Sony HT-ST7 Reference guide

Sony HT-ST7 Reference guide
Systém Sound Bar
Referenční příručka
HT-ST7
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte větrací otvory přístroje novinami,
ubrusy, závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům otevřeného ohně (např. svíčkám).
Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo elektrického šoku, nevystavujte
tento přístroj zdrojům kapání a stříkání a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Upozornění pro zákazníky: Následující informace
platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích,
ve kterých platí směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy
souvisejícími se shodou produktů s předpisy Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se
servisem a zárukou se obracejte na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Přístroj není odpojen od elektrické sítě, dokud je zapojen do zásuvky
střídavého proudu, i když je samotný přístroj vypnutý.
Vzhledem k tomu, že k odpojení přístroje od elektrické sítě se používá
hlavní zástrčka, připojte přístroj ke snadno dosažitelné elektrické zásuvce.
Zaznamenáte-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně hlavní
zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
Nevystavujte baterie nebo přístroj s vloženými bateriemi nadměrnému
horku, například slunečnímu světlu a ohni.
Pouze pro použití ve vnitřních prostorách.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů nebo periferních zařízení musí být
použity řádně stíněné a uzemněné kabely a konektory.
Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání propojovacího kabelu kratšího než 3 metry.
2CZ
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré
zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace použitých elektrických
a elektronických zařízení (platí
v rámci Evropské unie a v ostatních
evropských zemích se systémem
tříděného odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení stanoví,
že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním
odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném
sběrném místě pro recyklaci elektrického
a elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete správným
způsobem, napomáháte předejít možným škodlivým dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které lze jinak způsobit nevhodným způsobem
likvidace tohoto výrobku. Recyklace materiálů napomáhá zachovávat
přírodní zdroje. Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz
odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Pouze pro
Evropu
Pro všechny ostatní typy baterií nahlédněte do kapitoly věnované
bezpečnému vyjmutí baterie z výrobku. Předejte baterii na vhodné
sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte
na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu
nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Pro zákazníky v Austrálii a na Novém Zélandu
Pro bezdrátový transceiver (EZW-RT50)
Při instalaci a provozu tohoto zařízení udržujte mezi zářičem a tělem
vzdálenost alespoň 20 cm (vyjma končetin: rukou, zápěstí, chodidel
a kotníků).
Likvidace použitých baterií (platí v rámci
Evropské unie a v ostatních evropských
zemích se systémem tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím balení stanoví, že s baterií
dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako
s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může být tento symbol použitý spolu
s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo
olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným způsobem, napomáháte předejít
možným škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které lze
jinak způsobit nevhodným způsobem likvidace této baterie. Recyklace
materiálů napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat
vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, musí být tato baterie
vyměněna pouze kvalifikovaným servisním personálem.
Výrobek na konci životnosti odevzdejte na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrického a elektronického zařízení, kde bude baterie
zlikvidována v souladu s předpisy.
3CZ
Obsah
Bezpečnostní opatření ............................................................... 5
Bezdrátová technologie BLUETOOTH ...................................... 6
Umístění reproduktorové lišty na stěnu ................................... 8
Aktivace funkce IR opakovače
(když nelze televizor ovládat) .............................................. 9
Aktivace funkce Secure Link .................................................... 10
Používání funkce Control for HDMI .......................................... 11
Používání funkcí „BRAVIA“ Sync ............................................... 11
Řešení problémů .......................................................................12
Technické údaje ........................................................................15
4CZ
 Pokud
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
 Pokud se do přístroje dostane jakýkoli předmět nebo kapalina, odpojte jej
od elektrické zásuvky a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
 Nestoupejte na reproduktorovou lištu ani na subwoofer. Mohli byste
spadnout a poranit se nebo by mohlo dojít k poškození přístroje.
Zdroje energie
 Před
používáním systému si ověřte, že se požadované provozní napětí
shoduje s místním zdrojem energie. Provozní napětí je uvedeno na
továrním štítku na zadní straně reproduktorové lišty.
 Nebudete-li systém delší dobu používat, odpojte jej z elektrické zásuvky.
Při vytahování napájecího kabelu uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
 Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních důvodů širší než druhá, a proto
ji lze do zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem. Není-li možno zastrčit
zástrčku do zásuvky celou, obraťte se na prodejce.
 Napájecí kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný servis.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu zahřívá, nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá
zadní a spodní strana. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se krytu
přístroje.
Umístění
 Umístěte
systém na místo s odpovídajícím větráním, abyste zabránili
zahřívání a prodloužili tak životnost přístroje.
 Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla nebo na místo, na které dopadá
přímý sluneční svit, kde se nadměrně práší nebo může dojít
k mechanickému otřesu.
 Nepokládejte nic ze zadní strany reproduktorové lišty a subwooferu.
Zakrytí větracích otvorů může způsobit poruchu.
systém používáte společně s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může dojít ke vzniku šumu a zhoršení
kvality obrazu. V takovém případě systém posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
 Buďte obezřetní při umisťování systému na povrchy, které byly speciálně
ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může dojít k tvorbě
skvrn nebo poškození barvy.
 Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré rohy reproduktorové lišty
nebo subwooferu.
Manipulace se subwooferem
Při zvedání subwooferu nevkládejte ruce do jeho průduchu. Mohlo by dojít
k poškození reproduktorového měniče. Namísto toho držte subwoofer
za spodní stranu.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se ujistěte, že jste systém vypnuli
a odpojili ze sítě.
Na blízké obrazovce televizoru dochází k ovlivnění
reprodukce barev
Na některých typech obrazovek může docházet k ovlivnění
reprodukce barev.
Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte televizní přijímač a po 15 až 30 minutách ho opět zapněte.
Pokud jsou barvy stále narušené...
Umístěte systém dále od televizního přijímače.
Čištění
Systém čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky,
čisticí písek ani rozpouštědla, jako jsou například alkohol či benzín.
V případě jakýchkoli dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím
obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.
pokračování
5CZ
Autorská práva
Tento systém má vestavěné systémy Dolby* Digital a DTS** Digital
Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle patentů registrovaných v USA pod čísly
5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567 a dalších platných nebo projednávaných
amerických a celosvětových patentů. DTS-HD, související symbol
a jejich společné použití jsou registrované ochranné známky
společnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje software. © DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Značka BLUETOOTH® a loga jsou registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a používání takových značek
společností Sony Corporation probíhá na základě licence.
Systém využívá technologii HDMI™ (High-Definition Multimedia Interface).
Termíny HDMI a High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti
HDMI Licensing LLC ve Spojených státech amerických a dalších zemích.
Logo „BRAVIA“ je ochrannou známkou společnosti Sony Corporation.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou ochranné známky společnosti
Sony Corporation.
Značka N je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
© 2012 CSR plc a společnosti v rámci skupiny.
6CZ
Značka aptX® a logo aptX jsou ochranné známky společnosti CSR plc nebo
jedné ze společností v rámci její skupiny a mohou být registrovány v jedné
nebo více jurisdikcích.
Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
Bezdrátová technologie BLUETOOTH
Podporovaná verze a profily technologie BLUETOOTH
Profil představuje standardní sadu různých možností produktů
s technologií BLUETOOTH. Informace o verzi a profilech technologie
BLUETOOTH podporovaných tímto systémem najdete v části
„Technické údaje“ (strana 15).
Poznámky
 Abyste mohli funkci BLUETOOTH použít, připojované zařízení BLUETOOTH
musí podporovat stejný profil jako systém. I v případě, že zařízení stejný
profil podporuje, funkce se mohou lišit kvůli specifikacím zařízení
BLUETOOTH.
 Přehrávání zvuku v tomto zařízení může být vůči přehrávání v zařízení
BLUETOOTH zpožděno v důsledku charakteristických vlastností
bezdrátové technologie BLUETOOTH.
Efektivní dosah komunikace
Zařízení BLUETOOTH by měla být používána ve vzdálenosti přibližně
do 10 metrů od sebe (bez překážek mezi sebou). Efektivní dosah
komunikace může být zkrácen za následujících okolností:
 když se mezi zařízeními spojenými technologií BLUETOOTH
nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka;
 když je v dané oblasti v provozu bezdrátová síť LAN;
 když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná trouba;
 když se v okolí nachází jiný zdroj elektromagnetického vlnění.
Účinky jiných zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b/g) používají
stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud zařízení BLUETOOTH
používáte v blízkosti zařízení s rozhraním bezdrátové sítě LAN, může
vzniknout elektromagnetické rušení.
Výsledkem může být snížení rychlosti přenosu dat, šum nebo
nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, vyzkoušejte následující
opatření:
 Zkuste systém a mobilní telefon s rozhraním BLUETOOTH nebo
jiné zařízení BLUETOOTH spojit ve vzdálenosti alespoň 10 metrů
od zařízení bezdrátové sítě LAN.
 Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud zařízení
BLUETOOTH používáte ve vzdálenosti do 10 metrů od něj.
 Zařízení
BLUETOOTH spojovaná s tímto systémem musí odpovídat
specifikaci BLUETOOTH předepsané organizací Bluetooth SIG, Inc.
a jejich soulad musí být potvrzen certifikátem. Nicméně i když je zařízení
v souladu se specifikací BLUETOOTH, mohou v některých případech
charakteristcké vlastnosti nebo technická specifika zařízení BLUETOOTH
připojení znemožnit nebo zapříčinit jiné metody ovládání, zobrazení
či provozu.
 V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému,
komunikačním prostředí či okolních podmínkách může vzniknout
šum nebo může docházet k vynechávání zvuku.
Účinky na jiná zařízení
Rádiové vlnění vysílané tímto systémem může narušovat funkci
některých zdravotnických zařízení. Vzhledem k tomu, že rušení může
způsobit poruchu, vždy vypněte napájení tohoto systému, mobilního
telefonu s rozhraním BLUETOOTH a všech ostatních zařízení
BLUETOOTH na následujících místech:
 v nemocnicích, vlacích, letadlech, na čerpacích stanicích a kdekoli
jinde, kde mohou být ve vzduchu přítomny hořlavé plyny;
 v blízkosti automatických dveří či požárních hlásičů.
Poznámky
 Tento
systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu
se specifikací technologie BLUETOOTH, aby zajistil bezpečnost během
komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení
však může být nedostatečné v závislosti na nastavení a dalších faktorech,
takže je třeba při komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH
vždy zvážit případná rizika.
 Společnost Sony nemůže být žádným způsobem zodpovědná za ztráty
způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
 Schopnost komunikovat prostřednictvím rozhraní BLUETOOTH se všemi
zařízeními BLUETOOTH používajícími stejný profil jako tento systém není
nutně zaručena.
7CZ
2
Umístění reproduktorové lišty na stěnu
Upevněte šrouby do stěny.
Šrouby by měly vyčnívat o 8 až 9 mm.
Střed reproduktorové lišty
Reproduktorovou lištu můžete upevnit také na stěnu.
365 mm (vlevo)
Poznámky
310 mm (vpravo)
 Použijte
šrouby odpovídající materiálu a pevnosti stěny. Vzhledem
k tomu, že sádrokarton je obzvláště křehký, zašroubujte šrouby do nosné
lišty. Reproduktorovou lištu připevněte na svislou a rovnou stěnu
v dostatečně pevném místě.
 Doporučujeme svěřit instalaci prodejci výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát na bezpečnost.
 Společnost Sony nenese odpovědnost za nehody či škody způsobené
nesprávnou montáží, nedostatečnou pevností zdi nebo nesprávným
upevněním šroubů, přírodní pohromou apod.
1
Připravte si šrouby (nejsou součástí dodávky), které
odpovídají otvorům na zadní straně reproduktorové lišty.
4 mm
Více než 30 mm
4,6 mm
10 mm
Otvor na zadní straně reproduktorové lišty
8CZ
8 až 9 mm
3
Zavěste reproduktorovou lištu na šrouby.
Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktorové lišty se šrouby
a poté ji na oba šrouby zavěste.
2
Aktivace funkce IR opakovače (když nelze
televizor ovládat)
Umístěte IR blaster do blízkosti čidla dálkového ovládání
televizoru a infračervený vysílač IR blasteru namiřte na čidlo
dálkového ovládání televizoru.
Když je reproduktorová lišta umístěna před televizorem, nemusí být
možné televizor ovládat jeho dálkovým ovládáním. V tom případě
připojte dodaný IR blaster ke konektoru IR BLASTER na reproduktorové
liště a poté funkci infračerveného opakovače aktivujte.
Díky tomu budete moci ovládat televizor dálkovým ovládáním
televizoru prostřednictvím IR blasteru.
1
Připojte dodaný IR blaster ke konektoru IR BLASTER na
reproduktorové liště.
Poznámky
 Informace
o umístění čidla dálkového ovládání naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
 Před připojením napájecího kabelu reproduktorové lišty zapojte
IR blaster.
 IR blaster nepřipojujte ke konektoru sluchátek televizoru apod.
 IR blaster nepoužívejte k žádným jiným účelům.
 Před zapojením IR blasteru k reproduktorové liště pomocí dodané
oboustranné lepicí pásky se ujistěte, že funkce infračerveného
opakovače funguje.
 Umístění IR blasteru se může u jednotlivých výrobků lišit.
3
4
5
Stiskněte tlačítko MENU dálkovém ovládání systému.
(Informace najdete v části „Změna nastavení“ v návodu
k obsluze.)
Vyberte možnost „SYSTEM“ pomocí tlačítka / a poté
stiskněte tlačítko ENTER.
Vyberte možnost „IR REP.“ a stiskněte tlačítko ENTER.
pokračování
9CZ
6
7
Vyberte možnost „ON“ a stiskněte tlačítko ENTER.
Stiskněte tlačítko MENU.
Nabídka se zavře.
Poznámky
2
3
4
 Zkontrolujte, zda nelze televizor ovládat dálkovým ovládáním, a
nastavte
položku „IR REP.“ na hodnotu „ON“. Pokud lze televizor ovládat dálkovým
ovládáním a nastavíte hodnotu „ON“, nemusí být příslušná operace
provedena kvůli rušení mezi příkazem odeslaným z dálkového ovládání
a příkazem odeslaným prostřednictvím reproduktorové lišty.
 U některých televizorů nemusí tato funkce fungovat. V tom případě
upravte umístění IR blasteru nebo reproduktorové lišty.
5
Aktivace funkce Secure Link
Pomocí funkce Secure Link můžete určit bezdrátové připojení, které se
má použít k propojení reproduktorové lišty a subwooferu. Tato funkce
je užitečná, když používáte několik bezdrátových produktů.
Indikátor 
SECURE LINK
6
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání.
(Informace najdete v části „Změna nastavení“ v návodu
k obsluze.)
10CZ
Vyberte možnost „SEC. ON“ a stiskněte tlačítko ENTER.
Až se objeví tlačítko „START“, stiskněte tlačítko ENTER.
Objeví se tlačítko „SEARCH“ a reproduktorová lišta vyhledá
zařízení, které lze použít s funkcí Secure Link.
Do 2 minut přejděte na další krok.
Chcete-li ukončit funkci Secure Link během vyhledávání zařízení,
stiskněte tlačítko RETURN.
Na subwooferu stiskněte hrotem propisky apod. tlačítko
SECURE LINK.
Indikátor  na subwooferu se rozsvítí žlutě. Na displeji na
předním panelu se objeví tlačítko „OK“.
Pokud se zobrazí zpráva „FAILED“, zkontrolujte, zda je subwoofer
zapnutý, a postup proveďte znovu od kroku 1.
Stiskněte tlačítko MENU.
Nabídka se zavře.
Zrušení funkce Secure Link
1
2
3
4
1
Vyberte možnost „WS“ pomocí tlačítka / a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
5
Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém ovládání.
(Informace najdete v části „Změna nastavení“ v návodu
k obsluze.)
Vyberte možnost „WS“ pomocí tlačítka / a poté stiskněte
tlačítko ENTER.
Vyberte možnost „SEC.OFF“ a stiskněte tlačítko ENTER.
Až se objeví tlačítko „OK?“, stiskněte tlačítko ENTER.
Na displeji na předním panelu se objeví tlačítko „FINISH“.
Stiskněte tlačítko MENU.
Nabídka se zavře.
6
Stiskněte a několik sekund podržte tlačítko SECURE LINK
na subwooferu, dokud indikátor  nebude svítit nebo
blikat zeleně.
Tlačítko SECURE LINK stiskněte hrotem propisky apod.
Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka
Když spustíte přehrávání na zařízení připojeném k systému pomocí
kabelu HDMI, připojený televizor se rovněž automaticky zapne
a vstupní signál systému se přepne na příslušný vstup HDMI.
Poznámky
Používání funkce Control for HDMI
 Výše
uvedené funkce nemusí s některými zařízeními fungovat.
závislosti na nastavení připojeného zařízení nemusí funkce Control for
HDMI správně fungovat. Informace najdete v návodu k obsluze daného
zařízení.
V
Aktivací funkce Control for HDMI a připojením zařízení kompatibilního
s funkcí Control for HDMI pomocí kabelu HDMI se ovládání zjednoduší
díky níže uvedeným funkcím.
Vypnutí systému
Pokud vypnete televizor pomocí tlačítka pro zapnutí/vypnutí na
dálkovém ovládání televize, systém i připojená zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
Ovládání zvuku systému
Pokud zapnete systém, když sledujete televizor, z reproduktorů
systému bude automaticky vycházet zvuk televizoru. Hlasitost
systému se nastaví při nastavení hlasitosti televizoru.
Pokud zvuk televizoru vycházel z reproduktorů systému, když jste
naposledy televizor vypínali, systém se při opětovném zapnutí
televizoru automaticky zapne a zvuk televizoru bude automaticky
vycházet z reproduktorů systému.
Audio Return Channel (ARC)
V případě, že je televizor kompatibilní s technologií Audio Return
Channel (ARC), je prostřednictvím kabelu HDMI odesílán také digitální
audio signál z televizoru do systému. K poslechu zvuku televizoru
prostřednictvím systému tedy není nutné samostatné audio připojení.
Používání funkcí „BRAVIA“ Sync
Originální funkce Sony uvedené níže lze také používat s výrobky,
které jsou kompatibilní s funkcemi „BRAVIA“ Sync.
Úspora energie
Pokud je k systému připojen televizor kompatibilní s funkcemi
„BRAVIA“ Sync, spotřeba energie se v pohotovostním režimu sníží
zastavením přenosu signálu HDMI, když je televizor vypnutý.
Poznámky k připojení HDMI
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Pokud použijete standardní
kabel HDMI, nemusí být správně zobrazeny režimy 1080p,
Deep Color nebo 3D/4K.
 Použijte autorizovaný kabel HDMI.
Použijte vysokorychlostní kabel HDMI od společnosti Sony s logem
typu kabelu.
 Nedoporučujeme používat konverzní kabel HDMI-DVI.
 Je-li obraz nekvalitní nebo zvuk nevychází ze zařízení připojeného
přes kabel HDMI, zkontrolujte nastavení připojeného zařízení.

pokračování
11CZ
Audio signály (vzorkovací frekvence, počet bitů atd.) vysílané
z konektoru HDMI mohou být připojeným zařízením potlačeny.
 Zvuk se může přerušit, když se změní vzorkovací frekvence nebo
počet kanálů signálů audio výstupu z přehrávacího zařízení.
 Není-li připojené zařízení kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), obraz a nebo zvuk z konektoru HDMI TV
OUT (ARC) mohou být zkreslené nebo se mohou ztrácet. V takovém
případě zkontrolujte specifikace připojeného zařízení.
 Když je jako vstupní zdroj systému zvolena možnost „TV“,
videosignály přes jeden z konektorů HDMI IN, který byl naposledy
zvolen, vycházejí z konektoru HDMI TV OUT (ARC).
 Tento systém podporuje přenos v režimech Deep Color, „x.v.Colour“,
3D a 4K.
 Chcete-li sledovat 3D obraz, připojte k systému televizor a video
zařízení (přehrávač disků Disk Blu-ray, PlayStation®3 apod.)
kompatibilní se zobrazením 3D pomocí vysokorychlostních kabelů
HDMI a nasaďte si 3D brýle. Potom můžete přehrávat 3D
kompatibilní disk Disk Blu-ray.
 Chcete-li sledovat obraz 4K, televizor a přehrávače připojené
k systému musí být s tímto obrazem kompatibilní.

Řešení problémů
Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících
problémů, před podáním žádosti o opravu se jej pokuste vyřešit
pomocí tohoto průvodce řešením problémů. Jestliže některý problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce Sony.
NAPÁJENÍ
Systém není zapnutý.
 Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu.
Systém se automaticky vypne.
 Funkce „A. STBY“ je aktivní. Nastavte funkci „A. STBY“ do režimu
„OFF“ (informace najdete v části „Změna nastavení“ v návodu
k obsluze).
12CZ
ZVUK
Není reprodukován vícekanálový zvuk Dolby Digital nebo
zvuk DTS.
 Zkontrolujte nastavení audia formátu Dolby Digital nebo DTS na
přehrávači disků Disk Blu-ray, DVD přehrávači atd. připojeném
k systému.
Nelze docílit prostorového zvukového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního signálu a nastavení SOUND MODE
nemusí funkce zpracování prostorového zvuku pracovat efektivně.
V závislosti na programu nebo disku může být prostorový zvukový
efekt jen mírný.
 Připojíte-li přehrávač Disk Blu-ray nebo DVD vybavený prostorovým
zvukovým efektem, nemusí tento efekt v systému pracovat správně.
V takovém případě vypněte prostorový zvukový efekt na
připojeném zařízení. Podrobnější informace najdete v návodu
k obsluze dodávaném s připojeným zařízením.
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Zkuste použít jiné zdroje
zvuku opakovaným stisknutím tlačítka INPUT (informace najdete
v části „Poslech zvuku“ v návodu k obsluze).
 Zkontrolujte připojení kabelu HDMI, digitálního optického kabelu
nebo analogového zvukového kabelu mezi systémem
a televizorem.
 Zkontrolujte, zda je na displeji čelního panelu zobrazen vstupní
zdroj „TV“.
 Zkontrolujte výstup zvuku na televizoru.
 Zkontrolujte, zda není úroveň hlasitosti televizoru příliš nízká nebo
ztlumená.
 Pokud je televizor kompatibilní s technologií Audio Return Channel
(ARC) připojen prostřednictvím kabelu HDMI, zkontrolujte, zda je
kabel připojen ke konektoru HDMI (ARC) na televizoru.
 Pokud televizor není kompatibilní s technologií Audio Return
Channel (ARC), připojte kromě kabelu HDMI také digitální optický
kabel, aby byl zajištěn výstup zvuku.
Zvuk je reprodukován televizorem i systémem současně.
 Vypněte zvuk na systému nebo na televizoru.
Zvuk je za obrazem televizoru opožděn.
 Pokud je funkce „SYNC“ nastavena na hodnotu 1 až 4, nastavte ji do
režimu „OFF“ (informace najdete v části „Změna nastavení“
v návodu k obsluze).
Systém nepřehrává žádný nebo jen velmi slabý zvuk z připojeného
zařízení.
 Stiskněte tlačítko VOL + a zkontrolujte úroveň hlasitosti.
 Stisknutím tlačítka MUTING nebo VOL + zrušte ztlumení zvuku.
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny do
konektorů na systému i na připojených zařízeních.
BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Zkontrolujte, zda indikátor BLUETOOTH svítí.
Stav systému
Stav indikátoru
Během BLUETOOTH párování
Rychle modře bliká.
Systém se pokouší připojit k zařízení
BLUETOOTH
Bliká modře.
Systém se připojil k zařízení
BLUETOOTH
Svítí modře.
Systém je v pohotovostním režimu
BLUETOOTH (když je systém vypnutý)
Pomalu modře bliká.
 Ujistěte se, že připojované zařízení BLUETOOTH je zapnuté a že je
funkce BLUETOOTH aktivní.
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH.
Párování nelze provést.
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě (informace
najdete v části „Poslech zvuku ze zařízení BLUETOOTH“ v návodu
k obsluze).
 Zkontrolujte, zda není systém ovlivněn rušením ze sítě Wi-Fi, jiného
2,4GHz bezdrátového zařízení či mikrovlnné trouby. Pokud je
v blízkosti systému zařízení, které generuje elektromagnetické
záření, přesuňte zařízení mimo dosah systému.
Spojení BLUETOOTH bylo přerušeno.
Není reprodukován žádný zvuk z připojeného zařízení.
Zvuk přeskakuje.
 Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
 Pokud je v blízkosti systému zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např. síť Wi-Fi, jiná zařízení BLUETOOTH
nebo mikrovlnná trouba, přesuňte zařízení dále od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte jinam.
 Přemístěte připojené zařízení BLUETOOTH.
 Zkuste změnit frekvenci směrovače Wi-Fi, počítače atd. na 5GHz
pásmo.
Zvuk není sesynchronizován s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk slyšet s mírným zpožděním
oproti obrazu.
BEZDRÁTOVÝ ZVUK
Ze subwooferu nevychází žádný zvuk.
 Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu subwooferu.
 Zkontrolujte, zda jsou správně zapojeny bezdrátové transceivery
(informace najdete v části „Zapojení bezdrátových transceiverů“
v návodu k obsluze).
 Pokud indikátor  nesvítí:
 Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu subwooferu.
 Zapněte subwoofer stisknutím tlačítka  na subwooferu.
 Pokud indikátor  bliká pomalu zeleně nebo svítí červeně:
 Přesuňte subwoofer tak, aby indikátor svítil zeleně.
 Ověřte stav bezdrátového přenosu pomocí funkce „RF CHK“
(informace najdete v části „Změna nastavení“ v návodu
k obsluze). Pokud se na displeji předního panelu zobrazí
položka „RF NG“, zasuňte bezdrátové transceivery do
reproduktorové lišty a subwooferu, dokud nezapadnou
na místo.
 Postupujte podle pokynů v části „Aktivace funkce Secure Link“
(strana 10).
pokračování
13CZ
 Pokud indikátor  rychle bliká zeleně:
 Nejprve stisknutím tlačítka  subwoofer vypněte, poté řádně
zapojte bezdrátový transceiver do subwooferu a znovu
stiskněte tlačítko  na subwooferu.
 Pokud indikátor  bliká červeně:
 Stisknutím tlačítka  vypněte subwoofer a zkontrolujte, zda
nejsou větrací otvory subwooferu blokovány.
 V případě vstupních zdrojů se zvukem obsahujícím nízké množství
basových zvuků (např. televizní vysílání) může být zvuk ze
subwooferu těžko slyšitelný.
 Stisknutím tlačítka SW VOL + zvyšte úroveň hlasitosti subwooferu
(informace najdete v části „Součásti a ovládací prvky“ v návodu
k obsluze).
Zvuk přeskakuje nebo obsahuje šum.
 Pokud je v blízkosti zařízení, které generuje elektromagnetické
záření, např. síť Wi-Fi nebo mikrovlnná trouba, přesuňte zařízení
mimo dosah tohoto systému.
 Odstraňte překážky mezi reproduktorovou lištou a subwooferem
nebo systém od překážky přesuňte jinam.
 Umístěte reproduktorovou lištu a subwoofer co nejblíže k sobě.
DALŠÍ FUNKCE
Dálkové ovládání nefunguje.
 Namiřte dálkové ovládání na čidlo dálkového ovládání
na
systému (informace najdete v části „Součásti a ovládací prvky“
v návodu k obsluze).
 Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovládáním
a systémem.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém ovládání za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné tlačítko na dálkovém ovládání.
Dálkové ovládání televizoru nefunguje.
 Tento problém je možné vyřešit použitím dodaného IR blasteru
(strana 9).
14CZ
Funkce Control for HDMI nefunguje správně.
 Zkontrolujte připojení HDMI.
 Na televizoru nastavte funkci Control for HDMI.
 Zkontrolujte, zda jsou všechna připojená zařízení kompatibilní
s funkcemi „BRAVIA“ Sync.
 Zkontrolujte nastavení funkce Control for HDMI na připojeném
zařízení. Nahlédněte do návodů k obsluze dodávaných
s připojeným zařízením.
 Pokud připojíte/odpojíte napájecí kabel, počkejte nejméně
15 sekund a poté můžete systém ovládat.
 Pokud připojíte audio výstup video zařízení k systému pomocí
jiného kabelu než kabelu HDMI, nemusí být kvůli funkcím „BRAVIA“
Sync reprodukován žádný zvuk. V takovém případě nastavte
položku „CTRL“ na možnost „OFF“ (informace najdete v části
„Změna nastavení“ v návodu k obsluze) nebo připojte konektor
audio výstupu přímo do televizoru místo do systému.
Na displeji na předním panelu se zobrazí tlačítko „PRTECT“.
 Stisknutím tlačítka  vypněte systém. Jakmile zmizí nápis „STBY“,
odpojte napájecí kabel a následně zkontrolujte, zda větrací otvory
systému nic neblokuje.
RESETOVANI
Pokud systém stále nefunguje správně, resetujte ho následujícím
postupem:
1
2
Stisknutím tlačítka  reproduktorovou lištu zapněte.
Stiskněte tlačítko  za současného stisknutí tlačítek INPUT
a VOL  na reproduktorové liště.
Zobrazí se zpráva „RESET“ a systém bude resetován. Tlačítka
nabídky, SOUND MODE atd. umožňují obnovení výchozího
nastavení.
Technické údaje
Reproduktorová lišta (SA-ST7)
Část zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý: 40 W + 40 W
(při 4 ohmech, 1 kHz, 1 % THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý reproduktor: 50 W (na kanál při 4 ohmech, 1 Hz)
Středový reproduktor: 50 W (na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)
Dosah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
1) Skutečný dosah se bude měnit v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnných trub,
statická elektřina, bezdrátový telefon, citlivost příjmu, operační systém,
softwarové aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH značí účel BLUETOOTH komunikace
mezi zařízeními.
3) Kodek: Komprese audio signálu a formát konverze
4) Kodek Subband
5) Pokročilé kódování audia
Přední levý/pravý reproduktor
Vstupy
HDMI IN 1/2/3*
OPTICAL IN 1(TV)/2
ANALOG IN
COAXIAL IN
* Tyto 3 konektory jsou totožné. Mezi jejich použitím nejsou rozdíly.
Výstup
HDMI TV OUT (ARC)
Systém reproduktorů
Dvoupásmový systém reproduktorů, akustické zavěšení
Reproduktory
Hlubokotónový měnič: kuželový reproduktor s magnetickou
kapalinou (65 mm)
Vysokotónový reproduktor: kopulový typ (20 mm)
Jmenovitá impedance
4 ohmy
Část BLUETOOTH
Středový reproduktor
Komunikační systém
Specifikace BLUETOOTH verze 3.0
Výstup
Specifikace BLUETOOTH třídy výkonu 2
Maximální dosah komunikace
V přímém směru přibl. 10 m1)
Maximální počet zařízení pro registraci
9 zařízení
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulační metoda
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4), AAC5), aptX
Systém reproduktorů
Širokopásmový systém reproduktorů, typ akustického zavěšení
Reproduktor (5 reproduktorů)
kuželový reproduktor s magnetickou kapalinou (65 mm)
Jmenovitá impedance
4 ohmy
Obecné údaje
Požadavky na napájení
220–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 55 W
Funkce „Control for HDMI“ je vypnuta (pohotovostní režim):
0,5 W nebo méně
BLUETOOTH – pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
pokračování
15CZ
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
1 080 mm × 109 mm × 110 mm (bez mřížky, bez stojanů)
1 080 mm × 109 mm × 129 mm (s mřížkou, bez stojanů)
1 080 mm × 129 mm × 138 mm (s mřížkou, se stojany)
1 080 mm × 129 mm × 130 mm (bez mřížky, se stojany)
Hmotnost (přibližně)
7,9 kg (s mřížkou, se stojany)
Subwoofer (SA-WST7)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
100 W (na kanál při 4 ohmech, 100 Hz)
Systém reproduktorů
Subwoofer, pasivní zářič
Reproduktory
180 mm, kuželový typ
200 mm × 300 mm, kuželový typ, pasivní zářič
Jmenovitá impedance
4 ohmy
Požadavky na napájení
220–240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 30 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně
Rozměry (přibližně)
241 mm × 391 mm × 411 mm (š×v×h)
Hmotnost (přibližně)
11,2 kg
Formáty vstupu digitálního audia podporované
systémem
Dolby Digital
Dolby Digital Plus*
Dolby TrueHD*
DTS
DTS 96/24
DTS-HD Master Audio*
DTS-HD High Resolution Audio*
DTS-HD Low Bit Rate*
2kan. lineární PCM, 48 kHz nebo méně
Lineární PCM, maximálně 7.1, 192 kHz nebo
méně*
* Je možné mít tyto formáty na vstupu pouze s HDMI připojením.
Formáty videa podporované systémem
Vstup/výstup (HDMI opakovač)
3D
Frame
packing
Side-bySide
(poloviční)
Over-Under
(Top-andBottom)
4 096 × 2 160p při 23,98/24 Hz 



3 840 × 2 160p při 29,97/30 Hz 







3 840 × 2 160p při 23,98/24 Hz 



1 920 × 1 080p při 59,94/60 Hz 



Soubor
3 840 × 2 160p při 25 Hz
2D
Bezdrátový transceiver (EZW-RT50)
1 920 × 1 080p při 50 Hz




Komunikační systém
Wireless Sound Specification verze 1.0
Frekvenční pásmo
5,725 GHz – 5,875 GHz
Požadavky na napájení
3,3 V stejn., 300 mA
Modulační metoda
DSSS
Rozměry (přibližně)
30 mm × 9 mm × 60 mm (š×v×h)
Hmotnost (přibližně)
10 g
1 920 × 1 080p při 29,97/30 Hz 







1 920 × 1 080p při 23,98/24 Hz 



1 920 × 1 080i při 59,94/60 Hz




1 920 × 1 080i při 50 Hz




1 280 × 720p při 59,94/60 Hz




1 280 × 720p při 50 Hz




1 280 × 720p při 29,97/30 Hz




1 280 × 720p při 23,98/24 Hz




16CZ
1 920 × 1 080p při 25 Hz
3D
Frame
packing
Side-bySide
(poloviční)
Over-Under
(Top-andBottom)












Soubor
2D
720 × 480p při 59,94/60 Hz
720 × 576p při 50 Hz
640 × 480p při 59,94/60 Hz
Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
 Spotřeba
energie v pohotovostním
režimu: 0,5 W nebo méně
(reproduktorová lišta), 0,5 W nebo
méně (subwoofer)
 Přes 85 % energetické účinnosti
bloku zesilovače je dosaženo plným
digitálním zesilovačem, S-Master.
17CZ
18CZ
19CZ
©2013 Sony Corporation
4-463-414-21(1) (CZ)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement