Sony | KDL-46HX855 | Sony KDL-46HX855 Bruksanvisning

4-411-998-32(1)
LCD TV
Bruksanvisning
SE
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
Bruksanvisning
KDL-65HX955 / 55HX955 / 55HX855 / 46HX855 / 40HX855
FI
NO
Inledning
Tack för att du har valt denna produkt
från Sony. Innan du använder TV:n bör
du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga och spara den
för framtida bruk.
Denna produkt har tillverkats av
eller på uppdrag av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Frågor som rör
produkternas
överensstämmelse, grundar sig
på Europeiska unionens
lagstiftning skall ställas till den
auktoriserade representanten,
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. För service
och garantiärenden, vänligen se
de adresser som finns i de
separata service och
garantihandlingarna.
Anmärkningar om digital
TV
• Funktioner avseende digital TV
(
) fungerar endast i länder eller
områden där DVB-T/DVB-T2
(MPEG-2 och H.264/MPEG-4 AVC)
digitala marksignaler sänds eller där
du har tillgång till en kompatibel
DVB-C/DVB-C2 (MPEG-2 och H.264/
MPEG-4 AVC) kabeltjänst. Hör med
din återförsäljare om du kan ta emot
en DVB-T/DVB-T2-signal där du bor
eller fråga din kabelleverantör om
deras DVB-C/DVB-C2-tjänst är
lämplig för integrerad användning
med denna TV-apparat.
• Din kabelleverantör kanske tar ut en
avgift för sina tjänster och du kanske
måste godkänna leverantörens
villkor för den aktuella tjänsten.
• Denna TV följer gällande
specifikationer för DVB-T/DVB-T2
och DVB-C/DVB-C2, men vi kan inte
garantera kompatibilitet med
framtida DVB-T/DVB-T2 digitala
marksändningar och DVB-C/
DVB-C2 digitala kabelsändningar.
• Vissa digitala TV-funktioner kanske
inte är tillgängliga i vissa länder/
områden och DVB-C/DVB-C2-kabel
kanske inte fungerar korrekt med
vissa leverantörer.
~
• Bruksanvisningen till denna TV
innehåller instruktioner för att
”Montera väggfästet”.
• Illustrationerna i den här
bruksanvisningen kan variera
beroende på TV-modellen.
• Illustrationerna för fjärrkontrollen
som används i denna
bruksanvisning visar RM-ED047 om
inget annat anges.
• Läs avsnittet sidan 34 (Säkerhetsinformation) i denna bruksanvisning
innan TV:n används. Spara
2 SE
bruksanvisningen för framtida
referens.
Information om
varumärken
är ett registrerat varumärke
tillhörande DVB Project.
HDMI, HDMI-logon och HighDefinition Multimedia Interface är
varumärken eller registrerade
varumärken för HDMI Licensing LLC i
USA och andra länder.
DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA
CERTIFIED® är varumärken,
servicemärken eller kontrollmärken
som tillhör Digital Living Network
Alliance.
Tillverkas på licens från Dolby
Laboratories. Dolby och den dubbla
D-symbolen är varumärken tillhörande
Dolby Laboratories.
”BRAVIA” och
är
varumärken tillhörande Sony
Corporation.
TrackID är ett varumärke eller
registrerat varumärke som tillhör Sony
Ericsson Mobile Communications AB.
Musik- och
videoidentifieringsteknologi och
tillhörande data levereras av
Gracenote®. Gracenote är
industristandarden inom
musikidentifieringsteknologi och
tillhörande innehåll. Se
www.gracenote.com för mer
information.
CD, DVD, Blu-ray Disc, musik- och
video-relaterad data från Gracenote,
Inc., copyright © 2000-present
Gracenote. Gracenote Software,
copyright © 2000-present Gracenote.
Ett eller flera patent som ägs av
Gracenote används i denna produkt
och tjänst. Se Gracenotes webbsida
för en lista (ej komplett) över gällande
Gracenote-patent. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS, Gracenotelogotypen och logotypen ”Powered by
Gracenote” är antingen registrerade
varumärken eller varumärken som
tillhör Gracenote i USA och/eller andra
länder.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Wi-Fi Direct är ett märke som tillhör
Wi-Fi Alliance.
”Blu-ray Disc”, ”Blu-ray” och
logotypen ”Blu-ray Disc” är
varumärken som tillhör Blu-ray Disc
Association.
”Sony Entertainment Network logotyp”
och ”Sony Entertainment Network” är
varumärken som tillhör Sony
Corporation.
DiSEqC™ är ett varumärke som tillhör
EUTELSAT.
Denna TV stödjer DiSEqC 1.0. Denna
TV bör inte användas för att
manövrera motorstyrda antenner.
(endast KDL-55/46/
40HX855)
DivX®, DivX Certified® och tillhörande
logotyper är varumärken som tillhör
Rovi Corporation eller deras
dotterbolag och som används under
licens.
OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt
videoformat som skapats av DivX,
LLC, ett dotterbolag till Rovi
Corporation. Detta är en officiell DivX
Certified®-enhet som spelar DivX
video. Se divx.com för mer information
och programvaruverktyg för
konvertering av dina filer till DivX
video.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denna DivX Certified®-enhet måste
registreras för att kunna spela köpta
DivX Video-on-Demand-filmer (VOD).
Leta efter DivX VOD-avsnittet i
enhetens inställningsmeny för att
erhålla din registreringskod. Gå till
vod.divx.com för mer information om
hur du genomför din registrering.
Anmärkning beträffande
trådlös signal
1. Härmed intygar Sony Corporation
att denna enhet står i
överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på
följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
För kunder i Frankrike
WLAN-funktionen (WiFi) för denna
LCD TV får uteslutande användas inuti
byggnader. All användning av WLANfunktionen (WiFi) för denna LCD TV
utomhus är förbjuden på franskt
territorium. Kontrollera att WLANfunktionen (WiFi) för denna LCD TV är
inaktiverad innan den används
utomhus. (ART-beslut 2002-1009
enligt ändringar i ART-beslut 03-908,
med avseende på restriktioner vid
användning av radiofrekvenser).
SE
2. Meddelande till kunder: följande
information gäller endast för utrustning
som sålts i länder där EU-direktiv
gäller.
Trådlösa TV-system kan användas i
följande länder:
Identifieringsetikettens
placering
Etiketter för modellnr,
tillverkningsdatum (månad/år) och
strömförsörjning (enligt tillämpliga
säkerhetsföreskrifter) finns på TV:ns
eller förpackningens baksida.
Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark,
Estland, Finland, Frankrike, Grekland,
Irland, Island, Italien, Lettland,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Rumänien, Schweiz,
Slovakiska republiken, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige,
Tjeckiska republiken, Turkiet,
Tyskland, Ungern och Österrike.
Denna utrustning kan användas i
andra icke-europeiska länder.
Trådlöst TV-system Information angående
regler
För kunder i Italien
Användning av RLAN-nätverket är
reglerad: s med avseende på privatbruk, av
lagstiftningsdekret 1.8.2003, nr
259. (”Regler för elektronisk
kommunikation”). Särskilt artikel
104 anger när tidigare anskaffande
av en allmän auktorisation krävs
och artikel 105 anger när en
obegränsad användning är tillåten;
s med avseende på leverans av
RLAN-åtkomsten med hänsyn till
telecomnätverk och -tjänster, av
ministerdekret 28.5.2003, enligt
tillägg, och artikel
25 (allmän auktorisation för
elektronisk kommunikationsnätverk
och -tjänster) i Regler för
elektronisk kommunikation.
För kunder i Norge
Användning av den här
radioutrustningen är inte tillåten i
geografiska områden med en radie av
20 km från centrum i Ny-Ålesund,
Svalbard.
3 SE
Om denna handbok
(Bruksanvisning)
Den här bruksanvisningen förklarar hur din TV ställs in. Mer
information om hur du använder BRAVIA TV finns i
”Elektronisk manual”.
Bruksanvisning
Förklarar hur din TV ställs in, t.ex. anslutningar,
inledande installation och grundfunktioner.
För mer information, tryck på knappen i-MANUAL
Elektronisk manual
(i-Manual)
Förklarar hur du använder alla funktionerna. Se
sidan 25 för hur du använder i-Manual.
Bilder och illustrationer som används i denna handbok kan
skilja sig åt från den faktiska bilden på skärmen.
4 SE
Innehållsförteckning
Komma igång
Kontrollera tillbehören .......................................................................... 6
Sätta i batterier i fjärrkontrollen............................................................. 6
1: Montera bordsstativet/TV-stativet (förutom KDL-65HX955) ............. 7
2: Justera TV:ns visningsvinkel .......................................................... 10
3: Anslutningar ................................................................................... 11
4: Förhindra att din TV välter .............................................................. 13
5: Bunta ihop kablarna ....................................................................... 14
6: Ansluta TV:n till Internet.................................................................. 15
7: Utföra startinställningar .................................................................. 16
Använda din BRAVIA-TV
Se på TV B.................................... w;
Välja olika funktioner och inställningar (Home-meny) ........................ 22
Se på Internet Video........................................................................... 24
Leta efter anvisningar
Leta efter anvisningar i den
elektroniska handboken
(i-Manual) B .................................. wg
Övrig information
Felsökning .......................................................................................... 27
Specifikationer.................................................................................... 28
Installera tillbehören (väggfäste)........................................................ 30
Säkerhets-information......................................................................... 34
Säkerhetsföreskrifter........................................................................... 36
5 SE
SE
Komma igång
Kontrollera
tillbehören
Sätta i batterier i
fjärrkontrollen
Fjärrkontroll (1)
AAA-batterier (typ R03) (2)
Bruksanvisningar (den här bruksanvisningen)
och andra dokument
KDL-65/55HX955:
Bordsstativ (1)*1 (endast KDL-55HX955)
Fästskruvar för bordsstativ (M5 × 16) (3)
(endast KDL-55HX955)
Monteringsskruvar för bordsstativ
(M5 × 16) (4) (endast KDL-55HX955)
3D-glasögon (batteri medföljer) (2)
Fodral för 3D-glasögon (2)
Kamera och mikrofonenhet (1)
KDL-55/46/40HX855:
TV-stativet (1)
Mellandel (1)
Fäste (1)
Skruv för TV-stativets fäste (M5 × 16) (3)
Skruv för mellandel (M5 × 16) (3)
Skruv för fäste (M5 × 16) (4)
*1 Se den broschyr som medföljer bordsstativet för
monteringsanvisningar för bordsstativet.
6 SE
1
2
Ta bort skyddsarket.
Tryck på och skjut locket åt sidan för att
öppna.
1: Montera
bordsstativet/
TV-stativet
2
Montera TV:n på bordsstativet med hjälp
av de medföljande skruvarna.
Pilmarkeringarna
visar var hålen för
skruvarna till infästning i bordsstativet
finns.
(förutom KDL-65HX955)
SE
~
• Innan du påbörjar monteringen bör du se
till att ha en Phillips-skruvmejsel som
passar skruvarna.
12 cm ~
KDL-55/46/40HX855
1
Montera fästet på TV-stativet.
• Om du använder en elektrisk skruvdragare
ska du ställa in åtdragningsmomentet på
ungefär 1,5 Nm {15 kgf·cm}.
Skruv för fäste
(M5 × 16)
KDL-55HX955
Se den medföljande broschyren för korrekt
montering av bordsstativet.
1
Fäste
Placera TV-apparaten på bordsstativet.
2
Förbered TV:n.
Guidestift
~
• Rikta in TV:n uppifrån och skjut in den tills
det inte går att se guidestiften.
~
• Det bör alltid vara minst två personer när
TV:n ska flyttas och monteras på
TV-stativet enligt bilden. Om du försöker
utföra installationen ensam kan det leda till
att en olycka sker eller någon skadas.
(Fortsättning)
7 SE
3
Montera den medföljande mellandelen på
TV:ns baksida.
Skjut upp medföljande mellandelen för att
fästa den.
4
Montera TV:n på TV-stativet.
Guidestift
Mjuk duk
Pilens riktning visar TV-stativet framsida
~
Skruv för mellandel
(M5 × 16)
• Håll TV:n på det sätt som visas i bilden och
montera den på TV-stativet två konsoler.
• Var försiktig så att du inte klämmer dina
händer eller nätkabeln när du monterar
TV:n på TV-stativet.
5
Mjuk duk
Mellandel
~
• Lägg bildskärmen på en stabil arbetsyta
som är större än skärmen.
• För att undvika skador på LCD-skärmens
yta ska du placera en mjuk duk på
arbetsytan.
8 SE
Skruva fast TV:n på TV-stativet.
Skruv för TV-stativets fäste
(M5 × 16)
Demontera bordsstativet/
TV-stativet från TV:n
~
• Ta inte bort bordsstativet/TV-stativet av någon
annan anledning än att montera motsvarande
tillbehör på TV:n.
• När du tar bort bordsstativet/TV-stativet från
TV:n ska du lägga skärmen nedåt på en stabil
arbetsyta som är större än TV:n.
• För att undvika skador på LCD-skärmens yta
ska du placera en mjuk duk på arbetsytan.
• Se till att TV:n är i vertikalt läge innan den slås
på. För att undvika ojämn bilduniformitet ska
TV-apparaten inte slås på med LCD-panelen
riktad nedåt.
SE
Mjuk duk
KDL-65HX955
Demontera bordsstativet från TV:n genom att
skruva bort skruvarna
från bordsstativets
stativfäste. Skjut uppåt för att ta bort
stativfästet. Ta därefter bort skruvarna från
bordsstativet.
KDL-55HX955
Demontera bordsstativet från TV:n genom att
ta bort skruvarna som monterades i steg 2
(sidan 7).
Stativfäste
Mjuk duk
Mjuk duk
(Fortsättning)
9 SE
KDL-55/46/40HX855
Demontera TV-stativet från TV:n genom att ta
bort skruvarna som skruvades fast i steg 3
och 5 (sidan 8).
2: Justera TV:ns
visningsvinkel
Denna TV kan justeras inom de vinklar som
visas nedan.
x Vinkeljustering (svivel)
(endast KDL-55HX955)
~
Skruv för TV-stativets fäste
(M5 × 16)
Skruv för mellandel
(M5 × 16)
• När du justerar vinkeln ska du hålla stativet
med en hand för att undvika att stativet glider
eller att TV:n tippar.
*15°
*15°
*15°
*15°
x Vinkeljustering (luta)
(endast KDL-55HX955)
*6°
Mjuk duk
Mellandel
* Vinkeln är ett ungefärligt värde.
~
• Kontrollera så det inte finns några föremål
framför TV:n.
3D synk.-sändare
IR-sensor
10 SE
3: Anslutningar
~
• Använd en antennkabelkontakt som inte är
tjockare än 14 mm.
• Använd en HDMI-kabelkontakt som är 12 mm
(tjocklek) × 21 mm (bredd).
• Skruva fast satellitkontakten försiktigt med
handen, använd inte något verktyg.
• TV:n måste vara avstängd när du ansluter
satellitantennen.
x Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex
DVD-inspelare) med HDMI
SE
Ansluta en antenn/
digitalbox/inspelare (t ex
en DVD-inspelare)
x Ansluta en digitalbox/inspelare (t ex
DVD-inspelare) med SCART
ARC
1
4
Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare)
Rekommendation för kontakten av
F-typ
Den inre tråden får inte skjuta ut mer 1,5 mm
från anslutningsdelen.
Digitalbox/inspelare (t ex DVD-inspelare)
~
• En universell SCART-kontakt med högervinklad
anslutning rekommenderas för denna
anslutning.
max. 7 mm
max. 1,5 mm
(Referensritning för kontakten av F-typ)
(Fortsättning)
11 SE
Ansluta ljud-/
videoenheter
Montera TV:n med ett
högtalarintegrerat stativ
på TV-stativet (endast
KDL-55/46/40HX855)
Speaker
Integrated
Stand
1
2
Audio-/videoenhet
12 SE
Anslut kabeln från TV-stativet till uttaget på
det högtalarintegrerade stativet på
baksidan av TV:n.
Ställ in på ”Högt integrerade i stativ” i
menyn ”TV-placering”. Tryck på HOME,
välj sedan ”Inställningar” t ”Ljud” t
”TV-placering” t ”Högt integrerade i
stativ”.
4: Förhindra att
din TV välter
KDL-55HX955
KDL-65HX955
SE
KDL-55/46/40HX855
1
2
3
4
5
1
2
3
Dra fast en träskruv (4 mm diameter,
medföljer ej) i bordsstativet/TV-stativet.
Dra fast en maskinskruv (medföljer ej) i
skruvhålet på TV:n.
KDL-65HX955
Använd M6-skruv
KDL-55HX955, KDL-55/46/40HX855
Använd M4-skruv
Ta bort skyddet på höger sida av
bordsstativet.
Dra fast en träskruv (4 mm diameter,
medföljer ej) i TV-stativet.
Dra fast en maskinskruv (M4, medföljer ej)
i skruvhålet på TV:n.
Förbind träskruven och maskinskruven
med ett kraftigt band (medföljer ej).
Sätt tillbaka skyddet på höger sida av
bordsstativet på dess ursprungliga plats.
Längden på M6/M4-maskinskruven skiljer
sig åt beroende på kabelns diameter.
Se illustrationen nedan.
KDL-65HX955:
10-15 mm
KDL-55HX955,
KDL-55/46/
40HX855:
6-8 mm
M6/M4skruv
Kabel
TV:ns
bordsstativ
/TV-stativet
Förbind träskruven och maskinskruven
med ett kraftigt band (medföljer ej).
13 SE
5: Bunta ihop
kablarna
Ta bort kabelhållaren från AC-skyddet innan
du buntar ihop kablarna. Använd
kabelhållaren för att bunta ihop de andra
kablarna.
KDL-55/46/40HX855
1
2
3*
4
~
• Bind inte ihop nätkabeln tillsammans med
andra kablar.
KDL-65HX955
* Vid installation på väggen ska du fästa
kabelhållaren under anslutningarna.
1
2
3*
4
KDL-55HX955
1
2
3*
4
14 SE
6: Ansluta TV:n
till Internet
Om du ansluter den här TV:n till Internet kan
du använda flera olika funktioner: visa en
stillbild som visar var den är tagen på en
karta, Internet-video, etc. Du hittar mer
information om funktionerna i i-Manual.
~
• Du måste ha en Internet-anslutning för att
kunna ansluta till Internet.
Förbereda ett trådbaserat
nätverk
Förbereda ett trådlöst
LAN
Med hjälp av den i inbyggda enheten för
trådlöst LAN kan du ansluta till Internet och
ditt hemnätverk. Med denna funktion kan du
ansluta till ett trådlöst LAN och njuta av
fördelarna med nätverksuppkoppling utan
kablar. Innan du ställer in TV:ns trådlösa
LAN-funktion måste du installera en trådlös
LAN-router.
TV
Trådlös
router
Modem
TV
Internet
Internet
Modem med
routerfunktioner
eller
Router
Modem
Internet
~
• Använd en Kategori 7-kabel (medföljer ej) för
LAN-anslutningar.
15 SE
SE
7: Utföra
startinställningar
Autokanalinställ. för satellit:
”Autokanalinställ. för satellit” ställer
automatiskt in tillgängliga satellitkanaler.
Digital Satellite Equipment Control
(DiSEqC) 1.0-hantering gör det möjligt att
ställa in upp till fyra olika satelliter.
Följande inställningar är oberoende för
varje anslutning. För att ställa in DiSEqCinmatning i ”DiSEqC kontroll”, använd
”LNB-konfiguration”. Distr. via enkel kabelTV gör det möjligt att skicka flera
satellitkanaler genom en enda
koaxialkabel till flera mottagare samtidigt,
vilket eliminerar behovet av flera kablar.
1 ”Antenninställningar”:
1 Välj ”Fast antenn eller DiSEqC” eller
”Distr. via enkel kabel-TV”.
1
2
Anslut TV:n till vägguttaget.
Tryck på "/1 på TV:n. Indikatorn = (ström)
tänds och lyser grön.
När du slår på TV:n första gången visas
språkmenyn på skärmen.
~
• När du sätter på TV:n första gången gör
TV:n en del intern bearbetning för
optimering innan du kan utföra
startinställningar. Ingen bild visas och inget
ljud hörs och timerindikeringen på TV:ns
framsida blinkar orange under cirka 40
sekunder. Stäng inte av TV:n under denna
bearbetning.
Detta förfarande har för vissa TV-apparater
utförts på fabriken.
2 För ”Distr. via enkel kabel-TV” kan du
välja intervall för ”Band” mellan 1-8 och
ställa in önskad ”Bandfrekvens”.
~
• ”Distr. via enkel kabel-TV” är ev. inte
tillgängligt beroende på ditt land/område.
Följande procedurer kan krävas beroende
på området:
1 Välj ”Primär satellit” eller ”Allmän
satellit”.
2 För ”Primär satellit”, väljer du den
operatör som önskas.
2 ”Avancerade inställningar”:
Används till att ange mer detaljerade
inställningar för att bättre kunna hitta den
typ av tjänster som du föredrar att ställa in.
”Typ av kanalsökning”: Om ingen kanal
hittas med hjälp av ”Nätverkssökning”,
prova ”Fullständig sökning”.
3
Tryck på F/f/G/g för att välja ett alternativ,
tryck sedan på .
Följ instruktionerna på skärmen.
”Fullständig sökning”: Utför en komplett
frekvenssökning och garanterar inställning
av alla möjliga program för den för tillfället
inställda LNB-konfigurationen. Tidigare
inställda program förloras.
”Nätverkssökning”: Utför en sökning i ett
nätverks transpondrar (även kallat NITsökning). Eftersom ”Nätverkssökning” är
snabbare än ”Fullständig sökning”,
rekommenderas denna sökning när man
ställer in ett känt nätverk (normalt
associerat med en satellit). En
transponder, från vilken
nätverksinformation (andra transpondrar)
kommer att hämtas, måste anges. Tidigare
inställda program förloras.
”Manuell sökning”: Gör en sökning
manuellt.
16 SE
3 ”LNB-konfiguration”:
4 ”Transponder”
För ”Fast antenn eller DiSEqC”:
Om du inte använder standard LNB (low
noise block), finns manuella inställningar
tillgängliga.
Du behöver inte ställa in transpondern när
du väljer ”Fullständig sökning”.
”Sök efter nya tjänster”:
– Om du bara ska ta emot en satellit, kan du
lämna kvar de ursprungliga
inställningarna.
– För två satelliter kan du ställa in ”Toneburst
A” (1:a satelliten) och ”Toneburst B” (2:a
satelliten) under inställningen ”DiSEqC
kontroll”.
– Eller så kan du använda DiSEqCkommando A (1:a satellit) och B (2:a
satellit), om din LNB eller multiomkopplare
kan hantera dessa kommandon.
– För fyra satelliter, krävs DiSEqC control
A,B,C och D.
”LNB lågbandsfrekvens” och ”LNB
högbandsfrekvens”:
– Specificerar LNB-frekvensband.
Kontrollera din LNB-dokumentation för
att ställa in frekvenser (visas normalt
som ”L.O.-frekvens”).
– Standardvärdena är för Universal-LNB.
– Om din LNB kan hantera båda banden
(lågt och högt) kan du ange båda. Om
den endast hanterar ett ska du ange lågt
band.
”22 kHz-ton”: Om ditt LNB är av typen
dual band (låga och höga band) eller
universellt, ställer du in ”Auto”. TV:n
sköter allt automatiskt. I annat fall ställer
du in på ”Av”.
”LNB-spänning”: Anger den inställda
spänningen för en dubbel polariseringsLNB.
– 13/18V: standard.
– 14/19V: om LNB-kabeln är mer än 60 m
lång.
– Av: om extern strömförsörjning kan
användas. (Ska normalt inte vara
avstängt).
För ”Distr. via enkel kabel-TV”:
– För att styra satelliterna kan du ställa in ”A”
(första gruppen av satelliter) eller ”B”
(andra gruppen av satelliter) i inställningen
”Enkel kabel-TV-kontroll”.
”LNB lågbandsfrekvens” och ”LNB
högbandsfrekvens”:
– Specificerar LNB-frekvensband.
Kontrollera din LNB-dokumentation för
att ställa in frekvenser (visas normalt
som ”L.O.-frekvens”).
– Standardvärdena är för Universal-LNB.
– Om din LNB kan hantera båda banden
(lågt och högt) kan du ange båda. Om
den endast hanterar ett ska du ange lågt
band.
– Ställer in en enda transponder.
– Detta är en inkrementerande sökning och
den ska användas i fall när en ny
transponder läggs till en satellit.
– Tidigare inställda program behålls och nya
läggs till i programlistan över den
satellitanslutning du redigerar.
SE
1 Tryck på HOME, välj därefter
>
”Digital inställning” > ”Autokanalinställ.
för satellit”.
2 Följ instruktionerna i Autokanalinställ.
för satellit.
~
• ”Sök efter nya tjänster” är inte tillgängligt
medan startinställningar utförs.
• När du söker efter nya tjänster bör du
kontrollera om det finns någon
satellitsignal.
Digital auto.kanalinst.:
”Egen antenn” eller ”Kabel-TV”:
Välj ”Egen antenn” för att ta emot
markbunden TV-sändning via en extern
antenn. Välj ”Kabel-TV” om du har ett
kabel-TV-abonnemang utan digitalbox.
När du väljer ”Kabel-TV”, rekommenderar
vi att du väljer ”Snabb sökning” för snabb
inställning. Ställ in ”Frekvens” och
”Nätverks-ID” efter den information som
medföljer från din kabeloperatör. Om
ingen kanal hittas med ”Snabb sökning”,
försök med ”Fullständig sökning” (även om
det kan ta lite tid).
~
• I vissa länder kan du välja ”Egen antenn”
istället för ”Kabel-TV” för att ta emot
kabel-TV-program.
• ”Fullständig sökning” kanske inte är
tillgänglig i vissa länder/regioner.
Kanalsortering: Ändrar den ordning i
vilken de analoga kanalerna är lagrade i
TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du
vill flytta till en ny plats och tryck sedan
på .
2 Tryck på F/f för att välja den nya
platsen för kanalen och tryck sedan på
.
~
• För satellitkanaler, välj ”Kanalsortering för
satellitkanaler” i ”Digital inställning” under
”Inställningar” för att ändra ordningen för
satellitkanaler i samma procedur som ovan,
efter att startinställningen är slutförd.
• Du kan också ställa in kanaler manuellt.
(Fortsättning)
17 SE
Nätverksinstallation: Ställer in
Internetinställningarna. Välj ”Auto” för att
ansluta till nätverket automatiskt. Välj
”Personlig” för att ansluta manuellt.
Om du inte kommer åt Internet eller vill
ställa in senare, väljer du ”Hoppa över”.
~
• Om du använder WEP-säkerhet ska du
välja ”Personlig” t ”Trådlös installation”
t ”Sök”. Välj därefter det nätverksnamn
(SSID) som du vill ansluta till. Om du inte
hittar önskat nätverksnamn, välj ”[Manuell
inmatning]” och tryck på
för att ange ett
nätverksnamn.
• Använd en trådlös USB-LAN-adapter
(tillval) för att ansluta till din trådlösa router
(eller åtkomstpunkt) vid 5 GHz. Anslut den
trådlösa USB-LAN-adaptern och ställ in
”Standby för Wi-Fi Direct” på ”Av”. Tryck på
HOME, välj sedan ”Inställningar” t
”Nätverk” t ”Standby för Wi-Fi Direct” t
”Av”.
• För att ställa in ”Nätverksinstallation”
senare, trycker du på HOME, välj sedan
”Inställningar” t ”Nätverk” t
”Nätverksinstallation”.
18 SE
19 SE
Använda din BRAVIA-TV
Se på TV
1
1
Slå på TV:n.
Tryck på "/1 på TV:n eller fjärrkontrollen för att
slå på TV:n.
1
2
Välj ett läge.
3
Välj en TV-kanal eller en ingång.
3
eller
eller
x Välja digitala kanaler
Använd 0-9. För kanal 10 eller högre trycker du på
nästa siffra snabbt.
2
3
20 SE
Se på 3D-innehåll
Med denna funktion kan du uppleva kraftfull 3D-underhållning, t.ex. 3D-spel och 3D Blu-ray Disc i
stereo. Referera till i-Manual och den bruksanvisning som medföljer 3D-glasögonen, för att få veta
hur 3D-inställningarna utförs eller hur du visar 3D-material.
SE
Knappar som används ofta
1
GUIDE
Visar den digitala programguiden.
2 Färgknappar
När de färgade knapparna är tillgängliga visas
en användningsvägledning på skärmen.
2
3
/
Visa info/text
Visar kanalnummer, programinformation och
klockan.
1
3
4
Undertextinställning
Du kan visa/dölja undertexter medan du tittar
på digitala sändningar.
5 AUDIO
Du kan välja undertextljud eller sekundärt
språk när du ser på multiplexsändningar
(endast digitala sändningar).
4
5
21 SE
Välja olika funktioner och
inställningar (Home-meny)
Du kan välja funktionerna för din TV i Home-menyn.
Här följer ett exempel på hur du väljer ett alternativ
och modifierar TV-inställningarna.
1
Tryck på HOME.
2
Tryck på G/g för att välja
kategorin
(Inställningar).
Innehållet i ”Inställningar” visas till höger.
2, 3
OPTIONS
1
Se sidan 23 (Kategorilista) för alla kategorier.
3
Tryck på F/f för att välja ”Bild”,
tryck sedan på .
4
Modifiera inställningarna.
x Stänga Home-menyn
Tryck på HOME.
x Välja med hjälp av knappen OPTIONS
Tryck på OPTIONS.
En lista med praktiska funktioner och menygenvägar
visas. Menyalternativen varierar beroende på den
aktuella källan och/eller innehållet.
22 SE
Kategorilista
SE
Inställningar
Widgets
Applikation
Sony
Entertainment
Network
Internetinnehåll
Inspelningar
TV
Media
Inmatning
Favoriter/Historia
Vilka kategorier som är tillgängliga varierar beroende på region och land.
Inställningar
Ger dig inställningar (t.ex. bildinställningar, ljudinställningar,
tangentljudsinställning) som gör att du kan anpassa din TV.
Widgets
Ger åtkomst till Widgets.
Applikation
Startar program som kräver Internetanslutning.
Sony
Entertainment
Network
Ger åtkomst till innehållet från onlinetjänsten ”SEN” (Sony
Entertainment Network).
Internetinnehåll
Ger åtkomst till Internettjänster för TV.
Inspelningar
Du kan göra timerinspelningar till en ansluten USB HDDenhet och välja inspelat innehåll att spela upp.
TV
Du kan välja en lista med TV-kanaler eller en programguide.
Media
Du kan välja mediafiler (foto, musik, video) för uppspelning
på en ansluten USB-lagringsenhet eller ditt hemmanätverk.
Inmatning
Du kan välja enheter som är anslutna till TV:n.
Favoriter/Historia
Visar alternativ i Favoriter och alternativ du nyligen sett.
23 SE
Se på Internet Video
Denna funktion ger dig en portal till innehållet på Internet, med ett utbud av on-demandunderhållning som levereras direkt till din TV. Du kan se på video, inklusive filmer och tecknat.
Du måste ha en bredbandsuppkoppling till Internet. Mer information finns i sidan 15 (6: Ansluta TV:n
till Internet).
1
Tryck på HOME.
2
Tryck på G/g för att välja
kategorin
(Internetinnehåll).
3
Tryck på F/f för att välja ”Internet
Video”, tryck sedan på .
4
Tryck på F/f/G/g för att markera
önskat innehåll, tryck sedan på .
2, 3, 4
1
~
• Kontrollera om Internetanslutningen är korrekt inställd om du upplever problem med denna funktion.
• Gränssnittet till Internetinnehåll beror på leverantören av Internetinnehållet.
• Olika tjänster blockerar åtkomst till videoinnehåll baserat på inställningen ”Barnlås” för TV:n. Vissa
tjänsteleverantörer stödjer inte denna funktion.
• Uppdatera tjänster för Internet Video-material genom att trycka på HOME, välj sedan ”Inställningar” t
”Nätverk” t ”Uppdatera Internetinnehåll”.
24 SE
Leta efter anvisningar
Leta efter anvisningar i den
elektroniska handboken (i-Manual)
Bruksanvisningar finns inbyggda i din BRAVIA TV och de kan läsas på skärmen.
Du kan lära dig mer om din TV:s funktioner genom att ta fram din i-Manual med en knapptryckning.
1
Tryck på i-MANUAL.
2
Välj ett alternativ.
SE
1 Tryck på G/g för att välja ett alternativ.
1
2
RETURN
2 Tryck på F/f/G/g för att välja ett alternativ,
tryck sedan på
.
Rullningslist*
* Om en rullningslist visas trycker du flera gånger på f för
att visa fler objekt.
Sidan för valt alternativ visas.
~
• Du kan bläddra mellan sidor genom att använda G/g.
Tryck på RETURN för att återgå till föregående sida.
(Fortsättning)
25 SE
Spara sidor som visas
ofta (bokmärke)
Du kan spara sidor som visas ofta för enkel
åtkomst när du vill.
x Spara en sida
Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen
på sidan du vill lägga till ett bokmärke för.
Visa sidan igen när TV:n
används
Du kan växla mellan skärmen för i-Manualen
och TV:n. Med denna funktion kan du se
anvisningarna i i-Manualen samtidigt som du
använder din BRAVIA TV. Du kan växla mellan
skärmen för i-Manualen som visades tidigare
och TV:n genom att trycka på i-MANUAL.
i-Manualskärmen som visades tidigare
x Öppna bokmärkt sida
När i-Manual visas trycker du på den gröna
knappen på fjärrkontrollen för att visa
bokmärkeslistan. Tryck på F/f för att välja
önskat alternativ, tryck sedan på .
BRAVIA TV-skärm
~
• Tryck på G för att återgå till föregående sida.
x Ta bort ett bokmärke
Tryck på den gula knappen på fjärrkontrollen
när sidan med bokmärket visas.
26 SE
~
• Tryck på den röda knappen på fjärrkontrollen
för att hoppa till den översta sidan i i-Manual.
Du kan också trycka på HOME, välj sedan
”Inställningar” t ”i-Manual” för att hoppa till
den översta sidan i i-Manualen.
• När du stänger av TV:n eller när TV:n växlar till
standbyläge visas i-Manualen från den översta
sidan när du väljer ”i-Manual”.
Övrig information
Felsökning
När indikatorn 1 (standby) blinkar, räkna hur många gånger den blinkar (intervallet
är tre sekunder).
Stäng av TV:n genom att trycka på "/1, koppla loss nätkabeln från eluttaget och informera din
återförsäljare eller ditt Sony servicecenter om antalet blinkningar.
När indikatorn 1 (standby) inte blinkar kontrollerar du de olika sakerna i tabellen
nedan.
Se även ”Felsökning” i i-Manualen. Om problemet kvarstår, kontakta en auktoriserad
servicetekniker.
Tillstånd
Förklaring/åtgärd
Ingen bild (skärmen är
mörk) och inget ljud.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Anslut TV:n till vägguttaget och tryck på "/1 på TV:n.
• Om 1-indikatorn (standby) lyser röd trycker du på "/1 på
fjärrkontrollen.
Små svarta punkter och/
eller ljuspunkter syns på
skärmen.
• Skärmen består av pixlar. Små svarta punkter och/eller
ljuspunkter (pixlar) på bildskärmen indikerar inte en
felfunktion.
Vissa program kan inte
ställas in.
• Kontrollera antenn/parabolantenn.
• Satellitkabeln kan vara kortsluten eller så kan det
förekomma kontaktproblem med kabeln. Kontrollera kabeln
och anslutningen och stäng därefter av TV:n med På /
Av-omkopplaren för nätström och slå därefter på den igen.
• Frekvensen som du har angett är utanför området.
Rådfråga det mottagande satellitsändningsföretaget.
Det finns ingen kabel-TVtjänst (program).
• Kontrollera kabelanslutningen eller inställningen.
• Försök med ”Digital auto.kanalinst.” genom att välja ”Egen
antenn” istället för ”Kabel-TV”.
TV:n stängs av automatiskt • Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller bekräfta
(TV:n ställs i standby-läge). inställningen ”Varaktighet” för ”På-timer”.
• Kontrollera om ”Vilande TV-standby” är aktiverad.
Fjärrkontrollen fungerar
inte.
• Byt ut batterierna.
• Din TV kan vara i SYNC-läge.
Tryck på SYNC MENU, välj ”TV-styrning” och välj sedan
”Home (Meny)” eller ”Alternativ” för att manövrera TV:n.
Lösenordet för ”Barnlås”
har glömts bort.
• Mata in PIN-koden 9999. (PIN-kod 9999 accepteras alltid.)
Det blir varmt runt
TV:n.
• När TV:n används under en längre tidsperiod blir det varmt
runt TV:n.
Du kan känna denna värme om du tar på panelen med
handen.
27 SE
SE
Specifikationer
System
Skärmsystem
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)
TV-system
Analogt: Beroende på val av land/område: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitalt: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 aktiveras bara när ”Sverige” har valts.
DVB-T/DVB-C
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Färg/videosystem
Analogt: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitalt: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (max 30 Mbps, begränsat
verktyg), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Kanaltäckning
Analogt: UHF/VHF/kabel, beroende på ditt val av land/område
Digitalt: UHF/VHF/kabel, beroende på ditt val av land/område
Satellit: IF-frekvens 950-2150 MHz
Ljudutgång
10 W + 10 W + 10 W
Uttag för ingångar/utgångar
Antennkabel
75 ohms extern anslutning för VHF/UHF
Satellitantenn
Honkontakt av F-Typ IEC169-24, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz-ton
/
AV1
21-polig scart-kontakt (CENELEC standard) inkl. ljud/videoingång, RGB-ingång och TV-ljud/
videoutgång.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Ljudingång (phonokontakter)
Videoingång (vanlig phonokontakt med Y-ingång)
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC-format
Video (3D):
Frame Packing 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Sida-vid-sida 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Över-under 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM: 32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar, Dolby Digital
Analog ljudingång (stereo minijack) (endast HDMI IN 2, gemensam med PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (endast HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT Digitalt optiskt kontakt (tvåkanalig linjär PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
AUDIO OUT / i
Ljudutgång (stereo minijack)
Hörlurskontakt
Speaker Integrated Stand Ljudutgång för TV-stativet
(endast KDL-55/46/
40HX855)
Analog RGB (Mini D-sub 15-polig)
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN Ljudingång (stereo minijack) (gemensam med HDMI IN 2)
1, 2 (Inspelning på
hårddisk)
USB-port, USB HDD-enhetsport (endast
2)
CAM-plats (CA-modul)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Beroende på nätverkets funktionsmiljö, kan
anslutningshastigheten avvika. Kommunikationshastighet och -kvalitet för 10BASE-T/100BASETX garanteras inte för denna TV.)
Modellnamn KDL-
65HX955
55HX955
Strömförsörjning och övrigt
Strömförsörjning
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Energieffektivitetsklass
A
A
Skärmstorlek (diagonalt
uppmätt)
Cirka 163,9 cm/65 tum
Cirka 138,8 cm/55 tum
Strömförbruk i ”Hemma”/ 139 W
ning
”Standard”
-läge
113 W
263 W
i ”Butik”/
”Dagsljus”läge
201 W
28 SE
Modellnamn KDL-
65HX955
55HX955
Medelårsförbrukning*1
193 kWh
157 kWh
Effektförbrukning i
viloläge*2 (standby)
0,30 W (15 W i programuppdateringsläge/
EPG-uppdateringsläge)
0,30 W (15 W i programuppdateringsläge/
EPG-uppdateringsläge)
Bildupplösning
1 920 punkter (horisontell) × 1 080 linjer (vertikal)
Dimension (cirka) (b × h × d)
med bordsstativ
150,6 × 96,5 × 37,4 cm
128,0 × 82,9 × 36,9 cm
utan bordsstativ
150,6 × 90,1 × 5,1 cm
128,0 × 77,3 × 4,9 cm
med bordsstativ
47,7 kg
29,6 kg
utan bordsstativ
43,6 kg
26,7 kg
Medföljande tillbehör
Se sidan 6 (Kontrollera tillbehören).
Extra tillbehör
Väggfäste: SU-WL500
3D-glasögon: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera och mikrofonenhet: CMU-BR100
USB Trådlös LAN Adapter: UWA-BR100
Driftstemperatur
0 ºC – 40 ºC
Driftsluftfuktighet
10 % – 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Modellnamn KDL-
55HX855
Vikt (cirka)
SE
46HX855
40HX855
Strömförsörjning och övrigt
Strömförsörjning
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Energieffektivitetsklass
A
A
B
Skärmstorlek (diagonalt
uppmätt)
Cirka 138,8 cm/55 tum
Cirka 116,8 cm/46 tum
Cirka 101,6 cm/40 tum
Strömförbruk i ”Hemma”/ 93,0 W
ning
”Standard”
-läge
78,0 W
73,0 W
158 W
i ”Butik”/
”Dagsljus”läge
130 W
125 W
Medelårsförbrukning*1
129 kWh
108 kWh
101 kWh
Effektförbrukning i
viloläge*2 (standby)
0,25 W (15 W i
programuppdateringsläge/
EPG-uppdateringsläge)
0,25 W (15 W i
programuppdateringsläge/
EPG-uppdateringsläge)
0,25 W (15 W i
programuppdateringsläge/
EPG-uppdateringsläge)
Bildupplösning
1 920 punkter (horisontell) × 1 080 linjer (vertikal)
Dimension (cirka) (b × h × d)
med TV-stativet
129,4 × 77,2 × 29,5 cm
109,7 × 66,3 × 25,5 cm
96,4 × 58,9 × 25,5 cm
utan TV-stativet
127,4 × 75,0 × 3,5 cm
107,7 × 64,0 × 3,5 cm
94,4 × 56,6 × 4,0 cm
med TV-stativet
27,9 kg
21,6 kg
18,5 kg
utan TV-stativet
21,7 kg
16,6 kg
13,7 kg
Medföljande tillbehör
Se sidan 6 (Kontrollera tillbehören).
Extra tillbehör
Väggfäste: SU-WL500
3D-glasögon: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera och mikrofonenhet: CMU-BR100
USB Trådlös LAN Adapter: UWA-BR100
Driftstemperatur
0°C – 40°C
Driftsluftfuktighet
10 % – 80 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)
Vikt (cirka)
*1 Energiförbrukning per år, baseras på TV-apparatens strömförbrukning under 4 timmar per dag i 365 dagar.
Den verkliga energiförbrukningen varierar beroende på hur TV-apparaten används.
*2 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.
Tillgången på alternativa tillbehör beror på land/region/TV-modell/lager.
Design och specifikationer kan ändras utan förvarning.
29 SE
Installera tillbehören (väggfäste)
x Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör installera
TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.
x Till Sony-handlare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av
denna produkt.
Din TV kan monteras med SU-WL500 (sidan 31) väggfäste (säljes separat).
• Se anvisningarna som medföljer väggfästet för att installera på rätt sätt.
• Se sidan 9 (Demontera bordsstativet/TV-stativet från TV:n).
Expertkunskap är nödvändig för att kunna installera den här produkten, i synnerhet för att kunna
bedöma om väggen är tillräckligt stark för att bära upp TV-apparatens vikt. Var därför noga med
att överlåta väggmontering av denna produkt till din Sony-handlare eller en auktoriserad
installatör, och var noggrann med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga
för någon form av materiella skador eller personskador som beror på felaktig hantering eller
felaktig installation.
SU-WL500
När man installerar TV:n på en vägg ska man ta bort skruvarna från TV:ns baksida. Förvara
alltid de borttagna skruvarna på en säker plats och håll dem borta från barn.
KDL-65HX955
×
KDL-55HX955,
KDL-55/46/40HX855
×
2
×
2
4
Mjuk duk
Mjuk duk
~
• När du tar bort bordsstativet/TV-stativet från TV:n ska du lägga skärmen nedåt på en stabil arbetsyta
som är större än TV:n.
• För att undvika skador på LCD-skärmens yta ska du placera en mjuk duk på arbetsytan.
30 SE
SU-WL500
Skruv (+PSW 6 × 16)
Monteringshake
×
4
SE
Mjuk duk
~
• Fäst monteringshaken med hjälp av de fyra skruvar som medföljer väggfästet.
• När du sätter tillbaka bordsstativet/TV-stativet igen bör du se till att fästa skruvarna (som du tidigare
avlägsnade) i deras ursprungliga hål på TV:ns baksida.
(Fortsättning)
31 SE
Diagram/tabell för skruvarnas och hakarnas placering
Modellnamn
KDL-
Skruvens placering
Hakens placering
SU-WL500
SU-WL500
d, g
a
e, j
b
65HX955
55HX955/55HX855
46HX855
40HX855
x SU-WL500
Skruvens placering
Hakens placering
Vid montering av monteringshaken på TV:n.
Vid montering av TV:n på basplattan.
a
b
c
32 SE
Måttabell för TV-installation
SU-WL500
F
E
A
SE
C
B
D
H
G
Skärmens mittpunkt
Enhet: cm
Modellbete
ckning
KDL-
Bildskärmsmått
Avstånd till
skärmens
mittpunkt
Mått vid olika monteringsvinklar
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
65HX955
150,6
90,1
0,1
46,2
10,9
38,6
85,0
48,3
55HX955
128,0
77,3
6,5
46,3
10,7
34,0
72,9
48,3
55HX855
127,4
75,0
7,8
45,9
9,3
31,9
70,5
47,4
46HX855
107,7
64,0
13,3
45,9
9,3
28,2
60,2
47,4
40HX855
94,4
56,6
17,0
45,9
9,8
26,2
53,2
47,6
Värdena i tabellen kan variera något beroende på installationen.
VARNING
Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone
fyra gånger TV-apparatens vikt. Se sidan 28-29 (Specifikationer) för information om vikt.
33 SE
Övrig information
Säkerhetsinformation
Ventilation
–
• Täck inte för och stoppa inte in
några föremål i TV:ns ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt
nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du
använder Sonys väggfäste för att
säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Monterad på väggen
VARNING
30 cm
Batterier får inte utsättas för hög
temperatur, exempelvis från solljus,
eld och liknande.
Installera och använd TV:n enligt
följande anvisningar för att undvika
brandrisk, elektriska stötar eller skador
på person eller egendom.
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
Installation
8 mm - 12 mm
–
Anmärkningar
10 cm
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt
åtkomligt eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan
yta.
• Endast en behörig servicetekniker
får utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi
bestämt att du endast använder
tillbehör från Sony, inklusive:
– Väggfäste:
SU-WL500
• Var noga med att använda
skruvarna som medföljer väggfästet
när du fäster monteringshakarna på
TV:n. De medföljande skruvarna är
utformade så att de mäter 8 mm 12 mm i längd, mätt från
monteringshakens fästyta.
Skruvarnas diameter och längd
varierar beroende på väggfästets
modell.
Användning av andra skruvar kan
skada TV:n internt eller medföra att
den faller ned.
–
Lossa nätkabeln från eluttaget
innan du flyttar TV:n eller utför
något arbete på den.
Håll nätkabeln på avstånd från
värmekällor.
Lossa stickkontakten från eluttaget
och rengör den regelbundet. Om
kontakten täcks med damm och
tar upp fukt kan isoleringen
försämras, vilket kan orsaka brand.
Monterad på stativ
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
• Använd inte medföljande nätkabel
tillsammans med annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för
mycket. Ledarna inne i kabeln kan
exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på
nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar
nätkabeln från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater
till ett och samma eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar
till stickkontakten.
Förbjuden användning
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
• För att säkerställa korrekt ventilation
och förhindra ansamling av damm
eller smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och
installera den inte upp-och-ned,
bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller
matta, i en säng eller i en
garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg
såsom gardiner och lägg inte
tidningar och liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom
figurerna nedan visar.
Installera inte och använd inte TV:n på
platser eller i miljöer/situationer som
beskrivs nedan. Annars kan
felfunktioner uppstå i TV:n som kan
orsaka brandtillbud, elektriska stötar
eller skador på person eller egendom.
Platser:
• Utomhus (i direkt solsken), på
stranden, i en båt eller någon annan
typ av fartyg, i ett fordon, på
sjukvårdsinrättningar, på ostadiga
platser, nära vatten, regn, fukt eller
rök.
• Om TV:n placeras i ett omklädesrum
för ett allmänt bad eller varma källor
kan TV:n skadas av luftburen svavel
etc.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Skruv (medföljer
väggfästet)
Monteringshake
Hakfäste på TV:ns
baksida
Vägg
Vägg
Transport
• Lossa alla kablar från TV:n innan du
transporterar den.
• Det krävs två eller tre personer för
att bära en stor TV-apparat.
• När du transporterar TV:n för hand,
håll den såsom visas till höger. Tryck
inte på LCD-panelen eller ramen
runt bildskärmen.
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt
följande anvisningar för att undvika
brandrisk, elektriska stötar eller skador
på person eller egendom:
–
–
• Se till att TV:n inte utsätts för stötar
eller kraftiga vibrationer när den
transporteras.
• Du bör använda originalkartongen
och dess emballage när du sänder
in TV:n för reparation eller om du
flyttar.
34 SE
–
–
Använd endast nätkablar från
Sony och inga andra märken.
För in stickkontakten hela vägen i
eluttaget.
Anslut TV:n till ett eluttag som
levererar 220-240 volt AC.
För din egen säkerhet, lossa
nätkabeln från eluttaget före
ledningsdragning och se till att du
inte snavar på kablarna.
• Utsätt inte skärmen för
direktbelysning eller solljus för att du
ska erhålla den bästa bildkvaliteten.
• Undvik att flytta TV:n från en kall till
en varm plats. Plötsliga förändringar
i rumstemperaturen kan orsaka
kondensbildning. Detta kan göra att
TV:n visar en dålig bildkvalitet och/
eller dålig färg. Om detta sker måste
fukten avdunsta helt innan TV:n
startas.
• Spreja aldrig vatten eller
rengöringsmedel direkt på TVapparaten. Det kan droppa ner på
skärmens underkant eller dess yttre
delar och komma in i TV-apparaten,
vilket kan orsaka skador på
TV:apparaten.
Additional Information
Miljöer:
Barnens säkerhet
• Platser som är mycket varma,
fuktiga eller dammiga, där insekter
kan sig in i TV:n, där TV:n kan
utsättas för mekaniska vibrationer
eller i närheten av brinnande föremål
(t.ex. levande ljus). TV-apparaten får
inte utsättas för dropp eller stänk
och vätskebehållare såsom vaser får
inte ställas på den.
• Placera inte TV:n i ett fuktigt eller
dammigt utrymme, eller i ett rum
med oljig rök eller ånga (nära
köksbänkar eller luftfuktare). Det kan
orsaka elektriska stötar eller att TV:n
blir skev.
• Se till att barn inte klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för
barn så att de inte råkar sväljas av
misstag.
Om följande problem
uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart
stickkontakten från eluttaget om något
av följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett
Sony servicecenter för att få TV:n
undersökt av en behörig
servicetekniker.
SE
Om:
• Installera inte TV:n på platser som
utsätts för extrema temperaturer
som direkt solljus, nära en
värmeradiator eller en värmeventil.
TV:n kan överhettas i ett sådant
förhållande vilket kan orsaka
deformation av höljet och/eller fel på
TV:n.
–
–
–
–
Nätkabeln skadas.
Eluttaget inte passar till
stickkontakten.
TV-apparaten skadas genom att
den tappas, utsätts för hårda stötar
eller genom att föremål kastas på
den.
Vätska eller något föremål råkar
hamna i höljets öppningar.
Varning!
Situationer:
• Använd inte TV:n med våta händer,
när TV:ns hölje är demonterat eller
med tillbehör som inte
rekommenderas av tillverkaren.
Koppla loss TV:n från eluttaget och
antennen när det åskar.
• Installera INTE TV:n så att den
sticker ut i ett öppet utrymme. Det
kan leda till materiella skador eller
personskador om en person eller
något föremål stöter in i TV:n.
För att förhindra eldsvådor, ska
stearinljus eller andra öppna lågor
alltid förvaras på avstånd från
produkten.
Utrustning som är kopplad till
skyddsjord via jordat vägguttag och/
eller via annan utrustning och
samtidigt är kopplad till kabel-TV nät
kan i vissa fall medföra brandfara.
För att undvika detta skall vid
anslutning av utrustningen till kabel-TV
nät galvanisk isolator finnas mellan
utrustningen och kabel-TV nätet.
Om LCD-skärmens
temperatur
Trasiga delar:
• Kasta aldrig något mot TV:n.
Skärmglaset kan gå sönder och
orsaka allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss
TV:n från eluttaget innan du tar i
den. Annars föreligger risk för
elektriska stötar.
När LCD-skärmen används under en
längre tid kan området runt panelen
bli varmt. Du kan känna denna värme
om du tar på panelen med handen.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på
flera dagar bör du koppla loss TV:n
från eluttaget av miljö- och
säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas
bort från nätspänningen när du
endast stänger av den måste du
även lossa stickkontakten från
eluttaget för att helt koppla bort
TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha
funktioner som kräver att TV:n står
kvar i standby-läge för att den skall
fungera korrekt.
35 SE
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
• Vissa människor kan uppleva
obehag (t.ex. ansträngda ögon,
trötthet eller illamående) när man
tittar på 3D-videobilder eller spelar
stereoskopiska 3D-spel. Sony
rekommenderar att alla som tittar på
3D-videobilder eller spelar
stereoskopiska 3D-spel tar
regelbundna pauser medan de gör
det. Längden eller frekvensen av
nödvändiga pauser varierar från
person till person. Du måste själv
avgöra vad som fungerar bäst. Om
du upplever något obehag, ska du
sluta titta på 3D-videobilder eller
spela stereoskopiska 3D-spel tills
obehaget upphör och kontakta en
läkare om du tycker att det är
nödvändigt. Du bör även granska (i)
bruksanvisningen för alla andra
enheter eller media som används
med TV-apparaten och gå till (ii) vår
webbplats (http://www.sonyeurope.
com/myproduct) för den senaste
informationen. Synen hos barn
(speciellt under sex års ålder)
utvecklas fortfarande. Kontakta en
läkare (t.ex. en barn- eller
ögonläkare) innan du låter barn titta
på 3D-videobilder eller spela
stereoskopiska 3D-spel. Vuxna ska
övervaka barn och säkerställa att de
följer rekommendationerna ovan.
• Använd, förvara eller lämna inte
3D-glasögonen eller batteriet i
närheten av öppen eld, på platser
med hög temperatur, t.ex. i direkt
solljus, eller i bilar som står i solen.
• Vid användning av funktionen för
simulerad 3D görs en
bildomvandling av denna TV från 2D
till 3D. Funktionen innebär att den
visade bilden då har ändrats från
originalbilden.
• Du bör titta på TV i ett rum med
måttlig belysning. TV-tittande i dålig
belysning eller under långa perioder
påfrestar ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in
ljudvolymen på en måttlig nivå så att
du inte skadar din hörsel.
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad
med högteknologisk precision och
99,99 procent eller mer av
bildpunkterna är effektiva kan svarta
punkter eller färgade punkter (röda,
blå eller gröna) framträda konstant
på LCD-skärmen. Detta är en
strukturell egenskap hos LCDskärmar och indikerar inte något fel.
36 SE
• Tryck inte på och repa inte
frontfiltret. Placera inte heller några
föremål ovanpå denna TV-apparat.
Bilden kan bli ojämn och LCDskärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats
kan fläckar framträda i bilden eller
bilden kan bli mörk. Detta indikerar
inte någon felfunktion. Fenomenet
försvinner när temperaturen stiger till
normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en
stillbild ligger kvar på skärmen
under en längre tid. Den försvinner
troligtvis efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma
när TV:n används. Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten
mängd flytande kristaller. Kassera
TV:n enligt lokala lagar och
bestämmelser.
• Utsätt inte LCD-skärmen för starka
sötar eller vibrationer. Skärmens
glas kan spricka och gå sönder och
orsaka skada.
Hantering och rengöring
av TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från
eluttaget före rengöring.
Observera följande
försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller
skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar
av bildskärmen/höljet. Smuts som är
svår att få bort kan du avlägsna
genom att fukta duken med ett milt,
utspätt rengöringsmedel.
• Spreja aldrig vatten eller
rengöringsmedel direkt på TVapparaten. Det kan droppa ner på
skärmens underkant eller dess yttre
delar och komma in i TV-apparaten,
vilket kan orsaka skador på
TV:apparaten.
• Använd aldrig skurdukar med
slipmedel, alkaliska eller sura
rengöringsmedel, skurpulver eller
skarpa lösningsmedel såsom
alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material
används, eller vid långvarig kontakt
med gummi- eller vinylmaterial, kan
skärmens ytskikt och höljet skadas.
• Vi rekommenderar att du
regelbundet dammsuger
ventilationsöppningarna för att
säkerställa fullgod ventilation.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den
försiktigt så att TV:n inte flyttar sig
eller glider av stativet.
Extra utrustning
• Håll extra tillbehör och utrustning
som avger elektromagnetisk
strålning på avstånd från TV:n.
Annars kan bildstörningar och/eller
akustiskt brus uppstå.
• Denna utrustning har testats och
befunnits följa gränsvärdena som
anges i EMC-direktivet vid
användning av en anslutningskabel
som är kortare än 3 meter.
(Försiktighet vid
hantering av
fjärrkontrollen)
Anmärkningar
• Var noga med att sätta i batterierna
åt rätt håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier
tillsammans och blanda inte gamla
och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande
miljöbestämmelser. I vissa regioner
kan särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de
lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med
varsamhet. Se till att inte tappa eller
trampa på den och spill inga vätskor
på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten
av värmekällor, i direkt solljus eller i
ett fuktigt rum.
Trådlös funktion
• Använd inte denna enhet i närheten
av medicinsk apparatur (pacemaker
m.m.) eftersom dessa apparater då
kan upphöra att fungera.
• Även om den här enheten sänder/tar
emot kodade signaler, bör du vara
försiktig med icke-auktoriserat
uppsnappande. Vi kan inte hållas
ansvariga för problem som uppstår.
Kassering av TVapparaten
Omhändertagande
av gamla
elektriska och
elektroniska
produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande
förbrukade
batterier (gäller i
EU och andra
europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan
denna symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly
(Pb) läggs till om batteriet innehåller
mer än 0,0005% kvicksilver eller
0,004% bly. För att säkerställa för att
dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt, kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa
från potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara
naturens resurser. När det gäller
produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att
försäkra att batteriet blir behandlat
korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat. För alla
andra batterier, vänligen se avsnittet
om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade
batterier. För mer detaljerad
information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller
din återförsäljare där du köpt
produkten.
SE
37 SE
Indledning
Tak fordi du valgte dette Sonyprodukt. Før TV-apparatet betjenes,
læses denne vejledning grundigt og
beholdes til senere opslag.
Dette produkt er fremstillet af eller
på vegne af Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler
relateret til produkt
overensstemmelse i henhold til EU
lovgivning skal adresseres til den
autoriserede repræsentant, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. For service eller garanti
henviser vi til de adresser, som
fremgår af vedlagte service- eller
garantidokumenter.
Bemærkninger om digital
TV-funktion
• Funktioner i forbindelse med digitalt
TV (
) fungerer kun i lande eller
områder, hvor der udsendes i
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 og H.264/
MPEG-4 AVC) digitale jordbundne
signaler, eller der er adgang til en
kompatibel DVB-C/DVB-C2
(MPEG-2 and H.264/MPEG-4 AVC)
kabeltjeneste. Få at vide hos din
lokale forhandler, om du kan
modtage et DVB-T/DVB-T2-signal
på din bopæl, eller spørg
kabeludbyderen, om deres DVB-C/
DVB-C2 kabeltjeneste er egnet til
integreret betjening med dette
TV-apparat.
• Kabeludbyderen kan opkræve et
ekstra gebyr for en sådan service
eller kræve, at du indvilger i deres
forretningsbetingelser og -vilkår.
• Dette TV-apparat følger
specifikationerne for DVB-T/
DVB-T2 og DVB-C/DVB-C2, men der
er ikke garanti for kompatibiliteten
med fremtidige DVB-T/DVB-T2
digitale jordbundne udsendelser og
DVB-C/DVB-C2 digitale
kabeludsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er
muligvis ikke tilgængelige i visse
lande/områder, og DVB-C/DVB-C2
-kabel fungerer eventuelt ikke
korrekt hos visse udbydere.
~
• Vejledningen om "Montering af
vægbeslaget" findes i
brugervejledningen til tv'et.
• Illustrationerne i denne vejledning
kan variere afhængigt af tv-model.
• Illustrationerne for fjernbetjeningen,
som bruges i denne vejledning, er
for RM-ED047, medmindre andet er
anført.
• Før du betjener TV-apparatet, skal
du læse side 34 (Sikkerhedsoplysninger). Gem vejledningen til
senere brug.
2 DK
Oplysninger om
varemærker
er et registreret varemærke
tilhørende DVB-projektet.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker
eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC i USA
og andre lande.
DLNA®, DLNA-logoet og DLNA
CERTIFIED® er varemærker,
servicemærker eller
certificeringsmærker tilhørende Digital
Living Network Alliance.
Fremstillet på licens fra Dolby
Laboratories. "Dolby" og det dobbelte
D-symbol er varemærker, der tilhører
Dolby Laboratories.
"BRAVIA" og
er
varemærker, der tilhører Sony
Corporation.
TrackID er et varemærke eller
registreret varemærke tilhørende Sony
Ericsson Mobile Communications AB.
Musik- og
videogenkendelsesteknologi og
relaterede data leveres af
Gracenote®. Gracenote er
industristandarden for levering af
musikgenkendelsesteknologi og
relateret indhold. Se
www.gracenote.com angående
yderligere oplysninger.
CD, DVD, Blu-ray Disc og musik- og
videorelaterede data fra Gracenote,
Inc., copyright © 2000-i dag
Gracenote. Gracenote-software,
copyright © 2000-i dag Gracenote. Ét
eller flere patenter, som ejes af
Gracenote, gælder for dette produkt
og denne service. Se
Gracenotewebsiden angående en
ikke-udtømmende liste over gældende
Gracenote-patenter. Gracenote,
CDDB, MusicID, MediaVOCS,
Gracenotelogoet og logotypen, samt
"Powered by Gracenote"-logoet er
enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Gracenote i
USA og/eller andre lande.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Wi-Fi Direct er et mærke tilhørende
Wi-Fi Alliance.
"Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray
Disc"-logoet er varemærker tilhørende
Blu-ray Disc Association.
"Sony Entertainment Network-logoet"
og "Sony Entertainment Network" er
varemærker tilhørende Sony
Corporation.
DiSEqC™ er et varemærke tilhørende
EUTELSAT.
Dette tv understøtter DiSEqC 1.0.
Dette tv er ikke beregnet til at styre
motoriserede antenner.
(kun KDL-55/46/
40HX855)
DivX®, DivX Certified® og tilhørende
logoer er varemærker tilhørende Rovi
Corporation eller dets datterselskaber
og bruges under licens.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat udviklet af DivX, LLC, et
datterselskab tilhørende Rovi
Corporation. Dette er en officiel DivX
Certified®-enhed, som afspiller
DivX-video. Se divx.com for flere
oplysninger og softwareværktøjer til
konvertering af dine filer til
DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enhed skal
registreres, hvis du skal kunne afspille
købte DivX Video-on-Demand (VOD)film. Find DivX VOD-afsnittet i
enhedens opsætningsmenu for at få
din registreringskode. Gå til
vod.divx.com for flere oplysninger om,
hvordan du udfører registreringen.
Oplysninger om trådløst
signal
1. Sony Corporation erklærer herved,
at denne enhed er i
overensstemmelse med de
væsentlige krav og øvrige relevante
krav i direktiv 1999/5/EF.
For yderligere information gå ind på
følgende hjemmeside:
http://www.compliance.sony.de/
2. Bemærkning til kunder: følgende
informationer gælder kun for udstyr,
som sælges i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Trådløst tv-system kan muligvis
bruges i følgende lande:
Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern,
Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland,
Frankrig, Tyskland, Grækenland,
Ungarn, Island, Irland, Italien, Letland,
Liechtenstein, Litauen, Luxembourg,
Malta, Holland, Norge, Polen,
Portugal, Slovakiet, Rumænien,
Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz,
Tyrkiet og Storbritannien.
Til kunder i Frankrig
WLAN-funktionen (WiFi) i dette LCD
TV må kun anvendes inden i
bygninger. Enhver form for brug af
WLAN-funktionen (WiFi) i dette LCD
TV uden for bygninger er forbudt på
fransk område. Sørg for, at WLANfunktionen (WiFi) i dette LCD TV er
deaktiveret før enhver form for
anvendelse uden for bygninger. (ART
Decision 2002-1009 med ændring ved
ART Decision 03-908 vedrørende
brugsrestriktioner på radiofrekvenser).
Placering af
identifikationsmærkat
DK
Mærkatet med oplysninger om
modelnummer, produktionsdato
(måned/år) og strømforsyning (jævnfør
gældende sikkerhedsregler) findes på
bagsiden af tv'et eller på emballagen.
Dette udstyr kan bruges i andre ikkeeuropæiske lande.
Forordninger og
bestemmelser
vedrørende trådløst
tv-system
Til kunder i Italien
Brug af RLAN-netværket sker: s Vedrørende privat brug sker dette
jf. lovgivende forordning nr. 259 af
1. august 2003 i loven om
elektroniske kommunikationer
("Code of Electronic
Communications"). Særlig artikel
104, der indeholder oplysninger
om, hvornår en forudgående
generel tilladelse er påkrævet, og
artikel 105, der beskriver tilladelse
af brug uden begrænsninger;
s Vedrørende offentlighedens RLANadgang til teleselskabernes
netværk og tjenester sker dette jf.
ministeriel forordning af 28. maj
2003 med senere ændringer og jf.
artikel 25 (generel tilladelse til brug
af elektroniske
kommunikationsnetværk og
-tjenester) i loven om elektronisk
kommunikation ("Code of
Electronic Communications").
Til kunder i Norge
Mærkatet med oplysninger om
modelnummer og strømforsyning
(jævnfør gældende sikkerhedsregler)
findes på bagsiden af tv'et. Du kan se
dem, hvis du fjerner bunddækslet.
3 DK
Om denne vejledning
(Betjeningsvejledninger)
I denne vejledning forklares opsætningen af dit tv. Flere
oplysninger om, hvordan BRAVIA TV bruges, findes i den
"Elektronisk manual".
Betjeningsvejledninger
Forklarer opsætningen af dit tv, f.eks. tilslutninger,
grundlæggende opsætning og grundlæggende
betjeninger.
Tryk på knappen i-MANUAL for flere oplysninger
Elektronisk manual
(i-Manual)
Forklarer, hvordan alle funktioner bruges. Se side 25,
hvordan i-Manual bruges.
Billeder og illustrationer, som bruges i denne vejledning, kan
være forskellige fra det egentlige skærmbillede.
4 DK
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
Kontrol af tilbehør ................................................................................. 6
Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen ............................................ 6
1: Montering af tv-foden/tv-bordet (undtagen KDL-65HX955)............. 7
2: Justering af tv'ets vinkel ................................................................. 10
3: Tilslutninger .................................................................................... 11
4: Undgå, at tv'et vælter ..................................................................... 13
5: Samling af kablerne........................................................................ 14
6: Tilslutning af tv'et til internettet ....................................................... 15
7: Udførelse af startopsætning........................................................... 16
Brug af BRAVIA-tv'et
Brug af tv B .................................. w;
Valg af forskellige funktioner og indstillinger (menuen Home)........... 22
Se internetvideo.................................................................................. 24
Søge efter instruktioner
Søge efter instruktioner i den
elektroniske vejledning
(i-Manual) B .................................. wg
Yderligere oplysninger
Fejlfinding ........................................................................................... 27
Specifikationer.................................................................................... 28
Montering af tilbehør (Beslag til vægmontering)................................ 30
Sikkerheds-oplysninger...................................................................... 34
Forholdsregler .................................................................................... 36
5 DK
DK
Kom godt i gang
Kontrol af
tilbehør
Sådan sættes
batterier i
fjernbetjeningen
Fjernbetjening (1)
AAA-batterier (type R03) (2)
Betjeningsvejledninger (denne vejledning) og
andre dokumenter
KDL-65/55HX955:
Tv-fod (1)*1 (kun KDL-55HX955)
Skruer til tv-fod (M5 × 16) (3)
(kun KDL-55HX955)
Samleskruer til tv-fod (M5 × 16) (4)
(kun KDL-55HX955)
3D-briller (batteri medfølger) (2)
Etui til 3D-briller (2)
Videokonferencekamera
og -mikrofonenhed (1)
KDL-55/46/40HX855:
Tv-bord (1)
Samling (1)
Mellemstykke (1)
Skrue til fastgørelse af tv-bordets
mellemstykke (M5 × 16) (3)
Skrue til samling (M5 × 16) (3)
Skrue til mellemstykke (M5 × 16) (4)
*1 Se den medfølgende folder til tv-foden for at samle
tv-foden.
6 DK
1
2
Fjern beskyttelsesarket.
Tryk på dækslet, og skub det til siden for
at åbne det.
1: Montering af
tv-foden/tvbordet (undtagen
2
Fastgør tv'et til tv-foden med de
medfølgende skruer. Pilmærkerne
angiver placeringen for skruehullerne, som
bruges til at fastgøre tv-foden.
KDL-65HX955)
~
• Find på forhånd en stjerneskruetrækker
frem, der passer til skruerne.
DK
KDL-55/46/40HX855
12 cm ~
1
Fastgør mellemstykket til tv-bordet.
• Hvis du bruger en elektrisk skruetrækker,
skal tilspændingsmomentet indstilles til ca.
1,5 N·m {15 kgf·cm}.
Skrue til mellemstykke
(M5 × 16)
KDL-55HX955
Se den medfølgende folder til tv-foden for
korrekt fastgørelse.
1
Mellemstykke
Anbring tv'et på tv-foden.
2
Forbered tv'et.
Styretapper
~
• Ret tv'et op fra oven, skub det på, indtil
styretapperne ikke kan ses.
~
• Sørg for at være to eller flere personer om
at montere tv'et på tv-bordet, som vist i
illustrationen. Hvis én person udfører
installationsarbejdet alene, kan det
medføre en ulykke eller personskade.
(Fortsættes)
7 DK
3
Fastgør den medfølgende samling bag på
tv'et.
Skub den medfølgende samling op for at
fastgøre.
4
Monter tv'et på tv-bordet.
Styretapper
Blødt
underlag
Pilens retning angiver fronten på tv-bordet
~
• Ved montering af tv'et på tv-bordet skal
tv'et holdes, som vist i illustrationen, og
monteres på tv-bordets to beslag.
• Pas på, at fingrene eller strømkablet ikke
kommer i klemme, når du monterer tv'et på
tv-bordet.
Skrue til samling
(M5 × 16)
5
Blødt
underlag
Sikring af tv'et og tv-bordet.
Samling
~
• Skal skærmen ligge nedad på en stabil
overflade, som er større end tv'et.
• For at undgå beskadigelse af LCDskærmen skal tv'et lægges på noget blødt
stof.
8 DK
Skrue til fastgørelse af tv-bordets
mellemstykke (M5 × 16)
Afmontering af tv-foden/
tv-bordet fra tv'et
~
• Tv-foden/tv-bordet må kun fjernes, hvis du
installerer tilsvarende tilbehør på tv'et.
• Når tv-foden/tv-bordet fjernes fra tv'et, skal
skærmen ligge nedad på en stabil overflade,
som er større end tv'et.
• For at undgå beskadigelse af LCD-skærmen
skal tv'et lægges på noget blødt stof.
• Sørg for, at tv'et befinder sig i vertikal position,
før du tænder for det. Du må ikke tænde for
tv'et, når LCD-skærmen vender nedad, så du
undgår ujævnheder i billedet.
DK
Blødt
underlag
KDL-65HX955
For at tage tv-foden af tv'et, skal du fjerne
skruerne
i toppen af tv-foden. Skub opad
for at fjerne hovedet. Fjern derefter skruerne,
der er fastgjort på tv-foden.
KDL-55HX955
For at tage tv-foden fra tv'et, skal du fjerne
skruerne, som blev skruet i trin 2 (side 7).
Hoveddel
Blødt
underlag
Blødt
underlag
(Fortsættes)
9 DK
KDL-55/46/40HX855
Fjern skruerne, som blev monteret i trin 3 & 5,
for at afmontere tv-bordet fra tv'et (side 8).
2: Justering af
tv'ets vinkel
Tv'et kan justeres inden for de illustrerede
vinkler.
x Vinkeljustering (drej)
(kun KDL-55HX955)
~
Skrue til fastgørelse af tv-bordets
mellemstykke (M5 × 16)
Skrue til samling
(M5 × 16)
• Hold fast i foden med den ene hånd, så den
ikke glider eller tv'et vælter, når du justerer
vinklen.
*15°
*15°
*15°
*15°
x Vinkeljustering (vip)
(kun KDL-55HX955)
*6°
Blødt
underlag
Samling
* Vinklen er en anslået værdi.
~
• Sørg for, at der ikke står noget foran tv'et.
3Dsynkroniseringssender
IR-sensor
10 DK
3: Tilslutninger
~
• Skru parabolstikket forsigtigt i med hånden,
anvend ikke værktøj.
• Tv'et skal være slukket, når parabolantennen
tilsluttes.
• Brug et antennekabelstik, som ikke er mere
end 14 mm tykt.
• Brug et HDMI-kabelstik inden for 12 mm
(tykkelse) × 21 mm (bredde).
x Tilslutning af en Set Top Box/
optager (f.eks. dvd-optager) med
HDMI
Tilslutning af antenne/Set
Top Box/optager (f.eks.
dvd-optager)
DK
x Tilslutning af en Set Top Box/
optager (f.eks. dvd-optager) med
SCART
ARC
1
4
Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)
Anbefaling af F-type stik
Den indvendige tråd må ikke stikke mere ud
fra tilslutningsdelen end 1,5 mm.
7 mm maks.
Set Top Box/optager (f.eks. dvd-optager)
~
1,5 mm maks.
(Referencetegning af F-type stik)
• Det højre-vinklede universal-SCART-stik
anbefales til denne tilslutning.
(Fortsættes)
11 DK
Tilslutning af lyd-/
videoenheder
Tilslutning af tv med
tv-fod med højttaler til
tv-bordet (kun KDL-55/46/
40HX855)
Speaker
Integrated
Stand
1
2
Lyd-/videoenhed
12 DK
Slut tv-bordets kabel til stikket for tv-foden
med højttaler bag på tv'et.
Indstil til "Tv-fod med højttaler" i menuen
"Tv'ets placering". Tryk på HOME, og vælg
derefter "Indstillinger" t "Lyd" t "Tv'ets
placering" t "Tv-fod med højttaler".
4: Undgå, at tv'et
vælter
KDL-55HX955
KDL-65HX955
DK
KDL-55/46/40HX855
1
2
3
4
5
1
2
3
Skru en træskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i tv-foden/tv-bordet.
Skru en maskinskrue (medfølger ikke) i
skruehullet på tv'et.
KDL-65HX955
Brug M6-skrue
KDL-55HX955, KDL-55/46/40HX855
Brug M4-skrue
Fjern dækslet i højre side af tv-foden.
Skru en træskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i tv-bordet.
Skru en maskinskrue (M4, medfølger ikke)
i skruehullet på tv'et.
Bind træskruen og maskinskruen sammen
med en kraftig snor (medfølger ikke).
Sæt dækslet i højre side af tv-foden tilbage
til den oprindelige position.
Længden på M6/M4-maskinskruen
varierer afhængigt af snorens diameter.
Se illustrationen nedenfor.
KDL-65HX955:
10-15 mm
KDL-55HX955,
KDL-55/46/
40HX855:
6-8 mm
Skrue
M6/M4
Snor
Tv-fod/tvbord
Bind træskruen og maskinskruen sammen
med en kraftig snor (medfølger ikke).
13 DK
5: Samling af
kablerne
Før du samler kablerne, skal du fjerne
kabelholderen fra AC-coveret. Brug
kabelholderen igen for at samle de andre
kabler.
KDL-55/46/40HX855
1
2
3*
4
~
• Du må ikke samle strømkablet med de øvrige
tilslutningskabler.
KDL-65HX955
* Hvis tv'et monteres på væggen, skal
kabelholderen fastgøres under terminalerne.
1
2
3*
4
KDL-55HX955
1
2
3*
4
14 DK
6: Tilslutning af
tv'et til
internettet
Hvis du slutter tv'et til internettet, kan du bruge
mange forskellige funktioner: vise et billede,
som viser dets placering på et kort, bruge
internetvideo osv. Se i-Manual for detaljer om
funktionerne.
~
• Du skal kontakte en internetserviceudbyder for
at kunne slutte til internettet.
Klargøring af trådløst
LAN
Den indbyggede, trådløse LAN-enhed giver
dig adgang til internettet og dit
hjemmenetværk. Med denne funktion kan du
slutte til en trådløs LAN og nyde fordelene ved
et netværk i kabelfrie omgivelser. Sørg for at
installere en trådløs LAN-router, før du
indstiller den trådløse LAN-funktion på tv'et.
TV
DK
Trådløs
router
Modem
Klargøring af
kabelforbundet netværk
Internet
TV
Internet
Modem med
routerfunktioner
eller
Router
Modem
Internet
~
• Brug et kategori 7-kabel (medfølger ikke) til
LAN-forbindelser.
15 DK
7: Udførelse af
startopsætning
Automatisk satellitindstilling:
"Automatisk satellitindstilling" indstiller
automatisk de tilgængelige satellitkanaler.
Styringen Digital Satellite Equipment
Control (DiSEqC) 1.0 muliggør opsætning
af op til fire forskellige satellitter. Følgende
indstillinger er uafhængige af hver
tilslutning. Brug "LNB-konfiguration" til
opsætning af DiSEqC-indgang i "DiSEqCstyring". Enkeltkabeldistribution muliggør
levering af satellittransmission ved hjælp
af et enkelt koaksialt kabel til flere
receivere, så der ikke kræves flere kabler.
1 "Antennekonfiguration":
1 Vælg "Fast antenne eller DiSEqC" eller
"Enkeltkabeldistribution".
2 For "Enkeltkabeldistribution" kan du
1
2
Tryk på "/1 på tv'et. Indikatoren = (power)
lyser grønt.
Første gang tv'et tændes, vises
sprogmenuen på skærmen.
~
• Når du tænder tv'et for første gang, kræver
tv'et noget intern bearbejdning til
optimering, før du kan udføre
grundopsætningen. Der er ikke noget
billede og nogen lyd, og timerindikatoren
på tv'ets front blinker orange i ca.
40 sekunder. Sluk ikke for tv'et under
denne proces.
Denne proces er blevet fuldført fra
fabrikkens side ved nogle tv'er.
3
vælge området for "Bånd" mellem 1-8
og indstille den ønskede
"Båndfrekvens".
Slut tv'et til stikkontakten.
~
• "Enkeltkabeldistribution" er muligvis ikke
tilgængelig afhængigt af dit land/område.
Følgende fremgangsmåde kan være
nødvendig afhængigt af området:
1 Vælg "Foretrukne satellit" eller "Generel
satellit".
2 Vælg din foretrukne operatør for
"Foretrukne satellit".
2 "Avancerede indstillinger":
Giver dig mulighed for at angive
programindstillingerne med flere detaljer,
så det er nemmere at finde typen af
tjenester, som du foretrækker at indstille
på.
"Scanningstype": Hvis ingen af kanalerne
bruger "Netværksscanning", så prøv "Fuld
scanning".
Tryk på F/f/G/g for at vælge et punkt, og
tryk derefter på .
Følg vejledningen på skærmen.
"Fuld scanning": Udfører en komplet
frekvensscanning og garanterer indstilling
til alle mulige programmer til den aktuelt
angivne LNB-konfiguration. Tidligere
indstillede programmer går tabt.
"Netværksscanning": Udfører en
scanning i transponderne i et netværk (aka
NIT-scanning). Da "Netværksscanning" er
hurtigere end "Fuld scanning", anbefales
den, når der indstilles til et kendt netværk
(normalt tilknyttet en satellit). En
transponder skal angives, hvorfra
netværksoplysninger (andre transpondere)
hentes. Tidligere indstillede programmer
går tabt.
"Manuel scanning": Skanner manuelt.
16 DK
3 "LNB-konfiguration":
4 "Transponder"
For "Fast antenne eller DiSEqC":
I tilfælde af ikke-standard LNB (low noise
block) er manuel indstilling tilgængelig.
Der er ingen grund til at indstille
transponderen, hvis du vælger "Fuld
scanning".
"Scanning efter nye tjenester":
– I tilfælde af en enkelt satellit kan du
bibeholde grundindstillingerne.
– For to satellitter kan du indstille "Toneburst
A" (1. satellit) og "Toneburst B" (2. satellit) i
indstillingen "DiSEqC-styring".
– Eller du kan bruge DiSEqC-kommando A
(1. satellit) og (2. satellit), hvis din LNB eller
multiomskifter kan håndtere disse
kommandoer.
– For fire satellitter kræves DiSEqC-styring
A,B,C og D.
– Indstiller til en enkel transponder.
– Dette er en trinvis scanning, og den bør
anvendes i tilfælde, hvor en ny
transponder føjes til en satellit.
– Tidligere indstillede programmer
bibeholdes og nye, der findes, føjes til
programlisten for den satellitforbindelse,
som du redigerer.
DK
1 Tryk på HOME, og vælg derefter
> "Digital opsætning" > "Automatisk
satellitindstilling".
"LNB low-band frekvens" og "LNB
high-band frekvens":
– Angiver LNB-frekvensbånd. Sørg for at
læse dokumentationen til LNB for at
indstille frekvenser (vises normalt som
"L.O. frekvens").
– Standardværdierne er for universel LNB.
– Hvis din LNB ikke kan håndtere begge
bånd (low og high), kan du angive
begge to. Hvis den kun kan håndtere et,
angives low band.
"22 kHz-tone": Hvis din LNB er dual
bånd (lave og høje bånd) eller universel
LNB, indstilles til "Auto". Tv'et ordner alt
automatisk; ellers indstilles til "Fra".
"LNB-spænding": Angiver den
indstillede spænding for en LNB med
dobbelt polarisering.
– 13/18V: standard.
– 14/19V: hvis LNB-kablet er mere end
60 m langt.
– Fra: hvis en ekstern strømforsyning kan
bruges. (Det skulle typisk være slukket).
For "Enkeltkabeldistribution":
– For at styre satellitterne kan du indstille "A"
(1. gruppe af satellitter) eller "B" (2. gruppe
af satellitter) i indstillingen
"Enkeltkabelstyring".
"LNB low-band frekvens" og "LNB
high-band frekvens":
– Angiver LNB-frekvensbånd. Sørg for at
læse dokumentationen til LNB for at
indstille frekvenser (vises normalt som
"L.O. frekvens").
– Standardværdierne er for universel LNB.
– Hvis din LNB ikke kan håndtere begge
bånd (low og high), kan du angive
begge to. Hvis den kun kan håndtere et,
angives low band.
2 Følg instruktionen på Automatisk
satellitindstilling.
~
• "Scanning efter nye tjenester" er ikke
tilgængelig, mens startopsætningen
udføres.
• Når du scanner efter nye tjenester, skal du
kontrollere, om satellitsignalet er
tilgængeligt.
Aut. programindstilling:
"Egen Antenne" eller "Kabel TV":
Vælg "Egen Antenne" for at modtage
terrestrisk tv-transmission med en ekstern
antenne. Vælg "Kabel TV", hvis du er
kabel-tv-abonnent, som ikke bruger en
ekstern Set Top Box. Hvis du vælger
"Kabel TV", anbefaler vi, at du vælger
"Hurtig scanning" for hurtig indstilling.
Indstil "Frekvens" og "Netværks-ID" i
overensstemmelse med de medfølgende
oplysninger fra din kabeludbyder. Hvis der
ikke findes nogen kanal med "Hurtig
scanning", kan du prøve "Fuld scanning"
(selvom det kan tage lidt længere tid).
~
• I nogle lande kan du vælge "Egen Antenne"
i stedet for "Kabel TV" for at modtage kabeltv-programmer.
• "Fuld scanning" er muligvis ikke tilgængelig
afhængigt af område/land.
Programsortering: Ændrer rækkefølgen
af analoge kanaler, som er gemt i tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal,
som du vil flytte til en ny placering, og
tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge den nye
placering til kanalen, og tryk derefter
på .
(Fortsættes)
17 DK
~
• Til satellitkanaler skal du vælge
"Satellitprogramsortering" i "Digital
opsætning" af "Indstillinger" for at ændre
rækkefølgen af satellitkanaler i den samme
procedure som ovenfor, når
startopsætningen er fuldført.
• Du kan også indstille kanalerne manuelt.
Netværksopsætning: Indstiller
internetindstillingerne. Vælg "Auto" for at
tilslutte netværket automatisk. Vælg
"Personlig" for at tilslutte manuelt.
Vælg "Udelad", hvis du ikke får adgang til
internettet, eller for at indstille senere.
~
• Hvis du bruger WEP-sikkerhed, skal du
vælge "Personlig" t "Trådløs opsætning"
t "Scan". Vælg derefter det netværksnavn
(SSID), som du vil tilslutte. Hvis du ikke kan
finde det nødvendige netværksnavn, skal
du vælge "[Manuel indtastning]" og trykke
på
for at indtaste netværksnavn.
• Brug den valgfrie USB LAN-adapter for at
tilslutte med din trådløse router (eller
adgangspunktet) ved 5 GHz. Sæt den
trådløse USB LAN-adapter i, og indstil
"Standby til Wi-Fi Direct" til "Fra". Tryk på
HOME, og vælg derefter "Indstillinger" t
"Netværk" t "Standby til Wi-Fi Direct" t
"Fra".
• Tryk på HOME, og vælg derefter
"Indstillinger" t "Netværk" t
"Netværksopsætning" for at indstille
"Netværksopsætning" senere.
18 DK
19 DK
Brug af BRAVIA-tv'et
Brug af tv
1
1
Tænd for tv'et.
Tryk på "/1 på tv'et eller fjernbetjeningen for at
tænde tv'et.
1
2
Vælg en tilstand.
3
Vælg en tv-kanal, eller vælg en
indgang.
3
eller
eller
x Sådan vælges digitale kanaler
Brug 0-9. Tryk hurtigt på næste tal for kanalnummer
10 og derover.
2
3
20 DK
Se 3D-indhold
Med denne funktion kan du nyde effektfuld 3D-underholdning som f.eks. stereoskopisk 3D-spil og
3D Blu-ray Disc. I i-Manual og betjeningsvejledningen, som følger med 3D-brillerne, kan du se,
hvordan 3D-indstillingerne indstilles, eller hvordan du ser 3D-indhold.
DK
Hyppigt brugte knapper
1
GUIDE
Viser den digitale programvejledning.
2 Farvede knapper
Der vises en funktionsguide på skærmen, når
de farvede knapper er tilgængelige.
2
3
/
Oplysninger/vis skjult tekst
Viser kanalnummer, detaljer om programmer
og uret.
1
3
4
Undertekstindstilling
Du kan aktivere/deaktivere underteksterne,
mens du ser digitale udsendelser.
5 AUDIO
Du kan vælge underlyd eller sekundært sprog,
mens du ser multiplex-udsendelser (kun
digitale udsendelser).
4
5
21 DK
Valg af forskellige funktioner og
indstillinger (menuen Home)
Du kan vælge alle funktioner på dit tv fra menuen Home.
Her er et eksempel på, hvordan et punkt vælges, og
tv-indstillingerne ændres.
1
Tryk på HOME.
2
Tryk på G/g for at vælge
(Indstillinger) kategori.
Indholdet i "Indstillinger" vises til højre.
2, 3
OPTIONS
1
Se side 23 (Kategoriliste) for alle kategorier.
3
Tryk på F/f for at vælge "Skærm",
og tryk derefter på .
4
Indstillingerne ændres.
x Sådan afsluttes menuen Home
Tryk på HOME.
x Sådan vælges med knappen OPTIONS
Tryk på OPTIONS.
En liste over praktiske funktioner og menugenveje
vises. Menupunkterne varierer baseret på den
aktuelle indgang og/eller indholdet.
22 DK
Kategoriliste
Indstillinger
Widgets
Applikationer
Sony
Entertainment
Network
Internetindhold
Optagelser
TV
Medier
Indgange
Favoritter/historik
Kategorierne er tilgængelige afhængigt af dit område og land.
Indstillinger
Giver adgang til indstillinger (f.eks. billedindstillinger,
lydindstillinger, indstilling af tasttoner), som gør det muligt for
dig at tilpasse dit tv.
Widgets
Giver adgang til Widgets.
Applikationer
Starter programmer, som kræver internetforbindelse.
Sony
Entertainment
Network
Muliggør valg af indhold fra den onlinetjenesten "SEN" (Sony
Entertainment Network).
Internetindhold
Giver adgang til internettjenester for tv.
Optagelser
Muliggør timeroptagelser på en tilsluttet USB HDD-enhed og
valg af optaget indhold, som du kan afspille.
TV
Gør det muligt for dig at vælge en liste over tv-kanaler eller en
programoversigt.
Medier
Muliggør valg af mediefiler (foto, musik, video), som kan
afspilles på en tilsluttet USB-lagerenhed eller dit
hjemmenetværk.
Indgange
Muliggør valg af enheder, som er sluttet til tv'et.
Favoritter/historik
Viser punkter i Foretrukne og senest sete punkter.
23 DK
DK
Se internetvideo
Denne funktion bruges som gateway til internetindhold, så et stort udvalg af on-demandunderholdning leveres direkte til dit tv. Du kan nyde videoindhold inklusive film og tegnefilm.
Du skal lave en internetbredbåndsforbindelse. Se side 15 (6: Tilslutning af tv'et til internettet) for
detaljer.
1
Tryk på HOME.
2
Tryk på G/g for at vælge
(internetindhold) kategori.
3
Tryk på F/f for at vælge "Internet
Video", og tryk derefter på .
4
Tryk på F/f/G/g for at markere det
ønskede punkt, og tryk derefter
på .
2, 3, 4
1
~
• Hvis du oplever problemer med denne funktion, skal du kontrollere, om internetforbindelsen er indstillet
korrekt.
• Grænsefladen til internetindhold afhænger af udbyderen af internetindhold.
• Tjenester blokerer videoindhold baseret på indstillingen for "Børnelås" på tv'et. Nogle tjenesteudbydere
understøtter ikke denne funktion.
• For at opdatere Internet Video-indholdstjenester skal du trykke på HOME og derefter vælge
"Indstillinger" t "Netværk" t "Opdater internetindhold".
24 DK
Søge efter instruktioner
Søge efter instruktioner i den
elektroniske vejledning (i-Manual)
Betjeningsvejledningerne er indbygget i dit BRAVIA TV og kan vises på skærmen.
Du kan finde oplysninger om tv'ets funktioner i din i-Manual ved at trykke på en knap.
1
Tryk på i-MANUAL.
DK
2
Vælg et punkt.
1 Tryk på G/g for at vælge et punkt.
1
2
RETURN
2 Tryk på F/f/G/g for at vælge et punkt, og tryk
derefter på
.
Rullelinje*
* Hvis en rullelinje vises, skal du trykke flere gange på f
for at få vist flere punkter.
Siden for det valgte punkt vises.
~
• Du kan bladre gennem sider med G/g.
Tryk på RETURN for at vende tilbage til forrige side.
(Fortsættes)
25 DK
Gemme hyppigt viste
sider (bogmærke)
Du kan gemme hyppigt viste sider for nemt at
få adgang til dem.
x Sådan gemmes en side
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen på
siden, som skal bogmærkes.
Visning af siden igen,
mens tv'et betjenes
Du kan skifte mellem skærmen med i-Manual
og tv-skærmen. Med denne funktion kan du se
instruktionerne i i-Manual, mens du bruger dit
BRAVIA TV. Tryk på i-MANUAL for at skifte
mellem skærmen med i-Manual, som blev vist
før, og tv-skærmen.
Skærmen med i-Manual, som blev vist før
x Få adgang til en side med
bogmærke
Når i-Manual vises, skal du trykke på den
grønne knap på fjernbetjeningen for at få vist
bogmærkelisten. Tryk på F/f for at vælge det
ønskede punkt, og tryk derefter på .
BRAVIA TV-skærm
~
• Tryk på G for at vende tilbage til forrige side.
x Sådan fjernes et bogmærke
Tryk på den gule knap på fjernbetjeningen,
når siden med bogmærket vises.
26 DK
~
• Tryk på den røde knap på fjernbetjeningen for
at springe til hovedsiden i i-Manual. Du kan
også trykke på HOME og derefter vælge
"Indstillinger" t "i-Manual" for at springe til
hovedsiden i i-Manual.
• Når du slukker for tv'et, eller tv'et skifter til
standby, vises i-Manual fra hovedsiden, når du
vælger "i-Manual".
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis indikatoren 1 (standby) blinker, skal du tælle, hvor mange gange den blinker
(interval på tre sekunder).
Tryk på "/1 på tv'et for at slukke det, fjern strømkablet, og kontakt en forhandler eller et Sony
servicecenter, og oplys indikatorens blinkemønster (antal blink).
Hvis indikatoren 1 (standby) ikke blinker, skal du kontrollere punkterne i tabellerne
som følger.
Se også under "Fejlfinding" i i-Manual. Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses af en autoriseret
servicetekniker.
Tilstand
Beskrivelse/løsningsforslag
Der er intet billede
(skærmen er mørk) og
ingen lyd.
• Kontroller antennen/kabelforbindelsen.
• Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på "/1 på tv'et.
• Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke på
"/1 på fjernbetjeningen.
Små, sorte prikker og/eller
lyse prikker på skærmen.
• Skærmen består af pixel. Det er ikke en fejl, at der vises
meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på skærmen.
Nogle programmer kan ikke • Kontroller antennen eller parabolen.
• Satellitkablet kan være kortsluttet, eller der er
indstilles.
tilslutningsproblemer med kablet. Kontroller kablet og
tilslutningen, og sluk derefter tv'et på hovedkontakten
tænd / sluk, og tænd det igen.
• Den indtastede frekvens er uden for området. Kontakt
selskabet bag satellitudsendelsen.
Der er ikke fundet nogen
Kabel-tv-tjenester
(programmer).
• Kontroller kabeltilslutningen eller tuningkonfigurationen.
• Prøv "Aut. programindstilling" ved at vælge "Egen Antenne"
i stedet for "Kabel TV".
Tv'et slukker automatisk
(det skifter til standby).
• Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller bekræft
indstillingen "Varighed" for "Aut. tænd".
• Kontroller, om "Standby for passivt tv" er aktiveret.
Fjernbetjeningen virker
ikke.
• Udskift batterierne.
• Tv'et kan være i SYNC-tilstand.
Tryk på SYNC MENU, vælg "Tv-styring", vælg derefter
"Home (menu)" eller "Funktioner" for at betjene tv'et.
Glemt kodeord for
"Børnelås".
• Indtast 9999 for PIN-kode (PIN-kode 9999 accepteres
altid).
Tv'ets omgivelser bliver
varme.
• Når tv'et bruges i en længere periode, bliver tv'ets
omgivelser varme.
Du kan mærke, at det er varmt ved at berøre det med
hånden.
27 DK
DK
Specifikationer
System
Panelsystem
LCD-panel (flydende krystal)
Tv-system
Analog: Afhænger af dit valgte land/område: B/G/H, D/K, L, I, M
Digital: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 aktiveres kun, hvis "Deutschland" vælges.
DVB-T/DVB-C
Satellit: DVB-S/DVB-S2
Farve/videosystem
Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digital: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (maks. 30 Mbps, begrænset
værktøj), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Kanaldækning
Analog: UHF/VHF/kabel-tv, afhængigt af dit valg af land/område
Digital: UHF/VHF/kabel-tv, afhængigt af dit valg af land/område
Satellit: IF-frekvens 950-2150 MHz
Lydeffekt
10 W + 10 W + 10 W
Indgangs-/udgangsstik
Antennekabel
75 ohm, eksternt stik til VHF/UHF
Satellitantenne
Hunstik af F-type stik IEC169-24, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz-tone
/
AV1
21-bens scartstik (CENELEC-standard) med lyd/videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd/
videoudgang.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponentvideo): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Lydindgang (phono-jackstik)
Videoindgang (almindeligt phonostik med Y-indgang)
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Pc-formater
Video (3D):
Billedpakning 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Side om side 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Over-under 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Lyd: To-kanals lineær PCM: 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit, Dolby Digital
Analog lydindgang (stereo-minijack-stik) (kun HDMI IN 2, almindeligt ved PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (kun HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT Digitalt optisk stik (to-kanals lineær PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
AUDIO OUT / i
Lydudgang (stereo-minijack-stik)
Stik til høretelefoner
Speaker Integrated Stand Lydeffekt for tv-fod
(kun KDL-55/46/40HX855)
Analog RGB (15-bens Mini-D-sub)
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN Lydindgang (stereo-minijack-stik) (almindeligt ved HDMI IN 2)
1,
2 (HDD REC)
USB-port, port til USB HDD-enhed (kun
2)
CAM-stik (Conditional Access Module)
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-stik (Forbindelseshastigheden kan variere, afhængigt af
netværksmiljøet. 10BASE-T/100BASE-TX-kommunikationshastigheden og -kvaliteten
garanteres ikke for dette tv.)
Modelnavn KDL-
65HX955
55HX955
Strøm og andet
Strømkrav
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Lavenergiklasse
A
A
Skærmstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 163,9 cm/65 tommer
Ca. 138,8 cm/55 tommer
Strømforbrug i "Hjemme"/ 139 W
"Standard"
tilstand
i "I butik"/
"Kraftig"
tilstand
28 DK
263 W
113 W
201 W
Modelnavn KDL-
65HX955
55HX955
Gennemsnitligt årligt
energiforbrug*1
193 kWh
157 kWh
Strømforbrug i standby*2
0,30 W (15 W i software-/
EPG-opdateringstilstand)
0,30 W (15 W i software-/
EPG-opdateringstilstand)
Skærmopløsning
1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret)
Mål (ca.) (b × h × d)
Inkl. tv-fod
150,6 × 96,5 × 37,4 cm
128,0 × 82,9 × 36,9 cm
Uden tv-fod
150,6 × 90,1 × 5,1 cm
128,0 × 77,3 × 4,9 cm
Inkl. tv-fod
47,7 kg
29,6 kg
Uden tv-fod
43,6 kg
26,7 kg
Medfølgende tilbehør
Se side 6 (Kontrol af tilbehør).
Ekstraudstyr
Beslag til vægmontering: SU-WL500
3D-briller: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Videokonferencekamera og -mikrofonenhed: CMU-BR100
USB-adapter til trådløst LAN: UWA-BR100
Driftstemperatur
0 ºC til 40 ºC
Fugtighed
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Modelnavn KDL-
55HX855
Vægt (ca.)
DK
46HX855
40HX855
Strøm og andet
Strømkrav
220 V til 240 V AC, 50 Hz
Lavenergiklasse
A
A
B
Skærmstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 138,8 cm/55 tommer
Ca. 116,8 cm/46 tommer
Ca. 101,6 cm/40 tommer
78,0 W
73,0 W
158 W
130 W
125 W
Gennemsnitligt årligt
energiforbrug*1
129 kWh
108 kWh
101 kWh
Strømforbrug i standby*2
0,25 W (15 W i software-/
EPG-opdateringstilstand)
0,25 W (15 W i software-/
EPG-opdateringstilstand)
0,25 W (15 W i software-/
EPG-opdateringstilstand)
Skærmopløsning
1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret)
Strømforbrug i "Hjemme"/ 93,0 W
"Standard"
tilstand
i "I butik"/
"Kraftig"
tilstand
Mål (ca.) (b × h × d)
Med tv-bord
129,4 × 77,2 × 29,5 cm
109,7 × 66,3 × 25,5 cm
96,4 × 58,9 × 25,5 cm
Uden tv-bord
127,4 × 75,0 × 3,5 cm
107,7 × 64,0 × 3,5 cm
94,4 × 56,6 × 4,0 cm
Med tv-bord
27,9 kg
21,6 kg
18,5 kg
Uden tv-bord
21,7 kg
16,6 kg
13,7 kg
Medfølgende tilbehør
Se side 6 (Kontrol af tilbehør).
Ekstraudstyr
Beslag til vægmontering: SU-WL500
3D-briller: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Videokonferencekamera og -mikrofonenhed: CMU-BR100
USB-adapter til trådløst LAN: UWA-BR100
Driftstemperatur
0 °C til 40 °C
Fugtighed
10 % til 80 % RH (ikke-kondenserende)
Vægt (ca.)
*1 Energiforbrug pr. år baseret på tv'ets strømforbrug ved brug 4 timer om dagen 365 om året. Det egentlige
energiforbrug afhænger af, hvordan tv'et bruges.
*2 Den angivne standbyeffekt nås, når tv'et har afsluttet nødvendige interne processer.
Tilgængeligheden af ekstra tilbehør afhænger af land/område/tv-model/lager.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
29 DK
Montering af tilbehør (Beslag til
vægmontering)
x Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at monteringen
af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at montere det selv.
x Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.
Dit tv kan monteres med beslaget til vægmontering SU-WL500 (side 31) (sælges separat).
• Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen, som følger med beslaget til
vægmontering.
• Se side 9 (Afmontering af tv-foden/tv-bordet fra tv'et).
Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan
bære tv'ets vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller
autoriseret installatør under hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse
eller personskade, der opstår som følge af forkert håndtering eller forkert montering.
SU-WL500
Hvis du vil montere tv'et på en væg, skal du fjerne skruerne bag på tv'et. Sørg for at opbevare
skruerne et sikkert sted væk fra børn.
KDL-65HX955
×
Blødt
underlag
KDL-55HX955,
KDL-55/46/40HX855
×
2
×
2
4
Blødt
underlag
~
• Når tv-foden/tv-bordet fjernes fra tv'et, skal skærmen ligge nedad på en stabil overflade, som er større
end tv'et.
• For at undgå beskadigelse af LCD-skærmen skal tv'et lægges på noget blødt stof.
30 DK
SU-WL500
Skrue (+PSW 6 × 16)
Monteringskrog
×
4
DK
Blødt
underlag
~
• Fastgør monteringskrogen ved hjælp af de fire medfølgende skruer til beslaget til vægmontering.
• Når tv-foden/tv-bordet monteres igen, sørg da for at fastgøre skruerne (der blev fjernet tidligere) i de
oprindelige huller på bagsiden af tv'et.
(Fortsættes)
31 DK
Diagram/tabel over skrue- og krogplaceringer
Modelnavn
KDL65HX955
Skrueplacering
Krogplacering
SU-WL500
SU-WL500
d, g
a
e, j
b
55HX955/55HX855
46HX855
40HX855
x SU-WL500
Skrueplacering
Krogplacering
Når monteringskrogen monteres på tv'et.
Når tv'et monteres på grundbeslaget.
a
b
c
32 DK
Oversigt over mål til tv-montering
SU-WL500
F
E
A
C
B
D
H
G
Skærmmidtpunkt
Enhed: cm
Længde for hver monteringsvinkel
Mål for
skærmmidtpunkt
Modelnavn
KDL-
Skærmens mål
A
B
C
D
E
F
G
H
65HX955
150,6
90,1
0,1
46,2
10,9
38,6
85,0
48,3
55HX955
128,0
77,3
6,5
46,3
10,7
34,0
72,9
48,3
55HX855
127,4
75,0
7,8
45,9
9,3
31,9
70,5
47,4
46HX855
107,7
64,0
13,3
45,9
9,3
28,2
60,2
47,4
40HX855
94,4
56,6
17,0
45,9
9,8
26,2
53,2
47,6
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
Tallene i oversigten kan variere en smule afhængigt af monteringen.
ADVARSEL
Den væg, som tv'et monteres på, skal kunne støtte en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt. Se
side 28-29 (Specifikationer) for dets vægt.
33 DK
DK
Additional Information
Sikkerhedsoplysninger
ADVARSEL
Batterier må ikke udsættes for ekstrem
varme som f.eks. solskin, brand eller
lignende.
• Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til
reparation eller blot flyttes.
–
Ventilation
–
• Tildæk ikke ventilationshullerne og
stik ikke noget ind i kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et
som vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et
Sony vægbeslag for at sikre
tilstrækkelig luftcirkulation.
Monteret på væggen
30 cm
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i
overensstemmelse med
nedenstående vejledning for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
10 cm
Installation
• Tv'et skal sættes op ved en let
tilgængelig stikkontakt.
• Placer tv'et på en stabil, plan
overflade.
• Kun en autoriseret intallatør må
udføre væginstallationer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde
anbefales det at anvende Sonytilbehør, herunder:
– Beslag til vægmontering:
SU-WL500
• Anvend de skruer, der følger med
vægbeslaget, når
monteringskrogene sættes på
TV-apparatet. De medfølgende
skruer er beregnet til at være 8 mm 12 mm lange målt fra anlægsfladen
på monteringskrogen.
Skruernes diameter og længde
afhænger af modellen på
vægbeslaget.
Hvis der anvendes andre skruer end
de medfølgende, kan det medføre
indvendige skader på TV-apparatet
eller få det til at falde ned eller
lignende.
8 mm - 12 mm
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
Monteret på stander
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation
og forhindre ansamling af støv og
snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og
monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en
hylde, et tæppe, en seng eller i
et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med
stof, f.eks. gardiner, eller andre
ting, f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist
nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
–
–
Af sikkerhedshensyn skal du
trække netledningen ud af stikket
og være omhyggelig med ikke at
vikle fødderne ind i kablerne.
Tag netledningen ud af
stikkontakten, før du arbejder eller
flytter på tv'et.
Hold netledningen væk fra
varmekilder.
Tag netstikket ud og rengør det
med jævne mellemrum. Hvis
stikket er dækket med støv og
tiltrækker fugt, forringes
isoleringen, og der kan opstå
brand.
Bemærk
• Du må ikke bruge den medfølgende
netledning med andet udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme,
bøje eller sno netledningen.
Ledningstrådene kan være afisoleret
eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge
genstande på netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når
stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange
apparater til samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som
stikket ikke passer i.
Forbudt brug
Tv'et må ikke placeres eller anvendes
på steder eller i omgivelser eller
situationer som de nedenfor
beskrevne. Ellers kan tv'et fungere
dårligt og forårsage brand, elektrisk
stød og personskader.
Placering:
• Udendørs (i direkte sollys), på
stranden, på et skib eller et andet
fartøj, i et køretøj, på hospitaler,
ustabile placeringer, tæt på vand,
fugt eller røg.
• Hvis tv'et placeres i
opklædningsrummet i en offentlig
badeanstalt eller spabad, kan tv'et
blive ødelagt af luftbåret svovl osv.
Skrue (leveres med
vægbeslaget)
Monteringskrog
Krogens montering på
TV-apparatet
Væg
Transport
• Før transport af tv'et tages alle
kabler ud.
• Der skal mindst to eller tre personer
til at bære et stort tv.
• Tv'et skal bæres som vist til højre.
Belast ikke LCD-skærmen og
rammen omkring skærmen.
Væg
Netledning:
Brug netledningen og stikket som
følger for at undgå brand, elektrisk
stød eller skader på personer og
materiel:
–
• Tv'et må ikke udsættes for fysiske
stød eller kraftige vibrationer under
transport.
34 DK
–
–
Brug kun netledninger fra Sony,
ikke fra andre leverandører.
Stikket skal sættes helt ind i
kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med
220-240 V AC.
• Hvis du vil opnå den bedste
billedkvalitet, må du ikke udsætte
skærmen for direkte belysning eller
sollys.
• Undgå at flytte tv'et fra et koldt sted
til et varmt sted. Pludselige
ændringer i rumtemperaturen kan
medføre kondensering. Det kan
betyde, at tv'et viser et dårligt billede
og/eller dårlige farver. Hvis det sker,
skal du sørge for, at fugten
fordamper helt, før du tænder for
tv'et.
• Sprøjt aldrig vand eller
rengøringsmidler direkte på tv'et.
Det kan dryppe til bunden af
skærmen eller udvendige dele og
komme ind i tv'et, hvilket kan
medføre skader på tv'et.
Additional Information
Miljø:
Børn
• Steder, der er varme, fugtige eller
meget støvede, hvor der kan komme
insekter ind, hvor det kan blive udsat
for mekaniske vibrationer, tæt på
brændbare genstande (stearinlys
ol.). TV-apparatet må ikke udsættes
for dryp eller stænk, og der må ikke
anbringes væskefyldte genstande
som f.eks. vaser på TV-apparatet.
• Placer ikke tv'et et fugtigt eller støvet
sted eller i et rum med olieholdig røg
eller damp (i nærheden af
bordkomfurer eller dampanlæg). Det
kan medføre brand, elektrisk stød
eller vridning.
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares
utilgængeligt for børn, så det ikke
sluges ved en fejl.
Hvis følgende problemer
opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen
ud af stikkontakten, hvis følgende
problemer opstår.
Bed din forhandler eller Sony
servicecenter om at få tv'et efterset af
autoriserede serviceteknikere.
Når:
• Du må ikke montere tv'et på steder,
som udsættes for ekstreme
temperaturer, f.eks. i direkte sollys, i
nærheden af en radiator eller et
varmeaftræk. I sådanne tilfælde kan
tv'et blive overophedet, hvilket kan
medføre, at kabinettet slår sig, og/
eller at tv'et svigter.
–
–
–
–
DK
Netledningen er beskadiget.
Stikket passer dårligt.
Tv'et er beskadiget som følge af at
være tabt eller slået, eller der er
kastet genstande mod det.
Væske eller genstande er trængt
ind gennem kabinettets åbninger.
Advarsel
Produktet skal holdes væk fra tændte
lys eller anden form for åben ild for at
undgå brand.
Situation:
• Undlad brug med våde hænder,
med kabinettet afmonteret eller med
udstyr, der ikke anbefales af
producenten. Tag tv'ets netledning
ud af stikkontakten i tordenvejr.
• Monter ikke tv'et, så det rager frem i
åbent rum. Det kan medføre skader
eller ødelæggelse på grund af en
person eller en ting, som rammer ind
i tv'et.
Om LCD-skærmens
temperatur
Når LCD-skærmen bruges i lang tid,
bliver panelets omgivelser varme. Det
er meget varmt, når du berører
enheden med hånden.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod
tv'et. Skærmglasset kan knuses af
slaget og anrette alvorlig
personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du
ikke røre det, før du har trukket
netledningen ud af stikkontakten. I
modsat fald kan du få elektrisk stød.
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere
dage, skal det afbrydes fra lysnettet
af miljø- og sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra
lysnettet, selvom det er slukket, skal
stikket tages ud af stikkontakten for
at afbryde tv'et fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor
tv'et skal stå i standby for at fungere
korrekt.
35 DK
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Nogle mennesker kan opleve
ubehag (f.eks. belastning af øjnene,
træthed eller utilpashed), når de ser
3D-videobilleder eller afspiller
stereoskopiske 3D-spil. Sony
anbefaler alle brugere at holde
pause med jævne mellemrum, når
de ser 3D-videobilleder eller afspiller
stereoskopiske 3D-spil. Hvor længe
og hvor ofte en person skal holde
pause, varierer fra person til person.
Du kan bedst selv finde ud af, hvad
der fungerer bedst for dig. Hvis du
oplever ubehag, skal du stoppe
med at se 3D-videobilleder eller
afspille stereoskopiske 3D-spil, indtil
ubehaget er forsvundet; kontakt
eventuelt en læge, hvis du mener, at
der er brug for det. Du bør også se
(i) betjeningsvejledningen for alle
andre enheder eller medier, som
bruges sammen med dette tv, og (ii)
vores hjemmeside (http://www.sonyeurope.com/myproduct) for de
nyeste oplysninger. Små børns syn
(især dem under seks år) udvikler
sig stadig. Kontakt en læge (f.eks.
en børnelæge eller øjenlæge), før du
giver små børn lov til at se 3Dvideobilleder eller afspille
stereoskopiske 3D-spil. Voksne bør
holde øje med små børn for at være
sikker på, at de følger
anbefalingerne anført ovenfor.
• Brug, opbevar eller efterlad ikke
3D-brillerne eller batteriet i
nærheden af ild eller på steder med
en høj temperatur, f.eks. i direkte
sollys eller i en bil, der opvarmes af
solen.
• Hvis du bruger funktionen simuleret
3D, skal du være opmærksom på, at
det viste billede afviger fra
originalen på grund af
konverteringen, som tv'et laver.
• Der skal være moderat belysning,
da det kan belaste dine øjne at se tv
ved dårligt lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal
du justere lyden, så den ikke er for
høj, da det kan skade hørelsen.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret,
og placer ikke genstande oven på
tv'et. Billedet kan blive uensartet,
eller LCD-skærmen kan blive
beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er
koldt, kan billedet virke udtværet
eller blive mørkt. Dette er ikke tegn
på fejl. Fænomenerne forsvinder,
efterhånden som temperaturen
stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder
(ghosting), når der konstant vises
stillbilleder. Det forsvinder efter et
øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive
varmt, når tv'et er i brug. Dette er
ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille
mængde flydende krystal. Følg de
lokale regler og retningslinjer for
bortskaffelse.
• Udsæt ikke LCD-skærmen for
kraftige slag eller stød. Skærmens
glas kan revne eller gå i stykker og
medføre skader.
Behandling og rengøring
af tv'ets skærmoverflade
og kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et
ud af stikkontakten før rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for
at undgå nedbrydning af materialer
eller skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/
kabinettet med en blød klud. Hvis
støvet sidder fast, skal skærmen
tørres forsigtigt af med en hårdt
opvredet blød klud, der er fugtet let
med vand og et mildt
rengøringsmiddel.
• Sprøjt aldrig vand eller
rengøringsmidler direkte på tv'et.
Det kan dryppe til bunden af
skærmen eller udvendige dele og
komme ind i tv'et, hvilket kan
medføre skader på tv'et.
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet
med højpræcisionsteknologi og
99,99% eller flere effektive pixler,
kan der forekomme sorte pletter eller
lysende punkter (røde, blå eller
grønne), der optræder konstant på
LCD-skærmen. Det er en
konstruktionsmæssig egenskab ved
LCD-skærmen og ikke en fejl.
36 DK
• Du må ikke bruge skuresvampe,
opløsningsmidler eller syreholdige
rengøringsmidler, skurepulver eller
flygtige opløsningsmidler som
alkohol, rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne
midler eller længerevarende kontakt
med gummi- eller vinylmaterialer kan
beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Jævnlig støvsugning af
ventilationshullerne tilrådes for at
sikre tilstrækkelig ventilation.
• Når vinklen på tv'et skal justeres,
skal du bevæge det langsomt for at
undgå, at det flytter sig eller glider
ned fra bordstanderen.
Ekstraudstyr
• Hold ekstraudstyr eller andet udstyr,
der udsender elektromagnetisk
stråling, på afstand af tv'et. Ellers
kan billedforvrængning og/eller
dårlig lyd forekomme.
• Dette udstyr er blevet testet og
fundet at overholde grænserne i
EMC-direktivet ved brug af et
tilslutningssignalkabel, der ikke er
længere end 3 m.
(Vær forsigtig ved
håndtering af
fjernbetjeningen)
Bemærk
• Overhold den korrekte polaritet ved
isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper
eller gamle og nye batterier
samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig
måde. I visse områder kan der være
regler for bortskaffelse af batterier.
Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med
omhu. Tab den ikke, træd ikke på
den, og spild ikke nogen form for
væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder
nær en varmekilde eller på steder i
direkte sollys eller i fugtige lokaler.
Bortskaffelse af enheden
• Du må ikke betjene enheden i
nærheden af medicinsk udstyr
(pacemakere, osv.), da dette kan
forårsage fejl i det medicinske
udstyr.
• Selvom denne enhed sender/
modtager scramblede signaler, vær
opmærksom på uautoriseret
aflytning. Vi hæfter ikke for følgerne
heraf.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke
må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en genbrugsplads
specielt indrettet til modtagelse og
oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at
produktet bortskaffes korrekt,
forebygges de eventuelle negative
miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan
fås hos kommunen, det lokale
renovationsselskab eller butikken,
hvor produktet blev købt.
Fjernelse af
udtjente batterier
(gælder for den
Europæiske
Union og andre
europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet
leveret med dette produkt ikke må
bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol
anvendes i kombination med et
kemisk symbol. Det kemiske symbol
for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført
hvis batteriet indeholder mere end
0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for
sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af
batteriet, forebygges. Materiale
genindvendingen bidrager ligeledes
til at beskytte naturens resourcer. Hvis
et produkt kræver vedvarende
elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre
en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladser
beregnet til affaldshåndtering af
elektriske og elektroniske produkter.
Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker
fjernelse af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til
affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om
genindvinding af dette produkt eller
batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet blev købt.
DK
37 DK
Johdanto
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn
tuotteen. Lue nämä käyttöohjeet
huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
televisiota. Säilytä käyttöohjeet tulevaa
tarvetta varten.
Tämä tuote on valmistettu Sony
Corporationin puolesta, Sony
Corportation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Tämän tuotteen
Euroopan Unionin
lainsäädännön
vaatimustenmukaisuutta
koskevat kyselyt tulee osoittaa
valtuutetulle edustajalle, Sony
Deutschland GmbH:lle,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. Huolto tai
takuu asioita koskevat kyselyt
pyydämme ystävällisesti
osoittamaan takuu tai huolto
dokumenteissa mainituille
edustajille.
Digitaalisen television
toimintaan liittyviä
huomautuksia
• Digitaaliseen televisioon (
)
liittyvät toiminnot toimivat ainoastaan
maissa tai alueilla, joissa lähetetään
digitaalisia maanpäällisiä signaaleja
DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 ja H.264/
MPEG-4 AVC) tai joissa on
käytettävissä yhteensopiva DVB-C/
DVB-C2 (MPEG-2 ja H.264/MPEG-4
AVC) -kaapelipalvelu. Tarkista
jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-T/
DVB-T2-signaalit käytettävissä
asuinpaikkakunnallasi tai kysy
kaapeli- TV:n palveluntarjoajalta,
onko DVB-C/DVB-C2-kaapelipalvelu
yhteensopiva tämän television
kanssa.
• Kaapeli-TV:n palveluntarjoaja voi
veloittaa tarjoamistaan palveluista, ja
sinun on mahdollisesti sitouduttava
palveluntarjoajan liiketoiminnan
ehtojen noudattamiseen.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T/
DVB-T2- ja DVB-C/DVB-C2signaaleiden määrityksiä, mutta
yhteensopivuutta tulevien
digitaalisten maanpäällisten DVB-T/
DVB-T2-lähetysten ja digitaalisten
DVB-C/DVB-C2-kaapelilähetysten
kanssa ei taata.
• Jotkin digitaalisen television
toiminnot eivät välttämättä ole
käytettävissä kaikissa maissa/kaikilla
alueilla, ja DVB-C/DVB-C2-kaapeli ei
välttämättä toimi oikein kaikkien
palveluntarjoajien kanssa.
~
• Seinäasennustelineen
asennusohjeet löytyvät tämän
television käyttöohjeesta.
• Tässä käyttöohjeessa käytetyt kuvat
voivat poiketa omasta TV-mallistasi.
2 FI
• Tämän käyttöohjeen sisältämät
kuvat kaukosäätimestä ovat RMED047-mallista, ellei toisin ole
mainittu.
• Lue sivu 34 (Turvallisuusohjeet),
ennen kuin käytät televisiota. Säilytä
käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
Tuotemerkit
on DVB Projectin rekisteröity
tuotemerkki.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition
Multimedia Interface ovat HDMI
Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
DLNA®, DLNA-logo ja DLNA
CERTIFIED® ovat Digital Living
Network Alliancen tuotemerkkejä,
palvelumerkkejä tai
sertifiointimerkkejä.
Valmistettu Dolby Laboratories -yhtiön
lisenssillä. Dolby ja kaksois-D-merkki
ovat Dolby Laboratories -yhtiön
tuotemerkkejä.
”BRAVIA” ja
ovat Sony
Corporationin tuotemerkkejä.
TrackID on Sony Ericsson Mobile
Communications AB:n tavaramerkki
tai rekisteröity tavaramerkki.
Musiikin ja videoiden
tunnistustekniikan ja liittyvät tiedot
tarjoaa Gracenote®. Gracenote on
musiikin tunnistustekniikan ja liittyvän
sisällön toimituksen alan standardi.
Lisätietoja on osoitteessa
www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- sekä
musiikki- ja videotiedot toimittaa
Gracenote, Inc., copyright ©
2000–tämä päivä Gracenote.
Gracenote Ohjelmisto, copyright ©
2000–tämä päivä Gracenote. Tätä
tuotetta ja palvelua koskee yksi tai
useampi patentti, jonka omistaa
Gracenote. Katso Gracenotesivustosta alustava luettelo
soveltuvista Gracenote-patenteista.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote-logo ja
-logotyyppi sekä ”Powered by
Gracenote” -logo ovat rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä,
jotka omistaa Gracenote
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Wi-Fi Direct on Wi-Fi Alliancen
tavaramerkki.
”Blu-ray Disc”, ”Blu-ray” ja ”Blu-ray
Disc”-logo ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
”Sony Entertainment Network -logo” ja
”Sony Entertainment Network” ovat
Sony Corporationin tavaramerkkejä.
DiSEqC™ on EUTELSATin
tavaramerkki.
Tässä televisiossa on DiSEqC 1.0 tuki. Tätä televisiosta ei ole tarkoitettu
moottorikäyttöisten antennien
ohjaukseen.
(vain KDL-55/46/
40HX855)
Langattomaan signaaliin
liittyvä huomautus
Ranskassa oleville
asiakkaille
DivX®, DivX Certified® ja niihin
liittyvät logot ovat Rovi Corporationin
tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä
ja niitä käytetään lisenssillä.
1. Sony Corporation vakuuttaa täten,
että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä
koskevien direktiivin muiden ehtojen
mukainen.
Tämän LCD TV:n WLAN (WiFi)
-toimintoa tulee käyttää ainoastaan
sisätiloissa. Tämän LCD TV:n WLAN
(WiFi) -toiminnon käyttäminen
ulkotiloissa on kielletty Ranskan
alueella. Varmista, että tämän LCD
TV:n WLAN (WiFi) -toiminto on kytketty
pois päältä ennen kuin laitetta
käytetään ulkotiloissa. (Päätöksen
2002-1009 artikla ja päätöksen 03-908
radiotaajuuksien käyttörajoituksia
koskeva artikla muutoksineen.)
TIETOJA DIVX-VIDEOSTA: DivX® on
Rovi Corporationin tytäryhtiön DivX,
LLC:n luoma digitaalinen
videotiedostomuoto. Tämä on
virallinen DivX Certified® -laite, jolla
voi toistaa DivX-videoita. Sivustosta
divx.com saat lisätietoja ja voit ladata
ohjelmistoja, joiden avulla voit
muuntaa tiedostojasi DivX-videoiksi.
TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMAND
-TOIMINNOSTA: Tämä DivX
Certified® -laite täytyy rekisteröidä,
jotta sillä voidaan toistaa ostettuja
DivX Video-on-Demand (VOD)
-elokuvia. Voit luoda
rekisteröintitunnuksen laitteen
asennusvalikon DivX VOD -osassa.
Lisätietoja rekisteröinnistä on annettu
osoitteessa vod.divx.com.
Halutessasi lisätietoja, käy
osoitteessa:
http://www.compliance.sony.de/
2. Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Langatonta televisiojärjestelmää voi
käyttää seuraavissa maissa:
Alankomaat, Belgia, Bulgaria,
Espanja, Irlanti, Islanti, Italia, Itävalta,
Kreikka, Kypros, Latvia, Liechtenstein,
Liettua, Luxemburg, Malta, Norja,
Puola, Portugali, Ranska, Romania,
Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia,
Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekin
tasavalta, Turkki, Unkari, Viro ja
Yhdistynyt kuningaskunta.
Tunnistemerkintöjen
sijainti
Mallinumerotiedot,
valmistuspäivämäärä (kuukausi/vuosi)
ja jännitemerkintä (asianmukaisten
turvasäännösten mukaisesti)
sijaitsevat television takaosassa tai
pakkauksessa.
Tätä järjestelmää ei saa käyttää
muissa kuin mainituissa Euroopan
maissa.
Langaton
televisiojärjestelmä
- säädöstiedot
Italiassa oleville asiakkaille
RLAN-verkon käyttöä säätelee: s yksityistä käyttöä säätelee 1.8.2003
annetun asetuksen artikla 259
(”sähköistä viestintää koskevat
määräykset”). Erityisesti artikla 104
osoittaa, milloin käyttö edellyttää
viranomaisilta ennakkoon
haettavaa lupaa, ja artikla 105
osoittaa, milloin käyttö on vapaata;
s yleisölle tarjottavaa RLAN-yhteyttä
tietoliikenneverkkoihin ja
-palveluihin säätelee sähköistä
viestintää koskeviin määräyksiin
liittyvä, 28.5.2003 annetun
ministeriön päätöksen artikla 25
(sähköisten tietoliikenneverkkojen
ja-palvelujen lupakäytäntö)
muutoksineen.
Norjassa oleville asiakkaille
Tämän radiolaitteen käyttö on kielletty
Svalbardissa alle 20 kilometrin säteellä
Ny-Ålesundin keskipisteestä.
3 FI
FI
Tietoja tästä oppaasta
(Käyttöohje)
Tässä oppaassa selostetaan television asennus. Lisätietoja
BRAVIA-television käytöstä on annettu ”Sähköinen
käyttöohje”.
Käyttöohje
Selostaa television liitännät, alkuasetukset, perustoiminnot
ja muut asennukseen liittyvät toimenpiteet.
Katso lisätietoja painamalla i-MANUAL-painiketta
Sähköinen käyttöohje
(i-Manual)
Selostaa, miten kaikkia toimintoja käytetään.
i-Manual-oppaan käyttö, ks. sivu 25.
Tässä oppaassa käytetyt kuvat ja piirrokset voivat poiketa
todellisesta näytöstä.
4 FI
Sisällysluettelo
Käytön aloittaminen
Lisävarusteiden tarkistaminen.............................................................. 6
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen ............................................. 6
1: Pöytäjalustan/televisiojalustan kiinnittäminen
(paitsi KDL-65HX955) ...................................................................... 7
2: Television katselukulman säätäminen ............................................ 10
3: Liitännät .......................................................................................... 11
4: Television kaatumisen estäminen................................................... 13
5: Johtojen niputtaminen .................................................................... 14
6: Television yhdistäminen Internetiin ................................................ 15
7: Alkuasetusten määrittäminen ......................................................... 16
BRAVIA-television käyttäminen
TV:n katselu B ............................. w;
Useiden toimintojen ja asetusten valitseminen (Home-valikko) ......... 22
Internet-videon katselu ....................................................................... 24
Ohjeiden etsiminen
Ohjeiden etsiminen sähköisestä
käyttöohjeesta (i-Manual) B........ wg
Lisätietoja
Vianetsintä .......................................................................................... 27
Tekniset tiedot .................................................................................... 28
Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennuskiinnitin) ....................... 30
Turvallisuus-ohjeet.............................................................................. 34
Varotoimenpiteet ................................................................................ 36
5 FI
FI
Käytön aloittaminen
Lisävarusteiden
tarkistaminen
Paristojen
asentaminen
kaukosäätimeen
Kaukosäädin (1)
AAA-kokoiset paristot (tyyppi R03) (2)
Käyttöohje (tämä opas) ja muut asiakirjat
KDL-65/55HX955:
Pöytäjalusta (1)*1 (vain KDL-55HX955)
Pöytäjalustan kiinnitysruuvit (M5 × 16) (3)
(vain KDL-55HX955)
Pöytäjalustan kokoamisruuvit (M5 × 16) (4)
(vain KDL-55HX955)
3D-lasit (sisältää pariston) (2)
3D-lasien pussi (2)
Kamera- ja mikrofoniyksikkö (1)
KDL-55/46/40HX855:
Televisiojalusta (1)
Liitoskappale (1)
Kaula (1)
Televisiojalustan kaulan kiinnitysruuvi
(M5 × 16) (3)
Liitoskappaleen ruuvi (M5 × 16) (3)
Kaulan ruuvi (M5 × 16) (4)
*1 Lisätietoja pöytäjalustan kokoamisesta on
pöytäjalustan mukana toimitetussa ohjeessa.
6 FI
1
2
Irrota suojakalvo.
Avaa kansi painamalla ja työntämällä.
1: Pöytäjalustan/
televisiojalustan
kiinnittäminen
2
Kiinnitä televisio pöytäjalustaan
toimitukseen sisältyvillä ruuveilla.
Nuolimerkit
näyttävät pöytäjalustan
kiinnitykseen käytettävät ruuvinreiät.
(paitsi KDL-65HX955)
~
• Hanki ennen kokoonpanoa valmiiksi
ruuveihin sopiva ristipääruuvitaltta.
FI
KDL-55/46/40HX855
12 cm~
1
Kiinnitä kaula televisiojalustaan.
• Jos käytät sähkötoimista ruuvinväännintä,
valitse kiristysvoiman asetukseksi noin
1,5 Nm {15 kgf·cm}.
Kaulan ruuvi
(M5 × 16)
KDL-55HX955
Katso pöytäjalustan oikeaoppinen kiinnitys
pöytäjalustan mukana toimitetusta ohjeesta.
1
Kaula
Aseta televisio pöytäjalustan päälle.
2
Valmistele TV.
Ohjaintapit
~
• Oikaise televisio yläreunasta ja liu’uta sitä
paikalleen, kunnes ohjaintappeja ei enää
näy.
~
• Varmista TV:tä siirrettäessä, että vähintään
kaksi henkilöä asentaa TV:n
televisiojalustaan kuvan mukaisesti. Jos
yksi henkilö suorittaa asennustyön yksin,
seurauksena voi olla tapaturma tai vahinko.
(Jatkuu)
7 FI
3
Kiinnitä toimitukseen sisältyvä
liitoskappale TV:n taakse.
Kiinnitä toimitukseen sisältyvä
liitoskappale työntämällä sitä ylöspäin.
4
Asenna TV televisiojalustaan.
Ohjaintapit
Pehmeä
liina
Nuolen suunta näyttää televisiojalustan etuosan
~
• Kun TV asennetaan televisiojalustaan, pidä
TV:tä kuvan osoittamalla tavalla ja asenna
se televisiojalustan kahteen kannattimeen.
• Varo, etteivät kätesi tai virtajohto jää
puristuksiin, kun asennat TV:n
televisiojalustaan.
Liitoskappaleen
ruuvi (M5 × 16)
5
Pehmeä liina
Kiinnitä TV televisiojalustaan.
Liitoskappale
~
• Aseta se näyttö alaspäin tukevalle
työtasolle, joka on näyttöä suurempi.
• Varmista asettamalla pehmeä kangas
työtasolle, ettei LCD-näyttöpaneelin pinta
vahingoitu.
8 FI
Televisiojalustan kaulan
kiinnitysruuvi (M5 × 16)
Pöytäjalustan/
televisiojalustan
irrottaminen televisiosta
~
• Älä irrota pöytäjalustaa/televisiojalustaa
muutoin kuin, jos asennat televisioon
lisävarusteita.
• Kun irrotat pöytäjalustan/televisiojalustan
televisiosta, aseta televisio näyttö alaspäin
tukevalle työtasolle, joka on televisiota
suurempi.
• Varmista asettamalla pehmeä kangas
työtasolle, ettei LCD-näyttöpaneelin pinta
vahingoitu.
• Varmista ennen virran kytkemistä televisioon,
että televisio on pystysuorassa asennossa.
Televisioon ei saa kytkeä virtaa LCDnäyttöpaneelin ollessa alaspäin, sillä se voi
aiheuttaa kuvaan vääristymiä.
Pehmeä liina
FI
KDL-55HX955
Irrota pöytäjalusta televisiosta poistamalla
vaiheessa 2 kiinnitetyt ruuvit (sivu 7).
KDL-65HX955
Irrota pöytäjalusta televisiosta poistamalla
pöytäjalustan päässä olevat ruuvit . Irrota
pää liu'uttamalla sitä ylöspäin. Poista sitten
pöytäjalustaan kiinnitetyt ruuvit.
Pää
Pehmeä liina
Pehmeä liina
(Jatkuu)
9 FI
KDL-55/46/40HX855
Irrota televisiojalusta TV:stä poistamalla
vaiheessa 3 ja 5 kiinnitetyt ruuvit (sivu 8).
2: Television
katselukulman
säätäminen
Televisiota voidaan säätää kuvassa
esitettyihin kulmiin.
x Kulman säätäminen (kääntäminen)
(vain KDL-55HX955)
Televisiojalustan kaulan kiinnitysruuvi
(M5 × 16)
Liitoskappaleen
ruuvi (M5 × 16)
~
• Kun säädät kulmaa, pidä jalustasta kiinni
yhdellä kädellä välttääksesi jalustan
tipahtamisen tai television kaatumisen.
*15°
*15°
*15°
*15°
x Kulman säätäminen (kallistaminen)
(vain KDL-55HX955)
*6°
Pehmeä liina
Liitoskappale
* Kulman arvo on ohjeellinen.
~
• Tarkista, ettei television edessä ole mitään
esineitä tai esteitä.
3D-tahdistuslähetin
Infrapuna-anturi
10 FI
3: Liitännät
~
• Kiinnitä satelliittiliitin kevyesti käsin, älä käytä
mitään työkalua.
• Televisio on kytkettävä pois päältä, kun
satelliittiantenni liitetään.
• Käytä antennikaapeliliitintä, joka on enintään
14 mm paksu.
• Käytä HDMI-kaapeliliitintä, jonka koko on
enintään 12 mm (paksu) × 21 mm (leveys).
x Digisovittimen/tallentimen (esim.
DVD-tallentimen) kytkeminen
HDMI-liitäntään
Antennin/digisovittimen/
tallentimen (esim. DVDtallentimen) kytkeminen
FI
x Digisovittimen/tallentimen (esim.
DVD-tallentimen) kytkeminen
SCART-liitäntään
ARC
1
4
Digisovitin/tallennin (esim. DVD-tallennin)
Suositeltu F-tyypin liitin
Sisäjohtimen ulkonema liitäntäosasta on oltava
alle 1,5 mm.
Korkeintaan 7 mm
Digisovitin/tallennin (esim. DVD-tallennin)
~
Korkeintaan 1,5 mm
(Viitteellinen kuva F-tyypin liittimestä)
• Tähän liitäntään suositellaan yleismallista
SCART-kulmaliitintä (oikea).
(Jatkuu)
11 FI
Audio- ja videolaitteiden
kytkeminen
Jalustaan integroidulla
kaiuttimella varustetun
TV:n yhdistäminen
televisiojalustaan (vain
KDL-55/46/40HX855)
Speaker
Integrated
Stand
1
2
Audio/video-laite
12 FI
Yhdistä televisiojalustan johto jalustaan
integroidun kaiuttimen liitäntään TV:n
takana.
Valitse asetus ”Jalustaan integroitu kaiutin”
valikossa ”TV:n sijainti”. Paina HOME ja
valitse sitten ”Asetukset” t ”Ääni” t
”TV:n sijainti” t ”Jalustaan integroitu
kaiutin”.
4: Television
kaatumisen
estäminen
KDL-55HX955
KDL-65HX955
FI
1
KDL-55/46/40HX855
2
3
4
5
Irrota pöytäjalustan oikeanpuoleinen
sivuosa.
Kiinnitä puuruuvi (halkaisija 4 mm,
lisävaruste) televisiojalustaan.
Kiinnitä televisiossa olevaan ruuvinreikään
koneruuvi (M4, lisävaruste).
Sido puuruuvin ja koneruuvin väliin vahva
naru (lisävaruste).
Kiinnitä pöytäjalustan oikeanpuoleinen
sivuosa takaisin alkuperäiselle paikalleen.
M6/M4-koneruuvin pituus vaihtelee narun
paksuuden mukaan.
Katso alla oleva kuva.
1
2
3
Kiinnitä pöytäjalustaan/televisiotasoon
puuruuvi (halkaisija 4 mm, lisävaruste).
Kiinnitä televisiossa olevaan ruuvinreikään
sopiva koneruuvi (lisävaruste).
KDL-65HX955
Käytä M6-ruuvia
KDL-55HX955, KDL-55/46/40HX855
Käytä M4-ruuvia
KDL-65HX955:
10-15 mm
KDL-55HX955,
KDL-55/46/
40HX855:
6-8 mm
M6/M4Ruuvi
Naru
Television
pöytäjalusta/
televisiojalusta
Sido puuruuvin ja koneruuvin väliin vahva
naru (lisävaruste).
13 FI
5: Johtojen
niputtaminen
Irrota johtopidike AC-kannesta ennen johtojen
niputtamista. Käytä johtopidike uudelleen
muiden johtojen niputtamiseen.
KDL-55/46/40HX855
1
2
3*
4
~
• Älä niputa virtajohtoa yhteen muiden johtojen
kanssa.
KDL-65HX955
* Kiinnitä johtopidike liittimien alapuolelle, kun
televisio asennetaan seinälle.
1
2
3*
4
KDL-55HX955
1
2
3*
4
14 FI
6: Television
yhdistäminen
Internetiin
Kun yhdistät tämän television Internetiin, voit
käyttää monia toimintoja: näytä valokuvia,
jotka osoittavat sijaintinsa kartalla, nauti
Internet-videoista jne. Lisätietoja toiminnoista
on i-Manual-oppaassa.
Langattoman LANyhteyden valmistelu
Sisäinen langaton LAN-laite mahdollistaa
pääsyn Internetiin ja kotiverkkoon. Tämän
toiminnon ansiosta voit muodostaa yhteyden
langattomaan lähiverkkoon, niin että saat
käyttöösi langattoman verkon tuomat edut.
Asenna langaton LAN-reititin, ennen kuin
asennat television langattoman LANtoiminnon.
TV
~
• Sinulla on oltava sopimus Internetpalveluntarjoajan kanssa, jotta voit muodostaa
yhteyden Internetiin.
FI
Langaton
reititin
Modeemi
Langallisen verkon
valmistelu
Internet
TV
Internet
Reititintoiminnoilla
varustettu
modeemi
tai
Reititin
Modeemi
Internet
~
• Käytä LAN-yhteyksille luokan 7 johtoa
(lisävaruste).
15 FI
7: Alkuasetusten
määrittäminen
Automaattinen satelliittiviritys:
”Automaattinen satelliittiviritys” virittää
automaattisesti käytettävissä olevat
satelliittikanavat. Digital Satellite
Equipment Control (DiSEqC) 1.0 järjestelmä mahdollistaa vastaanoton jopa
neljästä satelliitista. Seuraavat asetukset
ovat itsenäiset kullekin yhteydelle. Voit
asettaa DiSEqC-tulon kohdassa ”DiSEqCohjaus”, käyttämällä toimintoa ”LNBasetukset”. Yhden kaapelin jakelu
mahdollistaa satelliittilähetyksen jakamisen
yhdellä koaksiaalikaapelilla usealle
vastaanottimelle ilman, että tarvitaan
lukuisia kaapeleita.
1 ”Antennin asetukset”:
1 Valitse ”Kiinteä antenni tai DiSEqC” tai
1
2
”Yhden kaapelin jakelu”.
Kytke televisio pistorasiaan.
Paina television "/1-painiketta. = (virta)
-merkkivalo palaa vihreänä.
Kun kytket virran televisioon ensimmäistä
kertaa, näkyviin tulee Language-valikko.
~
• Kun kytket virran televisioon ensimmäistä
kertaa, television optimointi vaatii hieman
sisäistä prosessointia, ennen kuin voit
määrittää alkuasetukset. Kuvaa ei näy eikä
ääntä kuulu ja ajastimen merkkivalo
television etupaneelissa vilkkuu oranssina
noin 40 sekunnin ajan. Älä katkaise virtaa
televisiosta tämän prosessin aikana.
Joillekin televisioille tämä on tehty valmiiksi
tehtaalla.
2 Jos valitaan ”Yhden kaapelin jakelu”,
voidaan ”Kaista”-alueeksi valita 1-8 ja
haluttu ”Kaistan taajuus”.
~
• ”Yhden kaapelin jakelu” ei ehkä ole
käytettävissä mallista/alueesta riippuen.
Alueesta riippuen voidaan joutua
toimimaan seuraavasti:
1 Valitse ”Valittu satelliitti” tai ”Yleinen
satelliitti”.
2 Jos valitaan ”Valittu satelliitti”, valitse
operaattori.
2 ”Lisäasetukset”:
Voit asettaa viritysasetukset tarkemmin,
jotta löydät paremmin palvelutyypit, jotka
haluat virittää.
”Hakutapa”: Jos ”Verkkohaku” ei löydä
kanavaa, kokeile toimintoa ”Täydellinen
haku”.
3
Valitse kohde painamalla F/f/G/g ja paina
sitten .
Noudata näytön ohjeita.
”Täydellinen haku”: Suorittaa täydellisen
taajuushaun ja takaa kaikkien mahdollisten
ohjelmien virittämisen nykyisellä LNBmäärityksellä. Aiemmin viritetyt kanavat
menetetään.
”Verkkohaku”: Suorittaa haun verkon
transpondereissa (eli NIT-haku). Koska
”Verkkohaku” on nopeampi kuin
”Täydellinen haku”, sitä suositellaan
käytettäväksi, kun tunnettu verkko
viritetään (yleensä satelliittiin liittyvä).
Transponderi on määritettävä
verkkotietojen (muiden transpondereiden)
hakua varten. Aiemmin viritetyt kanavat
menetetään.
”Manuaalinen haku”: Suorittaa haun
manuaalisesti.
16 FI
3 ”LNB-asetukset”:
4 ”Transponderi”
”Kiinteä antenni tai DiSEqC”:
Jos kyseessä on standardoimaton LNB
(low noise block, vähäkohinainen lohko),
voidaan käyttää manuaalista asetusta.
Transponderia ei tarvitse asettaa, jos
valitset ”Täydellinen haku”.
”Hae uusia palveluita”:
– Jos satelliitteja on yksi, se voidaan jättää
alkuasetuksille.
– Jos satelliitteja on kaksi, voit valita
”Äänipurske A” (satelliitti 1) ja ”Äänipurske
B” (satelliitti 2) ”DiSEqC-ohjaus”asetuksissa.
– Voit myös käyttää DiSEqC-ohjausta A
(1. satelliitti) ja B (2. satelliitti), jos LNB- tai
monikytkin pystyy käsittelemään näitä
komentoja.
– Neljälle satelliitille tarvitaan DiSEqC-ohjaus
A, B, C ja D.
”LNB Low Band -taajuus” ja ”LNB
High Band -taajuus”:
– Määrittää LNB-taajuuskaistat. Katso
taajuuden asettaminen LNB-asiakirjoista
(yleensä ”L.O.-taajuus”).
– Oletusarvot ovat yleis-LNB:lle.
– Jos LNB pystyy käsittelemään molempia
kaistoja (matalaa ja korkeaa), voit
määrittää molemmat. Jos se käsittelee
vain yhtä, määritä low band -taajuus.
”22 kHz ohjaus”: Jos LNB on kahden
taajuuden (matala ja korkea) malli tai
yleis-LNB, valitse asetukseksi ”Autom.”.
Televisio hoitaa kaiken automaattisesti.
Valitse muussa tapauksessa asetukseksi
”Pois”.
”LNB-jännite”: Määrittää jännitteen
kaksoispolarisaatio-LNB:lle.
– 13/18V: oletus.
– 14/19V: jos LNB-kaapeli on yli 60 m
pitkä.
– Pois: jos ulkoista virtalähdettä voidaan
käyttää. (Yleensä asetuksena ei saisi olla
pois).
”Yhden kaapelin jakelu”:
– Satelliittien ohjaamiseksi voidaan ”Yhden
kaapelin ohjaus” -asetukseksi valita ”A” (1.
satelliittiryhmä) tai ”B” (2. satelliittiryhmä).
”LNB Low Band -taajuus” ja ”LNB
High Band -taajuus”:
– Määrittää LNB-taajuuskaistat. Katso
taajuuden asettaminen LNB-asiakirjoista
(yleensä ”L.O.-taajuus”).
– Oletusarvot ovat yleis-LNB:lle.
– Jos LNB pystyy käsittelemään molempia
kaistoja (matalaa ja korkeaa), voit
määrittää molemmat. Jos se käsittelee
vain yhtä, määritä low band -taajuus.
– Virittää yhden transponderin.
– Tämä on lisääntyvä haku, ja sitä tulisi
käyttää silloin, kun satelliittiin lisätään uusi
transponderi.
– Aiemmin viritetyt kanavat säilyvät ja
löydetyt lisätään sen satelliittiyhteyden
kanavaluetteloon, jota olet muokkaamassa.
1 Paina HOME ja valitse sitten
>
”Digi-tv-asetukset” > ”Automaattinen
satelliittiviritys”.
2 Noudata kohdan Automaattinen
FI
satelliittiviritys ohjeita.
~
• ”Hae uusia palveluita” ei ole käytettävissä
ensimmäistä asennusta tehtäessä.
• Kun haet uusia palveluita, varmista, että
satelliittisignaali on käytettävissä.
Automaattiviritys:
”Antenni” tai ”Kaapeli”:
Valitse maanpäällisten TV-lähetysten
vastaanottamiseen ulkoisella antennilla
”Antenni”. Jos olet kaapeli-TV-tilaaja etkä
käytä ulkoista digisovitinta, valitse
”Kaapeli”. Jos valitset ”Kaapeli”asetuksen, on suositeltavaa valita
”Pikahaku” pikaviritystä varten. Määritä
”Taajuus”- ja ”Verkon tunnus” asetukset
kaapelitelevisio-operaattorilta saamiesi
tietojen mukaan. Jos ”Pikahaku” ei löydä
kanavia, ota ”Täydellinen haku” käyttöön
(haku voi kestää jonkin aikaa).
~
• Joissakin maissa voidaan valita ”Antenni”
”Kaapeli”-asetuksen sijasta kaapeli-TVohjelmien vastaanottamiseksi.
• ”Täydellinen haku” ei ehkä ole
käytettävissä kaikilla alueilla/kaikissa
maissa.
Kanavien järjestely: Muuttaa televisioon
tallennettujen analogisten kanavien
järjestystä.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä
kanava painamalla F/f ja paina sitten
.
2 Valitse uusi paikka kanavalle
painamalla F/f ja paina sitten .
~
• Satelliittikanavia varten valitse
”Satelliittiohjelmien jaottelu” ”Asetukset” valikon kohdasta ”Digi-tv-asetukset”, jos
haluat muuttaa satelliittikanavien järjestystä
edellä mainitulla tavalla, kun ensimmäinen
asennus on suoritettu.
• Voit virittää kanavat myös manuaalisesti.
(Jatkuu)
17 FI
Verkon käyttöönotto: Asettaa Internetasetukset. Valitse ”Autom.”, jos yhteys
verkkoon halutaan muodostaa
automaattisesti. Muodosta yhteys
manuaalisesti valitsemalla ”Omat valinnat”.
Jos yhteyttä Internetiin ei muodosteta tai
asetukset tehdään myöhemmin, valitse
”Ohita”.
~
• Jos käytät WEP-suojausta, valitse ”Omat
valinnat” t ”Langattoman yhteyden
asetus” t ”Hae”. Valitse sitten verkon nimi
(SSID), johon haluat yhdistää. Jos et löydä
tarvittavaa verkon nimeä, valitse ”[Syötä
käsin]” ja syötä verkon nimi painamalla .
• Käytä lisävarusteena saatavaa USB WLANsovitinta 5 GHz:n langattomaan reitittimeen
(tai tukiasemaan) kytkemistä varten. Kytke
USB WLAN-sovitin ja valitse ”Wi-Fi Direct valmius” -asetukseksi ”Pois”. Paina HOME
ja valitse sitten ”Asetukset” t ”Verkko” t
”Wi-Fi Direct -valmius” t ”Pois”.
• Paina ”Verkon käyttöönotto” -asetusten
tekemiseksi myöhemmin HOME ja valitse
sitten ”Asetukset” t ”Verkko” t ”Verkon
käyttöönotto”.
18 FI
19 FI
BRAVIA-television käyttäminen
TV:n katselu
1
1
Kytke televisioon virta.
Kytke televisioon virta painamalla television tai
kaukosäätimen "/1-painiketta.
1
2
Valitse haluamasi tila.
3
Valitse TV-kanava tai tuloliitäntä.
3
tai
tai
x Digikanavien valitseminen
Käytä painiketta 0-9. Jos kanavanumero on 10 tai
suurempi, paina seuraavaa numeroa nopeasti.
2
3
20 FI
3D-sisällön katseleminen
Tällä toiminnolla voit nauttia vaikuttavasta 3D-viihteestä, kuten 3D-videopeleistä ja 3D-Blu-raylevyistä. Katso ohjeet 3D-asetusten tekemiseksi ja 3D-sisällön katselemiseksi i-Manual-oppaasta ja
3D-lasien mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
FI
Usein käytetyt painikkeet
1
GUIDE
Näyttää digitaalisen ohjelmaoppaan.
2 Väripainikkeet
Kun väripainikkeet ovat käytettävissä, näyttöön
tulee toiminto-opas.
2
3
/
Tiedot/tekstin paljastus
Näyttää kanavan numeron, ohjelmien tiedot ja
kellon.
1
3
4
Tekstityksen asetukset
Voit kytkeä tekstityksen päälle tai pois, kun
katsot digitaalista lähetystä.
5 AUDIO
Voit valita lisä-äänen tai toissijaisen kielen
katsottaessa multiplex-lähetystä (vain
digitaaliset lähetykset).
4
5
21 FI
Useiden toimintojen ja
asetusten valitseminen (Homevalikko)
Voit valita television kaikki toiminnot Home-valikosta.
Seuraavassa on esimerkki kohteen valitsemisesta ja
TV-asetusten muokkaamisesta.
1
Paina HOME.
2
Valitse
(Asetukset)-luokka
painamalla G/g.
”Asetukset”-kohteen sisältö näytetään oikealla.
2, 3
OPTIONS
1
Kaikki luokat, ks. sivu 23 (Luokkaluettelo).
3
Valitse ”Näyttö” painamalla F/f ja
paina sitten .
4
Muokkaa asetuksia.
x Home-valikosta poistuminen
Paina HOME.
x Valinnan tekeminen OPTIONS-painikkeella
Paina OPTIONS.
Hyödyllisten toimintojen ja valikon pikatoimintojen
luettelo tulee näkyviin. Valikkokohteet voivat vaihdella
käytössä olevan tulosignaalin ja/tai sisällön mukaan.
22 FI
Luokkaluettelo
Asetukset
Widgetit
Sovellukset
Sony
Entertainment
Network
Internet-sisältö
Tallenteet
TV
Media
Tulot
Suosikit/Viimeisimmät
FI
Luokat ovat käytettävissä alueesta ja maasta riippuen.
Asetukset
Asetukset (esim. kuva-asetukset, ääniasetukset,
painikeääniasetukset), joiden avulla voit mukauttaa
televisiosi.
Widgetit
Widgetien käyttö.
Sovellukset
Avaa sovellukset, jotka vaativat Internet-yhteyden.
Sony
Entertainment
Network
Mahdollistaa sisällön valitsemisen ”SEN”-verkkopalvelusta
(Sony Entertainment Network).
Internet-sisältö
Television Internet-palveluiden käyttö.
Tallenteet
Voit ajastintallentaa ohjelmia kytketylle USB-kiintolevylaitteelle
ja toistaa tallennettua sisältöä.
TV
Voit valita televisiokanavien luettelon tai ohjelmaoppaan.
Media
Voit valita mediatiedostoja (valokuvia, musiikkia, videoita)
toistettavaksi kytketystä USB-tallennusvälineestä tai
kotiverkosta.
Tulot
Voit valita televisioon kytkettyjä laitteita.
Suosikit/Viimeisimmät
Tuo näkyviin Suosikit-kohteet ja viimeksi katsotut kohteet.
23 FI
Internet-videon katselu
Tämä ominaisuus toimii Internet-sisällön porttina, jonka kautta voit tilata televisioosi paljon erilaista
viihdettä. Saat käyttöösi paljon videosisältöä, kuten elokuvia ja piirrettyjä.
Toiminnon käyttäminen edellyttää laajakaistayhteyttä. Lisätietoja on kohdassa sivu 15 (6: Television
yhdistäminen Internetiin).
1
Paina HOME.
2
Valitse
(Internet-sisältö)
-luokka painamalla G/g.
3
Valitse ”Internet-video”
painamalla F/f ja paina sitten
.
2, 3, 4
1
4
Korosta haluamasi sisältö
painamalla F/f/G/g ja paina sitten
.
~
• Jos toiminnon käytössä ilmenee ongelmia, tarkista Internet-yhteyden asetukset.
• Internet-sisällön käyttöliittymä vaihtelee Internet-sisällöntuottajien mukaan.
• Palvelut estävät videosisällön käyttöä television ”Katselun esto” -asetuksen mukaan. Jotkin
palveluntarjoajat eivät tue tätä toimintoa.
• Jos haluat päivittää Internet-videon sisältöpalvelut, paina HOME ja valitse sitten ”Asetukset” t
”Verkko” t ”Päivitä Internet-sisältö”.
24 FI
Ohjeiden etsiminen
Ohjeiden etsiminen sähköisestä
käyttöohjeesta (i-Manual)
BRAVIA-televisiosi sisältää näytössä luettavan käyttöoppaan.
Voit yhdellä painikkeella avata i-Manual-oppaan, josta saat lisätietoja television toiminnoista.
1
Paina i-MANUAL.
FI
2
Valitse kohde.
1 Valitse kohde painamalla G/g.
1
2
RETURN
2 Valitse kohde painamalla F/f/G/g ja paina
sitten
.
Vierityspalkki*
* Jos vierityspalkki tulee näkyviin, näytä lisää kohteita
painamalla f toistuvasti.
Valitun kohteen sivu tulee näkyviin.
~
• Voit selata sivuja painamalla G/g.
Palaa edelliselle sivulle painamalla RETURN.
(Jatkuu)
25 FI
Usein katsottujen sivujen
tallennus (Suosikit)
Voit tallentaa usein katsotut sivut, jolloin niille
on helppo päästä milloin tahansa.
x Sivun tallentaminen
Paina suosikkeihin lisättävällä sivulla
kaukosäätimen keltaista painiketta.
x Suosikkeihin lisättyjen sivujen
käyttäminen
Sivun näyttäminen
uudelleen televisiota
käytettäessä
Voit vaihtaa i-Manual-näytön ja televisionäytön
välillä. Tämän toiminnon ansiosta voit katsoa
ohjeita i-Manual-oppaasta BRAVIA-televisiota
katseltaessa. Vaihda aikaisemmin näytetyn
i-Manual-näytön ja televisionäytön välillä
painamalla i-MANUAL.
Aikaisemmin näytetty i-Manual-näyttö
Näytä suosikit-luettelo painamalla i-Manualoppaan ollessa näkyvissä kaukosäätimen
vihreää painiketta. Valitse haluttu kohde
painamalla F/f ja paina sitten .
BRAVIA-televisionäyttö
~
• Voit palata edelliselle sivulle painamalla G.
x Suosikin poistaminen
Paina suosikkeihin lisätty sivu on näkyvillä,
paina kaukosäätimen keltaista painiketta.
26 FI
~
• Siirry i-Manual-oppaan etusivulle painamalla
kaukosäätimen punaista painiketta. Voit siirtyä
i-Manual-oppaan etusivulle myös painamalla
HOME ja valitsemalla sitten ”Asetukset” t
”i-Manual”.
• Kun televisiosta katkaistaan virta tai se siirtyy
valmiustilaan, i-Manual-opas näytetään
etusivulta, kun valitaan ”i-Manual”.
Lisätietoja
Vianetsintä
Kun 1 (valmiustila) -merkkivalo vilkkuu, laske kuinka monta kertaa se välähtää
(3 sekunnin välein).
Katkaise television virta television "/1-painikkeella, irrota virtajohto ja ilmoita jälleenmyyjälle tai
Sony-huoltokeskukseen merkkivalon vilkkumistiheys (välähdysten määrä).
Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo ei vilku, tarkista alla olevassa taulukossa mainitut
kohdat.
Katso myös i-Manual-oppaan kohta ”Vianetsintä”. Jos ongelma ei poistu, toimita televisio huoltoon
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Syy/ratkaisu
FI
Kuva ei näy (ruutu on
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
pimeänä) eikä ääntä kuulu. • Kytke televisio verkkovirtaan ja paina television "/1
-painiketta.
• Jos merkkivaloon 1 (valmiustila) syttyy punainen valo,
paina "/1 kaukosäätimestä.
Näytössä näkyy pieniä
mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä.
• Kuva koostuu kuvapisteistä. Kuvassa näkyvät pienet
mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (kuvapisteet) eivät ole
merkki viasta.
Joitakin ohjelmia ei voi
virittää.
• Tarkista antenni tai lautanen.
• Satelliittikaapelissa voi olla oikosulku tai kaapelissa voi olla
yhteysongelmia. Tarkista kaapeli ja yhteys, ja sammuta
sitten televisio virtakytkimestä ja kytke se takaisin päälle.
• Antamasi taajuus voi olla alan ulkopuolella. Kysy tietoja
satelliittilähetysyhtiöltä.
Kaapelitelevisiopalveluja
(ohjelmia) ei löydy.
• Tarkista kaapeliliitäntä tai viritysasetukset.
• Kokeile suorittaa ”Automaattiviritys” valitsemalla ”Antenni”
valinnan ”Kaapeli” sijasta.
Television virta katkeaa
itsestään (televisio siirtyy
valmiustilaan).
• Tarkista, onko ”Uniajastin” käytössä, tai varmista ”Ajastin”
-toiminnon ”Kesto”-asetus.
• Tarkista, onko ”Television valmiustila” käytössä.
Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda paristot.
• Televisio saattaa olla SYNC-tilassa.
Paina television ohjaamiseksi SYNC MENU, valitse ”TVohjaus” ja valitse sitten ”Home (valikko)” tai ”Vaihtoehdot”.
”Katselun esto” -salasana
on unohtunut.
• Syötä PIN-koodiksi 9999. (Televisio hyväksyy aina
oletusarvoisen PIN-koodin 9999.)
Television kehys
lämpenee.
• Kun televisio on päällä pitkään, sen kehys lämpenee.
Kädellä koskettaessa se voi tuntua kuumalta.
27 FI
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Näyttöpaneeli
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
TV-järjestelmä
Analoginen: maa/alue-valinnasta riippuen: B/G/H, D/K, L, I, M
Digitaalinen: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 otetaan käyttöön vain, kun valitaan ”Deutschland”.
DVB-T/DVB-C
Satelliitti: DVB-S/DVB-S2
Väri-/kuvajärjestelmä
Analoginen: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digitaalinen: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (maks. 30 Mt/s, rajoitettu
työkalu), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Kanavien näkyvyysalue
Analoginen: UHF/VHF/kaapeli, valitusta maasta/alueesta riippuen
Digitaalinen: UHF/VHF/kaapeli, valitusta maasta/alueesta riippuen
Satelliitti: IF-taajuus 950-2150 MHz
Äänentoisto
10 W + 10 W + 10 W
Tulo-/lähtöliitännät
Antennijohto
75 ohmin ulkoinen liitäntä VHF/UHF-liittimelle
Satelliittiantenni
Naaraspuolinen F-tyypin liitin IEC169-24, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V & 22 KHz ohjaus
/
AV1
21-nastainen Scart-liitin (CENELEC-standardi), sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja
television audio-/videolähdön.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponenttivideo): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Audiotulo (RCA-liitännät)
Videotulo (tavallinen RCA-liitäntä Y-tulolla)
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC-muodot
Video (3D):
Frame Packing -tila 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Side-by-Side -tila 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Over-Under -tila 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Audio: kaksikanavainen lineaarinen PCM: 32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä, Dolby Digital
Analoginen audiotulo (stereominiliitäntä) (vain HDMI IN 2, yhteinen PC IN -liitännän kanssa)
ARC (Audio Return Channel) (vain HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT Optinen digitaaliliitäntä (kaksikanavainen lineaarinen PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
AUDIO OUT / i
Audiolähtö (stereominiliitäntä)
Kuulokeliitäntä
Speaker Integrated Stand Televisiojalustan äänilähtö
(vain KDL-55/46/
40HX855)
Analoginen RGB (15-nastainen Mini D-sub)
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN Audiotulo (stereominiliitäntä) (yhteinen HDMI IN 2 -liitännän kanssa)
1,
2 (HDD REC)
USB-liitäntä, USB-kiintolevylaiteliitäntä (vain
2)
Maksu-TV-moduulin (CAM) paikka
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-liitäntä (Yhteysnopeus voi vaihdella verkon käyttöympäristön mukaan.
10BASE-T/100BASE-TX-tiedonsiirtonopeutta ja laatua ei taata tässä televisiossa.)
Mallinimi KDL-
65HX955
55HX955
Virta ja muut
Käyttöjännite
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Energiatehokkuusluokka
A
Näytön koko (halkaisija)
Noin 163,9 cm/65 tuumaa
Noin 138,8 cm/55 tuumaa
Virrankulutus ”Koti”/
”Vakio”
-tilassa
139 W
113 W
”Myymälä”/ 263 W
”Kirkas”
-tilassa
201 W
28 FI
A
Mallinimi KDL-
65HX955
Keskimääräinen vuotuinen 193 kWh
energiankulutus*1
157 kWh
55HX955
Virrankulutus
valmiustilassa*2
0,30 W (15 W ohjelmiston / elektronisen
ohjelmaoppaan päivitystilassa)
0,30 W (15 W ohjelmiston / elektronisen
ohjelmaoppaan päivitystilassa)
Näytön erottelutarkkuus
1 920 pistettä (vaaka) × 1 080 viivaa (pysty)
Mitat (noin) (l × k × s)
pöytäjalustan kanssa
150,6 × 96,5 × 37,4 cm
128,0 × 82,9 × 36,9 cm
ilman pöytäjalustaa
150,6 × 90,1 × 5,1 cm
128,0 × 77,3 × 4,9 cm
pöytäjalustan kanssa
47,7 kg
29,6 kg
ilman pöytäjalustaa
43,6 kg
26,7 kg
Vakiovarusteet
Katso sivu 6 (Lisävarusteiden tarkistaminen).
Lisävarusteet
Seinäasennuskiinnitin: SU-WL500
3D-lasit: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera- ja mikrofoniyksikkö: CMU-BR100
Langaton USB LAN liitin: UWA-BR100
Paino (noin)
Käyttölämpötila
0 ºC - 40 ºC
Käytön ilmankosteus
10 % - 80 % RH (ei-kondensoiva)
Mallinimi KDL-
55HX855
46HX855
40HX855
B
FI
Virta ja muut
Käyttöjännite
220 V – 240 V AC, 50 Hz
Energiatehokkuusluokka
A
A
Näytön koko (halkaisija)
Noin 138,8 cm/55 tuumaa
Noin 116,8 cm/46 tuumaa
Noin 101,6 cm/40 tuumaa
Virrankulutus ”Koti”/
”Vakio”
-tilassa
93,0 W
78,0 W
73,0 W
”Myymälä”/ 158 W
”Kirkas”
-tilassa
130 W
125 W
Keskimääräinen vuotuinen 129 kWh
energiankulutus*1
108 kWh
101 kWh
Virrankulutus
valmiustilassa*2
0,25 W (15 W ohjelmiston /
elektronisen ohjelmaoppaan
päivitystilassa)
0,25 W (15 W ohjelmiston /
elektronisen ohjelmaoppaan
päivitystilassa)
0,25 W (15 W ohjelmiston /
elektronisen ohjelmaoppaan
päivitystilassa)
Näytön erottelutarkkuus
1 920 pistettä (vaaka) × 1 080 viivaa (pysty)
Mitat (noin) (l × k × s)
televisiojalustan kanssa
129,4 × 77,2 × 29,5 cm
109,7 × 66,3 × 25,5 cm
96,4 × 58,9 × 25,5 cm
ilman televisiojalustaa
127,4 × 75,0 × 3,5 cm
107,7 × 64,0 × 3,5 cm
94,4 × 56,6 × 4,0 cm
televisiojalustan kanssa
27,9 kg
21,6 kg
18,5 kg
ilman televisiojalustaa
21,7 kg
16,6 kg
13,7 kg
Vakiovarusteet
Katso sivu 6 (Lisävarusteiden tarkistaminen).
Lisävarusteet
Seinäasennuskiinnitin: SU-WL500
3D-lasit: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera- ja mikrofoniyksikkö: CMU-BR100
Langaton USB LAN liitin: UWA-BR100
Käyttölämpötila
0 °C - 40 °C
Käytön ilmankosteus
10 % - 80 % RH (ei-kondensoiva)
Paino (noin)
*1 Vuosittainen virrankulutus, joka perustuu television 4 tunnin päivittäiseen käyttöön 365 päivänä vuodessa. Todellinen
energiankulutus riippuu siitä, miten televisiota käytetään.
*2 Mainittu valmiustilan virrankulutus on voimassa sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät sisäiset
toimenpiteet.
Lisävarusteiden saatavuus riippuu maasta/alueesta/television mallista/varastotilanteesta.
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta.
29 FI
Lisävarusteiden asentaminen
(seinäasennuskiinnitin)
x Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television seinäasennus
annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai asiantuntevan urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa laitetta
itse.
x Sony-jälleenmyyjille ja huoltoliikkeille:
Noudata turvallisuusohjeita tämän tuotteen asennuksessa, kausihuollossa ja tarkastuksessa.
Televisio voidaan asentaa käyttämällä seinäasennuskiinnitintä SU-WL500 (myydään erikseen)
(sivu 31).
• Katso asennusohjeet seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetuista ohjeista.
• Katso sivu 9 (Pöytäjalustan/televisiojalustan irrottaminen televisiosta).
Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi,
kestääkö seinä television painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn
jälleenmyyjän tai huoltoliikkeen tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi
huomiota. Sony ei ole vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen
väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
SU-WL500
Kun asennat televisiota seinälle, irrota television takana olevat ruuvit. Pane ruuvit talteen
turvalliseen paikkaan pois lasten ulottuvilta.
KDL-65HX955
×
KDL-55HX955,
KDL-55/46/40HX855
×
2
×
2
4
Pehmeä liina
Pehmeä liina
~
• Kun irrotat pöytäjalustan/televisiojalustan televisiosta, aseta televisio näyttö alaspäin tukevalle työtasolle,
joka on televisiota suurempi.
• Varmista asettamalla pehmeä kangas työtasolle, ettei LCD-näyttöpaneelin pinta vahingoitu.
30 FI
SU-WL500
Ruuvi (+PSW 6 × 16)
Kiinnityskoukku
×
4
FI
Pehmeä liina
~
• Kiinnitä kiinnityskoukku seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetulla neljällä ruuvilla.
• Jos kiinnität pöytäjalustan/televisiojalustan takaisin paikalleen, muista kiinnittää ruuvit (jotka irrotettiin
aiemmin) television takana oleviin alkuperäisiin reikiinsä.
(Jatkuu)
31 FI
Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaavakuva/taulukko
Mallinimi
KDL65HX955
Ruuvin sijainti
Koukun sijainti
SU-WL500
SU-WL500
d, g
a
e, j
b
55HX955/55HX855
46HX855
40HX855
x SU-WL500
Ruuvin sijainti
Koukun sijainti
Kun kiinnityskoukku asennetaan televisioon.
Kun televisio asennetaan pohjakiinnikkeeseen.
a
b
c
32 FI
Television asennusmittataulukko
SU-WL500
F
E
A
C
B
D
H
G
FI
Ruudun keskipiste
Yksikkö: cm
Mallinimi
KDL-
Näytön mitat
Pituudet kussakin asennuskulmassa
Ruudun
keskikohdan mitta
Kulma (0°)
Kulma (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
65HX955
150,6
90,1
0,1
46,2
10,9
38,6
85,0
48,3
55HX955
128,0
77,3
6,5
46,3
10,7
34,0
72,9
48,3
55HX855
127,4
75,0
7,8
45,9
9,3
31,9
70,5
47,4
46HX855
107,7
64,0
13,3
45,9
9,3
28,2
60,2
47,4
40HX855
94,4
56,6
17,0
45,9
9,8
26,2
53,2
47,6
Taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.
VAROITUS
Seinän on kestettävä asennettavan television painoon verrattuna vähintään nelinkertainen paino. Paino,
ks. sivu 28-29 (Tekniset tiedot).
33 FI
Additional Information
Turvallisuusohjeet
VAROITUS
Älä jätä paristoja alttiiksi kuumuudelle,
kuten auringonpaisteelle tai avotulelle.
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja
käytössä seuraavia ohjeita
välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai
henkilövahingot.
• Kun toimitat television huoltoon, tai
kun kuljetat sitä muuton yhteydessä,
pakkaa laite alkuperäiseen
pakkaukseen ja suojaa se
alkuperäisillä pakkausmateriaaleilla.
Ilmanvaihto
• Älä peitä television
ilmanvaihtoaukkoja äläkä työnnä
mitään kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla
olevan kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen
käyttäminen on erittäin suositeltavaa
riittävän ilmankierron
varmistamiseksi.
Asennus seinälle
Verkkovirtajohto
Noudata verkkovirtajohdon ja
pistorasian käsittelyssä seuraavia
ohjeita välttääksesi tulipalon tai
sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
–
–
–
–
30 cm
10 cm
10 cm
–
Asennus
• Televisio on sijoitettava helposti
käsillä olevan verkkopistorasian
lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa
ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää
käyttää Sonyn varusteita:
– Seinäasennusteline:
SU-WL500
• Kiinnitä kiinnityskoukut televisioon
seinäasennustelineen mukana
toimitetuilla ruuveilla. Mukana
toimitettujen ruuvien pituus on
8 mm - 12 mm mitattuna
kiinnityskoukun kiinnityspinnasta.
Ruuvien halkaisija ja pituus
vaihtelevat riippuen
seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen
ruuvien käyttö voi aiheuttaa vaurioita
television sisäosiin, television
putoamisen tai muuta vahinkoa.
8 mm - 12 mm
Ruuvi (toimitetaan
seinäasennustelineen
mukana)
Kiinnityskoukku
Koukun kiinnike
television takana
Laitteen kuljettaminen ja
siirtäminen
• Irrota kaikki kaapelit ennen television
siirtämistä.
• Suurikokoisen television
siirtämisessä tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.
• Kun siirrät laitetta käsin, kannattele
sitä kuvan mukaisesti. Älä paina
LCD-näytön pintaa tai näytön
ympärillä olevaa kehystä.
• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle
tärinälle kuljetuksen aikana.
34 FI
–
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
Asennus jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita
varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai
pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan
varaan, ylösalaisin, takaperin tai
sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn,
maton tai vuoteen päälle tai
kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään
tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai
sanomalehdellä jne.
– Älä asenna televisiota alla
olevien kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
–
Käytä ainoastaan Sonyn
verkkovirtajohtoa. Älä käytä
muiden valmistajien johtoja.
Työnnä pistoke kunnolla
pistorasiaan.
Television saa kytkeä ainoastaan
verkkovirtaan 220-240 V AC.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
kaapeleiden asennuksen ajaksi
turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
ennen kuin teet mitään
toimenpiteitä televisiolle tai siirrät
sitä.
Pidä verkkovirtajohto etäällä
lämmönlähteistä.
Irrota pistoke pistorasiasta ja
puhdista se säännöllisin väliajoin.
Jos pistoke on pölyinen ja siihen
tiivistyy kosteutta, sen eriste voi
vaurioitua ja seurauksena voi olla
tulipalo.
Huomautuksia
• Älä käytä television mukana
toimitettua verkkovirtajohtoa
minkään muun laitteen
virtaliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä
verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai
rikkoutua.
• Älä tee muutoksia
verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä
verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta,
älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta
samaan pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota
seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa.
Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä,
jotka aiheuttavat tulipalon, sähköiskun,
laitteen vaurioitumisen ja/tai
henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Seinä
Seinä
• Ulkotilat (suora auringonpaiste),
merenranta, laiva tai muu alus,
ajoneuvon sisätilat,
terveydenhoitolaitokset, epävakaa
sijoituspaikka, altistus vedelle,
sateelle, kosteudelle tai savulle.
• Jos televisio sijoitetaan kylpylän tai
kuuman lähteen pukuhuoneeseen,
rikkihöyryt jne. voivat vahingoittaa
televisiota.
• Älä aseta ruutua suoraan keino- tai
auringonvaloon. Se huonontaa
kuvan laatua.
Additional Information
• Vältä television siirtämistä kylmästä
lämpimään. Äkilliset
huonelämpötilan muutokset voivat
aiheuttaa kosteuden tiivistymistä.
Tämä voi heikentää television
kuvanlaatua ja/tai väritoistoa. Jos
näin käy, anna kosteuden haihtua
kokonaan ennen virran kytkemistä
televisioon.
• Älä koskaan ruiskuta vettä tai
pesuainetta suoraan televisioon. Sitä
voi valua näytön alaosaan tai
ulkopuolisiin osiin ja päästä
television sisään, mikä voi aiheuttaa
vaurioita televisiolle.
Kielletty ympäristö:
• Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen
ympäristö; paikat, joissa television
sisään voi mennä hyönteisiä tai
joissa televisio voi joutua alttiiksi
tärinälle; tulenarkojen esineiden
läheisyys (kynttilät jne.). Television
päälle ei saa tiputtaa tai roiskuttaa
mitään nesteitä eikä sen päälle saa
laittaa nesteillä täytettyjä esineitä
(esim. kukkamaljakkoa).
• Älä sijoita televisiota kosteaan tai
pölyiseen ympäristöön tai
huoneeseen, jossa on öljyistä savua
tai höyryä (keittolevyjen tai
ilmankostuttajien läheisyyteen).
Tästä voi olla seurauksena tulipalo,
sähköisku tai tuotteen vääntyminen.
• Älä asenna televisiota paikkaan,
jossa se altistuu äärimmäisille
lämpötiloille, kuten suoraan
auringonpaisteeseen, lämpöpatterin
tai lämmityskanavan läheisyyteen.
Televisio voi ylikuumentua tällaisissa
olosuhteissa, mistä voi olla
seurauksena sen kotelon
vääntyminen ja/tai toimintahäiriö.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti.
Näytön lasi voi särkyä iskun
voimasta aiheuttaen vakavia
vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee
vaurioita, älä koske siihen ennen
kuin olet irrottanut virtajohdon
pistorasiasta. Sähköiskun vaara.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan
päivään, kytke se irti verkkovirrasta
ympäristö- ja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti
verkkovirrasta, kun se kytketään pois
päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta
irrottamalla pistoke
verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin
televisioissa voi olla toimintoja, jotka
toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
FI
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television
päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten
ulottuvilta, jotta lapset eivät
vahingossa nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet
ongelmatilanteissa
Katkaise virta televisiosta ja irrota
pistoke pistorasiasta välittömästi, jos
jokin alla mainituista
ongelmatilanteista esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi
valtuutettuun huoltoon jälleenmyyjän
tai Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
–
–
–
–
Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
Pistoke ei ole sopiva.
Televisio on vaurioitunut
putoamisen, iskun tai törmäyksen
vuoksi.
Television sisään on päässyt
nestettä tai esineitä.
Varoitus
Älä sijoita kynttilää tai muuta avotulta
tämän tuotteen lähelle, jotta vältät
tulipalon vaaran.
Kielletyt tilanteet:
• Älä käytä televisiota kostein käsin tai
jos television suojapaneeli on
irrotettu. Älä käytä televisiota
sellaisten lisälaitteiden kanssa, jotka
eivät ole valmistajan hyväksymiä.
Irrota television virtapistoke ja
antennin pistoke pistorasiasta
ukkosmyrskyn aikana.
• Älä asenna televisiota niin, että se
ulottuu avoimeen tilaan. Televisioon
törmäävä henkilö tai esine voi
vahingoittaa sitä.
Tietoja LCD-näytön
lämpötilasta
Jos LCD-näyttöä käytetään pitkiä
aikoja, paneelin ympäristö lämpenee.
Kädellä kokeiltaessa se voi tuntua
kuumalta.
35 FI
Varotoimenpiteet
Television katseleminen
• Jotkut henkilöt voivat saada fyysisiä
oireita (silmien rasittumista,
väsymystä tai pahoinvointia)
3D-videokuvan katselusta tai
stereoskooppisten 3D-pelien
pelaamisesta. Sony suosittelee, että
kaikki katselijat pitävät säännöllisin
välein taukoja katsellessaan
3D-videokuvaa tai pelatessaan
stereoskooppisia 3D-pelejä.
Taukojen pituuden ja taajuuden
tarve vaihtelee henkilöittäin. Toimi
itsellesi parhaalla tavalla. Jos koet
epämiellyttäviä oireita, lopeta
3D-videokuvan katselu tai
stereoskooppisten 3D-pelien
pelaaminen, kunnes oireet häviävät.
Ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.
Tutustu myös (i) muiden tämän
television kanssa käytettävien
laitteiden tai tallennusvälineiden
käyttöohjeisiin ja (ii) Internetsivustoomme
(http://www.sony-europe.com/
myproduct), jossa on uusimmat
tiedot aiheesta. Pienten (erityisesti
alle kuusivuotiaiden) lasten näköaisti
on vielä kehitysvaiheessa. Kysy
lisätietoja lääkäriltä (lastenlääkäriltä
tai silmälääkäriltä), ennen kuin annat
lasten katsoa 3D-videokuvaa tai
pelata stereoskooppisia 3D-pelejä.
Aikuisten tulee tarkkailla lapsiaan ja
varmistaa, että he noudattavat
edellä mainittuja suosituksia.
• Älä käytä, säilytä tai jätä 3D-laseja
tai paristoa tulen lähelle tai kuumaan
paikkaan, kuten suoraan
auringonvaloon tai auringon
lämmittämään autoon.
• Simuloitua 3D-toimintoa
käytettäessä ruudussa näkyvä kuva
on erilainen kuin alkuperäinen,
koska televisio muuntaa sen.
• Katsele televisiota kohtuullisessa
valaistuksessa, sillä katselu
heikossa valaistuksessa tai pitkän
aikaa rasittaa silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus
kuulokkeita käyttäessäsi riittävän
pieneksi, sillä suuri
äänenvoimakkuus voi vahingoittaa
kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle
kehitetyn teknologian mukaisesti, ja
siinä on tehokkaita pikseleitä
vähintään 99,99 %. LCD-näytössä
voi näkyä jatkuvasti mustia pisteitä
tai kirkkaita valopisteitä (punainen,
sininen tai vihreä). Tämä on LCDnäytön normaali ominaisuus eikä siis
merkki viasta.
36 FI
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa
äläkä laita mitään esineitä television
päälle. Kuva voi muuttua
epätasaiseksi tai LCD-näyttö voi
vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä
paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua.
Tämä ei ole merkki viasta. Nämä
ilmiöt häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton
kuva pitkäksi ajaksi, näyttöön
saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi
kuitenkin kadota jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen
television käytön aikana on
normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän
nestekiteitä. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
• Älä altista LCD-näyttöä voimakkaille
iskuille tai töytäisyille. Näytön lasi voi
haljeta tai pirstoutua ja aiheuttaa
vammoja.
Television näytön pinnan
ja kotelon käsitteleminen
ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto
pistorasiasta aina ennen television
puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
vahingoittamasta kotelon tai näytön
pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta
tai kotelosta pehmeällä liinalla. Jos
pöly ei lähde pois helposti, pyyhi
näyttö pehmeällä liinalla, joka on
kostutettu laimealla
pesuaineliuoksella.
• Älä koskaan ruiskuta vettä tai
pesuainetta suoraan televisioon. Sitä
voi valua näytön alaosaan tai
ulkopuolisiin osiin ja päästä
television sisään, mikä voi aiheuttaa
vaurioita televisiolle.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta
tai emäksistä pesuainetta,
hankausjauhetta tai liuotinta, kuten
alkoholia, bensiiniä tai tinneriä, tai
hyönteismyrkkyä. Tällaisten aineiden
käyttö tai pitkäaikainen kosketus
kumin tai vinyylin kanssa voi
vahingoittaa näytön ja kotelon
pintaa.
• Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa
imuroida säännöllisin väliajoin hyvän
ilmanvaihdon varmistamiseksi.
• Kun säädät television
katselukulmaa, siirrä laitetta
varovasti, jotta se ei irtoa
tai luiskahda pois pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
• Pidä kaikki sähkömagneettista
säteilyä aiheuttavat lisävarusteet tai
laitteet poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi
aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/
tai kohinaa.
• Tämä laite on testeissä todettu
olevan EMC-direktiivin rajoitusten
mukainen käytettäessä
liitäntäkaapelia, joka on enintään
3 metrin pituinen.
(Huomioitavaa
kaukosäätimen käytöstä)
Huomautuksia
• Tarkista oikea polariteetti
asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä
paristoja tai uusia ja vanhoja
paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot
ympäristöystävällisesti. Joissakin
maissa paristojen hävittämiseen
liittyy määräyksiä. Kysy neuvoa
jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti.
Varo pudottamasta kaukosäädintä
tai astumasta sen päälle. Älä
myöskään kaada mitään nestettä
kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä
lämmönlähteen lähelle tai suoraan
auringonvaloon. Älä myöskään pidä
sitä kosteassa huoneessa.
Laitteen langattoman
yhteyden toiminta
• Älä käytä laitetta lääketieteellisten
laitteiden (kuten
sydämentahdistimen) lähellä, jottei
laitteiden toiminta häiriinny.
• Vaikka tämä laite lähettää ja
vastaanottaa salattua signaalia,
varmista kuitenkin, että signaalia ei
kaapata. Sony ei vastaa signaalin
kaappamisesta aiheutuvista
seurauksista.
Television
käytöstäpoisto ja
hävittäminen
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön
ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla,
että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta
käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja
laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys (koskee
Euroopan
unionia sekä
muita Euroopan maita,
joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä).
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei paristoa
lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon
on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos
paristo sisältää enemmän kuin
0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan
käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto
suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita
käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
FI
37 FI
Introduksjon
Takk for at du valgte dette Sonyproduktet. Les gjennom denne
håndboken før du begynner å bruke
TV-en, og ta vare på den for fremtidig
referanse.
Dette produktet er produsert av
eller på vegne av Sony
Corporation 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japan.
Henvendelser relatert til produkt
samsvar basert på Europeisk
Unions lovgivning skal
adresseres til autorisert
representant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For
service eller garanti saker,
vennligst referer til adresse som
nevnt i separat service eller
garanti dokument.
Merknader til digital TVfunksjon
• Alle funksjoner som gjelder digitalTV (
) vil kun fungere i land eller
områder der vanlige, digitale DVB-T/
DVB-T2 (MPEG-2 og H.264/MPEG-4
AVC)-signaler kringkastes eller der
hvor du har tilgang til en kompatibel
DVB-C/DVB-C2 (MPEG-2 og H.264/
MPEG-4 AVC)- kabelservice.
Vennligst opplys din lokale
forhandler dersom du kan motta et
DVB-T/DVB-T2-signal der du bor
eller spør kabeltilbyderen om
dennes DVB-C/DVB-C2kabelservice er egnet for integrert
drift med denne TV-en.
• Din kabeltilbyder kan muligens
forlange et gebyr for servicen eller
kreve at du aksepterer dennes
bedriftsvilkår og -betingelser.
• Denne TV-en samsvarer med
DVB-T/DVB-T2- og DVB-C/DVB-C2spesifikasjonene, men kompatibilitet
med fremtidig digital, vanlig DVB-T/
DVB-T2- og DVB-C/DVB-C2-digital
kabelkringkasting kan ikke
garanteres.
• Endel digitale TV-funksjoner er
muligens ikke tilgjengelige i noen
land/områder og DVB-C/DVB-C2kabel vil muligens ikke fungere helt
som den skal med noen tilbydere.
~
• Instruksjoner om å "Installere
veggmonteringsbraketten" er
inkludert i bruksanvisningen til
denne TV-en.
• Illustrasjonene som brukes i denne
veiledningen varierer avhengig av
din TV-modell.
• Illustrasjonene av fjernkontrollen
som brukes i denne veiledningen er
for RM-ED047 med mindre annet er
oppgitt.
• Før du bruker TV-en, må du lese
side 34 (Sikkerhetsinformasjon).
2 NO
Oppbevar denne bruksanvisningen
for senere referanse.
Varemerker
er et registrert varemerke for
DVB-prosjektet.
HDMI, HDMI-logoen og HighDefinition Multimedia Interface er
varemerker eller registrerte
varemerker for HDMI Licensing LLC i
USA og andre land.
DLNA®, DLNA-logoen og DLNA
CERTIFIED® er varemerker,
servicemerker eller
sertifiseringsmerker for Digital Living
Network Alliance.
Produsert under lisens fra Dolby
Laboratories. Dolby og det doble
D-symbolet er varemerker for Dolby
Laboratories.
"BRAVIA" og
for Sony Corporation.
er varemerker
TrackID er et varemerke eller registrert
varemerke for Sony Ericsson Mobile
Communications AB.
Musikkgjenkjenningsteknologi og
relaterte data leveres av Gracenote®.
Gracenote er industristandarden
innen musikkgjenkjenningsteknologi
og levering av relatert innhold. Du
finner mer informasjon ved å gå til
www.gracenote.com.
CD-, DVD-, Blu-ray Disc- og
musikkrelaterte data fra Gracenote,
Inc., copyright © 2000-nå Gracenote.
Gracenote Software, copyright ©
2000-nå Gracenote. Én eller flere
patenter som eies av Gracenote,
gjelder for dette produktet og denne
tjenesten. Slå opp på nettstedet til
Gracenote for en ikke-utfyllende liste
over gjeldende Gracenote-patenter.
Gracenote, CDDB, MusicID,
MediaVOCS, Gracenote-logoen og logotypen og logoen "Powered by
Gracenote", er enten registrerte
varemerker eller varemerker
tilhørende Gracenote i USA og/eller
andre land.
Opera® Browser from Opera Software
ASA. Copyright 1995-2012 Opera
Software ASA. All rights reserved.
Wi-Fi Direct er et merke for Wi-Fi
Alliance.
"Blu-ray Disc", "Blu-ray" og "Blu-ray
Disc"-logoen er varemerker for Blu-ray
Disc Association.
"Sony Entertainment Network-logo" og
"Sony Entertainment Network" er
varemerker for Sony Corporation.
DiSEqC™ er et varemerke for
EUTELSAT.
Denne TV-en støtter DiSEqC 1.0.
Denne TV-en er ikke ment for styring
av motoriserte antenner.
(kun KDL-55/46/
40HX855)
DivX®, DivX Certified® og tilknyttede
logoer er varemerker for Rovi
Corporation eller dets datterselskaper
og brukes under lisens.
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt
videoformat utviklet av DivX, LLC, et
datterselskap av Rovi Corporation.
Dette er en offisiell DivX Certified®enhet som spiller DivX-video. Besøk
divx.com for mer informasjon og
programvareverktøy for konvertering
av filer til DivX-videoer.
OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
Denne DivX Certified®-enheten må
være registrert for å kunne spille av
kjøpte DivX Video-on-Demand (VOD)filmer. For å få registreringskoden din,
finner du DivX VOD-delen i enhetens
oppsettsmeny. Gå til vod.divx.com for
mer informasjon om hvordan du
fullfører registreringen.
Merknad til trådløse
signaler
1. Sony Corporation erklærer herved
at utstyret er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige
relevante krav i direktiv 1999/5/EC.
For flere detaljer, vennligst se:
http://www.compliance.sony.de/
2. Merknad for kunder: Følgende
informasjon gjelder kun for utstyr som
er solgt i land som anvender EUdirektivene.
Trådløst TV-system kan brukes i
følgende land:
Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros,
Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland,
Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn,
Island, Irland, Italia, Latvia,
Liechtenstein, Litauen, Luxembourg,
Malta, Nederland, Norge, Polen,
Portugal, Slovakia, Romania, Slovenia,
Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, og
Storbritannia.
For kunder i Frankrike
WLAN (WiFi)-funksjonen på denne
LCD TV-en skal utelukkende brukes
inne i bygninger. Enhver bruk av
WLAN (WiFi)-funksjonen på denne
LCD TV-en utenfor bygninger er
forbudt på fransk territorium. Sørg for
at WLAN (WiFi)-funksjonen på denne
LCD TV-en er deaktivert før den
brukes utenfor bygningene. (ART
Decision 2002-1009 som tilpasset av
ART Decision 03-908, i forbindelse
med restriksjoner for bruk av
radiofrekvenser).
Plassering av
identifikasjonsmerket
Etiketter med modellnr.,
produksjonsdato (måned/år) og
strømforsyningsrangering (i henhold til
gjeldende sikkerhetsregulering) er
plassert på baksiden av TV-en eller
esken.
NO
Dette utstyret kan betjenes i andre
land utenfor Europa.
Trådløst TV-system
- Informasjon om
forskrifter
For kunder i Italia
Bruk av RLAN-nettverket er regulert: s ved privat bruk, av lovforskriften
1.8.2003, nr. 259 ("reglement for
elektronisk kommunikasjon").
Spesielt artikkel 104 indikerer når
innhenting av en generell tillatelse
er nødvendig på forhånd og
artikkel 105 indikerer når fri bruk er
tillatt;
s ved offentlighetens bruk av f.eks.
det trådløse TV-systemet for å
oppnå RLAN-tilgang til
telekommunikasjonsnettverk og
-tjenester, av regjeringsforskrift
28.5.2003, med endringer, og
artikkel 25 (generell tillatelse for
elektronisk
kommunikasjonsnettverk og
-tjenester) av reglement for
elektronisk kommunikasjon.
For kunder i Norge
Det er ikke tillatt å bruke dette
radioutstyret i det geografiske
området til Ny-Ålesund, Svalbard
innenfor en radius på 20 km fra
sentrum.
3 NO
Om denne håndboken
(Bruksanvisning)
Denne håndboken forklarer hvordan du setter opp TV-en din.
For mer informasjon om hvordan du bruker BRAVIA TV-en,
henvis til "Elektronisk brukermanual".
Bruksanvisning
Forklarer hvordan du setter opp TV-en din som
tilkoblinger, oppsett for første gang og grunnleggende
operasjoner.
For mer informasjon, trykk på i-MANUAL-knappen
Elektronisk
brukermanual (i-Manual)
Forklarer hvordan du bruker alle funksjonene. Se
side 25 for informasjon om hvordan du bruker i-Manual.
Bilder og illustrasjoner brukt i denne håndboken kan avvike
fra den faktiske skjermen.
4 NO
Innhold
Komme i gang
Kontrollere tilbehøret ............................................................................ 6
Sette batteriene inn i fjernkontrollen ..................................................... 6
1: Feste bordstativet / TV-stativet (gjelder ikke KDL-65HX955) ........... 7
2: Justere TV-ens synsvinkel .............................................................. 10
3: Tilkoblinger ..................................................................................... 11
4: Forhindre at TV-en velter ................................................................ 13
5: Binde sammen kablene.................................................................. 14
6: Koble TV-en til Internett .................................................................. 15
7: Utføre grunnleggende innstilling .................................................... 16
Bruke BRAVIA TV-en din
Se på TV B.................................... w;
Velge forskjellige funksjoner og innstillinger (Hjemme (meny)) ......... 22
Se på Internett-video .......................................................................... 24
Slå opp instruksjoner
Slå opp instruksjoner i den
elektronisk brukermanualen
(i-Manual) B .................................. wg
Tilleggsinformasjon
Feilsøking ........................................................................................... 27
Spesifikasjoner ................................................................................... 28
Montere tilbehøret (veggmonteringsbrakett)...................................... 30
Sikkerhets-informasjon ....................................................................... 34
Forholdsregler .................................................................................... 36
5 NO
NO
Komme i gang
Kontrollere
tilbehøret
Sette batteriene
inn i
fjernkontrollen
Fjernkontroll (1)
AAA-batterier (type R03) (2)
Bruksanvisning (denne veiledningen) og
andre dokumenter
KDL-65/55HX955:
Bordstativ (1)*1 (kun KDL-55HX955)
Festeskruer for bordstativ (M5 × 16) (3)
(kun KDL-55HX955)
Monteringsskruer for bordstativ (M5 × 16) (4)
(kun KDL-55HX955)
3D Briller (batteri inkludert) (2)
Pose for 3D Briller (2)
Kamera- og mikrofonenhet (1)
KDL-55/46/40HX855:
TV-stativ (1)
Ledd (1)
Brakett (1)
Festeskrue for TV-stativbrakett
(M5 × 16) (3)
Leddskrue (M5 × 16) (3)
Brakettskrue (M5 × 16) (4)
*1 Se det medfølgende bordstativheftet for montering
av bordstativet.
6 NO
1
2
Fjern beskyttelsesarket.
Trykk og skyv dekselet for å åpne.
1: Feste
bordstativet /
TV-stativet
2
Fest TV-en til bordstativet med skruene
som medfølger. Pilene
viser
plasseringen av skruehullene som brukes
for festing av bordstativet.
(gjelder ikke
KDL-65HX955)
~
• Pass på at du har en Phillips-skrutrekker
som passer skruene før monteringen.
KDL-55/46/40HX855
12 cm ~
1
NO
Fest braketten til TV-stativet.
• Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still
inn tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m
{15 kgf·cm}.
Brakettskrue
(M5 × 16)
KDL-55HX955
Brakett
Se heftet som fulgte med bordstativet for riktig
montering.
1
Sett TV-en på bordstativet.
2
Klargjør TV-en.
Styrepinner
~
• Sett TV-en på linje fra toppen, skyv den inn
til styrepinnene ikke lengre kan ses.
~
• Når du flytter TV-en, må du passe på at to
eller flere personer monterer TV-en på
TV-stativet som vist i illustrasjonen. Dersom
én person gjør monteringen alene, kan
dette føre til et uhell eller personskade.
(Fortsatt)
7 NO
3
Monter medfølgende brakett til baksiden
av TV-en.
Skyv den medfølgende brakett opp for å
feste.
4
Monter TV-en på TV-stativet.
Styrepinner
Myk klut
Pilretning viser fronten på TV-stativet
~
Leddskrue
(M5 × 16)
• Når du monterer TV-en på TV-stativet,
holder du TV-en som vist i illustrasjonen og
monterer den på de to brakettene til
TV-stativet.
• Vær forsiktig så du ikke klemmer hendene
dine eller strømledningen når du monterer
TV-en på TV-stativet.
5
Myk klut
Fest TV-en og TV-stativet.
Ledd
~
• Må du legge skjermen med skjermsiden
ned på en stabil arbeidsoverflate som er
større enn skjermen.
• For å forhindre at du skader overflaten til
LCD-skjermen må du bruke en myk klut på
arbeidsoverflaten.
8 NO
Festeskrue for TV-stativbrakett
(M5 × 16)
Demontere bordstativet /
TV-stativet fra TV-en
~
• Bordstativet / TV-stativet må ikke fjernes av
andre årsaker enn for å montere tilsvarende
tilbehør på TV-en.
• Når du demonterer bordstativet / TV-stativet fra
TV-en, plasserer du TV-en med skjermsiden
ned på en stabil arbeidsoverflate som er større
enn TV-en.
• For å forhindre at du skader overflaten til
LCD-skjermen må du bruke en myk klut på
arbeidsoverflaten.
• Sørg for at TV-en står i en vertikal posisjon før
den slås på. TV-en må ikke slås på med
LCD-skjermen vendt ned da dette kan føre til
en ujevn bildeoppstilling.
Myk klut
NO
KDL-55HX955
KDL-65HX955
Når du skal demontere bordstativet fra TV-en,
fjerner du skruene
på bordstativets hode.
Skyv oppover for å fjerne hodet. Fjern deretter
skruene som er festet til bordstativet.
Når du skal demontere bordstativet fra TV-en,
fjerner du skruene som ble festet i trinn 2
(side 7).
Hode
Myk klut
Myk klut
(Fortsatt)
9 NO
KDL-55/46/40HX855
For å demontere TV-stativet fra TV-en, fjerner
du skruene som ble festet i trinn 3 og 5
(side 8).
2: Justere TV-ens
synsvinkel
Denne TV-en kan justeres innenfor vinklene
som illustrert.
x Vinkeljustering (veiv)
(kun KDL-55HX955)
~
Festeskrue for TV-stativbrakett (M5 × 16)
Leddskrue
(M5 × 16)
• Når du justerer vinkelen, holder du stativet med
én hånd for å unngå at stativet glipper eller at
TV-en velter.
*15°
*15°
*15°
*15°
x Vinkeljustering (vipp)
(kun KDL-55HX955)
*6°
Myk klut
Ledd
* Vinkelen er omtrentlig verdi.
~
• Sørg for at det ikke er noen hindringer foran
TV-en.
3D Signal Sender
IR-sensor
10 NO
3: Tilkoblinger
~
• Skru satellittkontakten forsiktig til med fingrene.
Bruk ikke verktøy.
• TV-en må være slått av ved tilkobling av
satelittmottakeren (antennen).
• Bruk en antennekabelkontakt som ikke er
tykkere enn 14 mm.
• Bruk en HDMI-kabelkontakt innenfor 12 mm
(tykkelse) × 21 mm (bredde).
x Slik kobler du til en dekoder/
opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med
HDMI
Koble til antenne/
dekoder/opptaker (f.eks.
DVD-opptaker)
x Slik kobler du til en dekoder/
opptaker (f.eks. DVD-opptaker) med
SCART
NO
ARC
1
4
Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker)
Anbefaling for plugg av F-type
Den indre ledningen må ikke stikke ut mer enn
1,5 mm.
Dekoder/opptaker (f.eks. DVD-opptaker)
~
• En universal SCART-ledning med vinkel mot
høyre anbefales for denne tilkoblingen.
Maks. 7 mm.
Maks. 1,5 mm.
(Referansetegning for plugg av F-type)
(Fortsatt)
11 NO
Koble til lyd-/
videoenheter
Koble TV-en til med en
høyttaler integrert i stativ
til TV-stativet (kun KDL55/46/40HX855)
Speaker
Integrated
Stand
1
2
Lyd-/videoenhet
12 NO
Koble kabelen på TV-stativet til Høyttaler
integrert i stativ-kontakt på baksiden av
TV-en.
Still inn til "Høyttaler integrert i stativ." i
"TV-plassering"-menyen. Trykk på HOME,
velg deretter "Innstillinger" t "Lyd" t
"TV-plassering" t "Høyttaler integrert i
stativ".
4: Forhindre at
TV-en velter
KDL-55HX955
KDL-65HX955
NO
KDL-55/46/40HX855
1
2
3
4
5
1
2
3
Skru en treskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) inn i bordstativet / TVstativet.
Skru en maskinskrue (medfølger ikke) inn i
skruehullet på TV-en.
KDL-65HX955
Bruk M6-skrue
KDL-55HX955, KDL-55/46/40HX855
Bruk M4-skrue
Fjern høyre sidedeksel på bordstativet.
Sett inn en treskrue (4 mm i diameter,
medfølger ikke) i TV-stativet.
Skru en maskinskrue (M4, medfølger ikke)
inn i skruehullet på TV-en.
Fest treskruen og maskinskruen med en
sterk snor (medfølger ikke).
Sett bordstativets høyre sidedeksel tilbake
i opprinnelig posisjon.
M6/M4-maskinskruens lengde varierer,
avhengig av ledningens diameter.
Se illustrasjonen under.
KDL-65HX955:
10-15 mm
KDL-55HX955,
KDL-55/46/
40HX855:
6-8 mm
Skrue
M6/M4
Ledning
TV-ens
bordstativ /
TV-stativ
Fest treskruen og maskinskruen med en
sterk snor (medfølger ikke).
13 NO
5: Binde sammen
kablene
Før du binder sammen kablene, må du fjerne
kabelholderen fra vekselstrømdekselet. Bruk
kabelholderen om igjen til å binde sammen de
andre kablene.
KDL-55/46/40HX855
1
2
3*
4
~
• Ikke bind strømledningen sammen med andre
kabler.
KDL-65HX955
* Ved montering på veggen, fester du
kabelholderen under terminalene.
1
2
3*
4
KDL-55HX955
1
2
3*
4
14 NO
6: Koble TV-en til
Internett
Når du kobler denne TV-en til Internett, kan du
ha glede av mange funksjoner: Vise frem et
fotografi som viser plasseringen sin på kartet,
ha glede av Internettvideo, osv. For detaljer
om funksjonene, henviser du til i-Manual.
~
• Du må ta kontakt med en Internett-leverandør
for å få tilgang til Internett.
Forberede et trådløst
LAN
Den innebygde trådløst LAN-enheten lar deg
få tilgang til Internett og hjemmenettverket ditt.
Med denne funksjonen, kan du koble til et
trådløst LAN og dra nytte av fordelene med et
nettverk i et kabelfritt miljø. Før du setter opp
den trådløse LAN-funksjonen til TV-en, må du
sørge for at du setter opp en trådløs LANruter.
TV
Trådløs
ruter
Forberede et kablet
nettverk
NO
Modem
TV
Internett
Internett
Modem med
ruterfunksjoner
eller
Ruter
Modem
Internett
~
• For LAN-tilkoblinger, bruk en kategori 7-kabel
(medfølger ikke).
15 NO
7: Utføre
grunnleggende
innstilling
Automatisk satellittinnstilling:
"Automatisk satellittinnstilling" stiller
automatisk inn tilgjengelige satellittkanaler.
Digital Satellite Equipment Control
(DiSEqC) 1.0-styring muliggjør innstilling
på opptil fire forskjellige satellitter.
Følgende innstillinger er uavhengige for
hver tilkobling. For oppsett av DiSEqCinnsignal i "DiSEqC kontroll" brukes
"LNB-konfigurasjon". Distribusjon med én
kabel muliggjør levering av
satellittsendinger med én enkel koaksial
kabel til flere mottakere som utelukker
behovet for flere kabler.
1 "Antennekonfigurasjon":
1 Velg "Fast antenne eller DiSEqC" eller
"Distribusjon med én kabel.".
2 For "Distribusjon med én kabel." kan du
1
2
velge området for "Bånd" mellom
1-8 og stille inn ønsket "Frekvens for
bånd".
Koble TV-en til et strømuttak.
Trykk på "/1 på TV-en. = (strøm)indikatoren lyser grønt.
Når du slår TV-en på for første gang, vises
språkmenyen på skjermen.
~
• Når du slår på TV-en for første gang, må
TV-en bruke noe tid på interne prosesser
for optimering før du kan utføre den
grunnleggende innstillingen. Det vil ikke
være noe bilde og lyd, og timerindikatoren
foran på TV-en blinker oransje i ca.
40 sekunder. Ikke slå av TV-en mens dette
pågår.
For enkelte TV-er har denne prosessen blitt
fullført på fabrikken.
~
• "Distribusjon med én kabel." er kanskje ikke
tilgjengelig avhengig av landet/området
ditt.
Følgende prosedyrer kan være
nødvendige avhengig av området:
1 Velg "Foretrukket satellitt" eller
"Generell satellitt".
2 For "Foretrukket satellitt", velg
foretrukket operatør.
2 "Avanserte innstillinger":
Brukes til detaljert oppsett av
søkeinnstillingene for å finne tjenester du
vil stille inn.
"Kanalsøktype": Hvis ingen kanaler blir
funnet med "Nettverksbasert kanalsøk",
prøver du "Fullt kanalsøk".
3
Trykk på F/f/G/g for å velge et element,
trykk deretter på .
Følg anvisningene på skjermen.
"Fullt kanalsøk": Utfører en fullstendig
frekvensskanning, og stiller inn alle kanaler
som kan tas inn med de valgte LNBinnstillingene. Tidligere innstilte kanaler blir
fjernet.
"Nettverksbasert kanalsøk": Utfører en
skanning i transponderne i et nettverk
(såkalt NIT-skanning). Fordi
"Nettverksbasert kanalsøk" er raskere enn
"Fullt kanalsøk", anbefales dette
alternativet ved innstilling av et kjent
nettverk (normalt forbundet med en
satellitt). Det må spesifiseres en
transponder som nettverksinformasjonen
(andre transpondere) skal hentes fra.
Tidligere innstilte kanaler blir fjernet.
"Manuelt kanalsøk": Utfører et søk
manuelt.
16 NO
3 "LNB-konfigurasjon":
4 "Transponder"
For "Fast antenne eller DiSEqC":
Ved ikke-standard LNB (low noise block blokkering av lavt støy), er manuell
innstilling tilgjengelig.
Du trenger ikke stille inn transponderen
når du velger "Fullt kanalsøk".
"Søk etter nye tjenester":
– For én enkel satellitt, kan du la de
innledende innstillingene brukes.
– For to satellitter, kan du stille inn
"Toneburst A" (første satellitt) og
"Toneburst B" (andre satellitt) i "DiSEqC
kontroll"-innstillingen.
– Du kan også bruke DiSEqC-kommandoen
A (1. satellitt) og B (2. satellitt), hvis din
LNB eller multibryter håndterer disse
kommandoene.
– For fire satellitter, kreves DiSEqC kontroll
A, B, C og D.
"LNB Low Band frekvens" og "LNB
High Band frekvens":
– Spesifiserer LNB-frekvensbånd.
Kontroller LNB-dokumentasjonen for
innstilling av frekvenser (vanligvis angitt
som "L.O.-frekvens").
– Standardverdiene er for Universal LNB.
– Hvis din LNB kan håndtere begge bånd
(lavt og høyt), kan du spesifisere begge.
Hvis den bare håndterer ett bånd,
spesifiserer du lavbånd.
"22 kHz tone": Dersom LNB er tobånds
(lav- og høybånds) eller Universal LNB,
still inn til "Auto". TV-en vil ordne alt
automatisk. Ellers stiller du inn til "Av".
"LNB-spenning": Spesifiserer innstilt
spenning for en LNB med dobbel
polarisering.
– 13/18V: standard.
– 14/19V: hvis LNB-kabelen er mer enn
60 m lang.
– Av: hvis en ekstern strømforsyning kan
brukes. (Vanligvis bør den ikke være av).
For "Distribusjon med én kabel.":
– For å kontrollere satellittene, kan du stille
inn "A" (første gruppe med satellitter) eller
"B" (andre gruppe med satellitter) i "Kontroll
via én kabel."-innstillingen.
"LNB Low Band frekvens" og "LNB
High Band frekvens":
– Spesifiserer LNB-frekvensbånd.
Kontroller LNB-dokumentasjonen for
innstilling av frekvenser (vanligvis angitt
som "L.O.-frekvens").
– Standardverdiene er for Universal LNB.
– Hvis din LNB kan håndtere begge bånd
(lavt og høyt), kan du spesifisere begge.
Hvis den bare håndterer ett bånd,
spesifiserer du lavbånd.
– Stiller inn på én enkelt transponder.
– Dette er et trinnvis søk, og bør brukes hvis
en ny transponder blir montert på
satellittmottakeren.
– Tidligere innstilte programmer bevares og
nye legges til programlisten til den
satellittilkoblingen som du redigerer.
1 Trykk på HOME, velg deretter
>
"Digital innstilling" > "Automatisk
satellittinnstilling".
2 Følg instruksjonen på Automatisk
satellittinnstilling.
~
• "Søk etter nye tjenester" er ikke tilgjengelig
når første oppsett utføres.
• Når du søker etter de nye tjenestene, må
du sjekke om satellittsignalet er tilgjengelig.
Automatisk kanalinnstilling:
"Egen Antenne" eller "Kabel":
Velg "Egen Antenne" for å motta
bakkebundet TV-sending med en ekstern
antenne. Velg "Kabel" dersom du er en
kabel-TV-abonnement som ikke bruker en
ekstern dekoder. Når du velger "Kabel",
anbefaler vi at du velger "Hurtig kanalsøk"
for hurtig innstilling. Still inn "Frekvens" og
"Nettverks-ID" i henhold til informasjonen
fra kabelleverandøren. Hvis ingen kanaler
blir funnet med "Hurtig kanalsøk", prøver
du "Fullt kanalsøk" (selv om det kan ta litt
tid).
~
• I enkelte land kan du velge "Egen Antenne"
i stedet for "Kabel" for å motta kabel-TVprogrammer.
• "Fullt kanalsøk" er kanskje ikke tilgjengelig,
avhengig av region/land.
Kanalsortering: Endrer rekkefølgen som
de analoge kanalene er lagret i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen
som du vil flytte til den nye posisjonen,
trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge den nye
posisjonen for kanalen, trykk så på .
~
• For satellittkanaler velger du "Satellitt
kanalsortering" i "Digital innstilling" under
"Innstillinger" for å endre rekkefølgen på
satellittkanaler med samme
fremgangsmåte som over, når det første
oppsettet er fullført.
• Du kan også stille inn kanalene manuelt.
(Fortsatt)
17 NO
NO
Nettverksoppsett: Stiller inn Internettinnstillingene. Still inn "Auto" for å koble til
nettverket automatisk. Velg "Egendefinert"
for å koble til manuelt.
Dersom du ikke bruker Internett, eller for å
sette opp senere, velger du "Hopp over".
~
• Dersom du bruker WEP-sikkerhet, velg
"Egendefinert" t "Trådløst oppsett" t
"Skann". Velg deretter nettverksnavnet
(SSID) som du vil koble til. Dersom du ikke
kan finne nødvendig nettverksnavn, velg
"[Manuell inntasting]" og trykk på
for å
angi nettverksnavn.
• Bruk den ekstra USB trådløst LANadapteren for å koble til med den trådløse
ruteren (eller tilgangspunktet) på 5 GHz.
Sett inn USB trådløst LAN-adapter og still
inn "Hvilemodus for Wi-Fi Direct" til "Av".
Trykk på HOME, velg deretter "Innstillinger"
t "Nettverk" t "Hvilemodus for Wi-Fi
Direct" t "Av".
• For å stille inn "Nettverksoppsett" senere,
trykk på HOME, velg deretter "Innstillinger"
t "Nettverk" t "Nettverksoppsett".
18 NO
19 NO
Bruke BRAVIA TV-en din
Se på TV
1
1
Slå på TV-en.
Trykk på "/1 på TV-en eller fjernkontrollen for å
slå TV-en på.
1
2
Velg en modus.
3
Velg en TV-kanal eller velg en
inngang.
3
eller
eller
x Slik velger du digitale kanaler
Bruk 0-9. For kanalnumre 10 og over, trykker du raskt
på neste siffer.
2
3
20 NO
Se på 3D-innhold
Denne funksjonen lar deg oppleve kraftig 3D-underholdning, som stereoskopiske 3D-spill og 3D
Blu-ray Disc. Henvis til i-Manual samt bruksanvisningen som medfølger 3D Briller for informasjon om
hvordan du stiller inn 3D-innstillingene eller ser på 3D-innhold.
NO
Ofte brukte knapper
1
GUIDE
Viser den digitale programguiden.
2 Fargede knapper
Når de fargede knappene er tilgjengelige,
vises en veiledning for bruk av disse på
skjermen.
2
3
1
3
/
Info/Vis tekst
Viser kanalnummer, detaljer om programmer
og klokken.
4
Innstilling av teksting
Du kan slå på/av teksting mens du ser på
digitale sendinger.
5 AUDIO
Du kan velge den sekundære lyden eller et
sekundært språk mens du ser på
multiplekssendinger (kun digitale sendinger).
4
5
21 NO
Velge forskjellige funksjoner og
innstillinger (Hjemme (meny))
Du kan velge alle funksjonene på TV-en fra Hjemme-menyen.
Her er et eksempel på hvordan du kan velge et
element og tilpasse TV-innstillingene.
1
Trykk på HOME.
2
Trykk på G/g for å velge
(Innstillinger)-kategorien.
Innholdet til "Innstillinger" vises på høyre side.
2, 3
OPTIONS
1
Se side 23 (Kategoriliste) for alle kategorier.
3
4
Trykk på F/f for å velge
"Visning", trykk deretter på
.
Tilpass innstillingene.
x Slik avslutter du Hjemme-menyen
Trykk på HOME.
x Slik velger du med OPTIONS-knappen
Trykk på OPTIONS.
En liste over praktiske funksjoner og menysnarveier
vises. Menyelementene varierer avhengig av
gjeldende inngang og/eller innhold.
22 NO
Kategoriliste
Innstillinger Miniprogrammer
Programmer
Sony
Entertainment
Network
Internettinnhold
Opptak
TV
Media
Innganger
Favoritter/logg
Tilgjengelige kategorier avhenger av regionen og landet ditt.
NO
Innstillinger
Inneholder innstillinger (f.eks. bildeinnstillinger,
lydinnstillinger, tastetoneinnstilling) som lar deg tilpasse
TV-en.
Miniprogrammer
Muliggjør tilgang til miniprogrammer.
Programmer
Starter applikasjoner som krever en Internett-tilkobling.
Sony
Entertainment
Network
Muliggjør valg av innhold fra den online tjenesten "SEN" (Sony
Entertainment Network).
Internettinnhold
Muliggjør tilgang til Internett-tjenester for TV-en.
Opptak
Muliggjør timeropptak til en tilkoblet USB HDD-enhet, og et
utvalg av innspilt innhold som du kan spille av.
TV
Lar deg velge en liste over TV-kanaler eller en programguide.
Media
Muliggjør valg av mediefiler (foto, musikk, video) for avspilling
på en tilkoblet USB-lagringsenhet eller hjemmenettverket ditt.
Innganger
Muliggjør valg av enheter koblet til TV-en.
Favoritter/logg
Viser elementer i Favoritter og nylig viste elementer.
23 NO
Se på Internett-video
Denne funksjonen fungerer som en gateway til Internett-innhold, og leverer et utvalg med
underholdning som er tilgjengelig på etterspørsel direkte til TV-en. Du kan se på videoer, inkludert
filmer og tegneserier.
Du må opprette en bredbåndsforbindelse til Internett. For detaljer, se side 15 (6: Koble TV-en til
Internett).
1
Trykk på HOME.
2
Trykk på G/g for å velge
(Internettinnhold)-kategorien.
3
Trykk på F/f for å velge
"Internett-video", trykk deretter
på .
4
Trykk på F/f/G/g for å utheve
ønsket innhold, trykk deretter på
.
2, 3, 4
1
~
• Dersom du opplever problemer med denne funksjonen, må du sjekke om Internett-tilkoblingen er riktig
satt opp.
• Grensesnittet til Internett-innhold avhenger av leverandørene av Internettinnhold.
• Tjenester blokkerer videoinnhold basert på "Tilgangskontroll"-innstillingen på TV-en. Enkelte
tjenesteleverandører støtter ikke denne funksjonen.
• For å oppdatere Internett-videoinnholdstjenester, trykk på HOME, velg deretter "Innstillinger", t
"Nettverk" t "Oppdater Internett-innhold".
24 NO
Slå opp instruksjoner
Slå opp instruksjoner i den
elektronisk brukermanualen
(i-Manual)
Bruksanvisningen er innebygd i din BRAVIA TV, og kan vises på skjermen.
Med bare ett knappetrykk kan du få tilgang til i-Manual og lære mer om TV-ens funksjoner.
1
Trykk på i-MANUAL.
2
Velg et element.
NO
1 Trykk på G/g for å velge et element.
1
2
RETURN
2 Trykk på F/f/G/g for å velge et element, trykk
deretter på
.
Rullefelt*
* Dersom et rullefelt vises, trykk gjentatte ganger på f for
å vise flere elementer.
Siden til det valgte elementet vises.
~
• Du kan bla gjennom sider med G/g.
Trykk på RETURN for å gå tilbake til den forrige siden.
(Fortsatt)
25 NO
Lagre ofte viste sider
(bokmerke)
Du kan lagre ofte viste sider slik at de er lett å
finne igjen.
x Slik lagrer du en side
I siden som skal bokmerkes, trykk på den gule
knappen på fjernkontrollen.
Vise siden igjen mens
TV-en betjenes
Du kan bytte mellom i-Manual-skjermen og
TV-skjermen. Denne funksjonen lar deg
henvise til anvisningene i i-Manual samtidig
som du bruker BRAVIA TV-en din. Trykk på
i-MANUAL for å bytte mellom i-Manualskjermen som ble sist vist og TV-skjermen.
i-Manual-skjermen som ble sist vist
x Slik får du tilgang til den
bokmerkede siden
Mens du viser i-Manual, trykk på den grønne
knappen på fjernkontrollen for å vise
bokmerkelisten. Trykk på F/f for å velge
ønsket element, trykk deretter på .
BRAVIA TV-skjerm
~
• Trykk på G for å gå tilbake til den forrige siden.
x Slik fjerner du et bokmerke
Når siden som er bokmerket vises, trykk på
den gule knappen på fjernkontrollen.
26 NO
~
• For å hoppe til den øverste siden i i-Manual,
trykk på den røde knappen på fjernkontrollen.
Du kan også trykke på HOME, deretter velge
"Innstillinger" t "i-Manual" for å hoppe til den
øverste siden i i-Manual.
• Når du slår av TV-en eller TV-en går inn i
hvilemodus, vises i-Manual fra den øverste
siden når du velger "i-Manual".
Tilleggsinformasjon
Feilsøking
Når indikatoren 1 (hvilemodus) blinker, tell hvor mange ganger den blinker
(intervalltid er tre sekunder).
Trykk på "/1 på TV-en for å slå den av, trekk strømledningen ut, og informer forhandleren din eller
ditt Sony servicesenter om hvor mange ganger indikatoren blinker (antall blink).
Når indikatoren 1 (hvilemodus) ikke blinker, kontrollerer du elementene i tabellen
som følger.
Se også "Feilsøking" i i-Manual. Hvis problemet vedvarer, bør du la en kvalifisert tekniker utføre
service på TV-en.
Tilstand
Forklaring/løsning
Det vises ikke noe bilde
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
(mørk skjerm) og ingen lyd. • Koble TV-en til en stikkontakt og trykk på "/1 på TV-en.
• Hvis indikatoren 1 (hvilemodus) lyser rødt, trykker du "/1
på fjernkontrollen.
Små svarte og/eller lyse
• Skjermen består av piksler. Små svarte og/eller lyse
punkter vises på skjermen. punkter (bildepunkter/piksler) på skjermen betyr ikke at
noe er feil.
Noen programmer kan ikke • Kontroller antennen eller parabolen.
• Det kan være kortslutning i satellittkanalen, eller det kan
stilles inn.
være problemer med tilkoblingen av kabelen. Kontroller
kabelen og tilkoblingen, og slå av TV-en med På /
Av-bryteren og slå den deretter på igjen.
• Den angitte frekvensen er utenfor søkeområdet. Kontakt
leverandøren av satellittsignalet du mottar.
Ingen kabel-TV-tjenester
(programmet) ble funnet.
• Kontroller kabeltilkoblingen eller
innstillingskonfigurasjonen.
• Forsøk "Automatisk kanalinnstilling" ved å velge "Egen
Antenne" i stedet for "Kabel".
TV-en slår seg av
automatisk (går i
hvilemodus).
• Kontroller om "Innsovningstid" er aktivert, eller bekreft
innstillingen "Varighet" for "På-timer".
• Kontroller om "Tidsavbrudd for standby" er aktivert.
Fjernkontrollen virker ikke.
• Skift batteriene.
• TV-en kan være i SYNC-modus.
Trykk på SYNC MENU, velg "TV-kontroll" og velg deretter
"Hjem (meny)" eller "Alternativer" for å kontrollere TV-en.
Passordet for
• Angi PIN-koden 9999. (PIN-koden 9999 blir alltid godtatt.)
"Tilgangskontroll" er glemt.
Utsiden av TV-en blir
varm.
• Utsiden av TV-en blir varm når TV-en har vært i bruk for en
lengre periode.
Du kan kjenne denne varmen når du legger hånden der.
27 NO
NO
Spesifikasjoner
System
Skjermsystem
LCD (Liquid Crystal Display = skjerm med flytende krystaller)
TV-system
Analog: Avhengig av hvilket land/hvilken region du velger: B/G/H, D/K, L, I, M
Digital: DVB-T2/DVB-C2, DVB-C2 er kun aktivert når "Deutschland" er valgt.
DVB-T/DVB-C
Satellitt: DVB-S/DVB-S2
Farge/bilde-system
Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Digital: MPEG-2 MP@HL/H14L/ML, AVC BP@L3/MP@L4/HP@L4 (30 Mbps maks., begrenset
verktøy), MPEG-4 Visual SP@L6/ASP@L5/ACEP@L4
Kanaldekning
Analog: UHF/VHF/kabel, avhengig av valgt land/område
Digital: UHF/VHF/kabel, avhengig av valgt land/område
Satellitt: IF-frekvens 950-2150 MHz
Lydutgang
10 W + 10 W + 10 W
Inngangs-/utgangskontakter
Antennekabel
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
Satellittmottaker (antenne) Hunn F-kontakt IEC169-24, 75 ohm.
DiSEqC 1.0, LNB 13 V/18 V og 22 KHz tone
/
AV1
21-pinners scartkontakt (CENELEC-standard) inkludert lyd-/video inngang, RGB-inngang og
TV lyd-/bildeutgang.
/
COMPONENT IN
YPBPR (komponent video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i,
480p, 480i
Lydinngang (phonoplugger)
Videoinngang (felles phonopinne med Y-inngang)
t AV2
HDMI IN 1, 2, 3, 4
Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, PC-formater
Video (3D):
Dobbeltramme 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Side ved side 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Over-under 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Lyd: Tokanals lineær PCM: 32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits, Dolby Digital
Analog lydinngang (stereo miniplug) (Kun HDMI IN 2, felles med PC IN)
ARC (Audio Return Channel) (kun HDMI IN 1)
DIGITAL AUDIO OUT Digital optisk kontakt (tokanals lineær PCM, Dolby Digital)
(OPTICAL)
AUDIO OUT / i
Lydutgang (stereo miniplugg)
Hodetelefoner-kontakt
Speaker Integrated Stand Lydutmating for TV-stativ
(kun KDL-55/46/40HX855)
Analog RGB (Mini D-sub 15-pinners)
PC IN
PC / HDMI 2 AUDIO IN Lydinngang (stereo miniplug) (felles med HDMI IN 2)
1,
2 (HDD REC)
USB-port, USB HDD-enhetsport (kun
2)
CAM (Conditional Access Module)-kontakt
LAN
10BASE-T/100BASE-TX-kontakt (Tilkoblingshastigheten kan variere avhengig av driftsmiljøet til
nettverket. 10BASE-T/100BASE-TX kommunikasjonshastighet og -kvalitet garanteres ikke for
denne TV-en.)
Modellnavn KDL-
65HX955
55HX955
Strøm og annet
Strømkrav
220 V – 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Energieffektivitetsklasse
A
A
Skjermstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 163,9 cm / 65 tommer
Ca. 138,8 cm / 55 tommer
139 W
Strømforbruk i
"Hjemme"-/
"Standard"modus
113 W
i "Butikk"-/ 263 W
"Dynamisk"
-modus
201 W
28 NO
Modellnavn KDL-
65HX955
55HX955
Gjennomsnittlig årlig
strømforbruk*1
193 kWh
157 kWh
Strømforbruk i
hvilemodus*2
0,30 W (15 W i programvare- / EPGoppdateringsmodus)
0,30 W (15 W i programvare- / EPGoppdateringsmodus)
Skjermoppløsning
1920 punkter (horisontalt) × 1080 linjer (vertikalt)
Mål (ca.) (b × h × d)
med bordstativ
150,6 × 96,5 × 37,4 cm
128,0 × 82,9 × 36,9 cm
uten bordstativ
150,6 × 90,1 × 5,1 cm
128,0 × 77,3 × 4,9 cm
med bordstativ
47,7 kg
29,6 kg
uten bordstativ
43,6 kg
26,7 kg
Medfølgende tilbehør
Se side 6 (Kontrollere tilbehøret).
Tilleggsutstyr
Veggmonteringsbrakett: SU-WL500
3D Briller: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera- og mikrofonenhet: CMU-BR100
USB trådløst LAN-adapter: UWA-BR100
Driftstemperatur
0 - 40 ºC
Driftsluftfuktighet
10 - 80 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
Modellnavn KDL-
55HX855
Masse (ca.)
NO
46HX855
40HX855
Strøm og annet
Strømkrav
220 V - 240 V vekselstrøm, 50 Hz
Energieffektivitetsklasse
A
A
B
Skjermstørrelse (målt
diagonalt)
Ca. 138,8 cm / 55 tommer
Ca. 116,8 cm / 46 tommer
Ca. 101,6 cm / 40 tommer
93,0 W
Strømforbruk i
"Hjemme"-/
"Standard"modus
78,0 W
73,0 W
i "Butikk"-/ 158 W
"Dynamisk"
-modus
130 W
125 W
101 kWh
Gjennomsnittlig årlig
strømforbruk*1
129 kWh
108 kWh
Strømforbruk i
hvilemodus*2
0,25 W (15 W i programvare- /
EPG-oppdateringsmodus)
0,25 W (15 W i programvare- / 0,25 W (15 W i programvare- /
EPG-oppdateringsmodus)
EPG-oppdateringsmodus)
Skjermoppløsning
1920 punkter (horisontalt) × 1080 linjer (vertikalt)
Mål (ca.) (b × h × d)
med TV-stativ
129,4 × 77,2 × 29,5 cm
109,7 × 66,3 × 25,5 cm
96,4 × 58,9 × 25,5 cm
uten TV-stativ
127,4 × 75,0 × 3,5 cm
107,7 × 64,0 × 3,5 cm
94,4 × 56,6 × 4,0 cm
med TV-stativ
27,9 kg
21,6 kg
18,5 kg
uten TV-stativ
21,7 kg
16,6 kg
13,7 kg
Medfølgende tilbehør
Se side 6 (Kontrollere tilbehøret).
Tilleggsutstyr
Veggmonteringsbrakett: SU-WL500
3D Briller: TDG-BR750/TDG-BR250/TDG-BR200/TDG-BR100/TDG-BR50
Kamera- og mikrofonenhet: CMU-BR100
USB trådløst LAN-adapter: UWA-BR100
Driftstemperatur
0 - 40 °C
Driftsluftfuktighet
10 - 80 % relativ fuktighet (ikke-kondenserende)
Masse (ca.)
*1 Energiforbruk per år, basert på fjernsynets strømforbruk når det brukes 4 timer om dagen i 365 dager. Det faktiske
energiforbruket vil avhenge av hvordan fjernsynet brukes.
*2 Spesifisert strømforbruk i hvilemodus nås etter at TV-en har avsluttet nødvendige interne prosesser.
Tilgjengeligheten til tilbehør avhenger av land/region/TV-modell/lagerstatus.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
29 NO
Montere tilbehøret
(veggmonteringsbrakett)
x Til kundene:
Av hensyn til produktets og din egen sikkerhet, anbefaler Sony sterkt at du lar Sony-forhandleren
eller godkjente installatører montere TV-en din. Ikke forsøk å montere den selv.
x Til Sony-forhandlere og installatører:
Sørg for å vektlegge sikkerheten under montering, regelmessig vedlikehold og inspeksjon av dette
produktet.
TV-en din kan installeres med veggmonteringsbraketten SU-WL500 (side 31) (selges separat).
• Se instruksjonene som fulgte med veggmonteringsbraketten for korrekt montering.
• Se side 9 (Demontere bordstativet / TV-stativet fra TV-en).
Det kreves tilstrekkelig ekspertise til montering av dette produktet, spesielt for å vurdere styrken
til veggen som skal bære vekten av TV-apparatet. Sørg for at du får en Sony-forhandler eller
godkjent installatør til å feste dette produktet til veggen, og for at sikkerheten tillegges tilstrekkelig
vekt under monteringen. Sony kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for eventuelle materielle
skader eller helseskader som er forårsaket av feilaktig håndtering av produktet eller av feilaktig
montering.
SU-WL500
Ved montering av TV-en på en vegg, fjerner du skruene bak på TV-en. Sørg for at skruene
oppbevares på et sikkert sted utenfor barns rekkevidde.
KDL-65HX955
×
KDL-55HX955,
KDL-55/46/40HX855
×
2
×
2
4
Myk klut
Myk klut
~
• Når du demonterer bordstativet / TV-stativet fra TV-en, plasserer du TV-en med skjermsiden ned på en
stabil arbeidsoverflate som er større enn TV-en.
• For å forhindre at du skader overflaten til LCD-skjermen må du bruke en myk klut på arbeidsoverflaten.
30 NO
SU-WL500
Skrue (+PSW 6 × 16)
Monteringskrok
×
4
Myk klut
NO
~
• Fest monteringskroken med de fire skruene som fulgte med veggmonteringsbraketten.
• Når bordstativet / TV-stativet skal festes igjen, må skruene (fjernet tidligere) monteres i de opprinnelige
hullene bak på TV-en.
(Fortsatt)
31 NO
Diagram/tabell for plassering av skruer og kroker
Modellnavn
KDL65HX955
Skrueplassering
Krokplassering
SU-WL500
SU-WL500
d, g
a
e, j
b
55HX955/55HX855
46HX855
40HX855
x SU-WL500
Skrueplassering
Krokplassering
Når monteringskroken monteres på TV-en.
Ved montering av TV-en på festebraketten.
a
b
c
32 NO
Tabell over TV-ens monteringsmål
SU-WL500
F
E
A
C
B
D
H
G
NO
Skjermsenterpunkt
Enhet: cm
Modellnavn
KDL-
Skjermmål
Lengde for hver monteringsvinkel
Skjermsentermål
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
65HX955
150,6
90,1
0,1
46,2
10,9
38,6
85,0
48,3
55HX955
128,0
77,3
6,5
46,3
10,7
34,0
72,9
48,3
55HX855
127,4
75,0
7,8
45,9
9,3
31,9
70,5
47,4
46HX855
107,7
64,0
13,3
45,9
9,3
28,2
60,2
47,4
40HX855
94,4
56,6
17,0
45,9
9,8
26,2
53,2
47,6
Tallene i tabellen kan variere noe, avhengig av installasjonen.
ADVARSEL!
Veggen hvor TV-en skal monteres, bør kunne bære minst fire ganger TV-ens vekt. Se side 28-29
(Spesifikasjoner) for vekten.
33 NO
Additional Information
Sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Batterier må ikke utsettes for
overdreven hete, som solskinn, ild
eller lignende.
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i
samsvar med instruksjonene nedenfor
for å unngå risiko for brann, elektrisk
støt eller annen skade og/eller
personskader.
• Når du leverer inn TV-apparatet på
grunn av reparasjon eller hvis du
flytter, bør du transportere det i
originalemballasjen.
Ventilasjon
• Ventilasjonsåpningene må aldri
tildekkes, og du må aldri stikke
gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TVapparatet, som vist under.
• Det anbefales på det sterkeste at du
bruker en veggmonteringsbrakett
som er godkjent av Sony for å oppnå
tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Installering på vegg
8 mm - 12 mm
Skrue (følger med
veggmonteringsbraketten)
Monteringskrok
Krokens feste bak på
TV-apparatet
–
–
–
–
10 cm
10 cm
–
–
10 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
Installering med sokkel
30 cm
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og
forhindre at det samler seg støv eller
smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på
ryggen, ikke installer det oppned, bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en
hylle, et teppe, en seng eller i et
skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et
klede, som for eksempel
gardiner, eller andre ting som for
eksempel aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som
vist under.
• Ikke bruk den vedlagte
nettledningen til annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen
for mye. Trådene i lederne kan bli
blottlagt eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på
nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på
nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når
du kobler fra strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til
den samme stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i
dårlig stand.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på
steder, i omgivelser eller situasjoner
som de som er oppført nedenfor,
ellers kan TV-apparatet fungere feil og
forårsake brann, elektrisk støt, skader
og/eller personskader.
Steder:
Blokkert luftsirkulasjon.
Vegg
–
Bruk kun nettledninger som er
levert av Sony, ikke av andre
leverandører.
Stikk støpselet helt inn i
stikkontakten.
Koble TV-apparatet kun til en
strømforsyning på 220-240 V
vekselstrøm.
Før du legger kablene, pass på at
nettledningen er frakoblet for din
egen sikkerhets skyld og pass på
at du ikke snubler i kablene.
Trekk ut støpselet med
nettledningen før du utfører
arbeider eller flytter TV-apparatet.
Hold nettledningen unna
varmekilder.
Trekk ut støpselet og rengjør det
regelmessig. Støv på støpselet
opptar fuktighet, som kan medføre
at isolasjonen forringes. Dermed
kan det oppstå brann.
Merknader
6 cm
Bæring
• Før du bærer TV-apparatet, må du
koble fra alle kablene.
• Et stort TV-apparat må bæres av to
eller flere personer.
• Når TV-apparatet bæres for hånd,
må du holde det som vist til høyre.
Ikke utsett LCD-skjermen og
rammen rundt for press-belastning.
Håndter nettledningen og støpselet
som følger for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/
eller personskader:
30 cm
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av
en lett tilgjengelig stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og
jevnt underlag.
• Kun kvalifisert servicepersonell må
gjennomføre eventuell installasjon
på vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det
på det sterkeste at du bruker
tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett:
SU-WL500
• Pass på at du bruker skruene som
følger med
veggmonteringsbraketten når du
fester monteringskrokene til TVapparatet. De vedlagte skruene er
utformet slik at de er mellom 8 mm
og 12 mm lange målt fra
monteringskrokens overflate.
Skruenes diameter og lengde
varierer i forhold til
veggmonteringsbrakettens modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de
som følger med, kan TV-apparatet
bli skadet inni eller det kan falle ned
osv.
Nettledning
Vegg
• Utendørs (i direkte sollys), ved
vannkant, på et skip eller andre
fartøy, i et kjøretøy, i medisinske
institusjoner, ustabile posisjoner,
i nærheten av vann eller regn,
fuktighet eller røyk.
• Hvis TV-en plasseres i garderoben
til et offentlig bad eller varm kilde,
kan TV-en bli skadet av luftbåren
svovel, osv.
• For den beste bildekvaliteten, må du
ikke utsette skjermen for direkte
opplysning eller direkte sollys.
• Ikke utsett TV-apparatet for støt eller
sterke vibrasjoner når du flytter det.
34 NO
Additional Information
• Du bør unngå å flytte TV-en fra et
kaldt til et varmt område. Plutselige
endringer i romtemperaturen kan
forårsake kondens. Dette kan føre til
at et bilde av lav kvalitet og/eller
farge av lav kvalitet vises på TV-en.
Hvis dette skjer, må du la all
fuktighet fordampe helt før du slår
på TV-en.
• Aldri spray vann eller
rengjøringsmidler direkte på TVapparatet. Det kan dryppe ned til
bunnen av skjermen eller ytre deler
og trenge inn i TV-apparatet, som
kan føre til skade på TV-apparatet.
Omgivelser:
• Steder som er varme, fuktige eller
særlig støvet; slik at insekter har
adgang; hvor det kan bli utsatt for
mekanisk vibrasjon, i nærheten av
åpen ild (stearinlys osv). TVapparatet må ikke utsettes for
vanndråper eller vannsprut. Det må
ikke plasseres gjenstander som er
fylt med væske oppå TV-en (f.eks.
blomstervase).
• Ikke plasser TV-en på et sted som er
støvete eller fuktig, eller i et rom med
oljete røyk eller damp (nær
mattilberedningsbord eller
luftfuktere). Dette kan føre til brann,
elektrisk støt eller misdannelser på
TV-en.
Knuselig glass:
• Ikke kast noe på TV-apparatet.
Glasset i skjermen kan knuse og
forårsake alvorlig personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet
sprekker, må du ikke berøre det før
du har trukket ut støpslet. Ellers kan
du få elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes
noen dager, bør du skille apparatet
fra strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra
strømnettet når du bare slår det av,
må du trekke støpselet ut av
stikkontakten for å koble TVapparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid
funksjoner som krever at apparatet
står på i hvilemodus for at de skal
fungere korrekt.
Barns sikkerhet
NO
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge
mindre deler, hold disse delene av
tilleggsutstyret unna barns
rekkevidde.
Hvis følgende problemer
oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut
støpselet fra strømnettet øyeblikkelig
dersom følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller ditt Sony
servicesentre om å få TV-en kontrollert
av kvalifisert servicepersonell.
Dersom:
• Ikke installer TV-en på steder som er
utsatt for ekstreme temperaturer,
som i direkte sollys, nær en radiator
eller en varmeventil. På slike steder
kan TV-en bli for varm og dette kan
føre til deformering av kabinettet og/
eller feilfunksjon.
–
–
–
–
Nettkabelen er skadet.
Stikkontakter er i dårlig stand.
TV-apparatet er skadet fordi det
har falt ned, vært utsatt for støt
eller det er kastet noe på det.
Det er kommet væske eller
gjenstander inn i åpningene på
kabinettet.
Advarsel
Situasjoner:
• Ikke bruk apparatet når du er våt på
hendene, når kabinettet er tatt av
eller når det er tilkoblet utstyr som
ikke er anbefalt av produsenten.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten
og koble fra antenneledningen når
det lyner.
• Ikke installer TV-en slik at den stikker
ut i et åpent rom. En person eller
gjenstand kan dunke borti TV-en og
dette kan føre til skade på TV-en
eller personskade.
For å forhindre spredning av brann,
hold levende lys eller andre åpner
flammer borte fra dette produktet.
Utstyr som er jordet via nettplugg og/
eller via annet jordtilkoblet utstyr – og
samtidig er tilkoblet et kabel - Tv nett,
kan forårsake brannfare.
For å unngå dette skal det ved
tilkobling av utstyret til kabel-TV nettet
installeres et galvanisk skille mellom
utstyret og kabel-TV nettet.
Om temperaturen på
LCD-skjermen
Når LCD-skjermen brukes over lengre
tid, kan panelet rundt bli varmt. Du kan
føle varmen når du berører dette
området.
35 NO
Forholdsregler
Se på TV
• Noen kan oppleve ubehag (slik som
slite øyne, tretthet eller kvalme)
mens de ser på 3D-videobilder eller
spiller stereoskopiske 3D-spill. Sony
anbefaler at alle seere tar
regelmessige pauser mens de ser
på 3D-videobilder eller spiller
stereoskopiske 3D-spill. Hvor lenge
og hvor ofte man bør ta en pause
varierer fra person til person. Du må
bestemme hva som fungerer best.
Hvis du opplever noe slags ubehag,
bør du slutte å se på 3D-videobilder
eller spille stereoskopiske 3D-spill til
ubehaget forsvinner. Ta kontakt med
en lege hvis du mener det er
nødvendig. Du bør også lese
gjennom (i) bruksanvisningen til
enhver annen enhet eller media som
brukes med dette fjernsynet og (ii)
vårt nettsted (http://www.sonyeurope.com/myproduct) for å få den
nyeste informasjonen. Synet til små
barn (særlig dem under seks år) er
fortsatt under utvikling. Kontakt en
lege (for eksempel en barnelege
eller øyelege) før du tillater små barn
å se 3D-videobilder eller spille
stereoskopiske 3D-spill. Voksne bør
ha oppsyn med barn og sørge for at
de følger anbefalingene ovenfor.
• Du må ikke bruke, oppbevare eller la
3D Briller eller batteriet ligge i
nærheten av flammer, eller på
steder med høy temperatur, f.eks. i
direkte sollys eller i biler som står i
sola.
• Når den simulerte 3D-funksjonen
benyttes, vil det viste bildet være en
konvertert utgave av originalen.
• Se på TV-apparatet i moderat
belysning, da det sliter på øynene å
se på TV-apparatet i dårlig lys over
lengre tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner,
justerer du lydvolumet slik at det ikke
blir for kraftig, så unngår du
hørselsskader.
LCD-skjerm
• Selv om LCD-skjermen er produsert
med høypresisjonsteknologi og
99,99% eller mer av pikslene er
effektive, kan det opptre svarte
punkter eller lyspunkter (røde, blå
eller grønne) konstant på LCDskjermen. Dette er en egenskap
LCD-skjermer har, og ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og
ikke plasser noe oppå dette TVapparatet. Bildet kan bli ujevnt eller
LCD-skjermen kan bli ødelagt.
36 NO
• Hvis dette TV-apparatet brukes på
kalde steder, kan bildet bli
uregelmessig eller mørkt. Dette er
ingen feil. Det forsvinner når
temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når
stillbilder vises kontinuerlig. Disse
forsvinner etter en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt
når du bruker apparatet. Dette er
ikke en feil på produktet.
• LCD-skjermen inneholder en liten
mengde flytende krystaller. Følg
lokale lover og forskrifter for
avfallsbehandling.
• Ikke utsett LCD-skjermen for sterke
støt eller slag. Glasset i skjermen
kan sprekke eller knuses og
forårsake personskade.
Alternativt tilleggsutstyr
• Hold alternative komponenter eller
annet utstyr som avgir
elektromagnetisk stråling, borte fra
TV-apparatet. Ellers kan bildet
forvrenges og/eller det oppstår en
støyende lyd.
• Dette utstyret er testet og funnet i
samsvar med grensene som angitt i
EMC-direktivet med en
tilkoblingskabel kortere enn 3 meter.
(Advarsel om håndtering
av fjernkontrollen)
Merknader
Husk å trekke ut støpselet med
nettledningen til TV-en før du rengjør
apparatet.
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige
batterityper eller blande gamle og
nye batterier.
• Kast brukte batterier på en
miljøvennlig måte. Noen steder kan
kassering av batterier være
lovregulert. Kontakt de lokale
myndighetene hvis du vil vite mer
om dette.
• Vær forsiktig når du bruker
fjernkontrollen. Du må ikke slippe,
tråkke på eller søle noen form for
væske på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær
en varmekilde, et sted der den kan
bli utsatt for direkte sollys eller i et
fuktig rom.
For å unngå forringelse av skjermen
og materialene apparatet er laget av,
ta hensyn til følgende forholdsregler.
Trådløs funksjon på
apparatet
Håndtering og rengjøring
av skjermflaten/
kabinettet på TVapparatet
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/
kabinettet, tørker du forsiktig over
med en myk klut. Hvis du ikke får av
støvet på denne måten, tørker du
med en myk klut fuktet i et mildt
vaskemiddel.
• Aldri spray vann eller
rengjøringsmidler direkte på TVapparatet. Det kan dryppe ned til
bunnen av skjermen eller ytre deler
og trenge inn i TV-apparatet, som
kan føre til skade på TV-apparatet.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/
syreholdige rengjøringsmidler,
skurepulver eller sterke løsemidler,
som alkohol, benzen,
fortynningsmidler eller insektmidler.
Bruk av denne typen midler, eller
langvarig kontakt med gummi eller
vinyl, kan resultere i skade på
skjermen og kabinettet.
• Det anbefales å støvsuge
ventilasjonsåpningene med jevne
mellomrom for å sikre skikkelig
ventilasjon.
• Når TV-apparatets vinkel skal
justeres, må du flytte forsiktig på det
for å unngå at TV-en forskyver seg
eller faller av sokkelen.
• Ikke bruk denne enheten nær
medisinsk utstyr (pacemaker, osv.)
da dette kan føre til feilfunksjon på
det medisinske utstyret.
• Selv om denne enheten overfører/
mottar kodede signaler, vær forsiktig
for å unngå uautorisert avskjæring.
Vi kan ikke være ansvarlige for noen
problemer som oppstår på grunn av
dette.
Avhending av TVapparatet
Kassering av
gamle elektriske
og elektroniske
apparater
(gjelder i den
Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette
produktet ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon
for gjenvinning av elektrisk og
elektronisk utstyr. Ved å sørge for at
dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og
helse, som ellers kan forårsakes av
feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil være med på å ta vare
på våre naturressurser. For mer
informasjon om gjenvinning av dette
produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der
du bor eller butikken der du kjøpte
produktet.
Avfallsinstruksjon
vedrørende
oppbrukte
batterier (gjelder
i EU og andre
europeiske land
med separate
resirkuleringsrutiner)
Dette symbolet på batteriet eller på
forpakningen betyr at batteriet ikke
skal behandles som vanlig
husholdningsavfall. På visse batterier
kan dette symbolet brukes i
kombinasjon med et kjemisk symbol.
Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly
(Pb) er lagt til dersom batteriet
inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv
eller 0,004% bly. Ved å sørge for at
disse batteriene blir kastet riktig vil du
bidra til å beskytte miljøet og
menneskers helse fra potensielt
negative konsekvenser som ellers
kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt
avfallshåndtering. Resirkulering av
materialene vil bidra til å bevare
naturlige ressurser. Hva gjelder
produkter som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever
permanent tilkobling til et inkorporert
batteri, bør dette batteriet skiftes kun
av autorisert servicepersonell. For å
forsikre at batteriet blir behandlet
korrekt skal det leveres til en
resirkuleringsstasjon for elektriske
produkter når det er oppbrukt. Hva
gjelder alle andre batterier, vennligst
se informasjonen om hvordan man
fjerner batteriet på riktig måte. Lever
batteriet på en resirkuleringsstasjon
for oppbrukte batterier. For mer
detaljert informasjon vedrørende
korrekt avfallsmetode av dette
produktet og av andre batterier,
vennligst kontakt ditt kommunekontor,
din avfallstjeneste eller forhandleren
hvor du kjøpte produktet.
NO
37 NO
For nyttig information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For mere information om Sony-produkter
For nyttig informasjon om Sony produkter
4-411-998-32(1)
© 2012 Sony Corporation
Download PDF