Sony | SA-CS910HT | Sony SA-CS910HT Návod k obsluze


4-535-418-11(2) (CZ-SK)
Středový
Stredový

Subwoofer
Hlbokotónový reproduktor
Levý přední
Predný (ľavý)
-1
Šroub (není součástí dodávky)
Skrutka (nedodáva sa)
Příklad
Príklad
-2
-3
Otvor v zadní části předních a prostorových
reproduktorů
Otvor na zadnej strane predných a priestorových
reproduktorov
více než 4 mm
viac ako 4 mm
Pravý přední
Predný (pravý)
více než 30 mm
viac ako 30 mm
4,6 mm
Systém reproduktorů
Aktivní subwoofer
Návod k obsluze
Návod na použitie
CZ
4,6 mm
Podložky (velké pro subwoofer /
malé pro ostatní reproduktory)
Podložky (veľké (pre hlbokotónový
reproduktor)/malé (pre ostatné
reproduktory))
SK
Levý prostorový
Priestorový (ľavý)
Systém reproduktorov
Aktívny hlbokotónový reproduktor

Pravý přední
Predný (pravý)
Pravý prostorový
Priestorový (pravý)
Subwoofer
Hlbokotónový
reproduktor
Středový
Stredový
7 mm až 10 mm
10 mm
Otvor v zadní části předních a prostorových reproduktorů
Otvor na zadnej strane predných a priestorových reproduktorov

Levý přední
Predný (ľavý)

LINE IN
Krátký
Krátky
Krátký
Krátky
Krátký
Krátky
Dlouhý
Dlhý
© 2014 Sony Corporation
Dlouhý
Dlhý
Zesilovač
Zosilňovač
Pravý prostorový
Priestorový (pravý)
SA-CS910HT
Čeština
VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte toto zařízení dešti
nebo vlhkosti.
V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací
otvor přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd.
V blízkosti přístroje by se neměly nacházet zdroje
otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).
Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým
proudem, nevystavujte toto zařízení kapající nebo
stříkající vodě a nepokládejte na něj předměty
naplněné tekutinami, jako jsou vázy.
K odpojení jednotky ze sítě je nutné vypojit
zástrčku. Zapojte ji proto do snadno přístupné
zásuvky. Všimnete-li si u přístroje něčeho
neobvyklého, odpojte neprodleně zástrčku
ze zásuvky elektrické sítě.
Neinstalujte přístroj do uzavřeného prostoru,
jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.
Dokud je jednotka zapojena do zásuvky elektrické
sítě, není odpojena od elektrické sítě, i když je
vypnutá.
Tento symbol uživatele upozorňuje
na skutečnost, že uvnitř produktu se
vyskytuje neizolované „nebezpečné
napětí“, které může představovat riziko úrazu
elektrickým proudem.
Tento symbol uživatele upozorňuje na to,
že v písemných materiálech, které byly
dodány společně se zařízením, jsou
uvedeny důležité pokyny ohledně provozu
a údržby (servisu).
Likvidace starých elektrických
a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších
evropských zemích se systémy
odděleného sběru odpadu)
Tento symbol na produktu nebo jeho obalu značí,
že s tímto produktem nesmí být nakládáno jako
s domovním odpadem. Tento produkt musí být
odevzdán na příslušném sběrném místě zajišťujícím
recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Když zajistíte správnou likvidaci tohoto produktu,
pomůžete předejít možným negativním dopadům
na životní prostředí a zdraví lidí, ke kterým by mohlo
dojít při nevhodném způsobu jeho likvidace.
Recyklací materiálů pomůžete šetřit přírodní zdroje.
Podrobné informace o recyklaci tohoto produktu
vám poskytne příslušný úřad místní samosprávy,
technické služby nebo obchod, ve kterém jste
tento produkt zakoupili.
Poznámka pro zákazníky: Následující
informace platí pouze pro zařízení
prodávaná v zemích uplatňujících
směrnice EU.
Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko,
nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy, které se
týkají shody produktů se zákony Evropské unie,
se obracejte na autorizovaného zástupce:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech
souvisejících se servisem a zárukou se obracejte
na adresy uvedené v samostatných servisních
a záručních listech.
Instalace
 Neinstalujte reproduktory do nakloněné polohy.
 Neinstalujte reproduktory v místech, která jsou:
 extrémně teplá nebo studená,
 prašná nebo znečištěná,
 velmi vlhká,
 vystavená vibracím,
 vystavená přímému slunečnímu světlu,
 v blízkosti magnetických karet (kreditní karty,
jízdenky s magnetickým proužkem atd.)
V jednotkách reproduktorů se nacházejí
magnety, které mohou magnetické karty
poškodit.
 v blízkosti televizorů
Reproduktory nejsou magneticky stíněné.
Budete-li reproduktory používat v blízkosti
televizorů s vakuovou obrazovkou, může
docházet ke zkreslení barev.
 Je nezbytné dobré odvětrávání subwooferu,
aby nedošlo k jeho přehřátí. Umístěte subwoofer
na místo s dostatečnou cirkulací vzduchu.
Neumísťujte subwoofer na měkký povrch ani
příliš blízko ke zdi, aby nebyly zablokovány
větrací otvory v jeho zadní části.
 Při umísťování reproduktoru postupujte opatrně,
protože by mohlo dojít k poškození (skvrny, ztráta
barvy) speciálně ošetřované podlahy (voskované,
olejované, leštěné apod.).
 Dejte pozor, aby nedošlo k poranění o rohy
subwooferu.
Čištění krytu
Čistěte kryt měkkou utěrkou lehce navlhčenou
vodou. Nepoužívejte drsné materiály, čisticí písek
ani rozpouštědla, například alkohol nebo benzín.
Budete-li mít k subwooferu jakékoliv dotazy
nebo narazíte na problémy, na které
nenaleznete odpovědi v této příručce, obraťte
se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Umístění reproduktorů ()
Všechny reproduktory by měly směřovat
k místu poslechu. Chcete-li dosáhnout
nejlepšího prostorového efektu, umístěte
všechny reproduktory do stejné vzdálenosti
od místa poslechu.
Reproduktory umístěte následujícím
způsobem:
Přední reproduktory: do přiměřené
vzdálenosti vlevo a vpravo od televizoru.
Subwoofer: na libovolnou stranu vedle
televizoru.
Středový reproduktor: před televizor.
Prostorové reproduktory: v závislosti
na uspořádání místnosti. Prostorové
reproduktory můžete umístit blízko za
místo poslechu.
Poznámka
Reproduktory je třeba umístit na plochá,
vodorovná místa.
Instalace subwooferu
Bezpečnost
Provoz
 Nepoužívejte systém reproduktorů s výkonem
trvale přesahujícím maximální příkon systému.
 Pokud jsou reproduktory připojeny s nesprávnou
polaritou, budou basové tóny nevýrazné a pozice
různých nástrojů nezřetelné.
 Kontakt odizolovaných kabelů reproduktorů se
svorkami reproduktorů může způsobit zkrat.
 Před připojením reproduktorů vypněte zesilovač,
abyste zabránili poškození systému reproduktorů.
 Nenastavujte úroveň hlasitosti na hodnotu,
při které dochází ke zkreslení zvuku.
 Mřížku reproduktorů nelze vyjmout. Nepokoušejte
se vyjmout mřížku systému reproduktorů.
Pokud se ji pokusíte vyjmout, můžete poškodit
reproduktor.
Při zapnutí či vypnutí zesilovače nebo
jiného zařízení
Snižte hlasitost zesilovače na minimum.
Ochrana subwooferu před poškozením
 Při nastavování hlasitosti na zesilovači si počínejte
opatrně, abyste subwoofer ochránili před
nadměrným příkonem.
 Nepokoušejte se otevírat kryt nebo vyjímat
jednotky reproduktorů a výhybky.
 Netlačte úmyslně ani neúmyslně na kryt
proti prachu.
Levý prostorový
Priestorový (ľavý)
Slovenčina
Bezpečnostní opatření
 Před použitím systému zkontrolujte, zda se jeho
provozní napětí shoduje s napětím ve vaší místní
elektrické síti.
 Pokud víte, že subwoofer nebudete po delší dobu
používat, odpojte zástrčku přístroje od zásuvky
elektrické sítě. Při odpojování napájecího kabelu
jej držte za zástrčku. Nikdy netahejte za
samotný kabel.
 Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět
nebo kapalina, odpojte jej od elektrické zásuvky
a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat
kvalifikovaným technikem.
 Napájecí kabel subwooferu může vyměnit pouze
kvalifikovaný servis.
Zdířky SPEAKER IN/OUT nebudou využity.
Terminály SPEAKER IN/OUT sa nepoužijú.
Pro zajištění lepší reprodukce basů
doporučujeme nainstalovat subwoofer
na pevnou podlahu, u které je malá
pravděpodobnost vzniku rezonancí.
Dostatečně mohutné reprodukce basů
je možné dosáhnout i s použitím pouze
jednoho subwooferu. Pokud ale použijete
dva subwoofery, můžete dosáhnout ještě
účinnější a mohutnější reprodukce basů.
Poznámky
 Subwoofer vždy nainstalujte do svislé polohy
a ponechte mezeru alespoň několik centimetrů
od zdi.
 Nepokládejte na subwoofer žádné předměty
a nesedejte na něj.
 Pokud je subwoofer umístěn ve středu místnosti,
může dojít ke značnému oslabení basů. Příčinou
je působení stojaté vlny v místnosti. Pokud k tomu
dojde, přemístěte subwoofer ze středu místnosti
nebo odstraňte příčinu stojaté vlny, například
instalací poličky na zeď apod.
Montáž
Připevnění podložek ()
Dodávané podložky připevněte na spodní
stranu reproduktorů, aby reproduktory
neklouzaly. Velké podložky připevněte
k subwooferu a malé podložky k ostatním
reproduktorům.
Montáž reproduktorů na zeď ()
Přední a prostorové reproduktory můžete
také připevnit na zeď.
Před montáží reproduktorů na zeď připojte
k reproduktoru příslušný kabel.
1
2
3
Připravte si šrouby (nejsou součástí
dodávky), které jsou vhodné pro otvor
na zadní straně reproduktorů.
Zašroubujte šrouby do zdi. Šrouby by
měly vyčnívat 7–10 mm.
Zavěste reproduktory na šrouby.
Poznámky
 Použijte takové šrouby, které jsou vhodné
vzhledem k materiálu a pevnosti zdí. Vzhledem
k tomu, že sádrokarton je zvláště křehký, upevněte
šrouby do nosné lišty a poté je zašroubujte do zdi.
Reproduktory namontujte na svislou a plochou
zeď v místě jejího zpevnění.
 V železářství nebo u montéra zjistěte, jaké šrouby
máte s ohledem na materiál zdí použít.
 Společnost Sony není zodpovědná za jakékoli
nehody či poškození způsobené nesprávnou
instalací, nedostatečnou pevností zdí nebo
použitím nevhodného šroubu, přírodní
katastrofou apod.
Zapojení systému ()
Před jakýmkoli zapojováním kabelů
nezapomeňte vypnout zesilovač a subwoofer.
Připojte přední, centrální a prostorový
reproduktor k výstupním svorkám pro
reproduktory na zesilovači a k propojení
subwooferu () se zesilovačem použijte
zdířku LINE IN na subwooferu.
Prostorové reproduktory připojte pomocí
dlouhého kabelu. Přední a centrální
reproduktory připojte pomocí krátkého
kabelu. K propojení subwooferu se
zesilovačem použijte dodávaný audiokabel.
Poznámky ()
 Dbejte na to, aby kladné (+) i záporné (−) póly na
svorkách reproduktorů odpovídaly kladnému (+)
a zápornému (−) pólu svorek na zesilovači.
 Ujistěte se, že jsou všechny kabely řádně
připojeny. Kontakt odizolovaných kabelů
reproduktorů se svorkami reproduktorů může
způsobit zkrat.
 Podrobnosti o připojení zesilovače naleznete
v návodu k obsluze dodaném s příslušným
zesilovačem.
Tipy
 Černé nebo černě pruhované kabely mají
zápornou polaritu (−) a musí být připojeny ke
svorkám reproduktorů se zápornou polaritou (−).
 Pokud zesilovač není vybaven výstupními zdířkami
MONO OUT, MIX OUT, SUBWOOFER nebo
SUPER WOOFER, propojte namísto toho svorky
pro reproduktory na zesilovači se svorkami
SPEAKER IN.
 Při použití funkce Dolby Pro Logic nefunguje
připojení subwooferu pomocí výstupního
konektoru CENTER. V některých režimech
Dolby Pro Logic zvuk basů nevystupuje.
 Pokud nemá zesilovač dostatečný výstupní výkon,
nemusí být hlasitost zvuku dostatečná. V takovém
případě propojte svorky pro reproduktory na
zesilovači přímo se svorkami SPEAKER IN na
subwooferu.
Nastavení voliče napětí
(pouze u modelů vybavených
voličem napětí) ()
Zkontrolujte, zda je volič napětí na zadním
panelu subwooferu nastaven na napětí
v místní elektrické síti. Pokud tomu tak není,
pomocí šroubováku nastavte volič do správné
polohy předtím, než napájecí kabel zapojíte
do zásuvky elektrické sítě.
Připojení napájecího kabelu
 Zapojte napájecí kabel subwooferu
a zesilovače do zásuvky elektrické sítě.
 Před připojením nebo odpojením
jakéhokoli napájecího kabelu zkontrolujte,
zda je subwoofer vypnutý.
VAROVANIE
Nevystavujte toto zariadenie dažďu ani
vlhkosti, aby ste predišli nebezpečenstvu
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami,
obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli
nebezpečenstvu požiaru.
Zariadenie nevystavujte zdrojom otvoreného ohňa
(napríklad zapáleným sviečkam).
Zabráňte kvapkaniu a špliechaniu na zariadenie
a neklaďte naň predmety naplnené kvapalinami,
napríklad vázy, aby ste predišli nebezpečenstvu
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
Keďže sa jednotka odpája od elektrickej siete
pomocou hlavnej zástrčky, pripojte ju k ľahko
prístupnej sieťovej zásuvke. Ak spozorujete
nezvyčajné fungovanie jednotky, okamžite odpojte
hlavnú zástrčku od sieťovej zásuvky.
Zariadenie neinštalujte v stiesnených priestoroch,
napríklad v knižnici alebo vo vstavanej skrini.
Hoci je jednotka vypnutá, nie je odpojená od
elektrickej siete, kým je pripojená k sieťovej zásuvke.
Tento symbol upozorňuje používateľa
na výskyt neizolovaného nebezpečného
napätia vo vnútri produktu, ktoré môže
byť dostatočne vysoké, aby pre ľudí predstavovalo
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Tento symbol upozorňuje používateľa na
dôležité pokyny týkajúce sa prevádzky
a údržby (servisu) uvedené v dokumentoch
dodaných so zariadením.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(predpisy platné v Európskej únii
a ostatných európskych krajinách
so zavedeným separovaným
zberom)
Tento symbol na produkte alebo jeho balení
znamená, že s produktom nemožno zaobchádzať
ako s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba
odovzdať na príslušnom zbernom mieste určenom
na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite
možnému negatívnemu vplyvu na životné
prostredie a ľudské zdravie, ktorý by inak hrozil
pri nesprávnej likvidácii produktu. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto produktu
vám poskytne miestny mestský úrad, miestny úrad
zodpovedný za odvoz domového odpadu alebo
obchod, v ktorom ste produkt kúpili.
Poznámka pre zákazníkov: Nasledujúce
informácie sa vzťahujú len na zariadenia
predávané v krajinách, v ktorých platia
smernice EÚ.
Tento produkt bol vyrobený spoločnosťou alebo
v mene spoločnosti Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko. Otázky
týkajúce sa súladu produktu s normami na základe
právnych predpisov Európskej únie zasielajte
na dresu splnomocneného zástupcu
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Nemecko. Ak máte otázky týkajúce
sa servisu alebo záruky, obráťte sa na adresy
uvedené v samostatnom servisnom alebo
záručnom liste.
Upozornenia
Bezpečnosť
 Pred používaním systému sa ubezpečte, že je
prevádzkové napätie systému zhodné s napätím
v miestnej elektrickej sieti.
 Ak hlbokotónový reproduktor nebudete dlhšiu
dobu používať, odpojte ho od elektrickej zásuvky
v stene. Sieťový kábel odpojte pevným uchopením
a potiahnutím zástrčky. Nikdy neťahajte za
samotný kábel.
 Ak dôjde k vniknutiu kvapaliny alebo predmetu
do systému, odpojte napájací kábel systému
a pred ďalším používaním nechajte systém
skontrolovať v autorizovanom servise.
 Výmenu napájacieho kábla hlbokotónového
reproduktora smie vykonať len oprávnená osoba
v autorizovanom servise.
Prevádzka
 Vyhnite sa prevádzke systému reproduktorov pri
nepretržitom wattovom výkone prekračujúcom
maximálny vstupný výkon systému.
 Ak polarita pripojení reproduktorov nie je správna,
basové tóny budú slabé a poloha rôznych
nástrojov nejasná.
 Kontakt medzi odizolovanými reproduktorovými
káblami v termináloch reproduktorov môže
spôsobiť skrat.
 Pred pripojením vypnite zosilňovač, aby ste
predišli poškodeniu systému reproduktorov.
 Úroveň hlasitosti nezvyšujte až do bodu
skreslenia.
 Ochrannú mriežku reproduktora nemožno
odobrať. Nepokúšajte sa odobrať ochrannú
mriežku na systéme reproduktorov. Ak sa pokúsite
ju odobrať, môže dôjsť k poškodeniu reproduktora.
Zapnutie alebo vypnutie zosilňovača alebo
ďalšieho vybavenia
Znížte hlasitosť zosilňovača na najnižšiu hodnotu.
Ochrana hlbokotónového reproduktora
proti poškodeniu
 Buďte opatrní pri nastavovaní ovládania hlasitosti
zosilňovača, aby sa zabránilo nadmernému
vstupnému výkonu.
 Nepokúšajte sa otvárať kryt ani vyberať
reproduktory a spojenia.
 Zabráňte úmyselnému alebo náhodnému
stlačeniu prachového krytu membrány.
Inštalácia
 Reproduktory nenastavujte v naklonenej polohe.
 Reproduktory neumiestňujte na miesta, ktoré sú:
 mimoriadne horúce alebo studené,
 prašné alebo znečistené,
 veľmi vlhké,
 vystavené vibráciám,
 vystavené priamemu slnečnému svetlu,
 v blízkosti magnetických kariet (kreditných
kariet, cestovných preukážok a pod.).
Magnetické karty sa pôsobením magnetov
v reproduktoroch môžu poškodiť.
 v blízkosti televízorov.
Reproduktory nie sú magneticky tienené.
Ak reproduktory používate v blízkosti
televízorov CRT, na televíznej obrazovke
dochádza k tieňovaniu farieb.
 Zhromažďovaniu tepla vo vnútri hlbokotónového
reproduktora zabránite najmä zabezpečením
dobrej ventilácie. Hlbokotónový reproduktor
položte na miesto s dostatočným prúdením
vzduchu. Hlbokotónový reproduktor nedávajte
na mäkký podklad ani príliš blízko steny, aby sa
zabránilo prípadnému zakrytiu zadného
ventilačného otvoru.
 Starostlivo zvážte umiestnenie reproduktora
na špeciálne upravené povrchy (voskované,
olejované, leštené atď.), pretože by mohlo
dôjsť k vzniku škvŕn alebo odfarbeniu.
 Dávajte pozor, aby ste sa neporanili na rohoch
hlbokotónového reproduktora.
Čistenie krytu
Kryt čistite jemnou handričkou mierne navlhčenou
vodou. Nepoužívajte drsné handričky, práškové
prostriedky ani rozpúšťadlá, ako je napríklad lieh
alebo benzín.
Ak máte ďalšie otázky alebo problémy
s hlbokotónovým reproduktorom, ktoré
nie sú zahrnuté v tejto príručke, obráťte sa
na najbližšieho predajcu produktov
spoločnosti Sony.
Umiestnenie reproduktorov ()
Každý reproduktor by mal byť nasmerovaný
na miesto počúvania. Lepší priestorový efekt
dosiahnete, ak všetky reproduktory nastavíte
v rovnakej vzdialenosti od miesta počúvania.
Reproduktory umiestnite nasledovne:
Predné reproduktory: vhodná vzdialenosť
naľavo a napravo od televízora.
Hlbokotónový reproduktor: na niektorej
strane televízora.
Stredový reproduktor: pred televízorom.
Priestorové reproduktory: v závislosti
od usporiadania miestnosti. Priestorové
reproduktory možno umiestniť mierne
za miesto počúvania.
Inštalácia reproduktorov
na stenu ()
Na stenu môžete nainštalovať predné
a priestorové reproduktory.
Pred inštaláciou reproduktorov na stenu
k nim pripojte reproduktorové káble.
1
Pripravte si skrutky (nedodávajú sa)
vhodné pre otvor na zadnej strane
reproduktorov.
2
Pripevnite skrutky do steny. Skrutky by
mali vyčnievať 7 mm až 10 mm.
3
Zaveste reproduktory na skrutky.
Poznámky
 Použite skrutky, ktoré sú vhodné pre materiál
steny a jej pevnosť. Keďže stena zo sadrokartónu
je výnimočne krehká, pripevnite skrutky bezpečne
do nosníka a potom do steny. Reproduktory
nainštalujte na zvislú a rovnú spevnenú stenu.
 Obráťte sa na predajcu skrutiek alebo odborníka
na inštaláciu, aby ste získali informácie o materiáli
steny alebo skrutkách, ktoré máte použiť.
 Spoločnosť Sony nezodpovedá za nehody ani
škody spôsobené nesprávnou inštaláciou,
nedostatočnou pevnosťou steny alebo
nesprávnou inštaláciou skrutiek, prírodnými
katastrofami atď.
Zapojenie systému ()
Skôr ako začnete so zapájaním,
nezabudnite vypnúť napájanie zosilňovača
a hlbokotónového reproduktora.
Pripojte predné reproduktory, stredový
reproduktor a priestorové reproduktory
k výstupným terminálom reproduktorov na
zosilňovači a pomocou konektora LINE IN
na hlbokotónovom reproduktore () pripojte
zosilňovač.
Na pripojenie priestorových reproduktorov
použite dlhý reproduktorový kábel a na
pripojenie predných reproduktorov
a stredového reproduktora použite krátky
reproduktorový kábel. Na pripojenie
hlbokotónového reproduktora k zosilňovaču
použite dodaný zvukový pripojovací kábel.
Poznámky ()
 Uistite sa, že terminály reproduktorov označené
znamienkami plus (+) a mínus (–) sa zhodujú
s terminálmi zosilňovača označenými
znamienkami plus (+) a mínus (–).
 Uistite sa, že všetky pripojenia sú pevné. Kontakt
medzi odizolovanými reproduktorovými káblami
v termináloch reproduktorov môže spôsobiť skrat.
 Podrobné informácie o pripojeniach zosilňovača
nájdete v návode na použitie dodanom
so zosilňovačom.
Poznámka
Tipy
Reproduktor umiestnite na miesto s rovným
horizontálnym povrchom.
 Čierne káble alebo káble s čiernym pásikom
majú mínusovú polaritu (–) a musia sa pripojiť
k terminálom reproduktorov označeným
znamienkom mínus (–).
 Ak zosilňovač nemá konektor MONO OUT,
konektor MIX OUT, výstupné konektory
SUBWOOFER alebo výstupné konektory
SUPER WOOFER, použite namiesto nich
terminály reproduktorov na zosilňovači
a terminály SPEAKER IN.
 Na zapojenie hlbokotónového reproduktora
nesmiete použiť výstupný konektor CENTER
používaný s funkciou Dolby Pro Logic. Niektoré
režimy funkcie Dolby Pro Logic neposkytujú
výstup basového zvuku.
 Ak zosilňovač nemá dostatočne silnú úroveň
výstupu, zvuk nemusí mať dostatočnú hlasitosť.
V takomto prípade pripojte terminály
reproduktorov na zosilňovači priamo k terminálom
SPEAKER IN na hlbokotónovom reproduktore.
Inštalácia hlbokotónového
reproduktora
Kvalitu reprodukcie basov zlepšíte
umiestnením hlbokotónového reproduktora
na podlahu s tvrdým povrchom, čím sa
zmenší pravdepodobnosť vzniku rezonancie.
Na dosiahnutie dostatočne silnej reprodukcie
basov stačí použiť jeden hlbokotónový
reproduktor. Použitím dvoch hlbokotónových
reproduktorov však môžete dosiahnuť ešte
efektívnejšiu a výraznejšiu reprodukciu basov.
Poznámky
 Hlbokotónový reproduktor vždy nainštalujte vo
vertikálnej polohe, vzdialený od steny niekoľko
centimetrov.
 Neukladajte na hlbokotónový reproduktor žiadne
predmety ani naň nesadajte.
 Ak hlbokotónový reproduktor nainštalujete do
stredu miestnosti, reprodukcia basov sa môže
výrazne zoslabiť. Spôsobuje to vplyv stojacej vlny
v miestnosti. Ak sa tak stane, presuňte
hlbokotónový reproduktor ďalej od stredu
miestnosti alebo zmiernite faktory vedúce
k vzniku stojacej vlny, napríklad umiestnením
knižnice na stenu a podobne.
Montáž
Pripevnenie podložiek ()
Dodané podložky pripevnite na spodnú
stranu reproduktorov, aby sa reproduktory
stabilizovali a aby sa nešmýkali. Veľké
podložky pripevnite k hlbokotónovému
reproduktoru a malé podložky k ostatným
reproduktorom.
Nastavenie prepínača napätia
(iba na modeloch vybavených
prepínačom napätia) ()
Skontrolujte, či je prepínač napätia na
zadnom paneli hlbokotónového reproduktora
nastavený na hodnotu napätia v miestnej
elektrickej sieti. Ak nie je, skôr než zapojíte
napájací kábel do elektrickej zásuvky v stene,
nastavte prepínač pomocou skrutkovača do
správnej polohy.
Pripojenie napájacieho kábla
 Zapojte napájacie káble hlbokotónového
reproduktora a zosilňovača do elektrickej
zásuvky v stene.
 Pred zapojením alebo odpojením
ktoréhokoľvek kábla sa uistite, že je
hlbokotónový reproduktor vypnutý.

10 mm

Ovladače subwooferu
Ovládacie prvky hlbokotónového
reproduktora



Kontrolka POWER
Indikátor POWER
LEVEL
CUT OFF FREQ
PHASE
POWER SAVE
POWER
VOLTAGE SELECTOR*
POWER
* Pouze u modelů vybavených voličem napětí
* Iba na modeloch vybavených prepínačom napätia
Čeština
Slovenčina
Nastavení zesilovače
4
Při propojování zesilovače s interními
vícekanálovými dekodéry zadejte pomocí
nabídek nastavení zesilovače parametry
systému reproduktorů.
Nastavte velikost reproduktoru
Vhodné nastavení je uvedeno v následující
tabulce. Podrobnosti o připojení zesilovače
naleznete v návodu k obsluze dodaném
s příslušným zesilovačem.
Pro
Přední reproduktory
Středový reproduktor
Prostorové reproduktory
Subwoofer
Nastavte na
SMALL
SMALL
SMALL
ON (nebo YES)
5
Nastavte volič PHASE do polohy
REVERSE. ()
Pomocí voliče PHASE zvolte polaritu fází.
Pro systém reproduktorů se doporučuje
REVERSE.
Technické údaje
Nastavenie zosilňovača
SS-CS10S (přední a prostorové
reproduktory)
Pri pripojení k zosilňovaču s internými
multikanálovými dekódermi použite ponuky
nastavení pre zosilňovač na zadanie
parametrov systému reproduktorov.
Opakujte kroky 1 až 4, dokud
nedosáhnete nastavení, které vám
vyhovuje.
Po zvolení požadovaných nastavení
subwooferu můžete ovládat hlasitost
subwooferu spolu s ostatními
reproduktory pomocí ovladače VOLUME
na zesilovači. Při změně hlasitosti na
zesilovači není nutné upravovat
nastavení subwooferu.
Jednotka reproduktoru
70 mm, kuželový typ (1)
Poznámky
Poslech zvuku
1
Zapněte zesilovač a zvolte zdroj
programu.
2
Stiskněte tlačítko POWER
na subwooferu. ()
Subwoofer se zapne a kontrolka POWER
se rozsvítí zeleně.
3
Spusťte přehrávání zdroje programu.
Pomocí ovládacího prvku VOLUME
nastavte hlasitost tak, aby zvuk předních
reproduktorů nebyl zkreslený.
Pokud je zkreslený, bude zkreslený také
zvuk reprodukovaný subwooferem.
Automatické zapnutí a vypnutí
subwooferu – funkce automatického
zapnutí/vypnutí ()
Pokud je subwoofer zapnutý (kontrolka POWER svítí
zeleně) a několik minut nevstupuje žádný signál,
barva kontrolky POWER se změní na červenou
a subwoofer přejde do úsporného režimu.
Jakmile v tomto režimu začne do subwooferu
opět vstupovat signál, subwoofer se automaticky
zapne (funkce automatického zapnutí/vypnutí).
Chcete-li tuto funkci vypnout, přesuňte přepínač
POWER SAVE na zadním panelu do polohy OFF.
 Je-li po zapnutí zvýraznění basů na zesilovači
(například funkce D.B.F.B., GROOVE, grafický
ekvalizér atd.) zvuk zkreslený, vypněte zvýraznění
basů a upravte nastavení zvuku.
 Nastavení přepínače PHASE do polohy NORMAL
nebo REVERSE způsobí změnu polarity
a v některých prostředích může poskytovat lepší
reprodukci basů (v závislosti na typu předních
reproduktorů, umístění subwooferu a nastavení
mezní frekvence). Může se tím také změnit
rozlehlost a sevřenost zvuku a ovlivnit vnímání
zvukového pole. Zvolte nastavení, které poskytuje
zvuk, jaký vám vyhovuje, při poslechu na místě, na
němž reprodukovaný zvuk obvykle posloucháte.
Odstraňování problémů
Pokud narazíte na problém se systémem
reproduktorů, nahlédněte do níže uvedeného
seznamu a proveďte uvedená opatření.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na
nejbližšího prodejce společnosti Sony.
Kontrolka POWER na subwooferu se rozsvítí
červeně.
 Pokud několik minut není na vstupu žádný
signál, kontrolka POWER se rozsvítí
červeně a subwoofer přejde do
úsporného režimu. Chcete-li tuto funkci
úsporného režimu vypnout, přesuňte
přepínač POWER SAVE na zadním panelu
do polohy OFF.
Úprava zvuku subwooferu.
Můžete upravit zvuk subwooferu tak, aby
odpovídal zvuku předních reproduktorů.
Zvýraznění zvuku basů umožňuje lepší
vnímání atmosféry.
1
Nastavte mezní frekvenci.
Nastavte ovladač CUT OFF FREQ do
polohy zobrazené na ilustraci. ()
Maximální využití funkce převaděče
nízkých hlasitostí
Při přehrávání signálů LFE, Dolby Digital
nebo DTS doporučujeme nastavit volič
CUT OFF FREQ do polohy 200 Hz
(na maximální hodnotu), která umožňuje
nejlépe využít funkci převaděče nízkých
hlasitostí.
2
3
Nastavte hlasitost subwooferu. ()
Otočte volič LEVEL tak, aby bylo slyšet
zvuk basů o něco více než dříve.
Hlasitost zvýšíte otočením voliče ve
směru hodinových ručiček. Hlasitost
snížíte otočením voliče proti směru
hodinových ručiček.
Spusťte přehrávání své oblíbené skladby
nebo filmu.
Pro nastavení je nejvhodnější mužský
zpěv nebo hlas obsahující zvuk basů.
Nastavte obvyklou hlasitost předních
reproduktorů.
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Zatížitelnost
Maximální příkon: 145 W
Úroveň citlivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenční rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozměry (š/v/h)
Přibližně 96 × 171 × 113 mm
včetně přední mřížky
Hmotnost
Přibližně 0,9 kg včetně přední
mřížky
Není slyšet žádný zvuk.
 Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely
správně připojeny.
 Zkontrolujte, zda je na zesilovači
nastavena správná hlasitost.
 Zkontrolujte, zda je volič zdroje programu
na zesilovači nastaven na správný zdroj.
 Zkontrolujte, zda k zesilovači nejsou
připojena sluchátka.
 Otočením voliče LEVEL na subwooferu
ve směru hodinových ručiček zvyšte
hlasitost.
 Nastavte znovu hlasitost.
Systém reproduktorů
Širokopásmový, Bass Reflex
Jednotka reproduktoru
70 mm, kuželový typ (2)
Jmenovitá impedance
6 ohmů
Zatížitelnost
Maximální příkon: 145 W
Úroveň citlivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Zvuk je zkreslený.
 Vstupní signál nemá ideální kvalitu.
 Úroveň vstupního signálu je příliš vysoká.
 Při přehrávání zvuku Dolby Digital
nastavte volič CUT OFF FREQ na co
nejvyšší hodnotu.
Je slyšet výrazné hučení nebo šum.
 Řádně připojte uzemňovací vodič
gramofonu.
 Špatný kontakt mezi zástrčkami
propojovacích kabelů a příslušnými
zdířkami. Pevně zástrčky připojte.
 Do zvukového systému se přenáší šum
z televizní sestavy. Přesuňte zvukový
systém dále od televizní sestavy nebo
televizní sestavu vypněte.
Pre
Predné reproduktory
Stredový reproduktor
Priestorové
reproduktory
Hlbokotónový
reproduktor
Nastaviť na hodnotu
SMALL
SMALL
SMALL
ON (alebo YES)
Počúvanie zvukového výstupu
1
2
Frekvenční rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozměry (š/v/h)
Přibližně 411 × 87 × 93 mm včetně
přední mřížky
Hmotnost
3
Přibližně 1,7 kg včetně přední
mřížky
SA-CS9 (subwoofer)
Typ
Aktivní subwoofer
Jednotka reproduktoru
Woofer : Průměr 25 cm,
kuželový typ (1)
Trvalý efektivní výstupní výkon RMS
115 W (6 ohmů, 80 Hz, celkové
harmonické zkreslení 10 %)
Rozsah reprodukovatelných frekvencí
28 Hz – 200 Hz
Mezní hodnota pro vysoké frekvence
50 Hz – 200 Hz
Volič fáze
NORMAL, REVERSE
Vstupní zdířky LINE IN: vstupní zdířka jack
SPEAKER IN: vstupní svorky
Výstupní zdířky
SPEAKER OUT: výstupní svorky
Obecné
Požadavky na napájení
230 V~, 50/60 Hz
Spotřeba energie
70 W
Pohotovostní režim: 0,5 W
(v úsporném režimu)
Rozměry (š/v/h)
Přibližně 295 × 345 × 400 mm
včetně přední mřížky
Hmotnost
Reprodukce zvuku se náhle ukončí.
 Kabely reproduktorů mohou být
zkratovány. Kabely řádně připojte.
Nastavenie veľkosti reproduktorov
Správne nastavenia nájdete v tabuľke nižšie.
Podrobné informácie o postupe nastavenia
nájdete v návode na použitie dodanom so
zosilňovačom.
SS-CS10C (centrální reproduktor)
Vstupy
Poznámky
 Nikdy nenastavujte vysokou úroveň tónových
ovládacích prvků na zesilovači (BASS, TREBLE atd.)
nebo výstupu z ekvalizéru. Také na vstup
subwooferu nikdy nepřivádějte sinusové křivky
o frekvenci 20 Hz až 50 Hz zaznamenané na
běžně dostupných testovacích discích nebo
speciální zvuk (zvuk basů elektronických
hudebních nástrojů, praskání analogového
gramofonu, zvuk s abnormálně zvýrazněnými
basy atd.) při velké hlasitosti. Můžete tím
způsobit poškození reproduktorů.
 Při přehrávání speciálních disků s abnormálně
zvýrazněnými basy může být kromě původního
zvuku reprodukován šum. V tom případě snižte
hlasitost zvuku.
 Výstupní signál pro subwoofer (digitální signál
DOLBY) ze samostatně prodávaného digitálního
procesoru je společností Dolby Laboratories
Licensing Corporation nastaven na úroveň, která je
o 10 dB vyšší. Pokud tento signál používáte běžně,
upravte úroveň hlasitosti na subwooferu.
 Pokud na zesilovači nastavíte příliš nízkou
hlasitost, může se aktivovat funkce automatického
zapnutí/vypnutí a subwoofer může přejít do
úsporného režimu.
Systém reproduktorů
Širokopásmový, Bass Reflex
Přibližně 11,5 kg včetně přední
mřížky
Dodávané příslušenství
Podložky (velké) (4): pro subwoofer (SA-CS9)
Podložky (malé) (20): pro přední, prostorové
(SS-CS10S) a střední (SS-CS10C) reproduktory
Kabel reproduktoru (krátký) (3)
Kabel reproduktoru (dlouhý) (2)
Propojovací audio kabel (1 phono – 1 phono), 2 m (1)
Design a technické údaje se mohou bez
předchozího upozornění změnit.
Zapnite zosilňovač a vyberte zdroj
programu.
Stlačte tlačidlo POWER na
hlbokotónovom reproduktore. ()
Hlbokotónový reproduktor sa zapne
a indikátor POWER sa rozsvieti nazeleno.
Spustite zdroj programu.
Nastavte hlasitosť tak, aby zvuk
vychádzajúci z predných reproduktorov
nebol skreslený.
Ak je skreslený, zvuk z hlbokotónového
reproduktora bude skreslený tiež.
Automatické zapnutie a vypnutie napájania
hlbokotónového reproduktora – funkcia
automatického zapínania a vypínania ()
Ak je hlbokotónový reproduktor zapnutý (indikátor
POWER svieti nazeleno) a niekoľko minút
nedochádza k vstupu signálu, indikátor POWER
zmení farbu na červenú a hlbokotónový reproduktor
prejde do režimu úspory energie. Ak v tomto
režime dôjde k vstupu signálu do hlbokotónového
reproduktora, hlbokotónový reproduktor sa
automaticky zapne (funkcia automatického
zapnutia a vypnutia).
Túto funkciu môžete vypnúť posunutím prepínača
POWER SAVE na zadnom paneli do polohy OFF.
Poznámky
 Nikdy nenastavujte ovládanie tónu na zosilňovači
(BASS, TREBLE a podobne) ani výstup ekvalizéra
na vysokú úroveň. Nepoužívajte na tejto jednotke
silný vstupný signál sínusových vĺn s frekvenciou
20 Hz až 50 Hz zaznamenaný na komerčne
dostupných testovacích médiách ani špeciálny
zvuk (basový zvuk elektronických hudobných
nástrojov, praskanie analógovej gramofónovej
platne, neprirodzene zosilnený basový zvuk
a pod.). Takéto postupy môžu viesť k poškodeniu
reproduktorov.
 Pri prehrávaní špeciálneho disku obsahujúceho
neprirodzene zosilnené basy sa môže popri
pôvodnom zvuku vyskytnúť aj šum. V takom
prípade znížte úroveň hlasitosti.
 Výstupný signál hlbokotónového reproduktora
(digitálny signál DOLBY) zo samostatne
predávaného digitálneho procesora priestorového
zvuku je spoločnosťou Dolby Laboratories
Licensing Corporation nastavený na úroveň
o 10 dB vyššiu. Počas bežného používania
nastavte úroveň hlbokotónového reproduktora.
 Ak príliš znížite úroveň hlasitosti na zosilňovači,
môže dôjsť k spusteniu funkcie automatického
zapnutia a vypnutia a hlbokotónový reproduktor
prejde do režimu úspory energie.
Nastavenie zvuku na
hlbokotónovom reproduktore
Hlasitosť hlbokotónového reproduktora
môžete vhodne nastaviť podľa hlasitosti
predných reproduktorov. Dôraz na basový
zvuk podporuje citlivejšie vnímanie
atmosféry.
1
Nastavte medznú frekvenciu.
Nastavte ovládací prvok CUT OFF FREQ
do polohy znázornenej na obrázku. ()
Najlepšie využitie činnosti
nízkoúrovňového meniča
Na dosiahnutie najlepšej činnosti
nízkoúrovňového meniča pri zvukovej
reprodukcii nízkofrekvenčných signálov
LFE, Dolby Digital alebo DTS odporúčame
nastaviť ovládací prvok CUT OFF FREQ
na hodnotu 200 Hz (maximum).
2
Nastavte úroveň hlasitosti
hlbokotónového reproduktora. ()
Otočte ovládacím prvkom LEVEL tak,
aby ste počuli basový zvuk výraznejšie
ako predtým. Hlasitosť zvýšite otočením
ovládacieho prvku v smere hodinových
ručičiek. Hlasitosť znížite otočením
ovládacieho prvku proti smeru
hodinových ručičiek.
3
4
5
Spustite prehrávanie obľúbenej skladby
alebo filmu.
Skladby s mužským hlasom a basovými
zvukmi sú najvhodnejšie na nastavenie.
Hlasitosť predných reproduktorov
nastavte na bežne používanú úroveň.
Technické parametre
Prepínač PHASE nastavte na hodnotu
REVERSE. ()
Fázovú polaritu vyberte pomocou
prepínača PHASE. Pre systém
reproduktorov sa odporúča hodnota
REVERSE.
Reproduktor
Požadované nastavenie uskutočnite
opakovaním krokov 1 až 4.
Po dokončení nastavenia
hlbokotónového reproduktora na
požadované nastavenie použite ovládací
prvok VOLUME na zosilňovači a nastavte
hlasitosť hlbokotónového reproduktora
podľa hlasitosti ostatných reproduktorov.
Ak zmeníte úroveň hlasitosti na
zosilňovači, nemusíte upravovať
nastavenia hlbokotónového
reproduktora.
Poznámky
 Ak po zapnutí funkcie na zosilnenie basov na
zosilňovači (napríklad funkcie D.B.F.B, GROOVE,
funkcie grafického ekvalizéra a pod.) dôjde
k skresleniu zvuku, vypnite funkciu zosilnenia
basov a upravte zvuk.
 Nastavenie hodnoty NORMAL alebo REVERSE
na prepínači PHASE vedie k výmene polarity,
čo môže v niektorých prostrediach pri počúvaní
zlepšiť reprodukciu basov (v závislosti od polohy
hlbokotónového reproduktora a nastavenia
medznej frekvencie). Rovnako to môže zmeniť
rozšírenie a celistvosť zvuku a ovplyvniť vnímanie
zvukového poľa. Vyberte nastavenie, ktoré
sprostredkuje uprednostňovaný zvuk pri počúvaní
v bežnej polohe.
Riešenie problémov
Ak zistíte nejaký problém so systémom
reproduktorov, pozrite si nasledujúci zoznam
a vykonajte uvedené opatrenia. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na najbližšieho predajcu
produktov spoločnosti Sony.
Indikátor POWER na hlbokotónovom
reproduktore sa rozsvieti načerveno.
 Ak niekoľko minút nedochádza k vstupu
signálu, indikátor POWER sa rozsvieti
načerveno a hlbokotónový reproduktor
prejde do režimu úspory energie.
Tento úsporný režim môžete vypnúť
posunutím prepínača POWER SAVE
na zadnom paneli do polohy OFF.
Neprehráva sa zvuk.
 Uistite sa o správnosti všetkých pripojení.
 Skontrolujte, či je hlasitosť zosilňovača
správne zvýšená.
 Uistite sa, že prepínač zdroja programu na
zosilňovači je nastavený na správny zdroj.
 Skontrolujte, či k zosilňovaču nie sú
pripojené slúchadlá.
 Otočením ovládacieho prvku LEVEL na
hlbokotónovom reproduktore v smere
hodinových ručičiek zvýšte hlasitosť.
 Opätovne nastavte úroveň.
Došlo k náhlemu výpadku reprodukcie
zvuku.
 V reproduktorových kábloch mohol
nastať skrat. Dôkladne pripojte
reproduktorové káble.
Zvuk je skreslený.
 Vstupný signál nemá dostatočnú kvalitu.
 Vstupný signál je príliš silný.
 Pri reprodukcii digitálneho signálu Dolby
nastavte ovládací prvok CUT OFF FREQ
na najvyššiu možnú hodnotu.
Je počuť silné bzučanie alebo šum.
 Dôkladne pripojte uzemňovací kábel
gramofónu.
 Medzi zástrčkami pripojovacích káblov
a príslušnými konektormi sa nevytvoril
dostatočný kontakt. Zástrčky pevne
pripojte.
 Zvukový systém zachytáva šum
z televízora. Presuňte zvukový systém
ďalej od televízora alebo televízor vypnite.
SS-CS10S (predné a priestorové
reproduktory)
Systém reproduktorov
Reproduktor s celým rozsahom,
Bass Reflex
70 mm, kužeľovitý typ (1)
Menovitá impedancia
6 ohmov
Maximálny vstupný výkon
Maximálny vstupný výkon: 145 W
Úroveň citlivosti
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčný rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozmery (š/v/h)
Približne 96 × 171 × 113 mm vrátane
prednej ochrannej mriežky
Hmotnosť
Približne 0,9 kg vrátane prednej
ochrannej mriežky
SS-CS10C (stredový reproduktor)
Systém reproduktorov
Reproduktor s celým rozsahom,
Bass Reflex
Reproduktor
70 mm, kužeľovitý typ (2)
Menovitá impedancia
6 ohmov
Maximálny vstupný výkon
Maximálny vstupný výkon: 145 W
Úroveň citlivosti
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvenčný rozsah
150 Hz – 20 000 Hz
Rozmery (š/v/h)
Približne 411 × 87 × 93 mm vrátane
prednej ochrannej mriežky
Hmotnosť
Približne 1,7 kg vrátane prednej
ochrannej mriežky
SA-CS9 (hlbokotónový reproduktor)
Typ
Aktívny hlbokotónový reproduktor
Reproduktor
Nízkotónový reproduktor: priemer
25 cm, kónický typ (1)
Nepretržitý efektívny výkon (RMS)
115 W (pri 6 ohmoch, 80 Hz,
10 % THD)
Frekvenčný rozsah reprodukcie
28 Hz – 200 Hz
Vysokofrekvenčná medzná frekvencia
50 Hz – 200 Hz
Fázový prepínač
NORMAL, REVERSE
Vstupy
Konektory vstupu
LINE IN: vstupný kolíkový konektor
SPEAKER IN: vstupné terminály
Výstupné konektory
SPEAKER OUT: výstupné terminály
Všeobecné
Požiadavky na napájanie
Striedavý prúd 230 V, 50/60 Hz
Spotreba energie
70 W
Pohotovostný režim: 0,5 W
(v režime úspory energie)
Rozmery (š/v/h)
Približne 295 × 345 × 400 mm
vrátane prednej ochrannej mriežky
Hmotnosť
Približne 11,5 kg vrátane prednej
ochrannej mriežky
Dodané príslušenstvo
Podložky (veľké) (4): pre hlbokotónový reproduktor
(SA-CS9)
Podložky (malé) (20): pre predné a priestorové
reproduktory (SS-CS10S) a stredový reproduktor
(SS-CS10C)
Reproduktorový kábel (krátky) (3)
Reproduktorový kábel (dlhý) (2)
Zvukový pripojovací kábel (1 phono – 1 phono),
2 m (1)
Vzhľad a technické parametre sa môžu zmeniť
bez predchádzajúceho upozornenia.

Download PDF

advertising