Sony | DSC-R1 | Sony DSC-R1 Käyttöohjeet

C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE01COV.fm
master:Right
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE01COV.fm
master:Right
01SE01COV.fm Page 1 Wednesday, November 30, 2005 2:39 PM
2-654-495-22(1)
Digital Still Camera
Bruksanvisning/
SE
Felsökning ____________________
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet ”Läs det här först” innan du börjar
använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i framtiden.
Käyttö- ja
FI
vianmääritysopas ____________
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Lue tämä ensin” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
DSC-R1
Ytterligare information om den här produkten/
Image Data Converter SR och svar på vanliga frågor
hittar du på vår kundtjänsts webbsida.
Tätä tuotetta/Image Data Converter SR -ohjelmaa
koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä
on asiakastuen www-sivustolla.
”Läs det här först” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess
grundfunktioner för tagning/uppspelning.
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
Tryckt på 100% återvunnet papper med vegetabilisk oljebaserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Neuvoo kameran käyttökuntoon asetuksen ja antaa perusohjeet
kuvaamista ja kuvien toistoa varten.
Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista
mustetta.
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
DSC-R1
2-654-495-22(1)
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE020REG.fm
master:Left_Safety
01SE010COV.book Page 2 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Svenska
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
För kunder i Europa
Denna produkt har testats och befunnits uppfylla
kraven i EMC-direktivet angående användning av
anslutningskablar på under 3 meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här kameran.
Anmärkning
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism
orsakar att en dataöverföring avbryts mitt i
(misslyckas), så starta om programmet eller
koppla loss anslutningskabeln (USB-kabeln osv.)
och sätt i den igen.
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
SE
2
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE030INT.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 3 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Att observera när kameran används
Vilka sorters ”Memory Stick”minneskort som går att använda
(medföljer ej)
Det IC-lagringsmedium som används i den
här kameran är ”Memory Stick”minneskort. Det finns två olika sorters
”Memory Stick”-minneskort.
”Memory Stick”: ”Memory Stick”minneskort går att använda i den här
kameran.
Angående Carl Zeiss-objektivet
Den här kameran är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv för att ta ytterst detaljerade
bilder. Objektivet på den här kameran
använder kameramätsystemet MTF# som
utvecklats gemensamt av Carl Zeiss i
Tyskland och Sony Corporation, och som
ger samma höga kvalitet som andra Carl
Zeiss-objektiv.
Linserna är även T*-behandlade för att
motverka oönskade reflexer och för att
återge färger på naturligast möjliga sätt.
#
”Memory Stick Duo”: Sätt i ”Memory
Stick Duo”-minneskort i en Memory
Stick Duo-adapter.
Memory Stick Duo-adapter
• Se sidan 126 för närmare detaljer om ”Memory
Stick”-minneskort.
Att observera angående
”InfoLITHIUM”-batteripaketet
• Ladda upp det medföljande NP-FM50batteripaketet innan du börjar använda kameran
för första gången. (t steg 1 i ”Läs det här
först”)
• Batteripaketet går att ladda upp även om det inte
är helt urladdat. Det går även att använda
batteripaketet som det är, även om det bara är
delvis uppladdat.
• Om du inte tänker använda batteripaketet på
länge så använd upp den återstående laddningen,
ta ut batteripaketet ur kameran, och förvara det
sedan på ett torrt och svalt ställe. Detta är viktigt
för att batteripaketet ska fortsätta att fungera
(sidan 129).
• För närmare detaljer om vilka sorters
batteripaket som går att använda, se sidan 129.
SE
MTF är en förkortning av Modulation Transfer
Function, som är ett siffervärde på mängden ljus
från en viss del av bilden som uppfångas vid
motsvarande punkt i bilden.
Att observera angående nätadaptern
• Undvik att kortsluta nätadapterns
likströmskontakt med något metallföremål,
eftersom det kan leda till att nätadaptern går
sönder.
• Rengör nätadapterns likströmskontakt med en
bomullstuss e.d. Använd inte kontakten om den
är smutsig. Om kontakten är smutsig kan det
hända att det inte går att ladda upp batteripaketet
ordentligt.
Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta
bilder eller visa bilder på grund av fel på kameran,
inspelningsmediet eller liknande.
Backup-rekommendation
• Ta alltid en säkerhetskopia av viktiga data på
något annat medium för att undvika risken för
dataförluster.
Angående inspelning/uppspelning
• Den här kameran är varken dammsäker,
stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 130) innan du
börjar använda kameran.
• Innan du börjar spela in sådant som bara händer
en enda gång är det bäst att göra en
provinspelning för att kontrollera att kameran
fungerar som den ska.
SE
3
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE030INT.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 4 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
• Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det
kommer in vatten i kameran finns det risk för fel
som i vissa fall inte går att reparera.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan orsaka fel på kameran.
• Använd inte kameran i närheten av källor till
starka radiovågor eller radioaktiv strålning. Då
kan det hända att kameran inte kan spela in eller
spela upp bilder ordentligt.
• Om kameran används på sandiga eller dammiga
ställen finns det risk att det blir fel på den.
• Om det bildas kondens i kameran så vänta tills
den avdunstat innan du använder kameran
(sidan 130).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det
inte går att lagra några bilder, kan även
inspelningsmediumet bli oanvändbart, eller
bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
• Rengör blixtens yta före användningen. Hettan
när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens
yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta,
så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
Att observera angående LCDskärmen, LCD-sökaren (för modeller
som är försedda med LCD-sökare) och
objektivet
• LCD-skärmen och LCD-sökaren är tillverkade
med extrem högprecisionsteknik så att över
99,99% av bildpunkterna är praktiskt
användbara. Det kan dock förekomma små
punkter som alltid är svarta och/eller alltid lyser
vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen eller
LCD-sökarskärmen. Detta är dock normalt och
beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte
de bilder som lagras på något sätt.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är
inget fel.
• Var försiktig så att du inte råkar stöta till
objektivet och tryck inte på det.
Angående bilddatakompatibilitet
• Den här kameran följer de universella DCFnormerna (Design rule for Camera File system)
som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att visa bilder
som är tagna med den här kameran på annan
utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller
redigerade med annan utrustning på den här
kameran.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
verkliga bilder som tagits med den här kameran.
Svarta (vita/röda/blå/gröna) prickar
• Om solen lyser rakt på LCD-skärmen, sökaren
eller objektivet under längre tid finns det risk för
funktionsfel. Var försiktig när du lägger
kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på
den.
SE
4
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE030INT.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 5 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För att få fullt utbyte av den digitala stillbildskameran
Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt
”Läs det här först” (separat häfte)
1 Gör klart batteripaketet
2 Slå på kameran/ställ klockan
3 Sätt i ett inspelningsmedium (medföljer ej)
4 Välj vilken bildstorlek du vill använda
5 Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget)
6 Titta på/radera bilder
Bekanta dig med kameran
Denna bruksanvisning
• Ta bilder med dina favoritinställningar t sidan 28
• Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av
menyn t sidan 63
• Ändra standardinställningarna t sidan 72
Anslut kameran till en dator eller skrivare
Denna bruksanvisning
• Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika
sätt t sidan 85
• Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare)
t sidan 102
SE
5
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE010COVTOC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 6 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ......................................................... 3
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder ................................................................... 10
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv............................................ 10
Exponering – Justering av ljusstyrkan ............................................................. 11
Färg – Angående belysningens inverkan........................................................ 12
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” ........................................ 12
Innan du börjar använda kameran
Delarnas namn ....................................................................................... 14
Indikatorer på skärmen ........................................................................... 18
Ändring av vad som visas på skärmen ................................................... 21
Antalet stillbilder som går att lagra.......................................................... 22
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa .............................. 24
Avancerade tagningsfunktioner
Manöverflöde .......................................................................................... 25
Grundmanövrer....................................................................................... 27
Hur man använder kommandorattarna ........................................................... 27
Hur man använder lägesomkopplaren ............................................................ 28
Hur man använder menypunkterna................................................................. 30
Hur man använder
(Inst.)-skärmen ........................................................... 31
Finesser för tagning i olika situationer .................................................... 33
Exponeringsinställning ............................................................................ 35
Tagning i programläget ................................................................................... 35
Tagning med slutartidsprioritet ........................................................................ 36
Tagning med bländarprioritet .......................................................................... 37
Tagning med manuell exponeringsinställning ................................................. 39
Val av mätmetod .............................................................................................. 40
Justering av exponeringen – EV-justering ....................................................... 41
Tagning med låst exponering – AE LOCK....................................................... 43
Tagning av tre bilder i följd med olika exponering – Exponeringsgaffling....... 44
Val av ISO-känslighet – ISO............................................................................. 45
Inställning av skärpan ............................................................................. 46
Val av autofokusmetod .................................................................................... 46
Manuell skärpeinställning ................................................................................ 48
SE
6
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE010COVTOC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 7 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Blixt..........................................................................................................50
Val av blixtläge ................................................................................................ 50
Manuell utmatning av blixten – Pop-up-blixtläget ........................................... 51
Blixtsynkronisering .......................................................................................... 52
Användning av en separat blixt....................................................................... 53
Färgtonsinställning ..................................................................................56
Justering av färgtonerna – Vitbalans............................................................... 56
Val av färgåtergivningsmetod.......................................................................... 58
Tagning av flera bilder i följd ....................................................................59
Burst-läget ....................................................................................................... 59
Tagning i RAW-format .............................................................................60
RAW-läge ........................................................................................................ 60
Bildkomposition .......................................................................................61
Hur man tänder rutnätet .................................................................................. 61
Inställning av monitorläget.......................................................................62
För att minska flimret ....................................................................................... 62
Hur man använder menyerna
Tagningsmenyn .......................................................................................63
(Bildstorlek)
(Bildkvalitet)
Mode (Insp.sätt)
BRK (Gafflingssteg)
(Blixtnivå)
PFX (Bildeffekt)
COLOR (Färg)
(Mättnad)
(Kontrast)
(Skärpa)
(Inst.)
Visningsmenyn ........................................................................................66
(Mapp)
- (Skydda)
DPOF
(Skriv ut)
(Diabild)
(Ändra storl.)
(Rotera)
(Inst.)
Trimma
SE
7
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE010COVTOC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 8 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder inställningsskärmarna
1
Kamera 1 ........................................................................................... 72
AF-metod
Digital zoom
Strömspar.
Datum/Klocka
AF-lampa
Autom. granskn.
2
Kamera 2 ........................................................................................... 76
Utv. Skärpa
Blixtsynk
Blixt
Uppfällbar blixt
Flimmerreduktion
Rutlinje
Memory Stick-verktyg........................................................................ 78
Format
Skapa lagr.mapp
Byt lagr.mapp
CF-kortverktyg ................................................................................... 80
Format
Skapa lagr.mapp
Byt lagr.mapp
1
Inställningar 1..................................................................................... 82
LCD-bakgr.bel.
Sökarbakbel.
Pip
Zebra
Språk
2
Inställningar 2..................................................................................... 83
Filnummer
USB-ansl.
Video ut
Klockinställning
SE
8
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE010COVTOC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 9 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator..........85
Kopiering av bilder till datorn ...................................................................87
Uppspelning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran ...........94
Hur man använder den medföljande mjukvaran......................................95
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator........98
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder ..................................................................101
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare..............................102
Utskrift i en affär ....................................................................................106
Hur man ansluter kameran till en TV
Bildvisning på en TV-skärm...................................................................108
Felsökning
Felsökning .............................................................................................110
Varningsindikatorer och meddelanden ..................................................122
Övrigt
Angående ”Memory Stick”.....................................................................126
Angående Microdrive ............................................................................128
Angående ”InfoLITHIUM”-batteripaketet ...............................................129
Försiktighetsåtgärder.............................................................................130
Tekniska data ........................................................................................132
Snabbreferenstabell för tagning ............................................................134
Register ..............................................................................................136
SE
9
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 10 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
I det här kapitlet beskrivs grunderna för att
använda kameran. Här beskrivs hur man
använder olika funktioner på kameran som
t.ex. lägesomkopplaren (sidan 28), menyerna
(sidan 63), osv.
Skärpa
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
När man trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (autofokus).
Kom ihåg att bara trycka ner avtryckaren halvvägs.
Tryck ner
avtryckaren helt.
Tryck ner
avtryckaren
halvvägs.
AE/AF-lås
Indikatorn blinkar ,
Indikatorn tänds och
det hörs ett pip.
110min
1M
FINE
Tryck sedan ner
avtryckaren helt.
101
96
M AF
30 F2.8
För att ta stillbilder när det är svårt att ställa in skärpan t sidan 48.
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar. t Se
”Tips för att förhindra suddiga bilder” (nedan).
Tips för att förhindra suddiga bilder
Håll kameran stadigt med armarna intill kroppen. Du kan även stabilisera kameran
genom att luta dig mot ett träd eller en byggnad bakom dig. På mörka ställen
rekommenderar vi att du monterar kameran på stativ och använder blixten.
SE
10
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 11 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Exponering Justering av ljusstyrkan
Exponering:
Ha kul med kameran
Det går att skapa olika bilder genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran
släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset
släpps in igenom
ISO = Inspelningskänslighet
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig.
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
I det helautomatiska läget ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan även själv ställa in
exponeringen för hand med hjälp av
nedanstående funktioner.
Manuell exponering:
Gör det möjligt att ställa in slutartiden och
bländaren för hand.t sidan 39
EV:
Gör det möjligt att justera den exponering
som kameran har ställt in.
t sidan 41
Mätmetod:
Gör det möjligt att ändra vilken del av
motivet som ska mätas för att ställa in
exponeringen. t sidan 40
Justering av ISO-känsligheten
ISO-värdet är ett mått på känsligheten och ger en uppskattning av hur mycket ljus en
ljuskänslig anordning (eller en fotografisk film) uppfattar. Även om exponeringen är
densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
För att justera ISO-känsligheten t sidan 45
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder även på mörka ställen.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
SE
11
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 12 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Färg
Angående belysningens inverkan
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Blåtonat
Rödaktigt
I det helautomatiska läget ställs färgtonerna in automatiskt.
Det går dock att justera färgtonerna för hand med hjälp av vitbalansen (sidan 56).
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Ju fler bildpunkter, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt
blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte
går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden
annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
2592
864
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
1 Bildstorlek: 10M
3 888 bildpunkter × 2 592 bildpunkter
3888
1
= 10 077 696 bildpunkter
1296
2
2 Bildstorlek: 1M
Bildpunkter
1 296 bildpunkter × 864 bildpunkter
= 1 119 744 bildpunkter
SE
12
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 13 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man ställer in bildstorleken (t steg 4 i ”Läs det här först”)
Bildpunkt
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning
men stora filer)
Standardinställningarna är markerade med
Bildstorlek*
10M (3888×2592)
Ha kul med kameran
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet
men mindre filer)
Exempel: För utskrift i
upp till A3/A3+**format
Exempel: För bilder
som ska användas på
en webbsida
.
Användningsriktlinjer
Större
För lagring av viktiga bilder eller utskrift i A3/A3+**format eller A4-format med hög upplösning.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
För utskrift i A4-format eller bilder med hög densitet i
A5-format
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
Mindre
För utskrift i vykortsformat
För att göra det möjligt att lagra fler bilder
För bilder som ska användas på en webbsida
* Bilderna som tas med kameran lagras med samma 3:2-förhållande som används på fotopapper, vykort,
osv.
** Denna storlek är större än A3. Det går att skriva ut bilder med en marginal runt själva bilden i A3-format.
Inställning av bildkvaliteten i kombination med kompressionsgraden (sidan 63)
Det går att ställa in kompressionsgraden för lagring av digitala bilder. När man väljer en hög
kompressionsgrad försvinner en del av de fina detaljerna, men filerna blir mindre.
SE
13
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 14 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Delarnas namn
N
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
P DC IN-uttag
1
2
8
3
9
4
q;
5
qa
qs
6
(USB)-uttag (89)
O VIDEO OUT-uttag (108)
Q Uttagslock
7
qd
qf
qg
qh
qj
A Avancerad tillbehörssko (53)
B POWER-lampa (t steg 2 i ”Läs det här
först”)
C Avtryckare (t steg 5 i ”Läs det här
först”)
D POWER-knapp (t steg 2 i ”Läs det här
först”)
E Självutlösarlampa (t steg 5 i ”Läs det
här först”)/AF-lampa (74)
F Blixt (t steg 5 i ”Läs det här först”)
G Zoomring (72, t steg 5 i ”Läs det här
först”)
24 28 35 50 70 100 120 Equiv.135
• Omvandlat till värdena för en 35 mm
stillbildskamera.
H
I
(blixt)-knapp (50)
Utgångspunkt för avståndsmätning
(t steg 5 i ”Läs det här först”)
J WB (vitbalans)-knapp (56)
K PUSH AUTO-knapp (48)
L FOCUS-omkopplare (48)
M ACC-uttag (tillbehörsuttag) (53)
SE
14
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 15 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
8
9
q;
qa
1
6
2
7
3
8
4
9
2
Ha kul med kameran
1
qs
q;
5
qa
qs
3
4
qd
5
A AE LOCK/ -knapp (radera)-knapp
(43, t steg 6 i ”Läs det här först”)
B
(uppspelning)-knapp (t steg 6 i
”Läs det här först”)
C Sökare (t steg 5 i ”Läs det här först”)
D FINDER/AUTO/LCD-omkopplare (t
steg 5 i ”Läs det här först”)
E MENU-knapp (30)
F Huvudkommandoratt (27)
G ISO-knapp (45)
qd
qf
qg
6
qh
7
A LCD-skärm (21)
B Axelremsögla (17)
C
(blixtladdning)/CHG-lampa (orange)
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
D Lägesomkopplare (28)
E
(mätsätt)-knapp (40)
F
(burst)/BRK (gaffling)-knapp (59,
44)
H Axelremsögla (17)
G Högtalare
I
H RESET-knapp (110)
(skärmtillstånd)-knapp (21)
J Underkommandoratt (27)
K Multiväljare (v/V/b/B) (30)
L
/CF (”Memory Stick”/CF-kort)omkopplare (t steg 3 i ”Läs det här
först”)
M Läsnings/skrivningslampa (t steg 3 i
”Läs det här först”)
I CF-kortfack (t steg 3 i ”Läs det här
först”)
J ”Memory Stick”-fack (t steg 3 i ”Läs
det här först”)
K Utmatningsknapp för CF-kortet (t steg
3 i ”Läs det här först”)
L Lock till ”Memory Stick”/CF-kortfacket
(t steg 3 i ”Läs det här först”)
M MONITOR-omkopplare (62)
N Sökarjusteringsknapp(t steg 5 i ”Läs
det här först”)
O För tagning:
(digital zoom)-knapp
(72)
För visning:
(uppspelningszoom)knapp (t steg 6 i ”Läs det här först”)
SE
15
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 16 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
P
(självutlösare)/
(index)-knapp
(t steg 5 och 6 i ”Läs det här först”)
1
2
3
4
5
6
A Stativfäste (på undersidan)
• Använd ett stativ med en skruvlängd på
högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran
ordentligt på stativ med längre skruv än
5,5 mm, och det finns även risk för skador
på kameran.
B Ring för manuell skärpeinställning (48)
C Objektiv
D Lock till batterifacket (på undersidan)
E Batteriutmatningsknapp
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
F Batterifack
(t steg 1 i ”Läs det här först”)
SE
16
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 17 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Fastsättning av axelremmen
• Linsskyddet går att sätta på även när
objektivkåpan är monterad.
• När objektivkåpan är påsatt kan det hända att
den täcker för ljuset från blixten eller
autofokuslampan.
Ha kul med kameran
Förvaring av objektivkåpan
Objektivkåpan går att skruva på bak och
fram på kameran när den inte används.
Håll objektivkåpan på det sätt som visas i
nedanstående figur, passa ihop -märket på
objektivkåpan med -märket på objektivet,
och sätt fast kåpan på objektivet (1). Vrid
objektivkåpan medurs tills det klickar till
och den kommer mitt för märket z (2).
1
2
Fastsättning av objektivkåpan
När du tar bilder i stark belysning, t.ex.
utomhus, rekommenderar vi att du använder
objektivkåpan för att förhindra att
bildkvaliteten försämras av onödigt ljus.
Håll objektivkåpan på det sätt som visas i
nedanstående figur, passa ihop -märket
på objektivkåpan med -märket på
objektivet, och sätt fast kåpan på objektivet
(1). Vrid objektivkåpan medurs tills det
klickar till och den kommer mitt för märket
z (2).
Montering av en konverterlins
(medföljer ej)
Om du vill ta bilder i ännu vidare vinkel
eller zooma in avlägsna motiv, så sätt på en
konverterlins.
1 Sätt på adapterringen (medföljer ej).
2 Sätt på konverterlinsen.
1
2
• Se bruksanvisningen till konverterlinsen för
närmare detaljer.
SE
17
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE040BAS.fm Page 18 Thursday, December 8, 2005 10:07 AM
Indikatorer på skärmen
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Vid tagning av stillbilder
B
Indikator
Betydelse
Adobe RGB
VIVID
Färgåtergivning (58)
Mättnad (64)
S AF M AF C AF
Autofokusmetod (47)
Autofokusramindikator
(46)
1.0m
Manuellt inställt avstånd
(48)
C
Indikator
Betydelse
BRK
A
Indikator
110min
E
Betydelse
Återstående batteritid (t
steg 1 i ”Läs det här först”)
Varning för svagt batteri
(24, 122)
Lägesomkopplare (scenval)
(29)
PSAM
RAW
RAW-läge (60)
10M
7M
3M
1M
FINE STD
101
Blixtläge (50)
Rödögereducering (50)
REAR
Blixtsynkronisering (52)
Extern blixt (53)
Bildstorlek (t steg 4 i
”Läs det här först”)
Bildkvalitet (63)
Lagringsmapp (78)
Återstående CFkortkapacitet (23)
±0.7EV
Gafflingssteg (44)
400
Återstående antal
lagringsbara bilder (22)
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(122)
Zoomförstoringsgrad (72,
t steg 5 i ”Läs det här
först”)
1.3
5M
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (22)
Lägesomkopplare (28)
Kameraläge (t steg 5
i”Läs det här först”)
SL
Burst/
exponeringsgafflingsläge
(59, 44)
Datum/klocka (74)
D
Vitbalans (56)
WB
Indikator
Betydelse
E
Batteriet slut (24, 122)
+
Spotmätningshårkors (40)
Autofokusram (46)
SE
18
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE040BAS.fm Page 19 Wednesday, November 30, 2005 2:40 PM
Indikator
Betydelse
PUSH AF-ram/expanderad
skärpeinställningsram (48)
F
Indikator
Betydelse
z
AE/AF-lås (t steg 5 i ”Läs
det här först”)
Indikator
Betydelse
Makro (t steg 5 i ”Läs det
här först”)
Vibrationsvarning (10)
ISO-tal (45)
• Anger att bilden kan
komma att bli suddig på
grund av att kameran skakar
och belysningen är för svag.
Det går fortfarande att ta
bilder även om
vibrationsvarningen visas.
Vi rekommenderar dock att
du använder blixt för att öka
belysningen eller monterar
kameran på stativ eller
stabiliserar den på annat
sätt.
Självutlösaren (t steg 5 i
”Läs det här först”)
Autofokuslampa (74)
ON
Ha kul med kameran
E
Slutarbrusreducering (37)
125
Slutartid (36)
TIME
TIME-inspelning (39)
F3.5
Bländarvärde (37)
Exponeringsvärdesmätare
(41)
Mätare för fininställning av
vitbalansen (57)
AE LOCK (43)
Manuell skärpeinställning
(48)
LÅS för manuell
skärpeinställning (48)
Histogram (21, 41)
•
(visas inte på
skärmen på
föreående sida)
tänds när
histogramvisningen är
avstängd.
Bildeffekt (64)
00:00:00
[00:03:00]
Tagning med lång
exponeringstid (39)
Zebramönster (42)
Kontrast (65)
Bildskärpa (65)
Mätmetod (40)
DPOF
Meny/guidemeny (30)
(visas inte på
skärmen på
föreående sida)
SE
19
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE040BAS.fm Page 20 Wednesday, November 30, 2005 2:40 PM
C
Vid visning av stillbilder
Indikator
110min
1
1M
12/12
C:32:00
3
10M
7M
3M
1M
Betydelse
5M
Bildstorlek (t steg 4 i
”Läs det här först”)
Lagringsmapp (78)
101
Uppspelningsmapp (66)
101
Mappbyte (66)
2
Adobe RGB
ISO400
500 F3.5
TILLBAKA/NÄSTA
+2.0EV
4
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (22)
Återstående CFkortkapacitet (23)
A
Indikator
110min
Betydelse
8/8 12/12
Återstående batteritid (t
steg 1 i ”Läs det här först”)
Bildnummer/antal lagrade
bilder i vald mapp
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(122)
PictBridge-anslutning (103)
Uppspelningsläge (t steg
6 i ”Läs det här först”)
-
Skydd (67)
Utskriftmarkering (DPOF)
(106)
1.3
Indikator
Mätmetod (40)
+2.0EV
Exponeringsvärde (39, 41)
Zebramönster
Zoomförstoringsgrad (t
steg 6 i ”Läs det här först”)
•
B
Betydelse
Histogram (21, 41)
2005 1 1
9:30 AM
DPOF
Vitbalans (56)
(visas inte på
skärmen på
föreående sida)
Färgåtergivning (58)
TILLBAKA/
NÄSTA
Blixt
WB
Adobe RGB
VIVID
Betydelse
Valmärke för PictBridgeutskrift (104)
Koppla inte loss USBkabeln (105)
Indikator
D
tänds när
histogramvisningen är
avstängd.
Inspelningsdatum/tidpunkt
för bilden (74)
Meny/guidemeny (30)
Bildval
ISO-tal (45)
500
Slutartid (36)
F3.5
Bländarvärde (37)
101-0012
Mapp/filnummer (66)
SE
20
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 21 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Ändring av vad som visas på skärmen
Varje gång man trycker på knappen
(skärmtillstånd) ändras det som visas på
skärmen på följande sätt.
Ha kul med kameran
Under tagning
och under uppspelning (bilden som visas efter
det att man tryckt på avtryckaren) när:
– Blixten utlöses
– En väldigt långsam eller väldigt snabb
slutartid är inställd
• Det kan hända att inget histogram tänds för
bilder som är tagna med andra kameror.
Under uppspelning
Histogram tänt*
Histogram tänt*
30 F2.8
-2 1 0 1
R (rött)
G (grönt)
B (blått)
Histogramvisning
(sidan 41)
Indikatorerna släckta
AWB
ISO160
30 F2.8
Y (luminans)
(sidan 41)
Indikatorerna släckta
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Indikatorerna tända
110min P
1M FINE 101
Indikatorerna tända
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
* När punkten [Zebra] är inställd på [På] visas det
även diagonala ränder för att kontrollera delar
med hög ljusstyrka (sidan 42).
110min
101-0003
1M
2005 1 1 10:30PM
TILLBAKA/NÄSTA
• Histogrammet visas inte i följande situationer:
Under tagning
– När menyn visas
– Vid tagning i det digitala zoomområdet
Under uppspelning
– När menyn visas
– I indexläget
– När uppspelningszoomen används
– Vid rotering av stillbilder
• Det kan uppstå stora skillnader i histogrammet/
zebramönstret som visas vid tagning (bilden
som visas innan man trycker på avtryckaren)
SE
21
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 22 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Antalet stillbilder som går att lagra
I nedanstående tabeller visas ungefär hur många stillbilder som går att lagra på ett
inspelningsmedium som formaterats i den här kameran. Dessa värden kan variera beroende på
tagningsförhållandena.
Antal stillbilder (Det övre värdet är med bildkvaliteten inställd på [Fin] och det
undre värdet med bildkvaliteten inställd på [Standard].)
”Memory Stick” (normalläge)
Kapacitet
Storlek
32MB
10M
3M
1M
128MB
256MB
512MB
1GB
Storlek
10M
7M
5M
3M
1M
4GB
6
12
25
46
94
192
394
779
25
51
92
188
384
789
1559
8
16
32
59
121
247
506
1000
15
30
60
109
223
456
934
1847
12
24
49
89
181
370
759
1500
24
49
98
178
363
741
1519
3001
20
41
82
148
302
617
1266
2501
40
82
164
297
605
1235
2532
5003
57
115
232
420
854
1743
3574
7063
122
246
493
892
1815
3705
7596
15009
”Memory Stick”(RAW-läge)
Kapacitet
2GB
12
7M
5M
64MB
(Enhet: bilder)
32MB
(Enhet: bilder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
4GB
1
2
4
8
18
37
76
150
1
2
5
9
20
41
84
167
1
2
5
9
19
38
79
157
1
2
5
10
20
41
85
169
1
2
5
9
20
41
84
166
1
2
5
10
21
43
89
176
1
2
5
10
21
42
88
174
1
2
5
10
21
44
91
180
1
2
5
10
22
44
92
182
1
3
6
10
22
45
93
184
SE
22
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE040BAS.fm Page 23 Wednesday, November 30, 2005 2:41 PM
Microdrive (normalläge)
Kapacitet
Storlek
1GB
10M
2GB
4GB
811
1217
811
1622
2434
273
520
1041
1562
505
961
1922
2883
410
780
1561
2343
821
1561
3123
4686
684
1301
2603
3905
1369
2603
5206
7810
1933
3674
7349
11026
4108
7809
15618
23431
3M
Microdrive (RAW-läge)
Storlek
10M
7M
5M
3M
1M
•
•
•
•
Ha kul med kameran
405
426
5M
Kapacitet
6GB
213
7M
1M
(Enhet: bilder)
(Enhet: bilder)
1GB
2GB
4GB
6GB
41
78
156
235
45
86
173
260
43
81
163
245
46
88
176
265
45
86
173
259
48
91
183
274
47
90
181
271
49
93
187
281
49
94
189
284
50
96
192
288
RAW-läge t sidan 60
Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.
Det går att ändra storleken på bilderna efteråt ([Ändra storl.], sidan 69).
När bilder som är tagna med en äldre Sony-modell spelas upp på den här kameran kan det hända att de
inte visas i sin verkliga storlek.
SE
23
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 24 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Batteritiden och antalet bilder som går att
lagra/visa
I nedanstående tabeller visas ungefär hur
många bilder som går att lagra/spela upp
och hur länge batteriet varar vid tagning i
[Normal]-läget med fullt uppladdat
batteripaketet (medföljer) vid en temperatur
på 25°C. Antalet bilder som går att lagra
eller visa medger även byte av
inspelningsmedium vid behov.
Observera att det faktiska antalet bilder kan
bli lägre än vad som anges i tabellerna
beroende på användningsförhållandena.
• Batterikapaciteten sjunker både med antalet
användningsomgångar och med tiden
(sidan 129).
• Antalet bilder som går att lagra/visa och
batteritiden sjunker under följande förhållanden:
– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade
gånger.
– Om zoomen används ofta.
– När punkten [LCD-bakgr.bel.] eller
[Sökarbakbel.] är inställd på [Ljus].
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Kontinuer]
– När batterierna är svaga.
• När ett CF-kort används kan batteritiden och
antalet bilder som går att lagra eller visa bli
annorlunda än vad som anges här.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio
bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antalet bilder som går att lagra och batteritiden
beror inte på bildstorleken.
Vid visning av stillbilder
Inspelningsmedium
Antal bilder
Batteritid
(min.)
”Memory
Stick”
Ca. 11000
Ca. 550
Microdrive
Ca. 6600
Ca. 330
• Visning av enstaka bilder i tur och ordning med
ca. tre sekunders mellanrum
Vid tagning av stillbilder
Inspelnings
medium
LCDskärm/
sökare
Antal
bilder
Batteritid
(min.)
Ca. 250
”Memory
Stick”
LCD
Ca. 500
Sökare
Ca. 520
Ca. 260
Microdrive
LCD
Ca. 460
Ca. 230
Sökare
Ca. 480
Ca. 240
• Vid tagning under följande förhållanden:
– Punkten
(Bildkvalitet) är inställd på
[Fin].
– Punkten [AF-metod] är inställd på [Monitor].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Zoomen växlar mellan vidvinkel och tele.
– Blixten utlöses för varannan bild.
SE
24
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 25 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Manöverflöde
Nedan visas ett flödesschema för förberedelser, tagning och uppspelning. Om du inte vet
vilken funktion du ska använda eller vad du ska göra i nästa steg, så följ flödesschemat. För
tagning är flödesschemat anpassat efter att man ställer in olika funktioner.
Ha kul med kameran
Förberedelser
• Gör klart batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det här först”)
• Gör klart inspelningsmediet (t steg 3 i ”Läs det här först”)
• Grundinställningar
Strömspar. (sidan 73)
Datum/Klocka (sidan 74)
LCD-bakgr.bel. (sidan 82)
Sökarbakbel. (sidan 82)
Pip (sidan 82)
• Finesser för tagning i olika situationer (sidan 33)
Kontroller före tagningen
• Välj om du vill ta bilden med hjälp av sökaren eller LCD-skärmen (t steg 5 i ”Läs
det här först”)
• Monitorläge (FRAMING/PREVIEW) (sidan 62)
• Välj inspelningsmedium (”Memory Stick”/CF-kort) (t steg 3 i ”Läs det här
först”)
• Välj vilken bildstorlek du vill använda (t steg 4 i ”Läs det här först”)
• Flimmerdämpning (sidan 62)
Inställningar för tagning
•
•
•
•
•
•
Insp.sätt (sidan 60)
Skärpa (AF-läge/AF-ram) (sidan 46)
Mätmetod (sidan 40)
Vitbalans (sidan 56)
Burst/exponeringsgaffling (sidan 59, 44)
Blixtläge (sidan 50)
Korrigeringar precis före tagningen
•
•
•
•
•
•
Zoom (sidan 72)
Fininställning av vitbalansen (sidan 57)
Justering av exponeringen (sidan 41)
Blixtnivå (sidan 64)
Skärpa (sidan 48)
Skärpeinställningsramens position (sidan 48)
SE
25
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 26 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Inställningar precis före tagningen
• Sista kontroll av bilden (histogram/visad information) (sidan 41)
• Självutlösaren (t steg 5 i ”Läs det här först”)
• AE LOCK (sidan 43)
Tagning
• Tryck ner avtryckaren halvvägs/tryck ner avtryckaren helt (t steg 5 i ”Läs det här
först”)
Kontroll av den tagna bilden
•
•
•
•
•
Automatisk granskning (sidan 75)
Uppspelning (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Uppspelningszoom (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Indexskärm (t steg 6 i ”Läs det här först”)
Radera (t steg 6 i ”Läs det här först”)
SE
26
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 27 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Grundmanövrer
Hur man använder kommandorattarna
Används för att ställa in värden och välja olika alternativ.
ISO-knapp
Ha kul med kameran
WB-knapp
Huvudkommandoratt
-knapp
/BRK-knapp
Underkommandoratt
-knapp
Huvudkommandoratten
Öka ett värde/
flytta
markören åt
höger
Minska ett
värde/flytta
markören åt
vänster
Programflyttning (P-läge) (sidan 35)
Slutartid (S-läge) (sidan 36)
Bländare (A-läge) (sidan 37)
Slutartid (M-läge) (sidan 39)
Används för att se föregående/nästa bild t steg 6 i
”Läs det här först”
I kombination med andra knappar
Blixtläge (sidan 50)
WB
Vitbalansläge (sidan 56)
Mätmetod (sidan 40)
BRK
Burst-läge/exponeringsgafflings (sidan 59, 44)
ISO (sidan 45)
ISO
Underkommandoratten
Minska ett värde/se
föregående indexskärm
Öka ett värde/se nästa
indexskärm
Exponering (P/S/A/ / / / -läge) (sidan 41)
Bländare (M-läge) (sidan 39)
Används för att se föregående/nästa indexskärm t
steg 6 i ”Läs det här först”
Används för att slå på/stänga av
uppspelningszoomen t steg 6 i ”Läs det här först”
Används för att ändra zoomförstoringsgraden t steg
6 i ”Läs det här först”
I kombination med andra knappar
WB
Fininställning av vitbalansen (sidan 57)
SE
27
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 28 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
De funktioner, menyer och inställningar som går att ställa in visas med ikoner till höger på
varje titelrad i bruksanvisningen.
Lägesomkopplare
Lägen för stillbildstagning
:
Automatiska inställningar
Används för att ta bilder på enklaste sätt med helautomatiska inställningar.
t steg 5 i ”Läs det här först”
: Scenlägen
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.
(sidan 29)
P:
Läget för programmerad tagning
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren)
automatiskt inställd.
S:
Slutartidsprioritetsläget
Gör det möjligt att ta bilder med slutartiden inställd för hand (sidan 36).
A:
Bländarprioritetsläget
Gör det möjligt att ta bilder med bländaren inställd för hand (sidan 37).
M:
Läget för manuell exponeringsinställning
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren)
inställd för hand (sidan 39).
SE
28
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 29 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Scenval
1 Ställ in lägesomkopplaren på något av följande lägen.
2 Ta bilden.
Landskapsläget
Används för att ta
landskapsbilder osv.
genom att ställa in
skärpan på ett avlägset
motiv.
Ha kul med kameran
Porträttläget
Används för att ta
porträtt där motivet blir
skarpt mot en suddig
bakgrund.
SkymningsSkymningsläget*
porträttläget*
Används för att ta
Används för att ta
porträtt på mörka ställen. nattscener på avstånd
utan att den mörka
omgivningsatmosfären
går förlorad.
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att göra det möjligt att ta
bilder på bästa sätt för en viss sorts scen.
( : det går att välja önskad inställning)
Makro
Blixt
Vitbalans
Burst/
Exponeringsgaffling
**
—
/
/
/
—
**
AWB/ WB /
—
—
* Slutartiden blir långsammare så vi rekommenderar att du använder stativ.
** Om blixten är inställd på (forcerad blixt) eller
(forcerad blixt med rödögereducering) ändras den
(snabbinställning) är inställt).
inställningen till auto (utom när WB (blixt) eller
SE
29
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 30 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder menypunkterna
-knapp
Lägesomkopplare
Multiväljare
MENU-knapp
1 Slå på kameran.
2 Tagningsmenyn: Ställ in lägesomkopplaren.
Uppspelningsmenyn: Tryck på
-knappen.
Vilka punkter som går att välja varierar beroende på vad lägesomkopplaren är inställd på och tagnings/
uppspelningsläget.
3 Tryck på MENU för att tända menyn.
4 Välj önskad menypunkt genom att röra
multiväljaren mot b/B.
• Om önskad punkt inte visas så fortsätt att röra
multiväljaren mot b/B tills den punkten visas på
skärmen.
• Tryck mitt på multiväljaren efter att du har valt en
punkt i uppspelningsläge.
Fin
FINE
Standard
Bildkvalitet
Mode BRK
PFX
5 Välj inställning genom att röra multiväljaren mot v/V.
Vald inställning zoomas in och ställs in.
6 Tryck på MENU för att släcka menyn igen.
För att gå över till tagningsläget
Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där så att menyn släcks.
• Det går inte att välja punkter som visas i grått.
SE
30
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE040BAS.fm Page 31 Wednesday, November 30, 2005 2:41 PM
Hur man använder
På skärmen
(Inst.)-skärmen
(Inst.) går det att ändra standardinställningarna.
Ha kul med kameran
Lägesomkopplare
Multiväljare
MENU-knapp
1 Slå på kameran.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Rör multiväljaren mot B för att välja
(Inst.), och rör den sedan mot B.
4 Rör multiväljaren mot v/V/b/B för att
Inställningar 2
Filnummer:
USB-ansl.:
Video ut:
OK
Klockinställning: Ångra
välja den punkt du vill ställa in.
Ramen runt vald punkt blir gul.
5 Tryck mitt på multiväljaren för att mata in inställningen.
För att släcka skärmen
(Inst.) trycker man på MENU.
För att återgå till menyn från
(Inst.)-skärmen rör man multiväljaren mot b upprepade
gånger.
• När man trycker ner avtryckaren halvvägs släcks
tagningsläget.
(Inst.)-skärmen och kameran återgår till
z När menyn inte visas
När man håller MENU intryckt i ungefär 1,5 sekund tänds
(Inst.)-skärmen.
SE
31
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 32 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För att avbyta inställningarna på skärmen
(Inst.)
Välj [Ångra] om den punkten visas, och tryck sedan mitt på multiväljaren. Om det alternativet
inte visas så välj om föregående inställning igen.
• Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.
SE
32
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 33 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Finesser för tagning i olika situationer
För att ta ett porträtt mot en
suddig bakgrund
, Tagning med bländarprioritet
(sidan 37)
När man vill framhäva en person mot en
suddig bakgrund kan man ställa in
bländaren för hand. Ju öppnare bländaren är
(ju lägre bländarvärde), desto grundare blir
skärpedjupet. Bakgrunden blir suddigare i
motsvarande grad.
För att ta nattscener
Ha kul med kameran
När du bekantat dig med kameran är det
dags att börja prova att ta bilder i olika
situationer med delvis ändrade
inställningar. I det här avsnittet beskrivs
några vanliga tagningsexempel.
, Tagning med slutartidsprioritet
(sidan 36)
När blixten används i det helautomatiska
läget är slutartiden begränsad och
blixtljuset når inte fram till avlägsna motiv.
Det gör att bilden blir otydlig. I sådana fall
kan man ställa in slutartiden för hand och
ställa in blixten på
(blixten avstängd),
och ställa in mängden ljus genom att justera
exponeringen. Sedan går det att ta tydliga
nattbilder.
För att ta bilder utan blixt
För att ta ett porträtt i motljus
, Inställning av ISO-känsligheten
(sidan 45)
, Val av blixtläge (sidan 50)
När man tar bilder på människor på kraftigt
upplysta ställen finns det risk att det uppstår
svaga skuggor i ansiktet. Detta inträffar när
bakgrunden är ljusare än personen. Ställ i så
fall in blixten på (forcerad blixt). Då går
det att ta bilden så att både personen och
bakgrunden nlir skarpa.
När det inte går att använda blixten eller
ställa in en långsammare slutartid kan man
öka ISO-värdet. Med en högre ISOinställning maximeras effekten av den
omgivande belysningen för tagningen.
Vi rekommenderar att du ställer in ISOkänsligheten i förhållande till slutartiden så
att vibrationsvarningsindikatorn (sidan 124)
inte tänds.
• Blixten går att använda inom dess räckvidd.
SE
33
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE040BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 34 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För att ta bilder på motiv som
rör sig
, Tagning med slutartidsprioritet
(sidan 36)
När man tar bilder på ett motiv som rör sig
kan man antingen ställa in en snabbare
slutartid för att frysa rörelsen, eller ställa in
en långsammare slutartid för att framhäva
själva rörelseflödet. Ställ in slutartiden för
att uttrycka sådant som inte går att se med
blotta ögat.
För att ta bilder på en vacker
solnedgång
, Justering av färgtonerna
(sidan 56)
Om färgerna i bilden inte ser ut som du vill
ha dem kan du prova att byta vitbalansläge.
När man ställer in vitbalanssläget på
(dagsljus) framhävs det röda i
solnedgången.
SE
34
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE041BAS.fm Page 35 Wednesday, November 30, 2005 2:42 PM
Exponeringsinställning
Ha kul med kameran
Tagning i programläget
P
S
A
M
Ha kul med kameran
I programläget ställer kameran automatiskt in slutartiden och bländaren i förhållande till
motivets ljusstyrka, precis som i det helautomatiska läget (lägesomkopplaren:
).
I programläget går det dessutom att ändra olika inställningar för tagningen på menyerna, en
finess som saknas i det helautomatiska läget (sidan 134).
Programflyttning
Det går att ändra bländar- och slutartidskombinationen utan att ändra ljusstyrkan.
Huvudkommandoratt
1 Välj en bländar- och slutartidskombination med huvudkommandoratten.
visas medan bländar- och slutartidskombinationen flyttas.
2 Ta bilden.
För att stänga av programflyttningen vrider man på huvudkommandoratten för att ändra tillbaka
indikeringen från
till .
• Det går inte att flytta bländar- och slutartidskombinationen medan avtryckaren är halvvägs nedtryckt.
• När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren och slutartiden utan att flyttningsgraden ändras.
• Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att det inte går att ändra bländar- och
slutartidskombinationen.
• Om man ändrar blixtläget stängs programflyttningen av.
• Om man ställer in lägesomkopplaren på något annat än P, byter mätsätt eller stänger av kameran, stängs
programflyttningen av.
SE
35
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 36 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Tagning med slutartidsprioritet
P
S
A
M
Det går att justera slutartiden för hand. När man tar en bild på ett motiv som rör sig med en
snabb slutartid, verkar det som om motivet frysts mitt i rörelsen. Med en långsammare
slutartid verkar det som om motivet flyter fram.
Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering i förhållande till motivets ljusstyrka.
Snabb slutartid
Långsam slutartid
Huvudkommandoratt
1 Välj en slutartid med huvudkommandoratten.
Det går att välja mellan följande slutartider.
När punkten ISO är inställd på [160] till [800]: 1/2000 sekund till 30 sekunder.
När punkten ISO är inställd på [1600] till [3200]: 1/2000 sekund till 8 sekunder.
2 Ta bilden.
• Slutartider på en sekund och däröver markeras med [”], t.ex. 1”.
• När en långsam slutartid är inställd är det bäst att använda stativ för att undvika effekten av att kameran
skakar.
• Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar
inställningsvärdesindikeringarna på skärmen när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går
fortfarande att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om de blinkande värdena.
• Blixten ställs in på (forcerad blixt),
(forcerad blixt med rödögereducering) eller
(blixten
avstängd).
• När en snabb slutartid är inställd kan det hända att blixtljuset inte räcker till även om blixten utlöses.
SE
36
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 37 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
z Slutarbrusreducering
Slutarbrusreduceringsfunktionen minskar störningarna i inspelade bilder så att de blir
tydligare. Vid vissa slutartider* slår kameran automatiskt på slutarbrusreduceringen och
indikatorn ”NR” tänds bredvid slutartidsindikatorn.
Behandling pågår
När till slut ”Behandling
pågår” släcks igen är
bilden lagrad.
Därefter blir skärmen
svart.
Tryck ner avtryckaren
helt.
Ha kul med kameran
Lagring pågår
* När punkten ISO är inställd på [160] till [400]:1/6 sekund eller långsammare
När punkten ISO är inställd på [800] till [3200]:1/25 sekund eller långsammare
• För att undvika att bilderna blir skakiga rekommenderar vi att du använder stativ.
• När en långsam slutartid är inställd kan bildbehandlingen ta en liten stund. Det beror på att kameran håller
på att ta bort störningarna under den tid som är inställd med slutartidsinställningen.
z Tagningsteknik
När man tar bilder på en person eller en bil i rörelse, eller vågstänk och liknande med
en snabb slutartid går det att fånga upp sådant som de mänskliga ögat inte kan
uppfatta.
När man tar bilder på t.ex. en flod med en långsam slutartid går det att skapa bilder
som fångar själva flödet hos motivet. I sådana fall rekommenderar vi att du använder
stativ för att undvika att bilden blir skakig.
• Om du håller kameran med händerna rekommenderar vi att du ställer in slutartiden inom ett område där
(vibrationsvarningsindikatorn) inte tänds.
Tagning med bländarprioritet
P
S
A
M
Det går att ändra mängden ljus som släpps in genom objektivet. När man öppnar bländaren (ett
lägre F-tal) släpps det in mer ljus genom objektivet men skärpedjupet minskar. Det gör att bara
huvudmotivet blir skarpt. När man stänger bländaren (ett högre F-tal) minskar mängden ljus
och skärpedjupet ökar. Hela bilden blir skarpare.
Slutartiden justeras automatiskt för att få rätt exponering i förhållande till motivets ljusstyrka.
Bländaren stängd
Bländaren öppen
SE
37
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 38 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Huvudkommandoratt
1 Välj ett bländarvärde med huvudkommandoratten.
– När objektivet är helt utzoomat till W-sidan går det att välja en bländare från F2,8 till F16.
– När objektivet är helt inzoomat till T-sidan går det att välja en bländare från F4,8 till F16.
2 Ta bilden.
• Slutartiden ställs in automatiskt mellan 1/2000 sekund och 8 sekunder.
• Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar
inställningsvärdesindikeringarna på skärmen när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går
fortfarande att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om de blinkande värdena.
• Blixten ställs in på (forcerad blixt),
(forcerad blixt med rödögereducering),
(långsam synk),
(långsam synk med rödögereducering) eller
(blixten avstängd).
z Tagningsteknik
Skärpedjupet är det område i bilden som blir skarpt. När man öppnar bländaren minskar skärpedjupet,
och när man stänger den ökar det.
Bländaren stängd
Motivet blir skarpt och
bakgrunden suddig.
Bländaren öppen
Både motivet och bakgrunden
blir skarpa.
Justera bländaren efter tagningsändamålet, antingen för att framhäva en viss del av bilden eller för att
göra hela bilden så skarp som möjligt.
SE
38
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE041BAS.fm Page 39 Wednesday, November 30, 2005 2:42 PM
Tagning med manuell exponeringsinställning
P
S
A
M
Ha kul med kameran
Det går att justera både slutartiden och bländaren för hand.
Kameran håller kvar dessa inställningar i minnet även när den stängs av. När du har hittat ett
värde som du gillar kan du återskapa samma exponering helt enkelt genom att ställa in
lägesomkopplaren på M.
Huvudkommandoratt
Underkommandoratt
1 Välj en slutartid med huvudkommandoratten.
2 Välj ett bländarvärde med underkommandoratten.
Skillnaden mellan dina egna inställningar och vad kameran bedömer som rätt exponering visas
på EV-mätaren (sidan 41) på skärmen. 0 EV anger det värde som kameran bedömer som
lämpligast.
100 F3.5
-2 1 0 1 2+
Underexponering
50 F3.5
-2 1 0 1 2+
Korrekt exponering
40 F3.5
-2 1 0 1 2+
Överexponering
3 Ta bilden.
• Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar
inställningsvärdesindikeringarna på skärmen när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Det går
fortfarande att ta bilden i det läget, men vi rekommenderar att du justerar om de blinkande värdena.
• Blixten ställs in på (forcerad blixt),
(forcerad blixt med rödögereducering) eller
(blixten
avstängd).
z Tagning med extra lång exponeringstid (TIME)
I det här läget går det att ta bilder med så lång exponering man vill. När man t.ex. tar bilder på
ett fyrverkeri kan man trycka ner avtryckaren för att starta exponeringen precis när raketerna
skjuts upp, och sedan släppa avtryckaren när raketerna exploderar.
Lagring pågår
00:00:08[00:03:00]
ISO 160 NR TIME
F2.8
2.8
1 Välj [TIME] bland slutartidsalternativen. Detta visas bredvid [30"].
• När punkten ISO är inställd på [1600] eller [3200] visas [TIME] bredvid [8"].
2 Tryck ner avtryckaren så att exponeringen startar, och tryck sedan ner avtryckaren en gång till
för att avsluta exponeringen.
SE
39
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 40 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
• Punkten ISO ställs in på [160].
• I TIME-läget går det att bilder med en exponeringstid på upp till 3 minuter. Efter 3 minuter frigörs
slutaren automatiskt (om batteriet är svagt frigörs den efter ca. 30 sekunder).
• Vi rekommenderar att du använder stativ (medföljer ej).
Val av mätmetod
P
S
A
M
Används för att välja vilken metod som ska användas för att välja vilken del av motivet som
ska mätas för att ställa in exponeringen.
Huvudkommandoratt
+
Multi
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
-knapp
Tryck på
(mätmetod) och håll knappen intryckt och vrid på huvudkommandoratten för att
välja önskad inställning.
( : Standardinställning)
Multi
(Multi-patternmätning)
Bilden delas upp i flera områden som mäts upp var för sig.
Därefter ställer kameran in en välbalanserad exponering.
(Centrumvägd mätning)
Mitten av bilden mäts upp, och exponeringen ställs in i
förhållande till ljusstyrkan på motivet där.
Endast en viss del av motivet mäts.
(Spotmätning)
110min P
1M FINE 101
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Spotmätningshårkors
Rikta in hårkorset över
motivet.
• Den här funktionen är praktisk när motivet är i motljus eller när det
är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
• För närmare detaljer om exponering t sidan 11
• När
(spotmätning) eller
(centrumvägd mätning) används rekommenderar vi att du ställer in
autofokusramen på
(centrumvägd autofokus) för att ställa in skärpan på samma punkt som används
för exponeringsmätningen (sidan 46).
SE
40
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 41 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Justering av exponeringen – EV-justering
P
S
A
M
110min P
Ha kul med kameran
Det går att flytta det exponeringsvärde som kameran har ställt in för hand. Använd det här
läget när exponeringen inte blir rätt, t.ex. när det är hög kontrast mellan motivet och
bakgrunden (ett ljust motiv mot en mörk bakgrund, eller tvärtom).
1M FINE 101
Underkommandoratt
Mot –
Mot +
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
EV-mätare
Vrid på underkommandoratten för att välja exponeringskompensationsvärde.
Mot +: Gör bilden ljusare.
0 EV: Exponeringen ställs in automatiskt av
kameran.
Mot –: Gör bilden mörkare.
Mot –
Mot +
• För närmare detaljer om exponering t sidan 11
• Kompensationsvärdet går att ställa in i steg om 1/3 EV.
• Om man tar bilder på motiv under väldigt ljusa eller mörka förhållanden, eller om man använder blixten,
kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.
z Justering av exponeringsvärdet (EV) med hjälp av skärmen (histogram/zebramönster)
Zebramönster
A Antal bildpunkter
B Ljusstyrka
A
Zebraindikator
B
Mörk
Ljus
Histogram
Histogram är en sorts diagram som visar bildens ljusstyrka. Tryck upprepade gånger på
(skärmtillstånd) för att tända histogrammet på skärmen. Om diagrammet är skevt åt höger
betyder det att bilden är ljus, och om det är skevt åt vänster betyder det att bilden är mörk.
Justera exponeringsvärdet medan du håller ett öga på histogrammet.
• Histogrammet visas även i följande fall, men då går det inte att justera exponeringen.
– När lägesomkopplaren är inställd på
eller M
– Vid visning av en enstaka bild
SE
41
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 42 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Zebramönster
När punkten [Zebra] är inställd på [På] på
(Inst.)-menyn (sidan 82) och histogrammet
visas, visas det ett zebramönster (diagonala ränder) för delar med hög ljusstyrka (där
luminansen överstiger en viss nivå så att färgtonerna försvinner). Kontrollera delarna som är
markerade med zebramönstret och justera exponeringen.
• Zebramönstret kommer inte med i bilden som lagras.
z Tagningsteknik
Vid tagning ställer kameran automatiskt in exponeringen. När man tar en bild som är vitaktig överlag,
t.ex. ett motiv i motljus eller ett snölandskap, kan det dock hända att kameran uppfattar motivet som ljust
och ställer in en för mörk exponering för bilden. I sådana fall är det effektivt att justera exponeringen i
riktning mot plus.
Justera i riktning mot +
När man tar en bild som är mörk överlag kan det hända att kameran uppfattar motivet som mörkt och
ställer in en alltför ljus exponering. I sådana fall är det effektivt att justera exponeringen i riktning mot
minus.
Justera i riktning mot –
Det går att kontrollera exponeringen med hjälp av histogrammet. Var försiktig så att inte motivet blir
överexponerat (vitaktigt) eller underexponerat (alltför mörkt).
Prova att justera exponeringen efter tycke och smak.
SE
42
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 43 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Tagning med låst exponering – AE LOCK
P
S
A
M
Det går att låsa exponeringen och sedan komponera om bilden. Det är praktiskt när det är
väldigt hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, eller vid tagning i motljus.
Ha kul med kameran
Avtryckare
AE LOCK-knapp
AE LOCK
1 Rikta kameran mot det motiv som du vill mäta exponeringen för och tryck på AE LOCK.
Exponeringen låses och indikatorn
tänds.
110min P
1M
FINE
101
98
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
2 Komponera om bilden och tryck sedan ner avtryckaren och håll den halvvägs nedtryckt.
Skärpan ställs in automatiskt.
3 Tryck ner avtryckaren helt.
• AE LOCK-funktionen stängs av om man släpper avtryckaren eller efter att man har tagit bilden. Om
du vill behålla samma exponering för nästa bild, så tryck in AE LOCK-knappen och håll den intryckt
igen, och ta sedan nästa bild.
z Tagningsteknik
Kameran ställer automatiskt in exponeringen i förhållande till motivet. Om bildkompositionen ändras
kan det hända att även exponeringen ändras, t.ex. beroende på ändringar i bakgrundens ljusstyrka.
I sådana fall är det praktiskt att använda AE LOCK-funktionen. Med den kan du ta bilder som du vill,
utan att behöva bekymra dig om motivets ljusstyrka.
1 Bestäm exponeringen genom att mäta önskad del av motivet med hjälp av antingen
centrumvägd mätning eller spotmätning.
2 Tryck på AE LOCK för att låsa exponeringen, och komponera sedan om bilden och ta den.
Del av bilden som används för
att bestämma exponeringen
SE
43
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 44 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Tagning av tre bilder i följd med olika
exponering – Exponeringsgaffling
P
S
A
M
Förutom en bild med den exponering som kameran automatiskt ställer in, lagras även två
bilder med exponeringen flyttad ett steg mot + respektive –.
När det är svårt att ställa in rätt exponering på grund av motivets ljusstyrka är det praktiskt att
använda exponeringsgafflingsfunktionen. Sedan går det att välja bilden med bäst exponering
efter tagningen.
Mot +
Rätt
Mot –
/BRK-knapp
BRK
0.7EV
Huvudkommandoratt
BRK
+
Normal
BRK
30 F2.8 -2
1 0 1 2+
Multiväljare
MENU-knapp
1 Tryck in
[BRK].
/BRK-knappen och håll den intryckt och vrid på huvudkommandoratten för att välja
2 Tryck på MENU.
3 Välj [BRK] (Gafflingssteg) genom att röra multiväljaren mot b/B, och välj sedan önskat
gafflingssteg genom att röra den mot v/V.
(
: Standardinställning)
±1.0EV
Används för att flytta exponeringsvärdet plus eller minus
1,0 EV.
±0.7EV
Används för att flytta exponeringsvärdet plus eller minus
0,7 EV.
±0.3EV
Används för att flytta exponeringsvärdet plus eller minus
0,3 EV.
• Blixten ställs in på
(blixten avstängd).
• Skärpan och vitbalansen ställs in för den första bilden, och sedan används de inställningarna även för de
andra bilderna.
• När exponeringen är inställd för hand (sidan 41) ändras exponeringsvärdet i förhållande till den inställda
ljusstyrkan.
SE
44
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 45 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Val av ISO-känslighet – ISO
P
S
A
Ha kul med kameran
• Tagningsintervallet är ungefär 0,32 sekund.
• Om motivet är för ljust eller för mörkt kan det hända att det inte går att fotografera ordentligt med inställt
gafflingssteg.
• Slutartiden är begränsad på följande sätt
När punkten ISO är inställd på [160] till [400]:1/2000 sekund – 1/8 sekunder
När punkten ISO är inställd på [800] till [3200]:1/2000 sekund – 1/30 sekunder
M
Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre
känslighet.
ISO-knapp
Huvudkommandoratt
+
ISO
Tryck in ISO-knappen och håll den intryckt och vrid på huvudkommandoratten för att välja
önskad inställning.
( : Standardinställning)
3200
1600
Välj ett högt värde vid tagning på mörka ställen eller vid
tagning av motiv som rör sig snabbt, eller välj ett lågt värde
för att få bättre bildkvalitet.
800
400
200
160
AUTO
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.
• För närmare detaljer om ISO-känslighetet t sidan 11
• Observera att störningarna i bilden tenderar att öka när ISO-känsligheten ökar.
• För scenlägena ställs ISO in på [AUTO].
SE
45
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 46 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Inställning av skärpan
Val av autofokusmetod
P
S
A
M
Det går att välja autofokusram och autofokusmetod.
Val av skärpeinställningsram – Autofokusram
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget.
FOCUS-omkopplare
Multiväljare
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
1 Ställ in FOCUS-omkopplaren på AUTO.
2 Tryck mitt på multiväljaren upprepade gånger för att välja önskat läge.
(
(Flerpunktsautofokus)
: Standardinställning)
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen. När lägesomkopplaren är inställd på
väljs
automatiskt flerpunktsautofokus.
• Det här läget är praktiskt när motivet inte befinner sig mitt i
bilden.
110min P
1M FINE 101
98
Autofokusram
Autofokusramindikator
M AF
30 F2.8
(Centrumv. AF)
-2 1 0 1 2+
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen.
• Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen går det att ta bilden med önskad bildkomposition.
110min P
1M FINE 101
98
Autofokusram
Autofokusramindikator
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
SE
46
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 47 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
(Flexibel spotautofokus)
Används för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv eller
ett smalt område.
Med flexibel spot-autofokus går det att ta bilden med önskad
bildkomposition.
Ha kul med kameran
• Detta läge är praktiskt när man tar bilder med kameran monterad
på stativ och motivet inte befinner sig mitt i bilden.
• AF är en förkortning av autofokus.
• När den digitala zoomen eller autofokuslampen används ställs skärpan in med prioritet på motiv i mitten
eller nära mitten av ramen. I det fallet blinkar
,
eller
-indikatorn och autofokusramen visas
inte.
För att ställa in den flexibla spot-autofokusen
1 Tryck mitt på multiväljaren upprepade gånger för att välja
(flexibel spot-autofokus).
2 Flytta autofokusramen till den del som du vill ställa in skärpan för genom att röra multiväljaren
mot v/V/b/B.
1M FINE 101
110min P
98
Autofokusram
Autofokusramindikator
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där och skärpan har ställts in,
ändras autofokusramens färg från vitt till grönt.
• Om du tar bilder på rörliga motiv så var noga med att hålla kameran stadigt så att inte motivet hamnar
utanför inställningsramen.
Val av skärpeinställningssätt – Autofokusmetod
Används för att välja autofokusmetod.
Multiväljare
MENU-knapp
1 Tänd skärmen
(Inst.) (sidan 31).
2 Välj 1 (Kamera 1) genom att röra multiväljaren mot v, och välj sedan [AF-metod] genom att
röra den mot B/v.
3 Välj önskat läge genom att röra multiväljaren mot B/v/V, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
SE
47
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 48 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
(
: Standardinställning)
Singel (S AF)
Skärpan ställs automatiskt in när man trycker ner avtryckaren
halvvägs och håller den där. Detta läge är praktiskt för att
fotografera stillastående motiv.
Monitor (M AF)
Skärpan ställs in redan innan man trycker ner avtryckaren
halvvägs. I detta läge går skärpeinställningen snabbare.
• Det kan hända att batteriförbrukningen ökar jämfört med
[Singel]-läget.
Kontinuer (C AF)
Skärpan ställs in hela tiden så att den redan är inställd innan
man trycker in avtryckaren halvvägs, och sedan fortsätter
skärpan att justeras även efter det att AF-låsningen är klar.
Det här läget gör det lättare att ta bilder på rörliga motiv med
bibehållen skärpa.
• Det kan hända att batteriförbrukningen ökar jämfört med övriga
autofokuslägen.
Angående [Kontinuer (C AF)]
• Det kan hända att skärpeinställningen inte hinner hänga med för motiv som rör sig alltför fort.
• Autofokusramen är den för centrumvägd autofokus (sidan 46).
• I följande fall ändras inte skärpan efter det att den låsts, och ”C AF”-indikatorn blinkar. Kameran går över
till [Monitor]-läget.
– Vid tagning på mörka ställen
– Vid tagning med en lång slutartid
• Det hörs inget låsljud när skärpan är inställd.
• När avtryckaren trycks ner helt i självutlösarläget låses skärpan.
Manuell skärpeinställning
P
S
A
M
När man tar bilder på motiv bakom ett nät eller en glasruta är det svårt att ställa in skärpan på
rätt sätt i autofokusläget. I sådana fall är det bättre att ställa in skärpan för hand.
Utgångspunkt för
avståndsmätning
FOCUS
PUSH
AUTO-knapp
FOCUSomkopplare
AUTO
Multiväljare
Nära
Ring för manuell
skärpeinställning
MANUAL
PUSH
AUTO
Långt
bort
SE
48
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 49 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
1 Ställ in FOCUS-omkopplaren på MANUAL.
Indikatorn
(manuell skärpeinställning) och PUSH AF-ramen/den expanderade
skärpeinställningsramen tänds på skärmen.
110min P
1M FINE 101
Ha kul med kameran
98
PUSH AF-ram/expanderad
skärpeinställningsram
Avståndet från utgångsmärket
T-sidan: Cirka 40 cm –
W-sidan: Cirka 35 cm –
3.5m
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
för avståndsinställning
2 Flytta PUSH AF-ramen/den expanderade skärpeinställningsramen till den del som du vill ställa
in skärpan för genom att röra multiväljaren mot v/V/b/B.
När man använder den expanderade skärpeinställningsfunktionen (sidan 76) blir området runt
PUSH AF-ramen/den expanderade skärpeinställningsramen dubbelt så stort (indikatorn
blir
gul) så att det går lättare att ställa in skärpan på motivet. När man slutar vrida på den manuella
skärpeinställningsringen släcks den expanderade visningen efter ungefär två sekunder
(indikatorn
blir vit).
3 Vrid på den manuella skärpeinställningsringen så att motivet blir så skarpt som möjligt.
När
-indikatorn blinkar betyder det att det maximala skärpeavståndet är uppnått.
• Avståndsinformationen för manuell skärpeinställning är bara ungefärlig.
• PUSH AF-ramen/den expanderade skärpeinställningsramen visas inte när den digitala zoomen används.
• För att stänga av den expanderade skärpeinställningsfunktionen t sidan 76
z En praktisk funktion för att ställa in skärpan
När man trycker på PUSH AUTO-knappen ställs skärpan in på ett motiv i närheten av PUSH AF-ramen/den
expanderade skärpeinställningsramen (indikatorn
ändras till
). Detta är ett enkelt sätt att ställa in
skärpan grovt, och sedan kan du fininställa skärpan med den manuella skärpeinställningsringen.
110min P
1M FINE 101
98
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
LOCK
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Låsindikator för manuell skärpeinställning
Indikatorn blinkar t Indikatorn tänds (i ca. 5 sekunder)
SE
49
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 50 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Blixt
Val av blixtläge
P
S
A
M
I vanliga fall utlöses blixten automatiskt när det är mörkt runtomkring. Det går även att ändra
blixtläget för hand.
-knapp
Huvudkommandoratt
+
A A
SL
SL
Tryck in (blixt)-knappen och håll den intryckt och vrid på huvudkommandoratten för att
välja önskat läge.
( : Standardinställning)
(Auto)
Blixten utlöses när det är mörkt eller vid tagning i motljus.
• I läget för programmerad tagning utlöses inte blixten även om
motivet är i motljus.
(Auto med
rödögereducering)
(Forcerad blixt)
Minskar risken för röda ögon i det automatiska läget.
Blixten utlöses oavsett den omgivande belysningen.
(Forcerad blixt med
rödögereducering)
Minskar risken för röda ögon i läget för forcerad blixt.
(Långsam
synkronisering)
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe
så att även bakgrunden som inte lyses upp av blixten blir
tydlig.
(Långsam synk med
rödögereducering)
Minskar risken för röda ögon i läget långsam synk.
(Ingen blixt)
Blixten utlöses inte.
• Observera att blixtens yta kan vara väldigt varm efter det att blixten har utlösts flera gånger i följd.
• Det rekommenderade avståndet från utgångspunkten
när blixten används är ca. 0,5 m till 8,5 m (W)/
0,4 m till 5,0 m (T) (när punkten ISO är inställd på [AUTO]).
• När den medföljande objektivkåpan eller en adapterring som säljs separat är monterad kan den vara i
vägen för blixtljuset.
• Eftersom slutartiden blir längre under mörka förhållanden när något av lägena
(långsam synk),
(långsam synk med rödögereducering) eller
(blixten avstängd) är inställt, rekommenderar vi at du
använder stativ.
• Medan blixten håller på att laddas upp blinkar /CHG-lampan. När uppladdningen är klar släcks lampan.
• Det går att ändra blixtens ljusstyrka med hjälp av punkten [Blixtnivå] på menyn (sidan 64).
• På mörka ställen används en hjälplampa för att göra det lättare att ställa in skärpan på motivet. Om den
lampan inte behövs så ställ in punkten [AF-lampa] på [Av] (sidan 74).
• Det går att montera en separat blixt på den här kameran (sidan 53).
SE
50
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 51 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Angående rödögereducering
Ha kul med kameran
Används för att minska risken för röda ögon i
bilden vid blixttagning.
Rödögereduceringsindikatorn
tänds på
skärmen.
• Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen.
• Det tar ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så håll kameran stadigt för att undvika att bilden blir
suddig på grund av att kameran skakar. Se även till att inte motivet rör sig.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt beroende på individuella skillnader,
avståndet till motivet, att motivet inte ser förblixten, eller andra faktorer.
Manuell utmatning av blixten – Pop-upblixtläget
P
S
A
M
Det kan utlösa blixten bara när du själv vill. Ställ in punkten [Uppfällbar blixt] på [Manuell]
på
(Inst.)-menyn (sidan 76).
Blixt
-knapp
Multiväljare
MENU-knapp
1 Tryck på
(blixt) och fäll upp blixten.
2 Välj blixtläge (sidan 50).
3 Ta bilden.
• Blixten utlöses inte i
-läget (skymningsläget) bland scenlägena eller i burst/gafflingsläget.
• Stäng blixten när den inte behövs.
• För att ställa in pop-up-blixten på det automatiska läget ställer man in punkten [Uppfällbar blixt] på
[Auto] på
(Inst.)-menyn.
SE
51
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 52 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
z Tagningsteknik
Att använda blixten på olika sätt ger många olika möjligheter.
Genom att ställa in blixten på (forcerad blixt) eller
(forcerad blixt med
rödögereducering) går det att ta ljusa bilder på motiv i motljus. Det finns även en
effekt där blixtljuset reflekteras i motivets ögon.
När blixten är inställd på
(auto) eller
(auto med rödögereducering) kan det
hända att den utlöses även när du inte hade tänkt dig det. Om man i sådana fall ställer
in blixten på
(blixten avstängd) sänks slutartiden automatiskt. Det är effektivt när
man vill ta bilder på ljusspåret efter en bil, ett färgspektrum eller en solnedgång. Vi
rekommenderar att du använder stativ för att undvika att bilderna blir skakiga.
Läget
(långsam synk) eller
(långsam synk med rödögereducering) är
effektivt när man vill ta bilder på en person vid en solnedgång eller liknande. Det går
att ta en tydlig bild på personen med hjälp av blixten, och på bakgrunden med hjälp
av den långa exponeringstiden. Om kameran inte kan ta tydliga bilder med hjälp av
en lång slutartid ökas automatiskt ISO-talet. Vi rekommenderar att du använder
stativ för att undvika att bilderna blir skakiga.
Blixtsynkronisering
P
S
A
M
Välj när blixten ska utlösas.
Fram
Bak
Multiväljare
MENU-knapp
1 Tänd skärmen
(Inst.) (sidan 31).
2 Välj 2 (Kamera 2) genom att röra multiväljaren mot v/V, och välj sedan [Blixtsynk] genom
att röra den mot B/v/V.
3 Välj önskat läge genom att röra multiväljaren mot B/v/V, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
SE
52
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE041BAS.fm Page 53 Thursday, December 8, 2005 10:12 AM
(
: Standardinställning)
Låt det här läget vara inställt i vanliga fall. Eftersom blixten
utlöses precis efter att du trycker på avtryckaren blir
blixtdelen av bilden ungefär som när du trycker på
avtryckaren.
Bak (REAR)
Används för rörliga motiv osv. Eftersom blixten utlöses precis
innan slutaren stängs går det att fånga ljusspår eller känslan
av rörelse hos motivet.
Ha kul med kameran
Fram
Angående läger [Bak]
• Om slutartiden är alltför snabb kan det hända att [Bak]-inställningen inte har någon effekt.
• Även om rödögereduceringen är påslagen kan det hända att det inte har någon effekt vid långsamma
slutartider.
Användning av en separat blixt
P
S
A
M
Det går att montera en separat blixt på kameran. När en separat blixt används ökar mängden
ljus, vilket gör det möjligt att ta mer levande blixtbilder än med den inbyggda blixten.
Hur den separata blixten avfyras beror på vilket blixtläge som är inställt (sidan 50). Det kan
hända att blixten inte utlöses när blixtläget är inställt på
(Auto) eftersom kameran då
automatiskt avgör om blixten ska användas eller ej beroende på belysningsförhållandena. Om
du använder en separat blixt så välj ett av de blixtlägen där blixten kan utlösas.
Se bruksanvisningen som medföljer den separata blixten för närmare detaljer.
Avancerad
tillbehörssko
ACC-uttag
(tillbehörsuttag)
Multiväljare
• När en separat blixt är monterad gör vikten att objektivet blir ostadigt. Därför rekommenderar vi att du
stödjer objektivet med vänster hand eller använder stativ vid tagningen.
• Det går inte att utlösa både den separata blixten och den inbyggda blixten samtidigt.
• Observera att om man ansluter flera separata blixtaggregat samtidigt till den avancerade tillbehörsskon
kan det hända att kameran inte fungerar ordentligt, eller att det blir fel på den.
• Om rätt vitbalans inte är inställd för den separata blixten så ställ in blixtläget på (forcerad blixt),
(forcerad blixt med rödögereducering),
(långsam synk) eller
(långsam synk med
rödögereducering), och ställ sedan in vitbalansen med
(snabb-SET) (sidan 56).
SE
53
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495221\2654495221DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE041BAS.fm Page 54 Friday, December 16, 2005 11:01 AM
Användning av en Sony-blixt
Följande blixtaggregat från Sony går att montera på kamerans avancerade tillbehörssko.
• HVL-F1000
• HVL-F32X (utrustad med funktioner för automatisk blixtnivåjusterering och autofokushjälpbelysning)
1 Montera den separata blixten på den avancerade tillbehörsskon.
2 Koppla in blixten i ACC-uttaget.
Om du använder HVL-F32X så hoppa över Steg 2.
3 Slå på den separata blixten.
4 Ta bilden.
• Kontrollera att punkten [Blixt] är inställd på [Inb.] på
(Inst.)-menyn (sidan 76).
• När punkten ISO är inställd på [800], [1600] eller [3200] går det inte att använda AUTO ”B”-läget på
HVL-F32X.
• Når HVL-F1000 eller ”B”-läget på HVL-F32X används ställs blixtnivån (sidan 64) in på följande två sätt.
När punkten [Blixtnivå] är inställd på mellan +0,3 EV och+2,0 EV: Stark
När punkten [Blixtnivå] är inställd på mellan –0,3 EV och –2,0 EV: Svag
• Kameran fungerar bara som den ska när lägesomkopplaren är inställd på
, eller när den är inställd på P
och punkten ISO är inställd på [AUTO]. Kameran fungerar inte som den ska i övriga lägen (S, A, M,
scenval).
• När blixten används i en bredare vinkel än 35 mm kan det hända att bilden blir mörk i kanterna. Vi
rekommenderar att du använder en vidvinkelpanel.
SE
54
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 55 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Användning av en blixt av något annat fabrikat som finns i handeln
Det går att montera valfri blixt med stöd för en avancerad tillbehörssko.
1 Montera den separata blixten på den avancerade tillbehörsskon.
(Inst.) (sidan 31).
Ha kul med kameran
2 Tänd skärmen
3 Välj 2 (Kamera 2) genom att röra multiväljaren mot v/V, [Blixt] genom att röra den mot B/
v/V, och [Sep.] genom att röra den mot B/v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
4 Slå på den separata blixten.
5 Ställ in lägesomkopplaren på M eller A.
Blixten utlöses även om lägesomkopplaren inte är inställd på M eller A, men vi rekommenderar
att du ställer in lägesomkopplaren på M eller A för tagningen.
6 Ta bilden.
• Om punkten [Blixt] är inställd på [Inb.] på
(Inst.)-menyn vid tagningen kan det hända att den
inbyggda blixten skjuts ut. Om det inträffar så återför den inbyggda blixten till sitt ursprungsläge och ställ
in punkten [Blixt] på [Sep.] (sidan 76).
• När punkten [Blixt] är inställd på [Sep.] på
(Inst.)-menyn visas indikatorn
. I det läget är den
inbyggda blixten avstängd.
• Ställ in den lämpligaste bländaren med hänsyn till blixtens ledtal och avståndet till motivet.
• Blixtens ledtal varierar med kamerans ISO-känslighet (sidan 45), så glöm inte att kontrollera ISO-talet.
• Observera att det kan hända att kameran inte fungerar ordentligt eller det blir fel på den om man använder
en blixt av något annat fabrikat som är avsedd för en speciell kamera (i allmänhet en blixt med flera
kontaktpunkter på den avancerade tillbehörsskon), en blixt av högspänningstyp, eller något blixttillbehör.
• Beroende på vilken separat blixt som används kan det hända att vissa funktioner inte går att använda alls
eller är svåra att använda.
SE
55
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 56 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Färgtonsinställning
Justering av färgtonerna – Vitbalans
P
S
A
M
I normala fall ställer kameran in färgtonerna automatiskt, men det går även att justera dem för
hand efter belysningsförhållandena.
Huvudkommandoratt
WB
+
AWB
30 F2.8
-3
0
3+
WB-knapp
Tryck in WB (vitbalans)-knappen och håll den intryckt och vrid på huvudkommandoratten för
att välja önskad inställning.
( : Standardinställning)
AWB (Auto)
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt.
(Färgtemperatur: circa 3400-7000 K)
(Dagsljus)
Används för att ställa in vitbalansen för utomhustagningar,
nattscener, neonljus, fyrverkerier, soluppgångar, eller
förhållandena precis före eller efter en solnedgång.
(Färgtemperatur: circa 5500 K)
(Molnigt)
Används för att ställa in vitbalansen för en molnig himmel.
(Färgtemperatur: circa 6500 K)
(Lysrör)
Används för att ställa in vitbalansen för lysrörsbelysning.
(Färgtemperatur: circa 4000 K)
n (Glödlampa)
WB (Blixt)
(Snabbinställning)
(Snabb-SET)
Används för att ställa in vitbalansen på ställen där
belysningsförhållandena ändras snabbt som t.ex. på ett party,
eller i stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
(Färgtemperatur: circa 3200 K)
Används för att ställa in vitbalansen för blixttagning.
(Färgtemperatur: circa 6000 K)
Används för att ställa in vitbalansen efter ljuskällan. Den vita
färgen som lagrades i minnet i
(snabb-SET)-läget blir
till grundinställning för vitt. Använd det här läget när färgerna
inte blir bra i AWB (Auto)-läget eller de andra lägena.
(Färgtemperatur: circa 2000 – 10000 K)
Används för att lagra den grundinställning för vitt i minnet
som sedan används i snabbinställningsläget
.
• För närmare detaljer om vitbalans t sidan 12
• Under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om man
väljer [ ] (lysrör).
SE
56
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 57 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
• Förutom i lägena [ WB ] (blixt) och [
] (snabbinställning) ställs vitbalansen in på AWB (auto) när
blixten utlöses.
• Det kan hända att vissa alternativ inte går att välja beroende på blixtläget (sidan 50).
• Det kan hända att vissa alternativ inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 29).
Ha kul med kameran
För att lagra grundinställningen för vitt i
(snabb-SET)-läget
1 Tryck in WB (vitbalans)-knappen och vrid på huvudkommandoratten för att välja
[
] (snabb-SET).
2 Rikta kameran mot ett vitt föremål som t.ex. ett pappersark som fyller hela skärmen under
samma belysningsförhållanden som ska användas för själva tagningen.
3 Tryck mitt på multiväljaren.
Skärmen blir tillfälligt svart och
har lagrats i minnet väljs läget
-indikatorn blinkar snabbt. När vitbalansen är inställd och
(snabbinställning).
• Om
-indikatorn blinkar långsamt betyder det att vitbalansen inte är inställd eller inte går att ställa in.
Använd automatisk vitbalans.
• Undvik att skaka eller stöta till kameran medan
-indikatorn blinkar snabbt.
• När blixtläget inställt på (forcerad blixt),
(forcerad blixt med rödögereducering)
(långsam
synk) eller
(långsam synk med rödögereducering) ställs vitbalansen in med hänsyn till att blixten
utlöses.
Fininställning
Med hjälp av den här justeringen går det att ta bilder med en färgomvandlingsfiltereffekt.
Kompensationsvärdet går att ställa in i ±3 steg där varje steg motsvarar 10 mired (se nedan).
Denna inställning går att göra i alla lägen utom AWB (auto).
WB
+
Huvudkommandoratt
AWB
WB-knapp
30 F2.8
-3
0
3+
Underkommandoratt
WB
+
1 Tryck in WB (vitbalans)-knappen och håll den intryckt och vrid på huvudkommandoratten för
att välja det läge som bäst motsvarar belysningsförhållandena.
2 Tryck in WB (vitbalans)-knappen och håll den intryckt och vrid på underkommandoratten för att
ställa in fininställningsvärdet. + eller – visas bredvid ikonen för valt läge.
• Beroende på vilken sorts lysrör som används kan det hända att det inte går att fininställa ordentligt även
om man väljer läget
(lysrör).
• När blixten används i något annat läge än WB (blixt) eller
(snabbinställning) går det inte att
använda fininställningsfunktionen, eftersom vitbalansen då är inställd på auto-läget.
SE
57
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 58 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
z Angående mired
Mired är en enhet som motsvarar inversen av färgtemperaturen multiplicerat med 106. För temperaturen
gäller att ju lägre färgtemperatur, desto större temperaturskillnad, och ju högre färgtemperatur, desto mindre
temperaturskillnad, oavsett variationsbredden. Mired uttrycker variationsbredden i det ungefärliga
förhållandet och används som enhet för färgomvandlingsfilter.
Variationsbredd 1000 K: Skillnad i mired (M)
4000-3000 K: 83 M
7000-6000 K: 23 M
Val av färgåtergivningsmetod
P
S
A
M
Används för att välja färgåtergivningsmetod.
Multiväljare
MENU-knapp
1 Tryck på MENU.
2 Välj COLOR (Färg) genom att röra multiväljaren mot b/B, och välj sedan önskat läge genom att
röra den mot v/V.
(
Adobe RGB (Adobe RGB)
: Standardinställning)
Det här läget ger ett brett kulörområde för naturtrogen
återgivning av de faktiska texturerna och kulörerna.
• Filnamnet för bilder som lagras i läget Adobe RGB blir
”_DSCssss.JPG”. (I RAW-läget är filtillägget ”.SR2”.)
Levande (VIVID)
Imponerande scner uttycks i djupa och levande kulörer, som
blå himlar, solnedgångar, fräscha gröna blad och
färgsprakande höstlöv.
Standard
Olika sorters scener uttrycks i nyanserade och vackra kulörer.
z Angående Adobe RGB
Detta format har en stor kulörrymd och är speciellt lämpligt för utskrift.
• När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format visas på en TV/LCD-skärm som inte är kompatibel med
med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) visas bilderna med lägre intensitet. Även på inkompatibla skrivare
kan det hända att bilderna skrivs ut med lägre intensitet.
• När bilder lagras i Adobe RGB-format visas de med lägre intensitet på LCD-skärmen/i sökaren på
kameran. Genom att använda en skrivare som är kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) går det
att skriva ut bilderna med de verkliga texturerna och färgerna naturtroget återgivna.
• I lägena [Standard] och [Levande] lagras bilderna i formatet (kulörrymden) sRGB som är det vanligaste
för datorbildskärmar.
SE
58
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE041BAS.fm Page 59 Wednesday, November 30, 2005 2:43 PM
Tagning av flera bilder i följd
Burst-läget
P
S
A
M
Används för att ta upp till tre bilder i följd medan man håller avtryckaren nedtryckt.
Ha kul med kameran
Huvudkommandoratt
BRK
+
Normal
BRK
30 F2.8 -2
1 0 1 2+
/BRK-knapp
Tryck in
/BRK-knappen och håll den intryckt och vrid på huvudkommandoratten för att
välja [ ].
• När ”Inspelning pågår” släcks går det att ta nästa bild. Om man trycker på avtryckaren medan
accesslampan lyser går det dock bara att ta högst två bilder.
• Blixten ställs in på
(blixten avstängd).
• Tagningsintervallet är ungefär 0,32 sekund.
• Slutartiden är begränsad på följande sätt.
När punkten ISO är inställd på [160] till [400]: 1/2000 sekund – 1/8 sekunder
När punkten ISO är inställd på [800] till [3200]: 1/2000 sekund – 1/30 sekunder
• Om batteriet är för svagt eller eller om inspelningsmediet blir fullt avbryts Burst-tagningen.
SE
59
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 60 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Tagning i RAW-format
RAW-läge
P
S
A
M
Kameran direktlagrar de data som uppfångats av CMOS-sensorn utan någon komprimering.
Filtillägget är ”.SR2” (sidan 93). Efter att ha kopierat bilderna till datorn går det att återge dem
med mycket mindre bildförsämringar under bildbehandling och att visa dem med den
speciella mjukvara som medföljer. En komprimerad bild i JPEG-format lagras samtidigt,
precis som vid en vanlig tagning.
Multiväljare
MENU-knapp
1 Tryck på MENU.
2 Välj [Mode] (Insp.sätt) genom att röra multiväljaren mot b/B, och välj sedan [RAW] genom att
röra den mot v/V.
• För att kunna titta på RAW-datafiler på en dator måste man använda den speciella mjukvaran. Installera
den speciella mjukvaran på datorn från den medföljande CD-ROM-skivan (Image Data Converter SR
Ver.1.0) (Windows/Macintosh). Eftersom en RAW-datafil är en speciell sorts fil går den inte att öppna
med vanliga program (sidan 96, 100).
• En JPEG-bild lagras samtidigt i inställd bildstorlek (t steg 4 i ”Läs det här först”). Eftersom RAWdatabilder lagras i storleken [10M] tar de större plats på inspelningmediet.
• Det tar längre tid att skriva data än i det vanliga tagningsläget.
• Den digitala zoomen går inte att använda.
• I uppspelningsläget visas JPEG-bilden som lagrades samtidigt, och de olika menymanövrerna som
bildrotering och trimning gäller bara för JPEG-bilden. RAW-datafiler går inte att spela upp eller ändra på
kameran.
SE
60
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 61 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Bildkomposition
Hur man tänder rutnätet
P
S
A
M
Med hjälp av rutnätet går det lätt att placera motivet horisontellt och vertikalt.
Ha kul med kameran
Multiväljare
MENU-knapp
1 Tänd skärmen
(Inst.) (sidan 31).
2 Välj 2 (Kamera 2) genom att röra multiväljaren mot v/V, och [Rutlinje] genom att röra den
mot B/v/V.
3 Välj [På] genom att röra multiväljaren mot B/v/V, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
(
På
Rutnätet visas.
Av
Rutnätet visas inte.
: Standardinställning)
• Rutnätet blir inte inspelat.
z Tagningsteknik
• När man komponerar en bild kan ”tredelning” vara effektfullt. Tänd rutnätet för att dela in skärmen i tre
gånger tre rutor, och placera motivet vid en av de punkter där linjerna skär varandra. På så sätt får man
en stabil och välbalanserad komposition. Det är även effektfullt att placera två motiv i korsningarna
diagonalt emot varandra.
SE
61
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE041BAS.fm
master:Left
01SE041BAS.fm Page 62 Wednesday, November 30, 2005 2:43 PM
Inställning av monitorläget
För att minska flimret
P
S
A
M
När man fotograferar i lysrörsbelysning händer det att skärmen flimrar i somliga områden.
Det går att minska det flimret.
MONITOR
FRAMING PREVIEW
MONITORomkopplare
Multiväljare
MENU-knapp
Ställ in MONITOR-omkopplaren på önskat läge.
FRAMING
Flimret dämpas.
För att det ska gå att kontrollera motivet blir skärmen tillfälligt
ljusare (automatisk ljusstyrkeövervakning).
PREVIEW
Flimret dämpas inte.
Det går att kontrollera skärpedjupet före tagningen (sidan 38).
Starttiden och avtryckarfördröjningen blir kortare än i
[FRAMING]-läget.
• Det går inte att kontrollera skärpedjupet när en lång exponeringstid
är inställd eller när blixten används.
Om flimret inte dämpas i [FRAMING]-läget
I normala fall upptäcker kameran automatiskt flimmercykeln och dämpar flimret. Om den
dock av någon anledning inte kan upptäcka nätfrekvensen på rätt sätt så ställ in nätfrekvensen
(50 Hz/60 Hz) i ditt område i förväg. Flimret kommer att minska.
1 Tänd skärmen
(Inst.) (sidan 31).
2 Välj 2 (Kamera 2) genom att röra multiväljaren mot v/V, och [Flimmerreduktion] genom att
röra den mot B/v/V.
3 Välj önskat läge genom att röra multiväljaren mot B/v/V, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
(
: Standardinställning)
60Hz
I områden där nätfrekvensen är 60 Hz.
50Hz
I områden där nätfrekvensen är 50 Hz.
Auto
Kameran upptäcker automatiskt om nätfrekvensen är 50 Hz
eller 60 Hz.
SE
62
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 63 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder menyerna
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
Tagningsmenyn
Standardinställningarna är markerade med
.
(Bildstorlek)
10M (3888×2592)
P
S
A
M
A
M
Se sidan 13 för närmare detaljer.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
Hur man använder menyerna
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
(Bildkvalitet)
P
S
Används för att ställa in stillbildskvaliteten.
Fin (FINE)
Används för att ta bilder med hög upplösning (låg
kompression).
Standard (STD)
Används för att ta bilder med normal upplösning (hög
kompression).
• För närmare detaljer om bildkvaliteten t sidan 12
Mode (Insp.sätt)
P
S
A
M
RAW
Används för att lagra en RAW-datafil utöver JPEG-filen.
Normal
Används för att lagra bilden på vanligt sätt.
• Se sidan 60 för närmare detaljer.
BRK (Gafflingssteg)
P
S
A
M
Används för att ta en serie på tre bilder med något olika exponeringsvärden som ställs in
automatiskt.
±1.0EV
Se sidan 44 för närmare detaljer.
±0.7EV
±0.3EV
SE
63
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 64 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
(Blixtnivå)
P
S
A
M
Används för att justera mängden blixtljus.
•
•
•
•
•
M +2.0EV
Mot +: Gör blixtljuset starkare.
0EV
Den mängd blixtljus som kameran ställer in automatiskt.
m -2.0EV
Mot –: Gör blixtljuset svagare.
Blixtnivån går att ställa in i steg om 1/3 EV.
Värdet visas inte på skärmen. Det visas bara som + eller –.
För att byta blixtläge t sidan 50.
Om motivet är alltför ljust eller mörkt kan det hända att den här justeringen inte har någon effekt.
När blixtläget är inställt på
(blixten avstängd) går det inte att justera blixtnivån.
PFX (Bildeffekt)
P
S
A
M
Gör det möjligt att ta bilder med speciella effekter.
Svartvit (
)
Används för att ta bilder i svartvitt.
Brunton (
)
Används för att ta bilder med en brun ton (som på gamla
fotografier).
Av
Ingen effekt.
• Den här inställningen hålls inte kvar i minnet när kameran stängs av.
COLOR (Färg)
P
S
A
M
A
M
Används för att välja färgåtergivningsmetod.
Adobe RGB (Adobe RGB)
Se sidan 58 för närmare detaljer.
Levande (VIVID)
Standard
(Mättnad)
P
S
Används för att justera bildens mättnad.
+(
)
Mot +: Gör färgerna ljusare.
Normal
–(
)
Mot –: Gör färgerna mörkare.
SE
64
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 65 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
(Kontrast)
P
S
A
M
Används för att justera bildens kontrast.
+(
)
Mot +: Ökar kontrasten.
Normal
–(
)
Mot –: Minskar kontrasten.
När motivet är i motljus och blir så mörkt att nyanserna
försvinner, eller om motivet är enfärgat som t.ex. himmel och
moln, går det att använda det här läget för att öka eller minska
kontrasten i förhållande till scenen för att få ett bredare
tonomfång.
Hur man använder menyerna
A.G.C.S. (Advanced
Gradation Control
System)( )
• AGCS-funktionen fungerar inte när blixten utlöses. Om du vill
fotografera ett motiv som är utanför blixtens räckvidd med hjälp
av AGCS-funktionen, så ställ in blixten på
(blixten
avstängd).
(Skärpa)
P
S
A
M
S
A
M
Används för att ställa in skärpan för bilden.
+(
)
Mot +: Gör bilden skarpare.
Normal
–(
)
Mot –: Gör bilden mjukare.
(Inst.)
P
Se sidan 31, 72.
SE
65
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 66 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
Standardinställningarna är markerade med
.
(Mapp)
Används för att välja den mapp som innehåller den bild du vill titta på när kameran används
tillsammans med ett inspelningsmedium.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att ångra ett val.
1 Välj önskad mapp genom att röra multiväljaren mot b/B.
102
2/2
9
2005 1 1 1::05:34AM
OK
2 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
z Angående mappar
Kameran lagrar bilder i en viss mapp på inspelningsmediet (sidan 78, 80). Det går att byta mapp och att
skapa nya mappar.
• För att skapa en ny mapp t [Skapa lagr.mapp] (sidan 78, 80)
• För att byta lagringsmapp för bilderna t [Byt lagr.mapp] (sidan 79, 81)
• När det finns flera mappar på inspelningsmediet och den första eller sista bilden i mappen visas, tänds
följande indikatorer.
: Hoppa till föregående mapp.
: Hoppa till nästa mapp.
: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp.
SE
66
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 67 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
- (Skydda)
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag.
Skydda (-)
Se följande procedur.
Avsl.
Används för att lämna skyddsfunktionen.
För att skydda bilder i enbildsläget
Hur man använder menyerna
1 Tänd den bild som du vill skydda.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) genom att röra multiväljaren mot b/B, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
Bilden är nu skyddad och skyddsindikatorn - tänds för den bilden.
110min
1M
Skydda
Avsl.
TILLBAKA/NÄSTA
4 Om du vill skydda ytterligare bilder så välj önskad bild genom att röra multiväljaren mot b/B,
och tryck sedan mitt på multiväljaren.
För att skydda bilder i indexläget
1 Tryck på
/
(index) för att tända indexskärmen.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [-] (Skydda) genom att röra multiväljaren mot b/B, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
4 Välj [Välj] genom att röra multiväljaren mot v/V, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
5 Välj den bild som du vill skydda genom att röra multiväljaren mot v/V/b/B, och tryck sedan
mitt på multiväljaren.
En grön --indikator tänds för vald bild.
- (grön)
•
VÄLJ
MENU
NÄSTA
6 Upprepa steg 5 för att skydda ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
8 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot B, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
--indikatorn blir vit. Valda bilder skyddas.
• För att skydda alla bilderna i mappen väljer man [Alla i mappen] i steg 4, och trycker mitt på
multiväljaren. Välj [På] genom att röra multiväljaren mot B, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
SE
67
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 68 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
För att ta bort skyddet
I enbildsläget
Tryck mitt på multiväljaren i steg 3 eller 4 i ”För att skydda bilder i enbildsläget”.
I indexläget
1 Välj den bild som du vill ta bort skyddet för i steg 5 i ”För att skydda bilder i indexläget”.
2 Tryck mitt på multiväljaren så att --indikatorn blir grå.
3 Upprepa ovanstående manöver för alla bilder som du vill ta bort skyddet för.
4 Tryck på MENU, välj [OK] genom att röra multiväljaren mot B, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
För att ta bort skyddet för alla bilder i mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4 i ”För att skydda bilder i indexläget”, och tryck sedan mitt på
multiväljaren. Välj [Av] genom att röra multiväljaren mot B, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
• Observera att när man formaterar ett inspelningsmedium raderas alla data som var lagrade på det,
inklusive skyddade bilder, och de bilderna går sedan inte att återställa.
• Det kan ta en liten stund att skydda en bild.
DPOF
Används för att lägga till en
ut (sidan 106).
-markering (utskriftsmarkering) för bilder som du vill skriva
(Skriv ut)
Se sidan 102.
(Diabild)
Används för att spela upp de inspelade bilderna i tur och ordning (diabildsvisning).
Intervall
3s
Används för att ställa in intervallet vid diabildsvisning.
5s
10 s
30 s
1 min
SE
68
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 69 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
Bild
Mapp
Bilderna i vald mapp spelas upp.
Alla
Alla bilder på inspelningsmediet spelas upp.
Upprepa
På
Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
När alla bilder har visats avbryts diabildsvisningen.
Start
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta diabildsvisningen.
Hur man använder menyerna
Av
1 Välj [Intervall], [Bild] och [Upprepa] genom att röra multiväljaren mot v/V/b/B.
2 Välj [Start] genom att röra multiväljaren mot V/B, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Diabildsvisningen startar.
För att avsluta diabildsvisningen trycker man mitt på multiväljaren, väljer [Avsl.] genom att röra den
mot B, och trycker sedan mitt på multiväljaren igen.
• Under diabildsvisningen går det att hoppa till föregående/nästa bild genom att röra multiväljaren mot
b/B.
• Intervallinställningen är bara ett riktmärke och det faktiska intervallet kan variera beroende på
bildstorleken mm.
(Ändra storl.)
Det går att ändra storleken på en lagrad bild och spara den som en ny fil. Originalbilden finns
kvar även efter storleksändringen.
10M
7M
Dessa storleksangivelser är bara ett riktmärke.
t sidan 12
5M
3M
1M
Ångra
Används för att avbryta storleksändringen.
1 Tänd den bild som du vill ändra storleken på.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Ändra storl.) genom att röra multiväljaren mot b/B, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
4 Välj önskad storlek genom att röra multiväljaren mot v/V, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
Bilden lagras i den nya storleken som den nyaste filen i lagringsmappen.
• För närmare detaljer om punkten [Bildstorlek] t steg 4 i ”Läs det här först”
SE
69
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Left
01SE050MENU.fm Page 70 Wednesday, November 30, 2005 2:44 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
• Det går inte att ändra storleken på RAW-datafiler.
• När storleken ändras från en liten storlek till en stor storlek sjunker bildkvaliteten.
• När man ändrar storleken för en bild som är tagen med en annan kamera i något annat format än 3:2, skärs
bilden av i kanterna så att formatet blir 3:2.
(Rotera)
Används för att rotera en stillbild.
Används för att rotera en bild. Se följande procedur.
OK
Används för att utföra roteringen. Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta roteringen.
1 Tänd den bild som du vill vrida.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [
] (Rotera) genom att röra multiväljaren mot b/B, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
4 Välj [
] genom att röra multiväljaren mot v, och vrid sedan bilden genom att röra
multiväljaren mot b/B.
5 Välj [OK] genom att röra den mot v/V, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
• Det går inte att vrida skyddade bilder eller RAW-datafiler.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på
mjukvaran.
(Inst.)
Se sidan 31, 72.
SE
70
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE050MENU.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 71 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 30
Trimma
Används för att lagra en förstorad bild (t steg 6 i ”Läs det här först”) som en ny fil.
Trimma
Se följande procedur.
Åter
Används för att avbryta trimningen.
1 Tryck på MENU under uppspelningszoom för att tända menyn.
2 Välj [Trimma] genom att röra multiväljaren mot B, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Hur man använder menyerna
3 Välj bildstorlek genom att röra multiväljaren mot v/V, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Bilden lagras och sedan visas originalbilden igen.
• Observera att bilden som visas skärs av i över- och underkanten så att bildförhållandet blir 3:2.
• Den trimmade bilden lagras som den nyaste filen i vald lagringsmapp, och även originalbilden blir kvar.
• Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
SE
71
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 72 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder inställningsskärmarna
1
Kamera 1
Standardinställningarna är markerade med
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
.
AF-metod
Används för att välja autofokusmetod.
Singel (S AF)
Se sidan 47 för närmare detaljer.
Monitor (M AF)
Kontinuer (C AF)
Digital zoom
Används för att förstora bilder med hjälp av digital bildbehandling. Kameran använder
antingen smart zoom eller precisionsdigitalzoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Bilden förstoras digitalt, praktiskt taget utan förvrängning.
Detta läge går inte att använda när bildstorleken är inställd på
[10M].
• Den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom visas i
följande tabell.
Precision
(Precisionsdigitalzoom)
(
)
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt 10×, men
bildkvaliteten sjunker.
• Det optiska zoomområdet ingår i den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom/precisionszoom.
• Autofokusramen visas inte när den digitala zoomen används. -, - eller
-indikatorn blinkar, och
skärpan ställs automatiskt in med företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
För att zooma digitalt
-knapp
Tryck på
(digital zoom). För att stänga av den digitala zoomen trycker man på
igen.
Zoomförstoringsgraden återställs till den förstoringsgrad som användes för den optiska
zoomen.
SE
72
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Right
01SE060SET.fm Page 73 Wednesday, November 30, 2005 2:45 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Angående [Smart]
• Den maximala zoomförstoringsgraden beror på bildstorleken på följande sätt. Zoomförstoringsgraden
som visas på skärmen är bara ett ungefärligt värde.
10M
7M
x5.0
x1.0
x1.2
5M
x6.0
x1.4
3M
x7.0
x1.8
x3.0
x5
x10
Hur man använder inställningsskärmarna
1M
x9.0
x15
x15
• När den smarta zoomen används kan det hända att bilden på skärmen ser grovkornig ut. Detta fenomen
har dock ingen inverkan på själva bilden som lagras.
Strömspar.
Det går att ställa in tiden tills kameran går över til strömbesparingsläget under tagning. När
kameran är i strömbesparingsläge ändras POWER-lampan från grönt till rött.
10 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 10 minuter.
3 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 3 minuter.
1 min
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 1 minut.
20 s
Kameran går över i strömbesparingsläge efter 20 sekunder.
Av
Strömbesparingsfunktionen används inte.
För att stänga av strömbesparingsfunktionen
När man trycker på avtryckaren återgår kameran till tagningsläget, och när man trycker på
-knappen (uppspelning) återgår den till uppspelningsläget.
• Även i strömbesparingsläget förbrukas batteriström eftersom kameran inte är helt avstängd.
• När kameran är i uppspelningsläge eller när
(Inst.)-skärmen visas ställs tiden automatiskt in på 3
minuter utom när [Av] är valt.
• Om FINDER/AUTO/LCD-omkopplaren är inställd på ”FINDER” eller ”AUTO” och man håller ansiktet i
närheten av sökaren en lång stund uppfattar kameran det som att den inte används. I sådana fall går
kameran över i strömbesparingsläge efter den inställda tiden.
• Strömbesparingsläget används inte när kameran drivs med nätadaptern eller när en fjärrkontroll
(medföljer ej) används.
SE
73
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 74 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Datum/Klocka
Används för att välja om datum eller klockslag ska läggas på i bilden. Gör denna inställning
före tagningen.
• Datumet och klockan visas inte under tagning. Då visas i stället indikatorn
visas i rött i det nedre högra hörnet på skärmen endast under uppspelning.
. Datumet och klockslaget
Datum&Klocka
Används för att lägga på datum, timmar och minuter.
Datum
Används för att lägga på årtal, månad och dag.
• Datumet läggs på i vald ordning. (t steg 2 i ”Läs det här
först”)
Av
Datumet och klockan läggs inte på.
• Det pålagda datumet och klockslaget går inte att ta bort sedan.
AF-lampa
Autofokuslampan är en fyllnadsbelysning som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv
när det är mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från
det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas
indikatorn ON .
Auto
Autofokuslampan används.
Av
Autofokuslampan används inte.
• Om inte tillräckligt mycket ljus från autofokuslampan når fram till motivet eller om motivet saknar
kontrast, går det inte att ställa in skärpan. (Vi rekommenderar ett avstånd på upp till ca. 2,7 m (zoom: W)/
2,3 m (zoom: T).)
• Skärpan ställs in så länge ljus från autofokuslampan träffar motivet, även om ljuset inte lyser precis mitt
på motivet.
• När skärpan ställs in för hand (sidan 48) fungerar inte autofokuslampan.
• Autofokusramen visas inte. -, - eller
-indikatorn blinkar, och skärpan ställs automatiskt in med
företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
• Autofokuslampan fungerar inte när
(skymningsläget) eller
(landskapsläget) är valt bland
scenlägena eller när PUSH AUTO-funktionen används.
• Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men vi avråder ändå från att
titta rakt in i autofokuslampan på nära håll.
SE
74
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 75 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Autom. granskn.
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
På
Automatisk granskning används.
Av
Automatisk granskning används inte.
• Om man trycker ner avtryckaren halvvägs i det läget släcks den tagna bilden på skärmen och det går att ta
nästa bild med en gång.
• I burst-läget och exponeringsgafflingsläget visas den tagna bilden oavsett vad som är inställt här.
Hur man använder inställningsskärmarna
SE
75
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 76 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
2
Kamera 2
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Standardinställningarna är markerade med
.
Utv. Skärpa
Används för att expandera området runt PUSH AF-ramen/den expanderade
skärpeinställningsramen till dubbel storlek i läget för manuell skärpeinställning (sidan 48).
På
Området förstoras till dubbel storlek.
Av
Bilden förstoras inte.
• När precisionsdigitalzoomen är aktiverad eller den smarta zoomen är aktiverad med bildstorleken inställd
på [1M] går det inte att använda expansionsfunktionen.
Blixtsynk
Används för att välja när blixten ska utlösas.
Fram
Se sidan 52 för närmare detaljer.
Bak (REAR)
Blixt
Används för att ställa in om en separat blixt används eller ej.
Sep. (
)
Se sidan 53 för närmare detaljer.
Inb.
Uppfällbar blixt
Används för att ställa in om den inbyggda blixten ska skjutas ut automatiskt eller för hand.
Auto
Se sidan 51 för närmare detaljer.
Manuell
Flimmerreduktion
Används för att ställa in nätfrekvensen.
60Hz
Se sidan 62 för närmare detaljer.
50Hz
Auto
SE
76
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 77 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Rutlinje
Används för att ställa in om rutnätet ska visas eller ej.
På
Se sidan 61 för närmare detaljer.
Av
Hur man använder inställningsskärmarna
SE
77
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 78 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Memory Stick-verktyg
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Den här punkten visas bara när
/CF-omkopplaren är inställd på ”
Standardinställningarna är markerade med .
”.
Format
Används för att formatera ”Memory Stick”-minneskortet. Sådana ”Memory Stick”minneskort som säljs i handeln är redan formaterade och går att använda med en gång.
• Observera att alla data på ”Memory Stick”-minneskortet raderas vid formatering, inklusive skyddade
bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta formateringen.
1 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] genom att röra den mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Formateringen är klar.
Skapa lagr.mapp
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick”-minneskort för att lagra bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta skapandet av en mapp.
1 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Skärmen för att skapa mappar tänds.
110min
Skapa lagr.mapp
Skapar lagringsmapp
102MSDCF
Klar?
OK
Ångra
2 Välj [OK] genom att röra den mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir till lagringsmapp.
•
•
•
•
•
•
•
För närmare detaljer om mappar, se sidan 66.
Om du inte skapar någon ny mapp väljs mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills man skapar eller väljer en ny mapp.
Det går inte att radera en mapp med den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
För närmare information, se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 93).
SE
78
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 79 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Byt lagr.mapp
Används för att byta lagringsmapp.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta ändringen av lagringsmapp.
1 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Skärmen för att välja mappar tänds.
102
2/2
102MSDCF
0
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Hur man använder inställningsskärmarna
2 Välj önskad mapp genom att röra multiväljaren mot b/B, och [OK] genom att röra den mot v,
och tryck sedan mitt på multiväljaren.
• Det går inte att välja mappen ”100MSDCF” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta inspelade bilder till en annan mapp.
SE
79
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 80 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
CF-kortverktyg
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Den här punkten visas bara när
/CF-omkopplaren är inställd på ”CF”.
Standardinställningarna är markerade med .
Format
Används för att formatera Microdriven/CF-kortet.
• Observera att alla data försvinner för gott när man formaterar en Microdrive/ett CF-kort, även inklusive
skyddade bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta formateringen.
1 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Meddelandet ”Alla data på CF-kortet kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] genom att röra den mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Formateringen är klar.
• Det går inte att formatera CF-kort i en Memory Stick Duo-adapter som är kompatibel med CompactFlashkortfacket.
Skapa lagr.mapp
Används för att skapa en lagringsmapp på en Microdrive/ett CF-kort.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta skapandet av en mapp.
1 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Skärmen för att skapa mappar tänds.
110min
Skapa lagr.mapp
Skapar lagringsmapp
102MSDCF
Klar?
OK
Ångra
2 Välj [OK] genom att röra den mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir till lagringsmapp.
•
•
•
•
•
•
•
För närmare detaljer om mappar, se sidan 66.
Om du inte skapar någon ny mapp väljs mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills man skapar eller väljer en ny mapp.
Det går inte att radera en mapp med den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
För närmare information, se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 93).
SE
80
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 81 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Byt lagr.mapp
Används för att byta lagringsmapp.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta ändringen av lagringsmapp.
1 Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck sedan mitt på multiväljaren.
Skärmen för att välja mappar tänds.
102
2/2
102MSDCF
0
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Hur man använder inställningsskärmarna
2 Välj önskad mapp genom att röra multiväljare mot b/B, och [OK] genom att röra den mot v,
och tryck sedan mitt på multiväljaren.
• Det går inte att välja mappen ”100MSDCF” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta inspelade bilder till en annan mapp.
SE
81
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 82 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Inställningar 1
1
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Standardinställningarna är markerade med
.
LCD-bakgr.bel.
Används för att ställa in ljusstyrkan för LCD-skärmens bakgrundsbelysning när kameran drivs
med batteripaket.
Ljus
Skärmen blir ljusare.
Normal
Mörk
Skärmen blir mörkare.
• När läget [Ljus] är inställt förbrukas batteriströmmen snabbare.
Sökarbakbel.
Används för att ställa in ljusstyrkan för sökarens bakgrundsbelysning.
Ljus
Skärmen blir ljusare.
Normal
Mörk
Skärmen blir mörkare.
• När läget [Ljus] är inställt förbrukas batteriströmmen snabbare.
Pip
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran.
Slutare
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner
avtryckaren.
På
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken när man trycker
på multiväljaren/avtryckaren.
Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
Zebra
Används för att ställa in om zebramönstret ska visas eller ej.
På
Se sidan 42 för närmare detaljer.
Av
Språk
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden på skärmen.
SE
82
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 83 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
2
Inställningar 2
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Standardinställningarna är markerade med
.
Filnummer
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
Serie
Filerna fortsätter att numreras i tur och ordning även om man
byter lagringsmapp eller inspelningsmedium. (Om det
nyinsatta inspelningsmediet redan innehåller en fil med ett
högre nummer än det senast använda numret, blir nästa
filnummer ett steg högre än det högsta numret.)
Återställn.
Numreringen börjar om från 0001 varje gång man byter
mapp. (Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya
filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret.)
Hur man använder inställningsskärmarna
USB-ansl.
Används för att välja USB-läge när kameran ansluts till en dator eller en PictBridgekompatibel skrivare med hjälp av USB-kabeln.
PictBridge
Används för att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare (sidan 102).
PTP
När [PTP] (Picture Transfer Protocol) är inställt och kameran
ansluts till en dator kopieras alla bilderna i lagringsmappen på
kameran till datorn. (Kompatibelt med Windows XP och Mac
OS X.)
Lagringsenh.
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan
kameran och en dator eller en annan USB-enhet (sidan 89).
Auto
Kameran upptäcker automatiskt och upprättar en förbindelse
med en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare
(sidan 89 och 102).
• Om kameran inte går att ansluta till en PictBridge-kompatibel
skrivare när [Auto] är inställt, så ändra inställningen till
[PictBridge].
• Om kameran inte går att ansluta till en dator eller en annan
USB-enhet när [Auto] är inställt, så ändra inställningen till
[Lagringsenh.].
SE
83
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE060SET.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 84 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 31
Video ut
Används för att ställa in videoutsignalen i förhållande till TV-systemet för ansluten
videoutrustning. Olika länder och områden använder olika TV-system. Om du vill kunna titta
på bilder på en TV-skärm så se sidan 109 angående vilket TV-system som används i det land
eller område där kameran används.
NTSC
Används för att ställa in videoutsignalen på NTSC-format
(för t.ex. USA, Japan).
PAL
Används för att ställa in videoutsignalen på PAL-format (för
t.ex. Europa).
Klockinställning
Används för att ställa in datumet och klockan.
OK
Välj [OK] genom att röra multiväljaren mot v, och tryck
sedan mitt på multiväljaren. Utför sedan proceduren som
beskrivs i avsnittet ”Ställ klockan” (t steg 2 i ”Läs det här
först”).
Ångra
Används för att avbryta klockinställningen.
SE
84
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 85 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans
med en Windows-dator
För närmare detaljer om hur man använder
kameran tillsammans med en Macintoshdator, se ”Hur man använder kameran
tillsammans med en Macintosh-dator”
(sidan 98).
Kopiera bilder till datorn (sidan 87)
Titta på bilder på datorn
Förberedelser
Installera USB-drivrutinen.
• Om man använder Windows XP
behöver inte USB-drivrutinen
installeras.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Titta på bilder med hjälp av ”PicturePackage”
(sidan 95)
Titta på bilder som sparats på
datorn
Installera ”PicturePackage”
(sidan 95).
Lagra bilder på CD-R-skivor
Skapa musikvideor/bildspel
Skriv ut bilder
Skapa en video-CD med hjälp av ”ImageMixer”
(sidan 95)
Skapa en video-CD-skiva
”ImageMixer VCD2”
installeras automatiskt när man
installerar ”PicturePackage”.
SE
85
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 86 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition, eller Windows XP Professional
• Vi kan inte fungera att allt fungerar i en
miljö där operativsystemet uppgraderats till
något av ovanstående operativsystem eller i
multi-boot-miljöer.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller snabbare
USB-uttag: Ingår som standard
Bildskärm: minst 800 × 600 bildpunkter,
åtminstone High Color (16 bitars färg,
65 000 färger)
Rekommenderad miljö för att använda
”PicturePackage”/”ImageMixer
VCD2”
Mjukvara: Macromedia Flash Player 6.0 eller
senare version, Windows Media Player 7.0
eller senare version, DirectX 9.0b eller
senare version
Ljudkort: 16 bitars stereoljudkort med
högtalare
Minne: Minst 64 MB (minst 128 MB
rekommenderas.)
Hårddisk: Ca. 500 MB ledigt utrymme för
installationen
Bildskärm: Videokort (kompatibelt med
Direct Draw-drivrutiner) med 4 MB
videominne
• För att automatiskt kunna skapa musikvideor/
bildspel (sidan 95) krävs en Pentium III
500 MHz eller snabbare CPU.
• För att använda ”ImageMixer VCD2” krävs en
Pentium III 800 MHz eller snabbare CPU.
• Denna mjukvara är kompatibel med DirectXteknik. ”DirectX” måste vara installerat för att
mjukvaran ska gå att använda.
• För att det ska gå att skriva på CD-R-skivor
krävs separat mjukvara för att styra
inspelningsapparaten.
Recommenderad användningsmiljö
för ”Image Data Converter SR
Ver.1.0”
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP Home Edition, eller
Windows XP Professional
CPU: MMX Pentium III 1 GHz eller snabbare
Minne: Minst 256 MB (minst 512 MB
rekommenderas.)
Virtuellt minne: Minst 700 MB
Bildskärm: minst 1024 × 768 bildpunkter,
åtminstone High Color (16 bitars färg,
65 000 färger)
Att observera när kameran ansluts till
en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Lagringsenh.] och [PTP]. I det här avsnittet
beskrivs lägena [Auto] och [Lagringsenh.] som
exempel. För närmare detaljer om [PTP], se
sidan 83.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
SE
86
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 87 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Kopiering av bilder till datorn
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Det går att kopiera bilder från kameran till
datorn på följande sätt.
2 Lägg i den medföljande CD-ROM-
Genom att sätta i inspelningsmediet
direkt i en dator
skivan (Cyber-shot application
software) i datorn, och klicka
sedan på [USB Driver] när
menyskärmen tänds.
Ta ut inspelningsmediet ur kameran, sätt i
det i datorn och kopiera bilderna.
Skärmen ”InstallShield Wizard”
(InstallShield installationsguide) tänds.
Genom att ansluta kameran med
inspelningsmediet isatt till en dator
via USB
Utför steg 1 till 5 på sidan 87 till 92 för att
kopiera bilder.
• Om installationsmenyskärmen inte tänds så
dubbelklicka på
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Klicka på [Next].
• Skärmarna som visas i det här avsnittet är
exempel vid kopiering av bilder frånett
”Memory Stick”-minneskort.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Steg 1: Installation av USBdrivrutinen
• En drivrutin är ett program som gör det möjligt
för utrustning som är ansluten till datorn att
fungera ordentligt.
• Om du använder Windows XP så börja från Steg
2.
• Om ”PicturePackage” redan är installerat så
börja från Steg 2.
Installationen av USB-drivrutinen
startar. När installationen är klar
meddelas det på skärmen.
OBSERVERA: Anslut inte kameran
till datorn i det här läget.
1 Avsluta alla program som är
igång på datorn.
• I Windows 2000 måste du logga på som
administratör (auktoriserad administratör).
SE
87
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 88 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
4 Klicka på radioknappen vid [Yes, I
want to restart my computer now]
(Ja, jag vill starta om datorn nu)
för att välja det alternativet, och
klicka sedan på [Finish].
• Om man kopierar bilder till datorn med
hjälp av batteripaketet finns det risk att
kopieringen misslyckas eller att bilddata blir
förstörda om batteripaketet gör att kameran
stängs av mitt under kopieringen.
3 Slå på kameran och datorn.
1
OF
F
ON
POWER
2
Datorn startar om. Nu går det att ansluta
kameran via USB.
Ta ut CD-ROM-skivan när installationen är
klar.
Steg 2: Förberedelser på
kameran och datorn
1 Sätt i ett inspelningsmedium med
inspelade bilder i kameran.
• Använd
/CF-omkopplaren för att välja
inspelningsmedium (t steg 3 i ”Läs det här
först”).
2 Anslut kameran till ett vägguttag
med hjälp av nätadaptern.
Till ett vägguttag
Nätadapter
SE
88
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 89 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Steg 3: Anslutning av kameran
till datorn
2 Till
(USB)uttaget
Steg 4-A: Kopiering av bilder till
datorn
• För Windows 98/98SE/2000/Me följer man
proceduren som beskrivs i ”Steg 4-B: Kopiering
av bilder till datorn” på sidan 90.
• För Windows XP: om guideskärmen inte tänds
automatiskt så utför proceduren som beskrivs i
”Steg 4-B: Kopiering av bilder till datorn” på
sidan 90.
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
bilder till mappen ”My Documents” som
exempel.
USB-kabel (medföljer)
1 Till ett USB-uttag
1 Anslut först kameran via USB på
”USB-läge Lagringsenh.” tänds på skärmen
på kameran.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• I Windows XP tänds AutoPlay-guiden på
skrivbordet.
det sätt som beskrivs i Steg 3 och
klicka sedan på [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopiera bilder till en
mapp på datorn med hjälp av
Microsofts skanner- och
kameraguide) t [OK] när
guideskärmen automatiskt tänds
på skrivbordet.
USB-läge
Lagringsenh.
Memory Stick
Slå på
Läsnings/
skrivningsindikatorer*
1
MENU
Första gången man ansluter kameran via
USB kör datorn automatiskt ett program för
att upptäcka kameran. Vänta en liten stund.
* Medan kommunikationen pågår lyser läsnings/
skrivningsindikatorerna rött. Vänta med att
använda datorn tills indikatorerna blivit vita.
• Om man öppnar locket till ”Memory Stick”/CFkortfacket avbryts USB-anslutningen. Öppna
inte locket till ”Memory Stick”/CF-kortfacket
under USB-anslutning.
• Om ”USB-läge Lagringsenh.” inte visas så ställ
in punkten [USB-ansl.] på [Lagringsenh.]
(sidan 83).
2
Skärmen ”Scanner and Camera Wizard”
(Skanner- och kameraguide) tänds.
2 Klicka på [Next].
Bilderna som är lagrade på
inspelningsmediet i kameran visas.
SE
89
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 90 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
3 Ta bort bocken ur kryssrutan för
de bilder som du inte vill kopiera,
och klicka sedan på [Next].
1
2
Skärmen ”Picture Name and
Destination” (Bildnamn och
kopieringsdestination) tänds.
4 Välj namn och destination för
bilderna, och klicka sedan på
[Next].
1
5 Klicka på radioknappen vid
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jag är klar med de här bilderna)
för att välja det alternativet, och
klicka sedan på [Next].
1
2
Skärmen ”Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Avslutning av
skanner- och kameraguiden) tänds.
6 Klicka på [Finish].
Guideskärmen stängs.
• Om du vill fortsätta att kopiera ytterligare
bilder så koppla loss USB-kabeln
(sidan 92). Gör sedan om proceduren i
avsnittet ”Steg 3: Anslutning av kameran till
datorn” på sidan 89.
2
Bildkopieringen startar. När kopieringen
är färdig tänds skärmen ”Other Options”
(Andra möjligheter).
• I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
Steg 4-B: Kopiering av bilder till
datorn
• För Windows XP följer man proceduren som
beskrivs i ”Steg 4-A: Kopiering av bilder till
datorn” på sidan 89.
I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
SE
90
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 91 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
1 Dubbelklicka på [My Computer] t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Dubbelklicka på mappen [My
Documents]. Högerklicka sedan i
”My Documents”-fönstret för att
tända menyn och klicka på
[Paste].
1
2
• Om ikonen för en löstagbar enhet
(”Removable disk”) inte visas så
se sidan 117.
bildfiler som du vill kopiera finns
lagrade.
Högerklicka sedan på en bildfil
för att tända menyn och klicka på
[Copy].
1
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
2 Dubbelklicka på mappen där de
Bildfilerna kopieras till mappen ”My
Documents”.
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen tänds ett
meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över den
gamla bilden med en ny raderas
originalfilen. Om du vill kopiera bildfilen
till datorn utan att skriva över den gamla
filen, så ändra filnamnet och kopiera sedan
bildfilen. Observera dock att om man ändrar
filnamnet (sidan 94) kan det hända att det
inte går att spela upp den bilden på kameran
längre.
2
SE
91
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 92 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Steg 5: Titta på bilder på datorn
I detta avsnitt beskrivs hur man gör för att
titta på bilder som kopierats till mappen
”My Documents”.
För att avsluta USBanslutningen
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
•
•
•
•
1 Klicka på [Start] t [My
Documents].
2
Kopplar loss USB-kabeln
Tar ut inspelningsmediet
Stänger av kameran.
Byter inspelningsmedium med
omkopplaren
x För Windows 2000/Me/XP
1 Dubbelklicka på
1
Innehållet i mappen ”My Documents”
visas.
• Om du inte använder Windows XP, så
dubbelklicka på [My Documents] på
skrivbordet.
/CF-
i aktivitetsfältet.
Dubbelklicka här
2 Klicka på
(Sony DSC) t [Stop].
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret,
och klicka sedan på [OK].
4 Klicka på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
• Steg 4 behöver inte utföras för Windows XP.
2 Dubbelklicka på önskad bildfil.
x För Windows 98/98SE
Kontrollera att läsnings/
skrivningsindikatorerna (sidan 89) är vita.
Om läsnings/skrivningsindikatorerna är
vita är enheten bortkopplad från datorn.
Bilden visas.
• Det kan hända att färgerna för bilder som
lagrats i Adobe RGB-format blir annorlunda
när de visas på bildskärmen och när de
skrivs ut, beroende på bildskärmen.
SE
92
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE070PC.fm Page 93 Thursday, December 8, 2005 10:08 AM
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Bildfilerna som lagras med kameran är
grupperade i mappar på inspelningsmediet.
Exempel: Hur mapparna visas i Windows
XP (när ett ”Memory Stick”)-minneskort
används
• Bildfilernas namn ser ut på följande sätt.
ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. Sifferdelen i namnet på en RAW-datafil
och motsvarande JPEG-bildfil är densamma.
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Adob eRGB-datafiler: _DSCssss.JPG
– RAW-datafil (i annat format än Adobe RGB):
DSC0ssss.SR2
– RAW-datafil (Adobe RGB):
_DSCssss.SR2
• Se sidan 66, 78, 80 för närmare information om
mappar.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
A Mapp med bilddata som spelats in på en
kamera utan funktion för att skapa mappar.
B Mapp med bilddata som spelats in med den
här kameran.
Om inga nya mappar har skapats finns bara
mappen ”101MSDCF”.
• Även om man använder en Microdrive/ett CFkort kan det hända att ”Sony MemoryStick”
visas beroende på datormiljön.
• Det går inte att lagra några bilder i mappen
”100MSDCF”. Bilderna i de mapparna går bara
att titta på.
• Det går inte att lagra eller spela upp några bilder
i mappen ”MISC”.
SE
93
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 94 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Uppspelning av bildfiler som är lagrade på en
dator på kameran
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till datorn inte
längre finns kvar på inspelningsmediet, går
det att se den bilden på kameran igen
genom att kopiera tillbaka bildfilen från
datorn till ett inspelningsmedium.
• Steg 1 kan hoppas över om filnamnet som
ställdes in av kameran inte har ändrats.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp
bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan
kameramodell.
• Om det inte finns någon mapp så skapa först en
mapp med kameran (sidan 78, 80) och kopiera
sedan bildfilen.
2 Kopiera bildfilen till mappen på
inspelningsmediet i följande
ordning.
1Högerklicka på bildfilen, och klicka
sedan på [Copy].
2Dubbelklicka på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] inuti mappen [DCIM],
och klicka sedan på [Paste].
• sss står för ett nummer mellan 100
och 999.
1 Högerklicka på bildfilen, och
klicka sedan på [Rename]. Ändra
filnamnet till ”DSC0ssss”.
Mata in ett nummer mellan 0001 och
9999 i stället för ssss.
1
2
• Om det tänds ett meddelande för bekräftelse
av överskrivning så mata in ett annat
nummer.
• Det kan hända att det visas ett filtillägg
beroende på hur datorn är inställd.
Filtillägget för stillbilder är JPG. Ändra inte
filtillägget.
SE
94
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 95 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder den medföljande mjukvaran
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Översikt över den medföljande
mjukvaran
Den medföljande CD-ROM-skivan (Cybershot application software) innehåller två
olika program: ”PicturePackage” och
”ImageMixer”.
PicturePackage
A
B
C
D
Installation av mjukvaran
Gör så här för att installera programmen
”PicturePackage” och ”ImageMixer
VCD2”.
• Om USB-drivrutinen inte är installerad ännu
(sidan 87) så vänta med att ansluta kameran till
datorn tills du har installerat ”PicturePackage”mjukvaran (gäller ej Windows XP).
• I Windows 2000/XP måste du logga in som
administratör.
• När ”PicturePackage” installeras, installeras
även USB-drivrutinen automatiskt.
1 Slå på datorn och lägg i den
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-enheten.
Installationsmenyskärmen tänds.
Vad det går att göra med programmet:
A Burning Video CD (Bränna video-CDskivor)
Skärmen ”ImageMixer VCD2” tänds.
B Music Video/Slideshow Producer (Skapa
musikvideor/bildspel)
C Save the images on CD-R (Lagra bilder på
CD-R-skivor)
D Viewing video and pictures on PC (Titta på
filmer och bilder på datorn)
Hur man startar funktionerna:
Klicka på en av knapparna A-D, och
därefter på knappen längst ner till höger på
skärmen.
• Om den inte tänds så dubbelklicka på
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Klicka på [PicturePackage].
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
3 Välj önskat språk, och klicka
sedan två gånger på [Next].
I detta avsnitt beskrivs den engelska
skärmen.
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
Läs noga igenom överenskommelsen
först. Om du accepterar villkoren i
avtalet så klicka på radioknappen
bredvid [I accept the terms of the license
agreement] (Jag accepterar villkoren i
licensöverenskommelsen) och klicka
sedan på [Next].
SE
95
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 96 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
4 Följ anvisningarna på skärmen
för att göra klart installationen.
• ”ImageMixer VCD2” och ”DirectX”
installeras också, om du inte redan har
installerat dem.
• När det tänds ett meddelande om att datorn
behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
5 Ta ut CD-ROM-skivan när
genvägsikonerna för
”PicturePackage Menu”
(PicturePackage-menyn) och
”PicturePackage destination
Folder” (destinationsmappen för
PicturePackage) visas efter
installationen.
Installation av ”Image Data
Converter SR Ver.1.0”
Med hjälp av programmet ”Image Data
Converter SR Ver.1.0” som finns med på
den medföljande CD-ROM-skivan går det
att redigera bilder som är lagrade i RAWformat och göra olika korrigeringar för t.ex.
tonkurvan och bildskärpan. Det går även att
lagra bilderna i vanliga filformat.
1 Lägg i CD-ROM-skivan (Image
Data Converter SR Ver.1.0) i
datorn.
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
2 Välj önskat språk, och klicka
sedan två gånger på [Next].
För att starta programmet
• Dubbelklicka på ”PicturePackage Menu”-
ikonen på skrivbordet.
För närmare information om hur man
använder programmet
Klicka på [?] i det övre högra hörnet på
respektive skärm för att se onlinehjälpfilerna.
I detta avsnitt beskrivs den engelska
skärmen.
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
Läs noga igenom överenskommelsen
först. Om du accepterar villkoren i
avtalet så klicka på radioknappen
bredvid [I accept the terms of the license
agreement] (Jag accepterar villkoren i
licensöverenskommelsen) och klicka
sedan på [Next].
Tekniskt underhåll för
”PicturePackage”/”ImageMixer
VCD2” sköts av Pixela User Support
Center. Se broschyren i asken till den
medföljande CD-ROM-skivan för
närmare information om support.
SE
96
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 97 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
3 Följ anvisningarna på skärmen
för att göra klart installationen.
Datorn startar om.
• Med hjälp av ”Image Data Converter SR” går
det att redigera bildernas kulörrymd, oavsett
vilken färgåtergivningsmetod som används.
Därför används termen ”Real” i stället för
”Adobe RGB”.
Förhållandet mellan kulörreproduktionsformatet
och kulörrymden är så här.
• Möjliga kombinationer på kameran
Standard Verklig
sRGB
Levande
a
a
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
a
Adobe RGB
• Möjliga kombinationer med ”Image Data
Converter SR”
Standard Verklig
Levande
sRGB
a
a
a
Adobe RGB
a
a
a
Teknisk support för ”Image Data
Converter SR Ver.1.0” hittar du på
vår kundtjänsts webbsida.
http://www.sony.net/
SE
97
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 98 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man använder kameran tillsammans med en
Macintosh-dator
Det går att kopiera bilder till datorn och
skapa video-CD-skivor med hjälp av
programmet ”ImageMixer VCD2”
(medföljer).
Rekommenderad datormiljö
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
9.1, 9.2, eller Mac OS X (v10.0 eller
senare version)
USB-uttag: Ingår som standard
Rekommenderad miljö för att använda
”ImageMixer VCD2”
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
X (v10.1.5 eller senare version)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Minne: Minst 128 MB (minst 256 MB
rekommenderas.)
Hårddisk: Ca. 250 MB ledigt utrymme för
installationen
Bildskärm: Minst 1024 × 768 bildpunkter,
minst 32 000 färger
• QuickTime 4 eller en senare version måste
finnas förinstallerad. (QuickTime 5 eller senare
rekommenderas.)
Recommenderad användningsmiljö
för ”Image Data Converter SR
Ver.1.0”
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
X (v10.3-10.4)
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G4/G5-serien, Mac mini
Minne: Minst 256 MB (minst 512 MB
rekommenderas.)
Att observera när kameran ansluts till
en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt, kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Lagringsenh.] och [PTP]. I det här avsnittet
beskrivs lägena [Auto] och [Lagringsenh.] som
exempel. För närmare detaljer om [PTP], se
sidan 83.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Hur man kopierar bilder till en
dator och tittar på dem
1 Gör klart kameran och en
Macintosh-dator.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 2: Förberedelser på kameran och
datorn” på sidan 88.
2 Koppla in USB-kabeln.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 3: Anslutning av kameran till
datorn” på sidan 89.
Bildskärm: Minst 1024 × 768 bildpunkter,
minst 32 000 färger
SE
98
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 99 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
3 Kopiera bildfiler till Macintoshdatorn.
Hur man skapar en video-CD
med hjälp av ”ImageMixer
VCD2”
1Dubbelklicka på den nyskapade ikonen
t [DCIM] t den mapp där de bilder
som ska kopieras finns lagrade.
2Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• För närmare detaljer om
lagringsdestinationer och filnamn,
se sidan 93.
4 Titta på bilder på datorn.
Dubbelklicka på hårddiskikonen t
önskad bildfil i mappen med kopierade
filer för att öppna den bildfilen.
• Det går att skapa en skivimagefil som är
kompatibel med video-CDbränningsfunktionen. För att kunna bränna data
i video-CD-format på en CD-R-skiva krävs
programmet Toast från Roxio (medföljer ej).
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
För att installera ”ImageMixer VCD2”
För att avsluta USBanslutningen
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
•
•
•
•
Kopplar loss USB-kabeln
Tar ut inspelningsmediet
Stänger av kameran.
Byter inspelningsmedium med
omkopplaren.
/CF-
Dra enhetsikonen eller
inspelningsmediets ikon till
Papperskorgen.
Kameran kopplas bort från datorn.
• Om du använder Mac OS X v10.0 så stäng först
av datorn innan du utför ovanstående procedur.
• Avsluta alla andra program som är igång innan
du installerar ”ImageMixer VCD2”.
• Bildskärmen bör vara inställd på minst 1024 ×
768 bildpunkter och på minst 32 000 färger.
1 Slå på Macintosh-datorn och sätt i den
medföljande CD-ROM-skivan i CD-ROMenheten.
2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen.
3 Kopiera filen [IMXINST.SIT] i [MAC]mappen till hårddiskikonen.
4 Dubbelklicka på filen [IMXINST.SIT] i
mappen med de kopierade filerna.
5 Dubbelklicka på den extraherade filen
[ImageMixer VCD2_Install].
6 Mata in önskat namn och lösenord på
användarinformationsskärmen.
Mjukvaruinstallationen startar.
För att starta ”ImageMixer VCD2”
Öppna [ImageMixer] i [Application], och
dubbelklicka sedan på [ImageMixer
VCD2].
SE
99
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE070PC.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 100 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
För närmare information om hur man
använder programmet
Klicka på [?] i det övre högra hörnet på
respektive skärm för att se onlinehjälpfilerna.
Teknisk support för ”ImageMixer
VCD2” sköts av Pixela User Support
Center. Se broschyren i asken till den
medföljande CD-ROM-skivan för
närmare information om support.
För att installera ”Image Data
Converter SR Ver.1.0”
Det går att redigera bilder som är lagrade i
RAW-format och göra olika korrigeringar
för t.ex. tonkurvan och skärpan. Det går
även att lagra bilderna i vanliga filformat.
1 Slå på din Macintosh och lägg i CD-ROMskivan (Image Data Converter SR) i CDROM-enheten.
2 Dubbelklicka på CD-ROM-ikonen.
3 Kopiera filen [IDCSR_INST.pkg] i
[MAC]-mappen till hårddiskikonen.
4 Dubbelklicka på filen [IDCSR_INST.pkg]
i mappen med de kopierade filerna.
Följ anvisningarna på skärmen för att göra
klart installationen.
• När det tänds ett meddelande om att datorn
behöver startas om så starta om datorn enligt
anvisningarna på skärmen.
• För närmare detaljer om
färgåtergivningsmetoder och
supportinformation för ”Image Data Converter
SR Ver.1.0”, se sidan 97.
SE
100
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE080PRN.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 101 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 102)
Det går att skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direkt utskrift på en ”Memory Stick”/Microdrive/CF-kort-kompatibel skrivare
Det går att skriva ut bilder på en ”Memory Stick”/Microdrive/CFkort-kompatibel skrivare.
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
Utskrift av stillbilder
Utskrift med hjälp av en dator
Det går att kopiera bilder till datorn med hjälp av den medföljande
”PicturePackage”-mjukvaran och sedan skriva ut bilderna.
Utskrift i en affär (sidan 106)
Du kan ta med dig ett inspelningsmedium som innehåller bilder
som du tagit med kameran till en fotoaffär för att få dem utskrivna.
Du kan även markera de bilder du vill skriva ut med en
utskriftsmarkering (
) i förväg.
SE
101
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE080PRN.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 102 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder du har tagit med kameran
genom att ansluta den direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Steg 1: Förberedelser på
kameran
Gör klart kameran genom att ansluta den till
skrivaren med hjälp av USB-kabeln. När
kameran ansluts till en skrivare som
upptäcks automatiskt när punkten [USBansl.] är inställd på [Auto], kan man hoppa
över Steg 1 (delsteg 1 - 4).
I enbildsläget
/
knapp
En enda bild skrivs ut per utskriftark.
Multiväljare
MENU-knapp
I indexläget
Det går att skriva ut flera bilder i mindre
format på ett och samma utskriftsark. Det
går antingen att skriva ut samma bilder flera
gånger (1) eller olika bilder (2).
1
2
• Vi rekommenderar att du använder nätadaptern
för att undvika att kameran plötsligt stängs av
mitt under utskriften.
1 Tryck på MENU för att tända
menyn.
2 Rör multiväljaren mot B för att
välja
3 Välj [
• Det kan hända att det inte går att använda
indexutskriftsfunktionen beroende på skrivaren.
• Antalet bilder som går att skriva ut som en
indexbild beror på skrivaren.
• Det går inte att skriva ut RAW-datafiler.
• Om indikatorn
blinkar på kamerans skärm i
ca. fem sekunder (ett felmeddelande) så
kontrollera den anslutna skrivaren.
(Inst.).
] (Inställningar 2) genom
att röra multiväljaren mot V, och
välj sedan [USB-ansl.] genom att
röra den mot v/V/B.
2
SE
102
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE080PRN.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 103 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
4 Välj [PictBridge] genom att röra
multiväljaren mot B/v, och tryck
sedan mitt på multiväljaren.
Inställningar 2
Filnummer:
USB-ansl.:
Lagringsenh.
Video ut:
Klockinställning:
Steg 2: Anslutning av kameran
till skrivaren
Koppla ihop
(USB)-uttaget på
kameran med USB-uttaget på
skrivaren med hjälp av den
medföljande USB-kabeln.
2 Till
(USB)uttaget
Därmed är USB-läget inställt.
5 Sätt i inspelningsmediet som
innehåller de lagrade bilder du
tagit.
• Använd
/CF-omkopplaren för att välja
inspelningsmedium.
Utskrift av stillbilder
USB-kabel
(medföljer)
1 Till USButtaget
Slå på kameran och skrivaren.
När anslutningen är klar tänds
indikatorn
.
Skriv ut
Alla
i mappen
DPOF-bild
Välj
Denna bild
Ångra
Kameran ställs in på uppspelningsläget, och
en bild och utskriftsmenyn tänds på
skärmen.
SE
103
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE080PRN.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 104 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Steg 3: Utskrift
Man behöver inte trycka på
-knappen,
utan utskriftsmenyn tänds automatiskt när
man avslutar Steg 2.
2 Välj utskriftsinställningar genom
att röra multiväljaren mot v/V/b/B.
Skriv ut
Index
Storlek
Datum
Antal
1 Välj önskad utskriftsmetod
genom att röra multiväljaren mot
v/V, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
[Alla i mappen]
Används för att skriva ut alla bilder i
mappen.
Av
Grundins
Av
1
Avsl.
OK
[Index]
Välj [På] för att skriva ut bilderna som
en indexbild.
[Storlek]
[DPOF-bild]
Ställ in storleken på utskriftsarket.
Används för att skriva ut alla bilder som
är markerade med med en
utskriftsmarkering (
) (sidan 106),
oavsett vilken bild som visas.
[Datum]
[Välj]
• När man väljer [Datum] läggs datumet på i
den ordning som är inställd i (t steg 2 i
”Läs det här först”). Det kan hända att den
här funktionen inte går att använda beroende
på skrivaren.
Används för att välja bilder och skriva
ut alla valda bilder.
1Välj den bild du vill skriva ut genom att
röra multiväljaren mot b/B, och tryck
sedan mitt på multiväljaren.
En -markering tänds för valda bilder.
• Om du vill välja fler bilder så upprepa
denna procedur.
2Välj [Utskr.] genom att röra
multiväljaren mot V, och tryck sedan
mitt på multiväljaren.
[Denna bild]
Den bild som visas för tillfället skrivs
ut.
• Genom att välja [Denna bild] och ställa in
punkten [Index] på [På] i steg 2, går det att
skriva ut en och samma bild flera gånger
som en indexbild.
Välj [Datum&Klocka] eller [Datum] för
att lägga på datum och klockslag på
bilderna.
[Antal]
När punkten [Index] är inställd på
[Av]:
Välj hur många kopior av bilden som
ska skrivas ut. En bild skrivs ut per ark.
När punkten [Index] är inställd på
[På]:
Välj hur många bilder som ska skrivas
ut tillsammans som en indexbild. Om du
valde [Denna bild] i steg 1, så ställ in
hur många exemplar av samma bild som
ska skrivas ut bredvid varandra på ett
enda ark som en indexbild.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder
inte får plats på ett ark.
SE
104
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE080PRN.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 105 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
3 Välj [OK] genom att röra
multiväljaren mot V/B, och tryck
sedan mitt på multiväljaren.
Bilden skrivs ut.
• Koppla inte loss USB-kabeln medan
(Koppla inte loss USB-kabeln)-indikatorn
visas på skärmen.
1 Tryck på
/
(Index).
Indexskärmen tänds.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj [ ] (Skriv ut) genom att röra
multiväljaren mot B, och tryck sedan mitt
på multiväljaren.
4 Välj önskad utskriftsmetod genom att röra
multiväljaren mot v/V, och tryck sedan
mitt på multiväljaren.
indikator
Skriv ut
Alla
i mappen
DPOF-bild
Välj
Ångra
[Välj]
För att skriva ut ytterligare bilder
Välj [Välj] och önskad bild efter steg 3
genom att röra multiväljaren mot v/V, och
utför sedan proceduren från och med steg 1.
Utför ”Steg 1: Förberedelser på kameran”
(sidan 102) och ”Steg 2: Anslutning av
kameran till skrivaren” (sidan 103), och
fortsätt sedan på följande sätt.
När kameran ansluts till en skrivare tänds
utskriftsmenyn. Välj [Ångra] för att släcka
utskriftsmenyn, och fortsätt sedan på
följande sätt.
Utskrift av stillbilder
För att skriva ut bilder på
indexskärmen
Används för att välja bilder och skriva ut
alla valda bilder.
Välj den bild du vill skriva ut genom att
röra multiväljaren mot v/V/b/B, och
tryck sedan mitt på multiväljaren så att
märket
tänds. (Upprepa denna procedur
för att välja ytterligare bilder.) Tryck sedan
på MENU.
[DPOF-bild]
Alla bilder som är försedda med en
utskriftsmarkering (
) skrivs ut, oavsett
vilken bild som visas.
[Alla i mappen]
Används för att skriva ut alla bilder i
mappen.
5 Utför steg 2 och 3 i ”Steg 3: Utskrift”
(sidan 104).
SE
105
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE080PRN.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 106 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Utskrift i en affär
Du kan ta med dig ett inspelningsmedium
som innehåller bilder som du tagit med
kameran till en fotoaffär för att få dem
utskrivna. Så länge affären erbjuder
fotokopiering enligt DPOF-standarden kan
du markera bilder i förväg med
utskriftsmarkeringar (
) så att du slipper
välja om dem i affären.
Markering i enbildsläget
Multiväljare
Vad är DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) är en
funktion som gör det möjligt att märka
bilder som du vill skriva ut senare på ett
inspelningsmedium med
utskriftsmarkeringen
.
• Det går även att skriva ut bilder som är försedda
med en utskriftsmarkering (
) på en skrivare
som följer DPOF (Digital Print Order Format)standarden eller en PictBridge-kompatibel
skrivare.
• Det går inte att märka RAW-datafiler.
När du tar med dig ett
inspelningsmedium till en affär
• Hör först efter i din fotoaffär vilka sorters
inspelningsmedium de kan hantera.
• Om fotoaffären inte kan hantera ”Memory
Stick”-minneskort, Microdrivar eller CF-kort, så
kopiera de bilder du vill få utskrivna till något
annat medium, t.ex. en CD-R-skiva, och ta med
dig den i stället till fotoaffären.
• Om bilderna är lagrade på ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort, så glöm inte att även ta med
Memory Stick Duo-adaptern.
• Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva
eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar
med dem till en affär.
• Det går inte att ställa in antalet utskrifter.
MENU-knapp
1 Tänd den bild som du vill skriva
ut.
2 Tryck på MENU för att tända
menyn.
3 Välj DPOF genom att röra
multiväljaren mot b/B, och tryck
sedan mitt på multiväljaren.
Bilden markeras med en
(utskrift).
-markering
110min
DPOF
Avsl
TILLBAKA/NÄSTA
4 Om du vill markera ytterligare
bilder så tänd önskad bild genom
att röra multiväljaren mot b/B,
och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
För att ta bort en markering i
enbildsläget
Tryck mitt på multiväljaren i steg 3 eller 4.
SE
106
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE080PRN.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 107 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Markering i indexläget
8 Välj [OK] genom att röra
1 Tänd indexskärmen (t steg 6 i
”Läs det här först”).
-markeringen blir vit.
2 Tryck på MENU för att tända
menyn.
3 Välj DPOF genom att röra
multiväljaren mot b/B, och tryck
sedan mitt på multiväljaren.
4 Välj [Välj] genom att röra
multiväljaren mot v/V, och tryck
sedan mitt på multiväljaren.
-markeringar i
Om du ångrar dig så välj [Ångra] i steg 4
eller välj [Avsl.] i steg 8, och tryck sedan
mitt på multiväljaren.
För att ta bort en markering i
indexläget
Välj de bilder som du vill ta bort
markeringen ifrån i steg 5, och tryck sedan
mitt på multiväljaren.
För att ta bort alla markeringar i
mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4, och tryck
sedan mitt på multiväljaren. Välj [Av], och
tryck sedan mitt på multiväljaren.
Utskrift av stillbilder
• Det går inte att lägga till
läget [Alla i mappen].
multiväljaren mot B, och tryck
sedan mitt på multiväljaren.
5 Välj den bild som du vill markera
genom att röra multiväljaren mot
v/V/b/B, och tryck sedan mitt på
multiväljaren.
En grön
bild.
-markering tänds för vald
Grön
markering
VÄLJ
MENU
NÄSTA
6 Upprepa steg 5 för att markera
ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
SE
107
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE090TV.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 108 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Hur man ansluter kameran till en TV
Bildvisning på en TV-skärm
Det går att titta på bilder på en TV-skärm
genom att ansluta kameran till en TV.
Stäng av både kameran och TV:n innan du
kopplar ihop dem.
3 Slå på kameran och tryck på
(uppspelning).
110min
-knapp
1M
2/9
1 Anslut kameran till TV:n med
hjälp av den medföljande
videokabeln.
101-0002
2005 1 1 10:30PM
TILLBAKA/NÄSTA
1 Till videoingången
2 Till VIDEO
OUT-uttaget
Multiväljare
Bilderna som är tagna med kameran
visas på TV-skärmen.
Rör multiväljaren mot b/B för att välja
önskad bild.
Videokabel (medföljer)
2 Slå på TV:n och ställ in TV/videoomkopplaren på ”video”.
• Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer.
• När man använder kameran utomlands kan
det hända att man måste ställa om
videoutsignalen så att den motvarar TVsystemet (sidan 84).
• När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format
visas på kameran eller på en sRGB-apparat, som
t.ex. en TV/LCD-bildskärm som inte är
kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/
Exif2.21), visas de med lägre intensitet.
SE
108
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE090TV.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 109 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Angående TV-system
För att kunna titta på bilderna på en TVskärm krävs en TV med videoingång och
den medföljande videokabeln. Kameran
måste vara inställd på samma TV-system
som TV:n. Se efter i följande listor vilket
TV-system som används i det land eller
område där du använder kameran.
NTSC
Bahama-öarna, Bolivia, Canada,
Centralamerica, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerna, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela, mfl.
PAL
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hong Kong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike, mfl.
PAL-M
Brasilien
Hur man ansluter kameran till en TV
PAL-N
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM
Bulgarien, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Ryssland, Ukraina, mfl.
SE
109
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 110 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera punkterna på sidan 111 till 121.
Om en kod i stil med ”C/E:ss:ss” visas på skärmen så se sidan 122.
2 Tryck in RESET-knappen med något spetsigt föremål, och slå sedan på
kameran (återställning).
Alla inställningar nollställs, inklusive datumet och klockan.
RESET-knapp
3 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
SE
110
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 111 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Batteripaket och strömförsörjning
Det går inte att ladda upp batteripaketet.
• Batteripaketet går inte att ladda upp medan kameran är påslagen. Stäng av kameran (t steg 2
i ”Läs det här först”).
Batteripaketet går inte att sätta i.
• Tryck batteriutmatningsknappen mot kamerans framsida med kanten på batteripaketet när du
sätter i det. (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
/laddningslampan blinkar när batteripaketet laddas upp.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är urladdat. Koppla loss nätadaptern och koppla in den igen, och ladda sedan
upp batteripaketet.
• Det har blivit fel på batteripaketet. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
/laddningslampan tänds inte under uppladdning av ett batteripaket.
• Koppla in nätadaptern ordentligt.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är redan fullt uppladdat.
• Batteripaketet är urladdat. Koppla loss nätadaptern och koppla in den igen, och ladda sedan
upp batteripaketet.
• Det har blivit fel på nätadaptern. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-
serviceverkstad.
Felsökning
Indikatorn för återstående batteriström visar fel, eller batteriströmmen tar
snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns tillräckligt med ström.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen (sidan 129).
• Tiden som visas är fel. Ladda ur batteripaketet helt och ladda sedan upp det igen för att rätta
till indikeringen.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är dött (sidan 129). Byt ut det mot ett nytt.
Batteripaketet tar snabbt slut.
• Ladda upp det ordentligt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Kameran används på ett väldigt kallt ställe (sidan 129).
• Batterikontakterna är smutsiga. Rengör batterikontakterna med en bomullstuss e.d. och ladda
sedan upp batteripaketet.
• Batteripaketet är dött (sidan 129). Byt ut det mot ett nytt.
• Koppla loss likströmskontakten från kameran när uppladdningen är klar.
SE
111
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 112 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Det går inte att slå på kameran.
• Sätt i batteripaketet på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Koppla in nätadaptern ordentligt.
• Det har blivit fel på nätadaptern. Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-
serviceverkstad.
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är dött (sidan 129). Byt ut det mot ett nytt.
Kameran stängs plötsligt av.
• När strömbesparingsfunktionen är påslagen och kameran inte används på en viss tid, stängs
kameran automatiskt av för att undvika slöseri med batteriströmmen. Tryck på avtryckaren
eller
(uppspelning)-knappen, eller använd nätadaptern (t steg 2 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket (t steg 1 i ”Läs det här först”).
Stillbildstagning
LCD-skärmen tänds inte när kameran slås på.
• Ställ in FINDER/AUTO/LCD-omkopplaren på något annat än ”FINDER” (t steg 5 i ”Läs
det här först”).
Bilden i sökaren är oskarp.
• Justera dioptriinställningen med hjälp av sökarjusteringsknappen (t steg 5 i ”Läs det här
först”).
Kameran kan inte lagra bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet på inspelningsmediet (sidan 22). Om inspelningsmediet är
fullt så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”).
– Byt inspelningsmedium.
• Ställ in
/CF-omkopplaren på rätt läge (t steg 3 i ”Läs det här först”).
• Ställ in ”Memory Stick”-minneskortets skrivskyddsomkopplare på inspelningsläget
(sidan 126).
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Kameran är i uppspelningsläge. Tryck på avtryckaren eller
(uppspelning)-knappen för att
gå över till inspelningsläget (t steg 6 i ”Läs det här först”).
Motivet syns inte på skärmen.
• Kameran är i uppspelningsläge. Tryck på avtryckaren eller
(uppspelning)-knappen för att
gå över till inspelningsläget (t steg 6 i ”Läs det här först”).
• Om man håller ansiktet nära sökaren med FINDER/AUTO/LCD-omkopplaren inställd på
AUTO kan det hända att kameran automatiskt går över till sökaren. Kontrollera FINDER/
AUTO/LCD-omkopplaren.
SE
112
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 113 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Slutarbrusreduceringsfunktionen är aktiverad (sidan 37). Detta är inget fel.
• RAW-läget är inställt (sidan 60). Eftersom RAW-datafiler är stora kan tagning i RAW-läget ta
längre tid.
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Ta bilden i makroläget (närbildsläget). Håll objektivet längre bort från
motivet än näravståndet som är ca. 35 cm från grundmärket (W)/40 cm (T) vid tagningen
(t steg 5 i ”Läs det här först”).
•
(skymningsläget) eller
(landskapsläget) är valt bland scenlägena vid tagning av
stillbilder.
• Ställ in FOCUS-omkopplaren på AUTO (sidan 48) vid tagning med manuell
skärpeinställning.
Precisionsdigitalzoomen fungerar inte.
• Ställ in punkten [Digital zoom] på [Precision] (sidan 72).
• Den här funktionen går inte att använda vid tagning i RAW-läget (sidan 60).
Den smarta zoomfunktionen fungerar inte.
• Ställ in punkten [Digital zoom] på [Smart] (sidan 72).
• Den här funktionen går inte att använda:
– När bildstorleken är inställd på [10M].
– Vid tagning i RAW-läget.
Blixten fungerar inte.
(sidan 50) när
Felsökning
• Blixten är inställd på
(ingen blixt) (sidan 50).
• Det går inte att använda blixten:
– Burst-läget är inställt (sidan 59).
– Exponeringsgafflingsläget är inställt (sidan 44).
–
(skymningsläget) är valt bland scenlägena (sidan 29).
• Ställ in blixten på (forcerad blixt) eller
(forcerad blixt med rödögereducering)
(landskapsläget) är valt bland scenlägena.
• Om punkten [Uppfällbar blixt] är inställd på [Manuell], så tryck på
-knappen för att fälla
upp blixten (sidan 51).
Det uppstår suddiga fläckar på bilder som är tagna med blixt.
• Damm i luften har reflekterat blixtljuset och kommit med i bilden. Detta är inget fel.
Makrofunktionen fungerar inte.
•
(skymningsläget) eller
(landskapsläget) är valt bland scenlägena (sidan 29).
SE
113
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 114 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Datumet och klockan blir inte rätt inspelade.
• Ställ in rätt datum och ställ klockan (t steg 2 i ”Läs det här först”).
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren
och håller den halvvägs nedtryckt.
• Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 39, 41).
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj mätmetod (sidan 40) eller justera
exponeringen (sidan 41).
• Skärmens ljusstyrka är för lågt inställd. Justera ljusstyrkan för LCD-skärmens/sökarens
bakgrundsbelysning (sidan 82).
Bilden är för ljus.
• Motivet är upplyst av spotlights på en mörk plats som t.ex. på en scen. Justera exponeringen
(sidan 41).
• Skärmens ljusstyrka är för högt inställd. Justera ljusstyrkan för LCD-skärmens/sökarens
bakgrundsbelysning (sidan 82).
Färgerna i bilden är fel.
• Bildeffektfunktionen är påslagen. Stäng av bildeffektfunktionen (sidan 64).
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
• Kameran håller på att försöka göra skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden
ljusare i svag belysning (automatisk ljusstyrkeövervakning). Bilden som spelas in påverkas
inte.
Det uppstår vertikala ränder i bilden.
• Det beror på flimmer. Detta är inget fel (sidan 62).
• Om nätfrekvensen är fel inställd kan det uppstå flimmer. Kontrollera inställningen för punkten
[Flimmerreduktion] på
(Inst.)-menyn (sidan 62).
Röda ögon i bilden.
• Aktivera rödögereduceringsfunktionen (sidan 50).
• Se till att motivet befinner sig närmare än det rekommenderade blixttagningsavståndet när
blixten används (sidan 50).
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
Det uppstår diagonala ränder i bilden.
• Punkten [Zebra] är inställd på [På] (sidan 42). Om den funktionen inte behövs så stäng av den.
SE
114
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 115 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Det visas ett rutmönster över bilden.
• Punkten [Rutlinje] är inställd på [På] (sidan 61). Om den funktionen inte behövs så stäng av
den.
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta är inget fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 4, t ”Läs det här först”).
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Inspelningsmediet är fullt. Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”).
• Batteripaketet är för svagt. Sätt i ett uppladdat batteripaket.
•
(skymningsläget) eller
(skymningsporträttläget) är valt bland scenlägena (sidan 29).
Visning av bilder
Se avsnittet ”Datorer” (sidan 116) tillsammans med följande punkter.
Kameran kan inte visa bilder.
(uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget (t steg 6 i ”Läs det
här först”).
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 94).
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 92).
• Tryck på
Det förekommer störningar i bilden precis efter uppspelningsstarten.
• Bilden kan se grovkornig ut precis efter uppspelningsstarten på grund av bildbehandlingen.
Detta är inget fel.
Felsökning
Bilden visas inte på TV-skärmen.
• Kontrollera punkten [Video ut] och se efter att kamerans video-utsignalformat är inställt på
samma format som TV:n använder (sidan 84).
• Kontrollera att anslutningen är korrekt (sidan 108).
• En USB-kabel är inkopplad i kameran. Koppla loss USB-kabeln på rätt sätt (sidan 92).
SE
115
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 116 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en viss bild.
• Ta bort skyddet (sidan 68).
• Ställ in ”Memory Stick”-minneskortets skrivskyddsomkopplare på inspelningsläget
(sidan 126).
Du har råkat radera en bild av misstag.
• När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Vi rekommenderar att du skyddar
viktiga bilder (sidan 67), eller ställer skrivskyddsomkopplaren på ”Memory Stick”minneskortet på LOCK-läget (sidan 126) för att förhindra att de raderas av misstag.
Storleksändringsfunktionen fungerar inte.
• Det går inte att ändra storleken på RAW-datafiler.
Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar).
• Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF) för RAW-datafiler.
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här kameran.
• Kontrollera avsnittet ”Rekommenderad datormiljö” på sidan 86 för Windows, respektive
sidan 98 för Macintosh.
Det går inte att installera USB-drivrutinen.
• I Windows 2000 måste du logga på som administratör (auktoriserad administratör) (sidan 87).
Datorn kan inte upptäcka kameran.
• Slå på kameran (t steg 2 i ”Läs det här först”).
• Använd nätadaptern om batteripaketet är svagt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Använd den medföljande USB-kabeln (sidan 89).
• Koppla loss USB-kabeln både från datorn och från kameran, och koppla sedan in den
ordentligt igen. Kontrollera att ”USB-läge Lagringsenh.” visas på skärmen (sidan 89).
• Ställ in punkten [USB-ansl.] på [Lagringsenh.] på
(Inst.)-menyn (sidan 83).
• Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet
och musen.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat
(sidan 89).
• USB-drivrutinen är inte installerad. Installera USB-drivrutinen (sidan 87).
• Datorn kan inte upptäcka kameran ordentligt eftersom du kopplat ihop kameran med datorn
via USB-kabeln innan du installerade ”USB Driver” (USB-drivrutinen) från den medföljande
CD-ROM-skivan. Ta bort den felaktigt igenkända enheten från datorn och installera sedan
USB-drivrutinen (se nästa punkt).
SE
116
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE100TS.fm Page 117 Wednesday, November 30, 2005 2:45 PM
Ikonen för en löstagbar enhet tänds inte på datorns skärm när du ansluter
kameran till datorn.
• Utför nedanstående procedur för att installera om USB-drivrutinen. Följande procedur är
endast avsedd för Windows-datorer.
1 Högerklicka på [My Computer] för att tända menyn, och klicka sedan på [Properties].
Skärmen ”System Properties” tänds.
2 Klicka på [Hardware] t [Device Manager].
• Om du använder Windows 98/98SE/Me så klicka på [Device Manager]-fliken.
”Device Manager” (Enhetshanteraren) öppnas.
3 Högerklicka på [ Sony DSC], och klicka sedan på [Uninstall] t [OK].
Enheten tas bort.
4 Installera USB-drivrutinen (sidan 87).
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln (sidan 89).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidan 89, 98).
• Om man lagrar bilder på ett inspelningsmedium som är formaterat i en dator, kan det hända att
det inte går att kopiera bilderna till datorn. Lagra därför bilderna på ett inspelningsmedium
som är formaterat i den här kameran (sidan 78, 80).
”PicturePackage” startar inte automatiskt efter USB-anslutning.
• Starta ”PicturePackage Menu” och kontrollera [Settings].
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 89).
Det går inte att visa bilden på en dator.
• Om du använder ”PicturePackage” så klicka på hjälpen i det övre högra hörnet på respektive
skärm.
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Felsökning
Det går inte att skriva ut en bild.
• Kontrollera skrivarinställningarna.
Bilder som har kopierats till en dator går inte att titta på på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran känner igen, t.ex. ”101MSDCF” (sidan 93).
• Gör på rätt sätt (sidan 94).
SE
117
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 118 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
”Memory Stick”
Det går inte att sätta i ett ”Memory Stick”-minneskort.
• Sätt i det på rätt håll (t steg 3 i ”Läs det här först”).
Det går inte att spela in på ett ”Memory Stick”-minneskort.
• Ställ in ”Memory Stick”-minneskortets skrivskyddsomkopplare på inspelningsläget
(sidan 126).
• ”Memory Stick”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”).
• Ställ in
/CF-omkopplaren på ”
” (t steg 3 i ”Läs det här först”).
Det går inte att formatera ett ”Memory Stick”-minneskort.
• Ställ in ”Memory Stick”-minneskortets skrivskyddsomkopplare på inspelningsläget
(sidan 126).
Ett ”Memory Stick”-minneskort har blivit formaterat av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick”-minneskortet raderas vid formatering. De går inte att återställa.
Vi rekommenderar att du ställer in ”Memory Stick”-minneskortets skrivskyddsomkopplare på
LOCK-läget för att förhindra att data raderas av misstag (sidan 126).
”Memory Stick PRO”-minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory
Stick”-fack.
• Kontrollera att datorn och kortläsaren har stöd för ”Memory Stick PRO”. Om du använder en
dator eller kortläsare av något annat fabrikat än Sony så kontakta respektive tillverkare.
• Om det inte finns stöd för ”Memory Stick PRO” så anslut kameran till datorn (sidan 87 till
89). Datorn känner igen ”Memory Stick PRO”-minneskort.
Microdrive/CF-kort
Det går inte att sätta i en Microdrive/ett CF-kort.
• Du har försökt sätta i ett oanvändbart CF-kort (sidan 128, t steg 3 i ”Läs det här först”).
• Sätt i det på rätt håll (t steg 3 i ”Läs det här först”).
Det går inte att spela in på en Microdrive/ett CF-kort.
• Microdriven är full eller CF-kortet är fullt. Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här
först”).
• Ett oanvändbart CF-kort är isatt (sidan 128, t steg 3 i ”Läs det här först”).
• Locket till ”Memory Stick”/CF-kortfacket är öppet. Stäng locket till CF-kortfacket (t steg 3 i
”Läs det här först”).
• Ställ in
/CF-omkopplaren på ”CF” (t steg 3 i ”Läs det här först”).
• Det använda inspelningsmediet har en skrivskyddsomkopplare som är ställd på LOCK. Ställ
in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget .
SE
118
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 119 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Microdriven är varm.
• Microdriven har använts länge. Detta är inget fel.
Du har råkat formatera en Microdrive/ett CF-kort av misstag.
• Alla data på Microdriven/CF-kortet försvinner vid formateringen. De går inte att återställa.
Utskrift
Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” (nedan) tillsammans med följande punkter.
Färgerna i bilden är konstiga.
• När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format skrivs ut på en sRGB-skrivare som inte är
kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), skrivs de ut med lägre intensitet (sidan 58).
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att ansluta kameran.
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• När inget inspelningsmedium som t.ex. ett ”Memory Stick”-minneskort eller ett CF-kort är
isatt i kameran, går det inte att ansluta kameran till en skrivare. Sätt i ett inspelningsmedium,
och anslut sedan skrivaren igen.
• Ställ in punkten [USB-ansl.] på [PictBridge] på
(Inst.)-menyn (sidan 83).
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren
så se bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
Det går inte att skriva ut bilder.
Felsökning
• Kontrollera att kameran är ordentligt ansluten till skrivaren med hjälp av USB-kabeln.
• Slå på skrivaren. Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• Om du väljer [Avsl.] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut. Koppla
loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det fortfarande inte går att skriva ut några bilder
så koppla loss USB-kabeln, stäng av skrivaren och slå på den igen, och koppla sedan in USBkabeln igen.
• RAW-datafiler går inte att skriva ut.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder
som har ändrats på en dator.
Utskriften avbryts.
• Du har kopplat loss USB-kabeln innan indikatorn
släcktes.
• Du har ändrat inställningen på
(Koppla inte loss USB-kabeln)
/CF-omkopplaren medan kameran användes.
SE
119
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 120 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna
finns på skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilder för vilka det saknas inspelningsdatum går inte att skriva ut med datumet pålagt. Ställ in
punkten [Datum] på [Av] och skriv ut bilden igen (sidan 104).
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen varje gång du byter pappersstorlek medan
skrivaren är ansluten till kameran.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna
antingen på kameran (sidan 104) eller på skrivaren.
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende
på skrivaren.
Övrigt
Kameran fungerar inte.
• Använd rätt sorts batteripaket för den här kameran (sidan 129).
• Batterinivån är för låg (indikatorn E tänds). Ladda upp batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det
här först”).
• Kameran är i strömbesparingsläge. Tryck på avtryckaren eller
(uppspelning)-knappen för
att stänga av strömbesparingsläget.
• Om man fäller in LCD-skärmen mot kameran med FINDER/AUTO/LCD-omkopplaren
inställd på LCD går det inte att använda kontrollerna på kameran, t.ex. MENU-knappen. Ställ
in omkopplaren på FINDER eller ändra LCD-skärmens vinkel.
Kameran är påslagen men den fungerar inte.
• Den inbyggda mikrodatorn fungerar inte ordentligt. Ta ut batteripaketet, vänta en minut, sätt i
batteripaketet igen och slå på kameran. Om det inte hjälper så återställ kameran (sidan 110).
Det visas en obekant indikator på skärmen.
• Se sidan 18.
SE
120
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 121 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Bilden är suddig.
• Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en
timme innan du använder den (sidan 130).
Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
• Ställ in datumet och klockan igen (t steg 2 i ”Läs det här först”).
Det går inte att slå på/stänga av kameran med hjälp av något extratillbehör, t.ex.
en fjärrkontroll.
• När POWER-knappen på kameran är inställd på OFF går det inte att styra kameran med en
fjärrkontroll eller andra extratillbehör. Ställ POWER-knappen på ON (t steg 2 i ”Läs det här
först”).
Felsökning
SE
121
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 122 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Varningsindikatorer och meddelanden
Självdiagnosfunktionen
Om det visas en kod som börjar med en
bokstav betyder det att kamerans
självdiagnosfunktion har aktiverats. De
sista två siffrorna (som visas som ss här)
varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte lyckas lösa problemet ens
genom att prova följande motåtgärder ett
par gånger, så kontakta din Sony-handlare
eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
C:32:ss
• Det har blivit fel på kamerans hårdvara.
Stäng av kameran och slå på den igen.
Meddelanden
Om något av följande meddelanden tänds
så följ anvisningarna.
E
• Batteripaketet är för svagt. Ladda upp
batteripaketet (t steg 1 i ”Läs det här
först”). Beroende på
användningsförhållandena eller
batteripaketets typ kan det hända att
indikatorn börjar blinka trots att det
fortfarande finns 5 till 10 minuters
batteriström kvar.
Endast för "InfoLITHIUM"-batteri
• Det här batteripaketet är inte av
C:13:ss
• Kameran kan inte läsa eller skriva data
på inspelningsmediet. Ta ut
inspelningsmediet och sätt i det igen ett
par gånger.
• Ett oformaterat inspelningsmedium är
isatt. Formatera inspelningsmediet
(sidan 78, 80).
• Det isatta inspelningsmediet går inte att
använda i den här kameran, eller data på
det har blivit skadade. Byt
inspelningsmedium (sidan 126, t steg
3 i ”Läs det här först”).
E:61:ss
”InfoLITHIUM”- typ.
Systemfel
• Stäng av kameran och slå på den igen
(t steg 2 i ”Läs det här först”).
Sätt i Memory Stick
Sätt i CF-kort
• Sätt i inspelningsmediet i kameran
innan du ansluter en PictBridgekompatibel skrivare.
• Stäng locket till ”Memory Stick”/CFkortfacket innan du ansluter en
PictBridge-skrivare och låt det vara
stängt under anslutningen.
E:91:ss
• Det har blivit fel på kameran. Återställ
kameran (sidan 110), och slå sedan på
den igen.
Ingen Memory Stick
• Sätt i ett ”Memory Stick”-minneskort
(t steg 3 i ”Läs det här först”).
/CF-omkopplaren på CF
och använd en Microdrive/ett CF-kort.
• Ställ in
Sätt i Memory Stick-kortet igen
• Sätt i ”Memory Stick”-minneskortet på
rätt sätt.
• Det isatta ”Memory Stick”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 126).
SE
122
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 123 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
• ”Memory Stick”-minneskortet har blivit
skadat.
• ”Memory Stick”-minneskortets
kontaktdel är smutsig.
Inget CF-kort
• Sätt i en Microdrive eller ett CF-kort (t
steg 3 i ”Läs det här först”).
/CF-omkopplaren på
”
” och använd ett ”Memory
Stick”-minneskort (t steg 3 i ”Läs det
här först”).
• Ställ in
Fel Memory Stick-typ
• Det isatta ”Memory Stick”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 126).
Formateringsfel
• Formatera om lagringsmediumet igen
(sidan 78 och 80).
• Det använda inspelningsmediet har en
skrivskyddsomkopplare som är ställd på
LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget (sidan 126).
• Det går inte att formatera
inspelningsmediet i en Memory Stick
Duo-adapter som är kompatibel med
CompactFlash-kortfacket.
Sätt i CF-kortet igen
• Sätt i Microdriven/CF-kortet på rätt sätt.
• Den isatta Microdriven eller det isatta
CF-kortet går inte att använda i den här
kameran (sidan 128).
• Microdriven är skadad eller CF-kortet
skadat.
• Microdrivens/CF-kortets kontaktdel är
smutsig.
CF-korttypsfel
• Den isatta Microdriven eller det isatta
CF-kortet går inte att använda i den här
kameran (sidan 128).
Memory Stick låst
• ”Memory Stick”-minneskortets
skrivskyddsomkopplare är inställd på
LOCK-läget. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget (sidan 126).
• Radera onödiga bilder eller filer
(t steg 6 i ”Läs det här först”).
Minne endast för läsning
• Kameran kan inte lagra eller radera
bilder på det här ”Memory Stick”minneskortet.
• Microdriven är inställd eller CF-kortet
inställt för att omöjliggöra inspelning.
Se bruksanvisningen som medföljer
mediet.
Felsökning
Utrymme saknas på Memory Stick
CF-kortet låst
Minnesutrymme saknas på CF-kortet
• Radera onödiga bilder eller filer
(t steg 6 i ”Läs det här först”).
Stäng locket
• Stäng locket till ”Memory Stick”/CF-
kortfacket (t steg 3 i ”Läs det här
först”).
• Stäng locket till ”Memory Stick”/CFkortfacket innan eller under PictBridgeanslutningen (sidan 102).
SE
123
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Left
01SE100TS.fm Page 124 Thursday, December 8, 2005 10:05 AM
Locket öppet
Kan ej skapa fler mappar
• Stäng locket till ”Memory Stick”/CF-
• Det finns en mapp vars namn börjar på
kortfacket (t steg 3 i ”Läs det här
först”).
”999” på inspelningsmediet. Det går
inte att skapa fler mappar i så fall.
Öppna LCD-skärmen
• FINDER/AUTO/LCD-omkopplaren är
inställd på LCD, men LCD-skärmen är
stängd. Öppna LCD-skärmen eller ställ
in omkopplaren på FINDER eller
AUTO (t steg 5 i ”Läs det här först”).
Kan ej lagra
• Kameran kan inte lagra bilder i vald
mapp. Välj en annan mapp (sidan 79).
Filfel
• Fel vid bildvisning.
Makro ogiltig.
• Detta felmeddelande tänds om man
försöker välja makroläget medan
(skymningsläget) eller
(landskapsläget) är valt bland
scenlägena. I de fallen fungerar inte
makrofunktionen.
Man. skärpeinst. fung. ej
• Ställ in FOCUS-omkopplaren på
MANUAL när lägesomkopplaren är
inställd på
.
Ogiltigt inramningsläge
• Även om man ställer in FRAMING-
läget i läget för manuell
skärpeinställning aktiveras PREVIEWläget i stället.
Inga filer i mappen
Filskydd
• Ta bort skyddet (sidan 68).
För stor bild
• Bilden du försöker spela upp har en
bildstorlek som inte går att visa på den
här kameran.
Ogiltig manöver
• Du försöker spela upp en fil som
skapats med någon annan utrustning än
den här kameran.
(Vibrationsvarningsindikator)
• Det kan hända att bilden blir suddig på
grund av kameraskakningar om ljuset är
för svagt. Använd blixten, montera
kameran på stativ, eller se till att den
står stadigt på något annat sätt.
• Det finns inga bilder lagrade i den
mappen.
• Du har gjort fel vid kopiering av bilder
från datorn (sidan 94).
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp med
samma första tre siffror på
inspelningsmediet (t.ex.: 123MSDCF
och 123ABCDE). Välj en annan mapp,
eller skapa en ny mapp (sidan 78).
Slå på skrivaren för ansl.
• Punkten [USB-ansl.] är inställd på
[PictBridge], men den skrivare som
kameran är ansluten till saknar stöd för
PictBridge. Kontrollera skrivaren.
• Kameran är inte ordentligt ansluten till
skrivaren. Koppla loss USB-kabeln och
koppla in den igen. Om det visas ett
felmeddelande på skrivaren så se
bruksanvisningen som medföljde
skrivaren.
SE
124
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\01SE100TS.fm
master:Right
01SE100TS.fm Page 125 Wednesday, November 30, 2005 2:46 PM
Anslut till PictBridge-enhet
• Du har försökt skriva ut bilder innan
skrivaranslutningen var klar. Anslut en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Ingen utskrivbar bild
• Du har försökt utföra kommandot
[DPOF-bild] utan att först markera
några bilder med DPOF-markeringar
(utskriftsmarkeringar).
• Du har försökt utföra kommandot [Alla
i mappen] medan en mapp som bara
innehåller RAW-datafiler var vald. Det
går inte att skriva ut RAW-datafiler.
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
• Kontrollera skrivaren.
Skrivarfel
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska
skrivas ut har blivit skadade.
Felsökning
• Det kan hända att dataöverföringen till
skrivaren inte är klar ännu. Koppla inte
loss USB-kabeln.
Behandling pågår
• Skrivaren håller på att avbryta det
nuvarande utskriftsjobbet. Det går inte
att skriva ut förrän den proceduren är
klar. Det kan ta en liten stund beroende
på skrivaren.
SE
125
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 126 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Övrigt
Angående ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt och bärbart
IC-inspelningsmedium. De sorters
”Memory Stick”-minneskort som går att
använda i denna kamera listas i
nedanstående tabell. Vi kan dock inte
garantera att alla ”Memory Stick”funktioner fungerar ordentligt.
”Memory Stick”-typ
• Det går inte att spela in, redigera eller radera
bilder om man skjuter skrivskyddsomkopplaren
till LOCK.
Kontakt
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick (utan
MagicGate)
a
Memory Stick (med
MagicGate)
a*2*3
Memory Stick Duo (utan
MagicGate)*1
a
Memory Stick Duo (med
MagicGate)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3
Memory Stick PRO Duo
Att observera när man använder ett
”Memory Stick”-minneskort
(medföljer ej)
Skrivskyddsomkopplare
Etikettplats
*1
a*2*3
*1
När man använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort i den här kameran måste man först
sätta i det i en Memory Stick Duo-adapter.
*2
Dessa är utrustade med MagicGate-funktioner.
MagicGate är en upphovsrättskyddsteknik som
använder kryptering. Datainspelning/
uppspelning som kräver MagicGate-funktioner
går inte att utföra med den här kameran.
*3 Har stöd för dataöverföring på hög hastighet via
ett parallellt gränssnitt.
• Vi kan inte garantera att det går att använda
”Memory Stick”-minneskort som är
formaterade på en dator i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick”-minneskort och övrig
utrustning som används.
Var skrivskyddsomkopplaren sitter och hur
den är utformad varierar för olika ”Memory
Stick”-minneskort.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick”-minneskort
medan data håller på att läsas eller skrivas på
det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick”-minneskortet
eller stänger av kameran under pågående
läsning eller skrivning
– Om ”Memory Stick”-minneskortet utsätts för
statisk elektricitet eller elektriska störningar
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av
viktiga data.
• Sätt inte fast något annat än den medföljande
etiketten i etikettområdet.
• Om du sätter på den medföljande etiketten så
var noga med att sätta fast den på avsedd plats.
Se noga till att etiketten inte sticker ut.
• Lägg ”Memory Stick”-minneskortet i det
medföljande fodralet när du bär omkring det
eller stoppar undan det.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick”minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory
Stick”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory
Stick”-minneskortet.
• Utsätt inte ”Memory Stick”-minneskortet för
vatten.
SE
126
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 127 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
• Undvika att använda eller förvara ”Memory
Stick”-minneskort på följande sorters ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil
som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer
frätande ämnen
Att observera när man använder ett
”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej)
• Om du vill använda ett ”Memory Stick Duo”minneskort i kameran så var noga med att först
sätta i ”Memory Stick Duo”-minneskortet i en
Memory Stick Duo-adapter. Om man sätter i ett
”Memory Stick Duo”-minneskort i en ”Memory
Stick”-kompatibel apparat utan att använda en
Memory Stick Duo-adapter, kan det hända att
det inte går att mata ut det igen.
• När du sätter i ett ”Memory Stick Duo”minneskort i en Memory Stick Duo-adapter så
kontrollera noga att det är vänt åt rätt håll.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort isatt i en Memory Stick Duo-adapter
i den här kameran, så kontrollera att det sätts i
på rätt håll. Observera att felaktig användning
kan leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en Memory Stick Duo-adapter i en
”Memory Stick”-kompatibel apparat utan ett
”Memory Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan
leda till fel på apparaten.
• Om du vill formatera ett ”Memory Stick Duo”minneskort så sätt i det i Memory Stick Duoadaptern.
• Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet är
försett med en skrivskyddsomkopplare så lås
upp den.
Övrigt
Att observera vid användning av
”Memory Stick PRO”-minneskort
(medföljer ej)
”Memory Stick PRO”-minneskort med en
kapacitet på upp till 4 GB har bekräftats fungera
felfritt i den här kameran.
SE
127
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 128 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Angående Microdrive
En Microdrive är en lätt och kompakt hårddisk
som följer normerna för CompactFlash Typ II.
Kameran har bekräftats fungera med följande
Microdrive-typer:
Hitachi Global Storage Technologies, Inc.
– DSCM-11000 (1 GB)
– 3K4-2 2GB (HMS 360402D5CF00)
– 3K4-4 4GB (HMS 360404D5CF00)
– 3K6-4 4GB (HMS 360604D5CF00)
– 3K6-6 6GB (HMS 360606D5CF00)
Att observera när en Microdrive
används
• Var noga med att formatera Microdriven i den
här kameran när den används för första gången.
• Microdriven är en kompakt hårddisk. Eftersom
Microdriven innehåller en roterande skiva är den
inte lika vibrations- och stöttålig som ett
”Memory Stick”-minneskort som använder
flash-minne.
• Undvik att utsätta Microdriven för stötar eller
vibrationer under tagning eller uppspelning.
• Data kan bli skadade i följande fall:
– Om man tar ut Microdriven medan data håller
på att läsas eller skrivas.
– Om Microdriven förvaras i närheten av
frätande ämnen.
• Observera att det kan hända att Microdriven inte
fungerar ordentligt under 5°C.
Användningstemperatur när en Microdrive
används: 5°C till 40°C
• Observera att Microdriven inte går att använda
vid lågt lufttryck (över 3 000 meter över
havsytan).
• Microdriven kan vara varm när den precis har
använts. Var försiktig när du tar i den.
• Skriv inte på etiketten.
• Ta inte av etiketten och klistra inte fast en ny
etikett ovanpå etiketten.
• Stoppa Microdriven i det medföljande fodralet
när du bär omkring den eller lägger undan den.
• Utsätt inte Microdriven för vatten.
• Undvik att trycka hårt på etiketten.
• Håll Microdriven i kanterna med handen och
undvik att klämma ihop den.
SE
128
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 129 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Angående ”InfoLITHIUM”-batteripaketet
Den här kameran drivs med ett batteripaket
av typ NP-FM50.
Angående indikatorn för återstående
batteritid
Vad är ”InfoLITHIUM”-batteripaket?
Det kan hända att kameran stängs av trots att
indikatorn för återstående batteritid visar att det
finns ström kvar. Använd batteripaketet tills det är
helt slut och ladda sedan upp det helt igen så att
indikatorn för återstående batteriström visar rätt.
Observera dock att det kan hända att
batteriindikatorn fortsätter att visa fel om
batteripaketet används vid hög temperatur under
längre tid, om det får ligga fullt uppladdat, eller
om det används ofta.
”InfoLITHIUM”-batteripaket är en sorts
litiumjon-batteripaket med funktioner för
utbyte av information om
användningsförhållandena med kameran.
”InfoLITHIUM”-batteripaket beräknar
strömförbrukningen i enlighet med
kamerans användningsförhållanden och
visar den återstående batteritiden i minuter.
Angående uppladdning av
batteripaketet
Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp
vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och
30°C. Utanför detta temperaturområde kan det
hända att det inte går att ladda upp batteripaketet
på ett effektivt sätt.
Effektiv användning av batteripaketet
• Även om batteripaketet inte ska användas på
länge så ta fram det en gång om året och ladda
upp det helt, och använd sedan upp hela
laddningen i kameran innan du stoppar undan
det igen på ett torrt, svalt ställe. Upprepa denna
procedur med att ladda upp batteripaketet och
ladda ur det igen en gång om året för att det ska
fortsätta att fungera.
• För att använda upp batteriströmmen kan man
låta kameran ligga påslagen i
diabildsvisningsläget (sidan 68) tills strömmen
tar slut.
Angående batteripaketets livslängd
• Batteripaketets livslängd är begränsad.
Batteripaketets kapacitet sjunker både efter hand
som det används och med tiden. Om
batteripaketets användningstid börjar bli
avsevärt kortare beror det förmodligen på att det
är förbrukat. Köp ett nytt batteripaket.
• Batteripaketets livslängd beror på förvaringsoch användningsförhållandena för respektive
batteripaket.
Övrigt
• Batteriets prestanda sjunker vid låg temperatur.
Det betyder att batteripaketet inte går att
använda lika länge på kalla ställen. Vi
rekommenderar följande för att batteripaketet
ska vara så länge som möjligt:
– Lägg batteripaketet i en ficka nära kroppen för
att värma upp det, och vänta med att sätta i det
i kameran tills precis innan tagningen.
• Batteripaketet tar slut snabbare om man
använder blixten eller zoomen ofta.
• Vi rekommenderar att du tar med dig extra
batteripaket så att det räcker dubbelt eller tre
gånger så länge som du tänker spela in, och att
du gör ett par provtagningar innan du börjar ta
de riktiga bilderna.
• Utsätt inte batteripaketet för vatten.
Batteripaketet är inte vattentätt.
• Lämna inte batteripaketet på alltför varma
ställen, som t.ex. i en bil eller direkt i solen.
Förvaring av batteripaketet
SE
129
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 130 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Försiktighetsåtgärder
x Lägg inte kameran på följande
sorters ställen
x Angående
användningstemperaturen
• På alltför varma ställen
På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i
solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i
sin tur kan leda till fel på kameran.
• Rakt i solen eller nära ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller
deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på
kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller
damm i kameran. Det kan leda till fel på
kameran som eventuellt inte går att reparera.
Den här kameran är avsedd att användas vid en
temperatur på 0 till 40°C (när en Microdrive
används: 5 till 40°C). Vi avråder från tagning på
väldigt kalla eller varma ställen utanför detta
temperaturområde.
x När du bär med dig kameran
• Fäll in LCD-skärmen mot huset.
• Zooma ut så långt det går mot W-sidan för att
dra in objektivet.
• Sätt på linsskyddet.
x Angående rengöring
Rengöring av LCD-skärmen
Torka bort ev. fingeravtryck, smuts osv. från
skärmens yta med en LCD-rengöringssats
(medföljer ej).
Rengöring av objektivet
Torka bort ev. fingeravtryck, damm osv. från
objektivet med en mjuk duk.
x Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan
orsaka fel på kameran.
Det bildas lätt kondens när:
• Kameran flyttas från ett kallt ställe som t.ex. en
skidbacke in i ett varmt rum.
• Kameran flyttas ut ur ett luftkonditionerat rum
eller en luftkonditionerad bil en het dag, osv.
För att undvika kondensbildning
Stoppa kameran i en förseglad plastpåse när du
flyttar den från ett kallt ställe till ett varmt, och låt
den sedan vänja sig vid de nya förhållandena i en
timme eller så.
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme
tills kondensen avdunstat. Observera att om du
försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet
blir bilderna suddiga.
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yta med en mjuk duk som
fuktats med vatten, och torka sedan av den med en
torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de
kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller
höljet.
• Kemikalier som thinner, bensin, sprit,
engångstrasor, insektsmedel, solmedel osv.
• Rör inte vid kameran om du har något av
ovanstående på händerna.
• Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi
eller vinyl under längre tid.
SE
130
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 131 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
x Angående det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart
batteri för att hålla kvar datumet, klockan och
övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran
är påslagen eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden medan
kameran används. Om kameran används bara
korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis
ur, och om kameran inte används alls på ungefär
en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp
det uppladdningsbara batteriet igen innan du
använder kameran.
Även om det uppladdningsbara batteriet inte är
uppladdat går det fortfarande att använda
kameran, så länge man inte spelar in datumet och
klockan.
Laddningsmetod för det inbyggda
återuppladdningsbara batteriet
Sätt i ett uppladdat batteripaket i kameran eller
anslut den till ett vägguttag med hjälp av
nätadaptern, och låt kameran ligga avstängd i
minst ett dygn.
Uppladdningsmetod för
”InfoLITHIUM”-batteripaketet
t
steg 1 i ”Läs det här först”
Övrigt
SE
131
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 132 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Tekniska data
Kameran
[LCD-skärm]
LCD-panel
[System]
Bildanordning
21,5×14,4 mm färg-CMOSsensor, 3-färgs grundfärgsfilter
5,1 cm (2,0 tums) TFT-skärm
Totalt antal bildpunkter
134 000 (560×240) punkter
Totalt antal bildpunkter på kameran
Ca. 10 784 000 bildpunkter
[Sökare]
Effektivt antal bildpunkter på kameran
Ca. 10 286 000 bildpunkter
Totalt antal bildpunkter
235 200 (980×240) bildpunkter
Objektiv
[Strömförsörjning, allmänt]
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
5× zoomobjektiv
f = 14,3 – 71,5 mm (motsvarar
24 – 120 mm för en 35 mm
stillbildskamera)
F2,8 - 4,8
Filterdiameter: 67 mm
Exponeringskontroll
Automatisk, slutartidsprioritet,
bländarprioritet, manuell
exponering, scenval (4 lägen)
Vitbalans
Automatisk, dagsljus, molnigt,
lysrörsbelysning,
glödlampsbelysning, blixt,
snabbinställning
Filformat (enligt DCF)
Stillbilder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibel, RAW (SR2),
DPOF-kompatibel
Inspelningsmedium
”Memory Stick”
Microdrive
CompactFlash-kort
(Typ I/Typ II)
Blixt
Sökare
Rekommenderat avstånd (med
ISO inställt på AUTO): ca.
0,5 m till 8,5 m (W)/0,4 m till
5,0 m (T)
Elektronisk sökare (färg)
[In- och utgångar]
VIDEO OUT-uttag
Minijack
1 Vtt, 75 Ω, obalanserad,
negativ synk
ACC-uttag
Mini-miniuttag (ø 2,5 mm)
USB-uttag
mini-B
LCD-panel
1,1 cm (0,44-tums) TFT-skärm
Batteripaket
Återuppladdningsbart
batteripaket
NP-FM50
Strömförsörjning
7,2 V
Effektförbrukning (vid tagning med LCDskärmen påslagen)
1,7 W
Användningstemperatur
0°C till +40°C
(När en Microdrive används: +5
till +40°C)
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Yttermått (med objektivet i W-läge)
139,4×97,7×156,0 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande
delar)
Vikt
Ca. 1 047 g (inklusive
batteripaket av typ NP-FM50,
”Memory Stick”-minneskort,
axelrem, objektivkåpa, osv.)
Högtalare
Dynamisk högtalare
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
SE
132
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 133 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
AC-L15A AC nätadapter
Inspänning
100 V till 240 V växelström,
50/60 Hz, 18 W
Utspänning
8,4 V DC*
* Se etiketten på nätadaptern
för övriga specifikationer.
Användningstemperatur
0°C till +40°C
Förvaringstemperatur
-20°C till +60°C
Största yttermått
Ca. 56 × 31 × 100 mm
(B/H/D), exklusive utskjutande
delar
Vikt
Ca. 190 g, exklusive nätkabel
Återuppladdningsbart batteripaket
NP-FM50
Använt batteri
Litiumjonbatteri
Maximal spänning
8,4 V likström
Märkspänning
7,2 V likström
Kapacitet
8,5 Wh (1 180 mAh)
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrigt
SE
133
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 134 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Snabbreferenstabell för tagning
Vilka funktioner som går att använda beror på vad lägesomkopplaren är inställd på.
Funktionerna är begränsade på följande sätt.
Lägesomkopplare
P/S/A/M
Funktion
Skärpeinställningsläge
Manuell skärpeinställning
—
a
a
a
a
a
Manuell skärpeinställning
(PUSH AUTO)
—
a
a
a
a
a
Makro
a
a
—
a
—
a
AF
a
a
a
a
a
a
PREVIEW
a
a
a
a
a
a
FRAMING
a
a (Fungerar inte i läget för manuell skärpeinställning.)
—
a*2
Monitorläge
Autofokusram*1
Blixt*3
Vitbalans
a
—
/
a*4
a
AWB/
/
/
a
a*4
a*4
a
WB /
Mätmetod
—
a
a
a
a
Burst/exponeringsgaffling
a*5
a
—
—
a
a
ISO-känslighet
—
a
—
—
—
—
AE LOCK-knapp
—
a
a
a
a
a
(fungerar
ej i Mläget)
Självutlösare
a
a
a
a
a
a
(digital zoom)-knapp
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
(skärmtillstånd)-knapp
*1
När autofokuslampan används ställs skärpan in med företräde för motiv nära mitten av ramen.
Går inte att välja när den digitala zoomen används.
I läget för kontinuerlig autofokus går det bara att använda
(centrumvägd autofokus).
Fungerar inte i läget för manuell skärpeinställning.
*3
Blixten ställs in på
(blixten avstängd) i burst/exponeringsgafflingsläget.
*4
Förutom i lägena [ WB ] (blixt) och [
] (snabbinställning) ställs vitbalansen in på [AWB] (auto) när
blixten utlöses.
*5 Exponeringsgafflingsläget går inte att använda.
*2
SE
134
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE110MS.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 135 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Meny
Meny
P/S/A/M
Funktion
Bildstorlek
a
a
a
a
a
a
Bildkvalitet
—
a
a
a
a
a
Insp.sätt*1
a
a
a
a
a
a
Gafflingssteg*2
—
a
—
—
a
a
Blixtnivå*3
—
a
—
a
a
a
Bildeffekt
—
a
a
a
a
a
Färg
—
a
—
—
—
—
Mättnad
—
a
—
—
—
—
Kontrast
—
a
—
—
—
—
Skärpa
—
a
—
—
—
—
Inst.
a
a
a
a
a
a
*1
RAW går inte att välja i Burst-läget.
Gäller endast för gaffling.
*3
Går inte att välja när blixten är inställd på
*2
(blixten avstängd).
Övrigt
SE
135
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE010COVIX.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 136 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Register
Register
A
Adobe RGB ..........................58
AE LOCK.............................43
t steg 5 i ”Läs det här
först”
AF-lås
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Uppspelning av bildfiler
som är lagrade på en dator
på kameran .................... 94
Uppladdning
t steg 1 i ”Läs det här
först”
AE.........................................10
AE/AF-låsindikator
Rekommenderad miljö
................................. 86, 98
Sätta i/ta ut
t steg 1 i ”Läs det här
först”
A.G.C.S. ...............................65
Windows........................ 85
Bildeffekt ............................. 64
Datum ................................... 74
Bildkvalitet..................... 12, 63
Datum&klocka ..................... 74
Bildpunkt ............................. 12
Datum/klocka ....................... 74
Bildskärpa ............................ 65
DC IN-ingången
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Bildstorlek............................ 12
t steg 4 i ”Läs det här
först”
Anslutning
Delarnas namn...................... 14
Dator..............................89
Blixt ..................................... 56
Diabildsvisning..................... 68
Skrivare .......................103
Blixtläge
Digital zoom ......................... 72
t steg 5 i ”Läs det här
först”
DirectX ................................. 86
Blixtnivå............................... 64
DPOF.................................. 106
TV ...............................108
Antal bilder...........................22
Användning av kameran
utomlands
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Autofokus .............................10
Autofokuslampa ...................74
Autofokusmetod ...................47
Autofokusram .......................46
Autofokusramindikator ........46
Automatisk granskning.........75
Automatiska inställningar
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Auto-programtagning ...........28
Avancerad tillbehörssko .......53
Axelrem ................................17
Blixtsynkronisering.............. 52
Bländare ............................... 11
E
Bländarprioritet .................... 37
Effektivt antal bildpunkter
..................................... 132
Bländartal............................. 37
BRK ..................................... 44
Brunton ................................ 64
Byta lagringsmapp ......... 79, 81
Batteripaket
Batteritid........................24
Indikatorn för återstående
batteritid
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Eltransformator
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Exponering ........................... 11
Exponeringsgaffling ............. 44
C
C AF............................... 48, 72
CD-ROM.......... 87, 96, 99, 100
Centrumv. AF....................... 46
Centrumvägd mätning.......... 40
CF-kortverktyg..................... 80
COLOR ................................ 58
B
Direkt utskrift ..................... 102
Exponeringsjustering............ 41
F
Felsökning .......................... 110
Fillagringsdestinationer........ 93
Filnamn................................. 93
Filnummer ............................ 83
Filtillägg ......................... 93, 94
D
Dagsljus ............................... 56
Dator .................................... 85
Kopiera bilder ......... 87, 98
Macintosh ..................... 98
Mjukvara....................... 95
Fin (Högupplösning) ............ 63
Flerpunktsautofokus ............. 46
Flexibel spot-autofokus ........ 47
Flimmerdämpning ................ 62
Forcerad blixt ....................... 50
Formatering .................... 78, 80
Färg................................. 12, 58
SE
136
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE010COVIX.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 137 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Försiktighetsåtgärder ..........130
J
G
JPG ....................................... 93
Gafflingssteg.........................63
K
Glödlampsbelysning .............56
Kamera 1 .............................. 72
H
Kamera 2 .............................. 76
Skrivskyddsomkopplare
.....................................126
Klockinställning ................... 84
Memory Stick-verktyg..........78
Kompressionsgrad................ 13
Meny.....................................30
Kondensbildning ................ 130
Tagning..........................63
Histogram .......................21, 41
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt........................10
”Memory Stick”..................126
Isättning/uttagning
t steg 3 i ”Läs det här
först”
Antal bilder....................22
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Kontinuerlig ......................... 48
Uppspelning ..................66
Kontrast ................................ 65
Mjukvara...............................95
Hålla kameran
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Konverterlins ........................ 17
Mode.....................................63
Kopiering av bilder till datorn
................................ 87, 98
Molnigt .................................56
I
L
Multi-patternmätning............40
Image Data Converter SR
...............................96, 100
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler....... 93
ImageMixer VCD2 .........95, 99
Lagringsenh.......................... 83
Inbyggt uppladdningsbart
batteri...........................131
Landskapsläget..................... 29
Indexskärm
t steg 6 i ”Läs det här
först”
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning ...... 82
Mätmetod..............................40
LCD-skärmen..... se ”Skärmen”
Indikatorer.......... se ”Skärmen”
Levande ................................ 58
”InfoLITHIUM”
-batteripaket.................129
Lysrör ................................... 56
Inspelningssätt ......................63
Monitor ...........................48, 72
Mättnad.................................64
N
NTSC ....................................84
Nätadapter
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Nätkabel
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Långsam synkronisering ...... 50
Installation ..........87, 95, 96, 99
M
O
Inställningar 1 .......................82
M AF .............................. 48, 72
Objektivadapter.....................17
Inställningar 2 .......................83
Macintosh-dator ................... 98
Objektivkåpa.........................17
Inställningsskärmar...31, 65, 70
Rekommenderad miljö
...................................... 98
Operativsystem ...............86, 98
CF-kortverktyg ..............80
Optisk zoom
Inställningar 2................83
Makro
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Kamera 1 .......................72
Manuell exponering ............. 39
Kamera 2 .......................76
Manuell skärpeinställning .... 48
P
Memory Stick-verktyg
.......................................78
Mapp .................................... 66
PAL .......................................84
Byta......................... 79, 81
PC ............................se ”Dator”
Skapa....................... 78, 80
PFX.......................................64
Inställningar 1................82
Medföljande tillbehör
t i ”Läs det här först”
Register
ISO........................................11
t steg 5 i ”Läs det här
först”
PictBridge .....................83, 102
PicturePackage......................95
SE
137
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE010COVIX.fm
master:Left
01SE010COV.book Page 138 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Pip.........................................82
Slutartid................................ 11
USB-ansl. ............................. 83
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Slutartidsprioritet ................. 36
USB-drivrutin....................... 87
Smart zoom .......................... 72
USB-kabel .................... 89, 103
Pop-up-blixt..........................51
Snabbinställning................... 56
Utskrift ............................... 101
Porträttläget ..........................29
Snabb-SET ........................... 56
Enbildsläget................. 102
Precisionsdigitalzoom ..........72
Spotmätning ......................... 40
Indexläget.................... 102
Programflyttning ..................35
Spotmätningshårkors ........... 40
Utskrift i en affär ................ 106
PTP .......................................83
Språk .................................... 82
Utskrift i enbildsläget ......... 102
PUSH AUTO ........................48
t steg 2 i ”Läs det här
först”
Utskrift i indexläget............ 102
Standard ............................... 63
Utvidgad skärpa.................... 76
R
Radera
t steg 6 i ”Läs det här
först”
RAW-läge .............................60
STD ...................................... 63
Storleksändring .................... 69
V
Strömbesparing .................... 73
Varningsindikatorer och
meddelanden ............... 122
RESET................................110
Ställa klockan
t steg 2 i ”Läs det här
först”
Rotering ................................70
Suddiga bilder ...................... 10
Rutnät ...................................61
Svartvitt................................ 64
Rödögereducering ................51
Sökarbakbelysning............... 82
S
T
S AF................................48, 72
Tagning
Rengöring ...........................130
Scenval..................................29
Självutlösaren
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Skapa lagringsmapp .......78, 80
Tagningsmenyn .................... 63
Tekniska data ..................... 132
TV ...................................... 108
Skymningsläget ....................29
Underexponering.................. 11
Skymningsporträttläget.........29
Uppladdning av batteripaketet
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Ändring av vad som visas
på skärmen ....................21
Skärpa ...................................10
Slutarbrusreducering ............37
Rekommenderad miljö
....................................... 86
Z
Zebramönster........................ 42
Zoom
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Ö
Överexponering .................... 11
U
LCD-skärmens
bakgrundsbelysning.......82
Windows-dator ..................... 85
Trimma................................. 71
Skydd....................................67
Indikatorer .....................18
Video-CD ....................... 95, 99
Vitbalans............................... 56
Skrivskyddsomkopplare .....126
Skärmen
Video ut ................................ 84
Visningsmenyn ..................... 66
Stillbilder
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Singel..............................48, 72
Självdiagnosfunktionen ......122
Utskriftsmarkering ............. 106
Uppspelning
Stillbilder
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Uppspelningszoom
t steg 6 i ”Läs det här
först”
SE
138
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\01SE120ADD.fm
master:Right
01SE010COV.book Page 139 Monday, September 12, 2005 3:33 PM
Varumärken
•
är ett varumärke för Sony
Corporation.
• ”Memory Stick”,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
, ”MagicGate”
är varumärken för Sony
Duo”,
och
Corporation.
”InfoLITHIUM” är ett varumärke för Sony
Corporation.
PicturePackage är ett varumärke för Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media, och
DirectX är antingen skyddade varumärken eller
varumärken som registrerats av Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac och eMac är
varumärken eller registrerade varumärken för
Apple Computer, Inc.
Macromedia och Flash är antingen varumärken
eller registrerade varumärken för Macromedia,
Inc. i USA och/eller andra länder.
Intel, MMX, och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel Corporation.
CompactFlash är ett varumärke för SanDisk
Corporation.
Microdrive är ett registrerat varumärke för
Hitachi Global Storage Technologies i USA och
andra länder.
Adobe är ett registrerat varumärke för Adobe
Systems Incorporated i USA och/eller andra
länder.
Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i allmänhet
utelämnats i denna bruksanvisning.
SE
139
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI020REG.fm
master:Left_Safety
02FI010COV.book Page 2 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Suomi
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
Euroopassa oleville asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esim.
USB) ja liitä se uudelleen.
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
FI
2
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI030INT.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 3 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
”Memory Stick” -tyypit, joita voi
käyttää (ei mukana)
Tässä kamerassa käytettävä
mikropiiritallennusväline on ”Memory
Stick”. ”Memory Stick” -muistikortteja on
kahta eri tyyppiä.
”Memory Stick”: voit käyttää
kamerassasi ”Memory Stick”
-muistikorttia.
Tietoja Carl Zeiss -objektiivista
Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi,
jolla saadaan aikaan teräviä kuvia. Tämän
kameran objektiivi käyttää MTF#mittausjärjestelmää, jonka saksalainen Carl
Zeiss ja Sony Corporation ovat kehittäneet
yhdessä, ja se tarjoaa samaa laatua kuin
muutkin Carl Zeiss -objektiivit.
Lisäksi kameran objektiivi on T*pinnoitettu ei-toivottujen heijastusten
poistamista ja värien uskollista toistamista
varten.
#
”Memory Stick Duo”: ”Memory Stick
Duo” -kortin asettaminen Memory
Stick Duo -sovittimeen.
Memory Stick Duo -sovitin
• ”Memory Stick” -korttia koskevia lisätietoja on
sivulla 122.
”InfoLITHIUM”-akkua koskevia
huomautuksia
• Lataa mukana tullut NP-FM50-akku ennen
kameran ensimmäistä käyttökertaa. (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 1)
• Akku voidaan ladata, vaikka se ei ole aivan
tyhjä. Voit käyttää myös osaksi ladattua akkua.
• Jos et aio käyttää akkua pitkään aikaan, käytä
sen lataus loppuun, poista se kamerasta ja
säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Tämä
auttaa ylläpitämään akun toimintoja (sivu 125).
• Käytettäviä akkuja koskevia tarkempia tietoja
on sivulla 125.
MTF on lyhenne sanoista Modulation Transfer
Function, modulaatiosiirtotoiminto, ja se on
numeroarvo, joka osoittaa kohteen tietyn osan
valon määrää, joka on kerääntynyt kuvan
vastaavaan paikkaan.
FI
Verkkolaitetta koskevia huomautuksia
• Älä oikosulje verkkolaitteen DC-pistoketta
metalliesineellä, sillä se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Puhdista verkkolaitteen DC-pistoke esim.
kuivalla pumpulipuikolla. Älä käytä pistoketta,
jos se on likainen. Jos käytetään likaista
pistoketta, akku ei välttämättä lataudu kunnolla.
Kuvauksen sisältöä ei korvata
Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan vuoksi.
Varmuuskopiointisuositus
• Tietojen katoamisen vaaran ehkäisemiseksi
kopioi aina tiedot toiselle tallennusvälineelle
(varmuuskopiointi).
Kuvaamista ja toistoa koskevia
huomautuksia
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- tai vesitiivis.
Lue ennen kameran käyttöä kohta ”Varotoimia”
(sivu 126).
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia tapahtumia
kokeile, että kamera toimii oikein.
• Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään
päässyt vesi voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita
ei ehkä voi korjata.
FI
3
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI030INT.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 4 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta
kirkasta valoa kohti. Se saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka
muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä. Kamera ei ehkä pysty kuvaamaan tai
toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa
paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen
kameran käyttöä (sivu 126).
• Älä ravistele tai iske kameraa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä ja estää kuvaamisen,
minkä lisäksi se voi tehdä tallennusvälineestä
epävakaan ja vioittaa tai tuhota kuvatietoja.
• Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä
sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan
kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa.
Nestekidenäyttöä,
nestekidenäyttöetsintä (malleissa,
joissa se on) ja objektiivia koskevia
huomautuksia
• Nestekidenäyttö ja nestekidenäyttöetsin on
valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa
käyttäen, niin että yli 99,99 % kuvapisteistä on
toimivia. Nestekidenäytössä ja
nestekidenäyttöetsimessä voi kuitenkin näkyä
jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai
kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet
ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen
millään tavalla.
• Nestekidenäytössä olevat kohteet voivat
laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä
ei ole vika.
• Varo, että et kolauta objektiivia mihinkään. Älä
myöskään käsittele sitä kovakouraisesti.
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera noudattaa yleistä DCF (Design
rule for Camera File system) -standardia, jonka
perustaja on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien toisto muissa
laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai
muokattujen kuvien toisto omassa kamerassasi
ei ole varmaa.
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut
materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien
suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat
jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu tällä
kameralla.
Mustat (valkoiset/punaiset/siniset/
vihreät) pisteet
• Nestekidenäytön, etsimen tai linssin
pitkäaikainen altistaminen suoralle
auringonvalolle voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Ole varovainen asettaessasi kameraa ikkunan
lähelle tai ulkona ollessasi.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö voi vikaantua.
FI
4
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI030INT.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 5 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Digitaalikameran täydellinen käyttö
Valmistele kamera ja ota kuvia helposti
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
1 Alusta akku
2 Kytke kamera päälle ja aseta kello
3 Asenna tallennusväline (ei mukana)
4 Valitse käytettävä kuvakoko
5 Ota kuvia helposti (Automaattisäätö-tila)
6 Katsele ja poista kuvia
Tutustu paremmin kameraasi
Tämä opas
• Ota kuvia suosikkiasetuksillasi t sivu 28
• Käytä erilaisia kuvaus- ja toistoasetuksia valikon avulla
t sivu 61
• Muuta oletusasetuksia t sivu 70
Kytke kamerasi tietokoneeseen tai tulostimeen
Tämä opas
• Kopioi kuvat tietokoneeseen ja muokkaa niitä eri tavoin
t sivu 82
• Tulosta kuvia liittämällä kamera suoraan tulostimeen (vain
PictBridge-yhteensopivat tulostimet) t sivu 99
FI
5
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI010COVTOC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 6 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia.................................................. 3
Kamerasta nauttiminen
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi...................................... 10
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti ................................... 10
Valotus – Valon voimakkuuden säätö .............................................................. 11
Väri – Valaistuksen vaikutus............................................................................. 12
Laatu – Kuvan laatu ja kuvan koko .................................................................. 12
Ennen käyttöä
Osien tunnistaminen ............................................................................... 14
Näytössä olevat ilmaisimet...................................................................... 18
Näytön muuttaminen............................................................................... 21
Valokuvien määrä ................................................................................... 22
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä......................... 24
Edistynyt kuvaus
Käytön kuvaus ........................................................................................ 25
Peruskäyttö ............................................................................................. 27
Komentopyörän käyttö..................................................................................... 27
Tilapyörän käyttö ............................................................................................. 28
Valikkovaihtoehtojen käyttö.............................................................................. 30
(Asetus) –näytön käyttäminen ................................................................... 31
Kuvausominaisuuksien sovittaminen kuvaustilanteita varten ................. 32
Valotusasetus.......................................................................................... 34
Ohjelmoitava automaattikuvaus....................................................................... 34
Kuvaaminen valotusajan ensisijaisuus -tilassa................................................ 35
Kuvaaminen aukon ensisijaisuus -tilassa ........................................................ 36
Kuvaaminen manuaalisessa valotustilassa ..................................................... 38
Mittaustilan valitseminen.................................................................................. 39
Valotuksen säätäminen – EV-säätö.................................................................. 40
Kuvaaminen kiinteällä valotuksella – AE LOCK............................................... 42
Kolmen kuvan ottaminen eri valotuksilla – Monivalotus................................... 43
ISO-herkkyyden valitseminen – ISO ................................................................ 44
Tarkennusasetus..................................................................................... 45
Automaattisen tarkennusmenetelmän valitseminen ........................................ 45
Manuaalinen tarkennus ................................................................................... 47
FI
6
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI010COVTOC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 7 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Salamavalo..............................................................................................49
Salamavalotilan valinta .................................................................................... 49
Salamavalon käyttäminen käsin – Pop-up-salama-tila .................................... 50
Salamavalon tahdistuksen valitseminen.......................................................... 51
Ulkoisen salaman käyttäminen........................................................................ 52
Väriasetus ...............................................................................................54
Värisävyjen säätäminen – Valkotasapaino ...................................................... 54
Värintoiston valitseminen................................................................................. 56
Jatkuva kuvaaminen................................................................................57
Sarjakuvaustila ................................................................................................ 57
Kuvaaminen RAW-tilassa ........................................................................58
RAW-tila........................................................................................................... 58
Otoksen sommittelu.................................................................................59
Apuviivojen näyttäminen ................................................................................. 59
Tarkkailutila-asetus..................................................................................60
Välkkymisen vähentäminen ............................................................................. 60
Valikon käyttö
Kuvausvalikko..........................................................................................61
(Kuvakoko)
(Kuvan laatu)
Mode (Kuvaustapa)
BRK (Haarukointiväli)
(Salamateho)
PFX (Kuvatehoste)
COLOR (Värimaailma)
(Värikylläisyys)
(Kontrasti)
(Terävyys)
(Asetus)
Katselu-valikko ........................................................................................64
(Kansio)
- (Suojaa)
DPOF
(Tulosta)
(Kuva)
(Muuta kokoa)
(Käännä)
(Asetus)
Rajaus
FI
7
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI010COVTOC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 8 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Asetus-näytön käyttö
1
Kamera1 ............................................................................................ 70
Tarkennustila
Digitaalizoomaus
Virransäästö
Päivä/aika
AF-apuvalo
Autom. katselu
2
Kamera2 ............................................................................................ 73
Laaj.tarken
Salamatahd.
Salama
Pop-up -salama
Välkkyrajoit.
Apuviiva
Memory Stick -työkalu....................................................................... 75
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
CF-kortin työkalu................................................................................ 77
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
1
Asetus1 .............................................................................................. 79
LCD-taustavalo
Etsinvalo
Piippaus
Seepra
Valitse kieli
2
Asetus2 .............................................................................................. 80
Tiedostonumero
USB-liitäntä
Videolähtö
Kellon asetus
FI
8
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI010COVTOC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 9 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen..........................................................82
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen ........................................................84
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu kameralla..........91
Mukana toimitetun ohjelmiston käyttö .....................................................92
Macintosh-tietokoneen käyttäminen........................................................95
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen..........................................................................98
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella....99
Tulostaminen valokuvausliikkeessä.......................................................103
Kameran kytkeminen televisioon
Kuvien katsominen televisiolla...............................................................105
Vianmääritys
Vianmääritys .........................................................................................107
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ..........................................................118
Muut
”Memory Stick” ......................................................................................122
Microdrive-kortti.....................................................................................124
”InfoLITHIUM”-akku ...............................................................................125
Varotoimia .............................................................................................126
Tekniset tiedot .......................................................................................128
Kuvauksen pikaopas .............................................................................130
Hakemisto ..........................................................................................132
FI
9
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 10 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kamerasta nauttiminen
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi
Tarkennus
Valotus
Väri
Laatu
Tässä osassa kuvataan perusteet, jotta voit
nauttia kamerastasi. Siinä kerrotaan, kuinka
kameran eri toimintoja käytetään, kuten esim.
tilapyörää (sivu 28) ja valikkoja (sivu 61).
Tarkennus Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Paina suljinpainike
suoraan pohjaan
asti.
Paina
suljinpainike
puoliväliin asti.
AE/AF-lukon
Vilkkuva ilmaisin,
ilmaisin syttyy/
piippaa
110min.
1M
FINE
Paina sitten
suljinpainike
pohjaan asti.
101
96
M AF
30 F2.8
Valokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa t sivu 47
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran
heiluminen. t Katso ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” (seuraava kohta).
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuillasi. Voit tukea kameraa myös
nojaamalla puuta tai rakennusta vasten. Pimeissä paikoissa kuvattaessa on lisäksi
suositeltavaa käyttää jalustaa ja salamavaloa.
FI
10
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 11 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Valotus:
Kamerasta nauttiminen
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa,
jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus)
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee
kulkemaan läpi
ISO = Kuvausherkkyys
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan
arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti
alla mainittujen toimintojen avulla.
Oikea valotus
Manuaalinen valotus:
Voit säätää valotusaikaa ja aukon arvoa
manuaalisesti. t sivu 38
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
EV:
Tämän avulla voit säätää kameran
määrittämää valotusta. t sivu 40
Mittausmuoto:
Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen
osaa, josta valotus määritetään. t sivu 39
ISO-herkkyyden säätäminen
ISO on herkkyyden mittayksikkö, jolla ilmaistaan, kuinka paljon valoa kuvan vastaanottava
väline (vastaa valokuvausfilmiä) ottaa vastaan. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia
ISO-herkkyydestä riippuen.
ISO-herkkyyden säätäminen t sivu 44
Suuri ISO-herkkyys
Saadaan kirkas kuva, vaikka kuvaus tapahtuisi pimeässä paikassa.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Jos valotus ei kuitenkaan riitä, kuvasta voi tulla tummempi.
FI
11
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 12 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Väri
Valaistuksen vaikutus
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Esimerkki: Valolähteiden vaikutus kuvan väriin
Sää ja valaistus
Valon ominaisuudet
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Sinisävyinen
Punertava
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesta valkotasapainolla (sivu 54).
Laatu
Kuvan laatu ja kuvan koko
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä
näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et
voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika
ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
2592
864
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
1 Kuvan koko: 10M
3 888 kuvapistettä × 2 592 kuvapistettä = 10 077 696
3888
1
kuvapistettä
1296
2
2 Kuvan koko: 1M
Kuvapisteet
1 296 kuvapistettä × 864 kuvapistettä = 1 119 744
kuvapistettä
FI
12
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 13 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käytettävän kuvakoon valinta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
Kuvapiste
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni
tiedoston koko)
Oletusarvojen kohdalla on
Esimerkki: WWWsivustoihin käytettäviä
kuvia varten
-merkki.
Kuvakoko*
10M (3888×2592)
Esimerkki: Tulostus
A3/A3+**-kokoon
asti
Kamerasta nauttiminen
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva
ja suuri tiedoston
koko)
Käyttöohjeita
Suurempi
Tärkeiden kuvien tallentamiseen tai A3/A3+**
-kokoisten tai tarkkojen A4-kokoisten kuvien
tulostusta varten.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
A4-kokoisten tai tarkkojen A5-kokoisten kuvien
tulostamista varten
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
Pienempi
Postikorttikokoisten kuvien tulostamista varten
Suuren kuvamäärän tallentamista varten
WWW-sivustoihin käytettäviä kuvia varten
* Kamera tallentaa kuvat käyttäen samaa 3:2-sivusuhdetta, joka on mm. valokuvapapereissa ja
postikorteissa.
** Tämä on kokoa suurempi kuin A3-koko. Voit tulostaa kuvia, joissa A3-kokoisen kuvan ympärillä on
marginaali.
Kuvan laadun (tiivistyssuhteen) valinta (sivu 61)
Voit valita tiivistyssuhteen digitaalikuvia tallentaessasi. Jos valitset suuren tiivistyssuhteen,
kuvasta puuttuvat tarkat yksityiskohdat, mutta tiedoston koko on pienempi.
FI
13
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 14 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Osien tunnistaminen
N
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
1
2
8
3
9
4
q;
5
qa
qs
6
(USB) -liitin (86)
O VIDEO OUT -liitin (105)
P DC IN -liitin
Q Liitinkansi
7
qd
qf
qg
qh
qj
A Edistyksellinen lisävarusteistukka (52)
B POWER-valo (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2)
C Suljinpainike (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
D POWER (virta) -kytkin (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 2)
E Itselaukaisimen valo (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5) / AF-apuvalo (72)
F Salamavalo (t ”Lue tämä ensin” vaihe
5)
G Zoomausrengas (70, t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
24 28 35 50 70 100 120 Equiv.135
• Muunnettuna 35 mm:n still-kameraksi.
H
I
(Salama) -painike (49)
Etäisyysmerkin peruspiste(t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
J WB (Valkotasapaino) -painike (54)
K PUSH AUTO -painike (47)
L FOCUS-kytkin (47)
M ACC (Lisävaruste) -liitin (52)
FI
14
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 15 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
8
9
q;
qa
1
6
2
7
3
8
4
9
2
Kamerasta nauttiminen
1
qs
q;
5
qa
qs
3
4
qd
5
A AE LOCK/
(Poista) -painike (42, t
”Lue tämä ensin” vaihe 6)
B
(Toisto) -painike(t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
C Etsin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
D FINDER/AUTO/LCD-kytkin (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
E MENU (valikko) -painike (30)
F Pääkomentopyörä (27)
G ISO-painike (44)
qd
qf
qg
6
qh
7
A Nestekidenäyttö (21)
B Koukku olkahihnaa varten (17)
C
(Salaman lataus)/CHG-merkkivalo
(oranssi) (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
D Tilapyörä (28)
E
F
(Mittaustila) -painike (39)
(Sarjakuvaus)/BRK (Haarukointi)
-painike (57, 43)
H Koukku olkahihnaa varten (17)
G Kaiutin
I
H RESET-painike (107)
(Näytön tila) -painike (21)
J Alikomentopyörä (27)
K Monivalintakytkin (v/V/b/B) (30)
L
/CF (”Memory Stick”/CF-kortti)
-kytkin(t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
M Käytön merkkivalo (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 3)
I CF-korttipaikka (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 3)
J ”Memory Stick” -korttipaikka (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 3)
K CF-kortin poistovipu (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 3)
L ”Memory Stick”/CF -korttilokeron
kansi (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
M MONITOR-kytkin (60)
N Etsimen säätövipu (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
O Kuvattaessa:
(Digitaalizoom)
-painike (70)
Katseltaessa:
Suljinpainike (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 6)
FI
15
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 16 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
P
(Itselaukaisin)/
(Hakemisto)
-painike (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
ja 6)
1
2
3
4
5
6
A Jalustan liitäntä (pohja)
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on
enintään 5,5 mm. 5,5 mm:ä pidemmät ruuvit
estävät kameran tukevan kiinnittämisen
jalustaan ja voivat vaurioittaa kameraa.
B Käsitarkennusrengas (47)
C Objektiivi
D Akkulokeron kansi (pohja)
E Akun poistovipu
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
F Akkulokero
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
FI
16
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 17 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Olkahihnan kiinnitys
• Objektiivinsuojus voidaan kiinnittää, vaikka
vastavalosuoja olisi kiinnitetty.
• Kun vastavalosuoja on kiinnitetty, se saattaa
estää salamavaloa tai AF-valonlähteen valoa.
Kamerasta nauttiminen
Vastavalosuojan säilytys
Vastavalosuoja voidaan kiinnittää toisin
päin ja säilyttää sitä kameran mukana
silloin, kun sitä ei käytetä.
Aseta vastavalosuoja kuten alla näytetään
kohdistamalla vastavalosuojan -merkki ja
objektiivin -merkki (1). Kohdista
vastavalosuoja z-merkin (2) kanssa
kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se
napsahtaa.
1
2
Vastavalosuojan kiinnitys
Kun kuvaat kirkkaissa
valaistusolosuhteissa, esimerkiksi ulkona,
on suositeltavaa käyttää vastavalosuojaa
vähentämään tarpeettoman valon
aiheuttamaa kuvanlaadun huonontumista.
Aseta vastavalosuoja kuten alla näytetään
kohdistamalla vastavalosuojan -merkki ja
objektiivin -merkki (1). Kohdista
vastavalosuoja z-merkin (2) kanssa
kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se
napsahtaa.
Lisälinssin (ei mukana) kiinnitys
Kun haluat ottaa erittäin laajakulmaisia
otoksia tai lähelle zoomattuja otoksia
kaukaisista kohteista, kiinnitä lisälinssi.
1 Kiinnitä objektiivisovitin (ei mukana).
2 Kiinnitä lisälinssi.
• Lisätietoja on lisälinssin mukana toimitetuissa
käyttöohjeissa.
1
2
FI
17
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI040BAS.fm Page 18 Thursday, December 8, 2005 10:09 AM
Näytössä olevat ilmaisimet
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
Näyttö
Värikylläisyys (62)
Otettaessa valokuvia
110min.
S AF M AF C AF
0.7EV RAW 400
C:32:00
3
4
M AF
00:00:00[00:03:00]
400 125 F3.5 -2
1.0m
1 0 1 2+
6
Näyttö
110min.
E
Selitys
Akun jäljellä oleva aika (t
”Lue tämä ensin” vaihe 1)
Selitys
BRK
RAW-tila (58)
10M
7M
3M
1M
FINE STD
101
SL
REAR
Kuvan koko (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 4)
Kuvan laatu (61)
Tallennuskansio (75)
Jäljellä oleva CF-kortin tila
(23)
Tilapyörä (Valotusohjelma)
(29)
±0.7EV
Haarukointivälin arvo (43)
Tilapyörä (28)
400
Kameratila (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (22)
C:32:00
Salamavalo-tila (49)
Itsediagnostiikkanäyttö
(118)
Punasilmäisyyden esto (49)
Päivämäärä/aika (72)
Salamavalon tahdistus (51)
Ulkoinen salamavalo (52)
Zoomaussuhde (70,
t ”Lue tämä ensin” vaihe
5)
1.3
5M
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (22)
Akun alhaisen varaustason
varoitus (24, 118)
PSAM
Sarjakuvaus-/Monivalotustila (57, 43)
RAW
A
Näyttö
Käsitarkennusetäisyys (47)
C
5
Adobe RGB
2
Tarkennustila (46)
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin (45)
1M
REAR EXT
1
Selitys
Valkotasapaino (54)
WB
B
Näyttö
Selitys
Adobe RGB
VIVID
Värintoisto (56)
D
Näyttö
Selitys
E
Akku lopussa (24, 118)
+
Pistemittauksen
hiusristikko (39)
AF-etäisyysmittarin ruutu
(45)
PUSH AF/Laajennetun
tarkennuksen kehys (47)
FI
18
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI040BAS.fm Page 19 Wednesday, November 30, 2005 3:09 PM
E
Näyttö
Näyttö
Selitys
ISO-numero (44)
Tärinävaroitus (10)
Itselaukaisin (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
NR hidas suljin (36)
125
Valotusaika (35)
TIME
TIME-tallennus (38)
F3.5
Aukon arvo (36)
Kamerasta nauttiminen
• Tarkoittaa, että tärinä voi
estää terävien kuvien
ottamisen valon vähyyden
vuoksi. Voit kuitenkin ottaa
kuvia, vaikka tärinävaroitus
onkin näkyvissä.
Suosittelemme kuitenkin
salamavalon käyttöä
valaistuksen parantamiseksi
tai jalustan tai muun tuen
käyttöä kameran
tukemiseksi.
Selitys
Valotusarvopalkki (40)
Valkotasapainon
hienosäätöpalkki (55)
AE LOCK (42)
Käsitarkennus (47)
Käsitarkennuksen LOCK
(lukitus) (47)
AF-apuvalo (72)
ON
Histogrammi (21, 40)
•
(ei näytetty
edellisellä
sivulla olevassa
kuvassa)
näkyy, kun
histogramminäyttö on pois
käytöstä.
Kuvatehoste (62)
00:00:00
[00:03:00]
TIME tallennus (38)
Seepra (41)
Kontrasti (63)
Terävyys (63)
Mittaustila (39)
Valikko/Opasvalikko (30)
(ei näytetty
•
näkyy, kun
histogramminäyttö on pois
edellisellä
sivulla olevassa käytöstä.
kuvassa)
DPOF
F
Näyttö
Selitys
z
AE/AF-lukko (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
Makro (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
FI
19
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI040BAS.fm Page 20 Wednesday, November 30, 2005 3:09 PM
C
Katsottaessa valokuvia
Näyttö
110min.
1
1M
12/12
C:32:00
3
Selitys
10M
7M
3M
1M
5M
Kuvan koko (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 4)
Tallennuskansio (75)
101
Toistokansio (64)
101
Vaihda kansiota (64)
2
Adobe RGB
ISO400
500 F3.5
TAAKSE/SEUR.
+2.0EV
4
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (22)
Jäljellä oleva CF-kortin tila
(23)
A
Näyttö
Selitys
Akun jäljellä oleva aika (t
”Lue tämä ensin” vaihe 1)
110min.
PictBridge-kytkentä (100)
Toistotila (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
-
Suojaa (65)
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(103)
1.3
8/8 12/12
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
(118)
D
Näyttö
Mittaustila (39)
+2.0EV
Seepra
Zoomaussuhde (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 6)
•
B
Histogrammi (21, 40)
2005 1 1
9:30 AM
DPOF
Selitys
Valkotasapaino (54)
(ei näytetty
vasemmalla
palstalla
olevassa
kuvassa)
Värintoisto (56)
TAAKSE/
SEUR.
Salamavalo
WB
Adobe RGB
VIVID
Valotusarvo (38, 40)
PictBridgekuvanvalintamerkki (100)
Älä irrota USB-kaapelia
(101)
Näyttö
Selitys
näkyy, kun
histogramminäyttö on pois
käytöstä.
Toistokuvan tallennettu
päivämäärä ja aika (72)
Valikko/Opasvalikko (30)
Valitse kuvat
ISO-numero (44)
500
Valotusaika (35)
F3.5
Aukon arvo (36)
101-0012
Kansion tiedoston numero
(64)
FI
20
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 21 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Näytön muuttaminen
Näyttö muuttuu seuraavasti jokaisella
painikkeen
(Näytön tila) painalluksella.
Kuvauksen aikana
Kamerasta nauttiminen
Histogrammi näkyvissä*
(kuva, joka näytetään suljinpainikkeen
painamisen jälkeen) voi esiintyä, kun:
– Salama välähtää.
– Sulkimen nopeus on pieni tai suuri.
• Histogrammi ei ehkä näy muilla kameroilla
otetuille kuville.
Toiston aikana
Histogrammi näkyvissä*
30 F2.8
-2 1 0 1
Histogramminäyttö
(sivu 40)
Ilmaisimet pois
AWB
ISO160
30 F2.8
R (punainen)
G (vihreä)
B (sininen)
Y (luminenssi)
(sivu 40)
Ilmaisimet pois
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Ilmaisimet näkyvissä
110min. P
1M FINE 101
Ilmaisimet näkyvissä
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
* Kun [Seepra]-asetukseksi on valittu [Päällä],
näytetään myös vinoja juovia erittäin kirkkaiden
osien tarkistamista varten (sivu 41).
110min.
101-0003
1M
2005 1 1 10:30PM
TAAKSE/SEUR.
• Histogrammi ei näy seuraavissa tilanteissa:
Kuvattaessa
– valikon ollessa näkyvissä
– Kuvaat digitaalizoom-alueella
Toiston aikana
– valikon ollessa näkyvissä
– hakemistotilassa
– toistozoomausta käytettäessä
– valokuvia käännettäessä
• Suuri ero näytetyssä histogrammissa/seeprassa
kuvattaessa (kuva, joka näytetään ennen
suljinpainikkeen painamista) ja toistettaessa
FI
21
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 22 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valokuvien määrä
Taulukoissa on annettu arvioitu kuvien määrä, joka voidaan tallentaa tällä kameralla
alustetulle tallennusvälineelle. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
Valokuvien määrä (kuvan laatu [Hieno] on ylärivillä ja [Vakio] alarivillä.)
”Memory Stick” (Normaali tila)
(Yksikkö: kuva)
Kapasiteetti
32 Mt
64 Mt
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
Koko
10M
6
12
25
46
94
192
394
779
12
25
51
92
188
384
789
1559
7M
5M
3M
1M
8
16
32
59
121
247
506
1000
15
30
60
109
223
456
934
1847
12
24
49
89
181
370
759
1500
24
49
98
178
363
741
1519
3001
20
41
82
148
302
617
1266
2501
40
82
164
297
605
1235
2532
5003
57
115
232
420
854
1743
3574
7063
122
246
493
892
1815
3705
7596
15009
”Memory Stick” (RAW-tila)
(Yksikkö: kuva)
Kapasiteetti
32 Mt
64 Mt
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
4 Gt
Koko
10M
7M
5M
3M
1M
1
2
4
8
18
37
76
150
1
2
5
9
20
41
84
167
1
2
5
9
19
38
79
157
1
2
5
10
20
41
85
169
1
2
5
9
20
41
84
166
1
2
5
10
21
43
89
176
1
2
5
10
21
42
88
174
1
2
5
10
21
44
91
180
1
2
5
10
22
44
92
182
1
3
6
10
22
45
93
184
FI
22
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI040BAS.fm Page 23 Wednesday, November 30, 2005 2:51 PM
Microdrive (Normaali tila)
Kapasiteetti
Koko
1 Gt
10M
2 Gt
4 Gt
811
1217
811
1622
2434
273
520
1041
1562
505
961
1922
2883
410
780
1561
2343
821
1561
3123
4686
684
1301
2603
3905
1369
2603
5206
7810
1933
3674
7349
11026
4108
7809
15618
23431
3M
Microdrive (RAW-tila)
Koko
10M
7M
5M
3M
1M
•
•
•
•
Kamerasta nauttiminen
405
426
5M
Kapasiteetti
6 Gt
213
7M
1M
(Yksikkö: kuva)
(Yksikkö: kuva)
1 Gt
2 Gt
4 Gt
6 Gt
41
78
156
235
45
86
173
260
43
81
163
245
46
88
176
265
45
86
173
259
48
91
183
274
47
90
181
271
49
93
187
281
49
94
189
284
50
96
192
288
RAW-tila t sivu 58
Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy >9999-ilmaisin.
Voit muuttaa kuvien kokoa myöhemmin ([Muuta kokoa], sivu 67).
Katsottaessa aiemmilla Sony-malleilla otettuja kuvia tällä kameralla näyttö saattaa poiketa kuvan
todellisesta koosta.
FI
23
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 24 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Akun kestoaika ja otettavien/katsottavien
kuvien määrä
Taulukoissa on annettu otettavien/
katsottavien kuvien arvioitu määrä ja akun
kestoaika, kun kuvat otetaan [Normaali]tilaa ja täynnä olevaa akkua (mukana)
käyttäen ympäristön lämpötilan ollessa
25 °C. Otettavien tai katsottavien kuvien
määrää arvioitaessa on otettu huomioon
tallennusvälineen vaihtaminen tarpeen
mukaan.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla
ilmoitettua pienempi käyttöolosuhteista
riippuen.
• Akun lataus pienenee kameraa käytettäessä sekä
ajan kuluessa (sivu 125).
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien ja
katsottavien kuvien määrä ja lyhentävät akun
kestoaikaa:
– ympäristön alhainen lämpötila
– Salamavaloa käytetään usein.
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– zoomin toistuva käyttö
– [[LCD-taustavalo]- tai [Etsinvalo] -asetuksena
on [Kirkas].
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Jatkuva].
– akun heikko teho.
• CF-korttia käytettäessä akun kesto ja otettavien
tai katsottavien kuvien määrä voi vaihdella.
– Salama välähtää joka toisella kerralla.
– Virta kytketään päälle ja pois joka
kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Kuvan koko ei vaikuta siihen, kuinka monta
kuvaa akun kestoajan kuluessa voidaan ottaa.
Katsottaessa valokuvia
Tallennusväline
Kuvien määrä
Akun
kestoaika
(min.)
”Memory
Stick”
Noin 11000
Noin 550
Microdrive
Noin 6600
Noin 330
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
Otettaessa valokuvia
Tallennusväline
Nestekidenäyttö/etsin
Kuvien
määrä
Akun
kestoaika
(min.)
”Memory
Stick”
Nestekidenäyttö
Noin
500
Noin
250
Etsin
Noin
520
Noin
260
Noin
460
Noin
230
Noin
480
Noin
240
Microdrive Nestekidenäyttö
Etsin
• Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:
–
(Kuvan laatu)-asetuksena on [Hieno].
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Tarkkaile].
– Kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– Zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W
ja T.
FI
24
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 25 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käytön kuvaus
Seuraavassa kaaviossa kuvataan käyttö: valmistelu, kuvaus ja toisto. Jos et tiedä, milloin tai
miten toimintoa pitäisi käyttää tai mitä pitäisi tehdä, käytä kameraa tämän kuvauksen
mukaisesti. Kuvaamista varten tämä kuvaus sisältää erilaisia määritettyjä toimintoja.
Kamerasta nauttiminen
Valmistelu
• Alusta akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1)
• Valmistele tallennusväline (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
• Perusasetukset
Virransäästö (sivu 71)
Päivä/aika (sivu 72)
LCD-taustavalo (sivu 79)
Etsinvalo (sivu 79)
Piippaus (sivu 79)
• Kuvausominaisuuksien sovittaminen kuvaustilanteita varten (sivu 32)
Varmistus ennen kuvaamista
•
•
•
•
•
Valitse otos joko etsimellä tai nestekidenäytöllä (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Tarkkailutila (FRAMING/PREVIEW) (sivu 60)
Valitse tallennusväline (”Memory Stick”/CF-kortti) (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
Valitse käytettävä kuvakoko (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
Välkkymisen vähentäminen (sivu 60)
Kuvausasetukset
•
•
•
•
•
•
Kuvaustapa (sivu 58)
Tarkennus (Tarkennustila/AF-etäisyysmittarin ruutu) (sivu 45)
Mittaustila (sivu 39)
Valkotasapaino (sivu 54)
Sarjakuvaus/Monivalotus (sivut 57 ja 43)
Salamavalo-tila (sivu 49)
Korjaus juuri ennen kuvaamista
•
•
•
•
•
•
Zoom (sivu 70)
Valkotasapainon hienosäätö (sivu 55)
EV-säätö (sivu 40)
Salamavalon taso (sivu 62)
Tarkennus (sivu 47)
Kuva-alueen sijainti (sivu 47)
FI
25
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 26 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Asetus juuri ennen kuvaamista
• Kuvan viimeinen vahvistus (Histogrammi/Näytön tiedot) (sivu 40)
• Itselaukaisin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
• AE LOCK (sivu 42)
Kuvaaminen
• Paina suljinpainike puoliväliin asti/paina suljinpainike pohjaan asti (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
Otetun kuvan tarkistaminen
•
•
•
•
•
Automaattikatselu (sivu 72)
Toisto (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
Toistozoomaus (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
Hakemistonäyttö (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
Poista (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
FI
26
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 27 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Peruskäyttö
Komentopyörän käyttö
Käytetään arvon asettamiseen tai vaihtoehtojen valitsemiseen.
ISO-painike
Kamerasta nauttiminen
WB-painike
Pääkomentopyörä
-painike
/BRK -painike
Alikomentopyörä
-painike
Pääkomentopyörä
Ohjelman vaihto (P-tila) (sivu 34)
Valotusaika (S-tila) (sivu 35)
Aukko (A-tila) (sivu 36)
Valotusaika (M-tila) (sivu 38)
Näyttää edellisen/seuraavan kuvan t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6
Suurenna
arvoa/Siirrä
kohdistinta
oikealle
Pienennä
arvoa/Siirrä
kohdistinta
vasemmalle
Yhdessä muiden painikkeiden kanssa
Salamavalo-tila (sivu 49)
WB
Valkotasapaino-tila (sivu 54)
Mittaustila (sivu 39)
BRK
Monivalotus-/Sarjakuvaus-tila (sivut 57, 43)
ISO (sivu 44)
ISO
Alikomentopyörä
Pienennä arvoa/Näytä
edellinen hakemistonäyttö
Suurenna arvoa/Näytä
seuraava hakemistonäyttö
Valotus (P/S/A/ / / /
-tila) (sivu 40)
Aukko (M-tila) (sivu 38)
Näyttää edellisen/seuraavan hakemistonäytön t
”Lue tämä ensin” vaihe 6
Ottaa käyttöön/peruuttaa toistozoomauksen t ”Lue
tämä ensin” vaihe 6
Muuttaa zoomauskerrointa t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Yhdessä muiden painikkeiden kanssa
WB
Valkotasapainon hienosäätö (sivu 55)
FI
27
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 28 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tilapyörän käyttö
Aseta tilapyörä haluamasi toiminnon kohdalle.
Käytettävissä olevat tilat toiminnon, valikon tai Asetusten asettamiseen on osoitettu oppaassa
ääriviivakuvakkeella jokaisen otsikkopalkin oikealla puolella.
Tilapyörä
Valokuvaustoimintatilat
:
Automaattisäätö-tila
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään automaattisesti.
t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
: Valotusohjelma-tila
Tämän avulla voit ottaa kuvia valmiiksi asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti
(sivu 29).
P:
Ohjelmoitava automaattikuvaus -tila
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy
automaattisesti.
S:
Valotusajan ensisijaisuus -kuvaustila
Voit kuvata säädettyäsi valotusaikaa manuaalisesti (sivu 35).
A:
Aukon ensisijaisuus -kuvaustila
Voit kuvata säädettyäsi aukkoa manuaalisesti (sivu 36).
M:
Manuaalinen valotus -kuvaustila
Voit kuvata säädettyäsi valotusta manuaalisesti (sekä valotusaikaa että aukon
arvoa) (sivu 38).
FI
28
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 29 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valotusohjelma
1 Aseta tilapyörä seuraaviin asentoihin.
2 Ota kuva.
Maisema
Käytetään maisemien
yms. kuvaamiseen.
Tarkentaa kaukana
olevaan kohteeseen.
Kamerasta nauttiminen
Muotokuva
Kuvaa tausta
sumennettuna ja kohde
terävänä.
Hämärä muotokuva*
Hämärä*
Käytetään muotokuvien
Käytetään kaukana
ottamiseen pimeässä.
olevien yönäkymien
kuvaamiseen
menettämättä
ympäristön tummaa
tunnelmaa.
Kamera määrittää useamman toiminnon yhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen
mukainen.
( : voit valita haluamasi asetuksen)
Makro
Salamavalo
Valkotasapaino
Sarjakuvaus/
Monivalotus
**
—
/
/
/
—
**
AWB/ WB /
—
—
* Sulkimen nopeus hidastuu, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa.
** Kun salamatilana on (Pakotettu salama) tai
(Pakotettu salama ja punasilmäisyyden poisto),
(1 painallus) on
asetus perutetaan ja asetetaan automaattiseksi (paitsi kun WB (Salama) tai
valittu).
FI
29
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 30 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valikkovaihtoehtojen käyttö
-painike
Tilapyörä
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Kytke virta päälle.
2 Kuvausvalikko: Aseta tilapyörä.
Toistovalikko: Paina
-painiketta.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat tilapyörän asennosta tai kuvaus-/toistotilasta.
3 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
4 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto
siirtämällä monivalintakytkintä b/B.
• Jos haluamasi vaihtoehto ei ole näkyvissä, siirrä
monivalintakytkintä b/B, kunnes se tulee näkyviin.
• Paina monivalintakytkimen keskiötä, kun olet
valinnut vaihtoehdon toistotilassa.
Hieno
FINE
Vakio
Kuvan laatu
Mode BRK
PFX
5 Valitse asetus siirtämällä monivalintakytkintä v/V.
Valitsemasi asetus näkyy suurempana, ja se on asetettu.
6 Sulje valikko painamalla MENU.
Kuvaustilaan siirtyminen
Pidä suljinpainike painettuna puoliväliin, niin valikko sulkeutuu.
• Harmaalla merkittyjä vaihtoehtoja ei voi valita.
FI
30
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI040BAS.fm Page 31 Wednesday, November 30, 2005 2:52 PM
(Asetus) –näytön käyttäminen
Voit muuttaa oletusasetuksia
(Asetus) –näytön avulla.
Kamerasta nauttiminen
Tilapyörä
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Kytke virta päälle.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Siirrä monitoimikytkintä B ja valitse
(Asetus). Siirrä sitten
monitoimikytkintä B.
4 Siirrä monitoimikytkintä v/V/b/B ja
Asetus 2
Tiedostonumero:
USB-liitäntä:
Videolähtö:
OK
Kellon asetus: Peruuta
valitse vaihtoehto, jonka haluat asettaa.
Valitun kohdan kehys muuttuu keltaiseksi.
5 Syötä asetus painamalla monitoimikytkimen keskiötä.
Sulje
(Asetus) -näyttö painamalla MENU.
Palaa valikkoon
(Asetus) –näytöstä siirtämällä monitoimikytkintä b toistuvasti.
• Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera sulkee
(Asetus) –näytön ja palaa kuvaustilaan.
z Kun valikkoa ei näy
MENU-painikkeen painaminen noin 1,5 sekunnin ajan avaa
(Asetus) -näytön.
(Asetus) -asetuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta], jos se on näkyvissä, ja paina sitten monitoimikytkimen keskiötä. Jos se ei
tule näkyviin, valitse edellinen asetus uudestaan.
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
FI
31
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 32 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kuvausominaisuuksien sovittaminen
kuvaustilanteita varten
Kun olet tutustunut kameraan, voidaan
ottaa kuva erilaisissa tilanteissa ja muuttaa
eräitä asetuksia. Tässä osassa on muutamia
tyypillisiä kuvausesimerkkejä.
Sumeataustaisen muotokuvan
kuvaaminen
, Kuvaaminen aukon ensisijaisuus
-tilassa (sivu 36)
Kun haluat korostaa henkilöä ja sumentaa
taustan, säädä aukkoa käsin. Mitä enemmän
aukkoa avataan (aukon arvo pienenee), sitä
kapeampi tarkennus on. Tausta sumentuu
vastaavasti.
Yökuvan kuvaaminen
, Kuvaaminen valotusajan
ensisijaisuus -tilassa (sivu 35)
Salamavalon käyttäminen
automaattisäätötilassa rajoittaa valotusaikaa
eikä salamavalo saavuta kaukana olevia
kohteita. Kuvasta ei tästä syystä tule tarkka.
Pidennä tällaisissa tapauksissa valotusaikaa
manuaalisesti, aseta salamavalon
asetukseksi
(Ei salamaa) ja rajoita valoa
käyttämällä EV-säätöä. Nyt voit kuvata
selkeän yökuvan.
Kuvaaminen ilman salamaa
Muotokuvan kuvaaminen
vastavaloon
, ISO-herkkyyden valitseminen
(sivu 44)
, Salamavalotilan valinta (sivu 49)
Henkilön kuvaaminen valoisassa paikassa
voi aiheuttaa heikkoja varjoja kasvoille.
Näin tapahtuu silloin, kun tausta on
kirkkaampi kuin henkilö. Valitse tällöin
salamavaloasetukseksi (Pakotettu
salama). Voit kuvata sekä henkilön että
taustan selvästi.
Jos et voi käyttää salamavaloa tai pidentää
valotusaikaa, suurenna ISO-arvoa.
Korkeampi ISO-asetus käyttää paremmin
hyväkseen ympäröivän valon kuvausta
varten.
On suositeltavaa asettaa ISO-herkkyys
valotusajan mukaan niin, että
tärinävaroituksen ilmaisinta (sivu 120) ei
näytetä.
• Voit käyttää salamaa salamavalon toimintaalueella.
FI
32
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI040BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 33 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Liikkuvan kohteen kuvaaminen
Kamerasta nauttiminen
, Kuvaaminen valotusajan
ensisijaisuus -tilassa (sivu 35)
Kun kuvaat liikkuvaa ihmistä tai kohdetta,
pysäytä liike lyhentämällä valotusaikaa tai
tallenna kohteen liike pidentämällä sitä.
Valotusaikaa säätämällä voit ilmaista
hetken, jota ei voi nähdä paljain silmin.
Kauniin iltaruskon kuvaaminen
, Värisävyjen säätäminen (sivu 54)
Jos ottamasi kuvan värit eivät ole sellaiset
kuin haluat, vaihda valkotasapainoasetusta.
Valkotasapainoasetus
(Päivänvalo)
korostaa auringonlaskun punaisuutta.
FI
33
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI041BAS.fm Page 34 Wednesday, November 30, 2005 2:52 PM
Valotusasetus
Kamerasta nauttiminen
Ohjelmoitava automaattikuvaus
P
S
A
M
Ohjelmoitavassa automaattikuvaustilassa kamera säätää automaattisesti valotusaikaa ja
aukkoa kohteen kirkkauden mukaan samoin kuin automaattisäätötilassa (tilapyörä:
).
Lisäksi ohjelmoitava automaattikuvaustila voi muuttaa valikon kuvausasetuksia, ominaisuus,
jota automaattisäätötilassa ei ole (sivu 130).
Ohjelman vaihto
Voit muuttaa aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää samalla, kun kirkkaus pysyy samana.
Pääkomentopyörä
1 Valitse aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää pääkomentopyörällä.
näkyy, kun aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää vaihdetaan.
2 Ota kuva.
Peruuta ohjelman vaihto kääntämällä pääkomentopyörää niin, että ilmaisin
.
•
•
•
•
•
vaihtuu ilmaisimeksi
Aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää ei voi muuttaa, kun suljinpainike on painettu puoliväliin.
Kun kirkkaus muuttuu, aukon arvo ja valotusaika muuttuvat myös säilyttäen vaihdon määrän.
Kuvausolosuhteista riippuen aukon arvon ja valotusajan yhdistelmää ei ehkä voi muuttaa.
Kun salamatilan asetusta muutetaan, ohjelman vaihto peruutetaan.
Kun tilapyörä käännetään muuhun kuin P-asentoon tai virta katkaistaan tai mittaustilaa vaihdetaan,
ohjelman vaihto peruutetaan.
FI
34
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 35 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kuvaaminen valotusajan ensisijaisuus -tilassa
P
S
A
M
Lyhyt valotusaika
Kamerasta nauttiminen
Valotusaikaa voidaan säätää manuaalisesti. Jos kuvaat liikkuvaa kohdetta lyhyemmällä
valotusajalla, se näyttää pysähtyneen kuvaan. Pidemmällä valotusajalla kohde näyttää
liikkuvan.
Aukon arvoa säädetään automaattisesti oikean valotuksen saamiseksi kohteen kirkkauden
mukaan.
Pitkä valotusaika
Pääkomentopyörä
1 Valitse valotusaika pääkomentopyörällä.
Voit valita seuraavat valotusajat.
Kun ISO on [160]–[800]: 1/2000 – 30 sekuntia
Kun ISO on [1600]–[3200]: 1/2000 – 8 sekuntia
2 Ota kuva.
• Kun valotusaika on yksi sekunti tai enemmän, se osoitetaan merkillä [”], esimerkiksi 1”.
• Kun valotusaikaa pidennetään, kannattaa käyttää jalustaa tärähdysten estämiseksi.
• Jos oikeaa valotusta ei saada, kun asetukset on tehty, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun
suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan kuvata, mutta on suositeltavaa säätää
vilkkuvat arvot uudelleen.
• Salamavalon asetuksena on (Pakotettu salama),
(Pakotettu salama ja punasilmäisyyden poisto) tai
(Ei salamaa).
• Kun valotusaika on lyhyt, salamavalon määrä ei ehkä riitä, vaikka salama laukaistaisiin.
FI
35
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 36 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
z NR hidas suljin
NR hidas suljin -tila vähentää tallennettujen kuvien kohinaa ja tuottaa näin selkeitä kuvia.
Tiettyjä valotusaikoja* käytettäessä kamera toimii automaattisesti NR hidas suljin -tilassa, ja
valotusajan ilmaisimen vieressä näkyy ”NR”.
Valottaa
Paina suljinpainike
pohjaan asti.
Käsittelee
Kun ”Käsittelee” lopulta
poistuu näkyvistä, kuva
on tallennettu.
Sitten näyttö muuttuu
mustaksi.
* Kun ISO on [160]–[400]: 1/6 sekuntia tai hitaampi
Kun ISO on [800]–[3200]: 1/25 sekuntia tai hitaampi
• Tärinän vaikutusten poistamiseksi on suositeltavaa käyttää jalustaa.
• Jos on valittu pitkä valotusaika, käsittely voi kestää jonkin aikaa. Tämä johtuu siitä, että kamera poistaa
asetetun valotusajan aikana esiintynyttä kohinaa.
z Kuvausmenetelmät
Kun kuvataan liikkuvaa ihmistä, autoa, pärskeitä tms., lyhyemmällä valotusajalla
voidaan hetki siepata tarkemmin kuin mitä silmä näkee.
Kun kuvataan kohdetta kuten joen virtausta pidemmällä valotusajalla, voidaan saada
kuva, joka vangitsee kohteen virtaavan liikkeen. Tällaisissa tapauksissa on
suositeltavaa käyttää jalustaa kameran tärisemisen estämiseksi.
• Jos kameraa pidetään kädessä, on suositeltavaa säätää valotusaika sellaiselle alueelle, jossa
(Tärinävaroituksen ilmaisin) ei näy.
Kuvaaminen aukon ensisijaisuus -tilassa
P
S
A
M
Voit säätää objektiivin läpi pääsevän valon määrää. Jos aukkoa avataan (pienempi F-luku),
objektiiviin pääsevän valon määrä suurenee ja tarkennusalueesta tulee kapeampi. Tällöin vain
pääkohde on tarkka. Jos aukkoa suljetaan (suurempi F-luku), valon määrä pienenee ja
tarkennusalueesta tulee leveämpi. Koko kuvasta tulee terävämpi.
Valotusaikaa säädetään automaattisesti oikean valotuksen saamiseksi kohteen kirkkauden
mukaan.
Avaa aukkoa
Sulje aukkoa
FI
36
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 37 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kamerasta nauttiminen
Pääkomentopyörä
1 Valitse aukon arvo pääkomentopyörällä.
– Kun zoomiksi on valittu täysi W-asetus, voit valita aukoksi F2,8–F16,
– Kun zoomiksi on valittu täysi T-asetus, voit valita aukoksi F4,8–F16,
2 Ota kuva.
• Valotusaikaa säädetään automaattisesti 1/2000 – 8 sekuntia.
• Jos oikeaa valotusta ei saada, kun asetukset on tehty, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun
suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan kuvata, mutta on suositeltavaa säätää
vilkkuvat arvot uudelleen.
• Salamavalon asetuksena on (Pakotettu salama),
(Pakotettu salama ja punasilmäisyyden poisto),
(Hidas tahdistus),
(Hidas tahdistus ja punasilmäisyyden poisto) tai
(Ei salamaa).
z Kuvausmenetelmät
Syvyyskenttä on tarkennusalue. Aukon avaaminen tekee syvyyskentästä pienemmän (tarkennusalueesta
tulee kapeampi), ja aukon sulkeminen tekee syvyyskentästä suuremman (tarkennusalueesta tulee
leveämpi).
Avaa aukkoa
Kohde on terävä ja sen tausta
sumea.
Sulje aukkoa
Sekä kohde että sen tausta
ovat teräviä.
Säädä aukkoa tarkoituksesta riippuen joko kuvan tietyn alueen tai koko kuvan terävöittämiseksi.
FI
37
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI041BAS.fm Page 38 Wednesday, November 30, 2005 2:53 PM
Kuvaaminen manuaalisessa valotustilassa
P
S
A
M
Valotusaikaa ja aukon arvoa voidaan säätää manuaalisesti.
Kameran asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin. Kun löydät arvon, josta pidät, voit
käyttää samaa valotusta uudelleen asettamalla vain tilapyörän asentoon M.
Pääkomentopyörä
Alikomentopyörä
1 Valitse valotusaika pääkomentopyörällä.
2 Valitse aukon arvo alikomentopyörällä.
Asetusten ja kameran arvioiman oikean valotuksen välinen ero näkyy EV-palkissa (sivu 40)
näytöllä. 0EV osoittaa arvoa, jota kamera pitää kaikkein sopivimpana.
100 F3.5
-2 1 0 1 2+
Alivalotus
50 F3.5
-2 1 0 1 2+
Oikea valotus
-2 1 0 1 2+
40 F3.5
Ylivalotus
3 Ota kuva.
• Jos oikeaa valotusta ei saada, kun asetukset on tehty, näytön asetusarvojen ilmaisimet vilkkuvat, kun
suljinpainike painetaan puoliväliin. Tässä tilanteessa voidaan kuvata, mutta on suositeltavaa säätää
vilkkuvat arvot uudelleen.
• Salamavalon asetuksena on
(Pakotettu salama),
(Pakotettu salama ja punasilmäisyyden poisto) tai
(Ei salamaa).
z TIME-kuvaus
Voit valottaa haluamasi ajan. Jos esimerkiksi kuvaat ilotulitusta, aloita valottaminen
painamalla suljinpainiketta sillä hetkellä, kun raketit lähtevät, ja vapauta suljin sillä hetkellä,
kun ne räjähtävät.
Valottaa
00:00:08[00:03:00]
ISO 160 NR TIME
F2.8
2.8
1 Valitse valotusaikavaihtoehto [TIME]. Se on valotusajan [30"] vieressä.
• Kun ISO-asetuksena on [1600] tai [3200], [TIME] näkyy kohdan [8"] vieressä.
2 Paina suljinpainiketta, niin kamera aloittaa valotuksen, ja paina sitä uudelleen, niin kamera
lopettaa valotuksen.
FI
38
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 39 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
• ISO-asetuksena on [160].
• TIME-kuvauksessa pisin käytettävissä oleva aika on kolme minuuttia. Kolmen minuutin jälkeen suljin
vapautetaan automaattisesti (jos akun virta alkaa loppua, suljin vapautetaan noin 30 sekunnin kuluttua).
• Suosittelemme jalustan (ei mukana) käyttöä.
P
S
A
Kamerasta nauttiminen
Mittaustilan valitseminen
M
Tällä valitaan mittaustila, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.
Pääkomentopyörä
+
Monipiste
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
-painike
Pidä
(Mittaustila) painettuna ja valitse haluamasi asetus kääntämällä pääkomentopyörää.
( : Oletusasetus)
Monipiste
(Monikuviomittari)
(Keskipainotettu
mittari)
(Pistemittaus)
Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen. Kamera
määrittää tasapainoisen valotuksen.
Mittaa kuvan keskikohdan ja määrittää valotuksen siinä olevan kohteen
kirkkauden perusteella.
Mittaa vain osan kohteesta.
110min. P
1M FINE 101
Pistemittauksen hiusristikko
Asetetaan kohteeseen.
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
• Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kun kohteen
ja taustan välillä on voimakas kontrasti.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 11
• Kun käytetään
(Pistemittaus)- tai
(Keskipainotettu mittaus) -asetusta, kannattaa AFetäisyysmittarin ruuduksi valita
(Keskipiste-AF) mittauspisteeseen tarkentamista varten (sivu 45).
FI
39
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 40 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valotuksen säätäminen – EV-säätö
P
S
A
M
Kameran määrittämää valotusarvoa voidaan siirtää manuaalisesti. Käytä tätä tilaa, kun oikeaa
valotusta ei saada, kun esimerkiksi kohteen ja taustan välillä on suuri kontrasti (vaalea ja
tumma).
110min. P
1M FINE 101
Alikomentopyörä
Kohti –
Kohti +
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
EV-palkki
Valitse EV-säätöarvo kääntämällä alikomentopyörää.
Kohti +: Kirkastaa kuvaa.
0EV: Kamera määrittää valotuksen
automaattisesti.
Kohti –: Tummentaa kuvaa.
Kohti –
Kohti +
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 11
• Kompensaatioarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n lisäyksin.
• Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö
ei ehkä ole tehokas.
z EV (Valotusarvon) säätäminen näytön avulla (Histogrammi/Seeprakuvio)
Seeprakuvio
A Kuvapisteiden määrä
B Kirkkaus
A
Seeprailmaisin
B
Tumma
Kirkas
Histogrammi
Histogrammi on kuvan kirkkauden näyttävä kaaviokuva. Tuo histogrammi näyttöön
painelemalla painiketta
(Näytön tila). Oikealle painottuva histogrammi tarkoittaa kirkasta
kuvaa ja vasemmalle painottuva histogrammi tummaa kuvaa. Säädä EV-arvoa samalla, kun
seuraat valotusta histogrammin avulla.
• Histogrammi tulee näkyviin myös seuraavissa tapauksissa, mutta et voi säätää valotusta.
– Kun tilapyörän asetuksena on
tai M
– näytettäessä valokuvaa
FI
40
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 41 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kamerasta nauttiminen
Seeprakuvio
Kun [Seepra]-asetukseksi on valittu [Päällä]
(Asetus) -valikossa (sivu 79) ja histogrammi
on näkyvissä, seeprakuvio (vinoviivat) näkyy osissa, joilla on korkea kirkkaustaso (niiden
luminenssi ylittää määrätyn tason ja kadottaa sävyjä). Säädä valotusta tarkastamalla
seeprakuvion ilmoittamat osat.
• Seeprakuvio ei tallennu kuvaan.
z Kuvausmenetelmät
Kuvia kuvattaessa kamera määrittää valotuksen automaattisesti. Kun kuvataan valkeahkoa yleiskuvaa,
kuten vastavalossa olevaa kohdetta tai lumista maisemaa, kamera päättelee, että kohde on kirkas, ja
saattaa alivalottaa kuvan. Tällöin valotuksen säätämisestä + -suuntaan on apua.
Säädä + -suuntaan
Kun kuvataan tummempaa yleiskuvaa, kamera päättelee, että kohde on tumma, ja saattaa ylivalottaa
kuvan. Tällöin valotuksen säätämisestä – -suuntaan on apua.
Säädä – -suuntaan
Voit tarkistaa valotuksen histogrammin avulla. Varo kohteen yli- tai alivalotusta (jolloin kuvasta tulee
valkeahko tai tummahko).
Voit yrittää säätää valotusta makusi mukaan.
FI
41
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 42 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kuvaaminen kiinteällä valotuksella – AE LOCK
P
S
A
M
Voit lukita valotuksen ennen kuvan sommittelua uudelleen. Tästä on hyötyä silloin, kun
kohteen ja sen taustan välinen kontrasti on hyvin suuri tai kun kuvataan kohdetta
taustavalossa.
Suljinpainike
AE LOCK -painike
AE LOCK
1 Kohdista kohteeseen, josta valotus mitataan, ja paina sitten painiketta AE LOCK.
Valotus lukitaan ja ilmaisin
tulee näkyviin.
110min. P
1M
FINE
101
98
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
2 Sommittele kuva uudelleen ja pidä suljinpainike painettuna puoliväliin asti.
Tarkennus säätyy automaattisesti.
3 Paina suljinpainike pohjaan asti.
• AE LOCK peruutetaan, jos suljinpainike vapautetaan tai kun kuva on otettu. Jos haluat säilyttää
valotuksen seuraavaa kuvaa varten, pidä AE LOCK -painike painettuna ja ota sitten seuraava kuva.
z Kuvausmenetelmät
Kamera säätää valotuksen automaattisesti kohteen mukaan. Jos otoksen sommittelua muutetaan, valotus
saattaa muuttua (esimerkiksi taustan kirkkauden muutokset). Käytä tällaisissa tapauksissa AE LOCK
-toimintoa. Voit kuvata vapaasti kohteen kirkkaudesta riippumatta.
1 Määritä valotus mittaamalla kohteen halutun osan valotus joko keskipainotetulla mittarilla tai
pistemittaustoiminnolla.
2 Lukitse valotus painamalla painiketta AE LOCK, sommittele sitten kuva uudelleen ja ota
kuva.
Kuvan valotuksen määritykseen
käytetty osa
FI
42
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 43 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kolmen kuvan ottaminen eri valotuksilla
– Monivalotus
P
S
A
M
+ -suunta
Oikea
Kamerasta nauttiminen
Sen lisäksi, että otetaan kuva kameran automaattisesti asettamalla valotuksella, tallennetaan
kaksi muuta kuvaa, joiden valotusarvoja on siirretty + - ja – -suuntaan.
Jos et voi kuvata oikealla kirkkaudella kohteen kirkkaudesta johtuen, käytä Monivalotus-tilaa.
Voit valita sopivasti valotetun kuvan kuvauksen jälkeen.
– -suunta
/BRK -painike
Pääkomentopyörä
BRK
+
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Pidä painike
/BRK (Monivalotus) painettuna ja valitse pääkomentopyörällä [BRK].
2 Paina MENU.
3 Valitse [BRK] (Haarukointiväli) siirtämällä monivalintakytkintä b/B ja valitse sitten sopiva
haarukointivälin arvo siirtämällä sitä v/V.
(
: Oletusasetus)
±1.0EV
Muuttaa valoarvoa 1,0 EV:llä suuremmaksi tai pienemmäksi.
±0.7EV
Muuttaa valoarvoa 0,7 EV:llä suuremmaksi tai pienemmäksi.
±0.3EV
Muuttaa valoarvoa 0,3 EV:llä suuremmaksi tai pienemmäksi.
• Salamavalon asetuksena on
(Ei salamaa).
• Tarkennus ja valkotasapaino säädetään ensimmäiselle kuvalle ja näitä asetuksia käytetään myös muille
kuville.
• Kun valotusta säädetään manuaalisesti (sivu 40), valotus muuttuu säädetyn kirkkauden mukaisesti.
• Kuvausväli on noin 0,32 sekuntia.
• Jos kohde on liian kirkas tai tumma, et ehkä pysty ottamaan kunnon kuvaa valitulla haarukointivälin
arvolla.
• Valotusaikaa rajoitetaan seuraavasti
Kun ISO on [160]–[400]: 1/2000 – 1/8 sekuntia
Kun ISO on [800]–[3200]: 1/2000 – 1/30 sekuntia
FI
43
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 44 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
ISO-herkkyyden valitseminen – ISO
P
S
A
M
Tällä valitaan valoherkkyys, jonka yksikkönä on ISO. Mitä suurempi numero, sitä suurempi
herkkyys.
ISO-painike
Pääkomentopyörä
+
ISO
Pidä ISO-painike painettuna ja valitse haluamasi asetus kääntämällä pääkomentopyörää.
( : Oletusasetus)
3200
1600
Valitse suuri numero, kun kuvaat pimeässä tai nopeasti
liikkuvaa kohdetta, ja valitse pieni numero, kun haluat erittäin
hyvälaatuisen kuvan.
800
400
200
160
AUTO
ISO-herkkyys säätyy automaattisesti.
• ISO-herkkyyttä koskevia lisätietoja t sivu 11
• Huomaa, että kuvaan tulee yleensä lisää kohinaa ISO-herkkyyden suurentuessa.
• ISO-asetuksena on Valotusohjelma-tilassa [AUTO].
FI
44
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 45 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tarkennusasetus
Automaattisen tarkennusmenetelmän
valitseminen
P
S
A
M
Voit asettaa AF-etäisyysmittarin ruudun ja AF-tilan.
Kamerasta nauttiminen
Tarkennusalueen etsinruudun valitseminen – AF-etäisyysmittari
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen
aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
FOCUS-kytkin
Monivalintakytkin
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
1 Aseta FOCUS-kytkin asentoon AUTO.
2 Valitse haluamasi tila painelemalla monitoimikytkimen keskiötä.
(
(Monipiste-AF)
: Oletusasetus)
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen etsimen ruudun joka
kohdassa. Kun tilapyörä on asennossa
, Monipiste-AF
valitaan automaattisesti.
• Tämä tila on hyödyllinen, kun kohde ei ole ruudun keskellä.
110min. P
1M FINE 101
98
AF-etäisyysmittarin ruutu
M AF
30 F2.8
(Keskipiste-AF)
-2 1 0 1 2+
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen, joka on etsimen ruudun
keskellä.
• Käyttämällä tätä yhdessä AF-lukon kanssa voit kuvata
haluamasi kuvasommitelman.
110min. P
1M FINE 101
98
AF-etäisyysmittarin ruutu
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
FI
45
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 46 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
(Joustava pistemittaus)
Tarkentaa erittäin pieneen kohteeseen tai kapealle alueelle.
Joustavan pistemittauksen avulla voit kuvata haluamasi
kuvasommitelman.
• Tästä on hyötyä, kun kuvataan jalustan kanssa ja kun kohde ei
ole keskellä.
• AF tarkoittaa automaattitarkennusta.
• Kun käytät digitaalizoomaus- tai AF-apuvalo-asetusta, AF-liikkeen etusija on ruudun keskellä tai
keskikohdan lähellä olevilla kohteilla. Tässä tapauksessa
-,
- tai
-ilmaisin vilkkuu eikä AFetäisyysmittarin ruutu ole näkyvissä.
Joustavan pistemittauksen asettaminen
1 Valitse
(Joustava pistemittaus) painelemalla monitoimikytkimen keskiötä.
2 Siirrä AF-etäisyysmittarin ruutu kohtaan, johon haluat tarkentaa, siirtämällä monitoimikytkintä
v/V/b/B.
110min. P
1M FINE 101
98
AF-etäisyysmittarin ruutu
M AF
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin painettuna ja tarkennus on säädetty, AFetäisyysmittarin ruudun väri vaihtuu valkoisesta vihreäksi.
• Liikkuvaa kohdetta kuvattaessa pidä kamera tukevasti paikallaan, jotta kohde pysyy etäisyysmittarin
ruudussa.
Tarkennustoimenpiteen valitseminen – Tarkennustila
Valitsee automaattitarkennustilan.
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Tuo
(Asetus) -näyttö näkyviin (sivu 31).
2 Valitse 1 (Kamera1) siirtämällä monivalintakytkintä v ja valitse sitten [Tarkennustila]
siirtämällä kytkintä B/v.
3 Valitse haluamasi tila siirtämällä monivalintakytkintä B/v/V ja paina sitten kytkimen keskiötä.
FI
46
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 47 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
(
: Oletusasetus)
Säätää tarkennusta automaattisesti, kun suljinpainiketta
pidetään puolivälissä. Tämä tila on hyödyllinen paikallaan
olevia kohteita kuvattaessa.
Tarkkaile (M AF)
Säätää tarkennusta automaattisesti, ennen kuin suljinpainike
painetaan puoliväliin. Tämä tila lyhentää tarkennukseen
tarvittavaa aikaa.
Kamerasta nauttiminen
Kerta (S AF)
• Akku voi kulua nopeammin kuin [Kerta]-tilassa.
Jatkuva (C AF)
Säätää tarkennuksen ennen kuin suljinpainike painetaan
puoleenväliin ja jatkaa tarkennuksen säätämistä, vaikka AFlukko olisi kytketty.
Tätä tilaa käytetään liikkuvien kohteiden kuvaamiseen
jatkuvalla tarkennuksella.
• Akku voi kulua nopeammin kuin muissa AF-tiloissa.
[Jatkuva (C AF)]
• Tarkennuksen säätö ei välttämättä pysy mukana kuvattaessa nopeasti liikkuvia kohteita.
• AF-etäisyysmittarin ruutu on Keskip.AF (sivu 45).
• Tarkennusta ei säädetä, kun lukitus on tehty seuraavissa tapauksissa ja ”C AF” -ilmaisin vilkkuu. Kamera
toimii [Tarkkaile]-tilassa.
– Kun kuvataan pimeässä
– Kun kuvataan pitkällä valotusajalla
• Lukitusääntä ei kuulu, kun tarkennus on suoritettu.
• Kun suljinpainike painetaan täysin alas itselaukaisinta käyttäen, tarkennus lukitaan.
Manuaalinen tarkennus
P
S
A
M
Otettaessa kuvaa verkon tai lasin läpi on vaikeaa saada kunnon tarkennusta
automaattitarkennustilassa. Näissä tapauksissa tarkennus kannattaa säätää käsin.
Etäisyysmerkin peruspiste
FOCUS
PUSH AUTO
-painike
FOCUS-kytkin
AUTO
Monivalintakytkin
Lähelle
Käsitarkennusrengas
MANUAL
PUSH
AUTO
Kauas
FI
47
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 48 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
1 Aseta FOCUS-kytkin asentoon MANUAL.
(käsitarkennus) -ilmaisin ja PUSH AF/Laajennetun tarkennuksen kehys ilmestyvät
näytölle.
110min. P
1M FINE 101
98
PUSH AF/Laajennetun
tarkennuksen kehys
Etäisyys etäisyysmerkin peruspisteestä
T-asetus: Noin 40 cm –
W-asetus: Noin 35 cm –
3.5m
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
2 Siirrä PUSH AF/Laajennetun tarkennuksen kehys kohtaan, johon haluat tarkentaa, siirtämällä
monitoimikytkintä v/V/b/B.
Laajennettua tarkennustoimintoa (sivu 73) käyttämällä PUSH AF/Laajennettu tarkennuskehys
laajennetaan kaksinkertaiseksi (
muuttuu keltaiseksi), jotta voit helposti tarkentaa
kohteeseen. Kun käsitarkennusrenkaan kääntäminen lopetetaan, laajennettu näyttö peruutetaan
noin kahden sekunnin kuluttua (
muuttuu valkoiseksi).
3 Tee tarkennuksesta terävä kääntämällä käsitarkennusrengasta.
Kun ilmaisin
vilkkuu, tarkennusetäisyys on saavuttanut rajansa.
• Käsitarkennuksen etäisyystiedot ovat likimääräisiä.
• PUSH AF/Laajennettua tarkennuskehystä ei näytetä, kun käytetään digitaalista zoomia.
• Laajennetun tarkennustoiminnon peruuttaminen t sivu 73
z Kätevä tarkennuksen säätötoiminto
PUSH AUTO -painikkeen painallus tarkentaa PUSH AF/Laajennetun tarkennuskehyksen lähellä olevaan
kohteeseen (kuvake
muuttuu kuvakkeeksi
). Koska tämä auttaa tarkentamaan helposti, voit
käyttää tätä toimintoa ennen hienosäätöä käsitarkennusrenkaalla.
110min. P
1M FINE 101
98
FOCUS
AUTO
MANUAL
PUSH
AUTO
LOCK
30 F2.8
-2 1 0 1 2+
Käsitarkennuksen lukon ilmaisin
Vilkkuva ilmaisin t Ilmaisin syttyy (näytössä noin viisi
sekuntia)
FI
48
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 49 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Salamavalo
Salamavalotilan valinta
P
S
A
M
Yleensä salama välähtää automaattisesti, kun ympäristö on pimeä. Salamavalo-tilaa voidaan
vaihtaa tarvittaessa.
Kamerasta nauttiminen
-painike
Pääkomentopyörä
+
A A
SL
SL
Pidä painike (Salamavalo) painettuna ja valitse haluamasi tila kääntämällä
pääkomentopyörää.
( : Oletusasetus)
(Automaat.)
Välähtää, jos on pimeää tai vastavalo.
• Salamavalo ei välähdä ohjelmoitavaa automaattikuvausta
käytettäessä, vaikka kohde olisi valoa vasten.
(Automaattinen ja
punasilmäisyyden
vähentäminen)
(Pakotettu salama)
(Pakotettu salama ja
punasilmäisyyden
vähentäminen)
(Hidas tahdistus)
(Hidas tahdistus ja
punasilmäisyyden
vähentäminen)
(Ei salamaa)
Vähentää punasilmäisyyttä Auto-tilassa.
Salama välähtää ympäröivän valon määrästä riippumatta.
Vähentää punasilmäisyyttä Pakotettu salama -tilassa.
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman
ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.
Vähentää punasilmäisyyttä Hidas tahdistus -tilassa.
Salama ei välähdä.
• Huomaa, että salamavalosäteilijä voi olla kuuma heti sen jälkeen, kun salamaa on käytetty useita kertoja
peräkkäin.
• Suositeltava etäisyys etäisyysmerkin peruspisteestä salamaa käytettäessä on noin 0,5 – 8,5 m (W)/0,4 –
5,0 m (T) (kun ISO-asetuksena on [AUTO]).
• Mukana tulevan vastavalosuojan tai valinnaisen objektiivisovittimen kiinnittäminen peittää salamavalon.
• Koska valotusaika on pidempi pimeässä, kun
(Hidas tahdistus),
(Hidas tahdistus ja
punasilmäisyyden vähentäminen) tai
(Ei salamaa) on valittu, kannattaa käyttää jalustaa.
• Kun salamavaloa ladataan, /CHG-valo vilkkuu. Kun lataus on suoritettu, valo sammuu.
• Voit muuttaa salamavalon kirkkautta valikkoasetusten vaihtoehdon [Salamateho] avulla (sivu 62).
• Pimeässä ympäristössä lähetetään täytevaloa kohteeseen tarkentamista varten. Kun et käytä tätä valoa,
valitse [AF-apuvalo] -asetukseksi [Pois] (sivu 72).
• Kameraan voidaan kiinnittää ulkoinen salamavalo (sivu 52).
FI
49
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 50 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
[Punasilmäisyyden esto] -toiminto
Vähentää salamavalon käyttöön liittyvää
punasilmäisyyttä.
(Punasilmäisyyden esto)
-ilmaisin tulee näytölle.
• Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen kuvan ottamista.
• Koska sulkimen toimintaa edeltää noin sekunnin viive, pidä kamera tukevasti paikallaan, ettei se liiku. Älä
anna myöskään kohteen liikkua.
• Punasilmäisyyden eston tehokkuus riippuu mm. yksilöllisistä eroista, etäisyydestä kohteeseen ja siitä,
näkeekö kohde salaman esivälähdykset.
Salamavalon käyttäminen käsin – Pop-upsalama-tila
P
S
A
M
Salamavalo välähtää vain silloin, kun haluat käyttää sitä. Valitse [Pop-up -salama]-asetukseksi
[Käsivalinta]
(Asetus) -valikossa (sivu 73).
Salamavalo
-painike
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Paina
(Salamavalo) ja ponnauta salamavalo ylös käsin.
2 Valitse salamavalo-tila (sivu 49).
3 Ota kuva.
• Salamavalo ei välähdä
(Hämärä) -tilassa eikä Sarjakuvaus-/Haarukointi-tilassa.
• Sulje salama, kun et haluat käyttää sitä.
• Aseta Pop-up-salama automaattiseen tilaan valitsemalla [Pop-up -salama] -asetukseksi [Automaat.]
(Asetus)-valikossa.
FI
50
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 51 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
z Kuvausmenetelmät
Salamavaloa hyödyntämällä saadaan erilaisia vaihtoehtoja.
Kamerasta nauttiminen
Kun salamavalotilaksi on valittu (Pakotettu salama) tai
(Pakotettu salama ja
punasilmäisyyden vähentäminen), saadaan vastavalossa olevasta kohteesta kirkas
kuva. Käytettävissä on myös tehoste, jossa salamavalo heijastuu kohteen silmästä.
Kun salamavalotilaksi on valittu
(Automaattinen) tai
(Automaattinen ja
punasilmäisyyden vähentäminen), salamavalo voi välähtää, vaikka et sitä
haluaisikaan. Tällaisissa tilanteissa salamavalotilan
(Ei salamaa) valitseminen
pidentää automaattisesti valotusaikaa. Tästä on hyötyä, kun kuvataan auton liikettä,
valon spektriä tai auringonlaskua. Kameran tärisemisen estämiseksi kannattaa
käyttää jalustaa.
Vaihtoehdosta
(Hidas tahdistus) tai
(Hidas tahdistus ja punasilmäisyyden
vähentäminen) on hyötyä, kun kuvataan ihmistä auringonlaskun aikana tms. Voit
kuvata ihmisen selvästi salamavalon avulla ja taustan käyttäen pitkää valotusta. Jos
kamera ei voi ottaa selvää kuvaa pitkällä valotusajalla, se suurentaa automaattisesti
ISO-arvoa. Kameran tärisemisen estämiseksi kannattaa käyttää jalustaa.
Salamavalon tahdistuksen valitseminen
P
S
A
M
Valitse salamavalon välähdysten ajoitus.
Etu
Taka
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Tuo
(Asetus) -näyttö näkyviin (sivu 31).
2 Valitse 2 (Kamera2) siirtämällä monivalintakytkintä v/V ja valitse [Salamatahd.] siirtämällä
sitä B/v/V.
3 Valitse haluamasi tila siirtämällä monivalintakytkintä B/v/V ja paina sitten kytkimen keskiötä.
(
Etu
: Oletusasetus)
Käytä normaalisti tätä asetusta. Koska salamavalo välähtää
heti, kun suljin vapautetaan, voit saada otoksen lähemmäs
aikaa, jolloin suljin vapautetaan.
FI
51
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI041BAS.fm Page 52 Thursday, December 8, 2005 10:10 AM
Taka (REAR)
Käytetään liikkuvaan kohteeseen jne. Koska salamavalo
välähtää juuri ennen kuin suljin sulkeutuu, voit heijastaa
valojäljen tai liikkeen jälkikuvan kohteessa.
[Taka]
• Jos valotusaika on liian lyhyt, asetuksen [Taka] tehostetta ei ehkä voi käyttää.
• Jos punasilmäisyyden esto on valittu, se ei välttämättä toimi pidemmillä valotusajoilla.
Ulkoisen salaman käyttäminen
P
S
A
M
Voit kiinnittää erikseen hankittavan ulkoisen salamavalon. Ulkoisen salaman käyttäminen
lisää valon määrää, ja voit ottaa kirkkaampia kuvia kuin sisäistä salamaa käyttämällä.
Ulkoisen salamavalon välähtäminen riippuu salamavalo-tilan asetuksesta (sivu 49).
Salamavalo ei ehkä välähdä, jos salamavalo-tilan asetuksena on
(Automaat.), koska
kamera käyttää salamaa tässä tilassa automaattisesti valaistusolosuhteiden mukaan. Kun
käytät ulkoista salamavaloa, valitse tila, jossa salama voi välähtää.
Lue salamavalon mukana tulleet käyttöohjeet.
Edistyksellinen
lisävarusteistukka
ACC
(lisävaruste)
-liitin
Monivalintakytkin
• Kun ulkoinen salama on kiinnitetty, sen paino estää objektiiviosaa pysymästä vakaana. Objektiiviosaa
kannattaa tukea vasemmalla kädellä tai käyttää jalustaa kuvauksen aikana.
• Ulkoinen salamavalo ja sisäinen salamavalo eivät voi välähtää yhtä aikaa.
• Jos käytät kahta tai useampaa lisävarusteistukkaan liitettyä salamavaloa yhtä aikaa kuvatessasi, huomaa,
että kamera ei ehkä toimi oikein tai että tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Kun valkotasapainoa ei ole säädetty oikein ulkoista salamaa käytettäessä, aseta salamavalotilaksi
(Pakotettu salama),
(Pakotettu salama ja punasilmäisyyden vähennys),
(Hidas tahdistus) tai
(Hidas tahdistus ja punasilmäisyyden vähennys) ja aseta sitten valkotasapaino
(1 pain. aset.)
-toiminnolla (sivu 54).
Sony-salamavalon käyttäminen
Voit kiinnittää seuraavat Sony-salamavalot kameran lisävarusteistukkaan.
• HVL-F1000
• HVL-F32X (varustettu automaattisella salaman tasonsäädöllä ja AF-täyttövalokuvaustoiminnoilla)
1 Kiinnitä ulkoinen salamavalo lisävarusteistukkaan.
2 Kytke salamavalo ACC-liittimeen (lisävaruste).
Jos käytät HVL-F32X-salamavaloa, ohita vaihe 2.
3 Kytke virta ulkoiseen salamavaloon.
FI
52
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI041BAS.fm Page 53 Monday, December 19, 2005 4:44 PM
4 Ota kuva.
Kamerasta nauttiminen
• Tarkista, että [Salama]-asetukseksi on valittu [Sis.]
(Asetus) -valikossa (sivu 73).
• Kun ISO-asetuksena on [800], [1600] tai [3200], HVL-F32X-salamavalon AUTO ”B”-tilaa ei voi käyttää.
• Kun käytetään HVL-F1000-salamavaloa tai HVL-F32X-salamavalon ”B”-tilaa, salaman tasoksi (sivu 62)
asetetaan jompikumpi seuraavista kahdesta vaihtoehdosta.
Kun [Salamateho] -arvo on +0,3EV – +2,0EV: Voimakas
Kun [Salamateho] -arvo on –0,3EV – –2,0EV: Heikko
• Kamera toimii oikein vain, kun tilapyörän asetuksena on
tai kun tilapyörän asetuksena on P ja ISOasetuksena on [AUTO]. Kamera ei toimi oikein muissa tiloissa (S, A, M, Valotusohjelma).
• Kun salamavaloa käytetään leveämmässä kulmassa kuin 35 mm:n polttoväli, reuna-alueet voivat tummua.
Leveän paneelin käyttö on suositeltavaa.
Toisen valmistajan ulkoisen salamavalon käyttäminen
Kameraan voidaan kiinnittää toisen valmistajan ulkoinen salamavalo, joka tukee
lisävarusteistukkaa.
1 Kiinnitä ulkoinen salamavalo lisävarusteistukkaan.
2 Tuo
(Asetus) -näyttö näkyviin (sivu 31).
3 Valitse 2 (Kamera2) siirtämällä monivalintakytkintä v/V, [Salama] siirtämällä sitä B/v/V,
[Ulk.] siirtämällä sitä B/v ja paina sitten monitoimivalitsimen keskiötä.
4 Kytke virta ulkoiseen salamavaloon.
5 Aseta tilapyörä asentoon M tai A.
Salamavalo välähtää myös silloin, kun tilapyörä ei ole asennossa M tai A, mutta on suositeltavaa
kuvata niin, että tilapyörä on asennossa M tai A.
6 Ota kuva.
• Jos kuvataan, kun [Salama]-asetukseksi on valittu [Sis.]
(Asetus)-valikossa, sisäänrakennettu
salamavalo voi ponnahtaa esiin. Jos näin tapahtuu, palauta sisäänrakennettu salamavalo alkuperäiseen
asentoonsa ja valitse [Salama]-vaihtoehdoksi [Ulk.] (sivu 73).
• Kun [Salama]-asetukseksi valitaan [Ulk.]
(Asetus)-valikossa,
tulee näkyviin. Tällöin
sisäänrakennettu salama on poistettu käytöstä.
• Aseta sopivin aukon arvo käytössä olevan salamalaitteen ohjausarvon ja etäisyyden kohteeseen
perusteella.
• Salamavalon ohjausarvo vaihtelee kameran ISO-herkkyyden (sivu 44) mukaan, joten muista tarkistaa
ISO-arvo.
• Huomaa, että kamera ei ehkä toimi oikein tai se voi toimia väärin, kun käytetään toisen valmistajan tiettyä
kameraa varten valmistamaa salamavaloa (yleensä salamavalo, jonka lisävarusteistukassa on useita
kontaktipisteitä), suurjännitetyyppistä salamaa tai salamalisävarustetta.
• Toisen valmistajan ulkoisen salamavalon tyypistä riippuen kaikkia toimintoja ei ehkä voi käyttää ja muut
toimenpiteet voivat olla hankalia.
FI
53
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 54 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Väriasetus
Värisävyjen säätäminen – Valkotasapaino
P
S
A
M
Tavallisesti kamera säätää värisävyt automaattisesti. Niitä voidaan kuitenkin säätää
valaistusolosuhteiden mukaan.
Pääkomentopyörä
WB
+
AWB
WB-painike
30 F2.8
-3
0
3+
Pidä painike WB (Valkotasapaino) painettuna ja valitse haluamasi asetus kääntämällä
pääkomentopyörää.
( : Oletusasetus)
AWB (Automaat.)
Säätää automaattisesti valkotasapainon. (Värilämpötila: noin
3400 – 7000 K)
(Päivänvalo)
Tätä käytetään kuvattaessa ulkona, yöllä, neonvaloja,
ilotulituksia ja auringonnousuja sekä auringonlaskua ennen ja
sen jälkeen vallitsevissa olosuhteissa. (Värilämpötila: noin
5500 K)
(Pilvinen)
Tämän avulla säädetään pilvisen taivaan vaikutusta.
(Värilämpötila: noin 6500 K)
(Loistevalo)
Tämän avulla säädetään loistevalaistuksen vaikutusta.
(Värilämpötila: noin 4000 K)
n (Hehkuvalo)
WB (Salamavalo)
(1 painallus)
(1 pain. aset.)
Tätä käytetään tilanteissa, joissa valaistusolosuhteet
muuttuvat nopeasti, kuten juhlasaleissa, tai kirkkaassa
valaistuksessa, kuten valokuvastudioissa. (Värilämpötila:
noin 3200 K)
Tämän avulla säädetään salamavalon vaikutusta.
(Värilämpötila: noin 6000 K)
Säätää valkotasapainoa valonlähteestä riippuen.
(1
pain. aset.) -tilassa muistiin merkitystä valkoisesta väristä
tulee valkoinen perusväri. Käytä tätä tilaa, kun AWB
(Automaat.) tai muut tilat eivät pysty asettamaan väriä oikein.
(Värilämpötila: noin 2000 – 10000 K)
Merkitsee muistiin valkoisen perusvärin, jota käytetään
(1 painallus) -tilassa.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 12
• Valkotasapaino-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos loistevalaistus välkkyy, vaikka [
olisikin valittuna.
] (Loistevalo)
FI
54
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 55 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
• [ WB ] (Salama)- tai [
] (1 painallus) -tilaa lukuun ottamatta valkotasapainoksi asetetaan AWB
(Automaat.), kun salamavalo välähtää.
• Kaikki vaihtoehdot eivät ole käytettävissä salamatilan mukaan (sivu 49).
• Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä valotusohjelman kaikkien tilojen kanssa (sivu 29).
Kamerasta nauttiminen
Valkoisen perusvärin kaappaaminen
(1 pain. aset.) -tilassa
1 Pidä painike WB (Valkotasapaino) painettuna ja valitse [
pääkomentopyörää.
] (1 pain. aset.) kääntämällä
2 Rajaa valkoinen kohde, esimerkiksi paperiarkki täyttämään näyttö samoissa
valaistusolosuhteissa kuin missä kohde kuvataan.
3 Paina monivalintakytkimen keskiötä.
Näyttö muuttuu hetkeksi mustaksi ja
säädetty ja tallennettu muistiin, valitaan
-ilmaisin vilkkuu nopeasti. Kun valkotasapaino on
(1 painallus).
• Jos ilmaisin
vilkkuu hitaasti, valkotasapainoa ei ole asetettu tai sitä ei voi asettaa. Käytä
automaattista valkotasapainoa.
• Älä ravista tai töni kameraa, kun
-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
• Kun salamavalon asetuksena on (Pakotettu salama),
(Pakotettu salama ja punasilmäisyyden
poisto),
(Hidas tahdistus),
(Hidas tahdistus ja punasilmäisyyden poisto), valkotasapaino
säädetään lähetettävän salamavalon mukaan.
Hienosäädön tekeminen
Tämän säädön avulla voidaan kuvata värimuunnossuodatin tehosteen kanssa. Säätö voidaan
asettaa ±3 portain, ja sen kompensaatio on yhtä suuri kuin 10 mirediä jokaisella portaalla
(katso alla). Tämä säätö on käytettävissä muissa kuin AWB (Automaat.) -tilassa.
WB
+
Pääkomentopyörä
AWB
WB-painike
30 F2.8
-3
0
3+
Alikomentopyörä
WB
+
1 Pidä painike WB (Valkotasapaino) painettuna ja valitse lähempänä valaistusolosuhteita oleva
tila kääntämällä pääkomentopyörää.
2 Pidä painike WB (Valkotasapaino) painettuna ja aseta hienosäätöarvo kääntämällä
alikomentopyörää. Valitun tilan kuvakkeen vieressä näkyy + tai –.
• Loistevalon tyypistä riippuen hienosäätö ei ehkä onnistu oikein, vaikka valittaisiin
(Loistevalo).
• Kun käytetään salamaa muissa kuin WB (Salama)- tai
(1 painallus) -tiloissa, hienosäätöä ei voi
tehdä, koska valkotasapainoasetuksena on Automaattinen.
FI
55
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 56 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
z Mired
Mired on mittayksikkö, joka kertoo värilämpötilan käänteisluvun 106:llä. Värilämpötilan vaihteluvälistä
riippumatta mitä alhaisempi värilämpötila on sitä suurempi sen lämpötilaero ja päinvastoin. Mired ilmaisee
vaihteluvälin likimääräisen suhteen, ja sitä käytetään värimuunnossuodattimien yksiköiden mittana.
vaihteluväli 1000 K: Miredin (M) ero
4000-3000 K: 83 M
7000-6000 K: 23 M
Värintoiston valitseminen
P
S
A
M
Valitsee värintoistotilan.
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Paina MENU.
2 Valitse COLOR (Värimaailma) siirtämällä monivalintakytkintä b/B ja valitse sitten haluttu tila
siirtämällä sitä v/V.
(
Adobe RGB (Adobe RGB)
: Oletusasetus)
Tällä tilalla on laaja värintoistoalue todellisen
pintavaikutelman ja värin toistamiseksi.
• Adobe RGB-tilassa tallennetun kuvan tiedostonimi on
”_DSCssss.JPG”. (RAW-tilassa sen tunniste on ”.SR2”.)
Eloisa (VIVID)
Suurenmoinen maisema kuvataan syvillä ja kirkkailla
väreillä, esimerkiksi sininen taivas, auringonlasku, uudet
vihreät lehdet ja värikkäät syksyn lehdet.
Vakio
Erilaiset näkymät kuvataan sävykkäillä ja kauniilla väreillä.
z Adobe RGB
Tällä muodolla on laaja väriavaruusalue, ja se sopii tulostukseen.
• Kun Adobe RGB -tilassa tallennettuja kuvia näytetään televisioissa/nestekidenäytöissä, jotka eivät ole
yhteensopivia Adobe RGB:n (DCF2.0/Exif2.21) kanssa, kuvat näytetään alemmalla intensiteettitasolla.
Lisäksi ei-yhteensopivia tulostimia käytettäessä kuvat voivat tulostua alemmalla intensiteettitasolla.
• Kun kuvia tallennetaan Adobe RGB -tilassa, ne näytetään kameran nestekidenäytössä/etsimessä
alemmalla intensiteettitasolla. Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) -yhteensopivia tulostimia käytettäessä
kuvat voidaan tulostaa uskollisina alkuperäiselle pintavaikutelmalle ja värille.
• [Vakio]- ja [Eloisa]-tiloissa kuvat tallennetaan sRGB (väriavaruus) -muodossa, jota käytetään tavallisissa
PC-monitoreissa.
FI
56
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 57 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Jatkuva kuvaaminen
Sarjakuvaustila
P
S
A
M
Tallentaa korkeintaan kolme kuvaa peräkkäin, kun suljinpainike pidetään painettuna.
Kamerasta nauttiminen
Pääkomentopyörä
BRK
+
Normaali
BRK
30 F2.8 -2
1 0 1 2+
/BRK -painike
Pidä painike
/BRK (Monivalotus) painettuna ja valitse pääkomentopyörällä [
].
• Kun ”Tallentaa” häviää näytöstä, voit ottaa seuraavan kuvan. Jos kuitenkin suljinpainiketta painetaan
käytön merkkivalon palaessa, kuvien enimmäismäärä on kaksi.
• Salamavalon asetuksena on
(Ei salamaa).
• Kuvausväli on noin 0,32 sekuntia.
• Valotusaikaa rajoitetaan seuraavasti.
Kun ISO on [160]–[400]: 1/2000 – 1/8 sekuntia
Kun ISO on [800]–[3200]: 1/2000 – 1/30 sekuntia
• Kun akun lataus on heikko tai tallennusväline on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.
FI
57
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 58 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kuvaaminen RAW-tilassa
RAW-tila
P
S
A
M
Kamera tallentaa CMOS-anturilta kaapatut tiedot suoraan ilman pakkausta. Tiedoston tunniste
on ”.SR2” (sivu 90). Kun kuvat on kopioitu tietokoneelle, tiedot voidaan toistaa, niin että laatu
heikkenee hyvin vähän kuvankäsittelyssä, ja näyttää mukana seuraavan ohjelmiston avulla.
Samanlainen pakattu JPEG-muotoinen kuva kuin normaalikuvauksessa tallennetaan samaan
aikaan.
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Paina MENU.
2 Valitse [Mode] (Kuvaustapa) siirtämällä monivalintakytkintä b/B ja valitse [RAW] siirtämällä
sitä v/V.
• RAW-datatiedoston toistamiseen tietokoneella vaaditaan mukana seuraava ohjelmisto. Asenna tämä
ohjelmisto mukana seuraavalta CD-ROM-levyltä (Image Data Converter SR Ver.1.0) (Windows/
Macintosh) tietokoneelle. Koska RAW-datatiedosto on erikoistiedosto, tavalliset ohjelmat eivät pysty
avaamaan sitä (sivut 93 ja 97).
• JPEG-kuva tallennetaan myös Kuvakoko-asetuksissa valitussa kuvakoossa (t ”Lue tämä ensin” vaihe
4). Koska tallennettujen RAW-datakuvien koko on [10M], nämä tiedot vievät paljon tilaa
tallennusvälineellä.
• Tietojen kirjoittaminen kestää pidempään kuin normaalissa tallennustilassa.
• Digitaalizoomia ei voi käyttää.
• Toistotilassa näytetään samaan aikaan tallennettu JPEG-kuva, ja valikkotoimet kuten kuvan kiertäminen
ja rajaaminen tehdään vain JPEG-kuvalle. RAW-datatiedostoja ei voi toistaa tai muuttaa kameraa
käyttäen.
FI
58
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 59 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Otoksen sommittelu
Apuviivojen näyttäminen
P
S
A
M
Apuviivojen avulla voit helposti asettaa kohteen vaaka-/pystyasentoon.
Kamerasta nauttiminen
Monivalintakytkin
MENU-painike
1 Tuo
2 Valitse
B/v/V.
(Asetus) -näyttö näkyviin (sivu 31).
2
(Kamera2) siirtämällä monivalintakytkintä v/V ja [Apuviiva] siirtämällä sitä
3 Valitse [Päällä] siirtämällä monivalintakytkintä B/v/V ja paina sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
(
Päällä
Apuviivat näytetään.
Pois
Apuviivoja ei näytetä.
: Oletusasetus)
• Apuviivoja ei tallenneta.
z Kuvausmenetelmät
• Kun sommittelet otosta, ”kolmitiejaon” käyttämisestä on apua. Näytä apuviivat ja jaa näyttö kolmeen
osaan korkeus- ja leveyssuunnassa. Aseta kohde johonkin pysty- ja vaakasuuntaisten apuviivojen
leikkauskohtaan. Tällä tavalla voit saada vakaan ja tasapainoisen sommittelun. Lisäksi kahden kohteen
asettaminen kahteen diagonaaliseen leikkauspisteeseen on tehokasta.
FI
59
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI041BAS.fm
master:Left
02FI041BAS.fm Page 60 Wednesday, November 30, 2005 2:55 PM
Tarkkailutila-asetus
Välkkymisen vähentäminen
P
S
A
M
Kun kuvataan loistevalossa, näytöllä voi esiintyä välkkymistä alueesta riippuen. Voit vähentää
tätä välkkymistä.
MONITOR
FRAMING PREVIEW
MONITOR-kytkin
Monivalintakytkin
MENU-painike
Aseta MONITOR-kytkin haluamasi tilan kohdalle.
FRAMING
Vähentää välkkymistä.
Kohteen vahvistamiseksi näyttö kirkastuu tarkkailun aikana
(Automaattinen kirkkaus -tarkkailu).
PREVIEW
Ei vähennä välkkymistä.
Voit tarkistaa syvyyskentän ennen kuvaamista (sivu 37).
Aloitusaika ja sulkimen viiveaika ovat lyhyemmät kuin
[FRAMING]-tilassa.
• Et voi tarkistaa syvyyskenttää, kun valotusaika on pitkä tai kun
käytät salamaa.
Kun välkkymistä ei vähennetä [FRAMING]-tilassa
Normaalisti kamera tunnistaa automaattisesti välkkymisjakson ja vähentää välkkymistä. Jos
sitä ei kuitenkaan tunnisteta oikein, aseta alueen virtalähteen taajuus (50 Hz/60 Hz) etukäteen.
Välkkyminen vähenee.
1 Tuo
2 Valitse
B/v/V.
(Asetus) -näyttö näkyviin (sivu 31).
2
(Kamera2) siirtämällä monivalintakytkintä v/V ja [Välkkyrajoit.] siirtämällä sitä
3 Valitse haluamasi tila siirtämällä monivalintakytkintä B/v/V ja paina sitten kytkimen keskiötä.
(
: Oletusasetus)
60Hz
Alueet, joiden virtalähteen taajuus on 60 Hz.
50Hz
Alueet, joiden virtalähteen taajuus on 50 Hz.
Automaat.
Kamera tunnistaa automaattisesti virtalähteen taajuuden:
50 Hz tai 60 Hz.
FI
60
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 61 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valikon käyttö
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
Kuvausvalikko
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
(Kuvakoko)
10M (3888×2592)
P
S
A
M
P
S
A
M
Lisätietoja on sivulla 13.
7M (3264×2176)
5M (2784×1856)
Valikon käyttö
3M (2160×1440)
1M (1296×864)
(Kuvan laatu)
Tällä valitaan valokuvan laatu.
Hieno (FINE)
Kuvaa laadukkaita kuvia (pieni tiivistyssuhde).
Vakio (STD)
Kuvaa normaalilaatuisia kuvia (suuri tiivistyssuhde).
• Kuvan laatua koskevia lisätietoja t sivu 12
Mode (Kuvaustapa)
P
S
A
M
RAW
Tallentaa RAW-datatiedoston JPEG-tiedoston lisäksi.
Normaali
Tallentaa normaalikuvauksen.
• Lisätietoja on sivulla 58.
BRK (Haarukointiväli)
P
S
A
M
Ottaa kolmen kuvan sarjan, jossa valotusarvot muuttuvat automaattisesti.
±1.0EV
Lisätietoja on sivulla 43.
±0.7EV
±0.3EV
FI
61
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 62 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
(Salamateho)
P
S
A
M
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
•
•
•
•
•
M +2.0EV
Kohti +: Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
0EV
Salamavalon määrä, jota kamera säätää automaattisesti.
m -2.0EV
Kohti –: Pienentää salamavalon voimakkuutta.
Salamavalon taso voidaan asettaa 1/3 EV:n lisäyksin.
Arvoa ei näytetä näytöllä. Se näytetään muodossa + tai –.
Salamavalo-tilan muuttaminen t sivu 49
Jos kohde on liian kirkas tai tumma, tällä säädöllä ei ehkä ole vaikutusta.
Kun salamavalon asetuksena on
(Ei salamaa), salamavalon tasoa ei voi säätää.
PFX (Kuvatehoste)
P
S
A
M
Tämän avulla voit käyttää erikoistehosteita valokuvia ottaessasi.
Mustavalko (
Seepia (
)
)
Pois
Tallentaa kuvan mustavalkoisena.
Tallentaa kuvan seepianruskeana (kuten vanhoissa
valokuvissa).
Ei tehosteita.
• Tämä asetus ei pysy voimassa, kun virta katkaistaan.
COLOR (Värimaailma)
P
S
A
M
P
S
A
M
Valitsee värintoistotilan.
Adobe RGB (Adobe RGB)
Lisätietoja on sivulla 56.
Eloisa (VIVID)
Vakio
(Värikylläisyys)
Säätää kuvan kylläisyyttä.
+(
)
Kohti +: Kirkastaa väriä.
Normaali
–(
)
Kohti –: Tummentaa väriä.
FI
62
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 63 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
(Kontrasti)
P
S
A
M
Säätää kuvan kontrastia.
+(
)
Kohti +: Suurentaa kontrastia.
Normaali
–(
)
Kohti –: Pienentää kontrastia.
Kun taustavalo tummentaa kohdetta niin, että kohteella ei ole
sävyjä, tai jos kohde on yksisävyinen, esimerkiksi taivas ja
pilvi, tämä tila suurentaa tai pienentää LD-suhdetta maiseman
mukaan laajemman sävyalueen saamiseksi.
Valikon käyttö
A.G.C.S.
(Parannettu sävyjyrkkyyden
hallintajärjestelmä)( )
• Kun salamavalo välähtää, A.G.C.S.-toiminto ei toimi. Jos
kuvaat salamavalon ulottumattomissa olevaa kohdetta
käyttämällä A.G.C.S.-toimintoa, aseta salaman asetukseksi
(Ei salamaa).
(Terävyys)
P
S
A
M
S
A
M
Säätää kuvan terävyyttä.
+(
)
Kohti +: Terävöittää kuvaa.
Normaali
–(
)
(Asetus)
Kohti –: Pehmentää kuvaa.
P
Katso sivuja 31 ja 70.
FI
63
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 64 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Katselu-valikko
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
-merkki.
(Kansio)
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva, kun kameraa käytetään
tallennusvälineen kanssa.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa valinnan.
1 Valitse haluamasi kansio siirtämällä monivalintakytkintä b/B.
Valitse kansio
102
2/2
Kansionimi: 102MSDCF
Tiedostomäärä: 9
Luotu:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Peruuta
TAAKSE/SEUR.
2 Valitse [OK] siirtymällä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
z Kansio
Kamera tallentaa kuvat tiettyyn tallennusvälineen kansioon (sivut 75, 77). Voit muuttaa kansiota tai luoda
uuden kansion.
• Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivut 75, 77)
• Kuvien tallentamiseen käytetyn kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivut 76, 78)
• Kun tallennusvälineelle on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva on
näkyvissä, esiin tulevat seuraavat ilmaisimet.
: Siirtää edelliseen kansioon.
: Siirtää seuraavaan kansioon.
: Siirtää joko edelliseen tai seuraavaan kansioon.
FI
64
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 65 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
- (Suojaa)
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta.
Suojaa (-)
Katso seuraavaa menetelmää.
Poistu
Lopettaa suojaustoiminnon.
Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa
Valikon käyttö
1 Näytä kuva, jonka haluat suojata.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [-] (Suojaa) siirtämällä monivalintakytkintä b/B ja paina sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
Kuva on suojattu ja kuvassa näkyy - (suojaus) -ilmaisin.
110min.
1M
Suojaa
Poistu
TAAKSE/SEUR.
4 Kun haluat suojata muut kuvat, valitse haluamasi kuva siirtymällä b/B ja paina sitten
monitoimikytkimen keskiötä.
Kuvien suojaaminen hakemistotilassa
1 Tuo esiin hakemistonäyttö painamalla
/
(Hakemisto).
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [-] (Suojaa) siirtämällä monivalintakytkintä b/B ja paina sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
4 Valitse [Valitse] siirtymällä v/V ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
5 Valitse suojattava kuva siirtymällä v/V/b/B ja paina sitten monitoimikytkimen keskiötä.
Valittuun kuvaan tulee vihreä --ilmaisin.
- (vihreä)
•
VALITSE
MENU
SEURAAVAAN
6 Suojaa muut kuvat toistamalla vaihe 5.
7 Paina MENU.
8 Valitse [OK] siirtymällä B ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
--ilmaisin muuttuu valkoiseksi. Valitut kuvat on suojattu.
• Voit suojata kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 ja painamalla
sitten monitoimikytkimen keskiötä. Valitse [Päällä] siirtymällä B ja paina sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
FI
65
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 66 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
Suojauksen poistaminen
Yksittäiskuvatilassa
Paina monitoimikytkimen keskiötä vaiheessa 3 tai 4 kohdassa ”Kuvien suojaaminen
yksittäiskuvatilassa”.
Hakemistotilassa
1 Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa”
vaiheessa 5.
2 Muuta - -ilmaisin harmaaksi painamalla monivalintakytkimen keskiötä.
3 Toista edellä oleva toimenpide kaikille kuville, joiden suojauksen haluat poistaa.
4 Paina MENU, valitse [OK] siirtämällä monitoimikytkintä B ja paina sitten monitoimikytkimen
keskiötä.
Kaikkien kansiossa olevien kuvien suojauksen poistaminen
Valitse [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 kohdassa ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa” ja
paina sitten monitoimikytkimen keskiötä. Valitse [Pois] siirtämällä monivalintakytkintä B ja
paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
• Huomaa, että tallennusvälineen alustaminen poistaa kaikki tallennusvälineelle tallennetut tiedot, vaikka
kuvat olisikin suojattu, eikä näitä kuvia voi enää palauttaa.
• Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin aikaa.
DPOF
Lisää
(Kuvatilaus) -merkki kuviin, jotka haluat tulostaa (sivu 103).
(Tulosta)
Katso sivua 99.
(Kuva)
Näyttää tallennetut kuvat järjestyksessä (Kuvaesitys).
Kuvaväli
3s
Asettaa kuvaesityksen kuvavälin.
5s
10 s
30 s
1 min.
FI
66
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Right
02FI050MENU.fm Page 67 Wednesday, November 30, 2005 2:56 PM
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
Kuva
Kansio
Kaikki
Toista
Päällä
Näyttää kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat.
Näyttää kaikki tallennusvälineelle tallennetut kuvat.
Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana.
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
Aloita
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kuvaesityksen.
Valikon käyttö
Pois
1 Valitse [Kuvaväli], [Kuva] ja [Toista] siirtämällä monivalintakytkintä v/V/b/B.
2 Valitse [Aloita] siirtymällä V/B ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Kuvaesitys käynnistyy.
Kun haluat lopettaa diaesityksen, paina monivalintakytkimen keskiötä, valitse [Poistu] siirtämällä
kytkintä B ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
• Diaesityksen aikana voit näyttää edellisen/seuraavan kuvan siirtymällä b/B.
• Kuvaväli on vain ohjeellinen ja voi vaihdella kuvan koosta ja muista syistä riippuen.
(Muuta kokoa)
Voit muuttaa tallennetun kuvan kokoa (Muuta kokoa) ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen tiedosto pysyy tallessa koon muuttamisen jälkeen.
10M
7M
Kokoasetus on vain ohjeellinen.
t sivu 12
5M
3M
1M
Peruuta
Peruuttaa koon muuttamisen.
1 Näytä kuva, jonka kokoa haluat muuttaa.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [ ] (Muuta kokoa) siirtämällä monivalintakytkintä b/B ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
4 Valitse haluamasi koko siirtämällä monivalintakytkintä v/V ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
Kuva, jonka kokoa muutettiin, tallennetaan tallennuskansioon uusimpana tiedostona.
•
•
•
•
Lisätietoja [Kuvakoko] t ”Lue tämä ensin” vaihe 4
RAW-datatiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
Kun kuvan kokoa suurennetaan, kuvan laatu heikkenee.
Kun muutat sellaisten toisella kameralla otettujen kuvien kokoa, joita ei ole tallennettu kuvasuhteessa 3:2,
huomaa, että kuvan ylä- ja alareuna leikkautuvat pois ja kuvasuhteeksi tulee 3:2.
FI
67
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 68 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
(Käännä)
Kääntää valokuvan.
Kääntää kuvan. Katso seuraavaa menetelmää.
OK
Määrittää kääntämissuunnan. Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kääntämisen.
1 Näytä kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [
keskiötä.
4 Valitse [
] (Käännä) siirtämällä monivalintakytkintä b/B ja paina sitten monivalintakytkimen
] siirtymällä v ja käännä sitten kuva siirtymällä b/B.
5 Valitse [OK] siirtymällä v/V ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
• Suojattuja kuvia tai RAW-datatiedostoja ei voi kiertää.
• Et ehkä pysty kääntämään muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen riippuu ohjelmistosta.
(Asetus)
Katso sivuja 31 ja 70.
FI
68
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI050MENU.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 69 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja t sivu 30
Rajaus
Tallentaa suurennetun kuvan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6) uutena tiedostona.
Rajaus
Katso seuraavaa menetelmää.
Palaa
Peruuttaa rajauksen.
1 Tuo valikko esiin painamalla MENU toistozoomauksen aikana.
2 Valitse [Rajaus] siirtämällä monivalintakytkintä B ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Valikon käyttö
3 Valitse kuvakoko siirtymällä v/V ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Kuva on tallennettu ja alkuperäinen kuva tulee uudestaan näkyviin.
• Huomaa, että näytetyn kuvan ylä- ja alareuna leikkautuvat pois ja kuvasuhteeksi tulee 3:2.
• Rajattu kuva tallennetaan valittuun tallennuskansioon uusimpana tiedostona ja alkuperäinen kuva
säästetään.
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
FI
69
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 70 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Asetus-näytön käyttö
1
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
Kamera1
Oletusarvojen kohdalla on
-merkki.
Tarkennustila
Valitsee automaattitarkennustilan.
Kerta (S AF)
Lisätietoja on sivulla 46.
Tarkkaile (M AF)
Jatkuva (C AF)
Digitaalizoomaus
Suurentaa kuvaa käyttäen digitaalista prosessointia. Kamera käyttää joko älykästä tai
tarkkuusdigitaalizoomausta.
Älykäs
(Älykäs zoom)
(
)
Suurentaa kuvaa digitaalisesti lähes kokonaan ilman
vääristymiä. Tämä ei ole käytettävissä, kun kuvakokona on
[10M].
• Älykkään zoomin maksimi on annettu seuraavassa taulukossa.
Tarkkuus
(Tarkkuusdigitaalizoom)
(
)
Suurentaa kaikki kuvakoot enintään kokoon 10×, mutta
kuvan laatu heikkenee.
• Älykkään zoomin ja tarkkuuszoomin suurin zoomauskerroin sisältää optisen zoomin asteikon.
• AF-etäisyysmittarin ruutu ei tule näkyviin digitaalizoomia käytettäessä. -, - tai
-ilmaisin vilkkuu
ja AF toimii antaen etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.
Digitaalinen zoomaus
-painike
Paina
(Digitaalizoom). Peruuta digitaalizoom painamalla
palaa lukuun, jota käytettiin optisen zoomin kanssa.
uudestaan. Zoomauskerroin
FI
70
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Right
02FI060SET.fm Page 71 Wednesday, November 30, 2005 2:57 PM
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
[Älykäs]
• Suurin zoomausasteikko on seuraava, ja se riippuu kuvakoosta. Näytöllä näkyvä zoomausasteikko on
likimääräinen.
10M
7M
x5.0
x1.0
x1.2
5M
x6.0
x1.4
3M
x7.0
x1.8
x3.0
x5
Asetus-näytön käyttö
1M
x9.0
x15
x15
x10
• Kun käytetään älykästä zoomausta, kohde voi näyttää epäterävältä näytössä. Tällä ei ole kuitenkaan
vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Virransäästö
Aseta aika, jonka jälkeen kamera kuvauksen aikana siirtyy virransäästötilaan. Kun kamera on
virransäästötilassa, POWER-merkkivalo muuttuu vihreästä punaiseksi.
10 min.
Kamera siirtyy virransäästötilaan 10 minuutin kuluttua.
3 min.
Kamera siirtyy virransäästötilaan kolmen minuutin kuluttua.
1 min.
Kamera siirtyy virransäästötilaan yhden minuutin kuluttua.
20 s
Kamera siirtyy virransäästötilaan 20 sekunnin kuluttua.
Pois
Virransäästötoiminto ei ole käytössä.
Virransäästötilan peruuttaminen
Suljinpainikkeen painaminen palauttaa kameran kuvaustilaan,
painaminen palauttaa sen toistotilaan.
(Toisto) -painikkeen
• Virransäästötilassa akun virtaa kulutetaan edelleen, koska virtaa ei ole katkaistu.
• Kun kamera on toistotilassa tai
(Asetus) -näyttö on näkyvissä, ajaksi asetetaan automaattisesti kolme
minuuttia, ellei [Pois] ole valittuna.
• Kun FINDER/AUTO/LCD-kytkin on asennossa FINDER tai AUTO, kamera huomaa, ettei kameraa
käytetä, jos laitat kasvosi lähemmäs etsintä ja jätät ne siihen. Tällaisessa tapauksessa kamera siirtyy
virransäästötilaan valitun ajan jälkeen.
• Virransäästötila ei ole käytössä, kun käytetään verkkolaitetta tai kaukosäädintä (ei mukana).
FI
71
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 72 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
Päivä/aika
Tällä valitaan, kuinka päivämäärä ja aika lisätään kuvaan. Valitse tämä ennen kuvaamista.
• Aika ja päivämäärä eivät näy kuvaamisen aikana, mutta ilmaisin
tulee näkyviin. Päivämäärä ja aika
näkyvät punaisina näytön oikeassa alakulmassa vain toiston aikana.
Päivä&aika
Lisää päivämäärän, tunnin ja minuutin.
Päivä
Lisää vuoden, kuukauden ja päivän.
• Päivämäärä lisätään valitsemassasi järjestyksessä. (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 2)
Pois
Päivämäärää ja aikaa ei lisätä.
• Päivämäärä- ja aikamerkintää ei voi poistaa myöhemmin.
AF-apuvalo
AF-apuvalon avulla on helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Esiin tulee ON -ilmaisin.
Automaat.
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
• Jos AF-apuvalo ei saavuta riittävissä määrin kohdetta tai kohteessa ei ole kontrastia, tarkennusta ei saada
aikaan. (Suositeltava enimmäisetäisyys on noin 2,7 m (zoom: W) tai 2,3 m (zoom: T).)
• Tarkennus saadaan aikaan, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa
kohteen keskikohdasta.
• Kun käytetään käsitarkennusta (sivu 47), AF-apuvalo ei toimi.
• AF-etäisyysmittarin ruutu ei tule näkyviin. -, - tai
-ilmaisin vilkkuu ja AF toimii antaen etusijan
ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.
• AF-apuvalo ei toimi, kun Valotus-tilassa tai PUSH AUTO -toiminnolla on valittu
(Hämärä) tai
(Maisema).
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei
olekaan vaarallista.
Autom. katselu
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua valokuvan ottamisesta.
Päällä
Automaattikatselua käytetään.
Pois
Automaattikatselua ei käytetä.
• Jos painat suljinpainikkeen puoliväliin tämän vaiheen aikana, tallennettu kuva häviää näytöstä ja voit ottaa
välittömästi seuraavan kuvan.
• Tallennettu kuva näytetään Monivalotus- tai Sarjakuvaus-tilassa asetuksesta riippumatta.
FI
72
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 73 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
2
Kamera2
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
-merkki.
Laaj.tarken
Laajentaa PUSH AF/Laajennetun tarkennuskehyksen ympärillä olevan alueen
kaksinkertaiseksi käsitarkennustilassa (sivu 47).
Päällä
Suurentaa kaksinkertaiseksi.
Pois
Ei suurenna.
• Kun tarkkuusdigitaalizoomaus on aktivoitu, tai kun älykäs zoomaus on aktivoitu ja kuvakooksi on asetettu
[1M], laajennettu tarkennustoiminto ei ole käytettävissä.
Salamatahd.
Asetus-näytön käyttö
Valitsee salamavalon välähdysten ajoituksen.
Etu
Lisätietoja on sivulla 51.
Taka (REAR)
Salama
Valitsee, käytetäänkö ulkoista salamavaloa.
Ulk. (
)
Lisätietoja on sivulla 52.
Sis.
Pop-up -salama
Valitsee, ponnahtaako salama esiin automaattisesti vai tehdäänkö se käsin.
Automaat.
Lisätietoja on sivulla 50.
Käsivalinta
Välkkyrajoit.
Valitsee virtalähteen taajuuden.
60Hz
Lisätietoja on sivulla 60.
50Hz
Automaat.
FI
73
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 74 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
Apuviiva
Valitsee, näytetäänkö apuviivat vai ei.
Päällä
Lisätietoja on sivulla 59.
Pois
FI
74
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 75 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Memory Stick -työkalu
Tämä vaihtoehto näkyy vain silloin kun
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
/CF-kytkin on asennossa ”
”.
Alustus
Alustaa ”Memory Stick” -muistikortin. Myynnissä olevat ”Memory Stick” -kortit on jo
alustettu ja niitä voidaan käyttää välittömästi.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot ”Memory Stick” -kortista, suojatut
kuvat mukaan lukien.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa alustuksen.
Asetus-näytön käyttö
1 Valitse [OK] siirtämällä monivalintakytkintä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Memory Stickin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
2 Valitse [OK] siirtymällä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Alustus on suoritettu.
Luo kansio
Luo kansion ”Memory Stick” -korttiin kuvien tallentamista varten.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kansion luomisen.
1 Valitse [OK] siirtämällä monivalintakytkintä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Kansion luomisen näyttö tulee näkyviin.
110min.
Luo kansio
Luo kansiota
102MSDCF
Valmis?
OK
Peruuta
2 Valitse [OK] siirtymällä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Uusi kansio luodaan ja sen numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion, ja tästä uudesta
kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
•
•
•
•
•
•
Kansiota koskevia lisätietoja on sivulla 64.
Kun uutta kansiota ei luoda, 101MSDCF-kansiosta tulee tallennuskansio.
Voit luoda kansioita aina kansioon ”999MSDCF” asti.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen kansio.
Et voi poistaa kansiota kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esim. tietokone.
Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Kasto lisätietoja ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 90).
FI
75
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 76 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa tallennuskansion muuttamisen.
1 Valitse [OK] siirtämällä monivalintakytkintä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Kansion valinnan näyttö tulee näkyviin.
Valitse kansio
102
2/2
Kansionimi: 102MSDCF
Tiedostomäärä: 0
Luotu:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Peruuta
TAAKSE/SEUR.
2 Valitse haluamasi kansio siirtymällä b/B ja [OK] siirtymällä v ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
• 100MSDCF-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
FI
76
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 77 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
CF-kortin työkalu
Tämä vaihtoehto näkyy vain silloin kun
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
/CF-kytkin on asennossa ”CF”.
Alustus
Alustaa Microdrive/CF-kortin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot Microdrive/CF-kortilta, suojatut kuvat
mukaan lukien.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa alustuksen.
1 Valitse [OK] siirtämällä monivalintakytkintä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Näkyviin tulee ilmoitus ”CF-kortin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
Asetus-näytön käyttö
2 Valitse [OK] siirtymällä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Alustus on suoritettu.
• Et voi alustaa sitä Memory Stick Duo -sovittimella, joka on yhteensopiva CompactFlash-korttipaikan
kanssa.
Luo kansio
Luo kansion Microdrive/CF-korttiin kuvien tallentamista varten.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kansion luomisen.
1 Valitse [OK] siirtämällä monivalintakytkintä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Kansion luomisen näyttö tulee näkyviin.
110min.
Luo kansio
Luo kansiota
102MSDCF
Valmis?
OK
Peruuta
2 Valitse [OK] siirtymällä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Uusi kansio luodaan ja sen numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion, ja tästä uudesta
kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
•
•
•
•
•
•
Kansiota koskevia lisätietoja on sivulla 64.
Kun uutta kansiota ei luoda, 101MSDCF-kansiosta tulee tallennuskansio.
Voit luoda kansioita aina kansioon ”999MSDCF” asti.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen kansio.
Et voi poistaa kansiota kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esim. tietokone.
Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Kasto lisätietoja ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 90).
FI
77
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 78 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa tallennuskansion muuttamisen.
1 Valitse [OK] siirtämällä monivalintakytkintä v ja paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Kansion valinnan näyttö tulee näkyviin.
Valitse kansio
102
2/2
Kansionimi: 102MSDCF
Tiedostomäärä: 0
Luotu:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Peruuta
TAAKSE/SEUR.
2 Valitse haluamasi kansio siirtymällä b/B ja [OK] siirtymällä v ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
• 100MSDCF-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
FI
78
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 79 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
1
Asetus1
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
-merkki.
LCD-taustavalo
Tällä valitaan nestekidenäytön taustavalon kirkkaus käytettäessä kameraa akun kanssa.
Kirkas
Tekee kirkkaammaksi.
Normaali
Pimeä
Tummentaa.
• [Kirkas]-asetus käyttää akun latauksen nopeammin loppuun.
Etsinvalo
Asetus-näytön käyttö
Valitsee etsimen taustavalon kirkkauden.
Kirkas
Tekee kirkkaammaksi.
Normaali
Pimeä
Tummentaa.
• [Kirkas]-asetus käyttää akun latauksen nopeammin loppuun.
Piippaus
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Suljin
Kytkee suljinta painettaessa kuuluvan sulkimen äänen päälle.
Päällä
Kytkee monivalintakytkintä/suljinpainiketta painettaessa
kuuluvan piippauksen / sulkimen äänen päälle.
Pois
Kytkee piippauksen / sulkimen äänen pois päältä.
Seepra
Valitsee, näytetäänkö seeprakuvio vai ei.
Päällä
Lisätietoja on sivulla 41.
Pois
Valitse kieli
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten
näyttämiseen.
FI
79
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 80 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
2
Asetus2
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
-merkki.
Tiedostonumero
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot.
Jatkuva
Määrää numerot tiedostoille numerojärjestyksessä, vaikka
tallennuskansiota tai tallennusvälinettä vaihdettaisiinkin.
(Kun vaihdetulla tallennusvälineellä on tiedosto, jonka
numero on suurempi kuin viimeksi määrätty numero,
numeroksi määrätään numero, joka on suurinta numeroa
yhden suurempi.)
Tyhjennä
Aloittaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota vaihdetaan.
(Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään
numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
USB-liitäntä
Valitsee USB-tilan, jota käytetään kun kamera liitetään tietokoneeseen tai PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelin avulla.
PictBridge
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
(sivu 99).
PTP
Kun [PTP] (Picture Transfer Protocol) on asetettu ja kamera
on liitetty tietokoneeseen, kameran tallennuskansiossa olevat
kuvat kopioidaan tietokoneeseen. (Yhteensopiva
käyttöjärjestelmien Windows XP ja Mac OS X kanssa.)
Massamuisti
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai
muun USB-laitteen välille (sivu 86).
Automaat.
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa (sivut 86 ja 99).
• Jos kameraa ja PictBridge-yhteensopivaa tulostinta ei voi
yhdistää, kun asetuksena on [Automaat.], muuta asetukseksi
[PictBridge].
• Jos kameraa ja tietokonetta tai muuta USB-laitetta ei voi
yhdistää, kun asetuksena on [Automaat.], muuta asetukseksi
[Massamuisti].
FI
80
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI060SET.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 81 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Käyttöä koskevia tarkempia
tietoja t sivu 31
Videolähtö
Asettaa kameran videolähtösignaalin liitettynä olevassa videolaitteistossa käytettävän TVvärijärjestelmän mukaiseksi. Eri maissa ja alueilla käytetään erilaisia TV-värijärjestelmiä. Jos
haluat katsoa kuvia televisiossa, katso, mitä TV-värijärjestelmää kameran käyttömaassa tai
-alueella käytetään sivu 106.
NTSC
Asettaa videolähtösignaalin NTSC-tilaan (käytetään mm.
USA:ssa ja Japanissa).
PAL
Asettaa videolähtösignaalin PAL-tilaan (käytetään mm.
Euroopassa).
Asetus-näytön käyttö
Kellon asetus
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä.
OK
Valitse [OK] siirtämällä monivalintakytkintä v ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä. Suorita sitten menetelmä,
joka on kuvattu kohdassa ”Kellon asettaminen” (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 2).
Peruuta
Peruuttaa kellon asettamisen.
FI
81
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 82 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on
kohdassa ”Macintosh-tietokoneen
käyttäminen” (sivu 95).
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen (sivu 84)
Kuvien katselu tietokoneessa
Valmistelu
USB-ohjaimen asentaminen.
• USB-ohjainta ei tarvitse asentaa,
kun käytetään Windows XP:tä.
Kuvien katselu PicturePackage-ohjelmistolla
(sivu 92)
Tietokoneeseen tallennettujen
kuvien katselu
PicturePackage-ohjelmiston
asentaminen (sivu 92).
Kuvien tallentaminen CD-Rlevylle
Musiikkivideoiden ja
kuvaesitysten luominen
Kuvien tulostaminen
Musiikkivideoiden luominen ImageMixerohjelmistolla (sivu 92)
Video-CD:n luominen
ImageMixer VCD2 asennetaan
automaattisesti PicturePackageohjelmiston asennuksen
yhteydessä.
FI
82
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 83 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka
liitetään kameraan, on seuraavat
ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 98,
Windows 98SE, Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin
yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai
käytetään monikäynnistysjärjestelmää.
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Näyttö: 800 × 600 pistettä tai enemmän, High
Color (16-bittinen väri, 65 000 väriä) tai
enemmän
Suositeltavat ominaisuudet
PicturePackage- ja ImageMixer VCD2
-ohjelmistojen käyttöä varten
Ohjelmistot: Macromedia Flash Player 6.0
tai uudempi, Windows Media Player 7.0
tai uudempi, DirectX 9.0b tai uudempi
Äänikortti: 16-bittinen stereoäänikortti ja
kaiuttimet
Muisti: 64 Mt tai enemmän (suositus on
128 Mt tai enemmän.)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
on noin 500 Mt
Näyttö: Videokortti (Direct Draw -ohjaimen
kanssa yhteensopiva) ja 4 Mt VRAMmuistia
• Musiikkivideoiden ja kuvaesitysten
automaattiseen luomiseen (sivu 92) tarvitaan
Pentium III 500 MHz tai nopeampi suoritin.
• ImageMixer VCD2 -ohjelmiston käyttöön
suositellaan Pentium III 800 MHz tai
nopeampaa suoritinta.
Suositeltava ympäristö ”Image Data
Converter SR Ver.1.0” -ohjelman
käyttämiseen
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows XP Home Edition
tai Windows XP Professional
Suoritin: MMX Pentium III 1 GHz tai
nopeampi
Muisti: 256 Mt tai enemmän (suositus on
512 Mt tai enemmän.)
Näennäismuisti: 700 Mt tai enemmän
Tietokoneen käyttäminen
Suoritin: MMX Pentium 200 MHz tai
nopeampi
• Tämä ohjelmisto on yhteensopiva DirectXtekniikan kanssa. DirectX:n on oltava
asennettuna käyttöön.
• CD-R-levyille kirjoittamiseen tarvitaan erillinen
ohjelmisto tallennuslaitteen käyttöä varten.
Näyttö: 1024 × 768 pistettä tai enemmän,
High Color (16-bittinen väri, 65 000 väriä)
tai enemmän
Kameran ja tietokoneen
yhteenliittämistä koskevia
huomautuksia
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa
tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen
samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin
laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-liitännän kautta mahdollistaa nopean
tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed
USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Automaat.]
(oletusasetus), [Massamuisti] ja [PTP]. Tässä
osassa kuvataan esimerkkeinä vaihtoehdot
[Automaat.] ja [Massamuisti]. [PTP]-valintaa
koskevia lisätietoja on sivulla 80.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
FI
83
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 84 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Voit kopioida kuvia kamerasta
tietokoneeseen seuraavasti.
Tallennusvälineen suora asennus
tietokoneeseen
Poista tallennusväline kamerasta, asenna se
tietokoneeseen ja kopioi kuvat.
InstallShield Wizard (ohjattu
asennustoiminto) tulee näkyvin.
• Jos asennusvalikon näyttö ei tule näkyviin,
kaksoisnapsauta
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
3 Napsauta [Next].
Kameran liittäminen tallennusväline
asennettuna tietokoneeseen USBliitäntää käyttäen
Kopioi kuvat noudattamalla vaiheita 1–5
sivuilla 84–89.
• Tällä sivulla olevat näytöt kuvaavat kuvien
kopiointia ”Memory Stick” -kortilta.
Vaihe 1: USB-ohjaimen
asentaminen
• Ohjain on ohjelmisto, jonka avulla
tietokoneeseen liitetty laite voi toimia oikein.
• Jos käytät Windows XP:tä, aloita vaiheesta 2.
• Jos PicturePackage on jo asennettuna, aloita
vaiheesta 2.
HUOMAA: Älä liitä tietokonetta
kameraan tässä vaiheessa.
1 Sulje kaikki käytössä olevat
sovellusohjelmat.
• Kirjaudu Windows 2000:ssa sisään
Järjestelmänvalvojana (valtuutetut
järjestelmänvalvojat).
2 Aseta CD-ROM (Cyber-shot-
USB-ohjaimen asennus käynnistyy. Kun
asennus on suoritettu, siitä tulee
ilmoitus näyttöön.
4 Valitse kohta [Yes, I want to
restart my computer now] (Kyllä,
haluan käynnistää tietokoneen
uudelleen nyt) napsauttamalla
sen vieressä olevaa valintanappia
ja napsauta sitten [Finish].
1
2
Tietokone käynnistyy uudelleen. Nyt
voit muodostaa USB-yhteyden.
Poista CD-levy asennuksen päätyttyä.
sovellusohjelmisto)
tietokoneeseen ja napsauta [USB
Driver], kun
asennusvalikkonäyttö tulee
näkyviin.
FI
84
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 85 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen
valmistelu
1 Aseta kuvat sisältävä
3 Käynnistä kamera ja tietokone.
OF
F
ON
tallennusväline kameraan.
POWER
• Valitse tallennusväline
/CFkytkimellä.(t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
2 Liitä kamera pistorasiaan
verkkolaitetta käyttäen.
Pistorasiaan
Tietokoneen käyttäminen
Verkkolaite
• Kun kopioit kuvia tietokoneelle akkua
käyttäen, kopiointi voi epäonnistua tai
kuvatiedot voivat korruptoitua, jos akku
sammuttaa virran liian pian.
FI
85
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 86 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Vaihe 3: Kameran ja tietokoneen
liittäminen
• Jos ”USB-tila Massamuisti” ei tule näkyviin,
aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti]
(sivu 80).
Vaihe 4-A: Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
2
(USB)
-liittimeen
USB-kaapeli (mukana)
1 USB-liittimeen
• Käyttöjärjestelmiä Windows 98/98SE/2000/Me
koskeva menetelmä on selitetty kohdassa ”Vaihe
4-B: Kuvien kopioiminen tietokoneeseen”
sivulla 87.
• Jos ohjatun asennuksen näyttö ei tule
automaattisesti esiin Windows XP
-järjestelmässä, noudata kohdassa ”Vaihe 4-B:
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 87
neuvottua menetelmää.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
1 Kun olet luonut USB-yhteyden
• Windows XP -tietokoneissa työpöydälle
tulee ohjattu AutoPlay-toiminto.
”USB-tila Massamuisti” tulee kameran
näyttöön.
USB-tila
Massamuisti
Memory Stick
Käynnistä
Käytönilmaisi
met*
vaiheessa 3, napsauta [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopioi kuvat tietokoneessa
olevaan kansioon käyttämällä
Microsoftin ohjattua skanneri- ja
kameratoimintoa) t [OK], kun
ohjatun toiminnon ruutu tulee
automaattisesti työpöydälle.
MENU
Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen
kerran, tietokone suorittaa automaattisesti
ohjelman kameran tunnistamiseksi. Odota
hetki.
* Tiedonsiirron aikana käytönilmaisimet
muuttuvat punaisiksi. Älä käytä tietokonetta,
ennen kuin ilmaisimet muuttuvat valkoisiksi.
• ”Memory Stick”/CF-korttilokeron kannen
avaaminen peruuttaa USB-yhteyden. Älä avaa
”Memory Stick”/CF-korttilokeron kantta USByhteyden aikana.
1
2
Scanner and Camera Wizard (Ohjattu
skanneri- ja kameratoiminto) -näyttö
tulee näkyviin.
FI
86
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 87 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
2 Napsauta [Next].
Kameran tallennusvälineelle tallennetut
kuvat tulevat näkyviin.
3 Voit poistaa valintamerkit niiden
kuvien kohdalta, joita et halua
kopioida, napsauttamalla kyseistä
valintaruutua ja napsauta sitten
[Next].
1
5 Valitse kohta [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (En mitään. Olen
lopettanut näiden kuvien kanssa
työskentelyn) napsauttamalla sen
vieressä olevaa valintanappia ja
napsauta sitten [Next].
1
2
Picture Name and Destination (Kuvan
nimi ja kohde) -näyttö tulee esiin.
4 Valitse kuville nimi ja kohde ja
napsauta sitten [Next].
1
2
Kuvien kopiointi alkaa. Kun kopiointi
on suoritettu, näkyviin tulee Other
Options (Muut vaihtoehdot) -näyttö.
• Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents -kansioon.
Tietokoneen käyttäminen
2
Completing the Scanner and Camera
Wizard (Lopetetaan ohjattua skannerija kameratoimintoa) -näyttö tulee
näkyviin.
6 Napsauta [Finish].
Ohjatun toiminnon näyttö sulkeutuu.
• Jos haluat jatkaa muiden kuvien kopiointia,
irrota USB-kaapeli (sivu 89). Suorita sitten
kohdassa ”Vaihe 3: Kameran ja tietokoneen
liittäminen” sivulla 86 esitetyt vaiheet.
Vaihe 4-B: Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
• Jos käytössä on Windows XP -järjestelmä,
suorita kohdassa ”Vaihe 4-A: Kuvien
kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 86 esitetyt
vaiheet.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
FI
87
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 88 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
1 Kaksoisnapsauta [My Computer]
t
[Removable Disk] t [DCIM].
3 Kaksoisnapsauta [My
Documents] -kansiota. Tuo sitten
valikko esiin napsauttamalla
hiiren kakkospainikkeella My
Documents -kansiota ja napsauta
sitten [Paste].
1
2
• Jos Removable Disk -kuvaketta ei näy, katso
ohjeita sivulla 113.
2 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta [Copy].
1
Kuvatiedostot kopioidaan My
Documents -kansioon.
• Jos kohdekansiossa on samanniminen
tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos kirjoitat
uuden kuvan aiemman kuvan päälle, aiempi
tiedosto poistetaan. Jos haluat kopioida
kuvatiedoston poistamatta aiempaa
tiedostoa, vaihda tiedoston nimi ja kopioi
kuva sitten. Huomaa kuitenkin, että jos
vaihdat tiedoston nimen (sivu 91), et ehkä
voi katsoa kyseistä kuvaa kamerallasi.
2
FI
88
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 89 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Vaihe 5: Kuvien katselu
tietokoneessa
USB-liitännän poistaminen
Tässä osassa kuvataan, kuinka My
Documents -kansioon kopioituja kuvia
voidaan katsoa.
1 Napsauta [Start] t [My
Suorita alla mainitut toimenpiteet
etukäteen, kun:
•
•
•
•
Irrotat USB-kaapelin
Poistat tallennusvälineen
Kytket kameran pois päältä.
Vaihdat tallennusvälineen
/CF-kytkimellä
x Windows 2000/Me/XP
Documents].
1 Kaksoisnapsauta
tehtäväpalkissa.
2
Kaksoisnapsauta tätä
1
My Documents -kansion sisältö tulee
näkyviin.
• Jos et käytä Windows XP:tä,
kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [My
Documents] -kuvaketta.
2 Kaksoisnapsauta haluttua
kuvatiedostoa.
(Sony DSC) t [Stop].
Tietokoneen käyttäminen
2 Napsauta
3 Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
4 Napsauta [OK].
Laite on kytketty irti.
• Vaihe 4 on tarpeeton Windows XP
-järjestelmissä.
x Windows 98/98SE
Varmista, että käytönilmaisimet (sivu 86)
ovat valkoisia. Jos käytönilmaisimet ovat
muuttuneet valkoisiksi, laite on kytketty
irti tietokoneesta.
Kuva tulee näkyviin.
• Adobe RGB -tilassa tallennetun kuvan väri
saattaa vaihdella näyttökuvan ja tulostetun
kuvan välillä monitorista riippuen.
FI
89
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI070PC.fm Page 90 Thursday, December 8, 2005 10:11 AM
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet
Kameralla tallennetut kuvatiedostot on
ryhmitetty kansioiksi tallennusvälineelle.
Esimerkki: kansioiden katselu Windows
XP:ssä (kun käytetään ”Memory Stick”
-korttia)
• Kuvatiedostot on nimetty seuraavasti. ssss
tarkoittaa mitä tahansa numeroa 0001–9999.
RAW-datatiedoston nimen numero-osa on sama
kuin sitä vastaavalla JPEG-kuvatiedostolla.
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Adobe RGB-datatiedostot:
_DSCssss.JPG
– RAW-datatiedosto (muu kuin Adobe RGB):
DSC0ssss.SR2
– RAW-datatiedosto (Adobe RGB):
_DSCssss.SR2
• Kansioita koskevia lisätietoja on sivuilla 64, 75
ja 77.
A Kansio, jossa on sellaisella kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja, jossa ei ole
kansioiden luontitoimintoa.
B Kansio, jossa on tällä kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja.
Jos uusia kansioita ei ole luotu, siellä on
vain ”101MSDCF”-kansio.
• Vaikka käytettäisiin Microdrive/CF-korttia,
näytöllä voi näkyä Sony MemoryStick
tietokoneympäristöstä riippuen.
• 100MSDCF-kansioon ei voi tallentaa kuvia.
Näissä kansioissa olevat kuvat ovat käytettävissä
vain katselua varten.
• MISC-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä siinä
olevia kuvia voi toistaa.
FI
90
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 91 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen
katselu kameralla
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Kun tietokoneelle kopioitua kuvatiedostoa
ei enää ole tallennusvälineellä, voit katsella
kyseistä kuvaa uudelleen kopioimalla
kuvatiedoston tietokoneelta
tallennusvälineelle.
• Vaihe 1 ei ole tarpeen, jos kamerallasi asetettua
tiedostonimeä ei ole muutettu.
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon
vuoksi.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai
jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei
välttämättä onnistu.
• Jos kansiota ei ole, luo ensin kansio kameralla
(sivut 75, 77) ja kopioi sitten kuvatiedosto.
2 Kopioi kuvatiedosto
tallennusvälineen kansioon
seuraavassa järjestyksessä.
1Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Copy].
2Kaksoisnapsauta [Removable Disk] tai
[Sony MemoryStick] kohdassa [My
Computer].
3Napsauta hiiren kakkospainikkeella
[DCIM]-kansiossa olevaa
[sssMSDCF] -kansiota ja napsauta
sitten [Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
100 – 999.
Tietokoneen käyttäminen
1 Napsauta hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta sitten [Rename].
Muuta tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
Anna kohtaan ssss numero 0001–
9999.
1
2
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna jokin
toinen numero.
• Näkyvissä voi olla tarkennin tietokoneen
asetuksista riippuen. Valokuvien
tarkentimena on JPG. Älä muuta tätä
tarkenninta.
FI
91
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 92 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Mukana toimitetun ohjelmiston käyttö
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Mukana toimitetun ohjelmiston
tiivistelmä
Mukana tuleva CD-ROM (Cyber-shotsovellusohjelmisto) sisältää kaksi
ohjelmistosovellusta: PicturePackage ja
ImageMixer.
PicturePackage
A
B
C
D
Ohjelmiston asentaminen
Voit asentaa PicturePackage- ja
ImageMixer VCD2 -ohjelmistot seuraavalla
tavalla.
• Jos et ole vielä asentanut USB-ohjainta (sivu
84), älä kytke kameraa tietokoneeseen, ennen
kuin asennat PicturePackage-ohjelmiston (paitsi
Windows XP:ssä).
• Kirjaudu Windows 2000/XP:ssa sisään
Järjestelmänvalvojana.
• USB-ohjain asennetaan automaattisesti
PicturePackage-ohjelmiston asennuksen
yhteydessä.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CDlevy (mukana) CD-levyasemaan.
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
(My Computer) t
(PICTUREPACKAGE).
Mitä voit tehdä:
A Burning Video CD (Video-CD:n
polttaminen)
ImageMixer VCD2 -näyttö tulee esiin.
B Music Video/Slideshow Producer
(Musiikkivideoiden ja kuvaesitysten
luominen)
C Save the images on CD-R (Kuvien
tallentaminen CD-R-levylle)
D Viewing video and pictures on PC
(Videoiden ja kuvien katselu
tietokoneessa)
Toimintojen käynnistäminen:
Napsauta yhtä vaihtoehdoista A–D ja
napsauta sitten näytön oikeassa
alakulmassa olevaa painiketta.
2 Napsauta [PicturePackage].
Näkyviin tulee Choose Setup Language
(Valitse asennuskieli) -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja
napsauta sitten [Next]-painiketta
kaksi kertaa.
Tässä osassa kuvataan
englanninkielinen näyttö.
License Agreement
(Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee
näkyviin.
Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt
sopimuksen ehdot, napsauta kohdan [I
accept the terms of the license
agreement] (Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot) vieressä
olevaa valintanappia ja napsauta sitten
[Next].
FI
92
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 93 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
4 Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
• ImageMixer VCD2 ja DirectX asennetaan,
jos niitä ei ole jo asennettu.
• Kun näkyviin tulee
uudelleenkäynnistämisen vahvistamista
koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
5 Poista CD-levy. PicturePackage
Mukana tulevalla CD-ROM-levyllä olevan
”Image Data Converter SR Ver.1.0”
-ohjelman avulla voit muokata RAW-tilassa
tallennettuja kuvia erilaisilla korjauksilla,
esimerkiksi sävykäyrä, terävyys. Voit myös
tallentaa kuvat tavallisempaan
tiedostomuotoon.
1 Aseta CD-ROM (Image Data
Converter SR Ver.1.0)
tietokoneeseen.
Näkyviin tulee Choose Setup Language
(Valitse asennuskieli) -näyttö.
Tietokoneen käyttäminen
Menu (PicturePackage-valikko)- ja
PicturePackage destination
Folder (PicturePackagekohdekansio) -pikakuvakkeet
tulevat näkyviin asennuksen
jälkeen.
”Image Data Converter SR
Ver.1.0” -ohjelmiston asennus
2 Valitse haluamasi kieli ja
Ohjelmiston käynnistäminen
• Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
PicturePackage Menu (PicturePackagevalikko) -kuvaketta.
Ohjelmiston käyttöä koskevia tietoja
Saat käytönaikaisen ohjeen näkyviin
napsauttamalla kunkin ruudun oikeassa
yläkulmassa olevaa kysymysmerkkiä [?].
PicturePackage- ja ImageMixer
VCD2 -ohjelmistojen teknistä tukea
antaa Pixelan käyttäjätuki. Tukea
koskevia lisätietoja on CD-levyn
pakkauksessa olevassa lehtisessä.
napsauta sitten [Next]-painiketta
kaksi kertaa.
Tässä osassa kuvataan
englanninkielinen näyttö.
License Agreement
(Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee
näkyviin.
Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt
sopimuksen ehdot, napsauta kohdan [I
accept the terms of the license
agreement] (Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot) vieressä
olevaa valintanappia ja napsauta sitten
[Next].
3 Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
Tietokone käynnistyy uudelleen.
FI
93
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 94 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
• ”Image Data Converter SR” voi muokata kuvien
väriavaruutta kuvassa käytetystä
värintoistotilasta riippumatta. Tästä syystä
käytetään termiä ”Real” termin ”Adobe RGB”
sijaan.
Värintoistotilan ja väriavaruuden välinen suhde on
seuraava.
• Kamerassa käytettävissä oleva yhdistelmä
Vakio
sRGB
Realistinen
a
Eloisa
a
a
Adobe RGB
• ”Image Data Converter SR” -ohjelmistossa
käytettävissä oleva yhdistelmä
Vakio
Realistinen
Eloisa
sRGB
a
a
a
Adobe RGB
a
a
a
”Image Data Converter SR Ver.1.0”
-ohjelmiston teknistä tukea on
asiakastuen www-sivustolla.
http://www.sony.net/
FI
94
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 95 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
ImageMixer VCD2 -ohjelmistolla
(mukana) voit kopioida kuvia tietokoneelle
ja luoda video-CD:n.
Suositeltava tietokoneympäristö
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS 9.1, 9.2 tai
Mac OS X (v10.0 tai uudempi)
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Suositeltavat ominaisuudet
ImageMixer VCD2 -ohjelmiston
käyttöä varten
Suoritin: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G3/G4/G5 series, Mac mini
Muisti: 128 Mt tai enemmän (suositus on
256 Mt tai enemmän.)
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
on noin 250 Mt
Näyttö: 1024 × 768 pistettä tai enemmän,
32 000 väriä tai enemmän
• QuickTime 4 tai uudempi on oltava valmiiksi
asennettuna. (QuickTime 5 tai uudempi on
suositeltava.)
Suositeltava ympäristö ”Image Data
Converter SR Ver.1.0” -ohjelman
käyttämiseen
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS X (v10.3-10.4)
Suoritin: iMac, eMac, iBook, PowerBook,
Power Mac G4/G5 series, Mac mini
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa
tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen
samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin
laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-liitännän kautta mahdollistaa nopean
tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed
USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Automaat.]
(oletusasetus), [Massamuisti] ja [PTP]. Tässä
osassa kuvataan esimerkkeinä vaihtoehdot
[Automaat.] ja [Massamuisti]. [PTP]-valintaa
koskevia lisätietoja on sivulla 80.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Tietokoneen käyttäminen
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS X (v10.1.5 tai
uudempi)
Kameran ja tietokoneen
yhteenliittämistä koskevia
huomautuksia
Kuvien kopiointi ja katselu
tietokoneessa
1 Valmistele kamera ja Macintoshtietokone.
Suorita sama toimenpide kuin kohdassa
”Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen
valmistelu” sivulla 85.
2 Liitä USB-kaapeli.
Suorita sama toimenpide kuin kohdassa
”Vaihe 3: Kameran ja tietokoneen
liittäminen” sivulla 86.
Muisti:256 Mt tai enemmän (suositus on
512 Mt tai enemmän.)
Näyttö: 1024 × 768 pistettä tai enemmän,
32 000 väriä tai enemmän
FI
95
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 96 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
3 Kopioi kuvatiedostot Macintoshtietokoneeseen.
Video-CD:n luominen
ImageMixer VCD2
-ohjelmistolla
1Kaksoisnapsauta uutta kuvaketta t
[DCIM] t kansio, jossa kopioitavat
tiedostot sijaitsevat.
2Vedä ja pudota kuvatiedostot
kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
• Kuvien tallennuspaikkaa ja tiedostonimiä
koskevia lisätietoja on sivulla 90.
4 Katsele kuvia tietokoneessa.
Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta
t avaa kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
• Voit luoda kuvatiedoston, joka on yhteensopiva
video-CD:n luomistoiminnon kanssa. Tietojen
tallentamiseen video-CD-muodossa tarvitaan
Roxion Toast-ohjelma (ei mukana).
ImageMixer VCD2 -ohjelman asennus
USB-liitännän poistaminen
Suorita alla mainitut toimenpiteet
etukäteen, kun:
•
•
•
•
USB-kaapelin irrottaminen
Tallennusvälineen poistaminen
kytket kameran pois päältä.
Tallennusvälineen vaihtaminen
kytkimellä.
• Sulje kaikki käytössä olevat sovellusohjelmat
ennen ImageMixer VCD2 -ohjelman
asentamista.
• Näytön asetuksena on oltava vähintään 1024 ×
768 pistettä ja vähintään 32 000 väriä.
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta
CD-levy (mukana) CD-levyasemaan.
/CF-
Vedä ja pudota aseman tai
tallennusvälineen kuvake Trash
-kuvakkeeseen.
Kamera on kytketty irti tietokoneesta.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X v10.0,
suorita edellä mainittu toimenpide sen jälkeen
kun olet kytkenyt tietokoneen pois päältä.
2 Kaksoisnapsauta CD:n kuvaketta.
3 Kopioi [IMXINST.SIT]-tiedosto
kiintolevyn [MAC]-kansioon.
4 Kaksoisnapsauta kohdekansiossa olevaa
[IMXINST.SIT]-tiedostoa.
5 Kaksoisnapsauta purettua [ImageMixer
VCD2_Install] -tiedostoa.
6 Kun näyttöön tulee
sisäänkirjautumisikkuna, anna haluamasi
nimi ja salasana.
Asennusohjelmisto käynnistyy.
ImageMixer VCD2 -ohjelman
käynnistäminen
Avaa [ImageMixer] kohdassa [Application]
ja kaksoisnapsauta sitten [ImageMixer
VCD2].
FI
96
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI070PC.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 97 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Ohjelmiston käyttöä koskevia tietoja
Saat käytönaikaisen ohjeen näkyviin
napsauttamalla kunkin ruudun oikeassa
yläkulmassa olevaa kysymysmerkkiä [?].
ImageMixer VCD2 -ohjelmiston
teknistä tukea antaa Pixelan
käyttäjätuki. Tukea koskevia
lisätietoja on CD-levyn pakkauksessa
olevassa lehtisessä.
”Image Data Converter SR Ver.1.0”
-ohjelmiston asennus
Voit muokata RAW-tilassa tallennettuja
kuvia erilaisilla korjauksilla, esimerkiksi
sävykäyrä, terävyys. Voit myös tallentaa
kuvat tavallisempaan tiedostomuotoon.
Tietokoneen käyttäminen
1 Käynnistä Macintosh-tietokone ja aseta
CD-ROM-levy (Image Data Converter SR)
CD-ROM-asemaan.
2 Kaksoisnapsauta CD:n kuvaketta.
3 Kopioi [IDCSR_INST.pkg]-tiedosto
kiintolevyn [MAC]-kansioon.
4 Kaksoisnapsauta kohdekansiossa olevaa
[IDCSR_INST.pkg]-tiedostoa.
Suorita asennus loppuun noudattamalla
näytön ohjeita.
• Kun näkyviin tulee
uudelleenkäynnistämisen vahvistamista
koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
• Tietoja ”Image Data Converter SR Ver.1.0”
-ohjelmiston värintoistotilasta ja tukitiedoista on
sivulla 94.
FI
97
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI080PRN.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 98 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen
Tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella (sivu 99).
Voit tulostaa kuvia liittämällä kameran suoraan PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
Tulostaminen suoraan ”Memory Stick”/Microdrive/CF-kortin kanssa
yhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa suoraan ”Memory Stick”/Microdrive/CF-kortin
kanssa yhteensopivalla tulostimella.
Lue tulostimen mukana tulleet käyttöohjeet.
Tulostaminen tietokoneella
Voit kopioida kuvia tietokoneelle mukana toimitetulla
PicturePackage-ohjelmistolla ja tulostaa kuvat.
Tulostaminen valokuvausliikkeessä (sivu 103)
Voit viedä kamerallasi otetut kuvat sisältävän tallennusvälineen
valokuvausliikkeeseen. Voit lisätä etukäteen
(Kuvatilaus)
-merkin kuviin, jotka haluat tulostaa.
FI
98
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI080PRN.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 99 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridgeyhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia
ilman tietokonettakin liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
• PictBridge perustuu CIPA-standardiin. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
Vaihe 1: Kameran valmistelu
Valmistele kamera sen liittämiseksi
tulostimeen USB-kaapelilla. Vaihetta 1
(vaiheet 1 – 4) ei tarvitse suorittaa
kytkettäessä kamera tulostimeen, joka
tunnistetaan, kun [USB-liitäntä]
-asetuksena on [Automaat.].
Yksittäiskuvatilassa
/
-painike
Voit tulostaa yhden kuvan tulostusarkille.
Monivalintakytkin
MENU-painike
• Verkkolaitetta kannattaa käyttää, jotta virta ei
katkea kesken tulostuksen.
Hakemistotilassa
1
2
1 Tuo valikko esiin painamalla
MENU.
2 Siirrä monivalintakytkintä B ja
valitse
3 Valitse [
• Hakemistotulostustoiminto ei ole käytettävissä
kaikkien tulostimien kanssa.
• Hakemistokuvaan tulostettavien kuvien määrä
riippuu tulostimesta.
• Et voi tulostaa RAW-datatiedostoja.
• Jos ilmaisin
vilkkuu kameran näytössä noin
viisi sekuntia (ilmoitus virheestä), tarkasta
liitettynä oleva tulostin.
Valokuvien tulostaminen
Voit tulostaa useamman kuvan
pienennettynä tulostusarkille. Tulostettava
kuvasarja voi koostua joko samasta kuvasta
(1) tai eri kuvista (2).
(Asetus).
] (Asetus2) siirtymällä
V, valitse sitten [USB-liitäntä]
siirtymällä v/V/B.
2
4 Valitse [PictBridge] siirtymällä
B/v ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
Asetus 2
Tiedostonumero: PictBridge
USB-liitäntä:
PTP
Mass Storage
Videolähtö:
Automaat.
Kellon asetus:
USB-tila on asetettu.
FI
99
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI080PRN.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 100 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
5 Aseta tallennusväline, johon
kuvat on tallennettu.
• Valitse tallennusväline
kytkimellä.
/CF-
Vaihe 2: Kameran kytkeminen
tulostimeen
Yhdistä kameran
(USB) -liitin ja
tulostimen USB-liitin toimitetulla
USB-kaapelilla.
2
(USB)
-liittimeen
Vaihe 3: Tulostus
-painiketta ei tarvitse painaa,
tulostusvalikko tulee näkyviin, kun vaihe 2
on suoritettu.
1 Valitse haluamasi
tulostusmenetelmä siirtämällä
monivalintakytkintä v/V ja paina
sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
[Koko tämä kansio]
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
[DPOF-kuva]
Tulostaa kaikki kuvat, joissa on
(Kuvatilaus) -merkki (sivu 103),
näytetystä kuvasta riippumatta.
[Valitse]
Valitsee kuvat ja tulostaa kaikki kuvat.
1Valitse tulostettava kuva siirtymällä
b/B ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
Valittuun kuvaan tulee -merkki.
USB-kaapeli
(mukana)
1 USBliittimeen
• Valitse muut tulostettavat kuvat samalla
tavalla.
2Valitse [Tulosta] siirtymällä V ja paina
sitten monivalintakytkimen keskiötä.
[Tämä kuva]
Tulostaa näytetyn kuvan.
Kytke kamera ja tulostin päälle.
Kun kytkentä on tehty, ilmaisin
tulee näkyviin.
• Jos valitset [Tämä kuva] ja asetat vaiheessa
2 [Hakemisto]-asetukseksi [Päällä], voit
tulostaa sarjan samoja kuvia
hakemistokuvana.
Tulosta
Koko tämä
kansio
DPOF-kuva
Valitse
Tämä kuva
Peruuta
Kamera siirtyy toistotilaan, minkä jälkeen
näyttöön tulee kuva ja tulostusvalikko.
FI
100
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI080PRN.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 101 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
2 Valitse tulostusasetukset
siirtymällä v/V/b/B.
Tulosta
Hakemisto
Koko
Päivä
Määrä
Pois
Esiasetettu
Pois
1
Poistu OK
3 Valitse [OK] siirtymällä V/B ja
paina sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
Kuva tulostetaan.
• Älä irrota USB-kaapelia, kun
(Älä
irrota USB-kaapelia) -ilmaisin näkyy
näytöllä.
[Hakemisto]
-ilmaisin
Tulosta hakemistokuva valitsemalla.
[Päällä].
[Koko]
Tulostaa
2/3
Poistu
Valitse tulostusarkin koko.
[Päivä]
Valitse [Päivä&aika] tai [Päivä], jos
haluat lisätä päivämäärän ja ajan kuviin.
Valitse vaiheen 3 jälkeen [Valitse] ja
haluamasi kuva siirtymällä v/V ja suorita
sitten vaiheesta 1 eteenpäin.
Valokuvien tulostaminen
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään
valitsemassasi järjestyksessä (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 2). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikkien tulostimien kanssa.
Muiden kuvien tulostaminen
[Määrä]
Kun [Hakemisto]-asetuksena on
[Pois]:
Valitse arkkien määrä tulostettavalle
kuvalle. Kuva tulostetaan yhtenä
kuvana.
Kun [Hakemisto]-asetuksena on
[Päällä]:
Valitse kuvasarjojen määrä
hakemistokuvan tulostamista varten. Jos
valitsit [Tämä kuva] vaiheessa 1, valitse,
montako samaa kuvaa haluat tulostaa
vierekkäin arkille hakemistokuvana.
• Määrätty kuvamäärä ei ehkä mahdu yhdelle
arkille.
FI
101
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI080PRN.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 102 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Hakemistonäytössä olevien kuvien
tulostaminen
Suorita ”Vaihe 1: Kameran valmistelu”
(sivu 99) ja ”Vaihe 2: Kameran kytkeminen
tulostimeen” (sivu 100) ja jatka sitten
seuraavasti.
Kun kamera kytketään tulostimeen,
tulostusvalikko tulee näkyviin. Sulje
tulostusvalikko valitsemalla [Peruuta] ja
jatka seuraavasti.
1 Paina
/
(Hakemisto).
Hakemistonäyttö tulee näkyviin.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse [ ] (Tulosta) siirtymällä B ja
paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
4 Valitse haluamasi tulostusmenetelmä
siirtämällä monivalintakytkintä v/V ja
paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Tulosta
Koko tämä
kansio
DPOF-kuva
Valitse
Peruuta
[Valitse]
Valitsee kuvat ja tulostaa kaikki kuvat.
Valitse tulostettava kuva siirtymällä v/V/
b/B ja paina sitten monivalintakytkimen
keskiötä, niin -merkki tulee näkyviin.
(Valitse muut kuvat toistamalla tämä
toimenpide.) Paina sitten MENU.
[DPOF-kuva]
Tulostaa kaikki kuvat, joissa on
(Kuvatilaus) -merkki, näytetystä kuvasta
riippumatta.
[Koko tämä kansio]
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
5 Suorita vaiheet 2 ja 3 kohdasta ”Vaihe 3:
Tulostus” (sivu 100).
FI
102
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI080PRN.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 103 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tulostaminen valokuvausliikkeessä
Voit viedä kamerallasi otetut kuvat
sisältävän tallennusvälineen
valokuvausliikkeeseen. Jos valokuvausliike
käyttää DPOF-standardin mukaista
tulostusta, voit valita kuvat merkitsemällä
ne ennalta
(Kuvatilaus) -merkillä eikä
sinun tarvitse valita tulostettavia kuvia enää
uudelleen, kun tulostat ne
valokuvausliikkeessä.
Merkitseminen
yksittäiskuvatilassa
Monivalintakytkin
Mikä on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) on
toiminto, jonka avulla voidaan lisätä
(Kuvatilaus) -merkki tallennusvälineellä
oleviin kuviin myöhemmin tapahtuvaa
tulostusta varten.
(Kuvatilaus) -merkillä varustetut kuvat
voidaan tulostaa myös tulostimella, joka
noudattaa DPOF (Digital Print Order Format)
-standardia, tai PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella.
• RAW-datatiedostoja ei voi merkitä.
MENUpainike
1 Näytä kuva, jonka haluat tulostaa.
•
• Kysy valokuvausliikkeestä, minkä tyyppisiä
tallennusvälineitä he pystyvät käsittelemään.
• Jos valokuvausliike ei pysty käsittelemään
”Memory Stick”-, Microdrive- tai CF-korttia,
kopioi tulostettavat kuvat toiselle
tallennusvälineelle, esimerkiksi CD-R, ja vie se
liikkeeseen.
• Jos tallensit ”Memory Stick Duo” -kortille,
muista ottaa Memory Stick Duo -sovitin
mukaasi.
• Varmuuskopioi aina kuvatiedot levylle ennen
kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.
• Et voi asettaa kuvien tulostusmäärää.
MENU.
3 Valitse DPOF siirtämällä
Valokuvien tulostaminen
Kun viet tallennusvälineen
valokuvausliikkeeseen
2 Tuo valikko esiin painamalla
monivalintakytkintä b/B ja paina
sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
(Kuvatilaus) -merkki tulee kuvaan.
110min.
DPOF
Poistu
TAAKSE/SEUR.
4 Kun haluat merkitä muita kuvia,
valitse haluamasi kuva siirtymällä
b/B ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
Merkin poistaminen
yksittäiskuvatilassa
Paina monivalintakytkimen keskiötä
vaiheessa 3 tai 4.
FI
103
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI080PRN.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 104 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Merkitseminen
hakemistotilassa
8 Valitse [OK] siirtymällä B ja paina
1 Tuo hakemistonäyttö näkyviin (t
sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
-merkki muuttuu valkoiseksi.
”Lue tämä ensin” vaihe 6).
2 Tuo valikko esiin painamalla
MENU.
Peruuta valitsemalla [Peruuta] vaiheessa 4
tai valitse [Poistu] vaiheessa 8 ja paina
sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Merkin poistaminen hakemistotilassa
3 Valitse DPOF siirtämällä
monivalintakytkintä b/B ja paina
sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
4 Valitse [Valitse] siirtymällä v/V ja
paina sitten monivalintakytkimen
keskiötä.
•
Valitse vaiheessa 5 kuvat, joiden merkinnän
haluat poistaa, ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
Kaikkien kansiossa olevien merkkien
poistaminen
Valitse [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 ja
paina sitten monivalintakytkimen keskiötä.
Valitse [Pois] ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
-merkkiä ei voi lisätä, jos valittuna on
[Koko tämä kansio].
5 Valitse merkittävä kuva
siirtymällä v/V/b/B ja paina sitten
monivalintakytkimen keskiötä.
Valittuun kuvaan tulee vihreä
-merkki.
Vihreä
-merkki
VALITSE
MENU
SEURAAVAAN
6 Merkitse muut kuvat toistamalla
vaihe 5.
7 Paina MENU.
FI
104
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI090TV.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 105 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kameran kytkeminen televisioon
Kuvien katsominen televisiolla
Voit katsoa kuvia televisiolla kytkemällä
kameran televisioon.
Kytke virta pois sekä kamerasta että
televisiosta ennen kuin kytket kameran
televisioon.
1 Käytä toimitettua videokaapelia
3 Käynnistä kamera ja paina
(Toisto).
110min.
-painike
1M
2/9
101-0002
2005 1 1 10:30PM
TAAKSE/SEUR.
kameran liittämiseen televisioon.
1 Videotulolitäntään
2 VIDEO OUT
-liittimeen
Monivalintakytkin
Kameralla otetut kuvat tulevat näkyviin
televisioruudulle.
Valitse haluamasi kuva siirtämällä
monivalintakytkintä b/B.
Videokaapeli (mukana)
videotulokytkin asentoon
”video”.
• Lue television mukana tulleet käyttöohjeet.
Kameran kytkeminen televisioon
2 Kytke televisio päälle ja aseta TV-/
• Kun käytät kameraa ulkomailla,
videolähtösignaali on ehkä vaihdettava
vastaamaan paikallisessa
televisiojärjestelmässä käytettävää
signaalityyppiä (sivu 81).
• Kun Adobe RGB -tilassa tallennettuja kuvia
näytetään sRGB-laitteissa kuten televisioissa/
nestekidenäytöissä, jotka eivät ole yhteensopivia
Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) -tilan kanssa,
kuvat näytetään alemmalla intensiteettitasolla.
FI
105
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI090TV.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 106 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Televisioiden värijärjestelmät
Jos haluat katsoa kuvia televisiolla, tarvitset
videotuloliitännällä varustetun television ja
videokaapelin (mukana). Television
värijärjestelmän täytyy olla sama kuin
digitaalikamerassa. Katso seuraavista
luetteloista, mitä TV-värijärjestelmää
kameran käyttömaassa tai -alueella
käytetään.
NTSC-järjestelmä
Bahamasaaret, Bolivia, Chile, Ecuador,
Filippiinit, Jamaika, Japani, Kanada, KeskiAmerikka, Kolumbia, Korea, Meksiko,
Peru, Surinam, Taiwan, Venezuela,
Yhdysvallat jne.
PAL-järjestelmä
Australia, Belgia, Espanja, Hollanti,
Hongkong, Iso-Britannia Italia, Itävalta,
Kiina, Kuwait, Malesia, Norja, Portugali,
Puola, Ruotsi, Saksa, Singapore, Slovakia,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Thaimaa, Tšekki,
Unkari, Uusi-Seelanti jne.
PAL-M-järjestelmä
Brasilia
PAL-N-järjestelmä
Argentiina, Uruguay, Paraguay
SECAM-järjestelmä
Bulgaria, Guyana, Irak, Iran, Monaco,
Ranska, Ukraina, Venäjä jne.
FI
106
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 107 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso aiheet sivuilla 108 – 117.
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso ohjeita sivulla 118.
2 Paina RESET-painiketta terävällä esineellä ja kytke sitten virta (nollaus).
Kaikki asetukset, myös päivämäärä ja aika) nollataan.
RESET-painike
3 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen ja paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon.
Vianmääritys
FI
107
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 108 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Akku ja virta
Akkua ei voi ladata.
• Akkua ei voi ladata, kun kameran virta on kytketty. Sammuta kamera (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2).
Akkua ei voi asentaa.
• Kun asennat akkua, paina akun kärjellä akun poistovipua kameran etuosaa kohti (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 1).
• Asenna akku oikein (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
/latauksen merkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan.
• Asenna akku oikein (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Akku on tyhjentynyt. Irrota verkkolaite, kytke se uudelleen ja lataa sitten akku.
• Akussa on toimintahäiriö. Ota yhteys Sony-kauppiaaseen ja paikalliseen valtuutettuun Sony-
huoltoon.
/latauksen merkkivalo ei syty, kun akkua ladataan.
• Kytke verkkolaite oikein.
• Asenna akku oikein (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Akku on ladattu täyteen.
• Akku on tyhjentynyt. Irrota verkkolaite, kytke se uudelleen ja lataa sitten akku.
• Verkkolaitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Akun varaustilan ilmaisin ei näytä oikein, tai se näyttää riittävää varausta, mutta
varaus loppuu liian nopeasti.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa
(sivu 125).
• Näytetty jäljellä oleva aika ei vastaa todellista aikaa. Tyhjennä akku kokonaan ja lataa se sitten
täyteen näytetyn ajan korjaamiseksi.
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 125). Vaihda tilalle uusi akku.
Akku tyhjenee liian nopeasti.
• Lataa se riittävän täyteen (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Käytät kameraa erittäin kylmässä paikassa (sivu 125).
• Akun napa on likainen. Puhdista akun napa esim. pumpulipuikolla ja lataa akku.
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 125). Vaihda tilalle uusi akku.
• Irrota DC-pistoke kamerasta, kun lataus on suoritettu.
FI
108
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 109 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
• Asenna akku oikein (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Kytke verkkolaite oikein.
• Verkkolaitteessa on toimintahäiriö. Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon.
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Akun käyttöaika on loppunut (sivu 125). Vaihda tilalle uusi akku.
Virta katkeaa yllättäen.
• Kun virransäästö on käytössä eikä kameraa käytetä tietyn ajan kuluessa virran ollessa
kytkettynä, kamera kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan estääkseen akun tyhjenemisen.
Paina suljinpainiketta tai
(Toisto) -painiketta tai käytä verkkolaitetta.(t ”Lue tämä
ensin” vaihe 2).
• Akku on tyhjentynyt. Asenna ladattu akku (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
Valokuvien kuvaaminen
Nestekidenäyttö ei käynnisty vaikka virta on kytketty.
• Aseta FINDER/AUTO/LCD-kytkin muuhun asentoon kuin FINDER (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5).
Etsimen kuva ei ole tarkka.
• Säädä diopteriasteikko oikein etsimen säätövipua käyttämällä (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
Kamera ei tallenna kuvia.
• Tarkasta tallennusvälineen vapaa tila (sivu 22). Jos se on täynnä, toimi jollakin seuraavista
Vianmääritys
tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
– Vaihda tallennusväline
• Aseta
/CF-kytkin oikeaan asentoon (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
• Aseta ”Memory Stick” -kortin kirjoitussuojakytkin tallennusasentoon (sivu 122).
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Kamera on toistotilassa. Siirry tallennustilaan painamalla suljinpainiketta tai
(Toisto)
-painiketta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
Kohde ei näy näytössä.
• Kamera on toistotilassa. Siirry tallennustilaan painamalla suljinpainiketta tai
(Toisto)
-painiketta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
• Jos laitat kasvosi etsimen lähelle, kun FINDER/AUTO/LCD-kytkin on asennossa AUTO,
etsin voi kytkeytyä automaattisesti päälle. Tarkista FINDER/AUTO/LCD-kytkin.
FI
109
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 110 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tallennus kestää kauan.
• NR hidas suljin -toiminto on käytössä (sivu 36). Tämä ei ole vika.
• Kuvataan RAW-tilassa (sivu 58). Koska RAW-datatiedosto on suuri, kuvaus RAW-tilassa voi
kestää jonkin aikaa.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Käytä kuvaukseen lähikuvaustilaa (Makro). Muista sijoittaa objektiivi
kauemmas kohteesta kuin lyhin kuvausetäisyys etäisyysmerkin peruspisteestä, noin 35 cm
(W)/40 cm (T), kun kuvaat (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
•
(Hämärä) tai
(Maisema) on valittu Valotus-tilassa, kun kuvataan valokuvia.
• Kun kuvataan käsitarkennustilassa, aseta FOCUS-kytkin asentoon AUTO (sivu 47).
Tarkkuusdigitaalizoom ei toimi.
• Aseta [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Tarkkuus] (sivu 70).
• Tätä toimintoa ei voi käyttää kuvattaessa RAW-tilassa (sivu 58).
Älykäs zoom ei toimi.
• Aseta [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Älykäs] (sivu 70).
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun:
– Kuvakooksi on asetettu [10M].
– Kuvataan RAW-tilassa.
Salamavalo ei toimi.
• Salamavalon asetuksena on
(Ei salamaa) (sivu 49).
• Salamaa ei voi käyttää, kun:
– Sarjakuvaus-tila on valittu (sivu 57).
– Monivalotus-tila on valittu (sivu 43).
–
(Hämärä) on valittu Valotus-tilassa (sivu 29).
• Aseta salamavaloksi (Pakotettu salama) tai
(Pakotettu salama ja punasilmäisyyden
vähennys) (sivu 49) kun
(Maisema) on valittu Valotus-tilassa.
-painiketta, niin salama
• Kun [Pop-up -salama] -asetuksena on [Käsivalinta], paina
ponnahtaa esiin (sivu 50).
Salamalla otetuissa kuvissa näkyy sameita täpliä.
• Ilmassa oleva pöly heijastaa salaman valoa ja näkyy kuvassa. Tämä ei ole vika.
Lähikuvaustoiminto (Makro) ei toimi.
•
(Hämärä) tai
(Maisema) on valittu Valotus-tilassa (sivu 29).
Päivämäärä ja aika tallentuvat väärin.
• Aseta oikea päivämäärä ja aika (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
FI
110
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 111 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
F-arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivut 38 ja 40).
Kuva on liian tumma.
• Kuvattavan kohteen takana on valonlähde. Valitse mittaustila (sivu 39) tai säädä valotusta
(sivu 40).
• Näyttö ei ole riittävän kirkas. Säädä nestekidenäytön taustavalon / etsimen taustavalon
kirkkautta (sivu 79).
Kuva on liian vaalea.
• Kuvattava kohde on kohdevalaistuna muuten pimeässä paikassa, esim. esiintymislavalla.
Säädä valotusta (sivu 40).
• Näyttö on liian kirkas. Säädä nestekidenäytön taustavalon / etsimen taustavalon kirkkautta
(sivu 79).
Kuvan värit eivät ole oikein.
• Kuvatehoste-toiminto on käytössä. Peruuta Kuvatehoste-toiminto (sivu 62).
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä tekemällä sen väliaikaisesti kirkkaammaksi,
kun valoa on vähän (Automaattinen kirkkauden tarkkailu). Tällä ei ole vaikutusta
tallennettuun kuvaan.
Näytöllä näkyy pystyraitoja.
• Tämä on välkkymisilmiö. Tämä ei ole vika (sivu 60).
• Kun virtalähteen taajuusasetus on väärä, välkkymistä voi esiintyä. Tarkista [Välkkyrajoit.]
(Asetus)-valikossa (sivu 60).
Vianmääritys
-asetus
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Ota punasilmäisyyden vähennys -toiminto käyttöön (sivu 49).
• Ota kuva suositeltua kuvausetäisyyttä lähempää (sivu 49).
• Valaise huone ja ota kuva.
Näytöllä näkyy seepraraitoja.
• [Seepra]-asetuksena on [Päällä] (sivu 41). Jos se ei ole tarpeen, peruuta se.
Näytöllä näkyy apuviivoja pysty- ja vaakasuunnassa.
• [Apuviiva]-asetuksena on [Päällä] (sivu 59). Jos se ei ole tarpeen, peruuta se.
FI
111
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 112 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan (sivu 4, t ”Lue tämä ensin”).
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Tallennusväline on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
• Akku on lähes tyhjä. Asenna ladattu akku.
•
(Hämärä-tila) tai
(Hämärä muotokuva -tila) on valittu Valotus-tilassa (sivu 29).
Kuvien katselu
Katso seuraavien aiheiden kanssa kohtaa ”Tietokoneet” (sivu 113).
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
• Siirry toistotilaan painamalla
(Toisto) -painiketta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu (sivu 91).
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä (sivu 89).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Kuva saattaa näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa kuvan käsittelyn vuoksi. Tämä ei ole
vika.
Kuva ei tule näkyviin televisioruudulle.
• Tarkasta, että kameran [Videolähtö]-asetus on asetettu television värijärjestelmän mukaisesti
(sivu 81).
• Tarkasta, että liitäntä on tehty oikein (sivu 105).
• Kameraan on liitetty USB-kaapeli. Irrota USB-kaapeli asianmukaisella tavalla (sivu 89).
Kuvien poistaminen ja muokkaaminen
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
• Peruuta suojaus (sivu 66).
• Aseta ”Memory Stick” -kortin kirjoitussuojakytkin tallennusasentoon (sivu 122).
Olet poistanut kuvan vahingossa.
• Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Kuvat kannattaa suojata (sivu 65) tai asettaa
”Memory Stick” -kortin kirjoitussuojakytkin asentoon LOCK (sivu 122) vahingossa
tapahtuvan poiston estämiseksi.
FI
112
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 113 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Koonmuuttamistoiminto ei toimi.
• RAW-datatiedostojen kokoa ei voi muuttaa.
DPOF (Kuvatilaus) -merkki ei tule näkyviin.
• RAW-datatiedostojen DPOF (Kuvatilaus) -merkkejä ei voi näyttää.
Tietokoneet
Et tiedä, onko tietokoneen käyttöjärjestelmä yhteensopiva kameran kanssa.
• Lue kohta ”Suositeltava tietokoneympäristö” sivu 83 Windows ja sivu 95 Macintosh.
USB-ohjainta ei voi asentaa.
• Kirjaudu Windows 2000:ssa sisään Järjestelmänvalvojana (valtuutetut järjestelmänvalvojat)
(sivu 84).
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Kytke virta kameraan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
• Jos akku on lähes tyhjä, käytä virtalaitetta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
• Käytä toimitukseen kuuluvaa USB-kaapelia (sivu 86).
• Irrota USB-kaapeli sekä tietokoneesta ja kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla. Varmista,
että ”USB-tila Massamuisti” on näkyvissä (sivu 86).
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti]
(Asetus) -valikossa (sivu 80).
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-jakajan tai muun laitteen kautta) (sivu 86).
• USB-ohjain ei ole asennettu. Asenna USB-ohjain (sivu 84).
• Tietokone ei tunnista laitetta oikein, koska kamera ja tietokone yhdistettiin USB-kaapelilla
Vianmääritys
toisiinsa ennen kuin mukana tulevalta CD-ROM-levyltä asennettiin ”USB Driver”. Poista
väärin tunnistettu väline tietokoneesta ja asenna sitten USB-ohjain uudestaan (katso seuraavaa
kohtaa).
Removable Disk -kuvake ei tule tietokoneen näyttöön, kun kamera kytketään
tietokoneeseen.
• Asenna USB-ohjain uudestaan seuraavien ohjeiden mukaisesti. Seuraava toimenpide koskee
vain Windows-tietokoneita.
1 Tuo valikko esiin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella [My Computer] ja napsauta
sitten [Properties].
System Properties -näyttö tulee näkyviin.
2 Napsauta [Hardware] t [Device Manager].
• Jos käytössä on Windows 98/98SE/Me, napsauta [Device Manager]-välilehteä.
Näkyviin tulee ”Device Manager”.
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [ Sony DSC] ja napsauta sitten [Uninstall] t [OK].
Laite on poistettu.
4 Asenna USB-ohjain (sivu 84).
FI
113
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Left
02FI100TS.fm Page 114 Wednesday, November 30, 2005 3:02 PM
Kuvia ei voi kopioida.
• Liitä kamera ja tietokone oikein toimitetulla USB-kaapelilla (sivu 86).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivut 86 ja 95).
• Kun otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua tallennusvälinettä, et ehkä pysty
kopioimaan kuvia tietokoneelle. Ota kuvia käyttäen kamerallasi alustettua tallennusvälinettä
(sivut 75 ja 77).
PicturePackage ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden luomisen jälkeen.
• Käynnistä PicturePackage-valikko (PicturePackage Menu) ja tarkasta [Settings].
• Luo USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle (sivu 86).
Kuvaa ei voi toistaa tietokoneessa.
• Jos käytät PicturePackage-ohjelmistoa, napsauta näytön oikeassa yläkulmassa olevaa ohjetta.
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Tarkasta tulostimen asetukset.
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen kun ne on kopioitu tietokoneeseen.
• Kopioi ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, kuten esim. ”101MSDCF” (sivu 90).
• Käytä oikein (sivu 91).
”Memory Stick”
”Memory Stick” -korttia ei voi asentaa.
• Asenna se oikein päin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
”Memory Stick” -kortille ei voi tallentaa.
• Aseta ”Memory Stick” -kortin kirjoitussuojakytkin tallennusasentoon (sivu 122).
• ”Memory Stick” -kortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
• Aseta
/CF-kytkin asentoon ”
” (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
”Memory Stick” -korttia ei voi alustaa.
• Aseta ”Memory Stick” -kortin kirjoitussuojakytkin tallennusasentoon (sivu 122).
Olet alustanut ”Memory Stick” -kortin vahingossa.
• Kaikki ”Memory Stick” -kortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei voi
palauttaa. Suosittelemme, että asetat ”Memory Stick” -kortin kirjoitussuojakytkimen LOCKasentoon, jotta kuvia ei voi poistaa vahingossa (sivu 122).
FI
114
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 115 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
”Memory Stick” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista ”Memory Stick
PRO” -korttia.
• Tarkasta, että tietokone ja kortinlukija tukevat ”Memory Stick PRO” -korttia. Muiden kuin
Sonyn valmistamien tietokoneiden ja kortinlukijoiden käyttäjien tulee ottaa yhteys niiden
valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivut 84 –
86). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO” -kortin.
Microdrive/CF-kortti
Microdrive/CF-korttia ei voi asettaa.
• Yritettiin asettaa käyttökelvoton CF-kortti (sivu 124, t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
• Asenna se oikein päin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
Microdrive/CF-kortille ei voi tallentaa.
• Microdrive/CF-kortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
• Asetettiin käyttökelvoton CF-kortti (sivu 124, t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
• ”Memory Stick”/CF-korttilokeron kansi on auki. Sulje CF-korttilokeron kansi (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 3).
• Aseta
/CF-kytkin asentoon ”CF” (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
• Käytät tallennusvälinettä, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-asennossa.
Aseta kytkin tallennusasentoon.
Microdrive on kuumentunut.
• Microdrive-korttia on käytetty pitkään. Tämä ei ole vika.
Microdrive/CF-kortti on epähuomiossa alustettu.
• Alustus poistaa kaikki Microdrive/CF-kortin tiedot. Niitä ei voi palauttaa.
Vianmääritys
Tulostus
Katso seuraavien aiheiden kanssa myös kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin”.
Kuvan väri on outo.
• Kun Adobe RGB -tilassa tallennettuja kuvia tulostetaan sRGB-tulostimilla, jotka eivät ole
yhteensopivia Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21) -muodon kanssa, kuvat tulostetaan alemmalla
intensiteettitasolla (sivu 56).
FI
115
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 116 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Yhteyden luominen ei onnistu.
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkasta, että tulostin on päällä ja että se voidaan kytkeä kameraan.
• Kun tallennusvälinettä, esimerkiksi ”Memory Stick”, CF-kortti, ei ole asetettu kameraan,
kamera ei voi muodostaa yhteyttä tulostimeen. Kun tallennusväline on paikallaan, muodosta
uudelleen yhteys tulostimeen.
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge]
(Asetus) -valikossa (sivu 80).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen, katso lisätietoja
tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkasta, että kamera on kytketty oikein tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia.
• Kytke tulostin päälle. Katso lisätietoja tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota USB-kaapeli ja kytke se
uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu, irrota USB-kaapeli, sammuta tulostin ja
käynnistä se uudelleen ja liitä sitten USB-kaapeli uudelleen.
• RAW-datatiedostoja ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi
tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• USB-kaapeli irrotettiin ennen kuin
näkyvistä.
• Vaihdoit
(Älä irrota USB-kaapelia) -ilmaisin poistui
/CF-kytkimen asentoa kameraa käyttäessäsi.
Päivämäärää ei voi lisätä tai kuvia tulostaa hakemistotilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistotilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Päivämäärää ei voi tulostaa kuviin, joissa ei ole päivämäärätietoja. Aseta [Päivä]-asetukseksi
[Pois] ja tulosta kuva uudestaan (sivu 101).
Kuvakokoa ei voi valita.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
FI
116
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 117 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valittua kuvakokoa ei voi tulostaa.
• Irrota ja kytke uudestaan USB-kaapeli aina, kun vaihdat paperin kokoa tulostimen kameraan
kytkemisen jälkeen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta joko kameran (sivu 101) tai
tulostimen asetusta.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Siihen voi kulua jonkin aikaa
tulostimesta riippuen.
Muut
Kamera ei toimi.
• Käytä tähän kameraan sopivaa oikeantyyppistä akkua (sivu 125).
• Akun varaus on vähissä (ilmaisin E tulee näkyviin). Lataa akku (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1).
• Kamera on virransäästötilassa. Peruuta virransäästötila painamalla suljinpainiketta tai
(Toisto) -painiketta.
• Jos nestekidenäyttö suljetaan kohti kameraa, kun FINDER/AUTO/LCD-kytkin on asennossa
LCD, kameraa ei voi käyttää, esimerkiksi MENU-painike. Aseta kytkin asentoon FINDER tai
muuta nestekidenäytön kulmaa.
Virta on päällä, mutta kamera ei toimi.
• Kamerassa oleva kiinteä mikrotietokone ei toimi oikein. Irrota akku ja asenna se takaisin
minuutin kuluttua ja kytke kamera päälle. Jos tästä ei ole apua, nollaa kamera (sivu 107).
Näytössä on tuntematon ilmaisin.
• Katso sivua 18.
Vianmääritys
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi ennen kuin käytät sitä
(sivu 126).
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.
• Aseta päivämäärä ja aika uudestaan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
Kameraa ei voi käynnistää/sammuttaa lisävarusteella kuten kaukosäätimellä.
• Kun kameran POWER-kytkin on asennossa OFF, kameraa ei voi käyttää lisävarusteella kuten
kaukosäätimellä. Aseta POWER-kytkin asentoon ON (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
FI
117
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 118 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnostiikkanäyttö
Jos näkyviin tulee kirjaimella alkava koodi,
kyseessä on itsediagnostiikkanäyttö. Kaksi
viimeistä numeroa (ss) vaihtelevat
kameran tilasta riippuen.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt
seuraavia korjaustoimia muutaman kerran,
ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
C:32:ss
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee
näkyviin, noudata ohjeita.
E
• Akku on lähes tyhjä. Lataa akku (t
”Lue tämä ensin” vaihe 1). Ilmaisin
saattaa vilkkua, vaikka akun käyttöaikaa
on vielä jäljellä 5 – 10 minuuttia. Tämä
riippuu käyttöolosuhteista ja akun
tyypistä.
• Kameran laitteistossa on ongelma.
Kytke virta pois ja takaisin päälle.
Vain "InfoLITHIUM" -akku
• Tämä akku ei ole ”InfoLITHIUM”-
C:13:ss
akku.
• Kamera ei pysty lukemaan tai
kirjoittamaan tietoja tallennusvälineeltä/
-välineelle. Asenna tallennusväline
takaisin useamman kerran.
• Laitteeseen on asetettu alustamaton
tallennusväline. Alusta tallennusväline
(sivut 75 ja 77).
• Asetettua tallennusvälinettä ei voi
käyttää tämän kameran kanssa, tai
tiedot ovat vahingoittuneet. Vaihda
tallennusväline (sivu 122, t ”Lue tämä
ensin” vaihe 3)
E:61:ss
E:91:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta
kamera (sivu 107) ja kytke virta päälle
uudestaan.
Järjestelmävirhe
• Kytke virta pois ja uudestaan päälle (t
”Lue tämä ensin” vaihe 2).
Aseta Memory Stick
Aseta CF-kortti
• Aseta tallennusväline kameraan ennen
sen kytkemistä PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
• Sulje ”Memory Stick”/CF-kortin suojus
ennen PictBridge-yhteyden
muodostamista tai yhteyden aikana.
Ei Memory Stickiä
• Aseta ”Memory Stick” paikalleen (t
”Lue tämä ensin” vaihe 3).
/CF-kytkin asentoon CF ja
käytä Microdrive/CF-korttia.
• Aseta
Aseta Memory Stick paikalleen
• Asenna ”Memory Stick” oikein.
• Asennettua ”Memory Stick” -korttia ei
voi käyttää kameran kanssa (sivu 122).
• ”Memory Stick” -kortti on vioittunut.
• ”Memory Stick” -kortin liitinosa on
likainen.
FI
118
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495221DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI100TS.fm Page 119 Wednesday, November 30, 2005 3:04 PM
Memory Stick -tyyppivirhe
• Asennettua ”Memory Stick” -korttia ei
voi käyttää kameran kanssa (sivu 122).
Aseta CF-kortti uudelleen
• Asenna Microdrive/CF-kortti oikein.
• Asennettua Microdrive/CF-korttia ei voi
käyttää tässä kamerassa (sivu 124).
Alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen (sivut
75 ja 77).
• Käytät tallennusvälinettä, jossa on
kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on
LOCK-asennossa. Aseta kytkin
tallennusasentoon (sivu 122).
• Et voi alustaa tallennusvälinettä
Memory Stick Duo -sovittimella, joka
on yhteensopiva CompactFlashkorttipaikan kanssa.
Memory Stick on lukittu
• ”Memory Stick” -kortin
kirjoitussuojakytkin on asennossa
LOCK. Aseta kytkin tallennusasentoon
(sivu 122).
Memory Stickillä ei ole muistitilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
• Microdrive/CF-kortti on vahingoittunut.
• Microdrive/CF-kortin liitinosa on
likainen.
CF-kortin tyyppivirhe
• Asennettua Microdrive/CF-korttia ei voi
käyttää tässä kamerassa (sivu 124).
CF-kortti on lukittu
• Microdrive/CF-kortille ei voi tallentaa.
Lue tallennusvälineen mukana tulleet
käyttöohjeet.
CF-kortilla ei ole muistitilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
Sulje suojus
• Sulje ”Memory Stick”/CF-korttilokeron
kansi (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
• Sulje ”Memory Stick”/CF-kortin suojus
Lukumuisti
• Kamera ei pysty tallentamaan tai
Vianmääritys
poistamaan tietoja ”Memory Stick”
-kortille/-kortilta.
ennen PictBridge-yhteyttä tai sen aikana
(sivu 99).
Suojus on auki
• Sulje ”Memory Stick”/CF-korttilokeron
Ei CF-korttia
• Aseta Microdrive/CF-kortti (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 3).
/CF-kytkin asentoon
”
” ja käytä ”Memory Stick”
-korttia (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
• Aseta
kansi (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
Avaa LCD-näyttö
• Nestekidenäyttö on kiinni, kun
FINDER/AUTO/LCD-kytkin on
asennossa LCD. Avaa nestekidenäyttö
tai siirrä kytkin asentoon FINDER tai
AUTO (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
FI
119
DSC-R1
2-654-495-22(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 120 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Makro ei saatavilla
• Tämä tulee näkyviin, kun makrotila on
valittu, kun
(Hämärä) tai
(Maisema) on valittu Valotus-tilassa.
Tässä tapauksessa makrotoimintoa ei
voi käyttää.
Tiedoston suojaus
• Poista suojaus (sivu 66).
Kuvan koko yli
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi
toistaa kamerallasi.
Manuaalinen tarkennus ei käy
• Kun tilapyörä on asennossa
, aseta
FOCUS-kytkin asentoon MANUAL.
Virheellinen toiminto
• Toistat tiedostoa, joka luotiin jollakin
muulla välineellä kuin tällä kameralla.
Näyttö ei mahdollista
• Vaikka käsitarkennustilassa valittaisiin
FRAMING-tila, PREVIEW-tila
aktivoituu sen sijaan.
Ei tiedostoja tässä kansiossa
• Tähän kansioon ei ole tallennettu kuvia.
• Et tehnyt kuvien kopiointia
tietokoneesta oikein (sivu 91).
Kansiovirhe
• Kansio, jolla on samat kolme
ensimmäistä numeroa, on jo olemassa
tallennusvälineellä (esimerkiksi:
123MSDCF ja 123ABCDE). Valitse
toinen kansio tai luo uusi kansio
(sivu 75).
Ei voi luoda lisää kansioita
• Kansio, jonka nimi alkaa ”999”, on jo
olemassa tallennusvälineellä. Et voi
luoda yhtään kansiota, jos näin on.
(Tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi
näkyä kuvassa. Käytä salamaa, kiinnitä
kamera jalustaan tai tue kamera muulla
tavoin paikalleen.
Käynnistä tulostin kytkemistä varten
• [USB-liitäntä]-asetuksena on
[PictBridge], mutta kamera on
kytkettynä PictBridgeyhteensopimattomaan laitteeseen.
Tarkasta laite.
• Yhteyttä ei ole muodostettu. Irrota
USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos
tulostin antaa virheilmoituksen, katso
lisätietoja tulostimen mukana tulleista
käyttöohjeista.
Liitä PictBridge -laitteeseen
• Yritit tulostaa kuvia ennen kuin
tulostimeen oli muodostettu yhteys.
Kytke PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
Ei voi tallentaa
• Kamera ei voi tallentaa kuvia valittuun
kansioon. Valitse toinen kansio
(sivu 76).
Tiedostovirhe
• Kuvan toistamisen aikana tapahtui
virhe.
Ei tulostuskelpoista kuvaa
• Yritit suorittaa [DPOF-kuva]-
komennon asettamatta DPOF
(Kuvatilaus) -merkkiä kuviin.
• Yritit suorittaa [Koko tämä kansio]
-toiminnon, kun valittuna oli kansio,
jossa on vain RAW-datatiedostoja. Et
voi tulostaa RAW-datatiedostoja.
FI
120
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI100TS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 121 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tulostin on varattu
Paperivirhe
Ei paperia
Mustevirhe
Muste vähissä
Ei mustetta
• Tarkasta tulostin.
Tulostinvirhe
• Tarkasta tulostin.
• Tarkasta, onko tulostettava kuva
korruptoitunut.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä
vielä suoritettu loppuun. Älä irrota
USB-kaapelia.
Käsittelee
• Tulostin peruuttaa nykyisen
tulostustyön. Et voi tulostaa, ennen kuin
se on suoritettu. Siihen voi kulua jonkin
aikaa tulostimesta riippuen.
Vianmääritys
FI
121
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 122 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Muut
”Memory Stick”
”Memory Stick” on pienikokoinen
kannettava mikropiiritallennusväline. Alla
olevassa taulukossa on lueteltu ”Memory
Stick” -tyypit, joita voidaan käyttää tämän
kameran kanssa. Kaikkien ”Memory Stick”
-toimintojen toimintaa ei voida kuitenkaan
taata.
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/
toisto
Memory Stick (ilman
MagicGatea)
a
Memory Stick (MagicGaten
kanssa)
a*2*3
Memory Stick Duo (ilman
MagicGatea)*1
a
Memory Stick Duo
(MagicGaten kanssa)*1
a*2*3
MagicGate Memory Stick
a*2
MagicGate Memory Stick
Duo*1
a*2
Memory Stick PRO
a*2*3
Memory Stick PRO Duo
*1
a*2*3
*1
Kun tässä kamerassa käytetään ”Memory Stick
Duo” -korttia, muista asettaa se Memory Stick
Duo -sovittimeen.
*2
Ne on varustettu MagicGate-toiminnoilla.
MagicGate on salaustekniikkaa käyttävä
tekijänoikeuksia suojaava tekniikka. Tällä
kameralla ei voi suorittaa MagicGatetoimintoja tarvitsevaa tietojen tallennusta ja
toistoa.
*3
Tukee erittäin suurta tiedonsiirtonopeutta
rinnakkaisliitäntää käyttäen.
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick” -kortti
ei välttämättä toimi tämän kameran kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee
”Memory Stick” -kortin ja käytetyn laitteiston
yhdistelmästä riippuen.
”Memory Stick” -kortin (ei mukana)
käyttöä koskevia huomautuksia
• Kuvia ei voi tallentaa, muokata tai poistaa, jos
kirjoitussuojalukko siirretään LOCK-asentoon.
Liitin
Kirjoitussuojakytkin
Tarrapaikka
”Memory Stick” -korttien
kirjoitussuojakytkimen asento ja muoto
voivat olla erilaisia.
• Älä poista ”Memory Stick” -korttia tietojen
lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa
tapauksissa:
– ”Memory Stick” poistetaan tai kamera
kytketään pois päältä tietojen lukemisen tai
kirjoittamisen aikana
– ”Memory Stick” -korttia käytetään paikoissa,
joissa on staattista sähköä tai sähkökohinaa.
• Suosittelemme, että tärkeät tiedot
varmuuskopioidaan.
• Älä kiinnitä tarrapaikkaan mitään muuta
materiaalia kuin mukana tuleva tarra.
• Kun kiinnität mukana tulevan tarran, muista
kiinnittää se tarrapaikkaan. Varmista, että tarran
kaikki reunat ovat kiinni.
• Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick” -korttia aina
sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä koske ”Memory Stick” -kortin liitinosaan
käsin tai metalliesineillä.
• Älä iske, taivuta tai pudota ”Memory Stick”
-korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick” -korttia.
• Älä altista ”Memory Stick” -korttia vedelle.
• ”Memory Stick” -korttia ei saa käyttää tai
säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen
pysäköidyn auton sisällä
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä
aineita.
FI
122
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 123 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
”Memory Stick Duo” -kortin (ei
mukana) käyttöä koskevia
huomautuksia
• Kun käytät ”Memory Stick Duo” -korttia tässä
kamerassa, muista asettaa ”Memory Stick Duo”
-kortti Memory Stick Duo -sovittimeen. Jos
asetat ”Memory Stick Duo” -kortin ”Memory
Stick” -yhteensopivaan laitteeseen ilman
Memory Stick Duo -sovitinta, et ehkä pysty
poistamaan sitä laitteesta.
• Kun asetat ”Memory Stick Duo” -kortin
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista että
”Memory Stick Duo” asetetaan sovittimeen
oikein päin.
• Kun kamerassa käytetään Memory Stick Duo
-sovittimeen asetettua ”Memory Stick Duo”
-korttia, varmista että ”Memory Stick Duo”
asetetaan sovittimeen oikein päin. Huomaa, että
väärä käyttö saattaa vahingoittaa välinettä.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen
ilman ”Memory Stick Duo” -korttia. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Kun haluat alustaa ”Memory Stick Duo”
-kortin, aseta se Memory Stick Duo
-sovittimeen.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortissa on
kirjoitussuojalukko, avaa se.
”Memory Stick PRO” -kortin (ei
mukana) käyttöä koskevia
huomautuksia
4 Gt:n ja sitä pienempien ”Memory Stick PRO”
-korttien on vahvistettu toimivan oikein tämän
kameran kanssa.
Muut
FI
123
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 124 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Microdrive-kortti
Microdrive on kompakti ja kevyt kiintolevyasema,
joka noudattaa CompactFlash Type II
-standardeja. Kamerassa voidaan käyttää
seuraavia Microdrive-kortteja
Hitachi Global Storage Technologies, Inc.
– DSCM-11000 (1 Gt)
– 3K4-2 2 Gt (HMS 360402D5CF00)
– 3K4-4 4 Gt (HMS 360404D5CF00)
– 3K6-4 4 Gt (HMS 360604D5CF00)
– 3K6-6 6 Gt (HMS 360606D5CF00)
Microdrive-kortin käyttöön liittyviä
huomautuksia
• Muista alustaa Microdrive-kortti tällä kameralla,
ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa.
• Microdrive on kompakti kiintolevyasema.
Koska Microdrive on pyörivä levy, se ei kestä
tärinää ja iskuja yhtä hyvin kuin ”Memory
Stick”, joka käyttää flash-muistia.
• Suojaa Microdrive tärinältä ja iskuilta toiston ja
kuvauksen aikana.
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa
tapauksissa:
– Jos Microdrive irrotetaan kesken tietojen
lukemisen tai kirjoittamisen.
– Jos Microdriveä säilytetään syövyttävän
materiaalin lähellä.
• Huomaa, että Microdriven käyttäminen alle 5 °C
lämpötilassa voi heikentää sen suorituskykyä.
Käyttölämpötila-alue Microdriveä käytettäessä:
5 – 40 °C
• Huomaa, että Microdrive-asemaa ei voi käyttää
matalassa ilmanpaineessa (yli 3 000 metriä
merenpinnan yläpuolella).
• Microdrive voi olla kuuma heti käytön jälkeen.
Käsittele sitä varovasti.
• Älä kirjoita tarralle.
• Älä irrota tarraa tai kiinnitä uutta tarraa sen
päälle.
• Kuljeta ja säilytä Microdriveä aina sen mukana
tulleessa kotelossa.
• Älä annan Microdriven kastua.
• Älä paina tarraa voimakkaasti.
• Tartu Microdriveen sen kyljistä äläkä purista
sitä.
FI
124
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 125 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
”InfoLITHIUM”-akku
Tämä kamera vaatii akun NP-FM50.
Akun säilyttäminen
Mikä on ”InfoLITHIUM”-akku?
• Jos akkua ei aiota käyttää pitkään aikaan, lataa
se täyteen ja tyhjennä varaus kerran vuodessa
kamerassa käyttämällä ja säilytä sitä viileässä ja
kuivassa paikassa. Suorita tämä vuosittainen
lataus ja tyhjennys akun suorituskyvyn
ylläpitämiseksi.
• Voit kuluttaa akun varauksen loppuun
kamerassa jättämällä kameran päälle
kuvaesitystilassa (sivu 66), kunnes virta
sammuu.
”InfoLITHIUM”-akku on litium-ioniakku,
joka pystyy välittämään kameran
käyttöolosuhteita koskevia tietoja.
”InfoLITHIUM”-akku laskee
tehonkulutuksen kameran
käyttöolosuhteiden perusteella ja näyttää
akun jäljellä olevan käyttöajan minuutteina.
Akun lataaminen
Suosittelemme, että akku ladataan ympäristön
lämpötilan ollessa 10 – 30 °C. Akkua ei ehkä voi
ladata tehokkaasti tämän lämpötila-alueen
ulkopuolella.
Akun käyttöikä
• Akun käyttöikä on rajallinen. Akun kapasiteetti
laskee vähitellen akkua käytettäessä ja ajan
myötä. Jos akun käyttöaika tuntuu lyhentyneen
huomattavasti, syynä on luultavasti se, että akku
on saavuttanut käyttöikänsä pään. Osta uusi
akku.
• Akun käyttöikään vaikuttavat sen säilytys- ja
käyttöolosuhteet sekä käyttöympäristö.
Akun tehokas käyttö
Muut
• Akun suorituskyky heikkenee ja sen käyttöaika
on lyhyempi kylmässä ympäristössä.
Toimimalla seuraavasti voit pidentää akun
käyttöaikaa:
– Pidä akkua taskussasi kehon lähellä, jotta se
lämpenee, ja laita se kameraan vasta juuri
ennen kuvaamista.
• Akku tyhjenee nopeasti, jos käytät usein
salamaa tai zoomia.
• Suosittelemme, että pidät mukanasi vara-akkuja
kaksi tai kolme kertaa kuvausta pidemmäksi
ajaksi ja että teet koekuvauksen ennen
varsinaisten kuvien ottamista.
• Älä altista akkua vedelle. Akku ei ole vesitiivis.
• Älä jätä akkua auton sisään, suoraan
auringonpaisteeseen tai mihinkään muihin
erittäin kuumiin paikkoihin.
Akun varaustason ilmaisin
Virta voi katketa, vaikka akun varaustilan
ilmaisimen mukaan siinä pitäisi olla riittävästi
tehoa käyttöä varten. Käytä akku loppuun ja lataa
se sitten täyteen, jotta varaustilan ilmaisin näyttää
oikean ajan. Huomaa kuitenkin, että akun oikea
aikanäyttö ei välttämättä palaudu, jos käytät
akkua kauan kuumassa ympäristössä, säilytät sitä
täyteen ladattuna tai käytät sitä usein.
FI
125
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 126 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Varotoimia
x Älä jätä kameraa seuraaviin
paikkoihin
• Erittäin kuumat paikat
Jos kamera jätetään esim. aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn autoon, kameran runko voi
vääristyä ja siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Suora auringonvalo ja lämmityslaitteiden
ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua tai runko
vääristyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän lähelle
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei
aina voi korjata.
x Kantaminen
• Sulje nestekidenäyttö kohti runkoa.
• Vedä objektiivi sisään asettamalla zoom täysin
asentoon W.
• Kiinnitä objektiivinsuojus.
x Puhdistaminen
Nestekidenäytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi sormenjäljistä,
pölystä ja muusta liasta nestekidenäytön
puhdistusvälineellä (ei mukana).
x Käyttölämpötilat
Kamera on suunniteltu käytettäväksi
lämpötiloissa 0 – 40 °C (Microdriveä
käytettäessä: 5 – 40 °C). Kuvaaminen erittäin
kylmissä tai kuumissa olosuhteissa näiden rajojen
ulkopuolella ei ole suositeltavaa.
x Kosteuden tiivistyminen
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
paikkaan, kameran sisään ja pinnalle voi tiivistyä
kosteutta. Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
Kosteutta tiivistyy helposti, kun:
• kamera tuodaan kylmästä (esim. hiihtomäestä)
lämpimään huoneeseen
• kamera viedään ilmastoidusta huoneesta tai
autosta kuumaan ulkoilmaan.
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Kun tuot kameran kylmästä lämpimään, sulje se
muovipussiin ja anna sen sopeutua uuden paikan
olosuhteisiin noin tunnin ajan.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti, että kosteus
haihtuu. Huomaa, että jos otat kuvia, kun kameran
objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
Linssin puhdistaminen
Pyyhi linssi puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä ja
muusta liasta pehmeällä kangaspyyhkeellä.
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä
kostutetulla pehmeällä kangaspyyhkeellä ja pyyhi
pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeellä.
Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa
pintaa tai koteloa.
• Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini,
alkoholi, kertakäyttöiset vaatteet,
hyönteiskarkotteet, aurinkovoide,
hyönteismyrkyt.
• Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin
edellä mainituista aineista.
• Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumin tai vinyylin kanssa.
FI
126
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 127 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
x Sisäinen ladattava paristo
Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo,
joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut
asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko ajan
kameran käytön aikana. Sen varaus heikkenee
kuitenkin vähitellen, jos käytät kameraa vain
lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et käytä kameraa
lainkaan noin kuukauteen, paristo tyhjenee
kokonaan. Muista ladata paristo tässä tapauksessa
uudelleen ennen kameran käyttöä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa, vaikka ladattava
paristo olisi tyhjä, mutta et pysty tallentamaan
päivämäärää ja aikaa.
Sisäisen ladattavan pariston
latausmenetelmä
Aseta ladattu akku kameraan tai kytke kamera
pistorasiaan verkkolaitteen avulla ja jätä kamera
vähintään 24 tunniksi virtakytkimen ollessa pois
päältä.
”InfoLITHIUM”-akun
latausmenetelmä
t
”Lue tämä ensin” vaihe 1
Muut
FI
127
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 128 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tekniset tiedot
Kamera
[Nestekidenäyttö]
[Järjestelmä]
Kuvalaite
21,5×14,4 mm CMOSvärianturi, ensisijainen
kolmivärisuodatin
Nestekidenäytön paneeli
5,1 cm (2.0-tyyppinen)
TFT-ohjain
Pisteiden kokonaismäärä
134 000 (560×240) pistettä
Kuvapisteiden kokonaismäärä
Noin 10 784 000 kuvapistettä
[Etsin]
Tehollisten kuvapisteiden määrä
Noin 10 286 000 kuvapistettä
Nestekidenäytön paneeli
1,1 cm (0.44-tyyppi) TFTohjain
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
5× zoomobjektiivi
f = 14,3 – 71,5 mm
(24 – 120 mm 35 mm:n
kinofilmikameran polttoväliksi
muunnettuna)
F2,8 – 4,8
Suodattimen läpimitta: 67 mm
Valotuksen hallintaAutomaattinen, Valotusajan
ensisijaisuus, Aukon
ensisijaisuus, Manuaalinen
valotus, Valotus-valinta (4 tilaa)
Valkotasapaino
Automaattinen, Päivänvalo,
Pilvinen, Loistevalo,
Hehkuvalo, Salama, 1 painallus
Tiedostomuoto (DCF-standardin mukainen)
Valokuvat: Exif Ver. 2.21
JPEG-yhteensopiva, RAW
(SR2)-, DPOF-yhteensopiva
Tallennusväline ”Memory Stick”
Microdrive
CompactFlash-kortti
(Type I/Type II)
Salamavalo
Suositeltu etäisyys (ISOasetuksena AUTO): noin 0,5 m
– 8,5 m (W)/noin 0,4 m – 5,0 m
(T)
Etsin
Sähköinen etsin (väri)
[Tulo- ja lähtöliittimet]
VIDEO OUT -liitin
Miniliitin
1 Vp-p, 75 Ω, epäsymmetrinen,
synkr. negatiivinen
ACC-liitin
Mini-miniliitin (ø 2,5 mm)
USB-liitin
mini-B
Pisteiden kokonaismäärä
235 200 (980×240) pistettä
[Virtalähde, yleistä]
Akku
Ladattava akku
NP-FM50
Käyttöjännite
7,2 V
Tehonkulutus (kuvattaessa nestekidenäyttö päällä)
1,7 W
Käyttölämpötila
0 – +40 °C
(Microdriveä käytettäessä: +5 –
+40 °C)
Säilytyslämpötila
–20 – +60 °C
Mitat (objektiivi: W-asento)
139,4×97,7×156,0 mm
(lev./kork./syv., ulkonemia
lukuun ottamatta)
Paino
Noin 1 047 g (mukaan lukien
akku NP-FM50, ”Memory
Stick”, olkahihna,
vastavalosuoja jne.)
Kaiutin
Dynaaminen kaiutin
Exif Print
Yhteensopiva
PRINT Image Matching III
Yhteensopiva
PictBridge
Yhteensopiva
USB-tiedonsiirto
Hi-Speed USB (USB 2.0yhteensopiva)
FI
128
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 129 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Verkkolaite AC-L15A
Tuloteho
100 – 240 V AC, 50/60 Hz,
18 W
Lähtöteho
8,4 V DC*
* Katso muita tietoja
verkkolaitteen tarrasta.
Käyttölämpötila-alue
0 – +40 °C
Säilytyslämpötila-alue
–20 – +60 °C
Enimmäismitat
Noin. 56 × 31 × 100 mm
(lev./kork./syv.) ilman
ulkonevia osia
Paino
Noin 190 g ilman virtajohtoa
Ladattava akku NP-FM50
Käytetty akku
Litiumioniakku
Suurin jännite
8,4 V DC
Nimellisjännite
7,2 V DC
Kapasiteetti
8,5 Wh (1 180 mAh)
Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman,
että siitä ilmoitetaan erikseen.
Muut
FI
129
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 130 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kuvauksen pikaopas
Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat tilapyörän asennosta riippuen. Toiminnot on
rajoitettu seuraavasti.
Tilapyörä
P/S/A/M
Toiminto
Tarkennustila
Käsitarkennus
—
a
a
a
a
a
Käsitarkennus (PUSH AUTO)
—
a
a
a
a
a
Makro
a
a
—
a
—
a
AF
a
a
a
a
a
a
PREVIEW
a
a
a
a
a
a
FRAMING
a
a (Ei käytössä käsitarkennustilassa.)
—
a*2
Tarkkailutila
AF-etäisyysmittarin ruutu*1
Flash*3
Valkotasapaino
a
—
/
a*4
a
AWB/
/
/
a
a*4
a*4
a
a
WB /
Mittaustila
—
a
a
a
Monivalotus/Sarjakuvaus
a*5
a
—
—
a
a
ISO-herkkyys
—
a
—
—
—
—
AE LOCK painike
—
a (Ei
käytössä,
kun
valitaan
M-tila)
a
a
a
a
Itselaukaisin
a
a
a
a
a
a
(Digitaalizoom) -painike
a
a
a
a
a
a
(Näytön tila) -painike
a
a
a
a
a
a
*1
Kun AF-täyttövaloa lähetetään, AF asettaa etusijalle kehyksen keskiosan lähellä olevat kohteet.
Tätä ei voida valita digitaalizoomissa.
Jatkuva AF -tilassa vain
(Keskip.AF) on käytettävissä.
Tämä ei ole käytössä käsitarkennustilassa.
*3
Salamavalo-asetukseksi on valittu
(Ei salamaa) Sarjakuvaus/Monivalotus-tilassa.
*4
[ WB ] (Salama)- tai [
] (1 painallus) -tilaa lukuun ottamatta valkotasapainoksi asetetaan [AWB]
(Automaat.), kun salamavalo välähtää.
*5 Monivalotuskuvausta ei voi käyttää.
*2
FI
130
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI110MS.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 131 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Valikko
Valikko
P/S/A/M
Toiminto
Kuvakoko
a
a
a
a
a
a
Kuvan laatu
—
a
a
a
a
a
Kuvaustapa*1
a
a
a
a
a
a
Haarukointiväli*2
—
a
—
—
a
a
Salamateho*3
—
a
—
a
a
a
Kuvatehoste
—
a
a
a
a
a
Värimaailma
—
a
—
—
—
—
Värikylläisyys
—
a
—
—
—
—
Kontrasti
—
a
—
—
—
—
Terävyys
—
a
—
—
—
—
Asetus
a
a
a
a
a
a
*1
RAW-muotoa ei voida valita Sarjakuvaus-tilassa.
Vain Monivalotus (BRK) -tilassa
*3
Tätä ei voida valita, kun salamavalovaihtoehdoksi on valittu
*2
(Ei salamaa).
Muut
FI
131
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI010COVIX.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 132 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Hakemisto
Hakemisto
Siffror
Asetus....................... 31, 63, 68
1 pain. aset. ...........................54
Asetus 1 ........................ 79
1 painallus.............................54
Asetus 2 ........................ 80
F
F-luku ................................... 36
CF-kortin työkalu ......... 77
H
A
Kamera 1 ...................... 70
Haarukointiväli ..................... 61
A.G.C.S. ...............................63
Kamera 2 ...................... 73
Adobe RGB ..........................56
Memory Stick -työkalu
...................................... 75
Hakemistonäyttö
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
AE.........................................10
Asetus 1................................ 79
Hehkuvalo ............................ 54
Asetus 2................................ 80
Hidas tahdistus ..................... 49
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Aukko................................... 11
Hieno .................................... 61
Aukon ensisijaisuus ............. 36
Histogrammi................... 21, 40
AF-apuvalo ...........................72
Automaattikatselu ................ 72
Hämärä muotokuva -tila....... 29
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin..........................45
Automaattisäätö-tila
Hämärä-tila........................... 29
AE LOCK.............................42
AE/AF-lukon ilmaisin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
AF-etäisyysmittarin ruutu.....45
AF-lukko
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Akku
Akun kestoaika..............24
Asennus/poistaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Lataaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Varaustilan ilmaisin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Akun lataaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Alivalotus..............................11
Alustus............................75, 77
Apuviiva ...............................59
Asenna ................84, 92, 93, 96
I
Automaattitarkennus ............ 10
Ilmaisin............. katso ”Näyttö”
B
Image Data Converter SR
................................. 93, 97
BRK ..................................... 43
ImageMixer VCD2......... 92, 96
”InfoLITHIUM”-akku........ 125
C
ISO ....................................... 11
C AF............................... 47, 70
Itsediagnostiikkanäyttö....... 118
CD-ROM............ 84, 93, 96, 97
Itselaukaisin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
CF-kortin työkalu................. 77
COLOR ................................ 56
D
DC IN -liitin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Digitaalizoom....................... 70
J
Jatkuva.................................. 47
Joustava pistemittaus ............ 46
JPG ....................................... 90
DirectX................................. 83
K
DPOF ................................. 103
Kamera 1 .............................. 70
Kamera 2 .............................. 73
E
Edistyksellinen
lisävarusteistukka.......... 52
Eloisa ................................... 56
Epäterävyys.......................... 10
Kameran käyttö ulkomailla
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Kameran pitäminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
EVF-taustavalo..................... 79
EV-säätö ............................... 40
FI
132
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI010COVIX.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 133 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Kansio ...................................64
Luonti ......................75, 77
Muuttaminen ...........76, 78
Katselu
Valokuva
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Käännä ................................. 68
L
Laajennettu tarkennus .......... 73
LCD-taustavalo .................... 79
Liittäminen
Tietokone ...................... 86
Muuntaja
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Muuta kansiota Kansio ...76, 78
Muuta kokoa .........................67
N
Tulostin ....................... 100
Nestekidenäyttö
....................katso ”näyttö”
TV ............................... 105
NR hidas suljin .....................36
Lisälinssi .............................. 17
NTSC ....................................81
Katselu-valikko.....................64
Kellon asettaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
Kellon asetus.........................81
Loistevalo ............................. 54
Näyttö
Kerta ...............................47, 70
Luo kansio Kansio ......... 75, 77
Keskipainotettu mittari .........39
Ilmaisin..........................18
LCD-taustavalo .............79
Keskipiste-AF .......................45
M
Kieli ......................................79
M AF .............................. 47, 70
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
M/V ...................................... 62
O
Macintosh-tietokone............. 95
Objektiivisovitin ...................17
Ohjelman vaihto ...................34
Kontrasti................................63
Suositeltava ympäristö
...................................... 95
Kosteuden tiivistyminen .....126
Maisema-tila......................... 29
Kuva......................................66
Makro
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kirjoitussuojakytkin ...........122
Kuvaaminen
Valokuva
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Näytön muuttaminen .....21
Manuaalinen valotus ............ 38
”Memory Stick” ................. 122
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 4
Asennus/poistaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 3
Kuvapiste ..............................12
Kuvatehoste ..........................62
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet .................90
Olkahihna .............................17
Optinen zoom
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Osien tunnistaminen .............14
P
Kirjoitussuojakytkin.... 122
Painaminen puoliväliin .........10
Kuvien määrä ................ 22
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Memory Stick -työkalu ........ 75
Mittaustila ............................ 39
Monikuviomittari ................. 39
Monipiste-AF ....................... 45
Kuvaustapa............................61
Monivalotus.......................... 43
Kuvausvalikko ......................61
Mukana olevat varusteet
t ”Lue tämä ensin”
Pakotettu salama ...................49
PAL .......................................81
PC ................katso ”Tietokone”
PFX.......................................62
PictBridge .......................80, 99
PicturePackage......................92
Muotokuvatila ...................... 29
Piippaus ................................79
Mustavalkoinen .................... 62
Käsitarkennus .......................47
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Käyttöjärjestelmä............83, 95
Pilvinen.................................54
Kuvien määrä........................22
Hakemisto
Kuvatilaus-merkki ..............103
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen .........84, 95
Ohjelmoitava automaattikuvaus
.......................................28
Massamuisti ......................... 80
Kuvakoko..............................12
Kuvan laatu .....................12, 61
Ohjelmisto ............................92
FI
133
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI010COVIX.fm
master:Left
02FI010COV.book Page 134 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Pistemittauksen hiusristikko
.......................................39
Teholliset kuvapisteet......... 128
Valikko ................................. 30
Tekniset tiedot.................... 128
Katselu .......................... 64
Pistemittaus ..........................39
Terävyys............................... 63
Kuvaaminen .................. 61
Poista
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Tiedoston tallennuskohde .... 90
Valkotasapaino ..................... 54
Tiedostonimi ........................ 90
Valotus.................................. 11
Pop-up-salama ......................50
Tiedostonumero ................... 80
Valotusaika ........................... 11
PTP .......................................80
Tietokone ............................. 82
Valotusajan ensisijaisuus ...... 35
Puhdistaminen ....................126
Kuvien kopioiminen
................................ 84, 95
Valotusohjelma ..................... 29
Punasilmäisyyden esto .........50
PUSH AUTO ........................47
Päivämäärä ...........................72
Päivämäärä ja aika ................72
Päivämäärä/aika....................72
Päivänvalo.............................54
R
Rajaus ...................................69
RAW-tila...............................58
RESET................................107
Macintosh ..................... 95
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset ................. 118
Ohjelmisto .................... 92
Varotoimia .......................... 126
Suositeltava ympäristö
................................ 83, 95
Vastavalosuoja ...................... 17
Tietokoneeseen
tallennettujen
kuvatiedostojen katselu
kameralla ...................... 91
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Verkkolaite
Verkkovirtajohto
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Windows ....................... 82
Tiivistyssuhde ...................... 13
Toimintatila .......................... 61
Vianmääritys....................... 107
Video-CD ....................... 92, 96
S
Toistozoomaus
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
S AF................................47, 70
Tulosta.................................. 98
Salamavalo............................54
Hakemistotila................ 99
Välkkymisen
vähentäminen ................ 60
Salamavalon tahdistus ..........51
Yksittäiskuvatila ........... 99
Väri................................. 12, 56
Salamavalon taso ..................62
Tulostaminen hakemistotilassa
...................................... 99
Värikylläisyys....................... 62
Salamavalo-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Seepia ...................................62
Seepra ...................................41
Tulostaminen suoraan .......... 99
Tulostaminen
valokuvausliikkeessä
.................................... 103
Sisäinen ladattava paristo ...127
Tulostaminen
yksittäiskuvatilassa ....... 99
STD ......................................61
TV ...................................... 105
Suojaa ...................................65
T
U
USB-kaapeli................. 86, 100
Videolähtö ............................ 81
Virransäästö .......................... 71
W
Windows-tietokone............... 82
Suositeltava
ympäristö....................... 83
Y
Ylivalotus ............................. 11
Z
Tarkennin ........................90, 91
USB-liitäntä ......................... 80
Tarkennus..............................10
USB-ohjain .......................... 84
Zoom
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Tarkkaile .........................47, 70
V
Ä
Tarkkuusdigitaalizoom .........70
Vakio .................................... 61
Älykäs zoom......................... 70
Tarkennustila ........................46
FI
134
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI120ADD.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 135 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
Tavaramerkit
•
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• ”Memory Stick”,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
, ”MagicGate”
ovat Sony Corporationin
Duo”,
ja
tavaramerkkejä.
”InfoLITHIUM” on Sony Corporationin
tavaramerkki.
PicturePackage on Sony Corporationin
tavaramerkki.
Microsoft, Windows, Windows Media ja
DirectX ovat Microsoft Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa tai muissa maissa.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac ja eMac ovat Apple
Computer, Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Macromedia ja Flash ovat Macromedia, Inc:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa tai muissa maissa.
Intel, MMX ja Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
CompactFlash on SanDisk Corporationin
tavaramerkki.
Microdrive on Hitachi Global Storage
Technologiesin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Adobe on Adobe Systems Incorporatedin
rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt
järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä
niiden kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole
kuitenkaan käytetty kaikissa tapauksissa tässä
oppaassa.
FI
135
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI120ADD.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 136 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
DSC-R1
2-654-495-21(1)
C:\2654495211DSCR1CEE7\02FI120ADD.fm
master:Right
02FI010COV.book Page 137 Friday, September 9, 2005 6:01 PM
DSC-R1
2-654-495-21(1)
Download PDF

advertising