Sony DSC-H3 Käyttöohjeet

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Sony DSC-H3  Käyttöohjeet | Manualzz
Digital stillbildskamera/Digitaalikamera
Handledning
Käyttöopas
SE
FI
DSC-H3
För mer information om de avancerade funktionerna läser du
”Bruksanvisning till Cyber-shot” (PDF) och ”Guide för
avancerad användning av Cyber-shot” som finns på CDROM-skivan (medföljer), på en dator.
Lisätietoja edistyneestä käytöstä on CD-ROM-levyllä
(mukana) olevissa julkaisuissa ”Cyber-shot-käsikirja” (PDF)
ja ”Cyber-shot-edistyneen käytön opas”, joita käytetään
tietokoneella.
Handledning
Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen och sedan spara den för framtida
referens.
Käyttöohjeet
Ennen laitteen käyttöä lue nämä ohjeet huolellisesti ja pidä ne tallessa tulevaa tarvetta varten.
© 2007 Sony Corporation
3-268-885-22(1)
Svenska
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
[ Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den
angivna typen. Annars finns det risk för
brand eller personskador.
Utsätt inte batterierna för extrem värme
från t.ex. solsken, eld eller liknande.
För kunder i Europa
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3 meter.
[ Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här produkten.
[ Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
2
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
[ Anmärkning för kunder i de
länder som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Auktoriserad representant för EMC
och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella ärenden gällande service och
garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten.
Innehållsförteckning
Att observera när det gäller användning av kameran .............................. 4
Komma igång ................................................................................... 5
Kontrollera de medföljande tillbehören .................................................... 5
1 Förbered batteriet .................................................................................. 6
2 Sätt i batteriet/ett ”Memory Stick Duo” (medföljer ej) ............................ 7
3 Slå på kameran/ställa klockan ............................................................... 9
Ta bilder enkelt .............................................................................. 10
Lägesomkopplare/Zoom/Blixt/Makro/Självutlösare/Visning/
Motljusskydd .......................................................................................... 11
Visa/radera bilder .......................................................................... 13
Lära dig de olika funktionerna – HOME/Meny ............................ 15
Använda skärmen HOME ....................................................................... 15
HOME-alternativ ..................................................................................... 16
Använda menyalternativen ..................................................................... 17
Menyalternativ ........................................................................................ 18
SE
Använda datorn ............................................................................. 19
Operativsystem som kan användas med USB-anslutning och
programvara (medföljer) ........................................................................ 19
Visa ”Bruksanvisning till Cyber-shot” ..................................................... 20
Indikatorer på skärmen ................................................................. 21
Batteritid och minneskapacitet .................................................... 23
Batteritid och antal bilder som kan spelas in/visas ................................ 23
Antal stillbilder och inspelningstiden för filmer ....................................... 24
Felsökning ...................................................................................... 25
Batteri och strömförsörjning ................................................................... 25
Tagning av stillbilder/filmer .................................................................... 26
Visning av bilder ..................................................................................... 26
Försiktighetsåtgärder .................................................................... 27
Tekniska data ................................................................................. 28
3
Att observera när det gäller användning av kameran
[ Säkerhetskopiering av
internminnet och ”Memory Stick
Duo”
Stäng inte av kameran och ta inte bort batteriet
eller ”Memory Stick Duo” medan
aktivitetslampan lyser. I annat fall kan
informationen i internminnet eller på ”Memory
Stick Duo” skadas. Se till att säkerhetskopiera
informationen så den är skyddad.
[ Angående inspelning/
uppspelning
• Gör en testinspelning innan du börjar spela in
för att kontrollera att kameran fungerar på rätt
sätt.
• Kameran är varken dammsäker, stänksäker eller
vattentät. Läs ”Försiktighetsåtgärder” (sidan 27)
innan du börjar använda kameran.
• Undvik att utsätta kameran för vatten. Om
vatten kommer in i kameran kan ett fel uppstå. I
vissa fall går det sedan inte att reparera
kameran.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan orsaka
funktionsstörningar i kameran.
• Använd inte kameran i närheten av utrustning
som genererar starka radiovågor eller avger
strålning. Det kan leda till att kameran inte kan
spela in eller spela upp bilder på rätt sätt.
• Om du använder kameran där det är dammigt
eller där det finns mycket sand, kan det leda till
funktionsstörningar.
• Om du råkar ut för kondensbildning måste du få
bort den innan du använder kameran (sidan 27).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran. Det
kan orsaka ett fel och göra att det inte går att
spela in bilder. Inspelningsmediet kan dessutom
bli obrukbart eller så kan bildinformation
skadas.
• Innan du använder blixten bör du rengöra ytan
på den. Hettan när blixten utlöses kan göra att
smuts på blixtens yta bränner fast eller orsakar
missfärgningar, så att inte tillräckligt mycket
ljus strålar ut.
4
[ Att observera när det gäller LCDskärmen och objektivet
• LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög
precision – över 99,99 % av bildpunkterna är
aktiva. Enstaka små svarta och/eller ljusa
punkter (vita, röda, blå eller gröna) kan
förekomma på LCD-skärmen. Detta är normalt
och beror på tillverkningsmetoden, och påverkar
inte de bilder som lagras.
• Om batteriet blir svagt kan objektivet slutat rör
på sig. Sätt i ett laddat batteripack och slå sedan
på kameran igen.
[ Om kompatibilitet för bilddata
• Kameran följer den globala standarden DCF
(Design rule for Camera File system) som
etablerats av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Sony garanterar inte att kameran spelar upp
bilder som spelats in eller redigerats med annan
utrustning, eller att annan utrustning kan spela
upp bilder som spelats in med kameran.
[ Att observera angående
upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
[ Ingen ersättning utgår för skadat
innehåll eller misslyckad
inspelning
Sony kan inte kompensera för misslyckad
inspelning eller förlust eller skada på inspelat
innehåll på grund av fel på kameran eller
inspelningsmediet m.m.
Komma igång
Kontrollera de medföljande tillbehören
• Batteriladdare BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Axelrem (1)
• Motljusskydd (1)/Adapterring (1)
• Nätkabel (1)
(medföljer inte modeller för USA och Kanada)
• Linsskydd (1)/Linsskyddsrem (1)
• Uppladdningsbart batteri NP-BG1 (1)/
Batterifodral (1)
• USB, A/V-kabel för multikontakten (1)
SE
• CD-ROM-skiva (1)
– Cyber-shot-programvara
– ”Bruksanvisning till Cyber-shot”
– ”Guide för avancerad användning av Cybershot”
• Handledning (den här handboken) (1)
Sätta fast axelremmen och linsskyddet
Sätt fast remmen för att förhindra att kameran skadas genom att du tappar den.
5
1 Förbered batteriet
För kunder i USA och Kanada
För kunder i andra länder/regioner än USA och
Kanada
Kontakt
ɟ
ɟ
CHARGE-lampa
CHARGE-lampa
Nätkabel
1 Sätt batteriet i batteriladdaren.
2 Anslut batteriladdaren till ett vägguttag.
CHARGE-lampan tänds och uppladdningen startar.
När CHARGE-lampan slocknar är uppladdningen klar (praktisk uppladdning).
Om du fortsätter ladda batteriet under ytterligare en timme (tills batteriet är fulladdat) räcker batteriet
något längre.
[ Uppladdningstid
Tid för fullständig uppladdning
Tid för praktisk uppladdning
Ca. 330 min.
Ca. 270 min.
• I tabellen ovan visas tiden det tar att fulladda ett helt tomt batteri vid en temperatur på 25 °C.
Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållanden och omständigheter.
• Se sidan 23 för uppgift om det antal bilder som du kan spela in.
• Anslut batteriladdaren till närmaste vägguttag.
• Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till
vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den
genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• När uppladdningen är klar kopplar du bort nätkabeln från vägguttaget och tar sedan bort batteriet från
batteriladdaren.
• Avsedd att användas tillsammans med kompatibla Sony-batterier.
6
2 Sätt i batteriet/ett ”Memory Stick Duo” (medföljer ej)
ɟ
Batteri/”Memory Stick
Duo”-lock
ɠ
För in ”Memory Stick Duo”
tills det klickar på plats med
terminalsidan riktad mot
LCD-skärmen.
Håll
batteriutmatningskn
appen intryckt med
kanten på batteriet
när du sätter i det.
1 Öppna batteri/”Memory Stick Duo”-locket.
SE
2 Sätt i ”Memory Stick Duo” (medföljer ej).
3 Sätt i batteriet.
4 Stäng batteri/”Memory Stick Duo”-locket.
[ När inget ”Memory Stick Duo” är isatt
Internminnet i kameran (ca. 31 MB) används för in- och uppspelning av bilder.
[ Kontrollera den återstående batteriladdningen
Slå på strömmen och kontrollera den återstående batteriladdningen på LCD-skärmen genom
att trycka på POWER.
Indikator för
återstående
batteriladdning
Status
Batteriet
har
tillräckligt
med ström
Batteriet är
nästan
fulladdat
Batteriet är
halvfullt
Batteriet är
nästan slut,
inspelning/
uppspelning
avbryts
snart.
Byt ut batteriet mot
ett nytt, eller ladda
upp batteriet.
(Varningsindikatorn
blinkar.)
• Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående laddning visas rätt.
• Indikatorn för återstående laddning visar eventuellt inte rätt beroende på användningsförhållanden och
omständigheter.
• När du slår på strömmen till kameran för första gången visas inställningsskärmen för tid (sidan 9).
7
[ Ta bort batteriet/”Memory Stick Duo”
Öppna batteri/”Memory Stick Duo”-locket.
”Memory Stick Duo”
Kontrollera att
aktivitetslampan inte lyser
och tryck sedan in ”Memory
Stick Duo” en gång.
Batteri
Skjut
batteriutmatningsknappen
åt sidan.
Se upp så att du inte tappar
batteriet.
• Ta inte bort batteriet/”Memory Stick Duo” när åtkomstlampan lyser. Det kan skada informationen på
”Memory Stick Duo”/internminnet.
8
3 Slå på kameran/ställa klockan
POWER-knapp
1
2
3
z-knapp
HOMEknapp
ɟ Kontrollknapp
1 Tryck på POWER.
SE
2 Ställ klockan med hjälp av kontrollknappen.
1 Välj visningsläge för datumet med v/V och tryck sedan på z.
2 Välj de olika alternativen med b/B och ställ in det numeriska värdet med v/V och
tryck sedan på z.
3 Välj [OK] och tryck sedan på z.
[ Ändra datum och tid
Tryck på HOME och välj [
Klockinställningar] i
(Inställningar) (sidorna 15, 16).
[ Att observera när kameran slås på
• När batteriet har installerats i kameran kan det ta en stund innan kameran kan användas.
