Sony HT-XT100 Operating instructions

Sony HT-XT100 Operating instructions
Systém domácího kina
Návod k obsluze
HT-XT100
Doporučené kabely
UPOZORNĚNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
V zájmu snížení rizika požáru
nepřikrývejte větrací otvory přístroje
novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly
nacházet zdroje otevřeného ohně
(např. zapálené svíčky).
V zájmu snížení rizika požáru
nebo úrazu elektrickým proudem
nevystavujte tento přístroj kapajícím
nebo stříkajícím tekutinám
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Dokud je jednotka zapojena do zásuvky
střídavého proudu, není odpojena
od elektrické sítě, i když je vypnutá.
Protože zástrčka napájecího kabelu
slouží pro odpojení přístroje od
elektrické sítě, připojte přístroj do
snadno přístupné zásuvky elektrické
sítě. Pokud si u přístroje všimnete
něčeho neobvyklého, ihned zástrčku
vytáhněte ze zásuvky.
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Pouze pro použití ve vnitřních
prostorách.
2CZ
K připojení hostitelských počítačů nebo
periferních zařízení musí být použity
řádně stíněné a uzemněné kabely
a konektory.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity regulace
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího
než 3 metry.
Upozornění pro zákazníky:
následující informace platí pouze
pro zařízení prodávaná v zemích,
ve kterých platí směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko,
nebo byl vyroben jejím jménem.
S dotazy ohledně shody produktů se
zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících se
servisem a zárukou se obracejte na
adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Likvidace
použitých
elektrických a
elektronických
zařízení (platí
v rámci Evropské
unie a v ostatních
evropských
zemích se
systémem sběru
tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho
balení značí, že s daným výrobkem
nesmí být nakládáno jako s domovním
odpadem. Namísto toho jej odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci
tohoto výrobku, pomůžete předcházet
potenciálním negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, které
by mohla způsobit jeho nevhodná
likvidace. Recyklace materiálů pomáhá
šetřit přírodní zdroje. Další podrobnější
informace o recyklaci tohoto výrobku
získáte na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz
odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
Pouze pro
Evropu
Likvidace použitých
baterií (platí v rámci
Evropské unie
a v ostatních
evropských zemích
se systémem sběru
tříděného odpadu)
Tento symbol na baterii nebo jejím
obalu značí, že s baterií dodávanou
s daným výrobkem nelze nakládat
jako s domovním odpadem.
U některých baterií může být tento
symbol použit v kombinaci s chemickou
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg)
nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají
v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajistíte-li řádnou likvidaci baterií,
pomůžete předcházet potenciálním
negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které by mohla
způsobit nevhodná likvidace. Recyklace
materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.
U produktů, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, by měl výměnu této
baterie provádět pouze kvalifikovaný
servisní personál.
Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými
a elektronickými zařízeními bude
správně naloženo, předejte tyto
produkty po skončení jejich životnosti
na příslušném sběrném místě
zajišťujícím recyklaci elektrických
a elektronických zařízení.
V případě všech ostatních typů baterií
si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z produktu.
Předejte baterii na vhodné sběrné místo
pro recyklaci použitých baterií.
Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie získáte
na příslušném úřadě místní
samosprávy, ve firmě zajišťující svoz
odpadu nebo v obchodě, kde jste
výrobek zakoupili.
3CZ
Autorská práva a ochranné
známky
Tento systém využívá technologii
Dolby* Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou
ochrannými známkami společnosti
Dolby Laboratories.
Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG,
Inc. a jakékoli použití těchto značek ze
strany společnosti Sony Corporation
podléhá licenci.
Systém využívá technologii
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a HDMI High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI jsou
ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti HDMI
Licensing LLC ve Spojených státech
amerických a dalších zemích.
Značka N je ochranná známka nebo
registrovaná ochranná známka
organizace NFC Forum, Inc. v USA
a dalších zemích.
Android je ochranná známka
společnosti Google Inc.
„ClearAudio+“ je ochranná známka
společnosti Sony Corporation.
Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem příslušných
vlastníků.
4CZ
O tomto návodu
k obsluze
• Pokyny v tomto Návod k obsluze
popisují ovládací prvky na dálkovém
ovladači. Můžete také použít ovládací
prvky na hlavní jednotce, mají-li stejné
nebo podobné popisky jako ty
na dálkovém ovladači.
• Některé ilustrace jsou prezentovány
jako nákresy konceptů a mohou
se od reálných produktů lišit.
Obsah
Připojení  Průvodce spuštěním (samostatný dokument)
O tomto návodu k obsluze ....... 4
Poslech
Poslech zvuku z televizoru,
kabelového/satelitního
přijímače atd. ....................... 6
Poslech hudby
ze zařízení USB .................... 6
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ..........................7
Další informace
Opatření .................................... 14
Odstraňování problémů ........... 15
Popis součástí
a ovládacích prvků .............. 19
Typy souborů, které
lze přehrávat .......................22
Podporované formáty audia ....22
Technické údaje ........................23
O komunikaci BLUETOOTH ...... 24
Nastavení zvuku
Používání zvukových efektů
(režim sportu atd.) ................7
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH ......................... 8
Nastavení a seřízení
Pomocí obrazovky
nastavení ............................10
Další funkce
Používání funkce
Control for HDMI ................. 12
Úspora energie
v pohotovostním režimu .... 13
5CZ
Poslech
Poslech zvuku
z televizoru,
kabelového/satelitního
přijímače atd.
Mačkejte tlačítko INPUT.
Po stisknutí tlačítka INPUT se na
předním displeji zobrazí aktuální
zařízení. Každým následujícím
stisknutím tlačítka INPUT pak můžete
cyklicky procházet seznamem zařízení
v následujícím pořadí.
[OPT]  [ANALG]  [BT]  [USB] 
[HDMI]
[OPT]
Televizor, který je připojen ke zdířce
OPTICAL IN
[ANALG]
Analogové zařízení, které je připojeno
ke zdířce ANALOG IN
Poslech hudby
ze zařízení USB
Můžete přehrávat hudební soubory
na připojeném zařízení USB.
Typy souborů, které lze přehrávat,
naleznete v části „Typy souborů,
které lze přehrávat“ (strana 22).
1
2
Připojte zařízení USB
k portu (USB).
Mačkáním tlačítka INPUT
vyberte možnost [USB].
3
Stiskněte  (přehrát/
pozastavit).
4
Stiskem 
 vyberte
složku pro přehrávání.
[BT]
Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP
(str. 8)
Poznámka
[USB]
Zařízení USB, které je připojeno
k portu (USB) (str. 6)
• Chcete-li předejít poškození dat nebo
zařízení USB, vypněte před odpojením
zařízení USB systém.
[HDMI]
Televizor kompatibilní s funkcí zpětného
audio kanálu, který je připojen
prostřednictvím konektoru HDMI OUT ARC
Tip
• Pokud jsou funkce BLUETOOTH
vypnuté, zobrazí se namísto
nápisu [BT] nápis [BTOFF].
6CZ
Poslech hudby
ze zařízení BLUETOOTH
Podrobnosti naleznete v části
„Funkce BLUETOOTH“ (strana 8).
Nastavení zvuku
Používání zvukových
efektů (režim sportu atd.)
Výběr zvukového pole
Mačkejte tlačítko SOUND FIELD, dokud
se na displeji na předním panelu
neobjeví požadované zvukové pole.
[CLEARAUDIO+]
Pro zvukový zdroj se automaticky vybere
vhodné nastavení zvuku.
[STANDARD]
Odpovídá každému zdroji.
[MOVIE]
Zvuky se přehrávají s prostorovými efekty
a jsou realistické a působivé, vhodné
pro sledování filmů.
[SPORTS]
Komentář je zřetelný, povzbuzování je slyšet
jako prostorový-zvuk, zvuky jsou realistické.
[GAME]
Zvuk je působivý a realistický, vhodný
pro hraní her.
[MUSIC]
Zvuky jsou přehrávány tak, aby byly vhodné
pro hudební program, hudební disky Blu-ray
Disc™ nebo DVD.
[PAUDIO (Portable audio)]
Zvuky jsou přehrávány tak, aby byly vhodné
pro přenosný hudební přehrávač využívající.
7CZ
Poslech/Nastavení zvuku
Můžete si snadno vychutnat předem
naprogramovaná zvuková pole, která
jsou přizpůsobena různým typům
zdrojů zvuku.
Nastavení režimu Noc
Zvuky se přehrávají s použitím
zvukových efektů a zřetelným dialogem.
Stiskněte tlačítko NIGHT. Na displeji
se zobrazí [N ON].
Pro deaktivaci režimu Noc stiskněte
znovu tlačítko NIGHT. Na displeji se
zobrazí [N OFF].
Funkce BLUETOOTH
Poslech hudby ze
zařízení BLUETOOTH
Nastavení režimu Hlas
Režim Hlas pomáhá zvýraznit dialogy.
Stiskněte tlačítko VOICE. Na displeji
se zobrazí [V ON].
Pro deaktivaci režimu Hlas stiskněte
znovu tlačítko VOICE. Na displeji se
zobrazí [V OFF].
Párování tohoto systému
se zařízením BLUETOOTH
Párování je proces nutný pro vytvoření
bezdrátového propojení mezi
zařízeními BLUETOOTH. Zařízení
musíte spárovat se systémem předtím,
než systém začnete používat.
Po spárování zařízení BLUETOOTH
je už není nutné znovu párovat.
1
2
3
Stiskněte tlačítko PAIRING
na systému.
Během párování BLUETOOTH
kontrolka BLUETOOTH (modrá)
rychle bliká.
Zapněte funkci BLUETOOTH na
zařízení BLUETOOTH, vyhledejte
zařízení a vyberte „HT-XT100“.
Je-li vyžadován kód,
zadejte „0000“.
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.
Poznámka
• Párovat můžete až 8 zařízení
BLUETOOTH. Pokud bude spárováno
9. zařízení BLUETOOTH, nejstarší
spárované zařízení bude nahrazeno
novým zařízením.
8CZ
Poslech hudby
registrovaného zařízení
1
2
3
Mačkáním tlačítka INPUT
vyberte možnost [BT].
V zařízení BLUETOOTH vyberte
možnost „HT-XT100“.
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.
Spusťte přehrávání na
zařízení BLUETOOTH.
Připojení k zařízení
BLUETOOTH pomocí Funkce
připojení jedním dotykem
(NFC)
Když přidržíte zařízení kompatibilní
s funkcí NFC v blízkosti symbolu N-Mark
na systému, systém a zařízení se spárují
a automaticky vytvoří připojení
BLUETOOTH.
Kompatibilní zařízení
Chytré telefony, tablety a hudební
přehrávače s integrovanou funkcí NFC
(OS: Android™ 2.3.3 nebo novější,
kromě Android 3.x)
1
Podržte vzdálené zařízení
v blízkosti symbolu N-Mark
na sytému, dokud vzdálené
zařízení nezavibruje.
3
Funkce BLUETOOTH
4
2
Ujistěte se, že se kontrolka
BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.
Připojení bylo navázáno.
Poznámky
• Najednou můžete připojit pouze jedno
zařízení.
• V závislosti vašem chytrém telefonu může
být nutné funkci NFC nejprve zapnout.
Informace najdete v návodu k obsluze
daného chytrého telefonu.
Tip
• Pokud se párování a připojení
BLUETOOTH nezdaří, postupujte takto.
– Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy
Connect“ a pomalu přejeďte zařízením
přes symbol N-Mark.
– Pokud používáte některé z běžně
dostupných pouzder na zařízení,
zařízení z něj vyjměte.
Stáhněte, nainstalujte a spusťte
aplikaci „NFC Easy Connect“.
Poznámka
• Aplikace nemusí být v některých
zemích nebo regionech dostupná.
9CZ
Nastavení a seřízení
Pomocí obrazovky nastavení
Pomocí nabídky můžete nastavit následující položky.
Vaše nastavení zůstane zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
1
2
3
Stisknutím tlačítka MENU zapněte nabídku na displeji na předním panelu.
Mačkáním tlačítek BACK/  (zvolit)/ENTER zvolte položku a stisknutím
tlačítka ENTER nastavení potvrďte.
Stisknutím tlačítka MENU zavřete nabídku.
Seznam nabídky
Výchozí nastavení jsou podtržená.
Položky nabídky
Funkce
[LEVEL]
(úroveň)
[DRC]
(ovládání
dynamického
rozsahu)
Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC platí
pro zdroje Dolby Digital.
• [ON]: Komprimuje zvuk podle informací v obsahu.
• [OFF]: Zvuk není komprimován.
[TONE]
(tón)
[BASS]
(basy)
Nastaví úroveň basů.
• Parametry jsou v rozsahu od [–6] to [+6] v krocích po jedné.
[TRE]
(výšky)
Nastaví úroveň výšek.
• Parametry jsou v rozsahu od [–6] to [+6] v krocích po jedné.
[DUAL]
(duální mono)
Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital, můžete
si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.
• [M/S]: Hlavní zvuk vychází z levého reproduktoru a druhý
zvuk vychází z pravého reproduktoru.
• [MAIN]: Přehrává pouze hlavní kanál.
• [SUB]: Přehrává pouze druhý kanál.
[TV AU]
(TV audio)
• [HDMI]: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen ke
konektoru HDMI (ARC) na televizoru pomocí kabelu HDMI.
• [OPT]: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
k televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
• [ANALG]: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
k televizoru pomocí audio kabelu.
[EFCT]
(zvukový efekt)
• [ON]: Přehrává se zvuk vybraného zvukového pole.
Doporučujeme používat toto nastavení.
• [OFF]: Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů.
[STRM]
(datový tok)
Zobrazí aktuální informace o datovém toku.
• [LPCM]: L PCM
• [DOLBY D]: Dolby Digital
• [NO INFO]: Žádné informace o formátu audia.
[AUDIO]
(zvuk)
10CZ
Položky nabídky
Funkce
[HDMI]
• [ON]: Zapne funkci Control for HDMI.
• [OFF]: Vypne tuto funkci. Toto nastavení zvolte, když si
přejete připojit zařízení, které není kompatibilní s funkcí
Control for HDMI.
[CTRL]
(Control for HDMI)
[BT PW]
[SETBT]
(napájení
(nastavení
BLUETOOTH) BLUETOOTH)
Umožňuje zapnout nebo vypnout funkci BLUETOOTH
tohoto systému.
• [ON]: Zapne funkci BLUETOOTH.
• [OFF]: Vypne funkci BLUETOOTH.
Poznámka
• Pokud toto nastavení změníte na hodnotu [OFF], funkce
BLUETOOTH bude neaktivní.
Poznámka
• V pohotovostním režimu BLUETOOTH se zvýší spotřeba
energie.
[USB]
[MODE]
(režim přehrávání)
• [SINGL]: Přehrává všechny skladby ve složce.
• [REP 1]: Opakovaně přehrává jednu skladbu.
• [REPFL]: Opakovaně přehrává všechny skladby ve složce.
• [RANDM]: Přehrává skladby ve složce v náhodném pořadí.
[SYSTM]
(systém)
[ASTBY]
(automatický
pohotovostní
režim)
Můžete snížit spotřebu energie. Systém automaticky přejde
do pohotovostního režimu, když ho přibližně po dobu
20 minut nebudete používat a zároveň nebude přijímat
žádný vstupní signál.
• [ON]: Zapne funkci automatického pohotovostního
režimu.
• [OFF]: Vypne tuto funkci.
[VER]
(verze)
Na displeji na předním panelu se zobrazí informace
o aktuální verzi firmwaru.
11CZ
Nastavení a seřízení
Když má systém informace o spárování, je v pohotovostním
[BTSTB]
režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý.
(pohotovostní
režim BLUETOOTH) • [ON]: Pohotovostní režim BLUETOOTH je aktivní.
• [OFF]: Pohotovostní režim BLUETOOTH je neaktivní.
Audio Return Channel (ARC)
Další funkce
Používání funkce Control
for HDMI
Aktivací funkce Control for HDMI
a připojením zařízení kompatibilního
s funkcí Control for HDMI pomocí kabelu
HDMI se ovládání zjednoduší díky níže
uvedeným funkcím.
Funkce Control for HDMI se aktivuje
nastavením možnosti [CTRL (Control
for HDMI)] na hodnotu [ON] (str. 11).
Výchozí nastavení je [ON].
Vypnutí systému
Pokud vypnete televizor, systém
i připojené zařízení se rovněž
automaticky vypnou.
Ovládání zvuku systému
Pokud zapnete systém během
sledování televizoru, bude zvuk
televizoru automaticky vycházet
z reproduktorů systému.
Když změníte hlasitost televizoru
pomocí dálkového ovladače, změní
se hlasitost systému.
Pokud z reproduktorů systému vycházel
zvuk televizoru, když jste naposledy
sledovali TV, systém se automaticky
zapne při opětovném zapnutí
televizoru.
12CZ
V případě, že je televizor kompatibilní
s technologií zpětného audio kanálu
(ARC), je prostřednictvím kabelu HDMI
možné poslouchat zvuk televizoru
z reproduktorů systému.
Control for HDMI je funkce pro vzájemné
ovládání, kterou využívá standard HDMI
CEC (Consumer Electronics Control)
pro rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Poznámky
• Výše uvedené funkce nemusejí
u některých zařízení fungovat.
• V závislosti na nastavení připojeného
zařízení nemusí funkce Control for HDMI
správně fungovat. Podrobnosti naleznete
v návodu k obsluze zařízení.
Úspora energie
v pohotovostním režimu
Zkontrolujte, že jste provedli následující
nastavení:
– Položka [CTRL (Control for HDMI)]
v nabídce [HDMI] je nastavena
na hodnotu [OFF] (str. 11).
– Položka [ASTBY] v [SYSTM]
je nastavena na [ON] (str. 11).
– Položka [BTSTB] v [SETBT] je
nastavena na [OFF] (str. 11).
Další funkce
13CZ
Umístění
Další informace
Opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte systém
od elektrické zásuvky a nechte jej před
dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
• Nestoupejte na systém. Mohli byste
spadnout a poranit se nebo by mohlo
dojít k poškození systému.
• Nepokládejte na systém jiné předměty
než televizor.
Zdroje energie
• Než systém začnete používat, ověřte
si, že se požadované provozní napětí
shoduje s napětím v místní síti. Provozní
napětí je uvedeno na továrním štítku
na zadní straně systému.
• Nebudete-li systém delší dobu používat,
odpojte jej z elektrické zásuvky.
Pro vytahování napájecího kabelu
uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
• Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních
důvodů širší než druhá, a proto ji lze
do zásuvky zastrčit pouze jedním
způsobem. Není-li možno zastrčit
zástrčku do zásuvky celou,
kontaktujte prodejce.
• Výměnu napájecího (síťového)
kabelu je třeba provádět výhradně
v kvalifikovaném servisním středisku.
Zahřívání
Systém se během provozu zahřívá,
ale takový jev není poruchou.
Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké
hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní
strana. Abyste předešli popálení,
nedotýkejte se krytu přístroje.
14CZ
• Před čelní stranou systému musí být
otevřený prostor.
• Nepokládejte systém na zařízení,
které vyzařuje teplo.
• Umístěte systém na dostatečně
odvětrávané místo, abyste zabránili
zahřívání a prodloužili tak životnost
přístroje.
• Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímé
sluneční světlo, kde se nadměrně práší
nebo kde může dojít k mechanickému
otřesu.
• Nepokládejte k zadní straně systému
žádné předměty, které by zakrývaly
větrací otvory. Mohly by způsobit
poruchu.
• Pokud systém používáte společně
s televizorem, videorekordérem nebo
magnetofonovým přehrávačem, může
dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality
obrazu. V takovém případě systém
posuňte dále od televizoru,
videorekordéru nebo přehrávače.
• Buďte obezřetní při umísťování systému
na povrchy, které byly speciálně ošetřeny
(voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť
může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození
barvy.
• Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré
rohy systému.
• Dejte pozor, abyste při instalaci systému
nepoškodili reproduktor na spodní části
systému.
• Reproduktory tohoto systému nejsou
magneticky stíněné.
Nepokládejte na systém ani do jeho
blízkosti magnetické karty ani
CRT televizory.
• Nepokládejte na systém předměty, které
váží více než 30 kg. Mohly by způsobit
poškození systému.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení
se ujistěte, že jste systém vypnuli
a odpojili ze sítě.
Čištění
Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek
ani rozpouštědla, jako jsou například
alkohol či benzín.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.

Odstraňování problémů
Všeobecné údaje



Systém nelze zapnout.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu (síťového
kabelu).
Systém nefunguje správně.
 Odpojte napájecí kabel ze zásuvky
ve zdi a po několika minutách ho
znovu připojte.
Systém se automaticky vypíná.
 Je aktivní funkce automatického
pohotovostního režimu. V nabídce
[SYSTM] nastavte položku [ASTBY]
na [OFF] (str. 11).
Zvuk
Ze systému nevychází zvuk televizoru.
 Mačkejte tlačítko INPUT na
dálkovém ovladači, dokud se na
displeji nezobrazí nápis [HDMI]
(pokud je televizor připojen

Zvuk je reprodukován televizorem
i systémem současně.
 Vypněte zvuk na televizoru.
Zvuk televizoru reprodukovaný
systémem je zpožděn za obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk
slyšet s mírným zpožděním oproti
obrazu.
15CZ
Další informace
Pokud se při používání systému setkáte
s některým z následujících problémů,
než vznesete žádost o opravu, pokuste
se jej vyřešit pomocí tohoto průvodce
řešením problémů. Pokud nějaký
problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
prostřednictvím konektoru
HDMI OUT) nebo [OPT] (pokud je
televizor připojen prostřednictvím
konektoru OPTICAL IN).
Zkontrolujte připojení kabelu HDMI,
digitálního optického kabelu
nebo analogového audiokabelu
mezi systémem a televizorem
(informace naleznete v dodaném
Průvodce spuštěním).
Zkontrolujte výstup zvuku na
televizoru. Informace o nastavení
televizoru naleznete v návodu
k obsluze televizoru.
Zvyšte hlasitost televizoru nebo
zrušte ztlumení zvuku.
Pokud je televizor kompatibilní
s technologií Audio Return Channel
(ARC) připojen pomocí kabelu
HDMI, ujistěte se, že je kabel
připojen ke vstupní zdířce HDMI
(ARC) televizoru (informace
naleznete v dodaném
Průvodce spuštěním).
Není-li vaše TV kompatibilní
s technologií zpětného audio
kanálu (ARC), připojte digitální
optický kabel. Zvuk televizoru
nebude vycházet prostřednictvím
připojení HDMI (další informace
naleznete v dodaném
Průvodce spuštěním).
Pokud ze zdířky digitálního
optického výstupu nevychází zvuk
nebo televizor není vybaven zdířkou
digitálního optického výstupu,
připojte přijímač kabelového nebo
satelitního vysílání přímo do zdířky
OPTICAL IN systému.
Systém nepřehrává z připojeného
zařízení žádný nebo jen velmi
slabý zvuk.
 Stiskněte tlačítko  (hlasitost) +
na dálkovém ovladači a zkontrolujte
úroveň hlasitosti (str. 21).
 Stisknutím tlačítka  (ztlumení)
nebo  (hlasitost) + na dálkovém
ovladači zrušte funkci ztlumení
zvuku (str. 21).
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku. Zkuste zvolit jiné zdroje
zvuku mačkáním tlačítka INPUT
na dálkovém ovladači (str. 6).
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny do
systému i připojeného zařízení.
Zvuk basů není slyšet nebo je
příliš tichý.
 Stisknutím tlačítka SW  (hlasitost
subwooferu) + na dálkovém
ovladači zvyšte úroveň hlasitosti
subwooferu (str. 21).
Nelze dosáhnout prostorového efektu.
 V závislosti na povaze vstupního
signálu a na nastavení zvukového
pole nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku fungovat
správně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
 Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk,
zkontrolujte nastavení digitálního
výstupu audia na zařízení
připojeném k systému. Podrobnosti
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s připojeným
zařízením.
Zařízení USB
Zařízení USB nebylo rozpoznáno.
 Zkuste následující:
 Vypněte systém.
 Odpojte a znovu připojte
zařízení USB.
 Zapněte systém.
16CZ
 Ujistěte se, že je zařízení USB
bezpečně připojeno
k portu (USB).
 Zkontrolujte, zda není zařízení USB
(nebo jeho kabel) poškozeno.
 Zkontrolujte, zda je zařízení USB
zapnuto.
 Pokud je zařízení USB připojeno
pomocí rozbočovače USB, odpojte
ho a připojte zařízení USB přímo
k systému.
Zařízení BLUETOOTH
Spojení BLUETOOTH nelze navázat.
 Ujistěte se, že kontrolka
BLUETOOTH (modrá) svítí (str. 19).
Stav systému
Kontrolka
BLUETOOTH
(modrá)
Během párování
BLUETOOTH
rychle bliká
Systém se pokouší
připojit k zařízení
BLUETOOTH.
bliká
Systém se připojil
k zařízení BLUETOOTH.
svítí
Systém je v
pohotovostním režimu
BLUETOOTH (když je
systém vypnutý).
nesvítí
 Ujistěte se, že připojované zařízení
BLUETOOTH je zapnuté a že funkce
BLUETOOTH je aktivní.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH. Možná bude
nutné nejdříve zrušit párování se
systémem v zařízení BLUETOOTH.
 Pokud je možnost [BT PW] systému
nastavena na hodnotu [OFF],
nastavte ji na hodnotu [ON] (str. 11).
Nelze provést párování.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Ujistěte se, že systém není ovlivněn
rušením z bezdrátové sítě LAN,
jiného bezdrátového zařízení
s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné
trouby. Pokud se v blízkosti
systému nachází zařízení, které
generuje elektromagnetické záření,
přesuňte zařízení mimo dosah
systému.
 Vyměňte obě baterie v dálkovém
ovladači za nové, pokud jsou již
téměř vybité.
 Ujistěte se, že používáte správné
tlačítko na dálkovém ovladači
(str. 21).
Z připojeného zařízení BLUETOOTH
nevychází žádný zvuk.
 Ujistěte se, že kontrolka
BLUETOOTH (modrá) svítí (str. 19).
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
 Pokud se v blízkosti systému
nachází zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
bezdrátová síť LAN, jiná zařízení
BLUETOOTH nebo mikrovlnná
trouba, přesuňte zařízení dále
od systému.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Přemístěte připojené zařízení
BLUETOOTH.
 Zkuste změnit bezdrátovou
frekvenci routeru Wi-Fi, počítače
atd. na pásmo 5 GHz.
 Zvyšte hlasitost připojeného
zařízení BLUETOOTH.
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte připojení HDMI
(informace naleznete v dodaném
Průvodce spuštěním).
 Na televizoru nastavte funkci
Control for HDMI. Podrobnosti
o nastavení televizoru naleznete
v návodu k obsluze televizoru.
 Pokud připojíte/odpojíte napájecí
(síťový) kabel, počkejte déle než
15 sekund, než začnete systém
ovládat.
 Pokud připojíte výstup audia z video
zařízení k systému pomocí jiného
kabelu, než je kabel HDMI, nebude
možná kvůli funkci the Control for
HDMI reprodukován žádný zvuk.
V takovém případě nastavte funkci
[CTRL (Control for HDMI)] v nabídce
[HDMI] na hodnotu [OFF] (str. 11)
nebo připojte kabel ze zdířky
výstupu audia z video zařízení
přímo do televizoru.
Zvuk není sesynchronizován
s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk
slyšet s mírným zpožděním oproti
obrazu.
Na displeji na předním panelu systému
se zobrazil nápis [PRTCT]
 Vypněte systém stisknutím
tlačítka / (zapnout /
pohotovostní režim). Poté,
co displej zhasne, odpojte
napájecí (síťový) kabel a následně
zkontrolujte, že větrací otvory
systému nic neblokuje.
Dálkový ovladač nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na střed
předního panelu (čidlo dálkového
ovladače) systému (str. 19).
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovládačem a systémem.
17CZ
Další informace
Dálkový ovladač
Další
Resetování
Pokud systém stále nefunguje správně,
resetujte ho následujícím postupem:
1
2
Podržte stisknuté tlačítko /
(zapnout / pohotovostní režim)
na systému a zároveň podržte
stisknutá tlačítka INPUT
a VOL (hlasitost) – po dobu
5 sekund.
Na displeji se zobrazí nápis [RESET]
a nastavení nabídky a zvukových
polí atd. se vrátí do počátečního
stavu.
Odpojte napájecí (síťový) kabel.
18CZ
Popis součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Hlavní jednotka
Přední a postranní panely
Další informace
 port (USB) (str. 6)
 kontrolka BLUETOOTH (modrá)
stav BLUETOOTH
– Během párování BLUETOOTH:
rychle bliká.
– Probíhá pokus o spojení
BLUETOOTH: bliká.
– Bylo navázáno spojení
BLUETOOTH: svítí.
– Pohotovostní režim BLUETOOTH
(když je systém vypnutý): nesvítí.
 displej na předním panelu
 čidlo dálkového ovladače
 symbol N-Mark
Přidržte zařízení kompatibilní
s funkcí NFC blízko této značky,
abyste funkci NFC aktivovali.
 tlačítko / (zapnout /
pohotovostní režim)
Zapne systém nebo jej přepne
do pohotovostního režimu.
 tlačítko INPUT (str. 6)
 tlačítko PAIRING (str. 8)
 tlačítka VOL (hlasitost) +/–
19CZ
Zadní panel
 zdířka HDMI OUT ARC
 zdířka OPTICAL IN
20CZ
 zdířka ANALOG IN
 napájecí kabel (síťový kabel)
Dálkový ovladač
* Tlačítka  a  + jsou opatřena
výstupkem. Ten slouží k lepší orientaci
při používání ovladače.
21CZ
Další informace
 tlačítko INPUT
 tlačítko / (zapnout /
pohotovostní režim)
 tlačítko DIMMER
Jas displeje je možné přepínat.
Bright  Dark  Off
• Pokud je jas displeje nastaven
na hodnotu „Off“, na displeji
se po dobu několika sekund
zobrazí stav ovládání a poté
se displej vypne.
 tlačítka MENU/
 (zvolit)/
ENTER/BACK
Stisknutím tlačítek  nebo 
zvolte položky nabídky. Tlačítko
ENTER slouží k potvrzení výběru.
Chcete-li se vrátit na předchozí
obrazovku, stiskněte
tlačítko BACK.
 tlačítka  (hlasitost) +*/–
Slouží ke změně hlasitosti.
 tlačítka SW  (hlasitost
subwooferu) +/–
Slouží ke změně hlasitosti
basových zvuků.
 tlačítko  (ztišení)
Dočasně vypne zvuk.
 tlačítko CLEARAUDIO+
Automaticky vybere vhodné
nastavení zvuku pro zvukový
zdroj.
 tlačítko SOUND FIELD (str. 7)
Vybere zvukový režim.
 tlačítko VOICE (str. 8)
 tlačítko * (přehrát/
pozastavit)
Pozastaví nebo obnoví
přehrávání.
 tlačítko NIGHT (str. 8)
 tlačítka / (předchozí/
další)
K přechodu na začátek
předchozího nebo následujícího
souboru.
Typy souborů,
které lze přehrávat
Kodek
Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC
.m4a
WMA9 Standard
.wma
Poznámky
• Některé soubory upravované pomocí PC
se nemusí přehrát.
• Systém nepřehrává soubory kódované ve
formátech, jako je DRM a bezeztrátové
formáty.
• Systém dokáže v zařízeních USB
rozpoznat následující soubory
nebo složky:
– až 199 složek
– až 150 souborů/složek v jedné vrstvě
• Je možné, že některá zařízení USB
nebudou s tímto systémem pracovat.
• Systém dokáže rozpoznat zařízení
Mass Storage Class (MSC).
22CZ
Podporované formáty
audia
Systém podporuje následující
formáty audia.
• Dolby Digital
• 2kan. lineární PCM 48 kHz nebo méně
1)
Technické údaje
Zesilovač
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý:
10 W + 10 W (při 4 ohmech, 1 kHz, 1%
celkové harmonické zkreslení)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý reproduktor:
20 W (na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)
Subwoofer:
40 W (při 4 ohmech, 100 Hz)
Skutečný dosah se bude měnit
v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická
elektřina, bezdrátové telefony, citlivost
příjmu, operační systém, softwarové
aplikace atd.
2) Standardní profily BLUETOOTH značí
účel komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.
3) Kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu
4)
Kodek dílčího pásma
Reproduktory
Vstupy
ANALOG IN
DIGITAL IN
Výstup
HDMI OUT ARC
Přední levý/pravý reproduktor
Port
Subwoofer
HDMI
Konektor
typ A (19pinový)
(USB)
typ A
BLUETOOTH
Komunikační systém
specifikace BLUETOOTH verze 4.0
Výstup
specifikace BLUETOOTH třídy výkonu 2
Maximální komunikační dosah
výhled přibl. 10 m1)
Maximální počet zařízení pro registraci
8 zařízení
Frekvenční pásmo
pásmo 2,4 GHz
(2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Způsob modulace
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4)
Dosah přenosu (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)
Další informace
Zařízení USB
Systém reproduktorů
dvou-pásmová soustava
reproduktorů, akustické zavěšení
Speaker
Výškový měnič: 14 mm – 25 mm,
vyvážený klenutý typ
Hlubokotónový měnič:
43 mm × 120 mm, kónický typ
Systém reproduktorů
Systém subwooferu
Bass reflex
Speaker
100 mm, kuželový typ
Všeobecné údaje
Požadavky na napájení
220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 25 W
Pohotovostní režim (funkce Control for
HDMI je zapnuta): 6 W nebo méně
Pohotovostní režim (funkce Control for
HDMI je vypnuta): 0,5 W nebo méně
BLUETOOTH Pohotovostní režim: 6 W
nebo méně
Rozměry (š×v×h) (přibližně)
702 mm × 79 mm × 311 mm
Hmotnost (přibližně)
6,5 kg
Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
23CZ
O komunikaci
BLUETOOTH
• Zařízení BLUETOOTH by se měla
používat do vzdálenosti přibližně
10 metrů od sebe (vzdálenost bez
překážky). Účinná komunikační
vzdálenost se může zkrátit za
následujících podmínek:
– když se mezi zařízeními spojenými
technologií BLUETOOTH nachází
osoba, kovový předmět, stěna nebo
jiná překážka;
– když je v dané oblasti v provozu
bezdrátová síť LAN;
– když je v blízkosti zapnutá
mikrovlnná trouba;
– když se v okolí nachází jiný zdroj
elektromagnetického vlnění.
• Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě
LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné
frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud
zařízení BLUETOOTH používáte
v blízkosti zařízení s rozhraním
bezdrátové sítě LAN, může vzniknout
elektromagnetické rušení. Výsledkem
může být snížení rychlosti přenosu
dat, šum nebo nemožnost připojení.
Pokud k tomu dojde, zkuste
následující řešení:
– Používejte tento systém ve
vzdálenosti nejméně 10 metrů od
zařízení připojeného k bezdrátové
síti LAN.
– Vypněte napájení zařízení
bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu
10 metrů využíváte zařízení
BLUETOOTH.
– Tento systém a zařízení BLUETOOTH
nainstalujte co nejblíže k sobě.
• Rádiové vlny vysílané tímto systémem
mohou rušit fungování některých
lékařských zařízení. Toto rušení může
mít za následek závadu, proto vždy
vypněte napájení tohoto systému
a zařízení BLUETOOTH na těchto
místech:
24CZ
– v nemocnicích, ve vlacích,
v letadlech, na čerpacích stanicích
a všude, kde se mohou vyskytovat
hořlavé plyny,
– v blízkosti automatických dveří
či hlásičů požáru.
• Tento systém podporuje funkce
zabezpečení, které jsou v souladu se
specifikací technologie BLUETOOTH,
aby bylo zaručeno spojení během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však může být
v závislosti na nastavení a dalších
faktorech nedostatečné, takže je třeba
při komunikaci prostřednictvím
technologie BLUETOOTH vždy
zvážit případná rizika.
• Společnost Sony nemůže být žádným
způsobem zodpovědná za ztráty
způsobené únikem informací během
komunikace prostřednictvím
technologie BLUETOOTH.
• Komunikaci BLUETOOTH nelze
stoprocentně zaručit u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tento systém.
• Zařízení BLUETOOTH připojená
k tomuto přijímači musí vyhovovat
specifikaci BLUETOOTH předepsané
společností Bluetooth SIG, Inc.,
a jejich shoda se specifikací musí být
certifikována. Přesto však platí, že
i když zařízení vyhovuje specifikaci
BLUETOOTH, mohou nastat případy,
kdy charakter či specifikace zařízení
BLUETOOTH znemožňuje připojení,
případně má za následek odlišnou
ovládací metodu, zobrazení či provoz.
• V závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k systému, na
komunikačním prostředí či okolních
podmínkách se může objevit šum
či výpadky zvuku.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo
potíží týkajících se systému se prosím
obraťte na nejbližšího obchodního
zástupce společnosti Sony.
©2015 Sony Corporation
4-559-030-21(2) (CZ)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement