Sony HT-CT370, HT-CT770 Operating instructions

Sony HT-CT370, HT-CT770 Operating instructions
Reproduktorová lišta
Návod k obsluze
HT-CT370/CT770
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (např. svíčkám).
Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte
tento přístroj zdrojům kapání a stříkání a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Upozornění pro zákazníky: následující informace
platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích,
ve kterých platí směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony Evropské unie
se obracejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou se obracejte na adresy uvedené
v samostatných servisních a záručních listech.
Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky
střídavého proudu, i když je samotný přístroj vypnutý.
Vzhledem k tomu, že k odpojení přístroje od elektrické sítě se používá
hlavní zástrčka, připojte přístroj k snadno dosažitelné elektrické zásuvce.
Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně hlavní
zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
Reproduktorová lišta
Tovární štítek se nachází na spodní části.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo periferních zařízení musí být
použity řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.
2CZ
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré
zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Dokonalý zvuk
Systém Sound Bar s bezdrátovým subwooferem – oživte si zážitek
z filmů a hudby.
Likvidace použitých elektrických
a elektronických zařízení (platí
v rámci Evropské unie a v ostatních
evropských zemích se systémem
tříděného odpadu)
Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte, prosím, do kapitoly
věnované bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii
na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie
získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující
svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví,
že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním
odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném
sběrném místě pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným
způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům
na životní prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným
způsobem likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiálů napomáhá
zachovávat přírodní zdroje. Další podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Pouze pro
Evropu
Likvidace použitých baterií (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních evropských
zemích se systémem tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví,
že s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat
jako s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu
s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo
olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným způsobem, napomáháte
předejít možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
které lze jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace této baterie.
Recyklace materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato
baterie vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem.
Výrobek na konci životnosti odevzdejte na příslušném sběrném místě
pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení, kde bude baterie
zlikvidována v souladu s předpisy.
3CZ
Obsah
Užitečné funkce
Umístění reproduktorové lišty na stěnu ................................5
Používání funkce Control for HDMI ....................................... 7
Používání funkcí „BRAVIA“ Sync ............................................8
Ovládání systému pomocí chytrého telefonu nebo
tabletu (SongPal) ..............................................................9
Změna nastavení ..................................................................11
Propojení systému (LINK) ..................................................... 13
Různé
Bezpečnostní opatření ......................................................... 14
Bezdrátová technologie BLUETOOTH ................................. 16
Řešení problémů .................................................................. 17
Součásti a ovládací prvky ..................................................... 21
Technické údaje ................................................................... 27
Pokyny k nastavení a základním operacím naleznete v dodaném
Startup Guide (návodu ke spuštění).
4CZ
1
Užitečné funkce
Reproduktorovou lištu můžete upevnit na stěnu.
Poznámky
Napájecí (síťový) kabel
Šroub (je součástí dodávky)
 Připravte
si šrouby (nejsou součástí dodávky) odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu, že sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte šrouby do dvou sloupků nosné lišty. Reproduktorovou
lištu upevněte vodorovně a zavěste ji do šroubů ve sloupcích v rovné
části stěny.
 Doporučujeme svěřit instalaci prodejci výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát na bezpečnost.
 Společnost Sony nenese odpovědnost za nehody či škody způsobené
nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností stěny nebo nesprávným
upevněním šroubů, přírodní pohromou apod.
Nástěnný držák (je součástí dodávky)
pokračování
5CZ
Užitečné funkce
Umístění reproduktorové lišty na stěnu
Pomocí dodaných šroubů upevněte dodané nástěnné
držáky do otvorů pro upevnění držáků ve spodní části
reproduktorové lišty tak, aby se vnější strana každého
nástěnného držáku nacházela v poloze uvedené na obrázku.
Upevněte dva nástěnné držáky do levého a pravého
upevňovacího otvoru ve spodní části reproduktorové lišty.
2
Připravte šrouby (nejsou součástí dodávky), které odpovídají
otvorům na zadní straně nástěnných držáků.
4 mm
4
Zavěste nástěnné držáky připevněné k reproduktorové liště
na šrouby.
Vyrovnejte otvory v nástěnných držácích se šrouby a poté
na oba šrouby zavěste reproduktorovou lištu.
Více než 25 mm
4,4 mm
9,8 mm
Otvor v nástěnném držáku
3
Upevněte šrouby do dvou sloupků ve stěně.
Šrouby by měly vyčnívat o 6 až 7 mm.
HT-CT370: 652 mm
HT-CT770: 605 mm
6 až 7 mm
6CZ
Tip
Reproduktorová lišta automaticky pozná, zda je upevněna na stěně
nebo umístěna na rovné ploše a podle orientace optimalizuje zvuk.
Používání funkce Control for HDMI
Když aktivujete zařízení (přehrávač Blu-ray Disc™, PlayStation®4
atd.) k systému pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI, připojený
televizor se rovněž automaticky zapne a vstupní signál systému
se přepne na příslušný vstup HDMI.
Poznámky
 Výše
uvedené funkce nemusí s určitým zařízením fungovat.
závislosti na nastavení připojeného zařízení nemusí funkce Control for
HDMI správně fungovat. Informace najdete v návodu k obsluze daného
zařízení.
V
Vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém i připojená zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
Ovládání zvuku systému
Pokud zapnete systém, když sledujete TV, bude zvuk televizoru
automaticky vycházet z reproduktorů systému. Když změníte
hlasitost televizoru pomocí dálkového ovladače, změní se hlasitost
systému.
Pokud z reproduktorů systému vycházel zvuk televizoru, když jste
naposledy sledovali TV, systém se automaticky zapne při
opětovném zapnutí televizoru.
Audio Return Channel (ARC)
Pokud je televizor kompatibilní s technologií Audio Return Channel
(ARC), je prostřednictvím vysokorychlostního kabelu HDMI možné
z televizoru do systému odesílat také digitální audiosignály.
K poslechu zvuku televizoru prostřednictvím systému tedy není
nutné samostatné audio připojení.
Funkci ARC aktivujete nastavením možnosti „ARC (Audio return
channel)“ na hodnotu „ON“ (Zapnuto) (str. 12). Výchozí nastavení
je „ON“ (Zapnuto).
7CZ
Užitečné funkce
Používáním funkce Control for HDMI a připojením zařízení
kompatibilního s funkcí Control for HDMI pomocí vysokorychlostního
kabelu HDMI se ovládání zjednoduší díky níže uvedeným funkcím.
Funkce Control for HDMI aktivujete nastavením možnosti
„CTRL (Control for HDMI)“ na hodnotu „ON“ (Zapnuto) (str. 12).
Výchozí nastavení je „ON“ (Zapnuto).
Přehrávání jedním dotykem
Pokud připojené zařízení není kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), může být obraz a zvuk ze zdířky HDMI OUT
tohoto systému zkreslený nebo se může ztrácet. V takovém
případě zkontrolujte specifikace připojeného zařízení.
 Když je jako vstupní zdroj systému zvolena možnost „TV“, video
signály přenášené přes jednu ze zdířek HDMI IN 1/2/3, která byla
naposledy zvolena, vycházejí ze zdířky HDMI OUT.
 Tento systém podporuje přenos v režimech Deep Color,
„x.v.Colour“, 3D a 4K.
 Chcete-li sledovat 3D obraz, připojte k systému televizor umožňující
zobrazení 3D (přehrávač disků Blu-ray Disc, konzolu „PlayStation®4“
apod.) pomocí vysokorychlostních kabelů HDMI a nasaďte si 3D
brýle. Potom můžete přehrávat disky Blu-ray Disc s 3D obsahem.
 Chcete-li sledovat obraz v rozlišení 4K, musí být televizor
a přehrávače připojené k systému s režimem zobrazení 4K
kompatibilní.

Používání funkcí „BRAVIA“ Sync
Originální funkce Sony uvedené níže lze také používat s výrobky,
které jsou kompatibilní s funkcemi „BRAVIA“ Sync.
Úspora energie
Pokud je k systému připojen televizor kompatibilní s funkcí „BRAVIA“
Sync, spotřeba energie se v pohotovostním režimu sníží zastavením
přenosu signálu HDMI, když je televizor vypnutý a funkce Pass
Through* systému je nastavena na hodnotu „AUTO“ (str. 12).
Výchozí nastavení je „AUTO“.
Pokud je připojen televizor jiné značky než „BRAVIA“, nastavte
položku na hodnotu „ON“ (str. 12) (Zapnuto).
* Funkce Pass Through pro signály HDMI se používá k vysílání signálů
ze zdířky HDMI OUT tohoto systému, i když je systém v pohotovostním
režimu.
Poznámky k připojení HDMI
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Pokud použijete standardní
kabel HDMI, nebude se obraz v režimech 1080p, Deep Color, 3D
a 4K možná zobrazovat správně.
 Použijte autorizovaný kabel HDMI.
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI od společnosti Sony s logem
typu kabelu.
 Nedoporučujeme používat konverzní kabel HDMI-DVI.
 Zkontrolujte nastavení připojeného zařízení, je-li obraz nekvalitní
nebo zvuk nevychází ze zařízení připojeného přes kabel HDMI.
 Audio signály (vzorkovací frekvence, počet bitů atd.) vysílané
z konektoru HDMI mohou být připojeným zařízením potlačeny.
 Zvuk se může přerušit, když se změní vzorkovací frekvence nebo
počet kanálů výstupních audio signálů z přehrávacího zařízení.

8CZ
Ovládání systému pomocí chytrého telefonu
nebo tabletu (SongPal)
1
2
3
4

5
6
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  (zapnuto/
pohotovostní režim).
Rozsvítí se displej reproduktorové lišty.
Vyhledejte pomocí zařízení Android aplikaci „SongPal“
a stáhněte ji.
Spusťte aplikaci „SongPal“ a poté postupujte podle pokynů
na obrazovce.
Až se v zařízení s operačním systémem Android zobrazí
obrazovka připojení BLUETOOTH, stiskněte na dálkovém
ovladači tlačítko PAIRING.
Během párování BLUETOOTH začne rychle blikat kontrolka
(modrá).
Ze seznamu zařízení BLUETOOTH v zařízení s operačním
systémem Android vyberte možnost „SONY:HT-CT370“
nebo „SONY:HT-CT770“.
Po připojení se rozsvítí kontrolka reproduktorové lišty (modrá).
Nyní můžete systém ovládat prostřednictvím displeje
zařízení s operačním systémem Android.
PAIRING
pokračování
9CZ
Užitečné funkce
„SongPal“ je aplikace, která umožňuje ovládat systém pomocí
chytrého telefonu, tabletu atd.
Aplikace „SongPal“ je dostupná v obchodu s aplikacemi Google
Play™ nebo App Store.
Chcete-li tuto funkci povolit, nastavte položku „BT PWR (BLUETOOTH
power)“ na hodnotu „ON“ (Zapnuto) (str. 12). Výchozí nastavení je
„ON“ (Zapnuto).
Při používání zařízení Android™
Připojení jedním dotykem pomocí zařízení Android
s vestavěnou funkcí NFC (NFC)
1
2
Proveďte kroky 1 až 3 v kapitole „Při používání zařízení
s operačním systémem Android“.
Až se v zařízení s operačním systémem Android zobrazí
obrazovka připojení BLUETOOTH, dotkněte se zařízením
s operačním systémem Android značky N na reproduktorové
liště.
Po připojení se rozsvítí kontrolka reproduktorové lišty (modrá).
Při používání zařízení iPhone/iPod touch
1
2
3
4
5
Kontrolka (modrá)
3
Nyní můžete systém ovládat prostřednictvím displeje
zařízení s operačním systémem Android.
10CZ
Stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko  (zapnuto/
pohotovostní režim).
Rozsvítí se displej reproduktorové lišty.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko PAIRING.
Během párování BLUETOOTH začne rychle blikat kontrolka
reproduktorové lišty (modrá).
Nastavte v zařízení iPhone/iPod touch režim párování a ze
seznamu zařízení BLUETOOTH v zařízení iPhone/iPod touch
vyberte možnost „SONY:HT-CT370“ nebo „SONY:HT-CT770“.
Po připojení se rozsvítí kontrolka reproduktorové lišty (modrá).
Vyhledejte pomocí připojeného zařízení iPhone/iPod touch
aplikaci „SongPal“ a stáhněte ji.
Spusťte aplikaci „SongPal“ a poté systém můžete ovládat
prostřednictvím displeje zařízení iPhone/iPod touch.
Změna nastavení
Pomocí tlačítka AMP MENU na dálkovém ovladači můžete nastavit následující položky.
Vaše nastavení zůstane zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
Užitečné funkce
1 Po stisknutí tlačítka AMP MENU na dálkovém ovladači se na displeji reproduktorové lišty zobrazí okno
nabídky zesilovače.
2 Vyberte požadované nastavení pomocí tlačítek  (zpět)/  (zvolit)/ (další) a stiskněte tlačítko
(potvrdit).
3 Stisknutím tlačítka AMP MENU okno nabídky zesilovače opustíte.
 (zpět)/
  (zvolit)/
 (další)/
(potvrdit)
Nabídka
LEVEL
Funkce
DRC
(ovládání dynamického
rozsahu)
AMP MENU
TONE
AUDIO
Výchozí
Můžete poslouchat zvuk ve standardu Dolby Digital při nízkých úrovních
hlasitosti. (ON/AUTO/OFF)
ON: Komprimuje zvuk podle informací o komprimaci obsažených
v daném zvukovém obsahu.
AUTO: Automaticky komprimuje zvuk zakódovaný ve formátu
Dolby TrueHD.
OFF: Zvuk není komprimován.
AUTO
BASS
Je zdůrazněn hluboký zvuk. Nastavení lze změnit od −6 do +6
v jednotkách po 1.
0
TREBLE
Je zdůrazněn vysoký zvuk. Nastavení lze změnit od −6 do +6 v jednotkách
po 1.
0
SYNC
(Synchronizace zvuku
a obrazu)
Pomocí této funkce můžete posunout zvuk, když obraz a zvuk nejsou
synchronizovány. (ON/OFF)
DUAL
(duální mono)
Můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání ve standardu Dolby
Digital. (M/S (hlavní kanál a kanál subwooferu)/MAIN (hlavní kanál)/
SUB (kanál subwooferu))
AAV
(pokročilá automatická
regulace hlasitosti)
Omezuje rozdíly v hlasitosti mezi různými programy nebo mezi programy
a reklamami. (ON/OFF)
EFFECT
(efekt zvuku)
ON: Přehrává se zvuk vybraného zvukového pole. Toto nastavení
doporučujeme použít.
OFF: Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů.
Poznámka: Pokud je funkce „EFFECT (Zvukový efekt)“ nastavena na
hodnotu „OFF“ (Vypnuto), změní se nastavení funkce „EFFECT
(Zvukový efekt)“ automaticky na hodnotu „ON“ (Zapnuto) v případě,
že změníte nastavení SOUND FIELD.
OFF
MAIN
OFF
ON
pokračování
11CZ
Nabídka
HDMI
Funkce
CTRL
(Control for HDMI)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci Control for HDMI. (ON/OFF)
Podrobnosti naleznete v článku „Používání funkce Control for HDMI“
(str. 7).
P. THRU
(Pass through)
Umožňuje nastavit režim úspory energie funkce Pass Through pro signály
HDMI. (AUTO/ON)
AUTO: V závislosti na stavu televizoru umožňuje posílat signály ze zdířky
HDMI OUT systému v pohotovostním režimu. Toto nastavení šetří
energii v pohotovostním režimu (v porovnání s nastavením „ON“).
ON: Signály budou v pohotovostním režimu vždy posílány ze zdířky
HDMI OUT. Pokud je připojen televizor jiné značky než „BRAVIA“,
použijte systém s nastavenou hodnotou „ON“ (Zapnuto).
Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce
„CTRL (Control for HDMI)“ nastavena na hodnotu „ON“ (Zapnuto).
 (zpět)/
  (zvolit)/
 (další)/
(potvrdit)
ARC
(Audio return channel)
AMP MENU
SET BT
SYSTEM
WS
12CZ
Výchozí
ON
AUTO
Umožňuje poslouchat digitální zvuk z televizoru kompatibilního
s technologií Audio Return Channel (ARC) připojeného pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI. (ON/OFF)
Poznámka: Tato položka se zobrazí pouze tehdy, když je funkce
„CTRL (Control for HDMI)“ nastavena na hodnotu „ON“ (Zapnuto).
ON
BT PWR
(Napájení BLUETOOTH)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci BLUETOOTH tohoto systému.
(ON/OFF)
Poznámka: Pokud změníte nastavení na hodnotu „OFF“ (Vypnuto),
funkce BLUETOOTH a NFC budou deaktivovány.
ON
BT.STBY
(BLUETOOTH standby)
Pokud má systém informace o spárování, nachází se v pohotovostním
režimu funkce BLUETOOTH, i když je vypnutý. (ON/OFF)
ON
AAC
(Pokročilé kódování
audia)
Umožňuje nastavit, zda systém bude využívat AAC prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH, či nikoliv. (ON/OFF)
Poznámka: Pokud toto nastavení změníte v okamžiku, kdy je systém
připojen k zařízení BLUETOOTH, systém bude od zařízení odpojen.
ON
A. STBY
(Automatický
pohotovostní režim)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci AUTO POWER OFF. (ON/OFF)
Systém se automaticky vypne, když nebude přijímat žádný vstupní signál
a nebudete jej po určitou dobu (asi 20 minut) používat.
ON
VER
(Version)
Umožňuje zobrazit aktuální verzi firmwaru.
SYS.RST
(System cold reset)
