Sony | HT-RT4 | Sony HT-RT4 Systém domácího kina s 5.1kanálovým zvukovým projektorem Návod k obsluze

Systém
domácího kina
Návod k obsluze
HT-RT4/HT-RT40
Pro produkt s označením CE
VAROVÁNÍ
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvor zařízení
novinami, ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj otevřeným zdrojům
ohně (například zapáleným svíčkám).
V zájmu snížení rizika vzniku požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte zařízení kapajícím nebo
stříkajícím tekutinám a nepokládejte na
něj předměty naplněné tekutinami, jako
jsou vázy.
Neumísťujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Nevystavujte baterie ani přístroje s
vloženými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu
nebo ohni.
Abyste předešli poranění, musí být
tento přístroj bezpečně umístěn na
skříni nebo připevněn k podlaze nebo
stěně v souladus pokyny k instalaci.
Přístroj je určen pouze pro vnitřní použití.
Zdroje napájení
• Dokud je přístroj zapojen do síťové
zásuvky, není odpojen od elektrické
sítě, a to i v případě, že je vypnutý.
• Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží k odpojení přístroje od elektrické
sítě, připojte přístroj do snadno
přístupné zásuvky elektrické sítě.
Zaznamenáte-li u jednotky nějakou
vadu, odpojte neprodleně zástrčku ze
zásuvky elektrické sítě.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů a/
nebo periferií je nutné použít řádně
stíněné a uzemněné kabely a konektory.
2CS
Označení CE platí pouze v zemích, ve
kterých je právně vymáháno, především
v zemích EHP (evropský hospodářský
prostor).
Pro zákazníky v Evropě
Likvidace baterií a
elektrických a
elektronických zařízení
(platí v Evropské unii a
dalších evropských
zemích se systémy
sběru tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku, baterii nebo
obalu značí, že s výrobkem a baterií
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. Na určitých bateriích může
být tento symbol použitý spolu s
chemickou značkou. Chemické značky
pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na
baterii přidávají v případě, že obsahuje
více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 %
olova. Zajištěním správné likvidace
těchto výrobků a baterií pomůžete
předejít potenciálním negativním
dopadům na životní prostředí a zdraví
lidí, ke kterým by mohlo dojít při
nesprávné likvidaci. Recyklace materiálů
napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení k
vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným
servisním personálem. Abyste zajistili,
že s baterií i elektrickými a
elektronickými zařízeními bude správně
naloženo, předejte tyto výrobky po
skončení jejich životnosti na příslušném
sběrném místě zajišťujícím recyklaci
elektrických a elektronických zařízení. V
případě všech dalších typů baterií si
přečtěte část popisující bezpečné
vyjmutí baterie z výrobku. Předejte
baterii na vhodné sběrné místo pro
recyklaci použitých baterií. Podrobné
informace o recyklaci tohoto výrobku
nebo baterie získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace se vztahují
pouze na zařízení zakoupená v
zemích podléhajících směrnicím EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl
vyroben jejím jménem. S dotazy
souvisejícími se shodou produktů se
zákony Evropské unie se obracejte na
autorizovaného zástupce: Sony
Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgie. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou se
obracejte na adresy uvedené v
samostatných servisních a záručních
listech.
Podrobnosti naleznete na této adrese
URL:
http://www.compliance.sony.de/
Tento systém domácího kina slouží k
přehrávání zvuku z připojených zařízení
a přehrávání hudby z mobilního zařízení
kompatibilního s technologií NFC nebo
ze zařízení BLUETOOTH®.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
stanoveno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího
než 3 metry.
Pro zákazníky v Austrálii a Indii
Likvidace použitého
elektrického a
elektronického zařízení
(platí v rámci Evropské
unie a v ostatních
evropských státech se
systémy odděleného
sběru odpadu)
Autorská práva a ochranné známky
• (Pouze HT-RT4)
Tento systém má vestavěné systémy
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
(Pouze HT-RT40)
Tento systém obsahuje technologii
Dolby* Digital.
* Vyrobeno na základě licence
společnosti Dolby Laboratories.
Označení Dolby a symbol dvojitého
písmene D jsou ochranné známky
společnosti Dolby Laboratories.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/EC.
3CS
** Informace o patentech DTS naleznete
na adrese http://patents.dts.com.
Vyrobeno v licenci společnosti DTS
Licensing Limited. DTS, Symbol a DTS
spolu se Symbolem jsou registrované
ochranné známky a DTS Digital
Surround je ochranná známka
společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
• Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth®
SIG, Inc. a jakékoli použití těchto
značek ze strany společnosti Sony
Corporation podléhá licenci. Ostatní
ochranné známky a obchodní názvy
jsou majetkem příslušných vlastníků.
• Systém využívá technologii HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™). Termíny HDMI a HighDefinition Multimedia Interface a logo
HDMI jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými
známkami společnosti HDMI Licensing
LLC v USA a dalších zemích.
• Symbol N-Mark je ochranná známka
nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA a
dalších zemích.
• Android™ je ochranná známka
společnosti Google Inc.
• Google Play je ochranná známka
společnosti Google Inc.
• Technologie kódování zvuku MPEG
Layer-3 a patenty jsou licencovány od
společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.
• Windows Media je registrovanou
ochrannou známkou nebo ochrannou
známkou společnosti Microsoft
Corporation ve Spojených státech a/
nebo dalších zemích.
• Tento produkt je chráněn jistými právy
duševního vlastnictví společnosti
Microsoft. Je zakázáno používat nebo
distribuovat tuto technologii mimo
tento produkt bez příslušné licence
společnosti Microsoft nebo jejích
oprávněných dceřiných společností.
• „BRAVIA“ je ochrannou známkou Sony
Corporation.
4CS
• „ClearAudio+“ je ochrannou známkou
Sony Corporation.
• „PlayStation“ je registrovaná ochranná
známka společnosti Sony Computer
Entertainment Inc.
• Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod
touch a Retina jsou ochranné známky
společnosti Apple Inc., registrované v
USA a dalších zemích. App Store je
servisní značka společnosti Apple Inc.
registrované v USA a dalších zemích.
Označení „Made for iPod“ a „Made for
iPhone“ znamenají, že elektronické
příslušenství bylo navrženo speciálně pro
připojení k zařízení iPod nebo iPhone a
obdrželo certifikaci vývojáře, že splňuje
výkonové standardy společnosti Apple.
Společnost Apple není zodpovědná za
provoz tohoto zařízení ani za jeho soulad
s bezpečnostními a regulačními
normami. Dovolujeme si vás upozornit,
že použití tohoto příslušenství se
zařízeními iPod a iPhone může ovlivnit
výkon bezdrátových systémů.
Kompatibilní modely zařízení
iPhone/iPod
Níže jsou uvedeny kompatibilní
modely zařízení iPhone/iPod. Než
zařízení iPhone/iPod začnete používat
společně se systémem, aktualizujte
jeho software na nejnovější verzi.
Technologie BLUETOOTH®
spolupracuje s těmito modely:
 iPhone 7 Plus
 iPhone 7
 iPhone SE
 iPhone 6S Plus
 iPhone 6S
 iPhone 6 Plus
 iPhone 6
 iPhone 5S
 iPhone 5C
 iPhone 5
 iPod touch (6. generace)
 iPod touch (5. generace)
• (Pouze HT-RT40)
LICENCE K TOMUTO PRODUKTU JE
UDĚLENA PODLE MPEG-4 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSE PRO
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ
UŽIVATELEM PRO
(i) ZAKÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S
VIZUÁLNÍM STANDARDEM MPEG-4
(„MPEG-4 VIDEO“)
A/NEBO
(ii) DEKÓDOVÁNÍ VIDEA MPEG-4,
KTERÉ UŽIVATEL ZAKÓDOVAL PŘI
OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI
A/NEBO KTERÉ ZÍSKAL OD
POSKYTOVATELE VIDEA, JEŽ MÁ
LICENCI NA POSKYTOVÁNÍ VIDEA
STANDARDU MPEG-4 VIDEO.
NA ŽÁDNÝ JINÝ ZPŮSOB POUŽITÍ SE
LICENCE NEVZTAHUJE. DALŠÍ
INFORMACE VČETNĚ INFORMACÍ
SOUVISEJÍCÍCH S REKLAMNÍM,
DOMÁCÍM A KOMERČNÍM VYUŽITÍM A
LICENCOVÁNÍM MŮŽETE ZÍSKAT OD
SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C.
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
• Všechny ostatní ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
• Ostatní názvy systémů a produktů jsou
většinou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky
výrobců. Značky ™ a  nejsou v tomto
dokumentu uváděny.
O tomto návodu k obsluze
• Pokyny obsažené v tomto návodu k
obsluze popisují ovládací prvky
dálkového ovladače. Můžete také
použít ovládací prvky na subwooferu,
mají-li stejné nebo podobné popisky
jako ty na dálkovém ovladači.
• Některé ilustrace jsou uvedeny v
podobě schémat a mohou se lišit od
konkrétních výrobků.
• Výchozí nastavení je podtrženo.
• Text uvedený v dvojitých uvozovkách
(„--“) se objevuje na předním
zobrazovacím panelu.
5CS
Obsah
O tomto návodu k obsluze ........ 5
Popis součástí a
ovládacích prvků .................. 7
Instalace systému
Základní
připojení a
příprava
Úvodní
příručka
 (samostatný
dokument)
Upevnění reproduktorové
lišty a prostorových
reproduktorů na stěnu ....... 10
Ovládání systému
dálkovým ovladačem ......... 12
Poslech zvuku
Poslech zvuku z připojených
zařízení ............................... 12
Poslech hudby ze zařízení USB ... 12
Nastavení zvuku
Používání zvukových efektů .... 14
Změna hlasitosti vyzvánění ..... 14
Funkce BLUETOOTH®
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH® ...................... 15
Ovládání systému
pomocí chytrého
telefonu nebo tabletu
(Sony | Music Center) ..........17
Nastavení a seřízení
Využití obrazovky nastavení .... 18
6CS
Další funkce
Používání funkce
Control for HDMI ................ 21
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync .................... 22
Úspora energie v
pohotovostním režimu ...... 23
Doplňující informace
Bezpečnostní opatření ............. 23
Řešení problémů ......................24
Typy souborů, které
lze přehrávat ......................29
Podporované formáty audia ....29
Specifikace ...............................29
Komunikace BLUETOOTH® .......30
Popis součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Subwoofer
Horní panel
Přední panel
1  Dotykové tlačítko (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
2 Dotykové tlačítko INPUT
Slouží k výběru používaného
zařízení.
3 Dotykové tlačítko PAIRING
(strana 15)
4 Dotykové tlačítko VOL
(hlasitost) +/−
5
(Značka N-Mark) (strana 16)
Při používání funkce NFC
umístěte své mobilní zařízení
kompatibilní s funkcí NFC do
blízkosti značky.
 Snímač dálkového ovladače
(strana 12)
 Displej předního panelu
(strana 12)

(USB) port (strana 13)
7CS
 Kontrolka BLUETOOTH® (modrá)
• Rychle bliká: Během párování
BLUETOOTH
• Bliká: Probíhá pokus o spojení
BLUETOOTH®
• Rozsvítí se: Připojení
BLUETOOTH® je navázáno
Dotyková tlačítka
Dotyková tlačítka fungují, když se jich
lehce dotknete. Netiskněte je příliš silně.
Zadní panel
1 Napájecí kabel
2 Konektory SPEAKERS
3 Konektor HDMI OUT (ARC)
8CS
4 Konektor TV IN (OPTICAL)
 Zdířka ANALOG IN (napájení)
Dálkový ovladač
1 INPUT (strana 12)
2  (napájení)
Zapne systém nebo jej přepne do
pohotovostního režimu.
3 DIMMER
Změní jas displeje na předním
zobrazovacím panelu.
„BRIGHT“  „DARK“  „OFF“
• Při volbě „OFF“ se vypne displej
na předním panelu.
Automaticky se zapne, když
používáte systém, a znovu se
vypne, když nebudete systém
používat po několik sekund. V
některých případech se
nicméně displej na předním
panelu vypnout nemusí. V
tomto případě bude jas displeje
na předním panelu stejný jako
hodnota „DARK“.
4 MENU
Zapne nebo vypne nabídku na
displeji na předním panelu.
/
Slouží k výběru položek nabídky.
ENTER
Potvrdí vybranou možnost.
BACK
Slouží k návratu na předchozí
displej.
Zastaví přehrávání USB.
5  (hlasitost) +*/–
Slouží k nastavení hlasitosti.
6 SW  (hlasitost subwooferu) +/–
(strana 14)
7  (ztlumení)
Dočasné vypnutí zvuku.
8 CLEARAUDIO+ (strana 14)
Automaticky vybere vhodné
nastavení zvuku pro zvukový zdroj.
9 SOUND FIELD (strana 14)
0 VOICE (strana 14)
 * (přehrát/pozastavit)
Spustí, pozastaví nebo obnoví
přehrávání.
 NIGHT (strana 14)
9CS
 / (předchozí/další/
rychlý posun vzad/rychlý
posun vpřed)
Stisknutím zvolíte předchozí/
další stopu nebo soubor.
Podržením můžete vyhledávat
směrem vzad nebo vpřed.
Základní připojení a
příprava
* Tlačítka  + a  mají hmatový
výstupek. Ten slouží k lepší orientaci při
používání ovladače.
Viz Průvodce spuštěním
(samostatný dokument).
Instalace systému
Upevnění
reproduktorové lišty a
prostorových
reproduktorů na stěnu
Reproduktorovou lištu a prostorové
reproduktory můžete upevnit na stěnu.
Poznámka
• Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky) odpovídající materiálu a
pevnosti stěny. Vzhledem k tomu, že
sádrokarton je obzvláště křehký,
zašroubujte šrouby do nosné lišty.
Reproduktory nainstalujte na svislou,
rovnou a zesílenou část stěny.
• Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát
na bezpečnost.
• Společnost Sony nenese odpovědnost za
nehody či škody způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdi
nebo nesprávným upevněním šroubů,
přírodní pohromou apod.
10CS
1
4 mm
3
Zavěste reproduktorovou lištu
nebo prostorové reproduktory na
šrouby.
Zarovnejte otvory na zadní straně
reproduktorů se šrouby.
Pro reproduktorovou lištu
Zavěste reproduktorovou lištu na
oba šrouby.
Více než 30 mm
5 mm
9,5 mm
Otvor na zadní straně
2
Upevněte šrouby do stěny.
Šrouby by měly vyčnívat tak, jak je
zobrazeno na následujícím obrázku.
Pro reproduktorovou lištu
Pro prostorové reproduktory
Zavěste prostorový reproduktor na
oba šrouby.
600 mm
6 mm až
7 mm
Pro prostorové reproduktory
369,5 mm
8 mm až
10 mm
11CS
Instalace systému
Připravte si šrouby (nejsou
součástí dodávky), které
odpovídají otvorům na zadní
straně reproduktorové lišty nebo
prostorových reproduktorů.
Ovládání systému
dálkovým ovladačem
Namiřte dálkový ovladač
na čidlo dálkového ovládání na
subwooferu.
Poslech zvuku
Poslech zvuku z
připojených zařízení
Stiskněte opakovaně tlačítko INPUT.
Když tlačítko INPUT stisknete jednou,
zobrazí se na displeji předního panelu
aktuální zařízení. Po každém stisknutí
tlačítka INPUT se bude zobrazení na
zařízení postupně měnit, a to v
následujícím cyklu:
„TV“  „ANALOG“  „BT“  „USB“
„TV“
• Televizor, který je připojen ke konektoru TV
IN (OPTICAL)
• Televizor kompatibilní s funkcí ATC (Audio
Return Channel), který je připojen ke
konektoru HDMI OUT (ARC)
„ANALOG“
Zařízení (digitální přehrávač médií atd.),
které je připojeno ke konektoru ANALOG IN
„BT“
Zařízení BLUETOOTH®, které podporuje A2DP
(strana 15)
„USB“
Zařízení USB, které je připojeno k portu
(USB) (strana 13)
Poslech hudby ze
zařízení USB
Poznámka
• Abyste mohli na obrazovce televizoru
zobrazit obsah zařízení USB, musíte
systém připojit k televizoru pomocí
kabelu HDMI.
• Přepněte televizor na vstup, ke kterému
je připojen subwoofer.
12CS
Můžete přehrávat hudební soubory /
video* soubory uložené na připojeném
zařízení USB.
Typy souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy souborů, které
lze přehrávat“ (strana 29).
* Pouze HT-RT40.
Připojte zařízení USB k portu
(USB).
Před připojením si přečtěte návod k
obsluze zařízení USB.
Cíl
Postup
Zastavení přehrávání
Stiskněte
tlačítko BACK
Pozastavte nebo
obnovte přehrávání.
Stiskněte
tlačítko 
Vyberte předchozí
nebo následující stopu
Stiskněte
tlačítko
/
Slouží k vyhledávání
směrem vzad nebo
vpřed (rychlý posun
vzad / rychlý posun
vpřed)
Podržte
stisknuté
tlačítko
/
Poslech zvuku
1
Další operace
Poznámka
Neodebírejte zařízení USB během
používání. Abyste předešli poškození dat
nebo zařízení USB, systém před připojením
nebo odebráním zařízení USB vypněte.
Informace o zařízení USB na
TV obrazovce
2
3
4
5
Opakovaným stisknutím tlačítka
INPUT vyberte možnost „USB“.
Na obrazovce televizoru se zobrazí
seznam obsahu USB.
Pomocí tlačítek / vyberte
požadovaný obsah a stiskněte
tlačítko ENTER.
Začne přehrávání vybraného
obsahu.
 Doba přehrávání
 Celková doba přehrávání
 Přenosová rychlost
Nastavením možností „REPT“ v
nabídce „USB >“ (strana 20)
vyberte požadovaný režim
přehrávání.
 Stav přehrávání
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Upravte hlasitost systému pomocí
tlačítek  +/–.
 Stiskem tlačítka SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
 Stav opakovaného přehrávání
 Rychlost rychlého posunu vzad /
rychlého posunu vpřed
 Index vybraného souboru / celkový
počet souborů ve složce
Poznámka
• V závislosti na zdroji přehrávání se
některé informace nemusí zobrazit.
• V závislosti na režimu přehrávání se
zobrazené informace mohou lišit.
13CS
Nastavení zvuku
Používání zvukových
efektů
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramované zvukové efekty, které
jsou přizpůsobené různým typům
zdrojů zvuku.
Výběr zvukového pole
(SOUND FIELD)
Stiskněte opakovaně tlačítko SOUND
FIELD, dokud se na displeji na
předním panelu neobjeví požadované
zvukové pole.
„CLEARAUDIO+“
Vychutnejte si zvukové pole doporučované
společností Sony. Zvukové pole se
automaticky optimalizuje podle
přehrávaného obsahu a funkce.
„MOVIE“
Zvukové efekty jsou optimalizované pro
sledování filmů. Tento režim reprodukuje
mohutný zvuk se širokým prostorovým
záběrem.
„MUSIC“
Zvukové efekty jsou optimalizovány pro
poslech hudby.
„SPORTS“
Komentář je zřetelný, povzbuzování je slyšet
jako prostorový zvuk, zvuky jsou realistické.
„GAME“
Zvuk je působivý a realistický, vhodný pro
hraní her.
„STANDARD“
Zvuk odpovídající každému zdroji.
Tip
Můžete také stisknout tlačítko
CLEARAUDIO+ pro výběr možnosti
„CLEARAUDIO+“.
14CS
Používání funkce Night
Mode (NIGHT)
Tato funkce je užitečná, když sledujete
filmy pozdě v noci. Uslyšíte zřetelně
dialogy i při nízké úrovni hlasitosti.
Stisknutím tlačítka NIGHT zvolte
možnost „N.ON“.
Funkci Night Mode deaktivujete
zvolením možnosti „N.OFF“ stisknutím
tlačítka NIGHT.
Používání funkce Clear Voice
(VOICE)
Tato funkce zvyšuje srozumitelnost
dialogů.
Opakovaně stiskněte tlačítko VOICE.
• „UP OFF“: Funkce Clear Voice je
vypnutá.
• „UP 1“: Řeč se vylepší.
• „UP 2“: Řeč se vylepší, aby ji lépe
slyšeli starší lidé.
Změna hlasitosti
vyzvánění
Subwoofer je určen k přehrávání zvuku
basů a zvuků s nízkou frekvencí.
Stiskem tlačítka SW  +/– nastavte
hlasitost subwooferu.
Poznámka
Pokud vstupní zdroj neobsahuje příliš
basových zvuků, například při přehrávání
televizních programů, zvuk ze subwooferu
může být těžko slyšitelný.
Tento krok proveďte do 5 minut,
jinak se režim párování může zrušit.
4
Funkce Bluetooth®
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH®
Přesvědčte se, že se rozsvítila
kontrolka BLUETOOTH® (modrá)
na subwooferu.
Připojení je navázáno.
Poznámka
Párování systému se
zařízením BLUETOOTH®
Párování je operace, při které se zařízení
BLUETOOTH® na úvod navzájem
zaregistrují. Jakmile je párování jednou
provedeno, již není potřeba jej provádět
znovu.
Pokud používáte mobilní zařízení
kompatibilní s technologií NFC, není
třeba provádět postup ručního
párování. (viz „Připojení mobilního
zařízení pomocí funkce připojení jedním
dotykem (NFC)“ strana 16)
1
2
Umístěte zařízení BLUETOOTH do
vzdálenosti maximálně 1 metr od
subwooferu.
Stiskněte tlačítko
subwooferu.
PAIRING na
Systém přejde do režimu párování.
Kontrolka BLUETOOTH® (modrá) na
subwooferu rychle bliká.
3
Zapněte funkci BLUETOOTH® na
zařízení BLUETOOTH®, vyhledejte
zařízení a vyberte „HT-RT4“ nebo
„HT-RT40“.
Je-li vyžadován klíč, zadejte „0000“.
Poslech hudby ze
spárovaného zařízení
1
2
3
4
Zapněte funkci BLUETOOTH® na
spárovaném zařízení
BLUETOOTH®.
Opakovaným stisknutím tlačítka
INPUT vyberte položku „BT“.
Systém se automaticky znovu
připojí k zařízení BLUETOOTH®, k
němuž byl připojen naposled.
Po navázání připojení BLUETOOTH®
se rozsvítí kontrolka BLUETOOTH®
(modrá) na subwooferu.
Spusťte přehrávání na zařízení
BLUETOOTH®.
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH®.
• Upravte hlasitost systému pomocí
tlačítek  +/–.
• Stiskem tlačítka SW  +/–
nastavte hlasitost subwooferu.
15CS
Nastavení zvuku / Funkce Bluetooth®
• Klíč může být označen jako „Passcode“,
„PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“.
• Spárovat můžete až 10 zařízení
BLUETOOTH®. Pokud spárujete 11.
zařízení BLUETOOTH®, nejstarší
spárované zařízení bude nahrazeno tímto
novým zařízením.
Poznámka
Poznámka
• Po spojení systému a zařízení
BLUETOOTH® můžete ovládat přehrávání
pomocí tlačítek  a /.
• K systému se můžete připojit ze
spárovaného zařízení BLUETOOTH®, i
když je systém v pohotovostním režimu,
pokud je možnost „BTSTB“ nastavena na
hodnotu „ON“ (strana 19).
• Přehrávání zvuku na tomto systému může
být zpožděno oproti přehrávání na
zařízení BLUETOOTH z důvodu charakteru
bezdrátové technologie BLUETOOTH.
• Systém dokáže rozpoznat a připojit se k
pouze jednomu mobilnímu zařízení
kompatibilnímu s funkcí NFC najednou.
Pokud se k systému pokusíte připojit jiné
mobilní zařízení s podporou funkce NFC,
aktuálně připojené mobilní zařízení s
podporou funkce NFC se odpojí.
• V závislosti na vašem mobilním zařízení
může být nutné na mobilním zařízení
předem provést následující úkony.
 Zapnout funkci NFC. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
příslušného mobilního zařízení.
 Pokud je ve vašem mobilním zařízení
nainstalována starší verze operačního
systému než Android 4.1.x, stáhněte si a
spusťte aplikaci „NFC Easy Connect“. „NFC
Easy Connect“ je bezplatná aplikace pro
mobilní zařízení Android, kterou lze získat
v obchodě Google Play™. (Aplikace
nemusí být v některých zemích či
regionech k dispozici.)
Tip
Můžete zapnout nebo vypnout kodek AAC
ze zařízení BLUETOOTH® (strana 19).
Odpojení zařízení BLUETOOTH
Proveďte jakýkoli z následujících úkonů.
• Stiskněte tlačítko
PAIRING na
subwooferu.
• Vypněte funkci BLUETOOTH na
zařízení BLUETOOTH.
• Vypněte systém nebo zařízení
BLUETOOTH.
1
Podržte zařízení v blízkosti
symbolu N-Mark na subwooferu,
dokud zařízení nezavibruje.
Připojení mobilního zařízení
pomocí funkce připojení
jedním dotykem (NFC)
NFC (Near Field Communication) je
technologie umožňující bezdrátovou
komunikaci na malou vzdálenost mezi
různými zařízeními.
Pokud přidržíte mobilní zařízení
kompatibilní s funkcí NFC (například
chytrý telefon nebo tablet) v blízkosti
symbolu N-mark na subwooferu,
systém se automaticky zapne a provede
párování a připojení BLUETOOTH®.
Kompatibilní mobilní zařízení
Mobilní zařízení s vestavěnou funkcí NFC
(OS: Android 2.3.3 nebo novější, kromě
Android 3.x)
16CS
Postupujte podle pokynů na
obrazovce mobilního zařízení a
dokončete připojení
prostřednictvím rozhraní
BLUETOOTH®.
Po vytvoření připojení BLUETOOTH®
se rozsvítí kontrolka BLUETOOTH®
(modrá) na subwooferu.
2
3
Spusťte na mobilním zařízení
přehrávání zdroje zvuku.
Podrobnosti o úkonech přehrávání
naleznete v návodu k obsluze svého
mobilního zařízení.
Slouží k nastavení hlasitosti.
• Nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH®.
• Upravte hlasitost systému pomocí
tlačítek  +/–.
• Stiskem tlačítka SW  +/– nastavte
hlasitost subwooferu.
Ukončení přehrávání funkcí
připojení jedním dotykem
Podržte mobilní zařízení opět v blízkosti
Značky N-Mark na subwooferu.
Ovládání systému
pomocí chytrého
telefonu nebo
tabletu (Sony |
Music Center)
Sony | Music Center je aplikace na
ovládání kompatibilních zvukových
zařízení Sony prostřednictvím mobilního
zařízení, jako je chytrý telefon nebo tablet.
Aplikace Sony | Music Center vám
umožňuje:
 užívat si doma hudbu bez potíží.
 měnit běžně používaná nastavení,
přepínat vstup systému a regulovat
hlasitost,
 přehrávat pomocí systému hudební
obsah uložený na chytrém telefonu,
 vizuálně obohatit hudbu pomocí
displeje chytrého telefonu,
Poznámka
• Aplikace Sony | Music Center využívá
funkci BLUETOOTH® systému.
• Funkce, které lze ovládat pomocí aplikace
Sony | Music Center, se liší v závislosti na
připojeném zařízení. Technické údaje a
design aplikace se mohou změnit bez
předchozího upozornění.
Využití aplikace Sony | Music
Center
1
2
3
4
Stáhněte si do mobilního zařízení
zdarma aplikaci Sony | Music
Center.
Propojte systém a mobilní
zařízení pomocí připojení
BLUETOOTH® (strana 15).
Spouštění aplikace Sony | Music
Center.
Postupujte podle pokynů na
obrazovce aplikace Sony | Music
Center.
Poznámka
Použijte nejnovější verzi aplikace Sony |
Music Center.
17CS
Funkce Bluetooth®
Tip
Pokud se párování a připojení
BLUETOOTH® nezdaří, postupujte takto.
 Podržte mobilní zařízení opět v blízkosti
Značky N-Mark na subwooferu.
 Pokud používáte na mobilním zařízení
některé z běžně dostupných pouzder,
vyjměte zařízení z pouzdra.
 Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy Connect“.
Podrobné informace o aplikaci Sony |
Music Center viz následující adresa URL.
http://www.sony.net/smcqa/
Nastavení a seřízení
Využití obrazovky nastavení
Pomocí nabídky můžete nastavit následující položky.
Vaše nastavení bude zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
1
2
3
Stisknutím tlačítka MENU zapněte nabídku na displeji na předním panelu.
Opakovaným stisknutím tlačítek BACK/ / /ENTER zvolte položku a
stisknutím tlačítka ENTER nastavení potvrďte.
Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Seznam nabídky
Výchozí nastavení jsou podtržená. Mohou se lišit podle oblasti.
Položky nabídky
Funkce
„LVL >“
(Úroveň)
„0,0“: Umožňuje upravit úroveň zvuku prostorových
reproduktorů v rozmezí od –6,0 dB do +6,0 dB
(v intervalech po 0,5 dB).
„SUR.L“/„SUR.R“
(Úroveň zadního
levého/pravého
prostorového
reproduktoru)
Poznámka
Pro snadnější seřízení nezapomeňte nastavit funkci
„TTONE“ na hodnotu „ON“.
„SPK >“
(Reproduktor)
18CS
„ATT“
(Nastavení
zeslabení –
analogové)
Když posloucháte zařízení připojené do zdířky ANALOG IN,
může dojít ke zkreslení. Tomu můžete předejít zeslabením
úrovně vstupu systému.
• „ON“: Zeslabí úroveň vstupu. Toto nastavení sníží úroveň
výstupu.
• „OFF“: Normální úroveň vstupu.
„DRC“
(Ovládání
dynamického
rozsahu)
Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC lze
použít se zdroji Dolby Digital.
• „ON“: Komprimuje zvuk podle informací v obsahu.
• „OFF“: Zvuk není komprimován.
„TTONE“
(Testovací tón)
• „ON“: Testovací tón vychází z každého reproduktoru v
daném pořadí.
• „OFF“: Vypne testovací tón.
„PLACE“
(Umístění
reproduktorů)
• „STDRD“: Vyberte toto nastavení, pokud jste
reproduktorovou lištu a prostorové reproduktory umístili
do standardní polohy.
• „FRONT“: Vyberte toto nastavení, pokud jste
reproduktorovou lištu a prostorové reproduktory umístili
do přední polohy.
„SUR.L“/„SUR.R“
(Vzdálenost
levého/pravého
prostorového
reproduktoru)
„3.0M“: Umožňuje nastavit vzdálenost od místa poslechu
k prostorovým reproduktorům v rozmezí od 1,0 metru až
po 6,0 metru.
Funkce
„DUAL“
(Duální monofonní
zvuk)
Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital,
můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.
• „M/S“: Bude reprodukován smíchaný zvuk hlavního i
druhého jazyka.
• „MAIN“: Na výstupu bude zvuk hlavního jazyka.
• „SUB“: Na výstupu bude zvuk druhého jazyka.
„TV AU“
(Zvuk televizoru)
• „AUTO“: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen ke
konektoru HDMI (ARC) na televizoru pomocí kabelu HDMI.
• „OPT“: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
k televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
„EFCT“
(Zvukový efekt)
• „ON“: Přehrává se zvuk vybraného zvukového pole.
Doporučujeme používat toto nastavení.
• „OFF“: Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů.
„STRM“
(Datový tok)
Zobrazí aktuální informace o datovém toku.
Podporované formáty audia naleznete na straně 29.
„CTRL“
(Ovládání pro
HDMI)
• „ON“: Funkce Control for HDMI je zapnutá. Zařízení, která
jsou spojena kabelem HDMI, se můžou vzájemně
ovládat.
• „OFF“: Vypnuto.
„TVSTB“
(Pohotovostní
režim spojený
s televizorem)
Tato funkce je k dispozici, když nastavíte možnost „CTRL“
na „ON“.
• „AUTO“: Pokud je vstup systému nastaven na hodnotu
„TV“, systém se automaticky vypne po vypnutí
televizoru.
• „ON“: Systém se automaticky vypne po vypnutí
televizoru nezávisle na použitém vstupu.
• „OFF“: Systém se nevypne po vypnutí televizoru.
„COLOR“
(Nastavení barev
HDMI)
• „AUTO“: Automaticky detekuje typ externího zařízení a
přepne na odpovídající nastavení barev.
• „YCBCR“: Zajišťuje výstup video signálů YCBCR.
• „RGB“: Umožňuje výstup video signálů RGB.
„HDMI>“
„BT >“
„BTAAC“
(BLUETOOTH®) (BLUETOOTH®
Pokročilé kódování
audia)
Umožňuje nastavit, zda systém bude využívat kodek AAC
prostřednictvím připojení BLUETOOTH®, či nikoliv.
• „ON“: Povolit kodek AAC.
• „OFF“: Zakázat kodek AAC.
Poznámka
Pokud nastavení „BTAAC“ změníte, když je připojeno
zařízení BLUETOOTH®, projeví se nastavení kodeku až při
příštím připojení.
„BTSTB“
(BLUETOOTH®
pohotovostní
režim )
Tato funkce je dostupná, když má systém informace
k párování. Systém je v pohotovostním režimu
BLUETOOTH®, i když je vypnutý.
• „ON“: Pohotovostní režim BLUETOOTH® je aktivní.
• „OFF“: Pohotovostní režim BLUETOOTH® je neaktivní.
„INFO“
(informace o
zařízení
BLUETOOTH®)
Na displeji na předním panelu se zobrazí nalezený název
a adresa zařízení BLUETOOTH®.
Pokud systém není připojen k zařízení BLUETOOTH®,
zobrazí se text „NO DEVICE“.
19CS
Nastavení a seřízení
Položky nabídky
„AUD >“
(Zvuk)
Položky nabídky
Funkce
„USB >“
„REPT“
• „NONE“: Přehrává všechny skladby.
(Režim přehrávání) • „ONE“: Opakovaně přehrává jednu skladbu.
• „FLDER“: Opakovaně přehrává všechny skladby ve složce.
• „RANDM“: Opakovaně přehrává všechny skladby ve
složce v náhodném pořadí.
• „ALL“: Opakovaně přehrává všechny skladby.
„SYS >“
(System)
„ASTBY“
(Automatický
pohotovostní
režim)
• „ON“: Zapne funkci automatického pohotovostního režimu.
Když systém nebudete přibližně po dobu 20 minut
používat, automaticky přejde do pohotovostního režimu.
• „OFF“: Vypnuto.
„VER“
(Verze)
Na displeji na předním panelu se zobrazí informace o
aktuální verzi firmwaru.
20CS
Tip
Další funkce
Používání funkce Control
forHDMI
* Control for HDMI je standard využívaný
specifikací CEC (Consumer Electronics
Control), který umožňuje vzájemné
ovládání zařízení prostřednictvím
rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Poznámka
Tyto funkce mohou fungovat i se
zařízeními, které nevyrobila společnost
Sony, správná funkce však není zaručena.
Příprava pro použití funkce
Control for HDMI
Nastavte možnost „HDMI>“ „CTRL“ na
systému (strana 19) na hodnotu „ON“ .
Výchozí nastavení je „ON“
Zapněte nastavení funkce Control for
HDMI pro televizor a ostatní zařízení
připojená k systému.
Funkce vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém se
rovněž automaticky vypne.
Nastavte možnost „HDMI>“ – „TVSTB“
systému na hodnotu „ON“ nebo „AUTO“
(strana 19). Výchozí nastavení je „AUTO“
Funkce ovládání zvuku
systému
Pokud zapnete systém během sledování
televizoru, bude zvuk televizoru vycházet
z reproduktorů systému. Hlasitost
systému lze nastavovat pomocí dálkového
ovladače televizoru.
Pokud z reproduktorů systému vycházel
zvuk televizoru, když jste naposledy
sledovali televizor, systém se
automaticky zapne při opětovném
zapnutí televizoru.
Ovládání je možné rovněž pomocí nabídky
televizoru. Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Poznámka
• Pokud je zvolen jiný vstup než „TV“, zvuk
bude při použití funkce Twin Picture
vycházet pouze z televizoru. Když funkci
Twin Picture vypnete, zvuk bude vycházet
ze systému.
• U některých televizorů se číslo úrovně
hlasitosti systému zobrazí na obrazovce.
Číslo úrovně hlasitosti zobrazované na
televizoru se může lišit od čísla na displeji
na předním panelu systému.
21CS
Další funkce
Připojení k zařízení, jako je televizor
nebo Přehrávač Blu-ray Disc
kompatibilní s funkcí Control for HDMI*
pomocí kabelu HDMI (vysokorychlostní
kabel HDMI, přibalen pouze v některých
oblastech), bude možné zařízení
jednoduše ovládat prostřednictvím
dálkového ovladače televizoru.
S funkcí Control for HDMI lze použít
následující funkce.
• Funkce vypnutí systému
• Funkce ovládání zvuku systému
• Audio Return Channel (ARC)
• Funkce One-Touch Play
Pokud aktivujete funkci Control for HDMI
(„BRAVIA“ sync) a pokud používáte
televizor vyrobený společností Sony,
funkce Control for HDMI systému se také
automaticky zapne. Po dokončení
nastavení se na displeji na předním panelu
zobrazí nápis „DONE“.
• V závislosti na nastavení televizoru
nemusí být funkce ovládání zvuku
systému k dispozici. Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze televizoru.
Audio Return Channel (ARC)
Pokud je systém připojen ke konektoru
HDMI IN televizoru, který je kompatibilní
s funkcí zpětného audiokanálu, můžete
poslouchat zvuk televizoru
z reproduktorů systému bez připojení
digitálního optického kabelu.
V systému nastavte možnost „AUD >“ –
„TV AU“ to „AUTO“ (strana 19). Výchozí
nastavení je „AUTO“
Poznámka
Není-li váš televizor kompatibilní s
technologií zpětného audiokanálu, je
nutné připojit digitální optický kabel
(informace naleznete v dodaném průvodci
spuštěním).
Funkce One-Touch Play
Přehráváte-li obsah na zařízení
(Přehrávač disků Blu-ray Disc,
„PlayStation®4“ atd.) připojeném
k televizoru, systém a televizor se
automaticky zapnou, vstup systému se
přepne na vstup pro televizor a zvuk bude
vystupovat z reproduktorů systému.
Poznámka
• Pokud při posledním sledování televizoru
vycházel zvuk z reproduktorů televizoru,
systém se nezapne a zvuk a obraz budou
vycházet z televizoru i v případě
přehrávání obsahu na zařízení.
• V závislosti na televizoru se nemusí
správně přehrát počáteční část obsahu.
22CS
Používání funkce
„BRAVIA“ Sync
Kromě funkce Control for HDMI můžete
také používat následující funkce na
zařízeních, která jsou kompatibilní
s funkcí „BRAVIA“ sync.
• Funkce Scene Select
Poznámka
Tato funkce je k dispozici výhradně v
produktech Sony. Tato funkce nefunguje
s produkty, které nevyrobila společnost Sony.
Funkce Scene Select
Tato funkce automaticky přepne zvukové
pole systému podle nastavení funkce
Scene Select nebo Sound Mode na
televizoru. Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Nastavte zvukové pole na hodnotu
„CLEARAUDIO+“ (strana 14).
Poznámky o připojení HDMI
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
Pokud použijete standardní kabel
HDMI, nemusí být správně zobrazen
obsah v rozlišení 1080p.
• Použijte autorizovaný kabel HDMI.
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI od
společnosti Sony s logem typu kabelu.
• Nedoporučujeme používat konverzní
kabel HDMI-DVI.
• Zkontrolujte nastavení připojeného
zařízení, je-li obraz nekvalitní nebo
zvuk nevychází ze zařízení
připojeného přes kabel HDMI.
• Audiosignály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané z konektoru
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
• Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů signálů výstupu audia
z přehrávacího zařízení.
• Pokud není připojené zařízení
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), může být
obraz a zvuk z konektoru HDMI OUT
tohoto systému zkreslený nebo se
může ztrácet. V takovém případě
zkontrolujte specifikace připojeného
zařízení.
Úspora energie v
pohotovostním režimu
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od elektrické zásuvky a nechte jej před
dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu
mokrýma rukama. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.
• Nestoupejte na reproduktorovou lištu,
subwoofer ani na prostorové
reproduktory. Mohli byste spadnout a
poranit se nebo by mohlo dojít
k poškození systému.
Zdroje napájení
• Než systém začnete používat, ověřte si,
že se požadované provozní napětí
shoduje s místním zdrojem energie.
Provozní napětí je uvedeno na továrním
štítku na zadní straně subwooferu.
• Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej z elektrické zásuvky. Při
odpojování napájecího kabelu vždy
uchopte zástrčku, nikdy netahejte za
samotný kabel.
• Výměnu napájecího kabelu je nutno
provádět výhradně v kvalifikovaném
servisním středisku.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá,
nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké
hlasitosti, začne se značně zahřívat. Abyste
předešli popálení, nedotýkejte se krytu
přístroje.
Umístění
• Systém umístěte na místo
s odpovídajícím větráním, abyste
zabránili zahřívání a prodloužili tak
životnost systému.
23CS
Doplňující informace
Zkontrolujte, zda jsou provedena
tato nastavení:
 Položka „CTRL“ v nabídce „HDMI“ je
nastavena na hodnotu „OFF“
(strana 19).
 Položka „BTSTB“ v nabídce „BT >“ je
nastavena na hodnotu „OFF“ (strana 19).
Doplňující informace
• Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně práší
nebo může dojít k mechanickému otřesu.
• Neumisťujte reproduktorovou lištu,
subwoofer ani prostorové reproduktory
na měkký povrch (koberce, přikrývky atd.)
ani nic nepokládejte k zadní straně
reproduktorové lišty, subwooferu ani
prostorových reproduktorů. Blokování
větracích otvorů může způsobit poruchu.
• Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a může nastat
zhoršení kvality obrazu. V takovém
případě systém posuňte dále od TV,
videorekordéru nebo přehrávače.
• Buďte obezřetní při umísťování systému na
povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může
dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
• Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré
rohy reproduktorové lišty, subwooferu
nebo prostorových reproduktorů.
• Při upevňování reproduktorové lišty a
prostorových reproduktorů na stěnu se
ujistěte, že jsou pod ní alespoň 3 cm
volného místa.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte,
že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.
Na blízké TV obrazovce se objevuje
nepravidelné podání barev
U některých typů televizorů může docházet
k ovlivnění reprodukce barev.
• Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách
jej opět zapněte.
• Pokud jsou barvy stále narušené...
Umístěte systém dále od televizoru.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek ani
rozpouštědla, jako jsou například alkohol či
benzín.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte na
nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
24CS
Manipulace se subwooferem
Při zvedání subwooferu nevkládejte ruce
do jeho průduchu. Mohlo by dojít
k poškození reproduktorového měniče. Při
zvedání držte subwoofer za spodní stranu.
Řešení problémů
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů, před
podáním žádosti o opravu se jej pokuste
vyřešit pomocí tohoto průvodce řešením
problémů. Pokud nějaký problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti Sony.
Obecné
Přístroj nelze zapnout.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového
kabelu).
Systém nefunguje správně.
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
elektrické sítě a po několika
minutách ho znovu připojte.
Systém se automaticky vypíná.
 Je aktivní funkce automatického
pohotovostního režimu. Nastavte
položku „ASTBY“ v nabídce „SYS “
na „OFF“ (strana 20).
Systém se nezapne ani v případě
zapnutí televizoru.
 Nastavte položku „HDMI>“ – „CTRL“
na hodnotu „ON“ (strana 19).
Televizor musí podporovat funkci
Control for HDMI (strana 21).
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
 Zkontrolujte nastavení reproduktorů
na televizoru. Napájení systému se
synchronizuje s nastavením
reproduktorů na televizoru. Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Pokud zvuk naposledy vystupoval
z reproduktorů televizoru, systém
se nezapne ani po zapnutí
televizoru. Zapněte systém a
přepněte vstup systému na
„TV“ (strana 12).
Systém se vypne po vypnutí televizoru.
 Zkontrolujte nastavení „HDMI>” –
„TVSTB“ (strana 19). Pokud je
možnost „TVSTB“ nastavena na
hodnotu „ON“, systém se vypne
automaticky po vypnutí televizoru
nezávisle na vstupu.
Sound
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Zkontrolujte typ a připojení kabelu
HDMI, optického digitálního kabelu
nebo analogového audiokabelu, který
je připojen k systému a televizoru (viz
dodávaná Úvodní příručka).
 Pokud je systém připojen
k televizoru kompatibilnímu se
zpětným audio kanálem, ujistěte se,
že je systém připojen ke konektoru
HDMI (ARC) na televizoru (viz
dodaná Úvodní příručka). Pokud
zvuk stále nevychází nebo je
přerušovaný, připojte optický
digitální kabel (přibalen v některých
oblastech) a nastavte možnost
„AUD >“ – „TV AU“ na hodnotu
„OPT“ (strana 19).
Zvuk je reprodukován TV i systémem
současně.
 Ztlumte zvuk systému nebo
televizoru.
25CS
Doplňující informace
Systém se nevypne ani po vypnutí
televizoru.
 Zkontrolujte nastavení „HDMI>” –
„TVSTB“ (strana 19). Pokud chcete,
aby se systém vypnul po vypnutí
televizoru nezávisle na použitém
vstupu, nastavte položku „TVSTB“
na hodnotu „ON“. Televizor musí
podporovat funkci Control for HDMI
(strana 21). Podrobné informace
naleznete v návodu k obsluze
televizoru.
 Pokud televizor není kompatibilní
s technologií Audio Return Channel,
zvuk TV nebude systémem
reprodukován, ani pokud je systém
připojen ke vstupní zdířce HDMI na
televizoru. Pokud ze systému
nevystupuje zvuk TV, připojte optický
digitální kabel (přibalen v některých
oblastech) (informace naleznete
v dodané úvodní příručce).
 Pokud ze systému nevystupuje zvuk
i přesto, že je systém propojen
s televizorem prostřednictvím
optického digitálního kabelu,
případně pokud televizor není
vybaven výstupním konektorem
optického digitálního zvuku,
připojte analogový audiokabel (není
součástí dodávky) a přepněte vstup
systému na možnost „ANALOG“
(strana 12).
 Přepněte vstup systému na „TV“
(strana 12).
 Zvyšte hlasitost systému nebo
zrušte ztlumení zvuku.
 V závislosti na pořadí propojení
televizoru a systému může být
systému ztlumený a na předním
zobrazovacím panelu systému se
může zobrazovat nápis „MUTING“.
Dojde-li k takovéto situaci, zapněte
nejprve televizor a poté systém.
 Nastavte reproduktory televizoru
(BRAVIA®) na možnost Audio
systém. Informace o nastavení
televizoru naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 V závislosti na zdrojích televizoru a
přehrávání nemusí mít systém
zvukový výstup. Nastavte formát
audia TV na možnost „PCM“.
Podrobné informace naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je
slyšet jen velmi slabý zvuk.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu subwooferu
(informace najdete v dodaném
průvodci připojením).
 Stisknutím tlačítka SW  zvyšte
hlasitost subwooferu (strany 9, 14).
 Subwoofer reprodukuje zvuk basů.
Pokud vstupní zdroje obsahují velmi
málo basových zvuků (např.
televizní vysílání), může být zvuk ze
subwooferu těžko slyšitelný.
 Pokud přehráváte obsah
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), nebude
vystupovat ze subwooferu.
Ze zařízení připojeného k systému není
slyšet žádný nebo jen velmi slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  + a zkontrolujte
úroveň hlasitosti (strana 9).
 Stisknutím tlačítka  nebo  +
zrušte funkci ztlumení
zvuku (strana 9).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste použít jiné zdroje
zvuku opakovaným stisknutím
tlačítka INPUT (strana 12).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny do
systému i připojeného zařízení.
 V závislosti na audio formátu nemusí
zvuk vystupovat. Zkontrolujte, zda je
audio formát kompatibilní se
systémem (strana 29).
Z prostorových reproduktorů není
slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi
slabý zvuk.
 Zkontrolujte správné připojení
kabelu mezi prostorovými
reproduktory a subwooferem
(informace najdete v dodaném
průvodci připojením).
26CS
 Vícekanálový zvuk, který nebyl
nahrán jako prostorový zvuk,
nebude prostorovými reproduktory
přehráván.
 Chcete-li přehrávat 2kanálový zvuk
z prostorových reproduktorů,
stiskněte tlačítko CLEARAUDIO+ na
dálkovém ovladači a změňte
nastavení zvukového pole na
hodnotu „CLEARAUDIO+“.
 V závislosti na zdroji zvuku je
možné, že byl zvuk přehrávaný
prostorovými reproduktory nahrán
se slabým zvukovým efektem.
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
pole nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení připojeném
k systému. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze dodávaném
s připojeným zařízením.
Zařízení USB
Zařízení USB není rozpoznáno.
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
 Zapněte systém.
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno k portu (USB).
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte
ho a připojte zařízení USB přímo
k subwooferu.
Zařízení BLUETOOTH®
Nelze navázat připojení BLUETOOTH®.
 Přesvědčte se, že svítí kontrolka
BLUETOOTH® (modrá) na
subwooferu (strana 8).
 Ujistěte se, že je připojované
zařízení BLUETOOTH® zapnuté a že
je funkce BLUETOOTH® aktivní.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k subwooferu.
 Proveďte znovu párování systému a
zařízení BLUETOOTH®. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH®.
Z připojeného zařízení BLUETOOTH®
nevychází žádný zvuk.
 Přesvědčte se, že svítí kontrolka
BLUETOOTH® (modrá) na
subwooferu (strana 8).
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k subwooferu.
 Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátové zařízení LAN, jiná
zařízení BLUETOOTH® nebo
mikrovlnná trouba, přesuňte
zařízení dále od systému.
Zvuk není sesynchronizován s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk
slyšet s mírným zpožděním oproti
obrazu.
Dálkový ovladač
Dálkový ovladač nepracuje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání na subwooferu
(strany 7, 12).
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovládačem a
subwooferem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné
tlačítko na dálkovém ovládání.
Dálkový ovladač televizoru nefunguje.
 Umístěte systém tak, aby nebylo
zakryto čidlo dálkového ovladače
televizoru.
Jiné pokyny
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte spojení se systémem
(informace viz dodávaný průvodce
spuštěním).
27CS
Doplňující informace
Nelze provést párování.
 Přesuňte zařízení BLUETOOTH blíže
k subwooferu.
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením ze zařízení bezdrátové sítě
LAN, jiného bezdrátového zařízení
s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, přesuňte
zařízení mimo dosah systému.
 Párování nemusí být možné, pokud
se kolem systému vyskytují i jiná
zařízení BLUETOOTH®. V tom
případě ostatní zařízení
BLUETOOTH® vypněte.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením
BLUETOOTH® nebo systém od
překážky přesuňte jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH®.
 Přepněte frekvenci bezdrátové sítě
LAN blízkého routeru Wi-Fi® či PC na
pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH®.
 Zapněte na televizoru funkci
Control for HDMI. Podrobné
informace naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Chvíli počkejte a proveďte operaci
znovu. Pokud odpojíte systém,
bude chvíli trvat, než bude možné
znovu provádět operace. Vyčkejte
15 sekund nebo déle a proveďte
operaci znovu.
 Ujistěte se, že zařízení připojená
k systému podporují funkci Control
for HDMI.
 Zapněte funkci Control for HDMI u
zařízení připojených k systému.
Podrobnosti naleznete v návodu
k obsluze tohoto zařízení.
 Typy a počet zařízení, které lze
ovládat pomocí funkce Control for
HDMI jsou vymezeny v normě HDMI
CEC následujícím způsobem:
• Záznamová zařízení (rekordér Bluray Disc™, rekordér DVD apod.):
až 3 zařízení
• Přehrávací zařízení (přehrávač
Blu-ray Disc™, rekordér DVD
apod.): až 3 zařízení
• Zařízení související s tunerem: až
4 zařízení
• Audiosystém
(přijímač/sluchátka): až 1 zařízení
(které využívá tento systém)
Na displeji na předním panelu
subwooferu se zobrazil nápis „PRTCT“.
 Stisknutím tlačítka  vypněte
systém. Poté, co displej zhasne,
odpojte napájecí kabel a následně
zkontrolujte, že větrací otvory
subwooferu nic neblokuje.
Displej na předním panelu
subwooferu nesvítí.
 Stisknutím tlačítka DIMMER změňte
nastavení jasu na hodnotu „BRIGHT“
nebo „DARK“, pokud je nastavena na
hodnotu „OFF“ (strana 9).
28CS
Čidla televizoru nefungují správně.
 Systém může blokovat některé
snímače (například snímač jasu) a
přijímač dálkového ovládání
televizoru nebo „vysílač pro 3D brýle
(infračervený přenos)“ 3D
televizoru, který podporuje
infračervený systém pro 3D brýle
nebo bezdrátovou komunikaci.
Přesuňte systém do takové
vzdálenosti od televizoru, která
umožňuje správné fungování
jednotlivých součástí. Informace o
umístění čidel a přijímače
dálkového ovládání naleznete
v návodu k obsluze dodaném
s televizorem.
Systém nefunguje správně.
 Systém je možná v předváděcím
režimu (demo). Pokud chcete
předváděcí režim (demo) zrušit,
resetujte systém (strana 28).
Resetování
Pokud systém stále nefunguje správně,
resetujte ho následujícím postupem.
K provedení této operace použijte
dotyková tlačítka na subwooferu.
1
2
3
Podržte stisknuté tlačítko INPUT a
stiskněte současně tlačítka VOL –
a  po dobu 5 sekund.
Na předním zobrazovacím panelu
se zobrazí nápis „RESET“ a
nastavení nabídky a zvukových polí
atd. se vrátí do počátečního stavu.
Odpojte napájecí (síťový) kabel.
Znovu zapojte napájecí kabel a
zapněte systém stisknutím
tlačítka .
Typy souborů, které lze
přehrávat
Hudba
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a, .mp4, .3gp
WMA9 Standard
.wma
LPCM
.wav
Video*
Kodek
Přípona
Xvid
.avi
MPEG4
.avi, .mp4, .3gp
* Pouze HT-RT40
Poznámka
Podporované formáty audia
Systém podporuje následující formáty
audia.
•
•
•
•
Dolby Digital
DTS*
LPCM 2ch
AAC
* Pouze HT-RT4
Subwoofer (SA-WRT4/
SA-WRT40)
Sekce zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý: 35 W + 35 W
(při 2,5 ohmech, 1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý / přední pravý / prostorový
levý / prostorový pravý:
65 W (na kanál při 2,5 ohmech, 1 kHz)
Středový:
170 W (při 4 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
170 W (při 4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
USB
ANALOG IN
TV IN (OPTICAL)
Výstup
HDMI OUT (ARC)
Doplňující informace
• Některé soubory se v závislosti na
formátu souborů, kódování nebo
způsobu záznamu nemusí přehrát.
• Některé soubory upravované pomocí
počítače se nemusí přehrát.
• Systém nepřehrává soubory kódované ve
formátech, jako je DRM a bezeztrátové
formáty.
• Systém dokáže v zařízeních USB rozpoznat
následující soubory nebo složky:
 až 200 složek (včetně kořenové složky)
 cesty složek k souboru v délce max. 128
znaků
 až 200 souborů/složek v jedné úrovni
• Je možné, že některá zařízení USB
nebudou s tímto systémem pracovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení Mass
Storage Class (MSC).
Specifikace
Část HDMI
Zdířka
Typ A (19 pinů)
Část USB
(USB) port
Type A
Část BLUETOOTH®
Komunikační systém
BLUETOOTH® Specifikace verze 4.2
Výstup
BLUETOOTH® Specifikace třídy výkonu
1
Maximální komunikační vzdálenost
Přibližně 25 m1) v přímé viditelnosti
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní BLUETOOTH® profily2)
A2DP 1.2 (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.6 (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5)
Rozsah přenosu (A2DP)
29CS
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz)
1)
Skutečný rozsah se liší v závislosti na
faktorech, jako jsou překážky mezi
zařízeními, magnetická pole kolem
mikrovlnných trub, statická elektřina,
bezdrátové telefony, citlivost příjmu,
výkon antény, operační systém,
softwarová aplikace atd.
2) Profily standardu BLUETOOTH® značí účel
komunikace BLUETOOTH® mezi
zařízeními.
3) Kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
Kodek dílčího pásma
5) Advanced Audio Coding
Reproduktory
Systém reproduktorů
Subwoofer, bass reflex
Speaker
160mm, kónický
Obecné
Požadavky na výkon
220 – 240 Vstř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
On: 85 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
(úsporný režim)
(Pokud jsou položky „CTRL“ v nabídce
„HDMI“ a „BTSTB“ v nabídce „BT “
nastaveny na hodnotu „OFF“)
Pohotovostní režim: 2,8 W nebo
méně6)
(Pokud je položka „CTRL“ v nabídce
„HDMI“ nebo „BTSTB“ v nabídce „BT “
nastavena na hodnotu „ON“)
Rozměry (ŠxVxH) (přibližně)
190 mm x 392 mm x 315 mm
Hmotnost (přibližně)
7,8 kg
6)
Pokud není navázáno připojení HDMI a
pokud není k dispozici historie párování
BLUETOOTH®, systém automaticky přejde
do úsporného režimu, nezávisle na
nastavení možnosti „CTRL“ v nabídce „HDMI
>“ a možnosti „BTSTB“ v nabídce „BT >“.
30CS
Prostorový reproduktor
(SS-RT4)
Přední levý / přední pravý / středový
reproduktor
Systém reproduktorů
širokopásmová soustava, bass reflex
Speaker
40 mm x 100 mm, kónický typ x 3
Rozměry (ŠxVxH) (přibližně)
900 mm x 52 mm x 70 mm
Hmotnost (přibližně)
2,1 kg
Prostorové reproduktory
(SS-SRT4)
Systém reproduktorů
širokopásmová soustava, bass reflex
Speaker
65mm, kónický
Rozměry (ŠxVxH) (přibližně)
80 mm x 1070 mm x 70 mm
(bez vyčnívajících částí)
Hmotnost (přibližně)
2,7 kg
Design a technické údaje se mohou měnit
bez předchozího upozornění.
Komunikace
BLUETOOTH®
Podporovaná verze a profily
BLUETOOTH
Profil odkazuje na standardní sadu
možností pro různé funkce BLUETOOTH,
které přístroj může mít. Viz „Část
BLUETOOTH®“ v části „Specifikace“
(strana 29), kde najdete verzi
BLUETOOTH® profily, které systém
podporuje.
Účinný komunikační rozsah
Zařízení BLUETOOTH® by měla být
používána do vzdálenosti přibližně 10
metrů od sebe (vzdálenost bez
překážek). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek.
• Pokud se mezi spojovanými zařízeními
BLUETOOTH® nachází osoba, kovový
předmět, stěna nebo jiná překážka.
• V místech, kde je instalována
bezdrátová síť LAN.
• V blízkosti mikrovlnných trub, které
jsou právě v provozu.
• V místech, kde se vytvářejí jiné
elektromagnetické vlny.
Účinky dalších zařízení
Účinky na další zařízení
Poznámka
• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH®, aby
bylo zaručeno spojení během
komunikace prostřednictvím technologie
BLUETOOTH®. Toto zabezpečení však
nemusí být vždy dostatečné. Záleží na
nastavení i jiných faktorech, proto si při
komunikaci pomocí technologie
BLUETOOTH® vždy počínejte opatrně.
• Společnost Sony nenese žádnou
odpovědnost za škody či jiné ztráty
způsobené v důsledku úniku informací
během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH®.
• Nelze stoprocentně zaručit komunikaci
BLUETOOTH® u všech zařízení
BLUETOOTH®, která mají stejný profil jako
tento systém.
• Zařízení BLUETOOTH® připojená k tomuto
systému musejí vyhovovat specifikaci
BLUETOOTH® předepsané společností
Bluetooth SIG, Inc. a jejich kompatibilita se
specifikací musí být certifikována. Přesto
však platí, že i když zařízení vyhovuje
specifikaci BLUETOOTH®, mohou nastat
případy, kdy charakter či specifikace
zařízení BLUETOOTH® znemožňuje připojení
či má za následek jinou ovládací metodu,
zobrazení či provoz.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH®,
které je připojeno k systému, prostředí
komunikace či okolních podmínkách se
může objevit šum či výpadky zvuku.
Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek nesprávný provoz,
proto vždy vypněte napájení tohoto
systému a zařízení BLUETOOTH® na
těchto místech:
31CS
Doplňující informace
Zařízení BLUETOOTH® a bezdrátové sítě
LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Když
používáte zařízení BLUETOOTH®
v blízkosti zařízení připojeného
k bezdrátové síti LAN, může dojít
k elektromagnetickému rušení. To může
mít za následek snížení rychlosti
přenosu dat, vznik šumu či nemožnost
připojení. Pokud k tomu dojde, zkuste
následující řešení:
• Používejte tento systém ve
vzdálenosti nejméně 10 metrů od
zařízení bezdrátové sítě LAN.
• Vypněte napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů
využíváte zařízení BLUETOOTH®.
• Tento systém a zařízení BLUETOOTH®
nainstalujte co nejblíže k sobě.
• V nemocnicích, ve vlacích, v letadlech,
na čerpacích stanicích a všude, kde se
mohou vyskytovat hořlavé plyny.
• V blízkosti automatických dveří či
hlásičů požárů.
©2017 Sony Corporation
Vytištěno v Malajsii
4-693-608-12(1)
Download PDF