Sony | DSC-QX100 | Sony DSC-QX100 DSC-QX100-Lens-Style-kamera, jossa 1,0-tyypin kenno Viiteopas

4-474-752-11(1)
DSC-QX10/QX100
©2013 Sony Corporation
Printed in Denmark
Digital Still Camera
Pikaopas
Suomi
Voit ladata "PlayMemories Home" -kuvanhallintaohjelmiston seuraavasta osoitteesta.
http://www.sony.net/pm/
Omistajan muistiinpanoja
Malli- ja sarjanumerot ovat laitteen takaosassa. Kirjoita sarjanumero muistiin alla olevaan tilaan. Käytä näitä tietoja aina kun
soitat Sonyn jälleenmyyjälle tämän tuotteen johdosta.
Mallinro DSC-QX10/DSC-QX100
Sarjanro
VAROITUS
Suojaa videokamera kosteudelta ja sateelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi.
MUISTUTUS
Akku
Jos akkua käytetään väärin, se voi räjähtää, aiheuttaa tulipalon tai myös kemiallisia palovahinkoja. Pidä mielessä seuraavat
muistutukset.











Älä pura tätä tuotetta.
Älä murskaa akkua tai kolhi sitä tai lyö sitä vasaralla tai pudota tai astu sen päälle.
Älä aseta akkua oikosulkuun tai päästä metallisesineitä kosketuksiin akun liitinten kanssa.
Älä altista akkua korkeille, yli 60 °C:n lämpötiloille, kuten suoralle auringonvalolle tai jättämällä se suoraan auringonpaisteeseen pysäköityyn
autoon.
Älä yritä polttaa akkua tai hävittää sitä avotulessa.
Älä koske paljain käsin vaurioituneeseen tai vuotavaan litiumioniakkuun.
Lataa akku käyttämällä ainoastaan alkuperäistä Sonyn akkulaturia tai akkujen lataamiseen tarkoitettua laitetta.
Pidä akku pienten lasten ulottumattomissa.
Pidä akku kuivana.
Vaihda akku ainoastaan samanlaiseen tai vastaavantyyppiseen, Sonyn suosittelemaan akkuun.
Hävitä käytetyt akut välittömästi ohjeiden mukaisesti.
Verkkolaite
Käytä lähellä olevaa pistorasiaa verkko/latauslaitetta käyttäessäsi. Irrota verkko/latauslaite pistorasiasta välittömästi, jos laitteen käytön aikana
esiintyy häiriöitä.
USA:ssa ja Kanadassa asuville asiakkaille
LITIUMIONIAKKUJEN KIERRÄTYS
Litiumioniakut ovat kierrätettäviä.
Voit myötävaikuttaa ympäristön säilyttämiseen saasteettomana palauttamalla ladattavat akut lähimpänä olevaan keräys- tai
kierrätyspaikkaan.
Lisätietoja ladattavien akkujen kierrätyksestä saa maksuttomasta puhelinnumerosta 1-800-822-8837 tai kotisivulta
http://www.call2recycle.org/
Muistutus: Älä koske paljain käsin vaurioituneeseen tai vuotavaan litiumioniakkuun.
Akku
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Käytön tulee täyttää kahden seuraavan käyttöehdon vaatimukset:
(1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat
aiheuttaa toimintavian.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Tämä laite täyttää hallitsemattomalle ympäristölle asetetut FCC/IC-säteilyrajat, ja se täyttää FCC:n radiotaajuuksisen (RF)
altistuksen ohjeet IC:n radiotaajuuksisen (RF) altistumisohjeen OET65 ja RSS-102 liitteen C rajat. Tämä laite tuottaa erittäin
vähän radiotaajuuksista energiaa, ja niiden on todettu olevan vaatimusten mukaiset ilman ominaisadsorptionopeuden (SAR)
testausta.
USA:ssa asuville asiakkaille
Jos sinulla on jotain kysyttävää tästä laitteesta, soita:
Sony Customer Information Center
1-800-222-SONY (7669)
Alla olevaa numeroa on tarkoitus käyttää ainoastaan FCC:hen liittyvissä asioissa.
Säännöstietoja
Yhdenmukaisuusvakuutus
Toiminimi: SONY
Mallinro: DSC-QX10
Asianosainen: Sony Electronics Inc.
Osoite: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro: 858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei
saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa
toimintahäiriön.
Yhdenmukaisuusvakuutus
Toiminimi: SONY
Mallinro: DSC-QX100
Asianosainen: Sony Electronics Inc.
Osoite: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Puhelinnro: 858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei
saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa
toimintahäiriön.
Tätä laitetta ei saa sijoittaa paikkaan, jossa on jo jokin toinen antenni tai lähetin, eikä sitä saa käyttää tällaisissa paikoissa.
MUISTUTUS
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset, joita ei nimenomaisesti mainita
näissä käyttöohjeissa, saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden käyttää tätä laitetta.
Huomautus
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 mukaisten, Luokka B:n digitaalisille laitteille
asetettujen vaatimusten rajoja. Nämä rajat on suunniteltu takaamaan kohtuullinen suoja asuinhuoneistoissa esiintyviä haitallisia
häiriöitä vastaan. Tämä laite synnyttää, käyttää ja saattaa säteillä radiotaajuusenergiaa, ja ellei sitä asenneta ja käytetä
ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioaaltoja käyttäviin viestimiin.
Ei kuitenkaan ole mitään takuita sille, etteikö häiriöitä esiintyisi myös oikein suoritetussa asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa
haitallisia häiriöitä radio- tai TV-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä tämä laite päälle ja pois päältä häirityn
vastaanottimen ollessa päällä, laitteen omistajaa suositellaan yrittämään häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla
seuraavista toimenpiteistä:
-
Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.
Siirrä laitetta kauemmaksi vastaanottimesta.
Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä tai kokeneelta radio- ja TV-teknikolta.
Laitteen mukana toimitettua liitäntäjohtoa tulee käyttää, jotta voitaisiin noudattaa FCC:n sääntöjen digitaalisia laitteita koskevan
osan 15 alakohtaa B.
Kanadassa asuville asiakkaille
Tämä laite noudattaa Industry Canadan lisenssivapaita RSS-normeja. Sen käyttö on kahden seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä
laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia, jotka voivat aiheuttaa
vikatoiminnon.
Euroopassa asuville asiakkaille
Sony Corporation vakuuttaa täten, että tämä laite DSC-QX10/QX100 Digitaalinen stillkamera on yhteensopiva direktiivin
1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden asianmukaisten ehtojen kanssa. Yksityiskohtaisia tietoja on seuraavassa
osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
Huomautus asiakkaille, jotka asuvat EU-direktiivejä soveltavissa maissa
Valmistaja: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani
EU-tuotevaatimusten mukaisuus: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset kentät aiheuttavat datansiirron keskeytymisen, käynnistä sovellusohjelma tai irrota
ja kytke uudelleen paikalleen kameran tietoliikennejohto (USB tai tms.).
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan EMC-direktiivissä asetettuja, 3:a metriä lyhyempien liitäntäjohtojen käyttöä
koskevia rajoja.
Määrätyntaajuiset sähkömagneettiset kentät saattavat vaikuttaa tämän videokameran tuottamaan kuvaan ja ääneen.
Vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (Sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan
maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli kertoo, ettei tätä laitetta saa hävittää sekajätteen mukana. Se pitää sitä
vastoin jättää johonkin sähkö- tai elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä tuote hävitetään oikein,
autat estämään sen luonnolle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa
voisivat olla tuloksena tämän tuotteen väärästä hävittämistavasta.
Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja. Lisätietoja tämän laitteen kierrättämisestä saa
paikallisviranomaisilta, jätehuollosta vastaavalta yritykseltä tai kaupasta, josta ostit tuotteen.
Käytettyjen paristojen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa erillisiä keräysjärjestelmiä
käyttävissä Euroopan maissa)
Tämä akussa, paristossa tai sen pakkauksessa esiintyvä symboli ilmoittaa, ettei tätä tuotteen mukana toimitettua akkua/paristoa
saa käsitellä talousjätteen tapaan.
Tätä symbolia saatetaan käyttää tietyissä paristoissa yhdessä jonkin kemiallisen symbolin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (pb)
kemialliset merkit lisätään, jos paristossa/akussa on enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että nämä akut/paristot hävitetään oikein, autat estämään sen luonnolle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti
aiheuttamat haittavaikutukset, mitkä muussa tapauksessa voisivat olla tuloksena tämän pariston/akun väärästä
hävittämistavasta. Materiaalien kierrättäminen auttaa säästämään luonnon voimavaroja.
Silloin kun käytetään tuotteita, jotka turva- tai tietoturvasyiden takia vaativat jatkuvan yhteyden sisäänrakennettuun paristoon,
tämä paristo tulee vaihdattaa ainoastaan valtuutetulla henkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn varmistamiseksi jätä tuote sen käyttöajan loputtua sopivaan elektroniikka- ja sähkötuotteiden
kierrätyslaitokseen.
Tarkista kaikkien muiden paristojen kohdalla lisätiedot kappaleesta, jossa kuvataan pariston poistaminen tuotteesta turvallisesti.
Jätä paristo johonkin loppuun käytettyjen paristojen kierrätyskeskukseen.
Yksityiskohtaisempia tietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä saat oman paikkakuntasi hallintoviranomaisilta,
talousjätteesi keräyksestä vastaavalta yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä tuote on ostettu.
Singaporessa asuville asiakkaille
Tekniset tiedot
Mitat (CIPA-yhteensopiva):
DSC-QX100: 62,5 mm × 62,5 mm × 55,5 mm (L/K/S)
DSC-QX10: 62,4 mm × 61,8 mm × 33,3 mm (L/K/S)
Paino (CIPA-yhteensopiva) (sis. NP-BN-akun, "Memory Stick Micro" -tallennusvälineen):
DSC-QX100: Noin 179 g
DSC-QX10: Noin 105 g
Virtalähde: Ladattava akku NP-BN, 3,6 V
Tehonkulutus (kuvattaessa): 1,1 W
Akun käyttöikä ja kuvattava kuvamäärä
Valokuvia kuvattaessa
Kuvaus (liikkuvat kuvat)
Jatkuva kuvaaminen (liikkuvat
kuvat)
Akun käyttöikä
Tallennettava kuvamäärä
Noin 110 min.
Noin 25 min.
Noin 55 min.
(DSC-QX100)
Noin 65 min.
(DSC-QX10)
Noin 220 kuvaa
-
-

Määrä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Edellä esitetty määrä vaihtelee älypuhelimen ja sen käyttötavan mukaan.
Tavaramerkit






Seuraavat merkit ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
"Cyber-shot", "Memory Stick", "Memory Stick Micro", "PlayMemories Home".
microSDXC-logo on SD-3C, LLC:n tavaramerkki.
Android, Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi, Wi-Fi-logo, Wi-Fi PROTECTED SET-UP ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
N-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Lisäksi tässä käsikirjassa käytetyt järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä niiden kehittäjien tai valmistajien tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä käsikirjassa ei kuitenkaan käytetään joka yhteydessä merkintää ™ tai ®.
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
Kameran käyttöä koskevia huomautuksia
Kun kiinnität älypuhelinkiinnikkeen kameraan, varo, ettei sormesi jää väliin.
Kameran lämpötilasta
Kamera ja sen akku saattavat kuumentua keskeytymättömän käytön aikana, mutta tämä ei ole toimintavika.
Ylikuumenemiselta suojaaminen
Kameran ja akun lämpötilan mukaan vaihdellen voi olla, ettet pysty tallentamaan liikkuvaa kuvaa tai virta sammuu
automaattisesti kameran suojaamiseksi.
Jätä tässä tapauksessa virta sammutetuksi ja odota, että kamera ja akku viilenevät. Jos jätät virran kytketyksi antamatta
kameran ja akun jäähtyä tarpeeksi, virta voi sammua uudelleen tai et välttämättä pysty kuvaamaan liikkuvaa kuvaa.
Käyttöä ja hoitoa koskevia huomautuksia
Vältä tuotteen kovakouraista käyttöä, purkamista, muuntamista, kolhimista tai sen vasaroimista, pudottamista tai päälle
astumista. Tämä koskee erityisesti sen objektiivia.
Lisätietoja tästä tuotteesta ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin on kuluttajatuen web-sivustollamme (Customer Support
Website).
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising