Sony | RHT-G5 | Sony RHT-G5 TV Stand with built-in Home Cinema system Návod k obsluze

4-170-065-11(1)
Stolek pro systém
domácího kina
Návod k obsluze
Systém domáceho
kina s podstavcom
Návod na použitie
RHT-G5
© 2010 Sony Corporation
4-170-065-11(1)
Stolek pro systém
domácího kina
Návod k obsluze
RHT-G5
© 2010 Sony Corporation
4-170-067-11(1)
Průvodce instalací stolku
pro systém domácího kina
Uschovejte tohoto průvodce a návod k obsluze pro budoucí použití.
RHT-G5
© 2010 Sony Corporation
3CZ
Bezpečnost
Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento výrobek.
Výrobky Sony jsou navrženy s ohledem na bezpečnost. Nesprávné použití může způsobit vážná
zranění v důsledku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo převrácení nebo pádu výrobku.
Předcházejte podobným nehodám dodržováním bezpečnostních opatření.
Tento průvodce instalací popisuje správné zacházení s výrobkem a důležité bezpečnostní pokyny pro
zabránění nehodám. Přečtěte si pozorně tuto příručku a používejte výrobek správně.
VAROVÁNÍ
Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může způsobit vážné zranění nebo smrt
v důsledku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nebo může dojít k převrácení a poškození
výrobku.
Montáž stolku provádějte řádným způsobem podle uvedených pokynů.
Nedostatečně utažený nebo chybějící šroub může mít za následek převrácení stolku nebo pád
televizoru, což by mohlo způsobit vážné zranění nebo vznik škody.
Umístěte stolek na pevný a rovný povrch.
Dbejte na to, aby nebyl stolek nakloněn. V opačném případě může dojít k převrácení stolku nebo k pádu
televizoru, což by mohlo způsobit vážné zranění nebo vznik škody.
Před instalací stolku na měkký povrch, jako je například koberec, rohož atd., umístěte na určené místo
pevnou desku.
Neinstalujte a nepoužívejte poškozený stolek.
Neinstalujte a nepoužívejte stolek, pokud jsou v něm praskliny. V opačném případě může dojít
k převrácení televizoru a vážným zraněním nebo hmotným škodám.
UPOZORNĚNÍ
V případě nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může dojít k vážným zraněním nebo
hmotným škodám.
Dbejte na to, aby instalaci a montáž stolku prováděly nejméně dvě osoby.
Pokud montáž a instalaci provádí pouze jedna osoba, může dojít k nehodě nebo zranění. Montáž
a instalaci provádějte mimo dosah dětí.
Neprovádějte žádné úpravy stolku.
Stolek by mohl spadnout a způsobit zranění.
Nepokládejte na stolek horké předměty.
Teplo by mohlo způsobit deformaci nebo odbarvení povrchu stolku.
Před montáží
Zkontrolujte dodané příslušenství (viz obrázek v pravém dolním rohu) a připravte si šroubovák.
* Síťový napájecí kabel a použitý ochranný materiál se liší v závislosti na oblasti.
1P[O¹NLB
• Při montáži stolku položte obalový materiál na podlahu, abyste zabránili jejímu poškození.
• Při montáži stolku je nutná spolupráce dvou nebo více osob.
• Při montáži stolku ponechejte hlavní jednotku na obalovém materiálu.
Montáž stolku
1 Upevněte boční desky (A a B) k hlavní jednotce (G) tak, že vložíte dvě vyčnívající části na
obou bočních deskách do otvorů na hlavní jednotce.
Potom upevněte spodní desku (C) k bočním deskám tak, že vložíte dvě vyčnívající části na
obou bočních deskách do otvorů na spodní desce.
Boční desky mají odlišný tvar. Pro správnou orientaci bočních desek se podívejte na obrázek.
Spodní desku umístěte tak, aby strana s dlouhým černým panelem směřovala vpřed.
4CZ
Průvodce instalací stolku pro systém domácího kina
2 1 Vložte dvě vyčnívající části na zadní desce (F) do otvorů na hlavní jednotce (G) a potom
pomocí tří krátkých šroubů (J) přišroubujte zadní desku k hlavní jednotce a ke spodní
desce.
Pokud nelze krátké šrouby zašroubovat do příslušných otvorů, upravte výšku zadní desky tak, aby
se otvory pro šrouby překrývaly.
2 Pomocí dvou dlouhých šroubů (H) pro každou boční desku přišroubujte spodní desku (C)
k oběma bočním deskám (A a B).
1P[O¹NLB
• Při montáži zašroubujte jednotlivé dvojice šroubů nejdříve jen částečně a potom je pevně
dotáhněte.
3 Otočte stolek podle obrázku.
1P[O¹NLB
• Nedržte stolek za hlavní jednotku.
• Abyste zabránili poškození podlahy, rozprostřete na podlahu při otáčení stolku velký kus látky nebo
podložku.
4 Zcela zasuňte podpěrné kolíky pro polici (I) do příslušných otvorů a položte polici (E) na
podpěrné kolíky. Potom odstraňte ochranný materiál z předního panelu a síťového kabelu.
Při umísťování police na podpěrné kolíky vyrovnejte výřezy v polici s kolíky.
* Síťový napájecí kabel a použitý ochranný materiál se liší v závislosti na oblasti.
5 Položte horní skleněný panel (D) na horní plochu stolku.
Po montáži stolku se ujistěte, že vám nezbyly žádné přebytečné součásti.
Pokud přestane být stolek stabilní, znovu dotáhněte šrouby.
Další informace o instalaci a ovládání stolku najdete v návodu k obsluze.
A
F
G
B
C
H
J
D
I
E
Průvodce instalací stolku pro systém domácího kina
CZ
5CZ
1
C
A
2
B
C
H (2-2)
A
F
G
J (2-1)
6CZ
G
Průvodce instalací stolku pro systém domácího kina
B
3
4
I
E
5
D
Průvodce instalací stolku pro systém domácího kina
CZ
7CZ
3
VAROVÁNÍ
Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako
například do knihovničky, vestavěné skříně a na
podobná místa.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, nezakrývejte
větrací otvory na přístroji novinami, ubrusy na stůl,
závěsy, záclonami a podobně. Na přístroj nikdy
nepokládejte zdroje otevřeného ohně, jako například
zapálené svíčky.
Abyste předešli nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem, nevystavujte přístroj kapající
nebo stříkající vodě a nepokládejte na něj nádoby
naplněné tekutinou, jako například vázy.
Stolek není úplně odpojen od síťového napájení, dokud
je síťový kabel připojen do síťové zásuvky, a to ani ve
chvílích, kdy je stolek vypnutý.
Jelikož zástrčka síťového napájecího kabelu slouží pro
odpojení stolku od síťového napájení, připojte stolek do
snadno přístupné síťové zásuvky. V případě zjištění
jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu stolku
ihned odpojte zástrčku síťového napájecího kabelu ze
síťové zásuvky.
Baterie nebo přístroje s vloženými bateriemi
nevystavujte nadměrnému teplu, jako například
přímému slunečnímu světlu, ohni a podobně.
Likvidace starých
elektrických
a elektronických zařízení
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo na
jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným
domovním odpadem. Místo toho je třeba tento výrobek
odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena
recyklace takového elektrického a elektronického
zařízení. Zajištěním správné likvidace výrobku
předejdete možným negativním vlivům na životní
prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném
případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace
při likvidaci tohoto výrobku. Recyklace materiálů
přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí
o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se
prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr
domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek
zakoupili.
8CZ
Likvidace starých baterií
(platí v zemích Evropské
unie a dalších
evropských zemích se
systémem tříděného
odpadu)
Tento symbol na baterii nebo na jejím obalu znamená,
že s baterií dodávanou k tomuto výrobku nesmí být
zacházeno jako s běžným domovním odpadem.
U některých baterií může být tento symbol doplněn
chemickými symboly. Chemické symboly pro rtuť
(Hg) nebo olovo (Pb) jsou uvedeny v případě, že baterie
obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova.
Zajištěním správné likvidace baterií předejdete
možným negativním vlivům na životní prostředí
a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě
projevit jako důsledek nesprávné manipulace při
likvidaci baterie. Recyklace materiálů přispívá
k ochraně přírodních zdrojů. U výrobků, které vyžadují
z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo zachování dat
trvalé připojení k vestavěné baterii, by taková baterie
měla být vyměňována pouze kvalifikovaným servisním
technikem. Pro zajištění správné likvidace baterie
odneste výrobek na konci jeho životnosti na příslušné
sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového
elektrického a elektronického zařízení. U všech
ostatních baterií si prosím přečtěte část popisující
bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Odneste baterii na
příslušné sběrné místo zabývající se recyklací starých
baterií. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku nebo baterie se prosím obraťte na
místní úřady, místní služby pro sběr domovního
odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Výrobcem tohoto výrobku je společnost Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio,
108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro
elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost
výrobku je společnost Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy
nebo záruky se prosím obraťte na kontaktní adresy
uvedené v samostatné servisní nebo záruční
dokumentaci.
Obsah
VAROVÁNÍ ..........................................10
UPOZORNĚNÍ ......................................11
Bezpečnostní upozornění .......................12
Začínáme
Dodávané příslušenství ..........................13
Příprava pro použití stolku.....................14
Připojení televizoru a přehrávače...........15
Připojení satelitního přijímače nebo
přijímače kabelové televize .............17
Připojení dalších zařízení .......................18
Připojení síťového napájecího kabelu....19
Nastavení audio výstupu připojeného
zařízení.............................................19
Možnosti přehrávání
Přehled částí a ovládacích prvků............20
Sledování televize ..................................23
Použití dalších zařízení ..........................23
Funkce rádia
Ukládání rozhlasových stanic na
předvolby .........................................25
Poslech rádia ..........................................25
Pojmenování stanic na předvolbách.......26
Používání systému RDS (Radio Data
System) ............................................27
Funkce prostorového
(surround) zvuku
Funkce „BRAVIA“ Sync
Co je to „BRAVIA“ Sync?.................... 29
Příprava pro použití funkce „BRAVIA“
Sync................................................. 29
Přehrávání disků Blu-ray/DVD............. 31
(One-Touch Play) (Přehrávání
stisknutím jednoho tlačítka)
Poslech TV zvuku z reproduktorů
stolku............................................... 31
(System Audio Control) (Ovládání
zvuku systému)
Vypnutí stolku, televizoru a připojených
zařízení............................................ 32
(System Power Off) (Vypnutí
celého systému)
Použití funkce úspory energie ............... 32
(HDMI PASS THRU) (HDMI
propust)
Vypnutí funkce Audio Return Channel
(Zpětný zvukový kanál) .................. 33
Rozšířená nastavení
Nastavení pomocí nabídek
zesilovače........................................ 34
Doplňující informace
Řešení problémů.................................... 38
Technické údaje..................................... 40
Rejstřík .................................................. 43
Poslech prostorového (surround)
zvuku ...............................................28
9CZ
VAROVÁNÍ
Pokud je televizor umístěn na
stolku, neopírejte se o něj.
Televizor by mohl ze
stolku spadnout a způsobit
vážné zranění osob nebo
smrt.
Pokud je na stolku umístěn
televizor nebo jiné zařízení,
nepřemísťujte stolek.
Před přemísťováním
stolku sundejte
televizor a další
zařízení ze stolku.
Pokud byste tak
neučinili, může
stolek ztratit
rovnováhu a převrhnout se, což by mohlo vést
k vážnému zranění osob.
Zabraňte tomu, aby byl síťový
napájecí kabel nebo jakýkoli
propojovací kabel přiskřípnut
mezi televizorem a stojanem.
• Mohlo by dojít k poškození
síťového napájecího kabelu
nebo propojovacího kabelu
a ke vzniku požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Při přemísťování stolku
zabraňte tomu, aby se síťový
napájecí kabel nebo jakýkoli
propojovací kabel zachytil pod stolkem.
Nedovolte dětem, aby šplhaly na
stolek nebo aby se pohybovaly
mezi policemi.
Pokud dítě vyleze na
stolek nebo pokud se
dostane mezi police
a praskne sklo nebo se
stolek převrhne, může
dojít k vážnému zranění nebo usmrcení dítěte.
10CZ
Při přemísťování stolku uchopte
jeho základnu.
Při přemísťování
stolku je třeba
postupovat tak, že
jej dvě osoby
uchopí na obou
koncích za
základnu.
UPOZORNĚNÍ
Nepokládejte na horní plochu
stolku žádné zahřáté předměty,
jako například horkou pánev nebo
konvici.
Horní skleněný panel by
mohl prasknout a způsobit
zranění. Nebo by mohlo
dojít k poškození stolku.
Pokud není stolek stabilní, znovu
dotáhněte sedm šroubů použitých
při instalaci.
Podrobnosti - viz „Průvodce instalací stolku pro
systém domácího kina“ (součást příslušenství).
Pokud budete nadále používat stolek i v případě,
že jsou šrouby uvolněné, může se televizor
převrhnout a způsobit zranění.
Tento stolek je určen pouze pro
konkrétní typ televizoru.
V návodu k obsluze televizoru zkontrolujte, zda
je tento stolek vhodný pro váš televizor.
Nestoupejte na stolek.
Mohli byste spadnout
nebo by se mohlo
rozbít sklo a dojít
k zranění.
Chraňte horní skleněný panel
stolku před nadměrnými otřesy.
Tento stolek používá
temperované sklo,
které je opatřeno
povrchovou úpravou
zabraňující roztříštění
na drobné kousky.
Nicméně i tak je třeba
dbát určité opatrnosti.
Pokud dojde k rozbití
skla, mohou skleněné střepy způsobit zranění.
Z tohoto důvodu dodržujte níže uvedené pokyny:
• Chraňte sklo před prudkým nárazem nebo pádem
špičatých předmětů na plochu skla. Chraňte sklo před
nadměrnými otřesy.
• Chraňte sklo před poškrábáním nebo nárazy
špičatými předměty.
• Při instalaci zařízení dbejte na to, abyste zařízením
neuhodili do horního skleněného panelu.
Nepoužívejte horní skleněný
panel, pokud je naprasknutý.
Nepoužívejte horní skleněný panel, dojde-li
k jeho naprasknutí. Horní skleněný panel by
mohl prasknout a způsobit vážné zranění.
Poznámka k povolenému
zatížení
Nepokládejte na stolek žádné zařízení, jehož
hmotnost přesahuje specifikované maximální
povolené zatížení stolku (viz níže uvedený
obrázek). V opačném případě může dojít
k převrhnutí nebo poškození stolku.
40 kg
14 kg
25 kg
Poznámky k instalaci
• Dejte pozor, abyste si mezi televizorem a stolkem
nepřiskřípli prsty.
• Neinstalujte stolek na místo vystavené přímému
slunečnímu světlu nebo do blízkosti topného tělesa.
• Neinstalujte stolek na místo s vysokou teplotou nebo
vlhkostí nebo do exteriéru.
• Umístěte stolek na místo, kde bude zajištěno jeho
dostatečné odvětrávání, aby se předešlo nárůstu
teploty a prodloužila se provozní životnost stolku.
• Pokud budete stolek umísťovat na speciálně upravené
povrchy (voskované, olejované, leštěné a podobně),
dbejte zvláštní opatrnosti, protože může dojít ke
vzniku skvrn nebo k odbarvení povrchu.
11CZ
• Před přemísťováním stolku z něj nejprve sundejte
televizor. Pokud tento krok neprovedete, může
televizor ze stolku spadnout a způsobit zranění osob.
Nedržte stolek za mřížku, protože by se mohla ze
stolku uvolnit a mohlo by dojít k vážnému zranění
osob. Buďte opatrní, abyste si při přemísťování stolku
nepřiskřípnuli prsty.
Bezpečnostní upozornění
Bezpečnost
• Nepokládejte na stolek různé předměty, jako je
například váza s květinami nebo keramické předměty.
• Neprovádějte žádné úpravy stolku.
• Pokud se do stolku dostane jakýkoli pevný předmět
nebo tekutina, odpojte jej od síťové zásuvky
a nechejte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisním
technikem, než jej opět začnete používat.
Zdroje napájení
• Pokud nebudete stolek delší dobu používat,
nezapomeňte odpojit síťový napájecí kabel ze síťové
zásuvky. Při odpojování síťového napájecího kabelu
uchopte zástrčku; nikdy netahejte za samotný kabel.
• Výměnu síťového napájecího kabelu je možno
provádět výhradně v kvalifikovaném servisním
středisku.
Provoz
Před připojením dalších zařízení nezapomeňte stolek
vypnout a odpojit od síťové zásuvky.
S případnými dotazy nebo problémy, které se týkají
vašeho stolku, se prosím obracejte na vašeho
nejbližšího prodejce Sony.
12CZ
Autorská práva
Tento stolek využívá technologie Dolby* Digital, Pro
Logic Surround a DTS** Digital Surround System.
* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého písmene D
jsou obchodní značky společnosti Dolby
Laboratories.
** Vyrobeno v licenci podle amerických patentů U.S.
Patent #: 5451942; 5956674; 5974380; 5978762;
6487535 a dalších amerických a celosvětově
vydaných patentů a nahlášených patentových práv.
DTS a Symbol jsou registrované obchodní značky
a DTS Digital Surround a loga DTS jsou obchodní
značky společnosti DTS, Inc. Výrobek obsahuje
software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Tento stolek je vybaven technologií High-Definition
Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface jsou obchodní značky nebo registrované
obchodní značky společnosti HDMI Licensing LLC
v USA a dalších zemích.
„BRAVIA“ je obchodní značka společnosti Sony
Corporation.
„PlayStation“ je obchodní značka společnosti Sony
Computer Entertainment Inc.
Začínáme
Začínáme
Dodávané příslušenství
• Dálkový ovladač
(RM-ANU032) (1)
• Digitální optický kabel pro
televizor (1)
• Záruka (1)
• Návod k obsluze (1)
• Průvodce instalací stolku pro
systém domácího kina (1)
Poznámka
• Baterie velikosti AA (typu R6) • Drátová anténa pro pásmo FM
(2)
(1)
• Balení rovněž obsahuje součásti
nutné pro montáž stolku.
Podrobnosti o jednotlivých
součástech a montáži - viz
„Průvodce instalací stolku pro
systém domácího kina“ (součást
příslušenství).
Vložení baterií do dálkového ovladače
Stolek je možno ovládat prostřednictvím dodaného dálkového ovladače. Vložte dvě baterie velikosti
AA (typu R6) tak, aby konce baterií označené + a – odpovídaly značkám uvnitř prostoru pro baterie.
Poznámky
• Dálkový ovladač neponechávejte v místech s velmi vysokou teplotou nebo vlhkostí.
• Nepoužívejte novou baterii společně se starou.
• Dbejte na to, aby se do dálkového ovladače nedostaly žádné předměty (zejména při výměně baterií).
• Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu nebo světelným zdrojům. V opačném případě
by mohlo dojít k chybné funkci.
• Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, abyste předešli možnému vytečení
elektrolytu a případné korozi.
13CZ
Příprava pro použití stolku
Montáž stolku
Stolek vyžaduje montáž. Podrobnosti - viz
„Průvodce instalací stolku pro systém domácího
kina“ (součást příslušenství).
2
Upevněte zajišťovací pásek dodávaný
s televizorem ke stolku.
Podrobnosti - viz návod k obsluze dodaný
s LCD televizorem Sony.
Do středového otvoru na zadní straně stolku
můžete upevnit šroub do dřeva.
Umístění
Umístění stolku proveďte po připojení
veškerých zařízení ke stolku.
Umístěte stolek tak, aby byl vzdálen alespoň
7 cm od stěny. Toto opatření je nutné pro
zajištění odvodu tepla a zabránění pádu
televizoru ze stolku. Při instalaci stolku je nutná
spolupráce dvou nebo více osob.
Boční
pohled
Více než
7 cm
Poznámka
• Buďte opatrní, abyste si při umísťování stolku
nepřiskřípnuli prsty.
Zabránění pádu televizoru
Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně
v různých nebezpečných situacích zajistěte
televizor pomocí uvedeného postupu.
Pokud máte LCD televizor Sony, proveďte
následující kroky:
1
Umístěte televizor na stolek.
Televizor by měl být umístěn uprostřed
stolku tak, aby byl zadní okraj televizoru
vyrovnán se zadním okrajem stolku.
14CZ
Otvor pro šroub
do dřeva
Televizor anebo přehrávač s konektory HDMI připojte ke stolku pomocí kabelu HDMI.
Pokud pomocí kabelů HDMI připojíte zařízení Sony podporující funkci „BRAVIA“ Sync, může být
ovládání při nastavení funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) na televizoru zjednodušeno.
Viz část „Funkce „BRAVIA“ Sync“ (strana 29).
HDMI IN
(Vstup HDMI)
Televizor
Digitální audio
výstup (optický)
Digitální optický kabel pro televizor
(součást příslušenství)
INPUT
Kabel HDMI (není
součástí příslušenství)
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
COAX
SAT/CATV IN
DVD
TV OUT
ARC
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Kabel HDMI (není
součástí příslušenství)
Kabel HDMI (není
součástí příslušenství)
HDMI OUT
(Výstup HDMI)
HDMI OUT
(Výstup HDMI)
DVD přehrávač atd.
