača sa môžu automaticky
zmeniť. V takom prípade adekvátne zmeňte aj nastavenia bezdrôtového
pripojenia počítača.
Systém nemožno pripojiť k
smerovaču bezdrôtovej siete
LAN.
• Skontrolujte, či je smerovač bezdrôtovej siete LAN zapnutý.
• V závislosti od prostredia používania vrátane materiálu stien, podmienok
prijímania rádiových vĺn alebo prekážok medzi systémom a smerovačom
bezdrôtovej siete LAN sa môže skrátiť možná komunikačná vzdialenosť.
Premiestnite systém a smerovač bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
• Komunikáciu môžu rušiť zariadenia používajúce frekvenčné pásmo 2,4 GHz,
napríklad mikrovlnné zariadenie, zariadenie s rozhraním Bluetooth alebo
digitálne bezšnúrové zariadenie. Premiestnite jednotku ďalej od takýchto
zariadení alebo ich vypnite.
Požadovaný bezdrôtový
smerovač sa nezistí ani po
vykonaní funkcie [Scan]
(Vyhľadať).
• Stlačením tlačidla RETURN sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku a skúste
funkciu [Scan] (Vyhľadať) spustiť znova. Ak sa požadovaný bezdrôtový
smerovač napriek tomu nezistí, stlačením tlačidla RETURN vyberte položku
[Manual registration] (Manuálna registrácia).
Systém sa nemôže pripojiť k sieti • Vzdialenosť medzi jednotkou a smerovačom bezdrôtovej siete LAN je príliš
alebo je pripojenie k sieti
veľká (str. 19).
nestabilné.
62SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 63 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Prehrateľné disky
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
Disk DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
Disk CD3)
CD-DA (hudobné disky CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Niektoré možnosti ovládania prehrávania disku
BD alebo DVD môžu byť zámerne nastavené
výrobcami softvéru. Keďže tento systém
prehráva disk BD alebo DVD podľa jeho obsahu,
ktorý navrhli výrobcovia softvéru, niektoré
funkcie prehrávania nemusia byť k dispozícii.
Poznámka o dvojvrstvových diskoch
BD alebo DVD
Prehrávaný obraz a zvuk sa môže pri prepínaní
vrstvy na chvíľu prerušiť.
Kód oblasti (iba disky BD-ROM
a DVD VIDEO)
Kód oblasti systému je vytlačený na zadnej
strane jednotky a systém bude prehrávať
iba disky BD-ROM a DVD VIDEO (iba
prehrávanie) označené rovnakými kódmi
oblasti alebo značkou ALL .
Ďalšie informácie
Keďže technické parametre diskov Blu-ray Disc sú
nové a ďalej sa vyvíjajú, niektoré disky sa nemusia dať
prehrať v závislosti od ich typu a verzie. Zvukový
výstup sa takisto líši v závislosti od zdroja,
pripojeného výstupného konektora a vybratých
nastavení zvuku.
2)BD-RE: ver. 2.1
BD-R: ver. 1.1, 1.2, 1.3 vrátane typu disku BD-R
s organickým pigmentom (typ LTH)
Disky BD-R nahraté v počítači nemožno prehrávať,
ak ich dodatky umožňujú nahrávanie.
3)
Disk CD alebo DVD sa neprehrá, ak nebol správne
finalizovaný. Ďalšie informácie nájdete v návode
na použitie dodanom s nahrávacím zariadením.
Poznámka o ovládaní prehrávania
disku BD alebo DVD
Disky, ktoré nemožno prehrávať
• BD s kazetou,
• BDXL,
• DVD-RAM,
• HD DVD,
• disky DVD Audio,
• disky PHOTO CD,
• údajovú časť zvláštnych stôp diskov CD,
• disky Super VCD,
• stranu so zvukovým materiálom na diskoch
DualDisc.
Poznámky o diskoch
Tento produkt je navrhnutý na prehrávanie
diskov, ktoré spĺňajú štandard pre kompaktné
disky (CD).
Disky DualDisc a niektoré hudobné disky
kódované pomocou technológií na ochranu
autorských práv nespĺňajú štandard pre
kompaktné disky (CD). Tieto disky preto
nemusia byť kompatibilné s týmto produktom.
63SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
sk_book.book Page 64 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Prehrateľné typy súborov
Obraz
Formát súboru
Prípony
MPEG-1 Video/PS1)
.mpg, .mpeg, .m2ts,
MPEG-2 Video/PS, TS1) .mts
Xvid
.avi
MPEG4/AVC1)
.mkv, .mp4, .m4v,
.m2ts, .mts
WMV91)
.wmv, .asf
AVCHD
2)
obálka: vľavo
specdef v20070110
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia Mass Storage
Class (MSC) (napríklad pamäť flash alebo pevný
disk), zariadenia na zachytávanie statických snímok
(SICD) a klávesnice so 101 klávesmi (iba cez predný
port
(USB)).
• Pred pripojením alebo odpojením pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení vypnite systém,
aby ste predišli poškodeniu údajov, pamäťového
zariadenia USB alebo iných zariadení.
• Systém nemusí prehrávať videosúbory s vysokou
bitovou rýchlosťou z disku DATA CD plynulo.
Videosúbory s vysokou bitovou rýchlosťou sa
odporúča prehrávať z disku DATA DVD.
Hudba
Formát súboru
Prípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC1)3)
.m4a
WMA9 Standard1)3)
.wma
LPCM
.wav
Fotografie
Formát súboru
Prípony
JPEG
.jpg, .jpeg
GIF
.gif
PNG
.png
1)
Systém neprehráva súbory kódované pomocou
technológie DRM.
2)
Systém prehráva súbory vo formáte AVCHD, ktoré
sú zaznamenané prostredníctvom digitálnej
videokamery alebo podobných zariadení. Ak chcete
súbory vo formáte AVCHD sledovať, disk so
súbormi vo formáte AVCHD musí byť finalizovaný.
3)Systém neprehráva súbory kódované pomocou
technológie Lossless alebo podobných technológií.
Poznámka
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať v závislosti
od ich formátu, kódovania alebo podmienok
nahrávania.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa nemusia
prehrať.
• Systém dokáže rozpoznať nasledujúce súbory alebo
priečinky na diskoch BD, DVD, CD a v zariadeniach
USB:
– priečinky až v tretej vetve stromu,
– až 500 súborov v jednej vetve stromu.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
64SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 65 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Podporované zvukové formáty
Systém podporuje nasledujúce zvukové formáty.
Formát
LPCM 2ch
Funkcia
LPCM 5.1ch
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master Audio
BD/DVD
a
a
a
a
a
a
a
a
HDMI1
HDMI2
a
–
a
–
a
–
–
–
TV
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
a
–
–
–
a: podporovaný formát.
–: nepodporovaný formát.
Ďalšie informácie
Poznámka
• V prípade zvukového formátu obsahujúceho ochranu pred kopírovaním, ako sú disky Super Audio CD alebo
DVD-Audio, sa prostredníctvom konektorov HDMI (IN 1) a HDMI (IN 2) neprijíma zvuk.
• V prípade formátu LPCM 2ch je podporovaná vzorkovacia frekvencia digitálneho signálu pri používaní funkcie
HDMI1 alebo HDMI2 až 96 kHz a pri používaní funkcie TV až 48 kHz.
65SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 66 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Ladenie v pásme FM
Technické parametre
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (nominálny)
Predný Ľ/predný P:
108 W + 108 W
(pri 3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Predný Ľ/predný P/stredový/priestorový Ľ/
priestorový P:
167 W (na kanál pri
3 ohmoch, 1 kHz)
Basový reproduktor:
165 W (pri 3 ohmoch,
80 Hz)
Vstupy (analógové)
AUDIO (AUDIO IN)
Citlivosť: 450/250 mV
Vstupy (digitálne)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty.
LPCM 2CH (až 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2)
Podporované formáty.
LPCM 2CH (až 96 kHz),
Dolby Digital, DTS
Obraz
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 ohmov
HDMI
Konektor
Systém
Ladiaci rozsah
Modely pre USA :
a Kanadu
Ostatné modely:
Reproduktory
Predný/na priestorový zvuk (SS-TSB105)
Rozmery (približne)
Stredový (SS-CTB102)
Rozmery (približne)
Basový reproduktor (SS-WSB103)
Rozmery (približne)
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Rozmery (približne)
USB
LAN
Konektor LAN (100)
Konektor 100BASE-TX
260 mm × 265 mm ×
270 mm (Š x V x H)
6,0 kg
Hmotnosť (približne)
Typ A (19-kolíkový)
Typ A (na pripojenie
pamäťového zariadenia
USB, čítača pamäťových
kariet, digitálnych
fotoaparátov a digitálnych
videokamier)
315 mm × 54 mm × 55 mm
(Š x V x H)
0,4 kg
Hmotnosť (približne)
Príkon
(USB):
85 mm × 220 mm × 95 mm
(Š x V x H)
Predný: 0,5 kg
Priestorový: 0,6kg
Hmotnosť (približne)
Systém formátu signálu
Modely pre USA
a Kanadu:
Ostatné modely:
Port
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 100 kHz)
87,5 MHz – 108,0 MHz
(s krokom 50 kHz)
Drôtová anténa FM
75 ohmov, nevyvážené
Anténa
Konektory antény
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
NTSC
NTSC alebo PAL
Digitálny syntezátor so
slučkou fázového závesu
riadený kryštálom
Hmotnosť (približne)
220 V – 240 V striedavý
prúd,
50 alebo 60 Hz
Zapnuté: 160 W
Pohotovostný režim:
0,3 W (v režime úspory
energie)
400 mm × 65 mm ×
315 mm (Š x V x H)
vrátane vystupujúcich častí
3,3 kg
Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
• Príkon v pohotovostnom režime: 0,3 W.
• Pomocou plne digitálneho zosilňovača S-Master
možno dosiahnuť viac než 85-percentnú účinnosť
napájania zostavy zosilňovača.
66SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk10add.fm]
obálka: vpravo
specdef v20070110
sk_book.book Page 67 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Zoznam kódov jazykov
Názvy jazykov sú v súlade s normou ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Ďalšie informácie
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian;
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nezadaný
Zoznam kódov na rodičovskú ochranu a kódov oblastí
Kód
Oblasť
Argentína
Austrália
Rakúsko
Belgicko
Brazília
Čile
Čína
Kolumbia
Dánsko
Fínsko
Francúzsko
Kód
Oblasť
Nemecko
Grécko
Hongkong
India
Indonézia
Írsko
Taliansko
Japonsko
Kórea
Luxembursko
Malajzia
Kód
Oblasť
Mexiko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Pakistan
Filipíny
Poľsko
Portugalsko
Rusko
Singapur
Španielsko
Kód
Oblasť
Švédsko
Švajčiarsko
Taiwan
Thajsko
Spojené
kráľovstvo
67SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\sk_IX.fm]
obálka: vľavo
specdef v20070110
sk_book.book Page 68 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
Register
Čísla
3D 26
A
A/V SYNC 32
Aktualizácia 50
Automatické zobrazenie 55
Automatický pohotovostný
režim 54
B
BD-LIVE 26
BONUSVIEW 26
BRAVIA Internet Video 30
BRAVIA Sync 38
D
Detská zámka 41
Diagnostika pripojenia
k sieti 55
Diaľkový ovládač 10
Disk CD 63
Disk DVD 63
Displej predného panela 8
Dolby Digital 34
DTS 34
F
Formát obrazovky 50
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 51
Heslo 53
I
Informácie o prehrávaní 27
Informácie o systéme 55
Inicializácia osobných
informácií 55
Internetové nastavenia 44, 55
Internetové pripojenie
k službe BD 53
Internetový obsah 30
J
Kompresia dynamického
rozsahu zvukov 51
Kód oblasti 63
Kód oblasti na rodičovskú
ochranu 53
N
Nastavenia hudby 54
Nastavenia obrazovky 50
Nastavenia
reproduktorov 39, 52
Hlasitosť 40
Pripojenie 39
Vzdialenosť 39
Nastavenia rodičovskej
ochrany 53
Nastavenia siete 55
Nastavenia sledovania diskov
BD alebo DVD 53
Nastavenia zvuku 51
Nastavenie priestorového
zvuku 52
Nastavenie trojrozmerného
výstupu 50
Nastavenie veľkosti televíznej
obrazovky na trojrozmerné
zobrazenie 50
Nastavenie zmiešavania zvukov
na disku BD 51
O
Obnovenie nastavení 55
Obnovenie výrobných
predvolených nastavení 55
OSD 54
Oslabenie zvuku 52
Ovládanie pripojenia
HDMI 38, 54
P
Pomer strán pre disky DVD 50
Ponuka disku BD
alebo DVD 53
Predný panel 7
Prehrateľné disky 63
Prezentácia 32
Jednoduché nastavenie 21, 55
R
K
RDS 37
Režim filmovej konverzie 51
Režim FM 36
Režim pozastavenia 51
Kanály prehrávania diskov
Super Audio CD 54
Režim rýchleho spustenia 54
Rodičovská ochrana pre
disky BD 53
Rodičovská ochrana pre
disky DVD 53
Rodičovská ochrana pre videá
na internete 54
S
Sieťová aktualizácia 50
SLEEP 41
Spätný zvukový kanál 54
Š
Šetrič obrazovky 55
T
Testovací tón 40
Titulky 53
Typ televízora 50
U
USB 27
V
Videá na internete bez
hodnotenia 54
Vrstva prehrávania diskov
Super Audio CD 54
Vrstva prehrávania hybridných
diskov BD 53
Výstup BD/DVD-ROM
1080/24p 51
Výstup HDMI Deep Colour 51
Výstup zvuku 52
Výstupný formát obrazu 51
W
WEP 48
WPA2-PSK (AES) 48
WPA2-PSK (TKIP) 48
WPA-PSK (AES) 48
WPA-PSK (TKIP) 48
Z
Zadný panel 9
Zoznam kódov jazykov 67
Zvuk 53
Zvuk multiplexného
vysielania 35
Zvukový efekt 52
68SK
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
názov súboru [D:\DTP\@_SONY\BDVE280\Print\4265164121(SK)\4265164121BDVE280CE\Cover\skbco.fm]
sk_book.book Page 70 Monday, April 18, 2011 3:50 PM
obálka: vľavo
specdef v20070110
Softvér tohto systému sa v budúcnosti môže aktualizovať. Ďalšie podrobnosti o dostupných
aktualizáciách nájdete na nasledujúcich adresách URL.
Informácie pre zákazníkov v Európe:
http://support.sony-europe.com
Informácie pre zákazníkov v Taiwane:
http://www.sony-asia.com/support/tw
Informácie pre zákazníkov v iných krajinách a regiónoch:
http://www.sony-asia.com/support
(Iba modely pre Európu a Rusko)
©2011 Sony Corporation
(1)
názov modelu [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (SK)]
filename[D:\DTP\@_SONY\BDV-E280\Print\4265164121(CZ)\4265164121BDVE280CE\Cover\01covcel.fm]
masterpage:Right
cz_book.book Page 1 Monday, April 18, 2011 3:25 PM
model name [BDV-E280]
[4-265-164-12(1) (CZ)]
Download PDF

advertising