Umožňuje resetovat nabídky a nastavení (zvuková pole atd.) systému
do počátečního stavu, pokud systém nefunguje správně.
Podrobné informace naleznete v části „Řešení problémů“ (str. 20).
–
LINK
Umožňuje znovu propojit bezdrátový zvukový systém (str. 13).
–
RF CHK
Umožňuje zkontrolovat, zda bezdrátový zvukový systém tohoto systému
může komunikovat, či nikoliv. (OK/NG)
–
–
Připojte znovu bezdrátový subwoofer.
Propojení systému (LINK)
1
2
4
 (zpět)/
  (zvolit)/
 (další)/
(potvrdit)
5
AMP MENU
Kontrolka zapnuto/
pohotovostní režim
HT-CT370
Kontrolka zapnuto/
pohotovostní režim
6
Vyberte pomocí tlačítka   (zvolit) položku „WS“,
poté stiskněte tlačítko
(potvrdit) nebo  (další).
Vyberte pomocí tlačítka   (zvolit) funkci LINK,
poté stiskněte tlačítko
(potvrdit) nebo  (další).
Až se na displeji reproduktorové lišty zobrazí nápis „START“,
stiskněte tlačítko
(potvrdit).
Zobrazí se nápis „SEARCH“ a reproduktorová lišta vyhledá
zařízení, které lze použít s funkcí Link. Do 1 minuty přejděte
na další krok.
Chcete-li ukončit funkci Link během vyhledávání zařízení,
stiskněte tlačítko  (zpět).
Stiskněte tlačítko LINK na subwooferu hrotem propisky apod.
Kontrolka zapnuto/pohotovostní režim na subwooferu se rozsvítí
zeleně. Na displeji reproduktorové lišty se objeví nápis „OK“.
Pokud se objeví nápis „FAILED“, proveďte kontrolu a ujistěte se,
že je subwoofer zapnutý, a postup proveďte znovu od kroku 1.
Stisknete tlačítko AMP MENU.
Nabídka zesilovače se zavře.
HT-CT770
Tlačítko LINK
Tlačítko LINK
13CZ
Užitečné funkce
3
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AMP MENU.
 Nepokládejte
Různé
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
 Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět nebo kapalina, odpojte
jej od elektrické zásuvky a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
 Nestoupejte na reproduktorovou lištu ani na subwoofer. Mohli byste
spadnout a poranit se nebo by mohlo dojít k poškození systému.
Zdroje energie
 Než
systém začnete používat, ověřte si, že se požadované provozní
napětí shoduje s místním zdrojem energie. Provozní napětí je uvedeno
na továrním štítku na spodní straně reproduktorové lišty.
 Nebudete-li systém delší dobu používat, odpojte jej z elektrické
zásuvky. Při vytahování napájecího kabelu uchopte zástrčku,
nikdy ne kabel.
 Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních důvodů širší než druhá, a proto
ji lze do zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem. Není-li možno zastrčit
zástrčku do zásuvky celou, obraťte se na prodejce.
 Výměnu napájecího (síťového) kabelu je třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá
zadní a spodní strana. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se systému.
Umístění
 Umístěte
systém na místo s odpovídajícím větráním, abyste zabránili
zahřívání a prodloužili tak jeho životnost.
 Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla nebo na místo, kam dopadá
přímé sluneční světlo, kde se nadměrně práší nebo může dojít
k mechanickému otřesu.
14CZ
nic ze zadní strany reproduktoru na liště a subwooferu.
Zakrytí větracích otvorů může způsobit poruchu.
 Pokud systém používáte společně s televizorem, videorekordérem
nebo magnetofonovým přehrávačem, může dojít ke vzniku šumu
a zhoršení kvality obrazu. V takovém případě systém posuňte dále
od televizoru, videorekordéru nebo magnetofonového přehrávače.
 Buďte obezřetní při umísťování systému na povrchy, které byly speciálně
ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může dojít k tvorbě
skvrn nebo k poškození barvy.
 Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré rohy reproduktorové lišty
nebo subwooferu.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte, že jste systém vypnuli
a odpojili ze sítě.
Na blízké TV obrazovce se objevuje nepravidelné podání barev
U některých typů televizních přijímačů může docházet k ovlivnění
reprodukce barev.
Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte televizní přijímač a po 15 až 30 minutách jej opět zapněte.
Pokud jsou barvy stále narušené...
Umístěte systém dále od televizní sestavy.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky,
čisticí písek ani rozpouštědla, jako jsou například alkohol či benzín.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím
obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
Autorská práva
Apple, logo Apple, iPhone, iPod a iPod touch jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích. App Store
je servisní značka společnosti Apple Inc.
Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrované ochranné známky
vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek
ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.
Systém využívá technologii High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
Logo „BRAVIA“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
„DSEE“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovaná ochranná známka společnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Různé
Tento systém využívá technologie Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle patentů registrovaných v USA pod čísly:
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 a podle dalších platných nebo projednávaných
amerických a celosvětových patentů. DTS-HD, Symbol a DTS-HD
společně se Symbolem jsou registrované ochranné známky
společnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Označení „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ znamenají, že dané
elektronické příslušenství bylo speciálně navrženo pro připojení
k výrobkům iPod nebo iPhone a obdrželo certifikaci vývojáře,
že splňuje výkonové normy společnosti Apple. Společnost Apple
nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a právními normami. Použití tohoto příslušenství
se zařízením iPod nebo iPhone může ovlivnit výkon bezdrátových
systémů.
Modely Made for iPod/iPhone
Níže jsou uvedeny modely kompatibilní se zařízeními iPod/iPhone.
Než zařízení iPod/iPhone začnete používat společně se systémem,
aktualizujte jeho software na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH spolupracuje s těmito modely:
 iPhone
iPhone 5s/iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/iPhone 4/iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (pátá generace)/iPod touch (čtvrtá generace)
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich
příslušných vlastníků.
Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
„ClearAudio+“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
15CZ
Spojte systém a mobilní telefon s rozhraním BLUETOOTH nebo jiné
zařízení BLUETOOTH ve vzdálenosti alespoň 10 metrů od zařízení
bezdrátové sítě LAN.
 vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud zařízení
BLUETOOTH používáte ve vzdálenosti do 10 metrů od něj.

Bezdrátová technologie BLUETOOTH
Podporovaná verze a profily technologie BLUETOOTH
Profil představuje standardní sadu funkcí produktu BLUETOOTH.
Informace o verzi a profilech technologie BLUETOOTH podporovaných
tímto systémem naleznete v části „Technické údaje“ (str. 27).
Poznámky
 Abyste
mohli funkci BLUETOOTH používat, musí připojované zařízení
BLUETOOTH podporovat stejný profil jako systém. I v případě,
že zařízení stejný profil podporuje, se funkce mohou lišit kvůli
specifikacím zařízení BLUETOOTH.
 Přehrávání zvuku v tomto zařízení může být zpožděno oproti vůči
přehrávání v zařízení BLUETOOTH v důsledku charakteristických
vlastností bezdrátové technologie BLUETOOTH.
Efektivní dosah komunikace
Zařízení BLUETOOTH by měla být používána ve vzdálenosti přibližně
do 10 metrů od sebe (bez překážek mezi sebou). Efektivní dosah
komunikace se může zkrátit za následujících podmínek:
 když se mezi zařízeními propojenými pomocí technologie
BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo
jiná překážka;
 když je v dané oblasti v provozu bezdrátová síť LAN;
 když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná trouba;
 když se v okolí nachází jiný zdroj elektromagnetického vlnění.
Účinky jiných zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11b/g) využívají
stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud zařízení BLUETOOTH
používáte v blízkosti zařízení s rozhraním bezdrátové sítě LAN,
může vzniknout elektromagnetické rušení.
Důsledkem může být snížení rychlosti přenosu dat, šum nebo
nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, vyzkoušejte následující
opatření:
16CZ
Účinky na jiná zařízení
Rádiové vlnění vysílané tímto systémem může narušovat funkci
některých zdravotnických zařízení. Toto rušení může způsobit
poruchu, proto vždy vypněte napájení systému, mobilního telefonu
s rozhraním BLUETOOTH a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
 v nemocnicích, vlacích, letadlech, na čerpacích stanicích a kdekoli
jinde, kde mohou být ve vzduchu přítomny hořlavé plyny;
 v blízkosti automatických dveří či požárních hlásičů.
Poznámky
 Tento
systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu
se specifikací technologie BLUETOOTH, aby byla zaručena bezpečnost
během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
V závislosti na nastavení a dalších faktorech však toto zabezpečení
nemusí být dostatečné. Při komunikaci prostřednictvím technologie
BLUETOOTH proto buďte vždy opatrní.
 Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací během komunikace
prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
 Schopnost komunikovat prostřednictvím rozhraní BLUETOOTH se všemi
zařízeními BLUETOOTH používajícími stejný profil jako tento systém
není nutně zaručena.
 Zařízení BLUETOOTH spojovaná s tímto systémem musí odpovídat
specifikaci BLUETOOTH předepsané organizací Bluetooth SIG, Inc.
a jejich soulad musí být potvrzen certifikátem. Přesto však platí,
že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat
případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje
připojení, případně má za následek odlišnou ovládací metodu,
zobrazení či provoz.
 V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému,
na komunikačním prostředí či okolních podmínkách se může
objevit šum či výpadky zvuku.
Řešení problémů
NAPÁJENÍ
Systém není možné napájet.
 Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu (síťového kabelu).
Systém se automaticky vypne.
 Funkce „A. STBY“ je aktivní. Nastavte funkci „A. STBY (Automatický
pohotovostní režim)“ na hodnotu „OFF“ (str. 12) (Vypnuto).
SOUND
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Stiskněte opakovaně tlačítko  na dálkovém ovladači, aby se
na displeji objevil nápis „TV“ (informace naleznete v části „Poslech
zvuku z TV“ v dodaném Průvodce spuštěním).
 Zkontrolujte připojení kabelu HDMI, digitálního optického kabelu
nebo analogového audio kabelu mezi systémem a televizorem
(informace naleznete v části „Připojení“ v dodaném Průvodce
spuštěním).
 Zkontrolujte výstup zvuku na televizoru. Informace o nastavení
televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.
 Zvyšte hlasitost televizoru nebo zrušte ztlumení zvuku.
 Pokud je televizor kompatibilní s technologií Audio Return
Channel (ARC) připojen pomocí kabelu HDMI, ujistěte se, že je
kabel připojen ke vstupní svorce HDMI (ARC) televizoru (informace
naleznete v části „Připojení“ v dodaném Průvodce spuštěním).
Zvuk je reprodukován televizorem i systémem současně.
 Vypněte zvuk na systému nebo na televizoru.
Zvuk televizoru reprodukovaný tímto systémem je zpožděn
za obrazem.
 Je-li funkce „SYNC (Synchronizace zvuku a obrazu)“ nastavena
na hodnotu „ON“ (Zapnuto), nastavte ji na hodnotu „OFF“ (str. 11)
(Vypnuto).
Reproduktorová lišta nepřehrává ze zařízení, které je k ní
připojeno, žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  + na dálkovém ovladači a zkontrolujte úroveň
hlasitosti (informace naleznete v části „Součásti a ovládací prvky“
(str. 21)).
 Stisknutím tlačítka  nebo  + na dálkovém ovladači vypněte
funkci ztlumení zvuku (informace naleznete v části „Součásti
a ovládací prvky“ (str. 25)).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Zkuste použít jiné zdroje
zvuku, které lze zvolit opakovaným stisknutím tlačítka  na
dálkovém ovladači (informace naleznete v části „Poslech zvuku“
v dodaném Průvodce spuštěním).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny
do konektorů na systému i na připojených zařízeních.
Ze subwooferu není slyšet žádný zvuk nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stisknutím tlačítka SW  + na dálkovém ovladači zvyšte úroveň
hlasitosti subwooferu (informace naleznete v části „Součásti
a ovládací prvky“ (str. 25)).
 Zkontrolujte, zda se kontrolka zapnuto/pohotovostní režim
na subwooferu rozsvítila zeleně. Pokud ne, další informace
naleznete pod položkou „Ze subwooferu není slyšet zvuk.“
v části „BEZDRÁTOVÝ ZVUK“ (str. 18).
 Subwoofer reprodukuje zvuk basů. Pokud vstupní zdroje obsahují
nízké množství basových zvuků (např. TV vysílání) může být zvuk
ze subwooferu těžko slyšitelný.
pokračování
17CZ
Různé
Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících
problémů, pokuste se jej před podáním žádosti o opravu vyřešit
pomocí tohoto průvodce řešením problémů. Pokud nějaký problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
V případě žádosti o opravu s sebou přineste reproduktorovou lištu
i subwoofer, a to i v případě, že se problém zdánlivě týká pouze
jednoho z těchto zařízení.
 Pokud televizor není kompatibilní s technologií Audio Return
Channel (ARC), připojte kromě kabelu HDMI rovněž digitální
optický kabel, aby byl zajištěn výstup zvuku (informace naleznete
v části „Připojení“ v dodaném Průvodce spuštěním).
 Pokud přehráváte obsah kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), není přehráván ze subwooferu.
Nelze docílit prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního signálu a na nastavení
zvukového pole nemusí funkce zpracování prostorového zvuku
fungovat správně. V závislosti na programu nebo disku může být
prostorový efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk, zkontrolujte nastavení
digitálního audio výstupu na zařízení připojeném k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném
s připojeným zařízením.
BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka (modrá) reproduktorové
lišty (informace naleznete v části „Poslech zvuku ze zařízení
BLUETOOTH“ v dodaném Průvodce spuštěním).
Stav systému
Stav kontrolky (modré)
Během BLUETOOTH párování
Rychle bliká
Systém se pokouší připojit k zařízení
BLUETOOTH.
Bliká
Systém se připojil k zařízení BLUETOOTH.
Svítí
Systém je v pohotovostním režimu funkce Nesvítí
BLUETOOTH (když je systém vypnutý).
 Ujistěte se, že je připojované zařízení BLUETOOTH zapnuté
a že je funkce BLUETOOTH aktivní.
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH.
Možná bude nutné nejdříve zrušit párování se systémem
v zařízení BLUETOOTH.
Párování nelze provést.
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTHblíže k sobě (informace
naleznete v části „Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH“
v dodaném Průvodce spuštěním).
18CZ
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn rušením z bezdrátové
sítě LAN, jiného bezdrátového zařízení s frekvencí 2,4 GHz
či z mikrovlnné trouby. Pokud se v blízkosti systému nachází
zařízení, které generuje elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení dále od systému.
Z připojeného zařízení BLUETOOTH nevychází žádný zvuk.
 Zkontrolujte, zda svítí kontrolka (modrá) reproduktorové lišty
(informace naleznete v části „Poslech zvuku ze zařízení
BLUETOOTH“ v dodaném Průvodce spuštěním).
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
 Pokud se v blízkosti systému nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např. bezdrátová síť LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přesuňte zařízení dále od
systému.
 Odstraňte překážky mezi systémem a zařízením BLUETOOTH nebo
systém od překážky přesuňte jinam.
 Přemístěte připojené zařízení BLUETOOTH.
 Zkuste změnit bezdrátovou frekvenci routeru Wi-Fi, počítače atd.
na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.
Zvuk není sesynchronizován s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk slyšet s mírným zpožděním
oproti obrazu.
BEZDRÁTOVÝ ZVUK
Ze subwooferu není slyšet zvuk.
 Zkontrolujte správné připojení napájecího (síťového) kabelu
subwooferu. (Další informace naleznete v části „Zapnutí systému“
v dodaném průvodci spuštěním.)
 Kontrolka zapnuto/pohotovostní režim nesvítí.
 Zkontrolujte správné připojení napájecího (síťového) kabelu
subwooferu.
 Zapněte subwoofer stisknutím tlačítka  (zapnout/
pohotovostní režim).
Zvuk přeskakuje nebo obsahuje šum.
 Pokud se v blízkosti nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické vlny, například bezdrátová síť LAN
nebo mikrovlnná trouba, přemístěte systém jinam.
 Pokud je mezi reproduktorovou lištou a subwooferem překážka,
přesuňte ji nebo ji odstraňte.
 Umístěte reproduktorovou lištu a subwoofer co nejblíže k sobě.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě LAN blízkého routeru Wi-Fi
či osobního počítače na pásmo 5 GHz.
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Dálkový ovladač systému nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání na
reproduktorové liště (informace naleznete v části „Součásti
a ovládací prvky“ (str. 25)).
 Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem
a systémem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém ovládání za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné tlačítko na dálkovém ovladači.
JINÉ
Funkce Control for HDMI nefunguje správně.
 Zkontrolujte připojení HDMI (informace naleznete v části
„Připojení“ v dodaném Průvodce spuštěním).
 Na televizoru nastavte funkci Control for HDMI. Podrobnosti
o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.
 Zkontrolujte, zda jsou všechna připojená zařízení kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ Sync.
 Zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI na připojeném
zařízení. Nahlédněte do návodů k obsluze dodávaných
s připojeným zařízením.
 Pokud připojíte/odpojíte napájecí (síťový) kabel, počkejte déle
než 15 sekund a poté můžete systém ovládat.
 Pokud připojíte audio výstup z video zařízení k systému pomocí
jiného kabelu, než je kabel HDMI, nebude možná kvůli funkci
„BRAVIA“ Sync reprodukován žádný zvuk. V takovém případě
nastavte funkci „CTRL (Control for HDMI)“ na hodnotu „OFF“
(Vypnuto) (str. 12) nebo připojte kabel ze zdířky výstupu audia
z video zařízení přímo do televizoru.
Na displeji reproduktorové lišty se objeví nápis „PRTECT
(ochrana)“.
 Stisknutím tlačítka  (zapnout/pohotovostní režim) vypněte
systém. Poté, co zmizí indikátor, odpojte napájecí (síťový) kabel
a následně zkontrolujte, zda větrací otvory systému nic neblokuje.
Čidla televizoru nefungují správně.
 Reproduktorová lišta může blokovat některá čidla (například čidlo
jasu), přijímač dálkového ovladače televizoru nebo „vysílač pro 3D
brýle (infračervený přenos)“ 3D televizoru, který podporuje
infračervený systém pro 3D brýle. Přesuňte reproduktorovou lištu
do takové vzdálenosti od televizoru, která umožňuje správné
fungování jednotlivých součástí. Informace o umístění čidel
a přijímače dálkového ovladače naleznete v návodu k obsluze
dodaném s televizorem.
pokračování
19CZ
Různé
 Kontrolka zapnuto/pohotovostní režim bliká pomalu zeleně nebo
svítí červeně.
 Přesuňte subwoofer na místo poblíž reproduktorové lišty, aby
se kontrolka zapnuto/pohotovostní režim rozsvítila zeleně.
 Postupujte podle kroků v části „Propojení systému (LINK)“
(str. 13).
 Zkontrolujte stav komunikace bezdrátového zvukového
systému pomocí funkce „RF CHK“ v nabídce zesilovače
(str. 12).
 Kontrolka zapnuto/pohotovostní režim rychle bliká zeleně.
 Obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
 Kontrolka zapnuto/pohotovostní režim bliká červeně.
 Stisknutím tlačítka  (zapnout/pohotovostní režim) vypněte
subwoofer a zkontrolujte, zda nejsou blokovány jeho větrací
otvory.
 Subwoofer je určen k přehrávání basových zvuků. Pokud vstupní
zdroj příliš basových zvuků neobsahuje, což je případ většiny
televizních programů, zvuk basů nemusí být slyšitelný.
 Stisknutím tlačítka SW  + na dálkovém ovladači zvyšte úroveň
hlasitosti subwooferu (informace naleznete v části „Součásti
a ovládací prvky“ (str. 25)).
RESETOVÁNÍ
Pokud systém stále nefunguje správně, resetujte ho následujícím
postupem:
1
2
3
4
5
6
Zapněte reproduktorovou lištu stisknutím tlačítka 
(zapnout/pohotovostní režim) na dálkovém ovladači.
Na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AMP MENU.
Stiskněte opakovaně tlačítko   (zvolit), dokud se neobjeví
nápis „SYSTEM“, poté stiskněte tlačítko
(potvrdit).
Stiskněte opakovaně tlačítko   (zvolit), dokud se neobjeví
nápis „SYS.RST“, poté stiskněte tlačítko
(potvrdit) (str. 12).
Až se zobrazí nápis „START“, stiskněte tlačítko
(potvrdit).
Na displeji se zobrazí nápis „RESET“ a nastavení nabídky
a zvukových polí atd. se vrátí do počátečního stavu.
Odpojte napájecí (síťový) kabel.
20CZ
Přední/horní strana
Součásti a ovládací prvky
HT-CT370
Reproduktorová lišta





Různé
Tlačítko  (zapnout/pohotovostní režim)
Tlačítko INPUT
Tlačítko PAIRING
Tlačítka VOL (hlasitost) +/−
Značka N
Používáte-li funkci NFC, dotkněte se značky zařízením NFC.
 Čidlo dálkového ovládání
 Kontrolka
 Bílá: když je displej reproduktorové lišty vypnutý.
 Modrá: režim BLUETOOTH (str. 18)
 Displej
Zadní/spodní strana





Napájecí (síťový) kabel
Zdířka ANALOG IN
Zdířka DIGITAL IN (OPT (TV))
Zdířky HDMI IN 1/2/3
Zdířka HDMI OUT (TV (ARC))
pokračování
21CZ
Subwoofer
22CZ




Kontrolka zapnuto/pohotovostní režim
Tlačítko LINK
Tlačítko  (zapnout/pohotovostní režim)
Napájecí (síťový) kabel
HT-CT770
Reproduktorová lišta
Přední/horní strana





Různé
Tlačítko  (zapnout/pohotovostní režim)
Tlačítko INPUT
Tlačítko PAIRING
Tlačítka VOL (hlasitost) +/−
Značka N
Používáte-li funkci NFC, dotkněte se značky zařízením NFC.
 Čidlo dálkového ovládání
 Kontrolka
 Bílá: když je displej reproduktorové lišty vypnutý.
 Modrá: režim BLUETOOTH (str. 18)
 Displej
Zadní/spodní strana





Napájecí (síťový) kabel
Zdířka ANALOG IN
Zdířka DIGITAL IN (OPT (TV))
Zdířky HDMI IN 1/2/3
Zdířka HDMI OUT (TV (ARC))
pokračování
23CZ
Subwoofer
24CZ




Kontrolka zapnuto/pohotovostní režim
Napájecí (síťový) kabel
Tlačítko  (zapnout/pohotovostní režim)
Tlačítko LINK
Dálkový ovladač
Dodaným dálkovým ovladačem je možné ovládat systém a připojená
zařízení. Některá zařízením s jeho pomocí ovládat nelze. V takovém
případě použijte dálkový ovladač příslušného zařízení.
Poznámka
 Tlačítko  (vstup)
 Tlačítko / (zapnout/pohotovostní režim)
 Tlačítko DISPLAY
Umožňuje změnit jas displeje reproduktorové lišty (Bright/dark/
Off) (Jasný/Tmavý/Vypnuto).
 Pokud je jas displeje nastaven na hodnotu „Off“ (Vypnuto),
na displeji se po dobu několika sekund zobrazí stav ovládání
a poté se displej vypne.
 Při přepnutí z hodnoty „Off“ (Vypnuto) na hodnotu „Bright“
(Jasný) se na displeji zobrazí informace o datovém proudu.
 Tlačítka SW  (hlasitost subwooferu) +/−
 Tlačítka SOUND FIELD*1
 Tlačítko NIGHT (režim Noc)*1
 Tlačítko  (vypnutí zvuku)
 Tlačítka  (hlasitost) +*2/−
 Tlačítko AMP MENU
 Tlačítko PAIRING
 Tlačítko RETURN
 Tlačítka  (zpět)/  (zvolit)/ (další)/ (potvrdit)
Stisknutím tlačítka , ,  nebo  zvolte nastavení, poté
stisknutím tlačítka
toto nastavení potvrďte.
 Tlačítko VOICE*1
Ovládání televizoru
 Tlačítka TV PROG (program) +/−
Slouží ke změně kanálu.
 Tlačítko TV  (vstup)
Slouží ke změně vstupu v televizoru.
 Tlačítko TV / (zapnout/pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí a vypnutí televizoru, který je možno ovládat
dálkovým ovladačem systému.
pokračování
25CZ
Různé
Chcete-li používat dálkový ovladač, namiřte jej na čidlo dálkového
ovládání reproduktorové lišty.
Ovládání systému
Ovládání zařízení BLUETOOTH
 Tlačítka /
Slouží k přeskočení stopy.
 Tlačítka /
Slouží k rychlému posunu hudby vzad nebo vpřed, když tlačítka
stisknete během přehrávání.
 Tlačítka pro ovládání přehrávání
*2 (přehrát)/ (pozastavit)/ (zastavit)
Slouží ke spuštění/pozastavení/zastavení přehrávání.
Chcete­li po pozastavení znovu spustit přehrání, stiskněte
znovu tlačítko .
Nastavení výrobce televizoru
1
Poznámka
Toto jsou příklady základních operací. Některé zařízení možná nebude
možné ovládat nebo může fungovat odlišným způsobem.
Přidržte stisknuté tlačítko TV  (zapnout/pohotovostní
režim) na dálkovém ovladači systému a stiskněte tlačítko
odpovídající příslušnému výrobci.
Výrobce
Tlačítko
SONY
 TV PROG +
Samsung
 DISPLAY
LG
 SW  +
Panasonic
 TV PROG 
Philips
 CLEARAUDIO+
 MOVIE
 GAME
*1 Další informace naleznete v dodaném průvodci spuštěním v části
„Používání zvukových efektů“.
*2 Tlačítka  (přehrát) a  (hlasitost) + jsou opatřena hmatovým
výstupkem, který slouží k lepší orientaci při používání ovladače.
26CZ
Sharp
 SW  –
Toshiba
 STANDARD
2
Přidržte stisknuté tlačítko TV  (zapnout/pohotovostní
režim) a stiskněte tlačítko
(potvrdit).
3
Uvolněte stisknuté tlačítko TV  (zapnout/pohotovostní
režim) na dálkovém ovladači systému.
Technické údaje
Reproduktorová lišta (SA-CT370, SA-CT770)
Zesilovač
Vstupy
HDMI IN 1/2/3*
ANALOG IN
DIGITAL IN (OPT (TV))
* Tyto 3 zdířky jsou stejné. Mezi jejich použitím nejsou rozdíly.
Výstup
HDMI OUT (TV (ARC))
Přední levý/pravý reproduktor
Systém reproduktorů
SA-CT370: Širokopásmová soustava, akustické zavěšení
SA-CT770: Dvoupásmová soustava, akustické zavěšení
Reproduktory
SA-CT370: 60 mm, kónický typ
SA-CT770: 60 mm, kónický typ, hlubokotónový měnič
20 mm, typ balance drive, výškový měnič
Jmenovitá impedance
4 ohmy
BLUETOOTH
Komunikační systém
BLUETOOTH Specifikace verze 3.0
Výstup
BLUETOOTH Specifikace Power Class 2
Maximální dosah komunikace
V přímém směru přibl. 10 m1)
Maximální počet zařízení pro registraci
9 zařízení
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulační metoda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
pokračování
27CZ
Různé
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý: 50 W + 50 W
(při 4 ohmech, 1 kHz, celkové harmonické zkreslení 1 %)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
SA-CT370:
Přední levý/pravý: 100 W (na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)
SA-CT770:
Přední levý/pravý: 105 W (na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Dosah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (Vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
1) Skutečný dosah se bude měnit v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub,
statická elektřina, bezdrátový telefon, citlivost příjmu, operační
systém, softwarové aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH značí účel BLUETOOTH komunikace
mezi zařízeními.
3) Kodek: Komprese audiosignálu a formát konverze
4) Kodek Subband
5) Pokročilé kódování audia
Obecné údaje
Požadavky na napájení
220–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 34 W
Pohotovostní režim (funkce Control for HDMI je zapnuta):
0,5 W nebo méně
Pohotovostní režim (funkce Control for HDMI je vypnuta):
0,3 W nebo méně
BLUETOOTH Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
SA-CT370:
900 mm × 50 mm × 113 mm
(bez nástěnných držáků)
900 mm × 113 mm × 72 mm
(s nástěnnými držáky)
SA-CT770:
1030 mm × 50 mm × 113 mm
(bez nástěnných držáků)
1030 mm × 113 mm × 72 mm
(s nástěnnými držáky)
Hmotnost (přibližně)
SA-CT370: 2,4 kg
SA-CT770: 2,6 kg
Subwoofer (SA-WCT370, SA-WCT770)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
SA-WCT370: 100 W (na kanál při 4 ohmech, 100 Hz)
SA-WCT770: 120 W (na kanál při 4 ohmech, 100 Hz)
Systém reproduktorů
Systém subwooferu, Bass Reflex
Reproduktory
SA-WCT370: 100 mm × 150 mm, kónický typ
SA-WCT770: 160 mm, kónický typ
Jmenovitá impedance
4 ohmy
Požadavky na napájení
220–240 V stř., 50/60 Hz
28CZ
Spotřeba energie
Za provozu: 30 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
SA-WCT370: 135 mm × 361,5 mm × 394 mm (vertikálně)
361,5 mm × 135 mm × 394 mm (horizontálně)
SA-WCT770: 271 mm × 404 mm × 271 mm
Hmotnost (přibližně)
SA-WCT370: 7,0 kg
SA-WCT770: 8,8 kg
Bezdrátový vysílač/přijímač
Systém reproduktorů
Wireless Sound Specification verze 2.0
Frekvenční pásmo
2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulační metoda
Pi / 4 DQPSK
Formáty vstupu digitálního audia podporované
systémem
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
Linear PCM 2ch 48 kHz nebo méně
Linear PCM Maximum 7.1ch 192 kHz nebo méně*
* Je možné přidat tyto formáty na vstupu pouze s připojením HDMI.
Formáty videa podporované systémem
Vstup/výstup (HDMI opakovač)
3D
Soubor
2D Komprese
snímku
Nahore
Vedle sebe
a dole (horní
(poloviční)
a spodní)







4096 × 2160p při 23,98/24 Hz*2 



3840 × 2160p při 59,94/60 Hz*1 



3840 × 2160p při 50 Hz*1




3840 × 2160p při 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p při 25 Hz*2




3840 × 2160p při 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p při 59,94/60 Hz




1920 × 1080p při 50 Hz




1920 × 1080p při 29,97/30 Hz




1920 × 1080p při 25 Hz




1920 × 1080p při 23,98/24 Hz




1920 × 1080i při 59,94/60 Hz




1920 × 1080i při 50 Hz




1280 × 720p při 59,94/60 Hz




1280 × 720p při 50 Hz




1280 × 720p při 29,97/30 Hz




1280 × 720p při 23,98/24 Hz




720 × 480p při 59,94/60 Hz




720 × 576p při 50 Hz




640 × 480p při 59,94/60 Hz




4096 × 2160p při 50 Hz*1
*1
*2
Různé
4096 × 2160p při 59,94/60 Hz*1 
YCbCr 4:2:0/Podporuje pouze 8bitový formát
Podporuje pouze 8bitový formát
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
29CZ
©2014 Sony Corporation
4-488-970-21(3) (CZ)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement