Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Systém domácího kina Rychlé nastavení a průvodce spuštěním

4-418-178-12(1) (CZ-SK)
(1)
5
Montáž sloupových reproduktorů
Montáž vysokých reproduktorov
, 
Seznam dílů/Zoznam súčastí



*





* Pouze BDV-N990W
* Iba model BDV-N990W
Čeština
Návod k montáži reproduktorů
Sprievodca inštaláciou reproduktorov
Rozprostřete na podlahu látku, aby se podlaha při montáži reproduktorů
nepoškodila.
1
1 Umístěte základnu () na spodní díl reproduktoru () a připevněte ji třemi
černými šrouby ().


Ujistěte se, že jste pro každý reproduktor použili tři šrouby.
2 Zvolte správný reproduktorový kabel, jehož barva konektoru odpovídá barvě
štítku na zadní straně reproduktoru (viz níže). Přehněte reproduktorový
kabel () v délce asi 70 cm a zakruťte jej. Protáhněte reproduktorový kabel
základnou () a vytáhněte jej horní stranou spodního dílu reproduktoru ().
BDV-N990W/N890W
Pravý přední reproduktor (R): Červená
Levý prostorový reproduktor (L)*: Modrá
Pravý prostorový reproduktor (R)*: Šedá
3 Umístěte horní díl reproduktoru ( a *) na spodní díl (). Protáhněte
reproduktorový kabel () drážkou v zadní části horního dílu reproduktoru.
Přidržujte kabel prstem a opatrně spojte horní a spodní díl reproduktoru.
Uvolněte reproduktorový kabel a zajistěte horní a spodní díl reproduktoru
stříbrným šroubem ().
4 Připojte reproduktorový kabel ().
5 Reproduktorový kabel () napněte jeho potažením ze spodu základny ()
a poté jej zasuňte do drážky v zadní části horního dílu reproduktoru ( a *).

2

©2012 Sony Corporation
Levý přední reproduktor (L): Bílá
* Pouze BDV-N990W
Postup montáže reproduktorů na zeď je popsán na druhé straně.
Ak chcete reproduktory inštalovať na stenu, pozrite si zadnú stranu.
Slovenčina

Poznámka k manipulaci se subwooferem (pouze BDV-N990W)
Poznámka k manipulácii s basovým reproduktorom
(iba model BDV-N990W)
Na podlahu rozprestrite látku, aby sa pri montáži reproduktorov
nepoškodila.

1 Nasaďte podstavec () na spodnú časť reproduktora () a upevnite
ho pomocou troch čiernych skrutiek ().
Nezvedejte subwoofer tak, že jej uchopíte za výřez v subwooferu. Mohli byste poškodit měnič
reproduktoru. Při zvedání subwooferu jej držte za jeho spodní část.
Na každý reproduktor použite tri skrutky.
2 Vyberte príslušný reproduktorový kábel, pričom farba štítka na zadnej strane
reproduktora sa musí zhodovať s konektorom reproduktorového kábla (pozrite
nižšie). Zložte časť reproduktorového kábla () v dĺžke približne 70 cm
a skrúťte ju. Prevlečte reproduktorový kábel cez podstavec () a vrch spodnej
časti reproduktora ().
Pri dvíhaní basového reproduktora nedávajte ruky do štrbiny. Mohol by sa poškodiť ovládač
reproduktora. Pri dvíhaní držte basový reproduktor za spodnú časť.
3
, 


Výřez
Štrbina

Ľavý predný reproduktor (L): biela
Pravý predný reproduktor (R): červená
Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L)*:
modrá
Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R)*:
sivá
3 Položte vrchnú časť reproduktora ( a *) na spodnú časť () a priložte
reproduktorový kábel () k zárezu na zadnej strane vrchnej časti
reproduktora. Podržte kábel prstom a opatrne spojte vrchnú a spodnú časť
reproduktora. Uvoľnite reproduktorový kábel a upevnite vrchnú a spodnú časť
reproduktora pomocou striebornej skrutky ().
4 Pripojte reproduktorový kábel ().
5 Potiahnutím v mieste pod podstavcom () natiahnite reproduktorový
kábel () a potom reproduktorový kábel zasuňte do výrezu na zadnej strane
vrchnej časti reproduktora ( a *).
* Iba model BDV-N990W.
4
Barevná objímka
Farebná rúrka

Čeština
4
Montáž reproduktorů na zeď
Inštalácia reproduktorov na stenu
Pozor
 V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby máte s ohledem na materiál
zdí použít.
 Použijte šrouby odpovídající typu materiálu, ze kterého je zeď postavena, a její
pevnosti. Sádrokartonové zdi jsou velmi křehké, proto upevněte šrouby
k nosníku a poté je upevněte do zdi. Reproduktory namontujte na kolmou
a plochou zeď v místě jejího zpevnění.
 Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli nehody či poškození způsobené
nesprávnou montáží, nedostatečnou pevností zdí nebo použitím nevhodného
šroubu, přírodní katastrofou apod.
Příprava sloupového reproduktoru
Príprava vysokého reproduktora
1
Příprava sloupového reproduktoru
1 Nasaďte spodní kryt na spodní část horního dílu sloupového reproduktoru.
2 Připojte reproduktorový kabel k reproduktoru.
5
Dejte pozor, abyste reproduktorové kabely připojili ke správným svorkám reproduktoru:
reproduktorový kabel s barevnou objímkou ke svorce  a reproduktorový kabel bez barevné
objímky ke svorce .
Barvy objímek:
Levý přední reproduktor (L): Bílá
Pravý přední reproduktor (R): Červená
Levý prostorový reproduktor (L)*: Modrá
Pravý prostorový reproduktor (R)*: Šedá
2
Barevná objímka
Farebná rúrka
* Pouze BDV-N990W
Příprava satelitního reproduktoru (pouze BDV-N890W)
1
2
3
4
5
Zavěšení reproduktoru na zeď
Zavesenie reproduktora na stenu
1
Zavěšení reproduktoru na zeď
4 mm
(3/16 " / 3/16 palca)
5 mm
(7/32 " / 7/32 palca)
Příprava satelitního reproduktoru (pouze BDV-N890W)
Príprava satelitného reproduktora (iba model BDV-N890W)
10 mm
(13/32 " / 13/32 palca)
Otvor v zadní části
reproduktoru
Otvor na zadnej strane
reproduktora
Barevná objímka
Farebná rúrka
Změřte vzdálenosti mezi šrouby, ještě než je upevníte do zdi.
Sloupový reproduktor: 200 mm
Středový reproduktor: 154 mm
Satelitní reproduktor*: 40 mm
2 Sloupový reproduktor
Vysoký reproduktor
1 Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají otvorům
na zadní straně jednotlivých reproduktorů.
2 Upevněte šrouby do zdi.
Mezi zdí a hlavou šroubu nechejte přiměřený prostor.
Sloupový reproduktor: 8 až 10 mm
Středový reproduktor: 4 až 6 mm
Satelitní reproduktor*: 5 až 7 mm
30 mm
(1 3/16 " / 1 3/16 palca)
1
Odšroubujte šroub, poté sejměte stojan a odpojte reproduktorový kabel.
Sejmutý stojan otočte a reproduktorový kabel protáhněte otvorem ve stojanu.
Připojte reproduktorový kabel k reproduktoru.
Upevněte stojan pomocí šroubu odebraného v kroku 1.
Uchyťte reproduktorový kabel v držáku kabelu.
200 mm
(7 7/8 " / 7 7/8 palca)
* Pouze BDV-N890W
3 Zavěste reproduktory na šrouby.
Slovenčina
Upozornenie
 Obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka na inštaláciu, aby ste získali
informácie o materiáli steny alebo skrutkách, ktoré máte použiť.
 Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny a jej pevnosť. Keďže stena
zo sadrokartónu je výnimočne krehká, pripevnite skrutky bezpečne do nosníka
a potom do steny. Reproduktory nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
Spoločnosť
Sony nezodpovedá za nehody ani škody spôsobené nesprávnou

inštaláciou, nedostatočnou pevnosťou steny alebo nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
Príprava vysokého reproduktora
1 Pripevnite kryt spodnej časti reproduktora k spodnej strane vrchnej časti
vysokého reproduktora.
2 Pripojte reproduktorový kábel k reproduktoru.
Reproduktorové káble musíte pripojiť k príslušným konektorom na reproduktoroch:
reproduktorový kábel s farebnou rúrkou ku konektoru  a reproduktorový kábel bez farebnej
rúrky ku konektoru .
Farby rúrok:
Ľavý predný reproduktor (L): biela
Pravý predný reproduktor (R): červená
Ľavý reproduktor na priestorový zvuk (L)*:
Pravý reproduktor na priestorový zvuk (R)*:
modrá
sivá
* Iba model BDV-N990W.
Príprava satelitného reproduktora (iba model BDV-N890W)
1 Uvoľnite skrutku a potom odpojte stojan a reproduktorový kábel.
2 Zmeňte smer odpojeného podstavca a otvorom v podstavci prevlečte
reproduktorový kábel.
3 Pripojte reproduktorový kábel k reproduktoru.
4 Stojan upevnite skrutkou, ktorú ste uvoľnili v kroku č. 1.
5 Reproduktorový kábel upevnite v držiaku reproduktorového kábla.
Zavesenie reproduktora na stenu
1 Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné pre otvor na zadnej strane
každého reproduktora.
2 Pripevnite skrutky do steny.
Medzi stenou a hlavičkou skrutky nechajte priestor.
Vysoký reproduktor: 8 až 10 mm
Stredový reproduktor: 4 až 6 mm
Satelitný reproduktor*: 5 až 7 mm
Odmerajte vzdialenosť medzi skrutkami ešte pred ich pripevnením do steny.
Vysoký reproduktor: 200 mm
Stredový reproduktor: 154 mm
Satelitný reproduktor*: 40 mm
* Iba model BDV-N890W.
3 Zaveste reproduktor na skrutky.
8 mm až 10 mm (11/32 " až 13/32 ")
8 až 10 mm (11/32 až 13/32 palca)
Středový reproduktor
Stredový reproduktor
154 mm
(6 1/8 " / 6 1/8 palca)
2
4 až 6 mm (3/16 " až 1/4 ")
4 až 6 mm (3/16 až 1/4 palca)
Satelitní reproduktor
(pouze BDV-N890W)
Satelitný reproduktor
(iba model BDV-N890W)
5 až 7 mm (7/32 " až 9/32 ")
5 až 7 mm (7/32 až 9/32 palca)
3
3
Barevná objímka
Farebná rúrka
40 mm
(1 5/8 " / 1 5/8 palca)
Download PDF