Sony | DSC-T70 | Sony DSC-T70 Käyttöohjeet

Digital stillbildskamera/Digitaalikamera
Handledning
Käyttöopas
SE
FI
DSC-T70/T75/T200
Läs igenom ”Bruksanvisningen till Cyber-shot” (PDF) och
”Guiden för avancerad användning av Cyber-shot” på den
medföljande CD-ROM-skivan på en dator för närmare detaljer
om avancerade manövrer.
Jos haluat tietoja edistyneistä toiminnoista, lue CD-ROMlevyllä (mukana) olevat oppaat ”Cyber-shot-käsikirja”
(PDF) ja ”Cyber-shot-edistyneen käytön opas” tietokoneen
avulla.
Bruksanvisning
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen innan du börjar använda kameran, och spara sedan
bruksanvisningen så att du kan slå upp saker i framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
© 2007 Sony Corporation
3-219-484-22(1)
Svenska
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
[ Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den angivna
typen. Annars finns det risk för brand eller
personskador.
Utsätt inte batterierna för extrem värme från t.ex.
solsken, eld eller liknande.
För kunder i Europa
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3 meter.
[ Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här produkten.
[ Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationkabeln (USB-kabel eller liknande)
och sätter tillbaka den igen.
2
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU
och andra europiska länder med
separata insamlingssystem)
[ Anmärkning för kunder i de
länder som följer EU-direktiv
Tillverkaren av den här produkten är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Auktoriserad representant för
EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. För eventuella ärenden gällande service
och garanti, se adresserna i de separata servicerespektive garantidokumenten.
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som
vanligt hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på
ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars kunnat blivit
orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för
elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
SE
3
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ........................................................ 5
Allra först ......................................................................................... 6
Kontroll av medföljande tillbehör .............................................................. 6
1 Göra klart batteripaketet ........................................................................ 7
2 Sätta i batteripaketet/ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej) ............................................................................................. 8
3 Slå på kameran/ställa klockan ............................................................. 10
Ta bilder på enklaste sätt (det helautomatiska läget) ................ 12
Bildstorlek/självutlösare/tagningsläge/blixt/makro/visningssätt .............. 13
Titta på/radera bilder ..................................................................... 16
De olika funktionerna – HOME-skärmen/Menyn ........................ 19
Hur man använder HOME-skärmen ....................................................... 19
Punkter på HOME-skärmen ..................................................................... 20
Hur man använder menypunkterna ........................................................ 21
Menypunkter ............................................................................................ 22
Använda kameran tillsammans med en dator ............................ 23
Stödda operativsystem för USB-anslutning och det medföljande
programmet ”Picture Motion Browser” ................................................... 23
Hur man öppnar ”Bruksanvisning till Cyber-shot” .................................. 24
Indikatorer på skärmen ................................................................. 25
Batteripaketets brukstid och minneskapaciteten ...................... 29
Batteritid och antal bilder som går att lagra/visa .................................... 29
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer ........... 30
Felsökning ..................................................................................... 31
Batteripaket och strömförsörjning ........................................................... 31
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer .............................................. 32
Visning av bilder ..................................................................................... 32
Försiktighetsåtgärder ................................................................... 33
Tekniska data ................................................................................ 34
4
Att observera när kameran används
[ Backup av internminnet och
”Memory Stick Duo”minneskortet
Stäng inte av kameran och ta inte ut batteripaket
eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet medan
läsnings/skrivningslampan lyser, eftersom det då
finns risk att data i internminnet eller på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet blir förstörda. Skydda
alltid dina data genom att ta en kopia på dem för
säkerhets skull.
[ Angående inspelning/
uppspelning
• Ta ett par provbilder för att kontrollera att
kameran fungerar som den ska innan du börjar
ta bilder på riktigt.
• Den här kameran är varken dammsäker,
stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 33) innan du
börjar använda kameran.
• Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det
kommer in vatten i kameran finns det risk för fel
som i vissa fall inte går att reparera.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan orsaka fel på kameran.
• Använd inte kameran i närheten av källor till
starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då
kan det hända att kameran inte kan spela in eller
spela upp bilder ordentligt.
• Om kameran används på sandiga eller dammiga
ställen finns det risk att det blir fel på den.
• Om det bildas kondens (imma) i kameran så
vänta tills den avdunstat innan du använder
kameran (sidan 33).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det
inte går att lagra några bilder, kan även
inspelningsmediumet bli oanvändbart, eller
bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
• Rengör blixtens yta före användningen. Hettan
när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens
yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta,
så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
[ Att observera angående LCDskärmen
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem
högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99%
av bildpunkterna är praktiskt användbara. Det
kan dock förekomma små punkter som alltid är
svarta eller alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt
på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och
beror på tillverkningsmetoden, och påverkar
inte de bilder som lagras på något sätt.
• Om det stänker vatten eller annan vätska på
LCD-skärmen så att den blir blöt, så torka
genast av skärmen med en mjuk duk. Om
vätskan får bli kvar på LCD-skärmen kan dess
prestanda sjunka eller det kan bli fel på den.
[ Angående bilddatakompatibilitet
SE
• Den här kameran följer de universella DCFnormerna (Design rule for Camera File system)
som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att visa bilder
som är tagna med den här kameran på annan
utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller
redigerade med annan utrustning på den här
kameran.
[ Att observera angående
upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
[ Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta
bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran,
inspelningsmediet eller liknande.
[ Angående figurerna
I figurerna i den här bruksanvisningen visas
modellen DSC-T200 om inget annat anges.
5
Allra först
Kontroll av medföljande tillbehör
• Batteriladdare BC-CSD (1)
• Nätkabel (1)
(medföljer ej i USA och Canada)
• Återuppladdningsbart batteripaket NP-BD1 (1)/
batterihållare (1)
• Adapterplatta (1)
Adapterplattan används för att montera
kameran på en Cyber-shot Station (medföljer
ej).
• USB- och A/V-kabel till multiuttaget (1)
• HD-adapterkabel (1) (endast för DSC-T75)
• Ritpenna (1)
• Handlovsrem (1)
• CD-ROM-skiva (med Cyber-shot-mjukvara/
”Bruksanvisning till Cyber-shot”/”Guide för
avancerad användning av Cyber-shot”) (1)
• Handledning (det här häftet) (1)
Angående ritpennan
• Med ritpennan går det att måla eller sätta
stämplar på stillbilder.
• Sätt fast ritpennan på handlovsremmen (se
figuren till höger).
• Bär aldrig omkring kameran genom att hålla i
ritpennan. Då kan kameran ramla av.
Angående handlovsremmen
Sätt fast remmen och stick handen genom
öglan för att undvika att kameran blir
skadad om du skulle råka tappa den.
6
DSC-T70/T75
DSC-T200
Ögla
Ögla
1 Göra klart batteripaketet
För kunder i USA och Canada
För kunder i andra länder och områden än USA
och Canada
Stickkontakt
till ett vägguttag
till ett
vägguttag
CHARGE-lampa
CHARGE-lampa
Nätkabel
1 Sätt i batteripaketet i batteriladdaren.
SE
2 Sätt i batteriladdaren i ett vägguttag.
CHARGE-lampan tänds och uppladdningen startar.
När CHARGE-lampan släcks är uppladdningen klar (praktiskt användbar uppladdning).
Om man fortsätter att ladda upp batteripaketet i ytterligare en timme (tills det är fullt uppladdat) varar
laddningen något längre.
[ Uppladdningstid
Full uppladdningstid
Praktisk uppladdningstid
Ca. 220 min.
Ca. 160 min.
• Tiden det tar att ladda upp ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25°C. Uppladdningen kan ta
längre tid under somliga förhållanden.
• Se sidan 29 angående hur många bilder som går att lagra.
• Anslut batteriladdaren till närmaste vägguttag.
• Även om CHARGE-lampan inte lyser är batteriladdaren strömförande så länge den är ansluten till
vägguttaget. Om det skulle uppstå något problem medan batteriladdaren används, så stäng genast av den
genom att dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget när uppladdningen är klar, och ta av batteripaketet från
batteriladdaren.
• Avsedd att användas tillsammans med kompatibla Sony-batterier.
7
2 Sätta i batteripaketet/ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej)
Lock till batteri/
”Memory Stick
Duo”-facket
Sätt i ”Memory Stick Duo”minneskortet med
kontaktsidan vänd mot
objektivet.
Öppna Stäng
Batteriutmatningsknapp
Passa ihop v-märket på batterifacket med
v-märket på sidan av batteripaketet. Håll
batteriutmatningsknappen intryckt medan
du sätter i batteripaketet.
1 Öppna locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket.
2 Stick in ”Memory Stick Duo”-minneskortet (medföljer ej) så långt det går tills
det klickar till.
3 Sätt i batteripaketet.
4 Stäng locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket.
[ När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”-minneskort
Kameran lagrar och spelar upp bilder i internminnet (på ca. 31 MB).
8
[ För att kontollera den återstående batteriladdningen
Tryck på POWER-knappen för att slå på kameran och kontrollera den återstående
batterikapaciteten på LCD-skärmen.
Indikator för
återstående
batteriström
Riktlinjer för Tillräckligt
återstående mycket
batteriström ström kvar.
Batteriet
nästan helt
uppladdat.
Batteriet
halvfullt.
Svagt batteri.
Inspelningen/
uppspelningen
kommer snart
att avbrytas.
Byt ut batteriet mot
ett fullt uppladdat
batteri, eller ladda
upp batteriet.
(Varningsindikatorn
blinkar.)
• Om batteriet NP-FD1 (medföljer ej) används visas även antalet minuter (
60 min) efter indikatorn för
återstående batteriström.
• Det tar ungefär en minut innan rätt återstående batterikapacitet visas.
• Det kan hända att indikatorn för återstående batterikapacitet visar fel under vissa förhållanden.
• När kameran slås på för första gången tänds klockinställningsskärmen (sidan 10).
SE
[ För att ta ut batteripaketet/”Memory Stick Duo”-minneskortet
Öppna locket till batteri/”Memory Stick Duo”-facket.
”Memory Stick Duo”
Batteripaket
Kontrollera att läsnings/
skrivningslampan inte lyser och tryck
sedan in ”Memory Stick Duo”-minneskortet
en gång.
Skjut undan batteriutmatningsknappen.
Var försiktig så att du inte tappar
batteripaketet.
• Ta aldrig ut batteripaketet/”Memory Stick Duo”-minneskortet medan läsnings/skrivningslampan lyser.
Det kan leda till fel på data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet eller i internminnet.
• Använd endast det medföljande batteripaketet av typ NP-BD1 tillsammans med den här kameran.
9
3 Slå på kameran/ställa klockan
POWER-knapp
Objektiv
Pekskärm
Linsskydd
1 Tryck på POWER-knappen eller skjut ner linsskyddet.
2 Ställ klockan genom att peka på knapparna på pekskärmen.
1 Peka på önskat datumvisningsformat, och peka sedan på [t].
2 Peka på respektive punkt och ställ in siffervärdet genom att peka på v/V.
3 Peka på [OK].
Angående knapparna på pekskärmen
På den här kameran gör man inställningar genom att peka
försiktigt med fingret på knapparna eller ikonerna på
skärmen.
• Om den punkt du vill ställa in inte visas på skärmen så peka på
v/V för att byta sida.
• Det går att återvända till föregående skärm genom att peka på
[BACK].
• När du pekar på [?] tänds en guide om den punkt du pekade på.
För att gömma undan guiden pekar du en gång till på [?].
• När man pekar längst upp till höger på skärmen under tagning
släcks ikonerna tillfälligt. När man tar bort fingret från skärmen
tänds ikonerna igen.
10
[ För att ställa in datumet och klockan igen
Peka på [HOME] och därefter på
20).
(Inställningar) t [
Klockinställningar] (sidan 19,
[ När kameran slås på
• Det kan ta en liten stund efter det att man sätter i batteripaketet innan kameran går att börja använda.
• Om kameran drivs på batteri och man inte använder den på ca. 3 minuter stängs den automatiskt av för att
undvika slöseri med batteriströmmen (automatisk avstängning).
SE
11
Ta bilder på enklaste sätt (det helautomatiska
läget)
Zoomknapp (W/T)
Avtryckare
Mikrofon
Självutlösarlampa
Blixt
DSC-T70/T75
Linsskydd
Stativfäste (på undersidan)
Mikrofon
1 Öppna linsskyddet.
2 Håll kameran stadigt och håll armen tryckt mot kroppen.
Rikta kameran så att
motivet hamnar mitt i
fokusramen, eller peka
på den punkt som du vill
ställa in skärpan på.
• Om ett ansikte upptäcks vid den punkt man pekar på tänds
ansikte upptäcks visas
. Om något annat än ett
.
3 Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
Vid tagning av stillbilder:
1 Tryck ner avtryckaren halvvägs och
håll den där för att ställa in skärpan.
Den gröna z (AE/AF-lås)-indikatorn
blinkar, det hörs ett pip, och indikatorn
slutar blinka och förblir tänd.
2 Tryck ner avtryckaren helt.
AE/AF-låsindikator
Vid inspelning av filmer:
Peka på [HOME] och därefter på
(Tagning) t [
Filmläge] (sidan 19).
Det går även att peka på ikonen för val av tagningsläge och därefter peka på
(Filmläge).
Hur man använder zoomen:
Skjut (W/T)-knappen mot T-sidan för att zooma in och mot W-sidan för att zooma ut.
12
Bildstorlek/självutlösare/tagningsläge/blixt/makro/visningssätt
A
B
C
D
E
F
Ändring av bildstorleken
Hur man använder självutlösaren
Ändring av tagningsläget
Hur man väljer blixtläge för stillbilder
Närbildstagning
Ändring av vad som visas på skärmen
[ Ändring av bildstorleken
Peka på bildstorleksinställningsikonen på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter på
[BACK].
Stillbilder
För utskrift i upp till A3-format
Tagning med 3:2-aspekt
SE
För utskrift i upp till A4-format
För utskrift i upp till 10 × 15 eller 13 × 18 cm
Tagning i litet bildformat för epostbilagor
Tagning med HDTV-aspekt
Filmer
(Fin)
Filminsp. med hög kvalitet för TV-uppspelning
(Standard)
Filminsp. med standardkval. för TV-uppspelning
Tagning i litet bildformat för epostbilagor
[ Hur man använder självutlösaren
Peka på självutlösarinställningsikonen på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter på
[BACK].
Självutlösare av (
): Självutlösaren används ej
Självutlösare 10 s (
): Självutlösaren utlöses efter 10 sekunder
Självutlösare 2 s ( ): Självutlösaren utlöses efter 2 sekunder
Tryck ner avtryckaren. Självutlösarlampan börjar blinka och det piper ända tills slutaren
utlöses.
13
[ Ändring av tagningsläget
Peka på ikonen för inställning av tagningsläget på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter
på [BACK].
Autom.
inställningar
Används för att ta stillbilder med alla inställningar automatiskt
inställda.
Scenval
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika
sorters scener.
Autoprogram
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som
bländaren) automatiskt inställd. Det går även att välja olika
inställningar på menyn.
Filmläge
Används för att spela in filmer med ljud.
Scenval
Hög känslighet
Används för att ta bilder utan blixt i svag belysning.
Leendeavkänning
När man håller avtryckaren helt nertryckt och kameran upptäcker ett
leende utlöses slutaren automatiskt och bilden tas. När man håller
avtryckaren nedtryckt igen eller när man har tagit 6 bilder lämnar
kameran leendeavkänningsläget.
Soft Snap
Används för att ta mjukare bilder för porträtt och liknande.
Skymningsporträtt Används för att ta skarpa bilder på människor på mörka ställen utan
att den mörka bakgrundsatmosfären går förlorad.
14
Skymning
Används för att ta bilder på mörka ställen utan att den mörka
atmosfären går förlorad.
Landskap
Skärpan ställs bara in på avlägsna motiv för landskapsbilder och
liknande.
Snabbslutarläge
Används för att ta bilder på rörliga motiv på ljusa ställen.
Strand
Används för att framhäva vattnets blå färg vid tagning vid havet eller
en sjö.
Snö
Används för att ta ljusa bilder i snölandskap.
Fyrverkeri
Används för att ta bilder på fyrverkerier i all sin glans.
[ Blixt (Val av blixtläge för stillbilder)
Peka på blixtlägesinställningsikonen på skärmen. Peka på önskad punkt och därefter på
[BACK].
Automatisk blixt (
):
Blixten utlöses när belysningen är för svag och vid tagning i motljus (standardinställning)
Blixten på ( )
Långsam synkronisering (Blixten utlöses alltid) (
):
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte lyses upp
av blixten blir tydlig.
Blixten av ( )
[ Makro/förstoringsglasläget (tagning på kort avstånd)
Peka på makro/förstoringsglaslägesinställningsikonen på skärmen. Peka på önskad punkt och
därefter på [BACK].
Makro av (
)
Makro på ( ):
W-sidan
DSC-T200: Minst ca. 8 cm
DSC-T70/T75: Minst ca. 8 cm
T-sidan
DSC-T200: Minst ca. 80 cm
DSC-T70/T75: Minst ca. 25 cm
Förstoringsglas på (
):
Låst på W-sidan: Ca. 1 till 20 cm
SE
[ Ändring av vad som visas på skärmen
Peka på [DISP] på skärmen för att gå över till valskärmen för visningssättet.
Visningsinställningar: Används för att ställa in om ikonerna ska visas på skärmen eller ej.
LCD-ljusstyrka: Används för att ställa in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Histogramvisning: Används för att ställa in om histogram ska visas på skärmen eller ej.
15
Titta på/radera bilder
(uppspelning)knapp
Zoomknapp (W/T)
DSC-T70/T75
Högtalare
Multi-uttag (på undersidan)
Högtalare
1 Tryck på
(uppspelning)-knappen.
Om du trycker på
(uppspelning) medan kameran är avstängd slås den automatiskt på och ställs in
på uppspelningsläget. Tryck en gång till på
(uppspelning) för att gå över till tagningsläget.
2 Peka på
(föregående) /
(nästa) på skärmen för att välja bild.
Filmer:
Peka på B för att spela upp en film.
Snabbspolning framåt/bakåt: m/M (Peka på B eller x för att återgå till normal uppspelning.)
Volymkontroll: Peka på
och justera sedan volymen med / .
Peka på
igen. Volymkontrollraden släcks.
Stopp: Peka på x.
[
För att radera bilder
1 Tänd den bild som du vill radera och peka sedan på .
2 Peka på [OK].
[
För att förstora bilden vid uppspelning (uppspelningszoom)
Peka på en punkt i en stillbild som visas för att förstora den delen av bilden. Peka på
zooma ut.
v/V/b/B: Används för att justera vilken del av bilden som ska visas.
[BACK]: Används för att stänga av uppspelningszoomen.
: Används för att slå på/stänga av v/V/b/B-knapparna.
• Det går även att förstora bilden med zoomknappen (W/T).
16
för att
[
För att se en indexskärm
Peka på
(index) för att tända indexskärmen.
Peka på / för att bläddra till föregående/nästa sida.
Peka på miniatyrbilden för att återvända till enbildsskärmen.
• Det går även att tända indexskärmen genom att välja [
Indexvisning] under
(Se bilder) på HOMEskärmen.
• Genom att peka på [DISP] i indexläget går det att ställa in hur många bilder som ska visas på
indexskärmen.
[ För att radera bilder i indexläget
1 Peka på medan indexskärmen visas.
2 Peka på miniatyrbilderna för de bilder du vill radera så att det tänds en bock för dem.
En bock ( ) tänds i bildens kryssruta.
Om du ångrar dig och inte vill radera en bild, så peka en gång till på den bilden för att ta bort
markeringen.
3 Peka på [t] och därefter på [OK].
• För att radera alla bilderna i en mapp på en gång väljer man
menyskärmen och pekar på [OK].
(Alla i mappen) under
(Radera) på
SE
[ Uppspelning av en serie bilder (Bildspel)
Peka på
.
[ För att titta på bilder på en TV-skärm
Anslut kameran till TV:n med hjälp av den medföljande multikabeln.
Till ljud/bildingångarna
Till multi-uttaget
Multikabel
För att spela upp bilder på en högupplösnings-TV krävs en HD-adapterkabel (gäller endast
DSC-T75). Bilder som är tagna med bildstorleken inställd på 16:9 visas över hela skärmen.
• Det går inte att spela upp filmer under HD(1080i)-utmatning.
17
Anslut kameran till HD-TV:n med hjälp av HD-adapterkabeln (gäller endast DSC-T75).
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Vit/röd
Till multi-uttaget
Grön/blå/röd
HD-adapterkabel (endast för DSC-T75)
• Videokabelns kontakter har samma färg (grön/blå/röd) som respektive uttag.
18
De olika funktionerna – HOME-skärmen/Menyn
Hur man använder HOME-skärmen
HOME-skärmen är utgångspunkten för alla funktioner på kameran.
Denna skärm går alltid att tända oavsett om kameran är i tagningsläge eller i
uppspelningsläge.
1 Peka på [HOME] för att tända HOME-skärmen.
Punkt
Kategori
[HOME]
2 Peka på den kategori som du vill ställa in.
SE
3 Peka på den punkt inom kategorin som du vill ställa in.
[ När du väljer kategorierna
(Minneshantering) eller
(Inställningar)
1 Peka på den kategori i vilken du vill ändra inställningarna.
2 Peka på önskad inställningspunkt. Peka på v/V för att se övriga inställningspunkter.
3 Peka på den inställningspunkt som du vill ändra, och peka sedan på önskad inställning för
att ställa in den.
• Peka på [×] eller [BACK] för att återvända till föregående skärm.
19
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 19
Punkter på HOME-skärmen
När du pekar på [HOME] visas följande punkter. Detaljer om de olika punkterna visas i
guiden på skärmen.
Kategori
Punkter
Tagning
Autom. inställningar
Scenval
Autoprogram
Filmläge
Se bilder
Enbildsvisning
Indexvisning
Bildspel
Utskrift, övrigt
Utskrift
Musikverktyg
Ladda ner musik
Minneshantering
Minnesverktyg
Memory Stick-verktyg
Format
Byt lagringsmapp
Internminnesverktyg
Format
Inställningar
Huvudinställningar
Huvudinställningar 1
Pip
Initialisera
Undervattenshus
Huvudinställningar 2
USB-anslutning
Video ut
Tagningsinställn.
Tagningsinställningar 1
AF-lampa
AF-metod
Tagningsinställningar 2
Auto-rotering
Leendenivå
Klockinställningar
Language Setting
20
Formatera musik
Skapa lagringsmapp
Kopiera
Funktionsguide
Kalibrering
COMPONENT
TV-TYP
Rutnät
Digital zoom
Autom. granskning
Hur man använder menypunkterna
1 Peka på [MENU] för att tända menyn.
Peka på [?] för att
gömma undan guiden.
[MENU]
• Vilka punkter som visas beror på vilket läge som är inställt.
2 Peka på önskad menypunkt.
• Om önskad punkt inte syns så fortsätt att peka på v/V tills den punkten visas på skärmen.
SE
3 Peka på önskad inställningspunkt.
4 Peka på [BACK] för att släcka menyn.
21
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 21
Menypunkter
Vilka menypunkter som går att välja beror på lägesinställningen (tagning/uppspelning) och på
tagningsläget. Endast punkter som går att ställa in visas på skärmen.
Tagningsmenyn
Inspelningssätt
Används för att välja metod för tagning av flera bilder i följd.
EV
Används för att justera exponeringen.
Skärpa
Används för att ändra skärpeinställningsmetoden.
Mätmetod
Används för att välja mätsätt.
Vitbalans
Används för att justera färgtonerna.
Färgläge
Används för att ändra bildernas färgdjup eller lägga på
specialeffekter.
Blixtnivå
Används för att justera mängden blixtljus.
Rödögereducering
Används för att minska risken för röda ögon.
Ansiktsavkänning
Används för att upptäcka ansikten och ställa in skärpan osv. på
dem.
SteadyShot
Används för att ställa in funktionen mot suddiga bilder.
Inställningar
Används för att göra olika tagningsinställningar.
Uppspelningsmenyn
(Retuschering)
Används för att retuschera stillbilder.
(Måla)
Används för att måla på en stillbild och lagra den som en ny
bild.
(Olika
storleksändringsmöjl.)
(Bredzoom)
(Bildspel)
Används för att ändra bildstorleken för olika ändamål.
Används för att visa stillbilder i 16:9-format.
Används för att spela upp en serie bilder.
(Radera)
Används för att radera bilder.
(Skydda)
Används för att skydda bilder från att raderas av misstag.
Används för att lägga till utskriftsmarkeringar för bilder du vill
skriva ut.
(Utskrift)
22
Används för att skriva ut bilder på en PictBridge-kompatibel
skrivare.
(Rotera)
Används för att rotera en stillbild.
(Välj mapp)
Används för att välja visningsmapp.
(Volyminställning)
Används för att justera volymen.
Använda kameran tillsammans med en dator
Du kan titta på bilderna du tagit på en dator. Med hjälp av den medföljande mjukvaran kan du
även använda dina bilder och filmer på ännu fler sätt än någonsin tidigare. Se
”Bruksanvisningen till Cyber-shot” på den medföljande CD-ROM-skivan för närmare
detaljer.
Stödda operativsystem för USB-anslutning och det medföljande
programmet ”Picture Motion Browser”
För Windows-användare
För Macintosh-användare
USB-anslutning
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1
till v10.4)
Programmet ”Picture
Motion Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Ej kompatibelt
* 64-bitsversioner och Starter (Edition) stöds ej.
SE
• Något av ovanstående operativsystem måste vara fabriksinstallerat. Stöd saknas för
operativsystemsuppgraderingar.
• Om ditt operativsystem inte stödjer USB-anslutning så använd en Memory Stick-läsare/skrivare som finns
i handeln.
• Se ”Bruksanvisningen till Cyber-shot” för närmare detaljer om användningsmiljön för Cyber-shotprogrammet ”Picture Motion Browser”.
23
Hur man öppnar ”Bruksanvisning till Cyber-shot”
I ”Bruksanvisning till Cyber-shot” på den
medföljande CD-ROM-skivan beskrivs hur
man använder kameran mer detaljerat.
Adobe Reader krävs för att kunna läsa
bruksanvisningen.
[ För Windows-användare
1 Slå på datorn och lägg i den medföljande
CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.
Nedanstående skärm tänds.
[ För Macintosh-användare
För att öppna ”Bruksanvisning till Cybershot”
1 Slå på datorn och lägg i den medföljande
CD-ROM-skivan i CD-ROM-enheten.
2 Välj mappen [Handbook] och kopiera filen
”Handbook.pdf” som finns i mappen [SE]
till datorn.
3 Dubbelklicka på ”Handbook.pdf” när
kopieringen är klar.
När man klickar på knappen [Cyber-shot
Handbook] tänds skärmen för kopiering av
”Bruksanvisning till Cyber-shot”.
2 Följ anvisningarna på skärmen för att
kopiera bruksanvisningen.
När man klickar på ”Bruksanvisning till
Cyber-shot”-knappen installeras både
”Bruksanvisning till Cyber-shot” och ”Guide
för avancerad användning av Cyber-shot”.
3 När installationen är klar så dubbelklicka
på genvägsikonen som skapas på
skrivbordet.
24
Indikatorer på skärmen
Peka på [DISP] på skärmen för att gå över
till valskärmen för visningssättet (sidan 15).
[ Vid tagning av stillbilder
Manövrer på skärmen
Det går att ändra inställningarna genom att
peka på följande punkter: 1, 2, 3.
• När man pekar på en ikon visas en guide
om den punkten. För att gömma undan
guiden pekar man på [?] (sidan 10).
A
Indikator
Betydelse
HOME
Används för att tända
HOME-skärmen.
Bildstorleksinställningar
Självutlösarinställningar
Tagningslägesinställningar
Tagningslägesinställningar
(scenval)
• Peka på
bland
SE
tagningslägesinställningarna för att gå över till
scenvalsläget.
[ Vid inspelning av filmer
MENU
Används för att tända
MENU-skärmen.
B
Indikator
Betydelse
BACK
Används för att gå tillbaka
till föregående skärm.
Används för att stänga av
skärpeinställningen för
motivet som valts med en
pekmanöver.
Blixtlägesinställningar
Inställningar för makro/
förstoringsglasläget
DISP
Används för att ändra
visningssättet på skärmen.
25
C
Indikator
Indikator
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
0EV
Betydelse
Betydelse
Blixtnivå
Inställningar för AF-läge/
förinställda avstånd
Lagringsläge
• [0.5m] går bara att välja på
DSC-T70/T75.
Ansiktsavkänning
Mätsättsinställningar
Pek-AF-indikator
ISO-talinställningar
Undervattenshus
Exponeringsvärdesinställningar
Vitbalans
Färgläge
Skärmindikatorer
Skärmindikatorerna 4 till 7 visar de
nuvarande inställningarna.
D
F
Indikator
Indikator
Betydelse
Betydelse
Autofokusram
Återstående batteritid
5
Leende-läget (antal
stillbilder)
Zoomförstoringsgrad
Varning för svagt batteri
Histogram
Blixtladdning
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
E
Indikator
Betydelse
SteadyShot
Lagringsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminnet)
Lagringsmapp
Autofokuslampa
Vibrationsvarning
Självutlösare
96
Antal lagringsbara bilder
00:00:00
Inspelningsbar tid (h:m:s)
Rödögereducering
26
G
[ Vid visning av stillbilder
Indikator
Betydelse
z
AE/AF-lås
Slutarbrusreducering
125
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Exponeringsvärde
Makro/förstoringsglasläget
• När punkten
[Visningsinställningar] är
inställd på [Endast bild]
visas de nuvarande
inställningarna.
[ Vid uppspelning av filmer
Blixtläge
• När punkten
[Visningsinställningar] är
inställd på [Endast bild]
visas de nuvarande
inställningarna.
Standby
INSP
Paus/inspelning av film
0:12
Inspelningstid (m:s)
SE
Manövrer på skärmen
Det går att ändra inställningarna genom att
peka på följande punkter: 1, 2.
A
Indikator
Betydelse
HOME
Används för att tända
HOME-skärmen.
Används för att gå över till
indexläget.
Används för att spela upp
ett bildspel.
Används för att radera
bilden.
MENU
Används för att tända
MENU-skärmen.
27
Indikator
Betydelse
Används för att välja
uppspelningsmapp.
D
Indikator
PictBridge-anslutning
Används för att återvända
till enbildsskärmen från
indexskärmen.
Uppspelningsmedium
(”Memory Stick Duo”,
internminne)
Uppspelningsmapp
B
8/8 12/12
Bildnummer/antal lagrade
bilder i vald mapp
Indikator
Betydelse
BACK
Används för att gå tillbaka
till föregående skärm.
PictBridge-anslutning
Används för att justera
volymen.
Lagringsmapp
x
Stopp
N
Uppspelning
Mappbyte
E
Indikator
Uppspelningszoom
Används för att slå på/
stänga av v/V/b/B knapparna.
Används för att hoppa till
föregående/nästa bild.
mM
DISP
Varning för svagt batteri
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
ISO400
ISO-tal
+2.0EV
Exponeringsvärde
Mätmetod
Snabbspolning framåt/
bakåt
Blixt
Vitbalans
Används för att ändra
visningssättet på skärmen.
N
Skärmindikatorerna 3 till 5 visar de
nuvarande inställningarna.
C
Indikator
Betydelse
Uppspelning
Uppspelningsmätare
0:00:00
Räkneverk
101-0012
Mapp/filnummer
2007 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt
för bilden
Återstående batteritid
Histogram
Bildstorlek
•
Bock
Utskriftmarkering (DPOF)
Skydd
Uppspelningszoom
C:32:00
Betydelse
125
Skärmindikatorer
28
Betydelse
Självdiagnosfunktionen
tänds när
histogramvisningen är
avstängd.
Batteripaketets brukstid och minneskapaciteten
Batteritid och antal bilder som går att lagra/visa
I nedanstående tabeller visas ungefär hur
många bilder som går att lagra/spela upp,
och hur länge det medföljande
batteripaketet varar när det är fullt
uppladdat och används vid en temperatur på
25°C. Antalet bilder som går att lagra eller
visa medger även byte av ”Memory Stick
Duo”-minneskortet vid behov.
Observera att de faktiska värdena kan vara
lägre än vad som anges i tabellen beroende
på användningsförhållandena.
[ Vid tagning av stillbilder
Batteritid
(min.)
Antal bilder
DSC-T200
Ca. 125
Ca. 250
DSC-T70/T75
Ca. 135
Ca. 270
• Vid tagning under följande förhållanden:
– När punkten [Inspelningssätt] är inställd på
[Normal].
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Engångs].
– När punkten [SteadyShot] är inställd på
[Tagning].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Zoomen växlar mellan vidvinkel och tele.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio
bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antalet bilder som går att lagra och batteritiden
påverkas inte av bildstorleken.
[ Att observera angående
batteripaketet
• Batteripaketets kapacitet sjunker med tiden,
efter hand som det används.
• Antalet bilder som går att lagra/visa och
batteritiden sjunker under följande förhållanden:
– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade
gånger.
– Om zoomen används ofta.
– När ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning är höjd.
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Övervakning].
– När punkten [SteadyShot] är inställd på
[Kontinuerlig].
– När batterierna är svaga.
– När ansiktsavkänningsfunktionen är
aktiverad.
SE
[ Vid visning av stillbilder
Batteritid
(min.)
Antal bilder
DSC-T200
Ca. 210
Ca. 4200
DSC-T70/T75
Ca. 220
Ca. 4400
• Visning av enstaka bilder i tur och ordning med
ca. tre sekunders mellanrum.
29
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer
Antalet stillbilder som går att lagra och hur långa filmer som går att spela in kan variera
beroende på tagningsförhållandena.
Antalet stillbilder som går att lagra och hur långa filmer det går att spela in kan variera, även
om den angivna kapaciteten är densamma som i nedanstående tabeller.
[ Ungefärligt antal stillbilder
(Enhet: bilder)
Kapacitet
Storlek
Internminnet
Ca.
31 MB
”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
8 GB
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Antalet bilder är angivet för när punkten [Inspelningssätt] är inställd på [Normal].
• Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.
• När en bild som är tagen med en äldre Sony-kamera spelas upp på den här kameran, kan det hända att den
inte visas i sin faktiska storlek.
[ Ungefärlig inspelningstid för filmer
I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala inspelningstiden. Detta är totaltiden för
alla filmfiler. Det går att spela in kontinuerligt i upp till ungefär 10 minuter.
(Enhet: timmar : minuter : sekunder)
Kapacitet
Storlek
640(Fin)
Internminnet
Ca.
31 MB
”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran
128 MB
256 MB
512 MB
1 GB
2 GB
4 GB
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(Standard)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
• Filmer i storleken [640(Fin)] går bara att spela in på ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
• Den här kameran kan inte spela in eller spela upp filmer i HD-format.
30
8 GB
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera nedanstående punkter och se ”Bruksanvisningen till Cyber-shot”
(PDF).
Om en kod som t.ex. ”C/E:ss:ss” tänds på skärmen så se ”Bruksanvisningen till
Cyber-shot”.
2 Ta ut batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och slå
på kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 20).
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Observera att om du lämnar in din kamera för reparation godkänner du även att innehållet i
internminnet och musikfilerna kan komma att undersökas.
SE
Batteripaket och strömförsörjning
Det går inte att sätta i batteriet.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt genom att trycka in batteriutmatningsknappen och hålla den
öppen (sidan 8).
Det går inte att slå på kameran.
• Efter det att batteriet har satts i kameran kan det ta en liten stund innan kameran går att slå på.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (sidan 8).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 7).
• Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt.
• Använd rekommenderad sorts batteripaket (sidan 6).
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används på över tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt av
för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen (sidan 10).
• Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt.
31
Indikatorn för återstående batteriström visar fel.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen.
• Den återstående batterikapaciteten som visas stämmer inte. Ladda ur batteripaketet helt och
ladda sedan upp det igen för att rätta till indikeringen.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (sidan 7).
• Batteripaketet är dött. Byt ut det mot ett nytt.
Batteripaketet går inte att ladda upp medan det är isatt i kameran.
• Använd den medföljande batteriladdaren för att ladda upp batteriet.
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
Det går inte att lagra några bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet
(sidan 30). Om inspelningsmediet är fullt så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (sidan 16).
– Byt ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Ställ in tagningsläget på något annat än
för att ta stillbilder.
• Ställ in tagningsläget på
för att spela in filmer.
• Bildstorleken är inställd på [640(Fin)] vid inspelning av en film. Gör något av följande:
– Ställ in bildstorleken på något annat än [640(Fin)].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Det går inte att lägga på datum på bilder.
• Den här kameran har ingen funktion för att lägga på datumet på bilder. Med hjälp av
programmet ”Picture Motion Browser” går det att skriva ut eller lagra bilder med datum
pålagt.
Det uppstår vertikala ränder vid tagning av ett mycket ljust motiv.
• Detta fenomen kallas för färgsudd och innebär att det förekommer vita, svarta, röda, lila eller
andra ränder i bilden. Detta fenomen beror inte på något fel.
Visning av bilder
Det går inte att spela upp bilder.
• Tryck på
(uppspelning)-knappen (sidan 16).
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen.
32
Försiktighetsåtgärder
[ Undvik att använda/förvara
kameran på följande sorters
ställen
• På väldigt varma, kalla eller fuktiga ställen
På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i
solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i
sin tur kan leda till fel på kameran.
• Rakt i solen eller nära ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller
deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på
kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller
damm i kameran. Det kan leda till fel på
kameran som eventuellt inte går att reparera.
[ När du bär med dig kameran
Undvik att sätta dig med kameran i bakfickan på
byxorna eller kjolen, eftersom kameran då kan gå
sönder.
[ Angående rengöring
Rengöring av LCD-skärmen
Torka bort ev. fingeravtryck, damm, osv. från
skärmens yta med en rengöringssats för
LCD-skärmar (medföljer ej).
Rengöring av objektivet
Torka bort ev. fingeravtryck, damm osv. från
objektivet med en mjuk duk.
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yta med en mjuk duk som
fuktats med vatten, och torka sedan av den med en
torr duk. För att undvika skador på finishen eller
höljet:
• Utsätt inte kameran för kemikalier som thinner,
bensin, sprit, engångstrasor, insektsmedel eller
solskyddsmedel.
• Rör inte vid kameran med något av ovanstående
på händerna.
• Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi
eller vinyl under längre tid.
[ Angående
användningstemperaturen
Kameran är avsedd att användas vid en temperatur
på mellan 0 och 40°C. Vi avråder från tagning på
väldigt kalla eller varma ställen utanför detta
temperaturområde.
[ Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Observera att om du
tar bilder med imma kvar inuti objektivet kommer
bilderna att bli suddiga.
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme
tills kondensen avdunstat. Observera att om du
försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet
blir bilderna suddiga.
[ Angående det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
SE
Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart
batteri för att hålla kvar datumet, klockan och
övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran
är påslagen eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden medan
kameran används. Om kameran används bara
korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis
ur, och om kameran inte används alls på ungefär
en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp
det uppladdningsbara batteriet igen innan du
använder kameran.
Det går att använda kameran även om det
återuppladdningsbara batteriet inte är uppladdat,
men i så fall visas inte datumet och klockan.
Uppladdningsmetod för det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
Sätt i ett uppladdat batteripaket i kameran och låt
den ligga avstängd i minst ett dygn.
33
Tekniska data
Kamera
[Strömförsörjning, allmänt]
[System]
Strömkälla: Återuppladdningsbart batteripaket av
typ NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (medföljer ej), 3,6 V
AC-LS5K nätadapter (medföljer ej), 4,2 V
Effektförbrukning (under tagning):
DSC-T200
1,0 W
DSC-T70/T75
1,0 W
Användningstemperatur: 0 till 40°C
Förvaringstemperatur: –20 till +60°C
Yttermått:
DSC-T200
93,5 × 59,3 × 20,4 mm (B/H/D, exklusive
utskjutande delar)
DSC-T70/T75
90,0 × 56,4 × 20,7 mm (B/H/D, exklusive
utskjutande delar)
Vikt (inklusive batteripaketet NP-BD1, ritpenna,
handlovsrem, osv.):
DSC-T200
Ca. 186 g
DSC-T70/T75
Ca. 156 g
Mikrofon: mono
Högtalare: mono
Exif Print: Kompatibel
PRINT Image Matching III: Kompatibel
PictBridge: Kompatibel
Bildanordning: 7,18 mm (1/2,5 tums) färg-CCDskärm, grundfärgsfilter
Totalt antal bildpunkter på kameran:
Ca. 8 286 000 bildpunkter
Effektivt antal bildpunkter på kameran:
Ca. 8 083 000 bildpunkter
Objektiv:
DSC-T200
Carl Zeiss Vario-Tessar 5× zoomobjektiv
f = 5,8 – 29,0 mm (motsvarar 35 – 175 mm
för en 35 mm stillbildskamera) F3,5 – 4,4
DSC-T70/T75
Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomobjektiv
f = 6,33 – 19,0 mm (motsvarar 38 – 114 mm
för en 35 mm stillbildskamera) F3,5 – 4,3
Exponeringskontroll: Automatisk exponering,
scenval (10 lägen)
Vitbalans: Automatisk, dagsljus, molnigt,
lysrörsbelysning 1,2,3, glödlampsbelysning,
blixt
Filformat (enligt DCF):
Stillbilder: Kompatibla med Exif Ver. 2.21
JPEG, kompatibla med DPOF
Filmer: MPEG1-kompatibla (mono)
Inspelningsmedium: Internminne (ca. 31 MB),
”Memory Stick Duo”-minneskort
Blixt: Blixtens räckvidd (med ISO-känsligheten
(rekommenderat exponeringsindex) inställd
på Auto):
DSC-T200
Ca. 0,1 till 3,7 m (W)/Ca. 0,8 till 2,9 m (T)
DSC-T70/T75
Ca. 0,1 till 3,0 m (W)/Ca. 0,25 till 2,5 m (T)
[In- och utgångar]
Multiuttag: Videoutgång
Ljudutgång (mono)
USB-kommunikation
USB-kommunikation: Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skärm]
LCD-panel:
DSC-T200
Bredbild (16:9), 8,8 cm (3,5 tum), TFT-skärm
DSC-T70/T75
Bredbild (16:9), 7,5 cm (3,0 tum), TFT-skärm
Totalt antal bildpunkter: 230 400 (960 × 240)
punkter
34
Batteriladdare BC-CSD
Strömförsörjning: 100 V till 240 V växelström,
50/60 Hz, 2,2 W
Utspänning: 4,2 V likström, 0,33 A
Användningstemperatur: 0 till 40°C
Förvaringstemperatur: –20 till +60°C
Yttermått: Ca. 62 × 24 × 91 mm (B/H/D)
Vikt: Ca. 75 g
Återuppladdningsbart batteripaket
NP-BD1
Använt batteri: Litiumjonbatteri
Maximal spänning: 4,2 V likström
Märkspänning: 3,6 V likström
Kapacitet: 2,4 Wh (680 mAh)
Rätt till ändringar förbehålles.
Varumärken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
och ”Cyber-shot” är
varumärken för Sony Corporation.
”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory Stick
Micro”, ”MagicGate”, och
är varumärken för Sony Corporation.
”Info LITHIUM” är ett varumärke för Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, DirectX, och Windows
Vista är antingen registrerade varumärken eller
varumärken för Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac och eMac är varumärken eller
registrerade varumärken för Apple Inc.
Intel, MMX och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel Corporation.
Google är ett registrerat varumärke för Google,
Inc.
Adobe, Adobe-logon och Reader är antingen
registrerade varumärken eller varumärken för
Adobe Systems Incorporated i USA och/eller
andra länder.
Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i allmänhet
utelämnats i denna bruksanvisning.
SE
35
Suomi
VAROITUS
[ Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan ilmoitetun
tyyppisellä akulla tai paristolla. Muutoin voi
seurata tulipalo tai vamma.
Älä säilytä akkuja auringonvalossa tai avotulen tai
muun lämmönlähteen lähettyvillä.
Euroopassa oleville asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
[ Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
[ Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
2
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia
tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat
paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys (koskee Euroopan unionia
sekä muita Euroopan maita, joissa
on erillisiä keräysjärjestelmiä)
[ Ilmoitus EU-maiden asiakkaille
Tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. EMCmerkinnän ja tuoteturvan valtuutettu edustaja on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. Huolto- tai
takuuasioihin liittyvät kysymykset voitte lähettää
erillisessä huoltokirjassa tai takuuasiakirjassa
mainittuun osoitteeseen.
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
3
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia .................................................. 5
Aloitus .............................................................................................. 6
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen ........................................... 6
1 Akun valmistelu ...................................................................................... 7
2 Akun/”Memory Stick Duo” -kortin (ei mukana) asentaminen ................. 8
3 Kameran kytkeminen päälle ja kellon asettaminen .............................. 10
Kuvien ottaminen helposti (automaattisäätötila) ....................... 12
Kuvakoko/itselaukaisin/kuvaustila/salama/makro/näyttö ........................ 13
Kuvien katselu ja poistaminen ..................................................... 16
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko ........................ 19
HOME-näytön käyttäminen ..................................................................... 19
HOME-näytön toiminnot........................................................................... 20
Valikon toimintojen käyttäminen .............................................................. 21
Valikon vaihtoehdot.................................................................................. 22
Tietokoneen käyttäminen ............................................................. 23
USB-liitännän ja ”Picture Motion Browser” -sovellusohjelmiston
(mukana) tukemat käyttöjärjestelmät ...................................................... 23
”Cyber-shot-käsikirja”:n katselu .............................................................. 24
Näytössä olevat ilmaisimet .......................................................... 25
Akun käyttöikä ja muistikapasiteetti ........................................... 29
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä ........................ 29
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika ......................................... 30
Vianmääritys .................................................................................. 31
Akku ja virta ............................................................................................ 31
Valokuvien tai videoiden ottaminen ........................................................ 32
Kuvien katselu ......................................................................................... 32
Varotoimia ...................................................................................... 33
Tekniset tiedot ............................................................................... 34
4
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
[ Sisäinen muisti ja ”Memory Stick
Duo” -varmuuskopio
Älä sammuta kameraa tai irrota akkua tai
”Memory Stick Duo” -korttia käytön merkkivalon
palaessa, sillä sisäisen muistin tai ”Memory Stick
Duo” -kortin tiedot saattavat tuhoutua. Suojaa
aina tietosi varmuuskopioimalla ne.
[ Kuvaamista ja toistoa koskevia
huomautuksia
• Varmista koekuvaamalla ennen varsinaista
kuvaamista, että kamera toimii oikein.
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- eikä
vesitiivis. Lue ennen kameran käyttöä kohta
”Varotoimia” (sivu 33).
• Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään
päässyt vesi voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita
ei ehkä voi korjata.
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta
kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka
muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa
paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen
kameran käyttöä (sivu 33).
• Älä ravistele tai iske kameraa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä ja estää kuvaamisen,
minkä lisäksi se voi tehdä tallennusvälineestä
epävakaan ja vioittaa tai tuhota kuvatietoja.
• Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä
sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan
kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa.
[ Huomautuksia LCD-näytöstä
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa
tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli
99,99 % kuvapisteistä on toimivia.
Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä
jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai
kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet
pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta
kuvaamiseen millään tavalla.
• Jos LCD-näytölle roiskuu vesipisaroita tai muita
nesteitä, jotka kastelevat sen, kuivaa näyttö
välittömästi pehmeällä liinalla. Nesteiden
jättäminen LCD-näytön pinnalle voi
vahingoittaa laatua ja aiheuttaa toimintahäiriön.
[ Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera on DCF (Design rule for Camera
File system) -yleisstandardin vaatimusten
mukainen. Standardin on määritellyt JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien toisto muissa
laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai
muokattujen kuvien toisto omassa kamerassasi
ei ole varmaa.
FI
[ Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut
materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien
suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
[ Kuvauksen sisältöä ei korvata
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan vuoksi.
[ Kuvitus
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat ovat mallista
DSC-T200, ellei toisin mainita.
5
Aloitus
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen
• Akkulaturi BC-CSD (1)
• Sovitinlevy (1)
Voit asettaa kameran Cyber-shot Station
-asemaan (ei mukana) sovitinlevyn avulla.
• Verkkovirtajohto (1)
(ei mukana Yhdysvalloissa ja Kanadassa)
• USB-, AV-kaapeli monikäyttöliitäntää (1)
varten
• Ladattava akku NP-BD1 (1)/akkukotelo (1)
• Teräväpiirtoliitäntäkaapeli (1) (vain DSC-T75)
• Maalauskynä (1)
• Rannehihna (1)
• CD-ROM-levy (Cyber-shotsovellusohjelmisto/”Cyber-shot-käsikirja”/
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas”) (1)
• Käyttöopas (tämä opas) (1)
Tietoja maalauskynästä
• Maalauskynällä voi maalata tai leimata
valokuvia.
• Kiinnitä maalauskynä rannehihnaan (näytetty
oikealla).
• Älä kanna kameraa sen maalauskynästä. Kamera
saattaa pudota.
Tietoja rannehihnasta
Kiinnitä hihna ja pujota käsi lenkin läpi,
jotta kamera ei pääse putoamaan ja
vaurioitumaan.
6
DSC-T70/T75
DSC-T200
Koukku
Koukku
1 Akun valmistelu
Yhdysvalloissa ja Kanadassa
oleville asiakkaille
Pistoke
Muut kuin USA:ssa ja Kanadassa olevat asiakkaat
pistorasiaan
pistorasiaan
CHARGEmerkkivalo
CHARGEmerkkivalo
Verkkovirtajohto
1 Työnnä akku akkulaturiin.
2 Kytke akkulaturi seinäpistorasiaan.
FI
CHARGE-merkkivalo syttyy, ja lataus alkaa.
Kun CHARGE-valo sammuu, lataus on suoritettu (käytännöllinen lataus).
Jos akun lataamista jatketaan noin tunti kauemmin (kunnes se on täysin ladattu), akussa oleva lataus
kestää hieman kauemmin.
[ Latausaika
Täyden latauksen aika
Käytännöllisen latauksen aika
Noin 220 min
Noin 160 min
• Aika, joka tarvitaan kokonaan tyhjentyneen akun lataamiseen 25 °C:n lämpötilassa. Lataukseen voi kulua
kauemmin tietyissä tilanteissa ja olosuhteissa.
• Katso sivulta 29, montako kuvaa voidaan tallentaa.
• Kytke akkulaturi lähimpään pistorasiaan, johon yletyt helposti.
• Vaikka CHARGE-valo ei palaisikaan, akkulaturiin tulee verkkovirta niin kauan kuin se on kytkettynä
pistorasiaan. Jos akkulaturin käytön yhteydessä ilmenee ongelmia, katkaise virta välittömästi irrottamalla
pistoke pistorasiasta.
• Kun lataus on suoritettu, irrota verkkojohto pistorasiasta ja poista akku akkulaturista.
• Tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivien Sony-akkujen kanssa.
7
2 Akun/”Memory Stick Duo” -kortin (ei mukana) asentaminen
Akkulokeron/
”Memory Stick
Duo” -lokeron
kansi
Asenna ”Memory Stick
Duo” liitinpuoli kohti
objektiivia.
Auki
Kiinni
Akun
poistovipu
Kohdista akkuaukon v-merkki akun
kyljessä olevaan v-merkkiin. Paina akun
poistovipua ja aseta akku paikalleen.
1 Avaa akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi.
2 Työnnä ”Memory Stick Duo” (ei mukana) perille asti, niin että se naksahtaa.
3 Työnnä akku sisään.
4 Sulje akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi.
[ Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
Kamera tallentaa ja näyttää kuvia sisäistä muistiaan (noin 31 Mt) käyttäen.
8
[ Akun jäljellä olevan varauksen tarkastaminen
Kytke virta painamalla POWER-painiketta, ja tarkasta akun jäljellä oleva lataus
nestekidenäytöltä.
Akussa
jäljellä
olevan
latauksen
ilmaisin
Ohjeita
akussa
jäljellä
olevasta
latauksesta
Riittävästi
tehoa
jäljellä
Akku lähes
täynnä
Akku
puoliksi
täynnä
Akun lataus
alhainen,
tallennus/
toisto
loppuu pian.
Vaihda akut täyteen
ladattuihin tai lataa
akut.
(Varoitusilmaisin
vilkkuu.)
• Jos käytetään NP-FD1-akkua (ei mukana), minuuttinäyttö (
60 min) näytetään myös akun jäljellä
olevan latauksen ilmaisimen jälkeen.
• Akussa jäljellä oleva tarkka lataus tulee näyttöön noin minuutin kuluttua.
• Näkyvä lataus ei välttämättä ole oikea kaikissa olosuhteissa.
• Kellon asetusnäyttö tulee esiin, kun kamera kytketään päälle ensimmäisen kerran (sivu 10).
FI
[ Akun/”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
Avaa akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi.
”Memory Stick Duo”
Akku
Varmista, ettei käytön merkkivalo pala, ja
paina sitten ”Memory Stick Duo” -kortti
sisään kerralla.
Työnnä akun poistovipua.
Varo, että et pudota akkua.
• Älä koskaan irrota akkua/”Memory Stick Duo” -korttia kortinkäyttövalon palaessa. Muutoin ”Memory
Stick Duo” -kortissa oleva data voi vahingoittua.
• Käytä NP-BD1-akkua (mukana) vain tämän kameran kanssa.
9
3 Kameran kytkeminen päälle ja kellon asettaminen
POWER-painike
Objektiivi
Kosketuspaneeli
Linssinsuojus
1 Paina POWER-painiketta tai siirrä objektiivinsuojusta alaspäin.
2 Aseta kello oikeaan aikaan koskettamalla kosketuspaneelin painiketta.
1 Kosketa haluamaasi päivämäärän näyttömuotoa ja kosketa sitten [ t].
2 Kosketa jokaista kohdetta ja aseta numeroarvo koskettamalla v/V.
3 Kosketa [OK].
Kosketuspaneelin painikkeet
Tee tämän kameran asetukset koskettamalla kevyesti
näytön painikkeita tai kuvakkeita sormella.
• Jos haluamaasi vaihtoehtoa ei ole näytöllä, vaihda sivua
koskettamalla v/V.
• Voit palata edelliselle näytölle koskettamalla [BACK].
• Kuvakkeen [?] koskettaminen näyttää kuvaketta koskevan
ohjeen. Piilota tämä ohje koskettamalla [?] uudelleen.
• Kun näytön oikeaa yläkulmaa kosketetaan kuvattaessa,
kuvakkeet katoavat tilapäisesti. Sormen nostaminen irti näytöstä
tuo kuvakkeet uudelleen näkyviin.
10
[ Päivämäärän ja kellonajan asettaminen uudelleen
Kosketa [HOME] ja kosketa sitten
(Asetuks.) t [
Kellonajan asetuks.] (sivut 19, 20).
[ Kun kytket virran päälle
• Kun akku on asetettu kameraan, voi kestää hetken, ennen kuin käyttäminen on mahdollista.
• Jos kamera toimii akkuvirralla etkä käytä kameraa noin 3 minuuttiin, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen (virran automaattikatkaisu).
FI
11
Kuvien ottaminen helposti (automaattisäätötila)
Zoom (W/T) -vipu
Suljinpainike
Mikrofoni
Itselaukaisimen valo
Salamavalo
DSC-T70/T75
Linssinsuojus
Mikrofoni
Jalustan liitäntä (pohja)
1 Avaa linssisuojus.
2 Pidä kamera paikallaan painamalla käsivartta vasten kylkeä.
Aseta kohde
tarkennuskehyksen
keskelle tai tarkenna
koskettamalla pistettä.
•
näytetään, jos kosketetussa kohdassa havaitaan kasvot, tai
henkilön kasvot.
, jos havaitaan muu kohde kuin
3 Ota kuva suljinpainikkeella.
Otettaessa valokuvia:
1 Suorita kohdistus painamalla
suljinpainike puoliväliin ja pitämällä
sitä tässä asennossa.
z (AE/AF-lukko) -merkkivalo (vihreä)
vilkkuu, kuuluu äänimerkki, merkkivalon
vilkkuminen päättyy ja merkkivalo palaa
yhtenäisesti.
AE/AF-lukon ilmaisin
2 Paina suljinpainike pohjaan asti.
Kuvattaessa videoita:
Kosketa [HOME] ja kosketa sitten
(Kuvaaminen) t [
Elokuvamuoto] (sivu 19).
Vaihtoehtoisesti voit koskettaa kuvaustilan asetuskuvaketta ja koskettaa sitten
(Elokuvamuoto).
Zoomin käyttö:
Zoomaa lähemmäs siirtämällä zoomausvipua (W/T) T-puolelle ja takaisin siirtämällä sitä
W-puolelle.
12
Kuvakoko/itselaukaisin/kuvaustila/salama/makro/näyttö
A
B
C
D
E
F
Kuvakoon muuttaminen
Itselaukaisimen käyttö
Kuvaustilan vaihtaminen
Salamavalotilan valinta valokuvausta varten
Lähikuvien ottaminen
Näytön muuttaminen
[ Kuvakoon muuttaminen
Kosketa kuvakoon asetuskuvaketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
Valokuvat
Enintään A3-tulosteille
Kuvaa kuvasuhteella 3:2
Enintään A4-tulosteille
Enintään 10 × 15 cm:n tai 13 × 18 cm:n tulosteille
FI
Kuvaa pienellä kuvakoolla sähköpostin liitteeksi
Kuvaa HDTV-kuvasuhteella
Video
(Hieno)
Kuvaa korkealaatuista elokuvaa televisiolle
(Vakio)
Kuvaa normaalilaatuista elokuvaa televisiolle
Kuvaa pienessä koossa sähköpostin liitteeksi
[ Itselaukaisimen käyttö
Kosketa itselaukaisimen asetuskuvaketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
Itselaukaisin pois (
): Itselaukaisin ei käytössä
Itselaukaisin 10 s (
): Itselaukaisimen 10 sekunnin viiveen asettaminen
Itselaukaisin 2 s ( ): Itselaukaisimen 2 sekunnin viiveen asettaminen
Paina suljinpainiketta. Itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu piippaus, kunnes suljin toimii.
13
[ Kuvaustilan vaihtaminen
Kosketa kuvaustilan asetuskuvaketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
Automaattisäätö
Voit ottaa valokuvia antamalla kameran säätää asetukset
automaattisesti.
Valotusohjelma
Voit ottaa kuvia käyttämällä valotusohjelman valmiita asetuksia.
Ohjelmoitava
autom
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy
automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.
Elokuvamuoto
Voit kuvata videoita, joissa on ääni.
Valotusohjelma
14
Suuri herkkyys
Voit ottaa kuvia ilman salamaa vähäisessä valossa.
Hymysuljin
Kun suljinpainike painetaan täysin pohjaan ja kamera havaitsee
hymyn, suljin vapautetaan automaattisesti kuvan ottamiseksi. Hymyn
sieppausnäytöstä poistutaan pitämällä suljinpainike uudelleen
painettuna tai ottamalla 6 kuvaa.
Pehmeä kuva
Voit ottaa pehmeitä kuvia muotokuvia varten.
Hämärä
muotokuva
Tämän avulla saat tarkkoja kuvia ihmisistä pimeissä paikoissa
menettämättä ympäristön tummaa tunnelmaa.
Hämärä
Voit ottaa kuvia menettämättä ympäristön pimeää ilmapiiriä.
Maisema
Tarkentaa vain kaukana olevaan kohteeseen maisemia yms.
kuvattaessa.
Nopea suljin
Voit kuvata liikkuvia kohteita kirkkaasti valaistussa ympäristössä.
Hiekkaranta
Tallentaa hyvin veden sinisyyden rantanäkymiä kuvattaessa.
Lumi
Voit ottaa kirkkaita kuvia lumisesta maisemasta.
Ilotulitus
Tämän avulla saat kuvattua ilotulitukset kaikessa komeudessaan.
[ Salamavalo (salamatilan valitseminen valokuvia varten)
Kosketa salamatilan asetuskuvaketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa ja sitten
[BACK].
Automaattisalama (
):
Salama välähtää, jos valoa ei ole riittävästi tai kuvataan vastavaloon (oletusasetus)
Salama päällä ( )
Hidas suljin (Pakotettu salama päällä) (
):
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi
näkyviin.
Salama pois päältä ( )
[ Makro/Lähikuvaus
Kosketa Makro-/Lähikuvaus-tilan asetuskuvaketta näytössä. Kosketa haluamaasi vaihtoehtoa
ja sitten [BACK].
Makro pois päältä (
)
Makro päällä ( ):
W-asetus
DSC-T200: Noin 8 cm tai kauempana
DSC-T70/T75: Noin 8 cm tai kauempana
T-asetus
DSC-T200: Noin 80 cm tai kauempana
DSC-T70/T75: Noin 25 cm tai kauempana
Lähikuvaus käytössä (
):
Lukittu W-puolelle: Noin 1–20 cm
FI
[ Näytön muuttaminen
Näyttö muuttuu joka kerta näytön painiketta [DISP] painettaessa.
Näytön asetus: Tämä valitsee, näytetäänkö kuvakkeet ruudussa vai ei.
Näytön kirkkaus: Tämä asettaa taustavalon kirkkauden.
Näytä histogr.: Tämä valitsee, näytetäänkö histogrammi ruudussa vai ei.
15
Kuvien katselu ja poistaminen
(Toisto) -painike
Zoom (W/T) -vipu
DSC-T70/T75
Kaiutin
Monikäyttöliitin (pohja)
Kaiutin
1 Paina
(Toisto) -painiketta.
Jos
(Toisto) -painiketta painetaan, kun kameran virta on katkaistu, kamera käynnistyy
automaattisesti ja siirtyy toistotilaan. Jos haluat siirtyä kuvaustilaan, paina
(Toisto) uudelleen.
2 Valitse kuva koskettamalla näytössä
(Edellinen) /
(Seuraava).
Video:
Toista video koskettamalla B.
Siirtyminen eteen-/taaksepäin: m/M (Palaa normaalitoistoon koskettamalla B tai x.)
Äänenvoimakkuuden säätö: Kosketa
ja säädä äänen voimakkuutta painamalla / .
Kosketa
uudelleen. Äänenvoimakkuuden säätöpalkki katoaa näkyvistä.
Pysäytä: Kosketa x.
[
Kuvien poistaminen
1 Tuo näkyviin kuva, jonka haluat poistaa, ja kosketa .
2 Kosketa [OK].
[
Suurennetun kuvan katselu (toistozoomaus)
Kosketa näkyvissä olevan valokuvan sitä aluetta, jonka haluat suurentaa. Zoomaa kauemmas
koskettamalla .
v/V/b/B Säätää sijaintia.
[BACK]: Peruuttaa toistozoomauksen.
: Ottaa painikkeet v/V/b/B käyttöön / poistaa ne käytöstä.
• Voit suurentaa kuvaa myös zoomausvivulla (W/T).
16
[
Hakemistonäytön katselu
Tuo hakemistonäyttö esiin painamalla
(Hakemisto).
Näytä edellinen/seuraava sivu koskettamalla / .
Palaa yhden kuvan näyttöön koskettamalla pienoiskuvaa.
• Voit avata hakemistonäytön myös valitsemalla [
Hakemistonäyttö] HOME-näytön kohdassa
(Katso kuvia).
• Jos kosketat hakemistotilassa [DISP], voit määrittää, montako kuvaa hakemistonäytössä näytetään.
[ Kuvien poistaminen hakemistotilassa
1 Kosketa , kun hakemistonäyttö on näkyvissä.
2 Lisää valintamerkki niiden kuvien pienoiskuviin, jotka haluat poistaa.
Kuvan valintaruudussa näkyy merkki
.
Poista merkki koskettamalla kuvaa uudelleen, jos haluat peruuttaa toiston.
3 Kosketa [t] ja sitten [OK].
• Jos haluat poistaa kaikki kansion kuvat, valitse
(Poista) ja kosketa sitten [OK].
(Koko tämä kansio) valikkonäytön kohdasta
[ Kuvasarjojen toistaminen (Kuvaesitys)
Kosketa
.
FI
[ Kuvien katselu televisiolla
Kytke kamera televisioon monikäyttöliitäntäkaapelilla (mukana).
Monikäyttöliittimeen
Audio-/videoliitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
Katseltaessa teräväpiirto-TV:tä vaaditaan teräväpiirtoliitäntäkaapeli (vain DSC-T75). Jos
kuvattaessa kuvakooksi on asetettu 16:9, kuvat näytetään koko näytön kokoisina.
• Videokuvaa ei voi näyttää teräväpiirtotoiston (1080i) aikana.
17
Liitä kamera teräväpiirtotelevisioon teräväpiirtoliitäntäkaapelilla (vain DSC-T75).
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Valkoinen/
punainen
Monikäyttöliittimeen
Vihreä/sininen/
punainen
Teräväpiirtoliitäntäkaapeli (vain DSC-T75)
• Kaapelin videoliittimien värit (vihreä/sininen/punainen) vastaavat niiden liitäntöjen värejä, joihin liittimet
liitetään.
18
Toimintojen käytön oppiminen – HOME/Valikko
HOME-näytön käyttäminen
HOME-näytön kautta voidaan käyttää kameran kaikkia toimintoja.
Voit avata tämän näytön riippumatta siitä, onko kamera kuvaus- vai toistotilassa.
1 Tuo HOME-näyttö näkyviin koskettamalla [HOME].
Toiminto
Luokka
[HOME]
2 Kosketa luokkaa, jonka haluat asettaa.
3 Kosketa luokan toimintoa, jonka haluat asettaa.
[ Kun valitset luokan
(Hallitse muistia) tai
(Asetuks.)
FI
1 Kosketa luokkaa, jonka asetuksia haluat muuttaa.
2 Kosketa haluamaasi asetusvaihtoehtoa. Tuo muita asetusvaihtoehtoja näkyviin
koskettamalla v/V.
3 Kosketa muutettavaa asetusvaihtoehtoa ja aseta se koskettamalla haluttua asetusarvoa.
• Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla [×] tai [BACK].
19
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 19
HOME-näytön toiminnot
[HOME]-painikkeen koskettaminen tuo näkyviin seuraavat toiminnot. Näytön toimintaopas
kertoo tietoja toiminnoista.
Luokka
Vaihtoehdot
Kuvaaminen
Automaattisäätö
Valotusohjelma
Ohjelmoitava autom
Elokuvamuoto
Katso kuvia
Yksittäinen kuva
Hakemistonäyttö
Kuvaesitys
Tulostus, Muut
Tulosta
Musiikkityökalu
Lataa musiikki
Hallitse muistia
Muistityökalu
Memory Stick -työkalu
Alustus
Muuta kansiota
Sisäinen muisti -työkalu
Alustus
Asetuks.
Pääasetukset
Pääasetukset 1
Piippaus
Palauta
Kotelo
Pääasetukset 2
USB-liitäntä
Videolähtö
Kuvausasetukset
Kuvausasetukset 1
AF-apuvalo
AF-tapa
Kuvausasetukset 2
Autom.suuntaus
Hymyn taso
Kellonajan asetuks.
Language Setting
20
Alusta musiikki
Luo kansio
Kopioi
Toimintaop.
Kalibrointi
COMPONENT
TV-TYYPPI
Apuviiva
Digitaalizoomaus
Autom. Katselu
Valikon toimintojen käyttäminen
1 Tuo valikko esiin koskettamalla [MENU].
Piilota tämä opas
koskettamalla [?].
[MENU]
• Näkyvissä olevat toiminnot vaihtelevat valitun toimintatilan mukaan.
2 Kosketa haluamaasi valikkotoimintoa.
• Jos haluamasi toiminto ei ole näkyvissä, kosketa v/V, kunnes se tulee näkyviin.
3 Kosketa haluamaasi asetusvaihtoehtoa.
FI
4 Poista valikko näkyvistä koskettamalla [BACK].
21
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
1 sivu 21
Valikon vaihtoehdot
Valittavissa olevat valikkotoiminnot vaihtelevat tila-asetuksen (kuvaus/katselu) ja kuvaustilan
mukaan. Vain käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä.
Kuvausvalikko
Kuvaustapa
Valitsee jatkuvan kuvaustavan.
EV
Säätää valotusta.
Tarkennus
Vaihtaa tarkennustapaa.
Mittausmuoto
Valitsee valonmittaustavan.
Valkotasap.
Säätää värisävyjä.
Väritila
Muuttaa kuvan kirkkautta tai lisää erikoistehosteita.
Salamateho
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
Punasilm.esto
Asettaa punasilmäisyyden vähentämisen.
Kasvontunnistus
Tunnistaa kohteiden kasvot ja säätää tarkennuksen yms.
SteadyShot
Valitsee epäterävyyden eston tilan.
Asetus
Valitsee kuvausasetukset.
Katseluvalikko
(Parantelu)
Parantelee valokuvia.
(Maalaus)
Maalaa valokuvaan ja tallentaa uutena kuvana.
(Monivalint. koonmuutos)
Muuttaa kuvan kokoa käytön mukaan.
(Leveä zoomnäyttö)
Näyttää valokuvat 16:9-muodossa.
(Kuvaesitys)
Toistaa kuvasarjoja.
(Poista)
Poistaa kuvia.
(Suojaa)
Estää vahingossa tapahtuvan poistamisen.
Lisää Kuvatilaus-merkin kuvaan, jonka haluat tulostaa.
(Tulosta)
Tulostaa kuvia PictBridge-yhteensopivaa tulostinta käyttäen.
(Käännä)
Kääntää valokuvan.
(Valitse kansio)
Valitsee kansion kuvien katselua varten.
(Äänenvoimakkuusasetukset) Säätää äänenvoimakkuutta.
22
Tietokoneen käyttäminen
Voit näyttää kameralla otettuja kuvia tietokoneella. Ohjelmiston avulla voit lisäksi käyttää
kameralla otettuja valokuvia ja videoita entistä tehokkaammin. Lisätietoja: ”Cyber-shotkäsikirja” CD-ROM-levyllä (mukana).
USB-liitännän ja ”Picture Motion Browser” -sovellusohjelmiston
(mukana) tukemat käyttöjärjestelmät
Windows-käyttäjille
Macintosh-käyttäjille
USB-yhteys
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Mac OS 9.1/9.2 tai Mac OS X (ver.
10.1–10.4)
Sovellusohjelmisto
”Picture Motion
Browser”
Windows 2000 Professional SP4,
Windows XP* SP2/Windows
Vista*
Ei yhteensopiva
* 64-bittisiä ja Starter (Edition) -versioita ei tueta.
• Tietokoneessa on oltava esiasennettuna jokin yllä mainituista käyttöjärjestelmistä.
Käyttöjärjestelmäpäivityksiä ei tueta.
• Jos käyttöjärjestelmä ei tue USB-yhteyksiä, käytä jotain kaupan olevaa Memory Stick -luku/
kirjoituslaitetta.
• Jos haluat lisätietoja ”Picture Motion Browser” Cyber-shot-ohjelmiston käytöstä, katso ”Cyber-shotkäsikirja”.
FI
23
”Cyber-shot-käsikirja”:n katselu
CD-ROM-levyllä (mukana) oleva ”Cybershot-käsikirja” kertoo yksityiskohtaisesti,
miten kameraa käytetään. Käsikirjan
katseluun tarvitaan Adobe Reader.
[ Macintosh-käyttäjille
[ Windows-käyttäjille
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy
1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy
(mukana) CD-levyasemaan.
Näkyviin tulee alla oleva näyttö.
”Cyber-shot-käsikirja” -oppaan
tarkasteleminen
(mukana) CD-levyasemaan.
2 Valitse [Handbook]-kansio ja kopioi [FI]kansiossa oleva ”Handbook.pdf”-tiedosto
tietokoneeseesi.
3 Kaksoisnapsauta ”Handbook.pdf”
kopioinnin suorittamisen jälkeen.
Kun napsautat [Cyber-shot Handbook]
-painiketta, näkyviin tulee näyttö ”Cybershot-käsikirja”:n kopiointia varten.
2 Seuraa näyttöön tulevia kopiointiohjeita.
Kun ”Cyber-shot-käsikirja” -painiketta
napsautetaan, sekä ”Cyber-shot-käsikirja” että
”Cyber-shot-edistyneen käytön opas”
asennetaan.
3 Kaksoisnapsauta asennuksen päätyttyä
työpöydälle luotua pikakuvaketta.
24
Näytössä olevat ilmaisimet
Näyttö muuttuu joka kerta näytön
painiketta [DISP] painettaessa (sivu 15).
[ Otettaessa valokuvia
Näytön toiminta
Voit muuttaa asetuksia koskettamalla
seuraavia: 1, 2, 3.
• Kuvakkeen koskettaminen näyttää
kuvaketta koskevan ohjeen. Piilota tämä
ohje koskettamalla [?] (sivu 10).
A
Näyttö
Selitys
HOME
Tuo HOME-näytön
näkyviin.
Kuvakoon asetukset
Itselaukaisimen asetukset
Kuvaustilan asetukset
Kuvaustilan
(valotusohjelman) asetukset
• Kosketa
kuvaustilan
asetuksissa, kun haluat
valita valotusohjelmatilan.
[ Kuvattaessa videoita
MENU
FI
Tuo MENU-näytön
näkyviin.
B
Näyttö
Selitys
BACK
Palauttaa edelliseen
näyttöön.
Tämä peruuttaa
koskettamalla valittuun
kohteeseen tarkentamisen.
Salamavalotilan asetukset
Makro-/
lähikuvausasetukset
DISP
Vaihtaa ruudun näytön.
25
C
Näyttö
Näyttö
0.5m 1.0m
3.0m 7.0m
OEV
Selitys
Selitys
Punasilmäisyyden esto
AF-tilan/tarkennuksen
esivalinnan asetukset
Salamavalon taso
Tallennustila
• [0.5m] on käytettävissä vain
mallissa DSC-T70/T75.
Mittausmuodon asetukset
Kasvontunnistus
ISO-arvon asetukset
Kosketus-AF-merkkivalo
Valotusarvon asetukset
Kotelo
Valkotasapaino
Näytön ilmaisimet
Väritila
Näytön ilmaisimet 4–7 näyttävät
asetuksen nykyisen tilan.
D
Näyttö
Selitys
Akun jäljellä oleva varaus
5
Hymyilevä suljin
(valokuvien määrä)
F
Näyttö
Selitys
AF-etäisyysmittarin ruutu
Zoomaussuhde
C:32:00
Salama latautuu
Akun alhaisen varaustason
varoitus
Itsediagnostiikkanäyttö
Histogrammi
E
Näyttö
Selitys
SteadyShot
Tallennusväline (”Memory
Stick Duo”, sisäinen
muisti)
Tallennuskansio
AF-apuvalo
Tärinävaroitus
Itselaukaisin
26
96
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä
00:00:00
Jäljellä oleva tallennusaika
(t:m:s)
G
[ Katsottaessa valokuvia
Näyttö
Selitys
z
AE/AF-lukko
NR hidas suljin
125
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
ISO400
ISO-numero
+2.0EV
Valotusarvo
Makro-/lähikuvaus
• Kun [Näytön asetus]
-asetukseksi on valittu
[Vain kuva], käytössä
olevat asetukset näytetään.
[ Katsottaessa videoita
Salamavalo-tila
• Kun [Näytön asetus]
-asetukseksi on valittu
[Vain kuva], käytössä
olevat asetukset näytetään.
Valmis
KUVAA
Videon valmiustila / videon
tallennus
0:12
Tallennusaika (m:s)
FI
Näytön toiminta
Voit muuttaa asetuksia koskettamalla
seuraavia: 1, 2.
A
Näyttö
Selitys
HOME
Tuo HOME-näytön
näkyviin.
Vaihtaa hakemistotilaan.
Toistaa kuvaesityksen.
Poistaa kuvan.
MENU
Tuo MENU-näytön
näkyviin.
Valitsee toistokansion.
Palaa yksittäisen kuvan
näyttöön
hakemistonäytöstä.
27
B
D
Näyttö
Selitys
BACK
Palauttaa edelliseen
näyttöön.
Näyttö
PictBridge-kytkentä
Toistoväline (”Memory
Stick Duo”, sisäinen
muisti)
Säätää äänenvoimakkuutta.
x
Seis
N
Toisto
Toistozoomaus
Toistokansio
8/8 12/12
Ottaa painikkeet v/V/b/B
käyttöön / poistaa ne
käytöstä.
Siirtyminen eteen-/
taaksepäin
DISP
Vaihtaa ruudun näytön.
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
PictBridge-kytkentä
Vaihda kansiota
Näyttää edellisen/seuraavan
kuvan
mM
Selitys
Tallennuskansio
E
Näyttö
Selitys
Akun alhaisen varaustason
varoitus
Näytön ilmaisimet
125
Valotusaika
Näytön ilmaisimet 3–5 näyttävät
asetuksen nykyisen tilan.
F3.5
Aukon arvo
ISO400
ISO-numero
+2.0EV
Valotusarvo
C
Näyttö
Selitys
Mittaustila
Akun jäljellä oleva varaus
Salamavalo
Kuvan koko
Valkotasapaino
Valintamerkki
N
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
C:32:00
Toisto
Toistopalkki
Suojaa
0:00:00
Laskin
Toistozoomaus
101-0012
Kansion tiedoston numero
Itsediagnostiikkanäyttö
2007 1 1
9:30 AM
Toistokuvan tallennettu
päivämäärä ja aika
Histogrammi
•
28
näkyy, kun
histogramminäyttö on pois
käytöstä.
Akun käyttöikä ja muistikapasiteetti
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä
Taulukossa näkyy tallennettavien/
katseltavien kuvien arvioitu määrä sekä
akkukesto, kun akku (mukana) on ladattu
täyteen ja ympäristön lämpötila on 25 °C.
Otettavien tai katsottavien kuvien määrää
arvioitaessa on otettu huomioon ”Memory
Stick Duo” -muistikortin vaihtaminen
tarpeen mukaan.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla
taulukossa ilmoitettua pienempi
käyttöolosuhteista riippuen.
[ Otettaessa valokuvia
Akun
kestoaika
(min.)
Kuvien määrä
DSC-T200
Noin 125
Noin 250
DSC-T70/T75
Noin 135
Noin 270
[ Huomautuksia akusta
• Akun kapasiteetti laskee ajan myötä akkua
käytettäessä.
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien ja
katsottavien kuvien määrää ja lyhentävät
pariston kestoaikaa:
– ympäristön alhainen lämpötila
– salamavalon toistuva käyttö
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– zoomin toistuva käyttö
– nestekidenäytön taustavalo on asetettu
kirkkaammaksi
– [AF-tapa]-asetuksena on [Tarkkaile]
– [SteadyShot]-asetuksena on [Jatkuva]
– Paristojen heikko teho.
– Kasvontunnistus-toiminto on käytössä.
FI
• Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:
– [Kuvaustapa]-asetuksena on [Normaali]
– [AF-tapa]-asetuksena on [Kerta]
– [SteadyShot]-asetuksena on [Kuvaaminen]
– kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W
ja T.
– salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka
kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Akun kestoaika/kuvien määrä ei muutu
kuvakoosta riippumatta.
[ Katsottaessa valokuvia
Akun
kestoaika
(min.)
Kuvien määrä
DSC-T200
Noin 210
Noin 4200
DSC-T70/T75
Noin 220
Noin 4400
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
29
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika
Valokuvien määrä ja videoiden aika saattaa vaihdella kuvausolosuhteiden mukaan.
Otettavien kuvien määrä ja videoiden tallennusaika voi vaihdella, vaikka ilmoitetut
kapasiteetit olisivat samat kuin alla.
[ Valokuvien arvioitu määrä
(Yksikkö: kuva)
Kapasiteetti
Koko
Sisäinen
muisti
Noin
31 Mt
Tällä kameralla alustettu ”Memory Stick Duo”
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
8M
10
40
72
150
306
618
1223
2457
3:2
10
40
72
150
306
618
1223
2457
5M
13
51
92
191
390
787
1557
3127
3M
21
82
148
306
626
1262
2498
5017
VGA
202
790
1428
2941
6013
12120
23980
48160
16:9
33
133
238
490
1002
2020
3997
8027
• Kuvien määrä, kun [Kuvaustapa]-asetuksena on [Normaali].
• Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy ”>9999”-ilmaisin.
• Jos kuva tallennettiin varhaisemmalla Sony-mallilla ja toistetaan tällä kameralla, kuva ei välttämättä näy
oikeassa koossa.
[ Videoiden arvioitu tallennusaika
Alla oleva taulukko näyttää likimääräiset enimmäistallennusajat. Nämä ovat kaikkien
videotiedostojen kokonaisajat. Jatkuva kuvaus on mahdollista noin 10 minuutin ajan.
(Yksikkö: tunti : minuutti : sekunti)
Kapasiteetti
Koko
Sisäinen
muisti
Noin
31 Mt
Tällä kameralla alustettu ”Memory Stick Duo”
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
8 Gt
640(hieno)
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:30
0:25:10
0:49:50
1:40:20
640(vakio)
0:01:30
0:05:50
0:10:40
0:22:00
0:45:00
1:30:50
2:59:50
6:01:10
320
0:06:00
0:23:40
0:42:50
1:28:10
3:00:20
6:03:30
11:59:30 24:04:50
• Videoita, joiden kokoasetuksena on [640(hieno)], voidaan tallentaa ainoastaan ”Memory Stick PRO Duo”
-kortille.
• Tämä kamera ei tue videoiden HD-tallennusta tai toistoa.
30
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso alla olevat aiheet ja lue ohjeita ”Cyber-shot-käsikirja”:sta (PDF).
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso ohjeita ”Cybershot-käsikirja”:sta.
2 Irrota akku ja asenna se takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke virta päälle.
3 Palauta asetukset (sivu 20).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ota huomioon, että kun lähetät kamerasi korjattavaksi suostut siihen, että sisäisen muistin
sisältö ja musiikkitiedostot saatetaan tarkastaa.
Akku ja virta
FI
Akkua ei voi asettaa.
• Aseta akku oikein pitämällä akun poistovipu painettuna auki (sivu 8).
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
• Kun akku on asetettu kameraan, voi kestää hetken, ennen kuin kameraan tulee virta.
• Aseta akku oikein paikalleen (sivu 8).
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku (sivu 7).
• Akun käyttöaika on loppunut. Vaihda tilalle uusi.
• Käytä suositeltua akkua (sivu 6).
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos et käytä kameraa noin 3 minuuttiin virran ollessa päällä, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke virta kameraan uudelleen (sivu 10).
• Akun käyttöaika on loppunut. Vaihda tilalle uusi.
31
Akun varaustilan ilmaisin näyttää väärin.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa.
• Näytetty jäljellä oleva akun käyttöaika ei vastaa todellista aikaa. Tyhjennä akku kokonaan ja
lataa se sitten täyteen näytetyn ajan korjaamiseksi.
• Akku on tyhjentynyt. Aseta ladattu akku (sivu 7).
• Akun käyttöaika on loppunut. Vaihda tilalle uusi.
Akkua ei voi ladata, kun se on kamerassa.
• Lataa akku akkulaturilla (mukana).
Valokuvien tai videoiden ottaminen
Kuvia ei voi tallentaa.
• Tarkasta, onko sisäisessä muistissa tai ”Memory Stick Duo” -kortissa vapaata tilaa (sivu 30).
Jos se on täynnä, toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (sivu 16).
– Vaihda ”Memory Stick Duo”.
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Valitse valokuvia kuvatessasi kuvaustilaksi muu kuin
.
• Valitse videoita kuvattaessa kuvaustilaksi
.
• Kuvakooksi on asetettu [640(hieno)] videoita kuvattaessa. Toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Aseta kuvakooksi jokin muu kuin [640(hieno)].
– Asenna ”Memory Stick PRO Duo”.
Kuviin ei voi lisätä päivämääriä.
• Tässä kamerassa ei ole toimintoa, jolla kuvaan voitaisiin lisätä päivämäärä. Voit tulostaa tai
tallentaa kuvia päivämäärän kera käyttämällä ”Picture Motion Browser -ohjelmaa”.
Erittäin kirkasta kohdetta kuvattaessa näkyy pystyraitoja.
• Tämä häiriöilmiö voi aiheuttaa kuvaan valkoisia, mustia, punaisia, violetteja tai muita raitoja.
Tämä ei ole vika.
Kuvien katselu
Kuvia ei voi toistaa.
• Paina
(Toisto) -painiketta (sivu 16).
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä.
32
Varotoimia
[ Älä käytä tai säilytä kameraa
seuraavissa paikoissa
• Erittäin kuumat, kylmät tai kosteat paikat
Jos kamera jätetään esim. aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn autoon, kameran runko voi
vääristyä ja siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Suora auringonvalo ja lämmityslaitteiden
ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua tai runko
vääristyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän lähelle
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei
aina voi korjata.
[ Kantaminen
Älä istu, jos kamera on housujesi tai hameesi
takataskussa, sillä kamera voi vikaantua tai mennä
rikki.
[ Puhdistaminen
Nestekidenäytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi sormenjäljistä,
pölystä ja muusta liasta nestekidenäytön
puhdistusvälineellä (ei mukana).
Linssin puhdistaminen
Pyyhi linssi puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä ja
muusta liasta pehmeällä kangaspyyhkeellä.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä
kostutetulla pehmeällä kangaspyyhkeellä ja pyyhi
pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeellä.
Viimeistelyn tai kotelon vahingoittumisen
ehkäiseminen:
• Älä altista kameraa kemiallisille tuotteille, kuten
tinnerille, bensiinille, alkoholille,
kertakäyttöpyyhkeille, hyönteiskarkotteelle,
aurinkovoiteelle tai hyönteismyrkylle.
• Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotain
yllämainituista.
• Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumin tai vinyylin kanssa.
[ Käyttölämpötilat
Kamera on tarkoitettu käytettäväksi 0–40 °C:n
lämpötilassa. Kuvaaminen erittäin kylmissä tai
kuumissa olosuhteissa näiden rajojen ulkopuolella
ei ole suositeltavaa.
[ Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
paikkaan, kameran sisään ja pinnalle voi tiivistyä
kosteutta. Huomaa, että jos kuvatessa objektiivin
sisällä on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti, että kosteus
haihtuu. Huomaa, että jos otat kuvia, kun kameran
objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
[ Sisäinen ladattava
varmistusparisto
Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo,
joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut
asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko ajan
kameran käytön aikana. Sen varaus heikkenee
kuitenkin vähitellen, jos käytät kameraa vain
lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et käytä kameraa
lainkaan noin kuukauteen, paristo tyhjenee
kokonaan. Muista ladata paristo tässä tapauksessa
uudelleen ennen kameran käyttöä.
Jos tätä ladattavaa akkua ei ladata, voit jatkaa
kameran käyttämistä, mutta päivämäärää ja aikaa
ei ilmoiteta.
Sisäisen ladattavan varmistuspariston
latausmenetelmä
Aseta ladattu akku kameraan ja jätä sitten kamera
vähintään 24 tunniksi virtakytkimen ollessa pois
päältä.
FI
33
Tekniset tiedot
Kamera
[Nestekidenäyttö]
[Järjestelmä]
LCD-paneeli:
DSC-T200
Leveä (16:9), 8,8 cm:n (3,5-tyyppinen) TFTasema
DSC-T70/T75
Leveä (16:9), 7,5 cm:n (3,0-tyyppinen) TFTasema
Pisteiden kokonaismäärä: 230 400 (960 × 240)
pistettä
Kuvalaite: Kuvailmaisin 7,18 mm:n (1/2,5tyyppinen) väri CCD, päävärisuodatin
Kuvapisteiden kokonaismäärä:
Noin 8 286 000 kuvapistettä
Tehollisten kuvapisteiden määrä:
Noin 8 083 000 kuvapistettä
Objektiivi:
DSC-T200
Carl Zeiss Vario-Tessar 5× -zoomobjektiivi
f = 5,8–29,0 mm (35–175 mm 35 mm:n
kinofilmikameran polttoväliksi muunnettuna)
F3,5–4,4
DSC-T70/T75
Carl Zeiss Vario-Tessar 3× zoomobjektiivi
f = 6,33–19,0 mm (38–114 mm 35 mm:n
kinofilmikameran polttoväliksi muunnettuna)
F3,5–4,3
Valotuksen säätö: Automaattivalotus,
valotusohjelma (10 tilaa)
Valkotasapaino: Automaattinen, päivänvalo,
pilvinen, loistevalo 1,2,3, hehkuvalo,
salamavalo
Tiedostomuoto (DCF-standardin mukainen):
Valokuvat: Exif Ver. 2.21 JPEG
-yhteensopiva, DPOF-yhteensopiva
Videot: MPEG1-yhteensopiva (mono)
Tallennusväline: Sisäinen muisti (noin 31 Mt),
”Memory Stick Duo”
Salamavalo: Salaman kantama (ISO-herkkyys
(suositeltu valotussindeksi) -asetuksena
Auto):
DSC-T200
Noin 0,1–3,7 m (W)/noin 0,8–2,9 m (T)
DSC-T70/T75
Noin 0,1–3,0 m (W)/noin 0,25–2,5 m (T)
[Tulo- ja lähtöliittimet]
Monikäyttöliitäntä: Videolähtö
Audiolähtö (mono)
USB-tiedonsiirto
USB-tiedonsiirto: Hi-Speed USB (USB 2.0
-yhteensopiva)
34
[Virtalähde, yleistä]
Virtalähde: Ladattava akku NP-BD1, 3,6 V
NP-FD1 (ei mukana), 3,6 V
AC-LS5K-verkkolaite (ei mukana), 4,2 V
Tehonkulutus (kuvauksen aikana):
DSC-T200
1,0 W
DSC-T70/T75
1,0 W
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Säilytyslämpötila: –20– +60 °C
Mitat:
DSC-T200
93,5 × 59,3 × 20,4 mm (lev./kork./syv.,
ulkonemia lukuun ottamatta)
DSC-T70/T75
90,0 × 56,4 × 20,7 mm (lev./kork./syv.,
ulkonemia lukuun ottamatta)
Paino (mukaan lukien NP-BD1-akku,
maalauskynä ja hihna yms.):
DSC-T200
Noin 186 g
DSC-T70/T75
Noin 156 g
Mikrofoni: mono
Kaiutin: mono
Exif Print: Yhteensopiva
PRINT Image Matching III: Yhteensopiva
PictBridge: Yhteensopiva
BC-CSD-akkulaturi
Käyttöjännite: 100 V–240 V AC, 50/60 Hz,
2,2 W
Lähtöjännite: 4,2 V DC, 0,33 A
Käyttölämpötila: 0–40 °C
Säilytyslämpötila: –20– +60 °C
Mitat: Noin 62 × 24 × 91 mm (lev./kork./syv.)
Paino: Noin 75 g
Ladattava akku NP-BD1
Käytetty akku: Litiumioniakku
Suurin jännite: 4,2 V DC
Nimellisjännite: 3,6 V DC
Kapasiteetti: 2,4 Wh (680 mAh)
Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman,
että siitä ilmoitetaan erikseen.
Tavaramerkit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ja ”Cyber-shot” ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, ”Memory Stick
Micro”, ”MagicGate”, ja
ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
”Info LITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Microsoft, Windows, DirectX ja Windows Vista
ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac ja eMac ovat Apple Inc -yhtiön
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Intel, MMX ja Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Google on Google, Inc. -yhtiön rekisteröity
tavaramerkki.
Adobe, Adobe-logo ja Reader ovat Adobe
Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt
järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä
niiden kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole
kuitenkaan käytetty kaikissa tapauksissa tässä
oppaassa.
FI
35
36
37
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Tryckt på minst 70% återvunnet papper med vegetabilisk
olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille käyttäen
haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta.
Printed in Japan
Download PDF

advertising