Sony | DSC-N2 | Sony DSC-N2 Käyttöohjeet

Digital stillbildskamera/Digitaalikamera
Handledning
Käyttöopas
SE
FI
DSC-N2
Se ”Bruksanvisningen
till Cyber-shot (PDF)” för
närmare detaljer om avancerade manövrer.
CD-ROM
(medföljer/
mukana)
Lisätoimintoja koskevia tarkempia tietoja on kohdassa
”Cyber-shot-käsikirja (PDF)”.
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen innan du börjar använda kameran, och spara sedan
bruksanvisningen så att du kan slå upp saker i framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
© 2006 Sony Corporation
2-887-198-21(1)
Svenska
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
[ Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den
angivna typen. Annars finns det risk för
brand eller personskador.
För kunder i Europa
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3 meter.
[ Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här producten.
[ Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationkabeln (USB-kabel eller liknande)
och sätter tillbaka den igen.
2
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ........................................................ 4
Allra först .......................................................................................... 5
Kontroll av medföljande tillbehör .............................................................. 5
1 Göra klart batteripaketet ....................................................................... 6
2 Sätta i batteripaketet/ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej) ............................................................................................ 7
3 Hur man använder pekskärmen ............................................................ 8
4 Slå på kameran/ställa klockan ............................................................... 9
Ta bilder på enklaste sätt .............................................................. 10
För att titta på/radera bilder .......................................................... 13
Indikatorer på skärmen ................................................................. 15
Ändra inställningarna – Menyn/inställningsskärmarna ............. 17
Menypunkter ........................................................................................... 18
Inställningspunkter ................................................................................. 19
SE
Använda kameran tillsammans med en dator ............................ 21
Stödda operativsystem för USB-anslutning och användning av den
medföljande mjukvaran .......................................................................... 21
För att öppna ”Bruksanvisningen till Cyber-shot” ................................... 21
Batteripaketets brukstid och minneskapaciteten ....................... 22
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa ............................ 22
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer .......... 23
Felsökning ...................................................................................... 25
Batteripaket och strömförsörjning .......................................................... 25
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer .............................................. 26
Visning av bilder ..................................................................................... 26
Försiktighetsåtgärder .................................................................... 27
Tekniska data ................................................................................. 28
3
Att observera när kameran används
[ Backup av internminnet och
”Memory Stick Duo”minneskortet
Stäng inte av kameran och ta inte ut batteripaket
eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet medan
läsnings/skrivningslampan lyser, eftersom det då
finns risk att data i internminnet eller på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet blir förstörda. Skydda
alltid dina data genom att ta en kopia på dem för
säkerhets skull.
[ Angående inspelning/
uppspelning
• Den här kameran är varken dammsäker,
stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 27). innan du
börjar använda kameran.
• Innan du börjar spela in sådant som bara händer
en enda gång är det bäst att göra en
provinspelning för att kontrollera att kameran
fungerar som den ska.
• Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det
kommer in vatten i kameran finns det risk för fel
som i vissa fall inte går att reparera.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan orsaka fel på kameran.
• Använd inte kameran i närheten av källor till
starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då
kan det hända att kameran inte kan spela in eller
spela upp bilder ordentligt.
• Om kameran används på sandiga eller dammiga
ställen finns det risk att det blir fel på den.
• Om det bildas kondens (imma) i kameran så
vänta tills den avdunstat innan du använder
kameran (sidan 27).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det
inte går att lagra några bilder, kan även
inspelningsmediumet bli oanvändbart, eller
bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
• Rengör blixtens yta före användningen. Hettan
när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens
yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta,
så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
4
[ Att observera angående LCDskärmen och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem
högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99%
av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det
kan dock förekomma små punkter som alltid är
svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt
på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och
beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte
de bilder som lagras på något sätt.
• Kameran fungerar inte om objektivet är i
utskjutet läge men batteripaketet är urladdat.
Sätt i ett uppladdat batteripaket och slå på
kameran igen.
[ Angående bilddatakompatibilitet
• Den här kameran följer de universella DCFnormerna (Design rule for Camera File system)
som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att visa bilder
som är tagna med den här kameran på annan
utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller
redigerade med annan utrustning på den här
kameran.
[ Att observera angående
upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
[ Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta
bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran,
inspelningsmediet eller liknande.
Allra först
Kontroll av medföljande tillbehör
• Batteriladdare BC-CSG/BC-CSGB (1)
• Ritpenna (1)
• USB-, A/V- och DC IN-kabel till multiuttaget
(1)
• Nätkabel (1)
(medföljer ej i USA och Canada)
• Handlovsrem (1)
• Återuppladdningsbart batteripaket
NP-BG1 (1)/Batterihållare (1)
SE
• CD-ROM-skiva (med Cyber-shot-mjukvara/
”Bruksanvisning till Cyber-shot ”) (1)
• Handledning (det här häftet) (1)
Angående ritpennan
• Med ritpennan går det att måla eller
sätta stämplar på stillbilder.
• Sätt fast ritpennan på
handlovsremmen (se figuren till
höger).
• Bär aldrig omkring kameran genom
att hålla i ritpennan. Då kan kameran
ramla av.
Sätt fast den medföljande
handlovsremmen för att undvika att
kameran blir skadad om du skulle råka
tappa den, osv.
Ögla
5
1 Göra klart batteripaketet
För kunder i USA och Canada
För kunder i andra länder och regioner än USA
och Canada
Stickkontakt
CHARGE-lampa
CHARGE-lampa
Nätkabel
1 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren.
2 Sätt i batteriladdaren i ett vägguttag.
CHARGE-lampan tänds och uppladdningen startar.
När CHARGE-lampan släcks är uppladdningen klar (praktiskt användbar uppladdning).
Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme (tills det är fullt uppladdat) varar
laddningen något längre.
[ Uppladdningstid
Full uppladdningstid
Praktisk uppladdningstid
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• Tiden det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25°C. Uppladdningen kan ta
längre tid under somliga förhållanden.
• Anslut batteriladdaren till ett lättåtkomligt vägguttag i närheten.
• Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till
vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den
genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är klar, och ta av batteripaketet från
batteriladdaren.
• Avsedd att användas tillsammans med kompatibla Sony-batterier.
6
2 Sätta i batteripaketet/ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej)
2
2
1
1
Lock till batteri/”Memory
Stick Duo”-facket
Sätt i ”Memory Stick Duo”minneskortet med
kontaktsidan vänd mot
objektivet.
Batteriutmatningsknapp
Tryck undan
batteriutmatningsknappen
med kanten på
batteripaketen medan du
sätter i det.
SE
1 Öppna locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket.
2 Stick in ”Memory Stick Duo”-minneskortet (medföljer ej) så långt det går tills
det klickar till.
3 Sätt i batteripaketet på rätt håll.
4 Stäng locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket.
[ När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”-minneskort
Kameran lagrar och spelar upp bilder i internminnet (på ca. 25 MB).
[ För att kontrollera den återstående batteritiden
Tryck på POWER-knappen för att slå på kameran och kontrollera den återstående
batterikapaciteten på LCD-skärmen.
Indikator för
återstående
batteriström
Riktlinjer för
återstående
batteriström
Tillräckligt
mycket ström
kvar.
Batteriet
halvfullt.
Svagt batteri.
Inspelningen/
uppspelningen
kommer snart
att avbrytas.
Byt ut batteriet mot ett
fullt uppladdat batteri,
eller ladda upp batteriet.
(Varningsindikatorn
blinkar.)
• Det tar ungefär en minut innan rätt återstående batterikapacitet visas.
• Det kan hända att indikatorn för återstående batterikapacitet visar fel under vissa förhållanden.
• När kameran slås på för första gången tänds klockinställningsskärmen (sidan 9).
7
[ För att ta ut batteripaketet/”Memory Stick Duo”-minneskortet
Öppna locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket.
”Memory Stick Duo”
Batteripaket
Kontrollera att läsnings/skrivningslampan
inte lyser och tryck sedan in ”Memory Stick
Duo”-minneskortet en gång.
Skjut undan batteriutmatningsknappen.
• Var försiktig så att du inte tappar
batteripaketet.
• Ta aldrig ut batteripaketet medan
läsnings/skrivningslampan lyser.
3 Hur man använder pekskärmen
Lägesomkopplare
(skärmtangenter)knapp
Pekskärm
1 Tryck på
(skärmtangenter) för att tända knapparna på pekskärmen.
• Hoppa över detta steg om lägesomkopplaren är inställd på
.
2 Rör lätt vid knapparna på skärmen med fingret.
• Tryck en gång till på
(skärmtangenter) för att släcka
knapparna på pekskärmen.
• Om den punkt du vill ställa in inte visas på skärmen så peka på
v/V för att byta sida.
• Det går att återvända till föregående skärm genom att peka på
.
8
4 Slå på kameran/ställa klockan
POWER-knappen
Lägesomkopplare
Pekskärm
1 Ställ in lägesomkopplaren på
och tryck sedan på POWER-knappen.
2 Ställ klockan genom att peka på knapparna på skärmen.
1 Peka på önskat datumvisningsformat och därefter på t. Klockinställningsskärmen 2/2
SE
tänds.
2 Peka på den punkt du vill ställa in, och ställ sedan in siffervärdet med v/V.
3 Peka på [OK].
[ För att ändra datum- och klockinställningen
Välj [Klockinställning] på
(Inst.)-skärmen (sidan 17).
[ När kameran slås på
• Om klockan inte är inställd tänds klockinställningskärmen varje gång kameran slås på.
• Om kameran drivs på batteri och man inte använder den på ca. 3 minuter stängs den automatiskt av för att
undvika slöseri med batteriströmmen (automatisk avstängning).
9
Ta bilder på enklaste sätt
Mikrofon
Avtryckare
Zoomknapp (W/T)
Pekskärm
Lägesomkopplare
(skärmtangenter)knapp
Stativfäste (på undersidan)
-knapp (omkopplare för
visningssättet)
1 Välj ett läge med lägesomkopplaren.
Stillbilder: Ställ in
Filmer: Ställ in
.
.
2 Håll kameran stadigt med armarna intill kroppen.
Rikta kameran så att
motivet hamnar mitt i
skärpeinställningsramen.
Täck inte för mikrofonen
med fingrarna.
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
När man tar bilder medan
originalbilderna i Albumet.
visas på skärmen går det att lagra miniatyrbilder av
Stillbilder:
1 Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där för
att ställa in skärpan.
AE/AF-låsindikator
Den gröna z (AE/AF-lås)-indikatorn blinkar, det hörs ett pip,
och indikatorn slutar blinka och förblir tänd.
2 Tryck ner avtryckaren helt.
Filmer:
Tryck ner avtryckaren helt.
För att avsluta inspelningen trycker man ner avtryckaren helt igen.
10
[
Hur man använder zoomen
Tryck på zoomknappen.
• När zoomförstoringsgraden överskrider 3×
använder kameran digital zoom.
• Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden när
man spelar in filmer.
För att välja följande funktioner trycker
man på
(skärmtangenter).
[
Blixt (Hur man väljer blixtläge
för stillbilder)
Peka på på skärmen. Peka på önskad
punkt och därefter på .
[
Makro (närbildstagning)
Peka på
på skärmen. Peka på [På] och
därefter på .
På ( ): Makroläget på (W-sidan: Minst ca.
6 cm, T-sidan: Minst ca. 34 cm)
Av: Makroläget av
[
Ändring av bildstorleken
Peka på
på skärmen. Peka på önskad
punkt och därefter på .
Stillbilder
Bildstorlek
För att lagra viktiga bilder
eller bilder som ska skrivas
ut i A3/A3 +*-format eller i
A4-format med hög
upplösning
: 3:2
3:2-aspekt
: 8M
Utskrift i upp till A3-format
: 5M
Utskrift i upp till A4-format
Auto: Automatisk blixt
Blixten utlöses när belysningen är för svag
och vid tagning i motljus (standardinställning)
Forcerad blixt ( ): Blixten utlöses alltid
Långs. synk. ( SL ): Blixten utlöses alltid
Kameran ställs in på en långsam slutartid på
ett mörkt ställe så att även bakgrunden som
inte lyses upp av blixten blir tydlig.
Ingen blixt (
[
): Blixten avstängd
Hur man använder
självutlösaren
Peka på
på skärmen. Peka på önskad
punkt och därefter på .
10 s ( ): Självutlösaren utlöses efter
10 sekunder
2 s ( ): Självutlösaren utlöses efter
2 sekunder
Av: Självutlösaren används ej
Tryck ner avtryckaren. Självutlösarlampan
börjar blinka och det piper ända tills
slutaren utlöses.
Användningsområde
: 10M
3M
Utskrift i upp till 13x18 cm
: 2M
Utskrift i upp till 10x15 cm
3M :
:
VGA(E-Mail)
För email
:
16:9(HDTV)
Visning på 16:9 HDTV
SE
* Denna storlek är större än A3. Det går att skriva
ut bilder med en marginal runt själva bilden i
A3-format.
Filmer
Bildstorlek
: 640(Fin)
Användningsområde
Visning på en TV (hög
kval.)
:
Visning på en TV
640(Standard) (normalkval.)
: 160
För email
11
[
Val av tagningsläge
Peka på
på skärmen. Peka på önskad
punkt och därefter på .
Auto:
Används för att ta bilder på enklaste sätt med
helautomatiska inställningar.
Program:
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen
(såväl slutartiden som bländaren) automatiskt
inställd. Det går även att välja olika
inställningar på menyn.
[ Angående antalet stillbilder som
går att lagra och hur långa filmer
som går att spela in
Hur många stillbilder som går att lagra och
hur länge det går att spela in varierar
beroende på vilken bildstorlek som är
inställd.
Stillbilder
Maximalt antal lagringsbara bilder
Manuell:
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen
(såväl slutartiden som bländaren) inställd för
hand.
Scenval:
Gör det möjligt att ta bilder med olika
förinställningar för olika sorters scener.
[
Manuell inställning av
exponeringen
Ställ in punkten
(Kamera) på något
annat än [Auto] eller [Manuell], och peka
på
. Peka på
(EV).
Mot +: Gör bilden ljusare.
0EV: Exponeringen ställs in automatiskt av
kameran.
Mot –: Gör bilden mörkare.
[ 9 Ändring av
skärpeinställningsmetoden
Ställ in punkten
(Kamera) på något
annat än [Auto], och peka på
. Peka på
9 (Skärpa) Peka på önskad punkt och
därefter på .
Multi-AF (Flerpunktsautofokus):
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i
valfri del av sökarramen
(standardinställningen).
Centrumv. AF (Centrumvägd autofokus):
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i
sökarramen.
Spot-AF (Flexibel spot-autofokus):
Genom att flytta autofokusramen till önskat
ställe på skärmen går det att ställa in skärpan
på ett väldigt litet föremål eller ett smalt
område.
12
Filmer
Maximalt inspelningsbar tid
• Antalet bilder som går att lagra och
inspelningstiden kan variera beroende på
tagningsförhållandena.
För att titta på/radera bilder
(index)/
(uppspelningszoom)-knapp
(uppspelningszoom)knapp
Lägesomkopplare
Pekskärm
Multi-uttag (på undersidan)
1 Ställ in lägesomkopplaren på
2 Välj en bild med
/
.
.
Filmer:
Peka på B.
Snabbspolning framåt/bakåt:
/
(Återgå till normal uppspelning: B)
Volym: Peka på [MENU] t [Volym] t +/– för att justera volymen t [Avsl.].
Stoppa uppspelningen: x
[
SE
För att radera bilder
Tänd den bild som du vill radera och peka sedan på [MENU] t [Radera] t [Radera] t
[OK].
• Även om man raderar en bild blir miniatyrbilden i Albumet kvar.
[
För att förstora bilden vid uppspelning (uppspelningszoom)
Tryck på
Tryck på
medan en stillbild visas.
för att upphäva zoomningen.
1.3
För att justera vilken del som visas:
v/V/b/B
MENU
x1.0
Avstängning av
uppspelningszoomen
13
[
För att se en indexskärm
Tryck på
(index). Peka på den bild som du vill titta på på enbildsskärmen.
För att se föregående/nästa skärm pekar man på b/B.
Om man trycker en gång till på
(index) tänds en indexskärm med 12 bilder.
[ För att radera bilder i indexläget
1 Peka på [MENU] t [Radera] t [Välj] medan en indexskärm visas.
2 Peka på den bild som du vill radera så att indikatorn (radera) tänds för den bilden.
3 Peka på [OK] t [OK].
[
För att spela upp bilder som är lagrade i Albumet
1 Ställ in lägesomkopplaren på .
2 Peka på [MENU] t [Album].
[
För att spela upp en serie bilder (bildspel)
1 Ställ in lägesomkopplaren på .
2 Peka på [MENU] t [Diabildsvisn.] t [Start].
• För att avbryta bildspelet pekar man på skärmen och därefter på [Avsl.].
[
För att måla eller sätta stämplar på stillbilder
1 Ställ in lägesomkopplaren på .
2 Peka på [MENU] t [Måla].
3 Måla eller sätt stämplar på stillbilder med hjälp av ritpennan.
[ För att titta på bilder på en TV-skärm
1 Anslut kameran till TV:n med hjälp av den medföljande multikabeln.
2 Ställ in omkopplaren på multikabeln på ”TV”.
Till multi-uttaget
Multikabel
14
Till ljud/bildingångarna
Indikatorer på skärmen
Varje gång man trycker på
(skärmomkopplaren) ändras det som visas
på skärmen.
[ Vid tagning av stillbilder
A
Återstående batteritid
z
AE/AF-lås
BRK
M
Lagringsläge
Vitbalans
WB
STBY
INSP
Standby/filminspelning
Kameraläge (scenval)
Kameraläge (Program/
Manuellt)
[ Vid inspelning av filmer
SL
Blixtläge
Blixtladdning
Zoomförstoringsgrad
SE
1.3
Rödögereducering
Bildskärpa
[ Vid visning av stillbilder
Kontrast
Autofokuslampa
ON
Mätmetod
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Färgläge
-
Skydd
Utskriftmarkering (DPOF)
N
Uppspelning
Mappbyte
[ Vid uppspelning av filmer
1.3
Steg
12/16
Zoomförstoringsgrad
Uppspelning ruta för ruta
Undervattenshus
15
B
8/8 12/12
Bildnummer/antal lagrade
bilder i vald mapp
00:00:12
Räkneverk
Histogram
• Under uppspelning visas
när histogramvisningen
är avstängd.
D
Slutarbrusreducering
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
+2.0EV
Exponeringsvärde
Vibrationsvarning
Varning för svagt batteri
E
PictBridge-anslutning
Exponeringsvärde
+2,0EV
Uppspelningsmätare
ISO-tal
Styrguide
Mätmetod
Blixt
Vitbalans
C
WB
Bildstorlek
+
Spotmätningshårkors
Autofokusram
3M
1M
FINE STD
101
PictBridge-anslutning
500
Slutartid
Bildkvalitet
F3.5
Bländarvärde
Lagringsmapp
Uppspelningsbild
Uppspelningsmapp
Återstående
internminneskapacitet
2006 1 1
9:30 AM
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet
Inspelningsdatum/tidpunkt
för bilden
Volym
Albumet
Album-uppspelning
00:00:00
[00:28:05]
Inspelningstid [maximal
inspelningstid]
1/30"
Multi Burst-intervall
400
Återstående antal
lagringsbara bilder
E
Makro
S AF M AF
Autofokusmetod
Autofokusramindikator
Självutlösare
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
ISO-tal
16
±0.7EV
Gafflingssteg
101-0012
Mapp/filnummer
1.0m
Förinställt avstånd
Ändra inställningarna – Menyn/
inställningsskärmarna
Lägesomkopplare
Pekskärm
(skärmtangenter)-knapp
1 Ställ in lägesomkopplaren.
Vilka punkter som går att ställa in beror på vad lägesomkopplaren är inställd på och på inställningarna
på
(Kamera)-menyn.
2 Tryck på
(skärmtangenter) för att tända knapparna på pekskärmen.
• Hoppa över detta steg om lägesomkopplaren är inställd på
SE
.
3 Peka på [MENU] för att tända menyn.
4 Peka på den punkt som du vill ställa in.
• Om den punkt du vill ställa in inte visas så peka på v/V tills
den punkten visas på skärmen.
5 Peka på inställningen.
6 Tryck på
(skärmtangenter) för att släcka
menyn igen.
[ För att välja en inställningspunkt
Håll
(skärmtangenter)-knappen intryckt en liten stund
så att
(Inst.) tänds på skärmen i steg 4, och peka sedan
på den ikonen.
Peka på v/V så att den punkt du vill ställa in visas, och peka
sedan på den.
17
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 17
Menypunkter
Vilka punkter som visas på menyn beror på vad lägesomkopplaren är inställd på och
inställningarna på
(Kamera)-menyn. Endast punkter som går att ställa in visas på skärmen.
Tagningsmenyn
COLOR (Färgläge)
(Mätmetod)
WB (Vitbalans)
ISO
Används för att ändra bildernas färgdjup eller lägga på
specialeffekter.
Används för att välja mätsätt.
Används för att justera färgtonerna.
Används för att ställa in ljuskänsligheten.
(Bildkvalitet)
Används för att ställa in stillbildskvaliteten.
Mode (Insp.sätt)
Används för att välja metod för tagning av flera bilder i följd.
BRK (Gafflingssteg)
Används för att flytta exponeringsvärdet när punkten [Mode] är
inställd på [Gaffling].
M
(Intervall)
Används för att välja tagningsintervall när punkten [Mode] är inställd
på [Multi burst].
(Blixtnivå)
Används för att justera mängden blixtljus.
(Kontrast)
Används för att justera bildens kontrast.
(Skärpa)
(Inst.)
Används för att ställa in skärpan för bilden.
Används för att ändra punkter på inställningsskärmen.
Uppspelningsmenyn
(Album)
(Lämna album)
Används för att avsluta uppspelningen av stillbilderna i Albumet.
(Diabildsvisn.)
Används för att spela upp en serie bilder.
(Måla)
Används för att måla på stillbilder.
(Radera)
(Volym)
(Mapp)
18
Används för att se stillbilderna i Albumet.
Används för att radera bilder.
Används för att justera volymen.
Används för att välja visningsmapp.
- (Skydda)
Används för att skydda bilder från att raderas av misstag.
DPOF
Används för att lägga till utskriftsmarkeringar.
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 17
(Skriv ut)
Används för att skriva ut bilder på en PictBridge-kompatibel skrivare.
(Ändra storl.)
Används för att ändra storleken på en lagrad bild.
(Rotera)
Används för att rotera en stillbild.
(Dela)
Används för att klippa filmer.
(Inst.)
Används för att ändra punkter på inställningsskärmen.
(Trimma)
Används för att lagra en förstorad bild. (Endast för
uppspelningszoom.)
Inställningspunkter
Kamera 1
AF-metod
Används för att välja autofokusmetod.
Digital zoom
Används för att välja digitalt zoomläge.
Rögödereduc.
Används för att minska risken för röda ögon i bilden vid blixttagning.
AF-lampa
Används för att tända en fyllnadslampa för att göra det lättare att ställa
in skärpan på mörka ställen.
SE
Kamera 2
Autom. granskn.
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter
tagningen av en stillbild.
Internminne
Format
Används för att formatera internminnet.
Memory Stick
Format
Används för att formatera ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
Skapa lagr.mapp
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
för att lagra bilder.
Byt lagr.mapp
Används för att byta lagringsmapp.
Kopiera
Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort.
Album
Skriv i album
Används för att spara miniatyrkopior av originalbilderna.
Format
Används för att formatera Albumet.
Kolla album
Används för att reparera bilddata i Albumet när ”Albumdatafel” tänds
på skärmen.
19
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 17
Inställningar 1
Ladda ner musik
Används för att ladda ner musik för bildspel.
Formatera musik
Används för att radera alla musikfiler.
Inställningar 2
LCD-bakgr.bel.
Används för att ställa in ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning när kameran drivs med batteripaket.
Pip
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder
kameran.
Språk
Initialisera
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och
meddelanden på skärmen.
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
Inställningar 3
Filnummer
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
USB-ansl.
Används för att välja vilket USB-läge som ska användas när kameran
ansluts till en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare via
multikabeln.
Video ut
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet
för ansluten videoutrustning.
Klockinställning
Används för att ställa in datumet och klockan.
Inställningar 4
20
Kalibrering
Denna funktion används för att kalibrera pekskärmen om knapparna
på pekskärmen inte reagerar på de ställen som du pekar på.
Undervattenshus
Denna punkt används för att ändra hur vissa av knapparna fungerar
när kameran är monterad i ett undervattenshus (Marine Pack).
Använda kameran tillsammans med en dator
Du kan titta på bilderna du tagit på en dator. Med hjälp av den medföljande mjukvaran kan du
även använda dina bilder och filmer på ännu fler sätt än någonsin tidigare. Se
”Bruksanvisningen till Cyber-shot” för närmare detaljer.
Stödda operativsystem för USB-anslutning och användning av den
medföljande mjukvaran
För Windows-användare
För Macintosh-användare
USB-anslutning
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
till v10.4)
Programmet ”Picture
Motion Browser”
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition eller
Windows XP Professional
Ej kompatibelt
SE
• Något av ovanstående operativsystem måste vara fabriksinstallerat.
• Om ditt operativsystem saknar stöd för USB-anslutning så använd en Memory Stick-läsare/skrivare
(medföljer ej).
• Se ”Bruksanvisningen till Cyber-shot” för närmare detaljer om användningsmiljön för Cyber-shotprogrammet ”Picture Motion Browser”.
För att öppna ”Bruksanvisningen till Cyber-shot”
[ För Windows-användare
1 Slå på datorn och lägg i den medföljande
CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.
Nedanstående skärm tänds.
2 När installationen är klar så dubbelklicka
på genvägsikonen som skapas på
skrivbordet.
[ För Macintosh-användare
1 Slå på datorn och lägg i den medföljande
CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.
Välj mappen ”Handbook” och kopiera filen
”Handbook.pdf” som finns i mappen ”SE” till
datorn.
2 Dubbelklicka på ”Handbook.pdf” när
kopieringen är klar.
När man klickar på knappen [Cyber-shot
Handbook] tänds skärmen för kopiering av
”Bruksanvisningen till Cyber-shot”. Följ
anvisningarna på skärmen för att kopiera den.
21
Batteripaketets brukstid och minneskapaciteten
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa
I nedanstående tabeller visas ungefär hur
många bilder som går att lagra/spela upp
och hur länge batteriet varar vid tagning i
[Normal]-läget med ett fullt uppladdat
batteripaket (medföljer) vid en temperatur
på 25°C. Antalet bilder som går att lagra
eller visa medger även byte av ”Memory
Stick Duo”-minneskortet vid behov.
Observera att de faktiska värdena kan vara
lägre än vad som anges i tabellen beroende
på användningsförhållandena.
• Batteripaketets kapacitet sjunker med tiden,
efter hand som det används.
• Antalet bilder som går att lagra/visa och
batteritiden sjunker under följande förhållanden:
– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade
gånger.
– Om zoomen används ofta.
– När ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning är höjd.
– Når punkten [AF-metod] är inställd på
[Monitor].
– När batterierna är svaga.
[ Vid tagning av stillbilder
Antal bilder
Batteritid (min.)
Ca. 300
Ca. 150
• Vid tagning under följande förhållanden:
– Punkten
(Bildkvalitet) inställd på [Fin].
– Punkten [AF-metod] inställd på [Singel].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Zoomen växlar mellan vidvinkel och tele.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio
bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antalet bilder som går att lagra och batteritiden
beror inte på bildstorleken.
22
[ Vid visning av stillbilder
Antal bilder
Batteritid (min.)
Ca. 6000
Ca. 300
• Visning av enstaka bilder i tur och ordning med
ca. tre sekunders mellanrum
[ Vid inspelning av filmer
Batteritid (min.)
Ca. 140
• Vid kontinuerlig inspelning av filmer med en
bildstorlek på [160]
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer
Antalet stillbilder som går att lagra och hur långa filmer som går att spela in kan variera
beroende på tagningsförhållandena.
• Se sidan 11 angående bildstorlekar.
[ Ungefärligt antal stillbilder (med bildkvaliteten inställd på [Fin] på den
övre raden och [Standard] på den undre raden).
(Enhet: Bilder)
Kapacitet
Storlek
10M
3:2
8M
5M
3M
2M
VGA(E-Mail)
16:9(HDTV)
Internminnet
Ca. 25 MB
”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
6
16
32
59
121
247
506
12
30
60
109
223
456
934
10
25
51
92
188
384
789
19
48
96
174
354
723
1482
16
41
82
148
302
617
1266
29
74
149
264
537
1097
2250
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
158
394
790
1428
2904
5928
12154
397
985
1975
3571
7261
14821
30385
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
SE
• Antalet bilder är angivet för när punkten [Mode] är inställd på [Normal].
• Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.
• Det går att ändra storleken på bilderna efteråt ([Ändra storl.], sidan 19).
23
[ Ungefärlig inspelningstid för filmer
(Enhet: timmar : minuter : sekunder)
Kapacitet
Storlek
640(Fin)
Internminnet
Ca. 25 MB
”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
0:25:10
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640(Standard)
0:01:10
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:18:50
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Filmer i storleken [640(Fin)] går bara att spela in på ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
• När bilder som är tagna med en äldre Sony-modell spelas upp på den här kameran kan det hända att de inte
visas i sin verkliga storlek.
24
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera nedanstående punkter och se ”Bruksanvisningen till Cyber-shot
(PDF)”.
Om en kod som t.ex. ”C/E:ss:ss” tänds på skärmen så se ”Bruksanvisningen till
Cyber-shot”.
2 Ta ut batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och slå
på kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 20).
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Observera att om du lämnar in din kamera för reparation godkänner du även att innehållet i
internminnet och musikfilerna kan komma att undersökas.
SE
Batteripaket och strömförsörjning
Batteripaketet går inte att sätta i.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt genom att trycka undan batteriutmatningsknappen med kanten
på batteripaketet medan du sätter i det (sidan 7).
Det går inte att slå på kameran.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (sidan 7).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 6).
• Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt.
• Använd rekommenderad sorts batteripaket (sidan 5).
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används på över tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt av
för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen (sidan 9).
• Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt.
25
Indikatorn för återstående batteriström visar fel.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen.
• Den återstående batterikapaciteten som visas stämmer inte. Ladda ur batteripaketet helt och
ladda sedan upp det igen för att rätta till indikeringen.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 6).
• Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt.
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
Kameran kan inte lagra bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet
(sidan 23, 24). Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (sidan 13).
– Byt ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget.
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Ställ in lägesomkopplaren på
för att ta stillbilder.
• Ställ in lägesomkopplaren på
för att filma.
• Bildstorleken är inställd på [640(Fin)] vid inspelning av en film. Gör något av följande:
– Ställ in bildstorleken på något annat än [640(Fin)].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Det går inte att lägga på datum på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Det går dock att skriva
ut bilder med datumet pålagt.
Visning av bilder
Kameran kan inte visa bilder.
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen.
26
Försiktighetsåtgärder
[ Undvik att använda/förvara
kameran på följande sorters
ställen
• På väldigt varma, kalla eller fuktiga ställen
På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i
solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i
sin tur kan leda till fel på kameran.
• Rakt i solen eller nära ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller
deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på
kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller
damm i kameran. Det kan leda till fel på
kameran som eventuellt inte går att reparera.
[ När du bär med dig kameran
Undvik att sätta dig med kameran i bakfickan på
byxorna eller kjolen, eftersom kameran då kan gå
sönder.
[ Angående rengöring
Rengöring av LCD-skärmen
Torka bort ev. fingeravtryck, damm, osv. från
skärmens yta med en rengöringssats för
LCD-skärmar (medföljer ej).
Rengöring av objektivet
Torka bort ev. fingeravtryck, damm osv. från
objektivet med en mjuk duk.
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yta med en mjuk duk som
fuktats med vatten, och torka sedan av den med en
torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de
kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller
höljet.
• Kemikalier som thinner, bensin, sprit,
engångstrasor, insektsmedel, solmedel osv.
• Rör inte vid kameran om du har något av
ovanstående på händerna.
• Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi
eller vinyl under längre tid.
[ Angående
användningstemperaturen
Kameran är avsedd att användas vid en temperatur
på mellan 0 och 40°C. Vi avråder från tagning på
väldigt kalla eller varma ställen utanför detta
temperaturområde.
[ Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan
orsaka fel på kameran.
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme
tills kondensen avdunstat. Observera att om du
försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet
blir bilderna suddiga.
[ Angående det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
SE
Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart
batteri för att hålla kvar datumet, klockan och
övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran
är påslagen eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden medan
kameran används. Om kameran används bara
korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis
ur, och om kameran inte används alls på ungefär
en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp
det uppladdningsbara batteriet igen innan du
använder kameran.
Även om det uppladdningsbara batteriet inte är
uppladdat går det fortfarande att använda
kameran, så länge man inte spelar in datumet och
klockan.
Uppladdningsmetod för det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
Sätt i ett uppladdat batteripaket i kameran eller
anslut den till ett vägguttag med hjälp av en
nätadapter (medföljer ej), och låt sedan kameran
ligga avstängd i minst ett dygn.
27
Tekniska data
Kamera
Batteriladdare BC-CSG/BC-CSGB
[System]
Strömförsörjning: 100 till 240 V växelström,
50/60 Hz, 2 W (BC-CSG)/ 2,6 W
(BC-CSGB)
Utspänning: 4,2 V likström, 0,25 A
Användningstemperatur: 0 till 40°C
Förvaringstemperatur: –20 till +60°C
Yttermått: Ca. 62×24×91 mm (B/H/D)
Vikt: Ca. 75 g
Bildanordning: 9,15 mm (1/1,7 tums) färg-CCDskärm, grundfärgsfilter
Totalt antal bildpunkter på kameran:
Ca. 10 300 000 bildpunkter
Effektivt antal bildpunkter på kameran:
Ca. 10 054 000 bildpunkter
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 3×
zoomobjektiv
f = 7,9 – 23,7 mm (motsvarar 38 – 114 mm
för en 35 mm stillbildskamera) F2,8 – 5,4
Exponeringskontroll: Automatisk exponering,
Manuell exponering, scenval (8 lägen)
Vitbalans: Automatisk, dagsljus, molnigt,
lysrörsbelysning, glödlampsbelysning, blixt
Filformat (enligt DCF):
Stillbilder: Exif Ver. Kompatibla med 2.21
JPEG, kompatibla med DPOF
Filmer: MPEG1-kompatibla (mono)
Inspelningsmedium: Internminne (ca. 25 MB),
”Memory Stick Duo”
Blixt: Rekommenderat avstånd (med ISO inställt
på Auto): Ca. 0,2 till 4,8 m (W)/ca. 0,34 till
2,5 m (T)
Återuppladdningsbart batteripaket
NP-BG1
Använt batteri: Litiumjonbatteri
Maximal spänning: 4,2 V likström
Märkspänning: 3,6 V likström
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Rätt till ändringar förbehålles.
[In- och utgångar]
Multi-uttag
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
Varumärken
[LCD-skärm]
•
LCD-panel: 7,5 cm (3,0 tums) TFT-skärm
Totalt antal bildpunkter: 230 400 (960×240)
punkter
Corporation.
• ”Memory Stick”,
[Strömförsörjning, allmänt]
Strömkälla: Återuppladdningsbart batteripaket av
typ NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K nätadapter (medföljer ej), 4,2 V
Effektförbrukning (under tagning): 1,3 W
Användningstemperatur: 0 till 40°C
Förvaringstemperatur: –20 till +60°C
Yttermått: 96,7×61,1×22,7 mm (B/H/D, exklusive
utskjutande delar)
Vikt: Ca. 185 g (inklusive batteripaketet NP-BG1,
handlovsrem, osv.)
Mikrofon: mono
Högtalare: mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
28
•
•
•
•
är ett varumärke för Sony
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
, ”MagicGate”
är varumärken för Sony
Duo”,
och
Corporation.
Microsoft, Windows och DirectX är antingen
registrerade varumärken eller varumärken för
Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac och eMac är varumärken eller
registrerade varumärken för Apple Computer,
Inc.
Intel, MMX och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel Corporation.
Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i allmänhet
utelämnats i denna bruksanvisning.
SE
29
Suomi
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
[ Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla.
Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.
Euroopassa oleville asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
[ Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
[ Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
2
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia ................................................. 4
Aloitus .............................................................................................. 5
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen ........................................... 5
1 Akun valmistelu ..................................................................................... 6
2 Akun/”Memory Stick Duo” -kortin (ei mukana) asentaminen ................ 7
3 Kosketusnäytön käyttäminen ................................................................. 8
4 Kameran kytkeminen päälle ja kellon asettaminen ............................... 9
Kuvien ottaminen helposti ............................................................ 10
Kuvien katselu ja poistaminen ..................................................... 13
Näytössä olevat ilmaisimet ........................................................... 15
Asetusten muuttaminen – Valikko/Asetus .................................. 17
Valikon vaihtoehdot ................................................................................ 18
Asetus-valinnat ....................................................................................... 19
Tietokoneen käyttäminen ............................................................. 21
Tuetut käyttöjärjestelmät USB-liitäntää ja sovellusohjelmistoa (mukana)
varten ..................................................................................................... 21
Cyber-shot-käsikirjan katselu ................................................................. 21
FI
Akun käyttöikä ja muistikapasiteetti ............................................ 22
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä ........................ 22
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika ......................................... 23
Vianmääritys .................................................................................. 25
Akku ja virta ............................................................................................ 25
Valokuvien tai videoiden ottaminen ........................................................ 26
Kuvien katselu ........................................................................................ 26
Varotoimia ...................................................................................... 27
Tekniset tiedot ............................................................................... 28
3
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
[ Sisäinen muisti ja ”Memory Stick
Duo” -varmuuskopio
[ Nestekidenäyttöä ja objektiivia
koskevia huomautuksia
Älä sammuta kameraa tai irrota akkua tai
”Memory Stick Duo” -korttia käytön merkkivalon
palaessa, sillä sisäisen muistin tai ”Memory Stick
Duo” -kortin tiedot saattavat tuhoutua. Suojaa
aina tietosi varmuuskopioimalla ne.
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa
tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli
99,99 % kuvapisteistä on toimivia.
Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä
jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai
kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet
ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen
millään tavalla.
• Kamera ei toimi objektiivi ulkona, kun akku on
tyhjä. Asenna ladattu akku ja kytke kamera
uudestaan päälle.
[ Kuvaamista ja toistoa koskevia
huomautuksia
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- eikä
vesitiivis. Lue ennen kameran käyttöä kohta
”Varotoimia” (sivu 27).
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia tapahtumia
kokeile, että kamera toimii oikein.
• Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään
päässyt vesi voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita
ei ehkä voi korjata.
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta
kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka
muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa
paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen
kameran käyttöä (sivu 27).
• Älä ravistele tai iske kameraa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä ja estää kuvaamisen,
minkä lisäksi se voi tehdä tallennusvälineestä
epävakaan ja vioittaa tai tuhota kuvatietoja.
• Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä
sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan
kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa.
4
[ Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera noudattaa yleistä DCF (Design
rule for Camera File system) -standardia, jonka
perustaja on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien toisto muissa
laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai
muokattujen kuvien toisto omassa kamerassasi
ei ole varmaa.
[ Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut
materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien
suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
[ Kuvauksen sisältöä ei korvata
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan vuoksi.
Aloitus
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen
• Akkulaturi BC-CSG/BC-CSGB (1)
• Maalauskynä (1)
• Monikäyttöliitäntäkaapeli (USB, A/V, tasavirta
sisään) (1)
• Verkkovirtajohto (1)
(ei mukana Yhdysvalloissa ja Kanadassa)
• Rannehihna (1)
• Ladattava akku NP-BG1 (1)/akkukotelo (1)
• CD-ROM-levy (Cyber-shotsovellusohjelmisto/”Cyber-shot-käsikirja”) (1)
• Käyttöopas (tämä opas) (1)
FI
Tietoja maalauskynästä
• Maalauskynällä voi maalata tai leimata
valokuvia.
• Kiinnitä maalauskynä rannehihnaan
(näytetty oikealla).
• Älä kanna kameraa sen maalauskynästä.
Kamera saattaa pudota.
Kiinnitä hihna, jotta kamera ei putoa ja
vioitu.
Koukku
5
1 Akun valmistelu
Yhdysvalloissa ja Kanadassa
oleville asiakkaille
Pistoke
Muille kuin Yhdysvalloissa ja Kanadassa oleville
asiakkaille
CHARGE-valo
CHARGE-valo
Verkkovirtajohto
1 Työnnä akku akkulaturiin.
2 Kytke akkulaturi seinäpistorasiaan.
CHARGE-valo syttyy, ja lataus käynnistyy.
Kun CHARGE-valo sammuu, lataus on suoritettu (käytännöllinen lataus).
Jos akun lataamista jatketaan noin tunti kauemmin (kunnes se on täysin ladattu), akussa oleva lataus
kestää hieman kauemmin.
[ Latausaika
Täyden latauksen aika
Käytännöllisen latauksen aika
Noin 330 min
Noin 270 min
• Aika, joka tarvitaan kokonaan tyhjentyneen akun lataamiseen 25°C:n lämpötilassa. Lataukseen voi kulua
kauemmin tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa.
• Liitä akkulaturi helposti käytettävissä olevaan seinäpistorasiaan.
• Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla
pistoke pistorasiasta.
• Kun lataus on suoritettu, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
• Tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivien Sony-akkujen kanssa.
6
2 Akun/”Memory Stick Duo” -kortin (ei mukana) asentaminen
2
2
1
1
Akun poistovipu
Akkulokeron/”Memory
Stick Duo” -lokeron
kansi
Asenna ”Memory Stick
Duo” liitinpuoli kohti
objektiivia.
Työnnä akku paikalleen
painamalla samalla akun
poistovipua akun kärjellä.
1 Avaa akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi.
2 Työnnä ”Memory Stick Duo” (ei mukana) perille asti, niin että se naksahtaa.
FI
3 Asenna akku oikein päin.
4 Sulje akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi.
[ Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
Kamera tallentaa ja näyttää kuvia sisäistä muistiaan (noin 25 Mt) käyttäen.
[ Akussa jäljellä olevan latauksen tarkastaminen
Kytke virta painamalla POWER-painiketta, ja tarkasta akun jäljellä oleva lataus
nestekidenäytöltä.
Akussa
jäljellä
olevan
latauksen
ilmaisin
Ohjeita
akussa
jäljellä
olevasta
latauksesta
Riittävästi
tehoa jäljellä
Akku puoliksi
täynnä
Akun lataus
alhainen,
tallennus/toisto
loppuu pian.
Vaihda akut täyteen
ladattuihin tai lataa akut.
(Varoitusilmaisin
vilkkuu.)
• Akussa jäljellä oleva tarkka lataus tulee näyttöön noin minuutin kuluttua.
• Näkyvä lataus ei välttämättä ole oikea kaikissa olosuhteissa.
• Kellon asetusnäyttö tulee esiin, kun kamera kytketään päälle ensimmäisen kerran (sivu 9).
7
[ Akun/”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
Avaa akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi.
”Memory Stick Duo”
Akku
Varmista, ettei käytön merkkivalo pala, ja
paina sitten ”Memory Stick Duo” -kortti
sisään kerralla.
Työnnä akun poistovipua.
• Varo, että et pudota akkua.
• Älä koskaan irrota akkua, kun käytön
merkkivalo palaa.
3 Kosketusnäytön käyttäminen
Toimintatilakytkin
(näytön näppäin)
-painike
Kosketuspaneeli
1 Tuo kosketuspaneelin painikkeet näkyviin painamalla
• Kun toimintatilakytkin on asennossa
, ohita tämä toimenpide.
2 Kosketa näytössä olevia näppäimiä kevyesti sormellasi.
• Sulje valikko painamalla uudelleen
(näytön näppäin).
• Jos haluamaasi vaihtoehtoa ei ole näytöllä, vaihda sivua
koskettamalla v/V.
• Voit palata edelliselle näytölle koskettamalla
.
8
(näytön näppäin).
4 Kameran kytkeminen päälle ja kellon asettaminen
POWER-painike
Toimintatilakytkin
Kosketuspaneeli
1 Valitse
toimintatilakytkimellä ja paina sitten virtapainiketta (POWER).
2 Aseta kello oikeaan aikaan koskettamalla näytön painikkeita.
1 Kosketa haluamaasi päiväyksen näyttötapaa ja sitten t. Kellon asetus 2/2 -näyttö
avautuu.
2 Kosketa asetettavaa vaihtoehtoa ja aseta sitten numeroarvo koskettamalla v/V.
3 Kosketa [OK].
FI
[ Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen
Valitse [Kellon asetus]
(Asetus) -näytössä (sivu 17).
[ Kun kytket virran päälle
• Jos et aseta kelloa, kellonajan asetusnäyttö tulee esiin aina, kun kamera kytketään päälle.
• Jos kamera toimii akkuvirralla etkä käytä kameraa noin 3 minuuttiin, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen (virran automaattikatkaisu).
9
Kuvien ottaminen helposti
Mikrofoni
Suljinpainike
Zoom (W/T) -painike
Kosketuspaneeli
Toimintatilakytkin
(näytön näppäin)
-painike
Jalustan liitäntä (pohja)
(näyttökytkin) -painike
1 Valitse tila toimintatilakytkimellä.
Valokuva: Valitse
Video:Valitse
.
.
2 Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuillasi.
Aseta kohde etsimen kuvaalueen keskelle. Älä peitä
mikrofonia sormellasi.
3 Ota kuva suljinpainikkeella.
Kun näytöllä näkyy
kuvauksen aikana, alkuperäisten kuvien pienennetyt kopiot
voidaan tallentaa Albumiin.
Valokuva:
1 Suorita kohdistus painamalla suljinpainike puoliväliin
ja pitämällä sitä tässä asennossa.
AE/AF-lukon ilmaisin
z (AE/AF-lukko) -merkkivalo (vihreä) vilkkuu, kuuluu
äänimerkki, merkkivalon vilkkuminen päättyy ja merkkivalo
palaa yhtenäisesti.
2 Paina suljinpainike pohjaan asti.
Video:
Paina suljinpainike pohjaan asti.
Lopeta kuvaaminen painamalla suljinpainike uudelleen pohjaan asti.
10
[
Zoomin käyttö
Paina zoomauspainiketta.
• Kun zoomin voimakkuus on yli 3×, kamera
käyttää Digitaalizoom-toimintoa.
• Zoomin voimakkuutta ei voi muuttaa
videokuvauksen aikana.
[
Makro (Lähikuvien ottaminen)
Kosketa
sitten .
näytöllä. Kosketa [Päällä] ja
Päällä ( ): Makro päällä (W-puoli: noin 6 cm
tai kauempana, T-puoli: noin 34 cm tai
kauempana)
Pois: Makro pois
Kun haluat valita jonkin seuraavista
toiminnoista, paina
(näytön näppäin).
[
[
Kosketa
näytöllä. Kosketa haluamaasi
vaihtoehtoa ja sitten .
Salamavalo (Salamavalotilan
valinta valokuvausta varten)
Kosketa näytöllä. Kosketa haluamaasi
vaihtoehtoa ja sitten .
Autom.: Automaattinen salama
Kuvakoon muuttaminen
Valokuvat
Kuvan koko
Tärkeiden kuvien
tallentamiseen tai A3/
A3 +*-kokoisten tai
tarkkojen A4-kokoisten
kuvien tulostusta varten
: 3:2
Vastaa 3:2-sivusuhdetta
: 8M
Tulostus enint. A3/11x17"
: 5M
Tulostus enint. A4/8x10"
Salama välähtää, jos valoa ei ole riittävästi tai
kuvataan vastavaloon (oletusasetus)
Pakotettu salama ( ): Pakotettu salama päällä
Hidas suljin ( SL ): Pakotettu salama päällä
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta
salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi
selvästi näkyviin.
Ei salamaa (
[
): Pakotettu salama pois
Itselaukaisimen käyttö
Kosketa
näytöllä. Kosketa haluamaasi
vaihtoehtoa ja sitten .
10 s ( ): Itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen
asettaminen
2 s ( ): Itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen
asettaminen
Pois: Itselaukaisin ei käytössä
Paina suljinpainiketta. Itselaukaisimen valo
vilkkuu ja kuuluu piippaus, kunnes suljin
toimii.
Ohjeita
: 10M
3M
Tulostus enint. 13x18 cm/
5x7"
: 2M
Tulostus enint. 10x15 cm/
4x6"
3M :
:
VGA(s-posti)
Sähköpostia varten
:
16:9(HDTV)
Näyttö 16:9 HDTV:ssä
FI
* Tämä on kokoa suurempi kuin A3-koko. Voit
tulostaa kuvia, joissa A3-kokoisen kuvan
ympärillä on marginaali.
Videot
Kuvan koko
Ohjeita
:
640(hieno)
Näyttö TV:ssä (laadukas)
:
640(vakio)
Näyttö TV:ssä (vakio)
: 160
Sähköpostia varten
11
[
Kuvaustilan valinta
Kosketa
näytöllä. Kosketa haluamaasi
vaihtoehtoa ja sitten .
Autom.:
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska
asetukset säädetään automaattisesti.
Ohjelma:
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika
että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit
lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.
[ Tallennettavien kuvien määrä ja
tallennettavan videon aika
Tallennettavien kuvien määrä ja
tallennettavien videoiden aika vaihtelee
valitun kuvakoon mukaan.
Valokuvat
Tallennettavissa olevien kuvien
enimmäismäärä
Käsivalinta:
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika
että aukon arvo) säädetään manuaalisesti.
Valotusohjelma:
Tämän avulla voit ottaa kuvia valmiiksi
asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti.
[
Valotuksen säätäminen käsin
Valitse
(Kamera) -asetukseksi jokin
muu kuin [Autom.] ja [Käsivalinta] ja
kosketa sitten
. Kosketa
(EV).
Kohti +: Kirkastaa kuvaa.
0EV: Kamera määrittää valotuksen
automaattisesti.
Kohti –: Tummentaa kuvaa.
[ 9 Tarkennusmenetelmän
vaihtaminen
Valitse
(Kamera) -asetukseksi jokin
muu kuin [Autom.] ja kosketa sitten
.
Kosketa 9 (Tarkennus). Kosketa
haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten .
Monip.AF (Monipiste-AF):
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen etsimen
ruudun joka kohdassa (oletusasetus).
Keskip.AF:
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen, joka on
etsimen ruudun keskellä.
Pistemit. (Joustava pistemittaus):
Siirtämällä AF-etäisyysmittarin ruutu
haluttuun kohtaan näytössä voidaan tarkentaa
erittäin pieneen kohteeseen tai kapealle
alueelle.
12
Videot
Tallennettavissa oleva enimmäisaika
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä ja aika
voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
Kuvien katselu ja poistaminen
(Hakemisto)/
(Toistozoomaus) -painike
(Toistozoomaus) -painike
Kosketuspaneeli
Toimintatilakytkin
Monikäyttöliitin (pohja)
1 Valitse
toimintatilakytkimellä.
2 Valitse kuva painamalla
/
.
Video:
Kosketa B.
Pikakelaus taakse-/eteenpäin:
/
(Paluu normaaliin toistoon: B)
Äänitaso: Kosketa [MENU] t [Äänitaso] t +/–, kun haluat säätää t [Poistu].
Toiston pysäytys: x
[
FI
Kuvien poistaminen
Tuo näkyviin poistettava kuva ja paina sitten [MENU] t [Poista] t [Poista] t [OK].
• Vaikka kuva poistetaan, sen pienennetty Albumiin tallennettu kopio säilytetään.
[
Suurennetun kuvan katselu (toistozoomaus)
Paina
valokuvan ollessa näkyvissä.
Poista zoom painamalla .
1.3
Suhteen säätö: v/V/b/B
MENU
x1.0
Toistozoomauksen
peruutus
13
[
Hakemistonäytön katselu
Paina
(Hakemisto). Kosketa kuvaa, jota haluat katsella yhden kuvan näytöllä.
Saat edellisen/seuraavan näytön esiin koskettamalla b/B.
Jos painat
(Hakemisto) uudestaan, näkyviin tulee 12-kuvainen hakemistonäyttö.
[ Kuvien poistaminen hakemistotilassa
1 Kun hakemistonäyttö on näkyvissä, kosketa [MENU] t [Poista] t [Valitse].
2 Kosketa kuvaa, jonka haluat poistaa, niin (Poista) -ilmaisin tulee näkyviin.
3 Kosketa [OK] t [OK].
[
Albumiin tallennettujen kuvien toistaminen
1 Aseta toimintatilakytkin asentoon
2 Kosketa [MENU] t [Albumi].
[
.
Kuvasarjojen toistaminen (Kuvaesitys)
1 Aseta toimintatilakytkin asentoon .
2 Kosketa [MENU]t[Kuvaesitys] t [Aloita].
• Peruuta koskettamalla näyttöä ja sitten [Poistu].
[
Kuvien maalaaminen tai leimaaminen
1 Aseta toimintatilakytkin asentoon .
2 Kosketa [MENU] t [Maalaus].
3 Voit maalata tai leimata kuvia maalauskynällä.
[ Kuvien katselu televisiolla
1 Kytke kamera televisioon monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
2 Siirrä liitäntäkaapelin kytkin kohtaan ”TV”.
Monikäyttöliittimeen
Monikäyttöliitäntäkaapeli
14
Audio-/videoliitäntään
Näytössä olevat ilmaisimet
Näyttö muuttuu jokaisella painikkeen
(Näyttökytkin) painalluksella.
[ Otettaessa valokuvia
A
Akun jäljellä oleva aika
z
AE/AF-lukko
BRK
M
Tallennustila
Valkotasapaino
WB
VALMIS
KUVAA
Valmis / kuvaa videota
Kameratila
(Valotusohjelma)
[ Kuvattaessa videoita
Kameratila (Ohjelma/
Käsivalinta)
SL
Salamavalo-tila
Salama latautuu
Zoomaussuhde
1.3
FI
Punasilmäisyyden esto
Terävyys
[ Katsottaessa valokuvia
Kontrasti
AF-apuvalo
ON
Mittaustila
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
Väritila
-
Suojaa
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
N
Toisto
Vaihda kansiota
[ Katsottaessa videoita
1.3
Väli
12/16
Zoomaussuhde
Toisto ruutu kerrallaan
Kotelo-tila
15
B
8/8 12/12
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
00:00:12
Laskin
Histogrammi
• Kun histogramminäyttö on
pois käytöstä, toiston aikana
näkyy
.
NR hidas suljin
125
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
+2.0EV
Valotusarvo
D
Tärinävaroitus
Akun alhaisen varaustason
varoitus
E
PictBridge-kytkentä
Toistopalkki
Ohjausopas
Valotusarvo
+2.0EV
ISO-numero
Mittaustila
Salamavalo
C
Valkotasapaino
Kuvan koko
3M
WB
+
1M
AF-etäisyysmittarin ruutu
PictBridge-kytkentä
FINE STD
101
Kuvan laatu
Tallennuskansio
Toistokansio
Jäljellä oleva sisäisen
muistin tila
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila
Albumi
500
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
Toistokuva
2006 1 1
9:30 AM
Tallennusaika
[tallennettavissa oleva
enimmäisaika]
1/30"
Monikuvan väli
400
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä
Itselaukaisin
E
Makro
S AF M AF
ISO-numero
16
Haarukointivälin arvo
101-0012
Kansion tiedoston numero
Tarkennustila
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Itsediagnostiikkanäyttö
±0.7EV
Toistokuvan tallennettu
päivämäärä ja aika
Äänitaso
Albumin toisto
00:00:00
[00:28:05]
C:32:00
Pistemittauksen
hiusristikko
1.0m
Ennalta asetettu
tarkennusetäisyys
Asetusten muuttaminen – Valikko/Asetus
Toimintatilakytkin
Kosketuspaneeli
(näytön
näppäin) -painike
1 Aseta toimintatilakytkin.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat toimintatilakytkimen asennosta ja
asetuksista.
2 Tuo kosketuspaneelin painikkeet näkyviin painamalla
• Kun toimintatilakytkin on asennossa
(Kamera) -valikon
(näytön näppäin).
, ohita tämä toimenpide.
3 Tuo valikko esiin koskettamalla [MENU].
FI
4 Kosketa vaihtoehtoa, jonka haluat asettaa.
• Jos haluamasi vaihtoehto ei ole näkyvissä, painele painiketta
v/V, kunnes se tulee näkyviin.
5 Kosketa asetusta.
6 Sulje valikko painamalla
(näytön näppäin).
[ Asetusvaihtoehdon valitseminen
Paina näppäintä
(näytön näppäin) pidempään tai tuo
näkyviin
(Asetus) vaiheessa 4 ja kosketa sitten sitä.
Tuo asetettava vaihtoehto näkyviin koskettamalla v/V ja
kosketa sitten sitä.
17
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja 1 sivu 17
Valikon vaihtoehdot
Käytettävissä olevat valikon vaihtoehdot riippuvat toimintatilakytkimen asennosta ja
(Kamera) -valikon asetuksista. Vain käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä.
Kuvausvalikko
COLOR (Väritila)
(Mittausmuoto)
Muuttaa kuvan kirkkautta tai lisää erikoistehosteita.
Valitsee valonmittaustavan.
WB (Valkotasap.)
Säätää värisävyjä.
ISO
Valitsee valoherkkyyden.
(Kuvan laatu)
Tällä valitaan valokuvan laatu.
Mode (Kuvaustapa)
Valitsee jatkuvan kuvaustavan.
BRK (Haarukointiväli)
M
Vaihtaa Ev-arvoa, kun [Mode]-asetuksena on [Monivalot.].
(Kuvaväli)
Valitsee kuvavälin, kun [Mode]-asetuksena on [Monikuva].
(Salamateho)
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
(Kontrasti)
Säätää kuvan kontrastia.
(Terävyys)
(Asetus)
Säätää kuvan terävyyttä.
Muuttaa Asetus-valintoja.
Katseluvalikko
(Albumi)
(Poistu album.)
Lopettaa Albumissa olevien kuvien toistamisen.
(Kuvaesitys)
Toistaa kuvasarjoja.
(Maalaus)
Maalaa valokuviin.
(Poista)
18
Näyttää Albumissa olevat valokuvat.
Poistaa kuvia.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja 1 sivu 17
(Äänitaso)
(Kansio)
Säätää äänenvoimakkuutta.
Valitsee kansion kuvien katselua varten.
- (Suojaa)
Estää vahingossa tapahtuvan poistamisen.
DPOF
Lisää Kuvatilaus-merkin.
(Tulosta)
Tulostaa kuvia PictBridge-yhteensopivaa tulostinta käyttäen.
(Muuta kokoa)
Muuttaa tallennetun kuvan kuvakokoa.
(Käännä)
Kääntää valokuvan.
(Jaa)
Leikkaa videoita.
(Asetus)
Muuttaa Asetus-valintoja.
(Rajaus)
Tallentaa suurennetun kuvan. (Käytettävissä ainoastaan
toistozoomausta varten.)
Asetus-valinnat
Kamera1
Tarkennustila
Valitsee automaattitarkennustilan.
Digitaalizoomaus
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan.
Punas.esto
Vähentää salamavalon käyttöön liittyvää punasilmäisyyttä.
AF-apuvalo
Antaa täytevaloa, jonka avulla on helpompi tarkentaa pimeässä
ympäristössä olevaan kohteeseen.
FI
Kamera2
Autom. katselu
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua
valokuvan ottamisesta.
Sisäinen muisti
Alustus
Alustaa sisäisen muistin.
Memory Stick
Alustus
Alustaa ”Memory Stick Duo” -muistikortin.
Luo kansio
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
Kopioi
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo”
-kortille.
19
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja 1 sivu 17
Albumi
Kirjoita albumiin
Valitsee alkuperäisten kuvien pienennettyjen kopioiden tallennuksen.
Alustus
Alustaa Albumin.
Tarkasta albumi
Korjaa albumissa olevat kuvatiedot, kun näytössä lukee ”Albumin
tietovirhe”.
Asetus1
Lataa musiikki
Lataa kuvaesityksen aikana toistettavan musiikin.
Alusta mus.
Poistaa kaikki musiikkitiedostot.
Asetus2
LCD-taustavalo
Piippaus
Valitse kieli
Palauta
Tällä valitaan nestekidenäytön taustavalon kirkkaus käytettäessä
kameraa akun kanssa.
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja
ilmoitusten näyttämiseen.
Palauttaa asetuksen oletusasetukseen.
Asetus3
Tiedostonumero
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot.
USB-liitäntä
Tällä valitaan USB-muoto, jota käytetään, kun kamera liitetään
tietokoneeseen tai PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
monikäyttöliitäntäkaapelin avulla.
Videolähtö
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa
videolaitteistossa käytettävän TV-värijärjestelmän mukaiseksi.
Kellon asetus
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä.
Asetus4
20
Kalibrointi
Tämän avulla suoritetaan kalibrointi, kun kosketuspaneelin painikkeet
eivät reagoi oikeissa kohdissa, kun niitä kosketetaan.
Kotelo
Muuttaa eräiden painikkeiden toiminnon, jotta kameraa voidaan
käyttää Marine Packin kanssa.
Tietokoneen käyttäminen
Voit näyttää kameralla otettuja kuvia tietokoneella. Ohjelmiston avulla voit lisäksi käyttää
kameralla otettuja valokuvia ja videoita entistä tehokkaammin. Tarkempia tietoja on
julkaisussa ”Cyber-shot-käsikirja”.
Tuetut käyttöjärjestelmät USB-liitäntää ja sovellusohjelmistoa (mukana)
varten
Windows-käyttäjille
Macintosh-käyttäjille
USB-yhteys
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Mac OS 9.1/9.2 tai Mac OS X (ver.
10.1–10.4)
Sovellusohjelmisto
”Picture Motion
Browser”
Windows Millennium Edition,
Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Ei yhteensopiva
• Täytyy olla toimitettaessa asennettuna edellä mainitun käyttöjärjestelmän kanssa.
• Jos käyttöjärjestelmä ei tue USB-yhteyttä, käytä Memory Stick -lukijaa/-kirjoitinta (ei mukana).
• Cyber-shot-ohjelmiston ”Picture Motion Browser” -käyttöympäristöä koskevia tarkempia tietoja on
Cyber-shot-käsikirjassa.
FI
Cyber-shot-käsikirjan katselu
[ Windows-käyttäjille
[ Macintosh-käyttäjille
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy
(mukana) CD-levyasemaan.
(mukana) CD-levyasemaan.
Näkyviin tulee alla oleva näyttö.
Valitse ”Handbook”-kansio ja kopioi ”FI”kansiossa oleva ”Handbook.pdf”-tiedosto
tietokoneeseesi.
2 Kaksoisnapsauta ”Handbook.pdf”
kopioinnin suorittamisen jälkeen.
Kun napsautat [Cyber-shot Handbook]
-painiketta, näkyviin tulee näyttö Cyber-shotkäsikirjan kopiointia varten. Seuraa näyttöön
tulevia kopiointiohjeita.
2 Kaksoisnapsauta asennuksen päätyttyä
työpöydälle luotua pikakuvaketta.
21
Akun käyttöikä ja muistikapasiteetti
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä
Taulukoissa on annettu otettavien/
katsottavien kuvien arvioitu määrä ja akun
kestoaika, kun kuvat otetaan [Normaali]tilaa ja täynnä olevaa akkua (mukana)
käyttäen ympäristön lämpötilan ollessa
25°C. Otettavien tai katsottavien kuvien
määrää arvioitaessa on otettu huomioon
”Memory Stick Duo” -muistikortin
vaihtaminen tarpeen mukaan.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla
taulukossa ilmoitettua pienempi
käyttöolosuhteista riippuen.
[ Katsottaessa valokuvia
• Akun kapasiteetti laskee ajan myötä akkua
käytettäessä.
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien ja
katsottavien kuvien määrä ja lyhentävät akun
kestoaikaa:
– ympäristön alhainen lämpötila
– salamavalon toistuva käyttö
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– zoomin toistuva käyttö
– nestekidenäytön taustavalo on asetettu
kirkkaammaksi
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Tarkkaile]
– Paristojen heikko teho.
• Kuvattaessa videota jatkuvasti käyttämällä
kuvakokoa [160]
[ Otettaessa valokuvia
Kuvien määrä
Akun kestoaika (min.)
Noin 300
Noin 150
• Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:
–
(Kuvan laatu)-asetuksena on [Hieno]
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Kerta]
– kuva otetaan 30 sekunnin välein
– zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W
ja T
– salama välähtää joka toisella kerralla
– Virta kytketään päälle ja pois joka
kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Kuvan koko ei vaikuta siihen, kuinka monta
kuvaa akun kestoajan kuluessa voidaan ottaa.
22
Kuvien määrä
Akun kestoaika (min.)
Noin 6000
Noin 300
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
[ Kuvattaessa videoita
Akun kestoaika (min.)
Noin 140
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika
Valokuvien määrä ja videoiden aika saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
• Kuvan kokoa koskevia tietoja on sivulla 11.
[ Valokuvien arvioitu määrä (kuvan laatu [Hieno] on ylärivillä ja [Vakio]
alarivillä)
(Yksikkö: kuva)
Kapasiteetti
Koko
10M
3:2
8M
5M
3M
2M
VGA(s-posti)
16:9(HDTV)
Sisäinen
muisti
Noin 25 Mt
Tällä kameralla alustettu ”Memory Stick Duo”
64 Mt
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
5
12
25
46
94
192
394
10
25
51
92
188
384
789
6
16
32
59
121
247
506
12
30
60
109
223
456
934
10
25
51
92
188
384
789
19
48
96
174
354
723
1482
16
41
82
148
302
617
1266
29
74
149
264
537
1097
2250
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
158
394
790
1428
2904
5928
12154
397
985
1975
3571
7261
14821
30385
26
66
133
238
484
988
2025
49
123
246
446
907
1852
3798
FI
• Kuvien määrä, kun [Mode]-asetuksena on [Normaali].
• Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy >9999-ilmaisin.
• Voit muuttaa kuvien kokoa myöhemmin ([Muuta kokoa], sivu 19).
23
[ Videoiden arvioitu tallennusaika
(Yksikkö: tunti : minuutti : sekunti)
Kapasiteetti
Koko
Sisäinen
muisti
Noin 25 Mt
Tällä kameralla alustettu ”Memory Stick Duo”
64 Mt
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
0:25:10
640(hieno)
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640(vakio)
0:01:10
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:18:50
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Videoita, joiden kokoasetuksena on [640(hieno)], voidaan tallentaa ainoastaan ”Memory Stick PRO
Duo”-kortille.
• Katsottaessa aiemmilla Sony-malleilla otettuja kuvia tällä kameralla näyttö saattaa poiketa kuvan
todellisesta koosta.
24
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso alla olevat aiheet ja lue ohjeita ”Cyber-shot-käsikirjasta (PDF)”.
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso ohjeita ”Cybershot-käsikirja”sta.
2 Irrota akku ja asenna se takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke virta päälle.
3 Palauta asetukset (sivu 20).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ota huomioon, että kun lähetät kamerasi korjattavaksi suostut siihen, että sisäisen muistin
sisältö ja musiikkitiedostot saatetaan tarkastaa.
Akku ja virta
FI
Akkua ei voi asentaa.
• Asenna akku oikein painamalla akun kärjellä akun poistovipua (sivu 7).
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
• Asenna akku oikein (sivu 7).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 6).
• Akun käyttöaika on loppunut. Vaihda tilalle uusi.
• Käytä suositeltua akkua (sivu 5).
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos et käytä kameraa noin 3 minuuttiin virran ollessa päällä, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke kamera uudestaan päälle (sivu 9).
• Akun käyttöaika on loppunut. Vaihda tilalle uusi.
Akun varaustilan ilmaisin näyttää väärin.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Näytetty jäljellä oleva akun käyttöaika ei vastaa todellista aikaa. Tyhjennä akku kokonaan ja
lataa se sitten täyteen näytetyn ajan korjaamiseksi.
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (sivu 6).
• Akun käyttöaika on loppunut. Vaihda tilalle uusi.
25
Valokuvien tai videoiden ottaminen
Kamera ei tallenna kuvia.
• Tarkasta, onko sisäisessä muistissa tai ”Memory Stick Duo” -kortissa vapaata tilaa
(sivut 23, 24). Jos se on täynnä, toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (sivu 13).
– Vaihda ”Memory Stick Duo”.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on
LOCK-asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon.
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
, kun otat valokuvia.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
, kun kuvaat videoita.
• Kuvakooksi on asetettu [640(hieno)] videoita kuvattaessa. Toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Aseta kuvakooksi jokin muu kuin [640(hieno)].
– Asenna ”Memory Stick PRO Duo”.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuvaan voitaisiin lisätä päivämäärä. Kuvia voi
kuitenkin tulostaa päivämäärällä varustettuina.
Kuvien katselu
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä.
26
Varotoimia
[ Älä käytä tai säilytä kameraa
seuraavissa paikoissa
• Erittäin kuumat, kylmät tai kosteat paikat
Jos kamera jätetään esim. aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn autoon, kameran runko voi
vääristyä ja siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Suora auringonvalo ja lämmityslaitteiden
ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua tai runko
vääristyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän lähelle
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei
aina voi korjata.
[ Kantaminen
Älä istu, jos kamera on housujesi tai hameesi
takataskussa, sillä kamera voi vikaantua tai mennä
rikki.
[ Puhdistaminen
Nestekidenäytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi sormenjäljistä,
pölystä ja muusta liasta nestekidenäytön
puhdistusvälineellä (ei mukana).
Linssin puhdistaminen
Pyyhi linssi puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä ja
muusta liasta pehmeällä kangaspyyhkeellä.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä
kostutetulla pehmeällä kangaspyyhkeellä ja pyyhi
pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeellä.
Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa
pintaa tai koteloa.
• Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini,
alkoholi, kertakäyttöiset vaatteet,
hyönteiskarkotteet, aurinkovoide,
hyönteismyrkyt.
• Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin
edellä mainituista aineista.
• Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumin tai vinyylin kanssa.
[ Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
paikkaan, kameran sisään ja pinnalle voi tiivistyä
kosteutta. Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti, että kosteus
haihtuu. Huomaa, että jos otat kuvia, kun kameran
objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
[ Sisäinen ladattava
varmistusparisto
Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo,
joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut
asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko ajan
kameran käytön aikana. Sen varaus heikkenee
kuitenkin vähitellen, jos käytät kameraa vain
lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et käytä kameraa
lainkaan noin kuukauteen, paristo tyhjenee
kokonaan. Muista ladata paristo tässä tapauksessa
uudelleen ennen kameran käyttöä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa, vaikka ladattava
paristo olisi tyhjä, mutta et pysty tallentamaan
päivämäärää ja aikaa.
Sisäisen ladattavan varmistuspariston
latausmenetelmä
Aseta ladattu akku kameraan tai kytke kamera
pistorasiaan verkkolaitteen (ei mukana) avulla ja
jätä kamera vähintään 24 tunniksi virtakytkimen
ollessa pois päältä.
FI
[ Käyttölämpötilat
Kamera on tarkoitettu käytettäväksi 0–40 °C:n
lämpötilassa. Kuvaaminen erittäin kylmissä tai
kuumissa olosuhteissa näiden rajojen ulkopuolella
ei ole suositeltavaa.
27
Tekniset tiedot
Kamera
BC-CSG/BC-CSGB-akkulaturi
[Järjestelmä]
Käyttöjännite: 100–240 V AC, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Lähtöjännite: 4,2 V DC, 0,25 A
Käyttölämpötila: 0 – 40°C
Säilytyslämpötila: –20 – +60°C
Mitat: Noin 62×24×91 mm (lev./kork./syv.)
Massa: Noin 75 g
Kuvailmaisin: 9,15 mm:n (1/1,7-tyyppinen)
väri-CCD, päävärisuodatin
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
Noin 10 300 000 kuvapistettä
Tehollisten kuvapisteiden määrä:
Noin 10 054 000 kuvapistettä
Objektiivi: Carl Zeiss Vario-Tessar 3×
zoomobjektiivi
f = 7,9– 23,7 mm (38–114 mm 35 mm:n
kinofilmikameran polttoväliksi muunnettuna)
F2,8 – 5,4
Valotuksen säätö: Automaattivalotus,
Manuaalinen valotus, valotusohjelma (8 tilaa)
Valkotasapaino: Automaattinen, päivänvalo,
pilvinen, loistevalo, hehkuvalo, salamavalo
Tiedostomuoto (DCF-standardin mukainen):
Valokuvat: Exif Ver. 2.21 JPEG yhteensopiva, DPOF-yhteensopiva
Videot: MPEG1-yhteensopiva (mono)
Tallennusväline: Sisäinen muisti (noin 25 Mt),
”Memory Stick Duo”
Salamavalo: Suositeltu etäisyys (ISO-asetuksena
Autom.):
noin 0,2–4,8 m (W)/noin 0,34–2,5 m (T)
Ladattava akku NP-BG1
Käytetty akku: Litiumioniakku
Suurin jännite: 4,2 V DC
Nimellisjännite: 3,6 V DC
Kapasiteetti: 3,4 Wh (960 mAh)
Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman,
että siitä ilmoitetaan erikseen.
[Tulo- ja lähtöliittimet]
Tavaramerkit
Monikäyttöliitin
USB-tiedonsiirto: Hi-Speed USB (USB
2.0-yhteensopiva)
•
[Nestekidenäyttö]
Nestekidenäytön paneeli: 7,5 cm (3,0-tyyppinen)
TFT-ohjain
Pisteiden kokonaismäärä: 230 400 (960×240)
pistettä
[Virtalähde, yleistä]
Virtalähde: Ladattava akku NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K-verkkolaite (ei mukana), 4,2 V
Tehonkulutus (kuvauksen aikana): 1,3 W
Käyttölämpötila: 0 – 40°C
Säilytyslämpötila: –20 – +60°C
Mitat: 96,7×61,1×22,7 mm (lev./kork./syv.,
ulkonemia lukuun ottamatta)
Massa: Noin 185 g (NP-BG1-akku, rannehihna
jne. mukaan lukien)
Mikrofoni: mono
Kaiutin: mono
Exif Print: Yhteensopiva
PRINT Image Matching III: Yhteensopiva
PictBridge: Yhteensopiva
28
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• ”Memory Stick”,
•
•
•
•
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
, ”MagicGate”
ovat Sony Corporationin
Duo”,
ja
tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows ja DirectX ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa
maissa.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac ja eMac ovat Apple Computer, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Intel, MMX ja Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt
järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä
niiden kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole
kuitenkaan käytetty kaikissa tapauksissa tässä
oppaassa.
FI
29
30
FI
31
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Tryckt på 100% återvunnet papper med vegetabilisk oljebaserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista
mustetta.
Printed in Japan
Download PDF

advertising