Sony | DSC-T33 | Sony DSC-T33 Käyttöohjeet

Käytön valmistelu ___________________
Digitaalinen
stillkamera
Käyttöohjeet
Lue ennen kameran käytön aloittamista huolella läpi tämä ohjekirja ja säilytä
se tallessa tulevaa käyttöä varten.
Malli- ja sarjanumerotiedot
Laitteen malli- ja sarjanumerot ovat sen pohjassa. Kirjoita sarjanumero sille
tarkoitettuun, alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun otat yhteyden
Sonya myyvään liikkeeseen tätä tuotetta koskevissa asioissa.
Stillkuvien kuvaaminen _______________
Stillkuvien katselu ___________________
Stillkuvien poistaminen ______________
Ennen vaativampien toimintojen
käyttämistä _________________________
Stillkuvien vaativammat
kuvaustoiminnot______________________
Vaativammat stillkuvien
katselutoiminnot______________________
Mallinro DSC-T3/T33
Stillkuvien tulostaminen ________________
Sarjanro __________________
Liikkuvien kuvien kuvaaminen
ja katselu ___________________________
Kuvien katselu tietokoneella ____________
Vianetsintä __________________________
Lisätietoja __________________________
Hakemisto __________________________
DSC-T3/T33
© 2004 Sony Corporation
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
VAROITUS
Suojaa kamera kosteudelta ja
sateelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran
välttämiseksi.
USA:ssa asuville asiakkaille
Jos tästä tuotteesta on jotakin kysyttävää, voit
soittaa numeroon:
Sony Customer Information Services Center
1-800-222-SONY (7669)
Alla olevaa numeroa on tarkoitus käyttää
ainoastaan FCC:hen liittyvissä asioissa.
Säädöstietoja
Yhdenmukaisuusvakuutus
Toiminimi:
Mallinro:
Asianosainen:
Osoite:
Puhelinnro:
Tämän merkin tarkoituksena
on varoittaa kameran käyttäjää
kameran sisällä olevasta
vaarallisesta jännitteestä, joka
saattaa olla riittävän voimakas
aiheuttamaan sähköiskun.
Tämän merkin tarkoituksena on
huomauttaa kameran käyttäjää
sen mukana toimitetuissa
asiakirjoissa olevista tärkeistä
käyttö- ja kunnossapito- sekä
huolto-ohjeista.
SONY
DSC-T3
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen
osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden
seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee
sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia,
jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
Yhdenmukaisuusvakuutus
Toiminimi:
Mallinro:
Asianosainen:
Osoite:
Puhelinnro:
SONY
DSC-T33
Sony Electronics Inc.
16450 W. Bernardo Dr,
San Diego, CA 92127
U.S.A.
858-942-2230
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen
osan 15 määräyksiä. Sen käyttö on kahden
seuraavan ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa
aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) sen tulee
sietää mitä tahansa häiriöitä, myös sellaisia,
jotka voivat aiheuttaa toimintahäiriön.
Huomautus:
Mallia DSC-T3 on käytettävä Cybershot-asemalla, malli UC-TC ja verkko/
latauslaitteella AC-LM5/AC-LM5A.
Mallia DSC-T33 on käytettävä Cybershot-asemalla, malli UC-TD ja verkko/
latauslaitteella AC-LM5/AC-LM5A.
MUISTUTUS
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että kaikki
laitteeseen itse tehdyt muutokset tai korjaukset,
joita ei erityisesti mainita näissä käyttöohjeissa,
saattavat mitätöidä laitteen omistajan oikeuden
käyttää tätä laitetta.
Huomautus:
Laite on testattu ja sen on todettu noudattavan
FCC:n (USA:n tietoliikennekomitean)
määräysten osan 15 mukaisesti digitaalisten
laitteiden luokan B mukaisia määräyksiä. Nämä
rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen
suoja haitallisia häiriöitä vastaan kotioloissa.
Tämä laite tuottaa ja käyttää sekä voi säteillä
radiotaajuista energiaa, ja ohjeiden vastaisesti
asennettaessa sekä käytettäessä häiritä
haitallisesti radioyhteyksiä. Kuitenkaan ei voida
taata, ettei missään yksittäisessä asennuksessa
esiintyisi häiriöitä. Jos laite häiritsee radio- tai
televisiovastaanottoa, mikä voidaan todeta
kytkemällä laite pois ja päälle vastaanottimen
ollessa päällä, käyttäjää kehotetaan yrittämään
häiriöiden poistamista yhdellä tai useammalla
seuraavista toimenpiteistä:
— Suuntaa antenni uudelleen tai vaihda sen
paikkaa.
2
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
— Siirrä laitetta etäämmälle radio- tai tvvastaanottimesta.
— Kytke tämän laitteen virtajohto pistorasiaan,
joka on eri virtapiirissä kuin häirityn
vastaanottimen pistorasia.
— Kysy neuvoa laitteen myyneestä liikkeestä
tai kokeneelta radio/tv-asentajalta.
Laitteen mukana toimitettua liitäntäjohtoa
tulee käyttää, jotta voitaisiin noudattaa FCC:n
sääntöjen digitaalisia laitteita koskevan osan 15
alakohtaa B.
USA:ssa ja Kanadassa asuville
asiakkaille
LITIUMIONIAKKUJEN
KIERRÄTYS
Litiumioniakut voi kierrättää.
Voit myötävaikuttaa ympäristön
säilyttämiseen saasteettomana
palauttamalla ladattavat akut
lähimpänä olevaan keräys- tai
kierrätyspaikkaan.
Lisätietoja ladattavien akkujen kierrätyksestä saa
ilmaisnumerosta
1-800-822-8837 tai sivulta
http://www.rbrc.org/
Muistutus: Älä koske paljain käsin
vaurioituneeseen tai vuotavaan litiumioniakkuun.
Isossa-Britanniassa asuville
asiakkaille
Kameraan on asennettu turvallisuutta ja
käyttömukavuutta silmällä pitäen standardin
BS1363 mukainen, muotoon valettu
verkkopistoke.
Jos kameran virtajohdon pistokkeessa oleva
sulake pitää vaihtaa, se on vaihdettava
alkuperäisen sulakkeen kanssa samanarvoiseen ja
ASTA-järjestön hyväksymään tai BSI-BS1362standardin mukaiseen sulakkeeseen (ts. merkillä
tai varustettuun).
Jos kameran mukana toimitetussa virtapistokkeessa on irrotettava sulakkeen suojakansi,
älä unohda asettaa kantta takaisin paikalleen
sulakkeen vaihdon jälkeen. Älä koskaan käytä
virtajohtoa ilman suojakantta. Jos suojakansi
katoaa, ota yhteys lähimpään Sonya myyvään
liikkeeseen.
Euroopassa asuville asiakkaille
Memory Stick -muistikortti
USA:ssa ja Kanadassa asuville
asiakkaille
TÄMÄ LAITE NOUDATTAA FCC:N
SÄÄNTÖJEN OSAN 15 MÄÄRÄYKSIÄ.
SEN KÄYTTÖ ON KAHDEN SEURAAVAN
EHDON ALAISTA:
(1) TÄMÄ LAITE EI SAA AIHEUTTAA
HAITALLISIA HÄIRIÖITÄ, JA
(2) SEN TULEE SIETÄÄ MITÄ TAHANSA
HÄIRIÖITÄ, MYÖS SELLAISIA, JOTKA
VOIVAT AIHEUTTAA VIKATOIMINNON.
TÄMÄ LUOKKA B:N DIGITAALINEN
LAITE NOUDATTAA KANADAN ICES003-NORMIA.
Tämä laite on testattu ja sen on todettu
noudattavan EMC-direktiivissä asetettuja,
3:a metriä lyhyempien liitäntäjohtojen käyttöä
koskevia rajoja.
Huomautus
Määrätyntaajuiset sähkömagneettiset kentät
saattavat vaikuttaa tämän kameran tuottamaan
kuvaan ja ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettiset
kentät aiheuttavat tiedonsiirron keskeytymisen,
käynnistä sovellusohjelma uudelleen tai
irrota ja kytke uudelleen kameran USB-johto
tietokoneeseen.
3
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Lue tämä ennen käytön aloittamista
Koekuvaus
Älä ravista tai kolhi kameraasi
Ennen kuin kuvaat kertaluonteisia tapahtumia,
kannattaa ehkä tehdä koekuvaus, jotta voisit
varmistua kameran asianmukaisesta toiminnasta.
Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä,
kuvauksen tai Memory Stick Duo -muistikorttien
käytön epäonnistuminen tai kuva- tai muistidatan
tuhoutuminen, vahingoittuminen tai menetys.
Ei korvausta kuvan sisällöstä
Menetettyä kuvan sisältöä ei korvata, vaikka
kuvaaminen tai kuvan toisto ei onnistuisikaan
kamerassa, tallennusmediassa tms. olleen vian
vuoksi.
Suositus varmistuskopion
tekemisestä
Tee kuvadatasta aina varmuuskopio kiintolevylle
kuvatietojen mahdollisen menetyksen varalta.
Kuvadatan yhteensopivuutta
koskeva huomautus
• Tämä kamera on yhteensopiva japanilaisen
JEITA-järjestön (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association) kameratiedostojärjestelmien
suunnittelusääntöjen (Design rule for Camera
File System) yleisstandardin kanssa.
• Omalla kamerallasi tallennettujen kuvien
toiston onnistumista muilla laitteilla tai muilla
laitteilla tallennettujen tai editoitujen kuvien
toiston onnistumista omalla kamerallasi ei
voida taata.
Tekijänoikeutta koskeva huomautus
4
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videokasetit sekä
muut tallenteet saattavat kuulua tekijänoikeuslain
piiriin. Niiden luvaton kopiointi saattaa olla
tekijänoikeuslain vastaista.
Lcd-näyttö ja -etsin (vain lcdetsimellä varustetuissa malleissa) ja
objektiivi
• Lcd-näyttö ja -etsin on valmistettu alan
uusinta huipputekniikkaa hyväksi käyttäen,
ja vähintään 99,99 % niiden kuvapisteistä
myötävaikuttaa kameran tehokkaaseen
käyttöön. Lcd-näytöllä ja -etsimessä saattaa
kuitenkin koko ajan näkyä pieniä mustia
ja/tai kirkkaita (valkoisia, punaisia, sinisiä
tai vihreitä) pisteitä. Nämä pisteet syntyvät
aina valmistusprosessissa eivätkä näy millään
tavalla kuvatussa kuvassa.
• Harkitse tarkkaan kameran sijaintipaikka
asettaessasi sitä ikkunan läheisyyteen tai sitä
ulkona käyttäessäsi. Jos asetat lcd-näytön,
etsimen tai objektiivin suoraan kohti aurinkoa
pitemmäksi aikaa, kameraan saattaa tulla
toimintahäiriöitä.
• Älä paina lcd-näyttöä liikaa voimaa käyttäen.
Sen näyttö saattaa olla epätasainen ja aiheuttaa
toimintavian.
• Lcd-näytöllä näkyvissä kuvissa saattaa näkyä
jälkikuvia kylmässä käyttöpaikassa. Tämä ei
ole toimintavika.
Puhdista salaman pinta ennen
käyttöä
Salaman välähdyksen aiheuttama lämpö saattaa
saada salaman pinnalla olevan lian tummumaan
tai tarttumaan salaman pintaan, jolloin salama ei
valaise tarpeeksi.
Älä päästä kameraa kastumaan
Kun otat kuvia ulkona sateella tai vastaavissa
olosuhteissa, varo, ettei kamera pääse kastumaan.
Jos vettä pääsee kameran sisään, seurauksena
voi olla toimintavikoja, joita ei joissakin
tapauksissa pystytä korjaamaan. Jos kameraan
pääsee tiivistymään kosteutta, lue s. 128 ohjeet
ja haihduta kosteus niiden mukaisesti ennen
seuraavaa käyttöä.
Älä altista kameraa hiekalle tai
pölylle
Kameran käyttö hiekkaisessa tai pölyisessä
ympäristössä saattaa vaurioittaa kameraa.
Älä suuntaa kameraasi suoraan
aurinkoon tai muuhun kirkkaaseen
valoon
Tämä saattaa aiheuttaa pysyvän silmävaurion. Se
voi vahingoittaa myös kameraa.
Kameran käyttöpaikkoja koskeva
huomautus
Älä käytä kameraa lähellä paikkaa, joka
synnyttää vahvoja radioaaltoja tai säteilyä.
Kamera ei välttämättä pysty kuvaamaan tai
toistamaan kuvia oikein.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Carl Zeiss -objektiivi
Kamerassa on teräviä kuvia erinomaisella
kontrastilla tuottava Carl Zeiss -objektiivi.
Kameran objektiivi on valmistettu Carl
Zeissin sertifioimaa laadunvarmistusjärjestel
mää noudattamalla, ja se on täysin saksalaisen
Carl Zeiss -tehtaan laatuvaatimusten
mukainen.
Kuvituksesta
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvitukset koskevat
mallia DSC-T3, ellei toisin mainita.
Tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
Esimerkkikuvina tässä käsikirjassa käytetyt kuvat
ovat kuvien jäljennöksiä, eikä niitä ole kuvattu
tällä kameralla.
5
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Ennen kameran käyttämistä
Tämän kameran kanssa
yhteensopiva Memory Stick
-muistikortti
Tämän kameran kanssa yhteensopiva
tallennusmedia on Memory Stick Duo
-muistikortti.
Memory Stick -muistikortteja on
kahta kokoa. Valitse kamerasi kanssa
käytettäväksi sopiva Memory Stick
-muistikortti
Memory Stick Duo -muistikortti (Tässä
kamerassa käytettävä koko)
Memory Stick -muistikortti
Memory Stick Duo -muistikorttia
Memory Stick -yhteensopivalla
laitteella käytettäessä
Aseta Memory Stick Duo -muistikortti
toimitettuun Memory Stick Duo muistikortin sovittimeen.
Memory Stick Duo -muistikortin sovitin
InfoLITHIUM-akusta
Akkua ensimmäistä kertaa
käytettäessä
Lataa toimitettu NP-FT1-akku (s. 14).
Akun lataaminen
Akkua voidaan ladata myös vielä silloin
kun se ei ole kulunut täysin loppuun.
Tämän lisäksi sitä voi käyttää myös silloin
kun sitä ei ole ladattu täysin täyteen.
Akun käyttöiän pidentäminen
Jos tiedät, ettet tule käyttämään kameraa
pitkään aikaan, kytke virta kamerasta,
irrota sen akku ja aseta se säilöön kuivaan
ja viileään paikkaa akun toimintojen
säilyttämiseksi (s. 130).
• Lisätietoja InfoLITHIUM-akusta on s. 130.
• Yksityiskohtaisia tietoja Memory Stick Duo
-muistikortista on s. 128.
• "Memory Stick PRO"- ja "Memory Stick PRO
Duo" -muistikortteja voi käyttää ainoastaan
"Memory Stick PRO" -yhteensopivalla
laitteella.
• Tällä kameralla tallennettavien kuvien
maksimimäärästä on lisätietoja s. 28 tai 119.
6
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tavaramerkit
•
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• "Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO Duo",
, "MagicGate" ja
ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• "InfoLITHIUM" on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• Picture Package on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• Microsoft, Windows, WindowsMedia ja
DirectX ovat Microsoft Corporationin
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
• Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac,
iBook, PowerBook, Power Mac ja eMac ovat
Apple Computer, Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Macromedia ja Flash ovat Macromedia,
Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
• Intel, MMX ja Pentium ovat Intel
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Tämän lisäksi kaikki muut tässä mainitut
järjestelmä- ja tuotenimet ovat yleensä niiden
kehittäjien tai valmistajien tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Symboleita ™
ja ® ei kuitenkaan näytetä joka kerta erikseen
tässä käsikirjassa.
7
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Sisältö
Lue tämä ennen käytön aloittamista ......... 4
Ennen kameran käyttämistä ...................... 6
Osien sijainti ........................................... 10
Kamera................................................ 10
Cyber-shot-asema ............................... 12
Käytön valmistelu
Akun lataaminen ..................................... 14
Verkko/latauslaitteen käyttö .................... 19
Kameran käyttö ulkomailla ..................... 19
Kameran kytkeminen päälle/päältä ......... 20
Ohjauspainikkeen käyttäminen ............... 20
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen ..... 21
Kieliasetuksen muuttaminen ................... 23
Stillkuvien kuvaaminen
8
Memory Stick Duo -muistikortin
asettaminen paikalleen ja pois
ottaminen ........................................ 24
Stillkuvan koon asettaminen ................... 25
Kuvakoko ja kuvanlaatu .......................... 26
Tallennettavien stillkuvien määrä ........... 28
Stillkuvien peruskuvaus
— Automaattisen säätötilan käyttö .. 29
Viimeksi kuvatun kuvan tarkistaminen
— Quick Review ............................ 32
Lcd-näytön ilmaisimet kuvauksen
aikana.............................................. 32
Zoomin käyttö..................................... 33
Lähikuvien kuvaaminen — Makro ..... 35
Vitkalaukaisimen käyttö ..................... 36
Salamatilan valinta.............................. 37
Päiväyksen ja kellonajan lisääminen
stillkuvaan....................................... 38
Kuvauksen mukauttaminen
kuvausolosuhteisiin
— Scene Selection.......................... 40
Stillkuvien katselu
Kuvien katseleminen kameran
lcd-näytöstä .................................... 44
Kuvien katselu televisiosta...................... 46
Stillkuvien poistaminen
Kuvien poistaminen ................................ 49
Memory Stick Duo -muistikortin
alustaminen..........................................51
Ennen vaativampien
toimintojen käyttämistä
Kameran asetusten tekeminen ja kameran
käyttö .............................................. 53
Valikkoasetusten muuttaminen ........... 53
Stillkuvan laadun valinta ......................... 54
Setup-näytön yksikköjen
muuttaminen ................................... 54
Kansion luominen tai valitseminen ......... 55
Uuden kansion luominen .................... 55
Tallennuskansion vaihtaminen ............ 56
Stillkuvien vaativammat
kuvaustoiminnot
Automaattisen tarkennustavan valinta .... 57
Mittaetsimen tarkennusruudun valinta
— AF-mittaetsin ............................. 57
Tarkennustoiminnon valinta
— AF Mode .................................... 58
Kuvausetäisyyden asettaminen
— Esivalittu tarkennus ................... 59
Valotuksen säätäminen
— EV-säätö..................................... 60
Histogrammin näyttäminen ................ 61
Mittaustavan valitseminen ...................... 62
Kolmen kuvan ottaminen eri
valotuksilla
— Haarukoitu valotus..................... 63
Värisävyjen säätäminen
— Valkotasapaino ........................... 65
Salamatason säätö
— Salamataso ................................. 66
Keskeytymätön kuvaus ........................... 66
16 kuvan ottaminen peräkkäin
— Multi Burst (kuvasarja) ............. 67
Kuvaaminen erikoistehosteita käyttäen
— Kuvatehoste ............................... 68
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vaativammat stillkuvien
katselutoiminnot
Kansion valitseminen ja kuvien toisto .... 69
Stillkuvan osan suurentaminen ............... 70
Kuvan suurentaminen — Toistozoom ..... 70
Suurennetun kuvan tallentaminen
— Trimmaus ................................... 71
Kuvien keskeytymätön toisto
— Diaesitys .................................... 71
Stillkuvien kiertäminen ........................... 72
Multi Burst -tilassa kuvattujen kuvien
toistaminen ..................................... 72
Kuvien keskeytymätön toisto.............. 73
Toisto ruutu kerrallaan ........................ 73
Kuvien suojaaminen
— Protect ........................................ 74
Kuvakoon muuttaminen
— Resize-toiminto ......................... 75
Stillkuvien tulostaminen
Stillkuvien tulostaminen ......................... 76
Suoratulostus ........................................... 77
Kuvatulosteiden teettäminen
valokuvausliikkeessä tms. .............. 81
Liikkuvien kuvien
kuvaaminen ja katselu
Liikkuvien kuvien kuvaaminen............... 84
Liikkuvien kuvien katseleminen lcdnäytöltä ........................................... 85
Liikkuvien kuvien poistaminen............... 86
Liikkuvien kuvien leikkaaminen............. 87
Enjoying images on your
computer
Kuvien kopiointi tietokoneelle
— Windows-käyttäjät ..................... 89
USB-ajurin asentaminen ..................... 90
Kameran kytkeminen tietokoneeseen .. 91
Kuvien kopiointi ................................. 92
Kuvien katseleminen tietokoneella ..... 94
Kuvatiedostojen tallennuskansiot ja
tiedostonimet .................................. 95
Kerran tietokoneeseen tallennettujen
kuvatiedostojen katselu kameralla ... 97
"Picture Package"- ja "ImageMixer
VCD2" -ohjelmien asentaminen..... 97
Kuvien kopioiminen Picture Package
-ohjelmiston avulla ......................... 99
Picture Package -ohjelmiston
käyttäminen .................................... 99
Kuvien tulostaminen ......................... 101
Kuvien kopiointi tietokoneelle
— Macintosh-käyttäjät ................. 102
ImageMixer VCD2 -ohjelmiston
käyttö ............................................ 103
Vianetsintä
Vianetsintä............................................. 105
Varoitus- ja muut tiedotteet ................... 115
Itsediagnoosinäyttö .............................. 118
Additional information
Tallennettava kuvamäärä tai
kuvausaika .................................... 119
Valikkoyksiköt ...................................... 120
Asetusyksiköt ........................................ 124
Yleisiä käyttö-ohjeita ............................ 127
Memory Stick -muistikorteista ............. 128
InfoLITHIUM-akusta ........................... 130
Vedenpitävä suojapakkaus .................... 131
Tekniset tiedot ....................................... 131
Lcd-näyttö ............................................. 133
Hakemisto
Hakemisto ............................................. 138
9
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Osien sijainti
 POWER-painike (20)
Suluissa olevilla sivuilla on yksityiskohtaisempia tietoja käytöstä.
 POWER-valo (20)
 Akkutila (14)
Kamera
 Memory Stick Duo muistikorttitila (24)
1
9
2
0
qa
qs
 Akku/Memory Stick Duo muistikorttitilan suojakansi
 Akun putoamisen estävä vipu
(14)
 Monitoimiliitäntä (16, 19)
 Akun irrotusvipu (14)
 Laukaisin (29)
 Mikrofoni (84)
 Salama (37)
qd
 Objektiivi
 Vitkalaukaisimen valo (36)/
AF-valaisin (38, 124)
3
5
4
6
7
8
10
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
1
8
2
9
0
3
4
qa
5
6
7
qs
 /CHG-valo (oranssi) (15)

(Näyttö/lcd-näytön
taustavalo päälle/päältä) -painike
(32)
 Lcd-näyttö
Lcd-näytön ilmaisimista on lisätietoja
s. 133–137.
 MENU-painike (53, 120)

(Kuvakoko/Poisto) painike (25, 49)
 Ohjauspainike
Valikko päällä: //// (20)/
Valikko pois päältä: / //
(37/36/32/35)
 RESET-painike (105)
 Kuvauksessa: Zoom (W/T)
-painike (33)
Katselussa: / (Toistozoom)
-painike (70)/
(Indeksi) -painike (45)
 Kaiutin
 Tilanvalintakytkin (21, 120)
: Liikkuvien kuvien
kuvaamiseksi
: Stillkuvien kuvaamiseksi
: Kuvien katselemiseksi tai
editoimiseksi
 Rannehihnan kiinnityskoukku
Hihnan kiinnittäminen
Rannehihnan kiinnittämistä ja käyttöä
suositellaan kameran putoamisen
ehkäisemiseksi.
 Korttivalo (24)
11
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Cyber-shot-asema
Asemaa käytetään akun lataamiseen tai
kamera tv:hen tai tietokoneeseen tms.
kytkettäessä.
1
Kytkeminen
Jalustan kiinnittäminen
Kytke kamera asemaan kuvan osoittamalla
tavalla
Kiinnitä kamera Cyber-shot-asemaan
ennen kuin kytket toimitetun
kamerapidikkeen jalustaan.
• Lue jalustan käyttöohjeista ohjeet sen
kiinnittämisestä.
2
• Varmista, että kamera on kunnolla kytketty
Cyber-shot-asemaan.
Irrottaminen
3
Kamerapidikkeen kiinnittäminen
jalustaan
Kytke kamera Cyber-shot-asemaan ja
asenna sen jälkeen jalustan kamerapidike
paikalleen painamalla sitä nuolen
osoittamaan suuntaan, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Ota kiinni kamerasta ja Cyber-shotasemasta (sisältyy toimitukseen) kuvan
osoittamalla tavalla ja irrota kamera.
4
5
 Kameraliitäntä

(USB) -liitäntä (91)
 DC IN -liitäntä (15)
 A/V OUT (MONO) -liitäntä (46)
 Jalustaliitäntä (kameran pohja)
12
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Jalusta kamerapidikkeen
irrottaminen
Paina tappeja ja vedä jalustan
kamerapidikettä kuvan osoittamalla tavalla,
ja irrota sen jälkeen kamera Cyber-shotasemasta.
2
• Käytä jalustaa, jonka kiinnitysruuvia on
lyhyempi kuin 5,5 mm. Jos käytät pitempiä
ruuveja, Cyber-shot-asemaa ei saa kiinnitetyksi
turvallisesti jalustaan, ja tällaiset ruuvit voivat
myös vahingoittaa Cyber-shot-asemaa.
• Kiinnitä jalusta siten, että kameran asento
on tukeva. Jos kuvaat kameralla, joka on
epävarmasti kiinni jalustassaan, kamera voi
pudota ja vahingoittua, tai siihen voi tulla
toimintahäiriöitä.
• Kytke kamerasta virta ennen kuin kytket sen
Cyber-shot-asemaan tai irrotat kameran Cybershot-asemasta.
• Älä irrota kameraa Cyber-shotasemasta USB-liitännän ollessa
käytössä, koska data voi tällöin
vahingoittua.
USB-yhteyden katkaisemiseksi lue
kohta  s. 92 (Windows) tai  s. 103
(Macintosh).
13
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Akun lataaminen
Akun putoamisen estävä vipu
Akun
irrotusvipu
1
2
 Avaa akun/Memory Stick Duo
-muistikorttitilan suojakansi.
 Paina akun irrotusvipua
nuolen suuntaan.
Siirrä kantta nuolen suuntaan.
Akun putoamisen estävä vipu avautuu
itseäsi kohti.
• Kytke virta kamerasta akkua
ladattaessa (s. 20).
• Kamera toimii "InfoLITHIUM" NP-FT1
-akulla (T-tyyppi, sisältyy toimitukseen).
Voit käyttää ainoastaan T-tyypin akkuja tässä
kamerassa (s. 130).
3
 Aseta akku paikalleen ja
sulje akku/Memory Stick Duo
-muistikorttitilan kansi.
Varmista, että akku on asetettu kunnolla
akkutilaan, ja sulje sen jälkeen kansi.
Akkutila
Aseta akku paristotilaan
siten, että akun reunassa
olevien  -merkkien
kärki osoittaa kohti
paristotilan  -merkin
kärkeä.
14
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
4
DC IN -liitäntä
Pistorasiaan
Verkko/
latauslaite
Tasavirtapistoke
 Kytke verkkolaite Cybershot-aseman (sisältyy
toimitukseen) DC IN liitäntään.
Kytke tasavirtapistoke asemaan  -merkki
ylöspäin.
• Älä oikosulje verkko/latauslaitteen
tasavirtapistoketta metalliesineellä, sillä
seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.
• Puhdista verkko/latauslaitteen tasavirtapistoke
kuivalla puuvillatupolla. Älä käytä likaisia
pistokkeita. Akku ei välttämättä lataudu
kunnolla likaista pistoketta käytettäessä.
5
Virtajohto
 Kytke verkko/latauslaitteen
virtajohto ensin verkko/
latauslaitteeseen ja sen
jälkeen pistorasiaan.
Käytön valmistelu
Cyber-shotasema
6
 Kytke kamera Cyber-shotasemaan.
Kytke kamera paikalleen kuvan
osoittamalla tavalla. Varmista, että kamera
on kunnolla kytketty Cyber-shot-asemaan.
/CHG-valo syttyy palamaan latauksen
käynnistyessä.
15
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Verkko/latauslaitteen
irrottaminen Cyber-shotasemasta.
/CHG-valo
Pidä kiinni itse tasavirtapistokkeesta ja
Cyber-shot-asemasta kuvan osoittamalla
tavalla ja irrota johto.
Akun lataaminen ainoastaan
verkko/latauslaitteen avulla
Voit ladata akun ilman Cyber-shot-asemaa,
esim. matkoilla ollessasi. Kytke verkko/
latauslaitteen tasavirtapistoke kameraan
sen  -merkki kuvan osoittamalla tavalla.
CHG-valo sammuu, kun lataus on valmis.
Verkkolaite
• Latauksen tultua valmiiksi irrota kamera
Cyber-shot-asemasta.
Monitoimiliitäntä
Pistorasiaan
Tasavirtapistoke
Virtajohto
Tasavirtapistoke
• Kytke virta kamerasta akkua
ladattaessa (s. 20).
• Aseta kamera paikalleen sen lcd-näyttö
ylöspäin.
• Kun akku on ladattu, irrota verkko/latauslaite
sekä kameran monitoimiliitännästä että
pistorasiasta.
16
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Akun irrottaminen
Käytön valmistelu
Akun jäännösajan ilmaisin
Lcd-näytöllä näkyvä akun jäännösajan
ilmaisin näyttää jäljellä olevan kuvaus- tai
katseluajan.
Jäännösajan ilmaisin
60min
Jäännösaika
• Näytetty aika ei välttämättä ole oikea kaikissa
tilanteissa tai olosuhteissa.
Latausaika
Täysin tyhjän akun arvioitu latausaika
käyttämällä verkko/latauslaitetta 25 °C:n
lämpötilassa.
Akku
Latausaika (min)
NP-FT1 (sisältyy
toimitukseen)
Noin 150
Avaa akku/Memory Stick Duo muistikorttitilan suojakansi akun
putoamisen estävä vipu, ja pidä kameraa
sen jälkeen sen etupuoli alaspäin sekä
irrota akku.
• Varo pudottamasta akkua irrottaessasi sitä.
• Latausaika voi pidentyä tietyissä olosuhteissa
tai tilanteissa.
17
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvattava/katseltava
kuvamäärä tai akun
jäännösaika
Taulukoista käy ilmi normaalitilassa
tallennettavien/katseltavien kuvien
määrä ja akun arvioitu käyttöaika täyteen
ladatulla akulla (sisältyy toimitukseen)
25 °C:n lämpötilassa. Tallennettavien/
katseltavien kuvien lukumäärässä on otettu
huomioon tarvittaessa tehtävä Memory
Stick Duo -muistikortin vaihto. Pidä
mielessä, että todelliset lukumäärät voivat
olla käyttöolosuhteista riippuen tätäkin
pienempiä.
• Akun kapasiteetti heikkenee käyttökertojen
lisääntyessä ja ajan myötä (s. 131).
18
Stillkuvien kuvaaminen
Stillkuvien katselu2)
1)
Normaaleissa olosuhteissa
NP-FT1 (sisältyy
toimitukseen)
Kuvakoko
Kuvakoko Kuvamäärä
Akun
käyttöikä
(min)
Akun
käyttöikä
(min)
5M
Noin 3800
Noin 180
VGA
(E-Mail)
Noin 3800
Noin 180
Lcdnäytön
taustavalo
Kuvamäärä
Päällä
Noin 180
Noin 90
Päältä
Noin 210
Noin 105
VGA
Päällä
(E-Mail) Päältä
Noin 180
Noin 90
Noin 210
Noin 105
5M
1)
NP-FT1 (sisältyy
toimitukseen)
Seuraavilla tavoilla kuvattaessa:
–
(P.Quality) -asetuksena on [Fine]
– Kuvattaessa 30 sekunnin välein
– Zoomausasetusta vuorotellen W- ja T-puolille
vaihdettaessa
– Salamaa joka toisella kuvauskerralla
käytettäessä
– Virta joka 10. kuvan jälkeen katkaistaessa tai
päälle kytkettäessä.
– [AF Mode] -asetuksen ollessa asetettuna
[Single]-asetukseen Setup-näytöstä.
Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
2)
Katseltaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
Liikkuvien kuvien
kuvaaminen3)
NP-FT1 (sisältyy toimitukseen)
Lcd-näytön
Lcd-näytön
taustavalo päältä taustavalo päältä
Noin 80 min
3)
Noin 100 min
Liikkuvia kuvia keskeytyksettä kuvakoolla
[160] kuvattaessa
• Tallennettava/katseltava kuvamäärä ja akun
käyttöaika vähenevät silloin kun:
– Käyttöpaikan lämpötila on matala
– Salamaa käytetään
– Kamera kytketään päälle ja päältä useita
kertoja
– Zoomia käytetään usein
– [LCD Backlight] -asetukseksi on asetettu
Setup-näytöstä [Bright]
– [AF Mode] -asetukseksi on asetettu Setupnäytöstä [Monitor]
– Akussa on vain vähän virtaa
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Verkko/latauslaitteen käyttö
1
Verkko/latauslaite
Tasavirtapistoke
 Kytke verkko/latauslaite
(sisältyy toimitukseen)
kameran monitoimiliitäntään.
Aseta kamera paikalleen sen lcd-näyttö
ylöspäin.
Kytke tasavirtapistoke asemaan  -merkki
ylöspäin.
• Kytke verkko/latauslaite helposti käytettävissä
ja lähellä olevaan pistorasiaan. Jos jokin menee
pieleen verkko/latauslaitetta käytettäessä,
katkaise virta välittömästi vetämällä pistoke irti
pistorasiasta.
Pistorasiaan
2
Virtajohto
 Kytke verkko/latauslaitteen
virtajohto ensin itse verkko/
latauslaitteeseen ja vasta sen
jälkeen pistorasiaan.
Virtalähteet
Voit käyttää kameraa missä tahansa
maassa tai alueella verkko/latauslaitteen/
virtajohdon (sisältyvät toimitukseen)
avulla, kun jännite on 100 V - 240 V
AC, 50/60 Hz. Käytä kuluttajakäyttöön
myytävää vaihtovirtapistokesovitinta [a]
tarvittaessa pistorasian [b].
Käytön valmistelu
Monitoimiliitäntä
Kameran käyttö
ulkomailla
AC-LM5/LM5A
• Älä käytä sähkömuuntajaa (matkamuuntajaa),
sillä se voi aiheuttaa kameraan toimintavian.
• Älä kytke verkko/latauslaitetta ahtaaseen
tilaan, esim. seinän ja jonkin huonekalun
väliin.
• Verkko/latauslaitteen käytön jälkeen irrota
se sekä kameran monitoimiliitännästä että
pistorasiasta.
• Kamera on kytkettynä verkkovirtaan niin
kauan kuin verkko/latauslaitteen pistoke on
kiinni pistorasiassa, vaikka itse kamerasta
olisikin katkaistu virta.
19
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kameran kytkeminen päälle/päältä
POWER-valo
POWER-painike
 Paina POWER-painiketta.
POWER-valo (vihreä) syttyy palamaan ja
virta kytkeytyy päälle. Kun kytket virran
kameraan ensimmäisen kerran, Clock Set
-näyttö ilmestyy esiin (s. 21).
Virran kytkeminen päältä
Paina POWER-kytkintä uudelleen.
POWER-valo sammuu ja kamera
kytkeytyy päältä.
Automaattinen
virrankatkaisutoiminto
Jos et kuvaa tai katsele kuvia kameralla
tai suorita Setup-asetustoimintoja noin
kolmeen minuuttiin virran ollessa
kytkettynä, kamerasta katkeaa virta
automaattisesti akun turhan kulumisen
estämiseksi. Tämä automaattinen
virrankatkaisutoiminto toimii ainoastaan
kameraa akulla käytettäessä. Se ei
kuitenkaan toimi seuraavissa olosuhteissa:
• Liikkuvia kuvia katseltaessa
• Diaesitystoimintoa käytettäessä
• Silloin kun liitin on kytketty aseman
(USB)- tai A/V OUT (MONO)
-liitäntään kameran ollessa kytkettynä
Cyber-shot-asemaan.
Ohjauspainikkeen
käyttäminen
Camera 1
1
2
1
2
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
MENU
SELECT
1
File Number:
Single
Smart
Off
Off
Auto
Off
Setup 2
2
1
USB Connect:
Video Out:
OK
Clock Set:
Cancel
2
Kameran nykyisten asetusten muuttamiseksi ota esiin valikko tai Setup-näyttö
(s. 54) ja käytä ohjauspainiketta muutosten
tekemiseen.
Aseta valikkoyksikkö ohjauspainikkeen
kohdistimilla /// halutun
yksikön ja asetuksen valitsemiseksi ja
asetuksen tekemiseksi. Aseta Setupyksikkö ohjauspainikkeen kohdistimilla
/// halutun yksikön ja asetuksen
valitsemiseksi ja paina sen jälkeen 
-painiketta asetuksen tekemiseksi.
20
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
12 : 00
2004 / 1 /
OK
AM
Cancel
1
12 : 00
OK
AM
Cancel
Käytön valmistelu
Tilanvalintakytkin
POWER-painike
1
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
• Päiväyksen ja kellonajan
muuttamiseksi Setup-näytöstä
valitse [Clock Set] 2 (Setup 2) (s. 54
ja 126), ja suorita menettely kohdasta
 alkaen.
• Voit suorittaa tämän toiminnon myös
silloin kun tilanvalintakytkin on
tai
-asennossa.
2
 Kytke virta päälle painamalla
POWER-painiketta.
POWER-valo (vihreä) syttyy palamaan ja
Clock Set -näyttö ilmestyy lcd-näyttöön.
3
 Valitse haluamasi päiväyksen
näyttötapa ohjauspainikkeen
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Valitse jokin vaihtoehdoista [Y/M/D]
(vuosi/kuukausi/päivä), [M/D/Y]
(kuukausi/päivä/vuosi) tai [D/M/Y] (päivä/
kuukausi/vuosi).
• Jos aikatiedot säilyttävän ladattavan pariston
(s. 128) varaus on vähäinen, Clock Set -näyttö
ilmestyy uudelleen esiin. Jos näin käy, aseta
päiväys ja kellonaika alkaen edellä olevasta
kohdasta  alkaen.
21
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Clock Set
Clock Set
Clock Set
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2004 / 1 /
1
12 : 00
2005 / 1 /
OK
AM
Cancel
4
1
Y/M/D
M/D/Y
D/M/Y
2005 / 1 /
10 : 00
OK
AM
Cancel
5
 Valitse asetusyksiköksi vuosi,
kuukausi, päivä, tunnit tai
minuutit ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
 Aseta numeroarvo ohjauspainikkeen kohdistimilla /
ja vahvista se sen jälkeen
painamalla  -painiketta.
Asetettava yksikkö ilmaistaan
kohdistimilla /.
Siirry numeron kirjoittamisen jälkeen
seuraavaan yksikköön kohdistimilla /
. Toista kohdat  ja , kunnes kaikki
yksiköt on asetettu.
• Jos valitsit [D/M/Y] kohdassa , aseta aika
24 tunnin järjestelmän mukaisesti.
• Keskiyö ilmaistaan lukemilla 12:00 AM ja
keskipäivä lukemilla 12:00 PM.
1
10 : 30
OK
AM
Cancel
6
 Valitse [OK] ohjauspainikkeen
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -painiketta..
Päiväys ja kellonaika on nyt asetettu, ja
kello alkaa käydä.
• Päiväys- ja kellonaika-asetuksen peruuttamiseksi valitse [Cancel] ohjauspainikkeen
kohdistimilla /// ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
22
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kieliasetuksen muuttaminen
Käytön valmistelu
Voit vaihtaa näytöllä esitetyt tiedot, kuten
valikkoyksiköt, varoitukset ja tiedotteet
haluamasi kielen mukaisiksi.
Kieliasetuksen vaihtamiseksi valitse
(Language) Setup-näytön kohdasta
(Setup 1) (s. 54 ja 125) ja valitse haluttu
kieli.
1
23
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Memory Stick Duo -muistikortin asettaminen paikalleen ja pois
ottaminen
Liitinpuoli
1
2
Korttivalo
3
 Avaa akun/Memory Stick Duo
-muistikorttitilan suojakansi.
 Aseta Memory Stick Duo
-muistikortti paikalleen.
 Sulje akku/Memory Stick Duo
-muistikorttitilan suojakansi.
Siirrä kantta nuolen suuntaan.
Paina Memory Stick Duo -muistikorttia
korttitilaan, kunnes se napsahtaa paikalleen
kuvan mukaisesti.
Memory Stick Duo -muistikortin pois
ottamiseksi
Avaa akku/Memory Stick Duo muistikorttitilan suojakansi ja paina
Memory Stick Duo -muistikorttia alaspäin,
kunnes se ponnahtaa ulos.
• Tätä kameraa käytettäessä Memory
Stick Duo -muistikortin sovitinta
(sisältyy toimitukseen) ei tarvitse
käyttää.
• Yksityiskohtaisia tietoja Memory Stick Duo
-muistikortista on s. 128.
• Memory Stick Duo -muistikorttia paikalleen
asettaessasi varmista, että asetussuunta on
oikea ja paina kortti kunnolla kiinni liitäntään.
Ellei Memory Stick Duo -muistikorttia aseteta
kunnolla, et välttämättä pysty tallentamaan
tai katselemaan kuvia Memory Stick Duo
-muistikortilla. Väärä käyttötapa saattaa myös
johtaa sekä kameran että Memory Stick Duo
-muistikortin toimintahäiriöihin.
• Korttivalon palaessa kamera tallentaa
tai lukee kuvaa. Älä koskaan ota
Memory Stick Duo -muistikorttia pois
tai katkaise virtaa valon palaessa. Sen
data saattaa tällöin tuhoutua.
24
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Stillkuvan koon asettaminen
Tilanvalintakytkin
5M
5M
5M
3:2
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
1
 Siirrä tilanvalintakytkin
asentoon
ja kytke virta
kameraan.
2
 Paina kohtaa
(Kuvakoko).
Image Size -kuvakoon asetusnäyttö
ilmestyy esiin.
• Lue lisätietoja kuvakoosta s. 26.
3M
1M
VGA(E-Mail)
Image Size
VGA
3
Stillkuvien kuvaaminen
3:2
 Valitse haluttu kuvakoko
ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
Kuvakoko on nyt asetettu.
Kun asetus on tehty, paina painiketta
(Kuvakoko), jolloin Image Size
-asetusnäyttö sulkeutuu.
• Tässä valittu kuvakoko säilyy valittuna, vaikka
virta katkaistaisiinkin kamerasta.
25
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvakoko ja kuvanlaatu
Lyhyt kuvakoon kuvaus
Seuraavassa kaaviossa selvitetään lyhyesti se, mitä suurin ja pienin mahdollinen kuvakoko
merkitsevät.
2592
640
1944
480
Voit valita kuvakoon (pikselien
lukumäärän) ja kuvanlaadun
(pakkaussuhteen) kuvattavien kuvien
tyypin mukaan.
Kuvakoko ilmoitetaan kuvan muodostavien
pikselien (kuvapisteiden) määränä
(vaakasuunta × pystysuunta). Esimerkiksi
kuvakoko 5M (2592×1944) tarkoittaa, että
kuvassa on 2 592 pikseliä vaakasuunnassa
ja 1 944 pikseliä pystysuunnassa. Mitä
suurempi pikselimäärä, sitä suurempi
kuvakoko.
Voit valita kuvanlaaduksi Fine
(hyvälaatuinen) tai Standard (normaali).
Molemmilla on oma pakkaussuhteensa.
Jos valitset Fine, kuvanlaatu paranee
kuvakoon kasvaessa, mutta tallennettavan
datan määrä lisääntyy samalla, ja Memory
Stick Duo -muistikortille tallennettava
kuvamäärä pienenee. Lue lisätietoja
oikealla olevasta taulukosta sekä valitse
kuvakoko ja kuvanlaatu, joka vastaa
parhaiten otettavia kuvia.
Kuvakoko
5M 5M
2 592 pikseliä × 1 944 pikseliä = 5 038 848 pikseliä
Kuvakoko
VGA (E-Mail) VGA
640 × 480 pikseliä = 307 200 pikseliä
Kuvakokoon perustuvia esimerkkejä
Kuvakoko
5M1) (2592×1944)
Yleisiä käyttöohjeita
Suurempi
2)
3:2 (2592×1728)
• Tärkeiden kuvien tallentamiseksi, A4-koon kuvien tai
A5-koon suurtiheyskuvien tulostamiseksi.
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
VGA (E-Mail)
(640×480)
• Postikorttikoossa tulostamiseksi
Pienempi
• Suuren kuvamäärän tallentamiseksi
• Kuvien liittämiseksi liitetiedostoina sähköpostiviesteihin
tai käyttämiseksi kotisivulla.
1)
Tehdasasetus on [5M]. Se on tämän kameran paras kuvanlaatu.
2)
Kuvat tallennetaan samalla 3:2-kuvasuhteella kuin kuvapaperille tai postikortille tulostettavissa yms.
kuvissa.
26
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvanlaatuun perustuvia esimerkkejä
Kuvanlaatu
(Pakkaussuhde)
Standard
Pieni pakkaussuhde
(kuva näyttää
paremmalta)

Suuri pakkaussuhde
(normaali)
Stillkuvien kuvaaminen
Fine
Yleisiä käyttöohjeita
• Kuvien tallentamiseksi ja tulostamiseksi paremmalla
kuvanlaadulla.
• Suuren kuvamäärän tallentamiseksi
27
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tallennettavien stillkuvien määrä
Memory Stick Duo -muistikortille1)
Seuraavassa esitetään tallennettava kuvamäärä [P.Quality]-asetuksen ollessa [Fine]
([Standard])2).
• Alla olevassa taulukossa näytetään se arvioitu kuvamäärä, joka voidaan tallentaa tällä kameralla
alustetulle Memory Stick Duo -muistikortille.
(Yksikkö: kuvia)
Tallennustila
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
5M
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
3:2
6
(11)
12
(23)
25
(48)
51
(96)
92
(174)
188
(354)
3M
10
(18)
20
(37)
41
(74)
82
(149)
148
(264)
302
(537)
1M
24
(46)
50
(93)
101
(187)
202
(376)
357
(649)
726
(1320)
VGA (E-Mail)
97
(243)
196
(491)
394
(985)
790
(1975)
1428
(3571)
2904
(7261)
Kuvakoko
1)
2)
• Jos aikaisemmilla Sony-kameramalleilla
tallennettuja kuvia toistetaan tällä kameralla,
näyttö saattaa poiketa todellisesta kuvakoosta.
• Kuvia kameran lcd-näytöltä katseltaessa kaikki
kuvat näyttävät samankokoisilta.
• Kuvattavien kuvien määrä voi vaihdella näistä
arvoista kuvaustilan, kuvausolosuhteiden ja
kuvauskohteen mukaan.
• Kun jäljellä olevien kuvattavien kuvien määrä
on enemmän kuin 9 999, ">9999"-ilmaisin
ilmestyy lcd-näytölle.
• Voit muuttaa kuvanlaatua myöhemmässä
vaiheessa (Koonmuuttamistoiminto, lisätietoja
on s. 75).
Kun [REC Mode] -asetuksena on [Normal].
Muissa tiloissa tallennettavasta kuvamäärästä on lisätietoja s. 119.
Lisätietoja kuvanlaadusta (pakkaussuhteesta) on s. 54.
28
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Stillkuvien peruskuvaus — Automaattisen säätötilan käyttö
Oikea ote kamerasta
Tilanvalintakytkin
Suorita kuvaus kameralla huolellisesti,
jotta sormesi eivät tulisi objektiivin,
salaman välähdyspään eikä mikrofonin
eteen. (s. 10)
 Siirrä tilanvalintakytkin
asentoon
ja kytke virta
kameraan.
2
Stillkuvien kuvaaminen
1
 Pidä kameraa tukevasti
molemmilla käsilläsi ja
kohdista kuvauskohde
tarkennusruudun keskelle.
• Lyhin tarkennusetäisyys kuvauskohteeseen on
noin 50 cm. Halutessasi kuvata tätä lähempänä
olevia kuvauskohteita käytä lähikuvaustilaa
(makro) (s. 35).
• Lcd-näytöllä oleva ruutu osoittaa tarkennuksen
säätöalueen (AF-mittaetsin, s. 57).
29
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
60min
S AF
3
VGA FINE 101
60min
96
30 F3.5
AE/AF-lukituksen
ilmaisin
Vilkkuu vihreänä 
Palaa vilkkumatta
VGA
101
95
S AF
4
 Paina laukaisin puoliväliin.
 Paina laukaisin täysin alas.
Piippausääni tulee kuuluviin, mutta kuvaa
ei vielä tallenneta. Kun AE/AF-lukituksen
ilmaisin lakkaa vilkkumasta ja palaa
vilkkumatta, kamera on valmis kuvan
ottamista varten.
(Lcd-näyttö saattaa jähmettyä
liikkumattomaksi sekunnin murto-osaksi
kuvauskohteesta riippuen.)
Laukaisin kilahtaa. Kuva tallennetaan
Memory Stick Duo -muistikortille. Se
näkyy näytöllä noin kahden sekunnin ajan
(Auto Review, s. 124).
• Jos nostat sormesi laukaisimelta, kuvaus
peruuntuu.
• Voit jatkaa kuvaamista, vaikka kamera
ei piippaisikaan, mutta tässä tapauksessa
tarkennus ei tule asetetuksi kunnolla.
• Piippausääntä ei tule kuuluviin jos [Beep]asetukseksi on asetettu Setup-näytöstä [Off]
(s. 125).
• Jos kamera on jonkin aikaa käyttämättömänä
tallennuksen tai toiston aikana akkua
virtalähteenä käytettäessä, siitä katkeaa
automaattisesti virta akun turhan kulumisen
estämiseksi (s. 20).
30
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tilanvalintakytkin
Program
Auto
Camera
Kuvaustavan vaihtaminen
1 Aseta tilanvalintakytkin kohtaan
2 Paina MENU-painiketta.
.
3 Valitse
(Camera) ohjauspainikkeen
kohdistimella .
4 Valitse haluttu kuvaustila
ohjauspainikkeen kohdistimilla /.
Mode
Stillkuvien automaattinen kuvaus
[Auto]
Tarkennus, valotus ja valkotasapaino
säädetään tarpeen mukaan automaattisesti
kuvauksen helpottamiseksi. Tämän lisäksi
kuvanlaaduksi asetetaan [Fine] (s. 54), AFmittaetsimen ruutu asetetaan asetukseen
[Multi AF] ja valonmittaustavaksi [Multi]
(s. 57 ja 62).
Vain
(Camera), [Mode] (REC Mode) ja
(Setup) näkyvät valikossa.
Stillkuvien kuvaaminen
Jos asetat tilanvalintakytkimen kohtaan ,
käytettävät toiminnot muuttuvat seuraavasti
valikon
(Camera) mukaisesti.
Stillkuvien ohjelmoitu kuvaus
[Program]
Tarpeelliset asetukset tehdään
automaattisesti, kuten stillkuvien
automaattisessa kuvaustilassa, mutta
voit myös muuttaa tarkennusta ja muita
säätöjä tarpeen mukaan. Tämän lisäksi voit
asettaa halutut kuvaustoiminnot valikkoja
käyttämällä (s. 53 ja 120).
(Magnifying glass -tila
[suurennuslasi]) (s. 40)
(Twilight-tila [kuutamo]) (s. 40)
(Twilight portrait -tila
[kuutamomuotokuva]) (s. 40)
(Landscape-tila [maisema])
(s. 40)
(Snow-tila [lumi]) (s. 41)
(Beach-tila [uimaranta]) (s. 41)
(High-speed shutter -tila
[suurinopeuksinen suljin]) (s. 41)
(Fireworks-tila [ilotulitus]) (s. 41)
(Candle-tila [kynttilä]) (s. 41)
31
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Viimeksi kuvatun kuvan
tarkistaminen
— Quick Review
Automaattinen tarkennus
Yrittäessäsi kuvata vaikeasti tarkennettavaa
kuvauskohdetta, AE/AF-lukituksenilmaisin
alkaa vilkkua hitaasti. Sen lisäksi AElukituspiippausta ei kuulu.
Automaattinen tarkennustoiminto toimii
huonosti seuraavissa tilanteissa. Päästä
tällöin laukaisin ja sommittele sekä
tarkenna kuva uudelleen.
• Tumma kuvauskohde on kaukana
kamerasta.
• Kuvauskohteen ja sen taustan välinen
kontrasti on heikko.
• Kuvauskohdetta kuvataan lasin, kuten
ikkunan, läpi.
• Kuvauskohde liikkuu nopeasti.
• Kiiltävästä kuvauskohteesta, kuten
peilistä tai kirkkaasti valaistusta
esineestä, heijastuu kirkas valo
kameraan.
• Kuvauskohde vilkkuu.
• Taustavalaistu kuvauskohde
Automaattitarkennustoimintoja on
kaksi: "AF-mittaetsimen ruutu", joka
asettaa tarkennuskohdan kuvauskohteen
sijainnin ja koon perusteella, ja "AF-tila",
joka asettaa tarkennuksen alkamis- ja
loppumisajan. Lisätietoja on s. 57.
60min
VGA
101
Lcd-näytön ilmaisimet
kuvauksen aikana
8/8
Review
101-0029
2005 1 1 10:30PM
RETURN
 Paina ohjauspainikkeen
kohdistinta  ().
Joka kerta kun painat
-painiketta,
näyttö vaihtuu seuraavan kaavan mukaan.
Kun haluat palata normaaliin kuvaustilaan,
paina kevyesti laukaisinta tai paina
uudelleen kohdistinta  ().
• Lue lisätietoja ilmaisimista s. 133.
• Lue lisätietoja histogrammista s. 61.
• Voit lisätä akun käyttöaikaa kytkemällä lcdnäytön taustavalon päältä.
• Liikkuvia kuvia kuvattaessa tai katseltaessa
lcd-näytön tila muuttuu seuraavasti: Ilmaisimet
päältä  Lcd-näytön taustavalo päältä 
Ilmaisimet päällä
• Tällä tavalla tehdyt asetukset pysyvät muistissa
senkin jälkeen kun kamerasta kytketään virta
päältä.
Lcd-näytöllä näkyvän kuvan
poistaminen
1 Paina
-painiketta (Poista).
2 Valitse [Delete] ohjauspainikkeen
kohdistimilla  ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Kuva poistetaan.
• Kuva saattaa näyttää karkeapiirteiseltä kuvan
prosessoinnin takia toiston käynnistyttyä.
32
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Zoomin käyttö
Histogrammi päällä (Kuvatiedot voidaan
näyttää myös toiston aikana.)
W (laajakulma) T (telekuvaus)
60min
W
VGA
1.1
101
T
60min
101
96
W
5.0
VGA
T
101
96
96
S AF
S AF
Zoom
Kamerassa on seuraavat
zoomaustoiminnot.
Suurennustapa ja zoomausasteikko
poikkeavat kuvakoosta ja zoomaustyypistä
riippuen, joten valitse kuvaustarkoitusta
vastaava zoomtoiminto.
S AF
Optinen zoom

Ilmaisimet päältä
 Valitse kuvaukseen haluamasi
zoomausasento painamalla
zoom-painikkeita.
S AF

Lcd-näytön taustavalo päältä

Ilmaisimet päällä
60min
S AF
VGA
101
96
Lyhin tarkennusetäisyys
kuvauskohteeseen
Noin 50 cm objektiivin etulinssin pinnasta
molemmissa käytöissä (W/T)
• Liikkuvia kuvia kuvattaessa zoom-asetusta ei
voi muuttaa (s. 84).
Objektiivi tekee telekuvaus- ja
laajakulmasäädön samaan tapaan kuin
tavallinen kinofilmikamera.
Suurin optisen zoomin kerroin on 3×.
Stillkuvien kuvaaminen
60min
VGA
Digitaalinen zoom
Kameran digitaalista zoomia voi käyttää
kahdella eri tavalla.
Älykäs zoom
Kuva laajennetaan lähes ilman
kuvavirheitä. Niinpä voit käyttää älykästä
zoomausta samalla tuntumalla kuin optista
zoomia.
Suurin zoomauskerroin vaihtelee valitun
kuvakoon mukaan seuraavassa taulukossa
ilmoitetulla tavalla.
33
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Digitaalinen tarkkuuszoom
Kaikkia kuvakokoja suurennetaan enintään
6×. Tarkka digitaalinen zoomaustoiminto
tuo esiin ja suurentaa kuvan tietyn osan,
joten kuvanlaatu heikkenee.
Optinen zoom
Kuvakoko
Digitaalinen
tarkkuuszoom
Suurin
älykkään
zoomin
suurennuskerroin
Suurin tarkan
digitaalizoomin
suurennuskerroin
5M
—*
6×
3:2
—*
6×
3M
Noin 3,8×
6×
1M
Noin 6,1×
6×
VGA
(E-Mail)
noin 12×
6×
• Suurin älykkään ja digitaalisen tarkkuuszoomin
kerroin sisältää optisen zoomauksen alueen.
• Älykästä zoomaustoimintoa käytettäessä
lcd-näytöllä näkyvä kuva voi tuntua
karkeapiirteiseltä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta
millään tavalla tallennettavan kuvan laatuun.
• Älykästä zoomtoimintoa ei voi käyttää Multi
Burst -sarjakuvatilassa.
Digitaalisen zoomin asettaminen
Aseta Setup-näytöstä [Digital Zoom] asetukseksi [Smart] tai [Precision] (s. 124).
(Tehdasasetuksena [Digital Zoom] asetukseksi on asetettu [Smart].)
• Zoomausasteikon ilmaisin on erilainen eri
zoomaustyypeissä.
– Optinen zoom:
– Älykäs zoom:
– Digitaalinen tarkkuuszoom:
• AF-mittaetsimen ruutu ei tule näkyviin
digitaalizoomausta käytettäessä.
-,
- tai
-ilmaisin alkaa vilkkua, ja AF-toiminto
tarkentaa kuvan lähellä kuvan keskipistettä
oleviin kuvauskohteisiin.
Kun painat zoom-painiketta, zoomkertoimen ilmaisin ilmestyy lcd-näytölle
seuraavaan tapaan.
Tämän viivan W-puoli merkitsee optista
zoomia, ja T-puoli digitaalista zoomia.
* Suurin optisen zoomauksen kerroin on 3×.
Zoomauskertoimen ilmaisin
34
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Lähikuvien kuvaaminen — Makro
60min
VGA
101
96
S AF
1
Lähikuvaustilaa (makro) käytetään
zoomattaessa kukkien ja hyönteisten
tapaisia kuvauskohteita. Jos zoomausasetus
asetetaan W-puolen ääriasentoon, voit
kuvata kuvauskohteita niinkin läheltä kuin
8 cm. Lähin tarkennusetäisyys kuitenkin
vaihtelee zoomin asennon mukaisesti. Sen
vuoksi suositellaan kuvaamista zoomin
W-puolen ääriasennossa.
Zoom-kytkimen ollessa W-puolen
ääriasennossa:
Noin 8 cm objektiivin etupinnasta
Zoom-kytkimen ollessa T-puolen
ääriasennossa:
Noin 25 cm objektiivin etupinnasta
Stillkuvien kuvaaminen
• Spot AF -toiminnon käyttöä suositellaan
(s. 57).
• Lähimpää lähikuvausetäisyyttä (makro)
lähempää kuvaamiseksi käytä
-tilaa
(Magnifying glass -tila) (s. 40).
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
ja paina
ohjauspainikkeen kohdistinta
 ( ).
(Makro) -ilmaisin näkyy suurennettuna
lcd-näytöllä (s. 124).
• Jos valikko on esillä, paina ensin MENUpainiketta, jolloin valikko sulkeutuu.
• Voit suorittaa tämän toiminnon myös silloin
-asennossa.
kun tilanvalintakytkin on
• Tätä toimintoa ei voi käyttää silloin kun
(Camera) -asetukseksi on asetettu
valikon
(Magnifying glass -tila),
(Twilight-tila),
(Landscape-tila),
(Fireworks-tila) tai
(Candle-tila).
35
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vitkalaukaisimen käyttö
60min
VGA
95
S AF
2
 Keskitä kuvauskohde ruudun
sisään. Paina ja pidä laukaisin
painettuna puoliväliin kuvan
tarkentamiseksi, ja paina
laukaisin sen jälkeen täysin
pohjaan.
Jos haluat palata normaaliin
kuvaustilaan
Paina uudelleen ohjauspainikkeen
kohdistinta  ( ). -ilmaisin katoaa
lcd-näytöltä.
36
60min
101
• Lähikuvia (makrokuvia) kuvattaessa
tarkennusalue on erittäin kapea, eikä koko
kuvauskohteesta välttämättä tule terävää.
• Lähikuvaustilassa (makro) kuvattaessa AFtoiminnon nopeus hidastuu, jotta tarkennus
lähellä oleviin kuvauskohteisiin saataisiin
teräväksi.
VGA
101
60min
96
S AF
1
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
ja paina
ohjauspainikkeen kohdistinta
 ( ).
(vitkalaukaisin) -ilmaisin näkyy
suurennettuna lcd-näytöltä (s. 124).
• Vitkalaukaisimella kuvattaessa suositellaan
jalustan käyttöä. Jos asetat kameran suoraan
epävakaalle alusta sillä kuvaamiseksi, kamera
saattaa pudota lattialle ja vaurioitua tai siihen
voi tulla toimintahäiriö.
• Jos valikko on esillä, paina ensin MENUpainiketta, jolloin valikko sulkeutuu.
• Voit suorittaa tämän toiminnon myös silloin
-asennossa.
kun tilanvalintakytkin on
S AF
VGA
FINE
101
96
30 F3.5
2
 Keskitä kuvauskohde ruudun
sisään. Paina ja pidä laukaisin
painettuna puoliväliin kuvan
tarkentamiseksi, ja paina
laukaisin sen jälkeen täysin
pohjaan.
Vitkalaukaisimen valo (s. 10) alkaa
vilkkua ja piippaus kuuluu laukaisimen
painamishetkestä siihen asti kun sulkimen
toiminta käynnistyy (noin 10 sekuntia
myöhemmin).
Vitkalaukaisintoiminnon
keskeyttäminen kesken odotusaikaa
Paina uudelleen ohjauspainikkeen kohdistinta 
( ).
-ilmaisin katoaa lcd-näytöltä.
• Jos seisot kameran edessä silloin kun painat
laukaisinta, tarkennus ja valotus voivat
epäonnistua.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Salamatilan valinta
60min
VGA
101
96
 Siirrä tilanvalintakytkin
-asentoon ja paina
ohjauspainikkeen kohdistinta
 ( ) niin monta kertaa
kuin tarvitaan salamatilan
valitsemiseksi.
Valittu salamatilan ilmaisin ilmestyy
suurennettuna lcd-näytölle (s. 124). Joka
kerta kun painat kohdistinta  ( ), ilmaisin
vaihtuu seuraavantapaisesti:
Ei ilmaisinta (Auto): Salama välähtää
automaattisesti kuvia vähäisessä
valaistuksessa kuvattaessa. Myös
tehdasasetus on "Auto".
(Pakkosalama): Salama välähtää
ympäristön valaistuksesta riippumatta.
• Jos valikko on esillä, paina ensin MENUpainiketta, jolloin valikko sulkeutuu.
• Suositeltava kuvausetäisyys salamaa
käytettäessä on 0,1–1,7 m (W)/0,5–1,6 m (T)
(DSC-T3), noin 0,1–1,6 m (W)/0,5–1,5 m (T)
(DSC-T33) (Jos [ISO]-asetukseksi on asetettu
valikkoasetuksista [Auto]).
• Salama välähtää kahdesti. Ensimmäisen
välähdyksen tarkoituksena on säätää
salamavalon määrä, ja toisen kuvan ottaminen.
• Voit vaihtaa salaman kirkkaustasoa
(Flash Level)
valikkoasetusten kohdasta
(s. 66). (Et voi vaihtaa salaman kirkkaustasoa,
mikäli
(Camera) -asetukseksi on asetettu
valikosta [Auto].)
• Jos käytät SL (Hidas tahdistus)- tai
(Ei
salamaa) -tilaa, suljinaika pitenee pimeässä
kuvattaessa, joten on suositeltavaa käyttää
jalustaa.
• Salaman latauksen aikana /CHG-valo vilkkuu.
Kun lataus on valmis, valo sammuu ja salama
on valmis käyttöön.
• Salamatilan asetus säilyy muistissa, kunnes
salamasta katkaistaan virta.
Kuvauskohteen
punasilmäisenä näkymisen
estäminen
Salama esivälähtää vähintään kahdesti
ennen kuvausta punasilmäisyyden
vähentämiseksi.
Aseta [Red Eye Reduction] -asetukseksi
Setup-näytöstä [On] (s. 124).
ilmaisin ilmestyy lcd-näyttöön.
Stillkuvien kuvaaminen
S AF
SL (Hidas tahdistus): Salama välähtää
ympäristön valaistuksesta riippumatta.
Suljinaika on pitempi hämärässä
kuvattaessa, joten voit kuvata kirkkaana
taustan, joka on salaman valaisuetäisyyden
ulkopuolella.
(Ei salamaa): Salama ei välähdä.

Punasilmäisyyden vähentäminen kestää
noin sekunnin ennen kuvan varsinaista
ottamista, joten pitele kameraa tukevasti
käsissäsi tärinän estämiseksi.
Muista lisäksi pyytää kuvauskohdetta
olemaan liikkumatta.
• Punasilmäisyyden vähentäminen ei välttämättä
tuota toivottua vaikutusta yksilöllisten erojen
tai kuvauskohteen etäisyyden vuoksi ja siksi,
ettei kuvauskohde näe esivälähdystä, tai muista
syistä. Lisäksi punasilmäisyyden vähentäminen
toimii paremmin kirkkaassa valaistuksessa ja
lähellä kuvauskohdetta.
37
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Päiväyksen ja kellonajan
lisääminen stillkuvaan
AF-valaisimen avulla
kuvaaminen
AF-valaisin lähettää täytevaloa, jonka
avulla tarkennus onnistuu helpommin
vähäisessä valaistuksessa kuvattaessa.
-ilmaisin ilmestyy lcd-näytölle. AFON
valaisin lähettää punaista valoa laukaisin
puoliväliin painettaessa, kunnes tarkennus
on lukittu.
VGA FINE 101
60min
96
ON
S AF
30 F3.5
Kun tämän toiminnon käyttö on tarpeellinen,
aseta [AF Illuminator] -asetukseksi Setupnäytöstä [Off] (s. 124).
• Jos AF-valaisimen valo ei kanna riittävän hyvin
kuvauskohteeseen tai kuvauskohteen kontrasti
on heikko, tarkennus ei onnistu. (Suurin
suositeltu etäisyys on noin 2,4 m (W)/3,7 m
(T).)
• Tarkennus onnistuu niin kauan kuin AFvalaisimen valo kantaa kuvauskohteeseen
asti, vaikka valo olisikin suunnattu hieman
kuvauskohteen keskipisteestä sivuun.
• Jos tarkennuksen esiasetettu etäisyys on valittu
(s. 59), AF-valaisin ei toimi.
• AF-mittaetsimen ruutu ei tule näkyviin.
tai
-ilmaisin alkaa vilkkua
,
ja automaattinen tarkennus (AF) toimii
lähtökohtanaan lähellä kuvan keskikohtaa
olevat kuvauskohteet.
• AF-valaisin toimii ainoastaan silloin kun
(Camera)-asetukseksi on asetettu valikosta
[Auto], [Program],
(Magnifying glass
-tila),
(Twilight portrait -tila),
(Snowtila),
(Beach-tila) tai (Candle-tila).
• AF-valaisin lähettää hyvin kirkasta valoa.
Vaikka tästä ei ole vaaraa silmille, ei suositella,
että kuvauskohde tuijottaa suoraan AFvalonlähettimeen lähietäisyyksiltä.
Program
Auto
Camera
Mode
1
MENU
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
ja paina sen
jälkeen MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
• Jos kuvia kuvataan päiväys- ja kellonaikaasetuksella, niitä ei voida poistaa kuvista
myöhemmässä vaiheessa.
• Päiväys- ja kellonaikatietoja ei lisätä Multi
Burst -tilassa.
• Päiväys ja kellonaika eivät näy lcd-näytöllä
kuvauksen aikana, niiden sijaan lcd-näytöllä
näkyy
-ilmaisin. Päiväys ja kellonaika
näkyvät punaisella näytön oikeassa
alakulmassa kuvaa toistettaessa.
• Voit suorittaa tämän toiminnon myös
tai
tilanvalintakytkin ollessa
asennossa.
38
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Camera 1
1
2
2
Setup t
Camera 1
Day&Time
Date
Off
1
2
1
2
Mode
2
 Paina ohjauspainikkeen
kohdistinta  siirtyäksesi
kohtaan
ja paina sen
jälkeen uudelleen  kohdistinta.
Setup-näyttö ilmestyy esiin.
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
Single
Smart
Day&Time
Off
Auto
Off
PAGE SELECT
3
4
 Valitse
(Camera 1)
ohjauspainikkeen
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -kohdistinta.
Valitse [Date/Time]
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
1
Stillkuvien kuvaaminen
1
AF Mode:
Digital Zoom:
Date/Time:
Red Eye Reduction:
AF Illuminator:
Auto Review:
 Valitse päiväyksen ja
kellonajan asetus ohjauspainikkeen kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Day&Time: Upottaa kuvaan päiväyksen
sekä tunti- ja minuuttilukemat.
Date: Upottaa kuvaan vuoden, kuukauden
ja päivän.
Off: Ei upota kuvaan päiväystä eikä
kellonaikaa.
Kun asetus on tehty valmiiksi, paina
ensin MENU-painiketta, jolloin valikko
sulkeutuu, ja ota kuva sen jälkeen.
• Jos valitset [Date]-asetuksen, päiväys upotetaan
kuvaan kohdassa "Päiväyksen ja kellonajan
asettaminen" (s. 21) valitulla päiväyksen
ilmaustavalla.
• Päiväyksen ja kellonajan asetukset pysyvät
muistissa, vaikka virta katkaistaisiinkin
kamerasta.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
39
Kuvauksen mukauttaminen kuvausolosuhteisiin — Scene Selection
Pystyt kuvaamaan tehokkaammin
valitsemalla sopivan kuvaustilan ja
painamalla sen jälkeen laukaisinta.
Magnifying glass -tila
Kuvauskohde ilmestyy lcd-näytölle
suurennettuna aina 3,3×-kertaiseksi. Tämän
toiminnon avulla voit tarkistaa
kuvan muuten paljaalla silmällä vaikeasti
havaittavat
yksityiskohdat.
Kuvausetäisyys Suurennusasteikko
1 cm
3,3×
2 cm
2,1×
5 cm
1,0×
10 cm
0,5×
20 cm
0,3×
• Tarkennusetäisyys kuvauskohteeseen on noin
1–20 cm.
• Optinen zoom on lukittu W-puolelle, eikä sitä
voi käyttää.
• Zoom-painiketta painaessasi kuva suurenee
digitaalizoomia käytettäessä.
Twilight portrait -tila
Sopii muotokuvien ottamiseen hämärässä.
Voit ottaa teräviä kuvia ihmisistä pimeissä
paikoissa menettämättä ympäristön
niukasti valaistua tunnelmaa.
1.1
Twilight-tila
Voit kuvata yöllä kaukana olevia
kuvauskohteita menettämättä ympäristön
niukasti valaistua tunnelmaa.
• Suljinaika pitenee, joten on suositeltavaa
käyttää jalustaa.
Landscape-tila
Tarkentaa kuvan ainoastaan kaukana
oleviin kuvauskohteisiin, kuten maisemiin
yms.
• Suljinaika pitenee, joten on suositeltavaa
käyttää jalustaa.
40
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Beach-tila
Kun kuvaat meren tai järven rannalla,
veden sininen väri tallennetaan kirkkaana.
High-speed shutter -tila
Käytä tätä tilaa kuvatessasi liikkuvia
kuvauskohteita ulkona tai muissa
kirkkaissa paikoissa.
Candle-tila
Voit kuvata juhlia, kynttiläkulkueita ja
muita kynttilänvalokohtauksia pilaamatta
kynttilöiden luomaa tunnelmaa.
• Suljinaika lyhenee, joten pimeässä kuvatut
kuvauskohteet tummentuvat.
• Suljinaika pitenee, joten on suositeltavaa
käyttää jalustaa.
Stillkuvien kuvaaminen
Snow-tila
Kun kuvaat lumisia maisemia tai muita
paikkoja, joissa koko näyttöruutu näyttää
valkoiselta, käytä tätä tilaa estääksesi
värien haalenemisen ja kuvataksesi teräviä
kuvia.
Fireworks-tila
Voit tallentaa ilotulituksia niiden koko
värikirjolla. Tarkennusetäisyydeksi on
asetettu ääretön.
• Voit vaihtaa suljinaikaa asettamalla EVsäätöarvon (s. 60).
• Suljinaika pitenee, joten on suositeltavaa
käyttää jalustaa.
41
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Program
Auto
Camera
Program
Auto
Camera
Mode
1
MENU
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
ja paina sen
jälkeen MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
WB
ISO
2
 Valitse
(Camera)
ohjauspainikkeen
kohdistimella , ja valitse
sen jälkeen haluttu tila
kohdistimilla /.
Normaalitilaan palaaminen
Valitse [Auto] tai [Program]
ohjauspainikkeen kohdistimilla /.
• Scene Selection -asetus pysyy muistissa,
vaikka virta katkaistaisiinkin kamerasta.
42
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
NR slow shutter
Scene Selection -tilassa kuvattaessa yhtä aikaa käytettävät toiminnot, kuten salamatila,
esivalitaan kuvausasetusten tekemiseksi parhaiksi mahdollisiksi kuvausolosuhteisen pohjalta.
Lue seuraavasta taulukosta kussakin kuvaustilanteessa käytetty toimintoasetus.
NR slow shutter -toiminto vähentää
kuvakohinaa tallennettavista kuvista,
jolloin kuvista tulee tarkempia. Jos
suljinajaksi on asetettu 1/6 sekuntia tai
hitaampi, kamera siirtyy automaattisesti
NR slow shutter -toimintoon ja "NR"
ilmestyy suljinajan ilmaisimen viereen.
Toiminto
Makro
Kuvaustila
—
AFSalama- mittaEsivalittu
tila
etsimen tarkennus
ruutu
/
SL

—
/


/


/

/
—
—

—



Valotuksen
haarukointi
ValkoSalamatasataso
paino
Burst/
Speed
Burst/
Multi Burst
—


—
—

—
—

—
—
Auto/
WB





















—
—
—
—
Paina laukaisin täysin
alas.

Capturing
Center
AF
0,5m/1,0m/
3,0m/7,0m
—
•  ilmaisee, että toiminto voidaan asettaa valintasi mukaisesti.
—
—
Näyttö pimenee tämän
jälkeen.

Processing
—
Stillkuvien kuvaaminen
Scene Selection -toiminnolla kuvaaminen
Lopuksi "Processing"
katoaa näytöstä, ja kuva
on nyt tallennettu.
• Älä siirrä kameraa silloin kun näytöllä
näkyy "Capturing". Tärinän aiheuttamien
kuvavirheiden vähentämiseksi suositellaan
jalustan käyttöä.
• Jos kamera asettaa hitaan suljinnopeuden,
kuvan tallentaminen saattaa kestää jonkin
aikaa.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
43
Kuvien katseleminen kameran
lcd-näytöstä
Yhden kuvan näyttö
60min
VGA
101
Indeksinäyttö
(9 kuvaa)
Kuvien katselu yksi
kerrallaan
Indeksinäyttö
(16 kuvaa)
60min
101-0008
101-0008
BACK/NEXT
BACK/NEXT
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
VGA
101
8/9
8/9
• SINGLE DISPLAY
•
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
SINGLE DISPLAY
1
Voit tarkistaa tällä kameralla ottamasi
kuvat melkein välittömästi kameran lcdnäytöltä. Tämä kamera tarjoaa seuraavat
kolme tapaa kuvien katselemiseen.
Yhden kuvan näyttö
Näyttöruutuun ilmestyy katseltavaksi
kerrallaan yksi, koko näytön kattava kuva.
Indeksinäyttö (9/16 kuvaa)
9 tai 16 kuvaa näytetään yhtä aikaa omissa
ruuduissaan lcd-näytöllä.
• Lue lisätietoja liikkuvien kuvien katselusta
s. 85.
• Lue lisätietoja ilmaisimista s. 136.
 Siirrä tilanvalintakytkin
asentoon
ja kytke virta
kameraan.
Valitun tallennuskansion (s. 69) viimeinen
kuva ilmestyy lcd-näytölle.
• Kuva saattaa näyttää karkeapiirteiseltä kuvan
prosessoinnin takia toiston käynnistyttyä.
44
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indeksinäytön (9 tai 16 kuvaa) katselu
60min
BACK/NEXT
101
3/9
2005 1 1 10:30PM
2
 Valitse haluttu stillkuva
ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
 : Edeltävän kuvan näyttämiseksi
 : Seuraavan kuvan näyttämiseksi
• SINGLE DISPLAY
• SINGLE DISPLAY
VOLUME
2
1
 Paina
kerran.
(Indeksi) -painiketta
Näyttö vaihtuu indeksinäytöksi (9 kuvaa).
Stillkuvien katselu
101-0003
VGA
 Paina
(Indeksi) -painiketta
vielä kerran.
Näyttö vaihtuu indeksinäytöksi
(16 kuvaa).
Jos haluat saada näytölle seuraavan
(edellisen) indeksinäytön
Paina ohjauspainikkeen kohdistimia
/// siirtääksesi keltaista ruutua
ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
Jos haluat saada näytölle seuraavan
(edellisen) indeksinäytön
Paina ohjauspainikkeen kohdistimia
/// siirtääksesi keltaista ruutua
ylös/alas/vasemmalle/oikealle.
45
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvien katselu televisiosta
AV-liitäntäjohto
• SINGLE DISPLAY
3
 Valitse haluttu stillkuva
ohjauspainikkeen
kohdistimilla ///.
Keltaisella raamilla varustettu kuva
valitaan.
Yhden kuvan näyttöön palaamiseksi
Paina Zoom T -painiketta tai paina
ohjauspainikkeen kohtaa .
1
A/V OUT
(MONO) -liitäntä
 Kytke A/V-johto (sisältyy
toimitukseen) Cybershot-aseman (sisältyy
toimitukseen) A/V OUT
(MONO) -liitäntään sekä tv:n
A/V-liitäntiin.
2
 Kytke kamera Cyber-shotasemaan.
Kytke kamera kuvan osoittamalla tavalla.
• Varmista, että kamera on kytketty kunnolla
Cyber-shot-asemaan.
Jos tv:ssä on stereotuloliitännät, kytke
A/V-liitäntäjohdon audiopistoke (musta)
vasemman kanavan audioliitäntään.
• Jos USB-johto on kytketty Cyber-shotasemaan, irrota se siitä.
• Kytke virta sekä kamerasta että tv:stä ennen
A/V-johdon kytkemistä niiden välille.
46
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
POWER
VGA
BACK/NEXT
3
Tv/videokytkin
 Kytke tv päälle ja aseta tv/
videokytkin kohtaan "Video".
• Tämän kytkimen nimi ja sijainti saattaa olla
erilainen eri tv-merkeissä. Yksityiskohtaisia
tietoja on tv:n käyttöohjeissa.
2/9
2005 1 1 10:30PM
Stillkuvien katselu
101-0002
101
VOLUME
4
 Siirrä tilanvalintakytkin
-asentoon ja kytke virta
kameraan.
Valitse haluamasi kuva ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
• Kameraa ulkomailla käyttäessäsi saattaa olla
tarpeellista vaihtaa tv:n lähtösignaali oman
tv-järjestelmäsi mukaiseksi (s. 126).
47
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvien katselu televisiosta
Jos haluat katsoa kuvia tv-ruudulta,
tarvitset videotuloliitännällä varustetun
tv:n ja AV-liitäntäjohdon (sisältyy
toimitukseen).
Tv:n värijärjestelmän tulee olla sama kuin
digitaalisessa stillkamerassasi. Tarkista se
seuraavista luetteloista:
NTSC-järjestelmä
Bahama, Bolivia, Kanada, KeskiAmerikka, Chile, Kolumbia, Ecuador,
Jamaika, Japani, Korea, Meksiko, Peru,
Suriname, Taiwan, Filippiinit, USA,
Venezuela jne.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Paraguay, Uruguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guayana, Irak, Iran, Monaco,
Ranska, Ukraina, Venäjä jne.
PAL-järjestelmä
Alankomaat, Australia, Belgia, Espanja,
Hongkong, Iso-Britannia, Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja, Portugali,
Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tsekki,
Unkari, Uusi-Seelanti jne.
48
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvien poistaminen
60min
101-0002
BACK/NEXT
VGA
101
60min
2/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
 Siirrä tilanvalintakytkin
-asentoon ja kytke virta
kameraan.
Valitse poistettava
kuva ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
• Pidä kuitenkin mielessä, että kerran poistettua
kuvaa ei voi enää palauttaa.
101
60min
2/9
Delete
Exit
101
2/9
Delete
Exit
BACK/NEXT
BACK/NEXT
3
2
 Paina
(Poista).
VGA
-painiketta
Kuvaa ei poisteta vielä tässä vaiheessa.
• Et voi poistaa suojattua kuvaa (s. 74).
 Valitse [Delete] ohjauspainikkeen kohdistimella
 ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Stillkuvien poistaminen
1
VGA
Viesti "Access" ilmestyy esiin ja kuva
poistetaan.
Vielä muiden kuvien poistamiseksi
Ota poistettava kuva esiin
ohjauspainikkeen kohdistimilla /.
Valitse sen jälkeen [Delete] kohdistimella
 ja paina  -painiketta.
Poistamisen peruuttamiseksi
Valitse [Exit] ohjauspainikkeen
kohdistimella  ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
49
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Indeksinäytössä (9 tai 16 kuvaa) olevien kuvien poistaminen
Delete
Exit
Select
Delete
Exit
All In This Folder
1
 Kun indeksinäyttö (9/16 kuvaa)
(s. 45) on näkyvissä, paina
(Poista) -painiketta.
• Pidä kuitenkin mielessä, että kerran poistettua
kuvaa ei voi enää palauttaa.
Select
• SELECT
All In This Folder
2
 Valitse [Select] ohjauspainikkeen kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
TO NEXT
3
 Valitse poistettava
kuva ohjauspainikkeen
kohdistimilla /// ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
-merkki (Poisto) ilmestyy valitun kuvan
kohdalle. Kuvaa ei poisteta vielä tässä
vaiheessa. Toista tämä menettely kaikkien
poistettavien kuvien kohdalla.
• Valinnan peruuttamiseksi valitse kuva ja
paina sen jälkeen uudelleen ohjauspainikkeen
kohdistinta , jolloin
-ilmaisin katoaa
näytöstä.
50
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Memory Stick
Duo -muistikortin
alustaminen
Kansion kaikkien kuvien
poistaminen
Delete
Exit
OK
 Paina
(Poisto) painiketta ja valitse
[OK] ohjauspainikkeen
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Viesti "Access" ilmestyy esiin ja ilmaisimella merkityt kuvat poistetaan.
Poistamisen peruuttamiseksi
Valitse [Exit] ohjauspainikkeen
kohdistimella  ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
• Voit poistaa myös liikkuvia kuvia (s. 86).
1
 Aseta kameran
muistikorttitilaan Memory
Stick Duo -muistikortti, jonka
haluat alustaa.
Stillkuvien poistaminen
4
Valitse [All In This Folder] ohjauspainikkeen kohdistimella  kohdassa
 ja paina sen jälkeen  -painiketta.
Valitse [OK] ja paina sen jälkeen
 -painiketta. Kaikki kansion
suojaamattomat kuvat poistetaan.
Poiston peruuttamiseksi valitse [Cancel]
ja paina sen jälkeen  -painiketta.
Liitinpuoli
• "Alustaminen" (formatting) merkitsee
Memory Stick Duo -muistikortin alkuasetusten
tekemistä kuvien tallentamiseksi sille;
tätä prosessia kutsutaan myös nimellä
"alkuasetusten tekemiseksi" (initialization).
• Kameran mukana toimitetut ja kuluttajakäyttöön myytävät Memory Stick Duo
-muistikortit on jo alustettu, ja niitä voi alkaa
käyttää välittömästi.
• Pidä mielessä, että Memory Stick Duo muistikortin alustaminen poistaa kaiken
datan Memory Stick Duo -muistikortilta,
suojatut kuvat mukaan lukien, eikä näitä
kuvia voi sen jälkeen palauttaa.
51
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
60min
Memory Stick Tool
1
2
MENU
Format
OK
Format:
Create REC. Folder: Cancel
Change REC. Folder:
All data will be erased
1
Setup t
Ready?
OK
Cancel
2
Mode
2
 Kytke kamera päälle, ja paina
MENU-painiketta.
Paina ohjauspainikkeen  painiketta siirtyäksesi kohtaan
, ja paina sen jälkeen
uudelleen  -painiketta.
Setup-näyttö ilmestyy esiin.
• Tämä toiminto on käytettävissä kaikissa
tilanvalintakytkimen asennoissa.
3
 Valitse
(Memory Stick
Tool) ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
Valitse [Format] ohjauspainikkeen kohdistimella
, ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Select [OK] ohjauspainikkeen
kohdistimella , ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
4
 Valitse [OK] ohjauspainikkeen
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Näytölle ilmestyy teksti "Formatting".
Tämän tekstin kadotessa alustus on
suoritettu loppuun.
Alustamisen peruuttamiseksi
Valitse [Cancel] painamalla ohjauspainikkeen kohdistinta  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
52
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kameran asetusten
tekeminen ja
kameran käyttö
Valikkoasetusten
muuttaminen
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
Seuraavassa kuvataan valikoiden ja Setupnäytön yksiköiden käyttö.
Tilanvalintakytkin
Auto
Camera
WB
MENU
Näitä yksiköitä ei näytetä näytöllä.
Paina näiden yksiköiden näyttämiseksi
ohjauspainikkeiden kohdistimia ///.
Valikkonäytön sulkemiseksi
Program
Ohjauspainike
Jos näytölle ilmestyvät yksikön
kanssa yhtä aikaa kohdistimet
///
Paina MENU-painiketta uudelleen.
ISO
 Valitse asetettava yksikkö
ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
• Et voi valita harmaaksi himmennettyjä
yksiköitä.
• Lisätietoja valikkoyksiköistä on s. 120.
400
200
100
Auto
ISO
WB
ISO
• Jos tilanvalintakytkin on asetettu kohtaan
, paina ohjauspainikkeen kohtaa  yksikön
valinnan jälkeen.
 Valitse haluttu asetus
ohjauspainikkeen
kohdistimilla /.
Ennen vaativampien toimintojen käyttämistä
• Näytöllä näytettävät yksiköt riippuvat
tilanvalintakytkimen asennosta.
Valittu asetus suurenee näytöllä ja
asetus vahvistetaan.
53
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Setup-näytön yksikköjen
muuttaminen
Setup-näytön sulkemiseksi
 Paina MENU-painiketta.
Valikkoon palaaminen Setupnäytöstä
Valikko ilmestyy näytölle.
 Paina ohjauspainikkeen
kohdistinta  siirtyäksesi
kohtaan
ja paina sen
jälkeen uudelleen  kohdistinta.
Setup-näyttö ilmestyy esiin.
Paina MENU-painiketta uudelleen.
Paina ohjauspainikkeen kohdistinta
 palataksesi raamilla kohdassa 
ympäröityyn kohtaan ja paina sen jälkeen
uudelleen kohdistinta .
• Lisätietoja Setup-yksiköistä on s. 124.
Stillkuvan laadun
valinta
Voit valita stillkuvan laaduksi [Fine]
(hyvälaatuinen) tai [Standard] (normaali).
Ennen toiminnon käyttämistä
Stillkuvia kuvattaessa aseta valikosta
(Camera) -asetukseksi jokin muu kuin
[Auto] (s. 53 ja 120).
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
Setup t
 Valitse asetettava yksikkö
ohjauspainikkeen
kohdistimilla ///.
Valitun yksikön ruutu muuttuu
keltaiseksi.
1
2
1
Setup 2
File Number:
USB Connect:
OK
Video Out:
Cancel
Clock Set:
2
54
 Vahvista asetus
ohjauspainikkeen kohtaa 
painamalla.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse
(P.Quality)
ohjauspainikkeen
kohdistimilla / ja valitse
sen jälkeen haluttu kuvanlaatu
kohdistimilla /.
FINE
Standard
P.Quality
Mode BRK
M
PFX
Kameralla voidaan luoda useita kansioita
Memory Stick Duo -muistikortille.
Voit valita kuvien tallennuskansion
ennen kuvauksen aloittamista, mikä
on hyödyllinen toiminto kuvien
järjestelemiseksi.
Jos et luo uutta kansiota, tallennuskansioksi valitaan "101MSDCF".
Voit luoda kansioita kansionumeroon
"999MSDCF" asti.
Ennen toiminnon käyttämistä
Siirry Setup-näytön valikkoon (s. 54
ja 124).
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
Uuden kansion luominen
 Valitse
(Memory Stick
Tool) ohjauspainikkeen
kohdistimilla /, [Create
REC. Folder] kohdistimilla
// ja [OK] kohdistimilla
/, ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Kansion luomisnäyttö ilmestyy esiin.
60 min
Create REC. Folder
Creating REC. folder 102MSDCF
Ready?
OK
Cancel
 Valitse [OK] painamalla
kohdistinta  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Uusi kansio luodaan, ja sen nimi
on yhtä numeroa suurempi kuin
Memory Stick Duo -muistikortin
suurimmalla numerolla varustettu
kansio, ja kansiosta tulee nykyinen
tallennuskansio.
Ennen vaativampien toimintojen käyttämistä
Fine
Kansion luominen tai
valitseminen
Kansion luomisen
peruuttaminen
Valitse [Cancel] kohdassa  tai .
• Yhteen kansioon voi tallentaa jopa 4 000
kuvaa. Kun kansio tulee täyteen, uusi kansio
luodaan automaattisesti.
• Jos luot uuden kansion, et voit poistaa sitä
kamerallasi.
• Kuvat tallennetaan juuri luotuun kansioon
niin kauan kuin uutta kansiota ei ole luotu tai
valittu.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
55
Tallennuskansion
vaihtaminen
 Valitse
(Memory Stick
Tool) ohjauspainikkeen
kohdistimilla /, [Change
REC. Folder] kohdistimilla
/ ja [OK] kohdistimilla
/, ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Tallennuskansion valintanäyttö
ilmestyy esiin.
Select REC. Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 0
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
BACK/NEXT
 Valitse haluttu kansio
kohdistimilla / ja [OK]
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Tallennuskansion vaihtamisen
peruuttaminen
Valitse [Cancel] kohdassa  tai .
56
• Et voi valita kansiota "100MSDCF"
tallennuskansioksi (s. 95).
• Kuva tallennetaan juuri luotuun kansioon. Et
voi siirtää tallennettuja kuvia toiseen kansioon
tällä kameralla.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Automaattisen
tarkennustavan
valinta
Voit asettaa AF-mittaetsimen ruudun ja
AF-tilan.
AF-mittaetsimen ruutu
Tällä toiminnolla valitaan kuvan
tarkennuspiste kuvauskohteen sijainnin ja
koon mukaisesti.
AF-tila
Ennen toiminnon käyttämistä
Stillkuvia kuvattaessa aseta valikosta
(Camera) -asetukseksi jokin muu kuin
[Auto] (s. 53 ja 120).
Ohjauspainike
MENU
Tilanvalintakytkin
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
tai .
 Paina MENU-painiketta.
Multipoint AF (Monipiste-AF) (
)
Kamera laskee etäisyyden kuvauskohteeseen viidestä pisteestä kuvan
keskipisteen vasemmalta, oikealta, ylä- ja
alapuolelta sekä sen keskikohdasta, jolloin
voit kuvata käyttämällä automaattista
tarkennusta tarvitsematta välittää niin
paljon kuvan sommittelusta. Tämä on
hyödyllinen toiminto silloin kun on vaikeaa
tarkentaa kuvaa kuvauskohteeseen tämän
ollessa kuvan keskustan ulkopuolella.
Voit tarkistaa kuvan tarkennuspisteen
käyttämällä vihreää ruutua.
Tehdasasetus on Multipoint AF.
Center AF
(Keskustapainotteinen AF) (
)
Tämä on kätevä toiminto tarkennettaessa
lähellä ruudun keskikohtaa olevaan
kuvauskohteeseen. Käytä tätä toimintoa
yhdessä AF-lukitustoiminnon kanssa,
jolloin voit kuvata halutun sommittelun
mukaisesti.
Spot AF (Tarkennuspiste-AF) (
)
Tämä on hyödyllinen toiminto kuvattaessa
äärimmäisen pientä kuvauskohdetta tai
kapeaa aluetta. Käyttämällä tätä toimintoa
yhdessä AF-lukitustoiminnon kanssa
voit kuvata halutun kuvasommitelman.
Pidä kameraa tukevasti käsissäsi, jotta
mittaetsimen ruutu ei siirtyisi syrjään
kuvauskohteesta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse  (Focus) ohjauspainikkeen kohdistimilla /,
ja valitse sen jälkeen haluttu
automaattisen tarkennuksen
(AF) alue kohdistimilla /.
60min
P
VGAFINE 101
98
AFmittaetsimen
ruutu
S AF
Tarkennus suoritetaan automaattisesti
AF-mittaetsimellä. AF-mittaetsimen
ruudun väri muuttuu valkoisesta
vihreäksi.
• Valitessasi liikkuvia kuvia kuvatessasi
Multipoint AF -toiminnon, etäisyys ruudun
keskustaan arvioidaan keskiarvona, joten
AF-toimii myös silloin kun kuva tärisee
kohtuullisessa määrin. AF-mittaetsimen
ruuduksi valitaan
. Center AF- ja Spot AF
-toiminnot tarkentavat automaattisesti valittuun
ruutuun. Tämän vuoksi niitä on mukava käyttää
halutessasi tarkentaa ainoastaan juuri haluttuun
kuvauspisteeseen.
• Digitaalista zoomia tai AF-valaisinta
käyttäessäsi AF tarkentaa kuvan ensisijaisesti
ruudun keskipisteessä tai lähellä sitä oleviin
kuvauskohteisiin. Tässä tapauksessa
,
tai
-ilmaisin alkaa vilkkua, eikä AFmittaetsimen ruutu tule näkyviin.
• Joitakin asetuksia ei voi valita riippuen Scene
Selection -tilasta (s. 43).
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Stillkuvien vaativammat kuvaustoiminnot
Tällä toiminnolla asetetaan tarkennuksen
käynnistys- ja lopettamisaika.
Mittaetsimen
tarkennusruudun valinta
— AF-mittaetsin
57
Tarkennustoiminnon valinta
— AF Mode
Ennen toiminnon käyttämistä
Single AF (Yksinkertainen AF)
( S AF)
 Valitse
(Camera 1)
kohdistimella  ja valitse
sen jälkeen [AF Mode]
kohdistimilla /.
Tätä tilaa käytetään liikkumattomia
kuvauskohteita kuvattaessa. Tarkennusta
ei tehdä ennen kuin laukaisin painetaan
puoliväliin ja pidetään siinä. Kun laukaisin
painetaan puoliväliin ja pidetään siinä sekä
AF-lukituksen tullessa valmiiksi, tarkennus
lukitaan.
Tehdasasetus on Single AF.
Siirry Setup-näytön valikkoon (s. 54
ja 124).
1
 Valitse haluttu tila
kohdistimilla // ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
Monitoring AF (Tarkkailu-AF)
( M AF )
Tämä tila lyhentää tarkentamiseen
tarvittavaa aikaa. Kamera säätää
tarkennuksen automaattisesti ennen kuin
laukaisin painetaan puoliväliin, joten voit
sommitella kuvia tarkennus valmiiksi
säädettynä. Kun laukaisin painetaan
puoliväliin sekä pidetään siinä ja AFlukitus on valmis, tarkennus lukitaan.
• Akku saattaa kulua nopeammin tässä tilassa
kuin Single AF -tilassa.
58
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Eri kuvaustekniikat
Kuvattaessa kuvauskohteen ollessa ruudun
laidalla tai käytettäessä Center AF- tai Spot AF
-tiloja, kamera saattaa tarkentaa kuvan ruudun
keskeltä sen reunalla olevan kuvauskohteen
sijaan. Käytä tässä tapauksessa AF-lukitusta
kuvan tarkentamiseksi kuvauskohteeseen, ja
sommittele kuva uudelleen sekä ota kuva sen
jälkeen.
60min
P
VGA FINE 101
Kuvausetäisyyden
asettaminen
— Esivalittu tarkennus
Jos kuvaat käyttämällä esivalittua
kuvausetäisyyttä, tai kuvaat verkon tai
ikkunalasin läpi, voi olla vaikeaa tarkentaa
kuvaa automaattitarkennuksella. Tällöin on
kätevä käyttää esivalittua kuvausetäisyyttä.
Ennen toiminnon käyttämistä
Stillkuvia kuvattaessa aseta valikosta
(Camera) -asetukseksi jokin muu kuin
[Auto] (s. 53 ja 120).
98
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
S AF
30 F3.5
AF-mittaetsimen ruutu
AE/AF-lukituksen
60min
P
S AF
VGAFINE 101
98
30
Stillkuvien vaativammat kuvaustoiminnot
Sommittele kuva niin, että kuvauskohde on
keskellä AF-mittaetsintä ja paina laukaisin
puoliväliin.
Kun AE/AF-lukitusilmaisin lakkaa vilkkumasta
ja jää palamaan vilkkumatta, palaa valmiiksi
sommiteltuun kuvaan ja paina laukaisin täysin
pohjaan.
• Jos käytät AF-lukitusta, voit ottaa
kuvan oikealla tarkennuksella, vaikka
itse kuvauskohde olisikin kuva-alueen
reunassa.
• Voit suorittaa AF-lukituksen säädön niin
monta kertaa kuin haluat, kunhan teet sen
ennen laukaisimen pohjaan painamista.
F3.5
59
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
tai .
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Select  (Focus)
kohdistimella /, ja
valitse sen jälkeen etäisyys
kuvauskohteeseen
kohdistimilla /.
Voit valita asetuksen seuraavista
etäisyysasetuksista:
0,5 m, 1,0 m, 3,0 m, 7,0 m,
(ääretön)
Ennen toiminnon käyttämistä
Valotuksen
säätäminen
Stillkuvia kuvattaessa aseta valikosta
(Camera) -asetukseksi jokin muu kuin
[Auto] (s. 53 ja 120).
— EV-säätö
Voit muuttaa kameran määrittämää
valotusarvoa manuaalisesti. Käytä tätä
tilaa, kun valotus ei ole oikea esimerkiksi
silloin, kun kuvauskohteen ja sen taustan
välinen kontrasti (vaalean ja tumman
välinen ero) on äärimmäisen suuri.
Arvoa voidaan korjata 1/3 EV:n askelin
alueella +2.0 – −2.0EV.
1.0m
0.5m
Tilanvalintakytkin
MENU
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
tai .
0.5m
Spot AF
Center AF
Multi AF
Focus
WB
Ohjauspainike
 Paina MENU-painiketta.
ISO
Automaattitarkennukseen
palaamiseksi
Valikko ilmestyy näytölle.
Säädä
kohti – merkkiä –
Säädä
kohti +
-merkkiä
 Valitse
(EV) kohdistimella .
Valotuksen säätöarvo ilmestyy esiin.
Valitse kohdassa  [Multi AF], [Center
AF] tai [Spot AF].
• Tarkennusetäisyystiedot ovat arvioita, ja niitä
on pidettävä ainoastaan suuntaa-antavina.
• Joitakin asetuksia ei voi valita riippuen Scene
Selection -tilasta (s. 43).
0EV
0EV
EV
WB
ISO
60
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Säädä valotusarvo samalla kun
tarkkailet taustan valoisuutta.
Automaattivalotuksen uudelleen
aktivoimiseksi
Valitse kohdassa  [0EV].
• Jos kuvauskohdetta kuvataan erittäin
kirkkaassa tai hämärässä valaistuksessa
tai salaman avulla, valotuksen säädöllä ei
välttämättä ole mitään vaikutusta.
Histogrammin näyttäminen
Histogrammi on kuvan kirkkauden
näyttävä kaavakuva. Kirkkaus näkyy
vaaka-akselilla ja kuvapisteiden määrä
pystyakselilla. Jos histogrammi painottuu
vasemmalle, kuva on tumma, kun taas
kirkas kuva painottuu histogrammissa
oikealle.
Histogrammi on kätevä apukeino
valotuksen tarkistamiseen kuvauksen tai
toiston aikana, kun näytöltä on vaikea
nähdä sitä.
80
Tumma
VGA
FINE
Kirkkaus
Kirkas
101
4
0 EV
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Paina
-painiketta
histogrammin näyttämiseksi.
 Säädä valotus histogrammin
perusteella.
• Histogrammi tulee näkyviin myös silloin, kun
(Camera) -asetukseksi on valittu
valikon
[Auto], mutta valotusta ei voi tällöin säätää.
• Histogrammi ilmestyy esiin myös silloin, kun
painat
-painiketta yhden kuvan toiston
(s. 44) tai Quick Review -toiminnon (s. 32)
aikana.
• Histogrammi ei tule esiin seuraavissa
tapauksissa:
– Valikon ollessa näytöllä
– Kuvan Quick Review -toiston aikana silloin
kun kuva on tallennettu
valotuksen haarukointitilassa (Exposure
bracket)
– Toistozoomausta käytettäessä
– Liikkuvien kuvien kuvaamisen tai toiston
aikana
•
ilmestyy esiin eikä histogrammia näy
seuraavissa tapauksissa:
– Kuvatessasi digitaalisella zoomausalueella
– Kuvakoon ollessa [3:2]
– Toistettaessa Multi Burst -kuvia
– Stillkuvan kierrättämisen aikana
• Tallennusta edeltävä histogrammi edustaa
lcd-näytöllä parhaillaan näkyvän kuvan
histogrammia. Histogrammi saattaa muuttua
ennen laukaisimen painamista ja sen jälkeen.
Tarkista kuvan ottamisen jälkeen histogrammi
yhtä kuvaa toistaessasi tai Quick Review
-toiston aikana.
Ero on äärimmäisen suuri seuraavissa
tapauksissa:
– Salaman välähtäessä
– Suljinajan ollessa pitkä tai lyhyt
• Histogrammi ei välttämättä tule esiin
toistettaessa muilla kameroilla kuvattuja kuvia.
Stillkuvien vaativammat kuvaustoiminnot
Kuvapistemäärä
 Valitse valotuksen haluttu
säätöarvo kohdistimilla /.
61
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Eri kuvaustekniikat
Kuvia otettaessa kamera määrittää
valotuksen automaattisesti.
Kun kuvaat yleisväritykseltään valkoista
kuvaa, esimerkiksi taustavalaistua
kuvauskohdetta tai lumista maisemaa,
kamera tulkitsee kuvauskohteen kirkkaaksi
ja saattaa asettaa kuvalle tummemman
valotuksen. Jos näin käy, kannattaa säätää
valotusta plus-suuntaan (+).
Kun kuvaat tummaa, koko ruudun
täyttävää kuvaa, kamera saattaa tulkita
kuvauskohteen tummaksi ja asettaa kuvalle
kirkkaamman valotuksen. Jos näin käy,
kannattaa säätää valotusta – -suuntaan
(miinus).
Mittaustavan
valitseminen
Voit valita valonmittaustavan valotuksen
määrittämiseksi sen mukaan, mitä
kuvauskohteen kohtaa käytetään
mittaukseen.
Monipistemittaus (Ei ilmaisinta)
Säädä – -suuntaan
Kuva jaetaan useaan osaan ja valo
mitataan jokaiselta alueelta. Kamera arvioi
kuvauskohteen sijainnin ja sen taustan
valoisuuden sekä valitsee tasapainoisen
valotuksen.
Tehdasasetus on monipistemittaus.
Pistemittaus (
Säädä + -suuntaan
Tarkista valotus histogrammia käyttäen
ja säädä kuvaa niin, ettei se näytä
ylivalottuneelta (vaaleahkolta) tai
ylivalottuneelta (tummuneelta).
Kokeile kuvien valottamista eri valotuksilla
saadaksesi esiin omaan makuusi sopivan
kirkkausasteen.
)
Mittaus suoritetaan ainoastaan osasta
kuvauskohdetta. Tällöin voit kuvata
kuvia, jotka eivät ole liian tummia, vaikka
kuvauskohde olisikin vastavalossa tai
säätää kuvauskohteen valotusta, vaikka
kuvauskohteen ja sen taustan välillä olisi
suuri kontrasti.
62
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Ennen toiminnon käyttämistä
Stillkuvia kuvattaessa aseta valikosta
(Camera) -asetukseksi jokin muu kuin
[Auto] (s. 53 ja 120).
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
 Jos valitset [Spot] kohdassa
, kohdista pistemittauksen
hiusristikko johonkin kohtaan
kuvauskohdetta.
60min
P
VGA
FINE
MENU
101
— Haarukoitu valotus
98
Pistemittauksen
hiusristikko
SAF
Kolmen kuvan
ottaminen eri
valotuksilla
250 F3.5
• Tarkentaaksesi pistemittausta käyttäessäsi
kuvan samaan kohtaan kuin valonmittauksessa,
suosittelemme  (Focus) -asetuksen
asettamista kohtaan [Center AF] (s. 57).
Exposure Bracket -toiminto (Haarukoitu
valotus) tallentaa kolme kuvaa toisistaan
automaattisesti poikkeavilla valoarvoilla.
Voit tällöin kuvauksen jälkeen valita
sopivalla valotuksella otetun kuvan silloin
kun et muuten pysty kuvaamaan hyviä
kuvia kuvauskohteen kirkkauden takia.
Aseta
(Camera) -asetukseksi jokin muu
kuin [Auto] (s. 53 ja 120).
 Paina MENU-painiketta.
Ohjauspainike
Valikko ilmestyy näytölle.
Tilanvalintakytkin
MENU
 Valitse
(Metering Mode)
kohdistimilla / ja valitse sen
jälkeen haluttu mittaustapa
kohdistimilla /.
Stillkuvien vaativammat kuvaustoiminnot
Ennen toiminnon käyttämistä
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
tai .
63
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
1. kuva (muutettu +
-suuntaan)
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
• Et voi käyttää salamaa tässä tilassa.
• Tarkennus ja valkotasapaino säädetään
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
2. kuva (suunnilleen
sopiva valotus kameralle)
 Select [Mode] (REC Mode)
kohdistimilla /, ja valitse
sen jälkeen [Exp Brktg]
kohdistimilla /.
 Select [BRK] (Bracket Step)
kohdistimilla /, ja valitse
sen jälkeen haluttu valotuksen
säätöarvo kohdistimilla /.
3. kuva (muutettu
– -suuntaan)
•
•
•
•
ensimmäisen kuvan perusteella, ja nämä
asetukset ovat voimassa myös seuraavissa
kuvissa.
Kun valotusta säädetään manuaalisesti (s. 60),
valotusta muutetaan säädetyn kirkkauden
mukaan.
Kuvien tallennusväli on noin 0,36 sekuntia.
Jos kuvauskohde on liian kirkas tai tumma, et
välttämättä pysty kuvaamaan kunnolla valitulla
haarukointisäädön arvolla.
Et pysty välttämättä kuvaamaan haarukoidulla
valotuksella Scene Selection -tilasta riippuen
(s. 43).
±1.0EV: Suurentaa tai pienentää
valoarvoa 1,0 EV:llä.
±0.7EV: Suurentaa tai pienentää
valoarvoa 0,7 EV:llä.
±0.3EV: Suurentaa tai pienentää
valoarvoa 0,3 EV:llä.
 Ota kuva.
Normaalitilaan palaaminen
Valitse [Normal] kohdassa .
64
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Värisävyjen
säätäminen
— Valkotasapaino
Voit asettaa valkotasapainotilan
kuvausolosuhteiden mukaisesti.
Kuvauskohteen alkuperäiseen väriin
vaikuttavat myös valaistusolosuhteet.
Jos haluat asettaa kuvan valolähteen
kiinteäksi tai jos koko kuvan väri näyttää
hieman epäluonnolliselta, suositellaan
valkotasapainon säätämistä.
WB (Salama)
Säätää valkotasapainon salaman tilan
mukaan
Ennen toiminnon käyttämistä
Stillkuvia kuvattaessa aseta valikosta
(Camera) -asetukseksi jokin muu kuin
[Auto] (s. 53 ja 120).
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
Automaattisäädön
aktivoimiseksi uudelleen
Valitse [Auto] kohdassa .
• Vaikka olisitkin valinnut asetukseksi
(Loistevalo) välkkyvissä loistevaloissa
kuvattaessa, valkotasapainon säätötoiminto ei
välttämättä toimi.
• Kun salama välähtää, manuaalinen asetus
peruuntuu, ja kuva tallennetaan [Auto]asetuksella (paitsi WB (Salama) -tilassa).
• Joitakin asetuksia ei voi valita riippuen Scene
Selection -tilasta (s. 43).
(Päivänvalo)
Kuvattaessa ulkona, yöllä, neonkilpiä,
ilotulituksia tai auringonnousua, tai
kuvattaessa juuri ennen auringonlaskua tai
juuri sen jälkeen
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
tai .
(Pilvinen ilma)
Pilvisellä ilmalla kuvattaessa
 Paina MENU-painiketta.
(Loistevalo)
Loistevalossa kuvattaessa
 Valitse [WB] (White Bal)
kohdistimilla / ja valitse
sen jälkeen haluttu asetus
kohdistimilla /.
 (Hehkulampun valo)
• Käytetään kuvattaessa olosuhteissa,
joissa valaistus vaihtelee nopeasti
• Kirkkaassa valaistuksessa kuten
valokuvausstudioissa
Stillkuvien vaativammat kuvaustoiminnot
Auto (Ei ilmaisinta)
Säätää alkutasapainon automaattisesti.
Tehdasasetus on "Auto".
Valikko ilmestyy näytölle.
65
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Salamatason säätö
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
— Salamataso
 Paina MENU-painiketta.
Voit säätää salamavalon voimakkuuden.
Ennen toiminnon käyttämistä
Aseta
(Camera) -asetukseksi jokin muu
kuin [Auto] (s. 53 ja 120).
Ohjauspainike
MENU
Tilanvalintakytkin
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse [ ] (Flash Level)
kohdistimilla / ja valitse
sen jälkeen haluttu asetus
kohdistimilla /.
+: Salama välähtää normaalia
voimakkaammalla teholla.
Normal: Normaaliasetus.
–: Salama välähtää normaalia
heikommalla teholla.
• Et välttämättä pysty asettamaan salamatasoa
Scene Selection -tilasta riippuen (s. 43).
Keskeytymätön
kuvaus
Tätä tilaa käytetään keskeytymättömän
kuvasarjan kuvaamiseen. Yhdellä
kuvauksella kuvattava kuvamäärä riippuu
kuvakoosta ja kuvanlaatuasetuksista.
Speed Burst ( S )
Voit ottaa kuvia lyhyellä kuvausvälillä
(n. 0,33 sekuntia).
Burst ( )
Kuvausvälistä (noin 0,83 sekuntia) tulee
pitempi kuin Speed Burst -tilassa, mutta
kuvia voidaan kuvata suurempi määrä
yhtäjaksoisesti.
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
66
• Kun akun teho pienenee sitä käytettäessä tai jos
Memory Stick Duo -muistikortin tallennustila
tulee täyteen, tallennus keskeytyy, vaikka
painaisit ja pitäisitkin laukaisinta painettuna.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Burst
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
(Yksikkö: kuva)
Kuvanlaatu
 Paina MENU-painiketta.
Standard
5M
9
15
— Multi Burst (kuvasarja)
3:2
9
15
3M
13
24
Laukaisinta kerran painettaessa kamera
kuvaa 16 ruutua peräkkäin. Tämä on
kätevä toiminto esimerkiksi liikesarjan
kuvaukseen urheilussa.
Kuvakoko
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse [Mode] (REC Mode)
kohdistimilla / ja valitse
sen jälkeen [Speed Burst] tai
[Burst] kohdistimilla /.
 Ota kuva.
1M
32
59
VGA (E-Mail)
100
100
Normaalitilaan palaaminen
Valitse [Normal] kohdassa .
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
• Salaman asetuksena on
(Ei salamaa).
• Vitkalaukaisimella kuvattaessa korkeintaan
viiden kuvan kuvasarja tallennetaan joka kerta
kun painat laukaisinta.
• Et välttämättä pysty ottamaan kuvia peräkkäin
Scene Selection -tilasta riippuen (s. 43).
Keskeytymättömän kuvauksen
enimmäiskuvamäärä
Speed Burst
Kuvanlaatu
(Yksikkö: kuva)
Fine
Standard
5M
4
4
3:2
4
4
3M
4
4
1M
4
4
VGA (E-Mail)
4
4
Kuvakoko
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
Stillkuvien vaativammat kuvaustoiminnot
Voit kuvata kuvia peräkkäin aina
enimmäismäärään asti silloin kun
painat ja pidät painettuna laukaisinta.
Kuvaus keskeytyy, jos päästät
painikkeen kesken kuvauksen.
Kun teksti "Recording" katoaa
näytöltä, voit ottaa seuraavan kuvan.
16 kuvan ottaminen
peräkkäin
Fine
 Valitse [Mode] (REC Mode)
kohdistimilla / ja valitse
sen jälkeen [Multi Burst]
kohdistimella .
67
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Valitse M (Interval)
kohdistimilla / ja valitse
sen jälkeen haluttu kuvausväli
kohdistimilla /.
Voit valita kuvausväliksi [1/7.5],
[1/15] tai [1/30] sekuntia.
M
Stillkuvia kuvattaessa aseta valikosta
(Camera) -asetukseksi jokin muu kuin
[Auto] (s. 53 ja 120).
Tilanvalintakytkin
MENU
B&W
1/30
Interval
Mode BRK
Ennen toiminnon käyttämistä
Ohjauspainike
— Kuvatehoste
Voit muokata kuvia digitaalisesti
erikoistehosteiden luomiseksi.
1/7.5
1/15
1/30
Kuvaaminen
erikoistehosteita
käyttäen
Kuva on yksivärinen
(mustavalkoinen).
PFX
 Ota kuva.
16 kuvan kuvasarja tallennetaan yhden
stillkuvan tilaan (kuvakoko 1M)
• Et voi käyttää seuraavia toimintoja Multi Burst
-tilassa:
– Älykäs zoom
– Salama
– Päiväyksen ja kellonajan lisääminen kuvaan
• Jos
(Camera) -asetukseksi on valikosta
valittu [Auto], kuvausväliksi asetetaan
automaattisesti [1/30] sekuntia.
• Lue s. 72 ohjeita Multi Burst -tilassa tällä
kameralla kuvattujen kuvien toistamiseksi.
• Multi Burst -tilassa kuvattavasta kuvamäärästä
on lisätietoja s. 119.
• Et välttämättä pysty ottamaan kuvia Multi
Burst -tilassa Scene Selection -tilasta riippuen
(s. 43).
68
Sepia
Kuva on vanhan
valokuvan näköinen
eli seepianvärinen.
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
tai .
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse [PFX] (P. Effect)
kohdistimilla / ja valitse
sen jälkeen haluttu tila
kohdistimilla /.
 Ota kuva.
Kuvatehosteiden peruuttaminen
Valitse [Off] kohdassa .
• Kuvatehosteasetus ei pysy voimassa, kun virta
katkaistaan kamerasta.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kansion valitseminen
ja kuvien toisto
Valitse kansio, johon on tallennettu kuvat,
jotka haluat toistaa.
 Valitse haluttu kansio
kohdistimilla /.
Select Folder
102
2/2
Folder Name:102MSDCF
No. Of Files: 9
Created:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Cancel
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
 Valitse
(Folder)
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
BACK/NEXT
101
9/9
2005 1 1 10:30PM
VOLUME
Indeksinäyttö (9 kuvaa)
• SINGLE
DISPLAY
Indeksinäyttö (16 kuvaa)
Jos Memory Stick Duo muistikortille on luotu useita
kansioita.
Kun kansion ensimmäinen tai viimeinen
kuva näytetään näytöllä, näytöllä näkyvät
seuraavat ilmaisimet:
: Siirto edelliseen kansioon.
: Siirto seuraavaan kansioon.
: Siirto sekä edelliseen että seuraavaan
kansioon.
• SINGLE
DISPLAY
• Ellei kansioon ole tallennettu kuvia, näkyviin
ilmestyy tiedote "No file in this folder".
Vaativammat stillkuvien katselutoiminnot
Valikko ilmestyy näytölle.
101-0009
VGA
 Valitse [OK] kohdistimella
 ja paina sen jälkeen  painiketta.
Valitse [Cancel] kohdassa .
 Paina MENU-painiketta.
60min
BACK/NEXT
Valinnan peruuttamiseksi
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
Yhden kuvan näyttö
69
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Stillkuvan osan
suurentaminen
Voit suurentaa osan kuvasta jopa
viisinkertaiseksi alkuperäiseen kokoon
nähden.
Voit myös tallentaa suurennetun kuvan
uudeksi tiedostoksi.
Ohjauspainike
MENU
Tilanvalintakytkin
/
Kuvan suurentaminen
— Toistozoom
 Säädä kuvakoko kohdistimilla
/ (toistozoom).
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Ota esiin suurennettava kuva
kohdistimilla /.
 Paina (toistozoom)
-painiketta kuvan
suurentamiseksi.
Toistozoom-toiminnon
peruuttamiseksi
 Valitse haluttu kuvan osa
kohdistimilla ///.
Paina  -painiketta.
Paina  -painiketta
Paina
painiketta
Paina
painiketta
• Et voi käyttää toistozoomia liikkuviin kuviin
tai Multi Burst -kuviin.
(Toistozoom) -painiketta
• Jos painat
suurentamattoman kuvan ollessa näkyvissä,
lcd-näyttö vaihtuu indeksinäytöksi. (s. 45)
• Voit suurentaa Quick Review -toiminnolla
näytettyjä kuvia (s. 32) suorittamalla kohdat
–.
Paina -painiketta
: Kuvan yläosan suurentamiseksi
: Kuvan alaosan suurentamiseksi
: Kuvan vasemman laidan
suurentamiseksi
: Kuvan oikean laidan
suurentamiseksi
70
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Suurennetun kuvan
tallentaminen — Trimmaus
 Jos olet katsellut kuvaa
toistozoomilla, paina MENUpainiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse [Trimming]
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
 Valitse kuvan koko
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Kuvien
keskeytymätön toisto
— Diaesitys
Voit toistaa kuvatut kuvat yksitellen
peräkkäin. Tämä toiminto on hyödyllinen
esimerkiksi kuvien tarkistamiseksi tai
esitelmän pitämisessä.
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
• Trimmattu kuva tallennetaan valitun
tallennuskansion uusimmaksi tiedostoksi, ja
alkuperäinen kuva jää myös tallelle.
• Trimmattujen kuvien laatu saattaa olla
normaalia huonompi.
• Et voi muokata kuvaa kuvakokoon 3:2.
• Et voi trimmata Quick Review -toiminnolla
näytettyjä kuvia.
 Valitse [Start] kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Diaesitys käynnistyy.
Diaesitysasetuksen
peruuttamiseksi
Valitse [Cancel] kohdassa .
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse
(Slide) kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Aseta seuraavat yksiköt kohdistimilla
///.
Diaesityksen peruuttamiseksi
Paina  -painiketta, valitse [Exit]
kohdistimella  ja paina sen jälkeen 
-painiketta uudelleen.
Seuraavaan/edelliseen kuvaan
siirtyminen diaesityksen aikana
Paina painikkeita  (seuraava) tai 
(edellinen).
• Kuvien vaihtumisvälin asetusaika on vain
ohjeellinen, joten se voi vaihdella kuvasta
riippuen.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vaativammat stillkuvien katselutoiminnot
Kuva tallennetaan ja lcd-näytöllä oleva
kuva palaa kokoon, jolla se alun perin
tallennettiin.
Interval (Kuvausväli)
3 s/5 s/10 s/30 s/1 min
Image (Kuva)
Folder (Kansio): Toistaa kaikki
valitun kansion kuvat.
All (Kaikki): Toistaa kaikki Memory
Stick Duo -muistikortille tallennetut
kuvat.
Repeat (Jatkuva toisto)
On (Päällä): Toistaa kuvat jatkuvalla
toistolla.
Off (Päältä): Kun kaikki kuvat on
toistettu, diaesitys keskeytyy.
71
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan
ja ota esiin
kierrätettävä kuva.
Stillkuvien
kiertäminen
Voit kierrättää akselinsa ympäri
pystysuorassa kuvattua kuvaa ja esittää sen
vaaka-asennossa.
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse
(Rotate)
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
 Valitse
kohdistimella 
ja kierrä sen jälkeen kuvaa
kohdistimilla /.
Multi Burst -tilassa
kuvattujen kuvien
toistaminen
Voit toistaa Multi Burst -kuvia
keskeytymättä tai toistaa ne ruutu
kerrallaan. Tätä toimintoa käytetään kuvien
tarkistamiseen.
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
 Valitse [OK] kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Kierrättämisen peruuttaminen
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
Valitse [Cancel] kohdassa  tai  ja
paina sen jälkeen  -painiketta.
MENU
• Et voi kierrättää suojattuja, liikkuvia etkä Multi
Burst -kuvia.
• Muilla kameroilla kuvattuja kuvia ei voi
välttämättä kierrättää kunnolla tällä kameralla.
• Kun katselet kuvia tietokoneella, kuvan
kiertämistiedot eivät välttämättä välity
tietokoneelle sovellusohjelmasta riippuen.
• Toistettaessa Multi Burst -kuvia tietokoneella
tai kameralla, josta puuttuu Multi Burst
-toiminto, kuvatut 16 ruutua näytetään yhtä
aikaa yhden kuvan osana.
• Multi Burst -kuvaa ei voi leikata.
72
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvien keskeytymätön
toisto
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Valitse Multi Burst -kuva
kohdistimilla /.
Valittua Multi Burst -kuvaa toistetaan
keskeytyksettä.
60min
M
1M
101
14/14
Toisto ruutu kerrallaan
Otettujen kuvien poistaminen
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
Tätä tilaa käytettäessä et voi poistaa
ainoastaan määrättyjä kuvia. Kuvia
poistaessasi kaikki 16 kuvaa poistetaan
yhdellä kertaa.
 Valitse Multi Burst -kuva
kohdistimilla /.
Valittua Multi Burst -kuvaa toistetaan
keskeytyksettä.
 Paina  halutun ruutukuvan
kohdalla.
Näytölle ilmestyy "Step".
60min
101-0014
PAUSE
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
Paina  -painiketta. Toiston jatkamiseksi
paina uudelleen  -painiketta. Toisto
käynnistyy lcd-näytöllä näkyvästä kuvasta.
101-0014
PLAY
2 Paina
-painiketta (Poista).
3 Valitse [Delete] ja paina sen jälkeen
painiketta .
Kaikki kuvat poistetaan.
1M
14/14
Vaativammat stillkuvien katselutoiminnot
Jos haluat pitää tauon toistossa
M
101
Step
12/16
1 Ota esiin näytölle poistettava Multi
Burst -kuva.
2005 1 1 10:30PM
FRAME BACK/NEXT
VOLUME
 Siirry seuraavaan ruutuun
kohdistimilla /.
: Seuraava ruutu ilmestyy esiin. Jos
pidät painettuna kohdistinta , ruutu
vaihtuu yksi kerrallaan eteenpäin.
: Edellinen ruutu ilmestyy esiin. Jos
pidät painettuna  -painiketta, ruutu
vaihtuu yksi kerrallaan taaksepäin.
Normaalitoistoon palaamiseksi
Paina  -painiketta kohdassa . Toisto
käynnistyy lcd-näytöllä näkyvästä
ruudusta.
73
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvien suojaaminen
Yhden kuvan tilassa
— Protect
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
Tällä toiminnolla suojataan halutut
kuvat niiden vahingossa tapahtuvalta
poistamiselta.
 Ota esiin näytölle suojattava
kuva kohdistimilla /.
Ohjauspainike
 Paina MENU-painiketta.
Tilanvalintakytkin
MENU
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse  (Protect)
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Näytöllä näkyvä kuva suojataan. 
-merkki (suojaus) ilmestyy näytölle.
60min
• Pidä mielessä, että Memory Stick Duo
-muistikortin alustaminen poistaa siltä kaiken
datan, suojatut kuvat mukaan lukien, eikä näitä
kuvia voi sen jälkeen palauttaa.
• Kuvien suojaaminen saattaa kestää jonkin
aikaa.
VGA
101
2/9
Protect
Exit
BACK/NEXT
 Vielä muiden kuvien
suojaamiseksi valitse
haluttu kuva kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Suojauksen peruuttaminen
Paina  -painiketta uudelleen kohdassa 
tai .  -ilmaisin katoaa kuvasta.
74
Indeksitilassa
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan , ja paina sen
jälkeen
(Indeksi) painiketta indeksinäytön
(9 kuvaa) esiin saamiseksi.
Paina
(Indeksi) -painiketta
kahdesti 16 kuvan indeksinäytön esiin
saamiseksi.
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse  (Protect)
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
 Valitse [Select] kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
 Valitse suojattava kuva
kohdistimilla /// ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
Vihreä  -ilmaisin ilmestyy
valittuun kuvaan.
•
SELECT
MENU
TONEXT
 Toista kohta  vielä muiden
kuvien suojaamiseksi.
 Paina MENU-painiketta.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Valitse [OK] kohdistimella
 ja paina sen jälkeen  painiketta.
 -ilmaisin muuttuu valkoiseksi.
Valitut kuvat on nyt suojattu.
Suojaustoiminnon
lopettamiseksi
Valitse [Cancel] kohdassa  tai valitse
[Exit] kohdassa  ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Yksittäisen kuvan suojauksen
peruuttaminen
— Resize-toiminto
Voit muuttaa tallentamiesi kuvien kokoa
ja tallentaa ne uudessa koossa uusiksi
tiedostoiksi.
Voit vaihtaa kuviesi kooksi jonkin
seuraavista:
5M, 3M, 1M, VGA
Alkuperäinen kuva ei häviä sen kuvakoon
muuttamisen jälkeen.
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
 Valitse
(Resize)
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
 Valitse haluttu koko
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Kooltaan muutettu kuva tallennetaan
tallennuskansioon uusimpana
tiedostona.
Kuvakoon muuttamistoiminnon
keskeyttämiseksi
Valitse [Cancel] kohdassa .
• Et voi muuttaa liikkuvien tai Multi Burst
-kuvien kokoa.
• Kuvien kokoa suurennettaessa kuvanlaatu
heikkenee.
• Et voi muuttaa kuvakokoa kuvakokoon 3:2.
• Jos muutat 3:2-kuvan koon, kuvan ylä- ja
-alalaitoihin ilmestyvät mustat palkit.
Kansion kaikkien kuvien
suojaaminen
Valitse [All In This Folder] kohdassa  ja
paina  -painiketta. Valitse [On] ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
Kansion kaikkien kuvien
suojauksen peruuttaminen
 Ota esiin kooltaan muutettava
kuva kohdistimilla /.
Valitse [All In This Folder] kohdassa  ja
paina  -painiketta. Valitse [Off] ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
Vaativammat stillkuvien katselutoiminnot
Valitse kohdistimilla ///
kohdassa  kuva, jonka suojauksen
haluat peruuttaa ja paina sen jälkeen
 -painiketta.  -ilmaisin muuttuu
harmaaksi. Toista tämä toimenpide
uudelleen kaikkien kuvien kohdalla,
joiden suojauksen haluat peruuttaa. Paina
MENU-painiketta, valitse [OK] ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
Kuvakoon
muuttaminen
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
75
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Stillkuvien
tulostaminen
Voit tulostaa kameralla otettuja stillkuvia
seuraavilla menetelmillä.
Suoratulostus (PictBridge-yhteensopiva tulostin)
(s. 77)
Voit tulostaa kuvia kytkemällä kameran suoraan PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
Suoratulostus (Memory Stick -yhteensopiva
tulostin)
Voit tulostaa kuvia Memory Stick -yhteensopivalla tulostimella. Lue
lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Tulostaminen tietokoneella (s. 101)
Voit tulostaa tietokoneelle ladattuja kuvia kameran mukana toimitetulla
cd-rom-levyllä olevan PicturePackage-ohjelmiston avulla. Lue lisätietoja
tulostustavasta tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Tulostaminen liikkeessä (s. 81)
Ota mukaan Memory Stick Duo -muistikortti ja Memory Stick Duo
-sovitin kuvia tulostavaan liikkeeseen. Voit myös merkitä tulostettavat
kuvat etukäteen tulostusmerkeillä.
76
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Suoratulostus
Vaikka sinulla ei olisi tietokonetta,
voit tulostaa kameralla otettuja kuvia
helposti kytkemällä kameran PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen. Tulostuksen
valmistelemiseksi sinun tarvitsee vain
valita USB-yhteys Setup-näytöstä ja kytkeä
Cyber-shot-asemaan kytketty kamera
tulostimeen USB-johdolla.
PictBridge-yhteensopivaa tulostinta
käyttäen indeksitulosteen* tulostaminen
on helppoa.
Yksittäisen kuvan tulostus
Kameran valmistelu
Aseta kamera USB-tilaan sen kytkemiseksi
tulostimeen.
Ennen toiminnon käyttämistä
Indeksitulostus
Siirry Setup-näytön valikkoon (s. 54 ja 124).
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
* Indeksitulostustoiminto ei välttämättä ole
käytettävissä kaikissa tulostimissa.
• Jos haluta tulostaa samalle tulostuspaperille
vierekkäin useita kappaleita samasta kuvasta,
valitse yhden kuvan tilassa [This image] ja
valitse sen jälkeen [Index]-asetukseksi [On]
(s. 79).
• Yhteen indeksitulosteeseen tulostettavien
kuvien määrä vaihtelee tulostimen mukaan.
 Valitse [PictBridge]
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
1
2
1
Stillkuvien tulostaminen
 Valitse
(Setup 2)
kohdistimella  ja valitse
sen jälkeen [USB Connect]
kohdistimilla //.
2
• On suositeltavaa käyttää verkko/latauslaitetta
kameran teholähteenä, ettei virta sammuisi
kamerasta kesken tulostuksen.
• Et voi tulostaa liikkuvia kuvia.
• Jos kameraan kytketty tulostin lähettää
vikailmoituksen,
-ilmaisin vilkkuu noin
viiden sekunnin ajan. Jos näin käy, tarkista
tulostin.
Setup 2
File Number:
PictBridge
USB Connect:
PTP
Normal
Video Out:
Clock Set:
2
USB-tila on nyt asetettu.
77
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kameran kytkeminen
tulostimeen
Kytke kamera Cyber-shot-asemaan. Kytke
sen jälkeen Cyber-shot-aseman (USB)
-liitäntä tulostimen USB-liitäntään USBjohdolla (sisältyy toimitukseen). Kytke
virta kameraan ja tulostimeen.
Kamera siirtyy toistotilaan riippumatta
tilanvalintapyörän asennosta, ja valitun
toistokansion kuva ja tulostusvalikko
ilmestyvät lcd-näytölle.
Kun yhteys on
luotu,
-ilmaisin
ilmestyy lcd-näytölle.
1M
101
Print
All In This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
Tulostin
78
2/ 9
Jos [USB Connect] -asetukseksi
ei ole valittu [PictBridge] Setupnäytöstä
Vaikka kytkisitkin virran kameraan, et voi
käyttää PictBridge-toimintoa. Irrota USBjohto Cyber-shot-asemasta ja aseta [USB
Connect] -asetukseksi [PictBridge]. (s. 77)
Tulostaminen yhden kuvan
tilassa
Kun kytket kameran tulostimeen,
tulostusvalikko avautuu.
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
 Valitse haluttu tulostustyyppi
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
1M
101
2/ 9
Print
All In This Folder
DPOF image
Select
This image
Cancel
All In This Folder (Kaikki tästä
kansiosta)
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
DPOF image (DPOF-merkityt
kuvat)
Tulostaa kaikki
-merkillä (s. 82)
varustetut kuvat näytöllä näkyvästä
kuvasta riippumatta.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Select (Valitse)
Valitsee kuvat järjestyksessä. Tulostaa
kaikki valitut kuvat.
1 Valitse tulostettava kuva
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen painiketta .
-merkki ilmestyy valittuun
kuvaan.
• Toista tämä menettely muiden kuvien
tulostamiseksi.
 Valitse tulostusasetus
kohdistimilla ///.
1M
Print
Index
Off
Size
Default
Date
Off
Quantity
1
Exit
101
2/ 9
OK
 Valitse [Quantity]
kohdistimella  ja valitse
tulostemäärä kohdistimilla
/.
Jos [Index]-asetuksena on [Off]:
valitun kuvan tulostemäärä.
Jos [Index]-asetuksena on [On]:
indeksikuvien tulostemäärä. Jos [This
image] -asetus on valittu kohdassa
, tämä on yhdelle tulostussivulle
tulostettava saman kuvan kuvamäärä.
2 Valitse [Print] kohdistimilla  ja
paina sen jälkeen .
Hakemisto
Valitse [On] indeksikuvien
tulostamiseksi.
This image (Tämä kuva)
Tulostaa parhaillaan näytöllä näkyvän
kuvan.
Size (Koko)
Valitsee halutun paperikoon.
• Indeksikuvien määrästä riippuen voi olla, ettei
kaikkia kuvia voi tulostaa yhdelle sivulle.
Date (Päiväys)
Päiväyksen ja kellonajan lisäämiseksi
kuviin valitse [Date] (päiväys) tai
[Day&Time] (päiväys ja kellonaika).
 Valitse [OK] kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Kuva tulostetaan.
Älä irrota USB-johtoa silloin kun
(Not disconnect USB cable) -ilmaisin
näkyy lcd-näytöllä.
Printing
2/3
Exit
Stillkuvien tulostaminen
• Jos valitset [This image] -asetuksen
kohdassa  ja tulostat indeksikuvia, samaa
kuvaa tulostetaan useita kappaleita yhdelle
tulostesivulle.
• Jos valitset [Date]-asetukseksi [Date], päiväys
lisätään kohdassa "Päiväyksen ja kellonajan
asettaminen" (s. 21) valitussa muodossa.
Päiväystoiminto ei välttämättä ole käytettävissä
kaikissa tulostimissa.
• Yksiköitä, joita tulostin ei tue, ei näytetä
näytöllä.
79
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tulostuksen peruuttamiseksi
Valitse [Cancel] kohdassa  tai [Exit]
kohdassa .
Vielä muiden kuvien
tulostamiseksi
Valitse kuva kohdistimilla / kohdan 
jälkeen ja valitse sen jälkeen [Print].
Tulostaminen indeksitilassa
Jos kytket kameran tietokoneeseen,
tulostusvalikko avautuu. Sulje
tulostusvalikko painamalla [Cancel]painiketta.
 Paina
(Indeksi) -painiketta
(9 kuvan) indeksinäytön
tuomiseksi näkyviin.
Paina
(Indeksi) -painiketta
kahdesti 16 kuvan indeksinäytön esiin
saamiseksi.
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse
(Print) kohdistimella
 ja paina sen jälkeen  painiketta.
 Valitse haluttu tulostustyyppi
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Print
Cancel
Select DPOF image
Valitse
Valitsee kuvat järjestyksessä. Tulostaa
kaikki valitut kuvat.
1 Valitse tulostettava kuva
kohdistimilla /// ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
-merkki ilmestyy valittuun
kuvaan.
• Toista tämä menettely vielä muiden
kuvien tulostamiseksi.
2 Paina MENU-painiketta.
DPOF image (DPOF-kuva)
Tulostaa kaikki
-merkillä (s. 82)
varustetut kuvat näytöllä näkyvästä
kuvasta riippumatta.
All In This Folder (Kaikki tästä
kansiosta)
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
80
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Valitse tulostusasetus
kohdistimilla ///.
Print
Index
Off
Size
Default
Date
Off
Quantity
1
Exit
OK
Index (Indeksi)
Valitse [On] indeksikuvien
tulostamiseksi.
Size (Koko)
Valitsee halutun paperikoon.
Date (Päiväys)
Päiväyksen ja kellonajan lisäämiseksi
kuviin valitse [Date] (päiväys) tai
[Day&Time] (päiväys ja kellonaika).
Jos [Index]-asetuksena on [Off]:
valitun kuvan arkkimäärä.
Jos [Index]-asetuksena on [On]:
indeksikuvien tulostemäärä.
• Indeksikuvien määrästä riippuen voi olla, ettei
kaikkia kuvia voi tulostaa yhdelle sivulle.
 Valitse [OK] kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Kuva tulostetaan.
Älä irrota USB-johtoa, jos
(Not
disconnect USB cable) -ilmaisin on
lcd-näytöllä.
Kuvatulosteiden
teettäminen
valokuvausliikkeessä
tms.
Ota seuraavat seikat huomioon,
kun teetät kuvatulosteita
valokuvausliikkeessä tms.
• Ota selville liikkeestä, mille Memory
Stick -muistikorteille sillä on tuki.
• Kun käytät liikettä, joka ei tue Memory
Stick- muistikortteja, kopioi kuvat
CD-R-levylle tms. ja vie sen sijaan se
liikkeeseen.
• Ota mukaan liikkeeseen myös Memory
Stick Duo -muistikortin sovitin
• Muista tehdä varmuuskopio datasta
ennen muistikortin viemistä liikkeeseen.
Printing
2/3
Exit
Tulostuksen peruuttamiseksi
Stillkuvien tulostaminen
• Jos valitset [Date]-asetukseksi [Date], päiväys
lisätään kohdassa "Päiväyksen ja kellonajan
asettaminen" (s. 21) valitussa muodossa.
Päiväystoiminto ei välttämättä ole käytettävissä
kaikissa tulostimissa.
 Valitse [Quantity]
kohdistimella  ja valitse
tulostemäärä kohdistimilla
/.
Valitse [Cancel] kohdassa  tai [Exit]
kohdassa .
81
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tulostusmerkkien
lisääminen
On kätevää merkitä tulostettavat kuvat
etukäteen tulostusmerkeillä, jos aiot teettää
tulosteita liikkeessä.
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
Tulostusmerkkien
lisääminen yhden kuvan
tilassa
Tulostusmerkkien
merkitseminen
indeksitilassa
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan , ja paina sen
jälkeen
(Indeksi) painiketta indeksinäytön
(9 kuvaa) esiin saamiseksi.
 Ota esiin kohdistimilla /
kuva, johon haluat lisätä
merkin.
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse
(DPOF)
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
-merkki ilmestyy näytöllä olevaan
kuvaan.
• Et voi merkitä tulostusmerkkiä liikkuviin
kuviin.
• Jos lisäät tulostusmerkin kuviin, jotka on
kuvattu Multi Burst -tilassa, kaikki kuvat
tulostetaan yhdelle, 16 osaan jaetulle arkille.
• Et voi valita tulostemäärää.
60min
1M
101
2/9
DPOF
Exit
BACK/NEXT
 Vielä muiden kuvien
merkitsemiseksi ota esiin
haluttu kuva kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
Paina
(Indeksi) -painiketta
kahdesti 16 kuvan indeksinäytön esiin
saamiseksi.
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse
(DPOF)
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
 Valitse [Select] kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
• Et voi merkitä
-merkkiä [All In This
Folder] -vaihtoehdossa.
 Valitse merkittävä kuva
kohdistimilla /// ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
Vihreä
kuvaan.
-merkki ilmestyy valittuun
-merkin poistaminen
82
Paina  uudelleen kohdassa  tai .
-merkki katoaa.
•
SELECT
MENU
TONEXT
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Toista kohta  vielä muiden
kuvien merkitsemiseksi.
 Paina MENU-painiketta.
 Valitse [OK] kohdistimella
 ja paina sen jälkeen  painiketta.
-merkki muuttuu valkoiseksi.
-merkin asetus on nyt valmis.
Lisättyjen
-merkkien
poistaminen
Valitse kohdistimilla /// kohdassa
 kuvat, joiden merkinnän haluat poistaa,
ja paina sen jälkeen  -painiketta.
-merkkien
Stillkuvien tulostaminen
Kansion kaikkien
poistaminen
Valitse [All In This Folder] kohdassa 
ja paina sen jälkeen  -painiketta. Valitse
[Off] ja paina sen jälkeen  -painiketta.
-merkkien
merkintätoiminnon
keskeyttäminen
Valitse [Cancel] kohdassa  tai [Exit]
kohdassa .
83
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Liikkuvien kuvien
kuvaaminen
Voit kuvata tällä kameralla äänellä
varustettuja liikkuvia kuvia.
 Paina laukaisin täysin alas.
Näytölle ilmestyy "REC" ja
kamera käynnistää kuvan ja äänen
tallennuksen.
STD
60min
101
640
REC 00:00:02[00:10:48]
Tilanvalintakytkin
Laukaisin
Mikrofoni
• Kuvaus päättyy Memory Stick Duo
-muistikortin tullessa täyteen.
 Paina laukaisin uudelleen
täysin pohjaan kuvauksen
lopettamiseksi.
Ohjauspainike
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Paina painiketta
(Kuvakoko).
Image Size -kuvakoon asetusnäyttö
ilmestyy esiin.
 Valitse haluttu koko
kohdistimilla /.
Vaihtoehtoina ovat [640(Fine)],
[640(Standard)] ja [160].
84
• [640(Fine)]-koossa kuvia voi tallentaa
vain Memory Stick PRO Duo muistikortille.
Vitkalaukaisimen käyttö
Siirrä tilanvalintakytkin
-asentoon ja
seuraa s. 36 annettuja ohjeita.
• Do not touch the microphone during shooting
movies.
• Et voi käyttää seuraavia toimintoja liikkuvia
kuvia kuvattaessa:
− Zoom-asteikon muuttaminen
− Salama
− Päiväyksen ja kellonajan lisääminen kuvaan
• Jos asetat kuvakooksi [640(Fine)] samalla
kun kytket A/V-liitäntäjohdon (sisältyy
toimitukseen) A/V (MONO) -liitäntään,
kuvauskohde ei näy lcd-näytöllä. Lcd-näyttö
muuttuu siniseksi.
• Lisätietoja kunkin liikkuvan kuvan tilan
tallennusajasta on s. 119.
Kuvauksen aikana näkyvät
ilmaisimet
Näytöllä näkyviä ilmaisimia ei tallenneta
kuvaan.
Joka kerta kun painat painiketta
, lcdnäytön tila muuttuu seuraavasti: Ilmaisimet
päältä  Lcd-näytön taustavalo päältä 
Ilmaisimet päällä.
Histogrammia ei näytetä.
Lue lisätietoja ilmaisimista s. 135.
Lähikuvien (Makro) kuvaaminen
Siirrä tilanvalintakytkin
-asentoon ja
seuraa s. 35 annettuja ohjeita.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Liikkuvien kuvien
katseleminen lcdnäytöltä
Voit katsella liikkuvia kuvia lcd-näytöltä
äänen toistuessa kaiuttimesta.
Ohjauspainike
 Paina  -painiketta.
Liikkuvien kuvien ja äänen toisto
käynnistyy.
Toiston aikana näytöllä näkyy 
(toisto) -ilmaisin.
60min
STD
640
101
10/10
00:00:03
Tilanvalintakytkin
Kaiutin
101_0010
STOP
2005 1 1 10:30PM
REV/CUE
Toistopalkki
VOLUME
Toiston keskeyttämiseksi
Paina uudelleen  -painiketta.
Näytöllä liikkuvien kuvien
toiston aikana näkyvät
ilmaisimet
Joka kerta kun painat painiketta
,
näytön tila muuttuu seuraavasti: Ilmaisimet
päältä  Lcd-näytön taustavalo päältä 
Ilmaisimet päällä.
Histogrammia ei näytetä.
Lue lisätietoja ilmaisimista s. 137.
• Liikkuvien kuvien katselemiseksi tv:stä
käytetään samaa menettelyä kuin stillkuvien
katselussa (s. 46).
• Aikaisemmilla Sony-malleilla tallennetut
liikkuvat kuvat saattavat myös näkyä
pienemmässä koossa.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
Liikkuvat kuvat, joiden kuvakoko
on [640(Fine)] tai [640(Standard)],
näytetään koko näytön kokoisina.
60min
STD
640
101
101_0010
PLAY
Kuvien selaamiseksi taakse/
eteenpäin
Liikkuvien kuvien kuvaaminen ja katselu
 Valitse haluttu liikkuva kuva
kohdistimilla /.
Säädä äänenvoimakkuus kohdistimilla
/.
Paina toiston aikana painikkeita 
(eteenpäin) tai  (taaksepäin).
Normaalitilaan palaamiseksi paina 
-painiketta.
10/10
00:00:00
2005 1 1 10:30PM
BACK/NEXT
VOLUME
• Kuvakoon [160] liikkuvat kuvat näytetään
näytöllä yhtä kokoa pienempinä.
85
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Liikkuvien kuvien
poistaminen
Voit poistaa tarpeettomat liikkuvat kuvat.
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
Yhden kuvan tilassa
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Tuo poistettava liikkuva kuva
näytölle kohdistimilla /.
 Paina
(Poista).
-painiketta
Liikkuvaa kuvaa ei poisteta vielä tässä
vaiheessa.
 Valitse [Delete] kohdistimella
 ja paina sen jälkeen  painiketta.
• Suojattuja kuvia ei voi poistaa.
• Pidä mielessä, ettei poistettuja kuvia voida
palauttaa.
Teksti "Access" ilmestyy esiin, ja
liikkuva kuva on poistettu.
 Jos haluat jatkaa muiden
liikkuvien kuvien poistamista,
tuo poistettava liikkuva kuva
esiin kohdistimilla / ja
toista sen jälkeen uudelleen
kohta .
Indeksitilassa
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan , ja paina sen
jälkeen
(Indeksi) painiketta indeksinäytön
(9 kuvaa) esiin saamiseksi.
Paina
(Indeksi) -painiketta
kahdesti 16 kuvan indeksinäytön esiin
saamiseksi.
 Paina
-painiketta
(Poista).
 Valitse [Select] kohdistimilla
/ ja paina sen jälkeen 
-painiketta.
 Valitse poistettava liikkuva
kuva kohdistimilla ///
ja paina sen jälkeen  painiketta.
Vihreä -ilmaisin (Poista) ilmestyy
valittuun liikkuvaan kuvaan.
SELECT
Poistamisen peruuttamiseksi
Valitse [Exit] kohdassa  tai .
TONEXT
Liikkuvaa kuvaa ei poisteta vielä tässä
vaiheessa.
 Toista kohta  vielä
muiden liikkuvien kuvien
poistamiseksi.
86
 Paina
-painiketta (Poista).
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Valitse [OK] kohdistimella
 ja paina sen jälkeen  painiketta.
Teksti "Access" ilmestyy esiin, ja
liikkuva kuva on poistettu.
Poistamisen peruuttamiseksi
Valitse [Exit] kohdassa  tai .
• Kansion kaikkien kuvien poistamisesta on
lisätietoja s. 51.
Liikkuvien kuvien
leikkaaminen
Voit leikata liikkuvia kuvia tai poistaa
niistä tarpeettomia osia. Tätä toimintoa
suositellaan käytettäväksi, jos Memory
Stick Duo -muistikortin kapasiteetti on
riittämätön tai jos haluat liittää liikkuvia
kuvia sähköpostiviesteihin.
Pidä mielessä, että alkuperäinen liikkuva
kuvaa katoaa sitä leikattaessa.
<Esimerkki> Liikkuvan kuvan, numero
101_0002, leikkaaminen
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1. Otoksen A leikkaaminen
1
A
B
2
Jakokohta
3
101_0002
2. Otoksen B poistaminen
Tiedostoihin liikkuvia
kuvia leikattaessa lisätyt
tiedostonimet
1
3
A
2
B
101_0005
Jakokohta
3. Otosten A ja B poistaminen, jos ne ovat
tarpeettomia.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Poista
Poista
4. Vain halutut otokset jäävät jäljelle
1
3
2
101_0006
Liikkuvien kuvien kuvaaminen ja katselu
Leikatuille liikkuville kuville annetaan
uudet numerot, ja ne tallennetaan valitun
tallennuskansion uusimmiksi tiedostoiksi.
Alkuperäinen liikkuva kuva poistetaan, ja
sen numero ohitetaan.
101_0004
87
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Ohjauspainike
Tilanvalintakytkin
MENU
 Valitse leikkauskohta.
Paina ohjauspainikkeen keskikohtaa 
halutussa leikkauskohdassa.
60min
Divide
Dividing
Point
STD
640
101
10/10
00:00:02
OK
Cancel
Exit
 Aseta tilanvalintakytkin
kohtaan .
 Valitse leikattava liikkuva kuva
kohdistimilla /.
 Paina MENU-painiketta.
Valikko ilmestyy näytölle.
 Valitse (Divide)
kohdistimella  ja paina
sen jälkeen  -painiketta.
Valitse seuraavaksi [OK]
kohdistimella  ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
Liikkuvien kuvien toisto käynnistyy.
• Seuraavia kuvia ei voi leikata.
– Stillkuva
– Liikkuvat kuvat, jotka ovat liian lyhyitä
leikattavaksi (alle noin kaksi sekuntia)
– Suojatut liikkuvat kuvat
• Et voi palauttaa tiedostoja alkuperäisiksi sen
jälkeen kun olet leikannut niitä.
• Leikatut liikkuvat kuvat tallennetaan valitun
tallennuskansion uusimmiksi tiedostoiksi.
Jos haluat säätää leikkauskohtaa,
valitse [/] (ruutu taaksepäin/
eteenpäin) ja säädä leikkauskohta
kohdistimilla /. Jos haluat vaihtaa
leikkauskohtaa, valitse [Cancel].
Liikkuvan kuvan toisto käynnistyy
uudelleen.
 Kun olet valinnut leikkauskohdan, valitse [OK]
kohdistimilla / ja paina sen
jälkeen  -painiketta.
 Valitse [OK] kohdistimella
 ja paina sen jälkeen  painiketta.
Liikkuva kuva leikataan.
Leikkauksen peruuttamiseksi
Valitse [Exit] kohdassa  tai .
Liikkuva kuva ilmestyy jälleen näytölle.
88
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvien kopiointi
tietokoneelle
— Windows-käyttäjät
Suositeltu tietokoneen
käyttöjärjestelmä
• Tämä kamera on Hi-Speed USB (USB 2.0)
-yhteensopiva.
• Jos kamera kytketään USB-liitäntään, joka
on Hi-Speed USB (USB 2.0) -yhteensopiva,
tiedonsiirto nopeutuu.
USB-tila
USB-liitännälle on kaksi tilaa kytkettäessä
kamera tietokoneeseen: [Normal] ja
[PTP]*. Oletusasetuksena on [Normal]tila. Tässä luvussa esimerkkinä käytetään
[Normal]-tilaa.
* Lisätietoja PTP-yhteydestä on s. 126.
Kameran ja tietokoneen välinen
tietoliikenne
Tietoliikenne kameran ja tietokoneen
välillä ei ehkä palaudu sen jälkeen,
kun tietokone on palautunut Suspend(keskeytys) tai Sleep-tiloista (valmius).
Ellei tietokoneessa ole USBliitäntää
Ellei tietokoneessa ole USB-liitäntää tai
Memory Stick -muistikorttitilaa, voit
kopioida kuvat jollakin lisälaitteella. Lue
lisätietoja Sony web-sivustolta.
http://www.sony.net/
Cd-rom-levyn sisältö
 USB-ajuri
Tämä ajuri tarvitaan kameran kytkemiseksi
tietokoneeseen.
Windows XP:tä käytettäessä USB-ajuria ei
tarvitse asentaa.
 Picture Package
Tätä sovellusohjelmaa käytetään kuvien
siirtämiseen vaivattomasti kamerasta
tietokoneeseen. Sen avulla voit käyttää
useita eri toimintoja.
Kun asennat "Picture Package" ohjelman, myös USB-ajuri asennetaan
automaattisesti.
Kuvien katselu tietokoneella
Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows
98, Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Edellä mainitun käyttöjärjestelmän tulee
olla asennettu tehtaalla. Toimintaa ei
taata edellä mainittuihin päivitetyissä
käyttöjärjestelmissä eikä usean
käyttöjärjestelmän käyttöympäristöissä.
Prosessori: MMX Pentium 200 MHz tai
nopeampi
USB-liitäntä: Asennettu
vakioasennuksena
Näyttö: 800 × kuvapistettä tai enemmän
Suurväri (16-bittiset värit, 65 000 väriä)
tai enemm
• Jos kytket kerralla kaksi tai useampia USBlaitteita tietokoneeseesi, jotkin laitteet, tämä
kamera mukaan lukien, eivät välttämättä toimi
USB-laitteista riippuen.
• Toimintaa ei myöskään taata USB-keskitintä
(hub) käytettäessä.
• Toimintaa ei myöskään voida taata kaikilla yllä
suositelluilla käyttöjärjestelmillä.
• Suoritettava menettely saattaa poiketa
käyttöjärjestelmästä riippuen.
• Sulje kaikki tietokoneessa käynnissä
olevat sovellusohjelmat ennen USBajurin ja sovellusohjelman asentamista.
• Jos käytät Windows XP:tä tai 2000:ta, kirjaudu
sisään järjestelmänvalvojana (Administrator).
89
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
USB-ajurin asentaminen
Windows XP:tä käytettäessä USB-ajuria ei
tarvitse asentaa.
Kun USB-ajuri on asennettu kerran, sitä ei
tarvitse asentaa uudelleen.
 Kytke tietokone päälle ja
aseta cd-rom-levy (sisältyy
toimitukseen) tietokoneen cdrom-asemaan.
Älä kytke vielä tässä vaiheessa
kameraa tietokoneeseen.
Asennusvalikko ilmestyy
esiin. Jos se ei tule näkyviin,
kaksoisnapsauta kuvakkeita
(My Computer, Oma tietokone) 
(PICTUREPACKAGE) tässä
järjestyksessä.
• Jos käytät myös kameran mukana
toimitettua "Picture Package"
-kuvankäsittelyohjelmaa, napsauta
kohtaa [Picture Package]. USB-ajuri
asennetaan samanaikaisesti "Picture
Package" -ohjelman kanssa (s. 97).
• Jos tietokone on käytössä, sulje
 Napsauta otsikkonäytöltä
kohtaa [USB Driver].
 Valitse [Yes, I want to restart
my computer now] ja napsauta
sen jälkeen painiketta [Finish]
(Valmis).
"InstallShield Wizard" -näyttö
ilmestyy esiin.
 Napsauta painiketta [Next]
(Seuraava).
Tietokone käynnistyy uudelleen ja voit
nyt käyttää USB-liitäntää.
 Ota cd-rom-levy pois cd-romasemasta.
USB-ajurin asennus käynnistyy. Kun
asennus on valmis, näytölle ilmestyy
ilmoitus asennuksen päättymisestä.
kaikki sovellusohjelmat ennen
USB-ajurin asennusta.
90
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kameran kytkeminen
tietokoneeseen
 Kytke USB-johto Cyber-shotaseman (USB) -liitäntään.
 Käynnistä tietokone.
 Kytke kamera Cyber-shotasemaan ja kytke virta
kameraan.
POWER
 Aseta kopioitavat kuvat
sisältävä Memory Stick Duo
-muistikortti kameraan.
Verkko/latauslaite
Cyber-shotasema
USB-johto
 Kytke USB-johto
tietokoneeseen.
• Varmista, että kamera on kunnolla kytketty
Cyber-shot-asemaan.
Pistorasiaan
USB Mode
Normal
Toimintoilmaisimet*
Switch on
• Jos kopioit kuvia tietokoneelle kameraa akulla
käyttäen, kopiointi saattaa epäonnistua tai
aiheuttaa datan tuhoutumisen akun loppumisen
vuoksi. On suositeltavaa käyttää verkko/
latauslaitetta.
• Windows XP:tä käytettäessä ohjattu
automaattinen toistotoiminto käynnistyy
automaattisesti. Siirry s. 93.
MENU
Kuvien katselu tietokoneella
 Kytke verkko/latauslaitteen
virtajohto Cyber-shot-asemaan
(sisältyy toimitukseen) ja itse
verkkolaite pistorasiaan.
"USB Mode Normal" ilmestyy
kameran lcd-näytölle. Kun
USB-yhteys muodostetaan
ensimmäisen kerran, tietokone
suorittaa automaattisesti kameran
tunnistamiseen käytetyn ohjelman.
Odota hetki.
* Tietoliikenteen aikana toimintoilmaisimet
palavat punaisina. Älä käytä tietokonetta
ennen kuin ilmaisimet palavat valkoisina.
91
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
• Jos teksti “USB Mode Normal” ei tule
näkyviin kohdassa , paina MENUpainiketta, valitse [USB Connect] ja valitse
asetukseksi [Normal].
• Älä ota kameraa pois Cyber-shotasemasta USB-liitännän ollessa
käytössä, koska kuvadata saattaa
tällöin tuhoutua. USB-yhteyden
keskeyttämiseksi lue huomautus .
 USB-johdon irrottaminen
tietokoneesta tai Memory
Stick Duo -muistikortin
poistaminen kamerasta tai
virran katkaiseminen kamerasta
USB-liitännän aikana
Käyttöjärjestelmien Windows 2000,
Me ja XP käyttäjät
1 Kaksoisnapsauta tehtäväpalkissa olevaa
kuvaketta .
Kaksoisnapsauta tätä
2 Napsauta kuvaketta
(Sony DSC) ja
sen jälkeen [Stop] (Lopeta) -painiketta.
3 Vahvista laitteen poisto
vahvistusikkunasta ja napsauta sen
jälkeen [OK]-painiketta.
4 Napsauta [OK]-painiketta.
Windows XP -käyttäjien ei tarvitse
suorittaa kohtaa 4.
5 Irrota USB-johto ja ota Memory Stick
Duo -muistikortti pois kamerasta tai
kytke kamerasta virta päältä.
92
Käyttöjärjestelmien Windows 98 ja
98SE käyttäjät
Tarkista, että näytön toimintoilmaisimet
(s. 91) ovat valkoiset, ja suorita ainoastaan
yllä olevien ohjeiden kohta 5.
Kuvien kopiointi
– Windows 98/98SE/2000/Me
 Kaksoisnapsauta kuvaketta
[My Computer] (Oma
tietokone) ja sen jälkeen
kuvaketta [Removable Disk]
(Siirrettävä levy).
Kameraan asetetun Memory Stick Duo
-muistikortin sisältö tulee esiin.
• Tässä kappaleessa annetaan esimerkki kuvien
kopioinnista "My Documents" (Omat tiedostot)
-kansioon.
• Ellei "Removable Disk" -kuvake (Siirrettävä
levy) tule esiin, lue s. 93.
• Windows XP:tä käytettäessä lue lisätietoja s. 93.
 Kaksoisnapsauta kohtaa
[DCIM] ja kaksoisnapsauta
sen jälkeen kansiota, johon
kopioitavat kuvatiedostot on
tallennettu.
 Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvatiedostoa
valikon näyttämiseksi ja valitse
sen jälkeen siitä [Copy] (Kopioi).
 Kaksoisnapsauta [My
Documents] -kansiota (Omat
tiedostot) ja napsauta hiiren
kakkospainikkeella "My
Documents" (Omat tiedostot)
-ikkunaa valikon näyttämiseksi
ja valitse sen jälkeen valikosta
kohta [Paste] (Liitä).
Kuvatiedostot kopioidaan "My
Documents" (Omat tiedostot) -kansioon.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Jos kohdekansiossa on jo
samalla tiedostonimellä
varustettu kuva
Päällekirjoituksen vahvistusta pyytävä
tiedote ilmestyy esiin. Kun kirjoitat
olemassa olevan kuvan päälle uuden
kuvan, alkuperäisen tiedoston data
katoaa.
1 Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvaketta [My Computer] (Oma
tietokone) valikon esiin saamiseksi ja
napsauta sen jälkeen kohtaa [Properties]
(Ominaisuudet).
"System Properties" (Ominaisuudet:
Järjestelmä) -näyttö ilmestyy esiin.
2 Avaa kohta [Device Manager]
(Laitehallinta).
 Napsauta riviä [Hardware]
(Laitteisto).
 Napsauta kohtaa [Device Manage]
(Laitehallinta).
• Käyttöjärjestelmien Windows 98, 98SE
ja Me käyttäjien ei ole tarpeen suorittaa
kohtaa . Napsauta [Device Manager]
-välilehteä (Laitehallinta).
3 Jos [
Sony DSC] on näkyvissä,
poista se.
 Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kohtaa [
Sony DSC].
 Napsauta painiketta [Uninstall]
(Pura asennus).
"Confirm Device Removal"
(Vahvista laitteen poisto) -näyttö
ilmestyy esiin.
• Käyttöjärjestelmien Windows 98, 98SE
ja Me käyttäjät: napsauta painiketta
[Remove] (Poista).
 Napsauta [OK]-painiketta.
Laite on nyt poistettu.
Yritä asentaa USB-ajuri uudelleen cd-romlevyn avulla (s. 90).
– Windows XP
Kuvien kopiointi Windows
XP:n AutoPlay -automaattisella
toistotoiminnolla
 Tee USB-liitäntä (s. 91).
Napsauta riviä [Copy pictures
to a folder on my computer
using Microsoft Scanner and
Camera Wizard] (Kopioi kuvat
tietokoneen kansioon ohjatulla
toiminnolla) ja napsauta sen
jälkeen [OK]-painiketta.
"Scanner and Camera Wizard" -näyttö
ilmestyy esiin.
 Napsauta [Next] (Seuraava)
-painiketta.
Memory Stick Duo -muistikortille
tallennetut kuvat tulevat esiin.
 Napsauta ja poista rastit
niiden kuvien valintaruuduista,
joita et halua kopioida
tietokoneelle, ja napsauta
sen jälkeen [Next] (Seuraava)
-painiketta.
Kuvien katselu tietokoneella
Tiedostonimen muuttaminen
Jos haluat kopioida kuvatiedoston
tietokoneeseen päällekirjoittamatta sitä,
vaihda sen tiedostonimi halutuksi ennen
sen kopiointia. Pidä kuitenkin mielessä,
että mikäli vaihdat tiedostonimeä, et
välttämättä pysty toistamaan sitä omalla
kamerallasi. Kuvien toistamiseksi
omalla kamerallasi suorita s. 97 kuvattu
menettely.
Jos siirrettävän levyn kuvake ei
tule esiin
"Picture Name and Destination" (Kuvan
nimi ja kohde) -näyttö ilmestyy esiin.
 Valitse nimi ja tallennuskansio
kuville ja napsauta sen jälkeen
[Next] (Seuraava) -painiketta.
Kuvien kopiointi käynnistyy. Kun se
on suoritettu loppuun, "Other Options"
(Muut asetukset) -ikkuna ilmestyy
esiin.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
93
 Valitse [Nothing. I’m finished
with these pictures] ja
napsauta sen jälkeen [Next]
(Seuraava) -painiketta.
Näytölle ilmestyy "Completing the
Scanner and Camera Wizard" -ikkuna.
 Napsauta [Finish] (Valmis)
-painiketta.
Ohjattu toiminto sulkeutuu.
• Vielä muiden kuvien kopioimiseksi suorita
s. 92 kohdassa  kuvattu menettely
irrottaaksesi USB-johdon ja kytkeäksesi
sen takaisin paikalleen. Suorita sen jälkeen
menettely uudelleen kohdasta  alkaen.
Kuvien katseleminen
tietokoneella
 Napsauta [Start] (Käynnistä)
ja sen jälkeen kuvaketta [My
Documents] (Omat tiedostot).
"My Documents" (Omat tiedostot)
-kansion sisältö ilmestyy esiin.
• Tässä luvussa kerrotaan, kuinka "My
Documents" -kansioon kopioidut kuvat
saadaan katseltaviksi.
• Jos et käytä Windows XP:tä, kaksoisnapsauta
työpöydän [My Documents] -kuvaketta (Omat
tiedostot).
 Kaksoisnapsauta haluttua
kuvatiedostoa.
Kuva ilmestyy näytölle.
94
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvatiedostojen tallennuskansiot ja tiedostonimet
Kameralla tallennetut kuvatiedostot ryhmitellään Memory Stick Duo -muistikortille
kansioihin.
Esimerkki: Kansioita Windows XP:llä katseltaessa
Kuvien katselu tietokoneella
Kuvadataa sisältävä kansio on tallennettu kameralla,
jossa ei ole kansionluomistoimintoa.
Omalla kamerallasi tallennettua kuvadataa
sisältävä kansio. Ellet luo uusia kansioita,
kansiojärjestelmässä käytetään ainoastaan
"101MSDCF"-kansiota
Kuvadataa sisältävä kansio on tallennettu kameralla,
jossa ei ole kansionluomistoimintoa.
• Et voi tallentaa kuvia "100MSDCF"- tai "MSSONY"-kansioihin. Näiden kansioiden kuvia
voi ainoastaan katsella.
• Lisää tietoja kansiosta on s. 55 ja 69.
95
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kansio
Tiedostonimi
Tiedoston sisältö
101MSDCF–999MSDCF
DSC0.JPG
• Stillkuvatiedostot, jotka on tallennettu
MOV0.MPG
• Liikkuvan kuvan tiedosto (s. 84)
MOV0.THM
• Indeksikuvatiedostot, jotka on tallennettu samanaikaisesti liikkuvan kuvan tallennuksen
aikana (s. 84)
− Normaalitilassa (s. 29)
− Exposure Bracket -tilassa (s. 63)
− Burst-tilassa (s. 66)
− Multi Burst -tilassa (s. 67)
•  tarkoittaa mitä tahansa numeroa väliltä 0001–9999.
• Liikkuvan kuvan tiedoston ja sitä vastaavan indeksikuvatiedoston numero-osat ovat samat.
96
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kerran tietokoneeseen
tallennettujen
kuvatiedostojen katselu
kameralla
• Kohtaa  ei tarvitse suorittaa, jos kameran
asettamaa tiedostonimeä ei ole muutettu.
• Kaikkia kuvia ei välttämättä voi toistaa niiden
kuvakoon johdosta.
• Jos kuvatiedostoa on muokattu tietokoneella
tai jos se on tallennettu jollakin muulla
kameramallilla kuin omallasi, toiston
onnistumista omalla kamerallasi ei voida taata.
• Kun päällekirjoittamisen vahvistusnäyttö
ilmestyy esiin, kirjoita eri numero
kohdassa .
• Jos kansioita ei ole, luo ensin kansio kameralla
ja kopioi sen jälkeen kuvatiedosto siihen
(s. 55).
Kirjoita numero väliltä 0001–9999
kohtaan .
• Tiedostotunniste saattaa tulla näkyviin
tietokoneen asetuksista riippuen. Stillkuvien
tiedostotunniste on JPG, ja liikkuvien
kuvien tiedostotunniste on MPG. Älä muuta
tiedostotunnistetta.
 Kopioi kuvatiedosto Memory
Stick Duo -kansioon.
 Napsauta kuvatiedostoa hiiren
kakkospainikkeella ja napsauta sen
jälkeen [Copy] (Kopioi) -painiketta.
 Valitse ja kaksoisnapsauta
[Removable Disk] (Siirrettävä
levy) -kansiosta kohtaa [DCIM]
tai [My Computer] (Oma
tietokone) -kansiosta kohtaa [Sony
MemoryStick].
 Napsauta hiiren kakkospainikkeella
[DCIM]-kansiosta [MSDCF]
-kansiota ja napsauta [Paste]
(Liitä) -painiketta.  tarkoittaa
mitä tahansa numeroa väliltä
100–999.
"Picture Package"- ja
"ImageMixer VCD2" ohjelmien asentaminen
"Picture Package" -ohjelma toimii
ainoastaan Windows-tietokoneissa.
Voit käyttää Picture Package -ohjelmaa
Windows-tietokoneessa kameralla
kuvattujen kuvien muokkaamiseen. Kun
asennat Picture Package -ohjelman, myös
USB-ajuri asennetaan automaattisesti.
• Jos tietokone on käytössä, sulje kaikki
sovellusohjelmat ennen Picture Package
-sovellusohjelman asennusta.
Tietokoneympäristöstä
Lue lisätietoja normaalista Windowskäyttöympäristöstä s. 89. Muut
järjestelmävaatimukset ovat seuraavat:
Ohjelmisto: Macromedia Flash Player
6.0 tai uudempi, Windows Media
Player 7.0 tai uudempi, DirectX 9.0b tai
uudempiia Player 7.0 or later, DirectX 9.0b
or later
Äänikortti: 16-bittinen stereoäänikortti ja
kaiuttimet
Työmuisti: 64 MB tai enemmän (128 MB
tai enemmän on suositus.)
Kiintolevy: Asennuksen vaatima vapaa
kiintolevytila: noin 500 MB
Näyttö: Näytönohjain (Direct Draw
-ajurin kanssa yhteensopiva), jossa 4 MB:n
VRAM-muisti
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Enjoying images on your computer
Kun tietokoneelle kopioitu kuvatiedosto
ei ole enää Memory Stick Duo muistikortilla, voit katsella tätä kuvaa
kamerallasi kopioimalla tietokoneella
olevan kuvatiedoston Memory Stick Duo
-muistikortille.
 Napsauta kuvatiedostoa
hiiren kakkospainikkeella
ja napsauta sen jälkeen
[Rename] (Nimeä uudelleen)
-painiketta. Muuta tiedoston
nimeksi "DSC0".
97
• Diaesityksien automaattiseen luomiseen
(s. 101) tarvitaan Pentium III 500 MHz
tai nopeampi prosessori.
• ImageMixer VCD2 -ohjelmaa
käytettäessä suosituksena on Pentium III
800 MHz tai nopeampi prosessori.
• Tämä ohjelmisto on DirectXyhteensopiva. DirectX:n on oltava
asennettuna, jotta ohjelmistoa voisi
käyttää.
• Cd-r-levyille kirjoittamiseksi tarvitaan
oma, tallentimen käytön vaatima
käyttöympäristö.
 Kytke tietokone päälle ja
aseta cd-rom-levy (sisältyy
toimitukseen) tietokoneen
cd-rom-asemaan.
Asennusvalikko ilmestyy näytölle.
• Jos et ole vielä asentanut USB-ajuria (s. 90),
älä kytke kameraa tietokoneeseen ennen
Picture Package -ohjelmiston asentamista (ei
koske Windows XP:tä).
 Napsauta riviä [Picture
Package/ImageMixer VCD2].
98
 Valitse haluamasi kieli ja
napsauta sen jälkeen [Next]
(Seuraava) -painiketta.
 Napsauta [Next] (Seuraava)
-painiketta.
• Tässä luvussa kuvataan englanninkielisen
version näyttöä.
 Napsauta "Ready to Install the
Program" -näytöltä [Install]
(Asenna) -painiketta.
 Napsauta [Next] (Seuraava)
-painiketta.
"License Agreement" (Lisenssisopimus) -näyttö ilmestyy esiin.
Lue sopimus huolellisesti läpi. Jos
hyväksyt sopimuksen ehdot, napsauta
"I accept the terms of the license
agreement" -valintaruutua ja napsauta
[Next] (Seuraava) -painiketta.
Asennus käynnistyy.
Kun asennus on valmis, "Welcome
to setup for ImageMixer VCD2"
(Tervetuloa ImageMixer VCD2 asennukseen) -näyttö ilmestyy esiin.
"Choose Setup Language" (Valitse
asennuskieli) -näyttö ilmestyy esiin.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Napsauta [Next] (Seuraava)
-painiketta ja toimi ohjeiden
mukaan.
Picture Package ohjelmiston käyttäminen
Kytke USB-johto kameran ja
tietokoneen välille.
Picture Package -ohjelmisto käynnistyy
automaattisesti ja kuvat kopioidaan
tietokoneelle automaattisesti. Kun kuvat on
kopioitu, Picture Package Viewer -ohjelma
käynnistyy ja kopioidut kuvat tulevat
näkyviin.
Käynnistä [Picture Package Menu]
työpöydältä eri toimintojen käyttämiseksi.
• Oletusnäyttö saattaa olla erilainen tietokoneesta
riippuen. Voit vaihtaa painikkeiden paikkoja
napsauttamalla näytön oikeassa alakulmassa
olevaa [Settings]-asetusta.
• Yksityiskohtaisia tietoja sovellusohjelmiston
käytöstä saa napsauttamalla jokaisen näytön
-kuvaketta
oikeassa yläkulmassa olevaa
online-ohjeen saamiseksi esiin.
"Picture Package" -ohjelmiston
teknisen tuen tarjoaa Pixela User
Support Center. Lisätietoja on cd-rlevyn mukana toimitetuissa tiedoissa.
 Tarkista, että "Yes, I want to
restart my computer now"
(Haluan käynnistää tietokoneen
uudelleen) -valintaruudussa
on rasti ja napsauta sen jälkeen
[Finish] (Valmis) -painiketta.
Tietokone käynnistyy uudelleen.
"Picture Package Menu"- ja "Picture
Package destination Folder" pikakuvakkeet tulevat näkyviin.
Kuvien katselu tietokoneella
Jos "Welcome to setup for Direct X"
-näyttö avautuu, kun olet asentanut
sovellusohjelman, toimi ohjeiden
mukaan.
Kuvien kopioiminen Picture
Package -ohjelmiston avulla
• Tavallisesti "My Picture" -kansion sisään
luodaan kansiot "Picture Package" ja "Date",
ja kaikki kameralla tallennetut kuvatiedostot
kopioidaan näihin kansioihin.
• Jos Picture Package -ohjelmisto ei pysty
kopioimaan kuvia automaattisesti, avaa valikko
"Picture Package Menu" ja tarkista [Settings]
(Asetukset) kohdasta [Copy automatically]
(Kopioi automaattisesti).
 Ota cd-rom-levy pois cd-romasemasta.
99
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kuvien katselu tietokoneella
Napsauta kohtaa [Viewing video and
pictures on PC] näytön vasemmasta
reunasta ja napsauta sen jälkeen riviä
[Viewing video and pictures on PC] näytön
oikeasta alakulmasta.
Kuvien tallentaminen cd-rlevylle
Esiin tulee näyttö, jonka avulla kuvat
tallennetaan cd-r-levylle.
The screen used for storing images on
a CD-R appears.
Kuvienkatselunäyttö ilmestyy esiin.
Valikolla varustetun video-cdlevyn luominen ("ImageMixer
VCD2")
ImageMixer VCD2 on yhteensopiva
korkearesoluutioisen stillkuva-video-cd:n
kanssa.
 Napsauta näytön vasemmasta
reunasta kohtaa [Burning
Video CD] ja sen jälkeen
näytön oikeasta alakulmasta
kohtaa [Burning Video CD].
• Cd-r-asemaa tarvitaan kuvien tallentamiseen
cd-r-levylle. Lisätietoja yhteensopivista
asemista on Pixela User Support Center
-kotisivulla.
http://www.ppackage.com/
"ImageMixer VCD2" -näyttö ilmestyy
esiin.
 Napsauta kohtaa [Video CD].
 Valitse kansio, jonne halutut
kuvat on tallennettu.
100
 Valitse haluttu kansio vasemmasta
ruudusta ja napsauta sen jälkeen
painiketta [Add] (Lisää). Valittu
kansio siirtyy oikeanpuoleiseen
ruutuun.
 Napsauta [Next] (Seuraava) painiketta.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Aseta valikon tausta,
painikkeet, otsikot jne.
ja napsauta sen jälkeen
painiketta [Next] (Seuraava).
Tee asetukset haluamallasi tavalla.
Diaesityksen luominen
Napsauta riviä [Automatic Slideshow
Producer] näytön vasemmasta reunasta ja
sen jälkeen kohtaa [Automatic Slideshow
Producer] näytön oikeasta alakulmasta.
 Vahvista video-cd-tiedoston
esikatseluikkuna.
 Tuo kuvaluettelo näkyviin
kohdan "Kuvien katselu
tietokoneella" (s. 100)
ohjeiden mukaan.
 Kaksoisnapsauta ja valitse
luettelosta kuvat, jotka haluat
tulostaa.
 Napsauta tiedostoa, jota haluat
esikatsella vasemmasta ruudusta.
 Napsauta kohdistinta [] tiedoston
esikatselemiseksi.
Diaesityksen luomisnäyttö ilmestyy
esiin.
 Napsauta
näytöltä.
-painiketta
Kun asetat cd-r-levyn cd-r-asemaan
ja napsautat [Write] (Kirjoita), levyn
kirjoitusnäyttö ilmestyy esiin.
Kuvien katselu tietokoneella
 Napsauta [Next] (Seuraava)
-painiketta ja kirjoita levyn
nimi.
Kuvien tulostaminen
Kuvien tulostusnäyttö ilmestyy esiin.
101
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Napsauta kohtaa [File]
(Tiedosto) näytön vasemmasta
yläreunasta ja valitse sen
jälkeen kohta [Print] (Tulosta).
Kuvien kopiointi
tietokoneelle
— Macintosh-käyttäjät
Suositeltu tietokoneen
käyttöjärjestelmä
Käyttöjärjestelmä: Mac OS 9.1, 9.2 tai
Ohjatun tulostustoiminnon näyttö
ilmestyy esiin.
 Aseta paperikoko ja
tulostemäärä ja tulosta sen
jälkeen kuvat.
Mac OS X (v10.0/v10.1/v10.2/v10.3)
Yllä mainitun käyttöjärjestelmän tulee olla
tehdasasennettu.
USB-liitäntä: Asennettu vakioasennuksena
• Jos kytket kerralla kaksi tai useampia USBlaitteita tietokoneeseesi, jotkin laitteet, tämä
kamera mukaan lukien, eivät välttämättä toimi
USB-laitteesta riippuen.
• Toimintaa ei myöskään taata USB-keskitintä
(hub) käytettäessä.
• Toimintaa ei myöskään voida taata kaikilla yllä
suositelluilla käyttöjärjestelmillä.
USB-tila
USB-liitännälle on kaksi tilaa kytkettäessä kamera tietokoneeseen: [Normal] ja
[PTP]*. Oletusasetuksena on [Normal]tila. Tässä luvussa esimerkkinä käytetään
[Normal]-tilaa.
* Lisätietoja PTP-tilasta on s. 126.
Tietoliikenne tietokoneen
kanssa
Tietoliikenne kameran ja tietokoneen
välillä ei ehkä palaudu sen jälkeen,
kun tietokone on palautunut Suspend(keskeytys) tai Sleep-tiloista (valmius).
Ellei tietokoneessa ole USBliitäntää
Ellei tietokoneessa ole USB-liitäntää tai
Memory Stick -muistikorttitilaa, voit
kopioida kuvat jollakin lisälaitteella. Lue
lisätietoja Sony web-sivustolta.
http://www.sony.net/
102
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Kameran kytkeminen
tietokoneeseen
Yksityiskohtaisempia tietoja on s. 91.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X
v10.0, irrota USB-johto jne. sammutettuasi
tietokoneen.
 Kuvien kopiointi
1 Kaksoisnapsauta juuri tunnistettua
työpöydän kuvaketta.
Kameraan asetetun Memory Stick Duo
-muistikortin sisältö tulee esiin.
ImageMixer VCD2 ohjelmiston käyttö
1 Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta.
"ImageMixer VCD2" -ohjelmisto on
yhteensopiva myös Macintoshin kanssa
(Mac OS X (v10.1.5) tai uudempi).
Käyttämällä kameran mukana toimitetun
cd-rom-levyn "ImageMixer VCD2"
-ohjelmistoa voit luoda video-cd-levyn
tietokoneelle tallennettua kuva- ja
videomateriaalia käyttäen.
2 Kaksoisnapsauta haluttua kuvatiedostoa
kopioidut tiedostot sisältävästä
kansiosta. Kuvatiedosto avautuu.
• Picture Package -ohjelmistoa ei voi käyttää
Macintoshilla.
• Macintoshin ImageMixer VCD2 -ohjelmisto
voi luoda ainoastaan levykuvakkeen
kuvatiedoston tallentamiseksi cd-r-levylle
video-cd-muodossa. Video-cd-levyn luomiseen
tarvitaan Roxion Toast -ohjelmisto (ei sisälly
toimitukseen).
• Jos tietokone on käytössä, sulje kaikki muut
sovellusohjelmat ennen ImageMixer VCD2
-ohjelman asennusta.
"ImageMixer VCD2" -ohjelmiston
teknisen tuen tarjoaa Pixela User
Support Center. Lisätietoja on cd-romlevyn mukana toimitetuissa tiedoissa.
Kuvien katselu tietokoneella
USB-johdon irrottaminen
tietokoneesta tai Memory Stick
Duo -muistikortin poistaminen
kamerasta tai virran katkaiseminen
kamerasta USB-liitännän aikana
Vedä ja pudota aseman Memory Stick
-muistikortin kuvake "Trash" (Roskakori)
-kuvakkeeseen ja irrota sen jälkeen
USB-johto, ota ulos Memory Stick Duo
-muistikortti, tai kytke kamerasta virta.
 Kuvien katseleminen
tietokoneella
2 Kaksoisnapsauta riviä [DCIM].
3 Kaksoisnapsauta kansiota, johon
kopioitavat kuvat on tallennettu.
4 Vedä ja pudota kuvatiedostot
kiintolevyn kuvakkeeseen.
• Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
Lisätietoja kuvien tallennuspaikasta ja
tiedostojen nimistä on s. 95.
103
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Required computer environment
Käyttöjärjestelmä: Mac OS X (v10.1.5
tai uudempi)
Yllä mainitun käyttöjärjestelmän tulee olla
tehdasasennettu.
Prosessori: iMac, eMac, iBook,
PowerBook, PowerMac G3/G4 -sarja
Työmuisti: 128 MB tai enemmän
(256 MB tai enemmän on suositus.)
Kiintolevy: Asennuksen vaatima vapaa
kiintolevytila: noin 250 MB
Näyttö: kuvapistettä tai enemmän,
32 000 väriä tai enemmän
• QuickTime 4 tai uudempi tulee olla
esiasennettuna. (QuickTime 5 on suositus.)
• Toimintaa ei myöskään voida taata kaikilla yllä
suositelluilla käyttöjärjestelmillä.
 ImageMixer VCD2 -ohjelman
asentaminen
 Valikolla varustetun video-cdlevyn luominen
1 Käynnistä tietokone.
ImageMixer VCD2 on yhteensopiva
korkearesoluutioisen stillkuva-video-cdlevyn kanssa.
• Näytön asetusten tulisi olla 1024 × 768
kuvapistettä tai enemmän ja 32 000 väriä
tai enemmän.
2 Aseta cd-rom-levy (sisältyy
toimitukseen) cd-rom-asemaan.
3 Kaksoisnapsauta cd-rom-kuvaketta.
4 Kopioi [IMXINST.SIT]-tiedosto
[MAC]-kansiosta kiintolevyn
kuvakkeeseen.
5 Kaksoisnapsauta [IMXINST.SIT]tiedostoa kopioinnin kohdekansiosta.
1 Avaa [Application]-kohdasta
[ImageMixer]-kansio .
2 Napsauta riviä [ImageMixer VCD2].
3 Suorita kohdat – s. 100.
4 Napsauta [Next] (Seuraava) painiketta ja kirjoita levyn nimi ja sen
tallennuskansio.
Tiedoston cd-r-levylle tallennuksen
valmistelu on nyt suoritettu.
6 Kaksoisnapsauta purettua [ImageMixer
VCD2_Install] -tiedostoa.
7 Kun käyttäjätietoja sisältävä näyttö
on tullut esiin, kirjoita haluttu nimi ja
salasana.
Ohjelmiston asennus käynnistyy.
104
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Vianetsintä
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia,
yritä ratkaista ne seuraavilla ohjeilla.
1 Tarkista ensin seuraavissa taulukoissa
esitetyt asiat. Jos näytöllä
näkyy koodi "C::",
itsediagnoosinäyttö on
toiminnassa (s. 118).
2 Ellei kamera toimi vieläkään oikein,
paina kameran pohjassa olevaa RESET
-painiketta jollakin teräväpäisellä
esineellä ja kytke sen jälkeen virta
uudelleen kameraan. (Kaikki asetukset,
mukaan lukien päiväys ja aika, häviävät
ja palautuvat tehdasasetuksiin.)
3 Ellei kamera vieläkään ala toimia
kunnolla, ota yhteys Sonyjälleenmyyjään tai valtuutettuun Sonyhuoltoon.
RESETpainike
Oire
Syy/Ratkaisu
Akkua ei voi ladata.
• Virta on kytketty kameraan. Kytke virta kamerasta (s. 20).
Akkua ei ole asetettu paikalleen.
• Paina akun putoamisen estävää vipua, ja avaa se sen jälkeen (s. 14).
• Asenna akku oikein paikalleen (s. 14).
Vianetsintä
Akku ja virtalähde
/CHG-valo vilkkuu akkua ladattaessa. • Asenna akku oikein paikalleen (s. 14).
• Akussa on toimintahäiriö. Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoon.
• Akku on tyhjentynyt. Kytke verkko/latauslaite uudelleen paikalleen ja lataa akku.
105
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Oire
Syy/Ratkaisu
/CHG-valo ei syty akkua ladattaessa.
• Verkko/latauslaite on irrotettu. Kytke verkko/latauslaite oikein paikalleen (s. 19).
• Verkko/latauslaitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sonyhuoltoon.
• Asenna akku oikein paikalleen (s. 14).
• Akku on ladattu aivan täyteen.
• Akku on tyhjentynyt. Kytke verkko/latauslaite uudelleen paikalleen ja lataa akku.
• Kytke kamera kunnolla Cyber-shot-asemaan (s. 12).
Akun jäännösajan ilmaisin näyttää
vääriä lukemia tai jäännösajan
ilmaisin näyttää akussa olevan
tarpeeksi varausta, mutta virta loppuu
yllättävän nopeasti.
• Olet käyttänyt kameraa äärimmäisen lämpimissä tai kylmissä olosuhteissa (s. 127).
• Akun jäännösaika poikkeaa ilmoitetusta. Pura akun varaus täysin ja lataa sen jälkeen akku niin, että
akun jäännösajan ilmaisin toimii oikein (s. 17).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna paikalleen ladattu akku (s. 14).
• Akku on täysin tyhjentynyt (s. 131). Vaihda akku uuteen.
Akku kuluu loppuun liian nopeasti.
•
•
•
•
Kameraa ei saa kytkettyä päälle.
• Asenna akku oikein paikalleen (s. 14).
• Verkko/latauslaite on irrotettu. Kytke verkko/latauslaite oikein paikalleen (s. 19).
• Verkko/latauslaitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sonyhuoltoon.
• Akku on tyhjentynyt. Asenna paikalleen ladattu akku (s. 14).
• Akku on täysin tyhjentynyt (s. 131). Vaihda akku uuteen.
• Kytke kamera kunnolla Cyber-shot-asemaan (s. 12).
Virta katkeaa yhtäkkiä.
• Jos et käytä kameraa noin kolmeen minuuttiin, kun virta on kytketty päälle, kamerasta katkeaa virta
automaattisesti akun turhan kulumisen estämiseksi. Kytke virta takaisin kameraan (s. 20) tai käytä
verkko/latauslaitetta (s. 19).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna paikalleen ladattu akku (s. 14).
• Kytke kamera kunnolla Cyber-shot-asemaan (s. 12).
Akku on täysin tyhjentynyt (s. 131). Vaihda akku uuteen.
Olet käyttänyt kameraa äärimmäisen kylmissä olosuhteissa (s. 127).
Akun liitin on likainen. Puhdista akun liitin vanupuikolla tms. ja lataa akku täyteen.
Irrota tasavirtapistoke kamerasta akun lataamisen jälkeen.
106
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Stillkuvien/liikkuvien kuvien kuvaaminen
Oire
Syy/Ratkaisu
Lcd-näyttö ei kytkeydy päälle virta
päälle kytkettäessä .
-painikkeella niukassa valaistuksessa kuvattaessa.
• Lcd-näytön taustavalo on kytketty päältä
Kytke lcd-näytön taustavalo päälle
-painikkeella (s. 32).
Kuvauskohdetta ei näy lcd-näytöllä.
• Aseta tilanvalintakytkin asentoon
Lcd-näyttö muuttuu siniseksi eikä
kuvauskohdetta näy liikkuvia kuvia
kuvattaessa.
• Kuvakooksi on asetettu [640(Fine)], kun A/V-liitäntäjohto on kytkettynä A/V OUT (MONO) liitäntään. Irrota A/V-liitäntäjohto tai valitse kuvakooksi jokin muu kuin [640(Fine)].
Kuva ei ole tarkka.
• Kuvauskohde on liian lähellä. Aseta kamera lähikuvaustilaan (makro), ja vie se hieman kauemmaksi
kuvauskohteesta ja lyhimmältä kuvausetäisyydeltä (noin 8 cm W-puolella ja 25 cm T-puolella), ja
(Magnifying glass -tila) ja tarkenna kuva 1–20 cm:n
ota kuva tämän jälkeen (s. 35). Tai valitse
päästä kuvauskohteesta.
• Valitse stillkuvia kuvattaessa Scene Selection toiminnosta (s. 43) jokin toinen kuvaustila kuin
(Magnifying glass -tila), (Twilight-tila),
(Landscape-tila) tai
(Fireworks-tila) .
• Esivalittu tarkennus on valittu. Aseta tarkennus automaattiseen tilaan (s. 59).
Optinen zoom ei toimi.
• Et voi muuttaa zoomausasetusta liikkuvia kuvia kuvatessasi.
• Valitse stillkuvia kuvattaessa Scene Selection toiminnosta (s. 43) jokin toinen kuvaustila kuin
(Magnifying glass -tila).
Digitaalinen tarkkuuszoom ei toimi.
• [Digital Zoom]-asetukseksi on asetettu Setup-näytöstä [Smart] tai [Off]. Aseta [Digital Zoom]
-asetukseksi [Precision] (s. 33 ja 124).
• Tilanvalintakytkin on asetettu asentoon
. Aseta kytkin asentoon .
Älykäs zoomaustoiminto ei toimi.
• [Digital Zoom]-asetukseksi on asetettu Setup-näytöstä [Smart] tai [Off]. Aseta [Digital Zoom]
-asetukseksi [Smart] (s. 33 ja 124).
• Kuvakooksi on asetettu [5M] tai [3:2]. Valitse kuvakooksi jokin muu asetus kuin [5M] tai [3:2]
(s. 25).
• Älykästä zoomausta ei voi käyttää Multi Burst -tilassa (sivut 33 ja 67).
. Aseta kytkin asentoon .
• Tilanvalintakytkin on asetettu asentoon
Kuva on liian tumma.
• Kuvaat kuvauskohdetta siten, että sen takana on valonlähde. Valitse mittaustapa (s. 62) tai säädä
valotusta (s. 60 ja 120).
• Lcd-näyttö ei ole tarpeeksi kirkas. Säädä lcd-näytön kirkkautta (s. 125).
-painikkeella (s. 32).
• Kytke lcd-näytön taustavalo päälle
tai
(s. 31 ja 84).
Vianetsintä
107
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Oire
Syy/Ratkaisu
Kuva on liian kirkas.
• Kuvaat kohdevalaistua kuvauskohdetta pimeässä, esimerkiksi esiintymislavalla. Säädä valotusta
(s. 60 ja 120).
• Lcd-näyttö on liian kirkas. Säädä lcd-näytön kirkkautta (s. 125).
Kuva on yksivärinen
(mustavalkoinen).
• Aseta [PFX] (P.Effect) -tilaksi jonkin muut tila kuin [B&W] (s. 68).
Näytölle ilmaantuu pystysuoria
raitoja hyvin kirkasta kuvauskohdetta
kuvattaessa.
• Kyseessä on häntimisilmiö, ei toimintahäiriö.
Kuvaan ilmestyy kohinaa, kun katselet • Kamera yrittää lisätä lcd-näytön näkyvyyttä kirkastamalla kuvaa tilapäisesti heikossa valaistuksessa.
lcd-näyttöä pimeässä.
Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Kamera ei pysty tallentamaan kuvia.
108
• Memory Stick Duo -muistikorttia ei ole asetettu kameraan. Aseta kameraan Memory Stick Duo
-muistikortti (s. 24).
• Memory Stick Duo -muistikortti on täynnä. Poista sille tallennetut, tarpeettomat kuvat (s. 49 ja 86)
tai vaihda se toiseen.
• Käytät Memory Stick Duo -muistikorttia, jonka kirjoitussuoja on asetettu LOCK-asentoon. Aseta
kytkin tallennusasentoon (s. 129).
• Et voi kuvata salamaa ladattaessa.
stillkuvia kuvatessasi (s. 31).
• Aseta tilanvalintakytkin asentoon
• Aseta tilanvalintakytkin asentoon
liikkuvia kuvia kuvatessasi (s. 84).
• Kuvakooksi on asetettu [640(Fine)] kuvattaessa liikkuvia kuvia. Aseta kameraan Memory Stick PRO
Duo -muistikortti (s. 84 ja 128) tai valitse jokin muu kuvakoko kuin [640(Fine)].
Tallentaminen kestää kauan.
• NR slow shutter -toiminto on käytössä (s. 43).
Salama ei toimi.
• Aseta tilanvalintakytkin asentoon
(s. 31).
• Salaman asetuksena on
(Ei salamaa). Aseta salaman tilaksi automaattinen (Ei ilmaisinta),
(Pakkosalama) tai SL (Hidas tahdistus) (s. 37).
• Kuvatessasi stillkuvia valitse jokin muu Scene Selection -toiminnon tila kuin (Twilight-tila) tai
(Fireworks-tila) tai (Candle-tila) (s. 43).
• Jos Scene Selection toiminnosta on valittu
(Magnifying glass -tila),
(Landscape-tila),
(Snow-tila),
(Beach-tila ) tai
(High-speed shutter -tila), aseta salamatilan asetukseksi
(Pakkosalama) (s. 37).
• Aseta [Mode] (REC Mode) -asetukseksi [Normal].
Salaman avulla kuvatuissa kuvissa
näkyy sumeita täpliä.
• Ilmassa leijuva pöly on heijastanut salaman valoa ja näkyy kuvassa. Tämä ei ole kamerassa oleva
vika.
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Oire
Syy/Ratkaisu
Lähikuvaustoiminto (makro) ei toimi.
• Valitse stillkuvia kuvattaessa Scene Selection toiminnosta (s. 43) jokin toinen kuvaustila kuin
(Magnifying glass -tila), (Twilight-tila),
(Landscape-tila) tai
(Fireworks-tila) tai
(Candle-tila). .
Keskeytymätön kuvaus ei onnistu.
• Memory Stick Duo -muistikortti on täynnä. Poista sille tallennetut, tarpeettomat kuvat (s. 49 ja 86)
tai vaihda se toiseen.
• Akku on tyhjentynyt, joten voit kuvata vain yhden kuvan. Aseta kameraan ladattu akku (s. 14).
Kuvauskohteen silmät näkyvät
kuvassa punaisina.
• Aseta Setup-näytöstä [Red Eye Reduction] -asetukseksi [On] (s. 37 ja 124).
• Siirry lähemmäs kuvauskohdetta ja kuvaa suositellun kuvausetäisyyden sisältä salamalla (s. 37).
• Lisää sisätilojen valaistusta ja ota kuva.
Päiväys ja kellonaika eivät tallennu
oikein.
• Aseta oikea päiväys ja kellonaika (s. 21 ja 126).
F-arvo ja suljinaika vilkkuvat, kun
painat laukaisinta ja pidät sen
puoliväliin painettuna.
• Säädä valotus oikeaksi (s. 60).
Kuvien katselu
Syy/Ratkaisu
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
•
•
•
•
Kuva näyttää karkeapiirteiseltä
toiston käynnistyttyä.
• Kuva saattaa näyttää karkeapiirteiseltä kuvan prosessoinnin takia heti toiston alkamisen jälkeen.
Tämä ei ole kuitenkaan kamerassa oleva vika.
Toistokuva ei ilmesty television
kuvaruudulle.
• Kameran Setup-näytöstä tehty videolähtösignaalin asetus on väärä. Vaihda asetusta (s. 54 ja 126).
• Liitäntää ei ole tehty oikein. Tarkista liitäntä (s. 46).
• Liitäntä on tehty USB-liitännän avulla (s. 46). Toista s. 92 huomautuksen  menettely (Windows)
tai s. 103 huomautuksen  menettely (Macintosh) ja irrota USB-kaapeli.
Aseta tilanvalintakytkin asentoon
(s. 44).
Kansio/tiedostonimeä on muutettu tietokoneella (s. 97).
Tietokoneella muokattujen tai toisilla kameroilla kuvattujen kuvatiedostojen toistoa ei taata.
Kamera on USB-tilassa. Peruuta USB-tietoliikenne (s. 92 ja 103).
Vianetsintä
Oire
109
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Oire
Syy/Ratkaisu
Et voi toistaa kuvia tietokoneellasi.
• Lue lisätietoja s. 111.
Kuvien poistaminen/editointi
Oire
Syy/Ratkaisu
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
• Kuva on suojattu. Peruuta suojaus (s. 74).
• Käytät Memory Stick Duo -muistikorttia, jonka kirjoitussuoja on asetettu LOCK-asentoon. Aseta
kytkin tallennusasentoon (s. 129).
Olet poistanut kuvan vahingossa.
• Merkintä  (suojaus) estää kuvien poistamisen vahingossa (s. 74).
• Jos käytät kirjoitussuojakytkimellä varustettua Memory Stick Duo -muistikorttia, suosittelemme,
että asetat kytkimen LOCK-asentoon kuvien tahattoman poistamisen estämiseksi (s. 129).
Kuvan koon muuttaminen ei toimi.
• Et voi muuttaa liikkuvien kuvien ja Multi Burst -kuvien kokoa.
Et saa näytettyä näytöllä
tulostusmerkkiä (DPOF).
• Et voi näyttää tulostusmerkkiä (DPOF) liikkuvissa kuvissa.
Liikkuvaa kuvaa ei voi leikata.
• Liikkuva kuva on liian lyhyt leikattavaksi.
• Suojattua liikkuvaa kuvaa ei voi leikata. Peruuta suojaus (s. 74).
• Stillkuvia ei voi leikata.
110
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tietokoneet
Oire
Syy/Ratkaisu
Et tiedä, onko tietokoneesi
käyttöjärjestelmä yhteensopiva
kameran kanssa.
• Lue kappale "Suositeltu tietokoneympäristö" (s. 89 ja 102).
Et voi asentaa USB-ajuria.
• Kirjaudu sisään Windows 2000:ssa järjestelmänvalvojana (Administrator) (s. 89).
Tietokone ei tunnista kameraa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Et voi kopioida kuvia.
• Tee USB-liitäntä oikein kameran ja tietokoneen välille (s. 91 ja 103).
• Toimi käyttöjärjestelmän mukaisten kopiointiohjeiden mukaan (s. 92, 93, 99 ja 102).
• Yritit kuvata tietokoneella alustetulla Memory Stick Duo -muistikortilla. Kuvaa kameralla alustetulla
Memory Stick Duo -muistikortilla.
USB-liitännän tekemisen jälkeen
"Picture Package" -ohjelmisto ei
käynnisty automaattisesti.
• Käynnistä "Picture Package Menu" -valikko ja tarkista asetukset [Settings].
• Tee USB-liitäntä, kun tietokoneeseen on kytketty virta (s. 91).
Et voi toistaa kuvaa tietokoneellasi.
• Jos käytät "Picture Package" -sovellusohjelmaa, napsauta ohjetiedosto (Help) näkyviin ruudun
oikeasta yläkulmasta.
• Ota yhteys tietokoneesi myyjään tai ohjelmistovalmistajaan.
Vianetsintä
Kytke virta kameraan (s. 20).
Akun lataus on heikko. Käytä verkko/latauslaitetta (s. 19).
Käytä kameran mukana toimitettua USB-johtoa (s. 91 ja 102).
Irrota USB-johto sekä tietokoneesta että Cyber-shot-asemasta ja kytke se uudelleen kunnolla
paikalleen. Tarkista, että lcd-näytölle ilmestyy "USB Mode" (s. 91).
Kytke kamera kunnolla Cyber-shot-asemaan (s. 12).
Aseta Setup-näytöstä [USB Connect] -asetukseksi [Normal] (. 54 ja 126).
Tietokoneen USB-liitäntiin on kytketty näppäimistön, hiiren ja Cyber-shot-aseman lisäksi vielä
muita laitteita. Irrota kaikki muut laitteet USB-liitännistä, paitsi näppäimistö ja hiiri (s. 89).
Kameraa ei ole kytketty suoraan tietokoneeseen. Kytke kamera suoraan tietokoneeseen siirtämättä
signaalia USB-keskittimen tai muun laitteen kautta (s. 89).
Asenna USB-ajuri (s. 90).
Tietokone ei tunnista laitetta oikein, sillä olet kytkenyt kameran ja tietokoneen USB-johdolla ennen
kuin asensit USB-ajurin kameran mukana toimitetulta cd-rom-levyltä. Irrota väärin tunnistetun
laitteen liitäntä tietokoneesta (s. 93) ja asenna sen jälkeen USB-ajuri (s. 90).
111
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Oire
Syy/Ratkaisu
Kohina keskeyttää kuvan ja äänen
toiston liikkuvia kuvia tietokoneelta
katseltaessa.
• Toistat liikkuvaa kuvaa suoraan Memory Stick Duo -muistikortilta. Kopioi liikkuvan kuvan tiedosto
tietokoneen kiintolevylle ja toista se sen jälkeen kiintolevyltä (s. 92, 93, 99 ja 102).
Kuvaa ei voida tulostaa.
• Tarkista tulostimen asetukset.
Tietokoneeseen aikaisemmin
kopioituja kuvia ei voida katsella
kameralla.
• Kuvat on kopioitu väärään kansioon. Kopioi ne käytettävissä oleviin kansioihin, esimerkiksi
"101MSDCF" (s. 97).
• Kansio/tiedostonimeä on muutettu tietokoneella (s. 97).
Memory Stick Duo
Oire
Syy/Ratkaisu
Kameraan ei voi asettaa Memory Stick • Yritit asettaa Memory Stick Duo -muistikortin paikalleen väärin päin. Aseta Memory Stick Duo
Duo -muistikorttia.
-muistikortti paikalleen oikein päin (s. 24).
Et voi tallentaa Memory Stick Duo
-muistikortille.
• Käytät Memory Stick Duo -muistikorttia, jonka kirjoitussuoja on asetettu LOCK-asentoon. Aseta
kytkin tallennusasentoon (s. 129).
• Memory Stick Duo -muistikortti on täynnä. Poista tarpeettomat kuvat (s.49 ja 86).
• Kuvakooksi on asetettu [640(Fine)] kuvattaessa liikkuvia kuvia. Aseta kameraan Memory Stick PRO
Duo -muistikortti (s. 84 ja 129) tai valitse jokin muu kuvakoko kuin [640(Fine)].
Et voi alustaa Memory Stick Duo
-muistikorttia.
• Käytät Memory Stick Duo -muistikorttia, jonka kirjoitussuoja on asetettu LOCK-asentoon. Aseta
kytkin tallennusasentoon (s. 129).
Olet vahingossa alustanut Memory
Stick Duo -muistikortin.
• Alustaminen poistaa Memory Stick Duo -muistikortin kaiken datan. Dataa ei voi palauttaa. On
suositeltavaa siirtää Memory Stick Duo -muistikortin kirjoitussuojakytkin LOCK-asentoon datan
tahattoman poistamisen estämiseksi (s. 129).
112
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Oire
Syy/Ratkaisu
Tulostusyhteyttä ei saada
muodostetuksi.
•
•
•
•
Et pysty tulostamaan kuvia.
• Kameraa ei ole kytketty tulostimeen. Tarkista, että kamera ja tulostin on kytketty toisiinsa oikein
USB-johdolla.
• Kytke virta tulostimeen. Lue lisätietoja tulostimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Jos valitset [Exit] tulostuksen aikana, et välttämättä voi tulostaa uudelleen tulostimesta riippuen.
Irrota USB-johto ja kytke se takaisin paikalleen. Jos et vieläkään pysty tulostamaan, irrota USBjohto, katkaise virta tulostimesta, kytke virta takaisin ja kytke sen jälkeen USB-johto uudelleen
paikalleen.
• Liikkuvia kuvia ei voi tulostaa.
• Tietokoneella muokattuja tai jollakin toisella kameralla kuin tällä kuvattuja kuvia ei välttämättä
pystytä tulostamaan.
Kysy tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
Varmista, että virta on kytketty tulostimeen, ja että se pystyy muodostamaan yhteyden kameraan.
Aseta Setup-valikosta [USB Connect] -asetukseksi [PictBridge] (s. 126).
Olosuhteista riippuen yhteyttä ei välttämättä pystytä luomaan. Irrota USB-johto ja kytke se takaisin
paikalleen. Jos vikailmoitus ilmestyy tulostimeen, lue tulostimen käyttöohjeista lisäohjeita.
Tulostus peruuntuu.
• Irrotit USB-johdon ennen kuin
Et voi lisätä päiväystä tai tulostaa
kuvia indeksitilassa.
• Kysy tulostimen valmistajalta, onko tulostimessa päiväystoiminto tai indeksitulostustoiminto.
• Päiväystä ei välttämättä lisätä indeksitilassa kaikissa tulostimissa. Kysy neuvoa tulostimen
valmistajalta.
Paperikoko, jolle haluat tulostaa, ei
tule näkyviin.
• Tarkista tulostimen valmistajalta, tukeeko tulostin tulostettavaa paperikokoa.
"---- -- --" tulostuu päiväyksen
kohdalle.
• Kuvia, joissa ei ole kuvauspäiväystietoja, ei voi tulostaa päiväys lisättynä. Aseta [Date]-asetukseksi
[Off] ja tulosta kuva.
Et voi tulostaa tulostimen nykyisellä
paperikoon asetuksella.
• Jos tulostinpaperi on vaihdettu toisen kokoiseksi sen jälkeen kun kamera on kytketty tulostimeen,
irrota USB-johto ja kytke se uudelleen paikalleen.
• Kameran tulostusasetus on eri kuin tulostimen. Vaihda kameran paperikoon asetusta (s. 79 ja 81) tai
vaihda tulostimen asetusta.
Et voi suorittaa muita toimintoja
tulostuksen loppumisen jälkeen.
• Tulostin on lopettamassa tulostusprosessia, joten odota sen loppumista. (Tämä prosessointi saattaa
kestää jonkin aikaa tulostimesta riippuen.)
-merkki (Not disconnect USB cable) hävisi näytöltä.
Vianetsintä
113
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Muut
Oire
Syy/Ratkaisu
Kamera ei toimi.
•
•
•
•
Et käytä InfoLITHIUM-akkua. Käytä InfoLITHIUM-akkua (s. 130).
Akun lataus on heikko. ( -ilmaisin tulee esiin.) Lataa akku (s. 14).
Kytke verkko/latauslaite kunnolla kameran monitoimiliitäntään ja pistorasiaan (s. 19).
Kytke kamera kunnolla Cyber-shot-asemaan (s. 12).
Virta on päällä, mutta kamera ei toimi. • Sisäänrakennettu mikroprosessori ei toimi oikein. Irrota kamerasta kaikki virtalähteet ja kytke
ne takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke virta päälle. Ellei tämä auta, paina
ohjauspainikkeen oikean alaosan vieressä olevaa RESET-painiketta jollakin teräväkärkisellä
esineellä ja kytke virta uudelleen päälle. (Kaikki asetukset, päiväys- ja kellonaika-asetukset mukaan
lukien, häviävät.) (s. 105)
Näytöllä näkyvä ilmaisin on
tuntematon.
• Tarkista ilmaisin (s. 133–137).
Objektiivi huurtuu.
• Kosteutta on tiivistynyt kameran sisään. Kytke virta kamerasta ja jätä se noin tunniksi huoneen
lämpöön, että kosteus haihtuisi siitä ennen seuraavaa käyttöä (s. 128).
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään
pitkään.
• Kamerassa ei ole vikaa.
114
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Varoitus- ja muut
tiedotteet
Seuraavia tiedotteita saattaa näkyä näytöllä.
Viesti
Merkitys/Korjaustoimenpide
No Memory Stick
• Aseta kameraan Memory Stick Duo -muistikortti (s. 24).
System error
• Katkaise virta ja kytke se uudelleen päälle (s. 20).
Memory Stick error
•
•
•
•
Memory Stick type error
• Kameraan asetettua Memory Stick Duo -muistikorttia ei voi käyttää tässä kamerassa (s. 128).
Format error
• Memory Stick Duo -muistikortin alustaminen epäonnistui. Alusta se uudelleen (s. 51).
Memory Stick locked
• Käytät Memory Stick Duo -muistikorttia, jonka kirjoitussuoja on asetettu LOCK-asentoon. Aseta kytkin
tallennusasentoon (s. 129).
No memory space
• Memory Stick Duo -muistikortin kapasiteetti ei riitä. Et voi tallentaa kuvia. Poista tarpeettomat kuvat (s. 49 ja 86).
Read only memory
• Kamera ei pysty tallentamaan kuvia tälle Memory Stick Duo -muistikortille tai poistamaan niitä siltä.
No file in this folder
• Valittuun kansioon ei ole tallennettu kuvia.
Folder error
• Memory Stick Duo -muistikortilla on jo kansio, jonka kolme ensimmäistä numeroa ovat samat. (Esimerkki:
123MSDCF ja 123ABCDE) Valitse jokin toinen kansio tai luo uusi.
Cannot create more
folders
• Kansio, jonka nimen kolme ensimmäistä numeroa ovat "999", on jo Memory Stick Duo -muistikortilla. Et voi
luoda uusia kansioita.
Cannot record
• Kamera ei pysty tallentamaan kuvia valittuun kansioon. Valitse jokin toinen kansio (s. 56).
File error
• Kuvan toiston aikana syntyi vika.
Kameraan asetettua Memory Stick Duo -muistikorttia ei voi käyttää tässä kamerassa (s. 128).
Memory Stick Duo -muistikortti on vaurioitunut.
Memory Stick Duo -muistikortin liitinosa on likainen.
Aseta Memory Stick Duo -muistikortti paikalleen kunnolla (s. 24).
• Kuva on suojattu poistamiselta. Peruuta suojaus (s. 74).
For 'InfoLITHIUM' battery
only
• Akku ei ole InfoLITHIUM-tyyppinen.
Vianetsintä
File protect
115
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Viesti
Merkitys/Korjaustoimenpide
Image size over
• Yrität toistaa tälle kameralle liian suurikokoista kuvaa.
Cannot divide
• Liikkuva kuva on liian lyhyt jaettavaksi (noin yli kaksi sekuntia).
• Tiedosto ei ole liikkuvan kuvan tiedosto.
Invalid operation
• Yrität toistaa tiedostoa, jota ei ole luotu tällä kameralla.

• Akun varaustaso on matala tai vähäinen. Lataa akku (s. 14). Käyttöolosuhteista tai akkutyypistä riippuen ilmaisin
saattaa vilkkua, vaikka käyttöaikaa olisikin jäljellä 5–10 minuuttia.
• Kamera voi täristä riittämättömän valaistuksen vuoksi. Käytä salamaa, asenna kamera jalustalle tai muulle
vakaalle alustalle.
Turn the power off and on
again
• Objektiivissa oleva toimintahäiriö aiheutti vian.
640(Fine) is not available
• 640(Fine)-koon liikkuvia kuvia voi tallentaa ainoastaan Memory Stick PRO Duo -muistikortilla. Aseta kameraan
Memory Stick PRO Duo -muistikortti tai valitse jokin muu kuvakoko kuin [640(Fine)].
Enable printer to connect
• [USB Connect] -asetuksena on [PictBridge], mutta kamera on kytketty PictBridge-yhteensopimattomaan
laitteeseen. Tarkista laite.
• Olosuhteista riippuen yhteyttä ei välttämättä pystytä luomaan. Irrota USB-johto ja kytke se takaisin paikalleen.
Jos vikailmoitus ilmestyy tulostimeen, lue tulostimen käyttöohjeista lisäohjeita.
Connect to
• Yritit tulostaa kuvia ennen tulostinyhteyden muodostamista. Kytke kamera PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
device
No printable image
• Yritit suorittaa [DPOF image] -toiminnon tarkistamatta
-merkkiä.
• Yritit suorittaa [All In This Folder] -toiminnon samalla kun valitsit ainoastaan liikkuvia kuvia sisältävän kansion.
Liikkuvia kuvia ei voi tulostaa.
Printer busy
• Koska tulostin on varattu, se ei voi vastaanottaa tulostuspyyntöjä. Tarkista tulostin.
Paper error
• Paperiin liittyvä virhe, esimerkiksi paperi on loppunut, paperitukos tms. Tarkista tulostin.
Ink error
• Kameraan kytketyssä tulostimessa on musteeseen liittyvä vika. Tai musteen määrä on pieni tai muste on
loppumassa. Tarkista tulostin.
Printer error
• Kamera on vastaanottanut virhesanoman tulostimelta. Tarkista tulostin tai tarkista, onko tulostettava kuva
vahingoittunut.
116
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Viesti
Merkitys/Korjaustoimenpide
• Tiedonsiirto tulostimeen ei ole vielä valmis. Älä irrota USB-johtoa.
Processing
• Tulostin on lopettamassa tulostusprosessia, joten odota sen loppumista. Tämä prosessointi saattaa kestää jonkin
aikaa tulostimesta riippuen.
Vianetsintä
117
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Itsediagnoosinäyttö
– Jos näytölle ilmestyy kirjaimella
alkava koodi
Kamerassasi on itsediagnoosinäyttötoim
into. Tämä toiminto näyttää lcd-näytöllä
kameran kunkinhetkisen tilan yhden
kirjaimen ja neljän numeron yhdistelmänä.
Jos näin käy, tarkista koodin merkitys
seuraavasta taulukosta ja käytä koodia
vastaavia korjaustoimia. Koodin kaksi
viimeistä numeroa (näkyvät muodossa
) eroavat toisistaan kameran eri
tiloissa.
C:32:ss
Koodi
Syy
Korjaustoimenpide
C:32: 
Vika on itse kamerassa.
• Katkaise virta ja kytke se uudelleen
päälle (s. 20).
C:13: 
Kamera ei pysty lukemaan
Memory Stick Duo muistikortilla olevaa dataa tai
kirjoittamaan sitä siihen.
• Aseta Memory Stick Duo -muistikortti
kameraan ja poista se siitä useita kertoja
peräkkäin.
Kameraan on asetettu
alustamaton Memory Stick Duo
-muistikortti.
• Alusta Memory Stick Duo -muistikortti
(s. 51).
Kameraan asetettua Memory
Stick Duo -muistikorttia ei voida
käyttää kameralla tai kortin data
on vaurioitunut.
• Aseta kameraan uusi Memory Stick Duo
-muistikortti (s. 24).
Kameraan on ilmaantunut
toimintahäiriö, jota et voi itse
korjata.
• Paina ohjauspainikkeesta alas oikealle
sijaitsevaa RESET-painiketta, ja kytke
kameraan uudelleen virta. (s. 105)
E:61: 
E:91: 
Ellet saa korjatuksi vikaa, vaikka olisitkin suorittanut korjaustoimenpiteet useamman kerran,
ota yhteys Sony-jälleenmyyjään tai valtuutettuun Sony-huoltoon.
Itsediagnoosinäyttö
118
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Tallennettava
kuvamäärä tai
kuvausaika
Tallennettava kuvamäärä ja kuvausaika
saattavat vaihdella, Memory Stick Duo
-muistikortin kapasiteetista, kuvakoosta
ja kuvanlaadusta riippuen. Lue lisätietoja
seuraavista taulukoista Memory Stick Duo
-muistikorttia valitessasi.
(Yksikkö: kuva)
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
24 (46)
50 (93)
101 (187)
202 (376)
357 (649)
726 (1320)
16 MB
32 MB
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
—
—
—
—
0:02:57
0:06:02
640(Standard)
0:00:42
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
160
0:11:12
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
1M
Liikkuva kuva
640(Fine)
Luvut ilmoittavat kuvausajan. Esimerkiksi "1:34:45" tarkoittaa "1 tunti 34 minuuttia 45 sekuntia".
• Kuvakoot ovat seuraavat:
640(Fine): 640×480
640(Standard): 640×480
160: 160×112
Lisätietoja
• Luettelossa olevat tiedot koskevat Fine
(Standard) -kuvanlaatua.
• Tallennettavien kuvien ja tallennusajan
lukemat saattavat vaihdella
kuvausolosuhteista riippuen.
• Lisätietoja normaaleista kuvausajoista ja
tallennettavien kuvien määrästä on s. 28.
• Jos jäljellä olevien kuvattavien kuvien
määrä on enemmän kuin 9 999,
">9999"-ilmaisin ilmestyy lcd-näytölle.
• Alla olevassa taulukossa näkyy arvioitu,
tällä kameralla alustetulle ”Memory
Stick Duo” -muistikortille tallennettava
kuvamäärä tai kuvausaika.
Multi Burst
119
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Valikkoyksiköt
Valikkoyksiköt, joihin voi tehdä
muutoksia, vaihtelevat riippuen
tilanvalintakytkimen asennosta tai
asetuksesta.
Valikkoyksiköt säilyvät muistissa, vaikka
virta katkaistaisiinkin kamerasta tai
tilanvalintapyörä siirrettäisiinkin johonkin
toiseen asentoon (paitsi [PFX] (P.Effect)).
Tehdasasetukset on merkitty merkillä .
Kun tilanvalintakytkimen asentona on
Yksikkö
(Camera)
Asetus
/
/
/
(EV)1)
Kuvaus
/
/ /
/ Program / Auto
/
/
Valitsee kameran tilan (s. 31).
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / 0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Säätää valotuksen (s. 60).
 (Focus)1)5)
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Spot AF / Center AF / Multi AF
Valitsee automaattisessa tarkennuksessa käytettävän tarkennustavan (s. 57) tai
asettaa esitarkennusetäisyyden (s. 59).
(Metering
Mode)1)
Spot / Multi
Säätää valotuksen kuvauskohteen mukaan (s. 62). Aseta valonmittausalue.
WB (White Bal)1)5)
1)5)
ISO
(P.Quality)1)
WB /  /
/
/
400 / 200 / 100 / Auto
Fine / Standard
/ Auto
Asettaa valkotasapainon (s. 65).
Valitsee ISO-herkkyyden. Valitse suuret lukemat vähäisessä valaistuksessa
tai nopeasti liikkuvaa kuvauskohdetta kuvatessasi, tai valitse pienet lukemat
paremman kuvanlaadun aikaansaamiseksi.
• Pidä mielessä, että kuvaan on taipumus tulla enemmän kuvakohinaa ISOherkkyyslukeman kasvaessa.
Tallentaa kuvat erityisen hyvällä/tavallisella kuvanlaadulla (s. 54).
120
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Yksikkö
Asetus
Kuvaus
Mode (REC Mode)5)
Multi Burst
Exp Brktg
– Tallentaa keskeytymättä 16 kuvan sarjan yhteen stillkuvaan (s. 67).
– Tallentaa kolme kuvaa, joiden valotusarvot poikkeavat vain hieman toisistaan
(s. 63).
– Tallentaa kuvia keskeytymättä lyhyellä kuvausvälillä (s. 66).
– Kuvaa keskeytyksettä vielä suuremman määrän kuvia (s. 66).
– Tallentaa kuvan normaalissa kuvaustilassa.
Speed Burst
Burst
Normal
BRK (Bracket
Step)3)
±1.0EV / ±0.7EV / ±0.3EV
Asettaa valotuksen korjausarvon kuvattaessa kolme kuvaa, joiden valotusarvot
poikkeavat toisistaan (s. 63). (Tätä asetusta ei voi tehdä, jos valikon [Mode] (REC
Mode) -asetus on muu kuin [Exp Brktg].)
1/7.5 / 1/15 / 1/30
Valitsee Multi Burst -kuvasarjan kuvien kuvausvälin (s. 67). (Tätä asetusta ei voi
tehdä, jos valikon [Mode] (REC Mode) -asetuksena on muu kuin [Multi Burst].)
+ / Normal / –
Valitsee salamavalon määrän (s. 66).
PFX (P.Effect)
B&W / Sepia / Off
Lisää kuvaan erikoistehosteita (s. 68).
 (Saturation)2)
+ / Normal / –
Säätää kuvan värikylläisyyden.  -ilmaisin ilmestyy esiin (paitsi kun asetuksena
on Normal).
 (Contrast)2)
+ / Normal / –
Säätää kuvan kontrastin.  -ilmaisin ilmestyy esiin (paitsi kun asetuksena on
Normal).
+ / Normal / –
Säätää kuvan terävyyden.
on Normal).
M
(Interval)3)
(Flash Level)4)
1)
(Sharpness)2)
-ilmaisin ilmestyy näytölle (paitsi kun asetuksena
Tämä ilmaisin ei tule näkyviin silloin kun valikkoasetusten
(Camera)-asetukseksi on asetettu [Auto].
Tämä ilmaisin ei tule näkyviin silloin kun valikkoasetusten
(Camera) -asetukseksi on valittu jokin muu kuin [Program].
3)
Tämä ilmaisin ei tule näkyviin silloin kun valikkoasetusten
(Camera)-asetukseksi on asetettu [Auto],
(Magnifying glass -tila),
(Twilight-tila),
(Fireworks-tila) tai (Candle-tila).
(Twilight portrait -tila),
4)
Tämä ilmaisin ei tule näkyviin silloin kun valikkoasetusten
(Camera)-asetukseksi on valittu [Auto],
(Fireworks-tila) tai
(Candle-tila). (Candletila).
5)
Käytettävissä olevat asetukset on rajoitettu valikon
(Camera) -asetuksen mukaisesti.
2)
Lisätietoja
1)
121
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kun tilanvalintakytkimen asentona on
Yksikkö
(EV)
 (Focus)
(Metering
Mode)
Asetus
Kuvaus
+2.0EV / +1.7EV / +1.3EV /+1.0EV /
+0.7EV / +0.3EV / 0EV / –0.3EV /
–0.7EV / –1.0EV / –1.3EV / –1.7EV /
–2.0EV
Säätää valotuksen (s. 60).
/ 7.0m / 3.0m / 1.0m / 0.5m /
Spot AF / Center AF / Multi AF
Valitsee automaattisessa tarkennuksessa käytettävän tarkennustavan (s. 57) tai
asettaa esitarkennusetäisyyden (s. 59).
Spot / Multi
Säätää valotuksen kuvauskohteen mukaan (s. 62). Aseta valonmittausalue.
WB (White Bal)
/
PFX (P.Effect)
B&W / Sepia / Off
/
/
/ Auto
Asettaa valkotasapainon (s. 65).
Lisää kuvaan erikoistehosteita (s. 68).
122
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Kun tilanvalintakytkimen asentona on
Yksikkö
(Folder)
Asetus
Kuvaus
OK / Cancel
Valitsee kansion, jossa toistettava kuva on (s. 69).
—
Suojaa kuvia tahattomalta poistamiselta ja poistaa suojauksen (s. 74).
(DPOF)
—
Merkitsee tulostettaviin kuviin tulostusmerkin (DPOF) ja poistaa sen (s. 82).
(Print)
—
Tulostaa kuvat PictBridge-yhteensopivalla tulostimella (s. 77).
Interval
– Asettaa kuvien vaihtumisvälin diaesityksessä (s. 71). (Vain yhden kuvan tilassa)
Kuva
– Valitsee toistettavien kuvien alueen.
Repeat
– Toistaa kuvia jatkuvalla toistolla.
Start
Cancel
– Käynnistää diaesityksen.
– Peruuttaa diaesityksen.
(Resize)
5M / 3M / 1M / VGA / Cancel
Muuttaa tallennetun stillkuvan kokoa (s. 75). (Vain yhden kuvan tilassa)
(Rotate)
(myötäpäivään) /
OK / CANCEL
Kierrättää stillkuvaa (s. 72). (Vain yhden kuvan tilassa)
(Divide)
OK / Cancel
 (Protect)
(Slide)
3 sec / 5 sec / 10 sec / 30 sec / 1 min
Folder / All
On / Off
(vastapäivään) /
Jakaa liikkuvan kuvan (s. 87). (Vain yhden kuvan tilassa)
Lisätietoja
123
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Asetusyksiköt
Setup-näyttö ilmestyy esiin siirtyessäsi
valikon kohtaan
a painaessasi uudelleen
painiketta .
Tehdasasetukset on merkitty merkillä .
1
(Camera 1)
Yksikkö
Asetus
Kuvaus
AF Mode
Single / Monitor
Valitsee tarkennuksen käyttötavan (s. 58).
Digital Zoom
Smart / Precision / Off
Valitsee digitaalisen zoomaustilan (s. 33).
Date/Time
Day&Time / Date / Off
Red Eye Reduction
On / Off
Valitsee, lisätäänkö päiväys tai kellonaika kuvaan (s. 38).
Päiväystä ja aikaa ei upoteta liikkuvaan kuvaan eikä Multi Burst -tilan kuviin. Päiväys
ja kellonaika näkyvät ainoastaan toiston, eivät tallennuksen aikana.
Vähentää punasilmäisyyttä salamaa käytettäessä (s. 37).
AF Illuminator
Auto / Off
Valitsee, lähettääkö kamera AF-lisävalon kuvauskohteeseen pimeällä kuvattaessa.
Tämä toiminto helpottaa tarkentamista hämärässä kuvattaessa (s. 38).
Auto Review
On / Off
Valitsee, näkyykö tallennettu kuva lcd-näytöllä automaattisesti heti stillkuvan
ottamisen jälkeen. Kun asetuksena on [On], tallennettu kuva näkyy noin kahden
sekunnin ajan. Jos painat laukaisimen puoliväliin tänä aikana, tallennettu kuva katoaa
näytöltä ja voit heti ottaa seuraavan kuvan..
2
(Camera 2)
Yksikkö
Enlarged Icon
Asetus
On / Off
Kuvaus
Valitsee, suurennetaanko asetuksen ilmaisinta väliaikaisesti, kun painat (Salamatila)-,
(Vitkalaukaisin)- tai
(Makro) -painiketta.
124
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
(Memory Stick Tool)
Yksikkö
Asetus
Kuvaus
Format
OK / Cancel
Alustaa Memory Stick Duo -muistikortin. Pidä mielessä, että alustaminen poistaa
lopullisesti kaiken Memory Stick Duo -muistikortin datan, mukaan lukien suojatut
kuvat (s. 51).
Create REC. Folder
OK / Cancel
Luo kansion, johon kuvat tallennetaan (s. 55).
Change REC.
Folder
OK / Cancel
Vaihtaa kuvien tallennuskansiota (s. 56).
1
(Setup 1)
Yksikkö
Asetus
Kuvaus
LCD Backlight
Bright / Normal
Valitsee lcd-näytön taustavalon kirkkauden. Asetus [Bright] tekee näytöstä kirkkaan
ja helposti nähtävän, kun kameraa käytetään ulkona tai muissa valoisissa paikoissa,
mutta se myös kuluttaa akkua enemmän. Ilmaisin tulee esiin vain silloin kun kameraa
käytetään akulla.
Beep
Shutter
On
Off
− Kytkee käyttöön sulkimen äänen laukaisinta painettaessa.
− Kytkee käyttöön piippauksen/sulkimen äänen, kun painat ohjauspainiketta/
laukaisinta.
− Kytkee piippausäänen/laukaisimen äänen pois päältä.
—
Näyttää valikkoyksiköt, varoitukset ja tiedotteet valitulla kielellä.
Language
Lisätietoja
125
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
2
(Setup 2)
Yksikkö
File Number
Asetus
Series
Reset
Kuvaus
− Lisää nimet tiedostoihin juoksevalla numeroinnilla, vaikka Memory Stick Duo
-muistikortti tai tallennuskansio vaihdettaisiinkin kuvausten välillä.
− Aloittaa tiedostojen numeroinnin aina 0001:stä joka kerta kun kansiota vaihdetaan.
(Jos tallennuskansiossa jo on tiedosto, tallennettavalle tiedostolle annetaan numero,
joka on yksi suurempi kuin kansiossa jo olevalla tiedostolla.)
USB Connect
PictBridge
PTP
Video Out
NTSC
PAL
− Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (esim. USA, Japani).
− Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (esim. Eurooppa).
Clock Set
OK / Cancel
Asettaa päiväyksen ja kellonajan (s. 21 ja 54).
Normal
− Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen (s. 78).
− Kun PTP-yhteys luodaan, ohjattu kopiointitoiminto käynnistyy automaattisesti ja
kopioi kuvat kameralla valitusta tallennuskansiosta (s. 95) tietokoneelle. (Toiminto
tukee Windows XP- ja Mac OS X -käyttöjärjestelmiä.)
− Luo USB-yhteyden kameran ja tietokoneen välille (s. 91 ja 103).
126
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Yleisiä käyttö-ohjeita
Älä jätä kameraa seuraaviin
paikkoihin pitemmäksi aikaa
Kameran kuljettamisesta
Älä istuudu tuolille tai muuhun paikkaan
silloin kun kamera on housujesi tai
hameesi takataskussa, koska seurauksena
voi olla kameran vioittuminen tai
toimintahäiriö.
Käyttölämpötilasta
Lcd-näytön puhdistus
Pyyhi lcd-näytön pinta puhtaaksi
lcd-puhdistussarjalla (ei sisälly
toimitukseen) sormenjälkien ja pölyn yms.
puhdistamiseksi.
Kamera on suunniteltu käytettäväksi
0–40 °C:n lämpötilassa. Kuvaamista tätä
kuumemmassa tai kylmemmässä paikassa
ei suositella.
Objektiivin puhdistaminen
Pyyhi objektiivin pinta pehmeällä liinalla
sormenjälkien, pölyn yms. poistamiseksi.
Kosteuden tiivistymisestä
Tasavirtapistokkeen puhdistaminen
Puhdista verkko/latauslaitteen
tasavirtapistoke kuivalla puuvillatupolla.
Älä käytä likaisia pistokkeita. Akku ei
välttämättä lataudu kunnolla likaista
pistoketta käytettäessä.
Kameran ulkopintojen
puhdistaminen
Puhdista kameran ulkopinnat pehmeällä,
kevyesti veteen kostutetulla liinalla ja
pyyhi pinnat sen jälkeen kuivaksi kuivalla
liinalla. Älä käytä alla lueteltuja aineita
tai puhdistustapoja, koska ne saattavat
vahingoittaa kameran pintaa.
− Kemialliset tuotteet, kuten tinneri,
bensiini, alkoholi, kertakäyttöliina,
hyttyssuoja-aineet tai hyönteismyrkyt.
− Älä tartu kameraan edellä käsiteltyäsi
edellä mainittuja aineita käsilläsi.
− Kumi tai vinyyli pitempiaikaisessa
kosketuksessa
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä
lämpimään paikkaan tai sitä säilytetään
erittäin kosteissa tiloissa, kosteutta voi
tiivistyä kameran sisään tai ulkopinnoille.
Jos näin käy, kamera ei ehkä toimi
kunnolla.
Kosteuden tiivistymistä tapahtuu
helposti silloin kun:
• Kamera tuodaan lämpimään huoneeseen
kylmästä ilmasta, esimerkiksi
laskettelurinteestä.
• Kamera viedään ilmastoidusta huoneesta
tai auton sisältä kuumaan ulkoilmaan
tms.
Miten kosteuden tiivistymisen
kameran sisään voi estää?
Jos tuot kameran kylmästä lämpimään
tilaan, sulje se muovipussiin ja anna sen
sopeutua uuden käyttöpaikan lämpötilaan
jonkin aikaa (noin tunti).
Lisätietoja
• Äärimmäisen kuumiin paikkoihin, kuten
aurinkoon pysäköity auto. Kameran
runko saattaa tällöin menettää muotonsa
tai seurauksena voi olla jokin muu
toimintavika.
• Suoraan auringonpaisteeseen tai lähelle
lämmittimiä. Kameran runko saattaa
tällöin menettää värinsä tai muotonsa, tai
seurauksena voi olla toimintavika.
• Täriseville alustoille
• Lähelle magnetismia synnyttäviä laitteita
• Hiekkaisiin tai pölyisiin paikkoihin.
Varo tällöin, ettei kameran sisään pääse
hiekkaa tai pölyä. Kameraan saattaa
tulla vika, jota ei välttämättä pystytä
korjaamaan.
Kameran puhdistamisesta
127
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Jos kosteutta pääsee
tiivistymään kameran sisään
Katkaise virta kamerasta ja odota noin
tunti kosteuden haihtumista. Jos yrität
kuvata kameralla silloin kun tiivistynyttä
kosteutta on vielä jäljellä objektiivin
sisällä, kuvista ei välttävättä tule teräviä.
Sisäänrakennetusta ladattavasta
paristosta
Kamerassa on sisäänrakennettu ladattava
paristo, jotta päiväys-, kellonaika- ja muut
tiedot säilyisivät muistissa riippumatta
siitä, onko kamerassa virta päällä vai ei.
Sisäänrakennettu ladattava paristo latautuu
koko ajan kameraa käytettäessä. Pariston
varaus purkautuu ajan mittaan tyhjiin, jos
kameraa käytetään vain lyhyitä jaksoja, ja
varaus purkautuu täysin noin kuukaudessa,
ellei kameraa käytetä ollenkaan. Lataa
tällöin ladattava paristo ennen kameran
käyttämistä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa, vaikka
sen sisäistä ladattavaa paristoa ei olisikaan
ladattu, ellet tarvitse kuvissa päiväys- ja
kellonaikatietoja.
Lataa paristo seuraavasti
Kytke kamerasi verkkovirtaan kameran
mukana toimitetulla verkko/latauslaitteella
tai aseta paikalleen täyteen ladattu akku
ja jätä paristo latautumaan vähintään
24 tunniksi virran ollessa päältä kamerasta.
Memory Stick muistikorteista
Memory Stick on pienikokoinen ja kannettava
mikropiiriin perustuva tallennusväline.
Tämän kameran kanssa käytettävissä olevat
Memory Stick -muistikorttityypit ovat
seuraavassa taulukossa. Kaikkien Memory
Stick -muistikortin toimintojen toimimista
virheettömästi ei voida kuitenkaan taata.
Memory Stick muistikortin tyyppi
Tallennus/
toisto3)
Memory Stick
–
Memory Stick (MagicGate/
nopea tiedonsiirto)
–
Memory Stick Duo

Memory Stick Duo
(MagicGate/nopea
tiedonsiirto)
1)2)
MagicGate Memory Stick
–
MagicGate Memory Stick
Duo
1)
Memory Stick PRO
–
Memory Stick PRO Duo
1)2)
1)
"MagicGate Memory Stick Duo" ja “Memory
Stick PRO Duo” on varustettu MagicGatetoiminnoilla. MagicGate on salaustekniikkaa
käyttävä kopiosuojatekniikka. Datan
MagicGate-toimintoja edellyttävää tallennusta/
toistoa ei voi suorittaa tällä kameralla.
128
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
2)
Tukee suurnopeuksista datansiirtoa
rinnakkaisliitännän kautta.
3)
640(Fine) -koon liikkuvia kuvia voidaan
tallentaa ja toistaa ainoastaan Memory Stick
PRO Duo -muistikortilla.
• Tietokoneella alustetun Memory Stick Duo
-muistikortin toimintaa tämän kameran kanssa
ei taata.
• Datan luku/kirjoitusnopeudet saattavat
poiketa toisistaan riippuen Memory Stick
Duo -muistikortin ja käytetyn laitteiston
yhdistelmästä.
Memory Stick Duo -muistikortin
(sisältyy toimitukseen) käyttöä
koskevia huomautuksia
• Et voi tallentaa, editoida tai poistaa kuvia,
jos siirrät kirjoitussuojakytkimen4) LOCKasentoon jollakin teräväkärkisellä esineellä.
Liitin
Muistiinpanopaikka
Kirjoitussuojaliuskan asento tai muoto4) saattaa
olla erilainen erityyppisissä Memory Stick Duo
-muistikorteissa.
4)
Tämän kameran mukana toimitetussa
Memory Stick Duo -muistikortissa ei ole
kirjoitussuojakytkintä. Tämäntapaista Memory
Stick Duo -muistikorttia käytettäessä vältä
datan editointia tai poistamista vahingossa.
Memory Stick Duo -sovittimen
(sisältyy toimitukseen) käyttöä
koskevia huomautuksia
• Kun käytät Memory Stick Duo -muistikorttia
Memory Stick -yhteensopivalla laitteella, aseta
Memory Stick Duo -muistikortti Memory Stick
Duo -sovittimeen.
Jos asetat Memory Stick Duo -muistikortin
Memory Stick -yhteensopivaan laitteeseen
ilman Memory Stick Duo -sovitinta, et
välttämättä saa otettua sitä pois laitteesta.
• Kun asetat Memory Stick Duo -muistikortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, tarkista että
Memory Stick Duo -muistikortti on oikein päin
ja paina se sen jälkeen kokonaan sisään. Jos
painat sen väärin päin sovittimeen, seurauksena
voi olla toimintahäiriö.
• Kun käytät Memory Stick Duo -sovittimessa
olevaa Memory Stick Duo -muistikorttia
Memory Stick -yhteensopivan laitteen kanssa,
aseta Memory Stick Duo -muistikortti oikein
päin. Jos asetat sen väärin paikalleen, laite
saattaa vaurioitua.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
Memory Stick -yhteensopivaan laitteeseen
ilman Memory Stick Duo -muistikorttia. Jos
teet niin, kameraan voi tulla toimintahäiriö.
Memory Stick PRO Duo muistikortin (ei sisälly toimitukseen)
käyttöä koskeva huomautus
Lisätietoja
Kirjoitussuojakytkin4)
• Data saattaa vaurioitua seuraavissa tapauksissa:
– Jos Memory Stick Duo -muistikortti otetaan
pois kamerasta tai kamerasta katkaistaan
virta datan luvun tai kirjoituksen aikana
– Jos Memory Stick Duo -muistikorttia
käytetään paikoissa, joissa on staattista
sähköä tai sähköistä kohinaa
• Tärkeästä datasta kannattaa ottaa
varmuuskopio.
• Älä käytä liikaa voimaan muistiinpanopaikkaan
kirjoittaessasi.
• Älä kiinnitä tarroja itse Memory Stick
Duo -muistikorttiin tai Memory Stick Duo
-sovittimeen.
• Käytä kameran mukana toimitettua
koteloa Memory Stick Duo -muistikortin
kuljettamiseen tai säilyttämiseen.
• Älä koske Memory Stick Duo -muistikortin
liitintä sormella tai metalliesineillä.
• Älä kolhi, taivuta tai pudota Memory Stick
Duo -muistikorttia.
• Älä pura Memory Stick Duo -muistikorttia tai
tee siihen muutoksia.
• Älä päästä Memory Stick Duo -muistikorttia
kastumaan.
• Älä jätä Memory Stick Duo -muistikorttia
pienten lasten ulottuville. He voivat vahingossa
nielaista sen.
• Älä käytä tai säilytä Memory Stick Duo
-muistikorttia seuraavissa olosuhteissa:
– Kuumat paikat, kuten suoraan
auringonvaloon pysäköidyn auton kuumat
sisätilat
– Paikat, joihin aurinko paistaa suoraan
– Kosteat paikat ja paikat, joissa on syövyttäviä
aineita
Memory Stick PRO Duo -muistikortin, jonka
muistikapasiteetti on aina 512 MB, on todettu
toimivan kunnolla tässä kamerassa.
• Älä ota ulos Memory Stick Duo -muistikorttia
datan luvun tai kirjoituksen aikana.
129
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
InfoLITHIUM-akusta
Mikä on "InfoLITHIUM"-akku?
"InfoLITHIUM" on litiumioniakku,
joka pystyy vaihtamaan ja näyttämään
tietoja kameran ja verkko/latauslaitteen
toimintakunnosta.
InfoLITHIUM-akku laskee
virrankulutuksen kameran
käyttöolosuhteiden mukaan ja näyttää akun
jäännösajan minuutteina.
Akun lataaminen
On suositeltavaa ladata akku 10–30 °C:n
lämpötilassa. Akkua ei välttämättä pysty
lataamaan tehokkaasti tätä kylmemmässä
tai lämpimämmässä.
Akun tehokas käyttö
Akun jäännösajan ilmaisin
• Akun suorituskyky laskee alhaisissa
lämpötiloissa. Niinpä akun käyttöaika
on lyhyempi sitä kylmällä ilmalla
käytettäessä. Suosittelemme seuraavien
ohjeiden noudattamista akun käyttöajan
pidentämiseksi:
− Pidä akku lämpimänä asettamalla se
taskuusi, kiinni vartaloosi, ja aseta
se kameraan juuri ennen kuvauksen
aloittamista.
• Salaman tai zoomaustoiminnon ahkera
käyttö kuluttaa akkua nopeammin.
• Suosittelemme 2–3 kertaa suunnitellun
kuvausajan kattavien vara-akkujen
pitämistä aina mukana sekä
koekuvausten tekoa ennen varsinaista
kuvausta.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole
vedenkestävä.
• Älä jätä akkua kuumaan paikkaan,
kuten kuuman auton sisälle tai suoraan
auringonvaloon.
Virta saattaa sammua, vaikka akun
jäännösajan ilmaisimen mukaan virtaa
riittäisi vielä käyttöön. Käytä akku loppuun
ja lataa se täyteen, jotta akun jäännösajan
ilmaisin näyttäisi jälleen oikeaa aikaa. Pidä
kuitenkin mielessä, että akun jäännösajan
ilmaisin ei välttämättä näytä edelleenkään
oikeaa aikaa, jos kameraa on käytetty
pitkään kuumalla ilmalla tai jos akku
on jätetty täyteen ladatuksi tai jos sitä
käytetään usein.
Akun säilyttäminen
• Ellei akkua käytetä pitkään aikaan, lataa
akku kerran vuodessa aivan täyteen ja
käytä se täysin loppuun kamerallasi.
Säilytä sitä sen jälkeen kuivassa
ja viileässä säilytystilassa. Tämän
menettelyn tarkoituksena on säilyttää
akun käyttövalmius.
• Akun käyttämiseksi täysin loppuun
kamerallasi jätä virta päälle kameraan
diaesitystilassa (s. 71), kunnes akun
varaus on kulunut täysin loppuun.
• Kuljeta ja säilytä akkua aina
akkukotelossa sen liitinten likaantumisen
tai oikosulkuun joutumisen estämiseksi.
130
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun
kapasiteetti laskee vähitellen, kun sitä
on käytetty yhä enemmän ajan myötä.
Kun akun käyttöaika on lyhentynyt
huomattavasti, todennäköisesti syynä on
akun kuluminen loppuun. Osta tällöin
uusi akku.
• Akun käyttöaika vaihtelee sen säilytysja käyttöolosuhteista sekä -paikasta
riippuen, ja on eri pituinen jokaisessa
akussa.
Vedenpitävä
suojapakkaus
Tekniset tiedot
Jos asennat kameran vedenpitävään
suojapakkaukseen (ei sisälly toimitukseen),
voit käyttää sitä veden alla tai muissa
kosteissa tiloissa, kuten uimarannalla
tai urheilukilpailuissa suoritettavaan
kuvaukseen.
DSC-T3/T33-mallien kamerakohtaisen
vedenalaispakkauksen nimi on MPKTHB. Jos asennat vedenpitävän
pakkauksen DSC-T33:een, tarkista alla
oleva kuva, ja siirrä osat A ja B etukäteen
vedenpitävän pakkauksen sisälle nuolten
suuntaisesti. (Osia A ja B ei tarvitse
irrottaa vedenalaispakkausta DSC-T3:een
asennettaessa.)
A
B
Kuvasensori
7,66 mm:n (1/2,4-tyyppinen) CCDvärikenno
Ensisijainen värisuodin
Kameran kuvapisteiden määrä
Noin 5 255 000 pikseliä
Kameran toimivien kuvapisteiden määrä
Noin 5 090 000 pikseliä
Objektiivi Carl Zeiss Vario-Tessar
3× -zoomobjektiivi
f = 6.7 – 20.1 mm (38
– 114 mm kinofilmikoon 35 mm:n
stillkameraksi muutettuna )
F3.5 – 4.4
Valotuksen säätö
Automaattinen valotus, Scene
selection (9 tilaa)
Valkotasapaino
Automaattinen, päivänvalo, pilvinen
ilma, loistevalo, hehkulampun valo,
salama
Tiedostoformaatit (DCF-yhteensopiva)
Still-kuvat: Exif Ver. 2.2 JPEG
-yhteensopiva, DPOF-yhteensopiva
Liikkuvat kuvat: MPEG1yhteensopiva (Monofoninen)
Tallennusmedia
Memory Stick Duo
Lisätietoja
Lue vedenalaispakkausta koskevat
käyttöohjeet yksityiskohtaisten tietojen
saamiseksi sen käyttötavasta.
 Kamera
[Järjestelmä]
131
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Salama
Suositeltu kuvausetäisyys
(ISO-asetuksena Auto):
DSC-T3
0,1–1,7 m (W)
0,5–1,6 m (T)
DSC-T33
0,1–1,6 m (W)
0,5–1,5 m (T)
[Tulo- ja lähtöliitännät]
Monitoimiliitäntä
USB-liitäntä
Hi-Speed USB (USB 2.0 yhteensopiva)
[Lcd-näyttö]
Lcd-näytön paneeli
6,2 cm:n (2,5-tyyppinen) TFT
Pikselimäärä
230 400 (960×240) pistettä
[Virtalähde, yleistä]
Akku
NP-FT1
Käyttöjännite
3,6 V
Tehonkulutus (kuvattaessa))
1,4 W
Käyttölämpötila
0 – +40 °C
Säilytyslämpötila
20 – +60 °C
Mitat
DSC-T3
Noin 91×60×17,8 mm
DSC-T33
Noin 99,4×60,9×20,7 mm
(l/k/s, ilman uloimpia ulkonevia osia)
Paino
DSC-T3
Noin 171 g
DSC-T33
Noin 150 g
(mukaan lukien NP-FT1, "Memory
Stick Duo" ja rannehihna)
Mikrofoni Elektreettikondensaattorimikrofoni
Kaiutin Dynaaminen kaiutin
Exif Print Yhteensopiva
PRINT Image Matching II
Yhteensopiva
PictBridge
Yhteensopiva
 UC-TC/UC-TD Cyber-shot-asema
[Tulo- ja lähtöliitännät]
A/V OUT (MONO) -liitäntä (Monofoninen)
Miniliitäntä
Video: 1 Vp-p, 75 Ω,
epäsymmetrinen, neg.
tahdistus
Audio: 327 mV (at a 47 kΩ kuorma)
Lähtöimpedanssi 1 kΩ
USB-liitäntä
B
USB-liitäntä
Suurnopeuksinen USB
(USB 2.0 High-Speed -yhteensopiva)
DC IN -liitäntä
Kameraliitäntä
 AC-LM5/LM5A -verkko/latauslaite
Nimellisjännite
100–240 V AC, 50/60 Hz
AC-LM5
10 W
AC-LM5A
11 W
Nimellinen lähtöjännite
4,2 voltin tasavirta, 1,5 A
Käyttölämpötila
0 – +40 °C
Säilytyslämpötila
20 – +60 °C
Mitat
AC-LM5
Noin 47×30×80 mm
AC-LM5A
Noin 48×29×81 mm
(L/K/S, ilman ulkonevia osia)
Paino
AC-LM5
Noin 170 g
AC-LM5A
Noin 160 g
ilman virtajohtoa
 NP-FT1-akku
Käytettävä akku
Litiumioniakku
Enimmäisjännite
Tasavirta, 4,2 V
Nimellisjännite
Tasavirta, 3,6 V
Kapasiteetti
2,4 Wh (680 mAh)
132
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
 Vakiovarusteet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
AC-LM5/LM5A-verkko/latauslaite (1)
Virtajohto (1)
NP-FT1-akku (1)
Cyber-shot-asema (1)
UC-TC (DSC-T3)/UC-TD (DSC-T33)
Kameran jalustapidike (1)
USB-johto (1)
AV-liitäntäjohto (1)
Rannehihna (1)
Memory Stick Duo -muistikortti (32 MB) (1)
Memory Stick Duo -muistikortin sovitin (1)
CD-ROM (USB-ajuri SPVD-012) (1)
Käyttöohjeet (1)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan
muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Lcd-näyttö
/
Kameratilan ilmaisin (31)
Suluissa näkyvät sivunumerot ilmoittavat
lisätietoja sisältävät sivut.
/ SL /
Salamatila (37)
Stillkuvia kuvattaessa
1
3
60min
VGA
101
/ 1.3 /
1.3 /
1.3
Zoomauskertoimen ilmaisin (33)
1/30”
C:32:00
4
+
Terävyyden ilmaisin (120)
5
2
125 F3.5 +2.0EV
S AF
Punasilmäisyyden vähennyksen
ilmaisin (37)

Värikylläisyyden ilmaisin (120)

Kontrastin ilmaisin (120)

ON
AF-valaisimen ilmaisin (38, 124)
60min
Akun jäännösajan ilmaisin (17)
Valonmittaustavan ilmaisin (62)
S
M /
/
BRK /
Kuvaustilan ilmaisin (67, 63, 66)
Kuvatehosteilmaisin (68)
Lisätietoja

AE/AF-lukituksen ilmaisin (30, 59)
WB /
/
/
/
Valkotasapainon ilmaisin (65)
/
/
/
/
/
/
/
/
133
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]



Makron ilmaisin (35)
5M / 3:2 / 3M / 1M / VGA
Kuvakoon ilmaisin (25)
Tärinävaroitusilmaisin (115)
/
AF-tilan ilmaisin (58)
FINE/STD
Kuvanlaadun ilmaisin (54)
/
/
AF-mittaetsimen kehyksen ilmaisin
(57)
Tallennuskansion ilmaisin (55)
0,5 m
Esivalitun tarkennuksen arvo (59)
Memory Stick -muistikortin
jäännöskapasiteetin ilmaisin
Pistemittauksen hiusristikko (63)
1/30"
Multi Burst -tilan kuvien kuvausvälin
ilmaisin (67)

S AF
M AF
101
400
Tallennettavan kuvamäärän ilmaisin
(28)

Matalan akkuvarauksen ilmaisin
(115)
AF-mittaetsimen ruutu (57)
+
Histogrammin ilmaisin (61)
NR slow shutter -ilmaisin (43)
Vitkalaukaisimen ilmaisin (36)
125
Suljinajan ilmaisin
C:32:00
Itsediagnoosinäyttö (118)
F3.5
Aukon arvon ilmaisin
Päiväyksen/kellonajan ilmaisin (38)
+2.0EV
EV-tason arvon ilmaisin (60)
Valikko/opasvalikko (53)
ISO-herkkyyden ilmaisin (120)
±0.7EV
Haarukoidun valotuksen välin
ilmaisin (63)
• Joka kerta kun MENU-painiketta painetaan,
valikko/opasvalikko ilmestyy esiin/sulkeutuu.
134
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Liikkuvia kuvia kuvattaessa
60min
STBY
1
STD
640
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
+
2


Makron ilmaisin (35)

Matalan akkuvarauksen ilmaisin
(115)
3
4
5
/
/
AF-mittaetsimen ruudun ilmaisin
(57)
0.5m
Esivalitun tarkennuksen arvo (59)

60min
Akun jäännösajan ilmaisin (17)
Kuvaustilan ilmaisin (84)
/ 640 / 160
Kuvakoon ilmaisin (84)
FINE
+
Pistemittauksen hiusristikko (63)


640
AF-mittaetsimen ruutu (57)
STD
101
STBY / REC
Liikkuvien kuvien kuvauksen
ilmaisin (84)
Memory Stick -muistikortin
jäännöskapasiteetin ilmaisin
1.3
Zoomauskertoimen ilmaisin (33)
00:00:00 [00:28:05]
Tallennusajan [pisin tallennusaika]
ilmaisin (119)
Valonmittaustavan ilmaisin (62)
Vitkalaukaisimen ilmaisin (36)
Kuvatehosteilmaisin (68)
C:32:00
Itsediagnoosinäyttö (118)
Valikko/opasvalikko (53)
• Joka kerta kun MENU-painiketta painetaan,
valikko/opasvalikko ilmestyy esiin/sulkeutuu.
Lisätietoja
/
/
/
Valkotasapainon ilmaisin (65)
Tallennuskansion ilmaisin (55)
+2.0EV
EV-tason arvon ilmaisin (60)
135
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Stillkuvia toistettaessa
60min
M
101
VGA
101
1
1.3
12/12
C:32:00
+2.0EV
500 F3.5
2
BACK/NEXT

3
4
101-0012
Kansio-tiedostonumero (95)
5


"Älä irrota USB-johtoa" -ilmaisin
(79, 115)
+2.0EV
EV-tason arvon ilmaisin (60)
VOLUME
PictBridge -yhteyden ilmaisin (78)

M
Kuvaustilan ilmaisin (72)
/ 3:2 / 3M / 1M / VGA
Kuvakoon ilmaisin (25)
5M

Suojauksen ilmaisin (74)
101
Tallennuskansion ilmaisin (55)
Memory Stick -muistikortin
jäännöskapasiteetin ilmaisin
101
Toistokansion ilmaisin (69)
Tulostusmerkin (DPOF) ilmaisin (82)
12/12
Kuvan numero/Valittuun kansioon
tallennettujen kuvien määrä
/
/
Kansionvaihtoilmaisin (69)
C:32:00
Itsediagnoosinäyttö (118)
ISO-herkkyyden ilmaisin (120)
Valonmittaustavan ilmaisin (62)
/
Salaman ilmaisin
WB /
/
/
/
Valkotasapainon ilmaisin (65)
500
Suljinajan ilmaisin
F3.5
Aukon arvon ilmaisin
1.3
Toistozoomin asteikon ilmaisin (70)
Step 12/16
Ruutu ruudulta -toiston ilmaisin (73)
136
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]

Histogrammin ilmaisin (61)
Toistokuvan tallennuspäiväys/aika
(38)
Valikko/opasvalikko (53)
Liikkuvia kuvia toistettaessa
60min
1
101
101
VOL.
8/8
00:00:12
3
4
2
• Joka kerta kun MENU-painiketta painetaan,
valikko/opasvalikko ilmestyy esiin/sulkeutuu.
160
DPOF
5

101
Tallennuskansion ilmaisin (55)
Memory Stick -muistikortin
jäännöskapasiteetti
101
Toistokansion ilmaisin (69)

Kuvaustilan ilmaisin (85)
/ 640 / 160
Kuvakoon ilmaisin (85)
FINE
640
STD
 /
Toiston/Pysäytyksen ilmaisin (85)
/
/
Kansionvaihtoilmaisin (69)
00:00:12
Laskuri (85)

Toistokuva (85)

Valikko/opasvalikko (53)
Lisätietoja
VOL.
Äänenvoimakkuuden ilmaisin (85)
8/8
Kuvan numero/Valittuun kansioon
tallennettujen kuvien määrä

Toistopalkki (85)
• Joka kerta kun MENU-painiketta painetaan,
valikko/opasvalikko ilmestyy esiin/sulkeutuu.
137
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Hakemisto
A
AE .....................................................................32
AE/AF-lukitus .......................................30, 32, 59
AF-lukitus .........................................................59
AF-mittaetsimen ruutu ......................................57
AF-tila ...............................................................58
AF-valaisin ................................................38, 124
Akku..................................................................14
Akun jäännösajan ilmaisin ........................17, 130
Akun käyttöikä ..........................................18, 131
Akun lataus .......................................................14
Akun säilyttäminen .........................................130
Alustaminen ......................................................51
Alustus ..............................................................51
Asennus ...............................................90, 97, 104
Asetukset ...........................................................54
Auto Review ...................................................124
Automaattinen kuvaustila .................................31
Automaattinen säätötila ....................................29
Automaattinen tarkennus ............................32, 57
Automaattinen virransäästö ..............................20
AV-liitäntäjohto .................................................46
D
K
Daylight (Päivänvalo)........................................65
Diaesitys............................................................71
Digitaalinen tarkkuuszoom ...............................34
Digitaalinen zoom .............................................33
Divide ................................................................87
DPOF ................................................................82
Kamera ......................................................31, 120
Kameran käyttö ulkomailla ...............................19
Kansio .........................................................55, 69
Kellonajan asettaminen .............................21, 126
Kieli...........................................................23, 125
Kontrasti ..........................................................121
Korttivalo ..........................................................24
Kosteuden tiivistyminen kameran sisään ........128
Kuvakoko ....................................................25, 26
Kuvakoon muuttaminen ....................................75
Kuvan kierrätys .................................................72
Kuvan suurentaminen .......................................70
Kuvanlaatu ..................................................26, 54
Kuvatehoste .......................................................68
Kuvattavien tai katseltavien kuvien
määrä .........................................18, 28, 119
Kuvien katselu tietokoneella .....................94, 103
Kuvien katselu tv:stä .........................................46
Kuvien kopiointi
tietokoneelle ..................89, 92, 93, 99, 102
Kuvien suojaus ..................................................74
E
Ei salamaa .........................................................37
Esivalittu tarkennus ...........................................59
EV-säätö ............................................................60
F
Fireworks-tila ....................................................41
H
Haarukoitu valotus ............................................63
Hehkulampun valo ............................................65
Hidas tahdistus ..................................................37
High-speed shutter -tila .....................................41
Histogrammi .....................................................61
I
B
B&W .................................................................68
Beach-tila ..........................................................41
Burst ..................................................................66
C
Candle-tila .........................................................41
Cd-rom ................................................90, 98, 103
Center AF (keskustapainotteinen tarkennus) ....57
Cloudy (Pilvinen ilma)......................................65
Cyber-shot-asema .............................................12
ImageMixer VCD2............................97, 100, 103
Indeksinäyttö .....................................................44
Indeksitulostus ..................................................77
InfoLITHIUM-akku ........................................130
ISO ..................................................................120
Itsediagnoosinäyttö .........................................118
J
Jaksottaiskuvaus ........................................68, 121
JPG ....................................................................96
Jäljellä oleva kuvaus/katseluaika ..............18, 119
L
Ladattava paristo .............................................128
Landscape-tila ...................................................40
Latausaika .........................................................17
Lcd-näytön taustavalo päälle/päältä ..................32
Lcd-näytön taustavalo .....................................125
Liikkuvien kuvien katseleminen
lcd-näytöltä ..............................................85
Liikkuvien kuvien kuvaaminen.........................84
Liikkuvien kuvien leikkaaminen.......................87
Liikkuvien kuvien poistaminen.........................86
Loistevalo ..........................................................65
Lähikuvien kuvaaminen (makro) ......................35
138
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
M
Q
U
M AF .................................................................58
Macintosh-käyttäjät.........................................102
Magnifying glass -tila .......................................40
Makro ................................................................35
Matkamuuntaja .................................................19
Memory Stick Duo -muistikortin asettaminen
kameraan .................................................24
Memory Stick Duo..........................................128
Monipistemittaus ..............................................62
Monitoring AF (Tarkkailu-AF) .........................58
MPG ..................................................................96
Multi Burst (kuvasarja) .....................................67
Multipoint AF (monipistetarkennus).................57
Quick Review ....................................................32
USB-ajuri ..........................................................90
USB-johto .........................................................91
USB-liitäntä ..........................................12, 78, 91
USB-liitäntä ......................................91, 103, 126
USB-tila ............................................................89
N
NR slow shutter.................................................43
NTSC-järjestelmä .....................................48, 126
Näyttö........................................................32, 133
O
Ohjauspainike ...................................................20
Ohjelmoitu kuvaustila .......................................31
Optinen zoom ....................................................33
P
RESET-painike................................................105
S
S AF ..................................................................58
Salama ...............................................................65
Salamataso ................................................66, 121
Salamatila..........................................................37
Scene Selection .................................................40
Sepia..................................................................68
Single AF (Yksinkertainen AF) ........................58
Snow-tila ...........................................................41
Speed Burst .......................................................66
Spot AF .............................................................57
Stillkuvan katselu lcd-näytöltä ..........................44
Stillkuvien kuvaaminen ....................................29
Stillkuvien poistaminen ....................................49
Suositeltu tietokoneen käyttöjärjestelmä ..89, 102
Suurennettu kuvake .........................................124
T
Tarkennus ..........................................................57
Tasavirtapistoke...........................................15, 19
Terävyys ..........................................................121
Tiedostojen tallennuspaikat...............................95
Tiedostonimet....................................................95
Tiedostonumero ..............................................126
Tiedostotunniste ..........................................95, 97
Tila (REC-tila) ................................................121
Tilanvalintakytkin .................................11, 21, 31
Toistozoom ........................................................70
Trimmaus ..........................................................71
Tulostusmerkki (DPOF) ....................................82
Tv:n värijärjestelmä ..........................................48
Twilight portrait -tila .........................................40
Twilight-tila.......................................................40
V
Valikkoasetukset .......................................53, 120
Valkotasapaino ..................................................65
Valonmittaustapa ...............................................62
Varoitukset ja huomautussanomat...................115
Verkko/latauslaite ........................................15, 19
VGA ..................................................................26
Video-cd ..................................................100, 104
Virran päälle/päältäkytkeminen ........................20
Vitkalaukaisin ...................................................36
Värikylläisyys..................................................121
W
Windows-käyttäjät ............................................89
Z
Zoom .................................................................33
Zoomausasteikko ..............................................33
Ä
Älykäs zoom .....................................................33
Äänenvoimakkuus .............................................85
Hakemisto
Pakkaussuhde ....................................................26
Pakkosalama .....................................................37
PAL-järjestelmä ........................................48, 126
PictBridge .........................................................77
Picture Package .................................................97
Piippaus/laukaisimen ääni...............................125
Pistemittaus .......................................................62
PTP....................................................89, 102, 126
Puhdistaminen .................................................127
Punasilmäisyyden vähentäminen ......................37
Päiväyksen ja kellonajan asettaminen .......21, 126
Päiväyksen ja kellonajan upottaminen
kuvaan .............................................38, 124
R
139
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
DSC-T3/T33 2-548-269-11(1) [OpenType FONT]
Download PDF

advertising