Sony HT-RT3 Operating instructions

Sony HT-RT3 Operating instructions
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\010COV.fm
masterpage:
Right
Systém domácího kina
Návod k obsluze
HT-RT3
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\020REG.fm
masterpage: Left
Pro produkt s označením CE
UPOZORNĚNÍ
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
Za účelem snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Abyste předešli poranění, musí být
tento přístroj bezpečně umístěn na
skříni nebo připevněn k podlaze nebo
stěně v souladu s pokyny k instalaci.
Pouze pro použití ve vnitřních
prostorách.
Zdroje energie
 Dokud
je jednotka zapojena do
zásuvky střídavého proudu, není
odpojena od elektrické sítě, i když
je vypnutá.
 Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Pokud si u přístroje všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Označení CE platí pouze v zemích, ve
kterých je právně vymáháno, především
v zemích EHP (evropský hospodářský
prostor).
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií
a elektrických
a elektronických
zařízení (platí
v Evropské unii a dalších
evropských zemích se
systémy odděleného
sběru odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii nebo
obalu značí, že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. U některých baterií může
být tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace
těchto produktů a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci produktů. Recyklace
materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferních zařízení musí být použity
řádně stíněné a uzemněné kabely
a konektory.
2CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\020REG.fm
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál. Abyste zajistili, že
s baterií i elektrickými a elektronickými
zařízeními bude správně naloženo,
předejte tyto produkty po skončení
jejich životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. V případě
všech ostatních typů baterií si prosím
přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z produktu. Předejte
baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto produktu
nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích
uplatňujících směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl
vyroben jejím jménem. S dotazy
souvisejícími se shodou produktů se
zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgie. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou
se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních
listech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/EC.
Podrobné informace získáte na
následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Tento systém domácího kina slouží
k přehrávání zvuku z připojených zařízení
a přehrávání hudby z chytrého telefonu
kompatibilního s technologií-NFC nebo ze
zařízení BLUETOOTH.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity regulace
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího než
3 metry.
Autorská práva a ochranné
známky
 Tento
systém využívá technologii
Dolby* Digital.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby
Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
 Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto značek ze
strany společnosti Sony Corporation
podléhá licenci. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou
majetkem příslušných vlastníků.
 Systém využívá technologii HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™).
Termíny HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
 Symbol N-Mark je ochranná známka
nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
3CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\020REG.fm
 Android™
je ochranná známka
společnosti Google Inc..
 Google Play™ je ochranná známka
společnosti Google Inc..
 Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty jsou licencovány
institutem Fraunhofer IIS a společností
Thomson.
 Windows Media je ochrannou
známkou nebo registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
 Tento produkt je chráněn právy na
ochranu duševního vlastnictví
společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt jsou
bez příslušné licence společnosti
Microsoft nebo jejích oprávněných
dceřiných společností zakázány.
 „BRAVIA“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
 „ClearAudio+“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
 „PlayStation“ je registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
 Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod
touch a Retina jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované
v USA a dalších zemích. App Store je
servisní značka společnosti Apple Inc.
Označení „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenají, že elektronické
příslušenství bylo navrženo speciálně
pro připojení k zařízení iPod nebo
iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře,
že splňuje výkonové standardy
společnosti Apple. Společnost Apple
není zodpovědná za provoz tohoto
zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními
standardy. Použití tohoto příslušenství
se zařízeními iPod a iPhone může
ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
masterpage: Left
Kompatibilní modely zařízení
iPhone/iPod
Níže jsou uvedeny kompatibilní
modely zařízení iPod/iPhone. Než
zařízení iPod/iPhone začnete používat
společně se systémem, aktualizujte
jeho software na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH spolupracuje
s těmito modely:
 iPhone 6S Plus/iPhone 6S/
iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5S/
iPhone 5C/iPhone 5
 iPod touch (6. generace)/
iPod touch (5. generace)
 LICENCE K TOMUTO PRODUKTU JE
UDĚLENA PODLE MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ
UŽIVATELEM PRO
(i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU
S VIZUÁLNÍM STANDARDEM
MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO“)
A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4,
KTERÉ UŽIVATEL ZAKÓDOVAL PŘI
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI
A/NEBO KTERÉ ZÍSKAL OD
POSKYTOVATELE VIDEA, JEŽ MÁ
LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA
STANDARDU MPEG-4 VIDEO.
NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ
SE LICENCE NEVZTAHUJE. DALŠÍ
INFORMACE VČETNĚ INFORMACÍ
SOUVISEJÍCÍCH S REKLAMNÍM,
DOMÁCÍM A KOMERČNÍM VYUŽITÍM
A LICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT
OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
 Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
 Ostatní názvy systémů a produktů jsou
většinou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky
výrobců. Značky ™ a  nejsou
v tomto dokumentu uváděny.
4CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\020REG.fm
masterpage:
Right
O tomto návodu
k obsluze
 Pokyny
v tomto návodu k obsluze
popisují ovládací prvky na dálkovém
ovladači. Můžete také použít ovládací
prvky na subwooferu, mají-li stejné
nebo podobné popisky jako ty na
dálkovém ovladači.
 Některé ilustrace jsou prezentovány
jako nákresy konceptů a mohou se
od reálných produktů lišit.
 Výchozí nastavení je podtrženo.
 Text uvedený v dvojitých uvozovkách
(„--“) se objevuje na předním
zobrazovacím panelu.
5CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage: Left
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\010COVTOC.fm
Obsah
Připojení
 Průvodce spuštěním (samostatný dokument)
O tomto návodu k obsluze ........5
Popis součástí a ovládacích
prvků ..................................... 7
Poslech
Poslech zvuku z připojených
zařízení ................................ 11
Přehrávání obsahu ze zařízení
USB ..................................... 12
Nastavení zvuku
Používání zvukových efektů .... 13
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ........................ 14
Ovládání systému pomocí
chytrého telefonu nebo
tabletu (SongPal) ............... 16
Nastavení a seřízení
Pomocí obrazovky nastavení ....17
Další funkce
Používání funkce Control
for HDMI .............................20
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync .................... 21
Úspora energie v pohotovostním
režimu ................................. 22
Upevnění reproduktorové lišty
a prostorových reproduktorů
na stěnu .............................. 22
Ovládání systému dálkovým
ovladačem .......................... 23
Nastavení hlasitosti
subwooferu ........................ 23
Další informace
Opatření ...................................24
Odstraňování problémů ........... 25
Typy souborů, které lze
přehrávat ............................29
Podporované formáty audia ....29
Technické údaje .......................29
O komunikaci BLUETOOTH ...... 31
6CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\030LSN.fm
Popis součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Subwoofer
Horní panel
 Dotykové tlačítko  (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
 Dotykové tlačítko INPUT
Slouží pro výběr zařízení, které
chcete používat.

Dotykové tlačítko PAIRING
 dotykové tlačítko VOL
(hlasitost) +/−

(N-Mark) (strana 15)
Přidržte zařízení kompatibilní
s funkcí NFC blízko této značky,
abyste funkci aktivovali.
Dotyková tlačítka
Dotyková tlačítka fungují, když se jich
lehce dotknete. Nemačkejte je příliš
silně.
7CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\030LSN.fm
masterpage: Left
Přední panel
 Čidlo dálkového ovládání
(strana 23)
 Displej předního panelu
 Modrá kontrolka LED
Zobrazuje následovně stav
BLUETOOTH.
Během párování
BLUETOOTH
rychle bliká
Systém se pokouší
připojit k zařízení
BLUETOOTH
bliká
Systém se připojil
k zařízení BLUETOOTH
svítí

Port USB (strana 12)
8CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\030LSN.fm
Zadní panel
 Napájecí kabel (síťový kabel)
 Konektor HDMI OUT (ARC)
 Konektor TV IN (OPTICAL)
 Konektor ANALOG IN
9CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\030LSN.fm
Dálkový ovladač
 INPUT (strana 11)
  (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
masterpage: Left
 DIMMER
Změní jas displeje na předním
zobrazovacím panelu.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
 Při volbě „OFF“ se vypne
displej na předním panelu.
Automaticky se zapne, když
stisknete jakékoli tlačítko,
a znovu se vypne,
když nebudete systém používat
po několik sekund. V některých
případech se nicméně displej na
předním panelu vypnout
nemusí. V tomto případě bude
jas displeje na předním panelu
stejný jako hodnota „DARK“.
 MENU
Zapne nebo vypne nabídku na
displeji na předním panelu.
/
Slouží k výběru položek nabídky.
ENTER
Potvrdí vybranou možnost.
BACK
Návrat na předchozí obrazovku.
Zastaví přehrávání USB.
  (hlasitost) +*/−
Slouží ke změně hlasitosti.
 SW  (hlasitost subwooferu)
+/− (strana 23)
Slouží ke změně hlasitosti
basových zvuků.
  (ztišení)
Dočasně vypne zvuk.
 CLEARAUDIO+
Automaticky vybere vhodné
nastavení zvuku pro zvukový
zdroj.
 SOUND FIELD (strana 13)
Vybere zvukový režim.
 VOICE (strana 13)
 * (přehrát/pozastavit)
Pozastaví nebo obnoví
přehrávání.
10CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\030LSN.fm
* Tlačítka  a  + jsou opatřena
výstupkem. Tyto výstupky slouží k lepší
orientaci při použití dálkového ovladače.
Poslech
Poslech zvuku
z připojených zařízení
Poslech
 NIGHT (strana 13)
 / (předchozí/další/
vzad/rychlý posun vpřed)
Stisknutím zvolíte předchozí/
další stopu nebo soubor.
Podržením můžete vyhledávat
směrem vzad nebo vpřed.
Mačkejte tlačítko INPUT.
Po stisknutí tlačítka INPUT se na
předním displeji zobrazí aktuální
zařízení. Každým následujícím
stisknutím tlačítka INPUT pak můžete
cyklicky procházet seznamem zařízení
v následujícím pořadí.
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
Zařízení (televizor atd.), které je připojeno do
zdířky TV (OPTICAL), nebo televizor
kompatibilní s funkcí zpětného audio kanálu,
který je připojen do zdířky HDMI OUT (ARC)
„ANALOG“
Zařízení (digitální přehrávač médií atd.),
které je připojeno do zdířky ANALOG IN
„BT“
Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP
(strana 14)
„USB“
Zařízení USB, které je připojeno k portu
port (strana 12)
(USB)
11CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage: Left
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\030LSN.fm
Přehrávání obsahu
ze zařízení USB
Můžete přehrávat hudební/video*
soubory na připojeném zařízení USB.
Typy souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy souborů,
které lze přehrávat“ (strana 29).
Poznámka
Neodebírejte zařízení USB během
používání. Abyste předešli poškození
dat nebo zařízení USB, před odpojením
zařízení USB vypněte systém.
Informace o zařízení USB na
obrazovce televizoru
* S výjimkou evropských modelů.
1
Připojte zařízení USB k portu
(USB).
Před připojením si přečtěte návod
k obsluze zařízení USB.
 Doba přehrávání
 Celková doba přehrávání
 Přenosová rychlost
 Stav přehrávání
 Rychlost rychlého posunu vzad /
rychlého posunu vpřed
 Stav opakovaného přehrávání
 Index vybraného souboru / celkový
počet souborů ve složce
2
3
4
Postupným mačkáním tlačítka
INPUT vyberte volbu „USB“.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam obsahu USB.
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný obsah a stiskněte
tlačítko ENTER.
Začne přehrávání vybraného
obsahu.
Poznámky
 V závislosti na režimu přehrávání
přehrávaném zdroji se některé
informace nemusí zobrazit.
 V závislosti na režimu přehrávání se
zobrazené informace mohou lišit.
Nastavte hlasitost.
 Nastavte hlasitost systému
pomocí tlačítek  +/−.
 Nastavte hlasitost subwooferu
pomocí tlačítek SW  +/−.
12CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\040SND.fm
masterpage:
Right
Používání funkce Night Mode
Nastavení zvuku
Používání zvukových
efektů
Výběr zvukového pole
Mačkejte tlačítko SOUND FIELD, dokud
se na displeji na předním panelu
neobjeví požadované zvukové pole.
„CLEARAUDIO+“
Vychutnejte si zvukové pole doporučované
společností Sony. Zvukové pole se
automaticky optimalizuje podle
přehrávaného obsahu a funkce.
„MOVIE“
Zvuky se přehrávají s prostorovými efekty
a jsou realistické a působivé, vhodné pro
sledování filmů.
Stisknutím tlačítka NIGHT zvolte
možnost „N.ON“.
Pro deaktivaci funkce Night Mode
vyberte možnost „N.OFF“ stisknutím
tlačítka NIGHT.
Používání funkce Clear Voice
Tato funkce zvyšuje srozumitelnost
dialogů.
Postupně mačkejte tlačítko VOICE.
 „UP OFF“: Funkce Clear Voice je
vypnutá.
 „UP 1“: Je zvýšen rozsah dialogů.
 „UP 2“: Je zvýšen rozsah dialogů
a části rozsahu, kterým mají starší lidé
problém porozumět, jsou zesíleny.
„MUSIC“
Zvukové efekty jsou optimalizovány pro
poslech hudby.
„SPORTS“
Komentář je zřetelný, povzbuzování je slyšet
jako prostorový zvuk, zvuky jsou realistické.
„GAME“
Zvuk je působivý a realistický, vhodný pro
hraní her.
„STANDARD“
Zvuk odpovídající každému zdroji.
Tip
Můžete také stisknout tlačítko
CLEARAUDIO+ pro výběr „CLEARAUDIO+“.
13CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Nastavení zvuku
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramovaná zvuková pole, která
jsou přizpůsobena různým typům
zdrojů zvuku.
Tato funkce je užitečná, když sledujete
filmy pozdě v noci. Uslyšíte zřetelně
dialogy i při nízké úrovni hlasitosti.
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\050BLT.fm
masterpage: Left
Poznámky
 Pokud je na zařízení BLUETOOTH
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
vyžadován klíč, zadejte „0000“. Klíč může
být označen jako „Passcode“, „PIN code“,
„PIN number“ nebo „Password“.
 Spárovat můžete až 9 zařízení
BLUETOOTH. Pokud spárujete 10. zařízení
BLUETOOTH, nejstarší spárované zařízení
bude nahrazeno tímto novým zařízením.
Poslech hudby ze
spárovaného zařízení
1
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je operace, při které se zařízení
BLUETOOTH na úvod navzájem
zaregistrují. Jakmile je párování jednou
provedeno, již není potřeba jej provádět
znovu.
1
2
Umístěte zařízení BLUETOOTH do
vzdálenosti maximálně 1 metr od
subwooferu.
Stiskněte tlačítko
subwooferu.
PAIRING na
Během párování BLUETOOTH
modrá kontrolka LED rychle bliká.
3
Zapněte funkci BLUETOOTH,
vyhledejte na zařízení
BLUETOOTH položku „HT-RT3“
a zvolte ji.
Tento krok proveďte do 5 minut,
jinak se režim párování zruší.
Po vytvoření připojení BLUETOOTH
se rozsvítí modrá kontrolka LED.
2
3
4
Zapněte funkci BLUETOOTH na
spárovaném zařízení.
Postupným mačkáním tlačítka
INPUT vyberte položku „BT“.
Systém se automaticky znovu
připojí k zařízení BLUETOOTH,
k němuž byl připojen naposled.
Po navázání připojení BLUETOOTH
se modrá kontrolka LED rozsvítí.
Spusťte přehrávání na zařízení
BLUETOOTH.
Nastavte hlasitost.
 Nejprve nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH.
 Nastavte hlasitost systému
pomocí tlačítek  +/−.
 Nastavte hlasitost subwooferu
pomocí tlačítek SW  +/−.
Poznámky
 Po spojení systému a zařízení
BLUETOOTH můžete ovládat přehrávání
pomocí tlačítek  a /.
 K systému se můžete připojit ze
spárovaného zařízení BLUETOOTH,
i když je systém v pohotovostním režimu,
pokud je možnost „BTSTB“ nastavena
na hodnotu „ON“ (strana 18)
 Přehrávání zvuku na tomto systému může
být zpožděno oproti přehrávání na
zařízení BLUETOOTH z důvodu charakteru
bezdrátové technologie BLUETOOTH.
14CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\050BLT.fm
masterpage:
Right
Tip
Poznámky
Můžete zapnout nebo vypnout kodek AAC
ze zařízení BLUETOOTH (strana 18).
 Systém dokáže rozpoznat a připojit se
Odpojení zařízení BLUETOOTH
Připojení ke vzdálenému
zařízení pomocí funkce
připojení jedním dotykem
(NFC)
NFC (Near Field Communication) je
technologie umožňující bezdrátovou
komunikaci na malou vzdálenost
mezi různými zařízeními.
Když přidržíte vzdálené zařízení
kompatibilní s funkcí NFC v blízkosti
symbolu N-Mark na subwooferu,
systém a vzdálené zařízení se spárují
a automaticky vytvoří připojení
BLUETOOTH.
1
Kompatibilní vzdálená zařízení
Vzdálená zařízení s vestavěnou
funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3 nebo novější,
kromě Android 3.x)
Podržte vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark na
subwooferu, dokud vzdálené
zařízení nezavibruje.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce vzdáleného zařízení
a dokončete vytvoření připojení
BLUETOOTH.
Po vytvoření připojení BLUETOOTH
se rozsvítí modrá kontrolka LED.
2
Spusťte ve vzdáleném zařízení
přehrávání zdroje zvuku.
Podrobnosti o úkonech přehrávání
naleznete v návodu k obsluze
vašeho vzdáleného zařízení.
15CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Funkce BLUETOOTH
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
 Znovu stiskněte tlačítko
PAIRING
na subwooferu.
 Vypněte funkci BLUETOOTH
na zařízení BLUETOOTH.
 Vypněte systém nebo zařízení
BLUETOOTH.
k pouze jednomu vzdálenému zařízení
kompatibilnímu s funkcí NFC najednou.
 V závislosti na vašem vzdáleném zařízení
může být nutné na zařízení předem
provést následující úkony.
 Zapněte funkci NFC. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
vzdáleného zařízení.
 Pokud je ve vašem vzdáleném zařízení
starší verze OS než Android 4.1.x,
stáhněte si a spusťte aplikaci „NFC Easy
Connect“. „NFC Easy Connect“ je
bezplatná aplikace pro vzdálená
zařízení Android, kterou lze získat
v obchodě Google Play. (Aplikace
nemusí být v některých zemích nebo
regionech dostupná.)
masterpage: Left
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\050BLT.fm
3
Nastavte hlasitost.
 Nejprve nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH.
 Nastavte hlasitost systému
pomocí tlačítek  +/−.
 Nastavte hlasitost subwooferu
pomocí tlačítek SW  +/−.
Tip
Pokud se párování a připojení BLUETOOTH
nezdaří, postupujte takto.
 Podržte znovu vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark na
subwooferu.
 Pokud používáte některé z běžně
dostupných pouzder na vzdálené
zařízení, vyjměte ho z něj.
 Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy
Connect“.
Ukončení přehrávání funkcí
připojení jedním dotykem
Podržte znovu vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark na
subwooferu.
Ovládání systému
pomocí chytrého
telefonu nebo
tabletu (SongPal)
SongPal je specializovaná aplikace,
která umožňuje pomocí chytrého
telefonu nebo tabletu ovládat
kompatibilní audiozařízení vyrobená
společností Sony. Vyhledejte aplikaci
SongPal ve službě Google Play nebo
App Store a stáhněte si ji na svůj chytrý
telefon nebo tablet.
Aplikace SongPal umožňuje:
 měnit běžně používaná nastavení,
přepínat vstup systému a regulovat
hlasitost;
 přehrávat pomocí systému hudební
obsah uložený na chytrém telefonu;
 pomocí displeje chytrého telefonu
obohatit hudbu o vizualizace.
Poznámky
 Aplikace SongPal využívá funkci
BLUETOOTH systému.
 Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
Používání aplikace SongPal
1
2
3
4
Stáhněte si do svého vzdáleného
zařízení bezplatnou aplikaci
SongPal.
Propojte systém a vzdálené
zařízení pomocí připojení
BLUETOOTH (strana 14).
Spusťte aplikaci SongPal.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce SongPal.
16CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\060SET.fm
Nastavení a seřízení
Pomocí obrazovky nastavení
Pomocí nabídky můžete nastavit následující položky.
Vaše nastavení bude zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
1
2
Mačkáním tlačítek BACK///ENTER zvolte položku a stisknutím tlačítka
ENTER nastavení potvrďte.
Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Seznam nabídky
Výchozí nastavení jsou podtržená.
Položky nabídky
Funkce
„LVL >“
(úroveň)
„0.0 dB“: Umožňuje upravit úroveň zvuku prostorových
reproduktorů v rozmezí od –6,0 dB do +6,0 dB
(v intervalech po 0,5 dB).
„SUR.L“/„SUR.R“
(úroveň zadního
levého/pravého
prostorového
reproduktoru)
Poznámka
Pro snadnější seřízení nezapomeňte nastavit funkci
„TTONE“ na hodnotu „ON“.
„ATT“
(nastavení
zeslabení –
analogové)
Když posloucháte zařízení připojené do zdířky ANALOG IN,
může dojít ke zkreslení. Tomu lze předejít zeslabením
úrovně vstupu systému.
 „ON“: Zeslabí úroveň vstupu. Toto nastavení sníží úroveň
výstupu.
 „OFF“: Normální úroveň vstupu.
„DRC“
(ovládání
dynamického
rozsahu)
Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC lze
použít se zdroji Dolby Digital.
 „ON“: Komprimuje zvuk podle informací v obsahu.
 „OFF“: Zvuk není komprimován.
„TTONE“
(testovací tón)
 „ON“: Testovací tón vychází z každého reproduktoru
v následujícím pořadí.
 „OFF“: Vypne testovací tón.
„SPK >“
(reproduktor)
„PLACE“
(umístění
reproduktorů)
 „STDRD“: Vyberte toto nastavení, pokud jste
„SUR.L“/„SUR.R“
(Vzdálenost
levého/pravého
prostorového
reproduktoru)
„3,0 M“: Umožňuje nastavit vzdálenost od místa poslechu
k prostorovým reproduktorům v rozmezí od 1,0 metru až
po 6,0 metrů.
reproduktorovou lištu a prostorové reproduktory umístili
do standardní polohy.
 „FRONT“: Vyberte toto nastavení, pokud jste
reproduktorovou lištu a prostorové reproduktory umístili
do přední polohy.
17CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Nastavení a seřízení
3
Stisknutím tlačítka MENU zapněte nabídku na displeji na předním panelu.
masterpage: Left
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\060SET.fm
Položky nabídky
Funkce
„AUD >“
(zvuk)
„DUAL“
(duální mono)
Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital,
můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.
 „M/S“: Bude reprodukován smíchaný zvuk hlavního
i druhého jazyka.
 „MAIN“: Bude reprodukován zvuk hlavního jazyka.
 „SUB“: Bude reprodukován zvuk druhého jazyka.
„TV AU“
(TV audio)
 „AUTO“: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
„EFCT“
(zvukový efekt)
 „ON“: Přehrává se zvuk vybraného zvukového pole.
ke konektoru HDMI (ARC) na televizoru pomocí kabelu
HDMI.
 „OPT“: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
k televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
Doporučujeme používat toto nastavení.
 „OFF“: Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů.
„HDMI>“
„STRM“
(datový tok)
Zobrazí aktuální informace o datovém toku.
Podporované formáty audia naleznete na straně 29.
„CTRL“
(Control for HDMI)
 „ON“: Funkce Control for HDMI je zapnutá. Zařízení, která
jsou spojena kabelem HDMI, se můžou vzájemně ovládat.
 „OFF“: Vypnuto.
„BT >“
(BLUETOOTH)
„TVSTB“
(pohotovostní
režim spojený
s televizorem)
Tato funkce je k dispozici, když nastavíte možnost „CTRL“
na „ON“.
 „AUTO“: Pokud je vstup systému nastaven na hodnotu
„TV“, systém se automaticky vypne po vypnutí televizoru.
 „ON“: Systém se automaticky vypne po vypnutí
televizoru nezávisle na použitém vstupu.
 „OFF“: Systém se nevypne po vypnutí televizoru.
„COLOR“
(nastavení barev
HDMI)
 „AUTO“: Automaticky detekuje typ externího zařízení
a přepne na odpovídající nastavení barev.
 „YCBCR“: Umožňuje výstup video signálů YCBCR.
 „RGB“: Umožňuje výstup video signálů RGB.
„BTAAC“
Umožňuje nastavit, zda systém bude využívat kodek AAC
(pokročilé kódování prostřednictvím připojení BLUETOOTH, či nikoliv.
audia BLUETOOTH)  „ON“: Povolit kodek AAC.
 „OFF“: Zakázat kodek AAC.
Poznámka
Pokud nastavení „BTAAC“ změníte, když je připojeno
zařízení BLUETOOTH, projeví se nastavení kodeku až při
příštím připojení.
„BTSTB“
Když má systém informace o spárování, je
(pohotovostní
v pohotovostním režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý.
režim BLUETOOTH)  „ON“: Pohotovostní režim BLUETOOTH je aktivní.
 „OFF“: Pohotovostní režim BLUETOOTH je neaktivní.
„INFO“
(informace
o zařízení
BLUETOOTH)
Na displeji na předním panelu se zobrazí název a adresa
nalezeného zařízení BLUETOOTH.
Pokud systém není připojen k zařízení BLUETOOTH,
zobrazí se text „NO DEVICE“.
18CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\060SET.fm
Položky nabídky
Funkce
„USB >“
 „NONE“: Přehrává všechny skladby.
 „ONE“: Opakovaně přehrává jednu skladbu.
 „FLDER“: Opakovaně přehrává všechny skladby
„REPT“
(režim přehrávání)
ve složce.
 „RANDM“: Opakovaně přehrává všechny skladby
ve složce v náhodném pořadí.
 „ALL“: Opakovaně přehrává všechny skladby.
„SYS >“
(systém)
„ASTBY“
(automatický
pohotovostní
režim)
 „ON“: Zapne funkci automatického pohotovostního
„VER“
(verze)
Na displeji na předním panelu se zobrazí informace
o aktuální verzi firmwaru.
režimu. Když systém přibližně po dobu 20 minut
nebudete používat, automaticky přejde do
pohotovostního režimu.
 „OFF“: Vypnuto.
Nastavení a seřízení
19CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\070OTH.fm
masterpage: Left
Tip
Další funkce
Používání funkce Control
for HDMI
Pokud připojíte zařízení, jako je televizor
nebo přehrávač Blu-ray Disc
kompatibilní s funkcí Control for HDMI*
pomocí kabelu HDMI (vysokorychlostní
kabel HDMI, přibalen v některých
oblastech), bude možné zařízení
jednoduše ovládat prostřednictvím
dálkového ovladače televizoru.
S funkcí Control for HDMI lze použít
následující funkce.
 Funkce vypnutí systému
 Funkce ovládání zvuku systému
 Audio Return Channel
 Funkce One-Touch Play
* Control for HDMI je standard využívaný
specifikací CEC (Consumer Electronics
Control), který umožňuje vzájemné
ovládání zařízení prostřednictvím
rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Poznámka
Tyto funkce mohou fungovat i se
zařízeními, které nevyrobila společnost
Sony, správná funkce však není zaručena.
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI
Nastavte možnost „HDMI>“ – „CTRL“ na
systému na hodnotu „ON“ (strana 18).
Výchozí nastavení je „ON“.
Zapněte nastavení funkce Control for
HDMI pro televizor a ostatní zařízení
připojená k systému.
Pokud aktivujete funkci Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) a pokud používáte
televizor vyrobený společností Sony,
funkce Control for HDMI systému se
také automaticky zapne. Po dokončení
nastavení se na displeji na předním panelu
zobrazí nápis „DONE“.
Funkce vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém se
rovněž automaticky vypne.
Nastavte možnost „HDMI>“ – „TVSTB“
na systému na hodnotu „ON“ nebo
„AUTO“ (strana 18). Výchozí nastavení
je „AUTO“.
Funkce ovládání zvuku
systému
Pokud zapnete systém během sledování
televizoru, bude zvuk televizoru vycházet
z reproduktorů systému. Hlasitost
systému lze nastavovat pomocí
dálkového ovladače televizoru.
Pokud při posledním sledování televize
vycházel z reproduktorů systému zvuk
televizoru, systém se při opětovném
zapnutí televizoru automaticky zapne.
Ovládání je možné rovněž pomocí
nabídky televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Poznámky
 Pokud je zvolen jiný vstup než „TV“,
zvuk bude při použití funkce Twin Picture
vycházet pouze z televizoru. Když funkci
Twin Picture vypnete, zvuk bude vycházet
ze systému.
 U některých televizorů se číslo úrovně
hlasitosti systému zobrazí na obrazovce.
Číslo úrovně hlasitosti zobrazované na
televizoru se může lišit od čísla na displeji
na předním panelu systému.
20CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\070OTH.fm
 V závislosti na nastavení televizoru
nemusí být funkce ovládání zvuku
systému k dispozici. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync
Audio Return Channel
Kromě funkce Control for HDMI můžete
také používat následující funkce na
zařízeních, která jsou kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ sync.
 Funkce Scene Select
Pokud je systém připojen ke zdířce
HDMI IN televizoru, která je kompatibilní
s funkcí Audio Return Channel, můžete
poslouchat zvuk televizoru
z reproduktorů systému bez připojení
digitálního optického kabelu.
Nastavte možnost „AUD >“ – „TV AU“
na hodnotu „AUTO“ (strana 18).
Výchozí nastavení je „AUTO“.
Funkce One-Touch Play
Když spustíte přehrávání obsahu na
zařízení (přehrávač Blu-ray Disc,
„PlayStation®4“ atd.) připojeném
k televizoru, systém a televizor se
automaticky zapnou, vstup systému se
přepne na vstup pro televizor a zvuk
bude vystupovat z reproduktorů
systému.
Funkce Scene Select
Tato funkce automaticky přepne
zvukové pole systému podle nastavení
funkce Scene Select nebo Sound Mode
na televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Nastavte zvukové pole na hodnotu
„CLEARAUDIO+“ (strana 13).
Poznámky k připojení HDMI


Poznámky
 Pokud při posledním sledování televizoru
vycházel zvuk z reproduktorů televizoru,
systém se nezapne a zvuk a obraz budou
vycházet z televizoru i v případě
přehrávání obsahu na zařízení.
 V závislosti na televizoru se nemusí
správně přehrát počáteční část obsahu.



Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Pokud použijete standardní kabel
HDMI, nemusí být správně zobrazen
obsah v rozlišení 1080p.
Použijte autorizovaný kabel HDMI.
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI
od společnosti Sony s logem typu
kabelu.
Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI.
Je-li obraz nekvalitní nebo zvuk
nevychází ze zařízení připojeného přes
kabel HDMI, zkontrolujte nastavení
připojeného zařízení.
Audio signály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané z konektoru
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
21CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Další funkce
Poznámka
Není-li váš televizor kompatibilní
s technologií Audio Return Channel, je
nutné připojit digitální optický kabel
(informace naleznete v dodaném
Průvodci spuštěním).
Poznámka
Tato funkce je k dispozici výhradně
v produktech Sony. Tato funkce
nefunguje s produkty, které nevyrobila
společnost Sony.
masterpage: Left
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\070OTH.fm


Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů signálů výstupu audia
z přehrávacího zařízení.
Pokud není připojené zařízení
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), může být obraz
a zvuk ze zdířky HDMI OUT tohoto
systému zkreslený nebo se může ztrácet.
V takovém případě zkontrolujte
specifikace připojeného zařízení.
 Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně
dbát na bezpečnost.
 Společnost Sony nenese odpovědnost za
nehody či škody způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdi
nebo nesprávným upevněním šroubů,
přírodní pohromou apod.
1
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Připravte si šrouby (nejsou
součástí dodávky), které
odpovídají otvorům na zadní
straně reproduktorové lišty nebo
prostorových reproduktorů.
4 mm
Zkontrolujte, že jste provedli následující
nastavení:
 Položka „CTRL“ v nabídce „HDMI>“
je nastavena na hodnotu „OFF“
(strana 18).
 Položka „BTSTB“ v nabídce „BT >“
je nastavena na hodnotu „OFF“
(strana 18).
více než 30 mm
5 mm
9,5 mm
otvor na zadní straně
reproduktorů
Upevnění reproduktorové
lišty a prostorových
reproduktorů na stěnu
2
Upevněte šrouby do stěny.
Šrouby by měly vyčnívat tak, jak je
zobrazeno na následujícím obrázku.
Pro reproduktorovou lištu
600 mm
Reproduktorovou lištu a prostorové
reproduktory můžete upevnit na stěnu.
Poznámky
 Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky) odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu,
že sádrokarton je křehký, zašroubujte
šrouby do nosného profilu ve zdi.
Reproduktory nainstalujte na svislou
a rovnou část stěny, kde jsou nosné
profily.
6 mm až
7 mm
22CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\070OTH.fm
Pro prostorové reproduktory
Ovládání systému
dálkovým ovladačem
8 mm až
10 mm
3
Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání na subwooferu.
Další funkce
Zavěste reproduktorovou lištu
nebo prostorové reproduktory
na šrouby.
Zarovnejte otvory na zadní straně
reproduktorů se šrouby.
Pro reproduktorovou lištu
Zavěste reproduktorovou lištu na
oba šrouby.
Nastavení hlasitosti
subwooferu
Subwoofer je určen k přehrávání zvuku
basů a zvuků s nízkou frekvencí.
Pro prostorové reproduktory
Nastavte hlasitost subwooferu
pomocí tlačítek SW  +/−.
Poznámka
Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš
basových zvuků, například při přehrávání
televizních programů, je zvuk ze
subwooferu sotva slyšitelný.
23CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
masterpage: Left
 Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla
Další informace
Opatření
Bezpečnost
 Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od elektrické zásuvky a nechte jej před
dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
 Nedotýkejte se napájecího kabelu
mokrýma rukama. Mohli byste utrpět
úraz elektrickým proudem.
 Nestoupejte na reproduktorovou lištu,
subwoofer ani na prostorové
reproduktory. Mohli byste spadnout
a poranit se nebo by mohlo dojít
k poškození systému.
Zdroje energie
 Před používáním systému si ověřte, že se
požadované provozní napětí shoduje
s vaším místním zdrojem energie.
Provozní napětí je uvedeno na továrním
štítku na zadní straně subwooferu.
 Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej z elektrické zásuvky. Při
vytahování napájecího kabelu uchopte
zástrčku, nikdy ne kabel.
 Výměnu napájecího (síťového) kabelu je
třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké
hlasitosti, začne se značně zahřívat. Abyste
předešli popálení, nedotýkejte se krytu
přístroje.
Umístění
 Umístěte systém na místo
s odpovídajícím větráním, abyste
zabránili zahřívání a prodloužili tak
životnost přístroje.
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně práší
nebo může dojít k mechanickému otřesu.
 Neumisťujte reproduktorovou lištu,
subwoofer ani prostorové reproduktory
na měkký povrch (koberce, přikrývky atd.)
ani nic nepokládejte k zadní straně
reproduktorové lišty, subwooferu ani
prostorových reproduktorů. Blokování
větracích otvorů může způsobit poruchu.
 Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality
obrazu. V takovém případě systém
posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
 Buďte obezřetní při umísťování systému
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť
může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození
barvy.
 Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré
rohy reproduktorové lišty, subwooferu
nebo prostorových reproduktorů.
 Při upevňování reproduktorové lišty
a prostorových reproduktorů na stěnu
se ujistěte, že pod sebou mají alespoň
3 cm místa.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte,
že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.
Na blízké obrazovce televizoru se
objevuje nepravidelné podání
barev
U některých typů televizorů může docházet
k ovlivnění reprodukce barev.
 Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách
jej opět zapněte.
 Pokud jsou barvy stále narušené...
Umístěte systém dále od televizoru.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek
ani rozpouštědla, jako jsou například
alkohol či benzín.
24CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
před podáním žádosti o opravu se jej
pokuste vyřešit pomocí tohoto
průvodce řešením problémů. Pokud
nějaký problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Všeobecné údaje
Systém nefunguje správně.
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
ve zdi a po několika minutách ho
znovu připojte.
Systém se automaticky vypíná.
 Je aktivní funkce automatického
pohotovostního režimu. Nastavte
položku „ASTBY“ v nabídce „SYS >“
na „OFF“ (strana 19).
Systém se nezapne ani v případě
zapnutí televizoru.
 Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“
na hodnotu „ON“ (strana 18).
Televizor musí podporovat funkci
Control for HDMI (strana 20).
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
 Zkontrolujte nastavení reproduktorů
na televizoru. Napájení systému se
synchronizuje s nastavením
reproduktorů na televizoru.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
 Pokud zvuk naposledy vystupoval
z reproduktorů televizoru, systém
se nezapne ani po zapnutí
televizoru.
Systém se vypne po vypnutí televizoru.
 Zkontrolujte nastavení „HDMI>“ –
„TVSTB“ (strana 18). Pokud je
možnost „TVSTB“ nastavena na
hodnotu „ON“, systém se vypne
automaticky po vypnutí televizoru
nezávisle na vstupu.
Systém se nevypne ani po vypnutí
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení „HDMI>“ –
„TVSTB“ (strana 18). Pokud chcete,
aby se systém vypnul po vypnutí
televizoru nezávisle na použitém
vstupu, nastavte možnost „TVSTB“
na hodnotu „ON“. Televizor musí
podporovat funkci Control for HDMI
(strana 20). Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Zvuk
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Zkontrolujte typ a připojení kabelu
HDMI, optického digitálního kabelu
nebo analogového audiokabelu,
který je připojen k systému
a televizoru (viz dodávaný
Průvodce spuštěním).
 Pokud je systém připojen
k televizoru kompatibilním se
zpětným audio kanálem, ujistěte se,
že je systém připojen ke vstupní
zdířce HDMI na televizoru, která je
kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu (ARC) (viz Průvodce
spuštěním). Pokud zvuk stále
nevychází nebo je přerušovaný,
připojte optický digitální kabel
(přibalen v některých oblastech)
a nastavte možnost „AUD >“ –
„TV AU“ na hodnotu „OPT“
(strana 18).
25CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Další informace
Systém nelze zapnout.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového kabelu).
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
 Pokud televizor není kompatibilní
s technologií Audio Return Channel,
zvuk televize nebude systémem
reprodukován, ani pokud je systém
připojen ke vstupní zdířce HDMI
na televizoru. Pokud ze systému
nevystupuje zvuk televize, připojte
optický digitální kabel (přibalen
v některých oblastech) (informace
naleznete v dodaném Průvodci
spuštěním).
 Pokud ze systému nevystupuje zvuk
i přesto, že je systém propojen
s televizorem prostřednictvím
optického digitálního kabelu,
případně pokud televizor není
vybaven výstupním konektorem
optického digitálního zvuku,
připojte analogový audiokabel
(není součástí dodávky) a přepněte
vstup systému na možnost
„ANALOG“ (strana 11).
 Přepněte vstup systému na „TV“
(strana 11).
 Zvyšte hlasitost systému nebo
zrušte ztlumení zvuku.
 V závislosti na pořadí propojení
televizoru a systému může být
systému ztlumený a na předním
zobrazovacím panelu systému se
může zobrazovat nápis „MUTING“.
Dojde-li k takovéto situaci, zapněte
nejprve televizor a poté systém.
 Nastavte reproduktory televizoru
(BRAVIA) na možnost Audio systém.
Informace o nastavení televizoru
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 V závislosti na televizoru nemusí být
při přehrávání zdrojů DTS k dispozici
žádný zvuk. Nastavte formát audia
TV na možnost „PCM“. Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
Zvuk je reprodukován televizorem
i systémem současně.
 Ztlumte zvuk systému nebo
televizoru.
masterpage: Left
Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je
slyšet jen velmi slabý zvuk.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu subwooferu
(informace najdete v dodaném
průvodci připojením).
 Stisknutím tlačítka SW  + zvyšte
hlasitost subwooferu (strany 10, 23).
 Subwoofer reprodukuje zvuk basů.
Pokud vstupní zdroje obsahují nízké
množství basových zvuků (např.
televizní vysílání) může být zvuk
ze subwooferu těžko slyšitelný.
 Pokud přehráváte obsah
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), nebude
vystupovat ze subwooferu.
Systém nepřehrává z připojeného
zařízení žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  + a zkontrolujte
hlasitost (strana 10).
 Stisknutím tlačítka  nebo  +
zrušte funkci ztlumení zvuku
(strana 10).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste použít jiné zdroje
zvuku postupným mačkáním
tlačítka INPUT (strana 11).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny do
systému i připojeného zařízení.
 V závislosti na audio formátu nemusí
zvuk vystupovat. Zkontrolujte, zda je
audio formát kompatibilní se
systémem (strana 29).
Z prostorových reproduktorů není
slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi
slabý zvuk.
 Zkontrolujte správné připojení
kabelu mezi prostorovými
reproduktory a subwooferem
(informace najdete v dodaném
průvodci připojením).
 Vícekanálový zvuk, který nebyl
nahrán jako prostorový zvuk,
nebude prostorovými reproduktory
přehráván.
26CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
 Chcete-li přehrávat 2kanálový zvuk
z prostorových reproduktorů,
stiskněte tlačítko CLEARAUDIO+
na dálkovém ovladači a změňte
nastavení zvukového pole na
hodnotu „CLEARAUDIO+“.
 V závislosti na zdroji zvuku je
možné, že byl zvuk přehrávaný
prostorovými reproduktory nahrán
se slabým zvukovým efektem.
Zařízení USB
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
 Zapněte systém.
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno k portu
(USB).
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte
ho a připojte zařízení USB přímo
k subwooferu.
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Ujistěte se, že svítí modrá kontrolka
LED (strana 8).
 Ujistěte se, že je připojované
zařízení BLUETOOTH zapnuté a že
je funkce BLUETOOTH aktivní.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k subwooferu.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
Párování nelze provést.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k subwooferu.
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením z bezdrátové sítě LAN,
jiného bezdrátového zařízení
s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení mimo dosah systému.
 Párování nemusí být možné, pokud
se kolem systému vyskytují i jiná
zařízení BLUETOOTH. V tom případě
ostatní zařízení BLUETOOTH vypněte.
Z připojeného zařízení BLUETOOTH
nevychází žádný zvuk.
 Ujistěte se, že svítí modrá kontrolka
LED (strana 8).
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k subwooferu.
 Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátová síť LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba,
přesuňte zařízení dále od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH.
27CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Další informace
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
pole nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení
připojeném k systému. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s připojeným
zařízením.
Zařízení BLUETOOTH
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
 Zkuste změnit bezdrátovou
frekvenci routeru Wi-Fi, počítače
atd. na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH.
Zvuk není sesynchronizován
s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk
slyšet s mírným zpožděním oproti
obrazu.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání na subwooferu
(strany 8, 23).
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovládačem
a subwooferem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné
tlačítko na dálkovém ovladači.
Dálkový ovladač televizoru nefunguje.
 Umístěte systém tak, aby nebylo
zakryto čidlo dálkového ovladače
televizoru.
Další
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte spojení se systémem
(informace viz dodávaný Průvodce
spuštěním).
 Zapněte na televizoru funkci
Control for HDMI. Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci
znovu. Pokud odpojíte systém,
bude chvíli trvat, než bude možné
znovu provádět operace. Vyčkejte
masterpage: Left
15 sekund nebo déle a proveďte
operaci znovu.
 Ujistěte se, že zařízení připojená
k systému podporují funkci Control
for HDMI.
 Zapněte funkci Control for HDMI
u zařízení připojených k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce Control for
HDMI jsou vymezeny v normě HDMI
CEC následujícím způsobem:
 Nahrávací zařízení (rekordér
Blu-ray Disc, DVD rekordér atd.):
nejvýše 3 zařízení
 Přehrávací zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc, DVD přehrávač atd.):
nejvýše 3 zařízení
 Zařízení typu tuner: nejvýše
4 zařízení
 Audio systém (přijímač/
sluchátka): nejvýše 1 zařízení
(použité tímto systémem)
Na displeji na předním panelu
subwooferu se zobrazil nápis „PRTCT“.
 Stisknutím tlačítka  vypněte
systém. Poté, co displej zhasne,
odpojte napájecí kabel a následně
zkontrolujte, že větrací otvory
subwooferu nic neblokuje.
Displej na předním panelu subwooferu
nesvítí.
 Stisknutím tlačítka DIMMER změňte
nastavení jasu na hodnotu
„BRIGHT“ nebo „DARK“, pokud je
nastavena na hodnotu „OFF“
(strana 10).
Čidla televizoru nefungují správně.
 Systém může blokovat některá čidla
(například čidlo jasu) a přijímač
dálkového ovládání televizoru nebo
„vysílač pro 3D brýle (infračervený
přenos)“ 3D televizoru, který
podporuje infračervený systém
pro 3D brýle nebo bezdrátovou
28CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
komunikaci. Přesuňte systém do
takové vzdálenosti od televizoru,
která umožňuje správné fungování
jednotlivých součástí. Informace
o umístění čidel a přijímače
dálkového ovládače naleznete
v návodu k obsluze dodaném
s televizorem.
Resetování
Pokud systém stále nefunguje správně,
resetujte ho následujícím postupem.
K provedení této operace použijte
dotyková tlačítka na subwooferu.
1
Odpojte napájecí (síťový) kabel.
Typy souborů, které lze
přehrávat
formátu souborů, kódování nebo
způsobu záznamu nemusí přehrát.
 Některé soubory upravované pomocí PC
se nemusí přehrát.
 Systém nepřehrává soubory kódované ve
formátech, jako je DRM a bezeztrátové
formáty.
 Systém dokáže v zařízeních USB rozpoznat
následující soubory nebo složky:
 až 200 složek
 až 150 souborů/složek v jedné vrstvě
 Je možné, že některá zařízení USB
nebudou s tímto systémem pracovat.
 Systém dokáže rozpoznat zařízení Mass
Storage Class (MSC).
Podporované formáty
audia
Systém podporuje následující formáty
audia.
 Dolby Digital
 2kan. LPCM
 AAC
Technické údaje
Hudba
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Zesilovač
Video*
Kodek
Subwoofer (SA-WRT3)
Přípona
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* S výjimkou evropských modelů
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý:
35 W + 35 W (při 2,5 ohmech, 1 kHz,
1 % THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý / přední pravý / prostorový
levý / prostorový pravý:
65 W (na kanál při 2,5 ohmech, 1 kHz)
Středový:
170 W (při 4 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
170 W (při 4 ohmech, 1 kHz)
29CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Další informace
2
Podržte stisknuté tlačítko INPUT
a stiskněte současně tlačítka VOL
– a  po dobu 5 sekund.
Na předním zobrazovacím panelu
se zobrazí nápis „RESET“
a nastavení nabídky a zvukových
polí atd. se vrátí do počátečního
stavu.
Poznámky
 Některé soubory se v závislosti na
masterpage: Left
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
Vstupy
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Výstup
HDMI OUT (ARC)
HDMI
Konektor
typ A (19pinový)
USB
port
(USB)
Typ A
BLUETOOTH
Komunikační systém
specifikace BLUETOOTH verze 4.2
Výstup
specifikace BLUETOOTH výkonové
třídy 1
Maximální komunikační dosah
přibližně 25 m1) v přímé viditelnosti
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4000 – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Dosah přenosu (A2DP)
20 – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence
32 , 44,1 a 48 kHz)
1)
Skutečný rozsah se liší v závislosti na faktorech, jako jsou překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných
trub, statická elektřina, bezdrátové telefony, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.
2)
Standardní profily BLUETOOTH značí
účel komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3) Kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
Kodek dílčího pásma
5) Pokročilé kódování audia
Sekce reproduktorů
Systém reproduktorů
systém subwooferu, bass reflex
Reproduktor
160 mm, kónický
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
220 – 240 V~, 50/60 Hz
Příkon
Zapnuto: 85 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
(úsporný režim)
(Pokud jsou položky „CTRL“ v nabídce
„HDMI>“ a „BTSTB“ v nabídce „BT >“
nastaveny na hodnotu „OFF“)
Pohotovostní režim: 2,8 W nebo
méně6)
(Pokud je položka „CTRL“ v nabídce
„HDMI>“ nebo „BTSTB“ v nabídce
„BT >“ nastavena na hodnotu „ON“)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
190 × 392 × 315 mm
Hmotnost (přibližně)
7,8 kg
6) Pokud
není navázáno připojení HDMI
a pokud není k dispozici historie párování
BLUETOOTH, systém automaticky přejde
do úsporného režimu, nezávisle na
nastavení možnosti „CTRL“ v nabídce
„HDMI>“ a možnosti „BTSTB“ v nabídce
„BT >“.
Reproduktorová lišta
(SS-RT3)
Přední levý / přední pravý / středový
reproduktor
Systém reproduktorů
širokopásmová soustava, bass reflex
Reproduktor
40 × 100 mm, kónický typ × 3
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
900 × 52 × 70 mm
Hmotnost (přibližně)
2,1 kg
Prostorové reproduktory
(SS-SRT3)
Systém reproduktorů
širokopásmová soustava, bass reflex
Reproduktor
65 mm, kónický typ
30CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\080ADD.fm
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
80 × 191 × 70 mm
(bez vyčnívajících částí)
Hmotnost (přibližně)
0,75 kg

Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
O komunikaci BLUETOOTH






Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
zdravotních zařízení.
Toto rušení může mít za následek
závadu, proto vždy vypněte napájení
tohoto systému a zařízení BLUETOOTH
na těchto místech:
 v nemocnicích, ve vlacích,
v letadlech, na čerpacích stanicích
a všude, kde se mohou vyskytovat
hořlavé plyny,
 v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH,
aby bylo zaručeno spojení během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH. Toto
zabezpečení však může být v závislosti
na nastavení a dalších faktorech
nedostatečné, takže je třeba při
komunikaci prostřednictvím technologie
BLUETOOTH vždy zvážit případná rizika.
Společnost Sony nemůže být žádným
způsobem zodpovědná za ztráty
způsobené únikem informací během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tento systém.
Zařízení BLUETOOTH připojená
k tomuto přijímači musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH předepsané
společností Bluetooth SIG, Inc.,
a jejich shoda se specifikací musí být
certifikována. Přesto však platí, že
i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH znemožňuje připojení,
případně má za následek odlišnou
ovládací metodu, zobrazení či provoz.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, na komunikačním
prostředí či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
31CS
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Další informace

Zařízení BLUETOOTH by se měla
používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážky). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek:
 když se mezi zařízeními spojenými
technologií BLUETOOTH nachází
osoba, kovový předmět, stěna
nebo jiná překážka;
 když je v dané oblasti v provozu
bezdrátová síť LAN;
 když je v blízkosti zapnutá
mikrovlnná trouba;
 když se v okolí nachází jiný zdroj
elektromagnetického vlnění.
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě
LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud
zařízení BLUETOOTH používáte
v blízkosti zařízení s rozhraním
bezdrátové sítě LAN, může vzniknout
elektromagnetické rušení. Výsledkem
může být snížení rychlosti přenosu
dat, šum nebo nemožnost připojení.
Pokud k tomu dojde, zkuste
následující řešení:
 Používejte tento systém ve
vzdálenosti nejméně 10 metrů
od zařízení bezdrátové sítě LAN.
 Vypněte napájení zařízení
bezdrátové sítě LAN, pokud
v okruhu 10 metrů využíváte
zařízení BLUETOOTH.
 Tento systém a zařízení BLUETOOTH
nainstalujte co nejblíže k sobě.
masterpage:
Right
U:\Lionbridge\Brussels\SONY_Europe\2016\1582655_WU000747376_HTRT3\To_Lion\30_afterGPMQA\corrected_langs\CS\090BCO.fm
©2016 Sony Corporation
masterpage: Left
4-587-771-21(1) (CS)
HT-RT3
4-587-771-21(1) (CS)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement