Sony HT-NT3 Operating instructions

Sony HT-NT3 Operating instructions
Systém Sound Bar
Návod k obsluze
HT-NT3
Pro zákazníky v Evropě
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např zapálené svíčky).
V zájmu snížení rizika požáru nebo
úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Abyste předešli poranění, musí být
tento přístroj bezpečně umístěn na
skříni nebo připevněn k podlaze/stěně
v souladu s pokyny k instalaci.
Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
Zdroje energie
 Dokud je jednotka zapojena do zásuvky
střídavého proudu, není odpojena od
elektrické sítě, i když je vypnutá.
 K odpojení jednotky ze sítě je nutné
vypojit zástrčku. Zapojte ji proto
do snadno přístupné zásuvky.
Zaznamenáte-li u jednotky nějakou
vadu, odpojte neprodleně hlavní
zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferních zařízení musí být použity
řádně stíněné a uzemněné kabely
a konektory.
2CZ
Likvidace baterií
a elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii
a dalších evropských
zemích se systémy
odděleného sběru
odpadu)
Tento symbol na produktu, baterii nebo
obalu značí, že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. U některých baterií může být
tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace
těchto produktů a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci produktů. Recyklace
materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení k
vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál. Abyste zajistili, že
s baterií i elektrickými a elektronickými
zařízeními bude správně naloženo,
předejte tyto produkty po skončení
jejich životnosti na příslušném sběrném
místě zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení. V případě
všech ostatních typů baterií si prosím
přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z produktu. Předejte
baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto produktu
nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky: následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích, ve kterých platí
směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokio, 108-0075 Japonsko, nebo byl
vyroben jejím jménem. S dotazy
souvisejícími se shodou produktů
se zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce: Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících se
servisem a zárukou se obracejte
na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/EC.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Tento produkt je určen pro použití
v následujících zemích.
AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE,
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL,
BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo
Pásmo 5,15 GHz – 5,35 GHz je omezeno
pouze na použití v budovách.
Tato reproduktorová lišta slouží
k přehrávání videa/zvuku z připojených
zařízení a přehrávání z chytrého
telefonu kompatibilního s technologií
NFC nebo ze zařízení BLUETOOTH. Tento
systém také podporuje vysílání v síti
a funkci Zrcadlení obrazovky.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity regulace EMC,
které se týkají používání propojovacího
kabelu kratšího než 3 metry.
Autorská práva a ochranné
známky
 Tento
systém má vestavěné systémy
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno na základě licence
společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene
D jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
** Informace o patentech DTS
naleznete na adrese
http://patents.dts.com. Vyrobeno
v licenci společnosti DTS Licensing
Limited. DTS, DTS-HD, Symbol a DTS
spolu se Symbolem jsou
registrované ochranné známky
společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
 Systém využívá technologii HDMI™
(High-Definition Multimedia Interface).
Termíny HDMI a High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
 „BRAVIA“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
 „PlayStation“ je registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
 Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi
Alliance® a Wi-Fi CERTIFIED Miracast®
jsou registrované ochranné známky
organizace Wi-Fi Alliance®.
 Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™,
Wi-Fi Protected Setup™ a Miracast™
jsou ochranné známky organizace
Wi-Fi Alliance®.
 Značka N-Mark je ochranná známka
nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
 Android™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
 Google Play™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
 „Xperia“ je ochranná známka
společnosti Sony Mobile
Communications AB.
3CZ
 Logo
a slovní známka BLUETOOTH®
jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto známek ze
strany společnosti Sony Corporation
podléhá licenci. Ostatní ochranné
známky a obchodní názvy jsou
majetkem jejich příslušných vlastníků.
 LDAC™ and logo LDAC jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
 „DSEE HX“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
 Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty jsou licencovány
institutem Fraunhofer IIS a společností
Thomson.
 Windows Media je ochrannou
známkou nebo registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
Tento produkt je chráněn právy
na ochranu duševního vlastnictví
společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt jsou
bez příslušné licence společnosti
Microsoft nebo jejích oprávněných
dceřiných společností zakázány.
 Opera® Devices SDK od společnosti
Opera Software ASA. Copyright
1995-2013 Opera Software ASA.
Všechna práva vyhrazena.
 „ClearAudio+“
je ochrannou známkou
Sony Corporation.
 „x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou
ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
 Apple, logo Apple, iPhone, iPod,
iPod touch a Retina jsou ochrannými
známkami společnosti Apple Inc.,
registrovanými v USA a dalších zemích.
App Store je servisní známka
společnosti Apple Inc.
4CZ
Označení „Made for iPod“ a „Made
for iPhone“ znamená, že elektronické
příslušenství bylo navrženo konkrétně
pro propojení s výrobky iPod nebo
iPhone a bylo ověřeno vývojářem,
aby splňovalo výkonové standardy
společnosti Apple. Společnost Apple
není zodpovědná za provoz tohoto
zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními
standardy. Použití tohoto příslušenství
se zařízeními iPod a iPhone může
ovlivnit výkon bezdrátových systémů.
Kompatibilní modely zařízení
iPhone/iPod
Níže jsou uvedeny kompatibilní
modely zařízení iPod/iPhone. Než
zařízení iPod/iPhone začnete používat
společně se systémem, aktualizujte
jeho software na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH spolupracuje
s těmito přístroji:
 iPhone
iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s /
iPhone 5c / iPhone 5 / iPhone 4s /
iPhone 4 / iPhone 3GS
 iPod touch
iPod touch (5. generace) / iPod touch
(4. generace)
 Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
 Ostatní názvy systémů a produktů jsou
většinou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky
výrobců. Značky ™ a  nejsou v tomto
dokumentu uváděny.
Poznámka ohledně softwaru
s licencí GNU GPL/LGPL a dalšího
volného softwaru
Tento produkt obsahuje software, který
podléhá obecné veřejné licenci GNU
(„GPL“) nebo menší obecné veřejné
licenci GNU („LGPL“). Tyto licence
stanovují, že zákazníci mají právo
získávat, upravovat a dále distribuovat
zdrojový kód příslušného softwaru
v souladu s podmínkami licence GPL
nebo LGPL.
Podrobnosti o licencích GPL, LGPL a
dalších licencích na software naleznete
pod položkou [Software License
Information] v [System Settings]
v nabídce [Setup] produktu.
Zdrojový kód softwaru použitého
v tomto produktu podléhá licencím GPL
a LGPL a je dostupný na Internetu.
Můžete si jej stáhnout na následující
adrese URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux
O tomto návodu
k obsluze
 Pokyny
v tomto návodu k obsluze
popisují ovládací prvky na dálkovém
ovladači. Můžete také použít ovládací
prvky na reproduktorové liště, mají-li
stejné nebo podobné popisky jako
ty na dálkovém ovládání.
 Některé ilustrace jsou prezentovány
jako nákresy konceptů a mohou
se od reálných produktů lišit.
 Položky zobrazené na televizní
obrazovce se mohou lišit podle oblasti.
 Výchozí nastavení je podtrženo.
 Text uvedený v hranatých závorkách
([--]) se objevuje na televizní
obrazovce a text ve dvojitých
uvozovkách („--“) se objevuje na
displeji na předním panelu.
Upozorňujeme, že společnost Sony
nebude reagovat na žádné dotazy týkající
se obsahu tohoto zdrojového kódu.
5CZ
Obsah
Připojení
Průvodce spuštěním (samostatný dokument)
O tomto návodu k obsluze ........ 5
Poslech/Sledování
Sledování videa a poslech zvuku
z připojených zařízení ..........8
Přehrávání hudby/fotografií
ze zařízení USB .....................8
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ..........................9
Přehrávání hudby/fotografií
z jiných zařízení pomocí
síťové funkce ........................9
Nastavení zvuku
Používání zvukových efektů ......9
Používání funkce DSEE HX
(Reprodukce souborů
audio kodeků s přirozenou
kvalitou zvuku) ................... 10
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ......................... 11
Poslech zvuku vysíláním do
přijímače kompatibilního
s technologií BLUETOOTH ... 13
Ovládání systému pomocí
chytrého telefonu nebo
tabletu (SongPal) ............... 15
6CZ
Síťová funkce
Připojení pomocí pevné sítě .... 16
Připojení pomocí
bezdrátové sítě ...................17
Přehrávání souborů
v síti Home Network ........... 18
Poslech různých
internetových služeb ......... 19
Použití funkce Zrcadlení
obrazovky ...........................20
Sledování obsahu 4K
s ochranou autorských práv
Připojení televizoru 4K ............. 21
Připojení zařízení 4K ................ 22
Nastavení a seřízení
Použití obrazovky nastavení .... 22
Použití nabídky Možnosti ........29
Další funkce
Použití funkce Control for
HDMI pro „BRAVIA“ Sync .... 31
Poslech multiplexního signálu
zvuku (Dual Mono) .............33
Deaktivace tlačítek
na reproduktorové liště
(rodičovský zámek) .............33
Změna jasu ...............................33
Úspora energie
v pohotovostním režimu ... 34
Aktivace funkce infračerveného
opakovače (když nelze
televizor ovládat) ............... 34
Další nastavení bezdrátového
systému ..............................35
Úprava úhlu reproduktorové
lišty ..................................... 36
Upevnění reproduktorové
lišty na stěnu ......................37
Další informace
Opatření ................................... 38
Odstraňování problémů .......... 40
Popis součástí
a ovládacích prvků ..............47
Typy souborů,
které lze přehrávat ............. 51
Podporované formáty audia ....52
Technické údaje .......................52
Komunikace BLUETOOTH .........55
Rejstřík ..................................... 56
LICENČNÍ SMLOUVA
S KONCOVÝM
UŽIVATELEM ...................... 58
7CZ
Přehrávání hudby/
fotografií ze zařízení USB
Poslech/Sledování
Sledování videa
a poslech zvuku
z připojených zařízení
Můžete přehrávat hudební/fotografické
soubory na připojeném zařízení USB.
Typy souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy souborů,
které lze přehrávat“ (strana 51).
Stiskněte tlačítko INPUT +/–.
Pro výběr požadovaného vstupu můžete
také stisknout HOME a poté mačkat
/// a .
1
Připojte zařízení USB k portu
(USB).
Před připojením si přečtěte návod
k obsluze zařízení USB.
[TV]
Zařízení (televizor atd.), které je připojeno
do zdířky TV (DIGITAL IN), nebo televizor
kompatibilní s funkcí zpětného audio kanálu,
který je připojen do zdířky HDMI OUT (ARC)
[HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3]
Zařízení, které je připojeno do konektoru
HDMI IN 1/2/3
[Bluetooth Audio]
„BT“
Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP
[Analog]
„ANALOG“
Zařízení (digitální přehrávač médií atd.),
které je připojeno do zdířky ANALOG IN
[USB]
Zařízení USB, které je připojeno k portu
2
(USB)
[Screen mirroring]
„SCR M“
Zařízení kompatibilní s funkcí Zrcadlení
obrazovky (strana 20)
[Home Network]
„H.NET“
Obsah uložený na serveru (strana 18)
[Music Services]
„M.SERV“
Obsah hudebních služeb dostupných
na internetu (strana 19)
Tip
Pro výběr vstupů [Bluetooth Audio]
a [Screen mirroring] můžete také stisknout
tlačítka PAIRING
a MIRRORING
na dálkovém ovladači.
8CZ
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizoru se zobrazí domovská
obrazovka.
3
Pomocí tlačítek /// vyberte
[USB] a poté stiskněte
.
4
Pomocí tlačítek / vyberte
[Music] nebo
[Photo]
a poté stiskněte
.
5
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný obsah a poté
stiskněte
.
Začne přehrávání vybraného
obsahu.
Poznámka
Neodebírejte zařízení USB během používání.
Abyste předešli poškození dat nebo zařízení
USB, vypněte před připojením nebo
odebráním zařízení USB systém.
Viz „Funkce BLUETOOTH“ (strana 11).
Přehrávání hudby/
fotografií z jiných zařízení
pomocí síťové funkce
Informace najdete v části
„Síťová funkce“ (strana 16).
Nastavení zvuku
Používání zvukových
efektů
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramované zvukové efekty, které
jsou přizpůsobeny různým typům zdrojů
zvuku. Do vašeho domova přenesou
vzrušující a mohutný zvuk.
Poznámka
Zvukové efekty nelze vybrat, když je
systém připojen k přijímači BLUETOOTH
v režimu vysílače.
Výběr zvukového pole
Během přehrávání stiskněte
opakovaně tlačítko SOUND FIELD.
[ClearAudio+]
Vychutnejte si zvukové pole doporučované
společností Sony. Zvukové pole
se automaticky optimalizuje podle
přehrávaného obsahu a funkce.
[Movie]
Systém poskytne optimalizovaný zvuk pro
sledování filmů.
[Music]
Systém poskytne optimalizovaný zvuk pro
poslech hudby.
[Sports]
Systém vytvoří dojem sportovního vysílání.
Komentář je zřetelný, povzbuzování je slyšet
jako prostorový zvuk a zvuky jsou realistické.
[Game Studio]
Systém poskytne optimalizovaný zvuk pro
hraní videoher.
[Standard]
Systém poskytne zvuk odpovídající každému
zdroji.
Tip
 Můžete také stisknout tlačítko
CLEARAUDIO+ a vybrat [ClearAudio+].
 Položku [Sound Field] lze vybrat
i z nabídky Možnosti (strana 30).
9CZ
Poslech/Sledování / Nastavení zvuku
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
Používání funkce režimu Noc
Tato funkce je užitečná, když sledujete
filmy pozdě v noci. Uslyšíte zřetelně
dialogy i při nízké úrovni hlasitosti.
Stiskněte tlačítko NIGHT.
Funkce režimu Noc je aktivována.
Opětovným stisknutím tlačítka funkci
zrušíte.
Tip
Položku [Night] lze vybrat i z nabídky
Možnosti (strana 30).
Používání funkce Jasný hlas
Tato funkce zvyšuje srozumitelnost
dialogů.
Mačkejte tlačítko VOICE.
 [Voice : 1]: Standard
 [Voice : 2]: Je zvýšen rozsah dialogů.
 [Voice : 3]: Je zvýšen rozsah dialogů
a části rozsahu, kterým mají starší lidé
problém porozumět, jsou zesíleny.
Tip
Položky [Type 1], [Type 2] nebo [Type 3] lze
vybrat i v části [Voice] v nabídce Možnosti
(strana 30).
Používání funkce DSEE HX
(Reprodukce souborů
audio kodeků s přirozenou
kvalitou zvuku)
DSEE HX (Digital Sound Enhancement
Engine) je technologie pro kompenzaci
vysokého rozsahu a obnovu kvalitního
zvuku vyvinutá nezávisle společností
Sony. Tato funkce zvýší kvalitu audio
souboru na audio soubor s vysokým
rozlišením* a jasně reprodukuje zvuk
vysokého rozsahu, který se většinou ztratí.
Tato funkce pracuje pouze v případě,
že je vybráno zvukové pole [Music].
* Soubor se rozšíří maximálně na
ekvivalent 96 kHz/24 bit.
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizoru se zobrazí domovská
obrazovka.
2
Stiskněte tlačítko  a v pravém
horním rohu vyberte
[Setup].
Poté stiskněte .
3
Pomocí tlačítek / vyberte
[Audio Settings] a poté
stiskněte .
4
Pomocí tlačítek / vyberte
[DSEE HX] a poté stiskněte .
5
Pomocí tlačítek / vyberte [On]
a poté stiskněte .
Poznámka
 Funkce DSEE HX nefunguje s audio
soubory s vysokým rozlišením.
 Funkce DSEE HX nefunguje účinně, pokud
je přenosová rychlost souboru příliš nízká
na to, aby ji bylo možné správně doplnit.
10CZ
Poznámka
Pokud je na zařízení BLUETOOTH
vyžadován klíč, zadejte „0000“. Klíč
může být označen jako „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ nebo
„Password“.
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
Tip
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je operace, při které
se zařízení BLUETOOTH na úvod
navzájem zaregistrují. Jakmile je
párování jednou provedeno, již není
potřeba jej provádět znovu.
Před spárováním zařízení s tímto
systémem se ujistěte, že jste nastavili
možnost [Bluetooth Mode] na [Receiver]
(strana 25).
1
2
Umístěte zařízení BLUETOOTH
do vzdálenosti maximálně 1 metr
od reproduktorové lišty.
Stiskněte tlačítko PAIRING .
Modrá LED kontrolka zabliká a
na televizní obrazovce se zobrazí
obrazovka párování BLUETOOTH.
Tip
Možnost [Bluetooth Audio] lze vybrat
i z domovské obrazovky.
3
4
Nastavte zařízení BLUETOOTH
na režim párování.
Podrobnosti o nastavení zařízení
BLUETOOTH na režim párování
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s příslušeným zařízením.
Na displeji zařízení vyberte
položku „HT-NT3“.
Tento krok proveďte do 5 minut,
jinak se režim párování zruší.
Po navázání připojení BLUETOOTH
se název zařízení zobrazí na
televizní obrazovce a modrá
kontrolka LED se rozsvítí.
5
6
Spusťte přehrávání na zařízení
BLUETOOTH.
Nastavte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH, a pokud je úroveň
hlasitosti stále nízká, upravte
hlasitost na reproduktorové liště.
Poznámka
Spárovat můžete až 9 zařízení BLUETOOTH.
Pokud spárujete 10. zařízení BLUETOOTH,
nejstarší spárované zařízení bude
nahrazeno tímto novým zařízením.
Zrušení operace párování
Stiskněte HOME nebo INPUT +/–.
Připojení k zařízení
BLUETOOTH z tohoto systému
Ke spárovanému zařízení BLUETOOTH
se můžete připojit z tohoto systému.
Před přehráváním hudby zkontrolujte
následující podmínky:
 Funkce BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH je zapnuta.
 Bylo dokončeno párování (strana 11).
 Položka [Bluetooth Mode] je
nastavena na [Receiver] (strana 25).
11CZ
Funkce BLUETOOTH
Název systému, který se zobrazí
na vašem zařízení, můžete změnit
pomocí volby [Device Name] v [System
Settings] (strana 28).
1
Stiskněte tlačítko PAIRING
.
Poznámka
Pro připojení k posledně připojenému
zařízení BLUETOOTH stiskněte tlačítko
. Poté pokračujte krokem 5.
2
3
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Vyberte možnost [Device List]
a stiskněte tlačítko .
Zobrazí se seznam spárovaných
zařízení BLUETOOTH.
4
Mačkáním tlačítek / vyberte
požadované zařízení a poté
stiskněte tlačítko .
5
Stisknutím tlačítka  zahajte
přehrávání.
6
Nastavte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH, a pokud je úroveň
hlasitosti stále nízká, upravte
hlasitost na reproduktorové liště.
Poznámka
 Po spojení systému a zařízení BLUETOOTH
můžete ovládat přehrávání pomocí tlačítek
, , , / a /.
 K systému se můžete připojit ze
spárovaného zařízení BLUETOOTH, i když
je systém v pohotovostním režimu, pokud
je možnost [Bluetooth Standby]
nastavena na [On] (strana 26).
 Přehrávání zvuku na tomto systému
může být zpožděno oproti přehrávání na
zařízení BLUETOOTH z důvodu charakteru
bezdrátové technologie BLUETOOTH.
Tip
Můžete zapnout nebo vypnout kodek
AAC nebo LDAC ze zařízení BLUETOOTH
(strana 26).
 Na obrazovce přehrávání stiskněte
tlačítko OPTIONS a vyberte [Disconnect].
 Vypněte systém nebo zařízení
BLUETOOTH.
Odstranění spárovaného zařízení
BLUETOOTH ze seznamu zařízení
1
2
Opakujte kroky 1 až 3 uvedené výše.
3
Mačkáním tlačítek / vyberte
[Remove] a poté stiskněte .
4
Mačkáním tlačítek / vyberte [OK]
a poté stiskněte .
Mačkáním / vyberte zařízení
a poté stiskněte tlačítko OPTIONS.
Připojení ke vzdálenému
zařízení pomocí funkce
poslechu jedním dotykem
(NFC)
NFC (Near Field Communication) je
technologie umožňující bezdrátovou
komunikaci na malou vzdálenost mezi
různými zařízeními.
Když přidržíte vzdálené zařízení
kompatibilní s funkcí NFC v blízkosti
symbolu N-Mark na reproduktorové
liště, systém a vzdálené zařízení se
spárují a automaticky vytvoří připojení
BLUETOOTH.
Kompatibilní vzdálená zařízení
Vzdálená zařízení s vestavěnou
funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3 nebo novější
s výjimkou systému Android 3.x)
Tato funkce nefunguje s přijímačem
kompatibilním s funkcí NFC.
Poznámka
Odpojení zařízení BLUETOOTH
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
 Znovu stiskněte tlačítko PAIRING .
 Vypněte funkci BLUETOOTH
na zařízení BLUETOOTH.
12CZ
 Systém dokáže rozpoznat a připojit
se k pouze jednomu zařízení
kompatibilnímu s funkcí NFC najednou.
 V závislosti na vašem vzdáleném zařízení
může být nutné na zařízení předem
provést následující úkony.
1
Podržte vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark
na reproduktorové liště, dokud
vzdálené zařízení nezavibruje.
 Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy
Connect“.
 Nastavte možnost [Quick Start Mode]
na [On], pokud chcete připojit zařízení
BLUETOOTH, když je systém
v pohotovostním režimu.
 Pokud je úroveň hlasitosti nízká, upravte
nejprve hlasitost vzdáleného zařízení.
Pokud je úroveň hlasitosti stále příliš
nízká, upravte ji následně i na
reproduktorové liště.
 Pokud podržíte vzdálené zařízení
u symbolu N-Mark, když je systém v
režimu vysílače, možnost [Bluetooth
Mode] se automaticky změní na
[Receiver]. Tato funkce nefunguje s
přijímačem kompatibilním s funkcí NFC.
Zastavení přehrávání
Postupujte podle pokynů na
obrazovce vzdáleného zařízení
a dokončete vytvoření připojení
BLUETOOTH.
Po navázání připojení BLUETOOTH
se rozsvítí modrá kontrolka LED
na předním panelu.
2
Spusťte ve vzdáleném zařízení
přehrávání zdroje zvuku.
Podrobnosti o úkonech přehrávání
naleznete v návodu k obsluze
vašeho vzdáleného zařízení.
Tip
 Pokud se párování a připojení
BLUETOOTH nezdaří, postupujte takto.
 Podržte znovu vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark
na reproduktorové liště.
 Pokud používáte některé z běžně
dostupných pouzder na vzdálené
zařízení, vyjměte ho z něj.
Pro zastavení přehrávání proveďte
jakýkoli z následujících úkonů.
 Podržte znovu vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark
na reproduktorové liště.
 Zastavte hudební přehrávač
na vzdáleném zařízení.
 Vypněte systém nebo vzdálené
zařízení.
 Změňte vstup.
 Vypněte funkci BLUETOOTH
na vzdáleném zařízení.
 Stiskněte tlačítko , HOME nebo
PAIRING
na dálkovém ovladači.
Poslech zvuku vysíláním
do přijímače
kompatibilního
s technologií BLUETOOTH
Zdrojový zvuk přehrávaný tímto
systémem můžete poslouchat pomocí
přijímače kompatibilního s technologií
BLUETOOTH (např. sluchátek).
13CZ
Funkce BLUETOOTH
 Zapněte funkci NFC. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
vzdáleného zařízení.
 Pokud je ve vašem vzdáleném zařízení
starší verze OS než Android 4.1.x, stáhněte
si a spusťte aplikaci „NFC Easy Connect“.
„NFC Easy Connect“ je bezplatná aplikace
pro vzdálená zařízení Android, kterou lze
získat v obchodě Google Play. (Aplikace
nemusí být v některých zemích nebo
regionech dostupná.)
1
2
3
4
Zapněte funkci BLUETOOTH
na přijímači BLUETOOTH.
V nabídce [Bluetooth Settings]
nastavte položku [Bluetooth
Mode] na [Transmitter]
(strana 25).
Pomocí tlačítek / vyberte [OK].
Pomocí tlačítek / vyberte název
přijímače BLUETOOTH ze seznamu
[Device List] v nabídce [Bluetooth
Settings] (strana 25) a poté
stiskněte .
Po vytvoření připojení BLUETOOTH
se rozsvítí modrá kontrolka LED.
Poznámka
Pokud v seznamu nemůžete najít
název vašeho přijímače BLUETOOTH,
vyberte možnost [Scan].
5
6
Spusťte v systému přehrávání.
Zvuk bude vycházet z přijímače
BLUETOOTH.
Nastavte hlasitost.
Nejprve upravte hlasitost přijímače
BLUETOOTH, a pokud je úroveň
hlasitosti stále nízká, upravte
hlasitost na reproduktorové liště.
Když je reproduktorová lišta
připojena k přijímači BLUETOOTH,
nelze regulovat její hlasitost. Tlačítka
hlasitosti na reproduktorové liště
a dálkovém ovladači ovládají pouze
přijímač BLUETOOTH.
Poznámka
 Můžete zaregistrovat až 9 přijímačů
BLUETOOTH. Pokud zaregistrujete
10. přijímač BLUETOOTH, nejstarší
zaregistrovaný přijímač BLUETOOTH bude
nahrazen tímto novým.
 Systém dokáže v seznamu [Device List]
zobrazit až 15 nalezených přijímačů
BLUETOOTH.
14CZ
 Během vysílání zvuku nemůžete
v nabídce Možnosti měnit zvukové
efekty nebo nastavení.
 Některý obsah nelze vysílat kvůli ochraně
autorských práv.
 Přehrávání zvuku z přijímače BLUETOOTH
může být zpožděno oproti přehrávání v
systému z důvodu charakteru bezdrátové
technologie BLUETOOTH.
 Když je k systému úspěšně připojen
přijímač BLUETOOTH, nevychází
z reproduktorů a konektoru HDMI OUT
(ARC) systému žádný zvuk.
 Vstup [Screen mirroring], vstup
[Bluetooth Audio] a funkce Home Theatre
Control jsou vypnuty, když je systém
v režimu vysílače.
Tip
 Po spojení systému a přijímače
BLUETOOTH můžete ovládat přehrávání
pomocí tlačítek pro ovládání přehrávání
na přijímači BLUETOOTH.
 Tento systém můžete připojit k poslednímu
připojenému přijímači BLUETOOTH
opakovaným stisknutím RX/TX
pro
výběr položky [Transmitter]. Poté spusťte
přehrávání zdroje v systému.
Odpojení přijímače BLUETOOTH
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
 Vypněte funkci BLUETOOTH na
přijímači BLUETOOTH.
 Položku [Bluetooth Mode] nastavte na
[Receiver] nebo [Off] (strana 25).
 Vypněte systém nebo přijímač
BLUETOOTH.
 Proveďte funkci jedním dotykem (NFC).
Odstranění zaregistrovaného
přijímače BLUETOOTH
1
Vyberte položku [Device List]
v nabídce [Bluetooth Settings]
(strana 25).
Zobrazí se seznam spárovaných
a nalezených přijímačů BLUETOOTH.
2
Stiskem / vyberte zařízení
a stiskněte tlačítko OPTIONS.
3
Pomocí tlačítek / vyberte
[Remove] a poté stiskněte .
4
Pomocí tlačítek / vyberte [OK]
a poté stiskněte .
Specializovaná aplikace pro tento
model je k dispozici ve službách Google
Play a App Store. Chcete-li získat další
informace o užitečných funkcích,
vyhledejte „SongPal“ a stáhněte
si bezplatnou aplikaci.
Aplikace „SongPal“ s funkcí Easy Control
podporuje bezdrátový provoz.
Umožňuje vám:
 vybrat hudební/audio obsah
z integrovaných funkcí různých
zařízení a chytrých telefonů,
 intuitivně ovládat různá nastavení,
 vizuálně obohatit hudbu pomocí
displeje chytrého telefonu.
Ze seznamu zařízení BLUETOOTH
v zařízení vyberte možnost „HT-NT3“.
Modrá kontrolka LED se po vytvoření
připojení rozsvítí modře.
4
Nyní můžete systém ovládat
prostřednictvím displeje
připojeného zařízení.
Při použití zařízení iPhone/iPod
1
Stiskněte tlačítko PAIRING .
Modrá kontrolka LED zabliká.
2
Nastavte v zařízení iPhone/iPod
režim párování.
3
Ze seznamu zařízení BLUETOOTH
v zařízení iPhone/iPod vyberte
možnost „HT-NT3“.
Modrá kontrolka LED se po vytvoření
připojení rozsvítí modře.
4
Vyhledejte, stáhněte a spusťte
aplikaci „SongPal“.
5
Nyní můžete systém ovládat
prostřednictvím displeje
připojeného zařízení.
Poznámka
Před provedením níže uvedených úkonů
se ujistěte, že jste nastavili možnost
[Bluetooth Mode] na [Receiver] (strana 25).
Při používání zařízení Android
1
Vyhledejte, stáhněte a spusťte
aplikaci „SongPal“. Poté postupujte
podle pokynů na obrazovce.
2
Až se na zařízení zobrazí obrazovka
připojení BLUETOOTH, stiskněte
PAIRING
.
Modrá kontrolka LED zabliká.
15CZ
Funkce BLUETOOTH
Ovládání systému
pomocí chytrého
telefonu nebo
tabletu (SongPal)
3
Nastavení připojení k pevné
síti LAN
Síťová funkce
Následující nastavení nemusíte
provádět, pokud jste provedli
[Easy Network Settings].
Připojení pomocí
pevné sítě
1
Připojení systému k síti
pomocí LAN kabelu
Následující obrázek znázorňuje příklad
domácí sítě se systémem a serverem.
LAN kabel
(není součástí
dodávky)
ADSL/kabelový
modem
širokopásmový
router
server
16CZ
2
Stiskněte tlačítko  a v pravém
horním rohu vyberte
[Setup].
Poté stiskněte .
3
Pomocí tlačítek / vyberte
[Network Settings] a poté
stiskněte .
4
Pomocí tlačítek / vyberte
[Internet Settings] a poté
stiskněte .
5
Pomocí tlačítek / vyberte
[Wired Setup] a poté stiskněte .
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka pro výběr způsobu
získávání IP adresy.
6
Pomocí tlačítek / vyberte
[Auto] a poté stiskněte .
7
Pomocí tlačítek / procházejte
informace a poté stiskněte .
8
Pomocí tlačítek / vyberte [Save
& Connect] a poté stiskněte .
Systém se začne připojovat k síti.
Podrobné informace naleznete
ve zprávách zobrazených
na obrazovce televizoru.
internet
LAN kabel
(není součástí dodávky)
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizoru se zobrazí domovská
obrazovka.
Při použití pevné IP adresy
Připojení pomocí
bezdrátové sítě
Nastavení připojení
k bezdrátové síti LAN
Před provedením nastavení sítě
Pokud je váš router (přístupový bod)
bezdrátové sítě LAN kompatibilní
s metodou konfigurace Wi-Fi Protected
Setup (WPS), můžete snadno provést
nastavení sítě pomocí tlačítka WPS.
V opačném případě bude nutné vybrat
nebo zadat následující informace.
Tyto informace si vyhledejte předem.
 název sítě (SSID)* routeru / přístupového
bodu bezdrátové sítě LAN,
 bezpečnostní klíč (heslo)** sítě.
* SSID (Service Set Identifier) je název,
který slouží k identifikaci konkrétního
přístupového bodu.
** Tyto informace by měly být k dispozici
na štítku na routeru / přístupovém bodu
bezdrátové sítě LAN nebo v návodu
k obsluze, případně by je mělo být možno
získat od osoby, která provedla nastavení
bezdrátové sítě, nebo od vašeho
poskytovatele internetových služeb.
1
Postupujte podle kroků 1 až 4
v části „Nastavení připojení k
pevné síti LAN“ (strana 16).
2
Pomocí tlačítek / vyberte
[Wireless Setup(built-in)] a poté
stiskněte .
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam dostupných SSID
(přístupových bodů).
3
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný název sítě (SSID)
a poté stiskněte .
Na obrazovce televizoru se zobrazí
obrazovka nastavení zabezpečení.
4
Pomocí softwarové klávesnice
zadejte bezpečnostní kód (klíč
WEP, klíč WPA/WPA2). Pomocí
tlačítek /// a
vyberte
znaky/čísla a poté pomocí volby
[Enter] bezpečnostní klíč potvrďte.
Systém se začne připojovat k síti.
Podrobné informace naleznete
ve zprávách zobrazených
na obrazovce televizoru.
Při použití pevné IP adresy
V kroku 3 vyberte možnost [New
connection registration], poté [Manual
registration] a poté dle pokynů na
obrazovce vyberte [Specify IP address].
Na TV obrazovce se zobrazí obrazovka
pro zadání IP adresy.
Podle pokynů na obrazovce zadejte
hodnotu pole [IP Address] a poté
ji stisknutím
potvrďte.
Zadejte hodnoty pro [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS] a
[Secondary DNS] a poté stiskněte .
Poznámka
Pokud vaše síť není zabezpečena pomocí
šifrování (s použitím bezpečnostního
kódu), nezobrazí se v kroku 4 obrazovka
s nastavením zabezpečení.
17CZ
Síťová funkce
V kroku 6 vyberte možnost [Custom]
a poté dle pokynů na obrazovce vyberte
[Specify IP address]. Na TV obrazovce se
zobrazí obrazovka pro zadání IP adresy.
Podle pokynů na obrazovce zadejte
hodnotu pole [IP Address] a poté
ji stisknutím
potvrďte.
Zadejte hodnoty pro [Subnet Mask],
[Default Gateway], [Primary DNS] a
[Secondary DNS] a poté stiskněte .
Přehrávání souborů v síti
Home Network
Na zařízení kompatibilním s funkcí
Home Network připojeném do domácí
sítě můžete přehrávat soubory hudby
nebo fotografií.
Tento systém je možné použít jako
přehrávač a renderer.
 Server: ukládá a sdílí digitální mediální
obsah.
 Přehrávač: nachází a přehrává
digitální mediální obsah ze serveru.
 Renderer: přijímá soubory ze serveru
a přehrává je. Může být také ovládán
pomocí jiného zařízení (ovládacího
zařízení).
 Ovládací zařízení: ovládá zařízení
rendereru.
Připravte se pro použití funkce
Home Network.
 Připojte systém k síti (strana 16).
 Připravte druhé zařízení kompatibilní
s funkcí Home Network. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze tohoto
zařízení.
Přehrávání souborů uložených
na serveru pomocí systému
(přehrávač)
Na domovské obrazovce vyberte
možnost [Home Network] a poté
vyberte server. Z nabídky
[Music]
nebo
[Photo] vyberte soubor,
který chcete přehrát.
server
přehrávač
(tento systém)
18CZ
Přehrávání vzdálených souborů
pomocí ovládání systému
(rendereru) přes ovládací zařízení
sítě Home Network
Systém můžete při přehrávání souborů
uložených na serveru ovládat pomocí
zařízení kompatibilního s ovládáním sítě
Home Network (mobilní telefon apod.).
server
renderer
(tento systém)
ovládací zařízení
Podrobnosti o ovládání naleznete v
návodu k obsluze zařízení kompatibilního
s ovládáním sítě Home Network.
Poznámka
Neovládejte tento systém současně
pomocí dodávaného dálkového ovladače
a pomocí ovládacího zařízení.
Tip
Systém je kompatibilní s funkcí „Přehrát
v zařízení“ programu Windows Media®
Player 12, který je standardní součástí
systému Windows 7.
Poslech různých
internetových služeb
Pomocí tohoto systému můžete
poslouchat hudbu z hudebních služeb,
které jsou k dispozici na internetu.
Chcete-li používat tuto funkci, musí
být systém připojen k internetu.
router
Poznámka
2
Zjištění registračního kódu
Při poslechu nové hudební služby
můžete být vyzváni k zadání
registračního kódu systému.
1
Z domovské obrazovky vyberte
položku [Music Services].
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam poskytovatelů služeb.
2
Stiskem / vyberte požadovanou
hudební službu a poté stiskněte .
Na TV obrazovce se zobrazí
informace o registraci včetně
registračního kódu.
tento systém
Než začnete používat některé hudební
služby, bude možná třeba systém
zaregistrovat. Podrobnosti o registraci
naleznete na webové stránce zákaznické
podpory poskytovatele služeb.
1
Můžete poslouchat obsah nabízený
řadou hudebních služeb dostupných
na internetu.
Poznámka
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizoru se zobrazí domovská
obrazovka.
Pomocí tlačítek / vyberte [Music
Services] a poté stiskněte .
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam poskytovatelů služeb.
Informace o registraci můžete na TV
obrazovce vidět při vstupu do hudební
služby. Načasování zobrazení těchto
informací závisí na hudební službě.
Poznámka
V závislosti na stavu internetového
připojení může chvíli trvat, než se
seznam poskytovatelů služeb objeví.
Tip
Seznam poskytovatelů služeb můžete
aktualizovat stisknutím tlačítka
OPTIONS a výběrem položky
[Update List].
3
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovanou hudební službu
a poté stiskněte .
Stiskněte tlačítko BACK pro návrat
do předchozí složky.
19CZ
Síťová funkce
internet
Registrace nové hudební
služby
Použití funkce Zrcadlení
obrazovky
„Zrcadlení obrazovky“ je funkce
technologie Miracast, která zobrazí
obrazovku mobilního zařízení
na televizoru.
Systém lze připojit přímo k zařízení
kompatibilnímu s funkcí Zrcadlení
obrazovky (např. smartphone, tablet).
Můžete tak displej svého zařízení
zobrazit na velké obrazovce televizoru.
Pro použití této funkce není vyžadován
bezdrátový router nebo přístupový bod.
1
2
Stiskněte tlačítko MIRRORING.
Postupujte dle pokynů
na obrazovce.
Aktivujte funkci Zrcadlení obrazovky
na vašem zařízení.
Podrobnosti o aktivaci této funkce
naleznete v návodu k obsluze
dodaném s vaším zařízením.
Připojení chytrého telefonu
Xperia pomocí funkce Zrcadlení
jedním dotykem (NFC)
Stiskněte tlačítko MIRRORING, poté
přidržte chytrý telefon Xperia v blízkosti
symbolu N-Mark na reproduktorové liště.
Ukončení zrcadlení
Stiskněte HOME nebo INPUT +/–.
Poznámka
 Při použití Zrcadlení obrazovky může
kvalita obrazu a zvuku někdy poklesnout
z důvodu rušení z jiné sítě.
 Při Zrcadlení obrazovky nemusí být
k dispozici některé síťové funkce.
 Ujistěte se, že je zařízení kompatibilní
s technologií Miracast. Kompatibilitu
se všemi zařízeními kompatibilními
s technologií Miracast nelze zaručit.
 V závislosti na prostředí může dojít ke
snížení kvality obrazu a zvuku.
20CZ
Tip
 Během zrcadlení můžete zvolit svůj
preferovaný zvukový efekt. Stiskněte
tlačítka zvukových efektů (strana 50).
 Pokud často dochází ke snížení kvality
obrazu a zvuku, můžete kvalitu zvýšit
nastavením [Screen mirroring RF Setting]
(strana 28).
Sledování obsahu 4K s ochranou
autorských práv
Připojení televizoru 4K
Když je konektor HDMI
televizoru označen ARC*
a kompatibilní s HDCP 2.2
Pokud je konektor HDMI vašeho
televizoru označen ARC a není
kompatibilní s HDCP 2.2, připojte systém
do konektoru HDMI vašeho televizoru,
který je kompatibilní s HDCP 2.2, pomocí
kabelu HDMI. Poté připojte digitální
optický kabel do zdířky optického
výstupu televizoru pro poslech
digitálního zvuku.
konektor
HDMI
kompatibilní
s HDCP 2.2
konektor
HDMI
kompatibilní
s HDCP 2.2
vysokorychlostní
kabel HDMI**
* Funkce ARC (zpětný audio kanál) vysílá
digitální zvuk z televizoru do tohoto
systému nebo zesilovače AV jen pomocí
kabelu HDMI.
** Je součástí dodávky pouze v některých
oblastech.
vysokorychl
ostní kabel
HDMI*
digitální
optický
kabel*
* V závislosti na oblasti je součástí
dodávky buď vysokorychlostní kabel
HDMI nebo digitální optický kabel.
21CZ
Sledování obsahu 4K s ochranou autorských práv
Chcete-li sledovat obsah 4K s ochranou
autorských práv, spojte systém
a televizor pomocí konektoru HDMI
kompatibilního s HDCP 2.2. Podrobnosti
o tom, zda je televizor vybaven
konektorem HDMI kompatibilním
s HDCP 2.2, naleznete v návodu
k obsluze dodaném s televizorem.
Když je konektor HDMI
televizoru označen ARC a
není kompatibilní s HDCP 2.2
Připojení zařízení 4K
Připojte zařízení 4K do konektoru HDMI
IN 1 systému. Podrobnosti o tom, zda
je zařízení kompatibilní s HDCP 2.2,
naleznete v návodu k obsluze dodaném
se zařízením.
přehrávač Blu-ray
Disc™, přijímač
kabelového
nebo satelitního
vysílání atd.
OUTPUT
konektor
HDMI
kompatibilní
s HDCP 2.2
vysokorychlostní
kabel HDMI
(není součástí
dodávky)
Nastavení a seřízení
Použití obrazovky
nastavení
Můžete různě upravovat položky,
jako je obraz a zvuk.
Výchozí nastavení jsou podtržená.
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizoru se zobrazí domovská
obrazovka.
2
Stiskněte tlačítko  a v pravém
horním rohu vyberte
[Setup].
Poté stiskněte .
3
Pomocí tlačítek / vyberte ikonu
kategorie nastavení a poté
stiskněte .
Ikona
Vysvětlení
[Software Update]
(strana 23)
Aktualizuje software systému.
[Screen Settings]
(strana 23)
Provede nastavení
obrazovky v závislosti
na typu televizoru.
[Audio Settings] (strana 25)
Provede nastavení zvuku
v závislosti na typu zdířek
připojení.
[Bluetooth Settings]
(strana 25)
Provede podrobné nastavení
funkce BLUETOOTH.
[System Settings]
(strana 27)
Provede nastavení
související se systémem.
[Network Settings]
(strana 28)
Provede podrobné nastavení
internetu a sítě.
[Input Skip Setting]
(strana 29)
Určí nastavení přeskočení
vstupu pro každý vstup.
22CZ
Ikona
Vysvětlení
[Easy Setup] (strana 29)
Znovu spustí funkci [Easy
Setup], která provede
základní nastavení.
[Easy Network Settings]
(strana 29)
Spustí funkci [Easy Network
Settings], která provede
základní nastavení sítě.
[Resetting] (strana 29)
Obnoví tovární nastavení
systému.
[Software Update]
Během aktualizace softwaru se na
displeji na předním panelu zobrazí
„UPDT“. Po dokončení aktualizace
se systém automaticky restartuje.
V průběhu aktualizace nevypínejte
ani nezapínejte systém a neovládejte
systém ani televizor. Počkejte na
dokončení aktualizace softwaru.
 [Update via USB Memory]
Aktualizuje software pomocí
paměťového zařízení USB. Ujistěte se,
že složka aktualizace softwaru
je správně nazvána „UPDATE“.
Systém dokáže rozpoznat až
500 souborů/složek v jedné vrstvě,
včetně souborů/složek aktualizace.
[Screen Settings]
 [TV Type]
[16:9]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete širokoúhlý televizor nebo
televizor s funkcí širokoúhlého režimu.
[4:3]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete televizor s poměrem stran
4:3 nebo televizor bez funkce
širokoúhlého režimu.
Poznámka
 Další informace o funkcích aktualizace
naleznete na následujících webových
stránkách:
Pro zákazníky v Evropě a Rusku:
www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 Pokud je stav vaší sítě nedostačující,
můžete nejnovější verzi softwaru
stáhnout z výše uvedených webových
stránek a aktualizaci provést pomocí
paměťového zařízení USB.
 [Output Video Resolution]
[Auto]: Nastaví výstup video signálu
v závislosti na rozlišení televizoru nebo
připojeného zařízení.
[480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p],
[1080i], [1080p]: Nastaví výstup video
signálu v závislosti na vybraném
nastavení rozlišení.
* Pokud je systém barev přehrávaného
obsahu NTSC, lze rozlišení video signálu
převést pouze na [480i] a [480p].
23CZ
Nastavení a seřízení
Po aktualizaci softwaru na poslední
verzi budete moci používat nejnovější
funkce.
 [Update via Internet]
Aktualizuje software systému pomocí
dostupné sítě. Ujistěte se, že je síť
připojena k internetu. Pro podrobnější
informace nahlédněte do sekce „Síťová
funkce“ (strana 16).
 [24p Output]
[Network content 24p Output]
Tato funkce je k dispozici pro přehrávání
obsahu ze Zrcadlení obrazovky.
[Auto]: Umožňuje výstup 24p video
signálů, pouze když připojíte televizor
kompatibilní s rozlišením 1080/24p
pomocí HDMI připojení a možnost
[Output Video Resolution] je nastavena
na [Auto] nebo [1080p].
[Off]: Vyberte tuto možnost, pokud váš
televizor není kompatibilní s video
signály 1080/24p.
 [4K Output]
[Auto1]: Umožňuje výstup video signálů
2K (1920 × 1080) během přehrávání
videa a 4K během přehrávání fotografií,
když je připojeno zařízení Sony
kompatibilní s rozlišením 4K.
Umožňuje výstup video signálů 4K během
přehrávání 24p video obsahu nebo
fotografií, když je připojeno-zařízení
od jiného výrobce než společnosti Sony
kompatibilní s rozlišením 4K.
[Auto2]: Automaticky nastaví výstupní
video signály 4K/24p, když připojíte
zařízení kompatibilní s rozlišením
4K/24p a provedete příslušné nastavení
položky [Network content 24p Output] v
nabídce [24p Output], a také umožňuje
výstup v rozlišení 4K/24p, když
přehráváte 2D soubory fotografií.
[Off]: Vypne tuto funkci.
Poznámka
Pokud vaše zařízení Sony není detekováno,
když vyberete [Auto1], bude mít toto
nastavení stejný účinek jako nastavení
[Auto2].
24CZ
 [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Auto]: Automaticky detekuje typ
externího zařízení a přepne na
odpovídající nastavení barev.
[YCbCr (4:2:2)]: Umožňuje výstup video
signálů YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: Umožňuje výstup video
signálů YCbCr 4:4:4.
[RGB]: Tuto možnost vyberte, pokud
připojujete zařízení s konektorem DVI
kompatibilním s HDCP.
 [HDMI Deep Colour Output]
[Auto]: Běžně zvolte toto nastavení.
[12bit], [10bit]: Umožňuje výstup video
signálů 12bit/10bit, když je připojený
televizor kompatibilní s funkcí Deep
Colour.
[Off]: Vyberte tuto možnost, když je
obraz nestabilní nebo barvy vypadají
nepřirozeně.
 [Video Direct]
Když je zvolen vstup [HDMI1], [HDMI2]
nebo [HDMI3], můžete vypnout
systémová zobrazení na obrazovce
(OSD). Tato funkce je užitečná, když
hrajete hru a chcete se plně soustředit
na obrazovku hry.
[On]: Vypne OSD. Na obrazovce
se nebudou zobrazovat informace
a tlačítka OPTIONS a DISPLAY jsou
vypnuta.
[Off]: Zobrazí na obrazovce informace,
když změníte nastavení, např. výběrem
zvukového pole.
 [SBM] (Super Bit Mapping)
[On]: Vyhladí stupňování výstupu video
signálů z konektoru HDMI OUT (ARC).
[Off]: Vyberte tuto možnost, když je
výstup video signálů zkreslený nebo má
nepřirozené barvy.
Poznámka
[Audio Settings]
 [DSEE HX]
Tato funkce funguje pouze v případě,
že je vybráno zvukové pole [Music].
[On]: Zvýší kvalitu audio souboru
na audio soubor s vysokým rozlišením
a jasně reprodukuje zvuk vysokého
rozsahu, který se často ztrácí (strana 10).
[Off]: Vypnuto.
nastavena na [On] (strana 27), [Audio
Output] se automaticky nastaví na
[Speaker + HDMI] a toto nastavení
nelze změnit.
 Když je možnost [Audio Output]
nastavena na [Speaker + HDMI] a [HDMI1
Audio Input Mode] (strana 27) je
nastavena na [TV], z konektoru HDMI OUT
(ARC) nevychází audiosignály. (pouze
evropské modely)
[Bluetooth Settings]
[Auto]: Automaticky komprimuje zvuk
zakódovaný ve formátu Dolby TrueHD.
[On]: Systém reprodukuje zvukovou
stopu s takovým dynamickým
rozsahem, jaký zvukař zamýšlel.
[Off]: Žádná komprese dynamického
rozsahu.
 [Bluetooth Mode]
Pomocí tohoto systému můžete
poslouchat obsah vzdáleného zařízení
nebo můžete zvuk z tohoto systému
poslouchat pomocí jiného zařízení,
např. sluchátek.
 [Attenuation settings - Analog]
Když posloucháte zařízení připojené
do zdířky ANALOG IN, může dojít ke
zkreslení. Tomu můžete předejít
zeslabením úrovně vstupu systému.
[Receiver]: Tento systém je v režimu
přijímače, což mu umožňuje přijímat
a reprodukovat zvuk ze vzdáleného
zařízení.
[Transmitter]: Tento systém je v režimu
vysílače, což mu umožňuje posílat zvuk
do vzdáleného zařízení.
[Off]: Napájení BLUETOOTH je vypnuto
a vstup [Bluetooth Audio] nelze vybrat.
[On]: Zeslabí úroveň vstupu. Toto
nastavení sníží úroveň výstupu.
[Off]: Normální úroveň vstupu.
 [Audio Output]
Můžete vybrat metodu výstupu,
při které vystupuje audiosignál.
[Speaker]: Zvuk vystupuje pouze
z reproduktorů systému.
[Speaker + HDMI]: Zvuk vystupuje
z reproduktorů systému a a v podobě
2kanálových lineárních PCM signálů
z konektoru HDMI OUT (ARC).
[HDMI]: Zvuk vystupuje pouze
z konektoru HDMI OUT (ARC). Formát
zvuku závisí na připojeném zařízení.
Poznámka
Ke vzdálenému zařízení se pomocí funkce
poslechu jedním dotykem můžete připojit,
i když jste možnost [Bluetooth Mode]
nastavili na [Off].
 [Device List]
Když je možnost [Bluetooth Mode]
nastavena na [Transmitter], zobrazí
seznam spárovaných a nalezených
přijímačů BLUETOOTH (strana 25).
25CZ
Nastavení a seřízení
 [Audio DRC]
Můžete komprimovat dynamický rozsah
zvukové stopy.
 Když je možnost [Control for HDMI]
 [Bluetooth Standby]
Můžete nastavit možnost [Bluetooth
Standby] tak, aby bylo systém možno
zapnout pomocí zařízení BLUETOOTH
i v případě, že systém bude
v pohotovostním režimu. Tato funkce
je k dispozici, pouze když možnost
[Bluetooth Mode] nastavíte na
[Receiver] nebo [Transmitter].
[On]: Systém se automaticky zapne,
když prostřednictvím spárovaného
zařízení BLUETOOTH vytvoříte
připojení BLUETOOTH.
[Off]: Vypnuto.
Poznámka
Pokud nastavíte možnost [Quick Start
Mode] na [Off] a [Bluetooth Standby]
na [On], lze systém zapnout zařízením
BLUETOOTH, ale připojení BLUETOOTH selže.
Poznámka
Pokud nastavení [Bluetooth Codec - LDAC]
změníte, když je připojeno zařízení
BLUETOOTH, projeví se nastavení kodeku
až při příštím připojení.
Tip
LDAC je technologie kódování zvuku
vyvinutá společností Sony, která umožňuje
přenos audio obsahu ve vysokém rozlišení
(Hi-Res), a to i prostřednictvím připojení
BLUETOOTH. Na rozdíl od jiných
technologií kódování kompatibilních s
rozhraním BLUETOOTH, jako např. SBC,
pracuje bez snižování kvality audio obsahu
v rozlišení Hi-Res*. Díky efektivnímu
kódování a optimalizované tvorbě paketů
umožňuje přes bezdrátovou síť
BLUETOOTH přenášet zhruba třikrát větší
objem dat** než ostatní technologie,
navíc s bezkonkurenční kvalitou zvuku.
* Kromě obsahu ve formátu DSD.
 [Bluetooth Codec - AAC]
Tato funkce je k dispozici, pouze když
možnost [Bluetooth Mode] nastavíte
na [Receiver] nebo [Transmitter].
**V porovnání se SBC (kodek Subband),
pokud je zvolena přenosová rychlost 990
kbps (96/48 kHz) nebo 909 kbps (88,2 /
44,1 kHz).
[On]: Povolit kodek AAC.
[Off]: Zakázat kodek AAC.
 [Wireless Playback Quality]
Můžete nastavit rychlost přenosu dat
při přehrávání LDAC. Tato funkce je
k dispozici, pouze když nastavíte možnost
[Bluetooth Mode] na [Transmitter]
a [Bluetooth Codec - LDAC] na [On].
Poznámka
 S povoleným kodekem AAC můžete
poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě.
V případě, že ze svého zařízení
nemůžete poslouchat zvuk AAC,
vyberte možnost [Off].
 Pokud nastavení [Bluetooth Codec - AAC]
změníte, když je připojeno zařízení
BLUETOOTH, projeví se nastavení kodeku
až při příštím připojení.
 [Bluetooth Codec - LDAC]
Tato funkce je k dispozici, pouze když
možnost [Bluetooth Mode] nastavíte
na [Receiver] nebo [Transmitter].
[On]: Povolit kodek LDAC.
[Off]: Zakázat kodek LDAC.
26CZ
[Auto]: Datová rychlost se automaticky
mění v závislosti na prostředí. Pokud je
přehrávání zvuku při tomto nastavení
nestabilní, použijte jedno z ostatních
tří nastavení.
[Sound Quality]: Použije se nejvyšší
datová rychlost. Zvuk je vysílán ve vyšší
kvalitě, nicméně při nedostatečné
kvalitě spojení může být přehrávání
zvuku někdy nestabilní.
[Standard]: Použije se střední datová
rychlost. Jedná se o kompromis mezi
kvalitou zvuku a stabilitou přehrávání.
[Connection]: Prioritou je stabilita.
Kvalita zvuku může být přijatelná a stav
připojení bude pravděpodobně stabilní.
V případě nestabilního připojení
doporučujeme použít toto nastavení.
[System Settings]
 [OSD Language]
Můžete vybrat jazyk pro systémová
zobrazení na obrazovce (OSD).
 [IR-Repeater]
[On]: Umožňuje systému přenášet
signál z dálkového ovladače
do televizoru (strana 34).
[Off]: Vypnuto.
 [HDMI Settings]
[Control for HDMI]
[On]: Zapne funkci [Control for HDMI].
Můžete ovládat obě zařízení, která jsou
spojena kabelem HDMI.
[Off]: Vypnuto.
[Audio Return Channel]
Tato funkce je k dispozici, když připojíte
systém ke konektoru HDMI IN televizoru
kompatibilnímu s funkcí zpětného audio
kanálu a možnost [Control for HDMI] je
nastavena na [On].
[Auto]: Systém může přijímat digitální
audio signál televizoru automaticky
přes kabel HDMI.
[Off]: Vypnuto.
[HDMI1 Audio Input Mode] (pouze
evropské modely)
Můžete vybrat vstup audia zařízení, které
je připojeno ke konektoru HDMI IN 1.
[HDMI1]: Zvuk zařízení, které je
připojeno ke konektoru HDMI IN 1,
vstupuje z konektoru HDMI IN 1.
[TV]: Zvuk zařízení, které je připojeno
ke konektoru HDMI IN 1, vstupuje
z konektoru TV (DIGITAL IN).
 [Quick Start Mode]
[On]: Zkracuje čas spuštění
z pohotovostního režimu. Systém bude
možné ovládat krátce po spuštění.
[Off]: Výchozí nastavení.
 [Auto Standby]
[On]: Zapne funkci [Auto Standby]. Když
systém přibližně po dobu 20 minut
nebudete používat, automaticky přejde
do pohotovostního režimu.
[Off]: Vypnuto.
27CZ
Nastavení a seřízení
 [Wireless Sound Connection]
Můžete provádět další nastavení
bezdrátového systému. Pro podrobnější
informace nahlédněte do sekce „Další
nastavení bezdrátového systému“
(strana 35).
[Standby Through]
Do televizoru můžete odesílat signály
HDMI, i když je systém v pohotovostním
režimu. Tato funkce je k dispozici, když
nastavíte možnost [Control for HDMI]
na [On].
Výchozí nastavení:
 [Off] (pouze evropské modely)
 [Auto] (ostatní modely)
[Auto]: Vysílá signály z konektoru HDMI
OUT (ARC), když je televizor zapnutý,
zatímco systém je v pohotovostním
režimu. Při tomto nastavení dochází
v pohotovostním režimu k úspoře
energie oproti možnosti [On].
[On]: Vždy vysílá signály z konektoru
HDMI OUT (ARC), když je systém
v pohotovostním režimu. Pokud
připojujete jiný televizor než „BRAVIA“,
doporučujeme zvolit toto nastavení.
[Off]: Když je systém v pohotovostním
režimu, nejsou vysílány žádné signály.
Při tomto nastavení dochází
v pohotovostním režimu k úspoře
energie oproti možnosti [On].
 [Auto Display]
[On]: Automaticky zobrazí na obrazovce
informace při změně audio signálů,
režimu obrazu atd.
[Off]: Zobrazí informace, jen když
stisknete tlačítko DISPLAY.
 [Software Update Notification]
[On]: Systém vás bude informovat
o nejnovější verzi softwaru (strana 23).
[Off]: Vypnuto.
 [Device Name]
Můžete libovolně změnit název tohoto
systému, aby byl lépe rozpoznatelný
při připojování přes BLUETOOTH nebo
při použití funkce Zrcadlení obrazovky.
Název se zobrazí také při jiném použití
sítě, např. v síti Home Network.
Podle pokynů na obrazovce pomocí
softwarové klávesnice zadejte název.
 [System Information]
Můžete zobrazit informace o verzi
softwaru a adresu MAC systému.
 [Software License Information]
Můžete zobrazit informace o licenci
na software.
[Network Settings]
 [Internet Settings]
Nejprve připojte systém k síti. Pro
podrobnější informace nahlédněte
do sekce „Síťová funkce“ (strana 16).
[Wired Setup]: Vyberte tuto
možnost, pokud se připojujete
k širokopásmovému routeru pomocí
LAN kabelu. Když vyberete toto
nastavení, vestavěná bezdrátová funkce
LAN se automaticky vypne.
28CZ
[Wireless Setup(built-in)]: Zvolte tuto
možnost, pokud pro připojení
k bezdrátové síti používáte vestavěnou
funkci LAN systému.
Tip
Další podrobnosti naleznete na
následujících webových stránkách
a v častých dotazech:
Pro zákazníky v Evropě a Rusku:
www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/
support
 [Network Connection Status]
Zobrazí aktuální stav síťového připojení.
 [Network Connection Diagnostics]
Můžete spustit diagnostiku sítě, která
ověří, zda je síťové připojení správně
navázáno.
 [Screen mirroring RF Setting]
Pokud používáte více bezdrátových
systémů, jako je bezdrátová síť LAN
(Local Area Network), mohou být
bezdrátové signály nestabilní.
V takovém případě lze zvýšit stabilitu
přehrávání nastavením prioritního
kanálu rádiové frekvence pro Zrcadlení
obrazovky.
[Auto]: Běžně zvolte toto nastavení.
Systém automaticky vybere lepší kanál
pro Zrcadlení obrazovky.
[CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Vybraný kanál
bude mít prioritu pro připojení Zrcadlení
obrazovky.
 [Connection Server Settings]
Nastaví, zda má být zobrazen připojený
server Home Network.
 [Auto Renderer Access Permission]
[On]: Povolí automatický přístup k nově
detekovanému ovládacímu zařízení sítě
Home Network.
[Off]: Vypnuto.
 [Renderer Access Control]
Zobrazí seznam produktů
kompatibilních s ovládacím zařízením
sítě Home Network a nastaví, zda mají
být přijímány příkazy z ovládacích
zařízení v seznamu.
 [Remote Start]
[On]: Umožňuje systém v pohotovostním
režimu zapnout zařízením připojeným
přes síť.
[Off]: Systém nelze zapnout zařízením
připojeným přes síť.
[Input Skip Setting]
Nastavení přeskočení je užitečná
funkce, která vám umožní přeskakovat
nepoužité vstupy při výběru vstupu
pomocí tlačítek INPUT+/–.
[Do not skip]: Systém vybraný vstup
nepřeskočí.
[Skip]: Systém vybraný vstup přeskočí.
Spustí funkci [Easy Setup], která
provede základní počáteční nastavení
a základní síťové nastavení systému.
Postupujte dle pokynů na obrazovce.
[Easy Network
Settings]
Spustí funkci [Easy Network Settings],
která provede základní nastavení sítě.
Postupujte dle pokynů na obrazovce.
[Resetting]
 [Reset to Factory Default Settings]
Nastavení systému můžete obnovit
na tovární hodnoty výběrem skupiny
nastavení. Všechna nastavení v dané
skupině se obnoví.
 [Initialise Personal Information]
Můžete smazat své osobní informace
uložené v systému.
Poznámka
Pokud se systému zbavíte, předáte
ho nebo ho prodáte, smažte prosím
z bezpečnostních důvodů všechny osobní
informace. Provádějte prosím příslušná
opatření, jako je například odhlášení po
použití síťové služby.
Poznámka
Když je zobrazena domovská obrazovka
a stisknete INPUT +/–, ikona vstupu
se zobrazí ztlumeně, pokud je nastavena
na [Skip].
Použití nabídky Možnosti
Stisknutím tlačítka OPTIONS získáte
přístup k různým nastavením a úkonům
přehrávání. Dostupné položky se liší
v závislosti na situaci.
29CZ
Nastavení a seřízení
 [External Control]
[On]: Povolí, aby byl systém ovládán
ovládacím zařízením automatizace
domova.
[Off]: Vypnuto.
[Easy Setup]
Běžné možnosti
[A/V SYNC]
Upraví časový rozdíl mezi obrazem a zvukem
(strana 30).
[Sound Field]
Změní nastavení zvukového pole (strana 9).
[Night]
Zapne nebo vypne funkci režimu Noc
(strana 10).
[Voice]
Zvýší rozsah dialogů, aby byly zřetelně slyšet
hlasy (strana 10).
[Repeat Setting]
Nastaví opakované přehrávání.
[Play/Stop]
Spustí nebo zastaví přehrávání.
[Play from start]
Přehraje položku od začátku.
[Change Category]
Přepíná mezi kategoriemi
[Music]
a
[Photo] ve vstupu [USB] nebo
[Home Network]. Tato položka je k dispozici,
pouze když je pro kategorii dostupný seznam
zobrazení.
Pouze
[Music]
[Shuffle Setting]
Nastaví náhodné přehrávání.
[Rotate Left]
Otočí fotografii proti směru hodinových
ručiček o 90 stupňů.
[Rotate Right]
Otočí fotografii po směru hodinových ručiček
o 90 stupňů.
[View Image]
Zobrazí vybraný obrázek.
Úprava zpoždění mezi
obrazem a zvukem
[A/V SYNC]
Když zvuk neodpovídá obrazu
na obrazovce televizoru, můžete
u následujících vstupů upravit
prodlevu mezi obrazem a zvukem.
Metoda nastavení závisí na vstupu.
Když je zvolen vstup [HDMI1],
[HDMI2] nebo [HDMI3]
1
2
3
[Add Slideshow BGM]
Registruje hudební soubory v paměti USB jako
podkladovou hudbu pro prezentaci (BGM)
Pouze
[Photo]
[Slideshow]
Spustí prezentaci.
[Slideshow Speed]
Změní rychlost prezentace.
[Slideshow Effect]
Nastaví efekt při přehrávání prezentace.
[Slideshow BGM]
 [Off]: Vypne tuto funkci.
 [My Music from USB]: Nastaví hudební
soubory registrované v [Add Slideshow
BGM].
[Change Display]
Přepíná mezi zobrazeními [Grid View]
a [List View].
30CZ
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
nabídka Možnosti.
Pomocí tlačítek / vyberte
[A/V SYNC] a poté stiskněte
.
Nastavte prodlevu tlačítky /
a poté stiskněte .
Prodlevu můžete měnit v rozsahu
0 ms až 300 ms v intervalech
po 25 ms.
Když je zvolen vstup [TV]
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Na displeji na předním panelu
se zobrazí „SYNC“.
Stiskněte
nebo .
Nastavte prodlevu tlačítky /
a poté stiskněte .
Prodlevu můžete měnit v rozsahu
0 ms až 300 ms v intervalech
po 25 ms.
Stiskněte tlačítko OPTIONS.
Z displeje na předním panelu zmizí
„SYNC“.
Vypnutí systému
Další funkce
Použití funkce Control for
HDMI pro „BRAVIA“ Sync
Tato funkce je k dispozici na
televizorech s funkcí „BRAVIA“ Sync.
Připojíte-li pomocí kabelu HDMI výrobky
Sony kompatibilní s funkcí Control for
HDMI, níže uvedené funkce vám
pomohou zjednodušit ovládání.
Funkci Control for HDMI můžete
aktivovat nastavením [Control for HDMI]
na [On] (strana 27).
Pokud vypnete televizor, systém
i připojené zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
Poznámka
Systém se automaticky nevypne,
pokud přehrává hudbu.
Přehrávání jedním dotykem
Když spustíte přehrávání obsahu
na zařízení (přehrávač Blu-ray Disc™,
„PlayStation®4“ atd.) připojeném
k systému pomocí kabelu HDMI,
systém a televizor se automaticky
zapnou a vstup systému se přepne
na příslušný vstup HDMI.
Poznámka
 Výše uvedená funkce nemusí
ujistěte, že systém a všechna připojená
zařízení jsou po dokončení HDMI
připojení zapnuty.
 V závislosti na nastavení připojeného
zařízení nemusí funkce Control for HDMI
správně fungovat. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze zařízení.
Control for HDMI –
Snadné nastavení
Funkci [Control for HDMI] systému
můžete nastavit automaticky tím,
že povolíte odpovídající nastavení
na televizoru.
Po dokončení Snadného nastavení
se na displeji na předním panelu
zobrazí „DONE“.
Poznámka
Pokud výše uvedené nastavení nefunguje,
můžete funkci [Control for HDMI] nastavit
ručně. Pro podrobnější informace
nahlédněte do sekce „[HDMI Settings]“
(strana 27).
u některých zařízení fungovat.
 Pokud nastavíte možnost [Standby
Through] na [Auto] nebo [On] (strana 27)
a poté přehrajete obsah připojeného
zařízení, když je systém v pohotovostním
režimu, zvuk a obraz bude vycházet
pouze z televizoru, zatímco systém
zůstane v pohotovostním režimu.
Ovládání zvuku systému
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru automaticky vycházet
z reproduktorů systému.
Když změníte hlasitost televizoru
pomocí dálkového ovladače, změní
se hlasitost systému.
Pokud z reproduktorů systému vycházel
zvuk televizoru, když jste naposledy
sledovali TV, systém se automaticky
zapne při opětovném zapnutí televizoru.
Tuto funkci můžete také využít při
použití funkce Twin Picture (Obraz
a obraz (P&P)) na vašem televizoru.
 Pokud je zvolen vstup [TV], [HDMI1],
[HDMI2] nebo [HDMI3], zvuk může
vycházet ze systému.
31CZ
Další funkce
Poznámka
 Před použitím funkce „BRAVIA“ Sync se
 Pokud je zvolen jiný vstup než [TV],
[HDMI1], [HDMI2] nebo [HDMI3], zvuk
bude při použití funkce Twin Picture
vycházet pouze z televizoru. Když
funkci Twin Picture vypnete, zvuk
bude vycházet ze systému.
Můžete změnit nastavení systému
(např. změnit vstup nebo zvukové pole)
pomocí dálkového ovladače vašeho
televizoru.
Poznámka
 Funkci Home Theatre Control je možné
Audio Return Channel
Zvuk televizoru vycházející ze systému
si můžete vychutnat za použití jediného
kabelu HDMI. Další informace o tomto
nastavení naleznete v části „[Audio
Return Channel]“ (strana 27).
Synchronizace rušení ozvěny
Můžete snížit úroveň ozvěny při použití
funkce Social Viewing, když sledujete TV
programy. Konverzace bude
srozumitelnější.
 Pokud je současný vybraný vstup [TV],
[HDMI1], [HDMI2] nebo [HDMI3], změní
se automaticky na [TV]. Zvuk funkce
Social Viewing a TV programu bude
vycházet ze systému.
 Pokud je současný vybraný vstup jiný
než [TV], [HDMI1], [HDMI2] nebo
[HDMI3], zvuk funkce Social Viewing
a přehrávaného obsahu bude
vycházet z televizoru.
používat pouze v televizoru, který
je připojen k Internetu.
 Funkce Home Theatre Control je vlastní
funkce společnosti Sony. Tato funkce
nefunguje se zařízeními jiných výrobců
než společnosti Sony.
Sledování jazyka
Když změníte jazyk zobrazení na
obrazovce televizoru, změní se i jazyk
zobrazení systému.
Poznámky k připojení
HDMI


Poznámka
 Tato funkce funguje pouze u televizorů,
které podporují funkci Social Viewing.
Podrobné informace naleznete v návodu
k obsluze TV.
 Ujistěte se, že jste nastavili výstup zvuku
na vašem televizoru tak, aby zvuk
vycházel ze systému.
 Funkce Synchronizace rušení ozvěny
je vlastní funkce společnosti Sony. Tato
funkce nefunguje se zařízeními jiných
výrobců než společnosti Sony.




Funkce Home Theatre Control
Připojíte-li k systému televizor
kompatibilní s funkcí Home Theater
Control, zobrazí se na připojeném
televizoru ikona internetových aplikací.
32CZ

Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Používáte-li standardní kabel HDMI,
obsah 1080p, Deep Colour, 3D a 4K
se nemusí zobrazit správně.
Použijte autorizovaný kabel HDMI.
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI
od společnosti Sony s logem typu
kabelu.
Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI.
Audiosignály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané z konektoru
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů signálů výstupu audia
z přehrávacího zařízení.
Když je zvolen vstup [TV], video
signály přenášené přes jeden
z konektorů HDMI IN 1/2/3, který byl
zvolen naposledy, vycházejí
z konektoru HDMI OUT (ARC).
Tento systém podporuje přenos Deep
Colour, „x.v.Colour“, 3D, and 4K.


Chcete-li sledovat 3D obraz, připojte
k systému 3D-kompatibilní televizor
a video zařízení (přehrávač Blu-ray
Disc™, „PlayStation®4“ atd.) pomocí
vysokorychlostních kabelů HDMI,
nasaďte si 3D brýle a přehrajte 3D
kompatibilní Blu-ray Disc™ atd.
Chcete-li sledovat obsah v rozlišení
4K, televizor a přehrávače připojené
k systému musí být s tímto obsahem
kompatibilní.
Poslech multiplexního
signálu zvuku (Dual Mono)
Poznámka
Pro příjem signálu Dolby Digital musíte
připojit televizor nebo jiná zařízení
ke konektoru TV (DIGITAL IN) pomocí
digitálního optického kabelu.
Pokud je konektor HDMI IN vašeho
televizoru kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu (strana 27), můžete signál
Dolby Digital přijímat pomocí kabelu HDMI.
Mačkejte tlačítko AUDIO, dokud se na
displeji na předním panelu neobjeví
požadovaný signál.
 „MAIN“: Bude vystupovat zvuk
hlavního jazyka.
 „SUB“: Bude vystupovat zvuk druhého
jazyka.
 „MN/SB“: Bude vystupovat smíchaný
zvuk hlavního i druhého jazyka.
Můžete deaktivovat tlačítka
na reproduktorové liště (kromě tlačítka
) a předejít tak např. nechtěnému
použití jednotky dětmi.
K provedení tohoto úkonu použijte
tlačítka na reproduktorové liště.
Podržte stisknuté tlačítko INPUT
a postupně stiskněte VOL –, VOL +
a VOL –.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
„LOCK“.
Systém můžete ovládat pouze pomocí
dálkového ovladače.
Pro zrušení podržte tlačítko INPUT a
stiskněte postupně VOL –, VOL + a VOL –,
dokud se na displeji na předním panelu
nezobrazí „UNLCK“.
Změna jasu
Můžete změnit jas displeje na předním
panelu a modré kontrolky LED.
Mačkejte tlačítko DIMMER.
Jas lze nastavit ve 3 úrovních.*
* Jas možností „DIM1“ a „DIM2“ je stejný.
Poznámka
Při volbě „DIM2“ se vypne displej na
předním panelu. Automaticky se zapne,
když stisknete jakékoli tlačítko, a znovu
se vypne, když nebudete systém používat
po dobu cca 10 sekund. V některých
případech se nicméně displej na předním
panelu vypnout nemusí.
33CZ
Další funkce
Když systém přijímá multiplexní signál
Dolby Digital, můžete si vychutnat zvuk
multiplexního vysílání.
Deaktivace tlačítek
na reproduktorové liště
(rodičovský zámek)
Úspora energie v
pohotovostním režimu
Zkontrolujte, že jste provedli následující
nastavení:
 Položka [Bluetooth Standby] je
nastavena na [Off] (strana 26).
 Položka [Control for HDMI] v [HDMI
Settings] je nastavena na [Off]
(strana 27).
 Položka [Quick Start Mode] je
nastavena na [Off] (strana 27).
 Položka [Remote Start] je nastavena
na [Off] (strana 29).
Poznámka
 Ujistěte se, že televizor nemůžete ovládat
Aktivace funkce
infračerveného
opakovače (když nelze
televizor ovládat)
Když reproduktorová lišta zakrývá
čidlo dálkového ovládání televizoru,
může dálkový ovladač televizoru
přestat fungovat. V takovém případě
zapněte funkci infračerveného
opakovače systému.
Televizor můžete ovládat pomocí jeho
dálkového ovladače tím, že signál
dálkového ovládání bude vycházet
ze zadní strany reproduktorové lišty.
jeho dálkovým ovladačem, a poté
nastavte položku [IR-Repeater] na [On].
Pokud lze televizor ovládat dálkovým
ovladačem a nastavíte hodnotu [On],
nemusí být příslušná operace provedena
kvůli rušení mezi příkazem odeslaným
z dálkového ovladače a příkazem
odeslaným prostřednictvím
reproduktorové lišty.
 U některých televizorů nemusí tato
funkce fungovat správně. V takovém
případě umístěte reproduktorovou lištu
trochu dále od televizoru.
1
2
Stiskněte tlačítko  a v pravém
horním rohu vyberte
[Setup].
Poté stiskněte .
3
Pomocí tlačítek / vyberte
[System Settings] a poté
stiskněte .
4
Pomocí tlačítek / vyberte
[IR-Repeater] a poté stiskněte
5
34CZ
Stiskněte tlačítko HOME na
dálkovém ovladači systému.
Na televizoru se zobrazí domovská
obrazovka.
Pomocí tlačítek / vyberte [On]
a poté stiskněte .
.
Další nastavení
bezdrátového systému
Pomocí nastavení [Wireless Sound
Connection] můžete provádět další
nastavení bezdrátového systému.
1
Stiskněte tlačítko HOME.
Na televizoru se zobrazí domovská
obrazovka.
Stiskněte tlačítko  a v pravém
horním rohu vyberte
[Setup].
Poté stiskněte .
3
Pomocí tlačítek / vyberte
[System Settings] a poté
stiskněte .
4
Pomocí tlačítek / vyberte
[Wireless Sound Connection]
a poté stiskněte .
Zobrazí se obrazovka
[Wireless Sound Connection].
 [Secure Link] (strana 35)
 [RF Band]* (strana 35)
* Tato funkce nemusí být v některých
zemích nebo regionech dostupná.
Aktivace bezdrátového
přenosu mezi konkrétními
jednotkami
[Secure Link]
Pomocí funkce Secure Link můžete určit
bezdrátové připojení, které má propojit
reproduktorovou lištu a subwoofer.
Tato funkce pomáhá zabránit rušení,
pokud používáte více bezdrátových
produktů nebo je používají vaši sousedé.
1
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] v nabídce [System
Settings] (strana 35).
3
4
5
6
Pomocí tlačítek / vyberte
[Secure Link] a poté stiskněte
.
Pomocí tlačítek / vyberte [On]
a poté stiskněte .
Stiskněte tlačítko SECURE LINK
na zadní straně subwooferu.
Přejděte na další krok během
několika minut.
Pomocí tlačítek / vyberte [Start]
a poté stiskněte .
Pro návrat na předchozí obrazovku
vyberte [Cancel].
Když se zobrazí zpráva [Secure
Link setting is complete.],
stiskněte .
Subwoofer je spojen s reproduktorovou lištou a kontrolka zapnuto /
pohotovostní režim na subwooferu
změní barvu na oranžovou.
Pokud se zobrazí zpráva [Cannot set
Secure Link.], postupujte podle
zpráv na obrazovce.
Zrušení funkce Secure Link
Pro reproduktorovou lištu
V kroku 3 výše vyberte [Off].
Pro subwoofer
Podržte stisknuté tlačítko SECURE LINK
na zadní straně subwooferu, dokud
kontrolka zapnuto / pohotovostní režim
nezmění barvu na zelenou nebo zeleně
nezabliká.
Výběr frekvenčního pásma
[RF Band]
(pouze modely pro Evropu, Oceánii,
Afriku, Střední východ a Thajsko)
Můžete vybrat frekvenční pásmo,
ke kterému patří kanál RF.
35CZ
Další funkce
2
2
Poznámka
1
Tato funkce nemusí být v některých zemích
nebo regionech dostupná.
1
Otočte reproduktorovou lištu
vzhůru nohama.
Vyberte položku [Wireless Sound
Connection] v nabídce [System
Settings] (strana 35).
2
Pomocí tlačítek / vyberte
[RF Band] a poté stiskněte .
3
Stisknutím / vyberte
požadované nastavení a poté
stiskněte tlačítko .
 [Auto]: Běžně zvolte toto
nastavení. Systém automaticky
vybere nejsilnější frekvenční
pásmo pro přenos.
 [5,2 GHz], [5,8 GHz]: Systém
přenáší zvuk podle vybraného
frekvenčního pásma.
Tip
2
3
Položku [RF Band] doporučujeme nastavit
na [Auto].
Odstraňte ochranou fólii
z oboustranné lepicí pásky na
podstavci (je součástí dodávky).
Připevněte podstavec na reproduktorovou lištu tak, aby symbol „“
na podstavci byl u symbolu „“
na reproduktorové liště.
Úprava úhlu
reproduktorové lišty
Úhel reproduktorové lišty můžete
upravit připevněním dodaných
podstavců ke spodní části
reproduktorové lišty.
Tip
Při umístění reproduktorové lišty do ploché
pozice nad úroveň očí správné orientace
zvuku docílíte demontáží podstavců.
36CZ
podstavec
4
Opakujte krok 2 a 3 pro připevnění
podstavce na druhou stranu.
Upevnění reproduktorové
lišty na stěnu
Reproduktorovou lištu můžete upevnit
na stěnu.
Poznámka
 Připravte si vruty (nejsou součástí
Další funkce
dodávky) odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu,
že sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte vruty do nosných profilů
stěny. Instalujte reproduktorovou lištu
vodorovně, zavěste ji na rovnou zeď na
vruty osazené v nosnících.
 Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát
na bezpečnost.
 Společnost Sony nenese odpovědnost
za nehody či škody způsobené
nesprávnou instalací, nedostatečnou
pevností zdi nebo nesprávným upevněním
šroubů, přírodní pohromou apod.
 Když používáte konektor HDMI IN 3
reproduktorové lišty umístěné na stěnu,
připojte vysokorychlostní kabel HDMI
s otočným koncem.
37CZ
1
Připravte si vruty (nejsou součástí
dodávky), jejichž hlavy odpovídají
otvorům na zadní straně
reproduktorové lišty.
4 mm
Další informace
Opatření
Bezpečnost

Více než 30 mm

5,2 mm

10 mm
2
Upevněte vruty do nosníků ve zdi.
Hlavy vrutů by měly vyčnívat
o 8 mm až 9 mm.
Zdroje energie

726 mm

8 mm až
9 mm

3
Zavěste reproduktorovou lištu
na vruty.
Zarovnejte otvory na zadní straně
reproduktorové lišty proti vrutům
a poté ji zavěste na hlavu vrutů.
38CZ
Pokud se do krytu dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte
systém od elektrické zásuvky a nechte
jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
Nedotýkejte se napájecího (síťového)
kabelu mokrýma rukama. Mohli byste
utrpět úraz elektrickým proudem.
Nestoupejte na reproduktorovou
lištu ani na subwoofer. Mohli byste
spadnout a poranit se nebo by mohlo
dojít k poškození systému.
Než systém začnete používat, ověřte
si, že se požadované provozní napětí
shoduje s napětím v místní síti.
Provozní napětí je uvedeno na
továrním štítku na zadní straně
reproduktorové lišty a subwooferu.
Nebudete-li systém delší dobu
používat, odpojte jej z elektrické
zásuvky. Při vytahování napájecího
kabelu uchopte zástrčku, nikdy
ne kabel.
Výměnu napájecího (síťového)
kabelu je třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
Zahřívání
Systém se během provozu zahřívá, ale
takový jev není poruchou. Používáte-li
systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti,
značně se zahřívá horní, boční a spodní
strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
Umístění
Provoz

Před připojením dalších zařízení se
ujistěte, že jste systém vypnuli a odpojili
ze sítě.











Nastavení hlasitosti
Nezvyšujte hlasitost při poslechu
pasáže s velmi nízkou úrovní vstupů
nebo bez audiosignálů. Pokud tak
učiníte, může při náhlém přehrání
pasáže s vysokou hlasitostí dojít
k poškození reproduktorů.
Čištění
Povrch skříňky systému, panel a
ovládací prvky čistěte jemným hadříkem
mírně navlhčeným ve slabém roztoku
čisticího prostředku. Nepoužívejte drsné
houbičky, čisticí písek ani rozpouštědla,
jako jsou například alkohol či benzín.
Výměna součástek
V případě opravy systému je možné
si opravené součástky ponechat pro
opětovné použití nebo recyklaci.
Barvy na vašem televizoru
Pokud systém ovlivní podání barev
obrazovky vašeho televizoru, vypněte
televizor a po 15 až 30 minutách ho
znovu zapněte. Pokud bude podání
barev i nadále ovlivněno, umístěte
systém dále od televizní sestavy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Pozor: Systém může na
obrazovce televizoru neomezeně
dlouho-zobrazovat nehybný snímek
videa nebo systémovou grafiku. Pokud
snímek videa nebo systémovou grafiku
necháte na obrazovce televizoru
po delší dobu, může dojít k jejímu
trvalému poškození. To platí pro
televizory s plazmovým panelem
a projekční televizory.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo
potíží týkajících se systému se prosím
obraťte na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
39CZ
Další informace

Před čelní stranou systému musí být
otevřený prostor.
Nepokládejte systém na zařízení, které
produkuje teplo.
Umístěte systém na dobře větrané
místo. Tím předejdete jeho přehřátí.
Neumisťujte reproduktorovou lištu a
subwoofer na měkký povrch (koberce,
přikrývky atd.) ani nic nepokládejte
k zadní straně reproduktorové lišty
a subwooferu. Blokování větracích
otvorů může způsobit poruchu.
Neinstalujte systém blízko zdrojů
tepla, jako jsou radiátory a výdechy
ventilace, nebo na místo, kam dopadá
přímé sluneční světlo, kde se
nadměrně práší nebo kde dochází
k mechanickým vibracím a otřesům.
Neinstalujte systém šikmo. Je navržen
pouze pro provoz v horizontální poloze.
Neumisťujte před přední panel kovové
předměty. Mohlo by dojít k omezení
příjmu rádiových vln.
Neumisťujte systém na místo, kde se
používá zdravotnické vybavení. Mohl by
narušit funkci zdravotnického vybavení.
Pokud používáte kardiostimulátor
nebo jiné zdravotní zařízení, před
použitím bezdrátové sítě LAN
konzultujte svého lékaře nebo výrobce
vašeho zdravotního zařízení.
Buďte obezřetní při umísťování
reproduktorové lišty a subwooferu na
povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.),
neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo
změně barvy povrchu.
Dejte pozor, abyste se neporanili
o ostré rohy reproduktorové lišty nebo
subwooferu.
Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality
obrazu. V takovém případě systém
posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
Reproduktory tohoto systému nejsou
magneticky stíněné.
Nepokládejte do blízkosti systému
magnetické karty a nepoužívejte
v jeho blízkosti CRT televizory.
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
než vznesete žádost o opravu, pokuste
se jej vyřešit pomocí tohoto průvodce
řešením problémů. Pokud nějaký
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Pokud nastane problém s funkcí
bezdrátového zvuku, nechte prodejce
společnosti Sony zkontrolovat celý
systém (reproduktorovou lištu
a subwoofer).
Všeobecné údaje
Systém nelze zapnout.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového kabelu).
Dálkové ovládání nefunguje.
 Vzdálenost mezi dálkovým
ovladačem a reproduktorovou
lištou je příliš velká.
 Baterie v dálkovém ovladači
jsou vybité.
Systém se automaticky vypíná.
 Je aktivní funkce [Auto Standby].
Nastavte položku [Auto Standby]
na [Off] (strana 27).
Systém nefunguje správně.
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
ve zdi a po několika minutách ho
znovu připojte.
Dálkové ovládání televizoru nefunguje.
 Tento problém je možné vyřešit
zapnutím funkce infračerveného
opakovače (strana 34).
40CZ
Čidla televizoru nefungují správně.
 Reproduktorová lišta může
blokovat některá čidla (například
čidlo jasu), přijímač dálkového
ovladače televizoru nebo „vysílač
pro 3D brýle (infračervený přenos)“
3D televizoru, který podporuje
infračervený systém pro 3D brýle.
Přesuňte reproduktorovou lištu
do takové vzdálenosti od
televizoru, která umožňuje správné
fungování jednotlivých součástí.
Informace o umístění čidel a
přijímače dálkového ovládání
naleznete v návodu k obsluze
dodaném s televizorem.
Zprávy
Na obrazovce televizoru se zobrazuje
[A new software version is available.
Please go to the “Setup” section of the
menu and select “Software Update” to
perform the update.].
 Informace o aktualizaci softwaru
systému na nejnovější verzi
naleznete v části [Software Update]
(strana 23).
Na displeji na předním panelu
se střídavě zobrazuje „PRTCT“,
„PUSH“ a „POWER“.
 Stisknutím tlačítka  systém
vypněte. Když se zobrazí „STBY“,
odpojte napájecí kabel ze zásuvky
ve zdi. Poté zkontrolujte, že nic
nezakrývá větrací otvory
reproduktorové lišty.
Znovu zapojte napájecí (síťový) kabel
a systém zapněte. Pokud problém
přetrvává, kontaktujte nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Když stisknete jakékoli tlačítko
na reproduktorové liště, na displeji
na předním panelu bliká „LOCK“.
 Vypněte funkci rodičovského zámku
(strana 33).
Přes celou obrazovku televizoru
se zobrazuje
bez jakýchkoli zpráv.
 Obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony nebo místní
autorizovaný servis společnosti Sony.
Když stisknete jakékoli tlačítko
zvukového efektu (strana 50),
na displeji na předním panelu
se zobrazuje „NOT USE“.
 Nastavení zvukových efektů nelze
změnit, když je systém připojen
k přijímači BLUETOOTH v režimu
vysílače.
Obraz
Při připojování kabelu HDMI
se nezobrazuje žádný obraz.
 Pokud připojujete zařízení
podporující HDCP 2.2, ujistěte se,
že jste ho připojili do konektoru
HDMI IN 1 a televizor do konektoru
HDMI OUT (ARC) na systému.
 Systém je připojen ke vstupnímu
zařízení, které není kompatibilní s
technologií HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection).
V takovém případě zkontrolujte
specifikace připojeného zařízení.
3D obsah z konektorů HDMI IN 1/2/3 se
nezobrazuje na obrazovce televizoru.
 V závislosti na televizoru nebo video
zařízení se 3D obsah nemusí
zobrazit. Zkontrolujte podporovaný
formát videa HDMI (strana 54).
Když je systém v pohotovostním
režimu, nezobrazuje se na televizoru
žádný obraz.
 Když systém přejde do
pohotovostního režimu, zobrazí
se obraz z posledního vybraného
zařízení HDMI před vypnutím
systému. Pokud přehráváte obsah
z jiného zařízení, spusťte v tomto
zařízení přehrávání obsahu
a proveďte operaci přehrání jedním
dotykem nebo zapněte systém
a vyberte zařízení HDMI, ze kterého
chcete obsah přehrávat.
 V nabídce [HDMI Settings] nastavte
položku [Standby Through] na [On]
(strana 27).
Obraz se nezobrazuje přes celou
obrazovku televizoru.
 Zkontrolujte nastavení možnosti
[TV Type] v nabídce [Screen
Settings] (strana 23).
 Poměr stran média je pevně daný.
Na obrazovce televizoru dochází
k ovlivnění podání barev.
 Pokud ovlivnění podání barev
přetrvá, vypněte televizor a po 15
až 30 minutách ho znovu zapněte.
 Ujistěte se, že se v blízkosti systému
nenachází žádný magnetický
předmět (magnetická západka
stojanu televizoru, zdravotní
zařízení, hračka atd.).
41CZ
Další informace
Není vidět žádný obraz nebo není
zobrazen správně.
 Vyberte správný vstup (strana 8).
 Podržte stisknuté tlačítko INPUT
a stiskněte postupně VOL +, VOL –
a VOL +, čímž resetujete rozlišení
výstupu videa na nejnižší rozlišení.
Na obrazovce televizoru se
nezobrazuje obsah 4K z konektorů
HDMI IN 1/2/3.
 V závislosti na televizoru nebo video
zařízení se obsah 4K nemusí zobrazit.
Zkontrolujte možnosti videa a
nastavení televizoru a video zařízení.
 Použijte vysokorychlostní
kabel HDMI.
Zvuk
Ze zařízení připojeného k systému není
slyšet žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  +
a zkontrolujte úroveň hlasitosti
(strana 50).
 Stisknutím tlačítka  nebo  +
zrušte funkci ztlumení zvuku
(strana 50).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste použít jiné zdroje
zvuku mačkáním tlačítka INPUT +/–
(strana 8).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny do
systému i připojeného zařízení.
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Mačkáním tlačítka INPUT +/–
vyberte vstup [TV].
 Zkontrolujte připojení kabelu HDMI
nebo digitálního optického kabelu
mezi systémem a televizorem
(informace naleznete v kroku 1
v dodaném průvodci spuštěním).
 Zapněte televizor a poté zapněte
systém.
 Nastavte reproduktor televizoru
na možnost audio systém. Informace
o nastavení televizoru naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
 Zvyšte hlasitost televizoru nebo
zrušte ztlumení zvuku.
 Pokud je televizor kompatibilní
s technologií zpětného audio
kanálu (ARC) připojen pomocí
kabelu HDMI, ujistěte se, že je kabel
připojen ke vstupní svorce HDMI
(ARC) televizoru (informace
naleznete v kroku 1 v dodaném
průvodci spuštěním).
 Pokud televizor není kompatibilní
s technologií zpětného audio
kanálu (ARC), připojte kromě kabelu
HDMI rovněž digitální optický kabel,
aby byl zajištěn výstup zvuku
(informace naleznete v kroku 1
v dodaném průvodci spuštěním).
42CZ
Zvuk je reprodukován televizorem
i systémem současně.
 Vypněte zvuk na systému nebo
na televizoru.
Při použití funkce zpětného audio
kanálu z televizoru nevychází přes
konektor HDMI OUT (ARC) žádný zvuk.
 Nastavte možnost [Control for
HDMI] v části [HDMI Settings]
nabídky [System Settings] na [On]
(strana 27). Také nastavte možnost
[Audio Return Channel] v části
[HDMI Settings] nabídky [System
Settings] na [Auto] (strana 27).
 Ujistěte se, že je váš televizor
kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu (ARC).
 Ujistěte se, že je kabel HDMI
připojen ke konektoru televizoru
kompatibilnímu s funkcí zpětného
audio kanálu (ARC).
Když je připojen set-top box,
nereprodukuje systém správně zvuk TV
programů.
 Nastavte možnost [Audio Return
Channel] v části [HDMI Settings]
nabídky [System Settings] na [Off]
(strana 27).
 Zkontrolujte připojení (informace
naleznete v dodaném průvodci
spuštěním).
Je slyšet výrazné hučení nebo šum.
 Ověřte, zda jsou zařízení pevně
připojena.
 Přesuňte audio zařízení dále
od televizoru.
 Zástrčky a konektory obsahují
nečistoty. Otřete je hadříkem mírně
navlhčeným v alkoholu.
Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo
je slyšet jen velmi slabý zvuk.
 Stiskem tlačítka SW  + zvyšte
hlasitost subwooferu (strana 50).
 Ujistěte, že kontrolka subwooferu
zapnuto / pohotovostní režim svítí
zeleně. Pokud ne, vyhledejte další
informace pod položkou „Ze
subwooferu není slyšet zvuk.“ v
části „Bezdrátový zvuk“ (strana 43).
 Subwoofer reprodukuje zvuk basů.
Pokud vstupní zdroje obsahují nízké
množství basových zvuků (např. TV
vysílání) může být zvuk ze
subwooferu těžko slyšitelný.
 Pokud přehráváte obsah
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), nebude
vystupovat ze subwooferu.
Zvuk připojeného zařízení je zkreslený.
 Snižte úroveň vstupu připojeného
zařízení nastavením [Attenuation
settings - Analog] (strana 25).
Bezdrátový zvuk
Ze subwooferu není slyšet zvuk.
 Kontrolka zapnuto / pohotovostní
režim subwooferu nesvítí.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího (síťového) kabelu
subwooferu. (Další informace
naleznete v kroku 4 v dodaném
průvodci spuštěním.)
 Stisknutím tlačítka  (zapnout /
pohotovostní režim) na
subwooferu jej zapněte.
Zvuk přeskakuje nebo je zašuměný.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které
generuje elektromagnetické vlny,
například bezdrátová síť LAN nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
systém jinam.
 Pokud je mezi reproduktorovou
lištou a subwooferem překážka,
přesuňte ji nebo ji odstraňte.
 Umístěte reproduktorovou lištu
a subwoofer co nejblíže k sobě.
 Přepněte frekvenci bezdrátové
sítě LAN blízkého routeru Wi-Fi
či osobního počítače na pásmo
2,4 GHz.
 Přepněte připojení LAN televizoru
nebo přehrávače Blu-ray Disc™
z bezdrátového na drátové.
43CZ
Další informace
Není reprodukován zvuk Dolby Digital
nebo vícekanálový zvuk DTS.
 Přesvědčte se, zda je přehrávané
DVD apod. nahráno ve formátu
Dolby Digital nebo DTS.
 Audio s vysokým datovým tokem
(DTS-HD Master Audio, Dolby
TrueHD), DSD a vícekanálové lineární
PCM můžete přehrávat pouze
prostřednictvím připojení HDMI.
 Kontrolka zapnuto / pohotovostní
režim subwooferu bliká pomalu
zeleně nebo svítí červeně.
 Přesuňte subwoofer na místo
poblíž reproduktorové lišty, aby se
kontrolka zapnuto / pohotovostní
režim subwooferu rozsvítila zeleně.
 Postupujte podle kroků v části
„Aktivace bezdrátového přenosu
mezi konkrétními jednotkami“
(strana 35).
 Kontrolka zapnuto / pohotovostní
režim subwooferu rychle bliká zeleně.
 Obraťte se na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
 Kontrolka zapnuto / pohotovostní
režim subwooferu bliká červeně.
 Stisknutím tlačítka  (zapnuto /
pohotovostní režim) na subwooferu
vypněte subwoofer a zkontrolujte,
zda nejsou blokovány větrací otvory
subwooferu.
 Subwoofer je určen k přehrávání
basů. Pokud vstupní zdroj příliš
basových zvuků neobsahuje, což je
případ většiny televizních programů,
zvuk basů nemusí být slyšitelný.
 Stiskem tlačítka SW  + zvyšte
hlasitost subwooferu (strana 50).
Přehrávání
Názvy souborů se nezobrazují správně.
 Systém dokáže zobrazit pouze
znaky ve formátech odpovídajících
ISO 8859-1. Jiné formáty znaků
se mohou zobrazit odlišně.
 V závislosti na použitém
zapisovacím softwaru se vkládané
znaky mohou zobrazit jinak.
Soubor se nezačíná přehrávat
od začátku.
 Je vybrána možnost obnovení
přehrávání. Stiskněte tlačítko
OPTIONS, vyberte [Play from start]
a poté stiskněte .
Přehrávání se nespouští z bodu,
kde jste ho naposledy zastavili.
 V závislosti na souboru může dojít
ke ztrátě bodu pokračování
z paměti, když
 odpojíte zařízení USB,
 přehrajete jiný obsah,
 systém vypnete.
Nestabilní přehrávání při použití
funkce Zrcadlení obrazovky.
 V závislosti na prostředí mohou
zařízení vysílající rádiové vlny, jako
jsou jiná bezdrátová zařízení LAN
nebo mikrovlnné trouby, funkci
Zrcadlení obrazovky rušit. Přesuňte
systém a zařízení kompatibilní
se Zrcadlením obrazovky dále
od takových zařízení nebo tato
zařízení vypněte.
 V závislosti na prostředí může
být rychlost komunikace ovlivněna
vzdáleností nebo překážkou mezi
zařízeními, typy zařízení, jejich
konfigurací nebo rádiovými vlnami.
Komunikace může selhat z důvodu
zahlcení sítě.
44CZ
Zařízení USB
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
 Zapněte systém.
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno k portu (USB).
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte
ho a připojte zařízení USB přímo
k reproduktorové liště.
„BRAVIA“ Sync
([Control for HDMI])
Funkce [Control for HDMI] nefunguje
(„BRAVIA“ Sync).
 Zkontrolujte připojení HDMI
(informace naleznete v kroku 1
v dodaném průvodci spuštěním).
 Ověřte, že možnost [Control for
HDMI] je nastavena na [On]
(strana 27).
 Pokud změníte připojení HDMI,
vypněte a znovu zapněte systém.
 Pokud dojde k přerušení napájení,
nastavte možnost [Control for HDMI]
na [Off] a poté nastavte [Control for
HDMI] na [On] (strana 27).
 Zkontrolujte následující a přečtěte si
návod k obsluze dodaný se zařízením.
 Připojené zařízení je kompatibilní
s funkcí [Control for HDMI].
 Nastavení připojeného zařízení
pro funkci [Control for HDMI]
je správné.
 Pokud připojíte/odpojíte napájecí
(síťový) kabel, počkejte déle než
15 sekund, než začnete systém
ovládat.
Síťové připojení
Systém se nemůže připojit k síti.
 Zkontrolujte síťové připojení
(strana 16) a nastavení sítě
(strana 28).
Bezdrátové připojení LAN
Po provedení [Wi-Fi Protected Setup
(WPS)] nemůžete vaše PC připojit
k internetu.
 Bezdrátové nastavení routeru se
může automaticky změnit, pokud
použijete funkci Wi-Fi Protected
Setup před úpravou nastavení
routeru. V takovém případě
příslušným způsobem změňte
bezdrátové nastavení vašeho PC.
Systém se nemůže připojit k síti nebo
je síťové připojení nestabilní.
 Zkontrolujte, zda je router
bezdrátové sítě LAN zapnutý.
 Zkontrolujte síťové připojení
(strana 16) a nastavení sítě
(strana 28).
 V závislosti na prostředí (včetně
materiálu zdí), podmínkách
pro příjem rádiových vln nebo
překážkách mezi systémem
a routerem bezdrátové sítě LAN
se může možná komunikační
vzdálenost zmenšit. Přesuňte
systém a router bezdrátové sítě LAN
blíže k sobě.
 Zařízení, která používají frekvenční
pásmo 2,4 GHz, jako je mikrovlnná
trouba, zařízení BLUETOOTH nebo
digitální bezdrátové zařízení,
mohou rušit komunikaci. Přesuňte
systém dále od takových zařízení
nebo tato zařízení vypněte.
 Připojení k bezdrátové síti LAN
může být nestabilní v závislosti na
prostředí, zvláště při použití funkce
BLUETOOTH systému. V takovém
případě upravte prostředí,
ve kterém systém používáte.
Požadovaný bezdrátový router není
v seznamu bezdrátových sítí.
 Stisknutím tlačítka BACK se vraťte
na předchozí obrazovku a
vyzkoušejte znovu možnost
[Wireless Setup(built-in)]. Pokud
stále nedojde k detekci
požadovaného bezdrátového
routeru, vyberte ze seznamu sítí
možnost [New connection
registration] a poté [Manual
registration] pro ruční zadání názvu
sítě (SSID).
45CZ
Další informace
 Pokud připojíte výstup audia z
video zařízení k systému pomocí
jiného kabelu, než je kabel HDMI,
nebude možná kvůli funkci
„BRAVIA“ Sync reprodukován žádný
zvuk. V takovém případě nastavte
funkci [Control for HDMI] na
hodnotu [Off] (strana 27) nebo
připojte kabel ze zdířky výstupu
audia video zařízení přímo
do televizoru.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce „BRAVIA“
Sync, jsou vymezeny v normě HDMI
CEC následujícím způsobem:
 Nahrávací zařízení (rekordéry
Blu-ray Disc™, DVD rekordéry
atd.): nejvýše 3 zařízení
 Přehrávací zařízení (přehrávače
Blu-ray Disc™, DVD přehrávače
atd.): nejvýše 3 zařízení (včetně
tohoto systému)
 Zařízení typu tuner: nejvýše
4 zařízení
 Audio systém (přijímač/
sluchátka): nejvýše 1 zařízení
(včetně tohoto systému)
Zařízení BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Ujistěte se, že modrá kontrolka LED
svítí (strana 47).
 Ujistěte se, že je připojované
zařízení BLUETOOTH zapnuté
a že funkce BLUETOOTH je aktivní.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k reproduktorové liště.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Může být
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
 Položku [Bluetooth Mode] nastavte
na [Receiver] nebo [Transmitter]
(strana 25).
Párování nelze provést.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k reproduktorové liště.
 Párování nemusí být možné, pokud
se kolem reproduktorové lišty
vyskytují i jiná zařízení BLUETOOTH.
V tom případě ostatní zařízení
BLUETOOTH vypněte.
 Smažte systém z vašeho zařízení
BLUETOOTH a znovu proveďte
párování (strana 11).
Připojení nelze provést.
 Informace o registraci párování byly
smazány. Proveďte párování znovu
(strana 11).
Ze systému nevychází žádný zvuk.
 Ujistěte se, že reproduktorová lišta
není příliš daleko od zařízení
BLUETOOTH nebo že systém není
ovlivněn rušením ze sítě Wi-Fi,
jiného 2,4GHz bezdrátového
zařízení či mikrovlnné trouby.
 Zkontrolujte, zda je mezi systémem
a zařízením BLUETOOTH správně
provedeno připojení BLUETOOTH.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH.
 Nepřibližujte reproduktorovou lištu
ke kovovým předmětům a povrchům.
46CZ
 Ujistěte se, že je zvolen vstup
[Bluetooth Audio].
 Nejprve upravte hlasitost zařízení
BLUETOOTH, a pokud je úroveň
hlasitosti stále nízká, upravte
hlasitost na reproduktorové liště.
Zvuk přeskakuje či kolísá, případně
dochází ke ztrátě spojení.
 Reproduktorová lišta a zařízení
BLUETOOTH jsou příliš daleko
od sebe.
 Pokud jsou mezi reproduktorovou
lištou a zařízením BLUETOOTH
nějaké překážky, odeberte je nebo
se jim vyhněte.
 Pokud je v blízkosti systému
zařízení, které generuje
elektromagnetické vlny, jako
je například bezdrátová síť LAN,
jiné zařízení BLUETOOTH nebo
mikrovlnná trouba, přemístěte
ho jinam.
Popis součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Reproduktorová lišta
Přední část / strana
  (zapnout / pohotovostní režim)
Zapne systém nebo jej přepne
do pohotovostního režimu.
 INPUT
Slouží pro výběr zařízení, které
chcete používat.
 PAIRING
 VOL (hlasitost) +*/–
* Tlačítko VOL + je opatřeno
výstupkem. Tento výstupek slouží
k lepší orientaci při ovládání
reproduktorové lišty.

(N-Mark) (strana 13)
Přidržte zařízení kompatibilní
s funkcí NFC blízko této značky,
abyste funkci aktivovali.
Další informace
otvor
 Port (USB) (strana 8)
Kryt otevřete vsunutím nehtu
do otvoru.
 Čidlo dálkového ovládání
 Modrá kontrolka LED
Zobrazuje následovně stav
BLUETOOTH.
Během párování
BLUETOOTH
rychle bliká.
Systém se pokouší
připojit k zařízení
BLUETOOTH
bliká.
Systém se připojil k
zařízení BLUETOOTH
svítí.
 Displej na předním panelu
47CZ
Sundání mřížky
Sundejte nebo připevněte mřížku
vodorovně s předním panelem.
Zadní panel







Konektor HDMI OUT* (ARC)
Konektor TV (DIGITAL IN)
Konektory HDMI IN 1*/2
Zdířka ANALOG IN
Konektor LAN (100)
Konektor HDMI IN 3
Napájecí (síťový) kabel
* Konektory HDMI IN 1 a HDMI OUT
podporují protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2
je nově vylepšená technologie ochrany
autorských práv, která slouží k ochraně
obsahu, jako jsou například filmy
v rozlišení 4K.
48CZ
Subwoofer
Pohotovostní režim
Subwoofer automaticky vstoupí do
pohotovostního režimu a kontrolka
zapnuto / pohotovostní režim zčervená,
když je reproduktorová lišta
v pohotovostním režimu nebo je
deaktivován bezdrátový přenos.
Subwoofer se automaticky zapne při
zapnutí reproduktorové lišty a aktivaci
bezdrátového přenosu.
49CZ
Další informace
 Kontrolka zapnuto / pohotovostní
režim
 Červená: systém je vypnutý.
 Zelená: systém je zapnutý.
 Oranžová: je navázáno připojení
SECURE LINK.
  (zapnout / pohotovostní režim)
 SECURE LINK (strana 35)
 Napájecí (síťový) kabel
Dálkový ovladač


Tlačítka AUDIO,  a  + jsou
opatřena výstupkem. Tyto výstupky
slouží k lepší orientaci při použití
dálkového ovladače.
  (zapnout / pohotovostní režim)
Zapne systém nebo jej přepne
do pohotovostního režimu.
INPUT +/– (strana 8)
Slouží pro výběr zařízení,
které chcete používat.
 tlačítka zvukových efektů
Informace najdete v části
„Používání zvukových efektů“
(strana 9).
CLEARAUDIO+, SOUND FIELD,
VOICE, NIGHT
50CZ


DISPLAY
Zobrazí na obrazovce televizoru
informace o přehrávání.
DIMMER (strana 33)
Změní jas displeje na předním
panelu a modré kontrolky LED.
barevná tlačítka
Tlačítka zkratek pro výběr položek
v některých nabídkách.
MIRRORING (strana 20)
Zvolí vstup [Screen mirroring].
PAIRING
(strany 11, 15)
Nastaví systém do režimu párování.
Toto tlačítko funguje, pouze když je
možnost [Bluetooth Mode]
nastavena na [Receiver] (strana 25).
BACK
Slouží k návratu na předchozí
zobrazení.
OPTIONS (strany 12, 14, 29, 30)
Zobrazí menu Možnosti na
obrazovce televizoru nebo na
displeji na předním panelu.
(Umístění závisí na vybrané funkci.)
HOME (strany 8, 10, 16, 19, 22)
Otevře nebo zavře domovskou
obrazovku systému.
///
Přesune zvýraznění na zobrazenou
položku.
(potvrdit)
Potvrdí vybranou položku.
SW  (hlasitost subwooferu) +/–
Slouží ke změně hlasitosti basových
zvuků.
(ztišení)
Dočasně vypne zvuk.
 (hlasitost) +/–
Nastaví hlasitost.
Tlačítka pro ovládání přehrávání
Informace najdete v části „Poslech/
Sledování“ (strana 8).
Typy souborů,
které lze přehrávat
Music
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)*4
*1*4
AAC/HE-AAC
WMA9
Standard*1
.mp3
.m4a, .aac*2
.wma
WMA 10 Pro*2
.wma
LPCM*4
.wav
FLAC*1
.flac, .fla
Dolby Digital*2*4
.ac3
DSF*1
.dsf
DSDIFF*1*5
.dff
AIFF*1
.aiff, .aif
ALAC*1
.m4a
Vorbis*2
.ogg
Monkey’s Audio*2
.ape
Photo
Format
Přípona
JPEG
.jpeg, .jpg, .jpe
PNG
.png*3
GIF
.gif*3
*1
Systém nemusí přehrát tento formát
souborů na serveru Home Network.
Systém nepřehraje tento formát
souborů na serveru Home Network.
*3 Systém nepřehrává animované soubory
PNG nebo GIF.
*4
Systém dokáže přehrát soubory „.mka“.
Tento soubor nelze přehrát na serveru
Home Network.
*5
Systém nepřehrává soubory
s kódováním DST.
*2
Poznámka
 V závislosti na formátu souboru, jeho
kódování, nahrávacích podmínkách nebo
stavu serveru Home Network se některé
soubory nemusí přehrát.
 Některé soubory upravované pomocí PC
se nemusí přehrát.
 U některých souborů nemusí být možné
použít funkci pro rychlý posun vpřed/vzad.
 Systém nepřehrává soubory 3D fotografií.
 Systém nepřehrává soubory kódované
ve formátech, jako je DRM a bezeztrátové
formáty.
 Systém dokáže v zařízeních USB
rozpoznat následující soubory nebo
složky:
 složky až do 9. vrstvy (včetně kořenové
složky)
 až 500 souborů/složek v jedné vrstvě
 Systém dokáže rozpoznat následující
soubory nebo složky uložené na serveru
Home Network:
 složky až do 19. vrstvy
 až 999 souborů/složek v jedné vrstvě
 Je možné, že některá zařízení USB
nebudou s tímto systémem pracovat.
 Systém dokáže rozpoznat zařízení třídy
MSC (Mass Storage Class), například flash
paměť nebo pevný disk, dále zařízení
třídy SICD (Still Image Capture Devices)
a klávesnice se 101 klávesami.
51CZ
Další informace
/ (rychlý posun vzad /
rychlý posun vpřed)
Slouží k vyhledávání směrem vzad
nebo vpřed.
/ (předchozí/další)
Zvolí předchozí/další stopu nebo
soubor.
 (přehrát)
Spustí přehrávání nebo na něj
naváže (obnovení přehrávání).
 (pozastavit)
Pozastaví nebo znovu spustí
přehrávání.
 (zastavit)
Zastaví přehrávání.
AUDIO (strana 33)
Slouží k výběru formátu audia.
RX/TX
Přepíná [Bluetooth Mode] na
[Receiver] nebo [Transmitter]
(strana 25).
Podporované formáty
audia
Systém podporuje následující formáty
audia.
Vstup
Přední levý/pravý:
133 W (na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN 1*/2/3
TV (DIGITAL IN)
ANALOG IN
Výstup
HDMI OUT* (ARC)
[HDMI1]
[HDMI2]
[HDMI3]
[TV]
(DIGITAL IN)
2 kan. LPCM


* Konektory HDMI IN 1 a HDMI OUT podporují
protokol HDCP 2.2. HDCP 2.2 je nově
vylepšená technologie ochrany autorských
práv, která slouží k ochraně obsahu, jako
jsou například filmy v rozlišení 4K.
5.1 kan. LPCM


HDMI
7.1 kan. LPCM


Dolby Digital


Konektor
typ A (19pinový)
Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus


DTS


DTS-ES Discrete 6.1,
DTS-ES Matrix 6.1
*
*
DTS96/24
*
*
DTS-HD High
Resolution Audio


DTS-HD Master
Audio


DTS-HD Low Bit
Rate


DSD


Format
: Podporovaný formát.
: Nepodporovaný formát.
* Dekódováno jako jádro DTS.
Technické údaje
Reproduktorová lišta
(SA-NT3)
Zesilovač
POWER OUTPUT (jmenovitý)
Přední levý + pravý:
60 W + 60 W (při 4 ohmech, 1 kHz,
1% celkové harmonické zkreslení)
POWER OUTPUT (referenční)
52CZ
USB
Port
(USB):
typ A (pro připojení paměťového
zařízení USB, čtečky paměťových
karet a digitálního fotoaparátu)
LAN
Konektor LAN (100)
konektor 100BASE-TX
Bezdrátová síť LAN
Kompatibilní standardy
IEEE 802.11 a/b/g/n
Frekvenční pásmo
2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH
Komunikační systém
specifikace BLUETOOTH verze 3.0
Výstup
specifikace BLUETOOTH třída výkonu 1
Maximální komunikační dosah
výhled přibl. 30 m1)
Frekvenční pásmo
2,4 GHz
Modulační metoda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.5 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC, LDAC
Dosah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence
44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz)
1)
Skutečný rozsah se liší v závislosti
na faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
bezdrátové telefony, citlivost příjmu,
výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
2) Profily standardu BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3) kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
kodek dílčího pásma
Přední levý/pravý reproduktor
Systém reproduktorů
dvoupásmová soustava, akustické
zavěšení
Speaker
Hlubokotónový měnič: 65mm
kuželový reproduktor s magnetickou
kapalinou ×2
Výškový měnič: 18 mm, klenutý typ ×2
Všeobecné údaje
POWER OUTPUT (referenční)
134 W (na kanál při 4 ohmech, 80 Hz)
Systém reproduktorů
Systém subwooferu
bass reflex
Speaker
160 mm, kuželový typ
Požadavky na napájení
Pouze u modelů pro Tchaj-wan:
120 Vstř, 60 Hz
Ostatní modely:
220 – 240 Vstř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Zapnuto: 20 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
190 mm × 382 mm × 385 mm
Hmotnost (přibližně)
8 kg
Bezdrátový vysílač/přijímač
Komunikační systém
specifikace bezdrátového zvuku
verze 3.0
Frekvenční pásmo
Pouze u modelů pro Evropu, Oceánii,
Afriku*, Střední východ* a Thajsko:
5,2 GHz, 5,8 GHz
Pouze u modelů pro Singapur
a Tchaj-wan: 5,8 GHz
Pouze u modelů pro Čínu a Rusko:
5,2 GHz
* 5,2 GHz nebo 5,8 GHz nemusí být
v některých zemích/oblastech
k dispozici.
Modulační metoda
DSSS
53CZ
Další informace
Požadavky na napájení
Pouze u modelů pro Tchaj-wan:
120 Vstř, 60 Hz
Ostatní modely:
220 – 240 Vstř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Zapnuto: 55 W
Pohotovostní režim:
0,3 W (Další informace o tomto
nastavení naleznete v části
strana 34.)
5,5 W (Když jsou možnosti
[Remote Start], [Quick Start Mode]
a [Control for HDMI] nastaveny
na [On] a [Standby Through] je
nastavena na [Auto], když není
připojen televizor.)
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
1 070 mm × 86 mm × 65 mm včetně
vyčnívajících částí
Hmotnost (přibližně)
3,1 kg
Subwoofer (SA-WNT3)
Formáty videa podporované systémem
Vstup/výstup (opakovač HDMI)
3D
Format
2D
Komprese
snímků
Vedle sebe
(poloviční)
Nad a pod
(nahoře a dole)
4096 × 2160p při 59,94/60 Hz*1




4096 × 2160p při 50 Hz*1




4096 × 2160p při 23,98/24 Hz*2




3840 × 2160p při 59,94/60 Hz*1




3840 × 2160p při 50 Hz*1




3840 × 2160p při 29,97/30 Hz*2




3840 × 2160p při 25 Hz*2




3840 × 2160p při 23,98/24 Hz*2




1920 × 1080p při 59,94/60 Hz




1920 × 1080p při 50 Hz




1920 × 1080p při 29,97/30 Hz




1920 × 1080p při 25 Hz




1920 × 1080p při 23,98/24 Hz




1920 × 1080i při 59,94/60 Hz




1920 × 1080i při 50 Hz




1280 × 720p při 59,94/60 Hz




1280 × 720p při 50 Hz




1280 × 720p při 29,97/30 Hz




1280 × 720p při 23,98/24 Hz




720 × 480p při 59,94/60 Hz




720 × 576p při 50 Hz




640 × 480p při 59,94/60 Hz




*1
YCbCr 4:2:0 / Podporuje pouze 8bitový formát
*2
Podporuje pouze 8bitový formát
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
54CZ

Komunikace BLUETOOTH
Podporovaná verze a profily
BLUETOOTH
Profil představuje standardní sadu
funkcí produktů s technologií
BLUETOOTH. Informace o verzi
a profilech technologie BLUETOOTH
podporovaných tímto systémem
naleznete v sekci „BLUETOOTH“ v části
„Technické údaje“ (strana 52).
Efektivní dosah komunikace
Účinky jiných zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová síť LAN
(IEEE 802.11b/g/n) využívají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když
používáte zařízení BLUETOOTH v blízkosti
zařízení připojeného k bezdrátové síti
LAN, může dojít k elektromagnetickému
rušení. Výsledkem může být snížení
rychlosti přenosu dat, šum nebo
nemožnost připojení. Pokud k tomu
dojde, zkuste následující řešení:
 Používejte tento systém ve vzdálenosti
nejméně 10 metrů od zařízení
připojeného k bezdrátové síti LAN.
 Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
využíváte zařízení BLUETOOTH.
Účinky na jiná zařízení
Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
zdravotních zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení tohoto systému a
zařízení BLUETOOTH na těchto místech:
 v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde
se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
 v blízkosti automatických dveří či
hlásičů požáru.
Poznámka
 Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které vyhovují specifikaci
BLUETOOTH, aby bylo zaručeno bezpečné
připojení během komunikace pomocí
technologie BLUETOOTH. Toto
zabezpečení však nemusí vždy stačit. Záleží
na nastavení i jiných faktorech, proto vždy
buďte opatrní, když komunikujete pomocí
technologie BLUETOOTH.
 Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
 Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil jako
tento systém.
 Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto
systému musí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc. a jejich shoda se
specifikací musí být certifikována. Přesto
však platí, že i když zařízení vyhovuje
specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat
případy, kdy charakter či specifikace
zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení,
případně má za následek odlišnou ovládací
metodu, zobrazení či provoz.
 V závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k systému, na komunikačním
prostředí či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
55CZ
Další informace
Zařízení BLUETOOTH by se měla
používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážek). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit
za následujících podmínek:
 pokud se mezi spojovanými zařízeními
BLUETOOTH nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka,
 když je v dané oblasti v provozu
bezdrátová síť LAN,
 když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná
trouba,
 když se v okolí nachází jiný zdroj
elektromagnetického vlnění.
Tento systém a zařízení BLUETOOTH
nainstalujte co nejblíže k sobě.
Rejstřík
Čísla
E
24p Output 24
4K Output 24
Easy Network Settings 29
Easy Setup 29
External Control 29
A
A/V SYNC 30
Attenuation settings - Analog 25
Audio DRC 25
Audio Output 25
Audio Return Channel 27
Audio Settings 25
Auto Display 28
Auto Renderer Access Permission 29
Auto Standby 27
B
BLUETOOTH 11
Bluetooth Codec - AAC 26
Bluetooth Codec - LDAC 26
Bluetooth Mode 25
Bluetooth Settings 25
Bluetooth Standby 26
BRAVIA Sync 31
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 24
HDMI Deep Colour Output 24
HDMI1 Audio Input Mode 27
Home Network 18, 29
I
Initialise Personal Information 29
Input Skip Setting 29
Internet Settings 28
IR-Repeater 27, 34
J
Jasný hlas 10
M
Multiplexní signál zvuku 33
C
Connection Server Settings 28
Control for HDMI 27, 31
D
Dálkový ovladač 50
Device List 25
Device Name 28
DSEE HX 10, 25
N
Nastavení systému 27
Network Connection Diagnostics 28
Network Settings 28
NFC 12, 20
O
OSD Language 27
Output Video Resolution 23
P
Přední panel 47
56CZ
Q
Z
Quick Start Mode 27
Zadní panel 48
Ztmavovač 33
R
Remote Start 29
Renderer Access Control 29
Reset to Factory Default Settings 29
Resetting 29
Režim Noc 10
RF Band 35
Rodičovský zámek 33
S
Další informace
SBM 24
Screen mirroring 20
Screen mirroring RF Setting 28
Screen Settings 23
Secure Link 35
Slideshow 30
Software License Information 28
Software Update 23
SongPal 15
Standby Through 27
System Information 28
T
TV Type 23
U
USB 8
V
Video Direct 24
W
Wireless Playback Quality 26
Wireless Sound Connection 27, 35
57CZ
LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
DŮLEŽITÉ:
NEŽ ZAČNETE SOFTWARE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO LICENČNÍ SMLOUVU
S KONCOVÝM UŽIVATELEM (DÁLE JEN „LICENČNÍ SMLOUVA“). POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU
PŘIJÍMÁTE PODMÍNKY TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI LICENČNÍ
SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT.
Tato LICENČNÍ SMLOUVA představuje právně závaznou smlouvu mezi vámi a společností
Sony Corporation (dále jen „společnost SONY“). Touto LICENČNÍ SMLOUVOU se řídí vaše
práva a povinnosti ohledně softwaru SONY dodávaného společností SONY, případně
jejími poskytovateli licence třetí strany (včetně dceřiných společností společnosti SONY)
a jejich dceřiných společností (dále společně „DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY“). Smlouva se
vztahuje i na veškeré aktualizace či upgrady poskytované společností SONY, na veškeré
tištěné, internetové či jiné elektronické dokumenty k tomuto softwaru a veškeré případné
datové soubory vytvořené pomocí tohoto softwaru (dále společně „SOFTWARE“).
Bez ohledu na výše uvedené platí, že pro jakýkoliv software, který je součástí SOFTWARU
a na který se vztahuje samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem (včetně obecné
veřejné licence GNU a menší obecné veřejné licence GNU), platí namísto podmínek této
LICENČNÍ SMLOUVY příslušná samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem
v rozsahu, v němž to samostatná licenční smlouva s koncovým uživatelem vyžaduje
(„VYLOUČENÝ SOFTWARE“).
LICENCE NA SOFTWARE
SOFTWARE je licencován, nikoli prodáván. SOFTWARE je chráněn zákony a mezinárodními
dohodami o autorských právech a dalším duševním vlastnictví.
AUTORSKÁ PRÁVA
Veškerá práva k SOFTWARU (včetně obrázků, fotografií, animací, videí, zvuku, hudby,
textu a apletů, které jsou součástí SOFTWARU) i právní nároky s ním spojené vlastní
společnost SONY nebo jeden či více DODAVATELŮ TŘETÍ STRANY.
UDĚLENÍ LICENCE
Společnost SONY vám uděluje omezenou licenci na používání SOFTWARU výhradně
ve spojení s vaším kompatibilním zařízením (dále jen „ZAŘÍZENÍ“) a pouze pro soukromé,
nekomerční využívání. Společnost SONY a DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY si výslovně
vyhrazují všechna práva (včetně veškerých práv k duševnímu vlastnictví) k SOFTWARU,
která vám nebyla výslovně udělena touto LICENČNÍ SMLOUVOU.
POŽADAVKY A OMEZENÍ
SOFTWARE jako celek ani jeho část nesmíte kopírovat, publikovat, upravovat, dále
distribuovat, pozměňovat, dekompilovat, rozkládat, provádět na něm zpětnou analýzu
nebo se snažit odvodit zdrojový kód, ani z něj nesmíte vytvářet odvozená díla s výjimkou
případů, kdy SOFTWARE vytváření takových odvozených děl záměrně usnadňuje. Nesmíte
pozměňovat funkce správy digitálních práv, které jsou součástí SOFTWARU, ani do nich
zasahovat. Nesmíte obcházet, měnit ani narušovat žádné funkce ani ochranné prvky
SOFTWARU ani žádné mechanismy operačně propojené se SOFTWAREM. Nesmíte
oddělovat žádné jednotlivé komponenty SOFTWARU za účelem použití na více
ZAŘÍZENÍCH, pokud vám to výslovně nepovolí společnost SONY. Nesmíte odstranit,
pozměnit, zakrýt ani poničit žádné ochranné známky či oznámení nacházející se na
SOFTWARU. SOFTWARE nesmíte sdílet, distribuovat, pronajmout, postoupit, převést či
prodat ani na něj nesmíte poskytnout sublicenci. Poskytování softwaru, síťových služeb
a dalších produktů jiných, než je SOFTWARE, na kterých závisí výkon SOFTWARU, může být
58CZ
na základě uvážení dodavatelů (tj. dodavatelů softwaru, dodavatelů služeb či společnosti
SONY) přerušeno či ukončeno. Společnost SONY a tito dodavatelé nezaručují, že
SOFTWARE, síťové služby a další produkty budou nadále dostupné nebo že budou
v provozu bez přerušení či úprav.
POUŽITÍ SOFTWARU VE SPOJENÍ S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI AUTORSKÝMI PRÁVY
Je možné, že budete moci SOFTWARE využít k prohlížení, ukládání, zpracování či
používání obsahu vytvořeného vámi nebo třetími stranami. Takový obsah může být
chráněn autorským právem či dalšími zákony o duševním vlastnictví, případně smlouvami.
Souhlasíte s tím, že budete SOFTWARE používat pouze v souladu se všemi zákony a
smlouvami, které se na tento obsah vztahují. Berete na vědomí a souhlasíte s tím,
že společnost SONY může učinit vhodná opatření za účelem ochrany autorských práv
týkajících se obsahu ukládaného, zpracovávaného či používaného SOFTWAREM. Mezi tato
opatření patří mimo počítání frekvence zálohování a obnovy dat prostřednictvím určitých
funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší žádosti o povolení obnovy dat a ukončení této LICENČNÍ
SMLOUVY v případě, že SOFTWARE používáte nezákonným způsobem.
PŘIPOJENÍ K INTERNETU A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že přístup k určitým funkcím SOFTWARU může
vyžadovat připojení k internetu, za které nesete výhradní odpovědnost. Dále nesete
výhradní odpovědnost za úhradu poplatků třetím stranám, které souvisí s připojením
k internetu, včetně poplatků poskytovateli internetových služeb a poplatků za vysílací čas.
Funkčnost SOFTWARU může být omezena v závislosti na možnostech, šířce pásma či
technických omezeních připojení k internetu a příslušné služby. Za poskytování, kvalitu a
bezpečnost připojení k internetu nese výhradní odpovědnost třetí strana, která takovou
službu poskytuje.
EXPORTNÍ A JINÉ PŘEDPISY
Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškeré předpisy a omezení týkající se exportu
a reexportu, které platí v oblasti či zemi, kde sídlíte, a že SOFTWARE nepřesunete ani
neschválíte jeho přesun do země uvedené na seznamu zakázaných zemí, ani s ním
nenaložíte jiným způsobem, který by byl v rozporu s uvedenými předpisy a omezeními.
VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY
SOFTWARE není odolný vůči poruchám a není vytvořen ani určen k použití nebo dalšímu
prodeji jako online řídicí vybavení pro nebezpečná prostředí vyžadující odolnost vůči
poruchám, jakou vyžaduje například provoz jaderných zařízení, letecké navigační a
komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje pro přímou záchranu života nebo
zbraňové systémy, kde by mohlo selhání SOFTWARU vést ke smrti, zranění osob či
vážnému poškození majetku nebo životního prostředí (dále jen „VYSOCE RIZIKOVÉ
AKTIVITY“). Společnost SONY, všichni DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY a jejich dceřiné
společnosti výslovně odmítají jakoukoli výslovně uvedenou nebo předpokládanou záruku,
povinnost či podmínku vhodnosti pro VYSOCE RIZIKOVÉ AKTIVITY.
59CZ
Další informace
OBSAHOVÁ SLUŽBA
ROVNĚŽ UPOZORŇUJEME, ŽE SOFTWARE MŮŽE BÝT URČEN K POUŽITÍ S OBSAHEM
DOSTUPNÝM PROSTŘEDNICTVÍM JEDNÉ ČI VÍCE OBSAHOVÝCH SLUŽEB (dále jen
„OBSAHOVÁ SLUŽBA“). POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY A PŘÍSLUŠNÉHO OBSAHU SE ŘÍDÍ SMLUVNÍMI
PODMÍNKAMI DOTYČNÉ OBSAHOVÉ SLUŽBY. POKUD TYTO PODMÍNKY NEPŘIJMETE,
BUDOU VAŠE MOŽNOSTI VYUŽÍVÁNÍ SOFTWARU OMEZENY. Berete na vědomí a souhlasíte
s tím, že určitý obsah a služby dostupné prostřednictvím SOFTWARU mohou poskytovat
třetí strany, nad nimiž společnost SONY nemá kontrolu. POUŽÍVÁNÍ OBSAHOVÉ SLUŽBY
VYŽADUJE PŘIPOJENÍ K INTERNETU. OBSAHOVÁ SLUŽBA MŮŽE BÝT KDYKOLIV UKONČENA.
VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že SOFTWARE používáte na vlastní riziko a že za jeho
používání nesete odpovědnost. SOFTWARE se poskytuje „TAK, JAK JE“, bez jakékoliv
záruky, povinnosti či podmínky.
SPOLEČNOST SONY A VŠICHNI DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části společně
dále jen „společnost SONY“) VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY, POVINNOSTI
ČI PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ
PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV A VHODNOSTI
PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE, NEUVÁDÍ ŽÁDNÉ PODMÍNKY ANI
NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ O TOM, (A) ŽE FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ KTERÉHOKOLIV
SOFTWARU, SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, NEBO ŽE BUDOU AKTUALIZOVÁNY, (B) ŽE PROVOZ
SOFTWARU BUDE SPRÁVNÝ ČI BEZCHYBNÝ NEBO ŽE PŘÍPADNÉ ZÁVADY BUDOU
ODSTRANĚNY, (C) ŽE SOFTWARE NEPOŠKODÍ JINÝ SOFTWARE, HARDWARE ČI DATA, (D) ŽE
JAKÝKOLIV SOFTWARE, SÍŤOVÉ SLUŽBY (VČETNĚ INTERNETU) NEBO PRODUKTY (JINÉ NEŽ
SOFTWARE), NA NICHŽ VÝKON SOFTWARU ZÁVISÍ, BUDOU NADÁLE DOSTUPNÉ NEBO ŽE
BUDOU V PROVOZU BEZ PŘERUŠENÍ ČI ÚPRAV, A (E) OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ ČI VÝSLEDKŮ
POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST ČI
JINÉ CHARAKTERISTIKY.
ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA UDĚLENÁ SPOLEČNOSTÍ SONY
NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEPŘEDSTAVUJE ZÁRUKU,
POVINNOST ČI PODMÍNKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE TUTO ZÁRUKU. POKUD
SE PROKÁŽE, ŽE SOFTWARE JE ZÁVADNÝ, BERETE NA SEBE VEŠKERÉ NÁKLADY SPOJENÉ
S POTŘEBNÝM SERVISEM, OPRAVOU ČI ODSTRANĚNÍM ZÁVADY. NĚKTERÉ JURISDIKCE
NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE NA VÁS
VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ ZÁRUK NEBUDOU VZTAHOVAT.
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SPOLEČNOST SONY A ŽÁDNÍ DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY (pro účely této části dále
společně jen „společnost SONY“) NERUČÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY
SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A PLYNOUCÍ Z PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ
NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK, NEDBALOSTI,
PORUŠENÍ OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO ZALOŽENÉ NA JAKÉMKOLI JINÉM PRÁVNÍM
ZÁKLADĚ, VČETNĚ VEŠKERÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY
PŘÍJMŮ, ZTRÁTY DAT, ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE ČI SOUVISEJÍCÍ
HARDWARE, PROSTOJŮ A ZTRÁTY ČASU UŽIVATELE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI O
MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY INFORMOVÁNI. V KAŽDÉM PŘÍPADĚ SE SOUHRNNÁ
ODPOVĚDNOST PODLE JAKÉHOKOLIV USTANOVENÍ TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY OMEZUJE
NA ČÁSTKU SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ZA PRODUKT. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ
VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE
NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NEBUDE VZTAHOVAT.
FUNKCE AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE
Společnost SONY či DODAVATELÉ TŘETÍ STRANY mohou SOFTWARE příležitostně
automaticky aktualizovat nebo jinak upravit, mimo jiné pro účely vylepšení
bezpečnostních funkcí, opravy chyb a zdokonalení funkcí, a to v době, kdy komunikujete
se serverem společnosti SONY nebo se servery třetích stran, případně při jiných
příležitostech. Tyto aktualizace a úpravy mohou smazat některé funkce či jiné aspekty
SOFTWARU nebo změnit jejich povahu. To se může týkat i funkcí, které možná využíváte.
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že k těmto aktivitám může dojít dle výhradního
uvážení společnosti SONY a že společnost SONY může podmínit další používání
SOFTWARU úplnou instalací či přijetím těchto aktualizací a úprav. Pro účely této LICENČNÍ
SMLOUVY se má za to, že tyto aktualizace a úpravy jsou součástí SOFTWARU. Přijetím této
LICENČNÍ SMLOUVY s těmito aktualizacemi či úpravami souhlasíte.
60CZ
ÚPLNÁ DOHODA, VZDÁNÍ SE PRÁV, ODDĚLITELNOST
Tato LICENČNÍ SMLOUVA a zásady ochrany osobních údajů uplatňované společností
SONY, příležitostně pozměněné a upravené, společně představují úplnou dohodu mezi
vámi a společností SONY ohledně SOFTWARU. Pokud společnost SONY neuplatňuje či
neprosazuje některé právo či ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY, nelze to vykládat tak,
že se daného práva či ustanovení vzdává. Pokud bude některá část této LICENČNÍ
SMLOUVY shledána neplatnou, nezákonnou či nevymahatelnou, bude dané ustanovení
prosazováno v maximálním povoleném rozsahu tak, aby byl zachován záměr LICENČNÍ
SMLOUVY. Ostatní části si zachovají úplnou platnost a účinnost.
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE
Na tuto LICENČNÍ SMLOUVU se nevztahuje Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží. Tato LICENČNÍ SMLOUVA se řídí japonskými zákony, bez ohledu na případnou kolizi
právních ustanovení. Veškeré spory vzniklé z této LICENČNÍ SMLOUVY spadají pod
výhradní místní příslušnost okresního soudu v japonském Tokiu. Smluvní strany tímto
vyjadřují souhlas s místní příslušností těchto soudů.
UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY
Pokud nebudete dodržovat podmínky této LICENČNÍ SMLOUVY, může ji společnost SONY
ukončit, aniž by tím byla dotčena další práva společnosti. V případě takového ukončení
musíte přestat zcela používat SOFTWARE a zničit všechny kopie SOFTWARU.
DOPLNĚK
SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO POZMĚNIT KTEROUKOLI Z PODMÍNEK TÉTO
LICENČNÍ SMLOUVY DLE SVÉHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ TÍM, ŽE ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ NA
WEBU, KTERÝ URČÍ, ZAŠLE E-MAILOVÉ OZNÁMENÍ NA VÁMI UVEDENOU E-MAILOVOU
ADRESU, ZVEŘEJNÍ OZNÁMENÍ V RÁMCI PROCESU, BĚHEM KTERÉHO ZÍSKÁVÁTE UPGRADY/
AKTUALIZACE, PŘÍPADNĚ VYUŽIJE JINOU ZÁKONEM UZNANOU FORMU OZNÁMENÍ. Pokud
s tímto doplňkem nesouhlasíte, kontaktujte neprodleně společnost SONY a požádejte
o pokyny. Pokud budete nadále používat SOFTWARE i po datu účinnosti výše uvedeného
oznámení, má se za to, že s příslušnou změnou souhlasíte.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY Z ŘAD TŘETÍCH STRAN
Každý DODAVATEL TŘETÍ STRANY je výslovně zamýšlenou oprávněnou osobou z řad
třetích stran a má právo vymáhat veškerá ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY, pokud jde
o SOFTWARE této strany.
Máte-li dotazy týkající se této LICENČNÍ SMLOUVY, můžete písemně kontaktovat
společnost SONY na kontaktní adrese příslušné oblasti či země.
Copyright © 2014 Sony Corporation.
61CZ
Další informace
OPRAVNÉ PROSTŘEDKY PODLE PRÁVA EKVITY
Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této LICENČNÍ SMLOUVY v opačném duchu berete na
vědomí a souhlasíte s tím, že případné porušení či nedodržení LICENČNÍ SMLOUVY z vaší
strany způsobí společnosti SONY nenapravitelnou škodu, v případě které by byla peněžitá
náhrada škody nedostatečná. Souhlasíte s tím, že společnost SONY může získat takový
soudně nařízený opravný prostředek nebo opravný prostředek podle práva ekvity, který
společnost SONY za daných okolností považuje za potřebný či vhodný. Společnost SONY
rovněž může provést jakékoliv zákonné či technické nápravné opatření za účelem
prosazování LICENČNÍ SMLOUVY, případně aby zabránila jejímu porušování. Společnost
SONY může mimo jiné ukončit vaše používání SOFTWARU, pokud se dle vlastního uvážení
domnívá, že LICENČNÍ SMLOUVU porušujete nebo máte v úmyslu ji porušit. Tyto opravné
prostředky jdou nad rámec případných dalších opravných prostředků, které pro
společnost SONY vyplývají ze zákona, z práva equity nebo ze smlouvy.
Software tohoto systému může být v budoucnosti aktualizován. Pro podrobnosti
o dostupných aktualizacích navštivte následující adresu URL.
Pro zákazníky v Evropě a Rusku:
www.sony.eu/support
Pro zákazníky v jiných zemích/regionech:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2015 Sony Corporation
4-559-516-13(1) (CZ)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement