Sony | HT-GT1 | Sony HT-GT1 2.1k zvukový projektor s technologií BLUETOOTH® Návod k obsluze

4-542-874-12(1)
ILG8
Reproduktorová lišta
Návod k obsluze
Zvukový panel
Návod na použitie
HT-GT1
4-542-874-12(1) (CZ)
Reproduktorová lišta
Návod k obsluze
Začínáme
Přehrávání USB
Tuner
BLUETOOTH
Nastavení zvuku
Ostatní operace
Další informace
HT-GT1
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Záznam vlastníka
Číslo modelu a sériové číslo se
nacházejí na zadní části jednotky.
Zapište si tato čísla do řádků níže.
Použijte je vždy, když budete ohledně
tohoto výrobku volat svému prodejci
značky Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko vzniku požáru
a úrazu elektrickým proudem,
nevystavujte tento přístroj dešti
nebo vlhkosti.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
Za účelem snížení rizika vzniku
požáru nebo úrazu elektrickým
proudem nevystavujte tento přístroj
kapajícím nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Pokud si u přístroje všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Dokud je jednotka zapojena
do zásuvky střídavého proudu,
není odpojena od elektrické sítě,
i když je vypnutá.
Likvidace baterií a elektrických
a elektronických zařízení
(platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na produktu,
baterii nebo obalu značí,
že s produktem a baterií
nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem.
U některých baterií může
být tento symbol použit v kombinaci
s chemickou značkou. Chemické
značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb)
se na baterii přidávají v případě,
že obsahuje více než 0,0005 % rtuti
nebo 0,004 % olova. Zajištěním
správné likvidace těchto produktů
a baterií pomůžete předejít
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí,
ke kterým by mohlo dojít při nesprávné
likvidaci produktů. Recyklace materiálů
pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu
této baterie provádět pouze
kvalifikovaný servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií
i elektrickými a elektronickými
zařízeními bude správně naloženo,
předejte tyto produkty po skončení
jejich životnosti na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení.
V případě všech ostatních typů baterií
si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Předejte baterii na vhodné sběrné
místo pro recyklaci použitých baterií.
2CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Podro
produ
přísluš
ve firm
v obch
Pro z
Toto z
shledá
EMC, k
propo
než 3 Upoz
násle
pouz
v zem
směr
Tento
Sony C
Minat
nebo S dota
produ
se obr
zástup
Hedel
Něme
se ser
na adr
servis
Společ
prohla
veške
přísluš
1999/
Podro
na nás
http:/
kých
ších
émy
u)
duktu,
načí,
erií
jako
m.
může
naci
Pb)
uti
ů
ům
rávné
eriálů
ty
nu
o,
ní
aci
zení.
aterií
ktu.
é
erií.
Podrobné informace o recyklaci tohoto
produktu nebo baterie získáte na
příslušném úřadě místní samosprávy,
ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Pro zákazníky v Evropě
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího
než 3 metry.
Reproduktorová lišta je
konstruována pro následující využití:
 Přehrávání zdrojů hudby ze
zařízení USB a BLUETOOTH
 Poslech rozhlasových stanic
 Poslech zvuku z televizoru
 Využití funkce Party Chain na
společenských akcích
Upozornění pro zákazníky:
následující informace platí
pouze pro zařízení prodávaná
v zemích, ve kterých platí
směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko,
nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy souvisejícími se shodou
produktů se zákony Evropské unie
se obracejte na autorizovaného
zástupce: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Německo. V záležitostech souvisejících
se servisem a zárukou se obracejte
na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Společnost Sony Corp. tímto
prohlašuje, že toto zařízení splňuje
veškeré zásadní požadavky a další
příslušná ustanovení směrnice
1999/5/ES.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
3CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Upozornění týkající se licencí
a ochranných známek
 Technologie kódování zvuku
MPEG Layer-3 a patenty
jsou licencovány institutem
Fraunhofer IIS a společností
Thomson.
 Windows Media je ochrannou
známkou nebo registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Microsoft Corporation ve Spojených
státech a/nebo dalších zemích.
 Tento produkt je chráněn právy
na ochranu duševního vlastnictví
společnosti Microsoft Corporation.
Použití nebo distribuce této
technologie mimo tento produkt
jsou bez příslušné licence
společnosti Microsoft nebo jejích
oprávněných dceřiných společností
zakázány.
 Logo a slovní značka BLUETOOTH®
jsou registrovanými ochrannými
známkami společnosti
Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití
těchto značek ze strany společnosti
Sony Corporation podléhá
licenci. Ostatní ochranné známky
a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
 Značka N-Mark je ochranná známka
nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
 Android™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
 Google Play™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
 iPhone a iPod touch jsou
ochrannými známkami společnosti
Apple Inc., registrovanými v
USA a dalších zemích. App Store
je servisní značka společnosti
Apple Inc.
 Označení „Made for iPod“
a „Made for iPhone“ znamená,
že elektronické příslušenství
bylo navrženo konkrétně pro
propojení s výrobky iPod nebo
iPhone a bylo ověřeno vývojářem,
aby splňovalo výkonové standardy
společnosti Apple. Společnost
Apple není zodpovědná za
provoz tohoto zařízení ani za
jeho soulad s bezpečnostními
a regulačními standardy. Použití
tohoto příslušenství se zařízeními
iPod a iPhone může ovlivnit výkon
bezdrátových systémů.
 Všechny ostatní ochranné známky
jsou registrovanými ochrannými
známkami jejich příslušných
vlastníků. V této příručce nejsou
uváděny značky ™ a ®.
4CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Obsah
Popis součástí a ovládacích
prvků ...................................... 7
Začínáme
BLUETOOTH
Bezdrátová technologie
BLUETOOTH ......................... 23
Instalace systému ................. 11
Bezdrátový poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH........ 23
Bezpečné zapojení
systému ................................14
Nastavení zvukových
kodeků BLUETOOTH............. 28
Vložení baterií .......................15
Nastavení pohotovostního
režimu BLUETOOTH ............. 28
Příprava pro zvuk
z televizoru............................16
Přenášení subwooferu
nebo reproduktorového
systému ................................18
Nastavení hodin ....................19
Změna režimu zobrazení ......19
Přehrávání USB
Před použitím
zařízení USB ......................... 20
Zapnutí a vypnutí signálu
BLUETOOTH ......................... 29
Používání „SongPal“
prostřednictvím zařízení
BLUETOOTH ......................... 29
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku................... 30
Tvorba vlastního nastavení
zvukového ekvalizéru .......... 30
Přehrávání ze
zařízení USB ......................... 20
Tuner
Poslech rádia........................ 22
5CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Ostatní operace
Používání funkce
Party Chain ............................31
Zobrazení informací
na displeji ............................. 34
Změna vzoru osvětlení
reproduktorů........................ 34
Používání časovačů.............. 35
Použití volitelných
zařízení................................. 36
Deaktivace tlačítek
na subwooferu
(Rodičovský zámek) ............. 37
Nastavení funkce
automatického
přechodu do
pohotovostního režimu ....... 37
Další informace
Informace o kompatibilních
zařízeních ............................. 38
Odstraňování problémů ...... 38
Zprávy .................................. 43
Opatření ...............................44
Technické údaje ................... 45
6CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Popis součástí a ovládacích prvků
Tento návod k obsluze se zaměřuje zejména na ovládání zařízení pomocí
dálkového ovladače. Stejné operace lze provádět také pomocí tlačítek na
aktivním subwooferu, která mají stejné nebo podobné názvy.
Tlačítka na subwooferu lze s výjimkou tlačítka  (zapnout / pohotovostní
režim) zablokovat, aby se zamezilo jejich nechtěnému použití (strana 37).
Aktivní subwoofer
Osvětlení reproduktoru
(světlo)
Pokud je zapnuté osvětlení
reproduktoru, nedívejte se
přímo do světelného zdroje
(strana 34).
Reproduktorový systém
7CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Dálkový ovladač (RM-ANU215)
BASS BAZUCA (strana 30)
Slouží k zesílení zvuku basů
(efekt „BASS BAZUCA“).
SPEAKER ILLUMINATION
(strana 34)
Slouží ke změně vzoru osvětlení
reproduktoru.
Subwoofer: PARTY CHAIN
(strana 33)
Aktivuje nebo deaktivuje funkci
Party Chain.
 Subwoofer: VOLUME

  (zapnout /
pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí systému
(stisknutím) nebo přepnutí
do pohotovostního režimu.
Sl
a Pr
st

Sl
Dv
bě
zr
Otáčením se nastavuje hlasitost.

Dálkový ovladač: VOL +*/–
Sl
Slouží k nastavení hlasitosti.
TU
(N-Mark) (strana 25)
Označení dotykového
bodu technologie NFC
(Near Field Communication).
 Port (USB)
Slouží k připojení zařízení USB.
Sl
st
D
(v
Př
bě
ur
 Displej LCD
(Liquid Crystal Display)
D
(s
 Subwoofer: FUNCTION
Dálkový ovladač:
FUNCTION +/−
 Č
Sl
st
Slouží k volbě funkce.
Subwoofer:
BLUETOOTH - PAIRING
(strana 24)
 Stisknutím tlačítka zvolíte
funkci BLUETOOTH.
 Podržením aktivujete funkci
BLUETOOTH párování při
použití funkce BLUETOOTH.
8CZ
 Su

D

Subwoofer: Kontrolka
BLUETOOTH (strana 23)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
)
tlení
N
 Subwoofer:
 (přehrát/pozastavit)*
Dálkový ovladač:
 (přehrát)*,  (pozastavit)
Slouží ke spuštění
a k pozastavení přehrávání.
Pro obnovení přehrávání
stiskněte tlačítko  nebo .
 (zastavit)
nkci
Slouží k zastavení přehrávání.
Dvojím stisknutím tlačítka
během přehrávání z USB lze
zrušit obnovení přehrávání.
itost.
/ (vzad/vpřed)
/–
Slouží k výběru souboru.
.
TUNING+/– (strana 22)
Slouží k naladění požadované
stanice při použití funkce tuneru.
).
SB.
Dálkový ovladač: /
(vzad / rychlý posun vpřed)
Přidržením tohoto tlačítka
během přehrávání lze vyhledat
určité místo v souboru.
Dálkový ovladač: PRESET+/–
(strana 22)
Slouží k výběru předvolené
stanice při použití funkce tuneru.
 Čidlo dálkového ovladače
 TV INPUT
Slouží k volbě televizního
vstupu.
Mějte na paměti, že s tímto
dálkovým ovladačem lze ovládat
pouze televizory Sony.
TV  (zapnout /
pohotovostní režim)
Slouží k zapnutí nebo vypnutí
televizoru, k jehož ovládání je
dálkový ovladač nastaven.
Mějte na paměti, že s tímto
dálkovým ovladačem lze ovládat
pouze televizory Sony.
 TUNER MEMORY
(strana 22)
Slouží k předvolbě
rozhlasových stanic.
 ///
Slouží k výběru položek nabídky.
+/– (vybrat složku)
Slouží k výběru složky
na zařízení USB.
(potvrdit)
Slouží k zadání nebo
potvrzení nastavení.
 OPTIONS
Slouží k otevření nebo
opuštění menu možností.
 AUDIO EQ (strana 30)
Slouží k výběru předvoleného
zvukového efektu.
 PLAY MODE (strana 21)
Slouží k výběru režimu
přehrávání ze zařízení USB.
9CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
 REPEAT/FM MODE
 Stisknutím tlačítka se
vybírá režim opakovaného
přehrávání pro funkci USB
(strana 21).
 Stisknutím tlačítka se vybírá
režim příjmu FM (monofonní
nebo stereofonní) při použití
funkce tuneru (strana 22).
 MUTING
Slouží k vypnutí zvuku.
 SW LEVEL (strana 30)
Slouží k nastavení úrovně
hlasitosti subwooferu.
 SOUND FIELD (strana 30)
Slouží k výběru předvoleného
zvukového pole.
 RETURN
Slouží k návratu na předchozí
obrazovku.
 TIMER MENU
(strana 19, 35)
Slouží k nastavení hodin
a časovačů.
 DISPLAY (strana 19, 34)
Slouží ke změně zobrazení
informací na displeji.
 SLEEP (strana 35)
Slouží k nastavení
časovače vypnutí.
* Tlačítka , VOL + a  mají hmatový
výstupek. Tyto výstupky slouží k lepší
orientaci při práci se systémem.
10CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Začínáme
Poznámky

Instalace systému
Na obrázcích níže jsou uvedeny
příklady instalace systému.

Instalace reproduktorového
systému do stojanu pro televizor

Instalace reproduktorového
systému na stěnu (strana 12)

Instalace reproduktorového
systému na subwoofer
(strana 12)
Začínáme

Při instalaci reproduktorového systému
a subwooferu dodržujte následující
opatření.
 Nezakrývejte větrací otvory na
zadním panelu subwooferu.
 Neumísťujte reproduktorový systém
a subwoofer do kovové skříně.
 Na reproduktorový systém
a subwoofer nepokládejte předměty,
jako je například akvárium.
 Subwoofer umístěte v blízkosti
reproduktorového systému
v téže místnosti.
Pokud je reproduktorový systém
umístěn před televizor, dejte pozor,
abyste nezakryli obrazovku televizoru
nebo čidlo pro dálkový ovladač na
televizoru. Dojde-li k zakrytí čidla
pro dálkový ovladač na televizoru
reproduktorovým systémem, nemusí
být možné ovládat televizor pomocí
dálkového ovladače.
11CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Instalace reproduktorového
systému na stěnu
2 Zašroubujte šrouby do stěny.
Šrouby by měly vyčnívat 6 až 7 mm
ze stěny.
Poznámky



1
Použijte šrouby odpovídající materiálu
a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu,
že sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte šrouby do nosných
sloupků stěny. Reproduktorový
systém nainstalujte na svislou,
rovnou a zesílenou část stěny.
Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně
dbát na bezpečnost.
Společnost Sony nenese
odpovědnost za nehody či škody
způsobené nesprávnou instalací,
nedostatečnou pevností zdi nebo
nesprávným upevněním šroubů,
přírodní pohromou apod.
Připravte si šrouby
(nejsou součástí dodávky),
které odpovídají otvorům
na zadní straně
reproduktorového systému.
142 mm
Insta
syst
Umíst
horní
jej op
směre
doraz
6 až 7 mm
3 Zavěste reproduktorový
systém na šrouby.
Zarovnejte otvory na zadní straně
reproduktorového systému se
šrouby a poté zavěste
reproduktorový systém na 2 šrouby.
Sejm
systé
Opatr
systém
zdvih
4 mm
Více než 25 mm
Otvor na zadní straně
reproduktorového systému
5 mm
10 mm
12CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
ny.
mm
Instalace reproduktorového
systému na subwoofer
Umístěte reproduktorový systém na
horní stranu subwooferu () a poté
jej opatrně stiskněte tak daleko
směrem dolů, až dojde k zaklapnutí
dorazů ().
Poznámka
Nepoužívejte sílu ani netlačte na
reproduktorový systém v blízkosti jeho
okrajů. Takovéto jednání by mohlo vést
k pádu reproduktorového systému.
Začínáme
aně
ouby.
Doraz
Sejmutí reproduktorového
systému ze subwooferu
Opatrně nakloňte reproduktorový
systém směrem dozadu a poté jej
zdvihněte nahoru.
13CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
 Zd
Bezpečné zapojení systému
Chcet
Digita
výstu
z telev
použi
(souč
 FM
Při na
a smě
Antén
dalek
a kab
vzniku
 Na
Zapoj
elektr
Po při
spust
Po sti
se sys
se aut
 Červený konektor
 Bílý konektor
 Kabelová anténa FM
(anténu roztáhněte ve
vodorovném směru)
 Do zásuvky elektrické sítě
 SPEAKERS
Zapojte kabely reproduktorů na
reproduktorovém systému.
 Zdířky AUDIO OUT/
PARTY CHAIN OUT L/R
Pomocí audiokabelu (není součástí
dodávky) připojte zdířky vstupu
audia volitelného zařízení
(například videorekordéru) nebo
jiného systému zvuku pro vytvoření
kompletu Party Chain (strana 31).
 Zdířky AUDIO IN/
PARTY CHAIN IN L/R
Pomocí audiokabelu (není součástí
dodávky) připojte zdířky výstupu
audia volitelného zařízení
(například televizor nebo audio/
video zařízení) nebo jiného systému
zvuku pro vytvoření kompletu
Party Chain (strana 31).
14CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
 Zdířka OPT IN (optický vstup)
Chcete-li se připojit ke zdířce
Digital Out (optický digitální
výstup) pro poslech zvuku
z televizoru pomocí tohoto systému,
použijte optický digitální kabel
(součást dodávky) (strana 14).
Vložení baterií
Podle níže uvedených polarit vložte
do ovladače dvě dodané baterie R03
(velikost AAA).
 FM ANTENNA
Začínáme
Při nastavování antény zvolte místo
a směr zajišťující dobrý příjem.
Anténa by měla být dostatečně
daleko od napájecího kabelu
a kabelu USB, aby se zabránilo
vzniku šumu.
 Napájení
Zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě.
Po připojení kabelu se automaticky
spustí ukázka (strana 19).
Po stisknutí tlačítka 
se systém zapne a ukázka
se automaticky ukončí.
Poznámky


Nekombinujte staré a nové baterie ani
různé typy baterií.
Pokud víte, že dálkový ovladač
nebudete po delší dobu používat,
vyjměte baterie, abyste předešli
poškození způsobenému únikem
elektrolytu z baterie a následnou korozí.
Ovládání subwooferu pomocí
dálkového ovladače
částí
u
Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání na subwooferu.
/
tému
15CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Pok
Příprava pro zvuk z televizoru
Propojením subwooferu a televizoru níže vyobrazeným způsobem pomocí
optického digitálního kabelu (součást dodávky) můžete poslouchat zvuk
z televizoru.
Pok
a re
zkon

Zdířka
digitálního
(optického)
audiovýstupu
Př
1
Digitální optický kabel
(součást dodávky)
2
Televizor
Poslech zvuku z televizoru pomocí optického digitálního připojení
Zapněte televizor a opakovaným stisknutím tlačítka FUNCTION +/– vyberte
optickou funkci.
Zk
re
2k
Př
1
2
Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného televizoru příliš nízká, systém může automaticky
přejít do pohotovostního režimu. Nastavte úroveň hlasitosti televizoru. Pokud vypnete
funkci automatického přechodu do pohotovostního režimu, viz část „Nastavení funkce
automatického přechodu do pohotovostního režimu“ (strana 37).
Tipy

3

Zadní strana subwooferu

Zk
ex
Ke zdířce OPT IN můžete připojit rovněž externí zařízení (DVD přehrávače apod.).
V případě připojování zařízení tohoto typu propojte zdířku OPT IN a zdířku Digital
Out (optický digitální výstup) na zařízení stejným způsobem, jako je vyobrazen
výše. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze
daného zařízení.
Pokud je úroveň audia ze systému v případě připojení externího zařízení nízká,
zkuste upravit nastavení výstupu audia na připojeném zařízení. Tím můžete zlepšit
výstupní úroveň audia. Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu
k obsluze daného zařízení.
Pokud se na displeji subwooferu zobrazí nápis „CODE 01“
Pokud jsou vstupní audiosignály přivedené do systému jiného typu než
2kanálové lineární PCM signály, zobrazí se na displeji subwooferu zpráva
„CODE 01“ (zpráva označuje, že vstupní audiosignály nejsou podporovány).
V takovém případě vyberte na televizoru nebo jiném externím
zařízení správný režim výstupu audia, abyste získali 2kanálové lineární
PCM audiosignály.
16CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
3
Poz
Výše
nebo
Chce
telev
Pokud ze systému není slyšet zvuk z televizoru
ocí
Pokud se na displeji zobrazí zpráva „CODE 01“ a ze subwooferu
a reproduktorového systému není slyšet žádný zvuk z televizoru,
zkontrolujte následující položky a upravte nastavení na televizoru.

Zkontrolujte, jestli je reproduktorový výstup nastaven na použití
externích reproduktorů.
Příklad: KDL-42W800B
ní
te
ticky
ete
kce
Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači televizoru a potom
vyberte položku pro nastavení.
2
Vyberte položku pro nastavení zvuku a poté vyberte položku pro
nastavení reproduktorů.
3
Vyberte režim výstupu na externí reproduktory.
Začínáme

1
Zkontrolujte nastavení výstupu audia, a pokud je vybrán automatický
režim, změňte jej na režim výstupu PCM. Tento systém podporuje pouze
2kanálové lineární PCM formáty.
Příklad: KDL-42W800B
1
Stiskněte tlačítko HOME na dálkovém ovladači televizoru a potom
vyberte položku pro nastavení.
2
Vyberte položku pro nastavení zvuku a poté vyberte položku pro
nastavení digitálního výstupu audia.
3
Vyberte režim výstupu PCM.
Poznámka
Výše uváděná informace platí pro televizory Sony. Při použití televizoru jiného výrobce
nebo při použití jiného externího zařízení zkontrolujte nastavení obdobných položek.
Chcete-li získat podrobnější informace, nahlédněte do návodu k obsluze daného
televizoru nebo externího zařízení.
it
vodu
va
ny).
17CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Přenášení subwooferu
nebo reproduktorového
systému
Nas
Před přenesením subwooferu nebo
reproduktorového systému odpojte
všechny kabely.
Při přenášení subwooferu
nebo reproduktorového systému
držte pevně rukojeť zařízení,
abyste zamezili jeho pádu.
2 Sti
1
Za
tla
Pok
„PL
vyb
tlač
a p
3 Op
tla
a p
4 Op
tla
a p
Pozn
V úspo
Poznámka
Nepřenášejte současně kombinaci
subwooferu s nasazeným
reproduktorovým systémem.
18CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Nastavení hodin
1
Zapněte systém stisknutím
tlačítka .
2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek / nastavte hodiny
a potom stiskněte tlačítko .
4 Opakovaným stisknutím
tlačítek / nastavte minuty
a potom stiskněte tlačítko .
Poznámka
V úsporném režimu nelze nastavit hodiny.
V okamžiku, kdy je systém
vypnutý, opakovaně stiskněte
tlačítko DISPLAY.
Každým stisknutím tlačítka
se změní režim zobrazení
následujícím způsobem.
Ukázka
Zobrazení roluje zprávy o hlavních
funkcích tohoto systému.
Začínáme
Pokud se na displeji zobrazí nápis
„PLAY SET“ nebo „TIMER SEL“,
vyberte opakovaným stisknutím
tlačítek / možnost „CLOCK“
a potom stiskněte tlačítko .
Změna režimu
zobrazení
Žádné zobrazené informace
(úsporný režim)
Displej je vypnutý kvůli úspoře
energie. Časovač a hodiny
nadále pracují.
Hodiny
Hodiny na displeji po několika
sekundách automaticky přejdou
do úsporného režimu.
19CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Přehrávání USB
Před použitím
zařízení USB
Kompatibilní zařízení USB viz
„Informace o kompatibilních
zařízeních“ (strana 38).
(Zařízení Apple můžete s tímto
systémem používat pouze
prostřednictvím připojení
BLUETOOTH.)
Přehrávání ze
zařízení USB
Tento systém dokáže přehrát
následující formáty audia:
MP3: přípona souboru „.mp3“
WMA: přípona souboru „.wma“
AAC: přípona souboru „.m4a“,
„.mp4“ nebo „.3gp“.
WAV: přípona souboru „.wav“
Pokud mají audiosoubory výše
uvedenou příponu, ale nemají
odpovídající formát, při jejich
přehrávání může vznikat hluk nebo
může dojít k poruše.
1
Připojte zařízení USB k portu .
Poznámka
Pokud je zařízení USB vybavené jiným
typem konektoru, můžete je připojit
k portu na subwooferu pomocí
adaptéru USB (není součástí dodávky).
2 Opakovaným stisknutím
Změn
Opako
PLAY
 Nor
(bez
aud
 Přeh
pře
v ur
 Náh
vše
v za
v ná
1)
Nem
přeh
Nem
náho
opak
3) Poku
náho
se re
2)
Opak
Opako
tlačítk
:

tlačítka FUNCTION +/– vyberte
funkci USB.
3 Stisknutím tlačítka  zahajte
přehrávání.
Audiosoubory jsou v závislosti
na režimu přehrávání (strana 21)
přehrávány v různých pořadích.

Použ
nabíj
Pokud
jej po
zaříze
Opako
FUNC
Nabíje
zaříze
viz ná
20CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
“
a“
“,
“
Změna režimu přehrávání
Poznámky k zařízení USB
Opakovaně stiskněte tlačítko
PLAY MODE.
 Normální přehrávání
(bez indikace): přehrají se všechny
audiosoubory v zařízení USB
1)
 Přehrávání složky („FLDR“) :
přehrají se všechny audiosoubory
v určené složce v zařízení USB
2)3):
 Náhodné přehrávání („SHUF“)
všechny audiosoubory
v zařízení USB se přehrají
v náhodném pořadí


Pořadí při přehrávání v tomto systému
se může lišit od pořadí při přehrávání
v připojeném digitálním hudebním
přehrávači.
Tento systém dokáže rozpoznat až
 256 složek v zařízení USB.
 65 536 audiosouborů v zařízení USB.
 256 audiosouborů v jedné složce.
Přehrávání USB
1)
ebo
tu .
iným
ojit
ávky).
erte
ajte
1)
h.
Nemůžete zároveň zvolit režim
“.
přehrávání složky a režim „
Nemůžete zároveň zvolit režim
náhodného přehrávání a režim
opakovaného přehrávání.
3) Pokud systém vypnete, zvolený režim
náhodného přehrávání se zruší a obnoví
se režim normálního přehrávání.
2)
Opakované přehrávání
Opakovaně stiskněte
tlačítko REPEAT.
: opakovaně se přehrávají

všechny audiosoubory
v zařízení USB nebo
v určené složce.
: opakovaně se přehrává

audiosoubor.
Použití systému jako
nabíječky baterií
Pokud je systém spuštěný, můžete
jej použít jako nabíječku baterií pro
zařízení USB s funkcí nabíjení.
Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION +/– vyberte funkci USB.
Nabíjení se zahájí po připojení
zařízení USB k portu . Podrobnosti
viz návod k obsluze zařízení USB.
21CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Tuner
Poslech rádia
1
Opakovaným stisknutím
tlačítka FUNCTION +/– vyberte
funkci tuneru.
2 Automatické vyhledávání:
Podržte stisknuté tlačítko
TUNING+/–, dokud se na displeji
nezačne měnit frekvence.
Vyhledávání se ukončí automaticky,
jakmile se naladí nějaká stanice,
a na displeji se zobrazí
nápis „TUNED“.
Pokud se nápis „TUNED“ nezobrazí
a vyhledávání stanice se neukončí,
stisknutím tlačítka  zastavte
vyhledávání. Poté proveďte
ruční ladění (viz níže).
Ruční ladění:
Opakovaným stisknutím
tlačítka TUNING+/– nalaďte
požadovanou stanici.
Poznámka
Když naladíte stanici FM, která poskytuje
služby RDS, vysílání vám poskytne
informace, jako je název služby nebo
název stanice. Informace RDS můžete
zobrazit opakovaným stisknutím
tlačítka DISPLAY.
Předvolba rozhlasových stanic
Můžete uložit až 20 FM stanic jako
své oblíbené.
1 Nalaďte požadovanou stanici.
2 Stiskněte tlačítko
TUNER MEMORY.
Číslo předvolby
3 Opakovaným stisknutím tlačítka
PRESET+/– vyberte požadované
číslo předvolby a poté stiskněte
tlačítko .
Zobrazí se nápis „COMPLETE“
a stanice je uložena.
Pokud je vybranému číslu předvolby
již přiřazena jiná stanice, nahradí se
tato stanice novou.
Poslech přednastavené stanice
Opakovaným stisknutím tlačítek
PRESET+/– vyberte požadované
číslo předvolby.
Tip
Chcete-li u stanice FM se slabým
stereofonním signálem snížit statický
šum, opakovaně stiskněte tlačítko
FM MODE, dokud se na displeji
nezobrazí nápis „MONO“. Dojde ke
ztrátě stereofonního efektu, ale zlepší
se kvalita příjmu.
22CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
BLU
Bez
BLU
Bezdr
je bez
dosah
bezdr
mezi d
Bezdr
pracu
Podp
profi
Podpo
 Stan
Podpo
 A2D
Dist
 AVR
Con
Podpo
 SBC
 AAC
nic
ako
ici.
by
dvolby
adí se
nice
k
é
Bezdrátová technologie
BLUETOOTH
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
je bezdrátová technologie s krátkým
dosahem, která umožňuje
bezdrátovou datovou komunikaci
mezi digitálními zařízeními.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
pracuje v rozsahu přibližně 10 metrů.
Podporovaná verze,
profily a kodeky BLUETOOTH
Podporovaná verze BLUETOOTH:
 Standard BLUETOOTH verze 3.0
Podporované profily BLUETOOTH:
 A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
 AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky BLUETOOTH:
 SBC (Sub Band Codec)
 AAC (Advanced Audio Coding)
Bezdrátový poslech
hudby ze zařízení
BLUETOOTH
Hudbu ze zařízení BLUETOOTH
můžete poslouchat prostřednictvím
bezdrátového připojení.
Kontrolka BLUETOOTH
Kontrolka BLUETOOTH se rozsvítí
nebo bliká modře jako informace
o stavu připojení BLUETOOTH.
Stav systému
Stav kontrolky
Pohotovostní režim Pomalu bliká
BLUETOOTH
Párování
Rychle bliká
BLUETOOTH
Připojení
Svítí
BLUETOOTH je
navázáno
BLUETOOTH
ačítka
vané
něte
BLUETOOTH
23CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je operace, při které se
zařízení BLUETOOTH na úvod
navzájem registrují. Jakmile je
párování jednou provedeno, již není
potřeba jej provádět znovu.
Pokud používáte chytrý telefon
kompatibilní s technologií NFC,
následující proces ručního párování
není potřeba. Podrobnější informace
viz část „Připojení chytrého
telefonu jedním dotykem (NFC)“
(strana 25).
1
5 Vyberte modelové číslo
systému ze seznamu
zobrazeného na displeji
zařízení BLUETOOTH.
Například vyberte „SONY:HT-GT1“.
Pokud je na zařízení BLUETOOTH
vyžadován klíč, zadejte „0000“.
6 Proveďte připojení BLUETOOTH
na zařízení BLUETOOTH.
Po dokončení párování a navázání
připojení BLUETOOTH se na displeji
zobrazí název zařízení BLUETOOTH.
V závislosti na typu zařízení
BLUETOOTH může být připojení
navázáno automaticky po
dokončení párování.
Adresu zařízení BLUETOOTH
můžete zkontrolovat opakovaným
stisknutím tlačítka DISPLAY.
Umístěte zařízení BLUETOOTH
do vzdálenosti maximálně
1 metr od systému.
2 Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
na subwooferu vyberte
funkci BLUETOOTH.
Na displeji se zobrazí nápis
„BT AUDIO“.
Poznámky


Poznámka
Pokud je systém již připojen k zařízení
BLUETOOTH, stisknutím tlačítka
BLUETOOTH na subwooferu odpojte
zařízení BLUETOOTH.
3 Podržte tlačítko BLUETOOTH na
subwooferu stisknuté po dobu
2 sekund nebo více.
Na displeji začne blikat
nápis „PAIRING“.
4 Proveďte proces párování
na zařízení BLUETOOTH.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení
BLUETOOTH.


Párovat můžete až 9 zařízení
BLUETOOTH. Pokud spárujete desáté
zařízení BLUETOOTH, nejstarší
spárované zařízení bude smazáno.
Kód „Passkey“ může být v závislosti na
zařízení nazván také jako „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ nebo
„Password“ atd.
Pohotovostní režim párování systému
se zruší asi po 5 minutách. Pokud
párování neproběhlo úspěšně,
postupujte znovu od kroku 1.
Chcete-li systém spárovat s
jiným zařízením BLUETOOTH,
opakujte kroky 1 až 6.
Zrušení operace párování
Podržte tlačítko BLUETOOTH na
subwooferu stisknuté po dobu
2 sekund nebo více, dokud se na
displeji nezobrazí nápis „BT AUDIO“.
24CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Přip
jedn
Pokud
telefo
značk
systém
zap
dok
dok
Co je
NFC (N
je tec
bezdr
různý
o mob
Díky f
komu
pouhý
určen
s pod
1
Stá
„N
Stá
apl
And
vyh
„NF
ji zp
dvo
Sou
mo
Připojení chytrého telefonu
jedním dotykem (NFC)
T1“.
TH
“.
OTH
zání
spleji
OTH.
ní
áté
o.
ti na
de“,
ému
* Použijte aplikaci na čtení QR kódů.
Poznámky

Co je „NFC“?
NFC (Near Field Communication)
je technologie umožňující
bezdrátovou komunikaci mezi
různými zařízeními. Jde např.
o mobilní telefony a IC štítky.
Díky funkci NFC lze datové
komunikace dosáhnout snadno
pouhým dotykem zařízení v blízkosti
určeného symbolu na zařízeních
s podporou funkce NFC.
1
Stáhněte a nainstalujte aplikaci
„NFC Easy Connect“.
Stáhněte si zdarma dostupnou
aplikaci pro operační systém
Android™ ze serveru Google Play™
vyhledáním názvu
„NFC Easy Connect“ nebo
ji zpřístupněte pomocí
dvourozměrného kódu níže.
Související datové přenosy
mohou být zpoplatněny.

Aplikace nemusí být v některých
zemích nebo regionech dostupná.
V závislosti na vašem chytrém
telefonu je možné používat funkci
NFC i bez instalace aplikace. V tomto
případě se mohou určité postupy
a specifikace lišit. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
chytrého telefonu.
Kompatibilní chytré telefony
Chytré telefony s vestavěnou
funkcí NFC (OS: Android 2.3.3
nebo novější s výjimkou
systému Android 3.x)
BLUETOOTH
ným
Pokud se dotknete chytrým
telefonem s podporou funkce NFC
značky N-Mark na subwooferu,
systém automaticky:
zapne funkci BLUETOOTH.
dokončí párování.
dokončí připojení BLUETOOTH.
Dvourozměrný kód*
pro přímý přístup
2 Spusťte aplikaci
„NFC Easy Connect“ na svém
chytrém telefonu.
Ujistěte se, že se vám zobrazí
obrazovka aplikace.
a
DIO“.
25CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
3 Dotkněte se chytrým telefonem
značky N-Mark na subwooferu
a přidržte zde telefon,
dokud nezavibruje.
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
Zařízení BLUETOOTH můžete ovládat
tak, že propojíte systém a zařízení
BLUETOOTH pomocí AVRCP.
Před přehráváním hudby
zkontrolujte následující podmínky:
Zapnutí funkce BLUETOOTH na
zařízení BLUETOOTH.
Dokončené párování.
Přehrávání hudby ze zařízení
BLUETOOTH nekompatibilního
s funkcí NFC
Podle pokynů na obrazovce
chytrého telefonu dokončete
připojení.
Po navázání připojení BLUETOOTH
přestane kontrolka BLUETOOTH
blikat a zůstane svítit. Na displeji se
zobrazí název zařízení BLUETOOTH.
Zdroj zvuku z chytrého telefonu
můžete přepnout na jiné zařízení
kompatibilní s funkcí
NFC BLUETOOTH.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení
BLUETOOTH.
Tip
Pokud se párování a připojení
BLUETOOTH nezdaří, postupujte takto.
 Spusťte znovu aplikaci
„NFC Easy Connect“ a pomalu přibližte
chytrý telefon k symbolu N-Mark.
 Pokud používáte některé z běžně
dostupných pouzder na chytrý telefon,
je třeba z něj telefon vyjmout.
1
Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
na subwooferu vyberte
funkci BLUETOOTH.
Na displeji se zobrazí
nápis „BT AUDIO“.
2
Navažte připojení se
zařízením BLUETOOTH.
Automaticky se připojí naposledy
připojené zařízení BLUETOOTH.
Navažte připojení BLUETOOTH ze
zařízení BLUETOOTH, pokud toto
zařízení není připojeno.
Po navázání připojení se na displeji
zobrazí název zařízení BLUETOOTH.
3
Stisknutím tlačítka  zahajte
přehrávání.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH
 může být potřeba stisknout
tlačítko  dvakrát.
 bude možná nutné zahájit
přehrávání zdroje zvuku
v zařízení BLUETOOTH.
26CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Pozn


Není
zaříz
stisk
k nap
zaříz
Poku
jiné z
připo
se od
Přehr
telefo
s fun
Dotkn
značk
naváz
Spusť
v chyt
o přeh
k obs
Ukon
 Zař
nek
Stiskn
subwo
nápis
V závi
může
zruše
přehr
 Chy
kom
Znovu
telefo
na su
Poznámky

vládat
ení

nky:
a
ní
ho
Přehrávání hudby z chytrého
telefonu kompatibilního
s funkcí NFC
Dotkněte se chytrým telefonem
značky N-Mark na systému pro
navázání připojení BLUETOOTH.
Spusťte přehrávání zdroje zvuku
v chytrém telefonu. Podrobnosti
o přehrávání naleznete v návodu
k obsluze chytrého telefonu.
Ukončení připojení BLUETOOTH
dy
.
ze
to
pleji
OTH.
te
OTH
 Zařízení BLUETOOTH
nekompatibilní s NFC
Vymazání všech informací
o registraci párování
K provedení této operace použijte
tlačítka na subwooferu.
1
Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
na subwooferu vyberte
funkci BLUETOOTH.
Na displeji se zobrazí nápis
„BT AUDIO“.
Pokud je systém připojen k zařízení
BLUETOOTH, objeví se na displeji
název zařízení BLUETOOTH.
Stisknutím tlačítka BLUETOOTH
na subwooferu ukončete
připojení BLUETOOTH.
2 Podržte tlačítka  a BLUETOOTH
stisknutá po dobu přibližně 1 s.
Na displeji se zobrazí nápis
„BT HIST“ a „CLEAR“ a všechny
informace o párování se vymažou.
BLUETOOTH
OTH
Není-li systém připojen k žádnému
zařízení BLUETOOTH, připojí se po
stisknutí tlačítka  automaticky
k naposledy připojenému
zařízení BLUETOOTH.
Pokud se k systému pokusíte připojit
jiné zařízení BLUETOOTH, aktuálně
připojené zařízení BLUETOOTH
se odpojí.
Stiskněte tlačítko BLUETOOTH na
subwooferu. Na displeji se zobrazí
nápis „BT AUDIO“.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH
může být připojení BLUETOOTH
zrušeno automaticky po zastavení
přehrávání.
 Chytré telefony
kompatibilní s NFC
Znovu se dotkněte chytrým
telefonem symbolu N-Mark
na subwooferu.
27CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Nastavení zvukových
kodeků BLUETOOTH
Zvukové kodeky BLUETOOTH lze
vybrat, pokud připojené zařízení
BLUETOOTH podporuje standard
Advanced Audio Coding (AAC).
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„BT AAC“ a potom stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„ON“ nebo „OFF“ a potom
stiskněte tlačítko .
 ON: Toto nastavení vyberte,
pokud zařízení BLUETOOTH
podporuje standard Advanced
Audio Coding (AAC).
 OFF: Toto nastavení vyberte,
pokud zařízení BLUETOOTH
podporuje pouze standard
Sub Band Codec (SBC).
Nastavení
pohotovostního režimu
BLUETOOTH
Pohotovostní režim BLUETOOTH
umožňuje automatické
zapnutí systému po navázání
připojení BLUETOOTH se
zařízením BLUETOOTH.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„BT STBY“ a potom stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„ON“ nebo „OFF“ a potom
stiskněte tlačítko .
Pokud je zapnutý pohotovostní
režim BLUETOOTH, počká systém
na připojení BLUETOOTH, i když byl
vypnut. Po navázání připojení
BLUETOOTH se systém zapne
automaticky.
Zap
sign
K syst
spáro
připoj
je zap
systém
je zap
nasta
K prov
tlačítk
Podrž
stiskn
Na dis
nebo
Pozn


Poznámky


S aktivovaným kodekem AAC můžete
poslouchat zvuk ve vysoké kvalitě.
V případě, že nemůžete poslouchat
zvuk AAC ze zařízení, vyberte možnost
„OFF“ (Vypnuto).
Pokud toto nastavení změníte ve
chvíli, kdy je systém připojen k zařízení
BLUETOOTH, zařízení BLUETOOTH
se odpojí. Chcete-li se k zařízení
BLUETOOTH připojit, zopakujte
připojení BLUETOOTH.

28CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Poku
nelze
 Př
 Pá
M
 Po
za
Poku
nem
a ani
zaříz
Poku
na su
s pod
poho
zapn
auto
mu
H
.
ost
K systému se můžete ze
spárovaného zařízení BLUETOOTH
připojit ve všech funkcích, pokud
je zapnutý signál BLUETOOTH
systému. Signál BLUETOOTH
je zapnutý v rámci výchozího
nastavení.
K provedení této operace použijte
tlačítka na subwooferu.
Používání „SongPal“
prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH
O aplikaci
Specializovaná aplikace pro tento
model je k dispozici na serverech
Google Play a App Store. Vyhledejte
„SongPal“ a stáhněte si bezplatnou
aplikaci, chcete-li získat další
informace o užitečných funkcích.
Podržte tlačítka  a BLUETOOTH
stisknutá po dobu přibližně 3 s.
Na displeji se zobrazí nápis „BT ON“
nebo „BT OFF“.
BLUETOOTH
ost
e
Zapnutí a vypnutí
signálu BLUETOOTH
Poznámky

ní
ém
ž byl


Pokud je signál BLUETOOTH vypnutý,
nelze provádět následující operace:
 Připojení chytrého telefonu s NFC
 Párování se zařízením BLUETOOTH
 Mazání informací o párování
 Používání „SongPal“ prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH
Pokud je signál BLUETOOTH vypnutý,
nemůže být tento systém detekován
a ani nelze navázat spojení s jiným
zařízením BLUETOOTH.
Pokud se dotknete značky N-Mark
na subwooferu chytrým telefonem
s podporou funkce NFC nebo zapnete
pohotovostní režim BLUETOOTH,
zapne se signál BLUETOOTH
automaticky.
29CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Nastavení zvuku
Nastavení zvuku
Úkon
Postup
Zesílení basů Stiskněte tlačítko
a dosažení
BASS BAZUCA.
vyššího výkonu Pro obnovení
zvuku
normálního zvuku
stiskněte tlačítko
znovu.
Výběr
Opakovaně stiskněte
předvolby
tlačítko AUDIO EQ.
zvukového
Chcete-li vybranou
ekvalizéru
předvolbu zrušit,
vyberte opakovaným
stisknutím tlačítka
AUDIO EQ možnost
„FLAT“.
Výběr
Opakovaně stiskněte
předvoleného tlačítko SOUND FIELD.
zvukového
pole
Opakovaným
Nastavení
stisknutím tlačítka
úrovně
SW LEVEL vyberte
hlasitosti
požadovanou úroveň
subwooferu
hlasitosti.
Chcete-li vypnout
subwoofer, vyberte
opakovaným
stisknutím tlačítka
SW LEVEL možnost
„SW OFF”.
Vypnutí zvuku Stiskněte tlačítko
MUTING.
Zvuk znovu zapnete
stisknutím tlačítka
VOL +/−.
Tvorba vlastního
nastavení zvukového
ekvalizéru
Můžete zvýšit nebo snížit úrovně
určených frekvenčních pásem
a poté uložit nastavení v paměti
jako „CUSTOM EQ”.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„EQ EDIT“ a potom stiskněte
tlačítko .
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek / nastavte úroveň
ekvalizéru a potom stiskněte
tlačítko .
Frekvenční
pásmo
Úroveň
ekvalizéru
4 Opakováním kroku 3
nastavte úrovně ostatních
frekvenčních pásem.
Výběr uloženého
nastavení ekvalizéru
Opakovaným stisknutím tlačítka
AUDIO EQ vyberte možnost
„CUSTOM EQ“.
Poznámka
Zvukový ekvalizér a funkce zvukového
pole nelze použít současně.
30CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Ostatní operace
Používání funkce Party Chain
Zapojením většího počtu systémů zvuku do řetězce můžete vytvořit
zajímavější prostředí pro party a vyprodukovat lepší zvukový výstup.
Systém v řetězci aktivuje funkci Party Chain jako „Party Host“ („Hostitel“)
a bude sdílet hudbu. Ostatní systémy budou nastaveny jako „Party Guests“
(„Hosté“) a budou přehrávat stejnou hudbu jako systém „Party Host“.
Nastavení funkce Party Chain
Funkci Party Chain lze nastavit propojením všech systémů pomocí
audiokabelů (nejsou součástí dodávky).
Před připojením kabelů odpojte napájecí kabel.
 Pokud jsou všechny systémy vybaveny funkcí Party Chain
Příklad: Při připojování s použitím tohoto systému jako prvního systému
Druhý systém
Poslední
systém
Ostatní operace
První systém
Pokračujte v připojování
až do posledního systému.
Zadní strana
subwooferu
V rámci tohoto připojení může každý systém plnit funkci systému Party Host.
Funkci Party Host můžete změnit na nový systém až poté, co aktivujete
funkci Party Chain na jiném systému Party Host. Podrobnější informace viz
část „Výběr nového systému Party Host“ (strana 33).
 V rámci tohoto připojení musí být poslední systém připojen
k prvnímu systému.


31CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
 Pokud jeden ze systémů není vybaven funkcí Party Chain
Příklad: Při připojování s použitím tohoto systému jako prvního systému
Druhý systém
První systém
Vyu
Aktivu
násle
1
Při
a z
2 Na
up
Poslední
systém*
3 Ak
Pokračujte v připojování
až do posledního systému.
v s
jak
Zadní strana
subwooferu
* Systém, který není vybaven funkcí Party Chain, můžete připojit jako poslední systém.
Na tomto posledním systému nezapomeňte vybrat funkci audio in.
Musíte vybrat první systém jako Party Host, aby všechny systémy přehrávaly
při aktivované funkci Party Chain stejnou hudbu.
 V rámci tohoto připojení není poslední systém připojen k prvnímu systému.

Op
FUN
vyb
(s v
pot
Stis
sys
stis
sys
Na
a „C
rež
se a
Par
bud
jak
Výbě
Party
Při vyt
jako n
další s
Opak
funkc
má bý
Z aktu
se aut
Guest
přehr
systém
32CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Využití funkce Party Chain
Aktivujte funkci Party Chain pomocí
následujícího postupu.
1
Připojte napájecí kabel
a zapněte všechny systémy.
Deaktivace funkce Party Chain
Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na
systému Party Host nebo podržte
stisknuté tlačítko PARTY CHAIN na
systému Party Host.
Poznámky

2 Na každém systému
upravte hlasitost.
3 Aktivujte funkci Party Chain
v systému, který má být použit
jako Party Host.
ém.
ému.




Ostatní operace
ávaly
Opakovaným stisknutím tlačítka
FUNCTION na systému Party Host
vyberte požadovanou funkci
(s výjimkou funkce audio in),
poté zahajte přehrávání.
Stiskněte tlačítko PARTY CHAIN na
systému Party Host nebo podržte
stisknuté tlačítko PARTY CHAIN na
systému Party Host.
Na displeji se zobrazí nápis „PARTY“
a „CHAIN“. Systém Party Host spustí
režim Party Chain a ostatní systémy
se automaticky stávají systémy
Party Guest. Všechny systémy
budou přehrávat stejnou hudbu
jako systém Party Host.

V závislosti na celkovém počtu jednotek
připojených systémů může systému
Party Guest trvat nějakou dobu,
než začne přehrávat hudbu.
Změna úrovně hlasitosti a efektu zvuku
v systému Party Host nemá vliv na
výstup v systému Party Guest.
Systémy Party Guest budou nadále
přehrávat zdroj hudby ze systému Party
Host, i když změníte funkci v libovolném
systému Party Guest. V systému Party
Guest však můžete upravit hlasitost
a změnit efekt zvuku.
Použijete-li na systému Party Host
mikrofon, zvuk nebude posílán na
výstup ze zařízení Party Guest.
Systém, který není vybaven funkcí Party
Chain, nemůže zastávat funkci systému
Party Host.
Podrobnosti o obsluze dalších systémů
naleznete v návodech k obsluze
příslušných systémů.
Výběr nového systému
Party Host
Při vytvoření připojení  můžete
jako nový systém Party Host vybrat
další systém.
Opakujte krok 3 v části „Využití
funkce Party Chain“ v systému, který
má být novým systémem Party Host.
Z aktuálního systému Party Host
se automaticky stane systém Party
Guest. Všechny systémy budou
přehrávat stejnou hudbu jako nový
systém Party Host.
33CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Zobrazení informací
na displeji
Změna vzoru osvětlení
reproduktorů
Opakovaně stiskněte tlačítko
DISPLAY, když je systém zapnutý.
Opakovaným stisknutím tlačítka
SPEAKER ILLUMINATION vyberte
požadovaný vzor osvětlení.
Můžete zobrazit následující informace:
 uplynulá doba přehrávání,
název souboru a název složky,
 informace o názvu, umělci a albu
(informace ID3).
Poznámka
Uplynulá doba přehrávání audiosouboru
kódovaného prostřednictvím VBR
(proměnná přenosová rychlost)
se nezobrazuje správně.
Chcete-li vypnout osvětlení,
vyberte opakovaným stisknutím
tlačítka SPEAKER ILLUMINATION
možnost „OFF”.
Poznámka
Pokud je osvětlení příliš jasné,
můžete rozsvítit světla v místnosti
nebo osvětlení vypnout.
Pou
Systé
Při po
předn
Časo
Při po
že usn
předn
Opak
SLEEP
Chcete
opako
vybert
Tip
Chcete
vypnu
34CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
ení
tka
rte
Používání časovačů
Systém poskytuje 2 funkce časovače.
Při použití obou časovačů má
přednost časovač vypnutí.
Časovač vypnutí
Při poslechu hudby se může stát,
že usnete. Systém se po uplynutí
přednastavené doby vypne.
Opakovaným stisknutím tlačítka
SLEEP vyberte požadovaný čas.
Chcete-li časovač vypnutí zrušit,
opakovaným stisknutím tlačítka SLEEP
vyberte možnost „OFF“.
Tip
Chcete-li zkontrolovat dobu zbývající do
vypnutí systému, stiskněte tlačítko SLEEP.
Časovač přehrávání
Systém můžete nastavit tak, aby se
přehrávání tuneru nebo zařízení USB
zapnulo ve vámi zvolenou dobu.
Ujistěte se, že jste nastavili hodiny.
1
Připravte zdroj zvuku a poté
stisknutím tlačítka VOL +/−
upravte hlasitost.
2 Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„PLAY SET“ a potom
stiskněte tlačítko .
4 Nastavte čas začátku
přehrávání.
5 S použitím stejného postupu
jako v kroku 4 nastavte čas
ukončení přehrávání.
6 Opakovaným stisknutím
Ostatní operace
Opakovaným stisknutím
tlačítek / nastavte hodiny/
minuty a potom stiskněte
tlačítko .
tlačítek / vyberte
požadovaný zdroj zvuku a poté
stiskněte tlačítko .
7 Stisknutím tlačítka 
vypněte systém.
Poznámka
Pokud systém zůstane zapnutý,
časovače nepracují.
35CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Kontrola nastavení časovače
nebo opětovná aktivace
časovače
1
Stiskněte tlačítko TIMER MENU.
Na displeji začne blikat nápis
„TIMER SEL“.
2
3
Stiskněte tlačítko
.
Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„PLAY SEL“ a potom stiskněte
tlačítko .
Zrušení časovače
Postupem podle pokynů v části
„Kontrola nastavení časovače
nebo opětovná aktivace časovače“
vyberte v kroku 3 možnost „OFF“
a poté stiskněte tlačítko .
Poznámky


Systém se zapne před zvolenou dobou.
Pokud je systém v nastavenou dobu již
zapnutý nebo pokud na displeji bliká
nápis „STANDBY“, funkce časovače
přehrávání se nespustí.
V době mezi zapnutím systému
a zahájením přehrávání nepoužívejte
žádné ovládací prvky systému.
Použití volitelných
zařízení
1
Opakovaně stiskněte tlačítko
VOL −, dokud se na displeji
nezobrazí nápis „VOL MIN“.
2 Připojte volitelné zařízení
do zdířek AUDIO IN L/R.
3 Opakovaným stisknutím
tlačítka FUNCTION +/– vyberte
funkci audio in.
4 Zahajte přehrávání
v připojeném zařízení.
5 Opakovaným stisknutím tlačítka
VOL + nastavte hlasitost.
Poznámka
Pokud je úroveň hlasitosti připojeného
zařízení příliš nízká, systém může
automaticky přejít do pohotovostního
režimu. Nastavte úroveň hlasitosti
zařízení. Pokud vypnete funkci
automatického přechodu do
pohotovostního režimu, viz část
„Nastavení funkce automatického
přechodu do pohotovostního režimu“
(strana 37).
36CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Dea
na s
(Rod
Může
subw
a před
použi
Podrž
stiskn
nebo
Na dis
a „LOC
Systém
tlačíte
Chcete
zámku
tlačítk
více n
nezob
Pozn
Funkce
se dea
napáje
ko
Deaktivace tlačítek
na subwooferu
(Rodičovský zámek)
Můžete deaktivovat tlačítka na
subwooferu (kromě tlačítka )
a předejít tak např. nechtěnému
použití jednotky dětmi.
erte
ačítka
ho
Na displeji se zobrazí nápis „CHILD“
a „LOCK ON“.
Systém můžete ovládat pouze pomocí
tlačítek na dálkovém ovladači.
Chcete-li funkci rodičovského
zámku vypnout, podržte stisknuté
tlačítko  na subwooferu po dobu
více než 3 sekund, dokud se na displeji
nezobrazí nápisy „CHILD“ a „LOCK OFF“.
Tento systém je vybaven funkcí
automatického přechodu
do pohotovostního režimu.
Tato funkce po přibližně 15 minutách
automaticky přepne systém do
pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci a na
výstupu není detekován audiosignál.
Ve výchozím nastavení je funkce
automatického přechodu do
pohotovostního režimu zapnutá.
1 Stiskněte tlačítko OPTIONS.
2 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„AutoSTBY“ a potom
stiskněte tlačítko .
Poznámka
Funkce rodičovského zámku
se deaktivuje, pokud odpojíte
napájecí kabel.
3 Opakovaným stisknutím
tlačítek / vyberte možnost
„ON“ nebo „OFF“.
u“
Ostatní operace
ého
Podržte tlačítko  na subwooferu
stisknuté po dobu 3 sekund
nebo více.
Nastavení funkce
automatického
přechodu do
pohotovostního režimu
Poznámky



Přibližně 2 minuty před přechodem
do pohotovostního režimu začne na
displeji blikat zpráva „AutoSTBY“.
Funkce automatického přechodu do
pohotovostního režimu není k dispozici,
pokud používáte tuner.
Systém nemusí automaticky přejít do
pohotovostního režimu v následujících
případech:
 když je zjištěn audiosignál,
 při přehrávání audiosouborů,
 když je aktivován časovač zapnutí
nebo časovač vypnutí.
37CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Další informace
Informace
o kompatibilních
zařízeních
Podporovaná zařízení USB
Tento systém podporuje
pouze zařízení USB kategorie
Mass Storage.
 Tento systém podporuje pouze
zařízení USB ve formátu FAT
(kromě exFAT).
 Je možné, že některá zařízení
USB nebudou s tímto systémem
pracovat.

Komunikace BLUETOOTH
pro iPhone a iPod touch
Vytvořena pro
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPhone 4s
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (pátá generace)
 iPod touch (čtvrtá generace)
Odstraňování
problémů
Případný problém se systémem
vyhledejte v níže uvedeném
kontrolním seznamu odstraňování
problémů a proveďte nápravu.
Pokud problém přetrvává,
kontaktujte nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
V případě, že servisní technik během
opravy vymění některé součástky,
tyto součástky si může ponechat.
Pokud systém přestane
pracovat a nezobrazuje
žádné údaje
Okamžitě odpojte napájecí kabel
a vyčkejte několik minut.
Zkontrolujte následující:
 Nejsou větrací otvory
subwooferu zakryty nějakým
předmětem?
 Není port USB zkratovaný?
Po kontrole výše uvedených
položek nechte napájecí kabel
přibližně hodinu odpojený.
Potom znovu připojte napájecí
kabel a zapněte systém.
Pokud problém přetrvává,
kontaktujte nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
38CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Všeo
Systé
poho
 Neje
se p
auto
poh
nep
a na
aud
Viz
auto
do p
(stra
Nasta
se zru
 Byl
se p
hod
(stra
Ze sys
 Změ
 Zko
zaří
(stra
 Zap
Ze sys
z tele
 Ten
2ka
Zko
aud
je vy
změ
 Zko
rep
tele
exte
Všeobecné údaje
m
vání
e
ěhem
ky,
at.
abel
m
cí
jce
Nastavení hodin nebo časovače
se zrušilo.
 Byl odpojen napájecí kabel nebo
se přerušilo napájení. Nastavte
hodiny (strana 19) a časovač
(strana 35) znovu.
Ze systému nevychází žádný zvuk.
 Změňte hlasitost.
 Zkontrolujte zapojení volitelných
zařízení, jsou-li nějaká zapojena
(strana 14).
 Zapněte připojené zařízení.
Ze systému není slyšet zvuk
z televizoru.
 Tento systém podporuje pouze
2kanálové lineární PCM formáty.
Zkontrolujte nastavení výstupu
audia na televizoru, a pokud
je vybrán automatický režim,
změňte jej na režim výstupu PCM.
 Zkontrolujte, jestli je
reproduktorový výstup na
televizoru nastaven na použití
externích reproduktorů.
Časovač nefunguje.
 Zkontrolujte nastavení
časovače a nastavte správný čas
(strana 35).
 Zrušte funkci časovače vypnutí
(strana 35).
Dálkové ovládání nefunguje.
 Odstraňte všechny překážky
mezi dálkovým ovladačem
a subwooferem.
 Přibližte dálkový ovladač
k subwooferu.
 Namiřte dálkový ovladač na
čidlo dálkového ovládání na
subwooferu.
 Vyměňte baterie
(R03/velikost AAA).
 Umístěte subwoofer dále
od zářivky.
Dochází k akustické zpětné vazbě.
 Snižte hlasitost.
Další informace
el
Systém přešel do
pohotovostního režimu.
 Nejedná se o poruchu. Systém
se po přibližně 15 minutách
automaticky přepne do
pohotovostního režimu, pokud
neprovedete žádnou operaci
a na výstupu není detekován
audiosignál.
Viz část „Nastavení funkce
automatického přechodu
do pohotovostního režimu“
(strana 37).
Je slyšet výrazné hučení nebo šum.
 Přemístěte systém mimo dosah
zdrojů šumu.
 Zapojte systém do jiné zásuvky.
 K napájecímu kabelu připojte
odrušovací filtr (běžně dostupný).
 Vypněte elektrická zařízení
v blízkosti systému.
Po stisknutí libovolného tlačítka
na subwooferu se na displeji
zobrazí nápis „CHILD“ a „LOCK“.
 Vypněte funkci rodičovského
zámku (strana 37).
Při zapnutí napájení se
ozve klapnutí.
 Jde o provozní zvuk, který zazní
například při zapnutí a vypnutí
napájení. Nejedná se o poruchu.
39CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Zařízení USB
Ze systému nevychází žádný zvuk.
 Zařízení USB není správně
připojeno. Vypněte systém
a znovu připojte zařízení USB.
Poté systém zapněte.
Je slyšet šum, zvuk přeskakuje
nebo je zkreslený.
 Používáte nepodporovaný typ
zařízení USB. Viz „Informace
o kompatibilních zařízeních“
(strana 38).
 Vypněte systém a znovu připojte
zařízení USB. Poté systém zapněte.
 Šum obsahují již samotná
hudební data nebo je zvuk
zkreslený. Šum mohl vzniknout
při vytváření hudebních dat
v důsledku podmínek na počítači.
Vytvořte hudební data znovu.
 Při kódování audiosouboru byla
použita příliš nízká přenosová
rychlost. Odešlete do zařízení USB
audiosoubor s vyšší přenosovou
rychlostí.
Nápis „READING“ se zobrazuje
dlouhou dobu nebo dlouho trvá,
než začne přehrávání.
 Proces načítání může zabrat delší
dobu v následujících případech.
V zařízení USB je mnoho složek
nebo souborů (strana 21).
Struktura souborů je příliš
komplexní.
Kapacita paměti je nadměrná.
Interní paměť je fragmentovaná.
Zobrazí se nápis „OVER CURRENT“.
Problém s úrovní elektrického
proudu na portu . Vypněte
systém a odeberte zařízení USB
z portu. Ujistěte se, že je zařízení
USB v pořádku. Pokud se bude tato
zpráva dále zobrazovat, obraťte
se na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony.

Chybné zobrazení
 Mohlo dojít k poškození dat
uložených v zařízení USB.
Odešlete hudební data do zařízení
USB znovu.
 Kódy znaků, jež mohou být tímto
systémem zobrazeny, jsou pouze
čísla a písmena. Znaky, které
nelze zobrazit, budou nahrazeny
znakem „_“.
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Vypněte systém a znovu připojte
zařízení USB. Poté systém zapněte.
 Viz „Informace o kompatibilních
zařízeních“ (strana 38).
 Zařízení USB nepracuje správně.
Vyhledejte pokyny pro řešení
tohoto problému v návodu
k obsluze zařízení USB.
Nelze spustit přehrávání.
 Vypněte systém a znovu připojte
zařízení USB. Poté systém zapněte.
 Viz „Informace o kompatibilních
zařízeních“ (strana 38).
Přehrávání se nezahájí
od prvního souboru.
 Změňte režim přehrávání
na normální (strana 21).
40CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Audio
 Sou
nelz
 Něk
se n
 Sou
vide
 Sou
Win
a Pr
 Zaří
jiný
neb
 Pok
rozd
pou
v pr
 Ten
pou
 Sou
neb
nelz
 Sou
práv
Man
nelz
* Tent
soub
zaříz
všec
Chce
nahl
jedn
kont
Tune
Je sly
nebo
(Na d
„TUNE
 Přip
 Změ
aby
 Přip
exte
 Vyp
ENT“.
o
SB
ení
e tato
ťte
řízení
mto
ouze
eny
no.
ojte
pněte.
ích
ojte
pněte.
ích
* Tento systém podporuje systémy
souborů FAT16 a FAT32, ale některá
zařízení USB nemusí podporovat
všechny tyto systémy souborů FAT.
Chcete-li získat další informace,
nahlédněte do návodu k obsluze
jednotlivých zařízení USB nebo
kontaktujte výrobce.
Tuner
Zařízení BLUETOOTH
Párování nelze provést.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH
blíže k systému.
 Párování nemusí být možné,
pokud se kolem systému vyskytují
i jiná zařízení BLUETOOTH.
V tom případě ostatní zařízení
BLUETOOTH vypněte.
 Při výběru modelového označení
(tohoto systému) na zařízení
BLUETOOTH nezapomeňte zadat
správné heslo.
Zařízení BLUETOOTH není schopno
detekovat tento systém nebo se
na displeji zobrazuje text „BT OFF“.
 Nastavte signál BLUETOOTH na
možnost „BT ON“ (strana 29).
Připojení není možné.
 Zařízení BLUETOOTH, které jste
se pokusili připojit, nepodporuje
profil A2DP a nelze je připojit
k systému.
 Povolte funkci BLUETOOTH
v zařízení BLUETOOTH.
 Navažte připojení prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH.
 Informace o registraci párování
byly smazány. Proveďte
párování znovu.
 Smažte informace o registraci
párování zařízení BLUETOOTH
(strana 27) a znovu proveďte
párování (strana 24).
Další informace
ně.
Audiosoubor nelze přehrát.
 Soubory MP3 ve formátu MP3 PRO
nelze přehrát.
 Některé soubory ve formátu AAC
se nemusí přehrávat správně.
 Soubor AAC, který obsahuje kanál
videa, nelze přehrát.
 Soubory WMA ve formátu
Windows Media Audio Lossless
a Professional nelze přehrát.
 Zařízení USB naformátovaná
jinými systémy souborů než FAT16
nebo FAT32 nejsou podporována*.
 Pokud používáte zařízení USB
rozdělené na oddíly, lze přehrát
pouze zvukové soubory
v prvním oddílu.
 Tento systém dokáže přehrávat
pouze do hloubky 8 složek.
 Soubory, které jsou zašifrované
nebo chráněné heslem,
nelze přehrát.
 Soubory s ochranou autorských
práv DRM (Digital Rights
Management) v tomto systému
nelze přehrát.
Je slyšet výrazné hučení či šum
nebo nelze přijímat stanice.
(Na displeji začne blikat nápis
„TUNED“ nebo „ST“.)
 Připojte správně anténu.
 Změňte umístění a směr antény,
abyste zajistili dobrý příjem.
 Připojte běžně prodávanou
externí anténu.
 Vypněte blízká elektrická zařízení.
41CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Zvuk přeskakuje či kolísá,
případně dochází ke ztrátě spojení.
 Systém a zařízení BLUETOOTH jsou
příliš daleko od sebe.
 Pokud jsou mezi systémem
a zařízením BLUETOOTH nějaké
překážky, odeberte je nebo se
jim vyhněte.
 Pokud jsou v blízkosti zařízení,
která generují elektromagnetické
vlny, například bezdrátová síť
LAN, jiné zařízení BLUETOOTH
nebo mikrovlnná trouba,
přemístěte je pryč.
Zvuk ze zařízení BLUETOOTH nelze
v tomto systému slyšet.
 Nejprve zvyšte hlasitost v zařízení
BLUETOOTH a poté upravte
hlasitost pomocí tlačítka VOL +/−.
Je slyšet výrazné hučení, šum nebo
zkreslení zvuku.
 Pokud jsou mezi systémem
a zařízením BLUETOOTH nějaké
překážky, odeberte je nebo se
jim vyhněte.
 Pokud jsou v blízkosti zařízení,
která generují elektromagnetické
vlny, například bezdrátová síť
LAN, jiné zařízení BLUETOOTH
nebo mikrovlnná trouba,
přemístěte je pryč.
 Ztlumte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH.
Party Chain
Funkci Party Chain nelze aktivovat.
 Zkontrolujte připojení
(strana 31).
 Zkontrolujte, zda jsou správně
zapojeny audio kabely.
 Změňte hlasitost.
Při výběru funkce audio in není
slyšet žádný zvuk.
 Upravte úroveň hlasitosti
připojeného zařízení.
 Zkuste vypnout systém a poté
jej znovu zapnout.
Na displeji se zobrazí blikající
nápisy „PARTY“ a „CHAIN“.
 Při spuštěné funkci Party
Chain je vybrána funkce audio
in. Opakovaným stisknutím
tlačítka FUNCTION +/– vyberte
jinou funkci.
 Zkuste vypnout systém a poté
jej znovu zapnout.
Resetování systému
Pokud systém stále nepracuje tak,
jak by měl, resetujte jej na výchozí
tovární nastavení.
K provedení této operace použijte
tlačítka na subwooferu.
1
Odpojte napájecí kabel a poté
jej znovu zapojte.
2
Zapněte systém stisknutím
tlačítka .
3
Podržte současně stisknutá
tlačítka FUNCTION a ,
dokud se na displeji nezobrazí
nápis „RESET“.
Všechna uživatelská nastavení, jako
jsou předvolené rozhlasové stanice,
časovač a hodiny, se resetují na
výchozí tovární nastavení.
42CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Zprá
Při pro
zobra
z násl
CHILD
Byl ak
CODE
Z přip
na zd
nepod
Viz „P
zvuk z
ERRO
Zaříze
je přip
GUES
Při ak
bude
Party HOST
Při ak
bude
Party NoDE
Není p
NO TR
V syst
soubo
NOT S
Je přip
zaříze
připoj
ovat.
ě
ní
é
o
e
é
jte
té
PAIRING
Systém je v režimu párování.
Při provozu se na displeji může
zobrazit nebo blikat jedna
z následujících zpráv.
READING
Systém načítá informace o zařízení
USB. Některé operace nejsou
k dispozici.
CHILD LOCK
Byl aktivován rodičovský zámek.
CODE 01
Z připojeného televizoru byl
na zdířku OPT IN přiveden
nepodporovaný audiosignál.
Viz „Pokud ze systému není slyšet
zvuk z televizoru“ (strana 17).
TIME NG
Čas zapnutí a čas vypnutí časovače
přehrávání se shodují.
ERROR
Zařízení USB nelze rozpoznat nebo
je připojeno neznámé zařízení.
GUEST
Při aktivaci funkce Party Chain
bude systém plnit funkci systému
Party Guest.
HOST
Při aktivaci funkce Party Chain
bude systém plnit funkci systému
Party Host.
Další informace
ak,
ozí
Zprávy
NoDEVICE
Není připojeno žádné zařízení USB.
NO TRACK
V systému nebyl načten žádný
soubor, který by bylo možné přehrát.
NOT SUPPORT
Je připojeno nepodporované
zařízení USB, resp. je zařízení USB
připojeno přes rozbočovač USB.
azí
, jako
anice,
a
43CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Opatření
Bezpečnost



Pokud víte, že přístroj nebudete delší
dobu používat, odpojte napájecí
kabel vytažením zástrčky ze zásuvky.
Při odpojování systému vždy
uchopte zástrčku. Nikdy netahejte
za samotný kabel.
Pokud se do systému dostane
jakýkoli pevný předmět nebo
tekutina, odpojte systém a nechte jej
před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovanou osobou.
Napájecí kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Čištění krytu
Komunikace BLUETOOTH

Umístění


Neinstalujte systém do nakloněné
polohy ani na místa s velmi vysokou
či nízkou teplotou, se zvýšeným
množstvím prachu, nečistot či vlhkosti,
na místa bez dostatečného odvětrávání
ani na místa, která jsou vystavena
vibracím, přímému slunečnímu světlu
nebo jasnému osvětlení.
Chcete-li systém umístit na speciálně
ošetřené povrchy (například voskem,
olejem nebo leštidlem), postupujte
opatrně, protože může dojít ke vzniku
skvrn nebo k poškození povrchu.
Zahřívání



Zahřívání subwooferu při provozu
je normální jev, který vás nemusí
znepokojovat.
Pokud byl systém nepřetržitě používán
při vysoké hlasitosti, nedotýkejte se
krytu přístroje, protože se mohl zahřát
na vysokou teplotu.
Nezakrývejte větrací otvory.
Reproduktorový systém

Očistěte systém měkkou utěrkou
navlhčenou jemným čisticím
prostředkem.
Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
nebo rozpouštědla, jako je ředidlo, benzin
nebo alkohol.

Zařízení BLUETOOTH by se měla
používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážky). Efektivní dosah komunikace
může být zkrácen za následujících
okolností:
 když se mezi zařízeními spojenými
technologií BLUETOOTH nachází
osoba, kovový předmět, stěna nebo
jiná překážka;
 když je v dané oblasti v provozu
bezdrátová síť LAN;
 když je v blízkosti zapnutá
mikrovlnná trouba;
 když se v okolí nachází jiný zdroj
elektromagnetického vlnění.
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové
sítě LAN (IEEE 802.11b/g) používají
stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz).
Pokud zařízení BLUETOOTH používáte
v blízkosti zařízení s rozhraním
bezdrátové sítě LAN, může vzniknout
elektromagnetické rušení. Výsledkem
může být snížení rychlosti přenosu dat,
šum nebo nemožnost připojení. Pokud
k tomu dojde, zkuste následující řešení:
 Zkuste propojit tento systém
a zařízení BLUETOOTH ve vzdálenosti
nejméně 10 metrů od zařízení
bezdrátové sítě LAN.
 Vypněte napájení zařízení
bezdrátové sítě LAN, pokud
v okruhu 10 metrů využíváte
zařízení BLUETOOTH.
Integrovaný systém reproduktorů
není magneticky stíněný, takže
obraz na televizní sestavě umístěné
v blízkosti systému může být zkreslený.
V takovém případě vypněte televizor,
počkejte 15 až 30 minut a opět jej
zapněte. Pokud nedojde ke zlepšení,
posuňte systém dál od televizoru.





44CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Rádi
moh
lékař
mít z
vypn
a zař
míst
 v n
na
kd
ho
 vb
či Tent
zabe
spec
aby b
běhe
tech
Toto nedo
a dal
při ko
tech
přípa
Spol
žádn
ztrát
běhe
tech
Kom
stop
BLUE
tento
Zaříz
k tom
spec
spole
a jeji
být c
že i k
BLUE
kdy c
BLUE
přípa
ovlád
V záv
připo
na ko
podm
výpa

í písek
benzin
kace

ými
zí
nebo
u
oj

out
kem
u dat,
okud
ešení:


enosti

Technické údaje
Aktivní subwoofer
(SA-WGT1)
Zesilovač
Výstupní výkon (jmenovitý):
Přední levý/pravý:
32 W + 32 W
(při 3 ohmech, 1 kHz, 1 % THD*)
Výstupní výkon (referenční):
Přední levý/pravý:
40 W + 40 W
(na kanál při 3 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
180 W (při 4 ohmech, 100 Hz)
* Celkové harmonické zkreslení
Sekce reproduktorů
Reproduktorový systém:
Subwoofer, Bass reflex
Jednotka reproduktoru:
180 mm, kuželový typ
Jmenovitá impedance:
4 ohmy
Vstupy
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
Napětí 0,8 V, impedance
47 kiloohmů
OPT IN:
Podporovaný audiosignál:
2kanálový lineární PCM
Další informace
é
í
).
váte
Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH na těchto
místech:
 v nemocnicích, vlacích, letadlech,
na čerpacích stanicích a kdekoli jinde,
kde mohou být ve vzduchu přítomny
hořlavé plyny
 v blízkosti automatických dveří
či hlásičů požáru.
Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH,
aby byla zaručena bezpečnost
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však může být
nedostatečné v závislosti na nastavení
a dalších faktorech, takže je třeba
při komunikaci prostřednictvím
technologie BLUETOOTH vždy zvážit
případná rizika.
Společnost Sony nemůže být
žádným způsobem zodpovědná za
ztráty způsobené únikem informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil jako
tento systém.
Zařízení BLUETOOTH připojená
k tomuto přijímači musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH předepsané
společností Bluetooth SIG, Inc.,
a jejich shoda se specifikací musí
být certifikována. Přesto však platí,
že i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH znemožňuje připojení,
případně má za následek odlišnou
ovládací metodu, zobrazení či provoz.
V závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k systému,
na komunikačním prostředí či okolních
podmínkách se může objevit šum či
výpadky zvuku.
Výstupy
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napětí 2 V, impedance 1 kiloohm
Sekce tuneru
Stereofonní příjem v pásmu FM,
superheterodynní tuner FM
Anténa:
Kabelová anténa FM
Rozsah ladění:
87,5 MHz – 108,0 MHz (v krocích
po 50 kHz)
45CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Sekce BLUETOOTH
Komunikační systém:
Standard BLUETOOTH verze 3.0
Výstup:
BLUETOOTH Standard Power
Class 2
Maximální komunikační dosah:
V přímém výhledu cca 10 m1)
Frekvenční pásmo:
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace:
FHSS (Freq Hopping
Spread Spectrum)
Kompatibilní BLUETOOTH profily2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
1)
Skutečný dosah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
citlivost příjmu, výkon antény, operační
systém, softwarová aplikace atd.
2) BLUETOOTH standardní profily
značí účel BLUETOOTH komunikace
mezi zařízeními.
Sekce USB
Podporované formáty:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, VBR
WMA:
48 kb/s – 192 kb/s
AAC:
48 kb/s – 320 kb/s
WAV:
16bitové soubory PCM
Vzorkovací frekvence:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV:
8 kHz – 48 kHz
Podporovaná zařízení USB:
Třída Mass Storage
Maximální proud:
1A
Port (USB):
Typ A
46CZ
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
Rep
(SS-
Repro
2
Jedno
K
H
k
V
k
K
H
k
V
k
Jmeno
3
Vše
Požad
A
Spotře
7
Spotře
0
p
B
6
p
B
Rozm
A
2
R
8
Hmotn
A
7
R
2
Počet
A
1
R
1
:
:
Reproduktorový systém
(SS-GT1)
Reproduktorový systém:
2pásmový reproduktorový systém
Jednotka reproduktoru:
Kanál L:
Hlubokotónový měnič: 80 mm × 2,
kuželový typ
Výškový měnič: 40 mm,
kuželový typ
Kanál R:
Hlubokotónový měnič: 80 mm × 2,
kuželový typ
Výškový měnič: 40 mm,
kuželový typ
Jmenovitá impedance:
3 ohmy
Dodávané příslušenství
Digitální optický kabel (1)
Dálkový ovladač (1)
Baterie R03 (velikost AAA) (2)
Kabelová anténa FM (1)
Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
Všeobecné údaje
Další informace
Požadavky na napájení:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie:
70 W
Spotřeba energie (v úsporném režimu):
0,5 W (při vypnutém
pohotovostním režimu
BLUETOOTH)
6 W (při zapnutém
pohotovostním režimu
BLUETOOTH)
Rozměry (Š × V × H) (přibližně):
Aktivní subwoofer:
290 mm × 420 mm × 275 mm
Reproduktorový systém:
800 mm × 110 mm × 102 mm
Hmotnost (přibližně):
Aktivní subwoofer:
7,1 kg
Reproduktorový systém:
2,8 kg
Počet dílů:
Aktivní subwoofer:
1 kus
Reproduktorový systém:
1 kus
47CZ
1) (CZ)
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
© 2014 Sony Corporation
HT-GT1.CZ.4-542-874-12(1) (CZ)
4-542-874-12(1) (SK)
Zvukový panel
Návod na použitie
Úvodné informácie
Prehrávanie zo zariadenia USB
Tuner
BLUETOOTH
Nastavenie zvuku
Ďalšie operácie
Ďalšie informácie
HT-GT1
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Záznam majiteľa
Číslo modelu a sériové číslo sa
nachádzajú na zadnej strane jednotky.
Tieto čísla vpíšte na vyhradené
riadky nižšie. Uveďte ich, kedykoľvek
sa v súvislosti s týmto produktom
obrátite na predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Číslo modelu
Sériové číslo
VAROVANIE
Zariadenie nevystavujte dažďu
ani vlhkosti, aby ste predišli
riziku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia
nezakrývajte novinami, obrusmi,
záclonami a pod., aby ste predišli
riziku požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom
otvoreného ohňa (napríklad
zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na
zariadenie a neklaďte naň predmety
naplnené vodou, napríklad vázy, aby
ste predišli riziku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom.
Keďže sa jednotka odpája od
elektrickej siete pomocou hlavnej
zástrčky, pripojte ju k ľahko prístupnej
sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky,
okamžite odpojte hlavnú zástrčku
od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených
priestoroch, napríklad v knižnici alebo
vo vstavanej skrini.
Batérie ani zariadenia s vloženými
batériami nevystavujte nadmernej
teplote, napríklad slnečnému
žiareniu a ohňu.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je
odpojená od elektrickej siete, kým
je pripojená k sieťovej zásuvke.
Likvidácia nepotrebných
batérií, elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte,
batérii alebo na balení
znamená, že s produktom
a batériou nemožno
zaobchádzať ako
s domovým odpadom.
Na určitých typoch batérií sa môže
tento symbol používať spolu so
symbolom chemickej značky.
Symboly chemickej značky ortuti (Hg)
alebo olova (Pb) sa k tomuto symbolu
pridávajú v prípade, ak batéria
obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti
alebo 0,004 % olova. Správnou
likvidáciou týchto produktov a batérií
zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii batérií. Recyklácia
týchto materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje.
Ak sú produkty z bezpečnostných,
prevádzkových dôvodov alebo
z dôvodu integrity údajov trvalo
pripojené k vstavanej batérii,
takúto batériu by mal vymieňať len
kvalifikovaný servisný personál.
Po uplynutí životnosti batérie,
elektrických a elektronických zariadení
by ste mali tieto produkty odovzdať
na príslušnom zbernom mieste
určenom na recykláciu elektrických
a elektronických zariadení, aby
ste zaručili ich správnu likvidáciu.
Informácie o iných typoch batérií
nájdete v časti o bezpečnom vybratí
batérie z produktu. Batériu odovzdajte
v príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu nepotrebných batérií.
2SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Podro
tohto
posky
miestn
odvoz
obcho
batéri
Infor
v Eur
Toto v
a bolo
stanov
pomo
Pozn
nasle
vzťah
pred
v kto
Tento
spoloč
spoloč
1-7-1 K
108-0
zástup
súladu
právny
spoloč
Hedel
Neme
sa serv
na adr
servis
Spolo
vyhlas
v súla
a ďalš
smern
Podro
adrese
http:/
kej
ch
dukte,
ní
ktom
m.
e
(Hg)
bolu
i
térií
u
dské
klácia
ávať
h,
n
adení
ať
ch
ratí
dajte
enom
rií.
Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto produktu alebo batérie vám
poskytne miestny mestský úrad,
miestny úrad zodpovedný za
odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt alebo
batériu kúpili.
Informácie pre zákazníkov
v Európe
Toto vybavenie bolo testované
a bolo zistené, že spĺňa obmedzenia
stanovené v smernici EMC pri pripojení
pomocou kábla kratšieho ako tri metre.
Zvukový panel je určený na
používanie na tieto účely:
 prehrávanie zdrojov hudby
uloženej na zariadeniach USB
a BLUETOOTH,
 počúvanie rozhlasových staníc,
 počúvanie zvuku televízora,
 uskutočňovanie sociálnych
zhromaždení vďaka funkcii
Party Chain.
Poznámka pre zákazníkov:
nasledujúce informácie sa
vzťahujú len na vybavenie
predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený
spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonsko. Splnomocneným
zástupcom pre otázky týkajúce sa
súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie je
spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa
na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Spoločnosť Sony Corp. týmto
vyhlasuje, že toto vybavenie je
v súlade so základnými požiadavkami
a ďalšími dôležitými ustanoveniami
smernice 1999/5/ES.
Podrobnosti nájdete na tejto
adrese URL:
http://www.compliance.sony.de/
3SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Upozornenie na licencie
a ochranné známky
 Na technológiu a patenty kódovania
zvuku MPEG Layer-3 poskytli
licenciu spoločnosti Fraunhofer IIS
a Thomson.
 Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou alebo
ochrannou známkou spoločnosti
Microsoft Corporation v USA alebo
iných krajinách.
 Tento produkt je chránený určitými
právami duševného vlastníctva
spoločnosti Microsoft Corporation.
Bez licencie od spoločnosti
Microsoft alebo jej oprávnenej
dcérskej spoločnosti je používanie
alebo distribúcia takejto technológie
oddelene od produktu zakázaná.
 Slovná značka a logá BLUETOOTH®
sú registrovaným ochrannými
známkami, ktoré vlastní spoločnosť
Bluetooth SIG, Inc., a spoločnosť
Sony Corporation používa takéto
známky na základe licencie. Ostatné
ochranné známky a obchodné názvy
patria príslušným vlastníkom.
 Značka N je ochrannou známkou
alebo registrovanou ochrannou
známkou spoločnosti NFC Forum,
Inc. v USA a iných krajinách.
 Android™ je ochrannou známkou
spoločnosti Google Inc.
 Google Play™ je ochrannou
známkou spoločnosti Google Inc.
 iPhone a iPod touch sú ochrannými
známkami spoločnosti Apple Inc.
registrovanými v USA a iných
krajinách. App Store je servisná
známka spoločnosti Apple Inc.
 Spojenia „Made for iPod“
a „Made for iPhone“ znamenajú,
že elektronické príslušenstvo bolo
vytvorené špeciálne na pripojenie
k zariadeniu iPod alebo iPhone
a vývojová spoločnosť zaručuje,
že spĺňa výkonnostné normy
spoločnosti Apple. Spoločnosť
Apple nezodpovedá za prevádzku
tohto zariadenia ani za súlad
s bezpečnostnými a regulačnými
normami. Používanie tohto
príslušenstva so zariadením iPod
alebo iPhone môže ovplyvňovať
bezdrôtovú prevádzku.
 Všetky ostatné ochranné známky
a registrované ochranné známky
patria príslušným vlastníkom.
V tejto príručke sa neuvádzajú
označenia ™ a ®.
4SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Obsah
Sprievodca časťami
a ovládacími prvkami............. 7
Úvodné informácie
Inštalácia systému ................ 11
Bezpečné zapojenie
systému ................................14
Vkladanie batérií ...................15
Príprava na zvuk televízora ...16
Prenášanie hlbokotónového
reproduktora alebo
systému reproduktorov ........18
Nastavenie hodín..................19
Zmena režimu zobrazenia ....19
Pred prvým použitím
zariadenia USB ..................... 20
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB ..................... 20
Tuner
Počúvanie rádia ................... 22
BLUETOOTH
Informácie o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH ...... 23
Bezdrôtové počúvanie
hudby zo zariadenia
BLUETOOTH ......................... 23
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH ........... 28
Nastavenie pohotovostného
režimu pripojenia
BLUETOOTH ......................... 28
Zapnutie alebo vypnutie
signálu BLUETOOTH ............. 29
Používanie aplikácie SongPal prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH ........ 29
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku................. 30
Vytvorenie vlastného
nastavenia zvukového
ekvalizéra ............................. 30
5SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Ďalšie operácie
Používanie funkcie
Party Chain ............................31
Zobrazenie informácií
na displeji ............................. 34
Zmena vzoru osvetlenia
reproduktora ........................ 34
Používanie časovačov .......... 35
Používanie voliteľného
vybavenia............................. 36
Inaktivácia tlačidiel
na hlbokotónovom
reproduktore
(detská zámka)..................... 37
Nastavenie funkcie
automatického prepínania
do pohotovostného
režimu .................................. 37
Ďalšie informácie
Informácie o kompatibilných
zariadeniach ........................ 38
Riešenie problémov ............. 38
Hlásenia ............................... 43
Preventívne opatrenia .........44
Technické údaje ................... 45
6SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Sprievodca časťami a ovládacími prvkami
Táto príručka vysvetľuje predovšetkým ovládanie pomocou diaľkového
ovládača. Tie isté operácie však možno vykonať aj pomocou tlačidiel
na aktívnom hlbokotónovom reproduktore, ktoré majú rovnaké alebo
podobné názvy.
Tlačidlá na hlbokotónovom reproduktore okrem tlačidla 
(zapnúť/pohotovostný režim) môžete zamknúť, aby ste predišli ich použitiu
omylom (str. 37).
Aktívny hlbokotónový reproduktor
Osvetlenie reproduktora
(svetlo)
Keď je osvetlenie
reproduktora zapnuté,
nepozerajte sa priamo
do časti vyžarujúcej svetlo
(str. 34).
Systém reproduktorov
7SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Diaľkový ovládač (RM-ANU215)
Hlbokotónový reproduktor:
Indikátor BLUETOOTH
(str. 23)
BASS BAZUCA (str. 30)
Stlačením zosilnite basový zvuk
(efekt BASS BAZUCA).
SPEAKER ILLUMINATION
(str. 34)
Stlačením zmeňte vzor
osvetlenia reproduktora.
Hlbokotónový reproduktor:
PARTY CHAIN (str. 33)
Stlačením aktivujte alebo
inaktivujte funkciu Party Chain.
 Hlbokotónový reproduktor:
VOLUME
  (zapnúť/pohotovostný
režim)
Stlačením zapnite systém
alebo ho prepnite do
pohotovostného režimu.
 Displej LCD (displej z tekutých
kryštálov)
 Hlbokotónový reproduktor:
FUNCTION
Diaľkový ovládač:
FUNCTION +/−

St
A
za
ob
m

d
St
TU
Diaľkový ovládač: VOL +*/–
St
st
tu
(značka N) (str. 25)
Označenie dotykového
bodu funkcie Near Field
Communication (NFC).
 Port (USB)
Slúži na pripojenie
zariadenia USB.
D

d
St
vy
po
D
(s
St
st
tu
Stlačením vyberte funkciu.
Hlbokotónový reproduktor:
BLUETOOTH - PAIRING
(str. 24)
8SK
St
po
A
st
Otáčaním nastavte hlasitosť.
Stláčaním nastavte hlasitosť.

 H

D

 Sn
 Stlačením vyberte funkciu
BLUETOOTH.
 Stlačením a podržaním
aktivujte párovanie
BLUETOOTH v rámci funkcie
BLUETOOTH.
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
or:
zvuk
 Hlbokotónový reproduktor:
 (prehrať/pozastaviť)*
Diaľkový ovládač:
 (prehrať)*,  (pozastaviť)
Stlačením spustite alebo
pozastavte prehrávanie.
Ak chcete obnoviť prehrávanie,
stlačte tlačidlo  alebo .
 (zastaviť)
or:
ain.
or:
Stlačením zastavíte prehrávanie.
Ak sa počas prehrávania zo
zariadenia USB stlačí dvakrát,
obnovenie prehrávania sa
môže zrušiť.
/ (posunúť dozadu/
dopredu)
Stláčaním vyberte súbor.
ť.
TUNING+/– (str. 22)
/–
Stláčaním nalaďte požadovanú
stanicu pri používaní funkcie
tunera.
ť.
Diaľkový ovládač:
/ (rýchlo posunúť
dozadu/dopredu)
Stlačením a podržaním
vyhľadajte miesto v súbore
počas prehrávania.
Diaľkový ovládač: PRESET+/–
(str. 22)
Stláčaním vyberte predvolenú
stanicu pri používaní funkcie
tunera.
 Snímač diaľkového ovládania
 TV INPUT
Stlačením vyberte vstup
televízora.
Pomocou tohto diaľkového
ovládača možno ovládať len
televízory od spoločnosti Sony.
TV  (zapnúť/
pohotovostný režim)
Stlačením zapnite alebo vypnite
televízor, ktorý je priradený
na ovládanie pomocou
diaľkového ovládača.
Pomocou tohto diaľkového
ovládača možno ovládať len
televízory od spoločnosti Sony.
 TUNER MEMORY (str. 22)
Stlačením predvoľte
rozhlasovú stanicu.
 ///
Stláčaním vyberte položky
ponuky.
+/– (vybrať priečinok)
Stláčaním vyberte priečinok
v zariadení USB.
(potvrdiť)
Stlačením prejdite na nastavenia
alebo ich potvrďte.
 OPTIONS
Stlačením prejdite do ponuky
možností alebo ju zatvorte.
 AUDIO EQ (str. 30)
Stlačením vyberte predvolený
zvukový efekt.
 PLAY MODE (str. 21)
Stlačením vyberte režim
prehrávania na prehrávanie
zo zariadenia USB.
9SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
 REPEAT/FM MODE
 Stlačením vyberte režim
opakovaného prehrávania
pre funkciu USB (str. 21).
 Stlačením vyberte režim
príjmu (monofónneho alebo
stereofónneho) v pásme FM
pri používaní funkcie tunera
(str. 22).
 MUTING
Stlačením vypnite zvuk.
 SW LEVEL (str. 30)
Stlačením nastavte úroveň
hlasitosti hlbokotónového
reproduktora.
 SOUND FIELD (str. 30)
Stlačením vyberte predvolené
zvukové pole.
 RETURN
Stlačením sa vráťte na
predchádzajúce zobrazenie.
 TIMER MENU (str. 19, 35)
Stlačením nastavte hodiny
a časovače.
 DISPLAY (str. 19, 34)
Stlačením zmeňte informácie
na displeji.
 SLEEP (str. 35)
Stlačením nastavte časovač
automatického vypnutia.
* Na tlačidlách , VOL + a  sa
nachádza hmatový bod. Pri ovládaní
systému používajte hmatový bod
na orientáciu.
10SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Úvodné informácie
Poznámky

Inštalácia systému
Na nasledujúcich obrázkoch sú
znázornené príklady inštalácie
systému.



Inštalácia systému reproduktorov
na stenu (str. 12)

Inštalácia systému reproduktorov
na hlbokotónový reproduktor
(str. 13)
Úvodné informácie
Inštalácia systému reproduktorov
do televízneho stojana
Pri inštalácii systému reproduktorov
a hlbokotónového reproduktora dbajte
na nasledujúce preventívne opatrenia.
 Nezakrývajte ventilačné otvory na
zadnom paneli hlbokotónového
reproduktora.
 Neumiestňujte systém reproduktorov
a hlbokotónový reproduktor do
kovovej skrinky.
 Medzi systém reproduktorov
a hlbokotónový reproduktor
neumiestňujte predmety,
ako je akvárium.
 Položte hlbokotónový reproduktor
blízko systému reproduktorov v tej
istej miestnosti.
Ak je systém reproduktorov umiestnený
pred televízorom, dávajte pozor, aby
ste nezakryli televíznu obrazovku alebo
snímač diaľkového ovládania televízora.
Ak systém reproduktorov zakrýva
snímač diaľkového ovládania televízora,
nemusí byť možné ovládať televízor
pomocou diaľkového ovládača.
11SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Inštalácia systému
reproduktorov na stenu
2 Pripevnite skrutky do steny.
Skrutky by mali vyčnievať 6 až 7 mm
(približne 1/4 palca) zo steny.
Poznámky



1
Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre
materiál steny a jej pevnosť. Keďže
stena zo sadrokartónu je mimoriadne
krehká, pripevnite skrutky bezpečne
do nástennej úchytky. Systém
reproduktorov nainštalujte na zvislú
a rovnú spevnenú časť steny.
Inštaláciou poverte predajcov
produktov spoločnosti Sony alebo
licencovaných dodávateľov a počas
inštalácie venujte zvýšenú pozornosť
bezpečnosti.
Spoločnosť Sony nezodpovedá
za nehody ani škody spôsobené
nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny, nesprávnou
inštaláciou skrutiek, prírodnými
katastrofami atď.
Pripravte si skrutky (nie sú
súčasťou dodávky) vhodné
pre otvory na zadnej strane
systému reproduktorov.
142 mm
Inšta
repr
hlbo
Systé
na vrc
repro
zatlač
nezac
6 až 7 mm
3 Zaveste systém reproduktorov
na skrutky.
Otvory na zadnej strane systému
reproduktorov zarovnajte so
skrutkami a potom systém
reproduktorov zaveste na
dve skrutky.
Odpo
repro
hlbok
Jemne
repro
a poto
4 mm
Viac ako 25 mm
Otvor na zadnej strane systému
reproduktorov
5 mm
10 mm
12SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
y.
7 mm
Inštalácia systému
reproduktorov na
hlbokotónový reproduktor
Poznámka
Nepoužívajte silu ani netlačte na časti
v blízkosti bočných strán systému
reproduktorov. Systém reproduktorov
by mohol spadnúť.
Úvodné informácie
Systém reproduktorov umiestnite
na vrchnú časť hlbokotónového
reproduktora () a potom ho jemne
zatlačte nadol, až kým zarážky
nezacvaknú na miesto ().
orov
mu
Zarážka
Odpojenie systému
reproduktorov od
hlbokotónového reproduktora
Jemne nahnite systém
reproduktorov smerom dozadu
a potom ho nadvihnite.
13SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
 Ko
(o
Bezpečné zapojenie systému
Použi
(je sú
ku ko
(optic
zvuk t
systém
 FM
Pri na
umies
ktoré Antén
napáj
aby sa
 Na
Zapoj
elektr
Po pri
sa aut
(str. 19
zapne
 Červený konektor
 Biely konektor
 Káblová anténa FM
(natiahnite ju vodorovne)
 Do nástennej elektrickej zásuvky
 SPEAKERS
Pripojte reproduktorové káble
systému reproduktorov.
 Konektory AUDIO OUT/
PARTY CHAIN OUT L/R
Použite zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky) na pripojenie
ku konektorom zvukového vstupu
voliteľného vybavenia (napríklad
videorekordéra) alebo iného
zvukového systému, čím vytvoríte
reťaz v rámci funkcie Party Chain
(str. 31).
 Konektory AUDIO IN/
PARTY CHAIN IN L/R
Použite zvukový kábel (nie je
súčasťou dodávky) na pripojenie
ku konektorom zvukového výstupu
voliteľného vybavenia (napríklad
televízora, zvukového alebo
obrazového zariadenia) alebo iného
zvukového systému, čím vytvoríte
reťaz v rámci funkcie Party Chain
(str. 31).
14SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
 Konektor OPT IN
(optický vstup)
Použite optický digitálny kábel
(je súčasťou dodávky) na pripojenie
ku konektoru digitálneho výstupu
(optického) televízora, keď počúvate
zvuk televízora pomocou tohto
systému (str. 16).
Vkladanie batérií
Vložte dve dodané batérie R03
(veľkosti AAA), pričom póly musia
zodpovedať obrázku nižšie.
Úvodné informácie
 FM ANTENNA
Pri nastavovaní antény vyberte
umiestnenie a smerovanie,
ktoré umožnia dobrý príjem.
Anténu umiestnite ďalej od
napájacieho kábla a kábla USB,
aby sa neprijímal šum.
 Napájanie
Zapojte napájací kábel do nástennej
elektrickej zásuvky.
Po pripojení napájacieho kábla
sa automaticky spustí ukážka
(str. 19). Ak stlačením tlačidla 
zapnete systém, ukážka sa ukončí.
Poznámky


Naraz nepoužívajte starú batériu
s novou ani rôzne typy batérií.
Ak diaľkový ovládač dlhý čas
nepoužívate, vyberte z neho batérie,
aby sa v dôsledku ich vytečenia
nepoškodil a neskorodoval.
Ovládanie hlbokotónového
reproduktora pomocou
diaľkového ovládača
e
upu
d
Diaľkový ovládač nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania na
hlbokotónovom reproduktore.
ného
ríte
n
15SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Keď
Príprava na zvuk televízora
Zvuk televízora môžete počúvať prostredníctvom tohto systému tak,
že hlbokotónový reproduktor a televízor prepojíte podľa obrázka nižšie
optickým digitálnym káblom (je súčasťou dodávky).
Ak s
repr
skon

Konektor
digitálneho
výstupu
(optického)
Pr
1
Optický
Televízor
digitálny
kábel
(je súčasťou
dodávky)
Počúvanie zvuku televízora pomocou optického digitálneho
pripojenia
Zapnite televízor a potom opakovaným stláčaním tlačidla FUNCTION +/–
vyberte optickú funkciu.
Tipy

3
Sk
re
2Pr
1
2
Poznámka
Ak je úroveň hlasitosti pripojeného televízora príliš nízka, systém môže automaticky
prejsť do pohotovostného režimu. Nastavte úroveň hlasitosti televízora. Ak chcete vypnúť
funkciu automatického prepínania do pohotovostného režimu, pozrite si časť Nastavenie
funkcie automatického prepínania do pohotovostného režimu (str. 37).

2

Zadná strana hlbokotónového reproduktora
Sk
ex
Ku konektoru OPT IN môžete pripojiť aj externé vybavenie (prehrávače diskov
DVD a pod.). Pri pripájaní takéhoto vybavenia pripojte konektor OPT IN a konektor
digitálneho výstupu (optického) vybavenia rovnakým spôsobom, ako je zobrazené
vyššie. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie vybavenia.
Ak je pri pripájaní externého vybavenia úroveň zvukového výstupu zo systému
nízka, skúste upraviť nastavenia zvukového výstupu na pripojenom vybavení. Môže
sa tým zlepšiť úroveň zvukového výstupu. Podrobné informácie nájdete v návode
na použitie vybavenia.
Ak sa na displeji hlbokotónového reproduktora zobrazí
hlásenie CODE 01
Keď sú vstupné zvukové signály do systému iné ako 2-kanálové signály
vo formáte Linear PCM, na displeji hlbokotónového reproduktora sa
zobrazí hlásenie CODE 01 (signalizuje, že vstupné zvukové signály nie
sú podporované).
V takom prípade na televízore alebo externom vybavení vyberte vhodný
režim zvukového výstupu, aby sa prehrávali 2-kanálové zvukové signály
vo formáte Linear PCM.
16SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
3
Poz
Infor
Ak p
podo
aleb
Keď zo systému nepočuť zvuk televízora
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie CODE 01 a z hlbokotónového
reproduktora a systému reproduktorov nepočuť zvuk televízora,
skontrolujte nasledujúce položky a vykonajte na televízore nápravu.

Skontrolujte, či je výstup reproduktora nastavený na použitie
externých reproduktorov.
Príklad: KDL-42W800B
Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači televízora a potom
vyberte položku nastavenia.
2
Vyberte položku nastavenia zvuku a potom vyberte položku
nastavenia reproduktora.
3
Vyberte režim výstupu externého reproduktora.
Skontrolujte nastavenie zvukového výstupu, a ak je vybratý automatický
režim, zmeňte ho na režim výstupu PCM. Tento systém podporuje len
2-kanálové signály vo formáte Linear PCM.
Príklad: KDL-42W800B
y
vypnúť
venie
é
1
Stlačte tlačidlo HOME na diaľkovom ovládači televízora a potom
vyberte položku nastavenia.
2
Vyberte položku nastavenia zvuku a potom vyberte položku
nastavenia digitálneho zvukového výstupu.
3
Vyberte režim výstupu PCM.
Úvodné informácie

1
Poznámka
Informácie uvedené vyššie sú založené na televízore od spoločnosti Sony.
Ak používate iný televízor alebo externé vybavenie, skontrolujte nastavenie
podobných položiek. Podrobné informácie nájdete v návode na použitie televízora
alebo externého vybavenia.
že
ý
y
17SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Prenášanie
hlbokotónového
reproduktora alebo
systému reproduktorov
Poznámka
Neprenášajte ich spoločne, keď je
systém reproduktorov umiestnený
na hlbokotónovom reproduktore.
Nas
1
Stl
sys
2 Stl
Ak
PLA
opa
vyb
tlač
Pred prenášaním hlbokotónového
reproduktora alebo systému
reproduktorov odpojte všetky káble.
Pri prenášaní hlbokotónového
reproduktora alebo systému
reproduktorov pevne uchopte
rukoväť, aby ste zabránili jeho pádu.
3 Op
tla
a s
4 Op
tla
a s
Pozn
Hodiny
úspory
18SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Nastavenie hodín
1
Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / nastavte hodinu
a stlačte tlačidlo .
4 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / nastavte minúty
a stlačte tlačidlo .
Poznámka
Hodiny nemôžete nastavovať v režime
úspory energie.
Kým je systém vypnutý,
opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY.
Stláčaním tohto tlačidla sa
bude striedať režim zobrazenia
nasledujúcim spôsobom.
Ukážka
Na displeji sa posúvajú hlásenia
o hlavných funkciách tohto systému.
Žiadne zobrazenie (režim úspory
energie)
Displej je vypnutý, aby sa šetrila
energia. Časovač a hodiny
naďalej fungujú.
Úvodné informácie
Ak sa na displeji zobrazí hlásenie
PLAY SET alebo TIMER SEL,
opakovaným stláčaním tlačidiel /
vyberte položku CLOCK a stlačte
tlačidlo .
Zmena režimu
zobrazenia
Hodiny
Po niekoľkých sekundách sa
zobrazenie hodín automaticky
prepne do režimu úspory energie.
19SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Prehrávanie zo
zariadenia USB
Pred prvým použitím
zariadenia USB
Zoznam kompatibilných zariadení
USB nájdete v časti Informácie
o kompatibilných zariadeniach
(str. 38).
(Zariadenia Apple môžete
s týmto systémom používať
len prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.)
Prehrávanie pomocou
zariadenia USB
Systém dokáže prehrávať
nasledujúce formáty zvuku:
MP3: prípona súboru .mp3
WMA: prípona súboru .wma
AAC: prípona súboru .m4a, .mp4
alebo .3gp
WAV: prípona súboru .wav
Ak majú zvukové súbory prípony
uvedené vyššie, ale nie sú
v príslušných formátoch, zo systému
môže vychádzať šum alebo sa
môže pokaziť.
1
Pripojte zariadenie USB
k portu .
Zmen
Opako
PLAY
 Nor
pre
zo z
 Preh
pre
súb
v za
 Náh
pre
zo z
pora
1)
2) Režim
opak
vybra
3) Po vy
náho
sa re
Poznámka
Ak má zariadenie USB iný typ
konektora, môžete na jeho pripojenie
k portu na hlbokotónovom
reproduktore použiť adaptér USB
(nie je súčasťou dodávky).
2 Opakovaným stláčaním tlačidla
Režim
Opak
opak
Opako
REPEA
:

FUNCTION +/– vyberte
funkciu USB.
3 Stlačením tlačidla  spustite

prehrávanie.
Zvukové súbory sa prehrávajú
v rôznych poradiach v závislosti
od režimu prehrávania (str. 21).
Použ
nabíj
Keď je
ho po
zariad
opäto
Opako
FUNC
Nabíja
zariad
inform
príruč
20SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
ou
mp4
ny
tému
jenie
Zmena režimu prehrávania
Poznámky k zariadeniu USB
Opakovane stláčajte tlačidlo
PLAY MODE.
 Normálne prehrávanie (prázdne):
prehrajú sa všetky zvukové súbory
zo zariadenia USB
1)
 Prehrávanie priečinka (FLDR) :
prehrajú sa všetky zvukové
súbory z určeného priečinka
v zariadení USB
2)3):
 Náhodné prehrávanie (SHUF)
prehrajú sa všetky zvukové súbory
zo zariadenia USB v náhodnom
poradí

1)
Režim prehrávania priečinka a režim
nemôžete vybrať súčasne.
2) Režim náhodného prehrávania a režim
opakovaného prehrávania nemôžete
vybrať súčasne.
3) Po vypnutí systému sa režim
náhodného prehrávania zruší a obnoví
sa režim normálneho prehrávania.
Opakované prehrávanie (režim
opakovaného prehrávania)
ite
Opakovane stláčajte tlačidlo
REPEAT.
: opakovane sa prehrajú všetky

zvukové súbory zo zariadenia
USB alebo z určeného
priečinka.
: opakovane sa prehrá jeden

zvukový súbor.
ti
Používanie systému ako
nabíjačky batérií
B
čidla

Poradie prehrávania systému sa môže
líšiť od poradia prehrávania pripojeného
digitálneho hudobného prehrávača.
Systém dokáže rozpoznať až
 256 priečinkov v zariadení USB,
 65 536 zvukových súborov
v zariadení USB,
 256 zvukových súborov v priečinku.
Keď je systém zapnutý, môžete
ho používať ako nabíjačku batérií
zariadení USB vybavených funkciou
opätovného nabíjania.
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte funkciu USB.
Nabíjanie sa spustí po pripojení
zariadenia USB k portu . Podrobné
informácie nájdete v používateľskej
príručke zariadenia USB.
21SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Tuner
Počúvanie rádia
1
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte
funkciu tunera.
2 Automatické vyhľadávanie:
Stlačte a podržte tlačidlo
TUNING+/–, kým sa na displeji
nezačne meniť frekvencia.
Po nájdení stanice sa vyhľadávanie
automaticky zastaví a na displeji sa
rozsvieti hlásenie TUNED.
Ak sa hlásenie TUNED nerozsvieti
a vyhľadávanie sa nezastaví,
zastavte vyhľadávanie stlačením
tlačidla . Potom vykonajte
manuálne ladenie (postup
nájdete nižšie).
Manuálne ladenie:
Opakovaným stláčaním tlačidla
TUNING+/– nalaďte požadovanú
stanicu.
Poznámka
Ak naladíte stanicu v pásme FM, ktorá
poskytuje služby RDS, pri vysielaní sa
zobrazia informácie ako názov služby
alebo stanice. Informácie o službách
RDS môžete skontrolovať opakovaným
stláčaním tlačidla DISPLAY.
Predvolenie rozhlasových
staníc
Môžete uložiť až 20 obľúbených
staníc v pásme FM.
1 Nalaďte požadovanú stanicu.
2 Stlačte tlačidlo TUNER MEMORY.
Číslo predvoľby
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
PRESET+/– vyberte požadované
číslo predvoľby a stlačte
tlačidlo .
Na displeji sa zobrazí hlásenie
COMPLETE a stanica sa uloží.
Ak už je vybratému číslu predvoľby
priradená iná stanica, táto stanica
bude nahradená novou.
Počúvanie predvolenej stanice
Opakovaným stláčaním tlačidla
PRESET+/– vyberte požadované
číslo predvoľby.
Tip
Ak chcete obmedziť statický šum pri
stereofónnych staniciach FM so slabým
príjmom, opakovane stláčajte tlačidlo
FM MODE, kým sa na displeji nerozsvieti
hlásenie MONO. Stratíte stereofónny
efekt, ale príjem sa zlepší.
22SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
BLU
Info
o be
tech
Bezdr
je tec
ktorá
komu
zariad
techn
v rozs
Podp
a kod
Podpo
 BLU
Podpo
 A2D
Dist
 AVR
Con
Podpo
 SBC
 AAC
BLUETOOTH
h
cu.
ORY.
ľby
Bezdrôtová technológia BLUETOOTH
je technológia krátkeho dosahu,
ktorá umožňuje bezdrôtovú dátovú
komunikáciu medzi digitálnymi
zariadeniami. Bezdrôtová
technológia BLUETOOTH funguje
v rozsahu približne 10 metrov.
Podporované verzie, profily
a kodeky BLUETOOTH
Podporovaná verzia BLUETOOTH:
 BLUETOOTH Standard verzie 3.0
oľby
nica
ice
é
Podporované profily BLUETOOTH:
 A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
 AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Hudbu uloženú v zariadení
BLUETOOTH môžete počúvať
prostredníctvom bezdrôtového
pripojenia.
Indikátor BLUETOOTH
Indikátor BLUETOOTH svietením
alebo blikaním na modro signalizuje
stav pripojenia BLUETOOTH.
Stav systému
Stav indikátora
Pohotovostný
Bliká pomaly
režim BLUETOOTH
Párovanie
Bliká rýchlo
BLUETOOTH
Pripojenie
Rozsvieti sa
BLUETOOTH
je vytvorené
BLUETOOTH
čidla
vané
Informácie
o bezdrôtovej
technológii BLUETOOTH
Bezdrôtové počúvanie
hudby zo zariadenia
BLUETOOTH
Podporované kodeky BLUETOOTH:
 SBC (Sub Band Codec)
 AAC (Advanced Audio Coding)
23SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Párovanie systému so
zariadením BLUETOOTH
Párovanie je operácia, pri ktorej
sa zariadenia BLUETOOTH vopred
vzájomne zaregistrujú. Párovanie sa
po vykonaní nemusí vykonať znova.
Ak používate telefón smartphone
kompatibilný s funkciou NFC,
nasledujúci postup párovania sa
nevyžaduje. Podrobné informácie
nájdete v časti Pripojenie telefónu
smartphone jediným dotykom (NFC)
(str. 25).
1
5 Zo zoznamu na displeji
zariadenia BLUETOOTH vyberte
číslo modelu tohto systému.
Vyberte napríklad model
SONY:HT-GT1.
Ak zariadenie BLUETOOTH
vyžaduje prístupový kód,
zadajte hodnotu 0000.
6 Vytvorte pripojenie BLUETOOTH
v zariadení BLUETOOTH.
Po spárovaní a vytvorení pripojenia
BLUETOOTH sa na displeji zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa po spárovaní môže
pripojenie vytvoriť automaticky.
Opakovaným stláčaním tlačidla
DISPLAY môžete skontrolovať
adresu zariadenia BLUETOOTH.
Zariadenie BLUETOOTH
umiestnite do vzdialenosti
1 metra od systému.
2 Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom
reproduktore vyberte
funkciu BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
Poznámky


Poznámka
Ak je už systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, stlačením tlačidla
BLUETOOTH na hlbokotónovom
reproduktore odpojte zariadenie
BLUETOOTH.

3 Stlačte a viac ako 2 sekundy
podržte tlačidlo BLUETOOTH
na hlbokotónovom
reproduktore.
Na displeji bude blikať hlásenie
PAIRING.
4 Vykonajte postup párovania
v zariadení BLUETOOTH.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia
BLUETOOTH.

Spárovať môžete najviac 9 zariadení
BLUETOOTH. Ak spárujete desiate
zariadenie BLUETOOTH, najstaršie
spárované zariadenie sa odstráni.
V závislosti od zariadenia môžu byť
alternatívou názvu hesla výrazy
„Passcode“ (prístupový kód), „PIN code“
(kód PIN), „PIN number“ (číslo PIN),
„Password“ (heslo) atď.
Stav pohotovostného režimu
párovania systému sa zruší približne
po 5 minútach. Ak párovanie nie je
úspešné, zopakujte tento postup
od kroku č. 1.
Ak chcete spárovať iné zariadenie
BLUETOOTH, zopakujte kroky č. 1 až 6.
Zrušenie párovania
Stlačte a viac ako 2 sekundy
podržte tlačidlo BLUETOOTH na
hlbokotónovom reproduktore,
kým sa na displeji nezobrazí
hlásenie BT AUDIO.
24SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Prip
sma
doty
Keď sa
repro
smart
s funk
zap
dok
vytv
Čo je
NFC (N
je tec
bezdr
krátke
zariad
telefó
NFC m
dosia
dotkn
na za
s funk
1
Pre
ap
Zo
pre
pre
výr
k n
dvo
niž
pop
berte
u.
OOTH
jenia
razí
Pripojenie telefónu
smartphone jediným
dotykom (NFC)
Keď sa značky N na hlbokotónovom
reproduktore dotknete telefónom
smartphone kompatibilným
s funkciou NFC, systém automaticky:
zapne sa vo funkcii BLUETOOTH,
dokončí párovanie,
vytvorí pripojenie BLUETOOTH.
Čo je NFC?
.
ení
yť
code“
,
ne
e
až 6.
NFC (Near Field Communication)
je technológia, ktorá umožňuje
bezdrôtovú komunikáciu
krátkeho dosahu medzi rôznymi
zariadeniami, ako sú mobilné
telefóny a štítky IC. Vďaka funkcii
NFC možno dátovú komunikáciu
dosiahnuť jednoducho. Stačí sa
dotknúť určeného dotykového bodu
na zariadeniach kompatibilných
s funkciou NFC.
1
Prevezmite a nainštalujte
aplikáciu NFC Easy Connect.
Z obchodu Google Play™
prevezmite bezplatnú aplikáciu
pre systém Android™ vyhľadaním
výrazu NFC Easy Connect alebo
k nej získajte prístup pomocou
dvojrozmerného kódu uvedeného
nižšie. Môžu vám byť účtované
poplatky za dátovú komunikáciu.
* Použite aplikáciu čítacieho
zariadenia dvojrozmerných kódov.
Poznámky


V niektorých krajinách alebo
regiónoch nemusí byť aplikácia
dostupná.
V závislosti od telefónu smartphone
môžete funkciu NFC používať aj bez
inštalácie aplikácie. V takom prípade
sa ovládanie a špecifikácie môžu
líšiť. Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie telefónu
smartphone.
Kompatibilné telefóny
smartphone
BLUETOOTH
môže
y.
a
Dvojrozmerný kód* na priamy
prístup
Telefóny smartphone so
zabudovanou funkciou NFC
(OS: Android 2.3.3 alebo
novší s výnimkou systému
Android 3.x)
2 Spustite aplikáciu
NFC Easy Connect v telefóne
smartphone.
Skontrolujte, či sa objavila
obrazovka aplikácie.
a
25SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
3 Dotknite sa telefónom
smartphone značky N na
hlbokotónovom reproduktore
a počkajte, kým telefón
smartphone nezavibruje.
Pripojenie vytvorte podľa pokynov
zobrazených na telefóne
smartphone.
Keď sa vytvorí pripojenie
BLUETOOTH, indikátor BLUETOOTH
prestane blikať a zostane svietiť.
Na displeji sa zobrazí názov
zariadenia BLUETOOTH.
Zdroj zvuku môžete prepnúť
z telefónu smartphone na
iné zariadenie BLUETOOTH
kompatibilné s funkciou NFC.
Podrobné informácie nájdete
v návode na použitie zariadenia
BLUETOOTH.
Počúvanie hudby zo zariadenia
BLUETOOTH
Zariadenie BLUETOOTH môžete
ovládať prepojením systému
a zariadenia BLUETOOTH
pomocou funkcie AVRCP.
Skôr ako spustíte prehrávanie
hudby, skontrolujte nasledujúce
skutočnosti:
Funkcia BLUETOOTH zariadenia
BLUETOOTH je zapnutá.
Párovanie sa dokončilo.
Prehrávanie hudby zo
zariadenia nekompatibilného
s funkciou BLUETOOTH
1
2
Tip
Ak párovanie a pripojenie BLUETOOTH
zlyhá, postupujte nasledujúcim
spôsobom.
 Znova spustite aplikáciu
NFC Easy Connect a pomaly
premiestnite telefón smartphone
nad značku N.
 Ak používate komerčne dostupné
puzdro na telefón smartphone,
vyberte telefón smartphone z puzdra.
3
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom reproduktore
vyberte funkciu BLUETOOTH.
Pozn


Keď s
zaria
tlačid
pripo
zaria
Ak sa
zaria
zaria
Prehr
smar
s fun
Dotkn
smart
vytvo
Spust
v telef
inform
v návo
smart
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
Ukon
BLUE
Vytvorte pripojenie so
zariadením BLUETOOTH.
 Zar
nek
Naposledy pripojené zariadenie
BLUETOOTH sa pripojí automaticky.
Ak sa zariadenie nepripojí, vytvorte
pripojenie BLUETOOTH zo
zariadenia BLUETOOTH.
Po vytvorení pripojenia sa na
displeji zobrazí názov zariadenia
BLUETOOTH.
Stlačte
hlboko
Na dis
BT AU
Stlačením tlačidla  spustite
prehrávanie.
 Tele
kom
Telefó
znova
hlbok
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH
 možno budete musieť stlačiť
tlačidlo  dvakrát,
 možno budete musieť spustiť
prehrávanie zdroja zvuku
v zariadení BLUETOOTH.
26SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
V závi
BLUET
prehr
BLUET
enia
Poznámky

e

e
nia
ho
Prehrávanie hudby z telefónu
smartphone kompatibilného
s funkciou NFC
Dotknutím sa telefónom
smartphone značky N na systéme
vytvorte pripojenie BLUETOOTH.
Spustite prehrávanie zdroja zvuku
v telefóne smartphone. Podrobné
informácie o prehrávaní nájdete
v návode na použitie telefónu
smartphone.
Ukončenie pripojenia
BLUETOOTH
 Zariadenia BLUETOOTH
nekompatibilné s funkciou NFC
e
ticky.
vorte
ia
te
Vymazanie všetkých informácií
o registrácii párovania
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na hlbokotónovom reproduktore.
1
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom
reproduktore vyberte
funkciu BLUETOOTH.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
Ak je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, na displeji sa zobrazí
názov zariadenia BLUETOOTH.
Stlačením tlačidla BLUETOOTH
na hlbokotónovom reproduktore
ukončite pripojenie BLUETOOTH.
2 Stlačte a približne 1 sekundu
podržte tlačidlá 
a BLUETOOTH.
BLUETOOTH
TH
ktore
.
Keď systém nie je pripojený k žiadnemu
zariadeniu BLUETOOTH, po stlačení
tlačidla  sa systém automaticky
pripojí k naposledy pripojenému
zariadeniu BLUETOOTH.
Ak sa k systému pokúsite pripojiť iné
zariadenie BLUETOOTH, práve pripojené
zariadenie BLUETOOTH sa odpojí.
Na displeji sa zobrazia hlásenia
BT HIST a CLEAR a vymažú sa
všetky informácie o párovaní.
Stlačte tlačidlo BLUETOOTH na
hlbokotónovom reproduktore.
Na displeji sa zobrazí hlásenie
BT AUDIO.
V závislosti od zariadenia
BLUETOOTH sa po zastavení
prehrávania môže pripojenie
BLUETOOTH automaticky ukončiť.
 Telefóny smartphone
kompatibilné s funkciou NFC
Telefónom smartphone sa
znova dotknite značky N na
hlbokotónovom reproduktore.
ť
27SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Nastavenie zvukových
kodekov BLUETOOTH
Zvukové kodeky BLUETOOTH
môžete vybrať, keď pripojené
zariadenie BLUETOOTH podporuje
kodek Advanced Audio Coding
(AAC).
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
BT AAC a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
ON alebo OFF a stlačte
tlačidlo .
 ON: Toto nastavenie vyberte,
ak zariadenie BLUETOOTH
podporuje kodek Advanced
Audio Coding (AAC).
 OFF: Toto nastavenie vyberte,
ak zariadenie BLUETOOTH
podporuje len kodek Sub
Band Codec (SBC).
Poznámky


Nastavenie
pohotovostného
režimu pripojenia
BLUETOOTH
Pohotovostný režim pripojenia
BLUETOOTH umožňuje automatické
zapnutie systému po vytvorení
pripojenia BLUETOOTH pomocou
zariadenia BLUETOOTH.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
BT STBY a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
ON alebo OFF a stlačte
tlačidlo .
Zap
vyp
BLU
Ak je z
zo spá
BLUET
pripoj
Signá
zapnu
Na tút
na hlb
Stlačt
podrž
a BLU
Na dis
alebo
Pozn

Keď je zapnutý pohotovostný režim
pripojenia BLUETOOTH, systém
čaká na pripojenie BLUETOOTH,
aj keď bol vypnutý. Po vytvorení
pripojenia BLUETOOTH sa systém
automaticky zapne.
Ak je vybratá položka AAC, môžete
si vychutnávať vysokokvalitný
zvuk. Ak zvuk vo formáte AAC
zo zariadenia nemôžete počúvať,
vyberte položku OFF.
Ak toto nastavenie zmeníte, kým
je systém pripojený k zariadeniu
BLUETOOTH, zariadenie BLUETOOTH
sa odpojí. Ak chcete zariadenie
BLUETOOTH pripojiť, znova vytvorte
pripojenie BLUETOOTH.


28SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Ak je
nem
 pr
po
 pá
BL
 vy
 po
pr
BL
Keď j
nem
a nem
zo za
Ak sa
repro
smar
NFC
režim
BLUE
Zapnutie alebo
vypnutie signálu
BLUETOOTH
tické
ou
Ak je zapnutý signál BLUETOOTH,
zo spárovaného zariadenia
BLUETOOTH sa môžete k systému
pripojiť v rámci všetkých funkcií.
Signál BLUETOOTH je predvolene
zapnutý.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na hlbokotónovom reproduktore.
ku
Informácie o aplikácii
Špecializovaná aplikácia pre tento
model je dostupná v obchodoch
Google Play a App Store. Vyhľadajte
text SongPal a prevezmite bezplatnú
aplikáciu, aby ste sa dozvedeli
o ďalších užitočných funkciách.
Stlačte a približne 3 sekundy
podržte tlačidlá 
a BLUETOOTH.
BLUETOOTH
ku
.
Používanie
aplikácie SongPal
prostredníctvom
pripojenia BLUETOOTH
Na displeji sa zobrazí hlásenie BT ON
alebo BT OFF.
Poznámky

režim
m
H,
ní
ém


Ak je signál BLUETOOTH vypnutý,
nemôžete vykonávať tieto operácie:
 pripojenie telefónu smartphone
pomocou funkcie NFC,
 párovanie so zariadením
BLUETOOTH,
 vymazávanie informácií o párovaní,
 používanie aplikácie SongPal
prostredníctvom pripojenia
BLUETOOTH.
Keď je signál BLUETOOTH vypnutý,
nemožno tento systém zistiť
a nemožno vytvoriť pripojenie
zo zariadenia BLUETOOTH.
Ak sa značky N na hlbokotónovom
reproduktore dotknete telefónom
smartphone kompatibilným s funkciou
NFC alebo ak zapnete pohotovostný
režim pripojenia BLUETOOTH, signál
BLUETOOTH sa automaticky zapne.
29SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku
Operácia
Postup
Zosilnenie basov
a vytvorenie
intenzívnejšieho
zvuku
Stlačte tlačidlo
BASS BAZUCA.
Ak chcete obnoviť
normálny zvuk,
stlačte toto tlačidlo
znova.
Opakovane stláčajte
tlačidlo AUDIO EQ.
Ak chcete vybranú
predvoľbu zrušiť,
opakovaným
stláčaním tlačidla
AUDIO EQ vyberte
položku FLAT.
Opakovane
stláčajte tlačidlo
SOUND FIELD.
Opakovaným
stláčaním tlačidla
SW LEVEL vyberte
požadovanú úroveň
hlasitosti.
Ak chcete
hlbokotónový
reproduktor vypnúť,
opakovaným
stláčaním tlačidla
SW LEVEL vyberte
položku SW OFF.
Stlačte tlačidlo
MUTING.
Ak chcete zvuk
znova zapnúť,
stlačte tlačidlo
VOL +/−.
Výber predvoľby
zvukového
ekvalizéra
Výber predvoľby
zvukového poľa
Nastavenie
úrovne hlasitosti
hlbokotónového
reproduktora
Vypnutie zvuku
Vytvorenie vlastného
nastavenia zvukového
ekvalizéra
Môžete zvýšiť alebo znížiť úrovne
konkrétnych frekvenčných pásiem
a potom uložiť dané nastavenie do
pamäte ako položku CUSTOM EQ.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
EQ EDIT a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním tlačidiel
/ nastavte úroveň ekvalizéra
a potom stlačte tlačidlo .
Frekvenčné
pásmo
Úroveň
ekvalizéra
4 Zopakovaním kroku č. 3
nastavte úroveň ostatných
frekvenčných pásiem.
Výber uloženého nastavenia
ekvalizéra
Opakovaným stláčaním tlačidla
AUDIO EQ vyberte položku
CUSTOM EQ.
Poznámka
Funkcie zvukového ekvalizéra
a zvukového poľa nemôžete
použiť súčasne.
30SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Ďalšie operácie
Používanie funkcie Party Chain
Zapojením viacerých zvukových systémov do reťaze môžete vytvoriť
zaujímavejšie prostredie na večierok a vytvoriť lepší zvukový výstup.
Systém v reťazi aktivuje funkciu Party Chain ako hostiteľ večierka a bude
zdieľať hudbu. Ostatné systémy sa stanú hosťami večierka a budú prehrávať
rovnakú hudbu, akú prehráva hostiteľ večierka.
Nastavenie funkcie Party Chain
Funkciu Party Chain môžete nastaviť pripojením všetkých systémov pomocou
zvukových káblov (nie sú súčasťou dodávky).
Skôr než pripojíte káble, odpojte napájací kábel.
 Ak sú všetky systémy vybavené funkciou Party Chain
Príklad: Pripojenie s použitím tohto systému ako prvého systému
Druhý systém
Posledný
systém
Ďalšie operácie
Prvý systém
Pokračujte v pripájaní, až kým
nepripojíte posledný systém
Zadná strana
hlbokotónového
reproduktora
Pri tomto pripojení môže byť hostiteľom večierka ktorýkoľvek systém.
Hostiteľa večierka môžete zmeniť na nového hostiteľa večierka po
aktivovaní funkcie Party Chain na ďalšom systéme hostiteľa večierka.
Podrobné informácie nájdete v časti Výber nového hostiteľa večierka
(str. 33).
 Pri tomto pripojení musí byť posledný systém pripojený k prvému systému.


31SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
 Ak niektorý zo systémov nie je vybavený funkciou Party Chain
Príklad: Pripojenie s použitím tohto systému ako prvého systému
Druhý systém
Prvý systém
Pou
Podľa
funkc
1
Za
vše
2 Na
hla
Posledný
systém*
3 Ak
Pokračujte v pripájaní, až kým
nepripojíte posledný systém
v s
ako
Zadná strana
hlbokotónového
reproduktora
* Systém, ktorý nie je vybavený funkciou Party Chain, môžete pripojiť ako posledný.
Na tomto poslednom systéme musíte vybrať funkciu zvukového vstupu.
Prvý systém musíte vybrať ako hostiteľa večierka, aby po aktivovaní
funkcie Party Chain všetky systémy prehrávali rovnakú hudbu.
 Pri tomto pripojení nie sú prvý a posledný systém pripojené.

Op
FUN
več
fun
vst
pre
Stla
sys
stla
PAR
hos
Na
a C
fun
sys
hos
bud
akú
Výbe
Keď vy
ako n
vybra
V syst
nový
krok č
Party
večier
hosťo
budú
prehr
32SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Používanie funkcie Party Chain
Podľa nasledujúcich krokov aktivujte
funkciu Party Chain.
1
Zapojte napájací kábel a zapnite
všetky systémy.
2 Na každom systéme nastavte
Inaktivácia funkcie Party Chain
Stlačte tlačidlo PARTY CHAIN
na systéme hostiteľa večierka
alebo stlačte a podržte tlačidlo
PARTY CHAIN na systéme
hostiteľa večierka.
Poznámky

hlasitosť.
3 Aktivujte funkciu Party Chain
v systéme, ktorý sa má použiť
ako hostiteľ večierka.




Ďalšie operácie
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION na systéme hostiteľa
večierka vyberte požadovanú
funkciu (okrem funkcie zvukového
vstupu) a potom spustite
prehrávanie.
Stlačte tlačidlo PARTY CHAIN na
systéme hostiteľa večierka alebo
stlačte a podržte tlačidlo
PARTY CHAIN na systéme
hostiteľa večierka.
Na displeji sa zobrazí text PARTY
a CHAIN. Hostiteľ večierka spustí
funkciu Party Chain a ostatné
systémy sa automaticky stanú
hosťami večierka. Všetky systémy
budú prehrávať rovnakú hudbu,
akú prehráva hostiteľ večierka.

V závislosti od celkového počtu
pripojených jednotiek systémov môže
chvíľu trvať, kým hostia večierka začnú
prehrávať hudbu.
Zmena úrovne hlasitosti a zvukového
efektu na systéme hostiteľa večierka
neovplyvní výstup na systémoch
hostí večierka.
Hostia večierka pokračujú v prehrávaní
hudobného zdroja zo systému
hostiteľa večierka, aj keď na niektorom
zo systémov hostí večierka zmeníte
príslušnú funkciu. Na ktoromkoľvek
zo systémov hostí večierka však
môžete nastaviť hlasitosť a zmeniť
zvukový efekt.
Keď na systéme hostiteľa
večierka používate mikrofón,
zvuk sa nebude reprodukovať
zo systémov hostí večierka.
Systém, ktorý nie je vybavený
funkciou Party Chain, sa nemôže
stať hostiteľom večierka.
Podrobné informácie o ovládaní
ostatných systémov nájdete
v návodoch na ich použitie.
Výber nového hostiteľa večierka
Keď vytvoríte pripojenie , môžete
ako nového hostiteľa večierka
vybrať iný systém.
V systéme, ktorý sa má použiť ako
nový hostiteľ večierka, zopakujte
krok č. 3 postupu Používanie funkcie
Party Chain. Aktuálny hostiteľ
večierka sa automaticky stane
hosťom večierka. Všetky systémy
budú prehrávať rovnakú hudbu, akú
prehráva nový hostiteľ večierka.
33SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Zobrazenie informácií
na displeji
Kým je systém zapnutý,
opakovane stláčajte
tlačidlo DISPLAY.
Môžete zobraziť tieto informácie:
 uplynulý čas prehrávania, názov
súboru a názov priečinka,
 názov skladby, meno interpreta
a informácie o albume
(informácie ID3).
Poznámka
Uplynulý čas prehrávania zvukového
súboru, ktorý je kódovaný pomocou
premenlivej bitovej rýchlosti (VBR),
sa nezobrazuje správne.
Zmena vzoru
osvetlenia
reproduktora
Opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKER ILLUMINATION vyberte
vzor osvetlenia.
Ak chcete osvetlenie vypnúť,
opakovaným stláčaním tlačidla
SPEAKER ILLUMINATION vyberte
položku OFF.
Poznámka
Ak je jas osvetlenia príliš intenzívny,
zapnite svetlá v miestnosti alebo
vypnite osvetlenie.
Pou
Systé
časov
časov
autom
Časo
vypn
Počas
zaspa
času s
Opak
SLEEP
Ak chc
vypnu
tlačidl
Tip
Ak chc
vypnu
34SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Používanie časovačov
la
rte
Systém ponúka dve funkcie
časovačov. Ak používate obidva
časovače, prioritu má časovač
automatického vypnutia.
Časovač automatického
vypnutia
Počas počúvania hudby môžete
zaspať. Po uplynutí predvoleného
času sa systém vypne.
Opakovaným stláčaním tlačidla
SLEEP vyberte požadovaný čas.
Ak chcete časovač automatického
vypnutia zrušiť, opakovaným stláčaním
tlačidla SLEEP vyberte položku OFF.
Ak chcete skontrolovať čas zostávajúci do
vypnutia systému, stlačte tlačidlo SLEEP.
Môžete sa zobúdzať na naladenú
rozhlasovú stanicu alebo
prehrávanie zo zariadenia USB
v predvolenom čase. Skontrolujte,
či ste nastavili hodiny.
1
Pripravte zdroj zvuku
a stlačením tlačidla VOL +/−
nastavte hlasitosť.
2 Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
PLAY SET a stlačte tlačidlo .
4 Nastavte čas spustenia
prehrávania.
Opakovaným stláčaním
tlačidiel / nastavte hodinu/
minútu a stlačte tlačidlo .
5 Podľa rovnakého postupu
ako v kroku č. 4 nastavte čas
zastavenia prehrávania.
6 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
požadovaný zdroj zvuku
a stlačte tlačidlo .
Ďalšie operácie
Tip
Časovač prehrávania
7 Stlačením tlačidla 
vypnite systém.
Poznámka
Ak systém zostane zapnutý, časovače
sa neaktivujú.
35SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Kontrola nastavenia časovača
alebo jeho opätovná aktivácia
1
2
3
Stlačte tlačidlo TIMER MENU.
Používanie voliteľného
vybavenia
Na displeji bude blikať hlásenie
TIMER SEL.
1
Stlačte tlačidlo
.
Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
PLAY SEL a stlačte tlačidlo .
Zrušenie časovača
Zopakujte rovnaký postup ako
v časti Kontrola nastavenia časovača
alebo jeho opätovná aktivácia,
v kroku č. 3 vyberte položku OFF
a stlačte tlačidlo .
Poznámky


Pred uplynutím predvoleného času sa
systém zapne. Ak je v predvolenom
čase systém už zapnutý alebo ak
na displeji bliká hlásenie STANDBY,
časovač prehrávania sa neaktivuje.
V čase od zapnutia systému po
spustenie prehrávania nepoužívajte
ovládacie prvky systému.
Opakovane stláčajte tlačidlo
VOL −, kým sa na displeji
nezobrazí hlásenie VOL MIN.
Inak
na h
rep
(det
3 Opakovaným stláčaním tlačidla
Inakti
hlbok
(okrem
nespr
v dôs
4 Spustite prehrávanie
Stlačt
podrž
hlbok
2 Pripojte voliteľné vybavenie
ku konektorom AUDIO IN L/R.
FUNCTION +/– vyberte funkciu
zvukového vstupu.
z pripojeného vybavenia.
5 Opakovaným stláčaním tlačidla
VOL + nastavte hlasitosť.
Poznámka
Ak je úroveň hlasitosti pripojeného
vybavenia príliš nízka, systém môže
automaticky prejsť do pohotovostného
režimu. Nastavte úroveň hlasitosť
vybavenia. Ak chcete vypnúť funkciu
automatického prepínania do
pohotovostného režimu, pozrite si časť
Nastavenie funkcie automatického
prepínania do pohotovostného režimu
(str. 37).
36SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Na dis
a LOC
Systém
tlačidi
Ak chc
vypnú
podrž
reprod
nezob
Pozn
Funkci
autom
napája
ého
o
N.
e
/R.
čidla
kciu
čidla
u
časť
mu
Inaktiváciou tlačidiel na
hlbokotónovom reproduktore
(okrem tlačidla ) môžete zabrániť
nesprávnej operácii, napríklad
v dôsledku detských šibalstiev.
Stlačte a viac ako 3 sekundy
podržte tlačidlo  na
hlbokotónovom reproduktore.
Na displeji sa zobrazí text CHILD
a LOCK ON.
Systém môžete ovládať len pomocou
tlačidiel na diaľkovom ovládači.
Ak chcete funkciu detskej zámky
vypnúť, stlačte a viac ako 3 sekundy
podržte tlačidlo  na hlbokotónovom
reproduktore, kým sa na displeji
nezobrazia hlásenia CHILD a LOCK OFF.
Poznámka
Funkcia detskej zámky sa vypne
automaticky odpojením
napájacieho kábla.
Nastavenie funkcie
automatického
prepínania do
pohotovostného
režimu
Systém je vybavený funkciou
automatického prepínania do
pohotovostného režimu. Vďaka
tejto funkcii sa systém automaticky
prepne do pohotovostného režimu,
ak ho približne 15 minút nebudete
používať a nezistí sa žiadny
zvukový signál.
Funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu je
predvolene zapnutá.
1 Stlačte tlačidlo OPTIONS.
2 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte položku
AutoSTBY a stlačte tlačidlo .
3 Opakovaným stláčaním
tlačidiel / vyberte
položku ON alebo OFF.
Ďalšie operácie
ého
Inaktivácia tlačidiel
na hlbokotónovom
reproduktore
(detská zámka)
Poznámky



Približne 2 minúty pred prepnutím
do pohotovostného režimu bude
na displeji blikať hlásenie AutoSTBY.
Funkcia automatického prepínania
do pohotovostného režimu nie je
k dispozícii v rámci funkcie tunera.
Systém sa nemusí automaticky
prepnúť do pohotovostného
režimu v týchto prípadoch:
 ak sa zistí zvukový signál,
 počas prehrávania zvukových
súborov,
 kým je aktivovaný predvolený
časovač prehrávania alebo časovač
automatického vypnutia.
37SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Ďalšie informácie
Informácie
o kompatibilných
zariadeniach
Informácie o podporovaných
zariadeniach USB
Tento systém podporuje len triedu
veľkokapacitných zariadení USB.
 Tento systém podporuje len
zariadenia USB naformátované
pomocou systému FAT (okrem
systému exFAT).
 Niektoré zariadenia USB nemusia
s týmto systémom fungovať.

Komunikácia BLUETOOTH pre
zariadenia iPhone a iPod touch
Vyrobené pre
 iPhone 5s
 iPhone 5c
 iPhone 5
 iPhone 4s
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPod touch (5. generácie)
 iPod touch (4. generácie)
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne problém
so systémom, vyhľadajte ho
v nasledujúcom kontrolnom
zozname a vykonajte nápravu.
Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Ak servisný personál vymení
počas opravy niektoré časti,
môže si ich ponechať.
Ak sa systém stane nefunkčný
a nemá žiadne zobrazenie
Okamžite odpojte napájací kábel
a počkajte niekoľko minút.
Potom skontrolujte nasledujúce
skutočnosti:
 Sú ventilačné otvory
hlbokotónového reproduktora
niečím zakryté?
 Je port USB skratovaný?
Po skontrolovaní vyššie
uvedených položiek nechajte
napájací kábel odpojený
približne hodinu. Potom
znova zapojte napájací
kábel a zapnite systém.
Ak problém pretrváva, obráťte
sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
38SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Všeo
Systé
poho
 Nie
sa a
poh
prib
pou
zvu
Poz
auto
do p
(str.
Nasta
je zru
 Nap
aleb
ene
(str.
zno
Nepre
 Nas
 Sko
vyb
(str.
 Zap
Zo sy
televí
 Ten
2-ka
Line
nas
na t
auto
ho n
 Sko
rep
nas
exte
Všeobecné
Systém sa prepol do
pohotovostného režimu.
 Nie je to porucha. Systém
sa automaticky prepne do
pohotovostného režimu, ak ho
približne 15 minút nebudete
používať a nezistí sa žiadny
zvukový signál.
Pozrite si časť Nastavenie funkcie
automatického prepínania
do pohotovostného režimu
(str. 37).
kčný
ábel
ce
ora
Neprehráva sa zvuk.
 Nastavte hlasitosť.
 Skontrolujte pripojenie voliteľného
vybavenia, ak ho používate
(str. 14).
 Zapnite pripojené vybavenie.
Zo systému nepočuť zvuk
televízora.
 Tento systém podporuje len
2-kanálové signály vo formáte
Linear PCM. Skontrolujte
nastavenie zvukového výstupu
na televízore, a ak je vybratý
automatický režim, zmeňte
ho na režim výstupu PCM.
 Skontrolujte, či je výstup
reproduktora na televízore
nastavený na použitie
externých reproduktorov.
Nefunguje časovač.
 Skontrolujte nastavenie časovača
a nastavte správny čas (str. 35).
 Zrušte funkciu časovača
automatického vypnutia
(str. 35).
Nefunguje diaľkový ovládač.
 Odstráňte prekážky medzi
diaľkovým ovládačom
a hlbokotónovým reproduktorom.
 Presuňte diaľkový ovládač bližšie
k hlbokotónovému reproduktoru.
 Diaľkový ovládač nasmerujte na
snímač diaľkového ovládania na
hlbokotónovom reproduktore.
 Vymeňte batérie (R03/
veľkosť AAA).
 Premiestnite hlbokotónový
reproduktor ďalej od žiariviek.
Počuť akustickú spätnú väzbu.
 Znížte hlasitosť.
Ďalšie informácie
e
Nastavenie hodín alebo časovača
je zrušené.
 Napájací kábel je odpojený
alebo došlo k výpadku elektrickej
energie. Nastavte hodiny
(str. 19) a časovač (str. 35)
znova.
Počuť výrazný šum alebo hluk.
 Premiestnite systém ďalej
od zdrojov šumu.
 Zapojte systém do inej nástennej
elektrickej zásuvky.
 K napájaciemu káblu namontujte
filter proti šumu (bežne dostupný).
 Vypnite elektrické vybavenie
nachádzajúce sa v blízkosti.
Po stlačení ľubovoľného tlačidla na
hlbokotónovom reproduktore sa
zobrazia hlásenia CHILD a LOCK.
 Vypnite funkciu detskej zámky
(str. 37).
Pri zapínaní napájania počuť
klikavý zvuk.
 Ide o prevádzkový zvuk, ktorý
vzniká napríklad pri zapínaní
alebo vypínaní napájania.
Nie je to porucha.
39SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Zariadenie USB
Neprehráva sa zvuk.
 Zariadenie USB nie je správne
pripojené. Vypnite systém,
odpojte a znova pripojte
zariadenie USB a potom
systém zapnite.
Zvuk je zašumený, trhaný
alebo skreslený.
 Používate nepodporované
zariadenie USB. Pozrite si časť
Informácie o kompatibilných
zariadeniach (str. 38).
 Vypnite systém, odpojte a znova
pripojte zariadenie USB a potom
systém zapnite.
 Šum alebo skreslený zvuk môžu
obsahovať už samotné hudobné
údaje. Šum sa mohol pridať pri
vytváraní hudobných údajov
v dôsledku stavu počítača.
Vytvorte hudobné údaje znova.
 Pri kódovaní zvukového súboru
bola použitá nízka bitová rýchlosť.
Odošlite do zariadenia USB
zvukový súbor s vyššou bitovou
rýchlosťou.
Zobrazenie hlásenia READING
alebo spustenie prehrávania
trvá dlho.
 Čítanie môže trvať dlho
v nasledujúcich prípadoch.
V zariadení USB je uložených
veľa priečinkov alebo súborov
(str. 21).
Štruktúra súborov je veľmi
zložitá.
Pamäťová kapacita je
nadmerne veľká.
Vnútorná pamäť je
fragmentovaná.
Zobrazí sa hlásenie
OVER CURRENT.
 Zistil sa problém s úrovňou
elektrického prúdu z portu .
Vypnite systém a vytiahnite
zariadenie USB z portu.
Skontrolujte, či so zariadením
USB nie sú žiadne problémy.
Ak sa toto hlásenie naďalej
zobrazuje, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Chybné zobrazenie.
 Údaje uložené v zariadení USB sa
mohli poškodiť. Odošlite hudobné
údaje do zariadenia USB znova.
 Systém dokáže zobraziť iba
znakové kódy, ktoré predstavujú
čísla a písmená abecedy. Ostatné
znaky, ktoré nemožno zobraziť,
sa zobrazia ako znaky _.
Zariadenie USB sa nerozpoznalo.
 Vypnite systém, odpojte a znova
pripojte zariadenie USB a potom
systém zapnite.
 Pozrite si časť Informácie
o kompatibilných zariadeniach
(str. 38).
 Zariadenie USB nefunguje
správne. Informácie o riešení tohto
problému nájdete v návode na
použitie zariadenia USB.
Nespustí sa prehrávanie.
 Vypnite systém, odpojte a znova
pripojte zariadenie USB a potom
systém zapnite.
 Pozrite si časť Informácie
o kompatibilných zariadeniach
(str. 38).
Prehrávanie sa nespustí
od prvého súboru.
 Nastavte režim normálneho
prehrávania (str. 21).
40SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Nemo
 Nem
vo f
 Nie
pre
 Súb
úda
 Súb
Win
a Pr
 Nep
nafo
syst
aleb
 Ak p
rozd
mož
v pr
 Syst
do h
 Nem
ktor
chrá
 Súb
práv
ned
* Tent
FAT1
USB
systé
nájd
jedn
sa ob
Tune
Počuť
nemo
(Na d
TUNE
 Sprá
 Zme
a sm
dos
tov
B sa
obné
va.
ujú
atné
iť,
ch
tohto
a
* Tento systém podporuje systémy
FAT16 a FAT32, ale niektoré zariadenia
USB nemusia podporovať všetky tieto
systémy FAT. Podrobné informácie
nájdete v návode na použitie
jednotlivých zariadení USB alebo
sa obráťte na ich výrobcu.
Tuner
ova
om
ch
Počuť výrazný šum, hluk alebo
nemožno prijímať stanice.
(Na displeji bude blikať hlásenie
TUNED alebo ST.)
 Správne pripojte anténu.
 Zmenou umiestnenia
a smerovania antény skúste
dosiahnuť dobrý príjem.
Pripojte bežne dostupnú
externú anténu.
 Vypnite elektrické vybavenie
nachádzajúce sa v blízkosti.

Zariadenie BLUETOOTH
Nemožno vykonať párovanie.
 Presuňte zariadenie BLUETOOTH
bližšie k systému.
 Párovanie nemusí byť možné,
ak sa v okolí systému nachádzajú
iné zariadenia BLUETOOTH.
V takom prípade vypnite ostatné
zariadenia BLUETOOTH.
 Pri výbere čísla modelu
(tohto systému) nezabudnite
na zariadení BLUETOOTH zadať
správny prístupový kód.
Zariadenie BLUETOOTH nedokáže
zistiť tento systém alebo sa na
displeji zobrazuje hlásenie BT OFF.
 Nastavte signál pripojenia
BLUETOOTH na hodnotu BT ON
(str. 29).
Pripojenie nie je možné.
 Zariadenie BLUETOOTH, ktoré ste
sa pokúsili pripojiť, nepodporuje
profil A2DP a nemožno ho pripojiť
k systému.
 Povoľte funkciu BLUETOOTH
zariadenia BLUETOOTH.
 Vytvorte pripojenie zo zariadenia
BLUETOOTH.
 Informácie o registrácii párovania
sa vymazali. Znova vykonajte
párovanie.
 Vymažte informácie o registrácii
párovania zariadenia BLUETOOTH
(str. 27) a párovanie vykonajte
znova (str. 24).
Ďalšie informácie
alo.
ova
om
Nemožno prehrať zvukový súbor.
 Nemožno prehrávať súbory MP3
vo formáte MP3 PRO.
 Niektoré súbory AAC sa nemusia
prehrávať správne.
 Súbor AAC s vysielaním prúdu
údajov videí nemožno prehrávať.
 Súbory WMA vo formáte
Windows Media Audio Lossless
a Professional nemožno prehrávať.
 Nepodporujú sa zariadenia USB
naformátované pomocou iných
systémov súborov než FAT16
alebo FAT32.*
 Ak používate zariadenie USB
rozdelené na oblasti, prehrávať
možno len súbory uložené
v prvej oblasti.
 Systém dokáže prehrávať iba
do hĺbky 8 priečinkov.
 Nemožno prehrávať súbory,
ktoré sú šifrované alebo
chránené heslom.
 Súbory s ochranou autorských
práv DRM (správa digitálnych práv)
nedokáže tento systém prehrávať.
41SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Zvuk vynecháva alebo sa mení
alebo sa stráca pripojenie.
 Systém a zariadenie BLUETOOTH
sa nachádzajú príliš ďaleko
od seba.
 Ak sa medzi systémom
a zariadením BLUETOOTH
nachádzajú prekážky, odstráňte
ich alebo sa im vyhnite.
 Ak sa v blízkosti nachádza
vybavenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie,
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
Zvuk zariadenia BLUETOOTH
nepočuť v systéme.
 Najprv zvýšte hlasitosť
na zariadení BLUETOOTH
a potom ju nastavte pomocou
tlačidla VOL +/−.
Počuť výrazný šum, hluk alebo
skreslený zvuk.
 Ak sa medzi systémom
a zariadením BLUETOOTH
nachádzajú prekážky, odstráňte
ich alebo sa im vyhnite.
 Ak sa v blízkosti nachádza
vybavenie, ktoré vytvára
elektromagnetické žiarenie,
napríklad bezdrôtová sieť LAN,
iné zariadenie BLUETOOTH alebo
mikrovlnná rúra, premiestnite ich.
 Znížte hlasitosť pripojeného
zariadenia BLUETOOTH.
Funkcia Party Chain
Nemožno aktivovať funkciu
Party Chain.
 Skontrolujte pripojenia (str. 31).
 Skontrolujte, či sú zvukové káble
pripojené správne.
 Nastavte hlasitosť.
Pri výbere funkcie zvukového
vstupu sa neprehráva zvuk.
 Nastavte hlasitosť na pripojenom
vybavení.
 Skúste vypnúť systém a potom ho
znova zapnúť.
Na displeji bliká hlásenie PARTY
a CHAIN.
 V rámci funkcie Party Chain je
vybratá funkcia zvukového vstupu.
Opakovaným stláčaním tlačidla
FUNCTION +/– vyberte inú funkciu.
 Skúste vypnúť systém a potom ho
znova zapnúť.
Obnovenie nastavení systému
Ak systém naďalej nefunguje
správne, obnovte jeho predvolené
výrobné nastavenia.
Na túto operáciu používajte tlačidlá
na hlbokotónovom reproduktore.
1
Odpojte napájací kábel a potom
ho znova zapojte.
2
Stlačením tlačidla  zapnite
systém.
3
Stlačte a podržte súčasne tlačidlá
FUNCTION a , kým sa na
displeji nezobrazí hlásenie RESET.
Obnovia sa predvolené výrobné
hodnoty všetkých nastavení
nakonfigurovaných používateľom,
napríklad predvolené rozhlasové
stanice, časovač a hodiny.
42SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Hlás
Počas
môže
z nasl
CHILD
Bola p
detsk
CODE
Z prip
do ko
nepod
Pozrit
nepoč
ERRO
Zariad
alebo
zariad
GUES
Po akt
systém
HOST
Po akt
systém
NoDE
Nepri
zariad
NO TR
V syst
prehr
NOT S
Pripoj
zariad
USB p
rozbo
1).
ble
Hlásenia
PAIRING
Systém je v režime párovania.
Počas prevádzky sa na displeji
môže zobraziť alebo blikať niektoré
z nasledujúcich hlásení.
READING
Systém číta informácie uložené
v zariadení USB. Niektoré operácie
nie sú dostupné.
CHILD LOCK
Bola povolená funkcia
detskej zámky.
nom
m ho
TY
tupu.
dla
nkciu.
m ho
ené
čidlá
re.
tom
te
ačidlá
RESET.
ERROR
Zariadenie USB sa nerozpoznalo
alebo je pripojené neznáme
zariadenie.
GUEST
Po aktivovaní funkcie Party Chain sa
systém stáva hosťom večierka.
Ďalšie informácie
mu
CODE 01
Z pripojeného televízora sa
do konektora OPT IN prijíma
nepodporovaný zvukový signál.
Pozrite si časť Keď zo systému
nepočuť zvuk televízora (str. 17).
TIME NG
Čas zapnutia časovača prehrávania
je rovnaký ako čas vypnutia.
HOST
Po aktivovaní funkcie Party Chain sa
systém stáva hostiteľom večierka.
NoDEVICE
Nepripojili ste žiadne
zariadenie USB.
NO TRACK
V systéme nie je načítaný žiadny
prehrateľný súbor.
NOT SUPPORT
Pripojili ste nepodporované
zariadenie USB alebo je zariadenie
USB pripojené prostredníctvom
rozbočovača USB.
é
om,
vé
43SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Preventívne opatrenia
Bezpečnosť



Ak systém nebudete dlhšie používať,
úplne odpojte napájací kábel (sieťovú
šnúru) od nástennej elektrickej zásuvky
(elektrickej siete). Pri odpájaní systému
vždy uchopte zástrčku. Nikdy neťahajte
za samotný kábel.
V prípade vniknutia akéhokoľvek
predmetu alebo kvapaliny do systému
odpojte systém od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte
skontrolovať v autorizovanom servise.
Výmenu sieťovej šnúry smie
vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Čistenie krytu
Komunikácia BLUETOOTH

Umiestnenie


Systém neumiestňujte na šikmú plochu
ani na miesta, ktoré sú mimoriadne
horúce, chladné, prašné, znečistené,
vlhké, bez primeranej ventilácie alebo
vystavené vibráciám, priamemu
slnečnému svetlu alebo jasnému svetlu.
Pri umiestňovaní systému na
špeciálne upravené povrchy (napríklad
voskované, olejované alebo leštené)
buďte opatrní, pretože môže dôjsť
k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu
týchto povrchov.
Nárast teploty vnútri zariadenia



Nárast teploty v hlbokotónovom
reproduktore počas prevádzky
je normálny a nemusíte sa preň
znepokojovať.
Nedotýkajte sa krytu, ak sa jednotka
používala pri vysokej hlasitosti,
pretože kryt môže byť horúci.
Nezakrývajte ventilačné otvory.
Systém reproduktorov
Systém reproduktorov nie je magneticky
tienený, a preto sa obraz na televízoroch
v jeho blízkosti môže magneticky
zdeformovať. V takejto situácii vypnite
televízor, počkajte 15 až 30 minút a znova
ho zapnite. Ak nedôjde k zlepšeniu,
premiestnite systém ďalej od televízora.

Systém čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou v slabom roztoku
čistiaceho prostriedku.
Nepoužívajte žiadne drsné handričky,
práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad riedidlo, benzín alebo alkohol.

Zariadenia BLUETOOTH by sa mali
používať vo vzájomnej vzdialenosti
približne 10 metrov (bez prekážok).
Efektívny komunikačný rozsah sa môže
skrátiť v nasledujúcich podmienkach:
 ak sa medzi zariadeniami
s pripojením BLUETOOTH nachádza
osoba, kovový predmet, stena alebo
iná prekážka,
 v miestach, kde sa nachádza
bezdrôtová sieť LAN,
 v miestach, kde sa používajú
mikrovlnné rúry,
 v miestach, kde sa nachádzajú iné
elektromagnetické vlny.
Zariadenia BLUETOOTH a bezdrôtová
sieť LAN (IEEE 802.11b/g) používajú
rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz).
Pri používaní zariadenia BLUETOOTH
v blízkosti zariadenia s podporou
bezdrôtovej siete LAN sa môže
vyskytnúť elektromagnetické rušenie.
Výsledkom toho môže byť nižšia
rýchlosť prenosu údajov, šum alebo
neschopnosť sa pripojiť. V takom
prípade vyskúšajte nasledujúce
riešenia:
 Skúste tento systém a zariadenie
BLUETOOTH prepojiť, keď sa
nachádzate minimálne 10 metrov
od vybavenia s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN.
 Vypnite vybavenie s pripojením
k bezdrôtovej sieti LAN, ak vo
vzdialenosti menšej ako 10 metrov
používate zariadenie BLUETOOTH.
44SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)





Vysie
môže
med
ruše
zaria
systé
na na
 vn
lie
a vy
 vb
al
Systé
funk
špec
pros
kom
BLUE
obsa
zabe
preto
tech
Spol
zodp
spôs
kom
BLUE
Kom
bezp
zaria
profi
Zaria
k sys
špec
spolo
a spl
certif
kom
BLUE
kedy
zaria
pripo
rozd
zobr
V záv
pripo
kom
podm
šum 
u
ky,
á,
ohol.
ti
).
môže
ach:

ádza
alebo
né

nie.
bo

ie
ov
m
rov
TH.

Technické údaje
Aktívny hlbokotónový
reproduktor (SA-WGT1)
Zosilňovač
Výstupný výkon (menovitý):
Predný Ľ/predný P:
32 W + 32 W (pri 3 ohmoch, 1 kHz,
1 % THD*)
Výstupný výkon (referenčný):
Predný Ľ/predný P:
40 W + 40 W (na kanál pri
3 ohmoch, 1 kHz)
Hlbokotónový reproduktor:
180 W (pri 4 ohmoch, 100 Hz)
* Celkové harmonické skreslenie
Reproduktory
Systém reproduktorov:
Hlbokotónový reproduktor,
Bass Reflex
Jednotka reproduktora:
180 mm, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia:
4 ohmy
Vstupy
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R:
Napätie 0,8 V, impedancia
47 kiloohmov
OPT IN:
Podporovaný zvukový signál:
2-kanálový signál vo formáte
Linear PCM
Ďalšie informácie
ová
ú
Hz).
TH

Vysielanie rádiových vĺn zo systému
môže rušiť prevádzku niektorých
medicínskych zariadení. Keďže toto
rušenie môže spôsobiť poruchu
zariadenia, vždy vypnite napájanie
systému a zariadenia BLUETOOTH
na nasledujúcich miestach:
 v nemocniciach, vo vlakoch,
lietadlách, na čerpacích staniciach
a na miestach, kde sa môžu
vyskytnúť horľavé plyny,
 v blízkosti automatických dvier
alebo požiarnych hlásičov.
Systém podporuje bezpečnostné
funkcie, ktoré sú v súlade so
špecifikáciou BLUETOOTH, ako
prostriedky na zaručenie bezpečnosti
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH. V závislosti od nastavenia
obsahu a iných faktorov však toto
zabezpečenie nemusí byť postačujúce,
preto buďte pri komunikácii pomocou
technológie BLUETOOTH opatrní.
Spoločnosť Sony nenesie žiadnu
zodpovednosť za škody ani iné straty
spôsobené únikom informácií počas
komunikácie pomocou technológie
BLUETOOTH.
Komunikáciu BLUETOOTH nemožno
bezpodmienečne zaručiť vo všetkých
zariadeniach BLUETOOTH s rovnakým
profilom ako systém.
Zariadenia BLUETOOTH pripojené
k systému musia byť v súlade so
špecifikáciou BLUETOOTH stanovenou
spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc.
a splnenie tejto špecifikácie musí byť
certifikované. Aj keď je zariadenie
kompatibilné so špecifikáciou
BLUETOOTH, môžu nastať prípady,
kedy vlastnosti či špecifikácie
zariadenia BLUETOOTH neumožnia
pripojenie alebo sú ich výsledkom
rozdielne spôsoby ovládania,
zobrazenia či fungovania.
V závislosti od zariadenia BLUETOOTH
pripojeného k systému, prostredia
komunikácie alebo okolitých
podmienok sa môže vyskytnúť
šum alebo sa zvuk môže prerušiť.
Výstupy
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R:
Napätie 2 V, impedancia 1 kiloohm
45SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Tuner
Stereofónny príjem v pásme FM,
superheterodynový tuner FM
Anténa:
Káblová anténa FM
Ladiaci rozsah:
87,5 MHz – 108,0 MHz
(krok po 50 kHz)
BLUETOOTH
Komunikačný systém:
BLUETOOTH Standard verzie 3.0
Výstup:
BLUETOOTH Standard Power
Class 2
Maximálny komunikačný rozsah:
Viditeľnosť medzi koncovými
bodmi pribl. 10 m1)
Frekvenčné pásmo:
Pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Spôsob modulácie:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilné profily BLUETOOTH2):
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
USB
Podporovaný formát:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s – 320 kb/s, premenlivá
bitová rýchlosť
WMA:
48 kb/s – 192 kb/s
AAC:
48 kb/s – 320 kb/s
WAV:
16 bitov PCM
Vzorkovacie frekvencie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC:
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV:
8 kHz – 48 kHz
Podporované zariadenie USB:
Trieda veľkokapacitných zariadení
Maximálny prúd:
1 A
Port (USB):
Typ A
1)
Skutočný rozsah sa bude líšiť v závislosti
od takých faktorov, ako sú prekážky
medzi zariadeniami, magnetické
polia v okolí mikrovlnnej rúry, statická
elektrina, citlivosť príjmu, výkon
antény, operačný systém, softvérová
aplikácia atď.
2) Štandardné profily BLUETOOTH
označujú účel komunikácie pomocou
pripojenia BLUETOOTH medzi
zariadeniami.
46SK
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Syst
(SS-
Systém
D
r
Jedno
Ľ
B
k
V
4
P
B
k
V
4
Meno
3
Vše
Požiad
S
5
Spotre
7
Spotre
energ
0
p
6
p
Rozm
A
r
2
S
8
Hmotn
A
r
7
S
2
:
vá
:
Systém reproduktorov
(SS-GT1)
Systém reproduktorov:
Dvojsmerný systém
reproduktorov
Jednotka reproduktora:
Ľavý kanál:
Basový reproduktor: 80 mm × 2,
kužeľovitý typ
Vysokotónový reproduktor:
40 mm, kužeľovitý typ
Pravý kanál:
Basový reproduktor: 80 mm × 2,
kužeľovitý typ
Vysokotónový reproduktor:
40 mm, kužeľovitý typ
Menovitá impedancia:
3 ohmy
Množstvo:
Aktívny hlbokotónový
reproduktor:
1 kus
Systém reproduktorov:
1 kus
Dodané príslušenstvo
Optický digitálny kábel (1)
Diaľkový ovládač (1)
Batérie R03 (veľkosti AAA) (2)
Káblová anténa FM (1)
Dizajn a technické údaje podliehajú
zmenám aj bez predchádzajúceho
upozornenia.
Všeobecné
adení
Ďalšie informácie
Požiadavky na napájanie:
Striedavý prúd, 220 V – 240 V,
50/60 Hz
Spotreba energie:
70 W
Spotreba energie (v režime úspory
energie):
0,5 W (keď je pohotovostný režim
pripojenia BLUETOOTH vypnutý)
6 W (keď je pohotovostný režim
pripojenia BLUETOOTH zapnutý)
Rozmery (Š/V/H) (približne):
Aktívny hlbokotónový
reproduktor:
290 mm × 420 mm × 275 mm
Systém reproduktorov:
800 mm × 110 mm × 102 mm
Hmotnosť (približne):
Aktívny hlbokotónový
reproduktor:
7,1 kg
Systém reproduktorov:
2,8 kg
47SK
1) (SK)
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
©2014 Sony Corporation
HT-GT1.SK.4-542-874-12(1) (SK)
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising