Sony | SS-CS310CR | Sony SS-CS310CR Soustava reproduktorů domácího kina Návod k obsluze


4-535-416-11(1) (CZ-SK)
Centrální
reproduktor
Stredový

Subwoofer (není součástí dodávky)
Hlbokotónový reproduktor (nedodáva sa)
Příklad
Príklad
Přední (levý)
Predný (ľavý)
Systém reproduktorů
Systém reproduktorov
Návod k obsluze
CZ
Návod na použitie
SK
Prostorový (levý)
Priestorový (ľavý)
 -1
Přední (pravý)
Predný (pravý)
Prostorový (pravý)
Priestorový (pravý)
 -2
Podložky (velké pro přední reproduktory, malé
pro prostorové a střední reproduktory)
Podložky (veľké (pre predné reproduktory)/malé
(pre priestorové reproduktory a stredový reproduktor))
 -3
Otvor v zadní části prostorových reproduktorů
Otvor na zadnej strane priestorových
reproduktorov
Šroub (není součástí dodávky)
Skrutka (nedodáva sa)
více než 4 mm
viac ako 4 mm
více než 30 mm
viac ako 30 mm
4,6 mm
10 mm
4,6 mm
© 2014 Sony Corporation
10 mm
Otvor v zadní části předních a prostorových reproduktorů
Otvor na zadnej strane predných a priestorových
reproduktorov
SS-CS310CR
Čeština
UPOZORNĚNÍ
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení (Platí v Evropské unii
a dalších evropských zemích se systémem
sběru tříděného odpadu)
Tento symbol na produktu nebo jeho
obalu značí, že s tímto produktem nesmí
být nakládáno jako s domovním odpadem.
Tento produkt musí být odevzdán na
příslušném sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických a elektronických
zařízení. Zajištěním správné likvidace
tohoto produktu pomůžete předcházet potenciálním
negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí,
které by mohla způsobit nevhodná likvidace. Recyklací
materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje. Podrobné
informace o recyklaci tohoto výrobku vám poskytne
příslušný úřad místní samosprávy, technické služby
nebo obchod, ve kterém jste tento produkt zakoupili.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení prodávaná
v zemích uplatňujících směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo
byl vyroben jejím jménem. S dotazy ohledně shody
produktů se zákony Evropské unie se obracejte na
autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo.
V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou
se obracejte na adresy uvedené v samostatných
servisních a záručních listech.
Slovenčina
Čištění
Kryt reproduktorů čistěte jemnou utěrkou navlhčenou
jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte drsné
materiály, čisticí písek ani rozpouštědla, například
alkohol nebo benzín.
V případě dotazů nebo potíží týkajících se systému
reproduktorů se obraťte na nejbližšího prodejce
společnosti Sony.
Umístění reproduktorů ()
Všechny reproduktory by měly směřovat k místu
poslechu. Chcete-li dosáhnout nejlepšího prostorového
efektu, umístěte všechny reproduktory do stejné
vzdálenosti od místa poslechu.
Reproduktory umístěte následujícím
způsobem:
Přední reproduktory: do přiměřené vzdálenosti vlevo
a vpravo od televizoru.
Subwoofer (není součástí dodávky): na libovolnou
stranu vedle televizoru.
Centrální reproduktor: před televizor.
Prostorové reproduktory: v závislosti na uspořádání
místnosti. Prostorové reproduktory můžete umístit
blízko za místo poslechu.
Poznámka
Reproduktory je třeba umístit na plochá,
vodorovná místa.
Montáž
Bezpečnostní opatření
Připevnění podložek ()
Bezpečnost
Připevněte dodávané podložky na spodní stranu
reproduktorů, aby reproduktory neklouzaly.
 Před použitím systému zkontrolujte, zda se jeho
provozní napětí shoduje s napětím ve vaší místní
elektrické síti.
 Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět nebo
kapalina, odpojte jej od elektrické zásuvky a nechte
jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným
technikem.
Provoz
 Nepoužívejte systém reproduktorů s výkonem trvale
přesahujícím maximální příkon systému.
 Pokud jsou reproduktory připojeny s nesprávnou
polaritou, budou basové tóny nevýrazné a pozice
různých nástrojů nezřetelné.
 Kontakt odizolovaných kabelů reproduktorů se
svorkami reproduktorů může způsobit zkrat.
 Před připojením reproduktorů vypněte zesilovač,
abyste zabránili poškození systému reproduktorů.
 (Pouze pro centrální a prostorové reproduktory)
Mřížku reproduktorů nelze vyjmout. Nepokoušejte se
vyjmout mřížku systému reproduktorů. Pokud se ji
pokusíte vyjmout, můžete poškodit reproduktor.
 Nenastavujte úroveň hlasitosti na úroveň, při které
dochází ke zkreslení zvuku.
Umístění
 Neinstalujte reproduktory do nakloněné polohy.
 Neinstalujte reproduktory v místech, která jsou:
 extrémně teplá nebo studená,
 prašná nebo špinavá,
 velmi vlhká,
 vystavená vibracím,
 vystavená přímému slunečnímu světlu,
 v blízkosti magnetických karet (kreditní karty,
jízdenky s magnetickým proužkem atd.)
V jednotkách reproduktorů se nacházejí magnety,
které mohou magnetické karty poškodit.
 v blízkosti televizorů
Reproduktory nejsou magneticky stíněné.
Budete-li reproduktory používat v blízkosti
CRT televizorů, může docházet ke zkreslení barev.
 Při umísťování reproduktoru na povrchy, které byly
speciálně ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem apod.)
postupujte opatrně, protože by mohlo dojít k tvorbě
skvrn nebo k poškození barvy.
7 mm až 10 mm
7 mm až 10 mm
Montáž prostorových reproduktorů
na zeď ()
Prostorový reproduktor lze zavěsit na zeď pomocí
úchytu (není součástí dodávky).
Před montáží reproduktorů na zeď připojte
k reproduktoru příslušný kabel.
1
Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky), které jsou vhodné pro otvor
na zadní straně reproduktorů.
2
Zašroubujte šrouby do zdi. Šrouby by měly
vyčnívat o 7–10 mm.
3
Zavěste reproduktory na šrouby.
Poznámky
 Použijte šrouby odpovídající materiálu zdi a její
pevnosti. Vzhledem k tomu, že sádrokarton je zvláště
křehký, upevněte šrouby do nosné lišty a poté je
zašroubujte do zdi. Reproduktory namontujte na
kolmou a plochou zeď v místě jejího zpevnění.
 V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby
máte s ohledem na materiál zdí použít.
 Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli
nehody či poškození způsobené nesprávnou
montáží, nedostatečnou pevností zdí nebo použitím
nevhodného šroubu, přírodní katastrofou apod.
VAROVANIE
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení (predpisy platné
v Európskej únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho
balení znamená, že s produktom nemožno
zaobchádzať ako s domovým odpadom.
Namiesto toho ho treba odovzdať
na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu
zabránite možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil pri
nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia materiálov
pomáha uchovávať prírodné zdroje. Podrobnejšie
informácie o recyklácii tohto produktu vám poskytne
miestny mestský úrad, miestny úrad zodpovedný
za odvoz domového odpadu alebo obchod, v ktorom
ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo
v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky týkajúce
sa súladu produktu s normami na základe právnych
predpisov Európskej únie zasielajte na dresu
splnomocneného zástupcu Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemecko.
Ak máte otázky týkajúce sa servisu alebo záruky,
obráťte sa na adresy uvedené v samostatnom
servisnom alebo záručnom liste.
Upozornenia
Bezpečnosť
 Pred používaním systému sa ubezpečte, že je
prevádzkové napätie systému zhodné s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
 Ak dôjde k vniknutiu kvapaliny alebo predmetu do
systému, odpojte napájací kábel systému a pred
ďalším používaním nechajte systém skontrolovať
v autorizovanom servise.
Prevádzka
 Vyhnite sa prevádzke systému reproduktorov pri
nepretržitom wattovom výkone prekračujúcom
maximálny vstupný výkon systému.
 Ak polarita pripojení reproduktorov nie je správna,
basové tóny budú slabé a poloha rôznych nástrojov
nejasná.
 Kontakt medzi odizolovanými reproduktorovými
káblami v termináloch reproduktorov môže spôsobiť
skrat.
 Pred pripojením vypnite zosilňovač, aby ste predišli
poškodeniu systému reproduktorov.
 (Iba pre stredový reproduktor a priestorové
reproduktory)
Ochrannú mriežku reproduktora nemožno odobrať.
Nepokúšajte sa odobrať ochrannú mriežku na
systéme reproduktorov. Ak sa pokúsite ju odobrať,
môže dôjsť k poškodeniu reproduktora.
 Úroveň hlasitosti nezvyšujte až do bodu skreslenia.
Umiestnenie
Poznámky
 Reproduktory neinštalujte na šikmú plochu.
 Reproduktory neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
 mimoriadne horúce alebo studené,
 prašné alebo znečistené,
 veľmi vlhké,
 vystavené vibráciám,
 vystavené priamemu slnečnému svetlu,
 v blízkosti magnetických kariet (kreditných kariet,
cestovných preukážok a pod.).
Magnetické karty sa pôsobením magnetov
v reproduktoroch môžu poškodiť.
 v blízkosti televízorov.
Reproduktory nie sú magneticky tienené.
Ak reproduktory používate v blízkosti televízorov
CRT, na televíznej obrazovke dochádza
k tieňovaniu farieb.
 Starostlivo zvážte umiestnenie hlbokotónového
reproduktora na špeciálne upravené povrchy
(voskované, olejované, leštené atď.), pretože by
mohlo dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu.
 Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál steny
a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu je
výnimočne krehká, pripevnite skrutky bezpečne
do nosníka a potom do steny. Reproduktory
nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
 Informácie o materiáli steny alebo skrutkách, ktoré
máte použiť, vám poskytne predajca skrutiek alebo
odborník na inštaláciu.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani škody
spôsobené nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou
pevnosťou steny alebo nesprávnou inštaláciou
skrutiek, prírodnými katastrofami atď.
Čistenie
Skrinky reproduktorov čistite jemnou handričkou
mierne navlhčenou v slabom roztoku čistiaceho
prostriedku alebo vo vode. Nepoužívajte žiadne
drsné handričky, práškové prostriedky ani rozpúšťadlá,
napríklad lieh alebo benzín.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy súvisiace
s vaším systémom reproduktorov, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Umiestnenie reproduktorov ()
Každý reproduktor by mal byť nasmerovaný na miesto
počúvania. Lepší priestorový efekt dosiahnete,
ak všetky reproduktory nastavíte v rovnakej
vzdialenosti od miesta počúvania.
Reproduktory umiestnite nasledovne:
Predné reproduktory: vhodná vzdialenosť naľavo
a napravo od televízora.
Hlbokotónový reproduktor (nedodáva sa):
na niektorej strane televízora.
Stredový reproduktor: pred televízorom.
Priestorové reproduktory: v závislosti od usporiadania
miestnosti. Priestorové reproduktory možno umiestniť
mierne za miesto počúvania.
Poznámka
Reproduktor umiestnite na miesto s rovným
horizontálnym povrchom.
Montáž
Pripevnenie podložiek ()
Dodané podložky pripevnite na spodnú stranu
reproduktorov, aby sa reproduktory stabilizovali a aby
sa nešmýkali.
Inštalácia priestorových reproduktorov
na stenu ()
Priestorový reproduktor môžete pomocou háka
(nedodáva sa) zavesiť na stenu.
Pred inštaláciou reproduktorov na stenu k nim pripojte
reproduktorové káble.
1
Pripravte si skrutky (nedodávajú sa) vhodné
pre otvor na zadnej strane reproduktorov.
2
Pripevnite skrutky do steny. Skrutky by mali
vyčnievať 7 mm až 10 mm.
3
Zaveste reproduktory na skrutky.


Přední (pravý)
Predný (pravý)
Přední (levý)
Predný (ľavý)
Subwoofer (není součástí dodávky)
Hlbokotónový reproduktor (nedodáva sa)
Centrální reproduktor
Stredový
Krátký
Krátky
Krátký
Krátky
Krátký
Krátky
Dlouhý
Dlhý
Zesilovač
Zosilňovač
Dlouhý
Dlhý
Prostorový (pravý)
Priestorový (pravý)
Čeština
Slovenčina
Zapojení systému ()
Než začnete cokoli zapojovat, vypněte zesilovač
i subwoofer (není součástí dodávky).
Připojte přední, centrální a prostorový reproduktor
k výstupním svorkám pro reproduktory na zesilovači
a k propojení subwooferu (není součástí dodávky) se
zesilovačem použijte zdířku LINE IN na subwooferu.
Prostorové reproduktory připojte pomocí dlouhého
kabelu. Přední a centrální reproduktory připojte pomocí
krátkého kabelu.
Poznámky ()
 Dbejte na to, aby kladné (+) i záporné (−) póly na
svorkách reproduktorů odpovídaly kladnému (+)
a zápornému (−) pólu svorek na zesilovači.
 Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně připojeny.
Kontakt odizolovaných kabelů reproduktorů se
svorkami reproduktorů může způsobit zkrat.
 Podrobnosti o připojení zesilovače naleznete
v návodu k obsluze dodaném s příslušným
zesilovačem.
Tip
Černé nebo černě pruhované kabely mají zápornou
polaritu (−) a musí být připojeny ke svorkám
reproduktorů se zápornou polaritou (−).
Nastavení zesilovače
Při propojování zesilovače s interními vícekanálovými
dekodéry (Dolby Digitala), DTSb) apod.) zadejte pomocí
nabídek nastavení zesilovače parametry systému
reproduktorů.Nabídky nastavení zesilovače se mohou
lišit v závislosti na tom, zda je připojen subwoofer
(není součástí dodávky).
Vhodné nastavení je uvedeno v následující tabulce.
Podrobnosti o připojení zesilovače naleznete v návodu
k obsluze dodaném s příslušným zesilovačem.
Nastavení reproduktorů (při použití
subwooferu)
Pro
Nastavte na
Přední reproduktory
LARGEc) nebo SMALL
Centrální reproduktor
SMALL
Prostorové reproduktory
SMALL
Subwoofer (není součástí
dodávky)
ON (nebo YES)
Nastavení reproduktorů (bez použití
subwooferu)
Pro
Nastavte na
Přední reproduktory
LARGE
Centrální reproduktor
SMALL
Prostorové reproduktory
SMALL
Subwoofer (není součástí
dodávky)
OFF (nebo NO)
a)
b)
c)
Prostorový (levý)
Priestorový (ľavý)
Označení „Dolby“ a symbol dvojitého písmene D
jsou ochranné známky společnosti Dolby
Laboratories.
„DTS“ a „DTS Digital Surround“ jsou registrované
ochranné známky společnosti DTS, Inc.
Používáte-li subwoofer, doporučujeme nastavit pro
přední reproduktory hodnotu „LARGE“. Bude-li však
docházet ke zkreslení, nastavte pro přední
reproduktory hodnotu „SMALL“.
Odstraňování problémů
Pokud narazíte na problém se systémem, reproduktorů,
nahlédněte do níže uvedeného seznamu a proveďte
uvedená opatření. Pokud problém přetrvává, obraťte
se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Systém reproduktorů nevydává žádný zvuk.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně
připojeny.
 Zkontrolujte, zda je na zesilovači nastavena
správná hlasitost.
 Zkontrolujte, zda je volič zdroje programu
na zesilovači nastaven na správný zdroj.
 Zkontrolujte, zda nejsou připojena sluchátka.
Ve výstupu reproduktorů je slyšet hučení nebo šum.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně
připojeny.
 Zkontrolujte, zda nejsou zvuková zařízení
umístěna příliš blízko televizoru.
Reprodukce zvuku se náhle ukončí.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně
připojeny. Kontakt odizolovaných kabelů
reproduktorů se svorkami reproduktorů může
způsobit zkrat.
Technické údaje
SS-CS3 (přední reproduktory)
Systém reproduktorů
Třípásmový systém
reproduktorů se 4 ovladači,
Bass ReflexJednotky
reproduktorů
Hlubokotónový měnič:
130 mm, kuželový typ (2)
Tweeter: 25 mm, mírně
kupolovitý typ (1)
Super tweeter: 19 mm, mírně
kupolovitý typ (1)
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Zatížitelnost
Maximální příkon: 145 W
Úroveň citlivosti
88 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenční rozsah
45 Hz – 50 000 Hz
Rozměry (šířka, výška, délka)
Přibližně 230 × 922 ×
260 mm včetně přední
mřížky
Hmotnost
Přibližně 11,5 kg
včetně přední mřížky
SS-CS10C (centrální reproduktor)
Systém reproduktorů
Širokopásmový, Bass Reflex
Jednotky reproduktorů
70 mm, kuželový typ (2)
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Zatížitelnost
Maximální příkon: 145 W
Úroveň citlivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenční rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozměry (šířka, výška, hloubka)
Přibližně 411 × 87 × 93 mm
včetně přední mřížky
Hmotnost
Přibližně 1,7 kg
včetně přední mřížky
SS-CS10S (prostorové reproduktory)
Systém reproduktorů
Širokopásmový, Bass Reflex
Jednotky reproduktorů
70 mm, kuželový typ (1)
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Zatížitelnost
Maximální příkon: 145 W
Úroveň citlivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenční rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozměry (šířka, výška, hloubka)
Přibližně 96 × 171 × 113 mm
včetně přední mřížky
Hmotnost
Přibližně 0,9 kg
včetně přední mřížky
Dodávané příslušenství
Kabel reproduktorů (krátký) (3)
Kabel reproduktoru (dlouhý) (2)
Podložky (velké) (8): pro přední reproduktory (SS-CS3)
Podložky (malé) (12): pro střední (SS-CS10C)
a prostorové (SS-CS10S) reproduktory
Design a technické parametry se mohou změnit
bez předchozího upozornění.
SS-CS10S (priestorové reproduktory)
Zavesenie systému ()
Riešenie problémov
Skôr ako začnete so zapájaním, vypnite napájanie
zosilňovača a hlbokotónového reproduktora
(nedodáva sa).
Pripojte predné reproduktory, stredový reproduktor
a priestorové reproduktory k výstupným terminálom
reproduktorov na zosilňovači a pomocou konektora
LINE IN na hlbokotónovom reproduktore (nedodáva sa)
pripojte zosilňovač.
Na pripojenie priestorových reproduktorov použite
dlhý reproduktorový kábel a na pripojenie predných
reproduktorov a stredového reproduktora použite
krátky reproduktorový kábel.
Ak zistíte nejaký problém so systémom reproduktorov,
pozrite si nasledujúci zoznam a vykonajte uvedené
opatrenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na
najbližšieho predajcu produktov spoločnosti Sony.
Poznámky ()
Vo výstupe reproduktora počuť bzučanie alebo šum.
 Uistite sa o správnosti všetkých pripojení.
 Skontrolujte, či zvukové komponenty nie
sú umiestnené príliš blízko k televízoru.
 Uistite sa, že terminály reproduktorov označené
znamienkami plus (+) a mínus (–) sa zhodujú
s terminálmi zosilňovača označenými znamienkami
plus (+) a mínus (–).
 Uistite sa, že všetky pripojenia sú pevné. Kontakt
medzi odizolovanými reproduktorovými káblami
v termináloch reproduktorov môže spôsobiť skrat.
 Podrobné informácie o pripojeniach zosilňovača
nájdete v návode na použitie dodanom so
zosilňovačom.
Tip
Čierne káble alebo káble s čiernym pásikom majú
mínusovú polaritu (–) a musia sa pripojiť k terminálom
reproduktorov označeným znamienkom mínus (–).
Nastavenie zosilňovača
Pri pripojení k zosilňovaču s internými multikanálovými
dekódermi (Dolby Digitala), DTSb) atď.) použite ponuky
nastavení pre zosilňovač na zadanie parametrov
systému reproduktorov.Ponuky nastavení pre
zosilňovač sa líšia v závislosti od toho, či sa použije
hlbokotónový reproduktor (nedodáva sa).
Správne nastavenia nájdete v tabuľke nižšie. Podrobné
informácie o postupe nastavenia nájdete v návode na
použitie dodanom so zosilňovačom.
Nastavenie reproduktorov (s hlbokotónovým
reproduktorom)
Pre
Nastaviť na hodnotu
Predné reproduktory
LARGEc) alebo SMALL
Stredový reproduktor
SMALL
Priestorové reproduktory
SMALL
Hlbokotónový reproduktor
(nedodáva sa)
ON (alebo YES)
Zo systému reproduktorov sa neprehráva zvuk.
 Uistite sa o správnosti všetkých pripojení.
 Skontrolujte, či je hlasitosť zosilňovača správne
zvýšená.
 Uistite sa, že prepínač zdroja programu na
zosilňovači je nastavený na správny zdroj.
 Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
Došlo k náhlemu výpadku reprodukcie zvuku.
 Uistite sa o správnosti všetkých pripojení. Kontakt
medzi odizolovanými reproduktorovými káblami
v termináloch reproduktorov môže spôsobiť skrat.
Technické parametre
SS-CS3 (predné reproduktory)
Systém reproduktorov
Trojsmerný systém
reproduktorov so štyrmi
ovládačmi, Bass Reflex
Reproduktory
Nízkotónový reproduktor:
130 mm, kužeľovitý typ (2)
Reproduktor na prenos
vysokých tónov: 25 mm,
mierne kupolovitý typ (1)
Reproduktor na prenos
supervysokých tónov:
19 mm, mierne kupolovitý
typ (1)
Menovitá impedancia
6 ohmov
Maximálny vstupný výkon Maximálny vstupný výkon:
145 W
Úroveň citlivosti
88 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčný rozsah
45 Hz – 50 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Približne 230 × 922 ×
260 mm vrátane prednej
ochrannej mriežky
Hmotnosť
Približne 11,5 kg
vrátane prednej ochrannej
mriežky
SS-CS10C (stredový reproduktor)
Nastavenie reproduktorov (bez
hlbokotónového reproduktora)
Pre
Nastaviť na hodnotu
Predné reproduktory
LARGE
Stredový reproduktor
SMALL
Priestorové reproduktory
SMALL
Hlbokotónový reproduktor
(nedodáva sa)
OFF (alebo NO)
a)
b)
c)
Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými
známkami spoločnosti Dolby Laboratories.
DTS and DTS Digital Surround sú registrovanými
ochrannými známkami spoločnosti DTS, Inc.
Ak používate hlbokotónový reproduktor, pre predné
reproduktory sa odporúča nastavenie LARGE.
V prípade skreslenia však predné reproduktory
nastavte na hodnotu SMALL.
Systém reproduktorov
Reproduktor s celým
rozsahom, Bass Reflex
Reproduktory
70 mm, kužeľovitý typ (2)
Menovitá impedancia
6 ohmov
Maximálny vstupný výkon Maximálny vstupný výkon:
145 W
Úroveň citlivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčný rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Približne 411 × 87 × 93 mm
vrátane prednej ochrannej
mriežky
Hmotnosť
Približne 1,7 kg
vrátane prednej ochrannej
mriežky
Systém reproduktorov
Reproduktor s celým
rozsahom, Bass Reflex
Reproduktory
70 mm, kužeľovitý typ (1)
Menovitá impedancia
6 ohmov
Maximálny vstupný výkon Maximálny vstupný výkon:
145 W
Úroveň citlivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčný rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozmery (šírka/výška/hĺbka)
Približne 96 × 171 × 113 mm
vrátane prednej ochrannej
mriežky
Hmotnosť
Približne 0,9 kg
vrátane prednej ochrannej
mriežky
Dodané príslušenstvo
Reproduktorový kábel (krátky) (3)
Reproduktorový kábel (dlhý) (2)
Podložky (veľké) (8): pre predné reproduktory (SS-CS3)
Podložky (malé) (12): pre stredový reproduktor
(SS-CS10C) a priestorové reproduktory (SS-CS10S)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť bez
predchádzajúceho upozornenia.
Download PDF

advertising