Sony HT-CT260H Operating instructions

Sony HT-CT260H Operating instructions
4-463-522-21(3) (CZ)
Systém domácího
kina
Návod k obsluze
Začínáme
Ovládání a funkce
Funkce BLUETOOTH
Funkce prostorového
zvuku
Pokročilá nastavení
Další informace
HT-CT260H
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného
prostoru, jako je knihovna nebo
vestavěná skříňka.
Abyste snížili riziko požáru, nepřikrývejte
větrací otvory přístroje novinami, ubrusy,
závěsy atd.
Nevystavujte přístroj zdrojům
otevřeného ohně (např. svíčkám).
Abyste snížili riziko vzniku požáru nebo
elektrického šoku, nevystavujte tento
přístroj zdrojům kapání a stříkání
a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
Upozornění pro zákazníky:
Následující informace platí
pouze pro zařízení prodávaná
v zemích, ve kterých platí
směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl
vyroben jejím jménem. S dotazy
souvisejícími se shodou produktů se
zákony Evropské unie se obracejte
na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících se servisem
a zárukou se obracejte na adresy
uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Přístroj není odpojen od elektrické sítě,
dokud je zapojen do zásuvky střídavého
proudu, i když je samotný přístroj
vypnutý.
Vzhledem k tomu, že k odpojení přístroje
od elektrické sítě se používá hlavní
zástrčka, připojte přístroj k snadno
dosažitelné elektrické zásuvce.
Zaznamenáte-li u jednotky nějakou
vadu, odpojte neprodleně hlavní
zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.
Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje,
že toto zařízení splňuje veškeré zásadní
požadavky a další příslušná ustanovení
směrnice 1999/5/ES.
Podrobné informace získáte
na následující adrese:
http://www.compliance.sony.de/
Nevystavujte baterie nebo přístroj
s nainstalovanými bateriemi
nadměrnému horku, například
slunečnímu světlu a ohni.
Toto zařízení bylo testováno a bylo
shledáno, že splňuje limity směrnice
EMC, které se týkají používání
propojovacího kabelu kratšího
než 3 metry.
Pouze pro použití v místnostech.
Doporučené kabely
K připojení hostitelských počítačů
a/nebo periferií musí být použity řádně
stíněné a uzemněné kabely a konektory.
2CZ
Likvidace
použitých
elektrických a
elektronických
zařízení
(platí v rámci
Evropské unie
a v ostatních
evropských
zemích se systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho
balení stanoví, že s daným výrobkem
nelze nakládat jako s domovním
odpadem. Namísto toho jej odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrického a elektronického
zařízení. Tím, že tento výrobek
zlikvidujete správným způsobem,
napomáháte předejít možným škodlivým
dopadům na životní prostředí a lidské
zdraví, které lze jinak způsobit
nevhodným způsobem likvidace
tohoto výrobku. Recyklace materiálů
napomáhá zachovávat přírodní zdroje.
Další podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku získáte na příslušném
úřadě místní samosprávy, ve firmě
zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě,
kde jste výrobek zakoupili.
Pouze pro
Evropu
Likvidace použitých
baterií (platí v rámci
Evropské unie
a v ostatních
evropských zemích
se systémem
tříděného odpadu)
nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají
v případě, že obsahuje více než
0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Tím, že tyto baterie zlikvidujete správným
způsobem, napomáháte předejít
možným škodlivým dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, které lze jinak
způsobit nevhodným způsobem
likvidace této baterie. Recyklace
materiálů napomáhá zachovávat
přírodní zdroje.
V případě výrobků, které z důvodů
bezpečnosti, výkonu nebo integrity
dat vyžadují nepřetržité připojení
k vestavěné baterii, musí být tato
baterie vyměněna pouze kvalifikovaným
servisním personálem.
Výrobek na konci životnosti odevzdejte
na příslušném sběrném místě pro
recyklaci elektrického a elektronického
zařízení, kde bude baterie zlikvidována
v souladu s předpisy.
Pro všechny ostatní typy baterií
nahlédněte, prosím, do kapitoly
věnované bezpečnému vyjmutí baterie
z výrobku. Předejte baterii na vhodné
sběrné místo pro recyklaci použitých
baterií.
Další podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie získáte
na příslušném úřadě místní samosprávy,
ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Tento symbol na baterii nebo jejím balení
stanoví, že s baterií dodávanou s daným
výrobkem nelze nakládat jako
s domovním odpadem.
Na určitých bateriích může být tento
symbol použitý spolu s chemickou
značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg)
3CZ
Umístění
Opatření
Bezpečnost
 Pokud
se do přístroje dostane jakýkoli
předmět nebo kapalina, odpojte jej
od elektrické zásuvky a nechte jej před
dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
 Nestoupejte na systém Sound Bar ani
na subwoofer, mohli byste spadnout
a poranit se, nebo by mohlo dojít
k poškození přístroje.
Zdroje energie
 Před
používáním systému si ověřte,
že se požadované provozní napětí
shoduje s vaším místním zdrojem
energie. Provozní napětí je uvedeno
na továrním štítku na zadní straně
systému Sound Bar.
 Nebudete-li systém delší dobu
používat, odpojte jej z elektrické
zásuvky. Pro vytahování napájecího
kabelu uchopte zástrčku, nikdy
ne kabel.
 Jedna čepel zástrčky je
z bezpečnostních důvodů širší než
druhá, a proto ji lze do zásuvky zastrčit
pouze jedním způsobem. Není-li
možno zastrčit zástrčku do zásuvky
celou, kontaktujte prodejce.
 Napájecí kabel může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Zahřívání
Ačkoliv se systém během provozu
zahřívá, nejedná se o poruchu.
Používáte-li systém nepřetržitě při
vysoké hlasitosti, značně se zahřívá
zadní a spodní strana. Abyste předešli
popálení, nedotýkejte se krytu přístroje.
 Umístěte
systém na místo
s odpovídajícím větráním, abyste
zabránili zahřívání a prodloužili tak
životnost přístroje.
 Neumisťujte přístroj blízko zdrojů tepla
nebo na místo, na které dopadá přímý
sluneční svit, kde se nadměrně práší
nebo může dojít k mechanickému
otřesu.
 Nepokládejte nic ze zadní strany
systému Sound Bar, zakrytí větracích
otvorů může způsobit poruchu.
 Je-li systém používán v kombinaci s TV,
VCR nebo magnetofonovým
přehrávačem, může dojít ke vzniku
rušení a snížení kvality obrazu.
V takovém případě systém posuňte
dále od TV, videorekordéru nebo
přehrávače.
 Buďte obezřetní při umisťování systému
na povrchy, které byly speciálně
ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem
atd.), neboť může dojít k tvorbě skvrn
nebo poškození barvy.
 Dejte pozor, abyste se neporanili
o ostré rohy systému Sound Bar nebo
subwooferu.
Provoz
Před připojením dalšího zařízení se
ujistěte, že jste systém vypnuli a odpojili
ze sítě.
Na blízké TV obrazovce
se objevuje nepravidelné
podání barev
Na některých typech obrazovek může
docházet k ovlivnění reprodukce barev.
Pokud jsou barvy narušené...
Vypněte TV přijímač a po 15 až
30 minutách ho opět zapněte.
Pokud jsou barvy stále
narušené...
Umístěte systém dále od televizoru.
4CZ
Čištění
Systém čistěte měkkým suchým
hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky,
čisticí písek ani rozpouštědla, jako
například alkohol nebo benzin.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží
týkajících se systému se prosím obraťte
na nejbližšího obchodního zástupce
společnosti Sony.
Autorská práva
Tento systém má vestavěné systémy
Dolby* Digital a DTS** Digital Surround
System.
* Vyrobeno v licenci společnosti
Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého písmene D
jsou ochrannými známkami
společnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle patentů
registrovaných v USA pod čísly
5,956,674; 5,974,380; 6,487,535
a dalších platných nebo
projednávaných amerických
a celosvětových patentů. DTS,
symbol a DTS společně se symbolem
jsou registrovanými ochrannými
známkami a DTS Digital Surround
a loga DTS jsou ochrannými
známkami společnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje software.
© DTS, Inc.
Všechna práva vyhrazena.
Značka BLUETOOTH® a loga jsou
registrovanými ochrannými známkami
vlastněnými společností Bluetooth SIG,
Inc. a používání takových značek
společností Sony Corporation probíhá
na základě licence.
Součástí systému je technologie HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™).
Termíny HDMI a High-Definition
Multimedia Interface a logo HDMI
jsou ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami
společnosti HDMI Licensing LLC
ve Spojených státech amerických
a dalších zemích.
„x.v.Colour“ a logo „x.v.Colour“ jsou
ochrannými známkami společnosti
Sony Corporation.
„WALKMAN“ a logo „WALKMAN“ jsou
registrovanými ochrannými známkami
společnosti Sony Corporation.
„PlayStation®“ je registrovanou
ochrannou známkou společnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
Ostatní ochranné známky a obchodní
názvy jsou majetkem jejich příslušných
vlastníků.
Bezdrátová technologie
BLUETOOTH
Podporovaná verze a profily
BLUETOOTH
Profil se týká standardního souboru
schopností pro různé schopnosti
produktů BLUETOOTH. Viz „Technické
údaje“ (str. 31) ohledně verze a profilů
BLUETOOTH podporovaných tímto
systémem.
Poznámky
 Abyste
mohli funkci BLUETOOTH
používat, připojované zařízení
BLUETOOTH musí podporovat stejný
profil jako tento systém. I když zařízení
podporuje stejný profil, funkce se
mohou lišit kvůli specifikacím zařízení
BLUETOOTH.
 Přehrávání audia na tomto systému
může být oproti přehrávání na zařízení
BLUETOOTH opožděno kvůli
charakteristice bezdrátové
technologie BLUETOOTH.
pokračování
5CZ
Účinný dosah komunikace
Zařízení BLUETOOTH by měla být
používána do vzdálenosti přibližně
10 metrů (bez překážek) od systému.
Účinný dosah komunikace může být
za následujících okolností kratší.
 Když se jako překážka mezi
zařízeními s připojením BLUETOOTH
nachází osoba, kovový předmět,
stěna nebo jiná překážka.
 Místa instalace bezdrátové sítě LAN
 V okolí mikrovlnných trub, které jsou
používány
 Místa, kde dochází k výskytu dalších
elektromagnetických vln
Účinky jiných zařízení
Zařízení BLUETOOTH a bezdrátová
síť LAN (IEEE 802.11b/g) využívají
stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz).
Při používání zařízení BLUETOOTH
v blízkosti zařízení s funkcí bezdrátové
sítě LAN může docházet k výskytu
elektromagnetických vln.
Následkem může být nižší rychlost
přenosu dat, hluk nebo neschopnost
navázání spojení. Pokud k tomu dojde,
pokuste se provést následující
nápravná opatření:
 Pokuste se připojit tento systém
a mobilní telefon s funkcí
BLUETOOTH nebo zařízení
BLUETOOTH, když jste alespoň
10 metrů od zařízení s bezdrátovou
sítí LAN.
 Při používání zařízení BLUETOOTH
v dosahu do 10 metrů vypněte
napájení zařízení bezdrátové
sítě LAN.
Účinky na jiná zařízení
Radiovlny vysílané tímto systémem
mohou narušovat provoz některých
lékařských zařízení. Protože takové
rušení může mít za následek poruchu,
vždy tento systém, mobilní telefon
6CZ
s funkcí BLUETOOTH a zařízení
BLUETOOTH vypněte na následujících
místech:
 V nemocnicích, ve vlacích, letadlech,
na benzínových stanicích a jakémkoli
místě s hořlavými plyny
 V blízkosti automatických dveří nebo
požárních alarmů
Poznámky
 Tento
systém podporuje bezpečnostní
funkce, které splňují specifikace
BLUETOOTH, jako prostředek zajištění
bezpečnosti během komunikace
pomocí technologie BLUETOOTH.
Toto zabezpečení však nemusí být
dostatečné v závislosti na nastavení
obsahu a jiných faktorech, takže při
provádění komunikace pomocí
technologie BLUETOOTH vždy
postupujte opatrně.
 Společnost Sony nemůže zodpovídat
za žádné škody či jinou ztrátu vzniklé
z důvodu úniku informací během
komunikace pomocí technologie
BLUETOOTH.
 Komunikace BLUETOOTH není
nezbytně zaručena u všech zařízení
BLUETOOTH, která mají stejný profil
jako tento systém.
 Zařízení BLUETOOTH připojená
k tomuto systému musí splňovat
specifikaci BLUETOOTH předepsanou
společností Bluetooth SIG, Inc. a musí
být certifikována jako odpovídající.
I když však zařízení splňuje specifikaci
BLUETOOTH, může dojít k případům,
kdy charakteristika nebo specifikace
zařízení BLUETOOTH neumožní
navázání spojení nebo mohou mít
za následek jiné metody ovládání,
zobrazení nebo obsluhy.
 Může dojít k výskytu šumu nebo se
přehrávání audia může přerušit
v závislosti na zařízení BLUETOOTH
připojeném k tomuto systému,
prostředí komunikace nebo okolních
podmínkách.
Obsah
Opatření .................................... 4
Bezdrátová technologie
BLUETOOTH ........................ 5
Začínáme
Vybalení ..................................... 8
Rejstřík součástí a ovládacích
prvků .................................... 9
Připojení TV, přehrávače
apod. .................................. 13
Umístění systému .................... 15
Nastavení bezdrátového
systému .............................. 17
Ovládání a funkce
Ovládání systému pomocí
dodaného dálkového
ovladače .............................18
Používání funkce Control
for HDMI .............................18
Nastavení zvukových výstupů
připojeného zařízení .........19
Funkce BLUETOOTH
Používání funkce
BLUETOOTH ...................... 20
Funkce prostorového zvuku
Používání prostorového
efektu ................................ 23
Pokročilá nastavení
Nastavení a seřízení systému
pomocí nabídky AMP ....... 24
Propojení systému (LINK) ........27
Další informace
Odstraňování problémů ........ 28
Technické údaje ....................... 31
Rejstřík ..................................... 34
7CZ
Začínáme
Vybalení


Subwoofer (SA-WCT260H) (1)
Sound Bar (SA-CT260H) (1)
Vložení baterie
do dálkového ovladače
Vložte dodávanou baterii R6
(velikost AA) tak, aby souhlasila
znaménka pólů  a  na baterii se
znázorněním v prostoru pro baterii
na dálkovém ovladači. Chcete-li
používat dálkový ovladač, namiřte jej
na čidlo dálkového ovládání
na
předním panelu systému Sound Bar.
Digitální optický kabel pro TV (1)
Dálkový ovladač (RM-ANP110) (1)
 Baterie R6 (velikost AA) (1)
 Návod k obsluze (1)
 Záruka (1)


Poznámky
 Nenechávejte
dálkový ovladač
na extrémně horkých nebo vlhkých
místech.
 Dbejte na to, aby se do dálkového
ovladače nedostaly žádné cizí
předměty, zvláště při výměně baterie.
 Nevystavujte čidlo dálkového ovladače
přímému slunečnímu svitu nebo
světelným zařízením. Můžete tím
způsobit jeho poruchu.
 Nemáte-li v plánu používat dálkový
ovladač delší dobu, vyjměte baterii,
abyste se vyvarovali možného
poškození z důvodu vytečení baterie
a vzniku koroze.
 Při vyjmutí baterie se vymaže nastavení
výrobce vašeho televizoru (str. 12).
8CZ
Rejstřík součástí a ovládacích prvků
Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.
Sound Bar
Začínáme
  (zapnout/pohotovostní
režim)

(čidlo dálkového ovládání)
 Tlačítko/kontrolka
(BLUETOOTH)
 Tlačítko INPUT
Stisknutím vyberete vstupní zdroj
pro přehrávání.
 Tlačítka VOL (hlasitost) +/
 Displej předního panelu
pokračování
9CZ
Konektory (na zadní straně systému Sound Bar)
 Konektor ANALOG IN (str. 14)
 Konektor OPTICAL IN (str. 13)
 Konektor HDMI TV OUT (ARC)
(str. 13)
Subwoofer
 Kontrolka  (zapnuto/
pohotovostní režim)
 Tlačítko  (zapnout/
pohotovostní režim)
 Tlačítko LINK (str. 27)
 Napájecí kabel (síťový kabel)
10CZ
 Konektor HDMI IN (str. 13)
 Napájecí kabel (síťový kabel)
Dálkový ovladač
Tato část popisuje ovládání
subwooferu, systému Sound Bar
a připojeného zařízení pomocí
dodávaného dálkového ovladače.
Pokud nemůžete obsluhovat
připojené zařízení, použijte dálkový
ovladač zařízení.
dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání ( ) na systému
Sound Bar.
  (zapnout/pohotovostní
režim)
  (vstup) +/ (str. 18)
Stisknutím zvolte zařízení, které
chcete používat.
 SOUND FIELD (str. 23)
 DISPLAY
Pokaždé, když stisknete toto
tlačítko, displej se zapne nebo
vypne.
Při ovládání systému se displej
na několik sekund rozsvítí.
  (ztišení)
  (hlasitost) +*/
 AMP MENU (str. 24)
 PAIRING (str. 21)
 RETURN
Návrat na předchozí obrazovku
kterékoli zobrazené nabídky.
  (zpět)/  (zvolit)/ (další)
nebo
(potvrdit)
Stisknutím tlačítek , ,  nebo 
zvolte položky nabídky. Poté
potvrďte výběr stisknutím
tlačítka
.
 NIGHT (str. 23)
Ovládání televizoru
* Tlačítka  a  + mají hmatový
výstupek. Může vám posloužit při
orientaci mezi tlačítky.
 TV  (zapnout/pohotovostní
režim)
Zapíná nebo vypíná televizor,
k jehož ovládání je dálkový
ovladač nastaven.
 TV  (hlasitost) +/
Nastaví hlasitost.
 TV PROG (program) +/
Zvolí další (+) nebo předchozí ()
program.
  (ztišení)
  (vstup)
Zvolí vstup.
pokračování
11CZ
Začínáme
Poznámka
 Namiřte
Ovládání systému
Ovládání zařízení BLUETOOTH
 /
K přechodu na začátek předchozí
nebo následující skladby.
 /
K rychlému posunu hudby vzad
nebo rychlému posunu hudby
vpřed, když tlačítka stisknete
během přehrávání.
 Ovládání přehrávání
* (přehrát)/ (pozastavit)/
 (zastavit)
Spustí/pozastaví/zastaví
přehrávání.
Chcete-li obnovit normální
přehrávání během pozastavení,
stiskněte znovu tlačítko
 (pozastavit).
Poznámka
 Předchozí
vysvětlení slouží pouze jako
příklad. V závislosti na zařízení nemusí
být výše uvedené možnosti ovládání
k dispozici nebo mohou fungovat jinak,
než jak je popsáno.
Nastavení výrobce
ovládaného televizoru
1
Přidržte tlačítko TV 
a zároveň stiskněte tlačítko
odpovídajícího výrobce.
Výrobce
SONY
Tlačítko
 TV  +
Samsung
 TV PROG +
LG
 +
Panasonic
 TV  
VIZIO
 TV PROG 
Sharp
 
Toshiba
 STD
12CZ
2
Držte stisknuté tlačítko TV 
a současně stiskněte
tlačítko
.
3
Uvolněte tlačítko TV .
Poznámka
 Při vyjmutí baterie se vymaže nastavení
výrobce vašeho televizoru. Proveďte
nastavení výrobce zopakováním
kroků 1 až 3.
Připojení TV, přehrávače apod.
Před připojením napájecího kabelu do zásuvky ve zdi připojte k systému ostatní
zařízení a televizor. Mezi systémem Sound Bar a subwooferem není vyžadováno
žádné kabelové propojení, protože je lze propojit bezdrátově.
Začínáme
Připojení TV
Pokud připojíte systém k TV kompatibilní s technologií Audio Return Channel
(ARC) prostřednictvím vstupního konektoru kabelu HDMI s označením „ARC“,
nemusíte připojovat digitální optický kabel.
Pokud má digitální optický kabel ochranné víčko, před připojením kabelu jej
sejměte.
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
HDMI IN (ARC)
Digital Audio OUT
(optický)
Digitální optický
kabel pro TV
(součástí dodávky)
TV
Poznámky
 Vedle
konektoru HDMI na televizi můžete vidět písmena „ARC", je-li televize
kompatibilní s technologií Audio Return Channel (ARC). I když připojíte kabel HDMI
ke konektoru, pokud vstupní konektor HDMI není kompatibilní s technologií Audio
Return Channel (ARC), technologii Audio Return Channel (ARC) nelze používat.
 Technologie Audio Return Channel (ARC) je k dispozici pouze tehdy, když je funkce
Control for HDMI zapnutá. Pokud je funkce Control for HDMI vypnutá, použijte
digitální optický kabel.
 Při připojování kabelů dbejte na to, aby tvar zástrčky odpovídal tvaru konektoru.
pokračování
13CZ
 Nastavte
položku „TV AUDIO“ v nabídce AMP podle způsobu připojení systému
Sound Bar k televizoru (str. 25):
 při připojení prostřednictvím konektoru HDMI vyberte možnost „TV(HDMI)“,
 při připojení prostřednictvím konektoru OPTICAL IN vyberte možnost „OPTICAL“,
 při připojení prostřednictvím konektoru ANALOG IN vyberte možnost „ANALOG“.
Tip
I
pokud je systém vypnutý (aktivní pohotovostní režim), bude signál HDMI odesílán
z připojeného zařízení do televizoru přes rozhraní HDMI. Můžete sledovat obraz nebo
poslouchat zvuk ze zařízení na televizoru.
Připojení zařízení s konektorem HDMI
HDMI OUT
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
„PlayStation®3“, přehrávač disků Blu-ray Disc™,
přehrávač disků DVD, satelitní přijímač, přijímač
kabelové televize apod.
Připojení audio zařízení
Audio
signal OUT
Audio kabel (není součástí
dodávky)
Chytrý telefon, „Walkman“
nebo jiné audio zařízení
Poznámka
 Když připojíte přenosný hudební přehrávač
atd. pomocí jeho konektoru na sluchátka
do konektoru systému ANALOG IN, hlasitost nastavte na přenosném hudebním
přehrávači, abyste odstranili rozdílnost v hlasitosti, když budete přepínat mezi
přenosným hudebním přehrávačem a jinými vstupními zdroji.
14CZ
Umístění systému
Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady instalace systému Sound Bar.
Instalace systému Sound Bar

Instalace systému Sound Bar
na stolek

Instalace systému Sound Bar
na stěnu (str. 16)
Začínáme
Poznámky
 Při
instalaci systému Sound Bar a subwooferu dodržujte následující bezpečnostní
opatření.
 Nezakrývejte větrací otvory na zadním panelu.
 Neumisťujte systém Sound Bar a subwoofer do kovové skříňky.
 Neumisťujte mezi systém Sound Bar a subwoofer jiný předmět, např. akvárium.
 Umístěte subwoofer co nejblíže k systému Sound Bar ve stejné místnosti.
 Když je systém Sound Bar umístěn před televizorem, nemusí být možné televizor
ovládat jeho dálkovým ovladačem. V takovém případě umístěte systém Sound Bar
dále od televizoru. Pokud stále nemůžete ovládat televizor daným dálkovým
ovladačem, nastavte položku „IR REP“ v nabídce AMP na hodnotu „ON“ (str. 26).
 Ujistěte se, že televizor nelze ovládat jeho dálkovým ovladačem a nastavte položku
„IR REP“ na hodnotu „ON“. Pokud lze televizor ovládat dálkovým ovladačem
a nastavíte hodnotu „ON“, nemusí být příslušná operace provedena kvůli rušení
mezi příkazem odeslaným z dálkového ovladače a příkazem odeslaným
prostřednictvím systému Sound Bar.
pokračování
15CZ
Demontáž podstavců
1
Má-li být systém Sound Bar nakloněn
nahoru nebo umístěn na stěnu,
demontujte ze spodní strany systému
Sound Bar dva podstavce, jak je
znázorněno níže.
Připravte šrouby
(nejsou součástí dodávky),
které odpovídají otvorům
na zadní straně systému
Sound Bar.
4 mm
Více než 30 mm
Podstavec
5 mm
10 mm
Otvor na zadní straně systému
Sound Bar
Instalace systému
Sound Bar na stěnu
2
Upevněte šrouby do stěny.
Šrouby by měly vyčnívat
o 11 až 12 mm.
Systém Sound Bar můžete upevnit
také na stěnu.
592 mm
Poznámky
 Použijte
šrouby odpovídající nosnosti,
jejichž typ odpovídá materiálu stěny.
Vzhledem k tomu, že sádrokarton je
zvláště křehký, zašroubujte šrouby
do nosníku. Systém Sound Bar
namontujte na svislou a rovnou stěnu
v dostatečně pevném místě.
 Doporučujeme svěřit instalaci prodejci
výrobků Sony nebo licencovaným
řemeslníkům a dbát při instalaci
zvláště na bezpečnost.
 Společnost Sony nenese odpovědnost
za nehody nebo škodu způsobenou
nesprávnou instalací, nedostatečnou
pevností zdi nebo nesprávnou instalací
šroubů, přírodní pohromou apod.
16CZ
11 až 12 mm
3
Zavěste systém Sound Bar
na šrouby.
Vyrovnejte otvory na zadní straně
systému Sound Bar se šrouby
a poté přístroj na oba šrouby
zavěste.
Začínáme
Nastavení
bezdrátového systému
Systém Sound Bar přenáší
zvuk ze zařízení do subwooferu
prostřednictvím bezdrátové
komunikace.
1
2
3
Zapojte napájecí kabel
subwooferu do zásuvky ve zdi.
Kontrolka  na subwooferu se
rozsvítí červeně.
Pokud se tak nestane, stiskněte
tlačítko  na subwooferu a
počkejte, dokud se kontrolka
nerozsvítí červeně.
Zapojte napájecí kabel systému
Sound Bar do zásuvky ve zdi.
Stiskněte tlačítko 
na systému Sound Bar.
Po vytvoření bezdrátového
připojení se kontrolka 
na subwooferu rozsvítí zeleně.
Pokud se tak nestane, proveďte
kroky v kapitole „Propojení
systému (LINK)“ (str. 27).
17CZ
Ovládání a funkce
Ovládání systému
pomocí dodaného
dálkového ovladače
1
2
Zapněte systém.
Stiskněte tlačítko , čímž se
na displeji na předním panelu
systému Sound Bar zobrazí
vstupní zdroj.
Vstupní zdroj Vstup ze zařízení
3
HDMI
Zařízení připojené
ke konektoru HDMI IN
TV(HDMI)
TV připojená
ke konektoru HDMI TV
OUT (ARC)
OPTICAL
TV nebo jiné
zařízení připojené
ke konektoru
OPTICAL IN
ANALOG
TV nebo jiné
zařízení připojené
ke konektoru
ANALOG IN
BT AU
Připojené zařízení
BLUETOOTH
Upravte hlasitost stisknutím
tlačítek  +/.
Používání funkce
Control for HDMI
Aktivací funkce Control for HDMI
(CTRL, str. 25) a připojením zařízení,
které je kompatibilní s funkcí Control
for HDMI, pomocí kabelu HDMI
se ovládání zjednoduší díky níže
uvedeným funkcím.
Vypnutí systému
Pokud vypnete televizi pomocí tlačítka
pro zapnutí/vypnutí na dálkovém
ovladači televize, systém i připojená
zařízení se rovněž automaticky
vypnou.
System Audio Control
Pokud zapnete systém, když sledujete
televizi, z reproduktorů systému bude
automaticky vycházet zvuk televize.
Hlasitost systému se nastaví při
nastavení hlasitosti televize.
Pokud zvuk televize vycházel
z reproduktorů systému, když jste
naposledy televizi vypínali, systém
se při opětovném zapnutí televize
automaticky zapne a zvuk televize
bude automaticky vycházet
z reproduktorů systému.
Tip
 Zvuk může vycházet z reproduktoru TV.
V tom případě nastavte hlasitost TV
reproduktoru na minimum.
Audio Return Channel
(ARC)
V případě, že je TV kompatibilní
s technologií Audio Return Channel
(ARC), je prostřednictvím kabelu HDMI
odesílán také digitální audio signál
z TV do systému. K poslechu TV zvuku
prostřednictvím systému tedy není
nutné samostatné audio připojení.
18CZ
One-Touch Play
Když spustíte přehrávání na zařízení
připojeném k systému pomocí kabelu
HDMI, připojená TV se rovněž
automaticky zapne a vstupní signál
systému se přepne na příslušný
vstup HDMI.
Tip
 Pokud
Poznámky
 Výše
uvedené funkce nemusí s určitým
zařízením fungovat.
 V závislosti na nastavení připojeného
zařízení nemusí funkce Control for
HDMI správně fungovat. Nahlédněte
do návodu k obsluze daného zařízení.
Poznámky k připojení
HDMI
Použijte vysokorychlostní kabel
HDMI. Používáte-li standardní kabel
HDMI, nemusí být obraz 1080p,
Deep Color nebo 3D zobrazen
správně.
 Doporučujeme vám používat
autorizovaný kabel HDMI nebo
kabel HDMI značky Sony.
 Nedoporučujeme používat
konverzní kabel HDMI-DVI.
 Zkontrolujte nastavení připojeného
zařízení, je-li obraz nekvalitní nebo
zvuk nevychází ze zařízení
připojeného přes kabel HDMI.

Nastavení zvukových
výstupů připojeného
zařízení
Požadujete-li výstup vícekanálového
digitálního zvuku, zkontrolujte
nastavení digitálního audio výstupu
na připojeném zařízení.
Chcete-li získat podrobnější
informace, nahlédněte do návodu
k obsluze dodávaného s připojeným
zařízením.
19CZ
Ovládání a funkce
chcete použít funkci Control for
HDMI, můžete TV nastavit například
následujícím způsobem:
 proveďte odpovídající nastavení
HDMI připojení,
 vyberte možnost „AV amplifier“
pro prioritní reproduktor apod.
Audio signály (vzorkovací frekvence,
počet bitů atd.) vysílané z konektoru
HDMI mohou být připojeným
zařízením potlačeny.
 Zvuk se může přerušit, když se změní
vzorkovací frekvence nebo počet
kanálů signálů audio výstupu
z přehrávacího zařízení.
 Když připojené zařízení není
kompatibilní s technologií ochrany
autorských práv (HDCP), obraz a
nebo zvuk z konektoru HDMI TV OUT
(ARC) mohou být zkreslené nebo
se mohou ztrácet. V tomto případě
zkontrolujte specifikace připojeného
zařízení.
 Tento systém podporuje přenos
Deep Color, „x.v.Colour“ a 3D.
 Chcete-li sledovat 3D obraz, připojte
k systému 3D kompatibilní TV a video
zařízení (přehrávač disků Blu-ray
Disc, „PlayStation®3“ apod.) pomocí
vysokorychlostních kabelů HDMI
a nasaďte si 3D brýle. Potom
můžete přehrávat 3D kompatibilní
disk Blu-ray Disc.

6
Funkce BLUETOOTH
Používání funkce
BLUETOOTH
Pomocí zařízení BLUETOOTH
vytvořte připojení BLUETOOTH.
Jestliže je připojení BLUETOOTH
vytvořeno správně, rozsvítí se
modrá kontrolka
(BLUETOOTH)
a informace o spárování se uloží
do systému.
Kontrolka BLUETOOTH
Automatické spárování
Pokud není systém spárován
s žádným zařízením, musíte jej
s připojovaným zařízením spárovat.
Výběrem vstupu „BT AU“ pomocí
tlačítek  +/ na dálkovém ovladači
aktivujte režim párování.
1
2
3
4
5
Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH do vzdálenosti
1 metru od sebe.
Stisknutím tlačítka  +/
vyberte vstup „BT AU“.
Nastavte zařízení BLUETOOTH
na režim párování.
Podrobnosti o nastavení zařízení
BLUETOOTH na režim párování
naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s příslušeným
zařízením.
Zkontrolujte, zda je v seznamu
nalezených zařízení na zařízení
BLUETOOTH uveden název
„SONY HT-CT260H“.
V některých zařízeních
BLUETOOTH se takový seznam
nemusí zobrazit.
V seznamu vyberte zařízení
„SONY HT-CT260H“.
Je-li vyžadováno zadání kódu,
zadejte „0000".
20CZ
Modře svítící nebo blikající kontrolka
(BLUETOOTH) signalizuje stav
připojení BLUETOOTH.
Stav systému
Stav kontrolky
Během párování
BLUETOOTH
Rychle modře
bliká.
Systém se pokouší
připojit k zařízení
BLUETOOTH
Bliká modře.
Systém se připojil
Svítí modře.
k zařízení BLUETOOTH
Systém je
v pohotovostním
režimu BLUETOOTH
(když je systém
vypnutý)
Pomalu modře
bliká.
Poznámky
 Podrobnosti
o ovládání připojených
zařízení naleznete v návodu k obsluze
dodávaném s příslušným zařízením.
 Zařízení BLUETOOTH, která chcete
připojit, musí podporovat A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).
 Zařízení BLUETOOTH, např. mobilní
telefon s BLUETOOTH, používejte
na snadno viditelném místě ve stejné
místnosti, kde je umístěn systém
Sound Bar.
 Pokud používáte zařízení Wi-Fi,
komunikace pomocí BLUETOOTH
nemusí být stabilní. V takovém případě
umístěte zařízení BLUETOOTH
co nejblíže k systému Sound Bar.
 Může dojít k přerušení zvuku kvůli
problému se zařízením BLUETOOTH.
 Jakmile je provedena operace párování,
Manuální spárování
Pokud si přejete spárovat systém
se 2 nebo více zařízeními BLUETOOTH,
je nutné provést párování ručně.
1
2
3
Umístěte připojované zařízení
BLUETOOTH do vzdálenosti
1 metru od systému.
Stiskněte tlačítko PAIRING
na dálkovém ovladači
nebo stiskněte tlačítko
(BLUETOOTH) na systému
Sound Bar na více než
2 sekundy.
Proveďte kroky 3 až 6 v kapitole
„Automatické spárování“
(str. 20).
Poznámky
 Kód
„Passkey“ může být v závislosti
na zařízení nazván také jako
„Passcode“, „PIN code“, „PIN number“
nebo „Password“ atd.
 Pohotovostní
režim párování systému
se zruší asi po 1 minutě. Pokud párování
není úspěšné, opakujte postup
od kroku 1.
 Pokud si přejete provést párování
s několika zařízeními BLUETOOTH,
proveďte postup od kroků 1 až 3
samostatně pro každé zařízení
BLUETOOTH.
 Pokud není v systému uložena žádná
informace o spárování, systém
automaticky vstoupí do režimu
párování, když je jako vstup zvoleno
„BT AU“. V tomto případě není režim
párování automaticky zrušen.
Poslech hudby přes
připojení BLUETOOTH
Můžete poslouchat hudbu, která
podporuje ochranu obsahu SCMS-T.
Před spuštěním přehrávání hudby
zkontrolujte následující:
 Funkce BLUETOOTH na zařízení
BLUETOOTH je zapnutá.
 Postup spárování je dokončen
na systému i na zařízení
BLUETOOTH.
1
2
3
Stisknutím tlačítka  +/
vyberte vstup „BT AU“.
Aktivujte připojení BLUETOOTH
na zařízení BLUETOOTH.
Kontrolka
(BLUETOOTH)
se po vytvoření připojení
BLUETOOTH rozsvítí modře.
Spusťte přehrávání na
připojeném zařízení
BLUETOOTH.
Chcete-li získat podrobnosti
ohledně ovládání, přečtěte si
kapitolu „Ovládání zařízení
BLUETOOTH“ (str. 12).
pokračování
21CZ
Funkce BLUETOOTH
nemusí být prováděna znovu. V níže
uvedených případech však musíte
párování opakovat.
 Oprava systému (informace
o párování se zruší).
 Nastavení párování pro 9 nebo více
zařízení.
Tento systém může být spárován
s max. 8 zařízeními. Pokud chcete
spárovat zařízení poté, co bylo se
systémem již spárováno 8 zařízení,
informace o spárování zařízení,
jehož datum připojení je nejstarší,
se přepíše novou informací.
 Historie připojení s tímto systémem je
v připojeném zařízení smazána.
 Systém je resetován na výchozí
nastavení.
4
Nastavte hlasitost.
Nastavte hlasitost zařízení
BLUETOOTH na střední úroveň
a stiskněte  +/.
Tipy
 Můžete
nastavit hlasitost systému
pomocí zařízení BLUETOOTH,
které podporuje ovládání hlasitosti
prostřednictvím profilu AVRCP
(Audio Video Remote Control Profile).
V položce „BT.VOL“ nabídky AMP
můžete vybrat, jak bude systém
pracovat při nastavování hlasitosti
pomocí zařízení BLUETOOTH. Podrobné
informace najdete v návodu k obsluze
dodaném se zařízením.
 V závislosti na zařízení nemusí být
možné hlasitost nastavit.
Poznámky
 Má-li
zdrojové zařízení funkci podpory
basů nebo funkci ekvalizéru, vypněte je.
Pokud budou tyto funkce zapnuté,
zvuk by mohl být zkreslený.
 V následujících případech budete
muset provést připojení BLUETOOTH
znovu.
 Napájení systému není zapnuté.
 Napájení zařízení BLUETOOTH není
zapnuté nebo je funkce BLUETOOTH
vypnutá.
 Připojení BLUETOOTH není navázáno.
 Pokud probíhá přehrávání z více
zařízení spárovaných se systémem,
zvuk bude možné slyšet pouze
z jednoho z těchto zařízení.
22CZ
Ukončení připojení
BLUETOOTH
Připojení BLUETOOTH ukončíte
kteroukoli z následujících operací.
 Připojení ukončete v zařízení
BLUETOOTH. Podrobné informace
najdete v návodu k obsluze
dodaném se zařízením.
 Vypněte zařízení BLUETOOTH.
 Vypněte systém.
Dostupná zvuková pole
Funkce prostorového zvuku
Používání prostorového
efektu
Tento systém dokáže vytvořit
vícekanálový prostorový zvuk.
Můžete si zvolit jedno z předem
naprogramovaných optimalizovaných
zvukových polí systému.
Zvukové pole
Efekt
STANDARD
(STD)
Hodí se pro většinu
zdrojů.
MOVIE
Vytváří působivý
a realistický zvuk
a zřetelné dialogy.
GAME
Vytváří působivý
a realistický zvuk vhodný
pro hraní videoher.
MUSIC
Hodí se pro hudební
pořady nebo hudební
videa na discích Blu-ray
Disc/DVD.
P.AUDIO
Hodí se pro přehrávání
(Portable audio) hudby z přenosného
hudebního přehrávače.
STEREO
Hodí se pro hudební CD.
jiné zvukové pole.
SOUND
FIELD
Používání režimu NIGHT
NIGHT
Zvukové pole zvolte stisknutím
tlačítka SOUND FIELD
požadovaného zvukového pole.
Zvolené zvukové pole se objeví
na displeji systému Sound Bar.
Výchozí nastavení funkce zvukového
pole tohoto systému je „STANDARD“.
V nočním režimu si i při nižší úrovni
hlasitosti můžete pomocí této funkce
vychutnat zvukové efekty a zřetelné
dialogy.
Stiskněte NIGHT.
Funkce NIGHT se bude opakovaně
zapínat a vypínat. Na displeji
na předním panelu se objeví „N. ON“,
pokud je funkce NIGHT zapnutá
a „N. OFF“, pokud je vypnutá.
23CZ
Funkce prostorového zvuku
Tip
 Pro každý vstupní zdroj můžete nastavit
Pokročilá nastavení
Nastavení a seřízení systému pomocí nabídky AMP
Používání nabídky AMP
Pomocí AMP MENU na dálkovém ovladači můžete nastavit následující položky.
Výchozí nastavení jsou podtržená.
Vaše nastavení bude zachováno, i když odpojíte napájecí (síťový) kabel.
1
2
3
Stisknutím tlačítka AMP MENU otevřete nabídku AMP.
Opakovaným stisknutím tlačítek  (zpět)/  (zvolit)/ (další) zvolte
položku a stisknutím tlačítka
nastavení potvrďte.
Stisknutím tlačítka AMP MENU zavřete nabídku AMP.
Seznam nabídky
Položky nabídky
Funkce
LEVEL
Nastaví úroveň subwooferu.
 Parametry jsou v rozsahu od „6“ do „+6“ v krocích
po jedné.
SW LVL
Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC platí
DRC
(DYNAMIC RANGE pro zdroje Dolby Digital.
CONTROL)
 ON: Komprimuje zvuk podle informací obsažených
v obsahu.
 OFF: Zvuk není komprimován.
TONE
BASS
Nastaví úroveň basů.
 Parametry jsou v rozsahu od „6“ do „+6“ v krocích
po jedné.
TREBLE
24CZ
Nastaví úroveň výšek.
 Parametry jsou v rozsahu od „6“ do „+6“ v krocích
po jedné.
Položky nabídky
AUDIO
SYNC
(AV SYNC)
Funkce
Pomocí této funkce můžete zpozdit zvuk, když je obraz
pomalejší než zvuk.
 ON: Nastaví rozdíl mezi obrazem a zvukem.
 OFF: Žádné nastavení.
Můžete zapnout nebo vypnout zvukové efekty systému
(nastavení zvukového pole).
 ON: Zapne zvukové efekty zvukového pole.
 OFF: Zvukové efekty jsou vypnuty. Uslyšíte zvuk tak, jak byl
zaznamenán.
DUAL
(DUAL MONO)
Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital, můžete
si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.
 MAIN/SUB: Hlavní zvuk vychází z levého reproduktoru
a druhý zvuk vychází z pravého reproduktoru.
 MAIN: Přehrává pouze hlavní kanál.
 SUB: Přehrává pouze druhý kanál.
TV AUDIO
Můžete vybrat výstupní TV zvuk.
 TV(HDMI): Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
ke konektoru TV (ARC) na televizoru pomocí kabelu HDMI.
 OPTICAL: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
k televizoru pomocí digitálního optického kabelu.
 ANALOG: Toto nastavení zvolte, když je systém připojen
k televizoru pomocí audio kabelu.
C.HDMI
(CONTROL FOR
HDMI)
 ON: Zapne funkci Control for HDMI.
 OFF: Vypne tuto funkci. Toto nastavení zvolte, když si
P. THRU
(PASS THROUGH)
 ON: Když je systém v pohotovostním režimu, vždy vysílá
přejete připojit zařízení, které není kompatibilní s funkcí
Control for HDMI.
signály HDMI.
 OFF: Pokud je systém Sound Bar vypnutý, nebude systém
vysílat signály HDMI do televizoru.
pokračování
25CZ
Pokročilá nastavení
HDMI
EFFECT
(SOUND EFFECT)
Položky nabídky
Funkce
SET BT
Když má systém informace o spárování, systém je
v pohotovostním režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý.
 ON: Pohotovostní režim BLUETOOTH je aktivní. Když je
systém vypnutý, kontrolka pomalu modře bliká.
 OFF: Pohotovostní režim BLUETOOTH je neaktivní.
BT.STBY
(BT STANDBY)
Poznámky
 Pokud systém nemá informace o spárování, pohotovostní
režim BLUETOOTH nelze nastavit.
 V pohotovostním režimu BLUETOOTH se zvýší spotřeba
energie.
BT.VOL
(BT VOLUME
CONTROL)
Můžete vybrat, jak bude systém pracovat při nastavování
hlasitosti pomocí zařízení BLUETOOTH.
 ON: Můžete nastavit hlasitost systému prostřednictvím
zařízení BLUETOOTH. Rozsah zvýšení nebo snížení
hlasitosti prostřednictvím jedné operace je omezen
na 5 kroků úrovně hlasitosti tohoto systému.
 OFF: Hlasitost nelze nastavit pomocí zařízení BLUETOOTH.
 DIRECT: Při nastavování hlasitosti na zařízení BLUETOOTH
se hlasitost systému mění stejným způsobem.
Poznámka
 Při nastavení možnosti „DIRECT“ může systém v závislosti
na zařízení BLUETOOTH reprodukovat zvuk s vysokou
hlasitostí.
SYSTEM
WS
26CZ
A. STBY
(AUTO STANDBY)
Můžete snížit spotřebu energie. Systém Sound Bar
automaticky přejde do úsporného režimu, když jej nebudete
přibližně po dobu 20 minut používat a systém nebude
přijímat žádný vstupní signál.
 ON: Zapne funkci „A. STBY“.
 OFF: Vypne tuto funkci.
IR REP
Pokud dálkový ovladač TV nemůže TV ovládat, systém
Sound Bar může signál dálkového ovladače přenášet do TV
tak, aby bylo možné TV ovládat.
 ON: Funkce přenosu signálu je aktivní.
 OFF: Funkce přenosu signálu je neaktivní.
VERSION
Na displeji na předním panelu se objeví informace o aktuální
verzi firmwaru.
LINK
Tuto položku použijte, chcete-li aktivovat bezdrátový přenos
(str. 27).
5
Propojení systému
(LINK)
Systém Sound Bar a subwoofer
můžete znovu propojit, aby bylo
možné mezi nimi aktivovat bezdrátový
přenos.
AMP
MENU
6
2
3
4
Stiskněte AMP MENU.
Nabídka AMP se zavře.
Pokročilá nastavení
1
Objeví se „START“ a poté
stiskněte
.
Objeví se „SEARCH“ a systém
Sound Bar vyhledá zařízení,
které lze použít s funkcí Link.
Do 1 minuty přejděte na další krok.
Chcete-li ukončit funkci Link
během vyhledávání zařízení,
stiskněte .
Pokud je subwoofer propojen
se systémem Sound Bar, rozsvítí
se kontrolka  na subwooferu
zeleně a subwoofer jednou pípne.
Na displeji na předním panelu
se objeví „OK“.
Pokud se objeví „FAILED“ nebo
subwoofer nepřestane pípat,
proveďte postup znovu od kroku 1.
Na zadní straně subwooferu
stiskněte hrotem propisky
apod. tlačítko LINK.
Ze subwooferu bude chvíli znít
pípání. Proveďte kroky 2 až 5 dříve,
než bude pípání ukončeno.
Stiskněte AMP MENU.
Zvolte „WS“ pomocí   (zvolit)
a stiskněte
.
Vyberte „LINK“ a stiskněte
.
27CZ
Další informace
Odstraňování problémů
Pokud se při používání systému
setkáte s některým z následujících
problémů, před podáním žádosti
o opravu se jej pokuste vyřešit pomocí
tohoto průvodce odstraňováním
problémů. Pokud některý problém
přetrvává, obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
NAPÁJENÍ
Systém není zapnutý.
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu.
Systém se automaticky vypne.
 Funkce „A. STBY“ funguje (str. 26).
ZVUK
Není reprodukován vícekanálový
zvuk Dolby Digital nebo zvuk DTS.
 Zkontrolujte nastavení audio
formátu Dolby Digital nebo DTS
na přehrávači disků Blu-ray Disc,
přehrávači disků DVD atd.
připojeného k systému.
Nelze docílit prostorového efektu.
 V závislosti na vstupním signálu
a na nastavení zvukového pole
nemusí funkce zpracování
prostorového zvuku pracovat
efektivně. V závislosti na programu
nebo disku může být prostorový
efekt jen mírný.
 Připojíte-li přehrávač Blu-ray Disc
nebo DVD vybavený prostorovým
efektem, nemusí tento efekt
v systému pracovat správně.
V takovém případě vypněte
prostorový efekt na připojeném
zařízení. Chcete-li získat
podrobnější informace,
28CZ
nahlédněte do návodu k obsluze
dodávaného s připojeným
zařízením.
Ze systému nevychází zvuk TV.
 Zkontrolujte připojení digitálního
optického nebo analogového
zvukového kabelu mezi systémem
a TV (str. 13).
 Zkontrolujte výstup zvuku na TV.
 Pokud TV není kompatibilní
s technologií Audio Return Channel
(ARC), připojte kromě kabelu HDMI
(str. 13) také digitální optický kabel,
aby zvuk mohl vycházet.
 Zkontrolujte, zda je položka
„TV AUDIO“ v nabídce AMP
nastavena správně (str. 25).
Zvuk je reprodukován TV i systémem
současně.
 Vypněte zvuk na systému nebo
na TV.
Zvuk je za obrazem TV opožděn.
 Nastavte „SYNC“ na „OFF“, pokud je
„SYNC“ nastaveno na „ON“ (str. 25).
Systém nepřehrává žádný, nebo jen
velmi slabý zvuk z připojeného
zařízení.
 Stiskněte  + a zkontrolujte úroveň
hlasitosti.
 Stisknutím tlačítka  nebo  +
zrušte ztlumení zvuku.
 Ověřte, zda je vybrán správný zdroj
zvuku.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny
kabely správně zapojeny
do konektorů jak na systému,
tak na připojených zařízeních.
BLUETOOTH
Není slyšet žádný zvuk.
 Ujistěte se, že systém není příliš
daleko od zařízení BLUETOOTH
nebo že systém není ovlivněn
rušením ze sítě Wi-Fi, jiného
2,4 GHz bezdrátového zařízení
či mikrovlnné trouby.
 Zkontrolujte, že je připojení
BLUETOOTH mezi systémem
a zařízením BLUETOOTH provedeno
správně.
 Proveďte znovu párování systému
a zařízení BLUETOOTH.
Párování nelze provést.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH blíže k sobě.
Zvuk není sesynchronizován
s obrazem.
 Když sledujete filmy, můžete zvuk
slyšet s mírným zpožděním oproti
obrazu.
Připojení BLUETOOTH nelze
dokončit.
 Ujistěte se, že připojované zařízení
BLUETOOTH je zapnuté a že je
funkce BLUETOOTH aktivní.
 Připojení BLUETOOTH se odpojilo.
Proveďte připojení BLUETOOTH
znovu.
Bezdrátový přenos není aktivován
nebo ze subwooferu nevychází
žádný zvuk.
 Zkontrolujte stav kontrolky 
na subwooferu.
 Nesvítí:
 Zkontrolujte správné připojení
napájecího kabelu subwooferu.
 Zapněte subwoofer stisknutím
tlačítka  na subwooferu.
 Bliká červeně:
 Stisknutím  vypněte
subwoofer a zkontrolujte,
že větrací otvory subwooferu
nejsou blokovány.
 Bliká pomalu zeleně nebo svítí
červeně:
 Přesuňte subwoofer tak, aby
kontrolka  na subwooferu
svítila zeleně.
 Proveďte propojení se
systémem (str. 27).
 Bliká rychle zeleně:
 Obraťte se na nejbližšího
prodejce Sony.
Zvuk přeskakuje nebo obsahuje
šum.
 Pokud je v blízkosti systému
zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
síť Wi-Fi nebo mikrovlnná trouba,
přesuňte systém mimo dosah
takových zdrojů záření.
 Odstraňte překážky mezi systémem
Sound Bar a subwooferem nebo
systém od překážky přesuňte jinam.
 Umístěte systém Sound Bar
a subwoofer co nejblíže k sobě.
 Změňte frekvenci Wi-Fi routeru,
počítače atd. na 5GHz pásmo.
Zařízení BLUETOOTH nelze ovládat
dálkovým ovladačem systému.
 Zařízení BLUETOOTH ovládejte
přímo na něm.
pokračování
29CZ
Další informace
Zvuk přeskakuje nebo je souvztažná
vzdálenost krátká.
 Pokud je v blízkosti systému
zařízení, které generuje
elektromagnetické záření, např.
síť Wi-Fi, jiná zařízení BLUETOOTH
nebo mikrovlnná trouba, přesuňte
systém mimo dosah takových
zdrojů záření.
 Odstraňte překážky mezi tímto
systémem a zařízením BLUETOOTH
nebo systém od překážky přesuňte
jinam.
 Umístěte systém a zařízení
BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
 Přemístěte systém.
 Přemístěte zařízení BLUETOOTH.
 Změňte frekvenci Wi-Fi routeru,
počítače atd. na 5GHz pásmo.
BEZDRÁTOVÝ ZVUK
DALŠÍ FUNKCE
RESET
Dálkový ovladač nefunguje.
 Namiřte dálkový ovladač na čidlo
dálkového ovládání na systému.
 Odstraňte všechny překážky mezi
dálkovým ovladačem a systémem.
 Vyměňte baterii v dálkovém
ovladači za novou, pokud je již skoro
vybitá.
 Ujistěte se, že jste na dálkovém
ovladači vybrali správný vstup.
Pokud systém stále nepracuje
správně, resetujte ho následujícím
postupem:
Funkce Control for HDMI nefunguje
správně.
 Zkontrolujte připojení HDMI (str. 13).
 Na TV nastavte funkci Control for
HDMI.
 Zkontrolujte nastavení funkce
Control for HDMI na připojeném
zařízení. Nahlédněte do návodů
k obsluze dodávaných s připojeným
zařízením.
 Pokud připojíte/odpojíte napájecí
kabel, počkejte déle než 15 sekund
a poté můžete systém ovládat.
Na displeji na předním panelu se
objeví „PROTECT“.
 Stisknutím tlačítka  vypněte
systém. Poté, co zmizí „STBY“,
odpojte napájecí kabel a následně
zkontrolujte, že větrací otvory
systému nic neblokuje.
30CZ
1
Stisknutím tlačítka  zapněte
systém Sound Bar.
2
Stiskněte tlačítko  za
současného stisknutí tlačítek
INPUT a VOL  na systému
Sound Bar.
Zobrazí se „RESET“ a systém se
resetuje. Obnoví se výchozí
nastavení nabídky AMP,
zvukového pole apod.
Technické údaje
Formáty podporované systémem
Dolby Digital
DTS
2kan. lineární PCM, 48 kHz nebo méně
HDMI
Vstup/výstup (HDMI opakovač)
3D
Side-by-Side
(poloviční)
Over-Under
(Top-andBottom)








1920 × 1080p při 23,98/24 Hz




1920 × 1080i při 59,94/60 Hz




1920 × 1080i při 50 Hz




1280 × 720p při 59,94/60 Hz




1280 × 720p při 50 Hz




720 × 480p při 59,94/60 Hz




720 × 576p při 50 Hz




640 × 480p při 59,94/60 Hz




2D
1920 × 1080p při 59,94/60 Hz
1920 × 1080p při 50 Hz
Další informace
Frame packing
Soubor
pokračování
31CZ
Sound Bar (SA-CT260H)
Část zesilovače
VÝSTUPNÍ VÝKON (jmenovitý)
Přední levý + pravý: 50 W + 50 W
(při 4 ohmech, 1 kHz, 1% THD)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
Přední levý/pravý: 85 W (na kanál
při 4 ohmech, 1 kHz)
Vstupy
HDMI IN
ANALOG IN
OPTICAL IN
Výstup
HDMI TV OUT (ARC)
Část BLUETOOTH
Komunikační systém
BLUETOOTH Specifikace verze 3.0
Výstup
BLUETOOTH Specifikace třídy
výkonu 2
Maximální dosah komunikace
V přímém směru přibl. 10 m1)
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)
Modulační metoda
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibilní profily BLUETOOTH2)
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)
AVRCP 1.4 (Audio Video
Remote Control Profile)
Podporované kodeky3)
SBC4)
Přenosový rozsah (A2DP)
20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)
1) Skutečný dosah se bude měnit
v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub,
statická elektřina, bezdrátový telefon,
citlivost příjmu, operační systém,
softwarové aplikace atd.
32CZ
2) Standardní profily BLUETOOTH značí
účel BLUETOOTH komunikace mezi
zařízeními.
3) Kodek: Komprese audio signálu
a formát konverze
4) Kodek Subband
Jednotka předního reproduktoru
Systém reproduktorů
Širokopásmové reproduktory,
bassreflex
Jednotka reproduktoru
Hlubokotónový měnič:
55 mm × 80 mm
kónický typ
Jmenovitá impedance
4 ohmy
Obecné údaje
Požadavky na napájení
220 V – 240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 32 W
„Control for HDMI“ je vypnuto
(pohotovostní režim): 0,5 W nebo
méně
Pohotovostní režim BLUETOOTH:
0,5 W nebo méně
Rozměry (přibližně)
940 mm × 102 mm × 95 mm
(s podstavci)
940 mm × 90 mm × 100 mm
(bez podstavců)
Hmotnost (přibližně)
2,2 kg
Subwoofer (SA-WCT260H)
VÝSTUPNÍ VÝKON (referenční)
130 W (na kanál při 4 ohmech,
100 Hz)
Systém reproduktorů
Subwoofer, bassreflex
Jednotka reproduktoru
130 mm, kónický typ
Jmenovitá impedance
4 ohmy
Požadavky na napájení
220 V – 240 V stř., 50/60 Hz
Spotřeba energie
Za provozu: 30 W
Pohotovostní režim: 0,5 W nebo
méně
Rozměry (přibližně)
271 mm × 390 mm × 271 mm
(Š x V x H)
Hmotnost (přibližně)
6,3 kg
Bezdrátový vysílač/přijímač
Frekvenční pásmo
Pásmo 2,4 GHz (2,404 GHz –
2,476 GHz)
Modulační metoda
GFSK
Design a technické údaje se mohou
změnit bez předchozího upozornění.
 Spotřeba
energie v pohotovostním
režimu: 0,5 W nebo méně
(Sound Bar), 0,5 W nebo
méně (subwoofer)
Další informace
33CZ
Rejstřík
 18
 11
 11
A
A. STBY 26
B
BASS 24
Bezdrátový systém 17
BLUETOOTH 5, 20
BT.STBY 26
BT.VOL 26
C
P
P. THRU 25
PROTECT 30
Připojení
Digitální optický kabel 13
Přehrávač disků DVD 14
TV 13
R
Resetování 30
S
SW LVL 24
SYNC 25
C.HDMI 25
T
D
TREBLE 24
TV AUDIO 25
Dálkový ovladač
použití 11
příprava 8
DRC 24
DUAL 25
E
EFFECT 25
I
Instalace 15
IR REP 26
L
LINK 27
N
Nabídka AMP 24
NIGHT 23
34CZ
U
Umístění systému 15
V
VERSION 26
VOL 9
Z
Zvukové pole 23
4-463-522-21(3) (CZ)
©2013 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement