Sony | BDV-EF220 | Sony BDV-EF220 BDV-EF220 Home Cinema System Návod k obsluze

4-418-860-91(1) (CZ)
Blu-ray Disc™/
DVD systém
domácího kina
Návod k obsluze
BDV-EF420/BDV-EF220
4-418-860-91(1) (CZ)
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte zařízení do
uzavřených prostor, jako
je například knihovna nebo
vestavěná skříň.
Abyste snížili riziko požáru,
nezakrývejte ventilační otvory
zařízení novinami, ubrusem,
záclonami apod. Na zařízení
nepokládejte zdroje otevřeného
ohně, jako jsou například
zapálené svíčky.
Abyste snížili riziko úrazu
elektrickým proudem, nekapejte
a nestříkejte na zařízení, ani na ně
nestavte předměty, jako například
vázy naplněné vodou.
Nevystavujte baterie anebo
zařízení s instalovanými bateriemi
slunečnímu záření, ohni a ostatním
zdrojům vysokých teplot.
Aby bylo možné předejít poranění,
musí být toto zařízení upevněno
k podlaze/zdi dle návodu
k montáži.
Používejte pouze uvnitř.
POZOR
Používání optických přístrojů
s tímto produktem zvyšuje
nebezpečí poškození zraku.
Laserový paprsek používaný
v tomto Blu-ray Disc / DVD systém
domácího kina škodí očím.
Nepokoušejte se kryt rozebrat.
Servis přenechejte výhradně
kvalifikovaným pracovníkům.
Toto zařízení je klasifikováno jako
CLASS 3R LASER produkt. Je-li
otevřen kryt, vytváří viditelné
a neviditelné laserové záření.
2CZ
Vyvarujte se přímému vystavení očí
tomuto záření.
Toto označení je umístěno na
ochranném krytu laseru uvnitř
pouzdra.
Toto zařízení je klasifikováno jako
laserový produkt třídy 1. Toto
označení je umístěno zvenku na
zadní straně.
Tento štítek je umístěn zvenku
na spodní straně přístroje.
Likvidace
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v zemích
Evropské unie
a dalších evropských
zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu
nebo jeho obalu značí, že s tímto
produktem nesmí být nakládáno
jako s domovním odpadem.
Tento produkt musí být předán
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Jestliže
zajistíte, že bude tento produkt
správně zlikvidován, pomůžete tak
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí
a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít při nesprávné likvidaci tohoto
produktu. Recyklací materiálů
pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu vám poskytne
místní městský úřad, technické
služby nebo obchodník, u kterého
jste tento produkt zakoupili.
Likvidace
baterií (platí
v Evropské unii
a dalších
evropských
zemích se
systémy
odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím
obalu značí, že s baterií
poskytnutou k tomuto produktu
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci se
symbolem chemického složení.
Symboly chemického složení pro
rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou
doplněny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova.
Jestliže zajistíte, že budou tyto
baterie správně zlikvidovány,
pomůžete tak předejít
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí,
ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci těchto baterií.
Recyklací materiálů pomůžete
šetřit přírodní zdroje.
U výrobků, které vyžadují z důvodu
bezpečnosti, výkonu nebo
zachování dat trvalé připojení
k vestavěné baterii, musí být
tato baterie vyměněna pouze
kvalifikovaným servisním
pracovníkem.
Abyste zajistili, že bude s baterií
správně naloženo, předejte tento
produkt po skončení jeho
životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických
zařízení.
U ostatních baterií si prosím
prostudujte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie
z produktu. Předejte baterii
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci baterií.
Podrobné informace o recyklaci
tohoto produktu nebo baterie vám
poskytne místní městský úřad,
technické služby nebo obchodník,
u kterého jste produkt zakoupili.
Upozornění pro zákazníky:
následující informace platí pouze
pro zařízení zakoupená v zemích
podléhajících směrnicím EU.
Výrobcem tohoto přístroje je
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným
zástupcem pro elektromagnetickou
kompatibilitu (EMC) a bezpečnost
produktu je Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na
kontaktní adresy uvedené
v samostatných servisních nebo
záručních listech.
nezmizí; v případě potřeby
konzultujte tento problém
s lékařem. Zkontrolujte též (i)
návod k obsluze a/nebo varování na
kterémkoliv používaném zařízení,
nebo obsah disku Blu-ray Disc
přehrávaného na tomto přehrávači
a (ii) naše webové stránky
(http://esupport.sony.com/), kde
nejdete aktuální informace. Zrak
malých dětí (zejména dětí mladších
6 let) se stále vyvíjí. Než dovolíte
malým dětem sledovat 3D video,
poraďte se s lékařem (pediatrem
nebo očním lékařem).
Rodiče by měli na malé děti
dohlédnout, aby dodržovaly
doporučení uvedená výše.
Ochrana proti kopírování
Bezpečnostní opatření
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity
směrnice EMC, které se týkají
používání propojovacího kabelu
kratšího než 3 metry.
Zdroje energie
• Dokud je napájecí kabel připojen
do zásuvky, není přístroj odpojen
od síťového napájení, a to ani
tehdy, pokud je vypnutý.
• K odpojení přístroje od síťového
napájení slouží napájecí kabel,
zapojte jej proto do snadno
přístupné zásuvky. V případě,
že si všimnete jakéhokoliv
nezvyklého chování přístroje,
okamžitě vytáhněte napájecí kabel
ze zásuvky.
Sledování 3D videa
Některé osoby mohou při sledování
3D videa zaznamenat problémy
(jako například pálení očí, únavu
nebo nevolnost). Společnost Sony
těmto divákům doporučuje při
sledování 3D videa dělat pravidelné
přestávky. Četnost a délka těchto
přestávek je u každého
individuální. Optimální četnost
a délku přestávek si musíte určit
sami. Pokud zaznamenáte jakékoli
problémy, přestaňte 3D video
sledovat, dokud tyto problémy
• Upozornění: Média Blu-ray Disc a
DVD používají pokročilé systémy
ochrany obsahu. Tyto systémy se
nazývají AACS (Advanced Access
Content System) a CSS (Content
Scramble System) a mohou
obsahovat určitá omezení
přehrávání, analogového výstupu
a další podobné funkce.
Vzhledem k tomu, že konsorcium
AACS může přijmout nebo
změnit omezující pravidla během
doby po zakoupení produktu,
mohou se funkce a omezení
tohoto produktu lišit v závislosti
na datu jeho zakoupení.
• Upozornění na technologii
Cinavia
Tento produkt používá
technologii Cinavia za účelem
omezení používání
neautorizovaných kopií
některých komerčně
vyprodukovaných filmů a videí
a jejich zvukových stop. Pokud
systém zjistí, že používáte
neautorizovanou kopii, zobrazí se
zpráva a přehrávání nebo
kopírování bude přerušeno.
Další informace o technologii
Cinavia získáte v online
informačním středisku Cinavia
pro spotřebitele na adrese
http://www.cinavia.com. Zaslání
dalších informací o technologii
Cinavia poštou si můžete vyžádat
odesláním korespondenčního
lístku s vaší poštovní adresou na
adresu: Cinavia Consumer
Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA.
Autorská práva
a ochranné známky
• Tento systém obsahuje
technologii Dolby* Digital a
systém DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci
společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochrannými
známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle
patentů registrovaných
v USA pod čísly 5956674,
5974380, 6226616,
6487535, 7212872,
7333929, 7392195, 7272567
a dalších platných nebo
projednávaných
amerických a celosvětových
patentů. DTS-HD, & DTSHD a jejich použití spolu
s příslušnými symboly jsou
registrované obchodní
značky společnosti DTS,
Inc. Produkt obsahuje
software. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
• Tento systém obsahuje
technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a HighDefinition Multimedia Interface
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními
značkami HDMI Licensing LLC
ve Spojených státech a ostatních
zemích.
• Java je ochrannou známkou
společnosti Oracle a/nebo jejích
dceřiných společností.
• „BD-LIVE“ a „BONUSVIEW“
jsou ochranné známky Blu-ray
Disc Association.
3CZ
• „Blu-ray Disc“ je ochranná
známka.
• Loga „Blu-ray Disc“, „DVD+RW“,
„DVD-RW“, „DVD+R“,
„DVD-R“, „DVD VIDEO“ a „CD“
jsou ochrannými známkami.
• „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“
jsou ochranné známky Blu-ray
Disc Association.
• „BRAVIA“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo „AVCHD“ jsou
ochranné známky společností
Panasonic Corporation
a Sony Corporation.
• , „XMB“ a „xross media bar“
jsou ochranné známky
společností Sony Corporation
a Sony Computer
Entertainment Inc.
• „PlayStation“ je ochranná známka
společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Technologii pro rozpoznání
hudby a videa a související data
dodala společnost Gracenote®.
Gracenote je průmyslový
standard pro technologii
rozpoznávání hudby a přenos
souvisejícího obsahu. Další
informace najdete na
www.gracenote.com.
Data od společnosti Gracenote,
Inc. týkající se disků CD, DVD,
Blu-ray Disc a hudby a videa,
copyright © 2000 – do
současnosti Gracenote. Gracenote
Software, copyright © 2000 – do
současnosti Gracenote. Na tento
produkt a službu se vztahuje jeden
nebo více patentů vlastněných
Gracenote. Na webových
stránkách Gracenote najdete
orientační seznam platných
patentů Gracenote. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
logo a logotyp Gracenote
a „Powered by Gracenote“ jsou
ochrannými známkami nebo
registrovanými obchodními
značkami Gracenote ve
Spojených státech a ostatních
zemích.
4CZ
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
a Wi-Fi Alliance® jsou ochranné
známky organizace Wi-Fi
Alliance.
• WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ jsou ochranné
známky organizace Wi-Fi
Alliance.
• „PhotoTV HD“ a logo
„PhotoTV HD“ jsou ochranné
známky společnosti
Sony Corporation.
• Technologie kódování zvuku
MPEG Layer-3 a patenty jsou
licencovány společnostmi
Fraunhofer IIS a Thomson.
• Tento produkt obsahuje
proprietární technologie
licencované od společnosti
Verance Corporation a chráněné
patentem registrovaným v USA
pod číslem 7,369,677 i dalšími
platnými nebo projednávanými
americkými a celosvětovými
patenty. Některé aspekty těchto
technologií podléhají ochraně
obchodního tajemství a právům
na duševní vlastnictví. Cinavia je
ochrannou známkou společnosti
Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation.
Všechna práva vyhrazena
společností Verance. Zařízení je
zakázáno rozebírat a provádět
reverzní inženýrství (zpětnou
analýzu).
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano a iPod touch jsou ochranné
známky společnosti Apple Inc.,
registrované ve Spojených státech
amerických a v dalších zemích.
• „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ označují, že elektronické
příslušenství bylo vyrobeno
speciálně pro připojení
k zařízením iPod a iPhone, a jeho
výrobcem bylo certifikováno
splnění výkonnostních
norem Apple.
Společnost Apple není
zodpovědná za provoz
tohoto zařízení ani jeho shodu
s bezpečnostními a regulačními
normami. Dovolujeme si vás
upozornit, že použití tohoto
příslušenství se zařízeními iPod
nebo iPhone může mít vliv
na výkonnost bezdrátového
připojení.
• Windows Media je buď
ochrannou známkou, nebo
registrovanou obchodní značkou
Microsoft Corporation ve
Spojených státech a ostatních
zemích.
Tento produkt obsahuje
technologie podléhající právům
duševního vlastnictví společnosti
Microsoft. Používání nebo
distribuce této technologie
odděleně od tohoto produktu
jsou bez příslušné licence od
společnosti Microsoft zakázány.
Vlastníci obsahu používají
technologii Microsoft®
PlayReady™ pro přístup k obsahu
za účelem ochrany svých práv na
duševní vlastnictví a obsahu, na
nějž se autorská práva vztahují.
Toto zařízení používá technologii
PlayReady pro přístup k obsahu
chráněnému pomocí PlayReady
a/nebo WMDRM. Pokud nebude
zařízení fungovat v souladu
s omezeními platnými pro využití
obsahu, mohou vlastníci obsahu
vyžadovat po společnosti
Microsoft zrušení funkce
přehrávání obsahu chráněného
pomocí PlayReady. Toto zrušení
nebude mít vliv na nechráněný
obsah ani obsah chráněný jinými
technologiemi pro přístup
k obsahu. Vlastníci obsahu
mohou vyžadovat, abyste
pro přístup k jejich obsahu
aktualizovali technologii
PlayReady. Pokud tuto
aktualizaci odmítnete, nebudete
moci přistupovat k obsahu,
který vyžaduje provedení
této aktualizace.
• DLNA®, logo DLNA a DLNA
CERTIFIED™ jsou ochrannými
známkami, servisními značkami
nebo certifikačními značkami
sdružení Digital Living Network
Alliance.
• Prohlížeč Opera® vyvinula
společnost Opera Software ASA.
Copyright 1995-2010 Opera
Software ASA. Všechna práva
vyhrazena.
• Všechny ostatní ochranné
známky jsou majetkem
příslušných vlastníků.
• Ostatní názvy systémů a produktů
jsou obecně ochrannými
známkami nebo registrovanými
obchodními značkami
příslušných výrobců. Symboly ™
a ® nejsou v tomto dokumentu
uváděny.
Informace o licenci na
software
Informace o licenci na software
Gracenote®
Tato aplikace nebo zařízení
obsahuje software od společnosti
Gracenote, Inc., se sídlem v
Emeryville v Kalifornii (dále jen
„Gracenote“). Software od
společnosti Gracenote („software
Gracenote“) umožňuje této aplikaci
rozpoznávat disky a/nebo soubory
a načítat informace související
s přehrávanou hudbou, konkrétně
název, interpreta, skladbu a titul
(„data Gracenote“) z online serverů
nebo databází na nich uložených
(souhrnně označovaných jako
„servery Gracenote“), případně
provádět jiné funkce. Data
Gracenote smíte využívat pouze
prostřednictvím funkcí této
aplikace či zařízení pro interakci
s uživatelem.
Zavazujete se používat data
Gracenote, software Gracenote
a servery Gracenote výhradně pro
svou osobní nekomerční potřebu.
Zavazujete se, že nepřevedete,
nezkopírujete, nepřenesete ani
neodešlete software Gracenote ani
data Gracenote žádné třetí straně.
ZAVAZUJETE SE, ŽE
NEBUDETE VYUŽÍVAT
A NEZNEUŽIJETE DATA
GRACENOTE, SOFTWARE
GRACENOTE ANI SERVERY
GRACENOTE JINÝM
ZPŮSOBEM, NEŽ JE VÝSLOVNĚ
POVOLENO V TĚCHTO
INFORMACÍCH O LICENCI.
Berete na vědomí, že vaše
nevýhradní licence k používání dat
Gracenote, softwaru Gracenote
a serverů Gracenote pozbude
platnosti, pokud uvedená omezení
porušíte. Jestliže vaše licence
pozbude platnosti, zavazujete se
ukončit veškeré využívání dat
Gracenote, softwaru Gracenote
a serverů Gracenote. Gracenote si
vyhrazuje všechna práva, včetně
veškerých práv vlastnických,
k datům Gracenote, softwaru
Gracenote a serverům Gracenote.
Společnost Gracenote za žádných
okolností nepřebere závazek
vyplatit vám jakoukoli úhradu za
jakékoli informace, které jí sdělíte.
Berete na vědomí, že společnost
Gracenote, Inc., vůči vám může
přímo svým jménem uplatňovat
svá práva vyplývající z této licenční
smlouvy.
Součástí služby Gracenote je
jedinečný identifikátor, který slouží
ke sledování dotazů pro statistické
využití. Náhodně přiřazený číselný
identifikátor umožňuje službě
Gracenote evidovat počet dotazů,
aniž by byla známa totožnost
uživatele. Další informace najdete
na webové stránce se zásadami
ochrany osobních údajů ve službě
Gracenote.
Licence na software Gracenote
a veškeré položky dat Gracenote
jsou vám poskytovány „TAK, JAK
JSOU“. Společnost Gracenote
nenese žádnou zodpovědnost
a neposkytuje žádnou výslovně
uvedenou ani předpokládanou
záruku ohledně pravdivosti
jakýchkoli dat Gracenote na
serverech Gracenote. Společnost
Gracenote si vyhrazuje právo
z jakéhokoli důvodu podle svého
uvážení odstranit data ze serverů
Gracenote nebo změnit kategorie
těchto dat. Není poskytována žádná
záruka, že software Gracenote nebo
servery Gracenote jsou prosté chyb
a že nedojde k výpadku v provozu
softwaru Gracenote nebo serverů
Gracenote. Společnost Gracenote
není povinna poskytnout vám
nové, vylepšené nebo doplňující
typy či kategorie dat, které by
mohla v budoucnu začít nabízet.
Poskytování této služby může
společnost Gracenote kdykoli
ukončit.
SPOLEČNOST GRACENOTE
ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY,
VÝSLOVNĚ UVEDENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ,
VČETNĚ (AVŠAK NIKOLI
VÝHRADNĚ) ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI,
VHODNOSTI PRO URČITÝ
ÚČEL, ZÁRUK VLASTNICKÝCH
PRÁV A NEPORUŠENÍ
PODMÍNEK SMLOUVY.
SPOLEČNOST GRACENOTE
NERUČÍ ZA VÝSLEDKY
ZÍSKANÉ POUŽÍVÁNÍM
SOFTWARU GRACENOTE
ANI ŽÁDNÉHO ZE SERVERŮ
GRACENOTE. SPOLEČNOST
GRACENOTE V ŽÁDNÉM
PŘÍPADĚ NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ
NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ
ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK
NEBO PŘÍJEM.
© Gracenote, Inc. 2009
5CZ
Poznámky
k tomuto návodu
k obsluze
• Pokyny obsažené v tomto
návodu k obsluze popisují
ovládací prvky dálkového
ovladače. K ovládání můžete
použít také ovládací prvky na
hlavní jednotce, pokud mají
shodné nebo podobné názvy
jako ty na dálkovém ovladači.
• V rámci tohoto návodu je
pojem „disk“ používán
k obecnému označení médií
BD, DVD, Super Audio CD
nebo CD, není-li v textu či na
ilustraci uvedeno jinak.
• Pokyny v tomto návodu
k obsluze platí pro modely
BDV-EF420 a BDV-EF220.
Pro ilustrační účely byl použit
model BDV-EF420. Veškeré
provozní odlišnosti jsou
v textu jasně označeny,
například „pouze
BDV-EF420“.
• Některé ilustrace jsou
uvedeny v podobě schémat
a mohou se lišit od
konkrétních produktů.
• Položky zobrazené na
obrazovce TV se mohou lišit
v závislosti na oblasti.
• Výchozí nastavení je
zvýrazněno podtržením.
6CZ
Obsah
Poznámky k tomuto návodu k obsluze ... 6
Vybalení....................................................... 8
Rejstřík součástí a ovládacích prvků...... 10
Začínáme
Krok 1: Instalace systému ................ 14
Krok 2: Zapojení systému ................ 14
Připojení reproduktorů ................. 14
Připojení TV.................................... 15
Připojení ostatních zařízení
(set-top box apod.) .................... 16
Připojení antény ............................ 17
Krok 3: Příprava síťového
připojení ..................................... 17
Krok 4: Provedení funkce Easy Setup
(Snadné nastavení) .................... 19
Krok 5: Výběr zdroje......................... 20
Krok 6: Vychutnejte si
prostorový zvuk ......................... 20
Přehrávání
Přehrávání disku....................................... 22
Přehrávání z USB zařízení....................... 23
Použití zařízení iPod/iPhone .................. 23
Přehrávání prostřednictvím sítě............. 25
Dostupné možnosti .................................. 27
Nastavení zvuku
Výběr formátu audia, vícejazyčných stop
nebo kanálu ........................................ 30
Použití multiplexního přenosu zvuku ... 30
Tuner
Úspora energie v pohotovostním
režimu ................................................. 35
Prohlížení webových stránek.................. 36
Nastavení a úpravy
Použití obrazovky Nastavení .................. 38
[Network Update] (Aktualizace
ze sítě) ................................................. 38
[Screen Settings] (Nastavení
obrazovky).......................................... 38
[Audio Settings] (Nastavení zvuku) ...... 40
[BD/DVD Viewing Settings] (Nastavení
přehrávání BD/DVD) ....................... 41
[Parental Control Settings] (Nastavení
funkce Parental Control).................. 41
[Music Settings] (Nastavení hudby) ...... 42
[System Settings] (Nastavení systému)... 42
[Network Settings] (Nastavení sítě)....... 43
[Easy Setup] (Snadné nastavení)............ 43
[Resetting] (Resetování).......................... 44
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření ............................. 45
Poznámky k diskům................................. 46
Odstraňování problémů .......................... 47
Disky, které lze přehrát............................ 51
Typy souborů, které lze přehrávat ......... 52
Podporované zvukové formáty .............. 53
Technické údaje........................................ 53
Seznam kódů jazyků ................................ 55
Rejstřík....................................................... 56
Poslech rozhlasu ....................................... 31
Použití systému RDS (Radio Data
System)................................................ 32
Ostatní funkce
Použití funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) pro
„BRAVIA“ Sync................................. 33
Nastavení reproduktorů .......................... 33
Použití časovače vypnutí ......................... 34
Deaktivace tlačítek na přístroji ............... 35
Ovládání TV pomocí dodaného
dálkového ovladače ........................... 35
Změna jasu displeje čelního panelu ....... 35
7CZ
Vybalení
BDV-EF420
• Přední reproduktory (2)
• Spodní díly předních
reproduktorů (2)
• Dokovací stanice pro iPod/
iPhone (TDM-iP30) (1)
• Kabel USB (1)
• Subwoofer (1)
• Šrouby (8)
• Video kabel (1)
• FM anténa (1)
• Průvodce rychlým
nastavením
• Návod k montáži
reproduktorů
• Referenční příručka
nebo
• Spodní kryty reproduktorů (2) • Dálkový ovladač (1)
• Základny (2)
8CZ
• Baterie R6 (velikost AA) (2)
BDV-EF220
• Přední reproduktory (2)
• FM anténa (1)
nebo
• Průvodce rychlým
nastavením
• Návod k montáži
reproduktorů
• Referenční příručka
• Dálkový ovladač (1)
• Subwoofer (1)
• Baterie R6 (velikost AA) (2)
• Video kabel (1)
• Podložky (2)
9CZ
Rejstřík součástí a ovládacích prvků
Více informací najdete na stránkách uvedených v závorkách.
Čelní panel
VOL
VOL
FUNCTION
Štěrbina
A "/1 (zapnout/pohotovostní režim)
D Konektor
B Zásuvka na disk (strana 22)
E
C Tlačítka pro ovládání přehrávání
F Displej na čelním panelu
Z (otevřít/zavřít)
N (přehrávání)
x (zastavení)
VOL +/–
./> (předchozí/následující)
FUNCTION (strana 20)
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
10CZ
(USB) (strana 23)
Krytku odstraníte vsunutím nehtu
do štěrbiny.
Zapíná přístroj nebo jej přepíná do
pohotovostního režimu.
(senzor dálkového ovladače)
Displej na čelním panelu
Kontrolky na displeji na čelním panelu
A Rozsvítí se při aktivaci opakovaného
přehrávání.
B Rozsvítí se při příjmu stereofonního
zvuku. (pouze rádio)
C Rozsvítí se, jestliže systém přehrává
pomocí funkce PARTY STREAMING.
D Rozsvítí se při vypnutí zvuku.
E Rozsvítí se, pokud je správně připojen
konektor HDMI (OUT) k zařízení
kompatibilnímu s HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
prostřednictvím vstupu HDMI nebo DVI
(Digital Visual Interface).
F Zobrazuje stav systému, například
rozhlasovou frekvenci apod.
Po stisknutí tlačítka DISPLAY se v případě,
že je funkce systému nastavena na „TV“,
zobrazí informace o zdroji/stavu
dekódování.
Zobrazení informací o zdroji/stavu
dekódování závisí na dekódovaném zdroji
nebo položce.
Zadní panel
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
SPEAKERS
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
A Zdířky SPEAKERS (strana 14)
E Port LAN (100) (strana 17)
B Zdířka TV (DIGITAL IN OPTICAL)
(strana 15)
F Zdířky AUDIO (AUDIO IN L/R) (strana 16)
C Zdířka VIDEO OUT (strana 15)
G Zdířka ANTENNA (FM COAXIAL 75)
(strana 17)
D Zdířka HDMI (OUT) (strana 15)
11CZ
"/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
(strany 19, 31)
Dálkový ovladač
Zapíná systém nebo jej přepíná do
pohotovostního režimu.
SPEAKERS
TV AUDIO
B Numerická tlačítka (strany 31, 35)
TV
1
BRAVIA Sync
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AUDIO (strana 30)
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
AUDIO
2
SUBTITLE
3
POP UP/ MENU
TOP MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
6
DISPLAY
TV
Zvolí jazyk titulků, jestliže jsou na disku
BD-ROM/DVD VIDEO uloženy
vícejazyčné titulky.
C Barevná tlačítka (červené/zelené/žluté/
modré)
Klávesové zkratky pro výběr položek
v některých nabídkách BD (lze použít také
pro interaktivní operace Java na BD).
D TOP MENU
Otevírá a zavírá hlavní nabídku BD
nebo DVD.
POP UP/MENU
TV
7
Tlačítka číslo 5, AUDIO, 2 + a N jsou
opatřena výstupkem. Tyto výstupky
slouží k lepší orientaci při práci
s dálkovým ovladačem.
•
Slouží k volbě formátu zvuku / zvukové
stopy.
SUBTITLE
0
3D
Slouží k zadání čísla titulu/kapitoly,
stanice apod.
: Funkce TV
(Podrobnosti naleznete v části „Ovládání TV
pomocí dodaného dálkového ovladače“
(strana 35).)
Otevírá a zavírá překryvnou nabídku
BD-ROM nebo nabídku DVD.
OPTIONS (strany 20, 27, 36)
Zobrazuje nabídku možností na obrazovce
TV nebo na displeji čelního panelu.
(Umístění se liší v závislosti na zvolené
funkci.)
RETURN
Návrat na předchozí obrazovku.
C/X/x/c
Přesouvá výběr na zobrazenou položku.
(potvrzení)
A Z (otevřít/zavřít)
SPEAKERS TVyAUDIO
Volí, zda je zvuk z TV přehráván
prostřednictvím reproduktorů systému
nebo reproduktorů TV. Tato funkce
pracuje pouze v případě, že nastavíte
[Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) na [On] (Zapnuto) (strana 42).
TV "/1 (zapnuto/pohotovostní režim)
(strana 35)
Slouží k zapnutí TV nebo přepnutí do
pohotovostního režimu.
12CZ
Potvrzuje zvolenou položku.
E SOUND MODE +/– (strana 20)
Slouží k volbě režimu zvuku.
HOME (strany 19, 31, 33, 36, 38)
Otevírá a zavírá hlavní nabídku systému.
3D
Převádí obsah ve 2D na obsah
v simulovaném 3D, pokud je připojeno
zařízení s podporou 3D.
SEN
Přejde na online službu „Sony
Entertainment Network™“.
F Tlačítka pro ovládání přehrávání
Viz „Přehrávání“ (strana 22).
./> (předchozí/následující)
Přeskočí na předchozí/následující kapitolu,
stopu nebo soubor.
m/M (zrychlení/zpomalení/zmrazení
obrazu)
Rychlé vyhledávání vzad/vpřed během
přehrávání disku. Rychlost vyhledávání
se mění při každém stisku tlačítka.
Stiskem delším než 1 sekundu při
pozastavení aktivujete zpomalené
přehrávání. Po každém stisku při
pozastavení se přehraje vždy jeden snímek.
Poznámka
• U médií Blu-ray 3D Disc není zpomalené
přehrávání a přehrávání po jednotlivých
snímcích k dispozici.
N (přehrávání)
H DISPLAY (strany 22, 25, 36)
Slouží k zobrazení informací o přehrávání
a prohlížení webových stránek na
obrazovce TV.
Zobrazuje přednastavenou rozhlasovou
stanici, frekvenci apod. na displeji čelního
panelu.
I DIMMER
Přepíná mezi dvěma úrovněmi jasu displeje
na čelním panelu.
SLEEP (strana 34)
Nastavuje časovač vypnutí.
FUNCTION (strany 20, 31)
Slouží k volbě přehrávaného zdroje.
ANGLE
Slouží k přepínání úhlů záběru, pokud
je na disku BD-ROM/DVD VIDEO
zaznamenáno několik úhlů.
Spustí přehrávání nebo obnoví přehrávání
po pozastavení.
Aktivuje funkci One-Touch Play
(strana 33), jestliže je systém zapnutý
a je nastavena funkce „BD/DVD“.
X (pozastavení)
Pozastaví přehrávání nebo obnoví
přehrávání po pozastavení.
x (zastavení)
Zastaví přehrávání a zapamatuje si bod
zastavení (místo obnovení přehrávání).
Bod pozastavení pro danou kapitolu/stopu
je poslední bod, který jste přehráli, anebo
poslední fotografie v daném adresáři,
kterou jste zobrazili.
Tlačítka pro ovládání rádia
Viz „Tuner“ (strana 31).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(ztlumení)
Dočasně vypne zvuk.
2 (hlasitost) +/– (strana 31)
Nastavuje hlasitost.
TV 2 (hlasitost) +/–
Slouží k nastavení hlasitosti TV.
TV t (vstup TV)
Slouží k přepnutí zdroje vstupu TV mezi
TV a jinými zdroji vstupu.
13CZ
Krok 2: Zapojení systému
Začínáme
Začínáme
Krok 1: Instalace systému
Rozmístění systému
Poznámka
Nainstalujte systém dle obrázku níže.
A
B
C
Dokud nepřipojíte všechny komponenty
systému, nezapojujte napájecí kabel do zásuvky.
Postup montáže reproduktorů je popsán
v Návodu k montáži reproduktorů (pouze
BDV-EF420).
D
• Pokud zapojíte zařízení s ovládáním hlasitosti,
ztlumte hlasitost ostatních zařízení na takovou
úroveň, aby zvuk nebyl zkreslený.
Připojení reproduktorů
Připojte reproduktorové kabely tak, aby barva
kabelu odpovídala barvě zdířek SPEAKERS
na přístroji.
Při zapojování kabelů do přístroje zasuňte
konektor dovnitř tak, aby zacvakl.
A Přední reproduktor (L (levý))
B Přední reproduktor (R (pravý))
C Subwoofer
D Jednotka
Díky tomu, že je systém vybaven technologií
S-Force PRO Front Surround*, je možné
poslouchat prostorový zvuk s použitím
reproduktorů umístěných před místem
poslechu.
* Technologie S-Force PRO Front Surround 3D
poskytuje přesvědčivý dojem vzdálenosti
a prostoru, který přispívá k vynikajícímu zážitku
z prostorového zvuku bez potřeby zadních
reproduktorů.
Poznámka
• Při umísťování reproduktorů a/nebo stojanů, ke
kterým jsou reproduktory připojeny, postupujte
opatrně, protože by mohlo dojít k poškození (skvrny,
ztráta barvy) speciálně ošetřované (voskované,
olejované, leštěné apod.) podlahy.
• Neopírejte se o reproduktor, mohl by spadnout.
Tip
• Reproduktory můžete upevnit také na zeď.
Podrobnosti najdete v Návodu k montáži
reproduktorů.
14CZ
Bílá
(Levý přední
reproduktor (L))
Červená
(Pravý přední
reproduktor (R))
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER
SPEAKERS
Fialová
(Subwoofer)
Připojení TV
B A
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
AUDIO IN
C
ANTENNA
D
Připojení videa
A
Vysoká kvalita
OUT
ARC
Kabel HDMI1) (není součástí dodávky)
2)
nebo
B
Videokabel (dodává se pouze
s modelem BDV-EF2203))
VIDEO OUT
Standardní
kvalita
1) Vysokorychlostní
kabel HDMI
případě, že je zdířka HDMI IN na TV kompatibilní s funkcí ARC (Audio Return Channel), může se
prostřednictvím kabelu HDMI vysílat také digitální audio signál z TV. Informace o nastavení funkce Audio Return
Channel najdete v části [Audio Return Channel] (Zpětný zvukový kanál) (strana 42).
3)
Dodávaný video kabel slouží k připojení dokovací stanice pro iPod/iPhone. (pouze BDV-EF420)
2) V
Připojení audia
Pokud nepřipojíte systém ke zdířce HDMI na TV, která je kompatibilní s funkcí ARC, propojte jej s TV
vhodnými audio kabely, aby bylo možné z reproduktorů systému přehrávat zvuk z TV.
C
DIGITAL IN
OPTICAL
Digitální optický kabel
(není součástí dodávky)
Vysoká kvalita
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
D
L
Audio kabel (není součástí dodávky)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Standardní
kvalita
15CZ
Začínáme
Podle toho, jaké vstupní zdířky jsou k dispozici na televizoru, vyberte jednu z následujících možností
připojení.
Začínáme
Připojení ostatních zařízení (set-top box apod.)
Aby byl video signál ze systému a ostatních zařízení vysílán do TV a audio signály ze zařízení vysílány
do systému, připojte systém následovně.
TV
Video výstup
Zařízení
(Set-top box, videorekordér, PlayStation®,
digitální satelitní přijímač atd.)
Audio výstup
Systém
Tok signálu
: Video signál
: Audio signál
Podle toho, jaké zdířky jsou k dispozici na připojovaném zařízení, vyberte jednu z následujících
možností připojení.
ONLY FOR SS-TSB117
DIGITAL IN
OPTICAL
ONLY FOR
SS-WSB113
L
OUT
ARC
R
FRONT R
FM COAXIAL
75
FRONT L SUBWOOFER
TV
SPEAKERS
LAN (100)
VIDEO OUT
A
A
DIGITAL IN
OPTICAL
Digitální optický kabel
(není součástí dodávky)
AUDIO IN
ANTENNA
B
Vysoká kvalita
DIGITAL OUT
OPTICAL
TV
B
L
R
Audio kabel (není součástí dodávky)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
Standardní
kvalita
Poznámka
• Pokud realizujete některé z uvedených připojení, nastavte položku [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
v [HDMI Settings] (Nastavení HDMI) v [System Settings] (Nastavení systému) na [Off] (Vypnuto) (strana 42).
• Zvuk z daného zařízení můžete přehrávat výběrem funkce „AUDIO“ pro připojení B.
16CZ
Připojení antény
Zadní panel přístroje
Tip
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
nebo
• Chcete-li připojit systém k síti, proveďte kroky v části
[Easy Network Settings] (Snadné nastavení sítě).
Podrobnosti najdete v části „Krok 4: Provedení
funkce Easy Setup (Snadné nastavení)“ (strana 19).
Zvolte možnost dle vašeho prostředí LAN
(Local Area Network).
