Sony | DSC-T30 | Sony DSC-T30 Käyttöohjeet

Digital Still Camera
Bruksanvisning/Felsökning
SE
Käyttö- ja vianmääritysopas
FI
DSC-T30
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
”Läs det här först” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/
uppspelning.
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Neuvoo kameran käyttökuntoon asetuksen ja antaa perusohjeet kuvaamista ja kuvien
toistoa varten.
Bruksanvisningar
Tryckt på 100% återvunnet papper med vegetabilisk oljebaserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet ”Läs det här först” innan du
börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för framtida bruk.
Käyttöohjeet
Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista
mustetta.
Printed in Japan
Lue tämä opas ja ”Lue tämä ensin” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
© 2006 Sony Corporation
2-675-573-21(1)
Svenska
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
VARNING!
Byt bara ut batteriet mot ett batteri av den
angivna typen. Annars finns det risk för
brand eller personskador.
För kunder i Europa
Denna produkt har testats och befunnits uppfylla
kraven i EMC-direktivet angående användning av
anslutningskablar på under 3 meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här kameran.
Anmärkning
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism
orsakar att en dataöverföring avbryts mitt i
(misslyckas), så starta om programmet eller
koppla loss anslutningskabeln (USB-kabeln osv.)
och sätt i den igen.
SE
2
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Att observera när kameran används
Vilka sorters ”Memory Stick”minneskort som går att använda
(medföljer ej)
Det IC-lagringsmedium som används i den
här kameran är ”Memory Stick Duo”minneskort. Det finns två olika sorters
”Memory Stick”-minneskort.
”Memory Stick Duo”: ”Memory Stick
Duo”-minneskort går att använda i
den här kameran.
• Batteripaketet går att ladda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går även att använda
batteripaketet som det är, även om det bara är
delvis uppladdat.
• Om du inte tänker använda batteripaketet på
länge så använd upp den återstående laddningen,
ta ut batteripaketet ur kameran, och förvara det
sedan på ett torrt och svalt ställe. Detta är viktigt
för att batteripaketet ska fortsätta att fungera
(sidan 104).
• För närmare detaljer om vilka sorters
batteripaket som går att använda, se sidan 104.
Carl Zeiss-objektiv
”Memory Stick”: Det går inte att
använda vanliga ”Memory Stick”minneskort i den här kameran.
Denna kamera är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med
utmärkt kontrast.
Objektivet till denna kamera är tillverkat
under ett kvalitetsgarantisystem som
godkänts av Carl Zeiss i enlighet med
kvalitetsstandarden hos Carl Zeiss i
Tyskland.
SE
Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
Andra sorters minneskort går inte att
använda.
• Se sidan 102 för närmare detaljer om ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
När man använder ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick”kompatibel utrustning
Det går att använda ”Memory Stick Duo”minneskortet genom att sätta i det i en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer ej).
Memory Stick Duo-adapter
Vi kan inte kompensera för om det inte går
att ta bilder eller visa bilder på grund av fel
på kameran, inspelningsmediet eller
liknande.
Det inbyggda minnet och ”Memory
Stick Duo”-backup
Stäng inte av kameran och ta inte ut
batteripaket eller ”Memory Stick Duo”minneskortet medan läsnings/
skrivningslampan lyser, eftersom det då
finns risk att data i internminnet eller på
”Memory Stick Duo”-minneskortet blir
förstörda. Skydda alltid dina data genom att
ta en kopia på dem för säkerhets skull. Se
sidan 22 om hur man gör för att ta en
backup-kopia.
Att observera angående
”InfoLITHIUM”-batteripaketet
Angående inspelning/uppspelning
• Innan du använder kameran för första gången
måste du ladda upp batteriet (medföljer).
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
• Den här kameran är varken dammsäker,
stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 106) innan du
börjar använda kameran.
SE
3
• Innan du börjar spela in sådant som bara händer
en enda gång är det bäst att göra en
provinspelning för att kontrollera att kameran
fungerar som den ska.
• Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det
kommer in vatten i kameran finns det risk för fel
som i vissa fall inte går att reparera.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan leda till fel på
kameran.
• Använd inte kameran i närheten av källor till
starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då
kan det hända att kameran inte kan spela in eller
spela upp bilder ordentligt.
• Om kameran används på sandiga eller dammiga
ställen finns det risk att det blir fel på den.
• Om det bildas kondens i kameran så vänta tills
den avdunstat innan du använder kameran
(sidan 106).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det
inte går att lagra några bilder, kan även
inspelningsmediumet bli oanvändbart, eller
bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
• Rengör blixtens yta före användningen. Hettan
när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens
yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta,
så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
Om LCD-skärmen och linsen
• LCD-skärmen är tillverkad med mycket hög
precision; över 99,99% av bildpunkterna är
aktiva. Det kan dock förekomma små punkter
som alltid är svarta och/eller alltid lyser vitt,
rött, blått eller grönt på LCD-skärmen eller
LCD-sökarskärmen. Detta är dock normalt och
beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte
de bilder som lagras på något sätt.
Svarta, vita, röda, blå
eller gröna punkter
SE
4
• Om LCD-skärmen eller linsen utsätts för direkt
solljus under en längre tid kan det leda till
funktionsstörningar. Var försiktig när du lägger
kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på
den.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är
inget fel.
• Var försiktig så att du inte råkar stöta till
objektivet och tryck inte på det.
Angående bilddatakompatibilitet
• Den här kameran följer de universella DCFnormerna (Design rule for Camera File system)
som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att visa bilder
som är tagna med den här kameran på annan
utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller
redigerade med annan utrustning på den här
kameran.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
verkliga bilder som tagits med den här kameran.
För att få fullt utbyte av den digitala
stillbildskameran
Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt
”Läs det här först” (separat häfte)
1 Gör klart batteripaketet
2 Slå på kameran/ställ klockan
3 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort (medföljer ej)
4 Välj vilken bildstorlek du vill använda
5 Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget)
Ta stillbilder (scenval)
6 Titta på/radera bilder
Bekanta dig med kameran
Den här bruksanvisningen
• Ta bilder med dina favoritinställningar (Programmerad
tagning) t sidan 24
• Spela upp dina bilder som ett bildspel t sidan 26
• Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av
menyn t sidan 30
• Ändra standardinställningarna t sidan 49
Anslut kameran till en dator eller skrivare
Den här bruksanvisningen
• Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika
sätt t sidan 61
• Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare)
t sidan 79
SE
5
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ......................................................... 3
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder ..................................................................... 9
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv.............................................. 9
Exponering – Justering av ljusstyrkan ............................................................. 10
Färg – Angående belysningens inverkan........................................................ 11
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” ........................................ 11
Delarnas namn ....................................................................................... 13
Indikatorer på skärmen ........................................................................... 15
Ändring av vad som visas på skärmen ................................................... 19
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer ............ 20
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”-minneskort (lagring i
internminnet) ........................................................................................... 21
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa .............................. 23
Hur man använder lägesomkopplaren .................................................... 24
Bildspel ................................................................................................... 26
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna............................................... 30
Menypunkter........................................................................................ 31
Tagningsmenyn ....................................................................................... 33
(Kamera)
COLOR (Färgläge)
(EV)
9 (Skärpa)
(Mätmetod)
WB (Vitbalans)
ISO
(Bildkvalitet)
Mode (Insp.sätt)
BRK (Gafflingssteg)
M (Intervall)
(Blixtnivå)
(Kontrast)
(Skärpa)
(Inst.)
SE
6
Visningsmenyn ........................................................................................42
(Mapp)
- (Skydda)
DPOF
(Skriv ut)
(Diabild)
(Ändra storl.)
(Rotera)
(Dela)
(Inst.)
Trimma
Hur man använder inställningsskärmarna
Hur man använder punkterna på inställningsskärmarna .........49
1
Kamera 1 ...........................................................................................50
AF-metod
Digital zoom
Funktionsguide
Rögödereduc.
AF-lampa
Autom. granskn.
2
Kamera 2 ...........................................................................................53
STEADY SHOT
Internminnesverktyg...........................................................................54
Format
Memory Stick-verktyg ........................................................................55
Format
Skapa lagr.mapp
Byt lagr.mapp
Kopiera
1
Inställningar 1 .....................................................................................57
Ladda ner musik
Formatera musik
LCD-bakgr.bel.
Pip
Språk
Initialisera
2
Inställningar 2 .....................................................................................59
Filnummer
USB-ansl.
Video ut
Klockinställning
SE
7
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator ......... 61
Installation av mjukvaran (medföljer) ...................................................... 63
Kopiering av bilder till datorn................................................................... 64
Visning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran (med hjälp av
ett ”Memory Stick Duo”-minneskort) ....................................................... 70
Hur man använder ”Cyber-shot Viewer” (medföljer) ............................... 71
Använda ”Music Transfer” (medföljer) ..................................................... 75
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator ....... 76
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder.................................................................... 78
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare ............................... 79
Utskrift i en affär...................................................................................... 83
Hur man ansluter kameran till en TV
Bildvisning på en TV-skärm .................................................................... 85
Felsökning
Felsökning............................................................................................... 87
Varningsindikatorer och meddelanden ................................................... 99
Övrigt
Angående ”Memory Stick” .................................................................... 102
Angående ”InfoLITHIUM”-batteripaketet ............................................... 104
Angående batteriladdaren .................................................................... 105
Försiktighetsåtgärder ............................................................................ 106
Tekniska data ........................................................................................ 108
Register .............................................................................................. 110
SE
8
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
Skärpa
Ha kul med kameran
I det här kapitlet beskrivs grunderna för att
använda kameran. Här beskrivs hur man
använder olika funktioner på kameran som
t.ex. lägesomkopplaren (sidan 24), menyerna
(sidan 30), osv.
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
När man trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan
(Autofokus). Kom ihåg att bara trycka ner avtryckaren halvvägs.
Tryck ner
avtryckaren helt
med en gång.
Tryck ner
avtryckaren
halvvägs.
AE/AF-låsindikatorn
Indikatorn blinkar ,
Indikatorn tänds och
det hörs ett pip.
Tryck sedan ner
avtryckaren helt.
60min
För att ta stillbilder när det är svårt att ställa in skärpan t [Skärpa] (sidan 35)
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar. t Se
”Tips för att förhindra suddiga bilder” (nedan).
Tips för att förhindra suddiga bilder
Håll kameran stadigt; låt armarna ta stöd mot kroppen. Luta dig gärna mot ett träd eller
ett hus så att du står stabilt. Du kan också använda självutlösaren med fördröjningen
inställd på 2 sekunder, aktivera bildstabiliseringsfunktionen eller använder ett stativ.
Använd blixt om du tar bilder där belysningen är svag.
SE
9
Exponering Justering av ljusstyrkan
Det går att skapa olika bilder genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Exponering:
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran
släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset släpps
in igenom
ISO = Inspelningskänslighet
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
I det helautomatiska läget ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan även själv ställa in
exponeringen för hand med hjälp av
nedanstående funktioner.
Ställa in EV:
Gör det möjligt att ändra det
exponeringsvärde som kameran har ställt
in. t sidan 34
Mätmetod:
Gör det möjligt att ändra vilken del av
motivet som ska mätas för att ställa in
exponeringen. t sidan 37
Justering av ISO-känsligheten
ISO-värdet är ett mått på känsligheten och ger en uppskattning av hur mycket ljus en
ljuskänslig anordning (eller en fotografisk film) uppfattar. Även om exponeringen är
densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
För att justera ISO-känsligheten t sidan 38
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder även på mörka ställen.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
SE
10
Färg
Angående belysningens inverkan
Ha kul med kameran
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Blåtonat
Rödaktigt
I det helautomatiska läget ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan även själv justera färgtonerna för hand med hjälp av punkten [Vitbalans] (sidan 37).
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Ju fler bildpunkter, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt
blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte
går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden
annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
1 Bildstorlek: 7M
3072
3072 bildpunkter × 2304 bildpunkter = 7 077 888
640
bildpunkter
2304
480
Bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA(E-Mail)
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
SE
11
Hur man ställer in bildstorleken (t steg 4 i ”Läs det här först”)
Bildpunkt
Standardinställningarna är markerade med
Bildstorlek
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning
men stora filer)
Exempel: För utskrift i
upp till A3-format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet
men mindre filer)
Exempel: Bilder som
ska skickas som e-post
.
Användningsriktlinjer
7M (3072×2304)
Större
Utskrift i upp till A3-format
3:21) (3072×2048)
3:2-aspekt
5M (2592×1944)
Utskrift i upp till A4-format
3M (2048×1536)
Utskrift i upp till 13×18 cm
2M (1632×1224)
VGA (640×480)
Utskrift i upp till 10×15 cm
Mindre
16:92) (1920×1080)
För email
Visning på 16:9 HDTV3)
1) Bilderna lagras med samma 3:2-aspekt som används på fotopapper, vykort, osv.
2) Det kan hända att bilden skärs av i kanterna vid utskriften (sidan 96).
3) Du kan visa bilderna med högre kvalitet genom att använda ett ”Memory Stick”-fack eller med hjälp av
en USB-anslutning.
Bildstorlek för filmer
Bildrutor/sekund
Användningsriktlinjer
640(Fin) (640×480)
Ca. 30
Visning på en TV (hög kval.)
640(Standard) (640×480)
Ca. 17
Visning på en TV (normalkval.)
160 (160×112)
Ca. 8
För email
• Ju större bildstorlek, desto högre kvalitet.
• Ju fler bildrutor per sekund, desto mjukare blir uppspelningen.
Inställning av bildkvaliteten i kombination med kompressionsgraden (sidan 38)
Det går att ställa in kompressionsgraden för lagring av digitala bilder. När man väljer en hög
kompressionsgrad försvinner en del av de fina detaljerna, men filerna blir mindre.
SE
12
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika delarna används.
1
3
2
4
5
6
2
3
5
6
7
4
Ha kul med kameran
1
7
8
8
9
A
(STEADY SHOT)-knapp
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
B Avtryckare (t steg 5 i ”Läs det här
först”)
9
0 qaqs qdqf qg qh
C POWER-knapp/POWER-lampa
(t steg 2 i ”Läs det här först”)
A Lägesomkopplare (24)
D Ögla för handlovsrem (t ”Läs det här
först”)
C För tagning: Zoomknapp (W/T)
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
B LCD-skärm (19)
E Mikrofon
För visning: / (uppspelningszoom)knapp/
(index)-knapp (t steg 6 i
”Läs det här först”)
F Blixt (t steg 5 i ”Läs det här först”)
G Objektiv
H Självutlösarlampa (t steg 5 i ”Läs det
här först”)/AF-lampa (52)
I Linsskydd (t steg 2 i ”Läs det här
först”)
D MENU-knapp (30)
E
-knapp (omkopplare för
visningssättet) (19)
F Styrknapp
Menyn tänd: v/V/b/B/z (t steg 2 i
”Läs det här först”)
Menyn släckt: / /
”Läs det här först”)
G
H
/
(t steg 5 i
(bildspel)-knapp (26)
-knapp (bildstorlek/radering)
(t steg 4 och 6 i ”Läs det här först”)
I Lock till batteripaketet/”Memory Stick
Duo” (t steg 1 och 3 i ”Läs det här
först”)
J Läsnings/skrivningslampa (t steg 4 i
”Läs det här först”)
SE
13
K ”Memory Stick Duo”-fack
(t steg 3 i ”Läs det här först”)
L Batterifack
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
M Batteriutmatningsknapp
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
N Multi-uttag (på undersidan)
När nätadaptern AC-LS5K används
(medföljer ej)
2 Till multiuttaget
1 Till DC INuttaget
Multikabel
v-märke
3 Till ett
vägguttag
• Du kan inte ladda batteriet genom att ansluta
kameran till nätadaptern AC-LS5K. Använd
batteriladdaren för att ladda upp
batteripaketet.
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
O Högtalare
P Stativfäste (på undersidan)
• Använd ett stativ med en skruvlängd på
högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran
ordentligt på stativ med längre skruv än
5,5 mm, och det finns även risk för skador
på kameran.
SE
14
Indikatorer på skärmen
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Indikator
Betydelse
Kameraläge (scenval)
(t steg 5 i ”Läs det här
först”)
Ha kul med kameran
Vid tagning av stillbilder
Kameraläge (Program) (24)
60min
3
1
SL
Blixtladdning
4
5
Blixt (t steg 5 i ”Läs det
här först”)
1.3
2
Zoomförstoringsgrad
(t 50, steg 5 i ”Läs det här
först”)
Rödögereducering (51)
Vid inspelning av filmer
Kontrast (41)
60min
1
Bildskärpa (41)
3
STBY
ON
Autofokuslampa (52)
Mätmetod (37)
4
5
2
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
B
Indikator
A
Indikator
60min
z
M
BRK
WB
STBY
INSP
Betydelse
Makro/Förstoringsglas (t
steg 5 i ”Läs det här först”)
Betydelse
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här
först”)
S AF M AF
AE/AF-lås (t steg 5 i ”Läs
det här först”)
1.0m
Inspelningssätt (24, 38)
Färgläge (33)
Autofokusmetod (50)
Autofokusramindikator
(35)
Förinställt avstånd (35)
STEADY SHOT OFF
(t steg 5 i ”Läs det här
först”)
Vitbalans (37)
Standby/filminspelning
(t steg 5 i ”Läs det här
först”)
SE
15
C
Indikator
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
STD
640
FINE
640
160
FINE STD
101
Indikator
Betydelse
Betydelse
E
Bildstorlek (t steg 4 i
”Läs det här först”)
Varning för svagt batteri
(23, 99)
+
Spotmätningshårkors (37)
•
visas bara när Multi
burst är aktiverat.
Autofokusram (35)
1M
Bildkvalitet (38)
Lagringsmapp (55)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
Återstående
internminneskapacitet (21)
E
Indikator
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
00:00:00
[00:28:05]
Inspelningstid [maximal
inspelningstid] (20)
1/30"
Multi Burst-intervall (40)
400
Återstående antal
lagringsbara bilder (20)
Histogram (19, 34)
Slutarbrusreducering
• När slutartiden är lika med
eller långsammare än 1/25
sekund aktiveras
automatiskt
slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska
störningarna i bilden.
Självutlösaren (t steg 5 i
”Läs det här först”)
C:32:00
±0.7EV
Självdiagnosfunktionen
(99)
125
Slutartid
ISO-tal (38)
F3.5
Bländarvärde
Gafflingssteg (40)
+2.0EV
Exponeringsvärde (34)
Betydelse
(visas inte på
skärmen på
föreående sida)
Meny (30)
D
Indikator
Vibrationsvarning (9)
• Anger att bilden kan
komma att bli suddig på
grund av att kameran skakar
och belysningen är för svag.
Det går fortfarande att ta
bilder även om
vibrationsvarningen visas.
Vi rekommenderar dock att
du slår på funktionen mot
suddiga bilder, använder
blixten för att få bättre
belysning, eller monterar
kameran på stativ eller
stabiliserar den på annat
sätt.
SE
16
Betydelse
A
Vid visning av stillbilder
1
60min
M
101
VGA
101
12/12
C:32:00
+2.0EV
2006
1 1
Inspelningssätt (24, 38)
M
5
TILLBAKA/NÄSTA
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här
först”)
4
500 F3.5
2
Betydelse
60min
9: 30 AM
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
VOLYM
STD
640
16:9
Skydd (43)
Utskriftmarkering (DPOF)
(83)
Mappbyte (42)
3
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
1.3
4
2
FINE
640
-
60min
Bildstorlek (t steg 4 i
”Läs det här först”)
160
Vid uppspelning av filmer
1
Ha kul med kameran
1.3
Indikator
3
5
Zoomförstoringsgrad
(t steg 6 i ”Läs det här
först”)
Steg
12/16
Uppspelning ruta för ruta
(38)
N
Uppspelning
(t steg 6 i ”Läs det här
först”)
Volym (t steg 6 i ”Läs det
här först”)
B
Indikator
Betydelse
101-0012
Mapp/filnummer (42)
Uppspelningsmätare
(t steg 6 i ”Läs det här
först”)
SE
17
C
Indikator
101
E
Betydelse
Indikator
Histogram (19, 34)
Lagringsmapp (55)
•
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
101
Uppspelningsmapp (42)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
Återstående
internminneskapacitet (21)
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
z PAUS
z SPELA
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
8/8 12/12
Bildnummer/antal lagrade
bilder i vald mapp
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(99)
00:00:12
Räkneverk (t steg 6 i ”Läs
det här först”)
D
Indikator
Betydelse
PictBridge-anslutning (81)
• Koppla inte bort kabeln till
multi-uttaget så länge
ikonen visas.
+2.0EV
Exponeringsvärde (34)
ISO-tal (38)
Mätmetod (37)
Blixt
WB
Vitbalans (37)
500
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
Uppspelningsbild (t steg 6
i ”Läs det här först”)
SE
18
Betydelse
PictBridge-anslutning (80)
tänds när
histogramvisningen är
avstängd.
Inspelningsdatum/tidpunkt
för bilden
Meny (30)
Uppspelning av Multi
Burst-bilder i tur och
ordning (38)
Bildval
TILLBAKA/
NÄSTA
VOLYM
Volymjustering
Ändring av vad som visas på skärmen
Varje gång man trycker på
-knappen
(omkopplare för visningssättet) ändras det
som visas på skärmen i följande ordning.
60min
VGA
96
S AF
Indikatorerna släckta
S AF
Indikatorerna tända
60min
Histogramvisning (sidan 34)
Ha kul med kameran
Histogram tänt
• Du kan öka bakgrundsbelysningen för LCDskärmen genom att hålla knappen
(Skärmvisningsomkopplare) nedtryckt längre.
• När histogramvisningen är påslagen visas
bildinformation under uppspelning.
• Histogrammet visas inte i följande situationer:
Under tagning
– När menyn visas
– Under inspelning av filmer
Under uppspelning
– När menyn visas
– I indexläget
– När uppspelningszoomen används
– Under rotering av stillbilder
– Under uppspelning av filmer
• Det kan uppstå stora skillnader i histogrammen
som visas vid tagning och uppspelning när:
– Blixten utlöses
– En väldigt långsam eller väldigt snabb
slutartid är inställd
• Det kan hända att inget histogram tänds för
bilder som är tagna med andra kameror.
VGA
96
S AF
SE
19
Antal stillbilder som går att lagra och
inspelningstiden för filmer
I nedanstående tabeller visas ungefär hur många stillbilder som går att lagra respektive hur
länge det går att spela in filmer på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i
den här kameran. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
För bildstorlek och bildkvalitet, Se sidan 11 i den här bruksanvisningen och steg 4 i ”Läs det
här först”.
Antal stillbilder (med bildkvaliteten inställd på [Fin] på den övre raden och
(Enhet: Bilder)
[Standard] på den undre raden.)
Kapacitet
Storlek
32MB
7M
3M
2M
VGA
16:9
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
3:2
5M
64MB
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Antalet bilder är angivet för när punkten [Mode] är inställd på [Normal].
• Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.
• Det går att ändra storleken på bilderna efteråt ([Ändra storl.], sidan 44).
Inspelningstid för filmer
Kapacitet
Storlek
640(Fin)
32MB
(Enhet: timmar : minuter : sekunder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
0:25:10
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
640(Standard)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Filmer i storleken [640(Fin)] går bara att spela in på ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
• När bilder som är tagna med en äldre Sony-modell spelas upp på den här kameran kan det hända att de
inte visas i sin verkliga storlek.
SE
20
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”minneskort (lagring i internminnet)
Kameran har ett internminne på 58 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om det inte sitter
något ”Memory Stick Duo”-minneskort i kameran går det att ta bilder med hjälp av det här
internminnet.
• Filmer med bildstorleken inställd på [640(Fin)] går inte att lagra i internminnet.
Ha kul med kameran
När ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är
isatt
[Inspelning]: Bilderna lagras på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo”minneskortet spelas upp.
[Menyer, Inst., osv.]: Det går att utföra olika funktioner
för bilderna på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
B
När det inte sitter i något ”Memory Stick
Duo”-minneskort
B
Internminne
[Inspelning]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet
spelas upp.
[Menyer, Inst., osv.]: Det går att utföra olika funktioner
för bilderna i internminnet.
Antalet stillbilder som går att lagra i internminnet och den inspelningsbara tiden för filmer är
så här.
Antal stillbilder (med bildkvaliteten inställd på [Fin] på den övre raden och
[Standard] på den undre raden)
(Enhet: bilder)
Storlek
Kapacitet
58MB
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
16
16
23
37
60
357
60
33
33
43
67
111
892
111
Inspelningstid för filmer
(Enhet: timmar : minuter : sekunder)
Storlek
Kapacitet
58MB
640 (Standard)
160
0:02:30
0:42:40
SE
21
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
Du rekommenderas att säkerhetskopiera dina data (göra en backup) utan fel med någon av
följande metoder.
För att kopiera data till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
Gör klart ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 64 MB, och utför
sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 56).
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidorna 64 till 68 utan något ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i
kameran.
• Du kan inte kopiera bilddata från ett ”Memory Stick Duo” till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator med en kabel till multi-uttaget kan du kopiera de data som finns
sparade i internminnet till datorn. Du kan däremot inte kopiera data från en dator till internminnet.
SE
22
Batteritiden och antalet bilder som går att
lagra/visa
• Batteriets kapacitet avtar gradvis med tiden och
i och med att du använder det. (sidan 104).
• Antalet bilder som går att lagra/visa och
batteritiden sjunker under följande förhållanden:
– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade
gånger.
– Om zoomen används ofta.
– När ljusstyrkan för LCD-skärmens
bakgrundsbelysning är höjd.
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Monitor].
– När punkten [STEADY SHOT] är inställd på
[Kont.].
– När batterierna är svaga.
Vid visning av stillbilder
Antal bilder
Batteritid (min.)
Ca. 8000
Ca. 400
Ha kul med kameran
I nedanstående tabeller visas ungefär hur
många bilder som går att lagra/spela upp
och hur länge batteriet varar vid tagning i
[Normal]-läget med fullt uppladdat
batteripaket (medföljer) vid en temperatur
på 25°C. Antalet bilder som går att lagra
eller visa medger även byte av ”Memory
Stick Duo”-minneskortet vid behov.
Tänk på att de verkliga siffrorna kan vara
lägre än de som visas i tabellen beroende på
användningsförhållandena.
• Visning av enstaka bilder i tur och ordning med
ca. tre sekunders mellanrum
Vid inspelning av filmer
Batteritid (min.)
Ca. 200
• Vid kontinuerlig inspelning av filmer med en
bildstorlek på [160]
Vid tagning av stillbilder
Antal bilder
Batteritid (min.)
Ca. 420
Ca. 210
• Vid tagning under följande förhållanden:
– Punkten
(Bildkvalitet) är inställd på
[Fin].
– Punkten [AF-metod] är inställd på [Singel].
– Punkten [STEADY SHOT] är inställd på
[Tagning].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Zoomen växlar mellan vidvinkel och tele.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio
bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antalet bilder/batteritiden ändras inte,
oberoende av bildstorleken.
SE
23
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägen för stillbildstagning
Auto: Automatiska inställningar
Används för att ta bilder på enklaste sätt med helautomatiska inställningar.
t steg 5 i ”Läs det här först”
Program: Läget för programmerad tagning
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren)
automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(För mer information om vilka funktioner du kan välja t sidan 31)
: Scenlägen
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener. t steg 5
i ”Läs det här först”
• För att ändra läget för tagning t sidan 30
Uppspelning/redigering
t
Inspelning av filmer
steg 6 i ”Läs det här först”
t
steg 5 i ”Läs det här först”
Lägesomkopplare
Styrknapp
Efter sidan 33 visas de tillgängliga lägena för lägesomkopplaren på följande sätt.
Inte tillgängligt
SE
24
Tillgängligt
Scenval
För närmare detaljer t steg 5 i ”Läs det här först”
Makro/
Förstoringsglas
Blixt
Autofokusram
Förinställd
skärpa
Vitbalans
Blixtnivå
/—
—
—/—
—
/—
Auto/ WB
SL
Ha kul med kameran
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att göra det möjligt att ta
bilder på bästa sätt för en viss sorts scen.
( : du kan välja önskad inställning)
Burst/
Exponeringsgaffling/Multi
burst
—
—
/—
—/—
/
/—
/
/—
/
/—
/
—/—
—
—
—
SE
25
Bildspel
Helt enkelt genom att trycka på
-knappen kan du spela upp bilder i tur och ordning med
övergångseffekter och musik (bildspel).
c
1 Ställ in
lägesomkopplaren
på
.
c
2 Tryck på
.
3 Bildspelet startar.
För att justera volymen för musiken
Tryck på v/V för att justera volymen.
För att pausa bildspelet
Tryck på z på styrknappen.
För att starta bildspelet igen väljer man [Forts.] och trycker på z.
• Bildspelet fortsätter från den bild där det pausades, men musiken börjar om från början.
min
VGA
2/9
Diabildsvisn.
Paus
Forts.
Avsl.
TILLBAKA/NÄSTA
För att se föregående/nästa bild
Tryck på b/B i pausläge.
För att avsluta bildspelet
Tryck på
eller välj [Avsl.] med V i pausläge och tryck sedan på z.
• Det går inte att spela upp bildspel under PictBridge-anslutning.
SE
26
För att ändra inställningen
Det går att välja önskade inställningar för bildspelet. Det går även att starta om bildspelet.
1 Tryck på MENU-knappen för att tända menyn.
min
(Diabild) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
Ha kul med kameran
2 Välj
VGA
2/9
Diabildsvisn.
Intervall
Auto
Upprepa
På
Bild
Mapp
Musik
Music3
Effecter
Elegant
Ångra
Start
3 Välj den punkt som du vill ställa in med v/V, och välj sedan önskad inställning med b/B.
4 Välj [Start] med V/B, och tryck sedan på z.
Bildspelet startar.
Om du inte vill starta bildspelet med en gång så tryck på [Ångra].
• Valda inställningar hålls kvar i minnet ända tills man ändrar dem.
Följande inställningar går att göra.
De ursprungliga inställningarna markeras med
.
Effekter
Enkel
Ett enkelt bildspel som passar för många olika slags scener.
Nostalgisk
Ett stämningsfyllt bildspel som påminner om filmscener.
Elegant
Ett elegant bildspel i medelsnabbt tempo.
Aktiv
Ett snabbt bildspel som passar till aktiva scener.
Normal
Ett grundläggande bildspel där bilden ändras med förinställt
intervall.
• När [Enkel], [Nostalgisk], [Elegant] eller [Aktiv] är inställt:
– Bara stillbilder visas.
– För bilder som är tagna i Multi Burst-läget visas bara den första bildrutan.
• Det spelas ingen musik (punkten [Musik] ställs in på [Av]) när bildspelet är inställt på [Normal]. I stället
hörs filmljud.
SE
27
Musik
Den förinställda musiken skiljer sig åt beroende på vilken effekt du väljer.
Music1
Standardinställningen för ett Enkelt bildspel.
Music2
Standardinställningen för ett Nostalgiskt bildspel.
Music3
Standardinställningen för ett Elegant bildspel.
Music4
Standardinställningen för ett Aktivt bildspel.
Av
Standardinställningen för ett Normalt bildspel. Ingen musik
spelas.
Bild
Mapp
Alla bilderna i vald mapp spelas upp.
Alla
Alla bilderna på ”Memory Stick Duo”-minneskortet spelas
upp i tur och ordning.
Upprepa
På
Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
Av
När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
Intervall
3s
5s
10 s
30 s
1 min
SE
28
Anger visningsintervallet för bilder i ett bildspel i läget
[Normal].
Start
Används för att starta bildspelet.
Ångra
Används för att avbryta bildspelet.
Ha kul med kameran
z För att lägga till/byta musikfiler
Du kan överföra en önskad musikfil från CD-skivor eller MP3-filer till kameran så att den spelas upp under
bildspelet. Du kan överföra musik med [Ladda ner musik] under
(Inst.) med hjälp av programvaran
”Music Transfer” (medföljer) installerad på datorn. Mer information finns på sid. 75 och 77.
• Det går att lagra upp till fyra musikstycken i kameran. (De fyra förinställda musikspåren (Music 1-4) kan
bytas ut mot dem du har överfört)
• Den maximala längden för varje musikfil som går att spela upp på kameran är 180 sekunder.
• Om det inte går att spela upp en musikfil på grund av att den blivit skadad eller något annat fel, så utför
kommandot [Formatera musik] (sidan 57) och överför musikfilen igen.
SE
29
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna
v/V/b/B-knapp
Lägesomkopplare
z-knapp
MENU-knapp
Styrknapp
1 Slå på kameran och ställ in lägesomkopplaren.
Vilka punkter som går att ställa in beror på vad lägesomkopplaren är inställd på och på inställningarna
på
(Kamera)-menyn.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj önskad menypunkt med b/B på
styrknappen.
• Om önskad punkt inte visas så fortsätt att trycka på
b/B tills den punkten visas på skärmen.
• Tryck på z efter att du valt en punkt när
lägesomkopplaren är inställd på
.
400
200
100
80
Auto
ISO
ISO
Mode BRK
M
4 Välj inställning med v/V.
Vald inställning zoomas in och ställs in.
5 Stäng menyn genom att trycka på MENU.
För att ändra det aktuella läget till läget för tagning
Du kan också stänga menyn genom att trycka ned avtryckaren halvvägs.
• Om det finns menypunkter som inte får plats på skärmen visas ett v/V-märke i kanten på det ställe där
menypunkter brukar visas. Välj det märket med styrknappen för att se de menypunkter som inte visas.
• Du kan inte ställa in alternativ som inte finns tillgängliga som val.
SE
30
Menypunkter
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
Vilka menypunkter som går att ställa in beror på vad lägesomkopplaren är inställd på. Endast
punkter som går att ställa in visas på skärmen.
(
: går att ställa in)
Lägesomkopplarens position:
Auto
Program
Scen
Tagningsmenyn (sidan 33)
(EV)
9 (Skärpa)
(Mätmetod)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
WB (Vitbalans)
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Bildkvalitet)
—
Mode (Insp.sätt)
BRK (Gafflingssteg)
M
—
—
—
*
—
—
(Intervall)
—
*
—
—
(Blixtnivå)
—
*
—
—
(Kontrast)
—
—
—
—
(Skärpa)
—
—
—
—
(Inst.)
Hur man använder menyerna
(Kamera)
COLOR (Färgläge)
—
SE
31
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
Uppspelningsmenyn (sidan 42)
(Mapp)
—
—
—
- (Skydda)
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Skriv ut)
—
—
—
—
(Diabild)
—
—
—
—
(Ändra storl.)
—
—
—
—
(Rotera)
—
—
—
—
(Dela)
—
—
—
—
(Inst.)
—
—
—
—
Trimma**
—
—
—
—
* Vilka inställningar som går att välja beror på scenläget (sidan 25).
** Endast tillgängligt för uppspelningszoom.
SE
32
—
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
Standardinställningarna är markerade med
.
(Kamera)
Välj läget för stillbildstagning. t steg 5 i ”Läs det här först”
COLOR (Färgläge)
Används för att ändra bildens ljusstyrka tillsammans med olika effekter.
Används för att ställa in bilden på svartvitt.
Brunton (SEPIA)
Används för att ställa in bilden på brunton.
Naturligt (NATURAL)
Används för att ställa in bilden på lugna färger.
Levande (VIVID)
Ställer om bilden till skarpa och djupa färger.
Hur man använder menyerna
Svartvit (B&W)
Normal
• Under filminspelning går det bara att välja [Svartvit] och [Brunton].
• När [Multi burst] är inställt ställs färgläget in på [Normal].
SE
33
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
(EV)
Används för att ställa in exponeringen för hand.
Mot –
Mot +
M +2.0EV
Mot +: Gör bilden ljusare.
0EV
Exponeringen ställs in automatiskt av kameran.
m -2.0EV
Mot –: Gör bilden mörkare.
• För närmare detaljer om exponering t sidan 10
• Kompensationsvärdet går att ställa in i steg om 1/3 EV.
• Om man tar bilder på motiv under väldigt ljusa eller mörka förhållanden, eller om man använder blixten,
kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.
z Justering av exponeringsvärdet med hjälp av ett histogram
60min
A
B
Mörk
Ljus
Histogram är en sorts diagram som visar bildens
ljusstyrka. Tryck upprepade gånger på
(omkopplare för visningssättet) för att tända
histogrammet på skärmen. Om diagrammet är
skevt åt höger betyder det att bilden är ljus, och
om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är
mörk. Ställ in lägesomkopplaren på
och
justera exponeringsvärdet medan du håller ett öga
på histogrammet för att kontrollera exponeringen.
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
• Histogrammet visas även i följande fall, men då går det inte att justera exponeringen.
– När punkten
(Kamera) är inställd på [Auto]
– När du spelar upp en enskild stillbild
– Under snabbgranskning
SE
34
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
9 (Skärpa)
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget.
(oändligt avstånd)
7.0m
Skärpan ställs in på ett motiv på ett förinställt avstånd.
(Förinställd skärpa)
• När man tar bilder på motiv bakom ett nät eller en glasruta är det
svårt att ställa in skärpan på rätt sätt i autofokusläget. I sådana
fall är det praktiskt att använda de förinställda avstånden.
3.0m
Hur man använder menyerna
1.0m
0.5m
Spot-AF (
)
Används för att automatiskt ställa in skärpan på ett väldigt
litet motiv eller ett smalt område.
• Genom att använda detta läge tillsammans med AFlåsfunktionen kan du ta bilder med önskad bildkomposition. Se
till att du håller kameran stadigt så att inte motivet hamnar
utanför autofokusramen.
60min
Autofokusram
Autofokusramindikator
Centrumv. AF
(
)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen.
• Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen går det att ta bilden med önskad bildkomposition.
60min
Autofokusram
Autofokusramindikator
Multi-AF
(Flerpunktsautofokus)
(Stillbilder
)
(Filmer
)
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen.
• Det här läget är praktiskt när motivet inte befinner sig mitt i
bilden.
60min
Autofokusram
Autofokusramindikator
SE
35
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
• AF är en förkortning av autofokus.
• Avståndsinställningen för de förinställda avstånden är bara ungefärlig. Om man riktar objektivet uppåt
eller nedåt ökar felet.
• För att spela in filmer rekommenderar vi läget [Multi-AF] eftersom autofokusen då fungerar även om
kameran skakar en aning.
• När den digitala zoomen eller AF-lampan används ställs skärpan in med prioritet på motiv i mitten eller
nära mitten av ramen. I det fallet blinkar
,
eller
-indikatorn och autofokusramen visas inte.
• Det kan hända att vissa alternativ inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 25).
z Om motivet inte är skarpt
Om motivet befinner sig nära kanten av ramen (eller skärmen) vid tagningen, eller när [Centrumv. AF] eller
[Spot-AF] används, kan det hända att kameran inte kan ställa in skärpan på motivet. Gör i så fall så här.
1 Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen, och tryck ner avtryckaren
halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).
60min
AE/AF-låsindikator
Autofokusram
Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om den här proceduren hur många
gånger som helst.
2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och tänds helt så återgå till den ursprungliga
bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.
60min
SE
36
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
(Mätmetod)
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som
ska mätas för att ställa in exponeringen.
Spot (Spotmätning)
( )
Endast en viss del av motivet mäts.
• Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när
det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
60min
Hur man använder menyerna
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över
motivet.
Centrumv. (Centrumvägd
mätning) ( )
Mitten av bilden mäts upp, och exponeringen ställs in i
förhållande till ljusstyrkan på motivet där.
Multi (Multi-patternmätning)
Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering.
• För närmare detaljer om exponering t sidan 10
• När du använder spotmätning eller centrumvägd mätning rekommenderar vi att du ställer in punkten [9]
(Skärpa) på [Centrumv. AF] för att ställa in skärpan på samma position som används för
exponeringsmätningen (sidan 35).
WB (Vitbalans)
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena t.ex. när färgerna i bilden ser
konstiga ut.
Blixt ( WB )
Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
• Den här punkten går inte att välja under inspelning av filmer.
Glödlampa (n)
Används för att ställa in vitbalansen på ställen där
belysningsförhållandena ändras snabbt som t.ex. på ett party,
eller i stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
Lysrör (
Används för att ställa in vitbalansen för lysrörsbelysning.
Molnigt (
Dagsljus (
Auto
)
)
Används för att ställa in vitbalansen för en molnig himmel.
)
Används för att ställa in vitbalansen för utomhustagningar,
nattscener, neonljus, fyrverkerier, soluppgångar, eller
förhållandena precis före eller efter en solnedgång.
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt.
• För närmare detaljer om vitbalans t sidan 11
• Under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om man
väljer [Lysrör] ( ).
• Utom i läget [Blixt] ( WB ) ställs punkten [WB] in på [Auto] när blixten utlöses.
• Det kan hända att vissa alternativ inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 25).
SE
37
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
ISO
Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre känslighet.
1000
800
Välj ett högt värde vid tagning på mörka ställen eller vid
tagning av motiv som rör sig snabbt, eller välj ett lågt värde
för att få bättre bildkvalitet.
400
200
100
80
Auto
•
•
•
•
För närmare detaljer om ISO-känslighetet t sidan 10
Observera att störningarna i bilden tenderar att öka när ISO-känsligheten ökar.
För scenlägena ställs [ISO] in på [Auto].
När du fotograferar på ljusa platser ökar kameran automatiskt tonåtergivningen och förhindrar bilder från
att bli vitaktiga (förutom när [ISO] är ställd på [80] eller [100]).
(Bildkvalitet)
Används för att ställa in stillbildskvaliteten.
Fin (FINE)
Används för att ta bilder med hög upplösning (låg
kompression).
Standard (STD)
Används för att ta bilder med normal upplösning (hög
kompression).
• För närmare detaljer om bildkvaliteten t sidan 11
Mode (Insp.sätt)
Används för att ställa in om kameran ska ta flera bilder i följd när man trycker på avtryckaren.
Multi burst ( M )
Kameran tar 16 bildrutor i följd som en enda stillbildsfil när
man trycker på avtryckaren.
• Detta är praktiskt t.ex. när man vill kontrollera sin form i olika
sorters sport.
• Det går att ställa in intervallet mellan Multi Burst-bilderna med
hjälp av punkten [Intervall] (sidan 40).
Gaffling (BRK)
Används för att ta en serie på tre bilder med något olika
exponeringsvärden som ställs in automatiskt.
• När du inte själv kan bestämma korrekt exponering kan du ta
bilder i läget Gaffling, som ställer om exponeringsvärdet. Efteråt
kan du välja den bild som har blivit bäst exponerad.
SE
38
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
Burst (
)
Kameran tar maximalt antal bilder i en följd (se följande tabell)
när man trycker ner avtryckaren och håller den nedtryckt.
• När ”Inspelning pågår” släcks går det att ta nästa bild.
Normal
Kameran tar bara en bild i taget.
Hur man använder menyerna
Angående [Multi burst]
• För att spela upp bilder som är tagna i Multi Burst-läget i tur och ordning gör man så här:
– För att pausa/återuppta uppspelningen: Tryck på z på styrknappen.
– För att spela upp bilden ruta för ruta: Tryck på b/B i pausläge. Tryck på z för att fortsätta spela upp
bilderna i tur och ordning.
• Följande funktioner går inte att använda i Multi Burst-läget:
– Smart zoom
– Blixt
– Uppdelning av en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget
– Extrahera eller radera en enstaka bildruta i en bildserie som är tagen i läget Multi burst
– Inställning av in bildruteintervallet på något annat läge än [1/30] när punkten
(Kamera) är inställd
på [Auto]
• När man spelar upp en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget på en dator eller en annan kamera som
saknar Multi Burst-funktion, visas alla bilderna som en enda bild indelad i 16 bildrutor.
• Bildstorleken för bilder som tas i Multi Burst-läget är 1M.
• Det kan hända att det inte går att ta bilder i Multi Burst-läget beroende på vilket scenläge som är inställt
(sidan 25).
Angående [Gaffling]
• Blixten ställs in på
(Forcerad blixt av).
• Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bilden, och sedan används de inställningarna även för de
andra bilderna.
• När exponeringen är inställd för hand (sidan 34) ändras exponeringsvärdet i förhållande till den inställda
ljusstyrkan.
• Tagningsintervallet är ungefär 1 sekund.
• Om motivet är alltför ljust eller alltför mörkt kan det hända att det inte går att fotografera ordentligt med
det inställda gafflingssteget.
• Det kan hända att det exponeringsgafflingsfunktionen inte går att använda beroende på vilket scenläge
som är inställt (sidan 25).
Angående [Burst]
• Blixten ställs in på
(Forcerad blixt av).
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• Inspelningsintervallet är ungefär 0,92 sekund.
• När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet blir fullt,
avbryts Burst-tagningen.
• Det kan hända att det inte går att ta bilder i Burst-läget beroende på scenläget (sidan 25).
SE
39
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
Maximalt antal bilder som går att ta i en följd
(Enhet: bilder)
Kvalitet
Fin
(Högupplösning)
Standard
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
2M
15
27
VGA
85
100
16:9
15
27
Storlek
BRK (Gafflingssteg)
Används för att ta en serie på tre bilder med något olika exponeringsvärden som ställs in
automatiskt.
±1.0EV
Används för att flytta exponeringsvärdet plus eller minus
1,0 EV.
±0.7EV
Används för att flytta exponeringsvärdet plus eller minus
0,7 EV.
±0.3EV
Används för att flytta exponeringsvärdet plus eller minus
0,3 EV.
• Punkten BRK (Gafflingssteg) visas inte i vissa scenlägen.
M
(Intervall)
Används för att ställa in bildruteintervallet för [Multi burst]-läget (sidan 38).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Välj först [Multi burst] i läget [Mode], ställ sedan in önskat
bildruteintervall under [Intervall]. Om du väljer en annan
funktion än [Multi burst] är inte den här funktionen tillgänglig.
1/30 (1/30")
• Punkten
SE
40
M
(Intervall) visas inte i vissa scenlägen.
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
(Blixtnivå)
Används för att justera mängden blixtljus.
+ ( +)
Mot +: Gör blixtljuset starkare.
Normal
– ( –)
Mot –: Gör blixtljuset svagare.
Hur man använder menyerna
• För att byta blixtläge t steg 5 i ”Läs det här först”
• Det kan hända att det inte går att ställa in blixtnivån beroende på scenläget (sidan 25).
(Kontrast)
Används för att justera bildens kontrast.
+(
)
Mot +: Ökar kontrasten.
Normal
–(
)
Mot –: Minskar kontrasten.
(Skärpa)
Används för att ställa in skärpan för bilden.
+(
)
Mot +: Gör bilden skarpare.
Normal
–(
)
Mot –: Gör bilden mjukare.
(Inst.)
Se sidan 49.
SE
41
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
Standardinställningarna är markerade med
.
(Mapp)
Används för att välja mappen som innehåller den bild som du vill spela upp när kameran
används med ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att ångra ett val.
1 Välj önskad mapp med b/B på styrknappen.
102
2/2
9
2006 1 1 1::05:34AM
OK
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
z Angående mappar
Kameran lagrar bilder i en bestämd mapp på ”Memory Stick Duo”-minneskortet (sidan 55). Det går att byta
mapp och att skapa nya mappar.
• För att skapa en ny mapp t [Skapa lagr.mapp] (sidan 55)
• För att byta lagringsmapp för bilderna t [Byt lagr.mapp] (sidan 56)
• När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo”-minneskortet och den första eller sista bilden i en
mapp visas, tänds följande indikatorer.
: Hoppa till föregående mapp.
: Hoppa till nästa mapp.
: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp.
SE
42
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
- (Skydda)
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag.
Skydda (-)
Se följande procedur.
Avsl.
Används för att lämna skyddsfunktionen.
För att skydda bilder i enbildsläget
1 Tänd den bild som du vill skydda.
Hur man använder menyerna
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
Bilden är nu skyddad och skyddsindikatorn - tänds för den bilden.
60min
VGA
2/9
-
Skydda
Avsl.
TILLBAKA/NÄSTA
4 Om du vill skydda ännu fler bilder så välj önskad bild med b/B, och tryck sedan på z.
För att skydda bilder i indexläget
1 Tryck på
(Index) för att gå över till indexskärmen.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [Välj] med v/V, och tryck sedan på z.
5 Välj den bild som du vill skydda med v/V/b/B, och tryck sedan på z.
En grön --indikator tänds för vald bild.
- (grön)
•
VÄLJ
MENU
NÄSTA
6 Upprepa steg 5 för att skydda ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
8 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
--indikatorn blir vit. Valda bilder skyddas.
• Om du vill skydda alla bilderna i mappen så välj [Alla i mappen] i steg 4, och tryck på z. Välj [På] med
B, och tryck sedan på z.
SE
43
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
För att ta bort skyddet
I enbildsläget
Tryck på z i steg 3 eller 4 i ”För att skydda bilder i enbildsläget”.
I indexläget
1 Välj den bild som du vill ta bort skyddet för i steg 5 i ”För att skydda bilder i indexläget”.
2 Tryck på z så att --indikatorn blir grå.
3 Upprepa ovanstående manöver för alla bilder som du vill ta bort skyddet för.
4 Tryck på MENU, välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
För att ta bort skyddet för alla bilder i mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4 i ”För att skydda bilder i indexläget”, och tryck på z. Välj [Av]
med B, och tryck sedan på z.
• Observera att när du formaterar internminnet eller ”Memory Stick Duo” raderas alla data som finns
lagrade på inspelningsmediet, inklusive skyddade bilder; dessa bilder går sedan inte att återställa.
• Det kan ta en liten stund att skydda en bild.
DPOF
Används för att lägga till en
ut (sidan 83).
-markering (utskriftsmarkering) för bilder som du vill skriva
(Skriv ut)
Se sidan 79.
(Diabild)
Se sidan 26.
(Ändra storl.)
Det går att ändra storleken på en lagrad bild och spara den som en ny fil. Originalbilden finns
kvar även efter storleksändringen.
7M
5M
Dessa storleksangivelser är bara ett riktmärke.
t steg 4 i ”Läs det här först”
3M
2M
VGA
Ångra
SE
44
Används för att avbryta storleksändringen.
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
1 Tänd den bild som du vill ändra storleken på.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [
] (Ändra storl.) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj önskad storlek med v/V, och tryck sedan på z.
Bilden lagras i den nya storleken som den nyaste filen i lagringsmappen.
För närmare detaljer om punkten [Bildstorlek] t steg 4 i ”Läs det här först”
Det går inte att ändra storleken på filmer eller Multi Burst-bilder.
När storleken ändras från en liten storlek till en stor storlek sjunker bildkvaliteten.
Det går inte att storleken till en aspekt på 3:2 eller 16:9.
När man ändrar storleken på en bild med aspekten 3:2 eller 16:9 uppstår det svarta band längst upp och
längst ned i bilden.
Hur man använder menyerna
•
•
•
•
•
(Rotera)
Används för att rotera en stillbild.
Används för att rotera en bild. Se följande procedur.
OK
Används för att utföra roteringen. Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta roteringen.
1 Tänd den bild som du vill vrida.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [
4 Välj [
] (Rotera) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
] med v, och vrid sedan bilden med b/B.
5 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Det går inte att vrida skydda bilder, filmer eller Multi Burst-bilder.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på
mjukvaran.
SE
45
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
(Dela)
Används för att klippa filmer, eller ta bort onödiga filmscener. Detta är den funktion vi
rekommenderar att du använder när det är dåligt med utrymme i interminnet eller på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet, eller för att bifoga filmer till e-postmeddelanden.
• Observera att originalfilmen raderas och det numret hoppas över. Observera även att det inte går att
återställa en fil när den väl har klippts.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta uppdelningen.
Exempel: För att klippa en film som är numrerad 101_0002
I det här avsnittet beskrivs hur man delar upp en film som är numrerad 101_0002 och raderar
vissa delar i följande filkonfiguration.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Klipp scen A.
1
A
B
2
3
101_0002
Dela
101_0002 delas upp i 101_0004 och 101_0005.
2 Klipp scen B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Dela
101_0005 delas upp i 101_0006 och 101_0007.
3 Radera scen A och B om de inte behövs längre.
101_0004
1
3
A
101_0007
2
B
101_0006
Radera
SE
46
Radera
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
4 Bara önskade scener blir kvar.
1
3
2
101_0006
Procedur
1 Välj den film som ska delas upp.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
] (Dela) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
Hur man använder menyerna
3 Välj [
4 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Filmen startar.
5 Tryck på z vid önskad delningspunkt.
60min
Dela
Delningspunkt
STD
640
10/10
00:00:02
OK
Ångra
Avsl.
• Om du vill justera delningspunkten så välj [c/C] (bildrutematning baklänges/framlänges) och
justera delningspunkten med hjälp av b/B.
• Om du vill byta klippställe helt så välj [Ångra]. Filmen startar igen.
6 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
7 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Filmen klipps på det stället.
• De klippta filmerna får nya nummer och lagras som de nyaste filerna i vald lagringsmapp.
• Följande sorters filmer och bilder går inte att klippa.
– Stillbilder
– Filmer som är för korta för att gå att klippa (under ca. två sekunder)
– Skyddade filmer (sidan 43)
(Inst.)
Se sidan 49.
SE
47
För närmare detaljer om hur man gör 1 sidan 30
Trimma
Används för att lagra en förstorad bild (t steg 6 i ”Läs det här först”) som en ny fil.
Trimma
Se följande procedur.
Åter
Används för att avbryta trimningen.
1 Tryck på MENU under uppspelningszoom för att tända menyn.
2 Välj [Trimma] med B på styrknappen, och tryck sedan på z.
3 Välj bildstorlek med v/V, och tryck sedan på z.
Bilden lagras och sedan visas originalbilden igen.
•
•
•
•
SE
48
Den trimmade bilden lagras som den nyaste filen i vald lagringsmapp, och även originalbilden blir kvar.
Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
Du kan inte trimma till en bildstorlek på 3:2- eller 16:9-aspekt.
Det går inte att trimma bilder som visas med snabbgranskning.
Hur man använder inställningsskärmarna
Hur man använder punkterna på
inställningsskärmarna
Det går att ändra standardinställningarna via inställningsskärmarna.
v/V/b/B-knapp
Lägesomkopplare
z-knapp
MENU-knapp
Styrknapp
1 Slå på kameran.
Hur man använder inställningsskärmarna
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Tryck först på B på styrknappen, gå till inställningen
(Inst.), och tryck
sedan en gång till på B.
4 Tryck på v/V/b/B på styrknappen för att välja den punkt du vill ställa in.
Ramen runt vald punkt blir gul.
5 Tryck på z för att mata in inställningen.
Inställningar 2
Filnummer:
USB-ansl.:
Video ut:
Klockinställning: Ångra
För att släcka skärmen
(Inst.) trycker man på MENU.
För att återvända till menyn från
(Inst.)-skärmen trycker man upprepade gånger på b på
styrknappen.
• Tryck ned avtryckaren halvvägs för att stänga skärmen
(Inst.) och för att återgå till tagningsläget.
När menyn inte visas
Håll MENU nedtryckt längre för att visa skärmen
För att avbyta inställningarna på skärmen
(Inst.).
(Inst.)
Välj [Ångra] om det alternativet visas, och tryck sedan på z på styrknappen. Om det
alternativet inte visas så välj om föregående inställning igen.
• Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.
SE
49
Kamera 1
1
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Standardinställningarna är markerade med
.
AF-metod
Används för att välja autofokusmetod.
Singel (S AF)
Skärpan ställs automatiskt in när man trycker ner avtryckaren
halvvägs och håller den där. Detta läge är praktiskt för att
fotografera stillastående motiv.
Monitor (M AF)
Skärpan ställs in redan innan man trycker ner avtryckaren
halvvägs. I detta läge går skärpeinställningen snabbare.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med [Singel]-läget.
Digital zoom
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom
(upp till 3×). När zoomförstoringsgraden överskrider 3× använder kameran antingen smart
zoom eller digital precisionszoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Bilden förstoras digitalt, praktiskt taget utan förvrängning.
Detta läge går inte att välja när bildstorleken är inställd på
[7M] eller [3:2].
• Den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom visas i
följande tabell.
Precision
(Precisionsdigitalzoom)
(
)
Alla bildstorleker förstoras upp till maximalt 6×, men
bildkvaliteten sjunker.
Av
Den digitala zoomen används ej.
Bildstorlek och maximal zoomförstoringsgrad när smart zoom används
Storlek
SE
50
Maximal zoomförstoringsgrad
5M
Ca. 3,6×
3M
Ca. 4,5×
2M
Ca. 5,6×
VGA
Ca. 14×
16:9
Ca. 4,8×
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
• När man trycker på zoomknappen visas zoomförstoringsgradsindikatorn på följande sätt.
W-sidan om den här linjen är det optiska zoomområdet, och
T-sidan det digitala zoomområdet.
Zoomförstoringsgrad
• Det optiska zoomområdet ingår i den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom/precisionszoom.
• Autofokusramen visas inte när den digitala zoomen används. -, - eller -indikatorn blinkar, och
skärpan ställs automatiskt in med företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
• När den smarta zoomen används kan det hända att bilden på skärmen ser grovkornig ut. Detta fenomen
har dock ingen inverkan på själva bilden som lagras.
Hur man använder inställningsskärmarna
Funktionsguide
När man använder kameran visas instruktioner för olika funktioner på skärmen.
På
Funktionsguiden visas.
Av
Funktionsguiden visas inte.
Rögödereduc.
Används för att minska risken för röda ögon i
bilden vid blixttagning. Gör denna inställning
före tagningen.
På (
)
Minskar risken för röda ögon.
• Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen.
Av
Rödögereduceringen avstängd.
• Det tar ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så håll kameran stadigt för att undvika att bilden blir
suddig på grund av att kameran skakar. Se även till att inte motivet rör sig.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt beroende på individuella skillnader,
avståndet till motivet, att motivet inte ser förblixten, eller andra faktorer.
SE
51
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
AF-lampa
Autofokuslampan är en fyllnadsbelysning som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv
när det är mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från
det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas
indikatorn ON .
Auto
Autofokuslampan används.
Av
Autofokuslampan används inte.
• Om inte tillräckligt mycket ljus från autofokuslampan når fram till motivet eller om motivet saknar
kontrast, går det inte att ställa in skärpan. (Vi rekommenderar ett avstånd på upp till ca. 2,7 m (zoom: W)/
2,5 m (zoom: T).)
• Skärpan ställs in så länge ljus från autofokuslampan träffar motivet, även om ljuset inte lyser precis mitt
på motivet.
• Autofokuslampan fungerar inte när ett förinställt avstånd är inställt (sidan 35).
• Autofokusramen visas inte. -, - eller
-indikatorn blinkar, och skärpan ställs automatiskt in med
företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
• Autofokuslampan fungerar inte när
(Skymningsläget),
(Landskapsläget),
(Snabbslutarläget)
eller
(Fyrverkeriläget) är inställt bland scenlägena.
• Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men vi avråder ändå från att
titta rakt in i autofokuslampan på nära håll.
Autom. granskn.
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
På
Automatisk granskning används.
Av
Automatisk granskning används inte.
• Om man trycker ner avtryckaren halvvägs i det läget släcks den tagna bilden på skärmen och det går att ta
nästa bild med en gång.
SE
52
2
Kamera 2
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Standardinställningarna är markerade med
.
STEADY SHOT
Används för att ställa in funktionen mot suddiga bilder.
Tagning
Funktionen mot suddiga bilder aktiveras när man trycker ner
avtryckaren halvvägs.
Kont.
Funktionen är alltid aktiv. Det går att stabilisera bilden även
när man zoomar in ett avlägset motiv.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med [Tagning]-läget.
Hur man använder inställningsskärmarna
• Vid filminspelning aktiveras läget [Kont.] även om [Tagning] är inställt här.
• Det går att stänga av funktionen mot suddiga bilder med hjälp av
(STEADY SHOT)-knappen när
punkten
(Kamera) inte är inställd på [Auto]. (t steg 5 i ”Läs det här först”)
• Det kan hända att funktionen mot suddiga bilder inte fungerar ordentligt i följande fall:
– Om kameran skakar alltför mycket
– När en lång slutartid är inställd, t.ex. vid tagning av nattscener
SE
53
Internminnesverktyg
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Den här punkten visas inte när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Format
Används för att formatera internminnet.
• Observera att när man formaterar internminnet raderas alla data i det för gott, även inklusive skyddade
bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta formateringen.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
SE
54
Memory Stick-verktyg
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Den här punkten visas bara när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Format
Används för att formatera ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Sådana ”Memory Stick Duo”minneskort som säljs i handeln är redan formaterade och går att använda med en gång.
• Observera att alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering, inklusive skyddade
bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta formateringen.
Hur man använder inställningsskärmarna
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
Skapa lagr.mapp
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort för att lagra bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta skapandet av en mapp.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att skapa mappar tänds.
60min
Skapa lagr.mapp
Skapar lagringsmapp
102MSDCF
Klar?
OK
Ångra
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir till lagringsmapp.
•
•
•
•
•
•
•
För närmare detaljer om mappar, se sidan 42.
Om du inte skapar någon ny mapp väljs mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills man skapar eller väljer en ny mapp.
Det går inte att radera en mapp med den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
För närmare information, se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 69).
SE
55
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Byt lagr.mapp
Används för att byta lagringsmapp.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta ändringen av lagringsmapp.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att välja mappar tänds.
102
2/2
102MSDCF
0
2006 1 1 1::05:34AM
OK
2 Välj önskad mapp med b/B, och [OK] med v, och tryck sedan på z.
• Det går inte att välja mappen ”100MSDCF” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta inspelade bilder till en annan mapp.
Kopiera
Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta kopieringen.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 64 MB.
2 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att kopieras Klar?” tänds.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Kopieringen startar.
60min
Kopiering pågår
102_COPY
SE
56
• Använd ett fullt uppladdat batteripaket eller nätadaptern (medföljer ej). Om man försöker kopiera bildfiler
med ett alltför svagt batteripaket kan det hända att batteripaketet tar slut mitt under kopieringen så att den
misslyckas, och det finns till och med risk att data blir förstörda.
• Det går inte att kopiera bara vissa bilder.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet, så ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet efter kopieringen och utför kommandot
[Format] som beskrivs under
(Internminnesverktyg) (sidan 54).
• Det går inte att välja en mapp som kopierats till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Utskiftsmarkeringar (
) kopieras inte när man kopierar bilder.
Inställningar 1
1
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Standardinställningarna är markerade med
.
Ladda ner musik
Används för att ladda ner musik för bildspel.
Se sidan 29, 75 och 77.
Formatera musik
Om det inte går att spela en musikfil till ett bildspel kan det bero på att det är fel på musikfilen.
Utför i så fall kommandot [Formatera musik].
När kommandot [Formatera musik] utförs raderas alla musikfilerna. Använd det medföljande
programmet ”Music Transfer” och aktivera funktionen [Ladda ner musik].
Meddelandet ”Alla data raderas Klar?” tänds.
Används för att formatera musikminnet. Alla andra data än
musikfiler blir kvar oförändrade.
Ångra
Används för att avbryta formateringen.
Hur man använder inställningsskärmarna
OK
LCD-bakgr.bel.
Används för att ställa in ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning när kameran drivs
med batteripaket.
Ljus
Skärmen blir ljusare.
Normal
• Du kan ändra inställningen genom att hålla
(Skärmvisningsomkopplare) nedtryckt längre.
• När läget [Ljus] är inställt förbrukas batteriströmmen snabbare.
Pip
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran.
Slutare
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner
avtryckaren.
På
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken när man trycker
på styrknappen/ trycker ner avtryckaren.
Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
Språk
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden på skärmen.
SE
57
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Initialisera
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Avbryter återställningen.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Initialisera alla inst. Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
• Se till att strömtillförseln inte avbryts under återställningen.
SE
58
2
Inställningar 2
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Standardinställningarna är markerade med
.
Filnummer
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
Serie
Filerna numreras i tur och ordning även om man byter
lagringsmapp eller ”Memory Stick Duo”-minneskort. (Om
det nya ”Memory Stick Duo”-minneskortet redan innehåller
en fil med ett högre nummer än det senaste numret, får den
nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)
Återställn.
Numreringen börjar om från 0001 varje gång man byter
mapp. (Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya
filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret.)
Hur man använder inställningsskärmarna
USB-ansl.
Används för att välja vilket USB-läge som ska användas när kameran ansluts till en dator eller
en PictBridge-kompatibel skrivare via multikabeln.
PictBridge
Används för att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare (sidan 79).
PTP
När [PTP] (Picture Transfer Protocol) är inställt och kameran
ansluts till en dator kopieras alla bilderna i lagringsmappen på
kameran till datorn. (Kompatibelt med Windows XP och Mac
OS X.)
Lagringsenh.
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan
kameran och en dator eller en annan USB-enhet (sidan 65).
Auto
Kameran upptäcker automatiskt och upprättar en förbindelse
med en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan
65 och 79).
• Om kameran inte går att ansluta till en PictBridge-kompatibel
skrivare när [Auto] är inställt, så ändra inställningen till
[PictBridge].
• Om kameran inte går att ansluta till en dator eller en annan
USB-enhet när [Auto] är inställt, så ändra inställningen till
[Lagringsenh.].
SE
59
För närmare detaljer om hur man gör
1 sidan 49
Video ut
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet för ansluten
videoutrustning. Olika länder och områden använder olika TV-system. Om du vill kunna titta
på bilder på en TV-skärm så se sidan 86 angående vilket TV-system som används i det land
eller område där kameran används.
NTSC
Används för att ställa in videoutsignalen på NTSC-format
(för t.ex. USA, Japan).
PAL
Används för att ställa in videoutsignalen på PAL-format (för
t.ex. Europa).
Klockinställning
Används för att ställa in datumet och klockan.
SE
60
OK
Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet ”Ställ
klockan” (t steg 2 i ”Läs det här först”).
Ångra
Används för att avbryta klockinställningen.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator
För närmare detaljer om hur man använder
kameran tillsammans med en Macintoshdator, se ”Hur man använder kameran
tillsammans med en Macintosh-dator”
(sidan 76).
I det här avsnittet beskrivs det som visas på
de engelskspråkiga skärmarna.
Installera först den medföljande mjukvaran (sid. 63)
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Kopiera bilder till datorn (sid. 64)
Titta på bilder på datorn
Titta på bilder med hjälp av ”Cyber-shot Viewer” och ”Music Transfer”
(sid. 71, 75)
• Titta på bilder som sparats på datorn
• Organisera bilder efter datum
• Redigera bilder
• Lägga till/ändra musik med hjälp av ”Music Transfer”
Skriv ut bilder
SE
61
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad systemmiljö vid
kopiering av bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Felfri användning garanteras inte för ett
system enligt ovan vars operativsystem
uppgraderats eller som består av flera
operativsystem (multi-boot).
USB-kontakt: Ska finnas som standard.
Rekommenderad systemmiljö för
användning av ”Cyber-shot Viewer”
och ”Music Transfer”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
Ljudkort: 16 bitars stereoljudkort och
högtalare
Processor (CPU)/Minne: Pentium III 500
MHz eller snabbare, minst 128 MB RAM
(Rekommenderas: Pentium III 800 MHz
eller snabbare och minst 256 MB RAM)
Programvara: DirectX 9.0c eller senare
Hårddisk: Tillgängligt utrymme som krävs
för installationen är minst 200 MB
Bilskärm: Upplösning: minst 800 × 600
bildpunkter Färger: High Color (16 bitar,
65 000 färger) eller mer
• Programvaran är kompatibel med DirectXtekniken. Installation av ”DirectX” kan behövas.
SE
62
Att observera när kameran ansluts till
en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Lagringsenh.] och [PTP]. I det här avsnittet
beskrivs lägena [Auto] och [Lagringsenh.] som
exempel. För närmare detaljer om [PTP], se
sidan 59.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Teknisk support
Ytterligare information om den här
produkten och svar på ofta ställda
frågor finner du på Sonys hemsida
för kundservice.
http://www.sony.net/
Installation av mjukvaran (medföljer)
Installera mjukvaran (medföljer) med hjälp
av följande procedur.
• Om du använder Windows 2000/Me så vänta
med att ansluta kameran till datorn tills
installationen är klar.
• I Windows 2000/XP måste du logga in som
administratör.
• När den medföljande mjukvaran installeras,
installeras även USB-drivrutinen automatiskt.
1 Slå på datorn och lägg i CD-ROMskivan (medföljer) i CD-ROMenheten.
4 Följ anvisningarna på skärmen
för att göra klart installationen.
När det tänds ett meddelande om att
datorn behöver startas om så starta om
datorn enligt anvisningarna på skärmen.
• Det är möjligt att DirectX finns installerat
sen tidigare, beroende på datorns system.
5 Ta ut CD-ROM-skivan när
installationen är klar.
Installationsmenyskärmen tänds.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Om skärmen inte tänds så dubbelklicka på
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klicka på [Install].
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
3 Välj önskat språk och klicka
sedan på [Next].
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
Läs noga igenom överenskommelsen
först. Om du accepterar villkoren i
avtalet så klicka på radioknappen
bredvid [I accept the terms of the license
agreement] (Jag accepterar villkoren i
licensöverenskommelsen) och klicka
sedan på [Next].
SE
63
Kopiering av bilder till datorn
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Det går att kopiera bilder från kameran till
datorn på följande sätt.
För en dator med Memory Stick-fack
Ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet ur
kameran och sätt i det i Memory Stick Duoadaptern. Sätt i Memory Stick Duoadaptern i datorn och kopiera bilderna.
Om datorn inte upptäcker ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskortet så se sidan 95.
2 Sätt i ett tillräckligt uppladdat
batteripaket i kameran, eller
anslut kameran till ett vägguttag
med hjälp av nätadaptern
(medföljer ej).
För en dator utan Memory Stick-fack
Utför steg 1 till 4 på sidorna 64 till 68 för att
kopiera bilder.
• Om du använder 2000/Me installerar du
programvaran (medföljer) innan du fortsätter.
Om du använder Windows XP behöver du inte
utföra installationen.
• Skärmarna som visas i det här avsnittet är
exempel vid kopiering av bilder från ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
Steg 1: Förberedelser på
kameran och datorn
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”minneskort med inspelade bilder i
kameran.
• Vid kopiering av bilder från internminnet
behövs inte detta steg.
SE
64
• Om man kopierar bilder till en dator med ett
alltför svagt batteripaket finns det risk att
kopieringen misslyckas eller att bilddata blir
förstörda om batteriströmmen skulle ta slut
mitt under kopieringen.
3 Ställ in lägesomkopplaren på
och slå sedan på kameran och
datorn.
2 Ställ omkopplaren på kabeln för
multi-uttaget på ”CAMERA”.
CAMERA TV
DISP SEL
• I Windows XP tänds AutoPlay-guiden på
skrivbordet.
”USB-läge Lagringsenh.” tänds på skärmen
på kameran.
Memory Stick
Slå på
Steg 2: Anslutning av kameran
till datorn
1 Anslut kameran till datorn.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
USB-läge
Lagringsenh.
Läsnings/
skrivningsindikatorer*
MENU
Första gången man ansluter kameran via
USB kör datorn automatiskt ett program för
att upptäcka kameran. Vänta en liten stund.
* Medan kommunikationen pågår lyser läsnings/
skrivningsindikatorerna rött. Vänta med att
använda datorn tills indikatorerna blivit vita.
• Om ”USB-läge Lagringsenh.” inte visas så ställ
in punkten [USB-ansl.] på [Lagringsenh.]
(sidan 59).
Steg 3-A: Kopiering av bilder till
datorn
2 Till multi-uttaget
1 Till en USB-kontakt
Multikabel
• För Windows 2000/Me följer man proceduren
som beskrivs i ”Steg 3-B: Kopiering av bilder
till datorn” på sidan 67.
• För Windows XP: om guideskärmen inte tänds
automatiskt så utför proceduren som beskrivs i
”Steg 3-B: Kopiering av bilder till datorn” på
sidan 67.
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
bilder till mappen ”My Documents” som
exempel.
SE
65
1 Anslut först kameran via USB på
det sätt som beskrivs i Steg 2 och
klicka sedan på [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopiera bilder till en
mapp på datorn med hjälp av
Microsofts skanner- och
kameraguide) t [OK] när
guideskärmen automatiskt tänds
på skrivbordet.
1
3 Ta bort bocken ur kryssrutan för
de bilder som du inte vill kopiera,
och klicka sedan på [Next].
1
2
Skärmen ”Picture Name and
Destination” (Bildnamn och
kopieringsdestination) tänds.
4 Välj namn och destination för
2
bilderna, och klicka sedan på
[Next].
Skärmen ”Scanner and Camera Wizard”
(Skanner- och kameraguide) tänds.
1
2 Klicka på [Next].
Bilderna som finns lagrade på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet i kameran
visas.
• Om det inte sitter i något ”Memory Stick
Duo”-minneskort visas bilderna i
internminnet.
2
Bildkopieringen startar. När kopieringen
är färdig tänds skärmen ”Other Options”
(Andra möjligheter).
• I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
SE
66
5 Klicka på radioknappen vid
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jag är klar med de här bilderna)
för att välja det alternativet, och
klicka sedan på [Next].
1 Dubbelklicka på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
2
6 Klicka på [Finish].
Guideskärmen stängs.
• Om du vill fortsätta att kopiera ytterligare
bilder så koppla loss multikabeln (sidan 69).
Gör sedan om proceduren i avsnittet ”Steg
2: Anslutning av kameran till datorn” på
sidan 65.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Skärmen ”Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Avslutning av
skanner- och kameraguiden) tänds.
• Om ikonen för en löstagbar enhet
(”Removable disk”) inte visas så se
sidan 93.
2 Dubbelklicka på mappen där de
bildfiler som du vill kopiera finns
lagrade.
Högerklicka sedan på en bildfil
för att tända menyn och klicka på
[Copy].
1
Steg 3-B: Kopiering av bilder till
datorn
• För Windows XP följer man proceduren som
beskrivs i ”Steg 3-A: Kopiering av bilder till
datorn” på sidan 65.
I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
2
• Se sidan 69 angående
lagringsdestinationerna för bildfiler.
SE
67
3 Dubbelklicka på mappen [My
Documents]. Högerklicka sedan i
”My Documents”-fönstret för att
tända menyn och klicka på
[Paste].
1 Klicka på [Start] t [My
Documents].
2
1
2
1
Innehållet i mappen ”My Documents”
visas.
Bildfilerna kopieras till mappen ”My
Documents”.
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen tänds ett
meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över den
gamla bilden med en ny raderas
originalfilen. Om du vill kopiera bildfilen
till datorn utan att skriva över den gamla
filen, så ändra filnamnet och kopiera sedan
bildfilen. Observera dock att om man ändrar
filnamnet (sidan 70) kan det hända att det
inte går att spela upp den bilden på kameran
längre.
Steg 4: Titta på bilder på datorn
I detta avsnitt beskrivs hur man gör för att
titta på bilder som kopierats till mappen
”My Documents”.
• Om du inte använder Windows XP, så
dubbelklicka på [My Documents] på
skrivbordet.
2 Dubbelklicka på önskad bildfil.
Bilden visas.
För att avsluta USBanslutningen
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
SE
68
• Kopplar loss multikabeln
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet
• Stänger av kameran
x För Windows 2000/Me/XP
1 Dubbelklicka på
Om man inte har skapat några nya mappar
finns bara följande mappar:
i aktivitetsfältet.
•
Dubbelklicka här
2 Klicka på
•
(Sony DSC) t [Stop].
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret,
och klicka sedan på [OK].
•
4 Klicka på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
• Steg 4 behöver inte utföras för Windows XP.
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
•
Bildfilerna som spelas in på kameran är
grupperade i mappar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet.
Exempel: för att se mapparna i Windows
XP
– ”Memory Stick Duo”: endast
”101MSDCF”
– Internminnet: endast ”101_SONY”
Det går inte att lagra några bilder i mappen
”100MSDCF”. Bilderna i de mapparna går bara
att titta på.
Det går inte att lagra eller spela upp några bilder
i mappen ”MISC”.
Bildfilernas namn ser ut på följande sätt.
ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. Sifferdelen för namet på en filmfil som är
inspelad i filmläget och motsvarande
indexbildfil är densamma.
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indexbildfiler som lagras vid filminspelning:
MOV0ssss.THM
Se sidan 42, 55 för närmare information om
mappar.
A
B
A Mapp med bilddata som spelats in på en
kamera utan funktion för att skapa mappar
B Mapp med bilddata som spelats in med den
här kameran
SE
69
Visning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran
(med hjälp av ett ”Memory Stick Duo”-minneskort)
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till en dator
inte längre finns kvar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet, går det ändå att se den
bilden igen på kameran genom att kopiera
tillbaka bildfilen från datorn till ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Steg 1 kan hoppas över om filnamnet som
ställdes in av kameran inte har ändrats.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp
bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan
kameramodell.
• Om det inte finns någon mapp skapar du först en
mapp med kameran (sid. 55) och kopierar sedan
bildfilen.
1 Högerklicka på bildfilen, och
klicka sedan på [Rename]. Ändra
filnamnet till ”DSC0ssss”.
Mata in ett nummer mellan 0001 och
9999 i stället för ssss.
1
2
• Om det tänds ett meddelande för bekräftelse
av överskrivning så mata in ett annat
nummer.
• Det kan hända att det visas ett filtillägg
beroende på hur datorn är inställd.
Filtilägget för stillbilder är JPG, och
filtilägget för filmer är MPG. Ändra inte
filtillägget.
SE
70
2 Kopiera bildfilen till ”Memory
Stick Duo”-mappen i följande
ordning.
1Högerklicka på bildfilen, och klicka
sedan på [Copy].
2Dubbelklicka på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] inuti mappen [DCIM],
och klicka sedan på [Paste].
• sss står för ett nummer mellan 100
och 999.
Hur man använder ”Cyber-shot Viewer”
(medföljer)
Med hjälp av den medföljande mjukvaran
kan du utnyttja de stillbilder och filmer du
tagit med kameran på ännu fler sätt än
tidigare.
Det här avsnittet innehåller en översikt över
”Cyber-shot Viewer” och det
grundläggande användningssättet.
Översikt över ”Cyber-shot
Viewer”
Med ”Cyber-shot Viewer” går det att:
För att öppna hjälpfilerna (Help) klickar
man på [Start] t [Programs] (i Windows
XP, [All Programs]) t [Sony Picture
Utility] t [Help] t [Cyber-shot Viewer].
Hur man startar och avslutar
”Cyber-shot Viewer”
För att importera bilder
1 Kontrollera att ”Media Check
Tool”* är igång.
* ”Media Check Tool” är ett program som
automatiskt upptäcker bilder och importerar
dem när man sätter i ett ”Memory Stick”minneskort eller ansluter kameran.
Kontrollera att
(Media Check Tool)ikonen visas i aktivitetsfältet.
• Om
-ikonen inte visas: Klicka på [Start]
t [Programs] (i Windows XP, [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t [Media
Check Tool].
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Importera bilder som tagits med kameran och
titta på dem på datorns bildskärm.
• Organisera bilderna på en kalender på datorn
efter tagningsdatumet.
• Retuschera, skriva ut och skicka stillbilder som
bilagor till epost-meddelanden, ändra
tagningsdatumet, mm.
• Se hjälpfilerna (Help) för närmare detaljer om
”Cyber-shot Viewer”.
Grundläggande användningssätt
Följ dessa steg för att importera och titta på
bilder från kameran.
2 Anslut kameran till datorn med
hjälp av kabeln för multi-uttaget.
Kameran upptäcks automatiskt och
därefter tänds skärmen [Import Images]
(Importera bilder).
För att starta ”Cyber-shot Viewer”
Dubbelklicka på
(Cyber-shot Viewer)ikonen på skrivbordet.
Eller från startmenyn: Klicka på [Start] t
[Programs] (i Windows XP, [All Programs])
t [Sony Picture Utility] t [Cyber-shot
Viewer].
För att avsluta ”Cyber-shot Viewer”
Klicka på -knappen i det övre högra
hörnet på skärmen.
• Om du använder Memory Stick-facket, se
först sid. 64.
• Om AutoPlay-guiden tänds i Windows XP
så stäng den.
SE
71
3 Importera bilderna.
För att börja importera bilder klickar
man på [Import]-knappen.
2 Visning av bilder i
visningsmapparna (”Viewed
folders”) arrangerade efter
tagningsdatum på en kalender
1Klicka på fliken [Calendar] (Kalender).
Årtalen när bilderna är tagna listas.
Med standardinställningarna lagras
bilderna i en mapp med importdatumet
som namn som skapas inuti mappen
”My Pictures” (Mina bilder).
• Om du vill byta importmapp (”Folder to be
imported”) så se sidan 74.
Visning av bilder
1 Kontroll av importerade bilder
När importen är klar startar ”Cyber-shot
Viewer”. Tumnagelbilder för de
importerade bilderna visas.
2Klicka på önskat årtal.
Bilderna som är tagna det året visas
arrangerade på en kalender efter
tagningsdatumet.
3För att se bilderna för en viss månad
klickar man på önskad månad.
Tumnagelbilder för bilderna som är
tagna den månaden visas.
4För att se bilderna för en viss dag
klickar man på önskat datum.
Tumnagelbilder för bilderna som är
tagna den dagen visas i timordning.
Årvisningsskärm
1
2
3
Månadsvisningsskärm
4
• Mappen ”My Pictures” är inställd som
standardvisningsmapp (”Viewed folders”).
• Det går att dubbelklicka på en tumnagelbild
för att se bara den bilden.
SE
72
Timvisningsskärm
• För att lista bilderna från ett visst år eller en
viss månad klickar man på den tidsperioden
till vänster på skärmen.
• Klicka på
-knappen längst ner till vänster
på skärmen för att starta eller pausa
bildspelet.
• Klicka på
-knappen längst ner till vänster
på skärmen för att avsluta bildspelet.
3 För att titta på enskilda bilder
Övriga funktioner
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Dubbelklicka på en tumnagelbild på
timvisningsskärmen för att se den bilden
för sig själv i ett separat fönster.
Förberedelser för att titta på bilder
som är lagrade på datorn
För att visa bilder registrerar du mappen
som innehåller bilderna som en av ”Viewed
folders”.
Välj [Register Viewed Folders...]
(Registrera visningsmappar) på [File]menyn för att öppna inställningskärmen för
registrering av visningsmappar (”Viewed
folders”).
• Det går att redigera bilderna som visas
genom att klicka på
-knappen på
verktygsraden.
1
4 För att se bilder över hela
skärmen
Klicka på -knappen för att spela upp
ett bildspel med de nuvarande bilderna
över hela skärmen.
2
Klicka på [Add...] (Lägg till)-knappen och
ange sedan en mapp med bilder att
importera som du vill registrera som en
visningsmapp (”Viewed folder”).
• Alla bilderna i eventuella undermappar till
visningsmapparna (”Viewed folders”)
registreras också.
SE
73
Byte av importmapp (”Folder to be
imported”)
För att byta importmapp (”Folder to be
imported”) öppnar man skärmen ”Import
Settings” (Importinställningar).
För att öppna skärmen ”Import Settings”
väljer man [Image Import Settings...]
(Bildimportinställningar) på [File] (Fil)menyn.
1
2
Välj importmapp (”Folder to be imported”).
• Det går att välja importmapp (”Folder to be
imported”) bland mapparna som är registrerade
som visningsmappar (”Viewed folders”).
Uppdatering av
bildregistreringsinformation
För att uppdatera bildinformation väljer
man [Update Database] (Uppdatera
databasen) på [Tools] (Verktyg)-menyn.
• Att uppdatera databasen kan ta en stund.
• Om man döper om bildfiler eller mappar i
visningsmapparna (”Viewed folders”) går det
inte att titta på dem med den här mjukvaran.
Uppdatera i så fall databasen.
Avinstallera ”Cyber-shot
Viewer”
1 Klicka på [Start] t [Settings] t [Control
Panel]. Dubbelklicka på [Add/Remove
Programs]. (För Windows XP, klicka på
[start] t [Control Panel] och
dubbelklicka sedan på [Add or Remove
Programs].)
2 Välj [Sony Picture Utility] och klicka
sedan på [Change/Remove] (för Windows
XP, [Remove]) för att avinstallera.
SE
74
Använda ”Music Transfer” (medföljer)
Du kan byta ut musikfilerna som finns
installerade vid leverans från fabrik mot
önskade musikfiler med hjälp av ”Music
Transfer”, som finns på CD-ROM-skivan
(medföljer). Det går även att radera eller
lägga till musikfiler när som helst.
5 Anslut kameran till datorn via
USB.
6 Starta programmet ”Music
Transfer”.
Lägga till/musikfiler med hjälp
av ”Music Transfer”
De musikformat som går att överföra med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som är lagrade på hårddisken i en
dator
• Musik på CD-skivor
• Förlagrad musik i kameran
menyn.
2 Välj
(Inst.) med B på
styrknappen.
3 Välj
(Inställningar 1) med v/V
på styrknappen och välj sedan
[Ladda ner musik] med v/B.
1
4 Välj [OK] med B/v, och tryck
för att lägga till/byta musikfiler.
• För att återställa musikfilerna i kameran
till fabriksinställningarna:
1 Utför kommandot [Formatera musik]
(sidan 57).
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
1 Tryck på MENU för att tända
7 Följ anvisningarna på skärmen
2 Utför kommandot [Återställ standard] i
programmet ”Music Transfer”.
Alla musikfiler återställs till de
fabriksinställda filerna, och punkten [Musik]
på [Diabild]-menyn ställs in på [Av].
3 Välj en lämplig musikfil med hänsyn till
bildspelseffekten (sidan 27).
Det går att återställa musikfilerna till
fabriksinställningarna med hjälp av
kommandot [Initialisera], men då återställs
även andra inställningar.
• Se hjälpfilerna till ”Music Transfer” för närmare
detaljer om hur man använder programmet.
sedan på z.
Meddelandet ”Anslut till PC” tänds.
SE
75
Hur man använder kameran tillsammans med en
Macintosh-dator
Du kan kopiera bilder till en Macintoshdator.
Att observera när kameran ansluts till
en dator
• ”Cyber-shot Viewer” kan inte användas på
Macintosh-datorer.
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via en USB-hubb.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Lagringsenh.] och [PTP]. I det här avsnittet
beskrivs lägena [Auto] och [Lagringsenh.] som
exempel. För närmare detaljer om [PTP], se
sidan 59.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Rekommenderad datormiljö
Följande systemmiljö rekommenderas för
den dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0 eller
senare)
USB-kontakt: Ska finnas som standard.
Rekommenderad systemmiljö för
användning av ”Music Transfer”
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
X (v10.3 eller senare)
Processor (CPU): iMac, eMac, iBook,
PowerBook, Power Mac i serien G3/G4/
G5, Mac mini
Minne: Minst 64 MB (128 MB eller mer
rekommenderas)
Hårddisk: Tillgängligt utrymme som krävs
för installationen är ungefär 250 MB
Hur man kopierar bilder till en
dator och tittar på dem
1 Gör klart kameran och en
Macintosh-dator.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 1: Förberedelser på kameran och
datorn” på sidan 64.
2 Koppla in multikabeln.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 2: Anslutning av kameran till
datorn” på sidan 65.
SE
76
3 Kopiera bildfiler till Macintoshdatorn.
1Dubbelklicka på den nyskapade ikonen
t [DCIM] t den mapp där de bilder
som ska kopieras finns lagrade.
2Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• För närmare detaljer om
lagringsdestinationer och filnamn, se
sidan 69.
4 Titta på bilder på datorn.
Dubbelklicka på hårddiskikonen t
önskad bildfil i mappen med kopierade
filer för att öppna den bildfilen.
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
• Kopplar loss multikabeln.
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet.
• Stänger av kameran.
Dra enhetsikonen eller ikonen för
”Memory Stick Duo”-minneskortet till
papperskorgen.
Kameran kopplas bort från datorn.
• Om du använder Mac OS X v10.0 så stäng först
av datorn innan du utför ovanstående procedur.
Det går att byta ut de fabriksinställda
musikfilerna mot vilka musikfiler du själv
vill. Det går även att radera eller lägga till
musikfiler när som helst.
De musikformat som går att överföra med
”Music Transfer” listas nedan:
• MP3-filer som är lagrade på hårddisken i en
dator
• Musik på CD-skivor
• Förlagrad musik i kameran
För att installera ”Music Transfer”
• Avsluta alla andra program som är igång innan
du installerar ”Music Transfer”.
• För installationen måste man logga på som
administratör.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
För att avsluta USBanslutningen
Lägga till/musikfiler med hjälp
av ”Music Transfer”
1 Slå på Macintosh-datorn och lägg i CDROM-skivan (medföljer) i CD-ROMenheten.
2 Dubbelklicka på
(CYBERSHOTSOFT).
3 Dubbelklicka på filen [MusicTransfer.pkg]
i mappen [MAC].
Installationen av programvaran startar.
För att lägga till/byta musikfiler
Se ”Lägga till/musikfiler med hjälp av
”Music Transfer”” på sidan 75.
Teknisk support
Ytterligare information om den här
produkten och svar på ofta ställda
frågor finner du på Sonys hemsida
för kundservice.
http://www.sony.net/
SE
77
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder
När man skriver ut bilder som är tagna i [16:9]format kan det hända att bilden skärs av i båda
kanterna, så kontrollera formatet före utskriften
(sidan 96).
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 79)
Det går att skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direkt utskrift på en ”Memory Stick”-kompatibel skrivare
Det går att skriva ut bilder på en ”Memory Stick”-kompatibel
skrivare.
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
Utskrift med hjälp av en dator
Det går att kopiera bilder till datorn med hjälp av den medföljande
”Cyber-shot Viewer”-mjukvaran och sedan skriva ut bilderna.
Utskrift i en affär (sidan 83)
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som
innehåller bilder du tagit med kameran och få dem utskrivna i en
fotoaffär. Du kan även markera de bilder du vill skriva ut med en
utskriftsmarkering (
) i förväg.
SE
78
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder du har tagit med kameran
genom att ansluta den direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Steg 1: Förberedelser på kameran
Gör klart kameran genom att ansluta den till
skrivaren med hjälp av multikabeln. Om
kameran ansluts till en skrivare som
upptäcks när punkten [USB-ansl.] är
inställd på [Auto] kan man hoppa över
steg 1.
Indexknapp
I enbildsläget
En enda bild skrivs ut per utskriftark.
MENU-knapp
Styrknapp
I indexläget
1
2
1 Tryck på MENU för att tända
Utskrift av stillbilder
Det går att skriva ut flera bilder i mindre
format på ett och samma utskriftsark. Det
går antingen att skriva ut samma bilder flera
gånger (1) eller olika bilder (2).
• Vi rekommenderar att du använder ett fullt
uppladdat batteripaket eller en nätadapter
(medföljer ej) för att undvika att kameran
plötsligt stängs av mitt under utskriften.
menyn.
2 Tryck på B på styrknappen för att
välja
3 Välj [
(Inst.).
] (Inställningar 2) med V,
och välj sedan [USB-ansl.] med
v/V/B.
• Det kan hända att det inte går att använda
indexutskriftsfunktionen beroende på skrivaren.
• Antalet bilder som går att skriva ut som en
indexbild beror på skrivaren.
• Det går inte att skriva ut rörliga bilder.
• Om indikatorn
blinkar på kamerans skärm i
ca. fem sekunder (ett felmeddelande) så
kontrollera den anslutna skrivaren.
2
4 Välj [PictBridge] med B/v, och
tryck sedan på z.
Inställningar 2
Filnummer:
USB-ansl.:
Lagringsenh.
Video ut:
Klockinställning:
Därmed är USB-läget inställt.
SE
79
Steg 2: Anslutning av kameran
till skrivaren
3 Slå på kameran och skrivaren.
När anslutningen är klar
tänds indikatorn
.
1 Anslut kameran till skrivaren.
60min
2M
Skriv ut
Alla
i mappen
DPOF-bild
Välj
Denna bild
Ångra
2 Till multi-uttaget
Kameran ställs in på uppspelningsläget, och
en bild och utskriftsmenyn tänds på
skärmen.
Steg 3: Utskrift
1 Till USButtaget
Oavsett vad lägesomkopplaren är inställd
på tänds utskriftsmenyn när man gör färdigt
Steg 2.
Multikabel
1 Välj önskad utskriftsmetod med
v/V på styrknappen, och tryck
sedan på z.
[Alla i mappen]
2 Ställ omkopplaren på kabeln för
multi-uttaget på ”CAMERA”.
CAMERA TV
DISP SEL
Används för att skriva ut alla bilder i
mappen.
[DPOF-bild]
Används för att skriva ut alla bilder som
är markerade med med en
utskriftsmarkering (
) (sidan 83),
oavsett vilken bild som visas.
[Välj]
Används för att välja bilder och skriva
ut alla valda bilder.
1Välj den bild som du vill skriva ut med
b/B, och tryck sedan på z.
En -markering tänds för valda bilder.
• Om du vill välja fler bilder så upprepa
denna procedur.
2Välj [Utskr.] med V, och tryck sedan på
z.
SE
80
[Denna bild]
Den bild som visas för tillfället skrivs ut.
• Genom att välja [Denna bild] och ställa in
punkten [Index] på [På] i steg 2, går det att
skriva ut en och samma bild flera gånger
som en indexbild.
2 Välj utskriftsinställningar med
3 Välj [OK] med V/B, och tryck
sedan på z.
Bilden skrivs ut.
• Koppla inte loss multikabeln medan
indikatorn
(PictBridge-anslutning)
visas på skärmen.
60min
v/V/b/B.
60min
indikator
2M
Skriv ut
Index
Storlek
Datum
Antal
Av
Grundins
Av
1
Avsl.
OK
[Index]
För att skriva ut ytterligare bilder
Välj [På] för att skriva ut bilderna som
en indexbild.
Efter steg 3, välj [Välj] och därefter önskad
bild med v/V, och gör sedan om
proceduren från och med steg 1.
[Storlek]
[Datum]
Välj [Datum&Klocka] eller [Datum] för
att lägga på datum och klockslag på
bilderna.
• När man väljer [Datum] läggs datumet på i
den ordning som är inställd i (t steg 2 i
”Läs det här först”). Det kan hända att den
här funktionen inte går att använda beroende
på skrivaren.
[Antal]
När punkten [Index] är inställd på [Av]:
Välj hur många kopior av bilden som
ska skrivas ut. En bild skrivs ut per ark.
När punkten [Index] är inställd på
[På]:
Välj hur många bilder som ska skrivas
ut tillsammans som en indexbild. Om du
valde [Denna bild] i steg 1, så ställ in
hur många exemplar av samma bild som
ska skrivas ut bredvid varandra på ett
enda ark som en indexbild.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder
inte får plats på ett ark.
För att skriva ut bilder på
indexskärmen
Utskrift av stillbilder
Ställ in storleken på utskriftsarket.
Utför ”Steg 1: Förberedelser på kameran”
(sidan 79) och ”Steg 2: Anslutning av
kameran till skrivaren” (sidan 80), och
fortsätt sedan på följande sätt.
När kameran ansluts till en skrivare tänds
utskriftsmenyn. Välj [Ångra] för att släcka
utskriftsmenyn, och fortsätt sedan på
följande sätt.
1 Tryck på
(Index).
Indexskärmen tänds.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Skriv ut) med B, och tryck
sedan på z.
4 Välj önskad utskriftsmetod med v/V, och
tryck sedan på z.
Skriv ut
Alla
i mappen
DPOF-bild
Välj
Ångra
SE
81
[Välj]
Används för att välja bilder och skriva ut
alla valda bilder.
Välj den bild som du vill skriva ut med
v/V/b/B, och tryck sedan på z så att
markeringen
tänds. (Upprepa denna
procedur för att välja ytterligare bilder.)
Tryck sedan på MENU.
[DPOF-bild]
Alla bilder som är försedda med en
utskriftsmarkering (
) skrivs ut, oavsett
vilken bild som visas.
[Alla i mappen]
Används för att skriva ut alla bilder i
mappen.
5 Utför steg 2 och 3 i ”Steg 3: Utskrift”
(sidan 80).
SE
82
Utskrift i en affär
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort som innehåller bilder du
tagit med kameran och få dem utskrivna i
en fotoaffär. Så länge affären erbjuder
fotokopiering enligt DPOF-standarden kan
du markera bilder i förväg med
utskriftsmarkeringar (
) så att du slipper
välja om dem i affären.
• Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade
i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär.
Kopiera först bilderna till ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort, och ta sedan med ”Memory
Stick Duo”-minneskortet till fotoaffären.
Vad är DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) är en
funktion som gör det möjligt att märka
bilder på ”Memory Stick Duo”minneskortet som man vill skriva ut senare
).
med en utskriftsmarkering (
Innan du tar med ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort till en affär
• Hör först efter i fotoaffären vilka sorters
”Memory Stick Duo”-minneskort de kan
hantera.
• Om din fotoaffär inte kan hantera ”Memory
Stick Duo”-minneskort så kopiera de bilder du
vill få utskrivna till något annat medium som
t.ex. en CD-R-skiva och ta sedan med den i
stället till affären.
• Glöm inte att även ta med Memory Stick Duoadaptern.
• Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva
eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar
med dem till en affär.
• Det går inte att ställa in antalet utskrifter.
MENU-knapp
Styrknapp
1 Tänd den bild som du vill skriva
ut.
2 Tryck på MENU för att tända
menyn.
3 Välj DPOF med b/B, och tryck
sedan på z.
Utskrift av stillbilder
• Det går även att skriva ut bilder som är försedda
med en utskriftsmarkering (
) på en skrivare
som följer DPOF (Digital Print Order Format)standarden eller en PictBridge-kompatibel
skrivare.
• Det går inte att markera rörliga bilder.
• När man markerar bilder som är tagna i [Multi
burst]-läget, skrivs alla bilderna ut på ett enda
ark indelat i 16 rutor.
Markering i enbildsläget
Bilden markeras med en
utskriftsmarkering (
).
60min
2M
2/9
DPOF
Avsl
TILLBAKA/NÄSTA
4 Om du vill markera ytterligare
bilder så tänd önskad bild med b/
B, och tryck sedan på z.
För att ta bort en markering i
enbildsläget
Tryck på z i steg 3 eller 4.
SE
83
Markering i indexläget
8 Välj [OK] med B, och tryck sedan
1 Tänd indexskärmen (t steg 6 i
på z.
-markeringen blir vit.
”Läs det här först”).
2 Tryck på MENU för att tända
menyn.
3 Välj DPOF med b/B, och tryck
sedan på z.
4 Välj [Välj] med v/V, och tryck
sedan på z.
• Det går inte att lägga till
läget [Alla i mappen].
-markeringar i
5 Välj den bild som du vill markera
med v/V/b/B, och tryck sedan på
z.
En grön
bild.
-markering tänds för vald
Grön
markering
VÄLJ
MENU
NÄSTA
6 Upprepa steg 5 för att markera
ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
SE
84
Om du vill avbryta så välj [Ångra] i steg 4
eller välj [Avsl.] i steg 8, och tryck sedan på
z.
För att ta bort en markering i
indexläget
Välj de bilder som du vill ta bort
markeringen från i steg 5, och tryck sedan
på z.
För att ta bort alla markeringar i
mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4, och tryck
sedan på z. Välj [Av], och tryck sedan på
z.
Hur man ansluter kameran till en TV
Bildvisning på en TV-skärm
Det går att titta på bilder på en TV-skärm
genom att ansluta kameran till en TV.
Stäng av både kameran och TV:n innan du
kopplar ihop dem.
1 Anslut kameran till TV:n.
3 Slå på TV:n och ställ in TV/videoomkopplaren på ”video”.
• Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer.
4 Ställ in lägesomkopplaren på
och slå på kameran.
1 Till ljud/
bildingångarna
Lägesomkopplare
60min
101-0002
VGA
2/9
2006 1 1 10:30PM
TILLBAKA/NÄSTA
VOLYM
2 Till multi-uttaget
Styrknapp
Multikabel
2 Ställ in omkopplaren på
Hur man ansluter kameran till en TV
• Lägg kameran med skärmen vänd uppåt.
• Om TV:n har stereoingångar så koppla in
multikabelns svarta ljudkontakt i ingången för
vänster kanal.
Bilderna som är tagna med kameran
visas på TV-skärmen.
Tryck på b/B på styrknappen för att
välja önskad bild.
• När man använder kameran utomlands kan
det hända att man måste ställa om
videoutsignalen så att den motvarar TVsystemet (sidan 60).
multikabeln på ”TV”.
CAMERA TV
DISP SEL
SE
85
Angående TV-system
För att kunna titta på bilder på en TV-skärm
krävs en TV med videoingång och en
maltikabel. Kameran måste vara inställd på
samma TV-system som TV:n. Se efter i
följande listor vilket TV-system som
används i det land eller område där du
använder kameran.
NTSC
Bahama-öarna, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerna, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela, mfl.
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, mfl.
PAL-M
Brasilien
PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Ryssland, Ukraina, mfl.
SE
86
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera punkterna på sidan 88 till 98.
Om en kod i stil med ”C/E:ss:ss” visas på skärmen så se sidan 99.
2 Ta ut batteripaketet, vänta ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen och
slå på kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 58).
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Observera att om du lämnar in din kamera för reparation godkänner du även att innehållet i
internminnet och musikfilerna kan komma att undersökas.
Felsökning
SE
87
Batteripaket och strömförsörjning
Batteripaketet går inte att sätta i.
• När du sätter i batteriet kan du trycka ned batteriutmatningsknappen mot undersidan av
kameran med kanten av ett batteri (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
Indikatorn för återstående batteriström visar fel, eller batteriströmmen tar
snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns tillräckligt med ström.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen (sidan 104).
• Den batteritid som visas stämmer inte med det batteri som används. Du korrigerar problemet
genom att ladda ur batteriet helt och sedan ladda upp det igen.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är dött (sidan 104). Byt ut det mot ett nytt.
Batteripaketet tar snabbt slut.
• Ladda upp det ordentligt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Kameran används på ett väldigt kallt ställe (sidan 104).
• Batterikontakterna är smutsiga. Rengör batterikontakterna med en bomullstuss e.d. och ladda
sedan upp batteripaketet.
• Batteripaketet är dött (sidan 104). Byt ut det mot ett nytt.
Det går inte att slå på kameran.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är dött (sidan 104). Byt ut det mot ett nytt.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om kameran inte används på över tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt av
för att spara på batteriströmmen. Slå på kameran igen (t steg 2 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
SE
88
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
Kameran kan inte lagra bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet
(sidan 20, 21). Om internminnet/minneskortet är fullt så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”).
– Byt ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 102).
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Ställ in lägesomkopplaren på
för att ta stillbilder.
• Ställ in lägesomkopplaren på
för att filma.
• Bildstorleken är inställd på [640(Fin)] vid inspelning av en film. Gör något av följande:
– Ställ in bildstorleken på något annat än [640(Fin)].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort (sidan 102).
Motivet syns inte på skärmen.
• Ställ in lägesomkopplaren på något annat läge än
(sidan 24).
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Slutarbrusreduceringsfunktionen är aktiverad (sidan 16). Detta är inget fel.
Bilden är oskarp.
• Motivet är alltför nära. Ta bilder i läget
Felsökning
(Makro). Se till att placera linsen längre bort från
motivet än det kortaste avståndet vid bildtagning, ungefär 8 cm (W)/25 cm (T), när du tar
bilderna. Eller ställ
(Förstoringsglas) och fokusera från ett avstånd av ungefär 1 cm till 20
cm från motivet (t steg 5 i ”Läs det här först”).
•
(Förstoringsglas) ställs in eller
(Skymningsläge),
(Landskapsläge) eller
(Fyrverkeriläge) väljs i scenläget när du tar stillbilder.
• Ett av de förinställda avstånden är inställt. Välj autofokusläget (sidan 35).
• Se ”Om motivet inte är skarpt” på sidan 36.
Den optiska zoomen fungerar inte.
• När du väljer
(Förstoringsglas) kan du inte använda den optiska zoomen.
Precisionsdigitalzoomen fungerar inte.
• Ställ in punkten [Digital zoom] på [Precision] (sidan 50).
• Den här funktionen går inte att använda för att spela in filmer.
SE
89
Den smarta zoomfunktionen fungerar inte.
• Ställ in punkten [Digital zoom] på [Smart] (sidan 50).
• Den här funktionen går inte att använda:
– När bildstorleken är inställd på [7M] eller [3:2].
– Vid tagning i Multi Burst-läget.
– Vid inspelning av filmer.
Blixten fungerar inte.
• Blixten är inställd på
(Forcerad blixt av) (t steg 5 i ”Läs det här först”).
• Det går inte att använda blixten:
– När punkten [Mode] (Insp.sätt) är inställd på [Burst], [Gaffling] eller [Multi burst]
(sidan 38).
(Läge för Hög känslighet), (Skymningsläge) eller
(Fyrverkeriläge) väljs i
scenläget (sidan 25).
– När lägesomkopplaren är inställd på
.
• Ställ blixten på (Forcerad blixt på) när du valt
(Förstoringsglas) eller när
(Landskapsläge),
(Snöläge),
(Strandläge) eller
(läge för Snabbslutare) har valts i
scenläget (t steg 5 i ”Läs det här först”).
–
Det uppstår suddiga fläckar på bilder som är tagna med blixt.
• Damm i luften har reflekterat blixtljuset och kommit med i bilden. Detta är inget fel.
Närbildsläget kan inte användas.
•
(Skymningsläge),
(Landskapsläge) eller
(Fyrverkeriläge) väljs i scenläget
(sidan 25).
Datum och tid visas inte
• När du tar bilder visas inte datum och tid. De visas bara under uppspelning.
Datumet och klockan blir inte rätt inspelade.
• Ställ in rätt datum och ställ klockan (t steg 2 i ”Läs det här först”).
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren
och håller den halvvägs nedtryckt.
• Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 34).
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj mätmetod (sidan 37) eller justera
exponeringen (sidan 34).
• Skärmens ljusstyrka är för lågt inställd. Ställ in bakgrundsbelysningen för LCD-skärmen
(sidan 20).
SE
90
Bilden är för ljus.
• Motivet är upplyst av spotlights på en mörk plats som t.ex. på en scen. Justera exponeringen
(sidan 34).
• Skärmen är för ljus. Ställ in bakgrundsbelysningen för LCD-skärmen (sidan 19).
Färgerna i bilden är fel.
• Ställ [COLOR] (Färgläge) på [Normal] (sid. 33).
Det uppstår vertikala ränder vid tagning av ett mycket ljust motiv.
• S.k. färgsudd. Detta fenomen beror inte på något fel.
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
• Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare
när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.
Röda ögon i bilden.
• Ställ in punkten [Rögödereduc.] på
(Inst.)-menyn på [På] (sidan 51).
• Se till att motivet befinner sig närmare än det rekommenderade blixttagningsavståndet när
blixten används (t steg 5 i ”Läs det här först”).
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta är inget fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 4, t ”Läs det här först”).
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder
Felsökning
(t steg 6 i ”Läs det här först”).
• Batterierna är för svaga. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
Visning av bilder
Se avsnittet ”Datorer” (sidan 93) tillsammans med följande punkter.
Kameran kan inte visa bilder.
• Ställ in lägesomkopplaren på
(sidan 24).
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 70).
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 68).
SE
91
Datum och tid visas inte.
•
(Skärmvisningsomkopplare)-knappen är avstängd (sid. 19).
Det förekommer störningar i bilden precis efter uppspelningsstarten.
• Bilden kan se grovkornig ut precis efter uppspelningsstarten på grund av bildbehandlingen.
Detta är inget fel.
Bilden visas inte på skärmen när kameran ansluts via USB.
• Omkopplaren på multikabeln är inställd på ”TV”. Koppla loss multikabeln eller ställ in
omkopplaren på ”CAMERA” (sidan 65).
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera punkten [Video ut] och se efter att kamerans video-utsignalformat är inställt på
samma format som TV:n använder (sidan 60).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 85).
• Omkopplaren på multikabeln är inställd på ”CAMERA”. Ställ in den på ”TV” (sidan 85).
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en viss bild.
• Ta bort skyddet (sidan 44).
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 102).
Du har råkat radera en bild av misstag.
• När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Vi rekommenderar att du skyddar
viktiga bilder (sidan 43), eller använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med
skrivskyddsomkopplare och ställer in den på LOCK-läget (sidan 102) för att förhindra att
bilder blir raderade av misstag.
Storleksändringsfunktionen fungerar inte.
• Det går inte att ändra storleken för filmer och Multi Burst-bilder.
Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar).
• Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar) för filmer.
Det går inte att klippa en viss film.
• Filmen är för kort för att gå att klippa (under ca. två sekunder).
• Ta bort skyddet (sidan 44).
• Stillbilder går inte att klippa.
SE
92
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här kameran.
• Kontrollera avsnittet ”Rekommenderad datormiljö” på sidan 62 för Windows, respektive
sidan 76 för Macintosh.
Det visas ingenting på kamerans skärm vid USB-anslutning.
• Omkopplaren på multikabeln är inställd på ”TV”. Ställ in den på ”CAMERA” (sidan 65).
Datorn kan inte upptäcka kameran.
• Slå på kameran (t steg 2 i ”Läs det här först”).
• Om batterierna är svaga så sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”),
eller använd nätadaptern (sidan 14).
• Använda kabeln för multi-uttaget (medföljer) (sidan 65).
• Koppla loss multikabeln både från datorn och från kameran, och sätt sedan i den ordentligt
igen. Kontrollera att ”USB-läge Lagringsenh.” visas på skärmen (sidan 65).
• Ställ in punkten [USB-ansl.] på [Lagringsenh.] på
(Inst.)-menyn (sidan 59).
• Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet
och musen.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via en USB-hubb eller någon annan apparat
(sidan 65).
• Programvaran (medföljer) är inte installerad. Installera programvaran (sidan 63).
• Datorn kan inte identifiera kameran korrekt eftersom du anslöt kameran till datorn via kabeln
för multi-uttaget innan du installerade programvaran (medföljer).
Radera den felaktigt identifierade enheten från datorn och installera sedan USB-drivrutinen
(se nästa stycke).
Ikonen för en löstagbar enhet tänds inte på datorns skärm när du ansluter
kameran till datorn.
Felsökning
• Utför nedanstående procedur för att installera om USB-drivrutinen. Följande procedur är
endast avsedd för Windows-datorer.
1 Högerklicka på [My Computer] för att tända menyn, och klicka sedan på [Properties].
Skärmen ”System Properties” tänds.
2 Klicka på [Hardware] t [Device Manager].
• Om du använder Windows Me så klicka på [Device Manager]-fliken.
”Device Manager” (Enhetshanteraren) öppnas.
3 Högerklicka på [ Sony DSC], och klicka sedan på [Uninstall] t [OK].
Enheten tas bort.
4 Installera programvaran (sidan 63).
En USB-drivrutin installeras också.
SE
93
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kameran och datorn på korrekt sätt med en USB-anslutning (sidan 65).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidorna 65, 76).
• Om man lagrar bilder på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i en dator
kan det hända att det inte går att kopiera de bilderna till en dator. Använd ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran (sidan 55).
”Cyber-shot Viewer” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
• Starta ”Media Check Tool” (sid. 71).
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 65).
Det går inte att visa bilden på en dator.
• Om du använder ”Cyber-shot Viewer” se hjälpen (Help).
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
• Filmen spelas upp direkt från internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Kopiera
filmen till datorns hårddisk, och spela sedan upp filmen från hårddisken (sidan 64).
Det går inte att skriva ut en bild.
• Kontrollera skrivarinställningarna.
Bilder som har kopierats till en dator går inte att titta på på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran känner igen, t.ex. ”101MSDCF” (sidan 69).
• Gör på rätt sätt (sidan 70).
Cyber-shot Viewer
Bilder visas inte som de ska med ”Cyber-shot Viewer”.
• Se till att mappen för bilderna är registrerad i ”Viewed folders”. Om bilderna inte visas även
om mappen är registrerad i ”Viewed folders” kan du prova att uppdatera databasen (sidan 74).
Kan inte hitta bilderna som importerats med ”Cyber-shot Viewer”.
• Titta i mappen ”My Pictures”.
• Om du ändrat de ursprungliga inställningarna, se ”Byte av importmapp (”Folder to be
imported”)” på sidan 74 och kontrollera vilken mapp som används vid importen.
Jag vill ändra ”Folder to be imported”.
• Öppna skärmen ”Import Settings” för att ändra ”Folder to be imported”. Du kan ange en
annan mapp efter det att du använt ”Cyber-shot Viewer” för att registrera den i ”Viewed
folders” (sid. 74).
SE
94
Alla importerade bilder visas i kalendern med datumet January 1.
• Datumet har inte ställts in på kameran. Ställ in datumet på kameran (t steg 2 i ”Läs det här
först”).
”Memory Stick Duo”
Det går inte att sätta i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Sätt i det på rätt håll (t steg 3 i ”Läs det här först”).
Det går inte att spela in på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 102).
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här
först”).
• Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort (sidan 20) för att spela in filmer med
bildstorleken inställd på [640(Fin)].
Det går inte att formatera ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 102).
Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort har blivit formaterat av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering. De går inte att
återställa. Vi rekommenderar att du ställer in ”Memory Stick Duo”-minneskortets
skrivskyddsomkopplare på LOCK-läget för att förhindra att data raderas av misstag
(sidan 102).
Felsökning
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory
Stick”-fack.
• Kontrollera att datorn och kortläsaren kan hantera ”Memory Stick PRO Duo”. Använder du
datorer och kortläsare som tillverkats av andra tillverkare än Sony bör du kontakta respektive
tillverkare.
• Om det inte finns stöd för ”Memory Stick PRO Duo” så anslut kameran till datorn (sidan 65,
76). Datorn känner igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
SE
95
Internminnet
Det går inte att spela upp data i internminnet på kameran eller på datorn.
• Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran. Ta ut det (t steg 4 i ”Läs det här
först”).
Det går inte att lagra bilder i internminnet.
• Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran. Ta ut det (t steg 4 i ”Läs det här
först”).
Det lediga utrymmet i internminnet ökar inte av att man kopierar data från
internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Data raderas inte efter kopieringen. Utför kommandot [Format] (sidan 54) för att formatera
internminnet efter datakopieringen.
Det går inte att kopiera data från internminnet till ett ”Memory Stick Duo”minneskort.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Kontrollera kapaciteten (minst 64 MB
rekommenderas).
Det går inte att kopiera data från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort eller från
datorn till internminnet.
• Data på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort eller i en dator går inte att kopiera till
internminnet.
Utskrift
Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” (nedan) tillsammans med följande punkter.
Bilder skrivs ut avskurna i båda kanterna.
• När man skriver ut bilder som är tagna med bildformatet inställt på [16:9] kan det hända att de
skärs av i båda kanterna.
• Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så prova att stänga av inställningarna för
trimning eller ramlösa bilder. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på
skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de
inte blir avskurna i båda kanterna.
SE
96
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att ansluta kameran.
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in punkten [USB-ansl.] på [PictBridge] på
(Inst.)-menyn (sidan 59).
• Koppla loss multikabeln och sätt i den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren så se
bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
Det visas ingenting på kamerans skärm vid USB-anslutning.
• Omkopplaren på multikabeln är inställd på ”TV”. Ställ in den på ”CAMERA” (sidan 80).
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kameran och skrivaren är ordentligt ansluta via multikabeln.
• Slå på skrivaren. Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• Om du väljer [Avsl.] under utskrift är det inte säkert att bilderna skrivs ut. Koppla loss
multikabeln och sätt i den igen. Om du fortfarande vill skriva ut bilderna så koppla loss
multikabeln, stäng av skrivaren och slå på den igen, och koppla sedan in multikabeln igen.
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder
som har ändrats på en dator.
Utskriften avbryts.
• Du har kopplat loss multikabeln innan indikatorn
(PictBridge-anslutning) släcktes.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna
Felsökning
finns på skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilder för vilka det saknas inspelningsdatum går inte att skriva ut med datumet pålagt. Ställ in
punkten [Datum] på [Av] och skriv ut bilden igen (sidan 81).
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
SE
97
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Koppla loss multikabeln och sätt i den igen varje gång du byter pappersformat medan
skrivaren är ansluten till kameran.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna
antingen på kameran (sidan 81) eller på skrivaren.
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende
på skrivaren.
Övrigt
Kameran fungerar inte.
• Använd rätt sorts batteripaket för den här kameran (sidan 104).
• Batterinivån är för låg (indikatorn E tänds). Ladda upp batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det
här först”).
Kameran är påslagen men den fungerar inte.
• Den inbyggda mikrodatorn fungerar inte ordentligt. Ta ut batteripaketet, vänta en minut, sätt i
batteripaketet igen och slå på kameran.
Det visas en obekant indikator på skärmen.
• Se sidan 15.
Bilden är suddig.
• Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en
timme innan du använder den (sidan 106).
Kameran blir varm när den används länge.
• Detta är inget fel.
Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
• Ställ in datumet och klockan igen (t steg 2 i ”Läs det här först”).
SE
98
Varningsindikatorer och meddelanden
Självdiagnosfunktionen
Om det visas en kod som börjar med en
bokstav betyder det att kamerans
självdiagnosfunktion har aktiverats. De
sista två siffrorna (som visas som ss här)
varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte kan åtgärda problemet, trots att
du har försökt utföra följande åtgärder
några gånger, är det möjligt att kameran
behöver repareras.
Kontakta din Sony-återförsäljare eller en
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
Meddelanden
Om något av följande meddelanden tänds
så följ anvisningarna.
E
• Batteripaketet är för svagt. Ladda genast
upp batteriet. (t steg 1 i ”Läs det här
först”). Beroende på
användningsförhållandena eller
batteripaketets typ kan det hända att
indikatorn börjar blinka trots att det
fortfarande finns 5 till 10 minuters
batteriström kvar.
C:32:ss
• Det har blivit fel på kamerans hårdvara.
Stäng av kameran och slå på den igen.
Endast för ”InfoLITHIUM”-batteri
• Det här batteripaketet är inte av
”InfoLITHIUM”- typ.
C:13:ss
• Kameran kan inte läsa eller skriva data
E:61:ss
Systemfel
• Stäng av kameran och slå på den igen
(t steg 2 i ”Läs det här först”).
Internminnesfel
• Stäng av kameran och slå på den igen
(t steg 2 i ”Läs det här först”).
Sätt i Memory Stick-kortet igen
• Sätt i ”Memory Stick Duo”-
Felsökning
på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
Försök att stänga av och slå på
strömmen till kameran, eller ta ut och
sätt i ”Memory Stick Duo” några
gånger.
• Det har uppstått ett formatfel i
internminnet eller ett oformaterat
”Memory Stick Duo”-minneskort är
isatt. Formatera om internminnet eller
formatera ”Memory Stick Duo”minneskortet (sidan 55).
• Det isatta ”Memory Stick Duo”minneskortet går inte att använda i den
här kameran, eller data på det har blivit
skadade. Sätt i ett nytt ”Memory Stick
Duo”-minneskort (sidan 102).
minneskortet på rätt sätt.
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 102).
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet har
blivit skadat.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortets
kontaktdel är smutsig.
E:62:ss
E:91:ss
• Det har blivit fel på kameran. Återställ
inställningarna på kameran till
standardinställningarna (sidan 58) och
slå sedan på kameran igen.
Fel Memory Stick-typ
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 102).
SE
99
Formateringsfel
• Formatera om minneskortet
Kan ej skapa fler mappar
• Det finns redan en mapp vars namn
(sidorna 54 och 55).
börjar på ”999” på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet. Det går inte att
skapa fler mappar i så fall.
Memory Stick låst
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-
minneskort med en
skrivskyddsomkopplare som är inställd
på läget LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget (sidan 102).
Utrymme saknas i interminnet
Utrymme saknas på Memory Stick
• Radera onödiga bilder eller filer
(t steg 6 i ”Läs det här först”).
Kan ej lagra
• Kameran kan inte lagra bilder i vald
mapp. Välj en annan mapp (sidan 56).
Filfel
• Det har uppstått något fel medan en bild
visades.
Filskydd
• Ta bort skyddet (sidan 44).
Minne endast för läsning
• Kameran kan inte lagra eller radera
bilder på det här ”Memory Stick Duo”minneskortet.
För stor bild
• Bilden du försöker spela upp har en
bildstorlek som inte går att visa på den
här kameran.
Ingen fil
• Det finns inga bilder lagrade i
internminnet.
Kan ej dela
• Filmen är inte tillräckligt lång för att gå
att dela (under ca. två sekunder).
Inga filer i mappen
• Det finns inga bilder lagrade i den
mappen.
• Du har gjort fel vid kopiering av bilder
från datorn (sidan 70).
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp med
samma första tre siffror på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet (t.ex.:
123MSDCF och 123ABCDE). Välj en
annan mapp, eller skapa en ny mapp
(sidan 55).
SE
100
• Filen är ingen film.
Ogiltig manöver
• Du försöker spela upp en fil som inte är
kompatibel med den här kameran.
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på
grund av kameraskakningar om ljuset är
för svagt. Använd blixten, slå på
funktionen mot suddiga bilder, eller
montera kameran på stativ för att
stabilisera den.
640(Fin) saknas
• Filmer i storleken 640(Fin) går bara att
spela in på ”Memory Stick PRO Duo”minneskort. Sätt i ett ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskort eller ställ in
bildstorleken på något annat än
[640(Fin)].
Skrivarfel
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska
skrivas ut har blivit skadade.
• Det kan hända att dataöverföringen till
Slå på skrivaren för ansl.
skrivaren inte är klar ännu. Koppla inte
loss multikabeln.
• Punkten [USB-ansl.] är inställd på
[PictBridge], men den skrivare som
kameran är ansluten till saknar stöd för
PictBridge. Kontrollera skrivaren.
• Kameran är inte ordentligt ansluten till
skrivaren. Koppla loss multikabeln och
sätt i den igen. Om det visas ett
felmeddelande på skrivaren så se
bruksanvisningen som medföljde
skrivaren.
Anslut till PictBridge-enhet
• Du har försökt skriva ut bilder innan
skrivaranslutningen var klar. Anslut en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Ingen utskrivbar bild
• Du har försökt utföra kommandot
• Skrivaren håller på att avbryta det
nuvarande utskriftsjobbet. Det går inte
att skriva ut förrän den proceduren är
klar. Det kan ta en liten stund beroende
på skrivaren.
Bild saknas för bildspel
• Vald mapp innehåller inga filer som går
att spela upp som ett bildspel med
musik.
Musikfel
• Radera musikfilen, eller byt ut den mot
en normal musikfil.
• Utför kommandot [Formatera musik],
och ladda sedan ner nya musikfiler
(sidan 57).
Felsökning
[DPOF-bild] utan att först markera
några bilder med DPOF-markeringar
(utskriftsmarkeringar).
• Du har försökt utföra kommandot [Alla
i mappen] medan en mapp som bara
innehåller filmer var vald. Det går inte
att skriva ut rörliga bilder.
Behandling pågår
Musikminnes- formateringsfel
• Utför kommandot [Formatera musik]
(sidan 57).
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
• Kontrollera skrivaren.
SE
101
Övrigt
Angående ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt och bärbart
IC-inspelningsmedium. De sorters
”Memory Stick”-minneskort som går att
använda i denna kamera listas i
nedanstående tabell. Vi kan dock inte
garantera att alla ”Memory Stick”funktioner fungerar ordentligt.
Att observera när man använder ett
”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej)
• Det går inte att lagra, redigera eller radera bilder
om man skjuter skrivskyddsomkopplaren till
LOCK med hjälp av något spetsigt föremål.
Kontakt
”Memory Stick”-typ
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick
(utan MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
”Memory Stick Duo”-, ”MagicGate Memory
Stick Duo”- och ”Memory Stick PRO Duo”minneskort är utrustade med MagicGatefunktioner. MagicGate är en
upphovsrättskyddsteknik som använder
kryptering. Datainspelning/uppspelning som
kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra
med den här kameran.
*2 Har stöd för dataöverföring på hög hastighet via
ett parallellt gränssnitt.
*3 Det går att spela in filmer i storleken 640(Fin).
• Vi kan inte garantera att det går att använda
”Memory Stick Duo”-minneskort som är
formaterade på en dator i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick Duo”-minneskort och övrig
utrustning som används.
SE
102
Skrivskyddsomkopplare
Anteckningsområde
Var skrivskyddsomkopplaren sitter och hur
den är utformad varierar för olika ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo”minneskort medan data håller på att läsas eller
skrivas på det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick Duo”minneskortet eller stänger av kameran under
pågående läsning eller skrivning
– Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet
utsätts för statisk elektricitet eller elektriska
störningar
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av
viktiga data.
• Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i
anteckningsområdet.
• Klistra inte fast några etiketter på själva
”Memory Stick Duo”-minneskortet eller på
Memory Stick Duo-adaptern.
• Lägg ”Memory Stick Duo”-minneskortet i det
medföljande fodralet när du bär omkring det
eller stoppar undan det.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
för vatten.
• Lägg inte ”Memory Stick Duo”-minneskort
inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
• Undvika att använda eller förvara ”Memory
Stick Duo”-minneskort på följande ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil
som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer
frätande ämnen
Att observera vid användning av en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer
ej)
• När du vill använda ett ”Memory Stick Duo”minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel
apparat så var noga med att först sätta i
”Memory Stick Duo”-minneskortet i en
Memory Stick Duo-adapter. Om man sätter i ett
”Memory Stick Duo”-minneskort i en ”Memory
Stick”-kompatibel apparat utan att använda en
Memory Stick Duo-adapter, kan det hända att
det inte går att mata ut det igen.
• Kontrollera noga att ”Memory Stick Duo”minneskortet är vänt på rätt håll när du sätter i
det i ”Memory Stick Duo”-adaptern, och stick
sedan in det så långt det går. Om kortet sätts i på
fel sätt kan det gå sönder.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort isatt i en Memory Stick Duo-adapter
i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat så
kontrollera att ”Memory Stick Duo”minneskortet är vänt åt rätt håll. Observera att
felaktig användning kan leda till skador på
utrustningen.
• Sätt aldrig i en Memory Stick Duo-adapter i en
”Memory Stick”-kompatibel apparat utan ett
”Memory Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan
leda till fel på apparaten.
Övrigt
Att observera när man använder ett
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort
(medföljer ej)
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort med en
kapacitet på upp till 2 GB har bekräftats fungera
felfritt i den här kameran.
SE
103
Angående ”InfoLITHIUM”-batteripaketet
I den här kameran används ett
”InfoLITHIUM”-batteripaketet (av R-typ).
Angående indikatorn för återstående
batteritid
Vad är ”InfoLITHIUM”-batteripaketet?
Det kan hända att kameran stängs av trots att
indikatorn för återstående batteritid visar att det
finns ström kvar. Använd batteripaketet tills det är
helt slut och ladda sedan upp det helt igen så att
indikatorn för återstående batteriström visar rätt.
Observera dock att det kan hända att
batteriindikatorn fortsätter att visa fel om
batteripaketet används vid hög temperatur under
längre tid, om det får ligga fullt uppladdat, eller
om det används ofta.
”InfoLITHIUM”-batteripaketet är en sorts
litiumjon-batteripaketet med funktioner för
utbyte av information om
användningsförhållandena med kameran.
”InfoLITHIUM”-batteripaket beräknar
strömförbrukningen i enlighet med
kamerans användningsförhållanden och
visar den återstående batteritiden i minuter.
Angående uppladdning av
batteripaketet
Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp
vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och
30°C. Utanför detta temperaturområde kan det
hända att det inte går att ladda upp batteripaketet
på ett effektivt sätt.
Effektiv användning av batteripaketet
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur.
Det betyder att batteripaketet inte går att
använda lika länge på kalla ställen. Vi
rekommenderar följande för att batteripaketet
ska vara så länge som möjligt:
– Lägg batteripaketet i en ficka nära kroppen för
att värma upp det, och vänta med att sätta i det
i kameran tills precis innan tagningen.
• Batteripaketet tar slut snabbare om man
använder blixten eller zoomen ofta.
• Vi rekommenderar att du tar med dig extra
batteripaket så att det räcker dubbelt eller tre
gånger så länge som du tänker spela in, och att
du gör ett par provtagningar innan du börjar ta
de riktiga bilderna.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten.
Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma
ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen.
SE
104
Förvaring av batteripaketet
• Även om batteripaketet inte ska användas på
länge så ta fram det en gång om året och ladda
upp det helt, och använd sedan upp hela
laddningen i kameran innan du stoppar undan
det igen på ett torrt, svalt ställe. Upprepa denna
procedur med att ladda upp batteripaketet och
ladda ur det igen en gång om året för att det ska
fortsätta att fungera.
• För att använda upp batteriströmmen kan man
låta kameran ligga påslagen inställd på
diabildsvisningsläget (sidan 26) ända tills
strömmen tar slut.
• Lägg alltid batteripaketet i det medföljande
batterifodralet när du bär det med dig eller
stoppar undan det, för att undvika smuts på
kontakterna, kortslutning, osv.
Angående batteripaketets livslängd
• Batteripaketets livslängd är begränsad.
Batteripaketets kapacitet sjunker både efter hand
som det används och med tiden. Om
batteripaketets användningstid börjar bli
avsevärt kortare beror det förmodligen på att det
är förbrukat. Köp ett nytt batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvaringsoch användningsförhållandena för respektive
batteripaket.
Angående batteriladdaren
x Angående batteriladdaren
• Ladda inte upp några andra sorters batteripaket
än Sony ”InfoLITHIUM”-batteripaket i
batteriladdaren som medföljer kameran. Andra
batteripaket än de specificerade batteripaketen
kan börja läcka, bli överhettade eller explodera
om man försöker ladda upp dem, vilket kan leda
till elstötar eller brännskador.
• Ta av det uppladdade batteripaketet från
batteriladdaren. Om du låter det uppladdade
batteriet sitta kvar i laddaren är det möjligt att
batterilivslängden minskar.
• Om CHARGE-lampan blinkar kan det betyda
att det är fel på batteripaketet eller att fel sorts
batteripaket är isatt. Kontrollera att
batteripaketet är av specificerad typ. Om
batteripaketet är av specificerad typ så ta av det,
byt ut det mot ett annat batteripaket och
kontrollera om batteriladdaren nu fungerar som
den ska. Om batteriladdaren fungerar som den
ska var det förmodligen fel på batteripaketet.
• Om batteriladdaren är smutsig kan det hända att
det inte går att ladda upp batteripaketet
ordentligt. Rengör batteriladdaren med en torr
duk e.d.
Övrigt
SE
105
Försiktighetsåtgärder
x Du bör varken använda eller
förvara kameran på följande platser
x Angående
användningstemperaturen
• Där det är extremt varmt, torrt eller fuktigt.
På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i
solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i
sin tur kan leda till fel på kameran.
• Rakt i solen eller nära ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller
deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på
kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller
damm i kameran. Det kan leda till fel på
kameran som eventuellt inte går att reparera.
Kameran är avsedd att användas vid en temperatur
på mellan 0°C och 40°C. Vi avråder från tagning
på väldigt kalla eller varma ställen utanför detta
temperaturområde.
x När du bär med dig kameran
Undvik att sätta dig med kameran i bakfickan på
byxorna eller kjolen, eftersom kameran då kan gå
sönder.
x Angående rengöring
Rengöring av LCD-skärmen
Torka bort ev. fingeravtryck, smuts osv. från
skärmens yta med en LCD-rengöringssats
(medföljer ej).
Rengöring av objektivet
Torka bort ev. fingeravtryck, damm osv. från
objektivet med en mjuk duk.
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yta med en mjuk duk som
fuktats med vatten, och torka sedan av den med en
torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de
kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller
höljet.
• Kemikalier som thinner, bensin, sprit,
engångstrasor, insektsmedel, solmedel osv.
• Rör inte vid kameran om du har något av
ovanstående på händerna.
• Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi
eller vinyl under längre tid.
SE
106
x Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan
orsaka fel på kameran.
Det bildas lätt kondens när:
• Kameran flyttas från ett kallt ställe som t.ex. en
skidbacke in i ett varmt rum.
• Kameran flyttas ut ur ett luftkonditionerat rum
eller en luftkonditionerad bil en het dag, osv.
För att undvika kondensbildning
Stoppa kameran i en förseglad plastpåse när du
flyttar den från ett kallt ställe till ett varmt, och låt
den sedan vänja sig vid de nya förhållandena i en
timme eller så.
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme
tills kondensen avdunstat. Observera att om du
försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet
blir bilderna suddiga.
x Angående det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart
batteri för att hålla kvar datumet, klockan och
övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran
är påslagen eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden medan
kameran används. Om kameran används bara
korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis
ur, och om kameran inte används alls på ungefär
en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp
det uppladdningsbara batteriet igen innan du
använder kameran.
Även om det uppladdningsbara batteriet inte är
uppladdat går det fortfarande att använda
kameran, så länge man inte spelar in datumet och
klockan.
Laddningsmetod för det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
Sätt i ett uppladdat batteripaket i kameran eller
anslut den till ett vägguttag med hjälp av
nätadaptern (medföljer ej), och låt kameran ligga
avstängd i minst ett dygn.
Uppladdningsmetod för
”InfoLITHIUM”-batteripaketet
t
steg 1 i ”Läs det här först”
Övrigt
SE
107
Tekniska data
Kameran
[Strömförsörjning, allmänt]
Strömkälla
[System]
Bildanordning
7,20 mm (1/2,5 tums) färgCCD-skärm, grundfärgsfilter
Totalt antal bildpunkter på kameran
Ca. 7 410 000 bildpunkter
Effektivt antal bildpunkter på kameran
Ca. 7 201 000 bildpunkter
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiv
f = 6,33 – 19,0 mm (motsvarar
38 – 114 mm för en 35 mm
stillbildskamera)
F3,5 -4,3
Exponeringskontroll
Automatisk exponering,
scenval (9 lägen)
Vitbalans
Automatisk, dagsljus, molnigt,
lysrörsbelysning,
glödlampsbelysning, blixt
Filformat (enligt DCF)
Stillbilder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibel, DPOFkompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibla
(mono)
Inspelningsmedium
Internminne (58 MB)
”Memory Stick Duo”
Blixt
Rekommenderat avstånd
(med ISO inställt på Auto):
ca. 0,1 till 3,4 m (W)/ca.
0,25 till 2,7 m (T)
[In- och utgångar]
Multi-uttag
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skärm]
LCD-panel
7,5 cm (3,0 tums) TFT-skärm
Totalt antal bildpunkter
230 400 (960×240) punkter
SE
108
Återuppladdningsbart
batteripaket av typ NP-FR1,
3,6 V
AC-LS5K nätadapter
(medföljer ej), 4,2 V
Effektförbrukning (under tagning)
1,1 W
Användningstemperatur
0 till 40°C
Förvaringstemperatur
–20 till +60°C
Yttermått
95×56,5×23,3 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande
delar)
Vikt
Ca. 169 g (inklusive
batteripaketet NP-FR1,
handlovsrem, osv.)
Mikrofon
Elektretkondensatormikrofon
Högtalare
Dynamisk högtalare
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
Batteriladdare BC-CS3
Strömförsörjning
100 till 240 V växelström,
50/60 Hz,
3,2 W
Utspänning
4,2 V likström, 500 mA
Användningstemperatur
0 till 40°C
Förvaringstemperatur
–20 till +60°C
Yttermått
Ca. 66×23×91 mm
(B/H/D)
Vikt
Ca. 70 g
Återuppladdningsbart batteripaket NP-FR1
Använt batteri
Litiumjonbatteri
Maximal spänning
4,2 V likström
Märkspänning
3,6 V likström
Kapacitet
4,4 Wh (1 220 mAh)
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrigt
SE
109
Register
Register
A
Uppladdning
t steg 1 i ”Läs det här
först”
AE/AF-låsindikator ..............36
t steg 5 i ”Läs det här
först”
AF-lås ...................................36
Anslutning
Dator..............................65
Skrivare .........................80
Bildkvalitet..................... 11, 38
Bildpunkt ............................. 11
Bildskärpa ............................ 41
Bildspel ................................ 26
Bildstorlek............................ 11
t steg 4 i ”Läs det här
först”
TV .................................85
DPOF....................................83
E
Effektivt antal
bildpunkter ..................108
Eltransformator
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Blixt ..................................... 37
Engångsautofokus ................ 50
Användning av kameran
utomlands
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Blixtläge
EV......................................... 34
Autofokus ...............................9
Blixtnivå............................... 41
Autofokuslampa ...................52
Bländare ............................... 10
F
Autofokusmetod ...................50
Brunton ................................ 33
Felsökning ............................ 87
Autofokusram .......................35
Burst..................................... 39
Fillagringsdestinationer........ 69
Autofokusramindikator ........35
Byta lagringsmapp. .............. 56
Filnamn................................. 69
Autofokusövervakning .........50
C
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Exponering ...........................10
Exponeringsgaffling .............38
Filnummer ............................ 59
Filtillägg ......................... 69, 70
Centrumv. AF....................... 35
Fin (Högupplösning) ............ 38
Centrumvägd mätning.......... 37
Flerpunktsautofokus .............35
Automatisk granskning.........52
Cyber-shot Viewer ............... 71
Automatiska inställningar
t steg 5 i ”Läs det här
först”
D
Forcerad blixt av
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Auto-programtagning ...........24
Dagsljus ............................... 37
Dator .................................... 61
B
Kopiera bilder ......... 64, 76
Batteriladdare .....................105
Macintosh ..................... 76
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Mjukvara........... 63, 71, 75
Batteripaket
Batteritid........................23
Indikatorn för återstående
batteritid
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Sätta i/ta ut
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Rekommenderad
miljö........................ 62, 76
Forcerad blixt på
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Forcerad blixt
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Formatering .................... 54, 55
Funktionsguide ..................... 51
Uppspelning av bildfiler
som är lagrade på en dator
på kameran.................... 70
Fyrverkeriläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Windows ....................... 61
Färg....................................... 11
DC IN-uttag ......................... 14
Färgläge ................................ 33
Dela...................................... 46
Förinställda avstånd.............. 35
Delarnas namn ..................... 13
Försiktighetsåtgärder.......... 106
Diabildsvisning .................... 44
Förstoringsglas
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Digital zoom ........................ 50
SE
Direkt utskrift ....................... 79
Antal bilder/Inspelningstid ...20
Automatisk avstängning
t steg 2 i ”Läs det här
först”
110
DirectX ................................. 62
G
Internminnesverktyg ............ 54
Mapp.....................................42
Gafflingssteg .........................40
Intervall ................................ 40
Byta ...............................56
Glödlampa ............................37
ISO ................................. 10, 38
Skapa .............................55
Mass Storage ........................59
H
J
Handlovsrem
t i ”Läs det här först”
JPG ....................................... 69
Histogram .......................19, 34
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt..........................9
Medföljande tillbehör
t i ”Läs det här först”
”Memory Stick Duo”..........102
K
Isättning/uttagning
t steg 3 och 4 i ”Läs det
här först”
Kamera 1 .............................. 50
Kamera 2 .............................. 53
Antal bilder/inspelningstid
.......................................20
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Klockinställning ................... 60
Hålla kameran
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Kondensbildning ................ 106
Skrivskyddsomkopplare
.....................................102
Kontrast ................................ 41
Memory Stick-verktyg..........55
Kopiera ................................. 56
Meny.....................................30
Kopiering av bilder till
datorn ............................ 64
Punkter ..........................31
I
Inbyggt uppladdningsbart
batteri...........................107
Indexskärm
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Indikatorer.......... se ”Skärmen”
Kompressionsgrad ................ 12
Uppspelning ..................42
L
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler....... 69
”InfoLITHIUM”-batteripaket
.....................................104
Landskapsläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Initialisera .............................57
LCD-bakgr.bel...................... 57
Inspelning av filmer
t steg 5 i ”Läs det här
först”
LCD-skärmen..... se ”Skärmen”
Inspelningssätt ......................38
Installation ............................63
Inställningar 1 .......................57
Inställningar 2 .......................59
Inställningsskärmar
...........................41, 47, 49
Inställningar 1................57
Internminnesverktyg......54
Kamera 1 .......................50
Kamera 2 .......................53
Memory Stick-verktyg
.......................................55
Internminne...........................21
Levande ................................ 33
Lysrör ................................... 37
Långsam synkronisering
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Mjuka fotoläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Mjukvara...................63, 71, 75
Mode.....................................38
Molnigt .................................37
Monitor .................................50
MPG .....................................69
Multi Burst............................38
Multi-AF...............................35
Multikabel.................65, 80, 85
Multi-patternmätning............37
Läge för Hög känslighet
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Multi-uttag ............................14
M
Mätmetod..............................37
M AF .................................... 50
N
Macintosh-dator ................... 76
Rekommenderad
miljö .............................. 76
Makro
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Music Transfer................75, 77
Musik ....................................28
Register
Inställningar 2................59
Tagning..........................33
Naturligt................................33
NTSC ....................................60
Nätadapter.............................14
t steg 1 i ”Läs det här
först”
SE
111
O
Stillbilder
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Skärmen
Operativsystem .....................76
Indikatorer .................... 15
Optisk zoom .........................50
Ändring av vad som visas
på skärmen.................... 19
Tagningsmenyn ....................33
Skärpa .............................. 9, 35
Tekniska data...................... 108
Slutarbrusreducering ............ 16
Trimma ................................. 48
P
Slutartid................................ 10
TV......................................... 85
PAL.......................................60
Smart zoom .......................... 50
PC ............................se ”Dator”
Snabbgranskning
t steg 5 i ”Läs det här
först”
U
t steg 5 i ”Läs det här
först”
PictBridge.......................59, 79
Pip.........................................57
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Precisionsdigitalzoom ..........50
PTP .......................................59
R
Radera
Snabbslutarläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Underexponering ..................10
Uppladdning av batteripaketet
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Uppspelning
Snabbspolning framåt/bakåt
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Filmer
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Snöläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Stillbilder
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Format .....................54, 55
Spot-autofokus ..................... 35
Uppspelning/redigering ........ 24
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Spotmätning ......................... 37
Rengöring ...........................106
Språk .................................... 57
Uppspelningszoom
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Rotering ................................45
t steg 2 i ”Läs det här
först”
Spotmätningshårkors ........... 37
Rödögereducering ................51
USB-ansl. .............................59
Utskrift ................................. 78
Enbildsläget................... 79
Standard ............................... 38
S
STEADY SHOT................... 53
Indexläget......................79
Scenval..................................25
Storleksändring .................... 44
Utskrift i en affär ..................83
Utskrift i enbildsläget ...........79
Singel....................................50
Strandläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Självdiagnosfunktionen ........99
Ställa in EV.......................... 34
Självutlösaren
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Ställa klockan
t steg 2 i ”Läs det här
först”
Skapa lagringsmapp .............55
Suddiga bilder ........................ 9
Skrivskyddsomkopplare .....102
Svartvit................................. 33
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Skydd....................................43
Skymningsläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
SE
112
Skymningsporträttläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Utskrift i indexläget.............. 79
Utskriftsmarkering ............... 83
V
Varningsindikatorer och
meddelanden ................. 99
WB ....................................... 37
VGA
t steg 4 i ”Läs det här
först”
T
Tagning
Filmer
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Video ut ................................ 60
Windows-dator ..................... 61
Rekommenderad
miljö .............................. 62
Visning......... se ”Uppspelning”
Visningsmenyn .....................42
Vitbalans ...............................37
Volym
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Z
Zoom
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Ö
Överexponering ....................10
Register
SE
113
Varumärken
•
•
•
•
•
•
•
SE
114
är ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
”Memory Stick”,
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
Duo”,
, ”MagicGate”,
och
är varumärken för Sony
Corporation.
”InfoLITHIUM” är ett varumärke för Sony
Corporation.
Microsoft, Windows och DirectX är antingen
registrerade varumärken eller varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller
andra länder.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac och eMac är varumärken eller
registrerade varumärken som tillhör Apple
Computer, Inc.
Intel, MMX, och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel Corporation.
Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i allmänhet
utelämnats i denna bruksanvisning.
SE
115
Suomi
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
VAROITUS
Korvaa akku tai paristo ainoastaan
ilmoitetun tyyppisellä akulla tai paristolla.
Muutoin voi seurata tulipalo tai vamma.
Euroopassa oleville asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esim.
USB) ja liitä se uudelleen.
FI
2
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
”Memory Stick” -tyypit, joita voi
käyttää (ei mukana)
Tässä kamerassa käytettävä
mikropiiritallennusväline on ”Memory
Stick Duo”. ”Memory Stick”
-muistikortteja on kahta eri tyyppiä.
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
sen lataus loppuun, poista se kamerasta ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä
auttaa ylläpitämään akun toimintoja (sivu 102).
• Käytettäviä akkuja koskevia tarkempia tietoja
on sivulla 102.
Carl Zeiss -objektiivi
”Memory Stick Duo”: voit käyttää
kamerassasi ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
”Memory Stick”: et voi käyttää
kamerassasi ”Memory Stick”
-muistikorttia.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
• ”Memory Stick Duo” -korttia koskevia
lisätietoja on sivulla 100.
”Memory Stick Duo” -kortin käyttö
”Memory Stick” -yhteensopivissa
laitteissa
Voit käyttää ”Memory Stick Duo” -korttia
asettamalla sen Memory Stick Duo
-sovittimeen (ei mukana).
Memory Stick Duo -sovitin
”InfoLITHIUM”-akkua koskevia
huomautuksia
• Lataa akku (mukana) ennen kameran
ensimmäistä käyttökertaa. (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 1)
• Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan
tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.
Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi,
jolla saadaan aikaan teräviä kuvia, joissa on
erinomainen kontrasti.
Kameran objektiivi on valmistettu
saksalaisen Carl Zeiss -yhtiön hyväksymän
laadunvarmistusjärjestelmän ja
laatustandardien mukaisesti.
Kuvauksen sisältöä ei korvata
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan vuoksi.
Sisäinen muisti ja ”Memory Stick
Duo” -varmuuskopio
FI
Älä sammuta kameraa tai irrota akkua tai
”Memory Stick Duo” -korttia käytön
merkkivalon palaessa, sillä sisäisen muistin
tai ”Memory Stick Duo” -kortin tiedot
saattavat tuhoutua. Suojaa aina tietosi
varmuuskopioimalla ne. Tietojen
varmuuskopiointimenetelmistä on
lisätietoja sivulla 22.
Kuvaamista ja toistoa koskevia
huomautuksia
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- tai vesitiivis.
Lue ennen kameran käyttöä kohta ”Varotoimia”
(sivu 104).
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia tapahtumia
kokeile, että kamera toimii oikein.
• Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään
päässyt vesi voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita
ei ehkä voi korjata.
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta
kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
FI
3
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka
muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa
paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen
kameran käyttöä (sivu 104).
• Älä ravistele kameraa tai iske sitä millään. Tämä
voi aiheuttaa toimintahäiriöitä ja estää
kuvaamisen, minkä lisäksi se voi tehdä
tallennusvälineestä epävakaan ja vioittaa tai
tuhota kuvatietoja.
• Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä
sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan
kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa.
Nestekidenäyttöä ja objektiivia
koskevia huomautuksia
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin tarkkaa
tekniikkaa käyttäen. Siksi yli 99,99 %
kuvapisteistä on täysin toimivia.
Nestekidenäytössä ja nestekidenäyttöetsimessä
voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin
pieniä mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia,
punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä
valmistuksessa syntyneet pisteet ovat
normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään
tavalla.
Mustat, valkoiset,
punaiset, siniset tai
vihreät pisteet
• Nestekidenäytön tai objektiivin pitkäaikainen
altistuminen suoralle auringonvalolle voi
vahingoittaa näitä osia. Ole varovainen
asettaessasi kameraa ikkunan lähelle tai ulkona
ollessasi.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö voi vikaantua.
• Nestekidenäytössä olevat kohteet voivat
laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä
ei ole vika.
• Varo, että et kolauta objektiivia mihinkään. Älä
myöskään käsittele sitä kovakouraisesti.
FI
4
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera noudattaa yleistä DCF (Design
rule for Camera File system) -standardia, jonka
perustaja on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien toisto muissa
laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai
muokattujen kuvien toisto omassa kamerassasi
ei ole varmaa.
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut
materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien
suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat
jäljennettyjä kuvia, eikä niitä ole otettu tällä
kameralla.
Digitaalikameran täydellinen käyttö
Valmistele kamera ja ota kuvia helposti
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
1 Alusta akku
2 Kytke kamera päälle ja aseta kello
3 Asenna ”Memory Stick Duo” (ei mukana)
4 Valitse käytettävä kuvakoko
5 Ota kuvia helposti (Automaattisäätö-tila)
Ota valokuvia (Valotusohjelma)
6 Katsele ja poista kuvia
Tutustu paremmin kameraasi
Tämä opas
• Ota kuvia suosikkiasetuksillasi (Automaattikuvauksen
ohjelmointi) t sivu 24
• Nauti kuvista Kuvaesityksen avulla t sivu 26
• Käytä erilaisia kuvaus- ja toistoasetuksia valikon avulla
t sivu 29
• Muuta oletusasetuksia t sivu 46
Kytke kamerasi tietokoneeseen tai tulostimeen
Tämä opas
• Kopioi kuvat tietokoneeseen ja muokkaa niitä eri tavoin
t sivu 58
• Tulosta kuvia liittämällä kamera suoraan tulostimeen (vain
PictBridge-yhteensopivat tulostimet) t sivu 77
FI
5
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia.................................................. 3
Kameran hyödyntäminen
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi........................................ 9
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti ..................................... 9
Valotus – Valon voimakkuuden säätö .............................................................. 10
Väri – Valaistuksen vaikutus............................................................................. 11
Laatu – Kuvan laatu ja kuvan koko .................................................................. 11
Osien tunnistaminen ............................................................................... 13
Näytössä olevat ilmaisimet...................................................................... 15
Näytön muuttaminen............................................................................... 19
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika ......................................... 20
Kun käytettävissä ei ole ”Memory Stick Duo” -korttia (tallentaminen
sisäiseen muistiin)................................................................................... 21
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä......................... 23
Toimintatilakytkimen käyttö ..................................................................... 24
Kuvaesityksen käyttäminen..................................................................... 26
Valikon käyttö
Valikkovaihtoehtojen käyttö ............................................................. 29
Valikon vaihtoehdot ........................................................................... 30
Kuvausvalikko ......................................................................................... 32
(Kamera)
COLOR (Väritila)
(EV)
9 (Tarkennus)
(Mittausmuoto)
WB (Valkotasap.)
ISO
(Kuvan laatu)
Mode (Kuvaustapa)
BRK (Haarukointiväli)
M (Kuvaväli)
(Salamateho)
(Kontrasti)
(Terävyys)
(Asetus)
FI
6
Katselu-valikko ........................................................................................40
(Kansio)
- (Suojaa)
DPOF
(Tulosta)
(Kuva)
(Muuta kokoa)
(Käännä)
(Jaa)
(Asetus)
Rajaus
Asetus-näytön käyttö
Asetus-valintojen käyttö ....................................................................46
1
Kamera1 ............................................................................................47
Tarkennustila
Digitaalizoomaus
Toimintaop.
Punas.esto
AF-apuvalo
Autom. katselu
2
Kamera2 ............................................................................................50
STEADY SHOT
Sisäinen muisti -työkalu .....................................................................51
Alustus
Memory Stick -työkalu .......................................................................52
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
1
Asetus1 ..............................................................................................54
Lataa musiikki
Alusta mus.
LCD-taustavalo
Piippaus
Valitse kieli
Palauta
2
Asetus2 ..............................................................................................56
Tiedostonumero
USB-liitäntä
Videolähtö
Kellon asetus
FI
7
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen ......................................................... 58
Ohjelmiston asentaminen (mukana) ....................................................... 60
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen........................................................ 61
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu kameralla
(käyttämällä ”Memory Stick Duo” -korttia) .............................................. 68
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston (mukana) käyttö ................................... 69
”Music Transfer” -ohjelmiston (mukana) käyttäminen ............................. 73
Macintosh-tietokoneen käyttäminen ....................................................... 74
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen ......................................................................... 76
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella ... 77
Tulostaminen valokuvausliikkeessä ........................................................ 81
Kameran kytkeminen televisioon
Kuvien katsominen televisiolla ................................................................ 83
Vianmääritys
Vianmääritys ........................................................................................... 85
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ............................................................ 97
Muut
”Memory Stick”...................................................................................... 100
”InfoLITHIUM”-akku .............................................................................. 102
Akkulaturi .............................................................................................. 103
Varotoimia ............................................................................................. 104
Tekniset tiedot ....................................................................................... 106
Hakemisto .......................................................................................... 108
FI
8
Kameran hyödyntäminen
Perustekniikkoja parempien kuvien
saamiseksi
Tarkennus
Valotus
Väri
Laatu
Kameran hyödyntäminen
Tässä osassa kuvataan perusteet, jotta voit
nauttia kamerastasi. Siinä kerrotaan, kuinka
kameran eri toimintoja käytetään, kuten esim.
tilakytkintä (sivu 24) ja valikkoja (sivu 29).
Tarkennus Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Paina suljinpainike
suoraan pohjaan
asti.
Paina
suljinpainike
puoliväliin asti.
AE/AF-lukon ilmaisin
Ilmaisin vilkkuu ,
ilmaisin syttyy/piippaa
Paina sitten
suljinpainike
pohjaan asti.
Valokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa t [Tarkennus] (sivu 33)
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran
heiluminen. t Katso ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” (seuraava kohta).
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuilla. On suositeltavaa tukea kameraa myös
nojaamalla esimerkiksi puuta tai rakennusta vasten. Kuvaaminen 2 sekunnin viiveellä
toimivalla itselaukaisimella, epäterävyyden estotoiminnon käyttäminen tai jalustan
käyttäminen on myös tehokasta. Käytä salamavaloa, kun kuvaat paikoissa, joissa on
vain vähän valoa.
FI
9
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa,
jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotus:
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus)
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee
kulkemaan läpi
ISO = Kuvausherkkyys
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan
arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti
alla mainittujen toimintojen avulla.
Oikea valotus
EV-arvon säätäminen:
Tämän avulla voit säätää kameran
määrittämää valotusta. t sivu 32
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
Mittausmuoto:
Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen
osaa, josta valotus määritetään. t sivu 35
ISO-herkkyyden säätäminen
ISO on herkkyyden mittayksikkö, jolla ilmaistaan, kuinka paljon valoa kuvan vastaanottava
väline (vastaa valokuvausfilmiä) ottaa vastaan. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia
ISO-herkkyyden mukaan.
ISO-herkkyyden säätäminen t sivu 36
Suuri ISO-herkkyys
Saadaan kirkas kuva, vaikka kuvaus tapahtuisi pimeässä paikassa.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
FI
10
Väri
Valaistuksen vaikutus
Kameran hyödyntäminen
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Esimerkki: Valolähteiden vaikutus kuvan väriin
Sää ja valaistus
Valon ominaisuudet
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Sinisävyinen
Punertava
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti [Valkotasap.]-toiminnolla (sivu 35).
Laatu
Kuvan laatu ja kuvan koko
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä
näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et
voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika
ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
1 Kuvan koko: 7M
3072
3072 kuvapistettä × 2304 kuvapistettä = 7 077 888
kuvapistettä
640
2304
480
Kuvapisteet
2 Kuvan koko: VGA (sähköposti)
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
FI
11
Käytettävän kuvakoon valinta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva
ja suuri tiedoston
koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni
tiedoston koko)
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöohjeita
Suurempi
Tulostus enint. A3/11×17"
3:21) (3072×2048)
Vastaa 3:2-sivusuhdetta
5M (2592×1944)
Tulostus enint. A4/8×10"
3M (2048×1536)
Tulostus enint. 13×18 cm/5×7"
2M (1632×1224)
VGA (640×480)
Esimerkki:
Sähköpostiin liitettävä
kuva
-merkki.
Kuvakoko
7M (3072×2304)
Esimerkki: Tulostus
A3-kokoon asti
Tulostus enint. 10×15 cm/4×6"
Pienempi
16:92) (1920×1080)
Sähköpostia varten
Näyttö 16:9 HDTV:ssä3)
1) Kuvat tallennetaan käyttäen 3:2-sivusuhdetta, joka on esimerkiksi valokuvapapereiden ja postikorttien
sivusuhde.
2) Kuvan kumpikin reuna voi leikkautua pois tulostettaessa (sivu 94).
3) Memory Stick -korttipaikkaa tai USB-yhteyttä käyttämällä saadaan laadukkaampia kuvia.
Videon kuvakoko
Kuvaa/sekunti
640(hieno) (640×480)
Noin 30
Käyttöohjeita
Näyttö TV:ssä (laadukas)
640(vakio) (640×480)
Noin 17
Näyttö TV:ssä (vakio)
160 (160×112)
Noin 8
Sähköpostia varten
• Mitä suurempi kuvan koko on, sitä parempi on sen laatu.
• Mitä useampi kuva sekunnissa toistetaan, sitä tasaisempi toistettu kuva on.
Kuvan laadun (tiivistyssuhteen) valinta (sivu 36)
Voit valita tiivistyssuhteen digitaalikuvia tallentaessasi. Jos valitset suuren tiivistyssuhteen,
kuvasta puuttuvat tarkat yksityiskohdat, mutta tiedoston koko on pienempi.
FI
12
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
1
3
2
4
5
6
2
3
5
6
7
4
Kameran hyödyntäminen
1
7
8
8
9
A
(STEADY SHOT) -painike
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
B Suljinpainike (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
9
0 qaqs qdqf qg qh
C POWER (virta) -painike/POWER-valo
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 2)
A Toimintatilakytkin (24)
D Rannehihnan koukku (t ”Lue tämä
ensin”)
C Kuvattaessa: Zoom (W/T) -painike
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
B Nestekidenäyttö (19)
E Mikrofoni
Katseltaessa: / (toistozoomaus)
-painike /
(hakemisto) -painike
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
F Salamavalo (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
G Objektiivi
D MENU (valikko) -painike (29)
H Itselaukaisimen valo (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5) / AF-apuvalo (49)
E
(näyttökytkin) -painike (19)
F Ohjauspainike
I Linssinsuojus (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2)
Valikko päällä: v/V/b/B/z (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 2)
Valikko pois: / / /
tämä ensin” vaihe 5)
G
H
(t ”Lue
(kuvaesitys) -painike (26)
(kuvan koko/poisto) -painike
(t ”Lue tämä ensin” vaiheet 4–6)
I Akku- ja ”Memory Stick Duo” -lokeron
kansi (t ”Lue tämä ensin”
vaiheet 1–3)
J Käytön merkkivalo (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 4)
FI
13
K ”Memory Stick Duo” -korttipaikka
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
L Akkulokero
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
M Akun poistovipu
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
N Monikäyttöliitin (pohja)
Käytettäessä AC-LS5K-verkkolaitetta
(ei mukana)
2 Monikäyttöliittimeen
1 DC IN
-liittimeen
Monikäyttöliitäntäv-merkki
kaapeli
3 Pistorasiaan
• Akku ei lataudu, kun kamera on kytkettynä
AC-LS5K-verkkolaitteeseen. Lataa akku
akkulaturilla. (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1)
O Kaiutin
P Jalustan liitäntä (pohja)
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on
enintään 5,5 mm. 5,5 mm:ä pidemmät ruuvit
estävät kameran tukevan kiinnittämisen
jalustaan ja voivat vaurioittaa kameraa.
FI
14
Näytössä olevat ilmaisimet
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
Näyttö
Kameratila
(Valotusohjelma) (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
Otettaessa valokuvia
Kameratila (Ohjelma) (24)
3
SL
4
5
Kameran hyödyntäminen
60min.
1
Selitys
Salamavalo-tila (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
Salama latautuu
1.3
Zoomaussuhde (t 47,
”Lue tämä ensin” vaihe 5)
2
Punasilmäisyyden esto (48)
Kuvattaessa videota
Kontrasti (39)
60min.
1
Terävyys (39)
3
VALMIS
ON
AF-apuvalo (49)
Mittaustila (35)
4
5
2
VIVID
NATURAL
SEPIA B&W
B
Näyttö
60min.
z
M
BRK
WB
VALMIS
KUVAA
Selitys
Akun jäljellä oleva aika
(t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1)
S AF M AF
AE/AF-lukko (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
1.0m
Tallennustila (24, 37)
Valkotasapaino (35)
Selitys
Makro/Suurennuslasi
(t ”Lue tämä ensin” vaihe
5)
A
Näyttö
Väritila (32)
Tarkennustila (47)
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin (33)
Ennalta asetettu
tarkennusetäisyys (33)
STEADY SHOT OFF
(t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
Valmis / kuvaa videota
(t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
FI
15
C
Näyttö
Selitys
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
FINE STD
101
Selitys
+
Pistemittauksen
hiusristikko (35)
Kuvan koko (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 4)
•
160
Näyttö
AF-etäisyysmittarin ruutu
(33)
näkyy näytössä vain,
kun Monikuva-toiminto on
käytössä.
1M
Kuvan laatu (36)
Tallennuskansio (52)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
E
Näyttö
Histogrammi (19, 33)
Jäljellä oleva sisäisen
muistin tila (21)
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (20)
00:00:00
[00:28:05]
Tallennettavissa oleva
enimmäisaika (20)
1/30"
Monikuvan väli (38)
400
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (20)
C:32:00
±0.7EV
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
Itsediagnostiikkanäyttö
(97)
+2.0EV
Valotusarvo (32)
ISO-numero (36)
(ei näytetty
edellisellä
sivulla olevassa
kuvassa)
Haarukointivälin arvo (38)
Selitys
• Tarkoittaa, että tärinä voi
estää terävien kuvien
ottamisen valon vähyyden
vuoksi. Voit kuitenkin ottaa
kuvia, vaikka tärinävaroitus
onkin näkyvissä.
Suosittelemme kuitenkin
epäterävyyden estotoiminnon
käyttöä, salamavalon käyttöä
valaistuksen parantamiseksi
tai jalustan tai muun tuen
käyttöä kameran tukemiseksi.
FI
16
• Kun sulkimen nopeus on
1/25-sekuntia tai hitaampi,
NR hidas suljin -toiminto
käynnistyy automaattisesti
kuvan kohinan
vähentämiseksi.
125
Tärinävaroitus (9)
E
NR hidas suljin
Itselaukaisin (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
D
Näyttö
Selitys
Akun alhaisen varaustason
varoitus (23, 97)
Valikko (29)
A
Katsottaessa valokuvia
Näyttö
60min.
M
1
Selitys
101
VGA
101
12/12
3
C:32:00
1.3
+2.0EV
4
500 F3.5
5
2
2006
TAAKSE/SEUR.
1 1
Tallennustila (24, 37)
M
7M
3:2
5M
3M
2M
1M
VGA
9: 30 AM
ÄÄNITASO
FINE
640
Kuvan koko (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 4)
16:9
STD
640
160
Suojaa (41)
-
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(81)
Katsottaessa videoita
Vaihda kansiota (40)
60min.
1
Kameran hyödyntäminen
Akun jäljellä oleva aika
(t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1)
60min.
3
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
4
2
5
1.3
Zoomaussuhde (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 6)
Väli
12/16
Toisto ruutu kerrallaan (37)
N
Toisto (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
Äänitaso (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
B
Näyttö
Selitys
101-0012
Kansion tiedoston numero
(40)
Toistopalkki (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
FI
17
C
Näyttö
101
E
Selitys
Histogrammi (19, 33)
•
Toistokansio (40)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
Jäljellä oleva sisäisen
muistin tila (20)
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (21)
8/8 12/12
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
(97)
00:00:12
Laskin (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
D
Näyttö
Selitys
PictBridge-kytkentä (79)
• Älä irrota
monikäyttöliitäntäkaapelia,
kun tämä kuvake on
näytössä.
+2.0EV
Valotusarvo (32)
ISO-numero (36)
Mittaustila (35)
Salamavalo
WB
Valkotasapaino (35)
500
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
Toistokuva (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
FI
18
Selitys
Tallennuskansio (52)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
101
Näyttö
PictBridge-kytkentä (78)
2006 1 1
9:30 AM
DPOF
z TAUKO
z TOISTA
näkyy, kun
histogramminäyttö on pois
käytöstä.
Toistokuvan tallennettu
päivämäärä ja aika
Valikko (29)
Monikuva-kuvien
näyttäminen sarjana (37)
TAAKSE/ Valitse kuvat
SEUR.
ÄÄNITASO Säädä äänitasoa
Näytön muuttaminen
Näyttö muuttuu seuraavasti jokaisella
painikkeen
(näyttökytkin)
painalluksella.
60min.
VGA
96
S AF
Histogramminäyttö (sivu 33)
Ilmaisimet pois
S AF
Kameran hyödyntäminen
Histogrammi näkyvissä
• Painamalla
(näyttökytkin) -painiketta
pitkään voit lisätä nestekidenäytön kirkkautta.
• Jos histogramminäyttö on asetettu näkyviin,
toiston aikana näytetään kuvan tiedot.
• Histogrammi ei näy seuraavissa tilanteissa:
Kuvattaessa
– kun valikko on näkyvissä
– kun tallennetaan videota.
Toiston aikana
– kun valikko on näkyvissä
– hakemistotilassa
– kun käytetään toistozoomausta
– kun käännetään valokuvia
– videotoiston aikana.
• Kuvauksen aikainen ja toiston aikainen
histogrammi voivat erota huomattavasti
toisistaan seuraavissa tilanteissa:
– Salama välähtää.
– Sulkimen nopeus on pieni tai suuri.
• Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla
otetuille kuville.
Ilmaisimet näkyvissä
60min.
VGA
96
S AF
FI
19
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika
Taulukoissa on näytetty tällä kameralla alustetulle ”Memory Stick Duo” -kortille mahtuvien
valokuvien/videoiden arvioitu määrä/aika. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteiden
mukaan.
Jos haluat tietoja kuvakoosta ja kuvan laadusta, katso tämän oppaan sivu 11 ja ”Lue tämä
ensin” vaihe 4.
Valokuvien määrä (kuvan laatu [Hieno] on ylärivillä ja [Vakio] alarivillä.)
(Yksikkö: kuvaa)
Kapasiteetti
Koko
32 Mt
7M
3M
2M
VGA
16:9
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
3:2
5M
64 Mt
9
18
37
67
137
279
573
18
36
73
132
268
548
1125
12
25
51
92
188
384
789
23
48
96
174
354
723
1482
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Kuvien määrä, kun [Mode]-asetuksena on [Normaali].
• Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy >9999-ilmaisin.
• Voit muuttaa kuvien kokoa myöhemmin ([Muuta kokoa], sivu 42).
Videoiden kuvausaika
Kapasiteetti
Koko
32 Mt
(Yksikkö: tunti : minuutti : sekunti)
64 Mt
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
640(hieno)
–
–
–
0:02:50
0:06:00
0:12:20
0:25:10
640(vakio)
0:01:20
0:02:50
0:05:50
0:10:40
0:21:40
0:44:20
1:31:00
160
0:22:40
0:45:30
1:31:30
2:51:20
5:47:00
11:44:20
24:18:20
• Videoita, joiden kokoasetuksena on [640(hieno)], voidaan tallentaa ainoastaan ”Memory Stick PRO Duo”
-kortille.
• Katsottaessa aiemmilla Sony-malleilla otettuja kuvia tällä kameralla näyttö saattaa poiketa kuvan
todellisesta koosta.
FI
20
Kun käytettävissä ei ole ”Memory Stick Duo”
-korttia (tallentaminen sisäiseen muistiin)
Kamerassa on 58 Mt:n sisäinen muisti. Tätä muistia ei voi poistaa. Voit tallentaa kuvia tätä
sisäistä muistia käyttäen, vaikka kamerassa ei olisikaan ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Videoita, joiden kokoasetuksena on [640(hieno)], ei voida tallentaa sisäiseen muistiin.
Kun ”Memory Stick Duo” on asennettuna
Kameran hyödyntäminen
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-kortille.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -kortille tallennetut kuvat
toistetaan.
[Valikko, Asetus jne.]: ”Memory Stick Duo” -kortilla
olevia kuvia voidaan käsitellä eri toiminnoin.
B
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
B
Sisäinen
muisti
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
[Toisto]: Sisäiseen muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetus jne.]: Sisäisessä muistissa olevia kuvia
voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Sisäiseen muistiin tallennettavien valokuvien määrä ja videoiden aika on annettu alla.
Valokuvien määrä (kuvan laatu [Hieno] on ylärivillä ja [Vakio] alarivillä.)
(Yksikkö: kuva)
Koko
Kapasiteetti
58Mt
7M
3:2
5M
3M
2M
VGA
16:9
16
16
23
37
60
357
60
33
33
43
67
111
892
111
Videoiden kuvausaika
(Yksikkö: tunti : minuutti : sekunti)
Koko
Kapasiteetti
58Mt
640 (Vakio)
160
0:02:30
0:42:40
FI
21
Sisäiseen muistiin tallennetut kuvatiedot
On aina suositeltavaa kopioida (varmuuskopioida) tiedot jommallakummalla seuraavista
tavoista.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -kortille
Valmistele vähintään 64 Mt:n ”Memory Stick Duo” -kortti ja suorita sitten kohdassa [Kopioi]
(sivu 53) selitetty toimenpide.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Suorita sivuilla 61–65 kuvattu toimenpide asentamatta ”Memory Stick Duo” -korttia
kameraan.
• Kuvatietoja ei voi kopioida ”Memory Stick Duo” -kortista sisäiseen muistiin.
• Sisäiseen muistiin tallennetut tiedot voi kopioida tietokoneeseen liittämällä kameran ja tietokoneen
toisiinsa monikäyttöliitäntäkaapelilla. Tietokoneessa olevia tietoja ei kuitenkaan voi kopioida sisäiseen
muistiin.
FI
22
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien
kuvien määrä
Katsottaessa valokuvia
• Akun kapasiteetti laskee ajan myötä akkua
käytettäessä (sivu 102).
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien ja
katsottavien kuvien määrä ja lyhentävät akun
kestoaikaa:
– ympäristön alhainen lämpötila
– salamavaloa käytetään usein
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– zoomin toistuva käyttö
– nestekidenäytön taustavalo on asetettu
kirkkaammaksi
– [Tarkennustila] -asetuksena on [Tarkkaile]
– [STEADY SHOT] -asetuksena on [Jatkuva]
– akun heikko teho.
• Kuvattaessa videota jatkuvasti käyttämällä
kuvakokoa [160]
Kuvien määrä
Akun kestoaika (min.)
Noin 8000
Noin 400
Kameran hyödyntäminen
Taulukoissa on annettu otettavien/
katsottavien kuvien arvioitu määrä ja akun
kestoaika, kun kuvat otetaan [Normaali]tilaa ja täynnä olevaa akkua (mukana)
käyttäen ympäristön lämpötilan ollessa
25 °C. Otettavien tai katsottavien kuvien
määrää arvioitaessa on otettu huomioon
”Memory Stick Duo” -muistikortin
vaihtaminen tarpeen mukaan.
Huomaa, että käyttöolosuhteet voivat
aiheuttaa sen, että todellinen määrä on
taulukossa ilmoitettua pienempi.
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
Kuvattaessa videota
Akun kestoaika (min.)
Noin 200
Otettaessa valokuvia
Kuvien määrä
Akun kestoaika (min.)
Noin 420
Noin 210
• Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:
–
(Kuvan laatu)-asetuksena on [Hieno].
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Kerta].
– [STEADY SHOT]-asetuksena on
[Kuvaaminen].
– Kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W
ja T.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka
kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Kuvakoko ei vaikuta otettavissa olevien kuvien
määrään tai akun kestoaikaan.
FI
23
Toimintatilakytkimen käyttö
Aseta toimintatilakytkin haluamasi toiminnon kohdalle.
Valokuvaustoimintatilat
Autom.: Automaattisäätö-tila
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään automaattisesti.
t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
Ohjelma: Ohjelmoitava automaattikuvaus -tila
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy automaattisesti. Voit
lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.
(Jos haluat lisätietoja käytettävissä olevista toiminnoista t sivu 30)
: Valotusohjelma-tila
Tämän avulla voit ottaa kuvia valmiiksi asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti.
t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
• Jos haluat vaihtaa kuvaustilaa t sivu 29
Toisto/muokkaus
t
Videon kuvaaminen
”Lue tämä ensin” vaihe 6
t
”Lue tämä ensin” vaihe 5
Toimintatilakytkin
Ohjauspainike
Käytettävissä olevat toimintatilakytkimen asetukset on ilmaistu sivu 32 jälkeen seuraavasti.
Ei käytettävissä
FI
24
Käytettävissä
Valotusohjelma
Lisätietoja t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
AFMakro/
Salamavalo etäisyysSuurennuslasi
mittari
Ennalta
asetettu
tarkennus
Valkotasa- Salamavalon
taso
paino
/—
—
—/—
—
/—
Autom./
SL
Kameran hyödyntäminen
Kamera määrittää useamman toiminnon yhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen
mukainen.
( : voit valita haluamasi asetuksen)
Sarjakuvaus/
Monivalotus/
Monikuva
—
—
WB
/—
—/—
/
/—
/
/—
/
/—
/
—/—
—
—
—
FI
25
Kuvaesityksen käyttäminen
Voit toistaa kuvat jatkuvana toistona tehosteiden ja musiikin kanssa (Kuvaesitys) painamalla
-painiketta.
c
1 Aseta toimintatilakytkin 2 Paina
asentoon
.
c
.
3 Kuvaesitys alkaa.
Musiikin äänenvoimakkuuden säätäminen
Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla v/V.
Kuvaesityksen keskeyttäminen
Paina ohjauspainikkeessa olevaa painiketta z.
Käynnistä uudelleen valitsemalla [Jatka] ja painamalla sitten z.
• Kuvaesitys jatkuu kuvasta, johon se pysähtyi, mutta musiikki alkaa uudelleen alusta.
min.
VGA
2/9
Kuvaesitys
Tauko
Jatka
Poistu
TAAKSE/SEUR
Edellisen tai seuraavan kuvan näyttäminen
Paina tauon aikana b/B.
Kuvaesityksen lopettaminen
Paina joko
tai valitse [Poistu] painikkeella V tauon aikana ja paina sitten z.
• Kuvaesitystä ei voi toistaa käytettäessä PictBridge-kytkentää.
Asetuksen muuttaminen
Voit valita haluamasi asetuksen kuvaesitykselle. Voit myös aloittaa kuvaesityksen uudestaan.
1 Tuo valikko esiin painamalla MENU-painiketta.
FI
26
(Kuva) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
2 Valitse
min.
VGA
Peruuta
Kameran hyödyntäminen
2/9
Kuvaesitys
Autom.
Kuvaväli
Toista
Päällä
Kansio
Kuva
Musiikki
Music3
Tehosteet
Tyylikäs
Aloita
3 Valitse haluamasi vaihtoehto painikkeella v/V ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto painikkeella
b/B.
4 Valitse [Aloita] painikkeilla V/B ja paina sitten z.
Kuvaesitys käynnistyy.
Jos et halua aloittaa kuvaesitystä välittömästi, paina [Peruuta].
• Valittu asetus pysyy voimassa, kunnes se asetetaan uudestaan.
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä.
Oletusasetukset on merkitty symbolilla
.
Tehosteet
Yksinkert.
Yksinkertainen kuvaesitys, joka sopii useimpiin tilanteisiin.
Nostalgia
Tunnelmallinen kuvaesitys, joka jäljittelee elokuvakohtauksen
tunnelmaa.
Tyylikäs
Tyylikäs, keskinopea kuvaesitys.
Aktiivinen
Nopea kuvaesitys, joka sopii toiminnantäyteisiin kohtauksiin.
Normaali
Peruskuvaesitys, joka vaihtaa kuvia ennalta määrätyin välein.
• Kun asetuksena on [Yksinkert.], [Nostalgia], [Tyylikäs] tai [Aktiivinen]:
– Näytetään vain valokuvat.
– Kun kuvat on otettu Monikuva-toiminnolla, kuvasarjan ensimmäinen kuva on näkyvissä.
• Musiikkia ei toisteta (asetuksena on [Pois]) [Normaali]-kuvaesityksen aikana. Videoiden musiikki kuuluu.
Musiikki
Kukin esiasetettu musiikki vaihtelee valitun tehosteen mukaan.
Music1
[Yksinkert.]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music2
[Nostalgia]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music3
[Tyylikäs]-kuvaesityksen oletusasetus.
Music4
[Aktiivinen]-kuvaesityksen oletusasetus.
Pois
[Normaali]-kuvaesityksen oletusasetus. Musiikkia ei
käytettävissä.
FI
27
Kuva
Kansio
Toistaa kaikki valitun kansion kuvat.
Kaikki
Näyttää kaikki ”Memory Stick Duo” -kortilla olevat kuvat
järjestyksessä.
Toista
Päällä
Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana.
Pois
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
Kuvaväli
3s
Asettaa [Normaali]-kuvaesityksen kuvien näyttövälin.
5s
10 s
30 s
1 min.
Aloita
Käynnistää kuvaesityksen.
Peruuta
Peruuttaa kuvaesityksen.
z Musiikkitiedostojen lisääminen tai muuttaminen
Voit siirtää haluamaasi musiikkia CD-levyiltä tai MP3-tiedostoista kameraan toistettavaksi kuvaesityksen
aikana. Voit siirtää musiikkia valitsemalla [Lataa musiikki] kohdassa
(Asetus) käyttäen tietokoneelle
asennettua ”Music Transfer” -ohjelmistoa (mukana). Katso lisätietoja sivuilta 73 ja 75.
• Voit tallentaa enintään neljä musiikkikappaletta kameraan. Neljä esiasetettua kappaletta (Music1-4)
voidaan korvata siirretyillä
• Kunkin musiikkitiedoston maksimipituus kamerassa toistoa varten on 180 sekuntia.
• Jos et pysty toistamaan musiikkitiedostoa tiedoston vioittumisen tai muun tiedostoon liittyvän vian
vuoksi, suorita [Alusta mus.] (sivu 54) ja siirrä musiikki uudestaan.
FI
28
Valikon käyttö
Valikkovaihtoehtojen käyttö
v/V/b/B-painike
Toimintatilakytkin
z-painike
MENU-painike
Ohjauspainike
Valikon käyttö
1 Kytke virta päälle ja aseta toimintatilakytkin.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat toimintatilakytkimen asennosta ja
asetuksista.
(Kamera) -valikon
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse haluamasi valikkovaihtoehto
ohjauspainikkeen painikkeilla b/B.
• Jos haluamasi vaihtoehto ei ole näkyvissä, painele
painikkeita b/B, kunnes se tulee näkyviin.
• Paina vaihtoehdon valitsemisen jälkeen z, kun
toimintatilakytkin on asennossa
.
400
200
100
80
Autom.
ISO
ISO
Mode BRK
M
4 Valitse asetus painikkeilla v/V.
Valitsemasi asetus näkyy suurempana, ja se on asetettu.
5 Poista valikko näkyvistä painamalla MENU.
Siirtyminen nykyisestä tilasta kuvaustilaan
Valikon voi poistaa näkyvistä myös painamalla suljinpainikkeen puoliväliin.
• Jos jokin vaihtoehto ei ole näkyvissä, sen kohdan reunassa, jossa valikkovaihtoehdot yleensä näkyvät, on
v/V-merkki. Saat näkymättömän vaihtoehdon esiin valitsemalla tämän merkin ohjauspainikkeella.
• Niitä toimintoja ei voi asettaa, jotka eivät ole valittavissa.
FI
29
Valikon vaihtoehdot
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
Käytettävissä olevat valikon vaihtoehdot riippuvat toimintatilakytkimen asennosta. Vain
käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä.
(
: käytettävissä)
Toimintatilakytkimen asento:
Autom.
Ohjelma
Valotusohjelma
Kuvausvalikko (sivu 32)
(Kamera)
COLOR (Väritila)
(EV)
9 (Tarkennus)
(Mittausmuoto)
—
—
—
—
—
—
—
—
WB (Valkotasap.)
—
ISO
—
(Kuvan laatu)
—
—
—
Mode (Kuvaustapa)
BRK (Haarukointiväli)
M
—
—
—
—
*
—
—
(Kuvaväli)
—
*
—
—
(Salamateho)
—
*
—
—
(Kontrasti)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Terävyys)
FI
—
—
(Asetus)
30
—
—
—
—
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
Katseluvalikko (sivu 40)
—
—
—
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Tulosta)
—
—
—
—
(Kuva)
—
—
—
—
(Muuta kokoa)
—
—
—
—
(Käännä)
—
—
—
—
(Jaa)
—
—
—
—
(Asetus)
Rajaus**
—
—
—
—
—
—
—
—
Valikon käyttö
(Kansio)
- (Suojaa)
* Toimintaa rajoittavat Valotusohjelma-tilan asetukset (sivu 25).
**Käytettävissä vain toistozoomauksessa.
FI
31
Kuvausvalikko
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
-merkki.
(Kamera)
Valitse kameran valokuva-tila. t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
COLOR (Väritila)
Voit muuttaa kuvan kirkkautta ja tehosteita.
Mustavalko (B&W)
Asettaa kuvan yksiväriseksi
Seepia (SEPIA)
Asettaa kuvan seepianruskeaksi
Luonnollinen (NATURAL)
Asettaa kuvan värityksen hillityksi
Eloisa (VIVID)
Asettaa kuvan värityksen kirkkaaksi ja täyteläiseksi
Normaali
• Videota kuvattaessa voidaan valita ainoastaan [Mustavalko] tai [Seepia].
• Kun valittuna on [Monikuva], väritilan asetuksena on [Normaali].
(EV)
Valotuksen manuaalinen säätö.
Kohti –
Kohti +
M +2.0EV
Kohti +: Kirkastaa kuvaa.
0EV
Kamera määrittää valotuksen automaattisesti.
m –2.0EV
Kohti –: Tummentaa kuvaa.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 10
• Kompensaatioarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n lisäyksin.
• Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö
ei ehkä ole tehokas.
FI
32
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
z EV (Valoarvo) -asetuksen säätö histogrammin avulla
60min.
A
B
Tumma Kirkas
Histogrammi on kuvan kirkkauden näyttävä
kaaviokuva. Tuo histogrammi näyttöön
painelemalla painiketta
(näyttökytkin).
Oikealle painottuva histogrammi tarkoittaa
kirkasta kuvaa ja vasemmalle painottuva
histogrammi tummaa kuvaa. Aseta
toimintatilakytkin asentoon
ja säädä EVasetusta ja tarkasta samalla valotus histogrammin
avulla.
Valikon käyttö
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
• Histogrammi tulee näkyviin myös seuraavissa tapauksissa, mutta et voi säätää valotusta.
– kun
(Kamera) -asetuksena on [Autom.]
– katsottaessa yhtä valokuvaa
– pikakatselun aikana.
9 (Tarkennus)
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen
aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
(rajoittamaton etäisyys)
7.0m
Tarkentaa kohteeseen käyttämällä kohteeseen aiemmin
asetettua etäisyyttä. (Ennalta asetettu tarkennus)
• Otettaessa kuvaa verkon tai lasin läpi on vaikeaa saada kunnon
tarkennusta automaattitarkennustilassa. Näissä tapauksissa on
kätevää käyttää [Tarkennus]-ominaisuutta.
3.0m
1.0m
0.5m
Pistemit. (
)
Tarkentaa automaattisesti erittäin pieneen kohteeseen tai
kapealle alueelle.
• Tämän toiminnon käyttäminen yhdessä AF-lukon kanssa
mahdollistaa kuvaan halutun sommittelun. Pidä kamera
tukevasti paikallaan, jotta kohde pysyy AF-etäisyysmittarin
ruudussa.
60min.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
FI
33
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
Keskip.AF
(
)
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen, joka on etsimen ruudun
keskellä.
• Käyttämällä tätä yhdessä AF-lukon kanssa voit kuvata
haluamasi kuvasommitelman.
60min.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Monip.AF
(Monipiste-AF)
(Valokuva
)
(Video
)
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen etsimen ruudun joka
kohdassa.
• Tämä tila on hyödyllinen, kun kohde ei ole ruudun keskellä.
60min.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
• AF tarkoittaa automaattitarkennusta.
• Etäisyysasetustiedot kohdassa [Tarkennus] ovat arvioita. Jos suuntaat objektiivin ylös tai alas, virhe
suurenee.
• [Monip.AF]-asetus on suositeltava videota kuvattaessa, sillä AF toimii, vaikka kamera heiluisikin hieman.
• Kun käytät Digitaalizoomaus- tai AF-apuvalo-asetusta, AF-liikkeen etusija on ruudun keskellä tai
keskikohdan lähellä olevilla kohteilla. Tässä tapauksessa
-,
- tai
-ilmaisin vilkkuu eikä AFetäisyysmittarin ruutu ole näkyvissä.
• Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä Valotusohjelman kaikkien tilojen kanssa (sivu 25).
z Jos kohde on epäterävä
Kun kuvauskohde on ruudun (tai näytön) reunassa tai kun käytät asetusta [Keskip.AF] tai [Pistemit.],
kamera ei ehkä tarkenna ruudun reunassa olevaan kohteeseen. Toimi näissä tilanteissa seuraavasti.
1 Järjestä kuva uudestaan, niin että kohde on AF-etäisyysmittarin keskellä, ja tarkenna sitten
kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin (AF-lukko).
AE/AF-lukon ilmaisin
AF-etäisyysmittarin ruutu
Voit kokeilla tätä niin monta kertaa kuin haluat, jos et paina suljinpainiketta pohjaan asti.
FI
34
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
2 Kun AE/AF-lukon ilmaisin lopettaa vilkkumisen ja pysyy valaistuna, palaa kokokuvaan ja paina
suljinpainike pohjaan asti.
VGA
98
P
Valikon käyttö
(Mittausmuoto)
Tällä valitaan mittaustila, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.
Pistemit. (Pistemittaus)
( )
Mittaa vain osan kohteesta.
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai
kun kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.
Pistemittauksen hiusristikko
Asetetaan kohteeseen.
Keskip. (Keskipainotettu
mittari) ( )
Mittaa kuvan keskikohdan ja määrittää valotuksen siinä
olevan kohteen kirkkauden perusteella.
Monipiste
(Monikuviomittari)
Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen.
Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 10
• Käytettäessä pistemittausta tai keskipainotettua mittausta on suositeltavaa käyttää [9] (Tarkennus)
-asetuksena [Keskip.AF]-asetusta mittauskohtaan kohdistamista varten (sivu 33).
WB (Valkotasap.)
Tällä säädetään värisävyjä vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaisesti, esim. kun kuvan
värit näyttävät oudoilta.
Salamavalo ( WB )
Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
• Tätä vaihtoehtoa ei voi valita videota kuvattaessa.
Hehkulamppu (n)
Tätä käytetään tilanteissa, joissa valaistusolosuhteet
muuttuvat nopeasti, kuten juhlasaleissa, tai kirkkaassa
valaistuksessa, kuten valokuvastudioissa.
Loistelamppu (
Tämän avulla säädetään loistevalaistuksen vaikutusta.
Pilvinen (
)
)
Tämän avulla säädetään pilvisen taivaan vaikutusta.
FI
35
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
Päivänvalo (
)
Autom.
Tätä käytetään kuvattaessa ulkona tai yöllä tai kuvattaessa
neonvaloja, ilotulituksia tai auringonnousuja sekä
auringonlaskua ennen ja sen jälkeen vallitsevissa
olosuhteissa.
Säätää automaattisesti valkotasapainon.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 11
• Valkotasapaino-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos loistevalaistus välkkyy, vaikka [Loistelamppu] (
olisikin valittuna.
• [WB] asetetaan [Autom.]-asetukselle, kun salama välähtää, paitsi [Salamavalo] ( WB ) -tiloissa.
• Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä Valotusohjelman kaikkien tilojen kanssa (sivu 25).
)
ISO
Tällä valitaan valoherkkyys, jonka yksikkönä on ISO. Mitä suurempi numero, sitä suurempi
herkkyys.
1000
800
Valitse suuri numero, kun kuvaat pimeässä tai nopeasti
liikkuvaa kohdetta, ja valitse pieni numero, kun haluat erittäin
hyvälaatuisen kuvan.
400
200
100
80
Autom.
•
•
•
•
ISO-herkkyyttä koskevia lisätietoja t sivu 10
Huomaa, että kuvaan tulee yleensä lisää kohinaa ISO-herkkyyden suurentuessa.
[ISO]-asetuksena on Valotusohjelma-tilassa [Autom.].
Kuvattaessa kirkkaassa valaistuksessa kamera lisää automaattisesti sävyjentoistoa ja estää kuvien
muuttumisen liian vaaleiksi (paitsi kun [ISO]-asetuksena on [80] tai [100]).
(Kuvan laatu)
Tällä valitaan valokuvan laatu.
Hieno (FINE)
Kuvaa laadukkaita kuvia (pieni tiivistyssuhde).
Vakio (STD)
Kuvaa normaalilaatuisia kuvia (suuri tiivistyssuhde).
• Kuvan laatua koskevia lisätietoja t sivu 11
FI
36
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
Mode (Kuvaustapa)
Tällä valitaan, ottaako kamera jatkuvasti kuvia suljinpainiketta painettaessa.
Monikuva ( M )
Ottaa 16 kuvan sarjan valokuvatiedostona suljinpainiketta
painettaessa.
Monivalot. (BRK)
Valikon käyttö
• Tämä on kätevä esimerkiksi urheiluasennon tarkastamista varten.
• Voit valita monikuvan sulkimen kuvavälin [Kuvaväli]-tilassa
(sivu 38).
Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotusarvot muuttuvat
automaattisesti.
• Jos et voi päätellä oikeaa valotusta, kuvaa Monivalot.-tilassa
valotusarvoa muuttaen. Voit valita jälkikäteen kuvan, jonka
valotus on paras.
Sarjakuvaus (
)
Ottaa suurimman mahdollisen kuvasarjan (katso seuraavaa
taulukkoa), kun suljinpainiketta pidetään painettuna.
• Kun ”Tallentaa” häviää näytöstä, voit ottaa seuraavan kuvan.
Normaali
Kuvia ei oteta jatkuvana sarjana.
[Monikuva]
• Voit toistaa Monikuva-tilassa otettuja kuvia peräkkäin seuraavalla tavalla:
– Keskeytä/jatka: Paina ohjauspainikkeessa olevaa painiketta z.
– Toisto kuva kuvalta: Paina taukotilassa b/B. Palaa sarjan toistoon painamalla z.
• Seuraavia toimintoja ei voi käyttää Monikuva-tilassa:
– Älykäs zoom
– Salamavalo
– Monikuva-tilassa otettujen kuvasarjojen jakaminen
– Monikuva-tilassa otettujen kuvasarjojen yksittäisen kuvan erottaminen tai poistaminen
– Kuvavälin asettaminen muuhun tilaan kuin [1/30], kun
(Kamera) -asetuksena on [Autom.]
• Kun Monikuva-tilassa kuvattu kuvasarja näytetään tietokoneessa tai kamerassa, jossa ei ole Monikuvatoimintoa, kuvasarja näkyy yhtenä kuvana, jossa on 16 ruutua.
• Monikuva-tilassa otettujen kuvien koko on 1 Mt.
• Et voi ottaa kuvia Monikuva-tilassa Valotusohjelma-tilan kaikilla eri asetuksilla (sivu 25).
[Monivalot.]
• Salamavalon asetuksena on
(Pakotettu salama pois).
• Tarkennus ja valkotasapaino säädetään ensimmäiselle kuvalle ja näitä asetuksia käytetään myös muille
kuville.
• Kun valotusta säädetään manuaalisesti (sivu 32), valotus muuttuu säädetyn kirkkauden mukaisesti.
• Kuvausväli on noin 1 sekuntia.
• Jos kohde on liian kirkas tai tumma, et ehkä pysty ottamaan kunnon kuvaa valitulla säätöarvolla.
• Et voi ottaa kuvia Monivalotus-tilassa Valotusohjelma-tilan kaikilla eri asetuksilla (sivu 25).
FI
37
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
[Sarjakuvaus]
• Salamavalon asetuksena on
(Pakotettu salama pois).
• Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on viisi kuvaa.
• Kuvausväli on noin 0,92 sekuntia.
• Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.
• Et voi ottaa kuvia Sarjakuvaus-tilassa kaikilla Valotusohjelma-tilan eri asetuksilla (sivu 25).
Kuvasarjojen maksimikoko
(Yksikkö: kuvaa)
Laatu
Koko
Hieno
Vakio
7M
5
8
3:2
5
8
5M
6
11
3M
9
17
2M
15
27
VGA
85
100
16:9
15
27
BRK (Haarukointiväli)
Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotusarvot muuttuvat automaattisesti.
±1.0EV
Muuttaa valoarvoa 1,0 EV:llä suuremmaksi tai pienemmäksi.
±0.7EV
Muuttaa valoarvoa 0,7 EV:llä suuremmaksi tai pienemmäksi.
±0.3EV
Muuttaa valoarvoa 0,3 EV:llä suuremmaksi tai pienemmäksi.
• BRK (Haarukointiväli) ei näy kaikissa Valotusohjelma-tiloissa.
M
(Kuvaväli)
Tällä valitaan kuvaväli [Monikuva]-tilassa (sivu 37).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
•
FI
38
M
• Valitse ensin [Mode] (Kuvaustapa) -asetukseksi [Monikuva] ja
valitse sitten haluamasi kuvaväli [Kuvaväli]-asetuksella. Jos
valitset muun kuin [Monikuva]-toiminnon, tämä toiminto ei ole
käytettävissä.
(Kuvaväli) ei näy kaikissa Valotusohjelma-tiloissa.
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
(Salamateho)
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
+ ( +)
Kohti +: Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
Normaali
– ( –)
Kohti –: Pienentää salamavalon voimakkuutta.
Valikon käyttö
• Salamavalo-tilan muuttaminen t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
• Salamavalon tasoa ei voi asettaa kaikissa Valotusohjelma-tiloissa (sivu 25).
(Kontrasti)
Säätää kuvan kontrastia.
+(
)
Kohti +: Suurentaa kontrastia.
Normaali
–(
)
Kohti –: Pienentää kontrastia.
(Terävyys)
Säätää kuvan terävyyttä.
+(
)
Kohti +: Terävöittää kuvaa.
Normaali
–(
)
Kohti –: Pehmentää kuvaa.
(Asetus)
Katso sivua 46.
FI
39
Katselu-valikko
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
-merkki.
(Kansio)
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva, kun kameraa käytetään ”Memory
Stick Duo” -kortin kanssa.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa valinnan.
1 Valitse haluamasi kansio ohjauspainikkeen painikkeilla b/B.
Valitse kansio
102
2/2
Kansionimi: 102MSDCF
Tiedostomäärä: 9
Luotu:
2006 1 1 1::05:34AM
OK
Peruuta
TAAKSE/SEUR.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
z Kansio
Kamera tallentaa kuvat tiettyyn ”Memory Stick Duo” -muistikortin kansioon (sivu 52). Voit muuttaa
kansiota tai luoda uuden kansion.
• Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivu 52)
• Kuvien tallentamiseen käytetyn kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivu 53)
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva
on näkyvissä, esiin tulevat seuraavat ilmaisimet.
: Siirtää edelliseen kansioon.
: Siirtää seuraavaan kansioon.
: Siirtää edelliseen tai seuraavaan kansioon.
FI
40
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
- (Suojaa)
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta.
Suojaa (-)
Katso seuraavaa menetelmää.
Poistu
Lopettaa suojaustoiminnon.
Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa
1 Näytä kuva, jonka haluat suojata.
Valikon käyttö
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [-] (Suojaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Kuva on suojattu ja kuvassa näkyy - (suojaus) -ilmaisin.
60min.
VGA
2/9
-
Suojaa
Poistu
TAAKSE/SEUR.
4 Jos haluat suojata muita kuvia, valitse haluttu kuva painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Kuvien suojaaminen hakemistotilassa
1 Tuo esiin hakemistonäyttö painamalla
(Hakemisto).
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [-] (Suojaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse [Valitse] painikkeilla v/V ja paina sitten z.
5 Valitse kuva, jonka haluat suojata, painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee vihreä --ilmaisin.
- (vihreä)
•
VALITSE
MENU
SEURAAVAAN
6 Suojaa muut kuvat toistamalla vaihe 5.
7 Paina MENU.
8 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
--ilmaisin muuttuu valkoiseksi. Valitut kuvat on suojattu.
• Voit suojata kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 ja painamalla
sitten z. Valitse [Päällä] painikkeella B ja paina sitten z.
FI
41
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
Suojauksen poistaminen
Yksittäiskuvatilassa
Paina z kohdan ”Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa” vaiheessa 3 tai 4.
Hakemistotilassa
1 Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa”
vaiheessa 5.
2 Paina z, jolloin --ilmaisin muuttuu harmaaksi.
3 Toista edellä oleva toimenpide kaikille kuville, joiden suojauksen haluat poistaa.
4 Paina MENU, valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
Kaikkien kansiossa olevien kuvien suojauksen poistaminen
Valitse [Koko tämä kansio] kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa” vaiheessa 4 ja
paina z. Valitse [Pois] painikkeella B ja paina sitten z.
• Huomaa, että sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin alustaminen poistaa kaikki
tallennusvälineelle tallennetut tiedot, vaikka kuvat olisikin suojattu, eikä näitä kuvia voi enää palauttaa.
• Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin aikaa.
DPOF
Lisää
(Kuvatilaus) -merkki kuviin, jotka haluat tulostaa (sivu 81).
(Tulosta)
Katso sivua 77.
(Kuva)
Katso sivua 26.
(Muuta kokoa)
Voit muuttaa tallennetun kuvan kokoa (Muuta kokoa) ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen tiedosto pysyy tallessa koon muuttamisen jälkeen.
7M
5M
Kokoasetus on vain ohjeellinen.
t ”Lue tämä ensin” vaihe 4
3M
2M
VGA
Peruuta
FI
42
Peruuttaa koon muuttamisen.
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
1 Näytä kuva, jonka kokoa haluat muuttaa.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [
] (Muuta kokoa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse haluttu koko painikkeilla v/V ja paina sitten z.
Kuva, jonka kokoa muutettiin, tallennetaan tallennuskansioon uusimpana tiedostona.
Lisätietoja [Kuvakoko] t ”Lue tämä ensin” vaihe 4
Videoiden ja Monikuva-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
Kun kuvan kokoa suurennetaan, kuvan laatu heikkenee.
Kuvan kokoa ei voi suurentaa kokoon 3:2 tai 16:9.
Jos suurennat kuvakokoa 3:2 tai 16:9, kuvassa näkyy musta alue ylä- ja alapuolella.
Valikon käyttö
•
•
•
•
•
(Käännä)
Kääntää valokuvan.
Kääntää kuvan. Katso seuraavaa menetelmää.
OK
Määrittää kääntämissuunnan. Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kääntämisen.
1 Näytä kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [
4 Valitse [
] (Käännä) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
] painikkeella v ja käännä sitten kuva painikkeilla b/B.
5 Valitse [OK] painikkeilla v/V ja paina sitten z.
• Suojattuja kuvia, videoita ja Monikuva-kuvia ei voi kääntää.
• Et ehkä pysty kääntämään muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen riippuu ohjelmistosta.
(Jaa)
Leikkaa videoita tai poistaa niistä tarpeettomia osia. Tämän ominaisuuden käyttö on
suositeltavaa, kun sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin kapasiteetti ei riitä tai kun
haluat liittää videoita sähköpostiviesteihin.
• Huomaa, että alkuperäinen video poistetaan ja sen numero ohitetaan. Huomaa myös, että et voi palauttaa
tiedostoja niiden leikkaamisen jälkeen.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa jakamisen.
FI
43
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
Esimerkki: Videon numero 101_0002 leikkaaminen
Tässä kuvataan esimerkin avulla, kuinka video numero 101_0002 jaetaan ja poistetaan.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Otoksen A leikkaaminen.
1
A
B
2
3
101_0002
Jaa
101_0002 on jaettu osiin 101_0004 ja 101_0005.
2 Otoksen B leikkaaminen.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Jaa
101_0005 on jaettu osiin 101_0006 ja 101_0007.
3 Otosten A ja B poistaminen, jos ne ovat tarpeettomia.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Poista
Poista
4 Vain halutut otokset jäävät jäljelle.
1
3
2
101_0006
Menetelmä
1 Näytä jaettava video.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [
] (Jaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Videon toisto alkaa.
FI
44
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 29
5 Paina z haluamassasi leikkauskohdassa.
60min.
STD
640
Jaa
Jakokohta
10/10
00:00:02
OK
Peruuta
Poistu
Valikon käyttö
• Kun haluat säätää leikkauskohtaa, valitse [c/C] (ruutu eteen/taakse) ja säädä leikkauskohtaa
painikkeilla b/B.
• Jos haluat muuttaa leikkauskohtaa, valitse [Peruuta]. Videon toisto alkaa uudelleen.
6 Valitse [OK] painikkeilla v/V ja paina z.
7 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Video on leikattu.
• Leikatuille videoille annetaan uudet numerot ja ne tallennetaan sitten uusimpina tiedostoina valittuun
tallennuskansioon.
• Seuraavanlaisia kuvia ei voi leikata:
– valokuvat
– videot, jotka ovat liian lyhyitä leikattaviksi (noin kahta sekuntia lyhyemmät)
– suojatut videot (sivu 41).
(Asetus)
Katso sivua 46.
Rajaus
Tallentaa suurennetun kuvan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6) uutena tiedostona.
Rajaus
Katso seuraavaa menetelmää.
Palaa
Peruuttaa rajauksen.
1 Tuo valikko esiin painamalla MENU toistozoomauksen aikana.
2 Valitse [Rajaus] ohjauspainikkeen painikkeella B ja paina sitten z.
3 Valitse kuvakoko painikkeilla v/V ja paina sitten z.
Kuva on tallennettu, ja alkuperäinen kuva tulee uudestaan näkyviin.
• Rajattu kuva tallennetaan valittuun tallennuskansioon uusimpana tiedostona ja alkuperäinen kuva
säästetään.
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
• Kuvaa ei voi rajata sivusuhteen 3:2 tai 16:9 mukaiseksi.
• Pikakatselu-näytössä näkyviä kuvia ei voi rajata.
FI
45
Asetus-näytön käyttö
Asetus-valintojen käyttö
Voit muuttaa oletusasetuksia Asetus-näytön avulla.
v/V/b/B-painike
Toimintatilakytkin
z-painike
MENU-painike
Ohjauspainike
1 Kytke virta päälle.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Kun olet painanut ohjauspainikkeessa B, siirry asetukseen
(Asetus) ja
paina sitten uudestaan B.
4 Valitse toiminto, jonka haluat asettaa, painamalla ohjauspainikkeen
painikkeita v/V/b/B.
Valitun kohdan kehys muuttuu keltaiseksi.
5 Anna asetus painamalla z.
Asetus 2
Tiedostonumero:
USB-liitäntä:
Videolähtö:
OK
Kellon asetus: Peruuta
Sulje
(Asetus) -näyttö painamalla MENU.
Palaa valikkoon
(Asetus) -näytöstä painelemalla ohjauspainikkeen painiketta b.
• Sulje
(Asetus) -näyttö ja palaa kuvaustilaan painamalla suljinpainike puoliväliin.
Kun valikkoa ei näy
Tuo
(Asetus) -näyttö näkyviin pitämällä MENU painettuna.
(Asetus) -asetuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta], jos se tulee näkyviin, ja paina sitten ohjauspainikkeen painiketta z. Jos se ei
tule näkyviin, valitse edellinen asetus uudestaan.
FI
46
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
Kamera1
1
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
-merkki.
Tarkennustila
Valitsee automaattitarkennustilan.
Kerta (S AF)
Säätää tarkennusta automaattisesti, kun suljinpainiketta
pidetään puolivälissä. Tämä tila on hyödyllinen paikallaan
olevia kohteita kuvattaessa.
Tarkkaile (M AF)
Säätää tarkennusta automaattisesti, ennen kuin suljinpainike
painetaan puoliväliin. Tämä tila lyhentää tarkennukseen
tarvittavaa aikaa.
• Akku kuluu nopeammin kuin [Kerta]-tilassa.
Asetus-näytön käyttö
Digitaalizoomaus
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään
3×). Kun zoomin voimakkuus on yli 3×, kamera käyttää joko älykästä tai
tarkkuusdigitaalizoomausta.
Älykäs
(Älykäs zoom)
(
)
Suurentaa kuvaa digitaalisesti lähes kokonaan ilman
vääristymiä. Tämä ei ole käytettävissä, kun kuvakokona on
[7M] tai [3:2].
• Älykkään zoomin maksimi on annettu seuraavassa taulukossa.
Tarkkuus
(Tarkkuusdigitaalizoom)
(
)
Suurentaa kaikki kuvakoot enintään kokoon 6×, mutta kuvan
laatu heikkenee.
Pois
Ei käytä digitaalizoomia.
Kuvakoko ja suurin zoomauskerroin Älykästä zoomia käytettäessä
Koko
Suurin zoomauskerroin
5M
Noin 3,6×
3M
Noin 4,5×
2M
Noin 5,6×
VGA
Noin 14×
16:9
Noin 4,8×
FI
47
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
• Zoom-painiketta painettaessa zoomauskertoimen ilmaisin tulee näkyviin seuraavasti.
Tämän viivan W-puoli on optisen zoomin aluetta
ja T-puoli digitaalizoomin aluetta.
Zoomauskertoimen ilmaisin
• Älykkään zoomin ja tarkkuuszoomin suurin zoomauskerroin sisältää optisen zoomin asteikon.
• AF-etäisyysmittarin ruutu ei tule näkyviin digitaalizoomia käytettäessä. -, - tai -ilmaisin vilkkuu
ja AF toimii antaen etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.
• Kun käytetään älykästä zoomausta, kohde voi näyttää epäterävältä näytössä. Tällä ei ole kuitenkaan
vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Toimintaop.
Eri toimintojen ohjeet tulevat näkyviin kameran käytön aikana.
Päällä
Näyttää toimintaohjeen.
Pois
Ei näytä toimintaohjetta.
Punas.esto
Vähentää salamavalon käyttöön liittyvää
punasilmäisyyttä. Valitse tämä ennen kuvaamista.
Päällä (
)
Vähentää punasilmäisyyttä.
• Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen kuvan ottamista.
Pois
Punasilmäisyyden poistoa ei käytetä.
• Koska sulkimen toimintaa edeltää voin sekunnin viive, pidä kameraa tukevasti paikallaan, ettei se liiku.
Älä anna myöskään kohteen liikkua.
• Punasilmäisyyden eston tehokkuus riippuu mm. yksilöllisistä eroista, etäisyydestä kohteeseen ja siitä,
näkeekö kohde salaman esivälähdykset.
FI
48
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
AF-apuvalo
AF-apuvalon avulla on helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Esiin tulee ON -ilmaisin.
Autom.
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
Asetus-näytön käyttö
• Jos AF-apuvalo ei saavuta riittävissä määrin kohdetta tai kohteessa ei ole kontrastia, tarkennusta ei saada
aikaan. (Suositeltava enimmäisetäisyys on noin 2,7 m (zoom: W) tai 2,5 m (zoom: T).)
• Tarkennus saadaan aikaan, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa
kohteen keskikohdasta.
• Kun tarkennuksen esiasetus on asetettuna (sivu 33), AF-apuvalo ei toimi.
• AF-etäisyysmittarin ruutu ei tule näkyviin. -, - tai -ilmaisin vilkkuu ja AF toimii antaen etusijan
ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.
• AF-apuvalo ei toimi, kun Valotusohjelma-tilan valintana on
(Hämärä),
(Maisema),
(Nopea
suljin) tai
(Ilotulitus).
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei
olekaan vaarallista.
Autom. katselu
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua valokuvan ottamisesta.
Päällä
Automaattikatselua käytetään.
Pois
Automaattikatselua ei käytetä.
• Jos painat suljinpainikkeen puoliväliin tämän vaiheen aikana, tallennettu kuva häviää näytöstä ja voit ottaa
välittömästi seuraavan kuvan.
FI
49
2
Kamera2
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
-merkki.
STEADY SHOT
Valitsee epäterävyyden eston tilan.
Kuvaaminen
Aktivoi epäterävyyden estotoiminnon, kun suljinpainike
painetaan puoliväliin.
Jatkuva
Aktivoi aina epäterävyyden estotoiminnon. Voit vakauttaa
kuvan jopa kaukana olevaan kohteeseen zoomatessasi.
• Akku kuluu nopeammin kuin [Kuvaaminen]-tilassa.
• Videoita kuvattaessa [Jatkuva] on aktivoituna, vaikka asetuksena olisi [Kuvaaminen].
• Epäterävyyden estotoiminto voidaan kytkeä pois päältä painamalla
(STEADY SHOT) -painiketta,
kun
(Kamera) -asetuksena ei ole [Autom.]. (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
• Epäterävyyden estotoiminto ei ehkä toimi oikein, kun
– kamera heiluu liikaa
– sulkimen nopeus on pieni, esim. yöllä kuvattaessa.
FI
50
Sisäinen muisti -työkalu
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
Tämä ei tule näkyviin, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Alustus
Alustaa sisäisen muistin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot sisäisestä muistista, suojatut kuvat
mukaan lukien.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa alustuksen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
Asetus-näytön käyttö
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Alustus on suoritettu.
FI
51
Memory Stick -työkalu
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
Tämä tulee näkyviin vain, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Alustus
Alustaa ”Memory Stick Duo” -muistikortin. Myynnissä olevat ”Memory Stick Duo” -kortit on
jo alustettu ja niitä voidaan käyttää välittömästi.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot ”Memory Stick Duo” -kortista,
suojatut kuvat mukaan lukien.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa alustuksen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Memory Stickin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Alustus on suoritettu.
Luo kansio
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kansion luomisen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Kansion luomisen näyttö tulee näkyviin.
60min.
Luo kansio
Luo kansiota
102MSDCF
Valmis?
OK
Peruuta
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Luodaan uusi kansio, jonka numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion. Tästä uudesta
kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
•
•
•
•
•
•
Kansiota koskevia lisätietoja on sivulla 40.
Kun uutta kansiota ei luoda, 101MSDCF-kansiosta tulee tallennuskansio.
Voit luoda kansioita aina kansioon ”999MSDCF” asti.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen kansio.
Et voi poistaa kansiota kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esim. tietokone.
Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Katso lisätietoja kohdasta ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 66).
FI
52
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa tallennuskansion muuttamisen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Kansion valinnan näyttö tulee näkyviin.
Valitse kansio
102
2/2
Kansionimi: 102MSDCF
Tiedostomäärä: 0
Luotu:
2006 1 1 1::05:34AM
Asetus-näytön käyttö
OK
Peruuta
TAAKSE/SEUR.
2 Valitse haluttu kansio painikkeilla b/B ja [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
• ”100MSDCF”-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Kopioi
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo” -kortille.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kopioinnin.
1 Asenna ”Memory Stick Duo”, jonka tilavuus on vähintään 64 Mt.
2 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot kopioidaan Valmis?”.
3 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Kopiointi alkaa.
60min.
Kopioi
102_COPY
• Käytä täyteen ladattua akkua tai verkkolaitetta (ei mukana). Jos yrität kopioida kuvatiedostoja, kun akussa
on vain vähän varausta jäljellä, akku saattaa loppua, jolloin kopiointi epäonnistuu ja tiedot voivat
korruptoitua.
• Yksittäisiä kuvia ei voi kopioida.
• Alkuperäiset kuvat pysyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Voit tyhjentää sisäisen muistin
poistamalla ”Memory Stick Duo” -kortin kopioinnin jälkeen ja suorittamalla sitten [Alustus]-komennon
(Sisäinen muisti -työkalussa) (sivu 51).
• Et voi valita ”Memory Stick Duo” -korttiin kopioitua kansiota.
•
(Kuvatilaus) -merkki ei kopioidu, vaikka kopioitkin tiedot.
FI
53
1
Asetus1
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
-merkki.
Lataa musiikki
Lataa kuvaesityksen aikana toistettavan musiikin.
Katso sivuja 28, 73 ja 75.
Alusta mus.
Jos kuvaesityksen musiikkitiedostoa ei voi toistaa, musiikkitiedosto voi olla vahingoittunut.
Jos näin käy, suorita [Alusta mus.].
Kun [Alusta mus.] suoritetaan, kaikki musiikkitiedostot poistetaan. Ota [Lataa musiikki]
-toiminto käyttöön mukana tulevalla Music Transfer -ohjelmistolla.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
OK
Alustaa musiikkitiedostot. Kaikki muut tiedot kuin
musiikkitiedostot säilyvät ennallaan.
Peruuta
Peruuttaa alustuksen.
LCD-taustavalo
Tällä valitaan nestekidenäytön taustavalon kirkkaus käytettäessä kameraa akun kanssa.
Kirkas
Tekee kirkkaammaksi.
Normaali
• Asetusta voi muuttaa myös pitämällä
(Näyttökytkin) -painiketta painettuna.
• [Kirkas]-asetus käyttää akun latauksen nopeammin loppuun.
Piippaus
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Suljin
Kytkee suljinta painettaessa kuuluvan sulkimen äänen päälle.
Päällä
Kytkee ohjauspainiketta/suljinta painettaessa kuuluvan
piippauksen / sulkimen äänen päälle.
Pois
Kytkee piippauksen / sulkimen äänen pois päältä.
Valitse kieli
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten
näyttämiseen.
FI
54
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
Palauta
Palauttaa asetuksen oletusasetukseen.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa palautuksen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Palauta kaikki asetukset Valmis?”.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Asetukset palautetaan oletusasetukseen.
• Varmista, ettei virtaa katkaista palautuksen aikana.
Asetus-näytön käyttö
FI
55
2
Asetus2
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
-merkki.
Tiedostonumero
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot.
Jatkuva
Määrää numerot tiedostoille numerojärjestyksessä, vaikka
tallennuskansiota tai ”Memory Stick Duo” -korttia
vaihdettaisiinkin. (Kun vaihdetulla ”Memory Stick Duo”
-kortilla on tiedosto, jonka numero on suurempi kuin
viimeksi määrätty numero, numeroksi määrätään numero,
joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
Tyhjennä
Aloittaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota vaihdetaan.
(Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään
numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
USB-liitäntä
Tällä valitaan USB-muoto, jota käytetään, kun kamera liitetään tietokoneeseen tai PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen monikäyttöliitäntäkaapelin avulla.
PictBridge
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
(sivu 77).
PTP
Kun [PTP] (Picture Transfer Protocol) on asetettu ja kamera
on liitetty tietokoneeseen, kameran tallennuskansiossa olevat
kuvat kopioidaan tietokoneeseen. (Yhteensopiva
käyttöjärjestelmien Windows XP ja Mac OS X kanssa.)
Massamuisti
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai
muun USB-laitteen välille (sivu 62).
Autom.
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa (sivut 62 ja 77).
• Jos kameraa ja PictBridge-yhteensopivaa tulostinta ei voi
yhdistää, kun asetuksena on [Autom.], muuta asetukseksi
[PictBridge].
• Jos kameraa ja tietokonetta tai muuta USB-laitetta ei voi
yhdistää, kun asetuksena on [Autom.], muuta asetukseksi
[Massamuisti].
FI
56
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja 1 sivu 46
Videolähtö
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TVvärijärjestelmän mukaiseksi. Eri maissa ja alueilla käytetään erilaisia TV-värijärjestelmiä. Jos
haluat katsoa kuvia televisiossa, katso, mitä TV-värijärjestelmää kameran käyttömaassa tai
-alueella käytetään, sivulta 84.
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään mm.
USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään mm.
Euroopassa).
Asetus-näytön käyttö
Kellon asetus
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä.
OK
Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina z.
Suorita sitten menetelmä, joka on kuvattu kohdassa ”Kellon
asettaminen” (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
Peruuta
Peruuttaa kellon asettamisen.
FI
57
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on
kohdassa ”Macintosh-tietokoneen
käyttäminen” (sivu 74).
Tässä osassa kuvataan englanninkielinen
näytön sisältö.
Asenna ohjelmisto (mukana) ensin (sivu 60)
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen (sivu 61)
Kuvien katselu tietokoneessa
Kuvien toistaminen ”Cyber-shot Viewer”- ja ”Music Transfer” -ohjelmistojen
avulla (sivut 69, 73)
• Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katselu
• Päivämäärän mukaan järjestettyjen valokuvien katselu
• Kuvien muokkaaminen
• Musiikin lisääminen/vaihtaminen ”Music Transfer”
-ohjelmiston avulla
Kuvien tulostaminen
FI
58
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka
liitetään kameraan, on seuraavat
ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
• Oikea toiminta ei ole taattua, jos käytössä
on jonkin yllä kuvatun käyttöjärjestelmän
päivitys tai käytetään
monikäynnistysjärjestelmää.
USB-liitäntä: Mukana vakiovarusteena
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Äänikortti: 16-bittinen stereoäänikortti ja
kaiuttimet
Suoritin/muisti: Vähintään 500 MHz:n
Pentium III, vähintään 128 Mt RAMmuistia (suositeltava: vähintään 800
MHz:n Pentium III, vähintään 256 Mt
RAM-muistia)
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa
tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen
samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin
laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-liitännän kautta mahdollistaa nopean
tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed
USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Autom.]
(oletusasetus), [Massamuisti] ja [PTP]. Tässä
osassa kuvataan esimerkkeinä vaihtoehdot
[Autom.] ja [Massamuisti]. [PTP]-valintaa
koskevia lisätietoja on sivulla 56.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Tietokoneen käyttäminen
Suositeltavat ominaisuudet ”Cybershot Viewer”- ja ”Music Transfer”
-ohjelmistojen käyttöön
Kameran ja tietokoneen
yhteenliittämistä koskevia
huomautuksia
Tekninen tuki
Lisätietoja tästä tuotteesta ja
vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin saat Sony-asiakastuen
web-sivustosta.
http://www.sony.net/
Ohjelmistot: DirectX 9.0c tai uudempi
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
on vähintään 200 Mt
Näyttö: Näytön tarkkuus: vähintään
800 × 600 pistettä; Värit: vähintään High
Color -värit (16-bittiset värit, 65 000 väriä)
• Ohjelmisto on yhteensopiva DirectX-tekniikan
kanssa. ”DirectX”-asennus ehkä vaaditaan.
FI
59
Ohjelmiston asentaminen (mukana)
Voit asentaa ohjelmiston (mukana)
seuraavalla tavalla.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/Me,
älä kytke kameraa tietokoneeseen ennen
asennusta.
• Kirjaudu Windows 2000/XP:ssä sisään
Järjestelmänvalvojana.
• USB-ohjain asennetaan automaattisesti mukana
toimitetun ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CDlevy (mukana) CD-levyasemaan.
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
(My Computer) (Oma tietokone) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Napsauta [Install] (Asenna).
Näkyviin tulee Choose Setup Language
(Valitse asennuskieli) -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja
napsauta sitten [Next] (Seuraava).
License Agreement
(Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee
näkyviin.
Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt
sopimuksen ehdot, napsauta kohdan [I
accept the terms of the license
agreement] (Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot) vieressä
olevaa valintanappia ja napsauta sitten
[Next].
FI
60
4 Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
Kun näkyviin tulee
uudelleenkäynnistämisen vahvistamista
koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• Tietokoneen järjestelmäympäristö määrää,
onko DirectX asennettuna.
5 Poista CD-levy asennuksen
päätyttyä.
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Voit kopioida kuvia kamerasta
tietokoneeseen seuraavasti.
Kun tietokoneessa on Memory Stick
-korttipaikka
Poista ”Memory Stick Duo” kamerasta ja
aseta se Memory Stick Duo -sovittimeen.
Aseta Memory Stick Duo -sovitin
tietokoneeseen ja kopioi kuvat.
Jos tietokone ei tunnista ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia, katso sivua 93.
Kun tietokoneessa ei ole Memory
Stick -korttipaikkaa
Vaihe 1: Kameran ja tietokoneen
valmistelu
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory
Stick Duo” -kortti kameraan.
• Tämä vaihe on tarpeeton, jos kopioidaan
sisäisessä muistissa olevia kuvia.
2 Aseta riittävästi ladattu akku
kameraan tai kytke kamera
pistorasiaan verkkolaitteen (ei
mukana) avulla.
Kopioi kuvat noudattamalla vaiheita 1–4
sivuilla 61–65.
Tietokoneen käyttäminen
• Jos käyttöjärjestelmä on Windows 2000/Me,
asenna ohjelmistot (mukana), ennen kuin jatkat.
Jos käyttöjärjestelmä on Windows XP, asennus
ei ole tarpeen.
• Tällä sivulla olevat näytöt kuvaavat kuvien
kopiointia ”Memory Stick Duo” -kortilta.
• Jos yrität kopioida kuvia tietokoneeseen
käyttämällä akkua, jossa on vain vähän
varausta jäljellä, kopiointi saattaa
epäonnistua tai tiedot voivat korruptoitua,
jos akku loppuu kesken.
FI
61
3 Siirrä toimintatilan valitsin
kohtaan
ja kytke sitten virta
kameraan ja tietokoneeseen.
2 Aseta monikäyttöliitäntäkaapelin
kytkin asentoon ”CAMERA”.
CAMERA TV
DISP SEL
• Windows XP -tietokoneissa työpöydälle
tulee ohjattu AutoPlay-toiminto.
”USB-tila Massamuisti” tulee kameran
näyttöön.
USB-tila
Massamuisti
Memory Stick
Käynnistä
Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen
liittäminen
1 Liitä kamera tietokoneeseen.
Käytönilmaisimet*
MENU
Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen
kerran, tietokone suorittaa automaattisesti
ohjelman kameran tunnistamiseksi. Odota
hetki.
* Tiedonsiirron aikana käytönilmaisimet
muuttuvat punaisiksi. Älä käytä tietokonetta,
ennen kuin ilmaisimet muuttuvat valkoisiksi.
• Jos ”USB-tila Massamuisti” ei tule näkyviin,
aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti]
(sivu 56).
2 Monikäyttöliittimeen
1 USB-liitäntään
Monikäyttöliitäntäkaapeli
FI
62
Vaihe 3-A: Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
• Käyttöjärjestelmiä Windows 2000/Me koskeva
menetelmä on selitetty kohdassa ”Vaihe 3-B:
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 64.
• Jos ohjatun asennuksen näyttö ei tule
automaattisesti esiin Windows XP
-järjestelmässä, noudata kohdassa ”Vaihe 3-B:
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 64
neuvottua menetelmää.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
1 Kun olet luonut USB-yhteyden
vaiheessa 2, napsauta [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopioi kuvat tietokoneessa
olevaan kansioon käyttämällä
Microsoftin ohjattua skanneri- ja
kameratoimintoa) t [OK], kun
ohjatun toiminnon ruutu tulee
automaattisesti työpöydälle.
kuvien kohdalta, joita et halua
kopioida, napsauttamalla kyseistä
valintaruutua ja napsauta sitten
[Next].
1
2
Picture Name and Destination (Kuvan
nimi ja kohde) -näyttö tulee esiin.
Tietokoneen käyttäminen
1
3 Voit poistaa valintamerkit niiden
4 Valitse kuville nimi ja kohde ja
napsauta sitten [Next].
2
1
Scanner and Camera Wizard (Ohjattu
skanneri- ja kameratoiminto) -näyttö
tulee näkyvin.
2
2 Napsauta [Next].
Kameran ”Memory Stick Duo” -kortille
tallennetut kuvat tulevat näkyviin.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortti ei ole
asennettuna, sisäisessä muistissa olevat
kuvat tulevat näkyviin.
Kuvien kopiointi alkaa. Kun kopiointi
on suoritettu, näkyviin tulee Other
Options (Muut vaihtoehdot) -näyttö.
• Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents -kansioon.
FI
63
5 Valitse kohta [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (En mitään. Olen
lopettanut näiden kuvien kanssa
työskentelyn) napsauttamalla sen
vieressä olevaa valintanappia ja
napsauta sitten [Next].
1 Kaksoisnapsauta [My Computer]
t
[Removable Disk] t [DCIM].
1
2
Completing the Scanner and Camera
Wizard (Lopetetaan ohjattua skannerija kameratoimintoa) -näyttö tulee
näkyviin.
6 Napsauta [Finish].
• Jos Siirrettävä levy (Removable disk)
-kuvaketta ei näy, katso ohjeita sivulla 91.
2 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta [Copy].
Ohjatun toiminnon näyttö sulkeutuu.
• Jos haluat jatkaa muiden kuvien kopiointia,
irrota monikäyttöyhdyskaapeli (sivu 66).
Suorita sitten kohdassa ”Vaihe 2: Kameran
ja tietokoneen liittäminen” sivulla 62
esitetyt vaiheet.
1
2
Vaihe 3-B: Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
• Jos käytössä on Windows XP -järjestelmä,
suorita kohdassa ”Vaihe 3-A: Kuvien
kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 62 esitetyt
vaiheet.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
FI
64
• Kuvatiedostojen tallennuskohdetta koskevia
tietoja on sivulla 66.
3 Kaksoisnapsauta [My
Documents] -kansiota. Tuo sitten
valikko esiin napsauttamalla
hiiren kakkospainikkeella My
Documents -kansiota ja napsauta
sitten [Paste].
Vaihe 4: Kuvien katselu
tietokoneessa
Tässä osassa kuvataan, kuinka My
Documents -kansioon kopioituja kuvia
voidaan katsoa.
1 Napsauta [Start] t [My
Documents].
1
2
2
• Jos kohdekansiossa on samanniminen
tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos kirjoitat
uuden kuvan aiemman kuvan päälle, aiempi
tiedosto poistetaan. Jos haluat kopioida
kuvatiedoston poistamatta aiempaa
tiedostoa, vaihda tiedoston nimi ja kopioi
kuva sitten. Huomaa kuitenkin, että jos
vaihdat tiedoston nimen (sivu 68), et ehkä
voi katsoa kyseistä kuvaa kamerallasi.
Tietokoneen käyttäminen
Kuvatiedostot kopioidaan My
Documents -kansioon.
1
My Documents -kansion sisältö tulee
näkyviin.
• Jos et käytä Windows XP:tä,
kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [My
Documents] -kuvaketta.
2 Kaksoisnapsauta haluttua
kuvatiedostoa.
Kuva tulee näkyviin.
FI
65
USB-liitännän poistaminen
Suorita alla mainitut toimenpiteet
etukäteen, kun
• irrotat monikäyttöliitäntäkaapelia
• poistat ”Memory Stick Duo” -korttia
• asennat ”Memory Stick Duo” -korttia kameraan
sen jälkeen kun olet kopioinut kuvat sisäisestä
muistista
• kytket kameran pois päältä.
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet
Kameralla otetut kuvatiedostot on
ryhmitelty ”Memory Stick Duo” -kortilla
oleviin kansioihin.
Esimerkki: kansioiden tarkastelu Windows
XP:ssä
x Windows 2000/Me/XP
1 Kaksoisnapsauta
tehtäväpalkissa.
Kaksoisnapsauta tätä
2 Napsauta
(Sony DSC) t [Stop].
3 Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
A
4 Napsauta [OK].
Laite on kytketty irti.
B
• Vaihe 4 on tarpeeton Windows XP
-järjestelmissä.
A Kansio, jossa on sellaisella kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja, jossa ei ole
kansioiden luontitoimintoa
B Kansio, jossa on tällä kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja
Jos uusia kansioita ei ole luotu, kansiot
ovat seuraavat:
– ”Memory Stick Duo”: vain 101MSDCF
– Sisäinen muisti: vain 101_SONY
• 100MSDCF-kansioon ei voi tallentaa kuvia.
Näissä kansioissa olevat kuvat ovat käytettävissä
vain katselua varten.
• MISC-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä siinä
olevia kuvia voi toistaa.
FI
66
• Kuvatiedostot on nimetty seuraavasti. ssss
tarkoittaa mitä tahansa numeroa 0001–9999.
Videotilassa kuvatun videotiedoston nimen
numero-osa on sama kuin sitä vastaavalla
hakemistokuvatiedostolla.
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Videotiedostot: MOV0ssss.MPG
– Hakemistokuvatiedostot, jotka tallennetaan
videota kuvattaessa: MOV0ssss.THM
• Kansioita koskevia lisätietoja on sivuilla 40 ja
52.
Tietokoneen käyttäminen
FI
67
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu
kameralla (käyttämällä ”Memory Stick Duo” -korttia)
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Kun tietokoneeseen kopioitu kuvatiedosto
ei ole enää ”Memory Stick Duo” -kortilla,
voit katsoa tämän kuvan uudelleen
kameralla, jos kopioit tietokoneessa olevan
kuvatiedoston ”Memory Stick Duo”
-kortille.
• Vaihe 1 ei ole tarpeen, jos kamerallasi asetettua
tiedostonimeä ei ole muutettu.
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon
vuoksi.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai
jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei
välttämättä onnistu.
• Jos kansiota ei ole, luo ensin kansio kameralla
(sivu 52) ja kopioi sitten kuvatiedosto.
1 Napsauta hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta sitten [Rename].
Muuta tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
Anna kohtaan ssss numero 0001–
9999.
1
2
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna jokin
toinen numero.
• Näkyvissä voi olla tarkennin tietokoneen
asetuksista riippuen. Valokuvien
tarkentimena on JPG ja videoiden
tarkentimena on MPG. Älä muuta tätä
tarkenninta.
FI
68
2 Kopioi kuvatiedosto ”Memory
Stick Duo” -kansioon
seuraavassa järjestyksessä.
1Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Copy].
2Kaksoisnapsauta [Removable Disk] tai
[Sony MemoryStick] kohdassa [My
Computer].
3Napsauta hiiren kakkospainikkeella
[DCIM]-kansiossa olevaa
[sssMSDCF] -kansiota ja napsauta
sitten [Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
100–999.
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston (mukana) käyttö
Ohjelmiston avulla voit käyttää kameralla
otettuja valokuvia ja videoita entistä
tehokkaammin.
Tässä osassa annetaan Cyber-shot Viewer
-ohjelmiston yleiskuvaus ja
peruskäyttöohjeet.
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston
yleiskuvaus
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston avulla voit:
Pääset Help-ohjeeseen napsauttamalla
[Start] (Käynnistä) t [Programs]
(Ohjelmat) (Windows XP:ssä [All
Programs] (Kaikki ohjelmat)) t [Sony
Picture Utility] t [Help] (Ohje) t
[Cyber-shot Viewer].
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston
käynnistäminen ja sulkeminen
Kuvien tuominen
1 Varmista, että ”Media Check Tool”
(Tallennusvälineen
tarkastustyökalu)* on käynnissä.
* ”Media Check Tool” -ohjelma tunnistaa ja
tuo kuvat automaattisesti, kun ”Memory
Stick” asetetaan lukijaan tai kamera
kytketään tietokoneeseen.
Katso tehtäväpalkissa olevaa
Check Tool) -kuvaketta.
(Media
• Jos
-kuvaketta ei ole: Napsauta [Start]
t [Programs] (Windows XP:ssä [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer] t [Tools] t [Media
Check Tool].
Tietokoneen käyttäminen
• tuoda kameralla otettuja kuvia ja näyttää niitä
tietokoneen näytössä.
• järjestää kuvia tietokoneessa olevassa
kalenterissa kuvauspäivän mukaan ja katsella
niitä.
• korjata, tulostaa ja lähettää kuvia
sähköpostiliitteinä, muuttaa kuvauspäivää jne.
• Cyber-shot Viewer -ohjelmistoa koskevia
tarkempia tietoja on Help-ohjeessa.
Peruskäyttöohjeet
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat tuoda
kuvia kamerasta ja katsella tuotuja kuvia.
2 Liitä kamera tietokoneeseen
monikäyttöliitäntäkaapelilla.
Kun kamera on havaittu automaattisesti,
näkyviin tulee [Import Images] (Tuo
kuvat) -näyttö.
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston
käynnistäminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(Cyber-shot Viewer) -kuvaketta.
Tai käynnistysvalikosta: Napsauta [Start]
t [Programs] (Windows XP:ssä [All
Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer].
Cyber-shot Viewer -ohjelmiston
sulkeminen
Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa
-painiketta.
olevaa
• Jos aiot käyttää Memory Stick
-korttipaikkaa, katso ensin sivu 61.
• Jos ohjattu automaattinen käynnistys tulee
näkyviin Windows XP:ssä, sulje se.
FI
69
3 Tuo kuvat.
Käynnistä kuvien tuonti napsauttamalla
[Import] (Tuo) -painiketta.
2 ”Viewed folders” (Katselukansiot)
-kansioissa olevien kuvien
katselu kalenterissa
kuvauspäivän mukaan
järjestettynä
1Napsauta [Calendar] (Kalenteri)
-välilehteä.
Kuvien kuvausvuodet luetellaan.
Kuvat tuodaan automaattisesti ”My
Pictures” (Omat kuvat) -kansioon
luotuun kansioon, jonka nimenä on
tuontipäivämäärä.
2Napsauta vuotta.
Kyseisenä vuonna otetut kuvat tulevat
näkyviin kalenterissa kuvauspäivän
mukaan järjestettyinä.
• ”Folder to be imported” (Tuontikansio)
-kansion vaihtamista koskevia ohjeita on
sivulla 72.
3Voit näyttää kuvat kuukausittain
napsauttamalla haluamaasi kuukautta.
Näkyviin tulevat kyseisenä kuukautena
otettujen kuvien pikkukuvat.
Kuvien katselu
1 Tuotujen kuvien tarkastaminen
Cyber-shot Viewer -ohjelmisto
käynnistyy, kun kuvien tuonti on
suoritettu. Näkyviin tulevat tuotujen
kuvien pikkukuvat.
4Voit näyttää kuvat kellonajan mukaan
napsauttamalla haluamaasi päivää.
Näkyviin tulevat kyseisenä päivänä
otettujen kuvien pikkukuvat tunnin
mukaan järjestettyinä.
Vuoden mukainen näyttö
1
2
3
Kuukauden mukainen näyttö
• ”My Pictures” on oletuskansiona ”Viewed
folders” (katselukansiot) -kansiossa.
• Voit katsoa kuvan kaksoisnapsauttamalla
sen pikkukuvaa.
FI
70
4
Tunnin mukainen näyttö
4 Kuvien näyttäminen koko näytön
tilassa
Voit näyttää valitut kuvat
kuvaesityksenä koko näytön tilassa
napsauttamalla -painiketta.
• Saat luettelon tietyn vuoden tai kuukauden
kuvista napsauttamalla kyseistä ajanjaksoa
näytön vasemmalla puolella.
3 Yksittäisten kuvien näyttäminen
• Kuvaesitys käynnistetään ja pysäytetään
napsauttamalla näytön vasemmassa
alakulmassa olevaa
-painiketta.
• Kuvaesitys lopetetaan napsauttamalla
näytön vasemmassa alakulmassa olevaa
-painiketta.
Tietokoneen käyttäminen
Voit avata kuvan omassa ikkunassa
kaksoisnapsauttamalla sen pikkukuvaa
tunnin mukaisessa näytössä.
• Voit muokata näkyvissä olevia kuvia
napsauttamalla työkalupalkin
-painiketta.
FI
71
Muita toimintoja
Tietokoneessa olevien kuvien
valmistelu katselua varten
Jotta voit katsella kuvia, tallenna kuvat
sisältävä kansio ”Viewed folders”
-kansioluetteloon.
Tuo esiin ”Viewed folders” -rekisteröinnin
asetusnäyttö valitsemalla [File] (Tiedosto)
-valikosta [Register Viewed Folders...]
(Rekisteröi katselukansiot…).
”Folder to be imported”
(Tuontikansio) -kansion muuttaminen
Jos haluat muuttaa ”Folder to be imported”
(Tuontikansio) -kansiota, siirry ”Import
Settings” (Tuontiasetukset) -näyttöön.
Tuo ”Import Settings”-näyttö esiin
valitsemalla [Image Import Settings...]
(Kuvientuontiasetukset...) [File] (Tiedosto)
-valikosta.
1
1
2
Valitse ”Folder to be imported”.
2
Napsauta [Add...] (Lisää…) -painiketta ja
anna sitten tuotavat kuvat sisältävä kansio
rekisteröidäksesi sen ”Viewed folder”
-kansioksi.
• Myös kaikki ”Viewed folders” -kansion
alikansioissa olevat kuvat rekisteröidään.
• Voit määrittää ”Folder to be imported” -kansion
kansioista, jotka on rekisteröity ”Viewed
folders” (Katselukansiot) -kansioiksi.
Kuvien rekisteröintitietojen
päivittäminen
Jos haluat päivittää kuvatietoja, valitse
[Update Database] (Päivitä tietokanta)
[Tools] (Työkalut) -valikosta.
• Tietokannan päivitys voi kestää jonkin aikaa.
• Jos nimeät ”Viewed folders” -kansiossa olevia
kuvatiedostoja tai kansioita uudelleen, niitä ei
voi näyttää tällä ohjelmistolla. Päivitä tässä
tapauksessa tietokanta uudelleen.
”Cyber-shot Viewer”
-asennuksen poistaminen
1 Valitse [Start] t [Settings] t [Control
Panel]. Kaksoisnapsauta [Add/Remove
Programs]. (Windows XP:ssä valitse [start]
t [Control Panel] ja kaksoisnapsauta
[Add or Remove Programs].)
2 Poista asennus valitsemalla [Sony Picture
Utility] ja napsauttamalla sitten [Change/
Remove] (Windows XP:ssä [Remove]).
FI
72
”Music Transfer” -ohjelmiston (mukana)
käyttäminen
Voit korvata tehtaassa esiasetetut
musiikkitiedostot haluamillasi
musiikkitiedostoilla käyttämällä CD-ROMlevyllä (mukana) olevaa ”Music Transfer”
-ohjelmistoa. Lisäksi näitä tiedostoja
voidaan poistaa ja lisätä milloin tahansa.
Musiikin lisääminen/
vaihtaminen Music Transfer
-ohjelmistoa käyttäen
Alla luetellaan musiikkimuodot, joita
voidaan siirtää Music Transfer -ohjelmistolla:
• tietokoneen kiintolevylle tallennetut MP3tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• kameraan valmiiksi tallennettu musiikki.
MENU.
2 Valitse
(Asetus)
ohjauspainikkeen painikkeella B.
3 Valitse
noudattamalla näytölle tulevia
ohjeita.
• Tehtaalla kameraan asennetun musiikin
palauttaminen:
1 Suorita [Alusta mus.] (sivu 54).
2 Suorita [Restore defaults] ”Music
Transfer” -ohjelmassa.
Kaikki musiikkitiedostot palautetaan
esiasennettuiksi tiedostoiksi ja [Musiikki]asetukseksi [Kuva]-valikossa asetetaan [Pois].
3 Valitse sopiva musiikkitiedosto
kuvaesityksen tehosteeksi (sivu 27).
Voit palauttaa musiikkitiedostot
esiasennetuiksi tiedostoiksi [Palauta]komennolla, tällöin kuitenkin palautetaan
myös muut asetukset.
Tietokoneen käyttäminen
1 Tuo valikko esiin painamalla
7 Lisää/vaihda musiikkitiedostoja
• Lisätietoja Music Transfer -ohjelmiston
käyttämisestä on sen käytönaikaisessa ohjeessa.
(Asetus1)
ohjauspainikkeen painikkeella
v/V ja valitse sitten [Lataa
musiikki] painikkeella v/B.
1
4 Valitse [OK] painikkeilla B/v ja
paina sitten z.
Ilmoitus ”Liitä tietokoneeseen” tulee
näkyviin.
5 Muodosta USB-yhteys kameran ja
tietokoneen välille.
6 Käynnistä Music Transfer.
FI
73
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
Voit kopioida kuvat Macintoshtietokoneeseen.
• ”Cyber-shot Viewer” ei ole yhteensopiva
Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että kameraan liitettävässä
tietokoneessa on seuraavat ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS 9.1, 9.2 tai Mac OS
X (v10.0 tai uudempi)
USB-liitäntä: Mukana vakiovarusteena
Suositeltavat ominaisuudet ”Music
Transfer” -ohjelmiston käyttöä varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS X (versio 10.3 tai
uudempi)
Suoritin: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4/G5 -sarja, Mac mini
Muisti: Vähintään 64 Mt (vähintään 128 Mt
suositeltava)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
on noin 250 Mt
Kameran ja tietokoneen
yhteenliittämistä koskevia
huomautuksia
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa
tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen
samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin
laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-liitännän kautta mahdollistaa nopean
tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed
USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
FI
74
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Autom.]
(oletusasetus), [Massamuisti] ja [PTP]. Tässä
osassa kuvataan esimerkkeinä vaihtoehdot
[Autom.] ja [Massamuisti]. [PTP]-valintaa
koskevia lisätietoja on sivulla 56.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Kuvien kopiointi ja katselu
tietokoneessa
1 Valmistele kamera ja Macintoshtietokone.
Suorita sama toimenpide kuin kohdassa
”Vaihe 1: Kameran ja tietokoneen
valmistelu” sivulla 61.
2 Kytke monikäyttöliitäntäkaapeli.
Suorita sama toimenpide kuin kohdassa
”Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen
liittäminen” sivulla 62.
3 Kopioi kuvatiedostot Macintoshtietokoneeseen.
1Kaksoisnapsauta uutta kuvaketta t
[DCIM] t kansio, jossa kopioitavat
tiedostot sijaitsevat.
2Vedä ja pudota kuvatiedostot
kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
• Kuvien tallennuspaikkaa ja tiedostonimiä
koskevia lisätietoja on sivulla 66.
4 Katsele kuvia tietokoneessa.
Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta
t avaa kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
USB-liitännän poistaminen
Suorita alla mainitut toimenpiteet
etukäteen, kun
• irrotat monikäyttöliitäntäkaapelia
• poistat ”Memory Stick Duo” -korttia
• asennat ”Memory Stick Duo” -korttia kameraan
sen jälkeen kun olet kopioinut kuvat sisäisestä
muistista
• kytket kameran pois päältä.
Vedä ja pudota aseman kuvake tai
”Memory Stick Duo” -kortin kuvake
Roskakori-kuvakkeeseen.
Kamera on kytketty irti tietokoneesta.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X v10.0,
suorita edellä mainittu toimenpide sen jälkeen
kun olet kytkenyt tietokoneen pois päältä.
3 Kaksoisosoita [MusicTransfer.pkg]
-tiedostoa [MAC]-kansiossa.
Ohjelman asennus alkaa.
Musiikkitiedostojen lisääminen tai
muuttaminen
Katso ”Musiikin lisääminen/vaihtaminen
Music Transfer -ohjelmistoa käyttäen”
sivulla 73.
Tekninen tuki
Lisätietoja tästä tuotteesta ja
vastaukset usein kysyttyihin
kysymyksiin saat Sony-asiakastuen
web-sivustosta.
http://www.sony.net/
Tietokoneen käyttäminen
Musiikin lisääminen/
vaihtaminen Music Transfer
-ohjelmistoa käyttäen
Tehtaalla asennetut musiikkitiedostot
voidaan vaihtaa halutuiksi
musiikkitiedostoiksi. Lisäksi näitä
tiedostoja voidaan poistaa ja lisätä milloin
tahansa.
Alla luetellaan musiikkimuodot, joita
voidaan siirtää Music Transfer
-ohjelmistolla:
• tietokoneen kiintolevylle tallennetut MP3tiedostot
• CD-levyillä oleva musiikki
• kameraan valmiiksi tallennettu musiikki
Music Transfer -ohjelman
asentaminen
• Sulje kaikki käytössä olevat sovellusohjelmat
ennen Music Transfer -ohjelman asentamista.
• Asennusta varten sinun täytyy kirjautua sisään
Järjestelmänvalvojana.
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta
CD-levy (mukana) CD-levyasemaan.
2 Kaksoisnapsauta
(CYBERSHOTSOFT).
FI
75
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen
Kun tulostat [16:9] -tilassa otettuja kuvia,
kumpikin reuna voi leikkautua pois, joten muista
tarkastaa kuva ennen tulostamista (sivu 94).
Tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella (sivu 77)
Voit tulostaa kuvia liittämällä kameran suoraan PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
Tulostaminen suoraan ”Memory Stick”-yhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa suoraan ”Memory Stick”-yhteensopivalla tulostimella.
Lue tulostimen mukana tulleet käyttöohjeet.
Tulostaminen tietokoneella
Voit kopioida kuvia tietokoneelle mukana toimitetulla Cyber-shot
Viewer-ohjelmistolla ja tulostaa kuvat.
Tulostaminen valokuvausliikkeessä (sivu 81)
Voit viedä kamerallasi otetut kuvat sisältävän ”Memory Stick Duo”
-kortin valokuvausliikkeeseen. Voit lisätä etukäteen
(Kuvatilaus) -merkin kuviin, jotka haluat tulostaa.
FI
76
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridgeyhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia
ilman tietokonettakin liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
• PictBridge perustuu CIPA-standardiin. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
Vaihe 1: Kameran valmistelu
Valmistele kamera liittääksesi sen
tulostimeen monikäyttöyhdyskaapelilla.
Vaihetta 1 ei tarvitse suorittaa kytkettäessä
kamera tulostimeen, joka tunnistetaan, kun
[USB-liitäntä]-asetuksena on [Autom.].
Hakemisto-painike
Yksittäiskuvatilassa
Voit tulostaa yhden kuvan tulostusarkille.
MENU-painike
Ohjauspainike
• On suositeltavaa käyttää täysin ladattua akkua
tai verkkolaitetta (ei mukana), jotta virta ei
katkea tulostuksen aikana.
Hakemistotilassa
1
1 Tuo valikko esiin painamalla
Valokuvien tulostaminen
Voit tulostaa useamman kuvan
pienennettynä tulostusarkille. Tulostettava
kuvasarja voi koostua joko samasta kuvasta
(1) tai eri kuvista (2).
MENU.
2
2 Valitse
(Asetus) painamalla
ohjauspainikkeen painiketta B.
3 Valitse [
• Hakemistotulostustoiminto ei ole käytettävissä
kaikkien tulostimien kanssa.
• Hakemistokuvaan tulostettavien kuvien määrä
riippuu tulostimesta.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos ilmaisin
vilkkuu kameran näytössä noin
viisi sekuntia (ilmoitus virheestä), tarkasta
liitettynä oleva tulostin.
] (Asetus2) painikkeella
V ja valitse sitten [USB-liitäntä]
painikkeilla v/V/B.
2
4 Valitse [PictBridge] painikkeilla B/
v ja paina sitten z.
Asetus 2
Tiedostonumero: PictBridge
USB-liitäntä:
PTP
Mass Storage
Videolähtö:
Autom.
Kellon asetus:
USB-tila on asetettu.
FI
77
Vaihe 2: Kameran kytkeminen
tulostimeen
3 Kytke kamera ja tulostin päälle.
Kun kytkentä on tehty, ilmaisin
tulee näkyviin.
1 Liitä kamera tulostimeen.
60min.
2M
Tulosta
Koko tämä
kansio
DPOF-kuva
Valitse
Tämä kuva
Peruuta
Kamera siirtyy toistotilaan, minkä jälkeen
näyttöön tulee kuva ja tulostusvalikko.
2 Monikäyttöliittimeen
Vaihe 3: Tulostus
Tulostusvalikko tulee näkyviin
toimintatilakytkimen asennosta
riippumatta, kun suoritat vaiheen 2.
1 USBliittimeen
Monikäyttöliitäntäkaapeli
1 Valitse haluttu tulostustapa
ohjauspainikkeen painikkeilla v/V
ja paina sitten z.
[Koko tämä kansio]
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
[DPOF-kuva]
2 Aseta monikäyttöliitäntäkaapelin
kytkin asentoon ”CAMERA”.
Tulostaa kaikki kuvat, joissa on
(Kuvatilaus) -merkki (sivu 81),
näytetystä kuvasta riippumatta.
[Valitse]
Valitsee kuvat ja tulosta kaikki kuvat.
CAMERA TV
DISP SEL
1Valitse kuva, jonka haluat tulostaa,
painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee -merkki.
• Valitse muut tulostettavat kuvat samalla
tavalla.
2Valitse [Tulosta] painikkeella V ja paina
sitten z.
[Tämä kuva]
Tulostaa näytetyn kuvan.
FI
78
• Jos valitset [Tämä kuva] ja asetat vaiheessa
2 [Hakemisto]-asetukseksi [Päällä], voit
tulostaa sarjan samoja kuvia
hakemistokuvana.
3 Valitse [OK] painikkeilla V/B ja
paina sitten z.
Kuva tulostetaan.
2 Valitse tulostusasetukset
painikkeilla v/V/b/B.
60min.
2M
• Älä irrota monikäyttöliitäntäkaapelia, kun
(PictBridge-yhteys) -ilmaisin näkyy
näytössä.
60min.
-ilmaisin
Tulosta
Hakemisto
Koko
Päivä
Määrä
Pois
Esiasetettu
Pois
1
Poistu OK
Tulostaa
2/3
Poistu
[Hakemisto]
Tulosta hakemistokuva valitsemalla
[Päällä].
[Koko]
Muiden kuvien tulostaminen
Valitse [Päivä&aika] tai [Päivä], jos
haluat lisätä päivämäärän ja ajan kuviin.
Hakemistonäytössä olevien kuvien
tulostaminen
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään
valitsemassasi järjestyksessä (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 2). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikkien tulostimien kanssa.
Suorita ”Vaihe 1: Kameran valmistelu”
(sivu 77) ja ”Vaihe 2: Kameran kytkeminen
tulostimeen” (sivu 78) ja jatka sitten
seuraavasti.
Kun kamera kytketään tulostimeen,
tulostusvalikko tulee näkyviin. Sulje
tulostusvalikko valitsemalla [Peruuta] ja
jatka seuraavasti.
[Määrä]
Kun [Hakemisto]-asetuksena on
[Pois]:
Valitse arkkien määrä tulostettavalle
kuvalle. Kuva tulostetaan yhtenä
kuvana.
Kun [Hakemisto]-asetuksena on
[Päällä]:
Valitse kuvasarjojen määrä
hakemistokuvan tulostamista varten. Jos
valitsit [Tämä kuva] vaiheessa 1, valitse,
montako samaa kuvaa haluat tulostaa
vierekkäin arkille hakemistokuvana.
• Määrätty kuvamäärä ei ehkä mahdu yhdelle
arkille.
Valokuvien tulostaminen
[Päivä]
Valitse vaiheen 3 jälkeen [Valitse] ja haluttu
kuva painikkeilla v/V ja jatka sitten
vaiheesta 1.
Valitse tulostusarkin koko.
1 Paina
(Hakemisto).
Hakemistonäyttö tulee näkyviin.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [ ] (Tulosta) painikkeella B ja
paina sitten z.
4 Valitse haluttu tulostustapa painikkeilla v/
V ja paina sitten z.
Tulosta
Koko tämä
kansio
DPOF-kuva
Valitse
Peruuta
FI
79
[Valitse]
Valitsee kuvat ja tulostaa kaikki kuvat.
Valitse kuva, jonka haluat tulostaa,
painikkeilla v/V/b/B ja tuo sitten
-merkki näkyviin painamalla z.
(Valitse muut kuvat toistamalla tämä
toimenpide.) Paina sitten MENU.
[DPOF-kuva]
Tulostaa kaikki kuvat, joissa on
(Kuvatilaus) -merkki, näytetystä kuvasta
riippumatta.
[Koko tämä kansio]
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
5 Suorita vaiheet 2 ja 3 kohdasta ”Vaihe 3:
Tulostus” (sivu 78).
FI
80
Tulostaminen valokuvausliikkeessä
Voit viedä kamerallasi otetut kuvat
sisältävän ”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen. Jos valokuvausliike
käyttää DPOF-standardin mukaista
tulostusta, voit valita kuvat merkitsemällä
ne ennalta
(Kuvatilaus) -merkillä eikä
sinun tarvitse valita tulostettavia kuvia enää
uudelleen, kun tulostat ne
valokuvausliikkeessä.
• Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi
tulostaa suoraan kamerasta
valokuvausliikkeessä. Kopioi kuvat ”Memory
Stick Duo” -kortille ja vie se
valokuvausliikkeeseen.
Merkitseminen
yksittäiskuvatilassa
MENU-painike
Ohjauspainike
1 Näytä kuva, jonka haluat tulostaa.
Mikä on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) on
toiminto, jonka avulla ”Memory Stick Duo”
-kortilla oleviin kuviin voidaan lisätä
(Kuvatilaus) -merkki
etukäteen
myöhemmin tapahtuvaa tulostamista
varten.
•
Kun viet ”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen
• Kysy valokuvausliikkeestä, minkä tyyppisiä
”Memory Stick Duo” -kortteja he pystyvät
käsittelemään.
• Jos liikkeessä ei pystytä käsittelemään ”Memory
Stick Duo” -kortteja, kopioi tulostettavat kuvat
CD-levylle tai jollekin muulle
tallennusvälineelle ja vie se liikkeeseen.
• Muista ottaa Memory Stick Duo -sovitin
mukaasi.
• Varmuuskopioi aina kuvatiedot levylle ennen
kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.
• Et voi asettaa kuvien tulostusmäärää.
MENU.
3 Valitse DPOF painikkeilla b/B ja
paina sitten z.
(Kuvatilaus) -merkki tulee kuvaan.
60min.
2M
Valokuvien tulostaminen
(Kuvatilaus) -merkillä varustetut kuvat
voidaan tulostaa myös tulostimella, joka
noudattaa DPOF (Digital Print Order Format)
-standardia, tai PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella.
• Videoita ei voi merkitä.
• Kun merkitset [Monikuva]-tilassa otettuja
kuvia, kaikki kuvat tulostetaan yhdelle arkille,
joka on jaettu 16 osaan.
2 Tuo valikko esiin painamalla
2/9
DPOF
Poistu
TAAKSE/SEUR.
4 Jos haluat merkitä muita kuvia,
näytä haluttu kuva painikkeilla
b/B ja paina sitten z.
Merkin poistaminen yksittäiskuvatilassa
Paina z vaiheessa 3 tai 4.
FI
81
Merkitseminen hakemistotilassa
1 Tuo hakemistonäyttö näkyviin (t
8 Valitse [OK] painikkeella B ja
paina sitten z.
-merkki muuttuu valkoiseksi.
”Lue tämä ensin” vaihe 6).
2 Tuo valikko esiin painamalla
MENU.
Peruuta valitsemalla [Peruuta] vaiheessa 4
tai valitse [Poistu] vaiheessa 8 ja paina
sitten z.
Merkin poistaminen hakemistotilassa
3 Valitse DPOF painikkeilla b/B ja
paina sitten z.
4 Valitse [Valitse] painikkeilla v/V
ja paina sitten z.
•
-merkkiä ei voi lisätä, jos valittuna on
[Koko tämä kansio].
5 Valitse kuva, jonka haluat
merkitä, painikkeilla v/V/b/B ja
paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee vihreä
-merkki.
Vihreä
-merkki
VALITSE
MENU
SEURAAVAAN
6 Merkitse muut kuvat toistamalla
vaihe 5.
7 Paina MENU.
FI
82
Valitse vaiheessa 5 kuvat, joista haluat
poistaa merkin, ja paina sitten z.
Kaikkien kansiossa olevien merkkien
poistaminen
Valitse [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 ja
paina sitten z. Valitse [Pois] ja paina sitten
z.
Kameran kytkeminen televisioon
Kuvien katsominen televisiolla
Voit katsoa kuvia televisiolla kytkemällä
kameran televisioon.
Kytke virta pois sekä kamerasta että
televisiosta ennen kuin kytket kameran
televisioon.
1 Liitä kamera televisioon.
3 Kytke televisio päälle ja aseta TV-/
videotulokytkin asentoon
”video”.
• Lue television mukana tulleet käyttöohjeet.
4 Siirrä toimintatilakytkin asentoon
ja kytke kamera päälle.
Toimintatilakytkin
1 Audio-/
videoliitäntään
60min.
101-0002
VGA
2/9
2006 1 1 10:30PM
TAAKSE/SEUR.
ÄÄNITASO
2 Monikäyttöliittimeen
Ohjauspainike
• Aseta kamera näyttöpuoli ylöspäin.
• Jos televisiossa on stereoliittimet, kytke
monikäyttöliitäntäkaapelin audioliitin (musta)
vasempaan audioliittimeen.
2 Siirrä liitäntäkaapelin kytkin
Kameran kytkeminen televisioon
Monikäyttöliitäntäkaapeli
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin
televisioruudulle.
Valitse haluttu kuva painamalla
ohjauspainikkeen painikkeita b/B.
• Kun käytät kameraa ulkomailla,
videolähtösignaali on ehkä vaihdettava
vastaamaan paikallisessa
televisiojärjestelmässä käytettävää
signaalityyppiä (sivu 57).
kohtaan ”TV”.
CAMERA TV
DISP SEL
FI
83
Televisioiden värijärjestelmät
Jos haluat katsoa kuvia televisiolla, tarvitset
videoliitännällä varustetun television ja
monikäyttöliitäntäkaapelin. Television
värijärjestelmän täytyy olla sama kuin
digitaalikamerassa. Katso seuraavista
luetteloista, mitä TV-värijärjestelmää
kameran käyttömaassa tai -alueella
käytetään.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Kanada, KeskiAmerikka, Chile, Kolumbia, Ecuador,
Jamaika, Japani, Korea, Meksiko, Peru,
Surinam, Taiwan, Filippiinit, Yhdysvallat,
Venezuela jne.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti,
Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja, Portugali,
Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekki,
Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Ranska, Guyana, Iran, Irak,
Monaco, Venäjä, Ukraina jne.
FI
84
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso aiheet sivuilla 86–96.
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso ohjeita sivulla 97.
2 Irrota akku ja asenna se takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke virta
päälle.
3 Palauta asetukset (sivu 55).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen ja paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon.
Ota huomioon, että kun lähetät kamerasi korjattavaksi suostut siihen, että sisäisen muistin
sisältö ja musiikkitiedostot saatetaan tarkastaa.
Vianmääritys
FI
85
Akku ja virta
Akkua ei voi asentaa.
• Kun asennat akkua, paina akun kärjellä akun poistovipua kameran alaosaa kohti (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 1).
• Asenna akku oikein (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
Akun varaustilan ilmaisin ei näytä oikein, tai se näyttää riittävää varausta, mutta
varaus loppuu liian nopeasti.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa
(sivu 102).
• Näytetty akun jäljellä oleva varaus ei vastaa todellista varausta. Tyhjennä akku kokonaan ja
lataa se sitten täyteen näytetyn varauksen korjaamiseksi.
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 102). Vaihda tilalle uusi akku.
Akku tyhjenee liian nopeasti.
• Lataa se riittävän täyteen (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Käytät kameraa erittäin kylmässä paikassa (sivu 102).
• Akun napa on likainen. Puhdista akun napa esim. pumpulipuikolla ja lataa akku.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 102). Vaihda tilalle uusi akku.
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
• Asenna akku oikein (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 102). Vaihda tilalle uusi akku.
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos et käytä kameraa noin 3 minuuttiin virran ollessa päällä, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen akun tyhjenemisen. Kytke virta kameraan uudelleen (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 2).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
FI
86
Valokuvien tai videoiden ottaminen
Kamera ei tallenna kuvia.
• Tarkasta, onko sisäisessä muistissa tai ”Memory Stick Duo” (sivut 20, 21) -kortissa vapaata
tilaa. Jos se on täynnä, toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
– Vaihda ”Memory Stick Duo”.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCKasennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 100).
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
, kun otat valokuvia.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
, kun kuvaat videota.
• Kuvakooksi on asetettu [640(hieno)] videota kuvattaessa. Toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Aseta kuvakooksi jokin muu kuin [640(hieno)].
– Asenna ”Memory Stick PRO Duo” (sivu 100).
Kohde ei näy näytössä.
• Aseta toimintatilakytkin johonkin muuhun asentoon kuin
(sivu 24).
Tallennus kestää kauan.
• NR hidas suljin -toiminto on käytössä (sivu 16). Tämä ei ole vika.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Käytä kuvauksessa
Vianmääritys
(Makro) -tilaa. Sijoita kuvatessasi objektiivi
kauemmas kohteesta kuin lyhyin kuvausetäisyys on (noin 8 cm (W) / 25 cm (T)).
Vaihtoehtoisesti voit valita
(Suurennuslasi) -tilan ja tarkentaa kohteeseen noin 1-20 cm:n
etäisyydeltä (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
•
(Suurennuslasi) on valittuna tai Valotusohjelma-tilan valintana on (Hämärä),
(Maisema) tai
(Ilotulitus) valokuvia otettaessa.
• Tarkennuksen esiasetus on valittuna. Valitse automaattitarkennustila (sivu 33).
• Katso ”Jos kohde on epäterävä” sivulla 34.
Optinen zoom ei toimi.
• Kun
(Suurennuslasi) on valittuna, optista zoomausta ei voi käyttää.
Tarkkuusdigitaalizoom ei toimi.
• Aseta [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Tarkkuus] (sivu 47).
• Tätä toimintoa ei voi käyttää videoita otettaessa.
FI
87
Älykäs zoom ei toimi.
• Aseta [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Älykäs] (sivu 47).
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun
– kuvakokona on [7M] tai [3:2]
– kuvataan Monikuva-tilassa
– kuvataan videoita.
Salamavalo ei toimi.
• Salamavalon asetuksena on
(Pakotettu salama pois) (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
• Salamaa ei voi käyttää, kun
– [Mode] (Kuvaustapa) -asetuksena on [Sarjakuvaus], [Monivalot.] tai [Monikuva] (sivu 37).
–
(Suuri herkkyys), (Hämärä) tai
(Ilotulitus) on valittu Valotusohjelma-tilassa
(sivu 25).
– toimintatilakytkimen asetuksena on
.
(Pakotettu salama), kun
(Suurennuslasi) on valittuna
tai
(Maisema),
(Lumi),
(Hiekkaranta) tai
(Nopea suljin) on valittu
Valotusohjelma-tilassa (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
• Valitse salamavalon asetukseksi
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy sameita täpliä.
• Ilmassa oleva pöly heijastaa salaman valoa ja näkyy kuvassa. Tämä ei ole vika.
Lähikuvaustoiminto ei toimi.
•
(Hämärä),
(Maisema) tai
(Ilotulitus) on valittu Valotusohjelma-tilassa (sivu 25).
Päivämäärä ja aika eivät näy.
• Kuvauksen aikana päivämäärä ja aika eivät näy. Ne näkyvät vain toiston aikana.
Päivämäärä ja aika tallentuvat väärin.
• Aseta oikea päivämäärä ja aika (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
F-arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 32).
Kuva on liian tumma.
• Kuvattavan kohteen takana on valonlähde. Valitse mittaustila (sivu 35) tai säädä valotusta
(sivu 32).
• Näyttö ei ole riittävän kirkas. Säädä nestekidenäytön kirkkautta (sivu 19).
FI
88
Kuva on liian vaalea.
• Kuvattava kohde on kohdevalaistuna muuten pimeässä paikassa, esim. esiintymislavalla.
Säädä valotusta (sivu 32).
• Näyttö on liian kirkas. Säädä nestekidenäytön kirkkautta (sivu 19).
Kuvan värit eivät ole oikein.
• Valitse [COLOR] (Väritila) -asetukseksi [Normaali] (sivu 32).
Erittäin kirkasta kohdetta kuvattaessa näkyy pystyraitoja.
• Kyseessä on vuotamisilmiö. Tämä ei ole vika.
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä tekemällä sen väliaikaisesti kirkkaammaksi,
kun valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Valitse [Punas.esto]-asetukseksi [Päällä]
(Asetus) -valikossa (sivu 48).
• Ota kuva suositeltua kuvausetäisyyttä lähempää (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
• Valaise huone ja ota kuva.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan (sivu 5, t ”Lue tämä ensin”).
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6).
Vianmääritys
• Akku on lähes tyhjä. Asenna ladattu akku.
Kuvien katselu
Katso seuraavien aiheiden kanssa kohtaa ”Tietokoneet” (sivu 91).
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
(sivu 24).
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu (sivu 68).
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä (sivu 66).
FI
89
Päivämäärä ja aika eivät näy.
• Ne on poistettu näkyvistä
(Näyttökytkin) -painikkeella (sivu 19).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Kuva saattaa näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa kuvan käsittelyn vuoksi. Tämä ei ole
vika.
Näytössä ei näy kuvaa, kun USB-yhteys on luotu.
• Monikäyttöliitäntäkaapelin kytkin on asetettu kohtaan ”TV”. Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli
tai aseta kytkin asentoon ”CAMERA” (sivu 62).
Kuva ei tule näkyviin televisioruudulle.
• Tarkasta, että kameran [Videolähtö]-asetus on asetettu television värijärjestelmän mukaisesti
(sivu 57).
• Tarkasta, että liitäntä on tehty oikein (sivu 83).
• Liitäntäkaapelin kytkin on asetettu kohtaan ”CAMERA”. Aseta se kohtaan ”TV” (sivu 83).
Kuvien poistaminen ja muokkaaminen
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
• Peruuta suojaus (sivu 42).
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-
asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 100).
Olet poistanut kuvan vahingossa.
• Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Suosittelemme, että suojaat kuvat (sivu 41) tai
käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja asetat tämän kytkimen
LOCK-asentoon (sivu 100), jotta kuvia ei poisteta vahingossa.
Koonmuuttamistoiminto ei toimi.
• Videoiden ja Monikuva-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
DPOF (Kuvatilaus) -merkki ei tule näkyviin.
• DPOF (Kuvatilaus) -merkkiä ei voi lisätä videoihin.
Videota ei voi leikata.
• Video ei ole tarpeeksi pitkä leikattavaksi (noin kahta sekuntia lyhyempi).
• Peruuta suojaus (sivu 42).
• Valokuvia ei voi leikata.
FI
90
Tietokoneet
Et tiedä, onko tietokoneen käyttöjärjestelmä yhteensopiva kameran kanssa.
• Lue kohta ”Suositeltava tietokoneympäristö” sivu 59 Windows ja sivu 74 Macintosh.
Kameran näytössä ei näy mitään, kun USB-yhteys on luotu.
• Monikäyttöliitäntäkaapelin kytkin on asetettu kohtaan ”TV”. Aseta se kohtaan ”CAMERA”
(sivu 62).
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Kytke virta kameraan (t”Lue tämä ensin” vaihe 2).
• Kun akun varaus on vähissä, asenna ladattu akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1) tai käytä
verkkolaitetta (sivu 14).
• Käytä monikäyttöliitäntäkaapelia (mukana) (sivu 62).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli sekä tietokoneesta että kamerasta ja kytke se sitten tukevasti
takaisin. Varmista, että ”USB-tila Massamuisti” on näkyvissä (sivu 62).
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti]
(Asetus) -valikossa (sivu 56).
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-jakajan tai muun laitteen kautta) (sivu 62).
• Ohjelmistoa (mukana) ei ole asennettu. Asenna ohjelmisto (sivu 60).
• Tietokone ei tunnista laitetta oikein, koska kytkit kameran tietokoneeseen
monikäyttöliitäntäkaapelilla, ennen kuin asensit ohjelmiston (mukana).
Poista väärin tunnistettu laite tietokoneesta ja asenna sitten USB-ohjain uudelleen (katso
seuraavaa kohtaa).
”Irrotettava levy” -kuvake ei tule tietokoneen näyttöön, kun kamera kytketään
tietokoneeseen.
• Asenna USB-ohjain uudestaan seuraavien ohjeiden mukaisesti: Seuraava toimenpide koskee
Vianmääritys
vain Windows-tietokoneita.
1 Tuo valikko esiin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja napsauta
sitten [Properties].
System Properties -näyttö tulee näkyviin.
2 Napsauta [Hardware] t [Device Manager].
• Jos käytössä on Windows Me, napsauta [Device Manager]-välilehteä.
Näkyviin tulee ”Device Manager”.
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [ Sony DSC] ja napsauta sitten [Uninstall] t [OK].
Laite on poistettu.
4 Asenna ohjelmisto (sivu 60).
USB-ohjain asennetaan myös.
FI
91
Kuvia ei voi kopioida.
• Liitä kamera tietokoneeseen oikein USB-kaapelilla (sivu 62).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivut 62 ja 74).
• Kun otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua ”Memory Stick Duo” -korttia, et ehkä
pysty kopioimaan kuvia tietokoneeseen. Ota kuvia käyttäen kamerallasi alustettua ”Memory
Stick Duo” -muistikorttia (sivu 52).
”Cyber-shot Viewer” ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen
jälkeen.
• Käynnistä ”Media Check Tool” (sivu 69).
• Luo USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle (sivu 62).
Kuvaa ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytät ”Cyber-shot Viewer” -ohjelmistoa, katso lisäohjeita ohjelmiston ohjetoiminnosta.
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai ”Memory Stick Duo” -kortilta. Kopioi video
tietokoneen kiintolevylle ja toista video sitten kiintolevyltä (sivu 60).
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Tarkasta tulostimen asetukset.
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen kun ne on kopioitu tietokoneeseen.
• Kopioi ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, kuten esim. ”101MSDCF” (sivu 66).
• Käytä oikein (sivu 68).
Cyber-shot Viewer
Kuvat eivät näy oikein ”Cyber-shot Viewer” -ohjelmistoa käytettäessä.
• Varmista, että kuvat sisältävä kansio on tallennettu ”Viewed folders” -kansioluetteloon. Jos
kuvat eivät näy oikein, vaikka kansio olisi tallennettu ”Viewed folders” -kansioluetteloon,
päivitä tietokanta (sivu 72).
”Cyber-shot Viewer” -ohjelmiston avulla tuotuja kuvia ei löydy.
• Tarkasta ”My Pictures” -kansio.
• Jos olet muuttanut tehdasasetuksia, katso ””Folder to be imported” (Tuontikansio) -kansion
muuttaminen” sivulla 72 ja tarkasta, mitä kansiota tuonnissa käytetään.
FI
92
Haluat muuttaa ”Folder to be imported” -asetusta.
• Siirry ”Import Settings” -ikkunaan ja muuta ”Folder to be imported” -asetusta. Voit määrittää
toisen kansion ”Cyber-shot Viewer” -ohjelmiston käytön jälkeen ja tallentaa sen ”Viewed
folders” -kansioluetteloon (sivu 72).
Kaikkien tuotujen kuvien päivämääränä kalenterissa näkyy 1. tammikuuta.
• Kameran päivämäärää ei ole asetettu. Aseta päivämäärä kameraan (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2).
”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi asentaa.
• Asenna se oikein päin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
”Memory Stick Duo” -kortille ei voi tallentaa.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-
asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 100).
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin” vaihe
6).
• Asenna ”Memory Stick PRO Duo” (sivu 20), kun kuvaat videoita, joiden kuvakooksi on
asetettu [640(hieno)].
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi alustaa.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-
asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 100).
Olet alustanut ”Memory Stick Duo” -kortin vahingossa.
Vianmääritys
• Kaikki ”Memory Stick Duo” -kortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei
voi palauttaa. Suosittelemme, että asetat ”Memory Stick Duo” -kortin kirjoitussuojakytkimen
LOCK-asentoon, jotta kuvia ei voi poistaa vahingossa (sivu 100).
”Memory Stick” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia.
• Tarkasta, että tietokone ja kortinlukija tukevat ”Memory Stick PRO Duo” -korttia. Muiden
kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja kortinlukijoiden käyttäjien tulee ottaa yhteys
kyseisiin valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivut
62, 74). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
FI
93
Sisäinen muisti
Kamera tai tietokone ei pysty toistamaan sisäisessä muistissa olevia tietoja.
• Kamerassa on asennettuna ”Memory Stick Duo”. Poista se (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4).
Kuvia ei voi tallentaa sisäiseen muistiin.
• Kamerassa on asennettuna ”Memory Stick Duo”. Poista se (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4).
Sisäisen muistin vapaa tila ei suurene, vaikka kopioisit sisäisessä muistissa
olevia tietoja ”Memory Stick Duo” -kortille.
• Tietoja ei poisteta kopioinnin jälkeen. Alusta sisäinen muisti tietojen kopioinnin jälkeen
suorittamalla [Alustus]-komento (sivu 51).
Sisäisessä muistissa tallennettuna olevia tietoja ei voi kopioida ”Memory Stick
Duo” -kortille.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Tarkasta kortin tilavuus (suositus on vähintään
64 Mt).
”Memory Stick Duo” -kortilla tai tietokoneessa olevia tietoja ei voi kopioida
sisäiseen muistiin.
• ”Memory Stick Duo” -kortilla tai tietokoneessa olevien tietojen kopiointi sisäiseen muistiin ei
ole mahdollista.
Tulostus
Katso seuraavien aiheiden kanssa myös kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin”.
Kuvat tulostuvat kumpikin reuna pois leikkautuneena.
• Kun tulostat kuvaa, joka on otettu kuvakokoasetuksen ollessa [16:9], kuvan kumpikin reuna
voi leikkautua pois.
• Kun tulostat kuvia omalla tulostimellasi, peruuta rajaus- tai rajattomuusasetukset. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Kun tulostat kuvia valokuvausliikkeessä, kysy, pystytäänkö siellä tulostamaan kuvat ilman,
että niiden reunat leikkautuvat pois.
FI
94
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Yhteyden luominen ei onnistu.
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkasta, että tulostin on päällä ja että se voidaan kytkeä kameraan.
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge]
(Asetus) -valikossa (sivu 56).
• Irrota monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se sitten uudelleen. Jos tulostin antaa
virheilmoituksen, katso lisätietoja tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
Kameran näytössä ei näy mitään, kun USB-yhteys on luotu.
• Monikäyttöliitäntäkaapelin kytkin on asetettu kohtaan ”TV”. Aseta se kohtaan ”CAMERA”
(sivu 78).
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkasta, että kamera on kytketty oikein tietokoneeseen käyttämällä mukana toimitettua
monikäyttöliitäntäkaapelia.
• Kytke tulostin päälle. Katso lisätietoja tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota
monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se sitten uudelleen. Jos et vieläkään pysty tulostamaan
kuvia, irrota monikäyttöliitäntäkaapeli, sammuta tulostin ja käynnistä se uudelleen ja kytke
sitten monikäyttöliitäntäkaapeli takaisin.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi
tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• Irrotit monikäyttöliitäntäkaapelin, ennen kuin
(PictBridge-yhteys) -merkki hävisi
näytöstä.
Vianmääritys
Päivämäärää ei voi lisätä tai kuvia tulostaa hakemistotilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistotilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Päivämäärää ei voi tulostaa kuviin, joissa ei ole päivämäärätietoja. Aseta [Päivä]-asetukseksi
[Pois] ja tulosta kuva uudestaan (sivu 79).
Kuvakokoa ei voi valita.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
FI
95
Valittua kuvakokoa ei voi tulostaa.
• Irrota ja kytke uudestaan monikäyttöliitäntäkaapeli aina kun vaihdat paperin kokoa tulostimen
kameraan kytkemisen jälkeen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta joko kameran (sivu 79) tai
tulostimen asetusta.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Peruutukseen kuluva aika riippuu
tulostimesta, ja siihen voi kulua jonkin aikaa.
Muut
Kamera ei toimi.
• Käytä tähän kameraan sopivaa oikeantyyppistä akkua (sivu 102).
• Akun varaus on vähissä (ilmaisin E tulee näkyviin). Lataa akku (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1).
Virta on päällä, mutta kamera ei toimi.
• Kamerassa oleva kiinteä mikrotietokone ei toimi oikein. Irrota akku ja asenna se takaisin
minuutin kuluttua ja kytke kamera päälle.
Näytössä on tuntematon ilmaisin.
• Katso sivua 15.
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi ennen kuin käytät sitä
(sivu 104).
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.
• Tämä ei ole vika.
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.
• Aseta päivämäärä ja aika uudestaan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
FI
96
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnostiikkanäyttö
Jos näkyviin tulee kirjaimella alkava koodi,
kyseessä on itsediagnostiikkanäyttö. Kaksi
viimeistä numeroa (ss) vaihtelevat
kameran tilan mukaan.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt
seuraavia korjaustoimia muutaman kerran,
kamera saattaa vaatia korjausta.
Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai
lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee
näkyviin, noudata ohjeita.
E
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku heti
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1). Ilmaisin
saattaa vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa
on vielä jäljellä 5–10 minuuttia. Tämä
riippuu käyttöolosuhteista ja akun
tyypistä.
C:32:ss
• Kameran laitteistossa on ongelma.
Kytke virta pois ja takaisin päälle.
Vain ”InfoLITHIUM” -akku
• Tämä akku ei ole ”InfoLITHIUM”-
akku.
C:13:ss
• Kamera ei pysty lukemaan tai
E:61:ss
Järjestelmävirhe
• Kytke virta pois ja uudestaan päälle
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
Sisäisen muistin virhe
• Kytke virta pois ja uudestaan päälle
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
Aseta Memory Stick paikalleen
• Asenna ”Memory Stick Duo” oikein.
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
(sivu 100).
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
vioittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosa
on likainen.
Vianmääritys
kirjoittamaan tietoja ”Memory Stick
Duo” -kortilta/-kortille. Katkaise
kameran virta ja kytke virta uudelleen
tai poista ”Memory Stick Duo” -kortti ja
aseta kortti takaisin. Toista näitä useita
kertoja.
• Sisäisessä muistissa on tapahtunut
alustusvirhe tai kameraan on asennettu
alustamaton ”Memory Stick Duo”.
Alusta sisäinen muisti tai ”Memory
Stick Duo” (sivu 52).
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
tai tiedot ovat vahingoittuneet. Asenna
uusi ”Memory Stick Duo” (sivu 100).
E:62:ss
E:91:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta
kamera (sivu 55) ja kytke virta päälle
uudestaan.
Memory Stick -tyyppivirhe
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
(sivu 100).
Alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen
(sivut 51 ja 52).
FI
97
Memory Stick on lukittu
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä
kytkin on LOCK-asennossa. Aseta
kytkin tallennusasentoon (sivu 100).
Sisäisessä muistissa ei ole tilaa
Memory Stickillä ei ole muistitilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
Tiedostovirhe
• Kuvan toistamisen aikana tapahtui
virhe.
Tiedoston suojaus
• Poista suojaus (sivu 42).
Kuvan koko yli
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi
toistaa kamerallasi.
Lukumuisti
• Kamera ei pysty tallentamaan tai
poistamaan tietoja ”Memory Stick Duo”
-kortille/-kortilta.
Ei voi jakaa
• Video ei ole tarpeeksi pitkä jaettavaksi
(noin kahta sekuntia lyhyempi).
• Tiedosto ei ole video.
Ei tiedostoa
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu
kuvia.
Virheellinen toiminto
• Yrität toistaa tiedostoa, joka ei ole
yhteensopiva kameran kanssa.
Ei tiedostoja tässä kansiossa
• Tähän kansioon ei ole tallennettu kuvia.
• Et tehnyt kuvien kopiointia
tietokoneesta oikein (sivu 68).
Kansiovirhe
• Kansio, jolla on samat kolme
ensimmäistä numeroa, on jo olemassa
”Memory Stick Duo” -kortissa
(esimerkiksi: 123MSDCF ja
123ABCDE). Valitse toinen kansio tai
luo uusi kansio (sivu 52).
Ei voi luoda lisää kansioita
• Kansio, jonka nimi alkaa ”999”, on jo
olemassa ”Memory Stick Duo”
-kortissa. Et voi luoda yhtään kansiota,
jos näin on.
Ei voi tallentaa
• Kamera ei voi tallentaa kuvia valittuun
FI
98
kansioon. Valitse toinen kansio
(sivu 53).
(Tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi
näkyä kuvassa. Käytä salamaa, kytke
epäterävyyden estotoiminto päälle tai
tue kamera kiinnittämällä se jalustaan.
640(hieno) ei ole saatavilla
• 640(hieno)-kokoisia videoita voidaan
kuvata ainoastaan käyttämällä
”Memory Stick PRO Duo” -korttia.
Asenna ”Memory Stick PRO Duo” tai
aseta kuvakooksi jokin muu kuin
[640(hieno)].
Käynnistä tulostin kytkemistä varten
• [USB-liitäntä]-asetuksena on
[PictBridge], mutta kamera on
kytkettynä PictBridgeyhteensopimattomaan laitteeseen.
Tarkasta laite.
• Yhteyttä ei ole muodostettu. Irrota
monikäyttöliitäntäkaapeli ja kytke se
sitten uudelleen. Jos tulostin antaa
virheilmoituksen, katso lisätietoja
tulostimen mukana tulleista
käyttöohjeista.
Liitä PictBridge -laitteeseen
• Yritit tulostaa kuvia ennen kuin
tulostimeen oli muodostettu yhteys.
Kytke PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä
vielä suoritettu loppuun. Älä irrota
monikäyttöliitäntäkaapelia.
Käsittelee
• Tulostin peruuttaa nykyisen
tulostustyön. Et voi tulostaa, ennen kuin
se on suoritettu. Peruutukseen kuluva
aika riippuu tulostimesta, ja siihen voi
kulua jonkin aikaa.
Ei kuvaa kuvaesitykseen
• Valittu kansio ei sisällä tiedostoa, joka
voidaan toistaa kuvaesityksessä
musiikin kanssa.
Musiikkivirhe
Ei tulostuskelpoista kuvaa
• Yritit suorittaa [DPOF-kuva]-
komennon asettamatta DPOF
(Kuvatilaus) -merkkiä kuviin.
• Yritit suorittaa [Koko tämä kansio]
-komennon, kun valittuna oleva kansio
sisältää vain videoita. Videoita ei voi
tulostaa.
• Poista musiikkitiedosto tai korvaa se
tavallisella musiikkitiedostolla.
• Suorita [Alusta mus.] ja lataa sitten uusi
musiikkitiedosto (sivu 54).
Musiikkimuistin alustusvirhe
• Suorita [Alusta mus.] (sivu 54).
Vianmääritys
Tulostin on varattu
Paperivirhe
Ei paperia
Mustevirhe
Muste vähissä
Ei mustetta
• Tarkasta tulostin.
Tulostinvirhe
• Tarkasta tulostin.
• Tarkasta, onko tulostettava kuva
korruptoitunut.
FI
99
Muut
”Memory Stick”
”Memory Stick” on pienikokoinen
kannettava mikropiiritallennusväline. Alla
olevassa taulukossa on lueteltu ”Memory
Stick” -tyypit, joita voidaan käyttää tämän
kameran kanssa. Kaikkien ”Memory Stick”
-toimintojen toimintaa ei voida kuitenkaan
taata.
”Memory Stick Duo” -kortin (ei
mukana) käyttöä koskevia
huomautuksia
• Kuvia ei voi tallentaa, muokata tai poistaa, jos
kirjoitussuojalukko siirretään LOCK-asentoon.
Sen voi siirtää ohutkärkisellä esineellä.
Liitin
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/
toisto
Memory Stick (ilman
MagicGatea)
—
Memory Stick (MagicGaten
kanssa)
—
Memory Stick Duo (ilman
MagicGatea)
a
Memory Stick Duo
(MagicGaten kanssa)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory
Stick Duo” ja ”Memory Stick PRO Duo” on
varustettu MagicGate-toiminnoilla. MagicGate
on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksia
suojaava tekniikka. Tällä kameralla ei voi
suorittaa MagicGate-toimintoja tarvitsevaa
tietojen tallennusta ja toistoa.
*2
Tukee erittäin suurta tiedonsiirtonopeutta
rinnakkaisliitäntää käyttäen.
*3
640(hieno)-kokoisia videoita voidaan kuvata.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo”
-kortti ei välttämättä toimi tämän kameran
kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee
”Memory Stick Duo” -kortin ja käytetyn
laitteiston yhdistelmän mukaan.
FI
100
Kirjoitussuojakytkin
Kirjoitusalue
”Memory Stick Duo” -korttien
kirjoitussuojakytkimen asento ja muoto
voivat olla erilaisia.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia tietojen
lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa
tapauksissa:
– ”Memory Stick Duo” poistetaan tai kamera
kytketään pois päältä tietojen lukemisen tai
kirjoittamisen aikana
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään
paikoissa, joissa on staattista sähköä tai
sähkökohinaa.
• Suosittelemme, että tärkeät tiedot
varmuuskopioidaan.
• Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin
kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo”
-korttiin tai Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick Duo” -korttia
aina sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin
liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä iske, taivuta tai pudota ”Memory Stick
Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo”
-korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia
vedelle.
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia
pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen
vahingossa.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää tai
säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen
pysäköidyn auton sisällä
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä
aineita.
Memory Stick Duo -sovittimen (ei
mukana) käyttöä koskevia
huomautuksia
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa,
muista asentaa ”Memory Stick Duo” Memory
Stick Duo -sovittimeen. Jos asetat ”Memory
Stick Duo” -kortin ”Memory Stick”
-yhteensopivaan laitteeseen ilman Memory
Stick Duo -sovitinta, et ehkä pysty poistamaan
sitä laitteesta.
• Kun asennat ”Memory Stick Duo” -korttia
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista
ensin, että ”Memory Stick Duo” on oikeassa
asennossa, ja työnnä se sitten perille asti. Jos se
asennetaan väärin, se ei toimi.
• Kun käytät Memory Stick Duo -sovittimessa
olevaa ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory
Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa, varmista,
että ”Memory Stick Duo” on asetettu
oikeinpäin. Huomaa, että väärä käyttö saattaa
vahingoittaa välinettä.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen
ilman ”Memory Stick Duo” -korttia. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
”Memory Stick PRO Duo” -kortin (ei
mukana) käyttöä koskevia
huomautuksia
Muut
2 Gt:n ja sitä pienempien ”Memory Stick PRO
Duo” -korttien on vahvistettu toimivan oikein
tämän kameran kanssa.
FI
101
”InfoLITHIUM”-akku
Tässä kamerassa on käytettävä
”InfoLITHIUM”-akkua (tyyppi R)
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään kameran
käyttöolosuhteita koskevia tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
tehonkulutuksen kameran
käyttöolosuhteiden perusteella ja näyttää
akun jäljellä olevan käyttöajan minuutteina.
Akun lataaminen
Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön
lämpötilan ollessa 10–30 °C. Akkua ei ehkä voi
ladata tehokkaasti tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella.
Akun tehokas käyttö
• Akun suorituskyky heikkenee ja sen käyttöaika
on lyhyempi kylmässä ympäristössä.
Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun
käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se
lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri
ennen kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein
salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja
kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi
ajaksi ja että teet koekuvauksen ennen
varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
• Älä jätä akkua auton sisään, suoraan
auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin
erittäin kuumiin paikkoihin.
Akun varaustason ilmaisin
Virta voi katketa, vaikka akun varaustilan
ilmaisimen mukaan siinä pitäisi olla riittävästi
tehoa käyttöä varten. Käytä akku loppuun ja lataa
se sitten täyteen, jotta varaustilan ilmaisin näyttää
oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että akun oikea
aikanäyttö ei välttämättä palaudu, jos käytät
akkua kauan kuumassa ympäristössä, säilytät sitä
täyteen ladattuna tai käytät sitä usein.
FI
102
Akun säilyttäminen
• Jos akkua ei aiota käyttää pitkään aikaan, lataa
se täyteen ja tyhjennä varaus kerran vuodessa
kamerassa käyttämällä ja säilytä sitä viileässä ja
kuivassa paikassa. Suorita tämä vuosittainen
lataus ja tyhjennys akun suorituskyvyn
ylläpitämiseksi.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
kamerassa jättämällä kameran päälle
kuvaesitystilassa (sivu 26), kunnes akku loppuu.
• Käytä aina mukana tullutta akkukoteloa, kun
kuljetat tai säilytät akkua. Se estää mm.
liittimien likaantumisen ja oikosulut.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee vähitellen akkua käytettäessä ja ajan
myötä. Jos akun käyttöaika tuntuu lyhentyneen
huomattavasti, syynä on luultavasti se, että akku
on saavuttanut käyttöikänsä pään. Osta uusi
akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja
käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
Akkulaturi
x Akkulaturi
• Älä lataa kamerasi mukana tulleella
akkulaturilla mitään muita akkuja kuin Sonyn
”InfoLITHIUM”-akkuja. Muunlaiset akut
voivat vuotaa, ylikuumentua tai räjähtää, jos
yrität ladata niitä. Tämä voi aiheuttaa
sähköiskun tai palovamman.
• Ota ladattu akku pois akkulaturista. Jos jätät
ladatun akun laturiin, akun kestoaika voi
lyhentyä.
• CHARGE-valon vilkkuminen voi olla merkki
akkuvirheestä tai siitä, että käytössä on jokin
muu akkutyyppi. Tarkasta, että akku on
oikeantyyppinen. Jos akku on oikeantyyppinen,
poista akku, aseta sen tilalle uusi tai toinen akku
ja tarkasta, toimiiko akkulaturi oikein. Jos
akkulaturi toimii oikein, kyseessä saattaa olla
akkuvirhe.
• Akun lataaminen ei ehkä onnistu, jos akkulaturi
on likainen. Pyyhi akkulaturi puhtaaksi kuivalla
kangaspyyhkeellä tai vastaavalla.
Muut
FI
103
Varotoimia
x Älä käytä tai varastoi kameraa
seuraavissa paikoissa
• Erittäin kuumat, kuivat tai kosteat paikat
Jos kamera jätetään esim. aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn autoon, kameran runko voi
vääristyä ja siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Suora auringonvalo ja lämmityslaitteiden
ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua tai runko
vääristyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän läheisyys
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei
aina voi korjata.
x Käyttölämpötilat
Kamera on tarkoitettu käytettäväksi 0–40 °C:n
lämpötilassa. Kuvaaminen erittäin kylmissä tai
kuumissa olosuhteissa näiden rajojen ulkopuolella
ei ole suositeltavaa.
x Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
paikkaan, kameran sisään ja pinnalle voi tiivistyä
kosteutta. Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
Kosteutta tiivistyy helposti, kun
• kamera tuodaan kylmästä (esim. hiihtomäestä)
lämpimään huoneeseen
• kamera viedään ilmastoidusta huoneesta tai
autosta kuumaan ulkoilmaan.
x Kantaminen
Älä istu, jos kamera on housujesi tai hameesi
takataskussa, sillä kamera voi vikaantua tai mennä
rikki.
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Kun tuot kameran kylmästä lämpimään, sulje se
muovipussiin ja anna sen sopeutua uuden paikan
olosuhteisiin noin tunnin ajan.
x Puhdistaminen
Nestekidenäytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi sormenjäljistä,
pölystä ja muusta liasta nestekidenäytön
puhdistusvälineellä (ei mukana).
Linssin puhdistaminen
Pyyhi linssi puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä ja
muusta liasta pehmeällä kangaspyyhkeellä.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä
kostutetulla pehmeällä kangaspyyhkeellä ja pyyhi
pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeellä.
Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa
pintaa tai koteloa.
• Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini,
alkoholi, kertakäyttöiset vaatteet,
hyönteiskarkotteet, aurinkovoide,
hyönteismyrkyt.
• Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin
edellä mainituista aineista.
• Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumin tai vinyylin kanssa.
FI
104
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti, että kosteus
haihtuu. Huomaa, että jos otat kuvia, kun kameran
objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
x Sisäinen ladattava paristo
Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo,
joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut
asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko ajan
kameran käytön aikana. Sen varaus heikkenee
kuitenkin vähitellen, jos käytät kameraa vain
lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et käytä kameraa
lainkaan noin kuukauteen, paristo tyhjenee
kokonaan. Muista ladata paristo tässä tapauksessa
uudelleen ennen kameran käyttöä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa, vaikka ladattava
paristo olisi tyhjä, mutta et pysty tallentamaan
päivämäärää ja aikaa.
Sisäisen ladattavan pariston
latausmenetelmä
Aseta ladattu akku kameraan tai kytke kamera
pistorasiaan verkkolaitteen (ei mukana) avulla ja
jätä kamera vähintään 24 tunniksi virtakytkimen
ollessa pois päältä.
”InfoLITHIUM”-akun
latausmenetelmä
t
”Lue tämä ensin” vaihe 1
Muut
FI
105
Tekniset tiedot
Kamera
[Virtalähde, yleistä]
Virtalähde
[Järjestelmä]
Kuvailmaisin
Kuvapisteiden kokonaismäärä
Noin 7 410 000 kuvapistettä
Tehonkulutus (kuvauksen aikana)
1,1 W
Tehollisten kuvapisteiden määrä
Noin 7 201 000 kuvapistettä
Käyttölämpötila 0 – 40 °C
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiivi
f = 6,33–19,0 mm (38–114 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muunnettuna)
F3,5–4,3
Valotuksen säätö Automaattivalotus,
valotusohjelma (9 tilaa)
Valkotasapaino
Automaattinen, päivänvalo,
pilvinen, loistevalo, hehkuvalo,
salamavalo
Tiedostomuoto (DCF-standardin mukainen)
Valokuvat: Exif ver. 2.21
JPEG-yhteensopiva, DPOFyhteensopiva
Videot: MPEG1-yhteensopiva
(mono)
Tallennusväline Sisäinen muisti (58 Mt)
”Memory Stick Duo”
Salamavalo
Suositeltu etäisyys (ISOasetuksena Autom.):
noin 0,1–3,4 m (W) /
noin 0,25–2,7 m (T)
[Tulo- ja lähtöliittimet]
Monikäyttöliitin
USB-tiedonsiirto Hi-Speed USB (USB 2.0yhteensopiva)
[Nestekidenäyttö]
Nestekidenäytön paneeli
7,5 cm (3,0-tyyppinen) TFTohjain
Pisteiden kokonaismäärä
230 400 (960×240) pistettä
FI
106
Ladattava akku NP-FR1, 3,6 V
AC-LS5K-verkkolaite (ei
mukana), 4,2 V
7,20 mm:n (1/2,5-tyyppinen)
väri-CCD, päävärisuodatin
Säilytyslämpötila
–20 – +60 °C
Mitat
95×56,5×23,3 mm
(lev./kork./syv., ulkonemia
lukuun ottamatta)
Massa
Noin 169 g (NP-FR1-akku,
rannehihna jne. mukaan lukien)
Mikrofoni
Elektreettikondensaattorimikrofoni
Kaiutin
Dynaaminen kaiutin
Exif Print
Yhteensopiva
PRINT Image Matching III
Yhteensopiva
PictBridge
Yhteensopiva
BC-CS3-akkulaturi
Käyttöjännite
100–240 V AC, 50/60 Hz,
3,2 W
Lähtöjännite
4,2 V DC, 500 mA
Käyttölämpötila
0 – 40 °C
Säilytyslämpötila
–20 – +60 °C
Mitat
Noin 66×23×91 mm
(lev./kork./syv.)
Massa
Noin 70 g
Ladattava akku NP-FR1
Käytetty akku
Litiumioniakku
Suurin jännite
4,2 V DC
Nimellisjännite
3,6 V DC
Kapasiteetti
4,4 Wh (1 220 mAh)
Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman,
että siitä ilmoitetaan erikseen.
Muut
FI
107
Hakemisto
Hakemisto
A
Automaattisäätö-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
AE/AF-lukon ilmaisin ..........34
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
AF-apuvalo ...........................49
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin ....................33, 34
”InfoLITHIUM”-akku........ 102
Cyber-shot Viewer ............... 69
ISO ................................. 10, 36
DC IN -liitin......................... 14
Akku
Digitaalizoom....................... 47
Akun kestoaika..............23
DirectX................................. 59
Asennus/poistaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
DPOF ................................... 81
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Akun lataaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Itselaukaisin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
J
Jaa......................................... 43
JPG ....................................... 67
Eloisa ................................... 32
K
Ennalta asetettu tarkennus.... 33
Epäterävyys............................ 9
EV ........................................ 32
EV-arvon säätäminen ........... 33
H
Haarukointiväli .................... 38
Alivalotus..............................10
Alustus............................51, 52
Hehkuvalo ............................ 35
Asentaminen .........................60
Hidas suljin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Asetus 1.........................54
Itsediagnostiikkanäyttö.........97
E
Hakemistonäyttö
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Asetus .......................39, 45, 46
Kamera 1 .............................. 47
Kamera 2 .............................. 50
Kameran käyttö ulkomailla
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Kameran pitäminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kansio................................... 40
Luonti............................ 52
Muuttaminen ................. 53
Katselu
Valokuva
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Kamera 1 .......................47
Hiekkaranta-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kamera 2 .......................50
Hieno.................................... 36
Video
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Memory Stick -työkalu
.......................................52
Histogrammi .................. 19, 33
Katselu-valikko ....................40
Hämärä muotokuva -tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kellon asettaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
Hämärä-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kellon asetus ........................ 57
Asetus 2.........................56
Sisäinen muisti -työkalu
.......................................51
Asetus 1 ................................54
Asetus 2 ................................56
108
C
AF-lukko...............................34
Akkulaturi...........................103
FI
Ilotulitus-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
D
Varaustilan ilmaisin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Ilmaisin.............. katso ”näyttö”
Automaattitarkennus .............. 9
AF-etäisyysmittarin
ruutu ........................33, 34
Lataaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
I
Kerta ..................................... 47
Aukko ...................................10
Keskipainotettu mittari .........35
Automaattikatselu.................49
Keskipiste-AF....................... 34
Kieli ......................................54
Lumi-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Muuntaja
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Kirjoitussuojakytkin ...........100
Luo kansio............................ 52
Muuta kansiota .....................53
Kontrasti................................39
Luonnollinen ........................ 32
Muuta kokoa .........................42
Kopioi ...................................53
M
N
M AF .................................... 47
Nestekidenäyttö
....................katso ”näyttö”
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
Kosteuden tiivistyminen .....104
Kuvaaminen
Valokuva
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Macintosh-tietokone............. 74
Suositeltava
ympäristö ...................... 74
Video
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Maisema-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kuvaesitys.............................26
Makro
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kuvakoko ..............................11
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 4
Kuvan laatu .....................11, 36
Kuvapiste ..............................11
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet .................66
Kuvatilaus-merkki ................81
Kuvaustapa............................37
Kuvausvalikko ......................32
Kuvaväli................................38
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen ...............61
Kuvien määrä ja videoiden
tallennusaika..................20
”Memory Stick Duo” ......... 100
Asennus/poistaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 3 ja 4
Kirjoitussuojakytkin.... 100
Kuvien määrä ja videoiden
tallennusaika ................. 20
NTSC ....................................57
Näyttö
Ilmaisin..........................15
Näytön muuttaminen .....19
O
Ohjelmisto ................60, 69, 73
Ohjelmoitava
automaattikuvaus...........24
Optinen zoom .......................47
Memory Stick -työkalu ........ 52
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Menu .................................... 29
Osien tunnistaminen .............13
Mittausmuoto ....................... 35
P
Mode .................................... 37
Moni-AF............................... 34
Monikuva ............................. 37
Käännä ..................................43
Monikäyttöliitin ................... 14
L
Monikäyttöliitäntäkaapeli
.......................... 62, 78, 83
LCD-taustavalo .....................54
Monipiste-AF ....................... 34
Liittäminen
Monivalotus.......................... 37
Tietokone .......................62
MPG ..................................... 67
Tulostin..........................78
Mukana olevat varusteet
t ”Lue tämä ensin”
Painaminen puoliväliin ...........9
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Pakotettu salama pois
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Pakotettu salama päällä
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Pakotettu salama
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Hakemisto
Käyttöjärjestelmä............59, 74
Loistevalo..............................35
NR hidas suljin .....................16
Massamuisti ......................... 56
Monikuviomittari ................. 35
TV..................................83
Nopea suljin -tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
PAL .......................................57
Music Transfer ............... 73, 75
Palauta ..................................55
Musiikki ............................... 27
PC .................katso ”tietokone”
Mustavalko ........................... 32
FI
109
Pehmeä kuva -tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
PictBridge.......................56, 77
Piippaus ................................54
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Pikakatselu
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Tulostaminen
hakemistotilassa ............ 77
Suurennuslasi
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Tulostaminen suoraan...........77
Suuri herkkyys -tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Tulostaminen
yksittäiskuvatilassa........ 77
Tulostaminen
valokuvausliikkeessä..... 81
TV......................................... 83
T
U
Tarkennin ....................... 66, 68
USB-liitäntä.......................... 56
Pilvinen.................................35
Tarkennustila........................ 47
V
Pistemittauksen
hiusristikko ....................35
Tarkkaile .............................. 47
Vakio..................................... 36
Tarkkuusdigitaalizoom......... 47
Valikko
Pistemittaus ....................33, 35
Teholliset kuvapisteet......... 106
Katselu .......................... 40
Poista
Tekniset tiedot.................... 106
Kuvaaminen ..................32
Tarkennus......................... 9, 33
Alustus.....................51, 52
Terävyys............................... 39
Vaihtoehdot ................... 30
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Tiedoston tallennuskohde .... 66
Valkotasapaino ..................... 35
Tiedostonimi ........................ 66
PTP .......................................56
Valotus ..................................10
Tiedostonumero ................... 56
Puhdistaminen ....................104
Valotusaika ...........................10
Tietokone ............................. 58
Punasilmäisyyden poisto ......48
Valotusohjelma ..................... 25
Kuvien
kopioiminen ............ 61, 74
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Macintosh ..................... 74
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset ................... 97
R
Ohjelmisto ........ 60, 69, 73
Rajaus ...................................45
Rannehihna
t ”Lue tämä ensin”
S
S AF......................................47
Sajakuvaus............................37
Salamavalo............................35
Salamavalon taso ..................39
Salamavalo-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
110
Suojaa................................... 41
Pikakelaus taakse-/eteenpäin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Päivänvalo.............................36
FI
STEADY SHOT................... 50
Suositeltava
ympäristö ................ 59, 74
Tietokoneeseen
tallennettujen
kuvatiedostojen katselu
kameralla ...................... 68
Windows ....................... 58
Varotoimia .......................... 104
Verkkolaite
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
VGA
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 4
Tiivistyssuhde ...................... 12
Vianmääritys.........................85
Toimintaop. .......................... 48
Videolähtö ............................ 57
Toisto................ katso ”katselu”
Videon kuvaaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Toisto/muokkaus .................. 24
Seepia ...................................32
Toistozoomaus
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Sisäinen ladattava paristo ...105
Tulosta.................................. 76
Sisäinen muisti .....................21
Hakemistotila................ 77
Väri....................................... 11
Sisäinen muisti -työkalu .......51
Yksittäiskuvatila ........... 77
Väritila..................................32
Virran automaattikatkaisu
-toiminto
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
W
WB........................................35
Windows-tietokone ...............58
Suositeltava ympäristö...59
Y
Ylivalotus..............................10
Z
Zoom
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Ä
Älykäs zoom .........................47
Äänitaso
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Hakemisto
FI
111
Tavaramerkit
•
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• ”Memory Stick”,
•
•
•
•
•
FI
112
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
, ”MagicGate”
ovat Sony Corporationin
Duo”,
ja
tavaramerkkejä.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Microsoft, Windows ja DirectX ovat Microsoft
Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa / muilla alueilla.
Macintosh, Mac OS, iMac, iBook, PowerBook,
Power Mac ja eMac ovat Apple Computer, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Intel, MMX ja Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt
järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä
niiden kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole
kuitenkaan käytetty kaikissa tapauksissa tässä
oppaassa.
FI
113
Download PDF