Sony | HT-CT790 | Sony HT-CT790 2.1k zvukový projektor s technologií Wi-Fi®/Bluetooth® Návod k obsluze

C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\010COV.fm
masterpage:
Right
Systém Sound Bar
Návod k obsluze
HT-CT790
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\020REG.fm
masterpage: Left
Pro zákazníky v Evropě
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
V zájmu snížení rizika požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích,
které se řídí směrnicemi EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko,
nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy souvisejícími se shodou
produktů se zákony Evropské unie se
obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgie. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou
se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních
a záručních listech.
Dokud je jednotka zapojena do zásuvky
střídavého proudu, není odpojena od
elektrické sítě, i když je vypnutá.
Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Pokud si u přístroje všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Tento produkt je určen pro
použití v následujících zemích.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, TR, Kosovo
Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferních zařízení musí být použity
řádně stíněné a uzemněné kabely
a konektory.
Pro reproduktorovou lištu
Štítek je umístěn na spodní straně
reproduktorové lišty.
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je omezeno
pouze na použití v budovách.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity regulace
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího
než 3 metry.
2CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\020REG.fm
Likvidace
použitých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v rámci Evropské
unie a v ostatních
evropských zemích
se samostatnými
systémy zpětného odběru)
Tento symbol na výrobku nebo jeho
balení značí, že s daným výrobkem
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. Namísto toho jej odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci
tohoto výrobku, pomůžete předcházet
potenciálním negativním dopadům na
životní prostředí a zdraví lidí, které
by mohla způsobit jeho nevhodná
likvidace. Recyklace materiálů pomáhá
šetřit přírodní zdroje. Další podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku
získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz
odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Pouze pro
Evropu
masterpage:
Right
Zajistíte-li řádnou likvidaci baterií,
pomůžete předcházet potenciálním
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které by mohla
způsobit nevhodná likvidace. Recyklace
materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými
a elektronickými zařízeními bude
správně naloženo, předejte tyto
produkty po skončení jejich životnosti
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
V případě všech ostatních typů baterií
si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Předejte baterii na vhodné sběrné
místo pro recyklaci použitých baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy,
ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace použitých
baterií (platí v rámci
Evropské unie
a v ostatních
evropských zemích
se systémem sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím
obalu značí, že s baterií dodávanou
s daným výrobkem nelze nakládat
jako s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci s chemickou
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají
v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
3CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Obsah
Dodávané příslušenství ................ 6
Popis součástí a ovládacích
prvků ........................................7
Domovská nabídka ...................... 12
Připojení a příprava
Základní
připojení
a příprava
Průvodce
spuštěním
 (samostatný
dokument)
Připojení pro sledování
obsahu 4K s ochranou
autorských práv ..................... 15
Upevnění zařízení na stěnu ......... 17
Připojení k pevné síti ....................18
Připojení k bezdrátové síti ........... 19
Poslech zvuku
Poslech televizoru ........................ 21
Poslech zvuku z připojeného
zařízení ................................... 21
Poslech hudby ze zařízení USB ....22
Výběr zvukových efektů
Nastavení zvukového efektu
přizpůsobeného zdroji
zvuku (SOUND FIELD) .............23
Přehrávání zvuku z nižší hlasitostí
o půlnoci (NIGHT) .................. 24
Zlepšení srozumitelnosti
dialogů (VOICE) ..................... 24
Nastavení hlasitosti
subwooferu ............................25
Úprava zpoždění mezi
obrazem a zvukem ................25
Poslech hudby/zvuku
prostřednictvím
funkce BLUETOOTH
Poslech hudby z mobilního
zařízení .................................. 26
Poslech zuvku připojeného
televizoru nebo zařízení
prostřednictvím sluchátek
nebo reproduktorů ............... 29
Používání funkce sítě
Poslech hudby na počítači
prostřednictvím domácí
sítě .......................................... 31
Poslech hudby na
Music Services .......................32
Poslech hudby na mobilním
zařízení prostřednictvím
aplikace SongPal ...................33
Používání funkce
Google Cast .......................... 34
Poslech hudby připojením
zařízení kompatibilním
s aplikací SongPal Link ......... 34
Zobrazení obrazovky mobilního
zařízení na televizoru
(MIRRORING) ......................... 35
Používání různých funkcí/
nastavení
Vytvoření bezdrátového připojení
subwooferu (LINK) ................ 36
Přehrávání komprimovaných
audiosouborů s přirozenou
kvalitou zvuku ........................37
Poslech multiplexního signálu
zvuku (AUDIO) ........................37
Deaktivace tlačítek
na jednotce ........................... 38
4CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\010COVTOC.fm
masterpage:
Right
Změna jasu displeje
na předním panelu
a kontrolky BLUETOOTH
(DIMMER) ............................... 38
Úspora energie
v pohotovostním režimu .......39
Používání funkce
Control for HDMI ................... 39
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync ....................... 41
Použití obrazovky nastavení .......43
Seznam nabídky možností .......... 51
Řešení problémů
Řešení problémů ......................... 52
Resetování systému ....................59
Další informace
Technické údaje ...........................60
Typy souborů, které
lze přehrávat ......................... 62
Podporované vstupní
formáty audia ........................63
Podporované vstupní
formáty videa ........................64
Komunikace BLUETOOTH ............65
LICENČNÍ SMLOUVA
S KONCOVÝM
UŽIVATELEM ..........................66
Opatření .......................................70
Rejstřík ......................................... 74
5CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage: Left
• digitální optický kabel (1)
Dodávané příslušenství
• reproduktorová lišta (1)
• průvodce spuštěním (1)
• nástěnné držáky (2) a šrouby (2)
• návod k obsluze (1)
• subwoofer (1)
• dálkový ovladač (1)
• baterie R03 (velikost AAA) (2)
6CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage:
Right
Popis součástí a ovládacích prvků
Ilustrace neobsahují veškeré podrobnosti.
Zařízení (reproduktorová lišta)
Přední strana
 Čidlo dálkového ovladače
 Displej předního panelu
 Kontrolka BLUETOOTH (modrá)
– Rychle bliká modře: během
pohotovostního režimu párování
– Bliká modře: probíhá pokus
o spojení BLUETOOTH.
– Svítí modře: připojení BLUETOOTH
bylo navázáno.
 Značka N-Mark (strana 27)
Chcete-li použít funkci NFC,
dotkněte se tohoto symbolu
zařízením kompatibilním
s funkcí NFC.
 Port
(USB)
 Tlačítko  (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
 Tlačítko INPUT (strana 12, 21)
 Tlačítko PAIRING (strana 26)
 Tlačítka VOL +/−
7CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage: Left
Zadní strana
 Port LAN(100)
 Zdířka TV IN (OPTICAL)
 Zdířka ANALOG IN
 Konektor HDMI IN 3
Kompatibilní s HDCP 2.2.
 Konektor HDMI IN 2
Kompatibilní s HDCP 2.2.
 Konektor HDMI IN 1
Kompatibilní s HDCP 2.2.
 Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
Kompatibilní s HDCP 2.2.
8CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage:
Right
Subwoofer
 Kontrolka napájení
– Svítí červeně: subwoofer je
v pohotovostním režimu.
– Bliká zeleně: probíhá pokus
o vytvoření spojení Link.
– Svítí zeleně: subwoofer je připojen
k systému pomocí funkce Link.
 Tlačítko  (napájení)
Zapne subwoofer nebo jej přepne
do pohotovostního režimu.
 Tlačítko LINK (strana 36)
 Ventilační otvory
Z důvodu bezpečnosti
nezakrývejte ventilační otvory.
9CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage: Left
Dálkový ovladač
 INPUT +/– (strana 12, 21)
 (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne
do pohotovostního režimu.
 DISPLAY
Zobrazí na obrazovce televizoru
informace o přehrávání.
 CLEAR AUDIO+ (strana 23)
SOUND FIELD (strana 23)
VOICE (strana 24)
NIGHT (strana 24)
 DIMMER (strana 38)
 barevná tlačítka
Tlačítka zkratek pro výběr položek
v některých nabídkách.
 MIRRORING (strana 35)
PAIRING (strana 26)
 OPTIONS (strana 25, 51)
BACK (strana 12)
/// (strana 12)
(potvrdit) (strana 12)
HOME (strana 12)
  (ztišení)
Dočasně vypne zvuk.
 (hlasitost) +/−
Slouží ke změně hlasitosti.
SW  (hlasitost
subwooferu) +/−
Úprava úrovně hlasitosti
subwooferu.
10CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage:
Right
 Tlačítka pro ovládání
přehrávání
/ (vzad/rychlý
posun vpřed)
Slouží k vyhledávání směrem
vzad nebo vpřed.
/ (předchozí/další)
Zvolí předchozí/další kapitolu,
stopu nebo soubor.
 (přehrát)
Spustí přehrávání nebo na něj
naváže (obnovení přehrávání).
 (pozastavit)
Pozastaví nebo znovu spustí
přehrávání.
 (zastavit)
Zastaví přehrávání.
 RX/TX (přijímač/vysílač)
(strana 30)
 AUDIO (strana 37)
11CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage: Left
Domovská nabídka
Domovskou nabídku můžete zobrazit na obrazovce televizoru, pokud systém
propojíte s televizí pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). V domovské
nabídce můžete měnit různá nastavení volbou možnosti
[Setup] nebo můžet
v seznamu vstupů zvolit vstup nebo službu, kterou chcete přehrávat.
[Setup]
Seznam vstupů
Použití domovské nabídky
///,
(potvrdit)
HOME
BACK
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka.
2
Pomocí tlačítek /// vyberte položku
vstup a stiskněte tlačítko .
[Setup] nebo požadovaný
Na televizoru se zobrazí zvolený vstup nebo nastavení.
Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko BACK.
12CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage:
Right
Seznam vstupů
Název vstupu
Vysvětlení
[TV]
Přehrává zvuk z televizoru. (strana 21)
[HDMI1]
Přehrává zvuk zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN 1.
(strana 21)
[HDMI2]
Přehrává zvuk zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN 2.
(strana 21)
[HDMI3]
Přehrává zvuk zařízení připojeného ke konektoru HDMI IN 3.
(strana 21)
[Bluetooth Audio]
Přehrává zvuk zařízení připojeného funkcí BLUETOOTH. (strana 26)
[Analog]
Přehrává zvuk zařízení připojeného ke konektoru ANALOG IN.
[USB]
Přehrává hudbu nebo fotografické soubory uložené
na připojeném zařízení USB. (strana 22)
[Screen mirroring]
Zobrazí na televizoru obrazovku mobilního zařízení. (strana 35)
[Home Network]
Přehrává hudbu nebo fotografické soubory uložené na zařízení,
které je připojeno pomocí sítě. (strana 31)
[Music Services]
Poslech hudebních služeb dostupných na internetu. (strana 32)
[Setup]
Informace najdete v části „Použití obrazovky nastavení“ (strana 43).
Tip
Vstup také můžete zvolit postupným mačkáním tlačítka INPUT +/−.
13CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\030PAC.fm
masterpage: Left
Postupy
V tomto návodu k obsluze jsou operace popsány v podobě kroků, které lze provést
v rámci domovské nabídky na obrazovce pomocí dálkového ovládání, zatímco je
systém připojen k televizi prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí dodávky).
Kroky operací sloužících pro výběr položek na televizoru pomocí tlačítek ///
a
jsou zjednodušeny následujícím způsobem.
Příklad: V domovské nabídce vyberte položku
[Setup].
Operace výběru položky pomocí tlačítek /// a
je popsána jako „výběr“.
Příklad: V domovské nabídce vyberte položku [Network Settings] – [Internet
Settings] – [Wired Setup].
Při opakování operací, které zahrnují výběr položek pomocí tlačítek /// a
,
položky výběru jsou propojeny znakem „–“.
Tipy
• Můžete použít tlačítka na jednotce, mají-li stejné nebo podobné popisky jako ty na
dálkovém ovladači.
• Znaky v hranatých závorkách [ ] se zobrazují na televizní obrazovce. Znaky
v uvozovkách „ “ se zobrazují na displeji na předním panelu.
14CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\040CON.fm
masterpage:
Right
Připojení a příprava
Připojení a příprava
Připojení pro sledování
obsahu 4K s ochranou
autorských práv
Připojení televizoru 4K
a zařízení 4K
Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou
autorských práv a poslouchat zvuk ze
systému, propojte televizor a zařízení
k systému prostřednictvím konektoru
HDMI kompatibilního s HDCP2.2.
Obsah 4K s ochranou autorských
práv můžete sledovat pouze pomocí
připojení ke konektoru HDMI
kompatibilnímu s HDCP2.2.
konektor HDMI
kompatibilní s
HDCP2.2
konektor HDMI
kompatibilní s
HDCP2.2
TV
přehrávač Blu-ray Disc™, přijímač
kabelového nebo satelitního vysílání atd.
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
Doporučujeme používat kvalitní
vysokorychlostní kabel HDMI s Ethernetem.
1
2
Zjistěte, který vstupní konektor
HDMI na vašem televizoru je
kompatibilní s HDCP2.2.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze TV.
Propojte vstupní konektor
HDMI kompatibilní s HDCP2.2 na
televizoru a konektor HDMI OUT
na zařízení pomocí kabelu HDMI
(není součástí dodávky).
Připojení k TV je dokončeno.
15CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\040CON.fm
3
4
masterpage: Left
Propojte výstupní konektor HDMI
kompatibilní s HDCP2.2 na
zařízení 4K a konektor HDMI IN
na zařízení pomocí kabelu HDMI
(není součástí dodávky).
Informace o tom, zda je konektor
HDMI OUT kompatibilní s HDCP2.2
naleznete v návodu k obsluze.
Připojení k zařízení 4K je
dokončeno.
Můžete začít přehrávat obsah 4K
s ochranou autorských práv.
Obraz se zobrazí na TV obrazovce
a systém bude reprodukovat zvuk.
Tip
Zařízení 4K můžete připojit ke konektorům
HDMI IN 1, HDMI IN 2 nebo HDMI IN 3,
všechny tyto konektory jsou kompatibilní
s HDCP 2.2.
konektor HDMI
kompatibilní
s HDCP2.2
Pokud konektor HDMI
televizoru není označen ARC
Pokud konektor televizoru HDMI
IN kompatibilní s HDCP2.2 není
kompatibilní s funkcí ARC, systém
nebude reprodukovat zvuk televizoru.
V takovém případě propojte zdířku
optického výstupu televizoru a zdířku TV
IN (OPTICAL) digitálním optickým
kabelem (součástí dodávky).
TV
konektor HDMI
kompatibilní
s HDCP2.2
přehrávač Blu-ray Disc, přijímač
kabelového nebo satelitního vysílání atd.
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
Doporučujeme používat kvalitní
vysokorychlostní kabel HDMI
s Ethernetem.
 Digitální optický kabel (součást dodávky)
16CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\040CON.fm
1
Zařízení můžete upevnit na stěnu.
Upevněte dodané nástěnné držáky
(součástí dodávky) do otvorů pro
upevnění držáků ve spodní části
zařízení pomocí dodaných šroubů
tak, aby byl povrch každého
nástěnného držáku umístěn tak,
jak je uvedeno na obrázku.
Upevněte dva nástěnné držáky
do levého a pravého otvoru pro
upevnění držáků ve spodní části
zařízení.
šroub (součást dodávky)
Poznámky
• Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky) odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu,
že sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte šrouby do nosné lišty.
Instalujte reproduktory vodorovně,
zavěste je do šroubů ve sloupcích
v rovné sekci zdi.
• Svěřte instalaci prodejci výrobků Sony
nebo licencovanému řemeslníkovi a při
instalaci důsledně dbejte na bezpečnost.
• Společnost Sony nenese odpovědnost za
nehody či škody způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdi
nebo nesprávným upevněním šroubů,
přírodní pohromou apod.
nástěnné držáky (součást dodávky)
2
Připravte šrouby (nejsou součástí
dodávky), které odpovídají
otvorům na nástěnném držáku.
4 mm
více než 30 mm
4,6 mm
10 mm
Otvor v nástěnném držáku
17CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Připojení a příprava
Upevnění zařízení
na stěnu
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\040CON.fm
3
Upevněte šrouby do stěny.
Šrouby by měly vyčnívat tak, jak je
zobrazeno na následujícím obrázku.
730 mm
masterpage: Left
Připojení k pevné síti
Připravte síť tak, že připojíte systém
a počítač k domácí síti pomocí
kabelu LAN.
Připojení k počítači nebo
routeru pomocí kabelu LAN
3,5 až
4,5 mm
4
Následující obrázek znázorňuje
příklad připojení systému a počítače
k domácí síti.
Zavěste otvory nástěnného
držáku na šrouby.
Zarovnejte otvory nástěnného
držáku se šrouby a poté na oba
šrouby zavěste zařízení.
internet
modem
LAN kabel (není
součástí dodávky)
router
server
Poznámka
Server musí být připojen k síti, k níž je
připojen systém.
Tip
Doporučujeme vám používat stíněný přímý
kabel (není součástí dodávky).
18CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\040CON.fm
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na TV obrazovce se zobrazí
obrazovka nastavení.
Vyberte [Auto].
Vyberte [Save & Connect].
Systém se začne připojovat k síti.
Podrobné informace naleznete
ve zprávách zobrazených na
obrazovce televizoru.
Připojení pomocí pevné
IP adresy
1
2
3
4
6
Vyberte možnost [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Systém zahájí nastavení sítě
a zobrazí se informace o stavu
nastavení sítě.
Pomocí tlačítek / procházejte
informace a poté stiskněte .
5
5
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na TV obrazovce se zobrazí
obrazovka nastavení.
Vyberte možnost [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired Setup].
Dokončete nastavení podle
pokynů na obrazovce.
Systém zahájí nastavení sítě
a zobrazí se informace o stavu
nastavení sítě.
Pomocí tlačítek / procházejte
informace a poté stiskněte .
Vyberte [Save & Connect].
Systém se začne připojovat k síti.
Podrobné informace naleznete
ve zprávách zobrazených na
obrazovce televizoru.
Připojení k bezdrátové
síti
Připravte síť tak, že připojíte systém
a počítač k routeru bezdrátové sítě LAN.
Poznámka
Server musí být připojen k síti, k níž je
připojen systém.
Připojení pomocí
tlačítka WPS
Pokud je váš router (přístupový bod)
bezdrátové sítě LAN kompatibilní
s metodou konfigurace Wi-Fi Protected
Setup (WPS), můžete snadno provést
nastavení sítě pomocí tlačítka WPS.
1
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na TV obrazovce se zobrazí
obrazovka nastavení.
Vyberte [Manual].
19CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Připojení a příprava
Připojení automatickým
získáním informací o síti
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\040CON.fm
3
4
5
Vyberte možnost [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless Setup] – [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)].
Vyberte [Start].
Stiskněte tlačítko WPS
na přístupovém bodu.
Systém se začne připojovat k síti.
Připojení výběrem názvu
sítě (SSID)
Pokud váš router bezdrátové sítě LAN
(přístupový bod) není kompatibilní
s funkcí Wi-Fi Protected Setup (WPS),
předem si zjistěte následující informace.
– název sítě (SSID)*
_____________________________________
– bezpečnostní klíč (heslo)**
3
4
5
masterpage: Left
Vyberte možnost [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless Setup].
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam názvů sítě.
Vyberte název požadované
sítě (SSID).
Pomocí softwarové klávesnice
zadejte bezpečnostní kód (nebo
heslo) a zvolte položku [Enter].
Systém se začne připojovat k síti.
Připojení pomocí pevné
IP adresy
Vyberte možnost [New connection
registration] – [Manual registration]
v kroku 4 části „Připojení výběrem názvu
sítě (SSID)” a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) je název,
který slouží k identifikaci konkrétního
přístupového bodu.
**Tyto informace by měly být k dispozici
na štítku na routeru / přístupovém bodu
bezdrátové sítě LAN nebo v návodu
k obsluze, případně by je mělo být možno
získat od osoby, která provedla nastavení
bezdrátové sítě, nebo od vašeho
poskytovatele internetových služeb.
1
2
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na TV obrazovce se zobrazí
obrazovka nastavení.
Připojení pomocí kódu PIN
Vyberte položku [New connection
registration] v kroku 4 části „Připojení
výběrem názvu sítě (SSID)” a vyberte
položku [(WPS) PIN Method].
Připojení pomocí aplikace
SongPal
Aplikace SongPal může systém připojit
k bezdrátové síti, ke které je připojeno
mobilní zařízení. Chcete-li zjistit
podrobnosti, postupujte podle
pokynů v aplikaci nebo přejděte
na následující adresu.
http://info.songpal.sony.net/help/
20CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\050LST.fm
Poslech zvuku
1
2
3
4
V domovské nabídce vyberte
možnost [TV].
Pomocí dálkového ovladače TV
zvolte program.
Zvolený TV program se zobrazí na
obrazovce a systém bude přehrávat
zvuk televizoru.
Změňte hlasitost.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu můžete
změnit pomocí tlačítek SW  +/−
na dálkovém ovladači (strana 25).
Tip
Poslech zvuku
z připojeného zařízení
2
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
Položku [TV] můžete zvolit stisknutím
tlačítek INPUT +/− na dálkovém ovladači.
1
Pokud zvolíte možnost [Analog],
na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
vstup, ke kterému je připojeno
požadované zařízení.
Obraz zvoleného zařízení se zobrazí
na obrazovce televizoru a systém
bude přehrávat zvuk televizoru.
Změňte hlasitost.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu můžete
změnit pomocí tlačítek SW  +/−
na dálkovém ovladači (strana 25).
Tip
Vstup můžete zvolit pomocí tlačítek INPUT
+/− na dálkovém ovladači.
Změna názvu vstupu
zobrazeného v domovské
nabídce
Můžete změnit názvy vstupů [HDMI1],
[HDMI2] nebo [HDMI3], které se
zobrazují na domovské nabídce.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
Přesuňte kurzor na položku
[HDMI1], [HDMI2] nebo [HDMI3]
na domovské nabídce a stiskněte
tlačítko OPTION.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka možností.
Vyberte [Input Label].
Vyberte název vstupu.
K dispozici jsou následující názvy
vstupů.
• [BD Player]
• [DVD Player]
• [Cable Box]
• [Satellite]
• [GAME]
• [PC]
21CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Poslech zvuku
Poslech televizoru
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\050LST.fm
5
Dokončete stisknutím
tlačítka .
5
Tip
Když změníte název vstupu, automaticky
se také změní zobrazená ikona.
Poslech hudby ze
zařízení USB
Můžete přehrávat hudební/fotografické
soubory uložené na připojeném
zařízení USB.
Typy souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy souborů, které
lze přehrávat“ (strana 62).
1
Připojte zařízení USB k portu
(USB).
masterpage: Left
Změňte hlasitost.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu můžete
ovládat pomocí tlačítka SW  +/−
na dálkovém ovladači (strana 25).
Poznámka
Neodebírejte zařízení USB během
používání. Abyste předešli poškození
dat nebo zařízení USB, vypněte před
připojením nebo odebráním zařízení
USB systém.
Tip
Pomocí nabídky možností můžete
provádět různé operace (strana 51).
Prohlížení fotografií
ze zařízení USB
Můžete přehrávat soubory fotografií
uložené na připojeném zařízení USB.
Typy souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy souborů, které
lze přehrávat“ (strana 62).
V kroku 4 vyberte [Photo] – složku, ve
které jsou uloženy fotografie – název
fotografie.
Na televizoru se zobrazí zvolená
fotografie.
Tip
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
Pomocí nabídky možností můžete
provádět různé operace (strana 51).
V domovské nabídce vyberte
možnost [USB (Connected)].
Vyberte [Music] – složku, ve které
jsou uloženy písníčky – název
písničky.
Vybraná písnička se začne
přehrávat a zvuk bude
reprodukován systémem.
22CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\060SOU.fm
masterpage:
Right
Vysvětlení
[Music]
Zvukové efekty jsou
optimalizovány pro
poslech hudby.
Nastavení zvukového
efektu přizpůsobeného
zdroji zvuku (SOUND
FIELD)
[Sports]
Komentář je zřetelný,
povzbuzování je
slyšet jako prostorový
zvuk a zvuky jsou
realistické.
[Game
Studio]
Zvukové efekty jsou
optimalizovány pro
hraní her.
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramované zvukové efekty, které
jsou přizpůsobené různým typům
zdrojů zvuku.
[Standard]
Zvukové efekty jsou
optimalizovány pro
individuální zdroj.
Výběr zvukových efektů
SOUND FIELD
CLEAR AUDIO+
1
2
Tipy
• Položku [ClearAudio+] můžete zvolit
stisknutím tlačítek CLEAR AUDIO+ na
dálkovém ovladači.
• Zvukové pole můžete vybrat pomocí
nabídky možností (strana 51).
Stiskněte tlačítko SOUND FIELD.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka zvukového pole.
Postupným mačkáním tohoto
tlačítka vyberte požadované
zvukové pole.
Zvukové pole
Vysvětlení
[ClearAudio+]
Pro zvukový zdroj se
automaticky vybere
vhodné nastavení
zvuku.
[Movie]
Zvukové efekty jsou
optimalizované pro
sledování filmů.
Tento režim
reprodukuje
mohutný zvuk se
širokým prostorovým
záběrem.
23CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Výběr zvukových efektů
Zvukové pole
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\060SOU.fm
Přehrávání zvuku z nižší
hlasitostí o půlnoci
(NIGHT)
masterpage: Left
Zlepšení srozumitelnosti
dialogů (VOICE)
Zvuk vychází s nižší úrovní hlasitosti,
s minimální ztrátou kvality a zřetelným
dialogem.
VOICE
NIGHT
1
1
2
2
Stiskněte tlačítko NIGHT.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
režim Noc.
Postupným mačkáním tohoto
tlačítka vyberte režim Noc.
Režim
Vysvětlení
[On]
Aktivuje funkci
režimu Noc.
[Off]
Deaktivuje funkci
režimu Noc.
Tip
Položku [Night] můžete vybrat z nabídky
možností (strana 51).
Stiskněte tlačítko VOICE.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
režim Hlas.
Postupným mačkáním tohoto
tlačítka vyberte režim Hlas.
Režim
Vysvětlení
[Up Off]
Standardní
[Up 1]
Je zvýšen rozsah
dialogů, což zlepší
jejich srozumitelnost.
[Up 2]
Je zvýšen rozsah
dialogů a části
rozsahu, kterým mají
starší lidé problém
porozumět, jsou
zesíleny.
Tip
Položku [Voice] můžete vybrat z nabídky
možností (strana 51).
24CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\060SOU.fm
Nastavení hlasitosti
subwooferu
masterpage:
Right
///,
Subwoofer je určen k přehrávání zvuku
basů a zvuků s nízkou frekvencí.
SW  +/–
Při sledování televize
1
Stisknutím tlačítka SW (hlasitost
subwooferu)  +/− změníte
hlasitost subwooferu.
Poznámka
Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš
basových zvuků, například při přehrávání
televizních programů, zvuk basů ze
subwooferu může být těžko slyšitelný.
Úprava zpoždění mezi
obrazem a zvukem
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na
obrazovce televizoru, můžete změnit
prodlevu mezi obrazem a zvukem.
Metoda nastavení závisí na vstupu.
Výběr zvukových efektů
OPTIONS
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na předním panelu
se zobrazí „SYNC“.
2
Stiskněte tlačítko  nebo .
Na displeji na předním panelu
se zobrazí časová prodleva.
3
Nastavte prodlevu tlačítky /
a poté stiskněte tlačítko .
Prodlevu můžete měnit v rozsahu
0 až 300 ms v intervalech po 25 ms.
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Nabídka možností na displeji na
předním panelu se vypne.
Při sledování jiného zařízení
1
2
3
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka možností.
Vyberte [A/V SYNC].
Nastavte prodlevu tlačítky /
a poté stiskněte tlačítko .
Prodlevu můžete měnit v rozsahu
0 až 300 ms v intervalech po 25 ms.
25CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\070BTF.fm
Poslech hudby/zvuku
prostřednictvím
funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze spárovaného
mobilního zařízení
1
Poslech hudby
z mobilního zařízení
Pokud systém bezdrátově propojíte
s mobilním zařízením, jako je chytrý
telefon nebo tablet, můžete
prostřednictvím funkce BLUETOOTH
poslouchat hudbu uloženou na
tomto zařízení.
Pokud jste připojili mobilní zařízení
prostřednictvím funkce BLUETOOTH,
můžete zařízení ovládat dodaným
dálkovým ovladačem bez nutnosti
zapnutí televize.
2
INPUT +/–
3
PAIRING
SW  +/–
4
HOME
 +/–
Tlačítka pro
ovládání
přehrávání
RX/TX
masterpage: Left
5
Stiskněte tlačítko PAIRING.
Systém přejde do režimu párování,
na displeij na předním panelu se
zobrazí „BT“ a kontrolka
BLUETOOTH začne rychle blikat.
Zapněte funkci BLUETOOTH,
vyhledejte na mobilním zařízení
položku „HT-CT790“ a zvolte ji.
Budete-li dotázáni na kód,
zadejte „0000“.
Přesvědčte se, že se kontrolka
BLUETOOTH na jednotce
rozsvítila modře.
Připojení mezi systémem a mobilním
zařízením bylo navázáno.
Na připojeném mobilním zařízení
spusťte přehrávání zvuku
prostřednictvím hudební aplikace.
Zvuk bude vycházet z jednotky.
Změňte hlasitost.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu můžete
změnit pomocí tlačítek SW  +/−
na dálkovém ovladači (strana 25).
• Obsah můžete přehrát nebo
pozastavit pomocí tlačítek pro
ovládání přehrávání na dálkovém
ovladači.
26CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\070BTF.fm
Kontrola stavu připojení funkce
BLUETOOTH
Stav
3
Kontrolka BLUETOOTH
Během
Rychle bliká modře.
pohotovostního
režimu párování
Bliká modře.
Připojení bylo
navázáno
Svítí modře.
Nepřipojeno
Kontrolka nesvítí.
5
Tipy
• Po navázání připojení BLUETOOTH
se v závislosti na připojeném zařízení
zobrazí doporučení, kterou aplikaci
je třeba stáhnout.
Podle zobrazeného postupu lze stáhnout
aplikaci SongPal, která vám umožní
ovládat tento systém.
Podrobnosti o aplikaci SongPal naleznete
v části „Poslech hudby na mobilním
zařízení prostřednictvím
aplikace SongPal“ (strana 33).
• Proveďte párování pro druhé a další
mobilní zařízení.
• Operaci párování zrušíte stisknutím
tlačítka HOME.
Poslech hudby ze
spárovaného mobilního
zařízení
1
2
Zapněte funkci BLUETOOTH
na mobilním zařízení.
Pomocí tlačítek INPUT +/−
zobrazte na předním displeji
možnost „BT“.
Vstup se automaticky změní
na možnost [Bluetooth Audio]
a systém se automaticky připojí
k naposledy připojenému zařízení.
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH svítí modře.
Připojení mezi systémem a mobilním
zařízením bylo navázáno.
Na připojeném mobilním zařízení
spusťte přehrávání zvuku
prostřednictvím hudební aplikace.
Zvuk bude vycházet z jednotky.
Změňte hlasitost.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu můžete
změnit pomocí tlačítek SW  +/−
na dálkovém ovladači (strana 25).
• Obsah můžete přehrát nebo
pozastavit pomocí tlačítek pro
ovládání přehrávání na dálkovém
ovladači.
Odpojení mobilního zařízení
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
• Vypněte funkci BLUETOOTH na
mobilním zařízení.
• Stiskněte tlačítko PAIRING
na dálkovém ovladači.
• Vypněte systém nebo mobilní zařízení.
Poznámka
Pokud se na předním displeji nezobrazí
možnost „BT“ po stisknutí tlačítka INPUT +/−
v kroku 2 části „Poslech hudby ze
spárovaného mobilního zařízení“, stiskněte
tlačítko RX/TX na dálkovém ovladači.
Tip
Pokud připojení není navázáno, zvolte na
mobilním zařízení položku „HT-CT790“.
Připojení mobilního zařízení
pomocí funkce připojení
jedním dotykem (NFC)
Pokud přidržíte mobilní zařízení
kompatibilní s funkcí NFC (například
chytrý telefon nebo tablet) v blízkosti
27CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Poslech hudby/zvuku prostřednictvím funkce BLUETOOTH
Probíhá pokus
o spojení
4
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\070BTF.fm
symbolu N mark na jednotce, systém se
automaticky zapne a provede párování
a připojení BLUETOOTH.
Kompatibilní zařízení
Chytré telefony, tablety a hudební
přehrávače s vestavěnou funkcí NFC
(OS: Android™ 2.3.3 nebo novější,
kromě Android 3.x)
1
2
Zapněte funkci NFC na mobilním
zařízení.
Dotkněte se mobilním zařízením
značky N-Mark na jednotce.
Dotýkejte se chytrým zařízením části
reproduktoru se značkou N, dokud
mobilní zařízení nezavibruje a dokud
se na něm nezobrazí zpráva.
Podle pokynů na displeji
dokončete spárování jednotky
a mobilního zařízení.
kontrolka BLUETOOTH
3
4
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH svítí modře.
Připojení mezi systémem
a mobilním zařízením bylo
navázáno.
Na připojeném mobilním
zařízení spusťte přehrávání
zvuku prostřednictvím
hudební aplikace.
Zvuk bude vycházet ze systému.
5
masterpage: Left
Změňte hlasitost.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu můžete
změnit pomocí tlačítek SW  +/−
na dálkovém ovladači (strana 25).
• Obsah můžete přehrát nebo
pozastavit pomocí tlačítek pro
ovládání přehrávání na dálkovém
ovladači.
Ukončení přehrávání funkcí
připojení jedním dotykem
Znovu se dotkněte mobilním zařízením
značky N-Mark na jednotce.
Poznámky
• V závislosti na vašem zařízení může
být nutné na mobilním zařízení předem
provést následující úkony.
– Zapněte funkci NFC.
– Stáhněte si z obchodu Google Play™
aplikaci „NFC Easy Connect“ a spusťte ji.
(Aplikace nemusí být v některých
zemích nebo regionech dostupná.)
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení.
• Tato funkce nefunguje se sluchátky
ani reproduktory kompatibilními
s technologií BLUETOOTH. Chcete-li
poslouchat zvuk pomocí sluchátek
nebo reproduktorů kompatibilních
s technologií BLUETOOTH, přečtěte si
„Poslech zuvku připojeného televizoru
nebo zařízení prostřednictvím sluchátek
nebo reproduktorů“ (strana 29).
• Po navázání připojení BLUETOOTH
pomocí funkce připojení jedním
dotykem se možnost [Bluetooth Mode]
automaticky změní na položku [Receiver].
I pokud dojde ke zrušení funkce připojení
jedním dotykem, nastavení [Bluetooth
Mode] zůstane na hodnotě [Receiver].
Podrobnosti o možnosti [Bluetooth
Mode] naleznete v části [Bluetooth
Settings] (str. 45).
28CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\070BTF.fm
Poslech zuvku
připojeného televizoru
nebo zařízení
prostřednictvím sluchátek
nebo reproduktorů
is connected.]. (Zobrazí se také
název připojeného zařízení.)
Pokud v seznamu [Device List]
nemůžete najít název vašich
sluchátek nebo reproduktorů,
zvolte možnost [Scan].
6
1
2
3
4
5
7
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
Vraťte se do domovské nabídky
a zvolte požadovaný vstup.
Na TV obrazovce se zobrazí obraz
zvoleného vstupu, na předním
displeji se zobrazí text „BT TX“
a zvuk bude vycházet ze sluchátek
nebo reproduktorů.
Zvuk nebude vycházet ze systému.
Informace o volbě vstupu naleznete
v části „Použití domovské nabídky“
(strana 12).
Změňte hlasitost.
Nejprve upravte úroveň hlasitosti
sluchátek nebo reproduktorů. Pokud
je systém propojen se sluchátky
nebo reproduktory, úroveň hlasitosti
sluchátek nebo reproduktorů je
možné ovládat pomocí tlačítek
VOL +/− na jednotce a tlačítek
 +/− na dálkovém ovladači.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na TV obrazovce se zobrazí
obrazovka nastavení.
Zrušení párování
Vyberte možnost [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth Mode] –
[Transmitter].
Systém přejde do režimu přenosu
BLUETOOTH.
Odebrání registrovaného zařízení
ze seznamu zařízení
Přepněte sluchátka nebo
reproduktory kompatibilní s funkcí
BLUETOOTH do režimu párování.
Podrobnější informace o párování
naleznete v návodu k obsluze
sluchátek nebo reproduktorů.
Vyberte název sluchátek nebo
reproduktorů ze seznamu [Device
List] v nabídce [Bluetooth Settings].
Po navázání připojení BLUETOOTH
se zobrazí zpráva [Bluetooth device
Zrušte párování sluchátek nebo
reproduktorů v kroku 4.
1
Postupujte podle kroků 1 až 5 v části
„Poslech zvuku prostřednictvím
spárovaných sluchátek nebo
reproduktorů“.
2
Vyberte název sluchátek nebo
reproduktorů a stiskněte tlačítko
OPTIONS.
3
4
Vyberte [Remove].
Podle pokynů na obrazovce
smažte požadovaná sluchátka nebo
reproduktory ze seznamu zařízení.
29CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Poslech hudby/zvuku prostřednictvím funkce BLUETOOTH
Pokud propojíte televizor nebo zařízení
pomocí funkce BLUETOOTH se sluchátky
nebo reproduktory prostřednictvím
funkce BLUETOOTH, budete jejich
prostřednictvím moci poslouchat
zvuk z televizoru nebo zařízení.
Poslech zvuku prostřednictvím
spárovaných sluchátek nebo
reproduktorů
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\070BTF.fm
Poslech zvuku
prostřednictvím spárovaných
sluchátek nebo reproduktorů
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
Vyberte požadovaný vstup.
Informace o volbě vstupu naleznete
v části „Použití domovské nabídky“
(strana 12).
Zapněte funkci BLUETOOTH
sluchátek nebo reproduktorů.
Stiskněte tlačítko RX/TX
na dálkovém ovladači.
Režim [Bluetooth Mode] se nastaví
na možnost [Transmitter] a na
předním displeji se zobrazí text
„BT TX“.
Systém se automaticky připojí
k naposledy připojeným
sluchátkům nebo reproduktorům
a zvuk začne vystupovat z těchto
sluchátek nebo reproduktorů.
Zvuk nebude vycházet ze systému.
Změňte hlasitost.
Upravte úroveň hlasitosti sluchátek
nebo reproduktorů. Úroveň
hlasitosti sluchátek nebo
reproduktorů můžete také nastavit
pomocí tlačítek  +/− na dálkovém
ovladači.
Odpojení sluchátek nebo
reproduktorů
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
– Vypněte funkci BLUETOOTH sluchátek
nebo reproduktorů.
– Stiskněte tlačítko RX/TX.
– Vypněte systém, sluchátka
nebo reproduktory.
– Zvolte název připojených sluchátek
nebo reproduktorů v nabídce [Setup] –
[Bluetooth Settings] – [Device List].
masterpage: Left
Poznámky k připojení
sluchátek nebo
reproduktorů
• V závislosti na použitých sluchátcích
nebo reproduktorech podporujících
funkci BLUETOOTH nemusí být
možné úroveň hlasitost nastavit.
• Možnosti [Screen mirroring],
[Bluetooth Audio] a funkce Home
Theatre Control jsou vypnuty, pokud je
možnost [Bluetooth Mode] nastavena
na hodnotu [Transmitter].
• Je-li zvolen vstup [Bluetooth Audio]
nebo [Screen mirroring], nelze nastavit
režim [Bluetooth Mode] na režim
[Transmitter]. Nelze jej přepnout ani
pomocí RX/TX na dálkovém ovládání.
• Můžete zaregistrovat až 9 zařízení
BLUETOOTH. Pokud zaregistrujete
10. zařízení BLUETOOTH, nejstarší
připojené zařízení BLUETOOTH
bude nahrazeno tímto novým.
• Systém dokáže v seznamu [Device
List] zobrazit až 15 nalezených zařízení
BLUETOOTH.
• Během vysílání zvuku prostřednictvím
sluchátek nebo reproduktorů
kompatibilních s funkcí BLUETOOTH
nebude možné v nabídce možností
měnit zvukové efekty nebo nastavení.
• Některý obsah nemusí být možné
vysílat kvůli ochraně autorských práv.
• S ohledem na charakter bezdrátové
technologie BLUETOOTH může být
přehrávání zvuku resp. hudby
v zařízení BLUETOOTH vůči přehrávání
v systému zpožděno.
• Můžete zapnout nebo vypnout příjem
zvuku ve formátu AAC nebo LDAC ze
zařízení BLUETOOTH (strana 46).
30CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\080NTW.fm
masterpage:
Right
Poslech hudby na počítači
Používání funkce sítě
počítač
Poslech hudby na
počítači prostřednictvím
domácí sítě
router bezdrátové sítě LAN
1
2
Příprava Home Network
1
2
3
Připojte systém k síti.
Viz „Připojení k pevné síti“
(strana 18) a „Připojení k bezdrátové
síti“ (strana 19).
3
Připojte počítač k síti.
Další informace naleznete v návodu
k obsluze počítače.
Nastavte počítač jako server.
Aby bylo možné počítač používat
v rámci vaší domácí sítě, bude
nutné ho nastavit jako server. Další
informace naleznete v návodu
k obsluze počítače.
Tip
Chcete-li zkontrolovat stav síťového
připojení, přejděte do nabídky
[Setup] – [Network Settings] –
[Network Connection Status].
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
možnost [Home Network].
Na obrazovce televizoru se zobrazí
název zařízení připojeného k vaší
domácí síti.
Vyberte požadované zařízení –
[Music] – složku, ve které jsou
uloženy písníčky – název
písničky.
Vybraná písnička se začne
přehrávat a zvuk bude přehráván
systémem
4
Změňte hlasitost.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu můžete
změnit pomocí tlačítek SW  +/−
na dálkovém ovladači (strana 25).
Tipy
• Chcete-li prohlížet fotografie uložené
na počítači, zvolte v kroku 3 položku
[Photo].
• Pomocí nabídky možností můžete
provádět různé operace (strana 51).
31CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání funkce sítě
Přes vaši domácí síť můžete přehrávat
hudební soubory uložené ve vašem
počítači.
Hudební soubory můžete přehrávat
prostřednictvím nabídky na obrazovce
systému nebo pomocí aplikace SongPal
na mobilních zařízeních, jako je chytrý
telefon nebo tablet.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\080NTW.fm
Poslech hudby na počítači
pomocí aplikace SongPal
masterpage: Left
Poslech hudby na Music
Services
počítač
Pomocí tohoto systému můžete
poslouchat hudbu z hudebních služeb,
které jsou k dispozici na internetu.
Chcete-li používat tuto funkci, musí
být systém připojen k internetu.
router bezdrátové sítě LAN
chytrý telefon
nebo tablet
1
2
3
Hudební soubory uložené na počítači
můžete přehrávat prostřednictvím
aplikace SongPal, která je k dispozici
ke stažení na mobilní zařízení, jako jsou
chytré telefony a tablety. Podrobnosti
o aplikaci SongPal naleznete v části
„Možnosti aplikace SongPal“ (strana 33)
nebo na následující adrese.
http://info.songpal.sony.net/help/
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
možnost [Music Services].
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam hudebních služeb.
Vyberte požadovanou hudební
službu.
Na televizoru se zobrazí průvodce
poslechu hudební služby.
Chcete-li zahájit poslech hudebních
služeb, postupujte podle průvodce.
Tip
Seznam poskytovatelů služeb můžete
aktualizovat stisknutím tlačítka OPTIONS
a výběrem položky [Update Services]
během kroku 2.
32CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\080NTW.fm
masterpage:
Right
Poslech hudby v domácí síti
Poslech hudby na
mobilním zařízení
prostřednictvím
aplikace SongPal
Možnosti aplikace SongPal
Přes vaši síť můžete přehrávat hudbu
uloženou na vašem počítači nebo na
domácí síti.
Poslech hudby na zařízení USB
Můžete přehrávat hudbu uloženou na
zařízení připojeném k portu (USB) na
jednotce.
Poznámka
Podrobnosti o aplikaci SongPal
se dočtete na této adrese:
http://info.songpal.sony.net/help/
Stažením aplikace SongPal do vašeho
chytrého telefonu nebo iPhonu získáte
následující.
Nastavení zvuku systému
Nastavení zvuku si můžete snadno
přizpůsobit, nebo použít nastavení
[ClearAudio+] doporučené
společností Sony.
Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace
SongPal, se liší v závislosti na připojených
zařízeních. Technické údaje a design
aplikace se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Používání aplikace SongPal
1
2
3
4
Stáhněte si do svého mobilního
zařízení bezplatnou aplikaci
SongPal.
Propojte systém a mobilní
zařízení pomocí funkce
BLUETOOTH (strana 26) nebo
síťové funkce (strana 18).
Spusťte aplikaci SongPal.
Postupujte podle pokynů
na obrazovce SongPal.
Poznámky
Hudební služba
Můžete nastavit počáteční nastavení
pro používání hudebních služeb.*
* Hudební služby a doba jejich dostupnosti
se mohou lišit podle země a regionu.
Může být nutné aktualizovat zařízení.
Pokud používáte hudební službu spolu
s funkcí Google Cast™ přejděte k části
„Používání funkce Google Cast“
(strana 34).
• Před použitím aplikace SongPal se
ujistěte, že jste režim [Bluetooth Mode]
nastavili na hodnotu [Receiver]
(strana 45).
• Používejte nejnovější verzi aplikace
SongPal.
Tipy
• Systém a mobilní zařízení můžete propojit
pomocí funkce NFC (strana 27).
• Pokud k připojení používáte síťovou
funkci, připojte mobilní zařízení ke stejné
síti, ke které je připojen systém.
33CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání funkce sítě
SongPal je aplikace, která umožňuje
ovládat různá audiozařízení zařízení
Sony pomocí chytrého telefonu nebo
iPhonu.
Pomocí chytrého telefonu nebo iPhonu
vyhledejte aplikaci SongPal v obchodě
Google Play™ nebo App Store
a stáhněte si ji.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\080NTW.fm
Používání funkce
Google Cast
Funkce Google Cast vám umožňuje
vybrat hudební obsah z aplikace
s podporou funkce Google Cast
a přehrávat ho na systému.
Funkce Google Cast vyžaduje úvodní
nastavení pomocí aplikace SongPal.
1
2
3
4
5
Stáhněte si do svého mobilního
zařízení bezplatnou aplikaci SongPal.
Připojte zařízení prostřednictvím
rozhraní Wi-Fi k síti, k níž je
připojen systém (strana 19).
Spusťte aplikaci SongPal, zvolte
systém a klepněte na možnost
[Settings] – [Google Cast] –
[Learn how to Cast].
Zkontrolujte funkčnost a aplikace
s podporou funkce Google Cast
a stáhněte si příslušnou aplikaci.
Spusťte aplikaci s podporou
funkce Google Cast, klepněte na
tlačítko cast a zvolte systém.
masterpage: Left
Poslech hudby
připojením zařízení
kompatibilním s aplikací
SongPal Link
Poslech stejné hudby
v různých místnostech
(Wireless Multi Room)
Svou oblíbenou hudbu uloženou na
počítačích nebo chytrých telefonech
i hudbu internetových služeb můžete
poslouchat v různých místnostech
a v maximální zvukové kvalitě.
Přehrávání můžete ovládat aplikací
SongPal nainstalované na vašem
chytrém zařízení nebo iPhonu. Chcete-li
použít několik zařízení kompatibilních
s funkcí SongPal, připojte je ke stejné
bezdrátové síti LAN.
Nastavení aplikace SongPal
Dokončete nastavení podle pokynů
v nápovědě aplikace SongPal.
Tip
Podrobnosti o aplikaci SongPal naleznete
v části „Možnosti aplikace SongPal“
(strana 33).
6
Zvolte požadovanou hudbu
a přehrajte ji v aplikaci
s podporou funkce Google Cast.
Hudba se bude přehrávat na systému.
Poznámka
Funkci Google Cast nelze používat, pokud
na předním displeji systému svítí hlášení
„google cast updating“. V tom případě
vyčkejte na dokončení aktualizace a zkuste
to znovu později.
34CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\080NTW.fm
Zobrazení obrazovky
mobilního zařízení na
televizoru (MIRRORING)
MIRRORING
Poznámky
• Při použití funkce Screen mirroring může
kvalita obrazu a zvuku někdy poklesnout
z důvodu rušení z jiných sítí.
• V závislosti na prostředí může dojít
ke snížení kvality obrazu a zvuku.
• Při použití funkce Screen mirroring
nemusí být k dispozici některé
síťové funkce.
• Ujistěte se, že je vaše zařízení
kompatibilní s technologií Miracast.
Kompatibilitu se všemi zařízeními
kompatibilními s technologií
Miracast nelze zaručit.
Zrušení zrcadlení obrazovky
Stiskněte tlačítko HOME nebo BACK.
HOME
BACK
1
2
Stiskněte tlačítko MIRRORING.
Postupujte dle pokynů
na obrazovce TV.
Aktivujte funkci Screen mirroring
na vašem mobilním zařízení.
Obrazovka mobilního zařízení
se zobrazí na televizoru.
Tipy
• Možnost [Screen mirroring] můžete zvolit
z domovské nabídky během kroku 1.
• Můžete zvýšit stabilitu přehrávání
nastavením možnosti [Screen mirroring
RF Setting] (str. 49).
35CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání funkce sítě
[Screen mirroring] je funkce technologie
Miracast, která zobrazí obrazovku
mobilního zařízení na televizoru.
Systém lze připojit přímo k zařízení
kompatibilnímu s funkcí Screen
mirroring (např. smartphone, tablet).
Můžete tak displej svého zařízení použít
na velké obrazovce televizoru. Pro
použití této funkce není vyžadován
bezdrátový router nebo přístupový bod.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
3
Používání různých funkcí/
nastavení
Vytvoření bezdrátového
připojení subwooferu
(LINK)
4
Pro dosažení lepšího připojení
vytvořte bezdrátové připojení
subwooferu znovu.
5
6
LINK
masterpage: Left
Vyberte možnost [System
Settings] – [Wireless Subwoofer
Connection] – [Link].
Na televizoru se zobrazí
obrazovka [Link].
Stiskněte tlačítko LINK na zadní
straně subwooferu.
Kontrolka napájení na subwooferu
bliká zeleně.
Do 1 minuty přejděte na další krok.
Vyberte [Start].
Nastavení připojení se inicializuje.
Pro návrat na předchozí obrazovku
vyberte [Cancel].
Dokončete nastavení připojení
podle hlášení na obrazovce.
Kontrolka napájení na subwooferu
se rozsvítí zeleně.
Poznámky
kontrolka napájení
1
2
• Pokud se zobrazí zpráva [Cannot set
Link.], postupujte podle pokynů na
obrazovce.
• Pokud je možnost [Bluetooth Mode]
nastavena na hodnotu [Transmitter]
a pokud je zařízení BLUETOOTH připojeno
k systému, nebude možné navázat
bezdrátové připojení subwooferu.
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na televizoru se zobrazí
obrazovka nastavení.
36CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
Přehrávání
komprimovaných
audiosouborů s přirozenou
kvalitou zvuku
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na televizoru se zobrazí obrazovka
nastavení.
Poslech multiplexního
signálu zvuku (AUDIO)
Když systém přijímá multiplexní signál
Dolby Digital, můžete si vychutnat zvuk
multiplexního vysílání.
AUDIO
1
Stiskněte tlačítko AUDIO.
Na předním displeji se zobrazí
audiosignál.
2
Postupným mačkáním tohoto
tlačítka vyberte požadovaný
audiosignál.
Audiosignál
Vysvětlení
„MAIN”
Bude přehráván zvuk
hlavního jazyka.
Vyberte možnost [Audio
Settings] – [DSEE].
„SUB”
Bude přehráván zvuk
druhého jazyka.
Vyberte [On].
„MN/SB”
Bude přehráván
smíšený zvuk hlavního
i druhého jazyka.
Poznámky
• Tato funkce je kompatibilní s 2kanálovými
digitálními vstupními signály se vzorkovací
frekvencí 44,1 kHz nebo 48 kHz.
• Vzorkovací frekvence / bitová hloubka po
konverzi může být až 96 kHz / 24 bitů.
• Tato funkce není kompatibilní se
signály DSD.
• Tato funkce nefunguje, když je vybrána
možnost [Analog].
Poznámky
• Pro příjem signálu Dolby Digital musíte
připojit televizor nebo jiná zařízení ke
konektoru TV IN (OPTICAL) pomocí
digitálního optického kabelu
(součástí dodávky).
• Pokud je zdířka HDMI IN vašeho televizoru
kompatibilní s funkcí Audio Return
Channel (strana 40), můžete signál Dolby
Digital přijímat pomocí kabelu HDMI.
37CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
Tato funkce obohacuje kvalitu zvuku
komprimovaných audiosouborů
obnovením zvuku vysokého rozsahu,
který byl odebrán během procesu
komprimace. Můžete si vychutnávat
zvuk, který je velmi podobný
původnímu, přirozenému
a prostorovému zvuku.
Tato funkce je k dispozici pouze
v případě, že je vybráno zvukové
pole [Music] (strana 23).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
Deaktivace tlačítek
na jednotce
Můžete deaktivovat tlačítka na jednotce
a předejít tak např. nechtěnému použití
jednotky dětmi (funkce rodičovského
zámku).
masterpage: Left
Změna jasu displeje
na předním panelu
a kontrolky BLUETOOTH
(DIMMER)
Můžete změnit jas displeje na předním
panelu a kontrolky BLUETOOTH.
DIMMER
Stiskněte tlačítko VOL –, VOL + a poté
tlačítko VOL − při současném stisknutí
a držení tlačítka INPUT na jednotce.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
text „LOCK“ a tlačítka nebude možné
používat.
Jednotku můžete ovládat pouze pomocí
dálkového ovladače.
Vypnutí funkce
rodičovského zámku
Stiskněte tlačítko VOL –, VOL + a poté
tlačítko VOL − při současném stisknutí
a držení tlačítka INPUT na jednotce.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
text „UNLCK“ a funkce rodičovského
zámku se vypne.
Poznámka
1
2
Stiskněte tlačítko DIMMER.
Na předním displeji se zobrazí režim
zobrazení.
Postupným mačkáním tohoto
tlačítka vyberte požadovaný
režim zobrazení.
Režim
Vysvětlení
„BRIGHT”
Přední displej
a kontrolka
BLUETOOTH.
„DARK”
Přední displej
a kontrolka
BLUETOOTH se
slabě rozsvítí.
„OFF”
Přední displej
se vypne.
Tlačítko  není uzamknuto funkcí
rodičovského zámku.
38CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
Poznámka
Při volbě hodnoty „OFF“ se vypne displej
na předním panelu. Automaticky se zapne,
když stisknete jakékoli tlačítko, a znovu
se vypne, když nebudete systém používat
po dobu cca 10 sekund. V některých
případech se nicméně displej na předním
panelu vypnout nemusí. V tomto případě
bude jas displeje na předním panelu stejný
jako hodnota „DARK“.
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Používání funkce Control
for HDMI
Pokud připojíte zařízení, jako je televizor
nebo přehrávač Blu-ray Disc kompatibilní
s funkcí Control for HDMI* pomocí kabelu
HDMI, bude možné zařízení jednoduše
ovládat prostřednictvím dálkového
ovladače televizoru.
S funkcí Control for HDMI lze použít
následující funkce.
• Funkce vypnutí systému
• Funkce ovládání zvuku systému
• Audio Return Channel
• Funkce One-Touch Play
• Snadné dálkové ovládání
• Nastavení režimu úspory HDMI
Standby Through
Poznámka
Tyto funkce mohou fungovat i se
zařízeními, které nevyrobila společnost
Sony, správná funkce však není zaručena.
* Control for HDMI je standard využívaný
specifikací CEC (Consumer Electronics
Control), který umožňuje vzájemné
ovládání zařízení prostřednictvím
rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI
Zapněte možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
na systému na hodnotu [On] (strana 47).
Výchozí nastavení je [On].
Zapněte nastavení funkce Control for
HDMI pro televizor a ostatní zařízení
připojená k systému.
Tip
Pokud aktivujete funkci Control for
HDMI („BRAVIA“ sync) a pokud používáte
televizor vyrobený společností Sony,
39CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
Zkontrolujte, že jste provedli následující
nastavení:
– Položka [Bluetooth Standby] je
nastavena na [Off] (strana 46).
– Položka [Standby Through] je
nastavena na [Off] (strana 47).
– Položka [Quick Start/Network
Standby] je nastavena na [Off]
(strana 48).
– Položka [Remote Start] je nastavena
na [Off] (strana 49).
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
funkce Control for HDMI systému se
také automaticky zapne. Po dokončení
nastavení se na displeji na předním
panelu zobrazí nápis „DONE“.
Funkce vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém
i připojené zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
Nastavte možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
na systému na hodnotu [On] nebo
[Auto] (strana 47). Výchozí nastavení
je [Auto].
Poznámka
V závislosti na stavu zařízení se nemusí
připojené zařízení automaticky vypnout.
Funkce ovládání zvuku
systému
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru vycházet z reproduktorů
systému. Hlasitost systému lze
nastavovat pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Pokud z reproduktorů systému vycházel
zvuk televizoru, když jste naposledy
sledovali TV, systém se automaticky
zapne při opětovném zapnutí
televizoru.
Ovládání je možné rovněž pomocí
nabídky televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Poznámky
masterpage: Left
• U některých televizorů se číslo úrovně
hlasitosti systému zobrazí na obrazovce.
Číslo úrovně hlasitosti zobrazované na
televizoru se může lišit od čísla na displeji
na předním panelu systému.
• V závislosti na nastavení televizoru
nemusí být funkce ovládání zvuku
systému k dispozici. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Audio Return Channel
Pokud je systém připojen ke zdířce
HDMI IN televizoru, která je kompatibilní
s funkcí Audio Return Channel,
můžete poslouchat zvuk televizoru
z reproduktorů systému bez připojení
digitálního optického kabelu.
Na systému zapněte možnost [System
Settings] – [HDMI Settings] – [Audio
Return Channel] na hodnotu [Auto]
(strana 47). Výchozí nastavení je [Auto].
Poznámka
Není-li vaše TV kompatibilní s technologií
Audio Return Channel, je nutné připojit
digitální optický kabel (součástí dodávky)
(informace naleznete v dodaném průvodci
spuštěním).
Funkce přehrávání jedním
dotykem
Když spustíte přehrávání obsahu
na zařízení (přehrávač Blu-ray Disc,
„PlayStation®4“ atd.) připojeném k systému,
systém a televizor se automaticky zapnou,
vstup systému se přepne na vstup
pro přehrávané zařízení a zvuk bude
vystupovat z reproduktorů systému.
• Pokud je zvolen jiný vstup než [TV],
[HDMI1], [HDMI2] nebo [HDMI3], zvuk
bude při použití funkce Twin Picture
vycházet pouze z televizoru. Když funkci
Twin Picture vypnete, zvuk bude vycházet
ze systému.
40CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
Poznámky
• Pokud je možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Through]
na systému nastavena na možnost [On]
nebo [Auto] a při posledním sledování
televizoru vycházel zvuk z reproduktorů
televizoru, systém se nezapne a zvuk
a obraz budou vycházet z televizoru
i v případě přehrávání obsahu na
zařízení (strana 47).
• V závislosti na televizoru se nemusí
správně přehrát počáteční část obsahu.
Snadné dálkové ovládání
Poznámky
• V nabídce propojení televizoru je systém
určen jako „Player“.
• U některých televizí nemusí některé
funkce fungovat.
Nastavení pohotovostního
režimu HDMI prostřednictvím
úsporného režimu
Nastavení pohotovostního režimu HDMI
prostřednictvím úsporného režimu
(strana 47) je funkce, která umožňuje
přehrávat zvuk a obraz připojeného
zařízení bez zapnutí systému.
Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Through]
na hodnotu [Auto] (strana 47). Výchozí
nastavení je [Auto].
Poznámka
Pokud se obraz zařízení připojeného
k systému nezobrazuje na televizoru,
nastavte možnost [Standby Through]
na hodnotu [On]. Pokud připojujete
jiný televizor než televizor vyrobený
společností Sony, doporučujeme
zvolit toto nastavení.
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync
Kromě funkce Control for HDMI můžete
také používat následující funkce na
zařízeních, která jsou kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“.
• Funkce výběru scény
• Funkce Home Theatre Control
• Funkce Echo Canceling
• Sledování jazyka
Poznámka
Tyto funkce jsou k dispozici výhradně
v produktech Sony. Tato funkce
nefunguje s produkty, které
nevyrobila společnost Sony.
Funkce výběru scény
Tato funkce automaticky přepne
zvukové pole systému podle nastavení
funkce Scene Select na televizoru.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Nastavte zvukové pole na hodnotu
[ClearAudio+] (strana 23).
Funkce Home Theatre
Control
Pokud používáte televizor kompatibilní
s funkcí Home Theatre Control,
nastavení systému, zvukového pole,
přepínání vstupů atd. lze provést
bez přepnutí vstupu televizoru.
Tuto funkci lze použít, když je televizor
připojen k internetu. Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
41CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
Systém můžete ovládat tak, že ho
zvolíte z nabídky Sync Menu televizoru.
Tuto funkci lze použít v případě, že
televizor podporuje nabídku Sync Menu.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
Funkce Echo Canceling
Tato funkce potlačuje odezvy, ke kterým
může docházet při použití funkcí
Social Viewing, jako je Skype, během
sledování televizních programů. Tuto
funkci lze použít v případě, že televizor
podporuje funkci Social Viewing.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Poznámky
• Pokud je vstup systému nastaven na jinou
možnost než [HDMI1], [HDMI2] nebo
[HDMI3], při použití funkce Social Viewing
se vstup automaticky změní na [TV]. Zvuk
funkce Social Viewing a TV programu
bude vycházet z reproduktorů systému.
• Pokud je zvolen jiný vstup než [TV],
[HDMI1], [HDMI2] nebo [HDMI3], zvul bude
při použití funkce Social Viewing vycházet
pouze z reproduktoru televizoru.
• Tuto funkci nelze použít při výstupu zvuku
z televizoru.
masterpage: Left
• Audiosignály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané z konektoru
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
• Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů signálů výstupu audia
z přehrávacího zařízení.
• Když je zvolen vstup [TV], signály videa
přenášené přes jednu ze zdířek HDMI
IN 1/2/3, která byla naposledy zvolena,
vycházejí ze zdířky HDMI OUT (ARC).
• Tento systém podporuje přenos
„TRILUMINOS“, ITU-R BT.2020, HDR
(High Dynamic Range), 3D a 4K.
Sledování jazyka
Když změníte jazyk zobrazení na
obrazovce televizoru, změní se i jazyk
zobrazení systému.
Poznámky k připojení HDMI
• Používejte kabel HDMI
(vysokorychlostní kabel HDMI
s připojením Ethernet nebo kvalitní
vysokorychlostní kabel HDMI
s připojením Ethernet). Pokud
použijete standardní kabel HDMI,
nemusí být správně zobrazen obsah
v rozlišení 1080p, 3D a 4K.
• Použijte autorizovaný kabel HDMI.
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI
s Ethernetem od společnosti Sony
s logem typu kabelu.
• Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI.
42CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
masterpage:
Right
Použití obrazovky nastavení
Můžete různě upravovat položky, jako je obraz a zvuk.
Výchozí nastavení jsou podtržená.
1
2
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte položku
[Setup].
Na televizoru se zobrazí obrazovka nastavení.
Vyberte požadovanou položku nastavení.
Položka nastavení
Vysvětlení
Aktualizuje software systému. (strana 44)
[Screen Settings]
Provede nastavení obrazovky v závislosti na typu televizoru.
(strana 44)
[Audio Settings]
Provede nastavení zvuku v závislosti na typu zdířek připojení.
(strana 45)
[Bluetooth Settings] Provede podrobné nastavení funkce BLUETOOTH. (strana 45)
[System Settings]
Provede nastavení související se systémem. (strana 47)
[Network Settings]
Provede podrobné nastavení internetu a domácí sítě. (strana 49)
[Input Skip Setting] Určí nastavení přeskočení vstupu pro každý vstup. (strana 49)
[Easy Setup]
Znovu spustí funkci Easy Setup (snadné nastavení),
která provede základní nastavení. (strana 50)
[Resetting]
Obnoví výchozí tovární nastavení systému. (strana 50)
43CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
[Software Update]
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
[Software Update]
Po aktualizaci softwaru na poslední verzi
budete moci používat nejnovější funkce.
Další informace o funkcích aktualizace
naleznete na následujících webových
stránkách:
www.sony.eu/support
Poznámky
• K provedení aktualizace je nutné připojení
k internetu.
• Během aktualizace softwaru se na displeji
na předním panelu zobrazí „UPDT“.
Po dokončení aktualizace se systém
automaticky restartuje. V průběhu
aktualizace nevypínejte ani nezapínejte
systém a neovládejte systém ani televizor.
Počkejte na dokončení aktualizace softwaru.
• Chcete-li automaticky provádět
aktualizace softwaru (strana 48), nastavte
možnost [Auto Update] na hodnotu [On].
Některé typy aktualizací softwaru mohou
proběhnout, i když je možnost [Auto
Update] nastavená na hodnotu [Off].
[Update via Internet]
Aktualizuje software systému pomocí
dostupné sítě. Postupujte podle pokynů
na obrazovce. Ujistěte se, že je síť
připojena k internetu.
[Update via USB Memory]
Aktualizuje software pomocí
paměťového zařízení USB. Ujistěte se,
že složka aktualizace softwaru je
správně nazvána „UPDATE“.
[Screen Settings]
[TV Type]
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete širokoúhlý televizor nebo
televizor s funkcí širokoúhlého režimu.
[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete televizor s poměrem stran
4:3 nebo televizor bez funkce
širokoúhlého režimu.
masterpage: Left
[Output Video Resolution]
[Auto]: Nastaví výstup video signálu
v závislosti na rozlišení televizoru
nebo připojeného zařízení.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Nastaví výstup video
signálu v závislosti na vybraném
nastavení rozlišení.
* Pokud je systém barev přehrávaného
obsahu NTSC, lze rozlišení video signálu
převést pouze na [480i] a [480p].
[24p Output]
[Network content 24p Output]
Pokud se používá funkce Screen
mirroring, nastaví tato funkce výstup
zvukového signálu z konektoru HDMI
OUT (ARC) na systému.
[Auto]: Umožňuje výstup 24p video
signálů, pouze když připojíte televizor
kompatibilní s rozlišením 1080/24p
pomocí HDMI připojení a možnost
[Output Video Resolution] je nastavena
na [Auto] nebo [1080p].
[Off]: Vyberte tuto možnost, pokud váš
televizor není kompatibilní s video
signály 1080/24p.
[4K Output]
[Auto1]: Umožňuje výstup video signálů 2K
během používání funkce zrcadlení
obrazovky a video signálů 4K během
přehrávání fotografií, když je připojeno
zařízení Sony kompatibilní s rozlišením 4K.
[Auto2]: Umožňuje výstup video signálů
4K během přehrávání 24p obsahu pomocí
funkce zrcadlení obrazovky nebo
přehrávání fotografií, když je připojeno
zařízení kompatibilní s rozlišením 4K/24p.
[Off]: Vypne tuto funkci.
Poznámky
• Pokud vaše zařízení vyrobené společností
Sony není detekováno, když vyberete
[Auto1], bude mít toto nastavení stejný
účinek jako nastavení [Auto2].
• Možnost [Network content 24p Output]
v nabídce [24p Output] je nutné vhodně
nastavit pro [Auto2].
44CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
[YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automaticky detekuje typ
externího zařízení a poté přepne na
odpovídající nastavení barev.
[YCbCr (4:2:2)]: Umožňuje výstup video
signálů YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Umožňuje výstup video
signálů YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete zařízení s konektorem DVI
kompatibilním s HDCP.
[Video Direct]
[SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Vyhladí stupňování výstupu video
signálů z konektoru HDMI OUT (ARC).
[Off]: Vyberte tuto možnost, pokud jsou
video signály zkreslené nebo se
zobrazují nepřirozené barvy.
[Audio Settings]
[DSEE]
Tato funkce je k dispozici pouze v případě,
že je vybráno zvukové pole [Music].
[On]: Obohatí kvalitu zvuku obnovením
zvuku vysokého rozsahu (strana 37).
[Off]: Vypnuto.
[Audio DRC]
Můžete komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy.
[Auto]: Automaticky komprimuje zvuk
zakódovaný ve formátu Dolby TrueHD.
[On]: Systém zvukovou stopu přehrává
v takovém dynamickém rozsahu, jaký
zvukař zamýšlel.
[Off]: Žádná komprese dynamického
rozsahu.
[Attenuation settings – Analog]
Když posloucháte zařízení připojené
do zdířek ANALOG IN, může dojít ke
zkreslení. Tomu můžete předejít
zeslabením úrovně vstupu systému.
[On]: Zeslabí úroveň vstupu. Toto
nastavení sníží úroveň výstupu.
[Off]: Normální úroveň vstupu.
[Audio Output]
Můžete vybrat metodu výstupu pro
výstup audiosignálu.
[Speaker]: Vícekanálový zvuk vystupuje
pouze z reproduktorů systému.
[Speaker + HDMI]: Vícekanálový zvuk
vystupuje z reproduktorů systému
a v podobě 2kanálových lineárních PCM
signálů z konektoru HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Zvuk vystupuje pouze
z konektoru HDMI OUT (ARC). Formát
zvuku závisí na připojeném zařízení.
Poznámky
• Když je možnost [Control for HDMI]
nastavena na [On] (strana 47), [Audio Output]
se automaticky nastaví na [Speaker + HDMI]
a toto nastavení nelze změnit.
• Audiosignály nevychází z konektoru HDMI
OUT (ARC), když je možnost [Audio Output]
nastavena na [Speaker + HDMI] a [HDMI1
Audio Input Mode] (strana 47) je nastavena
na [TV]. (pouze evropské modely)
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Pomocí tohoto systému můžete
poslouchat obsah ze zařízení
BLUETOOTH nebo můžete zvuk z tohoto
systému poslouchat pomocí sluchátek
nebo reproduktorů kompatibilních
s funkcí BLUETOOTH, např. sluchátek.
45CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
Když je zvolen vstup [HDMI1], [HDMI2]
nebo [HDMI3], můžete vypnout
systémová zobrazení na obrazovce (OSD).
Tato funkce je užitečná, když hrajete
hru a chcete se plně soustředit na
obrazovku hry.
[On]: Vypne OSD. Na obrazovce se
nebudou zobrazovat informace a tlačítka
OPTIONS a DISPLAY nebudou fungovat.
[Off]: Zobrazí na obrazovce televizoru
informace, pouze když změníte nastavení,
např. výběrem zvukového pole.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
[Receiver]: Tento systém je v režimu
přijímače, což mu umožňuje přijímat
a přehrávat zvuk ze vzdáleného zařízení
BLUETOOTH.
[Transmitter]: Systém je v režimu
vysílače a může vysílat zvuk do sluchátek
nebo reproduktorů kompatibilních
s funkcí BLUETOOTH. Přepnete-li vstup
systému, zobrazí se na displeji na
předním panelu nápis „BT TX“.
[Off]: Funkce BLUETOOTH je vypnutá
a vstup [Bluetooth Audio] nelze vybrat.
Poznámka
K zařízení BLUETOOTH se pomocí funkce
připojení jedním dotykem můžete připojit,
i když jste možnost [Bluetooth Mode]
nastavili na hodnotu [Off].
masterpage: Left
Poznámky
• Pokud je povolen kodek AAC a vaše
zařízení kodek AAC podporuje, můžete
poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě.
• Pokud jsou připojeny sluchátka nebo
reproduktory kompatibilní s funkcí
BLUETOOTH, toto nastavení nebude
možné změnit.
[Bluetooth Codec – LDAC]
Tato funkce je k dispozici, pouze když
možnost [Bluetooth Mode] nastavíte
na [Receiver] nebo [Transmitter].
[On]: Povolit kodek LDAC.
[Off]: Zakázat kodek LDAC.
Poznámky
Když je možnost [Bluetooth Mode]
nastavena na [Transmitter], zobrazí
seznam spárovaných a nalezených
zařízení BLUETOOTH (zařízení SNK).
• Pokud je povolen kodek LDAC a vaše
zařízení kodek LDAC podporuje, můžete
poslouchat zvuk v ještě vyšší kvalitě.
• Pokud jsou připojeny sluchátka nebo
reproduktory kompatibilní s funkcí
BLUETOOTH, toto nastavení nebude
možné změnit.
[Bluetooth Standby]
[Wireless Playback Quality]
Můžete nastavit možnost [Bluetooth
Standby] tak, aby bylo systém možno
zapnout pomocí zařízení BLUETOOTH
i v případě, že systém bude
v pohotovostním režimu. Tato funkce
je k dispozici, pouze když možnost
[Bluetooth Mode] nastavíte na
[Receiver] nebo [Transmitter].
[On]: Systém se automaticky zapne,
když prostřednictvím spárovaného
zařízení BLUETOOTH požádáte
o připojení BLUETOOTH.
[Off]: Vypnuto.
Můžete nastavit rychlost přenosu dat
při přehrávání LDAC. Tato funkce je
k dispozici, pouze když nastavíte možnost
[Bluetooth Mode] na [Transmitter]
a [Bluetooth Codec – LDAC] na [On].
[Auto]: Rychlost přenosu dat se
automaticky mění v závislosti na
prostředí. Pokud je přehrávání zvuku
v tomto režimu nestabilní, použijte
jeden z ostatních tří režimů.
[Sound Quality]: Použije se nejvyšší
přenosová rychlost. Zvuk je vysílán ve
vyšší kvalitě, nicméně při nedostatečné
kvalitě spojení může být přehrávání
zvuku někdy nestabilní.
[Standard]: Použije se střední přenosová
rychlost. Jedná se o kompromis mezi
kvalitou zvuku a stabilitou přehrávání.
[Connection]: Prioritou je stabilita.
Kvalita zvuku může být přijatelná a stav
připojení bude pravděpodobně stabilní.
V případě nestabilního připojení
doporučujeme použít toto nastavení.
[Device List]
[Bluetooth Codec – AAC]
Tato funkce je k dispozici, pouze když
možnost [Bluetooth Mode] nastavíte
na [Receiver] nebo [Transmitter].
[On]: Povolit kodek AAC.
[Off]: Zakázat kodek AAC.
46CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
[System Settings]
[OSD Language]
Můžete vybrat jazyk pro systémová
zobrazení na obrazovce (OSD).
[Wireless Subwoofer Connection]
Můžete znovu nastavit bezdrátové
připojení subwooferu. Pro podrobnější
informace nahlédněte do sekce
„Vytvoření bezdrátového připojení
subwooferu (LINK)“ (strana 36).
[HDMI Settings]
• [Standby Linked to TV] (strana 40)
Tato funkce je k dispozici, když
nastavíte možnost [Control for HDMI]
na [On].
[Auto]: Pokud je vstup systému
nastaven na hodnotu [TV], [HDMI1],
[HDMI2], [HDMI3] nebo [Screen
mirroring], systém se automaticky
vypne po vypnutí televizoru.
[On]: Systém se automaticky
vypne po vypnutí televizoru
nezávisle na použitém vstupu.
[Off]: Systém se nevypne po vypnutí
televizoru.
• [Audio Return Channel] (strana 40)
Tuto funkci nastavte, pokud je systém
připojen ke zdířce HDMI IN televizoru,
která je kompatibilní s funkcí Audio
Return Channel. Tato funkce je
k dispozici, když nastavíte možnost
[Control for HDMI] na hodnotu [On].
[Auto]: Bude možné poslouchat zvuk
televizoru z reproduktorů systému.
[Off]: Toto nastavení použijte
v případě, že je připojen digitální
optický kabel.
• [Standby Through] (strana 41)
Tato funkce je k dispozici, když
nastavíte možnost [Control for HDMI]
na [On].
[Auto]: Signály budou z konektoru
HDMI OUT (ARC) systému vystupovat
i pokud je televizor zapnutý, zatímco
je systém vypnutý. Toto nastavení
bude mít za výsledek snížení spotřeby
energie v pohotovostním režimu
oproti možnosti [On].
[On]: Signály budou z konektoru
HDMI OUT (ARC) systému vždy
vystupovat, pokud systém není
zapnutý. Pokud připojujete jiný
televizor než televizor vyrobený
společností Sony, doporučujeme
zvolit toto nastavení.
[Off]: Signály nebudou z konektoru
HDMI OUT (ARC) systému vždy
vystupovat, pokud systém není
zapnutý. Chcete-li na televizoru
přehrávat obsah ze zařízení
připojeného k systému, zapněte
systém. Toto nastavení bude mít za
výsledek snížení spotřeby energie
v pohotovostním režimu oproti
možnosti [On].
• [HDMI1 Audio Input Mode]
(pouze evropské modely)
Můžete vybrat vstup audia
zařízení, které je připojeno
ke konektoru HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk zařízení, které je
připojeno ke konektoru HDMI IN 1,
vstupuje z konektoru HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk zařízení, které je připojeno
ke konektoru HDMI IN 1, vstupuje
z konektoru TV IN (OPTICAL).
• [HDMI Signal Format]
Pokud vstup HDMI používáte
k zobrazování formátu 4K ve vysoké
kvalitě*, proveďte toto nastavení.
[Standard format]: Standardní formát
pro normální používání.
47CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
• [Control for HDMI] (strana 39)
[On]: Funkce Control for HDMI je
aktivní. Zařízení, která jsou spojena
kabelem HDMI, se můžou vzájemně
ovládat.
[Off]: Vypnuto.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
[Enhanced format]: Formát HDMI ve
vysoké kvalitě. Tuto možnost nastavte
pouze pokud používáte zařízení, které
ji podporují.
Poznámky
• Možnost [Enhanced format] zvolte
pouze v případě, že připojené zařízení
a televizor podporují formát 4K ve
vysoké kvalitě*.
• V závislosti na použitém televizoru
může být nutné provést jeho nastavení.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
• Pokud toto nastavení změníte, obraz se
nemusí zobrazovat správně. V takovém
případě změňte toto nastavení
na hodnotu [Standard format].
• Při sledování obrazu 4K ve vysoké
kvalitě* použijte kvalitní
vysokorychlostní kabel HDMI, který
podporuje rychlosti 4K 60p 18Gb/s.
* 4K 60p 4:4:4, 4:2:2, 4K 60p 4:2:0
10 bit apod. Podrobnosti naleznete
v části „Podporované vstupní formáty
videa“ (strana 64).
[Quick Start/Network Standby]
[On]: Zkracuje čas spuštění
z pohotovostního režimu. Systém bude
možné ovládat krátce po spuštění.
[Off]: Vypnuto
[Auto Standby]
[On]: Zapne funkci [Auto Standby].
Když systém přibližně po dobu 20 minut
nebudete používat, automaticky přejde
do pohotovostního režimu.
[Off]: Vypnuto
[Auto Display]
masterpage: Left
[Off]: Vypnuto.
[Auto Update Settings]
[Auto Update]
[On]: Pokud se systém nepoužívá, spustí
se aktualizace softwaru automaticky
mezi 2. a 5. hodinou ranní místního času
v časovém pásmu zvoleném v nastavení
[Time Zone]. Pokud nastavíte možnost
[Quick Start/Network Standby] na
hodnotu [Off], provede se aktualizace
softwaru po vypnutí systému.
[Off]: Vypnuto
[Time Zone]
Zvolte zemi nebo oblast.
Poznámky
• Některé typy aktualizací softwaru mohou
proběhnout, i když je možnost [Auto
Update] nastavená na hodnotu [Off].
• Aktualizace softwaru se provádí
automaticky do 11 dní od vydání nové
verze softwaru.
[Device Name]
Můžete libovolně změnit název tohoto
systému, aby byl lépe rozpoznatelný při
použití funkce [Bluetooth Audio] nebo
[Screen mirroring]. Název se zobrazí
i u jiných sítí, např. v síti Home Network.
Podle pokynů na obrazovce pomocí
softwarové klávesnice zadejte název.
[System Information]
Můžete zobrazit informace o verzi
softwaru a adresu MAC systému.
[Software License Information]
Můžete zobrazit informace o licenci
na software.
[On]: Automaticky zobrazí na obrazovce
televizoru informace při změně audio
signálů, režimu obrazu atd.
[Off]: Zobrazí informace, jen když
stisknete tlačítko DISPLAY.
[Software Update Notification]
[On]: Systém vás bude informovat
o nejnovější verzi softwaru (strana 44).
48CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
[Network Settings]
[Internet Settings]
Nejprve připojte systém k síti.
[Wired Setup]: Vyberte tuto možnost,
pokud se připojujete k širokopásmovému
routeru pomocí LAN kabelu.
[Wireless Setup]: Zvolte tuto možnost,
pokud pro připojení k bezdrátové síti
používáte vestavěnou funkci Wi-Fi
systému.
masterpage:
Right
[Auto Home Network Access
Permission]
[On]: Povolí automatický přístup k nově
detekovanému ovládacímu zařízení sítě
Home Network.
[Off]: Vypnuto.
[Home Network Access Control]
Další podrobnosti naleznete na následujících
webových stránkách a v častých dotazech:
www.sony.eu/support
[External Control]
[On]: Povolí, aby byl systém ovládán
[Network Connection Status]
Zobrazí aktuální stav síťového připojení.
ovládacím zařízením automatizace
domova.
[Off]: Vypnuto
[Network Connection Diagnostics]
[Remote Start]
Můžete spustit diagnostiku sítě, která
ověří, zda je síťové připojení správně
navázáno.
[On]: Umožňuje vám systém
v pohotovostním režimu zapnout
zařízením připojeným přes síť.
[Off]: Systém nelze zapnout zařízením
připojeným přes síť.
[Screen mirroring RF Setting]
Pokud používáte více bezdrátových
systémů, jako je bezdrátová síť LAN,
mohou být bezdrátové signály
nestabilní. V takovém případě lze
zvýšit stabilitu přehrávání nastavením
prioritního kanálu rádiové frekvence
pro funkci Screen mirroring.
[Auto]: Běžně zvolte toto nastavení.
Systém automaticky vybere nejlepší
kanál pro funkci Screen mirroring.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Vybraný kanál
bude mít prioritu pro připojení Screen
mirroring.
[Connection Server Settings]
Nastaví, zda má být zobrazen připojený
server Home Network.
[Input Skip Setting]
Nastavení přeskočení je užitečná
funkce, která vám umožní přeskakovat
nepoužité vstupy při výběru funkce
pomocí tlačítka INPUT +/−.
[Do not skip]: Systém vybraný vstup
nepřeskočí.
[Skip]: Systém vybraný vstup přeskočí.
Poznámka
Stisknete-li tlačítko INPUT +/−, když je
zobrazena domovská nabídka, ikona
vstupu se zobrazí ztlumeně, pokud je
nastavena na [Skip].
Tip
Funkci [Input Skip Setting] můžete
aktivovat z nabídky možností (strana 51).
49CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
Tip
Zobrazí seznam produktů
kompatibilních s ovládacím zařízením
sítě Home Network a nastaví, zda mají
být přijímány příkazy z ovládacích
zařízení v seznamu.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
masterpage: Left
[Easy Setup]
Spustí funkci [Easy Setup], která
provede základní počáteční nastavení
a základní síťové nastavení systému.
Postupujte dle pokynů na obrazovce.
[Resetting]
[Reset to Factory Default Settings]
Nastavení systému můžete obnovit
na tovární hodnoty výběrem skupiny
nastavení. Všechna nastavení v dané
skupině se obnoví.
[Initialize Personal Information]
Můžete smazat své osobní informace
uložené v systému.
Poznámka
Pokud se systému zbavíte, předáte
ho nebo ho prodáte, smažte prosím
z bezpečnostních důvodů všechny osobní
informace. Provádějte prosím příslušná
opatření, jako je například odhlášení
po použití síťové služby.
50CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\090OST.fm
masterpage:
Right
Seznam nabídky možností
Stisknutím tlačítka OPTIONS získáte přístup k různým nastavením a úkonům
přehrávání. Dostupné položky se liší v závislosti na situaci.
Vysvětlení
[A/V SYNC]
Upraví časový rozdíl mezi obrazem a zvukem. Je možné zpozdit výstup
zvuku (strana 25).
[Sound Field]
Změní nastavení zvukového pole (strana 23).
[Night]
Vybere režim Noc (strana 24).
[Voice]
Vybere režim Hlas (strana 24).
[Input Skip Setting]
Přeskočí nepoužité vstupy během volby funkcí pomocí tlačítek
INPUT +/− (strana 49).
[Input Label]
Umožňuje změnit název vstupu [HDMI1]. [HDMI2] nebo [HDMI3],
které se zobrazuje na domovské nabídce (strana 21).
[Repeat Setting]
Nastaví opakované přehrávání.
[Play/Stop]
Spustí nebo zastaví přehrávání.
[Play from start]
Přehraje položku od začátku.
[Shuffle Setting]
Nastaví náhodné přehrávání.
[Add Slideshow BGM]
Registruje hudební soubory v paměti USB jako podkladovou hudbu
pro prezentaci (BGM).
[Slideshow]
Spustí prezentaci.
[Slideshow Speed]
Změní rychlost prezentace.
[Slideshow Effect]
Nastaví efekt při přehrávání prezentace.
[Slideshow BGM]
• [Off]: Vypne tuto funkci.
• [My Music from USB]: Nastaví hudební soubory registrované
v [Add Slideshow BGM].
[Change Display]
Přepíná mezi zobrazeními [Grid View] a [List View].
[Rotate Left]
Otočí fotografii proti směru hodinových ručiček o 90 stupňů.
[Rotate Right]
Otočí fotografii po směru hodinových ručiček o 90 stupňů.
[View Image]
Zobrazí vybraný obrázek.
51CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Používání různých funkcí/nastavení
Položka
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
masterpage: Left
Systém se vypne po vypnutí
televizoru.
Řešení problémů
Řešení problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
před podáním žádosti o opravu se
jej pokuste vyřešit pomocí tohoto
průvodce řešením problémů. Pokud
nějaký problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pokud požadujete opravu, jakkoli
s sebou zařízení i subwoofer, přestože
se zdá, že problém je pouze s jedním
z těchto zařízení.
Napájení
Systém není možné spustit.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového kabelu).
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve
zdi a po několika minutách ho znovu
připojte.
Systém se nezapne ani v případě
zapnutí televizoru.
 Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Control for HDMI]
na hodnotu [On] (strana 47). Televizor
musí podporovat funkci Control for
HDMI (strana 39). Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Zkontrolujte nastavení reproduktorů
na televizoru. Napájení systému se
synchronizuje s nastavením
reproduktorů na televizoru.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
 Pokud zvuk naposledy vystupoval
z reproduktorů televizoru, systém se
nezapne ani po zapnutí televizoru.
 Zkontrolujte nastavení možnosti
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] (strana 47).
Pokud je možnost [Standby Linked to
TV] nastavena na hodnotu [On], systém
se vypne automaticky po vypnutí
televizoru nezávisle na vstupu.
Systém se nevypne ani po vypnutí
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení možnosti
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Standby Linked to TV] (strana 47).
Pokud chcete, aby se systém vypnul
po vypnutí televizoru nezávisle na
použitém vstupu, nastavte možnost
[Standby Linked to TV] na hodnotu
[On]. Televizor musí podporovat
funkci Control for HDMI (strana 39).
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Obraz
Není vidět žádný obraz nebo není
zobrazen správně.
 Vyberte správný vstup (strana 12).
 Resetujte rozlišení výstupu videa
na nejnižší hodnotu tím, že na
reproduktorové liště při současném
podržení tlačítka INPUT stiskněte
tlačítka VOL +, VOL −, VOL +.
 Pokud nevystupuje obraz
z připojeného zařízení nebo pokud
obraz nevystupuje správně, nastavte
možnost [System Settings] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] na
hodnotu [Standard format] (strana 47).
Při vytvoření kabelového připojení
HDMI se nezobrazuje žádný obraz.
 Pokud připojujete zařízení
podporující HDCP 2.2, ujistěte se,
že jste ho připojili do konektoru HDMI
IN a televizor do konektoru HDMI OUT
systému.
52CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
masterpage:
Right
 Systém je připojen ke vstupnímu
zařízení, které není kompatibilní
s technologií HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection).
V takovém případě zkontrolujte
specifikace připojeného zařízení.
 Odpojte kabel HDMI a poté zařízení
jej znovu připojte. Zkontrolujte, zda
je kabel pevně zasunut.
 Pokud je systém připojen k zařízením
jiných výrobců než Sony, které
podporují funkci Control for HDMI,
nastavte možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Through]
na hodnotu [On] (strana 47).
3D obsah z konektoru HDMI IN 1/2/3 se
nezobrazuje na obrazovce televizoru.
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 V závislosti na televizoru nebo video
zařízení se 3D obsah nemusí zobrazit.
Zkontrolujte podporovaný formát
videa HDMI (strana 64).
Obsah 4K z konektorů HDMI IN 1/2/3 se
nezobrazuje na obrazovce televizoru.
Obraz se nezobrazuje na celé
obrazovce televizoru.
 Zkontrolujte nastavení možnosti [TV Type]
v nabídce [Screen Settings] (strana 44).
 Poměr stran média je pevně daný.
Obraz z konektoru HDMI je zkreslený.
 Video ze zařízení připojeného ke
konektoru HDMI může být zkreslené.
Pokud k tomu dojde, nastavte možnost
[Video Direct] na [On] (strana 45).
Pokud není systém zapnutý,
neprodukuje televizor obraz ani zvuk.
 Na systému nastavte možnost
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] na hodnotu [On]
a poté nastavte možnost [Standby
Through] na hodnotu [Auto] nebo
[On] (strana 47).
 Zapněte systém a přepněte vstup
na zařízení přehrávající obsah.
 Zkontrolujte typ a připojení kabelu
HDMI, optického digitálního kabelu
nebo analogového audiokabelu, který
je připojen k systému a televizoru
(viz dodávaný průvodce spuštěním).
 Pokud je systém připojen k televizoru
kompatibilnímu s funkcí Audio Return
Channel, ujistěte se, že je systém
připojen ke vstupu HDMI kompatibilnímu
s funkcí ARC (informace naleznete
v dodaném průvodci spuštěním).
Pokud zvuk stále nevychází nebo je
přerušovaný, připojte optický digitální
kabel (součástí dodávky) a na systému
nastavte možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return Channel]
na hodnotu [Off] (strana 47).
 Není-li vaše TV kompatibilní
s technologií Audio Return Channel,
připojte digitální optický kabel (součástí
dodávky) (informace naleznete
v dodaném průvodci spuštěním).
Pokud televizor není kompatibilní
s technologií Audio Return Channel,
systéme nebude zvuk z televizoru TV
přehrávat, ani pokud je systém připojen
ke zdířce HDMI IN na televizoru.
 Pokud ze systému nevystupuje zvuk
i přesto, že je systém propojen
s televizorem prostřednictvím
optického digitálního kabelu, případně
pokud televizor není vybaven výstupní
zdířkou optického digitálního zvuku,
připojte analogový audiokabel (není
součástí dodávky) a na systému
nastavte možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Audio Return
Channel] na hodnotu [Off] (strana 47).
53CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Řešení problémů
 V závislosti na televizoru nebo video
zařízení se obsah 4K nemusí zobrazit.
Zkontrolujte možnosti videa
a nastavení televizoru a video zařízení.
 Používejte kabel HDMI
(vysokorychlostní kabel HDMI
s připojením Ethernet nebo kvalitní
vysokorychlostní kabel HDMI
s připojením Ethernet).
Zvuk
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
 Přepněte vstup systému na [TV]
(strana 12).
 Zvyšte hlasitost systému nebo zrušte
ztlumení zvuku.
 Pokud zvuk tuneru kabelové TV nebo
satelitního tuneru připojeného
k televizoru nevystupuje, připojte
zařízení ke konektoru HDMI IN na
systému a přepněte vstup systému na
vstup připojeného zařízení (HDMI IN 1/
2/3) (viz dodávaná úvodní příručka).
 V závislosti na pořadí propojení
televizoru a systému může být
systému ztlumený a na předním
panelu systému se může zobrazovat
nápis „MUTING“. Dojde-li k takovéto
situaci, zapněte nejprve televizor
a poté systém.
 Nastavte reproduktory televizoru
(BRAVIA) na možnost Audio systém.
Informace o nastavení televizoru
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Pokud není systém zapnutý,
neprodukuje televizor obraz ani zvuk.
masterpage: Left
Ze zařízení připojeného k systému
není slyšet žádný nebo jen velmi
slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  + na dálkovém
ovladači a zkontrolujte úroveň
hlasitosti (strana 10).
 Stiskněte tlačítko  nebo  + na
dálkovém ovladači, abyste zrušili
funkci ztlumení zvuku (strana 10).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste zvolit jiné zdroje zvuku
postupným mačkáním tlačítka INPUT
+/− na dálkovém ovladači (strana 12).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
správně zapojeny do systému
i připojeného zařízení.
 Pokud přehráváte obsah kompatibilní
s technologií ochrany autorských
práv (HDCP), nemusí být systémem
přehráván.
 Nastavte položku [System Settings] –
[HDMI Settings] – [HDMI Signal Format] na
hodnotu [Standard format] (strana 47).
Ze subwooferu není slyšet zvuk
nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
 Na systému nastavte možnost
[System Settings] – [HDMI Settings] –
[Control for HDMI] na hodnotu [On]
a poté nastavte možnost [Standby
Through] na hodnotu [Auto] nebo
[On] (strana 47).
 Zapněte systém a přepněte vstup
na zařízení přehrávající obsah.
 Pokud je systém připojen k zařízením
jiných výrobců než Sony, které
podporují funkci Control for HDMI,
nastavte možnost [System Settings] –
[HDMI Settings] – [Standby Through]
na hodnotu [On] (strana 47).
 Stiskněte tlačítko SW  + na
dálkovém ovladači, abyste zvýšili
hlasitost subwooferu (strana 25).
 Zkontrolujte, zda se kontrolka
napájení na subwooferu rozsvítila
zeleně. Pokud ne, přejděte k části
„Ze subwooferu není slyšet zvuk.“
(strana 57).
 Subwoofer přehrává basy. Pokud
vstupní zdroje obsahují nízké
množství basových zvuků (např.
TV vysílání) může být zvuk ze
subwooferu těžko slyšitelný.
Zvuk přehrávají televizor i systém
současně.
Nelze dosáhnout
prostorového efektu.
 Ztlumte zvuk systému nebo televizoru.
Zvuk televizoru přehrávaný
systémem je zpožděn za obrazem.
 Nastavte možnost [A/V SYNC] na
hodnotu 0 ms, pokud je nastavena
v rozsahu 25 až 300 ms (strana 25).
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
pole nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
54CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení připojeném
k systému. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze dodávaném
s připojeným zařízením.
Připojení zařízení USB
masterpage:
Right
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením ze zařízení bezdrátové sítě
LAN, jiného bezdrátového zařízení
s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení mimo dosah systému.
Nelze použít funkci NFC.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
Připojení mobilního zařízení
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Ujistěte se, že kontrolka BLUETOOTH
systému svítí (strana 27).
 Ujistěte se, že je připojované zařízení
BLUETOOTH zapnuté a že je funkce
BLUETOOTH aktivní.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
 Mohlo dojít ke smazání informací
o párování. Proveďte párování
znovu (strana 26).
 Funkce NFC nefunguje se sluchátky
ani reproduktory kompatibilními
s technologií BLUETOOTH. Chcete-li
poslouchat zvuk pomocí sluchátek
nebo reproduktorů kompatibilních
s technologií BLUETOOTH, přečtěte
si „Poslech zuvku připojeného
televizoru nebo zařízení
prostřednictvím sluchátek nebo
reproduktorů“ (strana 29).
Z připojeného zařízení BLUETOOTH
nevychází žádný zvuk.
 Ujistěte se, že kontrolka BLUETOOTH
systému svítí (strana 27).
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Pokud se v blízkosti systému nachází
zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátové zařízení LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba,
přesuňte zařízení dále od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN blízkého routeru Wi-Fi či PC na
pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného zařízení
BLUETOOTH.
Nelze provést párování.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
55CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Řešení problémů
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
 Zapněte systém.
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno k portu (USB)
(strana 22).
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte
ho a připojte zařízení USB přímo
k systému.
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
Připojení sluchátek nebo
reproduktorů
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Ujistěte se, že kontrolka BLUETOOTH
systému svítí (strana 7).
 Ujistěte se, že je připojované zařízení
BLUETOOTH zapnuté a že je funkce
BLUETOOTH aktivní.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
 Mohlo dojít ke smazání informací
o párování. Proveďte párování
znovu (strana 26).
Nelze provést párování.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením ze zařízení bezdrátové sítě
LAN, jiného bezdrátového zařízení
s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení mimo dosah systému.
masterpage: Left
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátové zařízení LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba,
přesuňte zařízení dále od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN blízkého routeru Wi-Fi či PC na
pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného zařízení
BLUETOOTH.
 Nastavte položku [Wireless Playback
Quality] na hodnotu [Connection]
(strana 46).
Připojení k drátové síti LAN
Systém se nemůže připojit k síti.
 Zkontrolujte síťové připojení
(strana 18) a nastavení sítě (strana 49).
Bezdrátové připojení LAN
Nelze použít funkci NFC.
 Funkce NFC nefunguje se sluchátky
ani reproduktory kompatibilními
s technologií BLUETOOTH. Chcete-li
poslouchat zvuk pomocí sluchátek
nebo reproduktorů kompatibilních
s technologií BLUETOOTH, přečtěte
si „Poslech zuvku připojeného
televizoru nebo zařízení
prostřednictvím sluchátek nebo
reproduktorů“ (strana 29).
Po provedení [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] nemůžete vaše PC
připojit k internetu.
Z připojeného zařízení BLUETOOTH
nevychází žádný zvuk.
Systém se nemůže připojit k síti
nebo je síťové připojení nestabilní.
 Ujistěte se, že kontrolka BLUETOOTH
systému svítí (strana 27).
 Ujistěte se, že router bezdrátové sítě
LAN je zapnutý.
 Bezdrátové nastavení routeru se
může automaticky změnit, pokud
použijete funkci Wi-Fi Protected
Setup před úpravou nastavení
routeru. V takovém případě
příslušným způsobem změňte
bezdrátové nastavení vašeho PC.
56CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
Požadovaný bezdrátový router
není v seznamu bezdrátových sítí.
 Stisknutím tlačítka BACK se vraťte na
předchozí obrazovku a vyzkoušejte
znovu možnost [Wireless Setup]
(strana 19). Pokud stále nedojde
k detekci požadovaného
bezdrátového routeru, vyberte
ze seznamu sítí možnost [New
connection registration] a poté
[Manual registration] pro ruční
zadání názvu sítě (SSID).
Subwoofer
Ze subwooferu není slyšet zvuk.
 Pokud kontrolka napájení na
subwooferu nesvítí, zkuste
následující řešení.
– Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu subwooferu.
– Zapněte subwoofer stisknutím
tlačítka  (napájení).
 Pokud kontrolka napájení na
subwooferu bliká zeleně nebo pokud
svítí červeně, zkuste následující řešení.
– Přesuňte subwoofer na místo poblíž
zařízení, aby se kontrolka napájení
na subwooferu rozsvítila zeleně.
– Postupujte podle kroků v části
„Vytvoření bezdrátového připojení
subwooferu (LINK)“ (strana 36).
 Pokud kontrolka napájení na
subwooferu bliká červeně, vypněte
stisknutím tlačítka na subwooferu
napájení a zkontrolujte, jestli není
zakrytý větrací otvor na subwooferu.
 Subwoofer je určen k přehrávání
zvuku basů. Pokud vstupní zdroj příliš
basových zvuků neobsahuje, což je
případ většiny televizních programů,
zvuk basů nemusí být slyšitelný.
 Stiskněte tlačítko SW  + na
dálkovém ovladači, abyste zvýšili
hlasitost subwooferu (strana 25).
 Nastavte režim Noc na hodnotu [Off].
Pro podrobnější informace
nahlédněte do sekce „Přehrávání
zvuku z nižší hlasitostí o půlnoci
(NIGHT)“ (strana 24).
Zvuk přeskakuje nebo obsahuje šum.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které
generuje elektromagnetické vlny,
jako například bezdrátová síť LAN
nebo mikrovlnná trouba, přemístěte
systém jinam.
 Pokud je mezi zařízením
a subwooferem překážka, přesuňte
ji nebo ji odstraňte.
57CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Řešení problémů
 Zkontrolujte síťové připojení
(strana 19) a nastavení sítě (strana 49).
 V závislosti na prostředí (včetně
materiálu zdí), podmínkách pro
příjem rádiových vln nebo překážkách
mezi systémem a routerem
bezdrátové sítě LAN se může možná
komunikační vzdálenost zmenšit.
Přesuňte systém a router bezdrátové
sítě LAN blíže k sobě.
 Zařízení, která používají frekvenční
pásmo 2,4 GHz, jako je mikrovlnná
trouba, zařízení BLUETOOTH nebo
digitální bezdrátové zařízení, mohou
rušit komunikaci. Přesuňte systém
dále od takových zařízení nebo
tato zařízení vypněte.
 Připojení k bezdrátové síti LAN
může být nestabilní v závislosti na
prostředí, zvláště při použití funkce
BLUETOOTH systému. V takovém
případě upravte prostředí, ve kterém
systém používáte.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
 Umístěte zařízení a subwoofer co
nejblíže k sobě.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN blízkého routeru Wi-Fi či PC na
pásmo 5 GHz.
 Přepněte síťové připojení televizoru
nebo přehrávače Blu-ray Disc
z bezdrátového na drátové.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač tohoto systému
nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovladače na systému
(strana 7).
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovládačem a systémem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné
tlačítko na dálkovém ovládání.
Další
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte spojení se systémem
(informace viz dodávaný materiál
Průvodce spuštěním).
 Zapněte na televizoru funkci Control
for HDMI. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci
znovu. Pokud odpojíte systém, bude
chvíli trvat, než bude možné znovu
provádět operace. Vyčkejte
15 sekund nebo déle a proveďte
operaci znovu.
 Ujistěte se, že zařízení připojená
k systému podporují funkci Control
for HDMI.
masterpage: Left
 Zapněte funkci Control for HDMI
u zařízení připojených k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce Control for
HDMI jsou vymezeny v normě HDMI
CEC následujícím způsobem:
– Nahrávací zařízení (rekordér
Blu-ray Disc, DVD rekordér atd.):
nejvýše 3 zařízení
– Přehrávací zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc, DVD přehrávač atd.):
nejvýše 3 zařízení
– Zařízení typu tuner: nejvýše
4 zařízení
– Audio systém (přijímač/sluchátka):
nejvýše 1 zařízení (použité tímto
systémem)
Na displeji na předním panelu se
střídavě zobrazuje „PRTCT“, „PUSH“
a „POWER“.
 Stisknutím tlačítka  (napájení)
vypněte systém. Poté, co zmizí
indikátor, odpojte napájecí (síťový)
kabel a ujistěte se, že větrací otvory
systému nic neblokuje.
Na displeji na předním panelu se
zobrazí „BT TX“.
 Stiskněte tlačítko RX/TX na dálkovém
ovládání, čímž přepnete režim
[Bluetooth Mode] do režimu
[Receiver]. Text „BT TX“ se zobrazí
v případě, že je režim [Bluetooth
Mode] nastaven na hodnotu
[Transmitter] (strana 45). Stisknete-li
tlačítko RX/TX na dálkovém ovládání,
režim [Bluetooth Mode] se přepne na
hodnotu [Receiver] a na předním
displeji se zobrazí požadovaný vstup.
58CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\100TBS.fm
masterpage:
Right
Čidla televizoru nefungují správně.
 Jednotka může blokovat některá čidla
(například čidlo jasu), přijímač
dálkového ovládání televizoru nebo
vysílače pro 3D brýle (infračervený
přenos) 3D televizoru, který
podporuje infračervený systém
pro 3D brýle, nebo bezdrátovou
komunikaci. Přesuňte jednotku do
takové vzdálenosti od televizoru,
která umožňuje správné fungování
jednotlivých součástí. Informace
o umístění čidel a přijímače
dálkového ovládání naleznete
v návodu k obsluze dodaném
s televizorem.
 Nepokládejte do blízkosti systému
kovové předměty jiné než televizor.
Pokud systém stále nefunguje
správně, resetujte ho následujícím
postupem.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko HOME.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup].
Na televizoru se zobrazí obrazovka
nastavení.
Vyberte možnost [Resetting] –
[Reset to Factory Default
Settings].
Zvolte položku nabídky,
kterou chcete resetovat.
Vyberte [Start].
Zrušení resetování
Vyberte položku [Cancel] v kroku 5.
Poznámka
Po resetování může dojít ke ztrátě spojení
se subwooferem. V tomto případě
postupujte podle části „Vytvoření
bezdrátového připojení subwooferu
(LINK)“ (strana 36).
59CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Řešení problémů
Bezdrátové funkce (bezdrátová síť
LAN, BLUETOOTH nebo subwoofer)
jsou nestabilní.
Resetování systému
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
masterpage: Left
BLUETOOTH
Další informace
Technické údaje
Reproduktorová lišta
(SA-CT790)
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý:
50 W + 50 W (při 4 ohmech, 1 kHz,
1 % celkové harmonické zkreslení)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý reproduktor: 110 W
(na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Výstupy
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Konektory HDMI IN 1/2/3 a HDMI OUT
(TV (ARC)) podporují protokol HDCP 2.2.
HDCP 2.2 je nově vylepšená technologie
ochrany autorských práv, která slouží
k ochraně obsahu, jako jsou například
filmy v rozlišení 4K.
HDMI
Zdířka
Typ A (19 pinů)
USB
Port
(USB):
typ A (pro připojení paměťového
zařízení USB, čtečky paměťových
karet a digitálního fotoaparátu)
LAN
Konektor LAN(100)
konektor 100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Komunikační systém
specifikace BLUETOOTH verze 4.1
Výstup
BLUETOOTH specifikace třídy výkonu 1
Maximální komunikační dosah
V přímém směru přibl. 30 m1)
Maximální počet zařízení pro registraci
9 zařízení
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5), LDAC
Dosah přenosu (A2DP)
20 – 40 000 Hz (LDAC vzorkovací
frekvence 96 kHz s přenosem 990 kb/s)
20 – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence
44,1 kHz)
1)
Skutečný dosah se bude měnit
v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická
elektřina, použití bezdrátových
telefonů, citlivost příjmu, operační
systém, softwarové aplikace atd.
2)
Standardní profily BLUETOOTH označují
účel komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3)
Kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
zkratka pro kodek dílčího pásma
(Subband Codec)
5) zkratka pro pokročilé kódování audia
(Advanced Audio Coding)
Přední levý/přední pravý reproduktor
Systém reproduktorů
širokopásmová soustava,
akustické tlumení
Reproduktor
60 mm, kuželový typ
Komunikační systém
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenční pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
60CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Příkon
Za provozu: 42 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
(Podrobnosti o tomto nastavení
naleznete na straně 39)
[Quick Start/Network Standby]
nastavena na možnost [Off] (výchozí
nastavení): 3 W Možnost
[Quick Start/Network Standby] je
nastavena na hodnotu [On] (veškeré
porty pro pevnou síť jsou připojeny,
všechny porty pro bezdrátové sítě jsou
aktivovány): 7 W
Rozměry* (přibližně) (š×v×h)
1 030 × 52 × 126 mm
(bez nástěnných držáků)
1 030 × 120 × 68,5 mm
(s nástěnnými držáky)
masterpage:
Right
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
190 × 382 × 386 mm (bez vyčnívajících
částí)
Hmotnost (přibližně)
7,8 kg
Bezdrátový vysílač/
přijímač
Systém reproduktorů
Wireless Sound Specification verze 2.0
Frekvenční pásmo
2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
Pi/4 DQPSK
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
* bez vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)
2,8 kg
Další informace
Kompatibilní modely iPod/iPhone
Níže jsou uvedeny kompatibilní modely
zařízení iPod/iPhone. Než zařízení iPod/
iPhone začnete používat společně se
systémem, aktualizujte jeho software
na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH spolupracuje
s těmito modely:
iPhone 6S Plus/iPhone 6S/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5/
iPhone 4S/iPhone 4
iPod touch (6. generace) / iPod touch
(5. generace)
Subwoofer (SA-WCT790)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
110 W (při 4 ohmech, 100 Hz)
Systém reproduktorů
systém subwooferu, bass reflex
16 cm, kónický typ
Požadavky na napájení
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Příkon
Za provozu: 25 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
61CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
Typy souborů, které
lze přehrávat
Hudba
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)1)
.mp3
AAC/HE-AAC1),2)
.m4a, .aac3),
.mp4, .3gp
WMA9 Standard2)
.wma
WMA10 Pro7)
.wma
LPCM1)
.wav
FLAC2)
.flac, .fla
Dolby Digital1),3)
.ac3
DSF2)
.dsf
DSDIFF2),4)
.dff
AIFF2)
.aiff, .aif
ALAC2)
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
Fotografie
Formát
Přípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG5)
.png
GIF5)
.gif
BMP3),6)
.bmp
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
masterpage: Left
Poznámky
• V závislosti na formátu souboru, jeho
kódování, nahrávacích podmínkách nebo
stavu serveru Home Network se některé
soubory nemusí přehrát.
• Některé soubory upravované pomocí PC
se nemusí přehrát.
• U některých souborů nemusí být
dostupná funkce pro rychlý posun
vpřed/vzad.
• Systém nepřehrává kódované soubory,
například s technologií DRM.
• Systém dokáže v zařízeních USB
rozpoznat následující soubory nebo
složky:
– složky až do 9. vrstvy (včetně kořenové
složky)
– až 500 souborů/složek v jedné vrstvě
• Systém dokáže rozpoznat následující
soubory nebo složky uložené na serveru
Home Network:
– složky až do 19. vrstvy
– až 999 souborů/složek v jedné vrstvě
• Je možné, že některá zařízení USB
nebudou s tímto systémem pracovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení třídy
MSC (Mass Storage Class), například flash
paměť nebo pevný disk, dále zařízení
třídy SICD (Still Image Capture Devices)
a klávesnice se 101 klávesami.
Systém dokáže přehrát soubory „.mka“.
Tyto soubory nelze přehrát na serveru
Home Network.
Systém nemusí přehrát tento formát
souborů na serveru Home Network.
Systém nepřehraje tento formát
souborů na serveru Home Network.
Systém nepřehrává soubory
s kódováním DST.
Systém nepřehrává animované soubory
PNG nebo GIF.
Systém nepřehrává 16bitové
soubory BMP.
Systém nepřehrává soubory kódované
v bezeztrátovém formátu.
62CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
masterpage:
Right
Podporované vstupní formáty audia
Systém podporuje následující formáty audia.
Formát
Funkce
„TVTV”
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch


LPCM 5.1ch

–
LPCM 7.1ch

–
Dolby Digital


Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus

–
DTS


DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1


DTS96/24


DTS-HD High Resolution Audio

–
DTS-HD Master Audio

–
DTS-HD LBR

–
DSD

–
Další informace
„HDMI1”
„HDMI2”
„HDMI3”
: Podporovaný formát
–: Nepodporovaný formát
Poznámka
Konektory HDMI IN 1/2/3 nepodporují formáty audia, které obsahují ochranu proti
kopírování, např. Super Audio CD nebo DVD-Audio.
63CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
masterpage: Left
Podporované vstupní formáty videa
Systém podporuje následující formáty videa.
HDMI kabel
Formát
4096/3840 ×
2160p 4K
Snímková
frekvence
50/59,94/
60 Hz
Barevný
prostor
Kvalitní
vysokorychlostní
kabel HDMI
s připojením
Ethernet
Vysokorychlostní
kabel HDMI
s připojením
Ethernet
RGB
YCbCr444/
422
YCbCr420
Formát signálu HDMI
Rozšířený
Normální
–
–
23,98/24/25/
29,97/30 Hz
1920 × 1080p
23,98/24/25/
30/50/59,94/
60 Hz
1920 × 1080i
50/59,94/
60 Hz
1280 × 720p
23,98/24/
29,97/30/50/
59,94/60 Hz
720 × 480p
59,94/60 Hz
720 × 576p
50 Hz
640 × 480p
59,94/60 Hz
: Doporučené /
RGB
YCbCr444/
422
RGB
: Podporované / –: Nepodporované
• Všechny konektory HDMI IN a HDMI OUT podporují šířku pásma až 18 Gb/s, HDCP 2.2,
široké barevné prostory ITU-R BT.2020 a funkci Pass Through pro obsah HDR (High
Dynamic Range).
• HDCP 2.2 je nově vylepšená technologie ochrany autorských práv, která slouží k ochraně
obsahu, jako jsou například filmy v rozlišení 4K.
• Barevný prostor ITU-R BT.2020 je nový barevný standard s širokým barevným rozsahem,
který byl vytvořen pro televizní systémy s extrémně vysokým rozlišením.
• HDR je nastupující formát videa, který může zobrazit širší rozsah jasových úrovní.
64CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
Komunikace BLUETOOTH
• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH,
aby bylo zaručeno spojení během
komunikace prostřednictvím technologie
BLUETOOTH. Toto zabezpečení však
může být v závislosti na nastavení
a dalších faktorech nedostatečné, takže
je třeba při komunikaci prostřednictvím
technologie BLUETOOTH vždy zvážit
případná rizika.
• Společnost Sony nemůže být žádným
způsobem zodpovědná za ztráty
způsobené únikem informací během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
• Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tento systém.
• Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
přijímači musí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc., a jejich shoda se
specifikací musí být certifikována. Přesto
však platí, že i když zařízení vyhovuje
specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat
případy, kdy charakter či specifikace
zařízení BLUETOOTH znemožňuje
připojení, případně má za následek
odlišnou ovládací metodu, zobrazení
či provoz.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k systému, na komunikačním
prostředí či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
65CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Další informace
• Zařízení BLUETOOTH by se měla používat
do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe
(vzdálenost bez překážky). Účinná
komunikační vzdálenost se může zkrátit
za následujících podmínek:
– když se mezi zařízeními spojenými
technologií BLUETOOTH nachází osoba,
kovový předmět, stěna nebo jiná
překážka;
– když je v dané oblasti v provozu
bezdrátová síť LAN;
– když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná
trouba;
– když se v okolí nachází jiný zdroj
elektromagnetického vlnění.
• Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě
LAN (IEEE 802.11 b/g/n) používají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud
zařízení BLUETOOTH používáte v blízkosti
zařízení s rozhraním bezdrátové sítě LAN,
může vzniknout elektromagnetické
rušení. Výsledkem může být snížení
rychlosti přenosu dat, šum nebo
nemožnost připojení. Pokud k tomu
dojde, zkuste následující řešení:
– Používejte tento systém ve vzdálenosti
nejméně 10 metrů od zařízení
bezdrátové sítě LAN.
– Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
využíváte zařízení BLUETOOTH.
– Tento systém a zařízení BLUETOOTH
nainstalujte co nejblíže k sobě.
• Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
lékařských zařízení. Toto rušení může mít
za následek závadu, proto vždy vypněte
napájení tohoto systému a zařízení
BLUETOOTH na těchto místech:
– v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde se
mohou vyskytovat hořlavé plyny;
– v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
masterpage: Left
LICENCE NA SOFTWARE
LICENČNÍ SMLOUVA
S KONCOVÝM UŽIVATELEM
DŮLEŽITÉ:
NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT,
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ
SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM
(DÁLE JEN „LICENČNÍ SMLOUVA“).
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE
PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.
POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ
SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE
SOFTWARE POUŽÍVAT.
Tato LICENČNÍ SMLOUVA představuje
právně závaznou smlouvu mezi vámi
a společností Sony Corporation (dále jen
„společnost SONY“). Touto LICENČNÍ
SMLOUVOU se řídí vaše práva
a povinnosti ohledně softwaru SONY
dodávaného společností SONY,
případně jejími poskytovateli licence
třetí strany (včetně dceřiných
společností společnosti SONY) a jejich
dceřiných společností (dále společně
„DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY“).
Smlouva se vztahuje i na veškeré
aktualizace či upgrady poskytované
společností SONY, na veškeré tištěné,
internetové či jiné elektronické
dokumenty k tomuto softwaru
a veškeré případné datové soubory
vytvořené pomocí tohoto softwaru
(dále společně „SOFTWARE“).
Bez ohledu na výše uvedené platí, že
pro jakýkoliv software, který je součástí
SOFTWARU a na který se vztahuje
samostatná licenční smlouva
s koncovým uživatelem (včetně obecné
veřejné licence GNU a menší obecné
veřejné licence GNU), platí namísto
podmínek této LICENČNÍ SMLOUVY
příslušná samostatná licenční smlouva
s koncovým uživatelem v rozsahu,
v němž to samostatná licenční smlouva
s koncovým uživatelem vyžaduje
(„VYLOUČENÝ SOFTWARE“).
SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván.
SOFTWARE je chráněn zákony
a mezinárodními dohodami o autorských
právech a dalším duševním vlastnictví.
AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá práva k SOFTWARU (včetně
obrázků, fotografií, animací, videí, zvuku,
hudby, textu a apletů, které jsou součástí
SOFTWARU) i právní nároky s ním spojené
vlastní společnost SONY nebo jeden či
více DODAVATELŮ TŘETÍ STRANY.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost SONY vám uděluje
omezenou licenci na používání
SOFTWARU výhradně ve spojení s vaším
kompatibilním zařízením (dále jen
„ZAŘÍZENÍ“) a pouze pro soukromé,
nekomerční využívání. Společnost SONY
a DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY si
výslovně vyhrazují všechna práva
(včetně veškerých práv k duševnímu
vlastnictví) k SOFTWARU, která vám
nebyla výslovně udělena touto
LICENČNÍ SMLOUVOU.
POŽADAVKY A OMEZENÍ
SOFTWARE jako celek ani jeho část nesmíte
kopírovat, publikovat, upravovat, dále
distribuovat, pozměňovat, dekompilovat,
rozkládat, provádět na něm zpětnou analýzu
nebo se snažit odvodit zdrojový kód, ani
z něj nesmíte vytvářet odvozená díla
s výjimkou případů, kdy SOFTWARE
vytváření takových odvozených děl záměrně
usnadňuje. Nesmíte pozměňovat funkce
správy digitálních práv, které jsou součástí
SOFTWARU, ani do nich zasahovat. Nesmíte
obcházet, měnit ani narušovat žádné funkce
ani ochranné prvky SOFTWARU ani žádné
mechanismy operačně propojené se
SOFTWAREM. Nesmíte oddělovat žádné
jednotlivé komponenty SOFTWARU za
účelem použití na více ZAŘÍZENÍCH, pokud
vám to výslovně nepovolí společnost SONY.
Nesmíte odstranit, pozměnit, zakrýt ani
66CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
poničit žádné ochranné známky či oznámení
nacházející se na SOFTWARU. SOFTWARE
nesmíte sdílet, distribuovat, pronajmout,
postoupit, převést či prodat ani na něj
nesmíte poskytnout sublicenci. Poskytování
softwaru, síťových služeb a dalších produktů
jiných, než je SOFTWARE, na kterých závisí
výkon SOFTWARU, může být na základě
uvážení dodavatelů (tj. dodavatelů softwaru,
dodavatelů služeb či společnosti SONY)
přerušeno či ukončeno. Společnost SONY
a tito dodavatelé nezaručují, že SOFTWARE,
síťové služby a další produkty budou nadále
dostupné nebo že budou v provozu bez
přerušení či úprav.
POUŽITÍ SOFTWARU VE SPOJENÍ
S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI
AUTORSKÝMI PRÁVY
OBSAHOVÁ SLUŽBA
ROVNĚŽ UPOZORŇUJEME, ŽE
SOFTWARE MŮŽE BÝT URČEN K
POUŽITÍ S OBSAHEM DOSTUPNÝM
PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ ČI VÍCE
OBSAHOVÝCH SLUŽEB (dále jen
„OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽÍVÁNÍ
SLUŽBY A PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU
SE ŘÍDÍ SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI
DOTYČNÉ OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD
TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMETE, BUDOU
VAŠE MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU
OMEZENY. Berete na vědomí
a souhlasíte s tím, že určitý obsah
a služby dostupné prostřednictvím
SOFTWARU mohou poskytovat třetí
strany, nad nimiž společnost SONY
nemá kontrolu. POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ
SLUŽBY VYŽADUJE PŘIPOJENÍ
K INTERNETU. OBSAHOVÁ SLUŽBA
MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že
přístup k určitým funkcím SOFTWARU
může vyžadovat připojení k internetu,
za které nesete výhradní odpovědnost.
Dále nesete výhradní odpovědnost za
úhradu poplatků třetím stranám, které
souvisí s připojením k internetu, včetně
poplatků poskytovateli internetových
služeb a poplatků za vysílací čas.
Funkčnost SOFTWARU může být
omezena v závislosti na možnostech,
šířce pásma či technických omezeních
připojení k internetu a příslušné služby.
Za poskytování, kvalitu a bezpečnost
připojení k internetu nese výhradní
odpovědnost třetí strana, která
takovou službu poskytuje.
EXPORTNÍ A JINÉ PŘEDPISY
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat
veškeré předpisy a omezení týkající se
exportu a reexportu, které platí v oblasti
či zemi, kde sídlíte, a že SOFTWARE
nepřesunete ani neschválíte jeho
přesun do země uvedené na seznamu
zakázaných zemí, ani s ním nenaložíte
jiným způsobem, který by byl v rozporu
s uvedenými předpisy a omezeními.
VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE není odolný vůči poruchám
a není vytvořen ani určen k použití nebo
dalšímu prodeji jako online řídicí
vybavení pro nebezpečná prostředí
vyžadující odolnost vůči poruchám,
jakou vyžaduje například provoz
jaderných zařízení, letecké navigační
a komunikační systémy, řízení letového
provozu, přístroje pro přímou záchranu
67CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Další informace
Je možné, že budete moci SOFTWARE
využít k prohlížení, ukládání, zpracování
či používání obsahu vytvořeného vámi
nebo třetími stranami. Takový obsah
může být chráněn autorským právem či
dalšími zákony o duševním vlastnictví,
případně smlouvami. Souhlasíte s tím,
že budete SOFTWARE používat pouze
v souladu se všemi zákony a smlouvami,
které se na tento obsah vztahují. Berete
na vědomí a souhlasíte s tím, že
společnost SONY může učinit vhodná
opatření za účelem ochrany autorských
práv týkajících se obsahu ukládaného,
zpracovávaného či používaného
SOFTWAREM. Mezi tato opatření patří
mimo počítání frekvence zálohování
a obnovy dat prostřednictvím určitých
funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší
žádosti o povolení obnovy dat a
ukončení této LICENČNÍ SMLOUVY
v případě, že SOFTWARE používáte
nezákonným způsobem.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
života nebo zbraňové systémy, kde by
mohlo selhání SOFTWARU vést ke smrti,
zranění osob či vážnému poškození
majetku nebo životního prostředí
(dále jen „VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY“).
Společnost SONY, všichni DODAVATELÉ
TŘETÍ STRANY a jejich dceřiné
společnosti výslovně odmítají
jakoukoli výslovně uvedenou nebo
předpokládanou záruku, povinnost
či podmínku vhodnosti pro VYSOCE
RIZIKOVÉ AKTIVITY.
VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA
SOFTWARE
Berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že SOFTWARE používáte na vlastní
riziko a že za jeho používání nesete
odpovědnost. SOFTWARE se poskytuje
„TAK, JAK JE“, bez jakékoliv záruky,
povinnosti či podmínky.
SPOLEČNOST SONY A VŠICHNI
DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely
této části společně dále jen „společnost
SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI
ZÁRUKY, POVINNOSTI ČI PODMÍNKY,
AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ
PRÁV A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE,
NEUVÁDÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI NEČINÍ
ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM, (A) ŽE
FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ
KTERÉHOKOLIV SOFTWARU, SPLNÍ
VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE BUDOU
AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE PROVOZ
SOFTWARU BUDE SPRÁVNÝ ČI
BEZCHYBNÝ NEBO ŽE PŘÍPADNÉ ZÁVADY
BUDOU ODSTRANĚNY, (C) ŽE SOFTWARE
NEPOŠKODÍ JINÝ SOFTWARE,
HARDWARE ČI DATA, (D) ŽE JAKÝKOLIV
SOFTWARE, SÍŤOVÉ SLUŽBY (VČETNĚ
INTERNETU) NEBO PRODUKTY (JINÉ
NEŽ SOFTWARE), NA NICHŽ VÝKON
SOFTWARU ZÁVISÍ, BUDOU NADÁLE
DOSTUPNÉ NEBO ŽE BUDOU V PROVOZU
BEZ PŘERUŠENÍ ČI ÚPRAV, A (E) OHLEDNĚ
POUŽÍVÁNÍ ČI VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ
SOFTWARU, POKUD JDE O JEJICH
SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST
ČI JINÉ CHARAKTERISTIKY.
masterpage: Left
ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE
NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ
SONY NEBO AUTORIZOVANÝM
ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY
NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU, POVINNOST
ČI PODMÍNKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM
NEROZŠIŘUJE TUTO ZÁRUKU. POKUD SE
PROKÁŽE, ŽE SOFTWARE JE ZÁVADNÝ,
BERETE NA SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY
SPOJENÉ S POTŘEBNÝM SERVISEM,
OPRAVOU ČI ODSTRANĚNÍM ZÁVADY.
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ
VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ ZÁRUK
NEBUDOU VZTAHOVAT.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÍ
DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely
této části dále společně jen „společnost
SONY“) NERUČÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ
ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ SE
SOFTWAREM A PLYNOUCÍ Z PORUŠENÍ
JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ
SMLUVNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTI,
PORUŠENÍ OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI
NEBO ZALOŽENÉ NA JAKÉMKOLI JINÉM
PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, VČETNĚ
VEŠKERÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH
V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY
PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY
MOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE
ČI SOUVISEJÍCÍ HARDWARE, PROSTOJŮ
A ZTRÁTY ČASU UŽIVATELE, A TO ANI
V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI
VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI.
V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE SOUHRNNÁ
ODPOVĚDNOST PODLE JAKÉHOKOLIV
USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
OMEZUJE NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ
ZAPLACENOU ZA PRODUKT. NĚKTERÉ
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ
ČI OMEZENÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ
NEBUDE VZTAHOVAT.
FUNKCE AUTOMATICKÉ
AKTUALIZACE
Společnost SONY či DODAVATELÉ TŘETÍ
STRANY mohou SOFTWARE
příležitostně automaticky aktualizovat
68CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
nebo jinak upravit, mimo jiné pro účely
vylepšení bezpečnostních funkcí,
opravy chyb a zdokonalení funkcí, a to
v době, kdy komunikujete se serverem
společnosti SONY nebo se servery
třetích stran, případně při jiných
příležitostech. Tyto aktualizace a úpravy
mohou smazat některé funkce či jiné
aspekty SOFTWARU nebo změnit jejich
povahu. To se může týkat i funkcí, které
možná využíváte. Berete na vědomí
a souhlasíte s tím, že k těmto aktivitám
může dojít dle výhradního uvážení
společnosti SONY a že společnost
SONY může podmínit další používání
SOFTWARU úplnou instalací či přijetím
těchto aktualizací a úprav. Pro účely této
LICENČNÍ SMLOUVY se má za to, že
tyto aktualizace a úpravy jsou součástí
SOFTWARU. Přijetím této LICENČNÍ
SMLOUVY s těmito aktualizacemi
či úpravami souhlasíte.
Tato LICENČNÍ SMLOUVA a zásady
ochrany osobních údajů uplatňované
společností SONY, příležitostně
pozměněné a upravené, společně
představují úplnou dohodu mezi
vámi a společností SONY ohledně
SOFTWARU. Pokud společnost SONY
neuplatňuje či neprosazuje některé
právo či ustanovení této LICENČNÍ
SMLOUVY, nelze to vykládat tak, že
se daného práva či ustanovení vzdává.
Pokud bude některá část této LICENČNÍ
SMLOUVY shledána neplatnou,
nezákonnou či nevymahatelnou,
bude dané ustanovení prosazováno
v maximálním povoleném rozsahu tak,
aby byl zachován záměr LICENČNÍ
SMLOUVY. Ostatní části si zachovají
úplnou platnost a účinnost.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Na tuto LICENČNÍ SMLOUVU se
nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách
o mezinárodní koupi zboží. Tato
LICENČNÍ SMLOUVA se řídí japonskými
zákony, bez ohledu na případnou kolizi
právních ustanovení. Veškeré spory
vzniklé z této LICENČNÍ SMLOUVY
spadají pod výhradní místní příslušnost
okresního soudu v japonském Tokiu.
Smluvní strany tímto vyjadřují souhlas
s místní příslušností těchto soudů.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE
PRÁVA EKVITY
Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této
LICENČNÍ SMLOUVY v opačném duchu
berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že případné porušení či nedodržení
LICENČNÍ SMLOUVY z vaší strany
způsobí společnosti SONY
nenapravitelnou škodu, v případě
které by byla peněžitá náhrada škody
nedostatečná. Souhlasíte s tím, že
společnost SONY může získat takový
soudně nařízený opravný prostředek
nebo opravný prostředek podle práva
ekvity, který společnost SONY za daných
okolností považuje za potřebný či
vhodný. Společnost SONY rovněž může
provést jakékoliv zákonné či technické
nápravné opatření za účelem
prosazování LICENČNÍ SMLOUVY,
případně aby zabránila jejímu
porušování. Společnost SONY může
mimo jiné ukončit vaše používání
SOFTWARU, pokud se dle vlastního
uvážení domnívá, že LICENČNÍ
SMLOUVU porušujete nebo máte
v úmyslu ji porušit. Tyto opravné
prostředky jdou nad rámec případných
dalších opravných prostředků, které pro
společnost SONY vyplývají ze zákona,
z práva equity nebo ze smlouvy.
UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Pokud nebudete dodržovat podmínky
této LICENČNÍ SMLOUVY, může ji
společnost SONY ukončit, aniž by tím
byla dotčena další práva společnosti.
V případě takového ukončení musíte
přestat zcela používat SOFTWARE
a zničit všechny kopie SOFTWARU.
69CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Další informace
ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ
SE PRÁV, ODDĚLITELNOST
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
masterpage: Left
DOPLNĚK
SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE
PRÁVO POZMĚNIT KTEROUKOLI
Z PODMÍNEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ TÍM, ŽE
ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ NA WEBU, KTERÝ
URČÍ, ZAŠLE E-MAILOVÉ OZNÁMENÍ NA
VÁMI UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESU,
ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI PROCESU,
BĚHEM KTERÉHO ZÍSKÁVÁTE UPGRADY/
AKTUALIZACE, PŘÍPADNĚ VYUŽIJE JINOU
ZÁKONEM UZNANOU FORMU
OZNÁMENÍ. Pokud s tímto doplňkem
nesouhlasíte, kontaktujte neprodleně
společnost SONY a požádejte o pokyny.
Pokud budete nadále používat
SOFTWARE i po datu účinnosti výše
uvedeného oznámení, má se za to,
že s příslušnou změnou souhlasíte.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY Z ŘAD
TŘETÍCH STRAN
Každý DODAVATEL TŘETÍ STRANY
je výslovně zamýšlenou oprávněnou
osobou z řad třetích stran a má právo
vymáhat veškerá ustanovení této
LICENČNÍ SMLOUVY, pokud jde
o SOFTWARE této strany.
Máte-li dotazy týkající se této LICENČNÍ
SMLOUVY, můžete písemně kontaktovat
společnost SONY na kontaktní adrese
příslušné oblasti či země.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
Opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od elektrické zásuvky a nechte jej před
dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nestoupejte na zařízení ani na
subwoofer. Mohli byste spadnout
a poranit se nebo by mohlo dojít
k poškození systému.
Zdroje energie
• Před používáním systému si ověřte, že
se požadované provozní napětí shoduje
s vaším místním zdrojem energie.
Provozní napětí je uvedeno na výrobním
štítku na spodní straně jednotky.
• Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej z elektrické zásuvky.
Pro vytahování napájecího kabelu
uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
• Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze do
zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem.
Není-li možno zastrčit zástrčku do
zásuvky celou, kontaktujte prodejce.
• Výměnu napájecího (síťového) kabelu
je třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu. Používáte-li systém
nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně
se zahřívá zadní a spodní strana. Abyste
předešli popálení, nedotýkejte se krytu
přístroje.
Umístění
• Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně práší
nebo může dojít k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic k zadní straně zařízení
ani subwooferu. Zakrytí větracích otvorů
může způsobit poruchu.
70CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
Manipulace se subwooferem
Při zvedání subwooferu nevkládejte
ruce do jeho průduchu. Mohlo by dojít
k poškození reproduktorového měniče.
Namísto toho držte subwoofer za spodní
stranu.
Provoz
Před připojením dalších zařízení se ujistěte,
že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.
Na blízké obrazovce se objevuje
nepravidelné podání barev
Na některých typech obrazovek může
docházet k ovlivnění reprodukce barev.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek
ani rozpouštědla, jako jsou například
alkohol či benzín.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Upozornění týkající se služeb
nabízených třetími stranami
Služby nabízené třetími stranami mohou
být změněny, přerušeny nebo ukončeny
bez předchozího upozornění. Společnost
Sony nenese v takovýchto případech
žádnou odpovědnost.
Poznámky k aktualizacím
Je-li systém pomocí pevné nebo
bezdrátové sítě připojen k internetu,
umožňuje automatické aktualizace
softwaru.
Aktualizace nabízejí nové funkce
a pohodlnější a bezpečnější využití systému.
Pokud si nepřejete, aby se aktualizace
prováděly automaticky, můžete funkci
zakázat pomocí aplikace SongPal
nainstalované v chytrém telefonu nebo
tabletu. Někdy však může systém software
aktualizovat automaticky, i když je funkce
zakázána, například pokud je to nutné
z bezpečnostních důvodů. Je-li funkce
zakázána, můžete software aktualizovat
také pomocí nabídky nastavení. Podrobné
informace naleznete v části „Použití
obrazovky nastavení“ (strana 43).
Během aktualizace softwaru není možné
systém používat.
Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte TV přijímač a po 15 až 30 minutách
ho opět zapněte.
Pokud jsou barvy stále
narušené...
Umístěte systém dále od televizní sestavy.
71CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Další informace
• Nepokládejte do blízkosti systému
kovové předměty jiné než televizor.
Mohlo by dojít ke zhoršení stability
bezdrátových funkcí.
• Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality
obrazu. V takovém případě systém
posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
• Buďte obezřetní při umísťování systému
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť
může dojít k tvorbě skvrn nebo
poškození barvy.
• Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré
rohy zařízení nebo subwooferu.
• Při upevňování zařízení na stěnu se
ujistěte, že jsou pod ní alespoň 3 cm
volného místa.
• Reproduktory tohoto systému nejsou
magneticky stíněné. Nepokládejte na
systém ani do jeho blízkosti
magnetické karty.
masterpage:
Right
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
Autorská práva a ochranné
známky
Tento systém využívá technologie Dolby*
Digital a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
**Informace o patentech DTS naleznete
na adrese http://patents.dts.com.
Vyrobeno v licenci společnosti DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol
a DTS společně se symbolem jsou
registrované ochranné známky
společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití těchto značek ze strany
společnosti Sony Corporation podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.
Systém využívá technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
Symbol N Mark je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka organizace
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Android a Google Play jsou ochranné
známky společnosti Google Inc.
Google Cast a odznak Google Cast jsou
ochranné známky společnosti Google Inc.
masterpage: Left
Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod
touch a Retina jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc., registrovanými
v USA a dalších zemích. App Store je
servisní značka společnosti Apple Inc.
Označení „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenají, že určité elektronické
příslušenství bylo speciálně navrženo pro
propojení s výrobky iPod nebo iPhone
a obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje
výkonové normy společnosti Apple.
Společnost Apple nenese odpovědnost
za provoz tohoto zařízení ani za jeho
soulad s bezpečnostními a právními
normami. Použití tohoto příslušenství
se zařízením iPod nebo iPhone může
ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
Logo „BRAVIA“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„ClearAudio+“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovaná ochranná
známka společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány institutem
Fraunhofer IIS a společností Thomson.
Windows Media je ochrannou známkou
nebo registrovanou ochrannou známkou
společnosti Microsoft Corporation ve
Spojených státech a/nebo dalších zemích.
Tento produkt je chráněn právy na ochranu
duševního vlastnictví společnosti Microsoft
Corporation. Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt jsou bez
příslušné licence společnosti Microsoft
nebo jejích oprávněných dceřiných
společností zakázány.
Opera® Devices SDK od společnosti Opera
Software ASA. Copyright 1995-2015 Opera
Software ASA. Všechna práva vyhrazena.
„Xperia“ je ochranná známka společnosti
Sony Mobile Communications AB.
72CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\110OTH.fm
masterpage:
Right
Podrobnosti o licencích GPL, LGPL a dalších
licencích na software naleznete pod
položkou [Software License Information]
v [System Settings] v nabídce [Setup]
produktu.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® a Wi-Fi CERTIFIED Miracast® jsou
registrované ochranné známky společnosti
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™, Wi-Fi
Protected Setup™ a Miracast™ jsou
ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
LDAC™ a logo LDAC jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Sony
Corporation.
* kromě obsahu ve formátu DSD
**V porovnání se SBC (kodek Subband),
pokud je zvolena přenosová rychlost
990 kb/s (96/48 kHz) nebo 909 kb/s
(88,2 / 44,1 kHz).
Tento produkt obsahuje software, který
podléhá obecné veřejné licenci GNU
(„GPL“) nebo menší obecné veřejné licenci
GNU („LGPL“). Tyto licence stanovují, že
zákazníci mají právo získávat, upravovat
a dále distribuovat zdrojový kód
příslušného softwaru v souladu
s podmínkami licence GPL nebo LGPL.
Upozorňujeme, že společnost Sony
nebude reagovat na žádné dotazy týkající
se obsahu tohoto zdrojového kódu.
Logo „DSEE“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
jsou ochrannými známkami, servisními
značkami nebo certifikačními značkami
organizace Digital Living Network Alliance.
„TRILUMINOS“ a logo „TRILUMINOS“ jsou
registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
Součástí tohoto produktu je software
Spotify, který podléhá licencím třetích
stran uvedeným zde*:
https://developer.spotify.com/
esdk-third-party-licenses/
Označení Spotify a loga Spotify jsou
ochrannými známkami společnosti
Spotify Group.*
* V závislosti na zemi nebo regionu nemusí
být tato funkce k dispozici.
Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
73CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Další informace
LDAC je technologie kódování zvuku
vyvinutá společností Sony, která umožňuje
přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení
(Hi-Res), a to i prostřednictvím připojení
BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných
technologií kódování kompatibilních
s rozhraním BLUETOOTH, jako např. SBC,
pracuje bez snižování kvality audio obsahu
v rozlišení Hi-Res*. Díky efektivnímu
kódování a optimalizované tvorbě paketů
umožňuje přes bezdrátovou síť
BLUETOOTH přenášet zhruba třikrát větší
objem dat** než ostatní technologie,
navíc s bezkonkurenční kvalitou zvuku.
Zdrojový kód softwaru použitého v tomto
produktu podléhá licencím GPL a LGPL
a je dostupný na Internetu. Můžete si jej
stáhnout na následující adrese:
Adresa URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\010COVIX.fm
masterpage: Left
Rejstřík
Čísla
H
24p Output 44
4K Output 44
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 45
HDMI Settings 47
HDMI Signal Format 47
HDMI1 Audio Input Mode 47
Home Network Access Control 49
A
Aktualizace 44
Attenuation settings – Analog 45
Audio DRC 45
Audio Output 45
Audio Return Channel 47
Audio Settings 45
Auto Display 48
Auto Home Network Access
Permission 49
Auto Standby 48
Auto Update 48
Auto Update Settings 48
B
Bluetooth Codec – AAC 46
Bluetooth Codec – LDAC 46
Bluetooth Mode 45
Bluetooth Settings 45
Bluetooth Standby 46
C
Connection Server Settings 49
Control for HDMI 47
I
Informace o licenci na software 48
Initialize Personal Information 50
Input Skip Setting 49
Internet Settings 49
M
Multiplexní signál zvuku 37
N
Network Connection Diagnostics 49
Network Connection Status 49
Network content 24p Output 44
Network Settings 49
NFC 27
O
OSD Language 47
Output Video Resolution 44
P
D
PRTCT 58
Dálkový ovladač 10
Device List 46
Device Name 48
DSEE 45
Q
E
Easy Setup 50
External Control 49
Remote Start 49
Reset to Factory Default Settings 50
Resetting 50
G
S
Google Cast 34
SBM 45
Screen mirroring RF Setting 49
Screen Settings 44
Síť 18, 35
Quick Start/Network Standby 48
R
74CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\010COVIX.fm
masterpage:
Right
Slideshow 51
Software Update 44
Software Update Notification 48
Sound field 51
Standby Through 47
System Information 48
System Settings 47
T
Time Zone 48
TV Type 44
V
Video Direct 45
W
Wireless Playback Quality 46
Wireless Subwoofer Connection 47
75CS
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
C:\SONY_Europe\PRINT\WU-000759132_HT-CT790\CS\010BCO.fm
masterpage: Left
Software tohoto systému může být v budoucnosti aktualizován. Pro podrobnosti
o dostupných aktualizacích navštivte následující adresu URL.
www.sony.eu/support
©2016 Sony Corporation
4-586-050-72(1) (CS)
HT-CT790
4-586-050-72(1) (CS)
Download PDF

advertising