Sony HT-ZF9 Operating instructions

Sony HT-ZF9 Operating instructions
Reproduktorová lišta
Reproduktorový panel
HT-ZF9
Návod k obsluze
CS
Návod na používanie
SK
Pro reproduktorovou lištu
VAROVÁNÍ
Neumísťujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte
větrací otvor zařízení novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj otevřeným
zdrojům ohně (například zapáleným
svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte zařízení kapajícím nebo
stříkajícím tekutinám a nepokládejte na
něj předměty naplněné tekutinami, jako
jsou vázy.
Dokud je přístroj zapojen do síťové
zásuvky, není odpojen od elektrické sítě,
a to i v případě, že je vypnutý.
Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží k odpojení přístroje od elektrické
sítě, připojte přístroj do snadno
přístupné zásuvky elektrické sítě.
Zaznamenáte-li u jednotky nějakou
vadu, odpojte neprodleně zástrčku ze
zásuvky elektrické sítě.
UPOZORNĚNÍ
Pokud baterii nahradíte nesprávný
typem, vzniká riziko výbuchu.
Nevystavujte baterie ani přístroje
s vloženými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu
nebo ohni.
Přístroj je určen pouze pro vnitřní
použití.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů
a/nebo periferií je nutné použít řádně
stíněné a uzemněné kabely a konektory.
2CS
Štítek je umístěn na spodní straně
reproduktorové lišty.
Informace pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace se vztahují
pouze na zařízení zakoupená v
zemích podléhajících směrnicím
EU.
Tento produkt byl vyroben společností
Sony Corporation, případně na její
objednávku.
Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
S dotazy souvisejícími se shodou
produktů se zákony Evropské unie se
obracejte na autorizovaného zástupce
dovozce do EU: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da
Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.
Společnost Sony Corporation tímto
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
podmínky Směrnice 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě pro EU je
k dispozici na adrese:
http://www.compliance.sony.de/
U tohoto rádiového zařízení platí v
zemích BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES,
FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT,
PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO,
CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR
následující omezení při uvádění do
provozu nebo požadavky na povolení k
používání:
Pásmo 5 150 MHz – 5 350 MHz je
vyhrazeno pouze pro provoz uvnitř
budov.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího než
3 metry.
Toto rádiové zařízení je určeno k použití
spolu se schválenými verzemi softwaru,
které jsou uvedeny v prohlášení o shodě
pro EU. U softwaru nahraného v tomto
rádiovém zařízení byla ověřena shoda
se základními požadavky Směrnice
2014/53/EU.
Verzi softwaru lze zjistit následovně: Viz
položka [System Information] v nabídce
[Setup] - [Advanced Settings] [System Settings].
Připojení k internetu a IP adresa
Technické údaje, jako je IP adresa [nebo
podrobnosti o zařízení], se používají,
když je produkt připojený k internetu za
účelem aktualizace softwaru nebo
zprostředkování služeb třetích stran. Při
aktualizacích softwaru mohou být tato
technická data předána našim
aktualizačním serverům, aby bylo
možné poskytnout aktualizaci softwaru
daného zařízení. Pokud chcete, aby se
takového technické údaje vůbec
nepoužívaly, nenastavujte funkci
bezdrátového připojení a nepřipojujte
internetový kabel.
Likvidace baterií a
elektrických a
elektronických
zařízení (platí v
Evropské unii a v
dalších zemích se
systémy sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku, baterii nebo
obalu značí, že s výrobkem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. Na určitých bateriích může
být tento symbol použitý spolu s
chemickou značkou. Chemická značka
pro olovo (Pb) se na baterii přidává v
případě, že obsahuje více než 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace
těchto výrobků a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů
napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení k
vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným
servisním personálem. Abyste zajistili,
že s baterií i elektrickými a
elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto výrobky po
skončení jejich životnosti na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. V
případě všech dalších typů baterií si
přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte
baterii na příslušné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro případ
montáže reproduktorové lišty
na stěnu
Při montáži reproduktorové lišty
na stěnu používejte pouze držáky
pro instalaci na zeď, které jsou
součástí dodávky.
Při montáži reproduktorové lišty na
stěnu používejte pouze držáky pro
instalaci na zeď, které jsou součástí
dodávky. Reproduktorovou lištu
neupevňujte přímo na stěnu.
Reproduktorová lišta by tak mohla
dosáhnout vysokých teplot, které by
mohly způsobit poškození nebo
provozní vadu.
3CS
Obsah
Součásti dodávky .......................... 6
Možnosti systému ......................... 8
Popis součástí a ovládacích
prvků ......................................10
Domovská nabídka ...................... 16
Připojení televizoru
a zařízení AV
Připojení
televizoru a
zařízení AV
pomocí kabelu
HDMI
Průvodce
spuštěním
 (samostatný
dokument)
Bezdrátové připojení televizoru
Sony pomocí funkce
BLUETOOTH® ......................... 18
Připojení televizoru pomocí
analogového audiokabelu .... 21
Připojení televizoru 4K
a zařízení 4K ...........................22
Připojení k síti
Připojení k pevné síti ....................25
Připojení k bezdrátové síti .......... 26
Příprava pro použití systému
Upevnění reproduktorové lišty
nebo zadního reproduktoru
na stěnu ................................ 28
Připevnění mřížky ........................ 31
Bezdrátové připojení subwooferu
a zadních reproduktorů ......... 31
Dálkový ovladač televizoru
nefunguje ............................. 34
Prohlížení obrázků
Sledování televizoru ....................35
Přehrávání připojeného
AV zařízení .............................35
4CS
Poslech hudby/zvuku
Poslech hudby/zvuku
prostřednictvím funkce
BLUETOOTH® .........................37
Poslech hudby na zařízení USB ....39
Poslech hudby na počítači
prostřednictvím domácí sítě ....40
Poslech zařízení připojeného
analogovým audiokabelem ... 41
Používání aplikace Chromecast
built-in ................................... 42
Poslech hudby na mobilním
zařízení prostřednictvím
aplikace Sony | Music Center ... 43
Poslech zvuku připojeného
televizoru nebo zařízení
prostřednictvím sluchátek .... 44
Úprava kvality zvuku
Vychutnejte si podmanivý
prostorový zvuk
(VERTICAL S.) ......................... 47
Nastavení zvukového efektu
přizpůsobeného zdroji
zvuku (Sound Mode) ............. 48
Zlepšení srozumitelnosti dialogů
(VOICE) .................................. 49
Přehrávání zvuku s nižší
hlasitostí v noci (NIGHT) ....... 50
Nastavení hlasitosti subwooferu
a zadních reproduktorů ........ 50
Úprava zpoždění mezi obrazem
a zvukem ................................ 51
Přehrávání komprimovaných
audiosouborů nebo CD s
převzorkováním téměř na
úroveň zvuku s vysokým
rozlišením (DSEE HX) ............ 52
Poslech multiplexního signálu
zvuku (AUDIO) ....................... 53
Control for HDMI
Používání funkce
Používání funkce
Control for HDMI ...................54
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync .......................56
Změna nastavení
Přizpůsobení nastavení
reproduktoru pro
prostorový zvuk ..................... 57
Změna jasu displeje na předním
panelu a kontrolka
BLUETOOTH (DIMMER) ..........58
Úspora energie v pohotovostním
režimu ....................................58
Provedení nastavení Easy Setup ... 59
Provedení nastavení
Advanced Settings ................60
Aktualizace softwaru ...................65
Odstraňování problémů
Odstraňování problémů .............. 67
Resetování systému .................... 76
Doplňující informace
Technické údaje ........................... 77
Pásma rádiové frekvence a
maximální výstupní výkon .... 79
Typy zvukových souborů, které
lze přehrávat .........................80
Podporované vstupní
formáty audia ........................ 81
Podporované formáty
videa HDMI ............................82
Komunikace BLUETOOTH® ..........84
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM
UŽIVATELEM ..........................85
Bezpečnostní opatření ................90
Rejstřík .........................................94
5CS
• Digitální optický kabel (1)
Součásti dodávky
• Reproduktorová lišta (1)
• Šablona pro montáž na stěnu (1)
• Mřížka (1)
• Subwoofer (1)
• Nástěnné držáky (2), šrouby (2)
• Úvodní příručka
• Dálkové ovládání (1)
• Baterie R03 (velikost AAA) (2)
6CS
• Návod k obsluze
7CS
Možnosti systému
Systém podporuje objektové formáty zvuku, například Dolby Atmos a DTS:X,
a dále formáty videa HDR, například HDR10, HLG a Dolby Vision.
„Sledování televizoru“ (strana 35)
„Přehrávání připojeného AV
zařízení“ (strana 35)
Přehrávač Blu-ray Disc™,
přijímač kabelového vysílání,
satelitního vysílání atd.
Základní připojení: Viz
„Průvodce spuštěním“
(samostatný dokument).
Další připojení: Viz „Připojení
televizoru a zařízení AV“
(strana 18).
„Bezdrátové připojení
televizoru Sony
pomocí funkce
BLUETOOTH®“
(strana 18)
„Používání funkce Control for
HDMI“ (strana 54)
„Používání funkce „BRAVIA“
Sync“ (strana 56)
„Poslech hudby na
zařízení USB“
(strana 39)
Zadní reproduktory (nejsou
součástí dodávky)
„Bezdrátové připojení
subwooferu a zadních
reproduktorů“ (strana 31)
8CS
„Připojení k pevné síti“
(strana 25)
Modem
Router
Internet
„Připojení k bezdrátové síti“
(strana 26)
Router bezdrátové sítě LAN
„Poslech hudby na počítači
prostřednictvím domácí sítě“
(strana 40)
„Poslech hudby/zvuku prostřednictvím
funkce BLUETOOTH®“ (strana 37)
„Poslech hudby na mobilním zařízení
prostřednictvím aplikace Sony | Music
Center“ (strana 43)
„Poslech zvuku připojeného televizoru
nebo zařízení prostřednictvím
sluchátek“ (strana 44)
9CS
Popis součástí a ovládacích prvků
Ilustrace neobsahují veškeré podrobnosti.
Reproduktorová lišta (hlavní jednotka)
Zepředu
 Tlačítko  (napájení)
Slouží k zapnutí systému nebo
jeho přepnutí do pohotovostního
režimu.
 Tlačítko
(volba vstupu)
Vybírá vstup pro přehrávání v
systému.
 Tlačítko BLUETOOTH (strana 37)
 Tlačítko
(MUSIC SERVICE)
Toto tlačítko nefunguje. Bude k
dispozici po aktualizaci softwaru.
Toto tlačítko nemusí být v
některých zemích nebo
regionech dostupné.
 Tlačítka +/– (hlasitost)
10CS
 Kontrolka BLUETOOTH
– Rychle bliká modře: během
pohotovostního režimu párování
– Bliká modře: Probíhá pokus o
připojení BLUETOOTH.
– Svítí modře: Připojení
BLUETOOTH® bylo navázáno.
 Displej předního panelu
 Snímač dálkového ovladače
Pro ovládání systému namiřte
dálkový ovladač na čidlo dálkového
ovládání na systému.
Zezadu
 Port LAN(100)

 Konektor HDMI IN 2
Specifikace a poznámky k
připojení viz „Podporované
formáty videa HDMI“ (strana 82).
 Konektor ANALOG IN
 Konektor HDMI IN 1
Specifikace a poznámky k
připojení viz „Podporované
formáty videa HDMI“ (strana 82).
Port (USB) (strana 39)
 Konektor TV IN (OPT)
 IR opakovač (strana 34)
Slouží k přenášení dálkového
signálu dálkového ovladače
televizoru do televizoru.
 Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
Slouží k připojení televizoru
vybaveného konektorem vstupu
HDMI pomocí kabelu HDMI.
Systém je kompatibilní s funkcí
Audio Return Channel (ARC). ARC
Jde o funkci, která odesílá zvuk
televizoru ze slotu HDMI do AV
zařízení, jako je tento systém.
Specifikace a poznámky k
připojení viz „Podporované
formáty videa HDMI“ (strana 82).
11CS
Subwoofer
 Kontrolka napájení
– Pomalu bliká (zeleně): Subwoofer
není připojen k systému.
– Svítí zeleně: Subwoofer je
připojen k systému.
– Opakovaně dvakrát bliká zeleně:
Subwoofer se pokouší připojit k
systému.
– Bliká/svítí oranžově: Probíhá
aktualizace softwaru.
– Svítí červeně: Subwoofer je v
pohotovostním režimu.
– Nesvítí: Subwoofer je vypnutý.
 Tlačítko  (napájení)
Zapíná nebo vypíná subwoofer.
 Tlačítko LINK (strana 32)
 Ventilační otvory
Z důvodu bezpečnosti
nezakrývejte ventilační otvory.
12CS
Zadní reproduktor (SA-Z9R) (není součástí dodávky)
Pokud připojíte dva zadní reproduktory
(nejsou součástí dodávky), můžete si
vychutnat prostorový zvuk.
Návod k připojení najdete v části
„Bezdrátové připojení subwooferu a
zadních reproduktorů“ (strana 31).
 Kontrolka napájení
– Pomalu bliká (zeleně): Zadní
reproduktor není připojen k
systému.
– Svítí zeleně: Zadní reproduktor je
připojen k systému.
– Opakovaně dvakrát bliká zeleně:
Zadní reproduktor se pokouší
připojit k systému.
– Bliká/svítí oranžově: Probíhá
aktualizace softwaru.
– Svítí červeně: Zadní reproduktor je
v pohotovostním režimu.
– Nesvítí: Zadní reproduktor je
vypnutý.
 Tlačítko  (napájení)
Zapne nebo vypne zadní
reproduktor.
 Tlačítko LINK (strana 32)
 Otvor pro montáž na zeď
(strana 30)
 Montážní otvor pro běžný
stojan na reproduktory
13CS
Dálkový ovladač
  (napájení)
Slouží k zapnutí systému nebo
jeho přepnutí do pohotovostního
režimu.
BLUETOOTH (strana 38)
TV (strana 35)
HDMI1 (strana 35)
HDMI2 (strana 35)
ANALOG (strana 41)
USB (strana 39)
 AUTO SOUND (strana 48)
CINEMA (strana 48)
MUSIC (strana 48)
GAME (strana 48)
NEWS (strana 48)
SPORTS (strana 48)
STANDARD (strana 48)
VOICE (strana 49)
VERTICAL S. (strana 47)
NIGHT (strana 50)
 DIMMER (strana 58)
Tlačítko
(MUSIC SERVICE)
Toto tlačítko nefunguje. Bude k
dispozici po aktualizaci softwaru.
Toto tlačítko nemusí být v
některých zemích nebo
regionech dostupné.
 /// (strana 16)
(potvrdit) (strana 16)
BACK (strana 16)
OPTIONS (strana 35, 51)
Zobrazí nabídku možností na
televizní obrazovce.
Nabídka možností se nezobrazuje
pro vstup TV.
HOME (strana 16)
14CS
 REAR  +/– (hlasitost zadních
reproduktorů)
Nastavuje hlasitost zadních
reproduktorů při připojování
zadních reproduktorů (není
součástí dodávky).
 (hlasitost) +*/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
SW  (hlasitost subwooferu) +/–
Upravuje úroveň hlasitosti
subwooferu.
 (ztlumení)
Dočasné vypnutí zvuku.
 DISPLAY
Zobrazí na televizní obrazovce
informace o přehrávání.
Informace o přehrávání se
nezobrazují pro vstup TV.
 Tlačítka pro ovládání
přehrávání
/ (předchozí/další)
Zvolí předchozí/další stopu nebo
soubor.
Stisknutím a podržením během
přehrávání provedete
vyhledávání vzad nebo vpřed
(rychlý posun zpět / rychlý posun
vzad).
 (přehrát/pozastavit)*
Spustí nebo pozastaví přehrávání
nebo na něj naváže (obnovení
přehrávání).
 AUDIO* (strana 53)
* Tlačítka AUDIO,  a  + jsou
opatřena výstupkem. Ten slouží k lepší
orientaci při používání ovladače.
Informace o výměně baterií
dálkového ovladače
Pokud systém nereaguje na obsluhu
pomocí dálkového ovladače, vyměňte
obě baterie v ovladači za nové.
Použijte manganové baterie R03
(velikosti AAA).
15CS
Domovská nabídka
Domovskou nabídku můžete zobrazit na televizní obrazovce, pokud systém
propojíte s televizorem pomocí kabelu HDMI (není součástí dodávky). V domovské
nabídce můžete provádět různá nastavení a vybírat vstup.
Domovská nabídka se zobrazuje v jazyce vybraném v položce [Easy Setup].
(Následující obrazovka je příklad výběru angličtiny.)
Kategorie
Kategorie položek
Použití domovské nabídky
///,
(potvrdit)
HOME
BACK
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
2
Pomocí tlačítek // vyberte požadovanou kategorii a poté stiskněte
tlačítko  nebo .
Položky vybrané kategorie se zobrazí v seznamu kategorií na televizní
obrazovce.
3
Pro výběr požadované položky stiskněte tlačítko /// a poté tlačítko
Na televizní obrazovce se zobrazí zvolený vstup nebo nastavení.
Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko BACK.
[Watch]
Vybere vstup televizoru nebo AV zařízení připojeného k systému.
Viz „Prohlížení obrázků“ (strana 35).
16CS
.
[Listen]
Vybere vstup zvukového zařízení, které je připojeno k systému nebo
hudební službě umožňující přehrávání na systému.
Viz „Poslech hudby/zvuku“ (strana 37).
[Setup]
Provede základní úvodní nastavení pomocí funkce [Easy Setup] nebo různá
pokročilá nastavení systému.
Viz „Provedení nastavení Easy Setup“ (strana 59) nebo „Provedení
nastavení Advanced Settings“ (strana 60).
Pokud systém najde informace o aktualizaci systému na síti, zobrazí se
upozornění na aktualizaci a položka [Software Update], která provádí
aktualizaci softwaru. Viz „Aktualizace softwaru“ (strana 65).
Postupy
V tomto návodu k obsluze jsou operace popsány v podobě kroků, které lze provést v
rámci domovské nabídky na obrazovce pomocí dálkového ovládání, zatímco je
systém připojen k televizi prostřednictvím kabelu HDMI (není součástí dodávky).
Kroky operací sloužících pro výběr položek na televizní obrazovce pomocí tlačítek /
// a
jsou zjednodušeny následujícím způsobem.
Příklad: V domovské nabídce vyberte položku
[Setup] – [Advanced Settings].
Operace výběru kategorie a položky kategorie stiskem tlačítek /// a
je
popsána jako „výběr“. Kategorie a položka kategorie je propojena znakem „-“.
Příklad: Vyberte možnost [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].
Při opakování operací, které zahrnují výběr položek pomocí tlačítek /// a
jsou vybrané položky propojeny znakem „–“.
,
Tipy
• Můžete použít tlačítka na hlavní jednotce, mají-li stejné nebo podobné popisky jako
tlačítka na dálkovém ovladači.
• Znaky v hranatých závorkách [ ] se zobrazují na TV obrazovce. Znaky v uvozovkách
„ “ se zobrazují na displeji na předním panelu.
17CS
Připojení televizoru a zařízení AV
Připojení televizoru a
zařízení AV pomocí
kabelu HDMI
Viz Průvodce spuštěním (samostatný
dokument).
Postup připojení k televizoru 4K nebo
zařízením 4K viz „Připojení televizoru 4K
a zařízení 4K“ (strana 22)
Bezdrátové připojení
televizoru Sony pomocí
funkce BLUETOOTH®
Používáte-li televizor Sony* s funkcí
BLUETOOTH®, můžete poslouchat zvuk
televizoru nebo zařízení, které je k
televizoru připojené, prostřednictvím
bezdrátového propojení systému a
televizoru.
* Televizor musí být kompatibilní s
technologií A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) profilu BLUETOOTH®.
funkci systému než poslech zvuku
televizoru nebo zařízení připojeného k
televizoru.
Chcete-li používat všechny funkce
systému, propojte systém a televizor
pomocí kabelu HDMI (není součástí
dodávky). Podrobnosti k připojení a
činnostech potřebných k poslechu zvuku
televizoru s použitím připojení pomocí
kabelu HDMI naleznete v Průvodci
spuštěním (samostatný dokument).
• Tato funkce je k dispozici pouze u
televizorů Sony kompatibilních s profilem
BLUETOOTH® A2DP.
Poslech zvuku z televizoru
prostřednictvím
bezdrátového propojení
systému a televizoru
Chcete-li bezdrátově propojit systém a
televizor, je potřeba systém a televizor
spárovat pomocí funkce BLUETOOTH®.
Párování je proces vzájemné registrace
informací na zařízení BLUETOOTH®
umožňující jejich bezdrátové připojení.

TV
Přehrávač Blu-ray
Disc™, přijímač
kabelového
vysílání, satelitního
vysílání atd.
Tlačítko
BLUETOOTH
Poznámky
• Pokud připojujete systém a televizor
pomocí funkce BLUETOOTH®, nelze
zobrazit obrazovku činnosti systému, jako
je například domovská obrazovka na
televizní obrazovce, a používat jinou
18CS
1
2
3
4
Nastavte dálkový ovladač.
Zapněte televizor.
Zapněte systém.
Zároveň stiskněte a podržte
tlačítko BLUETOOTH® na
reproduktorové liště a tlačítko TV
na dálkovém ovladači po dobu
5 sekund.
Systém přejde do režimu párování,
na displeji na předním panelu se
zobrazí „BT“ a kontrolka
BLUETOOTH začne rychle blikat.
5
6
7
8
Vyhledejte systém na televizoru
pomocí postupu párování.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam vyhledaných zařízení
BLUETOOTH®.
Metodu párování zařízení
BLUETOOTH® s televizorem
naleznete v návodu k použití
televizoru.
9
Vyberte program nebo vstup
zařízení pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Zvuk a obraz zobrazený na
obrazovce televizoru vychází ze
systému.
Upravte hlasitost systému
dálkovým ovladačem televizoru.
Stisknete-li tlačítko ztlumení zvuku
na dálkovém ovladači televizoru,
zvuk se dočasně ztlumí.
Poznámky
• Nevychází-li zvuk televizoru ze systému,
stiskněte tlačítko TV a zkontrolujte stav na
displeji předního panelu a kontrolky na
reproduktorové liště.
– Na displeji předního panelu se zobrazí
„TV (BT)“. Systém a televizor jsou
propojené a zvuk televizoru vychází ze
systému.
– Kontrolka BLUETOOTH rychle bliká a na
displeji předního panelu se zobrazuje
nápis „BT“: Proveďte párování na
televizoru.
– Na displeji předního panelu se zobrazí
„TV“. Proveďte kroky od začátku.
• Propojíte-li systém a televizor pomocí
kabelu HDMI (není součástí dodávky),
připojení BLUETOOTH® se zruší. Chcete-li
znovu propojit systém a televizor pomocí
funkce BLUETOOTH®, odpojte kabel HDMI
a proveďte postup připojení úplně od
začátku.
Spárujte systém a televizor
výběrem možnosti „HT-ZF9“ ze
seznamu na obrazovce televizoru.
Zkontrolujte, zda se kontrolka
BLUETOOTH na hlavní jednotce
rozsvítila modře a zda se na
displeji předního panelu
zobrazuje nápis „TV (BT)“.
Spojení mezi systémem a
televizorem bylo navázáno.
19CS
Poslech zvuku ze
spárovaného televizoru
Pokud televizor bezdrátově připojíte k
systému, můžete systém zapnout nebo
vypnout, upravit hlasitost a ztlumit zvuk
pomocí dálkového ovladače televizoru.
1
2
3
Zapněte televizor dálkovým
ovladačem televizoru.
Systém se zapne pomocí propojení
s napájením televizoru a ze systému
bude vycházet zvuk televizoru.
Postupy používání dálkového
ovladače dodávaného se
systémem
Můžete používat následující tlačítka.
Kromě zapnutí a vypnutí systému a
nastavení zvuku můžete pomocí
dálkového ovladače televizoru nastavit
hlasitost subwooferu a zadních
reproduktorů a kvalitu zvuku.

Vyberte program nebo vstup
zařízení pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Zvuk a obraz zobrazený na
obrazovce televizoru vychází ze
systému.
Tlačítka pro výběr
režimu zvuku
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Upravte hlasitost systému
dálkovým ovladačem televizoru.
Stisknete-li tlačítko ztlumení zvuku
na dálkovém ovladači televizoru,
zvuk se dočasně ztlumí.
 +/–
SW  +/–
Tip