Přední panel přístroje
FM anténa
(součást dodávky)
FUNCTION
Poznámka
• FM anténu zcela roztáhněte.
• Po připojení FM antény ji udržujte pokud možno
ve vodorovné poloze.
1
2
Širokopásmový
router
LAN
Tip
• Pokud je příjem FM signálu špatný, připojte přístroj
k venkovní FM anténě pomocí 75ohmového
koaxiálního kabelu (není součástí dodávky).
USB adaptér
bezdrátové sítě LAN
(není součástí
dodávky)
LAN kabel
(není součástí
dodávky)
DIGITAL IN
OPTICAL
L
OUT
ARC
R
FM COAXIAL
75
TV
VIDEO OUT
LAN (100)
AUDIO IN
ANTENNA
Zadní panel přístroje
1 Nastavení kabelového připojení
Připojte síťový kabel do portu LAN (100)
na přístroji.
Tip
• Doporučujeme použít odstíněný síťový kabel
(LAN kabel), může být překřížený i nepřekřížený.
2 Nastavení bezdrátového připojení
přes USB
Vytvořte bezdrátové připojení k síti LAN
pomocí USB adaptéru bezdrátové sítě LAN
(pouze Sony UWA-BR100*).
17CZ
Začínáme
Krok 3: Příprava síťového
připojení
Začínáme
USB adaptér bezdrátové sítě LAN nemusí být
v některých regionech/zemích dostupný.
* Platí k listopadu 2011.
Před připojením prodlužovacího kabelu nebo
zapojením USB adaptéru bezdrátové sítě LAN
přístroj vypněte. Po zapojení USB adaptéru
bezdrátové sítě LAN do základny a po připojení
prodlužovacího kabelu ke konektoru
(USB)
přístroj znovu zapněte.
Před nastavením sítě
V případě, že je váš bezdrátový router LAN
(přístupový bod) kompatibilní s funkcí Wi-Fi
Protected Setup (WPS), můžete síť snadno
nastavit pomocí tlačítka WPS.
V opačném případě si předem zjistěte
následující informace a poznamenejte si je níže.
• Název sítě (SSID*), který slouží k identifikaci
vaší sítě**
x Žádné zabezpečení
Přestože je toto nastavení velmi snadné, kdokoli
může sledovat bezdrátovou komunikaci nebo
narušit vaši bezdrátovou síť dokonce i bez
speciálních nástrojů. Pamatujte, že v tomto
případě hrozí nebezpečí neautorizovaného
přístupu a zachycení dat.
x WEP
Funkce WEP zabezpečí komunikaci a zabrání
tak externím uživatelům v zachycení
komunikace nebo narušení vaší bezdrátové sítě.
WEP je původní technologie zabezpečení, která
umožňuje připojit i starší zařízení, která
nepodporují funkci TKIP/AES.
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP je technologie zabezpečení vyvinutá kvůli
nedostatkům zabezpečení přes WEP. TKIP
zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
• Jestliže je v bezdrátové síti nastaveno
zabezpečení, bezpečnostní kód (tzv. klíč WEP
nebo klíč WPA)**
* SSID (Service Set Identifier) je název, který slouží
k identifikaci konkrétní bezdrátové sítě.
** Informace o SSID a bezpečnostním kódu najdete
v nastavení bezdrátového routeru. Podrobnosti viz:
– následující webová stránka:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
– příručka dodaná s bezdrátovým routerem
– podpora poskytovaná výrobcem bezdrátového
routeru
O zabezpečení bezdrátové sítě LAN
Komunikace přes bezdrátovou síť LAN probíhá
pomocí rádiových vln, bezdrátový signál je
proto náchylný na odchytávání. Tento systém
podporuje několik funkcí pro zabezpečení
bezdrátové komunikace. Nezapomeňte správně
nastavit zabezpečení dle prostředí vaší sítě.
18CZ
AES je technologie zabezpečení, která využívá
pokročilé metody zabezpečení odlišné od WEP
a TKIP.
AES zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení než WEP
nebo TKIP.
Krok 4: Provedení funkce
Easy Setup (Snadné
nastavení)
C/X/x/c
Než přistoupíte ke Kroku 4
Ujistěte se, že všechna připojení pevně drží,
a poté zapojte napájecí kabel.
Dle kroků níže proveďte základní nastavení
systému a sítě.
Zobrazené položky se liší v závislosti na modelu
a zemi.
1
6
Podle symbolů 3 a # na bateriích a uvnitř
dálkového ovladače vložte do ovladače
dvě baterie R6 (velikost AA).
Po dokončení postupu [Easy Initial
Settings] (Snadné počáteční nastavení)
proveďte [Easy Network Settings]
(Snadné nastavení sítě). Stisknutím
tlačítka C/X/x/c zvolte [Network
Settings] (Nastavení sítě) a poté
stiskněte tlačítko
.
Objeví se obrazovka [Easy Network
Settings] (Snadné nastavení sítě).
7
Podle pokynů na obrazovce proveďte
základní nastavení sítě pomocí C/X/x/c
.
a
Jestliže se systém nemůže připojit k síti,
postupujte podle pokynů v části „Síťové
připojení“ (strana 50) nebo „Připojení k
bezdrátové síti LAN“ (strana 50).
2
3
4
Zapněte TV.
Stiskněte tlačítko [/1.
Nastavte volič vstupů na TV tak, aby
se na TV objevil signál ze systému.
Objeví se Easy Setup Display (Obrazovka
Snadné nastavení) pro nastavení
jazyka OSD.
5
Proveďte postup [Easy Initial Settings]
(Snadné počáteční nastavení). Podle
pokynů na obrazovce proveďte základní
nastavení pomocí tlačítek C/X/x/c a
.
Opětovné zobrazení obrazovky Easy
Initial Settings (Snadné počáteční
nastavení) a Easy Network Settings
(Snadné nastavení sítě)
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
2
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
položku
[Setup] (Nastavení).
3
Stisknutím tlačítka X/x zvolte
[Easy Setup] (Snadné nastavení)
a poté stiskněte
.
4
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko
.
• [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční
nastavení)
• [Easy Network Settings] (Snadné
nastavení sítě)
Objeví se obrazovka Easy Initial Settings
(Snadné počáteční nastavení) nebo Easy
Network Settings (Snadné nastavení sítě).
19CZ
Začínáme
V závislosti na způsobu připojení
(strana 15) proveďte následující nastavení.
• Připojení pomocí HDMI kabelu:
Postupujte dle pokynů na obrazovce TV.
• Připojení pomocí video kabelu: Zvolte
poměr stran [16:9] nebo [4:3] tak, aby byl
obraz zobrazen správně.
Začínáme
Krok 5: Výběr zdroje
Můžete vybrat zdroj přehrávání.
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
neobjeví požadovaná funkce.
Stisknete-li jednou tlačítko FUNCTION,
zobrazí se na displeji na čelním panelu aktuální
funkce. Pak se při každém dalším stisku tlačítka
FUNCTION funkce změní následovně:
„BD/DVD“ t „USB“ t „FM“ t „TV“ t
„AUDIO“ t „BD/DVD“ t …
Funkce
Zdroj
„BD/DVD“
Disk nebo síťové zařízení
přehrávané systémem
„USB“
Zařízení USB nebo iPod/iPhone
připojené ke konektoru
(USB)
(strana 10)
„FM“
FM rádio (strana 31)
„TV“
Zařízení (TV apod.) připojené do
zdířky TV (DIGITAL IN
OPTICAL) na zadním panelu
nebo TV kompatibilní s funkcí
Audio Return Channel připojená
do zdířky HDMI (OUT) na
zadním panelu (strana 15)
„AUDIO“
Krok 6: Vychutnejte si
prostorový zvuk
Provedete-li předchozí kroky a zahájíte
přehrávání, můžete snadno použít
předprogramované zvukové režimy, které jsou
optimalizovány pro různé zdroje zvuku.
Nabídnou vám bohatý a silný zvuk při sledování
filmů.
Volba režimu zvuku
Během přehrávání opakovaně stiskněte
tlačítko SOUND MODE +/-, dokud se na displeji
na čelním panelu nebo na TV obrazovce
nezobrazí požadovaný režim.
Můžete vybrat následující položky. Text
uzavřený v závorkách ([--]) se zobrazuje na TV
obrazovce a text uvedený v uvozovkách („--“) se
zobrazuje na displeji na čelním panelu.
Režim zvuku
Efekt
[Auto]
(Automaticky)
(„AUTO“)
Systém podle disku nebo zdroje
zvuku automaticky vybírá režim
[Movie] (Film) nebo [Music]
(Hudba), který vytváří
požadovaný zvukový efekt.
• Dvoukanálový zdroj: Přehrává
dvoukanálový zvuk beze změny.
• Vícekanálový zdroj: Pomocí
dvou předních reproduktorů
a subwooferu simuluje
prostorový zvuk 7.1 nebo 5.1.
[Movie] (Film)
(„MOVIE“)
Systém reprodukuje zvuk
optimalizovaný pro přehrávání
filmů.
Zařízení připojené do zdířek
AUDIO (AUDIO IN L/R) na
zadním panelu (strana 16)
Tip
Některé funkce lze změnit na TV obrazovce stisknutím
tlačítek FUNCTION, X/x a .
[Music] (Hudba) Systém reprodukuje zvuk
optimalizovaný pro poslech
(„MUSIC“)
hudby.
[Audio Enhancer] Systém optimalizuje
(Vylepšení zvuku) dvoukanálové zdroje dopočtem
(„ENHANCER“) zvuku, který byl ztracen při
kompresi audio signálu.
[Sports] (Sport)
(„SPORTS“)
20CZ
Systém reprodukuje zvuk
optimalizovaný pro sledování
sportovních pořadů.
Efekt
[2ch Stereo]
(Dvoukanálový
stereofonní
zvuk)
(„2CH ST.“)
Systém přehrává zvuk z předních
reproduktorů a subwooferu bez
ohledu na formát zvuku a počet
kanálů.
Začínáme
Režim zvuku
[Demo Sound] Systém reprodukuje výrazný zvuk
(Prezentační
vhodný pro prezentace apod.
zvuk)
(„DEMO SND“)
Výběr režimu zvuku z nabídky možností
1
Stisknutím tlačítek OPTIONS a X/x zvolte
položku [Sound Mode] (Režim zvuku)
a poté stiskněte tlačítko
.
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte režim
zvuku a poté stiskněte tlačítko
.
Poznámka
• Režim zvuku lze vybrat pouze v případě, že je položka
[Sound Effect] (Zvukový efekt) nastavena na
hodnotu [Sound Mode On] (Režim zvuku zapnut)
(strana 40). Pokud má položka [Sound Effect]
(Zvukový efekt) jinou hodnotu než [Sound Mode
On] (Režim zvuku zapnut), nelze režim zvuku
nastavit.
21CZ
3
Vložte disk BD-ROM s BONUSVIEW/
BD-LIVE.
Přehrávání
Přehrávání disku
Informace o discích, které lze přehrávat, najdete
v části „Disky, které lze přehrát“ (strana 51).
1
2
Nastavte volič vstupů na TV tak, aby
se na TV objevil signál ze systému.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu k disku.
Tip
• Chcete-li smazat data z USB paměti, zvolte [Erase BD
Data] (Smazat BD Data) ve
[Video] a stiskněte
tlačítko . Všechna data uložená na USB paměti
budou smazána.
Použití Blu-ray 3D
Stiskněte tlačítko Z a vložte disk
do zásuvky na disk.
Můžete přehrávat Blu-ray 3D disky s logem 3D*.
*
1
3
• Připojte systém k TV kompatibilní s 3D
pomocí vysokorychlostního kabelu
HDMI (není součástí dodávky).
• Nastavte položky [3D Output Setting]
(Nastavení 3D výstupu) a [TV Screen Size
Setting for 3D] (Nastavení velikosti TV
obrazovky pro 3D) v části [Screen
Settings] (Nastavení obrazovky)
(strana 38).
Stisknutím tlačítka Z zavřete zásuvku
na disk.
Zahájí se přehrávání.
Pokud se přehrávání nespustí automaticky,
vyberte položku
v kategorii
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie) a stiskněte tlačítko
.
Příprava na přehrávání Blu-ray 3D disků.
2
Vložte Blu-ray 3D disk.
Způsob přehrávání závisí na disku.
Podrobnosti naleznete v návodu k disku.
Tip
Použití BONUSVIEW/BD-LIVE
Některé disky BD-ROM označené „logem
BD-LIVE*“ mají bonusový obsah a další data,
která lze stáhnout a získat tak další možnosti
zábavy.
*
1
Připojte USB zařízení ke konektoru
(USB) (strana 10).
Jako místní úložiště použijte USB paměť
s kapacitou 1 GB nebo vyšší.
2
Příprava pro BD-LIVE (pouze BD-LIVE)
• Připojte systém k síti (strana 17).
• Nastavte položku [BD Internet
Connection] (Internetové připojení BD)
na hodnotu [Allow] (Povolit) (strana 41).
22CZ
• Informace o nastavení TV naleznete také v návodu
k obsluze vaší TV kompatibilní s 3D.
Zobrazení informací o přehrávání
Přehrávání z USB zařízení
Můžete přehrávat video/hudbu/fotografie
uložené na připojeném USB zařízení.
Informace o typech souborů, které lze přehrávat,
najdete v části „Typy souborů, které lze
přehrávat“ (strana 52).
Příklad: při přehrávání disku BD-ROM
1
Připojte USB zařízení ke konektoru
(USB)(strana 10).
Přehrávání
Informace o přehrávání apod. můžete zobrazit
stisknutím tlačítka DISPLAY.
Zobrazené informace se liší v závislosti na typu
disku a stavu systému.
Před připojením si přečtěte pokyny
uvedené v návodu k obsluze USB zařízení.
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
A Rozlišení/snímková frekvence videa
B Číslo nebo název titulu
úhel,
audio,
E Informace o přehrávání
Zobrazuje režim přehrávání, stavový řádek
přehrávání, typ disku, video kodek,
přenosovou rychlost, typ opakování, uplynulý
čas, celkový čas přehrávání
F Číslo kapitoly
G Aktuálně zvolený úhel
Stisknutím tlačítka C/c zvolte položku
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo] (Fotografie).
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte položku
[USB device] (USB zařízení) a poté
stiskněte tlačítko
.
Poznámka
C Aktuálně zvolené audio nastavení
D Dostupné funkce (
titulky)
3
• Neodpojujte USB zařízení, pokud se používá.
Abyste předešli poškození dat nebo USB
zařízení, systém před připojením nebo
odpojením USB zařízení vypněte.
Použití zařízení iPod/
iPhone
(Pouze BDV-EF420)
Prostřednictvím systému můžete přehrávat
hudbu/video/fotografie a nabíjet baterie zařízení
iPod/iPhone.
Kompatibilní modely iPod/iPhone
Před použitím zařízení iPod/iPhone se
systémem nejprve proveďte aktualizaci softwaru
zařízení.
Vyrobeno pro iPod touch 4. generace, iPod
touch 3. generace, iPod touch 2. generace,
iPod nano 6. generace, iPod nano 5. generace
(videokamera), iPod nano 4. generace (video),
iPod nano 3. generace (video), iPod classic,
iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G
23CZ
4
Použití zařízení iPod/iPhone
se systémem
1
x Pokud jste v kroku 3 zvolili položku
[Video] nebo [Music] (Hudba)
Připojte dokovací stanici iPod/iPhone ke
konektoru
(USB) (strana 10) a poté
vložte zařízení iPod/iPhone do dokovací
stanice pro iPod/iPhone.
Na TV obrazovce se zobrazí seznam video
souborů nebo hudebních souborů. Přejděte
k dalšímu kroku.
Při přehrávání video souboru nebo
obrazového souboru propojte výstupní
zdířku pro video dokovací stanice pro iPod/
iPhone se vstupní zdířkou pro video na TV
pomocí video kabelu ještě před umístěním
zařízení iPod/iPhone do dokovací stanice
pro iPod/iPhone.
x Jestliže jste v kroku 3 zvolili [Photo]
(Fotografie)
Na obrazovce TV se objeví text [Please
change the TV input to the video input...]
(Přepněte vstup TV na video vstup...).
Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se na
TV objevil signál ze zařízení iPod/iPhone.
Poté spusťte prezentaci za přímého
ovládání zařízení iPod/iPhone.
TV
Konektor
(USB) na přístroji
5
VIDEO IN
USB kabel
(součást dodávky)
Dokovací stanice pro iPod/
iPhone (součást dodávky)
V I D E O O UT
USB
Stisknutím tlačítka X/x zvolte položku
[iPod] a poté stiskněte tlačítko
.
Stisknutím tlačítka C/X/x/c a
soubor, který chcete přehrát.
vyberte
Zvuk ze zařízení iPod/iPhone se začne
přehrávat prostřednictvím systému.
Při přehrávání video souboru nastavte volič
vstupů na TV tak, aby se na TV zobrazil
signál ze zařízení iPod/iPhone.
Zařízení iPod/iPhone můžete ovládat
pomocí tlačítek dodaného dálkového
ovladače.
Informace o ovládání zařízení iPod/iPhone
najdete také v návodu k zařízení
iPod/iPhone.
Poznámka
Video kabel (součást dodávky)
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
3
24CZ
Stisknutím tlačítka C/c zvolte položku
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo] (Fotografie).
• Chcete-li během prohlížení obrázků ze zařízení iPod/
iPhone na TV změnit nastavení systému, například
nastavení režimu zvuku, změňte vstup na TV na tento
systém předtím, než ho začnete používat.
• Jestliže připojíte zařízení iPod/iPhone k systému
a systém zapnete, začne se zařízení nabíjet.
• Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za
případnou ztrátu ani poškození dat nahraných na
zařízení iPod/iPhone v důsledku používání zařízení
iPod/iPhone připojeného k tomuto systému.
• Neodpojujte zařízení iPod/iPhone, pokud se používá.
Abyste předešli poškození dat nebo zařízení iPod/
iPhone, systém před připojením nebo odpojením
zařízení iPod/iPhone vypněte.
• Pokud zařízení iPod/iPhone přehrává video/
fotografie, funkce Systémové ovládání audia nebude
pracovat.
• Systém dokáže rozpoznat až 5 000 souborů
(včetně složek).
Přehrávání prostřednictvím
sítě
Síť Sony Entertainment Network slouží jako
brána pro přístup k vybranému internetovému
obsahu a různým formám zábavy dostupné na
vyžádání přímo prostřednictvím vašeho přístroje.
Tip
• Přehrávání některých typů internetového obsahu
vyžaduje registraci prostřednictvím počítače. Další
informace získáte na následující webové stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Určité typy internetového obsahu nemusejí být
v některých regionech/zemích k dispozici.
1
Příprava na používání sítě Sony
Entertainment Network
Připojte systém k síti (strana 17).
2
3
Stiskněte tlačítko SEN.
Stisknutím tlačítka C/X/x/c zvolte
internetový obsah nebo některou
položku ze široké nabídky zábavy
dostupné na vyžádání a poté stiskněte
tlačítko
.
C Ukazatel stavu sítě
Udává intenzitu signálu bezdrátového
připojení.
Značí kabelové připojení.
D Přenosová rychlost sítě
E Název dalšího video souboru
Přehrávání
Použití sítě Sony Entertainment
Network (SEN)
B Stavový řádek přehrávání
Stavový řádek, kurzor udávající aktuální
pozici, hrací čas, délka video souboru
F Název aktuálně zvoleného video souboru
Přehrávání souborů v domácí síti
(DLNA)
Video/hudbu/fotografie můžete přehrávat také
na jiných zařízeních s certifikací DLNA poté,
co je připojíte do domácí sítě.
Tento přístroj můžete použít jako přehrávač
a renderer.
• Server: Ukládá a odesílá soubory.
• Přehrávač: Načítá a přehrává soubory
ze serveru.
• Renderer: Načítá a přehrává soubory ze
serveru a může být používán jiným zařízením
(ovladač).
• Ovladač: Ovládá renderer.
Server
Ovládací panel vysílání videa
Ovládací panel se zobrazí při spuštění
přehrávání video souboru. Zobrazené položky
se mohou u jednotlivých poskytovatelů
internetového obsahu lišit.
Panel znovu zobrazíte stisknutím tlačítka
DISPLAY.
Přehrávač
(Tento systém)
Přehrávač
Příprava na používání funkce DLNA
• Připojte systém k síti (strana 17).
• Připravte ostatní zařízení s certifikací DLNA.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze
daného zařízení.
A Ovládací obrazovka
Stisknutím tlačítka C/X/x/c nebo
operace přehrávání.
zvolíte
25CZ
Přehrávání souborů uložených na
serveru DLNA prostřednictvím systému
(DLNA přehrávač)
Zvolte ikonu serveru DLNA z
[Video],
[Music] (Hudba) nebo
[Photo]
(Fotografie) v hlavní nabídce a poté vyberte
soubor, který chcete přehrát.
Server
Přehrávač
(Tento systém)
Přehrávání vzdálených souborů
prostřednictvím systému (renderer)
pomocí ovladače DLNA
Přehrávání stejné hudby
v různých pokojích (PARTY
STREAMING)
Můžete přehrávat stejnou hudbu na všech
zařízeních Sony současně, jestliže jsou tato
zařízení kompatibilní s funkcí PARTY
STREAMING a připojena do vaší domácí sítě.
S funkcí PARTY STREAMING lze používat
obsah dostupný prostřednictvím položky
[Music] (Hudba) nebo funkce FM a AUDIO.
Rozlišujeme dva druhy zařízení kompatibilních
s funkcí PARTY STREAMING.
• Hostitel PARTY: přehrává a odesílá hudbu.
• Host PARTY: přehrává hudbu odesílanou
ze zařízení Hostitel PARTY.
Tento přístroj můžete použít jako zařízení
Hostitel PARTY nebo Host PARTY.
Hostitel PARTY
(Tento systém)
Systém můžete ovládat pomocí ovladače
s certifikací DLNA, jako je například iPhone,
jestliže přehráváte soubory uložené na
serveru DLNA.
Server
Host PARTY
Host PARTY
Příprava na používání funkce PARTY
STREAMING
Ovladač
Renderer
(Tento systém)
Tento systém můžete ovládat pomocí
ovladače DLNA.
Podrobnosti o používání naleznete v návodu
k obsluze ovladače DLNA.
Poznámka
• Neovládejte systém současně pomocí dodaného
dálkového ovladače a ovladače DLNA.
• Podrobnosti týkající se ovladače DLNA najdete
v návodu k ovladači DLNA.
Tip
• Tento systém je kompatibilní s funkcí „Play To“
aplikace Windows Media® Player 12, která je
standardní součástí systému Windows 7.
26CZ
• Připojte systém k síti (strana 17).
• Připojte zařízení kompatibilní s funkcí PARTY
STREAMING.
Použití systému jako zařízení Hostitel
PARTY
Vyberte stopu v nabídce
[Music],
rozhlasovou stanici v nabídce
[Radio]
(Rádio) nebo položku
[AUDIO] v nabídce
[Input] (Vstup), stiskněte tlačítko
OPTIONS a poté spusťte přehrávání výběrem
položky [Start PARTY] (Spustit PARTY)
z nabídky možností.
Pokud chcete přehrávání ukončit, stiskněte
tlačítko OPTIONS a poté vyberte položku
[Close PARTY] (Ukončit PARTY) z nabídky
možností.
Poznámka
• Pokud obsah není kompatibilní s funkcí PARTY
STREAMING, systém PARTY automaticky ukončí.
Použití systému jako zařízení Host
PARTY
C [Search History] (Historie vyhledávání)
Zobrazuje seznam předchozích vyhledávání
realizovaných prostřednictvím funkce [Video
Search] (Vyhledat video) nebo [Music Search]
(Vyhledat hudbu).
Přehrávání
Zvolte položku
[PARTY] v nabídce
[Music] (Hudba) a poté vyberte ikonu
zařízení Hostitel PARTY.
PARTY opustíte stisknutím tlačítka OPTIONS
a výběrem možnosti [Leave PARTY]
(Opustit PARTY).
PARTY ukončíte stisknutím tlačítka OPTIONS
a výběrem možnosti [Close PARTY]
(Ukončit PARTY).
B [Playback History] (Historie přehrávání)
Zobrazuje seznam dříve přehraných titulů
BD-ROM/DVD-ROM/CD-DA (hudební
CD). Vyberte titul, k němuž chcete načíst
informace o obsahu.
Vyhledávání dalších souvisejících
informací
Vyberte položku v seznamu a poté vyberte
službu, kterou chcete pro vyhledávání použít.
Poznámka
• Nabídka a řada prodávaných produktů
kompatibilních s funkcí PARTY STREAMING
se liší v závislosti na oblasti.
Vyhledávání informací o videu/
hudbě
Pomocí technologie Gracenote můžete načíst
informace o obsahu a vyhledat další související
informace.
1
2
Připojte systém k síti (strana 17).
Vložte disk s obsahem, o kterém chcete
vyhledat informace.
Můžete vyhledávat informace o videu na
discích BD-ROM nebo DVD-ROM anebo
hudbě na discích CD-DA (hudební CD).
3
Stisknutím tlačítka C/c zvolte položku
[Video] nebo
[Music] (Hudba).
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte položku
[Video Search] (Vyhledat video) nebo
[Music Search] (Vyhledat hudbu).
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou k dispozici
různá nastavení a možnosti přehrávání.
Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.
Obecné možnosti
Položka
Podrobnosti
[Sound Mode] (Režim
zvuku)
[Shuffle Setting]
(Nastavení
náhodného
přehrávání) (pouze
BDV-EF420)
[Repeat Setting]
(Nastavení opakování)
[3D Menu]
(Nabídka 3D)
Změní nastavení režimu
zvuku (strana 20).
Nastaví náhodné přehrávání.
Zobrazí se informace o obsahu.
[Play/Stop] (Přehrát/
Zastavit)
[Play from start]
(Přehrát od začátku)
[Start PARTY]
(Spustit PARTY)
A Podrobnosti o obsahu
Zobrazuje seznam souvisejících informací, jako
například název, obsazení, stopu nebo interpreta.
Nastaví opakované
přehrávání.
[Simulated 3D] (Simulovaný
3D efekt): Upraví simulovaný
3D efekt.
[3D Depth Adjustment]
(Nastavení hloubky 3D):
Nastaví hloubku 3D obrazu.
[2D Playback] (Přehrávání
v 2D): Nastaví přehrávání na
dvourozměrný obraz.
Spustí nebo zastaví
přehrávání.
Přehraje položku od začátku.
Spustí party s použitím
zvoleného zdroje.
Tato položka se u některých
zdrojů nemusí zobrazit.
27CZ
Položka
Podrobnosti
Položka
[Leave PARTY]
(Opustit PARTY)
Opustí party, které se systém
účastní. Funkce PARTY
STREAMING zůstane
u ostatních zúčastněných
zařízení stále aktivní.
Pro zařízení Hostitel PARTY:
Ukončí party.
Pro zařízení Host PARTY:
Ukončí party, které se systém
účastní. Funkce PARTY
STREAMING se ukončí také
v ostatních zúčastněných
zařízeních.
[Angle] (Úhel)
[Close PARTY]
(Ukončit PARTY)
Pouze
Položka
[Video]
Podrobnosti
[A/V SYNC]
Nastaví synchronizaci obrazu
(SYNCHRONIZACE se zvukem. Podrobnosti
A/V)
najdete v části „Úprava
zpoždění mezi obrazem
a zvukem“ (strana 29).
[3D Output Setting] Nastaví, zda má být
(Nastavení 3D
automaticky zobrazováno
výstupu)
3D video.
[Video Settings]
• [Picture Quality Mode]
(Nastavení videa)
(Režim kvality obrazu):
Umožňuje zvolit nastavení
obrazu podle okolního
osvětlení.
• [BNR]: Snižuje mozaikový
šum v obrazu.
• [MNR]: Snižuje drobný šum
okolo obrysů obrazu
(tzv. šum moskytů).
[Pause] (Pozastavení) Pozastaví přehrávání.
[Top Menu] (Hlavní Zobrazuje hlavní nabídku BD
nabídka)
nebo DVD.
[Menu/Popup Menu] Zobrazuje překryvnou
(Nabídka/Překryvná nabídku BD-ROM
nabídka)
nebo DVD.
[Title Search]
Vyhledává titul na disku
(Vyhledat titul)
BD-ROM/DVD VIDEO
a spouští přehrávání
od začátku.
[Chapter Search]
Vyhledá kapitolu a spustí
(Vyhledat kapitolu)
přehrávání od začátku.
[Audio]
Slouží k volbě formátu
zvuku / zvukové stopy.
[Subtitle] (Titulky)
Zvolí jazyk titulků, jestliže
jsou na disku BD-ROM/DVD
VIDEO uloženy vícejazyčné
titulky.
28CZ
Podrobnosti
Slouží k přepínání úhlů
záběru, pokud je na disku
BD-ROM/DVD VIDEO
zaznamenáno více úhlů.
[IP Content Noise
Upravuje kvalitu videa
Reduction] (Redukce u internetového obsahu.
šumu IP obsahu)
[Video Search]
Zobrazí informace o disku
(Vyhledat video)
BD-ROM/DVD-ROM
pomocí technologie
Gracenote.
Pouze
[Music] (Hudba)
Položka
Podrobnosti
[Add Slideshow
BGM] (Přidat hudbu
na pozadí prezentace)
[Music Search]
(Vyhledat hudbu)
Uloží hudební soubory do
USB paměti jako hudbu na
pozadí prezentace (BGM).
Zobrazí informace o disku
audio CD (CD-DA) pomocí
technologie Gracenote.
Pouze
[Photo] (Fotografie)
Položka
Podrobnosti
[Slideshow]
(Prezentace)
[Slideshow Speed]
(Rychlost prezentace)
[Slideshow Effect]
(Efekt prezentace)
[Slideshow BGM]
(Hudba na pozadí
prezentace)
Spustí prezentaci.
Změní rychlost prezentace.
Nastavuje efekt při
přehrávání prezentace.
• [Off] (Vypnuto): Vypne
tuto funkci.
• [My Music from USB]
(Moje hudba z USB):
Nastavuje soubory uložené
v [Add Slideshow BGM]
(Přidat hudbu na pozadí
prezentace).
• [Play from Music CD]
(Přehrát z hudebního CD):
Nastaví stopy na disku
CD-DA (hudební CD).
[Switch Display]
Přepne zobrazení mezi
(Přepnout zobrazení) možnostmi [Grid View]
(Mřížka) a [List View]
(Seznam).
[Rotate Left]
Otočí fotografii o 90 stupňů
(Otočit doleva)
proti směru hodinových
ručiček.
[Rotate Right]
Otáčí fotografii o 90 stupňů ve
(Otočit doprava)
směru hodinových ručiček.
[View Image]
Zobrazí vybraný obrázek.
(Zobrazit obrázek)
Úprava zpoždění mezi obrazem
a zvukem
(A/V SYNC)
Přehrávání
Pokud zvuk není synchronizován s obrazem
na TV obrazovce, můžete upravit zpoždění mezi
obrazem a zvukem.
Způsob nastavení závisí na zvolené funkci.
Při přehrávání pomocí jiné funkce než
„FM“ nebo „TV“
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [A/V SYNC]
(SYNCHRONIZACE A/V) a poté stiskněte
tlačítko
.
3
Stisknutím tlačítka C/c můžete upravit
zpoždění mezi obrazem a zvukem.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí 0 ms
až 300 ms s krokem 25 ms.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
Při přehrávání pomocí funkce „TV“
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
nabídka možností.
2
Opakovaně stiskněte X/x, dokud se na
displeji na čelním panelu neobjeví „A/V
SYNC“, a poté stiskněte
nebo c.
3
Stisknutím tlačítka X/x můžete upravit
zpoždění mezi obrazem a zvukem.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí 0 ms
až 300 ms s krokem 25 ms.
4
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
5
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Nabídka možností na displeji na čelním
panelu se zavře.
29CZ
x CD
Nastavení zvuku
Výběr formátu audia,
vícejazyčných stop nebo
kanálu
Při přehrávání BD/DVD VIDEO s několika
audio formáty (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio nebo DTS) či vícejazyčnými stopami
můžete změnit formát audia nebo jazyk.
Při přehrávání CD můžete zvolit zvuk z pravého
nebo levého kanálu a poslouchat vybraný zvuk
prostřednictvím pravého i levého reproduktoru.
Opakovaným stiskem tlačítka AUDIO během
přehrávání vyberte požadovaný audio signál.
Na TV obrazovce se objeví informace o audiu.
x BD/DVD VIDEO
Volby jazyka se liší v závislosti na BD/DVD
VIDEO.
Když se zobrazí 4 číslice, udávají kód jazyka.
Přehled kódů jazyků viz „Seznam kódů jazyků“
(strana 55). Pokud se stejný jazyk zobrazí
dvakrát nebo vícekrát, disk BD/DVD VIDEO
obsahuje několik formátů zvuku.
x DVD-VR
Zobrazí se typy zvukových stop nahraných
na disku.
Příklad:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main] (Hlavní)
• [ Sub] (Titulky)
• [ Main/Sub] (Hlavní/Titulky)
Poznámka
• [ Stereo (Audio1)] a [ Stereo (Audio2)] se
neobjeví pouze v případě, že je na disku zaznamenán
jen jeden zdroj zvuku.
30CZ
• [ Stereo]: Standardní stereofonní zvuk.
• [ 1/L]: Zvuk levého kanálu (monofonní).
• [ 2/R] (P): Zvuk pravého kanálu
(monofonní).
• [ L+R] (L+P): Prostřednictvím každého
reproduktoru je přehráván zvuk z pravého
i levého kanálu.
Použití multiplexního
přenosu zvuku
(DUAL MONO)
Multiplexní přenos zvuku lze použít v případě,
že systém přijímá nebo přehrává multiplexní
signál Dolby Digital.
Poznámka
• Příjem signálu Dolby Digital zajistíte připojením TV
nebo jiného zařízení ke zdířce TV (DIGITAL IN
OPTICAL) digitálním optickým kabelem
(strany 15, 16). Je-li zdířka HDMI IN na vaší TV
kompatibilní s funkcí Audio Return Channel
(strany 15, 42), můžete signál Dolby Digital přijímat
pomocí HDMI kabelu.
Opakovaně stiskněte tlačítko AUDIO, dokud
se na displeji na čelním panelu neobjeví
požadovaný signál.
• „MAIN“: Na výstupu bude zvuk v hlavním
jazyce.
• „SUB“: Na výstupu bude zvuk v jazyce titulků.
• „MAIN/SUB“: Na výstupu bude mix zvuku
v hlavním jazyce a v jazyce titulků.
Předvolba rozhlasových stanic
Tuner
1
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
nezobrazí „FM“.
1
Vyberte rozhlasovou stanici.
2
2
Automatické ladění
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-,
dokud se nezahájí automatické
vyhledávání.
Na TV obrazovce se objeví text [Auto
Tuning] (Automatické ladění). Když
systém naladí stanici, vyhledávání
se zastaví.
Vyhledávání můžete zrušit stisknutím
libovolného jiného tlačítka než 2 +/–.
Manuální ladění
Opakovaně stiskněte tlačítko TUNING +/-.
3
Upravte hlasitost stisknutím
tlačítka 2 +/–.
1
3
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
4
Stisknutím tlačítka X/x vyberte [Preset
Memory] (Předvolby) a poté stiskněte
tlačítko
.
5
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadované číslo předvolby a poté
stiskněte tlačítko
.
Stisknutím tlačítka X/x vyberte [FM
Mode] (Režim FM) a poté stiskněte
3
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Monaural]
(Monofonní).
.
• [Stereo]: Stereofonní příjem.
• [Monaural] (Monofonní): Monofonní
příjem
Stiskněte tlačítko
.
Nastavení je dokončeno.
Tip
• Možnost [FM Mode] (Režim FM) můžete nastavit
pro každou předvolenou stanici samostatně.
Vypnutí rozhlasu
Stiskněte tlačítko "/1.
Chcete-li uložit další stanice, opakujte
kroky 2 až 5.
Změna čísla předvolby
Stisknutím tlačítka PRESET +/- vyberte
požadované číslo předvolby a poté postupujte
od kroku 3.
Výběr předvolené stanice
2
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na TV obrazovce se objeví nabídka
možností.
6
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Stiskněte a podržte tlačítko TUNING +/-,
dokud se nezahájí automatické
vyhledávání.
Když systém naladí stanici, vyhledávání
se zastaví.
Rozhlasový program v pásmu FM šumí
Pokud rozhlasový program v pásmu FM šumí,
můžete vybrat monofonní příjem. Stereo efekt
nebude k dispozici, ale příjem se zlepší.
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
nezobrazí „FM“.
Tuner
Poslech rozhlasu
Můžete předvolit až 20 rozhlasových stanic.
Před zahájením ladění ztlumte zvuk
na minimum.
1
Opakovaně stiskněte tlačítko FUNCTION,
dokud se na displeji na čelním panelu
nezobrazí „FM“.
Naladí se poslední přijatá stanice.
2
Opakovaným stiskem tlačítka PRESET +/vyberte předvolenou stanici.
Na TV obrazovce a na displeji na čelním
panelu se objeví číslo předvolby
a frekvence.
Při každém stisku tlačítka systém naladí
jednu předvolenou stanici.
Tip
• Číslo předvolené stanice můžete vybrat přímo
pomocí numerických tlačítek.
31CZ
Použití systému RDS (Radio
Data System)
Co je systém RDS (Radio Data
System)?
Systém RDS (Radio Data System) je služba,
která rozhlasovým stanicím umožňuje vysílání
doplňkových informací spolu s běžným
signálem. Tento tuner nabízí užitečné funkce
systému RDS, jako například zobrazení
názvu stanice.
Název stanice se objeví také na obrazovce TV.
Příjem vysílání systému RDS
Jednoduše vyberte stanici z pásma FM.
Když naladíte stanici, která nabízí služby
systému RDS, na displeji na čelním panelu
se zobrazí název stanice*.
* Není-li vysílání systému RDS přijato, název stanice
se na displeji na čelním panelu nezobrazí.
Poznámka
• Funkce RDS nemusí pracovat správně, jestliže
naladěná stanice nevysílá signál RDS správně nebo
pokud je intenzita tohoto signálu nízká.
• Ne všechny rozhlasové stanice v pásmu FM poskytují
služby systému RDS ani neposkytují stejné typy
služeb. Pokud služby systému RDS neznáte,
podrobnosti a informace o dostupnosti služeb RDS ve
vaší oblasti získáte od místních rozhlasových stanic.
Tip
• Při každém stisknutí tlačítka DISPLAY během
vysílání RDS se displej na čelním panelu změní
následovně:
Název stanice t Frekvence t Číslo předvolby t
Název stanice t …
32CZ
Ostatní funkce
Použití funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI)
pro „BRAVIA“ Sync
Poznámka
• Pokud chcete použít funkci „BRAVIA“ Sync, zapněte
systém a všechny k němu připojené součásti poté,
co jste je připojili pomocí HDMI kabelu.
Control for HDMI - Easy Setting
(Ovládání přes HDMI – Snadné
nastavení)
Funkci [Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) systému můžete automaticky nastavit
povolením odpovídajícího nastavení na TV.
Podrobnosti o funkci Control for HDMI
function najdete v části „[HDMI Settings]
(Nastavení HDMI)“ (strana 42).
Vypnutí celého systému
Systém můžete vypnout společně s TV.
Poznámka
• Pokud systém přehrává hudbu nebo je nastaven
na funkci „FM“, automaticky se nevypne.
Audio Return Channel
S použitím jediného HDMI kabelu si můžete
vychutnat zvuk televize z reproduktorů tohoto
systému. Podrobné informace o nastavení
najdete v části „[Audio Return Channel]
(Zpětný zvukový kanál)“ (strana 42).
Funkce Language Follow (Změna jazyka
systému podle jazyka TV)
Když se změní jazyk nabídky OSD (on-screen
display) vaší TV, změní se po vypnutí a zapnutí
systému také jazyk nabídky OSD (on-screen
display) systému.
Nastavení reproduktorů
[Speaker Settings] (Nastavení
reproduktorů)
Chcete-li získat co nejlepší prostorový zvuk,
nastavte vzdálenost reproduktorů od místa
poslechu. Poté s použitím zkušebního tónu
upravte vyvážení reproduktorů.
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
Funkce One-Touch Play
2
Jestliže stisknete tlačítko N na dálkovém
ovladači, systém a TV se zapnou a vstup vaší TV
se nastaví na HDMI, ke kterému je připojen
systém.
Stisknutím tlačítka C/c zvolte položku
[Setup] (Nastavení).
3
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Audio
Settings] (Nastavení zvuku) a poté
stiskněte tlačítko
.
Funkce System Audio Control
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Speaker
Settings] (Nastavení reproduktorů) a poté
stiskněte tlačítko
.
Přehrávání zvuku z TV a ostatních komponent
si můžete zjednodušit.
Funkci System Audio Control můžete použít
takto:
• Jestliže je systém zapnutý, zvuk z TV nebo
ostatních zařízení lze přehrávat
prostřednictvím reproduktorů systému.
Ostatní funkce
Tato funkce je k dispozici pouze u TV s funkcí
„BRAVIA“ Sync.
Připojení zařízení Sony kompatibilních s funkcí
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
pomocí HDMI kabelu zjednodušuje jejich
ovládání.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních zařízení
přehráván prostřednictvím reproduktorů
systému, můžete změnit reproduktory, do
kterých bude posílán zvuk, stiskem tlačítka
SPEAKERS TVyAUDIO.
• Pokud je zvuk z TV nebo ostatních zařízení
přehráván prostřednictvím reproduktorů
systému, můžete upravit hlasitost nebo
vypnout zvuk systému pomocí TV.
Objeví se obrazovka [Speaker Settings]
(Nastavení reproduktorů).
5
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadované nastavení a poté stiskněte
tlačítko
.
Zkontrolujte následující nastavení.
33CZ
x [Distance] (Vzdálenost)
Pokud změníte umístění reproduktorů,
nezapomeňte znovu nastavit parametry
vzdálenosti reproduktorů od místa poslechu.
Parametry můžete nastavit od 0,0 do 7,0 metru.
[Front Left/Right] (Pravý/Levý přední) 3,0 m:
Nastavte vzdálenost předních reproduktorů.
[Subwoofer] 3,0 m: Nastavte vzdálenost
subwooferu.
5
6
7
Stiskněte tlačítko
.
Opakujte kroky 3 až 5.
Stiskněte tlačítko RETURN.
Systém se vrátí na předchozí obrazovku.
8
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Test Tone]
(Zkušební tón) a poté stiskněte
tlačítko
.
9
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Off]
(Vypnuto) a poté stiskněte tlačítko
.
Poznámka
x [Level] (Hlasitost)
Úroveň hlasitosti reproduktorů můžete upravit.
Parametry můžete nastavit od –6,0 dB do
+6,0 dB. Snadnou úpravu zajistíte nastavením
položky [Test Tone] (Zkušební tón) na [On]
(Zapnuto).
[Front Left/Right] (Pravý/Levý přední) 0,0 dB:
Nastavte hlasitost předních reproduktorů.
[Subwoofer] 0,0 dB: Nastavte hlasitost
subwooferu.
x [Test Tone] (Zkušební tón)
Reproduktory vydávají zkušební tón za účelem
nastavení položky [Level] (Hlasitost).
[Off] (Vypnuto): Reproduktory nevydávají
zkušební tón.
[On] (Zapnuto): Při upravování úrovně
hlasitosti jednotlivé reproduktory vydávají
zkušební tón. Jestliže zvolíte některou z položek
[Speaker Settings] (Nastavení reproduktorů),
je postupně z každého reproduktoru přehráván
zkušební tón.
Úroveň hlasitosti upravte následujícím
způsobem.
1
34CZ
Nastavte položku [Test Tone] (Zkušební
tón) na [On] (Zapnuto).
2
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Level]
(Hlasitost) a poté stiskněte tlačítko
.
3
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadovaný typ reproduktoru a poté
stiskněte tlačítko
.
4
Stisknutím tlačítka C/c zvolte levý nebo
pravý reproduktor a poté stiskem tlačítka
X/x upravte hlasitost.
• Signály zkušebního tónu nejsou vysílány přes zdířku
HDMI (OUT).
Tip
• Chcete-li změnit hlasitost všech reproduktorů
současně, stiskněte tlačítko 2 +/–.
Použití časovače vypnutí
Systém můžete nastavit tak, aby se vypnul ve
vámi zvolenou dobu, takže můžete usínat za
zvuků hudby. Časovač lze nastavit po
10minutových krocích.
Stiskněte tlačítko SLEEP.
Po každém stisknutí tlačítka SLEEP se zobrazení
minut (zbývající doba) na displeji na čelním
panelu navýší o 10 minut.
Jakmile časovač vypnutí nastavíte, zbývající
doba se zobrazí každých 5 minut.
Pokud je zbývající doba kratší než 2 minuty, na
displeji na čelním panelu bliká nápis „SLEEP“.
Kontrola zbývající doby
Jedenkrát stiskněte tlačítko SLEEP.
Změna zbývající doby
Opakovaným stiskem tlačítka SLEEP nastavte
požadovanou dobu.
Deaktivace tlačítek
na přístroji
(Rodičovský zámek)
Můžete deaktivovat tlačítka na přístroji (kromě
"/1) a předejít tak např. nechtěnému použití
přístroje dětmi (funkce rodičovský zámek)
Na displeji na čelním panelu se zobrazí
„LOCKED“.
Funkce rodičovského zámku je aktivována
a tlačítka na hlavní jednotce jsou zamčena.
(Systém můžete ovládat pomocí dálkového
ovladače.)
Chcete-li zámek zrušit, stiskněte tlačítko x
a podržte je déle než 5 sekund, dokud se na
displeji na čelním panelu nezobrazí
„UNLOCK“.
Poznámka
• Pokud budete používat tlačítka na přístroji a funkce
rodičovského zámku bude aktivní, na displeji na
čelním panelu začne blikat nápis „LOCKED“.
Ovládání TV pomocí
dodaného dálkového
ovladače
Stiskněte a podržte tlačítko TV "/1 a pomocí
numerických tlačítek zadejte kód výrobce TV
(viz tabulka). Poté tlačítko TV "/1 uvolněte.
V případě, že zadání kódu nebude úspěšné,
aktuální kód se nezmění. Opakujte zadání
kódového čísla.
Kódová čísla TV
Pokud je v seznamu uvedeno více kódových
čísel, postupně je zkoušejte, dokud nenaleznete
kód, který odpovídá vaší TV.
Výrobce
Kódové číslo
SONY
01 (výchozí)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Ostatní funkce
Stiskněte na přístroji tlačítko x a podržte je
déle než 5 sekund.
Příprava dálkového ovladače
na ovládání TV
Změna jasu displeje čelního
panelu
Stiskněte tlačítko DIMMER.
Při každém stisknutí tlačítka DIMMER se změní
jas displeje na čelním panelu.
Pokud upravíte signál dodaného dálkového
ovladače, můžete jím ovládat TV.
Poznámka
• V případě, že vyměníte baterie dálkového ovladače,
jeho kódové číslo může být resetováno na výchozí
nastavení (SONY). Obnovte nastavení příslušného
kódového čísla.
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Zkontrolujte obě tato nastavení:
– Položka [Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) v nabídce [HDMI Settings]
(Nastavení HDMI) je nastavena na hodnotu
[Off] (Vypnuto) (strana 42).
– Položka [Quick Start Mode] (Režim rychlého
spuštění) je nastavena na hodnotu [Off]
(Vypnuto) (strana 42).
35CZ
Prohlížení webových
stránek
1
Příprava na prohlížení internetu.
Připojte systém k síti (strana 17).
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Obrazovka internetového
prohlížeče
Informace o webové stránce můžete zobrazit
stisknutím tlačítka DISPLAY. Zobrazené
informace se liší v závislosti na konkrétní
webové stránce a stavu stránky.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
3
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
[Network] (Síť).
4
Stisknutím tlačítka X/x zvolte [Internet
Browser] (Internetový prohlížeč) a poté
stiskněte tlačítko
.
Objeví se obrazovka [Internet Browser]
(Internetový prohlížeč).
Poznámka
• Některé webové stránky se nemusí zobrazit správně
nebo nemusí fungovat.
A Název stránky
Zadání adresy URL
C Kurzor
Kurzor přesunete stisknutím
tlačítek C/X/x/c. Přesuňte kurzor na odkaz,
který chcete otevřít, a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se příslušná webová stránka.
V nabídce možností zvolte [URL entry]
(Zadání URL).
Pomocí softwarové klávesnice zadejte
adresu URL a zvolte [Enter] (Potvrdit).
Nastavení výchozí úvodní stránky
Jakmile se zobrazí stránka, kterou chcete
nastavit jako výchozí, zvolte z nabídky možností
položku [Set as start page] (Nastavit jako
výchozí stránku).
Návrat na předchozí stránku
V nabídce možností zvolte [Previous page]
(Předchozí stránka).
Pokud zvolíte možnost [Previous page]
(Předchozí stránka) a předchozí stránka se
nezobrazí, zvolte v nabídce možností položku
[Window List] (Seznam oken) a vyberte stránku,
na kterou se chcete vrátit.
Ukončení internetového prohlížeče
Stiskněte tlačítko HOME.
36CZ
B Adresa stránky
D Ikona SSL
Zobrazí se tehdy, je-li daná adresa URL
zabezpečená.
E Ukazatel intenzity signálu
Zobrazuje se v případě, že je systém připojen
k bezdrátové síti.
F Indikátor průběhu / Ikona načítání
Zobrazuje se při načítání stránky nebo během
stahování/přenosu souborů.
G Pole pro zadávání textu
Stiskněte tlačítko
a poté výběrem položky
[Input] (Vstup) z nabídky možností otevřete
softwarovou klávesnici.
H Posuvník
Stisknutím tlačítek C/X/x/c můžete posouvat
zobrazenou stránku doleva, nahoru, dolů nebo
doprava.
Dostupné možnosti
Po stisknutí tlačítka OPTIONS jsou k dispozici
různá nastavení a funkce.
Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.
Podrobnosti
[Browser Setup]
(Nastavení
prohlížeče)
Zobrazí nastavení
internetového prohlížeče.
• [Zoom] (Zvětšení): Zvětší
nebo zmenší zobrazenou
stránku.
• [JavaScript Setup]
(Nastavení JavaScript):
Povolí nebo zakáže
JavaScript.
• [Cookie Setup] (Nastavení
Cookie): Nastavuje, zda
mají být akceptovány
soubory cookies.
• [SSL Alarm Display]
(Zobrazení alarmu SSL):
Povolení nebo zakázání SSL.
[Input] (Vstup)
Zobrazí softwarovou
klávesnici pro zadávání znaků
při prohlížení webových
stránek.
[Break] (Zalomit)
Přesouvá kurzor na další
řádek v poli pro zadávání
textu.
[Delete] (Smazat)
Smaže jeden znak vlevo od
kurzoru při psaní textu.
[Window List]
(Seznam oken)
Zobrazuje seznam všech
právě otevřených webových
stránek.
Výběrem příslušného okna
se můžete vrátit na dříve
zobrazenou webovou
stránku.
[Bookmark List]
(Seznam záložek)
Zobrazí seznam záložek.
[URL entry] (Zadat
adresu URL)
Umožní vám zadat adresu
URL, jestliže je zobrazena
softwarová klávesnice.
[Previous page]
(Předchozí stránka)
Přejde na předchozí
zobrazenou stránku.
[Next page]
(Následující stránka)
Přejde na dříve zobrazenou
následující stránku.
[Cancel loading]
(Zrušit načítání)
Zastaví načítání stránky.
Podrobnosti
[Reload] (Načíst
znovu)
Znovu načte stejnou stránku.
[Add to Bookmark]
(Přidat do záložek)
Přidá právě zobrazenou
webovou stránku do seznamu
záložek.
[Set as start page]
Nastaví právě zobrazenou
(Nastavit jako výchozí webovou stránku jako
stránku)
výchozí úvodní stránku.
[Open in new
window] (Otevřít
v novém okně)
Otevře odkaz v novém okně.
[Character encoding] Nastaví znakovou sadu.
(Znaková sada)
[Display certificate]
(Zobrazit certifikát)
Zobrazí certifikát serveru
odeslaný webovou stránkou
podporující protokol SSL.
Ostatní funkce
Položky
Položky
37CZ
Ikona
Nastavení a úpravy
Vysvětlení
[System Settings] (Nastavení
systému) (strana 42)
Nastavení týkající se systému.
Použití obrazovky
Nastavení
Nastavení obrazu a zvuku je možné různě
upravovat.
Výchozí nastavení jsou zvýrazněna podtržením.
Poznámka
• Nastavení přehrávání uložené na disku má přednost
před nastavením na obrazovce Nastavení a některé
z uvedených funkcí nemusejí fungovat.
1
[Network Settings] (Nastavení
sítě) (strana 43)
Podrobné nastavení internetu
a sítě.
[Easy Setup]
(Snadné nastavení) (strana 43)
Opětovné spuštění funkce Easy
Setup za účelem základního
nastavení.
[Resetting] (Resetování)
(strana 44)
Obnovení továrního nastavení
systému
Stiskněte tlačítko HOME.
Na TV obrazovce se objeví hlavní nabídka.
2
Stisknutím tlačítka C/c zvolte
položku
[Setup] (Nastavení).
3
Stisknutím tlačítka X/x vyberte
požadovanou ikonu kategorie nastavení
a poté stiskněte tlačítko
.
Můžete nastavit následující možnosti.
Ikona
Vysvětlení
[Network Update] (Aktualizace
ze sítě) (strana 38)
[Network Update]
(Aktualizace ze sítě)
Další informace o funkcích aktualizace najdete
na následující webové stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
Aktualizace softwaru systému
[Screen Settings] (Nastavení
obrazovky) (strana 38)
Nastavení obrazovky dle typu
připojených zdířek.
[Audio Settings] (Nastavení
zvuku) (strana 40)
Nastavení audia dle typu
připojených zdířek.
Během aktualizace softwaru se na displeji na
čelním panelu zobrazí text „UPDATING“.
Po skončení aktualizace se hlavní jednotka
automaticky vypne. Vyčkejte prosím na
dokončení aktualizace softwaru; hlavní
jednotku nevypínejte ani nepoužívejte.
Stejně tak nepoužívejte TV.
[BD/DVD Viewing Settings]
(Nastavení přehrávání BD/DVD)
(strana 41)
Podrobné nastavení přehrávání
BD/DVD.
[Parental Control Settings]
(Nastavení funkce Parental
Control) (strana 41)
Podrobné nastavení funkce
Parental Control.
[Music Settings] (Nastavení
hudby) (strana 42)
Podrobné nastavení přehrávání
Super Audio CD.
38CZ
[Screen Settings]
(Nastavení obrazovky)
x [3D Output Setting] (Nastavení 3D výstupu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost při
přehrávání veškerého obsahu v 2D.
x [TV Screen Size Setting for 3D] (Nastavení
velikosti TV obrazovky pro 3D)
Nastaví velikost obrazovky vaší TV
kompatibilní s 3D.
x [TV Type] (Typ TV)
[Video]: Metoda konverze vhodná pro materiál
založený na videu bude zvolena vždy bez ohledu
na materiál.
x [Output Video Format] (Formát výstupu
videa)
[HDMI]: Za normálních okolností vyberte
možnost [Auto] (Automaticky). Chcete-li
přehrávat v rozlišení zaznamenaném na disku,
zvolte [Original Resolution] (Originální
rozlišení). (Pokud je rozlišení nižší než SD,
je převedeno na SD.)
[Video]: Automaticky nastaví nejnižší rozlišení.
x [Screen Format] (Formát obrazovky)
x [BD-ROM 24p Output] (Výstup BD-ROM 24p)
[Full] (Přes celou obrazovku): Tuto možnost
vyberte, pokud připojujete TV s funkcí
širokoúhlého režimu. Zobrazuje obsah
s poměrem stran 4:3 v poměru 16:9 i na
širokoúhlé TV.
[Normal] (Normální): Mění velikost obrazu tak,
aby odpovídal velikosti obrazovky, se
zachováním poměru stran originálního obrazu.
[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál
1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV
kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí
zdířky HDMI (OUT).
[On] (Zapnuto): Zvolte tuto možnost, pokud je
vaše TV kompatibilní s video signály 1080/24p.
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud vaše TV není kompatibilní s video
signály 1080/24p.
Nastavení a úpravy
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete
širokoúhlou TV nebo TV s funkcí širokoúhlého
režimu.
[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud připojujete
TV s poměrem stran 4:3 nebo TV bez funkce
širokoúhlého režimu.
x [DVD Aspect Ratio] (Poměr stran DVD)
[Letter Box] (S černými pruhy): Zobrazí
širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní
a dolní části.
[Pan & Scan] (S ořezanými okraji): Zobrazuje
obraz plné výšky na celé obrazovce
a s ořezanými okraji.
x [DVD-ROM 24p Output]
(Výstup DVD-ROM 24p)
[Auto] (Automaticky): Vysílá video signál
1920 × 1080p/24 Hz pouze při připojení TV
kompatibilní s rozlišením 1080/24p pomocí
zdířky HDMI (OUT).
[Off] (Vypnuto): Zvolte tuto možnost,
pokud vaše TV není kompatibilní s video
signály 1080/24p.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
x [Cinema Conversion Mode] (Režim
konverze video signálu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností
vyberte tuto možnost. Přístroj automaticky
zjistí, zda je materiál založen na videu nebo
na filmu a přepne na odpovídající metodu
konverze.
[Auto] (Automaticky): Automaticky zjišťuje typ
externího zařízení a přepíná na odpovídající
nastavení barev.
[YCbCr (4:2:2)]: Výstupní video signály
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Vysílá výstupní video signály
YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Zvolte tuto možnost, pokud připojujete
zařízení kompatibilní s HDCP přes zdířku DVI.
39CZ
x [HDMI Deep Colour Output] (Barevná
hloubka HDMI výstupu)
[Auto] (Automaticky): Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
[16bit], [12bit], [10bit]: Vysílá 16bit/12bit/10bit
video signál při připojení TV kompatibilní
s funkcí Deep Colour.
[Off] (Vypnuto): Tuto možnost zvolte, jestliže je
obraz nestabilní a barvy vypadají nepřirozeně.
x [Pause Mode] (Režim pozastavení) (pouze
BD/DVD VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
[Auto] (Automatický): Obraz na výstupu je bez
chvění, včetně objektů v dynamickém pohybu.
Za normálních okolností vyberte tuto možnost.
[Frame] (Obraz): Obraz na výstupu je ve
vysokém rozlišení, včetně objektů, které nejsou
v dynamickém pohybu.
[Audio Settings]
(Nastavení zvuku)
x [BD Audio MIX Setting] (Nastavení sloučení
zvuku BD)
[On] (Zapnuto): Přehrává audio získané
sloučením interaktivního audia a sekundárního
audia do primárního audia.
[Off] (Vypnuto): Přehrává pouze primární audio.
x [Audio DRC]
Můžete komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy.
[Auto] (Automaticky): Přehrává v dynamickém
rozsahu stanoveném diskem (pouze BD-ROM).
[On] (Zapnuto): Systém reprodukuje zvukovou
stopu s takovým dynamickým rozsahem,
kterého chtěl zvukař docílit.
[Off] (Vypnuto): Dynamický rozsah není
komprimován.
x [Attenuate – AUDIO] (Zeslabení – AUDIO)
Při poslechu zvuku ze zařízení připojeného ke
zdířkám AUDIO (AUDIO IN L/R) může dojít
ke zkreslení zvuku. Tomuto zkreslení můžete
předejít snížením úrovně vstupu na přístroji.
[On] (Zapnuto): Sníží úroveň vstupu. Při výběru
tohoto nastavení dojde ke snížení úrovně výstupu.
[Off] (Vypnuto): Normální úroveň vstupu
40CZ
x [Audio Output] (Audio výstup)
Při přehrávání zvukového signálu můžete zvolit
metodu jeho výstupu.
[Speaker] (Reproduktor): Přehrává vícekanálový
zvuk pouze z reproduktorů systému.
[Speaker + HDMI] (Reproduktor + HDMI):
Přehrává vícekanálový zvuk z reproduktorů
systému a dvoukanálové lineární PCM signály
ze zdířky HDMI (OUT).
[HDMI]: Přehrává zvuk pouze ze zdířky HDMI
(OUT). Formát zvuku závisí na připojeném
zařízení.
Poznámka
• Jestliže je položka [Control for HDMI] (Ovládání
přes HDMI) nastavena na [On] (Zapnuto)
(strana 42), položka [Audio Output] (Audio výstup)
se automaticky nastaví na [Speaker + HDMI]
(Reproduktor + HDMI) a toto nastavení nelze měnit.
• Jestliže je položka [Audio Output] (Audio výstup)
nastavena na [HDMI], formát výstupního signálu pro
funkci „TV“ je dvoukanálový lineární PCM.
x [Sound Effect] (Zvukové efekty)
Zvukové efekty systému (nastavení SOUND
MODE (zvukový režim) (strana 20)) můžete
zapnout nebo vypnout.
[Sound Mode On] (Režim zvuku zapnut):
Povolí prostorový efekt režimu zvuku
(strana 20). Horní limit vzorkovací frekvence
je nastaven na 48 kHz.
[Off] (Vypnuto): Zvukové efekty jsou zakázány.
Zvuk je přehráván tak, jak byl zaznamenán.
x [Speaker Settings] (Nastavení
reproduktorů)
Nastavení reproduktorů umožňuje získat co
nejlepší prostorový zvuk. Podrobnosti najdete
v části „Nastavení reproduktorů“ (strana 33).
[BD/DVD Viewing
Settings] (Nastavení
přehrávání BD/DVD)
[Parental Control
Settings] (Nastavení funkce
Parental Control)
x [BD/DVD Menu Language] (Jazyk nabídky
BD/DVD)
x [Password] (Heslo)
x [Audio Language] (Jazyk zvukové stopy)
Můžete zvolit výchozí jazyk zvukové stopy disků
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Když vyberete [Original], nastaví se jazyk,
který má na disku prioritu.
Po výběru položky [Select Language Code]
(Zvolit kód jazyka) se zobrazí obrazovka pro
zadání kódu jazyka. Zadejte kód svého jazyka,
který naleznete v části „Seznam kódů jazyků“
(strana 55).
x [Subtitle Language] (Jazyk titulků)
Můžete zvolit výchozí jazyk titulků na discích
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Po výběru položky [Select Language Code]
(Zvolit kód jazyka) se zobrazí obrazovka pro
zadání kódu jazyka. Zadejte kód svého jazyka,
který naleznete v části „Seznam kódů jazyků“
(strana 55).
x [BD Hybrid Disc Playback Layer] (Přehrávací
vrstva hybridních disků BD)
[BD]: Přehrává vrstvu BD.
[DVD/CD]: Přehrává vrstvu DVD nebo CD.
Nastavení nebo změna hesla funkce Parental
Control. Pomocí hesla můžete nastavit omezení
přehrávání disků BD-ROM, DVD VIDEO nebo
videa z internetu. V případě potřeby můžete
nastavit různé úrovně omezení pro disky
BD-ROM a DVD VIDEO.
x [Parental Control Area Code] (Kód oblasti
funkce Parental Control)
Přehrávání některých disků BD-ROM nebo
DVD VIDEO může být omezeno dle
geografické oblasti. Některé scény mohou být
blokovány nebo nahrazeny jinými scénami.
Podle pokynů na obrazovce zadejte
čtyřmístné heslo.
Nastavení a úpravy
Můžete zvolit výchozí jazyk nabídky disků
BD-ROM nebo DVD VIDEO.
Po výběru položky [Select Language Code]
(Zvolit kód jazyka) se zobrazí obrazovka pro
zadání kódu jazyka. Zadejte kód svého jazyka,
který naleznete v části „Seznam kódů jazyků“
(strana 55).
x [BD Parental Control] (Funkce Parental
Control pro BD)/[DVD Parental Control]
(Funkce Parental Control pro DVD)/[Internet
Video Parental Control] (Funkce Parental
Control pro video z internetu)
Po nastavení funkce Parental Control budou
některé scény blokovány nebo nahrazeny jinými
scénami. Podle pokynů na obrazovce zadejte
čtyřmístné heslo.
x [Internet Video Unrated] (Nezařazené video
z internetu)
[Allow] (Povolit): Povolí přehrávání
nezařazených videí z internetu.
[Block] (Blokovat): Zablokuje přehrávání
nezařazených videí z internetu.
x [BD Internet Connection] (Internetové
připojení BD)
[Allow] (Povolit): Za normálních okolností
vyberte tuto možnost.
[Do not allow] (Zakázat): Zakáže internetové
připojení.
41CZ
[Music Settings]
(Nastavení hudby)
x [Super Audio CD Playback Layer] (Vrstva
pro přehrávání disku Super Audio CD)
[Super Audio CD]: Přehrává vrstvu Super
Audio CD.
[CD]: Přehrává vrstvu CD.
x [Super Audio CD Playback Channels]
(Kanály pro přehrávání disku Super Audio CD)
[DSD 2ch] (DSD 2 kanály): Přehrává
dvoukanálovou oblast.
[DSD Multi] (DSD více kanálů): Přehrává
vícekanálovou oblast.
[System Settings]
(Nastavení systému)
x [OSD Language] (Jazyk nabídky OSD)
Můžete zvolit jazyk nabídky OSD (on-screen
display) systému.
x [HDMI Settings] (Nastavení HDMI)
[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
[On] (Zapnuto): Zapnuto. Zařízení, která jsou
propojena HDMI kabelem, je možné vzájemně
ovládat.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
[Audio Return Channel] (Zpětný zvukový
kanál)
Tato funkce je k dispozici, když propojíte tento
systém se zdířkou HDMI IN na TV, která je
kompatibilní s funkcí Audio Return Channel.
[Auto] (Automaticky): Systém dokáže
automaticky přijímat digitální zvukový signál
z TV pomocí HDMI kabelu.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
Poznámka
• Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je
položka [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
nastavena na [On] (Zapnuto).
42CZ
x [Quick Start Mode] (Režim rychlého spuštění)
[On] (Zapnuto): Zkracuje dobu přechodu
z pohotovostního režimu. Systém můžete
ovládat brzy po jeho zapnutí.
[Off] (Vypnuto): Toto je výchozí nastavení.
x [Auto Standby] (Automatický přechod do
pohotovostního režimu)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci [Auto Standby]
(Automatický přechod do pohotovostního
režimu). Systém se automaticky přepne do
pohotovostního režimu, jestliže jej přibližně
30 minut nepoužíváte.
[Off] (Vypnuto): Vypne tuto funkci.
x [Auto Display] (Automatické zobrazení)
[On] (Zapnuto): Automaticky zobrazí
informace na obrazovce při změně
přehrávaného titulu, režimu obrazu, audio
signálu apod.
[Off] (Vypnuto): Zobrazuje informace pouze po
stisku tlačítka DISPLAY.
x [Screen Saver] (Spořič obrazovky)
[On] (Zapnuto): Zapne funkci spořiče
obrazovky.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Software Update Notification] (Upozornění
na aktualizaci softwaru)
[On] (Zapnuto): Nastaví systém tak, aby vás
informoval o novějších verzích softwaru
(strana 38).
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Gracenote Settings] (Nastavení Gracenote)
[Auto] (Automaticky): Automaticky stáhne
informace o disku, jakmile zastavíte jeho
přehrávání. Aby mohlo stažení proběhnout,
musí být systém připojen k internetu.
[Manual] (Ruční): Stáhne informace o disku po
výběru [Video Search] (Vyhledat video) nebo
[Music Search] (Vyhledat hudbu).
x [System Information] (Systémové informace)
Můžete zobrazit informace o verzi softwaru
systému a adresu MAC.
x [Software License Information] (Informace
o licenci na software)
Můžete zobrazit informace o licenci na software.
[Network Settings]
(Nastavení sítě)
x [Internet Settings] (Nastavení internetu)
Před použitím této funkce připojte systém k síti.
Podrobnosti najdete v části „Krok 3: Příprava
síťového připojení“ (strana 17).
Tip
• Další informace naleznete v části Nejčastější dotazy
na následující webové stránce:
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
x [Renderer Access Control] (Kontrola
přístupu k rendereru)
Nastavuje, zda mají být akceptovány příkazy
z ovladačů DLNA.
x [PARTY Auto Start] (Automatické spuštění
funkce PARTY)
[On] (Zapnuto): Zahájí PARTY nebo se připojí
ke stávající PARTY na žádost zařízení
kompatibilního s funkcí PARTY STREAMING
připojeného k síti.
[Off] (Vypnuto): Vypnuto.
x [Media Remote Device Registration]
(Registrace vzdálených mediálních zařízení)
Provede registraci vašeho vzdáleného
mediálního zařízení.
Nastavení a úpravy
[Wired Setup] (Nastavení kabelového
připojení): Zvolte tuto možnost, pokud je
systém připojen pomocí kabelu LAN
k širokopásmovému routeru.
[USB Wireless Setup] (Nastavení bezdrátového
připojení): Zvolte tuto možnost, pokud
používáte USB adaptér bezdrátového připojení
LAN pro připojení k bezdrátové síti.
[View Network Status] (Zobrazit stav sítě):
Zobrazí aktuální stav sítě.
[Renderer Name] (Název rendereru): Zobrazuje
název systému tak, jak je uveden na ostatních
DLNA zařízeních v síti.
x [Registered Media Remote Devices]
(Registrovaná vzdálená mediální zařízení)
Zobrazí seznam registrovaných vzdálených
mediálních zařízení.
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Network Connection Diagnostics]
(Diagnostika síťového připojení)
Diagnostiku síťového připojení můžete použít
k ověření, zda bylo připojení k síti správně
navázáno.
x [Connection Server Settings] (Nastavení
serveru pro připojení)
Nastavuje, zda má být zobrazen připojený
DLNA server.
x [Renderer Set-up] (Nastavení rendereru)
[Automatic Access Permission] (Automatické
povolení přístupu): Nastavuje, zda má být
povolen automatický přístup k nově
detekovanému ovladači DLNA.
[Smart Select] (Inteligentní výběr): Umožňuje
ovladači Sony DLNA vyhledat tento systém jako
cílové zařízení ovládané pomocí infračerveného
paprsku. Tuto funkci můžete zapnout
nebo vypnout.
[Easy Setup]
(Snadné nastavení)
x [Easy Initial Settings] (Snadné počáteční
nastavení)
Spustí funkci [Easy Initial Settings] (Snadné
počáteční nastavení) umožňující provést
základní nastavení. Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
x [Easy Network Settings] (Snadné
nastavení sítě)
Spustí funkci [Easy Network Settings] (Snadné
nastavení sítě) umožňující provést základní
nastavení sítě. Postupujte podle pokynů
na obrazovce.
43CZ
[Resetting]
(Resetování)
x [Reset to Factory Default Settings] (Obnovit
tovární nastavení)
Volbou skupiny nastavení můžete resetovat
nastavení systému na výchozí tovární nastavení.
Všechna nastavení v rámci dané skupiny budou
resetována.
x [Initialize Personal Information]
(Inicializace osobních údajů)
Můžete smazat své osobní údaje uložené
v systému.
44CZ
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
Provoz
• Pokud víte, že přístroj nebudete po delší dobu
používat, vytáhněte zástrčku přístroje ze zásuvky
ve zdi. Při odpojování napájecího kabelu jej držte
za zástrčku a netahejte za kabel.
• Pokud systém přenesete z chladného prostředí
do teplého nebo pokud jej umístíte do místnosti
s vysokou úrovní vlhkosti, může vlhkost
zkondenzovat na čočkách uvnitř hlavní jednotky.
Dojde-li k takové situaci, systém nemusí fungovat
optimálně. V takovém případě vyjměte disk
a nechejte systém zapnutý po dobu přibližně
30 minut, dokud se vlhkost neodpaří.
• Jestliže systém přenášíte, nenechávejte v něm žádný
disk. Pokud disk v systému ponecháte, mohlo by dojít
k poškození disku.
• Pokud do krytu něco spadne, odpojte přístroj
ze zásuvky a nechte jej před dalším použitím
zkontrolovat kvalifikovaným pracovníkem.
Umístění
Nastavení hlasitosti
• Umístěte systém na dobře větrané místo, abyste
předešli přehřátí systému.
• Při dlouhodobém používání vysokých hlasitostí se
kryt zahřeje na velmi vysokou teplotu. Nejedná se
o závadu. Krytu se však nedotýkejte. Neumísťujte
toto zařízení do uzavřeného prostoru, kde není
zajištěno dostatečné větrání, jinak hrozí přehřátí.
• Nezakrývejte větrací otvory umístěním jakéhokoliv
předmětu na systém. Systém je vybaven výkonovým
zesilovačem. Pokud větrací otvory zakryjete, může
dojít k přehřátí systému a následné poruše.
• Neumísťujte systém na povrchy (koberce, přikrývky
apod.) nebo do blízkosti materiálů (záclony, závěsy),
které mohou zakrýt větrací otvory.
• Neinstalujte zařízení do uzavřených prostor, jako
je například knihovna nebo vestavěná skříň.
• Neinstalujte systém v blízkosti zdrojů tepla, jako
například topných těles nebo ventilačního potrubí,
nebo na místě, které je vystaveno přímému
slunečnímu záření, zvýšenému množství prachu,
mechanickým vibracím nebo otřesům.
• Neinstalujte systém tak, aby byl v nakloněné pozici.
Je navržen pouze pro použití v horizontální pozici.
• Udržujte systém a disky mimo dosah zařízení, které
obsahují silné magnety, jako například mikrovlnné
trouby nebo velké reproduktory.
• Nepokládejte na systém těžké předměty.
• Při poslechu části, která má velmi nízkou úroveň
vstupního signálu nebo nemá žádný signál,
nezvyšujte úroveň hlasitosti. Pokud tak učiníte, pak
při přehrávání části, která má maximální úroveň
vstupního signálu, může dojít k poškození
reproduktorů.
Zdroje energie
Doplňující informace
• Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem,
nepokládejte na zařízení předměty, jako například
vázy naplněné vodou, ani systém neumisťujte do
blízkosti vody, tedy například van či sprchových
koutů. Pokud se do krytu dostane jakýkoliv pevný
objekt nebo tekutina, odpojte systém a nechejte jej
před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným
pracovníkem.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma
ani vlhkýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Před čelní panel nepokládejte kovové předměty.
Mohly by zhoršit příjem rádiových vln.
• Neinstalujte systém na místech, kde se používají
lékařská zařízení. Mohlo by dojít k poruše lékařského
zařízení.
• Pokud používáte kardiostimulátor nebo jiné lékařské
zařízení, obraťte se před použitím funkce bezdrátové
sítě LAN na svého lékaře nebo na výrobce lékařského
zařízení.
Čištění
• Očistěte kryt, panel a ovládací prvky utěrkou
lehce navlhčenou jemným čisticím prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek ani
rozpouštědla, jako například alkohol nebo benzin.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících
se systému se prosím obraťte na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
Čisticí disky, čističe disků/čoček
• Nepoužívejte čisticí disky ani čističe disků/čoček
(včetně kapalných čističů a čističů ve spreji). Tyto
čisticí prostředky mohou způsobit poruchu
přístroje.
Výměna součástek
• V případě opravy systému mohou být nahrazované
součástky odevzdány k recyklaci nebo repasi.
45CZ
Barva TV
• Pokud reproduktory způsobí potíže s barvami na TV
obrazovce, vypněte TV a po 15 až 30 minutách ji opět
zapněte. Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší,
umístěte reproduktory dál od TV sestavy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Systém dokáže udržet obrázek nebo OSD
(on-screen display) na televizní obrazovce po
neomezeně dlouhou dobu. Pokud necháte obrázek
nebo OSD (on-screen display) zobrazen příliš
dlouhou dobu, hrozí trvalé poškození televizní
obrazovky. Toto se zejména týká projekčních
televizí.
Přemisťování systému
• Před přemístěním systému se ujistěte, že v jednotce
není vložen disk, a poté vytáhněte zástrčku
napájecího kabelu ze zásuvky ve zdi.
Poznámky k diskům
Manipulace s disky
• Chcete-li, aby disk zůstal čistý, držte jej za
okraje. Nedotýkejte se povrchu disku.
• Nelepte na disk papír nebo lepicí pásku.
• Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření
nebo zdrojům tepla, jako například potrubí
s horkým vzduchem, ani jej nenechávejte
v autě zaparkovaném na přímém slunci,
protože teplota uvnitř auta se může
výrazně zvýšit.
• Jakmile ukončíte přehrávání, uložte disk
do obalu.
Čištění
• Před zahájením přehrávání disk očistěte
čisticím hadříkem.
Otírejte disk od středu směrem k okraji.
• Nepoužívejte rozpouštědla, jako například
benzin nebo ředidlo, běžně dostupné čističe
ani antistatický sprej určený pro vinylové
desky.
Tento systém přehrává pouze standardní
kruhové disky. Použití jiných než standardních
nebo kruhových disků (např. ve tvaru
pohlednice, srdce nebo hvězdy) může způsobit
poruchu.
Nepoužívejte disky, ke kterým je připojeno
běžně dostupné příslušenství, jako například
štítek nebo kroužek.
46CZ
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některými z následujících potíží, před
podáním žádosti o opravu si projděte tento
průvodce odstraňováním problémů, který
vám může pomoci problém odstranit. Pokud
problém přetrvá, obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
V případě, že servisní pracovník během opravy
vymění některé součástky, tyto součástky
si může ponechat.
Obecné
Na displeji na čelním panelu se střídavě zobrazí
nápisy „PROTECT“ a „PUSH PWR“.
t Stisknutím klávesy "/1 systém vypněte,
a jakmile “STANDBY” zmizí, zkontrolujte
následující položky.
• Došlo ke zkratu kladných a záporných
reproduktorových kabelů?
• Používáte pouze předepsané reproduktory?
• Jsou větrací otvory systému blokovány
nějakým předmětem?
• Jakmile zkontrolujete výše uvedené položky
a opravíte případné problémy, spusťte
systém. Pokud se problém ani po prověření
všech výše uvedených položek nepodaří
odstranit, obraťte se na nejbližšího
obchodního zástupce společnosti Sony.
t Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
Dálkový ovladač nefunguje.
t Vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a hlavní
jednotkou je příliš velká.
t Baterie v dálkovém ovladači jsou slabé.
Zásuvka na disk se neotevře a není možné vyjmout
disk ani po stisku tlačítka Z.
t Postupujte následovně:
1 Stiskněte a podržte tlačítka N a Z na
přístroji po dobu delší než 5 sekund.
Zásuvka na disk se otevře.
2 Vyjměte disk.
3 Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky ve zdi a po několika minutách ji
opět zapojte.
Systém nefunguje tak, jak by měl.
t Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze
zásuvky ve zdi a po několika minutách ji
opět zapojte.
Zprávy
Na obrazovce TV se objeví zpráva [A new software
version is available. Please go to the “Setup” section
of the menu and select “Network Update” to perform
the update.] (K dispozici je nová verze softwaru.
Přejděte v nabídce do části „Setup“ (Nastavení)
a volbou položky „Network Update“ (Aktualizace
ze sítě) proveďte aktualizaci.).
t Informace o aktualizaci softwaru systému na
novější verzi najdete v části [Network Update]
(Aktualizace ze sítě) (strana 38).
t Vypněte rodičovský zámek (strana 35).
Na displeji na čelním panelu se zobrazí „DEMO. LOCK“.
t Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Na displeji na čelním panelu se zobrazí „Exxxx“.
t Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony a uveďte kód chyby.
Doplňující informace
Na displeji na čelním panelu se zobrazí „LOCKED“.
Přístroj nelze zapnout.
se objeví, aniž by se na TV obrazovce zobrazilo
jakékoli hlášení.
t Obraťte se na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony nebo na místní autorizovaný
servis společnosti Sony.
Obraz
Žádný obraz.
t Zkontrolujte metodu výstupu systému
(strana 15).
Žádný obraz při propojení HDMI kabelem.
t Přístroj je připojený ke vstupnímu zařízení,
které není kompatibilní s HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)
(indikátor „HDMI“ na displeji na čelním
panelu se nerozsvítí) (strana 15).
Pokud není správně nastaveno výstupní rozlišení
videa pomocí položky nabídky [Output Video Format]
(Výstupní formát videa), žádný obraz se neobjeví.
t Stisknutím a podržením tlačítek N a VOL –
na přístroji po dobu déle než 5 sekund resetujte
výstupní rozlišení videa na nejnižší.
47CZ
Tmavé části obrazu jsou příliš tmavé, světlé části jsou
příliš světlé nebo vypadají nepřirozeně.
t Nastavte položku [Picture Quality Mode]
(Režim kvality obrazu) na [Standard]
(Standardní) (výchozí) (strana 28).
Obraz se nezobrazuje správně.
t Zkontrolujte nastavení [Output Video
Format] (Výstupní formát videa) v [Screen
Settings] (Nastavení obrazovky) (strana 39).
t Pokud je na výstup přiváděn současně
analogový i digitální signál, nastavte položku
[BD-ROM 24p Output] (Výstup BD-ROM
24p) nebo [DVD-ROM 24p Output] (Výstup
DVD-ROM 24p) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) na hodnotu [Off]
(Vypnuto) (strana 39).
t Při přehrávání disků BD-ROM zkontrolujte
nastavení [BD-ROM 24p Output] (Výstup
BD-ROM 24p) v nabídce [Screen Settings]
(Nastavení obrazovky) (strana 39).
V obraze se objevuje šum.
t Očistěte disk.
t Pokud obraz ze systému prochází do TV přes
VCR, je při přehrávání některých disků BD/
DVD použita ochrana proti kopírování, která
může snížit kvalitu obrazu. Pokud problémy
přetrvávají i po připojení systému přímo k TV,
zkuste jej připojit k jiným vstupním zdířkám.
Žádný zvuk
t Kabely reproduktoru nejsou správně
připojeny.
t Zkontrolujte nastavení reproduktorů
(strana 33).
Z TV připojené pomocí zdířky HDMI (OUT) nevychází
při použití funkce Audio Return Channel žádný zvuk.
t Nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) v rámci nastavení
[HDMI Settings] (Nastavení HDMI) v nabídce
[System Settings] (Nastavení systému) na
hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 42). Nastavte
také položku [Audio Return Channel] (Zpětný
zvukový kanál) v rámci nastavení [HDMI
Settings] (Nastavení HDMI) v nabídce
[System Settings] (Nastavení systému) na
hodnotu [Auto] (Automatické) (strana 42).
t Ujistěte se, že TV podporuje funkci Audio
Return Channel.
t Zkontrolujte, zda je HDMI kabel zapojen do
zdířky TV, která je kompatibilní s funkcí
Audio Return Channel.
Když je systém připojen k set-top boxu, zvuk TV
programů na výstupu systému není optimální.
t Zkontrolujte nastavení [TV Type] (Typ TV)
v [Screen Settings] (Nastavení obrazovky)
(strana 38).
t Poměr stran při přehrávání disku nelze měnit.
t Nastavte položku [Audio Return Channel]
(Zpětný zvukový kanál) v rámci nastavení
[HDMI Settings] (Nastavení HDMI) v nabídce
[System Settings] (Nastavení systému)
na hodnotu [Off] (Vypnuto) (strana 42).
t Zkontroluje připojení (strana 16).
Na TV obrazovce se projevují potíže s podáním barev.
Výrazné hučení nebo šum
t Pokud používáte reproduktory v kombinaci
s CRT TV nebo projektorem, umístěte je
alespoň 0,3 metru od TV.
t Pokud se tím potíže s barvami nevyřeší,
vypněte TV a po 15 až 30 minutách ji opět
zapněte.
t V blízkosti reproduktorů se nesmí vyskytovat
žádný magnetický objekt (magnetická západka
na TV podstavci, lékařský přístroj, hračka
apod.).
t Přesuňte TV dále od zvukových zařízení.
t Očistěte disk.
Obraz se nezobrazuje přes celou TV obrazovku.
Po spuštění přehrávání videa/obrázků na zařízení
iPod/iPhone se neobjeví žádný obraz.
t Nastavte vstup TV na tento systém.
48CZ
Zvuk
Při přehrávání CD zvuk nemá stereo efekt.
t Stisknutím tlačítka AUDIO vyberte
stereofonní zvuk (strana 30).
Zvuk z připojeného zařízení je zkreslený.
t Snižte hlasitost připojeného zařízení
v nastavení [Attenuate – AUDIO] (Zeslabení –
AUDIO) (strana 40).
Tuner
Rozhlasové stanice nelze naladit.
t Zkontrolujte připojení antény. Upravte anténu
nebo případně připojte externí anténu.
t Síla signálu rozhlasových stanic je příliš nízká
(při automatickém ladění). Použijte manuální
ladění.
Přehrávání
Bonusový obsah nebo další data obsažená na disku
BD-ROM nelze přehrát.
t Postupujte následovně:
1 Vyjměte disk.
2 Vypněte systém.
3 Odeberte a znovu připojte USB zařízení
(strana 23).
4 Zapněte systém.
5 Vložte disk BD-ROM s BONUSVIEW/
BD-LIVE.
USB zařízení
Disk nelze přehrát.
Názvy souborů se nezobrazují správně.
t Systém dokáže zobrazit pouze znaky ze sady
ISO 8859-1. Ostatní znaky se nemusejí
zobrazovat správně.
t V závislosti na použitém zapisovacím softwaru
se mohou znaky zobrazovat odlišně.
USB zařízení nebylo rozpoznáno.
t Postupujte následovně:
1 Vypněte systém.
2 Odpojte a znovu připojte USB zařízení.
3 Zapněte systém.
t Zkontrolujte, že je USB zařízení správně
připojeno ke konektoru
(USB).
t Zkontrolujte, zda nejsou USB zařízení a kabel
poškozeny.
t Zkontrolujte, zda je USB zařízení zapnuté.
t Jestliže je USB zařízení připojeno přes USB
rozbočovač, odpojte jej a připojte USB zařízení
přímo k hlavní jednotce.
Doplňující informace
t Kód regionu na disku BD/DVD neodpovídá
vašemu systému.
t Uvnitř přístroje zkondenzovala vlhkost a může
poškodit čočky. Vyjměte disk a nechejte
systém zapnutý po dobu přibližně 30 minut.
t Systém nemůže přehrát nahraný disk, který
není správně ukončen (strana 51).
Disk se nepřehrává od začátku.
t Byla vybrána funkce Obnovení přehrávání po
pozastavení. Stiskněte tlačítko OPTIONS
a zvolte [Play from start] (Přehrát od začátku),
poté stiskněte tlačítko .
Přehrávání se neobnoví z místa posledního
pozastavení.
t Bod pozastavení se může u některých disků
vymazat z paměti, jestliže
• otevřete zásuvku na disk,
• odpojíte USB zařízení,
• přehráváte jiný obsah,
• systém vypnete.
Jazyk zvukové stopy/titulků a úhly nelze změnit.
t Zkuste použít nabídku disku BD nebo DVD.
t Vícejazyčné stopy/titulky nebo další úhly
nejsou na přehrávaném disku BD nebo DVD
zaznamenány.
49CZ
BRAVIA Internet Video
Kvalita obrazu nebo zvuku je slabá / některé
programy se zobrazují s nízkou úrovní detailů,
zejména při přehrávání rychlých nebo tmavých scén.
Po nastavení [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]
(Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS)) nelze PC připojit
k internetu.
t Kvalita obrazu/zvuku může být špatná
v závislosti na poskytovateli internetového
obsahu.
t Kvalitu obrazu/zvuku můžete zvýšit změnou
rychlosti připojení. Společnost Sony
doporučuje pro přehrávání videa ve
standardním rozlišení rychlost připojení
alespoň 2,5 Mb/s a při přehrávání videa
ve vysokém rozlišení rychlost 10 Mb/s.
t Ne všechna videa obsahují zvuk.
t Jestliže použijete funkci Wi-Fi Protected Setup
před upravením nastavení routeru, nastavení
bezdrátového připojení routeru se může
automaticky změnit. V takovém případě
náležitě upravte nastavení bezdrátového
připojení PC.
Obraz je malý.
t Stisknutím tlačítka X obraz zvětšíte.
“BRAVIA” Sync ([Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI))
Funkce [Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI)
nefunguje („BRAVIA“ Sync).
t Zkontrolujte, zda je položka [Control for
HDMI] (Ovládání přes HDMI) nastavena
na hodnotu [On] (Zapnuto) (strana 42).
t Jestliže změníte připojení HDMI, vypněte
systém a znovu jej zapněte.
t Pokud dojde k výpadku napájení, nastavte
položku [Control for HDMI] (Ovládání přes
HDMI) nejprve na [Off] (Vypnuto), poté
nastavte položku [Control for HDMI]
(Ovládání přes HDMI) na [On] (Zapnuto)
(strana 42).
t Prostudujte si návod dodaný k zařízení
a zkontrolujte následující body:
• Připojené zařízení podporuje funkci
[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI).
• Zařízení používá správné nastavení funkce
[Control for HDMI] (Ovládání přes HDMI).
Síťové připojení
Systém se nemůže připojit k síti.
t Zkontrolujte síťové připojení (strana 17)
a nastavení sítě (strana 43).
50CZ
Připojení k bezdrátové síti LAN
Systém se nemůže připojit k síti anebo je síťové
připojení nestabilní.
t Zkontrolujte, zda je bezdrátový LAN router
zapnutý.
t Zkontrolujte síťové připojení (strana 17)
a nastavení sítě (strana 43).
t V závislosti na prostředí, včetně materiálu zdí,
podmínek příjmu rádiových vln a překážek
mezi systémem (nebo USB adaptérem
bezdrátového připojení LAN) a bezdrátovým
LAN routerem, se může zkrátit možná
komunikační vzdálenost. Přesuňte systém
a bezdrátový LAN router blíže k sobě.
t Zařízení používající kmitočtové pásmo
2,4 GHz, jako jsou například mikrovlnné
trouby, zařízení Bluetooth nebo digitální
bezdrátová zařízení, mohou narušovat
komunikaci. Přesuňte hlavní jednotku dále
od těchto zařízení nebo tato zařízení vypněte.
Požadovaný bezdrátový router se nezobrazuje
v seznamu bezdrátových sítí.
t Stisknutím tlačítka RETURN se vraťte na
předchozí obrazovku a zkuste znovu provést
nastavení [Wireless Setup(built-in)]
(Nastavení bezdrátové sítě (vestavěné))/
[USB Wireless Setup] (Nastavení USB
adaptéru bezdrátové sítě). Pokud ani
tentokrát není bezdrátový router nalezen,
zvolte možnost [Manual registration]
(Ruční registrace).
Poznámky k přehrávání BD/DVD
Disky, které lze přehrát
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (hudební CD)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Poznámka k dvouvrstvým BD/DVD
Při přepínání vrstev může dojít k dočasnému
přerušení přehrávání obrazu a zvuku.
Kód regionu (pouze disky BD-ROM/
DVD VIDEO)
Kód regionu vašeho systému je uveden na
spodní straně přístroje a ten přehraje pouze
disky BD-ROM/DVD VIDEO (pouze
přehrávání), které mají stejný kód regionu
nebo jsou označené symbolem ALL .
Doplňující informace
Protože specifikace médií Blu-ray Disc jsou nové
a stále se vyvíjejí, můžete se stát, že některé disky
nebude možné v závislosti na typu a verzi disku
přehrát. Také platí, že přehrávaný zvuk se liší
v závislosti na zdroji, připojené výstupní zdířce
a zvoleném nastavení zvuku.
2) BD-RE: Ver. 2.1
BD-R: Ver. 1.1, 1.2, 1.3 včetně disků BD-R
s organickými pigmenty (typ LTH)
Disky BD-R zaznamenané na PC nelze přehrát,
jestliže je možné zapisovat další data.
3)
Disk CD nebo DVD nelze přehrát, pokud nebyl
správně ukončen. Další informace naleznete
v návodu k obsluze záznamového zařízení.
Výrobci softwaru mohou v některých případech
záměrně nastavit některé možnosti přehrávání
BD/DVD. Vzhledem k tomu, že tento systém
přehrává BD/DVD podle toho, jaký obsah disku
výrobci softwaru vytvořili, některé funkce
přehrávání nemusí být dostupné.
Disky, které nelze přehrát
• BD s catridge
• BDXL
• DVD-RAM
• HD DVD
• Disky DVD Audio
• PHOTO CD
• Datová část disku CD-Extra
• Super VCD
• Strana se zvukovým záznamem na médiu
DualDisc
Poznámky k diskům
Tento produkt slouží k přehrávání disků, které
odpovídají standardu kompaktních disků (CD).
Disky DualDisc a některé hudební disky
zakódované pomocí technologií s ochranou
autorských práv neodpovídají standardu
kompaktních disků (CD). Tyto disky proto
nemusí být s tímto produktem kompatibilní.
51CZ
Typy souborů, které lze
přehrávat
Video
Formát souboru
Přípony
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
„.mpg“, „.mpeg“, „.m2ts“,
„.mts“
Xvid
„.avi“
MPEG4/AVC1)5)
„.mkv“, „.mp4“, „.m4v“,
„.m2ts“, „.mts“
WMV91)5)
„.wmv“, „.asf“
AVCHD2)
3)5)
Hudba
Formát souboru
Přípony
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
„.mp3“
AAC/HE-AAC1)4)5)
„.m4a“
WMA9 Standard1)4)
„.wma“
LPCM
„.wav“
Fotografie
Formát souboru
Přípony
JPEG
„.jpg“, „.jpeg“
GIF7)
„.gif“
PNG7)
„.png“
MPO8)
„.mpo“
1)
Systém nepřehrává soubory zakódované pomocí
technologie DRM.
2)
Kompatibilní s AVCHD Ver.2.0 (AVCHD 3D/
Progressive)
3) Systém přehrává soubory formátu AVCHD
zaznamenané pomocí digitální videokamery
a podobných zařízení. Chcete-li přehrávat soubory
ve formátu AVCHD, musí být disk se soubory
ve formátu AVCHD ukončen.
4)
Systém nepřehrává soubory kódované pomocí
bezztrátové komprese apod.
5)
Systém nepřehrává tyto soubory pomocí
funkce DLNA.
6) Systém přehrává pomocí funkce DLNA pouze
standardní rozlišení.
7)
Systém nepřehrává animované soubory PNG a GIF.
8)
U souborů MPO jiných než 3D je zobrazen klíčový
nebo první snímek.
52CZ
Poznámka
• Některé soubory systém nepřehraje vzhledem
k formátu souborů, kódování, způsobu záznamu
nebo stavu DLNA serveru.
• Některé soubory upravené pomocí PC se nemusí
přehrávat.
• V případě disků BD, DVD, CD a USB zařízení systém
dokáže rozpoznat následující soubory nebo složky:
– složky až 9. úrovně, včetně kořenové složky
– až 500 souborů/složek v jedné úrovni
• V případě obsahu uloženého na DLNA serveru
systém dokáže rozpoznat následující soubory nebo
složky:
– složky až do 19. úrovně
– až 999 souborů/složek v jedné úrovni
• Některá USB zařízení nemusejí s tímto systémem
fungovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení Mass Storage Class
(MSC) (jako například flash paměť nebo HDD),
zařízení SICD (Still Image Capture Devices)
a klávesnice se 101 klávesami.
• Chcete-li předejít poškození dat nebo USB paměti či
jiných zařízení, systém před připojením nebo
odebráním USB paměti či jiných zařízení vypněte.
• Přehrávání videa s vysokou snímkovou frekvencí
z médií DATA CD nemusí být plynulé. Videa
s vysokou přenosovou rychlostí doporučujeme
přehrávat z médií DATA DVD nebo DATA BD.
Podporované zvukové
formáty
Technické údaje
Zesilovač
Systém podporuje následující zvukové formáty.
Formát
Funkce
„TV“ (DIGITAL IN)
a
a
LPCM 5.1k,
LPCM 7.1k
a
–
Dolby Digital
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
DTS
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
DTS96/24
a
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
a: podporovaný formát
–: nepodporovaný formát
Poznámka
• U dvoukanálového formátu LPCM je podporovaná
vzorkovací frekvence digitálního signálu až 48 kHz
při použití funkce „TV“.
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Levý přední/Pravý přední: 75 W + 75 W
(při 3 ohmech,
1 kHz, celkové harmonické
zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Levý přední/Pravý přední: 100 W (na kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
200 W (při 6 ohmech,
80 Hz)
Vstupy (analogové)
AUDIO (AUDIO IN)
Citlivost: 1 V/400 mV
Vstupy (digitální)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty:
2kanálový LPCM
(až 48 kHz), Dolby Digital,
DTS
BDV-EF220
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Levý přední/Pravý přední: 40 W + 40 W
(při 3 ohmech,
1 kHz, celkové harmonické
zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Levý přední/Pravý přední: 40 W (na kanál při
3 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
70 W (při 6 ohmech,
80 Hz)
Vstupy (analogové)
AUDIO (AUDIO IN)
Citlivost: 2 V/700 mV
Vstupy (digitální)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Podporované formáty:
2kanálový LPCM (až
48 kHz), Dolby Digital,
DTS
Doplňující informace
„BD/DVD“
LPCM 2k
BDV-EF420
Video
Výstupy
VIDEO: 1 Vš-š, 75 ohmů
HDMI
Konektor
Typ A (19pinový)
Systém BD/DVD/Super Audio CD/CD
Systém formátu signálu
NTSC/PAL
53CZ
USB
Konektor
Obecné
(USB):
Typ A (pro připojení USB
paměti, čtečky paměťových
karet, digitálního
fotoaparátu a digitální
video kamery)
LAN
LAN (100) koncovka
100BASE-TX koncovka
Požadavky na napájení
Spotřeba energie
BDV-EF420
BDV-EF220
FM tuner
Systém
Rozsah ladění
Anténa
Svorky antény
Digitální syntezátor PLL
řízený krystalem
87,5 MHz – 108,0 MHz
(po 50 kHz)
FM anténa
75 ohmů, nesouměrné
Reproduktory
Přední (SS-TSB119) pro BDV-EF420
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
95 mm × 680 mm ×
71 mm (š/v/h) (část
připevněná na zeď)
260 mm × 1 190 mm ×
260 mm (š/v/h) (celý
reproduktor)
1,2 kg (část připevněná
na zeď)
2,9 kg (včetně
reproduktorového kabelu
a stojanu)
Přední (SS-TSB117) pro BDV-EF220
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
91 mm × 148 mm ×
87 mm (š/v/h)
0,33 kg (včetně
reproduktorového kabelu)
Subwoofer (SS-WSB115) pro BDV-EF420
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
225 mm × 365 mm ×
320 mm (š/v/h)
6,1 kg (včetně
reproduktorového kabelu)
Subwoofer (SS-WSB113) pro BDV-EF220
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
54CZ
177 mm × 280 mm ×
245 mm (š/v/h)
2,7 kg (včetně
reproduktorového kabelu)
Rozměry (přibližně)
Hmotnost (přibližně)
220–240 Vstř.,
50/60 Hz
Zapnuto: 75 W
Pohotovostní režim: 0,3 W
(v úsporném režimu)
Zapnuto: 60 W
Pohotovostní režim: 0,3 W
(v úsporném režimu)
430 mm × 50 mm ×
275 mm (š/v/h) včetně
vyčnívajících částí
2,7 kg
Design a technické údaje se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3 W
• Při použití plně digitálního zesilovače S-Master lze
dosáhnout energetické účinnosti více než 85 %.
Seznam kódů jazyků
Zápis názvů jazyků odpovídá standardu ISO 639: 1988 (E/F).
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Kód
Jazyk
Doplňující informace
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Nespecifikováno
Seznam kódů oblastí / funkce Parental Control
Kód
Oblast
Argentina
Austrálie
Belgie
Brazílie
Čile
Čína
Dánsko
Filipíny
Finsko
Francie
Hongkong
Kód
Oblast
Indie
Indonésie
Irsko
Itálie
Japonsko
Kolumbie
Korea
Lucembursko
Malajsie
Mexiko
Německo
Kód
Oblast
Nizozemsko
Nový Zéland
Norsko
Pákistán
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rusko
Řecko
Singapur
Kód
Oblast
Spojené
království
Španělsko
Švédsko
Švýcarsko
Thajsko
Tchaj-wan
55CZ
Rejstřík
Čísla
F
N
3D 22
Formát obrazovky 39
Formát výstupu videa 39
Funkce Parental Control pro
BD 41
Funkce Parental Control pro
DVD 41
Funkce Parental Control pro
video z internetu 41
Nastavení 3D výstupu 38
Nastavení funkce Parental
Control 41
Nastavení Gracenote 42
Nastavení hudby 42
Nastavení internetu 43
Nastavení obrazovky 38
Nastavení přehrávání BD/
DVD 41
Nastavení rendereru 43
Nastavení reproduktorů 33, 40
Hlasitost 34
Vzdálenost 34
Nastavení serveru pro
připojení 43
Nastavení sítě 43
Nastavení sloučení zvuku
BD 40
Nastavení velikosti TV
obrazovky pro 3D 39
Nastavení zvuku 40
Nezařazené video z
internetu 41
A
Aktualizace 38
Aktualizace ze sítě 38
Audio DRC 40
Audio Return Channel (Zpětný
zvukový kanál) 42
Audio výstup 40
Automatické spuštění funkce
PARTY 43
Automatické zobrazení 42
Automatický přechod do
pohotovostního režimu 42
B
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 39
Heslo 41
I
Barevná hloubka HDMI
výstupu 40
BD-LIVE 22
BONUSVIEW 22
BRAVIA Sync 33
Informace o přehrávání 23
Informace o licenci na
software 42
Inicializace osobních údajů 44
Internetové připojení BD 41
Internetový obsah 25
C
J
CD 51
Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) 42
Jazyk nabídky BD/DVD 41
Jazyk nabídky OSD 42
Jazyk titulků 41
Jazyk zvukové stopy 41
O
K
P
Kanály pro přehrávání disku
Super Audio CD 42
Kontrola přístupu k
rendereru 43
Kód oblasti funkce Parental
Control 41
Kód regionu 51
Poměr stran DVD 39
Prezentace 28
Přehrávací vrstva hybridních
disků BD 41
Č
Čelní panel 10
D
Dálkový ovladač 12
Diagnostika síťového
připojení 43
Disky, které lze přehrát 51
Displej na čelním panelu 11
DLNA 25, 43
Dolby Digital 30
DTS 30
DVD 51
E
Easy Setup (Snadné
nastavení) 19
56CZ
H
M
Multiplexní přenos zvuku 30
Obnovit tovární nastavení 44
Ovládání přes HDMI 33
R
RDS 32
Registrace vzdálených
mediálních zařízení 43
Registrovaná vzdálená mediální
zařízení 43
Resetování 44
Režim FM 31
Režim konverze video
signálu 39
Režim pozastavení 40
Režim rychlého spuštění 42
Rodičovský zámek 35
S
Seznam kódů jazyků 55
SLEEP 34
Snadné nastavení 43
Snadné nastavení sítě 43
Snadné počáteční nastavení 43
Spořič obrazovky 42
SYNCHRONIZACE A/V 29
Systémové informace 42
T
Typ TV 39
U
USB 23
V
Vrstva pro přehrávání disku
Super Audio CD 42
Výstup BD-ROM 24p 39
Výstup DVD-ROM 24p 39
W
WEP 18
WPA2-PSK (AES) 18
WPA2-PSK (TKIP) 18
WPA-PSK (AES) 18
WPA-PSK (TKIP) 18
Z
Zadní panel 11
Zeslabení – AUDIO 40
Zkušební tón 34
Zvukové efekty 40
57CZ
Software tohoto systému může být v budoucnu aktualizován. Informace o dostupných
aktualizacích najdete na následující adrese.
Zákazníci v Evropě a Rusku:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Zákazníci v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(1)
Download PDF

advertising