• Om kameran drivs med batterier och du har slagit på kameran, men inte använder den under ungefär tre
minuter, stängs den automatiskt av för att förhindra att batteriet förbrukas i onödan (automatisk
avstängningsfunktion).
9
Ta bilder enkelt
Blixt
Mikrofon
ɠ Avtryckare
Lägesomkopplare
Makroknapp
W/T (Zoom)-knapp
DISP-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
Blixtknapp
HOME-knapp
Självutlösarknapp
Stativfäste (på undersidan)
1 Välj önskad funktion med lägesomkopplaren.
När du tar stillbilder (automatiskt justeringsläge): Välj
När du spelar in filmer: Välj
.
.
2 Håll i kameran med båda armbågarna tryckta mot kroppen för att stabilisera
den.
Se till att motivet
befinner sig i mitten
av fokusramen.
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
När du tar stillbilder:
1 Fokusera genom att hålla
avtryckaren halvvägs intryckt.
En blinkande grön z (AE/AF-lås)indikator visas, en ljudsignal hörs och
indikatorn slutar sedan att blinka och
lyser i stället med fast sken.
2 Tryck ned avtryckaren helt.
AE/AF-låsindikator
När du spelar in film:
Tryck ned avtryckaren helt.
Du avbryter inspelningen genom att trycka ned avtryckaren helt igen.
10
Lägesomkopplare/Zoom/Blixt/Makro/Självutlösare/Visning/Motljusskydd
[ Använda lägesomkopplaren
* Motivval i SCN-läge
Tryck på MENU och välj en inställning.
Ställ in lägesomkopplaren på önskad
funktion.
Skymning
Autom. inställningar
Spelar in nattscener utan att förlora
nattatmosfären.
Gör att du kan ta bilder på enklaste sätt med
automatiska inställningar.
Strand
Autoprogram
Spelar in på sjön eller i strandnära lägen med
en mer livfull återgivning av vattnets blåa
nyans.
Gör att du kan ta bilder med exponeringen
(såväl slutartid som bländare) automatiskt
inställd. Du kan justera andra inställningar
med menyn.
Snö
Spelar in snömotiv i vitt med bättre skärpa.
M Tagning med manuell exponering
Fyrverkeri
Gör att du kan ta bilder efter att du justerat
exponeringen manuellt.
Spelar in fyrverkerier i hela dess
storslagenhet.
Filmläge
Spela in filmer med ljud.
Hög känslighet
[ W/T Använda zoomen
Soft Snap
Tryck på T för att zooma in eller på W för
att zooma ut. Genom att trycka lätt på
knappen zoomar du långsamt och genom att
trycka ned den helt zoomar du snabbt.
Spelar in bilder med en mjukare atmosfär för
porträtt av människor, blommor etc.
[
Spelar in bilder utan blixt även vid dålig
belysning.
Avancerad sporttagning
Spelar in bilder genom att förutsäga motivets
rörelse och ställa in fokus.
Skymningsportr.
Spelar in skarpa bilder av människor på
mörka platser utan att förlora nattatmosfären.
Landskap
Spelar in med skärpan inställd på ett motiv
långt bort.
SCN* Scenval
Väljer en inställning från motivvalsmenyn.
SE
Blixt (välja blixtläge för
stillbilder)
Tryck flera gånger på B ( ) på
kontrollknappen tills du fått fram önskat
läge.
: Automatisk blixt
Utlöses när belysningen eller
bakgrundsbelysningen är otillräcklig
(standardinställning)
: Forcerad blixt på
: Långsam synkronisering (Forcerad blixt på)
Slutartiden är lång i dålig belysning för att
bakgrunden, som är utom räckhåll för blixten,
ska komma med ordentligt.
: Forcerad blixt av
• Blixten kommer upp automatiskt och
utlöses när du använder blixt. Stäng blixten
för hand efter användning.
11
[
Makro (Närbildstagning)
Tryck flera gånger på b ( ) på
kontrollknappen tills du fått fram önskat
läge.
[ Sätta fast motljusskyddet
1 Sätt fast adapterringen medan kameran är
avstängd.
: Makro av
: Makro på (W-sida: cirka 2 cm eller mer, Tsida: cirka 90 cm eller mer)
[
Använda självutlösaren
Tryck flera gånger på V ( ) på
kontrollknappen tills du har fått fram önskat
läge.
: Självutlösaren används inte
: Självutlösaren är inställd på 10 sekunders
fördröjning
: Självutlösaren är inställd på 2 sekunders
fördröjning
När du trycker på avtryckaren börjar
självutlösarens lampa blinka och en
ljudsignal hörs tills slutaren aktiveras.
Självutlösarens lampa
[ DISP Ändra skärmvisningen
Tryck på v (DISP) på kontrollknappen.
Varje gång du trycker på v (DISP) ändras
teckenfönstret och ljusstyrkan på följande
sätt.
Indikatorerna visas
r
Indikatorerna visas*
r
Histogrammet visas*
r
Indikatorerna är släckta*
* Ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
12
Adapterring
2 Sätt på motljusskyddet som visas nedan
och vrid det medurs till det klickar.
Motljusskydd
Förvara motljusskyddet
Placera motljusskyddet som visas nedan
och vrid det medurs till det klickar.
Visa/radera bilder
(uppspelningszoom)/
(Index)-knapp
(uppspelningszoom)knapp
(Uppspelning)knapp
MENU-knapp
ɟ Kontrollknapp
HOME-knapp
Högtalare (på undersidan)
1 Tryck på
(Uppspelning).
Om du trycker på
när kameran är avslagen slås kameran på automatiskt och ställs i
uppspelningsläget. Växla över till läget för tagning genom att trycka på
igen.
SE
2 Välj en bild med b/B på kontrollknappen.
Film:
Spela upp filmen genom att trycka på z. (Du avbryter uppspelningen genom att trycka på z igen.)
Tryck på B för att snabbspola framåt, b för att snabbspola bakåt. (Du återgår till normal uppspelning
genom att trycka på z.)
Visa skärmen för volyminställning genom att trycka på V och justera sedan volymen med b/B.
[
Radera bilder
1 Visa den bild du vill radera och tryck sedan på MENU.
2 Välj [Radera] med v och välj sedan [Denna bild] med b/B och tryck slutligen på z.
3 Välj [OK] med v och tryck sedan på z.
[
Visa en förstorad bild (uppspelningszoom)
Tryck på
när en stillbild visas. Återställ zoomen genom att trycka på
Justera positionen med v/V/b/B.
Tryck på z för att avbryta uppspelningszoomningen.
.
13
[
Visa en indexskärm
Tryck på
(Index) för att visa indexskärmen när en stillbild visas.
Välj sedan en bild med v/V/b/B.
Om du vill återgå till normal visning (enbildsskärm) trycker du på z.
• Du kan också visa indexskärmen genom att välja [
Indexvisning] i
(Se bilder) på skärmen HOME.
• Varje gång du trycker på
(Index) ändras antalet bilder som visas på indexskärmen.
[ Radera bilder i indexläget
1 Tryck på MENU när indexskärmen visas.
2 Välj [Radera] med v och välj [Flera bilder] med b/B och tryck sedan på z.
3 Välj den bild som du vill radera med v/V/b/B och tryck sedan på z.
-märket visas i bildens kryssruta.
Du avbryter ett val genom att välja den bild du valt att radera och sedan trycka på z igen.
4 Tryck på MENU och välj [OK] med v och tryck sedan på z.
•Om du vill ta bort alla bilderna i mappen väljer du [Alla i mappen] och trycker sedan på z i steg 2.
[ Spela upp en serie bilder (Bildspel)
1 Välj [ Bildspel] i
(Se bilder) på HOME-skärmen.
2 Välj [Start] med v och tryck sedan på z.
[ Visa bilder på en TV
Anslut kameran till TV:n med multikabeln (medföljer).
Till multikontakten
Till ljud/videoingångarna
Kabel för multikontakt (medföljer)
Du behöver en HD-adapterkabel (medföljer ej) för att visa HD-TV (High Definition).
• Om du ställer in bildformatet på [16:9] kan du spela in bilder i en storlek som fyller hela skärmen på en
HD-TV.
• Det går inte att visa filmer som matas ut i signalformatet [HD(1080i)].
14
Lära dig de olika funktionerna – HOME/Meny
Använda skärmen HOME
HOME-skärmen är ingångsskärmen för alla kamerans funktioner och kan tas fram oavsett
lägesinställningen (tagning/visning).
HOME-knapp
z-knapp
ɟ Kontrollknapp
SE
1 Tryck på HOME för att visa skärmen HOME.
Kategori
Alternativ
Guide
2
Välj en kategori med b/B på kontrollknappen.
3
Välj ett alternativ med v/V och tryck sedan på z.
[ När du väljer kategorin
(Minneshantering) eller
(Inställningar)
1 Välj önskat alternativ med v/V.
• Det här fungerar bara när du väljer
(Inställningar).
2 Tryck på B och välj önskad inställning med v/V, tryck sedan på z.
3 Välj en inställning med v/V och tryck sedan på z.
• Du ställer in kameran på fotograferings eller visningsläget genom att trycka på HOME.
15
Mer information om funktionen 1 sidan 15
HOME-alternativ
Om du trycker på HOME visas följande alternativ. Guiden visar information om de olika
alternativen på skärmen.
Kategorier
Alternativ
Tagning
Tagning
Se bilder
Enbildsvisning
Indexvisning
Bildspel
Utskrift, övrigt
Utskrift
Musikverktyg
Ladda ner musik
Minneshantering
Formatera musik
Minnesverktyg
Memory Stick-verktyg
Format
Byt lagr.mapp
Skapa lagr.mapp
Kopiera
Internminnesverktyg
Format
Inställningar
Huvudinställningar
Huvudinställningar 1
Pip
Initialisera
Funktionsguide
Huvudinställningar 2
USB-ansl.
Video ut
COMPONENT
Tagningsinställningar
Tagningsinställningar 1
AF-lampa
AF-metod
Konverter
Tagningsinställningar 2
Autom. granskn.
Klockinställningar
Language Setting
16
Rutlinje
Digital zoom
Använda menyalternativen
MENU-knapp
z-knapp
ɟ Kontrollknapp
SE
1 Visa menyn genom att trycka på MENU.
Funktionsguide
• Menyn kommer endast att visas under lägena tagning och uppspelning.
• Vilka alternativ som visas beror på vilket läge du valt.
2 Välj önskat menyalternativ med v/V på kontrollknappen.
• Om önskat alternativ inte visas fortsätter du att trycka på v/V tills alternativet visas på skärmen.
3 Välj en inställning med b/B.
• Om önskat alternativ inte visas fortsätter du att trycka på b/B tills alternativet visas på skärmen.
• Välj ett alternativ i uppspelningsläget och tryck på z.
4 Stäng menyn genom att trycka på MENU.
17
Mer information om funktionen 1 sidan 17
Menyalternativ
Tillgängliga menyalternativ varierar beroende på lägesinställningen (tagning/visning) och
lägesomkopplarens position i tagningsläget. Bara alternativ som går att ställa in visas på
skärmen.
Tagningsmenyn
Scenval
Välj inställningarna som förinställts för att passa olika
motivförhållanden.
Bildstorlek
Välj storlek på stillbilden.
Ansiktsavkänning
Känner av ansikten på motiven och justerar fokusering etc.
Insp.sätt
Väljer läge för kontinuerlig tagning.
Färgläge
Göra bilden mer levande eller lägga till specialeffekter.
ISO
Väljer ljuskänslighet.
EV
Justera exponering.
Mätmetod
Väljer mätmetod.
Skärpa
Ändrar skärpeinställningsmetod.
Vitbalans
Justerar färgtonerna.
Blixtnivå
Med det här alternativet ställer du in mängden blixtljus.
Rögödereduc.
Reducerar röda ögon-fenomenet.
Kontrast
Justera bildens kontrast.
Skärpa
Justera bildens skärpa.
SteadyShot
Väljer bildstabiliseringsläget.
SETUP
Väljer inställningar för tagning.
Visa menyer
(Radera)
Raderar bilder.
(Bildspel)
Spelar upp en bildserie.
(Retuschering)
Retuscherar bilder.
(Skydda)
Förhindrar oönskad radering.
(Utskrift)
Skriver ut bilder på en PictBridge-kompatibel skrivare.
Lägger till en utskriftsmarkering på en bild som du vill skriva ut.
18
(Rotera)
Med det här alternativet roterar du en stillbild.
(Välj mapp)
Väljer mapp för visning av bilder.
Använda datorn
Du kan visa bilder som du tagit med kameran på en dator. Med programvaran på CD-ROMskivan (medföljer) får du större glädje än någonsin från bilder och filmer som spelats in med
kameran. Mer information finns i ”Bruksanvisning till Cyber-shot” på CD-ROM-skivan
(medföljer).
Operativsystem som kan användas med USB-anslutning och programvara
(medföljer)
För Windows-användare
För Macintosh-användare
USB-anslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/Mac OS X (v10.1
till v10.4)
Programvara ”Picture
Motion Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Kan ej användas
* 64-bitarsversioner och Starter (Edition) stöds inte.
SE
• Datorn måste vara förinstallerad med ett av operativsystemet som anges ovan. Operativsystem som har
uppgraderats stöds inte.
• Om operativsystemet inte stöder USB-anslutningar kan du använda en Memory Stick-läsare/skrivare som
finns i handeln.
• Mer information om operativsystemet för ”Picture Motion Browser” Cyber-shot-programvaran finns i
”Bruksanvisning till Cyber-shot”.
19
Visa ”Bruksanvisning till Cyber-shot”
I ”Bruksanvisning till Cyber-shot” på CDROM-skivan (medföljer) förklaras i detalj
hur du använder kameran. Du behöver
Adobe Reader för att visa den.
[ För Windows-användare
1 Slå på datorn och sätt i CD-ROM-skivan
(medföljer) i CD-ROM-enheten.
Nedanstående skärm visas.
När du klickar på knappen [Cyber-shot
Handbook] visas skärmen för kopiering av
”Bruksanvisning till Cyber-shot”.
2 Utför kopieringen genom att följa
anvisningarna på skärmen.
• När du installerar ”Bruksanvisning till
Cyber-shot” installeras ”Guide för
avancerad användning av Cyber-shot”
automatiskt.
3 När installationen är slutförd dubbelklickar
du på genvägen som skapats på
skrivbordet.
20
[ För Macintosh-användare
1 Slå på datorn och sätt i CD-ROM-skivan
(medföljer) i CD-ROM-enheten.
2 Välj mappen [Handbook] och kopiera
”Handbook.pdf”som finns i mappen [SE]
till datorn.
3 När kopieringen är klar dubbelklickar du
på ”Handbook.pdf”.
Indikatorer på skärmen
Varje gång du trycker på v (DISP) på
kontrollknappen ändras det som visas på
skärmen (sidan 12).
A
Indikator för återstående
batteritid
[ När du tar stillbilder
Varning för svagt batteri
Bildstorlek
Lägesomkopplare/Meny
(motivval)
M
Lägesomkopplare
Vitbalans
ISO400
Inspelningsläge
[ När du spelar in film
Mätmetod
Ansiktsavkänning
SE
SteadyShot
Vibrationsvarning
Zoomningsgrad
Färgläge
PictBridge-anslutning
[ Vid uppspelning
Skydda
VOL.
Volym
Utskriftsmarkering
(DPOF)-märke
Zoomningsgrad
PictBridge-anslutning
Kontrast
Skärpa
21
B
12/12
Bildnummer/Antal
inspelade bilder i den valda
mappen
00:25:05
Inspelningstid (timmar :
minuter : sekunder)
Inställningsläge för manuell
exponering
z RETURN
z SET
Funktionsguide för manuell
exponering
1,0m
Förinställt fokusavstånd
Byta mapp
z
AE/AF-lås
AF-lampa
ISO400
ISO-tal
Rödögereducering
Slutarbrusreducering
Mätmetod
Slutartid
Blixtläge
F3.5
Bländarvärde
Blixtuppladdning
+2.0EV
Exponeringsvärde
Vitbalans
125
Autofokusramindikator
Makro
N
Uppspelning
C:32:00
Visning av
självdiagnoskoder
Uppspelningsstapel
ISO400
ISO-nummer
Standby
INSP
Standbyläge/filminspelning
+2.0EV
Exponeringsvärde
0:12
500
Slutartid
Inspelningstid (minuter :
sekunder)
F3.5
Bländarvärde
Försättslins
Histogram
•
visas när
histogramvisningen är
avstängd.
101-0012
Nummer på mapp-fil
2007 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum och
inspelningstid för den
uppspelade bilden
z STOP
z PLAY
Funktionsguide för
bildvisning
BACK/NEXT Välja bilder
V VOLUME
Ställa in volym
C
Spela in/spela upp media
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
Inspelningsmapp
Uppspelningsmapp
96
22
Antal bilder som kan spelas
in
D
C:32:00
Visning av
självdiagnoskoder
Självutlösare
Autofokusram
+
Spotmätningshårkors
Histogram
Batteritid och minneskapacitet
Batteritid och antal bilder som kan spelas in/visas
Siffrorna i följande tabeller förutsätter att
ett fulladdat batteri (medföljer) används vid
en omgivningstemperatur på 25 °C.
Siffrorna som anges för antal bilder som du
kan spela in eller visa är ungefärliga och
medger byte av ”Memory Stick Duo” vid
behov.
Observera att det faktiska antalet bilder kan
bli färre än vad som anges i tabellen,
beroende på användningsförhållandena.
[ När du tar stillbilder
Batteritid (min.)
Antal bilder
Ca. 165
Ca. 330
• Vid tagning under följande förhållanden:
– [Insp.sätt] är inställd på [Normal].
– [AF-metod] är ställd på [Engångs].
– [SteadyShot] är ställd på [Tagning].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– När zoomen växlar mellan vidvinkel (W) och
tele (T).
– När blixten utlöses för varannan bild.
– När kameran slås på och stängs av en gång
per tio bilder.
• Det här sättet att mäta är baserat på CIPAstandarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Batteritiden och antalet bilder påverkas inte av
bildstorleken.
[ Att observera när det gäller
batteriet
• Batterikapaciteten minskar med tiden och med
upprepad användning.
• Batteritiden och antalet bilder som går att spela
in/visa minskar under följande förhållanden:
– Vid låga omgivningstemperaturer.
– När du ofta använder blixten.
– När du ofta slår på och stänger av kameran.
– När du använder zoomen flitigt.
– När du har ökat LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.
– [AF-metod] är ställd på [Övervakning].
– [SteadyShot] är ställd på [Kontinuerl].
– När batterierna är svaga.
– [Ansiktsavkänning] är ställd på [På].
SE
[ Vid visning av stillbilder
Batteritid (min.)
Antal bilder
Ca. 370
Ca. 7400
• Visning av enstaka bilder i tur och ordning med
ca tre sekunders mellanrum
23
Antal stillbilder och inspelningstiden för filmer
Det antal stillbilder och längden på filmer kan variera beroende på tagningsförhållanden.
• Även om kapaciteten för dina inspelningsmedia är samma som i tabellen nedan kan antalet stillbilder och
längden på filmer vara annorlunda.
• Du kan välja bildstorleken från menyn (sidorna 17, 18).
[ Ungefärligt antal stillbilder
(Enhet: bilder)
Kapacitet
Storlek
Internminne
Ca.
31 MB
”Memory Stick Duo” formaterat med kameran
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Antalet bilder i listan förutsätter att [Insp.sätt] är inställt på [Normal].
• När antalet återstående bilder är högre än 9 999, visas indikatorn ”>9999”.
• Om en bild som spelats in med en äldre Sony-modeller spelas upp på kameran, kan det hända att den inte
visas i sin faktiska storlek.
[ Den ungefärliga inspelningstiden för filmer
Siffrorna i tabellen nedan visar ungefärlig maximal inspelningstid som fås genom att summera
alla filmfiler. Maximal tidslängd som du kan spela in kontinuerligt är cirka 10 minuter.
(Enheter: timmar : minuter : sekunder)
Kapacitet
Storlek
640(Fin)
Internminne
Ca.
31 MB
”Memory Stick Duo” formaterat med kameran
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
8 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
• Filmer i storleken [640(Fin)] går bara att spela in på ”Memory Stick PRO Duo”.
• Kameran stöder inte inspelning eller uppspelning av HD-filmer.
24
4 GB
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran kan du pröva följande åtgärder.
1 Kontrollera alternativen nedan och se ”Bruksanvisning till Cyber-shot” (PDF).
Om en kod, t.ex. ”C/E:ss:ss” visas på skärmen, se ”Bruksanvisning till CyberShot”.
2 Ta ur batteriet, vänta cirka en minut, sätt sedan in batteriet igen och slå på
kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 16).
4 Kontakta din Sony-återförsäljare eller en auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Observera att om du skickar in kameran för reparation godkänner du även att innehållet i
internminnet, t.ex. musikfiler, kan kontrolleras.
SE
Batteri och strömförsörjning
Det går inte att sätta i batteriet.
• Sätt i batteripacket så skjuts batteriutmatningsspaken ut (sidan 7).
Det går inte att slå på kameran.
• Efter att du har satt i batteriet i kameran, kan det ta en liten stund innan kameran slås på.
• Sätt i batteripacket på rätt sätt (sidan 7).
• Batteriet är urladdat. Sätt in ett laddat batteripack (sidan 6).
• Batteriet är uttjänt. Byt ut det mot ett nytt.
• Använd ett rekommenderat batteri (sidan 5).
Kameran stängs plötsligt av.
• Om du inte använder kameran under ungefär tre minuter när den är påslagen, stängs den
automatiskt av så att inte batteriet förbrukas i onödan. Slå på kameran igen (sidan 9).
• Batteriet är uttjänt. Byt ut det mot ett nytt.
25
Indikatorn för återstående batteritid visar fel.
• Det här kan inträffa när du använder kameran där det är extremt varmt eller extremt kallt.
• En avvikelse uppstod mellan indikatorn för återstående laddning och den faktiska återstående
batteriladdningen. Du kan rätta till detta genom att ladda ur batteriet helt en gång och sedan
ladda upp det.
• Batteriet är urladdat. Sätt in det laddade batteripacket (sidan 6).
• Batteriet är uttjänt. Byt ut det mot ett nytt.
Det går inte att ladda batteripacket.
• Det går inte att ladda batteriet med nätadaptern (medföljer ej).
Tagning av stillbilder/filmer
Det går inte att spela in bilder.
• Kontrollera ledigt internminne eller ”Memory Stick Duo” (sidan 24). Om minnet är fullt kan
du göra något av följande:
– Radera bilder som du inte längre behöver ha kvar (sidan 13).
– Byt till ett annat ”Memory Stick Duo”.
• Det går inte att ta bilder när blixten laddas upp.
• När du tar stillbilder ställer du lägesomkopplaren på ett annat läge än
.
• För att spela in film ställer du lägesomkopplaren på
.
• Bildstorleken är ställd på [640(Fin)] vid filminspelning. Gör något av följande:
– Välj en annan bildstorlek än [640(Fin)].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”.
Jag kan inte lägga till datum på bilder.
• Kameran har ingen funktion för att överlagra datum på bilder. Genom att använda ”Picture
Motion Browser” kan du skriva ut eller spara bilder med datumet.
Det uppstår störningar i bilden när jag tittar på skärmen där det är mörkt.
• Färgutsmetningsfenomenet uppstår och vita, svarta, röda, lila eller andra streck uppträder i
bilden. Bilden som spelas in påverkas inte.
Visning av bilder
Det går inte att visa bilder.
• Tryck på
(Uppspelning) (sidan 13).
• Mapp/fil-namnet har ändrats på datorn.
• Sony garanterar inte att bildfiler på kameran kan spelas upp om filerna har bearbetats på en
dator eller spelats in med en annan kamera.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen.
26
Försiktighetsåtgärder
[ Lägg/förvara inte kameran på
följande platser
• Där det är extremt varmt, kallt eller fuktigt.
I t.ex. en bil som står parkerad i solen kan
kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan
leda till funktionsstörningar.
• I direkt solljus eller nära ett värmeelement
Kamerahuset kan bli missfärgat eller
deformerat, vilket i sin tur kan leda till
funktionsstörningar.
• På platser som är utsatta för skakningar och
vibrationer
• I närheten av starka magneter
• Där det är sandigt eller dammigt
Se upp så att det inte kommer in sand eller
damm i kameran. Det kan leda till
funktionsstörningar som eventuellt inte går att
reparera.
[ Om rengöring
Rengöring av LCD-skärmen
Torka bort fingeravtryck, smuts osv. från
skärmens yta med en LCD-rengöringssats
(medföljer ej).
Rengöring av objektivet
Torka bort fingeravtryck, damm osv. från
objektivet med en mjuk duk.
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yttre med en mjuk duk som
fuktats med vatten, och torka sedan torrt med en
torr duk. För att förhindra skada på ytan eller
höljet:
– Utsätt inte kameran för kemikalier som t.ex.
thinner, bensin, sprit, engångsdukar,
insektsmedel, solskyddsmedel eller
bekämpningsmedel.
– Vidrör inte kameran om du har något av
ovanstående medel på händerna.
– Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi
eller vinyl någon längre tid.
[ Om kondenserad fukt
Om du flyttar kameran direkt från en kall till en
varm plats, kan det bildas kondens (fukt) på
insidan eller utsidan av kameran. Denna kondens
kan orsaka funktionsstörningar.
Om det bildas kondenserad fukt
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme
tills fukten avdunstat. Observera att om du
försöker ta bilder medan det fortfarande finns fukt
kvar i objektivet blir bilderna suddiga.
[ Om det inbyggda
uppladdningsbara
backupbatteriet
Kameran har ett inbyggt uppladdningsbart batteri
för att hålla kvar datum, tid och övriga
inställningar i minnet, oavsett om kameran är
påslagen eller ej.
Det här batteriet laddas upp när kameran används.
Om du bara använder kameran korta stunder i
taget laddas däremot batteriet gradvis ur, och om
du inte använder kameran alls på ungefär en
månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp
det här uppladdningsbara batteriet igen innan du
använder kameran.
Även om det här uppladdningsbara batteriet inte
är uppladdat går det fortfarande att använda
kameran, men datum och tid kommer inte att
visas.
Så här laddar du upp det inbyggda
uppladdningsbara backupbatteriet
Sätt i det laddade batteripacket i kameran och
lämna den sedan avstängd i minst 24 timmar.
SE
[ Om driftstemperaturer
Kameran är avsedd att användas i temperaturer
mellan 0 °C och 40 °C. Du bör inte fotografera där
det är varmare eller kallare än det
rekommenderade temperaturintervallet.
27
Tekniska data
Kamera
[Ström, allmänt]
[System]
Ström: uppladdningsbart batteripack NP-BG1,
3,6 V
AC-LS5K Nätadapter (medföljer ej), 4,2 V
Effektförbrukning (under inspelning): 0,95 W
Användningstemperatur: 0 till 40 °C
Förvaringstemperatur: –20 till +60 °C
Dimensioner: 106,0 × 68,5 × 47,5 mm (B/H/D,
exkl. utstickande delar)
Vikt: Ca. 380 g (inkl. NP-BG1-batteri och rem,
adapterring, motljusskydd och linsskydd etc.)
Mikrofon: Mono
Högtalare: Mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Bildenhet: 7,18 mm (1/2,5-typ) färg-CCD,
primärt färgfilter
Totalt antal bildpunkter på kameran:
Ca. 8 286 000 bildpunkter
Antal effektiva bildpunkter på kameran:
Ca. 8 083 000 bildpunkter
Objektiv: Carl Zeiss Vario-Tessar 10×zoomobjektiv f = 6,3 – 63 mm (38 – 380 mm
omvandlat till en 35-mm stillbildskamera)
F3,5 – 4,4
Exponeringskontroll: Automatisk exponering,
motivval (9 lägen)
Vitbalans: Automatisk, Dagsljus, Molnigt,
Lysrör1,2,3, Glödlampsbelysning, Blixt
Filformat (DCF-kompatibelt):
Stillbilder: Exif Ver. 2.21 JPEG-kompatibelt,
DPOF-kompatibelt
Filmer: MPEG1-kompatibelt (Mono)
Inspelningsmedia: Internminne (ca. 31 MB),
”Memory Stick Duo”
Blixt: Blixtomfång (ISO-känslighet
(Rekommenderat exponeringsindex) inställd
på Auto): ca. 0,2 till 7,0 m (W)/ca. 0,9 till
5,6 m (T)
[In- och utgångar]
Multikontakt: Videoutgång
Ljudutgång (Mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skärm]
LCD-panel: 6,2 cm (2,5 typ) TFT
Totalt antal bildpunkter: 115 200 (480 × 240)
bildpunkter
28
BC-CSG/BC-CSGB/BC-CSGC
batteriladdare
Ström: Växelström 100 V till 240 V, 50/60 Hz,
2 W (BC-CSG/BC-CSGC)/2,6 W (BC-CSGB)
Utspänning: DC 4,2 V, 0,25 A
Användningstemperatur: 0 till 40 °C
Förvaringstemperatur: –20 till +60 °C
Dimensioner: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vikt: Ca. 75 g
Uppladdningsbart batteripack NPBG1
Förbrukat batteri: Litium-jonbatteri
Max.spänning: DC 4,2 V
Nominell spänning: DC 3,6 V
Kapacitet: 3,4 Wh (960 mAh)
Rätt till ändring av utförande och tekniska data
förbehålles.
Varumärken
•
•
•
•
•
•
•
•
, ”Cyber-shot” är varumärken
som tillhör Sony Corporation.
”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory Stick
Micro”, ”MagicGate” och
är varumärken som tillhör Sony Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX och Windows
Vista är antingen registrerade varumärken eller
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i
USA och/eller andra länder.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac och eMac är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
Intel, MMX och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Intel
Corporation.
Google är ett registrerat varumärke som tillhör
Google, Inc.
Adobe och Reader är varumärken som tillhör
Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har inte satts ut i varje
enskilt fall i den här bruksanvisningen.
SE
29
Suomi
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
[ Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla.
Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa tai
avotulen tai muun lämmönlähteen
lähettyvillä.
Euroopassa oleville asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
[ Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
[ Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
2
[ Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMCmerkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää
erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa
mainittuun osoitteeseen.
Sisällysluettelo
Huomautuksia kameran käytöstä ............................................................. 4
Aloittaminen ..................................................................................... 5
Mukana toimitettujen varusteiden tarkastaminen ..................................... 5
1 Akun valmisteleminen ............................................................................ 6
2 Akun / ”Memory Stick Duo” -kortin (ei mukana) asettaminen ............... 7
3 Virran kytkeminen kameraan / kellon asettaminen ................................ 9
Helppo kuvaus ............................................................................... 10
Tilapyörä/Zoom/Salama/Makro/Itselaukaisin/Näyttö/Vastavalosuoja ..... 11
Kuvien katseleminen/poistaminen ............................................... 13
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/valikko ........................ 15
HOME-näytön käyttäminen ..................................................................... 15
HOME-toiminnot ..................................................................................... 16
Valikkotoimintojen käyttäminen .............................................................. 17
Valikkojen toiminnot ................................................................................ 18
Tietokoneen käyttäminen ............................................................. 19
USB-liitännän ja sovellusohjelmiston (mukana) tukemat
käyttöjärjestelmät .................................................................................... 19
Julkaisun ”Cyber-shot-käsikirja” tarkasteleminen .................................. 20
FI
Näytön ilmaisimet .......................................................................... 21
Akun kestoaika ja muistikapasiteetti ........................................... 23
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä ........................ 23
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika ........................................ 24
Vianmääritys .................................................................................. 25
Akku ja virta ............................................................................................ 25
Valokuvien/videoiden kuvaaminen ......................................................... 26
Kuvien katseleminen .............................................................................. 26
Varotoimia ...................................................................................... 27
Tekniset tiedot ............................................................................... 28
3
Huomautuksia kameran käytöstä
[ Sisäinen muisti ja ”Memory Stick
Duo” -muistinvarmistus
[ Huomautuksia LCD-näytöstä ja
objektiivista
Älä katkaise kameran virtaa, irrota akkua tai
poista ”Memory Stick Duo” -muistikorttia, kun
kortinkäyttövalo palaa. Muutoin korttiin
tallennetut tiedot tai ”Memory Stick Duo”
-muistikortti voivat vahingoittua. Suojaa tietosi
varmuuskopioimalla ne.
• LCD-näyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on täysin toimivia. LCD-näytössä
saattaa kuitenkin näkyä pieniä mustia ja/tai
kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä) pisteitä. Nämä pisteet aiheutuvat
valmistusprosessista, eivätkä ne vaikuta
tallentamiseen.
• Kun akun varaustaso laskee, objektiivi voi
lakata liikkumasta. Vaihda kameraan ladattu
akku ja kytke sitten kamera taas päälle.
[ Huomautuksia kuvauksesta ja
toistosta
• Tee koetallennus ennen tallentamisen aloitusta,
jotta näet, että kamera toimii oikein.
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- eikä
vesitiivis. Lue ennen kameran käyttöä kohta
”Varotoimia” (sivu 27).
• Älä altista kameraa vedelle. Kamera voi mennä
epäkuntoon, jos sen sisään pääsee vettä.
Kameraa ei joissakin tapauksissa voi korjata.
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta
kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka
muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Muutoin kamera ei ehkä tallenna tai
toista kuvia oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa
paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista kosteus
ennen kameran käyttöä (sivu 27).
• Älä ravistele kameraa, ja suojaa se iskuilta.
Muutoin kameraan voi tulla toimintahäiriö, eikä
sillä voi tallentaa kuvia. Myös tallennusväline
voi mennä epäkuntoon ja sen kuvatiedot voivat
vahingoittua.
• Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä
sen pinnalla olevan lian tai saada lian tarttumaan
kiinni, mikä heikentää salamavalon tehoa.
4
[ Kuvadatan yhteensopivuus
• Tämä kamera on DCF (Design rule for Camera
File system) -yleisstandardin vaatimusten
mukainen. Standardin on määritellyt JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Sony ei takaa, että tällä kameralla voi toistaa
muilla laitteilla tallennettuja tai muissa laitteissa
muokattuja kuvia eikä sitä toistavatko muut
laitteet tällä kameralla tallennettuja kuvia.
[ Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut
materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien
suojaamia. Niiden luvaton tallentaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
[ Ei korvauksia vahingoittuneesta
sisällöstä tai tallennuksen
epäonnistumisesta
Sony ei anna korvauksia epäonnistuneista
tallennuksista tai tietojen katoamisesta kamerassa,
tallennusvälineessä tms. ilmenevän
toimintahäiriön vuoksi.
Aloittaminen
Mukana toimitettujen varusteiden tarkastaminen
• Akkulaturi BC-CSG/BC-CSGB/
BC-CSGC (1)
• Olkahihna (1)
• Vastavalosuoja (1) / sovitinrengas (1)
• Virtajohto (1)
(ei toimiteta kameran mukana USA:ssa eikä
Kanadassa)
• Objektiivin suojus (1) / objektiivin suojuksen
hihna (1)
• Ladattava akku NP-BG1 (1) / Akkukotelo (1)
• USB- / A/V-kaapeli monikäyttöliitäntää varten
(1)
FI
• CD-ROM (1)
– Cyber-shot-sovellusohjelmisto
– ”Cyber-shot-käsikirja”
– ”Cyber-shot-edistyneen käytön opas”
• Käyttöopas (tämä opas) (1)
Olkahihnan ja objektiiviin suojuksen hihnan kiinnittäminen
Kiinnitä hihna, jotta kamera ei putoa ja vahingoitu.
5
1 Akun valmisteleminen
USA:ssa ja Kanadassa olevat
asiakkaat
Liitin
Muut kuin USA:ssa tai Kanadassa olevat
asiakkaat
ɟ
ɟ
CHARGEmerkkivalo
CHARGEmerkkivalo
Virtajohto
1 Aseta akku akkulaturiin.
2 Kytke akkulaturi pistorasiaan.
CHARGE-merkkivalo syttyy, ja lataus alkaa.
Kun CHARGE-merkkivalo sammuu, lataus on valmis (käyttöön riittävä lataus).
Jos jatkat akun lataamista vielä noin tunnin (kunnes akku on täysin latautunut), akun käyttöaika on
hieman pidempi.
[ Latausaika
Täyden latauksen vaatima aika
Riittävän latauksen vaatima aika
Noin 330 min
Noin 270 min
• Yllä olevassa taulukossa näkyy aika, joka kuluu tyhjän akun lataamisessa täyteen, kun lämpötila on 25 °C.
Latausaika voi pidentyä käyttötavan ja olosuhteiden mukaan.
• Jos haluat tietoja tallennettavissa olevien kuvien määrästä, katso sivua 23.
• Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan.
• Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla
pistoke pistorasiasta.
• Kun lataus on päättynyt, irrota virtajohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
• Tarkoitettu käytettäväksiyhteensopivien Sony-akkujen kanssa.
6
2 Akun / ”Memory Stick Duo” -kortin (ei mukana)
asettaminen
ɟ
Akkulokeron / ”Memory
Stick Duo” -lokeron
kansi
ɠ
Napsauta ”Memory Stick
Duo” -muistikortti paikalleen
siten, että sen liittimet ovat
LCD-näytön puolella.
1 Avaa akkulokeron / ”Memory Stick Duo”
Paina akun
poistovipua akun
kärjellä ja aseta
akku paikalleen.
-lokeron kansi.
2 Aseta ”Memory Stick Duo” -muistikortti (ei mukana) paikalleen.
FI
3 Aseta akku paikalleen.
4 Sulje akkulokeron / ”Memory Stick Duo”
-lokeron kansi.
[ Kun kamerassa ei ole ”Memory Stick Duo” -korttia
Kamera käyttää tallennuksessa/toistossa sisäistä muistia (noin 31 Mt).
[ Akussa jäljellä olevan varauksen tarkastaminen
Kytke virta painamalla POWER ja tarkasta akussa jäljellä oleva varaus LCD-näytöstä.
Akun
jäljellä
olevan
varauksen
ilmaisin
Tila
Riittävästi
varausta
jäljellä
Akku on
lähes
täynnä
Puolet
varauksesta
jäljellä
Varaus
heikko,
tallennus/
toisto
päättyy pian.
Vaihda akku täyteen
ladattuun akkuun tai
lataa akku.
(Varoitusilmaisin
vilkkuu.)
• Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää oikean lukeman noin minuutin kuluessa.
• Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin ei ehkä näytä oikeaa lukemaa käyttöolosuhteista tai ympäristöstä
riippuen.
• Kellonajan asetukset -näyttö tulee näkyviin kameran ensimmäisellä virrankytkentäkerralla (sivu 9).
7
[ Akun / ”Memory Stick Duo” -kortin irrottaminen
Avaa akkulokeron / ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi.
”Memory Stick Duo”
Varmista, ettei
kortinkäyttövalo pala, ja
paina sitten ”Memory Stick
Duo” -korttia sisäänpäin
kerran.
Akku
Siirrä akun poistovipua.
Varo pudottamasta akkua.
• Älä irrota akkua / ”Memory Stick Duo” -korttia kortinkäyttövalon palaessa. Muutoin ”Memory Stick
Duo” -kortin tai sisäisen muistin tiedot voivat vahingoittua.
8
3 Virran kytkeminen kameraan / kellon asettaminen
POWER-painike
1
2
3
z-painike
HOMEpainike
ɟ Ohjauspainike
1 Paina POWER.
2 Aseta kellonaika ohjauspainikkeella.
1 Valitse päivämäärän näyttömuoto painamalla v/V ja paina sitten z.
2 Valitse kukin kohta painamalla b/B, aseta numeroarvo painamalla v/V ja paina sitten
FI
z.
3 Valitse [OK] ja paina sitten z.
[ Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen
Paina HOME ja valitse
(Asetuks.) -valikosta [
Kellonajan asetukset] (sivut 15, 16).
[ Huomautuksia käytöstä, kun virta on kytkettynä
• Kun akku on asetettu kameraan, voi kestää hetken, ennen kuin kameran käytön voi aloittaa.
• Jos kameraa käytetään akkuvirralla ja kamera on käyttämättömänä noin kolme minuuttia, kameran virta
katkeaa automaattisesti akun säästämiseksi (automaattinen virrankatkaisutoiminto).
9
Helppo kuvaus
Salamavalo
Mikrofoni
ɠ Suljinpainike
Tilapyörä
Makropainike
W/T (Zoom)-painike
DISP-painike
MENU-painike
Ohjauspainike
Salamapainike
HOME-painike
Itselaukaisinpainike
Jalustan liitäntä (pohjassa)
1 Valitse haluamasi toiminta tilapyörästä.
Kuvattaessa valokuvia (Automaattisäätö-tila): Valitse
Kuvattaessa videoita: Valitse
.
.
2 Tue kameraa painamalla kyynärpääsi kehoasi vasten.
Sijoita kohde
tarkennuskehyksen
keskelle.
3 Ota kuva painamalla suljinpainiketta.
Kuvattaessa valokuvia:
1 Tarkenna pitämällä suljinpainiketta
puoliväliin painettuna.
z (AE/AF-lukko) -ilmaisin (vihreä)
vilkkuu, kuuluu piippaus ja ilmaisin
lakkaa vilkkumasta ja jää palamaan.
2 Paina suljinpainike kokonaan alas.
AE/AF-lukkoilmaisin
Kuvattaessa videoita:
Paina suljinpainike kokonaan alas.
Kun haluat lopettaa kuvauksen, paina suljinpainike uudelleen kokonaan alas.
10
Tilapyörä/Zoom/Salama/Makro/Itselaukaisin/Näyttö/Vastavalosuoja
[ Tilapyörän käyttäminen
Aseta tilapyörä haluamasi toiminnon
kohdalle.
* Valotusohjelman valitseminen SCNtilassa
Paina MENU ja valitse asetus.
Automaattisäätö
Hämärä
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska
asetukset säädetään automaattisesti.
Voit ottaa yökuvia yöllisen tunnelman
kärsimättä.
Ohjelmoitava autom.
Hiekkaranta
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika
että aukon arvo) säädetään automaattisesti.
Voit säätää muita asetuksia valikosta.
Voit ottaa kuvia meren tai järven rannalta
siten, että veden sinisyys näkyy
vivahteikkaasti.
M Käsivalotus-kuvaus
Lumi
Voit kuvata säätämällä valotuksen
manuaalisesti.
Voit ottaa selkeitä kuvia lumisestakin
maisemasta.
Elokuvamuoto
Ilotulitus
Voit kuvata videoita, joissa on ääni.
Voit kuvata ilotulituksen loiston
kokonaisuudessaan.
Suuri herkkyys
Voit ottaa kuvia ilman salamaa myös
vähäisessä valossa.
Pehmeä kuva
Voit ottaa esimerkiksi henkilöistä tai kukista
kuvia, joissa on herkkä tunnelma.
Edistynyt urheilukuvaus
Kuvaustila, jossa kohteen liike ennustetaan ja
kuva tarkennetaan sen mukaan.
Hämärä muotokuva
Voit ottaa teräviä kuvia henkilöistä pimeässä
yöllisen tunnelman kärsimättä.
Maisema
Voit ottaa kuvia tarkentamalla etäällä olevaan
kohteeseen.
SCN* Valotusohjelma
Valitsee asetuksen Scene Selection -valikosta.
[ W/T Zoomauksen käyttö
FI
Voit zoomata painamalla T ja peruuttaa
zoomauksen painamalla W. Jos painat
painiketta kevyesti, zoomaus toimii hitaasti
ja jos painat painikkeen pohjaan, zoomaus
toimii nopeasti.
[
Salama (salamavalotilan
valitseminen valokuvausta
varten)
Paina ohjauspainikkeesta B ( ) toistuvasti,
kunnes haluamasi tila on valittuna.
: Automaattisalama
Välähtää, jos valoa ei ole tarpeeksi tai kohteen
takana on valoa (oletusasetus)
: Pakotettu salama päällä
: Hidas suljin (Pakotettu salama päällä)
Valotusaika on pitkä pimeissä paikoissa, jotta
salamavalon vaikutuksen ulkopuolelle jäävä
kohteen tausta voidaan kuvata selvästi.
: Pakotettu salama pois
• Salamavalo ponnahtaa automaattisesti esiin
ja välähtää, kun se otetaan käyttöön. Sulje
salama käsin käytön jälkeen.
11
[
Makro (Lähikuvaus)
Paina ohjauspainikkeesta b ( )
toistuvasti, kunnes haluamasi tila on
valittuna.
[ Vastavalonsuojan kiinnittäminen
1 Kiinnitä sovitinrengas, kun kameran virta
on katkaistuna.
: Makro pois päältä
: Makro päällä (W-puoli: vähintään noin 2 cm,
T-puoli: vähintään noin 90 cm)
[
Itselaukaisimen käyttäminen
Paina ohjauspainikkeesta V ( )
toistuvasti, kunnes haluamasi tila on
valittuna.
: Itselaukaisin ei ole käytössä
: Itselaukaisimen viive on 10 sekuntia
: Itselaukaisimen viive on 2 sekuntia
Sovitinrengas
2 Aseta vastavalonsuojus kuvan mukaiseen
asentoon ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes kuulet napsahduksen.
Kun painat suljinpainiketta, itselaukaisimen
valo alkaa vilkkua ja kuuluu äänimerkki,
kunnes suljin toimii.
Itselaukaisimen valo
[ DISP Näytön muuttaminen
Paina v (DISP) ohjauspainikkeesta.
Näyttö muuttuu kullakin v (DISP)
-painikkeen painalluksella seuraavasti:
Ilmaisimet näkyvissä
r
Ilmaisimet näkyvissä*
r
Histogrammi näkyvissä*
r
Ilmaisimet poissa*
* LCD-näytön suuri kirkkaus on käytössä.
12
Vastavalonsuojus
Vastavalonsuojan säilytys
Aseta vastavalonsuojus kuvan mukaiseen
asentoon ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes kuulet napsahduksen.
Kuvien katseleminen/poistaminen
(Toistozoomaus) /
(Hakemisto) -painike
(toistozoomaus)
-painike
(Toisto)
-painike
MENU-painike
ɟ Ohjauspainike
HOME-painike
Kaiutin (pohjassa)
1 Paina
(Toisto).
Jos painat
-painiketta kameran virran ollessa katkaistuna, kamera käynnistyy automaattisesti ja
siirtyy toistotilaan. Kun haluat siirtyä kuvaustilaan, paina
(Toisto) -painiketta uudelleen.
2 Valitse kuva painamalla b/B ohjauspainikkeesta.
FI
Video:
Aloita videon toisto painamalla z. (Pysäytä toisto painamalla z uudelleen.)
Siirry eteenpäin painamalla B ja taaksepäin painamalla b. (Palaa normaaliin toistoon painamalla z.)
Avaa äänenvoimakkuuden säätönäyttö painamalla V ja säädä äänenvoimakkuutta painamalla b/B.
[
Kuvien poistaminen
1 Tuo poistettava kuva näkyviin ja paina MENU.
2 Valitse [Poista] painamalla v ja valitse [Tämä kuva] painamalla b/B. Paina sitten z.
3 Valitse [OK] painamalla v, paina sitten z.
[
Suurennetun kuvan katseleminen (Toistozoomaus)
Kun valokuva on näkyvissä, paina . Voit peruuttaa zoomauksen painamalla
Aseman muuttaminen: v/V/b/B.
Voit peruuttaa toistozoomauksen painamalla z.
.
13
[
Hakemistonäytön katseleminen
Kun valokuva on näkyvissä, tuo hakemistonäyttö näkyviin painamalla
Valitse sitten kuva painamalla v/V/b/B.
Palaa yhden kuvan näyttöön painamalla z.
(Hakemisto).
• Hakemistonäytön saa näkyviin myös valitsemalla HOME-näytön
-kohdasta (Katso kuvia) [
Hakemistonäyttö].
• Joka kerta, kun
(Hakemisto) -painiketta painetaan, hakemistonäytön kuvien määrä lisääntyy.
[ Kuvien poistaminen hakemistotilassa
1 Kun hakemistonäyttö on näkyvissä, paina MENU.
2 Valitse [Poista] painamalla v, valitse [Useita kuvia] painamalla b/B ja paina sitten z.
3 Valitse poistettava kuva painamalla v/V/b/B ja paina sitten z.
Valitun kuvan valintaruudussa näkyy
-valintamerkki.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla poistettavaksi valitun kuvan ja painamalla sitten z uudelleen.
4 Paina MENU, valitse [OK] painamalla v ja paina sitten z.
•Voit poistaa kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla [Koko tämä kansio] ja painamalla sitten z
vaiheessa 2.
[ Kuvasarjan katseleminen (Kuvaesitys)
1 Valitse HOME-näytön
(Katso kuvia) -valikosta [
2 Valitse [Käynn] painamalla v, paina sitten z.
Kuvaesitys].
[ Kuvien katseleminen televisiosta
Liitä kamera televisioon monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
Monikäyttöliitäntään
Audio-/
videotuloliitäntöihin
Monikäyttöliitäntäkaapeli (mukana)
Teräväpiirtotelevisiossa (High Definition) katselemiseen tarvitaan Teräväpiirtoliitäntäkaapeli
(ei mukana).
• Jos valitset kuvakooksi [16:9], voit tallentaa kuvia, jotka täyttävät teräväpiirtotelevision koko ruudun.
• [HD(1080i)] -signaalimuotoa käyttäviä videoita ei voi katsella.
14
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/valikko
HOME-näytön käyttäminen
HOME-näyttö yhdistää kaikkia kameran toimintoja ja siihen voi aina palata käytössä olevasta
tilasta riippumatta (kuvaaminen/katseleminen).
HOME-painike
z-painike
ɟ Ohjauspainike
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin painamalla HOME-painiketta.
FI
Luokka
Toiminto
Opas
2
Valitse luokka painamalla b/B ohjauspainikkeesta.
3
Valitse haluamasi kohde painamalla v/V ja paina sitten z.
[ Kun valitset luokan
(Hallitse muistia) tai
(Asetuks.)
1 Valitse haluamasi toiminto v/V-painikkeilla.
• Tämä on toiminnassa vain, jos valitset
(Asetuks.).
2 Paina B, valitse haluamasi asetus v/V-painikkeilla ja paina sitten z.
3 Valitse asetus painamalla v/V ja paina sitten z.
• Kamera asetetaan kuvaus- tai katselutilaan painamalla HOME-painiketta uudelleen.
15
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 15
HOME-toiminnot
HOME-painikkeen painaminen tuo näkyviin seuraavat toiminnot. Näytön toimintaopas kertoo
tietoja toiminnoista.
Luokat
Asetukset
Kuvaaminen
Kuvaaminen
Katso kuvia
Yksittäinen kuva
Hakemistonäyttö
Kuvaesitys
Tulostus, Muut
Tulosta
Musiikkityökalu
Lataa musiikki
Hallitse muistia
Alusta musiikki
Muistityökalu
Memory Stick -työkalu
Alustus
Muuta kansiota
Luo kansio
Kopioi
Sisäinen muisti -työkalu
Alustus
Asetuks.
Pääasetukset
Pääasetukset 1
Piippaus
Palauta
Toimintaop.
Pääasetukset 2
USB-liitäntä
Videolähtö
COMPONENT
Kuvausasetukset
Kuvausasetukset 1
AF-apuvalo
AF-tapa
Muunnoslinssi
Kuvausasetukset 2
Autom. Katselu
Kellonajan asetukset
Language Setting
16
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Valikkotoimintojen käyttäminen
MENU-painike
z-painike
ɟ Ohjauspainike
1 Tuo valikko näkyviin painamalla MENU-painiketta.
FI
Toimintaop.
• Valikko tulee näyttöön ainoastaan kuvauksen ja toistotilan yhteydessä.
• Näkyvissä olevat toiminnot määräytyvät valitun toimintatilan mukaan.
2 Valitse haluamasi valikkokohde painamalla v/V ohjauspainikkeesta.
• Jos haluamasi toiminto ei ole näkyvissä, paina v/V, kunnes toiminto tulee näkyviin.
3 Valitse asetus b/B-painikkeilla.
• Jos haluamasi toiminto ei ole näkyvissä, pidä b/B painettuna, kunnes toiminto tulee näkyviin.
• Valitse toiminto toistotilassa ja paina z.
4 Sulje valikko painamalla MENU.
17
Lisätietoja käytöstä 1 sivu 17
Valikkojen toiminnot
Käytettävissä olevat valikkokohteet vaihtelevat käytössä olevan tilan mukaan (kuvaaminen/
katseleminen) sekä tilapyörän asennosta kuvaustilassa. Vain käytettävissä olevat toiminnot
näkyvät näytössä.
Kuvausvalikko
Valotusohjelma
Tällä valitaan valmiiksi säädetyt asetukset erilaisia
kuvaustilanteita varten.
Kuvakoko
Tällä valitaan valokuvan koko.
Kasvontunnistus
Tällä voi tunnistaa kasvot ja säätää tarkennuksen ja muut
asetukset.
Kuvaustapa
Jatkuvan kuvaustavan valitseminen.
Väritila
Kuvan eloisuuden muuttaminen ja erikoistehosteiden
lisääminen.
ISO
Valonherkkyyden valitseminen.
EV
Valotuksen säätäminen.
Mittausmuoto
Mittausmuodon valitseminen.
Tarkennus
Tarkennustavan muuttaminen.
Valkotasap.
Värisävyjen säätäminen.
Salamateho
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
Punasilm.esto
Vähentää punasilmäisyyttä.
Kontrasti
Tällä säädetään kuvan kontrastia.
Terävyys
Tällä säädetään kuvan terävyyttä.
SteadyShot
Valitsee epäterävyyttä vähentävän toiminnon tilan.
SETUP
Kuvausasetusten valitseminen.
Katseluvalikko
(Poista)
Kuvien poistaminen.
(Kuvaesitys)
Kuvasarjan katseleminen.
(Parantelu)
Kuvien paranteleminen.
(Suojaa)
Kuvien tahattoman poiston estäminen.
Lisää kuvatilausmerkin kuviin, jotka haluat tulostaa.
(Tulosta)
18
Kuvien tulostaminen PictBridge-yhteensopivalla tulostimella.
(Käännä)
Valokuvan kääntäminen.
(Valitse kansio)
Kansion valitseminen kuvien katselemista varten.
Tietokoneen käyttäminen
Kameralla kuvattuja kuvia voi katsella tietokoneessa. CD-ROM-levyllä (mukana) olevan
ohjelmiston avulla kameralla kuvattujen valokuvien ja videoiden katseleminen on entistä
helpompaa. Lisätietoja on CD-ROM-levyllä (mukana) olevassa julkaisussa ”Cyber-shotkäsikirja”.
USB-liitännän ja sovellusohjelmiston (mukana) tukemat
käyttöjärjestelmät
Windowsin käyttäjät
Macintoshin käyttäjät
USB-liitäntä
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2 / Mac OS X (v10.1
- v10.4)
Sovellusohjelmisto
”Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2, Windows
Vista*
ei yhteensopiva
* 64-bittiset versiot ja Starter (Edition) eivät ole tuettuja.
• Tietokoneessa tulee olla asennettuna jokin yllä mainituista käyttöjärjestelmistä.
Käyttöjärjestelmäpäivityksiä ei tueta.
• Jos käyttöjärjestelmä ei tue USB-yhteyttä, käytä jotain markkinoilla olevaa Memory Stick -luku/
kirjoituslaitetta.
• Lisätietoja Cyber-shot-laiteohjelman ”Picture Motion Browser” -käyttöympäristöstä on julkaisussa
”Cyber-shot-käsikirja”.
FI
19
Julkaisun ”Cyber-shot-käsikirja” tarkasteleminen
CD-ROM-levyllä (mukana) olevassa
julkaisussa ”Cyber-shot-käsikirja” on
kameran yksityiskohtaiset käyttöohjeet.
Julkaisun tarkastelemiseen tarvitaan Adobe
Reader -ohjelma.
[ Windowsin käyttäjät
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROMlevy (mukana) CD-ROM-asemaan.
Alla kuvattu näyttö tulee näkyviin.
Kun napsautat [Cyber-shot Handbook]
-painiketta, näkyviin tulee ”Cyber-shotkäsikirja” -julkaisun kopiointinäyttö.
2 Suorita kopiointi näytön ohjeiden mukaan.
• Kun asennat ”Cyber-shot-käsikirja”
-ohjelman, myös ”Cyber-shot-edistyneen
käytön opas” asennetaan samalla.
3 Kun asennus on valmis, kaksoisnapsauta
työpöydälle luotua pikakuvaketta.
20
[ Macintoshin käyttäjät
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-ROMlevy (mukana) CD-ROM-asemaan.
2 Valitse [Handbook]-kansio ja kopioi [FI]kansioon tallennettu ”Handbook.pdf”
tietokoneeseen.
3 Kun kopiointi on valmis, kaksoisosoita
”Handbook.pdf”.
Näytön ilmaisimet
Näyttö muuttuu aina, kun painat
ohjauspainikkeesta v (DISP) (sivu 12).
A
Akun jäljellä oleva varaus
[ Kuvattaessa valokuvia
Akun vähäisen varauksen
varoitus
Kuvakoko
Tilapyörä/valikko
(Valotusohjelma)
M
ISO400
Tilapyörä
Valkotasapaino
[ Kuvattaessa videoita
Tallennustila
Mittausmuoto
Kasvontunnistus
SteadyShot
Tärinävaroitus
FI
Zoomauskerroin
Väritila
[ Toistettaessa
PictBridge-yhteys
Suojaa
VOL.
Äänenvoimakkuus
Kuvatilaus (DPOF)
-merkki
Zoomauskerroin
PictBridge-yhteys
Kontrasti
Terävyys
21
B
Toistokansio
Manuaalisen valotuksen
asetustila
96
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä
z RETURN
z SET
Manuaalisen valotuksen
toimintaopas
12/12
1.0m
Ennalta asetettu
tarkennusetäisyys
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
00:25:05
z
AE/AF-lukko
Tallennusaika (tunnit :
minuutit : sekunnit)
ISO400
ISO-arvo
Kansion vaihtaminen
NR hidas suljin
AF-apuvalo
125
Suljinaika
F3.5
Aukon arvo
Punasilmäisyyden
vähennys
+2.0EV
Valotusarvo
N
Mittausmuoto
Salamavalo-tila
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Salamavalo latautuu
Makro
Valkotasapaino
Toisto
Toistokohdan osoitin
Valmis
KUVAA
0:12
Valmiustila / videon kuvaus
Tallennusaika (minuutit :
sekunnit)
Histogrammi
•
näkyy, kun
histogramminäyttö on
poissa käytöstä.
101-0012
Kansion-tiedoston numero
2007 1 1
9:30 AM
Toistokuvan
tallennuspäivämäärä ja
-aika
z STOP
z PLAY
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
ISO400
ISO-arvo
+2.0EV
Valotusarvo
500
Suljinaika
F3.5
Aukon arvo
Lisäobjektiivi
D
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
Vitkalaukaisin
AF-etäisyysmittarin ruutu
Kuvan toiston toimintaopas
BACK/NEXT Kuvien valitseminen
V VOLUME
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
+
Pistemittauksen
hiusristikko
Histogrammi
C
Tallennus-/toistoväline
(”Memory Stick Duo”,
sisäinen muisti)
Tallennuskansio
22
Akun kestoaika ja muistikapasiteetti
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä
Seuraavissa taulukoissa olevat lukemat ovat
voimassa, kun käytössä on täyteen ladattu
akku (mukana) ja kameran käyttölämpötila
on 25 °C. Tallennettavien ja katseltavien
kuvien määrät ovat arvioita ja ne voivat
edellyttää ”Memory Stick Duo”
-muistikortin vaihtamista.
Huomaa, että käyttöolosuhteet voivat
aiheuttaa sen, että todellinen määrä on
taulukossa ilmoitettua pienempi.
[ Kuvattaessa valokuvia
Akun kestoaika (min)
Kuvien määrä
Noin 165
Noin 330
• Kuvattaessa seuraavissa tilanteissa:
– [Kuvaustapa]-asetuksena on [Normaali].
– [AF-tapa]-asetuksena on [Kerta].
– [SteadyShot]-asetuksena on [Kuvaaminen].
– Kuvia otetaan 30 sekunnin välein.
– Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W
ja T.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään ja katkaistaan joka
kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Kuvakoko ei vaikuta kuvattavien kuvien
määrään tai akun kestoon.
[ Huomautuksia akusta
• Akun kapasiteetti vähenee ajan myötä ja
runsaassa käytössä.
• Seuraavat seikat pienentävät otettavien ja
katsottavien kuvien määrä ja lyhentävät akun
kestoaikaa:
– Ympäristön alhainen lämpötila.
– Salamavalon käyttäminen usein.
– Kameran virran kytkeminen ja katkaiseminen
toistuvasti.
– Zoomauksen käyttäminen toistuvasti.
– LCD-näytön suuri kirkkaus.
– [AF-tapa]-asetuksena on [Tarkkaile].
– [SteadyShot]-asetuksena on [Jatkuva].
– Akkujen/paristojen varaus on heikko.
– [Kasvontunnistus]-asetuksena on [Päällä].
FI
[ Katsottaessa valokuvia
Akun kestoaika (min)
Kuvien määrä
Noin 370
Noin 7400
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
23
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika
Kuvausolosuhteet voivat vaikuttaa tallennettavissa olevien valokuvien määrään ja videoiden
tallennusaikaan.
• Vaikka käytettävän tallennusvälineen kapasiteetti olisi sama kuin alla olevassa taulukossa, valokuvien
määrä ja videoiden pituus voivat poiketa lukemista.
• Kuvakoon voi valita valikosta (sivut 17, 18).
[ Valokuvien keskimääräinen määrä
(Yksikkö: kuvia)
Kapasiteetti
Sisäinen
muisti
Noin
31 Mt
Koko
Tässä kamerassa alustettu ”Memory Stick Duo” -kortti
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Kuvien määrät ovat yllä mainitut, kun [Kuvaustapa]-asetuksena on [Normaali].
• Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy ”>9999”-ilmaisin.
• Jos tässä kamerassa toistetaan kuvaa, joka on tallennettu jollakin vanhemmalla Sony-mallilla, kuva ei
ehkä näy todellisessa koossaan.
[ Videoiden keskimääräinen tallennusaika
Alla olevan taulukon lukemat kuvaavat arvioitua pisintä tallennusaikaa, joka on saatu
yhdistämällä kaikki videotiedostot. Pisin yhtäkestoinen tallennusaika on noin 10 minuuttia.
(Yksikkö: tunnit:minuutit:sekunnit)
Kapasiteetti
Koko
Sisäinen
muisti
Noin
31 Mt
Tässä kamerassa alustettu ”Memory Stick Duo” -kortti
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
640(hieno)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(vakio)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
• Videot, joiden kokoasetus on [640(hieno)], voidaan tallentaa vain ”Memory Stick PRO Duo” -korttiin.
• Tämä kamera ei tue HD-tallenteita eikä videoitten toistoa.
24
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Lue seuraavassa olevat tiedot ja katso lisätietoja julkaisusta ”Cyber-shotkäsikirja” (PDF).
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso julkaisua ”Cybershot-käsikirja”.
2 Irrota akku, asenna se takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke kameraan virta.
3 Palauta alkuasetukset (sivu 16).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Huomaa, että lähettäessäsi kameran huoltoon annat suostumuksen sisäisessä muistissa olevien
musiikkitiedostojen tarkastamiseen.
FI
Akku ja virta
Akkua ei voi asettaa paikalleen.
• Asenna akku oikein akun poistovipua painamalla (sivu 7).
Kameraan ei voi kytkeä virtaa.
• Kun akku on asennettu kameraan, kameran virran käynnistyminen voi kestää jonkin aikaa.
• Aseta akku oikein paikalleen (sivu 7).
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku (sivu 6).
• Akku on käyttöikänsä lopussa. Vaihda akku uuteen.
• Käytä suositeltua akkua (sivu 5).
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos kameraa ei käytetä noin kolmeen minuuttiin virran ollessa kytkettynä, kameran virta
katkeaa automaattisesti akun tyhjenemisen estämiseksi. Kytke virta kameraan uudelleen
(sivu 9).
• Akku on käyttöikänsä lopussa. Vaihda akku uuteen.
25
Akun jäljellä olevan varauksen ilmaisin näyttää väärin.
• Näin voi käydä, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Akun varaustilan ilmaisimen näyttämä lukema eroaa akun todellisesta varauksesta. Tyhjennä
akku kokonaan ja lataa se sitten täyteen, jolloin ilmaisimen lukema korjaantuu.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta kameraan ladattu akku (sivu 6).
• Akku on käyttöikänsä lopussa. Vaihda akku uuteen.
Akkua ei voi ladata.
• Akkua ei voi ladata verkkolaitteen (ei mukana) avulla.
Valokuvien/videoiden kuvaaminen
Kuvia ei voi tallentaa.
• Tarkista sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin vapaa tila (sivu 24). Jos se on
täynnä, toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomat kuvat (sivu 13).
– Vaihda ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Kuvia ei voi tallentaa salamavalon latautumisen aikana.
• Aseta valokuvia ottaessasi tilapyörä muuhun asentoon kuin
.
• Aseta videoita kuvatessasi tilapyörä asentoon
.
• Videota kuvattaessa kuvakooksi on asetettu [640(hieno)]. Tee jompikumpi seuraavista
toimista:
– Valitse kuvakooksi muu kuin [640(hieno)].
– Aseta kameraan ”Memory Stick PRO Duo” -kortti.
Kuviin ei voi lisätä päivämäärää.
• Tämä kamera ei tue päivämäärien lisäämistä kuvan päälle. ”Picture Motion Browser”
-ohjelmiston avulla voit tulostaa tai tallentaa kuvia päivämäärän kanssa.
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kuvaa tulee valkoisia, mustia, punaisia, violetteja tai muun värisiä viivoja. Tämä ei ole
merkki toimintahäiriöstä.
Kuvien katseleminen
Kuvia ei voi toistaa.
• Paina
(Toisto) (sivu 13).
• Kansion tai tiedoston nimeä on muutettu tietokoneessa.
• Sony ei takaa kuvatiedostojen toistokelpoisuutta tässä kamerassa, jos kuvia on käsitelty
tietokoneessa tai jos kuvat on tallennettu jollakin toisella kameralla.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-yhteys.
26
Varotoimia
[ Älä käytä tai varastoi kameraa
seuraavissa paikoissa
• Erittäin kuumat, kylmät tai kosteat paikat
Kuumat paikat, kuten auringonpaisteeseen
pysäköity auto, joissa kameran runko voi
muuttaa muotoaan ja aiheuttaa toimintahäiriön.
• Suora auringonvalo ja lämmityslaitteiden
ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua tai runko
muuttaa muotoaan, mikä voi aiheuttaa
toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Paikat, joiden lähellä on voimakas
magneettikenttä
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä.
Muutoin voi syntyä vikoja, joita ei aina voi
korjata.
[ Puhdistaminen
LCD-näytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi esimerkiksi
sormenjäljistä ja pölystä nestekidenäytön LCDpuhdistussarjalla (ei mukana).
Linssin puhdistaminen
Pyyhi linssi puhtaaksi esimerkiksi sormenjäljistä
ja pölystä pehmeällä liinalla.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä
kostutetulla pehmeällä liinalla ja pyyhi pinta sitten
kuivaksi puhtaalla liinalla. Kameran pinnan ja
rungon vaurioiden estäminen:
– Älä altista kameraa kemikaaleille, kuten
ohentimille, bensiinille, alkoholille,
kertakäyttöisille pyyhkeille,
hyönteiskarkoitteille, aurinkovoiteille tai
hyönteismyrkyille.
– Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin
edellä mainituista aineista.
– Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumin tai vinyylin kanssa.
[ Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
paikkaan, kameran sisään ja pinnalle voi tiivistyä
kosteutta. Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameraan toimintahäiriöitä.
Jos kosteutta tiivistyy
Katkaise kamerasta virta ja odota noin tunti, jotta
kosteus haihtuu. Huomaa, että jos kuvaat, vaikka
objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule selkeitä.
[ Sisäinen varmistusakku
Tässä kamerassa on sisäinen akku, joka ylläpitää
päivämäärän ja ajan ja muut asetukset riippumatta
siitä, onko kameraan virta kytkettynä.
Tämä akku latautuu koko ajan kameran käytön
aikana. Sen varaus heikkenee kuitenkin
vähitellen, jos kameraa käytetään vain lyhyitä
jaksoja kerrallaan. Jos kameraa ei käytetä
lainkaan noin kuukauteen, akku tyhjenee
kokonaan. Muista ladata sisäinen akku tässä
tilanteessa ennen kameran käyttöä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa, vaikka tämä akku
olisi tyhjä, mutta päivämäärä ja aika eivät ole
näkyvissä.
Sisäisen varmistusakun lataamistapa
Aseta ladattu akku kameraan ja anna kameran olla
vähintään 24 tuntia virta katkaistuna.
FI
[ Käyttölämpötilat
Kamera on tarkoitettu käytettäväksi 0 - 40 °C:n
lämpötilassa. Kuvaaminen erittäin kylmissä tai
kuumissa olosuhteissa näiden rajojen ulkopuolella
ei ole suositeltavaa.
27
Tekniset tiedot
Kamera
[Virrankäyttö, yleistä]
[Järjestelmä]
Virta: Akku NP-BG1, 3,6 V
AC-LS5K-verkkolaite (ei mukana), 4,2 V
Tehonkulutus (kuvauksen aikana): 0,95 W
Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
Säilytyslämpötila: –20 - +60 °C
Mitat: 106,0 × 68,5 × 47,5 mm
(L/K/S, ulkonevat osat pois lukien)
Paino: Noin 380 g (mukaan lukien NP-BG1-akku,
hihna, sovitinrengas, vastavalosuoja,
objektiivin suojus jne.)
Mikrofoni: Monoääninen
Kaiutin: Monoääninen
Exif Print: Yhteensopiva
PRINT Image Matching III: Yhteensopiva
PictBridge: Yhteensopiva
Kuvailmaisin: 7,18 mm (1/2,5-tyyppinen) väriCCD-ilmaisin, päävärisuodatin
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
Noin 8 286 000 kuvapistettä
Tehollisten kuvapisteiden määrä:
Noin 8 083 000 kuvapistettä
Objektiivi: Carl Zeiss Vario-Tessar 10× zoomobjektiivi f = 6,3 – 63 mm (38 – 380 mm
35 mm:n kinofilmikameran polttoväliksi
muunnettuna) F3,5 – 4,4
Valotussäätö: Automaattivalotus, Valotusohjelma
(9 tilaa)
Valkotasapaino: Automaattinen, Päivänvalo,
Pilvinen, Loistelamppu 1,2,3, Hehkulamppu,
Salama
Tiedostomuoto (DCF-yhteensopiva):
Valokuvat: Exif-versio 2.21 JPEGyhteensopiva, DPOF-yhteensopiva
Videot: MPEG1-yhteensopiva (Monoääninen)
Tallennusvälineet: Sisäinen muisti (noin 31 Mt),
”Memory Stick Duo”
Salama: etäisyys (kun käytössä on automaattinen
ISO-herkkyysasetus (suositeltava
valotusarvo)): noin 0,2 - 7,0 m (W) /
noin 0,9 - 5,6 m (T)
[Tulo- ja lähtöliitännät]
Monikäyttöliitäntä: Videolähtö
Audiolähtö (Monoääninen)
USB-tiedonsiirto
USB-tiedonsiirto: Hi-Speed USB (USB 2.0
-yhteensopiva)
[LCD-näyttö]
LCD-paneeli: 6,2 cm (2,5-tyyppinen) TFT-ohjaus
Pisteiden kokonaismäärä: 115 200 (480 × 240)
pistettä
28
Akkulaturi BC-CSG/BC-CSGB/BCCSGC
Käyttöjännite: 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz, 2 W
(BC-CSG/BC-CSGC)/ 2,6 W (BC-CSGB)
Lähtöjännite: 4,2 V DC, 0,25 A
Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
Säilytyslämpötila: –20 - +60 °C
Mitat: Noin 62 × 24 × 91 mm (L/K/S)
Paino: Noin 75 g
Ladattava akku NP-BG1
Käytettävä akku: Litium-ioniakku
Suurin jännite: 4,2 V DC
Nimellisjännite: 3,6 V DC
Kapasiteetti: 3,4 Wh (960 mAh)
Rakennetta ja teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Tavaramerkit
•
•
•
•
•
•
•
•
ja ”Cyber-shot” ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory Stick
Micro”, ”MagicGate” ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
Microsoft, Windows, DirectX ja Windows Vista
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/
tai muissa maissa.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac ja eMac ovat Apple Inc.:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Intel, MMX ja Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Google on Google, Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki.
Adobe ja Reader ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt
järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä
niiden kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole
kuitenkaan käytetty kaikissa kohdissa tässä
oppaassa.
FI
29
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Tryckt på minst 70% återvunnet papper med vegetabilisk
olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille käyttäen
haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta.
Printed in Japan

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Bridge camera 8.1 MP CCD Black
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 10x Digital zoom: 20x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • Built-in microphone Voice recording PictBridge
  • Lithium-Ion (Li-Ion)

Related manuals

Download PDF

advertisement