Je-li televizor vypnutý, systém se také
vypne prostřednictvím propojení s
napájením televizoru.
REAR  +/–
Poznámky
• Zvolíte-li na dálkovém ovladači
dodávaném se systémem jiný vstup než
TV, zvuk televizoru nebude vycházet ze
systému. Chcete-li, aby ze systému
vycházel zvuk televizoru, stisknutím
tlačítka TV na dálkovém ovladači vyberte
vstup TV.
• Během připojení k televizoru pomocí
funkce BLUETOOTH® nefungují
následující tlačítka dálkového ovladače.
///,
(zadat), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (přehrát/pozastavit),
/ (předchozí/další)
20CS
Připojení televizoru
pomocí analogového
audiokabelu
Poznámka
Pokud konektor pro sluchátka na televizoru
slouží také jako konektor audiovýstupu,
zkontrolujte nastavení audiovýstupu
televizoru. Další informace naleznete v
návodu k obsluze televizoru.
Chcete-li připojit následující zařízení k
systému, připojte je pomocí konektoru
ANALOG IN na systému.
– Televizory bez konektoru HDMI a
konektoru optického digitálního
výstupu
– Přenosná audiozařízení jako
smartphony a WALKMAN®
Postup poslechu připojeného zařízení
viz „Poslech zařízení připojeného
analogovým audiokabelem“ (strana 41).
Analogový
audiokabel (není
součástí dodávky)
Analogový
audiovýstup
TV
Smartphone,
WALKMAN®, jiná
audiozařízení atd.
21CS
Připojení televizoru 4K a
zařízení 4K
Všechny konektory HDMI na systému
podporují formát videa 4K a HDCP2.2
(High-bandwidth Digital Content
Protection System Revision 2.2).
Chcete-li sledovat videoobsah 4K,
připojte k systému televizor 4K TV a
zařízení 4K prostřednictvím HDCP2.2kompatibilních konektorů HDMI na
všech zařízeních.
Videoobsah 4K lze zobrazit pouze
prostřednictvím HDCP2.2kompatibilních zdířek HDMI.
Při označení HDCP2.2kompatibilního konektoru
HDMI na televizoru
nápisem „ARC“
HDCP2.2kompatibilní
konektor HDMI
HDCP2.2kompatibilní
konektor HDMI
TV
Přehrávač Blu-ray Disc™,
přijímač kabelového
vysílání, satelitního
vysílání atd.
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
Použijte kabel HDMI s podporou videa ve
formátu 4K, který chcete sledovat.
Podrobnosti najdete v části „Podporované
formáty videa HDMI“ (strana 82).
22CS
1
2
3
Zjistěte, který konektor HDMI IN
na vašem televizoru je
kompatibilní s HDCP2.2.
Podrobnosti naleznete v návodu k
obsluze televizoru.
Propojte HDCP2.2-kompatibilní
konektor HDMI IN na televizoru a
konektor HDMI OUT na hlavní
jednotce pomocí kabelu HDMI
(není součástí dodávky).
Připojení k TV je dokončeno.
Propojte HDCP2.2-kompatibilní
konektor HDMI OUT zařízení 4K a
konektor HDMI IN hlavní jednotky
pomocí kabelu HDMI (není
součástí dodávky).
Informace o tom, zda je konektor
HDMI OUT zařízení 4K kompatibilní s
HDCP2.2 naleznete v návodu k
obsluze zařízení 4K.
Připojení k zařízení 4K je
dokončeno.
HDCP2.2kompatibilní
konektor HDMI
Při neoznačení HDCP2.2kompatibiního konektoru
HDMI na televizoru nápisem
„ARC“
Pokud není HDCP2.2-kompatibilní
konektor HDMI IN vašeho televizoru
kompatibilní s ARC (Audio Return
Channel), zvuk televizoru není
reprodukován systémem.
V takovém případě propojte konektor
optického výstupu televizoru a konektor
TV IN (OPT) na hlavní jednotce digitálním
optickým kabelem (součást dodávky).
TV
HDCP2.2kompatibilní
konektor HDMI
Přehrávač Blu-ray Disc™,
přijímač kabelového vysílání,
satelitního vysílání atd.
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
 Kabel HDMI (není součástí dodávky)
Použijte kabel HDMI s podporou videa ve
formátu 4K, který chcete sledovat.
Podrobnosti najdete v části „Podporované
formáty videa HDMI“ (strana 82).
 Digitální optický kabel (součást dodávky)
23CS
Nastavení formátu signálu
HDMI pro sledování
videoobsahu 4K
Chcete-li sledovat videoobsah 4K,
vyberte odpovídající nastavení pro
připojený televizor 4K a zařízení 4K.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [HDMI Settings]
– [HDMI Signal Format].
Na televizní obrazovce se zobrazí
obrazovka [HDMI Signal Format].
Vyberte možnost [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] (vyberte vstup, jehož
nastavení chcete upravit) a poté
vyberte požadované nastavení.
• [Standard format] (výchozí
nastavení): Vyberte, pokud
připojený televizor a zařízení
podporují formáty videa se
standardní šířkou pásma.
• [Enhanced format]: Vyberte,
pokud připojený televizor i
zařízení podporují formáty videa s
velkou šířkou pásma, jako je 4K
60p 4:4:4 apod.
Informace o souvislostech možností
nastavení [HDMI Signal Format],
podporovaných formátů
videosignálů a používaných kabelů
HDMI viz „Podporované formáty
videa HDMI“ (strana 82).
Poznámky
• V závislosti na použitém televizoru může
být nutné zvolit nastavení televizoru pro
výstup HDMI. Podrobnosti naleznete v
návodu k obsluze televizoru.
24CS
• Pokud se po nastavení položky [HDMI
Signal Format] na [Enhanced format]
nezobrazí obraz, použijte nastavení
[Standard format].
Tip
Doporučujeme vám používat stíněný přímý
kabel (není součástí dodávky).
Připojení k síti
Připojení k pevné síti
Připojení automatickým
získáním informací o síti
Připravte síť tak, že připojíte systém a
počítač k domácí síti pomocí kabelu
LAN.
1
Připojení k počítači nebo
routeru pomocí kabelu LAN
2
Následující obrázek znázorňuje příklad
připojení systému a počítače k domácí
síti.
3
4
5
Modem
Kabel LAN (není
součástí dodávky)
2
Poznámka
Server musí být připojen k síti, k níž je
připojen systém.
Vyberte možnost [Network
Settings] - [Internet Settings] [Wired LAN Settings].
Vyberte položku [Auto].
Vyberte položku [Save &
Connect].
Systém se začne připojovat k síti.
Podrobné informace naleznete ve
zprávách zobrazených na TV
obrazovce.
Připojení pomocí pevné IP
adresy
1
Server
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Systém zahájí nastavení sítě a
zobrazí se informace o stavu
nastavení sítě.
Pomocí tlačítek / procházejte
informace a poté stiskněte .
Internet
Router
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Network
Settings] - [Internet Settings] [Wired LAN Settings].
25CS
4
5
6
Vyberte položku [Manual].
Dokončete nastavení podle
pokynů na obrazovce.
Systém zahájí nastavení sítě a
zobrazí se informace o stavu
nastavení sítě.
Pomocí tlačítek / procházejte
informace a poté stiskněte .
Vyberte položku [Save &
Connect].
Systém se začne připojovat k síti.
Podrobné informace naleznete ve
zprávách zobrazených na TV
obrazovce.
Poznámka
Pokud zvolíte možnost IPv6, nemůžete
použít fixní IP adresu.
Připojení k bezdrátové
síti
Připravte síť tak, že připojíte systém a
počítač k routeru bezdrátové sítě LAN.
Poznámka
Server musí být připojen k síti, k níž je
připojen systém.
Připojení pomocí tlačítka
WPS
Pokud je váš router (přístupový bod)
bezdrátové sítě LAN kompatibilní s
metodou konfigurace Wi-Fi Protected
Setup (WPS), můžete snadno provést
nastavení sítě pomocí tlačítka WPS.
1
2
3
4
5
6
26CS
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Network
Settings] - [Internet Settings] [Wireless LAN Settings].
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam názvů sítě.
Vyberte položku [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)].
Vyberte položku [Start].
Stiskněte tlačítko WPS na
přístupovém bodu.
Systém se začne připojovat k síti.
Připojení výběrem názvu
sítě (SSID)
Pokud váš router bezdrátové sítě LAN
(přístupový bod) není kompatibilní s
funkcí Wi-Fi Protected Setup (WPS),
předem si zjistěte následující informace.
– název sítě (SSID)*
Připojení pomocí pevné IP
adresy
Vyberte možnost [New connection
registration] – [Manual registration] v
kroku 4 části „Připojení výběrem názvu
sítě (SSID)“ a postupujte podle pokynů
na obrazovce.
_____________________________________
– bezpečnostní klíč (heslo)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) je název, který
slouží k identifikaci konkrétního
přístupového bodu.
**Tyto informace by měly být k dispozici v
rámci štítku na routeru/přístupovém
bodu bezdrátové sítě LAN nebo v návodu
k obsluze, případně by je mělo být
možno získat od osoby, která provedla
nastavení bezdrátové sítě, nebo od
vašeho poskytovatele internetových
služeb.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
Připojení pomocí kódu PIN
Vyberte položku [New connection
registration] v kroku 4 části „Připojení
výběrem názvu sítě (SSID)“ a vyberte
položku [(WPS) PIN method].
Připojení pomocí aplikace
Sony | Music Center
Aplikace Sony | Music Center může
systém připojit k bezdrátové síti, ke
které je připojeno mobilní zařízení.
Chcete-li zjistit podrobnosti, postupujte
podle pokynů v aplikaci nebo přejděte
na následující adresu.
http://www.sony.net/smcqa/
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Network
Settings] - [Internet Settings] [Wireless LAN Settings].
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam názvů sítě.
Vyberte název požadované sítě
(SSID).
Pomocí softwarové klávesnice
zadejte bezpečnostní kód (nebo
heslo) a zvolte položku [Enter].
Systém se začne připojovat k síti.
27CS
Příprava pro použití systému
Upevnění
reproduktorové lišty
nebo zadního
reproduktoru na stěnu
Upevnění reproduktorové
lišty na stěnu
1
Připravte si dva šrouby (nejsou
součástí dodávky), které
odpovídají otvoru na nástěnném
držáku (je součástí dodávky).
4 mm
Reproduktorovou lištu nebo zadní
reproduktory můžete upevnit na stěnu.
Více než 30 mm
Zadní reproduktory
Držák pro montáž na stěnu
2
Přilepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ
NA STĚNU (součást dodávky) na
stěnu.
Střed televizoru
reproduktorová lišta
Poznámky
• Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky) odpovídající materiálu a
pevnosti stěny. Vzhledem k tomu, že
sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte šrouby do nosné lišty.
Instalujte reproduktory vodorovně,
zavěste je do šroubů ve sloupcích v rovné
sekci zdi.
• Svěřte instalaci prodejci výrobků Sony
nebo licencovanému řemeslníkovi a při
instalaci důsledně dbejte na bezpečnost.
• Společnost Sony nenese odpovědnost za
nehody či škody způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdi
nebo nesprávným upevněním šroubů,
přírodní pohromou apod.
28CS
Lepicí páska atd.
ŠABLONA PRO
MONTÁŽ NA STĚNU
1
Vyrovnejte LINII STŘEDU
televizoru () na ŠABLONĚ PRO
MONTÁŽ NA STĚNU se středem
televizoru.
2
Vyrovnejte LINII SPODNÍ ČÁSTI
TELEVIZORU () na ŠABLONĚ
PRO MONTÁŽ NA STĚNU se
spodní částí televizoru a potom
přilepte ŠABLONU PRO MONTÁŽ
NA STĚNU pomocí komerčně
dostupné lepicí pásky nebo
podobného výrobku na stěnu.
3
Podle následujícího obrázku
upevněte držáky pro montáž na
zeď (jsou součástí dodávky)
pomocí šroubů (nejsou součástí
dodávky) do značek () na LINII
PRO ŠROUBY () na ŠABLONĚ
PRO MONTÁŽ NA STĚNU.
368,5 mm
6
Umístěte dodané šrouby do
držáků pro montáž na stěnu.
Zarovnejte šrouby na zadní straně
reproduktorové lišty s otvory v
nástěnných držácích a poté na
držák pro instalaci na zeď zavěste
reproduktorovou lištu.
368,5 mm
Značky ()
Poznámky
Značka ()
Držák pro montáž na stěnu
4
5
Sejměte ŠABLONU PRO MONTÁŽ
NA STĚNU.
Důkladně upevněte šrouby (jsou
součástí dodávky) na zadní stranu
reproduktorové lišty tak, aby se
neuvolnily.
• Během přilepování ŠABLONY PRO
MONTÁŽ NA STĚNU šablonu vyhlaďte do
roviny.
• Pokud nejsou šrouby na zadní straně
reproduktorové lišty zarovnané s otvory v
držáku pro instalaci na zeď, upravte
vodorovnou polohu držáku pro instalaci
na zeď.
• Při montáži reproduktorové lišty na stěnu
používejte pouze držáky pro instalaci na
zeď, které jsou součástí dodávky.
Reproduktorovou lištu neupevňujte
přímo na stěnu. Reproduktorová lišta by
tak mohla dosáhnout vysokých teplot,
které by mohly způsobit poškození nebo
provozní vadu.
• Pokud nepoužíváte ŠABLONU PRO
MONTÁŽ NA STĚNU, nainstalujte
reproduktorovou lištu ve vzdálenosti
70 mm od televizoru nebo více.
Šroubek
29CS
Upevnění zadního
reproduktoru na stěnu
1
Připravte si šroub (není součástí
dodávky), který odpovídá otvoru
pro montáž na zeď na zadní straně
zadního reproduktoru.
4 mm
Více než 30 mm
5,0 mm
10 mm
Otvor na zadní straně reproduktoru
2
Upevněte šroub do stěny.
Přibl.
9,5 mm
30CS
3
Zavěste zadní reproduktor tak, že
nastavíte pravou a levou stranu
reproduktoru.
Zkontrolujte štítek na zadní straně
reproduktoru. „REAR R“ značí
pravou stranu, „REAR L“ značí levou
stranu.
Připevnění mřížky
Reproduktory můžete chránit
připevněním dodávané mřížky.
Pokud budete poslouchat zvuk s
vysokým rozlišením, doporučujeme
používat hlavní jednotku bez mřížky.
Mřížku připevněte rovnoběžně s
předním panelem.
Připevněte ji tak, aby polštářky
mřížkového rámu směřovaly dolů.
Bezdrátové připojení
subwooferu a zadních
reproduktorů
Subwoofer a zadní reproduktory se k
systému připojí automaticky po zapnutí.
Podrobnosti ohledně připojení
subwooferu naleznete v Průvodci
spuštěním (samostatný dokument),
popis připojení zadních reproduktorů
naleznete níže.
Přidání zadních
reproduktorů
Polštářky
Pokud připojíte dva zadní reproduktory,
můžete si vychutnat prostorový zvuk. U
každého zadního reproduktoru
proveďte následující postup.
Kontrolka
napájení
Tip
Mřížka je držena magnetem.
Napájecí kabel
1
2
Připojte napájecí kabel.
Zadní reproduktor je zapnutý a
bezdrátově připojený k systému.
Zkontrolujte, zda se kontrolka
napájení na zadním reproduktoru
rozsvítila zeleně.
Pokud se kontrolka napájení rozsvítí
zeleně, bylo navázáno spojení mezi
systémem a zadním
reproduktorem.
Pokud se spojení nepodaří navázat,
zadní reproduktor připojte ke
zvukovému projektoru ručně podle
31CS
pokynů v části „Ruční připojení
subwooferu a zadních
reproduktorů“ (strana 32).
3
Instalujte zadní reproduktor tak,
že nastavíte pravou a levou stranu
reproduktoru.
Zkontrolujte štítek na zadní straně
reproduktoru. „REAR R“ značí
pravou stranu, „REAR L“ značí levou
stranu.
Ruční připojení subwooferu
a zadních reproduktorů
Pokud se vám nedaří připojit subwoofer
nebo volitelné zadní reproduktory k
systému nebo pokud používáte více
bezdrátových produktů a chcete určit
bezdrátové připojení, které má propojit
subwoofer a zadní reproduktory,
proveďte připojení ručně.
Kontrolka
napájení
LINK
1
2
3
4
LINK
Kontrolka
napájení
5
6
32CS
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Speaker
Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [Start manual linking].
Na televizní obrazovce se zobrazí
obrazovka [Start manual linking].
Stiskněte tlačítko LINK na všech
reproduktorech, které používáte
(subwoofer a zadní
reproduktory).
Kontrolka napájení subwooferu
nebo zadního reproduktoru, na
kterém jste stiskli tlačítko LINK,
dvakrát zeleně zabliká.
Vyberte položku [Start].
Zahájí se ruční propojení.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
postup připojení.
Pokud chcete zrušit ruční propojení,
vyberte možnost [Cancel].
Když se na všech používaných
reproduktorech (subwooferech
nebo zadních reproduktorech)
zobrazí stav [Connected], vyberte
možnost [Finish].
7
Stiskněte tlačítko .
Spojení je navázáno a kontrolka
napájení subwooferu nebo zadního
reproduktoru svítí zeleně.
Poznámky
Poznámky
• Nastavení [On] může vést k výpadku
zvuku v závislosti na prostředí uživatele.
• Pokud změníte nastavení [RF Channel] z
hodnoty [Off] na [On], může opětovné
připojení trvat 1 minutu.
• Pokud provedete operaci [Start manual
linking], režim [Link mode] nastavení
[Wireless Speaker Settings] se
automaticky přepne na hodnotu [Manual]
(strana 61).
• K systému se připojí pouze subwoofer
nebo zadní reproduktor propojený při
výběru možnosti [Finish] v kroku 6. Pokud
chcete připojit další reproduktor, znovu
proveďte připojení ručně.
Pokud je bezdrátový přenos
nestabilní
Pokud používáte více bezdrátových
systémů, jako je bezdrátová síť LAN,
mohou být bezdrátové signály
nestabilní. V takovém případě lze
přenos zlepšit změnou následujícího
nastavení [RF Channel].
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Speaker
Settings] - [Wireless Speaker
Settings] - [RF Channel].
Vyberte požadované nastavení.
• [On] (výchozí nastavení): Běžně
zvolte toto nastavení. Systém
automaticky vybere lepší kanál
pro přenos. Výkonnější režim pro
případ bezdrátového rušení.
• [Off]: Systém automaticky vybere
lepší kanál pro přenos.
33CS
Dálkový ovladač
televizoru nefunguje
Když hlavní jednotka zakrývá čidlo
dálkového ovladače televizoru, může
dálkový ovladač televizoru přestat
pracovat. V takovém případě zapněte
funkci infračerveného opakovače
systému.
Televizor můžete ovládat pomocí
dálkového ovladače televizoru tím, že
signál dálkového ovládání bude
vycházet ze zadní strany hlavní
jednotky.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [System
Settings] – [IR-Repeater].
Na televizní obrazovce se zobrazí
obrazovka [IR-Repeater].
Vyberte položku [On].
Poznámky
• Nezapomeňte ověřit, zda dálkový ovladač
televizoru nemůže ovládat televizor, a
poté nastavte možnost [IR-Repeater] na
hodnotu [On]. Pokud lze televizor ovládat
dálkovým ovladačem a nastavíte hodnotu
[On], nemusí být příslušná operace
provedena kvůli rušení mezi přímým
příkazem odeslaným z dálkového
ovladače a příkazem odeslaným
prostřednictvím hlavní jednotky.
• U některých televizorů nemusí tato
funkce pracovat správně. V takovém
případě umístěte hlavní jednotku trochu
dále od televizoru.
34CS
Prohlížení obrázků
Sledování televizoru
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
Přehrávání připojeného
AV zařízení
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
2
Vyberte možnost
[Watch] a
poté zvolte vstup ([HDMI1] nebo
[HDMI2]) v domovské nabídce.
• [HDMI1]: Zařízení, které je
připojeno ke konektoru HDMI IN 1
• [HDMI2]: Zařízení, které je
připojeno ke konektoru HDMI IN 2
Obraz zvoleného zařízení se zobrazí
na televizní obrazovce a systém
bude reprodukovat zvuk televizoru.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Watch] – [TV].
Pomocí dálkového ovladače
televizoru zvolte program.
Zvolený TV program se zobrazí na
TV obrazovce a systém bude
reprodukovat zvuk televizoru.
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu změníte
stisknutím tlačítka SW  +/− na
dálkovém ovladači (strana 50).
• Hlasitost zadních reproduktorů
můžete změnit pomocí tlačítek
REAR  +/– na dálkovém
ovladači (strana 50).
Poznámka
3
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu změníte
stisknutím tlačítka SW  +/− na
dálkovém ovladači (strana 50).
• Hlasitost zadních reproduktorů
můžete změnit pomocí tlačítek
REAR  +/– na dálkovém
ovladači (strana 50).
Tip
Nastavte reproduktory televizoru (BRAVIA)
na možnost Audio System. Informace o
nastavení televizoru naleznete v návodu k
obsluze televizoru.
Položku [HDMI1] nebo [HDMI2] můžete
přímo zvolit stiskem tlačítka HDMI1 nebo
HDMI2 na dálkovém ovladači.
Tip
Úprava hlasitosti dialogu při
streamování obsahu DTS:X
Položku [TV] můžete přímo zvolit stiskem
tlačítka TV na dálkovém ovladači.
Po úpravě hlasitosti dialogu dialog
dobře uslyšíte, protože bude vystupovat
z okolního hluku. Tato funkce nepracuje
s některými formáty zvuku.
1
Při výběru možnosti [HDMI1] nebo
[HDMI2] stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka možností.
35CS
2
Vyberte možnost [Dialog Control] a
poté upravte hlasitost dialogu
pomocí tlačítek /.
Hodnoty můžete měnit v rozsahu
0 dB až 6 dB v krocích po 1 dB.
36CS
Tlačítko
BLUETOOTH®
Poslech hudby/zvuku
Poslech hudby/zvuku
prostřednictvím funkce
BLUETOOTH®
Pokud systém bezdrátově propojíte s
mobilním zařízením, jako je chytrý
telefon nebo tablet, můžete
prostřednictvím funkce BLUETOOTH®
poslouchat hudbu uloženou na tomto
zařízení.
Pokud jste připojili mobilní zařízení
prostřednictvím funkce BLUETOOTH®,
můžete zařízení ovládat dodaným
dálkovým ovladačem bez nutnosti
zapnutí televizoru.
Poslech hudby po spárování
mobilního zařízení, které
připojujete poprvé
Pro použití funkce BLUETOOTH® musíte
nejdřív spárovat systém s mobilním
zařízením.
1
Stiskněte a podržte tlačítko
BLUETOOTH® na hlavní jednotce
po dobu 2 sekund.
Systém přejde do režimu párování,
na displeji na předním panelu se
zobrazí „BT“ a kontrolka
BLUETOOTH® začne rychle blikat.
BLUETOOTH®
 +/–
SW  +/–
REAR  +/–
Tlačítka pro
ovládání
přehrávání
2
Vyhledejte systém na mobilním
zařízení pomocí postupu
párování.
Na displeji mobilního zařízení se
zobrazí seznam vyhledaných
zařízení BLUETOOTH®.
Metodu párování zařízení
BLUETOOTH® s mobilním zařízením
naleznete v návodu k použití
mobilního zařízení.
37CS
3
4
5
6
Spárujte systém a mobilní zařízení
výběrem možnosti „HT-ZF9“ ze
seznamu na displeji mobilního
zařízení.
Pokud je vyžadováno heslo,
zadejte „0000“.
Přesvědčte se, že se kontrolka
BLUETOOTH® na hlavní jednotce
rozsvítila modře.
Spojení mezi systémem a mobilním
zařízením bylo navázáno.
Na připojeném mobilním zařízení
spusťte přehrávání zvuku
prostřednictvím hudební
aplikace.
Zvuk bude vycházet z hlavní
jednotky.
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu změníte
stisknutím tlačítka SW  +/− na
dálkovém ovladači (strana 50).
• Hlasitost zadních reproduktorů
můžete změnit pomocí tlačítek
REAR  +/– na dálkovém
ovladači (strana 50).
• Obsah můžete přehrát nebo
pozastavit pomocí tlačítek pro
ovládání přehrávání na dálkovém
ovladači.
Kontrola stavu připojení funkce
BLUETOOTH®
Stav
• Pokud nebylo spárováno žádné mobilní
zařízení (např. okamžitě po zakoupení
zařízení), lze systém přepnout do režimu
párování jednoduchou změnou vstupu na
vstup BLUETOOTH®.
• Po navázání spojení BLUETOOTH® se v
závislosti na připojeném zařízení zobrazí
doporučení, kterou aplikaci je třeba
nainstalovat.
Sony | Music CenterPodle zobrazeného
postupu lze nainstalovat aplikaci , která
vám umožní ovládat tento systém.
„Poslech hudby na mobilním zařízení
prostřednictvím aplikace Sony | Music
Center“ (strana 43)Viz Sony | Music
Center s podrobnostmi ohledně.
• Proveďte párování pro druhé a další
mobilní zařízení.
Poslech hudby ze
spárovaného zařízení
1
2
3
4
Indikátor BLUETOOTH®
během
Rychle bliká modře.
pohotovostního
režimu párování
Probíhá pokus o
spojení
Bliká modře.
Připojení bylo
navázáno
Svítí modře.
38CS
Tipy
5
Zapněte funkci BLUETOOTH® na
mobilním zařízení.
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH®.
Systém se automaticky znovu
připojí k mobilnímu zařízení , k
němuž byl připojen naposled.
Ujistěte se, že kontrolka
BLUETOOTH® svítí modře.
Spojení mezi systémem a mobilním
zařízením bylo navázáno.
Na připojeném mobilním zařízení
spusťte přehrávání zvuku
prostřednictvím hudební
aplikace.
Zvuk bude vycházet z hlavní
jednotky.
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu změníte
stisknutím tlačítka SW  +/− na
dálkovém ovladači (strana 50).
• Hlasitost zadních reproduktorů
můžete změnit pomocí tlačítek
REAR  +/– na dálkovém
ovladači (strana 50).
• Obsah můžete přehrát nebo
pozastavit pomocí tlačítek pro
ovládání přehrávání na dálkovém
ovladači.
Odpojení mobilního zařízení
Poslech hudby na
zařízení USB
Můžete přehrávat hudební soubory
uložené na připojeném zařízení USB.
Formáty souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy zvukových
souborů, které lze přehrávat“
(strana 80).
1
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
• Vypněte funkci BLUETOOTH® na
mobilním zařízení.
• Během zobrazení obrazovky
[Bluetooth Audio] na televizoru
stiskněte tlačítko BLUETOOTH®.
• Položku [Bluetooth Mode] nastavte na
[Transmitter] nebo [Off] (strana 62).
• Vypněte systém nebo mobilní
zařízení.
Připojte zařízení USB k portu
(USB).
Tip
Pokud připojení není navázáno, zvolte na
mobilním zařízení položku „HT-ZF9“.
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Listen] – [USB
(Connected)].
Vyberte složku s uloženými
skladbami a poté vyberte
skladbu.
Vybraná písnička se začne
přehrávat a zvuk bude
reprodukován systémem.
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu změníte
stisknutím tlačítka SW  +/− na
dálkovém ovladači (strana 50).
39CS
• Hlasitost zadních reproduktorů
můžete změnit pomocí tlačítek
REAR  +/– na dálkovém
ovladači (strana 50).
Poznámka
Neodpojujte zařízení USB během
používání. Abyste předešli poškození dat
nebo zařízení USB, vypněte před
připojením nebo odebráním zařízení USB
systém.
Poslech hudby na
počítači prostřednictvím
domácí sítě
Přes vaši domácí síť můžete přehrávat
hudební soubory uložené ve vašem
počítači.
Hudební soubory můžete přehrávat
pomocí aplikace Sony | Music Center na
mobilním zařízením, např. smartphonu
nebo tabletu.
Příprava domácí sítě
1
2
3
Připojte systém k síti.
Viz „Připojení k pevné síti“
(strana 25) nebo „Připojení k
bezdrátové síti“ (strana 26).
Připojte počítač k síti.
Další informace naleznete v návodu
k obsluze počítače.
Nastavte počítač jako server.
Aby bylo možné počítač používat v
rámci vaší domácí sítě, bude nutné
ho nastavit jako server. Další
informace naleznete v návodu k
obsluze počítače.
Tip
Chcete-li zkontrolovat stav síťového
připojení, přejděte do nabídky
[Setup] – [Advanced Settings] – [Network
Settings] – [Network Connection Status].
40CS
Poslech hudby na počítači
pomocí aplikace Sony |
Music Center
PC
Router bezdrátové sítě LAN
Chytrý telefon
nebo tablet
Poslech zařízení
připojeného
analogovým
audiokabelem
Můžete poslouchat zvuk z
audiozařízení, například televizoru,
přehrávače WALKMAN® atd., které je
připojeno ke konektoru ANALOG IN
systému.
1
2
Hudební soubory uložené na počítači
můžete přehrávat prostřednictvím
aplikace Sony | Music Center, která je
nainstalována na mobilním zařízení, jako
je chytrý telefon nebo tablet.
Podrobnosti o aplikaci Sony | Music
Center naleznete v části „Možnosti
aplikace Sony | Music Center“ (strana 43)
nebo na následující adrese URL.
http://www.sony.net/smcqa/
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Listen] – [Analog].
Na televizní obrazovce se zobrazí
[Analog].
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Hlasitost změníte stisknutím
tlačítka  +/− na dálkovém
ovladači.
• Hlasitost subwooferu změníte
stisknutím tlačítka SW  +/− na
dálkovém ovladači (strana 50).
• Hlasitost zadních reproduktorů
můžete změnit pomocí tlačítek
REAR  +/– na dálkovém
ovladači (strana 50).
Tip
Možnost [Analog] můžete zvolit také přímo
stiskem tlačítka ANALOG.
41CS
Používání aplikace
Chromecast built-in
5
Aplikace Chromecast built-in umožňuje
vybírat hudební obsah z aplikací s
podporou funkce Chromecast a
přehrávat zvukový obsah v systému
nebo skupině přiřazené k systému.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Listen] – [Chromecast
built-in].
Proveďte nastavení pro použití
služby Chromecast built-in na
systému podle zprávy na
obrazovce.
Po provedení nastavení je možnost
[Network/Bluetooth Standby]
automaticky nastavena na hodnotu
[On] a vy máte možnost rychlého
přehrávání hudby i v
pohotovostnímu režimu systému
(strana 64).
Připojte mobilní zařízení
prostřednictvím rozhraní Wi-Fi®
ke stejné síti, k níž je připojen
systém.
Nainstalujte si do svého
mobilního zařízení aplikaci s
podporou služby Chromecast.
42CS
6
Spusťte aplikaci s podporou
služby Chromecast, klepněte na
tlačítko cast a vyberte systém
nebo skupinu přiřazenou k
systému.
Vyberte požadovanou hudbu v
aplikaci s podporou služby
Chromecast.
Hudba se bude přehrávat na
systému.
Poznámka
V závislosti na zemi a regionu nemusí být
služba Chromecast built-in a aplikace s
podporou služby Chromecast dostupné.
Poslech hudby v domácí síti
Poslech hudby na
mobilním zařízení
prostřednictvím aplikace
Sony | Music Center
Možnosti aplikace Sony |
Music Center
Sony | Music Center je aplikace pro
ovládání kompatibilních audiozařízení
Sony s využitím mobilních zařízení, jako
je chytrý telefon nebo tablet.
Podrobnosti o aplikaci Sony | Music Center
naleznete na následující adrese URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Nainstalováním aplikace Sony | Music
Center do mobilního zařízení získáte
následující.
Přes vaši síť můžete přehrávat hudbu
uloženou ve vašem PC nebo na domácí
síti.
Poslech hudby na zařízení USB
Můžete přehrávat hudbu uloženou na
zařízení připojeném k portu (USB) na
hlavní jednotce.
Poznámka
Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace
Sony | Music Center se liší v závislosti na
připojeném zařízení. Technické údaje a
design aplikace se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Používání aplikace Sony |
Music Center
1
Nastavení zvuku systému
Nastavení zvuku si můžete snadno
přizpůsobit nebo můžete použít
nastavení [Auto Sound] doporučené
společností Sony.
2
Hudební služba
Můžete zkonfigurovat počáteční
nastavení pro používání hudebních
služeb.*
* Hudební služby a doba jejich dostupnosti
se mohou lišit podle země a regionu.
Může být nutné aktualizovat zařízení.
Chromecast built-inPokud používáte
hudební službu spolu s funkcí „Používání
aplikace Chromecast built-in“ (strana 42),
přejděte k části.
3
4
Nainstalujte si do svého mobilního
zařízení bezplatnou aplikaci Sony |
Music Center.
Vyhledejte aplikaci Sony | Music
Center na serveru Google Play nebo
App Store a nainstalujte ji do svého
mobilního zařízení.
Propojte systém a mobilní zařízení
pomocí funkce BLUETOOTH®
(strana 37) nebo pomocí síťové
funkce (strana 25).
Spusťte aplikaci Sony | Music
Center.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce Sony | Music Center.
Poznámky
• Před použitím funkce BLUETOOTH® v
aplikaci Sony | Music Center se ujistěte, že
jste možnost [Bluetooth Mode] nastavili na
hodnotu [Receiver] (strana 62).
43CS
• Používejte nejnovější verzi aplikace Sony |
Music Center. Podrobné informace o
aplikaci Sony | Music Center najdete v
obchodě Google Play nebo App Store.
Pokud se vám nedaří připojit systém a
zařízení BLUETOOTH® pomocí funkce
BLUETOOTH®, odinstalujte aplikaci Sony |
Music Center a zkuste se znovu připojit
prostřednictvím funkce BLUETOOTH®.
Tip
Pokud k připojení používáte síťovou funkci,
připojte mobilní zařízení ke stejné síti, ke
které je připojen systém.
Poslech zvuku
připojeného televizoru
nebo zařízení
prostřednictvím
sluchátek
Pokud propojíte televizor nebo zařízení
pomocí funkce BLUETOOTH® se
sluchátky kompatibilními s funkcí
BLUETOOTH®, budete prostřednictvím
sluchátek moci poslouchat zvuk z
televizoru nebo zařízení.
Poslech zvuku
prostřednictvím spárovaných
sluchátek
1
2
3
4
44CS
Přepněte sluchátka kompatibilní s
funkcí BLUETOOTH® do režimu
párování.
Podrobnější informace o párování
naleznete v návodu k obsluze
sluchátek.
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Bluetooth
Settings] - [Bluetooth Mode] [Transmitter].
Systém přejde do režimu přenosu
BLUETOOTH®.
5
6
7
Vyberte název sluchátek ze
seznamu [Device List] v nabídce
[Bluetooth Settings].
Po navázání spojení BLUETOOTH®
se zobrazí zpráva [Bluetooth device
is connected.].
Pokud v seznamu [Device List]
nemůžete najít název vašich
sluchátek, zvolte možnost [Scan].
5
6
Vyberte položku [Remove].
Podle pokynů na obrazovce smažte
požadovaná sluchátka ze seznamu
zařízení.
Vraťte se do domovské nabídky,
vyberte možnost
[Watch]
nebo
[Listen] a zvolte vstup.
Na televizní obrazovce se zobrazí
obraz zvoleného vstupu, na
předním displeji se zobrazí text
„BT TX“ a zvuk bude vycházet ze
sluchátek.
Zvuk nebude vycházet ze systému.
Informace o volbě vstupu naleznete
v části „Prohlížení obrázků“
(strana 35) nebo „Poslech hudby/
zvuku“ (strana 37).
Slouží k nastavení hlasitosti.
Nastavte nejprve úroveň hlasitosti
sluchátek. Úroveň hlasitosti
sluchátek lze ovládat pomocí
tlačítek +/– na hlavní jednotce a
pomocí tlačítek  +/– na dálkovém
ovladači.
Odebrání registrovaného zařízení
ze seznamu zařízení
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
2
V domovské nabídce vyberte položku
[Setup] – [Advanced Settings].
3
Vyberte možnost [Bluetooth Settings]
– [Device List].
4
Najeďte kurzorem na název
sluchátek, poté stiskněte OPTIONS.
45CS
Poslech zvuku
prostřednictvím
spárovaných sluchátek
1
2
3
4
5
6
Zapněte funkci BLUETOOTH®
sluchátek.
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Bluetooth
Settings] - [Bluetooth Mode] [Transmitter].
Systém přejde do režimu přenosu
BLUETOOTH® a na displeji na
předním panelu se objeví „BT TX“.
Systém se automaticky znovu
připojí ke sluchátkům, k nimž byl
připojen naposledy.
Vraťte se do domovské nabídky,
vyberte možnost
[Watch]
nebo
[Listen] a zvolte vstup.
Obraz zvoleného vstupu se zobrazí
na obrazovce televizoru a sluchátka
budou reprodukovat zvuk
televizoru.
Zvuk nebude vycházet ze systému.
Informace o volbě vstupu naleznete
v části „Prohlížení obrázků“
(strana 35) nebo „Poslech hudby/
zvuku“ (strana 37).
Slouží k nastavení hlasitosti.
Nastavte úroveň hlasitosti
sluchátek. Úroveň hlasitosti
sluchátek můžete také nastavit
pomocí tlačítek  +/− na dálkovém
ovladači.
46CS
Odpojení sluchátek
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
– Zakažte funkci BLUETOOTH® na
sluchátkách.
– Položku [Bluetooth Mode] nastavte na
[Receiver] nebo [Off] (strana 62).
– Vypněte systém nebo sluchátka.
– Vyberte název připojených sluchátek v
seznamu
[Setup] – [Advanced
Settings] – [Bluetooth Settings] –
[Device List]. Stav [Connected] u názvu
zařízení zmizí.
Připojení sluchátek
• V závislosti na kompatibilitě sluchátek
s technologií BLUETOOTH® nemusí být
možné nastavit hlasitost těchto
sluchátek.
• Vstup BLUETOOTH® je deaktivovaný,
když je režim [Bluetooth Mode]
nastavený na hodnotu [Off] nebo
[Transmitter].
• Můžete zaregistrovat až 9 zařízení
BLUETOOTH®. Pokud zaregistrujete
10. zařízení BLUETOOTH®, nejstarší
připojené zařízení BLUETOOTH® bude
přepsáno tímto novým.
• Systém dokáže v seznamu [Device
List] zobrazit až 15 nalezených zařízení
BLUETOOTH®.
• Během vysílání zvuku do sluchátek
kompatibilních s funkcí BLUETOOTH®
není možné měnit zvukové efekty
nebo nastavení.
• Některý obsah nemusí být možné
vysílat kvůli ochraně autorských práv.
• Přehrávání zvuku/hudby na zařízení
BLUETOOTH® je v porovnání s
přehráváním na hlavní jednotce
zpožděno díky charakteristikám
bezdrátové technologie BLUETOOTH®.
• Můžete zapnout nebo vypnout příjem
zvuku ve formátu LDAC ze zařízení
BLUETOOTH® (strana 63).
1
Úprava kvality zvuku
Vychutnejte si
podmanivý prostorový
zvuk (VERTICAL S.)
Použitím technologie Vertical Surround
Engine* ve zvukových režimech
(strana 48) (kromě [News]) se můžete
ponořit do zvuku přicházejícího nejen z
horizontálního směru, ale také shora.
Tato funkce pracuje také s
2.0kanálovým signálem, například
televizního vysílání.
*Vertical Surround Engine je vysoce
přesná technologie zpracování
zvukového pole vyvinutá společností
Sony, která kromě zvukového pole v
horizontálním směru vytváří také virtuální
zvukové pole ve výšce systému, a to
pouze s pomocí předních reproduktorů
bez horních reproduktorů.
Nemusíte instalovat reproduktory na
strop a můžete si vychutnat bohatý zvuk
bez ohledu na výšku stropu. Tato funkce
navíc téměř není ovlivněna tvarem
místnosti, protože nevyužívá zvuk
odražený od zdí, a umožňuje tak lepší
přehrávání prostorového zvuku.
2
Stiskněte tlačítko VERTICAL S.
Na televizoru se zobrazí nastavení
vertikálního prostorového zvuku.
Opakovaným stisknutím tlačítka
vyberte nastavení.
Režim
Vysvětlení
[On]
Aktivuje funkci
vertikálního
prostorového zvuku.
[Off]
Deaktivuje funkci
vertikálního
prostorového zvuku.
Poznámky
• Prostorový efekt se liší v závislosti na
zdroji zvuku.
• V závislosti na zdroji zvuku může mezi
zvukem a obrazem vzniknout časová
prodleva. Pokud televizor nabízí funkci
pro zpoždění obrazu, použijte ji.
VERTICAL S.
47CS
Nastavení zvukového
efektu přizpůsobeného
zdroji zvuku
(Sound Mode)
Sound mode
Vysvětlení
[Auto Sound]
Díky funkci
ClearAudio+ se pro
zvukový zdroj
automaticky vybere
vhodné nastavení
zvuku.
[Cinema]
Pohružte se do
zvukového zážitku se
zvukem, který
vyplňuje celý prostor
kolem vás. Tento
režim je zvláště
vhodný ke sledování
filmů.
[Music]
Realističnost a
ladnost zvuku je
propracovaná do
posledního detailu.
Tento režim je
zvláště vhodný pro
vychutnávání si
hudby způsobem,
který si zamilujete.
[Game
Studio]
Můžete se pohroužit
do hry s vnímáním
pohybu i vzdálenosti
objektů a zřetelně
slyšitelnými dialogy.
[News]
Vytváří zřetelné
komentáře ve
zpravodajství.
[Sports]
Můžete si vychutnat
atmosféru zápasu,
jako byste byli přímo
na stadionu. Přitom
však stále zřetelně
uslyšíte
komentátorův hlas.
[Standard]
Zvuk televizního
programu je
reprodukován zcela
věrně.
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramované zvukové efekty, které
jsou přizpůsobené různým typům
zdrojů zvuku.
Tlačítka výběru
Sound Mode
1
Pro výběr režimu zvuku stiskněte
jedno z tlačítek pro výběr režimu
zvuku (AUTO SOUND, CINEMA,
MUSIC, GAME, NEWS, SPORTS,
STANDARD).
Zvolený režim zvuku se objeví na
televizní obrazovce.
Poznámky
• Funkce režimu zvuku je za následujících
podmínek neaktivní.
– Možnost [Sound Effect] je nastavena na
jinou hodnotu než [Sound Mode On]
(strana 61).
– Funkce Chromecast built-in je aktivní
(strana 42).
48CS
– BLUETOOTH Zařízení je připojeno v
režimu přenosu BLUETOOTH®
(strana 44).
– Přehraje se zkušební tón (strana 57).
• V závislosti na zdroji zvuku může mezi
zvukem a obrazem vzniknout časová
prodleva. Pokud televizor nabízí funkci
pro zpoždění obrazu, použijte ji.
Zlepšení srozumitelnosti
dialogů (VOICE)
VOICE
1
2
Stiskněte tlačítko VOICE.
Na televizní obrazovce se zobrazí
režim Hlas.
Opakovaným stisknutím tohoto
tlačítka vyberte režim Hlas.
Režim
Vysvětlení
[Up Off]
Standard
[Up 1]
Je zvýšen rozsah
dialogů, což zlepší
jejich srozumitelnost.
[Up 2]
Je zvýšen rozsah
dialogů a části
rozsahu, kterým mají
starší lidé problém
porozumět, jsou
zesíleny.
49CS
Přehrávání zvuku s nižší
hlasitostí v noci (NIGHT)
Zvuk vychází s nižší úrovní hlasitosti, s
minimální ztrátou kvality a zřetelným
dialogem.
Nastavení hlasitosti
subwooferu a zadních
reproduktorů
Subwoofer je určen k přehrávání zvuku
basů a zvuků s nízkou frekvencí.
Zadní reproduktory jsou určeny k
přehrávání prostorové části
vícekanálového zvuku.
NIGHT
REAR  +/–
SW  +/–
1
2
Stiskněte tlačítko NIGHT.
Na televizní obrazovce se zobrazí
režim Noc.
Opakovaným stisknutím tohoto
tlačítka vyberte režim Noc.
Režim
Vysvětlení
[On]
Aktivuje funkci režimu
Noc.
[Off]
Deaktivuje funkci
režimu Noc.
Poznámka
Pokud systém vypnete, toto nastavení se
automaticky nastaví na hodnotu [Off].
50CS
Změna hlasitosti subwooferu
Stiskněte tlačítko SW (hlasitost
subwooferu)  +/–.
Změna hlasitosti zadního
reproduktoru
Stiskněte tlačítko REAR (hlasitost
zadního reproduktoru)  +/–.
Poznámky
• Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš
basových zvuků, například při přehrávání
televizních programů, zvuk basů ze
subwooferu může být těžko slyšitelný.
• Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš
prostorových zvuků, prostorový zvuk ze
zadních reproduktorů může být špatně
slyšet.
• Tlačítko SW  +/– nefunguje, pokud není
subwoofer připojený, a tlačítko REAR 
+/– nefunguje, pokud nejsou připojené
zadní reproduktory.
Úprava zpoždění mezi
obrazem a zvukem
Pokud zvuk neodpovídá obrazu na
televizní obrazovce, můžete změnit
prodlevu mezi obrazem a zvukem.
Metoda nastavení závisí na vstupu.
Při sledování jiného zařízení
1
2
3
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka možností.
Vyberte položku [A/V Sync].
Nastavte prodlevu tlačítky / a
poté stiskněte tlačítko .
Prodlevu můžete měnit v rozsahu
0 ms až 300 ms v intervalech po
25 ms.
///,
OPTIONS
Při sledování televizoru
1
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na předním panelu se
zobrazí „SYNC“.
2
Stiskněte  nebo
Na displeji na předním panelu se
zobrazí časová prodleva.
3
Nastavte prodlevu tlačítky / a
poté stiskněte tlačítko .
Prodlevu můžete měnit v rozsahu
0 ms až 300 ms v intervalech po
25 ms.
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Nabídka možností na displeji na
předním panelu se vypne.
51CS
Přehrávání
komprimovaných
audiosouborů nebo CD s
převzorkováním téměř
na úroveň zvuku s
vysokým rozlišením
(DSEE HX)
DSEE HX zvyšuje kvalitu stávajících
zvukových zdrojů na kvalitu blížící se
zvuku s vysokým rozlišením, čímž
vzbuzuje pocit, jako byste se nacházeli
přímo na koncertě nebo v nahrávacím
studiu.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Audio Settings]
– [DSEE HX].
Vyberte položku [On].
Poznámky
• Tato funkce je k dispozici pouze v
případě, že je jako režim zvuku vybrána
možnost [Auto Sound]* nebo [Music]
(strana 48).
• Tato funkce je kompatibilní s 2kanálovými
digitálními vstupními signály s vzorkovací
frekvencí 44,1 kHz nebo 48 kHz.
• Vzorkovací frekvence / bitová hloubka po
konverzi může být až 96 kHz / 24 bitů.
• Tato funkce není kompatibilní se signály
DSD.
• Tuto funkci nelze použít, když je vybrána
možnost Chromecast built-in.
• Tato funkce nepracuje, pokud je možnost
[Advanced Auto Volume] nastavena na
hodnotu [On] (strana 62).
52CS
* Pouze pokud je u možnosti [Auto Sound]
nastavena hodnota [Music].
Poslech multiplexního
signálu zvuku (AUDIO)
Když systém přijímá multiplexní signál
Dolby Digital, můžete si vychutnat zvuk
multiplexního vysílání.
• Pokud konektor HDMI IN televizoru není
kompatibilní s Audio Return Channel
(strana 55), připojte pro příjem signálu
Dolby Digital televizor ke konektoru TV IN
(OPT) optickým digitálním kabelem (je
součástí dodávky).
AUDIO
1
Stiskněte tlačítko AUDIO.
Na předním displeji se zobrazí
audiosignál.
2
Opakovaným stisknutím tohoto
tlačítka vyberte požadovaný
audiosignál.
Audiosignál
Vysvětlení
„MAIN“
Na výstupu bude zvuk
v hlavním jazyce.
„SUB“
Na výstupu bude zvuk
v jazyce titulků.
„MN/SB“
Bude reprodukován
smíchaný zvuk
hlavního i druhého
jazyka.
Poznámky
• Pro příjem signálu Dolby Digital musíte
pomocí kabelu HDMI (není součástí
dodávky) připojit televizor kompatibilní s
Audio Return Channel (strana 55) ke
konektoru HDMI OUT (TV (ARC)), či
případně jiná zařízení ke konektoru HDMI
IN 1 nebo HDMI IN 2 pomocí kabelu HDMI
(není součástí dodávky).
53CS
Control for HDMI
Používání funkce
Používání funkce Control
for HDMI
Pokud připojíte zařízení, jako je televizor
nebo přehrávač Blu-ray Disc kompatibilní
s funkcí Control for HDMI* pomocí kabelu
HDMI, bude možné zařízení jednoduše
ovládat prostřednictvím dálkového
ovladače televizoru.
S funkcí Control for HDMI lze použít
následující funkce.
•
•
•
•
•
System Power Off function
System Audio Control function
Audio Return Channel
Funkce přehrávání jedním dotykem
Ovládání nabídky prostřednictvím
dálkového ovladače televizoru
• HDMI Nastavení pohotovostního režimu
prostřednictvím úsporného režimu
• Sledování jazyka
Poznámka
Tyto funkce mohou pracovat i se zařízeními,
které nevyrobila společnost Sony, správná
činnost však není zaručena.
*Control for HDMI je standard využívaný
specifikací CEC (Consumer Electronics
Control), který umožňuje vzájemné ovládání
zařízení prostřednictvím rozhraní HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI
Nastavte možnost
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Control for HDMI] na systému na
hodnotu [On] (strana 62). Výchozí
nastavení je [On].
54CS
Zapněte nastavení funkce Control for
HDMI pro televizor a ostatní zařízení
připojená k systému.
Tip
Pokud aktivujete funkci Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) a pokud používáte
televizor od společností Sony, funkce
systému Control for HDMI se také
automaticky zapne.
Po změně nastavení [Control for HDMI] na
hodnotu [On] se na displeji na předním
panelu zobrazí nápis „DONE“.
Funkce vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém se
rovněž automaticky vypne.
Nastavte možnost
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Linked to TV] na systému na
hodnotu [On] nebo [Auto] (strana 62).
Výchozí nastavení je [Auto].
Poznámka
V závislosti na stavu zařízení se nemusí
připojené zařízení automaticky vypnout.
Funkce ovládání zvuku
systému
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru vycházet z reproduktorů
systému.
Hlasitost systému lze nastavovat
pomocí dálkového ovladače televizoru.
Když zapnete televizor, systém se zapne
automaticky a zvuk televizoru je
přehráván reproduktory systému.
Ovládání je možné rovněž pomocí
nabídky televizoru. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Poznámky
Poznámky
• U některých televizorů se číslo úrovně
hlasitosti systému zobrazí na obrazovce.
Číslo úrovně hlasitosti zobrazované na
televizoru se může lišit od čísla na displeji
na předním panelu systému.
• V závislosti na nastavení televizoru nemusí
být funkce ovládání zvuku systému k
dispozici. Podrobné informace naleznete v
návodu k obsluze televizoru.
• Pokud při posledním sledování televizoru
zvuk televizoru naposledy vystupoval z
reproduktorů televizoru, systém se nemusí
zapnout prostřednictvím propojení s
napájením televizoru ani po zapnutí
televizoru (v závislosti na televizoru).
• Pokud je možnost
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] na systému nastavena
na hodnotu [On] nebo [Auto] a při
posledním sledování televizoru vycházel
zvuk z reproduktorů televizoru, systém se
nemusí zapnout a zvuk a obraz může
vycházet z televizoru i v případě
přehrávání obsahu na zařízení (strana 62).
• V závislosti na televizoru se nemusí
správně přehrát počáteční část obsahu.
Audio Return Channel
Pokud je systém připojen ke konektoru
HDMI IN televizoru, který je kompatibilní
s funkcí Audio Return Channel (ARC),
můžete poslouchat zvuk televizoru z
reproduktorů systému bez připojení
digitálního optického kabelu.
Na systému nastavte možnost
[Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [TV Audio Input Mode] na
hodnotu [Auto] (strana 62). Výchozí
nastavení je [Auto].
Ovládání nabídky
prostřednictvím dálkového
ovladače televizoru
Systém můžete vybrat a ovládat pomocí
tlačítka SYNC MENU na dálkovém
ovladači televizoru.
Tuto funkci lze použít v případě, že
televizor podporuje nabídku Sync Menu.
Podrobné informace naleznete v
návodu k obsluze televizoru.
Poznámky
• V nabídce synchronizace televizoru je
systém určen jako „Player“.
• U některých televizorů nemusí některé
funkce fungovat.
Poznámka
Není-li vaše TV kompatibilní s technologií
Audio Return Channel, je nutné připojit
digitální optický kabel (součástí dodávky)
(informace naleznete v dodaném průvodci
spuštěním).
Funkce přehrávání jedním
dotykem
Když spustíte přehrávání obsahu na
zařízení (přehrávač Blu-ray Disc,
„PlayStation®4“ atd.) připojeném k
systému, systém a televizor se
automaticky zapnou, vstup systému se
přepne na vstup pro přehrávané
zařízení a zvuk bude vystupovat z
reproduktorů systému.
HDMI Nastavení
pohotovostního režimu
prostřednictvím úsporného
režimu
Nastavenie úspory energie v režime
HDMI Standby Through (strana 62) je
funkcia, ktorá vám umožňuje počúvať
zvuk a sledovať obraz z pripojeného
zariadenia bez zapnutia systému.
Nastavte položku
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings] [Standby Through] na hodnotu [Auto]
(strana 62). Výchozí nastavení je [Auto].
55CS
Poznámka
Pokud se obraz zařízení připojeného k
systému nezobrazuje na televizoru,
nastavte položku [Standby Through] na
[On]. Pokud připojujete jiný televizor než
televizor vyrobený společností Sony,
doporučujeme zvolit toto nastavení.
Sledování jazyka
Když změníte jazyk zobrazení na
televizní obrazovce, změní se i jazyk
zobrazení systému.
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync
Kromě funkce Control for HDMI můžete
také používat následující funkce na
zařízeních, která jsou kompatibilní s
funkcí „BRAVIA“.
• Zvukový režim / funkce Scene Select
• Home Theatre Control
Poznámka
Tyto funkce jsou k dispozici výhradně v
produktech Sony. Tato funkce nepracuje s
produkty, které nevyrobila společnost
Sony.
Sound mode / Funkce Scene
Select
Zvukový režim systému se automaticky
přepne podle nastavení funkce Scene
Select na televizoru. Podrobné
informace naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Nastavte zvukový režim na hodnotu
[Auto Sound] (strana 48).
Funkce Home Theatre
Control
Pokud používáte televizor kompatibilní
s funkcí Home Theatre Control,
nastavení systému, zvukového režimu,
přepínání vstupů atd. lze provést bez
přepnutí vstupu TV.
Tuto funkci lze použít, když je televizor
připojen k internetu. Podrobné
informace naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
56CS
Změna nastavení
Přizpůsobení nastavení
reproduktoru pro
prostorový zvuk
Chcete-li získat dobrý prostorový zvuk,
nastavte vzdálenost reproduktoru od
vašeho místa poslechu, jejich výstupní
úroveň apod.
Výchozí nastavení jsou zvýrazněna
podtržením.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte možnost [Speaker
Settings] – [Manual Speaker
Settings].
Na televizní obrazovce se zobrazí
obrazovka [Manual Speaker Settings].
Nastavte reproduktor.
Vyberte nastavovanou položku z
následujících položek stisknutím
tlačítek / a , a potom nastavte
hodnotu v souladu s okolním
prostředím stisknutím tlačítek /
a
.
[Rear Speaker (L)]*: Nastavuje
vzdálenost levého zadního
reproduktoru.
[Rear Speaker (R)]*: Nastavuje
vzdálenost pravého zadního
reproduktoru.
* Tato položka se zobrazuje, pokud
používáte zadní reproduktory.
Tip
Měrné jednotky (stopy nebo metry)
můžete změnit stiskem tlačítka OPTIONS.
[Level]
Slouží k nastavení úrovně zvuku
reproduktorů.
Můžete nastavit hodnotu v rozsahu
-6,0 dB až 6,0 dB (v krocích po 0,5 dB).
[Front]: Slouží k nastavení úrovně
předního reproduktoru.
[Subwoofer]: Slouží k nastavení úrovně
subwooferu.
[Rear Speaker (L)]*: Nastavuje úroveň
levého zadního reproduktoru.
[Rear Speaker (R)]*: Nastavuje úroveň
pravého zadního reproduktoru.
* Tato položka se zobrazuje, pokud
používáte zadní reproduktory.
[Test Tone]
Pro kontrolu dostupných reproduktorů
je přehráván zkušební tón.
[Off]: Zkušební tón není reproduktory
přehráván.
[On]: Zkušební tón není reproduktorem
přehráván.
[Distance]
Nastavte vzdálenost od místa poslechu
k reproduktorům.
Můžete nastavit hodnotu v rozmezí
0 metrů až 10 metrů (v krocích po 0,1 m)
(0 ft až 33 ft (v krocích po 1/4 ft)).
[Front]: Slouží k nastavení vzdálenosti
předního reproduktoru.
[Subwoofer]: Slouží k nastavení
vzdálenosti subwooferu.
57CS
Změna jasu displeje na
předním panelu a
kontrolka BLUETOOTH
(DIMMER)
Můžete změnit jas displeje na předním
panelu a kontrolky BLUETOOTH.
DIMMER
1
2
Stiskněte tlačítko DIMMER.
Na předním displeji se zobrazí režim
zobrazení.
Opakovaným stisknutím tohoto
tlačítka vyberte požadovaný
režim zobrazení.
Režim
Vysvětlení
„BRIGHT“
Přední displej a
kontrolka BLUETOOTH.
„DARK“
Přední displej a
kontrolka BLUETOOTH
se slabě rozsvítí.
„OFF“
Přední displej se vypne.
Poznámka
Při volbě hodnoty „OFF“ se vypne displej na
předním panelu. Automaticky se zapne,
když stisknete jakékoli tlačítko, a znovu se
vypne, když nebudete systém používat po
dobu cca 10 sekund. V některých případech
se nicméně displej na předním panelu
vypnout nemusí. V tomto případě bude jas
displeje na předním panelu stejný jako
hodnota „DARK“.
58CS
Úspora energie v
pohotovostním režimu
Zkontrolujte, zda jsou provedena tato
nastavení:
– Položka [Standby Through] je
nastavena na [Off] (strana 62).
– Položka [Network/Bluetooth
StandbyOff] je nastavena na
[(strana 64)].
Provedení nastavení
Easy Setup
Základní počáteční nastavení, nastavení
reproduktorů a nastavení sítě systému
můžete provést snadno dokončením
nastavení Easy Setup.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Easy
Setup].
Na televizní obrazovce se zobrazí
obrazovka [Easy Setup].
Zvolte požadované nastavení.
• [Easy Initial Setup]: Provede
základní počáteční nastavení
včetně nastavení reproduktorů a
nastavení sítě.
• [Easy Speaker Setup]: Provede
základní nastavení reproduktorů u
zadních reproduktorů.
• [Easy Network Setup]: Provede
základní nastavení sítě.
Proveďte nastavení podle pokynů
na obrazovce.
59CS
Provedení nastavení Advanced Settings
Nastavení obrazu a zvuku je možné různě upravovat.
Výchozí nastavení jsou zvýrazněna podtržením.
1
2
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte položku
[Setup] – [Advanced Settings].
Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka [Advanced Settings].
Vyberte požadovanou položku nastavení.
Položka nastavení
60CS
Vysvětlení
[Speaker Settings]
Provede nastavení reproduktoru a subwooferu za
účelem instalace a připojení. (strana 61)
[Audio Settings]
Provede nastavení výstupu zvuku. (strana 61)
[HDMI Settings]
Provede nastavení HDMI. (strana 62)
[Bluetooth Settings]
Provede podrobné nastavení funkce BLUETOOTH®.
(strana 62)
[System Settings]
Provede nastavení související se systémem.
(strana 63)
[Network Settings]
Provede podrobné nastavení internetu. (strana 64)
[Resetting]
Obnoví výchozí tovární nastavení systému.
(strana 65)
[Software Update]
Aktualizuje software systému, subwooferu nebo
zadních reproduktorů. (strana 65)
[Speaker Settings]
• [Software Version]
Můžete zkontrolovat verzi softwaru
subwooferu a zadních reproduktorů.
[Manual Speaker Settings]
Můžete provést nastavení
reproduktorů, abyste dosáhli nejlepšího
možného prostorového zvuku.
Podrobnosti najdete v části
„Přizpůsobení nastavení reproduktoru
pro prostorový zvuk“ (strana 57).
[Wireless Speaker Settings]
Můžete nastavit připojení bezdrátových
reproduktorů (subwooferu a zadních
reproduktorů).
• [Link mode]
Můžete nastavit metodu připojení
subwooferu a zadních reproduktorů.
[Auto]: Automatické připojení
subwooferu a zadních reproduktorů k
systému.
[Manual]: Ruční připojení subwooferu
a zadních reproduktorů.
• [Start manual linking]
Ručně připojte subwoofer a zadní
reproduktory k systému. Podrobnosti
najdete v části „Bezdrátové připojení
subwooferu a zadních reproduktorů“
(strana 31).
• [Check wireless connection]
Můžete zkontrolovat stav připojení
subwooferu a zadních reproduktorů.
• [RF Channel]
Můžete minimalizovat rušení
způsobené jinými bezdrátovými
zařízeními. Podrobnosti najdete v části
„Pokud je bezdrátový přenos
nestabilní“ (strana 33).
• [Wireless Playback Quality]
Můžete nastavit kvalitu bezdrátového
přehrávání subwooferu a zadních
reproduktorů.
[Sound Quality]: Kvalita zvuku má
přednost před stavem bezdrátového
připojení.
[Connection]: Stav připojení má
přednost před kvalitou zvuku.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Tato funkce je k dispozici pouze v
případě, že je jako režim zvuku vybrána
možnost [Auto Sound]* nebo [Music].
[On]: Zvýší kvalitu komprimovaných
audiosouborů nebo CD na zvuk s
vysokým rozlišením a jasně reprodukuje
širokospektrální zvuk, který se často
ztrácí (strana 52).
[Off]: Off
* Pouze pokud je u možnosti [Auto Sound]
nastavena hodnota [Music].
[Audio DRC]
Můžete komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy.
[Auto]: Automaticky komprimuje zvuk
zakódovaný ve formátu Dolby TrueHD.
[On]: Systém reprodukuje zvukovou
stopu Dolby a DTS s takovým
dynamickým rozsahem, jaký zvukař
zamýšlel.
[Off]: Žádná komprese dynamického
rozsahu.
[Sound Effect]
Můžete zvolit efekty zvuku, například
zvukový režim.
[Sound Mode On]: Technologie Vertical
Surround Engine vylepšuje prostorový
zvuk a kanály výškového reproduktoru
za účelem vytvoření podmanivého,
pohlcujícího efektu virtuálního
prostorového zvuku, například režimu
zvuku (strana 48) a vertikálního
prostorového zvuku (strana 47).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Technologie
Dolby Speaker Virtualizer vylepšuje
prostorový zvuk a kanály výškových
reproduktorů za účelem vytvoření
podmanivého, pohlcujícího efektu
61CS
virtuálního prostorového zvuku při
přehrávání formátu Dolby. Vypíná
ostatní efekty zvuku kromě formátu
Dolby.
[Off]: Deaktivuje zvukové efekty. Zvolte
tuto možnost, pokud nechcete nastavit
horní limit vzorkovací frekvence.
[Advanced Auto Volume]
Můžete omezit změnu hlasitosti vlivem
vstupního signálu. Tato funkce je účinná
tehdy, když je hlasitost televizní reklamy
vyšší než hlasitost televizního pořadu.
[On]: Automaticky upravuje hlasitost.
[Off]: Off
Poznámka
Tato funkce není vhodná pro poslech
hudby.
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Funkce Control for HDMI je aktivní.
Zařízení, která jsou spojena kabelem
HDMI, se můžou vzájemně ovládat.
[Off]: Off
[Standby Linked to TV]
Tato funkce je k dispozici, když nastavíte
možnost [Control for HDMI] na hodnotu
[On].
[Auto]: Pokud je vstup systému
nastaven na hodnotu [TV], [HDMI1] nebo
[HDMI2], systém se automaticky vypne
po vypnutí televizoru.
[On]: Systém se automaticky vypne
spolu s vypnutím televizoru bez ohledu
na vstup.
[Off]: Systém se nevypne po vypnutí
televizoru.
[Standby Through]
Tato funkce je k dispozici, když nastavíte
možnost [Control for HDMI] na hodnotu
[On].
[Auto]: Signály budou z konektoru
HDMI OUT (ARC) systému vystupovat, i
62CS
pokud je televizor zapnutý, zatímco je
systém vypnutý. Toto nastavení bude
mít za výsledek snížení spotřeby
energie v pohotovostním režimu oproti
možnosti [On].
[On]: Signály vždy vystupují z konektoru
HDMI OUT (ARC) systému, pokud
systém není zapnutý. Pokud připojujete
jiný televizor než televizor vyrobený
společností Sony, doporučujeme zvolit
toto nastavení.
[Off]: Signály nevystupují z konektoru
HDMI OUT (ARC) systému, pokud
systém není zapnutý. Chcete-li na
televizoru přehrávat obsah ze zařízení
připojeného k systému, zapněte
systém. Toto nastavení bude mít za
výsledek snížení spotřeby energie v
pohotovostním režimu oproti možnosti
[On].
[TV Audio Input Mode]
Tuto funkci nastavte, pokud je systém
připojen ke konektoru HDMI IN
televizoru, který je kompatibilní s funkcí
Audio Return Channel. Funkce Audio
Return Channel je k dispozici, když
nastavíte položku [Control for HDMI] na
[On].
[Auto]: Bude možné poslouchat zvuk
televizoru z reproduktorů systému.
[Optical]: Toto nastavení použijte v
případě, že je připojen digitální optický
kabel.
[HDMI Signal Format]
Můžete vybrat formát signálu HDMI pro
vstupní signál. Podrobnosti najdete v
části „Nastavení formátu signálu HDMI
pro sledování videoobsahu 4K“
(strana 24).
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Pomocí tohoto systému můžete
poslouchat obsah ze zařízení
BLUETOOTH® nebo můžete zvuk z
tohoto systému poslouchat pomocí
sluchátek kompatibilních s funkcí
BLUETOOTH®.
[Receiver]: Tento systém je v režimu
přijímače, což mu umožňuje přijímat a
reprodukovat zvuk ze vzdáleného
zařízení BLUETOOTH.
[Transmitter]: Systém je v režimu
vysílače a může vysílat zvuk do
sluchátek kompatibilních s funkcí
BLUETOOTH®. Přepnete-li vstup
systému, zobrazí se na displeji na
předním panelu nápis „BT TX“.
[Off]: Funkce BLUETOOTH je vypnutá a
vstup [Bluetooth Audio] nelze vybrat.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Tato funkce je k dispozici, pouze když
možnost [Bluetooth Mode] nastavíte na
[Receiver] nebo [Transmitter].
[On]: Povolí kodek LDAC.
[Off]: Zakáže kodek LDAC.
Poznámky
• Pokud je povolen kodek LDAC a vaše
zařízení kodek LDAC podporuje, můžete
poslouchat zvuk v ještě vyšší kvalitě.
• Pokud jsou připojena sluchátka
kompatibilní s funkcí BLUETOOTH®, toto
nastavení není možné změnit.
[Wireless Playback Quality]
Poznámky
• Když je režim [Bluetooth Mode] nastaven
na hodnotu [Off] a režim [Network/
Bluetooth Standby] na hodnotu [On]
(strana 64), je režim [Network/Bluetooth
Standby] automaticky nastavený na
hodnotu [Off].
• Když nastavíte režim [Network/Bluetooth
Standby] (strana 64) na hodnotu [On] a
režim [Bluetooth Mode] na hodnotu [Off],
režim [Bluetooth Mode] se automaticky
nastaví na hodnotu [Receiver].
[Device List]
Když je položka [Bluetooth Mode]
nastavena na [Transmitter], zobrazí
seznam spárovaných a nalezených
zařízení BLUETOOTH (zařízení SNK).
[Bluetooth Codec - AAC]
Tato funkce je k dispozici pouze když
nastavíte možnost [Bluetooth Mode] na
hodnotu [Receiver].
[On]: Povolí kodek AAC.
[Off]: Zakáže kodek AAC.
Poznámka
Pokud je povolen kodek AAC a vaše
zařízení kodek AAC podporuje, můžete
poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě.
Můžete nastavit rychlost přenosu dat při
přehrávání LDAC. Tato funkce je k
dispozici, pouze když nastavíte možnost
[Bluetooth Mode] na [Transmitter] a
[Bluetooth Codec - LDAC] na [On].
[Sound Quality]: Použije se nejvyšší
přenosová rychlost. Zvuk je vysílán ve
vyšší kvalitě, nicméně při nedostatečné
kvalitě spojení může být přehrávání
zvuku někdy nestabilní.
[Auto]: Rychlost přenosu dat se
automaticky mění v závislosti na
prostředí. Pokud je přehrávání zvuku v
tomto režimu nestabilní, vyberte
možnost [Sound Quality].
[System Settings]
[OSD Language]
Můžete vybrat jazyk pro systémová
zobrazení na obrazovce (OSD).
[IR-Repeater]
[On]: Signály dálkového ovládání pro
televizor jsou vysílány ze zadní strany
hlavní jednotky.
[Off]: Vypne tuto funkci.
Podrobnosti najdete v části „Dálkový
ovladač televizoru nefunguje“
(strana 34).
63CS
[Network/Bluetooth Standby]
[On]: Systém můžete zapnout
prostřednictvím sítě nebo funkce
BLUETOOTH®.
[Off]: V pohotovostním režimu je možné
šetřit energií. Po zapnutí systému trvá
určitou dobu, než začne výstup zvuku ze
subwooferu nebo zadních
reproduktorů.
Poznámky
• Pokud souhlasíte s používáním funkce
Chromecast built-in, režim [Network/
Bluetooth Standby] se automaticky
přepne na hodnotu [On].
• Pokud nastavíte kanál [RF Channel] na
hodnotu [On] (strana 33), režim
[Network/Bluetooth Standby] se
automaticky přepne na hodnotu [On].
• Když je režim [Bluetooth Mode] nastaven
na hodnotu [Off] (strana 62) a režim
[Network/Bluetooth Standby] na hodnotu
[On], režim [Network/Bluetooth Standby]
se automaticky nastaví na hodnotu [Off].
• Když nastavíte režim [Network/Bluetooth
Standby] na hodnotu [On] a režim
[Bluetooth Mode] na hodnotu [Off]
(strana 62), režim [Bluetooth Mode] se
automaticky nastaví na hodnotu
[Receiver].
[Auto Standby]
[On]: Zapne funkci [Auto Standby]. Když
systém nebudete používat a není
přijímán žádný signál po dobu přibližně
20 minut, automaticky přejde do
pohotovostního režimu.
[Off]: Off
[Software Update Notification]
[On]: Systém vás bude informovat o
nejnovější verzi softwaru (strana 65).
[Off]: Off
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Pokud se systém nepoužívá,
spustí se aktualizace softwaru
automaticky mezi 2. a 5. hodinou ranní
místního času v časovém pásmu
64CS
zvoleném v nastavení [Time Zone].
Pokud nastavíte možnost [Network/
Bluetooth Standby] na hodnotu [Off],
provede se aktualizace softwaru po
vypnutí systému.
[Off]: Off
• [Time Zone]
Zvolte zemi nebo oblast.
Poznámky
• Některé typy aktualizací softwaru mohou
proběhnout, i když je možnost [Auto
Update] nastavená na hodnotu [Off].
• Aktualizace softwaru se provádí
automaticky do 11 dní od vydání nové
verze softwaru.
[Device Name Setting]
Můžete libovolně změnit název tohoto
systému podle vlastních představ, aby
byl lépe rozpoznatelný při použití
funkce [Bluetooth Audio]. Název se
zobrazí i u jiných sítí, např. u domácích
sítí. Podle pokynů na obrazovce pomocí
softwarové klávesnice zadejte název.
[System Information]
Můžete se podívat na informace o
systému, například verzi softwaru nebo
adresu MAC.
[Software License Information]
Můžete zobrazit informace o licenci na
software.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Nejprve připojte systém k síti.
[Wired LAN Settings]: Vyberte tuto
možnost, pokud se připojujete k
širokopásmovému routeru pomocí LAN
kabelu. Když vyberete toto nastavení,
automaticky se zakáže funkce
bezdrátové sítě LAN systému.
[Wireless LAN Settings]: Zvolte tuto
možnost, pokud pro připojení k
bezdrátové síti používáte vestavěnou
funkci Wi-Fi® systému.
Tip
Další podrobnosti naleznete na
následujících webových stránkách a v
častých dotazech:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Zobrazí aktuální stav síťového připojení.
[Resetting]
Nastavení systému můžete obnovit na
tovární hodnoty výběrem skupiny
nastavení. Všechna nastavení v dané
skupině se obnoví.
Podrobnosti najdete v části „Resetování
systému“ (strana 76).
[Software Update]
Můžete aktualizovat software systému,
subwooferu nebo zadních
reproduktorů. „Aktualizace softwaru“
(strana 65)Podrobné informace
naleznete v části.
Aktualizace softwaru
Po aktualizaci softwaru budete moci
používat nejnovější funkce.
Další informace o funkcích aktualizace
naleznete na následujících webových
stránkách:
www.sony.eu/support
Poznámky
• Dokončení aktualizace může trvat až
40 minut.
• K provedení aktualizace je nutné připojení
k internetu.
• V průběhu aktualizace nevypínejte
systém, neodpojujte napájecí (elektrický)
kabel, neodpojujte/nepřipojujte kabel
HDMI ani nepracujte se systémem nebo
televizorem. Počkejte na dokončení
aktualizace softwaru.
• Chcete-li automaticky provádět
aktualizace softwaru (strana 64), nastavte
položku [Auto Update] na [On]. Některé
typy aktualizací softwaru mohou
proběhnout, i když je možnost [Auto
Update] nastavená na hodnotu [Off].
1
2
3
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Pokud systém najde informace o
aktualizaci systému na síti, v
domovské nabídce se zobrazí
upozornění a položka [Software
Update]. V takovém případě vyberte
možnost [Software Update] a
přejděte na krok 4.
Vyberte položku [Software
Update].
Na televizní obrazovce se zobrazí
obrazovka [Software Update].
65CS
4
Vyberte položku, kterou chcete
aktualizovat.
Stiskem tlačítka / a
vyberte z
následujících položek tu, kterou
chcete aktualizovat, a poté podle
pokynů na obrazovce proveďte
aktualizaci softwaru.
Po zahájení aktualizace softwaru se
systém automaticky restartuje.
Během aktualizace softwaru se na
displeji na předním panelu zobrazí
„UPDT“. Po dokončení aktualizace
se systém automaticky restartuje.
[Network update]
Aktualizuje software pomocí dostupné
sítě. Ujistěte se, že je síť připojena k
internetu.
[USB update]
Aktualizuje software pomocí
paměťového zařízení USB. Podrobnosti
o aktualizaci se zobrazí při stahování
souboru aktualizace.
[Wireless speakers only]
Aktualizuje software subwooferu a
zadních reproduktorů, pokud systém
využívá nejnovější verzi softwaru.
Zkontrolujte, zda jsou subwoofer a
zadní reproduktory zapnuté a připojené
k systému(strana 31).
Poznámky
• [USB update] můžete provést stiskem a
podržením tlačítek BLUETOOTH a  na
hlavní jednotce po dobu 7 sekund.
• Úlohu [Network update] můžete provést v
aplikaci Sony | Music Center.
• Pokud se aktualizace subwooferu nebo
zadních reproduktorů nezdaří, přesuňte
je do blízkosti hlavní jednotky a proveďte
aktualizaci.
66CS
Odstraňování problémů
nemusí zapnout prostřednictvím
propojení s napájením televizoru ani
po zapnutí televizoru (v závislosti na
televizoru).
Odstraňování problémů
Systém se vypne po vypnutí
televizoru.
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
pokuste se jej před podáním žádosti o
opravu vyřešit pomocí tohoto průvodce
řešením problémů. Pokud nějaký
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pokud požadujete opravu, přineste s
sebou hlavní jednotku, subwoofer i
zadní reproduktory (nejsou součástí
dodávky), přestože se zdá, že je
problém pouze s jedním z těchto
zařízení.
 Zkontrolujte nastavení položky
[Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV]
(strana 62). Pokud je možnost
[Standby Linked to TV] nastavena na
hodnotu [On] nebo [Auto], systém se
vypne automaticky po vypnutí
televizoru nezávisle na vstupu.
Napájení
Systém není možné spustit.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového kabelu).
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
elektrické sítě a po několika minutách
ho znovu připojte.
Systém se nezapne ani v případě
zapnutí televizoru.
 Nastavte položku
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Control for HDMI] na hodnotu [On]
(strana 62). Televizor musí
podporovat funkci Control for HDMI
(strana 54). Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení reproduktorů
na televizoru. Napájení systému se
synchronizuje s nastavením
reproduktorů na televizoru.
Podrobné informace naleznete v
návodu k obsluze televizoru.
 Pokud zvuk naposledy vystupoval z
reproduktorů televizoru, systém se
Systém se nevypne ani po vypnutí
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení položky
[Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [Standby Linked to TV]
(strana 62). Pokud chcete, aby se
systém vypnul po vypnutí televizoru
nezávisle na použitém vstupu,
nastavte možnost [Standby Linked to
TV] na hodnotu [On]. Televizor musí
podporovat funkci Control for HDMI
(strana 54). Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Systém nelze vypnout.
 Systém může být v ukázkovém
režimu. Pro zrušení ukázkového
režimu proveďte resetování systému.
Stiskněte a podržte tlačítka 
(napájení) a – (hlasitost) na hlavní
jednotce po dobu delší než 5 sekund
(strana 76).
Obraz
Není vidět žádný obraz nebo není
zobrazen správně.
 Vyberte správný vstup ( strana35).
 Pokud není při výběru vstupu TV vidět
žádný obraz, požadovaný televizní
kanál vyberte pomocí dálkového
ovladače televizoru.
67CS
 Pokud není vidět žádný obraz při
výběru vstupu HDMI1/2, stiskněte
tlačítko přehrávání připojeného
zařízení.
 Odpojte kabel HDMI a poté jej znovu
připojte. Zkontrolujte, zda je kabel
pevně zasunut.
 Pokud nevystupuje obraz z
připojeného zařízení nebo pokud obraz
nevystupuje správně, nastavte
možnost
[Setup] - [Advanced
Settings] - [HDMI Settings] - [HDMI
Signal Format] - [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
na hodnotu [Standard format]
(strana 24).
 Pokud připojujete zařízení
podporující HDCP 2.2, ujistěte se, že
jste ho připojili ke konektoru HDMI IN
a televizor ke konektoru HDMI OUT
systému.
 Systém je připojen ke vstupnímu
zařízení, které není kompatibilní s
technologií HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). V
takovém případě zkontrolujte
specifikace připojeného zařízení.
3D obsah z konektoru
HDMI IN 1/2 se nezobrazuje na
obrazovce televizoru.
 V závislosti na televizoru nebo
videozařízení se 3D obsah nemusí
zobrazit. Zkontrolujte podporovaný
formát videa HDMI (strana 82).
Videoobsah 4K ze zdířky
HDMI IN 1/2 se nezobrazuje na
televizní obrazovce.
 V závislosti na televizoru nebo
videozařízení se videoobsah 4K
nemusí zobrazit. Zkontrolujte
možnosti videa a nastavení televizoru
a videozařízení.
 Pokud změníte nastavení [HDMI
Signal Format], obraz se nemusí
zobrazovat správně. V takovém
případě změňte nastavení na
[Standard format] (strana 24).
68CS
 Použijte kvalitní vysokorychlostní
kabel HDMI s připojením Ethernet,
který podporuje 18 Gb/s nebo
vysokorychlostní kabel HDMI s
připojením Ethernet (strana 82).
Obraz se nezobrazuje na celé
televizní obrazovce.
 Poměr stran média je pevně daný.
Pokud systém není zapnutý, obraz
a zvuk ze zařízení připojeného k
systému se nepřehrává v
televizoru.
 Na systému nastavte možnost
[Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] na
hodnotu [On] a poté nastavte
možnost [Standby Through] na
hodnotu [Auto] nebo [On] (strana 62).
 Zapněte systém a poté přepněte
vstup na zařízení přehrávající obsah.
 Pokud je systém připojen k zařízením
jiných výrobců než Sony, která
podporují funkci Control for HDMI,
nastavte možnost
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Standby Through] na hodnotu [On]
(strana 62).
Obsah HDR nelze zobrazit jako
obsah s vysokým dynamickým
rozsahem.
 Zkontrolujte nastavení televizoru a
připojeného zařízení. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
televizoru a připojeného zařízení.
 Pokud není šířka pásma dostačující,
mohou některá zařízení převést
obsah HDR na SDR. V tomto případě
nastavte možnost
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [HDMI Signal Format] - [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] na hodnotu [Enhanced
format] za předpokladu, že televizor a
připojené zařízení podporují šířku
pásma až 18 Gb/s (strana 24). Když
vyberete možnost [Enhanced
format], musíte použít kvalitní
vysokorychlostní kabel HDMI s
připojením Ethernet, který podporuje
18 Gb/s (strana 82).
Zvuk
Systém se nemůže připojit k
televizoru s funkcí BLUETOOTH®.
 Propojíte-li systém a televizor pomocí
kabelu HDMI (není součástí dodávky),
připojení BLUETOOTH® se zruší.
Ze systému nevychází zvuk
televizoru.
 Zkontrolujte typ a připojení kabelu
HDMI, optického digitálního kabelu
nebo analogového audiokabelu,
který je připojen k systému a
televizoru (viz dodávaný průvodce
spuštěním).
 Odpojte kabely mezi systémem a
televizorem a znovu je pevně zapojte.
Odpojte napájecí kabely (síťové
kabely) televizoru a systému od
zásuvek (elektrické sítě) a poté je
znovu připojte.
 Pokud jsou systém a televizor
propojeny kabelem HDMI,
zkontrolujte následující.
– Označení zdířky HDMI připojeného
televizoru nápisem „ARC“.
– Zapnutí funkce Control for HDMI na
televizoru.
– Na systému zkontrolujte nastavení
položky [Control for HDMI] na [On] a
položky [TV Audio Input Mode] na
[Auto] (strana 62).
 Není-li televizor kompatibilní s
technologií Audio Return Channel,
připojte digitální optický kabel
(součástí dodávky) (informace
naleznete v dodaném průvodci
spuštěním). Pokud televizor není
kompatibilní s technologií Audio
Return Channel, zvuk televizoru
nebude systémem reprodukován, ani
pokud je systém připojen ke zdířce
HDMI IN na televizoru.
 Přepněte vstup systému na vstup TV.
Když propojíte systém a televizor
pomocí analogového audiokabelu
(není součástí dodávky), přepněte
vstup systému na vstup ANALOG
(strana 41).
 Zvyšte hlasitost systému nebo zrušte
ztlumení zvuku.
 Pokud zvuk tuneru kabelové televize
nebo satelitního tuneru připojeného k
televizoru není slyšet, připojte
zařízení ke konektoru HDMI IN 1 nebo
HDMI IN 2 na systému a přepněte
vstup systému na vstup připojeného
zařízení ([HDMI1] nebo [HDMI2]) (viz
dodávaná příručka Průvodce
spuštěním).
 V závislosti na pořadí propojení
televizoru a systému může být
systému ztlumený a na předním
panelu systému se může zobrazovat
nápis „MUTING“. Dojde-li k takovéto
situaci, zapněte nejprve televizor a
poté systém.
 Nastavte reproduktory televizoru
(BRAVIA) na možnost Audio System.
Informace o nastavení televizoru
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
Pokud systém není zapnutý, obraz
a zvuk ze zařízení připojeného k
systému se nepřehrává v
televizoru.
 Na systému nastavte možnost
[Setup] - [Advanced Settings] - [HDMI
Settings] - [Control for HDMI] na
hodnotu [On] a poté nastavte
možnost [Standby Through] na
hodnotu [Auto] nebo [On] (strana 62).
 Zapněte systém a poté přepněte
vstup na zařízení přehrávající obsah.
 Pokud je systém připojen k zařízením
jiných výrobců než Sony, která
podporují funkci Control for HDMI,
nastavte možnost
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [Standby Through] na hodnotu [On]
(strana 62).
69CS
Zvuk je reprodukován televizorem i
systémem současně.
 Ztlumte zvuk systému nebo
televizoru.
Zvuk televizoru přehrávaný
systémem je zpožděn za obrazem.
 Nastavte možnost [A/V Sync] na
hodnotu 0 ms, pokud je nastavena v
rozsahu mezi 25 ms a 300 ms
(strana 51).
 V závislosti na zdroji zvuku může mezi
zvukem a obrazem vzniknout časová
prodleva. Pokud televizor nabízí
funkci pro zpoždění obrazu,
použijte ji.
Ze zařízení připojeného k systému
není slyšet žádný nebo jen velmi
slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  + na dálkovém
ovladači a zkontrolujte úroveň
hlasitosti (strana 14).
 Stiskněte tlačítko  nebo  + na
dálkovém ovladači, abyste zrušili
funkci ztlumení zvuku (strana 14).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Opakovaným stiskem tlačítka
pro výběr vstupu na dálkovém
ovladači zkuste zvolit jiné zdroje
zvuku (TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/
USB/BLUETOOTH®) (strana 14).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
správně zapojeny do systému i
připojeného zařízení.
 Pokud přehráváte obsah kompatibilní
s technologií ochrany autorských práv
(HDCP), nemusí být systémem
přehráván.
 Nastavte položku
[Setup] [Advanced Settings] - [HDMI Settings]
- [HDMI Signal Format] na hodnotu
[Standard format] (strana 24).
Nelze dosáhnout prostorového
efektu.
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
režimu nemusí funkce zpracování
70CS
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový efekt
jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení připojeném
k systému. Podrobnosti naleznete v
návodu k obsluze dodávaném s
připojeným zařízením.
Subwoofer
Ze subwooferu není slyšet zvuk
nebo je slyšet jen velmi slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko SW  + na
dálkovém ovladači, abyste zvýšili
hlasitost subwooferu (strana 51).
 Zkontrolujte, zda se kontrolka
napájení na subwooferu rozsvítila
zeleně.
 Pokud kontrolka napájení na
subwooferu nesvítí, zkuste
následující řešení.
– Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu subwooferu.
– Zapněte subwoofer stisknutím
tlačítka  (napájení).
 Pokud kontrolka napájení na
subwooferu pomalu bliká zeleně
nebo svítí červeně, zkuste následující
řešení.
– Přesuňte subwoofer na místo poblíž
hlavní jednotky, aby se kontrolka
napájení na subwooferu rozsvítila
zeleně.
– Postupujte podle kroků v části
„Bezdrátové připojení subwooferu a
zadních reproduktorů“ (strana 31).
– Zkontrolujte stav bezdrátového
připojení (strana 61).
 Pokud kontrolka napájení na
subwooferu bliká červeně, vypněte
stisknutím tlačítka  (napájení) na
subwooferu napájení a zkontrolujte,
jestli nejsou zakryté ventilační otvory
na subwooferu.
 Pokud vstupní zdroje obsahují malé
množství basových zvuků (např.
televizní vysílání), může být zvuk ze
subwooferu těžko slyšitelný. Zvuk
subwooferu můžete vyzkoušet
přehráním zkušebního tónu
(strana 57).
 Vypněte noční režim. Podrobnosti
najdete v části „Přehrávání zvuku s
nižší hlasitostí v noci (NIGHT)“
(strana 50).
 Pokud změníte nastavení [RF
Channel] z hodnoty [Off] na [On]
(strana 33), může trvat 1 minutu, než
začne přehrávání zvuku.
Zvuk přeskakuje nebo je zašuměný.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které
generuje elektromagnetické vlny,
jako například bezdrátová síť LAN
nebo mikrovlnná trouba, přemístěte
systém jinam.
 Pokud je mezi hlavní jednotkou a
subwooferem překážka, přesuňte ji
nebo ji odstraňte.
 Umístěte hlavní jednotku a
subwoofer co nejblíže k sobě.
 Změňte nastavení [RF Channel]
(strana 33).
 Přepněte síťové připojení televizoru
nebo přehrávače Blu-ray Disc z
bezdrátového na kabelové.
Zadní reproduktory (nejsou
součástí dodávky)
Ze zadních reproduktorů není slyšet
zvuk.
 Zkontrolujte, že jste správně připojili
napájecí kabel zadních reproduktorů.
 Pokud kontrolka napájení na zadním
reproduktoru nesvítí, zkuste
následující řešení.
– Zkontrolujte, že jste správně
připojili napájecí kabel zadních
reproduktorů.
– Stisknutím tlačítka  (napájení)
zapněte zadní reproduktor.
 Pokud kontrolka napájení na zadním
reproduktoru bliká zeleně nebo
pokud svítí červeně, zkuste
následující řešení.
– Přesuňte zadní reproduktor na
místo poblíž hlavní jednotky, aby se
kontrolka napájení na zadním
reproduktoru rozsvítila zeleně.
– Postupujte podle kroků v části
„Bezdrátové připojení subwooferu a
zadních reproduktorů“ (strana 31).
– Zkontrolujte stav bezdrátového
připojení (strana 61).
 Chcete-li zvýšit hlasitost zadních
reproduktorů, stiskněte tlačítko REAR
 + na dálkovém ovladači
(strana 50).
 Pokud změníte nastavení [RF
Channel] z hodnoty [Off] na [On]
(strana 33), může trvat 1 minutu, než
začne přehrávání zvuku.
Zvuk přeskakuje nebo je zašuměný.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které
generuje elektromagnetické vlny,
jako například bezdrátová síť LAN
nebo mikrovlnná trouba, přemístěte
systém jinam.
 Pokud je mezi hlavní jednotkou a
zadním reproduktorem překážka,
přesuňte ji nebo ji odstraňte.
 Hlavní jednotku a zadní reproduktor
umístěte co nejblíže k sobě.
 Přepněte síťové připojení televizoru
nebo přehrávače Blu-ray Disc z
bezdrátového na kabelové.
Připojení zařízení USB
Zařízení USB není rozpoznáno.
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte zařízení
USB.
 Zapněte systém.
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno k portu (USB)
(strana 39).
71CS
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte ho
a připojte zařízení USB přímo k
systému.
 Po připojení přehrávače WALKMAN®
nebo smartphonu nemusí být
rozpoznáno jeho interní nebo externí
úložiště (například paměťová karta).
Připojení mobilního zařízení
Nelze provést párování.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH® blíže k sobě.
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením ze zařízení bezdrátové sítě
LAN, jiného bezdrátového zařízení s
frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení mimo dosah systému.
Spojení BLUETOOTH® nelze
navázat.
 Ujistěte se, že svítí kontrolka
BLUETOOTH® na hlavní jednotce
(strana 38).
 Ujistěte se, že je připojované zařízení
BLUETOOTH® zapnuté a že je funkce
BLUETOOTH® aktivní.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH® blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému a
zařízení BLUETOOTH®. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH®.
 Mohlo dojít ke smazání informací o
párování. Proveďte párování znovu
(strana 37).
72CS
Systém nereprodukuje žádný zvuk
z připojeného mobilního zařízení
BLUETOOTH®.
 Ujistěte se, že svítí kontrolka
BLUETOOTH® na hlavní jednotce
(strana 38).
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH® blíže k sobě.
 Pokud se v blízkosti systému nachází
zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátové zařízení LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH® nebo mikrovlnná
trouba, přesuňte zařízení dále od
systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH®
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH®.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN, blízkého bezdrátového routeru
LAN nebo počítače na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného zařízení
BLUETOOTH®.
Připojení sluchátek s funkcí
BLUETOOTH®
Nelze provést párování.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH® blíže k sobě.
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením ze zařízení bezdrátové sítě
LAN, jiného bezdrátového zařízení s
frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení mimo dosah systému.
Spojení BLUETOOTH® nelze navázat.
 Ujistěte se, že svítí kontrolka
BLUETOOTH® na hlavní jednotce
(strana 10).
 Ujistěte se, že je připojované zařízení
BLUETOOTH® zapnuté a že je funkce
BLUETOOTH® aktivní.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH® blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému a
zařízení BLUETOOTH®. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování
zařízení BLUETOOTH® se systémem.
Viz „Odebrání registrovaného
zařízení ze seznamu zařízení“
(strana 45).
 Mohlo dojít ke smazání informací o
párování. Proveďte párování znovu
(strana 44).
Z připojených sluchátek
BLUETOOTH® nevychází žádný
zvuk.
 Ujistěte se, že svítí kontrolka
BLUETOOTH® na hlavní jednotce
(strana 10).
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH® blíže k sobě.
 Pokud se v blízkosti systému nachází
zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátové zařízení LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH® nebo mikrovlnná
trouba, přesuňte zařízení dále od
systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH®
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH®.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN, blízkého bezdrátového routeru
LAN nebo počítače na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného zařízení
BLUETOOTH®.
 Nastavte možnost [Wireless Playback
Quality] na [Auto] (strana 63).
 Některý obsah nemusí být možné
vysílat kvůli ochraně autorských práv.
Připojení k drátové síti LAN
Systém se nemůže připojit k síti.
 Zkontrolujte síťové připojení
(strana 25) a nastavení sítě (strana 64).
Bezdrátové připojení LAN
Po provedení [Wi-Fi Protected
Setup™ (WPS)] nemůžete vaše PC
připojit k internetu.
 Bezdrátové nastavení routeru se
může automaticky změnit, pokud
použijete funkci Wi-Fi Protected
Setup před úpravou nastavení
routeru. V takovém případě
příslušným způsobem změňte
bezdrátové nastavení vašeho PC.
Systém se nemůže připojit k síti
nebo je síťové připojení nestabilní.
 Ujistěte se, že router bezdrátové sítě
LAN je zapnutý.
 Zkontrolujte síťové připojení
(strana 26) a nastavení sítě (strana 64).
 V závislosti na prostředí (včetně
materiálu zdí), podmínkách pro
příjem rádiových vln nebo překážkách
mezi systémem a routerem
bezdrátové sítě LAN se může možná
komunikační vzdálenost zmenšit.
Systém a router bezdrátové sítě LAN
přesuňte blíže k sobě.
 Zařízení, která používají frekvenční
pásmo 2,4 GHz, jako je mikrovlnná
trouba, zařízení s technologií
BLUETOOTH® nebo digitální
bezdrátové zařízení, mohou rušit
komunikaci. Přesuňte hlavní jednotku
dále od takových zařízení nebo tato
zařízení vypněte.
 Připojení k bezdrátové síti LAN může
být nestabilní v závislosti na
prostředí, zvláště při použití funkce
BLUETOOTH® systému. V takovém
případě upravte prostředí, ve kterém
systém používáte.
73CS
Požadovaný router bezdrátové sítě
LAN není v seznamu bezdrátových
sítí.
 Stisknutím tlačítka BACK se vraťte na
předchozí obrazovku a vyzkoušejte
znovu možnost [Wireless LAN
Settings] (strana 26). Pokud stále
nedojde k detekci požadovaného
routeru bezdrátové sítě LAN, vyberte
ze seznamu sítí možnost [New
connection registration] a poté
[Manual registration] pro ruční zadání
názvu sítě (SSID).
Připojení k internetu
Systém nelze připojit k internetu.
 Zkontrolujte připojení k drátové nebo
bezdrátové síti LAN.
 Restartujte router nebo router
bezdrátové sítě LAN.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač tohoto systému
nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání na hlavní
jednotce (strana 10).
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovládačem a systémem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již téměř
vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné
tlačítko na dálkovém ovládání.
Dálkový ovladač televizoru
nefunguje.
 Tento problém je možné vyřešit
zapnutím funkce infračerveného
opakovače (strana 34).
74CS
Jiné pokyny
Funkce Control for HDMI nepracuje
správně.
 Zkontrolujte spojení se systémem
(informace viz dodávaný průvodce
spuštěním).
 Zapněte na televizoru funkci Control
for HDMI. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci
znovu. Pokud odpojíte systém, bude
chvíli trvat, než bude možné znovu
provádět operace. Vyčkejte 15 sekund
nebo déle a proveďte operaci znovu.
 Ujistěte se, že zařízení připojená k
systému podporují funkci Control for
HDMI.
 Zapněte funkci Control for HDMI u
zařízení připojených k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu k
obsluze vašeho zařízení.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce Control for
HDMI, jsou vymezeny v normě HDMI
CEC následujícím způsobem:
– Záznamová zařízení (rekordér
Blu­ray Disc™, rekordér DVD apod.):
až 3 zařízení
– Přehrávací zařízení (přehrávač
Blu­ray Disc™, přehrávač DVD atd.):
až 3 zařízení (tento systém využívá
jedno z nich)
– Zařízení s tunerem: až 4 zařízení
– Audiosystém (přijímač/sluchátka):
až 1 zařízení (které využívá tento
systém)
Na displeji na předním panelu
začne blikat nápis „PRTCT“ a systém
se vypne.
 Odpojte napájecí (síťový) kabel a
ujistěte se, že větrací otvory systému
nic neblokuje.
Na displeji předního panelu se
střídavě zobrazují nápisy „PRTCT“,
„PUSH“, název reproduktoru
(„SUB“, „SUR L“ nebo „SUR R“) a
„POWER“.
 Pokud chcete reproduktor vypnout,
stiskněte tlačítko  (vypínač) na
příslušném reproduktoru („SUB“:
subwoofer, „SUR L“: levý zadní
reproduktor, „SUR R“: pravý zadní
reproduktor). V případě subwooferu
odpojte napájecí (síťový) kabel,
ujistěte se, že větrací otvory
subwooferu nic neblokuje, a
restartujte systém. V případě zadního
reproduktoru odpojte napájecí
(síťový) kabel a restartujte systém.
Pokud proběhne opětovné připojení,
obnoví se normální zobrazení na
displeji na předním panelu.
Na displeji na předním panelu se
zobrazí „BT TX“.
 Nastavte položku [Bluetooth Mode]
na hodnotu [Receiver]. Text „[BT TX]“
se zobrazí v případě, že je režim
[Bluetooth Mode] nastaven na
hodnotu [Transmitter] (strana 62).
Čidla televizoru nefungují správně.
 Hlavní jednotka může blokovat
některá čidla (například čidlo jasu),
přijímač dálkového ovládání
televizoru nebo vysílače pro 3D brýle
(infračervený přenos) 3D televizoru,
který podporuje infračervený systém
pro 3D brýle, nebo bezdrátovou
komunikaci. Přesuňte hlavní jednotku
do takové vzdálenosti od televizoru,
která umožňuje správné fungování
jednotlivých součástí. Informace o
umístění čidel a přijímače dálkového
ovládání naleznete v návodu k
obsluze dodaném s televizorem.
Bezdrátové funkce (bezdrátová síť
LAN, funkce BLUETOOTH® ,
subwoofer nebo zadní
reproduktory) jsou nestabilní.
 Nepokládejte do blízkosti systému
kovové předměty jiné než televizor.
Náhle je přehrávána vám neznámá
hudba.
 Může se přehrávat předinstalovaná
vzorová hudba. Stisknutím tlačítka
na hlavní jednotce zastavte
přehrávání.
Systém nelze vypnout nebo nelze
používat [Advanced Settings]. / Při
stisku tlačítka  (napájení) se v
okně zobrazení objeví nápis
„.DEMO“ a systém není možné
vypnout.
 Systém může být v ukázkovém
režimu. Pro zrušení ukázkového
režimu proveďte resetování systému.
Stiskněte a podržte tlačítka 
(napájení) a – (hlasitost) na hlavní
jednotce po dobu delší než 5 sekund
(strana 76).
Systém se restartuje.
 Při připojování k televizoru s
rozlišením odlišným od systému se
systém může restartovat za účelem
resetování nastavení výstupu.
75CS
Resetování systému
Pokud systém stále nepracuje
správně, resetujte ho následujícím
postupem.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizní obrazovce se zobrazí
domovská nabídka.
V domovské nabídce vyberte
položku
[Setup] – [Advanced
Settings].
Vyberte položku [Resetting].
Zvolte položku nabídky, kterou
chcete resetovat.
Vyberte položku [Start].
Zrušení resetování
Vyberte položku [Cancel] v kroku 5.
Pokud nelze provést
resetování pomocí
domovské nabídky
Stiskněte a podržte tlačítka 
(napájení) a – (hlasitost) na hlavní
jednotce po dobu delší než 5 sekund.
Nastavení se vrátí do výchozího
stavu.
Poznámka
Po resetování může dojít ke ztracení
připojení se subwooferem a zadními
reproduktory. V tomto případě postupujte
podle části „Bezdrátové připojení
subwooferu a zadních reproduktorů“
(strana 31).
76CS
Část BLUETOOTH®
Doplňující informace
Technické údaje
Reproduktorová lišta
(SA-ZF9)
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý: 60 W + 60 W
(při 4 ohmech, 1 kHz, celkové
harmonické zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý / přední pravý / středový
reproduktor: 100 W (na kanál při
4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Výstupy
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Konektory HDMI IN 1/2 a HDMI OUT (TV
(ARC)) podporují protokol HDCP 2.2.
HDCP 2.2 je nově vylepšená technologie
ochrany autorských práv, která slouží k
ochraně obsahu, jako jsou například
filmy v rozlišení 4K.
Část HDMI
Konektor
Typ A (19 pinů)
Část USB
Port
(USB):
konektor USB typu A (pro připojení
paměti USB)
LAN
Konektor LAN(100)
Konektor 100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Komunikační systém
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenční pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
Komunikační systém
BLUETOOTH® Specifikace verze 4.2
Výstup
BLUETOOTH® Specifikace třídy výkonu 1
Maximální komunikační vzdálenost
Přibližně 30 m1) v přímé viditelnosti
Maximální počet zařízení pro registraci
9 zařízení
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4 GHz–2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH®2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5), LDAC
Rozsah přenosu (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz (vzorkovací
frekvence LDAC 96 kHz s přenosem
990 kb/s)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)
1)
Skutečný dosah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
použití bezdrátových telefonů, citlivost
příjmu, operační systém, softwarové
aplikace atd.
2)
Standardní profily BLUETOOTH®
označují účel komunikace BLUETOOTH®
mezi zařízeními.
3)
Kodek: Formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
Zkratka pro kodek dílčího pásma
(Subband Codec)
5) Zkratka pro pokročilé kódování audia
(Advanced Audio Coding)
Přední levý / přední pravý / středový
reproduktor
Systém reproduktorů
Širokopásmová soustava, akustické
zavěšení
Reproduktor
46mm kuželovitý typ
77CS
Obecné
Požadavky na napájení
220–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Zapnuto: 52 W
[Network/Bluetooth Standby] – [On]:
Méně než 2,4 W
[Network/Bluetooth Standby] – [Off]:
méně než 0,5 W
Rozměry* (cca) (ŠxVxH)
1000 mm x 64 mm × 98 mm (bez
mřížkového rámu)
1000 mm x 64 mm x 99 mm (s
mřížkovým rámem)
*Bez vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)
2,9 kg (bez mřížkového rámu)
3,1 kg (s mřížkovým rámem)
Kompatibilní modely iPod/iPhone
Níže jsou uvedeny kompatibilní modely
zařízení iPod/iPhone. Než zařízení iPod/
iPhone začnete používat společně se
systémem, aktualizujte jeho software na
nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH® pracuje s těmito
modely:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone
6s Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/
iPhone 6/iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generace) / iPod touch
(5. generace)
Subwoofer (SA-WZF9)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
100 W (při 4 ohmech, 100 Hz)
Systém reproduktorů
Systém subwooferu, bass reflex
Reproduktor
160mm, kónický
Požadavky na napájení
220–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba energie
Zapnuto: 20 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (ŠxVxH) (přibližně)
190 mm x 382 mm x 386 mm (bez
vyčnívajících částí)
Hmotnost (přibližně)
8,1 kg
78CS
Bezdrátový vysílač /
přijímač
Komunikační systém
Specifikace bezdrátového zvuku,
verze 4.0
Frekvenční pásmo
5 GHz
Způsob modulace
OFDM
Design a technické údaje se mohou měnit
bez předchozího upozornění.
Pásma rádiové frekvence a maximální výstupní výkon
Frekvenční pásmo
Maximální výstupní výkon
BLUETOOTH®
2400–2483,5 MHz
< 9,9 dBm
Bezdrátová síť LAN
2400–2483,5 MHz
< 19,9 dBm
5150 – 5250 MHz
< 18 dBm
Bezdrátový reproduktor
5250 – 5350 MHz
< 18 dBm
5470 – 5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
5150 – 5250 MHz
< 18 dBm
5250 – 5350 MHz
< 18 dBm
5470 – 5600 MHz
< 18 dBm
5650 – 5725 MHz
< 18 dBm
5725–5850 MHz
< 13,98 dBm
79CS
Typy zvukových souborů,
které lze přehrávat
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Systém nepřehrává soubory s kódováním
DST.
Poznámky
• V závislosti na formátu souboru,
kódování, nahrávacích podmínkách nebo
ostatních podmínkách se některé
soubory nemusí přehrát.
• Některé soubory upravované pomocí
počítače se nemusí přehrát.
• U některých souborů nemusí být
dostupná funkce pro rychlý posun vpřed/
vzad.
• Systém nepřehrává kódované soubory,
například s technologií DRM.
• Systém nemůže rozpoznat soubor/složku
v závislosti na názvu/metadatech.
• Některá zařízení USB nemusí s tímto
systémem fungovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení třídy
MSC (Mass Storage Class) (například
paměťová zařízení typu Flash).
80CS
Podporované vstupní formáty audia
Systém podporuje následující formáty audia.
Formát
Funkce
„HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(ARC)
„TV“
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Podporovaný formát.
–: Nepodporovaný formát.
Poznámka
Konektory HDMI IN 1/2 nepodporují formáty audia, které obsahují ochranu proti kopírování,
např. Super Audio CD nebo DVD-Audio.
81CS
Podporované formáty videa HDMI
Systém podporuje následující formáty videa.
Rozlišení
Snímková frekvence
4K
4096 x 2160p3)
3840 x 2160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4096 x 2160p3)
3840 x 2160p
23,98/24/25/29,97/30 Hz
1 920 x 1 080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1920 x 1080i
50/59,94/60 Hz
3D
Barevný
prostor
Barevná
hloubka
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitů
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitů
–
YCbCr 4:2:0
10/12 bitů
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 bitů
–
YCbCr 4:2:0
8 bitů
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitů
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 bitů
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
[Enhanced format]1)
–
23,98 / 24 Hz
1280 x 720p
Nastavení [HDMI
Signal Format]
8/10/12 bitů
–
720 x 480p
59,94/60 Hz
–
720 x 576p
50 Hz
–
640 x 480p
59,94/60 Hz
–
RGB 4:4:4
: Kompatibilní s 3D signálem ve formátu Side-by-Side (Half)3)
: Kompatibilní s 3D signálem ve formátu Frame packing a Over-Under (Top-and-Bottom)
1)
Použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet, který podporuje
18 Gb/s.
2)
Použijte kvalitní vysokorychlostní kabel HDMI s připojením Ethernet nebo
vysokorychlostní kabel Sony HDMI s připojením Ethernet s logem typu kabelu.
3) Tlačítko OPTIONS nefunguje a nezobrazuje se systémové zobrazení (OSD).
Poznámky ke konektoru HDMI a připojením HDMI
• Použijte schválený kabel HDMI.
• Nedoporučujeme používat převodní kabel HDMI-DVI.
• Audiosignály (vzorkovací frekvence, počet bitů atd.) vysílané ze zdířky HDMI mohou
být připojeným zařízením potlačeny.
• Zvuk se může přerušit, když se změní vzorkovací frekvence nebo počet kanálů
signálů výstupu audia z přehrávacího zařízení.
82CS
• Když je zvolen vstup TV, signály videa přenášené některým z konektorů
HDMI IN 1/2, který byl naposledy zvolen, vycházejí z konektoru HDMI OUT (TV
(ARC)).
• Tento systém podporuje technologii „TRILUMINOS“.
• Všechny konektory HDMI IN a HDMI OUT podporují šířku pásma až 18 Gb/s,
HDCP 2.21), BT.2020 široké barevné prostory2) a funkci pass-through pro obsah
HDR (vysoký dynamický rozsah)3).
• Při připojování k televizoru s rozlišením odlišným od systému se systém může
restartovat za účelem resetování nastavení výstupu.
1)
HDCP 2.2 je nově vylepšená technologie ochrany autorských práv, která slouží k
ochraně obsahu, jako jsou například filmy v rozlišení 4K.
Barevný prostor BT.2020 je nový barevný standard s širokým barevným rozsahem, který
byl vytvořen pro televizní systémy s mimořádně vysokým rozlišením.
3)
HDR je nastupující formát videa, který může zobrazit širší rozsah jasových úrovní.
Systém je kompatibilní se standardy HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) a Dolby Vision.
2)
83CS
Komunikace
BLUETOOTH®
• Zařízení BLUETOOTH® by měla být
používána do vzdálenosti přibližně
• 10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážek). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek.
– Pokud se mezi spojovanými zařízeními
BLUETOOTH® nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka.
– V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
– V okolí mikrovlnných trub, které jsou
právě v provozu.
– V místech, kde se vyskytují jiné
elektromagnetické vlny.
• Zařízení BLUETOOTH® a bezdrátová síť
LAN (IEEE 802.11 b/g/n) využívají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když
používáte zařízení BLUETOOTH® v
blízkosti zařízení připojeného k
bezdrátové síti LAN, může dojít k
elektromagnetickému rušení. To může
mít za následek snížení rychlosti přenosu
dat, vznik šumu či nemožnost připojení.
Pokud k tomu dojde, zkuste následující
řešení:
– Používejte tento systém ve vzdálenosti
nejméně 10 metrů od zařízení
bezdrátové sítě LAN.
– Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů od
něj využíváte zařízení BLUETOOTH®.
– Tento systém a zařízení BLUETOOTH®
nainstalujte co nejblíže k sobě.
• Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Toto rušení může mít
za následek závadu, proto vždy vypněte
napájení tohoto systému a zařízení
BLUETOOTH® na těchto místech:
– v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde se
mohou vyskytovat hořlavé plyny,
– v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
84CS
• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací BLUETOOTH®, aby byla
zaručena bezpečnost připojení během
komunikace prostřednictvím technologie
BLUETOOTH®. Toto zabezpečení však
může být v závislosti na nastavení a
dalších faktorech nedostatečné, takže je
třeba při komunikaci prostřednictvím
technologie BLUETOOTH® vždy zvážit
případná rizika.
• Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH®.
• Komunikaci BLUETOOTH® nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH®, která mají stejný profil jako
tento systém.
• Zařízení BLUETOOTH® připojená k tomuto
systému musejí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH® předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita
se specifikací musí být certifikována.
Přesto však platí, že i když zařízení
vyhovuje specifikaci BLUETOOTH®,
mohou nastat případy, kdy charakter či
specifikace zařízení BLUETOOTH®
znemožňuje připojení či má za následek
jinou ovládací metodu, zobrazení či
provoz.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH®,
které je připojeno k systému, na prostředí
komunikace či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
LICENCE NA SOFTWARE
LICENČNÍ SMLOUVA S
KONCOVÝM UŽIVATELEM
DŮLEŽITÉ:
NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT,
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ
SMLOUVU S KONCOVÝM UŽIVATELEM
(DÁLE JEN „LICENČNÍ SMLOUVA“).
POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE
PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY.
POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ
SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE
SOFTWARE POUŽÍVAT.
Tato LICENČNÍ SMLOUVA představuje
právně závaznou smlouvu mezi vámi a
společností Sony Video & Sound
Products Inc. (dále jen „společnost
SONY“). Touto LICENČNÍ SMLOUVOU se
řídí vaše práva a povinnosti ohledně
softwaru SONY dodávaného společností
SONY, případně jejími poskytovateli
licence třetí strany (včetně dceřiných
společností společnosti SONY) a jejich
dceřiných společností (dále společně
„DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY“).
Smlouva se vztahuje i na veškeré
aktualizace či upgrady poskytované
společností SONY, na veškeré tištěné,
internetové či jiné elektronické
dokumenty k tomuto softwaru a
veškeré případné datové soubory
vytvořené pomocí tohoto softwaru (dále
společně „SOFTWARE“).
Bez ohledu na výše uvedené platí, že
pro jakýkoliv software, který je součástí
SOFTWARU a na který se vztahuje
samostatná licenční smlouva s
koncovým uživatelem (včetně obecné
veřejné licence GNU a menší obecné
veřejné licence GNU), platí namísto
podmínek této LICENČNÍ SMLOUVY
příslušná samostatná licenční smlouva s
koncovým uživatelem v rozsahu, v němž
to samostatná licenční smlouva s
koncovým uživatelem vyžaduje
(„VYLOUČENÝ SOFTWARE“).
SOFTWARE je licencován, nikoli
prodáván. SOFTWARE je chráněn
zákony a mezinárodními dohodami o
autorských právech a dalším duševním
vlastnictví.
AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá práva k SOFTWARU (včetně
obrázků, fotografií, animací, videí,
zvuku, hudby, textu a apletů, které jsou
součástí SOFTWARU) i právní nároky s
ním spojené vlastní společnost SONY
nebo jeden či více DODAVATELŮ TŘETÍ
STRANY.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost SONY vám uděluje
omezenou licenci na používání
SOFTWARU výhradně ve spojení s vaším
kompatibilním zařízením (dále jen
„ZAŘÍZENÍ“) a pouze pro soukromé,
nekomerční využívání. Společnost SONY
a DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY si
výslovně vyhrazují všechna práva
(včetně veškerých práv k duševnímu
vlastnictví) k SOFTWARU, která vám
nebyla výslovně udělena touto LICENČNÍ
SMLOUVOU.
POŽADAVKY A OMEZENÍ
SOFTWARE jako celek ani jeho část
nesmíte kopírovat, publikovat,
upravovat, dále distribuovat,
pozměňovat, dekompilovat, rozkládat,
provádět na něm zpětnou analýzu nebo
se snažit odvodit zdrojový kód, ani z něj
nesmíte vytvářet odvozená díla s
výjimkou případů, kdy SOFTWARE
vytváření takových odvozených děl
záměrně usnadňuje. Nesmíte
pozměňovat funkce správy digitálních
práv, které jsou součástí SOFTWARU, ani
do nich zasahovat. Nesmíte obcházet,
měnit ani narušovat žádné funkce ani
ochranné prvky SOFTWARU ani žádné
mechanismy operačně propojené se
SOFTWAREM. Nesmíte oddělovat žádné
85CS
jednotlivé komponenty SOFTWARU za
účelem použití na více ZAŘÍZENÍCH,
pokud vám to výslovně nepovolí
společnost SONY. Nesmíte odstranit,
pozměnit, zakrýt ani poničit žádné
ochranné známky či oznámení
nacházející se na SOFTWARU.
SOFTWARE nesmíte sdílet, distribuovat,
pronajmout, postoupit, převést či
prodat ani na něj nesmíte poskytnout
sublicenci. Poskytování softwaru,
síťových služeb a dalších produktů
jiných, než je SOFTWARE, na kterých
závisí výkon SOFTWARU, může být na
základě uvážení dodavatelů (tj.
dodavatelů softwaru, dodavatelů
služeb či společnosti SONY) přerušeno či
ukončeno. Společnost SONY a tito
dodavatelé nezaručují, že SOFTWARE,
síťové služby a další produkty budou
nadále dostupné nebo že budou v
provozu bez přerušení či úprav.
POUŽITÍ SOFTWARU VE SPOJENÍ
S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI
AUTORSKÝMI PRÁVY
Je možné, že budete moci SOFTWARE
využít k prohlížení, ukládání, zpracování
či používání obsahu vytvořeného vámi
nebo třetími stranami. Takový obsah
může být chráněn autorským právem či
dalšími zákony o duševním vlastnictví,
případně smlouvami. Souhlasíte s tím,
že budete SOFTWARE používat pouze v
souladu se všemi zákony a smlouvami,
které se na tento obsah vztahují. Berete
na vědomí a souhlasíte s tím, že
společnost SONY může učinit vhodná
opatření za účelem ochrany autorských
práv týkajících se obsahu ukládaného,
zpracovávaného či používaného
SOFTWAREM. Mezi tato opatření patří
mimo počítání frekvence zálohování a
obnovy dat prostřednictvím určitých
funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší
žádosti o povolení obnovy dat a
ukončení této LICENČNÍ SMLOUVY v
případě, že SOFTWARE používáte
nezákonným způsobem.
86CS
OBSAHOVÁ SLUŽBA
ROVNĚŽ UPOZORŇUJEME, ŽE
SOFTWARE MŮŽE BÝT URČEN K POUŽITÍ
S OBSAHEM DOSTUPNÝM
PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ ČI VÍCE
OBSAHOVÝCH SLUŽEB (dále jen
„OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽÍVÁNÍ
SLUŽBY A PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU SE
ŘÍDÍ SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI
DOTYČNÉ OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD
TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMETE, BUDOU
VAŠE MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU
OMEZENY. Berete na vědomí a
souhlasíte s tím, že určitý obsah a služby
dostupné prostřednictvím SOFTWARU
mohou poskytovat třetí strany, nad
nimiž společnost SONY nemá kontrolu.
POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ SLUŽBY
VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU.
OBSAHOVÁ SLUŽBA MŮŽE BÝT
KDYKOLIV UKONČENA.
PŘIPOJENÍ K INTERNETU A
SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že
přístup k určitým funkcím SOFTWARU
může vyžadovat připojení k internetu,
za které nesete výhradní odpovědnost.
Dále nesete výhradní odpovědnost za
úhradu poplatků třetím stranám, které
souvisí s připojením k internetu, včetně
poplatků poskytovateli internetových
služeb a poplatků za vysílací čas.
Funkčnost SOFTWARU může být
omezena v závislosti na možnostech,
šířce pásma či technických omezeních
připojení k internetu a příslušné služby.
Za poskytování, kvalitu a bezpečnost
připojení k internetu nese výhradní
odpovědnost třetí strana, která takovou
službu poskytuje.
EXPORTNÍ A JINÉ PŘEDPISY
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat
veškeré předpisy a omezení týkající se
exportu a reexportu, které platí v oblasti
či zemi, kde sídlíte, a že SOFTWARE
nepřesunete ani neschválíte jeho
přesun do země uvedené na seznamu
zakázaných zemí, ani s ním nenaložíte
jiným způsobem, který by byl v rozporu
s uvedenými předpisy a omezeními.
VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE není odolný vůči poruchám
a není vytvořen ani určen k použití nebo
dalšímu prodeji jako online řídicí
vybavení pro nebezpečná prostředí
vyžadující odolnost vůči poruchám,
jakou vyžaduje například provoz
jaderných zařízení, letecké navigační a
komunikační systémy, řízení letového
provozu, přístroje pro přímou záchranu
života nebo zbraňové systémy, kde by
mohlo selhání SOFTWARU vést ke smrti,
zranění osob či vážnému poškození
majetku nebo životního prostředí (dále
jen „VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY“).
Společnost SONY, všichni DODAVATELÉ
TŘETÍ STRANY a jejich dceřiné
společnosti výslovně odmítají jakoukoli
výslovně uvedenou nebo
předpokládanou záruku, povinnost či
podmínku vhodnosti pro VYSOCE
RIZIKOVÉ AKTIVITY.
VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA
SOFTWARE
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že
SOFTWARE používáte na vlastní riziko a
že za jeho používání nesete
odpovědnost. SOFTWARE se poskytuje
„TAK, JAK JE“, bez jakékoliv záruky,
povinnosti či podmínky.
SPOLEČNOST SONY A VŠICHNI
DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely
této části společně dále jen „společnost
SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI
ZÁRUKY, POVINNOSTI ČI PODMÍNKY, AŤ
JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ
PRÁV A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ
ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE,
NEUVÁDÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI NEČINÍ
ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM, (A) ŽE
FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ
KTERÉHOKOLIV SOFTWARU, SPLNÍ VAŠE
POŽADAVKY, NEBO ŽE BUDOU
AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE PROVOZ
SOFTWARU BUDE SPRÁVNÝ ČI
BEZCHYBNÝ NEBO ŽE PŘÍPADNÉ
ZÁVADY BUDOU ODSTRANĚNY, (C) ŽE
SOFTWARE NEPOŠKODÍ JINÝ
SOFTWARE, HARDWARE ČI DATA, (D) ŽE
JAKÝKOLIV SOFTWARE, SÍŤOVÉ SLUŽBY
(VČETNĚ INTERNETU) NEBO PRODUKTY
(JINÉ NEŽ SOFTWARE), NA NICHŽ VÝKON
SOFTWARU ZÁVISÍ, BUDOU NADÁLE
DOSTUPNÉ NEBO ŽE BUDOU V
PROVOZU BEZ PŘERUŠENÍ ČI ÚPRAV, A
(E) OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ČI VÝSLEDKŮ
POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, POKUD JDE O
JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST,
SPOLEHLIVOST ČI JINÉ
CHARAKTERISTIKY.
ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE
NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ
SONY NEBO AUTORIZOVANÝM
ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY
NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU, POVINNOST
ČI PODMÍNKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM
NEROZŠIŘUJE TUTO ZÁRUKU. POKUD SE
PROKÁŽE, ŽE SOFTWARE JE ZÁVADNÝ,
BERETE NA SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY
SPOJENÉ S POTŘEBNÝM SERVISEM,
OPRAVOU ČI ODSTRANĚNÍM ZÁVADY.
NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ
VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH
ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ ZÁRUK
NEBUDOU VZTAHOVAT.
OMEZENÍ RUČENÍ
SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÍ
DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely
této části dále společně jen „společnost
SONY“) NERUČÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ ČI
NÁSLEDNÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ SE
SOFTWAREM A PLYNOUCÍ Z PORUŠENÍ
JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ
SMLUVNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTI,
PORUŠENÍ OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI
87CS
NEBO ZALOŽENÉ NA JAKÉMKOLI JINÉM
PRÁVNÍM ZÁKLADĚ, VČETNĚ
VEŠKERÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V
DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY
PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY
MOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE ČI
SOUVISEJÍCÍ HARDWARE, PROSTOJŮ A
ZTRÁTY ČASU UŽIVATELE, A TO ANI V
PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O MOŽNOSTI VZNIKU
TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI. V
KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE SOUHRNNÁ
ODPOVĚDNOST PODLE JAKÉHOKOLIV
USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
OMEZUJE NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ
ZAPLACENOU ZA PRODUKT. NĚKTERÉ
JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ
ČI OMEZENÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ
NEBUDE VZTAHOVAT.
FUNKCE AUTOMATICKÉ
AKTUALIZACE
Společnost SONY či DODAVATELÉ TŘETÍ
STRANY mohou SOFTWARE
příležitostně automaticky aktualizovat
nebo jinak upravit, mimo jiné pro účely
vylepšení bezpečnostních funkcí,
opravy chyb a zdokonalení funkcí, a to v
době, kdy komunikujete se serverem
společnosti SONY nebo se servery
třetích stran, případně při jiných
příležitostech. Tyto aktualizace a úpravy
mohou smazat některé funkce či jiné
aspekty SOFTWARU nebo změnit jejich
povahu. To se může týkat i funkcí, které
možná využíváte. Berete na vědomí a
souhlasíte s tím, že k těmto aktivitám
může dojít dle výhradního uvážení
společnosti SONY a že společnost SONY
může podmínit další používání
SOFTWARU úplnou instalací či přijetím
těchto aktualizací a úprav. Pro účely této
LICENČNÍ SMLOUVY se má za to, že tyto
aktualizace a úpravy jsou součástí
SOFTWARU. Přijetím této LICENČNÍ
SMLOUVY s těmito aktualizacemi či
úpravami souhlasíte.
88CS
ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ SE
PRÁV, ODDĚLITELNOST
Tato LICENČNÍ SMLOUVA a zásady
ochrany osobních údajů uplatňované
společností SONY, příležitostně
pozměněné a upravené, společně
představují úplnou dohodu mezi vámi a
společností SONY ohledně SOFTWARU.
Pokud společnost SONY neuplatňuje či
neprosazuje některé právo či
ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY,
nelze to vykládat tak, že se daného
práva či ustanovení vzdává. Pokud bude
některá část této LICENČNÍ SMLOUVY
shledána neplatnou, nezákonnou či
nevymahatelnou, bude dané
ustanovení prosazováno v maximálním
povoleném rozsahu tak, aby byl
zachován záměr LICENČNÍ SMLOUVY.
Ostatní části si zachovají úplnou
platnost a účinnost.
ROZHODNÉ PRÁVO A
JURISDIKCE
Na tuto LICENČNÍ SMLOUVU se
nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o
mezinárodní koupi zboží. Tato LICENČNÍ
SMLOUVA se řídí japonskými zákony,
bez ohledu na případnou kolizi právních
ustanovení. Veškeré spory vzniklé z této
LICENČNÍ SMLOUVY spadají pod
výhradní místní příslušnost okresního
soudu v japonském Tokiu. Smluvní
strany tímto vyjadřují souhlas s místní
příslušností těchto soudů.
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE
PRÁVA EKVITY
Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této
LICENČNÍ SMLOUVY v opačném duchu
berete na vědomí a souhlasíte s tím, že
případné porušení či nedodržení
LICENČNÍ SMLOUVY z vaší strany
způsobí společnosti SONY
nenapravitelnou škodu, v případě které
by byla peněžitá náhrada škody
nedostatečná. Souhlasíte s tím, že
společnost SONY může získat takový
soudně nařízený opravný prostředek
nebo opravný prostředek podle práva
ekvity, který společnost SONY za daných
okolností považuje za potřebný či
vhodný. Společnost SONY rovněž může
provést jakékoliv zákonné či technické
nápravné opatření za účelem
prosazování LICENČNÍ SMLOUVY,
případně aby zabránila jejímu
porušování. Společnost SONY může
mimo jiné ukončit vaše používání
SOFTWARU, pokud se dle vlastního
uvážení domnívá, že LICENČNÍ
SMLOUVU porušujete nebo máte v
úmyslu ji porušit. Tyto opravné
prostředky jdou nad rámec případných
dalších opravných prostředků, které pro
společnost SONY vyplývají ze zákona, ze
zvykového práva nebo ze smlouvy.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY Z ŘAD
TŘETÍCH STRAN
Každý DODAVATEL TŘETÍ STRANY je
výslovně zamýšlenou oprávněnou
osobou z řad třetích stran a má právo
vymáhat veškerá ustanovení této
LICENČNÍ SMLOUVY, pokud jde o
SOFTWARE této strany.
Máte-li dotazy týkající se této LICENČNÍ
SMLOUVY, můžete písemně
kontaktovat společnost SONY na
kontaktní adrese příslušné oblasti či
země.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Všechna práva vyhrazena.
UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Pokud nebudete dodržovat podmínky
této LICENČNÍ SMLOUVY, může ji
společnost SONY ukončit, aniž by tím
byla dotčena další práva společnosti. V
případě takovéhoto ukončení smlouvy
musíte přestat používat SOFTWARE a
zničit veškeré jeho kopie.
DOPLNĚK
SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE
PRÁVO POZMĚNIT KTEROUKOLI Z
PODMÍNEK TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY
DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ TÍM, ŽE
ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ NA WEBU, KTERÝ
URČÍ, ZAŠLE E-MAILOVÉ OZNÁMENÍ NA
VÁMI UVEDENOU E-MAILOVOU ADRESU,
ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI PROCESU,
BĚHEM KTERÉHO ZÍSKÁVÁTE UPGRADY/
AKTUALIZACE, PŘÍPADNĚ VYUŽIJE JINOU
ZÁKONEM UZNANOU FORMU
OZNÁMENÍ. Pokud s tímto doplňkem
nesouhlasíte, kontaktujte neprodleně
společnost SONY a požádejte o pokyny.
Pokud budete nadále používat
SOFTWARE i po datu účinnosti výše
uvedeného oznámení, má se za to, že s
příslušnou změnou souhlasíte.
89CS
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od zásuvky elektrické sítě a nechte jej
před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nestoupejte na hlavní jednotku ani na
subwoofer. Mohli byste spadnout a
poranit se nebo by mohlo dojít k
poškození systému.
Zdroje napájení
• Než systém začnete používat, ověřte si,
že se požadované provozní napětí
shoduje s místním zdrojem energie.
Provozní napětí je uvedeno na výrobním
štítku na spodní straně hlavní jednotky.
• Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej ze zásuvky elektrické sítě. Při
odpojování napájecího kabelu vždy
uchopte zástrčku, nikdy netahejte za
samotný kabel.
• Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze do
zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem.
Není-li možno zastrčit zástrčku do
zásuvky celou, obraťte se na prodejce.
• Výměnu napájecího kabelu je nutno
provádět výhradně v kvalifikovaném
servisním středisku.
ventilačních otvorů může způsobit
poruchu.
• Nepokládejte do blízkosti systému
kovové předměty jiné než televizor.
Mohlo by dojít ke zhoršení stability
bezdrátových funkcí.
• Pokud systém používáte společně s
televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality
obrazu. V takovém případě systém
posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
• Buďte obezřetní při umísťování systému
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť
může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození
barvy.
• Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré
rohy hlavní jednotky nebo subwooferu.
• Při upevňování hlavní jednotky na stěnu
se ujistěte, že je pod ní volné místo
alespoň 3 cm.
• Reproduktory tohoto systému nejsou
magneticky stíněné. Nepokládejte na
systém ani do jeho blízkosti magnetické
karty.
Manipulace se subwooferem
Při zvedání subwooferu nevkládejte ruce
do jeho průduchu. Mohlo by dojít k
poškození reproduktorového měniče.
Namísto toho držte subwoofer za spodní
stranu.
Zahřívání
Provoz
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu. Používáte-li systém
nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se
zahřívá zadní a spodní strana. Abyste
předešli popálení, nedotýkejte se krytu
přístroje.
Před připojením dalších zařízení se ujistěte,
že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.
Umístění
• Neumisťujte systém blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně práší
nebo může dojít k mechanickému otřesu.
• Nepokládejte nic k zadní straně hlavní
jednotky ani subwooferu. Zakrytí
90CS
Na blízké televizní obrazovce se
vyskytuje nepravidelné podání
barev
U některých typů televizních přijímačů
může docházet k ovlivnění reprodukce
barev.
Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte TV přijímač a po 15 až 30 minutách
ho opět zapněte.
Pokud jsou barvy stále
narušené...
Umístěte systém dále od televizní sestavy.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek
ani rozpouštědla, jako jsou například
alkohol či benzín.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Upozornění týkající se služeb
nabízených třetími stranami
Síťové služby, obsah a (operační systém a)
software tohoto výrobku mohou podléhat
individuálním podmínkám či změnám a
může být přerušeno nebo ukončeno jejich
poskytování v libovolném okamžiku a
mohou vyžadovat poplatky, registraci a
informace o platební kartě.
Poznámky k aktualizacím
Je-li systém pomocí pevné nebo
bezdrátové sítě připojen k internetu,
umožňuje automatické aktualizace
softwaru.
Aktualizace nabízejí nové funkce a
pohodlnější a bezpečnější využití systému.
Pokud si nepřejete, aby se aktualizace
prováděly automaticky, můžete funkci
zakázat pomocí aplikace Sony | Music
Center nainstalované v chytrém telefonu
nebo tabletu. Systém však může
aktualizovat software automaticky z
důvodu, jako je například bezpečnost, to i
tehdy, pokud je tato funkce zakázána.
Software rovněž můžete aktualizovat
pomocí nastavení nabídky, když je tato
funkce zakázána. Podrobnosti naleznete v
části „Provedení nastavení Advanced
Settings“ (strana 60).
Během aktualizace softwaru není možné
systém používat.
Autorská práva a ochranné
známky
Tento systém využívá technologie Dolby*
Digital a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno na základě licence společnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio,
Dolby Atmos, Dolby Vision a symbol
dvojitého písmene D jsou ochranné
známky společnosti Dolby Laboratories.
**Informace o patentech DTS naleznete na
adrese http://patents.dts.com.
Vyrobeno v licenci společnosti DTS, Inc.
DTS, symbol, DTS v kombinaci se
symbolem, DTS:X a logo DTS:X jsou
registrované ochranné známky a/nebo
ochranné známky společnosti DTS, Inc. v
USA a/nebo dalších zemích.
© DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Logotyp BLUETOOTH® a loga jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc.
a jakékoli použití těchto značek ze strany
společnosti Sony Corporation podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky a
obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
Systém využívá technologii High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
The terms HDMI and HDMI High-Definition
Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the
United States and other countries.
Google, Chromecast built-in a další
související známky a loga jsou ochrannými
známkami společnosti Google LLC.
Apple, logo Apple, iPhone, iPod a iPod
touch jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc., registrovanými v
USA a dalších zemích. App Store je
ochranná známka pro služby společnosti
Apple Inc.
91CS
„Made for iPod“ a „Made for iPhone“
označují, že elektronické příslušenství bylo
vyrobeno speciálně pro připojení k
zařízením iPod, resp. iPhone, a jeho
výrobcem bylo certifikováno splnění
výkonnostních norem Apple.
AppleSpolečnost nenese zodpovědnost za
provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad s
bezpečnostními a právními normami.
Mějte prosím na paměti, že použití tohoto
příslušenství se zařízením iPod nebo
iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
systémů.
Logo „BRAVIA“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
„ClearAudio+“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
WALKMAN® a logo WALKMAN® jsou
registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovaná ochranná
známka nebo ochranná známka
společnosti Sony Interactive Entertainment
Inc.
Technologie kódování zvuku MPEG Layer-3
a patenty jsou licencovány od společnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Windows Media® je registrovanou
ochrannou známkou nebo ochrannou
známkou společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a/nebo
dalších zemích.
Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti Microsoft
Corporation. Je zakázáno používat nebo
distribuovat tuto technologii mimo tento
produkt bez příslušné licence společnosti
Microsoft® nebo jejích oprávněných
dceřiných společností.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti Wi-Fi Alliance.
92CS
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ jsou ochrannými
známkami společnosti Wi-Fi Alliance.
LDAC™ a logo LDAC jsou registrovanými
ochrannými známkami společnosti Sony
Corporation.
LDAC je technologie kódování zvuku
vyvinutá společností Sony, která umožňuje
přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení
(Hi-Res), a to i prostřednictvím připojení
BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných
technologií kódování kompatibilních s
rozhraním BLUETOOTH, jako např. SBC,
pracuje bez snižování kvality audio obsahu
v rozlišení Hi-Res*. Díky efektivnímu
kódování a optimalizované tvorbě paketů
umožňuje přes bezdrátovou síť
BLUETOOTH přenášet zhruba třikrát větší
objem dat** než ostatní technologie, navíc
s bezkonkurenční kvalitou zvuku.
* Kromě obsahu ve formátu DSD
**v porovnání se SBC (kodek Subband),
pokud je zvolena přenosová rychlost
990 kbps (96/48 kHz) nebo 909 kbps
(88,2 / 44,1 kHz)
Tento výrobek obsahuje software, který
podléhá licenci GNU General Public License
(„GPL“) nebo GNU Lesser General Public
License („LGPL“). Tyto licence stanovují, že
mají zákazníci právo získávat, upravovat a
dále distribuovat zdrojový kód příslušného
softwaru v souladu s podmínkami licence
GPL nebo LGPL.
Podrobnosti o licencích GPL, LGPL a dalších
licencích na software naleznete pod
položkou [Software License Information] v
nabídce
[Setup] – [Advanced Settings]
– [System Settings] produktu.
Zdrojový kód softwaru použitého v tomto
produktu podléhá licencím GPL a LGPL a je
dostupný na Internetu. Můžete si jej
stáhnout na následující adrese:
URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Upozorňujeme, že společnost Sony
nebude reagovat na žádné dotazy týkající
se obsahu tohoto zdrojového kódu.
„DSEE HX“ je ochrannou známkou
společnosti Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™
jsou ochrannými známkami, servisními
značkami nebo certifikačními značkami
organizace Digital Living Network Alliance.
„TRILUMINOS“ a logo „TRILUMINOS“ jsou
registrované ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
93CS
Rejstřík
A
Advanced Auto Volume (Pokročilá
automatická regulace hlasitosti) 62
Audio DRC 61
Audio Return Channel (ARC) 11, 55, 62
Auto Update 64
Auto Update Settings 64
Automatický přechod do
pohotovostního režimu 64
B
Bluetooth Codec - AAC 63
Bluetooth Codec - LDAC 63
Bluetooth Mode 62
Bluetooth Settings 62
BT.2020 83
C
Control for HDMI 54, 62
D
Dálkový ovladač 14
Device List 63
DIMMER 58
DSEE HX 61
F
Formát signálu HDMI 24, 62, 82
H
Network 25
Network Connection Status 65
Network Settings 64
Network update 66
Network/Bluetooth Standby 64
NIGHT 50
O
OSD Language 63
P
PRTCT 74, 75
R
Resetování 65, 76
S
Software License Information 64
Software Update 65
Software Update Notification 64
Sony | Music Center 43
Sound Effect 61
Sound Mode 48
Speaker Settings 61
Standby Linked to TV 62
Standby Through 55, 58, 62
Subwoofer 50, 70
System Information 64
System Settings 63
T
HDCP 2.2 83
HDMI Settings 62
HDR 83
Time Zone 64
TV Audio Input Mode 62
I
U
Internet Settings 64
IR-Repeater 63
Update 65
USB update 66
M
V
Manual Speaker Settings 61
Multiplexní signál zvuku 53
VERTICAL S. 47
VOICE 49
N
W
Nastavení audia 61
Nástavení názvu zařízení 64
Wireless Playback Quality 63
Wireless Speaker Settings 61
Wireless speakers only 66
94CS
Pre panelový reproduktor
VAROVANIE
Zariadenie neumiestňujte do
obmedzeného priestoru, ako napríklad
do knižnice alebo skrinky.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte
novinami, obrusmi, záclonami a podobne,
aby ste predišli požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad zapáleným
sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby ste
predišli požiaru alebo úrazu elektrickým
prúdom.
Kým je jednotka pripojená k sieťovej
zásuvke, nie je odpojená od elektrickej
siete, ani keď je vypnutá.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej
siete odpojením hlavnej zástrčky,
pripojte ju k ľahko prístupnej sieťovej
elektrickej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné správanie zariadenia,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku od
sieťovej zásuvky.
UPOZORNENIE
Ak batériu vymeníte za nesprávny typ,
hrozí riziko výbuchu.
Batérie ani zariadenie s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému žiareniu
alebo ohňu.
Iba na používanie v interiéri.
Odporúčané káble
Hostiteľské počítače alebo periférne
zariadenia pripájajte pomocou správne
tienených a uzemnených káblov
a konektorov.
Štítok s názvom je na spodnej strane
panelového reproduktora.
Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie pre zákazníkov:
Nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých
platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene spoločnosti
Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo
súladu produktu s normami v Európe
zašlite oprávnenému zástupcovi
výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van
Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgicko.
Spoločnosť Sony Corporation týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie spĺňa
nariadenia smernice 2014/53/EÚ.
Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je
k dispozícii na nasledujúcej internetovej
adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Pre toto rádiové zariadenie platia
nasledujúce obmedzenia týkajúce sa
uvedenia do prevádzky alebo
požiadavky na schválenie používania
v týchto krajinách: BE, BG, CZ, DK, DE, EE,
IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU,
MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK,
IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK,
TR:
Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je obmedzené
iba na prevádzku v interiéri.
Pri testovaní tohto zariadenia sa zistilo,
že spĺňa obmedzenia stanovené v
smernici o elektromagnetickej
2SK
kompatibilite pri pripojení pomocou
kábla kratšieho ako 3 metre.
Toto rádiové zariadenie je určené na
používanie so schválenými verziami
softvéru, ktoré sú uvedené vo vyhlásení
o zhode EÚ. Softvér uložený v tomto
rádiovom zariadení preukázateľne spĺňa
kľúčové požiadavky smernice 2014/53/EÚ.
Verziu softvéru je možné nájsť takto:
Pozrite si možnosť [System Information]
pod položkami
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia] – [System Settings].
Pripojenie k internetu
a adresa IP
Technické údaje, ako napríklad adresa
IP [alebo parametre zariadenia], sa
používajú pri pripojení tohto produktu
k internetu na vykonanie aktualizácie
softvéru alebo príjem služieb tretích
strán. Pri aktualizáciách softvéru sa
môžu tieto technické údaje preniesť na
naše aktualizačné servery, aby vám bolo
možné poskytnúť aktualizáciu softvéru
zodpovedajúcu vášmu zariadeniu. Ak
nechcete, aby sa takéto technické údaje
používali, nenastavujte funkciu
bezdrôtového pripojenia k internetu
a nepripájajte kábel na pripojenie
k internetu.
Likvidácia
odpadových
batérií,
elektrického
a elektronického
vybavenia (platné
v Európskej únii
a ostatných krajinách so
zavedenými systémami
separovaného zberu odpadu)
Tento symbol na produkte, batérii alebo
na balení znamená, že s produktom
a batériou nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Na určitých
typoch batérií sa môže tento symbol
používať spolu so symbolom chemickej
značky. Chemická značka olova (Pb) sa
pridáva, ak batéria obsahuje viac ako
0,004 % olova. Správnou likvidáciou
týchto produktov a batérií zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na
životné prostredie a ľudské zdravie,
ktorý by hrozil pri nesprávnej likvidácii
batérií. Recyklácia týchto materiálov
pomáha šetriť prírodné zdroje. Ak sú
produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo z
dôvodu integrity údajov trvalo pripojené
k vstavanej batérii, takúto batériu musí
vymieňať len kvalifikovaný servisný
personál. Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
treba tieto produkty odovzdať na
príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby ste
zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu nepotrebných
batérií. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu alebo
batérie vám poskytne miestny mestský
úrad, miestny úrad zodpovedný za
odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Upozornenie týkajúce sa
montáže panelového
reproduktora na stenu
Pri montáži panelového
reproduktora na stenu dbajte na
použitie dodaných konzol na
montáž na stenu.
Pri montáži panelového reproduktora
na stenu dbajte na použitie dodaných
konzol na montáž na stenu. Panelový
reproduktor nemontujte priamo na
stenu. Teplota vo vnútri panelového
reproduktora sa výrazne zvýši,
v dôsledku čoho môže prísť k vzniku
poškodenia alebo poruchy.
3SK
Obsah
Obsah balenia ............................... 6
Možnosti využitia systému ........... 8
Sprievodca časťami a ovládacími
prvkami ..................................10
Domovská ponuka ....................... 16
Pripojenie k televízoru alebo
AV zariadeniu
Pripojenie
k televízoru alebo
AV zariadeniu
pomocou HDMI
kábla
Príručka pri
spustení
 (samostatný
dokument)
Bezdrôtové pripojenie televízora
od spoločnosti Sony pomocou
funkcie BLUETOOTH .............. 18
Pripojenie televízora pomocou
analógového zvukového
kábla ....................................... 21
Pripojenie televízora a zariadení
s rozlíšením 4K .......................22
Pripojenie k sieti
Pripojenie ku káblovej sieti ..........25
Pripojenie k bezdrôtovej sieti ..... 26
Príprava na použitie systému
Montáž panelového reproduktora
alebo zadného reproduktora
na stenu ................................ 28
Pripojenie mriežkového rámu ..... 31
Bezdrôtové pripojenie
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov ...... 31
Keď diaľkové ovládanie televízora
nefunguje ............................. 34
Pozeranie obrázkov
Sledovanie televízora ...................35
Prehrávanie pripojeného AV
zariadenia ..............................35
4SK
Počúvanie hudby alebo zvuku
Počúvanie hudby alebo zvuku
pomocou funkcie
BLUETOOTH® ........................ 36
Počúvanie hudby zo zariadenia
USB ........................................ 38
Počúvanie hudby z počítača
prostredníctvom domácej
siete ....................................... 39
Počúvanie zariadenia pripojeného
pomocou analógového
zvukového kábla ................... 40
Používanie aplikácie
Chromecast built-in ...............41
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia cez aplikáciu
Sony | Music Center ............. 42
Počúvanie zvuku z pripojeného
televízora alebo zariadenia
cez slúchadlá ........................ 43
Úprava kvality zvuku
Pohlcujúci zážitok z priestorového
zvuku (VERTICAL S.) .............. 45
Nastavenie zvukového efektu
prispôsobeného zdrojom
zvuku (Sound Mode) ............. 46
Zvýšenie zrozumiteľnosti
dialógov (VOICE) ................... 47
Počúvanie čistého zvuku pri nízkej
hlasitosti v nočných hodinách
(NIGHT) .................................. 47
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov ..... 48
Nastavenie oneskorenia medzi
obrazom a zvukom ............... 48
Prehrávanie komprimovaných
zvukových súborov alebo diskov
CD so zvyšovaním kvality zvuku na
kvalitu takmer na úrovni vysokého
rozlíšenia (DSEE HX) .................. 49
Multiplexné zvukové vysielanie
(tlačidlo AUDIO) .....................50
LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA ........................82
Bezpečnostné upozornenia ........86
Register ........................................90
Používanie funkcie Control
for HDMI
Používanie funkcie Control
for HDMI ................................ 51
Používanie funkcie „BRAVIA“
Sync ....................................... 53
Zmena nastavení
Prispôsobenie nastavení
reproduktora pre priestorový
zvuk .......................................54
Zmena jasu displeja predného
panela a indikátora
BLUETOOTH (DIMMER) .......... 55
Úspora energie v pohotovostnom
režime ....................................56
Nastavenie Easy Setup ................56
Nastavenie Rozšírené nastavenia ....57
Aktualizácia softvéru ...................62
Riešenie problémov
Riešenie problémov ....................64
Obnovenie nastavení systému ... 73
Ďalšie informácie
Špecifikácie .................................. 74
Rádiofrekvenčné pásma and
maximálny výstupný výkon ....76
Prehrateľné typy zvukových
súborov .................................. 77
Podporované vstupné formáty
zvuku ..................................... 78
Podporované formáty videa
HDMI ...................................... 79
Komunikácia cez rozhranie
BLUETOOTH ........................... 81
5SK
• Optický digitálny kábel (1)
Obsah balenia
• Panelový reproduktor (1)
• ŠABLÓNA PRE MONTÁŽ NA STENU (1)
• Mriežkový rám (1)
• Hlbokotónový reproduktor (1)
• Konzola na montáž na stenu (2),
skrutka (2)
• Príručka pri spustení
• Diaľkové ovládanie (1)
• Batéria R03 (veľkosť AAA) (2)
6SK
• Návod na používanie
7SK
Možnosti využitia systému
Systém podporuje formáty zvuku na báze zvukových objektov, ako sú Dolby
Atmos a DTS:X, a tiež formáty videa HDR, ako sú HDR10, HLG a Dolby Vision.
Prehrávač diskov Blu-ray Disc™, prijímač
káblovej televízie, satelitný prijímač atď.
Sledovanie televízora (str. 35)
Prehrávanie pripojeného AV
zariadenia (str. 35)
Základné pripojenie: Pozrite
si príručku pri spustení
(samostatný dokument).
Ďalšie možnosti pripojenia:
Pozrite si časť Pripojenie
k televízoru alebo
AV zariadeniu (str. 18).
Bezdrôtové pripojenie
televízora od
spoločnosti Sony
pomocou funkcie
BLUETOOTH (str. 18)
Používanie funkcie Control
for HDMI (str. 51)
Používanie funkcie „BRAVIA“
Sync (str. 53)
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB
(str. 38)
Zadné reproduktory
(nie sú súčasťou balenia)
Bezdrôtové pripojenie
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov (str. 31)
8SK
Pripojenie ku káblovej
sieti (str. 25)
Modem
Smerovač
Internet
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti (str. 26)
Smerovač bezdrôtovej siete LAN
Počúvanie hudby z počítača
prostredníctvom domácej siete (str. 39)
Počúvanie hudby alebo zvuku
pomocou funkcie BLUETOOTH® (str. 36)
Počúvanie hudby z mobilného
zariadenia cez aplikáciu Sony | Music
Center (str. 42)
Počúvanie zvuku z pripojeného
televízora alebo zariadenia cez
slúchadlá (str. 43)
9SK
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Na obrázkoch nie sú uvedené detaily.
Panelový reproduktor (hlavná jednotka)
Predná strana
 Tlačidlo  (napájanie)
Zapnutie alebo prepnutie
systému do pohotovostného
režimu.
 Tlačidlo
(výber vstupu)
Výber vstupu na prehrávanie na
systéme.
 Indikátor BLUETOOTH
– Rýchlo bliká na modro:
V pohotovostnom režime
párovania
– Bliká na modro: Skúša sa pripojiť
cez BLUETOOTH.
– Svieti na modro: Je aktívne
pripojenie BLUETOOTH.
 Tlačidlo BLUETOOTH (str. 36)
 Displej predného panela
 Tlačidlo
(MUSIC SERVICE)
Toto tlačidlo nefunguje.
K dispozícii bude po vykonaní
aktualizácie softvéru.
V niektorých krajinách alebo
regiónoch môže byť toto tlačidlo
nedostupné.
 Snímač diaľkového ovládania
 Tlačidlá +/– (hlasitosť)
10SK
Systém sa ovláda tak, že diaľkový
ovládač nasmerujete na snímač
diaľkového ovládania.
Zadná strana
 Port LAN(100)
 Konektor HDMI IN 2
Špecifikácie a poznámky týkajúce
sa pripojenia nájdete v časti
Podporované formáty videa
HDMI (str. 79).
 Konektor HDMI IN 1
Špecifikácie a poznámky týkajúce
sa pripojenia nájdete v časti
Podporované formáty videa
HDMI (str. 79).
 Konektor HDMI OUT (TV (ARC))
Pripojte televízor so vstupným
konektorom HDMI pomocou
kábla HDMI.
Systém je kompatibilný
s funkciou funkcia Audio Return
Channel, (ARC). ARC
je funkcia, ktorá vysiela zvuk
televízora prostredníctvom
konektora HDMI do
audiovizuálneho zariadenia, ako
je tento systém.
Špecifikácie a poznámky týkajúce
sa pripojenia nájdete v časti
Podporované formáty videa
HDMI (str. 79).
 Port
(USB) (str. 38)
 Konektor ANALOG IN
 Konektor TV IN (OPT)
 Infračervený retranslátor
(str. 34)
Vysiela signál diaľkového
ovládania televízora do
televízora.
11SK
Hlbokotónový reproduktor
 Indikátor napájania
– Pomaly bliká na zeleno:
Hlbokotónový reproduktor nie
je pripojený k systému.
– Svieti na zeleno: Hlbokotónový
reproduktor je pripojený
k systému.
– Opakovane dvakrát bliká na
zeleno: Hlbokotónový
reproduktor sa pokúša pripojiť
k systému.
– Bliká/svieti na oranžovo: Softvér
sa aktualizuje.
– Svieti na červeno: Hlbokotónový
reproduktor je v pohotovostnom
režime.
– Nesvieti: Hlbokotónový
reproduktor je vypnutý.
 Tlačidlo  (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
hlbokotónového reproduktora.
 Tlačidlo LINK (str. 32)
 Vetracie otvory
Tieto vetracie otvory na zadnom
paneli z bezpečnostných
dôvodov nezakrývajte.
12SK
Zadný reproduktor (SA-Z9R) (nie je súčasťou balenia)
Po pripojení dvoch zadných
reproduktorov (nie sú súčasťou balenia)
si môžete vychutnať priestorový zvuk.
Informácie o pripojení nájdete v časti
Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového
reproduktora a zadných reproduktorov
(str. 31).
 Indikátor napájania
– Pomaly bliká na zeleno: Zadný
reproduktor nie je pripojený
k systému.
– Svieti na zeleno: Zadný
reproduktor je pripojený
k systému.
– Opakovane dvakrát bliká na
zeleno: Zadný reproduktor sa
pokúša pripojiť k systému.
– Bliká/svieti na oranžovo: Softvér
sa aktualizuje.
– Svieti na červeno: Zadný
reproduktor je v pohotovostnom
režime.
– Nesvieti: Zadný reproduktor je
vypnutý.
 Tlačidlo  (napájanie)
Slúži na zapnutie alebo vypnutie
zadného reproduktora.
 Tlačidlo LINK (str. 32)
 Otvor na držiak na stenu
(str. 30)
 Montážny otvor na bežný stojan
na reproduktor
13SK
Diaľkové ovládanie
  (napájanie)
Zapnutie alebo prepnutie systému
do pohotovostného režimu.
BLUETOOTH (str. 37)
TV (str. 35)
HDMI1 (str. 35)
HDMI2 (str. 35)
ANALOG (str. 40)
USB (str. 38)
 AUTO SOUND (str. 46)
CINEMA (str. 46)
MUSIC (str. 46)
GAME (str. 46)
NEWS (str. 46)
SPORTS (str. 46)
STANDARD (str. 46)
VOICE (str. 47)
VERTICAL S. (str. 45)
NIGHT (str. 47)
 Tlačidlo DIMMER (str. 55)
(MUSIC SERVICE)
Toto tlačidlo nefunguje.
K dispozícii bude po vykonaní
aktualizácie softvéru.
V niektorých krajinách alebo
regiónoch môže byť toto tlačidlo
nedostupné.
 /// (str. 16)
(potvrdiť) (str. 16)
BACK (str. 16)
OPTIONS (str. 35, 48)
Slúži na zobrazenie ponuky
možností na televíznej obrazovke.
Ponuka možností sa nezobrazuje
pre vstup TV.
HOME (str. 16)
14SK
 REAR  (hlasitosť zadných
reproduktorov) +/–
Slúži na nastavenie hlasitosti
zadných reproduktorov pri
pripojení zadných reproduktorov
(nie sú súčasťou balenia).
 (hlasitosť) +*/–
Nastavenie hlasitosti.
Informácie o výmene batérií
diaľkového ovládania
Keď systém nereaguje na pokyny
diaľkového ovládania, nahraďte obe
jeho batérie novými batériami.
Na výmenu použitie mangánové batérie
R03 (veľkosť AAA).
SW  (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)
+/–
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora.
 (stlmenie)
Dočasné vypnutie zvuku.
 DISPLAY
Zobrazenie informácií
o prehrávaní na televíznej
obrazovke.
Informácie o prehrávaní sa
nezobrazujú pre vstup TV.
 Tlačidlá ovládania prehrávania
Tlačidlá /
(predchádzajúce/nasledujúce)
Slúžia na výber predchádzajúcej
alebo nasledujúcej skladby alebo
súboru.
Stlačením a podržaním
prehľadávate obsah dozadu
alebo dopredu (rýchle posunutie
dozadu alebo dopredu) počas
prehrávania.
 (prehrať/pozastaviť)*
Slúži na spustenie, pozastavenie
alebo opätovné spustenie
(obnovenie) prehrávania.
 AUDIO* (str. 50)
* Tlačidlá AUDIO,  a  + majú
hmatový bod. Ten slúži ako orientačná
pomôcka pri používaní ovládača.
15SK
Domovská ponuka
Domovskú ponuku na televíznej obrazovke zobrazíte tak, že systém prepojíte
s televízorom pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia). V domovskej ponuke
môžete vykonať rôzne nastavenia a vybrať vstup.
Domovská ponuka je v jazyku, ktorý ste vybrali v nastavení [Easy Setup]. (Táto
obrazovka je príkladom, keď je vybratá angličtina.)
Kategórie
Položky kategórie
Používanie domovskej ponuky
///,
(potvrdiť)
HOME
BACK
1
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
2
Stláčaním tlačidiel // vyberte požadovanú kategóriu a potom stlačte
tlačidlo  alebo .
Položky pre vybratú kategóriu sa zobrazujú pod zoznamom kategórií na
televíznej obrazovke.
3
Stláčaním tlačidiel /// vyberte požadovanú položku a potom stlačte
tlačidlo .
Na televíznej obrazovke sa zobrazí vybraný vstup alebo displej nastavenia.
Na predchádzajúcu obrazovku sa vrátite stlačením tlačidla BACK.
16SK
[Watch]
Výber vstupu televízora alebo AV zariadenia pripojeného k systému.
Pozri časť Pozeranie obrázkov (str. 35).
[Počúvanie]
Slúži na výber vstupu zvukového zariadenia pripojeného k systému alebo
hudobnej služby na prehrávanie na systéme.
Pozri časť Počúvanie hudby alebo zvuku (str. 36).
[Setup]
Vykonáva základné úvodné nastavenia pomocou nastavenia [Easy Setup]
alebo rôznych rozšírených nastavení systému.
Pozrite si časť Nastavenie Easy Setup (str. 56) alebo Nastavenie Rozšírené
nastavenia (str. 57).
Ak systém v sieti zaznamená informácie o aktualizácii pre systém, zobrazí
sa upozornenie na aktualizáciu a položka [Software Update] na spustenie
aktualizácie softvéru. Pozri časť Aktualizácia softvéru (str. 62).
Opis krokov
V tomto návode na používanie sú operácie opísané ako kroky, ktoré sa vykonávajú
v domovskej ponuke na televíznej obrazovke pomocou diaľkového ovládania v čase,
keď sú systém a televízor pripojené pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou balenia).
Kroky, pomocou ktorých sa vyberajú položky na televíznej obrazovke tlačidlami //
/ a , sú zjednodušené nasledujúcim spôsobom.
Príklad: Z domovskej ponuky vyberte položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Operácia, ktorou sa vyberá kategória a položka kategórie stláčaním tlačidiel ///
 a , je označená výrazom „vyberte“. Kategória a položka kategórie sú prepojené
znakom „-“.
Príklad: Vyberte položku [Speaker Settings] – [Manual Speaker Settings].
Pri opakovaní operácie, ktorou sa vyberá položka stláčaním tlačidiel /// a
sú vybraté položky prepojené znakom „–“.
,
Tipy
• Na hlavnej jednotke môžete použiť tlačidlá, ktoré majú rovnaké alebo podobné názvy ako
tlačidlá na diaľkovom ovládači.
• Text v zátvorkách [ ] sa zobrazuje na televíznej obrazovke. Text v úvodzovkách „ “ sa
zobrazuje na displeji predného panela.
17SK
Poznámky
Pripojenie k televízoru alebo
AV zariadeniu
Pripojenie k televízoru
alebo AV zariadeniu
pomocou HDMI kábla
Pozrite si príručku pri spustení
(samostatný dokument).
Informácie o pripojení televízora alebo
zariadení s rozlíšením 4K nájdete v časti
Pripojenie televízora a zariadení
s rozlíšením 4K (str. 22)
Bezdrôtové pripojenie
televízora od spoločnosti
Sony pomocou funkcie
BLUETOOTH
Počas používania televízora od
spoločnosti Sony* s funkciou
BLUETOOTH môžete počúvať zvuk
televízora alebo k nemu pripojeného
zariadenia prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia televízora
k systému.
* Televízor musí byť kompatibilný
s profilom A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) zariadenia
BLUETOOTH.
Prehrávač diskov
Blu-ray, prijímač
káblovej televízie,
satelitný prijímač
atď.
18SK
• Ak prepájate systém a televízor pomocou
funkcie BLUETOOTH, nie je možné
zobraziť prevádzkovú obrazovku
systému, napríklad domovskú ponuku na
televíznej obrazovke, a používať inú
funkciu systému ako funkciu počúvania
zvuku televízora alebo zariadenia
pripojeného k televízoru.
Ak chcete používať všetky funkcie
systému, prepojte systém a televízor
pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
balenia). Podrobné informácie
o pripojeniach a postupoch na počúvanie
zvuku televízora prostredníctvom
pripojenia kábla HDMI nájdete v príručke
pri spustení (samostatný dokument).
• Táto funkcia je dostupná len pre televízor
od spoločnosti Sony kompatibilný
s profilom A2DP zariadenia BLUETOOTH.
Počúvanie zvuku televízora
prostredníctvom
bezdrôtového prepojenia
systému a televízora.
Ak chcete systém a televízor
bezdrôtovo prepojiť, je nutné systém
a televízor spárovať pomocou funkcie
BLUETOOTH.
Párovanie je predbežný proces
potrebný na vzájomnú registráciu
informácií v zariadeniach BLUETOOTH,
ktoré sa majú bezdrôtovo pripojiť.

5
TV
6
Tlačidlo
BLUETOOTH
1
2
3
4
Nastavte diaľkové ovládanie.
7
8
Zapnite televízor.
Zapnite systém.
Súčasne stlačte a 5 sekúnd
podržte tlačidlo BLUETOOTH na
hlavnej jednotke a tlačidlo TV na
diaľkovom ovládaní.
Systém sa prepne do režimu
párovania, na displeji predného
panela sa zobrazí text „BT“
a indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.
9
Na televízore vyhľadajte systém
prostredníctvom operácie
párovania.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam vyhľadaných zariadení
BLUETOOTH.
Informácie o postupe pri párovaní
zariadenia BLUETOOTH
s televízorom nájdete v návode na
používanie televízora.
Systém a televízor spárujete
výberom položky HT-ZF9 zo
zoznamu na televíznej obrazovke.
Skontrolujte, či sa na hlavnej
jednotke rozsvietil indikátor
BLUETOOTH a na displeji
predného panela sa zobrazil text
„TV (BT)”.
Systém a televízor sú prepojené.
Vyberte program alebo vstup
zariadenia pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Zo systému sa reprodukuje zvuk
obrazu zobrazeného na televíznej
obrazovke.
Pomocou diaľkového ovládania
televízora upravte hlasitosť
systému.
Pri stlačení tlačidla stlmenia na
diaľkovom ovládaní televízora sa
dočasne stlmí zvuk.
Poznámky
• Ak sa zvuk televízora prostredníctvom
systému nereprodukuje, stlačte tlačidlo
TV a skontrolujte stav displeja predného
panela a indikátorov na panelovom
reproduktore.
– Na displeji predného panela sa zobrazí
text „TV (BT)”: Systém a televízor sú
prepojené a zo systému sa reprodukuje
zvuk televízora.
– Indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká a na
displeji predného panela sa zobrazí text
„BT”: Vykonajte párovanie na televízore.
19SK
– Na displeji predného panela sa zobrazí
text „TV”: Vykonajte opäť všetky kroky
od začiatku.
• Keď systém a televízor prepojíte
pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
balenia), pripojenie BLUETOOTH sa zruší.
Ak chcete opäť prepojiť systém a televízor
pomocou funkcie BLUETOOTH, odpojte
kábel HDMI a vykonajte postup pripájania
od začiatku.
Počúvanie zvuku zo
spárovaného televízora
Informácie o úkonoch pomocou
diaľkového ovládania dodaného
so systémom
Môžete používať nasledujúce tlačidlá.
Okrem zapnutia a vypnutia systému
a nastavenia hlasitosti môžete
pomocou diaľkového ovládania
televízora upraviť aj hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov a kvalitu
zvuku.

Pri bezdrôtovom pripojení televízora
k systému môžete pomocou diaľkového
ovládania televízora systém zapnúť
alebo vypnúť, upraviť hlasitosť a stlmiť
zvuk.
1
2
3
Tlačidlá výberu
režimu zvuku
VOICE
VERTICAL S.
NIGHT
Zapnite televízor pomocou
diaľkového ovládania televízora.
Systém sa zapne vďaka previazaniu
s napájaním televízora a zo
systému sa prehráva zvuk
televízora.
Tlačidlá  +/–
Vyberte program alebo vstup
zariadenia pomocou diaľkového
ovládania televízora.
Zo systému sa reprodukuje zvuk
obrazu zobrazeného na televíznej
obrazovke.
Pomocou diaľkového ovládania
televízora upravte hlasitosť
systému.
Pri stlačení tlačidla stlmenia na
diaľkovom ovládaní televízora sa
dočasne stlmí zvuk.
Tip
Keď sa televízor vypne, vďaka previazaniu
s napájaním televízora sa vypne aj systém.
20SK
Tlačidlá SW  +/–

REAR  +/–
Poznámky
• Ak na diaľkovom ovládaní dodanom so
systémom vyberiete iný vstup ako TV,
zvuk televízora sa nebude reprodukovať
prostredníctvom systému. Ak chcete
reprodukovať zvuk televízora, stlačením
tlačidla TV na diaľkovom ovládaní
prepnite na vstup TV.
• Počas pripájania televízora s funkciou
BLUETOOTH nefungujú tieto tlačidlá
diaľkového ovládania:
///,
(potvrdiť), OPTIONS, HOME,
DISPLAY,  (prehrať/pozastaviť),
/ (predchádzajúce/nasledujúce).
Pripojenie televízora
pomocou analógového
zvukového kábla
Poznámka
Ak konektor pre slúchadlá na televízore
slúži aj ako konektor zvukového výstupu,
skontrolujte nastavenia zvukového
výstupu televízora. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie televízora.
Ak chcete k systému pripojiť
nasledujúce zariadenia, pripojte ich cez
konektor ANALOG IN na systéme.
– Televízory, ktoré nemajú konektor
HDMI a optický konektor na digitálny
výstup
– Prenosné zvukové zariadenia, ako sú
smartfóny a WALKMAN®
Informácie o počúvaní pripojeného
zariadenia nájdete v časti Počúvanie
zariadenia pripojeného pomocou
analógového zvukového kábla (str. 40).
Analógový zvukový
kábel (nie je
súčasťou balenia)
Analógový
zvukový
výstup
TV
Smartfón, WALKMAN®
alebo iné zvukové
zariadenia
21SK
Pripojenie televízora
a zariadení
s rozlíšením 4K
Keď je na televízore
konektor HDMI
kompatibilný s technológiou
HDCP2.2 označený „ARC“
Všetky konektory HDMI na systéme
podporujú videoformát 4K a HDCP2.2
(systém na ochranu širokopásmového
digitálneho obsahu, revízia 2.2).
Ak chcete sledovať videozáznam vo
formáte 4K, televízor a zariadenia s
rozlíšením 4K pripojte k systému cez
konektor HDMI kompatibilný s
technológiou HDCP2.2 na obidvoch
zariadeniach.
Videozáznam vo formáte 4K sa dá
prehrávať iba cez konektor HDMI
kompatibilný s technológiou HDCP2.2.
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou HDCP2.2
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou
HDCP2.2
TV
Prehrávač diskov Blu-ray Disc,
prijímač káblovej televízie,
satelitný prijímač atď.
 HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)
 Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia)
Použite kábel HDMI, ktorý podporuje video
vo formáte 4K, ktoré chcete sledovať.
Podrobné informácie nájdete v časti
Podporované formáty videa HDMI (str. 79).
22SK
1
2
3
Zistite, ktorý konektor HDMI IN na
televízore je kompatibilný s
technológiou HDCP2.2.
Prečítajte si návod na používanie
televízora.
Pomocou kábla HDMI (nie je
súčasťou balenia) prepojte
konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s technológiou
HDCP2.2 s konektorom HDMI OUT
na hlavnej jednotke.
Pripojenie televízora je vytvorené.
Pomocou kábla HDMI (nie je
súčasťou balenia) prepojte
konektor HDMI OUT na zariadení
s rozlíšením 4K kompatibilný s
technológiou HDCP2.2 s
konektorom HDMI IN na hlavnej
jednotke.
V návode na používanie zariadenia
s rozlíšením 4K zistite, či je konektor
HDMI OUT na danom zariadení
kompatibilný s technológiou
HDCP2.2.
Pripojenie zariadenia 4K je
vytvorené.
Keď je na televízore
konektor HDMI
kompatibilný s technológiou
HDCP2.2, ktorý nie je
označený „ARC“
Ak konektor HDMI IN na televízore
kompatibilný s technológiou HDCP2.2
nie je kompatibilný s technológiou ARC
(funkcia Audio Return Channel), zvuk
televízora sa zo systému neprehráva.
V takom prípade prepojte optický
výstupný konektor na televízore
s konektorom TV IN (OPT) na hlavnej
jednotke pomocou optického
digitálneho kábla (súčasť balenia).
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou
HDCP2.2
TV
Konektor HDMI
kompatibilný
s technológiou
HDCP2.2
Prehrávač diskov Blu-ray Disc, prijímač
káblovej televízie, satelitný prijímač atď.
 HDMI kábel (nie je súčasťou balenia)
 Kábel HDMI (nie je súčasťou balenia)
Použite kábel HDMI, ktorý podporuje video
vo formáte 4K, ktoré chcete sledovať.
Podrobné informácie nájdete v časti
Podporované formáty videa HDMI (str. 79).
 Optický digitálny kábel (súčasť balenia)
23SK
Nastavenie signálového
formátu HDMI na sledovanie
videozáznamov vo formáte 4K
Ak chcete sledovať videozáznamy vo
formáte 4K, vyberte vhodné nastavenie
pre pripojený televízor a zariadenie s
rozlíšením 4K.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položku [HDMI Settings] –
[HDMI Signal Format].
V televízore sa zobrazí obrazovka
[HDMI Signal Format].
Vyberte položku [HDMI IN 1]/[HDMI
IN 2] (vyberte vstup, ktorého
nastavenie chcete zmeniť)
a následne vyberte požadované
nastavenie.
• [Standard format] (predvolené
nastavenie): Toto nastavenie
vyberte, keď pripojený televízor a
zariadenia podporujú formáty videa
so štandardnou šírkou pásma.
• [Enhanced format]: Toto nastavenie
vyberte, keď pripojený televízor aj
zariadenia podporujú formáty videa
s veľkou šírkou pásma, napríklad 4K,
60p, 4:4:4 ap.
Informácie o tom, ako spolu súvisia
možnosti nastavenia [HDMI Signal
Format], signály podporovaného
videoformátu a káble HDMI, ktoré sa
majú použiť, nájdete v časti
Podporované formáty videa HDMI
(str. 79).
24SK
Poznámky
• Podľa toho, aký televízor používate, môže
byť potrebné nastaviť televízor na výstup
HDMI. Prečítajte si návod na používanie
televízora.
• Ak po nastavení formátu [HDMI Signal
Format] na [Enhanced format] nevidíte
obraz, nastavte ho na [Standard format].
Tip
Odporúčame používať tienený priamy
kábel (nie je súčasťou balenia).
Pripojenie k sieti
Pripojenie ku káblovej
sieti
Pripravte sieť tak, že pomocou kábla
LAN pripojíte systém a počítač
k domácej sieti.
Pripojenie automatickým
získaním informácií o sieti
1
2
Pripojenie k počítaču alebo
smerovaču pomocou kábla
LAN
Na nasledujúcom obrázku je príklad
pripojenia systému a počítača
k domácej sieti.
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položky [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired LAN Settings].
Vyberte [Auto].
Systém spustí nastavenia siete
a zobrazí sa stav nastavenia siete.
Stláčaním tlačidiel /
prehľadávajte informácie a stlačte
tlačidlo .
Internet
5
Modem
Vyberte [Save & Connect].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v správach, ktoré sa zobrazujú na
televíznej obrazovke.
Pripojenie pomocou pevnej
adresy IP
Kábel LAN
(nedodáva sa)
1
Smerovač
2
Server
3
Poznámka
Server musí byť pripojený k rovnakej sieti
ako systém.
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položky [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wired LAN Settings].
Vyberte [Manual].
25SK
5
6
Podľa pokynov na obrazovke
vykonajte nastavenie.
Systém spustí nastavenia siete
a zobrazí sa stav nastavenia siete.
Stláčaním tlačidiel /
prehľadávajte informácie a stlačte
tlačidlo .
Vyberte [Save & Connect].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
Podrobné informácie nájdete
v správach, ktoré sa zobrazujú na
televíznej obrazovke.
Poznámka
Ak vyberiete možnosť IPv6, nie je možné
použiť pevnú adresu IP.
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti
Pripravte sieť pripojením systému
a počítača k smerovaču bezdrôtovej
siete LAN.
Poznámka
Server musí byť pripojený k rovnakej sieti
ako systém.
Pripojenie pomocou tlačidla
WPS
Keď je smerovač bezdrôtovej siete LAN
(prístupový bod) kompatibilný so
štandardom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), nastavenia siete vyberiete ľahko
pomocou tlačidla WPS.
1
2
3
4
5
6
26SK
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položky [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless LAN Settings].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam názvov sietí.
Vyberte [Wi-Fi Protected Setup™
(WPS)].
Vyberte [Start].
Stlačte tlačidlo WPS na
prístupovom bode.
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
Pripojenie výberom názvu
siete (SSID)
Ak smerovač bezdrôtovej siete LAN
(prístupový bod) nie je kompatibilný so
štandardom Wi-Fi Protected Setup
(WPS), vopred si overte nasledujúce
informácie.
– Názov siete (SSID)*
_____________________________________
– Kľúč zabezpečenia (heslo)**
_____________________________________
* SSID (Service Set Identifier) je názov,
ktorý identifikuje konkrétny prístupový
bod.
**Tieto údaje sa nachádzajú na štítku na
smerovači alebo prístupovom bode
bezdrôtovej siete LAN, v návode na
používanie, medzi informáciami od
poskytovateľa internetových služieb
alebo ich môžete získať od osoby, ktorá
nastavila bezdrôtovú sieť.
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Pripojenie pomocou pevnej
adresy IP
V kroku 4 v časti „Pripojenie výberom
názvu siete (SSID)“ vyberte položku
[New connection registration] – [Manual
registration] a postupujte podľa
pokynov na obrazovke.
Pripojenie pomocou kódu
PIN
V kroku 4 v časti „Pripojenie výberom
názvu siete (SSID)“ vyberte položku
[New connection registration] a potom
[(WPS) PIN method].
Pripojenie cez Sony | Music
Center
Aplikácia Sony | Music Center môže
pripojiť systém k rovnakej bezdrôtovej
sieti, v akej je mobilné zariadenie.
Podrobné informácie nájdete
v pokynoch aplikácie, prípadne si
pozrite stránku:
http://www.sony.net/smcqa/
Vyberte položky [Network
Settings] – [Internet Settings] –
[Wireless LAN Settings].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
zoznam názvov sietí.
Vyberte požadovaný názov siete
(SSID).
Pomocou softvérovej klávesnice
zadajte kľúč zabezpečenia (alebo
heslo) a vyberte položku [Enter].
Spustí sa pripájanie systému k sieti.
27SK
Príprava na použitie systému
Montáž panelového
reproduktora alebo
zadného reproduktora
na stenu
Montáž panelového
reproduktora na stenu
1
Pripravte si dve skrutky (nie sú
súčasťou balenia) vhodné do
otvorov konzoly na montáž na
stenu (súčasť balenia).
4 mm
Panelový reproduktor alebo zadné
reproduktory môžete namontovať na
stenu.
Viac ako 30 mm
Zadné reproduktory
Konzola na montáž na stenu
2
ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU
(súčasť balenia) prilepte na stenu.
Stred televízora
Panelový reproduktor
Poznámky
• Pripravte si skrutky (nie sú súčasťou
balenia), ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo
sadrokartónu je mimoriadne krehká,
pripevnite skrutky bezpečne do
nástenného nosníka. Reproduktory
nainštalujte vodorovne, zaveste ich na
skrutky v stĺpikoch v rovnej časti steny.
• Inštaláciou poverte predajcu produktov
značky Sony alebo licencovaného
dodávateľa a počas inštalácie venujte
zvýšenú pozornosť bezpečnosti.
• Spoločnosť Sony nenesie zodpovednosť
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami a pod.
28SK
Lepiaca páska ap.
ŠABLÓNA PRE
MONTÁŽ NA STENU
1
STREDOVÚ LÍNIU () ŠABLÓNY
PRE MONTÁŽ NA STENU
zarovnajte so stredovou líniou
televízora.
2
SPODNÚ LÍNIU () ŠABLÓNY PRE
MONTÁŽ NA STENU zarovnajte so
spodnou hranou televízora
a potom ŠABLÓNU prilepte na
stenu bežne dostupnou lepiacou
páskou a pod.
3
Poriadne upevnite konzoly na
montáž na stenu (súčasť balenia)
pomocou skrutiek (nie sú súčasťou
balenia) do značiek () na LÍNII
SKRUTIEK () na ŠABLÓNE PRE
MONTÁŽ NA STENU podľa
zobrazenia nižšie.
368,5 mm
6
Zaveste pripojené skrutky na
konzoly na montáž na stenu.
Zrovnajte skrutky na zadnej strane
panelového reproduktora s otvormi
konzol na montáž na stenu a následne
zaveste panelový reproduktor na
konzoly na montáž na stenu.
368,5 mm
Značky ()
Poznámky
Značka ()
Konzola na montáž na stenu
4
5
Odstráňte ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ
NA STENU.
Skrutky (súčasť dodávky) spoľahlivo
upevnite na zadnej strane
panelového reproduktora tak, aby
sa neuvoľnili.
• ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA STENU pri lepení
po celej ploche dôsledne vyrovnajte.
• Ak polohy skrutiek na zadnej strane
panelového reproduktora a otvorov na
konzole na montáž na stenu nie je možné
zarovnať, konzolu na montáž na stenu
mierne posuňte vpravo alebo vľavo.
• Pri montáži panelového reproduktora na
stenu dbajte na použitie dodaných konzol
na montáž na stenu. Panelový reproduktor
nemontujte priamo na stenu. Teplota vo
vnútri panelového reproduktora sa výrazne
zvýši, v dôsledku čoho môže prísť k vzniku
poškodenia alebo poruchy.
• Ak nepoužívate ŠABLÓNU PRE MONTÁŽ NA
STENU, nainštalujte panelový reproduktor
tak, aby bol od televízora vzdialený aspoň
70 mm.
Skrutka
29SK
Montáž zadného
reproduktora na stenu
1
Pripravte si skrutku (nie je súčasť
balenia) vhodnú do otvoru na
držiak na stenu na zadnej strane
zadného reproduktora.
4 mm
Viac ako 30 mm
5,0 mm
10 mm
Otvor na zadnej strane zadného reproduktora
2
Upevnite skrutku do steny.
Približne
9,5 mm
30SK
3
Zaveste zadný reproduktor.
Presvedčte sa, či správne
umiestňujete pravú a ľavú
jednotku.
Pozrite si štítok na zadnej strane
zadného reproduktora. REAR R
označuje pravý a REAR L označuje
ľavý.
Pripojenie mriežkového
rámu
Reproduktory môžete chrániť
pripojením dodaného mriežkového
rámu.
Pri počúvaní zvukových súborov
s vysokým rozlíšením odporúčame
používať hlavnú jednotku bez pripojenia
mriežkového rámu.
Mriežkový rám pripojte tak, aby bol
zarovno s predným panelom.
Upevnite ho k tlmičom na spodnej
strane mriežkového rámu.
Bezdrôtové pripojenie
hlbokotónového
reproduktora a zadných
reproduktorov
Hlbokotónový reproduktor a zadné
reproduktory sa k systému automaticky
pripoja po zapnutí.
Podrobné informácie o pripojení
hlbokotónového reproduktora nájdete
v príručke pri spustení (samostatný
dokument) alebo si pozrite nasledujúce
kroky na pripojenie zadných
reproduktorov.
Pripojenie zadných
reproduktorov
Tlmiče
Vďaka pripojeniu dvoch voliteľných
zadných reproduktorov si môžete
vychutnať priestorový zvuk. Pre každý
z reproduktorov vykonajte nasledujúce
kroky.
Indikátor
napájania
Tip
Mriežkový rám drží pomocou magnetu.
Sieťová šnúra
(napájací kábel)
1
2
Zapojte sieťový napájací kábel.
Zadný reproduktor sa zapne
a bezdrôtovo sa pripojí k systému.
Skontrolujte, či sa indikátor
napájania na zadnom reproduktore
rozsvietil na zeleno.
Keď indikátor napájania svieti na
zeleno, bolo vytvorené prepojenie
medzi systémom a zadným
reproduktorom.
31SK
Ak sa pripojenie nepodarí nadviazať,
pripojte zadný reproduktor k systému
manuálne pomocou postupu
uvedeného v časti Manuálne
pripojenie hlbokotónového
reproduktora alebo zadných
reproduktorov. (str. 32).
3
LINK
Namontujte zadný reproduktor.
Presvedčte sa, či správne
umiestňujete pravú a ľavú jednotku.
Pozrite si štítok na zadnej strane
zadného reproduktora. REAR R
označuje pravý a REAR L označuje
ľavý.
Indikátor
napájania
Manuálne pripojenie
hlbokotónového
reproduktora alebo zadných
reproduktorov.
Ak hlbokotónový reproduktor alebo
voliteľné zadné reproduktory k systému
nejdú pripojiť, prípadne používate viacero
bezdrôtových produktov a chcete presne
zadať bezdrôtové pripojenie na prepojenie
systému k hlbokotónovému reproduktoru
a zadným reproduktorom, vykonajte
manuálne pripojenie.
Indikátor
napájania
LINK
1
2
3
32SK
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položky [Speaker
Settings] – [Wireless Speaker
Settings] – [Start manual linking].
V televízore sa zobrazí obrazovka
[Start manual linking].
4
5
6
7
Stlačte tlačidlo LINK na všetkých
používaných reproduktoroch
(hlbokotónový reproduktor
a zadné reproduktory).
Indikátor napájania
hlbokotónového reproduktora
alebo zadného reproduktora po
stlačení tlačidla LINK dvakrát
opakovane zabliká na zeleno.
Vyberte [Start].
Spustí sa manuálne prepojenie.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
proces pripájania.
Ak chcete manuálne pripojenie
zrušiť, vyberte položku [Cancel].
Keď sa na všetkých používaných
reproduktoroch (hlbokotónový
reproduktor a zadný reproduktor)
zobrazí hlásenie [Pripojené],
vyberte položku [Finish].
Stlačte tlačidlo.
Prepojenie sa nadviazalo
a indikátor napájania
hlbokotónového reproduktora
alebo zadného reproduktora sa
rozsvieti na zeleno.
Poznámky
prenos môže zlepšiť zmenou
nasledujúceho nastavenia [RF Channel].
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položky [Speaker
Settings] – [Wireless Speaker
Settings] – [RF Channel].
Vyberte požadované nastavenie.
• [On] (predvolené nastavenie):
Toto nastavenie vyberajte
v bežných prípadoch. Systém
automaticky vyberie lepší kanál na
prenos. Silnejší režim
bezdrôtového rozhrania.
• [Off]: Systém automaticky vyberie
lepší kanál na prenos.
Poznámky
• Nastavenie [On] môže v závislosti od
prostredia používateľa spôsobiť
vypadnutie zvuku.
• Ak zmeníte nastavenie [RF Channel]
z možnosti [Off] na možnosť [On],
opätovné pripojenie môže trvať 1 minútu.
• Ak spustíte funkciu [Start manual linking],
položka [Link mode] ponuky [Wireless
Speaker Settings] sa automaticky nastaví
na možnosť [Manual] (str. 58).
• K systému je pripojený iba hlbokotónový
reproduktor alebo zadný reproduktor,
ktorý bol pripojený pri výbere položky
[Finish] v kroku 6. Ak chcete pripojiť ďalší
reproduktor, opäť vykonajte manuálne
pripojenie.
Ak je bezdrôtový prenos
nestabilný
Ak používate viaceré bezdrôtové
systémy, napríklad bezdrôtovú sieť LAN,
bezdrôtové signály môžu byť
nestabilné. V takomto prípade sa
33SK
Keď diaľkové ovládanie
televízora nefunguje
Keď hlavná jednotka zakrýva snímač
diaľkového ovládania televízora,
diaľkový ovládač televízora nemusí
fungovať. V takom prípade povoľte
funkciu infračerveného retranslátora
systému.
Televízor môžete ovládať pomocou
diaľkového ovládania televízora
odosielaním signálu diaľkového
ovládania zo zadnej strany hlavnej
jednotky.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položku [System Settings]
– [IR-Repeater].
V televízore sa zobrazí obrazovka
[IR-Repeater].
Vyberte [On].
Poznámky
• Nezabudnite sa uistiť, že diaľkovým
ovládaním televízora nie je možné
ovládať televízor, a potom nastavte
položku [IR-Repeater] na možnosť [On].
Ak je položka nastavená na hodnotu [On]
a televízor môžete ovládať diaľkovým
ovládaním, nemusí sa zaručiť jeho
správna funkčnosť, pretože priame
príkazy diaľkového ovládania a hlavnej
jednotky sa môžu vzájomne rušiť.
• Pri niektorých televízoroch nemusí táto
funkcia fungovať správne. V takom
prípade umiestnite hlavnú jednotku
trochu ďalej od televízora.
34SK
Pozeranie obrázkov
Sledovanie televízora
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Prehrávanie pripojeného
AV zariadenia
1 Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
2
Vyberte položky
[Watch] a
následne v domovskej ponuke
vyberte vstup ([HDMI1] alebo
[HDMI2]).
• [HDMI1]: Zariadenie zapojené do
konektora HDMI IN 1
• [HDMI2]: Zariadenie zapojené do
konektora HDMI IN 2
Obraz z vybratého zariadenia sa objaví
na televíznej obrazovke a zvuk sa
prehráva zo systému.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Watch] – [TV].
Pomocou diaľkového ovládania
televízora vyberte program.
Vybraný televízny program sa zobrazí
na televíznej obrazovke a zvuk
televízora sa bude prehrávať zo
systému.
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 48).
• Stláčaním tlačidiel REAR  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť zadných reproduktorov
(str. 48).
Poznámka
Reproduktor televízora (BRAVIA) nastavte na
zvukový systém (Audio System). Informácie
o nastavení televízora nájdete v návode na
používanie televízora.
Tip
Stláčaním tlačidla TV na diaľkovom ovládaní
môžete vybrať položku [TV] priamo.
3
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním tlačidiel
 +/– na diaľkovom ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 48).
• Stláčaním tlačidiel REAR  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte hlasitosť
zadných reproduktorov (str. 48).
Tip
Môžete priamo vybrať možnosť [HDMI1] alebo
[HDMI2] stlačením tlačidla HDMI1 alebo
HDMI2 na diaľkovom ovládaní.
Nastavenie hlasitosti dialógov
počas prehrávania obsahu DTS:X
Úprava hlasitosti dialógov vám umožní
pohodlne počúvať dialógy, ktoré vynikajú
oproti okolitému hluku. Táto funkcia
nefunguje pre niektoré zvukové formáty.
1
Pri výbere položky [HDMI1] alebo
[HDMI2] stlačte tlačidlo OPTIONS.
V televízore sa zobrazí ponuka možností.
2
Vyberte možnosť [Dialog Control]
a potom pomocou tlačidiel / upravte
hlasitosť dialógov.
Môžete ju nastaviť v rozsahu 0 dB až
6 dB v krokoch po 1 dB.
35SK
Počúvanie hudby alebo zvuku
Počúvanie hudby alebo
zvuku pomocou funkcie
BLUETOOTH®
Hudbu uloženú v mobilnom zariadení,
napríklad v smartfóne alebo tablete,
môžete počúvať prostredníctvom
bezdrôtového pripojenia. Stačí, keď
systém a príslušné mobilné zariadenie
prepojíte cez rozhranie BLUETOOTH.
Ak ste mobilné zariadenie pripojili cez
rozhranie BLUETOOTH, môžete ho
ovládať dodaným diaľkovým ovládačom
bez toho, aby ste museli zapnúť televízor.
Počúvanie hudby
prostredníctvom spárovania
mobilného zariadenia
pripájaného po prvýkrát
Ak chcete použiť funkciu BLUETOOTH,
musíte vopred spárovať mobilné
zariadenie so systémom.
1
Stlačte a 2 sekundy podržte
tlačidlo BLUETOOTH na hlavnej
jednotke.
Systém sa prepne do režimu
párovania, na displeji predného
panela sa zobrazí text „BT“
a indikátor BLUETOOTH rýchlo bliká.
BLUETOOTH
2
Tlačidlá  +/–
Tlačidlá SW  +/–
Tlačidlá REAR  +/–
Tlačidlá operácií
prehrávania
Tlačidlo
BLUETOOTH
36SK
3
Na mobilnom zariadení
vyhľadajte systém
prostredníctvom operácie
párovania.
Na obrazovke mobilného zariadenia
sa zobrazí zoznam vyhľadaných
zariadení BLUETOOTH.
Informácie o postupe pri párovaní
zariadenia BLUETOOTH s mobilným
zariadením nájdete v návode na
používanie daného zariadenia.
Spárujte systém a mobilné
zariadenie výberom položky
HT-ZF9 zo zoznamu na obrazovke
mobilného zariadenia.
Ak sa vyžaduje prístupový kľúč,
zadajte 0000.
4
5
6
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
svieti na modro.
Systém a mobilné zariadenie sú
prepojené.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom zariadení.
Zvuk sa prehráva z hlavnej jednotky.
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 48).
• Stláčaním tlačidiel REAR  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť zadných reproduktorov
(str. 48).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania na diaľkovom
ovládači.
Podľa zobrazených pokynov môžete
nainštalovať aplikáciu Sony | Music Center,
ktorá vám umožní systém ovládať.
Podrobné informácie o aplikácii Sony |
Music Center nájdete v časti Počúvanie
hudby z mobilného zariadenia cez
aplikáciu Sony | Music Center (str. 42).
• Spárujte aj druhé a ďalšie mobilné
zariadenia.
Počúvanie hudby zo
spárovaného zariadenia
1
2
3
4
Kontrola stavu pripojenia funkcie
BLUETOOTH
Stav
Indikátor BLUETOOTH
V pohotovostnom Intenzívne bliká na modro
režime párovania
Pokúša sa
o pripojenie
Bliká na modro
Pripojenie sa
vytvorilo
Svieti na modro
Tipy
• Ak zatiaľ nebolo spárované žiadne
mobilné zariadenie (napr. hneď po nákupe
systému), na prechod systému do režimu
párovania stačí zmeniť vstup na možnosť
BLUETOOTH.
• Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH sa
zobrazí hlásenie s odporúčaním, ktorú
aplikáciu treba nainštalovať podľa typu
pripojeného zariadenia.
5
Zapnite funkciu BLUETOOTH
v mobilnom zariadení.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH.
Systém sa znova automaticky pripojí
k mobilnému zariadeniu, ku ktorému
bol pripojený naposledy.
Skontrolujte, či indikátor
BLUETOOTH svieti na modro.
Systém a mobilné zariadenie sú
prepojené.
Spustite prehrávanie zvuku
pomocou hudobnej aplikácie
v pripojenom mobilnom zariadení.
Zvuk sa prehráva z hlavnej jednotky.
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 48).
• Stláčaním tlačidiel REAR  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť zadných reproduktorov
(str. 48).
• Obsah môžete prehrať alebo
pozastaviť pomocou tlačidiel
operácií prehrávania na diaľkovom
ovládači.
37SK
Odpojenie mobilného zariadenia
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
• Vypnite funkciu BLUETOOTH
v mobilnom zariadení.
• Keď sa na televíznej obrazovke zjaví
obrazovka [Bluetooth Audio], stlačte
tlačidlo BLUETOOTH.
• Položku [Bluetooth Mode] nastavte na
možnosť [Transmitter] alebo [Off]
(str. 60).
• Vypnite systém alebo mobilné
zariadenie.
Počúvanie hudby zo
zariadenia USB
Môžete si prehrávať hudobné súbory
uložené v pripojenom USB zariadení.
Zoznam prehrateľných typov súborov
nájdete v časti Prehrateľné typy
zvukových súborov (str. 77).
1
Pripojte zariadenie USB k portu
(USB).
Tip
Keď sa pripojenie nevytvorí, na mobilnom
zariadení vyberte položku HT-ZF9.
2
3
4
5
38SK
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku [Počúvanie] – [USB
(Connected)].
Vyberte priečinok, v ktorom sú
skladby uložené, a potom vyberte
skladbu.
Vybraná skladba sa prehrá a zvuk sa
prenáša zo systému.
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 48).
• Stláčaním tlačidiel REAR  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť zadných reproduktorov
(str. 48).
Poznámka
USB zariadenie počas prevádzky
neodpájajte. Ak chcete predísť poškodeniu
údajov alebo poškodeniu zariadenia USB,
pred pripojením alebo odpojením
zariadenia USB vypnite systém.
Počúvanie hudby
z počítača
prostredníctvom
domácej siete
Hudobné súbory uložené v počítači si
môžete prehrávať cez domácu sieť.
Hudobné súbory je možné prehrávať
pomocou aplikácie Sony | Music Center
na mobilnom zariadení, ako je smartfón
či tablet.
Príprava domácej siete
1
2
3
Pripojte systém k sieti.
Pozrite si časť Pripojenie ku káblovej
sieti (str. 25) alebo Pripojenie
k bezdrôtovej sieti (str. 26).
Pripojte počítač k sieti.
Podrobné informácie nájdete
návode na používanie počítača.
Nastavte počítač.
Ak chcete používať počítač
v domácej sieti, musíte ho nastaviť
ako server. Podrobné informácie
nájdete v návode na používanie
počítača.
Tip
Ak chcete skontrolovať stav pripojenia
k sieti, pozrite si položku
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [Network
Settings] – [Network Connection Status].
39SK
Počúvanie hudby z počítača
pomocou aplikácie Sony |
Music Center
PC
Počúvanie zariadenia
pripojeného pomocou
analógového zvukového
kábla
Môžete počúvať zvuk zo zvukového
zariadenia, ako je televízor, WALKMAN®
atď., ktoré je pripojené ku konektoru
ANALOG IN systému.
Smerovač
bezdrôtovej
siete LAN
1
Smartfón alebo
tablet
2
Hudobné súbory uložené v počítači si
môžete prehrávať cez aplikáciu Sony |
Music Center nainštalovanú v mobilnom
zariadení, ako je smartfón alebo tablet.
Podrobné informácie o aplikácii Sony |
Music Center nájdete v časti Možnosti
využitia aplikácie Sony | Music Center
(str. 42) alebo na stránke:
http://www.sony.net/smcqa/
3
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Počúvanie] – [Analog].
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
obrazovka [Analog].
Upravte hlasitosť.
• Upravte hlasitosť stláčaním
tlačidiel  +/– na diaľkovom
ovládači.
• Stláčaním tlačidiel SW  +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť hlbokotónového
reproduktora (str. 48).
• Stláčaním tlačidiel REAR +/– na
diaľkovom ovládači upravíte
hlasitosť zadných reproduktorov
(str. 48).
Tip
Položku [Analog] môžete tiež vybrať
priamo stlačením tlačidla ANALOG.
40SK
Používanie aplikácie
Chromecast built-in
Chromecast built-in umožňuje vybrať
hudobný obsah z aplikácie s podporou
technológie Chromecast a prehrávať
hudobný obsah v systéme alebo skupine,
v ktorej je systém zahrnutý.
1
2
3
4
5
6
V aplikácii podporujúcej
technológiu Chromecast vyberte
a prehrajte hudbu.
Hudba sa bude prehrávať v systéme.
Poznámka
Chromecast built-in a aplikácia podporujúca
technológiu Chromecast nemusia byť
dostupné vo všetkých krajinách a regiónoch.
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Počúvanie] –
[Chromecast built-in].
Podľa pokynov na obrazovke
vykonajte nastavenia na používanie
technológie Chromecast built-in
v systéme.
Po vykonaní nastavení sa položka
[Network/Bluetooth Standby]
automaticky nastaví na možnosť [On]
a môžete hudbu rýchlo prehrávať aj
vtedy, keď sa systém nachádza
v pohotovostnom režime (str. 61).
Cez Wi-Fi pripojte mobilné
zariadenie k rovnakej sieti, v akej je
systém.
Do mobilného zariadenia
nainštalujte aplikáciu podporujúcu
technológiu Chromecast.
Aplikáciu podporujúcu technológiu
Chromecast spustite ťuknutím na
tlačidlo cast a vyberte systém alebo
skupinu priradenú k systému.
41SK
Počúvanie hudby
z mobilného zariadenia cez
aplikáciu
Sony | Music Center
Možnosti využitia aplikácie
Sony | Music Center
Poznámka
Funkcie, ktoré sa dajú ovládať cez Sony |
Music Center, sú v každom zariadení iné.
Technické údaje a dizajn aplikácie sa môžu
zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Používanie aplikácie Sony |
Music Center
1
Sony | Music Center je aplikácia na
ovládanie kompatibilných zvukových
zariadení značky Sony pomocou
mobilného zariadenia, ako je smartfón
alebo tablet.
Podrobné informácie o aplikácii Sony |
Music Center nájdete na stránke:
http://www.sony.net/smcqa/
Inštaláciou aplikácie Sony | Music Center
v mobilnom zariadení získate:
2
3
Nastavenia zvuku systému
Zvuk si ľahko prispôsobíte sami, prípadne
môžete použiť nastavenie [Auto Sound],
ktoré odporúča Sony.
Hudobné služby
Aby ste mohli využívať hudobné služby,
môžete si nakonfigurovať počiatočné
nastavenia*.
* V závislosti od krajiny a oblasti sa hudobné
služby a doby ich dostupnosti môžu líšiť.
Môže sa vyžadovať aktualizácia zariadenia.
Pri používaní technológie Chromecast builtin na hudobné služby si pozrite časť
Používanie aplikácie Chromecast built-in
(str. 41).
Počúvanie hudby v domácej sieti
Cez sieť môžete prehrávať hudbu uloženú
v počítači alebo domácej sieti.
Počúvanie hudby zo zariadenia USB
Hudbu môžete prehrávať aj zo zariadenia
pripojeného k portu (USB) na hlavnej
jednotke.
42SK
4
Do mobilného zariadenia si
nainštalujte bezplatnú aplikáciu
Sony | Music Center.
Aplikáciu Sony | Music Center
vyhľadajte v obchode Google Play
alebo App Store a nainštalujte si ju do
mobilného zariadenia.
Systém a príslušné mobilné
zariadenie prepojte pomocou
funkcie BLUETOOTH (str. 36) alebo
funkcie siete (str. 25).
Spustite aplikáciu Sony | Music
Center.
Ďalej postupujte podľa pokynov na
obrazovke aplikácie Sony | Music
Center.
Poznámky
• Než začnete aplikáciu Sony | Music Center
používať s funkciou BLUETOOTH,
nezabudnite nastaviť položku [Bluetooth
Mode] na možnosť [Receiver] (str. 60).
• Používajte najnovšiu verziu aplikácie Sony |
Music Center. Podrobné informácie
o aplikácii Sony | Music Center nájdete
v službe Google Play alebo App Store. Ak nie
je možné prepojiť systém a zariadenie
BLUETOOTH pomocou funkcie BLUETOOTH,
odinštalujte aplikáciu Sony | Music Center
a skúste opäť nadviazať pripojenie pomocou
funkcie BLUETOOTH.
Tip
Pri pripájaní pomocou funkcie siete pripojte
mobilné zariadenie k rovnakej sieti, v akej je
pripojený systém.
Počúvanie zvuku
z pripojeného televízora
alebo zariadenia cez
slúchadlá
6
Zvuk z pripojeného televízora alebo
zariadenia môžete počúvať cez
slúchadlá kompatibilné s rozhraním
BLUETOOTH. Stačí, keď daný televízor
alebo zariadenie pripojíte pomocou
funkcie BLUETOOTH.
Počúvanie zvuku spárovaním
so slúchadlami
1
2
3
4
5
Slúchadlá kompatibilné
s funkciou BLUETOOTH nastavte
do režimu párovania.
Informácie o tom, ako slúchadlá
spárovať, nájdete v návode na
používanie slúchadiel.
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položky [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth Mode] –
[Transmitter].
Systém sa prepne do režimu
prenosu cez rozhranie BLUETOOTH.
Zo zoznamu [Device List]
v nastaveniach [Bluetooth
Settings] vyberte názov
príslušných slúchadiel.
Po vytvorení pripojenia BLUETOOTH
sa zobrazí hlásenie [Bluetooth
device is connected.].
Ak v zozname [Device List] nevidíte
názov vašich slúchadiel, stlačte
tlačidlo [Scan].
7
Vráťte sa do domovskej ponuky,
vyberte položku
[Watch]
alebo
[Počúvanie] a vyberte
požadovaný vstup.
Na televíznej obrazovke uvidíte
obrázok zvoleného vstupu, na
displeji predného panela sa zobrazí
text „BT TX“ a zvuk sa bude
prehrávať zo slúchadiel.
Zo systému sa neprehráva žiadny
zvuk.
Informácie o výbere vstupu nájdete
v časti Pozeranie obrázkov (str. 35)
alebo Počúvanie hudby alebo zvuku
(str. 36).
Upravte hlasitosť.
Najprv nastavte hlasitosť slúchadiel.
Hlasitosť slúchadiel môžete ovládať
tlačidlami +/– na hlavnej jednotke
a tlačidlami  +/– na diaľkovom
ovládači.
Odstránenie registrovaného
zariadenia zo zoznamu zariadení
1
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
2
Z domovskej ponuky vyberte položku
[Setup] – [Rozšírené nastavenia].
3
Vyberte položku [Bluetooth Settings]
– [Device List].
4
Posuňte kurzor na názov slúchadiel
a stlačte tlačidlo OPTIONS.
5
6
Vyberte [Remove].
Podľa pokynov na obrazovke
odstráňte požadované slúchadlá zo
zoznamu zariadení.
43SK
Počúvanie zvuku cez
spárované slúchadlá
1
2
3
4
5
6
Na slúchadlách zapnite funkciu
BLUETOOTH.
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položky [Bluetooth
Settings] – [Bluetooth Mode] –
[Transmitter].
Systém sa prepne do režimu prenosu
BLUETOOTH a na displeji predného
panela sa zobrazí text „BT TX”.
Tento systém sa automaticky znova
pripojí k slúchadlám, ku ktorým bol
naposledy pripojený.
Vráťte sa do domovskej ponuky,
vyberte položku
[Watch]
alebo
[Počúvanie] a vyberte
požadovaný vstup.
Obraz z vybratého vstupu sa
zobrazí na televíznej obrazovke
a zvuk sa prehráva zo slúchadiel.
Zo systému sa neprehráva žiadny
zvuk.
Informácie o výbere vstupu nájdete
v časti Pozeranie obrázkov (str. 35)
alebo Počúvanie hudby alebo zvuku
(str. 36).
Upravte hlasitosť.
Nastavte hlasitosť slúchadiel.
Hlasitosť slúchadiel môžete upraviť
aj tlačidlami  +/– na diaľkovom
ovládači.
44SK
Odpojenie slúchadiel
Vykonajte ktorýkoľvek z týchto krokov:
– Na slúchadlách vypnite funkciu
BLUETOOTH.
– Položku [Bluetooth Mode] nastavte na
možnosť [Receiver] alebo [Off]
(str. 60).
– Vypnite systém alebo slúchadlá.
– V ponuke
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia] – [Bluetooth Settings] –
[Device List] vyberte názov
pripojených slúchadiel. Text
[Pripojené] pri názve zariadenia
zmizne.
Pripojenie slúchadiel
• Na niektorých slúchadlách
kompatibilných s funkciou
BLUETOOTH sa hlasitosť nemusí dať
nastaviť.
• Vstup BLUETOOTH sa vypne, keď je
položka [Bluetooth Mode] nastavená
na možnosť [Off] alebo [Transmitter].
• Zaregistrovať môžete najviac
9 zariadení BLUETOOTH. Keď
zaregistrujete desiate zariadenie
BLUETOOTH, najdlhšie pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa prepíše
naposledy zaregistrovaným
zariadením.
• Systém dokáže zobraziť najviac
15 nájdených zariadení BLUETOOTH
v zozname [Device List].
• Počas prenášania zvuku do slúchadiel
kompatibilných s technológiou
BLUETOOTH nie je možné zmeniť
zvukový efekt ani nastavenia.
• Časť obsahu sa nemusí prehrávať
z dôvodu jeho ochrany.
• Z dôvodu vlastností bezdrôtovej
technológie BLUETOOTH prehrávanie
zvuku alebo hudby v zariadení
BLUETOOTH zaostáva za hlavnou
jednotkou.
• Príjem zvuku LDAC zo zariadenia
BLUETOOTH môžete zapnúť alebo
vypnúť (str. 60).
1
Úprava kvality zvuku
Pohlcujúci zážitok
z priestorového zvuku
(VERTICAL S.)
Vďaka technológii Vertical Surround
Engine*, fungujúcej so všetkými
zvukovými režimami (str. 46) okrem
[News], sa môžete nechať pohltiť zvukom
nielen v horizontálnej rovine, ale tiež
v smere zhora. Táto funkcia funguje aj pre
2.0-kanálový signál, ako napríklad
televízny program.
* Vertical Surround Engine je vysoko presná
technológia na spracovanie digitálneho
zvukového poľa, ktorú vyvinula spoločnosť
Sony a ktorá okrem horizontálneho
zvukového poľa vytvára aj zvukové pole vo
výške, a to len prostredníctvom predných
reproduktorov a bez využitia horných
reproduktorov.
Nemusíte tak inštalovať žiadne
reproduktory na strop, a pritom si môžete
vychutnať bohaté ozvučenie bez ohľadu na
výšku stropu. Táto funkcia zároveň nie je
príliš ovplyvnená tvarom miestnosti,
nakoľko nevyužíva zvuk odrazený od steny,
a umožňuje tak vylepšené prehrávanie
priestorového zvuku.
2
Stlačte tlačidlo VERTICAL S.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
nastavenie vertikálneho zvuku.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte nastavenie.
Režim
Vysvetlenie
[On]
Aktivuje funkciu
vertikálneho zvuku.
[Off]
Deaktivuje funkciu
vertikálneho zvuku.
Poznámky
• Efekt priestorového zvuku sa líši v závislosti
od zdroja zvuku.
• V závislosti od zdroja zvuku môže dôjsť
k časovej medzere medzi zvukom
a obrazom. Ak televízor disponuje funkciou
oneskorenia obrazu, môžete pomocou nej
túto medzeru odstrániť.
VERTICAL S.
45SK
Zvukový režim Vysvetlenie
Nastavenie zvukového
efektu prispôsobeného
zdrojom zvuku (Sound
Mode)
Vopred naprogramované zvukové
efekty, ktoré sú prispôsobené rôznym
typom zvukových zdrojov, si môžete
ľahko prehrať.
Tlačidlá výberu
Sound Mode
1
Stlačením jedného z tlačidiel
výberu zvukového režimu (AUTO
SOUND, CINEMA, MUSIC, GAME,
NEWS, SPORTS, STANDARD)
vyberte zvukový režim.
Vybratý zvukový režim sa zobrazí na
televíznej obrazovke.
Zvukový režim Vysvetlenie
[Auto Sound]
Pre zdroj zvuku
s funkciou
ClearAudio+ sa
automaticky vyberie
vhodné nastavenie
zvuku.
[Cinema]
Pocítite, ako vás
pohlcuje zvuk, ktorý
prechádza poza vás
a obklopí celé vaše
telo. Tento režim je
vhodný na
sledovanie filmov.
46SK
[Music]
Prenikavosť a čistota
zvuku sa prejavuje
v detailoch. Tento
režim je vhodný na
počúvanie hudby
spôsobom, ktorý
nenechá nikoho
chladným.
[Game
Studio]
Ponorte sa do svojej
hry vďaka verne
sprostredkovanému
pocitu z pohybu
a vzdialenosti
rôznych predmetov,
ako aj vďaka jasne
počuteľným
dialógom.
[News]
Reprodukuje jasnú
reč v spravodajských
reláciách.
[Sports]
Môžete si vychutnať
podobnú atmosféru,
ako keby ste zápas
sledovali priamo na
štadióne. Hlasy
komentátorov však
počuť veľmi jasne.
[Standard]
Zvuk televíznej
relácie je zreteľne
počuteľný.
Poznámky
• Funkcia zvukového režimu sa vypne za
týchto podmienok:
– [Sound Effect] je nastavený na iné
nastavenie ako [Sound Mode On]
(str. 58).
– Používa sa Chromecast built-in (str. 41).
– BLUETOOTH zariadenie je pripojené
v režime prenosu BLUETOOTH (str. 43).
– Zaznie testovací tón (str. 54).
• V závislosti od zdroja zvuku môže dôjsť
k časovej medzere medzi zvukom
a obrazom. Ak televízor disponuje
funkciou oneskorenia obrazu, môžete
pomocou nej túto medzeru odstrániť.
Zvýšenie zrozumiteľnosti
dialógov (VOICE)
Počúvanie čistého zvuku
pri nízkej hlasitosti
v nočných hodinách
(NIGHT)
Zvuk sa prehráva pri nízkej hlasitosti
s minimálnou stratou kvality
a zreteľnosti dialógov.
VOICE
1
2
NIGHT
Stlačte tlačidlo VOICE.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
hlasový režim.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte príslušný hlasový režim.
Režim
Vysvetlenie
[Up Off]
Štandardné nastavenie.
[Up 1]
Dialóg je ľahko
počuteľný zosilnením
rozsahu dialógu.
[Up 2]
Rozsah dialógu je
zosilnený a zvuk
dialógu môžu ľahko
počuť aj starší ľudia.
1
2
Stlačte tlačidlo NIGHT.
Na televíznej obrazovke sa zobrazí
nočný režim.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte nočný režim.
Režim
Vysvetlenie
[On]
Zapnutie funkcie
nočného režimu.
[Off]
Vypnutie funkcie
nočného režimu.
Poznámka
Keď vypnete systém, toto nastavenie sa
automaticky nastaví na možnosť [Off].
47SK
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora a zadných
reproduktorov
Hlbokotónový reproduktor je určený na
prehrávanie basového alebo
nízkofrekvenčného zvuku.
Zadné reproduktory slúžia na prehrávanie
priestorovej časti viackanálového zvuku.
Nastavenie oneskorenia
medzi obrazom
a zvukom
Keď zvuk nezodpovedá obrazu v
televízore, môžete upraviť oneskorenie
medzi obrazom a zvukom.
Spôsob nastavenia závisí od použitého
vstupu.
Tlačidlá REAR
 +/–
Tlačidlá SW  +/–
///,
OPTIONS
Nastavenie hlasitosti
hlbokotónového reproduktora
Stlačte tlačidlo SW (hlasitosť
hlbokotónového reproduktora)  +/–.
Nastavenie hlasitosti zadných
reproduktorov
Stlačte tlačidlo REAR (hlasitosť zadných
reproduktorov)  +/–.
Pri sledovaní televízora
1
2
Stlačte tlačidlo  alebo .
Na displeji predného panela sa
zobrazí nastavovaný čas.
3
Pomocou tlačidiel / upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu
0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.
Poznámky
• Ak vstupný zdroj neobsahuje veľa basového
zvuku, napríklad v televíznych programoch,
basový zvuk z hlbokotónového
reproduktora nemusí byť dobre počuť.
• Keď vstupný zdroj neobsahuje veľa
priestorového zvuku, priestorový zvuk zo
zadných reproduktorov môže byť zle počuť.
• SW  +/– nefunguje, keď hlbokotónový
reproduktor nie je pripojený, a REAR  +/–
nefunguje, keď nie sú pripojené zadné
reproduktory.
48SK
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Na displeji predného panela sa
zobrazí text „SYNC“.
4
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
Ponuka možností na displeji
predného panela sa vypne.
Pri sledovaní iného
zariadenia
1
2
3
Stlačte tlačidlo OPTIONS.
V televízore sa zobrazí ponuka
možností.
Vyberte [A/V Sync].
Pomocou tlačidiel / upravte
oneskorenie a stlačte tlačidlo .
Hodnotu môžete nastaviť v rozsahu
0 ms až 300 ms v krokoch po 25 ms.
Prehrávanie
komprimovaných
zvukových súborov alebo
diskov CD so zvyšovaním
kvality zvuku na kvalitu
takmer na úrovni vysokého
rozlíšenia (DSEE HX)
Funkcia DSEE HX zvyšuje kvalitu
existujúcich zdrojov zvuku na kvalitu zvuku
takmer na úrovni vysokého rozlíšenia
a vytvára pocit, ako keby ste sa nachádzali
priamo v nahrávacom štúdiu alebo na
koncerte.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položku [Audio Settings] –
[DSEE HX].
Vyberte [On].
Poznámky
• Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je
ako zvukový režim vybratá položka [Auto
Sound]* alebo [Music] (str. 46).
• Funkcia je kompatibilná
s 2-kanálovými digitálnymi vstupnými
signálmi so vzorkovacou frekvenciou
44,1 kHz alebo 48 kHz.
• Vzorkovacia frekvencia/bitová hĺbka po
zvýšení kvality je najviac 96 kHz/24 bitov.
• Funkcia nie je kompatibilná so signálmi DSD.
• Táto funkcia nefunguje pri použití
technológie Chromecast built-in.
• Táto funkcia nefunguje, keď je položka
[Pokročilá funkcia automatickej hlasitosti]
nastavená na možnosť [On] (str. 59).
* Len ak je pre položku [Auto Sound] vybratá
možnosť [Music].
49SK
Multiplexné zvukové
vysielanie (tlačidlo
AUDIO)
Multiplexný zvuk si môžete vypočuť, keď
systém prijíma multiplexný vysielací
signál typu Dolby Digital.
AUDIO
1
Stlačte tlačidlo AUDIO.
Na displeji predného panela sa zobrazí
zvukový signál.
2
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný zvukový
signál.
Zvukový
signál
Vysvetlenie
„MAIN“
Bude sa reprodukovať
zvuk v hlavnom
jazyku.
„SUB“
Bude sa reprodukovať
zvuk vo vedľajšom
jazyku.
„MN/SB“
Bude sa prehrávať
zmiešaný zvuk
v hlavnom aj v druhom
jazyku.
Poznámky
• Ak chcete prijímať signál Dolby Digital,
musíte pripojiť televízor kompatibilný
s funkciou funkcia Audio Return Channel,
(str. 51) ku konektoru HDMI OUT (TV
(ARC)) pomocou kábla HDMI (nie je
súčasťou balenia) alebo iné zariadenia ku
50SK
konektoru HDMI IN 1 alebo HDMI IN 2
pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
balenia).
• Ak konektor HDMI IN televízora nie je
kompatibilný s funkciou funkcia Audio
Return Channel (str. 51), môžete signál
Dolby Digital prijímať tak, že pripojíte
televízor ku konektoru TV IN (OPT)
pomocou optického digitálneho kábla
(súčasť balenia).
Používanie funkcie Control for HDMI
Používanie funkcie Control
for HDMI
Ak pripojíte zariadenie, napríklad televízor
alebo prehrávač diskov Blu-ray Disc
kompatibilný s funkciou Control for HDMI*,
pomocou kábla HDMI, môžete toto
zariadenie pohodlne ovládať diaľkovým
ovládaním televízora.
S funkciou Control for HDMI môžete
používať tieto funkcie:
•
•
•
•
•
funkcia vypnutia systému,
funkcia ovládania hlasitosti systému,
funkcia Audio Return Channel,
funkcia prehrávania jediným dotykom,
používanie ponuky pomocou diaľkového
ovládača televízora,
• nastavenie šetrenia energie pomocou
funkcie HDMI Standby Through,
• sledovanie jazyka.
Poznámka
Tieto funkcie môžu fungovať so zariadeniami
od iných výrobcov, než je Sony, ale ich
fungovanie nie je zaručené.
* Control for HDMI je štandard využívaný
systémom CEC (Consumer Electronics
Control), ktorý umožňuje vzájomné
ovládanie zariadení HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Príprava na použitie funkcie
Control for HDMI
Položku
– [Setup] – [Rozšírené
nastavenia] – [HDMI Settings] – [Control for
HDMI] v systéme nastavte na možnosť [On]
(str. 59). Predvolené nastavenie je [On].
Povoľte nastavenia funkcie Control for
HDMI pre televízor a ďalšie zariadenie
pripojené k systému.
Tip
Ak zapnete funkciu Control for HDMI (BRAVIA
Sync), keď používate televízor vyrobený
spoločnosťou Sony, automaticky sa zapne aj
funkcia Control for HDMI systému.
Keď sa nastavenia položky [Control for HDMI]
zmenia na možnosť [On], na displeji predného
panela sa zobrazí text „DONE”.
Funkcia vypnutia systému
Keď vypnete televízor, systém sa
automaticky vypne.
Položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia] – [HDMI Settings] – [Standby
Linked to TV] v systéme nastavte na
možnosť [On] alebo [Auto] (str. 59).
Predvolené nastavenie je [Auto].
Poznámka
Pripojené zariadenie sa niekedy nemusí
vypnúť v závislosti to od stavu zariadenia.
Funkcia ovládania hlasitosti
systému
Ak počas sledovania televízie zapnete aj
systém, zvuk televízora sa bude prehrávať
z reproduktorov systému.
Hlasitosť systému môžete upraviť
pomocou diaľkového ovládania televízora.
Keď zapnete televízor, systém sa
automaticky zapne a z reproduktorov
systému sa spustí zvuk televízora.
Na ovládanie môžete používať aj ponuku
televízora. Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie televízora.
Poznámky
• Číslo úrovne hlasitosti systému sa zobrazuje
na televíznej obrazovke v závislosti od
televízora. Číslo úrovne hlasitosti zobrazené
na televízore môže byť iné než číslo, ktoré je
zobrazené na displeji predného panela
systému.
• Prítomnosť funkcie na ovládanie hlasitosti
systému závisí od nastavení televízora.
Podrobné informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
• V závislosti od televízora, ak sa pri
poslednom sledovaní televízora prehrával
jeho zvuk cez reproduktory televízora,
systém sa nemusí zapnúť na základe
previazania s napájaním televízora, a to ani
vtedy, keď zapnete televízor.
51SK
Funkcia Audio Return Channel
Ak je systém pripojený ku konektoru HDMI
IN na televízore, ktorý je kompatibilný
s funkciou Audio Return Channel (ARC),
môžete počúvať zvuk televízora
z reproduktorov systému bez pripojenia
optického digitálneho kábla.
V systéme nastavte položku
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] –
[TV Audio Input Mode] na možnosť [Auto]
(str. 59). Predvolené nastavenie je [Auto].
Poznámka
Ak televízor nie je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel, musíte pripojiť
optický digitálny kábel (súčasť balenia)
(pozrite si priloženú príručku pri spustení).
Funkcia prehrávania
jediným dotykom
Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia
(prehrávača diskov Blu-ray Disc, konzoly
„PlayStation®4“ ap.), ktoré je pripojené
k systému, sa systém a televízor
automaticky zapnú, vstup systému sa
prepne na vstup pre prehrávané
zariadenie a zvuk bude vychádzať
z reproduktorov systému.
Poznámky
• Ak sú položky systému
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] nastavené na
možnosti [On] alebo [Auto] a zvuk
televízora sa pri predchádzajúcom
sledovaní televízora reprodukoval z jeho
reproduktorov, systém sa nemusí zapnúť
a zvuk a obraz sa môžu reprodukovať
z televízora, aj keď sa prehráva obsah
zariadenia (str. 59).
• V niektorých televízoroch sa úvodná časť
prehrávaného obsahu nemusí prehrať
správne.
52SK
Používanie ponuky
pomocou diaľkového
ovládača televízora
Tlačidlom SYNC MENU na diaľkovom
ovládači televízora môžete vybrať
systém a ovládať ho.
Túto funkciu môžete používať iba vtedy,
keď televízor podporuje funkciu Sync
Menu. Podrobné informácie nájdete
v prevádzkových pokynoch k televízoru.
Poznámky
• Televízor v ponuke synchronizácie
rozpozná systém pod názvom Player.
• Pri niektorých televízoroch nemusia byť
niektoré operácie k dispozícii.
Nastavenie šetrenia energie
pomocou funkcie HDMI
Standby Through
Nastavenie úspory energie v režime
HDMI Standby Through (str. 59) je
funkcia, ktorá vám umožňuje počúvať
zvuk a sledovať obraz z pripojeného
zariadenia bez zapnutia systému.
Nastavte položku
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings] –
[Standby Through] na možnosť [Auto]
(str. 59). Predvolené nastavenie je [Auto].
Poznámka
Ak sa obraz zo zariadenia pripojeného k
systému nezobrazuje v televízore, položku
[Standby Through] nastavte na [On]. Toto
nastavenie odporúčame vybrať, ak
pripojíte televízor inej značky než Sony.
Sledovanie jazyka
Keď zmeníte jazyk ponuky na obrazovke
televízora, jazyk ponuky na obrazovke
systému sa tiež zmení.
Používanie funkcie
„BRAVIA“ Sync
Okrem funkcie Control for HDMI môžete
v zariadeniach kompatibilných
s funkciou „BRAVIA“ Sync používať aj
tieto funkcie:
• funkcia zvukový režim/Scene Select,
• funkcia Home Theatre Control.
Poznámka
Tieto funkcie vyvinula spoločnosť Sony.
Uvedenú funkciu nemožno používať
s produktmi od iných výrobcov, než je
Sony.
Funkcia Sound mode/Scene
Select
Zvukový režim systému sa automaticky
prepne podľa nastavenia funkcie Scene
Select alebo zvukového režimu
televízora. Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie televízora.
Nastavte zvukový režim na možnosť
[Auto Sound] (str. 46).
Funkcia Home Theatre
Control
Pri používaní televízora kompatibilného
s funkciou Home Theatre Control
možno vykonať nastavenie systému,
konfiguráciu nastavení zvukového
režimu, prepnutie vstupu a pod. bez
prepnutia vstupu TV.
Túto funkciu možno používať, keď je
televízor pripojený k internetu.
Podrobné informácie nájdete v návode
na používanie televízora.
53SK
Zmena nastavení
Prispôsobenie nastavení
reproduktora pre
priestorový zvuk
V záujme dosiahnutia dobrého
priestorového zvuku nastavte optimálnu
vzdialenosť medzi reproduktormi
a miestom, kde počúvate, hlasitosť
výstupu a ďalšie hodnoty.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
1
2
3
4
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte položku [Speaker Settings]
– [Manual Speaker Settings].
V televízore sa zobrazí obrazovka
[Manual Speaker Settings].
Vykonajte nastavenia
reproduktorov.
Stláčaním tlačidiel / a
vyberte
z nasledujúcich položiek požadované
nastavenie a potom stláčaním tlačidiel
/ a
nastavte hodnotu v súlade
s prostredím.
[Distance]
Nastavte vzdialenosť od miesta počúvania
k reproduktorom.
Môžete nastaviť hodnotu od 0
do 10 metrov (v krokoch po 0,1 m)
(0 až 33 stôp (v krokoch po 1/4 stopy)).
[Front]: Nastavenie vzdialenosti predného
reproduktora.
[Hlbokotónový reproduktor]: Nastavenie
vzdialenosti hlbokotónového
reproduktora.
54SK
[Rear Speaker (L)]*: Slúži na nastavenie
vzdialenosti ľavého zadného
reproduktora.
[Rear Speaker (R)]*: Slúži na nastavenie
vzdialenosti pravého zadného
reproduktora.
* Táto položka sa zobrazí pri používaní
zadných reproduktorov.
Tip
Stlačením tlačidla OPTIONS môžete zmeniť
merné jednotky (stopy alebo metre).
[Level]
Nastavte hlasitosť reproduktorov.
Môžete nastaviť hodnotu od -6,0 dB do
6,0 dB (v krokoch po 0,5 dB).
[Front]: Nastavenie hlasitosti predného
reproduktora.
[Hlbokotónový reproduktor]: Nastavenie
hlasitosti hlbokotónového reproduktora.
[Rear Speaker (L)]*: Slúži na nastavenie
úrovne ľavého zadného reproduktora.
[Rear Speaker (R)]*: Slúži na nastavenie
úrovne pravého zadného reproduktora.
* Táto položka sa zobrazí pri používaní
zadných reproduktorov.
[Test Tone]
Z reproduktorov vychádza testovací tón na
kontrolu dostupných reproduktorov.
[Off]: Z reproduktorov neznie testovací
tón.
[On]: Z reproduktorov znie testovací tón.
Zmena jasu displeja
predného panela
a indikátora BLUETOOTH
(DIMMER)
tlačidlo, a potom sa znova vypne, ak sa
systém približne 10 sekúnd nepoužíva.
V niektorých prípadoch sa však displej
predného panela nemusí vypnúť. V takom
prípade je jas displeja predného panela
rovnaký ako pri nastavení „DARK“.
Jas displeja predného panela
a indikátora BLUETOOTH môžete
zmeniť.
DIMMER
1
2
Stlačte tlačidlo DIMMER.
Na displeji predného panela sa
zobrazí režim zobrazenia.
Opakovaným stláčaním tlačidla
vyberte požadovaný režim
zobrazenia.
Režim
Vysvetlenie
„BRIGHT“
Displej predného
panela a indikátor
BLUETOOTH svietia
jasno.
„DARK“
Displej predného
panela a indikátor
BLUETOOTH svietia
tmavo.
„OFF“
Displej predného
panela je vypnutý.
Poznámka
Keď vyberiete položku „OFF“, displej
predného panela sa vypne. Zapne sa
automaticky, keď stlačíte ktorékoľvek
55SK
Úspora energie
v pohotovostnom režime
Skontrolujte, či ste urobili tieto
nastavenia:
– Položka [Standby Through] je
nastavená na možnosť [Off] (str. 59).
– Položka [Network/Bluetooth Standby]
je nastavená na možnosť [Off] (str. 61).
Nastavenie Easy Setup
Základné počiatočné nastavenia,
nastavenia reproduktora a nastavenia
siete môžete jednoducho upraviť
pomocou funkcie Easy Setup.
1
2
3
4
56SK
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Easy Setup].
V televízore sa zobrazí obrazovka
[Easy Setup].
Vyberte požadované nastavenie.
• [Easy Initial Setup]: Slúži na
vykonanie základných
počiatočných nastavení vrátane
nastavení reproduktora
a nastavení siete.
• [Easy Speaker Setup]: Slúži na
vykonanie základných
počiatočných nastavení zadných
reproduktorov.
• [Easy Network Setup]: Slúži na
vykonanie základných nastavení
siete.
Podľa pokynov na obrazovke
vykonajte nastavenia.
Nastavenie Rozšírené nastavenia
Možnosti ako obraz a zvuk môžete rôzne nastavovať.
Predvolené nastavenia sú podčiarknuté.
1
2
3
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte položku
[Setup] – [Rozšírené nastavenia].
V televízore sa zobrazí obrazovka [Rozšírené nastavenia].
Vyberte požadovanú položku nastavenia.
Položka nastavenia
Vysvetlenie
[Speaker Settings]
Upraví nastavenia reproduktorov a
hlbokotónového reproduktora pre inštaláciu
a pripojenie. (str. 58)
[Audio Settings]
Výber nastavení zvukového výstupu. (str. 58)
[HDMI Settings]
Výber nastavení HDMI. (str. 59)
[Bluetooth Settings]
Podrobné nastavenia funkcie BLUETOOTH. (str. 60)
[System Settings]
Výber nastavení týkajúcich sa systému. (str. 60)
[Network Settings]
Slúži na vykonanie podrobných nastavení
internetu. (str. 61)
[Resetting]
Obnovenie predvolených výrobných nastavení
systému. (str. 62)
[Software Update]
Slúži na aktualizáciu softvéru systému,
hlbokotónového reproduktora alebo zadných
reproduktorov. (str. 62)
57SK
[Speaker Settings]
[Manual Speaker Settings]
Na dosiahnutie čo najlepšieho
priestorového zvuku môžete upraviť
nastavenia reproduktorov. Podrobné
informácie nájdete v časti Prispôsobenie
nastavení reproduktora pre priestorový
zvuk (str. 54).
[Wireless Speaker Settings]
Môžete vykonať nastavenia pripojenia
bezdrôtových reproduktorov
(hlbokotónový reproduktor a zadné
reproduktory).
• [Link mode]
Môžete nastaviť spôsob pripojenia pre
hlbokotónový reproduktor a zadné
reproduktory.
[Auto]: Slúži na automatické pripojenie
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov k systému.
[Manual]: Slúži na manuálne pripojenie
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov.
• [Start manual linking]
Vykonajte manuálne pripojenie
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov k systému.
Podrobné informácie nájdete v časti
Bezdrôtové pripojenie hlbokotónového
reproduktora a zadných reproduktorov
(str. 31).
• [Check wireless connection]
Môžete skontrolovať stav pripojenia
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov.
• [RF Channel]
Môžete minimalizovať rušenie
s ostatnými bezdrôtovými zariadeniami.
Podrobné informácie nájdete v časti Ak
je bezdrôtový prenos nestabilný (str. 33).
• [Wireless Playback Quality]
Môžete nastaviť kvalitu bezdrôtového
prehrávania z hlbokotónového
reproduktora a zadných reproduktorov.
58SK
[Sound Quality]: Kvalita zvuku má prioritu
pred stavom pripojenia bezdrôtového
pripojenia.
[Pripojenie]: Stav pripojenia má prioritu
pred kvalitou zvuku.
• [Software Version]
Môžete skontrolovať verziu softvéru
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov.
[Audio Settings]
[DSEE HX]
Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je
ako zvukový režim vybratá položka [Auto
Sound]* alebo [Music].
[On]: Zvyšuje kvalitu komprimovaných
zvukových súborov alebo diskov CD na
kvalitu zvuku s vysokým rozlíšením
a reprodukuje čistý zvuk s vysokým
rozsahom, ktorý sa často stráca (str. 49).
[Off]: Vypnuté
* Len ak je pre položku [Auto Sound] vybratá
možnosť [Music].
[Audio DRC]
Môžete komprimovať dynamický rozsah
zvukovej stopy.
[Auto]: Slúži na automatickú kompresiu
zvuku kódovaného technológiou Dolby
TrueHD.
[On]: Systém reprodukuje zvukovú stopu
dolby a DTS s typom dynamického
rozsahu podľa zámerov nahrávacieho
technika.
[Off]: Žiadna kompresia dynamického
rozsahu.
[Sound Effect]
Môžete vybrať zvukové efekty, napríklad
zvukový režim.
[Sound Mode On]: Technológia Vertical
Surround Engine zvýrazňuje kanály
priestorových a horných reproduktorov
a vytvára efekt virtuálneho priestorového
zvuku, ktorý vás obklopí a pohltí, napríklad
pri zvukovom režime (str. 46)
a vertikálnom zvuku (str. 45).
[Dolby Speaker Virtualizer]: Technológia
Dolby Speaker Virtualizer zvýrazňuje
kanály priestorových a horných
reproduktorov a vytvára efekt virtuálneho
priestorového zvuku, ktorý vás obklopí
a pohltí, pri prehrávaní formátu Dolby.
Vypnutie zvukových efektov okrem
formátu Dolby.
[Off]: Vypnutie zvukových efektov. Túto
možnosť vyberte, keď nechcete nastaviť
hornú hranicu vzorkovacej frekvencie.
[Pokročilá funkcia automatickej
hlasitosti]
Umožňuje zredukovať zmenu hlasitosti
spôsobenú vstupným signálom. Táto
funkcia je účinná napríklad v prípade, že je
zvuk reklamy hlasnejší než zvuk
televízneho programu.
[On]: Automaticky upraví hlasitosť.
[Off]: Vypnuté
Poznámka
Táto funkcia nie je vhodná na počúvanie
hudby.
[Standby Through]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že
položku [Control for HDMI] nastavíte na
možnosť [On].
[Auto]: Signály budú z konektora HDMI
OUT (ARC) systému prichádzať aj vtedy,
keď je televízor zapnutý a systém vypnutý.
Spotrebu energie systému
v pohotovostnom režime možno ešte
výraznejšie znížiť po nastavení na možnosť
[On].
[On]: Signály z konektora HDMI OUT
(ARC) systému budú vychádzať vždy, aj
keď systém nie je zapnutý. Toto nastavenie
odporúčame vybrať vždy, keď pripájate
televízor inej značky než Sony.
[Off]: Signály z konektora HDMI OUT
(ARC) systému nebudú vychádzať, ak
systém nie je zapnutý. Zapnite systém, aby
ste mohli sledovať televízny obsah zo
zariadenia pripojeného k systému.
Spotrebu energie systému
v pohotovostnom režime možno ešte
výraznejšie znížiť po nastavení na možnosť
[On].
[TV Audio Input Mode]
[HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Funkcia Control for HDMI je zapnutá.
Zariadenia prepojené káblom HDMI sa
môžu vzájomne ovládať.
[Off]: Vypnuté
[Standby Linked to TV]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, že
položku [Control for HDMI] nastavíte na
možnosť [On].
[Auto]: Ak je v systéme nastavený vstup
[TV], [HDMI1] alebo [HDMI2], systém sa
automaticky vypne naraz s televízorom.
[On]: Systém sa automaticky vypne, keď
vypnete televízor, a to bez ohľadu na
vstup.
[Off]: Systém sa pri vypnutí televízora
nevypne.
Túto funkciu zvoľte, keď je systém
zapojený do konektora HDMI IN na
televízore, ktorý je kompatibilný s funkciou
Audio Return Channel. Funkcia Audio
Return Channel, je k dispozícii len vtedy,
keď položku [Control for HDMI] nastavíte
na možnosť [On].
[Auto]: Môžete počúvať zvuk televízora
z reproduktorov systému.
[Optical]: Toto nastavenie použite, keď je
pripojený optický digitálny kábel.
[HDMI Signal Format]
Môžete vybrať signálny formát HDMI pre
vstupný signál. Podrobné informácie
nájdete v časti Nastavenie signálového
formátu HDMI na sledovanie
videozáznamov vo formáte 4K (str. 24).
59SK
[Bluetooth Settings]
[Bluetooth Mode]
Cez tento systém môžete sledovať
obsah uložený v zariadení BLUETOOTH,
prípadne môžete použiť slúchadlá
kompatibilné s funkciou BLUETOOTH
a počúvať zvuk zo systému.
[Receiver]: Systém je v režime prijímača,
ktorý mu umožňuje prijímať a prehrávať
zvuk zo zariadenia BLUETOOTH.
[Transmitter]: Systém je v režime
vysielača, ktorý mu umožňuje odosielať
zvuk do slúchadiel kompatibilných
s funkciou BLUETOOTH. Ak prepnete
vstup na systéme, na displeji predného
panela sa zobrazí text „BT TX“.
[Off]: Funkcia BLUETOOTH je vypnutá,
preto nemôžete vybrať vstup [Bluetooth
Audio].
Poznámky
• Keď je položka [Bluetooth Mode]
nastavená na možnosť [Off] a zároveň je
položka [Network/Bluetooth Standby]
nastavená na možnosť [On] (str. 61),
položka [Network/Bluetooth Standby] sa
automaticky nastaví na možnosť [Off].
• Keď položku [Network/Bluetooth
Standby] (str. 61) nastavíte na možnosť
[On] a zároveň je položka [Bluetooth
Mode] nastavená na možnosť [Off],
položka [Bluetooth Mode] sa automaticky
nastaví na možnosť [Receiver].
[Device List]
Keď je režim [Bluetooth Mode]
nastavený na možnosť [Transmitter],
zobrazí sa zoznam spárovaných
a nájdených zariadení BLUETOOTH
(zariadenie SNK).
[Bluetooth Codec - AAC]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,
že položku [Bluetooth Mode] nastavíte
na možnosť [Receiver].
[On]: Slúži na povolenie kodeku AAC.
[Off]: Slúži na zakázanie kodeku AAC.
60SK
Poznámka
Ak je zapnutý kodek AAC a zariadenie
podporuje formát AAC, môžete si
vychutnávať vysokokvalitný zvuk.
[Bluetooth Codec - LDAC]
Táto funkcia je k dispozícii len v prípade,
že položku [Bluetooth Mode] nastavíte
na [Receiver] alebo [Transmitter].
[On]: Slúži na povolenie kodeku LDAC.
[Off]: Slúži na zakázanie kodeku LDAC.
Poznámky
• Ak je zapnutý kodek LDAC a zariadenie
podporuje formát LDAC, môžete si
vychutnávať ešte kvalitnejší zvuk.
• Toto nastavenie sa nedá zmeniť, keď
pripájate slúchadlá kompatibilné
s funkciou BLUETOOTH.
[Wireless Playback Quality]
Môžete nastaviť rýchlosť prenosu
údajov prehrávania LDAC. Táto funkcia
je k dispozícii len v prípade, že položku
[Bluetooth Mode] nastavíte na možnosť
[Transmitter] a položku [Bluetooth
Codec - LDAC] na možnosť [On].
[Sound Quality]: Použije sa najvyššia
bitová rýchlosť. Zvuk sa odošle vo vyššej
kvalite, prehrávanie zvuku sa však
niekedy môže stať nestabilným, keď
kvalita linky nie je dostatočne dobrá.
[Auto]: Rýchlosť prenosu údajov sa
automaticky zmení v závislosti od
prostredia. Ak prehrávanie zvuku nie je
v tomto režime stabilné, vyberte
možnosť [Sound Quality].
[System Settings]
[OSD Language]
Môžete si vybrať jazyk, ktorý sa má
zobrazovať na obrazovke systému.
[IR-Repeater]
[On]: Signály diaľkového ovládania pre
televízor sa odosielajú zo zadnej strany
hlavnej jednotky.
[Off]: Slúži na vypnutie funkcie.
Podrobné informácie nájdete v časti Keď
diaľkové ovládanie televízora nefunguje
(str. 34).
[Network/Bluetooth Standby]
[On]: Systém môžete zapnúť
prostredníctvom siete alebo funkcie
BLUETOOTH.
[Off]: Môžete šetriť energiu
v pohotovostnom režime. Po zapnutí
systému môže spustenie prehrávania
zvuku z hlbokotónového reproduktora
alebo zadných reproduktorov istý čas trvať.
Poznámky
• Ak súhlasíte s použitím funkcie Chromecast
built-in, nastavenie [Network/Bluetooth
Standby] sa automaticky prepne na možnosť
[On].
• Ak položku [RF Channel] nastavíte na
možnosť [On] (str. 33), položka [Network/
Bluetooth Standby] sa automaticky prepne
na možnosť [On].
• Keď je položka [Bluetooth Mode] nastavená
na možnosť [Off] (str. 60) a položka
[Network/Bluetooth Standby] je zároveň
nastavená na možnosť [On], položka
[Network/Bluetooth Standby] sa
automaticky nastaví na možnosť [Off].
• Keď položku [Network/Bluetooth Standby]
nastavíte na možnosť [On] a zároveň je
položka [Bluetooth Mode] nastavená na
možnosť [Off] (str. 60), položka [Bluetooth
Mode] sa automaticky nastaví na možnosť
[Receiver].
[Automatický pohotovostný režim]
[On]: Zapnutie funkcie [Automatický
pohotovostný režim]. Keď sa systém
nepoužíva a neprijíma žiadny signál
približne 20 minút, automaticky sa prepne
do pohotovostného režimu.
[Off]: Vypnuté
[Software Update Notification]
[On]: Systém nastaví tak, aby vás
informoval o najnovších softvérových
verziách (str. 62).
[Off]: Vypnuté
[Auto Update Settings]
• [Auto Update]
[On]: Softvér sa automaticky aktualizuje
medzi 2:00 a 5:00 hodinou miestneho
času vo zvolenom časovom pásme [Time
Zone], kým sa systém nepoužíva. Ak
vyberiete položku [Off] v časti [Network/
Bluetooth Standby], aktualizácia softvéru
sa vykoná po vypnutí systému.
[Off]: Vypnuté
• [Time Zone]
Vyberte krajinu alebo región.
Poznámky
• V závislosti od podrobností aktualizácií sa
môže aktualizácia softvéru vykonať aj vtedy,
keď vyberiete položku [Off] v časti [Auto
Update].
• Aktualizácia softvéru prebehne automaticky
do 11 dní od vydania nového softvéru.
[Device Name Setting]
Názov systému môžete podľa potreby
zmeniť tak, aby sa dal ľahšie rozpoznať pri
použití funkcie [Bluetooth Audio]. Tento
názov sa použije aj v iných sieťach,
napríklad v domácej sieti. Postupujte
podľa pokynov na obrazovke a pomocou
softvérovej klávesnice zadajte názov.
[System Information]
Môžete zobraziť systémové informácie,
ako je napríklad verzia softvéru a adresa
MAC.
[Software License Information]
Zobrazenie informácií o licenciách na
softvér.
[Network Settings]
[Internet Settings]
Najprv pripojte systém k sieti.
[Wired LAN Settings]: Toto nastavenie
vyberte, keď sa k širokopásmovému
smerovaču pripájate káblom LAN. Keď
vyberiete toto nastavenie, v systéme sa
61SK
automaticky vypne funkcia bezdrôtovej
siete LAN.
[Wireless LAN Settings]: Toto nastavenie
vyberte, keď na pripojenie k bezdrôtovej
sieti používate funkciu Wi-Fi zabudovanú
v systéme.
Tip
Ďalšie podrobnosti nájdete na nasledujúcej
webovej lokalite v časti s najčastejšími
otázkami:
www.sony.eu/support
[Network Connection Status]
Zobrazenie aktuálneho stavu pripojenia
k sieti.
[Resetting]
Predvolené výrobné nastavenia systému
môžete obnoviť výberom skupiny
nastavení. Obnovia sa všetky nastavenia
v rámci danej skupiny.
Podrobné informácie nájdete v časti
Obnovenie nastavení systému (str. 73).
[Software Update]
Môžete vykonať aktualizáciu softvéru
systému, hlbokotónového reproduktora
alebo zadných reproduktorov. Podrobné
informácie nájdete v časti Aktualizácia
softvéru (str. 62).
Aktualizácia softvéru
Aktualizáciou softvéru na najnovšiu verziu
môžete využívať najnovšie funkcie.
Informácie o aktualizačných funkciách
nájdete na webovej lokalite:
www.sony.eu/support
Poznámky
• Dokončenie aktualizácie môže trvať až
40 minút.
• Na vykonávanie aktualizácií cez internet je
potrebné určité internetové prostredie.
• Počas prebiehajúcej aktualizácie
nezapínajte ani nevypínajte systém,
neodpájajte sieťový napájací kábel,
neodpájajte ani nepripájajte kábel HDMI ani
nepoužívajte systém alebo televízor.
Počkajte na dokončenie aktualizácie
softvéru.
• Ak chcete softvér aktualizovať automaticky,
položku [Auto Update] nastavte na [On]
(str. 61). V závislosti od podrobností
aktualizácií sa môže aktualizácia softvéru
vykonať aj vtedy, keď vyberiete položku [Off]
v časti [Auto Update].
1
2
3
62SK
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Ak systém v sieti zaznamená
informácie o aktualizácii pre systém,
v domovskej ponuke sa zobrazí
upozornenie na aktualizáciu a položka
[Software Update]. V takomto prípade
vyberte položku [Software Update]
a prejdite na krok 4.
Vyberte [Software Update].
V televízore sa zobrazí obrazovka
[Software Update].
4
Vyberte položku, ktorú chcete
aktualizovať.
Z nasledujúcich možností stláčaním
tlačidiel / a
vyberte položku
aktualizácie a podľa pokynov na
obrazovke vykonajte aktualizáciu
softvéru.
Keď sa spustí aktualizácia softvéru,
systém sa automaticky reštartuje.
Počas aktualizácie softvéru sa na
displeji predného panela zobrazí text
„UPDT“. Po dokončení aktualizácie sa
systém automaticky reštartuje.
[Network update]
Aktualizácia softvéru pomocou dostupnej
siete. Skontrolujte, či je sieť pripojená
k internetu.
[USB update]
Slúži na aktualizáciu softvéru pomocou
pamäťového zariadenia USB. Podrobnosti
o aktualizácii nájdete v pokynoch, ktoré sa
zobrazujú pri preberaní súboru
aktualizácie.
[Wireless speakers only]
Slúži na aktualizáciu softvéru
hlbokotónového reproduktora a zadných
reproduktorov, keď má systém najnovšiu
dostupnú verziu softvéru. Uistite sa, že sú
hlbokotónový reproduktor a zadné
reproduktory zapnuté a pripojené
k systému (str. 31).
Poznámky
• [USB update] môžete vykonať stlačením
a podržaním tlačidiel BLUETOOTH a  na
hlavnej jednotke na 7 sekúnd.
• Môžete spustiť funkciu [Network update]
v aplikácii Sony | Music Center.
• Ak aktualizácia hlbokotónového
reproduktora alebo zadných reproduktorov
nefunguje, posuňte ich bližšie k hlavnej
jednotke a vykonajte aktualizáciu tam.
63SK
s napájaním televízora, a to ani vtedy,
keď zapnete televízor.
Riešenie problémov
Riešenie problémov
Ak sa počas používania systému vyskytne
niektorý z nasledujúcich problémov, skôr
ako budete požadovať opravu, pokúste sa
problém vyriešiť pomocou tohto
sprievodcu riešením problémov. Ak
niektorý problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov značky
Sony.
Keď budete požadovať opravu, prineste
hlavnú jednotku spolu s hlbokotónovým
reproduktorom a zadnými reproduktormi
(nie sú súčasťou balenia), aj keby sa vám
zdalo, že problém je iba v jednom z nich.
Napájanie
Systém sa nenapája.
 Skontrolujte, či je sieťový napájací kábel
bezpečne pripojený.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací kábel)
od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete) a po niekoľkých
minútach ju znova zapojte.
Systém sa nezapne ani po zapnutí
televízora.
 Nastavte položku
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings]
– [Control for HDMI] na možnosť [On]
(str. 59). Televízor musí podporovať
funkciu Control for HDMI (str. 51).
Podrobné informácie nájdete v návode
na používanie televízora.
 Skontrolujte nastavenia reproduktorov
televízora. Napájanie systému sa
synchronizuje s nastaveniami
reproduktorov televízora. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
 V závislosti od televízora, ak sa
naposledy prehrával zvuk cez
reproduktory televízora, systém sa
nemusí zapnúť na základe previazania
64SK
Systém sa pri vypnutí televízora
vypne.
 Skontrolujte nastavenie položky
[Setup] – [Rozšírené nastavenia] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
(str. 59). Keď je položka [Standby Linked
to TV] nastavená na možnosť [On] alebo
[Auto], systém sa pri vypnutí televízora
automaticky vypne.
Systém sa nevypne ani po vypnutí
televízora.
 Skontrolujte nastavenie položky
[Setup] – [Rozšírené nastavenia] –
[HDMI Settings] – [Standby Linked to TV]
(str. 59). Ak chcete, aby sa systém pri
vypnutí televízora vypínal automaticky
bez ohľadu na vstup, nastavte položku
[Standby Linked to TV] na možnosť [On].
Televízor musí podporovať funkciu
Control for HDMI (str. 51). Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie televízora.
Systém nemožno vypnúť.
 Systém môže byť v režime ukážky. Ak
chcete režim ukážky zrušiť, obnovte
(resetujte) nastavenia systému. Na
hlavnej jednotke stlačte a podržte
tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť) na
viac ako 5 sekúnd (str. 73).
Obraz
Nie je obraz alebo sa neprehráva
správne.
 Vyberte vhodný vstup (str. 35).
 Keď je vybratý vstup TV a nevidno
žiadny obraz, vyberte požadovaný
televízny kanál diaľkovým ovládaním
televízora.
 Keď je vybratý vstup HDMI1/2 a nie je
žiadny obraz, stlačte tlačidlo
prehrávania na pripojenom zariadení.
 Odpojte a potom znova pripojte kábel
HDMI. Skontrolujte, či je kábel pevne
zasunutý.
 Keď sa z pripojeného zariadenia
nereprodukuje žiadny obraz alebo sa
obraz z pripojeného zariadenia
reprodukuje nesprávne, nastavte
položky
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia] – [HDMI Settings] – [HDMI
Signal Format] – [HDMI IN 1]/[HDMI IN 2]
na možnosť [Standard format] (str. 24).
 Ak pripájate zariadenie, ktoré podporuje
technológiu HDCP 2.2, zapojte ho do
konektora HDMI IN a televízor zapojte
do konektora HDMI OUT na systéme.
 Systém je pripojený k vstupnému
zariadeniu, ktoré nie je kompatibilné
s technológiou HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection). V takom
prípade skontrolujte technické údaje
pripojeného zariadenia.
Keď systém nie je zapnutý, z televízora
sa neprenáša obraz ani zvuk
zariadenia pripojeného k systému.
Na televíznej obrazovke sa
nezobrazuje 3D obsah z konektora
HDMI IN 1/2.
HDR obsah sa nedá zobraziť vo
vysokom dynamickom rozsahu.
 V niektorých televízoroch alebo
videozariadeniach sa 3D obsah nemusí
zobrazovať. Pozrite si podporované
formáty videa HDMI (str. 79).
Na televíznej obrazovke sa
nezobrazuje videozáznam vo
formáte 4K z konektora HDMI IN 1/2.
 V niektorých televízoroch alebo
videozariadeniach sa videozáznamy vo
formáte 4K nemusia zobrazovať. Pozrite
si funkcie a nastavenia videa v televízore
a vo videozariadení.
 Ak sa zmení nastavenie [HDMI Signal
Format], obraz sa nemusí zobrazovať
správne. V takom prípade zmeňte toto
nastavenie na [Standard format]
(str. 24).
 Použite kvalitný vysokorýchlostný kábel
HDMI s Ethernetom, ktorý podporuje
rýchlosť 18 Gb/s, alebo
vysokorýchlostný kábel HDMI
s Ethernetom (str. 79).
Obraz sa nezobrazuje na celej
televíznej obrazovke.
 Médium má pevný pomer strán.
 Nastavte položky
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings]
– [Control for HDMI] na možnosť [On]
v systéme a potom nastavte položku
[Standby Through] na možnosť [Auto]
alebo [On] (str. 59).
 Zapnite systém a prepnite vstup na
prehrávajúce zariadenie.
 V prípade pripojenia zariadení
nevyrobených spoločnosťou Sony, ktoré
podporujú funkciu Control for HDMI,
nastavte položky
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings]
– [Standby Through] na možnosť [On]
(str. 59).
 Skontrolujte nastavenia televízora a
pripojeného zariadenia. Podrobné
informácie nájdete v návode na
používanie televízora a pripojeného
zariadenia.
 V prípade nedostatočnej šírky pásma
môžu niektoré zariadenia konvertovať
obsah vo formáte HDR na SDR. V takom
prípade nastavte položky
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI Settings]
– [HDMI Signal Format] – [HDMI IN 1]/
[HDMI IN 2] na možnosť [Enhanced
format], ak televízor a pripojené
zariadenie podporujú šírku pásma do
18 Gb/s (str. 24). Ak zvolíte [Enhanced
format], musíte použiť kvalitný
vysokorýchlostný kábel HDMI s
Ethernetom, ktorý podporuje rýchlosť
18 Gb/s (str. 79).
Zvuk
Systém sa nemôže pripojiť k televízoru
pomocou funkcie BLUETOOTH.
 Keď systém a televízor prepojíte
pomocou kábla HDMI (nie je súčasťou
balenia), pripojenie BLUETOOTH sa zruší.
65SK
Zo systému sa nereprodukuje zvuk
televízora.
 Skontrolujte typ a pripojenie kábla
HDMI, optického digitálneho kábla
alebo analógového zvukového kábla
pripojeného k systému a televízoru
(pozrite si priloženú príručku pri
spustení).
 Odpojte káble, ktorými je televízor
prepojený so systémom, a následne
ich opäť pevne pripojte. Odpojte
sieťové napájacie káble televízora
a systému zo sieťových zásuviek
a následne ich opäť pripojte.
 Keď sú systém a televízor prepojené
káblom HDMI, skontrolujte nasledovné:
– konektor HDMI na pripojenom
televízore má označenie „ARC“
– v televízore je zapnutá funkcia
Control for HDMI
– funkcia [Control for HDMI]
v systéme je nastavená na možnosť
[On] a režim [TV Audio Input Mode]
je nastavený na možnosť [Auto]
(str. 59).
 Ak televízor nie je kompatibilný
s funkciou funkcia Audio Return
Channel, pripojte optický digitálny
kábel (súčasť balenia) (pozrite si
priloženú príručku pri spustení). Ak
televízor nie je kompatibilný
s funkciou funkcia Audio Return
Channel, zvuk televízora sa nebude
prenášať zo systému ani vtedy, keď je
systém zapojený do konektora HDMI
IN na televízore.
 Prepnite vstup systému na vstup TV.
Keď systém a televízor prepojíte
analógovým zvukovým káblom (nie je
súčasťou balenia), vstup systému
prepnite na možnosť ANALOG
(str. 40).
 Zvýšte hlasitosť v systéme alebo
zrušte stlmenie zvuku.
 Ak sa neprenáša zvuk z prijímača
káblovej televízie alebo zo
satelitného prijímača pripojeného
k televízoru, príslušné zariadenie
zapojte do konektora HDMI IN 1 alebo
66SK
HDMI IN 2na systéme a vstup
systému prepnite na vstup pre
pripojené zariadenie ([HDMI1] alebo
[HDMI2]) (pozrite si priloženú príručku
pri spustení).
 Podľa toho, v akom poradí pripojíte
televízor a systém, sa systém môže
stlmiť a na displeji predného panela
systému sa zobrazí text „MUTING“. Ak
k tomu dôjde, najprv zapnite televízor
a až potom systém.
 Reproduktory televízora (BRAVIA)
nastavte na zvukový systém (Audio
System). Informácie o nastavení
televízora nájdete v návode na
používanie televízora.
Keď systém nie je zapnutý,
z televízora sa neprenáša obraz ani
zvuk zariadenia pripojeného k
systému.
 Nastavte položky
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI
Settings] – [Control for HDMI] na
možnosť [On] v systéme a potom
nastavte položku [Standby Through]
na možnosť [Auto] alebo [On]
(str. 59).
 Zapnite systém a prepnite vstup na
prehrávajúce zariadenie.
 V prípade pripojenia zariadení
nevyrobených spoločnosťou Sony,
ktoré podporujú funkciu Control for
HDMI, nastavte položky
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI
Settings] – [Standby Through] na
možnosť [On] (str. 59).
Zvuk sa reprodukuje zo systému aj
televízora.
 Stlmte zvuk systému alebo televízora.
Zvuk televízora z tohto systému
zaostáva za obrazom.
 Ak je položka [A/V Sync] nastavená
na rozsah 25 ms až 300 ms, nastavte
ju na možnosť 0 ms (str. 48).
 V závislosti od zdroja zvuku môže
dôjsť k časovej medzere medzi
zvukom a obrazom. Ak televízor
disponuje funkciou oneskorenia
obrazu, môžete pomocou nej túto
medzeru odstrániť.
Zo zariadenia pripojeného k
systému nepočuť žiadny zvuk alebo
len veľmi slabý zvuk.
 Stlačte tlačidlo  + na diaľkovom
ovládači a skontrolujte hlasitosť
(str. 14).
 Stlačením tlačidla  alebo  + na
diaľkovom ovládači funkciu stlmenia
zvuku (str. 14) zrušíte.
 Skontrolujte, či je vybratý správny
zdroj zvuku. Vyskúšajte aj iné vstupné
zdroje opakovaným stláčaním tlačidla
výberu vstupu na diaľkovom ovládaní
(TV/HDMI1/HDMI2/ANALOG/USB/
BLUETOOTH) (str. 14).
 Skontrolujte, či sú všetky káble
a šnúry systému a pripojeného
zariadenia pevne zasunuté.
 Keď prehrávate obsah kompatibilný
s technológiou ochrany autorských
práv (HDCP), systém ho možno
nebude môcť prehrať.
 Nastavte položku
[Setup] –
[Rozšírené nastavenia] – [HDMI
Settings] – [HDMI Signal Format] na
možnosť [Standard format] (str. 24).
Nedá sa dosiahnuť efekt
priestorového zvuku
 Efektivita spracovania priestorového
zvuku môže závisieť od vstupného
signálu a nastavenia zvukového
režimu. Pri niektorých programoch
alebo diskoch môže byť priestorový
efekt nepatrný.
 Ak chcete prehrávať viackanálový
zvuk, skontrolujte nastavenie
digitálneho zvukového výstupu
v zariadení pripojenom k systému.
Podrobné informácie nájdete návode
na používanie dodanom
s pripojeným zariadením.
Hlbokotónový reproduktor
Z hlbokotónového reproduktora
nepočuť žiadny alebo len veľmi
slabý zvuk.
 Stlačením tlačidla SW  + na
diaľkovom ovládači zvýšte hlasitosť
hlbokotónového reproduktora
(str. 48).
 Overte, či indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore svieti
na zeleno.
 Ak sa indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
nerozsvieti, vyskúšajte tento postup:
– Skontrolujte, či je správne pripojená
sieťová šnúra (napájací kábel)
hlbokotónového reproduktora.
– Napájanie zapnite stlačením tlačidla
 (napájanie) na hlbokotónovom
reproduktore.
 Ak indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore
pomaly bliká na zeleno alebo svieti na
červeno, vyskúšajte tento postup:
– Hlbokotónový reproduktor
premiestnite blízko hlavnej
jednotky, aby sa indikátor napájania
na hlbokotónovom reproduktore
rozsvietil na zeleno.
– Postupujte podľa pokynov v časti
Bezdrôtové pripojenie
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov (str. 31).
– Skontrolujte stav bezdrôtového
pripojenia (str. 58).
 Ak indikátor napájania na
hlbokotónovom reproduktore bliká
na červeno, stlačením tlačidla 
(napájanie) na hlbokotónovom
67SK
reproduktore vypnite napájanie
a skontrolujte, či nie sú zakryté
ventilačné otvory na hlbokotónovom
reproduktore.
 Ak vstupné zdroje obsahujú veľmi
málo komponentov basového zvuku
(napríklad televízne vysielanie), zvuk
z hlbokotónového reproduktora
nemusí byť dobre počuť. Zvuk
hlbokotónového reproduktora
môžete skontrolovať pomocou
testovacieho tónu (str. 54).
 Vypnite nočný režim. Podrobné
informácie nájdete v časti Počúvanie
čistého zvuku pri nízkej hlasitosti
v nočných hodinách (NIGHT) (str. 47).
 Ak nie je možné meniť nastavenie [RF
Channel] z možnosti [Off] na možnosť
[On] (str. 33), začatie zvukového
výstupu môže trvať až 1 minútu.
Zvuk je trhaný alebo zašumený.
 Ak sa nablízku používa zariadenie,
ktoré vytvára elektromagnetické vlny,
napríklad zariadenie v bezdrôtovej
sieti LAN alebo mikrovlnná rúra,
systém od neho premiestnite ďalej.
 Ak je medzi hlavnou jednotkou
a hlbokotónovým reproduktorom
prekážka, presuňte ju alebo
odstráňte.
 Hlavnú jednotku a hlbokotónový
reproduktor umiestnite čo najbližšie
k sebe.
 Zmeňte nastavenie [RF Channel]
(str. 33).
 Sieťové pripojenie televízora alebo
prehrávača diskov Blu-ray Disc
prepnite z bezdrôtového na káblové.
Zadné reproduktory (nie sú
súčasťou balenia)
Zo zadných reproduktorov nepočuť
žiadny zvuk.
 Skontrolujte, či je správne pripojený
sieťový napájací kábel zadného
reproduktora.
68SK
 Ak sa indikátor napájania na zadnom
reproduktore nerozsvieti, vyskúšajte
nasledujúce kroky.
– Skontrolujte, či je správne pripojený
sieťový napájací kábel zadného
reproduktora.
– Stlačením tlačidla  (napájanie) na
zadnom reproduktore zapnite
napájanie.
 Ak indikátor napájania na zadnom
reproduktore pomaly bliká na zeleno
alebo svieti na červeno, vyskúšajte
nasledujúci postup.
– Zadný reproduktor premiestnite
blízko hlavnej jednotky, aby sa
indikátor napájania na zadnom
reproduktore rozsvietil na zeleno.
– Postupujte podľa pokynov v časti
Bezdrôtové pripojenie
hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov (str. 31).
– Skontrolujte stav bezdrôtového
pripojenia (str. 58).
 Stlačením tlačidla REAR  + na
diaľkovom ovládaní zvýšte hlasitosť
zadného reproduktora (str. 48).
 Ak nie je možné meniť nastavenie [RF
Channel] z možnosti [Off] na možnosť
[On] (str. 33), začatie zvukového
výstupu môže trvať až 1 minútu.
Zvuk je trhaný alebo zašumený.
 Ak sa nablízku používa zariadenie,
ktoré vytvára elektromagnetické vlny,
napríklad zariadenie v bezdrôtovej
sieti LAN alebo mikrovlnná rúra,
systém od neho premiestnite ďalej.
 Ak je medzi hlavnou jednotkou
a zadným reproduktorom prekážka,
presuňte ju alebo odstráňte.
 Hlavnú jednotku a zadný reproduktor
umiestnite čo najbližšie k sebe.
 Sieťové pripojenie televízora alebo
prehrávača diskov Blu-ray Disc
prepnite z bezdrôtového na káblové.
Pripojenie zariadenia USB
Zariadenie USB sa nerozpozná.
 Vyskúšajte tieto kroky:
 Vypnite systém.
 Odpojte a znova pripojte
zariadenie USB.
 Zapnite systém.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
pevne pripojené k portu (USB)
(str. 38).
 Skontrolujte, či zariadenie USB alebo
kábel nie sú poškodené.
 Skontrolujte, či je zariadenie USB
zapnuté.
 Ak je zariadenie USB pripojené cez
rozbočovač USB, odpojte ho
a pripojte priamo k systému.
 Ak pripájate WALKMAN® alebo
smartfón, jeho interné alebo externé
úložisko (napríklad pamäťová karta)
sa nemusí rozpoznať.
Pripojenie mobilného
zariadenia
Zariadenia sa nedajú spárovať.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém neruší
zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné
bezdrôtové zariadenia s frekvenciou
2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa
v blízkosti nachádza zariadenie
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, premiestnite ho ďalej od
systému.
Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či svieti indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
(str. 37).
 Skontrolujte, či zariadenie
BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, je
zapnuté a či má zapnutú funkciu
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Možno budete musieť
najskôr zrušiť párovanie so systémom
v zariadení BLUETOOTH.
 Informácie o párovaní môžu byť
odstránené. Znova vykonajte
párovanie (str. 36).
Zo systému nevychádza zvuk
pripojeného mobilného zariadenia
BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či svieti indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
(str. 37).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak je nablízku zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad zariadenie v bezdrôtovej
sieti LAN, iné zariadenia BLUETOOTH
alebo mikrovlnná rúra, premiestnite
ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením BLUETOOTH
alebo systém premiestnite ďalej od
nich.
 Pripojené zariadenie BLUETOOTH
presuňte inam.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača bezdrôtovej
siete LAN alebo počítača, ktorý je
nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.
 Zvýšte hlasitosť v pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
Pripojenie slúchadiel
s funkciou BLUETOOTH
Zariadenia sa nedajú spárovať.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Skontrolujte, či systém neruší
zariadenie bezdrôtovej siete LAN, iné
bezdrôtové zariadenia s frekvenciou
2,4 GHz alebo mikrovlnná rúra. Ak sa
v blízkosti nachádza zariadenie
69SK
vysielajúce elektromagnetické
žiarenie, premiestnite ho ďalej od
systému.
Nedá sa pripojiť cez BLUETOOTH.
 Skontrolujte, či svieti indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
(str. 10).
 Skontrolujte, či zariadenie
BLUETOOTH, ktoré sa má pripojiť, je
zapnuté a či má zapnutú funkciu
BLUETOOTH.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Znova spárujte systém a zariadenie
BLUETOOTH. Môže byť nutné najprv
zrušiť spárovanie zariadenia
BLUETOOTH s týmto systémom. Pozri
časť Odstránenie registrovaného
zariadenia zo zoznamu zariadení
(str. 43).
 Informácie o párovaní môžu byť
odstránené. Znova vykonajte
párovanie (str. 43).
Z pripojených slúchadiel
BLUETOOTH nevychádza zvuk.
 Skontrolujte, či svieti indikátor
BLUETOOTH na hlavnej jednotke
(str. 10).
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
umiestnite bližšie k sebe.
 Ak je nablízku zariadenie vysielajúce
elektromagnetické žiarenie,
napríklad zariadenie v bezdrôtovej
sieti LAN, iné zariadenia BLUETOOTH
alebo mikrovlnná rúra, premiestnite
ho ďalej od systému.
 Odstráňte všetky prekážky medzi
systémom a zariadením BLUETOOTH
alebo systém premiestnite ďalej od
nich.
 Pripojené zariadenie BLUETOOTH
presuňte inam.
 Frekvenciu bezdrôtovej siete LAN
akéhokoľvek smerovača bezdrôtovej
siete LAN alebo počítača, ktorý je
nablízku, prepnite na pásmo 5 GHz.
70SK
 Zvýšte hlasitosť v pripojenom
zariadení BLUETOOTH.
 Položku [Wireless Playback Quality]
nastavte na [Auto] (str. 60).
 Časť obsahu sa nemusí prehrávať
z dôvodu jeho ochrany.
Pripojenie ku káblovej sieti
LAN
Systém sa nemôže pripojiť k sieti.
 Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 25)
a nastavenia siete (str. 61).
Pripojenie k bezdrôtovej
sieti LAN
Po vykonaní nastavenia [Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)] nemožno
počítač pripojiť k internetu.
 Ak pred úpravou nastavení smerovača
použijete funkciu Wi-Fi Protected
Setup, nastavenia bezdrôtového
pripojenia smerovača sa môžu
automaticky zmeniť. V takom prípade
adekvátne zmeňte aj nastavenia
bezdrôtového pripojenia počítača.
Systém sa nemôže pripojiť k sieti
alebo je pripojenie k sieti nestabilné.
 Skontrolujte, či je zapnutý smerovač
bezdrôtovej siete LAN.
 Skontrolujte pripojenie k sieti (str. 26)
a nastavenia siete (str. 61).
 Možná komunikačná vzdialenosť sa
môže skrátiť v závislosti od
prostredia, v ktorom sa zariadenie
používa (vrátane materiálu stien),
podmienok prijímania rádiových vĺn
alebo prekážok medzi systémom
a smerovačom bezdrôtovej siete
LAN. Premiestnite systém a smerovač
bezdrôtovej siete LAN bližšie k sebe.
 Komunikáciu môžu rušiť zariadenia
používajúce frekvenčné pásmo
2,4 GHz, napríklad mikrovlnná rúra,
zariadenie s rozhraním BLUETOOTH
alebo digitálne bezšnúrové zariadenie.
Hlavnú jednotku presuňte ďalej od
takýchto zariadení, prípadne uvedené
zariadenia vypnite.
 Pripojenie k bezdrôtovej sieti LAN môže
byť v niektorých prostrediach, v ktorých
sa zariadenie používa, nestabilné.
Hlavne, ak sa používa funkcia
BLUETOOTH systému. V takom prípade
upravte prostredie, v ktorom sa
zariadenie používa.
Požadovaný smerovač bezdrôtovej
siete LAN nie je v zozname
bezdrôtových sietí.
 Stlačením tlačidla BACK sa vráťte na
predchádzajúcu obrazovku a znova
skúste vykonať nastavenie [Wireless
LAN Settings] (str. 26). Ak sa
požadovaný smerovač bezdrôtovej
siete LAN stále nezobrazuje, zo
zoznamu sietí vyberte položku [New
connection registration], vyberte
možnosť [Manual registration] a názov
siete (SSID) zadajte manuálne.
Pripojenie k internetu
Systém sa nedá pripojiť k internetu.
 Skontrolujte káblové alebo bezdrôtové
pripojenie k sieti LAN.
 Reštartujte smerovač alebo smerovač
bezdrôtovej siete LAN.
Diaľkové ovládanie
Nefunguje diaľkové ovládanie
systému.
 Diaľkový ovládač nasmerujte na snímač
diaľkového ovládania na hlavnej
jednotke (str. 10).
 Odstráňte všetky prekážky medzi
diaľkovým ovládačom a systémom.
 Ak sú batérie v diaľkovom ovládači
vybité, vymeňte ich obe za nové.
 Uistite sa, že na diaľkovom ovládači
stláčate správne tlačidlo.
Nefunguje diaľkový ovládač
televízora.
 Problém sa môže vyriešiť povolením
funkcie infračerveného retranslátora
(str. 34).
Iné
Funkcia Control for HDMI nefunguje
správne.
 Skontrolujte pripojenie k systému
(pozrite si dodanú Príručku pri spustení).
 Povoľte funkciu Control for HDMI na
televízore. Podrobné informácie nájdete
v návode na používanie televízora.
 Chvíľu počkajte a potom to skúste
znova. Ak systém odpojíte, bude chvíľu
trvať, kým budete môcť vykonať
operácie. Počkajte aspoň 15 sekúnd a
skúste to znova.
 Skontrolujte, či zariadenia pripojené k
systému podporujú funkciu Control for
HDMI.
 Povoľte funkciu Control for HDMI v
zariadeniach pripojených k systému.
Podrobné informácie nájdete v návode
na používanie televízora.
 Typ a počet zariadení, ktoré sa dajú
ovládať pomocou funkcie Control for
HDMI, sú obmedzené štandardom
HDMI CEC takto:
– nahrávacie zariadenia (rekordér
diskov Blu-ray Disc, DVD rekordér
atď.): maximálne 3 zariadenia,
– prehrávacie zariadenia (prehrávač
diskov Blu-ray Disc, DVD atď.):
maximálne 3 zariadenia (tento systém
využíva jedno z nich),
– zariadenia s funkciou ladenia
rozhlasových staníc: maximálne 4
zariadenia,
– zvukový systém (prijímač/slúchadlá):
maximálne 1 zariadenie (ktoré využíva
tento systém).
71SK
Na displeji predného panela bliká
text „PRTCT” a systém sa vypne.
 Odpojte sieťovú šnúru (napájací
kábel) a uistite sa, či ventilačné otvory
systému nie sú ničím zablokované.
Na displeji predného panela
striedavo blikajú „PRTCT”, „PUSH”,
názov reproduktora („SUB”, „SUR L”
alebo „SUR R”) a „POWER”.
 Stlačením tlačidla  (napájanie) na
príslušnom reproduktore („SUB”:
hlbokotónový reproduktor, „SUR L”:
ľavý zadný reproduktor, „SUR R”:
pravý zadný reproduktor) ho vypnete.
V prípade hlbokotónového
reproduktora sieťový napájací kábel
a uistite sa, že ventilačné otvory
hlbokotónového reproduktora nie sú
ničím zablokované. Následne systém
znova spustite. V prípade zadného
reproduktora odpojte sieťový
napájací kábel a následne systém
znova spustite. Ak sa znovu správne
pripoja, na displeji na prednom paneli
sa obnoví bežné zobrazenie.
Na displeji predného panela sa
zobrazí text „BT TX“.
 Nastavte položku [Bluetooth Mode]
na možnosť [Receiver]. Hlásenie „BT
TX“ sa zobrazuje vtedy, keď je režim
[Bluetooth Mode] nastavený na
[Transmitter] (str. 60).
Snímače na televízore nefungujú
správne.
 Hlavná jednotka môže blokovať
niektoré snímače (napríklad snímač
jasu), prijímač diaľkového ovládania
televízora alebo vysielač pre
3D okuliare (infračervený prenos) na
3D televízore, ktorý podporuje
infračervený systém 3D okuliarov,
prípadne bezdrôtovú komunikáciu.
Hlavnú jednotku presuňte ďalej od
televízora do vzdialenosti, ktorá
umožňuje správne fungovanie týchto
častí. Informácie o umiestnení
72SK
snímačov a prijímača diaľkového
ovládania nájdete v návode na
používanie dodávanom
s televízorom.
Bezdrôtové funkcie (bezdrôtová
sieť LAN, funkcia BLUETOOTH,
hlbokotónový reproduktor alebo
zadné reproduktory) sú nestabilné.
 Okolo systému neumiestňujte iné
kovové predmety než televízor.
Náhle sa spustí hudba, ktorú
nepoznáte.
 Mohlo ísť o hudobnú ukážku
predinštalovanú v zariadení.
Prehrávanie zastavíte stlačením
tlačidla
na hlavnej jednotke.
Systém nemožno vypnúť, ani
nemožno použiť [Rozšírené
nastavenia]./Po stlačení tlačidla
 (napájanie), sa v okne displeja
zobrazí text „.DEMO” a systém nie
je možné vypnúť.
 Systém môže byť v režime ukážky. Ak
chcete režim ukážky zrušiť, obnovte
(resetujte) nastavenia systému. Na
hlavnej jednotke stlačte a podržte
tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť)
na viac ako 5 sekúnd (str. 73).
Systém sa reštartuje.
 Pri pripájaní k televízoru s rozlíšením,
ktoré sa líši od rozlíšenia systému, sa
môže systém reštartovať, aby sa
obnovilo nastavenie obrazového
výstupu.
Obnovenie nastavení
systému
Ak systém stále nefunguje podľa
očakávania, resetujte ho podľa týchto
pokynov:
1
2
3
4
5
Stlačte tlačidlo HOME.
V televízore sa zobrazí domovská
ponuka.
Z domovskej ponuky vyberte
položku
[Setup] – [Rozšírené
nastavenia].
Vyberte [Resetting].
Vyberte položku ponuky, ktorej
nastavenie chcete obnoviť.
Vyberte [Start].
Zrušenie obnovenia nastavení
V kroku 5 vyberte položku [Cancel].
Ak sa nastavenia nedajú
obnoviť cez domovskú
ponuku
Na hlavnej jednotke stlačte a podržte
tlačidlá  (napájanie) a – (hlasitosť)
dlhšie ako 5 sekúnd.
Obnovia sa pôvodné hodnoty
nastavení.
Poznámka
Pri obnovení prepojenia môže dôjsť
k strate spojenia s hlbokotónovým
reproduktorom a zadnými reproduktormi.
V takom prípade vykonajte Bezdrôtové
pripojenie hlbokotónového reproduktora
a zadných reproduktorov (str. 31).
73SK
Časť BLUETOOTH
Ďalšie informácie
Špecifikácie
Panelový reproduktor
(SA-ZF9)
Zosilňovač
VÝSTUPNÝ VÝKON (menovitý)
Predný Ľ + predný P: 60 W + 60 W
(pri 4 ohmoch, 1 kHz, 1 % celkového
harmonického skreslenia)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
Bloky predného ľavého/predného
pravého/stredného reproduktora: 100 W
(na kanál pri 4 ohmoch, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN 1/2*
ANALOG IN
TV IN (OPT)
Výstupy
HDMI OUT (TV (ARC))*
* Konektory HDMI IN 1/2 a HDMI OUT (TV
(ARC)) podporujú protokol HDCP 2.2. HDCP
2.2 je nová, vylepšená technológia ochrany
autorských práv, ktorá sa používa na
ochranu obsahu, akým sú napríklad filmy
vo formáte 4K.
Rozhranie HDMI
Konektor
Typ A (19 kolíkov)
Rozhranie USB
Port
(USB):
Typ A (na pripojenie pamäťového
zariadenia USB)
Sieť LAN
Konektor LAN(100)
Terminál 100BASE-TX
Bezdrôtová sieť LAN
Komunikačný systém
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenčné pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
74SK
Komunikačný systém
Špecifikácia BLUETOOTH, verzia 4.2
Výstup
Špecifikácia BLUETOOTH, výkonová
trieda 1
Maximálny komunikačný dosah
Čiara priamej viditeľnosti približne 30 m1)
Maximálny počet registrovateľných zariadení
9 zariadení
Frekvenčné pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5), LDAC
Prenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 40 000 Hz (LDAC vzorkovacia
frekvencia 96 kHz s prenosovou
rýchlosťou 990 kb/s)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovacia
frekvencia 44,1 kHz)
1)
Skutočný rozsah sa môže meniť
v závislosti od faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické polia
okolo mikrovlnnej rúry, statická elektrina,
používanie bezkáblového telefónu,
citlivosť príjmu, operačný systém,
softvérové aplikácie a iné.
2)
Štandardné profily BLUETOOTH označujú
účel komunikácie pomocou pripojenia
BLUETOOTH medzi zariadeniami.
3)
Kodek: formát kompresie a konverzie
zvukového signálu
4)
Skratka pre kodek podpásma (Subband
Codec)
5) Skratka pre rozšírené kódovanie zvuku
(Advanced Audio Coding)
Časť bloku predného ľavého/predného
pravého/stredného reproduktora
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov s plným
rozsahom, akustický záves
Reproduktor
46 mm, kužeľovitý typ
Všeobecné informácie
Požiadavky na napájanie
striedavé napätie 220 V – 240 V, 50 Hz/
60 Hz
Spotreba energie
On: 52 W
[Network/Bluetooth Standby] – [On]:
Menej než 2,4 W
[Network/Bluetooth Standby] – [Off]:
menej než 0,5 W
Približné rozmery* (š × v × h)
1 000 mm × 64 mm × 98 mm (bez
mriežkového rámu)
1 000 mm × 64 mm × 99 mm
(s mriežkovým rámom)
* Bez prečnievajúcich častí
Hmotnosť (približne)
2,9 kg (bez mriežkového rámu)
3,1 kg (s mriežkovým rámom)
Približné rozmery (š × v × h)
190 mm × 382 mm × 386 mm (bez
prečnievajúcej časti)
Hmotnosť (približne)
8,1 kg
Bezdrôtový vysielač/
prijímač
Komunikačný systém
Špecifikácie bezdrôtového zvuku, verzia
4.0
Frekvenčné pásmo
5 GHz
Spôsob modulácie
OFDM
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj
bez predchádzajúceho upozornenia.
Kompatibilné modely zariadení iPod a
iPhone
Kompatibilné modely zariadení iPod a iPhone
sú uvedené nižšie. Skôr než zariadenie iPod
alebo iPhone použijete so systémom,
aktualizujte softvér daného zariadenia.
BLUETOOTH funguje so zariadeniami:
iPhone 7 Plus/iPhone 7/iPhone SE/iPhone 6s
Plus/iPhone 6s/iPhone 6 Plus/iPhone 6/
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5
iPod touch (6. generácie)/iPod touch
(5. generácie).
Hlbokotónový reproduktor
(SA-WZF9)
VÝSTUPNÝ VÝKON (referenčný)
100 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz)
Systém reproduktorov
Systém hlbokotónových reproduktorov,
Bass Reflex
Reproduktor
160 mm, kužeľovitý typ
Požiadavky na napájanie
striedavé napätie 220 V – 240 V, 50 Hz/
60 Hz
Spotreba energie
On: 20 W
Pohotovostný režim: 0,5 W alebo menej
75SK
Rádiofrekvenčné pásma and maximálny výstupný
výkon
Frekvenčné pásmo
Maximálny výstupný
výkon
BLUETOOTH
2 400 – 2 483,5 MHz
< 9,9 dBm
Bezdrôtová sieť LAN
2 400 – 2 483,5 MHz
< 19,9 dBm
5 150 – 5 250 MHz
< 18 dBm
5 250 – 5 350 MHz
< 18 dBm
Bezdrôtový reproduktor
76SK
5470 – 5725 MHz
< 18 dBm
5 725 – 5 850 MHz
< 13,98 dBm
5 150 – 5 250 MHz
< 18 dBm
5 250 – 5 350 MHz
< 18 dBm
5 470 – 5 600 MHz
< 18 dBm
5 650 – 5 725 MHz
< 18 dBm
5 725 – 5 850 MHz
< 13,98 dBm
Prehrateľné typy
zvukových súborov
Kodek
Prípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC
.m4a, .aac, .mp4,
.3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
FLAC
.flac
DSF
.dsf
DSDIFF*
.dff
AIFF
.aiff, .aif
ALAC
.m4a
Vorbis
.ogg
Monkey’s Audio
.ape
* Systém neprehráva súbory kódované
technológiou DST.
Poznámky
• Niektoré súbory sa nemusia prehrať
v závislosti od ich formátu, kódovania,
podmienok nahrávania alebo iných
podmienok.
• Niektoré súbory upravené v počítači sa
nemusia prehrať.
• Funkcia rýchleho posunu dopredu alebo
dozadu nemusí byť k dispozícii pri
niektorých súboroch.
• Systém neprehráva kódované súbory,
napríklad kódované technológiou DRM.
• Systém nedokáže rozpoznať súbor alebo
priečinok v závislosti od názvu/
metaúdajov.
• Niektoré zariadenia USB nemusia s týmto
systémom fungovať.
• Systém dokáže rozpoznať zariadenia
z triedy veľkokapacitných zariadení (MSC
– Mass Storage Class) (napríklad pamäte
flash).
77SK
Podporované vstupné formáty zvuku
Systém podporuje tieto zvukové formáty:
Format
Funkcia
„HDMI1“
„HDMI2“
„TV“
(ARC)
„TV“
(OPT)
LPCM 2ch



LPCM 5.1ch

–
–
LPCM 7.1ch

–
–
Dolby Digital



Dolby TrueHD

–
–
Dolby Digital Plus


–
Dolby Atmos – Dolby TrueHD

–
–
Dolby Atmos – Dolby Digital Plus


–
DTS



DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1



DTS 96/24



DTS-HD High Resolution Audio

–
–
DTS-HD Master Audio

–
–
DTS-HD LBR

–
–
DTS:X

–
–
DSD

–
–
: Podporovaný formát.
–: Nepodporovaný formát.
Poznámka
Konektory HDMI IN 1/2 nepodporujú zvuk vo formáte, ktorý obsahuje ochranu proti
kopírovaniu, napríklad Super Audio CD alebo DVD-Audio.
78SK
Podporované formáty videa HDMI
Systém podporuje tieto formáty videa:
Rozlíšenie
Snímková frekvencia
4K
4 096 × 2 160p3)
3 840 × 2 160p
50/59,94/60 Hz
23,98/24/25/29,97/30 Hz
50/59,94/60 Hz
4K
4 096 × 2 160p3)
3 840 × 2 160p 23,98/24/25/29,97/30 Hz
1 920 × 1 080p
25/29,97/30/50/
59,94/60 Hz
1 920 × 1 080i
50/59,94/60 Hz
3D
Farebný
systém
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitov
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 b
–
YCbCr 4:2:0
10/12 b
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
10/12 b
–
YCbCr 4:2:0
8 bitov
–
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
8 bitov
–
YCbCr 4:2:2
8/10/12 b
Farebná hĺbka
[Enhanced format]1)
–
23,98/24 Hz
1 280 × 720p
Nastavenie [HDMI
Signal Format]
[Standard format]2)
RGB 4:4:4
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
50/59,94/60 Hz
23,98/24/29,97/30 Hz
–
720 × 480p
59,94/60 Hz
–
720 × 576p
50 Hz
–
640 × 480p
59,94/60 Hz
–
8/10/12 b
RGB 4:4:4
: Kompatibilné s 3D signálom vo formáte „vedľa seba“ (polovičné)3)
: Kompatibilné s 3D signálom vo formáte „spojený obraz“ a „pod sebou (hore a dole)“3).
1)
Použite kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom, ktorý podporuje rýchlosť
18 Gb/s.
2)
Použite kvalitný vysokorýchlostný kábel HDMI s Ethernetom alebo vysokorýchlostný
kábel HDMI od Sony s Ethernetom s logom príslušného typu kábla.
3) Tlačidlo OPTIONS nefunguje a obraz ponuky na obrazovke (OSD) systému sa nezobrazí.
Informácie o konektore HDMI a pripojeniach cez HDMI
• Používajte schválený kábel HDMI.
• Neodporúčame používať konverzný kábel HDMI-DVI.
• Zvukové signály (vzorkovacia frekvencia, bitová dĺžka a pod.) vysielané z konektora
HDMI môžu byť potlačené pripojeným zariadením.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu kanálov zvukových výstupných
signálov z prehrávacieho zariadenia môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
• Ak je vybratý vstup [TV], videosignály prenášané cez jeden z konektorov HDMI IN 1/2,
ktorý ste vybrali naposledy, budú vystupovať z konektora HDMI OUT (TV (ARC)).
79SK
• Tento systém podporuje „TRILUMINOS“.
• Všetky konektory HDMI IN a HDMI OUT podporujú šírku pásma až do 18 Gb/s,
technológiu HDCP 2.21), široké farebné systémy BT.20202) a prepúšťanie obsahu
(Pass Through) vo formáte HDR (vysoký dynamický rozsah)3).
• Pri pripájaní k televízoru s rozlíšením, ktoré sa líši od rozlíšenia systému, sa môže
systém reštartovať, aby sa obnovilo nastavenie obrazového výstupu.
1)
HDCP 2.2 je nová, vylepšená technológia ochrany autorských práv, ktorá sa používa na
ochranu obsahu, akým sú napríklad filmy vo formáte 4K.
2) Farebný systém BT.2020 je nový širší farebný štandard určený pre televízne systémy
s mimoriadne vysokým rozlíšením.
3)
HDR je nový formát videa, ktorý dokáže zobraziť viac úrovní jasu. Systém je
kompatibilný s formátmi HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) a Dolby Vision.
80SK
Komunikácia cez
rozhranie BLUETOOTH
• Zariadenia BLUETOOTH sa majú používať
do vzdialenosti približne 10 metrov
(vzdialenosť bez prekážok) od seba.
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť pri nasledujúcich podmienkach:
– keď sa medzi zariadeniami s pripojením
BLUETOOTH nachádza osoba, kovový
predmet, stena alebo iná prekážka,
– umiestnenia s nainštalovanou
bezdrôtovou sieťou LAN,
– v miestach, v ktorých sa používajú
mikrovlnné rúry,
– na miestach s výskytom iných
elektromagnetických vĺn.
• Zariadenia BLUETOOTH a zariadenie
bezdrôtovej siete LAN (IEEE 802.11b/g)
používajú rovnaké frekvenčné pásmo
(2,4 GHz). Pri používaní zariadenia
BLUETOOTH v blízkosti zariadenia so
schopnosťou pripojenia k bezdrôtovej
sieti LAN sa môže vyskytnúť
elektromagnetické rušenie. To môže mať
za následok nižšie rýchlosti prenosu
údajov, šum alebo neschopnosť
pripojenia. V takom prípade vyskúšajte
nasledujúce riešenia:
– Tento systém používajte vo vzdialenosti
najmenej 10 metrov (33 stôp) od
zariadenia s pripojením k bezdrôtovej
sieti LAN.
– Keď používate zariadenie BLUETOOTH
vo vzdialenosti menej ako 10 metrov
(33 stôp) od zariadenia pripojeného
k bezdrôtovej sieti LAN, toto zariadenie
vypnite.
– Nainštalujte tento systém a zariadenie
BLUETOOTH čo najbližšie k sebe.
• Rádiové vlny vysielané týmto systémom
môžu spôsobovať rušenie prevádzky
niektorých zdravotníckych pomôcok.
Keďže toto rušenie môže spôsobiť
poruchu zariadenia, vždy vypnite
napájanie systému a zariadenia
BLUETOOTH na nasledujúcich miestach:
– v nemocniciach, vlakoch, lietadlách, na
čerpacích staniciach a na všetkých
miestach, kde sa môžu vyskytovať
horľavé plyny;
– v blízkosti automatických dverí alebo
požiarnych alarmov.
• Tento systém podporuje funkcie
zabezpečenia, ktoré spĺňajú špecifikácie
BLUETOOTH na zaistenie bezpečného
pripojenia počas komunikácie cez
BLUETOOTH. V závislosti od obsahu
nastavení a iných faktorov však toto
zabezpečenie nemusí byť dostatočné, pri
komunikácii cez rozhranie BLUETOOTH
buďte preto opatrní.
• Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
vyplývajúce z úniku informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
• Komunikácia BLUETOOTH nemusí byť
zaručená so všetkými zariadeniami
BLUETOOTH, ktoré majú rovnaký profil
ako tento systém.
• Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k tomuto systému musia vyhovovať
špecifikáciám BLUETOOTH stanoveným
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc., a ich
súlad s týmito špecifikáciami musí byť
overený. Aj keď zariadenie vyhovuje
špecifikáciám BLUETOOTH, môžu sa
vyskytnúť prípady, keď vlastnosti alebo
špecifikácie zariadenia BLUETOOTH
znemožnia pripojenie alebo môžu mať za
následok odlišné metódy ovládania,
zobrazovania alebo prevádzky.
• Môže sa vyskytnúť šum alebo sa odstráni
zvuk v závislosti od zariadenia
BLUETOOTH pripojeného k tomuto
systému, prostredia komunikácie alebo
okolitých podmienok.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov značky
Sony.
81SK
LICENČNÁ ZMLUVA
KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA
DÔLEŽITÉ:
SKÔR AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TENTO
SOFTVÉR, DÔKLADNE SI PREČÍTAJTE TÚTO
LICENČNÚ ZMLUVU KONCOVÉHO
POUŽÍVATEĽA („ZMLUVA“). POUŽÍVANÍM
SOFTVÉRU VYJADRUJETE SÚHLAS S
USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY. AK S
USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY
NESÚHLASÍTE, SOFTVÉR NESMIETE
POUŽÍVAŤ.
Táto ZMLUVA je právnou zmluvou medzi
vami a spoločnosťou Sony Video & Sound
Products Inc. („spoločnosť SONY“). Táto
ZMLUVA upravuje vaše práva a povinnosti
týkajúce sa softvéru od spoločnosti SONY
a poskytovateľov licencií naň v pozícii
tretích strán (vrátane pobočiek spoločnosti
SONY) a ich príslušných pobočiek (spolu
„POSKYTOVATELIA V POZÍCII TRETÍCH
STRÁN“), ako aj aktualizácií a inovácií
poskytovaných spoločnosťou SONY,
akejkoľvek tlačenej dokumentácie,
dokumentácie online alebo inej
elektronickej dokumentácie k tomuto
softvéru a všetkých údajových súborov
vytvorených pri prevádzke tohto softvéru
(spolu „SOFTVÉR“).
Bez ohľadu na vyššie uvedené musí byť
akýkoľvek softvér v rámci SOFTVÉRU, ktorý
podlieha samostatnej licenčnej zmluve
koncového používateľa (vrátane, ale nie
výhradne, licencie GNU General Public
license a Lesser/Library General Public
License) obsiahnutý v takejto príslušnej
samostatnej licenčnej zmluve koncového
používateľa namiesto ustanovení tejto
ZMLUVY v rozsahu požadovanom touto
samostatnou licenčnou zmluvou
koncového používateľa („VYHRADENÝ
SOFTVÉR“).
LICENCIA NA SOFTVÉR
SOFTVÉR sa poskytuje na základe licencie,
nepredáva sa. SOFTVÉR je chránený
zákonmi o autorských právach, ako aj
82SK
inými zákonmi a medzinárodnými
dohodami o právach duševného
vlastníctva.
AUTORSKÉ PRÁVA
Všetky práva a tituly týkajúce sa SOFTVÉRU
(vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek
obrázkov, fotografií, animácií, videí, zvuku,
hudby, textov a apletov obsiahnutých v
tomto SOFTVÉRI) sú majetkom spoločnosti
SONY alebo jedného či viacerých
DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN.
UDELENIE LICENCIE
Spoločnosť SONY vám udeľuje
obmedzenú licenciu na používanie
SOFTVÉRU výhradne v súvislosti s vaším
kompatibilným zariadením („ZARIADENIE“)
a len na vaše individuálne nekomerčné
použitie. Spoločnosť SONY a
DODÁVATELIA V POZÍCII TRETÍCH STRÁN si
výslovne vyhradzujú všetky práva, tituly a
nároky (vrátane, ale nie výhradne, práv na
duševné vlastníctvo) súvisiace so
SOFTVÉROM, ktoré vám táto ZMLUVA
špecificky neudeľuje.
POŽIADAVKY A OBMEDZENIA
Nesmiete kopírovať, publikovať,
upravovať, distribuovať, pokúšať sa
odvodiť zdrojový kód, meniť, spätne
analyzovať, dekompilovať ani rozoberať
SOFTVÉR, či už v celku, alebo po častiach,
ani vytvárať akékoľvek odvodené diela z
tohto SOFTVÉRU, pokiaľ takéto odvodené
diela SOFTVÉR zámerne neumožňuje.
Žiadnu z funkcií SOFTVÉRU na správu
digitálnych práv nesmiete meniť ani s ňou
inak manipulovať. Nesmiete vynechať,
zmeniť, zrušiť ani obísť žiadnu z funkcií či
ochranných mechanizmov SOFTVÉRU ani
žiadny z mechanizmov operatívne
spojených so SOFTVÉROM. Nesmiete
oddeliť žiadny jednotlivý komponent
SOFTVÉRU na použitie s viac než jedným
ZARIADENÍM bez výslovného súhlasu
spoločnosti SONY. Nesmiete odstrániť,
zmeniť, prekryť či poškodiť žiadnu z
obchodných známok či upozornení
SOFTVÉRU. SOFTVÉR nesmiete zdieľať,
distribuovať, prenajímať, udeľovať naň
licencie, sublicencie, prideliť ho, previesť
ani predať. Softvér, služby siete alebo
produkty iné ako SOFTVÉR, od ktorých
závisí výkon SOFTVÉRU, môžu byť
prerušené alebo ukončené podľa uváženia
dodávateľov (dodávateľov softvéru,
dodávateľov služieb alebo spoločnosti
SONY). Spoločnosť SONY ani títo
dodávatelia sa nezaručujú, že SOFTVÉR,
služby siete, obsahy či iné produkty budú
naďalej dostupné ani že budú fungovať
bez prerušenia či zmeny.
SA DANÝCH SLUŽIEB SÚVISIACICH S
OBSAHOM. AK SÚHLAS S TÝMITO
USTANOVENIAMI ODMIETNETE, POUŽITIE
SOFTVÉRU BUDE PRE VÁS OBMEDZENÉ.
Súhlasíte, že určitý obsah a služby
dostupné prostredníctvom SOFTVÉRU
môžu byť poskytované tretími stranami,
nad ktorými spoločnosť SONY nemá
žiadnu kontrolu. POUŽITIE SLUŽIEB
SÚVISIACICH S OBSAHOM SI VYŽADUJE
PRIPOJENIE K INTERNETU. SLUŽBY
SÚVISIACE S OBSAHOM MÔŽU BYŤ
KEDYKOĽVEK PRERUŠENÉ.
POUŽÍVANIE SOFTVÉRU S
MATERIÁLMI PODLIEHAJÚCIMI
AUTORSKÝM PRÁVAM
MOŽNOSTI PRIPOJENIA K
INTERNETU A SLUŽBY TRETÍCH
STRÁN
SOFTVÉR možno použiť na prezeranie,
ukladanie, spracovávanie a používanie
obsahu vytvoreného vami alebo tretími
stranami. Tento obsah môže byť chránený
zákonmi o autorských právach aj inými
zákonmi a dohodami o právach
duševného vlastníctva. Súhlasíte s tým, že
budete SOFTVÉR používať iba v súlade so
všetkými týmito zákonmi a dohodami,
ktoré sa vzťahujú na takýto obsah.
Súhlasíte s tým, že spoločnosť SONY môže
podniknúť primerané opatrenia na
ochranu autorských práv obsahu
ukladaného, spracovávaného alebo
používaného pomocou tohto SOFTVÉRU.
Tieto opatrenia zahŕňajú, ale nie výhradne,
počítanie frekvencie vašich zálohovaní
a obnovovaní pomocou určitých funkcií
SOFTVÉRU, odmietnutie vašich
požiadaviek na umožnenie obnovy údajov
a vypovedanie tejto ZMLUVY v prípade
nezákonného používania SOFTVÉRU.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že
prístup k určitým funkciám SOFTVÉRU si
môže vyžadovať pripojenie k internetu, za
ktoré ste zodpovední iba vy. Okrem toho
ste výhradne zodpovední za platby
akýchkoľvek poplatkov súvisiacich s
pripojením k internetu hradené tretím
stranám vrátane, ale nie výhradne,
poplatkov poskytovateľovi internetových
služieb a poplatkov za čas vysielania.
Prevádzka SOFTVÉRU môže byť
obmedzená v závislosti od kapacity, šírky
pásma alebo technických obmedzení
vášho pripojenia k internetu a služieb. Za
poskytovanie, kvalitu a zabezpečenie
týchto možností pripojenia k internetu je
výhradne zodpovedná tretia strana
poskytujúca tieto služby.
SLUŽBY SÚVISIACE S OBSAHOM
UPOZORŇUJEME, ŽE TENTO SOFTVÉR
MÔŽE BYŤ NAVRHNUTÝ NA POUŽITIE S
OBSAHOM DOSTUPNÝM
PROSTREDNÍCTVOM JEDNEJ ALEBO
VIACERÝCH SLUŽIEB („SLUŽBY SÚVISIACE
S OBSAHOM“). POUŽÍVANIE SLUŽBY A
TAKÉHOTO OBSAHU PODLIEHA
USTANOVENIAM O SLUŽBÁCH TÝKAJÚCICH
EXPORTOVANIE A ĎALŠIE
PREDPISY
Súhlasíte s tým, že budete konať v súlade
so všetkými príslušnými exportnými a
reexportnými obmedzeniami a predpismi
v oblasti alebo krajine, v ktorej sídlite, a
nebudete prenášať ani schvaľovať prenos
SOFTVÉRU do krajín, v ktorých je zakázaný,
ani inak porušovať žiadne z týchto
obmedzení či predpisov.
83SK
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTVÉR nie je odolný voči chybám a nie je
navrhnutý, vyrobený ani určený na
používanie alebo predaj ako ovládací
prostriedok online v nebezpečnom
prostredí, v ktorom sa vyžaduje bezchybný
výkon, napríklad pri prevádzke
nukleárnych zariadení, v systémoch
leteckej navigácie, komunikácie alebo
riadenia leteckej dopravy, v zariadeniach
na priamu podporu životných funkcií alebo
v zbraňových systémoch, kde by zlyhanie
SOFTVÉRU mohlo viesť k smrti, ublíženiu
na zdraví alebo vážnym fyzickým škodám
či škodám na životnom prostredí
(„VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY“). Spoločnosť
SONY, každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII
TRETÍCH STRÁN a každá z ich príslušných
pobočiek sa výslovne vzdávajú akejkoľvek
výslovnej alebo implicitnej záruky,
povinnosti či záväzku vhodnosti pre
VYSOKORIZIKOVÉ AKTIVITY.
VYLÚČENIE ZÁRUKY NA SOFTVÉR
Súhlasíte s tým, že SOFTVÉR používate na
svoje vlastné riziko a že ste za použitie
SOFTVÉRU zodpovední. SOFTVÉR sa
poskytuje „TAK, AKO JE“, bez záruky,
povinnosti či záväzku akéhokoľvek druhu.
SPOLOČNOSŤ SONY A DODÁVATELIA V
POZÍCII TRETÍCH STRÁN (na účely tejto časti
budú spoločnosť SONY a každý
z DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN
súhrnne nazývaní „spoločnosť SONY“)
VÝSLOVNE ODMIETAJÚ VŠETKY VÝSLOVNÉ
ALEBO IMPLICITNÉ ZÁRUKY, POVINNOSTI
ALEBO ZÁVÄZKY VRÁTANE, ALE NIE
VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK
OBCHODOVATEĽNOSTI, NEPORUŠOVANIA
CUDZÍCH PRÁV A VHODNOSTI NA
KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SONY SA
NEZARUČUJE ANI NEPOSKYTUJE ŽIADNE
VYHLÁSENIA, (A) ŽE FUNKCIE OBSIAHNUTÉ
V SOFTVÉRI BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE
POŽIADAVKY ALEBO ŽE BUDÚ
AKTUALIZOVANÉ, (B) ŽE PREVÁDZKA
SOFTVÉRU BUDE SPRÁVNA ALEBO
84SK
BEZCHYBNÁ ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK CHYBY
BUDÚ ODSTRÁNENÉ, (C) ŽE SOFTVÉR
NEPOŠKODÍ ŽIADNY INÝ SOFTVÉR,
HARDVÉR ČI ÚDAJE, (D) ŽE ŽIADNY
SOFTVÉR, SLUŽBY SIETE (VRÁTANE
INTERNETU) ALEBO PRODUKTY (INÉ AKO
SOFTVÉR), OD KTORÝCH ZÁVISÍ VÝKON
SOFTVÉRU, BUDÚ NAĎALEJ DOSTUPNÉ,
NEPRERUŠOVANÉ ČI NEZMENENÉ, ANI (E)
VYHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA
ALEBO VÝSLEDKOV POUŽÍVANIA
SOFTVÉRU SPOLOČNOSTI, POKIAĽ IDE O
JEHO SPRÁVNOSŤ, PRESNOSŤ,
SPOĽAHLIVOSŤ ALEBO INÉ VLASTNOSTI.
ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE
ALEBO RADY POSKYTNUTÉ
SPOLOČNOSŤOU SONY ALEBO
OPRÁVNENÝM ZÁSTUPCOM
SPOLOČNOSTI SONY NEBUDÚ VYTVÁRAŤ
ZÁRUKU, POVINNOSŤ ANI ZÁVÄZOK ANI
ŽIADNYM SPÔSOBOM ROZŠIROVAŤ
ROZSAH TEJTO ZÁRUKY. AK BY SA
SOFTVÉR PREUKÁZAL AKO CHYBNÝ,
PREBERIETE VŠETKY NÁKLADY POTREBNÉ
NA JEHO ÚDRŽBU, OPRAVU ČI KOREKCIU.
NIEKTORÉ PRÁVNE PORIADKY
NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE IMPLICITNÝCH
ZÁRUK, PRETO SA TIETO VYLÚČENIA
NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
SPOLOČNOSŤ SONY A ŽIADNY Z
DODÁVATEĽOV V POZÍCII TRETÍCH STRÁN
(na účely tejto časti budú spoločnosť SONY
a každý z DODÁVATEĽOV V POZÍCII
TRETÍCH STRÁN súhrnne nazývaní
„spoločnosť SONY“) NEBUDÚ
ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NÁHODNÉ ANI
NÁSLEDNÉ ŠKODY TÝKAJÚCE SA
SOFTVÉRU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE,
TÝCH, KTORÉ VYPLÝVAJÚ ALEBO SÚ
ZALOŽENÉ NA PORUŠENÍ AKEJKOĽVEK
VÝSLOVNEJ ALEBO IMPLICITNEJ ZÁRUKY,
PORUŠENÍ ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI,
PRESNE VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI
ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ TEÓRII.
V KAŽDOM PRÍPADE BUDE ICH
JEDNOTLIVÁ A SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ
PODĽA AKÉHOKOĽVEK USTANOVENIA
TEJTO ZMLUVY OBMEDZENÁ NA SUMU,
KTORÚ STE SKUTOČNE ZAPLATILI ZA
TENTO PRODUKT. NIEKTORÉ PRÁVNE
PORIADKY NEUMOŽŇUJÚ VYLÚČENIE
ALEBO OBMEDZENIE NÁHODNÝCH ČI
NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, PRETO SA VYLÚČENIA
ALEBO OBMEDZENIA UVEDENÉ VYŠŠIE
NEMUSIA NA VÁS VZŤAHOVAŤ.
FUNKCIA AUTOMATICKEJ
AKTUALIZÁCIE
Spoločnosť SONY alebo DODÁVATELIA V
POZÍCII TRETÍCH STRÁN môžu automaticky
aktualizovať alebo inak upraviť SOFTVÉR
vrátane, ale nie výhradne, na účely
zdokonalenia funkcií zabezpečenia,
nápravy chýb a vylepšenia funkcií, kým
budete komunikovať so servermi
spoločnosti SONY alebo tretích strán,
prípadne inak. Tieto aktualizácie alebo
zmeny môžu vymazať alebo zmeniť
charakter funkcií alebo iné aspekty
SOFTVÉRU vrátane, ale nie výhradne,
funkcií, na ktoré sa spoliehate. Beriete na
vedomie a súhlasíte s tým, že k týmto
aktivitám môže dôjsť na základe
výhradného uváženia spoločnosti SONY a
že spoločnosť SONY môže podmieniť
ďalšie použitie SOFTVÉRU úplnou
inštaláciou alebo prijatím takejto
aktualizácie alebo zmeny. Všetky
aktualizácie alebo zmeny sa na účely tejto
ZMLUVY musia považovať za SOFTVÉR a
budú tvoriť jeho súčasť. Prijatím tejto
ZMLUVY vyjadrujete súhlas s týmito
aktualizáciami alebo zmenami.
CELÁ ZMLUVA, ZRIEKNUTIE SA
PRÁVA, ODDELITEĽNOSŤ
Táto ZMLUVA a zásady ochrany osobných
údajov spoločnosti SONY, oboje v znení
neskorších úprav a zmien, spolu tvoria celú
zmluvu medzi vami a spoločnosťou SONY
vzhľadom na SOFTVÉR. Ak si spoločnosť
SONY neuplatní alebo nevynúti akékoľvek
právo alebo ustanovenie tejto ZMLUVY,
neznamená to, že sa vzdáva takéhoto
práva alebo ustanovenia. Ak je ktorákoľvek
časť tejto ZMLUVY neplatná, nezákonná
alebo nevynútiteľná, toto ustanovenie
bude vymáhané do maximálnej povolenej
miery tak, aby sa zachoval zámer tejto
ZMLUVY, a úplná platnosť a účinnosť
ďalších častí ostane zachovaná.
PLATNÉ ZÁKONY A PRÁVNY
PORIADOK
Dohovor OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovarov sa na túto
ZMLUVU nevzťahuje. Táto ZMLUVA sa
bude riadiť zákonmi Japonska bez ohľadu
na akýkoľvek konflikt zákonných
ustanovení. Akýkoľvek spor vyplývajúci z
tejto ZMLUVY bude podliehať právomoci
okresného súdu v Tokiu v Japonsku
a zúčastnené strany týmto vyjadrujú
súhlas s právomocou a príslušnosťou
týchto súdov.
OPRAVNÉ PROSTRIEDKY PODĽA
EKVITY
Bez ohľadu na ustanovenia tejto ZMLUVY o
opaku súhlasíte s tým, že akékoľvek
porušenie alebo nesúlad s touto ZMLUVOU
z vašej strany môže spôsobiť
nenapraviteľné škody spoločnosti SONY,
pre ktoré by peňažné náhrady škôd neboli
primerané, a súhlasíte s tým, aby
spoločnosť SONY získala akúkoľvek
nápravu na základe súdneho príkazu alebo
ekvity, ktorú spoločnosť SONY považuje za
potrebnú alebo vhodnú za daných
okolností. Spoločnosť SONY môže tiež
podniknúť všetky právne a technické
nápravné prostriedky, aby zabránila
porušovaniu tejto ZMLUVY, a na jej
vymáhanie vrátane, ale nie výhradne,
toho, že pre vás okamžite ukončí
používanie SOFTVÉRU, ak bude na základe
vlastného uváženia presvedčená, že
porušujete alebo máte v úmysle porušiť
túto ZMLUVU. Tieto opravné prostriedky
predstavujú dodatok k akýmkoľvek ďalším
opravným prostriedkom, ktoré môže
spoločnosť SONY mať na základe zákona,
ekvity alebo zmluvy.
85SK
VYPOVEDANIE
Bez záväzkov voči ostatným svojim
právam môže spoločnosť SONY vypovedať
túto ZMLUVU, ak nedodržíte ktorékoľvek z
jej ustanovení. V prípade takéhoto
vypovedania musíte ukončiť akékoľvek
používanie SOFTVÉRU a zlikvidovať všetky
jeho kópie.
ZMENA
SPOLOČNOSŤ SONY SI VYHRADZUJE
PRÁVO ZMENIŤ KTORÉKOĽVEK Z
USTANOVENÍ TEJTO ZMLUVY NA ZÁKLADE
VLASTNÉHO UVÁŽENIA UVEREJNENÍM
OZNÁMENIA NA WEBOVEJ STRÁNKE
URČENEJ SPOLOČNOSŤOU SONY,
UPOZORNENÍM PROSTREDNÍCTVOM EMAILU NA E-MAILOVÚ ADRESU, KTORÚ
STE UVIEDLI, POSKYTNUTÍM OZNÁMENIA V
RÁMCI PROCESU NADOBÚDANIA INOVÁCIÍ
ALEBO AKTUALIZÁCIÍ ALEBO AKOUKOĽVEK
INOU PRÁVNE ROZPOZNATEĽNOU
FORMOU OZNÁMENIA. Ak so zmenou
nesúhlasíte, ihneď sa obráťte na
spoločnosť SONY so žiadosťou o ďalšie
pokyny. Ak budete SOFTVÉR po dni
účinnosti takéhoto oznámenia ďalej
používať, bude sa to považovať za
vyjadrenie súhlasu byť viazaní touto
zmenou.
OPRÁVNENÉ OSOBY TRETÍCH
STRÁN
Každý DODÁVATEĽ V POZÍCII TRETEJ
STRANY je výslovnou určenou oprávnenou
osobou tretej strany a bude mať právo
uplatňovať ktorékoľvek ustanovenie tejto
ZMLUVY v súvislosti so SOFTVÉROM tejto
strany.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tejto
ZMLUVY, obráťte sa písomne na
spoločnosť SONY na príslušnej kontaktnej
adrese pre danú oblasť alebo krajinu.
Copyright © 2018 Sony Video & Sound
Products Inc. Všetky práva vyhradené.
86SK
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akéhokoľvek pevného
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete a pred
ďalším použitím ho nechajte skontrolovať
kvalifikovaným odborníkom.
• Na hlavnú jednotku ani na hlbokotónový
reproduktor sa nešplhajte, pretože môžete
spadnúť, poraniť sa alebo poškodiť systém.
Zdroje napájania
• Pred používaním systému skontrolujte, či sa
jeho prevádzkové napätie zhoduje
s napätím v miestnej elektrickej sieti.
Prevádzkové napätie je vyznačené na štítku
na spodnej strane hlavnej jednotky.
• Ak nebudete systém dlhší čas používať,
odpojte ho z elektrickej zásuvky v stene
(elektrickej siete). Pri odpájaní sieťovej šnúry
(napájacieho kábla) ťahajte za zástrčku.
Nikdy neťahajte za samotnú šnúru.
• Z bezpečnostných dôvodov je jeden kolík
zástrčky širší, a preto ho do nástennej
elektrickej zásuvky (elektrickej siete) možno
zasunúť len jedným spôsobom. Ak zástrčku
nemôžete do zásuvky zasunúť úplne,
obráťte sa na predajcu.
• Výmenu sieťovej šnúry (napájacieho kábla)
smie vykonať len oprávnená osoba v
autorizovanom servise.
Nárast teploty vnútri zariadenia
Hoci sa systém počas prevádzky zahrieva,
nejde o poruchu. Ak dlhší čas používate
systém pri vysokej hlasitosti, jeho zadná
a spodná stena sa značne zahrejú. Povrchu
systému sa vtedy nedotýkajte, aby ste sa
nepopálili.
Umiestnenie
• Systém nedávajte do blízkosti zdrojov tepla
ani na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu, nadmernej prašnosti
alebo mechanickým otrasom.
• Na zadnú stranu hlavnej jednotky ani
hlbokotónového reproduktora neklaďte nič,
čo by mohlo zakryť ventilačné otvory
a spôsobiť poruchu.
• Okolo systému neumiestňujte iné kovové
predmety než televízor. Bezdrôtové funkcie
môžu byť nestabilné.
• Ak sa systém používa v kombinácii
s televízorom, videorekordérom alebo
kazetovým prehrávačom, môže sa objaviť
šum a zhoršená kvalita obrazu. V takom
prípade premiestnite systém ďalej od
televízora, videorekordéra alebo kazetového
prehrávača.
• Pri umiestňovaní systému na špeciálne
upravený povrch (voskovaný, olejovaný,
leštený a pod.) buďte opatrní, pretože na
takomto povrchu môže dôjsť ku vzniku škvŕn
alebo zmene farby.
• Dávajte pozor, aby ste sa na rohoch hlavnej
jednotky a hlbokotónového reproduktora
neporanili.
• Pri zavesení hlavnej jednotky na stenu
nechajte pod ňou priestor najmenej 3 cm.
• Reproduktory tohto systému nie sú
magneticky tienené. Do blízkosti systému
ani na systém neumiestňujte magnetické
karty.
Manipulácia s hlbokotónovým
reproduktorom
Pri dvíhaní nevkladajte ruku do štrbiny
hlbokotónového reproduktora. Mohol by sa
poškodiť jeho prevodník. Pri prenášaní ho
uchopte za spodnú časť.
Prevádzka
Skôr než pripojíte iné zariadenia, systém
vypnite a odpojte od elektrickej siete.
Ak spozorujete nerovnomernosť
farieb na blízkej televíznej
obrazovke
Ak znova pozorujete
nerovnomernosť farieb...
Premiestnite systém ďalej od televízora.
Čistenie
Systém čistite mäkkou suchou handričkou.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je
lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy
súvisiace so systémom, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov značky Sony.
Odopretie záruk na služby, ktoré
ponúkajú tretie strany
Sieťové služby, obsah a (operačný systém a)
softvér tohto produktu môžu byť predmetom
individuálnych zmluvných podmienok, môžu
byť kedykoľvek zmenené, prerušené alebo
ukončené a môžu vyžadovať poplatky,
registráciu a informácie o kreditnej karte.
Poznámky k aktualizácii
Tento systém vám umožňuje aktualizovať
softvér automaticky pri pripojení k internetu
cez káblovú alebo bezdrôtovú sieť.
Aktualizácia systému poskytuje nové funkcie
a umožňuje pohodlnejšie a bezpečnejšie
používanie systému.
Ak nechcete vykonávať aktualizáciu
automaticky, môžete túto funkciu vypnúť cez
aplikáciu Sony | Music Center nainštalovanú
v smartfóne alebo tablete. V niektorých
prípadoch, napríklad kvôli bezpečnosti, môže
systém aktualizovať softvér automaticky, aj
keď je táto funkcia vypnutá. Keď je táto
funkcia vypnutá, softvér môžete aktualizovať
aj pomocou ponuky nastavení. Podrobné
informácie nájdete v časti Nastavenie
Rozšírené nastavenia (str. 57).
Počas aktualizácie softvéru sa systém nesmie
používať.
Nerovnomernosť farieb možno pozorovať
v určitých typoch televízorov.
Ak pozorujete nerovnomernosť
farieb...
Vypnite televízor a po 15 až 30 minútach ho
znova zapnite.
87SK
Autorské práva a ochranné
známky
Tento systém je vybavený systémami Dolby*
Digital a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio,
Dolby Atmos, Dolby Vision a symbol
dvojitého písmena D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
**Informácie o patentoch spoločnosti DTS
nájdete na lokalite http://patents.dts.com.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti
DTS, Inc., DTS, príslušný symbol, DTS spolu s
príslušným symbolom, DTS:X a logo DTS:X
sú registrovanými ochrannými známkami
alebo ochrannými známkami spoločnosti
DTS, Inc., v USA alebo iných krajinách.
© DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.
Slovné označenie a logá BLUETOOTH® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť
Sony Corporation takéto známky používa
výhradne na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy patria
príslušným vlastníkom.
k zariadeniu iPod alebo iPhone a vývojárska
spoločnosť zaručuje, že spĺňa výkonnostné
normy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple
nezodpovedá za prevádzku zariadenia ani za
súlad s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto príslušenstva so
zariadením iPod alebo iPhone môže
ovplyvňovať bezdrôtovú prevádzku.
Logo „BRAVIA“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
„ClearAudio+“ je ochrannou známkou
spoločnosti Sony Corporation.
WALKMAN® a logo WALKMAN® sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
„PlayStation“ je registrovaná ochranná
známka alebo ochranná známka spoločnosti
Sony Interactive Entertainment Inc.
Na technológiu kódovania zvuku MPEG Layer3 a príslušné patenty poskytli licenciu
spoločnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
Tento systém je vybavený technológiou HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Výrazy HDMI, HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI sú
ochrannými známkami alebo registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti HDMI
Licensing Administrator, Inc., v USA a iných
krajinách.
Windows Media je registrovanou ochrannou
známkou alebo ochrannou známkou
spoločnosti Microsoft Corporation v USA
alebo iných krajinách.
Tento produkt je chránený určitými právami
duševného vlastníctva spoločnosti Microsoft
Corporation. Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej dcérskej
spoločnosti je používanie alebo
distribuovanie takejto technológie oddelene
od produktu zakázané.
Google, Chromecast built-in a ďalšie súvisiace
označenia a logá sú ochrannými známkami
spoločnosti Google LLC.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® a Wi-Fi
Alliance® sú registrovanými ochrannými
známkami spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Apple, logo Apple, iPhone, iPod a iPod touch
sú ochrannými známkami spoločnosti Apple
Inc., ktoré sú registrované v USA a ďalších
krajinách. App Store je značkou služby
spoločnosti Apple Inc.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ a Wi-Fi
Protected Setup™ sú ochrannými známkami
spoločnosti Wi-Fi Alliance.
Spojenia Made for iPod a Made for iPhone
znamenajú, že elektronické príslušenstvo
bolo vytvorené špeciálne na pripojenie
88SK
LDAC™ a logo LDAC sú ochrannými
známkami spoločnosti Sony Corporation.
LDAC je technológia kódovania zvuku, ktorú
vyvinula spoločnosť Sony a ktorá umožňuje
prenos zvukového obsahu vo vysokom
rozlíšení (Hi-Res), dokonca aj cez pripojenie
Bluetooth. Na rozdiel od iných technológií
kódovania kompatibilných s rozhraním
Bluetooth, ako napríklad SBC, funguje bez
akéhokoľvek znižovania kvality obsahu Hi-Res
Audio* a vďaka účinnému kódovaniu
a optimalizovanej paketizácii umožňuje
prenášať cez bezdrôtovú sieť Bluetooth
približne trikrát viac údajov** ako ostatné
technológie a dosiahnuť bezkonkurenčnú
kvalitu zvuku.
TRILUMINOS a logo TRILUMINOS sú
registrovanými ochrannými známkami
spoločnosti Sony Corporation.
Všetky ostatné ochranné známky sú
ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
* S výnimkou obsahu vo formáte DSD.
**V porovnaní s kódovaním SBC (Subband
Coding), keď je vybratá bitová rýchlosť
990 kb/s (96/48 kHz) alebo 909 kb/s (88,2/
44,1 kHz).
Tento produkt obsahuje softvér, na ktorý sa
vzťahuje licencia GNU General Public License
(GPL) alebo licencia GNU Lesser General
Public License (LGPL). Tieto ustanovujú právo
zákazníka na získanie, úpravu a ďalšie šírenie
zdrojového kódu uvedeného softvéru
v súlade s podmienkami uvedenými v licencii
GPL alebo LGPL.
Podrobné informácie o licenciách GPL, LGPL
a ďalších licenciách na softvér nájdete v časti
[Software License Information] v časti
[Setup] – [Rozšírené nastavenia] – [System
Settings] na produkte.
Na zdrojový kód softvéru, ktorý je použitý
v tomto produkte, sa vzťahujú licencie GPL a
LGPL, a je k dispozícii na webe. Môžete si ho
prevziať zo stránky:
Adresa URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
Spoločnosť Sony nemôže odpovedať ani
reagovať na žiadne otázky týkajúce sa obsahu
tohto zdrojového kódu.
„DSEE HX“ je ochrannou známkou spoločnosti
Sony Corporation.
DLNA™, logo DLNA a DLNA CERTIFIED™ sú
ochrannými známkami, servisnými známkami
alebo certifikačnými značkami spoločnosti
Digital Living Network Alliance.
89SK
Register
A
Audio DRC 58
Audio Return Channel (ARC) 11, 52, 59
Audio Settings 58
Auto Update 61
Auto Update Settings 61
Automatický pohotovostný režim 61
B
Bluetooth Codec - AAC 60
Bluetooth Codec - LDAC 60
Bluetooth Mode 60
Bluetooth Settings 60
BT.2020 80
C
Control for HDMI 51, 59
D
Device List 60
Device Name Setting 61
Diaľkové ovládanie 14
DIMMER 55
DSEE HX 58
H
HDCP 2.2 80
HDMI Settings 59
HDMI Signal Format 24, 59, 79
HDR 80
Hlbokotónový reproduktor 48, 67
I
Internet Settings 61
IR-Repeater 60
M
Manual Speaker Settings 58
Multiplexné zvukové vysielanie 50
N
Network 25
Network Connection Status 62
Network Settings 61
90SK
Network update 63
Network/Bluetooth Standby 61
NIGHT 47
O
OSD Language 60
P
Pokročilá funkcia automatickej
hlasitosti 59
PRTCT 72
R
Resetting 62, 73
S
Software License Information 61
Software Update 62
Software Update Notification 61
Sony | Music Center 42
Sound Effect 58
Sound Mode 46
Speaker Settings 58
Standby Linked to TV 59
Standby Through 52, 56, 59
System Information 61
System Settings 60
T
Time Zone 61
TV Audio Input Mode 59
U
Update 62
USB update 63
V
VERTICAL S. 45
VOICE 47
W
Wireless Playback Quality 60
Wireless Speaker Settings 58
Wireless speakers only 63
Stránky podpory
Stránky podpory
Vyhledání informací o aktualizacích softwaru:
Informácie o aktualizáciách softvéru
nájdete tu:
www.sony.eu/support
Aplikace pro smartphone
Aplikácia pre smartfóny
Podporováno aplikací Sony – Vyhledávání
informací a zasílání oznámení o výrobku:
Aplikácia Support by Sony – Získajte informácie
a upozornenia týkajúce sa vášho produktu:
• Novinky a upozornění/Správy a upozornenia
• Softwarové aktualizace/Aktualizácie softvéru
• Výukové programy/Príručky
• Tipy a triky/Tipy a triky
https://sony.net/SBS
©2018 Sony Corporation
Printed in Czech Republic
4-727-533-21(1)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement