Sony | DSC-W80HDPR | Sony DSC-W80HDPR Käyttöohjeet

Digital fotoskrivare
Digitaalinen
valokuvatulostin
DPP-FPHD1
SE
FI
Bruksanvisning
Innan du använder den här skrivaren bör du läsa igenom den här manualen noggrant och
sedan spara den som framtida referens.
Käyttöopas
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tulostimen käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje
myöhempää käyttötarvetta varten.
© 2007 Sony Corporation
3-198-775-21(1)
Svenska
VARNING
Utsätt inte kameran för regn eller
fukt eftersom det kan medföra risk
för brand eller elstötar.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen
och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
För kunder i Europa
Den här produkten har testats och befunnits
motsvara kraven enligt EMC Directive för
anslutningskablar som är kortare än 3 meter.
Observera
Elektromagnetiska fält med vissa frekvenser kan
påverka bilden och ljudet på den här produkten.
Obs!
Om statisk elektricitet eller elektromagnetism gör
att informationsöverföringen avbryts
(överföringen misslyckas) startar du om
programmet eller kopplar loss
kommunikationskabeln (USB-kabel eller
liknande) och sätter tillbaka den igen.
2
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte
varan.
Användbara tillbehör: Fjärrkontroll
Du får bara kopiera, redigera eller skriva ut
CD-skivor, TV-program eller annat
upphovsrättsskyddat material, t.ex. bilder och
publikationer och liknande, för privat bruk och
hemmaanvändning. De inspelningar som du
själv gör och det du själv har skapat bestämmer
du däremot över själv. Såvida du inte själv är
upphovsrättsinnehavaren eller har fått tillstånd
av upphovsrättsinnehavaren för det material du
vill kopiera, kan användning av sådant material
som överskrider dessa begränsningar bryta mot
de lagar som gäller för upphovsrätten. Då kan
upphovsrättsinnehavaren utkräva ansvar för de
skador du eventuellt har orsakat.
När du använder fotografier med den här
skrivaren bör du vara särskilt uppmärksam så
att du inte överträder de lagar som gäller
upphovsrätten. Otillåten användning eller
modifiering av bilder av andra människor kan
också innebära överträdelse av dess rättigheter.
Under vissa demonstrationer, uppvisningar och
på mässor kan fotografering vara förbjuden.
Rekommendationer rörande
säkerhetskopiering
För att minimera risken att förlora värdefull
information, t.ex. om du skulle råka göra något
fel eller om det skulle hända något med
skrivaren, bör du säkerhetskopiera
informationen.
SE
Information
SÄLJAREN ÄR UNDER INGA
FÖRHÅLLANDEN ANSVARIG FÖR
EVENTUELLA DIREKTA ELLER
INDIREKTA SKADOR ELLER
FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER
FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER SOM
UPPSTÅR PGA. DEFEKT PRODUKT
ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING AV
DEN.
Varumärken
• Cyber-shot är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• Alla övriga företag och produktnamn som
nämns i det här dokumentet kan vara
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive företag. ™ och ® är inte
utsatta i varje enskilt fall i den här manualen.
• Vissa delar av den här programvaran är delvis
baserade på de arbeten som utförts av
Independent JPEG Group.
3
Kontrollera innehållet i förpackningen
Kontrollera att du har fått med följande
tillbehör till skrivaren.
A/V-kabel (1)
Nätadapter (AC-S2422) (1)
Komponentvideokabel (1)
Strömkabel * (1)
* Den strömkabel som visas på bilden är bara
avsedd för 120V. Kontaktens form och
specifikationerna för strömkabeln varierar
beroende på i vilken region du köpte skrivaren.
Rengöringskassett (1) /
Rengöringsark (1)
Fjärrkontroll (1)
Stativfötter för vertikalmontering (2)
4
Pappersskydd (1)
• Provark för färgutskrift
(Vykortsstorlek)
• Bruksanvisning (den manual du läser just
nu, 1)
Innehållsförteckning
Kontrollera innehållet i förpackningen .......................................................4
Vad du kan göra med den här skrivaren ...................................................6
Identifiera delarna .....................................................................................8
Förberedelser ..........................................................................................11
Förbereda utskriftspaketet .............................................................................. 11
Ladda färgbandet ........................................................................................... 12
Sätta i utskriftspapper ..................................................................................... 13
Ansluta............................................................................................................. 15
Visa bilder på en TV ................................................................................17
Skriva ut bilder.........................................................................................18
Ladda batteriet ........................................................................................20
Felsökning ...............................................................................................21
Om något problem uppstår............................................................................. 21
Papperstrassel ................................................................................................ 25
Rengöra skrivarens insida............................................................................... 25
Försiktighetsåtgärder...............................................................................27
Tekniska data ..........................................................................................29
SE
Visningsytor för bilderna.................................................................................. 30
5
Vad du kan göra med den här skrivaren
Du kan titta på bilder på en högupplöst
TV och skriva ut den önskade bilden
direkt på den digitala fotoskrivaren DPPFPHD1.
Ta bilder med DSC-W80.
Mer information om hur du använder DSCW80 finns i Handledning som medföljer
kameran och Bruksanvisning till Cybershot (PDF).
Tagning
Inställning
6
Placera kameran på
kameraadaptern.
Uppspelning
Laddning
Du kan titta på bilder från kameran på en
högupplöst TV med hjälp av
komponentvideokabeln (medföljer).
t sid. 17
När du stänger av strömmen till kameran
kan kameraadaptern ladda upp batteriet i
kameran.
Kameraadaptern kan ladda upp batteriet i
kameran snabbare än den batteriladdare
som följer med kameran. t sid. 20
SE
Du kan spela upp en serie inspelade bilder
med önskade effekter och musik
(Diabildsvisning). t sid. 17
f
Utskrift
Du kan på ett enkelt sätt skriva ut den önskade bilden genom att trycka på PRINT-knappen på
fjärrkontrollen. t sid. 18
• Du kan skriva ut upp till 20 ark samtidigt.
• Super Coat 2 ger hög hållbarhet och motstånd mot fukt och fingeravtryck och håller
utskrifterna i gott skick under lång tid.
7
Identifiera delarna
Mer information finns på sidorna inom
parentes.
Skrivare
A Skåror för stativfötterna (sid. 16)
F
B 1 (på/standby)-indikator
• Lyser rött: Skrivaren är i standbyläge.
• Lyser gulgrönt: Skrivaren är påslagen.
• Blinkar gulgrönt: Utskrift pågår. Blinkar
också när ett fel uppstått.
C ACCESS-indikator (sid. 19)
• Lyser: Kameran ansluts till skrivaren.
• Blinkar: Bilden som ska skrivas ut är
skadad.
A
B
C
D
E
D ERROR-indikator (sid. 12, 25)
• Lyser:
Pappersfacket är inte isatt. Det
finns inget papper i pappersfacket.
Det finns papper kvar i skrivaren.
• Blinkar långsamt: Färgbandet är slut.
Färgband saknas.
• Blinkar snabbt: Papper har fastnat.
E Pappersfack (sid. 13)
F Utmatningsspringa för papper
• Lämna inte kvar utmatat papper när 20 ark
har skrivits ut.
8
G
H
I
J
G Ventilationsöppningar
H DC IN 24V-kontakt (sid. 15)
Hit ansluter du den medföljande
nätadaptern och ansluter sedan
nätadaptern till vägguttaget med den
medföljande strömkabeln.
I A/V OUT-kontakt (sid. 16)
J COMPONENT OUT-kontakt (sid. 16)
K Färgbandsfack (sid. 12)
L Utmatningsspak för färgband (sid. 12)
M
K
M Lucka till färgbandsfacket (sid. 12)
L
SE
Pappersfack
A Lock till pappersfacket (sid. 13)
A
Kameraadapter
A Modellomkopplare
A
E
När du använder den här skrivaren
måste modellomkopplaren vara ställd på
A.
B CHARGE-indikator (sid. 20)
D
B
C HD OUTPUT-indikator
• Lyser när inställningen är ställd på
”HD(1080i)” på kameran.
D Fjärrkontrollsensor
C
E Multikontakt
9
Fjärrkontroll
PObs!
• Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
A
D
B
E
C
F
Isoleringsark
• Du manövrerar kameran genom att rikta
fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på
kameraadaptern.
Byta batteri i fjärrkontrollen
1 Tryck på fliken, sätt in en nagel i springan
och dra ut batterifacket.
A SLIDE SHOW-knapp (sid. 17)
B PRINT-knapp (sid. 18)
2 Sätt in ett nytt batteri med sidan märkt +
vänd uppåt.
3 Skjut in batterifacket i fjärrkontrollen tills
det klickar på plats.
C MENU-knapp*
• Funktionerna fungerar på samma sätt som
med MENU-knapparna på kameran.
• Däremot kan du inte använda funktionen
”Retuschering” på visningsmenyn.
D 1 (på/standby)-knapp (sid. 17)
• För att slå på skrivaren trycker du på 1 så
att 1-indikatorn lyser gulgrönt.
• För att slå av skrivaren trycker du på 1 igen
så att 1-indikatorn lyser rött.
E
(Index)-knapp
• Du växlar över till indexskärmen genom att
trycka på
-sidan.
• Växla över till indexskärmen med mindre
miniatyrbilder genom att trycka på
sidan igen.
• Du återgår till föregående indexskärm
genom att trycka på den andra sidan.
F Kontrollknappar (v/V/b/B/ )*
• Tryck på v/V/b/B för att välja bilder eller
MENU-alternativ.
• Tryck på
för att bekräfta valet.
* Mer information finns i handledningen som
medföljer kameran och i Bruksanvisning till
Cyber-shot.
10
Flik
Varning!
Om du sätter i ett batteri av fel typ kan det
explodera
Gör dig av med förbrukade batterier enligt
instruktionerna.
VARNING!
Batteriet kan explodera om det hanteras på fel
sätt.
Ladda inte upp, plocka isär eller elda upp det.
• Fjärrkontrollen har ett inbyggt knappcellsbatteri
av litiumtyp (CR2025). Använd inga andra
batterier än CR2025.
Förberedelser
Förbereda utskriftspaketet
Du måste använda ett utskriftspaket som
passar skrivaren när du skriver ut bilderna.
Provutskriftspaketet innehåller 5 ark papper
av vykortsstorlek och färgband för 5
utskrifter.
Pappersstorlek
Storleken på utskriftspapper av
vykortsstorlek är följande:
• Vykortsstorlek (10 × 15 cm)
101,6 × 152,4 mm
(maximal utskriftsstorlek utan kanter)
Utskriftspaket som tillval
Du kan använda följande utskriftspaket som
finns som tillval till skrivaren:
Utskriftspaket i vykortsstorlek
SVM-F40P
• 40 utskriftasark 10 × 15 cm papper (paket
med 20 ark × 2)
• Färgband för 40 utskrifter
SVM-F120P
• 120 utskriftsark 10 × 15 cm papper (paket
med 20 ark × 6)
• 3 färgband vardera för 40 utskrifter
PObs!
Inte alla modeller är tillgängliga i alla
länder eller regioner.
PAngående användning av utskriftspaket
• Använd bara utskriftspaket som är avsedda
för den här skrivaren. Om du använder
andra typer av utskriftspaket är det inte
säkert att det går att skriva ut och du
riskerar funktionsstörningar.
• Sidan utan prägling är utskriftsytan. Utskrifterna
blir sämre om utskriftsytan är smutsig eller om
det finns fingeravtryck på den. Undvik att
vidröra utskriftsytan.
• Du får inte böja pappret eller riva av det
längs perforeringen innan utskriften.
• Skriv inte ut på använda utskriftspapper och
vrid inte heller tillbaka färgbandet. Det kan
skada skrivaren.
PAngående förvaring av utskriftspaket
(för kvalitetsutskrifter)
• När du förvarar ett delvis använt färgband och
utskriftspapper under en längre tid bör du
förvara dem i sina originalförpackningar eller en
liknande förpackning.
• Undvik att förvara utskriftspaketet på platser där
det råder höga temperaturer, hög fuktighet eller
som är mycket dammiga eller är utsatta för
direkt solbelysning.
• Använd utskriftspaket inom två år från
tillverkningsdatum.
PAngående förvaring av utskrifter
• Fäst inte cellofantejp på utskrifterna eller lägg
radergummin av plast på dem. Låt inte heller
utskrifterna ligga under skrivbordsunderlägg av
plast.
SE
11
Ladda färgbandet
Ta bort färgbandet
1 Skjut locket till fägbandsfacket åt
När färgbandet är slut blinkar ERRORindikatorn långsamt. Öppna locket till
färgbandsfacket, tryck upp
utmatningsspaken och ta bort det använda
färgbandet.
sidan och fäll upp det.
Utmatningsspak
2 Skjut in färgbandet i pilens
riktning tills den klickar på plats.
PObs!
• Använd det färgband som ligger i samma
förpackning som utskriftspappret.
• Vidrör inte färgbandet och förvara det inte
någonstans där det är dammigt. Fingeravtryck
och damm på färgbandet kan försämra
utskrifterna.
Färgband
3 Stäng locket till färgbandsfacket.
12
• För inte in handen i färgbandsfacket.
Termohuvudet blir mycket varmt, särskilt efter
flera utskrifter.
• Vrid inte tillbaka färgbandet och försök använd
det för nya utskrifter. Förutom att du inte får
utskrifter av god kvalitet riskerar du
funktionsstörningar.
• Om färgbandet inte klickar på plats tar du ur det
och sätter tillbaka det igen. Om färgbandet är för
slappt för att laddas spänner du färgbandet
genom att vrida det i pilens riktning.
• Ta inte ur färgbandet medan en utskrift pågår.
Sätta i utskriftspapper
1 Öppna pappersfacket.
2 Lyft upp locket till pappersfacket.
SE
13
3 Lägg pappret i pappersfacket.
4 Ta bort skyddsfilmen.
Du kan lägga i upp till 20 ark utskriftspapper.
Bläddra igenom papprena ordentligt. Lägg
papprena i facket med skyddsfilmen överst.
Om skyddsfilm saknas:
Bläddra igenom papprena ordentligt. Lägg i
papprena med utskriftsytan (sidan utan
prägling) riktad uppåt.
Utskriftsyta
5 Stäng locket till pappersfacket.
Riktning
för
pappersmatning
• Lägg i papprena i matningsriktningen med
papprenas baksida med SONY-logotypen
vänd nedåt.
Utskriftspapprets
baksida
PObs!
Vidrör inte utskriftsytan.
Fingeravtryck på utskriftsytan kan försämra
utskrifterna.
14
6 Sätt i pappersfacket i skrivaren.
Skjut in pappersfacket rakt och så långt det
går.
Ansluta
1 Anslut nätadapterns (medföljer)
kontakt till DC IN 24V-kontakten
på skrivaren.
2 Sätt den ena kontakten på
strömkabeln i den medföljande
nätadaptern och strömkabelns
andra kontakt i ett lättåtkomligt
vägguttag.
PObs!
• Ta inte ur pappersfacket medan utskrift pågår.
• Du undviker papperstrassel och
funktionsstörningar i skrivaren om du iakttar
följande innan du skriver ut:
– Rita eller skriv inte på pappret. Använd en
oljebaserad bläckpenna om du behöver skriva
något på utskriften när den är klar. Du kan inte
skriva på pappret med en bläckstråleskrivare
eller liknande.
– Fäst inte etiketter eller klistermärken på
utskriftspappret.
– Vik eller böj inte pappret.
– Lägg inte i mer än 20 ark utskriftspapper.
– Skriv inte ut på redan använt papper. Bilden
blir inte fylligare av att du skriver ut den två
gånger på samma utskriftspapper.
– Använd bara utskriftspapper som är avsedda
för den här skrivaren.
– Använd inte ett papper som har matats ut utan
utskrift.
1 (på/standby)-indikatorn lyser rött.
Likströmskontakt (DC)
SE
Nätadapter
Till ett
vägguttag
Strömkabel
PObs!
Vägguttaget bör finnas i närheten av enheten och
vara lättåtkomligt.
PAngående förvaring av papper
• Förvara inte utskriftspapper med utskriftsytorna
liggande mot varandra eller i kontakt med
gummi eller plast, inklusive vinylklorid och
mjukgörare, någon längre tid eftersom det kan
orsaka färgförändringar och kvalitetsförsämring
hos de utskrivna bilderna.
15
Vertikal placering av skrivaren
3 Anslut skrivaren till en TV.
Anslut skrivaren till den
högupplösta TV:n med
komponentvideokabeln och A/Vkabeln.
Du kan fästa stativfötterna på skrivaren och
placera skrivaren vertikalt.
Passa in markeringarna v på
skårorna för stativfötterna
mot markeringarna på
stativfötterna.
Komponent
Komponentvideokabel
Röd
Vit
Ljud
(mono)
A/V-kabel
När du använder pappersskyddet
(medföljer)
Utskriftspappret kommer fram baktill på
skrivaren flera gånger under pågående
utskrift. Du kan skydda det papper som
matats ut från skrivaren med hjälp av
pappersskyddet. Skyddet förhindrar också
att ventilationshålen blockeras.
• När komponentvideokabeln och A/V-kabeln
är anslutna samtidigt sänds inga bilder ut via
A/V OUT-kontakten, utan sänds istället ut
via COMPONENT OUT-kontakten.
• Ställ ”COMPONENT”-inställningen i
kameran på ”HD(1080i)” i förväg.
Anslut skrivaren till den
högupplösta TV:n med A/Vkabeln.
Till A/V OUT-kontakten
Röd
Vit
Gul
Ljud
(mono)
A/V-kabel
Mer information om hur du spelar upp på en
TV finns på sid. 17.
16
PFörsiktighetsåtgärder
• Även om du har slagit av strömmen på skrivaren
är den inte bortkopplad från nätspänningen så
länge den är ansluten till ett vägguttag.
• Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt
vägguttag. Koppla omedelbart bort nätadaptern
från vägguttaget om det är något som blir fel när
du använder nätadaptern.
• När du har använt nätadaptern färdigt kopplar
du bort den från DC IN 24V-kontakten på
skrivaren.
• Se upp så att du inte råkar kortsluta nätadaptern
med något metallföremål. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Använd inte nätadaptern i trånga utrymmen,
t.ex. mellan skrivaren och väggen.
Visa bilder på en TV
PObs!
Ställ inställningen ”USB-ansl.” på kameran på
”PictBridge” eller ”Auto”.
Mer information finns i Handledning som
medföljer kameran och i Bruksanvisning till
Cyber-shot.
3 Tryck på 1 på fjärrkontrollen så
att kameran slås på.
Utskriftsmenyn visas på skärmen.
Du kan spela upp bilder genom att ansluta
till TV:n med A/V-kabeln (medföljer) eller
komponentvideokabeln (medföljer)
tillsammans med A/V-kabeln.
1 Placera kameran på
4 Välj ”Avsl.” genom att trycka på V
kameraadaptern.
på fjärrkontrollen och tryck på
mitten.
i
Uppspelningsskärmen visas.
5 Välj önskad bild med b/B.
SE
• Du kan inte spela upp filmer.
• Om du ansluter med komponentvideokabeln
börjar du med att ställa inställningen
”COMPONENT” på kameran på
”HD(1080i)”.
Visa bilder som en diabildsvisning
• Den här skrivaren är bara avsedd för DSCW80.
Du kan spela upp en serie stillbilder som du
har tagit med kameran genom att helt enkelt
trycka på SLIDE SHOW-knappen på
fjärrkontrollen.
• Du kan ändra inställningarna för
diabildsvisningen genom att ändra
inställningarna på kameran.
2 Slå på strömmen till TV:n och ställ
TV/video-omkopplaren på
”Video”.
• Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljde TV:n.
17
Skriva ut bilder
• Du kan skriva ut bilder genom att trycka
på kontrollknapparna på fjärrkontrollen
eller på kameran.
4 Välj de bilder du vill ha med hjälp
av kontrollknapparna.
1 Välj bilderna med b/B och tryck på
i mitten.
1 Placera kameran på
2 Tryck på MENU-knappen.
kameraadaptern och slå på
kameran.
3 Välj ”OK” och tryck på
i mitten.
Utskriftsmenyn visas på skärmen.
5 Ställ in utskriftsläget.
Du kan välja något av följande utskriftslägen:
• Utskrift av den bild som visas på skärmen
t Till steg 2
• Utskrift av flera utvalda bilder t Till steg 3
2 Välj ”Denna bild” med PRINTknappen eller kontrollknapparna
på fjärrkontrollen och tryck på i
mitten.
Fortsätt till steg 5.
6 Välj ”OK” och tryck på
3 Välj ”Flera bilder” med
kontrollknapparna på
fjärrkontrollen och tryck på
mitten när du väljer bilder.
18
Du kan välja något av följande utskriftslägen:
• Indexutskrift
• Utskrift med/utan kanter*
• Datumutskrift
* Om du väljer utskrift med kanter för bilder
med proportionerna 16:9 får du hela
bilderna utskrivna utan att marginalerna
beskärs. (sid. 30)
i
i mitten.
Bilden skrivs ut.
Skärmen ”Utskrift pågår…” försvinner när
utskriften är klar.
• Mer information om utskrift finns i
Bruksanvisning till Cyber-shot.
• Du kan spela upp och granska bilderna på en TV
medan bilderna skrivs ut. (t sid. 17)
POm utskrift
• Flytta inte skrivaren eller stäng av den medan
utskrift pågår eftersom det finns risk för att
färgbandet eller pappret fastnar. Om du råkar
stänga av skrivaren låter du pappersfacket sitta
kvar och slår på skrivaren igen. Om pappret som
skrivs ut stannar kvar i skrivaren tar du bort
pappret som automatiskt kommit fram och
återupptar utskriften från steg 1.
• Utskriftspappret kommer fram baktill på
skrivaren flera gånger under pågående utskrift.
Rör eller dra inte i pappret när det matas ut.
Se till att det under utskrift finns tillräckligt med
fritt utrymme bakom skrivaren – du kan t.ex.
måtta med pappersfacket.
• Om utskriftspappret tar slut under pågående
kontinuerliga utskrift eller om du försöker skriva
ut utan att det finns något utskriftspapper i
pappersfacket tänds skrivarens ERRORindikator. Lägg i mera papper utan att stänga av
strömmen och återuppta sedan utskriften.
SE
Om ACCESS-indikatorn
ACCESS-indikatorn visar status för
anslutningen mellan kamera och skrivare
enligt följande:
• När indikatorn lyser:
Anslutningen mellan kameran och skrivaren är
upprättad.
• När indikatorn blinkar:
Bilden som ska skrivas ut är skadad.
19
Ladda batteriet
Stäng av kameran och placera kameran med
isatt batteri på kameraadaptern. Laddningen
startar automatiskt. Kamerans CHARGEindikator tänds.
• Om du slår på kameran avbryter
kameraadaptern laddningen av batteriet.
• När batteriet laddats till normal laddnivå*
slocknar CHARGE-indikatorn.
* Tiden för inspelning och uppspelning med
normal laddning är ungefär 90 % av tiden för
full uppladdning.
• Tiden för full uppladdning av ett helt
urladdat batteri vid en temperatur på
25 °C är ungefär 230 minuter.
Uppladdningen kan ta längre tid beroende
på laddningsförhållandena och
förhållandena i omgivningen.
• Om skrivarens motor fortfarande går
stänger du av kameran när motorn har
stannat. Du kan inte ladda upp batteriet
medan motorn går.
• Om CHARGE-indikatorn inte tänds eller
om den blinkar under mer än 10 sekunder
söker du lösningen på problemet under
”Felsökning”.
• När du placerat kameran på
kameraadaptern kan CHARGE-indikatorn
blinka 3 till 10 sekunder. Det betyder att
det sker ett informationsutbyte mellan
kameran och kameraadaptern och är inte
ett tecken på att något är fel.
Laddningstemperatur
Temperaturintervallet för laddning är 0 °C
till 40 °C. Den effektivaste laddningen får
du i temperaturer mellan 10 °C och 30 °C.
20
Felsökning
Om något problem uppstår
Om du stöter på problem när du använder skrivaren kan du försöka hitta orsaken till problemet
med hjälp av följande guide. Om du inte kan lösa problemet på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
x Ström/Uppladdning
Det går inte att slå på skrivaren.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till ett vägguttag.
Det går inte att ladda batteriet (CHARGE-indikatorn tänds inte).
• Stäng av kameran.
• Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att kameran sitter rätt i kameraadaptern.
• Kontrollera att batteriet är rätt isatt.
• Batteriet är fulladdat.
• Det batteri du har satt in i kameran går inte att använda tillsammans med kameran. Sätt i ett
SE
batteri som är avsett för kameran.
• Skrivarens motor går fortfarande. Stäng av kameran när motorn slutat gå.
CHARGE-indikatorn blinkar snabbt, eller blinkar i mer än 10 sekunder.
• Det batteri du har satt in i kameran går inte att använda tillsammans med kameran. Sätt i ett
batteri som är avsett för kameran.
• Kontrollera att kameran sitter rätt i kameraadaptern.
Det går inte att slå på kameran, eller strömmen stängs plötsligt av.
• Kontrollera att kameran sitter rätt i kameraadaptern.
• Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten.
x Anslutning till en kamera
Skrivarens ACCESS-indikator tänds inte.
• Kontrollera att kabeln är ordentligt ansluten.
• Kontrollera att strömmen till skrivaren verkligen är påslagen.
• När ACCESS-indikatorn på skrivaren blinkar följer du något av stegen nedan.
– Koppla bort kameran och skrivaren och anslut dem sedan igen. Du kan också stänga av och
sedan slå på skrivaren och kameran.
– Kameran är ställd på ”Mass Storage”. Ändra inställningen till ”PictBridge” eller ”Auto”.
21
x Utskrift
Ett felmeddelande visas på kameran och det går inte att skriva ut bilder.
• Färgbandet passar inte papperstypen. Sätt i ett utskriftspapper som passar det färgband som
sitter i skrivaren. Om du vill byta färgband avbryter du utskriften, byter färgband och
återupptar sedan utskriften.
Pappersmatningen fungerar inte. Det händer att skrivaren matar ut flera papper
samtidigt. Det händer att skrivaren matar ut pappret diagonalt.
• Om utskriftspappret inte ligger rätt i skrivaren kan det orsaka funktionsstörningar.
Kontrollera följande:
– Kontrollera att du använder rätt utskriftspapper till rätt färgband. (tsid. 11)
– Kontrollera att du har satt in pappret rättvänt. (tsid. 14)
– Kontollera att det inte ligger fler än 20 ark utskriftspapper i pappersfacket. (tsid. 14)
– Kontrollera att pappret är ordentligt genombläddrat.
– Kontrollera innan utskriften att pappret inte är böjt eller vikt.
– Om pappret tar slut under en längre utskrift, eller om du skriver ut utan något papper i
pappersfacket, tänds skrivarens ERROR-indikator. Lägg i mera papper utan att stänga av
strömmen och återuppta sedan utskriften.
• Det papper du använder kan inte användas med skrivaren. Använd utskriftspapper som är
avsett för den här skrivaren. Om du använder papper som inte är avsett för skrivaren kan det
leda till funktionsstörningar. (tsid. 11)
• Om skrivaren inte kan mata fram pappret blinkar ERROR-indikatorn snabbt. Ta ut
pappersfacket och se efter om det har uppstått papperstrassel. (tsid. 25)
Pappret kommer ut under pågående utskrift.
• Det kan hända att pappret matas ut några gånger under pågående utskrift. Rör eller dra inte i
pappret när det matas ut. Vänta tills pappret matats ut helt när utskriften är klar. Eftersom
pappret kommer ut på baksidan av skrivaren bör du se till att det finns tillräckligt med
utrymme bakom skrivaren, vilket du kan göra med t.ex. pappersskyddet, under utskrift.
Det går inte att skriva ut.
• Filmer går inte att skriva ut.
22
x Utskriftsresultat
Kvaliteten på de utskrivna bilderna är låg.
• Det finns damm på färgbandet. Torka rent plasten på färgbandet och avlägsna damm.
• Damm eller fingeravtryck syns på utskriftsytan. Vidrör inte utskriftsytan (den blanka sidan
utan prägling). Fingeravtryck på utskriftsytan kan försämra utskrifterna.
• Du återanvänder utskriftspapper eller färgband. Återanvänd inte utskriftspappret. Bilden blir
inte fylligare av att du skriver ut den två gånger på samma utskriftspapper. Det kan leda till
funktionsstörningar.
Bildkvaliteten och färgerna på den förhandsvisade bilden på kamerans skärm
skiljer sig från hur de är på bilden när den skrivits ut.
• Bildernas färger och bildernas kvalitet varierar beroende på egenskaperna hos bildskärmen
eller LCD-skärmen. Den bild som visas på skärmen bör du bara använda som referens.
Bilden skrivs inte ut i full storlek inom utskriftsområdet.
• Utskriftsområdet varierar beroende på bildens storlek. Se sid. 30.
SE
Den utskrivna bilden är sned.
• Du har inte satt i pappersfacket rätt. Tag ut pappersfacket och sätt in det igen och se till att du
skjuter in det rakt så långt det går.
En bild som jag har roterat på kameran visas inte som den ska på det utskrivna
pappret.
• När du försöker skriva ut en roterad bild skrivs den ut som den var innan den roterades.
x Visa bilder med hjälp av en TV
Det går inte att spela upp bilder eller ljud på TV:n.
• Ljud kan inte sändas ut när bara komponentvideokabeln är ansluten. Anslut A/V-kabeln till
den ljudkontakt som motsvarar komponentvideokontakten.
• Inställningen för HD-videoutgången på kameran är kanske inte korrekt utförd. Se
bruksanvisningen som följer med kameran och ställ in rätt ”COMPONENT”-inställning.
Bilder kan inte sändas ut via A/V-kabeln.
• Om komponentvideokabeln är ansluten till skrivaren och TV:n kopplar du bort
komponentvideokabeln från skrivaren.
23
x Övrigt
Det är svårt att sätta i färgbandet.
• Ta bort färgbandet och sätt sedan in det igen. Det är bara om färgbandet är för slakt som du
behöver vrida färgbandet i pilens riktning för att spänna bandet. (tsid. 13)
Det går inte att ta ur färgbandet.
• Låt pappersfacket sitta kvar och slå av strömmen med hjälp av 1 (på/standby)-knappen och
slå sedan på strömmen igen. När de inledande aktiviteterna hos skrivaren har upphört tar du
bort färgbandet. Om detta inte löser problemet kontaktar du en Sony-serviceverkstad eller din
Sony-återförsäljare.
Utskriftspappret matas inte ut.
• Om ERROR-indikatorn blinkar snabbt betyder det papperstrassel i skrivaren. Se
”Papperstrassel” (tsid. 25) och ta bort papperstrasslet från skrivaren. Om du inte kan åtgärda
papperstrasslet kontaktar du en Sony-serviceverkstad.
• Om ERROR-indikatorn tänds startar du om utskriften när du har tagit bort utskriftspappret. Se
”Papperstrassel” (tsid. 25) och ta bort papperstrasslet från skrivaren. Om du inte kan åtgärda
papperstrasslet kontaktar du en Sony-serviceverkstad.
Utskriften avbryts halvvägs.
• Om ERROR-indikatorn blinkar snabbt betyder det papperstrassel i skrivaren. Se
”Papperstrassel” (tsid. 25) och ta bort papperstrasslet från skrivaren. Om du inte kan åtgärda
papperstrasslet kontaktar du en Sony-serviceverkstad.
Knapparna på fjärrkontrollen kan inte användas och inga funktioner kan
utföras.
• Kontrollera om kameran är korrekt ansluten till kameraadaptern.
• Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten.
• Batteriet i fjärrkontrollen har tagit slut. Byt ut batteriet mot ett nytt.
Jag kan inte sätta kameran i kameraadaptern.
• Se till att modellomkopplaren är ställd på ”A”. (tsid. 9)
24
Papperstrassel
Om pappret trasslar till sig i skrivaren och
fastnar tänds ERROR-indikatorn – eller
blinkar snabbt – och utskriften avbryts.
Om ERROR-indikatorn tänds tar du bort
utskriftspappret och återupptar utskriften.
Om ERROR-indikatorn blinkar snabbt
kopplar du bort strömkabeln från
vägguttaget och sätter sedan in den igen.
När inledande laddningsprocess är klar tar
du bort pappersfacket från skrivaren. Se
efter om det sitter ett papper i
pappersutmatningsspringan eller
inmatningsspringan och ta bort eventuellt
papperstrassel.
Rengöra skrivarens insida
Om vita linjer eller oregelbundna punkter
uppstår på utskrifterna kan du använda den
medföljande rengöringskassetten och
rengöringsarket i det medföljande
utskriftspaket för att rengöra skrivarens
insida.
1 Öppna luckan till
färgbandsfacket, och ta bort det
färgband som eventuellt sitter där
(sid. 12).
2 Sätt i den medföljande
rengöringskassetten i skrivaren
och stäng locket till
färgbandsfacket.
SE
ERROR-indikator
PObs!
Om du inte kan åtgärda papperstrasslet
kontaktar du en Sony-återförsäljare eller
serviceverkstad.
3 Ta bort pappersfacket från
skrivaren. Om det finns
utskriftspapper i facket tar du
bort utskriftspappret.
25
4 Lägg rengöringsarket i
pappersfacket. Lägg i
rengöringsarket med sidan utan
prägling vänd uppåt.
yta utan
prägling
5 Sätt i pappersfacket i skrivaren.
Rengöringen av skrivaren startar automatiskt.
1 (på/standby)-indikatorn blinkar långsamt
grönt.
När rengöringen är slutförd matas
rengöringsarket automatiskt ut genom
pappersutmatningsspringan.
6 Ta bort rengöringskassetten och
rengöringsarket från skrivaren.
• Förvara rengöringskassetten och
rengöringsarket tillsammans så att du har
dem när det är dags för rengöring igen.
26
När rengöringen är klar
Sätt i färgbandet och utskriftspappret i
skrivaren.
PObs!
• Utför rengöringsproceduren bara när du ser att
det blir vita ränder eller punkter på utskrifterna.
• Om utskrifterna har bra kvalitet förbättrar inte
en rengöringen bildernas kvalitet.
• Placera inte rengöringsarket ihop med
utskriftspapper när du utför
regöringsproceduren eftersom det kan leda till
papperstrassel och andra problem.
• Om en rengöring inte förbättrar bildens kvalitet
kan du behöva utföra rengöringen några gånger
till.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhetsaspekter
• Tappa eller ställ inte tunga föremål på
•
•
•
•
•
•
strömkabeln och se till att den inte skadas.
Använd inte skrivaren om strömkabeln är
skadad.
Skulle något föremål eller vätska av något
slag råka hamna inuti skrivaren måste du
genast koppla bort den från vägguttaget
och se till att den undersöks av en behörig
tekniker innan du använder den igen.
Plocka inte isär skrivaren.
Fatta tag om kontakten när du kopplar
bort skrivaren från vägguttaget. Dra aldrig
i själva sladden.
Om du vet med dig att det kommer att
dröja innan du använder skrivaren igen
bör du koppla bort den från vägguttaget.
Hantera skrivaren varsamt.
Du undviker risken för elstötar om du tar
som vana att koppla bort skrivaren från
vägguttaget innan du rengör eller servar
den.
Installation
• Placera skivaren på ett plant underlag som
inte lutar och följ anvisningarna. Annars
finns det risk för funktionsstörningar hos
skrivaren.
• Placera inte skrivaren där den utsätts för:
–
–
–
–
–
vibrationer
hög fuktighet
mycket damm
direkt solljus
extremt höga eller extremt låga temperaturer
• Använd inte elektrisk utrustning i
närheten av skrivaren. Det finns risk för
att skrivaren inte fungerar som den ska om
den utsätts för elektromagnetiska fält.
• Ställ inte tunga föremål på skrivaren.
• Se till att det finns så mycket utrymme
runt skrivaren att inte ventilationshålen
blockeras. Om ventilationshålen blockeras
kan skrivaren överhettas.
Om nätadaptern
• Använd bara den nätadapter som levereras
med skrivaren. Använd inte andra
nätadaptrar eftersom de kan orsaka
funktionsstörningar.
• Använd inte den medföljande nätadaptern
till andra enheter.
• Använd inte en elektrisk transformator
(resekonverterare), eftersom den kan
orsaka överhettning och
funktionsstörningar.
• Om nätadapterns strömkabel är skadad
bör du avstå från att använda den eftersom
den är farlig.
Om kondenserad fukt
Om du flyttar skrivaren direkt från en kall
plats till en uppvärmd lokal, eller om du
använder den där det är extremt varmt eller
fuktigt, kan fukt kondensera inne i enheten.
Då finns det risk för att skrivaren inte
fungerar som den ska och den kan till och
med skadas om du trots det använder den.
Om fukt kondenseras bör du koppla bort
växelströmskabeln till skrivaren och inte
använda skrivaren på åtminstone en timme.
SE
Om transport
Innan du transporterar skrivaren bör du ta
bort färgbandet, pappersfacket och
nätadaptern från skrivaren och placera
skrivaren och dess tillbehör i
originalkartongen med det skyddande
förpackningsmaterialet.
Om du inte har kvar originalkartongen och
förpackningsmaterialet bör du använda ett
liknande förpackningsmaterial så att inte
skrivaren skadas under transporten.
Om rengöring
Rengör höljet, panelen och kontrollerna
med en mjuk, torr duk eller en mjuk duk
som du fuktat lätt med ett milt
rengöringsmedel.
Använd aldrig lösningsmedel i någon form,
t.ex. alkohol eller bensin, eftersom de kan
skada ytans finish.
27
Om lagring av utskriftspapper
och färgband
Tänk på följande när du lagrar
utskriftspappret och färgbandet.
• Lägg inte undan utskriftspappret och
färgbandet på en plats där det råder höga
temperaturer, hög fuktighet eller som är
mycket dammig eller är utsatt för direkt
solbelysning.
• Delvis använt utskriftspapper eller delvis
använt färgband förvarar du bäst i
originalförpackningen.
Om begränsningar i rätten att
kopiera
Om du använder skrivaren för att kopiera
dokument måste du tänka på följande:
• Det är enligt lag förbjudet att kopiera
sedlar, mynt och värdepapper.
• Det är också enligt lag förbjudet att
kopiera oifyllda certifikat, licenser, pass,
privata värdepapper och oanvända
frimärken.
• Tänk på att TV-program, filer, videoband,
andra människors porträtt och annat
liknande material kan vara
upphovsrättsskyddade. Olovlig
videoutskrift av sådant material kan
innebära intrång i upphovsrättsliga
bestämmelser.
28
Tekniska data
x Skrivare
Vikt
Utskriftsmetod
Sublimeringsskrivare
(Gult/Magenta/Cyan 3 pass)
Upplösning
300 (H) × 300 (V) dpi
Motsvarar
3-färgers bläckstråleskrivare
med upplösningen 4800 dpi ×
4800 dpi *1
6-färgers bläckstråleskrivare
med upplösningen 3810 dpi ×
3810 dpi *2
Ca 1,75 kg
(exklusive färgband,
utskriftspapper och nätadapter)
Medföljande tillbehör
Se ”Kontrollera innehållet i
förpackningen” på sid. 4.
x Kameraadapter
Mått
Ca 124 × 45 × 65 mm
(b/h/d, exklusive utskjutande
delar)
Bildbehandling per punkt
256 nivåer (8 bitar var för Gult/
Magenta/Cyan), ca 16 770 000
färger
Vikt
Ca 90 g (exklusive kabeln)
Utskriftsstorlek
Strömförsörjning 100 V till 240 V växelström
(AC), 50/60 Hz, 1,5 till 0,75 A
Vykort (10 × 15 cm) storlek:
101,6 × 152,4 mm (max, utan
kanter)
Utskriftstid (per ark)
PictBridge-läge:
Ca 59 sek.: 7 Mega, filstorlek
1,89 MB
Ca 52 sek.: 3 Mega, filstorlek
968 KB
In- och utgångar DC IN-kontakt
A/V OUT-kontakt
COMPONENT OUT-kontakt
Kompatibla bildfilsformat
JPEG:
DCF 2.0-kompatibel, Exif 2.21kompatibel, JFIF*3
Vissa bildformat är inte
kompatibla.
Färgband/Utskriftspapper
Se ”Förbereda utskriftspaketet”
på sid. 11.
Strömförsörjning DC IN-kontakt, 24 V likström
(DC)
(I standbyläge mindre än 1 W)
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
x Nätadapter AC-S2422
Märkutspänning 24 V likström (DC), 2,2 A
(toppvärde 3,7 A; 6,5 s)
Mått
Vikt
Ca 60 × 30,5 × 122 mm
(b/h/d, exklusive utskjutande
delar)
SE
Ca 305 g
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
*1: Med 16 × 16-matris: 300 × 16 = 4 800 dpi
*2: Med 12,7 × 12,7-matris: 300 × 12,7 = 3 810
dpi
*3: Baseline JPEG med formatet 4:4:4, 4:2:2 eller
4:2:0
Kundtjänstens hemsida
Den senaste supportinformationen finner du
på följande webbadress:
http://www.sony.net/
Energiförbrukning
Genomsnittlig: 52 W eller
mindre
Toppförbrukning: 93 W eller
mindre
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Mått
Ca 185 × 62 × 302 mm
(b/h/d, exklusive utskjutande
delar, pappersskydd och
stativfötter)
29
Visningsytor för bilderna
x Visningsyta
En högupplöst TV kan visa 1920 × 1080 bildpunkter och har bildproportionerna 16:9.
Bilder på en högupplöst TV
Utskriftspapper (3:2)
Bildstorlek
Normal (4:3)
: Visas med mörk färg.
Marginalerna upptill och nedtill
beskärs något.
: Visas med mörk färg.
Hela bilden skrivs ut.
3:2
16:9
Kantfri utskrift
Vänster och höger marginal beskärs
något.
Utskrift med kanter
Bilden skalas ned något och skrivs
ut i sin helhet.
30
Suomi
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
tulipalo- ja sähköiskuvaaran
pienentämiseksi.
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden Euroopan
maiden keräysjärjestelmät)
Euroopassa oleville asiakkaille
Tämä tuote on testattu ja sen on todettu olevan
EMC-direktiivin raja-arvojen mukainen
käytettäessä liitäntäkaapelia, jonka pituus on alle
3 metriä.
Huomautus
Tietyntaajuiset sähkömagneettiset kentät voivat
vaikuttaa tämän kameran kuvaan ja ääneen.
Huomautus
Jos staattinen sähkö tai sähkömagneettinen kenttä
aiheuttaa tiedonsiirron keskeytymisen
(epäonnistumisen), käynnistä sovellusohjelma
uudelleen tai irrota tiedonsiirtokaapeli
(esimerkiksi USB-kaapeli) ja kytke se uudelleen.
2
Symboli, joka on merkitty Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytettävät varusteet: kaukosäädin
CD-levyjen, TV-ohjelmien, tekijänoikeuksin
suojatun materiaalin, kuten kuvien tai
julkaisujen, tai muun materiaalin kopiointi,
muokkaus tai tulostus sallitaan vain
henkilökohtaiseen käyttöön tai kotikäyttöön.
Ellei sinulla ole tekijänoikeuksia tai
tekijänoikeuksien omistajien antamaa lupaa
kopioitavaan materiaaliin, kyseisen materiaalin
käyttö muulla kuin tämän rajoituksen
kuvaamalla tavalla saattaa olla
tekijänoikeuslain vastaista ja johtaa
tekijänoikeuksien omistajan vaatimiin
korvauksiin.
Kun käytät valokuvia tämän tulostimen kanssa,
kiinnitä erityistä huomiota tekijänoikeuslain
noudattamiseen. Muista henkilöistä otettujen
kuvien luvaton käyttö tai muokkaus saattaa
rikkoa heidän oikeuksiaan.
Valokuvaaminen saattaa olla kielletty joissakin
esityksissä, näytöksissä tai näyttelyissä.
Varmuuskopiointisuosituksia
Varmuuskopioi tietosi, jotta voit välttää
tulostimen virheellisestä käytöstä tai
toimintahäiriöstä mahdollisesti aiheutuvan
tietojen menettämisen.
FI
Tietoja
MYYJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA
VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA,
SATUNNAISISTA TAI SEURANNAISISTA
VAHINGOISTA, MENETYKSISTÄ TAI
KUSTANNUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT
VIALLISESTA LAITTEESTA TAI
LAITTEEN KÄYTÖSTÄ.
Tavaramerkit
• Cyber-shot on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• Kaikki muut tässä mainitut yritykset ja
tuotenimet voivat olla niitä vastaavien yhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Lisäksi merkkejä ™ ja ® ei ole
liitetty kaikkiin tämän käyttöohjeen
asianmukaisiin kohtiin.
• Tämä ohjelmisto perustuu osittain independent
JPEG Groupin työhön.
3
Pakkauksen sisällön tarkistaminen
Tarkista, että seuraavat vakiovarusteet on
toimitettu tulostimen mukana.
A/V-liitäntäkaapeli (1)
Muuntaja (AC-S2422) (1)
Komponenttivideokaapeli (1)
Virtajohto * (1)
* Kuvassa oleva virtajohto on 120V:n virtajohto.
Virtajohdon pistokkeen muoto ja määritykset
vaihtelevat tulostimen ostomaan mukaan.
Puhdistuskasetti (1) /
puhdistusarkki (1)
Kaukosäädin (1)
Liitettävä jalusta pystyasennukseen
(2)
4
Paperinsuojus (1)
• Malliväritulostuspaketti (Postikorttikoko)
• Käyttöohjeet (tämä opas, 1)
Sisällysluettelo
Pakkauksen sisällön tarkistaminen ...........................................................4
Tulostimen käyttötapoja.............................................................................6
Osat...........................................................................................................8
Valmistelevat toimet.................................................................................11
Tulostuspaketin valmistelu............................................................................... 11
Mustenauhakasetin lataaminen....................................................................... 12
Tulostuspaperin lisääminen ............................................................................. 13
Kytkeminen...................................................................................................... 15
Kuvien katseleminen televisiossa............................................................17
Kuvien tulostaminen ................................................................................18
Akun lataaminen......................................................................................20
Vianmääritys ...........................................................................................21
Ongelman ilmetessä........................................................................................ 21
Jos ilmenee paperitukos ................................................................................. 25
Tulostimen sisäpuolen puhdistaminen ............................................................ 25
Varotoimet ...............................................................................................27
Tekniset tiedot .........................................................................................29
Kuvien näyttöalue ............................................................................................ 30
FI
5
Tulostimen käyttötapoja
Voit nauttia kuvien katselemisesta
teräväpiirtotelevisiossa ja tulostaa
haluamasi kuvan heti digitaalisen DPPFPHD1-valokuvatulostimen avulla.
Ota valokuvia DSC-W80-kameran avulla.
Tietoja DSC-W80-kameran käyttämisestä
on sen mukana toimitetussa käyttöoppaassa
ja Cyber-shot-käsikirja (PDF).
Kuvaaminen
Asettaminen
6
Aseta kamera
kamerasovittimeen.
Toistaminen
Lataaminen
Voit nauttia kuvien katselemisesta
teräväpiirtotelevisiossa
komponenttivideokaapelin (mukana)
avulla. t sivu 17
Kun kytket virran kameraan, kamerasovitin
voi ladata kameran sisällä olevan akun.
Kamerasovitin pystyy lataamaan akun
nopeammin kuin kameran mukana
toimitettu akkulaturi. t sivu 20
Voit toistaa sarjan tallennettuja kuvia
käyttäen haluamaasi tehostetta ja musiikkia
(diaesitys). t sivu 17
FI
f
Tulostaminen
Voit tulostaa haluamasi kuvan helposti painamalla kaukosäätimen PRINT-painiketta.
t sivu 18
• Voit tulostaa jopa 20 arkkia paperia yhdellä kertaa.
• Super Coat 2 -ominaisuus mahdollistaa hyvän kestävyyden ja kosteuden tai sormenjälkien
hylkimisen, mikä pitää tulosteet hyvässä kunnossa pitkään.
7
Osat
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Tulostin
F
A Liitettävän jalustan aukko (sivu 16)
B 1 (virta/valmiustila) -ilmaisin
• Palaa punaisena: Tulostin on valmiustilassa.
• Palaa keltavihreänä: Tulostimen virta on
kytketty.
• Vilkkuu keltavihreänä: Tulostaminen on
käynnissä. Merkkivalo vilkkuu myös
virheen ilmetessä.
C ACCESS-käytönilmaisin (sivu 19)
A
B
C
D
E
• Palaa: Kameraa yhdistetään tulostimeen.
• Vilkkuu: Tulostettava kuva on vioittunut.
D ERROR-virheilmaisin (sivut 12 ja 25)
• Palaa:
Paperikasettia ei ole asetettu.
Paperikasetissa ei ole
tulostuspaperia. Paperi on
tulostimessa.
• Vilkkuu hitaasti: Mustenauha on käytetty
loppuun.
Mustenauhakasettia ei ole
asetettu.
• Vilkkuu nopeasti: Paperitukos.
E Paperikasetti (sivu 13)
F Paperinpoistoaukko
• Poista tulostetut paperiarkit laitteesta, kun
niitä on yhteensä 20 arkkia.
8
G
H
I
J
G Ilmanvaihtoaukot
H DC IN 24V -vastake (sivu 15)
Liitä mukana toimitettu muuntaja tähän
ja liitä sitten muuntaja pistorasiaan
mukana toimitetun virtajohdon avulla.
I A/V OUT -vastake (sivu 16)
J COMPONENT OUT -vastake (sivu 16)
K Mustenauhakasetin paikka (sivu 12)
L Mustenauhakasetin poistovipu (sivu 12)
M Mustenauhakasetin lokeron kansi
(sivu 12)
M
K
L
Paperikasetti
A Paperikasetin kansi (sivu 13)
FI
A
Kamerasovitin
A Mallinvalintakytkin
A
E
Tätä tulostinta käytettäessä
mallinvalintakytkimen on oltava
asennossa A.
B Latauksen (CHARGE) ilmaisin (sivu 20)
D
B
C
C Teräväpiirtolähdön (HD OUTPUT)
ilmaisin
• Palaa, kun kameran asetus on ”HD(1080i)”.
D Kaukosäädinsignaalin tunnistin
E Monikäyttöliitäntä
9
Kaukosäädin
* Lisätietoja on kameran mukana toimitetussa
käyttöoppaassa ja Cyber-shot-käsikirja.
A
D
B
E
PHuomautuksia
• Poista eriste ennen kaukosäätimen käyttämistä.
Eriste
C
F
• Käytä kameraa osoittamalla kaukosäädin kohti
kamerasovittimen kaukosäädinsignaalin
tunnistinta.
Kaukosäätimen pariston vaihtaminen
1 Paina kielekettä, aseta kynsi uraan ja vedä
paristolokero ulos.
A Diaesityspainike (SLIDE SHOW)
(sivu 17)
B Tulostuspainike (PRINT) (sivu 18)
C Valikkopainike (MENU)*
• Toiminnot toimivat samalla tavalla kuin
kameran valikkopainikkeet (MENU).
• Katseluvalikon Parentelua ei kuitenkaan voi
käyttää.
2 Aseta uusi paristo lokeroon +-puoli
ylöspäin.
3 Aseta paristolokero takaisin
kaukosäätimeen niin, että lokero napsahtaa
paikalleen.
Kieleke
D 1 (virta/valmiustila) -painike (sivu 17)
• Voit kytkeä virran tulostimeen painamalla
1, minkä jälkeen 1-ilmaisin palaa
keltavihreänä.
• Voit katkaista virran tulostimesta painamalla
1 uudelleen, minkä jälkeen 1-ilmaisin
palaa punaisena.
E
Hakemistopainike (Index)
• Vaihda hakemistonäyttöön painamalla
-puolta.
• Vaihda pienempiä pikkukuvia käyttävään
hakemistonäyttöön painamalla
-puolta
uudelleen.
• Palaa edelliseen hakemistonäyttöön
painamalla toista puolta.
F Ohjauspainikkeet (v/V/b/B/
)*
• Valitse kuvia tai valikkokohteita painamalla
v/V/b/B.
• Vahvista valinta painamalla .
10
Varoitus
Jos laitteeseen asetetaan vääräntyyppinen paristo,
paristo saattaa räjähtää.
Hävitä käytetyt paristot ohjeiden mukaisesti.
VAARA
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään väärin.
Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä hävittää
polttamalla.
• Kaukosäätimessä on sisäinen nappityylinen
litiumparisto (CR2025). Älä käytä muita kuin
CR2025-paristoja.
Valmistelevat toimet
Tulostuspaketin valmistelu
Jotta voit tulostaa, tarvitset tulostimelle
suunnitellun tulostuspaketin.
Malliväritulostuspaketti sisältää viisi arkkia
postikorttikokoista paperia ja
mustenauhakasetin viittä tulostetta varten.
Tulostuspaperin koko
Postikorttikokoisen paperin koko on
seuraava:
• Postikorttikoko (noin 10 × 15 cm)
(101,6 × 152,4 mm)
(suurin reunukseton tulostuskoko)
Lisätulostuspaketit
Voit käyttää tulostimelle seuraavia
lisätulostuspaketteja:
Postikorttikoon tulostuspaketti
SVM-F40P
• 40 arkkia 10 × 15 cm:n tulostuspaperia
(kaksi 20 arkin pakettia)
• Mustanauhakasetti, riittoisuus
40 tulostetta
SVM-F120P
• 120 arkkia 10 × 15 cm:n tulostuspaperia
(kuusi 20 arkin pakettia)
• 3 mustenauhakasettia, kunkin riittoisuus
40 tulostetta
PHuomautus
PHuomautuksia tulostuspakettien
käyttämisestä
• Käytä aina vain tätä tulostinta varten
suunniteltua tulostuspakettia. Jos käytät
erityyppisiä tulostuspaketteja, tulostus ei
välttämättä onnistu, tai laitteessa saattaa
ilmetä toimintahäiriö.
• Tulostettava puoli on se puoli, jossa ei ole
painatusta. Jos tulostuspinnassa on pölyä tai
sormenjälkiä, tulostuslaatu saattaa heikentyä.
Älä kosketa tulostuspintaa.
• Älä taivuta paperia tai revi sitä rei'ityksen
kohdalta ennen tulostamista.
• Älä tulosta käytetyille tulostuspaperiarkeille,
äläkä yritä kelata nauhaa taaksepäin
mustenauhakasetin sisällä. Näiden toimien
tekeminen saattaa vioittaa tulostinta.
PHuomautuksia tulostuspakettien
säilyttämisestä
(laadukasta tulostamista varten)
• Kun aiot säilyttää osittain käytettyä
mustenauhakasetin ja tulostuspaperin pakettia
pidemmän aikaa, säilytä sitä sen alkuperäisessä
pussissa tai vastaavassa säilytyspaikassa.
• Vältä tulostuspaketin sijoittamista paikkaan,
jossa se on alttiina korkealle lämpötilalle,
suurelle kosteudelle, pölylle tai suoralle
auringonvalolle.
• Käytä tulostuspaketti kahden vuoden kuluessa
sen valmistuspäivämäärästä.
PHuomautus tulosteiden säilyttämisestä
• Älä kiinnitä tulosteisiin teippiä tai pyyhi niitä
pyyhekumilla. Älä myöskään jätä tulosteita
muovisten kirjoitusalustojen alle.
FI
Kaikki mallit eivät ole saatavana kaikissa
maissa tai kaikilla alueilla.
11
Mustenauhakasetin
lataaminen
1 Vedä mustenauhakasetin lokeron
kantta ja avaa se.
Mustenauhakasetin poistaminen
Kun mustenauha loppuu, ERRORvirheilmaisin vilkkuu hitaasti. Avaa
mustenauhakasetin lokeron kansi, työnnä
poistovipu ylös ja poista käytetty
mustenauhakasetti.
Poistovipu
2 Työnnä mustenauhakasettia
nuolen suuntaan, kunnes se
naksahtaa paikalleen.
PHuomautuksia
• Käytä tulostuspaperin kanssa samassa laatikossa
olevaa mustenauhakasettia.
• Älä kosketa mustenauhaan tai aseta sitä
pölyiseen paikkaan. Jos mustenauha on
pölyinen tai jos siinä on sormenjälkiä,
tulostusjälki saattaa olla epätäydellinen.
Mustenauhakasetti
3 Sulje mustenauhakasetin lokeron
kansi.
12
• Älä koskaan työnnä kättäsi mustenauhakasetin
lokeron sisään. Kuumennusyksikkö saavuttaa
korkean lämpötilan etenkin toistuvan
tulostuksen jälkeen.
• Älä kelaa mustenauhaa taaksepäin ja käytä sitä
tulostamiseen. Muussa tapauksessa tulostusjälki
ei ole paras mahdollinen, tai laitteessa saattaa
ilmetä toimintahäiriö.
• Jos mustenauhakasetti ei naksahda paikalleen,
poista se laitteesta ja aseta se sitten takaisin
paikalleen. Jos mustenauhakasetti on liian
löyhällä ladattavaksi, kelaa mustenauhaa nuolen
suuntaan, kunnes se on tiukalla.
Tulostuspaperin lisääminen
1 Avaa paperikasetti.
2 Nosta paperikasetin kansi ylös.
• Älä poista mustenauhakasettia tulostamisen
aikana.
FI
13
3 Aseta tulostuspaperi kasettiin.
4 Poista suojaava arkki.
Voit asettaa jopa 20 arkkia tulostuspaperia.
Ilmaa tulostuspaperi huolellisesti. Aseta
tulostuspaperit kasettiin ja suojaava arkki
ylimmäiseksi.
Jos suojaavaa arkkia ei ole:
Ilmaa tulostuspaperi huolellisesti. Aseta
tulostuspaperit sitten niin, että tulostuspinta
(pinta, jossa ei ole painatusta) tulee ylöspäin.
5 Sulje paperikasetin kansi.
Tulostuspinta
Paperin
syöttösuunta
• Aseta tulostuspaperit paperinsyöttösuuntaa
kohti niin, että SONY-logon sisältävä
paperin takaosa on alaspäin.
Tulostuspaperin
takaosa
PHuomautus
Älä kosketa tulostuspintaa.
Jos tulostuspinnassa on sormenjälkiä, tulostusjälki
saattaa olla epätäydellinen.
14
6 Aseta paperikasetti tulostimeen.
Työnnä paperikasetti suoraan sisään, kunnes
se ei mene enää pidemmälle.
Kytkeminen
1 Liitä muuntajan (mukana) pistoke
tulostimen DC IN 24V
-vastakkeeseen.
2 Liitä virtajohdon toinen pistoke
mukana toimitettuun muuntajaan
ja toinen pistoke lähellä olevaan
pistorasiaan.
PHuomautuksia
• Älä poista paperikasettia tulostamisen aikana.
• Voit välttää paperitukokset tai tulostimen
toimintahäiriöt varmistamalla seuraavat seikat
ennen tulostamista:
– Älä kirjoita tulostuspaperille käsin tai
koneella. Jos haluat kirjoittaa paperille
tulostamisen jälkeen, käytä öljypohjaista
mustekynää. Et pysty kirjoittamaan
tulostuspaperille esimerkiksi
mustesuihkutulostimen avulla.
– Älä kiinnitä tulostuspaperiin tarroja tai
postimerkkejä.
– Älä laskosta tai taita tulostuspaperia.
– Tulostuspaperia on laitteessa enintään 20
arkkia.
– Älä tulosta käytetylle tulostuspaperille. Kuvan
tulostaminen samalle paperille kahdesti ei tee
tulostetusta kuvasta paksumpaa.
– Käytä vain tälle tulostimelle tarkoitettua
tulostuspaperia.
– Älä käytä tulostuspaperia, joka on kulkenut
tulostimen läpi tulostumatta.
1 (virta/valmiustila) -ilmaisin palaa
punaisena.
Virtapistoke
Muuntaja
FI
Pistorasiaan
Virtajohto
PHuomautus
Pistorasian on oltava lähellä laitetta ja helposti
käytettävissä.
PHuomautus tulostuspaperin
säilyttämisestä
• Vältä paperin säilyttämistä niin, että tulostetut
pinnat ovat kosketuksissa toisiinsa tai että ne
koskettavat kumi- tai muovituotteita, mukaan
lukien vinyylikloridia tai pehmennintä, pitkiä
aikoja. Muutoin tulostetun kuvan värit saattavat
muuttua tai heikentyä.
15
Tulostimen asentaminen pystysuoraan
3 Liitä tulostin televisioon.
Liitä tulostin
teräväpiirtotelevisioon
komponenttivideokaapelilla ja
A/V-liitäntäkaapelilla.
Voit kiinnittää liitettävän jalustan
tulostimeen ja asentaa tulostimen
pystysuoraan.
Aseta liitettävän jalustan
aukon v-merkinnät samaan
kohtaan liitettävän jalustan
kanssa.
Komponentti
Komponenttivideokaapeli
Punainen
Valkoinen
Ääni
(mono)
A/V-liitäntäkaapeli
Mukana toimitetun paperinsuojuksen
käyttäminen (mukana)
Tulostuspaperi tulee ulos takaosasta
muutaman kerran ennen tulostusta. Voit
suojata tulostimesta ulos tulevan paperin
paperinsuojuksen avulla. Suojus estää myös
ilmanvaihtoaukkojen tukkimisen.
• Kun sekä komponenttivideokaapeli että
A/V-liitäntäkaapelit on yhdistetty, kuvat
lähetetään COMPONENT OUT
-vastakkeen kautta A/V OUT -vastakkeen
sijaan.
• Aseta kameran ”COMPONENT”asetukseksi etukäteen ”HD(1080i)”.
Liitä tulostin
teräväpiirtotelevisioon A/Vliitäntäkaapelilla.
A/V OUT
-vastakkeeseen
Punainen
Valkoinen
Keltainen
Ääni
(mono)
A/V-liitäntäkaapeli
Tietoja toistamisesta television avulla on
sivulla 17.
16
PVarotoimenpiteet
• Tulostin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
virtajohto on kytketty pistorasiaan. Tämä koskee
myös tilannetta, jolloin virta olisi katkaistu
tulostimen virtakytkimen avulla.
• Liitä muuntaja lähellä olevaan helposti
käytettävään pistorasiaan. Jos muuntajan käytön
aikana ilmenee ongelmia, katkaise virta heti
irrottamalla virtajohdon pistoke pistorasiasta.
• Kun et käytä enää muuntajaa, irrota se
tulostimen DC IN 24V -vastakkeesta.
• Varo, ettei mikään metalliesine aiheuta
oikosulkua muuntajan DC-pistokkeen kanssa.
Muutoin saattaa ilmetä toimintahäiriö.
• Älä käytä muuntajaa kapeassa tilassa, kuten
tulostimen ja seinän välissä.
Kuvien katseleminen televisiossa
PHuomautus
Tarkista, että kameran ”USB-liitäntä”-asetus on
”PictBridge” tai ”Auto”.
Lisätietoja on kameran mukana toimitetussa
käyttöoppaassa ja Cyber-shot-käsikirja.
3 Kytke virta kameraan painamalla
kaukosäätimen 1-painiketta.
Tulostusvalikko tulee näkyviin.
Voit toistaa kuvia liittämällä kameran
televisioon A/V-liitäntäkaapelilla (mukana)
tai komponenttivideokaapelilla (mukana)
yhdessä A/V-liitäntäkaapelin kanssa.
1 Aseta kamera kamerasovittimeen.
4 Valitse ”Poistu” painamalla
kaukosäätimen V-painiketta ja
paina sitten keskellä olevaa painiketta.
Toistonäyttö tulee näkyviin.
5 Valitse haluamasi kuva
painamalla b/B.
FI
• Et pysty toistamaan videoita.
• Kun liität komponenttivideokaapelin avulla,
määritä kameran ”COMPONENT”asetukseksi etukäteen ”HD(1080i)”.
Kuvien katseleminen diaesityksenä
• Tämä tulostin on suunniteltu käytettäväksi
vain DSC-W80-kameran kanssa.
2 Avaa televisio ja aseta TV/Video-
Voit toistaa sarjan kameralla ottamiasi
pysäytyskuvia painamalla kaukosäätimen
SLIDE SHOW -painiketta.
• Voit muuttaa diaesitysasetuksia kameran
asetusten avulla.
kytkin Video-asetukseen.
• Lisätietoja on television mukana
toimitetussa käyttöohjeessa.
17
Kuvien tulostaminen
• Voit tulostaa kuvia painamalla
kaukosäätimen tai kameran
ohjauspainikkeita.
1 Aseta kamera kamerasovittimeen
ja kytke virta kameraan.
Tulostusvalikko tulee näkyviin.
4 Valitse haluamasi kuvat
ohjauspainikkeiden avulla.
1 Valitse kuvat painikkeiden b/B avulla
ja paina sitten keskellä olevaa painiketta.
2 Paina MENU-painiketta.
3 Valitse ”OK” ja paina keskellä olevaa
-painiketta.
5 Valitse tulostustila.
Voit valita seuraavista tulostustiloista:
• Näytössä parhaillaan näkyvän kuvan
tulostaminen t Vaiheeseen 2
• Useiden valittujen kuvien tulostaminen t
Vaiheeseen 3
2 Valitse PRINT-painikkeen tai
kaukosäätimen
ohjauspainikkeiden avulla ”Tämä
kuva” ja paina sitten keskellä
olevaa -painiketta.
Voit valita seuraavista tulostustiloista:
• Indeksitulostus
• Reunuksellinen/reunukseton tulostus*
• Päivämäärätulostus
* Kun määrität reunuksellisen tulostuksen
kuvasuhdetta 16:9 käyttäville kuville, voit
tulostaa täydet kuvat niin, etteivät reunukset
leikkaannu pois. (sivu 30)
Jatka vaiheeseen 5.
3 Valitse kaukosäätimen
ohjauspainikkeiden avulla ”Useita
kuvia” ja paina kuvia valitessa
keskellä olevaa -painiketta.
18
6 Valitse ohjauspainikkeilla ”OK” ja
paina keskellä olevaa
painiketta.
-
Kuva tulostetaan.
Kun tulostus on valmis, ”Tulostaa...”-näyttö
poistuu näkyvistä.
• Lisätietoja tulostamisesta on Cyber-shotkäsikirja.
• Voit toistaa ja tarkastella kuvia televisiossa, kun
tulostat kuvia. (t sivu 17)
PHuomautuksia tulostamisesta
• Älä koskaan siirrä tulostinta tai katkaise sen
virtaa tulostuksen aikana, tai muutoin
mustenauha tai paperi saattaa jumittua. Jos
katkaiset virran, pidä paperikasetti tulostimessa
ja kytke sitten virta uudelleen. Jos tulostettava
paperi pysyy tulostimen sisällä, poista
automaattisesti ulos tullut paperi ja jatka
tulostamista vaiheesta 1.
• Tulostuspaperi tulee ulos tulostimen takaosasta
muutaman kerran tulostamisen aikana. Älä
kosketa tai vedä ulos tullutta paperia. Varmista
esimerkiksi paperinsuojuksen avulla, että
tulostimen takana on tarpeeksi tilaa tulostamisen
aikana.
• Jos paperi loppuu jatkuvan tulostuksen aikana
tai jos tulostat niin, ettei paperikasetissa ole
paperia, tulostimen ERROR-virheilmaisimeen
syttyy valo. Lisää tulostuspaperia katkaisematta
virtaa ja jatka tulostamista.
ACCESS-käytönilmaisin
ACCESS-käytönilmaisin näyttää
tulostimen ja kameran välisen yhteyden
tilan seuraavasti:
• Kun ilmaisimessa palaa valo:
FI
Tulostimen ja kameran välillä on yhteys.
• Kun ilmaisimen valo vilkkuu:
Tulostettava kuva on vioittunut.
19
Akun lataaminen
Katkaise virta kamerasta ja aseta akun
sisältävä kamera kamerasovittimeen.
Lataaminen alkaa automaattisesti.
Kamerasovittimen CHARGElatausilmaisimen valo syttyy.
• Kun kameran virta on kytketty,
kamerasovitin lopettaa akun lataamisen.
• Kun lataus saavuttaa normaalin latauksen
määrän*, CHARGE-latausilmaisimen
valo sammuu.
* Nauhoittamisen ja toistamisen kesto normaalia
latausta käyttäen on noin 90 prosenttia
täydestä latauksesta.
• Täyden latauksen saavuttaminen kestää
noin 230 minuuttia, kun akku on täysin
tyhjä ja lämpötila on 25 °C.
Lataaminen saattaa kestää tätä kauemmin
lataamisolosuhteiden ja -ympäristön
mukaan.
• Jos tulostimen moottori on yhä käynnissä,
katkaise virta kamerasta sen jälkeen, kun
moottori pysähtyy. Akkua ei voi ladata,
kun moottori on käynnissä.
• Jos CHARGE-latausilmaisimen valo ei
syty tai jos valo vilkkuu yli kymmenen
sekunnin ajan, lue lisätietoja
”Vianmääritys”-osasta.
• Kun olet liittänyt kameran
kamerasovittimeen, CHARGElatausilmaisin saattaa vilkkua 3–10
sekunnin ajan. Tämä ilmaisee
tietoliikennettä kameran ja
kamerasovittimen välillä. Kyseessä ei ole
toimintahäiriö.
Lataamislämpötila
Lataamisen lämpötila-alue on 0–40 °C.
Parhaan mahdollisen hyödyn akusta
kuitenkin saa, kun lataamislämpötila on
10–30 °C.
20
Vianmääritys
Ongelman ilmetessä
Jos tulostimen käytössä ilmenee ongelma, yritä ratkaista se seuraavien ohjeiden avulla. Jos
ongelma jatkuu, ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään.
x Virta/lataaminen
Tulostimeen ei voi kytkeä virtaa.
• Tarkista, onko virtajohto liitetty pistorasiaan oikein.
Akun lataaminen ei onnistu (CHARGE-latausilmaisimeen ei syty valoa).
• Katkaise kameran virta.
• Tarkista, että muuntaja on liitetty oikein.
• Tarkista, että kamera on asetettu kamerasovittimeen oikein.
• Tarkista, että akku on asennettu oikein.
• Akku on ladattu täyteen.
• Kameraan asennettu akku ei ole käyttökelpoinen. Asenna akku, joka on yhteensopiva
kameran kanssa.
• Tulostimen moottori on yhä käynnissä. Katkaise kameran virta, kun moottori pysähtyy.
FI
CHARGE-latausilmaisin vilkkuu nopeasti tai se vilkkuu yli kymmenen sekunnin
ajan.
• Kameraan asennettu akku ei ole käyttökelpoinen. Asenna akku, joka on yhteensopiva
kameran kanssa.
• Tarkista, että kamera on asetettu kamerasovittimeen oikein.
Virran kytkeminen kameraan ei onnistu, tai virta katkeaa yhtäkkiä.
• Tarkista, että kamera on asetettu kamerasovittimeen oikein.
• Tarkista, että muuntaja on liitetty oikein.
x Kameran yhdistäminen
Tulostimen ACCESS-käytönilmaisimen valo ei syty.
• Tarkista, että kaapeli on liitetty oikein.
• Tarkista, että tulostimen virta on kytketty.
• Kun tulostimen ACCESS-käytönilmaisin vilkkuu, tee jompikumpi alla kuvatuista toimista.
– Katkaise kameran ja tulostimen yhteys, ja yhdistä laitteet sitten uudelleen. Voit myös
katkaista virran tulostimesta ja kamerasta ja kytkeä virrat sitten uudelleen.
– Kameran asetus on ”Mass Storage”. Muuta asetukseksi ”PictBridge” tai ”Auto”.
21
x Tulostaminen
Kamerassa näkyy virhe, eikä kuvien tulostaminen onnistu.
• Mustenauhakasetti ei vastaa paperityyppiä. Lisää oikeaa tulostuspaperia, joka vastaa
tulostimeen ladattua mustenauhakasettia. Jos haluat vaihtaa mustenauhakasetin, lopeta
tulostus ja vaihda mustenauhakasetti. Jatka sitten tulostamista.
Tulostuspaperi ei syöty laitteeseen. Tulostin saattaa syöttää useita papereita
samalla kertaa. Tulostinpaperi saattaa syöttyä vinoon.
• Jos tulostuspaperia ei ladata tulostimeen oikein, se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön. Tarkista
seuraavat:
– Tarkista, että ladattuna on oikea tulostuspaperin ja mustenauhakasetin yhdistelmä.
(tsivu 11)
– Tarkista, että tulostuspaperi on asetettu oikeassa suunnassa. (tsivu 14)
– Tarkista, onko paperikasetissa yli 20 arkkia paperia. (tsivu 14)
– Tarkista, että tulostuspaperi on ilmattu perusteellisesti.
– Tarkista ennen tulostamista, onko tulostuspaperi taittunut tai laskostettu.
– Jos paperi loppuu jatkuvan tulostuksen aikana tai jos tulostat niin, ettei paperikasetissa ole
paperia, tulostimen ERROR-virheilmaisimeen syttyy valo. Lisää tulostuspaperia
katkaisematta virtaa ja jatka tulostamista.
• Käyttämäsi tulostuspaperi ei ole yhteensopiva tulostimen kanssa. Käytä tulostinta varten
suunniteltua tulostuspaperia. Jos käytetään tulostimen kanssa yhteensopimatonta paperia,
saattaa aiheutua toimintahäiriö. (tsivu 11)
• Kun tulostin ei pysty syöttämään tulostuspaperia, ERROR-virheilmaisin vilkkuu nopeasti.
Poista paperikasetti ja tarkista, onko laitteessa paperitukos. (tsivu 25)
Tulostuspaperi tulee ulos tulostimesta, kun tulostus on käynnissä.
• Tulostuspaperi saattaa tulla ulos muutaman kerran tulostamisen aikana. Älä kosketa tai vedä
ulos tullutta paperia. Odota, kunnes paperi on kokonaan ulkona tulostimesta tulostuksen
päättymisen jälkeen. Kun tulostuspaperi tulee ulos tulostimen takaosasta muutaman kerran
tulostuksen aikana, varmista esimerkiksi paperinsuojuksen avulla, että tulostimen takana on
tarpeeksi tilaa.
Tulostaminen ei onnistu.
• Videoita ei voi tulostaa.
22
x Tulostetut tulokset
Tulostettujen kuvien laatu on huono.
• Mustenauhassa on pölyä. Pyyhi mustenauhakasetin muovinen osa ja poista pöly.
• Tulostetussa pinnassa on sormenjälkien tai pölyn jälkiä. Älä kosketa tulostuspintaa (kiiltävää
puolta, jossa ei ole painatusta). Jos tulostuspinnassa on sormenjälkiä, tulostusjälki saattaa olla
epätäydellinen.
• Käytettyä tulostuspaperia tai mustenauhakasettia käytetään uudelleen. Älä käytä käytettyä
tulostuspaperia. Kuvan tulostaminen samalle paperille kahdesti ei tee tulostetusta kuvasta
paksumpaa. Muutoin voi seurauksena olla toimintahäiriö.
Kameran näytössä esikatseltavan kuvan kuvanlaatu ja värit eivät ole samat
kuin tulostetussa kuvassa.
• Kuvan värit ja laatu vaihtelevat näytön tai nestekidenäytön ominaisuuksien mukaan. Näytössä
näkyvää kuvaa käytetään vain viitteellisesti.
Kuvaa ei tulosteta täyskokoisena tulostusalueella.
• Tulostusalue vaihtelee kuvan koon mukaan. Katso sivu 30.
Tulostettu kuva on vääristynyt.
FI
• Paperikasettia ei ole asetettu oikein. Työnnä paperikasetti vakaasti suoraan sisään, kunnes se
ei mene enää pidemmälle.
Kamerassa kierretty kuva ei näytä samalta kuin tulostettu kuva.
• Kun yrität tulostaa kierretyn kuvan, tulostin tulostaa kuvan sellaisena kuin se oli ennen
kiertämistä.
x Kuvien katseleminen televisiossa
Kuvaa ei näy, eikä ääntä kuulu televisiosta.
• Ääntä ei voi toistaa, kun vain komponenttivideokaapeli on liitetty. Liitä A/V-liitäntäkaapeli
komponenttivideovastaketta vastaavaan äänivastakkeeseen.
• Kameran teräväpiirron komponenttivideolähdön asetus ei välttämättä ole oikea. Lue kameran
mukana toimitetut käyttöohjeet ja määritä ”COMPONENT”-asetus oikein.
Kuvia ei voi lähettää A/V-liitäntäkaapelin välityksellä.
• Jos komponenttivideokaapeli on liitetty tulostimeen ja televisioon, irrota kaapeli tulostimesta.
23
x Muut
Mustenauhakasetin asettaminen laitteeseen ei onnistu helposti.
• Poista mustenauhakasetti ja aseta se sitten uudelleen. Kelaa mustenauhaa nuolen suuntaan,
kunnes se on tiukalla vain jos mustenauha on liian löyhällä ladattavaksi.
(tsivu 13)
Mustenauhakasettia ei voi poistaa.
• Pidä paperikasetti tulostimen sisällä ja katkaise virta painamalla 1 (virta/valmiustila)
-painiketta. Kytke sitten virta uudelleen. Kun liike pysähtyy, poista mustenauhakasetti. Jos
tämän tekeminen ei korjaa ongelmaa, ota yhteyttä Sony-huoltoon tai Sony-jälleenmyyjään.
Tulostuspaperi ei tule ulos laitteesta.
• Jos ERROR-virheilmaisin vilkkuu nopeasti, kyseessä on paperitukos. Lue ”Jos ilmenee
paperitukos” -osan ohjeet (tsivu 25) ja poista jumittunut paperi tulostimesta. Jos
jumittunutta paperia ei voi poistaa, ota yhteyttä Sony-huoltoon.
• Jos ERROR-virheilmaisimeen syttyy valo, aloita tulostaminen uudelleen, kun tulostuspaperi
on poistettu. Lue ”Jos ilmenee paperitukos” -osan ohjeet (tsivu 25) ja poista jumittunut
paperi tulostimesta. Jos jumittunutta paperia ei voi poistaa, ota yhteyttä Sony-huoltoon.
Tulostus pysähtyy kesken tulostustyön.
• Jos ERROR-virheilmaisin vilkkuu nopeasti, kyseessä on paperitukos. Lue ”Jos ilmenee
paperitukos” -osan ohjeet (tsivu 25) ja poista jumittunut paperi tulostimesta. Jos
jumittunutta paperia ei voi poistaa, ota yhteyttä Sony-huoltoon.
Kaukosäätimen painikkeet eivät toimi, eikä toimintoja sallita.
• Tarkista, että kamera on liitetty kamerasovittimeen oikein.
• Tarkista, että muuntaja on liitetty oikein.
• Kaukosäätimen paristo on tyhjä. Vaihda paristo uuteen.
Kameraa ei voi liittää kamerasovittimeen.
• Tarkista, että mallinvalintakytkimen asetus on ”A”. (tsivu 9)
24
Jos ilmenee paperitukos
Jos tulostuspaperi jumittuu, ERRORvirheilmaisimeen syttyy valo tai ilmaisin
vilkkuu nopeasti ja tulostus pysähtyy.
Kun ERROR-virheilmaisimeen syttyy valo,
poista tulostuspaperi ja jatka tulostamista.
Kun ERROR-virheilmaisin vilkkuu
nopeasti, irrota virtajohto pistorasiasta ja
liitä se uudelleen. Kun tulostimen
alkulataamisprosessi päättyy, poista
paperikasetti tulostimesta. Tarkista, onko
tulostimen paperien tuloaukossa tai
syöttöaukossa jumittunut paperi. Jos on,
poista jumittunut paperi.
Tulostimen sisäpuolen
puhdistaminen
Jos kuviin tulostuu valkoisia viivoja tai
pisteitä, käytä mukana toimitettua
puhdistuskasettia sekä tulostuspaketin
puhdistusarkkia ja puhdista tulostimen
sisäpuoli.
1 Avaa mustenauhakasetin lokeron
kansi. Jos lokerossa on
mustenauhakasetti, poista se
(sivu 12).
2 Aseta mukana toimitettu
puhdistuskasetti tulostimeen ja
sulje mustenauhakasetin lokeron
kansi.
FI
ERROR-virheilmaisin
PHuomautus
Jos et pysty poistamaan jumittunutta paperia, ota
yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai -huoltoon.
3 Poista paperikasetti tulostimesta.
Jos kasetissa on tulostuspaperia,
poista paperit kasetista.
25
4 Aseta puhdistusarkki
paperikasettiin. Aseta
puhdistusarkki niin, että ylöspäin
tulee puoli, jossa ei ole
painatusta.
pinta, jossa ei
ole painatusta
5 Aseta paperikasetti tulostimeen.
Tulostin aloittaa puhdistuksen automaattisesti.
1 (virta/valmiustila) -ilmaisin vilkkuu
hitaasti vihreänä.
Kun puhdistus on valmis, puhdistusarkki tulee
ulos paperinpoistoaukosta automaattisesti.
6 Poista puhdistuskasetti ja
puhdistusarkki tulostimesta.
• Pidä puhdistuskasetti ja puhdistusarkki
samassa yhdessä tulevaa puhdistusta varten.
26
Puhdistuksen päätyttyä
Aseta mustenauhakasetti ja tulostuspaperi
tulostimeen.
PHuomautuksia
• Tee puhdistus vain, kun tulosteessa on valkoisia
viivoja tai pisteitä.
• Kun tulostuksen suorituskyky on oikea,
puhdistaminen ei paranna tulostetun kuvan
laatua.
• Älä aseta puhdistusarkkia tulostuspaperille
puhdistamista varten. Tämän tekeminen saattaa
aiheuttaa paperitukoksen tai muita ongelmia.
• Jos puhdistus ei paranna tulostetun kuvan
laatua, tee puhdistus muutaman kerran.
Varotoimet
Turvallisuus
• Varo asettamasta tai pudottamasta raskaita
•
•
•
•
•
•
esineitä virtajohdon päälle tai vioittamasta
virtajohtoa millään tavalla. Älä koskaan
käytä tätä tulostinta, jos sen virtajohto on
vioittunut.
Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee
laitteen sisään, irrota verkkojohto. Anna
asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa
laite ennen kuin jatkat sen käyttöä.
Älä koskaan pura tulostinta.
Kun irrotat verkkojohdon, vedä aina
pistokkeesta. Älä siis vedä johdosta.
Kun tulostinta ei käytetä vähään aikaan,
irrota sen virtajohto pistorasiasta.
Älä käsittele tulostinta kovakouraisesti.
Pienennä sähköiskun riskiä irrottamalla
tulostin pistorasiasta aina ennen
tulostimen puhdistamista tai huoltamista.
Käyttöympäristö
• Asenna tulostin vaaka- tai pystysuorassa
ohjeiden mukaisesti. Muutoin saattaa
ilmetä toimintahäiriö.
• Älä sijoita tulostinta paikkaan, jossa se on
alttiina seuraaville:
–
–
–
–
–
tärinä
suuri ilmankosteus
runsas pöly
suora auringonvalo
erittäin korkeat tai matalat lämpötilat.
• Älä käytä sähkölaitteita tulostimen
lähellä. Tulostin ei toimi oikein
sähkömagneettisten kenttien vaikutuksen
alaisena.
• Älä sijoita painavia esineitä tulostimen
päälle.
• Jätä tulostimen ympärille tarpeeksi tilaa,
etteivät ilmanvaihtoaukot ole tukittuina.
Näiden aukkojen tukkiminen saattaa
nostaa laitteen sisäistä lämpötilaa.
Tietoja muuntajasta
• Käytä vain tulostimen mukana toimitettua
muuntajaa. Älä käytä muita muuntajia, tai
saattaa aiheutua toimintahäiriö.
• Älä käytä laitteen mukana toimitettua
muuntajaa muiden laitteiden kanssa.
• Älä käytä sähköistä muuntajaa
(matkamuuntajaa), sillä se voi aiheuttaa
ylikuumenemisen tai toimintahäiriön.
• Jos muuntajan johto on vioittunut, älä
enää käytä muuntajaa. Muutoin saattaa
aiheutua vaaratilanne.
Kosteuden kerääntyminen
Jos tulostin siirretään suoraan kylmästä
sijainnista lämpimään sijaintiin tai
sijoitetaan erittäin lämpimään huoneeseen
tai huoneeseen, jonka ilmankosteus on
suuri, laitteen sisälle saattaa kerääntyä
kosteutta. Tällöin tulostin ei
todennäköisesti toimi oikein. Tulostimen
käytön jatkaminen saattaa jopa vioittaa sitä.
Jos kosteutta kerääntyy, irrota tulostimen
virtajohto. Älä käytä tulostinta vähintään
tuntiin.
FI
Siirtäminen
Kun siirrät tulostinta, poista
mustenauhakasetti, paperikasetti tai
muuntaja tulostimesta ja aseta tulostin sekä
sen lisälaitteet alkuperäiseen laatikkoon
suojapakkauksen sisään.
Jos sinulla ei enää ole alkuperäistä
laatikkoa ja sen osia, käytä vastaavaa
pakkausmateriaalia, jotta tulostin ei vioitu
siirtämisen aikana.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet
ja säätimet kuivalla, pehmeällä liinalla tai
pehmeällä, mietoon puhdistusliuokseen
kevyesti kostutetulla liinalla.
Älä käytä puhdistukseen liuottimia, kuten
alkoholia tai bensiiniä, jotka voivat vioittaa
kotelon pintaa.
27
Huomautuksia tulostuspaperin
ja mustenauhakasetin
säilyttämisestä
Kun säilytät tulostuspaperia tai
mustenauhakasettia, kiinnitä huomiota
seuraaviin asioihin.
• Älä aseta tulostuspaperia tai
mustenauhakasettia sijaintiin, joka on
alttiina korkeille lämpötiloille, suurelle
ilmankosteudelle, runsaalle pölylle tai
suoralle auringonvalolle.
• Kun aiot säilyttää osittain käytettyä
tulostuspaperia tai mustenauhakasettia,
säilytä se sen alkuperäisessä pussissa.
Kopioimisen rajoitukset
Jos kopioit asiakirjoja tulostimella, kiinnitä
erityistä huomiota seuraaviin asioihin:
• Seteleiden, kolikoiden tai arvopapereiden
kopioiminen on lainvastaista.
• Myös tyhjien todistusten, lupien, passien,
henkilökohtaisten arvopapereiden tai
käyttämättömien postimerkkien kopiointi
on lainvastaista.
• Televisio-ohjelmat, elokuvat,
videonauhat, muiden henkilöiden
valokuvat ja muu materiaali saattaa olla
tekijänoikeuslakien suojaamaa. Niiden
videointi saattaa olla tekijänoikeuslain
vastaista.
28
Tekniset tiedot
x Tulostin
Paino
Tulostustapa
Sublimaatiotulostus (keltainen/
magenta/syaani, kolme
vaihetta)
Tarkkuus
300 (vaaka) × 300 (pysty) dpi
eli pistettä tuumalla
Vastaa seuraavia:
3-värinen Ink-Jet 4800 × 4800
dpi *1
6-värinen Ink-Jet 3810 × 3810
dpi *2
Kuvankäsittely pistettä kohden
256 tasoa (8 bittiä per
keltainen/magenta/syaani), noin
16 770 000 väriä
Tulostuskoko
Postikortti (noin 10 × 15 cm),
koko:
101,6 × 152,4 mm (suurin,
reunukseton)
Noin 1,75 kg
(pois lukien
mustenauhakasetti,
tulostuspaperi ja muuntaja)
Toimitetut vakiovarusteet
Lue ”Pakkauksen sisällön
tarkistaminen” -aihe sivulla 4.
x Kamerasovitin
Mitat
Noin 124 × 45 × 65 mm
(leveys/korkeus/syvyys, lukuun
ottamatta ulkonevia osia)
Paino
Noin 90 g (kaapelia lukuun
ottamatta)
Käyttölämpötila 5–35 °C
x Muuntaja AC-S2422
Käyttöjännite
AC 100 V–240 V, 50/60 Hz ja
1,5–0,75 A
Tulostusaika (arkkia kohden)
PictBridge-tila:
Noin 59 sekuntia:
7 megapikseliä, tiedostokoko
1,89 Mt
Noin 52 sekuntia:
3 megapikseliä, tiedostokoko
968 kt
Nimellinen lähtöjännite
DC 24 V, 2,2 A (huippu 3,7 A ja
6,5 s)
Tulo-/lähtöliitännät
DC IN -vastake
A/V OUT -vastake
COMPONENT OUT-vastake
Käyttölämpötila 5–35 °C
Yhteensopivat kuvatiedostomuodot
JPEG:
DCF 2.0 -yhteensopiva, Exif
2.21 -yhteensopiva ja JFIF*3
Jotkin kuvatiedostomuodot
eivät ole yhteensopivia.
Mustenauhakasetti/tulostuspaperi
Lue ”Tulostuspaketin
valmistelu” -aihe sivulla 11.
Käyttöjännite
DC IN -vastake, DC 24 V
(Odotustilassa alle 1 W)
Tehonkulutus
Keskiarvo: enintään 52 W
Huippu: enintään 93 W
Mitat
Noin 60 × 30,5 × 122 mm
(leveys/korkeus/syvyys, lukuun
ottamatta ulkonevia osia)
Paino
Noin 305 g
FI
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
*1: Kun käytetään 16 × 16:n taulukkoa:
300 × 16 = 4 800 dpi
*2: Kun käytetään 12,7 × 12,7:n taulukkoa:
300 × 12,7 = 3 810 dpi
*3: Perus-JPEG, jonka muoto on 4:4:4, 4:2:2 tai
4:2:0
Asiakastuen kotisivu
Uusimmat tukitiedot ovat saatavana
seuraavassa verkko-osoitteessa:
http://www.sony.net/
Käyttölämpötila 5–35 °C
Mitat
Noin 185 × 62 × 302 mm
(leveys/korkeus/syvyys, lukuun
ottamatta ulkonevia osia, kuten
paperinsuojusta ja liitettävää
jalustaa)
29
Kuvien näyttöalue
x Näyttöalue
Full HD -televisio pystyy näyttämään 1920 × 1080 kuvapistettä kokonaan. Sen kuvasuhde on 16:9.
Kuvat teräväpiirtotelevisiossa
Tulostuspaperi (3:2)
Kuvan koko
Normaali (4:3)
: Näytetään tummalla värillä.
Ylä- ja alareunuksista leikkaantuu
hieman pois.
: Näytetään tummalla värillä.
Koko kuva tulostuu.
3:2
16:9
Reunukseton tulostus
Vasemmasta ja oikeasta
reunuksesta leikkaantuu hieman
pois.
Reunuksellinen tulostus
Koko kuvaa pienennetään hieman,
ja se tulostetaan kokonaan.
30
Ytterligare information om den här produkten och
svar på vanliga frågor återfinns på vår kundtjänsts
webbplats.
Tätä tuotetta koskevia lisätietoja ja usein esitettyjä
kysymyksiä on asiakastuen www-sivustolla.
Tryckt på minst 70% återvunnet papper med vegetabilisk
olje-baserad färg utan lättflyktiga organiska föreningar.
Painettu vähintään 70% kierrätetylle paperille käyttäen
haihtuvista orgaanisista yhdisteistä vapaata
kasvisöljypohjaista mustetta.
Printed in China
Download PDF