Sony | DSC-S600 | Sony DSC-S600 Käyttöohjeet

Digital Still Camera
Bruksanvisning/Felsökning
SE
Käyttö- ja vianmääritysopas
FI
DSC-S600
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
”Läs det här först” (separat häfte)
Beskriver hur man ställer in kameran och använder dess grundfunktioner för tagning/
uppspelning.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Tryckt på 100% återvunnet papper med vegetabilisk oljebaserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Painettu 100% kierrätetylle paperille käyttäen haihtuvista
orgaanisista yhdisteistä vapaata kasvisöljypohjaista
mustetta.
Printed in China
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
Neuvoo kameran käyttökuntoon asetuksen ja antaa perusohjeet kuvaamista ja kuvien
toistoa varten.
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen och det separata häftet ”Läs det här först” innan du
börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i
framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Lue tämä ensin” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä ja säilytä ne
myöhempää tarvetta varten.
© 2006 Sony Corporation
2-658-426-22(1)
Svenska
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
För kunder i Europa
Denna produkt har testats och befunnits uppfylla
kraven i EMC-direktivet angående användning av
anslutningskablar på under 3 meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här kameran.
Anmärkning
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism
orsakar att en dataöverföring avbryts mitt i
(misslyckas), så starta om programmet eller
koppla loss anslutningskabeln (USB-kabeln osv.)
och sätt i den igen.
SE
2
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Att observera när kameran används
Vilka sorters ”Memory Stick”minneskort som går att använda
(medföljer ej)
Det IC-lagringsmedium som används i den
här kameran är ”Memory Stick Duo”minneskort. Det finns två olika sorters
”Memory Stick”-minneskort.
”Memory Stick Duo”: ”Memory Stick
Duo”-minneskort går att använda i
den här kameran.
Carl Zeiss-objektiv
Denna kamera är utrustad med ett Carl
Zeiss-objektiv som ger skarpa bilder med
utmärkt kontrast.
Objektivet till denna kamera är tillverkat
under ett kvalitetsgarantisystem som
godkänts av Carl Zeiss i enlighet med
kvalitetsstandarden hos Carl Zeiss i
Tyskland.
Ingen kompensation för förlorat
inspelningsinnehåll
• Vi kan inte kompensera för om det inte går att ta
bilder eller visa bilder på grund av fel på
kameran, inspelningsmediet eller liknande.
”Memory Stick”: Det går inte att
använda vanliga ”Memory Stick”minneskort i den här kameran.
Andra sorters minneskort går inte att
använda.
• Se sidan 89 för närmare detaljer om ”Memory
Stick Duo”-minneskort.
När man använder ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort i ”Memory Stick”kompatibel utrustning
Det går att använda ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort genom att sätta i det i en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer ej).
Memory Stick Duo-adapter
Backup av internminnet och ”Memory
Stick Duo”-minneskortet
SE
• Om man stänger av kameran eller öppnar locket
till batterifacket eller ”Memory Stick Duo”facket medan läsnings/skrivningslampan lyser,
kan data i interminnet eller på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet bli förstörda. Var noga med
att säkerhetskopiera viktiga data för att undvika
risken att de går förlorade. Se sidan 21 och 54
om hur man gör för att ta en backup-kopia.
Angående inspelning/uppspelning
• Den här kameran är varken dammsäker,
stänksäker eller vattentät. Läs igenom avsnittet
”Försiktighetsåtgärder” (sidan 93) innan du
börjar använda kameran.
• Innan du börjar spela in sådant som bara händer
en enda gång är det bäst att göra en
provinspelning för att kontrollera att kameran
fungerar som den ska.
• Var försiktig så att inte kameran blir våt. Om det
kommer in vatten i kameran finns det risk för fel
som i vissa fall inte går att reparera.
• Rikta aldrig kameran mot solen eller andra
starka ljuskällor. Det kan orsaka allvarliga
ögonskador. Det kan även orsaka fel på
kameran.
• Använd inte kameran på platser med starka
radiovågor eller radioaktiv strålning, eller på
platser med starka magnetfält. Då kan det hända
att kameran inte kan spela in eller spela upp
bilder ordentligt.
SE
3
• Om kameran används på sandiga eller dammiga
ställen finns det risk att det blir fel på den.
• Om det bildas kondens (imma) i kameran så
vänta tills den avdunstat innan du använder
kameran (sidan 93).
• Undvik att skaka eller stöta till kameran.
Förutom att det kan bli fel på kameran så att det
inte går att lagra några bilder, kan även
inspelningsmediumet bli oanvändbart, eller
bilddata kan bli skadade eller gå förlorade.
• Rengör blixtens yta före användningen. Hettan
när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens
yta orsakar fläckar eller fastnar på blixtens yta,
så att inte tillräckligt mycket ljus strålar ut.
Att observera angående LCDskärmen, LCD-sökaren (för modeller
som är försedda med LCD-sökare) och
objektivet
• LCD-skärmen och LCD-sökaren är tillverkade
med extrem högprecisionsteknik så att över
99,99% av bildpunkterna är praktiskt
användbara. Det kan dock förekomma små
punkter som alltid är svarta och/eller alltid lyser
vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen eller
LCD-sökarskärmen. Detta är dock normalt och
beror på tillverkningsmetoden, och påverkar inte
de bilder som lagras på något sätt.
Svarta (vita/röda/blå/
gröna) prickar
• Om solen lyser rakt på LCD-skärmen, sökaren
eller objektivet under längre tid finns det risk för
funktionsfel. Var försiktig när du lägger
kameran nära ett fönster eller utomhus.
• Tryck inte på LCD-skärmen. Skärmen kan bli
missfärgad vilket i sin tur kan leda till fel på
den.
• På kalla ställen kan det hända att det uppstår en
svans efter bilden på LCD-skärmen. Detta är
inget fel.
• Denna kamera är utrustad med ett
motorzoomobjektiv. Var försiktig så att du inte
råkar stöta till objektivet och tryck inte på det.
SE
4
Angående bilddatakompatibilitet
• Den här kameran följer de universella DCFnormerna (Design rule for Camera File system)
som fastställts av JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Vi kan inte garantera att det går att visa bilder
som är tagna med den här kameran på annan
utrustning, eller att visa bilder som är tagna eller
redigerade med annan utrustning på den här
kameran.
Att observera angående upphovsrätt
TV-program, filmer, videokassetter och annat
material kan vara upphovsrättsskyddat. Kopiering
av sådant material utan särskilt tillstånd kan strida
mot upphovsrättslagen.
Bilderna som förekommer i
bruksanvisningen
Fotoexemplen som förekommer i denna
bruksanvisning är reproduktioner, och inte
verkliga bilder som tagits med den här kameran.
För att få fullt utbyte av den digitala
stillbildskameran
Gör klart kameran och ta bilder på enklaste sätt
”Läs det här först” (separat häfte)
1 Gör klart batterierna
2 Slå på kameran/ställ klockan
3 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort (medföljer ej)
4 Välj vilken bildstorlek du vill använda
5 Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget)
Ta stillbilder (scenval)
6 Titta på/radera bilder
Bekanta dig med kameran
Den här bruksanvisningen
• Ta bilder med dina favoritinställningar (Programmerad
tagning) t sidan 23
• Använd olika tagnings/uppspelningsfunktioner med hjälp av
menyn t sidan 25
1
2
• Ändra standardinställningarna t sidan 41
Anslut kameran till en dator eller skrivare
Den här bruksanvisningen
• Kopiera dina bilder till en dator och redigera dem på olika
sätt t sidan 51
• Skriv ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
skrivare (gäller endast PictBridge-kompatibla skrivare)
t sidan 68
SE
5
Innehållsförteckning
Att observera när kameran används ......................................................... 3
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder ..................................................................... 9
Skärpa – Hur man ställer in skärpan för ett motiv.............................................. 9
Exponering – Justering av ljusstyrkan ............................................................. 10
Färg – Angående belysningens inverkan........................................................ 11
Kvalitet – Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek” ........................................ 11
Delarnas namn ....................................................................................... 13
Indikatorer på skärmen ........................................................................... 15
Ändring av vad som visas på skärmen ................................................... 19
Antal stillbilder som går att lagra och inspelningstiden för filmer ............ 20
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”-minneskort (lagring i
internminnet) ........................................................................................... 21
Batteritiden och antalet bilder som går att lagra/visa .............................. 22
Hur man använder lägesomkopplaren .................................................... 23
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna............................................... 25
Menypunkter........................................................................................ 26
Tagningsmenyn ....................................................................................... 27
(Kamera)
(EV)
9 (Skärpa)
WB (Vitbalans)
ISO
(Bildkvalitet)
Mode (Insp.sätt)
M (Intervall)
(Blixtnivå)
PFX (Bildeffekt)
(Mättnad)
(Kontrast)
(Skärpa)
(Inst.)
SE
6
Visningsmenyn ........................................................................................34
(Mapp)
- (Skydda)
DPOF
(Skriv ut)
(Diabild)
(Ändra storl.)
(Rotera)
(Dela)
(Inst.)
Trimma
Hur man använder inställningsskärmarna
Hur man använder punkterna på inställningsskärmarna .........41
Kamera...............................................................................................42
AF-metod
Digital zoom
Rögödereduc.
AF-lampa
Autom. granskn.
Internminnesverktyg...........................................................................45
Format
Memory Stick-verktyg ........................................................................46
Format
Skapa lagr.mapp
Byt lagr.mapp
Kopiera
1
Inställningar 1 .....................................................................................48
Pip
Språk
Initialisera
2
Inställningar 2 .....................................................................................49
Filnummer
USB-ansl.
Klockinställning
SE
7
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans med en Windows-dator ......... 51
Installation av den medföljande mjukvaran ............................................. 53
Kopiering av bilder till datorn................................................................... 54
Visning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran (med hjälp av
ett ”Memory Stick Duo”-minneskort) ....................................................... 60
Hur man använder den medföljande mjukvaran ..................................... 61
Hur man använder kameran tillsammans med en Macintosh-dator ....... 65
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder.................................................................... 67
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare ............................... 68
Utskrift i en affär...................................................................................... 72
Felsökning
Felsökning............................................................................................... 74
Varningsindikatorer och meddelanden ................................................... 86
Övrigt
Angående ”Memory Stick” ...................................................................... 89
Angående batterier ................................................................................. 91
Försiktighetsåtgärder .............................................................................. 93
Tekniska data .......................................................................................... 94
Register ................................................................................................ 95
SE
8
Ha kul med kameran
Grundteknik för bättre bilder
Skärpa
Exponering
Färg
Kvalitet
Skärpa
Ha kul med kameran
I det här kapitlet beskrivs grunderna för att
använda kameran. Här beskrivs hur man
använder olika funktioner på kameran som
t.ex. lägesomkopplaren (sidan 23), menyerna
(sidan 25), osv.
Hur man ställer in skärpan för ett motiv
När man trycker ner avtryckaren halvvägs ställer kameran automatiskt in skärpan (autofokus).
Kom ihåg att bara trycka ner avtryckaren halvvägs.
Tryck ner
avtryckaren helt.
Tryck ner
avtryckaren
halvvägs.
AE/AF-lås
Blinkar , tänds/
piper.
Tryck sedan ner
avtryckaren helt.
För att ta stillbilder när det är svårt att ställa in skärpan t 9 (Skärpa) (sidan 28)
Om bilden ser suddig ut trots att skärpan är inställd kan det bero på att kameran skakar.
t Se ”Tips för att förhindra suddiga bilder” (nedan).
Tips för att förhindra suddiga bilder
Håll kameran stadigt med armarna intill kroppen. Du kan även stabilisera kameran
genom att luta dig mot ett träd eller en byggnad bakom dig. På mörka ställen
rekommenderar vi att du monterar kameran på stativ och använder blixten.
SE
9
Exponering Justering av ljusstyrkan
Det går att skapa olika bilder genom att variera exponeringen och ISO-känsligheten.
Exponeringen är den mängd ljus som släpps in i kameran när man trycker ner avtryckaren.
Exponering:
Slutartid = Den tidsperiod under vilken kameran
släpper in ljus
Bländare = Storleken på den öppning som ljuset släpps
in igenom
ISO = Inspelningskänslighet
Överexponering
= för mycket ljus
Bilden blir vitaktig
Korrekt exponering
Underexponering
= för lite ljus
Bilden blir mörk.
I det helautomatiska läget ställs
exponeringen automatiskt in på ett
lämpligt värde. Du kan även själv ställa in
exponeringen för hand med hjälp av
nedanstående funktioner.
EV:
Gör det möjligt att justera den exponering
som kameran har ställt in. t sidan 27
Mätmetod:
Gör det möjligt att ändra vilken del av
motivet som ska mätas för att ställa in
exponeringen. t steg 5 i ”Läs det här
först”
Justering av ISO-känsligheten
ISO-värdet är ett mått på känsligheten och ger en uppskattning av hur mycket ljus en
ljuskänslig anordning (eller en fotografisk film) uppfattar. Även om exponeringen är
densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
För att justera ISO-känsligheten t sidan 30
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder även på mörka ställen.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Det kan dock hända att bilden blir mörk om exponeringen är otillräcklig.
SE
10
Färg
Angående belysningens inverkan
Ha kul med kameran
Motivets skenbara färg påverkas av belysningsförhållandena.
Exempel: Färgerna i en bild påverkas av belysningsförhållandena
Väder/belysning
Ljusets egenskaper
Dagsljus
Molnigt
Lysrör
Glödlampsbelysning
Vitt (standard)
Blåaktigt
Blåtonat
Rödaktigt
I det helautomatiska läget ställs färgtonerna in automatiskt.
Du kan även själv justera färgtonerna för hand med hjälp av punkten [Vitbalans] (sidan 29).
Kvalitet
Angående ”bildkvalitet” och ”bildstorlek”
En digital bild består av ett antal små punkter som kallas för bildpunkter eller pixlar.
Ju fler bildpunkter, desto större blir bilden och desto mer minne tar den upp, men samtidigt
blir bilden mer detaljerad. ”Bildstorleken” är ett mått på antalet bildpunkter. Även om det inte
går att se skillnaden på skärmen på kameran blir såväl detaljerna som databearbetningstiden
annorlunda när bilden skrivs ut eller visas på en datorskärm.
Beskrivning av förhållandet mellan bildpunkterna och bildstorleken
1 Bildstorlek: 6M
2816 bildpunkter × 2112 bildpunkter
= 5 947 392 bildpunkter
Bildpunkter
2 Bildstorlek: VGA(E-Mail)
640 bildpunkter × 480 bildpunkter = 307 200 bildpunkter
SE
11
Hur man ställer in bildstorleken (t steg 4 i ”Läs det här först”)
Bildpunkt
Standardinställningarna är markerade med
Bildstorlek
6M (2816×2112)
Många bildpunkter
(Hög bildupplösning
men stora filer)
Exempel: För utskrift i
upp till A4-format
Få bildpunkter
(Grövre bildkvalitet
men mindre filer)
Exempel: Bilder som
ska skickas som e-post
.
Användningsriktlinjer
Större
För utskrift i A4-format eller bilder med hög densitet i
A5-format
3:2* (2816×1872)
3M (2048×1536)
2M (1632×1224)
För utskrift i vykortsformat
VGA(E-Mail)
(640×480)
För att göra det möjligt att lagra fler bilder
För bilder som ska skickas som e-post eller användas
på en webbsida
Mindre
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
För bilder som ska visas på en bredbilds-TV eller en
Hi-Vision-kompatibel TV***
* Bilderna lagras med samma förhållande på 3:2 som används på fotopapper, vykort, osv.
** Det kan hända att bilden skärs av i kanterna vid utskriften (sidan 83).
*** Det går att få ännu högre bildkvalitet genom att ansluta kameran via ett ”Memory Stick”-fack eller via
USB.
Inställning av bildkvaliteten i kombination med kompressionsgraden (sidan 30)
Det går att ställa in kompressionsgraden för lagring av digitala bilder. När man väljer en hög
kompressionsgrad försvinner en del av de fina detaljerna, men filerna blir mindre.
SE
12
Delarnas namn
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
2
9
2
q;
5
6
7
3
qa
4
qs
5
qd
Ha kul med kameran
1
1
6
7
8
qf
3
4
A POWER-knapp/lampa (t steg 2 i ”Läs
det här först”)
B Avtryckare (t steg 5 i ”Läs det här
först”)
C Blixt (t steg 5 i ”Läs det här först”)
D Självutlösarlampa (t steg 5 i ”Läs det
här först”)/AF-lampa (44)
E Mikrofon
F Objektiv
G Sökarfönster
qgqh qj
qk
qlw;
A AE/AF-låslampa/självutlösarlampa
(grön) (t steg 5 i ”Läs det här först”)
B Blixtladdningslampa/inspelningslampa
(orange) (t steg 5 i ”Läs det här
först”)
C Sökare (t steg 5 i ”Läs det här först”)
D Lägesomkopplare (23)
E MENU-knapp (25)
F LCD-skärm (19)
G
H
(skärmtillstånd)-knapp (19)
(bildstorlek/radering)-knapp
(t steg 4 och 6 i ”Läs det här först”)
I För tagning: zoomknapp (W/T)
(t steg 5 i”Läs det här först”)
För visning: / (uppspelningszoom)knapp/
(index)-knapp (t steg 6 i
”Läs det här först”)
J Styrknapp
Menyn tänd: v/V/b/B/z (t steg 2 i
”Läs det här först”)
Menyn släckt: / /
”Läs det här först”)
/
(t steg 5 i
SE
13
K Ögla för handlovsrem (t ”Läs det här
först”)
L Lock till batterifacket (t steg 1 i ”Läs
det här först”)
T Lock över nätingången
För att använda nätadaptern AC-LS5K
(medföljer ej)
M Läsnings/skrivningslampa (t steg 4 i
”Läs det här först”)
N OPEN-knapp (t steg 1 i ”Läs det här
först”)
O Lock över
P
(USB)-uttaget
(USB)-uttag (55)
Q Stativfäste (på undersidan)
• Använd ett stativ med en skruvlängd på
högst 5,5 mm. Det går inte att fästa kameran
ordentligt på stativ med längre skruv än
5,5 mm, och det finns även risk för skador
på kameran.
• Ta av kameran från stativet efter
användningen.
R Högtalare (på undersidan)
S Lock till ”Memory Stick Duo”-facket
(t steg 3 i ”Läs det här först”)
SE
14
• Se till att inte sladden kommer i kläm när
du stänger locket.
Indikatorer på skärmen
A
Se sidorna inom parentes för närmare
detaljer om hur de olika funktionerna
används.
Indikator
z
AE/AF-lås (t steg 5 i
”Läs det här först”)
M
Inspelningssätt (23, 30)
3
4
Vitbalans (29)
STBY
INSP
5
2
Ha kul med kameran
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här
först”)
Vid tagning av stillbilder
1
Betydelse
Standby/filminspelning
(t steg 5 i ”Läs det här
först”)
Kameraläge (scenval)
(t steg 5 i ”Läs det här
först”)
Vid inspelning av filmer
Kameraläge (Program) (23)
SL
Blixtläge (t steg 5 i ”Läs
det här först”)
1.3 Zoomförstoringsgrad (42,
+
t steg 5 i ”Läs det här
först”)
Rödögereducering (43)
Bildskärpa (33)
Mättnad (32)
Kontrast (32)
ON
Autofokuslampa (44)
Mätmetod (t steg 5 i ”Läs
det här först”)
Bildeffekt (32)
B
Indikator
Betydelse
S AF M AF
Autofokusmetod (42)
Autofokusramindikator
(28)
SE
15
C
Indikator
1M
Betydelse
Indikator
Betydelse
+
Spotmätningshårkors
(t steg 5 i ”Läs det här
först”)
Bildstorlek (30, t steg 4 i
”Läs det här först”)
Autofokusram (28)
FINE STD
101
Bildkvalitet (30)
Lagringsmapp (46)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
Återstående
internminneskapacitet (20)
E
Indikator
Slutarbrusreducering
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
00:00:00
[00:28:05]
Inspelningstid [maximal
inspelningstid] (20)
1/30"
Multi Burst-intervall (31)
400
Återstående antal
lagringsbara bilder (20)
• Vid vissa slutartider*
aktiveras automatiskt
slutarbrusreduceringsfunktionen för att minska
störningarna i bilden.
* När slutartiden är inställd
på 1/6 sekund eller
långsammare (när
punkten [ISO] är inställd
på [Auto], [80], [100]
eller [200]).
När slutartiden är inställd
på 1/25 sekund eller
långsammare (när
punkten [ISO] är inställd
på [400], [800] eller
[1000]).
Självutlösaren (t steg 5 i
”Läs det här först”)
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(86)
ISO-tal (30)
D
Indikator
E
SE
16
Betydelse
Betydelse
125
Slutartid
Vibrationsvarning (9)
F3.5
Bländarvärde
• Anger att bilden kan
komma att bli suddig på
grund av att kameran skakar
och belysningen är för svag.
Det går fortfarande att ta
bilder även om
vibrationsvarningen visas.
Vi rekommenderar dock att
du använder blixt för att öka
belysningen eller monterar
kameran på stativ eller
stabiliserar den på annat
sätt.
+2.0EV
Exponeringsvärde (27)
Varning för svagt batteri
(22, 86)
Meny/guidemeny (25)
(visas inte på
skärmen på
föreående sida)
Vid visning av stillbilder
M
A
Indikator
Betydelse
Ha kul med kameran
Återstående batteritid
(t steg 1 i ”Läs det här
först”)
Inspelningssätt (23, 30)
M
1M
Bildstorlek (30, t steg 4 i
”Läs det här först”)
Skydd (35)
-
Utskriftmarkering (DPOF)
(72)
Vid uppspelning av filmer
Mappbyte (34)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
1.3
Zoomförstoringsgrad
(t steg 6 i ”Läs det här
först”)
Steg
12/16
Uppspelning ruta för ruta
(30)
N
Uppspelning (t steg 6 i
”Läs det här först”)
Volym (t steg 6 i ”Läs det
här först”)
B
Indikator
Betydelse
101-0012
Mapp/filnummer (34)
Uppspelningsmätare
(t steg 6 i ”Läs det här
först”)
SE
17
C
Indikator
101
E
Betydelse
Indikator
Betydelse
PictBridge-anslutning (69)
2006 1 1
9:30 AM
Inspelningsdatum/tidpunkt
för bilden (50)
Lagringsmapp (46)
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
101
Uppspelningsmapp (34)
DPOF
z PAUS
z SPELA
• Den här punkten visas inte
när internminnet används.
Återstående
internminneskapacitet (20)
Återstående ”Memory
Stick”-kapacitet (20)
8/8 12/12
Bildnummer/antal lagrade
bilder i vald mapp (34)
C:32:00
Självdiagnosfunktionen
(86)
00:00:12
Räkneverk (t steg 6 i
”Läs det här först”)
D
Indikator
Betydelse
Koppla inte loss USBkabeln (70)
+2.0EV
Exponeringsvärde (27)
ISO-tal (30)
Mätmetod (t steg 5 i ”Läs
det här först”)
Blixt
Vitbalans (29)
500
Slutartid
F3.5
Bländarvärde
Uppspelningsbild (t steg
6 i ”Läs det här först”)
SE
18
Meny/guidemeny (25)
Uppspelning av Multi
Burst-bilder i tur och
ordning (30)
Bildval
TILLBAKA/
NÄSTA
VOLYM
Volymjustering
Ändring av vad som visas på skärmen
Varje gång man trycker på knappen
(skärmtillstånd) ändras det som visas
på skärmen på följande sätt.
Ha kul med kameran
Indikatorerna släckta
LCD-skärmen släckt
Indikatorerna tända
VGA
96
Bildinformation visas
under uppspelning.
• När LCD-skärmen är avstängd fungerar inte den
digitala zoomen (sidan 42) och punkten [AFmetod] ställs in på [Singel] (sidan 42). När man
väljer (blixtläge)/ (självutlösare)/
(mätsätt) visas bilden i ca. 2 sekunder.
SE
19
Antal stillbilder som går att lagra och
inspelningstiden för filmer
I nedanstående tabeller visas ungefär hur många stillbilder som går att lagra respektive hur
länge det går att spela in filmer på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i
den här kameran. Dessa värden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
Antalet bilder som går att lagra i det här internminnet är samma som på ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort på 32 MB.
Antal stillbilder (Det övre värdet är med bildkvaliteten inställd på [Fin] och det
(Enhet: Bilder)
undre värdet med bildkvaliteten inställd på [Standard].)
Kapacitet
Storlek
32MB
6M
3:2
3M
2M
VGA(E-Mail)
16:9(HDTV)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Antalet bilder är angivet för när punkten [Mode] är inställd på [Normal].
• Om det går att lagra fler än 9 999 bilder visas indikatorn ”>9999”.
• Det går att ändra storleken på bilderna efteråt (se [Ändra storl.], sidan 37).
Inspelningstid för filmer
Kapacitet
Storlek
640(Fin)
32MB
(Enhet: timmar : minuter : sekunder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
0:25:18
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Filmer i storleken [640(Fin)] går bara att spela in på ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
• Se sidan 11 angående bildstorleken och bildkvaliteten.
• När bilder som är tagna med en äldre Sony-modell spelas upp på den här kameran kan det hända att de
inte visas i sin verkliga storlek.
SE
20
Om du inte har något ”Memory Stick Duo”minneskort (lagring i internminnet)
Kameran har ett interminne på 32 MB. Detta minne går inte att ta ut. Även om det inte sitter
något ”Memory Stick Duo”-minneskort i kameran går det att ta bilder med hjälp av det här
internminnet.
• Filmer med bildstorleken inställd på [640(Fin)] går inte att lagra i internminnet.
Ha kul med kameran
När ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej) är isatt
[Inspelning]: Bilderna lagras på ”Memory Stick Duo”minneskortet.
[Uppspelning]: Bilderna på ”Memory Stick Duo”minneskortet spelas upp.
[Menyer, Inst., osv.]: Det går att utföra olika funktioner
för bilderna på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
B
När det inte sitter i något ”Memory Stick
Duo”-minneskort
B
Internminnet
[Inspelning]: Bilderna lagras i internminnet.
[Uppspelning]: Bilderna som är lagrade i internminnet
spelas upp.
[Menyer, Inst., osv.]: Det går att utföra olika funktioner
för bilderna i internminnet.
Angående bilddata som är lagrade i internminnet
Vi rekommenderar att du alltid säkerhetskopierar (gör en backup-kopia av) dina data på något
av följande sätt.
För att kopiera data till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort
Gör klart ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 32 MB, och utför
sedan proceduren som beskrivs i avsnittet [Kopiera] (sidan 47).
För att kopiera data till hårddisken i en dator
Utför proceduren på sidan 54 till 58 utan något ”Memory Stick Duo”-minneskort isatt i
kameran.
• Det går inte att flytta bilddata från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort till internminnet.
• Genom att ansluta kameran till en dator via en USB-kabel går det att kopiera data som är lagrade i
internminnet till datorn, men det går inte att kopiera data från datorn till internminnet.
SE
21
Batteritiden och antalet bilder som går att
lagra/visa
I tabellerna visas ungefär hur många bilder
som går att lagra/visa och hur länge
batterierna varar vid tagning i [Normal]läget med nya batterier vid en temperatur på
25°C. Antalet bilder som går att lagra eller
visa medger även byte av ”Memory Stick
Duo”-minneskortet vid behov.
Observera att det faktiska antalet bilder kan
bli lägre än vad som anges i tabellerna
beroende på användningsförhållandena.
Vid visning av stillbilder
• Antalet bilder som går att lagra/visa och
batteritiden sjunker under följande förhållanden:
– Vid låg temperatur.
– När blixten används ofta.
– Om kameran slås på och stängs av upprepade
gånger.
– Om zoomen används ofta.
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Monitor].
– När batterierna är svaga.
• Visning av enstaka bilder i tur och ordning med
ca. tre sekunders mellanrum
Antal bilder
Batteritid
(min.)
Alkaliska
(medföljer)
Ca. 7000
Ca. 350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(medföljer ej)
Ca. 10600
Ca. 530
Batterier
Vid inspelning av filmer
Batterier
LCD-skärm på LCD-skärm av
Alkaliska
(medföljer)
Ca. 120 min. Ca. 170 min.
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(medföljer ej)
Ca. 250 min. Ca. 350 min.
Vid tagning av stillbilder
Batterier
Alkaliska
(medföljer)
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(medföljer ej)
LCDskärm
Antal
bilder
(ca.)
Batteritid
(min.)
(ca.)
65
På
130
Av
170
85
På
460
230
Av
580
290
• Vid tagning under följande förhållanden:
– När punkten
(Bildkvalitet) är inställd på
[Fin].
– När punkten [AF-metod] är inställd på
[Singel].
– Tagning av en bild var 30:e sekund.
– Zoomen växlar mellan vidvinkel och tele.
– Blixten utlöses för varannan bild.
– Kameran slås på och stängs av en gång per tio
bilder.
• Mätmetoden är baserad på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antalet bilder som går att lagra och batteritiden
beror inte på bildstorleken.
SE
22
• Vid kontinuerlig inspelning av filmer med en
bildstorlek på [160]
Hur man använder lägesomkopplaren
Ställ in lägesomkopplaren på önskad funktion.
Lägesomkopplare
Ha kul med kameran
: Inspelning av filmer
Styrknapp
t steg 5 i ”Läs det här först”
: Uppspelning/redigering
t steg 6 i ”Läs det här först”
Lägen för stillbildstagning
:
Auto: Automatiska inställningar
Används för att ta bilder på enklaste sätt med helautomatiska inställningar.
t steg 5 i ”Läs det här först”
Program: Programmerad tagning
Gör det möjligt att ta bilder med exponeringen (såväl slutartiden som bländaren)
automatiskt inställd. Det går även att välja olika inställningar på menyn.
(För närmare detaljer om vilka funktioner det går att välja mellan t sidan 26)
: Scenlägen
Gör det möjligt att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.
t steg 5 i ”Läs det här först”
SE
23
Scenval
För närmare detaljer t steg 5 i ”Läs det här först”
Kameran ställer in en lämplig kombination för olika funktioner för att göra det möjligt att ta
bilder på bästa sätt för en viss sorts scen.
( : det går att välja önskad inställning)
Blixt
Autofokusram
Vitbalans
Burst/Multi burst
Blixtnivå
—
—
SL
/
/
/
SE
24
Auto
—
—
Hur man använder menyerna
Hur man använder menypunkterna
v/V/b/B-knapp
Lägesomkopplare
z-knapp
MENU-knapp
Styrknapp
Hur man använder menyerna
1 Slå på kameran och ställ in lägesomkopplaren.
Vilka punkter som går att ställa in beror på vad lägesomkopplaren är inställd på och på inställningarna
på
(Kamera)-menyn.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj önskad menypunkt med b/B på
styrknappen.
• Om önskad punkt inte visas så fortsätt att trycka på
b/B tills den punkten visas på skärmen.
• Tryck på z efter att du valt en punkt när
lägesomkopplaren är inställd på
.
4 Välj inställning med v/V.
Vald inställning zoomas in och ställs in.
5 Tryck på MENU för att släcka menyn igen.
• Om det finns menypunkter som inte får plats på skärmen visas ett v/V-märke i kanten på det ställe där
menypunkter brukar visas. Välj det märket med styrknappen för att se de menypunkter som inte visas.
• Det går inte att välja punkter som visas i grått.
SE
25
Menypunkter
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
Vilka menypunkter som går att ställa in beror på vad lägesomkopplaren är inställd på. Endast
punkter som går att ställa in visas på skärmen.
(
: går att ställa in)
Lägesomkopplarens position:
Auto
Program
Scen
Tagningsmenyn (sidan 27)
(Kamera)
(EV)
—
—
9 (Skärpa)
—
—
WB (Vitbalans)
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Bildkvalitet)
—
Mode (Insp.sätt)
M
—
—
(Intervall)
—
*
—
—
(Blixtnivå)
—
*
—
—
—
—
PFX (Bildeffekt)
—
(Mättnad)
—
—
—
—
—
—
(Skärpa)
—
—
—
—
(Inst.)
26
—
(Kontrast)
—
Uppspelningsmenyn (sidan 34)
SE
—
—
(Mapp)
—
—
—
- (Skydda)
—
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Skriv ut)
—
—
—
—
(Diabild)
—
—
—
—
(Ändra storl.)
—
—
—
—
(Rotera)
—
—
—
—
(Dela)
—
—
—
—
(Inst.)
—
—
—
—
Trimma**
—
—
—
—
* Vilka inställningar som går att välja beror på scenläget (sidan 24).
**Går bara att använda under förstorad uppspelning.
Tagningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
Standardinställningarna är markerade med
.
(Kamera)
Välj läget för stillbildstagning. t sidan 23, steg 5 i”Läs det här först”
(EV)
Används för att ställa in exponeringen för hand.
Hur man använder menyerna
Mot –
Mot +
M +2.0EV
Mot +: Gör bilden ljusare.
0EV
Exponeringen ställs in automatiskt av kameran.
m –2.0EV
Mot –: Gör bilden mörkare.
• För närmare detaljer om exponering t sidan 10.
• Kompensationsvärdet går att ställa in i steg om 1/3 EV.
• Om man tar bilder på motiv under väldigt ljusa eller mörka förhållanden, eller om man använder blixten,
kan det hända att exponeringsjusteringen inte har någon effekt.
SE
27
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
9 (Skärpa)
Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in
skärpan ordentligt i autofokusläget.
Centrumv. AF
(Centrumvägd autofokus)
(
)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen.
• Genom att använda det här läget tillsammans med AFlåsfunktionen går det att ta bilden med önskad bildkomposition.
Autofokusram
Autofokusramindikator
Multi-AF
(Flerpunktsautofokus)
(Stillbilder
)
(Filmer
)
Skärpan ställs automatiskt in på ett motiv i valfri del av
sökarramen.
• Det här läget är praktiskt när motivet inte befinner sig mitt i
bilden.
Autofokusram
Autofokusramindikator
• AF är en förkortning av autofokus.
• För att spela in filmer rekommenderar vi läget [Multi-AF] eftersom autofokusen då fungerar även om
kameran skakar en aning.
• När den digitala zoomen eller autofokuslampen används ställs skärpan in med prioritet på motiv i mitten
eller nära mitten av ramen. I det fallet blinkar
- eller
-indikatorn och autofokusramen visas inte.
• Det kan hända att vissa inställningar inte går att välja beroende på vilket scenläge som är inställt.
SE
28
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
z Om motivet inte är skarpt
Om motivet befinner sig nära kanten av ramen (eller skärmen) eller när [Centrumv. AF] används, kan det
hända att kameran inte ställer in skärpan på rätt motiv. Gör i så fall så här.
1 Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i autofokusramen, och tryck ner avtryckaren
halvvägs för att ställa in skärpan på motivet (AF-lås).
AE/AF-låsindikator
Autofokusram
Hur man använder menyerna
Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om den här proceduren hur många
gånger som helst.
2 När AE/AF-låsindikatorn slutar blinka och tänds helt så återgå till den ursprungliga
bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.
WB (Vitbalans)
Används för att justera färgtonerna efter belysningsförhållandena t.ex. när färgerna i bilden ser
konstiga ut.
n (Glödlampa)
Används för att ställa in vitbalansen på ställen där
belysningsförhållandena ändras snabbt som t.ex. på ett party,
eller i stark belysning som t.ex. i en fotoateljé.
(Lysrör)
Används för att ställa in vitbalansen för lysrörsbelysning.
(Molnigt)
Används för att ställa in vitbalansen för en molnig himmel.
(Dagsljus)
Används för att ställa in vitbalansen för utomhustagningar,
nattscener, neonljus, fyrverkerier, soluppgångar, eller
förhållandena precis före eller efter en solnedgång.
Auto
Används för att ställa in vitbalansen automatiskt.
• För närmare detaljer om vitbalans t sidan 11.
• Under flimrande lysrör kan det hända att det inte går att ställa in vitbalansen ordentligt, även om man
väljer [ ] (lysrör).
• Det kan hända att vissa alternativ inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt (sidan 24).
SE
29
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
ISO
Används för att ställa in ljuskänsligheten som ett ISO-värde. Ju högre värde, desto högre
känslighet.
1000
Välj ett högt värde vid tagning på mörka ställen eller vid
tagning av motiv som rör sig snabbt, eller välj ett lågt värde
för att få bättre bildkvalitet.
800
400
200
100
80
Auto
• För närmare detaljer om ISO-känslighetet t sidan 10
• Observera att störningarna i bilden tenderar att öka när ISO-känsligheten ökar.
• För scenlägena ställs [ISO] in på [Auto].
(Bildkvalitet)
Används för att ställa in stillbildskvaliteten.
Fin (FINE)
Används för att ta bilder med hög upplösning
(låg kompression).
Standard (STD)
Används för att ta bilder med normal upplösning
(hög kompression).
• För närmare detaljer om bildkvaliteten t sidan 11
Mode (Insp.sätt)
Används för att ställa in om kameran ska ta flera bilder i följd när man trycker på avtryckaren.
Multi burst ( M )
Kameran tar 16 bildrutor i följd som en enda stillbildsfil när
man trycker på avtryckaren.
• Detta är praktiskt t.ex. när man vill kontrollera sin form i olika
sorters sport.
• Det går att ställa in intervallet mellan Multi Burst-bilderna med
hjälp av punkten [Intervall] (sidan 31).
Burst (
)
Kameran tar maximalt antal bilder i en följd (se följande
tabell) när man trycker ner avtryckaren och håller den
nedtryckt.
• När ”Inspelning pågår” släcks går det att ta nästa bild.
Normal
SE
30
Kameran tar bara en bild i taget.
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
Hur man använder menyerna
Angående [Multi burst]
• För att spela upp bilder som är tagna i Multi Burst-läget i tur och ordning gör man så här:
– För att pausa/återuppta uppspelningen: Tryck på z på styrknappen.
– För att spela upp bilden ruta för ruta: Tryck på b/B i pausläge. Tryck på z för att fortsätta spela upp
bilderna i tur och ordning.
• Följande funktioner går inte att använda i Multi Burst-läget:
– Smart zoom
– Blixt
– Uppdelning av en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget
– Radering av en enstaka bildruta i en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget
– Inställning av bildruteintervallet på något annat läge än [1/30] när punkten
(Kamera) är inställd på
[Auto]
• När man spelar upp en bildserie som är tagen i Multi Burst-läget på en dator eller en annan kamera som
saknar Multi Burst-funktion, visas alla bilderna som en enda bild indelad i 16 bildrutor.
• Bildstorleken för bilder som tas i Multi Burst-läget är 1M.
• Det kan hända att det inte går att ta bilder i Multi Burst-läget beroende på vilket scenläge som är inställt
(sidan 24).
Angående [Burst]
• Blixten ställs in på
(blixten avstängd).
• När självutlösaren används tar kameran högst fem bilder i följd.
• När batterierna blir för svaga, eller när internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet blir fullt,
avbryts Burst-tagningen.
• Det kan hända att det inte går att ta bilder i Burst-läget beroende på scenläget (sidan 24).
Maximalt antal bilder som går att ta i en följd
(Enhet: bilder)
Kvalitet
Fin
(Högupplösning)
Standard
6M
7
12
3:2
7
12
3M
12
21
2M
19
35
VGA(E-Mail)
100
100
16:9(HDTV)
19
35
Storlek
M
(Intervall)
Används för att ställa in bildruteintervallet för [Multi burst]-läget (sidan 30).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Den här inställningen går inte att utföra när punkten [Mode]
(Insp.sätt) på menyn är inställd på något annat än [Multi burst]
(sidan 30).
1/30 (1/30")
•
M
(Intervall) visas inte i vissa scenlägen.
SE
31
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
(Blixtnivå)
Används för att justera mängden blixtljus.
+ ( +)
Mot +: Gör blixtljuset starkare.
Normal
– ( –)
Mot –: Gör blixtljuset svagare.
• För att byta blixtläge t steg 5 i ”Läs det här först”
• Det kan hända att det inte går att ställa in blixtnivån beroende på scenläget (sidan 24).
PFX (Bildeffekt)
Gör det möjligt att ta bilder med speciella effekter.
Svartvit (
)
Används för att ta bilder i svartvitt.
Brunton (
)
Används för att ta bilder med en brun ton (som på gamla
fotografier).
Av
Ingen effekt.
• Den här inställningen hålls inte kvar i minnet när kameran stängs av.
(Mättnad)
Används för att justera bildens mättnad.
+(
)
Mot +: Gör färgerna ljusare.
Normal
–(
)
Mot –: Gör färgerna mörkare.
(Kontrast)
Används för att justera bildens kontrast.
+(
)
Mot +: Ökar kontrasten.
Normal
–(
SE
32
)
Mot –: Minskar kontrasten.
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
(Skärpa)
Används för att ställa in skärpan för bilden.
+(
)
Mot +: Gör bilden skarpare.
Normal
–(
)
Mot –: Gör bilden mjukare.
Hur man använder menyerna
(Inst.)
Se sidan 41.
SE
33
Visningsmenyn
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
Standardinställningarna är markerade med
.
(Mapp)
Används för att välja mappen som innehåller den bild som du vill spela upp när kameran
används med ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att ångra ett val.
1 Välj önskad mapp med b/B på styrknappen.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
z Angående mappar
Kameran lagrar bilder i en bestämd mapp på ”Memory Stick Duo”-minneskortet (sidan 46). Det går att byta
mapp och att skapa nya mappar.
• För att skapa en ny mapp t [Skapa lagr.mapp] (sidan 46)
• För att byta lagringsmapp för bilderna t [Byt lagr.mapp] (sidan 47)
• När det finns flera mappar på ”Memory Stick Duo”-minneskortet och den första eller sista bilden i en
mapp visas, tänds följande indikatorer.
: Hoppa till föregående mapp.
: Hoppa till nästa mapp.
: Hoppa till antingen föregående eller nästa mapp.
SE
34
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
- (Skydda)
Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag.
Skydda (-)
Se följande procedur.
Avsl.
Används för att lämna skyddsfunktionen.
För att skydda bilder i enbildsläget
1 Tänd den bild som du vill skydda.
Hur man använder menyerna
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj - (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
Bilden är nu skyddad och skyddsindikatorn - tänds för den bilden.
-
4 Om du vill skydda ännu fler bilder så välj önskad bild med b/B, och tryck sedan på z.
För att skydda bilder i indexläget
1 Tryck på
(index) för att gå över till indexskärmen.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj - (Skydda) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [Välj] med v/V, och tryck sedan på z.
5 Välj den bild som du vill skydda med v/V/b/B, och tryck sedan på z.
En grön --indikator tänds för vald bild.
- (grön)
6 Upprepa steg 5 för att skydda ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
8 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
--indikatorn blir vit. Valda bilder skyddas.
• Om du vill skydda alla bilderna i mappen så välj [Alla i mappen] i steg 4, och tryck på z. Välj [På] med
B, och tryck sedan på z.
SE
35
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
För att ta bort skyddet
I enbildsläget
Tryck på z i steg 3 eller 4 i ”För att skydda bilder i enbildsläget”.
I indexläget
1 Välj den bild som du vill ta bort skyddet för i steg 5 i ”För att skydda bilder i indexläget”.
2 Tryck på z så att --indikatorn blir grå.
3 Upprepa ovanstående manöver för alla bilder som du vill ta bort skyddet för.
4 Tryck på MENU, välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
För att ta bort skyddet för alla bilder i mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4 i ”För att skydda bilder i indexläget”, och tryck på z. Välj [Av]
med B, och tryck sedan på z.
• Observera att när man formaterar internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas alla data i
minnet respektive på kortet, inklusive skyddade bilder, och de bilderna går sedan inte att återställa.
• Det kan ta en liten stund att skydda en bild.
DPOF
Används för att lägga till en
ut (sidan 72).
-markering (utskriftsmarkering) för bilder som du vill skriva
(Skriv ut)
Se sidan 68.
(Diabild)
Används för att spela upp de inspelade bilderna i tur och ordning (bildspel).
Intervall
3s
5s
10 s
30 s
1 min
SE
36
Används för att ställa in intervallet vid bildspel.
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
Bild
Mapp
Bilderna i vald mapp spelas upp.
Alla
Alla bilder på ”Memory Stick Duo”-minneskortet spelas upp.
Upprepa
På
Bilderna visas i en kontinuerlig loop.
När alla bilder har visats avbryts bildspelet.
Start
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta bildspelet.
Hur man använder menyerna
Av
1 Välj [Intervall], [Bild] och [Upprepa] med v/V/b/B på styrknappen.
2 Välj [Start] med V/B, och tryck sedan på z.
Bildspelet startar.
För att avsluta bildspelet: tryck på z, välj [Avsl.] med B, och tryck sedan på z.
• Under bildspelet går det att hoppa till föregående/nästa bild med b/B.
• Intervallinställningen är bara ett riktmärke och det faktiska intervallet kan variera beroende på
bildstorleken mm.
(Ändra storl.)
Det går att ändra storleken på en lagrad bild och spara den som en ny fil. Originalbilden finns
kvar även efter storleksändringen.
6M
3M
2M
Dessa storleksangivelser är bara ett riktmärke.
t steg 4 i ”Läs det här först”
VGA
Ångra
Används för att avbryta storleksändringen.
1 Tänd den bild som du vill ändra storleken på.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj
(Ändra storl.) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj önskad storlek med v/V, och tryck sedan på z.
Bilden lagras i den nya storleken som den nyaste filen i lagringsmappen.
•
•
•
•
•
För närmare detaljer om bildstorlekar t steg 4 i ”Läs det här först”
Det går inte att ändra storleken på filmer eller Multi Burst-bilder.
När storleken ändras från en liten storlek till en stor storlek sjunker bildkvaliteten.
Det går inte att storleken till en aspekt på 3:2 eller 16:9.
När man ändrar storleken på en bild med aspekten 3:2 eller 16:9 uppstår det svarta band längst upp och
längst ned i bilden.
SE
37
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
(Rotera)
Används för att rotera en stillbild.
Används för att rotera en bild. Se följande procedur.
OK
Används för att utföra roteringen. Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta roteringen.
1 Tänd den bild som du vill vrida.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj
4 Välj [
(Rotera) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
] med v, och vrid sedan bilden med b/B.
5 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
• Det går inte att vrida skydda bilder, filmer eller Multi Burst-bilder.
• Det kan hända att det inte går att vrida bilder som är tagna med andra kameror.
• När bilder visas på en dator kan det hända att bildvridningsinformationen inte reflekteras beroende på
mjukvaran.
(Dela)
Används för att klippa filmer, eller ta bort onödiga delar av filmer. Detta är den funktion vi
rekommenderar att du använder när det är dåligt med utrymme i interminnet eller på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet, eller för att bifoga filmer till e-postmeddelanden.
• Observera att originalfilmen raderas och det numret hoppas över. Observera även att det inte går att
återställa en fil när den väl har klippts.
SE
38
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta uppdelningen.
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
Exempel: För att klippa en film som är numrerad 101_0002
I det här avsnittet beskrivs hur man delar upp en film som är numrerad 101_0002 och raderar
vissa delar i följande filkonfiguration.
Hur man använder menyerna
1 Klipp scen A.
Dela
101_0002 delas upp i 101_0004 och 101_0005.
2 Klipp scen B.
Dela
101_0005 delas upp i 101_0006 och 101_0007.
3 Radera scen A och B om de inte behövs längre.
Radera
Radera
4 Bara önskade scener blir kvar.
Procedur
1 Välj den film som ska delas upp.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj
(Dela) med b/B på styrknappen, och tryck sedan på z.
4 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Filmen börjar spelas upp.
SE
39
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 25
5 Tryck på z vid önskad delningspunkt.
• Om du vill justera delningspunkten så välj [c/C] (bildrutematning baklänges/framlänges) och
justera delningspunkten med hjälp av b/B.
• Om du vill byta klippställe helt så välj [Ångra]. Filmen börjar spelas upp igen.
6 Välj [OK] med v/V, och tryck sedan på z.
7 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Filmen klipps på det stället.
• De klippta filmerna får nya nummer och lagras som de nyaste filerna i vald lagringsmapp.
• Följande sorters filmer och bilder går inte att klippa.
– Stillbilder
– Filmer som är för korta för att gå att klippa (under ca. två sekunder)
– Skyddade filmer (sidan 35)
(Inst.)
Se sidan 41.
Trimma
Används för att lagra en förstorad/förminskad bild (t steg 6 i ”Läs det här först”) som en ny
fil.
Trimma
Se följande procedur.
Åter
Används för att avbryta trimningen.
1 Tryck på MENU under uppspelningszoom för att tända menyn.
2 Välj [Trimma] med B på styrknappen, och tryck sedan på z.
3 Välj bildstorlek med v/V, och tryck sedan på z.
Bilden lagras och sedan visas originalbilden igen.
•
•
•
•
SE
40
Den trimmade bilden lagras som den nyaste filen i vald lagringsmapp, och även originalbilden blir kvar.
Det kan hända att bildkvaliteten sjunker för trimmade bilder.
Det går inte att trimma bilder till en aspekt på 3:2 eller 16:9.
Det går inte att trimma bilder som visas med snabbgranskning.
Hur man använder inställningsskärmarna
Hur man använder punkterna på
inställningsskärmarna
Det går att ändra standardinställningarna via inställningsskärmarna.
v/V/b/B-knapp
Lägesomkopplare
z-knapp
MENU-knapp
Styrknapp
Hur man använder inställningsskärmarna
1 Slå på kameran.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Tryck först på B på styrknappen, gå till inställningen
(Inst.), och tryck
sedan en gång till på B.
4 Tryck på v/V/b/B på styrknappen för
att välja den punkt du vill ställa in.
Ramen runt vald punkt blir gul.
5 Tryck på z för att mata in inställningen.
För att släcka skärmen
(Inst.) trycker man på MENU.
För att återvända till menyn från
(Inst.)-skärmen trycker man upprepade gånger på b på
styrknappen.
För att avbyta inställningarna på skärmen
(Inst.)
Välj [Ångra] om det alternativet visas, och tryck sedan på z på styrknappen. Om det
alternativet inte visas så välj om föregående inställning igen.
• Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran stängs av.
SE
41
Kamera
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
Standardinställningarna är markerade med
.
AF-metod
Används för att välja autofokusmetod.
Singel (S AF)
Skärpan ställs automatiskt in när man trycker ner avtryckaren
halvvägs och håller den där. Detta läge är praktiskt för att
fotografera stillastående motiv.
Monitor (M AF)
Skärpan ställs in redan innan man trycker ner avtryckaren
halvvägs. I detta läge går skärpeinställningen snabbare.
• Batteriförbrukningen ökar jämfört med engångsautofokusläget.
• När man tar bilder med hjälp av sökaren med LCD-skärmen släckt används [Singel]-läget.
Digital zoom
Används för att välja digitalt zoomläge. Kameran förstorar bilden med hjälp av optisk zoom
(upp till 3×). När zoomförstoringsgraden överskrider 3× använder kameran antingen smart
zoom eller digital precisionszoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Bilden förstoras digitalt, praktiskt taget utan förvrängning.
Detta läge går inte att välja när bildstorleken är inställd på
[6M] eller [3:2].
• Den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom visas i
följande tabell.
Precision
(Digital precisionszoom)
(
)
Alla bildstorlekar förstoras upp till maximalt 6×, men
bildkvaliteten sjunker.
Av
Den digitala zoomen används ej.
Bildstorlek och maximal zoomförstoringsgrad när smart zoom används
Storlek
SE
42
Maximal zoomförstoringsgrad
3M
Ca. 4,1×
2M
Ca. 5,2×
VGA(E-Mail)
Ca. 13×
16:9(HDTV)
Ca. 4,4×
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
• När man trycker på zoomknappen visas zoomförstoringsgradsindikatorn på följande sätt.
W-sidan om den här linjen är det optiska zoomområdet,
och T-sidan det digitala zoomområdet.
Zoomförstoringsgrad
• Det optiska zoomområdet ingår i den maximala zoomförstoringsgraden för smart zoom/digital
precisionszoom.
• Autofokusramen visas inte när den digitala zoomen används. - eller -indikatorn blinkar, och skärpan
ställs automatiskt in med företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
• När den smarta zoomen används kan det hända att bilden på skärmen ser grovkornig ut. Detta fenomen
har dock ingen inverkan på själva bilden som lagras.
Hur man använder inställningsskärmarna
Rögödereduc.
Används för att minska risken för röda ögon i
bilden vid blixttagning. Gör denna inställning
före tagningen.
På (
)
Minskar risken för röda ögon.
• Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen.
Av
Rödögereduceringen avstängd.
• Det tar ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så håll kameran stadigt för att undvika att bilden blir
suddig på grund av att kameran skakar. Se även till att inte motivet rör sig.
• Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt beroende på individuella skillnader,
avståndet till motivet, att motivet inte ser förblixten, och andra faktorer.
SE
43
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
AF-lampa
Autofokuslampan är en fyllnadsbelysning som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv
när det är mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från
det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd. Under tiden visas
indikatorn ON .
Auto
Autofokuslampan används.
Av
Autofokuslampan används inte.
• Om inte tillräckligt mycket ljus från autofokuslampan når fram till motivet eller om motivet saknar
kontrast, går det inte att ställa in skärpan. (Vi rekommenderar ett avstånd på upp till ca. 3,5 m (W)/
ca. 2,5 m (T).)
• Skärpan ställs in så länge ljus från autofokuslampan träffar motivet, även om ljuset inte lyser precis mitt
på motivet.
• Autofokusramen visas inte. - eller -indikatorn blinkar, och skärpan ställs automatiskt in med
företräde för motiv i närheten av mitten av ramen.
• Autofokuslampan fungerar inte när
(skymningsläget) eller
(landskapsläget) är valt bland
scenlägena.
• Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men vi avråder ändå från att
titta rakt in i autofokuslampan på nära håll.
Autom. granskn.
Används för att se den inspelade bilden i ca. två sekunder direkt efter tagningen av en stillbild.
På
Automatisk granskning används.
Av
Automatisk granskning används inte.
• Om man trycker ner avtryckaren halvvägs i det läget släcks den tagna bilden på skärmen och det går att ta
nästa bild med en gång.
SE
44
Internminnesverktyg
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
Den här punkten visas inte när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Format
Används för att formatera internminnet.
• Observera att när man formaterar internminnet raderas alla data i det för gott, även inklusive skyddade
bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta formateringen.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att raderas Klar?” tänds.
Hur man använder inställningsskärmarna
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
SE
45
Memory Stick-verktyg
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
Den här punkten visas bara när ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran.
Standardinställningarna är markerade med .
Format
Används för att formatera ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Sådana ”Memory Stick Duo”minneskort som säljs i handeln är redan formaterade och går att använda med en gång.
• Observera att alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering, inklusive skyddade
bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta formateringen.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data på Memory Stick kommer att raderas Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Formateringen är klar.
Skapa lagr.mapp
Används för att skapa en mapp på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort för att lagra bilder.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta skapandet av en mapp.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att skapa mappar tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret, och den nya
mappen blir till lagringsmapp.
•
•
•
•
•
•
•
SE
46
För närmare detaljer om mappar, se sidan 34.
Om du inte skapar någon ny mapp väljs mappen ”101MSDCF” som lagringsmapp.
Det går att skapa mappar med nummer upp till ”999MSDCF”.
Bilderna lagras i den nyskapade mappen ända tills man skapar eller väljer en ny mapp.
Det går inte att radera en mapp med den här kameran. Använd en dator e.d. om du vill radera en mapp.
Det går att lagra upp till 4 000 bilder per mapp. När mappen blir full skapas automatiskt en ny mapp.
För närmare information, se ”Lagringsdestinationer och filnamn för bildfiler” (sidan 59).
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
Byt lagr.mapp
Används för att byta lagringsmapp.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta ändringen av lagringsmapp.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Skärmen för att välja mappar tänds.
Hur man använder inställningsskärmarna
2 Välj önskad mapp med b/B, och [OK] med v, och tryck sedan på z.
• Det går inte att välja mappen ”100MSDCF” som lagringsmapp.
• Det går inte att flytta inspelade bilder till en annan mapp.
Kopiera
Används för att kopiera alla bilder i internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Används för att avbryta kopieringen.
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en kapacitet på minst 32 MB.
2 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Alla data i internminne kommer att kopieras Klar?” tänds.
3 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Kopieringen startar.
• Använd batterier med tillräcklig kapacitet eller en nätadapter (medföljer ej). Om man försöker kopiera
bildfiler med alltför svaga batterier finns det risk att de tar slut mitt under kopieringen så att den
misslyckas, och det finns till och med risk att data blir förstörda.
• Det går inte att kopiera bara vissa bilder.
• Originalbilderna i internminnet blir kvar även efter kopieringen. Om du vill radera innehållet i
internminnet, så ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet efter kopieringen och utför kommandot
[Format] som beskrivs under
(Internminnesverktyg) (sidan 45).
• Det går inte att välja en mapp som kopierats till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Utskiftsmarkeringar (
) kopieras inte när man kopierar bilder.
SE
47
Inställningar 1
1
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
Standardinställningarna är markerade med
.
Pip
Används för att välja vilka ljud som ska höras när man använder kameran.
Slutare
Används för att slå på slutarklicken när man trycker ner
avtryckaren.
På
Används för att slå på pipljuden/slutarklicken när man trycker
på styrknappen/ trycker ner avtryckaren.
Av
Används för att stänga av pipljuden/slutarklicken helt.
Språk
Används för att välja språk för menypunkter, varningar och meddelanden på skärmen.
Initialisera
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.
OK
Se följande procedur.
Ångra
Avbryter återställningen.
1 Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Meddelandet ”Initialisera alla inst. Klar?” tänds.
2 Välj [OK] med v, och tryck sedan på z.
Inställningarna återställs till standardinställningarna.
• Se till att strömtillförseln inte avbryts under återställningen.
SE
48
2
Inställningar 2
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
Standardinställningarna är markerade med
.
Filnummer
Används för att ställa in hur bildfilerna ska numreras.
Serie
Filerna numreras i tur och ordning även om man byter
lagringsmapp eller ”Memory Stick Duo”-minneskort. (Om
det nya ”Memory Stick Duo”-minneskortet redan innehåller
en fil med ett högre nummer än det senaste numret, får den
nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)
Återställn.
Numreringen börjar om från 0001 varje gång man byter
mapp. (Om lagringsmappen redan innehåller filer får den nya
filen ett filnummer ett steg högre än det högsta filnumret.)
Hur man använder inställningsskärmarna
USB-ansl.
Används för att välja USB-läge när kameran ansluts till en dator eller en PictBridgekompatibel skrivare med hjälp av USB-kabeln.
PictBridge
Används för att ansluta kameran till en PictBridgekompatibel skrivare (sidan 68).
PTP
När [PTP] (Picture Transfer Protocol) är inställt och kameran
ansluts till en dator kopieras alla bilderna i lagringsmappen på
kameran till datorn. (Kompatibelt med Windows XP och Mac
OS X.)
Lagringsenh.
Används för att upprätta en Mass Storage-förbindelse mellan
kameran och en dator eller en annan USB-enhet (sidan 55).
Auto
Kameran upptäcker automatiskt och upprättar en förbindelse
med en dator eller en PictBridge-kompatibel skrivare
(sidan 55 och 68).
• Om kameran inte går att ansluta till en PictBridge-kompatibel
skrivare när [Auto] är inställt, så ändra inställningen till
[PictBridge].
• Om kameran inte går att ansluta till en dator eller en annan
USB-enhet när [Auto] är inställt, så ändra inställningen till
[Lagringsenh.].
SE
49
För närmare detaljer om hur man gör
t sidan 41
Klockinställning
Används för att ställa in datumet och klockan.
SE
50
OK
Välj [OK] med v på styrknappen, och tryck sedan på z.
Utför sedan proceduren som beskrivs i avsnittet ”Ställ
klockan” (t steg 2 i ”Läs det här först”).
Ångra
Används för att avbryta klockinställningen.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Hur man använder kameran tillsammans
med en Windows-dator
För närmare detaljer om hur man använder
kameran tillsammans med en Macintoshdator, se ”Hur man använder kameran
tillsammans med en Macintosh-dator”
(sidan 65).
I det här avsnittet beskrivs det som visas på
de engelskspråkiga skärmarna.
Installera först den medföljande mjukvaran (sidan 53)
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Kopiera bilder till datorn (sidan 54)
Titta på bilder på datorn
Titta på bilder med hjälp av den medföljande mjukvaran (sidan 61)
• Titta på bilder som sparats på datorn
• Organisera bilder efter datum
• Redigera bilder
Skriv ut bilder
SE
51
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
• Vi kan inte fungera att allt fungerar i en
miljö där operativsystemet uppgraderats till
något av ovanstående operativsystem eller i
multi-boot-miljöer.
Processor: MMX Pentium 200 MHz eller
snabbare
USB-uttag: Ingår som standard
Bildskärm:
Skärmupplösning: minst 800 × 600
bildpunkter
Färger: åtminstone High Color (16 bitars
färg, 65 000 färger)
Rekommenderad miljö för att använda
den medföljande mjukvaran
Operativsystem (förinstallerat):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
XP Home Edition eller Windows XP
Professional
Ljudkort: 16 bitars stereoljudkort med
högtalare
Processor/minne: Pentium III 500 MHz
eller snabbare, minst 128 MB RAM
(Pentium III 800 MHz eller snabbare och
minst 256 MB RAM rekommenderas)
Hårddisk: Ledigt skivutrymme för
installationen: minst 200 MB
Bildskärm:
Skärmupplösning: minst 800 × 600
bildpunkter
Färger: åtminstone High Color (16 bitars
färg, 65 000 färger)
SE
52
Att observera när kameran ansluts till
en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Lagringsenh.] och [PTP]. I det här avsnittet
beskrivs lägena [Auto] och [Lagringsenh.] som
exempel. För närmare detaljer om [PTP], se
sidan 49.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Installation av den medföljande mjukvaran
Installera den medföljande mjukvaran med
hjälp av följande procedur.
• Om du använder Windows 2000/Me så vänta
med att ansluta kameran till datorn tills
installationen är klar.
• I Windows 2000/XP måste du logga in som
administratör.
• När den medföljande mjukvaran installeras,
installeras även USB-drivrutinen automatiskt.
4 Följ anvisningarna på skärmen
för att göra klart installationen.
När det tänds ett meddelande om att
datorn behöver startas om så starta om
datorn enligt anvisningarna på skärmen.
5 Ta ut CD-ROM-skivan när
1 Slå på datorn och lägg i den
installationen är klar.
medföljande CD-ROM-skivan i
CD-ROM-enheten.
Installationsmenyskärmen tänds.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Om skärmen inte tänds så dubbelklicka på
(My Computer) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Klicka på [Install].
Skärmen ”Choose Setup Language”
(Välj installationsspråk) tänds.
3 Välj önskat språk och klicka
sedan på [Next].
Skärmen ”License Agreement”
(Licensöverenskommelse) tänds.
Läs noga igenom överenskommelsen
först. Om du accepterar villkoren i
avtalet så klicka på radioknappen
bredvid [I accept the terms of the license
agreement] (Jag accepterar villkoren i
licensöverenskommelsen) och klicka
sedan på [Next].
SE
53
Kopiering av bilder till datorn
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Det går att kopiera bilder från kameran till
datorn på följande sätt.
För en dator med ”Memory Stick”fack
2 Sätt i batterier med tillräcklig
kapacitet i kameran, eller anslut
kameran till ett vägguttag med
hjälp av en nätadapter (medföljer
ej).
Ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet ur
kameran och sätt i det i Memory Stick Duoadaptern. Sätt i Memory Stick Duoadaptern i datorn och kopiera bilderna.
För en dator utan ”Memory Stick”fack
Utför steg 1 till 4 på sidan 54 till 58 för att
kopiera bilder.
• Om du använder Windows 2000/Me så
installera den medföljande mjukvaran innan du
går vidare. För Windows XP behövs ingen
installation.
• Skärmarna som visas i det här avsnittet är
exempel vid kopiering av bilder från ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
Steg 1: Förberedelser på
kameran och datorn
1 Sätt i ett ”Memory Stick Duo”minneskort med inspelade bilder i
kameran.
• Vid kopiering av bilder från internminnet
behövs inte detta steg.
• Om man kopierar bilder till datorn med
kameran driven på batteri, kan det hända att
kopieringen misslyckas eller data blir
förstörda om batterierna tar slut för fort.
3 Ställ in lägesomkopplaren på
och slå sedan på kameran och
datorn.
POWER
SE
54
Steg 2: Anslutning av kameran
till datorn
1Till
(USB)uttaget
Steg 3-A: Kopiering av bilder till
datorn
• Om du använder Windows 2000/Me så följ
proceduren i ”Steg 3-B: Kopiering av bilder till
datorn” på sidan 56.
• För Windows XP: om guideskärmen inte tänds
automatiskt så utför proceduren som beskrivs i
”Steg 3-B: Kopiering av bilder till datorn” på
sidan 56.
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
bilder till mappen ”My Documents” som
exempel.
USB-kabel
1 Anslut först kameran via USB på
• I Windows XP tänds AutoPlay-guiden på
skrivbordet.
”USB-läge Lagringsenh.” tänds på skärmen
på kameran.
Läsnings/
skrivningsindikatorer*
Första gången man ansluter kameran via
USB kör datorn automatiskt ett program för
att upptäcka kameran. Vänta en liten stund.
* Medan kommunikationen pågår lyser läsnings/
skrivningsindikatorerna rött. Vänta med att
använda datorn tills indikatorerna blivit vita.
• Om ”USB-läge Lagringsenh.” inte visas så ställ
in punkten [USB-ansl.] på [Lagringsenh.]
(sidan 49).
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
2Till ett USButtag
det sätt som beskrivs i Steg 2 och
klicka sedan på [Copy pictures to
a folder on my computer using
Microsoft Scanner and Camera
Wizard] (Kopiera bilder till en
mapp på datorn med hjälp av
Microsofts skanner- och
kameraguide) t [OK] när
guideskärmen automatiskt tänds
på skrivbordet.
1
2
Skärmen ”Scanner and Camera Wizard”
(Skanner- och kameraguide) tänds.
SE
55
2 Klicka på [Next].
Bilderna som finns lagrade på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet i kameran
visas.
• Om det inte sitter i något ”Memory Stick
Duo”-minneskort visas bilderna i
internminnet.
5 Klicka på radioknappen vid
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jag är klar med de här bilderna)
för att välja det alternativet, och
klicka sedan på [Next].
3 Ta bort bocken ur kryssrutan för
de bilder som du inte vill kopiera,
och klicka sedan på [Next].
1
1
2
Skärmen ”Completing the Scanner and
Camera Wizard” (Avslutning av
skanner- och kameraguiden) tänds.
2
Skärmen ”Picture Name and
Destination” (Bildnamn och
kopieringsdestination) tänds.
4 Välj namn och destination för
bilderna, och klicka sedan på
[Next].
1
6 Klicka på [Finish].
Guideskärmen stängs.
• Om du vill fortsätta att kopiera ytterligare
bilder så koppla loss USB-kabeln
(sidan 58). Gör sedan om proceduren i
avsnittet ”Steg 2: Anslutning av kameran till
datorn” på sidan 55.
Steg 3-B: Kopiering av bilder till
datorn
• För Windows XP följer man proceduren som
beskrivs i ”Steg 3-A: Kopiering av bilder till
datorn” på sidan 55.
2
Bildkopieringen startar. När kopieringen
är färdig tänds skärmen ”Other Options”
(Andra möjligheter).
SE
56
• I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
I exemplet i detta avsnitt beskrivs hur man
kopierar bilderna till mappen ”My
Documents”.
1 Dubbelklicka på [My Computer]
t [Removable Disk] t [DCIM].
3 Dubbelklicka på mappen [My
Documents]. Högerklicka sedan i
”My Documents”-fönstret för att
tända menyn och klicka på
[Paste].
1
2
• Om ikonen för en löstagbar enhet
(”Removable disk”) inte visas så se
sidan 80.
bildfiler som du vill kopiera finns
lagrade. Högerklicka sedan på en
bildfil för att tända menyn och
klicka på [Copy].
1
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
2 Dubbelklicka på mappen där de
Bildfilerna kopieras till mappen ”My
Documents”.
• Om det redan finns en bild med samma
filnamn i destinationsmappen tänds ett
meddelande för bekräftelse av
överskrivningen. När man skriver över den
gamla bilden med en ny raderas
originalfilen. Om du vill kopiera bildfilen
till datorn utan att skriva över den gamla
filen, så ändra filnamnet och kopiera sedan
bildfilen. Observera dock att om man ändrar
filnamnet (sidan 60) kan det hända att det
inte går att spela upp den bilden på kameran
längre.
2
• Se sidan 59 angående
lagringsdestinationerna för bildfiler.
SE
57
Steg 4: Titta på bilder på datorn
I detta avsnitt beskrivs hur man gör för att
titta på bilder som kopierats till mappen
”My Documents”.
För att avsluta USBanslutningen
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
• Kopplar loss USB-kabeln.
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet.
• Stänger av kameran.
1 Klicka på [Start] t [My
Documents].
2
x För Windows 2000/Me/XP
1 Dubbelklicka på
1
Innehållet i mappen ”My Documents”
visas.
• Om du inte använder Windows XP, så
dubbelklicka på [My Documents] på
skrivbordet.
i aktivitetsfältet.
Dubbelklicka här
2 Klicka på
(Sony DSC) t [Stop].
3 Kontrollera enheten i bekräftelsefönstret,
och klicka sedan på [OK].
4 Klicka på [OK].
Därmed är enheten bortkopplad.
• Steg 4 behöver inte utföras för Windows XP.
2 Dubbelklicka på önskad bildfil.
Bilden visas.
SE
58
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler
Bildfilerna som spelas in på kameran är
grupperade i mappar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet.
Exempel: för att se mapparna i Windows
XP
• Bildfilernas namn ser ut på följande sätt.
ssss står för ett nummer mellan 0001 och
9999. Sifferdelen för namnet på en filmfil som
är inspelad i filmläget och motsvarande
indexbildfil är densamma.
– Stillbildsfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indexbildfiler som lagras vid filminspelning:
MOV0ssss.THM
• Se sidan 34 och 46 för närmare information om
mappar.
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
A
B
C
A Mapp med bilddata som spelats in på en
kamera utan funktion för att skapa mappar.
B Mapp med bilddata som spelats in med den
här kameran.
Om man inte har skapat några nya mappar
finns bara följande mappar:
– ”Memory Stick Duo”: endast
”101MSDCF”
– Internminnet: endast ”101_SONY”
C Mapp med filmdata osv. som spelats in på
en kamera utan funktion för att skapa
mappar.
• Det går inte att lagra några bilder i mappen
”100MSDCF”. Bilderna i de mapparna går bara
att titta på.
• Det går inte att lagra eller spela upp några bilder
i mappen ”MSSONY”.
SE
59
Visning av bildfiler som är lagrade på en dator på kameran
(med hjälp av ett ”Memory Stick Duo”-minneskort)
I det här avsnittet beskrivs hur man gör med
en Windows-dator som exempel.
Om en bildfil som kopierats till en dator
inte längre finns kvar på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet, går det ändå att se den
bilden igen på kameran genom att kopiera
tillbaka bildfilen från datorn till ett
”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Steg 1 kan hoppas över om filnamnet som
ställdes in av kameran inte har ändrats.
• Det kan hända att det inte går att spela upp vissa
bilder beroende på bildstorleken.
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp
bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan
kameramodell.
• Om det inte finns någon mapp så skapa först en
mapp med kameran (sidan 46) och kopiera
sedan bildfilen.
1 Högerklicka på bildfilen, och
klicka sedan på [Rename]. Ändra
filnamnet till ”DSC0ssss”.
Mata in ett nummer mellan 0001 och
9999 i stället för ssss.
1
2
• Om det tänds ett meddelande för bekräftelse
av överskrivning så mata in ett annat
nummer.
• Det kan hända att det visas ett filtillägg
beroende på hur datorn är inställd.
Filtilägget för stillbilder är JPG, och
filtilägget för filmer är MPG. Ändra inte
filtillägget.
SE
60
2 Kopiera bildfilen till ”Memory
Stick Duo”-mappen i följande
ordning.
1Högerklicka på bildfilen, och klicka
sedan på [Copy].
2Dubbelklicka på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Högerklicka på mappen
[sssMSDCF] inuti mappen [DCIM],
och klicka sedan på [Paste].
• sss står för ett nummer mellan 100
och 999.
Hur man använder den medföljande mjukvaran
Hur man använder den
medföljande mjukvaran
Med hjälp av den medföljande mjukvaran
går det att använda stillbilder och filmer
från kameran på ännu fler sätt än någonsin
tidigare.
Det här avsnittet innehåller en översikt över
mjukvaran och det grundläggande
användningssättet.
Översikt över mjukvaran
Med den här mjukvaran går det att:
För att öppna hjälpfilerna klickar man på
[Start] t [Programs] ([All Programs] i
Windows XP) t [Sony Picture Utility] t
[Help] (Hjälp) t [Cyber-shot Viewer].
För att importera bilder
1 Kontrollera att ”Media Check
Tool”* är igång.
* ”Media Check Tool” är ett program som
automatiskt upptäcker bilder och importerar
dem när man sätter i ett ”Memory Stick”minneskort eller ansluter kameran.
Kontrollera att
(Media Check Tool)ikonen visas i aktivitetsfältet.
• Om
-ikonen inte visas: Klicka på [Start]
t [Programs] ([All Programs] i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] t [Cybershot Viewer] t [Tools] t [Media Check
Tool].
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Importera bilder som tagits med kameran och
titta på dem på datorns bildskärm.
• Organisera bilderna på en kalender på datorn
efter tagningsdatumet.
• Retuschera, skriva ut och skicka stillbilder som
bilagor till epost-meddelanden, ändra
tagningsdatumet, mm.
• Se hjälpfilerna (Help) för närmare detaljer om
den medföljande mjukvaran.
Grundläggande användningssätt
Följ dessa steg för att importera och titta på
bilder från kameran.
2 Anslut kameran till datorn med
hjälp av USB-kabeln.
Kameran upptäcks automatiskt och
därefter tänds skärmen [Import Images]
(Importera bilder).
Hur man startar och avslutar
mjukvaran
Hur man startar mjukvaran
Dubbelklicka på
(Cyber-shot Viewer)ikonen på skrivbordet.
Eller från startmenyn: Klicka på [Start]
t [Programs] ([All Programs] i Windows
XP) t [Sony Picture Utility] t
[Cyber-shot Viewer].
Hur man avslutar mjukvaran
Klicka på
-knappen i det övre högra
hörnet på skärmen.
• Om du tänker använda ”Memory Stick”facket så se först sidan 54.
• Om AutoPlay-guiden tänds i Windows XP
så stäng den.
SE
61
3 Importera bilderna.
För att börja importera bilder klickar
man på [Import]-knappen.
2 Visning av bilder i
visningsmapparna (Viewed
folders) arrangerade efter
tagningsdatum på en kalender
1Klicka på fliken [Calendar] (Kalender).
Årtalen när bilderna är tagna listas.
Med standardinställningarna lagras
bilderna i en mapp med importdatumet
som namn som skapas inuti mappen
”My Pictures” (Mina bilder).
• Om du vill byta importmapp (Folder to be
imported) så se sidan 64.
Visning av bilder
1 Kontroll av importerade bilder
När importen är färdig startar
mjukvaran. Tumnagelbilder för de
importerade bilderna visas.
2Klicka på önskat årtal.
Bilderna som är tagna det året visas
arrangerade på en kalender efter
tagningsdatumet.
3För att se bilderna för en viss månad
klickar man på önskad månad.
Tumnagelbilder för bilderna som är
tagna den månaden visas.
4För att se bilderna för en viss dag
klickar man på önskat datum.
Tumnagelbilder för bilderna som är
tagna den dagen visas i timordning.
Årvisningsskärm
1
2
3
Månadsvisningsskärm
• Mappen ”My Pictures” är inställd som
standardvisningsmapp (Viewed folders).
• Det går att dubbelklicka på en tumnagelbild
för att se bara den bilden.
SE
62
4
Timvisningsskärm
För att se bilder över hela skärmen
Klicka på -knappen för att spela upp ett
bildspel med de nuvarande bilderna över
hela skärmen.
• För att lista bilderna från ett visst år eller en
viss månad klickar man på den tidsperioden
till vänster på skärmen.
3 För att titta på enskilda bilder
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
Dubbelklicka på en tumnagelbild på
timvisningsskärmen för att se den bilden
för sig själv i ett separat fönster.
• Klicka på
-knappen längst ner till vänster på
skärmen för att starta eller pausa bildspelet.
• Klicka på
-knappen längst ner till vänster på
skärmen för att avsluta bildspelet.
• Det går att redigera bilderna som visas
genom att klicka på
-knappen på
verktygsraden.
SE
63
Andra mjukvarufunktioner
Förberedelser för att titta på bilder
som är lagrade på datorn
Det går att titta på bilder som redan finns
lagrade på datorn med hjälp av mjukvaran.
För att titta på dem måste man först
registrera mappen som innehåller de
bilderna som en visningsmapp (Viewed
folders).
Välj [Register Viewered Folders...]
(Registrera visningsmappar) på [File]menyn för att öppna inställningskärmen för
registrering av visningsmappar (Viewed
folders).
Byte av importmapp (Folder to be
imported)
För att byta importmapp (Folder to be
imported) öppnar man skärmen
importinställingar (Import Settings).
För att öppna skärmen ”Import Settings”
väljer man [Image Import Settings...]
(Bildimportinställningar) på [File] (Fil)menyn.
1
2
1
Välj importmapp (Folder to be imported).
• Det går att välja importmapp (Folder to be
imported) bland mapparna som är registrerade
som visningsmappar (Viewed folders).
2
Klicka på [Add...] (Lägg till)-knappen och
ange sedan en mapp med bilder att
importera som du vill registrera som en
visningsmapp under ”Viewed folders”.
• Alla bilderna i eventuella undermappar till
visningsmapparna (Viewed folders) registreras
också.
Uppdatering av
bildregistreringsinformation
För att uppdatera bildinformation väljer
man [Update Database] (Uppdatera
databasen) på [Tools] (Verktyg)-menyn.
• Att uppdatera databasen kan ta en stund.
• Om man döper om bildfiler eller mappar i
visningsmapparna (Viewed folders) går det inte
att titta på dem med den här mjukvaran.
Uppdatera i så fall databasen.
Teknisk support
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
finns på Sony Customer Supports
webbsida.
http://www.sony.net/
SE
64
Hur man använder kameran tillsammans med en
Macintosh-dator
Det går att kopiera bilder till datorn.
• Den medföljande mjukvaran är inte kompatibel
med Macintosh-datorer.
Rekommenderad datormiljö
Vi rekommenderar följande miljö för den
dator som kameran ska anslutas till.
Rekommenderad miljö för att kopiera
bilder
Operativsystem (förinstallerat): Mac OS
9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0 eller senare
version)
USB-uttag: Ingår som standard
Att observera när kameran ansluts till
en dator
1 Gör klart kameran och en
Macintosh-dator.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 1: Förberedelser på kameran och
datorn” på sidan 54.
2 Koppla in USB-kabeln.
Utför samma procedur som beskrivs i
”Steg 2: Anslutning av kameran till
datorn” på sidan 55.
3 Kopiera bildfiler till Macintosh-
Hur man använder kameran tillsammans med en dator
• Vi kan inte garantera att programmet fungerar i
alla de rekommenderade datormiljöer som
nämns ovan.
• Om man ansluter två eller flera USB-enheter till
en dator samtidigt kan det hända att vissa
apparater, inklusive den här kameran, inte
fungerar ordentligt, beroende på vilka sorters
USB-enheter som används.
• Vi garanterar inte att förbindelsen fungerar om
den sker via ett USB-nav.
• Om kameran ansluts via ett USB-gränssnitt som
är kompatibelt med Hi-Speed USB (USB 2.0)
går det att överföra filer på hög hastighet
eftersom även den här kameran är kompatibel
med Hi-Speed USB (USB 2.0).
• Det finns tre olika sätt att ansluta kameran till en
dator via USB: [Auto] (standardinställningen),
[Lagringsenh.] och [PTP]. I det här avsnittet
beskrivs lägena [Auto] och [Lagringsenh.] som
exempel. För närmare detaljer om [PTP], se
sidan 49.
• När datorn fortsätter från viloläget eller sleepläget kan det hända att kommunikationen mellan
kameran och datorn inte återupptas samtidigt.
Hur man kopierar bilder till en
dator och tittar på dem
datorn.
1Dubbelklicka på den nyskapade ikonen
t [DCIM] t den mapp där de bilder
som ska kopieras finns lagrade.
2Dra bildfilerna till hårddiskikonen.
Bildfilerna kopieras till hårddisken.
• För närmare detaljer om
lagringsdestinationer och filnamn, se
sidan 59.
4 Titta på bilder på datorn.
Dubbelklicka på hårddiskikonen
t önskad bildfil i mappen med
kopierade filer för att öppna den
bildfilen.
SE
65
För att avsluta USBanslutningen
Utför först nedanstående procedurer innan
du:
• Kopplar loss USB-kabeln
• Tar ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
• Sätter i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort i
kameran efter att ha kopierat bilder från
internminnet.
• Stänger av kameran.
Dra enhetsikonen eller ikonen för
”Memory Stick Duo”-minneskortet till
papperskorgen.
Kameran kopplas bort från datorn.
• Om du använder Mac OS X v10.0 så stäng först
av datorn innan du utför ovanstående procedur.
Ytterligare information om den här
produkten och svar på vanliga frågor
finns på Sony Customer Supports
webbsida.
http://www.sony.net/
SE
66
Utskrift av stillbilder
Hur man skriver ut stillbilder
När man skriver ut bilder som är tagna i
[16:9(HDTV)]-format kan det hända att bilden
skärs av i kanterna, så kontrollera formatet före
utskriften (sidan 83).
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel skrivare (sidan 68)
Det går att skriva ut bilder genom att ansluta kameran direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Direkt utskrift på en ”Memory Stick”-kompatibel skrivare
Det går att skriva ut bilder på en ”Memory Stick”-kompatibel
skrivare.
Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
Utskrift av stillbilder
Utskrift med hjälp av en dator
Det går att kopiera bilder till en dator med hjälp av den medföljande
mjukvaran och sedan skriva ut dem.
Utskrift i en affär (sidan 72)
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som
innehåller bilder du tagit med kameran och få dem utskrivna i en
fotoaffär. Du kan även markera de bilder du vill skriva ut med en
utskriftsmarkering (
) i förväg.
SE
67
Direkt utskrift på en PictBridge-kompatibel
skrivare
Även om du inte har någon dator kan du
skriva ut de bilder du har tagit med kameran
genom att ansluta den direkt till en
PictBridge-kompatibel skrivare.
• ”PictBridge” är baserat på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Steg 1: Förberedelser på
kameran
Gör klart kameran genom att ansluta den till
skrivaren med hjälp av USB-kabeln. Om
kameran ansluts till en skrivare som
upptäcks när punkten [USB-ansl.] är inställd
på [Auto] kan man hoppa över steg 1.
Indexknapp
I enbildsläget
En enda bild skrivs ut per utskriftark.
MENU-knapp
Styrknapp
I indexläget
Det går att skriva ut flera bilder i mindre
format på ett och samma utskriftsark. Det
går antingen att skriva ut samma bilder flera
gånger (1) eller olika bilder (2).
1
2
• Vi rekommenderar att du använder batterier med
tillräcklig kapacitet eller en nätadapter
(medföljer ej) för att undvika att kameran
plötsligt stängs av mitt under utskriften.
1 Tryck på MENU för att tända menyn.
2 Tryck på B på styrknappen för att
välja
3 Välj [
• Det kan hända att det inte går att använda
indexutskriftsfunktionen beroende på skrivaren.
• Antalet bilder som går att skriva ut som en
indexbild beror på skrivaren.
• Det går inte att skriva ut rörliga bilder.
• Om indikatorn
blinkar på kamerans skärm i
ca. fem sekunder (ett felmeddelande) så
kontrollera den anslutna skrivaren.
(Inst.).
] (Inställningar 2) med V,
och välj sedan [USB-ansl.] med
v/V/B.
2
4 Välj [PictBridge] med B/v, och
tryck sedan på z.
Därmed är USB-läget inställt.
SE
68
Steg 2: Anslutning av kameran
till skrivaren
1 Koppla ihop
(USB)-uttaget på
kameran med USB-uttaget på
skrivaren med hjälp av den
medföljande USB-kabeln.
1Till
(USB)uttaget
Steg 3: Utskrift
Oavsett vad lägesomkopplaren är inställd
på tänds utskriftsmenyn när man gör färdigt
Steg 2.
1 Välj önskad utskriftsmetod med
v/V på styrknappen, och tryck
sedan på z.
[Alla i mappen]
Används för att skriva ut alla bilder i
mappen.
[DPOF-bild]
USB-kabel
2Till USB-uttaget
Används för att skriva ut alla bilder som
är markerade med med en
utskriftsmarkering (
) (sidan 72),
oavsett vilken bild som visas.
[Välj]
Utskrift av stillbilder
Används för att välja bilder och skriva
ut alla valda bilder.
1Välj den bild som du vill skriva ut med
b/B, och tryck sedan på z.
En -markering tänds för valda bilder.
2 Slå på kameran och skrivaren.
När anslutningen är klar tänds
indikatorn
.
• Om du vill välja fler bilder så upprepa
denna procedur.
2Välj [Utskr.] med V, och tryck sedan på
z.
[Denna bild]
Den bild som visas för tillfället skrivs
ut.
Kameran ställs in på uppspelningsläget, och
en bild och utskriftsmenyn tänds på
skärmen.
• Genom att välja [Denna bild] och ställa in
punkten [Index] på [På] i steg 2, går det att
skriva ut en och samma bild flera gånger
som en indexbild.
SE
69
2 Välj utskriftsinställningar med v/
V/b/B.
3 Välj [OK] med V/B, och tryck
sedan på z.
Bilden skrivs ut.
• Koppla inte loss USB-kabeln medan
(Koppla inte loss USB-kabeln)-indikatorn
visas på skärmen.
indikator
[Index]
Välj [På] för att skriva ut bilderna som
en indexbild.
[Storlek]
Ställ in storleken på utskriftsarket.
[Datum]
Välj [Datum&Klocka] eller [Datum] för
att lägga på datum och klockslag på
bilderna.
• När man väljer [Datum] läggs datumet på i
inställd ordning (t steg 2 i ”Läs det här
först”). Det kan hända att den här
funktionen inte går att använda beroende på
skrivaren.
[Antal]
När punkten [Index] är inställd på
[Av]:
Välj hur många kopior av bilden som
ska skrivas ut. En bild skrivs ut per ark.
När punkten [Index] är inställd på
[På]:
Välj hur många bilder som ska skrivas
ut tillsammans som en indexbild. Om du
valde [Denna bild] i steg 1, så ställ in
hur många exemplar av samma bild som
ska skrivas ut bredvid varandra på ett
enda ark som en indexbild.
• Det kan hända att det angivna antalet bilder
inte får plats på ett ark.
SE
70
För att skriva ut ytterligare bilder
Efter steg 3, välj [Välj] och därefter önskad
bild med v/V, och gör sedan om
proceduren från och med steg 1.
För att skriva ut bilder på
indexskärmen
Utför ”Steg 1: Förberedelser på kameran”
(sidan 68) och ”Steg 2: Anslutning av
kameran till skrivaren” (sidan 69), och
fortsätt sedan på följande sätt.
När kameran ansluts till en skrivare tänds
utskriftsmenyn. Välj [Ångra] för att släcka
utskriftsmenyn, och fortsätt sedan på
följande sätt.
1 Tryck på
(Index).
Indexskärmen tänds.
2 Tryck på MENU för att tända menyn.
3 Välj
på z.
(Skriv ut) med B, och tryck sedan
4 Välj önskad utskriftsmetod med v/V, och
tryck sedan på z.
[Välj]
Används för att välja bilder och skriva ut
alla valda bilder.
Välj den bild som du vill skriva ut med
v/V/b/B, och tryck sedan på z så att
markeringen
tänds. (Upprepa denna
procedur för att välja ytterligare bilder.)
Tryck sedan på MENU.
[DPOF-bild]
Alla bilder som är försedda med en
utskriftsmarkering (
) skrivs ut, oavsett
vilken bild som visas.
[Alla i mappen]
Utskrift av stillbilder
Används för att skriva ut alla bilder i
mappen.
5 Utför steg 2 och 3 i ”Steg 3: Utskrift”
(sidan 69).
SE
71
Utskrift i en affär
Du kan ta med dig ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort som innehåller bilder du
tagit med kameran och få dem utskrivna i
en fotoaffär. Så länge affären erbjuder
fotokopiering enligt DPOF-standarden kan
du markera bilder i förväg med
utskriftsmarkeringar (
) så att du slipper
välja om dem i affären.
• Det går inte att skriva ut bilderna som är lagrade
i internminnet direkt från kameran i en fotoaffär.
Kopiera först bilderna till ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort, och ta sedan med ”Memory
Stick Duo”-minneskortet till fotoaffären.
Markering i enbildsläget
MENU-knapp
Styrknapp
1 Tänd den bild som du vill skriva
ut.
Vad är DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) är en
funktion som gör det möjligt att märka
bilder på ”Memory Stick Duo”minneskortet som man vill skriva ut senare
med en utskriftsmarkering (
).
• Det går även att skriva ut bilder som är försedda
med en utskriftsmarkering (
) på en skrivare
som följer DPOF (Digital Print Order Format)standarden eller en PictBridge-kompatibel
skrivare.
• Det går inte att markera rörliga bilder.
• När man markerar bilder som är tagna i [Multi
burst]-läget, skrivs alla bilderna ut på ett enda
ark indelat i 16 rutor.
2 Tryck på MENU för att tända
menyn.
3 Välj DPOF med b/B, och tryck
sedan på z.
Bilden markeras med en
utskriftsmarkering (
).
Innan du tar med ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort till en affär
• Hör först efter i fotoaffären vilka sorters
”Memory Stick Duo”-minneskort de kan
hantera.
• Om din fotoaffär inte kan hantera ”Memory
Stick Duo”-minneskort så kopiera de bilder du
vill få utskrivna till något annat medium som
t.ex. en CD-R-skiva och ta sedan med den i
stället till affären.
• Glöm inte att även ta med Memory Stick Duoadaptern.
• Ta alltid en kopia på dina bilddata på en skiva
eller hårddisk för säkerhets skull innan du tar
med dem till en affär.
• Det går inte att ställa in antalet utskrifter.
SE
72
4 Om du vill markera ytterligare
bilder så tänd önskad bild med b/
B, och tryck sedan på z.
För att ta bort en markering i
enbildsläget
Tryck på z i steg 3 eller 4.
Markering i indexläget
8 Välj [OK] med B, och tryck sedan
1 Tänd indexskärmen (t steg 6 i
på z.
-markeringen blir vit.
”Läs det här först”).
2 Tryck på MENU för att tända
menyn.
3 Välj DPOF med b/B, och tryck
sedan på z.
4 Välj [Välj] med v/V, och tryck
sedan på z.
• Det går inte att lägga till
läget [Alla i mappen].
-markeringar i
Om du vill avbryta så välj [Ångra] i steg 4
eller välj [Avsl.] i steg 8, och tryck sedan på
z.
För att ta bort en markering i
indexläget
Välj de bilder som du vill ta bort
markeringen från i steg 5, och tryck sedan
på z.
För att ta bort alla markeringar i
mappen
Välj [Alla i mappen] i steg 4, och tryck
sedan på z. Välj [Av], och tryck sedan på
z.
Utskrift av stillbilder
5 Välj den bild som du vill markera
med v/V/b/B, och tryck sedan på
z.
En grön
bild.
-markering tänds för vald
Grön
markering
6 Upprepa steg 5 för att markera
ytterligare bilder.
7 Tryck på MENU.
SE
73
Felsökning
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med kameran så prova följande motåtgärder.
1 Kontrollera punkterna på sidan 75 till 85.
Om en kod i stil med ”C/E:ss:ss” visas på skärmen så se sidan 86.
2 Ta ut batterierna, vänta en minut, och sätt sedan i dem igen och slå på
kameran.
3 Återställ inställningarna till standardinställningarna (sidan 48).
4 Fråga din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
Observera att om du lämnar in din kamera för reparation godkänner du även att innehållet i
internminnet kan komma att bli undersökt.
SE
74
Batterier och strömförsörjning
Indikatorn för återstående batteriström visar fel, eller batteriströmmen tar
snabbt slut trots att indikatorn visar att det finns tillräckligt med ström.
• Detta kan inträffa när kameran används på väldigt varma eller kalla ställen (sidan 93).
• När alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary Battery-batterier används kan det hända att den
återstående tiden som visas är fel.
• Batterierna är urladdade. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier
(t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Nickel-metallhydridbatterier används och batteriernas poler eller kontakterna på batterilocket
är smutsiga så att batterierna inte laddas upp ordentligt. Rengör dem med en bomullstuss e.d.
(sidan 92).
• När nickel-metallhydridbatterier används skiljer sig tiden som visas från den faktiska tiden på
grund av den s.k. minneseffekten (sidan 92), etc. Ladda ur batterierna helt och ladda sedan
upp dem igen för att rätta till tidsvisningen.
• Batterierna är slut. Byt ut dem mot nya batterier.
Batterierna tar slut fort.
• Kameran används på ett väldigt kallt ställe (sidan 91).
• Batterierna är slut. Byt ut dem mot nya batterier.
• Om du använder nickel-metallhydridbatterier så ladda upp dem ordentligt.
Det går inte att slå på kameran.
Felsökning
• Sätt i batterierna på rätt sätt (t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Anslut nätadaptern (medföljer ej) på rätt sätt.
• Batterierna är urladdade. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier
(t steg 1 i ”Läs det här först”).
• Batterierna är slut. Byt ut dem mot nya batterier.
Kameran stängs plötsligt av.
• Om man inte använder kameran på ca. tre minuter när den är påslagen, stängs den automatiskt
av för att förhindra slöseri med batteriströmmen. Slå på kameran igen (t steg 2 i ”Läs det
här först”).
• Batterierna är urladdade. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier
(t steg 1 i ”Läs det här först”).
SE
75
Tagning av stillbilder/inspelning av filmer
Skärmen tänds inte trots att kameran är påslagen.
• Slå på skärmen (sidan 19).
Kameran kan inte lagra bilder.
• Kontrollera det lediga utrymmet i internminnet eller på ”Memory Stick Duo”-minneskortet
(sidan 20). Om de är fulla så gör något av följande:
– Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här först”).
– Byt ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 89).
• Det går inte att ta bilder medan blixten håller på att laddas upp.
• Ställ in lägesomkopplaren på
för att ta stillbilder.
• Ställ in lägesomkopplaren på
för att filma.
• Bildstorleken är inställd på [640(Fin)] vid inspelning av en film. Gör något av följande:
– Ställ in bildstorleken på något annat än [640(Fin)].
– Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort (sidan 20 och 89).
Motivet syns inte på skärmen.
• Ställ in lägesomkopplaren på något annat läge än
(sidan 23).
Lagringen tar väldigt lång tid.
• Slutarbrusreduceringsfunktionen är aktiverad (sidan 16). Detta är inget fel.
Bilden är oskarp.
• Motivet är för nära. Kontrollera att du håller objektivet längre bort från motivet än
näravståndet som är ca. 12 cm (W) respektive 50 cm (T).
(landskapsläget) eller (skymningsläget) är inställt bland scenlägena vid
stillbildstagning.
• Se ”Om motivet inte är skarpt” på sidan 29.
•
Zoomen fungerar inte.
• Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden under inspelning av filmer.
Den digitala precisionzoomen fungerar inte.
• Ställ in punkten [Digital zoom] på [Precision] (sidan 42).
• Den här funktionen går inte att använda för att spela in filmer.
SE
76
Den smarta zoomfunktionen fungerar inte.
• Ställ in punkten [Digital zoom] på [Smart] (sidan 42).
• Den här funktionen går inte att använda:
– När bildstorleken är inställd på [6M] eller [3:2].
– Vid tagning i Multi Burst-läget.
– Vid inspelning av filmer.
Blixten fungerar inte.
• Blixten är inställd på
(blixten avstängd) (t steg 5 i ”Läs det här först”).
• Det går inte att använda blixten:
– När punkten [Mode] (Insp.sätt) är inställd på [Burst] eller [Multi burst] (sidan 30).
– När
(högkänslighetsläget) eller (skymningsläget) är inställt bland scenlägena, eller när
är inställt.
• Ställ in blixten på
eller
(forcerad blixt) för att ta stillbilder när
(landskapsläget) är inställt bland scenlägena.
(snöläget),
(strandläget)
Det förekommer suddiga runda fläckar på bilder som är tagna med blixt.
• Blixtljuset har reflekterats av damm eller partiklar i luften. Detta fenomen beror inte på något
fel.
Datumet och klockan blir inte rätt inspelade.
• Ställ in rätt datum och ställ klockan (t steg 2 i ”Läs det här först”).
Felsökning
Bländarvärdet och slutartidsindikeringen blinkar när du trycker ner avtryckaren
och håller den halvvägs nedtryckt.
• Exponeringen är fel. Rätta till exponeringen (sidan 27).
Bilden är för mörk.
• Bilden är tagen med en ljuskälla bakom motivet. Välj mätmetod (t steg 5 i ”Läs det här
först”) eller justera exponeringen (sidan 27).
• Slå på skärmen (sidan 19).
Bilden är för ljus.
• Motivet är upplyst av spotlights på en mörk plats som t.ex. på en scen. Justera exponeringen
(sidan 27).
Färgerna i bilden är fel.
• Bildeffektfunktionen är påslagen. Stäng av bildeffektfunktionen (sidan 32).
Det uppstår vertikala ränder vid tagning av ett mycket ljust motiv.
• S.k. färgsudd. Detta fenomen beror inte på något fel.
SE
77
Det uppstår störningar i bilden när du tittar på skärmen på ett mörkt ställe.
• Kameran försöker göra bilden på skärmen lättare att se genom att tillfälligt göra bilden ljusare
när det är mörkt runtomkring. Bilden som spelas in påverkas inte.
Röda ögon i bilden.
• Ställ in punkten [Rögödereduc.] på
(Inst.)-menyn på [På] (sidan 43).
• Se till att motivet befinner sig inom det rekommenderade blixttagningsavståndet när blixten
används (t steg 5 i ”Läs det här först”).
• Öka belysningen i rummet och ta om bilden.
Bilden som visas i sökaren överensstämmer inte med det område som faktiskt
blir inspelat.
• Det beror på parallaxen när motivet är för nära. Använd LCD-skärmen för att kontrollera det
tagningsbara området.
Det förekommer konstiga prickar på skärmen.
• Detta är inget fel. Prickarna blir inte inspelade (sidan 4, t ”Läs det här först”).
Det går inte att ta flera bilder i följd.
• Internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (t steg
6 i ”Läs det här först”).
• Batterierna är för svaga. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier
(t steg 1 i ”Läs det här först”).
Visning av bilder
Se avsnittet ”Datorer” (sidan 80) tillsammans med följande punkter.
Kameran kan inte visa bilder.
• Ställ in lägesomkopplaren på
(sidan 23).
• Mapp/filnamnet har ändrats på datorn (sidan 60).
• Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder på kameran om bildfilen har bearbetats på
en dator eller om bilden är tagen med en annan kameramodell.
• Kameran är i USB-läge. Avbryt USB-anslutningen (sidan 58 och 66).
Det förekommer störningar i bilden precis efter uppspelningsstarten.
• Bilden kan se grovkornig ut precis efter uppspelningsstarten på grund av bildbehandlingen.
Detta är inget fel.
Det förekommer ojämnheter i färgerna vid uppspelning av filmer.
• Detta är inget fel. De inspelade bilderna påverkas inte.
SE
78
Radering/redigering av bilder
Kameran kan inte radera en viss bild.
• Ta bort skyddet (sidan 36).
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 89).
Du har råkat radera en bild av misstag.
• När man väl har raderat en bild går den inte att återställa. Vi rekommenderar att du skyddar
viktiga bilder (sidan 35), eller använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med
skrivskyddsomkopplare och ställer in den på LOCK-läget (sidan 89) för att förhindra att
bilder blir raderade av misstag.
Storleksändringsfunktionen fungerar inte.
• Det går inte att ändra storleken för filmer och Multi Burst-bilder.
Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar).
• Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar) för filmer.
Det går inte att klippa en viss film.
• Filmen är för kort för att gå att klippa (under ca. två sekunder).
• Ta bort skyddet (sidan 36).
• Stillbilder går inte att klippa.
Felsökning
SE
79
Datorer
Du vet inte om datorns operativsystem är kompatibelt med den här kameran.
• Kontrollera avsnittet ”Rekommenderad datormiljö” på sidan 52 för Windows, respektive
sidan 65 för Macintosh.
Datorn kan inte upptäcka kameran.
• Slå på kameran (t steg 2 i ”Läs det här först”).
• Om batterierna är svaga så sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier
(t steg 1 i ”Läs det här först”), eller använd en nätadapter (medföljer ej) (sidan 14).
• Använd den medföljande USB-kabeln (sidan 55).
• Koppla loss USB-kabeln både från datorn och från kameran, och koppla sedan in den
ordentligt igen. Kontrollera att ”USB-läge Lagringsenh.” visas på skärmen (sidan 55).
• Ställ in punkten [USB-ansl.] på [Lagringsenh.] på
(Inst.)-menyn (sidan 49).
• Koppla bort all annan utrustning från USB-uttagen på datorn utom kameran, tangentbordet
och musen.
• Anslut kameran direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat
(sidan 55).
• Den medföljande mjukvaran är inte installerad. Installera den medföljande mjukvaran
(sidan 53).
• Datorn känner inte igen kameran på rätt sätt eftersom du anslöt kameran till datorn via USB-
kabeln innan du installerade den medföljande mjukvaran. Radera den felaktigt upptäckta
enheten från datorn och installera sedan den medföljande mjukvaran (se nästa punkt).
Ikonen för en löstagbar enhet (Removable disk) tänds inte på datorns skärm
när du ansluter kameran till datorn.
• Utför nedanstående procedur för att installera om USB-drivrutinen. Följande procedur är
endast avsedd för Windows-datorer.
1 Högerklicka på [My Computer] för att tända menyn, och klicka sedan på [Properties].
Skärmen ”System Properties” tänds.
2 Klicka på [Hardware] t [Device Manager].
• Om du använder Windows Me så klicka på [Device Manager]-fliken (Enhetshanteraren).
”Device Manager” (Enhetshanteraren) öppnas.
3 Högerklicka på [ Sony DSC], och klicka sedan på [Uninstall] t [OK].
Enheten tas bort.
4 Installera den medföljande mjukvaran (sidan 53).
Det går inte att kopiera bilder.
• Anslut kameran på rätt sätt till datorn med hjälp av den medföljande USB-kabeln (sidan 55).
• Följ kopieringsproceduren för ditt operativsystem (sidan 55 och 65).
• Om man lagrar bilder på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort som är formaterat i en dator
kan det hända att det inte går att kopiera de bilderna till en dator. Använd ett ”Memory Stick
Duo”-minneskort som är formaterat i den här kameran (sidan 46).
SE
80
Den medföljande mjukvaran startar inte automatiskt när kameran ansluts via
USB.
• Starta ”Media Check Tool” (sidan 61).
• Slå på datorn innan du utför USB-anslutningen (sidan 55).
Det går inte att visa bilden på en dator.
• Om du använder den medföljande mjukvaran så se hjälpfilerna (Help) till det programmet.
• Kontakta datorns eller programmets tillverkare.
Bilden och ljudet avbryts av störningar vid uppspelning av filmer på en dator.
• Filmen spelas upp direkt från internminnet eller ”Memory Stick Duo”-minneskortet. Kopiera
filmen till datorns hårddisk, och spela sedan upp filmen från hårddisken (sidan 54).
Det går inte att skriva ut en bild.
• Kontrollera skrivarinställningarna.
Bilder som har kopierats till en dator går inte att titta på på kameran.
• Kopiera dem till en mapp som kameran känner igen, t.ex. ”101MSDCF” (sidan 59).
• Gör på rätt sätt (sidan 60).
Bilder visas inte på rätt sätt med den medföljande mjukvaran.
• Kontrollera att mappen som innehåller de bilderna är registrerad bland visningsmapparna
Felsökning
(Viewed folders). Om bilderna inte visas trots att mappen är registrerad bland
visningsmapparna (Viewed folders), så uppdatera databasen (sidan 64).
Du kan inte att hitta bilderna som du importerade med den medföljande
mjukvaran.
• Titta i mappen ”My Pictures”.
• Om du har ändrat standardinställningarna så se ”Byte av importmapp (Folder to be imported)”
på sidan 64 och kontrollera vilken mapp som används för importen.
Du vill byta importmapp (Folder to be imported).
• Öppna skärmen ”Import Settings” för att byta importmapp (Folder to be imported). Du kan
ange en annat mapp efter att du använt mjukvaran och registera den bland visningsmapparna
(Viewed folders) (sidan 64).
Alla importerade bilder visas på kalendern med datumet 1 januari.
• Datumet är inte inställt på kameran. Ställ in datumet på kameran.
SE
81
”Memory Stick Duo”
Det går inte att sätta i ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Sätt i det på rätt håll (t steg 3 i ”Läs det här först”).
Det går inte att spela in på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 89).
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder (t steg 6 i ”Läs det här
först”).
• Sätt i ett ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort (sidan 20) för att spela in filmer med
bildstorleken inställd på [640(Fin)].
Det går inte att formatera ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-minneskort med en skrivskyddsomkopplare som är
inställd på läget LOCK. Ställ in skrivskyddsomkopplaren på lagringsläget (sidan 89).
Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort har blivit formaterat av misstag.
• Alla data på ”Memory Stick Duo”-minneskortet raderas vid formatering. De går inte att
återställa. Vi rekommenderar att du ställer in ”Memory Stick Duo”-minneskortets
skrivskyddsomkopplare på LOCK-läget för att förhindra att data raderas av misstag
(sidan 89).
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort känns inte igen i en dator med ”Memory
Stick”-fack.
• Kontrollera att datorn och kortläsaren har stöd för ”Memory Stick PRO Duo”. Om du
använder en dator eller kortläsare av något annat fabrikat än Sony så kontakta respektive
tillverkare.
• Om det inte finns stöd för ”Memory Stick PRO Duo” så anslut kameran till datorn (sidan 54
till 55). Datorn känner igen ”Memory Stick PRO Duo”-minneskort.
Internminnet
Det går inte att spela upp data i internminnet på kameran eller på datorn.
• Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran. Ta ut det (t steg 4 i ”Läs det här
först”).
Det går inte att lagra bilder i internminnet.
• Ett ”Memory Stick Duo”-minneskort är isatt i kameran. Ta ut det (t steg 4 i ”Läs det här
först”).
SE
82
Det lediga utrymmet i internminnet ökar inte av att man kopierar data från
internminnet till ett ”Memory Stick Duo”-minneskort.
• Data raderas inte efter kopieringen. Utför kommandot [Format] (sidan 45) för att formatera
internminnet efter datakopieringen.
Det går inte att kopiera data från internminnet till ett ”Memory Stick Duo”minneskort.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet är fullt. Kontrollera kapaciteten (minst 32 MB
rekommenderas).
Det går inte att kopiera data från ett ”Memory Stick Duo”-minneskort eller från
datorn till internminnet.
• Data på ett ”Memory Stick Duo”-minneskort eller i en dator går inte att kopiera till
internminnet.
Utskrift
Se även ”PictBridge-kompatibel skrivare” (nedan) tillsammans med följande punkter.
Bilder skrivs ut avskurna i kanterna.
• När man skriver ut bilder som är tagna med bildformatet inställt på [16:9(HDTV)] kan det
hända att de skärs av i kanten.
• Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare så prova att stänga av inställningarna för
Felsökning
trimning eller ramlösa bilder. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna finns på
skrivaren eller ej.
• Om du får bilderna utskrivna i en affär så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna så att de
inte blir avskurna i kanterna.
PictBridge-kompatibel skrivare
Det går inte att ansluta kameran.
• Kameran går inte att ansluta direkt till skrivare som inte följer PictBridge-standaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare om din skrivare är PictBridge-kompatibel eller ej.
• Kontrollera att skrivaren är påslagen och går att ansluta till kameran.
• Ställ in punkten [USB-ansl.] på [PictBridge] på
(Inst.)-menyn (sidan 49).
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det visas ett felmeddelande på skrivaren
så se bruksanvisningen som medföljde skrivaren.
SE
83
Det går inte att skriva ut bilder.
• Kontrollera att kameran är ordentligt ansluten till skrivaren med hjälp av USB-kabeln.
• Slå på skrivaren. Se bruksanvisningen som medföljde skrivaren för närmare detaljer.
• Om du väljer [Avsl.] under pågående utskrift kan det hända att bilderna inte skrivs ut. Koppla
loss USB-kabeln och koppla in den igen. Om det fortfarande inte går att skriva ut några bilder
så koppla loss USB-kabeln, stäng av skrivaren och slå på den igen, och koppla sedan in USBkabeln igen.
• Det går inte att skriva ut filmer.
• Det kan hända att det inte går att skriva ut bilder som är tagna med andra kameror eller bilder
som har ändrats på en dator.
Utskriften avbryts.
• Du har kopplat loss USB-kabeln innan indikatorn
(Koppla inte loss USB-kabeln)
släcktes.
Det går inte att lägga på datum eller skriva ut bilder i indexläget.
• Skrivaren saknar de funktionerna. Hör efter hos skrivarens tillverkare om de funktionerna
finns på skrivaren eller ej.
• Det kan hända att det inte läggs på något datum i indexläget beroende på skrivaren. Hör efter
hos skrivarens tillverkare.
”---- -- --” skrivs ut i stället för datumet på bilden.
• Bilder för vilka det saknas inspelningsdatum går inte att skriva ut med datumet pålagt. Ställ in
punkten [Datum] på [Av] och skriv ut bilden igen (sidan 70).
Det går inte att välja utskriftsformat.
• Hör efter hos skrivarens tillverkare om skrivaren klarar önskat format.
Det går inte att skriva ut en bild i inställt format.
• Koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen varje gång du byter pappersstorlek medan
skrivaren är ansluten till kameran.
• Kamerans utskriftsinställningar överensstämmer inte med skrivarens. Ändra inställningarna
antingen på kameran (sidan 70) eller på skrivaren.
Kameran fungerar inte efter att du stängt av en utskrift.
• Vänta en liten stund medan skrivaren utför avstängningsprocessen. Det kan ta ett tag beroende
på skrivaren.
SE
84
Övrigt
Kameran fungerar inte.
• Använd rätt sorts batterier för den här kameran (sidan 91).
• Batterinivån är för låg (indikatorn E tänds). Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-
metallhydridbatterier (t steg 1 i ”Läs det här först”).
Kameran är påslagen men den fungerar inte.
• Den inbyggda mikrodatorn fungerar inte ordentligt. Ta ut batterierna, vänta en minut, sätt i
batterierna igen och slå på kameran.
Det visas en obekant indikator på skärmen.
• Se sidan 15.
Bilden är suddig.
• Det har bildats imma på linsen. Stäng av kameran och låt den ligga påslagen i ungefär en
timme innan du använder den (sidan 93).
Kameran blir varm när den används länge i taget.
• Detta är inget fel.
Objektivet dras inte in när du stänger av kameran.
• Batterierna är urladdade. Sätt i nya batterier eller uppladdade nickel-metallhydridbatterier
Felsökning
(t steg 1 i ”Läs det här först”) eller använd en nätadapter (medföljer ej).
Klockinställningsskärmen tänds när kameran slås på.
• Ställ in datumet och klockan igen (t steg 2 i ”Läs det här först”).
SE
85
Varningsindikatorer och meddelanden
Självdiagnosfunktionen
Om det visas en kod som börjar med en
bokstav betyder det att kamerans
självdiagnosfunktion har aktiverats. De
sista två siffrorna (som visas som ss här)
varierar beroende på kamerans tillstånd.
Om du inte lyckas lösa problemet ens
genom att prova följande motåtgärder ett
par gånger, så kontakta din Sony-handlare
eller närmaste auktoriserade Sonyserviceverkstad.
C:32:ss
• Det har blivit fel på kamerans hårdvara.
Stäng av kameran och slå på den igen.
C:13:ss
• Kameran kan inte läsa eller skriva data
på ”Memory Stick Duo”-minneskortet.
Stäng av kameran och slå på den igen,
och sätt i och ta ut ”Memory Stick
Duo”-minneskortet ett par gånger.
• Det har uppstått ett formatfel i
internminnet eller ett oformaterat
”Memory Stick Duo”-minneskort är
isatt. Formatera om internminnet eller
formatera ”Memory Stick Duo”minneskortet (sidan 45 och 46).
• Det isatta ”Memory Stick Duo”minneskortet går inte att använda i den
här kameran, eller data på det har blivit
skadade. Sätt i ett nytt ”Memory Stick
Duo”-minneskort (sidan 89).
E:61:ss
E:91:ss
Meddelanden
Om något av följande meddelanden tänds
så följ anvisningarna.
Stäng av och slå på kameran
• Det har blivit fel på grund av problem
med objektivet.
E
• Batterierna är för svaga. Sätt i nya
batterier eller uppladdade nickelmetallhydridbatterier (t steg 1 i ”Läs
det här först”). Beroende på
användningsförhållandena eller
batteritypen kan det hända att indikatorn
börjar blinka trots att det fortfarande
finns 5 till 10 minuters batteritid kvar.
Systemfel
• Stäng av kameran och slå på den igen
(t steg 2 i ”Läs det här först”).
Internminnesfel
• Stäng av kameran och slå på den igen
(t steg 2 i ”Läs det här först”).
Sätt i Memory Stick-kortet igen
• Sätt i ”Memory Stick Duo”-
minneskortet på rätt sätt.
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 89).
• ”Memory Stick Duo”-minneskortet har
blivit skadat.
• ”Memory Stick Duo”-minneskortets
kontaktdel är smutsig.
E:92:ss
• Det har blivit fel på kameran. Återställ
inställningarna på kameran till
standardinställningarna (sidan 48) och
slå sedan på kameran igen.
SE
86
Fel Memory Stick-typ
• Det isatta ”Memory Stick Duo”-
minneskortet går inte att använda i den
här kameran (sidan 89).
Formateringsfel
• Formatera om lagringsmediumet (sidan
Kan ej skapa fler mappar
• Det finns redan en mapp vars namn
45 och 46).
börjar på ”999” på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet. Det går inte att
skapa fler mappar i så fall.
Memory Stick låst
• Du använder ett ”Memory Stick Duo”-
minneskort med en
skrivskyddsomkopplare som är inställd
på läget LOCK. Ställ in
skrivskyddsomkopplaren på
lagringsläget (sidan 89).
Utrymme saknas i interminnet
Utrymme saknas på Memory Stick
• Radera onödiga bilder eller filer
(t steg 6 i ”Läs det här först”).
Minne endast för läsning
• Kameran kan inte lagra eller radera
bilder på det här ”Memory Stick Duo”minneskortet.
Ingen fil
• Det finns inga bilder lagrade i
• Kameran kan inte lagra bilder i vald
mapp. Välj en annan mapp (sidan 47).
Filfel
• Fel vid bildvisning.
Filskydd
• Ta bort skyddet (sidan 36).
För stor bild
• Bilden du försöker spela upp har en
bildstorlek som inte går att visa på den
här kameran.
Kan ej dela
• Filmen är inte tillräckligt lång för att gå
att dela (under ca. två sekunder).
Felsökning
internminnet.
Kan ej lagra
• Filen är ingen film.
Inga filer i mappen
• Det finns inga bilder lagrade i den
mappen.
• Du har gjort fel vid kopiering av bilder
från datorn (sidan 60).
Ogiltig manöver
• Du försöker spela upp en fil som inte är
kompatibel med den här kameran.
(Vibrationsvarningsindikator)
Mappfel
• Det finns redan en annan mapp med
samma första tre siffror på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet (t.ex.:
123MSDCF och 123ABCDE). Välj en
annan mapp, eller skapa en ny mapp
(sidan 46).
• Det kan hända att bilden blir suddig på
grund av kameraskakningar om ljuset är
för svagt. Använd blixten, montera
kameran på stativ, eller se till att den
står stadigt på något annat sätt.
SE
87
640(Fin) saknas
• Filmer i storleken 640(Fin) går bara att
spela in på ”Memory Stick PRO Duo”minneskort. Sätt i ett ”Memory Stick
PRO Duo”-minneskort eller ställ in
bildstorleken på något annat än
[640(Fin)].
Skrivarfel
• Kontrollera skrivaren.
• Kontrollera om data för bilden som ska
skrivas ut har blivit skadade.
• Det kan hända att dataöverföringen till
Slå på skrivaren för ansl.
skrivaren inte är klar ännu. Koppla inte
loss USB-kabeln.
• Punkten [USB-ansl.] är inställd på
[PictBridge], men den skrivare som
kameran är ansluten till saknar stöd för
PictBridge. Kontrollera skrivaren.
• Kameran är inte ordentligt ansluten till
skrivaren. Koppla loss USB-kabeln och
koppla in den igen. Om det visas ett
felmeddelande på skrivaren så se
bruksanvisningen som medföljde
skrivaren.
Anslut till PictBridge-enhet
• Du har försökt skriva ut bilder innan
skrivaranslutningen var klar. Anslut en
PictBridge-kompatibel skrivare.
Ingen utskrivbar bild
• Du har försökt utföra kommandot
[DPOF-bild] utan att först markera
några bilder med DPOF-markeringar
(utskriftsmarkeringar).
• Du har försökt utföra kommandot [Alla
i mappen] medan en mapp som bara
innehåller filmer var vald. Det går inte
att skriva ut rörliga bilder.
Skrivaren upptagen
Pappersfel
Inget papper
Tryckfärgsfel
Färgen nästan slut
Färgen slut
• Kontrollera skrivaren.
SE
88
Behandling pågår
• Skrivaren håller på att avbryta det
nuvarande utskriftsjobbet. Det går inte
att skriva ut förrän den proceduren är
klar. Det kan ta en liten stund beroende
på skrivaren.
Övrigt
Angående ”Memory Stick”
”Memory Stick” är ett kompakt och bärbart
IC-inspelningsmedium. De sorters
”Memory Stick”-minneskort som går att
använda i denna kamera listas i
nedanstående tabell. Vi kan dock inte
garantera att alla ”Memory Stick”funktioner fungerar ordentligt.
Att observera när man använder ett
”Memory Stick Duo”-minneskort
(medföljer ej)
• Det går inte att lagra, redigera eller radera bilder
om man skjuter skrivskyddsomkopplaren till
LOCK med hjälp av något spetsigt föremål.
Kontakt
”Memory Stick”-typ
Inspelning/
uppspelning
Memory Stick
(utan MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(utan MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
• Vi kan inte garantera att det går att använda
”Memory Stick Duo”-minneskort som är
formaterade på en dator i den här kameran.
• Hastigheten för läsning/skrivning av data
varierar beroende på vilken kombination av
”Memory Stick Duo”-minneskort och övrig
utrustning som används.
Anteckningsområde
Somliga ”Memory Stick Duo”-minneskort
saknar skrivskyddsomkopplare. På
”Memory Stick Duo”-minneskort som har
en sådan omkopplare kan dess utformning
och placering variera beroende på ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Ta aldrig ut ett ”Memory Stick Duo”minneskort medan data håller på att läsas eller
skrivas på det.
• Data kan bli förstörda i följande fall:
– Om man tar ut ”Memory Stick Duo”minneskortet eller stänger av kameran under
pågående läsning eller skrivning
– Om ”Memory Stick Duo”-minneskortet
utsätts för statisk elektricitet eller elektriska
störningar
• Vi rekommenderar att du tar en backup-kopia av
viktiga data.
• Undvik att trycka alltför hårt när du skriver i
anteckningsområdet.
• Klistra inte fast några etiketter på själva
”Memory Stick Duo”-minneskortet eller på
Memory Stick Duo-adaptern.
• Lägg ”Memory Stick Duo”-minneskortet i det
medföljande fodralet när du bär omkring det
eller stoppar undan det.
• Rör inte vid kontaktdelen på ”Memory Stick
Duo”-minneskortet med fingrarna eller några
metallföremål.
• Undvik att stöta till, böja eller tappa ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
• Försök inte ta isär eller bygga om ”Memory
Stick Duo”-minneskortet.
Övrigt
”Memory Stick Duo”-, ”MagicGate Memory
Stick Duo”- och ”Memory Stick PRO Duo”minneskort är utrustade med MagicGatefunktioner. MagicGate är en
upphovsrättskyddsteknik som använder
kryptering. Datainspelning/uppspelning som
kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra
med den här kameran.
*2 Har stöd för dataöverföring på hög hastighet via
ett parallellt gränssnitt.
*3 Det går att spela in filmer i storleken 640(Fin).
Skrivskyddsomkopplare
SE
89
• Utsätt inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
för vatten.
• Lägg inte ”Memory Stick Duo”-minneskortet
inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja
minneskortet.
• Undvika att använda eller förvara ”Memory
Stick Duo”-minneskort på följande sorters
ställen:
– Platser med hög temperatur som t.ex. i en bil
som står parkerad rakt i solen
– Platser som hamnar rakt i solen
– På fuktiga ställen eller där det förekommer
frätande ämnen
Att observera när man använder en
Memory Stick Duo-adapter (medföljer
ej)
• När du vill använda ett ”Memory Stick Duo”minneskort i en ”Memory Stick”-kompatibel
apparat så var noga med att först sätta i det i en
Memory Stick Duo-adapter. Om man sätter i ett
”Memory Stick Duo”-minneskort i en ”Memory
Stick”-kompatibel apparat utan att använda en
Memory Stick Duo-adapter, kan det hända att
det inte går att mata ut det igen.
• Kontrollera noga att ”Memory Stick Duo”minneskortet är vänt på rätt håll när du sätter i
det i Memory Stick Duo-adaptern, och stick
sedan in det så långt det går. Om kortet sätts i på
fel sätt kan det gå sönder.
• När du använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort isatt i en Memory Stick Duo-adapter
i en ”Memory Stick”-kompatibel apparat så
kontrollera att du sätter i Memory Stick Duoadaptern på rätt håll. Observera att felaktig
användning kan leda till skador på utrustningen.
• Sätt aldrig i en Memory Stick Duo-adapter i en
”Memory Stick”-kompatibel apparat utan ett
”Memory Stick Duo”-minneskort isatt. Det kan
leda till fel på apparaten.
Att observera vid användning av
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort
(medföljer ej)
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort med en
kapacitet på upp till 2 GB har bekräftats fungera
felfritt i den här kameran.
SE
90
Angående batterier
Batterier som går respektive inte går att använda i den här kameran
Batterityp
Medföljer
Går att
använda
Uppladdningsbara
Alkaliska batterier av typ R6 (storlek AA)
a
a
—
Nickel-metallhydridbatterier av typ HR 15/51:HR6
(storlek AA)*
—
a
a
Oxy Nickel Primary Battery-batterier av typ ZR6
(storlek AA)
—
a
—
Manganbatterier**
—
—
—
Litiumbatterier**
—
—
—
Ni-Cd-batterier**
—
—
—
* NH-AA-2DB dubbelpack e.d.
** Vi kan inte garantera att alla funktioner fungerar ordentligt om spänningen sjunker eller om det uppstår
några andra program på grund av batteriernas egenskaper.
Angående alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary Battery-batterier
Övrigt
• Alkaliska batterier och Oxy Nickel Primary Battery-batterier är inte återuppladdningbara.
• Alkaliska batterier och Oxy Nickel Primary Battery-batterier varar inte lika länge som nickelmetallhydridbatterier. Det gör att det kan inträffa att kameran plötsligt stängs av trots att indikatorn för
återstående batteriström visar att det finns tillräckligt med batteriström kvar.
• Batteriprestanda skiljer sig kraftigt mellan olika fabrikat och batterityper, och för somliga batterier kan det
hända att användningstiden blir väldigt kort. Detta gäller i synnerhet vid låga temperaturer, och det kan
hända att det inte går att ta bilder alls vid temperaturer under 5°C.
• Blanda inte nya och gamla batterier.
• Det kan hända att indikatorn för återstående batteritid visr fel när alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary
Battery-batterier används.
• Beroende på egenskaperna för alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary Battery-batterier är det stor skillnad
mellan den möjliga inspelningstiden och den möjliga uppspelningstiden. Det gör att det kan inträffa att
kameran stängs av med objektivet i utmatat läge när man ställer om lägesomkopplaren. Sätt i så fall i nya
batterier. Med nickel-metallhydridbatterier går det att ta bilder under längre tid.
SE
91
Angående nickel-metallhydridbatterier
• Skala inte av förseglingarna på utsidan och undvik att skada batterierna. Använd aldrig batterier vars
förseglingar är helt eller delvis avlägsnade, eller batterier som spruckit på något sätt. Sådana batterier kan
börja läcka, explodera eller bli överhettade, vilket kan leda till brännskador eller andra skador. De kan
även orsaka fel på batteriladdaren.
• Undvik att bära omkring eller förvara nickel-metallhydridbatterier tillsammans med metallföremål,
eftersom metallföremål kan kortsluta batteriernas plus- och minuspoler, vilket i sin tur kan leda till
värmebildning eller brand.
• Om nickel-metallhydridbatteriernas poler är smutsiga kan det hända att de inte går att ladda upp
ordentligt. Torka av dem med en torr duk e.d.
• Det kan hända att nickel-metallhydridbatterier inte går att ladda upp helt när de är alldeles nya eller när de
inte har använts på länge. Det är typiskt för den sortens batterier och är inget fel. Om det skulle inträffa så
bör problemet lösa sig av att man använder upp batterierna helt och laddar upp dem igen ett par omgångar.
• Om man laddar upp nickel-metallhydridbatterier innan de är helt urladdade kan det hända att varningen
för svaga batterier tänds snabbare än väntat. Detta är den så kallade ”minneseffekten”*. Om detta problem
skulle inträffa löser det sig av att man laddar ur batterierna helt innan man laddar upp dem igen.
* ”Minneseffekten” är ett tillstånd där batteriets kapacitet tillfälligt sjunker.
• För att använda upp batterierna helt kan man ställa in kameran på diabildsvisning (sidan 36) och låta den
ligga påslagen ända tills batterierna tar slut.
• Blanda inte nya och gamla batterier.
• Utsätt inte batterier för vatten. Batterierna är inte vattentäta.
SE
92
Försiktighetsåtgärder
x Lägg inte kameran på följande
sorters ställen
• På alltför varma ställen
På ställen som t.ex. i en bil som står parkerad i
solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i
sin tur kan leda till fel på kameran.
• Rakt i solen eller nära ett element
Kamerahuset kan bli missfärgat eller
deformerat, vilket i sin tur kan leda till fel på
kameran.
• På platser där det skakar
• I närheten av starka magneter
• På sandiga eller dammiga ställen
Var försiktig så att det inte kommer in sand eller
damm i kameran. Det kan leda till fel på
kameran som eventuellt inte går att reparera.
x Angående kondensbildning
Om kameran flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, kan det bildas kondens (imma)
inuti eller utanpå kameran. Denna imbildning kan
orsaka fel på kameran.
Det bildas lätt kondens när:
• Kameran flyttas från ett kallt ställe som t.ex. en
skidbacke in i ett varmt rum.
• Kameran flyttas ut ur ett luftkonditionerat rum
eller en luftkonditionerad bil en het dag, osv.
För att undvika kondensbildning
Stoppa kameran i en förseglad plastpåse när du
flyttar den från ett kallt ställe till ett varmt, och låt
den sedan vänja sig vid de nya förhållandena i en
timme eller så.
x Angående rengöring
Om det bildas kondens
Stäng av kameran och vänta ungefär en timme
tills kondensen avdunstat. Observera att om du
försöker ta bilder med fukt kvar inuti objektivet
blir bilderna suddiga.
Rengöring av objektivet
Torka bort ev. fingeravtryck, damm osv. från
objektivet med en mjuk duk.
x Angående det inbyggda
uppladdningsbara batteriet
Rengöring av kamerahuset
Rengör kamerans yta med en mjuk duk som
fuktats med vatten, och torka sedan av den med en
torr duk. Använd inte följande ämnen eftersom de
kan orsaka skador eller fläckar på ytfinishen eller
höljet.
• Kemikalier som thinner, bensin, sprit,
engångstrasor, insektsmedel, solmedel osv.
• Rör inte vid kameran om du har något av
ovanstående på händerna.
• Låt inte kameran ligga i kontakt med gummi
eller vinyl under längre tid.
Den här kameran har ett inbyggt uppladdningsbart
batteri för att hålla kvar datumet, klockan och
övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran
är påslagen eller ej.
Detta batteri laddas upp hela tiden medan
kameran används. Om kameran används bara
korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis
ur, och om kameran inte används alls på ungefär
en månad blir det helt urladdat. Ladda i så fall upp
det uppladdningsbara batteriet igen innan du
använder kameran.
Även om det uppladdningsbara batteriet inte är
uppladdat går det fortfarande att använda
kameran, så länge man inte spelar in datumet och
klockan.
x Angående
användningstemperaturen
Kameran är avsedd att användas vid en temperatur
på mellan 0°C och 40°C. (För alkaliska batterier/
Oxy Nickel Primary Battery-batterier är
användningstemperaturen mellan 5°C och 40°C.)
Vi avråder från tagning på väldigt kalla eller
varma ställen utanför detta temperaturområde.
Övrigt
Rengöring av LCD-skärmen
Torka bort ev. fingeravtryck, smuts osv. från
skärmens yta med en LCD-rengöringssats
(medföljer ej).
Laddningsmetod
Sätt i batterier med tillräcklig kapacitet i kameran
eller anslut kameran till ett vägguttag med hjälp
av en nätadapter (medföljer ej), och låt den ligga
avstängd i minst ett dygn.
SE
93
Tekniska data
Kameran
[Strömförsörjning, allmänt]
Strömkälla
[System]
Bildanordning
7,18 mm (1/2,5 tums) färgCCD-skärm, grundfärgsfilter
Totalt antal bildpunkter på kameran
Ca. 6 183 000 bildpunkter
Effektivt antal bildpunkter på kameran
Ca. 6 003 000 bildpunkter
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiv
f = 5,1 – 15,3 mm (motsvarar
31 – 93 mm för en 35 mm
stillbildskamera)
F2,8 – 5,1
Automatisk NDfilteromkoppling
Exponeringskontroll
Automatisk exponering,
scenval (7 lägen)
Vitbalans
Automatisk, dagsljus, molnigt,
lysrörsbelysning,
glödlampsbelysning
Filformat (enligt DCF)
Stillbilder: Exif Ver. 2.21
JPEG-kompatibel, DPOFkompatibel
Filmer: MPEG1-kompatibla
(mono)
Inspelningsmedium
Internminne (32 MB)
”Memory Stick Duo”
Blixt
Rekommenderat avstånd (med
ISO inställt på Auto): ca. 0,2 m
till 7,0 m (W)/ca. 0,5 m till
3,8 m (T)
[In- och utgångar]
USB-uttag
mini-B
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibel)
[LCD-skärm]
LCD-panel
5,1 cm (2,0 tums) TFT-skärm
Totalt antal bildpunkter
84 960 (354×240) punkter
SE
94
Alkaliska batterier av typ R6
(storlek AA) (2), 3 V
Nickel-metallhydridbatterier av
typ HR 15/51:HR6 (storlek
AA) (2, medföljer ej), 2,4 V
Oxy Nickel Primary Batterybatterier av typ ZR6 (storlek
AA) (2, medföljer ej), 3 V
AC-LS5K nätadapter
(medföljer ej), 4,2 V
Effektförbrukning
(vid tagning med LCD-skärmen påslagen)
1,0 W
Användningstemperatur
0°C till +40°C
Förvaringstemperatur
–20°C till +60°C
Yttermått
99,9×52,0×36,8 mm
(B/H/D, exklusive utskjutande
delar)
Vikt
Ca. 181 g (inklusive två
batterier, handlovsrem, osv.)
Mikrofon
Elektretkondensatormikrofon
Högtalare
Dynamisk högtalare
Exif Print
Kompatibel
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
Rätt till ändringar förbehålles.
Register
Register
A
AE/AF-låsindikator ..............29
t steg 5 i ”Läs det här
först”
AF-lås ...................................29
Anslutning
Dator..............................55
Skrivare..........................69
Antal bilder/inspelningstid ...20
Autofokus ...............................9
Autofokuslampa....................44
Blixtläge
t steg 5 i ”Läs det här
först”
F
Blixtnivå ............................... 32
Fillagringsdestinationer ........59
Bländare ............................... 10
Brunton................................. 32
Filminspelning
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Burst ..................................... 30
Filnamn.................................59
Byta lagringsmapp ............... 47
Filnummer ............................49
C
Filtillägg .........................59, 60
Felsökning ............................74
Fin (Högupplösning) ............30
CD-ROM.............................. 53
Centrumv. AF....................... 28
Flerpunktsautofokus .............28
Autofokusram .......................28
D
Forcerad blixt
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Autofokusramindikator.........28
Dagsljus................................ 29
Formatering ....................45, 46
Autofokusövervakning..........42
Dator..................................... 51
Färg .......................................11
Automatisk avstängning
t steg 2 i ”Läs det här
först”
Kopiera bilder ......... 54, 65
Försiktighetsåtgärder ............93
Automatisk granskning.........44
Mjukvara ....................... 61
Automatiska inställningar
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Rekommenderad
miljö ........................ 52, 65
Autofokusmetod ...................42
Macintosh...................... 65
Uppspelning av bildfiler
som är lagrade på en dator
på kameran.................... 60
Auto-programtagning ...........23
Windows ....................... 51
B
Batterier
Batteritid........................22
Indikatorn för återstående
batteritid
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Delarnas namn...................... 13
Diabildsvisning .................... 36
Digital zoom......................... 42
Direkt utskrift ....................... 68
DPOF ................................... 72
E
Bildeffekt ..............................32
Effektivt antal bildpunkter ... 94
Bildkvalitet .....................11, 30
Engångsautofokus ................ 42
Bildpunkt ..............................11
EV ........................................ 27
Bildskärpa .............................33
Exponering ........................... 10
Glödlampsbelysning .............29
H
Handlovsrem
t i ”Läs det här först”
Hålla avtryckaren halvvägs
nedtryckt..........................9
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Hålla kameran
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Högkänslighetsläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Register
Isättning/uttagning
t steg 1 i ”Läs det här
först”
Dela ...................................... 38
G
Bildstorlek ............................11
t steg 4 i ”Läs det här
först”
SE
95
I
L
Multi Burst ...........................30
Inbyggt uppladdningsbart
batteri.............................93
Lagringsdestinationer och
filnamn för bildfiler ...... 59
Multi-AF............................... 28
Indexskärm
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Lagringsenh. ........................ 49
Indikatorer ..........se ”Skärmen”
Landskapsläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Initialisera .............................48
LCD-skärmen..... se ”Skärmen”
Inspelningssätt ......................30
Lysrör ................................... 29
Installation ............................53
Långsam synkronisering
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Inställningar 1.......................48
Inställningar 2.......................49
Inställningsskärmar..............33, 40, 41
Inställningar 1................48
Inställningar 2................49
Internminnesverktyg .....45
Kamera ..........................42
Memory Stickverktyg...........................46
Internminnesverktyg.............45
Internminnet .........................21
Intervall.................................31
ISO..................................10, 30
J
M AF.................................... 42
Macintosh-dator ................... 65
Rekommenderad
miljö.............................. 65
Mapp .................................... 34
Kontrast ................................32
Kopiera .................................47
Kopiering av bilder till
datorn.............................54
Operativsystem ............... 52, 65
Optisk zoom .........................42
Parallax................................. 78
Medföljande tillbehör
t i ”Läs det här först”
PC ............................ se ”Dator”
”Memory Stick Duo” ........... 89
PictBridge.......................49, 68
Antal bilder/
inspelningstid................ 20
Pip......................................... 48
Memory Stick-verktyg ......... 46
PFX....................................... 32
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Precisionsdigitalzoom .......... 42
PTP ....................................... 49
R
Punkter.......................... 26
Radera
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Tagning ......................... 27
Rengöring .............................93
Visning.......................... 34
Rotering ................................ 38
Meny .................................... 25
Mjuka fotoläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Mode .................................... 30
Molnigt................................. 29
MPG..................................... 59
96
O
Skapa ............................ 46
Mjukvara .............................. 61
SE
Nätadapter ............................ 14
P
Skrivskyddsomkopplare ................... 89
Kondensbildning...................93
N
Byta............................... 47
K
Kompressionsgrad ................12
Mättnad................................. 32
t steg 1 i ”Läs det här
först”
JPG .......................................59
Klockinställning ...................50
Mätmetod
t steg 5 i ”Läs det här
först”
M
Isättning/uttagning
t steg 3 i ”Läs det här
först”
Kamera .................................42
Multi-patternmätning
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Rödögereducering ................ 43
S
Storleksändring .................... 37
V
S AF ......................................42
Strandläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Varningsindikatorer och
meddelanden..................86
Scenval ..................................24
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Självdiagnosfunktionen ........86
Ställa klockan
t steg 2 i ”Läs det här
först”
Självutlösaren
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Suddiga bilder ........................ 9
Skapa lagringsmapp..............46
T
Skrivskyddsomkopplare........89
Svartvitt ................................ 32
Indikatorer .....................15
Ändring av vad som visas
på skärmen.....................19
Skärpa ...............................9, 28
Slutarbrusreducering.............16
Slutartid ................................10
Smart zoom...........................42
Snabbgranskning
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Snabbspolning framåt/bakåt
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Spotmätning
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Spotmätningshårkors
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Rekommenderad
miljö ..............................52
Visning
Filmer
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Stillbilder
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Tagningsmenyn .................... 27
Tekniska data........................ 94
Trimning............................... 40
U
Underexponering.................. 10
Stillbilder
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Visningsmenyn .....................34
Vitbalans ...............................29
Volym
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Z
Uppspelning/redigering........ 23
Zoom
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Uppspelningszoom
t steg 6 i ”Läs det här
först”
Ö
USB-ansl. ............................. 49
Överexponering ....................10
Uppspelning .........se ”Visning”
USB-kabel ...................... 55, 69
Utskrift ................................. 67
Enbildsläget .................. 68
Register
Snöläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Windows-dator......................51
Filmer
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Skymningsläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
Skärmen
VGA
t steg 4 i ”Läs det här
först”
Tagning
Skydd ....................................35
Skymningsporträttläget
t steg 5 i ”Läs det här
först”
WB........................................29
Indexläget...................... 68
Utskrift i en affär .................. 72
Utskrift i enbildsläget........... 68
Utskrift i indexläget.............. 68
Utskriftsmarkering ............... 72
Språk .....................................48
t steg 2 i ”Läs det här
först”
Standard ................................30
SE
97
Varumärken
•
är ett varumärke för Sony
Corporation.
• ”Memory Stick”,
•
•
•
•
SE
98
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
, ”MagicGate”
är varumärken för Sony
Duo”,
och
Corporation.
Microsoft och Windows är antingen registrerade
varumärken eller varumärken för Microsoft
Corporation i USA och/eller andra länder.
Macintosh och Mac OS är varumärken eller
registrerade varumärken för Apple Computer,
Inc.
Intel, MMX och Pentium är varumärken eller
registrerade varumärken för Intel Corporation.
Även alla andra system- och produktnamn som
omnämns i denna bruksanvisning är i regel
varumärken eller registrerade varumärken för
respektive utvecklare eller tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har dock i allmänhet
utelämnats i denna bruksanvisning.
SE
99
Suomi
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
Euroopassa oleville asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli (esim.
USB) ja liitä se uudelleen.
FI
2
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia
”Memory Stick” -tyypit, joita voi
käyttää (ei mukana)
Tässä kamerassa käytettävä
mikropiiritallennusväline on ”Memory
Stick Duo”. ”Memory Stick”
-muistikortteja on kahta eri tyyppiä.
”Memory Stick Duo”: voit käyttää
kamerassasi ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
”Memory Stick”: et voi käyttää
kamerassasi ”Memory Stick”
-muistikorttia.
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
• ”Memory Stick Duo” -korttia koskevia
lisätietoja on sivulla 89.
”Memory Stick Duo” -kortin käyttö
”Memory Stick” -yhteensopivissa
laitteissa
Voit käyttää ”Memory Stick Duo” -korttia
asettamalla sen Memory Stick Duo
-sovittimeen (ei mukana).
Memory Stick Duo -sovitin
Carl Zeiss -objektiivi
Tässä kamerassa on Carl Zeiss -objektiivi,
jolla saadaan aikaan teräviä kuvia, joissa on
erinomainen kontrasti.
Kameran objektiivi on valmistettu
saksalaisen Carl Zeiss -yhtiön hyväksymän
laadunvarmistusjärjestelmän ja
laatustandardien mukaisesti.
Kuvauksen sisältöä ei korvata
• Kuvauksen sisältöä ei voida korvata, vaikka
kuvaus tai toisto epäonnistuisi esimerkiksi
kameran tai tallennusvälineen virheellisen
toiminnan vuoksi.
Sisäinen muisti ja ”Memory Stick
Duo” -varmuuskopio
• Jos sammutat kameran tai avaat paristolokeron
kannen tai ”Memory Stick Duo” -lokeron
kannen käytön merkkivalon palaessa, sisäisen
muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin tiedot
saattavat vioittua. Muista ottaa varmuuskopiot
tiedoista, jotta et menetä niitä. Tietojen
varmuuskopioinnista on lisätietoja sivuilla 21 ja
54.
Kuvaamista ja toistoa koskevia
huomautuksia
• Tämä kamera ei ole pöly-, roiske- tai vesitiivis.
Lue ennen kameran käyttöä kohta ”Varotoimia”
(sivu 93).
• Ennen kuin kuvaat ainutlaatuisia tapahtumia
kokeile, että kamera toimii oikein.
• Varo, ettei kamera kastu. Kameran sisään
päässyt vesi voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita
ei ehkä voi korjata.
• Älä suuntaa kameraa aurinkoa tai muuta
kirkasta valoa kohti. Tämä voi vahingoittaa
silmiäsi pysyvästi. Tai se saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriön.
• Älä käytä kameraa lähellä laitteita, jotka
muodostavat voimakkaita radioaaltoja tai
säteilyä, tai paikassa, jossa on voimakas
magneettikenttä. Kamera ei ehkä pysty
kuvaamaan tai toistamaan oikein.
• Kameran käyttö pölyisessä tai hiekkaisessa
paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Jos kameraan tiivistyy kosteutta, poista se ennen
kameran käyttöä (sivu 93).
• Älä ravistele tai iske kameraa. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä ja estää kuvaamisen,
minkä lisäksi se voi tehdä tallennusvälineestä
epävakaan ja vioittaa tai tuhota kuvatietoja.
• Puhdista salamavalon pinta ennen käyttöä.
Salamavalon muodostama kuumuus voi värjätä
sen pinnalla olevan lian tai saada sen tarttumaan
kiinni heikentäen näin salamavalon tehoa.
FI
FI
3
Nestekidenäyttöä,
nestekidenäyttöetsintä (malleissa,
joissa se on) ja objektiivia koskevia
huomautuksia
• Nestekidenäyttö ja nestekidenäyttöetsin on
valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa
käyttäen, niin että yli 99,99 % kuvapisteistä on
toimivia. Nestekidenäytössä ja
nestekidenäyttöetsimessä voi kuitenkin näkyä
jatkuvasti joitakin hyvin pieniä mustia tai
kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai
vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet pisteet
ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen
millään tavalla.
Mustat (valkoiset/
punaiset/siniset/
vihreät) pisteet
• Nestekidenäytön, etsimen tai linssin
pitkäaikainen altistaminen suoralle
auringonvalolle voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
Ole varovainen asettaessasi kameraa ikkunan
lähelle tai ulkona ollessasi.
• Älä paina nestekidenäyttöä. Näytön väri voi
muuttua ja näyttö voi vikaantua.
• Nestekidenäytössä olevat kohteet voivat
laahautua jäljessä kylmissä olosuhteissa. Tämä
ei ole vika.
• Kamerassa on moottoroitu zoom-objektiivi.
Varo, että et kolauta objektiivia mihinkään. Älä
myöskään käsittele sitä kovakouraisesti.
Kuvatietojen yhteensopivuus
• Tämä kamera noudattaa yleistä DCF (Design
rule for Camera File system) -standardia, jonka
perustaja on JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association).
• Kamerallasi kuvattujen kuvien toisto muissa
laitteissa tai muissa laitteissa kuvattujen tai
muokattujen kuvien toisto omassa kamerassasi
ei ole varmaa.
FI
4
Tekijänoikeutta koskeva varoitus
Televisio-ohjelmat, elokuvat, videonauhat ja muut
materiaalit voivat olla tekijänoikeuksien
suojaamia. Niiden luvaton kuvaaminen voi olla
tekijänoikeuslakien vastaista.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat
Tämän oppaan esimerkeissä käytetyt kuvat ovat
jäljennettyjä kuvia eikä niitä ole otettu tällä
kameralla.
Digitaalikameran täydellinen käyttö
Valmistele kamera ja ota kuvia helposti
”Lue tämä ensin” (erillinen ohje)
1 Asenna paristot
2 Kytke kamera päälle ja aseta kello
3 Asenna ”Memory Stick Duo” (ei mukana)
4 Valitse käytettävä kuvakoko
5 Ota kuvia helposti (Automaattisäätö-tila)
Ota valokuvia (Valotusohjelma)
6 Katsele ja poista kuvia
Tutustu paremmin kameraasi
Tämä opas
• Ota kuvia suosikkiasetuksillasi (Automaattikuvauksen
1
2
ohjelmointi)
t sivu 23
• Käytä erilaisia kuvaus- ja toistoasetuksia valikon avulla
t sivu 25
• Muuta oletusasetuksia t sivu 41
Kytke kamerasi tietokoneeseen tai tulostimeen
Tämä opas
• Kopioi kuvat tietokoneeseen ja muokkaa niitä eri tavoin
t sivu 51
• Tulosta kuvia liittämällä kamera suoraan tulostimeen (vain
PictBridge-yhteensopivat tulostimet) t sivu 68
FI
5
Sisällysluettelo
Kameran käyttöön liittyviä huomautuksia.................................................. 3
Kamerasta nauttiminen
Perustekniikkoja parempien kuvien saamiseksi........................................ 9
Tarkennus – Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti ..................................... 9
Valotus – Valon voimakkuuden säätö .............................................................. 10
Väri – Valaistuksen vaikutus............................................................................. 11
Laatu – Kuvan laatu ja kuvan koko .................................................................. 11
Osien tunnistaminen ............................................................................... 13
Näytössä olevat ilmaisimet...................................................................... 15
Näytön muuttaminen............................................................................... 19
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika ......................................... 20
Kun käytettävissä ei ole ”Memory Stick Duo” -korttia (tallentaminen
sisäiseen muistiin)................................................................................... 21
Pariston kestoaika ja otettavien/katsottavien kuvien määrä.................... 22
Toimintatilakytkimen käyttö ..................................................................... 23
Valikon käyttö
Valikkovaihtoehtojen käyttö ............................................................. 25
Valikon vaihtoehdot ........................................................................... 26
Kuvausvalikko ......................................................................................... 27
(Kamera)
(EV)
9 (Tarkennus)
WB (Valkotasap.)
ISO
(Kuvan laatu)
Mode (Kuvaustapa)
M (Kuvaväli)
(Salamateho)
PFX (Kuvatehoste)
(Värikylläisyys)
(Kontrasti)
(Terävyys)
(Asetus)
FI
6
Katselu-valikko ........................................................................................34
(Kansio)
- (Suojaa)
DPOF
(Tulosta)
(Kuva)
(Muuta kokoa)
(Käännä)
(Jaa)
(Asetus)
Rajaus
Asetus-näytön käyttö
Asetus-valintojen käyttö ....................................................................41
Kamera...............................................................................................42
Tarkennustila
Digitaalizoomaus
Punas.esto
AF-apuvalo
Autom. katselu
Sisäinen muisti -työkalu .....................................................................45
Alustus
Memory Stick -työkalu .......................................................................46
Alustus
Luo kansio
Muuta kansiota
Kopioi
1
Asetus 1 .............................................................................................48
Piippaus
Valitse kieli
Palauta
2
Asetus 2 .............................................................................................49
Tiedostonumero
USB-liitäntä
Kellon asetus
FI
7
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen ......................................................... 51
Mukana toimitetun ohjelmiston asentaminen.......................................... 53
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen........................................................ 54
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu kameralla
(käyttämällä ”Memory Stick Duo” -korttia) .............................................. 60
Mukana toimitetun ohjelmiston käyttö..................................................... 61
Macintosh-tietokoneen käyttäminen ....................................................... 65
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen ......................................................................... 67
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella ... 68
Tulostaminen valokuvausliikkeessä ........................................................ 72
Vianmääritys
Vianmääritys ........................................................................................... 74
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset ............................................................ 86
Muut
”Memory Stick”........................................................................................ 89
Paristot.................................................................................................... 91
Varotoimia ............................................................................................... 93
Tekniset tiedot ......................................................................................... 94
Hakemisto ............................................................................................ 95
FI
8
Kamerasta nauttiminen
Perustekniikkoja parempien kuvien
saamiseksi
Tarkennus
Valotus
Väri
Laatu
Kamerasta nauttiminen
Tässä osassa kuvataan perusteet, jotta voit
nauttia kamerastasi. Siinä kerrotaan, kuinka
kameran eri toimintoja käytetään, kuten esim.
tilakytkintä (sivu 23) ja valikkoja (sivu 25).
Tarkennus Tarkentaminen kohteeseen onnistuneesti
Kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kamera säätää tarkennusta automaattisesti
(Automaattitarkennus). Muista painaa suljinpainike ainoastaan puoliväliin.
Paina suljinpainike
suoraan pohjaan
asti.
Paina
suljinpainike
puoliväliin asti.
AE/AF-lukko
vilkkuva kohde ,
syttyy/piippaa
Paina sitten
suljinpainike
pohjaan asti.
Valokuvattaessa kohdetta, johon on vaikea tarkentaa t 9 (Tarkennus) (sivu 28)
Jos kohde näyttää epäterävältä vielä tarkennuksen jälkeen, syynä voi olla kameran
heiluminen. t Katso ”Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi” (seuraava kohta).
Vinkkejä epäterävyyden välttämiseksi
Pidä kamerasta tukevasti kiinni käsivarret sivuillasi. Voit tukea kameraa myös
nojaamalla puuta tai rakennusta vasten. Pimeissä paikoissa kuvattaessa on lisäksi
suositeltavaa käyttää jalustaa ja salamavaloa.
FI
9
Valotus
Valon voimakkuuden säätö
Voit luoda erilaisia kuvia säätämällä valotusta ja ISO-herkkyyttä. Valotus on se määrä valoa,
jonka kamera saa, kun suljin vapautetaan.
Valotus:
Valotusaika = Se aika, jonka kamera saa valoa
(sulkimen nopeus)
Aukko = Sen aukon koko, josta valo pääsee kulkemaan
läpi
ISO = Kuvausherkkyys
Ylivalotus
= liian paljon valoa
Vaalea kuva
Valotus asetetaan automaattisesti oikeaan
arvoon automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää sitä manuaalisesti
alla mainittujen toimintojen avulla.
Oikea valotus
EV:
Tämän avulla voit säätää kameran
määrittämää valotusta.
t sivu 27
Alivalotus
= liian vähän valoa
Tummempi kuva
Mittausmuoto:
Tämän avulla voit muuttaa sitä kohteen
osaa, josta valotus määritetään. t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5
ISO-herkkyyden säätäminen
ISO on herkkyyden mittayksikkö, jolla ilmaistaan, kuinka paljon valoa kuvan vastaanottava
väline (vastaa valokuvausfilmiä) ottaa vastaan. Vaikka valotus olisi sama, kuvat ovat erilaisia
ISO-herkkyydestä riippuen.
ISO-herkkyyden säätäminen t sivu 30
Suuri ISO-herkkyys
Saadaan kirkas kuva, vaikka kuvaus tapahtuisi pimeässä paikassa.
Kuvaan tulee yleensä kuitenkin kohinaa.
Pieni ISO-herkkyys
Saadaan tasaisempi kuva.
Kuvasta voi kuitenkin tulla tummempi, jos valotus ei riitä.
FI
10
Väri
Valaistuksen vaikutus
Kamerasta nauttiminen
Kohteen väriin vaikuttavat valaistusolosuhteet.
Esimerkki: Valolähteiden vaikutus kuvan väriin
Sää ja valaistus
Valon ominaisuudet
Päivänvalo
Pilvinen
Loistevalo
Hehkuvalo
Valkoinen (vakio)
Sinertävä
Sinisävyinen
Punertava
Värisävyt säätyvät automaattisesti automaattisäätötilaa käytettäessä.
Voit kuitenkin säätää värisävyjä manuaalisesti [Valkotasap.]-toiminnolla (sivu 29).
Laatu
Kuvan laatu ja kuvan koko
Digitaalikuva koostuu joukosta pieniä pisteitä, joita kutsutaan kuvapisteiksi.
Jos kuva sisältää suuren määrän kuvapisteitä, kuvasta tulee suuri, se vie paljon muistia ja siinä
näkyy tarkkoja yksityiskohtia. Kuvan koko ilmaistaan kuvapisteiden määränä. Vaikka et
voikaan nähdä eroa kameran näytössä, kuvien tarkkuus ja tietojen käsittelyyn tarvittava aika
ovat erilaiset, kun kuvaa tulostetaan tai näytetään tietokoneen näytöllä.
Kuvapisteiden ja kuvan koon selitys
1 Kuvan koko: 6M
2816 kuvapistettä × 2112 kuvapistettä
= 5 947 392 kuvapistettä
Kuvapisteet
2 Kuvan koko: VGA(s-posti)
640 kuvapistettä × 480 kuvapistettä = 307 200 kuvapistettä
FI
11
Käytettävän kuvakoon valinta (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4)
Kuvapiste
Paljon kuvapisteitä
(hienolaatuinen kuva
ja suuri tiedoston
koko)
Vähän kuvapisteitä
(karkea kuva ja pieni
tiedoston koko)
Oletusarvojen kohdalla on
Esimerkki:
Sähköpostiin liitettävä
kuva
-merkki.
Kuvakoko
6M (2816×2112)
Esimerkki: Tulostus
A4-kokoon asti
Käyttöohjeita
Suurempi
A4-kokoisten tai tarkkojen A5-kokoisten kuvien
tulostamista varten
3:2* (2816×1872)
3M (2048×1536)
2M (1632×1224)
VGA(s-posti)
(640×480)
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Postikorttikokoisten kuvien tulostamista varten
Pienempi
Suuren kuvamäärän tallentamista varten
Sähköpostiviesteihin liitettäviä tai www-sivustoihin
käytettäviä kuvia varten
Kuvien laajakuva-TV:ssä tai Hi-Visionyhteensopivassa TV:ssä katselua varten***
* Kuvat tallennetaan käyttäen samaa 3:2-sivusuhdetta, joka on mm. valokuvapapereissa ja postikorteissa.
** Kuvan kumpikin reuna voi leikkautua pois tulostettaessa (sivu 83).
*** Saat vieläkin parempilaatuisen kuvan liittämällä kameran ”Memory Stick” -paikan tai USB-liitännän
kautta.
Kuvan laadun (tiivistyssuhteen) valinta (sivu 30)
Voit valita tiivistyssuhteen digitaalikuvia tallentaessasi. Jos valitset suuren tiivistyssuhteen,
kuvasta puuttuvat tarkat yksityiskohdat, mutta tiedoston koko on pienempi.
FI
12
Osien tunnistaminen
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
1
9
2
1
5
2
6
3
qa
7
4
qs
5
qd
q;
Kamerasta nauttiminen
6
7
8
qf
3
4
A POWER (virta) -painike/merkkivalo
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 2)
B Suljinpainike (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
C Salamavalo (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
D Itselaukaisimen valo (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5) / AF-apuvalo (44)
E Mikrofoni
F Objektiivi
G Etsimen ikkuna
qgqh qj
qk
qlw;
A AE/AF-lukon valo / itselaukaisimen
valo (vihreä) (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
B Salaman latausvalo / tallennusvalo
(oranssi) (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
C Etsin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
D Toimintatilakytkin (23)
E MENU (valikko) -painike (25)
F Nestekidenäyttö (19)
G
H
(näytön tila) -painike (19)
(kuvan koko/poisto) -painike
(t ”Lue tämä ensin” vaiheet 4 ja 6)
I Kuvattaessa: Zoom (W/T) -painike
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
Katseltaessa: / (toistozoomaus)
-painike /
(hakemisto) -painike
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 6)
FI
13
J Ohjauspainike
T Verkkolaitteen johdon suojus
Valikko päällä: v/V/b/B/z (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 2)
Valikko pois: / / /
tämä ensin” vaihe 5)
AC-LS5K-verkkolaitteen käyttöä varten
(ei mukana)
(t ”Lue
K Rannehihnan koukku (t ”Lue tämä
ensin”)
L Paristolokeron kansi (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 1)
M Käytön merkkivalo (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 4)
N OPEN-painike (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1)
O
(USB) -liittimen suojus
P
(USB) -liitin (55)
Q Jalustan liitäntä (pohja)
• Käytä jalustaa, jonka ruuvin pituus on
enintään 5,5 mm. 5,5 mm:ä pidemmät ruuvit
estävät kameran tukevan kiinnittämisen
jalustaan ja voivat vaurioittaa kameraa.
• Irrota kamera käytön jälkeen jalustasta.
R Kaiutin (pohja)
S ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 3)
FI
14
• Älä jätä johtoa puristukseen, kun suljet
suojuksen.
Näytössä olevat ilmaisimet
A
Katso yksityiskohtaiset käyttötiedot
suluissa olevilta sivuilta.
Näyttö
3
z
4
M
Kamerasta nauttiminen
Akun jäljellä oleva aika
(t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1)
Otettaessa valokuvia
1
Selitys
AE/AF-lukko (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
Tallennustila (23, 30)
Valkotasapaino (29)
5
2
VALMIS
KUVAA
Kameratila
(Valotusohjelma) (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
Kuvattaessa videoita
3
1
Kameratila (Ohjelma) (23)
SL
+
Valmis / kuvaa videota
(t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
4
Salamavalo-tila (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
1.3 Zoomaussuhde (42,
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5)
2
5
Punasilmäisyyden poisto
(43)
Terävyys (33)
Värikylläisyys (32)
Kontrasti (32)
ON
AF-apuvalo (44)
Mittausmuoto (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
Kuvatehoste (32)
B
Näyttö
Selitys
S AF M AF
Tarkennustila (42)
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin (28)
FI
15
C
Näyttö
Selitys
1M
FINE
STD
101
Näyttö
Selitys
E
Paristojen alhaisen
varaustason varoitus (22,
86)
+
Pistemittauksen
hiusristikko (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 5)
Kuvan koko (30, t ”Lue
tämä ensin” vaihe 4)
Kuvan laatu (30)
AF-etäisyysmittarin ruutu
(28)
Tallennuskansio (46)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
Jäljellä oleva sisäisen
muistin tila (20)
E
Näyttö
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (20)
00:00:00
[00:28:05]
Tallennusaika
[tallennettavissa oleva
enimmäisaika] (20)
1/30"
Monikuvan väli (31)
400
Tallennettavissa olevien
kuvien määrä (20)
NR hidas suljin
• Tiettyjä sulkimen
nopeuksia* käytettäessä NR
hidas suljin -toiminto
käynnistyy automaattisesti
kuvan kohinan
vähentämiseksi.
* Kun sulkimen nopeus on
enintään 1/6 sekuntia (kun
[ISO]-asetuksena on
[Automaat.], [80], [100]
tai [200]).
Kun sulkimen nopeus on
enintään 1/25 sekuntia
(kun [ISO]-asetuksena on
[400], [800] tai [1000]).
Itselaukaisin (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
(86)
ISO-numero (30)
125
Valotusaika
Selitys
F3.5
Aukon arvo
Tärinävaroitus (9)
+2.0EV
Valotusarvo (27)
D
Näyttö
• Tarkoittaa, että tärinä voi
estää terävien kuvien
ottamisen valon vähyyden
vuoksi. Voit kuitenkin ottaa
kuvia, vaikka tärinävaroitus
onkin näkyvissä.
Suosittelemme kuitenkin
salamavalon käyttöä
valaistuksen parantamiseksi
tai jalustan tai muun tuen
käyttöä kameran
tukemiseksi.
FI
16
Selitys
Valikko/Opasvalikko (25)
(ei näytetty
edellisellä
sivulla olevassa
kuvassa)
Katsottaessa valokuvia
M
A
Näyttö
Selitys
Kamerasta nauttiminen
Battery remaining
(t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1)
Tallennustila (23, 30)
M
1M
Kuvan koko (30, t ”Lue
tämä ensin” vaihe 4)
Suojaa (35)
-
Kuvatilaus (DPOF) -merkki
(72)
Katsottaessa videoita
Vaihda kansiota (34)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
1.3
Zoomaussuhde (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 6)
Väli
12/16
Toisto ruutu kerrallaan (30)
N
Toisto (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
Äänitaso (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
B
Näyttö
Selitys
101-0012
Kansion tiedoston numero
(34)
Toistopalkki (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 6)
FI
17
C
Näyttö
101
E
Selitys
Näyttö
Selitys
PictBridge-kytkentä (69)
2006 1 1
9:30 AM
Toistokuvan tallennettu
päivämäärä ja aika (50)
Tallennuskansio (46)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
101
Toistokansio (34)
• Tämä ei tule näkyviin
käytettäessä sisäistä
muistia.
Jäljellä oleva sisäisen
muistin tila (20)
Jäljellä oleva ”Memory
Stick” -kortin tila (20)
8/8 12/12
Kuvan numero / valittuun
kansioon tallennettujen
kuvien määrä (34)
C:32:00
Itsediagnostiikkanäyttö
(86)
00:00:12
Laskin (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
D
Näyttö
Selitys
Älä irrota USB-kaapelia
(70)
+2.0EV
Valotusarvo (27)
ISO-numero (30)
Mittausmuoto (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 5)
Salamavalo
Valkotasapaino (29)
500
Valotusaika
F3.5
Aukon arvo
Toistokuva (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6)
FI
18
DPOF
z TAUKO
z TOISTA
Valikko/Opasvalikko (25)
Monikuva-kuvien
näyttäminen sarjana (30)
TAAKSE/ Valitse kuvat
SEUR.
Säädä äänitasoa
ÄÄNITASO
Näytön muuttaminen
Näyttö muuttuu seuraavasti jokaisella
painikkeen
(näytön tila) painalluksella.
Kamerasta nauttiminen
Ilmaisimet pois
Nestekidenäyttö pois
Ilmaisimet näkyvissä
VGA
96
Kuvan tiedot
näytetään toiston
aikana.
• Kun nestekidenäyttö kytketään pois päältä,
digitaalizoom ei toimi (sivu 42) ja
[Tarkennustila]-asetukseksi asetetaan [Kerta]
(sivu 42). Kun valitset (Salamavalo-tila),
(Itselaukaisin) tai
(Mittaustila), kuva
näkyy noin kaksi sekuntia.
FI
19
Valokuvien määrä ja videoiden tallennusaika
Taulukoissa on näytetty tällä kameralla alustetulle ”Memory Stick Duo” -kortille mahtuvien
valokuvien/videoiden arvioitu määrä/aika. Arvot voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
Kameran sisäiseen muistiin mahtuu yhtä paljon kuvia kuin 32 Mt:n ”Memory Stick Duo”
-kortille.
Valokuvien määrä (kuvan laatu [Hieno] on ylärivillä ja [Vakio] alarivillä.)
(Yksikkö: kuva)
Kapasiteetti
Koko
32 Mt
6M
3:2
3M
2M
VGA(s-posti)
16:9(HDTV)
64 Mt
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
• Kuvien määrä, kun [Mode]-asetuksena on [Normaali].
• Kun jäljellä olevien otettavien kuvien määrä on yli 9 999, näytössä näkyy >9999-ilmaisin.
• Voit muuttaa kuvien kokoa myöhemmin ([Muuta kokoa], sivu 37).
Videoiden kuvausaika
Kapasiteetti
Koko
32 Mt
(Yksikkö: tunti : minuutti : sekunti)
64 Mt
128 Mt
256 Mt
512 Mt
1 Gt
2 Gt
0:25:18
640(hieno)
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
640(vakio)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Videoita, joiden kokoasetuksena on [640(hieno)], voidaan tallentaa ainoastaan ”Memory Stick PRO Duo”
-kortille.
• Kuvan kokoa ja kuvan laatua koskevia tietoja on sivulla 11.
• Katsottaessa aiemmilla Sony-malleilla otettuja kuvia tällä kameralla näyttö saattaa poiketa kuvan
todellisesta koosta.
FI
20
Kun käytettävissä ei ole ”Memory Stick Duo”
-korttia (tallentaminen sisäiseen muistiin)
Kamerassa on 32 Mt:n sisäinen muisti. Tätä muistia ei voi poistaa. Voit tallentaa kuvia tätä
sisäistä muistia käyttäen, vaikka kamerassa ei olisikaan ”Memory Stick Duo” -korttia.
• Videoita, joiden kokoasetuksena on [640(hieno)], ei voida tallentaa sisäiseen muistiin.
Kamerasta nauttiminen
Kun ”Memory Stick Duo” (ei mukana) on
asennettuna
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan ”Memory Stick Duo”
-kortille.
[Toisto]: ”Memory Stick Duo” -kortille tallennetut kuvat
toistetaan.
[Valikko, Asetus jne.]: ”Memory Stick Duo” -kortilla
olevia kuvia voidaan käsitellä eri toiminnoin.
B
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
B
Sisäinen
muisti
[Tallennus]: Kuvat tallennetaan sisäiseen muistiin.
[Toisto]: Sisäiseen muistiin tallennetut kuvat toistetaan.
[Valikko, Asetus jne.]: Sisäisessä muistissa olevia kuvia
voidaan käsitellä eri toiminnoin.
Sisäiseen muistiin tallennetut kuvatiedot
Suosittelemme, että kopioit (varmuuskopiointi) aina tiedot jollakin seuraavista menetelmistä.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) ”Memory Stick Duo” -kortille
Valmistele vähintään 32 Mt:n ”Memory Stick Duo” kortti ja suorita sitten kohdassa [Kopioi]
(sivu 47) selitetty toimenpide.
Tietojen kopiointi (varmuuskopiointi) tietokoneen kiintolevylle
Suorita sivuilla 54–58 kuvattu toimenpide asentamatta ”Memory Stick Duo” -korttia
kameraan.
• Kuvatietoja ei voi siirtää ”Memory Stick Duo” -kortilta sisäiseen muistiin.
• Voit kopioida sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja tietokoneeseen yhdistämällä kameran ja tietokoneen
USB-kaapelilla, mutta et voi kopioida tietokoneessa olevia tietoja sisäiseen muistiin.
FI
21
Pariston kestoaika ja otettavien/katsottavien
kuvien määrä
Taulukoissa on annettu otettavien/
katsottavien kuvien arvioitu määrä ja
paristojen kestoaika, kun kuvat otetaan
[Normaali]-tilaa ja uusia paristoja käyttäen
ympäristön lämpötilan ollessa 25 °C.
Otettavien tai katsottavien kuvien määrää
arvioitaessa on otettu huomioon ”Memory
Stick Duo” -muistikortin vaihtaminen
tarpeen mukaan.
Huomaa, että todellinen määrä voi olla
ilmoitettua pienempi käyttöolosuhteista
riippuen.
• Seuraavat tekijät pienentävät otettavien ja
katsottavien kuvien määrä ja lyhentävät pariston
kestoaikaa:
– ympäristön alhainen lämpötila
– salamavalon toistuva käyttö
– kameran toistuva kytkeminen päälle ja pois
– zoomin toistuva käyttö
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Tarkkaile]
– paristojen heikko teho
Otettaessa valokuvia
Paristo
Alkali
(mukana)
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(ei mukana)
Nestekidenäyttö
Kuvien
määrä
(arvio)
Paristojen
kestoaika
(min)
(arvio)
Päällä
130
65
Pois
päältä
170
85
Päällä
460
230
Pois
päältä
580
290
• Kuvattaessa seuraavissa olosuhteissa:
–
(Kuvan laatu)-asetuksena on [Hieno].
– [Tarkennustila]-asetuksena on [Kerta].
– kuva otetaan 30 sekunnin välein.
– zoom kytketään vuorotellen ääriasentoihin W
ja T.
– salama välähtää joka toisella kerralla.
– virta kytketään päälle ja pois joka
kymmenennellä kerralla.
• Mittausmenetelmä perustuu CIPA-standardiin.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
FI
22
• Kuvan koko ei vaikuta siihen, kuinka monta
kuvaa pariston kestoajan kuluessa voidaan ottaa.
Katsottaessa valokuvia
Kuvien määrä
Paristojen
kestoaika
(min.)
Alkali
(mukana)
Noin 7000
Noin 350
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(ei mukana)
Noin 10600
Noin 530
Paristo
• Katsottaessa yksittäisiä kuvia järjestyksessä
noin kolmen sekunnin välein
Kuvattaessa videoita
Nestekidenäyttö päällä
Nestekidenäyttö pois
Alkali
(mukana)
Noin
120 min
Noin
170 min
NH-AA-DB
(Ni-MH)
(ei mukana)
Noin
250 min
Noin
350 min
Paristo
• Kuvattaessa videota jatkuvasti käyttämällä
kuvakokoa [160]
Toimintatilakytkimen käyttö
Aseta toimintatilakytkin haluamasi toiminnon kohdalle.
Toimintatilakytkin
Kamerasta nauttiminen
: Videoiden kuvaaminen
Ohjauspainike
t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
: Toisto/muokkaus
t ”Lue tämä ensin” vaihe 6
Valokuvaustoimintatilat
:
Automaat.: Automaattisäätö-tila
Tämän avulla on helppo ottaa kuvia, koska asetukset säädetään automaattisesti.
t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
Ohjelma: Ohjelmoitava automaattikuvaus -tila
Tätä käytettäessä valotus (sekä valotusaika että aukon arvo) säätyy
automaattisesti. Voit lisäksi valita eri asetuksia valikon avulla.
(Käytettävissä olevia toimintoja koskevia lisätietoja t sivu 26.)
: Valotusohjelma-tila
Tämän avulla voit ottaa kuvia valmiiksi asetetuin asetuksin ohjelman mukaisesti.
t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
FI
23
Valotusohjelma
Lisätietoja t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
Kamera määrittää useamman toiminnon yhdistelmän, jotta kuvasta tulee ohjelman valintojen
mukainen.
( : voit valita haluamasi asetuksen)
Salamavalo
AF-etäisyysmittari
Valkotasapaino
Sarjakuvaus/
Monikuva
Salamavalon taso
—
—
SL
/
/
/
FI
24
Automaat.
—
—
Valikon käyttö
Valikkovaihtoehtojen käyttö
v/V/b/B-painike
Toimintatilakytkin
z-painike
MENU-painike
Ohjauspainike
Valikon käyttö
1 Kytke virta päälle ja aseta toimintatilakytkin.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat toimintatilakytkimen asennosta ja
asetuksista.
(Kamera) -valikon
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse haluamasi valikkovaihtoehto
ohjauspainikkeen painikkeilla b/B.
• Jos haluamasi vaihtoehto ei ole näkyvissä, painele
painikkeita b/B, kunnes se tulee näkyviin.
• Paina vaihtoehdon valitsemisen jälkeen z, kun
toimintatilakytkin on asennossa
.
4 Valitse asetus painikkeilla v/V.
Valitsemasi asetus näkyy suurempana, ja se on asetettu.
5 Sulje valikko painamalla MENU.
• Jos jokin vaihtoehto ei ole näkyvissä, sen kohdan reunassa, jossa valikkovaihtoehdot yleensä näkyvät, on
v/V-merkki. Saat näkymättömän vaihtoehdon esiin valitsemalla tämän merkin ohjauspainikkeella.
• Harmaalla merkittyjä vaihtoehtoja ei voi valita.
FI
25
Valikon vaihtoehdot
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
Käytettävissä olevat valikon vaihtoehdot riippuvat toimintatilakytkimen asennosta. Vain
käytettävissä olevat vaihtoehdot näkyvät näytössä.
( : käytettävissä)
Toimintatilakytkimen asento:
Automaat.
Ohjelma
Valotusohjelma
Kuvausvalikko (sivu 27)
(Kamera)
(EV)
9 (Tarkennus)
—
—
—
—
—
WB (Valkotasap.)
—
ISO
—
—
—
—
—
—
(Kuvan laatu)
—
Mode (Kuvaustapa)
M
—
—
(Kuvaväli)
—
*
—
—
(Salamateho)
—
*
—
—
PFX (Kuvatehoste)
—
—
(Värikylläisyys)
—
—
—
—
(Kontrasti)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Terävyys)
(Asetus)
—
Katseluvalikko (sivu 34)
(Kansio)
—
—
—
—
- (Suojaa)
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
(Tulosta)
—
—
—
—
(Kuva)
—
—
—
—
(Muuta kokoa)
—
—
—
—
(Käännä)
—
—
—
—
(Jaa)
—
—
—
—
(Asetus)
—
—
—
—
—
—
—
—
Rajaus**
FI
26
—
* Toimintaa rajoittavat Valotusohjelma-tilan asetukset (sivu 24).
** Käytettävissä ainoastaan suurennetun toiston aikana.
Kuvausvalikko
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
-merkki.
(Kamera)
Valitse kameran valokuva-tila. t sivu 23, ”Lue tämä ensin” vaihe 5
(EV)
Valotuksen manuaalinen säätö.
Valikon käyttö
Kohti –
Kohti +
M +2.0EV
Kohti +: Kirkastaa kuvaa.
0EV
Kamera määrittää valotuksen automaattisesti.
m –2.0EV
Kohti –: Tummentaa kuvaa.
• Valotusta koskevia lisätietoja t sivu 10
• Kompensaatioarvo voidaan asettaa 1/3 EV:n lisäyksin.
• Jos kohdetta kuvataan erittäin kirkkaissa tai pimeissä olosuhteissa tai käytetään salamaa, valotuksen säätö
ei ehkä ole tehokas.
FI
27
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
9 (Tarkennus)
Voit vaihtaa tarkennusmenetelmää. Käytä valikkoa, kun kunnollisen tarkennuksen
aikaansaaminen on vaikeaa automaattitarkennustilassa.
Keskip.AF
(
)
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen, joka on etsimen ruudun
keskellä.
• Käyttämällä tätä yhdessä AF-lukon kanssa voit kuvata
haluamasi kuvasommitelman.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
Monip.AF
(Monipiste-AF)
(Valokuva
)
(Video
)
Tarkentaa automaattisesti kohteeseen etsimen ruudun joka
kohdassa.
• Tämä tila on hyödyllinen, kun kohde ei ole ruudun keskellä.
AF-etäisyysmittarin ruutu
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin
• AF tarkoittaa automaattitarkennusta.
• [Monip.AF]-asetus on suositeltava videoita kuvattaessa, sillä AF toimii, vaikka kamera heiluisikin
hieman.
• Kun käytät digitaalizoomaus- tai AF-apuvalo-asetusta, AF-liikkeen etusija on ruudun keskellä tai
keskikohdan lähellä olevilla kohteilla. Tässä tapauksessa
- tai
-ilmaisin vilkkuu eikä AFetäisyysmittarin ruutu ole näkyvissä.
• Jotkin asetukset eivät ole valittavissa Valotusohjelman kaikkien tilojen kanssa.
FI
28
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
z Jos kohde on epäterävä
Kun kuvauskohde on ruudun (tai näytön) reunassa tai kun käytät asetusta [Keskip.AF], kamera ei ehkä
tarkenna ruudun reunassa olevaan kohteeseen. Toimi näissä tilanteissa seuraavasti.
1 Järjestä kuva uudestaan, niin että kohde on AF-etäisyysmittarin keskellä, ja tarkenna sitten
kohteeseen painamalla suljinpainike puoliväliin (AF-lukko).
AE/AF-lukon ilmaisin
AF-etäisyysmittarin ruutu
Valikon käyttö
Voit kokeilla tätä niin monta kertaa kuin haluat, jos et paina suljinpainiketta pohjaan asti.
2 Kun AE/AF-lukon ilmaisin lopettaa vilkkumisen ja pysyy valaistuna, palaa kokokuvaan ja paina
suljinpainike pohjaan asti.
WB (Valkotasap.)
Tällä säädetään värisävyjä vallitsevien valaistusolosuhteiden mukaisesti, esim. kun kuvan
värit näyttävät oudoilta.
n (Hehkuvalo)
Tätä käytetään tilanteissa, joissa valaistusolosuhteet
muuttuvat nopeasti, kuten juhlasaleissa, tai kirkkaassa
valaistuksessa, kuten valokuvastudioissa.
(Loistevalo)
Tämän avulla säädetään loistevalaistuksen vaikutusta.
(Pilvinen)
Tämän avulla säädetään pilvisen taivaan vaikutusta.
(Päivänvalo)
Tätä käytetään kuvattaessa ulkona, yöllä, neonvaloja,
ilotulituksia ja auringonnousuja sekä auringonlaskua ennen ja
sen jälkeen vallitsevissa olosuhteissa.
Automaat.
Säätää automaattisesti valkotasapainon.
• Valkotasapainoa koskevia lisätietoja t sivu 11
• Valkotasapaino-toiminto ei ehkä toimi oikein, jos loistevalaistus välkkyy, vaikka [ ] (Loistevalo)
olisikin valittuna.
• Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä valotusohjelman kaikkien tilojen kanssa (sivu 24).
FI
29
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
ISO
Tällä valitaan valoherkkyys, jonka yksikkönä on ISO. Mitä suurempi numero, sitä suurempi
herkkyys.
1000
Valitse suuri numero, kun kuvaat pimeässä tai nopeasti
liikkuvaa kohdetta, ja valitse pieni numero, kun haluat erittäin
hyvälaatuisen kuvan.
800
400
200
100
80
Automaat.
• ISO-herkkyyttä koskevia lisätietoja t sivu 10
• Huomaa, että kuvaan tulee yleensä lisää kohinaa ISO-herkkyyden suurentuessa.
• [ISO]-asetuksena on Valotusohjelma-tilassa [Automaat.].
(Kuvan laatu)
Tällä valitaan valokuvan laatu.
Hieno (FINE)
Kuvaa laadukkaita kuvia (pieni tiivistyssuhde).
Vakio (STD)
Kuvaa normaalilaatuisia kuvia (suuri tiivistyssuhde).
• Kuvan laatua koskevia lisätietoja t sivu 11
Mode (Kuvaustapa)
Tällä valitaan, ottaako kamera jatkuvasti kuvia suljinpainiketta painettaessa.
Monikuva ( M )
Ottaa 16 kuvan sarjan valokuvatiedostona suljinpainiketta
painettaessa.
• Tämä on kätevä esimerkiksi urheiluasennon tarkastamista varten.
• Voit valita monikuvan sulkimen kuvavälin [Kuvaväli]-tilassa
(sivu 31).
Sarjakuvaus (
)
Ottaa suurimman mahdollisen kuvasarjan (katso seuraavaa
taulukkoa), kun suljinpainiketta pidetään painettuna.
• Kun ”Tallentaa” häviää näytöstä, voit ottaa seuraavan kuvan.
Normaali
FI
30
Kuvia ei oteta jatkuvana sarjana.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
Valikon käyttö
[Monikuva]
• Voit toistaa Monikuva-tilassa otettuja kuvia peräkkäin seuraavalla tavalla:
– Keskeytä/jatka: Paina ohjauspainikkeessa olevaa painiketta z.
– Toisto kuva kuvalta: Paina taukotilassa b/B. Palaa sarjan toistoon painamalla z.
• Seuraavia toimintoja ei voi käyttää Monikuva-tilassa:
– Älykäs zoom
– Salamavalo
– Monikuva-tilassa otettujen kuvasarjojen jakaminen
– Kuvan poistaminen Monikuva-tilassa otetusta kuvasarjasta
– Kuvavälin asettaminen muuhun tilaan kuin [1/30], kun
(Kamera) -asetuksena on [Automaat.]
• Kun Monikuva-tilassa kuvattu kuvasarja näytetään tietokoneessa tai kamerassa, jossa ei ole Monikuvatoimintoa, kuvasarja näkyy yhtenä kuvana, jossa on 16 ruutua.
• Monikuva-tilassa otettujen kuvien koko on 1M.
• Et voi ottaa kuvia Monikuva-tilassa Valotusohjelma-tilan kaikilla eri asetuksilla (sivu 24).
[Sarjakuvaus]
• Salamavalon asetuksena on
(Ei salamaa).
• Itselaukaisinta käytettäessä kuvasarjan maksimikoko on viisi kuvaa.
• Kun akun lataus on heikko tai sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.
• Et voi ottaa kuvia Sarjakuvaus-tilassa kaikilla Valotusohjelma-tilan eri asetuksilla (sivu 24).
Kuvasarjojen maksimikoko
(Yksikkö: kuva)
Laatu
Koko
Hieno
Vakio
6M
7
12
3:2
7
12
3M
12
21
2M
19
35
VGA(s-posti)
100
100
16:9(HDTV)
19
35
M
(Kuvaväli)
Tällä valitaan kuvaväli [Monikuva]-tilassa (sivu 30).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Tätä asetusta ei voi käyttää, kun [Mode] (Kuvaustapa)
-asetuksena valikossa on jokin muu kuin [Monikuva] (sivu 30).
1/30 (1/30")
•
M
(Kuvaväli) ei näy kaikissa Valotusohjelma-tiloissa.
FI
31
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
(Salamateho)
Tämän avulla säädetään salamavalon voimakkuutta.
+ ( +)
Kohti +: Suurentaa salamavalon voimakkuutta.
Normaali
– ( –)
Kohti –: Pienentää salamavalon voimakkuutta.
• Salamavalo-tilan muuttaminen t ”Lue tämä ensin” vaihe 5
• Salamavalon tasoa ei voi asettaa kaikissa Valotusohjelma-tiloissa (sivu 24).
PFX (Kuvatehoste)
Tämän avulla voit käyttää erikoistehosteita valokuvia ottaessasi.
Mustavalko (
Seepia (
)
)
Pois
Tallentaa kuvan mustavalkoisena.
Tallentaa kuvan seepianruskeana (kuten vanhoissa
valokuvissa).
Ei tehosteita.
• Tämä asetus ei pysy voimassa, kun virta katkaistaan.
(Värikylläisyys)
Säätää kuvan kylläisyyttä.
+(
)
Kohti +: Kirkastaa väriä.
Normaali
–(
)
Kohti –: Tummentaa väriä.
(Kontrasti)
Säätää kuvan kontrastia.
+(
)
Kohti +: Suurentaa kontrastia.
Normaali
–(
FI
32
)
Kohti –: Pienentää kontrastia.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
(Terävyys)
Säätää kuvan terävyyttä.
+(
)
Kohti +: Terävöittää kuvaa.
Normaali
–(
)
Kohti –: Pehmentää kuvaa.
Valikon käyttö
(Asetus)
Katso sivua 41.
FI
33
Katselu-valikko
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
-merkki.
(Kansio)
Tällä valitaan kansio, jossa on toistettavaksi haluttu kuva, kun kameraa käytetään ”Memory
Stick Duo” -kortin kanssa.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa valinnan.
1 Valitse haluamasi kansio ohjauspainikkeen painikkeilla b/B.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
z Kansio
Kamera tallentaa kuvat tiettyyn ”Memory Stick Duo” -muistikortin kansioon (sivu 46). Voit muuttaa
kansiota tai luoda uuden kansion.
• Uuden kansion luominen t [Luo kansio] (sivu 46)
• Kuvien tallentamiseen käytetyn kansion muuttaminen t [Muuta kansiota] (sivu 47)
• Kun ”Memory Stick Duo” -korttiin on luotu useita kansioita ja kansion ensimmäinen tai viimeinen kuva
on näkyvissä, esiin tulevat seuraavat ilmaisimet.
: Siirtää edelliseen kansioon.
: Siirtää seuraavaan kansioon.
: Siirtää joko edelliseen tai seuraavaan kansioon.
FI
34
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
- (Suojaa)
Suojaa kuvat tahattomalta poistamiselta.
Suojaa (-)
Katso seuraavaa menetelmää.
Poistu
Lopettaa suojaustoiminnon.
Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa
1 Näytä kuva, jonka haluat suojata.
Valikon käyttö
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse - (Suojaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Kuva on suojattu ja kuvassa näkyy - (suojaus) -ilmaisin.
-
4 Jos haluat suojata muita kuvia, valitse haluttu kuva painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Kuvien suojaaminen hakemistotilassa
1 Tuo esiin hakemistonäyttö painamalla
(Hakemisto).
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse - (Suojaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse [Valitse] painikkeilla v/V ja paina sitten z.
5 Valitse kuva, jonka haluat suojata, painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee vihreä --ilmaisin.
- (vihreä)
6 Suojaa muut kuvat toistamalla vaihe 5.
7 Paina MENU.
8 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
--ilmaisin muuttuu valkoiseksi. Valitut kuvat on suojattu.
• Voit suojata kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 ja painamalla
sitten z. Valitse [Päällä] painikkeella B ja paina sitten z.
FI
35
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
Suojauksen poistaminen
Yksittäiskuvatilassa
Paina z kohdan ”Kuvien suojaaminen yksittäiskuvatilassa” vaiheessa 3 tai 4.
Hakemistotilassa
1 Valitse kuva, jonka suojauksen haluat poistaa, kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa”
vaiheessa 5.
2 Paina z, jolloin --ilmaisin muuttuu harmaaksi.
3 Toista edellä oleva toimenpide kaikille kuville, joiden suojauksen haluat poistaa.
4 Paina MENU, valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
Kaikkien kansiossa olevien kuvien suojauksen poistaminen
Valitse [Koko tämä kansio] kohdan ”Kuvien suojaaminen hakemistotilassa” vaiheessa 4 ja
paina z. Valitse [Pois] painikkeella B ja paina sitten z.
• Huomaa, että sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin alustaminen poistaa kaikki
tallennusvälineelle tallennetut tiedot, vaikka kuvat olisikin suojattu, eikä näitä kuvia voi enää palauttaa.
• Kuvan suojaamiseen voi kulua jonkin aikaa.
DPOF
Lisää
(Kuvatilaus) -merkki kuviin, jotka haluat tulostaa (sivu 72).
(Tulosta)
Katso sivua 68.
(Kuva)
Näyttää tallennetut kuvat järjestyksessä (Kuvaesitys).
Kuvaväli
3s
5s
10 s
30 s
1 min.
FI
36
Asettaa kuvaesityksen kuvavälin.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
Kuva
Kansio
Näyttää kaikki valitussa kansiossa olevat kuvat.
Kaikki
Näyttää kaikki ”Memory Stick Duo” -kortille tallennetut
kuvat.
Toista
Päällä
Näyttää kuvia päättymättömänä sarjana.
Kun kaikki kuvat on näytetty, kuvaesitys päättyy.
Aloita
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kuvaesityksen.
Valikon käyttö
Pois
1 Valitse [Kuvaväli], [Kuva] ja [Toista] ohjauspainikkeen painikkeilla v/V/b/B.
2 Valitse [Aloita] painikkeilla V/B ja paina sitten z.
Kuvaesitys käynnistyy.
Kun haluat lopettaa kuvaesityksen, paina z, valitse [Poistu] painikkeella B ja paina sitten z.
• Voit valita kuvaesityksen aikana edellisen tai seuraavan kuvan painikkeilla b/B.
• Kuvaväli on vain ohjeellinen ja voi vaihdella kuvan koosta ja muista syistä riippuen.
(Muuta kokoa)
Voit muuttaa tallennetun kuvan kokoa (Muuta kokoa) ja tallentaa sen uutena tiedostona.
Alkuperäinen tiedosto pysyy tallessa koon muuttamisen jälkeen.
6M
3M
2M
Kokoasetus on vain ohjeellinen.
t ”Lue tämä ensin” vaihe 4
VGA
Peruuta
Peruuttaa koon muuttamisen.
1 Näytä kuva, jonka kokoa haluat muuttaa.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse
(Muuta kokoa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse haluttu koko painikkeilla v/V ja paina sitten z.
Kuva, jonka kokoa muutettiin, tallennetaan tallennuskansioon uusimpana tiedostona.
•
•
•
•
•
Lisätietoja [Kuvakoko] t ”Lue tämä ensin” vaihe 4
Videoiden ja Monikuva-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
Kun kuvan kokoa suurennetaan, kuvan laatu heikkenee.
Kuvan kokoa ei voi suurentaa kokoon 3:2 tai 16:9.
Jos suurennat kuvakokoa 3:2 tai 16:9, kuvassa näkyy musta alue ylä- ja alapuolella.
FI
37
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
(Käännä)
Kääntää valokuvan.
Kääntää kuvan. Katso seuraavaa menetelmää.
OK
Määrittää kääntämissuunnan. Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kääntämisen.
1 Näytä kuva, jonka haluat kääntää.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse
4 Valitse [
(Käännä) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
] painikkeella v ja käännä sitten kuva painikkeilla b/B.
5 Valitse [OK] painikkeilla v/V ja paina sitten z.
• Suojattuja kuvia, videoita ja Monikuva-kuvia ei voi kääntää.
• Et ehkä pysty kääntämään muilla kameroilla otettuja kuvia.
• Kun kuvia katsotaan tietokoneessa, kuvan kääntämistietojen soveltaminen riippuu ohjelmistosta.
(Jaa)
Leikkaa videoita tai poistaa niistä tarpeettomia osia. Tämän ominaisuuden käyttö on
suositeltavaa, kun sisäisen muistin tai ”Memory Stick Duo” -kortin kapasiteetti ei riitä tai kun
haluat liittää videoita sähköpostiviesteihin.
• Huomaa, että alkuperäinen video poistetaan ja sen numero ohitetaan. Huomaa myös, että et voi palauttaa
tiedostoja niiden leikkaamisen jälkeen.
FI
38
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa jakamisen.
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
Esimerkki: Videon numero 101_0002 leikkaaminen
Tässä kuvataan esimerkin avulla, kuinka video numero 101_0002 jaetaan ja poistetaan.
1 Otoksen A leikkaaminen.
Valikon käyttö
Jaa
101_0002 on jaettu osiin 101_0004 ja 101_0005.
2 Otoksen B leikkaaminen.
Jaa
101_0005 on jaettu osiin 101_0006 ja 101_0007.
3 Otosten A ja B poistaminen, jos ne ovat tarpeettomia.
Poista
Poista
4 Vain halutut otokset jäävät jäljelle.
Menetelmä
1 Näytä jaettava video.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse
(Jaa) ohjauspainikkeen painikkeilla b/B ja paina sitten z.
4 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Videon toisto käynnistyy.
FI
39
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 25
5 Paina z haluamassasi leikkauskohdassa.
• Kun haluat säätää leikkauskohtaa, valitse [c/C] (ruutu eteen/taakse) ja säädä leikkauskohtaa
painikkeilla b/B.
• Jos haluat muuttaa leikkauskohtaa, valitse [Peruuta]. Videon toisto käynnistyy uudelleen.
6 Valitse [OK] painikkeilla v/V ja paina z.
7 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Video on leikattu.
• Leikatuille videoille annetaan uudet numerot ja ne tallennetaan sitten uusimpina tiedostoina valittuun
tallennuskansioon.
• Seuraavanlaisia kuvia ei voi leikata:
– valokuvat
– videot, jotka ovat liian lyhyitä leikattaviksi (noin kahta sekuntia lyhyemmät)
– suojatut videot (sivu 35).
(Asetus)
Katso sivua 41.
Rajaus
Tallentaa suurennetun kuvan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6) uutena tiedostona.
Rajaus
Katso seuraavaa menetelmää.
Palaa
Peruuttaa rajauksen.
1 Tuo valikko esiin painamalla MENU toistozoomauksen aikana.
2 Valitse [Rajaus] ohjauspainikkeen painikkeella B ja paina sitten z.
3 Valitse kuvakoko painikkeilla v/V ja paina sitten z.
Kuva on tallennettu ja alkuperäinen kuva tulee uudestaan näkyviin.
• Rajattu kuva tallennetaan valittuun tallennuskansioon uusimpana tiedostona ja alkuperäinen kuva
säästetään.
• Kuvan rajaaminen voi heikentää sen laatua.
• Kuvan kokoa ei voi rajata kokoon 3:2 tai 16:9.
• Pikakatselu-näytössä näkyviä kuvia ei voi rajata.
FI
40
Asetus-näytön käyttö
Asetus-valintojen käyttö
Voit muuttaa oletusasetuksia Asetus-näytön avulla.
v/V/b/B-painike
Toimintatilakytkin
z-painike
MENU-painike
Ohjauspainike
Asetus-näytön käyttö
1 Kytke virta päälle.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Kun olet painanut ohjauspainikkeessa B, siirry asetukseen
(Asetus) ja
paina sitten uudestaan B.
4 Valitse toiminto, jonka haluat asettaa,
painamalla ohjauspainikkeen
painikkeita v/V/b/B.
Valitun kohdan kehys muuttuu keltaiseksi.
5 Anna asetus painamalla z.
Sulje
(Asetus) -näyttö painamalla MENU.
Palaa valikkoon
(Asetus) -näytöstä painelemalla ohjauspainikkeen painiketta b.
(Asetus) -asetuksen peruuttaminen
Valitse [Peruuta], jos se tulee näkyviin, ja paina sitten ohjauspainikkeen painiketta z. Jos se ei
tule näkyviin, valitse edellinen asetus uudestaan.
• Tämä asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
FI
41
Kamera
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
-merkki.
Tarkennustila
Valitsee automaattitarkennustilan.
Kerta (S AF)
Säätää tarkennusta automaattisesti, kun suljinpainiketta
pidetään puolivälissä. Tämä tila on hyödyllinen paikallaan
olevia kohteita kuvattaessa.
Tarkkaile (M AF)
Säätää tarkennusta automaattisesti, ennen kuin suljinpainike
painetaan puoliväliin. Tämä tila lyhentää tarkennukseen
tarvittavaa aikaa.
• Paristo kuluu nopeammin kuin [Kerta]-tilassa.
• Kun kameralla kuvataan etsintä käyttämällä ja nestekidenäytön ollessa pois päältä, kamera toimii [Kerta]tilassa.
Digitaalizoomaus
Valitsee digitaalizoomin käyttötilan. Kamera suurentaa kuvaa optisella zoomilla (enintään
3×). Kun zoomin voimakkuus on yli 3×, kamera käyttää joko älykästä tai
tarkkuusdigitaalizoomausta.
Älykäs
(Älykäs zoom)
(
)
Suurentaa kuvaa digitaalisesti lähes kokonaan ilman
vääristymiä. Tämä ei ole käytettävissä, kun kuvakokona on
[6M] tai [3:2].
• Älykkään zoomin maksimi on annettu seuraavassa taulukossa.
Tarkkuus
(Tarkkuusdigitaalizoom)
(
)
Suurentaa kaikki kuvakoot enintään kokoon 6×, mutta kuvan
laatu heikkenee.
Pois
Ei käytä digitaalizoomia.
Kuvakoko ja suurin zoomauskerroin Älykästä zoomia käytettäessä
FI
42
Koko
Suurin zoomauskerroin
3M
Noin 4,1×
2M
Noin 5,2×
VGA(s-posti)
Noin 13×
16:9(HDTV)
Noin 4,4×
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
• Zoom-painiketta painettaessa zoomauskertoimen ilmaisin tulee näkyviin seuraavasti.
Tämän viivan W-puoli on optisen zoomin aluetta
ja T-puoli digitaalizoomin aluetta.
Zoomauskertoimen ilmaisin
• Älykkään zoomin ja tarkkuusdigitaalizoomin suurin zoomauskerroin sisältää optisen zoomin asteikon.
• AF-etäisyysmittarin ruutu ei tule näkyviin digitaalizoomia käytettäessä. - tai -ilmaisin vilkkuu ja AF
toimii antaen etusijan ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.
• Kun käytetään älykästä zoomausta, kohde voi näyttää epäterävältä näytössä. Tällä ei ole kuitenkaan
vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Asetus-näytön käyttö
Punas.esto
Vähentää salamavalon käyttöön liittyvää
punasilmäisyyttä. Valitse tämä ennen kuvaamista.
Päällä (
)
Vähentää punasilmäisyyttä.
• Salama välähtää vähintään kaksi kertaa ennen kuvan ottamista.
Pois
Punasilmäisyyden estoa ei käytetä.
• Koska sulkimen toimintaa edeltää noin sekunnin viive, pidä kamera tukevasti paikallaan, ettei se liiku. Älä
anna myöskään kohteen liikkua.
• Punasilmäisyyden eston tehokkuus riippuu mm. yksilöllisistä eroista, etäisyydestä kohteeseen ja siitä,
näkeekö kohde salaman esivälähdykset.
FI
43
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
AF-apuvalo
AF-apuvalon avulla on helpompi tarkentaa pimeässä ympäristössä olevaan kohteeseen.
AF-apuvalo lähettää punaista valoa, minkä ansiosta kamera pystyy tarkentamaan helpommin,
kun suljinpainike painetaan puoliväliin, kunnes tarkennus lukittuu. Esiin tulee ON -ilmaisin.
Automaat.
AF-apuvaloa käytetään.
Pois
AF-apuvaloa ei käytetä.
• Jos AF-apuvalo ei saavuta riittävissä määrin kohdetta tai kohteessa ei ole kontrastia, tarkennusta ei saada
aikaan. (Suositeltu etäisyys on enintään noin 3,5 m (W)/2,5 m (T).)
• Tarkennus saadaan aikaan, jos AF-apuvalon valo saavuttaa kohteen, vaikka valo olisi hieman sivussa
kohteen keskikohdasta.
• AF-etäisyysmittarin ruutu ei tule näkyviin. - tai -ilmaisin vilkkuu ja AF toimii antaen etusijan
ruudun keskikohdan lähellä oleville kohteille.
• AF-apuvalo ei toimi, kun Valotusohjelma-tilan valintana on
(Hämärä) tai
(Maisema).
• AF-apuvalo lähettää erittäin kirkasta valoa. Älä katso suoraan AF-apuvaloon lähietäisyydeltä, vaikka se ei
olekaan vaarallista.
Autom. katselu
Näyttää tallennetun kuvan näytössä noin kahden sekunnin kuluttua valokuvan ottamisesta.
Päällä
Automaattikatselua käytetään.
Pois
Automaattikatselua ei käytetä.
• Jos painat suljinpainikkeen puoliväliin tämän vaiheen aikana, tallennettu kuva häviää näytöstä ja voit ottaa
välittömästi seuraavan kuvan.
FI
44
Sisäinen muisti -työkalu
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
Tämä ei tule näkyviin, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Alustus
Alustaa sisäisen muistin.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki sisäisen muistin tiedot, suojatut kuvat
mukaan lukien.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa alustuksen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
Asetus-näytön käyttö
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Alustus on suoritettu.
FI
45
Memory Stick -työkalu
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
Tämä tulee näkyviin vain, kun kamerassa on ”Memory Stick Duo”.
Oletusarvojen kohdalla on -merkki.
Alustus
Alustaa ”Memory Stick Duo” -muistikortin. Myynnissä olevat ”Memory Stick Duo” -kortit on
jo alustettu ja niitä voidaan käyttää välittömästi.
• Huomaa, että alustaminen poistaa peruuttamattomasti kaikki tiedot ”Memory Stick Duo” -kortista,
suojatut kuvat mukaan lukien.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa alustuksen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Memory Stickin kaikki tiedot poistetaan Valmis?”.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Alustus on suoritettu.
Luo kansio
Luo kansion ”Memory Stick Duo” -korttiin kuvien tallentamista varten.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kansion luomisen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Kansion luomisen näyttö tulee näkyviin.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Uusi kansio luodaan ja sen numero on yhtä suurempi kuin edellisen kansion, ja tästä uudesta
kansiosta tulee käytössä oleva tallennuskansio.
•
•
•
•
•
•
Kansiota koskevia lisätietoja on sivulla 34.
Kun uutta kansiota ei luoda, 101MSDCF-kansiosta tulee tallennuskansio.
Voit luoda kansioita aina kansioon ”999MSDCF” asti.
Kuvat tallennetaan viimeksi luotuun kansioon, kunnes luodaan uusi kansio tai valitaan toinen kansio.
Et voi poistaa kansiota kameralla. Kansion poistamiseen tarvitaan esim. tietokone.
Yhteen kansioon voidaan tallentaa enintään 4 000 kuvaa. Kun kansion tilavuus ylittyy, luodaan
automaattisesti uusi kansio.
• Katso lisätietoja kohdasta ”Kuvatiedostojen tallennuskohteet ja tiedostonimet” (sivu 59).
FI
46
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
Muuta kansiota
Tällä muutetaan kuvien tallentamiseen käytettävää kansiota.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa tallennuskansion muuttamisen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Kansion valinnan näyttö tulee näkyviin.
Asetus-näytön käyttö
2 Valitse haluttu kansio painikkeilla b/B ja [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
• 100MSDCF-kansiota ei voi valita tallennuskansioksi.
• Tallennettuja kuvia ei voi siirtää toiseen kansioon.
Kopioi
Kopioi kaikki sisäisessä muistissa olevat kuvat ”Memory Stick Duo” -kortille.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa kopioinnin.
1 Asenna ”Memory Stick Duo”, jonka tilavuus on vähintään 32 Mt.
2 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Sisäisen muistin kaikki tiedot kopioidaan Valmis?”.
3 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Kopiointi alkaa.
• Käytä paristoja, joissa on riittävästi tehoa jäljellä, tai verkkolaitetta (ei mukana). Jos yrität kopioida
kuvatiedostoja, kun paristoissa on vain vähän tehoa jäljellä, paristot saattavat loppua, jolloin kopiointi
epäonnistuu ja tiedot voivat korruptoitua.
• Yksittäisiä kuvia ei voi kopioida.
• Alkuperäiset kuvat pysyvät sisäisessä muistissa kopioinnin jälkeenkin. Voit tyhjentää sisäisen muistin
poistamalla ”Memory Stick Duo” -kortin kopioinnin jälkeen ja suorittamalla sitten [Alustus]-komennon
(Sisäinen muisti -työkalussa) (sivu 45).
• Et voi valita ”Memory Stick Duo” -korttiin kopioitua kansiota.
•
(Kuvatilaus) -merkki ei kopioidu, vaikka kopioitkin tiedot.
FI
47
1
Asetus 1
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
-merkki.
Piippaus
Tällä valitaan ääni, joka kuuluu kameraa käytettäessä.
Suljin
Kytkee suljinta painettaessa kuuluvan sulkimen äänen päälle.
Päällä
Kytkee ohjauspainiketta/suljinta painettaessa kuuluvan
piippauksen / sulkimen äänen päälle.
Pois
Kytkee piippauksen / sulkimen äänen pois päältä.
Valitse kieli
Tällä valitaan kieli, jota käytetään valikkovaihtoehtojen, varoitusten ja ilmoitusten
näyttämiseen.
Palauta
Palauttaa asetuksen oletusasetukseen.
OK
Katso seuraavaa menetelmää.
Peruuta
Peruuttaa palautuksen.
1 Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina sitten z.
Näkyviin tulee ilmoitus ”Palauta kaikki asetukset Valmis?”.
2 Valitse [OK] painikkeella v ja paina sitten z.
Asetukset palautetaan oletusasetukseen.
• Varmista, ettei virtaa katkaista palautuksen aikana.
FI
48
2
Asetus 2
Oletusarvojen kohdalla on
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
-merkki.
Tiedostonumero
Tällä valitaan menetelmä, jolla kuville määrätään tiedostonumerot.
Määrää numerot tiedostoille numerojärjestyksessä, vaikka
tallennuskansiota tai ”Memory Stick Duo” -korttia
vaihdettaisiinkin. (Kun vaihdetulla ”Memory Stick Duo”
-kortilla on tiedosto, jonka numero on suurempi kuin
viimeksi määrätty numero, numeroksi määrätään numero,
joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
Tyhjennä
Aloittaa numerosta 0001 joka kerta, kun kansiota vaihdetaan.
(Kun tallennuskansiossa on tiedosto, numeroksi määrätään
numero, joka on suurinta numeroa yhden suurempi.)
Asetus-näytön käyttö
Jatkuva
USB-liitäntä
Valitsee USB-tilan, jota käytetään kun kamera liitetään tietokoneeseen tai PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen USB-kaapelin avulla.
PictBridge
Kytkee kameran PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen
(sivu 68).
PTP
Kun [PTP] (Picture Transfer Protocol) on asetettu ja kamera
on liitetty tietokoneeseen, kameran tallennuskansiossa olevat
kuvat kopioidaan tietokoneeseen. (Yhteensopiva
käyttöjärjestelmien Windows XP ja Mac OS X kanssa.)
Massamuisti
Muodostaa massamuistiyhteyden kameran ja tietokoneen tai
muun USB-laitteen välille (sivu 55).
Automaat.
Kamera tekee tunnistuksen automaattisesti ja muodostaa
tiedonsiirtoyhteyden tietokoneen tai PictBridgeyhteensopivan tulostimen kanssa (sivut 55 ja 68).
• Jos kameraa ja PictBridge-yhteensopivaa tulostinta ei voi
yhdistää, kun asetuksena on [Automaat.], muuta asetukseksi
[PictBridge].
• Jos kameraa ja tietokonetta tai muuta USB-laitetta ei voi
yhdistää, kun asetuksena on [Automaat.], muuta asetukseksi
[Massamuisti].
FI
49
Käyttöä koskevia tarkempia tietoja
t sivu 41
Kellon asetus
Tällä asetetaan aika ja päivämäärä.
FI
50
OK
Valitse [OK] ohjauspainikkeen painikkeella v ja paina z.
Suorita sitten menetelmä, joka on kuvattu kohdassa ”Kellon
asettaminen” (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
Peruuta
Peruuttaa kellon asettamisen.
Tietokoneen käyttäminen
Windows-tietokoneen käyttäminen
Macintosh-tietokonetta koskevia tietoja on
kohdassa ”Macintosh-tietokoneen
käyttäminen” (sivu 65).
Tässä osassa kuvataan englanninkielinen
näytön sisältö.
Asenna ensin mukana toimitettu ohjelmisto (sivu 53).
Tietokoneen käyttäminen
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen (sivu 54)
Kuvien katselu tietokoneessa
Kuvien katselu mukana toimitettua ohjelmistoa käyttäen (sivu 61)
• Tietokoneeseen tallennettujen kuvien katselu
• Päivämäärän mukaan järjestettyjen valokuvien katselu
• Kuvien muokkaaminen
Kuvien tulostaminen
FI
51
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka
liitetään kameraan, on seuraavat
ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
• Toimintaa ei taata, jos käytössä on jonkin
yllä kuvatun käyttöjärjestelmän päivitys tai
käytetään monikäynnistysjärjestelmää.
Suoritin: MMX Pentium 200 MHz tai
nopeampi
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
Näyttö:
Näytön tarkkuus: 800 × 600 pistettä tai
enemmän
Värit: High Color (16-bittinen, 65 000
väriä) tai enemmän
Suositeltu käyttöympäristö mukana
toimitetun ohjelmiston käyttöä varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Microsoft Windows 2000
Professional, Windows Millennium
Edition, Windows XP Home Edition tai
Windows XP Professional
Äänikortti: 16-bittinen stereoäänikortti ja
kaiuttimet
Suoritin/muisti: Pentium III 500 MHz tai
nopeampi, vähintään 128 Mt RAM-muistia
(suositus: Pentium III 800 MHz tai
nopeampi ja vähintään 256 Mt RAMmuistia).
Kiintolevy: Asennukseen tarvittava levytila
on vähintään 200 Mt
Näyttö:
Näytön tarkkuus: 800 × 600 pistettä tai
enemmän
Värit: High Color (16-bittinen, 65 000
väriä) tai enemmän
FI
52
Kameran ja tietokoneen
yhteenliittämistä koskevia
huomautuksia
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa
tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen
samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin
laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-liitännän kautta mahdollistaa nopean
tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed
USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Automaat.]
(oletusasetus), [Massamuisti] ja [PTP]. Tässä
osassa kuvataan esimerkkeinä vaihtoehdot
[Automaat.] ja [Massamuisti]. [PTP]-valintaa
koskevia lisätietoja on sivulla 49.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
Mukana toimitetun ohjelmiston asentaminen
Voit asentaa mukana toimitetun ohjelmiston
seuraavalla tavalla.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/Me,
älä kytke kameraa tietokoneeseen ennen
asennusta.
• Kirjaudu Windows 2000/XP:ssä sisään
Järjestelmänvalvojana.
• USB-ohjain asennetaan automaattisesti mukana
toimitetun ohjelmiston asennuksen yhteydessä.
1 Käynnistä tietokone ja aseta CDlevy (mukana) CD-levyasemaan.
4 Suorita asennus loppuun
noudattamalla näytön ohjeita.
Kun näkyviin tulee
uudelleenkäynnistämisen vahvistamista
koskeva ilmoitus, käynnistä tietokone
uudelleen näytön ohjeiden mukaisesti.
5 Poista CD-levy asennuksen
päätyttyä.
Asennusvalikon näyttö tulee näkyviin.
Tietokoneen käyttäminen
• Jos se ei tule näkyviin, kaksoisnapsauta
(My Computer) (Oma tietokone) t
(CYBERSHOTSOFT).
2 Napsauta [Install] (Asenna).
Näkyviin tulee Choose Setup Language
(Valitse asennuskieli) -näyttö.
3 Valitse haluamasi kieli ja
napsauta sitten [Next] (Seuraava).
License Agreement
(Käyttöoikeussopimus) -näyttö tulee
näkyviin.
Lue sopimus huolellisesti. Jos hyväksyt
sopimuksen ehdot, napsauta kohdan [I
accept the terms of the license
agreement] (Hyväksyn
käyttöoikeussopimuksen ehdot) vieressä
olevaa valintanappia ja napsauta sitten
[Next].
FI
53
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Voit kopioida kuvia kamerasta
tietokoneeseen seuraavasti.
Kun tietokoneessa on ”Memory Stick”
-korttipaikka
2 Aseta riittävästi tehoa sisältävät
paristot kameraan tai kytke
kamera pistorasiaan
verkkolaitteen (ei mukana) avulla.
Poista ”Memory Stick Duo” kamerasta ja
aseta se Memory Stick Duo -sovittimeen.
Aseta Memory Stick Duo -sovitin
tietokoneeseen ja kopioi kuvat.
Kun tietokoneessa ei ole ”Memory
Stick” -korttipaikkaa
Kopioi kuvat noudattamalla vaiheita 1–4
sivuilla 54–58.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/Me,
asenna mukana toimitettu ohjelmisto ennen kuin
jatkat. Asennusta ei tarvitse tehdä Windows XP
-järjestelmissä.
• Tällä sivulla olevat näytöt kuvaavat kuvien
kopiointia ”Memory Stick Duo” -kortilta.
Vaihe 1: Kameran ja tietokoneen
valmistelu
1 Aseta kuvat sisältävä ”Memory
Stick Duo” -kortti kameraan.
• Tämä vaihe on tarpeeton, jos kopioidaan
sisäisessä muistissa olevia kuvia.
• Jos kopioit kuvia tietokoneeseen
käyttämällä paristoja, kopiointi saattaa
epäonnistua tai tiedot voivat korruptoitua,
jos paristot loppuvat kesken.
3 Siirrä toimintatilan valitsin
kohtaan
ja kytke sitten virta
kameraan ja tietokoneeseen.
POWER
FI
54
Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen
liittäminen
1
(USB)
-liittimeen
USB-kaapeli
Vaihe 3-A: Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
• Jos käyttöjärjestelmänä on Windows 2000/Me,
suorita kohdassa ”Vaihe 3-B: Kuvien
kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 56 esitetyt
vaiheet.
• Jos ohjatun asennuksen näyttö ei tule
automaattisesti esiin Windows XP
-järjestelmässä, noudata kohdassa ”Vaihe 3-B:
Kuvien kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 56
neuvottua menetelmää.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
2USB-liittimeen
• Windows XP -tietokoneissa työpöydälle
tulee ohjattu automaattinen käynnistys.
”USB-tila Massamuisti” tulee kameran
näyttöön.
Käytönilmaisimet*
Kun USB-yhteys luodaan ensimmäisen
kerran, tietokone suorittaa automaattisesti
ohjelman kameran tunnistamiseksi.
Odota hetki.
* Tiedonsiirron aikana käytönilmaisimet
muuttuvat punaisiksi. Älä käytä tietokonetta,
ennen kuin ilmaisimet muuttuvat valkoisiksi.
• Jos ”USB-tila Massamuisti” ei tule näkyviin,
aseta [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti]
(sivu 49).
Tietokoneen käyttäminen
1 Kun olet luonut USB-yhteyden
vaiheessa 2, napsauta [Copy
pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopioi kuvat tietokoneessa
olevaan kansioon käyttämällä
Microsoftin ohjattua skanneri- ja
kameratoimintoa) t [OK], kun
ohjatun toiminnon ruutu tulee
automaattisesti työpöydälle.
1
2
Scanner and Camera Wizard (Ohjattu
skanneri- ja kameratoiminto) -näyttö
tulee näkyviin.
FI
55
2 Napsauta [Next].
Kameran ”Memory Stick Duo” -kortille
tallennetut kuvat tulevat näkyviin.
• Jos ”Memory Stick Duo” -kortti ei ole
asennettuna, sisäisessä muistissa olevat
kuvat tulevat näkyviin.
5 Valitse kohta [Nothing. I'm
finished working with these
pictures] (En mitään. Olen
lopettanut näiden kuvien kanssa
työskentelyn) napsauttamalla sen
vieressä olevaa valintanappia ja
napsauta sitten [Next].
3 Voit poistaa valintamerkit niiden
kuvien kohdalta, joita et halua
kopioida, napsauttamalla kyseistä
valintaruutua ja napsauta sitten
[Next].
1
2
Picture Name and Destination (Kuvan
nimi ja kohde) -näyttö tulee esiin.
4 Valitse kuville nimi ja kohde ja
napsauta sitten [Next].
1
2
Kuvien kopiointi alkaa. Kun kopiointi
on suoritettu, näkyviin tulee Other
Options (Muut vaihtoehdot) -näyttö.
• Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents -kansioon.
FI
56
1
2
Completing the Scanner and Camera
Wizard (Lopetetaan ohjattua skannerija kameratoimintoa) -näyttö tulee
näkyviin.
6 Napsauta [Finish].
Ohjatun toiminnon näyttö sulkeutuu.
• Jos haluat jatkaa muiden kuvien kopiointia,
irrota USB-kaapeli (sivu 58). Suorita sitten
kohdassa ”Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen
liittäminen” sivulla 55 esitetyt vaiheet.
Vaihe 3-B: Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen
• Jos käytössä on Windows XP -järjestelmä,
suorita kohdassa ”Vaihe 3-A: Kuvien
kopioiminen tietokoneeseen” sivulla 55 esitetyt
vaiheet.
Tässä osassa kuvataan esimerkkinä, kuinka
kuvat kopioidaan My Documents
-kansioon.
1 Kaksoisnapsauta [My Computer]
t [Removable Disk] t [DCIM].
3 Kaksoisnapsauta [My
Documents] -kansiota. Tuo sitten
valikko esiin napsauttamalla
hiiren kakkospainikkeella My
Documents -kansiota ja napsauta
sitten [Paste].
1
2
• Jos Siirrettävä levy (Removable Disk)
-kuvaketta ei näy, katso ohjeita sivulla 80.
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
Tuo sitten valikko esiin
napsauttamalla hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta [Copy].
1
Tietokoneen käyttäminen
2 Kaksoisnapsauta kansiota, jossa
Kuvatiedostot kopioidaan My
Documents -kansioon.
• Jos kohdekansiossa on samanniminen
tiedosto, esiin tulee päällekirjoittamisen
vahvistamista koskeva ilmoitus. Jos kirjoitat
uuden kuvan aiemman kuvan päälle, aiempi
tiedosto poistetaan. Jos haluat kopioida
kuvatiedoston poistamatta aiempaa
tiedostoa, vaihda tiedoston nimi ja kopioi
kuva sitten. Huomaa kuitenkin, että jos
vaihdat tiedoston nimen (sivu 60), et ehkä
voi katsoa kyseistä kuvaa kamerallasi.
2
• Kuvatiedostojen tallennuskohdetta koskevia
tietoja on sivulla 59.
FI
57
Vaihe 4: Kuvien katselu
tietokoneessa
USB-liitännän poistaminen
Tässä osassa kuvataan, kuinka My
Documents -kansioon kopioituja kuvia
voidaan katsoa.
1 Napsauta [Start] t [My
Documents].
Suorita alla mainitut toimenpiteet
etukäteen, kun:
• irrotat USB-kaapelin
• poistat ”Memory Stick Duo” -korttia
• asennat ”Memory Stick Duo” -korttia kameraan
sen jälkeen kun olet kopioinut kuvat sisäisestä
muistista
• kytket kameran pois päältä.
x Windows 2000/Me/XP
2
1 Kaksoisnapsauta
tehtäväpalkissa.
Kaksoisnapsauta tätä
1
My Documents -kansion sisältö tulee
näkyviin.
• Jos et käytä Windows XP:tä,
kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa [My
Documents] -kuvaketta.
2 Kaksoisnapsauta haluttua
kuvatiedostoa.
Kuva tulee näkyviin.
FI
58
2 Napsauta
(Sony DSC) t [Stop].
3 Vahvista vahvistusikkunassa oleva laite ja
napsauta sitten [OK].
4 Napsauta [OK].
Laite on kytketty irti.
• Vaihe 4 on tarpeeton Windows XP
-järjestelmissä.
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet
Kameralla otetut kuvatiedostot on
ryhmitelty ”Memory Stick Duo” -kortilla
oleviin kansioihin.
Esimerkki: kansioiden tarkastelu Windows
XP:ssä
• Kuvatiedostot on nimetty seuraavasti. ssss
tarkoittaa mitä tahansa numeroa 0001–9999.
Videotilassa kuvatun videotiedoston nimen
numero-osa on sama kuin sitä vastaavalla
hakemistokuvatiedostolla.
– Valokuvatiedostot: DSC0ssss.JPG
– Videotiedostot: MOV0ssss.MPG
– Hakemistokuvatiedostot, jotka tallennetaan
videota kuvattaessa: MOV0ssss.THM
• Kansioita koskevia lisätietoja on sivuilla 34 ja
46.
Tietokoneen käyttäminen
A
B
C
A Kansio, jossa on sellaisella kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja, jossa ei ole
kansioiden luontitoimintoa
B Kansio, jossa on tällä kameralla
tallennettuja kuvatiedostoja
Jos uusia kansioita ei ole luotu, kansiot
ovat seuraavat:
– ”Memory Stick Duo”: vain 101MSDCF
– Sisäinen muisti: vain 101_SONY
C Kansio, jossa on sellaisella kameralla
tallennettuja videokuvatiedostoja, jossa ei
ole kansioiden luontitoimintoa
• 100MSDCF-kansioon ei voi tallentaa kuvia.
Näissä kansioissa olevat kuvat ovat käytettävissä
vain katselua varten.
• MSSONY-kansioon ei voi tallentaa kuvia eikä
siinä olevia kuvia voi toistaa.
FI
59
Tietokoneeseen tallennettujen kuvatiedostojen katselu
kameralla (käyttämällä ”Memory Stick Duo” -korttia)
Tässä osassa kuvataan menetelmä käyttäen
Windows-konetta esimerkkinä.
Kun tietokoneeseen kopioitu kuvatiedosto
ei ole enää ”Memory Stick Duo” -kortilla,
voit katsoa tämän kuvan uudelleen
kameralla, jos kopioit tietokoneessa olevan
kuvatiedoston ”Memory Stick Duo”
-kortille.
• Vaihe 1 ei ole tarpeen, jos kamerallasi asetettua
tiedostonimeä ei ole muutettu.
• Joitakin kuvia ei ehkä voi näyttää niiden koon
vuoksi.
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai
jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei
välttämättä onnistu.
• Jos kansiota ei ole, luo ensin kansio kameralla
(sivu 46) ja kopioi sitten kuvatiedosto.
1 Napsauta hiiren
kakkospainikkeella kuvatiedostoa
ja napsauta sitten [Rename].
Muuta tiedostonimeksi
”DSC0ssss”.
Anna kohtaan ssss numero 0001–
9999.
1
2
• Jos näkyviin tulee päällekirjoituksen
vahvistamista koskeva ilmoitus, anna jokin
toinen numero.
• Näkyvissä voi olla tarkennin tietokoneen
asetuksista riippuen. Valokuvien
tarkentimena on JPG ja videoiden
tarkentimena on MPG. Älä muuta tätä
tarkenninta.
FI
60
2 Kopioi kuvatiedosto ”Memory
Stick Duo” -kansioon
seuraavassa järjestyksessä.
1Napsauta hiiren kakkospainikkeella
kuvatiedostoa ja napsauta sitten [Copy].
2Kaksoisnapsauta [Removable Disk] tai
[Sony MemoryStick] kohdassa [My
Computer].
3Napsauta hiiren kakkospainikkeella
[DCIM]-kansiossa olevaa
[sssMSDCF] -kansiota ja napsauta
sitten [Paste].
• sss tarkoittaa mitä tahansa numeroa
100 – 999.
Mukana toimitetun ohjelmiston käyttö
Mukana toimitetun ohjelmiston
käyttö
Ohjelmiston avulla voit käyttää kameralla
otettuja valokuvia ja videoita entistä
tehokkaammin.
Tässä osassa annetaan yleiskuvaus
ohjelmistosta ja sen peruskäyttöohjeet.
Ohjelmiston yleiskuvaus
Ohjelmiston avulla voit:
Pääset Help-ohjeeseen napsauttamalla
[Start] (Käynnistä) t [Programs]
(Ohjelmat) (Windows XP:ssä [All
Programs] (Kaikki ohjelmat)) t [Sony
Picture Utility] t [Help] (Ohje) t
[Cyber-shot Viewer].
Kuvien tuominen
1 Varmista, että ”Media Check Tool”
(Tallennusvälineen
tarkastustyökalu)* on käynnissä.
* ”Media Check Tool” -ohjelma tunnistaa ja
tuo kuvat automaattisesti, kun ”Memory
Stick” asetetaan lukijaan tai kamera
kytketään tietokoneeseen.
Katso tehtäväpalkissa olevaa
Check Tool) -kuvaketta.
(Media
• Jos
-kuvaketta ei ole: Napsauta [Start]
t [Programs] (Windows XP:ssä [All
Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Cyber-shot Viewer] t [Tools]
t [Media Check Tool].
Tietokoneen käyttäminen
• tuoda kameralla otettuja kuvia ja näyttää niitä
tietokoneen näytössä
• järjestää kuvia tietokoneessa olevassa
kalenterissa kuvauspäivän mukaan ja katsella
niitä
• korjata, tulostaa ja lähettää kuvia
sähköpostiliitteinä, muuttaa kuvauspäivää jne.
• Mukana toimitettua ohjelmistoa koskevia
tarkempia tietoja on ohjelmiston Help-ohjeessa.
Peruskäyttöohjeet
Noudata seuraavia ohjeita, kun haluat tuoda
kuvia kamerasta ja katsella tuotuja kuvia.
2 Kytke kamera tietokoneeseen
USB-kaapelilla.
Kun kamera on havaittu automaattisesti,
näkyviin tulee [Import Images] (Tuo
kuvat) -näyttö.
Ohjelmiston käynnistäminen ja
lopettaminen
Ohjelmiston käynnistäminen
Kaksoisnapsauta työpöydällä olevaa
(Cyber-shot Viewer) -kuvaketta.
Tai käynnistysvaliosta: Napsauta [Start]
t [Programs] (Windows XP:ssä [All
Programs]) t [Sony Picture Utility]
t [Cyber-shot Viewer].
Ohjelmiston lopettaminen
Napsauta näytön oikeassa yläkulmassa
-painiketta.
olevaa
• Jos käytät ”Memory Stick” -korttipaikkaa,
katso ensin sivua 54.
• Jos ohjattu automaattinen käynnistys tulee
näkyviin Windows XP:ssä, sulje se.
FI
61
3 Tuo kuvat.
Käynnistä kuvien tuonti napsauttamalla
[Import] (Tuo) -painiketta.
2 ”Viewed folders” (Katselukansiot)
-kansioissa olevien kuvien
katselu kalenterissa
kuvauspäivän mukaan
järjestettynä
1Napsauta [Calendar] (Kalenteri)
-välilehteä.
Kuvien kuvausvuodet luetellaan.
Kuvat tuodaan automaattisesti ”My
Pictures” (Omat kuvat) -kansioon
luotuun kansioon, jonka nimenä on
tuontipäivämäärä.
2Napsauta vuotta.
Kyseisenä vuonna otetut kuvat tulevat
näkyviin kalenterissa kuvauspäivän
mukaan järjestettyinä.
• ”Folder to be imported” (Tuontikansio)
-kansion vaihtamista koskevia ohjeita on
sivulla 64.
3Voit näyttää kuvat kuukausittain
napsauttamalla haluamaasi kuukautta.
Näkyviin tulevat kyseisenä kuukautena
otettujen kuvien pikkukuvat.
Kuvien katselu
1 Tuotujen kuvien tarkastaminen
Ohjelmisto käynnistyy, kun tuonti on
suoritettu. Näkyviin tulevat tuotujen
kuvien pikkukuvat.
4Voit näyttää kuvat kellonajan mukaan
napsauttamalla haluamaasi päivää.
Näkyviin tulevat kyseisenä päivänä
otettujen kuvien pikkukuvat tunnin
mukaan järjestettyinä.
Vuoden mukainen näyttö
1
2
3
Kuukauden mukainen näyttö
• ”My Pictures” on oletuskansiona ”Viewed
folders”(Katselukansiot) -kansiossa.
• Voit katsoa kuvan kaksoisnapsauttamalla
sen pikkukuvaa.
FI
62
4
Tunnin mukainen näyttö
Kuvien näyttäminen koko näytön
tilassa
Voit näyttää valitut kuvat kuvaesityksenä
koko näytön tilassa napsauttamalla painiketta.
• Saat luettelon tietyn vuoden tai kuukauden
kuvista napsauttamalla kyseistä ajanjaksoa
näytön vasemmalla puolella.
3 Yksittäisten kuvien näyttäminen
Tietokoneen käyttäminen
Voit avata kuvan omassa ikkunassa
kaksoisnapsauttamalla sen pikkukuvaa
tunnin mukaisessa näytössä.
• Kuvaesitys käynnistetään ja pysäytetään
napsauttamalla näytön vasemmassa alakulmassa
olevaa
-painiketta.
• Kuvaesitys lopetetaan napsauttamalla näytön
vasemmassa alakulmassa olevaa
-painiketta.
• Voit muokata näkyvissä olevia kuvia
napsauttamalla työkalupalkin
painiketta.
FI
63
Ohjelmiston muita toimintoja
Tietokoneessa olevien kuvien
valmistelu katselua varten
Voit katsella tietokoneeseen aiemmin
tallennettuja kuvia tällä ohjelmistolla. Jos
haluat katsella niitä, rekisteröi kuvat
sisältävä kansio yhdeksi ”Viewed folders”
-kansioksi.
Tuo esiin ”Viewed folders” -rekisteröinnin
asetusnäyttö valitsemalla [File] (Tiedosto)
-valikosta [Register Viewered Folders...]
(Rekisteröi katselukansiot…).
1
”Folder to be imported”
(Tuontikansio) -kansion muuttaminen
Jos haluat muuttaa ”Folder to be imported”
(Tuontikansio) -kansiota, siirry ”Import
Settings” (Tuontiasetukset) -näyttöön.
Tuo ”Import Settings”-näyttö esiin
valitsemalla [Image Import Settings...]
(Kuvientuontiasetukset...) [File] (Tiedosto)
-valikosta.
1
2
Valitse ”Folder to be imported”.
• Voit määrittää ”Folder to be imported” -kansion
2
Napsauta [Add...] (Lisää…) -painiketta ja
anna sitten tuotavat kuvat sisältävä kansio
rekisteröidäksesi sen ”Viewed folder”
-kansioksi.
• Myös kaikki ”Viewed folders” -kansion
alikansioissa olevat kuvat rekisteröidään.
kansioista, jotka on rekisteröity ”Viewed
folders”-kansioiksi.
Kuvien rekisteröintitietojen
päivittäminen
Jos haluat päivittää kuvatietoja, valitse
[Update Database] (Päivitä tietokanta)
[Tools] (Työkalut) -valikosta.
• Tietokannan päivitys voi kestää jonkin aikaa.
• Jos nimeät ”Viewed folders” -kansiossa olevia
kuvatiedostoja tai kansioita uudelleen, niitä ei
voi näyttää tällä ohjelmistolla. Päivitä tässä
tapauksessa tietokanta uudelleen.
Tekninen tuki
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja
vastauksia usein esitettyihin
kysymyksiin on Sonyn asiakastuen
www-sivustolla.
http://www.sony.net/
FI
64
Macintosh-tietokoneen käyttäminen
Voit kopioida kuvia tietokoneeseesi.
• Mukana toimitettu ohjelmisto ei ole
yhteensopiva Macintosh-tietokoneiden kanssa.
Suositeltava tietokoneympäristö
On suositeltavaa, että tietokoneessa, joka
liitetään kameraan, on seuraavat
ominaisuudet.
Suositeltavat ominaisuudet kuvien
kopiointia varten
Käyttöjärjestelmä (valmiiksi
asennettu): Mac OS 9.1, 9.2 tai Mac OS
X (v10.0 tai uudempi)
USB-liitin: Mukana vakiovarusteena
• Toimintaa ei taata kaikissa yllä mainituissa
tietokoneympäristöissä.
• Jos kytket useamman kuin yhden USB-laitteen
samaan tietokoneeseen samanaikaisesti, jotkin
laitteet (kuten kamera) eivät ehkä toimi. Tämä
riippuu käytettyjen USB-laitteiden tyypistä.
• Toimintaa ei taata käytettäessä USB-jakajaa.
• Kameran liittäminen Hi-Speed USB (USB 2.0)
-liitännän kautta mahdollistaa nopean
tiedonsiirron, koska tämä kamera on Hi-Speed
USB (USB 2.0) -yhteensopiva.
• Käytettävissä on kolme USB-liitännän muotoa
tietokoneeseen liittämistä varten: [Automaat.]
(oletusasetus), [Massamuisti] ja [PTP]. Tässä
osassa kuvataan esimerkkeinä vaihtoehdot
[Automaat.] ja [Massamuisti]. [PTP]-valintaa
koskevia lisätietoja on sivulla 49.
• Kun tietokone palautuu keskeytys- tai
lepotilasta, kameran ja tietokoneen välinen
tiedonsiirto ei ehkä palaudu heti.
1 Valmistele kamera ja Macintoshtietokone.
Suorita sama toimenpide kuin kohdassa
”Vaihe 1: Kameran ja tietokoneen
valmistelu” sivulla 54.
2 Liitä USB-kaapeli.
Suorita sama toimenpide kuin kohdassa
”Vaihe 2: Kameran ja tietokoneen
liittäminen” sivulla 55.
3 Kopioi kuvatiedostot Macintosh-
Tietokoneen käyttäminen
Kameran ja tietokoneen
yhteenliittämistä koskevia
huomautuksia
Kuvien kopiointi ja katselu
tietokoneessa
tietokoneeseen.
1Kaksoisnapsauta uutta kuvaketta
t [DCIM] t kansio, jossa
kopioitavat tiedostot sijaitsevat.
2Vedä ja pudota kuvatiedostot
kiintolevyn kuvakkeeseen.
Kuvatiedostot kopioidaan kiintolevylle.
• Kuvien tallennuspaikkaa ja tiedostonimiä
koskevia lisätietoja on sivulla 59.
4 Katsele kuvia tietokoneessa.
Kaksoisnapsauta kiintolevyn kuvaketta
t avaa kuvatiedosto, joka on kopioidut
tiedostot sisältävässä kansiossa.
FI
65
USB-liitännän poistaminen
Suorita alla mainitut toimenpiteet
etukäteen, kun:
• irrotat USB-kaapelin
• poistat ”Memory Stick Duo” -korttia
• asennat ”Memory Stick Duo” -korttia kameraan
sen jälkeen kun olet kopioinut kuvat sisäisestä
muistista
• kytket kameran pois päältä.
Vedä ja pudota aseman kuvake tai
”Memory Stick Duo” -kortin kuvake
Trash (roskakori) -kuvakkeeseen.
Kamera on kytketty irti tietokoneesta.
• Jos käyttöjärjestelmänä on Mac OS X v10.0,
suorita edellä mainittu toimenpide sen jälkeen
kun olet kytkenyt tietokoneen pois päältä.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja
vastauksia usein esitettyihin
kysymyksiin on Sonyn asiakastuen
www-sivustolla.
http://www.sony.net/
FI
66
Valokuvien tulostaminen
Valokuvien tulostaminen
Kun tulostat [16:9(HDTV)] -tilassa otettuja
kuvia, kumpikin reuna voi leikkautua pois, joten
muista tarkastaa kuva ennen tulostamista
(sivu 83).
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridge-yhteensopivalla tulostimella (sivu 68)
Voit tulostaa kuvia liittämällä kameran suoraan PictBridgeyhteensopivaan tulostimeen.
Tulostaminen suoraan ”Memory Stick” -yhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa suoraan ”Memory Stick” -yhteensopivalla
tulostimella.
Lue tulostimen mukana tulleet käyttöohjeet.
Valokuvien tulostaminen
Tulostaminen tietokoneella
Voit kopioida kuvia tietokoneelle mukana toimitetulla ohjelmistolla
ja tulostaa kuvat.
Tulostaminen valokuvausliikkeessä (sivu 72)
Voit viedä kamerallasi otetut kuvat sisältävän ”Memory Stick Duo”
-kortin valokuvausliikkeeseen. Voit lisätä etukäteen
(Kuvatilaus) -merkin kuviin, jotka haluat tulostaa.
FI
67
Kuvien tulostaminen suoraan PictBridgeyhteensopivalla tulostimella
Voit tulostaa kamerallasi otettuja kuvia
ilman tietokonettakin liittämällä kameran
suoraan PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
• PictBridge perustuu CIPA-standardiin. (CIPA:
Camera & Imaging Products Association)
Yksittäiskuvatilassa
Vaihe 1: Kameran valmistelu
Valmistele kamera sen liittämiseksi
tulostimeen USB-kaapelilla. Vaihetta 1 ei
tarvitse suorittaa kytkettäessä kamera
tulostimeen, joka tunnistetaan, kun [USBliitäntä]-asetuksena on [Automaat.].
Hakemistopainike
Voit tulostaa yhden kuvan tulostusarkille.
MENU-painike
Ohjauspainike
Hakemistotilassa
Voit tulostaa useamman kuvan
pienennettynä tulostusarkille. Tulostettava
kuvasarja voi koostua joko samasta kuvasta
(1) tai eri kuvista (2).
1
2
• On suositeltavaa käyttää riittävän täysiä
paristoja tai verkkolaitetta (ei mukana), jotta
virta ei katkea tulostuksen aikana.
1 Tuo valikko esiin painamalla
MENU.
2 Valitse
(Asetus) painamalla
ohjauspainikkeen painiketta B.
• Hakemistotulostustoiminto ei ole käytettävissä
kaikkien tulostimien kanssa.
• Hakemistokuvaan tulostettavien kuvien määrä
riippuu tulostimesta.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Jos ilmaisin
vilkkuu kameran näytössä noin
viisi sekuntia (ilmoitus virheestä), tarkasta
liitettynä oleva tulostin.
FI
68
3 Valitse [
] (Asetus 2)
painikkeella V ja valitse sitten
[USB-liitäntä] painikkeilla v/V/B.
2
4 Valitse [PictBridge] painikkeilla
B/v ja paina sitten z.
2 Kytke kamera ja tulostin päälle.
Kun kytkentä on tehty, ilmaisin
tulee näkyviin.
USB-tila on asetettu.
Vaihe 2: Kameran kytkeminen
tulostimeen
Kamera siirtyy toistotilaan, minkä jälkeen
näyttöön tulee kuva ja tulostusvalikko.
Vaihe 3: Tulostus
1 Yhdistä kameran
(USB) -liitin
mukana tulostimen USB-liitin
toimitetulla USB-kaapelilla.
(USB)
-liittimeen
1 Valitse haluttu tulostustapa
Valokuvien tulostaminen
1
Tulostusvalikko tulee näkyviin
toimintatilakytkimen asennosta
riippumatta, kun suoritat vaiheen 2.
ohjauspainikkeen painikkeilla v/V
ja paina sitten z.
[Koko tämä kansio]
USB-kaapeli
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
[DPOF-kuva]
2USB-liittimeen
Tulostaa kaikki kuvat, joissa on
(Kuvatilaus) -merkki (sivu 72),
näytetystä kuvasta riippumatta.
[Valitse]
Valitsee kuvat ja tulostaa kaikki valitut
kuvat.
1Valitse kuva, jonka haluat tulostaa,
painikkeilla b/B ja paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee -merkki.
• Valitse muut tulostettavat kuvat samalla
tavalla.
2Valitse [Tulosta] painikkeella V ja paina
sitten z.
FI
69
[Tämä kuva]
Tulostaa näytetyn kuvan.
• Jos valitset [Tämä kuva] ja asetat vaiheessa
2 [Hakemisto]-asetukseksi [Päällä], voit
tulostaa sarjan samoja kuvia
hakemistokuvana.
3 Valitse [OK] painikkeilla V/B ja
paina sitten z.
Kuva tulostetaan.
• Älä irrota USB-kaapelia, kun
(Älä
irrota USB-kaapelia) -ilmaisin näkyy
näytöllä.
2 Valitse tulostusasetukset
painikkeilla v/V/b/B.
[Hakemisto]
Muiden kuvien tulostaminen
Tulosta hakemistokuva valitsemalla.
[Päällä].
Valitse vaiheen 3 jälkeen [Valitse] ja haluttu
kuva painikkeilla v/V ja jatka sitten
vaiheesta 1.
[Koko]
Valitse tulostusarkin koko.
[Päivä]
Valitse [Päivä&aika] tai [Päivä], jos
haluat lisätä päivämäärän ja ajan kuviin.
• Jos valitset [Päivä], päivämäärä lisätään
valitsemassasi järjestyksessä (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 2). Tämä toiminto ei ole
käytettävissä kaikkien tulostimien kanssa.
[Määrä]
Kun [Hakemisto]-asetuksena on
[Pois]:
Valitse arkkien määrä tulostettavalle
kuvalle. Kuva tulostetaan yhtenä
kuvana.
Kun [Hakemisto]-asetuksena on
[Päällä]:
Valitse kuvasarjojen määrä
hakemistokuvan tulostamista varten. Jos
valitsit [Tämä kuva] vaiheessa 1, valitse,
montako samaa kuvaa haluat tulostaa
vierekkäin arkille hakemistokuvana.
• Määrätty kuvamäärä ei ehkä mahdu yhdelle
arkille.
FI
70
-ilmaisin
Hakemistonäytössä olevien kuvien
tulostaminen
Suorita ”Vaihe 1: Kameran valmistelu”
(sivu 68) ja ”Vaihe 2: Kameran kytkeminen
tulostimeen” (sivu 69) ja jatka sitten
seuraavasti.
Kun kamera kytketään tulostimeen,
tulostusvalikko tulee näkyviin. Sulje
tulostusvalikko valitsemalla [Peruuta] ja
jatka seuraavasti.
1 Paina
(Hakemisto).
Hakemistonäyttö tulee näkyviin.
2 Tuo valikko esiin painamalla MENU.
3 Valitse
(Tulosta) painikkeella B ja
paina sitten z.
4 Valitse haluttu tulostustapa painikkeilla
v/V ja paina sitten z.
[Valitse]
Valitsee kuvat ja tulostaa kaikki kuvat.
Valitse kuva, jonka haluat tulostaa,
painikkeilla v/V/b/B ja tuo sitten merkki näkyviin painamalla z. (Valitse
muut kuvat toistamalla tämä toimenpide.)
Paina sitten MENU.
[DPOF-kuva]
Tulostaa kaikki kuvat, joissa on
(Kuvatilaus) -merkki, näytetystä kuvasta
riippumatta.
[Koko tämä kansio]
Tulostaa kaikki kansiossa olevat kuvat.
Valokuvien tulostaminen
5 Suorita vaiheet 2 ja 3 kohdasta ”Vaihe 3:
Tulostus” (sivu 69).
FI
71
Tulostaminen valokuvausliikkeessä
Voit viedä kamerallasi otetut kuvat
sisältävän ”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen. Jos valokuvausliike
käyttää DPOF-standardin mukaista
tulostusta, voit valita kuvat merkitsemällä
ne ennalta
(Kuvatilaus) -merkillä eikä
sinun tarvitse valita tulostettavia kuvia enää
uudelleen, kun tulostat ne
valokuvausliikkeessä.
• Sisäiseen muistiin tallennettuja kuvia ei voi
tulostaa suoraan kamerasta
valokuvausliikkeessä. Kopioi kuvat ”Memory
Stick Duo” -kortille ja vie se
valokuvausliikkeeseen.
Mikä on DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) on
toiminto, jonka avulla ”Memory Stick Duo”
-kortilla oleviin kuviin voidaan lisätä
(Kuvatilaus) -merkki
etukäteen
myöhemmin tapahtuvaa tulostamista
varten.
•
(Kuvatilaus) -merkillä varustetut kuvat
voidaan tulostaa myös tulostimella, joka
noudattaa DPOF (Digital Print Order Format)
-standardia, tai PictBridge-yhteensopivalla
tulostimella.
• Videoita ei voi merkitä.
• Kun merkitset [Monikuva]-tilassa otettuja
kuvia, kaikki kuvat tulostetaan yhdelle arkille,
joka on jaettu 16 osaan.
Kun viet ”Memory Stick Duo” -kortin
valokuvausliikkeeseen
• Kysy valokuvausliikkeestä, minkä tyyppisiä
”Memory Stick Duo” -kortteja he pystyvät
käsittelemään.
• Jos he eivät pysty käsittelemään ”Memory Stick
Duo” -kortteja, kopioi tulostettavat kuvat CDlevylle tai jollekin muulle tallennusvälineelle ja
vie se liikkeeseen.
• Muista ottaa Memory Stick Duo -sovitin
mukaasi.
• Varmuuskopioi aina kuvatiedot levylle ennen
kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.
• Et voi asettaa kuvien tulostusmäärää.
FI
72
Merkitseminen
yksittäiskuvatilassa
MENU-painike
Ohjauspainike
1 Näytä kuva, jonka haluat tulostaa.
2 Tuo valikko esiin painamalla
MENU.
3 Valitse DPOF painikkeilla b/B ja
paina sitten z.
(Kuvatilaus) -merkki tulee kuvaan.
4 Jos haluat merkitä muita kuvia,
näytä haluttu kuva painikkeilla
b/B ja paina sitten z.
Merkin poistaminen
yksittäiskuvatilassa
Paina z vaiheessa 3 tai 4.
Merkitseminen
hakemistotilassa
8 Valitse [OK] painikkeella B ja
paina sitten z.
-merkki muuttuu valkoiseksi.
1 Tuo hakemistonäyttö näkyviin
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
Peruuta valitsemalla [Peruuta] vaiheessa 4
tai valitse [Poistu] vaiheessa 8 ja paina
sitten z.
2 Tuo valikko esiin painamalla
MENU.
Merkin poistaminen hakemistotilassa
3 Valitse DPOF painikkeilla b/B ja
paina sitten z.
Kaikkien kansiossa olevien merkkien
poistaminen
4 Valitse [Valitse] painikkeilla v/V
ja paina sitten z.
•
Valitse vaiheessa 5 kuvat, joista haluat
poistaa merkin, ja paina sitten z.
Valitse [Koko tämä kansio] vaiheessa 4 ja
paina sitten z. Valitse [Pois] ja paina sitten
z.
-merkkiä ei voi lisätä, jos valittuna on
[Koko tämä kansio].
Valokuvien tulostaminen
5 Valitse kuva, jonka haluat
merkitä, painikkeilla v/V/b/B ja
paina sitten z.
Valittuun kuvaan tulee vihreä
-merkki.
Vihreä
merkki
-
6 Merkitse muut kuvat toistamalla
vaihe 5.
7 Paina MENU.
FI
73
Vianmääritys
Vianmääritys
Jos kameran käytössä ilmenee ongelmia, yritä ratkaista ne seuraavien ohjeiden avulla.
1 Katso aiheet sivuilla 75–85.
Jos näytössä näkyy ”C/E:ss:ss” tai muu vastaava koodi, katso ohjeita sivulla 86.
2 Poista paristot ja asenna ne takaisin noin minuutin kuluttua ja kytke virta
päälle.
3 Palauta asetukset (sivu 48).
4 Ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai paikalliseen valtuutettuun Sonyhuoltoon.
Ota huomioon, että kun lähetät kamerasi korjattavaksi suostut siihen, että sisäisen muistin
sisältö saatetaan joutua tarkastamaan.
FI
74
Paristot ja virta
Pariston varaustilan ilmaisin ei näytä oikein, tai se näyttää riittävää varausta,
mutta varaus loppuu liian nopeasti.
• Tämä voi tapahtua, kun kameraa käytetään erittäin kuumassa tai kylmässä paikassa (sivu 93).
• Jos käytetään alkaliparistoja tai Oxy Nickel Primary Battery -paristoja, näytössä näkyvä
jäljellä oleva aika ei ehkä ole aivan oikea.
• Paristot ovat tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 1).
• Nikkelimetallihydridiparistojen navat tai paristolokeron luukun navat ovat likaiset, joten
paristot eivät lataudu kunnolla. Puhdista ne esim. pumpulipuikolla (sivu 92).
• Nikkelimetallihydridiparistoja käytettäessä näytössä näkyvä jäljellä oleva aika ei vastaa
todellista aikaa muistivaikutuksen vuoksi (sivu 92). Tyhjennä paristot kokonaan ja lataa ne
sitten täyteen näytetyn ajan korjaamiseksi.
• Paristot ovat tyhjät. Vaihda tilalle uudet paristot.
Paristot tyhjenevät liian nopeasti.
• Käytät kameraa erittäin kylmässä paikassa (sivu 91).
• Paristot ovat tyhjät. Vaihda tilalle uudet paristot.
• Jos käytät nikkelimetallihydridiparistoja, lataa niitä riittävästi.
Kameraa ei voi kytkeä päälle.
• Asenna paristot oikein (t ”Lue tämä ensin”vaihe 1).
• Kytke verkkolaite (ei mukana) oikein.
• Paristot ovat tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (t ”Lue
Vianmääritys
tämä ensin” vaihe 1).
• Paristot ovat tyhjät. Vaihda tilalle uudet paristot.
Virta katkeaa yllättäen.
• Jos et käytä kameraa noin 3 minuuttiin virran ollessa päällä, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen paristojen tyhjenemisen. Kytke virta kameraan uudelleen
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
• Paristot ovat tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (t ”Lue
tämä ensin” vaihe 1).
FI
75
Valokuvien tai videoiden ottaminen
Näyttö ei kytkeydy päälle, vaikka virta on päällä.
• Kytke näyttö päälle (sivu 19).
Kamera ei tallenna kuvia.
• Tarkasta, onko sisäisessä muistissa tai ”Memory Stick Duo” (sivu 20) -kortissa vapaata tilaa.
Jos ne ovat täynnä, toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
– Vaihda ”Memory Stick Duo”.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCKasennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 89).
• Et voi tallentaa kuvia salamavalon lataamisen aikana.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
, kun otat valokuvia.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
, kun kuvaat videoita.
• Kuvakooksi on asetettu [640(hieno)] videoita kuvattaessa. Toimi jollakin seuraavista tavoista:
– Aseta kuvakooksi jokin muu kuin [640(hieno)].
– Asenna ”Memory Stick PRO Duo” (sivut 20 ja 89).
Kohde ei näy näytössä.
• Aseta toimintatilakytkin johonkin muuhun asentoon kuin
(sivu 23).
Tallennus kestää kauan.
• NR hidas suljin -toiminto on käytössä (sivu 16). Tämä ei ole vika.
Kuva ei ole tarkka.
• Kohde on liian lähellä. Varmista, että objektiivi on vähintään minimikuvausetäisyyden päässä
kohteesta. Minimikuvausetäisyys on noin 12 cm (W) tai 50 cm (T).
(Maisema) tai
• Valotusohjelma-tilan valintana valokuvia otettaessa on
• Katso ”Jos kohde on epäterävä” sivulla 29.
Zoom ei toimi.
• Zoomin voimakkuutta ei voi muuttaa videokuvauksen aikana.
Tarkkuusdigitaalizoom ei toimi.
• Aseta [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Tarkkuus] (sivu 42).
• Tätä toimintoa ei voi käyttää videoita otettaessa.
FI
76
(Hämärä).
Älykäs zoom ei toimi.
• Aseta [Digitaalizoomaus]-asetukseksi [Älykäs] (sivu 42).
• Tätä toimintoa ei voi käyttää, kun:
– kuvakokona on [6M] tai [3:2]
– kuvataan Monikuva-tilassa
– kuvataan videoita.
Salamavalo ei toimi.
• Salamavalon asetuksena on
(Ei salamaa) (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
• Salamaa ei voi käyttää, kun:
– [Mode] (Kuvaustapa)-asetuksena on [Sarjakuvaus] tai [Monikuva] (sivu 30).
– Valittuna on Valotusohjelma-tilan
(Suuri herkkyys) tai (Hämärä) tai .
• Aseta valokuvia ottaessasi salamavalon asetukseksi (Pakotettu salama), kun
Valotusohjelma-tilan valintana on
(Lumi),
(Hiekkaranta) tai
(Maisema).
Kuvissa näkyy epäselviä pyöreitä laikkuja salamaa käytettäessä.
• Salaman voimakas valo heijastuu pölystä tai muista ilmassa olevista hiukkasista. Tämä ei ole
vika.
Päivämäärä ja aika tallentuvat väärin.
• Aseta oikea päivämäärä ja aika (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
Vianmääritys
F-arvo ja sulkimen nopeus vilkkuvat, kun suljinpainiketta pidetään puoliväliin
painettuna.
• Valotus on väärä. Korjaa valotus (sivu 27).
Kuva on liian tumma.
• Kuvattavan kohteen takana on valonlähde. Valitse mittaustila (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5)
tai säädä valotusta (sivu 27).
• Kytke näyttö päälle (sivu 19).
Kuva on liian vaalea.
• Kuvattava kohde on kohdevalaistuna muuten pimeässä paikassa, esim. esiintymislavalla.
Säädä valotusta (sivu 27).
Kuvan värit eivät ole oikein.
• Kuvatehoste-toiminto on käytössä. Peruuta Kuvatehoste-toiminto (sivu 32).
Erittäin kirkasta kohdetta kuvattaessa näkyy pystyraitoja.
• Kyseessä on vuotamisilmiö. Tämä ei ole vika.
FI
77
Kuvassa näkyy kohinaa, kun näyttöä katsotaan pimeässä paikassa.
• Kamera pyrkii parantamaan näytön näkyvyyttä tekemällä sen väliaikaisesti kirkkaammaksi,
kun valoa on vähän. Tällä ei ole vaikutusta tallennettuun kuvaan.
Kohteen silmät näkyvät punaisina.
• Valitse [Punas.esto]-asetukseksi [Päällä]
(Asetus) -valikossa (sivu 43).
• Ota kuva suositeltua kuvausetäisyyttä lähempää (t ”Lue tämä ensin” vaihe 5).
• Valaise huone ja ota kuva.
Etsimen kautta näkyvä kuva ei vastaa täysin kuvaan tulevaa aluetta.
• Kyseessä on parallaksi-ilmiö, joka tapahtuu kohteen ollessa lähellä. Varmista kuvaan tuleva
alue nestekidenäytön avulla.
Näyttöön ilmestyy pisteitä, jotka jäävät näyttöön.
• Tämä ei ole vika. Nämä pisteet eivät tule kuvaan (sivu 4, t ”Lue tämä ensin”).
Kuvia ei voi ottaa sarjana.
• Sisäinen muisti tai ”Memory Stick Duo” on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä
ensin” vaihe 6).
• Paristot ovat on lähes tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot.
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
Kuvien katselu
Katso seuraavien aiheiden kanssa kohtaa ”Tietokoneet” (sivu 80).
Kamera ei pysty toistamaan kuvia.
• Aseta toimintatilakytkin asentoon
(sivu 23).
• Tietokoneessa olevan kansion tai tiedoston nimi on vaihdettu (sivu 60).
• Jos kuvatiedostoa on käsitelty tietokoneella tai jos se tallennettiin jonkin muun mallisella
kameralla, kuvan katsominen kameralla ei välttämättä onnistu.
• Kamera on USB-tilassa. Poista USB-liitäntä (sivut 58 ja 66).
Kuva näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Kuva saattaa näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa kuvan käsittelyn vuoksi. Tämä ei ole
vika.
Värit voivat näyttää epätasaisilta videon toiston aikana.
• Tämä ei ole vika. Tämä ei vaikuta tallennettuihin kuviin.
FI
78
Kuvien poistaminen ja muokkaaminen
Kamera ei pysty poistamaan kuvaa.
• Peruuta suojaus (sivu 36).
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-
asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 89).
Olet poistanut kuvan vahingossa.
• Kun kuva on poistettu, sitä ei voi palauttaa. Suosittelemme, että suojaat kuvat (sivu 35) tai
käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja asetat tämän kytkimen
LOCK-asentoon (sivu 89), jotta kuvia ei poisteta vahingossa.
Koonmuuttamistoiminto ei toimi.
• Videoiden ja Monikuva-kuvien kokoa ei voi muuttaa.
DPOF (Kuvatilaus) -merkki ei tule näkyviin.
• DPOF (Kuvatilaus) -merkkiä ei voi lisätä videoihin.
Videota ei voi leikata.
• Video ei ole tarpeeksi pitkä leikattavaksi (noin kahta sekuntia lyhyempi).
• Peruuta suojaus (sivu 36).
• Valokuvia ei voi leikata.
Vianmääritys
FI
79
Tietokoneet
Et tiedä, onko tietokoneen käyttöjärjestelmä yhteensopiva kameran kanssa.
• Lue kohta ”Suositeltava tietokoneympäristö” sivu 52 Windows ja sivu 65 Macintosh.
Tietokone ei tunnista kameraa.
• Kytke virta kameraan (t ”Lue tämä ensin” vaihe 2).
• Kun paristojen teho on vähissä, asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1) tai käytä verkkolaitetta (ei mukana) (sivu 14).
• Käytä mukana toimitettua USB-kaapelia (sivu 55).
• Irrota USB-kaapeli sekä tietokoneesta ja kamerasta ja liitä se uudelleen kunnolla. Varmista,
että ”USB-tila Massamuisti” on näkyvissä (sivu 55).
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [Massamuisti]
(Asetus) -valikossa (sivu 49).
• Irrota tietokoneen USB-liittimistä kaikki muut laitteet paitsi kamera, näppäimistö ja hiiri.
• Kytke kamera suoraan tietokoneeseen (ei USB-jakajan tai muun laitteen kautta) (sivu 55).
• Mukana toimitettu ohjelmisto ei ole asennettuna. Asenna mukana toimitettu ohjelmisto
(sivu 53).
• Tietokone ei tunnista laitetta oikein, koska kytkit kameran tietokoneeseen USB-kaapelilla
ennen mukana toimitetun ohjelmiston asentamista. Poista väärin tunnistettu väline
tietokoneesta ja asenna sitten mukana toimitettu ohjelmisto uudestaan (katso seuraavaa
kohtaa).
Irrotettava levy (Removable disk) -kuvake ei tule tietokoneen näyttöön, kun
kamera kytketään tietokoneeseen.
• Asenna USB-ohjain uudestaan seuraavien ohjeiden mukaisesti. Seuraava toimenpide koskee
vain Windows-tietokoneita.
1 Tuo valikko esiin napsauttamalla hiiren kakkospainikkeella [My Computer] (Oma
tietokone) ja napsauta sitten [Properties] (Ominaisuudet).
System Properties -näyttö tulee näkyviin.
2 Napsauta [Hardware] (Laitteisto) t [Device Manager] (Laitehallinta).
• Jos käytössä on Windows Me, napsauta [Device Manager] (Laitehallinta) -välilehteä.
Näkyviin tulee ”Device Manager”.
3 Napsauta hiiren kakkospainikkeella [ Sony DSC] ja napsauta sitten [Uninstall] (Poista
asennus) t [OK].
Laite on poistettu.
4 Asenna mukana toimitettu ohjelmisto (sivu 53).
Kuvia ei voi kopioida.
• Liitä kamera ja tietokone oikein mukana toimitetulla USB-kaapelilla (sivu 55).
• Noudata käyttöjärjestelmäkohtaista kopiointimenetelmää (sivut 55 ja 65).
• Kun otat kuvia käyttämällä tietokoneella alustettua ”Memory Stick Duo” -korttia, et ehkä
pysty kopioimaan kuvia tietokoneeseen. Ota kuvia käyttäen kamerallasi alustettua ”Memory
Stick Duo” -muistikorttia (sivu 46).
FI
80
Mukana toimitettu ohjelmisto ei käynnisty automaattisesti USB-yhteyden
luomisen jälkeen.
• Käynnistä ”Media Check Tool” (Tallennusvälineen tarkastustyökalu) (sivu 61).
• Luo USB-yhteys, kun tietokone on kytketty päälle (sivu 55).
Kuvaa ei voi toistaa tietokoneessa.
• Käytä mukana toimitetun ohjelmiston apuna Help-ohjetta.
• Pyydä ohjeita tietokoneen tai ohjelmiston valmistajalta.
Häiriöäänet keskeyttävät kuvan ja äänen, kun katsot videota tietokoneessa.
• Toistat videota suoraan sisäisestä muistista tai ”Memory Stick Duo” -kortilta. Kopioi video
tietokoneen kiintolevylle ja toista video sitten kiintolevyltä (sivu 54).
Kuvaa ei voi tulostaa.
• Tarkasta tulostimen asetukset.
Kuvia ei voi katsoa kamerassa sen jälkeen kun ne on kopioitu tietokoneeseen.
• Kopioi ne kansioon, jonka kamera tunnistaa, kuten esim. ”101MSDCF” (sivu 59).
• Käytä oikein (sivu 60).
Kuvat eivät näy oikein mukana toimitettua ohjelmistoa käytettäessä.
• Varmista, että kuvat sisältävä kansio on rekisteröity ”Viewed folders” (Katselukansio)
Vianmääritys
-kansioon. Jos kuvat eivät näy, vaikka kansio on rekisteröity ”Viewed folders” -kansioon,
päivitä tietokanta (sivu 64).
Mukana toimitetulla ohjelmistolla tuotuja kuvia ei löydy.
• Katso ”My Pictures” (Omat kuvat) -kansiosta.
• Jos olet muuttanut oletusasetuksia, katso kohtaa ””Folder to be imported” (Tuontikansio)
-kansion muuttaminen” sivulla 64 ja tarkasta, mitä kansiota tuomiseen on käytetty.
Haluat muuttaa ”Folder to be imported” -kansiota.
• Avaa ”Import Settings” (Tuontiasetukset) -näyttö ”Folder to be imported” (Tuontikansio)
-kansion muuttamista varten. Voit määrittää jonkin toisen kansion, kun olet ensin rekisteröinyt
sen ohjelmistolla ”Viewed folders” -kansioon (sivu 64).
Kaikkien tuotujen kuvien päivämääränä kalenterissa on 1. tammikuuta.
• Kameran päivämäärää ei ole asetettu. Aseta päivämäärä kameraan.
FI
81
”Memory Stick Duo”
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi asentaa.
• Asenna se oikein päin (t ”Lue tämä ensin” vaihe 3).
”Memory Stick Duo” -kortille ei voi tallentaa.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-
asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 89).
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Poista tarpeettomia kuvia (t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6).
• Asenna ”Memory Stick PRO Duo” (sivu 20), kun kuvaat videoita, joiden kuvakooksi on
asetettu [640(hieno)].
”Memory Stick Duo” -korttia ei voi alustaa.
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia, jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä kytkin on LOCK-
asennossa. Aseta kytkin tallennusasentoon (sivu 89).
Olet alustanut ”Memory Stick Duo” -kortin vahingossa.
• Kaikki ”Memory Stick Duo” -kortilla olevat tiedot poistetaan alustuksen yhteydessä. Niitä ei
voi palauttaa. Suosittelemme, että asetat ”Memory Stick Duo” -kortin kirjoitussuojakytkimen
LOCK-asentoon, jotta kuvia ei voi poistaa vahingossa (sivu 89).
”Memory Stick” -korttipaikalla varustettu tietokone ei tunnista ”Memory Stick
PRO Duo” -korttia.
• Tarkasta, että tietokone ja kortinlukija tukevat ”Memory Stick PRO Duo” -korttia. Muiden
kuin Sonyn valmistamien tietokoneiden ja kortinlukijoiden käyttäjien tulee ottaa yhteys niiden
valmistajiin.
• Jos tietokone ei tue ”Memory Stick PRO Duo” -korttia, kytke kamera tietokoneeseen (sivut
54–55). Tietokone tunnistaa ”Memory Stick PRO Duo” -kortin.
Sisäinen muisti
Kamera tai tietokone ei pysty toistamaan sisäisessä muistissa olevia tietoja.
• Kamerassa on asennettuna ”Memory Stick Duo”. Poista se (t ”Lue tämä ensin” vaihe 4).
Kuvia ei voi tallentaa sisäiseen muistiin.
• Kamerassa on asennettuna ”Memory Stick Duo”. Poista se (t ”Lue tämä ensin”vaihe 4).
Sisäisen muistin vapaa tila ei suurene, vaikka kopioisit sisäisessä muistissa
olevia tietoja ”Memory Stick Duo” -kortille.
• Tietoja ei poisteta kopioinnin jälkeen. Alusta sisäinen muisti tietojen kopioinnin jälkeen
suorittamalla [Alustus]-komento (sivu 45).
FI
82
Sisäisessä muistissa tallennettuna olevia tietoja ei voi kopioida ”Memory Stick
Duo” -kortille.
• ”Memory Stick Duo” -kortti on täynnä. Tarkasta kortin tilavuus (suositus on vähintään
32 Mt).
”Memory Stick Duo” -kortilla tai tietokoneessa olevia tietoja ei voi kopioida
sisäiseen muistiin.
• ”Memory Stick Duo” -kortilla tai tietokoneessa olevien tietojen kopiointi sisäiseen muistiin ei
ole mahdollista.
Tulostus
Katso seuraavien aiheiden kanssa myös kohtaa ”PictBridge-yhteensopiva tulostin”.
Kuvat tulostuvat kumpikin reuna pois leikkautuneena.
• Kun tulostat kuvaa, joka on otettu kuvakokoasetuksen ollessa [16:9(HDTV)], kuvan kumpikin
reuna voi leikkautua pois.
• Kun tulostat kuvia omalla tulostimellasi, peruuta rajaus- tai rajattomuusasetukset. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä ominaisuudet.
• Kun tulostat kuvia valokuvausliikkeessä, kysy, pystyvätkö he tulostamaan kuvat ilman, että
niiden reunat leikkautuvat pois.
PictBridge-yhteensopiva tulostin
Yhteyden luominen ei onnistu.
Vianmääritys
• Kameraa ei voi kytkeä suoraan tulostimeen, joka ei ole PictBridge-yhteensopiva. Selvitä
tulostimen valmistajalta, onko tulostin PictBridge-yhteensopiva.
• Tarkasta, että tulostin on päällä ja että se voidaan kytkeä kameraan.
• Valitse [USB-liitäntä]-asetukseksi [PictBridge]
(Asetus) -valikossa (sivu 49).
• Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos tulostin antaa virheilmoituksen, katso lisätietoja
tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
FI
83
Kuvia ei voi tulostaa.
• Tarkasta, että kamera on kytketty oikein tietokoneeseen käyttämällä USB-kaapelia.
• Kytke tulostin päälle. Katso lisätietoja tulostimen mukana tulleista käyttöohjeista.
• Jos valitset [Poistu] tulostuksen aikana, kuvia ei ehkä tulosteta. Irrota USB-kaapeli ja kytke se
uudelleen. Jos kuvien tulostus ei vieläkään onnistu, irrota USB-kaapeli, sammuta tulostin ja
käynnistä se uudelleen ja liitä sitten USB-kaapeli uudelleen.
• Videoita ei voi tulostaa.
• Muilla kuin tällä kameralla otettuja kuvia tai tietokoneella muokattuja kuvia ei ehkä voi
tulostaa.
Tulostus peruuntuu.
• USB-kaapeli irrotettiin ennen kuin
(Älä irrota USB-kaapelia) -ilmaisin poistui
näkyvistä.
Päivämäärää ei voi lisätä tai kuvia tulostaa hakemistotilassa.
• Tulostimessa ei ole näitä toimintoja. Selvitä tulostimen valmistajalta, onko siinä nämä
ominaisuudet.
• Kaikissa tulostimissa ei voi lisätä päivämäärää hakemistotilassa. Pyydä ohjeita tulostimen
valmistajalta.
Päivämäärän kohdalle kuvaan tulostuu ”---- -- --”.
• Päivämäärää ei voi tulostaa kuviin, joissa ei ole päivämäärätietoja. Aseta [Päivä]-asetukseksi
[Pois] ja tulosta kuva uudestaan (sivu 70).
Kuvakokoa ei voi valita.
• Selvitä tulostimen valmistajalta, pystyykö sillä tulostamaan halutun kokoisia kuvia.
Valittua kuvakokoa ei voi tulostaa.
• Irrota ja kytke uudestaan USB-kaapeli aina, kun vaihdat paperin kokoa tulostimen kameraan
kytkemisen jälkeen.
• Kameran tulostusasetus ei ole sama kuin tulostimessa. Muuta joko kameran (sivu 70) tai
tulostimen asetusta.
Kameraa ei voi käyttää tulostamisen peruutuksen jälkeen.
• Odota hetki, että tulostin ehtii suorittaa peruutuksen. Siihen voi kulua jonkin aikaa
tulostimesta riippuen.
FI
84
Muut
Kamera ei toimi.
• Käytä tähän kameraan sopivia oikeantyyppisiä paristoja (sivu 91).
• Paristojen varaus on vähissä (ilmaisin E tulee näkyviin). Asenna uudet paristot tai ladatut
nikkelimetallihydridiparistot (t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
Virta on päällä, mutta kamera ei toimi.
• Kamerassa oleva kiinteä mikrotietokone ei toimi oikein. Poista paristot ja asenna ne takaisin
minuutin kuluttua ja kytke kamera päälle.
Näytössä on tuntematon ilmaisin.
• Katso sivua 15.
Linssi huurtuu.
• Siihen tiivistyy kosteutta. Sammuta kamera ja jätä se noin tunniksi ennen kuin käytät sitä
(sivu 93).
Kamera lämpenee, kun sitä käytetään kauan.
• Tämä ei ole vika.
Objektiivi ei liiku, kun kytket kameran pois päältä.
• Paristot ovat tyhjät. Asenna uudet paristot tai ladatut nikkelimetallihydridiparistot (t ”Lue
Vianmääritys
tämä ensin” vaihe 1) tai käytä verkkolaitetta (ei mukana).
Kellon asetusnäyttö tulee näkyviin, kun kamera kytketään päälle.
• Aseta päivämäärä ja aika uudestaan (t ”Lue tämä ensin”vaihe 2).
FI
85
Varoitusilmaisimet ja -ilmoitukset
Itsediagnostiikkanäyttö
Jos näkyviin tulee kirjaimella alkava koodi,
kyseessä on itsediagnostiikkanäyttö. Kaksi
viimeistä numeroa (ss) vaihtelevat
kameran tilasta riippuen.
Jos ongelma ei ratkea, vaikka olet yrittänyt
seuraavia korjaustoimia muutaman kerran,
ota yhteys Sony-kauppiaaseen tai
paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Ilmoitukset
Jos jokin seuraavista ilmoituksista tulee
näkyviin, noudata ohjeita.
Katkaise virta ja kytke taas päälle
• Objektiivissa oleva ongelma on
aiheuttanut virheen.
E
C:32:ss
• Kameran laitteistossa on ongelma.
Kytke virta pois ja takaisin päälle.
C:13:ss
• Kamera ei pysty lukemaan tai
kirjoittamaan tietoja ”Memory Stick
Duo” -kortilta/-kortille. Kytke virta pois
ja uudestaan päälle ja asenna ”Memory
Stick Duo” uudestaan useita kertoja.
• Sisäisessä muistissa on tapahtunut
alustusvirhe tai kameraan on asennettu
alustamaton ”Memory Stick Duo”.
Alusta sisäinen muisti tai ”Memory
Stick Duo” (sivut 45 ja 46).
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
tai tiedot ovat vahingoittuneet. Asenna
uusi ”Memory Stick Duo” (sivu 89).
E:61:ss
E:91:ss
E:92:ss
• Kamerassa on toimintahäiriö. Alusta
kamera (sivu 48) ja kytke virta päälle
uudestaan.
• Paristot ovat lähes tyhjät. Asenna uudet
paristot tai ladatut
nikkelimetallihydridiparistot.
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 1).
Ilmaisin saattaa vilkkua, vaikka
paristojen käyttöaikaa on vielä jäljellä
5–10 minuuttia. Tämä riippuu
käyttöolosuhteista ja paristojen tyypistä.
Järjestelmävirhe
• Kytke virta pois ja uudestaan päälle
(t ”Lue tämä ensin”vaihe 2).
Sisäisen muistin virhe
• Kytke virta pois ja uudestaan päälle
(t ”Lue tämä ensin”vaihe 2).
Aseta Memory Stick paikalleen
• Asenna ”Memory Stick Duo” oikein.
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
(sivu 89).
• ”Memory Stick Duo” -kortti on
vioittunut.
• ”Memory Stick Duo” -kortin liitinosa
on likainen.
Memory Stick -tyyppivirhe
• Asennettua ”Memory Stick Duo”
-korttia ei voi käyttää kameran kanssa
(sivu 89).
FI
86
Alustusvirhe
• Alusta tallennusväline uudelleen
(sivut 45 ja 46).
Memory Stick on lukittu
• Käytät ”Memory Stick Duo” -korttia,
jossa on kirjoitussuojakytkin, ja tämä
kytkin on LOCK-asennossa. Aseta
kytkin tallennusasentoon (sivu 89).
Sisäisessä muistissa ei ole tilaa
Memory Stickillä ei ole muistitilaa
• Poista tarpeettomia kuvia tai tiedostoja
(t ”Lue tämä ensin” vaihe 6).
Lukumuisti
• Kamera ei pysty tallentamaan tai
poistamaan tietoja ”Memory Stick Duo”
-kortille/-kortilta.
Ei tiedostoa
Ei voi luoda lisää kansioita
• Kansio, jonka nimi alkaa ”999”, on jo
olemassa ”Memory Stick Duo”
-kortissa. Et voi luoda yhtään kansiota,
jos näin on.
Ei voi tallentaa
• Kamera ei voi tallentaa kuvia valittuun
kansioon. Valitse toinen kansio
(sivu 47).
Tiedostovirhe
• Kuvan toistamisen aikana tapahtui
virhe.
Tiedoston suojaus
• Poista suojaus (sivu 36).
Kuvan koko yli
• Yrität toistaa kuvakokoa, jota ei voi
toistaa kamerallasi.
• Sisäiseen muistiin ei ole tallennettu
kuvia.
• Tähän kansioon ei ole tallennettu kuvia.
• Et tehnyt kuvien kopiointia
tietokoneesta oikein (sivu 60).
Kansiovirhe
• Video ei ole tarpeeksi pitkä jaettavaksi
Vianmääritys
Ei tiedostoja tässä kansiossa
Ei voi jakaa
(noin kahta sekuntia lyhyempi).
• Tiedosto ei ole video.
Virheellinen toiminto
• Toistat tiedostoa, joka ei ole
yhteensopiva kameran kanssa.
• Kansio, jolla on samat kolme
ensimmäistä numeroa, on jo olemassa
”Memory Stick Duo” -kortissa
(esimerkiksi: 123MSDCF ja
123ABCDE). Valitse toinen kansio tai
luo uusi kansio (sivu 46).
(Tärinävaroituksen ilmaisin)
• Jos valo ei riitä, kameran tärinä voi
näkyä kuvassa. Käytä salamaa, kiinnitä
kamera jalustaan tai tue kamera muulla
tavoin paikalleen.
FI
87
640(hieno) ei ole saatavilla
• 640(hieno)-kokoisia videoita voidaan
kuvata ainoastaan käyttämällä
”Memory Stick PRO Duo” -korttia.
Asenna ”Memory Stick PRO Duo” tai
aseta kuvakooksi jokin muu kuin
[640(hieno)].
Tulostinvirhe
• Tarkasta tulostin.
• Tarkasta, onko tulostettava kuva
korruptoitunut.
• Tiedonsiirtoa tulostimeen ei ole ehkä
Käynnistä tulostin kytkemistä varten
vielä suoritettu loppuun. Älä irrota
USB-kaapelia.
• [USB-liitäntä]-asetuksena on
[PictBridge], mutta kamera on
kytkettynä PictBridgeyhteensopimattomaan laitteeseen.
Tarkasta laite.
• Yhteyttä ei ole muodostettu. Irrota
USB-kaapeli ja kytke se uudelleen. Jos
tulostin antaa virheilmoituksen, katso
lisätietoja tulostimen mukana tulleista
käyttöohjeista.
Liitä PictBridge -laitteeseen
• Yritit tulostaa kuvia ennen kuin
tulostimeen oli muodostettu yhteys.
Kytke PictBridge-yhteensopivaan
tulostimeen.
Ei tulostuskelpoista kuvaa
• Yritit suorittaa [DPOF-kuva]-
komennon asettamatta DPOF
(Kuvatilaus) -merkkiä kuviin.
• Yritit suorittaa [Koko tämä kansio]
-komennon, kun valittuna oleva kansio
sisältää vain videoita. Videoita ei voi
tulostaa.
Tulostin on varattu
Paperivirhe
Ei paperia
Mustevirhe
Muste vähissä
Ei mustetta
• Tarkasta tulostin.
FI
88
Käsittelee
• Tulostin peruuttaa nykyisen
tulostustyön. Et voi tulostaa, ennen kuin
se on suoritettu. Siihen voi kulua jonkin
aikaa tulostimesta riippuen.
Muut
”Memory Stick”
”Memory Stick” on pienikokoinen
kannettava mikropiiritallennusväline. Alla
olevassa taulukossa on lueteltu ”Memory
Stick” -tyypit, joita voidaan käyttää tämän
kameran kanssa. Kaikkien ”Memory Stick”
-toimintojen toimintaa ei voida kuitenkaan
taata.
”Memory Stick Duo” -kortin (ei
mukana) käyttöön liittyviä
huomautuksia
• Kuvia ei voi tallentaa, muokata tai poistaa, jos
kirjoitussuojakytkin siirretään LOCK-asentoon.
Sen voi siirtää ohutkärkisellä esineellä.
Liitin
”Memory Stick” -tyyppi
Tallennus/
toisto
Memory Stick (ilman
MagicGatea)
—
Memory Stick (MagicGaten
kanssa)
—
Memory Stick Duo (ilman
MagicGatea)
a
Memory Stick Duo
(MagicGaten kanssa)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
• Tietokoneella alustettu ”Memory Stick Duo”
-kortti ei välttämättä toimi tämän kameran
kanssa.
• Tietojen luku- ja kirjoitusnopeus vaihtelee
”Memory Stick Duo” -kortin ja käytetyn
laitteiston yhdistelmästä riippuen.
Kirjoitusalue
Joissakin ”Memory Stick Duo” -korteissa ei
ole kirjoitussuojakytkintä. ”Memory Stick
Duo” -korteissa, joissa on tämä kytkin,
kytkimen sijainti ja muoto saattavat
vaihdella ”Memory Stick Duo” -kortista
riippuen.
• Älä poista ”Memory Stick Duo” -korttia tietojen
lukemisen tai kirjoittamisen aikana.
• Tiedot voivat vahingoittua seuraavissa
tapauksissa:
– ”Memory Stick Duo” poistetaan tai kamera
kytketään pois päältä tietojen lukemisen tai
kirjoittamisen aikana
– ”Memory Stick Duo” -korttia käytetään
paikoissa, joissa on staattista sähköä tai
sähkökohinaa.
• Suosittelemme, että tärkeät tiedot
varmuuskopioidaan.
• Älä paina kovasti, kun kirjoitat kortin
kirjoitusalueelle.
• Älä kiinnitä tarraa ”Memory Stick Duo”
-korttiin tai Memory Stick Duo -sovittimeen.
• Kuljeta ja säilytä ”Memory Stick Duo” -korttia
aina sen mukana tulleessa kotelossa.
• Älä koske ”Memory Stick Duo” -kortin
liitinosaan käsin tai metalliesineillä.
• Älä iske, taivuta tai pudota ”Memory Stick
Duo” -korttia.
• Älä pura tai muunna ”Memory Stick Duo”
-korttia.
• Älä altista ”Memory Stick Duo” -korttia
vedelle.
Muut
”Memory Stick Duo”, ”MagicGate Memory
Stick Duo” ja ”Memory Stick PRO Duo” on
varustettu MagicGate-toiminnoilla. MagicGate
on salaustekniikkaa käyttävä tekijänoikeuksia
suojaava tekniikka. Tällä kameralla ei voi
suorittaa MagicGate-toimintoja tarvitsevaa
tietojen tallennusta ja toistoa.
*2
Tukee erittäin suurta tiedonsiirtonopeutta
rinnakkaisliitäntää käyttäen.
*3
640(hieno)-kokoisia videoita voidaan kuvata.
Kirjoitussuojakytkin
FI
89
• Älä jätä ”Memory Stick Duo” -korttia
pikkulasten ulottuville. He voivat niellä sen
vahingossa.
• ”Memory Stick Duo” -korttia ei saa käyttää tai
säilyttää seuraavanlaisissa olosuhteissa:
– kuumat paikat, esim. auringonpaisteeseen
pysäköidyn auton sisällä
– suoralle auringonvalolle altistuvat paikat
– kosteat paikat tai paikat, joissa on syövyttäviä
aineita.
Memory Stick Duo -sovittimen (ei
mukana) käyttöä koskevia
huomautuksia
• Jos käytät ”Memory Stick Duo” -korttia
”Memory Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa,
muista asentaa ”Memory Stick Duo” Memory
Stick Duo -sovittimeen. Jos asetat ”Memory
Stick Duo” -kortin ”Memory Stick”
-yhteensopivaan laitteeseen ilman Memory
Stick Duo -sovitinta, et ehkä pysty poistamaan
sitä laitteesta.
• Kun asennat ”Memory Stick Duo” -korttia
Memory Stick Duo -sovittimeen, varmista
ensin, että ”Memory Stick Duo” on oikeassa
asennossa, ja työnnä se sitten perille asti. Jos se
asennetaan väärin, se ei toimi.
• Kun käytät Memory Stick Duo -sovittimessa
olevaa ”Memory Stick Duo” -korttia ”Memory
Stick” -yhteensopivan laitteen kanssa, varmista,
että Memory Stick Duo -sovitin on asetettu
oikeinpäin. Huomaa, että väärä käyttö saattaa
vahingoittaa välinettä.
• Älä aseta Memory Stick Duo -sovitinta
”Memory Stick” -yhteensopivaan laitteeseen
ilman ”Memory Stick Duo” -korttia. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriöitä.
”Memory Stick PRO Duo” -kortin (ei
mukana) käyttöä koskeva huomautus
2 Gt:n ja sitä pienempien ”Memory Stick PRO
Duo” -korttien on vahvistettu toimivan oikein
tämän kameran kanssa.
FI
90
Paristot
Paristot, joita voit tai et voi käyttää kamerassasi
Paristotyyppi
mukana
tuettu
ladattava
R6-tyyppiset (koko AA) alkaliparistot
a
a
—
HR 15/51:HR6 -tyyppiset (koko AA)
nikkelimetallihydridiparistot*
—
a
a
ZR6-tyyppinen (koko AA) Oxy Nickel Primary
Battery -paristot
—
a
—
Mangaaniparistot**
—
—
—
Litiumparistot**
—
—
—
Nikkelikadmiumparistot**
—
—
—
* NH-AA-2DB-kaksoispakkaus jne.
** Toimintaa ei voi taata, jos jännite laskee tai paristotyyppi aiheuttaa muita ongelmia.
Alkaliparistot/Oxy Nickel Primary Battery
• Alkaliparistoja ja Oxy Nickel Primary Battery -paristoja ei voi ladata uudestaan.
• Alkaliparistojen ja Oxy Nickel Primary Battery -paristojen käyttöikä on lyhyempi kuin
nikkelimetallihydridiparistojen käyttöikä. Tästä johtuen virta voi katketa, vaikka jäljellä olevan varauksen
ilmaisimen mukaan paristoissa olisikin vielä käyttöikää jäljellä.
• Paristojen suorituskyky vaihtelee suuresti valmistajasta ja paristotyypistä riippuen, ja joissakin
tapauksissa pariston käyttöikä voi olla erittäin lyhyt. Näin voi olla erityisesti kylmissä olosuhteissa, ja
kuvaaminen voi olla mahdotonta lämpötilan ollessa alle 5 °C.
• Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja.
• Jos käytetään alkaliparistoja tai Oxy Nickel Primary Battery -paristoja, varaustilan ilmaisin ei ehkä näytä
oikeata aikaa.
• Alkaliparistojen ja Oxy Nickel Primary Battery -paristojen ominaisuuksista johtuen käytettävissä olevien
kuvaus- ja toistoaikojen välillä on suuri ero. Kamera saattaa tämän vuoksi kytkeytyä pois päältä objektin
ollessa ulkona, kun toimintatilakytkimen asentoa muutetaan. Vaihda tässä tapauksessa uudet paristot.
Nikkelimetallihydridiparistoja käyttämällä pystyt kuvaamaan kauemmin.
Muut
FI
91
Nikkelimetallihydridiparistot
• Älä poista ulkokuorta tai vahingoita paristoja. Älä koskaan käytä paristoja, joiden kuoret on poistettu
osaksi tai kokonaan tai jotka on halkaistu jollakin tavalla. Tällaiset paristot saattavat vuotaa, räjähtää tai
kuumentua, ja seurauksena voi olla palovamma tai muu tapaturma. Myös latauslaite voi vioittua.
• Älä kuljeta tai säilytä nikkelimetallihydridiparistoja metalliesineiden kanssa. Metalliesineet voivat
muodostaa oikosulun (+)- ja (-)-napojen välillä ja aiheuttaa näin kuumentumis- tai palovaaran.
• Jos nikkelimetallihydridiparistojen navat ovat likaiset, paristot eivät ehkä lataudu kunnolla. Pyyhi ne
puhtaiksi esim. pumpulipuikolla.
• Nikkelimetallihydridiparistot eivät ehkä lataudu täyteen aivan uusina tai jos niitä ei ole käytetty pitkään
aikaan. Tämä on normaalia tämän tyyppisille paristoille eikä ole toimintahäiriö. Jos näin käy, paristojen
toistuva käyttäminen tyhjiksi ja uudelleen lataaminen korjaa yleensä ongelman.
• Jos nikkelimetallihydridiparistot ladataan ennen kuin ne tyhjenevät kokonaan, alhaisen varauksen varoitus
saattaa tulla näkyviin odotettua aiemmin. Tätä kutsutaan muistivaikutukseksi.* Jos näin käy, paristojen
lataaminen vasta niiden tyhjennyttyä kokonaan korjaa ongelman.
* Muistivaikutus tarkoittaa tilannetta, jossa pariston kapasiteetti on väliaikaisesti pienentynyt.
• Voit kuluttaa paristojen varauksen loppuun kamerassa jättämällä kameran päälle kuvaesitystilassa
(sivu 36), kunnes paristot loppuvat.
• Älä sekoita uusia ja käytettyjä paristoja.
• Älä altista paristoja vedelle. Paristot eivät ole vesitiiviitä.
FI
92
Varotoimia
x Älä jätä kameraa seuraaviin
paikkoihin
• Erittäin kuumat paikat
Jos kamera jätetään esim. aurinkoiseen paikkaan
pysäköityyn autoon, kameran runko voi
vääristyä ja siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä.
• Suora auringonvalo ja lämmityslaitteiden
ympäristö
Kameran rungon väri voi muuttua tai runko
vääristyä, mikä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
• Paikat, joihin voi kohdistua tärinää
• Voimakkaan magneettikentän lähelle
• Hiekkaiset ja pölyiset paikat
Varo, ettei kameraan pääse hiekkaa tai pölyä.
Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä, joita ei
aina voi korjata.
x Puhdistaminen
Nestekidenäytön puhdistaminen
Pyyhi näytön pinta puhtaaksi sormenjäljistä,
pölystä ja muusta liasta nestekidenäytön
puhdistusvälineellä (ei mukana).
Linssin puhdistaminen
Pyyhi linssi puhtaaksi sormenjäljistä, pölystä ja
muusta liasta pehmeällä kangaspyyhkeellä.
x Käyttölämpötilat
Jos kamera tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
paikkaan, kameran sisään ja pinnalle voi tiivistyä
kosteutta. Tämä tiivistyminen saattaa aiheuttaa
kameran toimintahäiriöitä.
Kosteutta tiivistyy helposti, kun:
• kamera tuodaan kylmästä (esim. hiihtomäestä)
lämpimään huoneeseen
• kamera viedään ilmastoidusta huoneesta tai
autosta kuumaan ulkoilmaan.
Kosteuden tiivistymisen estäminen
Kun tuot kameran kylmästä lämpimään, sulje se
muovipussiin ja anna sen sopeutua uuden paikan
olosuhteisiin noin tunnin ajan.
Jos kosteutta tiivistyy
Sammuta kamera ja odota noin tunti, että kosteus
haihtuu. Huomaa, että jos otat kuvia, kun kameran
objektiivissa on kosteutta, kuvista ei tule tarkkoja.
x Sisäinen ladattava paristo
Tässä kamerassa on sisäinen ladattava paristo,
joka ylläpitää päivämäärän ja ajan ja muut
asetukset riippumatta siitä, onko virta päällä.
Tämä ladattava paristo latautuu koko ajan
kameran käytön aikana. Sen varaus heikkenee
kuitenkin vähitellen, jos käytät kameraa vain
lyhyitä jaksoja kerrallaan. Jos et käytä kameraa
lainkaan noin kuukauteen, paristo tyhjenee
kokonaan. Muista ladata paristo tässä tapauksessa
uudelleen ennen kameran käyttöä.
Voit kuitenkin käyttää kameraa, vaikka ladattava
paristo olisi tyhjä, mutta et pysty tallentamaan
päivämäärää ja aikaa.
Muut
Kameran pinnan puhdistaminen
Puhdista kameran pinta kevyesti vedellä
kostutetulla pehmeällä kangaspyyhkeellä ja pyyhi
pinta sitten kuivaksi puhtaalla kangaspyyhkeellä.
Älä käytä seuraavia, sillä ne voivat vahingoittaa
pintaa tai koteloa.
• Kemialliset tuotteet, kuten ohentimet, bensiini,
alkoholi, kertakäyttöiset vaatteet,
hyönteiskarkotteet, aurinkovoide,
hyönteismyrkyt.
• Älä kosketa kameraa, jos käsissäsi on jotakin
edellä mainituista aineista.
• Älä jätä kameraa pitkäaikaiseen kosketukseen
kumin tai vinyylin kanssa.
x Kosteuden tiivistyminen
Latausmenetelmä
Aseta paristot, joissa on riittävästi tehoa jäljellä,
kameraan tai kytke kamera pistorasiaan
verkkolaitteen (ei mukana) avulla ja jätä kamera
vähintään 24 tunniksi virtakytkimen ollessa pois
päältä.
Kamera on tarkoitettu käytettäväksi 0–40 °C:n
lämpötilassa. (Jos käytetään alkaliparistoja / Oxy
Nickel Primary Battery -paristoja, lämpötila-alue
on 5–40 °C.) Kuvaaminen erittäin kylmissä tai
kuumissa olosuhteissa näiden rajojen ulkopuolella
ei ole suositeltavaa.
FI
93
Tekniset tiedot
Kamera
[Virtalähde, yleistä]
Teho
[Järjestelmä]
Kuvailmaisin
7,18 mm:n (1/2,5-tyyppinen)
väri-CCD, päävärisuodatin
Kuvapisteiden kokonaismäärä
Noin 6 183 000 kuvapistettä
Tehollisten kuvapisteiden määrä
Noin 6 003 000 kuvapistettä
Objektiivi
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomobjektiivi
f = 5,1–15,3 mm (31–93 mm
35 mm:n kinofilmikameran
polttoväliksi muunnettuna)
F2,8–5,1
Automaattinen NDsuodatinkytkentä
Valotuksen säätö Automaattivalotus,
valotusohjelma (7 tilaa)
Valkotasapaino
Automaattinen, päivänvalo,
pilvinen, loistevalo, hehkuvalo
Tiedostomuoto (DCF-standardin mukainen)
Valokuvat: Exif Ver. 2.21
JPEG-yhteensopiva, DPOFyhteensopiva
Videot: MPEG1-yhteensopiva
(mono)
Tallennusväline Sisäinen muisti (32 Mt)
”Memory Stick Duo”
Salamavalo
Suositeltu etäisyys (ISOasetuksena Automaat.): noin
0,2–7,0 m (W) / noin 0,5–
3,8 m (T)
[Tulo- ja lähtöliittimet]
USB-liitin
mini-B
USB-tiedonsiirto Hi-Speed USB (USB 2.0yhteensopiva)
[Nestekidenäyttö]
Nestekidenäytön paneeli
5,1 cm (2,0-tyyppinen) TFTohjain
Pisteiden kokonaismäärä
84 960 (354×240) pistettä
FI
94
R6-tyyppiset (koko AA)
alkaliparistot (2), 3 V
HR 15/51:HR6 -tyyppiset
(koko AA)
nikkelimetallihydridiparistot
(2, ei mukana), 2,4 V
ZR6-tyyppinen (koko AA) Oxy
Nickel Primary Battery
-paristot (2, ei mukana), 3 V
AC-LS5K-verkkolaite (ei
mukana), 4,2 V
Tehonkulutus
(kuvattaessa nestekidenäytön ollessa päällä)
1,0 W
Käyttölämpötila 0 – +40 °C
Säilytyslämpötila –20 – +60 °C
Mitat
99,9×52,0×36,8 mm
(lev./kork./syv., ulkonemia
lukuun ottamatta)
Paino
Noin 181 g (kaksi paristoa,
rannehihna jne. mukaan lukien)
Mikrofoni
Elektreettikondensaattorimikrofoni
Kaiutin
Dynaaminen kaiutin
Exif Print
Yhteensopiva
PRINT Image Matching III
Yhteensopiva
PictBridge
Yhteensopiva
Rakenne ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman,
että siitä ilmoitetaan erikseen.
Hakemisto
Hakemisto
A
H
K
AE/AF-lukon ilmaisin ..........29
Hakemistonäyttö
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Kamera .................................42
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
AF-apuvalo ...........................44
Hehkuvalo ............................ 29
AF-etäisyysmittarin ruudun
ilmaisin ..........................28
Hidas suljin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
AF-etäisyysmittarin ruutu .....28
Alivalotus..............................10
Hiekkaranta-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Alustus ............................45, 46
Hieno .................................... 30
Asenna ..................................53
Hämärä muotokuva -tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
AF-lukko...............................29
Asetus .......................33, 40, 41
Asetus 1 .........................48
Kamera ..........................42
Hämärä-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Memory Stick
-työkalu..........................46
I
Asetus 2 .........................49
Sisäinen muisti
-työkalu..........................45
Ilmaisin............. katso ”Näyttö”
Asetus 1 ................................48
Itsediagnostiikkanäyttö ........ 86
Asetus 2 ................................49
Itselaukaisin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Aukko ...................................10
Automaattikatselu .................44
Automaattisäätö-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Automaattitarkennus...............9
ISO ................................. 10, 30
Kameran pitäminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kansio...................................34
Luonti ............................46
Muuttaminen .................47
Katselu
Valokuva
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Video
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Katselu-valikko.....................34
Kellon asettaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
Kellon asetus.........................50
Kerta .....................................42
Keskipiste-AF.......................28
Kieli ......................................48
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
Kirjoitussuojakytkin .............89
J
Kontrasti ...............................32
Jaa......................................... 38
Koon muuttaminen ...............37
JPG ....................................... 59
Kopioi ...................................47
Kosteuden tiivistyminen .......93
C
Kuva......................................36
CD-ROM ..............................53
Kuvaaminen
Digitaalizoom .......................42
DPOF ....................................72
E
Epäterävyys.............................9
EV .........................................27
Valokuva
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Hakemisto
D
Video
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kuvakoko..............................11
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 4
Kuvan laatu .....................11, 30
Kuvapiste ..............................11
FI
95
Kuvatehoste ..........................32
”Memory Stick Duo” ........... 89
Kuvatiedostojen
tallennuskohteet ja
tiedostonimet .................59
Asennus/poistaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 3 ja 4
Kuvatilaus-merkki ................72
Kirjoitussuojakytkin ..... 89
Kuvaustapa ...........................30
Kuvausvalikko ......................27
Kuvien määrä ja videoiden
tallennusaika ................. 20
Kuvaväli................................31
Memory Stick -työkalu ........ 46
Kuvien kopioiminen
tietokoneeseen ...............54
Mittausmuoto
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Kuvien määrä ja videoiden
tallennusaika..................20
Moni-AF .............................. 28
Käyttöjärjestelmä............52, 65
Monikuva ............................. 30
Käännä..................................38
Monikuviomittari
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
L
Liittäminen
Tietokone.......................55
O
Ohjelmisto ............................ 61
Ohjelmoitava
automaattikuvaus .......... 23
Optinen zoom ....................... 42
Osien tunnistaminen .............13
P
Painaminen puoliväliin........... 9
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Pakotettu salama
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Palauta ..................................48
Monipiste-AF....................... 28
Parallaksi .............................. 78
MPG..................................... 59
Paristo
Loistevalo .............................29
Mustavalkoinen.................... 32
Asennus/poistaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Lumi-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Muuta kansiota..................... 47
Pariston kestoaika .........22
N
Varaustilan ilmaisin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Tulostin..........................69
Luo kansio ............................46
M
Mukana olevat varusteet
t ”Lue tämä ensin”
Nestekidenäyttö ............... katso
”Näyttö”
NR hidas suljin..................... 16
M AF ....................................42
Näyttö
PC ................ katso ”Tietokone”
Pehmeä kuva -tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
M/V ......................................32
Ilmaisin ......................... 15
PFX....................................... 32
Macintosh-tietokone .............65
Näytön muuttaminen .... 19
PictBridge.......................49, 68
Suositeltava
ympäristö.......................65
Maisema-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Massamuisti..........................49
Piippaus ................................ 48
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Pikakatselu
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Pikakelaus taakse-/eteenpäin
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Pilvinen................................. 29
Pistemittauksen hiusristikko
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
FI
96
Pistemittaus
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
T
U
Tarkennin........................ 59, 60
USB-kaapeli ...................55, 69
Poista
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Tarkennus ......................... 9, 28
USB-liitäntä ..........................49
PTP .......................................49
Puhdistaminen ......................93
Punasilmäisyyden esto..........43
Päivänvalo .............................29
R
Rajaus ...................................40
Rannehihna
t ”Lue tämä ensin”
S
S AF ......................................42
Salamavalon taso ..................32
Salamavalo-tila
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Tarkennustila ........................ 42
Tarkkaile............................... 42
V
Tarkkuusdigitaalizoom ......... 42
Vakio.....................................30
Teholliset kuvapisteet ........... 94
Valikko..................................25
Tekniset tiedot ...................... 94
Katselu...........................34
Terävyys ............................... 33
Kuvaaminen...................27
Tiedoston tallennuskohde..... 59
Vaihtoehdot ...................26
Tiedostonimi......................... 59
Valkotasapaino......................29
Tiedostonumero.................... 49
Valotus ..................................10
Tietokone.............................. 51
Valotusaika ...........................10
Kuvien
kopioiminen ............ 54, 65
Valotusohjelma .....................24
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Macintosh...................... 65
Ohjelmisto..................... 61
Suositeltava
ympäristö ................ 52, 65
Varoitusilmaisimet ja
-ilmoitukset ...................86
Varotoimia ............................93
Verkkolaite............................14
Seepia....................................32
Tietokoneeseen
tallennettujen
kuvatiedostojen katselu
kameralla....................... 60
Sisäinen ladattava paristo......93
Windows ....................... 51
Sisäinen muisti......................21
Tiivistyssuhde....................... 12
VGA
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 4
Sisäinen muisti -työkalu .......45
Toimintatila .......................... 30
Vianmääritys.........................74
Suojaa ...................................35
Toisto...............katso ”Katselu”
Suuri herkkyys
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Toisto/muokkaus .................. 23
Videon kuvaaminen
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Sarjakuvaus...........................30
Toistozoomaus
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
Tulostaminen suoraan .......... 68
Tulostaminen
valokuvausliikkeessä..... 72
Tulostus ................................ 67
Hakemistotila ................ 68
Yksittäiskuvatila ........... 68
Virran automaattikatkaisu
-toiminto
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 2
Hakemisto
Tulostaminen
hakemistotilassa ............ 68
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 1
Väri .......................................11
Värikylläisyys.......................32
W
WB........................................29
Windows-tietokone ...............51
Suositeltava
ympäristö.......................52
FI
97
Y
Yksittäiskuvatilassa
tulostaminen ..................68
Ylivalotus..............................10
Z
Zoom
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 5
Ä
Älykäs zoom.........................42
Äänitaso
t ”Lue tämä ensin”
vaihe 6
FI
98
Tavaramerkit
•
on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• ”Memory Stick”,
•
•
•
•
, ”Memory Stick PRO”,
, ”Memory Stick Duo”,
, ”Memory Stick PRO
, ”MagicGate”
ovat Sony Corporationin
Duo”,
ja
tavaramerkkejä.
Microsoft ja Windows ovat Microsoft
Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa
maissa.
Macintosh ja Mac OS ovat Apple Computer,
Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Intel, MMX ja Pentium ovat Intel Corporationin
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
Lisäksi muut tässä oppaassa käytetyt
järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä
niiden kehittäjien tai valmistajien
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkkejä ™ ja ® ei ole
kuitenkaan käytetty kaikissa tapauksissa tässä
oppaassa.
FI
99
FI
100
FI
101
Download PDF