Sony | HT-CT380 | Sony HT-CT380 2.1k zvukový projektor s technologií Bluetooth® Návod k obsluze

Systém Sound Bar
Návod k obsluze
HT-CT380/CT381/CT780
Pro reproduktorovou lištu
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
V zájmu snížení rizika požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Dokud je jednotka zapojena do zásuvky
střídavého proudu, není odpojena od
elektrické sítě, i když je vypnutá.
Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Pokud si u přístroje všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Pouze pro použití ve vnitřních
prostorách.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferních zařízení musí být použity
řádně stíněné a uzemněné kabely
a konektory.
2CZ
Tovární štítek se nachází na
spodní části.
Pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky:
následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích,
ve kterých platí směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko,
nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy ohledně shody produktů
se zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V záležitostech souvisejících
se servisem a zárukou se obracejte
na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity regulace
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího
než 3 metry.
Likvidace
použitých
elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v rámci Evropské
unie a v ostatních
evropských
zemích se
systémem
sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho
balení značí, že s daným výrobkem
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. Namísto toho jej odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci
tohoto výrobku, pomůžete předcházet
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které
by mohla způsobit jeho nevhodná
likvidace. Recyklace materiálů pomáhá
šetřit přírodní zdroje. Další podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku
získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz
odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Pouze pro
Evropu
Likvidace použitých
baterií (platí v rámci
Evropské unie
a v ostatních
evropských zemích
se systémem
tříděného odpadu)
U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci s chemickou
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají
v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajistíte-li řádnou likvidaci baterií,
pomůžete předcházet potenciálním
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které by mohla
způsobit nevhodná likvidace. Recyklace
materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu
této baterie provádět pouze
kvalifikovaný servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými
a elektronickými zařízeními bude
správně naloženo, předejte tyto
produkty po skončení jejich životnosti
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
V případě všech ostatních typů baterií
si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Předejte baterii na vhodné sběrné
místo pro recyklaci použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy,
ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Tento symbol na baterii nebo jejím
obalu značí, že s baterií dodávanou
s daným výrobkem nelze nakládat
jako s domovním odpadem.
3CZ
Autorská práva a ochranné
známky
Tento systém využívá technologie
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Informace o patentech DTS naleznete
na adrese http://patents.dts.com.
Vyrobeno v licenci společnosti
DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD,
symbol a DTS společně se symbolem
jsou registrované ochranné známky
společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Značka a loga BLUETOOTH®
jsou registrovanými ochrannými
známkami vlastněnými společností
Bluetooth SIG, Inc. jakékoli použití
těchto značek ze strany společnosti
Sony Corporation podléhá licenci.
Systém využívá technologii
High-Definition Multimedia Interface
(HDMI™).
Termíny HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených
státech amerických a dalších zemích.
Symbol N Mark je ochranná známka
nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
Android™ a Google Play™ jsou
ochranné známky společnosti
Google Inc.
4CZ
Apple, logo Apple, iPhone, iPod
a iPod touch jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., zaregistrované
v USA a dalších zemích. App Store je
servisní značka společnosti Apple Inc.
Označení „Made for iPod“ a „Made
for iPhone“ znamenají, že určité
elektronické příslušenství bylo speciálně
navrženo pro propojení s výrobky iPod
nebo iPhone a obdrželo certifikaci
vývojáře, že splňuje výkonové normy
společnosti Apple. Společnost Apple
nenese odpovědnost za provoz
tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a právními normami.
Použití tohoto příslušenství se zařízením
iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon
bezdrátových systémů.
Kompatibilní modely zařízení
iPhone/iPod
Níže jsou uvedeny kompatibilní modely
zařízení iPod/iPhone. Než zařízení
iPod/iPhone začnete používat společně
se systémem, aktualizujte jeho software
na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH spolupracuje
s těmito modely:
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5S/
iPhone 5C/iPhone 5/iPhone 4S/
iPhone 4/iPhone 3GS
iPod touch (pátá generace) /
iPod touch (čtvrtá generace)
Logo „BRAVIA“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„DSEE“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
„ClearAudio+“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou
ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovaná
ochranná známka společnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
O tomto návodu
k obsluze
• Pokyny v tomto návodu k obsluze
popisují ovládací prvky na dálkovém
ovladači. Můžete také použít ovládací
prvky na hlavní jednotce, mají-li stejné
nebo podobné popisky jako ty na
dálkovém ovladači.
• Některé ilustrace jsou prezentovány
jako nákresy konceptů a mohou se
od reálných produktů lišit.
5CZ
Obsah
Připojení  Průvodce spuštěním (samostatný dokument)
O tomto návodu k obsluze ........ 5
Poslech
Poslech zvuku z televizoru,
přehrávače Blu-ray Disc,
kabelového/satelitního
přijímače atd. ....................... 7
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH .......................... 7
Nastavení zvuku
Používání zvukových efektů
(režim sportu atd.) ............. 10
Funkce BLUETOOTH
Ovládání systému pomocí
chytrého telefonu nebo
tabletu (SongPal) ............... 12
Sledování obsahu 4K
s ochranou autorských práv
(pouze model HT-CT780)
Připojení televizoru 4K
a dalších zařízení 4K ........ 14
Nastavení a seřízení
Pomocí obrazovky
nastavení ......................... 16
6CZ
Další funkce
Používání funkce
Control for HDMI ................ 19
Používání funkcí
„BRAVIA“ Sync ....................20
Používání funkce
rodičovského zámku .......... 21
Úspora energie
v pohotovostním režimu .... 21
Upevnění reproduktorové
lišty na stěnu ...................... 22
Vodorovné položení
subwooferu
(pouze modely
HT-CT380/CT381) ...............24
Propojení systému (propojení
se subwooferem) ...............24
Další informace
Opatření ................................... 25
Odstraňování problémů ...........26
Popis součástí a ovládacích
prvků ................................... 32
Podporované formáty audia ....36
Technické údaje .......................38
O komunikaci BLUETOOTH ..... 40
LICENČNÍ SMLOUVA
S KONCOVÝM
UŽIVATELEM ....................... 41
Poslech
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
Mačkejte tlačítko INPUT.
Po stisknutí tlačítka INPUT se na
předním displeji zobrazí aktuální
zařízení. Každým následujícím
stisknutím tlačítka INPUT pak můžete
cyklicky procházet seznamem zařízení
v následujícím pořadí.
[TV]  [HDMI 1]  [HDMI 2] 
[HDMI 3]  [ANALOG]  [BT]
[TV]
Digitální zařízení, které je připojeno do zdířky
DIGITAL IN (TV), nebo televizor kompatibilní
s funkcí zpětného audio kanálu, který je
připojen do zdířky HDMI OUT (ARC)
[HDMI 1] [HDMI 2] [HDMI 3]
Přehrávač Blu-ray Disc atd. připojený
ke konektorům HDMI IN 1, 2 nebo 3
Poslech
Poslech zvuku
z televizoru, přehrávače
Blu-ray Disc™,
kabelového/satelitního
přijímače atd.
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je proces nutný pro vytvoření
bezdrátového propojení mezi
zařízeními BLUETOOTH. Zařízení
musíte spárovat se systémem předtím,
než systém začnete používat.
Po spárování zařízení BLUETOOTH je už
není nutné znovu párovat.
1
2
[ANALOG]
Analogové zařízení, které je připojeno
ke zdířce ANALOG IN
[BT]
Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP
Tip
• Pokud jsou funkce BLUETOOTH vypnuté,
zobrazí se namísto nápisu [BT] nápis
[BT OFF].
3
Stiskněte tlačítko PAIRING na
systému.
Během párování BLUETOOTH
kontrolka BLUETOOTH (modrá)
rychle bliká.
Zapněte funkci BLUETOOTH na
zařízení BLUETOOTH, vyhledejte
zařízení a vyberte tento systém
(HT-CT380, HT-CT381 nebo
HT-CT780).
Je-li vyžadován kód, zadejte
„0000“.
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.
Připojení bylo navázáno.
Poznámka
• Párovat můžete až 9 zařízení
BLUETOOTH. Pokud bude spárováno
10. zařízení BLUETOOTH, nejstarší
spárované zařízení bude nahrazeno
novým zařízením.
7CZ
Tip
• Po navázání připojení BLUETOOTH se
zobrazí doporučení, kterou aplikaci
je třeba stáhnout, a to v závislosti
na připojeném zařízení. Podle
zobrazeného postupu lze stáhnout
aplikaci „SongPal“, která umožní
ovládat tento systém. Podrobnosti
naleznete v části „Ovládání systému
pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu (SongPal)“ (strana 12).
Kompatibilní vzdálená zařízení
Vzdálená zařízení s vestavěnou
funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3 nebo novější,
kromě Android 3.x)
1
Stáhněte, nainstalujte a spusťte
aplikaci „NFC Easy Connect“.
Poslech hudby
registrovaného zařízení
1
2
3
4
Mačkáním tlačítka INPUT vyberte
možnost [BT].
Během pokusu o párování
BLUETOOTH kontrolka BLUETOOTH
(modrá) bliká.
Poznámka
• Aplikace nemusí být v některých
zemích nebo regionech dostupná.
2
Na zařízení BLUETOOTH vyberte
tento systém (HT-CT380, HT-CT381
nebo HT-CT780).
Podržte vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark
na sytému, dokud vzdálené
zařízení nezavibruje.
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.
Spusťte přehrávání na zařízení
BLUETOOTH.
Připojení k zařízení
BLUETOOTH pomocí
Funkce připojení jedním
dotykem (NFC)
3
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.
Připojení bylo navázáno.
Poznámky
Když přidržíte vzdálené zařízení
kompatibilní s funkcí NFC v blízkosti
symbolu N-Mark na systému, systém
a vzdálené zařízení se spárují
a automaticky vytvoří připojení
BLUETOOTH.
8CZ
• Najednou můžete připojit pouze
jedno zařízení.
• V závislosti vašem chytrém telefonu může
být nutné funkci NFC nejprve zapnout.
Informace najdete v návodu k obsluze
daného chytrého telefonu.
Tip
Poslech
• Pokud se párování a připojení
BLUETOOTH nezdaří, postupujte takto.
– Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy
Connect“ a pomalu přejeďte vzdáleným
zařízením přes symbol N-Mark.
– Pokud používáte některé z běžně
dostupných pouzder na vzdálené
zařízení, vyjměte ho z něj.
9CZ
Výběr zvukového pole
Nastavení zvuku
Používání zvukových
efektů (režim sportu atd.)
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramovaná zvuková pole, která
jsou přizpůsobena různým typům
zdrojů zvuku.
Mačkejte tlačítko SOUND FIELD, dokud
se na displeji na předním panelu
neobjeví požadované zvukové pole.
[CLEARAUDIO+]
Pro zvukový zdroj se automaticky vybere
vhodné nastavení zvuku.
[STANDARD]
Odpovídá každému zdroji.
[MOVIE]
Zvuky se přehrávají s prostorovými efekty
a jsou realistické a působivé, vhodné pro
sledování filmů.
[SPORTS]
Komentář je zřetelný, povzbuzování je slyšet
jako prostorový zvuk, zvuky jsou realistické.
[GAME]
Zvuk je působivý a realistický, vhodný pro
hraní her.
[MUSIC]
Zvuky jsou přehrávány tak, aby byly vhodné
pro hudební program, hudební disky
Blu-ray Disc nebo DVD.
[P.AUDIO (Portable audio)]
Zvuky jsou přehrávány tak, aby byly
vhodné pro přenosný hudební přehrávač
využívající DSEE*.
* DSEE je zkratka pro Digital Sound
Enhancement Engine, což je technologie
pro kompenzaci s vysokým rozsahem
a obnovu kvalitního zvuku, vyvinutá
nezávisle společností Sony.
10CZ
Nastavení režimu Noc
Zvuky se přehrávají s použitím
zvukových efektů a zřetelným dialogem.
Nastavení zvuku
Stiskněte tlačítko NIGHT. Na displeji se
zobrazí [N. ON].
Pro deaktivaci režimu Noc stiskněte
znovu tlačítko NIGHT. Na displeji se
zobrazí [N. OFF].
Nastavení režimu Hlas
Režim Hlas pomáhá zvýraznit dialogy.
Mačkáním tlačítka VOICE vyberte
požadovaný typ.
[TYPE 1]
Rozsah dialogů je podáván bez zkreslení.
[TYPE 2]
Je zdůrazněn rozsah dialogů.
[TYPE 3]
Je zvýšen rozsah dialogů a části výšek
s nízkou hlasitostí, kterým mají starší lidé
problém porozumět, jsou zesíleny.
11CZ
4
Funkce BLUETOOTH
Ovládání systému
pomocí chytrého
telefonu nebo tabletu
(SongPal)
„SongPal“ je aplikace, která umožňuje
ovládat systém pomocí chytrého
telefonu či tabletu atd.
Aplikace „SongPal“ je dostupná
v obchodu s aplikacemi Google Play
nebo App Store.
Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte
položku [BT PWR] na hodnotu [ON]
(str. 17). Výchozí nastavení je [ON].
Při používání zařízení
Android
1
2
3
Stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko / (zapnout /
pohotovostní režim).
Rozsvítí se displej
reproduktorové lišty.
Pomocí zařízení s operačním
systémem Android vyhledejte
aplikaci „SongPal“ a stáhněte si ji.
Spusťte aplikaci „SongPal“
a poté postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Tip
• Pokud se zobrazí obrazovka připojení
NFC, nahlédněte do sekce „Připojení
jedním dotykem pomocí zařízení
Android s vestavěnou funkcí NFC
(NFC)“.
12CZ
5
6
Až se na zařízení Android zobrazí
obrazovka připojení BLUETOOTH,
stiskněte tlačítko PAIRING.
Během párování BLUETOOTH
kontrolka BLUETOOTH (modrá)
rychle bliká.
Ze seznamu zařízení BLUETOOTH
v zařízení Android vyberte tento
systém (HT-CT380, HT-CT381
nebo HT-CT780).
Po navázání spojení se rozsvítí
kontrolka BLUETOOTH (modrá).
Nyní můžete systém ovládat
prostřednictvím displeje zařízení
s operačním systémem Android.
Připojení jedním dotykem
pomocí zařízení Android
s vestavěnou funkcí NFC (NFC)
1
2
3
Proveďte kroky 1 až 3 v kapitole
„Při používání zařízení Android“.
Až se v zařízení Android zobrazí
obrazovka připojení BLUETOOTH,
dotkněte se zařízením Android
symbolu N-Mark na
reproduktorové liště.
Po navázání spojení se rozsvítí
kontrolka BLUETOOTH (modrá).
Nyní můžete systém ovládat
prostřednictvím displeje zařízení
s operačním systémem Android.
Při používání zařízení
iPhone/iPod touch
1
3
4
5
Stiskněte tlačítko PAIRING.
Během párování BLUETOOTH
kontrolka BLUETOOTH (modrá)
rychle bliká.
Funkce BLUETOOTH
2
Stiskněte na dálkovém ovladači
tlačítko / (zapnout /
pohotovostní režim).
Rozsvítí se displej
reproduktorové lišty.
Nastavte v zařízení iPhone/
iPod touch režim párování a ze
seznamu zařízení BLUETOOTH
v zařízení iPhone/iPod vyberte
tento systém (HT-CT380, HT-CT381
nebo HT-CT780).
Po připojení se rozsvítí kontrolka
BLUETOOTH (modrá)
reproduktorové lišty.
Pomocí připojeného zařízení
iPhone/iPod touch vyhledejte
aplikaci „SongPal“ a stáhněte si ji.
Spusťte aplikaci „SongPal“ a poté
systém ovládejte pomocí displeje
zařízení iPhone/iPod touch.
13CZ
Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv (pouze model HT-CT780)
Připojení televizoru 4K a dalších zařízení 4K
Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou autorských práv, připojte zařízení pomocí
konektorů HDMI kompatibilních s HDCP 2.2. Obsah 4K s ochranou autorských práv
lze přehrávat pouze prostřednictvím připojení HDMI kompatibilního s HDCP 2.2.
Podrobnosti o tom, zda je televizor vybaven konektorem HDMI kompatibilním
s HDCP 2.2, naleznete v návodu k obsluze dodaném s televizorem.
Když je konektor HDMI televizoru označen jako ARC
a kompatibilní s HDCP 2.2
přehrávač Blu-ray Disc,
přijímač kabelového nebo
satelitního vysílání atd.
konektor HDMI
kompatibilní
s HDCP 2.2
konektor HDMI
kompatibilní
s HDCP 2.2
 kabel HDMI (vysokorychlostní typ,
není součástí dodávky)
 kabel HDMI (vysokorychlostní typ,
není součástí dodávky)
Tipy
• Konektor HDMI 1 INPUT na reproduktorové liště je kompatibilní s HDCP 2.2.
• Funkce ARC (zpětný audio kanál) vysílá digitální zvuk z televizoru do tohoto systému nebo
zesilovače AV jen pomocí kabelu HDMI.
14CZ
Když je konektor HDMI televizoru kompatibilní s HDCP 2.2,
ale není označen jako ARC
Připojte digitální optický kabel do zdířky optického výstupu televizoru a kabel HDMI
do vstupní zdířky HDMI kompatibilní s HDCP 2.2.
přehrávač Blu-ray Disc,
přijímač kabelového nebo
satelitního vysílání atd.
konektor HDMI
kompatibilní
s HDCP 2.2
Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv (pouze model HT-CT780)
konektor HDMI
kompatibilní
s HDCP 2.2
 digitální optický kabel (součást dodávky)
 kabel HDMI (vysokorychlostní typ, není součástí dodávky)
 kabel HDMI (vysokorychlostní typ, není součástí dodávky)
Tip
• Konektor HDMI 1 INPUT na reproduktorové liště je kompatibilní s HDCP 2.2.
15CZ
Nastavení a seřízení
Pomocí obrazovky nastavení
Pomocí nabídky můžete nastavit následující položky.
Vaše nastavení zůstane zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
1
2
3
Stisknutím tlačítka MENU zapněte nabídku na displeji na předním panelu.
Mačkáním tlačítek BACK/  (zvolit)/ENTER zvolte položku a stisknutím
tlačítka ENTER nastavení potvrďte.
Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Seznam nabídky
Výchozí nastavení jsou podtržená.
Položky nabídky
Funkce
[LEVEL]
(úroveň)
[DRC]
(ovládání
dynamického
rozsahu)
Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC platí
pro zdroje Dolby Digital.
• [ON]: Komprimuje zvuk podle informací v obsahu.
• [AUTO]: Automaticky komprimuje zvuk zakódovaný
ve formátu Dolby TrueHD.
• [OFF]: Zvuk není komprimován.
[TONE]
(tón)
[BASS]
(basy)
Nastaví úroveň basů.
• Parametry jsou v rozsahu od [–6] to [+6] v krocích po jedné.
[TREBLE]
(výšky)
Nastaví úroveň výšek.
• Parametry jsou v rozsahu od [–6] to [+6] v krocích po jedné.
[SYNC]
(synchronizace
zvuku a obrazu)
Pomocí této funkce můžete posunout zvuk, když obraz
a zvuk nejsou synchronizovány.
• [ON]: Zapne funkci synchronizaci zvuku a obrazu.
• [OFF]: Vypne funkci synchronizaci zvuku a obrazu.
[DUAL]
(duální mono)
Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital,
můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.
• [M/S]: Hlavní zvuk vychází z levého reproduktoru
a druhý zvuk vychází z pravého reproduktoru.
• [MAIN]: Přehrává pouze hlavní kanál.
• [SUB]: Přehrává pouze druhý kanál.
[EFFECT]
(zvukový efekt)
• [ON]: Přehrává se zvuk vybraného zvukového pole.
Doporučujeme používat toto nastavení.
• [OFF]: Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů.
[AUDIO]
(zvuk)
Poznámka
• I pokud je funkce [EFFECT] nastavena na hodnotu [OFF],
nastaví se funkce [EFFECT] automaticky na hodnotu [ON],
když změníte nastavení zvukového pole.
[STREAM]
(datový tok)
16CZ
Zobrazí aktuální informace o datovém toku.
Podporované formáty audia naleznete na straně 37.
Položky nabídky
Funkce
[HDMI]
[CTRL]
(Control for HDMI)
• [ON]: Zapne funkci Control for HDMI.
• [OFF]: Vypne tuto funkci. Toto nastavení zvolte, když si
přejete připojit zařízení, které není kompatibilní s funkcí
Control for HDMI.
[S. THRU]
(Standby-through)
Umožňuje nastavit režim úspory energie funkce
standby-through připojení HDMI.
• [AUTO]: V závislosti na stavu televizoru umožňuje posílat
signály ze zdířky HDMI OUT systému v pohotovostním
režimu. Toto nastavení šetří energii v pohotovostním
režimu (v porovnání s nastavením [ON]).
• [ON]: Signály budou v pohotovostním režimu vždy
posílány ze zdířky HDMI OUT. Pokud je připojen televizor
jiné značky než „BRAVIA“, používejte systém s nastavenou
hodnotou [ON].
Poznámka
[ARC]
(zpětný audio
kanál)
Umožňuje poslouchat digitální zvuk z televizoru
kompatibilního s technologií Audio Return Channel (ARC)
připojeného pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI.
• [ON]: Zapne funkci ARC.
• [OFF]: Vypne funkci ARC.
Poznámka
• Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce [CTRL]
nastavena na hodnotu [ON].
[BT PWR]
[SET BT]
(napájení
(nastavení
BLUETOOTH) BLUETOOTH)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci BLUETOOTH
tohoto systému.
• [ON]: Zapne funkci BLUETOOTH.
• [OFF]: Vypne funkci BLUETOOTH.
Poznámka
• Pokud toto nastavení změníte na hodnotu [OFF],
funkce BLUETOOTH bude neaktivní.
Když má systém informace o spárování, je v pohotovostním
[BT.STBY]
režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý.
(pohotovostní
režim BLUETOOTH) • [ON]: Pohotovostní režim BLUETOOTH je aktivní.
• [OFF]: Pohotovostní režim BLUETOOTH je neaktivní.
Poznámka
• Pokud systém nemá informace o spárování, pohotovostní
režim BLUETOOTH nelze nastavit.
[AAC]
(pokročilé
kódování audia)
Umožňuje nastavit, zda systém bude využívat kodek AAC
prostřednictvím připojení BLUETOOTH, či nikoliv.
• [ON]: Systém bude využívat kodek AAC prostřednictvím
připojení BLUETOOTH.
• [OFF]: Systém nebude tento kodek používat.
Poznámka
• Pokud toto nastavení změníte v okamžiku, kdy je systém
připojen k zařízení BLUETOOTH, systém bude od zařízení
odpojen.
17CZ
Nastavení a seřízení
• Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce [CTRL]
nastavena na hodnotu [ON].
Položky nabídky
Funkce
[SYSTEM]
(systém)
[A. STBY]
(automatický
pohotovostní
režim)
Můžete snížit spotřebu energie. Systém automaticky přejde
do pohotovostního režimu, když ho přibližně po dobu
20 minut nebudete používat a zároveň nebude přijímat
žádný vstupní signál.
• [ON]: Zapne funkci automatického pohotovostního
režimu.
• [OFF]: Vypne tuto funkci.
[VER]
(verze)
Na displeji na předním panelu se zobrazí informace
o aktuální verzi firmwaru.
[SYS.RST]
(resetování
systému)
Umožňuje resetovat nabídky a nastavení (zvuková pole atd.)
systému do počátečního stavu, pokud systém nefunguje
správně (str. 31).
[UPDATE]*
(aktualizace)
Dostupnost nových aktualizací bude oznamována
prostřednictvím webových stránek Sony. Systém můžete
aktualizovat podle pokynů na těchto stránkách.
[LINK]
Umožňuje znovu propojit bezdrátový zvukový systém
(str. 24).
[RF CHK]
(kontrola RF)
Umožňuje zkontrolovat, zda bezdrátový zvukový systém
tohoto systému může komunikovat, či nikoliv.
• [OK]: Bezdrátový zvukový systém funguje správně.
• [NG]: Bezdrátový zvukový systém nefunguje.
[WS]
(bezdrátový
zvuk)
* Pouze model HT-CT780.
18CZ
Zpětný audio kanál (ARC)
Další funkce
Používání funkce Control
for HDMI
Používáním funkce Control for HDMI
a připojením zařízení kompatibilního
s funkcí Control for HDMI pomocí kabelu
HDMI (vysokorychlostní typ) se ovládání
zjednoduší díky níže uvedeným
funkcím.
Funkce Control for HDMI se aktivuje
nastavením možnosti [CTRL (Control
for HDMI)] na hodnotu [ON] (str. 17).
Výchozí nastavení je [ON].
Vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém
i připojené zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
Ovládání zvuku systému
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru automaticky vycházet
z reproduktorů systému.
Když změníte hlasitost televizoru
pomocí dálkového ovladače,
změní se hlasitost systému.
Pokud z reproduktorů systému vycházel
zvuk televizoru, když jste naposledy
sledovali TV, systém se automaticky
zapne při opětovném zapnutí
televizoru.
Přehrávání jedním dotykem
Když spustíte zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc, PlayStation®4 apod.)
připojené k systému pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI,
připojený televizor se automaticky
zapne a vstupní signál systému se
přepne na odpovídající vstup HDMI.
Funkce Home Theatre Control
Připojíte-li k systému televizor
kompatibilní s funkcí Home Theater
Control, zobrazí se na připojeném
televizoru systémová nabídka. Pomocí
dálkového ovladače televizoru lze
přepínat vstupy systému nebo zvuková
pole. Navíc můžete měnit nastavení
úrovně hlasitosti, hlasitosti subwooferu,
výšek, basů, nočního režimu, funkce
Dual Mono nebo funkce A/V Sync.
Funkci Home Theatre Control je možné
používat pouze v televizoru, který má
přístup k vysokorychlostnímu připojení
k Internetu.
Poznámky
• Výše uvedené funkce nemusejí
u některých zařízení fungovat.
• V závislosti na nastavení připojeného
zařízení nemusí funkce Control for HDMI
správně fungovat. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze zařízení.
19CZ
Další funkce
Control for HDMI je funkce pro vzájemné
ovládání, kterou využívá standard
HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) pro rozhraní HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
V případě, že je televizor kompatibilní
s technologií zpětného audio kanálu
(ARC), je prostřednictvím kabelu HDMI
možné poslouchat zvuk televizoru
z reproduktorů systému.
Funkce ARC se aktivuje nastavením
možnosti [ARC (Audio return channel)]
na hodnotu [ON] (str. 17). Výchozí
nastavení je [ON].
Používání funkcí
„BRAVIA“ Sync
Originální funkce Sony uvedené níže
lze také používat s výrobky, které jsou
kompatibilní s funkcemi „BRAVIA“ Sync.
Úspora energie
Pokud je k systému připojen televizor
kompatibilní s funkcemi „BRAVIA“ Sync,
spotřeba energie se v pohotovostním
režimu sníží zastavením přenosu
signálu HDMI, když je televizor vypnutý
a funkce HDMI standby-through*
systému je nastavena na hodnotu
[AUTO] (str. 17). Výchozí nastavení
je [AUTO].
Pokud je připojen jiný televizor
než „BRAVIA“, nastavte položku
na hodnotu [ON] (str. 17).
* Funkce HDMI standby-through se
používá k vysílání signálů ze zdířky
HDMI OUT tohoto systému, i když je
systém v pohotovostním režimu.
Poznámky k připojení HDMI
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Pokud použijete standardní kabel
HDMI, nemusí být správně zobrazeny
režimy 1080p, Deep Color, 3D a 4K.
• Použijte autorizovaný kabel HDMI.
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI
od společnosti Sony s logem
typu kabelu.
• Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI.
• Je-li obraz nekvalitní nebo zvuk
nevychází ze zařízení připojeného přes
kabel HDMI, zkontrolujte nastavení
připojeného zařízení.
• Audio signály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané z konektoru
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
20CZ
• Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů signálů výstupu audia
z přehrávacího zařízení.
• Pokud není připojené zařízení
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), může být
obraz a zvuk ze zdířky HDMI OUT
tohoto systému zkreslený nebo se
může ztrácet. V takovém případě
zkontrolujte specifikace připojeného
zařízení.
• Když je jako vstupní zdroj systému
zvolena možnost „TV“, video signály
přenášené přes jednu ze zdířek
HDMI IN 1/2/3, která byla naposledy
zvolena, vycházejí ze zdířky
HDMI OUT.
• Tento systém podporuje přenos
v režimech Deep Color, „x.v.Colour“,
3D a 4K.
• Chcete-li sledovat 3D obsah, připojte
k systému 3D kompatibilní televizor
a video zařízení (přehrávač disků
Blu-ray Disc, PlayStation®4 apod.)
pomocí vysokorychlostních kabelů
HDMI a nasaďte si 3D brýle. Potom
můžete přehrávat 3D kompatibilní disk
Blu-ray Disc.
• Chcete-li sledovat obsah v rozlišení
4K, televizor a přehrávače připojené
k systému musí být s tímto obsahem
4K kompatibilní.
Používání funkce
rodičovského zámku
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Tato funkce uzamkne tlačítka na
reproduktorové liště s výjimkou tlačítka
/ (zapnout / pohotovostní režim).
Zkontrolujte, že jste provedli následující
nastavení:
– Položka [CTRL] v [HDMI] je nastavena
na [OFF] (str. 17).
– Položka [S. THRU] v [HDMI] je
nastavena na [AUTO] (str. 17).
Podržte stisknuté tlačítko INPUT
na reproduktorové liště po dobu
5 sekund, zatímco je systém zapnutý.
Na displeji se zobrazí nápis [LOCKED].
Chcete-li zrušit funkci rodičovského
zámku, opět podržte stisknuté tlačítko
INPUT po dobu přibližně 5 sekund,
dokud se na displeji nezobrazí
nápis [UNLOCK].
Další funkce
21CZ
Upevnění
reproduktorové
lišty na stěnu
Reproduktorovou lištu můžete upevnit
na stěnu.
Poznámky
• Připravte si vruty (nejsou součástí
dodávky) odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu,
že sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte vruty do nosných profilů
stěny. Instalujte reproduktorovou lištu
vodorovně, zavěste ji na rovnou zeď
na vruty osazené v nosnících.
• Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo kvalifikovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně
dbát na bezpečnost.
• Společnost Sony nenese odpovědnost za
nehody či škody způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdi
nebo nesprávným upevněním vrutů,
přírodní pohromou apod.
1
Upevněte dodané nástěnné
držáky do otvorů pro upevnění
držáků ve spodní části
reproduktorové lišty pomocí
dodaných šroubů tak, aby byl
povrch každého nástěnného
držáku umístěn tak, jak je
uvedeno na obrázku.
Upevněte dva nástěnné držáky
do levého a pravého otvoru pro
upevnění držáků ve spodní části
reproduktorové lišty.
Příklad: HT-CT780
napájecí kabel (síťový kabel)
šroub (součást dodávky)
nástěnný držák
(součást dodávky)
22CZ
2
Připravte si vruty (nejsou součástí
dodávky), které odpovídají
otvorům v držácích.
4 mm
4
Zavěste reproduktorovou lištu
na vruty.
Zarovnejte otvory v držácích proti
vrutům a poté reproduktorovou
lištu zavěste na hlavu vrutů.
více než 30 mm
4,5 mm
10 mm
otvor v držáku
Upevněte vruty do dvou
nosníků ve zdi.
Hlavy vrutů by měly vyčnívat
o 5 mm až 6 mm.
Další funkce
3
777,5 mm (HT-CT380/CT381)
876 mm (HT-CT780)
5 mm až
6 mm
23CZ
Vodorovné položení
subwooferu (pouze
modely HT-CT380/CT381)
Propojení systému
(propojení se
subwooferem)
Položte subwoofer na jeho pravou
stranu tak, aby logo „SONY“ bylo
obráceno směrem k vám.
Připojte znovu bezdrátový subwoofer.
1
2
3
4
Připevněte dodané podložky.
5
6
24CZ
Stiskněte tlačítko MENU.
Zvolte [WS] pomocí tlačítek  
(zvolit) a stiskněte tlačítko ENTER.
Zvolte [LINK] pomocí tlačítek  
(zvolit) a stiskněte tlačítko ENTER.
Až se na displeji zobrazí nápis
[START], stiskněte tlačítko ENTER.
Zobrazí se nápis [SEARCH]
a reproduktorová lišta vyhledá
zařízení, které lze použít s funkcí
Link. Do 1 minuty přejděte na
další krok.
Chcete-li ukončit funkci Link během
vyhledávání zařízení, stiskněte
tlačítko BACK.
Stiskněte tlačítko LINK
na subwooferu.
Kontrolka zapnutí / pohotovostní
režim na subwooferu se rozsvítí
zeleně. Na displeji reproduktorové
lišty se zobrazí nápis [OK].
Pokud se zobrazí nápis [FAILED],
proveďte kontrolu a ujistěte se,
že je subwoofer zapnutý, a postup
proveďte znovu od kroku 1.
Stiskněte tlačítko MENU.
Nabídka se zavře.
Umístění
Další informace
Opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od elektrické zásuvky a nechte jej před
dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nestoupejte na reproduktorovou lištu
ani na subwoofer. Mohli byste spadnout
a poranit se nebo by mohlo dojít
k poškození systému.
Zdroje energie
Zahřívání
Systém se během provozu zahřívá,
ale takový jev není poruchou.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké
hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní
strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení
se ujistěte, že jste systém vypnuli
a odpojili ze sítě.
Na blízké TV obrazovce
se objevuje nepravidelné
podání barev
U některých typů televizorů může docházet
k ovlivnění reprodukce barev.
• Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách
jej opět zapněte.
• Pokud jsou barvy stále narušené...
Umístěte systém dále od televizoru.
25CZ
Další informace
• Než systém začnete používat, ověřte si,
že se požadované provozní napětí
shoduje s napětím v místní síti. Provozní
napětí je uvedeno na továrním štítku na
spodní straně reproduktorové lišty.
• Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej z elektrické zásuvky.
Pro vytahování napájecího kabelu
uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
• Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze do
zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem.
Není-li možno zastrčit zástrčku do
zásuvky celou, kontaktujte prodejce.
• Výměnu napájecího (síťového)
kabelu je třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
• Umístěte systém na dostatečně
odvětrávané místo, abyste zabránili
zahřívání a prodloužili tak životnost
přístroje.
• Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně
práší nebo kde může dojít
k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic ze zadní strany
reproduktoru na liště a subwooferu.
Zakrytí větracích otvorů může
způsobit poruchu.
• Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem,
může dojít ke vzniku šumu a zhoršení
kvality obrazu. V takovém případě
systém posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
• Buďte obezřetní při umísťování systému
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.),
neboť může dojít k tvorbě skvrn
nebo poškození barvy.
• Dejte pozor, abyste se neporanili
o ostré rohy reproduktorové lišty
nebo subwooferu.
• Při upevňování reproduktorové lišty
na stěnu se ujistěte, že jsou pod ní
alespoň 3 cm volného místa.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek
ani rozpouštědla, jako jsou například
alkohol či benzín.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
než vznesete žádost o opravu, pokuste
se jej vyřešit pomocí tohoto průvodce
řešením problémů. Pokud nějaký
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Všeobecné údaje
Systém nelze zapnout.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového
kabelu).
Systém nefunguje správně.
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
ve zdi a po několika minutách ho
znovu připojte.
Systém se automaticky vypíná.
 Je aktivní funkce automatického
pohotovostního režimu. V nabídce
[SYSTEM] nastavte položku
[A. STBY] na [OFF] (str. 18).
Zvuk
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT
na dálkovém ovladači, dokud se
na displeji nezobrazí nápis [TV]
(informace naleznete v dodaném
průvodci spuštěním).
 Zapněte nejprve televizor
a poté zapněte systém. Nastavte
reproduktory televizoru (BRAVIA) na
možnost audio systém. Informace
o nastavení televizoru naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
26CZ
Zvuk je reprodukován televizorem
i systémem současně.
 Vypněte zvuk na televizoru.
Zvuk televizoru reprodukovaný
systémem je zpožděn za obrazem.
 Pokud je možnost [SYNC] nastavena
na hodnotu [ON], nastavte ji na
hodnotu [OFF] (str. 16).
 Když sledujete filmy, můžete
zvuk slyšet s mírným zpožděním
oproti obrazu.
Reproduktorová lišta nepřehrává
ze zařízení, které je k ní připojené,
žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  (hlasitost) + na
dálkovém ovladači a zkontrolujte
úroveň hlasitosti (str. 32).
 Stisknutím tlačítka  (ztlumení)
nebo  (hlasitost) + na dálkovém
ovladači zrušte funkci ztlumení
zvuku (str. 32).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste zvolit jiné zdroje
zvuku opakovaným stisknutím
tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači (str. 7).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny do
systému i připojeného zařízení.
Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo
je slyšet jen velmi-slabý zvuk.
 Stisknutím tlačítka SW (hlasitost
subwooferu) + na dálkovém
ovladači zvyšte úroveň hlasitosti
subwooferu (str. 32).
 Zkontrolujte, zda se kontrolka
subwooferu zapnutí / pohotovostní
režim rozsvítila zeleně. Pokud ne,
další informace naleznete pod
položkou „Ze subwooferu není
slyšet zvuk.“ v části „Bezdrátový
přenos zvuku do subwooferu“
(strana 29).
 Subwoofer reprodukuje zvuk basů.
Pokud vstupní zdroje obsahují nízké
množství basových zvuků (např.
TV vysílání) může být zvuk ze
subwooferu těžko slyšitelný.
 Pokud přehráváte obsah
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), nejde
o výstup ze subwooferu.
27CZ
Další informace
 Zkontrolujte připojení kabelu HDMI,
digitálního optického kabelu
nebo analogového audiokabelu
mezi systémem a televizorem
(informace naleznete v dodaném
průvodci spuštěním).
 Zvyšte hlasitost televizoru
nebo zrušte ztlumení zvuku.
 Pokud je televizor kompatibilní
s technologií zpětného audio
kanálu (ARC) připojen
prostřednictvím kabelu HDMI,
ujistěte se, že je kabel připojen ke
vstupnímu konektoru HDMI (ARC)
na televizoru. Pokud zvuk stále
nevystupuje nebo pokud vypadává,
připojte dodaný digitální optický
kabel a nastavte v nabídce možnost
[ARC] na hodnotu [OFF] (str. 17).
(Informace o připojení naleznete
v dodaném průvodci spuštěním.)
 Není-li vaše TV kompatibilní
s technologií zpětného audio
kanálu (ARC), připojte digitální
optický kabel. Zvuk televizoru
nebude vycházet prostřednictvím
připojení HDMI (další informace
naleznete v dodaném průvodci
spuštěním).
 Pokud ze zdířky digitálního
optického výstupu nevychází zvuk
nebo televizor není vybaven zdířkou
digitálního optického výstupu,
připojte přijímač kabelového nebo
satelitního vysílání přímo do zdířky
DIGITAL IN (TV) systému.
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
pole nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení
připojeném k systému. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s připojeným
zařízením.
Zařízení BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Ujistěte se, že kontrolka
BLUETOOTH (modrá) svítí (str. 32).
Stav systému
Kontrolka
BLUETOOTH
(modrá)
Během párování
BLUETOOTH
rychle bliká
Systém se pokouší
připojit k zařízení
BLUETOOTH.
bliká
Systém se připojil
k zařízení BLUETOOTH.
svítí
Systém je
nesvítí
v pohotovostním režimu
BLUETOOTH (když je
systém vypnutý).
 Ujistěte se, že připojované zařízení
BLUETOOTH je zapnuté a že funkce
BLUETOOTH je aktivní.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
28CZ
 Pokud je možnost [BT PWR]
systému nastavena na hodnotu
[OFF], nastavte ji na hodnotu [ON]
(str. 17).
Nelze provést párování.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě (str. 7).
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením z bezdrátové sítě LAN,
jiného bezdrátového zařízení
s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti
systému nachází zařízení, které
generuje elektromagnetické záření,
přesuňte zařízení mimo dosah
systému.
Z připojeného zařízení BLUETOOTH
nevychází žádný zvuk.
 Ujistěte se, že kontrolka
BLUETOOTH (modrá) svítí (str. 32).
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátová síť LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná
trouba, přesuňte zařízení dále
od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky
přesuňte jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH.
 Zkuste změnit bezdrátovou
frekvenci routeru Wi-Fi, počítače
atd. na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH.
Zvuk není sesynchronizován
s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete
zvuk slyšet s mírným zpožděním
oproti obrazu.
Bezdrátový přenos zvuku
do subwooferu
Zvuk přeskakuje nebo obsahuje šum.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které
generuje elektromagnetické vlny,
například bezdrátová síť LAN nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
systém jinam.
 Pokud je mezi reproduktorovou
lištou a subwooferem překážka,
přesuňte ji nebo ji odstraňte.
 Umístěte reproduktorovou lištu
a subwoofer co nejblíže k sobě.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN blízkého routeru Wi-Fi či
osobního počítače na pásmo 5 GHz.
 Přepněte připojení LAN televizoru,
přehrávače Blu-ray Disc apod.
z bezdrátového na drátové.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na střed
předního panelu (čidlo dálkového
ovladače) systému (str. 32).
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovládačem a systémem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné
tlačítko na dálkovém ovladači.
Dálkový ovladač televizoru nefunguje.
 Nainstalujte reproduktorovou
lištu tak, aby nezakrývala čidlo
dálkového ovladače televizoru.
29CZ
Další informace
Ze subwooferu není slyšet zvuk.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího (síťového) kabelu
subwooferu.
 Kontrolka zapnutí / pohotovostní
režim nesvítí.
– Zkontrolujte správné připojení
napájecího (síťového) kabelu
subwooferu.
– Zapněte subwoofer stisknutím
tlačítka / (zapnout /
pohotovostní režim).
 Kontrolka zapnutí /pohotovostní
režim bliká pomalu zeleně nebo
svítí červeně.
– Přesuňte subwoofer na místo
poblíž reproduktorové lišty,
aby se kontrolka zapnutí /
pohotovostní režim
rozsvítila zeleně.
– Postupujte podle kroků v části
„Propojení systému (propojení
se subwooferem)“ (strana 24).
– Zkontrolujte stav komunikace
bezdrátového zvukového
systému pomocí funkce [RF CHK]
v nabídce (str. 18).
 Kontrolka zapnutí / pohotovostní
režim rychle bliká zeleně.
– Obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
 Kontrolka zapnutí / pohotovostní
režim bliká červeně.
– Stisknutím tlačítka /
(zapnout / pohotovostní režim)
vypněte subwoofer
a zkontrolujte, zda nejsou
blokovány větrací otvory
subwooferu.
 Subwoofer je určen k přehrávání
zvuku basů. Pokud vstupní zdroj
příliš basových zvuků neobsahuje,
což je případ většiny televizních
programů, zvuk basů nemusí
být slyšitelný.
 Stisknutím tlačítka SW  (hlasitost
subwooferu) + na dálkovém
ovladači zvyšte úroveň hlasitosti
subwooferu (str. 35).
Další
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte připojení HDMI
(informace naleznete v dodaném
průvodci spuštěním).
 Na televizoru nastavte funkci
Control for HDMI. Podrobnosti
o nastavení televizoru naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
 Pokud připojíte/odpojíte napájecí
(síťový) kabel, počkejte déle než
15 sekund, než začnete systém
ovládat.
 Zkontrolujte, zda jsou všechna
připojená zařízení kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ Sync.
 Zkontrolujte nastavení funkce
Control for HDMI na připojeném
zařízení. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze dodávaném
s připojeným zařízením.
 Pokud připojíte výstup audia z video
zařízení k systému pomocí jiného
kabelu, než je kabel HDMI, nebude
možná kvůli funkci the Control for
HDMI reprodukován žádný zvuk.
V takovém případě nastavte funkci
[CTRL (Control for HDMI)] v nabídce
[HDMI] na hodnotu [OFF] (str. 17)
nebo připojte kabel ze zdířky
výstupu audia z video zařízení
přímo do televizoru.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce „BRAVIA“
Sync, jsou vymezeny v normě
HDMI CEC následujícím způsobem:
– Záznamová zařízení (rekordér
Blu-ray Disc, rekordér DVD atd.):
nejvýše 3 zařízení
– Přehrávací zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc, přehrávač DVD
atd.): nejvýše 3 zařízení
– Zařízení typu tuner: nejvýše
4 zařízení
30CZ
– Audio systém (přijímač/
sluchátka): nejvýše 1 zařízení
(včetně tohoto systému)
Když je reproduktorová lišta
v pohotovostním režimu, nezobrazuje
se na televizoru žádný obraz.
 Ujistěte se, že je možnost [S. THRU]
nastavena na hodnotu [ON] (str. 17).
Na displeji na předním panelu
reproduktorové lišty se zobrazil
nápis [PRTECT (protect)].
 Vypněte systém stisknutím tlačítka
/ (zapnout / pohotovostní režim)
na reproduktorové liště. Poté, co
displej přestane blikat, odpojte
napájecí kabel a následně
zkontrolujte, že větrací otvory
reproduktorové lišty nic neblokuje.
Displej na předním panelu
reproduktorové lišty nesvítí.
 Stisknutím tlačítka DIMMER změňte
hodnotu nastavení jasu (str. 35).
Čidla televizoru nefungují správně.
 Reproduktorová lišta může
blokovat některá čidla (například
čidlo jasu) a přijímač dálkového
ovládání televizoru nebo „vysílač
pro 3D brýle (infračervený přenos)“
3D televizoru, který podporuje
infračervený systém pro 3D brýle
nebo bezdrátovou komunikaci.
Přesuňte reproduktorovou lištu do
takové vzdálenosti od televizoru,
která umožňuje správné fungování
jednotlivých součástí. Informace
o umístění čidel a přijímače
dálkového ovládače naleznete
v návodu k obsluze dodaném
s televizorem.
Resetování
Pokud systém stále nefunguje správně,
resetujte ho následujícím postupem:
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko MENU.
Zvolte [SYSTEM] pomocí
tlačítek   (zvolit) a stiskněte
tlačítko ENTER.
Zvolte [SYS.RST] pomocí
tlačítek   (zvolit) a stiskněte
tlačítko ENTER.
Až se na displeji reproduktorové
lišty zobrazí nápis [START],
stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji se zobrazí nápis [RESET]
a nastavení nabídky a zvukových
polí atd. se vrátí do počátečního
stavu.
Další informace
6
Zapněte systém stisknutím
tlačítka / (zapnout /
pohotovostní režim).
Až nápis [RESET] zmizí, odpojte
napájecí kabel.
31CZ
Popis součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Reproduktorová lišta
Přední a horní panel
 čidlo dálkového ovladače
 displej na předním panelu
 tlačítko / (zapnout /
pohotovostní režim)
 tlačítko INPUT (strana 7, 21)
 tlačítko PAIRING (strana 7)
 tlačítka VOLUME +/–
32CZ
 symbol N-Mark (str. 8)
Při použití funkce NFC se zařízením
kompatibilním s funkcí NFC
dotkněte symbolu.
 kontrolka BLUETOOTH (modrá)
stav BLUETOOTH
– Během párování BLUETOOTH:
rychle bliká.
– Probíhá pokus o spojení
BLUETOOTH: bliká.
– Bylo navázáno spojení
BLUETOOTH: svítí.
– Pohotovostní režim BLUETOOTH
(když je systém vypnutý): nesvítí.
Zadní panel
 zdířka HDMI IN 1
Model HT-CT780 je kompatibilní
s HDCP 2.2.
 zdířka HDMI IN 2
 zdířka HDMI OUT (ARC)
Model HT-CT780 je kompatibilní
s HDCP 2.2.
33CZ
Další informace
 napájecí kabel (síťový kabel)
 port UPDATE (pouze u modelu
HT-CT780)
Pouze pro aktualizace.
 zdířka ANALOG IN
 zdířka DIGITAL IN (TV)
 zdířka HDMI IN 3
Subwoofer
 kontrolka zapnutí /
pohotovostní režim
 tlačítko / (zapnout /
pohotovostní režim)
34CZ
 tlačítko LINK (str. 24)
 napájecí kabel (síťový kabel)
Dálkový ovladač
* Tlačítko  + je opatřeno výstupkem.
Ten slouží k lepší orientaci při
používání ovladače.
35CZ
Další informace
 tlačítko INPUT (str. 7)
 tlačítko / (zapnout /
pohotovostní režim)
 tlačítko DIMMER
Jas displeje je možné přepínat.
Bright  Dark  Off
• Pokud je jas displeje nastaven
na hodnotu „Off“, na displeji
se po dobu několika sekund
zobrazí stav ovládání a poté
se displej vypne.
 tlačítka MENU/  (zvolit)/
ENTER/BACK (str. 16)
Stisknutím tlačítek  nebo 
zvolte položky nabídky. Tlačítko
ENTER slouží k potvrzení výběru.
Chcete-li se vrátit na předchozí
obrazovku, stiskněte
tlačítko BACK.
 tlačítka  (hlasitost) +*/–
Slouží ke změně hlasitosti.
 tlačítka SW  (hlasitost
subwooferu) +/–
Slouží ke změně hlasitosti
basových zvuků.
 tlačítko  (ztišení)
Dočasně vypne zvuk.
 tlačítko CLEARAUDIO+
Automaticky vybere vhodné
nastavení zvuku pro
zvukový zdroj.
 tlačítko SOUND FIELD (str. 10)
Vybere zvukový režim.
 tlačítko VOICE (str. 11)
 tlačítko PAIRING (str. 7)
 tlačítko NIGHT (str. 11)
Podporované
formáty audia
Formáty vstupu digitálního
audia podporované
systémem
Systém podporuje následující
formáty audia.
• Dolby Digital
• Dolby Digital Plus*
• Dolby TrueHD*
• DTS
• DTS96/24
• DTS-HD Master Audio*
• DTS-HD High Resolution Audio*
• DTS-HD Low Bit Rate*
• 2kan. lineární PCM 48 kHz nebo méně
• Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz
nebo méně*
* Tyto formáty mohou být na vstupu pouze
s připojením HDMI.
36CZ
Formáty videa podporované systémem
Vstup/výstup (HDMI opakovač)
3D
Formát
Hz*
2D
Komprese
snímků
Vedle sebe
(poloviční)
Nahoře a dole







4096 × 2160p při 23,98/24 Hz**




3840 × 2160p při 59,94/60 Hz*




3840 × 2160p při 50 Hz*




3840 × 2160p při 29,97/30 Hz**




3840 × 2160p při 25 Hz**




3840 × 2160p při 23,98/24 Hz**




1920 × 1080p při 59,94/60 Hz




1920 × 1080p při 50 Hz




1920 × 1080p při 29,97/30 Hz




1920 × 1080p při 25 Hz




1920 × 1080p při 23,98/24 Hz




1920 × 1080i při 59,94/60 Hz




1920 × 1080i při 50 Hz




1280 × 720p při 59,94/60 Hz




1280 × 720p při 50 Hz




1280 × 720p při 29,97/30 Hz




1280 × 720p při 23,98/24 Hz




720 × 480p při 59,94/60 Hz




720 × 576p při 50 Hz




640 × 480p při 59,94/60 Hz




4096 × 2160p při 59,94/60
Další informace

4096 × 2160p při 50 Hz*
* YCbCr 4:2:0 / Podporuje pouze 8bitový formát
** Podporuje pouze 8bitový formát
37CZ
BLUETOOTH
Technické údaje
Reproduktorová lišta
(SA-CT380/CT381, SA-CT780)
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý:
50 W + 50 W (při 4 ohmech, 1 kHz,
1% celkové harmonické zkreslení)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
SA-CT380/CT381:
Přední levý/pravý: 100 W (na kanál
při 4 ohmech, 1 kHz)
SA-CT780:
Přední levý/pravý: 105 W (na kanál
při 4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN* 1/2/3
ANALOG IN
DIGITAL IN (TV)
Výstupy
HDMI OUT** (ARC)
* HT-CT380/CT381: Zdířky 1, 2 a 3
jsou stejné. Mezi jejich použitím
nejsou rozdíly.
HT-CT780: Zdířka 1 podporuje protokol
HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nově vylepšená
technologie ochrany autorských práv,
která slouží k ochraně obsahu, jako jsou
například filmy v rozlišení 4K. Zdířky 2 a 3
jsou stejné. Mezi jejich použitím
nejsou rozdíly.
** HT-CT780: Zdířka HDMI OUT podporuje
protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nově
vylepšená technologie ochrany
autorských práv, která slouží k ochraně
obsahu, jako jsou například filmy
v rozlišení 4K.
HDMI
Konektor
typ A (19pinový)
38CZ
Komunikační systém
specifikace BLUETOOTH verze 3.0
Výstup
specifikace BLUETOOTH třídy výkonu 2
Maximální komunikační dosah
výhled přibl. 10 m1)
Maximální počet zařízení pro registraci
9 zařízení
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Dosah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)
1)
Skutečný dosah se bude měnit
v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická
elektřina, bezdrátové telefony, citlivost
příjmu, operační systém, softwarové
aplikace atd.
2)
Standardní profily BLUETOOTH značí
účel komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3)
Kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu
4) kodek dílčího pásma
5)
Pokročilé kódování audia
Přední levý/pravý reproduktor
Systém reproduktorů
SA-CT380/CT381: Širokopásmová
soustava, akustické zavěšení
SA-CT780: Dvoupásmová soustava,
akustické zavěšení
Speaker
SA-CT380/CT381: 60 mm, kónický typ
SA-CT780: Hlubokotónový měnič:
60 mm, kónický typ
Výškový měnič: 19 mm
jemný klenutý typ
Všeobecné údaje
Subwoofer (SA-WCT380/
WCT381, SA-WCT780)
Speaker
SA-WCT380/WCT381: 13 cm,
kónický typ
SA-WCT780: 16 cm, kónický typ
Požadavky na napájení
220–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
SA-WCT380/WCT381:
Za provozu: 20 W
Pohotovostní režim:
0,5 W nebo méně
SA-WCT780:
Za provozu: 30 W
Pohotovostní režim:
0,5 W nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
SA-WCT380/WCT381:
170 mm × 342 mm × 381 mm
(instalace do vertikální polohy)
342 mm × 172 mm × 381 mm
(instalace do horizontální polohy)
SA-WCT780:
191 mm × 382 mm × 390 mm
Hmotnost (přibližně)
SA-WCT380/WCT381: 6,6 kg
SA-WCT780: 7,9 kg
Bezdrátový vysílač/
přijímač
Systém reproduktorů
Wireless Sound Specification verze 2.0
Frekvenční pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
Pi / 4 DQPSK
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
SA-WCT380/WCT381:
100 W (na kanál při 4 ohmech, 100 Hz)
SA-WCT780:
120 W (na kanál při 4 ohmech, 100 Hz)
Systém reproduktorů
systém subwooferu, bass reflex
39CZ
Další informace
Požadavky na napájení
220–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
SA-CT380/CT381:
Za provozu: 37 W
Pohotovostní režim:
0,3 W nebo méně
(spotřeba v úsporném režimu
viz strana 21)
Pohotovostní režim:
0,5 W nebo méně
(položka [S. THRU] je nastavena
na [ON]: 6 W nebo méně)
SA-CT780:
Za provozu: 40 W
Pohotovostní režim:
0,3 W nebo méně
(spotřeba v úsporném režimu
viz strana 21)
Pohotovostní režim:
0,5 W nebo méně
(položka [S. THRU] je nastavena
na [ON]: 6 W nebo méně)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
SA-CT380/CT381:
900 mm × 51 mm × 117 mm
(bez nástěnných držáků)
900 mm × 120 mm × 72 mm
(s nástěnnými držáky)
SA-CT780:
1 030 mm × 55 mm × 117 mm
(bez nástěnných držáků)
1 030 mm × 120 mm × 74 mm
(s nástěnnými držáky)
Hmotnost (přibližně)
SA-CT380/CT381: 2,4 kg
SA-CT780: 2,8 kg
O komunikaci
BLUETOOTH
• Zařízení BLUETOOTH by se měla
používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážky). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek:
– když se mezi zařízeními spojenými
technologií BLUETOOTH nachází
osoba, kovový předmět, stěna
nebo jiná překážka;
– když je v dané oblasti v provozu
bezdrátová síť LAN;
– když je v blízkosti zapnutá
mikrovlnná trouba;
– když se v okolí nachází jiný zdroj
elektromagnetického vlnění.
• Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě
LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud
zařízení BLUETOOTH používáte
v blízkosti zařízení s rozhraním
bezdrátové sítě LAN, může vzniknout
elektromagnetické rušení. Výsledkem
může být snížení rychlosti přenosu
dat, šum nebo nemožnost připojení.
Pokud k tomu dojde, zkuste
následující řešení:
– Používejte tento systém ve
vzdálenosti nejméně 10 metrů od
zařízení připojeného k bezdrátové
síti LAN.
– Vypněte napájení zařízení
bezdrátové sítě LAN, pokud
v okruhu 10 metrů využíváte
zařízení BLUETOOTH.
– Tento systém a zařízení BLUETOOTH
nainstalujte co nejblíže k sobě.
40CZ
• Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH na těchto
místech:
– v nemocnicích, ve vlacích,
v letadlech, na čerpacích stanicích
a všude, kde se mohou vyskytovat
hořlavé plyny,
– v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH,
aby bylo zaručeno spojení během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH. Toto
zabezpečení však může být
v závislosti na nastavení a dalších
faktorech nedostatečné, takže je
třeba při komunikaci prostřednictvím
technologie BLUETOOTH vždy zvážit
případná rizika.
• Společnost Sony nemůže být žádným
způsobem zodpovědná za ztráty
způsobené únikem informací během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
• Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tento systém.
• Zařízení BLUETOOTH připojená
k tomuto přijímači musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH předepsané
společností Bluetooth SIG, Inc.,
a jejich shoda se specifikací musí
být certifikována. Přesto však platí,
že i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH znemožňuje připojení,
případně má za následek odlišnou
ovládací metodu, zobrazení či provoz.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k systému, na
komunikačním prostředí či okolních
podmínkách se může objevit šum či
výpadky zvuku.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo
potíží týkajících se systému se prosím
obraťte na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony.
LICENČNÍ SMLOUVA
S KONCOVÝM
UŽIVATELEM
DŮLEŽITÉ:
NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT,
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ
SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM
(DÁLE JEN „LICENČNÍ SMLOUVA“).
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE
PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.
POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ
SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE
SOFTWARE POUŽÍVAT.
Bez ohledu na výše uvedené platí,
že pro jakýkoliv software, který je
součástí SOFTWARU a na který se vztahuje
samostatná licenční smlouva s koncovým
uživatelem (včetně obecné veřejné licence
GNU a menší obecné veřejné licence GNU),
platí namísto podmínek této LICENČNÍ
SMLOUVY příslušná samostatná licenční
smlouva s koncovým uživatelem v rozsahu,
v němž to samostatná licenční smlouva
s koncovým uživatelem vyžaduje
(„VYLOUČENÝ SOFTWARE“).
41CZ
Další informace
Tato LICENČNÍ SMLOUVA představuje
právně závaznou smlouvu mezi vámi
a společností Sony Corporation (dále
jen „společnost SONY“). Touto LICENČNÍ
SMLOUVOU se řídí vaše práva a povinnosti
ohledně softwaru SONY dodávaného
společností SONY, případně jejími
poskytovateli licence třetí strany (včetně
dceřiných společností společnosti SONY)
a jejich dceřiných společností (dále
společně „DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY“).
Smlouva se vztahuje i na veškeré
aktualizace či upgrady poskytované
společností SONY, na veškeré tištěné,
internetové či jiné elektronické dokumenty
k tomuto softwaru a veškeré případné
datové soubory vytvořené pomocí tohoto
softwaru (dále společně „SOFTWARE“).
LICENCE NA SOFTWARE
SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván.
SOFTWARE je chráněn zákony
a mezinárodními dohodami o autorských
právech a dalším duševním vlastnictví.
AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá práva k SOFTWARU (včetně
obrázků, fotografií, animací, videí, zvuku,
hudby, textu a apletů, které jsou součástí
SOFTWARU) i právní nároky s ním spojené
vlastní společnost SONY nebo jeden či více
DODAVATELŮ TŘETÍ STRANY.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost SONY vám uděluje omezenou
licenci na používání SOFTWARU výhradně
ve spojení s vaším kompatibilním
zařízením (dále jen „ZAŘÍZENÍ“) a pouze
pro soukromé, nekomerční využívání.
Společnost SONY a DODAVATELÉ TŘETÍ
STRANY si výslovně vyhrazují všechna
práva (včetně veškerých práv k duševnímu
vlastnictví) k SOFTWARU, která vám
nebyla výslovně udělena touto
LICENČNÍ SMLOUVOU.
POŽADAVKY A OMEZENÍ
SOFTWARE jako celek ani jeho část nesmíte
kopírovat, publikovat, upravovat, dále
distribuovat, pozměňovat, dekompilovat,
rozkládat, provádět na něm zpětnou
analýzu nebo se snažit odvodit zdrojový
kód, ani z něj nesmíte vytvářet odvozená
díla s výjimkou případů, kdy SOFTWARE
vytváření takových odvozených děl
záměrně usnadňuje. Nesmíte pozměňovat
funkce správy digitálních práv, které
jsou součástí SOFTWARU, ani do nich
zasahovat. Nesmíte obcházet, měnit ani
narušovat žádné funkce ani ochranné
prvky SOFTWARU ani žádné mechanismy
operačně propojené se SOFTWAREM.
Nesmíte oddělovat žádné jednotlivé
komponenty SOFTWARU za účelem použití
na více ZAŘÍZENÍCH, pokud vám to
výslovně nepovolí společnost SONY.
Nesmíte odstranit, pozměnit, zakrýt
ani poničit žádné ochranné známky či
oznámení nacházející se na SOFTWARU.
42CZ
SOFTWARE nesmíte sdílet, distribuovat,
pronajmout, postoupit, převést či prodat
ani na něj nesmíte poskytnout sublicenci.
Poskytování softwaru, síťových služeb
a dalších produktů jiných, než je
SOFTWARE, na kterých závisí výkon
SOFTWARU, může být na základě uvážení
dodavatelů (tj. dodavatelů softwaru,
dodavatelů služeb či společnosti SONY)
přerušeno či ukončeno. Společnost SONY
a tito dodavatelé nezaručují, že
SOFTWARE, síťové služby a další produkty
budou nadále dostupné nebo že budou
v provozu bez přerušení či úprav.
POUŽITÍ SOFTWARU VE SPOJENÍ
S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI
AUTORSKÝMI PRÁVY
Je možné, že budete moci SOFTWARE
využít k prohlížení, ukládání, zpracování či
používání obsahu vytvořeného vámi nebo
třetími stranami. Takový obsah může být
chráněn autorským právem či dalšími
zákony o duševním vlastnictví, případně
smlouvami. Souhlasíte s tím, že budete
SOFTWARE používat pouze v souladu se
všemi zákony a smlouvami, které se na
tento obsah vztahují. Berete na vědomí
a souhlasíte s tím, že společnost SONY
může učinit vhodná opatření za účelem
ochrany autorských práv týkajících se
obsahu ukládaného, zpracovávaného
či používaného SOFTWAREM. Mezi tato
opatření patří mimo počítání frekvence
zálohování a obnovy dat prostřednictvím
určitých funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší
žádosti o povolení obnovy dat a ukončení
této LICENČNÍ SMLOUVY v případě,
že SOFTWARE používáte nezákonným
způsobem.
OBSAHOVÁ SLUŽBA
ROVNĚŽ UPOZORŇUJEME, ŽE SOFTWARE
MŮŽE BÝT URČEN K POUŽITÍ S OBSAHEM
DOSTUPNÝM PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ
ČI VÍCE OBSAHOVÝCH SLUŽEB (dále jen
„OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
A PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU SE ŘÍDÍ
SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI DOTYČNÉ
OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD TYTO
PODMÍNKY NEPŘIJMETE, BUDOU VAŠE
MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU
OMEZENY. Berete na vědomí a souhlasíte
s tím, že určitý obsah a služby dostupné
prostřednictvím SOFTWARU mohou
poskytovat třetí strany, nad nimiž
společnost SONY nemá kontrolu.
POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ SLUŽBY VYŽADUJE
PŘIPOJENÍ K INTERNETU. OBSAHOVÁ
SLUŽBA MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
EXPORTNÍ A JINÉ PŘEDPISY
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat
veškeré předpisy a omezení týkající se
exportu a reexportu, které platí v oblasti
či zemi, kde sídlíte, a že SOFTWARE
nepřesunete ani neschválíte jeho přesun
do země uvedené na seznamu zakázaných
zemí, ani s ním nenaložíte jiným
způsobem, který by byl v rozporu
s uvedenými předpisy a omezeními.
VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE není odolný vůči poruchám
a není vytvořen ani určen k použití nebo
dalšímu prodeji jako online řídicí vybavení
pro nebezpečná prostředí vyžadující
odolnost vůči poruchám, jakou vyžaduje
například provoz jaderných zařízení,
letecké navigační a komunikační systémy,
řízení letového provozu, přístroje pro
VYLOUČENÍ ZÁRUKY
NA SOFTWARE
Berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že SOFTWARE používáte na vlastní
riziko a že za jeho používání nesete
odpovědnost. SOFTWARE se poskytuje
„TAK, JAK JE“, bez jakékoliv záruky,
povinnosti či podmínky.
SPOLEČNOST SONY A VŠICHNI
DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely
této části společně dále jen „společnost
SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI
ZÁRUKY, POVINNOSTI ČI PODMÍNKY,
AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ
PRÁV A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE,
NEUVÁDÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI NEČINÍ
ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM,
(A) ŽE FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ
KTERÉHOKOLIV SOFTWARU, SPLNÍ
VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE BUDOU
AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE PROVOZ
SOFTWARU BUDE SPRÁVNÝ ČI BEZCHYBNÝ
NEBO ŽE PŘÍPADNÉ ZÁVADY BUDOU
ODSTRANĚNY, (C) ŽE SOFTWARE
NEPOŠKODÍ JINÝ SOFTWARE, HARDWARE
ČI DATA, (D) ŽE JAKÝKOLIV SOFTWARE,
SÍŤOVÉ SLUŽBY (VČETNĚ INTERNETU)
NEBO PRODUKTY (JINÉ NEŽ SOFTWARE),
NA NICHŽ VÝKON SOFTWARU ZÁVISÍ,
BUDOU NADÁLE DOSTUPNÉ NEBO ŽE
BUDOU V PROVOZU BEZ PŘERUŠENÍ
ČI ÚPRAV, A (E) OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ
ČI VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU,
43CZ
Další informace
Berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že přístup k určitým funkcím SOFTWARU
může vyžadovat připojení k internetu,
za které nesete výhradní odpovědnost.
Dále nesete výhradní odpovědnost za
úhradu poplatků třetím stranám, které
souvisí s připojením k internetu, včetně
poplatků poskytovateli internetových
služeb a poplatků za vysílací čas.
Funkčnost SOFTWARU může být omezena
v závislosti na možnostech, šířce pásma
či technických omezeních připojení
k internetu a příslušné služby.
Za poskytování, kvalitu a bezpečnost
připojení k internetu nese výhradní
odpovědnost třetí strana, která takovou
službu poskytuje.
přímou záchranu života nebo zbraňové
systémy, kde by mohlo selhání SOFTWARU
vést ke smrti, zranění osob či vážnému
poškození majetku nebo životního
prostředí (dále jen „VYSOCE RIZIKOVÉ
AKTIVITY“). Společnost SONY, všichni
DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY a jejich
dceřiné společnosti výslovně odmítají
jakoukoli výslovně uvedenou nebo
předpokládanou záruku, povinnost
či podmínku vhodnosti pro VYSOCE
RIZIKOVÉ AKTIVITY.
POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST,
PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ČI JINÉ
CHARAKTERISTIKY.
ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE
NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY
NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM
SPOLEČNOSTI SONY NEPŘEDSTAVUJE
ZÁRUKU, POVINNOST ČI PODMÍNKU
ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE
TUTO ZÁRUKU. POKUD SE PROKÁŽE,
ŽE SOFTWARE JE ZÁVADNÝ, BERETE
NA SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ
S POTŘEBNÝM SERVISEM, OPRAVOU
ČI ODSTRANĚNÍM ZÁVADY. NĚKTERÉ
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM
PŘÍPADĚ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ
VYLOUČENÍ ZÁRUK NEBUDOU VZTAHOVAT.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÍ DODAVATELÉ
TŘETÍ STRANY (pro účely této části dále
společně jen „společnost SONY“) NERUČÍ
ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY
SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A PLYNOUCÍ
Z PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY,
PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK,
NEDBALOSTI, PORUŠENÍ OBJEKTIVNÍ
ODPOVĚDNOSTI NEBO ZALOŽENÉ NA
JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ,
VČETNĚ VEŠKERÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH
V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY
PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY MOŽNOSTI
POUŽÍVAT SOFTWARE ČI SOUVISEJÍCÍ
HARDWARE, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU
UŽIVATELE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI
O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY
INFORMOVÁNI. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ
SE SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST PODLE
JAKÉHOKOLIV USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ
SMLOUVY OMEZUJE NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ
ZAPLACENOU ZA PRODUKT. NĚKTERÉ
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ
ČI OMEZENÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ
NEBUDE VZTAHOVAT.
44CZ
FUNKCE AUTOMATICKÉ
AKTUALIZACE
Společnost SONY či DODAVATELÉ TŘETÍ
STRANY mohou SOFTWARE příležitostně
automaticky aktualizovat nebo jinak
upravit, mimo jiné pro účely vylepšení
bezpečnostních funkcí, opravy chyb
a zdokonalení funkcí, a to v době, kdy
komunikujete se serverem společnosti
SONY nebo se servery třetích stran,
případně při jiných příležitostech. Tyto
aktualizace a úpravy mohou smazat
některé funkce či jiné aspekty SOFTWARU
nebo změnit jejich povahu. To se může
týkat i funkcí, které možná využíváte.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že k těmto aktivitám může dojít dle
výhradního uvážení společnosti SONY
a že společnost SONY může podmínit další
používání SOFTWARU úplnou instalací
či přijetím těchto aktualizací a úprav.
Pro účely této LICENČNÍ SMLOUVY se
má za to, že tyto aktualizace a úpravy
jsou součástí SOFTWARU. Přijetím
této LICENČNÍ SMLOUVY s těmito
aktualizacemi či úpravami souhlasíte.
ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ SE
PRÁV, ODDĚLITELNOST
Tato LICENČNÍ SMLOUVA a zásady ochrany
osobních údajů uplatňované společností
SONY, příležitostně pozměněné
a upravené, společně představují úplnou
dohodu mezi vámi a společností SONY
ohledně SOFTWARU. Pokud společnost
SONY neuplatňuje či neprosazuje některé
právo či ustanovení této LICENČNÍ
SMLOUVY, nelze to vykládat tak, že se
daného práva či ustanovení vzdává. Pokud
bude některá část této LICENČNÍ SMLOUVY
shledána neplatnou, nezákonnou či
nevymahatelnou, bude dané ustanovení
prosazováno v maximálním povoleném
rozsahu tak, aby byl zachován záměr
LICENČNÍ SMLOUVY. Ostatní části si
zachovají úplnou platnost a účinnost.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
DOPLNĚK
Na tuto LICENČNÍ SMLOUVU se nevztahuje
Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní
koupi zboží. Tato LICENČNÍ SMLOUVA se
řídí japonskými zákony, bez ohledu na
případnou kolizi právních ustanovení.
Veškeré spory vzniklé z této LICENČNÍ
SMLOUVY spadají pod výhradní místní
příslušnost okresního soudu v japonském
Tokiu. Smluvní strany tímto vyjadřují
souhlas s místní příslušností těchto soudů.
SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO
POZMĚNIT KTEROUKOLI Z PODMÍNEK
TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY DLE SVÉHO
VLASTNÍHO UVÁŽENÍ TÍM, ŽE ZVEŘEJNÍ
OZNÁMENÍ NA WEBU, KTERÝ URČÍ,
ZAŠLE E-MAILOVÉ OZNÁMENÍ NA VÁMI
UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESU,
ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI PROCESU,
BĚHEM KTERÉHO ZÍSKÁVÁTE UPGRADY/
AKTUALIZACE, PŘÍPADNĚ VYUŽIJE JINOU
ZÁKONEM UZNANOU FORMU OZNÁMENÍ.
Pokud s tímto doplňkem nesouhlasíte,
kontaktujte neprodleně společnost SONY
a požádejte o pokyny. Pokud budete
nadále používat SOFTWARE i po datu
účinnosti výše uvedeného oznámení,
má se za to, že s příslušnou změnou
souhlasíte.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE
ZÁSAD SPRAVEDLNOSTI
OPRÁVNĚNÉ OSOBY Z ŘAD
TŘETÍCH STRAN
Každý DODAVATEL TŘETÍ STRANY je
výslovně zamýšlenou oprávněnou osobou
z řad třetích stran a má právo vymáhat
veškerá ustanovení této LICENČNÍ
SMLOUVY, pokud jde o SOFTWARE
této strany.
Máte-li dotazy týkající se této LICENČNÍ
SMLOUVY, můžete písemně kontaktovat
společnost SONY na kontaktní adrese
příslušné oblasti či země.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Pokud nebudete dodržovat podmínky této
LICENČNÍ SMLOUVY, může ji společnost
SONY ukončit, aniž by tím byla dotčena
další práva společnosti. V případě
takového ukončení musíte přestat zcela
používat SOFTWARE a zničit všechny
kopie SOFTWARU.
45CZ
Další informace
Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této
LICENČNÍ SMLOUVY v opačném duchu
berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že případné porušení či nedodržení
LICENČNÍ SMLOUVY z vaší strany způsobí
společnosti SONY nenapravitelnou škodu,
v případě které by byla peněžitá náhrada
škody nedostatečná. Souhlasíte s tím,
že společnost SONY může získat takový
soudně nařízený opravný prostředek
nebo opravný prostředek podle zásad
spravedlnosti, který společnost SONY za
daných okolností považuje za potřebný
či vhodný. Společnost SONY rovněž může
provést jakékoliv zákonné či technické
nápravné opatření za účelem prosazování
LICENČNÍ SMLOUVY, případně aby
zabránila jejímu porušování. Společnost
SONY může mimo jiné ukončit vaše
používání SOFTWARU, pokud se dle
vlastního uvážení domnívá, že LICENČNÍ
SMLOUVU porušujete nebo máte v úmyslu
ji porušit. Tyto opravné prostředky jdou
nad rámec případných dalších opravných
prostředků, které pro společnost SONY
vyplývají ze zákona, zásad spravedlnosti
nebo ze smlouvy.
©2015 Sony Corporation
4-565-123-22(1) (CZ)
Download PDF

advertising