Sony | DSC-S600 | Sony DSC-S600 Käyttöohjeet

1
2
Gör klart batterierna
Sätt i batterierna.
1
3
Slå på kameran/ställ klockan
Välj
2
.
Sätt i ett ”Memory Stick Duo”minneskort (medföljer ej)
Kontaktsida
Tryck på POWER.
POWER
Tänds
Skjut in ”Memory Stick Duo”-minneskortet så långt det går tills det klickar till.
Håll OPEN-knappen intryckt och öppna locket.
När det inte sitter i något ”Memory Stick Duo”-minneskort
3
Ställ klockan med hjälp av styrknappen.
1 Välj datumvisningsformat med v/V, och tryck sedan på z.
Klockinställning
Å/M/D
M/D/Å
D/M/Å
2006 / 1 /
Sätt i batterierna med polerna (3/#) vända åt rätt håll.
1
12 : 00
OK
AM
Ångra
2 Välj respektive punkt med b/B och ställ in siffervärdet
Digital Still Camera
med v/V, och tryck sedan på z.
Läs det här först
SE
Lue tämä ensin
FI
Stäng locket.
/
Kameran lagrar bilder i och spelar upp bilder från internminnet (32 MB). t ”Bruksanvisning/
Felsökning” (sidan 21)
4
1
Välj vilken bildstorlek du vill använda
Välj läge.
2
Tryck på
(Bildstorlek).
3
Välj storlek med v/V.
Stillbilder:
Ställ in
.
Ställ in
.
/
Filmer:
DSC-S600
3 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
Bruksanvisningar
Läs noggrant igenom det här häftet och det separata häftet ”Bruksanvisning/Felsökning” innan du
börjar använda kameran, och ta sedan vara på bruksanvisningarna för att kunna slå upp saker i
framtiden.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä
ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
/
• Ovanstående skärm visas för stillbilder.
• För filmer går det att välja [640(Fin)] (endast på
”Memory Stick PRO Duo”-minneskort),
[640(Standard)] eller [160].
• Antalet stillbilder som går att lagra eller hur
långa filmer som går att spela in visas till höger
om punkten [Bildstorlek].
/
4
• Om du vill avbryta proceduren så välj [Ångra] och tryck på z.
-knapp
© 2006 Sony Corporation Printed in China
2-658-424-21(1)
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
Kontroll av medföljande tillbehör
• Alkaliska batterier av typ R6 (storlek AA) (2)
Varning: Försök inte ladda upp dessa batterier.
Användning av alkaliska batterier
För att ändra datum- och klockinställningen
Läs noggrant igenom avsnittet ”Angående alkaliska batterier (medföljer)/Oxy Nickel Primary
Battery-batterier (medföljer ej)”. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 91)
Välj [Klockinställning] på
Användning av andra batterier än de som medföljer
Inget ”Memory Stick Duo”minneskort medföljer.
Kameran har ett inbyggt minne
(32 MB) men för att kunna ta fler
bilder rekommenderar vi att du
använder ett ”Memory Stick Duo”minneskort.
Angående stillbildsstorlekar
(Inst.)-skärmen och utför sedan proceduren i steg 3 ovan.
t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 41 och 50)
• Nickel-metallhydridbatterier går att ladda upp och använda upprepade gånger.
• Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
• Om du valde [D/M/Å] i steg 3-1 så ställ in klockan enligt 24-timmarssystemet.
Det går att ansluta kameran till ett vägguttag med hjälp av nätadaptern AC-LS5K (medföljer ej)
t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 14). Se bruksanvisningen som medföljer nätadaptern.
Indikator för
återstående
batteriström
Riktlinjer för
återstående
batteriström
• Bruksanvisning: ”Läs det här först” (det här häftet) (1)
• Bruksanvisning: ”Bruksanvisning/Felsökning” (1)
6M (2816×2112)
För utskrift i A4-format eller bilder med
hög densitet i A5-format
Tillräckligt
mycket ström
kvar.
Batteriet
halvfullt.
Andra sorters minneskort går inte
att använda.
• För närmare detaljer om ”Memory
Stick Duo”-minneskort
t ”Bruksanvisning/Felsökning”
(sidan 89)
Svagt batteri.
Inspelningen/
uppspelningen
kommer snart att
avbrytas.
Sätt i nya batterier, eller
fullt uppladdade nickelmetallhydridbatterier.
(Varningsindikatorn
blinkar.)
• När alkaliska batterier/Oxy Nickel Primary Battery-batterier används kan det hända att den återstående tiden
som visas inte är rätt.
• När nätadaptern (medföljer ej) används visas inte indikatorn för återstående batteritid.
Observera
För att ta ut batterierna
• LCD-skärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik vilket gör att minst 99,99% av
bildpunkterna är praktiskt användbara. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller
alltid lyser vitt, rött, blått eller grönt på LCD-skärmen. Detta är dock normalt och beror på
tillverkningsmetoden, och påverkar inte de bilder som lagras på något sätt.
• Kameran är ett precisionsinstrument. Var försiktig
Ögla
så att du inte stöter till objektivet eller LCDskärmen, och undvik att trycka onödigt hårt på
kameran. Sätt fast den medföljande
handlovsremmen för att undvika att kameran blir
skadad om du skulle råka tappa den, osv.
Utskrift
Färre
Fin
(Högupplösning)
För utskrift i vykortsformat
VGA(E-Mail)
(640×480)
För att göra det möjligt att lagra fler bilder
För bilder som ska skickas som e-post eller
användas på en webbsida
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
För bilder som ska visas på en bredbildsTV eller en Hi-Vision-kompatibel TV***
Fler
Grov
* Bilderna lagras med samma förhållande på 3:2 som används på fotopapper, vykort, osv.
** Det kan hända att bilden skärs av i kanterna vid utskriften. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 83)
*** Det går att få ännu högre bildkvalitet genom att ansluta kameran via ett ”Memory Stick”-fack eller via
USB.
För att stänga av kameran
Tryck en gång till på POWER.
• Om kameran drivs på batteri och man inte gör något med den på ungefär 3 minuter stängs den automatiskt av
för att spara på batteriströmmen (automatisk avstängning).
Ändring av språkinställningen
• Det kan hända att tiden som visas inte är korrekt under vissa förhållanden.
Antal bilder
2M (1632×1224)
Kontroll av den återstående batterinivån
”Memory Stick”: Det går inte att
använda vanliga ”Memory Stick”minneskort i den här kameran.
• CD-ROM-skiva (med Cyber-shot-mjukvara) (1)
Användningsriktlinjer
3M (2048×1536)
• Om klockan inte är inställd tänds klockinställningskärmen varje gång kameran slås på.
• Rör inte vid objektivet när locket öppnas och objektivet matas ut. Låt heller inte kameran ligga med
objektivet i utskjutet läge under längre tid med strömmen avstängd, eftersom det kan leda till fel på kameran.
• Följande skärm visas den andra gången kameran slås på och därefter.
Tryck på POWER för att slå på kameran och kontrollera tiden på LCD-skärmen.
• Axelrem (1)
.
Bildstorlek
3:2* (2816×1872)
När kameran slås på
Användning av nätadaptern
För närmare detaljer om bildstorlekar t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 11)
Standardinställningarna är markerade med
Hur klockan visas
Det går att använda nickel-metallhydridbatterier av typ HR 15/51:HR6 (storlek AA)/Oxy Nickel
Primary Battery-batterier av typ ZR6 (storlek AA). t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 91)
”Memory Stick Duo”: ”Memory
Stick Duo”-minneskort går att
använda i den här kameran.
• USB-kabel (1)
Tryck på
(Bildstorlek)
för att göra klart
inställningen.
Det går att ändra vilket språk som ska användas för meddelanden som visas på skärmen. Om du
vill ändra språkinställningen så tryck på MENU för att tända menyskärmen. Välj
(Inst.) med
styrknappen, välj [ A Språk] på
(Inställningar 1)-skärmen, och välj därefter önskat språk.
1
t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 48)
Angående antalet stillbilder som går att lagra och hur långa filmer som går att spela in
Antalet stillbilder som går att lagra och den inspelningsbara tiden för filmer varierar beroende på
vilken bildstorlek som är inställd.
För närmare detaljer om antalet bilder som går att lagra respektive inspelningstiden
t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 20)
Stillbilder
Filmer
Maximalt antal lagringsbara bilder
Maximalt inspelningsbar tid
Håll kameran med locket till batterifacket vänt uppåt, öppna batterilocket och ta ut batterierna.
Var försiktig så att du inte tappar batterierna.
• Antalet bilder som går att lagra och inspelningstiden kan variera beroende på tagningsförhållandena.
För att ta ut ”Memory Stick Duo”-minneskortet
Öppna locket till ”Memory Stick Duo”-facket och tryck in
”Memory Stick Duo”-minneskortet en gång.
När läsnings/skrivningslampan lyser
Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor återfinns på vår
kundtjänsts webbplats.
Öppna aldrig locket till batterifacket eller ”Memory Stick
Duo”-minneskortet och stäng aldrig av kameran. Då kan
data bli förstörda.
Läsnings/
skrivningslampa
http://www.sony.net/
fortsätter på baksidan
1
2
Asenna paristot
1
Työnnä paristot sisään.
Kytke kamera päälle ja aseta kello
Valitse
2
.
3
Asenna ”Memory Stick Duo”
(ei mukana)
Liitinpuoli
Paina POWER.
POWER
Valo
Työnnä ”Memory Stick Duo” perille asti, niin että se naksahtaa.
Kun ”Memory Stick Duo” ei ole asennettuna
Paina OPEN ja avaa samalla kansi.
3
Aseta kello ohjauspainikkeella.
1 Valitse näyttötapa painikkeilla v/V ja paina sitten z.
/
Kohdista 3/# -merkit ja työnnä paristot sisään.
/
:
2 Valitse kukin kohta painikkeilla b/B ja aseta numeroarvo
Digital Still Camera
painikkeilla v/V ja paina sitten z.
Lue tämä ensin
Kamera tallentaa ja näyttää kuvia sisäistä muistiaan (32 Mt) käyttäen. t ”Käyttö- ja
vianmääritysopas” (sivu 21)
4
1
Valitse käytettävä kuvakoko
Valitse tila.
Valokuva:
FI
/
Sulje kansi.
Valitse
.
Valitse
.
2
Paina
3
Valitse koko painikkeilla
v/V.
(Kuvakoko).
/
Video:
DSC-S600
3 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
Käyttöohjeet
Lue tämä opas ja ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (erillinen ohje) huolellisesti ennen kameran käyttöä
ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
/
/
• Yllä oleva näyttö on valokuvia varten.
• Valitse videon kuvaamista varten [640(hieno)]
(vain ”Memory Stick PRO Duo”), [640(vakio)]
tai [160].
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä tai
tallennettavissa olevan videon aika näkyy
kohdan [Kuvakoko] oikealla puolella.
4
• Peruuta valitsemalla [Peruuta] ja painamalla sitten z.
-painike
Vahvista asetus
painamalla
(Kuvakoko).
© 2006 Sony Corporation Printed in China
Painettu 100% kierrätetylle paperille
käyttäen haihtuvista orgaanisista yhdisteistä
vapaata kasvisöljypohjaista mustetta.
Mukana tulleiden varusteiden tarkastaminen
• R6-tyypin (koko AA) alkaliparistot (2)
Varoitus: Älä lataa näitä paristoja.
• USB-kaapeli (1)
Mukana ei ole ”Memory Stick Duo”
muistikorttia.
Kamerassa on sisäinen muisti (32 Mt),
mutta ”Memory Stick Duo”
-muistikortin ostaminen on
suositeltavaa, koska sen avulla
voidaan ottaa useampia kuvia.
”Memory Stick Duo”: voit käyttää
kamerassasi ”Memory Stick Duo”
-muistikorttia.
Alkaliparistojen käyttäminen
Päivämäärän ja kellonajan muuttaminen
Lue kohta ”Alkaliparistot (mukana) / Oxy Nickel Primary Battery (ei mukana)” huolellisesti.
t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 91)
Valitse [Kellon asetus]
Muiden kuin mukana toimitettujen paristojen käyttö
(Asetus) -näytössä ja suorita edellä kuvattu vaihe 3.
t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivut 41 ja 50)
Kellonäyttö
Voit käyttää HR 15/51:HR6 -tyyppisiä (koko AA) nikkelimetallihydridiparistoja tai ZR6 (koko
AA) Oxy Nickel Primary Battery -paristoa. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 91)
• Nikkelimetallihydridiparistot voidaan ladata uudelleen useita kertoja.
• Keskiyö on 12:00 AM ja keskipäivä on 12:00 PM.
• Jos valitsit [P/KK/V] vaiheessa 3-1, aseta aika 24 tunnin kellon mukaisesti.
Virran kytkeminen
Verkkolaitteen käyttäminen
Voit kytkeä kameran pistorasiaan AC-LS5K-verkkolaitteen avulla (ei mukana) t ”Käyttö- ja
vianmääritysopas” (sivu 14). Lue verkkolaitteen mukana tulleet käyttöohjeet.
• Jos et aseta kelloa, kellonajan asetusnäyttö tulee esiin aina, kun kamera kytketään päälle.
• Älä kosketa linssiä suojuksen auetessa ja objektiivin tullessa ulos. Älä myöskään jätä kameran objektiivia
ulos työnnettyyn asentoon pitkäksi aikaa virran ollessa pois päältä, sillä tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön.
• Seuraava näyttö tulee esiin, kun kamera kytketään päälle toisen kerran ja aina sen jälkeen.
”Memory Stick”: et voi käyttää
kamerassasi ”Memory Stick”
-muistikorttia.
Akussa
jäljellä olevan
latauksen
ilmaisin
• CD-ROM-levy (Cyber-shot-sovellusohjelmisto) (1)
Muita muistikortteja ei voi käyttää.
Ohjeita
akussa jäljellä
olevasta
latauksesta
• Käyttöohjeet: ”Lue tämä ensin” (tämä opas) (1)
• ”Memory Stick Duo” -muistikorttia
koskevia tarkempia tietoja
t ”Käyttö- ja vianmääritysopas”
(sivu 89)
• Käyttöohjeet: ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (1)
Huomautuksia
• Nestekidenäyttö on valmistettu erittäin hienoa tarkkuustekniikkaa käyttäen, niin että yli 99,99 %
kuvapisteistä on toimivia. Nestekidenäytössä voi kuitenkin näkyä jatkuvasti joitakin hyvin pieniä
mustia tai kirkkaita pisteitä (valkoisia, punaisia, sinisiä tai vihreitä). Nämä valmistuksessa syntyneet
pisteet ovat normaaleja eivätkä vaikuta kuvaamiseen millään tavalla.
• Kamera on tarkkuusväline. Varo, että et kolauta
Koukku
objektiiviä tai nestekidenäyttöä mihinkään. Älä
myöskään käsittele kameraa kovakouraisesti.
Kiinnitä hihna, jotta kamera ei putoa ja vioitu.
Kuvakokoa koskevia tarkempia tietoja t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 11)
Oletusarvojen kohdalla on
Virran kytkeminen pois
Riittävästi tehoa
jäljellä
Akku puoliksi
täynnä
Akun lataus
alhainen,
tallennus/toisto
loppuu pian.
Vaihda paristojen tilalle
uudet paristot tai täyteen
ladatut
nikkelimetallihydridiparistot.
(Varoitusilmaisin vilkkuu.)
• Näkyvä aika ei ole välttämättä oikea kaikissa olosuhteissa.
• Jos käytetään alkaliparistoja tai Oxy Nickel Primary Battery, varaustilan ilmaisin ei ehkä näytä oikeata aikaa.
• Kun käytetään verkkolaitetta (ei mukana), varaustilan ilmaisin ei ole näkyvissä.
Paristojen poistaminen
Paina POWER-painiketta uudelleen.
• Jos kamera toimii paristovirralla etkä käytä kameraa noin kolmeen minuuttiin, kamera kytkeytyy pois päältä
automaattisesti estääkseen paristojen tyhjenemisen (virran automaattikatkaisu).
Kieliasetuksen muuttaminen
Voit muuttaa näytön tekstien kieltä. Jos haluat muuttaa kieltä, tuo valikkonäyttö näkyviin
painamalla MENU. Valitse
(Asetus) ohjauspainikkeella, valitse sitten [ A Valitse kieli]
kohdassa
(Asetus 1) ja valitse sitten haluamasi kieli. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas”
1
(sivu 48)
-merkki.
Kuvakoko
Käyttöohjeita
6M (2816×2112)
A4-kokoisten tai tarkkojen A5-kokoisten
kuvien tulostamista varten
Tulostus
Vähemmän
Hieno
Enemmän
Karkea
3M (2048×1536)
2M (1632×1224)
Postikorttikokoisten kuvien tulostamista
varten
VGA(s-posti)
(640×480)
Suuren kuvamäärän tallentamista varten
Sähköpostiviesteihin liitettäviä tai wwwsivustoihin käytettäviä kuvia varten
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Kuvien laajakuva-TV:ssä tai Hi-Visionyhteensopivassa TV:ssä katselua varten***
* Kuvat tallennetaan käyttäen samaa 3:2-sivusuhdetta, joka on mm. valokuvapapereissa ja postikorteissa.
** Kuvan kumpikin reuna voi leikkautua pois tulostettaessa. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 83)
*** Saat vieläkin parempilaatuisen kuvan liittämällä kameran ”Memory Stick” -paikan tai USB-liitännän
kautta.
Tallennettavien kuvien määrä ja tallennettavan videon aika
Tallennettavien kuvien määrä ja tallennettavien videoiden aika vaihtelee valitun kuvakoon
mukaan.
Tarkempia tietoja kuvien määrästä ja ajasta t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 20)
Valokuvat
Videot
Tallennettavissa olevien kuvien
enimmäismäärä
Tallennettavissa oleva
enimmäisaika
Pidä kameraa paristolokeron kansi ylöspäin ja avaa sitten kansi ja poista paristot. Varo, etteivät
paristot putoa.
• Tallennettavissa olevien kuvien määrä ja aika voivat vaihdella kuvausolosuhteista riippuen.
”Memory Stick Duo” -kortin poistaminen
Avaa ”Memory Stick Duo” -lokeron kansi ja paina sitten
”Memory Stick Duo” -kortti sisään kerralla.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä kysymyksiä on asiakastuen wwwsivustolla.
http://www.sony.net/
Kuvien määrä
3:2* (2816×1872)
Pariston jäljellä olevan varaustason tarkistaminen
Kytke virta päälle painamalla POWER-painiketta ja tarkasta aika nestekidenäytöstä.
• Rannehihna (1)
Valokuvien koko
Kun käytön merkkivalo palaa
Käytön merkkivalo
Älä koskaan avaa paristolokeron / ”Memory Stick Duo”
-lokeron kantta tai katkaise virtaa. Tiedot saattavat
vahingoittua.
jatkuu kääntöpuolella
5
Ta bilder så enkelt som möjligt (i det helautomatiska läget)
Hur man håller kameran
1
2
Välj läge.
Stillbilder (med helautomatiska
inställningar):
Ställ in
Ta bilden genom att trycka på avtryckaren.
1
Välj
.
2
Tryck på MENU.
3
Välj
(Kamera) med b, och
välj sedan läge med v/V.
Titta på/radera bilder
1
Välj
2
.
Välj en bild med b/B.
Stillbilder:
Tryck ner avtryckaren AE/AF-lås
halvvägs och håll den Blinkar t Indikatorn tänds och
där för att ställa in
det hörs ett pip
skärpan.
.
Tryck ner avtryckaren helt.
Slutaren klickar till.
Avtryckare
Filmer:
Ställ in
Rikta kameran så att motivet hamnar mitt i
skärpeinställningsramen.
6
Ta stillbilder (scenval)
Stillbilder: Bildstorleken visas
/
Filmer:
-knapp
-knapp
visas
Filmer:
Tryck på z för att spela upp en film.
.
STD
Autofokusram
640
Filmer:
• Se nedan för närmare detaljer om de olika lägena.
• Denna inställning hålls kvar i minnet även när kameran
stängs av.
Tryck ner avtryckaren
helt.
MENU-knapp
Styrknapp
4
Uppspelningsmätare
Styrknapp
Tryck på MENU för att släcka
menyn igen.
Snabbspolning framåt/bakåt: b/B
(Återgå till normal uppspelning: z)
Volym: v/V
Stoppa uppspelningen: z
-knapp
Zoomknapp
5
För att avsluta inspelningen trycker man ner avtryckaren helt igen.
B
Ta bilden genom att trycka på
avtryckaren.
• Filmer i bildstorleken [160] visas en storlek mindre.
Styrknapp
Hur man använder zoomen
Hur man använder styrknappen
Zoomknapp
Stillbildstagning
med blixt
Kontroll av den
senast tagna
bilden
(snabbgranskning)
T
För att radera bilder
Välj [Auto] eller [Program] med v/V.
1 Tänd den bild som du vill radera och tryck på
Val av mätmetod
För att avbryta raderingen
• När zoomförstoringsgraden överskrider 3× använder kameran digitgal zoom.
För närmare detaljer om [Digital zoom]-inställningarna och bildkvaliteten t ”Bruksanvisning/Felsökning”
(sidan 42)
• Det går inte att ändra zoomförstoringsgraden när man spelar in filmer.
Kontroll av den senast tagna stillbilden (snabbgranskning)
Hur man använder självutlösaren
) på styrknappen.
Tryck på V (
Tryck en gång till på b för att avbryta snabbgranskningen.
) på styrknappen före steg 2.
Välj [Avsl.], och tryck sedan på z.
Scenlägen
För att förstora bilden vid uppspelning (uppspelningszoom)
Följande lägen finns förinställda för olika typiska scener.
Tryck på
medan en stillbild visas.
Tryck på
för att upphäva zoomningen.
Tryck ner avtryckaren. Självutlösarlampan blinkar och det hörs ett nedräkningsljud tills slutaren
utlöses (efter ca. 10 sekunder).
• Det kan hända att bilden ser grovkornig ut precis efter uppspelningsstarten.
• Om du vill radera bilden så tryck på
(Radera) och välj [Radera] med v på styrknappen, och tryck
sedan på z.
Högkänslighetsläget
Mjuka fotoläget
Används för att ta skarpa bilder utan
blixt i svag belysning.
Tryck en gång till på V när du vill lämna makroläget.
Används för att ta porträtt och
bilder på blommor osv. med en
softad känsla.
Självutlösarlampa
Hur man väljer blixtläge för stillbilder
Landskapsläget
Innan du utför steg 2 så tryck upprepade gånger på v ( ) på styrknappen tills önskat läge är
inställt.
Ingen indikator
Blixten utlöses när det är mörkt eller vid tagning i motljus (standardinställning)
Används för att ta landskapsbilder
osv. genom att ställa in skärpan på
ett avlägset motiv.
När du vill ta en stillbild på ett motiv som det är svårt att ställa in skärpan för
Blixten utlöses alltid
Långsam synkronisering (forcerad blixt)
Kameran ställs in på en långsam slutartid på ett mörkt ställe så att även bakgrunden som inte
lyses upp av blixten blir tydlig.
SL
• Kontrollera att motivet är inom tagningsområdet och inte närmare än följande avstånd:
När objektivet är helt utzoomat till W-sidan: Ca. 12 cm
När objektivet är helt inzoomat till T-sidan: Ca. 50 cm
• Om kameran inte kan ställa in skärpan på motivet automatiskt går AE/AF-låsindikatorn över till att blinka
långsamt och det hörs inget pip. Komponera om bilden och ställ in skärpan igen.
Skymningsläget*
– Avlägsna, mörka motiv
– Motiv med dålig kontrast mot bakgrunden
– Motiv bakom glas
– Motiv som rör sig snabbt
Blixten avstängd
• Tagningsavstånd (när punkten [ISO] är inställd på [Auto])
W-sidan: Ca. 0,2 till 7,0 m
T-sidan: Ca. 0,5 till 3,8 m
• Blixten utlöses två gånger. Den första gången är för att justera mängden ljus.
Val av mätmetod
Det går att ställa in olika mätmetoder som bestämmer vilken del av motivet som ska mätas för att
avgöra exponeringen.
)
Mätningen utförs bara för en del av motivet. Detta är praktiskt när motivet är i motljus eller när
det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.
Snöläget
Används för att ta porträtt på mörka
ställen.
Används för att ta vitaktiga scener
så att de blir ljusa.
* Slutartiden blir långsammare så vi rekommenderar att du använder stativ.
För att identifiera objekten på skärmen
För att ställa in olika funktioner med styrknappen när ett scenläge används
t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 15)
Gör inställningarna med styrknappen innan du tar bilden i steg 5. Det kan hända att vissa
funktioner inte går att välja, beroende på vilket scenläge som är inställt. Om man trycker på
knappen för att välja en funktion som inte går att använda tillsammans med valt scenläge hörs
det ett pip. t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 24)
För att stänga av LCD-skärmen
Tryck upprepade gånger på
(skärmtillstånd). Använd sökaren för att spara på
batteriströmmen eller när du tar bilder på ställen där det är svårt att kontrollera bilden på LCDskärmen.
För att stänga av uppspelningszoomen: z
För att lagra förstorade bilder: [Trimma] t ”Bruksanvisning/Felsökning” (sidan 40)
För att se en indexskärm
(index) och välj sedan en bild med v/V/b/B.
Tryck på
För att återgå till enbildsskärmen trycker man på z. För att gå vidare till nästa (föregående)
indexskärm trycker man på b/B.
Strandläget
Skymningsporträttläget*
– Motiv som reflekterar ljus eller blänker
– Motiv med blinkande ljus
– Motiv i motljus
För att justera vilken del som visas: v/V/b/B
Används för att ta bilder vid havet
eller en sjö så att vattnets blå färg
framhävs i bilden.
Används för att ta nattscener på
avstånd utan att den mörka
omgivningsatmosfären går förlorad.
Motiv som det är svårt att ställa in skärpan för är t.ex.:
Spotmätning (
(Radera).
2 Välj [Radera] med v, och tryck sedan på z.
T
P
Tagning med
självutlösaren
Tryck på b (
För att stänga av scenvalsfunktionen
För att radera bilder i indexläget
1 Tryck på
(Radera) medan en indexskärm visas, välj [Välj] med v/V på styrknappen,
och tryck sedan på z.
2 Välj den bild som du vill radera med v/V/b/B, och tryck sedan på z så att
raderingsindikatorn
(Radera) tänds för vald bild.
Grön ram
För att välja bort en bild
Välj en bild som du har markerat för radering och tryck sedan på
z för att ta bort -indikatorn för den bilden.
3 Tryck på
(Radera).
Multi-patternmätning (ingen indikator)
4 Välj [OK] med B, och tryck sedan på z.
Bilden delas in i flera områden och varje område mäts för sig. Därefter ställer kameran in en
välbalanserad exponering.
• Om du vill radera alla bilderna i mappen så välj [Alla i mappen] med v/V i steg 1 i stället för [Välj], och
tryck sedan på z.
Ställ in
(Kamera) på något annat än [Auto] för steg 2. t ”Bruksanvisning/Felsökning”
(sidan 23)
Tryck på B (
-knapp
) på styrknappen. För att stänga av spotmätningen trycker man en gång till på B.
Spotmätningshårkors
Rikta kameran så att hårkorset hamnar över
önskad del på motivet.
• När du använder spotmätning rekommenderar vi att du ställer in 9 (Skärpa) på [Centrumv. AF] för att ställa
in skärpan på samma ställe som används för exponeringsmätningen. t ”Bruksanvisning/Felsökning”
(sidan 28)
5
Ota kuvia helposti (Automaattisäätö-tila)
Kameran pitäminen
1
2
Valitse tila.
Valokuva (Automaattisäätö-tila):
Valitse
1
Ota kuva suljinpainikkeella.
Valitse
.
2
Paina MENU.
3
Valitse
(Kamera)
painikkeella b ja valitse sitten
tila painikkeilla v/V.
1
Katsele ja poista kuvia
Valitse
2
.
Valitse kuva painikkeella b/B.
Valokuva:
AE/AF-lukko
Vilkkuva t syttyy/piippaa
Suorita kohdistus
painamalla
suljinpainike
puoliväliin ja
pitämällä sitä tässä
asennossa.
.
Video:
Paina suljinpainike
pohjaan asti.
Kuuluu sulkimen ääni.
Suljinpainike
Valitse
6
Ota valokuvia (Valotusohjelma)
Valokuva: näytössä on kuvan koko.
/
-painike
Video: näytössä on
-painike
.
Video:
.
Voit toistaa videon painamalla z.
Aseta kohde etsimen kuva-alueen keskelle.
STD
640
B
AF-etäisyysmittarin ruutu
MENU-painike
Paina suljinpainike
pohjaan asti.
Ohjauspainike
Sulje valikko painamalla
MENU.
5
Ota kuva suljinpainikkeella.
Zoomin käyttö
Salamavalon käyttö
valokuvauksessa
Viimeksi otetun
kuvan
tarkastaminen
(Pikakatselu)
P
Mittaustilan
valitseminen
Itselaukaisimen
käyttö
Viimeksi otetun valokuvan tarkastaminen (Pikakatselu)
) -painiketta.
Peruuta painamalla b uudestaan.
• Kuva saattaa näyttää epätarkalta toiston alkuvaiheessa.
• Voit poistaa kuvan painamalla
(Poista) ja valitsemalla [Poista] ohjauspainikkeen painikkeella v ja
painamalla sitten z.
Salamavalotilan valinta valokuvausta varten
Zoompainike
SL
T
Kuvien poistaminen
Valitse [Automaat.] tai [Ohjelma] painikkeilla v/V.
1 Napsauta kuvaa, jonka haluat poistaa, ja paina sitten
Poiston peruuttaminen
• Kun zoomin voimakkuus on yli 3×, kamera käyttää Digitaalizoom-toimintoa.
[Digitaalizoomaus]-asetuksia ja kuvan laatua koskevia lisätietoja t ”Käyttö- ja vianmääritysopas”
(sivu 42)
• Zoomin voimakkuutta ei voi muuttaa videokuvauksen aikana.
Itselaukaisimen käyttö
Paina ennen vaihetta 2 ohjauspainikkeessa olevaa V (
) -painiketta.
Paina suljinpainiketta. Itselaukaisimen valo vilkkuu ja kuuluu laskentaäänimerkki, kunnes suljin
toimii (noin 10 sekuntia myöhemmin).
Peruuta painamalla V uudestaan.
Valitse [Poistu] ja paina sitten z.
Valotusohjelman tilat
Suurennetun kuvan katselu (toistozoomaus)
Seuraavat tilat on sovitettu ennalta vastaamaan näkymien olosuhteita.
Paina
Suuri herkkyys
Kuvaus ilman salamaa vähässä
valossa epäterävyyttä pienentäen.
Hidas tahdistus (pakotettu salama)
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva
tausta tulisi selvästi näkyviin.
• Varmista, että kohde on alueen sisällä eikä seuraavia etäisyyksiä lähempänä:
Asetus W-ääriasentoon: noin 12 cm
Asetus T-ääriasentoon: noin 50 cm
• Kun kamera ei pysty tarkentamaan kohteeseen automaattisesti, AE/AF-lukon ilmaisin alkaa vilkkua hitaasti
eikä kuulu piippausta. Luo kuva uudelleen ja tarkenna uudelleen.
Pakotettu salama pois
Kohteeseen tarkentamista vaikeuttavia tekijöitä ovat:
Voit valita mittaustilan, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.
)
Mittaus tehdään vain osasta kohdetta. Tämä on kätevä, kun kohde on taustavalaistu tai kun
kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.
Monikuviomittari (ei ilmaisinta)
– tumma ja kaukana kamerasta oleva kohde
– heikko erottuvuus taustasta
– kohde näkyy lasin läpi
– nopeasti liikkuva kohde
Käytetään maisemien yms.
kuvaamiseen. Tarkentaa kaukana
olevaan kohteeseen.
Käytetään muotokuvien
ottamiseen pimeässä.
Lumi
Kuvaa valkoisia näkymiä
kirkkaasti.
* Sulkimen nopeus hidastuu, joten on suositeltavaa käyttää jalustaa.
Valitse asetukset ohjauspainikkeella ennen kuvaamista vaiheessa 5. Jotkin toiminnot eivät ole
käytettävissä kaikkien Valotusohjelman tilojen kanssa. Jos valitset painikkeella toimintoja, joita
ei voi käyttää Valotusohjelman kanssa, kuuluu piippaus. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas”
(sivu 24)
Nestekidenäytön virran kytkeminen pois
Painele
(näytön tila). Käytä etsintä paristojen säästämiseksi tai kun kuvien varmistaminen
nestekidenäytön avulla on vaikeaa kuvauksen aikana.
.
Suhteen säätö: v/V/b/B
Toistozoomauksen peruutus: z
Suurennettujen kuvien tallennus: [Rajaus] t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 40)
Hakemistonäytön katselu
Paina
(Hakemisto) ja valitse sitten kuva painikkeilla v/V/b/B.
Palaa yhden kuvan näyttöön painamalla z. Saat seuraavan (edellisen) hakemistonäytön esiin
painamalla b/B.
Hiekkaranta
t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 15)
Kuvien poistaminen hakemistotilassa
1 Paina hakemistonäytön ollessa esillä
painikkeilla v/V ja paina sitten z.
(Poista) ja valitse [Valitse] ohjauspainikkeen
2 Valitse kuva, jonka haluat poistaa, painikkeilla v/V/b/B ja paina sitten z, jolloin valitun
kuvan kohdalle tulee
(Poista) ilmaisin.
Vihreä kehys
Valinnan peruuttaminen
Valitse kuva, jonka valitsit aiemmin poistettavaksi, ja poista sitten
-ilmaisin kuvan kohdalta painamalla z.
3 Paina
(Poista).
4 Valitse [OK] painikkeella B ja paina sitten z.
• Voit poistaa kaikki kansiossa olevat kuvat valitsemalla vaiheessa 1 [Koko tämä kansio] painikkeilla v/V
valinnan [Valitse] sijasta ja painamalla sitten z.
) painiketta. Peruuta pistemittaus painamalla B
• Käytettäessä pistemittausta on suositeltavaa käyttää 9 (Tarkennus) -asetuksena [Keskip.AF]-asetusta
mittauskohtaan kohdistamista varten. t ”Käyttö- ja vianmääritysopas” (sivu 28)
Hämärä muotokuva*
valokuvan ollessa näkyvissä.
Poista zoom painamalla
Käytetään rannoilla kuvaamiseen.
Tallentaa hyvin veden sinisyyden.
Näytössä olevien ilmaisimien tunnistaminen
Aseta
(Kamera) -asetukseksi jokin muu kuin [Automaat.] ennen vaihetta 2. t ”Käyttö- ja
vianmääritysopas” (sivu 23)
Pistemittauksen hiusristikko
Aseta kohde tähän.
– heijastava tai kiiltävä
– vilkkuva kohde
– taustavalaistu kohde.
Hämärä*
Käytetään kaukana olevien
yönäkymien kuvaamiseen
menettämättä ympäristön tummaa
tunnelmaa.
Ohjauspainikkeella asetettujen asetusten käyttö yhdessä Valotusohjelman kanssa
Kuva jaetaan useaan alueeseen ja mittaus tehdään kultakin alueelta. Kamera määrittää
tasapainoisen valotuksen.
Paina ohjauspainikkeessa olevaa B (
uudestaan.
Käytetään ihmisten muotokuvien,
kukkien yms. tunnelmalliseen
kuvaamiseen.
Maisema
Jos otat kuvaa kohteesta, johon on vaikea tarkentaa
Mittaustilan valitseminen
Pehmeä kuva
Itselaukaisimen valo
Pakotettu salama päällä
• Kuvausetäisyys (kun [ISO]-asetuksena on [Automaat.])
W-asetus: noin 0,2–7,0 m
T-asetus: noin 0,5–3,8 m
• Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen kerta säätää valon määrää.
(Poista).
2 Valitse [Poista] painikkeella v ja paina sitten z.
T
Salama välähtää, jos on pimeää tai kuvataan vastavaloon (oletusasetus)
Pistemittaus (
• [160]-kokoiset videot näytetään yhtä kuvakokoa
pienempänä.
Valotusohjelman peruuttaminen
Painele ennen vaihetta 2 ohjauspainikkeen painiketta v ( ), kunnes haluttu tila on valittuna.
Ei ilmaisinta
Pikakelaus taakse-/eteenpäin: b/B
(Paluu normaaliin toistoon: z)
Äänitaso: v/V
Toiston pysäytys: z
-painike
Lopeta kuvaaminen painamalla suljinpainike uudelleen pohjaan asti.
Ohjauspainikkeen käyttö
Paina ohjauspainikkeessa olevaa b (
Ohjauspainike
4
Zoompainike
Ohjauspainike
Toistopalkki
• Tiloja koskevia tarkempia tietoja on jäljempänä.
• Asetus pysyy voimassa, vaikka virta katkaistaisiin.
Video:
-painike
Download PDF

advertising