Blu-ray přehrávač atd.
Poznámky
• Stolek podporuje funkci Audio Return Channel (ARC) (Zpětný zvukový kanál). Pokud pomocí kabelu HDMI
připojíte stolek do konektoru HDMI na televizoru kompatibilním s funkcí ARC, není třeba propojovat televizor
a stolek pomocí digitálního optického kabelu.
• Jestliže televizor podporuje funkci ARC, budou vedle konektoru HDMI na televizoru uvedena písmena „ARC“.
Pokud však připojíte kabel HDMI do konektoru HDMI, který nepodporuje funkci ARC, nebude možné funkci ARC
používat.
• Funkce ARC je dostupná pouze tehdy, pokud je funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) zapnutá.
• Všechny konektory HDMI na stolku podporují stejné funkce. Konzolu „PlayStation 3“ atd. můžete připojit do
jakéhokoliv konektoru HDMI.
pokračování
15CZ
Začínáme
Připojení televizoru a přehrávače
• Pokud jsou různá zařízení současně připojena do konektorů INPUT OPT (Optický vstup)/INPUT COAX
(Koaxiální vstup) a HDMI na stolku, bude mít prioritu konektor HDMI.
Rada
• I pokud je stolek vypnutý (v aktivním pohotovostním režimu), bude přes rozhraní HDMI odesílán signál HDMI
z připojeného zařízení do televizoru. To vám umožní přehrávat obraz a zvuk z připojeného zařízení na televizoru.
Poznámky k HDMI připojení
• Použijte vysokorychlostní kabel HDMI. Při použití standardního kabelu HDMI nemusí být obraz
1 080p nebo Deep Colour zobrazen správně.
• Doporučujeme použít schválený kabel HDMI.
• Pokud je obraz ze zařízení připojeného prostřednictvím kabelu HDMI špatný nebo pokud není slyšet
žádný zvuk, zkontrolujte nastavení připojeného zařízení.
• Audio signály (vzorkovací frekvence, bitová délka atd.) přenášené z konektoru HDMI mohou být
připojeným zařízením potlačeny.
• Při přepínání vzorkovací frekvence nebo počtu kanálů výstupního audio signálu ze zařízení pro
přehrávání může dojít k chvilkovému přerušení zvuku.
• Pokud připojené zařízení nepodporuje technologii ochrany autorských práv (HDCP), může být obraz
anebo zvuk z konektoru HDMI TV OUT (Výstup HDMI pro TV) zkreslený nebo nemusí vystupovat
vůbec.
V takovém případě zkontrolujte specifikace připojeného zařízení.
• Nedoporučujeme vám používat konverzní kabel HDMI-DVI.
• Pokud je na stolku vybrán vstupní zdroj „TV“, „FM“, „DMPORT“ nebo „AUDIO“, budou
z konektoru HDMI TV OUT (Výstup HDMI pro TV) vystupovat video signály ze vstupního
konektoru HDMI (SAT/CATV, DVD, BD), který byl vybrán naposledy.
• Stolek podporuje technologie Deep Colour a „x.v.Colour“.
16CZ
Při připojování satelitního přijímače nebo přijímače kabelové televize, který není vybaven konektorem
HDMI, nastavte položku „CTRL HDMI“ (Ovládání přes HDMI) v nabídkách zesilovače na „OFF“
(Vypnuto) (strana 30).
Satelitní přijímač nebo přijímač kabelové
televize s konektorem HDMI
HDMI OUT
(Výstup HDMI)
Digitální optický
kabel (není součástí
příslušenství)
Kabel HDMI (není
součástí příslušenství)
Digitální audio
výstup (optický)
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
COAX
SAT/CATV IN
OPT
TV
DVD
TV OUT
ARC
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
Digitální audio
výstup (optický)
Digitální optický
kabel (není
součástí
příslušenství)
VIDEO OUT
(Video výstup)
Do konektoru VIDEO IN
(Video vstup) na televizoru
Satelitní přijímač nebo přijímač
kabelové televize bez konektoru HDMI
* V závislosti na satelitním přijímači nemusí být na výstupu vícekanálový zvuk. V takovém případě připojte kromě
kabelu HDMI rovněž digitální optický kabel a nastavte položku „INPUT MODE“ (Vstupní režim) v nabídkách
zesilovače na „OPT“ (Optický) (strana 36).
17CZ
Začínáme
Připojení satelitního přijímače nebo přijímače kabelové
televize
Připojení dalších zařízení
Při připojování zařízení, která nejsou vybavena konektory HDMI, jako je například konzola
„PlayStation 2“, DVD přehrávač atd., nastavte položku „CTRL HDMI“ (Ovládání přes HDMI)
v nabídkách zesilovače na „OFF“ (Vypnuto) (strana 30). I pokud je položka „CTRL HDMI“ (Ovládání
přes HDMI) nastavena na „ON“ (Zapnuto), budete moci provést přehrávání z videorekordéru atd. bez
prostorových (surround) kanálů připojením výstupních audio a video konektorů přímo k televizoru
namísto ke stolku.
Audio zařízení atd.
Audio kabel (není
součástí příslušenství)
Audio výstup
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
COAX
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
AUDIO
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Digitální koaxiální kabel (není
součástí příslušenství)
Drátová anténa pro pásmo
FM (součást příslušenství)
Digitální audio
výstup (koaxiální)
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
VIDEO OUT (Video
výstup)
DVD přehrávač
18CZ
Do konektoru VIDEO IN
(Video vstup) na televizoru
Rada
ANTENNA
Venkovní anténa pro pásmo FM
FM
COAXIAL 75
Zadní strana
Poznámky
• Zajistěte, aby byla drátová anténa pro pásmo FM plně rozvinutá.
• Po připojení drátové antény pro pásmo FM ji umístěte pokud možno vodorovně.
• Nepřipojujte ani neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT ve chvíli, kdy je stolek zapnutý.
• Při připojování adaptéru DIGITAL MEDIA PORT dbejte na to, aby symbol šipky na zástrčce směřoval proti
symbolu šipky na konektoru DMPORT. Pro odpojení adaptéru DIGITAL MEDIA PORT stlačte části A
a vytáhněte zástrčku z konektoru.
A
Připojení síťového napájecího kabelu
Před připojením síťového napájecího kabelu stolku do síťové zásuvky připojte ke stolku všechna
ostatní zařízení a televizor.
Poznámka
• Připojte stolek do snadné přístupné síťové zásuvky. V případě zjištění jakéhokoliv neobvyklého provozního stavu
stolku ihned odpojte zástrčku síťového napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Nastavení audio výstupu připojeného zařízení
V závislosti na nastavení audio výstupu připojeného zařízení může zvuk vystupovat pouze ve
dvoukanálovém formátu. V takovém případě nastavte připojené zařízení tak, aby zvuk vystupoval
ve vícekanálovém formátu (DTS, Dolby Digital, vícekanálový LPCM). Podrobnosti o nastavení audio
výstupu najdete v návodu k obsluze dodaném s připojeným zařízením.
19CZ
Začínáme
• Pokud bude příjem v pásmu FM špatný, připojte ke stolku pomocí koaxiálního kabelu s impedancí 75 ohmů (není
součástí příslušenství) venkovní anténu pro pásmo FM (viz níže uvedený obrázek).
Možnosti přehrávání
Přehled částí a ovládacích prvků
Více informací najdete na stranách uvedených v závorkách.
Displej na předním panelu
Tlačítka a indikátory na předním panelu
Tlačítka a indikátory na předním panelu
A INPUT SELECTOR (Výběr vstupu)
Stiskněte pro výběr vstupního zdroje pro
přehrávání.
Po každém stisknutí tlačítka se bude vstupní
zdroj postupně měnit následovně:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
C POWER/ACTIVE STANDBY (Napájení/
aktivní pohotovostní režim)
Svítí následovně:
Zelená: Stolek je zapnutý.
Jantarová: Jsou zapnuté pouze funkce
týkající se HDMI (funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI) je aktivní).
Nesvítí: Stolek je vypnutý.
B ?/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
Poznámka
• Jantarový indikátor zhasne 30 sekund po vypnutí
televizoru. Pokud je však položka „PASS
THRU“ (Propust) v nabídkách zesilovače
nastavena na „ON“ (Zapnuto), zůstane indikátor
svítit jantarově i v případě vypnutí televizoru.
D
(senzor dálkového ovládání)
E VOL +/– (Hlasitost)
20CZ
Displej na předním panelu
Indikátory na displeji na předním panelu
Rozsvítí se podle právě dekódovaného
zvukového formátu.
D: Dolby Digital
PLII: Dolby Pro Logic II
LPCM: Lineární PCM
DTS
B NIGHT (Noční poslech) (36)
Rozsvítí se v režimu NIGHT MODE (Noční
poslech).
C SLEEP (Časovač vypnutí) (37)
Bliká, pokud je aktivní časovač vypnutí.
D HDMI (15, 17)
Rozsvítí se, pokud jsou používána HDMI
zařízení nebo pokud je na vstupu signál
ARC a jako vstupní zdroj je vybrán
televizor.
Možnosti přehrávání
A Indikátory zvukového formátu
E COAX/OPT (Koaxiální/optický)
Rozsvítí se v závislosti na typu používaného
kabelu.
F TUNED (Naladěno)
Rozsvítí se, pokud je naladěna stanice.
G ST
Rozsvítí se při příjmu stereofonního
vysílání.
H MUTING (Vypnutí zvuku)
Rozsvítí se, pokud je zvuk vypnutý.
I Oblast pro zobrazování informací
Slouží pro zobrazení hlasitosti, vybraného
vstupního zdroje, vstupního audio signálu
atd.
pokračování
21CZ
I SOUND FIELD +/– (Zvukové pole)
(strana 28)
Dálkový ovladač
J VOLUME +/– (Hlasitost)
K MUTING (Vypnutí zvuku)
INPUT SELECTOR
CENTER
LEVEL
DISPLAY
L NIGHT (Noční poslech)
SUBWOOFER
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Stiskněte pro čistou reprodukci dialogů i při
nízké úrovni hlasitosti. Tato funkce je
užitečná pro zachování požitku ze
zvukového doprovodu v nočních hodinách.
M PRESET +/– (Předvolba) (strana 25)
N O RETURN (Zpět)
O DISPLAY (Zobrazení)
Stiskněte pro změnu informací
zobrazovaných na displeji na předním
panelu nebo pro zobrazení formátu
vstupního signálu (5.1ch atd.) při vstupu
digitálního audio signálu.
P INPUT SELECTOR +/– (Výběr vstupu)
Tlačítka pro ovládání tohoto
stolku
A ?/1 (zapnutí/pohotovostní režim)
B LEVEL (Úroveň)
Stiskněte pro nastavení úrovně předních
reproduktorů a subwooferu. Toto nastavení
se použije pro všechna zvuková pole.
C AMP MENU (Nabídka zesilovače)
(strana 34)
D C, X, x, c nebo
Stisknutím tlačítek C, X, x nebo c vyberte
nastavení. Potom stiskněte tlačítko
pro
potvrzení výběru.
E MENU (Nabídka)
Stiskněte pro uložení rozhlasové stanice na
předvolbu nebo pro zadání názvu
rozhlasové stanice uložené na předvolbě
(strany 25, 26).
F DIMMER (Snížení jasu displeje)
Stiskněte pro nastavení jasu displeje na
předním panelu. Jas displeje lze nastavit na
jednu ze dvou úrovní.
G TUNING +/– (Ladění) (strana 25)
22CZ
Stiskněte pro výběr vstupního zdroje, jako
je například rádio nebo jiné připojené
zařízení.
Po každém stisknutí tlačítka se bude vstupní
zdroj postupně měnit následovně:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV …
Tlačítka pro ovládání zařízení
připojeného do konektoru
DMPORT
D C, X, x, c nebo
E MENU (Nabídka)
G m/M
Stiskněte pro rychlý posun vzad nebo vpřed
na disku (při stisknutí v průběhu
přehrávání).
H N (přehrávání)/X (pauza)/x
(zastavení)
M ./>
Stiskněte pro přeskočení kapitoly.
N O RETURN (Zpět)
O DISPLAY (Zobrazení)
Stiskněte pro nastavení zobrazení na displeji
na předním panelu.
Sledování televize
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
SUBWOOFER
RETURN
AMP MENU
MENU
PRESET-
TUNING+
4
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
SOUND FIELD
Zapněte televizor a vyberte program.
Podrobnosti - viz návod k obsluze
televizoru.
2
3
AMP MENU
TUNING+
MUTING
VOLUME
+/–
1
LEVEL
MENU
PRESET-
MUTING
VOLUME
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
RETURN
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
CENTER
Zapněte stolek.
Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT
SELECTOR +/– (Výběr vstupu) zobrazte
na displeji na předním panelu nápis
„TV“.
Stisknutím tlačítka VOLUME +/–
(Hlasitost) nastavte hlasitost.
VOLUME
VOLUME
+/–
1
2
3
Spusťte přehrávání na připojeném
zařízení.
Zapněte stolek.
Stisknutím tlačítka INPUT SELECTOR
+/– (Výběr vstupu) zobrazte na displeji
na předním panelu vstupní zdroj.
Vstupní zdroj Zařízení, ze kterého lze
přehrávat
TV
Televizor atd. připojený ke
konektoru TV
BD
Blu-ray přehrávač atd.
připojený do konektoru BD
DVD
DVD přehrávač atd. připojený
do konektoru DVD
SAT/CATV
Satelitní přijímač, přijímač
kabelové televize atd. připojený
do konektoru SAT/CATV
AUDIO
CD přehrávač atd. připojený do
konektoru AUDIO
FM
FM rádio přijímané
prostřednictvím drátové antény
pro pásmo FM připojené do
konektoru FM
DMPORT
Přenosný hudební přehrávač
atd. připojený do konektoru
DMPORT
Rada
• Zvuk může vycházet i z reproduktorů televizoru.
V takovém případě snižte hlasitost reproduktorů
televizoru na minimum.
Pokud používáte funkci „BRAVIA“
Sync (System Audio Control)
(Ovládání zvuku systému)
Není třeba provádět výše uvedené kroky 2 a 3.
Při zapnutí televizoru se stolek rovněž zapne
a automaticky se změní vstupní zdroj. Hlasitost
stolku lze také nastavit pomocí dálkového
ovladače televizoru. Po vypnutí stolku bude
zvuk vycházet z reproduktorů televizoru.
Rada
• Stolek se při zapnutí televizoru nezapne, pokud při
posledním vypnutí televizoru vystupoval zvuk
z reproduktorů televizoru.
SOUND FIELD
pokračování
23CZ
Možnosti přehrávání
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
Použití dalších zařízení
4
V případě video zařízení změňte vstup
televizoru na vstup HDMI vybraný
v kroku 3.
Podrobnosti - viz návod k obsluze
televizoru.
5
Stisknutím tlačítka VOLUME +/–
(Hlasitost) nastavte hlasitost.
Rady
• Zvuk může vycházet i z reproduktorů televizoru.
V takovém případě snižte hlasitost reproduktorů
televizoru na minimum.
• I pokud budete přehrávat obsah ve formátu Dolby
True HD, Dolby Digital Plus nebo DTS HD
z připojeného zařízení kompatibilního s těmito
zvukovými formáty, bude stolek přijímat tyto formáty
jako Dolby Digital nebo DTS. Při přehrávání těchto
vysoce kvalitních zvukových formátů nastavte
připojené zařízení tak, aby vystupoval zvuk ve
vícekanálovém formátu PCM (pokud je to možné).
Poznámky
• Pokud připojíte výstupní video konektor na adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT do vstupního video
konektoru na televizoru, nastavte položku „CTRL
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) v nabídkách
zesilovače na „OFF“ (Vypnuto) (strana 30). Obraz ze
zařízení připojeného k adaptéru DIGITAL MEDIA
PORT nebude na televizoru při nastavení položky
„CTRL HDMI“ (Ovládání přes HDMI) na „ON“
(Zapnuto) přehráván.
• Pokud chcete poslouchat zvuk ze zařízení, aniž by byl
při nastavení položky „CTRL HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) na „ON“ (Zapnuto) zobrazen obraz, vypněte
nejdříve televizor a potom vypněte a znovu zapněte
stolek.
Pokud nejdříve zapnete stolek a potom vypnete
televizor, způsobí funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) vypnutí všech zařízení
připojených k televizoru.
Pokud používáte funkci „BRAVIA“
Sync (One-Touch Play)
(Přehrávání stisknutím jednoho
tlačítka)
Není třeba provádět výše uvedené kroky 2 až 4.
Při zapnutí připojených zařízení se stolek
a televizor rovněž zapnou a vstupní zdroj se
automaticky změní. Hlasitost stolku lze také
nastavit pomocí dálkového ovladače televizoru.
24CZ
Rada
• Stolek se při zapnutí televizoru nezapne, pokud při
posledním vypnutí televizoru vystupoval zvuk
z reproduktorů televizoru.
6
Stisknutím tlačítek X/x vyberte
požadované číslo předvolby.
Funkce rádia
Ukládání rozhlasových
stanic na předvolby
7
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
Zopakujte kroky 2 až 8 pro uložení
dalších stanic.
Změna čísla předvolby
C, X, x, c,
RETURN
Začněte znovu od kroku 3.
MENU
MENU
PRESET-
TUNING-
TUNING+
TUNING
+/–
MUTING
1
2
Poslech rádia
NIGHT DIMMER PRESET+
Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT
SELECTOR +/– (Výběr vstupu) zobrazte
na displeji na předním panelu nápis
„FM“.
Podržte stisknuté tlačítko TUNING +/–
(Ladění), až se spustí vyhledávání
stanic.
Nejdříve uložte stanice na předvolby (viz část
„Ukládání rozhlasových stanic na předvolby“).
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
5
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
C, X, x, c,
Po naladění stanice se vyhledávání zastaví.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápisy „TUNED“ (Naladěno) a „ST“ (pro
stereofonního program).
3
4
CENTER
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
VOLUME
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte na displeji na předním panelu
nápis „MEMORY“ (Paměť).
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
číslo předvolby.
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT
SELECTOR +/– (Výběr vstupu) zobrazte
na displeji na předním panelu nápis
„FM“.
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
pokračování
25CZ
Funkce rádia
8
9
INPUT SELECTOR
.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „COMPLETE“ (Dokončeno)
a stanice se uloží.
Na předvolby lze uložit 20 stanic v pásmu FM.
Před laděním stanic nezapomeňte ztlumit
hlasitost na minimum.
INPUT
SELECTOR
+/–
Stiskněte tlačítko
2
Opakovaným stisknutím tlačítka
PRESET +/– (Předvolba) vyberte
požadovanou stanici na předvolbě.
Po každém stisknutí tlačítka vyvolá stolek
jednu stanici na předvolbě.
3
Stisknutím tlačítka VOLUME +/–
(Hlasitost) nastavte hlasitost.
Vypnutí rádia
Stiskněte tlačítko "/1 pro vypnutí stolku.
Pro změnu na jinou funkci stiskněte tlačítko
INPUT SELECTOR +/– (Výběr vstupu).
Poslech stanic, které nejsou
uloženy na předvolbách
V kroku 2 použijte ruční nebo automatické
ladění.
Pro ruční ladění opakovaně stiskněte tlačítko
TUNING +/– (Ladění).
Pro automatické ladění stiskněte a podržte
tlačítko TUNING +/– (Ladění). Automatické
ladění se zastaví, jakmile stolek naladí stanici.
Pro ruční zastavení probíhajícího automatického
ladění stiskněte tlačítko TUNING +/– (Ladění).
V případě, že program v pásmu
FM šumí
Pojmenování stanic na
předvolbách
Stanicím na předvolbách můžete přiřadit název.
Tyto názvy (jako například „XYZ“) se po výběru
stanice zobrazí na displeji na předním panelu.
Mějte na paměti, že každé stanici na předvolbě
lze přiřadit pouze jeden název.
Poznámka
• Název nelze zadat pro stanici RDS (Radio Data
System) uloženou na předvolbě (strana 27).
1
Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2
3
4
V případě, že program v pásmu FM šumí,
můžete nastavit monofonní příjem. Stereofonní
efekt bude zrušen, avšak zlepší se kvalita příjmu.
1 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
2 Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte na displeji na předním panelu nápis
„FM MODE“ (Režim FM) a stiskněte tlačítko
nebo c.
5
6
„MONO“.
• STEREO: Stereofonní příjem.
• MONO: Monofonní příjem.
5 Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
26CZ
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte na displeji na předním panelu
nápis „NAME IN“ (Zadání názvu).
Stiskněte tlačítko
.
Pomocí tlačítek C/X/x/c vytvořte název.
Opakovaně stiskněte tlačítko C/c, až znak,
který má být změněn, začne blikat a potom
stisknutím tlačítek X/x vyberte požadovaný
znak.
Nastavení se uplatní.
Rada
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
Pokud zadáte nesprávný znak
.
• Pro zlepšení příjmu změňte nasměrování drátové
antény pro pásmo FM (součást příslušenství).
Opakovaným stisknutím tlačítka
PRESET +/– (Předvolba) vyberte stanici
na předvolbě, pro kterou chcete
vytvořit indexový název.
Stisknutím tlačítek X/x vyberte znak
a potom stisknutím tlačítka c posuňte
kurzor na následující pozici.
Pro název stanice mohou být použita
písmena, číslice a jiné symboly.
3 Stisknutím tlačítek X/x vyberte možnost
4 Stiskněte tlačítko
Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT
SELECTOR +/– (Výběr vstupu) zobrazte
na displeji na předním panelu nápis
„FM“.
7
Stiskněte tlačítko
.
Na displeji na předním panelu se zobrazí
nápis „COMPLETE“ (Dokončeno) a název
stanice se uloží.
Stiskněte tlačítko MENU (Nabídka).
Rada
• Opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY
(Zobrazení) můžete zobrazit frekvenci na displeji na
předním panelu.
Zobrazení názvu stanice nebo
frekvence na displeji na
předním panelu
Pokud je stolek v režimu „FM“ rádia, můžete na
displeji na předním panelu zobrazit frekvenci.
Co to je systém RDS (Radio
Data System)?
Systém Radio Data System (RDS) představuje
službu rozhlasového vysílání, která umožňuje,
aby rozhlasové stanice vysílaly společně
s běžným programovým signálem další
doplňující informace. Tento tuner nabízí
užitečné funkce RDS, jako je například
zobrazení názvu stanice.*
* Některé stanice vysílající v pásmu FM nemusí
poskytovat služby RDS nebo nemusí poskytovat
stejné typy služeb. Pokud nejste obeznámeni se
systémem RDS ve vaší oblasti, vyzkoušejte, které
stanice jej poskytují.
Stiskněte tlačítko DISPLAY (Zobrazení).
Po každém stisknutí tlačítka DISPLAY
(Zobrazení) se bude na displeji na předním
panelu střídavě zobrazovat název stanice a její
frekvence.
Rady
• Název stanice se zobrazuje, pokud jste pro stanici na
předvolbě zadali název.
• Po několika sekundách se zobrazení frekvence na
displeji na předním panelu změní na název stanice.
Příjem vysílání v systému RDS
Vyberte požadovanou stanici.
Pokud jste naladili stanici poskytující služby
RDS, zobrazí se místo frekvence na displeji na
předním panelu název stanice.*
* Jestliže není přijímáno vysílání RDS, název stanice
se na displeji na předním panelu nezobrazí, pokud jej
nezadáte ručně.
Poznámka
• Systém RDS nemusí pracovat správně, pokud
naladěná stanice nevysílá správně signál RDS nebo
pokud je signál stanice slabý.
Rada
• Pokud je zobrazen název stanice, můžete
opakovaným stisknutím tlačítka DISPLAY
(Zobrazení) zobrazit frekvenci stanice.
27CZ
Funkce rádia
8
Používání systému RDS
(Radio Data System)
Dostupná zvuková pole
Funkce prostorového (surround) zvuku
Poslech prostorového
(surround) zvuku
Výběr zvukového pole
Tento stolek umožňuje vytvoření
vícekanálového prostorového (surround) zvuku.
Můžete vybrat jedno z optimalizovaných
předprogramovaných zvukových polí stolku.
Zvukové pole Efekt
STANDARD
(Standardní)*
Ideální pro různé zdroje.
MOVIE
(Film)*
Vytvoření mohutného
a realistického zvuku s jasnými
dialogy.
DRAMA
(Drama)*
Ideální pro televizní dramata.
NEWS
(Zprávy)*
Hlas moderátora zpráv je jasně
slyšitelný.
SPORTS
(Sport)*
Hlas sportovního komentátora je
jasně slyšitelný a je doprovázen
realistickým zvukem s prostorovými
(surround) efekty, jako například
povzbuzováním a podobně.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
GAME (Hry)* Poskytuje mohutný a realistický
zvuk vhodný zejména pro hraní
videoher.
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
MUSIC
(Hudba)*
RETURN
MENU
PRESET-
2CH STEREO Ideální pro hudební CD.
(Dvoukanálové
stereo)
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
Ideální pro hudební programy nebo
hudební videoklipy na discích Bluray/DVD.
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Stiskněte tlačítko SOUND FIELD +/–
(Zvukové pole).
Na displeji na předním panelu se zobrazí
aktuální zvukové pole.
P.AUDIO
(Přenosné
audio
zařízení)**
Ideální pro přehrávání hudby
z přenosných audio zařízení nebo
jiné komprimované hudby.
* Tato zvuková pole nejsou dostupná, pokud je
tlačítkem INPUT SELECTOR (Výběr vstupu)
vybrán vstupní zdroj „DMPORT“.
** „P.AUDIO“ (Přenosné audio zařízení) se zobrazí,
pouze pokud je vybrán vstupní zdroj „DMPORT“
nebo „AUDIO“.
Rady
Po každém stisknutí tlačítka SOUND FIELD +/–
(Zvukové pole) se bude zobrazení na displeji
postupně měnit následovně:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
28CZ
• Pro jednotlivé vstupní zdroje lze nastavit odlišná
zvuková pole.
• Výchozí nastavení zvukového pole pro vstupní zdroj
„DMPORT“ je „P.AUDIO“ (Přenosné audio
zařízení) a pro ostatní zdroje „STANDARD“
(Standardní).
• Pokud stisknete tlačítko THEATRE (Kino) na
dálkovém ovladači televizoru Sony a položka „CTRL
HDMI“ (Ovládání přes HDMI) je nastavena na „ON“
(Zapnuto), změní se zvukové pole na „MOVIE“
(Film) (neplatí pro některé televizory Sony).
Funkce „BRAVIA“ Sync
Co je to „BRAVIA“ Sync?
Pokud budete chtít používat funkci „BRAVIA“
Sync, zapněte funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na připojených
zařízeních.
Pokud budete připojovat televizor značky Sony
s funkcí Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI), lze funkci Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) u stolku a připojených zařízení
nastavit současně nastavením funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI) na televizoru.
Funkce „BRAVIA“ Sync je kompatibilní
s televizory, Blu-ray/DVD přehrávači, AV
zesilovači atd. značky Sony, které jsou vybaveny
funkcí Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI).
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
CONTROL FOR HDMI (Ovládání přes HDMI)
je standard pro vzájemné ovládání zařízení
používaný protokolem CEC (Consumer
Electronics Control) pro HDMI (HighDefinition Multimedia Interface).
Funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) nebude
pracovat správně v následujících
případech:
• Pokud tento stolek připojíte k zařízením, která
nejsou kompatibilní s funkcí Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI).
• Pokud tento stolek připojíte k zařízením jiným
způsobem než pomocí kabelu HDMI.
• Pokud připojíte jiná zařízení než Sony, která
jsou kompatibilní s funkcí Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI).
Doporučujeme vám, abyste tento stolek připojili
k výrobkům vybaveným funkcí „BRAVIA“
Sync.
Poznámka
• V závislosti na připojených zařízení nemusí funkce
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pracovat.
Viz návod k obsluze příslušných zařízení.
RETURN
1
2
3
4
MENU
Ujistěte se, že je stolek připojen
k televizoru a příslušným zařízením
pomocí kabelů HDMI (nejsou součástí
příslušenství).
Zapněte stolek, televizor a připojená
zařízení.
Vyberte na stolku vstup, do kterého je
připojeno zařízení, které chcete
používat (SAT/CATV, DVD, BD)
a přepněte vstup HDMI na televizoru
tak, aby se zobrazil obraz z připojeného
zařízení.
Zobrazte v nabídce televizoru seznam
HDMI zařízení a zapněte funkci Control
for HDMI (Ovládání přes HDMI) pro
připojená zařízení.
Funkce Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) pro stolek a připojená zařízení se
současně zapne.
Po dokončení nastavování se na displeji na
předním panelu zobrazí nápis
„COMPLETE“ (Dokončeno).
pokračování
29CZ
Funkce „BRAVIA“ Sync
Pokud pomocí kabelu HDMI (není součástí
příslušenství) připojíte zařízení Sony, která jsou
kompatibilní s funkcí „BRAVIA“ Sync, bude
ovládání zjednodušeno následovně:
• One-Touch Play (Přehrávání stisknutím
jednoho tlačítka) (strana 31)
• System Audio Control (Ovládání zvuku
systému) (strana 31)
• System Power Off (Vypnutí celého systému)
(strana 32)
Příprava pro použití
funkce „BRAVIA“ Sync
Poznámka
Poznámky
• Podrobnosti o nastavení televizoru
a připojovaných zařízení najdete v příslušném
návodu k obsluze.
• Pokud nelze funkci Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) u připojovaného zařízení nastavit současně
s nastavením funkce „CONTROL FOR HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na televizoru, nastavte funkci
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) pomocí
nabídky připojovaného zařízení.
• Podrobnosti o nastavení televizoru a připojovaných
zařízení najdete v příslušném návodu k obsluze.
Pokud se po provedení výše
uvedených kroků nápis
„COMPLETE“ (Dokončeno)
nezobrazí
Zapněte funkci Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) pro stolek a připojené zařízení
samostatně.
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte nabídku „SET HDMI“
(Nastavení HDMI) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte položku „CTRL HDMI“
(Ovládání přes HDMI) a stiskněte
tlačítko
nebo c.
Rada
• Výchozí nastavení funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na tomto stolku je „ON“
(Zapnuto).
Vypnutí funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI)
Pokud budete připojovat zařízení, která nejsou
kompatibilní s funkcí „BRAVIA“ Sync nebo
která nejsou vybavena konektory HDMI,
vypněte funkci Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI).
Stisknutím tlačítek X/x vyberte
možnost „ON“ (Zapnuto).
INPUT SELECTOR
CENTER
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
DISPLAY
Nabídky zesilovače se ukončí. Funkce
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) je
zapnutá.
6
7
Vyberte na stolku vstup, do kterého je
připojeno zařízení, u kterého budete
chtít používat funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) (SAT/CATV, DVD,
BD).
Zapněte funkci Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) na připojeném
zařízení.
Podrobnosti o nastavení připojeného
zařízení - viz návod k obsluze příslušného
zařízení.
Pokud přidáte nebo odpojíte
a opět připojíte zařízení
Znovu proveďte kroky uvedené v částech
„Příprava pro použití funkce „BRAVIA“ Sync“
a „Pokud se po provedení výše uvedených kroků
nápis „COMPLETE“ (Dokončeno) nezobrazí“.
30CZ
RETURN
1
2
3
4
5
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte nabídku „SET HDMI“
(Nastavení HDMI) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Stisknutím tlačítek X/x zobrazte
položku „CTRL HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Stisknutím tlačítek X/x vyberte
možnost „OFF“ (Vypnuto).
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Nabídky zesilovače se ukončí.
Přehrávání disků Blu-ray/
DVD
Poslech TV zvuku
z reproduktorů stolku
(System Audio Control) (Ovládání
zvuku systému)
Spusťte přehrávání na připojeném zařízení.
TV zvuk můžete poslouchat z reproduktorů
stolku po provedení jednoduché operace.
Nastavení hlasitosti a vypnutí zvuku stolku lze
rovněž provést pomocí dálkového ovladače
televizoru. Podrobné informace - viz návod
k obsluze televizoru.
Televizor se automaticky zapne a přepne na
příslušný vstup HDMI.
Rada
• I pokud je stolek vypnutý (v aktivním pohotovostním
režimu), bude přes rozhraní HDMI odesílán signál
HDMI z připojeného zařízení do televizoru. To vám
umožní přehrávat obraz a zvuk z připojeného zařízení
na televizoru.
INPUT SELECTOR
CENTER
Poznámka
• V závislosti na televizoru se může stát, že přehrávaný
obsah nebude na výstupu ihned od začátku.
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
MENU
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí stolku.
Zvuk bude vycházet z reproduktorů stolku.
Po vypnutí stolku bude obnoven výstup zvuku
z reproduktorů televizoru.
Poznámky
• Pokud televizor zapnete před zapnutím stolku, nebude
TV zvuk chvíli slyšet.
• V závislosti na televizoru se může při nastavování
hlasitosti stolku pomocí dálkového ovladače
televizoru zobrazit na obrazovce televizoru úroveň
hlasitosti stejným způsobem, jako byste nastavovali
hlasitost televizoru. V takovém případě se může
úroveň hlasitosti zobrazená na televizoru a na displeji
na předním panelu stolku lišit.
Použití funkce omezení
hlasitosti
Pokud je funkce System Audio Control
(Ovládání zvuku systému) aktivní a způsob
výstupu zvuku se automaticky změní
z reproduktorů televizoru na reproduktory
stolku, může v závislosti na nastavení úrovně
hlasitosti stolku vystupovat hlasitý zvuk.
Tomuto jevu můžete předejít omezením úrovně
hlasitosti.
pokračování
31CZ
Funkce „BRAVIA“ Sync
(One-Touch Play) (Přehrávání
stisknutím jednoho tlačítka)
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte nabídku „SET HDMI“
(Nastavení HDMI) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte položku „VOL LIMIT“
(Omezení hlasitosti) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Stisknutím tlačítek X/x vyberte
požadovanou úroveň omezení
hlasitosti.
Úroveň omezení hlasitosti se bude měnit
následovně:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Nabídky zesilovače se ukončí.
Poznámky
• Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je funkce
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI) zapnutá.
• Tato funkce nebude dostupná, pokud se způsob
výstupu zvuku změní z reproduktorů stolku na
reproduktory televizoru.
Vypnutí stolku, televizoru
a připojených zařízení
(System Power Off) (Vypnutí celého
systému)
Při vypnutí televizoru pomocí tlačítka pro
zapnutí/vypnutí napájení na dálkovém ovladači
televizoru se stolek a připojená zařízení rovněž
automaticky vypnou.
Poznámka
• V závislosti na stavu se nemusí připojená zařízení
vypnout. Podrobnosti najdete v návodech k obsluze
příslušných zařízení.
Použití funkce úspory
energie
(HDMI PASS THRU) (HDMI propust)
Pokud je ke stolku připojen televizor podporující
funkci „BRAVIA“ Sync a vypnete televizor,
ukončí se přenos signálu HDMI a sníží se
spotřeba energie.
Výchozí nastavení je „AUTO“ (Automaticky)
Poznámka
Rady
• Doporučujeme vám, abyste úroveň omezení hlasitosti
nastavili na nepatrně nižší hodnotu, než je hlasitost,
kterou obvykle používáte.
• Bez ohledu na nastavené omezení úrovně hlasitosti
bude možné nastavovat hlasitost pomocí tlačítek VOL
+/– (Hlasitost) na stolku a tlačítek VOLUME +/–
(Hlasitost) na dálkovém ovladači.
• Nebudete-li chtít úroveň hlasitosti nijak omezovat,
vyberte možnost „MAX“ (Maximální).
• Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je položka
„CTRL HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena na
„ON“ (Zapnuto).
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
32CZ
SUBWOOFER
LEVEL
MENU
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte nabídku „SET HDMI“
(Nastavení HDMI) a stiskněte tlačítko
nebo c.
3
4
Stisknutím tlačítek X/x zobrazte
položku „PASS THRU“ (Propust)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
Stisknutím tlačítek X/x vyberte
nastavení.
Pokud televizor podporuje funkci Audio Return
Channel (ARC) (Zpětný zvukový kanál), bude
pomocí kabelu HDMI přenášen z televizoru
rovněž digitální audio signál. V takovém případě
není třeba pro poslech TV zvuku provádět
samostatné audio připojení.
Pokud nebudete používat funkci ARC (Zpětný
zvukový kanál), propojte stolek a televizor
pomocí digitálního optického kabelu a nastavte
položku „ARC“ (Zpětný zvukový kanál)
v nabídkách zesilovače na „OFF“ (Vypnuto).
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
5
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
Poznámka
• Při nastavení na „AUTO“ (Automaticky) může
zahájení výstupu obrazu a zvuku do televizoru
trvat déle než při nastavení na „ON“ (Zapnuto).
SUBWOOFER
LEVEL
2
3
Nabídky zesilovače se ukončí.
4
MENU
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte nabídku „SET HDMI“
(Nastavení HDMI) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Opakovaným stisknutím tlačítek X/x
zobrazte položku „ARC“ (Zpětný
zvukový kanál) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Stisknutím tlačítek X/x vyberte
možnost „OFF“ (Vypnuto).
• ON (Zapnuto): Zapnutí funkce ARC
(Zpětný zvukový kanál).
• OFF (Vypnuto): Vypnutí funkce ARC
(Zpětný zvukový kanál).
5
Stiskněte tlačítko AMP MENU (Nabídka
zesilovače).
Nabídky zesilovače se ukončí.
Poznámka
• Pokud je položka „CTRL HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) nastavena na „OFF“ (Vypnuto), nebude
funkce ARC (Zpětný zvukový kanál) a její nastavení
k dispozici.
33CZ
Funkce „BRAVIA“ Sync
• AUTO (Automaticky): Signály HDMI
budou z výstupního konektoru
HDMI na stolku vystupovat,
pokud je stolek v pohotovostním
režimu a televizor je zapnutý.
Doporučujeme vybrat toto
nastavení, pokud používáte
televizor kompatibilní s funkcí
„BRAVIA“ Sync. Oproti
možnosti „ON“ (Zapnuto) dochází
v pohotovostním režimu k úspoře
energie.
• ON (Zapnuto): Pokud je stolek
v pohotovostním režimu, budou
z výstupního konektoru HDMI na
stolku trvale vystupovat signály
HDMI.
Indikátor POWER/ACTIVE
STANDBY (Napájení/aktivní
pohotovostní režim) na předním
panelu se rozsvítí jantarově.
Vypnutí funkce Audio
Return Channel (Zpětný
zvukový kanál)
Rozšířená nastavení
SET
HDMI*
(Nastavení
HDMI)
Nastavení pomocí nabídek
zesilovače
Používání nabídek zesilovače
Po stisknutí tlačítka AMP MENU (Nabídka
zesilovače) na dálkovém ovladači můžete
nastavovat níže uvedené položky.
Výchozí nastavení jsou podtržena.
SYSTEM
(Systém)
Nabídky zesilovače
LEVEL
(Úroveň)
TONE
(Tónové
korekce)
AUDIO
(Zvuk)
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
VOL LIMIT**
(Omezení
hlasitosti)
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
(Propust)
ON (Zapnuto)
AUTO
(Automaticky
ARC**
(Zpětný
zvukový
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
DIMMER
(Snížení jasu
displeje)
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
CNT LEVEL
(Úroveň před.
reproduktorů)
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
(Zobrazení)
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
SW LEVEL
(Úroveň
subwooferu)
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SLEEP
(Časovač
vypnutí)
OFF
20 M, … 80
M, 90 M
AUTO STBY
(Automatický
pohotovostní
režim)
ON (Zapnuto)
AUDIO DRC
(Komprese
dynamického
rozsahu)
MAX
(Maximální)
STD
(Standardní)
OFF (Vypnuto)
BASS
(Basy)
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
(Výšky)
–6, –5, … 0,
… +5, +6
NIGHT
MODE
(Noční
poslech)
INPUT
MODE
(Vstupní
režim)
INPUT SELECTOR
CENTER
MAIN (Hlavní)
SUB (Vedlejší)
MAIN/SUB
(Hlavní/
vedlejší)
ON (Zapnuto)
OFF (Vypnuto)
AUTO
(Automaticky)
OPT (Optický)
OFF (Vypnuto)
* Viz část „Funkce „BRAVIA“ Sync“ (strana 29).
** Toto nastavení se zobrazí, pouze pokud je položka
„CTRL HDMI“ (Ovládání přes HDMI) nastavena na
„ON“ (Zapnuto).
A/V SYNC
ON (Zapnuto)
(Synchron.
OFF
zvuku a obrazu) (Vypnuto)
DUAL
MONO
(Duální
mono)
DISPLAY
RETURN
1
2
3
34CZ
CTRL HDMI
(Ovládání
přes HDMI)
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Stisknutím tlačítka AMP MENU
(Nabídka zesilovače) zobrazte nabídky
zesilovače.
Opakovaným stisknutím tlačítek C/X/x/
c vyberte nabídku a položku a proveďte
nastavení.
Stisknutím tlačítka AMP MENU
(Nabídka zesilovače) ukončete nabídky
zesilovače.
Rada
• Tato nastavení zůstanou zachována i po odpojení
síťového napájecího kabelu.
2
3
Jednotlivá nastavení jsou podrobně vysvětlena
na následujících stranách.
Můžete nastavit úroveň a vyvážení předních
reproduktorů a subwooferu.
Vyberte položku „CNT LEVEL“ (Úroveň
předních reproduktorů) nebo „SW
LEVEL“ (Úroveň subwooferu)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
• CNT LEVEL (Úroveň předních
reproduktorů): Nastavení
úrovně předních
reproduktorů.
• SW LEVEL (Úroveň subwooferu):
Nastavení úrovně
subwooferu.
3
Vyberte požadované nastavení.
Položky „CNT LEVEL“ (Úroveň předních
reproduktorů) a „SW LEVEL“ (Úroveň
subwooferu) lze nastavit v rozsahu od „–6“
do „+6“ s krokem 1. Výchozí nastavení je
„0“.
Poslech zvukového doprovodu
ve formátu Dolby Digital při
nízké hlasitosti (AUDIO DRC)
Provádí se zúžení dynamického rozsahu
zvukového doprovodu, což je užitečné pro
sledování filmů při nízké hlasitosti. Funkci
AUDIO DRC (Komprese dynamického rozsahu)
lze použít pouze u zdrojů Dolby Digital.
1
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „LEVEL“ (Úroveň) a stiskněte
tlačítko
nebo c.
Nastavení úrovně basů
a výšek (BASS, TREBLE)
Můžete snadno nastavit úroveň basů a výšek.
1
2
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „TONE“ (Tónové korekce)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
Vyberte položku „BASS“ (Basy) nebo
„TREBLE“ (Výšky) a stiskněte tlačítko
nebo c.
• BASS (Basy): Nastavení úrovně basů.
• TREBLE (Výšky): Nastavení úrovně
výšek.
3
Vyberte požadované nastavení.
Tuto položku lze nastavit v rozsahu od „–6“
do „+6“ s krokem 1. Výchozí nastavení je
„0“.
Nastavení prodlevy mezi
zvukovým doprovodem
a obrazem (A/V SYNC)
Tato funkce umožňuje nastavení prodlevy
zvuku, pokud je obraz oproti zvuku opožděn.
1
2
3
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „AUDIO“ (Zvuk) a stiskněte
tlačítko
nebo c.
Vyberte položku „A/V SYNC“
(Synchronizace zvuku a obrazu)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
Vyberte požadované nastavení.
pokračování
35CZ
Rozšířená nastavení
2
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „LEVEL“ (Úroveň) a stiskněte
tlačítko
nebo c.
Vyberte požadované nastavení.
• OFF (Vypnuto): Žádná komprese
dynamického rozsahu.
• STD (Standardní): Zvukový doprovod se
reprodukuje s takovým typem
dynamického rozsahu, jaký byl
zamýšlen zvukovým inženýrem.
• MAX (Maximální): Plná komprese
dynamického rozsahu.
Nastavení úrovně
reproduktorů (CNT LEVEL, SW
LEVEL)
1
Vyberte položku „AUDIO DRC“
(Komprese dynamického rozsahu)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
• OFF (Vypnuto): Žádné nastavení.
• ON (Zapnuto): Provádí se úprava
prodlevy mezi obrazem a zvukem.
Poznámky
• Pomocí této funkce nemusí být možné přesně nastavit
prodlevu mezi obrazem a zvukem.
• Tato funkce je užitečná pouze pro formát Dolby
Digital, DTS a lineární PCM (dvoukanálový)
vstupující prostřednictvím digitálního koaxiálního
kabelu, digitálního optického kabelu nebo kabelu
HDMI.
Příjem multiplexního vysílání
(DUAL MONO)
Poslech zvuku při nízké
hlasitosti (NIGHT MODE)
Díky této funkci můžete poslouchat zvukové
efekty a dialogy i při nízké hlasitosti.
1
2
3
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „AUDIO“ (Zvuk) a stiskněte
tlačítko
nebo c.
Vyberte položku „NIGHT MODE“ (Noční
poslech) a stiskněte tlačítko
nebo
c.
Vyberte požadované nastavení.
• ON (Zapnuto): Zapnutí funkce „NIGHT
MODE“ (Noční poslech).
• OFF (Vypnuto): Vypnutí této funkce.
Zvuk multiplexního vysílání můžete poslouchat,
pokud stolek přijímá signál ve formátu AC-3.
Rada
Poznámka
• Pro příjem signálu AC-3 bude třeba pomocí optického
nebo koaxiálního kabelu připojit ke stolku digitální
satelitní přijímač a potom nastavit režim digitálního
výstupu digitálního satelitního přijímače na formát
AC-3.
1
2
3
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „AUDIO“ (Zvuk) a stiskněte
tlačítko
nebo c.
Vyberte položku „DUAL MONO“ (Duální
mono) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Vyberte požadované nastavení.
• MAIN (Hlavní): Bude se přehrávat pouze
hlavní kanál.
• SUB (Vedlejší): Bude se přehrávat pouze
vedlejší kanál.
• MAIN/SUB (Hlavní/vedlejší): Hlavní
zvukový doprovod je
přehráván z levého
reproduktoru a vedlejší
zvukový doprovod je
přehráván z pravého
reproduktoru.
36CZ
• Pomocí funkce AUDIO DRC (Komprese
dynamického rozsahu) můžete poslouchat zvuk ve
formátu Dolby Digital při nízké hlasitosti (strana 35).
Nastavení zvuku ze
satelitního přijímače (INPUT
MODE)
Jestliže není na výstupu vícekanálový zvuk, ani
pokud propojíte stolek a satelitní přijímač
pomocí kabelu HDMI, připojte digitální optický
kabel.
1
2
3
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „AUDIO“ (Zvuk) a stiskněte
tlačítko
nebo c.
Vyberte položku „INPUT MODE“
(Vstupní režim) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Vyberte možnost „OPT“ (Optický).
• AUTO (Automaticky): Upřednostnění
výstupu audio signálu ze
vstupního konektoru HDMI SAT/
CATV.
• OPT (Optický): Výstup signálu
z konektoru SAT/CATV OPT.
Změna jasu displeje na
předním panelu (DIMMER)
Použití časovače vypnutí
(SLEEP)
Jas displeje na předním panelu lze nastavit na
některou ze dvou úrovní.
Stolek můžete nastavit tak, aby se po uplynutí
určité doby sám vypnul, takže můžete usínat při
poslechu hudby. Dobu je možno nastavovat se
zvyšujícím se krokem po 10 minutách.
1
2
3
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „SYSTEM“ (Systém)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
Vyberte položku „DIMMER“ (Snížení
jasu displeje) a stiskněte tlačítko
nebo c.
1
2
Vyberte požadované nastavení.
3
OFF y 10 M y 20 M
Y
Y
90 M y 80 M ... 30 M
Můžete vybrat způsob zobrazování údajů na
displeji na předním panelu.
2
3
Vyberte požadovanou dobu.
Zobrazení minut (doba zbývající do
vypnutí) se bude měnit následovně:
Změna nastavení zobrazení na
displeji (DISPLAY)
1
Vyberte položku „SLEEP“ (Časovač
vypnutí) a stiskněte tlačítko
nebo
c.
Poznámka
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „SYSTEM“ (Systém)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
• Tato funkce platí pouze pro tento stolek a nikoli pro
připojený televizor nebo jiná zařízení.
Vyberte položku „DISPLAY“
(Zobrazení) a stiskněte tlačítko
nebo c.
Automatický pohotovostní
režim (AUTO STBY)
Vyberte požadované nastavení.
• ON (Zapnuto): Údaje na displeji jsou
trvale zobrazeny.
• OFF (Vypnuto): Údaje na displeji se při
ovládání stolku zobrazí na několik
sekund.
Můžete snížit spotřebu energie. Pokud nebudete
stolek ovládat po dobu asi 30 minut a současně
nebude přijímán žádný vstupní signál, přepne se
stolek automaticky do pohotovostního režimu.
Výchozí nastavení je „ON“ (Zapnuto).
1
Rada
• Při stisknutí tlačítka DISPLAY (Zobrazení) se na
displeji zobrazí typ vstupního signálu (pouze digitální
vstup), i pokud je položka „DISPLAY“ (Zobrazení)
nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
Poznámka
• Pokud je aktivní funkce vypnutí zvuku nebo ochranná
funkce, zobrazují se údaje na displeji stále, i pokud je
položka „DISPLAY“ (Zobrazení) nastavena na
„OFF“ (Vypnuto).
2
3
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „SYSTEM“ (Systém)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
Vyberte položku „AUTO STBY“
(Automatický pohotovostní režim)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
Vyberte požadované nastavení.
• ON (Zapnuto): Zapnutí funkce „AUTO
STBY“ (Automatický pohotovostní
režim).
• OFF (Vypnuto): Vypnutí této funkce.
Poznámka
• Při vypnutí stolku prostřednictvím funkce AUTO
STBY (Automatický pohotovostní režim) se nemusí
stolek pří příštím zapnutí televizoru automaticky
zapnout.
37CZ
Rozšířená nastavení
• ON (Zapnuto): Nižší jas displeje.
• OFF (Vypnuto): Vyšší jas displeje.
V nabídkách zesilovače vyberte
nabídku „SYSTEM“ (Systém)
a stiskněte tlačítko
nebo c.
ZVUK
Doplňující informace
Řešení problémů
Pokud se při provozu stolku setkáte s některým
z následujících problémů, pokuste se jej
s pomocí tohoto průvodce vyřešit ještě předtím,
než požádáte o opravu. Pokud jakýkoli problém
přetrvává, obraťte se na vašeho nejbližšího
prodejce Sony.
NAPÁJENÍ
Napájení se nezapne.
• Zkontrolujte, zda je pevně připojen síťový
napájecí kabel.
Stolek se nezapne při zapnutí televizoru.
• Zkontrolujte nastavení reproduktorů
televizoru. Nastavení reproduktorů
televizoru ovlivňuje automatické zapnutí
stolku při zapnutí televizoru.
• Stolek se při zapnutí televizoru nezapne,
pokud při posledním vypnutí televizoru
vystupoval zvuk z reproduktorů televizoru.
Funkce System Power Off (Vypnutí celého
systému) nepracuje.
• Změňte nastavení televizoru tak, aby se
připojená zařízení při vypnutí televizoru
rovněž automaticky vypnula. Podrobnosti
najdete v návodu k obsluze televizoru.
Při vypnutí televizoru se stolek vypne.
• Pokud je zapnutá funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) a je aktivní funkce
System Power Off (Vypnutí celého
systému), dojde při vypnutí televizoru
rovněž k vypnutí stolku.
Stolek se automaticky vypnul.
• Je aktivní funkce AUTO STBY
(Automatický pohotovostní režim)
(strana 37).
38CZ
Není reprodukován vícekanálový zvuk Dolby
Digital nebo DTS.
• Zkontrolujte, zda je disk Blu-ray, DVD atd.
zaznamenán ve formátu Dolby Digital nebo
DTS.
• Pokud je k digitálním vstupním konektorům
tohoto stolku připojen Blu-ray přehrávač,
DVD přehrávač nebo podobné zařízení,
zkontrolujte nastavení zvuku (nastavení
audio výstupu) na připojeném zařízení.
Není možno dosáhnout prostorového
(surround) efektu.
• V závislosti na digitálním signálu nemusí
zpracování prostorového (surround) zvuku
pracovat (strana 28). Stisknutím tlačítka
DISPLAY (Zobrazení) zobrazte na displeji
na předním panelu zvukový formát. Pokud
se zobrazí nápis „2.0ch“ nebo „1.0ch“, je
přijímán stereofonní nebo monofonní signál
a nikoliv vícekanálový signál. Pokud se
zobrazí nápis „5.1ch“ atd., jedná se
o vícekanálový signál, avšak v závislosti na
programu nebo disku může být prostorový
(surround) efekt méně patrný.
Z reproduktorů stolku nevychází TV zvuk.
• Zkontrolujte připojení digitálního optického
kabelu nebo audio kabelu, který je připojen
ke stolku a televizoru (strana 15).
• Zkontrolujte výstup zvuku na televizoru.
• Pokud je televizor kompatibilní s funkcí
ARC (Zpětný zvukový kanál), nastavte
položky „CTRL HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) a „ARC“ (Zpětný zvukový kanál) na
„ON“ (Zapnuto).
Zvuk vychází z reproduktorů stolku
i reproduktorů televizoru.
• Pokud je funkce Control for HDMI
(Ovládání přes HDMI) vypnutá nebo pokud
není vybrané zařízení kompatibilní s funkcí
Control for HDMI (Ovládání přes HDMI),
vypněte zvuk stolku nebo televizoru.
Zvuk se opožďuje za obrazem televizoru.
• Pokud je položka „A/V SYNC“
(Synchronizace zvuku a obrazu) nastavena
na „ON“ (Zapnuto), nastavte ji na „OFF“
(Vypnuto).
Pokud se způsob výstupu zvuku změní
z reproduktorů televizoru na reproduktory
stolku, dojde ke snížení hlasitosti.
• Je aktivní funkce omezení hlasitosti.
Podrobnosti - viz část „Použití funkce
omezení hlasitosti“ (strana 31).
Při přehrávání z připojeného zařízení není
z reproduktorů stolku slyšet žádný, nebo jen
velmi tichý zvuk.
Zvuk je přerušovaný nebo je slyšet šum.
• Podívejte se do části „Formáty podporované
tímto stolkem“ (strana 41).
OBRAZ
Na televizoru se nezobrazí žádný obraz.
• Zkontrolujte, zda je televizor správně
připojen ke stolku.
• Zkontrolujte, zda je televizor správně
vybrán.
• Přepněte televizor do příslušného vstupního
režimu.
• Zkontrolujte, zda nejsou konektory HDMI
IN (Vstup HDMI) a HDMI OUT (Výstup
HDMI) připojeny obráceně.
• Zkontrolujte, zda jsou kabely zcela zasunuty
do konektorů na zařízení i stolku (strany 15,
17, 18).
• Pokud je stolek v pohotovostním režimu,
bude přehráván obraz a zvuk z HDMI
zařízení, které bylo naposledy vybráno před
vypnutím stolku. Pokud chcete provést
přehrávání z jiného než naposledy
vybraného HDMI zařízení, spusťte
přehrávání pomocí funkce One-Touch Play
(Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka)
nebo zapněte stolek a vyberte požadované
HDMI zařízení.
• Při připojení zařízení, která nepodporují
funkci „BRAVIA“ Sync ke stolku, se
ujistěte, že je položka „PASS THRU“
(Propust) v nabídkách zesilovače nastavena
na „ON“ (Zapnuto) (strana 32).
• Funkce „CTRL HDMI“ (Ovládání přes
HDMI) je nastavena na „OFF“ (Vypnuto).
Dálkový ovladač nepracuje.
• Nasměrujte dálkový ovladač na senzor
dálkového ovládání
na stolku.
• Odstraňte případné překážky, které jsou
mezi dálkovým ovladačem a stolkem.
• Pokud jsou baterie v dálkovém ovladači
vybité, vyměňte je za nové.
• Ujistěte se, že jste na dálkovém ovladači
vybrali správný vstup.
OSTATNÍ
Funkce Control for HDMI (Ovládání přes HDMI)
nepracuje správně.
• Zkontrolujte HDMI připojení (strany 15, 17).
• Nastavte funkci Control for HDMI (Ovládání
přes HDMI) na televizoru (strana 29).
• Ujistěte se, že připojené zařízení podporuje
funkci „BRAVIA“ Sync.
• Zkontrolujte nastavení funkce Control for
HDMI (Ovládání přes HDMI) na
připojeném zařízení. Viz návod k obsluze
připojeného zařízení.
• Pokud změníte HDMI připojení, připojíte/
odpojíte síťový napájecí kabel nebo pokud
dojde k výpadku napájení, zopakujte postup
uvedený v části „Funkce „BRAVIA“ Sync“
(strana 29).
pokračování
39CZ
Doplňující informace
• Stiskněte tlačítko VOLUME + (Hlasitost)
a zkontrolujte úroveň hlasitosti.
• Stiskněte tlačítko MUTING (Vypnutí
zvuku) nebo VOLUME + (Hlasitost) pro
zrušení funkce vypnutí zvuku.
• Zkontrolujte, zda je vstupní zdroj vybrán
správně.
• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely zcela
zasunuty do konektorů na stolku
a připojených zařízení.
• Zkontrolujte nastavení HDMI na
připojených zařízeních.
Pokud je stolek v pohotovostním režimu, není
na televizoru přehráván obraz ani zvuk.
• Při připojení nebo odpojení síťového kabelu
počkejte před zapnutím stolku aspoň 15
sekund.
• Pokud připojíte audio výstup na video
zařízení ke stolku pomocí jiného kabelu než
HDMI, nemusí kvůli funkci „BRAVIA“
Sync vystupovat žádný zvuk. V takovém
případě nastavte položku „CTRL HDMI“
(Ovládání přes HDMI) na „OFF“ (Vypnuto)
(strana 30) nebo připojte audio výstup přímo
k televizoru namísto ke stolku.
Technické údaje
Pokud se na displeji na předním panelu
střídavě zobrazují nápisy „PROTECTOR“
(Ochrana) a „PUSH POWER“ (Stiskněte
tlačítko napájení).
Stiskněte tlačítko ?/1 pro vypnutí stolku
a jakmile zmizí nápis „STANDBY“
(Pohotovostní režim), zkontrolujte následující
položku:
• Nejsou zablokovány větrací otvory na
stolku?
Po zkontrolování výše uvedené položky
a odstranění možných problémů zapněte
stolek. Pokud jste ani po kontrole výše
uvedené položky nezjistili příčinu problému,
obraťte se na vašeho nejbližšího prodejce
Sony.
Pokud stolek ani po provedení
výše uvedených opatření
nepracuje správně, proveďte
reset stolku následujícím
způsobem:
Pro tento postup použijte tlačítka na stolku.
1
2
Stiskněte tlačítko ?/1 pro zapnutí
napájení.
Podržte stisknutá tlačítka INPUT
SELECTOR (Výběr vstupu) a VOL –
(Hlasitost) a současně stiskněte
tlačítko ?/1.
Zobrazí se nápis „COLD RESET“ (Studený
reset) a stolek je resetován. Nabídky
zesilovače, zvukové pole a další nastavení
se vrátí na výchozí hodnoty.
40CZ
Rozměry:
mm (přibližně)
Vnitřní rozměry:
mm (přibližně)
Hmotnost: kg
A
1 000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
368
34
Formáty podporované tímto
stolkem
Část HDMI
Konektor
Video vstupy/výstupy
Digitální vstupní formáty podporované tímto
stolkem jsou následující:
Formát
Podporován/není
podporován
a
DTS
a
Lineární PCM - 2 kanály*
a
Lineární PCM - 7.1 kanálů,
48 kHz* (pouze
prostřednictvím HDMI)
a
Lineární PCM - 7.1 kanálů,
96 kHz
×
Dolby Digital Plus
×
Dolby True HD
×
DTS-HD
×
Audio vstupy
* Lineární PCM podporuje vzorkovací frekvence
maximálně do 48 kHz.
Reproduktory
Přední reproduktor
Část zesilovače
Reproduktorový systém
Reproduktor
Jmenovitý výstupní výkon
Stereo režim
75 W + 75 W, 4 ohmy,
1 kHz, celkové harmonické
zkreslení menší než 1 %
Referenční výstupní výkon
Prostorový (surround) režim
(na kanál)
Přední kanály: 100 W +
100 W, 4 ohmy
Subwoofer: 130 W,
3 ohmy, 100 Hz
Vstupy (analogové)
AUDIO (Zvuk)
Citlivost: 550 mV
Impedance: 30 kiloohmů
Vstupy (digitální)
TV, SAT/CATV
Optický
DVD
Koaxiální
Část tuneru
Systém
Část FM tuneru
Rozsah ladění
Anténa
Anténní konektor
Mezifrekvence
Digitální systém s PLL
syntézou
87,5 – 108,0 MHz
(s krokem 50 kHz)
Drátová anténa pro pásmo
FM
75 ohmů (nesymetrických)
10,7 MHz
Širokopásmový, bassreflex
65 mm, kuželový
Subwoofer
Reproduktorový systém
Reproduktor
Subwoofer, bassreflex
100 mm × 150 mm,
kuželový
Obecné údaje
Požadavky na napájení
220 – 240 V, 50/60 Hz
Příkon
V zapnutém stavu: 80 W
Aktivní pohotovostní režim (jestliže je aktivní
funkce Control for HDMI (Ovládání přes
HDMI) a televizor připojený ke stolku je
zapnutý, zvýší se spotřeba energie, i pokud je
stolek vypnutý): 3,5 W nebo méně
Pohotovostní režim: 0,3 W nebo méně
Rozměry (přibližně)
1 000 mm × 550 mm ×
405 mm (š/v/h)
Hmotnost (přibližně)
34 kg
Design a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
41CZ
Doplňující informace
Dolby Digital
HDMITM konektor
BD, DVD, SAT/CATV:
640 × 480p při 60 Hz
720 × 480p při 59,94/60 Hz
1 280 × 720p při 59,94/
60 Hz
1 920 × 1 080i při 59,94/
60 Hz
1 920 × 1 080p při 59,94/
60 Hz
720 × 576p při 50 Hz
1 280 × 720p při 50 Hz
1 920 × 1 080i při 50 Hz
1 920 × 1 080p při 50 Hz
1 920 × 1 080p při 24 Hz
Deep Colour: 30 bitů/
36 bitů
BD, DVD, SAT/CATV:
Lineární PCM 7.1 kanálů/
Dolby Digital/DTS
• Příkon v pohotovostním režimu: 0,3 W nebo méně
• V některých deskách plošných spojů nejsou použity
halogenové samozhášecí přísady.
• Výkonová účinnost zesilovače více než 85 % je
dosažena díky plně digitálnímu zesilovači typu
S-Master.
42CZ
Rejstřík
P
A/V SYNC (Synchronizace zvuku a obrazu)
35
AUDIO DRC (Komprese dynamického
rozsahu) 35
AUTO STBY (Automatický pohotovostní
režim) 37
Připojení
adaptér DIGITAL MEDIA PORT 18
Blu-ray přehrávač 15
drátová anténa pro pásmo FM 18
DVD přehrávač 18
PlayStation 2 18
PlayStation 3 15
přijímač kabelové televize 17
satelitní přijímač 17
televizor 15
videorekordér 18
Příprava pro použití stolku 14
PROTECTOR (Ochrana) 40
B
BASS (Basy) 35
C
CNT LEVEL (Úroveň předních
reproduktorů) 35
Č
R
Časovač vypnutí 37
Rádio 25
Rozhlasové stanice 25
D
S
Dálkový ovladač
ovládání 22
před použitím 13
Digitální optický kabel 15, 17
DIMMER (Snížení jasu displeje) 37
DISPLAY (Zobrazení) 27, 37
DUAL MONO (Duální mono) 36
SW LEVEL (Úroveň subwooferu) 35
F
Doplňující informace
A
T
TREBLE (Výšky) 35
V
VOLUME (Hlasitost) 20, 22
Funkce omezení hlasitosti 31
Z
I
Zabránění pádu televizoru 14
Zvukové pole 28
INPUT MODE (Vstupní režim) 36
INPUT SELECTOR (Výběr vstupu) 20, 22
N
Nabídky zesilovače 34
NIGHT MODE (Noční poslech) 36
43CZ
RHT-G5_Sk.book Page 1 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
4-170-065-11(1)
Systém domáceho
kina s podstavcom
Návod na použitie
RHT-G5
© 2010 Sony Corporation
4-170-067-11(1)
Návod na inštaláciu systému
domáceho kina s podstavcom
Tento návod na inštaláciu si uschovajte pre prípadné
budúce použitie.
RHT-G5
© 2010 Sony Corporation
Slovensky
Bezpečnosť
Ďakujeme vám za zakúpenie tohto zariadenia.
Zariadenia od spoločnosti Sony sú vyrábané s dôrazom na bezpečnosť.
Ak ich však používate nesprávnym spôsobom, môže dôjsť k vážnemu úrazu
popálením, elektrickým prúdom, prevrátením alebo pádom zariadenia.
Aby nedošlo k úrazu, dodržujte bezpečnostné upozornenia.
V tomto návode na inštaláciu sú uvedené inštrukcie pre správnu manipuláciu
so zariadením a dôležité bezpečnostné upozornenia nevyhnutné na predchádzanie
nehodám. Pozorne si tento návod prečítajte a zariadenie používajte správnym spôsobom.
UPOZORNENIE
Ak nedodržíte nasledovné bezpečnostné upozornenia, hrozí riziko úrazu
alebo usmrtenia následkom popálenia, elektrického prúdu, prevrátenia
alebo pádu zariadenia.
Podstavec zmontujte správne podľa nasledovných inštrukcií.
Ak skrutka nie je pritiahnutá pevne alebo ak vypadla, môže dôjsť k prevráteniu
podstavca alebo spadnutiu TVP. Môže tiež dôjsť k vážnemu poraneniu alebo poškodeniu.
Podstavec umiestňujte na pevný a rovný povrch.
Podstavec neumiestňujte tak, aby bol naklonený do jednej strany. Inak môže dôjsť
k prevráteniu alebo spadnutiu TVP. Môže tiež dôjsť k vážnemu poraneniu alebo poškodeniu.
Ak chcete podstavec umiestniť na mäkký povrch, ako napríklad koberec, na miesto kde
chcete podstavec umiestniť najskôr položte pevnú podložku.
Poškodený podstavec nemontujte ani nepoužívajte.
Ak na podstavci zistíte akékoľvek trvalé mechanické poškodenie, nemontujte ho ani
nepoužívajte. Podstavec sa môže zlomiť a následne prevrátiť TVP, čo môže viesť k vážnemu
poraneniu alebo poškodeniu.
UPOZORNENIE
Ak nebudete dodržiavať nasledovné opatrenia, môže dôjsť k vážnemu
poraneniu alebo poškodeniu.
Montáž a inštaláciu musia vykonávať minimálne dve osoby.
Ak sa montáž a inštaláciu pokúsi vykonať samostatne len jedna osoba, môže dôjsť
k nehode alebo poraneniu. Pri montáži a inštalácii nesmú byť prítomné deti.
Podstavec neupravujte.
Môže dôjsť k pádu a poraneniu.
Priamo na podstavec neklaďte žiadne horúce predmety.
Teplo môže spôsobiť zmenu farby alebo deformáciu podstavca.
2SK
Návod na inštaláciu systému domáceho kina s podstavcom
Pred montážou
Skontrolujte dodávané príslušenstvo (pozri uvedený obrázok)
a pripravte si skrutkovač.
* V závislosti od krajiny sa môžu sieťová šnúra a ochranné prvky líšiť.
Poznámka
 Montáž vykonávajte na obalovom materiáli, aby nedošlo k poškodeniu podlahy.
 Inštaláciu musia vykonávať minimálne dve osoby.
 Pri skladaní nechajte hlavné zariadenie položené na obalovom materiáli.










Návod na inštaláciu systému domáceho kina s podstavcom
3SK
Montáž podstavca
 Na hlavné zariadenie () nasaďte bočné steny ( a ) tak, že dve
prečnievajúce časti na bočných stenách napasujete do otvorov na
hlavnom zariadení.
Potom položte spodnú policu () na bočné steny tak, že dve
prečnievajúce časti na bočných stenách napasujete do otvorov na
spodnej polici.
Bočné steny majú odlišný tvar. Bočné steny umiestnite správne podľa uvedeného obrázka.
Spodnú policu umiestnite tak, aby dlhý čierny panel bol orientovaný dopredu.
  Dve prečnievajúce časti na zadnej stene () napasujte do otvorov
na hlavnom zariadení () a potom zadnú stenu pripevnite
k hlavnému zariadeniu a spodnej polici pomocou troch krátkych
skrutiek ().
Ak krátke skrutky nepasujú do otvorov na spodnej polici, výškovo zarovnajte zadnú stenu
a spodnú policu a napasujte na seba otvory pre skrutky.
 Spodnú policu () pripevnite k bočným stenám ( a ) pomocou
dvoch dlhých skrutiek ().
Poznámka
 Pri skrutkovaní každej sady skrutiek postupujte tak, že ich najskôr pritiahnete
čiastočne a následne ich všetky pritiahnete pevne.
 Podľa obrázka otočte podstavec do správnej polohy.
Poznámka
 Podstavec nechytajte za hlavné zariadenie.
 Predtým, ako zariadenie otočíte do správnej polohy, vystrite na podlahu primeranú
textíliu, aby nedošlo k nepoškodeniu podlahy.
 Pevne zasuňte kolíky na poličky () do všetkých otvorov na kolíky
a umiestnite na ne poličku (). Potom z predného panela a sieťovej šnúry
odstráňte ochranné prvky.
Pri umiestňovaní poličky na kolíky s nimi zarovnajte zárezy na poličke.
* V závislosti od krajiny sa môžu sieťová šnúra a ochranné prvky líšiť.
 Na vrchnú časť podstavca umiestnite sklenený panel ().
Po zmontovaní podstavca sa uistite, či vám nezostali zvyšné žiadne časti.
Ak bude podstavec nestabilný, dotiahnite skrutky.
Informácie o používaní a inštalácii pozri návod na použitie a inštaláciu.
4SK
Návod na inštaláciu systému domáceho kina s podstavcom







 (-)




 (-)
Návod na inštaláciu systému domáceho kina s podstavcom
5SK






6SK
Návod na inštaláciu systému domáceho kina s podstavcom
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_02-02_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 2 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
3
VÝSTRAHA
Zariadenie neumiestňujte do uzavretých priestorov,
ako sú knižnice alebo vstavané skrinky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory zariadenia novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na zariadenie neklaďte objekty
s otvoreným ohňom ako napríklad horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, zariadenie nevystavujte
pôsobeniu vody (napr. špliechaniu) a na zariadenie
neklaďte nádoby naplnené kvapalinou, napríklad vázy.
Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová šnúra
v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné zariadenie
vypnuté.
Sieťovú šnúru zariadenia zapojte do ľahko prístupnej
elektrickej zásuvky, aby bolo možné v prípade
problémov sieťovú šnúru ihneď odpojiť od elektrickej
siete. Ak nastanú problémy a zariadenie nefunguje
štandardne, okamžite odpojte sieťovú šnúru od
elektrickej siete.
Batérie v zariadení nevystavujte nadmerným teplotám
(napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.).
Likvidácia starých
elektrických
a elektronických
zariadení
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo
obale znamená, že s výrobkom
nemôže byť nakladané ako s domovým odpadom.
Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného
zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým,
že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť
potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných
informácií o recyklácii tohto výrobku kontaktujte
prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu
pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste
výrobok zakúpili.
Likvidácia starých
akumulátorov a batérií
(Platí v Európskej únii
a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na akumulátore/batérii alebo na jeho
obale upozorňuje, že akumulátor/batériu nie je možné
likvidovať v netriedenom komunálnom odpade.
Na určitých akumulátoroch/batériách sa môže tento
symbol používať v kombinácii s určitým chemickým
symbolom. Chemické symboly pre ortuť (Hg) alebo
olovo (Pb) sa dopĺňajú na akumulátory/batérie
obsahujúce viac než 0,0005% ortuti alebo 0,004%
olova.
Tým, že zaistíte správnu likvidáciu akumulátorov/
batérií, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu akumulátorov/batérií na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní
s akumulátormi/batériami. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Ak zariadenia
musia byť z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov
alebo kvôli zachovaniu dát neustále napájané
zabudovaným akumulátorom/batériou, tento
akumulátor/batériu smie vymieňať len kvalifikovaný
servisný pracovník. Pre zabezpečenie správneho
nakladania s akumulátorom/batériou odovzdajte
zariadenie, ktorému uplynula doba životnosti do
zberného strediska prevádzkujúceho recykláciu
a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických
zariadení. S ostatnými akumulátormi/batériami
nakladajte v zmysle platných miestnych predpisov
a noriem. Akumulátory a batérie odovzdajte na
vyhradené zberné miesto pre recykláciu použitých
akumulátorov a batérií. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohto výrobku
alebo akumulátorov/batérií kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Upozornenie pre spotrebiteľov:
nasledovná informácia sa vzťahuje len
na zariadenia predávané v krajinách
aplikujúcich legislatívu EU.
Výrobcom tohto produktu je spoločnosť Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonsko. Autorizovaným predstaviteľom ohľadom
záležitostí týkajúcich sa nariadení EMC a bezpečnosti
produktu je spoločnosť Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ohľadom služieb alebo záručných záležitostí použite
adresy poskytnuté v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
2SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_03-03_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 3 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Obsah
VÝSTRAHA............................................4
UPOZORNENIE......................................5
Bezpečnostné upozornenia.......................6
Začíname
Dodávané príslušenstvo ...........................7
Príprava podstavca ...................................8
Pripojenie TVP a prehrávača ...................9
Pripojenie satelitného prijímača alebo
tunera káblovej TV ..........................11
Pripojenie ďalších zariadení...................12
Pripojenie sieťovej šnúry........................13
Nastavenie výstupného audio signálu
pre pripojené zariadenie...................13
Pokročilejšie nastavenia
Nastavenia a úpravy pomocou Menu
systému ........................................... 27
Ďalšie informácie
Riešenie problémov............................... 31
Technické údaje..................................... 33
Index...................................................... 35
Možnosti prehrávania
Index častí a ovládacích prvkov.............14
Používanie TVP .....................................17
Používanie ďalších zariadení..................17
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových staníc ................19
Počúvanie rozhlasu ................................19
Pomenovanie uložených staníc ..............20
Radio Data System (RDS) .....................21
Funkcia Surround
Používanie surround efektu....................22
Funkcie “BRAVIA” Sync
Čo je “BRAVIA” Sync? ........................23
Príprava na funkciu “BRAVIA” Sync ...23
Prehrávanie Blu-ray Disc/DVD médií .... 24
(One-Touch Play)
Reprodukcia zvuku TVP
z reproduktorov systému .................25
(System Audio Control)
Vypnutie systému, TVP
a pripojených zariadení....................25
(System Power Off)
Používanie funkcie úspory energie ........26
(HDMI PASS THRU)
Vypnutie funkcie
Audio Return Channel .....................26
3SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_04-06_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 4 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
VÝSTRAHA
Neopierajte sa, ani sa nevešajte
na TVP, keď je TVP postavený
na podstavci.
TVP môže z podstavca
spadnúť a spôsobiť vážny
úraz prípadne aj usmrtenie.
Pri premiestňovaní podstavca ho
držte za spodnú časť (základňu).
Premiestňovať
podstavec musia
dve osoby tak,
že ho uchopia
obidvoma
rukami za
základňu.
Podstavec nikdy
nepremiestňujte s položeným
TVP alebo inými zariadeniami.
Pred
premiestňovaním
podstavca z neho
zložte TVP a ostatné
zariadenia. Ak tak
neurobíte,
podstavec môže
stratiť rovnováhu a môže sa prevrhnúť a spôsobiť
vážny úraz.
Nepricviknite sieťovú šnúru ani
prepojovacie káble medzi TVP
a podstavec.
• Sieťová šnúra alebo
prepojovacie káble sa môžu
poškodiť a môže vzniknúť
požiar alebo úraz elektrickým
prúdom.
• Pri premiestňovaní podstavca
dávajte pozor, aby ste
nepricvikli sieťovú šnúru ani
prepojovacie káble pod podstavec.
Nedovoľte deťom liezť na
podstavec, ani preliezať medzi
poličkami.
Ak sa deti vyšplhajú na
podstavec alebo sa
dostanú medzi poličky,
v dôsledku prasknutia
skla alebo prevrátenia
podstavca môže dôjsť k vážnemu, dokonca
smrteľnému úrazu.
4SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_04-06_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 5 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
UPOZORNENIE
Na podstavec nedávajte horúce
predmety, ako sú horúce panvice
alebo kanvice.
Vrchné sklo sa môže rozbiť
a spôsobiť poranenie. Môže
tiež dôjsť k poškodeniu
podstavca.
Ak bude podstavec nestabilný,
dotiahnite sedem skrutiek,
ktoré ste použili počas montáže.
Podrobnosti pozri v časti “Návod na inštaláciu
systému domáceho kina s podstavcom”.
Ak budete podstavec používať s uvoľnenými
skrutkami, TVP sa môže prevrátiť a spôsobiť
poranenie.
Tento systém s podstavcom je
určený len pre špecifické TVP.
V návode na použitie TVP si overte, či je tento
systém s podstavcom podporovaný.
Nestúpajte na podstavec.
Môžete spadnúť, rozbiť
sklo a spôsobiť úraz.
Vrchné sklo
nevystavujte nadmerným
otrasom.
Aj keď je na podstavci
umiestnené sklo
s vrstvou odolnou voči
poškriabaniu, buďte
opatrní. Ak sklo
praskne, úlomky skla
môžu spôsobiť úraz,
preto dbajte na
nasledujúce
upozornenia.
• Na sklo neudierajte, ani naň nehádžte ostré predmety.
Vyhnite sa nadmerným otrasom.
• Neškriabte, ani nepichajte do skla ostrými predmetmi.
• Pri inštalácii zariadenia na podstavec zariadenie
umiestňujte na vrchné sklo opatrne.
Prasknuté vrchné sklo
nepoužívajte.
Ak je vrchné sklo prasknuté, nepoužívajte ho.
Vrchné sklo sa môžete rozbiť a spôsobiť
poranenia.
Poznámka k nosnosti
Na podstavec neklaďte žiadne zariadenie
presahujúce špecifikovanú maximálnu nosnosť,
ktorá je znázornená na uvedenom obrázku.
Inak môže zariadenie spadnúť alebo sa môže
podstavec zlomiť.
40 kg
14 kg
25 kg
Poznámky k inštalácii
• Dávajte pozor, aby ste si medzi podstavec a TVP
nepricvikli prsty ani ruky.
• Podstavec neumiestňujte na miesta vystavené priamemu
slnečnému žiareniu a do blízkosti zdrojov tepla.
• Podstavec neumiestňujte na horúce a vlhké miesta ani
v exteriéri.
• Podstavec umiestnite na miesto s dostatočnou
cirkuláciou vzduchu, aby sa predišlo jeho
zahrievaniu, čím predĺžite životnosť jednotlivých
častí zariadenia.
• Pri umiestňovaní podstavca buďte opatrní, keďže
pri umiestnení podstavca na špeciálne povrchovo
upravenú podlahu (voskovanú, olejovanú, leštenú
atď.) môže dôjsť k poškodeniu povrchu.
• Podstavec premiestňujte až po zložení TVP. Ak tak
nevykonáte, TVP môže spadnúť a môže sa poškodiť,
alebo spôsobiť vážny úraz. Podstavec nedržte za
mriežku, môže sa z podstavca uvoľniť a spôsobiť
vážny úraz. Dávajte pozor, aby ste si pri
premiestňovaní podstavca nepricvikli prsty.
5SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_04-06_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 6 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Bezpečnostné
upozornenia
Bezpečnosť
• Na podstavec nedávajte nevhodné predmety, ako je
váza alebo keramika.
• Podstavec neupravujte.
• Ak do podstavca vnikne akýkoľvek predmet alebo
kvapalina, odpojte ho od elektrickej siete a pred
ďalším používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
Zdroje napájania
• Ak nebudete podstavec dlhší čas používať, odpojte
sieťovú šnúru od elektrickej siete. Pri odpájaní
sieťovej šnúry ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte
za samotnú šnúru.
• Výmenu sieťovej šnúry smie vykonať len oprávnená
osoba v autorizovanom servise.
Prevádzka
Pred pripájaním ostatných zariadení tento systém
vypnite a odpojte ho od elektrickej siete.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce sa
systému s podstavcom, kontaktujte najbližšieho
predajcu Sony.
Autorské práva
Tento systém s podstavcom je vybavený systémom
Dolby* Digital a Pro Logic Surround a tiež systémom
DTS** Digital Surround.
* Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic a symbol dvojité-D sú obchodné
značky spoločnosti Dolby Laboratories.
** Vyrobené v licencii na základe patentov USA č.:
5 451 942, 5 956 674, 5 974 380, 5 978 762,
6 487 535 a iných svetových udelených
a registrovaných patentov. DTS a príslušný symbol
sú ochranné známky a logá DTS Digital Surround
a DTS sú obchodné značky spoločnosti DTS, Inc.
Produkt obsahuje softvér. © DTS, Inc.
Všetky práva vyhradené.
Tento systém domáceho kina disponuje technológiou
High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia
Interface sú obchodné značky alebo ochranné známky
spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a ostatných
krajinách.
“BRAVIA” je obchodná značka spoločnosti
Sony Corporation.
“PlayStation” je obchodná značka spoločnosti
Sony Computer Entertainment Inc.
6SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_07-13_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 7 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Začíname
Začíname
Dodávané príslušenstvo
• Diaľkové ovládanie
(RM-ANU032) (1)
• Optický digitálny kábel pre
TVP (1)
• Záručný list (1)
• Návod na použitie (1)
• Návod na inštaláciu systému
domáceho kina s podstavcom
(1)
Poznámka
• Batérie veľkosti AA
(typ R6) (2)
• FM drôtová anténa (1)
• Balenie obsahuje diely potrebné
na montáž systému s podstavcom.
Podrobnosti o dieloch a montáži
pozri v časti “Návod na inštaláciu
systému domáceho kina
s podstavcom”.
Vloženie batérií do diaľkového ovládania
Systém je možné ovládať dodávaným diaľkovým ovládaním. Do diaľkového ovládania vložte dve
batérie veľkosti AA (R6) správne podľa označenia + a –.
Poznámky
• Nenechávajte diaľkové ovládanie na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
• Nepoužívajte novú batériu spolu so starou.
• Dbajte na to, aby nedošlo k vniknutiu žiadneho predmetu do diaľkového ovládania, najmä počas výmeny batérií.
• Neumiestňujte zariadenie tak, aby bol senzor diaľkového ovládania vystavený priamemu slnečnému žiareniu alebo
intenzívnemu svetlu zo svietidiel. V opačnom prípade môže dochádzať k funkčným poruchám.
• Ak nebudete diaľkové ovládanie používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu
batérií a následnej korózii.
7SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_07-13_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 8 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
2
Príprava podstavca
Montáž podstavca
Podstavec je potrebné najskôr zmontovať.
Podrobnosti pozri v časti “Návod na inštaláciu
systému domáceho kina s podstavcom”.
K podstavcu upevnite bezpečnostný
popruh dodávaný s TVP.
Podrobnosti pozri v návodoch na použitie,
ktoré sú dodávané spolu s LCD TVP Sony.
Do otvoru, ktorý sa nachádza v strede na
zadnej strane podstavca môžete upevniť
skrutku do dreva.
Inštalačné miesto
Systém s podstavcom nainštalujte na svoje
miesto po vykonaní všetkých prepojení.
Umiestnite systém tak, aby bol od steny voľný
priestor minimálne 7 cm. Zabezpečí sa tým
dostatočný odvod tepla zo systému a takisto sa
tým predchádza pádu TVP. Manipulácia
s podstavcom si vyžaduje dve alebo viac osôb.
Pohľad
zboku
Viac ako
7 cm
Otvor pre skrutku
do dreva
Poznámka
• Dávajte pozor, aby ste si pri inštalovaní podstavca
nepricvikli prsty.
Ochrana pred pádom TVP
Zabezpečte TVP, aby bol chránený v prípade
zemetrasenia a pod.
Ak vlastníte LCD TVP Sony, vykonajte
nasledovný postup.
1
TVP položte na podstavec.
TVP položte do stredu podstavca tak, aby
bola zadná hrana podstavca TVP zarovnaná
so zadnou hranou tohto podstavca.
8SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_07-13_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 9 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
TVP a/alebo prehrávač s HDMI konektormi pripojte k systému HDMI káblom.
Po pripojení Sony “BRAVIA” Sync-kompatibilných zariadení HDMI káblami môžete zjednodušiť
ovládanie funkciou Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI) pre TVP. Pozri “Funkcie “BRAVIA”
Sync” (str. 23).
HDMI IN
TVP
Digitálny audio
výstup (OUT)
(optický)
Optický digitálny kábel pre
TVP (dodávaný)
HDMI kábel
(nedodávaný)
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
DVD
SAT/CATV IN
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
OPT
TV
OPT
SAT/
CATV
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
HDMI kábel
(nedodávaný)
HDMI kábel
(nedodávaný)
HDMI OUT
HDMI OUT
DVD prehrávač atď.
Blu-ray Disc prehrávač atď.
Poznámky
• Systém je kompatibilný s funkciou Audio Return Channel (ARC). Ak pripojíte systém k ARC-kompatibilnému
TVP s HDMI konektorom pomocou HDMI kábla, nie je potrebné pripájať TVP k systému optickým digitálnym
káblom.
• Ak je TVP kompatibilný s funkciou ARC, vedľa HDMI konektora na TVP je označenie “ARC”. Aj keď pri takomto
konektore použijete HDMI kábel, ak vstupný HDMI konektor nie je kompatibilný s funkciou ARC, nie je možné
funkciu ARC používať.
• Funkcia ARC je dostupná, len keď je zapnutá funkcia Control for HDMI.
• Všetky HDMI konektory na systéme fungujú rovnako. Konzolu “PlayStation 3” atď. pripojte do ľubovoľného
neobsadeného HDMI konektora.
Pokračovanie
9SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Začíname
Pripojenie TVP a prehrávača
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_07-13_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 10 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
• Ak k tomuto systému pripojíte rôzne zariadenia pomocou konektorov INPUT OPT/INPUT COAX a HDMI,
prepojenie cez HDMI konektor má prioritu.
Rada
• Aj keď bude tento systém vypnutý (aktívny pohotovostný režim), HDMI signál z pripojeného zariadenia sa bude
cez HDMI prepojenia prenášať do TVP. Zvukový a obrazový signál z daného zariadenia môžete reprodukovať
prostredníctvom TVP.
Poznámky k HDMI prepojeniu
• Používajte vysokorýchlostný HDMI kábel. Ak používate štandardný HDMI kábel, obraz s rozlíšením
1080p alebo obraz Deep Colour sa nemusí zobraziť správne.
• Odporúčame používať schválený HDMI kábel.
• Ak je obraz nekvalitný, alebo sa nereprodukuje zvuk zo zariadenia pripojeného HDMI káblom,
skontrolujte nastavenie pripojeného zariadenia.
• Audio signály (vzorkovacia frekvencia, dátový tok atď.) vysielané z konektora HDMI môžu byť
pripojeným zariadením potlačené.
• Pri zmene vzorkovacej frekvencie alebo počtu audio kanálov vo výstupnom signáli pripojeného
zariadenia môže dôjsť k prerušeniu zvuku.
• Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné s technológiou ochrany proti kopírovaniu (HDCP),
obraz a/alebo zvuk vyvedený na výstup konektora HDMI TV OUT môže byť skreslený, alebo na
výstup nemusí byť vyvedený žiadny signál.
V tomto prípade skontrolujte špecifikácie pripojeného zariadenia.
• Neodporúčame používať konverzný HDMI-DVI kábel.
• Ak je na systéme zvolený zdroj vstupného signálu “TV”, “FM”, “DMPORT” alebo “AUDIO”,
budú na výstup z konektora HDMI TV OUT vyvedené naposledy zvolené video signály privedené
do vstupného HDMI konektora (BD, DVD, SAT/CATV).
• Tento systém podporuje prenos signálu Deep Colour a “x.v.Colour”.
10SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_07-13_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 11 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Ak pripájate satelitný prijímač alebo tuner káblovej TV, ktoré nemajú HDMI konektor, nastavte
v Menu AMP systému “CTRL HDMI” na “OFF” (str. 24).
Satelitný prijímač alebo tuner káblovej
TV atď. s HDMI konektorom
HDMI OUT
HDMI kábel
(nedodávaný)
Digitálny audio
výstup (OUT)
(optický)
Optický digitálny
kábel
(nedodávaný)
*
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
OPT
TV
AUDIO
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
AUDIO
DMPORT
Digitálny audio
výstup (OUT)
(optický)
Optický digitálny
kábel
(nedodávaný)
VIDEO OUT
Do VIDEO IN na TVP.
Satelitný prijímač alebo tuner káblovej
TV atď. bez HDMI konektora
* V závislosti od satelitného prijímača sa nemusí reprodukovať multikanálový zvuk. V takomto prípade pripojte
okrem HDMI kábla aj optický digitálny kábel a v Menu AMP nastavte “INPUT MODE” na “OPT” (str. 29).
11SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Začíname
Pripojenie satelitného prijímača alebo tunera káblovej TV
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_07-13_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 12 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Pripojenie ďalších zariadení
Ak pripájate zariadenia, ktoré nemajú HDMI konektor (“PlayStation 2” alebo DVD prehrávač atď.),
nastavte v Menu AMP systému “CTRL HDMI” na “OFF” (str. 24). Aj keď nastavíte “CTRL HDMI”
na “ON”, môžete používať VCR atď., ktorý nepodporuje surround kanály. Pripojte jeho výstupné audio
a video konektory priamo k TVP a nie k tomuto systému s podstavcom.
Iné audio zariadenia atď.
Audio kábel
(nedodávaný)
Výstup (OUT)
audio signálu
HDMI
INPUT
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
INPUT
HDMI
ANTENNA
FM
COAXIAL 75
R
COAX
R
COAX
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
OPT
TV
AUDIO
BD IN
SAT/CATV IN
DVD
OPT
SAT/
CATV
L
DVD IN
BD IN
SAT/CATV IN
OPT
TV
AUDIO
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DM PORT
TV OUT
ARC
DC 5V
0.7A MAX
DMPORT
Koaxiálny digitálny
kábel (nedodávaný)
FM drôtová anténa
(dodávaná)
Digitálny audio
výstup (OUT)
(koaxiálny)
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT
VIDEO OUT
Do VIDEO IN na TVP.
DVD prehrávač atď.
12SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_07-13_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 13 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Rada
ANTENNA
Externá FM anténa
FM
COAXIAL 75
Zadná strana systému
Poznámky
• FM drôtovú anténu maximálne vystrite.
• Po pripojení FM drôtovej antény ju vodorovne narovnajte.
• Adaptér DIGITAL MEDIA PORT nepripájajte/neodpájajte, keď je systém zapnutý.
• Pri pripájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT sa uistite, že ste konektor pripojili značkou šípky ku značke šípky
na konektore DMPORT. Pri odpájaní adaptéra DIGITAL MEDIA PORT stlačte a pridržte miesta s označením A
a potom potiahnite konektor.
A
Pripojenie sieťovej šnúry
Pred pripojením sieťovej šnúry tohto systému s podstavcom do elektrickej zásuvky pripojte všetky
ostatné zariadenia alebo TVP k tomuto systému.
Poznámka
• Systém pripojte do ľahko dostupnej elektrickej zásuvky. Ak nastanú problémy a systém nefunguje štandardne,
okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej siete.
Nastavenie výstupného audio signálu pre pripojené
zariadenie
V závislosti od nastavení výstupného audio signálu pripojeného zariadenia môže byť výstupný
zvukový signál len 2-kanálový. V takom prípade nastavte výstupný zvukový signál pripojeného
zariadenia pre multikanálový formát (DTS, Dolby Digital, multikanálový LPCM). Podrobnosti
o nastaveniach výstupného audio signálu pozri v návode na použitie, ktorý je dodávaný spolu
s pripojeným zariadením.
13SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Začíname
• Ak je príjem v pásme FM nekvalitný, podľa obrázka nižšie prepojte systém s externou FM anténou pomocou
koaxiálneho kábla 75 Ohm (nedodávaný).
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_14-18_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 14 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Možnosti prehrávania
Index častí a ovládacích prvkov
Podrobnosti pozri na príslušných stranách, ktorých čísla sú uvedené v zátvorkách.
Displej
Tlačidlá a indikátory na prednom paneli
Tlačidlá a indikátory na prednom paneli
A INPUT SELECTOR
C POWER/ACTIVE STANDBY
Stavy indikátora:
Svieti nazeleno: Systém je zapnutý.
Svieti nažlto: Zapnuté sú len HDMI časti
systému (Funkcia Control for HDMI
pracuje.)
Nesvieti: Systém je vypnutý.
Stláčaním zvolíte zdroj vstupného signálu
pre prehrávanie.
Po každom stlačení tlačidla sa zdroj
vstupného signálu cyklicky prepína
nasledovne:
TV t BD t DVD t SAT/CATV t
AUDIO t FM t DMPORT t TV...
Poznámka
B ?/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
• Žltý indikátor zhasne 30 sekúnd po vypnutí
TVP. Ak však v Menu AMP nastavíte
“PASS THRU” na “ON”, indikátor zostane
svietiť nažlto, aj keď vypnete TVP.
D
(senzor diaľkového ovládania)
E VOL +/–
14SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_14-18_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 15 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Displej
Indikátory na displeji
Svietia podľa audio formátu, ktorý je práve
na vstupe do systému.
D : Dolby Digital
PLII : Dolby Pro Logic II
LPCM : Linear PCM
DTS
B NIGHT (29)
Svieti v režime NIGHT MODE.
C SLEEP (30)
Bliká, ak je aktívny vypínací
časovač Sleep Timer.
Možnosti prehrávania
A Indikátory audio formátu
E COAX/OPT
Svieti podľa použitého kábla.
F TUNED
Svieti, ak je naladená stanica.
G ST
Svieti, ak je naladená stereo stanica.
H MUTING
Svieti, ak je zvuk vypnutý.
I Miesto pre hlásenia
Zobrazenie úrovne hlasitosti, zvoleného
zdroja vstupného signálu, vstupného audio
signálu atď.
D HDMI (9, 11)
Svieti, ak sa používajú HDMI zariadenia,
alebo je na vstupe do systému ARC signál,
keď je zvolený zdroj vstupného signálu TV.
Pokračovanie
15SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_14-18_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 16 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Diaľkové ovládanie
I SOUND FIELD +/– (str. 22)
J VOLUME +/–
K MUTING
L NIGHT
INPUT SELECTOR
CENTER
SUBWOOFER
LEVEL
DISPLAY
AMP MENU
Stlačte pre kvalitnú reprodukciu dialógov aj
pri nízkej úrovni hlasitosti. Funkcia je
určená pre vychutnávanie si zvuku v noci.
M PRESET +/– (str. 19)
N O RETURN
RETURN
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
Tlačidlá na ovládanie systému
A ?/1 (zapnutie/pohotovostný režim)
B LEVEL
Stláčajte pre nastavenie úrovne hlasitosti
stredového signálu a subwoofera.
Nastavenie sa aplikuje pre všetky zvukové
polia.
C AMP MENU (str. 27)
D C, X, x, c alebo
Stláčaním C, X, x alebo c
zvoľte nastavenia. Potom stlačením
voľbu potvrdíte.
E MENU
Stlačte pre nastavenie predvoľby
rozhlasovej stanice alebo jej názvu
(str. 19, 20).
F DIMMER
O DISPLAY
Stláčaním prepínate informácie na displeji,
prípadne zobrazíte formát vstupného
signálu (5.1-kanálový atď.), keď je na vstupe
do systému digitálny audio signál.
P INPUT SELECTOR +/–
Stláčaním volíte zdroj vstupného signálu
ako napríklad tuner alebo iné pripojené
zariadenie.
Po každom stlačení tlačidla sa zdroj
vstupného signálu cyklicky prepína
nasledovne:
TV y BD y DVD y SAT/CATV y
AUDIO y FM y DMPORT y TV …
Tlačidlá na ovládanie zariadenia
pripojeného prostredníctvom
konektora DMPORT
D C, X, x, c alebo
E MENU
G m/M
Stláčajte pre zrýchlený posuv vzad alebo
vpred na disku počas prehrávania.
H N (prehrávanie)/X (pozastavenie)/
x (zastavenie)
M ./>
Stlačením prepínate kapitoly.
N O RETURN
O DISPLAY
Stláčaním zvolíte nastavenie displeja.
Stláčaním nastavujete jas displeja.
Nastaviť je možné dve úrovne.
G TUNING +/– (str. 19)
16SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_14-18_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 17 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Používanie TVP
Používanie ďalších
zariadení
CENTER
?/1
SUBWOOFER
INPUT SELECTOR
LEVEL
DISPLAY
RETURN
INPUT
SELECTOR
+/–
AMP MENU
CENTER
LEVEL
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
AMP MENU
MENU
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
RETURN
TUNING-
MENU
TUNING+
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
TUNING-
VOLUME
TUNING+
SOUND FIELD
MUTING
VOLUME
+/–
1
Zapnite TVP a zvoľte predvoľbu.
Podrobnosti pozri v návode na použitie TVP.
2
3
4
Zapnite systém.
Stláčajte INPUT SELECTOR +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “TV”.
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
VOLUME
SOUND FIELD
VOLUME
+/–
1
2
3
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
Zapnite systém.
Stláčajte INPUT SELECTOR +/–, kým sa
na displeji nezobrazí zdroj vstupného
signálu.
Rada
• Zvuk môže byť reprodukovaný prostredníctvom
reproduktorov TVP. V takomto prípade znížte
hlasitosť na TVP na minimálnu úroveň.
Ak používate funkciu
“BRAVIA” Sync
(System Audio Control)
Nie je potrebné vykonať predtým uvedené kroky
2 a 3. Keď zapnete TVP, súčasne sa zapne
systém a automaticky sa prepne aj zdroj
vstupného signálu. Na nastavenie hlasitosti
môžete tiež používať diaľkové ovládanie od
TVP. Po vypnutí tohto systému sa zvuk
reprodukujte z reproduktorov TVP.
Zdroj signálu Zariadenie, z ktorého sa
prehráva
TV
TVP atď. pripojený do
konektora TV
BD
Blu-ray Disc prehrávač atď.
pripojený do konektora BD
DVD
DVD prehrávač atď. pripojený
do konektora DVD
SAT/CATV
Satelitný prijímač alebo tuner
káblovej TV atď. pripojený do
konektora SAT/CATV
AUDIO
CD prehrávač atď. pripojený do
konektora AUDIO
FM
FM rádio prostredníctvom FM
drôtovej antény pripojenej do
konektora FM
DMPORT
Prenosný audio prehrávač atď.
pripojený do konektora
DMPORT
Rada
• Systém sa po zapnutí TVP nezapne, ak sa pri
poslednom vypnutí TVP zvuk reprodukoval
z reproduktorov TVP.
Pokračovanie
17SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Možnosti prehrávania
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_14-18_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 18 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
4
Pri video zariadeniach prepnite zdroj
vstupného signálu na TVP na HDMI,
ktorý ste zvolili v kroku 3.
Podrobnosti pozri v návode na použitie
TVP.
5
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Rady
• Zvuk môže byť reprodukovaný prostredníctvom
reproduktorov TVP. V takomto prípade znížte
hlasitosť na TVP na minimálnu úroveň.
• Aj keď budete na pripojenom zariadení prehrávať
kompatibilný Dolby True HD, Dolby Digital Plus
alebo DTS HD formát, systém ho bude akceptovať
ako Dolby Digital alebo DTS formát. Ak budete na
pripojenom zariadení prehrávať niektorý z týchto
špičkových zvukových formátov, ak je to možné,
nastavte na pripojenom zariadení výstupný signál na
multikanálový PCM formát.
Poznámky
• Ak pripojíte výstupný video konektor adaptéra
DIGITAL MEDIA PORT k vstupnému video
konektoru na TVP, nastavte “CTRL HDMI”
na “OFF” v Menu AMP tohto systému (str. 24).
Obrazový signál zo zariadenia pripojeného k adaptéru
DIGITAL MEDIA PORT sa nezobrazí na TVP,
ak je “CTRL HDMI” nastavené na “ON”.
• Ak chcete počúvať zvuk z pripojeného zariadenia bez
obrazu, keď je “CTRL HDMI” nastavené na “ON”,
najskôr vypnite TVP a potom vypnite a zapnite tento
systém.
Ak najskôr zapnete tento systém a potom vypnete
TVP, všetky zariadenia pripojené k TVP sa vypnú
funkciou Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI).
Ak používate funkciu “BRAVIA”
Sync (One-Touch Play)
Nie je potrebné vykonať predtým uvedené kroky
2 až 4. Keď zapnete pripojené zariadenia,
súčasne sa zapne systém aj TVP a automaticky
sa prepne aj zdroj vstupného signálu.
Na nastavenie hlasitosti môžete tiež používať
diaľkové ovládanie od TVP.
Rada
• Systém sa po zapnutí TVP nezapne, ak sa pri
poslednom vypnutí TVP zvuk reprodukoval
z reproduktorov TVP.
18SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_19-21_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 19 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
7
Stlačte
.
Na displeji sa zobrazí “COMPLETE”
(Hotovo) a stanica sa uloží.
Funkcie tunera
Uloženie rozhlasových
staníc
Stlačte MENU.
Funkcie tunera
Uložiť môžete až 20 staníc v pásme FM. Pred
ladením znížte hlasitosť na minimálnu úroveň.
8
9
Opakovaním krokov 2 až 8 uložte
ostatné stanice.
Zmena čísla predvoľby
Opakujte postup od kroku 3.
INPUT SELECTOR
INPUT
SELECTOR
+/–
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
Počúvanie rozhlasu
AMP MENU
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”).
C, X, x, c,
RETURN
MENU
MENU
PRESET-
TUNING-
NIGHT DIMMER PRESET+
MUTING
1
2
INPUT SELECTOR
TUNING+
TUNING
+/–
Stláčajte INPUT SELECTOR +/–,
kým sa na displeji nezobrazí “FM”.
INPUT
SELECTOR
+/–
DISPLAY
5
LEVEL
RETURN
Stlačte MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “MEMORY” (Predvoľba).
Stlačte
.
Stláčaním X/x zvoľte požadované číslo
predvoľby.
AMP MENU
MENU
MENU
Zatlačte a pridržte TUNING +/–,
kým sa nezačne ladenie.
Na displeji sa zobrazí číslo predvoľby
pre uloženie stanice.
6
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
C, X, x, c,
PRESET-
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
Ladenie sa zastaví po naladení danej
stanice. Na displeji sa zobrazí “TUNED”
a “ST” (pri stereo vysielaní).
3
4
CENTER
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
PRESET
+/–
TUNING
+/–
VOLUME
+/–
1
Stláčajte INPUT SELECTOR +/–, kým sa
na displeji nezobrazí “FM”.
Naladí sa naposledy naladená stanica.
2
Stláčaním PRESET +/– vyberte
požadované číslo predvoľby.
Po každom stlačení tlačidla systém vyvolá
jednu uloženú stanicu.
3
Stláčaním VOLUME +/– nastavte
hlasitosť.
Pokračovanie
19SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_19-21_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 20 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Vypnutie rádia
1
Stlačením "/1 vypnite napájanie systému.
Na iný zdroj signálu prepnete stlačením
INPUT SELECTOR +/–.
2
Počúvanie neuložených
rozhlasových staníc
V kroku 2 použite manuálne alebo automatické
ladenie.
Manuálne ladenie: stláčajte TUNING +/–.
Automatické ladenie: zatlačte a pridržte
TUNING +/–. Automatické ladenie sa zastaví po
naladení stanice. Ak chcete zastaviť automatické
ladenie v jeho priebehu, stlačte TUNING +/–.
Ak je príjem FM stanice
nekvalitný
Naladí sa naposledy naladená stanica.
3
4
5
6
3
Stlačte MENU.
• STEREO: Stereo príjem.
• MONO: Monofonický príjem.
4
Stlačte
Stlačte MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “NAME IN” (Pomenovať).
Stlačte
.
Vytvorte názov pomocou C/X/x/c.
Ak zadáte nesprávny znak
Stláčajte X/x, kým sa na displeji nezobrazí
“FM MODE” (Režim FM) a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte “MONO”.
Stláčaním PRESET +/– vyberte uloženú
stanicu, pre ktorú chcete vytvoriť
názov.
Stláčaním X/x zvoľte znak, potom
stlačením c presuňte kurzor na ďalšiu
pozíciu.
Pre názov stanice môžete použiť písmená,
číslice a iné symboly.
Ak je príjem FM stanice nekvalitný, zvoľte
monofonický príjem. Signál nebude
stereofonický, ale príjem sa zlepší.
1
2
Stláčajte INPUT SELECTOR +/–,
kým sa na displeji nezobrazí “FM”.
Stláčaním C/c zvoľte nesprávny znak
(rozbliká sa) a stláčaním X/x zvoľte
požadovaný znak.
7
Stlačte
.
Na displeji sa zobrazí “COMPLETE”
(Hotovo) a stanica sa uloží.
.
Nastavenie sa aplikuje.
5
Stlačte MENU.
Rada
• Pre skvalitnenie príjmu presmerujte FM anténu
(dodávanú).
Pomenovanie uložených
staníc
8
Stlačte MENU.
Rada
• Aktuálnu frekvenciu môžete skontrolovať na displeji
stláčaním DISPLAY.
Každej uloženej stanici môžete priradiť názov.
Po naladení pomenovanej stanice sa na displeji
zobrazí jej názov (napríklad “XYZ”).
Každej uloženej stanici môže byť priradený len
jeden názov.
Poznámka
• Predvoľbu s príjmom vysielania Radio Data System
(RDS) nie je možné pomenovať (str. 21).
20SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_19-21_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 21 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Zobrazenie názvu stanice
a frekvencie na displeji
Ak je systém v režime “FM”, môžete na displeji
zobraziť frekvenciu stanice.
Stlačte DISPLAY.
Funkcie tunera
Po každom stlačení DISPLAY prepínate na
displeji názov stanice a frekvenciu.
Rady
• Názov stanice sa zobrazí, ak uloženú stanicu
pomenujete.
• Zobrazenie frekvencie na displeji sa po niekoľkých
sekundách prepne na názov stanice.
Radio Data System (RDS)
Možnosti systému RDS
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie. Rádio (tuner)
v tomto systéme ponúka pohodlné RDS funkcie
ako napríklad zobrazenie názvu stanice.*
* Nie všetky FM stanice poskytujú služby systému
RDS a nie všetky RDS stanice poskytujú rovnaké
druhy služieb. Ak vám je systém RDS neznámy,
zistite si prehľad rozhlasových staníc vo vašom
regióne, ktoré poskytujú služby RDS.
Príjem RDS vysielania
Jednoducho zvoľte stanicu.
Ak naladíte stanicu poskytujúcu RDS služby,
zobrazenie frekvencie na displeji sa prepne na
názov stanice.*
* Ak nie je prijímaná stanica s RDS signálom,
na displeji sa jej názov nezobrazí, ak ju
nepomenujete manuálne.
Poznámka
• RDS nemusí pracovať správne, ak je prijímaný signál
slabý, alebo naladená stanica informácie RDS
nevysiela správne.
Rada
• Ak je zobrazený názov stanice, môžete zobraziť jej
frekvenciu stláčaním DISPLAY.
21SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_22-22_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 22 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Dostupné zvukové polia
Funkcia Surround
Zvukové pole Efekt
STANDARD* Vhodné pre rôzne zdroje.
Používanie surround
efektu
MOVIE*
Výber zvukového poľa
Tento systém dokáže vytvoriť multikanálový
surround zvuk. Môžete si zvoliť jedno
z predvolených optimalizovaných
zvukových polí.
Vytvorenie mohutného
a realistického zvuku spolu s jasným
zvukom dialógov.
DRAMA*
Vhodné pre dramatickú TV tvorbu.
NEWS*
Zvýraznenie zreteľnosti hlasu
hlásateľa.
SPORTS*
Zvýraznenie zreteľnosti hlasu
komentátora a realistickosti zvuku
s efektmi ako napr. potlesk atď.
GAME*
Zvýraznenie mohutného
a realistického zvuku pre podporu
zážitkov počas hrania video hier.
MUSIC*
Vhodné pre hudobné programy
alebo videoklipy z Blu-ray Disc/
DVD médií.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
2CH STEREO Vhodné pre audio CD disky.
P.AUDIO**
RETURN
MENU
PRESET-
Vhodné pre prenosné audio
prehrávače alebo iné zdroje
komprimovaného zvuku.
NIGHT DIMMER PRESET+
TUNING-
* Zvukové polia nie sú dostupné, ak stláčaním
INPUT SELECTOR zvolíte “DMPORT”.
** “P.AUDIO” sa zobrazí, len ak je zvolené
“DMPORT” alebo “AUDIO”.
TUNING+
MUTING
VOLUME
SOUND FIELD
SOUND
FIELD +/–
Stlačte SOUND FIELD +/–.
Na displeji sa zobrazí zvolené zvukové pole.
Po každom stlačení SOUND FIELD +/– sa
zobrazenie cyklicky mení nasledovne:
STANDARD y MOVIE y DRAMA y
NEWS y SPORTS y GAME y MUSIC
y 2CH STEREO y P.AUDIO y
STANDARD …
Rady
• Pre každý zdroj vstupného signálu je možné zvoliť
rôzne zvukové pole.
• Pre zdroj “DMPORT” je z výroby nastavené pole
“P.AUDIO” a pre ďalšie zdroje “STANDARD”.
• Ak na diaľkovom ovládaní od TVP Sony stlačíte
tlačidlo THEATRE, keď je “CTRL HDMI”
nastavené na “ON”, zvukové pole sa prepne na
“MOVIE” (neplatí pre niektoré TVP Sony).
22SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 23 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Funkcie “BRAVIA” Sync
Čo je “BRAVIA” Sync?
Ak chcete využívať funkciu “BRAVIA” Sync,
v tomto aj pripojených zariadeniach aktivujte
funkciu Control for HDMI.
Keď pripojíte TVP od spoločnosti Sony
disponujúci funkciou Control for HDMI, je
možné túto funkciu nastaviť súčasne v tomto
a pripojených zariadeniach po aktivovaní
funkcie Control for HDMI na TVP.
INPUT SELECTOR
CENTER
Funkcia “BRAVIA” Sync je kompatibilná
s TVP, Blu-ray Disc/DVD prehrávačmi, AV
zosilňovačmi atď. od spoločnosti Sony, ktoré
disponujú funkciou Control for HDMI.
DISPLAY
Funkcia Control for HDMI
(Ovládanie cez HDMI) nefunguje
spoľahlivo v nasledovných
prípadoch:
• Keď prepojíte tento systém so zariadením,
ktoré nie je kompatibilné s funkciou
Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI).
• Keď prepojíte tento systém so zariadeniami
inak ako pomocou HDMI prepojenia.
• Keď pripojíte zariadenie iného výrobcu než
Sony, ktoré je kompatibilné s funkciou
Control for HDMI (Ovládanie cez HDMI).
Odporúčame prepájať tento systém so
zariadeniami disponujúcimi funkciou
“BRAVIA” Sync.
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
Funkcia CONTROL FOR HDMI (Ovládanie cez
HDMI) je štandard pre vzájomnú riadiacu
funkciu využívaný systémom HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) pre HDMI
rozhrania (Multimediálne rozhranie s vysokým
rozlíšením).
?/1
SUBWOOFER
1
2
3
4
MENU
Systém musí byť s TVP a pripojenými
zariadeniami prepojený HDMI káblami
(nedodávané).
Zapnite tento systém, TVP a pripojené
zariadenia.
Na tomto systéme zvoľte zdroj
vstupného signálu a zdroj vstupného
signálu HDMI na TVP (SAT/CATV,
DVD, BD) tak, aby sa zobrazil obraz
z pripojeného zariadenia.
Cez Menu TVP zobrazte zoznam HDMI
zariadení a zapnite funkciu Control for
HDMI na pripojených zariadeniach.
Funkcia Control for HDMI sa súčasne
aktivuje v tomto a pripojených
zariadeniach.
Po dokončení nastavovania sa na displeji
zobrazí “COMPLETE” (Hotovo).
Poznámka
• Podrobnosti o nastavení TVP a pripojených
zariadení pozri v príslušnom návode na použitie.
Poznámka
• V závislosti od pripojených zariadení nemusí funkcia
Control for HDMI fungovať. Pozri návod na použitie
pripojených zariadení.
Pokračovanie
23SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Funkcie “BRAVIA” Sync
Po pripojení zariadení Sony, ktoré sú
kompatibilné s funkciou “BRAVIA” Sync
pomocou HDMI kábla (nedodávaný) sa
nasledovným spôsobom zjednoduší ovládanie:
• One-Touch Play
(Prehrávanie jediným stlačením) (str. 24)
• System Audio Control
(Ovládanie zvuku systému) (str. 25)
• System Power Off
(Vypnutie systému) (str. 25)
Príprava na funkciu
“BRAVIA” Sync
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 24 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Ak sa po vykonaní predtým
uvedených krokov nezobrazí
“COMPLETE” (Hotovo)
Aktivujte funkciu Control for HDMI v tomto
a pripojenom zariadení osobitne.
1
2
3
4
5
Stlačte AMP MENU.
7
Ak pripojíte zariadenia nekompatibilné
s funkciou “BRAVIA” Sync alebo zariadenia
bez HDMI konektorov atď., vypnite funkciu
Control for HDMI.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
INPUT SELECTOR
CENTER
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “CTRL HDMI” a potom
stlačte
alebo c.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
Stláčaním X/x zvoľte “ON”.
RETURN
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Funkcia Control for HDMI sa aktivujte.
6
Vypnutie funkcie
Control for HDMI
Na tomto systéme zvoľte zdroj
vstupného signálu s pripojeným
zariadením (SAT/CATV, DVD, BD),
pre ktoré chcete použiť funkciu
Control for HDMI.
Na pripojenom zariadení aktivujte
funkciu Control for HDMI.
Podrobnosti o nastavení pripojeného
zariadenia pozri v návode na použitie
príslušného zariadenia.
Ak pridáte alebo nanovo pripojíte
zariadenie
Opäť vykonajte kroky z častí “Príprava na
funkciu “BRAVIA” Sync” a “Ak sa po vykonaní
predtým uvedených krokov nezobrazí
“COMPLETE” (Hotovo)”.
Poznámky
• Ak nemôže byť funkcia Control for HDMI na
pripojenom zariadení nastavená súčasne s nastavením
“CONTROL FOR HDMI” na TVP, nastavte funkciu
Control for HDMI prostredníctvom Menu
v pripojenom zariadení.
• Podrobnosti o nastavení TVP a pripojených zariadení
pozri v príslušnom návode na použitie.
Rada
• Funkcia Control for HDMI je v systéme od výroby
zapnutá (nastavenie “ON”).
1
2
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
3
Stláčaním X/x zvoľte “CTRL HDMI”
a stlačte
alebo c.
4
5
Stláčaním X/x zvoľte “OFF”.
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Prehrávanie Blu-ray Disc/
DVD médií
(One-Touch Play)
Spustite prehrávanie na pripojenom
zariadení.
TVP sa automaticky zapne a prepne sa príslušný
HDMI vstup.
Rada
• Aj keď bude tento systém vypnutý (aktívny
pohotovostný režim), HDMI signál z pripojeného
zariadenia sa bude cez HDMI prepojenia prenášať
do TVP. Zvukový a obrazový signál z daného
zariadenia môžete reprodukovať prostredníctvom
TVP.
Poznámka
• V závislosti od TVP sa nemusí zobraziť úplný
začiatok programu na médiu.
24SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 25 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Reprodukcia zvuku TVP
z reproduktorov systému
(System Audio Control)
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
?/1
SUBWOOFER
LEVEL
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
3
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “VOL LIMIT” (Obmedziť
hlasitosť) a potom stlačte
alebo c.
4
Stláčaním X/x zvoľte požadovanú
úroveň obmedzenia hlasitosti.
Obmedzenie úrovne hlasitosti meníte
v nasledovných krokoch:
MAX y 49 y 48 … 2 y 1 y MIN
5
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Poznámky
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
Stlačte AMP MENU.
MENU
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Zvuk sa reprodukuje z reproduktorov tohto
systému. Po vypnutí tohto systému sa obnoví
reprodukcia zvuku z reproduktorov TVP.
Poznámky
• Ak TVP zapnete skôr ako systém, zvuk TVP sa chvíľu
nebude reprodukovať.
• V závislosti od TVP, ak nastavíte hlasitosť systému
diaľkovým ovládaním od TVP, úroveň hlasitosti sa
zobrazí na TV obrazovke rovnako, ako by sa zobrazila
pri nastavovaní hlasitosti na TVP. V takomto prípade
sa môže úroveň hlasitosti zobrazená na TV obrazovke
a na displeji systému odlišovať.
Používanie funkcie
Volume Limit
(Obmedzenie hlasitosti)
Keď je aktívna funkcia System Audio Control
a dôjde k automatickému prepnutiu reprodukcie
zvuku z reproduktorov TVP na reproduktory
tohto systému, v závislosti od úrovne hlasitosti
na systéme sa môže reprodukovať hlasný zvuk.
Tejto situácii môžete predísť obmedzením
úrovne hlasitosti.
• Táto funkcia je dostupná, len keď aktivujte funkciu
Control for HDMI.
• Táto funkcia nie je dostupná, ak sa výstup pre
reprodukciu zvuku zmení z reproduktorov na tomto
systéme na reproduktory TVP.
Rady
• Obmedzenie úrovne hlasitosti odporúčame nastaviť
na úroveň o niečo nižšiu ako pri bežnom počúvaní.
• Bez ohľadu na nastavenie obmedzenia úrovne
hlasitosti sú tlačidlá VOL +/– na tomto systéme
a VOLUME +/– na diaľkovom ovládaní funkčné.
• Ak nechcete obmedziť úroveň hlasitosti, zvoľte
“MAX”.
Vypnutie systému, TVP
a pripojených zariadení
(System Power Off)
Keď vypnete TVP tlačidlom POWER na DO od
TVP, tento systém a všetky pripojené zariadenia
sa automaticky vypnú.
Poznámka
• V závislosti od podmienok sa pripojené zariadenia
nemusia vypnúť. Podrobnosti pozri v návodoch na
použitie, ktoré sú dodávané spolu s pripojenými
zariadeniami.
25SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Funkcie “BRAVIA” Sync
Po vykonaní nasledujúcich jednoduchých
operácií môžete pomocou reproduktorov tohto
systému reprodukovať zvuk TVP. Pomocou
diaľkového ovládania TVP môžete nastaviť
hlasitosť a vypnúť zvuk reprodukovaný
prostredníctvom tohto systému. Podrobnosti
pozri v návode na použitie TVP.
1
2
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_23-26_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 26 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Poznámka
Používanie funkcie úspory
energie
• Ak je zvolené “AUTO”, zobrazenie obrazu na
TVP a spustenie reprodukcie zvuku môže trvať
mierne dlhšie, než pri nastavení “ON”.
5
(HDMI PASS THRU)
Ak je k tomuto systému pripojený “BRAVIA”
Sync-kompatibilný TVP a TVP je vypnutý,
tok HDMI signálu sa zastaví a príkon sa zníži.
Výrobné nastavenie je “AUTO”.
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Vypnutie funkcie
Audio Return Channel
Poznámka
• Táto funkcia je dostupná, len ak je “CTRL HDMI”
nastavené na “ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
RETURN
1
2
3
4
26
Ak je TVP kompatibilný s funkciou Audio
Return Channel (ARC), cez HDMI kábel sa
prenáša z TVP tiež digitálny audio signál.
Na reprodukciu zvuku nie je potrebné vytvoriť
samostatné audio prepojenie.
Ak nepoužívate funkciu ARC, prepojte systém
a TVP optickým digitálnym káblom a v Menu
AMP nastavte “ARC” na “OFF”.
MENU
INPUT SELECTOR
CENTER
Stlačte AMP MENU.
DISPLAY
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte “PASS THRU”
(Prechod) a stlačte
alebo c.
Stláčaním X/x zvoľte nastavenie.
• AUTO: Ak je počas zapnutia TVP tento
systém v pohotovostnom režime,
na výstup zo systému je vyvedený
HDMI signál z výstupného HDMI
konektora tohto systému.
Ak používate TVP kompatibilný
s funkciou “BRAVIA” Sync,
odporúčame toto nastavenie.
Nastavenie redukuje príkon
v pohotovostnom režime
v porovnaní s nastavením “ON”.
• ON (Zap.):
Ak je tento systém
v pohotovostnom režime, na výstup
zo systému je nepretržite vyvedený
HDMI signál z výstupného HDMI
konektora tohto systému.
Indikátor POWER/ACTIVE
STANDBY na prednom paneli
vtedy svieti nažlto.
SK
RETURN
1
2
MENU
Stlačte AMP MENU.
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “SET HDMI” (Nastaviť HDMI)
a potom stlačte
alebo c.
3
Stláčajte X/x, kým sa na displeji
nezobrazí “ARC” a stlačte
alebo c.
4
Stláčaním X/x zvoľte “OFF”.
• ON (Zap.): Zapnutie funkcie ARC.
• OFF (Vyp.):Vypnutie funkcie ARC.
5
Stlačte AMP MENU.
Menu AMP sa vypne.
Poznámka
• Ak je “CTRL HDMI” nastavené na “OFF”, funkcia
ARC ani jej nastavenia nie sú dostupné.
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_27-30_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 27 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Pokročilejšie nastavenia
SET
HDMI*
Nastavenia a úpravy
pomocou Menu systému
Menu AMP
Pomocou AMP MENU na DO môžete
nastavovať nasledovné položky.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
SYSTEM
AMP MENU
AUDIO
VOL
LIMIT**
MAX, 49, 48,
… 2, 1, MIN
PASS
THRU**
AUTO
ON
ARC**
ON
OFF
DIMMER
ON
OFF
CNT
LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
DISPLAY
ON
OFF
SW LEVEL
–6, –5, … 0,
… +5, +6
SLEEP
OFF, 10M,
20M, …
80M, 90M
AUTO
STBY
ON
OFF
AUDIO
DRC
TONE
ON
OFF
MAX
STD
OFF
BASS
–6, –5, … 0,
… +5, +6
TREBLE
–6, –5, … 0,
… +5, +6
A/V SYNC
ON
OFF
DUAL
MONO
MAIN
SUB
MAIN/SUB
NIGHT
MODE
ON
OFF
INPUT
MODE
AUTO
OPT
* Pozri “Funkcie “BRAVIA” Sync” (str. 23).
** Toto nastavenie sa zobrazí, len ak je “CTRL HDMI”
nastavené na “ON”.
INPUT SELECTOR
CENTER
DISPLAY
RETURN
1
2
3
SUBWOOFER
LEVEL
AMP MENU
AMP
MENU
C, X, x, c,
MENU
Stlačením AMP MENU zapnite Menu
AMP.
Stláčaním C/X/x/c zvoľte položku
a nastavenie.
Stlačením AMP MENU vypnite
Menu AMP.
Pokračovanie
27SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Pokročilejšie nastavenia
LEVEL
CTRL
HDMI
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_27-30_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 28 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Rada
• Tieto nastavenia sa uchovajú, aj keď odpojíte sieťovú
šnúru.
Nasledovné strany popisujú detaily
o jednotlivých nastaveniach.
Nastavenie úrovne hlasitosti
reproduktorov
(CNT LEVEL, SW LEVEL)
Nastavenie úrovne nízkych
a vysokých tónov
(BASS, TREBLE)
Môžete jednoducho nastaviť úroveň nízkych
a vysokých tónov.
1
2
Môžete nastaviť úroveň hlasitosti a vyváženie
stredového a subwoofera.
1
2
3
Zvoľte “CNT LEVEL” alebo
“SW LEVEL” a stlačte
alebo c.
Počúvanie zvuku v kvalite
Dolby Digital pri nízkej úrovni
hlasitosti (AUDIO DRC)
Zúženie dynamického rozsahu zvukovej stopy.
Režim je vhodný pre sledovanie filmov pri
nízkej hlasitosti. Nastavenie AUDIO DRC sa
aplikuje len pri zdrojoch zvuku Dolby Digital.
1
2
3
3
V Menu AMP zvoľte “LEVEL”
a stlačte
alebo c.
Zvoľte “AUDIO DRC” a stlačte
alebo c.
Zvoľte nastavenie.
• OFF (Vyp.): Bez kompresie dynamického
rozsahu.
• STD: Reprodukcia zvukovej stopy
s kompresiou dynamického
rozsahu v zmysle zámerov
technikov pre záznam.
• MAX (Maximálna): Maximálna
kompresia dynamického rozsahu.
Zvoľte želaný parameter.
Parameter je možné nastaviť v rozsahu “–6”
až “+6” v jednotkových krokoch. Výrobné
nastavenie je “0”.
Zvoľte želaný parameter.
Parameter pre “CNT LEVEL”
a “SW LEVEL” je možné nastaviť
v rozsahu “–6” až “+6” v jednotkových
krokoch. Výrobné nastavenie je “0”.
Zvoľte “BASS” alebo “TREBLE”
a stlačte
alebo c.
• BASS (Nízke tóny):
Nastavenie úrovne nízkych
tónov.
• TREBLE (Vysoké tóny):
Nastavenie úrovne vysokých
tónov.
V Menu AMP zvoľte “LEVEL”
a stlačte
alebo c.
• CNT LEVEL: Nastavenie úrovne
stredového signálu.
• SW LEVEL: Nastavenie úrovne
hlasitosti subwoofera.
V Menu AMP zvoľte “TONE”
a stlačte
alebo c.
Nastavenie oneskorenia
medzi zvukom a obrazom
(A/V SYNC)
Pomocou tejto funkcie môžete nastaviť
oneskorenie zvuku, ak obraz zaostáva za
zvukom.
1
2
3
V Menu AMP zvoľte “AUDIO”
a stlačte
alebo c.
Zvoľte “A/V SYNC” a stlačte
alebo c.
Zvoľte nastavenie.
• OFF (Vyp.):
Bez nastavenia.
• ON (Zap.):
Korekcia posunu medzi zvukom
a obrazom.
Poznámky
• Pomocou tejto funkcie sa vám nemusí podariť
dokonalé nastavenie oneskorenia zvuku a obrazu.
• Táto funkcia je účinná len pre Dolby Digital, DTS
a Linear PCM (2-kanálový) signál privedený
pomocou koaxiálneho digitálneho, optického
digitálneho alebo HDMI kábla.
28SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_27-30_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 29 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Počúvanie viaczložkového
zvukového signálu (DUAL MONO)
Ak systém prijíma viaczložkový vysielací
zvukový signál, môžete takýto zvukový signál
(AC-3 Multiplex broadcast sound) reprodukovať.
Poznámka
Nastavenie zvuku zo
satelitného prijímača
(INPUT MODE)
Ak sa nereprodukuje multikanálový zvuk, aj keď
ste systém a satelitný prijímač prepojili HDMI
káblom, pripojte optický digitálny kábel.
• Ak chcete prijímať signál AC-3, je potrebné k systému
pripojiť digitálny satelitný prijímač pomocou
optického alebo koaxiálneho kábla a nastaviť režim
výstupného digitálneho signálu na digitálnom
satelitnom prijímači na AC-3.
1
1
3
3
Zvoľte nastavenie.
Reprodukcia zvuku pri nízkej
hlasitosti (NIGHT MODE)
Zvoľte “OPT”.
• AUTO: Prioritný výstup audio signálu
zo vstupného konektora HDMI
SAT/CATV.
• OPT (Optický):
Výstup signálu z konektora SAT/
CATV OPT.
Zvoľte “DUAL MONO” a stlačte
alebo c.
• MAIN (Hlavný):
Prehrávanie hlavného
zvuku.
• SUB (Vedľajší):
Prehrávanie vedľajšieho
zvuku.
• MAIN/SUB (Hlavný/Vedľajší):
Ľavý reproduktor
reprodukuje hlavný zvuk
a pravý reproduktor
reprodukuje vedľajší zvuk.
Zvoľte “INPUT MODE” a stlačte
alebo c.
Úprava jasu displeja
(DIMMER)
Jas displeja je možné upraviť v dvoch stupňoch.
1
2
3
V Menu AMP zvoľte “SYSTEM”
a stlačte
alebo c.
Zvoľte “DIMMER” a stlačte
alebo c.
Zvoľte nastavenie.
• ON (Zap.):Stmavnutie.
• OFF (Vyp.):Vyšší jas.
Pomocou tejto funkcie môžete zreteľne počúvať
zvukové efekty alebo dialógy aj pri nízkej úrovni
hlasitosti.
1
2
3
V Menu AMP zvoľte “AUDIO”
a stlačte
alebo c.
Zvoľte “NIGHT MODE” a stlačte
alebo c.
Zvoľte nastavenie.
• ON (Zap.):
Zapnutie funkcie “NIGHT MODE”.
• OFF (Vyp.):
Vypnutie tejto funkcie.
Rada
• Vďaka režimu AUDIO DRC si môžete zvuk formátu
Dolby Digital vychutnať pri nízkej hlasitosti (str. 28).
Pokračovanie
29SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Pokročilejšie nastavenia
2
V Menu AMP zvoľte “AUDIO”
a stlačte
alebo c.
2
V Menu AMP zvoľte “AUDIO”
a stlačte
alebo c.
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_27-30_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 30 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Zmena nastavenia displeja
(DISPLAY)
Môžete zmeniť režim zobrazovania na displeji.
1
2
3
V Menu AMP zvoľte “SYSTEM”
a stlačte
alebo c.
alebo c.
Zvoľte “DISPLAY” a stlačte
Zvoľte nastavenie.
• ON (Zap.):
Displej je stále zapnutý.
• OFF (Vyp.):
Pri ovládaní tohto systému sa displej
na niekoľko sekúnd aktivuje.
Rada
• Na displeji sa po stlačení DISPLAY zobrazí aj druh
vstupného signálu (len digitálny vstupný signál), aj
keď je “DISPLAY” nastavené na “OFF”.
Funkcia Auto Standby
(Automatický pohotovostný
režim) (AUTO STBY)
Môžete redukovať príkon. Ak systém
cca 30 minút nepoužívate a neprijme žiadny
vstupný signál, automaticky sa prepne do
pohotovostného režimu.
Výrobné nastavenie je “ON”.
1
2
3
V Menu AMP zvoľte “SYSTEM”
a stlačte
alebo c.
Zvoľte “AUTO STBY” a stlačte
alebo c.
Zvoľte nastavenie.
• ON (Zap.):
Zapnutie funkcie “AUTO STBY”.
• OFF (Vyp.):
Vypnutie tejto funkcie.
Poznámka
• Ak je vypnutý zvuk, alebo ak je aktívna ochranná
funkcia, displej bude stále zapnutý, aj keď nastavíte
“DISPLAY” na “OFF”.
Poznámka
• Ak sa systém vypne pomocou funkcie AUTO STBY,
nemusí sa pri ďalšom zapnutí TVP automaticky
zapnúť.
Vypínací časovač (SLEEP)
Systém je možné nastaviť tak, aby sa v určitom
čase vypol. Môžete tak zaspávať pri hudbe. Čas
do vypnutia môžete meniť v 10-minútových
intervaloch.
1
2
3
V Menu AMP zvoľte “SYSTEM”
a stlačte
alebo c.
Zvoľte “SLEEP” a stlačte
alebo c.
Zvoľte želaný predvolený čas.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
minút (čas do vypnutia) mení nasledovne:
OFF y 10M y 20M
Y
Y
90M y 80M ... 30M
Poznámka
• Funkcia je určená len pre tento systém,
nie pre pripojený TVP alebo iné zariadenia.
30SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_31-34_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 31 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
ZVUK
Ďalšie informácie
Riešenie problémov
Ak sa počas prevádzky systému vyskytne
akýkoľvek problém, pokúste sa ho vyriešiť
pomocou nižšie uvedeného prehľadu skôr, ako
pristúpite k žiadosti o opravu. Ak nejaký
problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
NAPÁJANIE
Systém sa nezapne.
• Skontrolujte, či je sieťová šnúra správne
pripojená do elektrickej zásuvky.
• Overte nastavenie reproduktorov TVP.
Nastavenie reproduktorov TVP riadi akým
spôsobom sa systém automaticky zapína
spolu s TVP.
• Systém sa po zapnutí TVP nezapne, ak sa pri
poslednom vypnutí TVP zvuk reprodukoval
z reproduktorov TVP.
Funkcia System Power Off nefunguje.
• Zmeňte nastavenie TVP tak, aby sa
pripojené zariadenia automaticky vypli po
vypnutí TVP. Podrobnosti pozri v návode na
použitie TVP.
Keď vypnete TVP, vypne sa aj tento systém.
• Ak je funkcia Control for HDMI zapnutá, je
aktívna aj funkcia System Power Off a tento
systém sa teda vypne spolu s vypnutím TVP.
Systém sa automaticky vypne.
• Je aktivovaná funkcia AUTO STBY
(str. 30).
• Skontrolujte, či je prehrávaný Blu-ray Disc,
DVD disk atď. nahraný vo formáte Dolby
Digital alebo DTS.
• Po pripojení Blu-ray Disc, DVD prehrávača
atď. do vstupných digitálnych konektorov
systému skontrolujte audio nastavenie
(nastavenie audio výstupu) pripojeného
zariadenia.
Nedarí sa vytvoriť priestorový efekt.
• V závislosti od digitálneho signálu nemusí
byť proces spracovania surround zvuku
účinný (str. 22). Stlačením DISPLAY
zobrazíte formát zvuku na displeji. Ak sa
zobrazí “2.0ch” alebo “1.0ch”, signál je
stereo alebo monofonický a neobsahuje
multikanálový zvuk. Ak sa zobrazí “5.1ch”
atď., signál obsahuje viacero kanálov,
surround efekt však v závislosti od
programu alebo disku nemusí byť počuteľný.
Z reproduktorov tohto systému sa
nereprodukuje TV zvuk.
• Overte pripojenie optického digitálneho
alebo audio kábla spájajúceho systém s TVP
(str. 9).
• Overte výstup audio signálu na TVP.
• Ak TVP nie je kompatibilný s funkciou ARC,
nastavte “CTRL HDMI” a “ARC” na “ON”.
Z reproduktorov systému aj TVP sa
reprodukuje zvuk.
• Ak je funkcia Control for HDMI vypnutá
alebo zvolené zariadenie nie je kompatibilné
s funkciou Control for HDMI, vypnite zvuk
na tomto systéme alebo TVP.
Zvuk zaostáva za TV obrazom.
• Ak je “A/V SYNC” nastavené na “ON”,
nastavte “A/V SYNC” na “OFF”.
Úroveň hlasitosti sa zníži, ak sa výstup pre
reprodukciu zvuku zmení z reproduktorov TVP
na reproduktory na tomto systéme.
• Je aktivovaná funkcia Volume Limit.
Podrobnosti pozri “Používanie funkcie
Volume Limit (Obmedzenie hlasitosti)”
(str. 25).
Pokračovanie
31SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Ďalšie informácie
Keď zapnete TVP, systém sa nezapne.
Multikanálový zvuk Dolby Digital alebo DTS sa
nereprodukuje.
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_31-34_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 32 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Z reproduktorov systému nie je
reprodukovaný zvuk pripojeného zariadenia,
alebo počuť len slabý zvuk.
• Stlačte VOLUME + a skontrolujte úroveň
hlasitosti.
• Stlačením MUTING alebo VOLUME +
zrušte vypnutie zvuku.
• Skontrolujte, či je zvolený správny zdroj
vstupného signálu.
• Skontrolujte, či sú všetky káble správne
zapojené do konektorov na tomto systéme aj
pripojenom zariadení.
• Overte nastavenie HDMI na pripojených
zariadeniach.
Zvuk je prerušovaný alebo je v ňom šum.
• Pozri “Formáty podporované týmto
systémom” (str. 34).
OBRAZ
Na TV obrazovke sa nezobrazuje žiadny obraz.
• Skontrolujte, či je tento systém prepojený
s TVP správne.
• Skontrolujte, či je na TVP zvolené správne
nastavenie.
• Nastavte TVP do príslušného vstupného
režimu.
• Skontrolujte, či nie je prepojenie konektorov
HDMI IN a HDMI OUT vykonané naopak.
• Skontrolujte, či sú káble správne zapojené
do konektorov na tomto systéme aj
pripojenom zariadení (str. 9, 11, 12).
Ak je tento systém v pohotovostnom režime,
na TVP sa nezobrazuje obraz, ani nepočuť
zvuk.
• Ak je tento systém v pohotovostnom režime,
na výstup je vyvedený obrazový a zvukový
signál z HDMI zariadenia zvoleného
naposledy pri vypnutí tohto systému.
Ak chcete prehrávať z iného než naposledy
zvoleného HDMI zariadenia, spustite na
ňom prehrávanie operáciou One-Touch
Play, alebo zapnite tento systém a zvoľte na
ňom želané HDMI zariadenie.
• Ak zariadenia pripojené k tomuto systému
nie sú kompatibilné s funkciou “BRAVIA”
Sync, v Menu AMP na systéme nastavte
“PASS THRU” na “ON” (str. 26).
• “CTRL HDMI” je nastavené na “OFF”.
Diaľkové ovládanie nefunguje.
• Vysielač DO smerujte na senzor
na systéme.
• Odstráňte všetky prekážky medzi DO
a systémom.
• Ak sú batérie v DO slabé, vymeňte ich za
nové (obidve).
• Skontrolujte, či ste na DO stlačili správne
tlačidlo pre výber zdroja vstupného signálu.
OSTATNÉ
Funkcia Control for HDMI nefunguje správne.
• Overte HDMI prepojenie (str. 9, 11).
• Nastavte funkciu Control for HDMI na TVP
(str. 23).
• Zistite, či je pripojené zariadenie
kompatibilné s funkciou “BRAVIA” Sync.
• Na pripojenom zariadení skontrolujte
nastavenie funkcie Control for HDMI. Pozri
návod na použitie pripojeného zariadenia.
• Ak ste zmenili HDMI prepojenie, pripojili/
odpojili sieťovú šnúru alebo došlo k výpadku
dodávky elektrickej energie, zopakujte
postup uvedený v časti “Funkcie
“BRAVIA” Sync” (str. 23).
• Ak pripojíte/odpojíte sieťovú šnúru,
vyčkajte 15 alebo viac sekúnd a až potom
systém s podstavcom používajte.
• Ak prepojíte výstupné audio konektory
video zariadenia a systém iným než HDMI
káblom, nemusí sa z dôvodu funkcie
“BRAVIA” Sync reprodukovať žiadny
zvuk. V takomto prípade nastavte
“CTRL HDMI” na “OFF” (str. 24), alebo
prepojte výstupné audio konektory video
zariadenia priamo s TVP a nie cez systém.
Ak sa na displeji striedavo zobrazuje
“PROTECTOR” (Vyskytla sa porucha)
a “PUSH POWER” (Vypnite systém).
Stlačením ?/1 vypnite systém a po ukončení
zobrazovania “STANDBY” (Pohotovostný
režim) skontrolujte nasledovné položky.
• Neblokuje niečo ventilačné otvory na
systéme?
Po skontrolovaní a odstránení vyššie
uvedených problémov znova zapnite
systém. Ak sa problém nevyriešil ani po
vykonaní uvedeného, kontaktujte
najbližšieho predajcu Sony.
32SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_31-34_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 33 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Ak systém stále nepracuje
správne napriek vykonaniu
uvedených odporúčaní,
nasledovným postupom resetujte
systém:
Technické údaje
Používajte tlačidlá na systéme.
1
2
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Stlačte ?/1 spolu s tlačidlami
INPUT SELECTOR a VOL –.
Zobrazí sa “COLD RESET” (Studený
Reset) a systém sa resetuje. Nastavenia pre
Menu AMP, zvukové polia atď. sa obnovia
na výrobné nastavenia.
Ďalšie informácie
Rozmery:
mm (cca)
Vnútorné
rozmery: mm
(cca)
Hmotnosť: kg
A
1 000
B
405
C
550
D
161
E
161
F
902
G
346
H
368
34
Pokračovanie
33SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_31-34_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 34 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Formáty podporované týmto
systémom
HDMI
Konektor
Video vstupy/výstupy
Systém podporuje nasledovné vstupné digitálne
formáty.
Formát
Podporovaný/
nepodporovaný
HDMITM konektor
BD, DVD, SAT/CATV:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/60 Hz
1920 × 1080i@59,94/60 Hz
1920 × 1080p@59,94/60 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
Farebná hĺbka: 30 bit/36 bit
BD, DVD, SAT/CATV:
7.1-kanálový Linear PCM/
Dolby Digital/ DTS
Dolby Digital
a
DTS
a
2-kanálový Linear
PCM*
a
7.1-kanálový Linear
PCM 48k* (Len cez
HDMI prepojenie)
a
7.1-kanálový Linear
PCM 96k
×
Dolby Digital Plus
×
Reproduktory
Osadenie predných reproduktorov
Dolby True HD
×
Systém reproduktora
DTS-HD
×
Audio vstupy
* Spracovaný je len PCM signál so vzorkovacou
frekvenciou do 48 kHz.
Zosilňovač
Menovitý výstupný výkon
Režim Stereo
75 W + 75 W, 4 Ohm,
1 kHz, celkové harmonické
skreslenie 1%
Referenčný výstupný výkon
Režim Surround
(na kanál)
Predné: 100 W + 100 W,
4 Ohm
Subwoofer: 130 W, 3 Ohm,
100 Hz
Vstupy (Analógové)
AUDIO
Citlivosť: 550 mV
Impedancia: 30 kOhm
Vstupy (Digitálne)
TV, SAT/CATV
Optický
DVD
Koaxiálny
Tuner v pásme FM
Ladiaci rozsah
Anténa
Anténové konektory
Medzifrekvencia
Osadenie subwoofera
Systém reproduktora
Osadenie reproduktora
Subwoofer typu Bass reflex
100 mm × 150 mm,
kónusový typ
Všeobecne
Napájanie
220 – 240 V, 50/60 Hz
Príkon
Zapnutý: 80 W
Aktívny pohotovostný režim (Príkon vzrastie,
keď je zapnutý zdroj vstupného signálu HDMI
a je zapnutý TVP pripojený k systému, aj keď
bude systém vypnutý.): 3,5 W alebo menej
Pohotovostný režim: 0,3 W alebo menej
Rozmery (cca)
1 000 mm × 550 mm ×
405 mm (š/v/h)
Hmotnosť (cca)
34 kg
Právo na zmeny vyhradené.
Rádio (tuner)
Systém
Osadenie reproduktora
Širokopásmové,
typ Bass reflex
65 mm, kónusový typ
PLL quartz-locked digital
synthesizer systém
87,5 - 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
FM drôtová anténa
75 Ohm, asymetrický
10,7 MHz
• Príkon v pohotovostnom režime: 0,3 W alebo menej
• Na niektorých plošných spojoch nie sú použité
samozhasínajúce halogenidové prísady.
• Plne digitálnym zosilňovačom S-Master sa
dosahuje viac než 85% účinnosť výkonu.
34SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
filename[O:\Navody\A_Preklad\RHT-G5_SK\Fm\Sk_35-35_RHT-G5.fm]
masterpage:Right
RHT-G5_Sk.book Page 35 Thursday, March 18, 2010 12:36 PM
Index
P
A/V SYNC 28
AUDIO DRC 28
AUTO STBY 30
Pripojenie
Adaptér DIGITAL MEDIA PORT 12
Blu-ray Disc prehrávač 9
DVD prehrávač 12
FM drôtová anténa 12
PlayStation 2 12
PlayStation 3 9
Satelitný prijímač 11
TVP 9
Tuner káblovej TV 11
VCR 12
Príprava podstavca 8
PROTECTOR 32
B
BASS 28
“BRAVIA” Sync 23
C
CNT LEVEL 28
D
DIMMER 29
DISPLAY 21, 30
DUAL MONO 29
Diaľkové ovládanie
Ovládanie 16
Pred použitím 7
R
Rádio 19
Rozhlasové stanice 19
S
F
SW LEVEL 28
Funkcia Volume Limit 25
T
I
INPUT MODE 29
INPUT SELECTOR 14, 16
M
Menu AMP 27
TREBLE 28
V
VOLUME 14, 16
Vypínací časovač 30
Zvukové pole 22
N
Nastavenie 8
NIGHT MODE 29
O
Ochrana pred pádom TVP 8
Optický digitálny kábel 9, 11
35SK
model name [RHT-G5]
[4-170-065-11(1)]
Ďalšie informácie
A
Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)
CZ
Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské
unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po
ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti.
Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických
výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní
prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním
s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben,
pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto
výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující
likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách so zavedeným separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané
ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do vyhradeného zberného
miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete
zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších
podrobných informácií o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo
obecný úrad, miestnu službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Download PDF

advertising