Sony | KD-43XF7000 | Sony KD-43XF7096 XF70 | LED | 4K Ultra HD | High Dynamic Range | Smart-tv Bruksanvisning

D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\00COV-KDL-50WF6xx\010COV.fm
masterpage: Cover
4-732-891-31(1)
Television
Bruksanvisning
SE
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\010COVTOC.fm
Innehållsförteckning
VIKTIGT MEDDELANDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Säkerhetsinformation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Delar och reglage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjärrkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Ansluta TV till Internet . . . . . . . . . . . . . . . .11
Ställa in internetanslutning . . . . . . . . . . . . . 11
Se på TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Visa bilder från ansluten utrustning . . . . 12
Anslutningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Montera TV:n på väggen . . . . . . . . . . . . . . . 14
masterpage: Left
Internetanslutning och datasekretess
Denna produkt ansluter till internet under första inställningen
så fort ett nätverk är anslutet för att bekräfta
internetanslutning, och senare för att konfigurera
Hemskärmen. Din IP-adress används i dessa och i alla andra
internetanslutningar. Om du inte vill att din IP-adress används
alls, ställ inte in den trådlösa internetfunktionen och anslut inte
en internetkabel. Se informationen om sekretess som visas på
inställningsskärmarna för mer information om
internetanslutningar.
Inledning
Tack för att du har valt denna produkt från Sony.
Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga och spara den för framtida bruk.
Obs!
• Innan du använder TV:n bör du läsa avsnittet
”Säkerhetsinformation” (sidan 3).
• De bilder som används i Startguide och i denna handbok är bara
referenser och kan skilja sig från utseendet på den faktiska
produkten.
• Det “xx” som visas i modellnamnet motsvarar ett siffervärde
som är relaterat till design, färg eller TV-system.
För att fästa bordsstativet till TV:n
Se startguiden ovanpå kudden.
Övrig information. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Hjälpguide (Manuell) (Endast begränsat till
vissa regioner/länder/TV-modeller)
För mer detaljerad information, tryck på HOME på
fjärrkontrollen, och välj sedan [Hjälpguide] i menyn
[Inställningar]. Du kan även kolla hjälpguiden från din PC eller
smartphone (information finns på baksidan).
Identifieringsetikettens placering
Etiketter för TV-modellnr, tillverkningsdatum (år/månad) och
strömförsörjning finns på TV:ns eller förpackningens baksida.
För modeller med medföljande nätadapter:
Etiketter för nätadapterns modellnr. och serienr. finns på
nätadapterns undersida.
2SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\010COVTOC.fm
VARNING!
FÖR ATT FÖRHINDRA
ATT BRAND SPRIDS
SKA LEVANDE LJUS ELLER
ÖPPNA LÅGOR ALLTID
HÅLLAS PÅ AVSTÅND FRÅN
PRODUKTEN.
VIKTIGT MEDDELANDE
Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony
Visual Products Inc.
EU-importör: Sony Europe Limited.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör produkternas
överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens
auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony
Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
masterpage: Right
• Lära barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TVapparaten eller dess kontroller.
Om din befintliga TV-apparat ska behållas och omplaceras bör
samma aktsamhet som ovan tillämpas.
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande anvisningar för att
undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller
egendom.
Apparat ansluten till den skyddande jordningen för
byggnadsinstallationen genom vägganslutningen eller genom
annan apparat med en anslutning till skyddande jordning – och
till ett TV-distributionssystem där en koaxialkabel används, kan i
vissa fall ge upphov till brandfara. Anslutning till ett TVdistributionssystem måste därför göras genom en enhet som ger
elektrisk isolering under ett visst frekvensomfång (galvanisk
isolator, se EN 60728-11).
Installation/Inställning
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
• Placera TV-apparaten på en stabil, plan yta för att undvika att
den faller ner och orsakar personskada eller egendomsskada.
• Montera TV:n så att TV:ns bordsstativ inte skjuter ut från TVbänken (medföljer ej). Om bordsstativet skjuter ut från TVbänken, kan det hända att TV:n välter, faller i golvet och orsakar
personskada eller skada på TV:n.
Meddelande gällande
radioutrustning
Härmed försäkrar Sony Visual Products Inc. att
denna typ av radioutrustning KD-65XF7096, KD-65XF7093,
KD-65XF7005, KD-65XF7004, KD-65XF7003, KD-65XF7002,
KD-65XF7000, KD-55XF7096, KD-55XF7093, KD-55XF7077,
KD-55XF7073, KD-55XF7005, KD-55XF7004, KD-55XF7003,
KD-55XF7002, KD-55XF7000, KD-49XF7096, KD-49XF7093,
KD-49XF7077, KD-49XF7073, KD-49XF7005, KD-49XF7004,
KD-49XF7003, KD-49XF7002, KD-49XF7000, KD-43XF7096,
KD-43XF7093, KD-43XF7077, KD-43XF7073, KD-43XF7005,
KD-43XF7004, KD-43XF7003, KD-43XF7002, KD-43XF7000
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga
texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande
webbadress: http://www.compliance.sony.de/
Denna radioutrustning kan användas inom EU utan att tillämpliga
krav angående användning av radiospektrum bryts.
Säkerhetsinformation
VARNING!
Försiktighet
Risk för explosion om batteriet byts ut mot fel sort.
Batterier får inte utsättas för hög temperatur, exempelvis från
solljus, eld och liknande, eller extremt lågt lufttryck som kan
resultera i en explosion eller läckage av lättantändlig vätska eller
gas.
• Endast en behörig servicetekniker får utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast
använder tillbehör från Sony, inklusive:
Väggfäste – SU-WL450
• Använd de skruvar som medföljer väggfästet när väggfästet
fästs i TV-apparaten. De medföljande skruvarna är utformade
som på bilden när de mäts från väggfästets infästningsyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar beroende på
väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada TV:n internt eller
medföra att den faller ned.
8 mm - 12 mm
Skruv (M6)
Stabilitetsrisk
Väggfäste
TV-apparaten kan falla ner, och orsaka allvarlig personskada eller
dödsfall.
Placera aldrig en TV-apparat på en instabil plats. En TV-apparat
kan falla ner och orsaka allvarlig personskada eller dödsfall.
Många personskador, speciellt för barn, kan undvikas genom att
enkla försiktighetsåtgärder vidtas, som att:
• Använda höljen eller stativ som rekommenderas av TVapparatens tillverkare.
• Endast använda möbler som säkert stöder TV-apparaten.
• Försäkra sig om att TV-apparaten inte skjuter fram över den
stödjande möbelns kant.
• Inte placera TV-apparaten på någon hög möbel (till exempel
skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbeln och TVapparaten mot ett passande stöd.
• Inte placera TV-apparaten på tyg eller andra material som kan
finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbel.
TV:ns baksida
3SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\010COVTOC.fm
Transport
masterpage: Left
KD-49/43XF70xx
• Lossa alla kablar från TV:n innan du transporterar den.
• Det krävs två eller tre personer för att bära en stor TV-apparat.
• När TV:n ska transporteras bör den hållas enligt nedan. Tryck
inte på LCD-panelen eller ramen runt bildskärmen.
• När du lyfter eller flyttar TV:n ska du hålla den ordentligt i
undersidan.
8 mm - 12 mm
M6-skruv
(medföljer ej)
• Se till att TV:n inte utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer när
den transporteras.
• Du bör använda originalkartongen och dess emballage när du
sänder in TV:n för reparation eller om du flyttar.
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Kabel
(medföljer ej)
Förhindra fall
KD-65/55XF70xx
Skruv
(medföljer ej)
8 mm - 12 mm
Ventilation
• Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns
ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys väggfäste för
att säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
M6-skruv
(medföljer ej)
Monterad på väggen
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt
TV:n.
Kabel
(medföljer ej)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Skruv
(medföljer ej)
Monterad på stativ
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt
TV:n.
4SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\010COVTOC.fm
• För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra samling av
damm eller smuts:
 Lägg inte ned TV:n platt och installera den inte upp-och-ned,
bakvänd eller vänd sidledes.
 Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller i en
garderob.
 Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg inte
tidningar och liknande på den.
 Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
masterpage: Right
Förbjuden användning
Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i miljöer/
situationer som beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner uppstå i
TV:n som kan orsaka brand, elektriska stötar eller skador på
person eller egendom.
Platser:
• Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon
annan typ av fartyg, i ett fordon, på sjukvårdsinrättningar, på
ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller rök.
Miljöer:
Vägg
Vägg
• Platser som är mycket varma, fuktiga eller dammiga, där
insekter kan sig in i TV:n, där TV:n kan utsättas för mekaniska
vibrationer eller i närheten av brinnande föremål (t.ex. levande
ljus.). TV-apparaten får inte utsättas för dropp eller stänk och
vätskebehållare såsom vaser får inte ställas på den.
Situationer:
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande anvisningar för
att undvika brandrisk, elektriska stötar eller skador på person eller
egendom:
• Använd endast nätkablar från Sony och inga andra märken.
• För in stickkontakten hela vägen i eluttaget.
• Anslut TV:n till ett eluttag som levererar 220 V - 240 V AC.
• För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget före
ledningsdragning och se till att du inte snubblar på kablarna.
• Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar eller utför något
arbete på TV:n.
• Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor.
• Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den regelbundet.
Om kontakten täcks med damm och tar upp fukt kan isoleringen
försämras, vilket kan orsaka brand.
• Använd när dina händer är våta, med kabinettet borttaget eller
med tillval som inte rekommenderas av tillverkaren. Koppla loss
TV:n från eluttaget och antennen när det åskar.
• Installera TV:n så att den sticker ut i ett
öppet utrymme. Det kan leda till
materiella skador eller personskador om
en person eller något föremål stöter in i
TV:n.
• Placera TV:n i ett fuktigt eller dammigt
utrymme, eller i ett rum med oljig rök
eller ånga (nära köksbänkar eller
luftfuktare). Det kan orsaka elektriska
stötar eller att TV:n blir skev.
• Installera TV:n på platser som utsätts för extrema temperaturer
som direkt solljus, nära en värmeradiator eller en värmeventil.
TV:n kan överhettas i ett sådant förhållande vilket kan orsaka
deformation av höljet och/eller fel på TV:n.
Obs!
• Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med annan
utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna inne i
kabeln kan exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från eluttaget - ta
tag i stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till ett och samma eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten.
NOTERING OM NÄTADAPTER (modeller med
medföljande nätadapter endast)
Varning!
Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika
risk för brand eller elstötar.
Att placera kärl med vätska, t.ex. blomvaser, på enheten medför
risk för elektriska stötar och fara för brand. Placera inte denna
utrustning i ett trångt utrymme, som till exempel i en bokhylla
eller liknande.
• Se till så att nätkontakten ansluts till ett lättåtkomligt eluttag i
närheten av utrustningen.
• Använd medföljande nätadapter och nätkabel.
• Använd inte någon annan nätadapter. Det kan orsaka
funktionsstörningar.
• Anslut nätadaptern till ett lättåtkomligt eluttag.
• Vira inte nätkabeln runt nätadaptern. Det
kan hända att kabeln går sönder och/eller
orsakar funktionsfel på mediamottagaren.
• Vidrör inte nätadaptern med våta händer.
• Om nätadaptern inte verkar fungera korrekt bör du omedelbart
dra ut den från eluttaget.
• Systemet är inte bortkopplat från elnätet så länge kontakten
sitter i ett vägguttag, även om du stängt av själva systemet.
• Det kan hända att din hand blir varm när du rör vid nätadaptern
eftersom den blir varm när den används under en längre tid.
• Om TV:n placeras i ett omklädesrum för ett
allmänt bad eller varma källor kan TV:n
skadas av luftburen svavel etc.
• Utsätt inte skärmen för direktbelysning eller solljus för att du ska
erhålla den bästa bildkvaliteten.
• Undvik att flytta TV:n från en kall till en varm plats. Plötsliga
förändringar i rumstemperaturen kan orsaka kondensbildning.
Detta kan göra att TV:n visar en dålig bildkvalitet och/eller dålig
färg. Om detta sker måste fukten avdunsta helt innan TV:n
startas.
Trasiga delar:
• Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder och
orsaka allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget innan
du tar i den. Detta kan orsaka elektriska stötar.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du koppla
loss TV:n från eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från nätspänningen
när du endast stänger av den måste du även lossa
stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att TV:n
står kvar i standbyläge för att fungera korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att barn inte klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn så att de inte råkar
sväljas av misstag.
5SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\010COVTOC.fm
Om följande problem uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart stickkontakten från eluttaget
om något av följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony servicecenter för att få
TV:n undersökt av en behörig servicetekniker.
Om:
• Nätkabeln skadas.
• Eluttaget inte passar till stickkontakten.
• TV-apparaten skadas genom att den tappas, utsätts för hårda
stötar eller genom att föremål kastas på den.
• Vätska eller något föremål råkar hamna i höljets öppningar.
Om LCD-TV:ns temperatur
När LCD-TV:n används under en längre tid kan området runt
panelen bli varmt. Du kan känna denna värme om du tar på
panelen med handen.
Varning!
Utrustning som är kopplad till skyddsjord via jordat vägguttag
och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplad till
kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand.
För att undvika detta skall vid anslutning av utrustningen till
kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och
kabel-TV nätet.
masterpage: Left
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den försiktigt så att TV:n inte
flyttar sig eller glider av underlaget.
Extra utrustning
• Håll extra tillbehör och utrustning som avger elektromagnetisk
strålning på avstånd från TV:n. Annars kan bildstörningar och/
eller akustiskt brus uppstå.
• Denna utrustning har testats och funnits följa gränsvärdena som
anges i EMC-direktivet vid användning av en
anslutningssignalkabel som är kortare än 3 meter.
• Denna utrustning har testats och funnits följa gränsvärdena som
anges i EMC-direktivet vid användning av en RF-kabel som är
kortare än 30 meter för mark-/satellit-/CATV-uttag.
Rekommendation för kontakten av F-typ
Den inre tråden får inte skjuta ut mer 1,5 mm från
anslutningsdelen.
max. 7 mm
max. 1,5 mm
(Referensritning för kontakten av F-typ)
Försiktighet vid hantering av fjärrkontrollen
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning. TV-tittande i
dålig belysning eller under långa perioder påfrestar ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in ljudvolymen på en måttlig nivå
så att du inte skadar din hörsel.
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans och blanda inte
gamla och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande miljöbestämmelser. I vissa
regioner kan särskilda bestämmelser gälla för kassering av
batterier. Rådfråga de lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet. Se till att inte tappa eller
trampa på den och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor, i direkt
solljus eller i ett fuktigt rum.
LCD-skärm
Trådlös funktion
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med högteknologisk
precision och 99,99 procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade punkter (röda, blå eller
gröna) framträda konstant på LCD-skärmen. Detta är en
strukturell egenskap hos LCD-skärmar och indikerar inte något
fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret. Placera inte heller några
föremål ovanpå denna TV-apparat. Bilden kan bli ojämn och
LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan fläckar framträda i bilden
eller bilden kan bli mörk. Detta indikerar inte någon felfunktion.
Fenomenet försvinner när temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på skärmen
under en längre tid. Den försvinner troligtvis efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när TV:n används. Detta är
inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande kristaller.
Kassera TV:n enligt lokala lagar och bestämmelser.
• Använd inte denna enhet i närheten av medicinsk utrustning
(pacemaker m.m.) eftersom det kan resultera i tekniska fel på
denna utrustning.
• Även om den här enheten sänder/tar emot kodade signaler, bör
du vara försiktig med icke-auktoriserat uppsnappande. Vi kan
inte hållas ansvariga för problem som uppstår.
• Denna utrustning ska installeras och användas separerat med
ett avstånd på 20 cm eller mer mellan denna enhets antenn och
någon persons kropp.
Försiktighetsåtgärder
Se på TV
Hantering och rengöring av TV:ns bildskärm/
hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar av bildskärmen/höljet.
Smuts som är svår att få bort kan du avlägsna genom att fukta
duken med ett milt, utspätt rengöringsmedel.
• Spreja aldrig vatten eller rengöringsmedel
direkt på TV-apparaten. Det kan droppa ner
på skärmens underkant eller dess yttre
delar och komma in i TV-apparaten, vilket
kan orsaka skador på TV:apparaten.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel,
alkaliska eller sura rengöringsmedel,
skurpulver eller skarpa lösningsmedel såsom alkohol, bensin,
thinner eller insektsspray. Om sådana material används, eller vid
långvarig kontakt med gummi- eller vinylmaterial, kan skärmens
ytskikt och höljet skadas.
• Vi rekommenderar att du regelbundet dammsuger
ventilationsöppningarna för att säkerställa fullgod ventilation.
Kassering av TV-apparaten
Hantering av gamla elektriska och
elektroniska produkter (gäller inom
EU och andra länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på en
återvinningsstation för elektriska och
elektroniska produkter. Genom att säkerställa
att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten bortskaffas felaktigt. Återvinning av material bidrar till
att bevara naturresurser. Kontakta dina lokala myndigheter, din
lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten
för mer information om återvinning.
6SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Hantering av förbrukade batterier
(gäller inom EU och andra länder
med separata insamlingssystem)
Symbolen på batteriet eller på förpackningen
anger att den här produktens batteri inte ska
hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier
kan denna symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs
till om batteriet innehåller mer än 0,004 % bly. Genom att
säkerställa att dessa batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
orsakas av felaktig avfallshantering när batteriet slängs.
Återvinning av materialet bidrar till att bevara naturresurser. När
det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt
batteri ska detta batteri alltid bytas av en auktoriserad
servicetekniker. För att säkerställa att batteriet hanteras korrekt
ska produkten lämnas in på en lämplig återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter när den är förbrukad.
Information om alla andra batterityper finner du i avsnittet om
säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig
återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta dina lokala
myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där
du köpte produkten eller batteriet för mer detaljerad information
om hur du återvinner batteriet.
SE
7SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\030PAR.fm
masterpage: Left
  (Ström) / + / –
Delar och reglage
TV
Kort tryckning på  för att slå på TV:n.
Lång tryckning på  tills TV:n stängs av.
När TV:n är påslagen,
Volym
Tryck på + eller – knappen för att öka eller
minska volymen.
Du kan också trycka på  tills
meddelandet visas. Öka/minska volymen
genom att trycka på + eller - knappen.
Inmatning
Tryck på  tills
meddelandet visas.
Flytta den valda inmatningskällan genom att
trycka på + (upp) eller - (ned) knappen.
Program
Tryck på  tills PROG meddelandet visas.
Välj program genom att trycka på knappen
+ (upp) eller - (ned).
 (Sensorer/LED-indikatorer)

CAM (CA-modul)
• Ger tillgång till betal-TV-tjänster. Mer
information finns i bruksanvisningen som
medföljde din CAM.
• Sätt inte in smart-kortet direkt i TV CAMuttaget. Den måste sättas i Conditional
Access Module (CAM) som tillhandahålls
av din auktoriserade återförsäljare.
• CAM stöds inte i vissa länder/områden.
Kontrollera med din auktoriserade
återförsäljare.
• Ett CAM-meddelande kan visas när du
byter till ett digitalt program efter att ha
använt internetbilder.
• Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
Täck inte över sensorn.
Att göra det kan påverka dess funktion.
• Lyser gul när [Avstängn.timer]* eller
[På-timer]* ställs in eller när TV:n befinner
sig i Bildramsläge*.
• Lyser vit när [Energisparläge]* är inställt på
[Släckt bild]*.
• Lyser vit när TV:n är påslagen.
• Lyser inte när TV:n är i standbyläge.
• Blinkar när fjärrkontrollen används.
• Tänds i rött i inspelningsläge.
(Endast begränsat till vissa regioner/länder/TVmodeller)
* För mer detaljerad information, tryck på HOME på
fjärrkontrollen, och välj sedan [Hjälpguide] i menyn
[Inställningar].
Obs!
• Se till så att TV:n är helt avstängd innan du kopplar in
strömkabeln.
• Vill du koppla bort TV:n från strömförsörjningen helt
måste du dra ur kontakten från vägguttaget.
• Vänta en stund vid val av inmatning för att byta till
annan inmatning.
8SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\030PAR.fm
masterpage: Right
 Sifferknappar
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollens form, plats, tillgänglighet
och funktion för fjärrkontrollknapparna kan
variera mellan olika regioner/länder och
TV-modeller.
• Välj kanaler. För kanalnummer 10 eller
högre trycker du snabbt på nästa siffra.
• I textläge anger du det tresiffriga
sidnumret för att välja sida.
 EXIT
Återgå till föregående skärm eller gå ur
menyn. Om en interaktiv applikationstjänst
är tillgänglig, tryck för att gå ur tjänsten.
SE
 Färgade knappar
Visar funktionsguide (när färgade knappar
finns).

YouTube (Endast begränsat till vissa
regioner/länder/TV-modeller)
Tillgår ”YouTube”-onlinetjänsten.

/
(Visa info/text)
• Visar information. Tryck en gång för att
visa information om programmet/
ingången som du tittar på. Tryck igen för
att ta bort visningen från skärmen.
• I textläget visas dold information (t.ex.
svar på en fråga).
 SLEEP
Tryck upprepade gånger tills TV:n visar tiden
i minuter ([Av]/[15 min]/[30 min]/[45 min]/
[60 min]/[90 min]/[120 min]) som du vill att
TV:n ska förbli på innan den stängs av. För
att avbryta avstängningstimern, tryck på
SLEEP upprepade gånger tills [Av] visas.

////
(Val av alternativ/Enter)
• Välj eller justera alternativ.
• Bekräfta valda alternativ.

RETURN
• Återgår till föregående skärm för en meny
som visas.
• Stoppar uppspelning när bild-/musik-/
videofil spelas.
 HOME
Visar eller stänger menyn.

/
(Ingångsväljare/Text halt)
• Visar och väljer ingångskälla.
• I textläge fryser aktuell sida.
  +/– (Volym)
Ställer in volymen.
 DIGITAL/ANALOG
Växlar till digital eller analog ingång.
9SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\030PAR.fm
 AUDIO
Välj ljud för flerspråkig källa eller
ljudkanalsval för det program som tittas på
för tillfället (Beror på programkällan).


 OPTIONS
Visar en lista som innehåller snabbval till
vissa inställningsmenyer.
Alternativen i listan varierar baserat på
aktuell inmatning och/eller innehåll.
Ändrar undertextinställningen.
 //////
 REC (Ej tillgängligt för Italien)

 PROG +/–/
Tryck för att visa BRAVIA Sync-menyn och
välj sedan ansluten HDMI-utrustning från
[Val av enhet].
Följande alternativ kan väljas i BRAVIA Syncmenyn.
Enhetsstyrning:
Använd [Enhetsstyrning] för att manövrera
utrustning som är kompatibel med BRAVIA
Sync-kontroll. Välj alternativ i [Home
(Meny)], [Alternativ], [Innehållslista] och
[Stäng av] för att manövrera utrustningen.
Högtalare:
Välj [TV-högtalare] eller [Ljudanläggning] för
att mata ut TV:ns ljud från TV-högtalarna
eller ansluten ljudutrustning.
/
• Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal.
• I textläge väljs nästa ( ) eller föregående
( ) sida.
  (Avstängt ljud)
Startar TV:n eller placerar den i standbyläge.
 SYNC MENU
(Hoppa)
Återgår till den föregående kanal eller
ingång som visades i mer än 15 sekunder.
Spela in det nuvarande programmet med
USB HDD-inspelningsfunktionen.
  (TV-standby)
GUIDE (EPG)
Visar den digitala EPG:n (Electronic
Programme Guide).
(Textning)
• Använd mediainnehåll på TV och ansluten
BRAVIA Sync-kompatibel enhet.
• Denna knapp kan också användas för att
manövrera VOD.
Tillgänglighet beror på VOD-tjänsten.
masterpage: Left
Stänger av ljudet. Tryck igen för att återställa
ljudet.
 TITLE LIST (Ej tillgängligt för Italien)
Visa Titellistan.

(Brett läge)
Ändra visningen på skärmen. Tryck
upprepade gånger för att välja önskad
inställning för brett läge.
Tips!
• Sifferknapparna 5, , PROG + och AUDIO har
upphöjda punkter. Använd de taktila punkterna som
referens när du styr TV:n.
Obs!
• Om textning har valts och användaren startar en
applikation med digital text via ”text”-knappen kan
textning ibland sluta visas. När användaren avslutar
applikationen digital text fortsätter textkodningen
automatiskt.
TV-styrning:
Använd menyn [TV-styrning] för att
manövrera TV:n från menyn [Home (Meny)]
eller [Alternativ].
Återgå till TV:
Välj detta alternativ för att återgå till TVprogrammet.
  (Text)
I textläget visas textsändning.
Varje gång du trycker på  ändras skärmen
i cykler enligt följande:
Text  Text över TV-bilden (blandläge) 
Ingen text (avsluta texttjänsten)
 NETFLIX (Endast begränsat till vissa
regioner/länder/TV-modeller)
Tillgår “NETFLIX”-onlinetjänsten.
10SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\040WAT.fm
Ansluta TV till Internet
Ställa in internetanslutning
För att kunna använda nätverksfunktionerna på
TV:n måste den anslutas till internet.
HOME  [Systeminställningar] 
[Inställningar]  [Nätverk] 
[Nätverksinstallation].
För mer detaljerad information, tryck på HOME
på fjärrkontrollen, och välj sedan [Hjälpguide] i
menyn [Inställningar].
masterpage: Right
Se på TV
1
Tryck på  på TV:n eller fjärrkontrollen
för att starta TV:n.
2
Tryck på DIGITAL/ANALOG för att växla
mellan digitala och analoga ingångar.
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/–
för att välja en TV-kanal.
4
Tryck på  +/– för att justera volymen.
I digitalt läge
Ett informationsfält visas kort. Följande
ikoner kan indikeras i fältet.
: Datatjänst (Sändningsapplikation)
: Radiotjänst
: Kodad/Abonnemangstjänst
:
Flera audiospråk tillgängliga
: Textning tillgängligt
: Textning och/eller ljud tillgängligt för
personer med nedsatt hörsel
: Rekommenderad minsta ålder för
aktuellt program (från 3 till 18 år)
: Barnlås
: Digitalt programlås
: Ljud tillgängligt för synskadade
: Uppläst undertext är tillgängligt
: Flerkanalsljud är tillgängligt
11SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\050OPT.fm
masterpage: Left
Visa bilder från ansluten utrustning
Anslutningsdiagram
Du kan ansluta ett stort utbud av extrautrustning till din TV.
Obs!
• Beroende på TV-modellen kan anslutning av en stor USB-enhet störa andra anslutna enheter utöver den.
• Vid anslutning av en större USB-enhet, anslut endast till ett USB-uttag.
Hörlurar/
ljudsystem/
subwoofer
HDMI-enhet
*3
*1
CA-modul
Digitalkamera/
videokamera/USBlagringsmedia
*2
Digitalkamera/
videokamera/USBlagringsmedia
*1
HDMI-enhet
*1
Ljudsystem med
ARC/HDMI-enhet
Kabel/antenn/
Extern box
Router
Videobandspelare/
Videospelsutrustning/
DVD-spelare/
Videokamera/
Extern box*5
Ljudsystem
med optisk
ljudingång
*2
*4
Satellit
12SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\050OPT.fm
masterpage: Right
Obs!
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
*3
Uttag, etiketter och funktioner kan variera beroende på region/land/TV-modell.
Stöder endast 3-poligt minijackuttag.
*4
< 14 mm
SE
*5
För en extern enhet som bara har SCART AV OUT, använd en SCART-RCA-adapter.
13SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\050OPT.fm
masterpage: Left
Montera TV:n på väggen
Denna TV:s bruksanvisning ger endast stegen för att förbereda TV:n för väggmontering innan den
monteras på väggen.
Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-återförsäljare eller en auktoriserad installatör
installera TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.
Till Sony-återförsäljare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna
produkt.
Experthjälp krävs för installation av denna produkt, speciellt för att avgöra väggens styrka att hålla
TV:ns vikt. Var därför noga med att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sonyåterförsäljare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann med säkerheten under
installationen. Sony kan inte hållas ansvarigt för någon form av egendomsskador eller personskador
som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
Använd väggfästet SU-WL450 (medföljer ej) för att montera TV:n på väggen.
Se också bruksanvisningen och installationsguiden som medföljer väggfästet för montering av
väggfästet.
För instruktioner om installation för väggfäste, se installationsinformationen (väggfäste) på produktsidan för din
TV-modell.
www.sony.eu/support/
14SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\060ADD.fm
masterpage: Right
Bildstörning (prickade linjer eller remsor)
Övrig information
Felsökning
När LED-indikatorn blinkar rött, räkna antalet
gånger denna blinkar (intervallet är tre
sekunder).
Om LED-indikatorn blinkar rött, återställer du
TV:n genom att koppla från strömkabeln från
TV:n i två minuter, starta sedan TV:n. Om
problemet kvarstår kan du kontakta din
återförsäljare eller Sony servicecenter och ange
hur många gånger LED-indikatorn blinkar rött
(intervallet är tre sekunder). Stäng av TV:n
genom att trycka på , koppla ifrån
strömkabeln och informera din återförsäljare
eller Sony servicecenter.
När LED-indikatorn inte blinkar, kontrollerar
du de olika alternativen nedan.
Om problemet kvarstår, kontakta en
auktoriserad servicetekniker för kontroll av TV:n.
Bild
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud
hörs
 Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
 Anslut TV:n till ett vägguttag och tryck på  på
TV:n eller fjärrkontrollen.
Dubbla bilder eller spökbilder
 Kontrollera antennens/kabelns anslutning,
placering och riktning.
 Se till att elektriska störningskällor, t.ex. bilar,
motorcyklar, hårtorkar och annan utrustning inte
kommer för nära TV:n.
 När du ansluter extrautrustning bör du lämna ett
visst utrymme mellan utrustningen och TV:n.
 Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
 Håll antennkabeln på avstånd från andra
anslutningskablar.
Det är bild- eller ljudstörningar när jag tittar
på en TV-kanal
 Justera [AFT] (Automatisk fininställning) för att få
bättre bildmottagning. Denna funktion är endast
för analoga TV-kanaler.
Bildens konturer är förvrängda
 Ändra den aktuella inställningen för [Filmläge]* till
en annan inställning.
Allmänt
TV:n slås av automatiskt (TV:n växlar över till
standby-läge)
 Kontrollera om [Avstängn.timer]* är aktiverad.
 Kontrollera om [Varaktighet]* är aktiverad via
[På-timer]* eller [Inställningar för fotoram]*.
 Kontrollera om [Standby för passiv TV]* är
aktiverad.
Vissa ingångskällor kan inte väljas
 Välj [AV-förval]* och välj [Alltid]* för ingångskällan.
Fjärrkontrollen fungerar inte
 Byt batterierna.
* För mer detaljerad information, tryck på HOME på
fjärrkontrollen, och välj sedan [Hjälpguide] i menyn
[Inställningar].
Det är bara brus och flimmer på skärmen
 Se efter om antennen är skadad eller böjd.
 Kontrollera om antennen är utsliten (tre till fem år
är en ganska normal ålder; ett till två år i kustnära
miljöer).
15SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\060ADD.fm
masterpage: Left
Uttag för ingångar/utgångar
Specifikationer
Antenn/kabel
System
Satellitantenn*1
75 ohms externt uttag för VHF/UHF
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller),
LED-bakgrundsbelysning
TV-system
Beroende på ditt val av land/område/TV-modell
Analogt: B/G, D/K, I
Digitalt: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satellit*1: DVB-S/DVB-S2
Färg/videosystem
Analogt: PAL/SECAM/NTSC3.58 (endast video)/
NTSC4.43 (endast video)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
HP/MP@L5.0, H.265/HEVC MP/Main10@L5.1 (4K
60fps)
Kanaltäckning
Beroende på ditt val av land/område/TV-modell
Analogt: UHF/VHF/kabel
Digitalt: UHF/VHF/kabel
Satellit*1: IF-frekvens 950-2 150 MHz
Ljudutgång
10 W + 10 W
F-typsanslutning, hona, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ton,
Distribution via enkel kabel-TV EN50494.
/
AV IN
Video-/ljudingång (phonokontakter)
HDMI IN 1/2/3 (ARC) (stöder 4K-upplösning,
HDCP 2.2-kompatibel)
HDMI Video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 och IN 3 stöder högkvalitativa HDMI-format
som 4K 60p/50p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2.
PC-ingång: (upplösning (horisontell frekvens,
vertikal frekvens))
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1 024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1 280 × 1 024, 64,0 kHz, 60 Hz
1 152 × 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1 600 × 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1 680 × 1 050, 65,3 kHz, 60 Hz
* 1 920 × 1 080, 67,5 kHz, 60 Hz
* När 1080p-timing tillämpas för HDMI-ingången
kommer den att behandlas som videotiming och
inte som PC-timing för Skärmformat.
Trådlös teknik
Frekvensband
Trådlöst LAN (IEEE802.11b/g/n)
Frekvensomfång
Uteffekt
2 400 - 2 483,5 MHz
< 20,0 dBm
Programversion
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Se [Kundsupport] i menyn [Inställningar].
Inga uppdateringar av programvaran/fasta
programvaran för denna/dessa utrustning/
tillbehör/komponenter kommer någonsin att
påverka överensstämmelsen med direktiv
2014/53/EU i framtiden.
* Endast begränsat till vissa länder/regioner/TVmodeller.
Ljud:
Tvåkanals linjär PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/24
bitar, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
Returkanal för ljud (ARC) (endast HDMI IN 3)
Tvåkanals linjär PCM: 48 kHz 16 bitar, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalt optiskt uttag (Tvåkanalig linjär PCM:
48 kHz 16 bitar, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (Stereo-miniuttag)
Hörlurar, Ljudutgång, Subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC) (Funktion ej
tillgänglig i Italien)
USB-port
CAM-plats (CA-modul)
DC IN 19.5 V (enbart på modeller med
nätadapter)
Nätadapteringång
16SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\060ADD.fm
LAN (Beroende på val av land/område)
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Beroende på
nätverkets funktionsmiljö, kan
anslutningshastigheten avvika.
Kommunikationshastighet och -kvalitet för
10BASE-T/100BASE-TX garanteras inte för denna
TV.)
Övrigt
Extra tillbehör
Väggfäste: SU-WL450
Användningstemperatur
0 ºC – 40 ºC
Luftfuktighet vid användning
10 % – 80 % RH (icke-kondenserande)
Ström, produkt Fiche och annat
Strömförsörjning
förutom modell med medföljande nätadapter
220 V - 240 V växelström (AC), 50 Hz
endast modeller med medföljande nätadapter
19,5 V likström (DC) med nätadapter
Gradering: Inmatning 220 V - 240 V växelström
(AC), 50 Hz
Energieffektivitetsklass
KD-65XF70xx: A+
KD-55XF70xx: A
KD-49XF70xx: A
KD-43XF70xx: A
Skärmstorlek (diagonalt uppmätt) (ca)
KD-65XF70xx: 163,9 cm / 65 tum
KD-55XF70xx: 138,8 cm / 55 tum
KD-49XF70xx: 123,2 cm / 49 tum
KD-43XF70xx: 108,0 cm / 43 tum
Energiförbrukning
I [Standard]-läget
KD-65XF70xx: 106 W
KD-55XF70xx: 111 W
KD-49XF70xx: 73 W
KD-43XF70xx: 64 W
masterpage: Right
KD-55XF7000: 172 W
KD-49XF7096: 115 W
KD-49XF7093: 100 W
KD-49XF7077: 115 W
KD-49XF7073: 100 W
KD-49XF7005: 115 W
KD-49XF7004: 115 W
KD-49XF7003: 100 W
KD-49XF7002: 100 W
KD-49XF7000: 100 W
KD-43XF7096: 100 W
KD-43XF7093: 95 W
KD-43XF7077: 100 W
KD-43XF7073: 95 W
KD-43XF7005: 100 W
KD-43XF7004: 100 W
KD-43XF7003: 95 W
KD-43XF7002: 95 W
KD-43XF7000: 95 W
SE
Medelårsförbrukning*2
KD-65XF70xx: 155 kWh
KD-55XF70xx: 162 kWh
KD-49XF70xx: 107 kWh
KD-43XF70xx: 93 kWh
Energiförbrukning i standbyläge*3*4
0,50 W
Bildupplösning
3 840 bildpunkter (horisontellt) × 2 160 linjer
(vertikalt)
Mått (ca.) (b × h × d)
med bordsstativ
KD-65XF70xx: 146,1 x 90,7 x 35,5 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 70,5 x 27,9 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 63,0 x 27,8 cm
utan bordsstativ
KD-65XF70xx: 146,1 x 84,4 x 8,0 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 64,5 x 5,8 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 57,1 x 5,8 cm
I [Dagsljus]-läget
KD-65XF7096: 182 W
KD-65XF7093: 171 W
KD-65XF7005: 182 W
KD-65XF7004: 182 W
KD-65XF7003: 171 W
KD-65XF7002: 171 W
KD-65XF7000: 171 W
KD-55XF7096: 183 W
KD-55XF7093: 172 W
KD-55XF7077: 183 W
KD-55XF7073: 172 W
KD-55XF7005: 183 W
KD-55XF7004: 183 W
KD-55XF7003: 172 W
KD-55XF7002: 172 W
Vikt (ca.)
med bordsstativ
KD-65XF70xx: 21,4 kg
KD-55XF70xx: 17,4 kg
KD-49XF70xx: 12,6 kg
KD-43XF70xx: 10,4 kg
utan bordsstativ
KD-65XF70xx: 20,2 kg
KD-55XF70xx: 16,2 kg
KD-49XF70xx: 12 kg
KD-43XF70xx: 9,8 kg
17SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
Alla TV-apparater har inte tekniken DVB-T2 eller
DVB-S/S2 eller satellitantennuttag.
Energiförbrukning per år, baseras på TV-apparatens
strömförbrukning under 4 timmar per dag, 365
dagar om året. Den verkliga energiförbrukningen
varierar beroende på hur TV-apparaten används.
Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har
avslutat nödvändiga interna processer.
Strömförbrukningen i standbyläge ökar när din TV är
ansluten till nätverket.
Obs!
• Tillgången på alternativa tillbehör beror på land/
region/TV-modell/lager.
• Ta inte bort dummy-kortet från TV CAMkortplatsen
(CA-modul) annat än för att sätta i ett smart kort i
CAM.
• Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Anmärkningar om digital TV
• Digital-TV (DVB-T, satellit och kabel),
interaktiva tjänster och nätverksfunktioner
kanske inte är tillgängliga i alla länder eller
områden. Vissa funktioner kanske inte är
aktiverade eller kanske inte fungerar
korrekt med vissa leverantörer och
nätverksmiljöer. Vissa TV-tjänstleverantörer
kan ta en avgift för sina tjänster.
• Denna TV stöder digitalsändning med
användning av MPEG-2-, H.264/MPEG-4
AVC- och H.265/HEVC-codecs, men
kompatibilitet med alla operatörs-/
tjänstsignaler, vilka kan variera med tiden,
kan inte garanteras.
Information om varumärken
masterpage: Left
• För DTS-patent se http://patents.dts.com.
Tillverkad under licens från DTS, Inc. DTS,
symbolen & DTS och symbolen
tillsammans är registrerade varumärken
och DTS Digital Surround är ett varumärke
som tillhör DTS, Inc. © DTS, Inc. Med
ensamrätt.
• TUXERA är ett registrerat varumärke som
tillhör Tuxera Inc. i USA och andra länder.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® och
Miracast® är registrerade varumärken som
tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ är ett varumärke
som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™-logon är ett
kontrollmärke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• Netflix är ett registrerat varumärke som
tillhör Netflix, Inc.
• ”YouTube” och ”YouTube-logon” är
registrerade varumärken som tillhör
Google Inc.
Endast för satellitmodeller:
• DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör
EUTELSAT.
Denna TV stödjer DiSEqC 1.0. Denna TV bör
inte användas för att manövrera
motorstyrda antenner.
• Alla andra varumärken tillhör sina
respektive ägare.
• Benämningarna HDMI och HDMI HighDefinition Multimedia Interface och HDMIlogotypen är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing
Administrator, Inc. i USA och andra länder.
• Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio, och
symbolen med dubbla D:n är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
• ”BRAVIA”,
och BRAVIA Sync är
varumärken eller registrerade märken som
tillhör Sony Corporation.
• ”Blu-ray Disc”, ”Blu-ray” och logotypen
”Blu-ray Disc” är varumärken som tillhör
Blu-ray Disc Association.
18SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\01SE\060ADD.fm
masterpage: Right
SE
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels
Risoluzione effettiva: 3840 x 2160 pixel
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels
19SE
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\010COVTOC.fm
Indholdsfortegnelse
VIGTIG BESKED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhedsoplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Sikkerhedsforanstaltninger . . . . . . . . . . . . . . 6
Dele og knapper. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjernbetjening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Tilslutning af tv til internettet . . . . . . . . . .11
Opsætning af internetforbindelsen . . . . . . 11
Brug af tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Visning af billeder fra tilsluttet
udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tilslutningsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Vægmontering af tv'et . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
masterpage: Left
Internetforbindelse og Data-fortrolighedspolitik
Dette produkt opretter forbindelse til internettet under den
første opsætning, så snart et netværk er forbundet, med
henblik på at bekræfte internetforbindelsen, og senere for at
konfigurere startskærmen. Din IP-adresse bruges i disse og alle
andre internetforbindelser. Hvis du ikke ønsker din IP-adresse
overhovedet bliver brugt, så opsæt ikke den trådløse
internetfunktionen, og tilslut ikke et internet-kabel. Der
henvises til oplysningerne privatlivs-informationerne, der er
præsenteret i opsætnings-skærmen, for yderligere oplysninger
om internetforbindelser.
Indledning
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning grundigt og
beholdes til senere opslag.
Bemærk
• Før du betjener TV'et skal du læse "Sikkerhedsoplysninger"
(side 3).
• Billeder og illustrationer i Installationsvejledningen og denne
vejledning er udelukkende til referencebrug og kan afvige fra
det faktiske produkt.
• "xx" i modelnavnet svarer til et numerisk ciffer vedrørende
design, farve eller tv-system.
Montering af Tv-foden på Tv'et
Se installationsvejledningen oven på polstringen.
Yderligere oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . 14
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hjælpevejledning (Manuel) (Kun ved
begrænset region/land/TV-model)
For yderligere information, tryk på HOME på fjernbetjeningen,
vælg derefter [Hjælpevejledning] under menuen [Indstillinger].
Du kan også se Hjælpevejledningen i din Pc eller smartphone
(information vist på bagdækslet).
Placering af identifikationsmærkat
Mærkatet med oplysninger om tv'ets modelnummer,
produktionsdato (år/måned) og strømforsyning findes på
bagsiden af tv’et eller på emballagen.
For modeller med medfølgende netadapter:
Mærkater med netstrømadapterens modelnr. og serienr. er
placeret i bunden af netstrømadapteren.
2DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\010COVTOC.fm
ADVARSEL
PRODUKTET SKAL
HOLDES VÆK FRA
TÆNDTE LYS ELLER ANDEN
FORM FOR ÅBEN ILD FOR AT
UNDGÅ BRAND.
VIGTIG BESKED
masterpage: Right
• Lær børn om de farer der findes, når man kravler på møbler for
at nå TV’ets knapper.
Hvis dit eksisterende TV bliver afhentet og flyttet, gælder de
samme forholdsregler.
Installation/Opsætning
Installer og brug tv’et i overensstemmelse med nedenstående
vejledning for at undgå brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
Apparater der er tilsluttet en beskyttelsesjording fra
bygningsinstallationen gennem lysnettet eller gennem andre
apparater med forbindelse en til en beskyttelsesjording – og til et
Tv-distributionssystem der anvender koaksialkabler, kan, under
visse omstændigheder, udgøre en brandfare. Tilslutning til et Tvdistributionssystem skal derfor etableres gennem en enhed, der
skaber en elektrisk isolering under et vist frekvensområde
(galvanisk isolator, se EN 60728-11).
Installation
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Visual
Products Inc.
EU Importør: Sony Europe Limited.
Forespørgsler til EU Importøren eller vedrørende overholdelse
af produktgaranti i Europa skal sendes til fabrikantens
repræsentant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe
Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
• Tv’et skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt.
• Anbring TV’et på en stabil, flad overflade, så det ikke vælter og
forårsager personskade eller skader på ejendommen.
• Placer tv'et, så foden ikke stikker frem fra tv-bordet (medfølger
ikke). Hvis tv'ets fod stikker frem fra tv-bordet, kan tv'et vælte,
falde ned og medføre personskade eller beskedige tv'et.
Meddelelse vedrørende
radioudstyr
Hermed erklærer Sony Visual Products Inc., at
radioudstyrstyperne KD-65XF7096, KD-65XF7093,
KD-65XF7005, KD-65XF7004, KD-65XF7003, KD-65XF7002,
KD-65XF7000, KD-55XF7096, KD-55XF7093, KD-55XF7077,
KD-55XF7073, KD-55XF7005, KD-55XF7004, KD-55XF7003,
KD-55XF7002, KD-55XF7000, KD-49XF7096, KD-49XF7093,
KD-49XF7077, KD-49XF7073, KD-49XF7005, KD-49XF7004,
KD-49XF7003, KD-49XF7002, KD-49XF7000, KD-43XF7096,
KD-43XF7093, KD-43XF7077, KD-43XF7073, KD-43XF7005,
KD-43XF7004, KD-43XF7003, KD-43XF7002, KD-43XF7000 er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EUoverensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på
følgende internetadresse: http://www.compliance.sony.de/
Dette radioudstyr kan betjenes i EU uden at krænke gældende
krav om brug af radiofrekvenser.
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Forsigtig
Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert
type.
Batterier må ikke udsættes for ekstrem varme som f.eks. solskin,
brand eller lignende eller et ekstremt lavt lufttryk, der kan
resultere i en eksplosion eller lækage af en brandbar væske eller
luftart.
Stabilitetsrisiko
Et TV kan falde og medføre alvorlig personskade eller dødsfald.
Placer aldrig et TV på en ustabil placering. Et TV kan falde og
medføre alvorlig personskade eller dødsfald. Mange skader,
særligt ved børn, kan undgås ved at tage nogle simple
forholdsregler såsom:
• Benyt kabinet eller stativ anbefalet af producenten af TV’et.
• Benyt kun møbler, der sikkert kan understøtte TV’et.
• Sørg for at TV’et ikke hænger ud over kanten på det
understøttende møbel.
• Placer ikke TV’et på høje møbler (eksempelvis skab eller
bogreoler), uden at forankre både møbel og TV’et på passende
vis.
• Placer ikke TV’et på tekstil eller andre materialer, der kan ligge
mellem TV’et og det understøttende møbel.
• Kun en autoriseret installatør må udføre væginstallationer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende Sony
tilbehør, herunder:
Beslag til vægmontering – SU-WL450
• Sørg for at bruge de skruer, der følger med beslaget til
vægmontering ved montering af beslaget til vægmontering på
TV-apparatet. De medfølgende skruer er designet som vist på
illustrationen, når der måles fra fastgørelsesoverfladen på
beslaget til vægmontering.
Skruernes diameter og længde afhænger af modellen på
vægbeslaget.
Hvis der anvendes andre skruer end de medfølgende, kan det
medføre indvendige skader på TV-apparatet eller få det til at
falde ned eller lignende.
8 mm - 12 mm
Skrue (M6)
Beslag til vægmontering
Tv’ets bagdæksel
3DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
DK
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\010COVTOC.fm
Transport
masterpage: Left
KD-49/43XF70xx
• Før transport af tv’et tages alle kabler ud.
• Der skal mindst to eller tre personer til at bære et stort tv.
• Når TV'et flyttes med hånden, skal det holdes som vist
nedenfor. Belast ikke LCD-skærmen og rammen omkring
skærmen.
• Ved løft eller flytning af tv-apparatet, hold det fast fra bunden.
8 mm - 12 mm
M6 skrue
(medfølger ikke)
• Tv’et må ikke udsættes for fysiske stød eller kraftige vibrationer
under transport.
• Tv’et skal pakkes ind i originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til reparation eller blot flyttes.
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Ledning
(medfølger ikke)
Undgå at TV'et vælter
KD-65/55XF70xx
Skrue
(medfølger ikke)
8 mm - 12 mm
Ventilation
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik ikke noget ind i
kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv’et som vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony vægbeslag for at sikre
tilstrækkelig luftcirkulation.
M6 skrue
(medfølger ikke)
Monteret på væggen
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring tv’et.
Ledning
(medfølger ikke)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Skrue
(medfølger ikke)
Monteret på stander
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring tv’et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre ansamling af
støv og snavs:
 Læg ikke tv’et fladt ned og monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
 Tv’et må ikke installeres på en hylde, et tæppe, en seng eller i
et skab.
 Tv’et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller andre
ting, f.eks. aviser, osv.
 Installer ikke Tv’et som vist nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
Væg
Væg
4DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Netledning
Situation:
Brug netledningen og stikket som følger for at undgå brand,
elektrisk stød eller skader på personer og materiel:
• Brug kun netledninger fra Sony, ikke fra andre leverandører.
• Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
• Slut kun tv’et til en stikkontakt med 220 V - 240 V AC.
• Af sikkerhedshensyn skal du trække netledningen ud af stikket
og være omhyggelig med ikke at vikle fødderne ind i kablerne.
• Tag netledningen ud af stikkontakten, før du arbejder eller
flytter på tv’et.
• Hold netledningen væk fra varmekilder.
• Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum. Hvis
stikket er dækket med støv og tiltrækker fugt, forringes
isoleringen, og der kan opstå brand.
• Brug, hvis dine hænder er våde, hvis kabinettet er afmonteret
eller med tilbehør, der ikke anbefales af producenten. Tag tv’ets
netledning ud af stikkontakten i tordenvejr.
• Monter tv’et, så det rager frem i det åbne
rum. Det kan medføre skader eller
ødelæggelse på grund af en person eller
en ting, som rammer ind i tv’et.
Bemærk
• Du må ikke bruge den medfølgende netledning med andet
udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje eller sno netledningen.
Ledningstrådene kan være afisoleret eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som stikket ikke passer i.
BEMÆRKNING OM LYSNETADAPTER (Kun for
modeller med medfølgende netadapter)
Advarsel
For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må du ikke
udsætte dette apparat for regn eller fugt.
For at forhindre brand eller stød må du ikke stille genstande fyldt
med væsker, som f.eks. vaser på apparatet. Du må ikke installere
dette udstyr, hvor der er begrænset plads, som f.eks. på en
boghylde.
• Sørg for at stikkontakten er placeret nær udstyret, og at den er
let tilgængelig.
• Brug altid den medfølgende lysnetadapter og det medfølgende
strømkabel.
• Brug aldrig nogen anden lysnetadapter. Det kan medføre
fejlfunktion.
• Slut lysnetadapteren til en stikkontakt, der er nemt tilgængelig.
• Rul aldrig strømkablet rundt om
lysnetadapteren. Ledningen i kablet kan
blive skåret over eller det kan medføre fejl i
mediemodtagerens funktion.
• Placer tv’et i fugtige ellers støvede
omgivelser eller i et lokale med oliefyldt
røg eller damp (nær kogepladser eller
befugtere). Det kan medføre brand,
elektrisk stød eller vridning.
SE
• Monter tv’et på steder, der er udsat for ekstrem temperatur, som
f.eks. i direkte sollys, i nærheden af en radiator eller i nærheden
af en ventilationsåbning. I sådanne tilfælde kan tv’et blive
overophedet, hvilket kan medføre, at kabinettet slår sig, og/
eller at tv’et svigter.
• Hvis tv’et placeres i omklædningsrummet
en offentlig badeanstalt eller spabad, kan
tv’et blive ødelagt af luftbåret svovl osv.
• Hvis du vil opnå den bedste billedkvalitet, må du ikke udsætte
skærmen for direkte belysning eller sollys.
• Undgå at flytte tv’et fra et koldt sted til et varmt sted. Pludselige
ændringer i rumtemperaturen kan medføre kondensering. Det
kan betyde, at tv’et viser et dårligt billede og/eller dårlige farver.
Hvis det sker, skal du sørge for, at fugten fordamper helt, før du
tænder for tv’et.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod tv’et. Skærmglasset kan
knuses af slaget og anrette alvorlig personskade.
• Hvis tv’ets overflade revner, må du ikke røre det, før du har
trukket netledningen ud af stikkontakten. Ellers kan det medføre
elektrisk stød.
Når tv’et ikke er i brug
• Rør aldrig ved lysnetadapteren med våde hænder.
• Hvis du bemærker noget mærkeligt ved lysnetadpateren, skal
du straks afbryde tilslutningen til stikkontakten.
• Enheden er ikke frakoblet lysnettet så længe den er sluttet til
stikkontakten - heller ikke selv om der er slukket for strømmen
på enheden.
• Da lysnetadapteren bliver varm, når den har været brugt
gennem længere tid, kan den føles meget varm, hvis man
berører den med hånden.
• Hvis du ikke anvender tv’et i flere dage, skal det afbrydes fra
lysnettet af miljø- og sikkerhedshensyn.
• Da tv’et ikke er helt afbrudt fra lysnettet, selvom det er slukket,
skal stikket tages ud af stikkontakten for at afbryde tv’et
fuldkomment.
• Visse TV’er kan have funktioner, hvor TV’et skal stå i standby for
at fungere korrekt.
Forbudt brug
• Lad ikke børn klatre op på tv’et.
• Mindre tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn, så det
ikke sluges ved en fejl.
Tv’et må ikke placeres eller anvendes på steder eller i omgivelser
eller situationer som de nedenfor beskrevne. Ellers kan tv’et
fungere dårligt og forårsage brand, elektrisk stød og
personskader.
Placering:
• Udendørs (i direkte sollys), på stranden, på et skib eller et andet
fartøj, i et køretøj, på hospitaler, ustabile placeringer, tæt på
vand, fugt eller røg.
Omgivelser:
• Steder, der er varme, fugtige eller meget støvede, hvor der kan
komme insekter ind, hvor det kan blive udsat for mekaniske
vibrationer, tæt på brændbare genstande (stearinlys ol.). TVapparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må ikke
anbringes væskefyldte genstande som f.eks. vaser på TVapparatet.
Børn
Hvis følgende problemer opstår...
Sluk tv’et og træk straks netledningen ud af stikkontakten, hvis
følgende problemer opstår.
Bed din forhandler eller Sony servicecenter om at få tv’et efterset
af autoriserede serviceteknikere.
Når:
• Netledningen er beskadiget.
• Stikket passer dårligt.
• Tv’et er beskadiget som følge af at være tabt eller slået, eller der
er kastet genstande mod det.
• Væske eller genstande er trængt ind gennem kabinettets
åbninger.
5DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
DK
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Om LCD TV temperatur
Anbefaling af F-type stik
Når LCD TV'et bruges i lang tid, bliver panelets omgivelser varme.
Det er meget varmt, når du berører enheden med hånden.
Den indvendige tråd må ikke stikke mere ud fra tilslutningsdelen
end 1,5 mm.
7 mm maks.
Sikkerhedsforanstaltninger
Bemærk når de ser TV
1,5 mm maks.
(Referencetegning af F-type stik)
• Der skal være moderat belysning, da det kan belaste dine øjne
at se tv ved dårligt lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du justere lyden, så den ikke
er for høj, da det kan skade hørelsen.
BEMÆRK: Vedr. håndtering af
fjernbetjeningen
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet med højpræcisionsteknologi
og 99,99 % eller flere effektive pixler, kan der forekomme sorte
pletter eller lysende punkter (røde, blå eller grønne), der
optræder konstant på LCD-skærmen. Det er en
konstruktionsmæssig egenskab ved LCD-skærmen og ikke en
fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og placer ikke genstande
oven på tv’et. Billedet kan blive uensartet, eller LCD-skærmen
kan blive beskadiget.
• Hvis tv’et bruges et sted, hvor der er koldt, kan billedet virke
udtværet eller blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden som temperaturen
stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder (ghosting), når der konstant
vises stillbilleder. Det forsvinder efter et øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt, når tv’et er i brug. Dette
er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille mængde flydende krystal. Følg
de lokale regler og retningslinjer for bortskaffelse.
• Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og nye batterier
samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde. I visse områder kan
der være regler for bortskaffelse af batterier. Rådspørg de lokale
myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd ikke på
den, og spild ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde eller på
steder i direkte sollys eller i fugtige lokaler.
Ved brug af trådløs funktion
• Brug ikke denne enhed i nærheden af medicinsk udstyr
(pacemaker, osv.), da dette kan resultere i funktionsfejl i det
medicinske udstyr.
• Selvom denne enhed sender/modtager scramblede signaler,
vær opmærksom på uautoriseret aflytning. Vi hæfter ikke for
følgerne heraf.
• Dette udstyr skal installeres og betjenes med en afstand på 20
cm eller mere mellem antennen for denne enhed, og en
persons krop.
Behandling og rengøring af tv’ets
skærmoverflade og kabinet
Bortskaffelse af tv’et
Sørg for at tage netledningen til tv’et ud af stikkontakten før
rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at undgå nedbrydning af
materialer eller skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet med en blød klud.
Hvis støvet sidder fast, skal skærmen tørres forsigtigt af med en
hårdt opvredet blød klud, der er fugtet let med vand og et mildt
rengøringsmiddel.
• Sprøjt aldrig vand eller rengøringsmidler
direkte på tv’et. Det kan dryppe til bunden
af skærmen eller udvendige dele og
komme ind i tv’et, hvilket kan medføre
skader på tv’et.
• Du må ikke bruge skuresvampe,
opløsningsmidler eller syreholdige
rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige opløsningsmidler
som alkohol, rensebenzin, fortynder eller insektmiddel. Brug af
sådanne midler eller længerevarende kontakt med gummi- eller
vinylmaterialer kan beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Jævnlig støvsugning af ventilationshullerne tilrådes for at sikre
tilstrækkelig ventilation.
• Når vinklen på tv’et skal justeres, skal du bevæge det langsomt
for at undgå, at det flytter sig eller glider ned fra bordstanderen.
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres
på en genbrugsplads specielt indrettet til genanvendelse af
elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de mulige negative konsekvenser
for miljø og sundhed, som en ukorrekt affaldshåndtering af
produktet kan forårsage. Genanvendelse af materialer bidrager til
at bevare naturlige ressourcer. Yderligere information om
genanvendelse af dette produkt kan fås hos den kommunale
genbrugsstation, det lokale renovationsselskab eller den butik,
hvor produktet blev købt.
Bortskaffelse af udtjente elektriske
og elektroniske produkter (gælder
for den Europæiske Union og andre
lande med separate
indsamlingssystemer)
Ekstraudstyr
• Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, på afstand af tv’et. Ellers kan
billedforvrængning og/eller dårlig lyd forekomme.
• Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med
de grænser, der er fastsat i EMC-direktivet, ved hjælp af et
signalkabel kortere end 3 meter.
• Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med
de grænser, der er fastsat i EMC-direktivet, ved hjælp af et RFkabel kortere end 30 meter til terrestrisk/satellit/CATVterminalen.
6DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gælder for den Europæiske Union
og andre lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet, der blev leveret med dette
produkt, ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse
batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol for bly (Pb) er anført, hvis
batteriet indeholder mere end 0,004 % bly. Ved at sikre at disse
batterier bortskaffes korrekt, forebygges de mulige negative
konsekvenser for miljø og sundhed, som en ukorrekt
affaldshåndtering af batteriet kan forårsage. Genanvendelse af
materialer bidrager til at bevare naturlige ressourcer. I tilfælde af
produkter, der mhp. Sikkerhed, ydeevne eller dataintegritet
kræver en permanent forbindelse med et indbygget batteri, bør
batteriet udskiftes af kvalificeret servicepersonale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet skal det udtjente produkt afleveres
på en genbrugsplads specielt indrettet til genanvendelse af
elektriske og elektroniske produkter. Med hensyn til øvrige
batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Aflever batteriet til et indsamlingssted for
genanvendelse af udtjente batterier. Yderligere information om
genanvendelse af dette batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet eller
batteriet blev købt.
SE
DK
7DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\030PAR.fm
masterpage: Left
  (tænd/sluk) / + / –
Dele og knapper
Tv
Tryk kortvarigt på  for at tænde TV'et.
Tryk længerevarende på  indtil tv'et
slukker.
Når TV'et er tændt,
lydstyrke
Tryk på + eller - knappen for at øge/sænke
lydstyrken.
Du kan også trykke på  indtil
meddelelsen vises. Øg/sænk lydstyrken ved
at trykke på knappen + eller -.
Input
Tryk på  indtil
meddelelsen vises.
Flytter den valgte indgangskilde ved at
trykke på + (op) eller - (ned) knappen.
Program
Tryk på  indtil PROG meddelelsen vises.
Vælg programmet ved at trykke på + (op)
eller - (ned) knappen.
 (Sensorer/LED-indikator)

CAM (Conditional Access Module)
• Giver adgang til betalings-tv-tjenester. For
detaljer henvises til
betjeningsvejledningen, som følger med
dit CAM.
• Sæt ikke chipkortet direkte ind i TV CAMporten. Det skal monteres i Conditional
Access Module (CAM) af din autoriserede
forhandler.
• CAM understøttes ikke i visse lande/
områder. Spørg din autoriserede
forhandler.
• En CAM-meddelelse vises muligvis, når du
skifter til et digitalt program efter brug af
Internet-videoen.
• Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
Anbring ikke noget over sensoren.
Det kan muligvis påvirke dens funktion.
• Lyser gult, når [Sleeptimer]* er indstillet til,
eller [Aut. tænd]* tv'et er i Fotorammetilstand*.
• Lyser hvidt, når [Strømsparefunktion]* er
indstillet til [Sluk billede]*.
• Lyser hvidt, når tv'et er tændt.
• Lyser ikke, når tv'et er i standby.
• Blinker, når fjernbetjeningen bruges.
• Lyser rødt i optagetilstand.
(Kun ved begrænset region/land/TV-model)
* For yderligere information, tryk på HOME på
fjernbetjeningen, vælg derefter [Hjælpevejledning]
under menuen [Indstillinger].
Bemærk
• Sørg for, at tv'et er helt slukket, før du trækker
strømledningen ud af stikkontakten.
• Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde
strømmen til tv'et helt.
• Vent et stykke tid, når indgangsvalget skal skifte til
andre indgange.
8DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\030PAR.fm
masterpage: Right
 Talknapper
Fjernbetjening
Fjernbetjeningens form, placering,
tilgængelighed og funktion kan variere
afhængigt af region/land/Tv-model.
• Vælg kanaler. Tryk hurtigt på næste tal for
kanalnummer 10 og derover.
• Indtast det trecifrede sidenummer for at
vælge side ved brug af tekst-tv.
 EXIT
Skift til den foregående skærm, eller forlad
menuen. Hvis en interaktiv
applikationstjeneste er tilgængelig, skal du
trykke her for at afslutte tjenesten.
SE
 Farvede knapper
Viser betjeningsguiden (hvis farvede
knapper er tilgængelige).

DK
YouTube (Kun ved begrænset
region/land/TV-model)
Sådan fås adgang til "YouTube"onlinetjenes.

/
(Oplysninger/Vis skjult tekst)
• Visning af oplysninger. Tryk en gang for at
få vist oplysninger om programmet/
indgangen, som du ser. Tryk igen for at
fjerne visningen fra skærmen.
• Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en
quiz) ved brug af tekst-tv.
 SLEEP
Tryk gentagne gange, indtil tv'et viser tiden i
minutter ([Fra]/[15 min.]/[30 min.]/[45 min.]/
[60 min.]/[90 min.]/[120 min.]), som du
ønsker, at tv'et skal være tændt, før det
slukkes. For at annullere sleep-timeren skal
du trykke gentagne gange på SLEEP, indtil
[Fra] vises.

////
(Vælg punkt / Enter)
• Vælg eller juster punkter.
• Bekræft valgte punkter.


/
(Indgangsvælger/Stop på side)
• Viser og vælger indgangskilde.
• Stopper på den aktuelle side ved brug af
tekst-tv.
 DIGITAL/ANALOG
RETURN
• Skifter til den foregående skærm i en valgt
menu.
• Stopper afspilning ved afspilning af foto/
musik/videofil.
 HOME
Viser eller annullerer menuen.
  +/– (lydstyrke)
Justerer lydstyrke.
Skifter til digital eller analog indgang.
9DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\030PAR.fm
 AUDIO
Vælg lyd for flersproget kilde i digital
tilstand eller to-kanal lyd for det sete
program. (Afhænger programkilde).

 NETFLIX (Kun ved begrænset region/
land/TV-model)
Få adgang til "NETFLIX"-onlinetjenesten.

(Undertekst)
• Kør medieindhold på tv og tilsluttede
BRAVIA Sync-kompatible enheder.
• Denne tast kan også bruges til at betjene
afspilning fra VOD-tjenester (Video on
demand).
Tilgængeligheden afhænger af VODtjenesten.
 REC (Ikke tilgængelig i Italien)
Optag det aktuelle program med USB HDDoptagefunktionen.
 OPTIONS
Viser en liste, der indeholder genveje til
visse indstillingsmenuer.
De anførte muligheder varierer afhængigt af
den aktuelle indgang og indholdet.

 SYNC MENU
Tryk for at få vist BRAVIA Sync-menuen, og
vælg derefter tilsluttet HDMI -udstyr fra
[Apparatvalg].
Følgende funktioner kan vælges i BRAVIA
Sync-menuen.
Enhedsstyring:
Brug [Enhedsstyring] for at betjene udstyr,
som er kompatibelt med BRAVIA Synckontrol. Vælg funktioner blandt [Home
(menu)], [Funktioner], [Indholdsliste] og
[Sluk] for at betjene udstyret.
Højttaler:
Vælg [TV-højttaler] eller [Audiosystem] for at
udsende tv'ets lyd fra tv-højttalerne eller
tilsluttet lydudstyr.
Tv-styring:
Brug menuen [Tv-styring] for at betjene tv'et
fra menuen [Home (menu)] eller
[Funktioner].
(Gå til)
Skifter til den kanal eller indgang, der blev
set sidst i over 15 sekunder.
 PROG +/–/
/
• Vælg næste (+) eller forrige (–) kanal.
• Vælg den næste ( ) eller forrige ( ) side
ved brug af tekst-tv.
  (tv-standby)
Tænder tv'et, eller bringer det i standby.
GUIDE (EPG)
Viser en digitale EPG (Elektronisk
Programguide).
Skifter undertekstindstillingen.
 //////
masterpage: Left
  (Lydløs)
Slår lyden fra. Tryk igen for at slå lyden til.
 TITLE LIST (Ikke tilgængelig i Italien)
Viser titellisten.

(Skærmformat)
Justerer skærmvisningen. Tryk flere gange
for at vælge det ønskede skærmformat.
Tip
• Knapperne 5, , PROG + og AUDIO er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringerne som referencepunkt, når
du betjener tv'et.
Bemærk
• Hvis undertekster er valgt, og brugeren starter et
digitalt tekstprogram via knappen ‘tekst’, forsvinder
underteksterne muligvis i visse tilfælde. Når brugeren
afslutter det digitale tekstprogram, genoptages
dekodning af undertekster automatisk.
Tilbage til tv:
Vælg denne mulighed for at vende tilbage til
tv-programmet.
  (Tekst-tv)
Viser tekst-udsendelser ved brug af tekst-tv.
Hver gang du trykker på , skifter displayet
som følger:
Tekst  Tekst over tv-billedet (blandet
visning)  Ingen tekst (afslutter tekst-tv)
10DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\040WAT.fm
Tilslutning af tv til internettet
Opsætning af
internetforbindelsen
masterpage: Right
Brug af tv
1
Tryk på  på tv'et eller fjernbetjeningen
for at tænde tv'et.
Hvis du vil bruge netværksfunktioner på dit TV,
skal det være tilsluttet internettet.
2
Tryk på DIGITAL/ANALOG for at skifte
mellem digital- og analog-indgang.
HOME  [Systemindstillinger] 
[Opsætning]  [Netværk] 
[Netværksopsætning].
3
Tryk på talknapperne eller PROG +/– for
at vælge en tv-kanal.
4
Tryk på  +/– for at justere lydstyrken.
For yderligere information, tryk på HOME på
fjernbetjeningen, vælg derefter
[Hjælpevejledning] under menuen
[Indstillinger].
I digital tilstand
Et oplysningsbanner vises et kort øjeblik.
Følgende ikoner vises muligvis på banneret.
: Dataservice (udsendelsestjeneste)
: Radiotjeneste
: Betyder, at tjenesten er krypteret/
:
kræver abonnement
Betyder, at lyden er tilgængelig på flere
sprog
: Betyder, at der findes undertekster
: Undertekster og/eller lyd er
tilgængelig for hørehæmmede
: Betyder, at det aktuelle program ikke
bør ses af mindreårige (fra 3 til 18 år)
: Børnelås
: Lås digitalprogram
: Betyder, at der findes lyd for
synshæmmede
: Oplæsning af undertekster mulig
: Multikanallyd tilgængelig
11DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
DK
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\050OPT.fm
masterpage: Left
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr
Tilslutningsdiagram
Du kan slutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til tv'et.
Bemærk
• Afhængigt af tv-modellen kan tilslutning af en stor USB-enhed forstyrre andre tilsluttede enheder ved siden af den.
• Ved tilslutning af en stor USB-enhed, skal du kun tilslutte 1 USB-stik.
Hovedtelefoner/
lydsystem/
subwoofer
HDMI-enhed
*3
*1
Conditional
Access
Module
Digitalt still-kamera/
videokamera/
USB-lagermedier
*2
Digitalt still-kamera/
videokamera/
USB-lagermedier
*1
HDMI-enhed
*1
Lydsystem med
ARC/HDMI-enhed
Kabel/Antenne/
ekstern boks
Router
Videooptager/
videospilsudstyr/
dvd-afspiller/
videokamera/
ekstern boks*5
Lydsystem
med optisk
lydindgang
*2
*4
Satellit
Bemærk
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
*3
Terminaler, etiketter og funktioner kan variere afhængigt af region/land/tv-model.
Understøtter kun 3-polede stereo-minijack.
*4
< 14 mm
*5
For en ekstern enhed, som kun har SCART AV OUT, bruges en SCART-RCA-adapter.
12DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\050OPT.fm
masterpage: Right
Vægmontering af tv'et
Tv'ets betjeningsvejledning viser kun trinnene til klargøring af Tv'et for vægmonteringen, før det er
installeret på væggen.
Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen
af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Du må ikke forsøge at montere
det selv.
Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.
SE
Monteringen af dette produkt kræver tilstrækkelig ekspertise. Dette er især vigtigt, når du skal finde
ud af, om væggen kan bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sonyforhandler eller autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for
beskadigelse eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
Brug dit Beslag til vægmontering SU-WL450 (medfølger ikke) til vægmontering af tv'et.
Når du fastgør dit Beslag til vægmontering, skal du læse den Betjeningsvejledning og det
Monteringsark, der fulgte med dit Beslag til vægmontering.
For vejledning til installation af beslag til vægmontering, se installationsvejledningen (Beslag til vægmontering) på din
Tv-models produktside.
www.sony.eu/support/
13DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
DK
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\060ADD.fm
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis LED-lampen blinker rødt, skal du tælle,
hvor mange gange den blinker (interval på
tre sekunder).
Hvis LED-lampen blinker rødt, skal du nulstille
tv'et ved at trække strømledningen ud af tv'et i
to minutter og derefter tænde tv'et. Hvis
problemet ikke forsvinder, skal du kontakte
forhandleren eller et Sony-servicecenter og
oplyse antallet af gange LED-lampen blinker
rødt (interval på tre sekunder). Tryk på  på
tv'et for at slukke det, træk strømledningen ud,
og informer forhandleren eller et Sonyservicecenter om problemet.
Hvis LED-lampen ikke blinker, skal du
kontrollere punkterne som følger.
Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af
en autoriseret servicetekniker.
masterpage: Left
Støj på billedet eller lyden under visning af en
tv-kanal
 Juster [AFT] (Automatic Fine Tuning - automatisk
finindstilling) for at opnå en bedre
billedmodtagelse. Denne funktion er kun til
analoge TV-kanaler.
Billedets konturer er forvrænget
 Vælg en anden indstilling for [Film-tilstand]* til
andre indstillinger.
Generelt
Tv'et slukker automatisk (det skifter til
standby)
 Kontroller, om [Sleeptimer]* er aktiveret.
 Kontroller, om [Varighed]* er aktiveret ved hjælp
af [Aut. tænd]* eller [Indstillinger for fotoramme]*.
 Kontroller, om [Standby for passivt tv]* er
aktiveret.
Ikke alle indgangskilder kan vælges
 Vælg [AV-indstillinger]*, og vælg [Altid]* for
indgangskilde.
Fjernbetjeningen fungerer ikke
Billede
Intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd
 Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
 Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på  på tv'et
 Udskift batterierne.
* For yderligere information, tryk på HOME på
fjernbetjeningen, vælg derefter [Hjælpevejledning]
under menuen [Indstillinger].
eller på fjernbetjeningen.
Dobbeltbilleder eller ghosting
 Kontrollér antennen (antenne)/kabelforbindelsen,
placering eller retning.
Der er kun sne og støj på skærmen
 Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
 Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til
fem år ved normal brug, et til to år ved kysten).
Forvrænget billede (stiplede linjer eller
striber)
 Hold tv'et væk fra elektriske støjkilder som f.eks.
biler, motorcykler, hårtørrere eller ekstraudstyr.
 Når du vælger en placering til ekstraudstyret, skal
du sørge for, at der er afstand mellem
ekstraudstyret og tv'et.
 Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
 Placer antennekablet væk fra andre
tilslutningskabler.
14DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\060ADD.fm
masterpage: Right
HDMI IN 1/2/3 (ARC) (understøtter 4K-opløsning,
HDCP 2.2-kompatibel)
Specifikationer
HDMI-video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal), LED-baggrundslys
Tv-system
Afhængigt af land/område/TV-model
Analog: B/G, D/K, I
Digital: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satellit*1: DVB-S/DVB-S2
Farve/videosystem
Analog: PAL/SECAM/NTSC3.58 (kun video)/
NTSC4.43 (kun video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
HP/MP@L5.0, H.265/HEVC MP/Main10@L5.1 (4K
60fps)
Kanaldækning
Afhængigt af land/område/TV-model
Analog: UHF/VHF/kabel
Digital: UHF/VHF/kabel
Satellit*1: IF-frekvens 950-2.150 MHz
* HDMI IN 2 og IN 3 understøtter HDMI-formater af høj
kvalitet, som f.eks. 4K 60p/50p 4:2:0 10 bit, 4:4:4,
4:2:2.
Pc-indgang: (opløsning (vandret frekvens, lodret
frekvens))
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1.024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1.280 × 1.024, 64,0 kHz, 60 Hz
1.152 × 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1.600 × 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1.680 × 1.050, 65,3 kHz, 60 Hz
* 1.920 × 1.080, 67,5 kHz, 60 Hz
* Ved anvendelse til HDMI-input vil tidsindstilling
1080p blive behandlet som en
videotidsindstilling og ikke en pc-tidsindstilling til
skærmformat.
Lyd:
To-kanals lineær PCM: 32/44,1 /48 kHz 16/20/24
bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel - lydreturkanal) (kun
HDMI IN 3)
Lydeffekt
10 W + 10 W
To-kanals lineær PCM: 48 kHz 16 bits, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
Trådløs teknologi
Frekvensbånd
Trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n)
Frekvensområde
Udgangseffekt
2.400 - 2.483,5 MHz
< 20,0 dBm
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitalt optisk stik (To-kanals lineær PCM: 48 kHz
16 bits, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (Stereo-minijack)
Hovedtelefoner, lydudgang, subwoofer
Softwareversion
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Der henvises til [Kundeservice] under
[Opsætning].
Alle opdateringer af software/firmware til dette
produkt/tilbehør/komponenter vil fremover
aldrig påvirke opfyldelsen af kravene i direktivet
2014/53/EU.
* Kun ved begrænset land/region/Tv-model.
Indgangs-/udgangsstik
Antenne/kabel
75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF
Satellitantenne*1
Hunstik F-type 75 Ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz tone,
enkeltkabeldistribution EN50494.
/
1,
2,
3 (HDD REC) (Funktionen ikke
tilgængelig i Italien)
USB-port
CAM-stik (Conditional Access Module)
DC IN 19.5 V (kun modeller med
medfølgende netadapter)
Netadapterindgang
LAN (Afhænger af dit valgte land/område)
10BASE-T/100BASE-TX-stik
(Forbindelseshastigheden kan variere afhængigt
af netværksmiljøet. 10BASE-T/100BASE-TXkommunikationshastigheden og -kvaliteten
garanteres ikke for dette tv.)
AV IN
Video/lyd-input (phono-jackstik)
15DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
DK
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\060ADD.fm
Andet
KD-49XF7003: 100 W
KD-49XF7002: 100 W
KD-49XF7000: 100 W
KD-43XF7096: 100 W
KD-43XF7093: 95 W
KD-43XF7077: 100 W
KD-43XF7073: 95 W
KD-43XF7005: 100 W
KD-43XF7004: 100 W
KD-43XF7003: 95 W
KD-43XF7002: 95 W
KD-43XF7000: 95 W
Ekstraudstyr
Beslag til vægmontering: SU-WL450
Driftstemperatur
0 ºC til 40 ºC
Luftfugtighed under drift
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Strøm, datablad og andet
Strømkrav
undtaget modeller med medfølgende
netadapter
220 V - 240 V AC, 50 Hz
kun modeller med medfølgende netadapter
19,5 V DC med netadapter
Rating: Indgang 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Lavenergiklasse
KD-65XF70xx: A+
KD-55XF70xx: A
KD-49XF70xx: A
KD-43XF70xx: A
Skærmstørrelse (målt diagonalt) (ca.)
KD-65XF70xx: 163,9 cm / 65 tommer
KD-55XF70xx: 138,8 cm / 55 tommer
KD-49XF70xx: 123,2 cm / 49 tommer
KD-43XF70xx: 108,0 cm / 43 tommer
Strømforbrug
I tilstanden [Standard]
Gennemsnitligt årligt energiforbrug*2
KD-65XF70xx: 155 kWh
KD-55XF70xx: 162 kWh
KD-49XF70xx: 107 kWh
KD-43XF70xx: 93 kWh
Strømforbrug i standby*3*4
0,50 W
Skærmopløsning
3.840 punkter (vandret) × 2.160 linjer (lodret)
Mål (ca.) (b × h × d)
Inkl. tv-fod
KD-65XF70xx: 146,1 x 90,7 x 35,5 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 70,5 x 27,9 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 63,0 x 27,8 cm
Uden tv-fod
KD-65XF70xx: 146,1 x 84,4 x 8,0 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 64,5 x 5,8 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 57,1 x 5,8 cm
KD-65XF70xx: 106 W
KD-55XF70xx: 111 W
KD-49XF70xx: 73 W
KD-43XF70xx: 64 W
I tilstanden [Kraftig]
KD-65XF7096: 182 W
KD-65XF7093: 171 W
KD-65XF7005: 182 W
KD-65XF7004: 182 W
KD-65XF7003: 171 W
KD-65XF7002: 171 W
KD-65XF7000: 171 W
KD-55XF7096: 183 W
KD-55XF7093: 172 W
KD-55XF7077: 183 W
KD-55XF7073: 172 W
KD-55XF7005: 183 W
KD-55XF7004: 183 W
KD-55XF7003: 172 W
KD-55XF7002: 172 W
KD-55XF7000: 172 W
KD-49XF7096: 115 W
KD-49XF7093: 100 W
KD-49XF7077: 115 W
KD-49XF7073: 100 W
KD-49XF7005: 115 W
KD-49XF7004: 115 W
masterpage: Left
Vægt (ca.)
Inkl. tv-fod
KD-65XF70xx: 21,4 kg
KD-55XF70xx: 17,4 kg
KD-49XF70xx: 12,6 kg
KD-43XF70xx: 10,4 kg
Uden tv-fod
KD-65XF70xx: 20,2 kg
KD-55XF70xx: 16,2 kg
KD-49XF70xx: 12 kg
KD-43XF70xx: 9,8 kg
*1
*2
*3
*4
Ikke alle tv-sæt har DVB-T2- eller DVB-S/S2teknologi eller satellitantenneterminal.
Energiforbrug pr. år baseret på tv'ets strømforbrug
ved brug 4 timer om dagen 365 om året. Det
egentlige energiforbrug afhænger af, hvordan tv'et
bruges.
Den anførte standbyeffekt nås, når tv'et har afsluttet
nødvendige interne processer.
Strømforbruget i standby øges, når TV’et er tilsluttet
netværket.
16DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\060ADD.fm
Bemærk
• Tilgængeligheden af ekstra tilbehør afhænger af
land/område/tv-model/lager.
• Fjern ikke dummy-kortet fra TV CAM (Conditional
Access Module)-holderen medmindre du vil indsætte
et smartcard i CAM-holderen.
• Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Bemærkninger om digital TV-funktion
• Digitale tv (DVB terrestrisk, satellit og
kabel), interaktive tjenester og
netværksfunktioner er muligvis ikke
tilgængelige i alle lande eller områder.
Nogle funktioner er muligvis ikke aktiveret
eller fungerer måske ikke korrekt hos nogle
leverandører og netværksmiljøer. Nogle
tvudbydere kan opkræve et gebyr for deres
ydelser.
• Dette TV understøtter digital udsendelse
ved hjælp af MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC
og H.265/HEVC codec, men kompatibilitet
med alle operatør/service-signaler, som
kan ændre sig over tid, kan ikke garanteres.
masterpage: Right
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® og
Miracast® er registrerede varemærker
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ er et varemærke
tilhørende Wi-Fi Alliance.
• Logoet Wi-Fi CERTIFIED™ er et
certificeringsmærke tilhørende Wi-Fi
Alliance.
• Netflix er et registreret varemærke
tilhørende Netflix, Inc.
• "YouTube" og "YouTube logo" er
registrerede varemærker tilhørende
Google Inc.
Kun for satellitmodeller:
• DiSEqC™ er et varemærke tilhørende
EUTELSAT.
Dette tv understøtter DiSEqC 1.0. Dette tv
er ikke beregnet til at styre motoriserede
antenner.
• Alle andre varemærker er tilhørende deres
respektive ejere.
Oplysninger om varemærker
• Ordene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface og HDMI-logoet er
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre lande.
• Fremstillet under licens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio og det
dobbelte D-symbol er varemærker
tilhørende Dolby Laboratories.
• "BRAVIA",
og BRAVIA Sync er
varemærker eller registrerede mærker
tilhørende Sony Corporation.
• "Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray Disc"logoet er varemærker tilhørende Blu-ray
Disc Association.
• For DTS-patenter henvises til
http://patents.dts.com. Fremstillet under
licens fra DTS, Inc.
DTS, Symbol, & DTS og Symbol er sammen
registrerede varemærker og DTS Digital
Surround er et varemærke tilhørende DTS,
Inc. © DTS, Inc. Alle rettigheder
forbeholdes.
• TUXERA er et registreret varemærke
tilhørende Tuxera Inc. i USA og andre
lande.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
17DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
DK
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\02DK\060ADD.fm
masterpage: Left
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels
Risoluzione effettiva: 3840 x 2160 pixel
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels
18DK
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\010COVTOC.fm
Sisällysluettelo
TÄRKEÄ HUOMAUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Varotoimet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Osat ja painikkeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Televisio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kaukosäädin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
TV:n yhdistäminen Internetiin . . . . . . . . .11
Internet-yhteyden määrittäminen . . . . . . . 11
Television katselu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Kuvien katseleminen liitetystä
laitteesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
masterpage: Left
Internet-yhteys ja tietosuoja
Tämä tuote yhdistyy Internettiin, Internet-yhteyden
varmistamiseksi, alkuasennuksen aikana heti, kun verkko on
kytketty ja myöhemmin Kotivalikon määrittämiseksi.
IP-osoitettasi käytetään tässä ja kaikissa muissa Internetyhteyksissä. Jos et halua IP-osoitettasi käytettävän ollenkaan,
älä aseta langatonta Internet-toimintoa, äläkä yhdistä Internetjohtoa. Katso yksityisyydensuojantiedot, jotka on esitetty
asetusikkunoissa, saadaksesi lisätietoja Internet-yhteyksistä.
Johdanto
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
televisiota. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
Huomautus
• Lue ”Turvallisuusohjeet” (sivu 3) ennen TV:n käyttöä.
• Asetusoppaassa ja tässä käyttöohjeessa käytetyt kuvat ja
piirrokset ovat ohjeellisia ja voivat poiketa kyseisestä tuotteesta.
• Mallin nimessä oleva merkintä ”xx” vastaa television
rakenteeseen, väriin tai järjestelmään liittyvää yhtä numeroa.
Pöytäjalustan kiinnittäminen TV:hen
Katso ohjeet pehmusteen päällä olevasta Asennusoppaasta.
Liitäntäkaavio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Television asennus seinälle . . . . . . . . . . . . . 13
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Käyttöopas (Manuaalinen) (Vain tietyillätai rajoitetuilla-alueilla/maissa/TVmalleissa)
Tarkempia tietoja saat painamalla kaukosäätimen HOME painiketta ja valitsemalla [Käyttöopas] valikossa [Asetukset].
Voit käyttää Käyttöopasta myös tietokoneella tai
älypuhelimella (tiedot takakannessa).
Tunnistemerkintöjen sijainti
TV-mallin merkinnät, valmistuspäivämäärä (vuosi/kuukausi) ja
jännitemerkintä sijaitsevat television takaosassa tai
pakkauksessa.
Malleille, joiden toimitukseen sisältyy verkkolaite:
Verkkolaitteen malli- ja sarjanumeron sisältävät tarrat sijaitsevat
verkkolaitteen pohjassa.
2FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\010COVTOC.fm
VAROITUS
ÄLÄ SIJOITA
KYNTTILÄÄ TAI MUUTA
AVOTULTA TÄMÄN TUOTTEEN
LÄHELLE, JOTTA VÄLTÄT
TULIPALON VAARAN.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Tämä tuote on valmistettu Sony Visual Products Inc. toimesta
tai puolesta.
EU-maahantuoja: Sony Europe Limited.
EU-maahantuojalle osoitetut tiedustelut tai tuotteen Euroopan
vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa
valmistajan valtuutetulle edustajalle: Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia.
masterpage: Right
• Opeta lapsille, että huonekalujen päälle kiipeäminen televisioon
tai sen säätimiin ulottumiseksi on vaarallista.
Jos säilytät vanhan televisiosi ja siirrät sen toiseen paikkaan,
huomioi samat seikat sen sijoittelussa.
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja käytössä seuraavia ohjeita
välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.
Laitteen liittäminen suojamaadoitettuun pistorasiaan tai toiseen
suojamaadoitukseen kytkettyyn laitteeseen tai laitteen liittäminen
koaksiaalikaapelilla televisioantennijärjestelmään voi joissakin
olosuhteissa aiheuttaa tulipalovaaran.
Televisioantennijärjestelmään liittäminen tulee siksi tehdä tietyn
taajuuden alapuolelta eristävän sähköeristyslaitteen kautta
(galvaaninen erotin, ks. EN 60728-11).
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä olevan verkkopistorasian
lähelle.
• Aseta TV tukevalle, tasaiselle alustalle, ettei se keikahda ja
aiheuta henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.
• Asenna televisio niin, ettei sen pöytäjalusta työnny
televisiojalustan ulkopuolelle (ei sisälly toimitukseen). Jos
pöytäjalusta työntyy televisiojalustan ulkopuolelle, se voi
aiheuttaa television kaatumisen, putoamisen tai
henkilövahingon tai television vaurioitumisen.
Radiolaitteisiin liittyvä
huomautus
Sony Visual Products Inc. vakuuttaa, että
radiolaitetyypit KD-65XF7096, KD-65XF7093, KD-65XF7005,
KD-65XF7004, KD-65XF7003, KD-65XF7002, KD-65XF7000,
KD-55XF7096, KD-55XF7093, KD-55XF7077, KD-55XF7073,
KD-55XF7005, KD-55XF7004, KD-55XF7003, KD-55XF7002,
KD-55XF7000, KD-49XF7096, KD-49XF7093, KD-49XF7077,
KD-49XF7073, KD-49XF7005, KD-49XF7004, KD-49XF7003,
KD-49XF7002, KD-49XF7000, KD-43XF7096, KD-43XF7093,
KD-43XF7077, KD-43XF7073, KD-43XF7005, KD-43XF7004,
KD-43XF7003, KD-43XF7002, KD-43XF7000 ovat direktiivin 2014/
53/EU mukaisia. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen
täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.compliance.sony.de/
Tätä radiolaitetta voidaan käyttää EU:n alueella loukkaamatta
sovellettavia vaatimuksia radiotaajuuksien käytöstä.
Turvallisuusohjeet
VAROITUS
Huomio
Räjähdysvaara, jos paristo korvataan väärän tyyppisellä paristolla.
Älä altista paristoja liialliselle kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai avotulelle, tai erittäin alhaiselle
ilmanpaineelle. Nämä voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulenaran
nesteen tai kaasun vuodon.
• Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva
henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn varusteita:
Seinäasennuskiinnitin – SU-WL450
• Muista käyttää seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettuja
ruuveja, kun kiinnität seinäasennuskiinnittimen TVvastaanottimeen. Mukana toimitetut ruuvit on suunniteltu
kuvan mukaisesti mitattuna seinäasennuskiinnittimen
asennuspinnasta.
Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat riippuen
seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien käyttö voi aiheuttaa
vaurioita television sisäosiin, television putoamisen tai muuta
vahinkoa.
8 mm - 12 mm
Asennuspaikan vakaus
Televisio saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen
tai kuoleman.
Älä koskaan sijoita televisiota epävakaaseen paikkaan. Televisio
saattaa pudota ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai
kuoleman. Usein erityisesti lasten loukkaantuminen voidaan
välttää noudattamalla seuraavia yksinkertaisia varotoimia:
• Käytä television valmistajan suosittelemaa kaappia tai jalustaa.
• Käytä vain huonekaluja, jotka kantavat television painon
turvallisesti.
• Varmista, että televisio ei ulotu sen alla olevan huonekalun
reunojen ulkopuolelle.
• Älä sijoita televisiota korkean huonekalun päälle (esimerkiksi
kaappi tai kirjahylly) kiinnittämättä huonekalua ja televisiota
soveltuvaan tukeen.
• Älä aseta television ja sen alustan väliin liinoja tai muita
materiaaleja.
SE
Asennus
Ruuvi (M6)
Seinäasennuskiinnitin
TV:n takakansi
3FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
DK
FI
NO
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\010COVTOC.fm
Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen
KD-49/43XF70xx
• Irrota kaikki kaapelit ennen television siirtämistä.
• Suurikokoisen television siirtämisessä tarvitaan vähintään kaksi
henkilöä.
• Kun TV:tä kuljetetaan käsin, pidä siitä kiinni alla olevan kuvan
mukaisesti. Älä paina LCD-näytön pintaa tai näytön ympärillä
olevaa kehystä.
• Kun nostat tai siirrät televisiota, kannattele sitä tukevasti
alapuolelta.
• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle tärinälle kuljetuksen
aikana.
• Kun toimitat television huoltoon, tai kun kuljetat sitä muuton
yhteydessä, pakkaa laite alkuperäiseen pakkaukseen ja suojaa
se alkuperäisillä pakkausmateriaaleilla.
masterpage: Left
8 mm - 12 mm
M6 ruuvi
(ei sisälly toimitukseen)
Johto
(ei sisälly
toimitukseen)
Kaatumisen estäminen
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Ruuvi (ei sisälly
toimitukseen)
KD-65/55XF70xx
Ilmanvaihto
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja äläkä työnnä mitään
kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennuskiinnittimen käyttäminen on erittäin
suositeltavaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
8 mm - 12 mm
M6 ruuvi
(ei sisälly toimitukseen)
Asennus seinälle
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Television ympärille jätettävä minimi tila.
Asennus jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
Johto
(ei sisälly
toimitukseen)
6 cm
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Ruuvi (ei sisälly
toimitukseen)
Television ympärille jätettävä minimi tila.
• Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
 Älä asenna televisiota takaosan varaan, ylösalaisin, takaperin
tai sivuttain.
 Älä sijoita televisiota hyllyn, maton tai vuoteen päälle tai
kaapin sisälle.
 Älä peitä televisiota millään tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai sanomalehdellä jne.
 Älä asenna televisiota alla olevien kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt.
Seinä
Seinä
4FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Verkkovirtajohto
Kielletyt tilanteet:
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä seuraavia
ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
• Käytä ainoastaan Sonyn verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden
valmistajien johtoja.
• Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
• Television saa kytkeä ainoastaan 220 V - 240 V verkkovirtaan.
• Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta kaapeleiden asennuksen
ajaksi turvallisuuden vuoksi. Varo kompastumasta kaapeleihin.
• Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään
toimenpiteitä televisiolle tai siirrät sitä.
• Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
• Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin väliajoin.
Jos pistoke on pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta, sen eriste
voi vaurioitua ja seurauksena voi olla tulipalo.
• Älä käytä kostein käsin, suojapaneeli irrotettuna tai sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä.
Irrota television virtapistoke ja antennin pistoke pistorasiasta
ukkosmyrskyn aikana.
• Älä asenna TV:tä niin, että se ulottuu
avoimeen tilaan. Televisioon törmäävä
henkilö voi loukkaantua, TV tai siihen
törmäävä esine voi vaurioitua.
Huomautus
• Älä käytä television mukana toimitettua verkkovirtajohtoa
minkään muun laitteen virtaliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
VERKKOLAITETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (vain
malleille, joiden toimitukseen sisältyy
verkkolaite)
Varoitus
Suojaa tämä laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran estämiseksi.
Älä aseta maljakoita tai muita nestettä sisältäviä esineitä laitteen
päälle tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi. Älä asenna tätä laitetta
suljettuun tilaan, esimerkiksi kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Varmista, että pistorasia on lähellä laitetta ja että siihen on
helppo päästä käsiksi.
• Varmista, että käytät toimitettua verkkolaitetta ja virtajohtoa.
• Älä käytä mitään muuta verkkolaitetta. Se voi aiheuttaa
toimintahäiriön.
• Liitä verkkolaite pistorasiaan, joka on helposti käsillä.
• Älä kääri virtajohtoa verkkolaitteen
ympärille. Sydänlanka saattaa katketa ja/
tai se voi aiheuttaa toimintahäiriön
mediavastaanottimeen.
• Älä koske verkkolaitteeseen märillä käsillä.
• Jos havaitset verkkolaitteen toiminnassa jotain tavallisesta
poikkeavaa, irrota se heti pistorasiasta.
• Vastaanotinta ei kytketä irti verkkovirrasta niin kauan kuin se on
liitettynä pistorasiaan, vaikka siitä olisi katkaistu virta.
• Koska verkkolaite lämpenee pitkäaikaisessa käytössä, se saattaa
tuntua kuumalta, kun sitä kosketaan kädellä.
Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena voi olla
toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
• Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu alus,
ajoneuvon sisätilat, terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle, sateelle, kosteudelle tai savulle.
Kielletty ympäristö:
• Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö; paikat, joissa
television sisään voi mennä hyönteisiä tai joissa televisio voi
joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen esineiden läheisyys
(kynttilät jne.). Television päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa
mitään nesteitä eikä sen päälle saa laittaa nesteillä täytettyjä
esineitä (esim. kukkamaljakkoa).
• Älä sijoita TV:tä kosteaan tai pölyiseen
ympäristöön tai huoneeseen, jossa on
öljyistä savua tai höyryä (keittolevyjen tai
ilmankostuttajien läheisyyteen). Tästä
voi olla seurauksena tulipalo, sähköisku
tai tuotteen vääntyminen.
• Älä asenna TV:tä paikkaan, jossa se altistuu äärimmäisille
lämpötiloille, kuten suoraan auringonpaisteeseen,
lämpöpatterin tai lämmityskanavan läheisyyteen. Televisio voi
ylikuumentua tällaisissa olosuhteissa, mistä voi olla
seurauksena sen kotelon vääntyminen ja/tai toimintahäiriö.
SE
DK
FI
NO
• Jos televisio sijoitetaan kylpylän tai
kuuman lähteen pukuhuoneeseen,
rikkihöyryt jne. voivat vahingoittaa
televisiota.
• Älä aseta ruutua suoraan keino- tai auringonvaloon. Se
huonontaa kuvan laatua.
• Vältä television siirtämistä kylmästä lämpimään. Äkilliset
huonelämpötilan muutokset voivat aiheuttaa kosteuden
tiivistymistä. Tämä voi heikentää television kuvanlaatua ja/tai
väritoistoa. Jos näin käy, anna kosteuden haihtua kokonaan
ennen virran kytkemistä televisioon.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti. Näytön lasi voi särkyä iskun
voimasta aiheuttaen vakavia vammoja.
• Jos television näytön pintaan tulee vaurioita, älä koske siihen
ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta välttääksesi
mahdollisen sähköiskun.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti
verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se
kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio kokonaan
irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke verkkopistorasiasta.
• Joissakin TV:issä voi olla toimintoja, jotka toimiakseen
edellyttävät TV:n olevan valmiustilassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset eivät
vahingossa nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet ongelmatilanteissa...
Katkaise virta televisiosta ja irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi, jos jokin alla mainituista ongelmatilanteista esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi valtuutettuun huoltoon
jälleenmyyjän tai Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
• Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
• Verkkopistoke ei mene kunnolla sähköpistorasiaan.
• Televisio on vaurioitunut putoamisen, iskun tai törmäyksen
vuoksi.
• Television sisään on päässyt nestettä tai esineitä.
5FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Tietoja LCD-TV:n lämpötilasta
Suositeltu F-tyypin liitin
Jos LCD-TV:tä käytetään pitkiä aikoja, paneelin ympäristö
lämpenee. Kädellä kokeiltaessa se voi tuntua kuumalta.
Sisäjohtimen ulkonema liitäntäosasta on oltava alle 1,5 mm.
Korkeintaan 7 mm
Varotoimet
Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa valaistuksessa, sillä katselu
heikossa valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita käyttäessäsi riittävän
pieneksi, sillä suuri äänenvoimakkuus voi vahingoittaa kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle kehitetyn teknologian
mukaisesti, ja siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään 99,99 %.
LCD-näytössä voi näkyä jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai vihreä). Tämä on LCD-näytön
normaali ominaisuus eikä siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä laita mitään esineitä
television päälle. Kuva voi muuttua epätasaiseksi tai LCD-näyttö
voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua. Tämä ei ole merkki viasta.
Nämä ilmiöt häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi, näyttöön
saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota jonkin ajan
kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen television käytön aikana on
normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän nestekiteitä. Noudata
paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan ja kotelon
käsitteleminen ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto pistorasiasta aina ennen
television puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi vahingoittamasta kotelon
tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai kotelosta pehmeällä
liinalla. Jos pöly ei lähde pois helposti, pyyhi näyttö pehmeällä
liinalla, joka on kostutettu laimealla pesuaineliuoksella.
• Älä koskaan ruiskuta vettä tai pesuainetta
suoraan televisioon. Sitä voi valua näytön
alaosaan tai ulkopuolisiin osiin ja päästä
television sisään, mikä voi aiheuttaa
vaurioita televisiolle.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai
emäksistä pesuainetta, hankausjauhetta tai
liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, tai
hyönteismyrkkyä. Tällaisten aineiden käyttö tai pitkäaikainen
kosketus kumin tai vinyylin kanssa voi vahingoittaa näytön ja
kotelon pintaa.
• Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa imuroida säännöllisin
väliajoin hyvän ilmanvaihdon varmistamiseksi.
• Kun säädät television katselukulmaa, siirrä laitetta varovasti,
jotta se ei irtoa tai luiskahda pois pöytäjalustalta.
Korkeintaan 1,5 mm
(Viitteellinen kuva F-tyypin liittimestä)
Huomioitavaa kaukosäätimen käytöstä
• Tarkista paristojen oikea napaisuus paristoja asentaessasi.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia ja vanhoja
paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti. Joissakin maissa
paristojen hävittämiseen liittyy määräyksiä. Kysy neuvoa
paikalliselta viranomaiselta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo pudottamasta
kaukosäädintä tai astumasta sen päälle. Älä myöskään kaada
mitään nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai suoraan
auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä kosteassa huoneessa.
Laitteen langattoman yhteyden toiminta
• Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden (kuten
sydämentahdistimen) lähellä, jottei laitteiden toiminta häiriinny.
• Vaikka tämä laite lähettää ja vastaanottaa salattua signaalia,
varmista kuitenkin, että signaalia ei kaapata. Sony ei vastaa
signaalin kaappamisesta aiheutuvista seurauksista.
• Tämä laite on asennettava ja sitä on käytettävä siten, että
laitteen antenni on vähintään 20 cm:n etäisyydellä käyttäjän
kehosta.
Television käytöstäpoisto ja hävittäminen
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
unionia sekä muita maita, joissa on
käytössä jätteiden
lajittelujärjestelmä)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla laitteen asianmukaisen
hävittämisen voit auttaa estämään luonnolle ja ihmisten
terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita näiden
tuotteiden epäasianmukainen hävittäminen voi aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Lisälaitteet
• Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä aiheuttavat lisävarusteet
tai laitteet poissa television läheltä. Sähkömagneettinen säteily
voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/tai ääneen kohinaa.
• Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan EMCdirektiivissä esitettyjä rajoja, kun käytetään
yhteyssignaalijohtoa, joka on lyhyempi kuin 3 metriä.
• Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan EMCdirektiivissä esitettyjä rajoja, kun antenni-/satelliitti-/kaapeli-TVliitäntään käytetään RF-johtoa, joka on lyhyempi kuin 30 metriä.
6FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Käytöstä poistettujen paristojen/
akkujen hävittäminen (koskee
Euroopan unionia sekä muita
maita, joissa on käytössä jätteiden
lajittelujärjestelmä)
Tämä paristoon/akkuun tai pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että tämän tuotteen mukana
toimitettua paristoa/akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Tietyissä paristoissa/akuissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Lyijyn kemiallinen merkki (Pb)
on lisätty, jos paristo/akku sisältää enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla näiden paristojen/akkujen asianmukaisen
hävittämisen voit auttaa estämään luonnolle ja ihmisten
terveydelle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia, joita paristojen/
akkujen epäasianmukainen hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli
tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen eheys vaatii, että
paristo/akku on kiinteästi kytketty laitteeseen, valtuutetun
huollon on vaihdettava paristo/akku. Käytöstä poistetun
pariston/akun asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi tuote on
vietävä käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan vastaanottopisteeseen. Muiden
paristojen/akkujen kohdalla tarkista käyttöohjeesta, miten
paristo/akku poistetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo/akku niiden kierrätyksestä huolehtivaan
vastaanottopisteeseen. Lisätietoja tämän pariston/akun
kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote tai paristo/akku on ostettu.
SE
DK
FI
NO
7FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\030PAR.fm
masterpage: Left
  (Virta) / + / –
Osat ja painikkeet
Televisio

Maksu-TV-moduuli (CAM)
• Antaa pääsyn maksu-TV-palveluihin.
Lisätietoja on maksu-TV-moduulin
käyttöoppaassa.
• Älä aseta älykorttia suoraan maksu-TVmoduulin paikkaan. Se on asetettava
hyväksytyn jälleenmyyjäsi tarjoamaan
maksu-TV-moduuliin.
• Maksu-TV-moduulia ei tueta kaikissa
maissa / kaikilla alueilla. Tarkista
hyväksytyltä jälleenmyyjältäsi.
• Maksu-TV-moduulin viesti voidaan
näyttää, kun vaihdat digitaaliseen
ohjelmaan Internet-videon käytön jälkeen.
Paina lyhyesti painiketta  kytkeäksesi
TV:hen virran.
Paina -painiketta pitkään, kunnes TV
sammuu.
Kun TV on toiminnassa,
Äänenvoimakkuus
Paina painiketta + tai – suurentaaksesi/
pienentääksesi äänenvoimakkuutta.
Voit myös painella painiketta  , kunnes
ilmoitus
näytetään. Suurentaa/pienentää
äänenvoimakkuutta painettaessa painiketta
+ tai –.
Tulo
Painele painiketta  , kunnes ilmoitus
näytetään.
Siirtää valittua tulosignaalilähdettä
painettaessa painiketta + (ylös) tai – (alas).
Ohjelma
Painele painiketta , kunnes ilmoitus PROG
näytetään.
Valitse ohjelma painamalla painiketta
+ (ylös) tai – (alas).
 (Tunnistimet/LED-ilmaisin)
• Vastaanottaa kaukosäätimen signaalit.
Älä aseta mitään tunnistimen päälle.
Muutoin sen toiminta voi häiriintyä.
• Palaa keltaisena, kun [Uniajastin]* tai
[Ajastin]* on asetettu tai TV on
Valokuvakehystilassa*.
• Palaa valkoisena, kun [Virransäästö]* asetukseksi on valittu [Kuva pois]*.
• Palaa valkoisena, kun televisio on
toiminnassa.
• Ei pala, kun televisio on valmiustilassa.
• Vilkkuu, kun kaukosäädintä käytetään.
• Palaa punaisena tallennustilassa.
(Vain tietyillä- tai rajoitetuilla-alueilla/maissa/TVmalleissa)
* Tarkempia tietoja saat painamalla kaukosäätimen
HOME -painiketta ja valitsemalla [Käyttöopas]
valikossa [Asetukset].
Huomautus
• Varmista, että virta on katkaistu televisiosta, ennen
kuin irrotat verkkovirtajohdon pistorasiasta.
• Jos haluat kytkeä television kokonaan irti
verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta.
• Odota hetki tulosignaalia valittaessa, kun vaihdetaan
toiseen tuloon.
8FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\030PAR.fm
masterpage: Right
 Numeropainikkeet
Kaukosäädin
Kaukosäätimen muoto sekä kaukosäätimen
painikkeiden sijainti, saatavuus ja toiminta
saattavat vaihdella alueen/maan/TV-mallin
mukaan.
• Valitse televisiokanavat. Jos
kanavanumero on 10 tai suurempi, syötä
seuraava numero nopeasti.
• Syötä teksti-TV-tilassa kolminumeroinen
sivunumero sivun valitsemiseksi.
 EXIT
Palaa edelliseen näyttöön tai poistu
valikosta. Kun interaktiivinen sovelluspalvelu
on käytössä, poistut palvelusta painamalla
tätä.
 Väripainikkeet
DK
Näytön käyttöopas (kun värilliset näppäimet
ovat käytettävissä).

YouTube (Vain tietyillä- tai
rajoitetuilla-alueilla/maissa/TVmalleissa)
/
(Tiedot / tekstin paljastus)
• Näyttää tiedot. Näytä katseltavan
ohjelman/ohjelmalähteen tiedot
painamalla kerran tätä painiketta. Poista
näyttö ruudulta painamalla uudelleen.
• Tuo teksti-TV-tilassa esiin piilotetut tiedot
(esim. tietovisan vastaukset).
 SLEEP
Paina toistuvasti, kunnes TV:ssä näkyy
minuutteina aika ([Pois]/[15 min]/[30 min]/
[45 min]/[60 min]/[90 min]/[120 min]), jonka
haluat TV:n pysyvän päällä ennen
sammumista. Peruuta uniajastin painamalla
toistuvasti SLEEP, kunnes [Pois] tulee
näkyviin.

////
(Kohteen valinta /
syöttäminen)
• Valitse tai säädä kohteita.
• Vahvista valitut kohteet.


/
(Ohjelmalähteen valinta /
tekstin pito)
• Näyttää ja valitsee ohjelmalähteen.
• Asettaa teksti-TV-tilassa nykyisen sivun
pitoon.
 DIGITAL/ANALOG
FI
NO
Käyttää "YouTube"-verkkopalvelua.

SE
RETURN
• Palauttaa katsellun valikon edelliselle
näytölle.
• Lopettaa toiston valokuva-, musiikki- tai
videotiedostoa toistettaessa.
 HOME
Näyttää tai peruuttaa valikon.
  +/– (Äänenvoimakkuus)
Säätää äänenvoimakkuuden.
Vaihtaa digitaalisen ja analogisen
ohjelmalähteen välillä.
9FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\030PAR.fm
 AUDIO
  (Teksti)
Valitse monikielisen lähteen ääni tai
katseltavan ohjelman kaksoisääniraita
(ohjelmalähteen mukaan).

Näyttää teksti-TV-tilassa teksti-TV:n.
Aina, kun painat , näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä:
Teksti  Teksti televisiokuvan päällä
(sekatila)  Ei tekstiä (poistu tekstipalvelusta)
(Tekstitys)
Vaihtaa tekstityksen asetusta.
 //////
• Kontrolloi mediasisältöä televisiosta ja
liitetystä BRAVIA Sync -yhteensopivasta
laitteesta.
• Tätä näppäintä voidaan lisäksi käyttää
ohjaamaan VOD (Video on Demand) palvelun toistoa.
Saatavuus riippuu VOD-palvelusta.
 NETFLIX (Vain tietyillä- tai rajoitetuillaalueilla/maissa/TV-malleissa)
Käyttää NETFLIX-verkkopalvelua.

 OPTIONS
Esittää luettelon, joka sisältää joidenkin
asetusvalikoiden pikakuvakkeet.
Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat
ohjelmalähteen ja sisällön mukaan.
Tallenna nykyinen ohjelma USB-kiintolevylle
tallennustoiminnon avulla.

Kytkee televisioon virran tai kytkee sen
valmiustilaan.
 SYNC MENU
GUIDE (elektroninen ohjelmaopas)
Esittää digitaalisen EPG:n (Electronic
Programme Guide).
 REC (Ei saatavana Italiassa)
  (Television valmiustila)
(Hyppää)
Palaa edelliseen kanavaan tai
ohjelmalähteeseen, jota on katseltu yli
15 sekuntia.
Paina tätä näyttääksesi BRAVIA Sync -valikon
ja valitse sitten yhdistetty HDMI-laite
kohdasta [Laitevalinta].
BRAVIA Sync -valikosta voidaan valita
seuraavat vaihtoehdot.
 PROG +/–/
Laiteohjaus:
Valitse [Laiteohjaus] käyttääksesi BRAVIA
Sync yhteensopivaa laitetta. Valitse
vaihtoehdot valikoista [Home (valikko)],
[Vaihtoehdot], [Sisältöluettelo] ja [Katkaise
virta] laitteen käyttämiseksi.
  (Mykistys)
Kaiuttimet:
Valitse [Television kaiuttimet] tai
[Äänijärjestelmä] television äänen
toistamiseksi television kaiuttimista tai
liitetystä audiolaitteesta.
TV-ohjaus:
Käytä [TV-ohjaus]-valikkoa television
käyttämiseksi [Home (valikko)]- tai
[Vaihtoehdot]-valikosta.
Palauta TV:
Palaa TV-ohjelmaan valitsemalla tämä
vaihtoehto.
masterpage: Left
/
• Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (–)
kanavan.
• Valitsee teksti-TV-tilassa seuraavan ( )
tai edellisen ( ) sivun.
Mykistää äänen. Palauta ääni painamalla
painiketta uudelleen.
 TITLE LIST (Ei saatavana Italiassa)
Esittää nimiluettelon.

(Laajakuvatila)
Säätää kuvaruutunäyttöä. Valitse haluttu
laajakuvatila painamalla painiketta
toistuvasti.
Vihje
• Painikkeissa 5, , PROG + ja AUDIO on
kosketuspisteet. Kosketuspisteet helpottavat
kaukosäätimen käyttöä televisiota katseltaessa.
Huomautus
• Jos on valittu tekstitys ja käyttäjä käynnistää
digitaalisen teksti-TV-sovelluksen 'text'-näppäimellä,
tekstitykset voivat tietyissä olosuhteissa lakata
näkymästä. Kun käyttäjä poistuu digitaalisesta tekstiTV-sovelluksesta, tekstityksen koodaus jatkuu
automaattisesti.
10FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\040WAT.fm
TV:n yhdistäminen Internetiin
Internet-yhteyden
määrittäminen
masterpage: Right
Television katselu
1
Kytke virta televisioon painamalla 
televisiosta tai kaukosäätimestä.
TV:n verkkotoimintojen käyttämiseksi TV on
yhdistettävä Internetiin.
2
Vaihda digitaalisen ja analogisen tulon
välillä painamalla DIGITAL/ANALOG.
HOME  [Järjestelmäasetukset] 
[Perusasetukset]  [Verkko] 
[Verkkoasetukset].
3
Valitse TV-kanava painamalla
numeropainikkeita tai PROG +/–.
4
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
 +/–.
Tarkempia tietoja saat painamalla
kaukosäätimen HOME -painiketta ja
valitsemalla [Käyttöopas] valikossa [Asetukset].
SE
Digitaalitilassa
Näkyviin tulee hetkeksi tietokuvake.
Tietokuvake voi olla jokin seuraavista.
FI
NO
: Tietopalvelu (Lähetyksen sovellus)
: Radiolähetys
: Salattu/tilauspalvelu
:
DK
Useita äänikieliä saatavilla
: Tekstityksiä saatavilla
: Tekstitykset ja/tai ääni saatavana
huonokuuloisille
: Kyseisen ohjelman suositeltu alaikäraja
(3 - 18 vuotta)
: Katselun esto
: Digitaaliohjelmalukko
: Ääni saatavana näkövammaisille
: Puhuttu tekstitys saatavana
: Monikanavaääni saatavana
11FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\050OPT.fm
masterpage: Left
Kuvien katseleminen liitetystä laitteesta
Liitäntäkaavio
Televisioon voi liittää useita erilaisia lisälaitteita.
Huomautus
• TV-mallista riippuen suuren USB-laitteen liittäminen voi häiritä muita sen vieressä olevia yhdistettyjä laitteita.
• Kun liitetään suurta USB-laitetta, liitä vain 1 USB-liitäntä.
Kuulokkeet/
äänijärjestelmä/
subwoofer
HDMI-laite
*3
*1
MaksuTV-moduuli
Digikamera/
videokamera/USBmuistiväline
*2
Digikamera/
videokamera/USBmuistiväline
*1
HDMI-laite
*1
Kodin
äänijärjestelmä ja
ARC-/HDMI-laite
Kaapeli/antenni/
ulkoinen laite
Reititin
Videonauhuri/
videopelilaite/DVDsoitin/Videokamera/
ulkoinen laite*5
Äänijärjestelmä optisella
äänitulolla
*2
*4
Satelliitti
Huomautus
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
*3
*4
Liitännät, merkinnät ja toiminnot voivat vaihdella alueesta/maasta/TV-mallista riippuen.
Tukee vain 3-napaista stereominiliitintä.
< 14 mm
*5
Käytä SCART-RCA-adapteria ulkoisille laitteille, joissa on ainoastaan SCART AV OUT.
12FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\050OPT.fm
masterpage: Right
Television asennus seinälle
Tässä TV:n käyttöohjeessa kuvataan vain vaiheet, joilla TV valmistellaan seinäasennusta varten ennen
kuin se asennetaan seinälle.
Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television asennus annetaan
Sonyn jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa sitä itse.
Sony-jälleenmyyjille ja urakoitsijoille:
Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuuteen tämän tuotteen asennuksen, huollon ja tarkastuksen
aikana.
SE
DK
Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi,
kestääkö seinä television painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn
jälleenmyyjän tai luvallisen urakoitsijan tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä
riittävästi huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat
tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
FI
NO
Käytä seinäasennuskiinnitintä SU-WL450 (lisävaruste) television asentamiseksi seinälle.
Katso seinäasennuskiinnitintä asennettaessa myös seinäasennuskiinnittimen mukana toimitettu
käyttöohje ja asennusohje.
Ohjeita seinäasennuskiinnittimen asennukseen on TV-mallisi tuotesivun Asennustiedot (seinäasennuskiinnitin) kohdassa.
www.sony.eu/support/
13FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\060ADD.fm
Lisätietoja
Vianetsintä
masterpage: Left
Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa
katseltaessa
 Paranna kuvan vastaanottoa säätämällä [AFT]
(Automatic Fine Tuning). Tämä toiminto koskee
vain analogisia TV-kanavia.
Kuvan ääriviivat ovat vääristyneet
Kun LED-ilmaisin vilkkuu punaisena, laske
kuinka monta kertaa se välähtää (aikaväli on
kolme sekuntia).
Jos LED-ilmaisin vilkkuu punaisena, nollaa
televisio irrottamalla verkkovirtajohto
televisiosta kahdeksi minuutiksi ja kytke sitten
virta televisioon. Jos ongelma ei korjaannu, ota
yhteys jälleenmyyjääsi tai Sonyn
huoltokeskukseen ja ilmoita LED-ilmaisimen
punaisten välkähdysten määrä (aikaväli on
kolme sekuntia). Katkaise virta televisiosta
painamalla  televisiossa, irrota
verkkovirtajohto ja ilmoita jälleenmyyjälle tai
Sonyn huoltoliikkeeseen.
 Muuta nykyinen [Elokuvatila]* -asetus muuksi
Kun LED-ilmaisin ei vilku, tarkista kohteet
seuraavasti.
Jos ongelma ei korjaannu, toimita televisio
huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
 Valitse [AV-esivalinta]* ja valitse [Aina]*
Kuva
asetukseksi.
Yleistä
Televisio sammuu itsestään (siirtyy
valmiustilaan)
 Tarkista, onko [Uniajastin]* käytössä.
 Tarkista, onko [Kesto]*-asetus otettu käyttöön
toiminnolla [Ajastin]* tai [Kuvakehystilan
asetukset]*.
 Tarkista, onko [Television valmiustila]* käytössä.
Joitakin ohjelmalähteitä ei voi valita
ohjelmalähteelle.
Kaukosäädin ei toimi
 Vaihda paristot.
* Tarkempia tietoja saat painamalla kaukosäätimen
HOME -painiketta ja valitsemalla [Käyttöopas]
valikossa [Asetukset].
Ei kuvaa (näyttö on musta) eikä ääntä
 Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
 Liitä televisio pistorasiaan ja paina  televisiosta
tai kaukosäätimestä.
Kaksinkertainen kuva tai haamukuva
 Tarkista antennin sijainti ja suuntaus tai
kaapeliliitäntä.
Näytössä näkyy vain lumisadetta ja häiriöitä
 Tarkista, onko antenni vioittunut tai vääntynyt.
 Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3-5
vuotta normaalikäytössä, 1-2 vuotta
merenrannalla).
Vääristynyt kuva (katkoviivoja tai juovia)
 Pidä televisio poissa sähköhäiriölähteiden
lähettyviltä, esimerkiksi autot, moottoripyörät,
hiustenkuivaajat tai lisälaitteet.
 Jätä asennuksen yhteydessä lisälaitteen ja
television väliin vähän tilaa.
 Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
 Pidä antennikaapeli erillään muista
liitäntäkaapeleista.
14FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\060ADD.fm
masterpage: Right
Tulo-/lähtöliitännät
Tekniset tiedot
Antennijohto/kaapeli
Järjestelmä
Satelliittiantenni*1
75 ohmin ulkoinen liitäntä VHF/UHF-liittimelle
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö), LED-taustavalo
TV-järjestelmä
Maa-/aluevalinnasta/TV-mallista riippuen
Analoginen: B/G, D/K, I
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satelliitti*1: DVB-S/DVB-S2
Väri-/kuvajärjestelmä
Analoginen: PAL/SECAM/NTSC3.58 (vain video)/
NTSC4.43 (vain video)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4
AVC HP/MP@L5.0, H.265/HEVC MP/Main10@L5.1
(4K 60fps)
Kanavien näkyvyysalue
Maa-/aluevalinnasta/TV-mallista riippuen
Analoginen: UHF/VHF/kaapeli
Digitaalinen: UHF/VHF/kaapeli
Satelliitti*1: IF-taajuus 950-2 150 MHz
Äänentoisto
10 W + 10 W
F-tyypin naarasliitin, 75 ohmia.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 kHz ohjaus, yhden
kaapelin jakelu EN50494.
/
AV IN
Kuva/äänitulo (RCA-liitännät)
HDMI IN 1/2/3 (ARC) (tukee 4K-tarkkuutta, HDCP
2.2 -yhteensopiva)
SE
HDMI-video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
DK
FI
* HDMI IN 2 ja IN 3 tukevat korkealaatuisia HDMImuotoja, kuten 4K 60p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2.
PC-tulo: (tarkkuus (vaakataajuus, pystytaajuus))
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1 024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1 280 × 1 024, 64,0 kHz, 60 Hz
1 152 × 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1 600 × 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1 680 × 1 050, 65,3 kHz, 60 Hz
* 1 920 × 1 080, 67,5 kHz, 60 Hz
* Kun 1080p-ajoitusta käytetään HDMI-tuloon, se
käsitellään videoajoituksena eikä PC-ajoituksena
ruutumuodossa.
Langaton teknologia
Taajuuskaista(t)
Langaton LAN (IEEE802.11b/g/n)
Taajuusalue
Lähtöteho
2 400 - 2 483,5 MHz
< 20,0 dBm
Audio:
kaksikanavainen lineaarinen PCM: 32/44,1/
48 kHz 16/20/24 bittiä, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, DTS
ARC (äänen paluukanava) (vain HDMI IN 3)
Ohjelmistoversio
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Katso [Asiakastuki] valikosta [Perusasetukset].
Mikään laitteeseen/lisävarusteisiin/osiin
tulevaisuudessa tehtävä ohjelmisto- tai
laiteohjelmapäivitys ei vaikuta siihen, että laite
on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
* Vain rajoitetut maat/alueet/TV-mallit.
kaksikanavainen lineaarinen PCM: 48 kHz
16 bittiä, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digitaalinen optinen liitäntä (kaksikanavainen
lineaarinen PCM: 48 kHz 16 bittiä, Dolby Digital,
DTS)
AUDIO OUT
/ (stereominiliitin)
Kuulokkeet, äänilähtö, subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC) (Toiminto ei ole
saatavilla Italiassa)
USB-liitäntä
Maksu-TV-moduulin (CAM) paikka
DC IN 19.5 V (vain mallit, joiden
toimitukseen sisältyy verkkolaite)
Verkkolaitteen tulo
15FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
NO
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\060ADD.fm
LAN (maa/alue-valinnasta riippuen)
10BASE-T/100BASE-TX-liitin (verkon
käyttöjärjestelmäympäristöstä riippuen
yhteysnopeus voi vaihdella. 10BASE-T/100BASETX-viestintänopeutta ja -laatua ei taata tälle
TV:lle.)
Muuta
Lisävarusteet
Seinäasennuskiinnitin: SU-WL450
Käyttölämpötila
0 ºC – 40 ºC
Käytön ilmankosteus
10 % – 80 % RH (ei-kondensoiva)
Virta, tuoteseloste ja muuta
Tehovaatimukset
paitsi malli, jonka toimitukseen sisältyy
verkkolaite
220 V - 240 V AC, 50 Hz
vain mallit, joiden toimitukseen sisältyy
verkkolaite
19,5 V DC verkkolaitteella
Nimellisarvo: käyttöjännite 220 V - 240 V AC,
50 Hz
Energiatehokkuusluokka
KD-65XF70xx: A+
KD-55XF70xx: A
KD-49XF70xx: A
KD-43XF70xx: A
Näytön koko (halkaisija) (noin)
KD-65XF70xx: 163,9 cm / 65 tuumaa
KD-55XF70xx: 138,8 cm / 55 tuumaa
KD-49XF70xx: 123,2 cm / 49 tuumaa
KD-43XF70xx: 108,0 cm / 43 tuumaa
Tehonkulutus
[Vakio]-tilassa
KD-65XF70xx: 106 W
KD-55XF70xx: 111 W
KD-49XF70xx: 73 W
KD-43XF70xx: 64 W
[Kirkas]-tilassa
KD-65XF7096: 182 W
KD-65XF7093: 171 W
KD-65XF7005: 182 W
KD-65XF7004: 182 W
KD-65XF7003: 171 W
KD-65XF7002: 171 W
KD-65XF7000: 171 W
KD-55XF7096: 183 W
KD-55XF7093: 172 W
KD-55XF7077: 183 W
KD-55XF7073: 172 W
KD-55XF7005: 183 W
KD-55XF7004: 183 W
KD-55XF7003: 172 W
masterpage: Left
KD-55XF7002: 172 W
KD-55XF7000: 172 W
KD-49XF7096: 115 W
KD-49XF7093: 100 W
KD-49XF7077: 115 W
KD-49XF7073: 100 W
KD-49XF7005: 115 W
KD-49XF7004: 115 W
KD-49XF7003: 100 W
KD-49XF7002: 100 W
KD-49XF7000: 100 W
KD-43XF7096: 100 W
KD-43XF7093: 95 W
KD-43XF7077: 100 W
KD-43XF7073: 95 W
KD-43XF7005: 100 W
KD-43XF7004: 100 W
KD-43XF7003: 95 W
KD-43XF7002: 95 W
KD-43XF7000: 95 W
Keskimääräinen vuotuinen energiankulutus*2
KD-65XF70xx: 155 kWh
KD-55XF70xx: 162 kWh
KD-49XF70xx: 107 kWh
KD-43XF70xx: 93 kWh
Virrankulutus valmiustilassa*3*4
0,50 W
Näytön erottelutarkkuus
3 840 pistettä (vaaka) × 2 160 juovaa (pysty)
Mitat (noin) (l × k × s)
pöytäjalustan kanssa
KD-65XF70xx: 146,1 x 90,7 x 35,5 cm
KD-55XF70xx: 124.2 × 78.4 × 35,6 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 70,5 x 27,9 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 63,0 x 27,8 cm
ilman pöytäjalustaa
KD-65XF70xx: 146,1 x 84,4 x 8,0 cm
KD-55XF70xx: 124.2 × 72.1 × 8,0 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 64,5 x 5,8 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 57,1 x 5,8 cm
Paino (noin)
pöytäjalustan kanssa
KD-65XF70xx: 21,4 kg
KD-55XF70xx: 17,4 kg
KD-49XF70xx: 12,6 kg
KD-43XF70xx: 10,4 kg
ilman pöytäjalustaa
KD-65XF70xx: 20,2 kg
KD-55XF70xx: 16,2 kg
KD-49XF70xx: 12 kg
KD-43XF70xx: 9,8 kg
16FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
Kaikissa televisioissa ei ole DVB-T2- tai DVB-S/S2
teknologiaa tai satelliittiantenniliitintä.
Vuosittainen virrankulutus, joka perustuu television
4 tunnin päivittäiseen käyttöön 365 päivänä
vuodessa. Todellinen energiankulutus riippuu siitä,
miten televisiota käytetään.
Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen
jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät
sisäiset toimenpiteet.
Valmiustilan virrankulutus kasvaa, kun televisio on
yhdistetty verkkoon.
Huomautus
• Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/
television mallista/varastotilanteesta.
• Älä poista valekorttia television CAM (Conditional
Access Moduuli) paikasta paitsi silloin, kun siihen
asetetaan älykortin sisältävä CAM-moduuli.
• Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman
eri ilmoitusta.
Digitaalisen television toimintaan
liittyviä huomautuksia
• Digi-TV (DVB antennin, satelliitin tai
kaapelin kautta), vuorovaikutteiset palvelut
ja verkkotoiminnot eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla
alueilla. Jotkut toiminnot eivät ehkä ole
käytössä tai eivät toimi oikein joidenkin
palveluntarjoajien ja verkkoympäristöjen
kanssa. Jotkut TV-palveluntarjoajat
saattavat veloittaa maksun palveluistaan.
• Tämä TV tukee digitaalilähetyksiä, joissa
käytetään MPEG-2-, H.264/MPEG-4 AVC- ja
H.265/HEVC-koodekkeja, mutta emme voi
taata yhteensopivuutta kaikkien
operaattori-/palvelusignaalien kanssa,
koska ne voivat muuttua ajan myötä.
masterpage: Right
• DTS-patentit, ks. http://patents.dts.com.
Valmistettu DTS, Inc.in lisenssillä.
DTS, symboli sekä DTS ja symboli yhdessä
ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DTS
Digital Surround on DTS, Inc:n
tavaramerkki. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet
pidätetään.
• TUXERA on Tuxera Inc.:n rekisteröity
tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® ja
Miracast® ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä
tavaramerkkejä.
• Wi-Fi Protected Setup™ on Wi-Fi Alliancen
tavaramerkki.
• Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliancen
sertifiointimerkki.
• Netflix on Netflix, Inc:n rekisteröity
tavaramerkki.
• ”YouTube” ja ”YouTube-logo” ovat Google
Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Vain satelliittimallit:
• DiSEqC™ on EUTELSATIN tavaramerkki.
Tässä televisiossa on DiSEqC 1.0 -tuki. Tätä
televisiosta ei ole tarkoitettu
moottorikäyttöisten antennien ohjaukseen.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa
omaisuutta.
Tuotemerkit
• Termit HDMI ja HDMI High-Definition
Multimedia Interface ja HDMI-logo ovat
HDMI Licensing Administrator, Inc.:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
• Valmistettu Dolby Laboratories
myöntämällä lisenssillä. Dolby, Dolby
Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratoriesin rekisteröimiä
tavaramerkkejä.
• ”BRAVIA”,
ja BRAVIA Sync ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä merkkejä.
• ”Blu-ray Disc”, ”Blu-ray” ja ”Blu-ray Disc”logo ovat Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
17FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
SE
DK
FI
NO
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\03FI\060ADD.fm
masterpage: Left
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels
Risoluzione effettiva: 3840 x 2160 pixel
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels
18FI
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\010COVTOC.fm
Innhold
VIKTIG MERKNAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informasjon om sikkerhet . . . . . . . . . . . . . . . 3
Forholdsregler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Deler og kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fjernkontroll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Koble TV til Internett . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Sette opp Internett-tilkobling . . . . . . . . . . . 11
Se på TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Vise bilder fra tilkoblet utstyr . . . . . . . . . 12
Tilkoblingsdiagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Montere TV-en på veggen . . . . . . . . . . . . . . 13
masterpage: Left
Internettilkobling og datafortrolighet
Dette produktet kobler til internett under oppsett så snart et
nettverk er koblet til, for å bekrefte internettilkoblingen, og
senere for å konfigurere Velkomstskjermen. IP-adressen din
brukes i denne og alle andre internettilkoblinger. Hvis du ikke
ønsker at IP-adressen din skal brukes i det hele tatt, lar du
være å sette opp den trådløse internettfunksjonen, og du
kobler ikke til en internettkabel. Se personverninformasjonen
presentert på oppsettskjermene for flere detaljer om
internettilkoblinger.
Introduksjon
Takk for at du valgte dette produktet fra Sony.
Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke TV-en,
og ta vare på den for fremtidig referanse.
Merk
• Les "Informasjon om sikkerhet" (side 3) før du betjener TV-en.
• Bilder og illustrasjoner som brukes i installasjonsveiledningen,
og i denne håndboken, er kun ment som referanse, og kan
avvike fra produktets faktiske utseende.
• "xx"-en som vises i modellnavnet, korresponderer til et tall som
er relatert til design, farge eller TV-system.
Feste bordstativet til TV-en
Se Innstillingsveiledningen på toppen av puten.
Tilleggsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hjelpeveiledning (Manuell) (Begrenset i
forhold til region / land / TV-modell)
For mer detaljert informasjon, trykk på HOME på
fjernkontrollen, velg deretter [Hjelpeveiledning] under
[Innstillinger]-menyen. Du kan også se i Hjelp-veiledningen for
din PC eller smarttelefon (informasjon finnes på bakdekslet).
Plassering av identifikasjonsmerket
Etiketter for TV-ens modellnummer, produksjonsdato (år/måned)
og strømforsyningens nominelle effekt finnes på baksiden av TVen eller på emballasjen.
For modeller hvor strømadapter følger med:
Etiketter for strømadapterens modellnummer og serienummer
finnes under strømadapteren.
2NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\010COVTOC.fm
ADVARSEL
FOR Å HINDRE
SPREDNING AV BRANN
SKAL STEARINLYS OG ALLE
ANDRE FORMER FOR ÅPEN
ILD HOLDES BORTE FRA
DETTE PRODUKTET TIL
ENHVER TID.
masterpage: Right
• Lære barn om farene ved å klatre på møbler for å nå TVapparatet eller dets kontroller.
Hvis ditt eksisterende TV-apparat beholder og flyttes, gjelder de
samme hensynene som over.
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med instruksjonene
nedenfor for å unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen
skade og/eller personskader.
Apparater som er koblet til beskyttende jording i bygningens
strømnett i strømtilkoblingen eller gjennom andre apparater med
forbindelse til beskyttende jord - og til et fjernsynsdistribusjonssystem med en koaksialkabel, kan i noen tilfeller
utgjøre en brannfare. Tilkobling til et fjernsynsdistribusjonssystem må derfor utføres med en enhet som gir
elektrisk isolasjon under et bestemt frekvensområde (galvanisk
isolator, se EN 60728-11).
Installasjon
VIKTIG MERKNAD
Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony
Visual Products Inc.
EU-importør: Sony Europe Limited.
• TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig
stikkontakt.
• Plasser TV-en på en stabil, plan overflate for å unngå at den
faller ned og forårsaker personskade eller skade på TV-en.
• Installer TV-en slik at TV-ens bordstativ ikke stikker frem fra TVstativet (ikke inkludert). Hvis bordstativet stikker frem fra TVstativet, kan det føre til at TV-en velter, faller ned og dette kan
skade personer eller TV-en.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende
produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til
produsentens autoriserte represetant, Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935
Zaventem, Belgia.
Merknad for radioutstyr
Herved erklærer Sony Visual Products Inc. at
radioutstyrstypene KD-65XF7096,
KD-65XF7093, KD-65XF7005, KD-65XF7004,
KD-65XF7003, KD-65XF7002, KD-65XF7000, KD-55XF7096,
KD-55XF7093, KD-55XF7077, KD-55XF7073, KD-55XF7005,
KD-55XF7004, KD-55XF7003, KD-55XF7002, KD-55XF7000,
KD-49XF7096, KD-49XF7093, KD-49XF7077, KD-49XF7073,
KD-49XF7005, KD-49XF7004, KD-49XF7003, KD-49XF7002,
KD-49XF7000, KD-43XF7096, KD-43XF7093, KD-43XF7077,
KD-43XF7073, KD-43XF7005, KD-43XF7004, KD-43XF7003,
KD-43XF7002, KD-43XF7000 er i samsvar med direktiv 2014/53/
EU. EU-erklæring fulltekst finner du på Internett under:
http://www.compliance.sony.de/
Dette radioutstyret kan brukes i EU uten å bruke gjeldende krav
for bruk av radiospektrumet.
Informasjon om sikkerhet
ADVARSEL
Forsiktig
Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
Batterier må ikke utsettes for overdreven varme, som solskinn, ild
eller lignende, eller for ekstremt lavt lufttrykk som kan medføre
eksplosjon eller lekkasje av brennbar væske eller gass.
Stabilitetsfare
Et TV-apparat kan falle og føre til alvorlig personskade og død.
Plasser aldri et TV-apparat på et ustabilt sted. Et TV-apparat kan
falle og føre til alvorlig personskade og død. Mange skader,
spesielt på barn, kan unngås ved å ta enkle forholdsregler, som
f.eks.:
• Bruke kabinetter eller stativer anbefalt av produsenten av TVapparatet.
• Kun bruk møbler som trygt kan støtte TV-apparatet.
• Sikre at TV-apparatet ikke henger over kanten på støttende
møbel.
• Ikke plassere TV-apparatet på høye møbler (f.eks. skap eller
bokhyller) uten å feste både møbelet og TV-apparatet til en
passende støtte.
• Ikke plassere TV-apparatet på stoff eller andre materialer som
kan finnes mellom TV-apparatet og støttende møbel.
• Kun kvalifisert servicepersonell må gjennomføre eventuell
montering på vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du
bruker tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter:
Veggmonteringsbrakett – SU-WL450
• Sørg for at du bruker skruene som følger med
veggmonteringsbraketten når du fester
veggmonteringsbraketten til TV-en. De medfølgende skruene er
utformet som vist på illustrasjonen målt fra
monteringsoverflaten til veggmonteringsbraketten.
Skruenes diameter og lengde varierer i forhold til
veggmonteringsbrakettens modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som følger med, kan TVapparatet bli skadet inni eller det kan falle ned osv.
8 mm - 12 mm
Skrue (M6)
Veggmonteringsbrakett
TV-ens bakre deksel
3NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
NO
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\010COVTOC.fm
Bæring
masterpage: Left
KD-49/43XF70xx
• Før du bærer TV-apparatet, må du koble fra alle kablene.
• Et stort TV-apparat må bæres av to eller flere personer.
• Når du transporterer TV-en for hånd, må du holde den som vist
under. Ikke utsett LCD-skjermen og rammen rundt for pressbelastning.
• Når TV-en løftes eller flyttes, må den holdes fast fra undersiden.
8 mm - 12 mm
M6-skrue
(medfølger ikke)
• Ikke utsett TV-apparatet for støt eller sterke vibrasjoner når du
flytter det.
• Når du leverer inn TV-apparatet på grunn av reparasjon eller hvis
du flytter, bør du transportere det i originalemballasjen.
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Ledning
(medfølger ikke)
Tippforebygging
KD-65/55XF70xx
Skrue
(medfølger ikke)
8 mm - 12 mm
Ventilasjon
• Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes, og du må aldri stikke
gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet, som vist under.
• Det anbefales på det sterkeste at du bruker en Sony
veggmonteringsbrakett for å oppnå tilstrekkelig luftsirkulasjon.
M6-skrue
(medfølger ikke)
Installering på vegg
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.
Installering med sokkel
Ledning
(medfølger ikke)
1.5 N·m/1,5 N·m
{15 kgf·cm}
Skrue
(medfølger ikke)
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
La det være minst så mye plass rundt TV-apparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og forhindre at det samler seg
støv eller smuss:
 Ikke legg TV-apparatet ned på ryggen, ikke installer det oppned, bak-frem eller på skrått.
 Ikke plasser TV-apparatet på en hylle, et teppe, en seng eller i
et skap.
 Ikke dekk til TV-apparatet med et klede, som for eksempel
gardiner, eller andre ting som for eksempel aviser osv.
 Ikke installer TV-apparatet som vist under.
Blokkert luftsirkulasjon.
Vegg
Vegg
4NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Nettledning
Situasjoner:
Håndter nettledningen og støpselet som følger for å unngå risiko
for brann, elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader:
• Bruk kun nettledninger som er levert av Sony, ikke av andre
leverandører.
• Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
• Koble TV-apparatet kun til en strømforsyning på 220 V - 240 V
vekselstrøm.
• Før du legger kablene, pass på at nettledningen er frakoblet for
din egen sikkerhets skyld og pass på at du ikke snubler i
kablene.
• Trekk ut støpselet med nettledningen før du utfører arbeid eller
flytter TV-apparatet.
• Hold nettledningen unna varmekilder.
• Trekk ut støpselet og rengjør det regelmessig. Støv på støpselet
opptar fuktighet, som kan medføre at isolasjonen forringes.
Dermed kan det oppstå brann.
• Bruk av apparatet når du er våt på hendene, når kabinettet er
tatt av eller når det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt av
produsenten. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble fra
antenneledningen når det lyner.
• Installer TV-en slik at den stikker ut i et
åpent rom. En person eller gjenstand kan
dunke borti TV-en og dette kan føre til
skade på TV-en eller personskade.
Merk
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen for mye. Trådene i lederne
kan bli blottlagt eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du kobler fra strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den samme stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig stand.
MERKNAD OM STRØMADAPTER (kun modeller
hvor strømadapter følger med)
• Plasser TV-en på et sted som er støvete
eller fuktig, eller i et rom med matos eller
damp (nær mattilberedningsbord eller
luftfuktere). Dette kan føre til brann,
elektrisk støt eller misdannelser på
TV-en.
• Installer TV-en på steder som er utsatt for ekstreme
temperaturer, som i direkte sollys, nær en radiator eller en
varmeventil. På slike steder kan TV-en bli for varm og dette kan
føre til deformering av kabinettet og/eller feilfunksjon.
NO
• Hvis TV-en plasseres i garderoben til et
offentlig bad eller varm kilde, kan TV-en bli
skadet av luftbåren svovel, osv.
Advarsel
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må ikke dette
apparatet utsettes for regn eller fukt.
For å forhindre fare for brann eller sjokk, ikke plasser objekter som
er fylt med væsker, som vaser, på apparatet. Ikke installer dette
utstyret i et innestengt område, som i en bokhylle eller lignende
enhet.
• Sørg for at stikkontakten er installert nær utstyret og er lett
tilgjengelig.
• Sørg for at du bruker den medfølgende vekselstrømadapteren
og strømledningen.
• Bruk aldri noen annen strømadapter. Dette kan føre til
funksjonsfeil.
• Koble strømadapteren til en lett tilgjengelig stikkontakt.
• Ikke snurr strømledningen rundt
strømadapteren. Ledningen kan kuttes
og/eller det kan forårsake en feilfunksjon
på mediemottakeren.
• Ikke ta på strømadapteren med våte hender.
• Hvis du merker noe unormalt med strømadapteren, må du
koble den fra stikkontakten øyeblikkelig.
• Selv om fjernsynet er slått av, er den ikke koblet fra strømmen så
lenge det er koblet til stikkontakten.
• Siden strømadapteren vil bli varm når den brukes for lengre tid,
kan den kjennes varm ut når du tar på den.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder, i omgivelser eller
situasjoner som de som er oppført nedenfor, ellers kan TVapparatet fungere feil og forårsake brann, elektrisk støt, skader
og/eller personskader.
Steder:
• For den beste bildekvaliteten, må du ikke utsette skjermen for
direkte belysning eller direkte sollys.
• Du bør unngå å flytte TV-en fra et kaldt til et varmt område.
Plutselige endringer i romtemperaturen kan forårsake kondens.
Dette kan føre til at et bilde av lav kvalitet og/eller farge av lav
kvalitet vises på TV-en. Hvis dette skjer, må du la all fuktighet
fordampe helt før du slår på TV-en.
Knuselig glass:
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i skjermen kan knuse og
forårsake alvorlig personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet sprekker, må du ikke berøre det
før du har trukket ut støpslet. Ellers kan dette føre til elektrisk
støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen dager, bør du skille
apparatet fra strømnettet av miljøhensyn og sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra strømnettet når du bare slår det
av, må du trekke støpselet ut av stikkontakten for å koble TVapparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som krever at
apparatet står på i hvilemodus for at de skal fungere korrekt.
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge mindre deler, hold disse
delene av tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer oppstår...
• Utendørs (i direkte sollys), i nærheten av vann, på et skip eller
andre fartøy, i et kjøretøy, i medisinske institusjoner, ustabile
posisjoner, i regn, fuktighet eller røyk.
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet fra strømnettet
øyeblikkelig dersom følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller ditt Sony servicesentre om å få TV-en
kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
Omgivelser:
Dersom:
• Steder som er varme, fuktige eller særlig støvet; slik at insekter
har adgang; hvor det kan bli utsatt for mekanisk vibrasjon, i
nærheten av åpen ild (stearinlys osv). TV-apparatet må ikke
utsettes for vanndråper eller vannsprut. Det må ikke plasseres
gjenstander som er fylt med væske oppå TV-en (f.eks.
blomstervase).
• Nettkabelen er skadet.
• Stikkontakter er i dårlig stand.
• TV-apparatet er skadet fordi det har falt ned, vært utsatt for støt
eller det er kastet noe på det.
• Det er kommet væske eller gjenstander inn i åpningene på
kabinettet.
5NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\010COVTOC.fm
masterpage: Left
Om LCD-TV-temperatur
Anbefaling for plugg av F-type
Når LCD-TV-en brukes over lengre tid, kan panelet rundt bli varmt.
Du kan føle varmen når du berører dette området.
Den indre ledningen må ikke stikke ut mer enn 1,5 mm.
Maks. 7 mm.
Advarsel
Utstyr som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via
annet jordtilkoplet utstyr – og er tilkoplet et kabel-TV nett, kan
forårsake brannfare.
For å unngå dette skal det ved tilkopling av utstyret til kabel-TV
nettet installeres en galvanisk isolator mellom utstyret og kabelTV nettet.
Forholdsregler
Se på TV
• Se på TV-apparatet i moderat belysning, da det sliter på øynene
å se på TV-apparatet i dårlig lys over lengre tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du lydvolumet slik at det
ikke blir for kraftig, så unngår du hørselsskader.
LCD-skjerm
• Selv om LCD-skjermen er produsert med høypresisjonsteknologi
og 99,99 % eller mer av pikslene er effektive, kan det opptre
svarte punkter eller lyspunkter (røde, blå eller grønne) konstant
på LCD-skjermen. Dette er en egenskap LCD-skjermer har, og
ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og ikke plasser noe oppå
dette TV-apparatet. Bildet kan bli ujevnt eller LCD-skjermen kan
bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde steder, kan bildet bli
uregelmessig eller mørkt. Dette er ingen feil. Det forsvinner når
temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder vises kontinuerlig.
Disse forsvinner etter en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når du bruker apparatet.
Dette er ikke en feil på produktet.
• LCD-skjermen inneholder en liten mengde flytende krystaller.
Følg lokale lover og forskrifter for avfallsbehandling.
Håndtering og rengjøring av skjermflaten/
kabinettet på TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med nettledningen til TV-en før du
rengjør apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og materialene apparatet er
laget av, ta hensyn til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/kabinettet, tørker du
forsiktig over med en myk klut. Hvis du ikke får av støvet på
denne måten, tørker du med en myk klut fuktet i et mildt
vaskemiddel.
• Aldri spray vann eller rengjøringsmidler
direkte på TV-apparatet. Det kan dryppe
ned til bunnen av skjermen eller ytre deler
og trenge inn i TV-apparatet, som kan føre
til skade på TV-apparatet.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/
syreholdige rengjøringsmidler, skurepulver
eller sterke løsemidler, som alkohol, benzen, fortynningsmidler
eller insektmidler. Bruk av denne typen midler, eller langvarig
kontakt med gummi eller vinyl, kan resultere i skade på
skjermen og kabinettet.
• Det anbefales å støvsuge ventilasjonsåpningene med jevne
mellomrom for å sikre skikkelig ventilasjon.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres, må du flytte forsiktig på
det for å unngå at TV-en forskyver seg eller faller av sokkelen.
Maks. 1,5 mm.
(Referansetegning for plugg av F-type)
Advarsel om håndtering av fjernkontrollen
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige batterityper eller blande gamle og
nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Noen steder kan
kassering av batterier være lovregulert. Kontakt de lokale
myndighetene hvis du vil vite mer om dette.
• Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du må ikke slippe,
tråkke på eller søle noen form for væske på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en varmekilde, et sted der
den kan bli utsatt for direkte sollys eller i et fuktig rom.
Trådløs funksjon på apparatet
• Ikke bruk denne enheten i nærheten av medisinsk utstyr
(pacemaker, osv.), da dette kan føre til funksjonsfeil på
medisinsk utstyr.
• Selv om denne enheten overfører/mottar kodede signaler, vær
forsiktig for å unngå uautorisert avskjæring. Vi kan ikke være
ansvarlige for noen problemer som oppstår på grunn av dette.
• Dette utstyret skal monteres og betjenes slik at det
opprettholdes en avstand på minst 20 cm mellom antennen for
denne enheten og personers kroppsdeler.
Avhending av TV-apparatet
Kassering av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i
Den europeiske union og andre
land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller emballasjen
indikerer at dette produktet ikke må behandles
som husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og
elektronisk utstyr. Når du sørger for at dette produktet avhendes
på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger
for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse
materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis du vil ha
mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller
butikken der du kjøpte produktet.
Alternativt tilleggsutstyr
• Hold alternative komponenter eller annet utstyr som avgir
elektromagnetisk stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers kan
bildet forvrenges og/eller det oppstår en støyende lyd.
• Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grenseverdiene
som er fastsatt i EMC-direktivet når det brukes en signalkabel
kortere enn 3 meter.
• Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grenseverdiene
som er fastsatt i EMC-direktivet når det brukes en RF-kabel
kortere enn 30 meter for bakke-/satellitt-/CATV-terminal.
6NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\010COVTOC.fm
masterpage: Right
Kassering av gamle batterier
(gjelder i Den europeiske union og
andre land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på batteriet eller emballasjen
indikerer at batteriet som leveres med dette
produktet, ikke må behandles som husholdningsavfall. På noen
batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk
symbol. Du ser det kjemiske symbolet for bly (Pb) dersom
batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly. Når du sørger for at
disse batteriene avhendes på korrekt måte, er du med på å
forhindre mulige negative følger for miljø og helse, som kunne
vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av batteriet.
Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på
naturressurser. Hvis det er produkter som av sikkerhets-, ytelses eller dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et
inkorporert batteri, bør dette batteriet bare skiftes av autorisert
servicepersonell. For å sikre at batteriet blir behandlet korrekt, må
du levere produktet til en passende gjenvinningsstasjon for
elektrisk og elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre
batterier kan du se informasjonen om hvordan du fjerner batterier
på riktig måte. Lever batteriene ved en passende
gjenvinningsstasjon for brukte batterier. Hvis du vil ha mer
informasjon om gjenvinning av dette batteriet, kan du kontakte
lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken
der du kjøpte produktet eller batteriet.
NO
7NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\030PAR.fm
masterpage: Left
  (Av/på) / + / –
Deler og kontroller
TV
Kort trykk på  for å slå på TV-en.
Langt trykk på  for å slå av TV-en.
Når TV-en er på,
Volum
Trykk på knappene + eller - for å øke/
redusere volumet.
Du kan også trykke på  inntil
vises på
skjermen. Øker eller reduserer volumet ved
å trykke på knappene + eller -.
Inngang
Trykk på  inntil
vises på skjermen.
Endrer den valgte inngangskilden ved å
trykke på knappene + (opp) eller - (ned).
Program
Trykk på  inntil PROG vises på skjermen.
Velg program ved å trykke på knappene +
(opp) eller - (ned).
 (Sensorer/LED-indikator)

CAM (Conditional Access Module)
• Gir tilgang til betalte TV-tjenester. For mer
informasjon se bruksanvisningen som
fulgte med CAM.
• Ikke sett smartkortet direkte inn i TV CAMsporet. Det må settes i CAM-modulen som
leveres av en autorisert forhandler.
• CAM støttes ikke i noen land/områder.
Undersøk med den autoriserte
forhandleren.
• En CAM-melding kan vises når du bytter til
et digitalt program etter bruk av Internettvideo.
• Mottar signaler fra fjernkontrollen.
Ikke plasser noe over sensoren.
Dette kan påvirke ytelsen.
• Lyser oransje når [Innsovningstid]* eller
[På-timer]* er stilt inn til, eller TV-en er i
fotorammemodus*.
• Lyser hvitt når [Strømsparing]* er stilt inn
til [Bilde av]*.
• Lyser hvitt når TV-en er skrudd på.
• Tennes ikke når TV-en er i hvilemodus.
• Blinker mens fjernkontrollen brukes.
• Lyser rødt i opptaksmodus.
(Begrenset i forhold til region / land / TV-modell)
* For mer detaljert informasjon, trykk på HOME på
fjernkontrollen, velg deretter [Hjelpeveiledning] under
[Innstillinger]-menyen.
Merknader
• Sørg for at TV-en er skrudd helt av før du kobler fra
strømledningen.
• For å koble TV-en helt fra strømmen, drar du støpselet
ut av stikkontakten.
• Vent litt etter at inngang er valgt for å endre til annen
inngang.
8NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\030PAR.fm
masterpage: Right
 Tallknapper
Fjernkontroll
Utformingen av fjernkontrollen,
plasseringen, tilgjengeligheten og
funksjonen til knappen på fjernkontrollen
kan variere avhengig av regionen/land/TVmodellen.
• Velg kanaler. For kanalnumre 10 og over,
angi neste tall raskt.
• I tekstmodus, angi det tresifrede
sidenummeret for å velge siden.
 EXIT
Returnerer til forrige skjermbilde eller
avslutter menyen. Når en interaktiv
brukerprogramtjeneste er tilgjengelig,
trykkes knappen for å avslutte tjenesten.
 Fargede knapper
Viser bruksanvisningen (når fargede
knapper er tilgjengelige).

YouTube (Begrenset i forhold til
region / land / TV-modell)
Åpner Internett-tjenesten "YouTube".

/
NO
(Info / vis tekst)
• Viser informasjon. Trykk én gang for å vise
informasjon om programmet/inngangen
du bruker. Trykk igjen for å fjerne
visningen fra skjermen.
• I tekstmodus, viser skjult informasjon
(f.eks. svar på en spørrelek).
 SLEEP
Trykk knappen gjentatte ganger til TV-en
viser tiden i minutter ([Av]/[15 min]/
[30 min]/[45 min]/[60 min]/[90 min]/
[120 min]) som du vil at TV-en skal være på
før den slår seg av. For å avbryte
innsovningstiden, trykker du SLEEP
gjentatte ganger til [Av] vises.

////
(Valg av element / Enter)
• Velg eller juster elementer.
• Bekreft valgte elementer.

RETURN
• Går tilbake til forrige skjermbilde i en vist
meny.
• Stopper avspilling ved avspilling av foto-/
musikk-/videofil.
 HOME

Viser eller avbryter menyen.
/
(Valg av inngang / hold tekst)
• Viser og velger inngangskilden.
• Holder gjeldende side i tekstmodus.
  +/– (Volum)
Justerer volumet.
 DIGITAL/ANALOG
Skifter til digital eller analog inngang.
9NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\030PAR.fm
 AUDIO
Velg lyd for flerspråklig kilde eller
flerspråklig lyd for programmet som vises
(avhengig av programkilden).

 NETFLIX (Begrenset i forhold til region /
land / TV-modell)
Åpner Internett-tjenesten "NETFLIX".

(Teksting)
• Bruk mediainnhold på TV og tilkoblet
BRAVIA Sync-kompatibel enhet.
• Denne tasten kan også brukes til å betjene
VOD-avspilling (video on demand).
Tilgjengeligheten avhenger av VODtjenesten.
 OPTIONS
Viser en liste som inneholder snarveier til
noen innstillingsmenyer.
De oppførte alternativene varierer avhengig
av gjeldende inngang og innhold.

 PROG +/–/
Slår på TV-en eller bytter til hvilemodus.
Trykk for å vise BRAVIA Sync-menyen og
velg deretter tilkoblet HDMI-utstyr fra
[Enhetsvalg].
Følgende alternativer kan velges fra BRAVIA
Sync-menyen.
Enhetskontroll:
Bruk [Enhetskontroll] til å betjene utstyr som
er kompatibelt med BRAVIA Sync-kontroll.
Velg alternativer fra [Hjem (meny)],
[Alternativer], [Innholdsliste] og [Slå av] for å
betjene utstyret.
Høyttaler:
Velg[TV-høyttaler] eller [Lydanlegg] for å
mate ut TV-ens lyd fra TV-høyttalerne eller
tilkoblet lydutstyr.
TV-kontroll:
Bruk [TV-kontroll]-menyen til å betjene TVen fra [Hjem (meny)]- eller [Alternativer]menyen.
/
• Velger neste (+) eller forrige (–) kanal.
• I tekstmodus, velger neste ( ) eller
forrige ( ) side.
  (TV hvilemodus)
 SYNC MENU
(Hopp)
Går tilbake til forrige kanal eller inngang
som ble vist i over 15 sekunder.
 REC (Ikke tilgjengelig i Italia)
Ta opp nåværende program med USB HDD
opptaksfunksjonen.
GUIDE (EPG)
Viser den digitale elektroniske
programguiden (EPG).
Endrer innstilling for teksting.
 //////
masterpage: Left
  (Demp)
Demper lyden. Trykk igjen for å
gjenopprette lyden.
 TITLE LIST (Ikke tilgjengelig i Italia)
Viser tittellisten.

(Bred modus)
Justerer skjermvisningen. Trykk flere ganger
for å velge ønsket bred modus.
Tips
• Tallet 5, , PROG + og AUDIO-knappene har
merkbar forhøyning. Bruk de merkbare
forhøyningene som referanser når du betjener TV-en.
Merk
• Hvis teksting er valgt og brukeren åpner en digital
tekstapplikasjon ved hjelp av "tekst"-knappen, kan
det hende at teksting forsvinner i enkelte
omstendigheter. Når brukeren går ut av den digitale
tekstapplikasjonen, gjenopptas dekoding av teksting
automatisk.
Gå tilbake til TV:
Velg dette alternativet for å gå tilbake til TVprogrammet.
  (Tekst)
I tekstmodus, viser kringkasting av tekst.
Hver gang du trykker på , endres
visningen syklisk som følger:
Tekst  Tekst over TV-bildet (blandet modus)
 Ingen tekst (avslutt teksttjenesten)
10NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\040WAT.fm
Koble TV til Internett
Sette opp Internett-tilkobling
For å kunne bruke nettverk-egenskapene i TVen må den være koblet til Internett.
HOME  [Systeminnstillinger]  [Oppsett]
 [Nettverk]  [Nettverksoppsett].
For mer detaljert informasjon, trykk på HOME
på fjernkontrollen, velg deretter
[Hjelpeveiledning] under [Innstillinger]-menyen.
masterpage: Right
Se på TV
1
Trykk på  på TV-en eller fjernkontrollen
for å slå på TV-en.
2
Trykk på DIGITAL/ANALOG for å bytte
mellom digital og analoge innganger.
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/– for
å velge en TV-kanal.
4
Trykk på  +/– for å justere volumet.
I digital modus
En informasjonslinje vises på skjermen et
kort øyeblikk. Følgende ikoner kan vises i
informasjonslinjen.
: Datatjeneste (Sende program)
: Radiotjeneste
: Kryptert/abonnementstjeneste
:
Flere lydspråk er tilgjengelige
: Teksting er tilgjengelig
: Teksting og/eller lyd er tilgjengelig for
hørselshemmede
: Anbefalt minimum aldersgrense for det
aktuelle programmet (fra 3 til 18 år)
: Tilgangskontroll
: Digitalprogramlås
: Lyd tilgjengelig for synshemmede
: Teksting med hørbar lyd er tilgjengelig
: Flerkanals lyd er tilgjengelig
11NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
NO
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\050OPT.fm
masterpage: Left
Vise bilder fra tilkoblet utstyr
Tilkoblingsdiagram
Du kan koble til flere forskjellige ekstrautstyr til TV-en.
Merk
• Avhengig av TV-modellen, kan tilkobling av en stor USB-enhet forstyrre andre tilkoblede enheter.
• Når du kobler til en stor USB-enhet, må det bare kobles til 1 USB-plugg.
Hodetelefon /
Lydsystem /
subwoofer
HDMI-enhet
*3
*1
Conditional
Access
Module
Digitalt
stillbildekamera /
videokamera /
USB-lagringsmedium
*2
*1
Digitalt
stillbildekamera /
videokamera /
USB-lagringsmedium
HDMI-enhet
*1
Lydsystem med
ARC/HDMI-enhet
VCR /
videospillutstyr /
DVD-spiller /
videokamera /
Ekstern boks*5
Ledning / antenne /
Ekstern boks
Ruter
Lydsystem
med optisk
lydinngang
*2
*4
Satellitt
Merk
*1
< 12 mm
< 21 mm
*2
*3
*4
Kontakter, etiketter og funksjoner kan variere med region/land/TV-modell.
Støtter bare 3-polet stereominiplugg.
< 14 mm
*5
Bruk SCART-RCA-adapter for ekstern enhet som kun har SCART AV OUT.
12NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\050OPT.fm
masterpage: Right
Montere TV-en på veggen
Denne TV-bruksanvisningen viser bare trinnene for å klargjøre TV-en for veggmontering før den
monteres på veggen.
Til kunder:
Av hensyn til produktets beskyttelse og sikkerheten, anbefaler Sony sterkt at TV-en installeres av Sonyforhandlere eller faglærte montører. Ikke forsøk å installere den selv.
Til Sony-forhandlere og -montører
Legg spesielt merke til sikkerheten under installasjonen, periodisk vedlikehold og ved undersøkelse av
dette produktet.
Tilstrekkelig ekspertise er nødvendig for å installere dette produktet, spesielt for å fastslå at veggen
kan klare TV-ens vekt. Overlat monteringen av dette produktet til Sony-forhandlere eller faglærte
montører, og vær spesielt oppmerksom på sikkerheten under installasjon. Sony er ikke ansvarlig for
eventuell skade eller personskade forårsaket av feil behandling eller installasjon.
Bruk veggmonteringsbrakett SU-WL450 (ikke inkludert) til å montere TV-en på veggen.
Ved montering av veggmonteringsbraketten, kan du også se bruksanvisningen og
installasjonsveiledningen som fulgte med veggmonteringsbraketten.
NO
For instruksjoner om montering av veggmonteringsbrakett, se monteringsinformasjon (veggmonteringsbrakett) på
produktsiden for din TV-modell.
www.sony.eu/support/
13NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\060ADD.fm
masterpage: Left
Bildekonturer er forvrengt
Tilleggsinformasjon
Feilsøking
 Endre gjeldende innstilling av [Filmmodus]* til
andre innstillinger.
Generelt
Når LED-indikatoren blinker rødt, tell hvor
mange ganger den blinker (intervalltiden er
tre sekunder).
Hvis LED-indikatoren blinker rødt, tilbakestiller
du TV-en ved å koble fra strømledningen i to
minutter, deretter slår du på TV-en. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du forhandleren
eller et Sony servicesenter med opplysning om
antall ganger LED-indikatoren blinker rødt
(intervalltiden er tre sekunder). Trykk på  på
TV-en for å slå den av, koble fra strømledningen
og informer forhandleren eller et Sony
servicesenter.
TV-en slås av automatisk (TV-en går inn i
hvilemodus)
Når LED-indikatoren ikke blinker, kontrollerer
du elementene som følger.
Hvis problemet vedvarer, lar du kvalifisert
servicepersonell utføre service på TV-en.
* For mer detaljert informasjon, trykk på HOME på
fjernkontrollen, velg deretter [Hjelpeveiledning] under
[Innstillinger]-menyen.
 Kontroller om [Innsovningstid]* er aktivert.
 Kontroller om [Varighet]* er aktivert av [På-timer]*
eller [Innstillinger for bilderamme]*.
 Kontroller om [Tidsavbrudd for standby]* er
aktivert.
Noen inngangskilder kan ikke velges
 Velg [AV-forvalg]* og velg [Alltid]* til
inngangskilden.
Fjernkontrollen fungerer ikke
 Skift ut batteriene.
Bilde
Intet bilde (skjermen er mørk) og ingen lyd
 Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
 Koble TV-en til strømuttaket, og trykk på  på TV-
en eller fjernkontrollen.
Doble bilder eller spøkelsesbilder
 Kontroller antenne-/kabelforbindelsen,
plassering og retning.
Kun snø eller støy vises på skjermen
 Kontroller om antennen er ødelagt eller bøyd.
 Kontroller om antennen har nådd slutten på
levetiden (tre til fem år ved normal bruk, ett til to
år ved havet).
Forvrengt bilde (stiplede linjer eller striper)
 Hold TV-en unna elektriske støykilder som bilder,
motorsykler, hårfønere eller ekstrautstyr.
 Ved installering av ekstrautstyr, lar du det være
noe plass mellom ekstrautstyret og TV-en.
 Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
 Hold antenneledningen unna andre
tilkoblingsledninger.
Bildeproblemer eller støy ved visning av en
TV-kanal
 Juster [AFT] (automatisk fininnstilling) for et bedre
bildemottak. Denne funksjonen er bare for
analoge TV-kanaler.
14NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\060ADD.fm
masterpage: Right
Inngangs-/utgangskontakter
Spesifikasjoner
Antenne/kabel
System
Satellittantenne*1
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
Skjermsystem
LCD (Liquid Crystal Display = skjerm med flytende
krystaller), LED-bakgrunnsbelysning
TV-system
Avhengig av land / område valg / TV-modell
Analog: B/G, D/K, I
Digital: DVB-T/DVB-C
DVB-T2*1
Satellitt*1: DVB-S/DVB-S2
Farge/bilde-system
Analog: PAL/SECAM/NTSC3.58 (kun video)/
NTSC4.43 (kun video)
Digital: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC
HP/MP@L5.0, H.265/HEVC MP/Main10@L5.1 (4K
60fps)
Kanaldekning
Avhengig av land / område valg / TV-modell
Analog: UHF/VHF/Kabel
Digital: UHF/VHF/Kabel
Satellitt*1: IF-frekvens 950-2150 MHz
Lydutmating
10 W + 10 W
Trådløs teknologi
Frekvensbånd
Trådløst LAN (IEEE802.11b/g/n)
Frekvensbånd
Utgangseffekt
2400 - 2483,5 MHz
< 20,0 dBm
Programvareversjon
TV: v8.___-____-_.___-____ / v8.___-____*
Se [Kundestøtte] under [Oppsett]-menyen.
Eventuelle oppdateringer av programvare/
fastvare for dette utstyret/tilbehør/
komponenter vil aldri påvirke samsvaret med
direktivet 2014/53/EU i framtiden.
* Begrenset i forhold til land/region/TV-modell.
F-type konnektor (hunn), 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V og 22 kHz tone,
distribuering av enkel kabel EN50494.
/
AV IN
Video-/lydinngang (phonoplugger)
HDMI IN 1/2/3 (ARC) (støtter 4K-oppløsning,
HDCP 2.2-kompatibel)
HDMI-video: 4096 × 2160p (24, 50, 60 Hz),
3840 × 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30,
50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30,
50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
* HDMI IN 2 og IN 3 støtter høykvalitets HDMI-formater
som 4K 60p/50p 4:2:0 10 bit, 4:4:4, 4:2:2.
PC-inngang: (Oppløsning (Horisontal frekvens,
vertikal frekvens))
640 × 480, 31,5 kHz, 60 Hz
800 × 600, 37,9 kHz, 60 Hz
1024 × 768, 48,4 kHz, 60 Hz
1280 × 1024, 64,0 kHz, 60 Hz
1152 × 864, 67,5 kHz, 75 Hz
1600 × 900, 55,9 kHz, 60 Hz
1680 × 1050, 65,3 kHz, 60 Hz
* 1920 × 1080, 67,5 kHz, 60 Hz
* Når 1080p-tidsberegningen brukes på HDMIinngangen, behandles den som en videotidsberegning, ikke PC-tidsberegning, for
Skjermformat.
Lyd:
To kanal lineær PCM: 32/44,1/48 kHz 16/20/24
biter, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS
ARC (Audio Return Channel) (kun HDMI IN 3)
To kanal lineær PCM: 48 kHz 16 biter, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, DTS
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Digital optisk kontakt (To kanal lineær PCM:
48 kHz 16 biter, Dolby Digital, DTS)
AUDIO OUT
/ (stereo minikontakt)
Hodetelefoner, lydutgang, subwoofer
1,
2,
3 (HDD REC) (Funksjon ikke
tilgjengelig i Italia)
USB-port
CAM (Conditional Access Module)-kontakt
DC IN 19.5 V (bare modeller med
medfølgende strømadapter)
Inngang strømadapter
15NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
NO
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\060ADD.fm
LAN (Avhengig av hvilket land/hvilken
region)
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt
(Tilkoblingshastigheten kan variere avhengig av
driftsmiljøet til nettverket. 10BASE-T/100BASE-TX
kommunikasjonshastighet og - kvalitet
garanteres ikke for denne TV-en.)
Annet
Ekstrautstyr
Veggmonteringsbrakett: SU-WL450
Driftstemperatur
0 ºC – 40 ºC
Driftsfuktighet
10 % – 80 % RH (ikke-kondenserende)
Strøm, produktmikrokort og annet
Strømkrav
unntatt for modell med medfølgende
strømadapter
220 V - 240 V vekselstrøm, 50 Hz bare modeller
med medfølgende strømadapter
19,5 V DC med strømadapter
Rangering: Inngang 220 V - 240 V AC, 50 Hz
Energieffektivitetsklasse
KD-65XF70xx: A+
KD-55XF70xx: A
KD-49XF70xx: A
KD-43XF70xx: A
Skjermstørrelse (målt diagonalt) (ca.)
KD-65XF70xx: 163,9 cm / 65 tommer
KD-55XF70xx: 138,8 cm / 55 tommer
KD-49XF70xx: 123,2 cm / 49 tommer
KD-43XF70xx: 108,0 cm / 43 tommer
Strømforbruk
I [Standard]-modus
KD-65XF70xx: 106 W
KD-55XF70xx: 111 W
KD-49XF70xx: 73 W
KD-43XF70xx: 64 W
I [Dynamisk]-modus
KD-65XF7096: 182 W
KD-65XF7093: 171 W
KD-65XF7005: 182 W
KD-65XF7004: 182 W
KD-65XF7003: 171 W
KD-65XF7002: 171 W
KD-65XF7000: 171 W
KD-55XF7096: 183 W
KD-55XF7093: 172 W
KD-55XF7077: 183 W
KD-55XF7073: 172 W
KD-55XF7005: 183 W
KD-55XF7004: 183 W
KD-55XF7003: 172 W
KD-55XF7002: 172 W
masterpage: Left
KD-55XF7000: 172 W
KD-49XF7096: 115 W
KD-49XF7093: 100 W
KD-49XF7077: 115 W
KD-49XF7073: 100 W
KD-49XF7005: 115 W
KD-49XF7004: 115 W
KD-49XF7003: 100 W
KD-49XF7002: 100 W
KD-49XF7000: 100 W
KD-43XF7096: 100 W
KD-43XF7093: 95 W
KD-43XF7077: 100 W
KD-43XF7073: 95 W
KD-43XF7005: 100 W
KD-43XF7004: 100 W
KD-43XF7003: 95 W
KD-43XF7002: 95 W
KD-43XF7000: 95 W
Gjennomsnittlig årlig energiforbruk*2
KD-65XF70xx: 155 kWh
KD-55XF70xx: 162 kWh
KD-49XF70xx: 107 kWh
KD-43XF70xx: 93 kWh
Strømforbruk i standby*3*4
0,50 W
Skjermoppløsning
3840 punkter (horisontalt) × 2160 linjer (vertikalt)
Mål (ca.) (b × h × d)
med bordstativ
KD-65XF70xx: 146,1 x 90,7 x 35,5 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 78,4 × 35,6 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 70,5 x 27,9 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 63,0 x 27,8 cm
uten bordstativ
KD-65XF70xx: 146,1 x 84,4 x 8,0 cm
KD-55XF70xx: 124,2 × 72,1 × 8,0 cm
KD-49XF70xx: 110,1 x 64,5 x 5,8 cm
KD-43XF70xx: 97,0 x 57,1 x 5,8 cm
Vekt (ca.)
med bordstativ
KD-65XF70xx: 21,4 kg
KD-55XF70xx: 17,4 kg
KD-49XF70xx: 12,6 kg
KD-43XF70xx: 10,4 kg
uten bordstativ
KD-65XF70xx: 20,2 kg
KD-55XF70xx: 16,2 kg
KD-49XF70xx: 12 kg
KD-43XF70xx: 9,8 kg
16NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\060ADD.fm
*1
*2
*3
*4
Ikke alle TV-ene har DVB-T2- eller DVB-S/S2teknologi eller satellittantenneterminal.
Energiforbruk per år, basert på strømforbruket til
fjernsynet når det brukes 4 timer om dagen for 365
dager. Faktisk energiforbruk vil avhenge av hvordan
fjernsynet brukes.
Spesifisert strøm i hvilemodus oppnås etter at TV-en
avslutter nødvendige interne prosesser.
Strømforbruk i standby vil øke når TV-en er koblet til
nettverket.
Merk
• Tilgjengeligheten til ekstrautstyr avhenger av land/
region/TV-modell/parti.
• Ikke fjern dummy-kortet fra TV CAM-sporet
(Conditional Access Module) uten å sette et lite kort
som passer i CAM.
• Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Merknader til digital TV-funksjon
• Digital-TV (DVB bakke, satellitt og kabel),
interaktive tjenester og
nettverksfunksjoner vil kanskje ikke være
tilgjengelige i alle land eller regioner. Noen
funksjoner er muligens ikke aktivert eller vil
kanskje ikke virke korrekt hos noen
leverandører og i noen nettverksmiljøer.
Noen TV-tjenesteleverandører vil kunne
kreve gebyr for tjenestene sine.
• Denne TV-en støtter digital kringkasting
med kodekene MPEG-2, H.264/MPEG-4
AVC og H.265/HEVC, men kompatibilitet
kan ikke garanteres med alle operatører/
tjenestesignaler, da de disse vil kunne
endres med tiden.
masterpage: Right
• For DTS-patenter, se
http://patents.dts.com. Fremstilt under
lisens fra DTS, Inc.
DTS, symbolet og DTS og symbolet
sammen er registrerte varemerker, og DTS
Digital Surround er et varemerke for DTS,
Inc. © DTS, Inc. Med enerett.
• TUXERA er et registrert varemerke for
Tuxera Inc. i USA og andre land.
• Vewd® Core. Copyright 1995-2017 Vewd
Software AS. All rights reserved.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® og
Miracast® er registrerte varemerker for WiFi Alliance.
• Wi-Fi Protected Setup™ er et varemerke for
Wi-Fi Alliance.
• Wi-Fi CERTIFIED™-logoen er et
sertifiseringsmerke for Wi-Fi Alliance.
• Netflix er et registrert varemerke for Netflix,
Inc.
• "YouTube" og "YouTube"-logoen er
registrerte varemerker for Google Inc.
Kun for satellittmodeller:
• DiSEqC™ er et varemerke for EUTELSAT.
Denne TV-en støtter DiSEqC 1.0. Denne TVen er ikke ment for å kontrollere
motoriserte antenner.
• Alle andre varemerker eies av de respektive
eierne.
Varemerker
• Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition
Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er
varemerker eller registrerte varemerker
som tilhører HDMI Licensing Administrator,
Inc. i USA og andre land.
• Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby, Dolby Audio og
dobbel-D-symbolet er varemerker som
tilhører Dolby Laboratories.
• "BRAVIA",
og BRAVIA Sync er
varemerker eller registrerte varemerker for
Sony Corporation.
• "Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray Disc"logoen er varemerker for Blu-ray Disc
Association.
17NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
NO
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\04NO\060ADD.fm
masterpage: Left
Actual resolution: 3840 x 2160 pixels
Résolution actuelle: 3840 x 2160 pixels
Risoluzione effettiva: 3840 x 2160 pixel
Resolução do ecrã: 3840 x 2160 pixels
Resolución real: 3840 x 2160 píxeles
πραγματική ανάλυση: 3840 x 2160 pixels
18NO
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
D:\SONY TV\SY18_CHL_EU_IM_111\Digest\4732891311\00COV-KDL-50WF6xx\070BCO.fm
masterpage: BCO
Hjälpguide/Hjælpevejledning/
Käyttöopas/Hjelpeveiledning
http://rd1.sony.net/help/tv/fceil1/h_cei/
For nyttig information om Sony-produkter
For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For nyttig informasjon om Sony produkter
© 2018 Sony Visual Products Inc.
KD-65XF70xx / 55XF70xx / 49XF70xx / 43XF70xx
4-732-891-31(1)
Download PDF

advertising