Sony | SS-CSE | Sony SS-CSE Reproduktory s podporou technologie Dolby Atmos Návod k obsluze

4-735-670-01(1)
Systém
reproduktorů
Návod k použití
CS
Návod na používanie
SK
Systém
reproduktorov
© 2018 Sony Corporation Printed in Czech Republic
SS-CSE
Čeština
Systém reproduktorů
Týká se modelů, které mají na jednotce označení CE
Označení CE platí pouze v zemích, ve kterých je právně
vymáháno, především v zemích EHP (evropský hospodářský
prostor).
VAROVÁNÍ
Pro zákazníky v USA
Záznam vlastníka
Sériové číslo se nachází na zadní straně.
Opište sériové číslo do níže uvedené kolonky. Použijte je
vždy, když bude kontaktovat ohledně tohoto výrobku svého
prodejce značky Sony.
Číslo modelu
SS-CSE
Sériové číslo
Informace pro zákazníky v Evropě
Upozornění pro zákazníky: Následující informace
se vztahují pouze na zařízení zakoupená v zemích
podléhajících směrnicím EU.
Tento produkt byl vyroben společností Sony Corporation,
případně na její objednávku.
Dovozce do EU: Sony Europe Limited.
S dotazy souvisejícími se shodou produktů se zákony
Evropské unie se obracejte na autorizovaného zástupce
dovozce do EU: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie.
Likvidace starých elektrických a
elektronických zařízení (platí v
Evropské unii a dalších zemích se
systémy odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na výrobku nebo jeho balení
stanoví, že s daným výrobkem nelze nakládat
jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na
příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Tím, že tento výrobek zlikvidujete
správným způsobem, napomáháte předejít možným
škodlivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
které lze způsobit nevhodným způsobem likvidace tohoto
výrobku. Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu vám
poskytne místní městský úřad, technické služby nebo
obchodník, u kterého jste tento produkt zakoupili.
Bezpečnostní opatření
Bezpečnost
• Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět nebo
kapalina, odpojte napájecí kabel systému od elektrické
zásuvky a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
Provoz
• Dávejte pozor na nastavení ovladače hlasitosti na AV
zesilovači, aby trvalý výkon systému reproduktorů
nepřekračoval jeho maximální příkon.
• V případě nesprávné polarity připojení reproduktorů
budou basy slabé a pozice různých nástrojů nevýrazná.
• Před připojením systému reproduktorů AV zesilovač
vypněte, abyste zabránili poškození systému.
• Hlasitost by neměla dosahovat hodnoty, kdy dochází
ke zkreslení.
Umístění
• Systém reproduktorů umístěte na pevný a vodorovný podklad.
• Nepoužívejte reproduktory obrácené vzhůru nohama
nebo položené na boku.
• Neumísťujte reproduktory na místa, která jsou:
–– velmi horká nebo chladná
–– prašná nebo znečištěná
–– velmi vlhká
–– vystavená vibracím
–– vystavená přímému slunečnímu světlu
–– v blízkosti magnetických karet (kreditní karty,
elektronické jízdenky atd.)
Magnety v jednotkách reproduktorů mohou
magnetické karty poškodit.
–– V blízkosti televizorů na bázi CRT
Reproduktory nejsou magneticky odstíněné. Proto
pokud používáte reproduktory v blízkosti televizorů
založených na technologii CRT, na televizní obrazovce
se objevují barevné stíny.
• Buďte obezřetní, když umísťujete reproduktor na povrch,
který byl speciálně ošetřen (voskem, olejem, leštidlem atd.),
neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
• Při montáži na stěnu se držte pokynů uvedených v
průvodci nastavení.
• Reproduktory nainstalujte podle pokynů a obrázků v
průvodci nastavení. Zabráníte tak jejich pádu.
• Na montáž na strop se nevztahuje záruka.
• Tento systém reproduktorů je navržen tak, aby umístěním
horizontálně na přední reproduktor s aktivní funkcí Dolby
co nejvíce využil její výkon. Systém lze však rovněž použít
jako zadní reproduktor nebo přední horní reproduktor.
• Tento reproduktor je navržen tak, aby s připojenou
mřížkou na předním reproduktoru s aktivní funkcí Dolby
co nejvíce využil jejího výkonu.
Přemístění
• Přemísťujete-li systém reproduktorů, odpojte propojovací
kabel.
• Nepřemísťujte systém reproduktorů umístěný na jiném
zařízení.
Systém by mohl spadnout nebo by mohlo dojít ke zranění.
• Nepřenášejte systém reproduktorů tak, že jej uchopíte za
mřížku, část jednotky reproduktoru nebo zadní díl s
konektory.
Čištění
• Skříně reproduktorů čistěte měkkou utěrkou mírně
navlhčenou jemným čisticím prostředkem nebo vodou.
Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek ani
rozpouštědla, jako jsou například alkohol či benzín.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se
systému reproduktorů se obraťte na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Řešení problémů
Dojde-li u reproduktoru k problému, projděte si následující
seznam a proveďte doporučené kroky. Pokud problém dále
přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti
Sony.
Z reproduktoru nevychází žádný zvuk.
• Zkontrolujte, zda je reproduktor správně připojen.
• Zkontrolujte, zda je hlasitost na zesilovači nastavena
dostatečně vysoko.
• Zkontrolujte, zda je volič zdroje programu na zesilovači
nastaven na správný zdroj.
• Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
Na výstupu reproduktoru je slyšet hučení nebo šum.
• Zkontrolujte, zda je reproduktor správně připojen.
• Zkontrolujte, zda nejsou zvukové komponenty
umístěny příliš blízko televizoru.
Zvuk náhle ustal.
• Zkontrolujte, zda je reproduktor správně připojen.
Kontakt mezi holými kabely a konektory reproduktoru
může způsobovat zkrat.
Efekt prostorového zvuku není citelný.
• U AV zesilovače znovu nastavte automatickou korekci
zvukového pole.
• Na AV zesilovači zkontrolujte nastavení prostorového zvuku.
• Zkontrolujte, zda je zdroj zvuku u softwaru, který chcete
přehrávat, zdrojem s prostorovým zvukem.
• Ověřte, zda je AV zesilovač kompatibilní s technologií
Dolby ATMOS.
Chcete-li při přehrávání využívat efekt Dolby ATMOS,
musíte mít kompatibilní přehrávač nebo AV zesilovač.
Specifikace
Systém reproduktorů
širokopásmová soustava,
akustické zavěšení
Jednotky reproduktorů
100 mm, kuželový typ
Jmenovitá impedance
6Ω
Maximální příkon
100 W
Úroveň citlivosti
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenční rozsah
70 Hz – 32 000 Hz
V souladu se specifikacemi
technologie Dolby Atmos
Rozměry* (šířka, výška, hloubka)
Přibl. 178 x 145 x 180 mm (včetně
přední mřížky)
*Bez vyčnívajících částí
Hmotnost
přibl. 3 kg, včetně přední mřížky
Příslušenství v balení
Návod k použití (tento list) (1)
Průvodce nastavením (1)
Další dokumenty
Protiskluzová podložka (8)
Nástěnná podložka (4)
Upevňovací držák (4)
Upevňovací šroub (malý) (8)
Držák na stěnu (2)
Upevňovací šroub (velký) (2)
Design a technické údaje se mohou měnit bez předchozího
upozornění.
Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision a symbol
dvojitého písmene D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
Slovensky
Systém reproduktorov
Modely s označením CE na jednotke
Označenie CE platí iba v krajinách, ktoré to vyžadujú na
základe zákonov, predovšetkým v krajinách Európskeho
hospodárskeho priestoru (EHP).
UPOZORNENIE
Pre zákazníkov v USA
Záznam vlastníka
Sériové číslo je uvedené na zadnej strane.
Sériové číslo si poznačte na vyhradené miesto nižšie.
Uveďte ich, kedykoľvek sa v súvislosti s týmto produktom
obrátite na predajcu produktov značky Sony.
Číslo modelu SS-CSE
Sériové číslo:
Pre zákazníkov v Európe
Upozornenie pre zákazníkov: Nasledujúce informácie
sa vzťahujú len na zariadenia predávané v krajinách,
v ktorých platia smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo v mene
spoločnosti Sony Corporation.
Dovozca pre EÚ: Sony Europe Limited.
Otázky týkajúce sa dovozcu pre EÚ alebo súladu produktu
s normami v Európe zašlite oprávnenému zástupcovi
výrobcu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgicko.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (predpisy
platné v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať ako
s domovým odpadom. Namiesto toho ho je potrebné
odovzdať v príslušnom zbernom mieste určenom na recykláciu
elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením
správnej likvidácie produktu zabránite možnému negatívnemu
vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktorý by hrozil
pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie
o recyklácii tohto produktu vám poskytne miestny mestský
úrad, miestny úrad zodpovedný za odvoz domového odpadu
alebo obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Bezpečnostné upozornenia
Bezpečnosť
• V prípade vniknutia akejkoľvek tekutiny alebo pevného
predmetu do systému odpojte napájací kábel systému
od elektrickej siete a pred ďalším používaním nechajte
systém skontrolovať kvalifikovaným pracovníkom.
Prevádzka
• Polohu ovládača hlasitosti na AV prijímači nastavujte
opatrne, aby ste systém reproduktorov nevystavili
nepretržitému príkonu prekračujúcemu maximálny
vstupný výkon systému.
• Pri nesprávnej polarite pripojení reproduktora budú basové
tóny slabé a polohy jednotlivých nástrojov nezreteľné.
• Pred pripojením AV prijímač vypnite, aby sa systém
reproduktorov nepoškodil.
• Hlasitosť by sa nemala zvyšovať na úroveň, pri ktorej
dochádza k skresleniu.
Umiestnenie
• Systém reproduktorov umiestnite na pevnú a rovnú
vodorovnú plochu.
• Reproduktory nepoužívajte, keď sú položené dolu hlavou
alebo na bočnej strane.
• Reproduktory neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
–– extrémne horúce alebo chladné;
–– prašné alebo špinavé;
–– veľmi vlhké;
–– vystavované otrasom;
–– vystavované priamemu slnečnému svetlu;
–– v blízkosti magnetických kariet, ako sú kreditné karty,
karty sietí verejnej dopravy a pod.
(magnetické karty sa môžu vplyvom magnetov
v reproduktoroch poškodiť);
–– v blízkosti televízorov typu CRT.
Reproduktory nie sú magneticky tienené. Preto ak sa
reproduktory používajú v blízkosti televízorov typu CRT, na
obrazovke televízora sa môžu vyskytnúť farebné fľaky.
• Pri kladení reproduktora na špeciálne ošetrené
(navoskované, naolejované alebo naleštené a pod.)
povrchy postupujte opatrne, pretože môže dôjsť k vzniku
škvŕn alebo k zmene farby.
• Dodržiavajte pokyny pre montáž na stenu popísané
v tomto sprievodcovi nastavením.
• Reproduktory nainštalujte podľa pokynov znázornených
v sprievodcovi nastavením, aby ste predišli ich pádu.
• Negarantuje sa bezpečnosť montáže na strop.
• Tento systém reproduktorov je skonštruovaný tak, aby
poskytoval výkon reproduktora s podporou technológie
Dolby pri jeho horizontálnom umiestnení na prednom
reproduktore. Tento systém reproduktorov však možno použiť
aj ako zadný reproduktor alebo predný horný reproduktor.
• Tento reproduktor je skonštruovaný tak, že výkon
reproduktora s podporou technológie Dolby bude
poskytovať iba s pripevnenou mriežkou.
Presúvanie
• Pri presúvaní systému reproduktorov odpojte pripájací kábel.
• Systém reproduktorov neprenášajte položený na inom
zariadení.
Systém reproduktorov by mohol spadnúť a niekoho zraniť.
• Systém reproduktorov pri prenášaní nedržte za
sieťkovanú mriežku, za stranu s reproduktorom ani za
zadnú stranu s konektormi.
Čistenie
• Debny reproduktorov čistite jemnou handričkou mierne
navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho prostriedku alebo
vo vode. Nepoužívajte žiadne drsné handričky, práškové
prostriedky ani rozpúšťadlá, napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace so
systémom reproduktorov, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov spoločnosti Sony.
Riešenie problémov
Ak sa vyskytne problém s reproduktorom, pozrite
si nasledujúci zoznam a urobte uvedené opatrenia.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu produktov značky Sony.
Z reproduktora nevychádza žiaden zvuk.
• Skontrolujte, či je reproduktor správne zapojený.
• Skontrolujte, či je riadne zvýšená hlasitosť na zosilňovači.
• Skontrolujte, či je ovládací prvok na výber zdroja
programu na zosilňovači nastavený na správny zdroj.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
Vo výstupe reproduktora počuť bzučanie alebo šum.
• Skontrolujte, či je reproduktor správne zapojený.
• Uistite sa, že žiadne zvukové zariadenia nie sú
umiestnené príliš blízko televízora.
Zvuk sa z ničoho nič vypol.
• Skontrolujte, či je reproduktor správne zapojený.
Pri kontakte obnažených vodičov v oblasti konektorov
reproduktorov môže nastať skrat.
Nie je cítiť efekt priestorového zvuku.
• Znova nastavte automatickú korekciu zvukového poľa
na AV prijímači.
• Skontrolujte nastavenie priestorového zvuku na AV
prijímači.
• Skontrolujte, či zdroj zvuku softvéru, ktorý chcete
prehrať, podporuje priestorový zvuk.
• Skontrolujte, či je AV prijímač kompatibilný
s technológiou Dolby ATMOS.
Ak chcete použiť efekt Dolby ATMOS, potrebujete
kompatibilný prehrávač alebo AV prijímač.
Technické parametre
Systém reproduktorov
Širokopásmový systém
reproduktorov, akustický záves
Reproduktory
100 mm (4 palce), kužeľovitý typ
Menovitá impedancia
6 ohmov
Maximálny vstupný výkon100 W
Úroveň citlivosti
86 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčný rozsah
70 Hz – 32 000 Hz
Zodpovedá špecifikáciám
technológie Dolby Atmos
Rozmery* (šírka/výška/hĺbka)
Pribl. 178 × 145 × 180 mm
(7 1/8 × 5 3/4 × 7 1/8 palca)
(s prednou mriežkou)
*Bez prečnievajúcich častí
Hmotnosť
Pribl. 3 kg (6 lb 10 oz), s prednou
mriežkou
Dodávané príslušenstvo Návod na používanie
(tento hárok) (1)
Sprievodca nastavením (1)
Ďalšia dokumentácia
Protišmyková podložka (8)
Podložka na montáž na stenu (4)
Montážna konzola (4)
Montážna skrutka (malá) (8)
Konzola na montáž stenu (2)
Montážna skrutka (veľká) (2)
Dizajn a špecifikácie podliehajú zmenám aj bez
predchádzajúceho upozornenia.
Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision
a symbol dvojitého písmena D sú ochrannými známkami
spoločnosti Dolby Laboratories.
Download PDF

advertising