Sony | HT-XT1 | Sony HT-XT1 2.1k reproduktor pod televizor s vestavěným subwooferem Návod k obsluze

Systém domácího kina
Návod k obsluze
HT-XT1
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
Upozornění pro zákazníky: následující informace
platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích,
ve kterých platí směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy ohledně shody produktů se zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se
servisem a zárukou se obracejte na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
V zájmu snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Dokud je jednotka zapojena do zásuvky střídavého proudu, není
odpojena od elektrické sítě, i když je vypnutá.
K odpojení jednotky ze sítě je nutné vypojit zástrčku. Zapojte ji proto
do snadno přístupné zásuvky. Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu,
odpojte neprodleně hlavní zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo periferních zařízení musí
být použity řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.
2CZ
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré
zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace použitých elektrických
a elektronických zařízení (platí
v rámci Evropské unie a v ostatních
evropských zemích se systémem
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení značí,
že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním
odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném
sběrném místě pro recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto výrobku,
pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které by mohla způsobit jeho nevhodná likvidace.
Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Další podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Pouze pro
Evropu
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude
správně naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti
na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
V případě všech ostatních typů baterií si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na vhodné sběrné
místo pro recyklaci použitých baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie
získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující
svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Likvidace použitých baterií (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních evropských
zemích se systémem sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení značí, že s baterií
dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako
s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo
0,004 % olova.
Zajistíte-li řádnou likvidaci baterií, pomůžete předcházet potenciálním
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohla
způsobit nevhodná likvidace. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní
zdroje.
U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.
3CZ
Obsah
Užitečné funkce
Používání funkce Control for HDMI .......................................5
Používání funkcí „BRAVIA“ Sync ............................................6
Ovládání systému pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu (SongPal) .................................................... 7
Změna nastavení ...................................................................9
Různé
Opatření ................................................................................11
Bezdrátová technologie BLUETOOTH ................................. 14
Řešení problémů .................................................................. 15
Součásti a ovládací prvky ..................................................... 18
Technické údaje ...................................................................20
Pokyny k nastavení a základním operacím naleznete v dodaném
průvodci spuštěním.
4CZ
Audio Return Channel (ARC)
Užitečné funkce
Používáním funkce Control for HDMI a připojením zařízení
kompatibilního s funkcí Control for HDMI pomocí vysokorychlostního
kabelu HDMI se ovládání zjednoduší díky níže uvedeným funkcím.
Funkce Control for HDMI se aktivuje nastavením možnosti
„CTRL (Control for HDMI)“ na hodnotu „ON“ (str. 10).
Výchozí nastavení je „ON“.
Vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém i připojená zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
One-Touch Play
Když aktivujete zařízení (přehrávač Blu-ray Disc™, PlayStation®4
atd.) připojené k systému pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI,
připojený televizor se rovněž automaticky zapne a vstupní signál
systému se přepne na příslušný vstup HDMI.
Poznámky
 Výše
uvedené funkce nemusí u některých zařízení fungovat.
závislosti na nastavení připojeného zařízení nemusí funkce Control for
HDMI správně fungovat. Informace najdete v návodu k obsluze daného
zařízení.
V
Ovládání zvuku systému
Pokud zapnete systém během sledování televizoru, bude zvuk
televizoru automaticky vycházet z reproduktorů systému. Když
změníte hlasitost televizoru pomocí dálkového ovladače, změní
se hlasitost systému.
Pokud z reproduktorů systému vycházel zvuk televizoru, když jste
naposledy sledovali TV, systém se automaticky zapne při
opětovném zapnutí televizoru.
5CZ
Užitečné funkce
Používání funkce Control for HDMI
V případě, že je televizor kompatibilní s technologií Audio Return
Channel (ARC), je prostřednictvím vysokorychlostního kabelu HDMI
možné odesílat také digitální audiosignály z televizoru do systému.
K poslechu zvuku z televizoru prostřednictvím systému tedy není
nutné samostatné audio připojení.
Funkce ARC se aktivuje nastavením možnosti „ARC (Audio return
channel)“ na hodnotu „ON“ (str. 10). Výchozí nastavení je „ON“.
Pokud není připojené zařízení kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), může být obraz a zvuk ze zdířky HDMI OUT
tohoto systému zkreslený nebo se může ztrácet. V takovém
případě zkontrolujte specifikace připojeného zařízení.
 Když je jako vstupní zdroj systému zvolena možnost „TV“,
video signály přenášené přes jednu ze zdířek HDMI IN 1/2/3,
která byla naposledy zvolena, vycházejí ze zdířky HDMI OUT.
 Tento systém podporuje přenos v režimech Deep Color,
„x.v.Colour“, 3D a 4K.
 Chcete-li sledovat 3D obraz, připojte k systému 3D kompatibilní
televizor a video zařízení (přehrávač disků Blu-ray Disc,
„PlayStation®4“ apod.) pomocí vysokorychlostních kabelů HDMI
a nasaďte si 3D brýle. Potom můžete přehrávat 3D kompatibilní
disk Blu-ray Disc.
 Chcete-li sledovat obraz v rozlišení 4K, musí být televizor
a přehrávače připojené k systému s režimem zobrazení 4K
kompatibilní.

Používání funkcí „BRAVIA“ Sync
Originální funkce Sony uvedené níže lze také používat s výrobky,
které jsou kompatibilní s funkcemi „BRAVIA“ Sync.
Úspora energie
Pokud je k systému připojen televizor kompatibilní s funkcemi
„BRAVIA“ Sync, spotřeba energie se v pohotovostním režimu
sníží zastavením přenosu signálu HDMI, když je televizor vypnutý
a funkce Pass Through* systému je nastavena na hodnotu „AUTO“
(str. 10).
Výchozí nastavení je „AUTO“.
Pokud je připojen jiný televizor než „BRAVIA“, nastavte položku
na hodnotu „ON“ (str. 10).
* Funkce Pass Through pro signály HDMI se používá k vysílání signálů
ze zdířky HDMI OUT tohoto systému, i když je systém v pohotovostním
režimu.
Poznámky k připojení HDMI
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Pokud použijete standardní
kabel HDMI, nebude se obraz v režimech 1080p, Deep Color,
3D a 4K možná zobrazovat správně.
 Použijte autorizovaný kabel HDMI.
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI od společnosti Sony s logem
typu kabelu.
 Nedoporučujeme používat konverzní kabel HDMI-DVI.
 Je-li obraz nekvalitní nebo zvuk nevychází ze zařízení připojeného
přes kabel HDMI, zkontrolujte nastavení připojeného zařízení.
 Audio signály (vzorkovací frekvence, počet bitů atd.) vysílané
z konektoru HDMI mohou být připojeným zařízením potlačeny.
 Zvuk se může přerušit, když se změní vzorkovací frekvence nebo
počet kanálů signálů výstupu audia z přehrávacího zařízení.

6CZ
Ovládání systému pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu (SongPal)
1
2
3
4
5
 (zapnout /
pohotovostní režim)
PAIRING
Kontrolka (modrá)
6
Dotkněte se dotykového tlačítka  (zapnout / pohotovostní
režim) na systému.
Po zapnutí systému se rozsvítí displej.
Pomocí zařízení s operačním systémem Android vyhledejte
aplikaci „SongPal“ a stáhněte si ji.
Spusťte aplikaci „SongPal“ a poté postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Až se v zařízení s operačním systémem Android zobrazí
displej připojení BLUETOOTH, dotkněte se dotykové klávesy
PAIRING na systému.
Během párování BLUETOOTH začne rychle blikat kontrolka
systému (modrá).
Ze seznamu zařízení BLUETOOTH v zařízení Android vyberte
možnost „SONY:HT-XT1“.
Po připojení se rozsvítí kontrolka systému (modrá).
Nyní můžete systém ovládat prostřednictvím displeje
zařízení s operačním systémem Android.
Displej
pokračování
7CZ
Užitečné funkce
„SongPal“ je aplikace, která umožňuje ovládat systém pomocí
chytrého telefonu či tabletu atd.
Aplikace „SongPal“ je dostupná v obchodu s aplikacemi
Google Play™ nebo App Store.
Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte položku „BT PWR (BLUETOOTH
power)“ na hodnotu „ON“ (str. 10). Výchozí nastavení je „ON“.
Při používání zařízení Android™
Připojení jedním dotykem (One-Touch) pomocí zařízení
s operačním systémem Android s vestavěnou funkcí NFC
(NFC)
1
2
Proveďte kroky 1 až 3 v kapitole „Při používání zařízení
s operačním systémem Android“.
Až se v zařízení s operačním systémem Android zobrazí
displej připojení BLUETOOTH, dotkněte se zařízením
s operačním systémem Android značky N na systému.
Po připojení se rozsvítí kontrolka systému (modrá).
Při používání zařízení iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Kontrolka (modrá)
3
8CZ
Nyní můžete systém ovládat prostřednictvím displeje
zařízení s operačním systémem Android.
Dotkněte se dotykového tlačítka  (zapnout / pohotovostní
režim) na systému.
Po zapnutí systému se rozsvítí displej.
Dotkněte se dotykového tlačítka PAIRING na systému.
Během párování BLUETOOTH začne rychle blikat kontrolka
systému (modrá).
Nastavte v zařízení iPhone/iPod touch režim párování a ze
seznamu zařízení BLUETOOTH v zařízení iPhone/iPod touch
vyberte možnost „SONY:HT-XT1“.
Po připojení se rozsvítí kontrolka systému (modrá).
Pomocí připojeného zařízení iPhone/iPod touch vyhledejte
aplikaci „SongPal“ a stáhněte si ji.
Spusťte aplikaci „SongPal“ a poté systém ovládejte pomocí
displeje zařízení iPhone/iPod touch.
Změna nastavení
Pomocí tlačítka MENU na dálkovém ovladači můžete nastavit následující položky.
Vaše nastavení bude zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
Nabídka
LEVEL
TONE
AUDIO
MENU
  (zvolit)
ENTER
RETURN
Funkce
Výchozí
DRC
(Ovládání dynamického
rozsahu)
Můžete poslouchat zvuk standardu Dolby Digital při nízkých
úrovních hlasitosti. (ON/AUTO/OFF)
ON: Komprimuje zvuk podle informací o komprimaci obsažených
v daném zvukovém obsahu.
AUTO: Automaticky komprimuje zvuk zakódovaný v Dolby TrueHD.
OFF: Zvuk není komprimován.
BASS
Je zdůrazněn hluboký zvuk. Nastavení lze změnit od −6 do +6
v jednotkách po 1.
0
TREBLE
Je zdůrazněn vysoký zvuk. Nastavení lze změnit od −6 do +6
v jednotkách po 1.
0
SYNC
(Synchronizace zvuku
a obrazu)
Pomocí této funkce můžete posunout zvuk, když obraz a zvuk
nejsou synchronizovány. (ON/OFF)
DUAL
(Duální mono)
Můžete používat multiplexní signál zvuku standardu Dolby Digital
audio. (M/S (hlavní kanál a kanál subwooferu)/MAIN (hlavní
kanál)/SUB (kanál subwooferu))
AAV
(Pokročilá automatická
regulace hlasitosti)
Omezuje rozdíly v hlasitosti mezi různými programy nebo mezi
programy a reklamami. (ON/OFF)
EFFECT
(Zvukový efekt)
ON: Přehrává se zvuk vybraného zvukového pole. Doporučujeme
používat toto nastavení.
OFF: Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů.
Poznámka: Pokud je funkce „EFFECT (Zvukový efekt)“ nastavena
na hodnotu „OFF“, nastaví se funkce „EFFECT (Zvukový efekt)“
automaticky na hodnotu „ON“, když změníte nastavení
SOUND FIELD.
AUTO
OFF
MAIN
OFF
ON
pokračování
9CZ
Užitečné funkce
1 Po stisknutí tlačítka MENU na dálkovém ovladači se zobrazí okno nabídky zesilovače na displeji systému.
2 Opakovaným stisknutím tlačítka   (zvolit) vyberte požadované nastavení a poté stiskněte tlačítko ENTER.
3 Dalším stisknutím tlačítka MENU zavřete okno nabídky zesilovače.
Nabídka
HDMI
Funkce
CTRL
(Control for HDMI)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Control for HDMI.
(ON/OFF)
Podrobné informace naleznete v části „Používání funkce Control
for HDMI“ (strana 5).
P. THRU
(Pass through)
Umožňuje nastavit režim úspory energie funkce Pass Through pro
signály HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: V závislosti na stavu televizoru umožňuje posílat signály
ze zdířky HDMI OUT systému v pohotovostním režimu. Toto
nastavení šetří energii v pohotovostním režimu (v porovnání
s nastavením „ON“).
ON: Signály budou v pohotovostním režimu vždy posílány ze
zdířky HDMI OUT. Pokud je připojen televizor jiné značky než
„BRAVIA“, používejte systém s nastavenou hodnotou „ON“.
Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce
„CTRL (Control for HDMI)“ nastavena na hodnotu „ON“.
ARC
(Audio return channel)
MENU
  (zvolit)
ENTER
RETURN
SET BT
SYSTEM
10CZ
Výchozí
ON
AUTO
Umožňuje poslouchat digitální zvuk z televizoru kompatibilního
s technologií Audio Return Channel (ARC) připojeného pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI. (ON/OFF)
Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce
„CTRL (Control for HDMI)“ nastavena na hodnotu „ON“.
ON
BT PWR
(BLUETOOTH power)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci BLUETOOTH tohoto
systému. (ON/OFF)
Poznámka: Pokud změníte nastavení na hodnotu „OFF“,
funkce BLUETOOTH a NFC budou deaktivovány.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH standby)
Když má systém informace o spárování, systém je v pohotovostním
režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý. (ON/OFF)
ON
AAC
(Pokročilé kódování
audia)
Umožňuje nastavit, zda systém bude využívat AAC prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH, či nikoliv. (ON/OFF)
Poznámka: Pokud toto nastavení změníte v okamžiku, kdy je
systém připojen k zařízení BLUETOOTH, systém bude od
zařízení odpojen.
ON
A. STBY
(Automatický
pohotovostní režim)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci AUTO POWER OFF.
(ON/OFF)
Systém se automaticky vypne, když nebude přijímat žádný vstupní
signál a nebudete jej po určitou dobu (asi 20 minut) používat.
ON
VER
(Verze)
Umožňuje zobrazit aktuální verzi firmwaru.
SYS.RST
(System cold reset)
Umožňuje resetovat nabídky a nastavení (zvuková pole atd.)
systému do počátečního stavu, pokud systém nefunguje správně.
Podrobné informace naleznete v části „Řešení problémů“ (str. 17).
–
–
Umístění
Různé
Opatření
 Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět nebo kapalina, odpojte
jej od elektrické zásuvky a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
 Nestoupejte na systém. Mohli byste spadnout a poranit se nebo
by mohlo dojít k poškození systému.
 Nepokládejte na systém jiné předměty než televizor.
Zdroje energie
 Než
systém začnete používat, ověřte si, že se požadované provozní
napětí shoduje s místním zdrojem energie. Provozní napětí je uvedeno
na továrním štítku na zadní straně systému.
 Nebudete-li systém delší dobu používat, odpojte jej z elektrické
zásuvky. Pro vytahování napájecího kabelu uchopte zástrčku,
nikdy ne kabel.
 Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních důvodů širší než druhá, a proto
ji lze do zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem. Není-li možno zastrčit
zástrčku do zásuvky celou, kontaktujte prodejce.
 Výměnu napájecího (síťového) kabelu je třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá
zadní a spodní strana. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se krytu
přístroje.
čelní stranou systému musí být otevřený prostor.
systém na zařízení, které produkuje teplo.
 Umístěte systém na místo s odpovídajícím větráním, abyste zabránili
zahřívání a prodloužili tak životnost přístroje.
 Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla nebo na místo, na které dopadá
přímé sluneční světlo, kde se nadměrně práší nebo může dojít
k mechanickému otřesu.
 Nepokládejte k zadní straně systému žádné předměty, které by
zakrývaly větrací otvory. Mohly by způsobit poruchu.
 Pokud systém používáte společně s televizorem, videorekordérem
nebo magnetofonovým přehrávačem, může dojít ke vzniku šumu
a zhoršení kvality obrazu. V takovém případě systém posuňte dále
od televizoru, videorekordéru nebo přehrávače.
 Buďte obezřetní při umísťování systému na povrchy, které byly
speciálně ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může dojít
k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
 Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré rohy systému.
 Dejte pozor, abyste při instalaci systému nepoškodili reproduktor
na spodní části systému.
 Reproduktory tohoto systému nejsou magneticky stíněné.
Nepokládejte na systém ani do jeho blízkosti magnetické karty
ani CRT televizory.
 Nepokládejte
Poznámky ke skleněnému povrchu
 Nepokládejte
na horní kryt horké předměty, jako jsou rozpálené pánve
nebo hrnce. Může dojít ke zničení skleněného povrchu, což může vést
ke zranění nebo poškození systému.
 Dejte pozor, aby nedošlo k silnému nárazu do skleněného povrchu
systému. Skleněný povrch systému je vyroben z tvrzeného skla, přesto
však může dojít k jeho roztříštění. Abyste předešli rozbití skla:
 Nevystavujte skleněný povrch silným nárazům způsobeným úderem
nebo pádem ostrých předmětů.
 Na sklo neškrábejte ostrými předměty ani do něj nebodejte.
 Dejte si pozor, aby při instalaci do police nedošlo k nárazu do boční
strany skleněného povrchu.
pokračování
11CZ
Různé
Bezpečnost
 Před
 Pokud
se sklo rozbije, nedotýkejte se ho rukama. Mohli byste se
pořezat.
 Nepokládejte na systém předměty, které váží více než 30 kg. Mohly
by způsobit poškození skleněného povrchu nebo systému.
 Tvrzené sklo je pevnější než obyčejné sklo, v případě rozbití se však
roztříští.
 Ve velmi vzácných případech se tvrzené sklo může roztříštit samovolně.
Sklo použité v tomto systému bylo pečlivě vybráno: nelze však zaručit,
že se nemůže roztříštit.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte, že jste systém vypnuli
a odpojili ze sítě.
Čištění
Autorská práva
Tento systém využívá technologie Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle patentů registrovaných v USA pod čísly:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 a podle dalších platných nebo projednávaných
amerických a celosvětových patentů.
DTS-HD, Symbol a DTS-HD spolu se Symbolem jsou registrované
ochranné známky společnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte drsné
houbičky, čisticí písek ani rozpouštědla, jako jsou například alkohol
či benzín.
Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými
známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím
obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
Systém využívá technologii High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
Logo „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
„DSEE“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovaná ochranná známka společnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
„ClearAudio+“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
12CZ
Apple, logo Apple, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochrannými známkami
společnosti Apple Inc., registrovanými v USA a dalších zemích. App Store
je servisní značka společnosti Apple Inc.
Různé
Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že určité
elektronické příslušenství bylo speciálně navrženo pro propojení
s výrobky iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje
výkonové normy společnosti Apple. Společnost Apple nenese
odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a právními normami. Použití tohoto příslušenství
se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
systémů.
Modely Made for iPod/iPhone
Níže jsou uvedeny kompatibilní modely zařízení iPod/iPhone.
Než zařízení iPod/iPhone začnete používat společně se systémem,
aktualizujte jeho software na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH spolupracuje s těmito modely:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (pátá generace)/iPod touch (čtvrtá generace)
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
13CZ
Spojte systém a mobilní telefon s rozhraním BLUETOOTH nebo jiné
zařízení BLUETOOTH ve vzdálenosti alespoň 10 metrů od zařízení
bezdrátové sítě LAN.
 Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu
10 metrů využíváte zařízení BLUETOOTH.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH
Podporovaná verze a profily technologie BLUETOOTH
Profil představuje standardní sadu funkcí produktů s technologií
BLUETOOTH. Informace o verzi a profilech technologie BLUETOOTH
podporovaných tímto systémem naleznete v části „Technické údaje“
(strana 20).
Poznámky
 Abyste
mohli funkci BLUETOOTH používat, musí připojované zařízení
BLUETOOTH podporovat stejný profil jako systém. I v případě, že
zařízení stejný profil podporuje, se funkce mohou lišit kvůli specifikacím
zařízení BLUETOOTH.
 Přehrávání zvuku v tomto zařízení může být oproti přehrávání v zařízení
BLUETOOTH zpožděno v důsledku charakteristických vlastností
bezdrátové technologie BLUETOOTH.
Efektivní dosah komunikace
Zařízení BLUETOOTH by se měla používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážky). Efektivní dosah
komunikace může být zkrácen za následujících okolností:
 když se mezi zařízeními propojenými pomocí technologie
BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná
překážka;
 když je v dané oblasti v provozu bezdrátová síť LAN;
 když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná trouba;
 když se v okolí nachází jiný zdroj elektromagnetického vlnění.
Účinky jiných zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g) využívají
stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud zařízení BLUETOOTH
používáte v blízkosti zařízení s rozhraním bezdrátové sítě LAN,
může vzniknout elektromagnetické rušení.
Výsledkem může být snížení rychlosti přenosu dat, šum nebo
nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, vyzkoušejte následující
opatření:
14CZ
Účinky na jiná zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou rušit fungování
některých lékařských zařízení. Vzhledem k tomu, že rušení může
způsobit poruchu, vždy vypněte napájení systému, mobilního
telefonu s rozhraním BLUETOOTH a všech ostatních zařízení
BLUETOOTH na těchto místech:
 v nemocnicích, vlacích, letadlech, na čerpacích stanicích a kdekoli
jinde, kde mohou být ve vzduchu přítomny hořlavé plyny;
 v blízkosti automatických dveří či hlásičů požáru.
Poznámky
 Tento
systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH, aby byla zaručena bezpečnost
během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
V závislosti na nastavení a dalších faktorech však toto zabezpečení
nemusí být dostatečné. Při komunikaci prostřednictvím technologie
BLUETOOTH tedy buďte vždy opatrní.
 Společnost Sony není žádným způsobem zodpovědná za ztráty či jiné
škody způsobené únikem informací během komunikace
prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
 Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil jako tento systém.
 Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto systému musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc.
a jejich shoda se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že
i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení,
případně má za následek odlišnou ovládací metodu, zobrazení
či provoz.
 V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému,
na komunikačním prostředí či okolních podmínkách se může
objevit šum či výpadky zvuku.
Řešení problémů
Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících
problémů, před podáním žádosti o opravu se jej pokuste vyřešit
pomocí tohoto průvodce řešením problémů. Pokud nějaký problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Systém není možné spustit.
 Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu (síťového
kabelu).
Systém se automaticky vypne.
 Funkce „A. STBY“ je aktivní. Nastavte funkci „A. STBY (automatický
pohotovostní režim)“ na hodnotu „OFF“ (str. 10).
SOUND
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT na dálkovém ovladači, aby se
na displeji objevil nápis „TV“ (informace naleznete v části „Poslech
zvuku z televizoru“ v dodaném Startup Guide).
 Zkontrolujte připojení kabelu HDMI, digitálního optického kabelu
nebo analogového audiokabelu mezi systémem a televizorem
(informace naleznete v části „Připojení“ v dodaném Startup
Guide).
 Zkontrolujte výstup zvuku na televizoru. Informace o nastavení
televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.
 Zvyšte hlasitost televizoru nebo zrušte ztlumení zvuku.
 Pokud je televizor kompatibilní s technologií Audio Return
Channel (ARC) připojen pomocí kabelu HDMI, ujistěte se, že je
kabel připojen ke vstupní svorce HDMI (ARC) televizoru (informace
naleznete v části „Připojení“ v dodaném Startup Guide).
 Pokud televizor není kompatibilní s technologií Audio Return
Channel (ARC), připojte kromě kabelu HDMI rovněž digitální
optický kabel, aby byl zajištěn výstup zvuku (informace naleznete
v části „Připojení“ v dodaném Startup Guide).
Zvuk televizoru reprodukovaný systémem je zpožděn za obrazem.
 Je-li funkce „SYNC (synchronizace zvuku a obrazu)“ nastavena
na hodnotu „ON“, nastavte ji na hodnotu „OFF“ (str. 9).
Systém nepřehrává z připojeného zařízení žádný nebo jen velmi
slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko VOL + na dálkovém ovladači a zkontrolujte
úroveň hlasitosti (informace naleznete v části „Součásti a ovládací
prvky“ (str. 19)).
 Stisknutím tlačítka MUTING nebo VOL + na dálkovém ovladači
zrušte funkci vypnutí zvuku (informace naleznete v části „Součásti
a ovládací prvky“ (str. 19)).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Zkuste použít jiné
zdroje zvuku opakovaným stisknutím tlačítka INPUT na dálkovém
ovladači (informace naleznete v části „Poslech zvuku“ v dodaném
Startup Guide).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny
do konektorů na systému i na připojených zařízeních.
Zvuk basů není slyšet nebo je příliš tichý.
 Stisknutím tlačítka SW VOL + na dálkovém ovladači zvyšte úroveň
hlasitosti subwooferu (informace naleznete v části „Součásti
a ovládací prvky“ (str. 19)).
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního signálu a na nastavení
zvukového pole nemusí funkce zpracování prostorového zvuku
fungovat správně. V závislosti na programu nebo disku může
být prostorový efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk, zkontrolujte nastavení
digitálního výstupu audia na zařízení připojeném k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném
s připojeným zařízením.
pokračování
15CZ
Různé
NAPÁJENÍ
Zvuk je reprodukován televizorem i systémem současně.
 Vypněte zvuk na systému nebo na televizoru.
BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka (modrá) (informace naleznete
v části „Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH“ v dodaném
Startup Guide).
Stav systému
Stav kontrolky
Během BLUETOOTH párování
Rychle bliká modře.
Systém se pokouší připojit k zařízení
BLUETOOTH.
Bliká modře.
Systém se připojil k zařízení
BLUETOOTH.
Svítí modře.
Systém je v pohotovostním režimu
Nesvítí.
BLUETOOTH (když je systém vypnutý).
 Ujistěte se, že je připojované zařízení BLUETOOTH zapnuté a že
je funkce BLUETOOTH aktivní.
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH. Možná
bude nutné nejdříve zrušit párování se systémem v zařízení
BLUETOOTH.
Párování nelze provést.
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě (informace
naleznete v části „Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH“
v dodaném Startup Guide).
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn rušením z bezdrátové
sítě LAN, jiného bezdrátového zařízení s frekvencí 2,4 GHz či
z mikrovlnné trouby. Pokud je v blízkosti systému zařízení, které
generuje elektromagnetické záření, přesuňte zařízení mimo
dosah systému.
16CZ
Z připojeného zařízení BLUETOOTH nevychází žádný zvuk.
 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka (modrá) (informace naleznete
v části „Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH“ v dodaném
Startup Guide).
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
 Pokud je v blízkosti systému zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např. bezdrátová síť LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přesuňte zařízení dále
od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto systémem a zařízením
BLUETOOTH nebo systém od překážky přesuňte jinam.
 Přemístěte připojené zařízení BLUETOOTH.
 Zkuste změnit bezdrátovou frekvenci routeru Wi-Fi, počítače atd.
na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.
Zvuk není sesynchronizován s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk slyšet s mírným zpožděním
oproti obrazu.
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Dálkový ovladač nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na systému
(informace naleznete v části „Součásti a ovládací prvky“
(strana 18)).
 Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem
a systémem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné tlačítko na dálkovém ovladači.
JINÉ
RESETOVÁNÍ
Funkce Control for HDMI nefunguje správně.
 Zkontrolujte připojení HDMI (informace naleznete v části
„Připojení“ v dodaném Startup Guide).
 Na televizoru nastavte funkci Control for HDMI. Podrobnosti
o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.
 Zkontrolujte, zda jsou všechna připojená zařízení kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ Sync.
 Zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI na připojeném
zařízení. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném
s připojeným zařízením.
 Pokud připojíte/odpojíte napájecí (síťový) kabel, počkejte déle než
15 sekund a poté můžete systém ovládat.
 Pokud připojíte výstup audia z video zařízení k systému pomocí
jiného kabelu, než je kabel HDMI, nebude možná kvůli funkci
„BRAVIA“ Sync reprodukován žádný zvuk. V takovém případě
nastavte funkci „CTRL (Control for HDMI)“ na hodnotu „OFF“
(str. 10) nebo připojte kabel ze zdířky výstupu audia z video
zařízení přímo do televizoru.
Pokud systém stále nefunguje správně, resetujte ho následujícím
postupem:
Na displeji systému se objeví nápis „PRTECT (protect)“.
 Stisknutím dotykového tlačítka  (zapnout / pohotovostní
režim) na hlavní jednotce vypněte systém. Poté, co zmizí
indikátor, odpojte napájecí (síťový) kabel a následně zkontrolujte,
že větrací otvory systému nic neblokuje.
6
1
4
5
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko   (zvolit), dokud se neobjeví
nápis „SYSTEM“, poté stiskněte tlačítko ENTER (potvrdit).
Stiskněte opakovaně tlačítko   (zvolit), dokud se neobjeví
nápis „SYS.RST“, poté stiskněte tlačítko ENTER (potvrdit)
(str. 10).
Až se zobrazí nápis „START“, stiskněte tlačítko ENTER
(potvrdit).
Na displeji se zobrazí nápis „RESET“ a nastavení nabídky
a zvukových polí atd. se vrátí do počátečního stavu.
Odpojte napájecí (síťový) kabel.
17CZ
Různé
2
3
Zapněte systém stisknutím tlačítka  (zapnout /
pohotovostní režim) na dálkovém ovladači.
Přední/horní strana
Součásti a ovládací prvky
Hlavní jednotka
 Dotykové tlačítko  (zapnout / pohotovostní režim)
 Dotykové tlačítko PAIRING
 Dotykové tlačítko INPUT
 Čidlo dálkového ovládání
 Kontrolka
 Bílá: když je jas displeje nastaven na hodnotu „Off“,
kontrolka se vypne.
 Modrá: režim BLUETOOTH (str. 16)
 Displej
 Značka N
Chcete-li použít funkci NFC, dotkněte se této značky zařízením
kompatibilním s funkcí NFC.
Zadní strana
 Napájecí (síťový) kabel
 Zdířka DIGITAL IN (OPT (TV))
 Zdířka ANALOG IN
 Zdířky HDMI IN 1/2/3
 Zdířka HDMI OUT (TV (ARC))
* Dotykových tlačítek se dotýkejte lehce konečky prstů. Dotknete-li se
dvou a více tlačítek zároveň nebo se jich dotknete palcem, příslušná
operace možná nebude provedena.
18CZ
Dálkový ovladač
 Tlačítko  (zapnout / pohotovostní režim)
 Tlačítko INPUT
 Tlačítko MUTING
 Tlačítko VOL (hlasitost) +/−
 Tlačítko SOUND FIELD*
 Tlačítko VOICE*


Různé
 Tlačítko DISPLAY
Jas displeje je možné přepínat.
Bright  Dark  Off
Pokud je jas displeje nastaven na hodnotu „Off“, na displeji se po
dobu několika sekund zobrazí stav ovládání a poté se displej vypne.
Pokud změníte nastavení na hodnotu „Bright“ z hodnoty „Off“,
zobrazí se na displeji informace o datovém proudu audia.
 Tlačítko NIGHT (noční režim)*
 Tlačítka SW VOL (hlasitost subwooferu) +/
Slouží ke změně hlasitosti basových zvuků.
 Tlačítka MENU/  (zvolit)/ENTER/RETURN
Opakovaným stisknutím tlačítka   (zvolit) vyberte požadované
nastavení a poté jej zaregistrujte stisknutím tlačítka ENTER.
* Další informace naleznete v dodaném průvodci spuštěním v části
„Používání zvukových efektů“.
19CZ
Technické údaje
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý: 20 W + 20 W
(při 3 ohmech, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý reproduktor: 35 W (na kanál při 3 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer: 100 W (při 4 ohmech, 100 Hz)
1) Skutečný dosah se bude měnit v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub,
statická elektřina, bezdrátový telefon, citlivost příjmu, operační
systém, softwarové aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH značí účel BLUETOOTH komunikace
mezi zařízeními.
3) Kodek: Komprese audiosignálu a formát konverze
4) Kodek Subband
5) Pokročilé kódování audia
Přední levý/pravý reproduktor
Vstupy
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Tyto 3 zdířky jsou stejné. Mezi jejich použitím nejsou rozdíly.
Výstup
HDMI OUT (TV (ARC))
Systém reproduktorů
Širokopásmová soustava, akustické zavěšení
Reproduktor
35 mm × 80 mm, kónický typ
Jmenovitá impedance
3 ohmy
BLUETOOTH
Systém reproduktorů
Systém subwooferu
Bass reflex
Reproduktor
100 mm, kónický typ × 2
Jmenovitá impedance
4 ohmy
Komunikační systém
BLUETOOTH Specifikace verze 3.0
Výstup
BLUETOOTH Specifikace třídy výkonu 2
Maximální komunikační dosah
V přímém směru přibl. 10 m1)
Maximální počet zařízení pro registraci
9 zařízení
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulační metoda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Dosah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
20CZ
Subwoofer
Obecné údaje
Požadavky na napájení
220–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 34 W
Pohotovostní režim (funkce Control for HDMI je zapnuta): 0,5 W
nebo méně
Pohotovostní režim (funkce Control for HDMI je vypnuta): 0,3 W
nebo méně
BLUETOOTH Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
720 mm × 72 mm × 310 mm
Hmotnost (přibližně)
8 kg
Formáty vstupu digitálního audia podporované
systémem
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz nebo méně
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz nebo
méně*
Vstup/výstup (HDMI opakovač)
3D
Formát
2D
Komprese
snímků
Vedle sebe
(poloviční)
Nahoře
a dole
4096 × 2160p při 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p při 50 Hz*1




4096 × 2160p při 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p při 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p při 50 Hz*1




3840 × 2160p při 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p při 25 Hz*2




3840 × 2160p při 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p při 59,94/60 Hz




1920 × 1080p při 50 Hz




1920 × 1080p při 29,97/30 Hz




1920 × 1080p při 25 Hz




1920 × 1080p při 23,98/24 Hz




1920 × 1080i při 59,94/60 Hz




1920 × 1080i při 50 Hz




1280 × 720p při 59,94/60 Hz




1280 × 720p při 50 Hz




1280 × 720p při 29,97/30 Hz




1280 × 720p při 23,98/24 Hz




720 × 480p při 59,94/60 Hz




720 × 576p při 50 Hz




640 × 480p při 59,94/60 Hz




*1
*2
Různé
* Tyto formáty mohou být na vstupu pouze s připojením HDMI.
Formáty videa podporované systémem
YCbCr 4:2:0/Podporuje pouze 8bitový formát
Podporuje pouze 8bitový formát
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
21CZ
©2014 Sony Corporation
4-487-196-21(2) (CZ)
Download PDF

advertising