Sony | KDL-32D3000 | Sony KDL-32D3000 Bruksanvisning

3-096-727-41(4)
K
LCD Digital Colour TV
Bruksanvisning
SE
Läs avsnittet ”Säkerhetsinformation” i denna
bruksanvisning innan TV:n används.
Spara bruksanvisningen för framtida referens.
Betjeningsvejledning
DK
Før du betjener tv'et, skal du læse afsnittet
"Sikkerhedsoplysninger" i denne vejledning.
Gem vejledningen til senere brug.
Käyttöohje
FI
Ennen kuin käytät tätä televisiota, lue tämän käyttöoppaan
”Turvallisuusohjeita”-jakso.
Säilytä tämä käyttöopas vastaisen varalle.
Bruksanvisning
Før du bruker TVen, må du lese gjennom avsnittet
"Sikkerhetsinformasjon" i denne håndboken. Ta vare på
håndboken for fremtidig referanse.
KDL-46D3000/46D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-32D3000/32D3010
For nyttig information om Sony-produkter
For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For nyttig informasjon om Sony produkter
© 2007 Sony Corporation
NO
Introduktion
Tack för att du valde denna Sony-produkt.
Innan du använder TV:n bör du läsa igenom den här
bruksanvisningen noga. Förvara den sedan så att du i
framtiden kan använda den som referens.
Kassering av TV-apparaten
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Att observera angående digital-TVfunktionen
• Funktioner som hör samman med digital-TV (
)
fungerar bara i länder och områden där det sänds digitala
markbundna DVB-T (MPEG2)-signaler eller där det finns
tillgång till kompatibla DVB-C (MPEG2)-kabeltjänster.
Hör efter hos din handlare om det går att ta emot DVB-Tsignaler där du bor, eller fråga din kabelleverantör om
deras DVB-C-kabeltjänster passar för den här TV:n.
• Det kan hända att kabelleverantören tar en extra avgift för
sådana tjänster och att du måste gå med på deras villkor.
• Den här TV-apparaten följer DVB-T- och DVB-Cspecifikationerna, men vi kan inte garantera att den även
kommer att vara kompatibel med framtida digitala DVBT marksändningar och DVB-C-kabelsändningar.
• Det kan hända att somliga digital-TV-funktioner saknas i
somliga länder/områden, och att DVB-C-kabeltjänster
inte fungerar ordentligt med somliga leverantörer.
Se vår kundtjänsts webbsida för en lista över kompatibla
kabelleverantörer:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Varumärkesinformation
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logon och High-Definition Multimedia
Interface är registrerade varumärken som tillhör HDMI
Licensing LLC.
Figurerna i den här bruksanvisningen föreställer
KDL-40D3000 om inget annat anges.
2 SE
Innehållsförteckning
Startguide
4
Säkerhetsinformation ................................................................................................................8
Säkerhetsföreskrifter .................................................................................................................9
Översikt över fjärrkontrollen................................................................................................10
Översikt över TV-knapparna och indikatorerna .................................................................11
Se på TV
Se på TV .................................................................................................................................12
Kontrollera den digitala elektroniska programguiden (EPG)
...........................................14
Hur man använder den digitala favoritlistan
....................................................................16
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning ...........................................................................................................17
Titta på bilder från ansluten utrustning....................................................................................19
HDMI-styrning .........................................................................................................................20
Använda MENU-funktionerna
Navigering i menyerna ............................................................................................................21
Bildmenyn ...............................................................................................................................22
Ljudmenyn...............................................................................................................................24
Skärmkontrollmenyn ...............................................................................................................26
Inställningar-menyn.................................................................................................................27
PC-inställningar-menyn...........................................................................................................31
Analog inställning-menyn ........................................................................................................32
Digital inställning-menyn
.................................................................................................35
Övrig information
Tekniska data..........................................................................................................................38
Felsökning...............................................................................................................................40
: endast för digitala kanaler
3 SE
SE
Startguide
1: Kontrollera
tillbehören
2: Ansluta en antenn/
kabel/videobandspelare
Nätkabel (typ C-6)* (1)
Ansluta en antenn/kabel
Koaxialkabel (1)
Markbunden signal eller kabel
Stödrem (1) och skruvar (2)
Fjärrkontroll RM-ED009 (1)
Koaxialkabel (medföljer)
Storlek AA-batterier (typ R6) (2)
* Ta inte bort ferritkärnorna på modeller som är försedda
med ferritkärnor.
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Tryck och lyft upp locket för att öppna det.
Nätkabel (medföljer)
Ansluta en antenn/kabel och en videobandspelare
~
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans och
blanda inte gamla och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande miljöbestämmelser.
I vissa regioner kan särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de lokala myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen försiktigt. Se till att inte tappa eller
trampa på den och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor, i
direkt solljus eller i ett fuktigt rum.
Nätkabel
(medföljer)
Koaxialkabel
(medföljer)
Markbunden
signal eller kabel
Scartkabel (medföljer ej)
Koaxialkabel
(medföljer ej)
Videobandspelare
4 SE
5: Grundinställningar
Startguide
3: För att förhindra att
TV:n välter
3,4,6,7
9
4: Bunta ihop kablarna
Välja språk och land/region
1
Anslut TV:n till nätuttaget (220-240 V
växelström, 50 Hz).
2
Tryck på 1 på TV:ns ovankant.
När du slår på TV:n för första gången, visas
Språkmenyn (Language) på skärmen.
3
Tryck på F/f/G/g för att välja språk på
menyn, och tryck sedan på .
Forts.
5 SE
4
Tryck på F/f för att ange i vilket land/
vilken region du använder TV:n, och tryck
sedan på .
8
När kanalsorteringsmenyn tänds på
skärmen så följ proceduren i avsnittet
”Kanalsortering” på sidan 32.
Om du inte vill ändra ordningen som de analoga
kanalerna är lagrade i TV:n så gå vidare till nästa
steg.
9
Tryck på MENU för att avsluta.
Alla tillgängliga kanaler har nu ställts in för TV:n.
~
Om det inte går att ta emot några digitala kanaler eller om du
väljer ett område där det inte förekommer några digitala
sändningar alls i steg 4 (sidan 6) måste du ställa klockan efter
att du har utfört steg 9.
Om det land/område där TV:n ska användas inte
visas på listan så välj ”-” i stället för land/område.
För att ställa in TV:n för digital
kabelanslutning
1
Automatisk inställning av TV:n
5
2
Sätt i en förinspelad videokassett i
videobandspelaren som är ansluten till
TV:n (sidan 4) och börja spela upp den
innan du sätter igång den automatiska
kanalinställningen på TV:n.
Tryck på G/g för att välja ”OK”, och tryck
sedan på .
7
Tryck på F/f för att välja ”Egen Antenn”
eller ”Kabel”, och tryck sedan på .
Om du väljer ”Kabel” tänds skärmen för val av
avsökningstyp. Se ”För att ställa in TV:n för
digital kabelanslutning” på sidan 6.
TV:n börjar söka efter alla tillgängliga digitala
kanaler, och därefter alla tillgängliga analoga
kanaler. Detta kan ta en liten stund, men tryck inte
på några knappar på TV:n eller fjärrkontrollen
medan sökningen pågår.
Om det tänds ett meddelande om att bekräfta
antennanslutningen
TV:n hittade inga digitala eller analoga kanaler.
Kontrollera alla antennanslutningar och tryck på
för att starta den automatiska inställningen
igen.
6 SE
.
Tryck på F/f för att välja ”Snabb sökning”
eller ”Fullständig sökning”, och tryck sedan
på .
”Snabb sökning”: Kanalerna ställs in enligt
kabelleverantörens information inom den utsända
signalen. Den rekommenderade inställningen för
punkterna ”Frekvens”, ”Nätverks-ID” och
”Symbolhastighet” är ”Auto” om inte din
kabelleverantör gett dig andra värden att använda.
Vi rekommenderar att du använder ”Snabb
sökning” för snabbinställning av kanalerna om din
kabelleverantör stödjer det.
”Fullständig sökning”: Alla tillgängliga kanaler
ställs in och lagras i minnet. Denna procedur kan
ta en liten stund. Vi rekommenderar att du
använder det här alternativet om din
kabelleverantör inte stödjer ”Snabb sökning”.
Se vår kundtjänsts webbsida för närmare
information om kabelleverantörer som stöder
denna tjänst:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Under den automatiska kanalinställningen letar
TV:n upp och lagrar videokanalen i minnet.
Om ingen videobandspelare är ansluten till TV:n
kan du hoppa över detta steg.
6
Tryck på F/f för att välja ”Typ av
kanalsökning”, och tryck sedan på
3
Tryck på G/g/f för att välja ”Start”.
TV:n börjar söka efter kanaler. Tryck inte på
några knappar på TV:n eller fjärrkontrollen.
~
Somliga kabelleverantörer stödjer inte ”Snabb sökning”. Om
inga kanaler upptäcks under ”Snabb sökning” så utför
”Fullständig sökning”.
Startguide
Avtagning av
bordsstativet från TV:n
~
Ta aldrig av bordsstativet utom när TV:n ska monteras på
väggen.
7 SE
Säkerhetsinformation
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar
eller skador på person eller egendom.
• För att säkerställa korrekt ventilation och förhindra
ansamling av damm eller smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och installera den inte uppoch-ned, bakvänd eller vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller matta, i en säng eller
i en garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom gardiner och lägg
inte tidningar och liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan yta.
• Endast en behörig servicetekniker får utföra
vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi bestämt att du endast
använder tillbehör från Sony, inklusive:
– Väggfäste SU-WL500
Vägg
Vägg
Transport
• Lossa alla kablar från TV:n innan du
transporterar den.
• Det krävs två eller tre personer för
att bära en stor TV-apparat.
• När du transporterar TV:n för hand,
håll den såsom visas till höger.
• Håll TV:n i ett fast grepp undertill
när du lyfter eller flyttar den. Tryck
inte på LCD-panelen.
• Se till att TV:n inte utsätts för stötar
eller kraftiga vibrationer när den
transporteras.
• Du bör använda originalkartongen
och dess emballage när du sänder in
TV:n för reparation eller om du
flyttar.
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk, elektriska stötar
eller skador på person eller egendom:
Ventilation
• Täck inte för och stoppa inte in några föremål i TV:ns
ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du använder Sonys
väggfäste för att säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Monterad på väggen
Anmärkningar
30 cm
10 cm
– Anslut TV:n med en jordad kontakt med tre ledare till
ett jordat eluttag.
– Använd endast nätkablar från Sony och inga andra
märken.
– För in stickkontakten hela vägen i eluttaget.
– Anslut TV:n till ett eluttag som levererar 220-240 volt
AC.
– För din egen säkerhet, lossa nätkabeln från eluttaget
före ledningsdragning och se till att du inte snavar på
kablarna.
– Lossa nätkabeln från eluttaget innan du flyttar TV:n
eller utför något arbete på den.
– Håll nätkabeln på avstånd från värmekällor.
– Lossa stickkontakten från eluttaget och rengör den
regelbundet. Om kontakten täcks med damm och tar
upp fukt kan isoleringen försämras, vilket kan orsaka
brand.
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.
Monterad på stativ
• Använd inte medföljande nätkabel tillsammans med
annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för mycket. Ledarna
inne i kabeln kan exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar nätkabeln från
eluttaget - ta tag i stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till ett och samma
eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till stickkontakten.
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lämna minst så här mycket fritt utrymme runt TV:n.
8 SE
Förbjuden användning
Installera inte och använd inte TV:n på platser eller i
miljöer/situationer som beskrivs nedan. Annars kan
felfunktioner uppstå i TV:n som kan orsaka
brandtillbud, elektriska stötar eller skador på person
eller egendom.
Platser:
Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en båt eller någon
annan typ av fartyg, inuti ett fordon, på medicinska
institutioner eller nära brandfarliga eller brinnande föremål
(t.ex. levande ljus).
Säkerhetsföreskrifter
Miljöer:
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig belysning. TVtittande i dålig belysning eller under långa perioder
påfrestar ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in ljudvolymen på en
måttlig nivå så att du inte skadar din hörsel.
Platser som är heta, fuktiga eller mycket dammiga, där
insekter kan ta sig in i den, där den kan utsättas för mekaniska
vibrationer, ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller rök.
Situationer:
Använd inte TV:n med våta händer, när TV:ns hölje är
demonterat eller med tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. Koppla loss TV:n från eluttaget och antennen
när det åskar.
Trasiga delar:
• Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset kan gå sönder
och orsaka allvarliga personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss TV:n från eluttaget
innan du tar i den. Annars föreligger risk för elektriska
stötar.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera dagar bör du
koppla loss TV:n från eluttaget av miljö- och
säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort från
nätspänningen när du endast stänger av den måste du även
lossa stickkontakten från eluttaget för att helt koppla bort
TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha funktioner som kräver att
TV:n står kvar i standby-läge för att den skall fungera
korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att inte barn klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn så att de inte
råkar sväljas av misstag.
Om följande problem uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart stickkontakten
från eluttaget om något av följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony
servicecenter för att få TV:n undersökt av en behörig
servicetekniker.
Om:
– Nätkabeln skadas.
– Eluttaget inte passar till stickkontakten.
– TV-apparaten skadas genom att den tappas, utsätts för
hårda stötar eller genom att föremål kastas på den.
– Vätska eller något föremål råkar hamna i höljets
öppningar.
Se på TV
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med högteknologisk
precision och 99,99 procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade punkter (röda,
blå eller gröna) framträda konstant på LCD-skärmen.
Detta är en strukturell egenskap hos LCD-skärmar och
indikerar inte något fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret. Placera inte heller
några föremål ovanpå denna TV-apparat. Bilden kan bli
ojämn och LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan fläckar framträda i
bilden eller bilden kan bli mörk. Detta indikerar inte
någon felfunktion. Fenomenet försvinner när
temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild ligger kvar på
skärmen under en längre tid. Den försvinner troligtvis
efter en stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när TV:n används.
Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd flytande
kristaller och kvicksilver. Lysrören som används i TV:n
innehåller också kvicksilver. Kassera TV:n enligt lokala
lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från eluttaget före
rengöring.
Observera följande försiktighetsåtgärder för att undvika
degradering av material eller skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar av bildskärmen/
höljet. Smuts som är svår att få bort kan du avlägsna
genom att fukta duken med ett milt, utspätt
rengöringsmedel.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel, alkaliska eller
sura rengöringsmedel, skurpulver eller skarpa
lösningsmedel såsom alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material används, eller vid
långvarig kontakt med gummi- eller vinylmaterial, kan
skärmens ytskikt och höljet skadas.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den försiktigt så att TV:n
inte flyttar sig eller glider av stativet.
Extra utrustning
Håll extra tillbehör och utrustning som avger
elektromagnetisk strålning på avstånd från TV:n. Annars kan
bildstörningar och/eller akustiskt brus uppstå.
9 SE
Översikt över fjärrkontrollen
1 "/1 – TV standby
Ställer TV:n på och av från standby-läge.
2 A/B – Ljudkanalsval (sidan 25)
3 Färgade knappar (sidan 13, 14, 16)
/
4
– Ingångsväljare / Text-halt
• I TV-läge (sidan 19): Används för att välja ingångskälla bland utrustning
som är ansluten till TV:ns ingångar.
• I textläge (sidan 13): Används för att frysa den nuvarande sidan.
5
F/f/G/g/
(sidan 12, 21)
6 TOOLS (sidan 13, 19)
Används för att välja olika visningsalternativ och ändra/justera
inställningarna i förhållande till olika sorters material och skärmformat.
7 MENU (sidan 21)
8 THEATRE
Används för att slå på och stänga av Theatre Mode-funktionen. När Theatre
Mode-funktionen är påslagen ställs automatiskt bästa möjliga ljud (om TV:n
är ansluten till en ljudanläggning via en HDMI-kabel) och bild in för
filmbaserat material.
9 Sifferknappar
• I TV-läge: Används för att välja kanal. För två- och tresiffriga
kanalnummer måste man snabbt mata in den andra respektive tredje
siffran.
• I textläge: Ange det tresiffriga sidnumret för att välja sida.
0
– Föregående kanal
Används för att återgå till den kanal man tittade på innan (i mer än fem
sekunder).
qa PROG +/-/
/
• I TV-läge (sidan 12): Används för att välja nästa (+) eller föregående (–)
kanal.
• I Text-läge (sidan 13): Används för att välja nästa ( ) eller föregående
( ) sida.
qs % – Avstängning av ljudet (sidan 12, 19)
qd 2 +/- – Volym (sidan 19)
z
qf / – Text (sidan 12)
• Sifferknapp 5 och knapparna PROG +
och A/B har en liten knopp som känns
med fingret. Använd knopparna som
hjälp när du styr TV-apparaten.
• När man stänger av TV:n stängs även
Theatre Mode-funktionen av.
qg DIGITAL – Digitalt läge (sidan 12)
qh ANALOG – Analogt läge (sidan 12)
qj RETURN /
Används för att återvända till föregående skärm bland menyerna.
qk
– EPG (Digital elektronisk programguide) (sidan 14)
ql
– Frysa bilden (sidan 12)
Används för att frysa bilden på TV-skärmen.
– Skärmläge (sidan 13)
w;
wa
/
– Info / Visa text
• I det digitala läget: Används för att se kortfattad information om det
program du håller på att titta på.
• I det analoga läget: Används för att se information som t.ex. nuvarande
kanalnummer och skärmformat.
• I textläget (sidan 13): Används för att se dold information (t.ex. svar till
frågesport).
10 SE
Översikt över TV-knapparna och indikatorerna
(sidan 21)
1
/
2
– Ingångsval / OK
• I TV-läge (sidan 19): Används för att välja
ingångskälla bland utrustning som är ansluten till
TV:ns ingångar.
• På TV-menyn: Används för att välja meny eller
inställningsalternativ, samt för att bekräfta
inställningen.
3 2 +/-/
/
• I TV-läge: Används för att höja (+) eller sänka (–)
volymen.
• På TV-menyn: Används för att hoppa åt höger
( ) eller vänster ( ) bland alternativen.
4 PROG +/-/
/
• I TV-läge: Används för att välja nästa (+) eller
föregående (–) kanal.
• På TV-menyn: Används för att hoppa uppåt ( )
eller nedåt ( ) bland alternativen.
5 1 – Strömbrytare
Används för att slå på och stänga av TV-apparaten.
~
För att stänga av och frånkoppla TV:n helt måste du
lossa stickkontakten från eluttaget.
6 Ljussensor (sidan 30)
– Bilden släckt / Timerindikator
7
• Lyser grönt när bilden är avstängd (sidan 29).
• Lyser orange när timern är inställd (sidan 29).
8 1 – Standbyindikator
Lyser rött när TV:n är i standbyläge.
9 "
– Ström / timerinspelningsindikator
• Lyser grönt när TV:n är påslagen.
• Lyser orange när en timerinspelning är inställd
(sidan 14).
• Lyser rött under timerinspelning.
0 Fjärrkontrollsensor
• Tar emot infraröda signaler från fjärrkontrollen.
• Täck inte för sensorn, eftersom det kan hända att
den inte fungerar i så fall.
~
Kontrollera att TV-apparaten är helt avstängd innan du drar
ut stickkontakten ur vägguttaget. Om man drar ut
stickkontakten medan TV:n är påslagen kan det hända att
indikatorn fortsätter att lysa eller att det blir fel på TV:n.
11 SE
Se på TV
Se på TV
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/för att välja TV-kanal.
För två- och tresiffriga kanalnummer matar man
snabbt in den andra respektive tredje siffran.
För att välja en digital kanal med hjälp av den
digitala elektroniska programguiden (EPG), se
sidan 14.
I det digitala läget
Ett informationsfält tänds tillfälligt. Följande
ikoner kan visas i det fältet.
:
:
:
:
2
2
3
Radiotjänst
Kodad tjänst/betaltjänst
Det finns flera olika ljudspråk
Det finns textning
:
:
Det finns textning för hörselskadade
Rekommenderad lägsta ålder för nuvarande
program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
c (rött):
Det nuvarande programmet håller på att spelas
in
Ytterligare funktioner
3
För att
Tryck på
Frysa bilden
(Bildfrysning)
.
Tryck en gång för att ta bort den
lilla bilden, och sedan en gång
till för att återgå till det vanliga
TV-läget.
~
Detta fungerar inte för signaler som
matas in från en dator.
1
Tryck på 1 på TV:ns ovankant för att slå
på TV:n.
Om TV:n är i standbyläge (1 (standby)indikatorn på TV:ns frontpanel lyser rött) så tryck
på "/1 på fjärrkontrollen för att slå på TV:n.
2
Komma åt
Programindextabellen (endast i det
analoga läget)
.
För att välja en analog kanal
trycker man på F/f och därefter
på .
Se den digitala
.
favoritlistan (endast i Se sidan 16 för närmare detaljer.
det digitala läget)
Tryck på DIGITAL för att gå över till det
digitala läget, eller på ANALOG för att gå
över till det analoga läget.
Stänga av ljudet
Vilka kanaler som går att titta på beror på vilket
läge som är inställt.
Slå på TV:n utan ljud %.
från standbyläget
%.
Tryck igen för att återställa.
Komma åt Text-TV
Tryck på /. Varje gång du trycker på / ändras
skärmen i följande ordning:
12 SE
Text t Text över TV-bilden (blandat läge) t Ingen
text (avsluta Text-TV-tjänsten)
Tryck på sifferknapparna eller / för att välja en
sida.
Tryck på
/ för att frysa en sida.
Tryck på / för att visa dold information.
z
För att ändra skärmformatet för hand så att
det passar till ett visst program
Tryck upprepade gånger på
skärmformat.
för att välja önskat
SmartZoom*
Bilden visas i det
vanliga förhållandet
4:3 med en imiterad
bredbildseffekt. 4:3bilden dras ut för att
fylla hela skärmen.
4:3
Bilden visas i det
vanliga förhållandet
4:3 (dvs. TV utan
bredbild) i rätt
proportioner.
Wide
Bilden visas i bredbild
(16:9) i rätt
proportioner.
• Det går inte att välja ”4:3” eller ”14:9” för bilder som
matas in med HD-signaler.
• Denna funktion går inte att välja medan det digitala
baneret visas.
• Det kan hända att somliga tecken och/eller bokstäver
längst upp och längst ned i bilden inte går att se i läget
”SmartZoom”. I så fall kan du välja ”Vertikal storlek” på
”Skärmkontroll”-menyn och justera bildens höjd så att
texten syns.
z
• När punkten ”Autoformat” är inställd på ”På” väljer TV:n
automatiskt det lämpligaste läget i förhållande till
sändningen (sidan 26).
• Det går att justera bildens position när ”SmartZoom”
(50Hz), ”Zoom” eller ”14:9” är valt. Tryck på F/f för att
flytta bilden upp eller ner (t.ex. för att kunna läsa
textningen) (utom för bilder i 720p- eller 1080i-format).
• Välj ”SmartZoom” eller ”Zoom” för att justera för bilder i
720p- eller 1080i-format som blir avskurna i kanterna.
Verktygsmenyn
Tryck på TOOLS för att se följande alternativ medan
du tittar på ett TV-program.
Inställningsmöjligheter
Beskrivning
Stäng
Stänger verktygsmenyn.
Bildinställning
Se sidan 22.
Ljudläge
Se sidan 24.
Bildförbättrare
Se sidan 27.
Högtalare
Se sidan 28.
Audiospråk (endast i
det digitala läget)
Se sidan 36.
Inställning av textning
(endast i det digitala
läget)
Se sidan 36.
Hörlursvolym
Används för att justera
volymen i hörlurarna.
Avstängn.timer
Se sidan 29.
Energisparläge
Se sidan 29.
Zoom*
Filmer (i letter boxformat) visas i rätt
proportioner.
Automatisk
Används för att gå över till det
klockinställning (endast digitala läget och ladda ner
i det analoga läget)
rätt tid.
14:9*
Bilden visas i
förhållandet (14:9) i
rätt proportioner. Det
uppstår en svart ram
runt bilden.
Systeminformation
(endast i det digitala
läget)
Används för att se
systeminformationsskärmen.
* Bilden kan komma att skäras av i över- och underkanten.
13 SE
Se på TV
När fyra färgade poster visas längst ner på Text-TV-sidan är
Fastext tillgängligt. Med Fastext kan du snabbt och enkelt
öppna sidor. Tryck på knappen med motsvarande färg för att
öppna sidan.
~
Kontrollera den digitala elektroniska
programguiden (EPG)
*
1
2
Tryck på
i det digitala läget.
Utför önskad manöver enligt vad som
beskrivs i nedanstående tabell eller på
skärmen.
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denna funktion kan saknas i somliga länder/områden.
För att
Gör så här
Titta på ett program
Tryck på F/f för att välja program, och tryck sedan på
Släcka EPG
Tryck på
Sortera programinformationen efter
kategori
– Kategorilista
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på F/f/G/g för att välja kategori, och tryck sedan på
Ställa in ett program för inspelning
– Timerinspelning
1 Tryck på F/f/G/g för att välja det framtida program som du vill
spela in, och tryck sedan på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Timerinspelning”.
3 Tryck på
för att ställa in TV:ns och videobandspelarens
timrar.
.
.
En röd c-symbol tänds vid informationen för det programmet.
indikatorn på TV:ns frontpanel tänds och lyser orange.
z
-
Om du vill spela in det program som du just håller på att titta på så tryck på
Ställa in ett program som ska visas
automatiskt på skärmen så fort det
startar
– Påminnelse
14 SE
.
De kategorier det går att välja bland inkluderar:
”Alla kategorier”: Innehåller alla tillgängliga kanaler.
Kategorinamn (t.ex. ”Nyheter”): Innehåller alla kanaler som motsvarar
vald kategori.
/
.
1 Tryck på F/f/G/g för att välja det framtida program som du vill
titta på, och tryck sedan på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Påminnelse”, och tryck sedan på .
Symbolen c tänds vid informationen för det programmet. -indikatorn på
TV:ns frontpanel tänds och lyser orange.
~
Om du ställer TV:n i standbyläge slås den automatiskt på när det programmet
ska starta.
Gör så här
Ställa in tidpunkten och datumet för ett
program som du vill spela in
– Manuell timerinspelning
1 Tryck på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Manuell timerinspelning”, och tryck
sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja datum, och tryck sedan på g.
4 Ställ in starttiden och stopptiden på samma sätt som i steg 3.
5 Tryck på F/f för att välja program, och tryck sedan på .
6 Tryck på
för att ställa in TV:ns och videobandspelarens
timrar.
En röd c-symbol tänds vid informationen för det programmet.
indikatorn på TV:ns frontpanel tänds och lyser orange.
z
-
Om du vill spela in det program som du just håller på att titta på så tryck på
Ta bort en inspelning/påminnelse
– Timerlista
/
.
1 Tryck på / .
2 Tryck på F/f för att välja ”Timerlista”, och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja det program du vill ta bort, och tryck
sedan på .
4 Tryck på F/f för att välja ”Avbryt timer”, och tryck sedan på .
Ett meddelande tänds för att bekräfta att du vill stänga av det programmet.
5 Tryck på G/g för att välja ”Ja”, och tryck sedan på
bekräfta.
för att
~
• Det går bara att ställa in videobandspelare som är SmartLink-kompatibla på timerinspelning via TV:n. Om din videobandspelare
inte är SmartLink-kompatibel tänds ett meddelande för att påminna dig om att du måste ställa in videobandspelarens timer.
• När väl inspelningen har ställts in går det att ställa TV:n i standbyläge, men stäng inte av TV:n helt eftersom inspelningen då
kan avbrytas.
• Om en åldersbegränsning för program är inställd tänds ett meddelande där du ombeds att mata in din PIN-kod på skärmen. Se
”Barnlås” på sidan 36 för närmare detaljer.
15 SE
Se på TV
För att
Hur man använder den digitala favoritlistan
*
Med hjälp av Favoritfunktionen kan du ange upp till
fyra olika listor över dina favoritkanaler.
1
2
Tryck på MENU.
3
Utför önskad manöver enligt vad som
beskrivs i nedanstående tabell eller på
skärmen.
Digital favoritlista
* Denna funktion kan saknas i somliga länder/områden.
Tryck på F/f för att välja ”Digitala
favoriter”, och tryck sedan på .
z
Upp till 999 kanaler går att lagra på Favoritlistan.
För att
Gör så här
Skapa din Favoritlista för första gången
1 Tryck på för att välja ”Ja”.
2 Tryck på den gula knappen för att välja Favoritlistan.
3 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill lägga till, och
tryck sedan på .
Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen
.
Titta på en kanal
1 Tryck på den gula knappen för att navigera bland dina
Favoritlistor.
2 Tryck på
medan du väljer kanal.
Släcka Favoritlistan
Tryck på RETURN.
Lägga till eller ta bort kanaler på den
Favoritlista som håller på att redigeras
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du
vill redigera.
3 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill lägga till eller ta
bort, och tryck sedan på .
Ta bort alla kanaler från den nuvarande
Favoritlistan
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som du
vill redigera.
3 Tryck på den blå knappen.
4 Tryck på G/g för att välja ”Ja”, och tryck sedan på för att
bekräfta.
16 SE
Använda extrautrustning
Ansluta extrautrustning
Du kan ansluta ett stort utbud av extrautrustning till TV:n.
Ljudanläggning
PC
DVD-spelare
DVD-spelare med komponentutgångar
PC (HDMI-utgång)
Blu-ray-skivspelare
Digital videokamera
Digital ljudkomponent
(PCM)
TV-spelkonsol
DVD-brännare
DVD-spelare
Videobandspelare
Dekoder
Dekoder
6
Hörlurar
Endast för
servicebruk
S VHS/Hi8/
DVC-videokamera
7
PC (HDMI-utgång)
HDMI IN
CAM-kort
Blu-ray-skivspelare
Digital videokamera
Ljudanläggning
DVD-spelare
Forts.
17 SE
Använda extrautrustning
Stereoanläggning
Uttag
Ingångssymbol på
skärmen
A HDMI IN 4 eller 5
J HDMI IN 7
AV4,
AV7
AV5 eller
Beskrivning
Anslut till HDMI IN 4-, 5- eller 7-uttaget om apparaten har ett
HDMI-uttag. Digitala videosignaler och ljudsignaler matas in
från utrustningen. När utrustning som är kompatibel med
HDMI-styrning är ansluten går det att kommunicera med den
anslutna utrustningen. Se sidan 29 angående hur man ställer in
den kommunikationen. Om apparaten har ett DVI-uttag så
koppla ihop det med HDMI IN 5-uttaget med hjälp av en DVI HDMI-adapter (medföljer ej), och anslut apparatens
ljudutgångar till ljudingångarna bland HDMI IN 5-uttagen.
~
• HDMI-uttagen har bara stöd för insignaler i följande
videoformat: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p och
1080/24p.
• Var noga med att bara använda en HDMI-kabel som är märkt
med HDMI-logon.
• Om du ansluter en ljudanläggning med HDMI-uttag så glöm inte
att även ansluta den till DIGITAL OUT-uttaget.
B PC
C
/
/
3
PC
Anslut till PC
/ -uttaget. Vi rekommenderar att du
använder en PC-kabel med ferritkärnor.
AV3
Anslut till komponentvideouttagen och ljuduttagen
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
/
3.
Anslut till DIGITAL OUT-uttaget via en optisk ljudkabel.
~
Det kan hända att det inte matas ut något ljud för Super Audio CDskivor och DVD Audio-skivor beroende på modellen.
E
Anslut till ljuduttagen
HiFi-ljudanläggning.
för att lyssna på TV-ljudet via en
F
/
1
AV1 eller
AV1
Anslut till scartuttaget
/
1. När en dekoder är ansluten
matas kodade signaler från TV-mottagaren ut till dekodern, och
avkodade signaler matas in från dekodern.
G
/
2
AV2 eller
AV2
Anslut till scartuttaget
/
2. SmartLink är en direktlänk
mellan TV:n och en videobandspelare/DVD-brännare.
H Hörlurar
I
och
6 eller
6
Anslut till i-uttaget för att lyssna på TV-ljudet i hörlurarna.
6,
K CAM
(Conditional Access
Module)
AV6 eller
AV6
Anslut till S-videouttaget
6 eller kompositvideouttaget
6 och ljuduttagen
6. Anslut inte en videokamera till
både videouttaget
6 och S videouttaget
6 samtidigt,
eftersom det kan leda till störningar. Om du ansluter en apparat
med mono-ljud så använd
6 L-uttaget.
Används för betal-TV-tjänster. Se bruksanvisningen till CAMkortet för närmare detaljer.
Ta bort atrappkortet från CAM-facket innan du sätter i ditt
CAM-kort. Stäng av TV:n innan du sätter i CAM-kortet i
CAM-facket. Om du inte tänker använda CAM-modulen
rekommenderar vi att du låter atrappkortet sitta kvar i CAMfacket.
~
CAM stöds inte i alla länder/områden. Hör efter hos en auktoriserad
TV-handlare.
18 SE
Verktygsmenyn
Titta på bilder från
ansluten utrustning
Starta den anslutna utrustningen och utför
sedan något av följande.
För utrustning som är ansluten till scart-uttagen via
en helt ansluten 21-stifts scartkabel (sidan 17)
Starta uppspelningen på den anslutna utrustningen.
Bilden från den anslutna utrustningen visas på
skärmen.
För övrig ansluten utrustning (sidan 17)
Tryck på
/ för att se en lista över de anslutna
komponenterna. Tryck på F/f för att välja önskad
ingångskälla, och tryck sedan på . (Om du inte gör
något inom 2 sekunder efter det att du tryckte på F/f
väljs automatiskt det alternativ som visas med
omvänd färg.)
När en ingång är inställd på ”Hoppa” under ”AV
namn”-menyn på under ”AV-inställning”-menyn
(sidan 28) visas inte den ingången på listan.
Ytterligare funktioner
För att
Gör så här
Återgå till det vanliga
TV-läget
Tryck på DIGITAL eller
ANALOG.
Komma åt
indextabellen för
insignaler (utom i TVläget)
Tryck på
för att se
Insignalindextabellen. Tryck
för
på F/f och därefter på
att välja en ingång.
Ändra volymen på en
ansluten HDMIstyrningskompatibel
ljudanläggning
Tryck på 2 +/-.
Stänga av ljudet på en
ansluten HDMIstyrningskompatibel
ljudanläggning
Tryck på %.
Tryck igen för att återställa.
Inställningsmöjligheter
Beskrivning
Stäng
Stänger verktygsmenyn.
Bildinställning (utom Se sidan 22.
i datoringångsläget)
Visningsläge (endast i Se sidan 22.
datoringångsläget)
Ljudläge
Se sidan 24.
Bildförbättrare (utom Se sidan 27.
i datoringångsläget)
Högtalare
Se sidan 28.
PAP (utom i
datoringångsläget)
Se sidan 19.
PIP (endast i
datoringångsläget)
Se sidan 20.
Autom.justering
(endast i
datoringångsläget)
Se sidan 31.
Horisontellt läge
(endast i
datoringångsläget)
Se sidan 31.
Använda extrautrustning
För en automatiskt inställd videobandspelare
(sidan 6)
Tryck på PROG +/- i det analoga läget för att välja
videokanalen, eller använd sifferknapparna.
Tryck på TOOLS för att se följande alternativ när
bilden från en ansluten komponent visas.
Vertikalt läge (endast Se sidan 31.
i datoringångsläget)
Hörlursvolym
Används för att justera volymen
i hörlurarna.
Avstängn.timer (utom Se sidan 29.
i datoringångsläget)
Energisparläge
Se sidan 29.
Automatisk
klockinställning
Används för att gå över till det
digitala läget och ladda ner rätt
tid.
För att se två bilder samtidigt
– PAP (Bild och bild)
Det går att se två bilder (bilden via den externa
ingången och TV-programmet) samtidigt på skärmen.
Anslut extraapparaten (sidan 17) och kontrollera att
bilden från den visas på skärmen (sidan 19).
~
• Detta fungerar inte för signaler som matas in från en dator.
• Det går inte att ändra bildernas storlek.
• Det går inte att titta på en analog TV-bild i TVprogramrutan medan en AV1, AV2 eller AV6-bild visas i
rutan för den externa ingången.
Forts.
19 SE
1
Tryck på TOOLS för att tända verktygsmenyn.
2
Tryck på F/f för att välja ”PAP”, och tryck
sedan på .
HDMI-styrning
Ljudet hörs för bilden i den gröna ramen. Det går att växla
mellan vilken bild ljudet ska höras för genom att trycka på
G/g.
Med HDMI-styrningsfunktionen går det att låta
apparaterna styra varandra med hjälp av HDMI CEC
(Consumer Electronics Control) som specificerats av
HDMI.
Det går att utföra olika länkade styrningsmanövrer
mellan Sonys HDMI-styrningskompatibla
komponenter som t.ex. en TV, en DVD-inspelare med
inbyggd hårddisk och en ljudanläggning genom att
koppla ihop komponenterna med HDMI-kablar.
Var noga med att koppla ihop de kompatibla
komponenterna och ställa in dem på rätt sätt för att
använda HDMI-styrningsfunktionerna.
För att se två bilder samtidigt
– PIP (Bild i bild)
För att ansluta HDMI-styrningskompatibla
komponenter
Det går att se två bilder (bilden via datoringången och
TV-programmet) samtidigt på skärmen.
Anslut en dator (sidan 17) och kontrollera att bilden
från datorn visas på skärmen.
Anslut den kompatibla komponenten till TV:n med en
HDMI-kabel. Om du ansluter en ljudanläggning så
glöm inte att även koppla ihop DIGITAL OUT
(OPTICAL)-utgången på TV:n med ljudanläggningen
via en optisk ljudkabel, förutom anslutningen med
HDMI-kabeln. Se sidan 17 för närmare detaljer.
Bilden från den anslutna apparaten visas till
vänster och TV-programmet till höger.
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/för att välja TV-kanal.
För att återgå till enbildsläget
Tryck på eller RETURN.
z
~
• Det går inte att se bilder med högre upplösning än WXGA
(1280 × 768 bildpunkter).
• ”Power-kontroll” går inte att använda i PIP-läget
(sidan 31).
1
Tryck på TOOLS för att tända verktygsmenyn.
2
Tryck på F/f för att välja ”PIP”, och tryck
sedan på .
Bilden från den anslutna datorn visas i fullt format
och TV-bilden i det högra hörnet.
Det går att flytta omkring TV-bilden på skärmen
med F/f/G/g.
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/för att välja TV-kanal.
För att återgå till enbildsläget
Tryck på RETURN.
z
Det går att växla mellan vilken bild som ljudet ska höras för
genom att välja ”Välj ljud” på verktygsmenyn.
20 SE
Inställningar för HDMI-styrning
Både TV:n och de anslutna komponenterna måste
ställas in för HDMI-styrning. Se ”HDMIinställningar” på sidan 29 angående inställningarna på
TV-sidan. Se bruksanvisningen till respektive
ansluten komponent angående inställningarna på den
komponenten.
HDMI-styrningsfunktioner
• Slå på de anslutna komponenterna länkade med
TV:n.
• Slå på TV:n länkad med de anslutna
komponenterna och ställ automatiskt in
motsvarande ingång på TV:n när en av
komponenterna sätter igång.
• Om en ansluten ljudanläggning slås på medan TV:n
är påslagen, ändras ingången till ingången för
ljudanläggningen.
• Justera volymen eller stäng av ljudet för en ansluten
ljudanläggning.
Använda MENU-funktionerna
Navigering i menyerna
Med hjälp av ”MENU”-skärmen går det att utnyttja
olika praktiska finesser på den här TV:n. Det går lätt
att välja kanal eller ingång och att ändra
inställningarna för TV:n.
5 Ext. ingångar
Används för att välja bland övriga apparater som
är anslutna till TV:n.
• För att titta på bilden från en annan apparat
väljer man den ingången och trycker på .
• Om du vill mata in namnet på en extern ingång
så välj ”Ändra AV namn” och se sidan 28.
• Välj ”Välj HDMI-apparat” för att se en lista
över anslutna HDMI-styrningskompatibla
komponenter.
6 Inställningar
Används för att tända ”Inställningar”-menyn
som används för de flesta av de mer avancerade
inställningarna och justeringarna.
1 Tryck på F/f för att välja en menyikon,
och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f/G/g för att välja ett
alternativ eller justera en inställning,
och tryck sedan på .
2
1
Vilka punkter som går att ställa in varierar mellan
olika situationer. Alternativ som inte går att välja
visas i grått eller inte alls.
* Denna funktion kan saknas i somliga länder/områden.
Tryck på MENU.
Använda MENU-funktionerna
1
2
Se sidan 22 till 37 för närmare detaljer om de
olika inställningarna.
~
Tryck på F/f för att välja alternativ, och
tryck sedan på .
Tryck på MENU för att avsluta menyn.
1 Digitala favoriter*
Används för att tända Favoritlistan (sidan 16).
2 Analog
Används för att återvända till den analoga kanal
du senast tittade på.
3 Digital*
Används för att återvända till den digitala kanal
du senast tittade på.
4 Digital EPG*
Används för att tända den elektroniska
programguiden (EPG) (sidan 14).
21 SE
Bildmenyn
På ”Bild”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 21) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Ingångar
Används för att välja om inställningarna du gjort på ”Bild”-menyn ska gälla för alla
ingångar, eller bara för den ingång som du tittar på för ögonblicket.
”Alla”: Använd inställningarna för alla ingångar.
”Den nu valda”: Använd inställningarna enbart för den nuvarande ingången.
Bildinställning
Används för att välja bildläge utom för signaler som matas in från en dator.
”Dagsljus”: Ger förhöjd bildkontrast och skärpa.
”Standard”: För standardbild. Rekommenderas för hemunderhållning.
”Biograf”: För att se filmbaserat innehåll. Passar bäst i teaterliknande rum.
Bildinställningen är utvecklad tillsammans med Sony Pictures Entertainment, för att
återge filmer såsom producenterna hade tänkt sig dem.
Visningsläge
Används för att välja visningsläge för signaler som matas in från en dator.
”Video”: För videobilder.
”Text”: För text, tabeller och diagram.
Återställ
Återställer alla ”Bild”-inställningarna utom ”Ingångar”, ”Bildinställning” och
”Visningsläge” till fabriksinställningarna.
Bakgr.bel.
Används för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Kontrast
Används för att höja eller sänka kontrasten.
Ljusstyrka
Används för att göra bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Används för att öka eller minska färgernas intensitet.
Färgton
Används för att öka eller minska gröna toner och röda toner.
~
Punkten ”Färgton” kan bara justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex. videoband från USA).
22 SE
Färgtemp.
Används för att justera bildens vithet.
”Kall”: Ger ljusa färger en blå nyans.
”Neutral”: Ger ljusa färger en neutral nyans.
”Varm 1”/”Varm 2”: Ger ljusa färger en röd nyans. ”Varm 2” ger en rödare ton än
”Varm 1”.
z
”Varm 1” och ”Varm 2” går inte att välja när punkten ”Bildinställning” är inställd på
”Dagsljus”.
Används för att göra bilden skarpare eller mjukare.
Brusreducering
Minskar bildstörningarna (snöig bild) vid svag sändningssignal.
”Auto”: Reducerar automatiskt störningarna (endast i det analoga läget).
”Hög”/”Mellan”/”Låg”: Modifierar brusreduceringens effekt.
”Av”: ”Brusreducering”-funktionen avstängd.
Brusred. för MPEG
Används för att minska bildstörningarna för MPEG-komprimerat bildmaterial.
Avancerade
inställningar
Används för att skräddarsy bildfunktionerna mer detaljerat. Dessa punkter går att
ställa in och ändra när punkten ”Bildinställning” är inställd på ”Biograf” eller
”Standard”.
”Återställ”: Används för att återställa alla de avancerade inställningarna till
fabriksinställningarna.
”Svartkorrigering”: Används för att framhäva svarta områden i bilden för att få
starkare kontrast.
”Avanc. kontrastförbättr.”: Används för att automatiskt justera punkterna
”Bakgr.bel.” och ”Kontrast” i förhållande till skärmens ljusstyrka. Denna inställning
är speciellt effektiv för mörka bilder som får bättre kontrast.
”Gamma”: Justerar balansen mellan ljusa och mörka områden i bilden.
”Klarvit”: Används för att framhäva vitt och ljusa färger.
”Färg dagsljus”: Används för att göra färgerna mer levande.
”Färgomfång”: Används för att ändra kulörrymden för färgåtergivningen. I läget
”Brett” blir färgerna mer levande, och i läget ”Normalt” används standardfärgerna.
23 SE
Använda MENU-funktionerna
Skärpa
Ljudmenyn
På ”Ljud”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 21) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Ingångar
Används för att välja om inställningarna du gjort på ”Ljud”-menyn ska gälla för alla
ingångar, eller bara för den ingång som du tittar på för ögonblicket.
”Alla”: Använd inställningarna för alla ingångar.
”Den nu valda”: Använd inställningarna enbart för den nuvarande ingången.
Ljudläge
”Dynamisk”: Framhäver diskanten och basen.
”Standard”: För vanligt ljud. Rekommenderas för hemunderhållning.
”Personlig”: Rak frekvensgång. I detta läge kan du även lagra dina egna
inställningar.
Återställ
Återställer alla ”Ljud”-inställningarna utom ”Ingångar”, ”Ljudläge”,
”Ljudkanalsval”, ”Hörlursbrytare” och ”Ljudkanalsval för i” till
fabriksinställningarna.
Diskant
Används för att justera diskanten.
Bas
Används för att justera basen.
Balans
Används för att ställa in balansen mellan höger och vänster högtalare.
Aut. volymjust.
Håller en konstant volymnivå även om det förekommer luckor i volymen (t.ex. när
reklamen verkar vara högre än programmen).
Volymförskjutning
Används för att justera volymnivån för den nuvarande ingången i förhållande till
övriga ingångar när punkten ”Ingångar” är inställd på ”Den nu valda”.
Surround
”S-FORCE Front Surround”: Går att välja för material som sänds med vanligt
stereoljud eller 5.1-kanaligt digitalt surroundljud, och ljudet som matas in från
anslutna komponenter.
”Av”: Ljudet för program som sänds med 5.1-kanaligt eller annat digitalt
surroundljud omvandlas till vanligt (2-kanaligt) stereoljud. För övriga sorters
program matas ljudet ut som det är.
Ljudförstärkare
Används för att ge ljudet mer stöt genom att kompensera för högtalarnas faseffekter.
24 SE
Ljudkanalsval
Används för att välja ljud i högtalarna för sändningar i stereo eller på flera språk.
”Stereo”/”Mono”: För sändningar i stereo.
”A”/”B”/”Mono”: För flerspråkiga sändningar väljer du ”A” för ljudkanal 1, ”B”
för ljudkanal 2, eller ”Mono” för en monokanal, om sådan finns.
~
Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n ställer du in ”Ljudkanalsval” på
”Stereo”, ”A” eller ”B”. När en komponent som är ansluten till HDMI-uttagen är vald är dock
denna punkt fast inställd på ”Stereo”.
Hörlursbrytare
Används för att slå på eller stänga av TV:ns inbyggda högtalare när ett par hörlurar
kopplas in.
”På”: Ljudet matas bara ut genom hörlurarna.
”Av”: Ljudet matas ut både via TV:n och genom hörlurarna.
Ljudkanalsval för i
Används för att välja ljud i hörlurarna för program som sänds i stereo eller på två
språk, enligt inställningen för punkten ”Ljudkanalsval”.
Använda MENU-funktionerna
25 SE
Skärmkontrollmenyn
På ”Skärmkontroll”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 21) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Ingångar
Används för att välja om inställningarna du gjort på ”Skärmkontroll”-menyn ska
gälla för alla ingångar, eller bara för den ingång som du tittar på för ögonblicket.
”Alla”: Använd inställningarna för alla ingångar.
”Den nu valda”: Använd inställningarna enbart för den nuvarande ingången.
Skärmformat
Se ”För att ändra skärmformatet för hand så att det passar till ett visst program” på
sidan 13 för närmare detaljer om de olika skärmformaten.
Autoformat
Ändrar automatiskt skärmformatet enligt sändningssignalen. För att behålla din
inställning väljer du ”Av”.
z
Även om punkten ”Autoformat” är inställd på ”På” eller ”Av” går det alltid att ändra
skärmformatet genom att trycka upprepade gånger på
.
4:3 förval
Används för att välja standardskärmformat för sändningar i 4:3-format.
”SmartZoom”: Bilden visas i det vanliga förhållandet 4:3 med en imiterad
bredbildseffekt.
”4:3”: Bilden visas i vanligt 4:3-format med rätt proportioner.
”Av”: Den nuvarande ”Skärmformat”-inställningen bibehålls även om man byter
kanal eller ingång.
Display area
Används för att justera bildvisningsområdet på skärmen.
”Normal”: Bilden visas i sin ursprungliga storlek.
”-1”/”-2”: Bilden förstoras så att kanterna döljs.
Horisontellt läge
Används för att justera bildens position i sidled.
Vertikalt läge
Används för att justera bildens position i höjdled när punkten ”Skärmformat” är
inställd på ”SmartZoom” (50 Hz), ”Zoom” eller ”14:9”.
Vertikal storlek
Används för att justera bildens höjd när punkten ”Skärmformat” är inställd på
”SmartZoom”, ”Zoom” eller ”14:9”.
26 SE
Inställningar-menyn
På ”Inställningar”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 21) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Används för att starta grundinställningsmenyn för att välja språk och land/område,
och ställa in alla tillgängliga digitala och analoga kanaler.
Vanligtvis behöver du inte utföra denna åtgärd, eftersom språket och land/region
redan valts och kanalerna redan ställts in då TV:n ursprungligen installerades
(sidan 5).
Detta alternativ hjälper dig dock att göra om denna procedur (t.ex. för att ställa in
TV:n på nytt efter att du har flyttat eller för att söka efter nystartade kanaler).
Språk
Används för att välja vilket språk som menyerna ska visas på.
Bildförbättrare
Ger mjukare bildrörelser och minskar suddigheten.
”Hög”: Ger mjukare bildrörelser för t.ex. filmbaserat material.
”Standard”: Ger mjuka bildrörelser. Låt detta läge vara inställt i vanliga fall.
”Av”: Använd det här läget om det uppstår störningar i lägena ”Hög” och
”Standard”.
~
• Beroende på videomaterialet kan det hända att det inte syns någon effekt, även om man
ändrar den här inställningen.
• När man väljer Theatre Mode-läget ställs punkten ”Bildförbättrare” automatiskt in på ”Av”
med standardinställningarna.
Filmläge
Gör bildrörelserna mjukare vid uppspelning av filmmaterial på DVD-skivor eller
videoband, och minskar bildens suddighet och kornighet.
”Auto 1”: Ger mjukare bildrörelser jämfört med det ursprungliga filmbaserade
materialet. Låt detta läge vara inställt i vanliga fall.
”Auto 2”: Det ursprungliga filmbaserade materialet visas som det är.
”Av”: ”Filmläge”-funktionen avstängd.
~
Om bilden innehåller felaktiga signaler eller har alltför mycket störningar stängs ”Filmläge”funktionen automatiskt av, även om ”Auto 1” eller ”Auto 2” är inställt här.
Spelläge
Ställ in ”På” när reaktionstiden är viktig för ett visst spel.
Forts.
27 SE
Använda MENU-funktionerna
Auto start
AV-inställning
AV namn
Används för att mata in namn på den utrustning som är ansluten till uttagen på sidan
och baktill. Detta namn visas kort på skärmen när utrustningen väljs. Det går att
hoppa över ingångarna för anslutna komponenter som du inte vill ska visas på
skärmen.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla, och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja önskat alternativ nedan, och tryck sedan på .
Utrustningsetiketter: Använd ett av de förinställda namnen på en ansluten apparat.
”Ändra”: Skapa dina egna namn. Utför steg 2 till 4 i ”Kanalnamn” (sidan 32).
”Hoppa”: Onödiga ingångar hoppas över.
Auto S-Video
Används för att välja S video-ingången
- och 6-ingången.
6 när kablar är anslutna till både
/
AV2 Utsignal
Används för att ställa in vilken signal som skall matas ut via uttaget märkt
/
2
på TV:ns baksida. Om du ansluter en videobandspelare eller annan
inspelningsutrustning till
/
2-uttaget, kan du spela in från utrustning som är
ansluten till andra uttag på TV:n.
”TV”: TV-signalen matas ut.
”AV1”: Signalerna från den utrustning som är ansluten till
/
1-uttaget matas
ut.
/
6 -uttaget matas
”AV6”: Signalerna från den utrustning som är ansluten till
ut.
”Auto”: Det som visas på skärmen matas ut (utom signaler som matas in via uttagen
/ 3, HDMI IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 och PC
/ ).
Högtalare
Slår på/stänger av TV:ns inbyggda högtalare.
”TV-högtalare”: TV:ns högtalare slås på så att TV-ljudet hörs via TV:ns högtalare.
”Ljudanläggning”: TV:ns högtalare stängs av för att lyssna på TV-ljudet enbart via
en separat ljudanläggning som är ansluten till ljudutgångarna.
När en HDMI-styrningskompatibel komponent är ansluten går det att slå på den
länkat med TV:n. Denna inställning måste göras efter det att komponenten har
anslutits.
Audio ut
”Variabel”: Ljudet via din stereoanläggning går att styra med TV:ns fjärrkontroll.
”Fast”: Ljudet från TV:n är fast inställt. Justera volymen (och övriga
ljudinställningar) med volymkontrollen osv. på ljudanläggningen.
~
”Audio ut” går inte att välja för en ljudanläggning som är ansluten till TV:n via HDMI-uttagen.
Färgsystem
Används för att välja färgsystem (”Auto”, ”PAL”, ”SECAM”, ”NTSC3.58”,
”NTSC4.43” eller ”PAL60” ) efter signalen som matas in från ingångsskällan.
28 SE
HDMI-inställningar
Denna punkt används för att ställa in HDMI-styrningskompatibla komponenter som
är anslutna till HDMI-uttagen. Observera att motsvarande länkningsinställningar
även måste göras på de anslutna HDMI-styrningskompatibla komponenterna.
HDMI-styrning
Används för att välja om TV:n ska länkas med de HDMI-styrningskompatibla
komponenterna. När ”På” är inställt går det att utföra följande menyfunktioner.
Apparater automat. Av
När den här punkten är inställd på ”På” stängs de HDMI-styrningskompatibla
komponenterna av länkat med TV:n.
TV automatiskt På
När den här punkten är inställd på ”På” slås TV:n på länkat med de HDMIstyrningskompatibla komponenterna.
Uppdatera apparatlista
Används för att skapa en ”HDMI-apparatlista” eller uppdatera listan. Upp till 11
HDMI-styrningskompatibla komponenter går att ansluta sammanlagt, och upp till 5
komponenter går att ansluta per uttag. Glöm inte att uppdatera ”HDMI-apparatlista”
när du ändrar anslutningarna eller inställningarna för de HDMI-styrningskompatibla
komponenterna.
HDMI-apparatlista
Används för att se en lista över ansluten HDMI-styrningskompatibel utrustning.
~
Timerinställningar
Används för att ställa in timern för att slå på och stänga av TV:n.
Avstängn.timer
Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt stängs av till standbyläget.
När ”Avstängn.timer” är aktiverad lyser (Timer)-indikatorn på TV:ns frontpanel
orange.
z
• Om du stänger av TV:n och sedan slår på den igen återställs punkten ”Avstängn.timer” till
”Av”.
• Ett meddelande tänds på skärmen en minut innan TV:n går över till standbyläget.
På-timer
Används för att ställa in timern för att slå på TV:n från standbyläge.
”Dag”: Används för att välja vilken dag som ”På-timer” ska aktiveras.
”Tid”: Ställ in hur dags TV:n ska slås på.
”Varaktighet”: Ställ in hur länge TV:n ska vara påslagen innan den automatiskt
stängs av till standbyläget igen.
”Volyminställning”: Ställ in volymen när timern slår på TV:n.
Klockinställning
Används för att ställa klockan för hand. När TV:n tar emot en digital kanal går det
inte att ställa klockan för hand, eftersom klockan då ställs med hjälp av tidskoden i
den mottagna signalen.
Energisparläge
Används för att välja strömsparläget för att minska TV:ns energiförbrukning.
När ”Bild släckt” är valt släcks bilden och
(Bilden släckt)-indikatorn på TV:ns
frontpanel lyser grönt. Ljudet ändras inte.
Forts.
29 SE
Använda MENU-funktionerna
Punkten ”HDMI-inställningar” går inte att använda när en HDMI-styrningskompatibel
ljudanläggning är länkad med TV:n.
Ljussensor
”På”: Används för att automatiskt optimera bildinställningarna i förhållande till
belysningen i rummet.
”Av”: ”Ljussensor”-funktionen avstängd.
~
Var noga med att inte täcka för sensorn, eftersom det kan hända att den inte fungerar i så fall.
Se sidan 11 för närmare information om sensorn.
Produktinformation
Används för att se produktinformation om TV:n.
Återställ allt
Används för att återställa alla inställningar till fabriksinställningarna och sedan tända
”Auto start”-skärmen.
~
• Var noga med att inte stänga av TV:n eller trycka på några knappar medan återställningen
pågår (det tar ungefär 30 sekunder).
• Alla inställningar återställs, inklusive den digitala favoritlistan, land/område, språk,
automatiskt inställda kanaler, osv.
30 SE
PC-inställningar-menyn
På ”PC-inställningar”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 21) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
Används för att välja skärmformat för bilder som matas in från datorn.
”Normal”: Bilden visas i sin ursprungliga storlek.
”Full 1”: Bilden förstoras så att den fyller hela visningsområdet, men med bibehållet
höjd/bredd-förhållande.
”Full 2”: Bilden förstoras så att den fyller hela visningsområdet.
Återställ
Används för att återställa alla datorinställningarna utom ”Skärmformat” och
”Power-kontroll” till fabriksinställningarna.
Autom.justering
Används för att automatiskt justera bildens position och fas för bilder som matas in
till TV:n från den anslutna datorn.
z
Det kan hända att ”Autom.justering” inte fungerar ordentligt för vissa insignaler. Ställ i så fall
in punkterna ”Fas”, ”Horisontellt läge”och ”Vertikalt läge” för hand.
Fas
Används för att justera fasen när skärmen flimrar.
Pixelstorlek
Används för att justera frekvensen när det uppstår oönskade vertikala ränder i bilden.
Horisontellt läge
Används för att justera bildens position i sidled.
Vertikalt läge
Används för att justera bildens position i höjdled.
Power-kontroll
Används för att ställa TV:n i standbyläge om det inte matas in någon signal på över
30 sekunder.
31 SE
Använda MENU-funktionerna
Skärmformat
Analog inställning-menyn
På ”Analog inställning”-menyn går det att välja
mellan nedanstående inställningsmöjligheter. Se
”Navigering i menyerna” (sidan 21) angående hur
man väljer inställningspunkter under ”Inställningar”.
1 siffra direkt
När punkten ”1 siffra direkt” är inställd på ”På” går det att välja en analog kanal med
hjälp av sifferknapparna (0 - 9) på fjärrkontrollen.
~
När punkten ”1 siffra direkt” är inställd på ”På” går det inte att välja tvåsiffriga kanalnummer
genom att mata in två siffror med fjärrkontrollen.
Autom. kanalinställ.
Används för att ställa in alla tillgängliga analoga kanaler.
Detta alternativ används för att ställa in TV-kanalerna på nytt när du har flyttat, eller
för att söka efter nystartade kanaler.
Kanalsortering
Används för att ändra lagringsordningen för de analoga kanalerna på TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats, och tryck
sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja kanalens nya plats, och tryck sedan på .
Kanalnamn
Används för att mata in ett kanalnamn efter eget önskemål på upp till fem bokstäver
eller siffror. Namnet visas kort på skärmen när kanalen väljs. (Kanalnamn kan
vanligtvis hämtas automatiskt från Text-TV (om sådan finns).)
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill mata in namnet på, och tryck
sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja önskad bokstav eller siffra (”_” för mellanslag),
och tryck sedan på g.
Om du matar in fel tecken
Tryck på G/g för att välja det felaktiga tecknet. Tryck sedan på F/f för att välja rätt
tecken.
För att radera alla tecknen
Välj ”Nollst” och tryck på
.
3 Gör om proceduren i steg 2 tills hela namnet är inmatat.
4 Välj ”OK” och tryck på .
32 SE
Manuell kanalinställ.
Innan du väljer ”Namn”/”AFT”/”Ljudfilter”/”Hoppa”/”Dekoder” trycker du på
PROG +/- för att välja programnummer till kanalen. Det går inte att välja
programnummer som är inställda på ”Hoppa” (sidan 34).
Program/System/Kanal
Används för att ställa in kanaler manuellt.
1 Tryck på F/f för att välja ”Program”, och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja det programnummer du vill ställa in manuellt
(ställ in kanal 00 för videobandspelaren), och tryck sedan på RETURN.
3 Tryck på F/f för att välja ”System”, och tryck sedan på .
4 Tryck på F/f för att välja ett av följande TV-system, och tryck sedan på
RETURN.
B/G: För länder/regioner i Västeuropa
I: För Storbritannien
D/K: För länder/regioner i Östeuropa
L: För Frankrike
5 Tryck på F/f för att välja ”Kanal”, och tryck sedan på .
6 Tryck på F/f för att välja ”S” (för kabelkanaler) eller ”C” (för marksända
kanaler), och tryck sedan på g.
7 Ställ in kanalerna enligt följande:
Om du inte vet kanalnumret (frekvensen)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal. Sökningen avslutas när
kanalen hittats. Tryck på F/f för att fortsätta sökningen.
Om du vet kanalnumret (frekvensen)
8 Tryck på för att hoppa till ”Bekräfta”, och tryck sedan på
9 Tryck på f för att välja ”OK”, och tryck sedan på .
Upprepa proceduren ovan för att ställa in andra kanaler manuellt.
.
Namn
Används för att mata in ett namn efter eget önskemål på upp till fem bokstäver eller
siffror för vald kanal. Detta namn visas kort på skärmen när kanalen väljs.
Mata in tecken med hjälp av proceduren i steg 2 till 4 i ”Kanalnamn” (sidan 32).
AFT
Används för att fininställa valt programnummer manuellt om du tycker att en
finjustering kan förbättra bildkvaliteten.
Det går att justera fininställningen inom ett område från -15 till +15. När ”På” är
inställt utförs fininställningen automatiskt.
LNA
Används för att förbättra bildkvaliteten för enskilda kanaler vars signal är väldigt
svag (störningar i bilden).
Om du inte kan se någon förbättring när du ställer in ”På”, så låt den här punkten vara
inställd på ”Av” (fabriksinställningen).
Ljudfilter
Förbättrar ljudet för individuella kanaler vid förvrängning i monosändningar. Om
signalen inte är i standardformat kan det uppstå förvrängningar eller tillfälliga
avbrott i ljudet för monoprogram.
Om du inte upplever någon ljudförvrängning, rekommenderar vi att du låter detta
alternativ vara inställt på fabriksinställningen ”Av”.
~
Det går inte att höra ljud i stereo eller med dubbla ljudspår när ”Låg” eller ”Hög” är inställt.
Forts.
33 SE
Använda MENU-funktionerna
Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnumret för önskad sändning eller
videobandspelarens kanalnummer.
Hoppa
Används för att hoppa över oanvända analoga kanaler när man trycker på PROG +/
- för att välja kanal. (Du kan fortfarande välja överhoppade kanaler med hjälp av
sifferknapparna.)
Dekoder
Används för att titta på och spela in från kodade kanaler när en dekoder är direkt
ansluten till scartuttag
/
1, eller till scartuttag
/
2 via en
videobandspelare.
~
Beroende på vilket land/region som valts för ”Land” (sidan 6) kan det hända att detta alternativ
inte går att välja.
Bekräfta
Används för att spara de inställningar du gjort bland ”Manuell kanalinställ.”inställningarna.
34 SE
Digital inställning-menyn
På ”Digital inställning”-menyn går det att välja mellan
nedanstående inställningsmöjligheter. Se ”Navigering
i menyerna” (sidan 21) angående hur man väljer
inställningspunkter under ”Inställningar”.
~
Somliga funktioner kan saknas i vissa länder/områden.
Digital sökning
Digital auto.kanalinst.
Används för att ställa in alla tillgängliga digitala kanaler.
Detta alternativ används för att ställa in TV-kanalerna på nytt när du har flyttat, eller
för att söka efter nystartade kanaler. Se ”Automatisk inställning av TV:n” på sidan 6
för närmare detaljer.
Om du vet det tresiffriga positionsnumret för önskad kanal så mata in det med
sifferknapparna.
2 Gör så här för att ta bort digitala kanaler eller ändra ordningen mellan
dem:
För att ta bort en digital kanal
Tryck på . Vänta tills det tänds ett bekräftelsemeddelande, tryck på G för att välja
”Ja”, och tryck sedan på .
För att ändra ordningen mellan de digitala kanalerna
Tryck på g, och därefter på F/f för att välja den nya positionen för kanalen, och tryck
sedan på G.
3 Tryck på RETURN.
Digital man.kanalinst.
Används för att ställa in digitala kanaler manuellt. Denna funktion går att välja när
punkten ”Digital auto.kanalinst.” är inställd på ”Egen Antenn”.
1 Mata in numret på den kanal som du vill ställa in med sifferknapparna,
och tryck sedan på F/f för att ställa in den kanalen.
2 Om det finns tillgängliga kanaler så tryck på F/f för att välja den kanal du
vill lagra, och tryck sedan på .
3 Tryck på F/f för att välja det positionsnummer där du vill lagra den nya
kanalen, och tryck sedan på .
Upprepa ovanstående procedur för att lagra ytterligare kanaler för hand.
Forts.
35 SE
Använda MENU-funktionerna
Redigera programlista
Används för att ta bort oönskade digitala kanaler som är lagrade i TV:n, eller ändra
ordningen mellan de digitala kanalerna som är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal som du vill ta bort eller flytta till en ny
position.
Digital inställning
Undertextinställningar
”Inställning av textning”: När ”Nedsatt hörsel” är valt kan det även hända att
visuella hjälpmedel visas tillsammans med textningen (om TV-kanalen sänder sådan
information).
”Textspråk”: Används för att välja textningsspråk.
Ljudinställningar
”Audiotyp”: Används för att gå över till läget för hörselskadade när ”Nedsatt
hörsel” är valt.
”Audiospråk”: Används för att välja ljudspråk för ett program. Somliga digitala
kanaler sänder program med ljud på flera olika språk.
”Röstmeny”: Används för att höra en beskrivning (berättarröst) av visuell
information, om TV-stationen sänder sådan information.
”Procentandel röstmeny”: Används för att ställa in volymbalansen mellan TV:ns
huvudljud och ljudbeskrivningen.
Banerläge
”Grundläggande”: Används för att se programinformation med ett digitalt baner.
”Fullständig”: Används för att se programinformation med ett digitalt baner och
detaljerad programinformation under baneret.
Radiovisning
En bakgrundsbild visas på skärmen när man lyssnar på radio. Det går att välja färg
på bakgrundsbilden, eller att visa en slumpmässigt vald färg. För att släcka
bakgrundsbilden tillfälligt trycker man på vilken knapp som helst.
Barnlås
Används för att åldersbegränsa program. Program vars åldersbegränsning
överskrider den inställda gränsen går bara att se om man först matar in rätt PIN-kod.
1 Mata in din PIN-kod med sifferknapparna.
Om du inte redan har ställt in en PIN-kod tänds en PIN-kodsinmatningsskärm. Följ
anvisningarna under ”PIN-kod” nedan.
2 Tryck på F/f för att välja åldersbegränsning eller ”Ingen” (för obegränsat
tittande), och tryck sedan på .
3 Tryck på RETURN.
PIN-kod
För att ställa in PIN-koden för första gången
1 Mata in den nya PIN-koden med sifferknapparna.
2 Tryck på RETURN.
För att ändra PIN-koden
1 Mata in din PIN-kod med sifferknapparna.
2 Mata in den nya PIN-koden med sifferknapparna.
3 Tryck på RETURN.
z
PIN-koden 9999 fungerar alltid.
Teknisk inställning
”Autom. uppdatering”: Gör det möjligt för TV:n att upptäcka och lagra nya
digitala tjänster när de blir tillgängliga.
”Hämta programvara”: Används för att automatiskt ladda ner gratis
mjukvaruuppdateringar till TV:n (när det finns) via den befintliga antennen/kabeln.
Vi rekommenderar att du alltid låter den här punkten vara inställd på ”På”. Om du
inte vill att mjukvaran ska uppdateras så ställ in den här punkten på ”Av”.
”Systeminformation”: Används för att se den nuvarande mjukvaruversionen och
signalnivån.
”Tidszon”: Används för att ställa in tidszonen för hand, även om det inte är samma
som standardinställningen för tidszonen för ditt land/område.
36 SE
”Automatisk sommartid”: Används för att välja om TV:n automatiskt ska växla
mellan sommartid och vintertid.
• ”Av”: Klockan visas med den tidsskillnad som är inställd med punkten ”Tidszon”.
• ”På”: Klockan växlar automatiskt mellan sommartid och vintertid enligt kalendern.
CA-modulinställningar
Används för att komma åt betal-TV-tjänster när du har skaffat en CAM-modul
(Conditional Access-modul) och ett tittarkort. Se sidan 17 angående var
(PCMCIA)-uttaget sitter.
Använda MENU-funktionerna
37 SE
Övrig information
Tekniska data
Modellnamn
System
Panelsystem
TV-system
Färg-/Videosystem
Kanaltäckning
Uteffekt
In/utgångar
Antenn/kabel
/
1
/
2 (SmartLink)
3
3
HDMI IN 4, 5, 7
6
6
6
KDL-32D3000/32D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-46D3000/46D3010
Flytande kristall-skärm (LCD)
Analogt: Beror på valt land/vald region: B/G/H, D/K, L, I
Digitalt: DVB-T/DVB-C
Analogt: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (bara för videoinsignaler)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML
Analogt: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitalt: VHF/UHF
10 W + 10 W
75 ohm extern anslutning för VHF/UHF
21-stifts scartuttag (CENELEC-standard) inklusive insignaler för ljud/video, RGB-ingång och utsignaler
för TV-ljud/bild.
21-stifts scartuttag (CENELEC-standard) inklusive insignaler för ljud/video, RGB-ingång, valbara
utsignaler för ljud/video och SmartLink-gränssnitt.
Stödda format:1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vtt, 75 ohm, 0,3 V negativ sync/PB/CB: 0,7 Vtt, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vtt, 75 ohm
Ljudingångar (phono-uttag): 500 mVrms, Impedans: 47 kohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Linjärt PCM-ljud med två kanaler
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar
Analoga ljudingångar (phono-uttag): 500 mVrms, Impedans: 47 kohm (gäller endast HDMI IN 5)
S-videoingång (4-stifts mini-DIN)
Videoingång (phono-uttag)
Ljudingångar (phono-uttag)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitalt optiskt uttag)/Ljudutgångar (phono-uttag)
PC
i
PC-ingång (D-sub 15 stift) (se sidan 39)
G: 0,7 Vtt, 75 ohm, utan grönsynk/B: 0,7 Vtt, 75 ohm/
R: 0,7 Vtt, 75 ohm/HD: 1-5 Vtt/VD: 1-5 Vtt
Datorljudingång (minikontakt)
Utgång för hörlurar
CAM (Conditional Access Module)-fack
Strömförsörjning och övrigt
Strömkrav
Skärmstorlek
Upplösning
Energiförbrukning
Energiförbrukning i standbyläge*
Storlek
(med stativ)
(b × h × d)
(utan stativ)
Vikt
(med stativ)
(utan stativ)
Medföljande tillbehör
Tillval
220–240 V växelström, 50 Hz
32 tum (Ca. 80,0 cm uppmätt
diagonalt)
40 tum (Ca. 101,5 cm uppmätt
diagonalt)
1 366 bildpunkter (horisontellt) × 768 linjer (vertikalt)
149 W
169 W
199 W
Ca. 790 × 577 × 214 mm
Ca. 981 × 692 × 265 mm
Ca. 1 114 × 778 × 306 mm
Ca. 790 × 530 × 100 mm
Ca. 981 × 643 × 110 mm
Ca. 1 114 × 730 × 115 mm
Ca. 16,5 kg
Ca. 24,5 kg
Ca. 31,0 kg
Ca. 14,5 kg
Ca. 21,0 kg
Ca. 27,0 kg
0,3 W
Se ”1: Kontrollera tillbehören” på sidan 4.
Väggfäste SU-WL500
* Angiven effekt i standby-läge nås när TV:n är klar med vissa nödvändiga interna processer.
Rätt till ändringar förbehålles.
38 SE
46 tum (Ca. 116,8 cm uppmätt
diagonalt)
Referenstabell över datorinsignaler
Signaltyp
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Horisontellt
(bildpunkter)
Vertikalt (linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA-riktlinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA-riktlinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Datoringången på den här TV:n saknar stöd för grönsynkronisering och kompositsynkronisering.
• Datoringången på den här TV:n saknar stöd för interlace-signaler.
• För bästa resultat rekommenderar vi att du använder signalerna (i fetstil) i ovanstående tabell med en vertikal frekvens på 60 Hz
från datorn. När datorn kopplas in väljs signaler med en vertikal frekvens på 60 Hz automatiskt.
Övrig information
39 SE
Felsökning
Kontrollera om 1 (standby)-indikatorn
blinkar rött.
Om den blinkar
Självdiagnosfunktionen är aktiverad.
1 Räkna hur många gånger 1 (standby)indikatorn blinkar mellan varje
tvåsekunderspaus.
Exempel: indikatorn blinkar tre gånger, sedan är det
uppehåll i två sekunder, sedan blinkar indikatorn tre
gånger igen, osv.
2
Tryck på 1 på TV:ns ovankant för att stänga
av den, dra ut stickkontakten ur vägguttaget,
och tala om för din handlare eller Sonys
servicecenter hur indikatorn blinkar (hur
många gånger den blinkar).
Om den inte blinkar
1 Kontrollera punkterna i tabellerna nedan.
2 Om problemen kvarstår bör du lämna in TV:n
för service hos en behörig servicetekniker.
Bild
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud
• Kontrollera antenn/kabelanslutningarna.
• Sätt i TV:ns stickkontakt i vägguttaget och tryck på 1 på
TV:ns ovankant.
• Om 1 (standby)-indikatorn lyser rött så tryck på "/1.
Ingen bild eller menyinformation från den
utrustning som är ansluten till scartuttaget
• Tryck på
/
för att se en lista över de anslutna
komponenterna, och välj sedan önskad ingång.
• Kontrollera anslutningen mellan extrautrustningen och
TV:n.
Dubbla bilder eller spökbilder
• Kontrollera antenn/kabelanslutningarna.
• Kontrollera antennens placering och hur den är riktad.
Det är bara brus och flimmer på skärmen
• Se efter om antennen är skadad eller böjd.
• Antennen kan vara utsliten (tre till fem år är en ganska
normal ålder; ett till två år i kustnära miljöer).
Bilden är förvrängd (prickiga linjer eller ränder)
• Håll undan TV:n från källor till elektriska störningar som
bilar, motorcyklar, hårtorkar och optisk utrustning.
• När du ansluter extrautrustning bör du lämna ett visst
utrymme mellan utrustningen och TV:n.
• Kontrollera att antennen/kabeln är ansluten via den
medföljande koaxialkabeln.
• Håll undan antennkabeln/kabel-TV-kabeln från övriga
anslutningskablar.
Det förekommer störningar i bilden eller ljudet när
du tittar på en TV-kanal
• Justera ”AFT”-funktionen (automatisk fininställning) så
att bilden blir bättre (sidan 33).
40 SE
Det förekommer små svarta punkter och/eller ljusa
punkter på skärmen
• Bilden på den här bildskärmen är uppbyggd av
bildpunkter. Små svarta och/eller ljusa punkter (pixlar)
kan förekomma på skärmen, men är inte tecken på att
något är fel.
Bildens konturer hänger inte ihop
• Välj ”Standard” eller ”Av” för punkten ”Bildförbättrare”
(sidan 27).
Ingen färg för program som sänds i färg
• Välj ”Återställ” (sidan 22).
Bilden för en signal som matas in via
3-uttagen
är inte i färg eller färgerna är konstiga
• Kontrollera anslutningarna till
3-uttagen och
kontrollera att kontakterna är ordentligt isatta i respektive
uttag.
Ljud
Inget ljud men bra bild
• Tryck på 2 +/- eller % (avstängning av ljudet).
• Kontrollera om punkten ”Högtalare” är inställd på ”TVhögtalare” (sidan 28).
Kanaler
Önskad kanal går inte att välja
• Växla mellan det digitala och det analoga läget och välj
önskad digital/analog kanal.
Vissa kanaler är tomma
• Kodad kanal eller betal-TV-kanal. Prenumerera på den
betal-TV-tjänsten.
• Kanalen används enbart för data (utan bild eller ljud).
• Kontakta stationen för närmare detaljer om sändningarna.
Digitala kanaler visas inte
• Kontakta en lokal installatör och hör efter om det
förekommer digitala sändningar där du bor.
• Uppgradera till en antenn med bättre förstärkning.
Allmänt
TV:n stängs av automatiskt (TV:n går över till
standbyläge)
• Kontrollera om ”Avstängn.timer” är aktiverad, eller
kontrollera ”Varaktighet”-inställningen för ”På-timer”
(sidan 29).
• Om ingen signal tas emot och inga åtgärder utförs i TVläget under 10 minuter går TV:n automatiskt över till
standbyläge.
TV:n slås på automatiskt
• Kontrollera om ”På-timer” är aktiverad (sidan 29).
Vissa ingångskällor går inte att välja
• Välj ”AV namn” och ta bort ”Hoppa”-markeringen för
den ingången (sidan 28).
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska
• Byt batterier.
Meddelandet ”Butiksläge: På” tänds på skärmen
• Välj ”Återställ allt” på ”Inställningar”-menyn (sidan 30).
HDMI-apparater visas inte på ”HDMI-apparatlista”
• Kontrollera att apparaterna verkligen är kompatibla med
HDMI-styrning.
Inte alla kanaler ställs in
• Kontrollera webbsidan för vår kundtjänst för information
om kabelleverantörer.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Övrig information
41 SE
Indledning
Bemærkning til digital tv-funktion
Tak, fordi du har valgt dette Sony-produkt.
Før du betjener tv'et, skal du læse vejledningen
omhyggeligt og gemme den til senere brug.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af udtjente
elektriske og elektroniske
produkter (Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet
ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt
indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding
af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af dette produkt
kan fås hos myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
• Alle funktioner, der er relateret til digitalt tv (
),
virker kun i lande eller områder, hvor der sendes digitale
jordbaserede signaler, DVB-T (MPEG2), eller hvor der er
adgang til en kompatibel DVB-C-kabeltjeneste (MPEG2).
Spørg din forhandler, om du kan modtage et DVB-Tsignal, hvor du bor, eller spørg kabeludbyderen, om deres
DVB-C-kabeltjeneste er kompatibel med dette tv's
integrerede funktion.
• Kabeludbyderen kan opkræve en ekstra afgift for sådanne
tjenester, og du skal muligvis acceptere deres vilkår og
forretningsbetingelser.
• Selvom dette tv er i overensstemmelse med DVB-T- og
DVB-C-specifikationerne, kan kompatibilitet med
fremtidige jordbaserede digitale DVB-T- og DVB-Cudsendelser ikke garanteres.
• Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke tilgængelige
i visse lande/områder, og DVB-C-kabel fungerer muligvis
ikke korrekt med visse udbydere.
For en liste over kompatible kabeludbydere henvises til
support-webstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Oplysninger om varemærke
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
Illustrationerne, der er anvendt i denne vejledning, er
fra KDL-40D3000, medmindre andet er angivet.
2 DK
Indholdsfortegnelse
Kom godt i gang
4
Sikkerhedsoplysninger ..............................................................................................................8
Forholdsregler ...........................................................................................................................9
Oversigt over fjernbetjeningen ............................................................................................10
Oversigt over knapper og indikatorer på tv'et....................................................................11
Betjening af tv
Betjening af tv .........................................................................................................................12
Kontrol af den digitale elektroniske programguide (EPG)
...............................................14
Brug af listen Digitale favoritter
.......................................................................................16
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr .......................................................................................................17
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr.......................................................................................19
Brug af HDMI-betjening...........................................................................................................20
Brug af MENU-funktionerne
Navigering gennem menuerne................................................................................................21
Menuen Billede .......................................................................................................................22
Menuen Lyd ............................................................................................................................24
Menuen Skærmstyring ............................................................................................................26
Menuen Opsætning.................................................................................................................27
Menuen PC-indstillinger ..........................................................................................................31
Menuen Analog opsætning .....................................................................................................32
Menuen Digital opsætning
..............................................................................................35
Yderligere oplysninger
Specifikationer.........................................................................................................................38
Fejlfinding................................................................................................................................40
: kun til digitale kanaler
3 DK
DK
Kom godt i gang
1: Kontrol af tilbehør
Netledning (type C-6)* (1)
2: Tilslutning af en antenne/et
kabel/en videobåndoptager
Koaksialkabel (1)
Støttestrop (1) og skruer (2)
Fjernbetjening RM-ED009 (1)
Batterier, størrelse AA (type R6) (2)
* På modeller med ferritkerner må kernerne ikke fjernes.
Tilslutning af en antenne/et kabel
Jordbaseret signal eller kabel
Koaksialkabel (medfølger)
Sådan isættes batterier i fjernbetjeningen
Tryk på dækslet, og løft for at åbne det.
Netledning (medfølger)
~
• Overhold den korrekte polaritet ved isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og nye
batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på miljøvenlig måde. I visse områder
kan der være regler for bortskaffelse af batterier. Rådspørg
de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen omhyggeligt. Tab den ikke,
træd ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på
den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde
eller på steder i direkte sollys, eller i fugtige lokaler.
Tilslutning af antenne/kabel og videobåndoptager
Netledning
(medfølger)
Koaksialkabel
(medfølger)
Jordbaseret
signal eller kabel
Scartkabel
(medfølger ikke)
Koaksialkabel
(medfølger ikke)
Videobåndoptager
4 DK
5: Udførelse af den
basale tilslutning
Kom godt i gang
3: Undgå, at tv'et vælter
3,4,6,7
4: Samling af kablerne
9
Valg af sprog og land/område
1
Tilslut tv'et til en stikkontakt
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Tryk på 1 oven på tv'et.
Første gang du tænder tv'et, vises menuen
Language (Sprog) på skærmen.
3
Tryk på F/f/G/g for at vælge et sprog, vist
på menuskærmen, og tryk derefter på .
Fortsættes
5 DK
4
Tryk på F/f for at vælge det land/område,
som du vil bruge tv'et i, og tryk derefter på
.
8
Når menuen Programsortering vises på
skærmen, skal du følge trinene under
"Programsortering" på side 32.
Gå til næste trin, hvis du ikke ønsker at ændre den
rækkefølge, de analoge kanaler gemmes i på tv'et.
9
Tryk på MENU for at afslutte.
Tv'et har nu indstillet alle tilgængelige kanaler.
~
Når en digital kanal ikke kan modtages, eller når der vælges
et område, hvor der ikke er nogen digitale udsendelser, i
trin 4 (side 6), skal klokkeslættet indstilles efter udførelsen
af trin 9.
Hvis det land/område, der skal benyttes på tv'et,
ikke vises på listen, skal du vælge "-" i stedet for
et land/område.
Automatisk programindstilling af
tv'et
5
Indstilling af tv'et til digital
kabelforbindelse
1
Tryk på F/f for at vælge "Scanningstype",
og tryk derefter på .
2
Tryk på F/f for at vælge "Hurtig scanning"
eller "Fuld scanning", og tryk derefter på .
"Hurtig scanning": Kanaler indstilles afhængigt
af kabeludbyderens oplysninger i det udsendte
signal. Den anbefalede indstilling for "Frekvens",
"Netværks-ID" og "Symbolrate" er "Auto",
medmindre kabeludbyderen har angivet bestemte
værdier, der skal benyttes. "Hurtig scanning"
anbefales til hurtig indstilling, når
kabeludbyderen understøtter dette.
"Fuld scanning": Alle tilgængelige kanaler
indstilles og gemmes. Denne procedure kan tage
noget tid. Denne indstilling anbefales, når
kabeludbyderen ikke understøtter "Hurtig
scanning".
For yderligere oplysninger om understøttede
kabeludbydere henvises til support-webstedet:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Før du starter automatisk indstilling af tv'et,
skal du indsætte et indspillet bånd i den
videobåndoptager, der er tilsluttet til tv'et
(side 4), og starte afspilning.
Videokanalen findes og gemmes på tv'et under
automatisk indstilling.
Spring dette trin over, hvis der ikke er sluttet en
videobåndoptager til tv'et.
6
Tryk på G/g for at vælge "OK", og tryk
derefter på .
3
7
Tryk på F/f for at vælge "Egen Antenne"
eller "Kabel", og tryk derefter på .
Hvis du vælger "Kabel", vises skærmen til valg af
scanningstype. Se "Indstilling af tv'et til digital
kabelforbindelse" på side 6.
Tv'et begynder at søge efter alle tilgængelige
digitale kanaler og derefter alle tilgængelige
analoge kanaler. Dette kan tage noget tid. Undlad
at trykke på nogen af knapperne på tv'et eller
fjernbetjeningen imens.
Hvis der vises en meddelelse, hvor du skal
bekræfte antenneforbindelsen
Der blev hverken fundet digitale eller analoge
kanaler. Kontroller alle antenneforbindelserne, og
tryk på for at starte den automatiske
programindstilling igen.
6 DK
Tryk på G/g/f for at vælge "Start".
Tv'et begynder søgningen efter kanaler. Undlad at
trykke på nogen af knapperne på tv'et eller
fjernbetjeningen.
~
Nogle kabeludbydere understøtter ikke "Hurtig scanning".
Hvis der ikke bliver fundet nogen kanaler ved hjælp af
"Hurtig scanning", skal du udføre "Fuld scanning".
Kom godt i gang
Fjernelse af
bordstanderen fra tv'et
~
Undlad at fjerne bordstanderen fra tv'et, medmindre det skal
monteres på væggen.
7 DK
Sikkerhedsoplysninger
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i overensstemmelse med
nedenstående vejledning for at undgå brand, elektrisk
stød eller skader på personer og materiel.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre
ansamling af støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og monter det ikke på hovedet,
bagvendt eller sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde, et tæppe, en seng
eller i et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof, f.eks. gardiner, eller
andre ting, f.eks. aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist nedenfor.
Luftcirkulationen afspærres.
Installation
•
•
•
•
Tv'et skal sættes op ved en let tilgængelig stikkontakt.
Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
Kun en autoriseret intallatør må udføre væginstallationer.
Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales det at anvende
Sony tilbehør, herunder:
– Vægbeslag SU-WL500
Væg
Væg
Transport
• Før transport af tv'et tages alle
kabler ud.
• Der skal mindst to eller 3 personer
til at bære det store tv.
• Tv'et skal bæres som vist til højre.
• Når tv'et løftes eller flyttes, skal det
holdes i bunden med et fast greb.
Belast ikke LCD-skærmen.
• Tv'et må ikke udsættes for fysiske
stød eller kraftige vibrationer under
transport.
• Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til reparation eller blot flyttes.
Ventilation
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik ikke noget ind i
kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony vægbeslag for at
sikre tilstrækkelig luftcirkulation.
Netledning:
Brug netledningen og stikket som følger for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på personer og
materiel:
– Tv'et skal tilsluttes med et trebenet netstik med en
beskyttende jordforbindelse.
– Brug kun netledninger fra Sony, ikke andre mærker.
– Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
– Slut kun tv'et til en stikkontakt med 220-240 V AC.
– Af sikkerhedshensyn skal du trække netledningen ud af
stikket og være omhyggelig med ikke at vikle fødderne
ind i kablerne.
– Tag netledningen ud af stikkontakten, før du arbejder
eller flytter på tv'et.
– Hold netledningen væk fra varmekilder.
– Tag netstikket ud og rengør det med jævne mellemrum.
Hvis stikket er dækket med støv og tiltrækker fugt,
forringes isoleringen, og der kan opstå brand.
Monteret på væggen
Bemærk
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.
• Du må ikke bruge den medfølgende netledning med andet
udstyr.
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje eller sno
netledningen. Ledningstrådene kan være afisoleret eller
knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket skal tages ud af
stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til samme
stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som stikket ikke passer i.
Monteret på stander
30 cm
Forbudt brug
10 cm
10 cm
6 cm
Der skal være mindst så meget plads omkring tv'et.
8 DK
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på steder eller i
omgivelser eller situationer som de nedenfor
beskrevne. Ellers kan tv'et fungere dårligt og
forårsage brand, elektrisk stød og personskader.
Placering:
Udendørs (i direkte sollys), på et skib eller et andet fartøj, i
et køretøj, på hospitaler og lignende, tæt på brændbare
genstande (stearinlys mm.).
Forholdsregler
Miljø:
Behagelig afstand til tv'et
Steder, der er varme, fugtige eller meget støvede, hvor der
kan trænge insekter ind, hvor tv'et kan udsættes for
mekaniske vibrationer, ustabile placeringer, i nærheden af
vand eller udsat for regn, fugt eller røg.
• Der skal være moderat belysning, da det kan belaste dine
øjne at se tv ved dårligt lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du justere lyden, så
den ikke er for høj, da det kan skade hørelsen.
Situation:
LCD-skærm
Undlad brug med våde hænder, med kabinettet afmonteret
eller med udstyr, der ikke anbefales af producenten. Tag
tv'ets netledning ud af stikkontakten i tordenvejr.
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet med
højpræcisionsteknologi og 99,99% eller flere effektive
pixler, kan der forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der optræder konstant på
LCD-skærmen. Det er en konstruktionsmæssig egenskab
ved LCD-skærmen og ikke en fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og placer ikke
genstande oven på tv'et. Billedet kan blive uensartet, eller
LCD-skærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er koldt, kan billedet
virke udtværet eller blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden som temperaturen
stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder (ghosting), når der
konstant vises stillbilleder. Det forsvinder efter et øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt, når tv'et er i brug.
Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille mængde flydende
krystal og kviksølv. Lysrørene i dette tv indeholder også
kviksølv. Følg de lokale regler og retningslinjer for
bortskaffelse.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod tv'et. Skærmglasset kan
knuses af slaget og medføre alvorlig personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke røre det, før du
har trukket netledningen ud af stikkontakten. I modsat fald
kan du få elektrisk stød.
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage, skal det afbrydes
fra lysnettet af miljø- og sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet, selvom det er
slukket, skal stikket tages ud af stikkontakten for at
afbryde tv'et fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor tv'et skal stå i
standby for at fungere korrekt.
Børn
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares utilgængeligt for børn, så
det ikke sluges ved en fejl.
Hvis følgende problemer opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud af
stikkontakten, hvis følgende problemer opstår.
Bed din forhandler eller Sony servicecentre om at få
tv'et efterset af autoriserede serviceteknikere.
Når:
– Netledningen er beskadiget.
– Stikket passer dårligt.
– Tv'et er beskadiget på som følge af at være tabt eller
slået, eller der er kastet genstande mod det.
– Væske eller genstande er trængt ind gennem kabinettets
åbninger.
Behandling og rengøring af tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af stikkontakten før
rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at undgå nedbrydning
af materialer eller skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet med en blød
klud. Hvis støvet sidder fast, skal skærmen tørres
forsigtigt af med en hårdt opvredet blød klud, der er fugtet
let med vand og et mildt rengøringsmiddel.
• Du må ikke bruge skuresvampe, opløsningsmidler eller
syreholdige rengøringsmidler, skurepulver eller flygtige
opløsningsmidler som alkohol, rensebenzin, fortynder
eller insektmiddel. Brug af sådanne midler eller
længerevarende kontakt med gummi- eller
vinylmaterialer kan beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du bevæge det
langsomt for at undgå, at det flytter sig på standeren eller
falder ned.
Ekstraudstyr
Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der udsender
elektromagnetisk stråling, på afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og / eller dårlig lyd forekomme.
9 DK
Oversigt over fjernbetjeningen
1 "/1 – tv-standby
Tænder og slukker TV-apparatet fra standby.
2 A/B – To-kanal lyd (side 25)
3 Farvede knapper (side 13, 14, 16)
/
4
– Indgangsvælger / Hold tekst-tv
• I tv-tilstand (side 19): Vælger indgangskilde fra udstyr, der er sluttet til tvstikkene.
• I teksttilstand (side 12): Stopper på den aktuelle side.
5
F/f/G/g/
(side 12, 21)
6 TOOLS (side 13, 19)
Giver dig adgang til forskellige visningsindstillinger og mulighed for at
ændre/justere i overensstemmelse med kilden og skærmformatet.
7 MENU (side 21)
8 THEATRE
Du kan slå biograftilstand til eller fra. Når biograftilstand er slået til, bliver
den optimale lydudgang (hvis tv'et er forbundet med et lydsystem via et
HDMI-kabel) og billedkvalitet til filmbaseret indhold automatisk indstillet.
9 Nummerknapper
• I tv-tilstand: Vælger kanaler. For kanal 10 og derover skal du indtaste det
andet og tredje ciffer hurtigt.
• I tekst-tv tilstand: Indtast det trecifrede nummer for at vælge siden.
0
– Forrige kanal
Returner til den forrige kanal (som du har set i mindst fem sekunder).
qa PROG +/-/
/
• I tv-tilstand (side 12): Vælger den næste (+) eller forrige (-) kanal.
• I teksttilstand (side 12): Vælger den næste ( ) eller forrige ( ) side.
qs % – Slå lyden fra (side 12, 19)
qd 2 +/- – Lydstyrke (side 19)
qf / – Tekst-tv (side 12)
qg DIGITAL – Digital tilstand (side 12)
qh ANALOG – Analog tilstand (side 12)
z
• Nummer 5-, PROG +- og A/Bknapperne har markeringspunkter.
Brug markeringspunkterne som
udgangspunkt, når du betjener tv'et.
• Hvis du slukker for tv'et, bliver
biograftilstanden også deaktiveret.
qj RETURN /
Vender tilbage til det forrige skærmbillede i den menu, der vises.
qk
ql
– EPG (digital elektronisk programguide) (side 14)
– Frys billede (side 12)
Fryser tv-billedet.
– Skærmtilstand (side 13)
w;
wa
/
– Oplysninger / Vis tekst
• I digital tilstand: Viser kortfattede oplysninger om det program, der vises
i øjeblikket.
• I analog tilstand: Viser oplysninger, f.eks. aktuelt kanalnummer og
skærmformat.
• I teksttilstand (side 12): Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en quiz).
10 DK
Oversigt over knapper og indikatorer på tv'et
(side 21)
1
/
2
– Indgangsvælger / OK
• I tv-tilstand (side 19): Vælger indgangskilde fra
udstyr, der er sluttet til tv-stikkene.
• I tv-menu: Vælger en menu eller indstilling og
bekræfter indstillingen.
3 2 +/-/
/
• I tv-tilstand: Øger (+) eller sænker (-) lydstyrken.
• I tv-menu: Går til højre ( ) eller venstre ( )
gennem indstillingerne.
4 PROG +/-/
/
• I tv-tilstand: Vælger den næste (+) eller forrige (-)
kanal.
• I tv-menu: Går op ( ) eller ned ( ) i
indstillingerne.
5 1 – Strøm
Tænder eller slukker tv'et.
~
TV-apparatet afbrydes helt ved at tage stikket ud af
stikkontakten.
6 Lyssensor (side 30)
– Sluk billede / Timer-indikator
7
• Lyser grønt, når billedet er slået fra (side 29).
• Lyser orange, når timeren er indstillet (side 29).
8 1 – Standbyindikator
Lyser rødt, når tv'et er på standby.
9 "
– Strøm / Timeroptagelse-programindikator
• Lyser grønt, når tv'et er tændt.
• Lyser orange, når timeroptagelse er indstillet
(side 14).
• Lyser rødt under timeroptagelse.
0 Fjernbetjeningssensor
• Modtager infrarøde signaler fra fjernbetjeningen.
• Sensoren må ikke dækkes til, da det vil forringe
dens effektivitet.
~
Sørg for, at der er fuldstændig slukket for tv'et, før du trækker
stikket ud. Hvis stikket trækkes ud, mens tv'et er tændt, kan
det medføre, at indikatoren bliver ved med at lyse, eller at der
opstår funktionsfejl i tv'et.
11 DK
Betjening af tv
Betjening af tv
I digital tilstand
Der vises kortvarigt et oplysningsbanner.
Følgende ikoner vises muligvis på banneret.
:
:
Radiotjeneste
Kodnings-/abonnementstjeneste
:
Flere tilgængelige lydsprog
: Undertekster tilgængelige
: Undertekster for hørehæmmede tilgængelige
: Anbefalet minimumsalder for aktuelt program
(fra 4 til 18 år)
: Børnelås
c (i rødt):
Det aktuelle program bliver optaget
2
2
3
Flere betjeningsmuligheder
Funktion
Tryk på
Fastfrys billedet
(Frys billede)
.
Tryk én gang for at fjerne den
lille skærm, og tryk igen for at gå
tilbage til normal tv-tilstand.
~
Funktionen er ikke tilgængelig for
en PC-indgangskilde.
3
1
Tryk på 1 oven på tv'et for at tænde for
tv'et.
Når tv'et er i standby-tilstand (1-indikatoren
(standby) foran på tv'et lyser rødt), skal du trykke
på "/1 på fjernbetjeningen for at tænde for tv'et.
2
Tryk på DIGITAL for at skifte til digital
tilstand, eller tryk på ANALOG for at skifte
til analog tilstand.
De tilgængelige kanaler afhænger af tilstanden.
3
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/for at vælge en tv-kanal.
Vælg kanalnummer 10 eller derover med
nummerknapperne ved at indtaste det andet og
tredje ciffer hurtigt.
For at vælge en digital kanal med den digitale
elektroniske programguide (EPG), se side 14.
12 DK
Adgang til
.
programindeks
Vælg en analog kanal ved at
tabellen (kun i analog trykke på F/f, og derefter på
.
tilstand)
Åbn listen Digitale
favoritter (kun i
digital tilstand)
.
Der er flere oplysninger på side
16.
Slå lyden fra
%.
Tryk igen for at slå lyden til.
Tænd tv'et uden lyd
fra standby tilstand
%.
Aktivering af tekst-tv
Tryk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
visningen som følger:
Tekst-tv t Tekst-tv over tv-billede (blandet tilstand)
t Ingen tekst (afslut tekst-tv)
Tryk på nummerknapperne eller / for at vælge en
side.
Tryk på
/ for at stoppe på siden.
Tryk på / for at få vist skjulte oplysninger.
z
~
Når der vises fire farvede elementer nederst på tekst-tvsiden, kan du bruge Fastext. Fastext gør det muligt hurtigt og
let at få adgang til en side. Tryk på den tilsvarende farvede
knap for at få adgang til siden.
• Du kan ikke vælge "4:3" eller "14:9" for HDsignalkildebilleder.
• Du kan ikke benytte denne funktion, mens det digitale
banner vises.
• Nogle tegn og/eller bogstaver øverst og nederst i billedet
er muligvis ikke synlige i "Smart". Hvis dette er tilfældet,
kan du vælge "Lodret størrelse" på menuen
"Skærmstyring" og ændre den lodrette størrelse for at gøre
dem synlige.
Sådan ændres skærmformatet manuelt, så
det passer til udsendelsen
Smart*
Viser billedet i
almindeligt 4:3-format
med en efterligning af
bredformat. Et billede i
4:3-format trækkes ud,
så det fylder skærmen
helt.
4:3
Viser billedet i
almindeligt 4:3-format
(dvs. ikke-bredformat)
med de korrekte
proportioner.
Bred
Viser billedet i
bredformat (16:9) med
de korrekte
proportioner.
z
• Hvis "Auto-format" er indstillet til "Til", vælger tv'et
automatisk den tilstand, der passer bedst til udsendelsen
(side 26).
• Du kan justere billedpositionen ved at vælge "Smart"
(50 Hz), "Zoom" eller "14:9". Tryk på F/f for at flytte op
eller ned (f.eks. for at læse undertekster) (undtagen for
720p og 1080i).
• Vælg "Smart" eller "Zoom" for at justere for 720p- eller
1080i-kildebilleder, hvor dele af kanten er skåret af.
Brug af menuen Tools
Tryk på TOOLS for at få vist de følgende indstillinger
under visning af et tv-program.
Indstillinger
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Tools.
Billedfunktion
Se side 22.
Lydfunktion
Se side 24.
Bevægelsesforbedring
Se side 27.
Højttaler
Se side 28.
Lydsprog (kun i digital Se side 36.
tilstand)
Zoom*
Viser billedet i et
format (letter boxformat) som det, der
anvendes i biografen
med de korrekte
proportioner.
14:9*
Viser billedet i 14:9format med de korrekte
proportioner. Derfor
vises der sorte bjælker
på skærmen.
Undertekst-indstilling
(kun i digital tilstand)
Se side 36.
Hovedt. Vol.
Justerer lydstyrken i
hovedtelefonerne.
Sleeptimer
Se side 29.
Strømsparefunk.
Se side 29.
Automatisk indstilling
af ur (kun i analog
tilstand)
Giver dig mulighed for at
skifte til digital tilstand og få
vist klokkeslættet.
Systemoplysninger
(kun i digital tilstand)
Viser skærmen med
systemoplysninger.
* Den øverste og nederste del af billedet skæres muligvis
væk.
13 DK
Betjening af tv
Tryk på
flere gange for at vælge det ønskede
skærmformat.
Kontrol af den digitale elektroniske programguide
(EPG)
*
1
2
I digital funktion skal du trykke på
.
Udfør den ønskede handling som
beskrevet i nedenstående tabel, eller som
det vises på skærmen.
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle lande/områder.
Funktion
Handling
Se et program
Tryk på F/f for at vælge det ønskede program, og tryk derefter på
Slå programguiden fra
Tryk på
Sorter programoplysningerne efter
kategori
– Kategoriliste
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på F/f/G/g for at vælge en kategori, og tryk derefter på
.
.
.
De tilgængelige kategorier omfatter:
"Alle kategorier": Indeholder alle tilgængelige kanaler.
Kategorinavn (f.eks. "Nyheder"): Indeholder alle kanaler, som svarer til
den valgte kategori.
Indstil et program, der skal optages
– Timer-optagelse
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, du vil
optage, og tryk derefter på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Timer-optagelse".
3 Tryk på
for at indstille tv'ets og videobåndoptagerens timere.
Der vises et rødt c-symbol ud for programmets oplysninger. Indikatoren
foran på tv'et lyser orange.
z
Hvis du vil optage det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på
Indstil et program til automatisk at blive
vist på skærmen, når det starter
– Påmindelse
.
1 Tryk på F/f/G/g for at vælge det fremtidige program, du vil
vise, og tryk derefter på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Påmindelse", og tryk derefter på .
c symbolet vises ud for det pågældende programs oplysninger.
Indikatoren foran på tv'et lyser orange.
~
Hvis du skifter tv'et til standby-tilstand, tænder det automatisk, når
programmet skal til at starte.
14 DK
/
Handling
Angiv klokkeslættet og datoen for et
program, du vil optage
– Manuel timer-optagelse
1 Tryk på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Manuel timer-optagelse", og tryk
derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge datoen, og tryk på g.
4 Angiv start- og stoptidspunktet på samme måde som i trin 3.
5 Tryk på F/f for at vælge det ønskede program, og tryk derefter
på .
6 Tryk på
for at indstille tv'ets og videobåndoptagerens timere.
Der vises et rødt c-symbol ud for programmets oplysninger. Indikatoren
foran på tv'et lyser orange.
z
Hvis du vil optage det program, du ser i øjeblikket, skal du trykke på
Annuller en optagelse/påmindelse
– Timer-liste
/
.
1 Tryk på / .
2 Tryk på F/f for at vælge "Timer-liste", og tryk derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge det program, du vil annullere, og tryk
på .
4 Tryk på F/f for at vælge "Annuller timer", og tryk derefter på
.
Der vises en meddelelse, hvor du skal bekræfte, at du vil annullere
programmet.
5 Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på
bekræfte.
for at
~
• Du kan kun indstille videobåndoptagerens timer til at optage på tv'et, hvis videobåndoptageren er SmartLink-kompatibel. Hvis
videobåndoptageren ikke er SmartLink-kompatibel, vises der en meddelelse om, at du skal indstille videobåndoptagerens timer.
• Når optagelsen er i gang, kan du skifte tv'et til standby-tilstand, men du må ikke slukke tv'et helt, ellers annulleres optagelsen
muligvis.
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning for programmer, vises der en anmodning om en pinkode på skærmen. For flere
oplysninger, se "Børnelås" på side 36.
15 DK
Betjening af tv
Funktion
Brug af listen Digitale favoritter
*
Med funktionen Favorit kan du vælge op til fire lister
med dine yndlingsprogrammer.
1
2
3
Listen Digitale favoritter
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle
lande/områder.
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at vælge "Digitale
favoritter", og tryk derefter på .
Udfør den ønskede handling som
beskrevet i nedenstående tabel, eller som
det vises på skærmen.
z
Der kan gemmes op til 999 kanaler på listen med favoritter.
Funktion
Handling
Opret en liste over foretrukne for første
gang
1 Tryk på for at vælge "Ja".
2 Tryk på den gule knap for at vælge listen over favoritter.
3 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil tilføje, og tryk
derefter på .
Kanaler, der er gemt på listen over foretrukne, angives med symbolet
.
Se en kanal
1 Tryk på den gule knap for at navigere i listen over favoritter.
2 Tryk på , mens du vælger en kanal.
Slå listen over foretrukne fra
Tryk på RETURN.
Tilføj eller fjern kanaler på den liste over
favoritter, der redigeres i øjeblikket
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den ønskede liste over
favoritter.
3 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil tilføje eller fjerne, og
tryk derefter på .
Fjern alle kanaler fra den aktuelle liste
over favoritter
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den ønskede liste over
favoritter.
3 Tryk på den blå knap.
4 Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på for at
bekræfte.
16 DK
Brug af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Tv'et kan tilsluttes et stort udvalg af ekstraudstyr.
Lydsystem
PC
DVD-afspiller
DVD-afspiller med komponentudgang
PC (HDMI-udgang)
Blu-ray-diskafspiller
Digitalt videokamera
Digital lydkomponent
(PCM)
Brug af ekstraudstyr
Hi-fi-udstyr
Udstyr til videospil
DVD-optager
DVD-afspiller
Videobåndoptager
Dekoder
Dekoder
6
Hovedtelefoner
Kun til servicebrug
S VHS/Hi8/
DVC-camcorder
7
PC (HDMI-udgang)
HDMI IN
CAM-kort
Blu-ray-diskafspiller
Digitalt videokamera
Lydsystem
DVD-afspiller
Fortsættes
17 DK
Stik
Indgangssymbol på
skærmen
A HDMI IN 4 eller 5
J HDMI IN 7
AV4,
AV7
AV5 eller
Beskrivelse
Forbind til HDMI IN 4-, 5- eller 7-stikket, hvis der findes et
HDMI-stik på udstyret. De digitale video- og lydsignaler
sendes fra udstyret. Når HDMI-betjeningskompatibelt udstyr er
tilsluttet, understøttes desuden kommunikation med det
tilsluttede udstyr. Se side 29 angående konfiguration af
kommunikation. Hvis udstyret har et DVI-stik, skal du forbinde
DVI-stikket med HDMI IN 5-stikket gennem et DVI - HDMIadapterinterface (medfølger ikke) og tilslutte udstyrets
lydudgangsstik til lyd i HDMI IN 5-stikkene.
~
• HDMI-stikkene understøtter kun følgende videoindgange: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p og 1080/24p.
• Sørg for kun at bruge et HDMI-kabel, som bærer HDMI-logoet.
• Når der tilsluttes et lydsystem med HDMI-stik, skal du sørge for
også at slutte det til DIGITAL OUT-stikket.
B PC
C
/
/
3
PC
Forbind til PC
kabel med ferrit.
AV3
Forbind til komponent-videostikkene og lydstikkene
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
/
-stikket. Det anbefales at bruge et PC/
3.
Forbind til DIGITAL OUT-stikket ved hjælp af det optiske
lydkabel.
~
Super Audio CD- og DVD Audio-lyd afspilles muligvis ikke,
afhængigt af modellen.
E
Forbind til lydudgangsstikkene
på Hi-Fi-lydudstyr.
for at afspille lyd fra tv'et
F
/
1
AV1 eller
AV1
Forbind til scartstikket
/
1. Når du tilslutter dekoderen,
sendes det kodede signal fra tv-modtageren til dekoderen, der
afkoder signalet og sender det videre.
G
/
2
AV2 eller
AV2
Forbind til scartstikket
/
2. SmartLink er et direkte link
mellem tv'et og en video-/dvd-optager.
H Hovedtelefoner
I
6 eller
Slut hovedtelefonerne til stikket i for at lytte til lyden fra tv'et
via hovedtelefonerne.
6, og
6
K CAM
(Conditional Access
Module)
AV6 eller
AV6
Forbind til S video-stikket
6 eller til det kompositte
videostik
6 samt til lydstikkene
6. For at undgå
billedstøj må du ikke slutte camcorderen til videostikket
og S video-stikket
6 på samme tid. Hvis du tilslutter
monoudstyr, skal det forbindes til
6 L-stikket.
6
Til brug af betalings-tv-tjenester. Yderligere oplysninger findes
i den betjeningsvejledning, der fulgte med CAM-kortet.
Hvis du vil bruge CAM, skal du fjerne dummy-kortet fra
CAM-stikket. Sluk for tv'et, når du indsætter CAM-kortet i
CAM-stikket. Når CAM-kortet ikke anvendes, anbefales det, at
dummy-kortet sættes i CAM-stikket.
~
CAM understøttes ikke i visse lande/områder. Spørg en autoriseret
forhandler til råds.
18 DK
Brug af menuen Tools
Visning af billeder fra
tilsluttet udstyr
Tænd det tilsluttede udstyr, og følg derefter
nedenstående trin.
Udstyr, der er sluttet til scartstikkene med et
fuldkoblet 21-bens scartkabel (side 17)
Start afspilningen på det tilsluttede udstyr.
Billedet fra det tilsluttede udstyr vises på skærmen.
Automatisk indstillet videobåndoptager (side 6)
I analog tilstand skal du trykke på PROG +/- eller på
nummerknapperne for at vælge videokanalen.
Flere betjeningsmuligheder
Funktion
Handling
Skift til normal tvtilstand
Tryk på DIGITAL eller
ANALOG.
Åbn indekstabellen for Tryk på
for at få adgang til
indgangssignal
indekstabellen for
(undtagen i tv-tilstand) indgangssignalet. For at vælge
en indgangskilde skal du
trykke på F/f og derefter
trykke på .
Indstil lydstyrken på
det tilsluttede HDMIbetjeningskompatible
lydsystem
Tryk på 2 +/-.
Dæmp lyden på det
tilsluttede HDMIbetjeningskompatible
lydsystem
Tryk på %.
Tryk igen for at slå lyden til.
Indstillinger
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Tools.
Billedfunktion
(undtagen i PCindgangstilstand)
Se side 22.
Visningstilstand (kun Se side 22.
i PCindgangstilstand)
Lydfunktion
Se side 24.
Bevægelsesforbedring Se side 27.
(undtagen i PCindgangstilstand)
Højttaler
Se side 28.
PAP (undtagen i PCindgangstilstand)
Se side 19.
PIP (kun i PCindgangstilstand)
Se side 20.
Brug af ekstraudstyr
Andet tilsluttet udstyr (side 17)
Tryk på
/ for at få vist listen over tilsluttet
udstyr. Tryk på F/f for at vælge den ønskede
indgangskilde, og tryk derefter på . (Det
fremhævede element markeres, hvis der går
2 sekunder uden betjening, efter at der er trykket på
F/f.)
Når indgangskilden er indstillet til "Udelad" i menuen
"AV-indstillinger" under menuen "AV-opsætning"
(side 28), vises den pågældende indgang ikke på
listen.
Tryk på TOOLS for at få vist følgende indstillinger,
når der vises billeder fra tilsluttet udstyr.
Aut. justering (kun i Se side 31.
PC-indgangstilstand)
Vandret position (kun Se side 31.
i PCindgangstilstand)
Lodret position (kun i Se side 31.
PC-indgangstilstand)
Hovedt. Vol.
Justerer lydstyrken i
hovedtelefonerne.
Sleeptimer (undtagen Se side 29.
i PCindgangstilstand)
Strømsparefunk.
Se side 29.
Automatisk
indstilling af ur
Giver dig mulighed for at skifte
til digital tilstand og få vist
klokkeslættet.
Sådan vises to billeder samtidigt
– PAP (Picture and Picture – Billede og
billede)
Du kan få vist to billeder (eksternt input og tvprogram) på skærmen samtidigt.
Tilslut ekstraudstyret (side 17), og kontroller, at
billederne fra udstyret vises på skærmen (side 19).
~
• Funktionen er ikke tilgængelig for en PC-indgangskilde.
• Du kan ikke ændre billedernes størrelse.
• Du kan ikke vise analog tv-video i tv-programbilledet,
mens der vises AV1, AV2 eller AV6-video i det eksterne
indgangsbillede.
Fortsættes
19 DK
1
2
Tryk på TOOLS for at få vist menuen Tools.
Tryk på F/f for at vælge "PAP", og tryk
derefter på .
Billedet fra det tilsluttede udstyr vises til venstre,
og tv-programmet vises til højre.
3
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/for at vælge tv-kanal.
Sådan kommer du tilbage til enkeltbilledtilstand
Tryk på eller RETURN.
z
Lyden følger billedet med den grønne ramme. Du kan skifte
mellem, hvilket billede der skal være lyd til, ved at trykke på
G/g.
Sådan vises to billeder samtidigt
– PIP (Picture in Picture – Billede i billede)
Du kan få vist to billeder (PC-indgang og tv-program)
på skærmen samtidigt.
Tilslut en PC (side 17), og kontroller, at billederne fra
PC'en vises på skærmen.
~
• Du kan ikke få vist større opløsning end WXGA (1280 ×
768 pixel).
• "Strømstyring" er ikke tilgængelig i PIP-tilstand (side 31).
1
2
Tryk på TOOLS for at få vist menuen Tools.
Tryk på F/f for at vælge "PIP", og tryk
derefter på .
Billedet fra den tilsluttede PC vises i fuld
størrelse, mens tv-programmet vises i højre
hjørne. Du kan bruge F/f/G/g til at ændre
skærmpositionen for tv-programmet.
3
Tryk på nummerknapperne eller PROG +/for at vælge tv-kanal.
Sådan kommer du tilbage til enkeltbilledtilstand
Tryk på RETURN.
z
Du kan ændre, hvilket billede der afspilles lyd fra, ved at
vælge "Byt om på lyd" på menuen Tools.
20 DK
Brug af HDMI-betjening
Med HDMI-betjeningsfunktionen kan apparater
kontrollere hinanden ved hjælp af en HDMI CECbetjening (Consumer Electronics Control), der er
specificeret af HDMI.
Du kan udføre fælles betjeninger mellem HDMIbetjeningskompatibelt udstyr fra Sony som f.eks. et
tv, en DVD-optager med harddisk og et lydsystem ved
at forbinde udstyret ved hjælp af HDMI-kabler.
Sørg for at forbinde og indstille det kompatible udstyr
til at benytte HDMI-betjeningsfunktionen.
Sådan forbindes HDMIbetjeningskompatibelt udstyr
Forbind det kompatible udstyr med tv'et ved hjælp af
et HDMI-kabel. Ved tilslutning af et lydsystem skal
du sørge for at forbinde DIGITAL OUT (OPTICAL)stikket på tv'et og lydsystemet med et optisk lydkabel
ud over HDMI-kablet. Der er flere oplysninger på
side 17.
Sådan angives HDMIbetjeningsindstillingerne
HDMI-betjening skal være indstillet på både tv'et og
det tilsluttede udstyr. Se "HDMI-opsætning" på side
29 angående indstillinger på tv'et. Se i
brugsvejledningen til det tilsluttede udstyr angående
oplysninger om indstilling.
HDMI-betjeningsfunktioner
• Slukker for det tilsluttede udstyr og tv'et samtidigt.
• Tænder for tv'et og det tilsluttede udstyr samtidigt
og skifter indgangen til udstyret, når det begynder at
afspille.
• Hvis du tænder for et tilsluttet lydsystem, mens der
er tændt for tv'et, skifter indgangen til lyden fra
lydsystemet.
• Justerer lydstyrken og dæmper lyden fra et tilsluttet
lydsystem.
Brug af MENU-funktionerne
Navigering gennem
menuerne
"MENU" giver dig mulighed for at bruge forskellige
praktiske funktioner i dette tv. Du kan nemt vælge
kanal eller indgangskilde og skifte indstillinger for
tv'et.
5 Eksterne indgange
Vælger udstyr, der er tilsluttet dit tv.
• Vælg indgangskilden, og tryk derefter på
for at se den ønskede eksterne indgang.
• Vælg "Rediger AV-navn", og se derefter
side 28 for flere oplysninger om tildeling af
navn til en ekstern indgang.
• Vælg "Valg af HDMI-enheder" for at få vist
en oversigt over tilsluttet HDMIbetjeningskompatibelt udstyr.
6 Indstillinger
Viser menuen "Indstillinger", hvor de fleste
avancerede indstillinger og justeringer udføres.
1 Tryk på F/f for at vælge et menuikon,
og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f/G/g for at vælge en
valgmulighed eller ændre en indstilling,
og tryk derefter på .
Yderligere oplysninger om indstillinger se
side 22 til 37.
~
2
1
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i nogle
lande/områder.
Brug af MENU-funktionerne
1
2
Hvilke indstillinger du kan ændre, afhænger af
situationen. Utilgængelige indstillinger vises
nedtonet, eller de vises ikke.
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at vælge en indstilling, og
tryk derefter på .
Tryk på MENU for at lukke menuen.
1 Digitale favoritter*
Viser listen Foretrukne (side 16).
2 Analog
Vender tilbage til den senest viste analoge kanal.
3 Digital*
Vender tilbage til den senest viste digitale kanal.
4 Digital EPG*
Viser den digitale elektroniske programguide
(EPG) (side 14).
21 DK
Menuen Billede
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Billede". For valg af indstillinger i "Indstillinger"
henvises til "Navigering gennem menuerne" (side 21).
Indgange
Bestemmer, om de indstillinger, der er valgt på menuen "Billede", skal anvendes på
alle indgange eller kun på den indgang, der vises i øjeblikket.
"Alle": Anvender indstillingerne på alle indgange.
"Kun se": Anvender kun indstillingerne på den aktuelle indgang.
Billedfunktion
Vælger billedtilstand undtagen for PC-indgangskilde.
"Kraftig": Forbedrer billedets kontrast og skarphed.
"Standard": Viser et standardbillede. Anbefales til underholdning.
"Biograf": Til visning af filmbaseret indhold. Bedst egnet til et biograflignende
miljø. Denne billedindstilling er udviklet i samarbejde med Sony Pictures
Entertainment for at kunne gengive filmene helt tro mod producenternes hensigt.
Vælger visningstilstand for PC-indgangskilde.
"Video": For videobilleder.
"Tekst": For tekst, diagrammer eller tabeller.
Visningstilstand
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for alle "Billede"-indstillinger undtagen
"Indgange", "Billedfunktion" og "Visningstilstand".
Baggrundslys
Justerer lysstyrken for baggrundslyset.
Kontrast
Øger eller reducerer billedkontrasten.
Lys
Gør billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Øger eller reducerer farveintensiteten.
Farvebalance
Øger eller reducerer de grønne toner og røde toner.
~
"Farvebalance" kan kun justeres for et NTSC-farvesignal (f.eks. amerikanske videobånd).
Farvetemperatur
Justerer billedets hvidhed.
"Kølig": Tilfører hvide farver et blåt skær.
"Neutral": Tilfører hvide farver et neutralt skær.
"Varm 1"/"Varm 2": Tilfører hvide farver et rødt skær. "Varm 2" giver en rødere
nuance end "Varm 1".
z
"Varm 1" og "Varm 2" er ikke tilgængelige, når "Billedfunktion" er indstillet til "Kraftig".
22 DK
Skarphed
Gør billedet skarpere eller blødere.
Støjreduktion
Reducerer billedets støjniveau (sne på billedet) under dårlige modtageforhold.
"Auto": Reducerer automatisk støj på billedet (kun i analog tilstand).
"Høj"/"Mellem"/"Lav": Ændrer støjreduktionens effekt.
"Fra": Slår "Støjreduktion"-funktionen fra.
MPEG-støjreduktion
Reducerer billedstøjen i MPEG-komprimeret video.
Avanc. indstillinger
Tilpasser billedfunktionen mere detaljeret. Når du indstiller "Billedfunktion" til
"Biograf" eller "Standard", kan du indstille/ændre disse indstillinger.
"Nulstil alt": Gendanner fabriksindstillingerne for alle de avancerede indstillinger.
"Sort-korrigering": Forstærker de sorte områder i billedet, så det giver en stærkere
kontrast.
"Avanc. kontrastforbedr.": Justerer automatisk "Baggrundslys" og "Kontrast" til
de mest egnede indstillinger i forhold til skærmens lysstyrke. Denne indstilling er
især effektiv til sekvenser med mørke billeder. Den øger kontrasten i sekvenser med
mørke billeder.
"Gamma": Justerer balancen mellem lyse og mørke områder i billedet.
"Klar hvid": Forstærker de hvide farver.
"Levende farver": Gør farverne mere levende.
"Farvespektrum": Ændrer farvereproduktionsskalaen. "Bredt" reproducerer
levende farve, og "Normalt" reproducerer standardfarve.
Brug af MENU-funktionerne
23 DK
Menuen Lyd
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Lyd". For valg af indstillinger i "Indstillinger"
henvises til "Navigering gennem menuerne" (side 21).
Indgange
Bestemmer, om de indstillinger, der er valgt på menuen "Lyd", skal anvendes på alle
indgange eller kun på den indgang, der vises i øjeblikket.
"Alle": Anvender indstillingerne på alle indgange.
"Kun se": Anvender kun indstillingerne på den aktuelle indgang.
Lydfunktion
"Dynamisk": Forstærker diskant og bas.
"Standard": Til standardlyd. Anbefales til underholdning.
"Personlig": Flat-respons. Giver dig også mulighed for at lagre dine foretrukne
indstillinger.
Nulstil alt
Gendanner fabriksindstillingerne for alle "Lyd"-indstillinger undtagen "Indgange",
"Lydfunktion", "To-kanal lyd", "Hovedt./højt. link" og "Hovedt. to-kanal lyd".
Diskant
Justerer højere tonehøjder.
Bas
Justerer lavere tonehøjder.
Balance
Forstærker venstre eller højre højttalerbalance.
Auto lydstyrke
Fastholder et konstant lydniveau, selvom der er lydmæssige niveauforskelle (lyden i
reklameblokke er f.eks. ofte højere end lyden i programmer).
Forskydning af volumen Indstiller lydstyrken for den aktuelle indgang i forhold til andre indgange, når
"Indgange" er indstillet til "Kun se".
Surround
"S-FORCE Front Surround": Tilgængelig for normale stereoudsendelser og 5.1kanals digitale udsendelser i surroundlyd samt til lydindgangen fra tilsluttet udstyr.
"Fra": Konverterer og reproducerer 5.1-kanals- og andre digitale udsendelser med
surroundlyd som normal stereolyd (2 kanaler). Reproducerer den oprindelige lyd fra
andre udsendelser, som den er.
Sound Booster
Giver lyden mere fylde ved at kompensere for faseeffekter i højttalerne.
24 DK
To-kanal lyd
Vælger, om lyden fra højttaleren skal være til en stereo- eller tosproget udsendelse.
"Stereo"/"Mono": Til en stereoudsendelse.
"A"/"B"/"Mono": Til en tosproget udsendelse skal du vælge "A" for lydkanal 1,
"B" for lydkanal 2 eller "Mono" for en eventuel monokanal.
~
Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til tv'et, skal du indstille "To-kanal lyd" til "Stereo",
"A" eller "B". Når det eksterne udstyr, der er sluttet til HDMI-stikket, er valgt, er indstillingen
dog fastsat til "Stereo".
Hovedt./højt. link
Slår tv'ets interne højttalere til og fra, når der tilsluttes hovedtelefoner.
"Til": Lyden afspilles kun i hovedtelefonerne.
"Fra": Lyden afspilles både på tv'et og i hovedtelefonerne.
Hovedt. to-kanal lyd
Vælger lyden fra hovedtelefonen for en stereoudsendelse eller tosproget udsendelse,
afhængigt af indstillingen for "To-kanal lyd".
Brug af MENU-funktionerne
25 DK
Menuen Skærmstyring
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Skærmstyring". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 21).
Indgange
Bestemmer, om de indstillinger, der er valgt på menuen "Skærmstyring", skal
anvendes på alle indgange eller kun på den indgang, der vises i øjeblikket.
"Alle": Anvender indstillingerne på alle indgange.
"Kun se": Anvender kun indstillingerne på den aktuelle indgang.
Skærmformat
For oplysninger om skærmformatet henvises til "Sådan ændres skærmformatet
manuelt, så det passer til udsendelsen" på side 13.
Auto-format
Ændrer automatisk skærmformatet til udsendelsens signal. Vælg "Fra" for at
beholde indstillingen.
z
Selvom "Auto-format" er indstillet til "Til" eller "Fra", kan du altid ændre skærmformatet ved
at trykke flere gange på
.
4:3 normalindstilling
Vælger standardskærmformatet til brug ved 4:3-format.
"Smart": Viser billedet i almindeligt 4:3-format med en efterligning af bredformat.
"4:3": Viser billedet i traditionelt 4:3-format med de korrekte proportioner.
"Fra": Bevarer den aktuelle indstilling for "Skærmformat", når kanalen eller
indgangen ændres.
Skærmområde
Justerer skærmområdet for det viser billedet.
"Normal": Viser billedet i den oprindelige størrelse.
"-1"/"-2": Forstørrer billedet, så billedkanten skjules.
Vandret position
Justerer billedets vandrette position.
Lodret position
Justerer den lodrette position af billedet, når "Skærmformat" er indstillet til "Smart"
(50 Hz), "Zoom" eller "14:9".
Lodret størrelse
Justerer den lodrette størrelse af billedet, når "Skærmformat" er indstillet til "Smart",
"Zoom" eller "14:9".
26 DK
Menuen Opsætning
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Opsætning". For valg af indstillinger i "Indstillinger"
henvises til "Navigering gennem menuerne" (side 21).
Starter den oprindelige konfiguration for at vælge sprog og land/område samt for at
indstille alle de tilgængelige digitale og analoge kanaler.
Du behøver som regel ikke udføre denne betjening, da sprog og land/område blev
valgt og kanalerne indstillet, første gang tv'et blev tændt (side 5).
Indstillingen gør det dog muligt at gentage programindstillingen (genindstille tv'et
efter en flytning, eller hvis udbyderen tilbyder nye kanaler).
Sprog
Vælger det sprog, som menuerne skal vises på.
Bevægelsesforbedring
Giver en blødere billedbevægelse og reducerer billedets uskarphed.
"Høj": Giver en blødere billedbevægelse, f.eks. til filmbaseret indhold.
"Standard": Giver en blødere billedbevægelse. Brug denne indstilling til normalt
brug.
"Fra": Benyt denne indstilling, når indstillingerne "Høj" og "Standard" medfører
støj.
~
• Afhængigt af videoen kan du muligvis ikke se effekten, selvom du har ændret indstillingen.
• Når du vælger biograftilstand, bliver "Bevægelsesforbedring" som standard indstillet til
"Fra".
Film-tilstand
Giver en blødere billedbevægelse ved afspilning af billeder fra DVD eller
videobåndoptager, som er taget på film, så billedets uskarphed og kornethed
reduceres.
"Auto 1": Giver en blødere billedbevægelse end det oprindelige filmbaserede
indhold. Brug denne indstilling til normalt brug.
"Auto 2": Giver det oprindelige filmbaserede indhold, som det er.
"Fra": Slår "Film-tilstand"-funktionen fra.
~
Hvis billedet indeholder ujævne signaler eller for meget støj, bliver "Film-tilstand" automatisk
slået fra, også selvom "Auto 1" eller "Auto 2" er valgt.
Spil-tilstand
Afhængigt af spilsoftwaren skal du vælge "Til", hvis reaktionstiden er vigtig.
Fortsættes
27 DK
Brug af MENU-funktionerne
Automatisk opstart
AV-opsætning
AV-indstillinger
Gør det muligt at vælge et navn til ethvert udstyr, der er sluttet til de stik, der sidder
på siden og bagpå. Navnet vises kort på skærmen, når du vælger udstyret. Du kan
ignorere indgangssignaler fra tilsluttet udstyr, som du ikke ønsker at få vist på
skærmen.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk derefter på
.
2 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indstilling nedenfor, og tryk
derefter på .
Navn på udstyr: Bruger en af de forudindstillede tekster til at tildele et navn til
tilsluttet udstyr.
"Rediger": Opret selv et navn. Følg trin 2 til 4 i "Programnavn" (side 32).
"Udelad": Springer en uønsket inputkilde over.
Automatisk S-Video
Vælger indgangssignalet fra S-videostik
tilsluttede.
6, når stik
/
6 begge er
AV2-udgang
Indstiller et signal til at blive sendt via stikket
/
2 på tv'ets bagside. Hvis du
slutter en videobåndoptager eller andet optageudstyr til stikket
/
2, kan du
optage fra udstyr, der er sluttet til andre stik på tv'et.
"TV": Sender en udsendelse.
"AV1": Sender signaler fra det udstyr, der er sluttet til stikket
/
1.
/
6.
"AV6": Sender signaler fra det udstyr, der er sluttet til stikket
"Auto": Sender det, der vises på skærmen (undtagen signaler fra
/ 3-, HDMI
IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 og PC
/ -stikkene).
Højttaler
Slår tv'ets interne højttalere til eller fra.
"TV-højttaler": Tv-højttalerne slås til, så der kan lyttes til tv-lyden afspilles
gennem tv-højttalerne.
"Audiosystem": Tv-højttalerne slås fra, så tv'ets lyd udelukkende går gennem
eksternt lydudstyr, der er tilsluttet lydudgangsstikkene.
Når der er tilsluttet HDMI-betjeningskompatibelt udstyr, kan du tænde for det
tilsluttede udstyr samtidig med tv'et. Denne indstilling skal angives, efter at udstyret
er tilsluttet.
Lydudgang
"Variabel": Lydoutputtet fra lydsystemet kan kontrolleres med fjernbetjeningen til
tv'et.
"Fast niveau": Tv'ets lydoutput er fast. Brug lydreceiverens lydstyrkekontrol til at
indstille lydstyrken (og andre lydindstillinger) via lydsystemet.
~
"Lydudgang" er ikke tilgængelig for et lydsystem, der er sluttet til tv'et via HDMI-stikkene.
Farvesystem
Vælger farvesystemet ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" eller
"PAL60") i overensstemmelse med indgangssignalet fra indgangskilden.
28 DK
HDMI-opsætning
Dette benyttes til at indstille det HDMI-betjeningskompatible udstyr, der er sluttet til
HDMI-stikkene. Bemærk, at indstillingen for samtidig betjening også skal angives
på det tilsluttede HDMI-betjeningskompatible udstyr.
HDMI-styring
Angiver, om det HDMI-betjeningskompatible udstyr og tv'et skal betjenes samtidig.
Når den er indstillet til "Til", kan følgende menupunkter benyttes.
Sluk enheder aut.
Når denne er indstillet til "Til", slukkes der for det HDMI-betjeningskompatible
udstyr samtidig med tv'et.
Tænd TV aut.
Når denne er indstillet til "Til", tændes der for tv'et samtidig med det HDMIbetjeningskompatible udstyr.
Opdater enhedsliste
Opretter eller opdaterer "HDMI-enhedsliste". Der kan tilsluttes op til 11 HDMIbetjeningskompatible apparater, og der kan tilsluttes op til 5 apparater til et enkelt
stik. Sørg for at opdatere "HDMI-enhedsliste", når du ændrer tilslutninger eller
indstillinger af HDMI-betjeningskompatibelt udstyr.
HDMI-enhedsliste
Viser det tilsluttede HDMI-betjeningskompatible udstyr.
~
Du kan ikke benytte "HDMI-opsætning", når et HDMI-betjeningskompatibelt lydsystem
betjenes samtidig med tv'et.
Indstiller timeren til at tænde og slukke for tv'et.
Sleeptimer
Angiver, hvornår tv'et automatisk skal skifte til standby.
Når "Sleeptimer" er aktiveret, lyser indikatoren (Timer) foran på tv'et orange.
z
• Hvis du slukker og tænder tv'et igen, nulstilles "Sleeptimer" til "Fra".
• Der vises en besked på skærmen, et minut før tv'et går i standby.
Aut. tænd
Indstiller timeren til at tænde for tv'et fra standby.
"Dag": Vælger den dag, hvor du vil aktivere "Aut. tænd".
"Tid": Indstiller klokkeslættet, hvor tv'et skal tændes.
"Varighed": Vælger den tidsperiode, hvorefter tv'et automatisk skal vende tilbage
til standbytilstand.
"Lydstyrkeopsæt.": Indstiller lydstyrken, når timeren tænder for tv'et.
Ur-indstilling
Giver dig mulighed for at justere uret manuelt. Når tv'et modtager digitale kanaler,
kan uret ikke indstilles manuelt, da det er stillet efter tidskoden i det udsendte signal.
Strømsparefunk.
Vælger strømbesparende tilstand for at reducere tv'ets strømforbrug.
Når "Sluk billede" er valgt, slås billedet fra, og indikatoren
(Sluk billede) foran
på tv'et lyser grønt. Lyden forbliver uændret.
Fortsættes
29 DK
Brug af MENU-funktionerne
Timerindstillinger
Lyssensor
"Til": Optimerer automatisk billedindstillingerne i overensstemmelse med det
omgivende lys i lokalet.
"Fra": Slår "Lyssensor"-funktionen fra.
~
Sensoren må ikke dækkes til, da det vil forringe dens effektivitet. Se side 11 for flere
oplysninger om sensoren.
Produktoplysninger
Viser produktoplysninger om tv'et.
Nulstil alle
Gendanner fabriksindstillingerne for alle indstillinger og viser derefter skærmen
"Automatisk opstart".
~
• Sørg for ikke at slukke for tv'et i denne periode (det tager ca. 30 sekunder) eller trykke på
knapperne.
• Alle indstillinger, inklusive listen Digitale favoritter, land/område, sprog, automatisk
indstillede kanaler osv., bliver gendannet.
30 DK
Menuen PC-indstillinger
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"PC-indstillinger". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 21).
Vælger et skærmformat til visning af indgang fra din PC.
"Normal": Viser billedet i den oprindelige størrelse.
"Fuld 1": Forstørrer billedet, så det fylder hele skærmområdet, mens det
oprindelige bredde-højde-forhold bevares.
"Fuld 2": Forstørrer billedet, så det fylder hele skærmområdet.
Nulstil alt
Gendanner PC-indstillingerne til fabriksindstillingerne, undtagen "Skærmformat"
og "Strømstyring".
Aut. justering
Justerer automatisk skærmpositionen og billedfasen, når tv'et modtager et
indgangssignal fra den tilsluttede PC.
z
"Aut. justering" fungerer muligvis ikke med visse indgangssignaler. I sådanne tilfælde skal du
justere "Fase", "Vandret position" og "Lodret position" manuelt.
Fase
Justerer fasen, når skærmen flimrer.
Pitch
Justerer pitch, når billedet har uønskede lodrette striber.
Vandret position
Justerer billedets vandrette position.
Lodret position
Justerer billedets lodrette position.
Strømstyring
Sætter tv'et i standbytilstand, hvis der ikke modtages et signal i 30 sekunder.
31 DK
Brug af MENU-funktionerne
Skærmformat
Menuen Analog opsætning
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Analog opsætning". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 21).
Direkte valg
Når "Direkte valg" er indstillet til "Til", kan du vælge en analog kanal ved hjælp af
en forudindstillet nummerknap (0 - 9) på fjernbetjeningen.
~
Når "Direkte valg" er indstillet til "Til", kan du ikke vælge kanalnummer 10 og derover ved at
indtaste to cifre med fjernbetjeningen.
Auto prog.-indstilling
Indstiller alle tilgængelige analoge kanaler.
Denne indstilling gør det muligt at genindstille tv'et, når du er flyttet, eller at søge
efter nye kanaler, der er startet af tv-stationer.
Programsortering
Ændrer rækkefølgen af de analoge kanaler, der er lagret på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, der skal flyttes til en ny placering, og
tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge kanalens nye placering, og tryk derefter på .
Programnavn
Tildeler et programnavn på op til fem bogstaver eller tal efter dit ønske. Navnet vises
kort på skærmen, når du vælger kanalen. (Hvis det er muligt, hentes kanalernes
navne automatisk fra tekst-tv.)
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, der skal navngives, og tryk derefter
på .
2 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal ("_" indsætter et
mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du vælger et forkert tegn
Tryk på G/g for at fremhæve det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for at vælge det
korrekte tegn.
Sådan slettes alle tegn
Vælg "Nulst.", og tryk derefter på
.
3 Gentag fremgangsmåden i trin 2, indtil navnet er indtastet.
4 Vælg "OK", og tryk derefter på .
32 DK
Manuel prog.indstilling
Ved at trykke på PROG +/- kan der vælges programnummeret for en kanal, før du
vælger "Navn"/"AFT"/"Lydfilter"/"Udelad"/"Dekoder". Du kan ikke vælge et
programnummer, der er indstillet til "Udelad" (side 34).
Program/System/Kanal
Gør det muligt at indstille programkanalerne manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge "Program", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, der skal indstilles manuelt
(hvis du indstiller en videobåndoptager, skal du vælge kanal 00), og tryk
derefter på RETURN.
3 Tryk på F/f for at vælge "System", og tryk derefter på .
4 Tryk på F/f for at vælge et af følgende tv-sendesystemer, og tryk
derefter på RETURN.
B/G: Vesteuropæiske lande/områder
I: Storbritannien
D/K: Østeuropæiske lande/områder
L: Frankrig
5 Tryk på F/f for at vælge "Kanal", og tryk derefter på .
6 Tryk på F/f for at vælge "S" (kanaler via kabel-tv) eller "C" (kanaler via
jordkabler), og tryk derefter på g.
7 Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste, tilgængelige kanal. Søgningen stopper, når
der registreres en kanal. Tryk på F/f for at fortsætte søgningen.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
8 Tryk på for at hoppe til "Bekræft", og tryk derefter på
9 Tryk på f for at vælge "OK", og tryk derefter på .
Gentag ovenstående trin for at indstille andre kanaler manuelt.
.
Navn
Gør det muligt at tildele en valgt kanal et navn på op til fem bogstaver eller tal.
Navnet vises kort på skærmen, når kanalen er valgt.
Følg trin 2 til 4 under "Programnavn" (side 32) for at angive tegn.
AFT
Gør det muligt at finindstille det valgte programnummer manuelt, hvis der er behov
for en finjustering for at forbedre billedkvaliteten.
Du kan justere finindstillingen i et interval på -15 til +15. Når "Til" er valgt, udføres
finindstillingen automatisk.
LNA
Forbedrer billedkvaliteten for enkelte kanaler, hvis signaler er meget svage (billede
med støj).
Hvis du ikke oplever en forbedring i billedkvaliteten, selvom indstillingen angives
til "Til", skal den angives til "Fra" (fabriksindstillingen).
Lydfilter
Gør det muligt at forbedre lyden for individuelle kanaler, hvis der er støj på
monoudsendelserne. Et ikke-standard sendesignal kan af og til medføre støj eller
lydafbrydelser på monoprogrammer.
Hvis der ikke er problemer med støj, anbefaler vi, at indstillingen bliver på
fabriksindstillingen "Fra".
~
Du kan ikke modtage stereo- eller to-kanalslyd, når du har valgt "Lav" eller "Høj".
Fortsættes
33 DK
Brug af MENU-funktionerne
Tryk på nummerknapperne for at indtaste kanalnummeret for den ønskede
sendestation, eller indtast videobåndoptagerens kanalnummer.
Udelad
Springer over ubrugte analoge kanaler, når du trykker på PROG +/- for at vælge
kanaler. (Du kan stadig vælge en udeladt kanal med nummerknapperne.)
Dekoder
Viser og optager den valgte kodede kanal, når du bruger en dekoder, der er sluttet
direkte til scartstik
/
1 eller til scartstik
/
2 via en videobåndoptager.
~
Indstillingen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det land/område, der blev valgt for
"Land" (side 6).
Bekræft
Gemmer ændringer, der er foretaget til indstillingerne "Manuel prog.-indstilling".
34 DK
Menuen Digital opsætning
Nedenstående indstillinger kan vælges på menuen
"Digital opsætning". For valg af indstillinger i
"Indstillinger" henvises til "Navigering gennem
menuerne" (side 21).
~
Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige i nogle lande/
områder.
Digital
programindstilling
Aut. programindstilling
Indstiller de tilgængelige digitale kanaler.
Denne indstilling gør det muligt at genindstille tv'et, når du er flyttet, eller at søge
efter nye kanaler, der er startet af tv-stationer. For flere oplysninger, se "Automatisk
programindstilling af tv'et" på side 6.
Tryk på nummerknapperne for at indtaste det kendte trecifrede programnummer på den
ønskede udsendelse.
2 Fjern eller ændre rækkefølgen af de digitale kanaler på følgende måde:
Sådan fjernes den digitale kanal
Tryk på . Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du trykke på G for at vælge
"Ja" og derefter trykke på .
Sådan ændres rækkefølgen af de digitale kanaler
Tryk på g, og derefter på F/f for at vælge den nye placering for kanalen, og tryk på G.
3 Tryk på RETURN.
Manuel indstilling
Indstiller de digitale kanaler manuelt. Denne funktion er tilgængelig, når "Aut.
programindstilling" er angivet til "Egen Antenne".
1 Tryk på nummerknappen for at vælge det kanalnummer, du vil indstille
manuelt, og tryk derefter på F/f for at indstille kanalen.
2 Når de tilgængelige kanaler er fundet, skal du trykke på F/f for at vælge
den kanal, du vil gemme, og tryk derefter på .
3 Tryk på F/f for at vælge det programnummer, hvor den nye kanal skal
gemmes, og tryk derefter på .
Gentag ovenstående fremgangsmåde for at indstille andre kanaler manuelt.
Fortsættes
35 DK
Brug af MENU-funktionerne
Redigering af programliste
Fjerner alle uønskede digitale kanaler, der er gemt på tv'et, og ændrer rækkefølgen
af de digitale kanaler, der er gemt på tv'et.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil fjerne eller flytte til en ny
position.
Digital opsætning
Undertekst opsætning
"Undertekst-indstilling": Når "Hørehæmmet" er valgt, vises der muligvis også
nogle visuelle hjælpefunktioner sammen med underteksterne (hvis tv-kanalerne
udsender sådanne oplysninger).
"Sprog i undertekster": Vælger det sprog, som underteksterne vises på.
Lyd opsætning
"Lydtype": Skifter til udsendelsen for hørehandicappede, når "Hørehæmmet" er
valgt.
"Lydsprog": Vælger det sprog, der bruges for et program. Nogle digitale kanaler
kan udsende lyd på flere sprog for et program.
"Lydbeskrivelse": Giver lydbeskrivelse (fortælling) med visuel information, hvis
tv-kanalen udsender denne information.
"Miksningsniveau": Indstiller udgangsniveauer for tv'ets hovedlyd og
lydbeskrivelse.
Bannertilstand
"Basis": Viser programinformation med et digitalt banner.
"Fuldt": Viser programinformation med et digitalt banner og viser detaljeret
programinformation under banneret.
Radio-display
Skærmtapetet vises, når der lyttes til en radioudsendelse. Du kan vælge
skærmtapetets farve eller få vist en tilfældig farve. Tryk på en vilkårlig knap for at
annullere skærmtapetet midlertidigt.
Børnelås
Angiver en aldersbegrænsning for programmer. Et program, der overskrider
aldersbegrænsningen, kan kun vises, efter at der er indtastet en korrekt PIN-kode.
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste din eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har angivet en PIN-kode, vises et skærmbillede til indtastning af
en PIN-kode. Følg instruktionerne under "PIN-kode" nedenfor.
2 Tryk på F/f for at vælge aldersbegrænsningen, eller vælg "Ingen" (for
ingen begrænsning), og tryk på derefter .
3 Tryk på RETURN.
PIN-kode
Sådan indstilles PIN-koden første gang
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
2 Tryk på RETURN.
Sådan ændres PIN-koden
1 Tryk på nummerknapperne for at indtaste din eksisterende PIN-kode.
2 Tryk på nummerknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
3 Tryk på RETURN.
z
PIN-koden 9999 accepteres altid.
36 DK
Teknisk opsætning
"Auto Service opdatering": Gør det muligt for tv'et at registrere og gemme nye
digitale tjenester, når de bliver tilgængelige.
"Download af software": Gør det muligt for tv'et at modtage gratis
softwareopdateringer automatisk gennem den eksisterende antenne eller det
eksisterende kabel (når de gøres tilgængelige). Det anbefales, at denne indstilling
altid er indstillet til "Til". Hvis du ikke ønsker, at softwaren skal opdateres, skal du
angive denne indstilling til "Fra".
"Systemoplysninger": Viser den aktuelle softwareversion samt signalniveauet.
"Tidszone": Gør det muligt at vælge den tidszone, du befinder dig i, manuelt, hvis
den ikke er den samme som standardtidszonen for dit land/område.
"Auto sommertid": Angiver, om der automatisk skal skiftes mellem sommertid og
vintertid.
• "Fra": Klokkeslættet vises i overensstemmelse med den tidsforskel, der angives af
"Tidszone".
• "Til": Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid i overensstemmelse med
kalenderen.
CA-modulopsætning
Gør det muligt at få adgang til en betalings-tv-tjeneste, når du har købt et CAM-kort
(Conditional Access Module) og et visningskort. På side 17 kan du se placeringen af
stikket til
(PCMCIA).
Brug af MENU-funktionerne
37 DK
Yderligere oplysninger
Specifikationer
Modelnavn
System
Panelsystem
Tv-system
Farve-/videosystem
Kanaldækning
Lydeffekt
Indgangs/udgangsstik
Antenne/kabel
/
1
/
2 (SmartLink)
3
3
HDMI IN 4, 5, 7
6
6
6
KDL-32D3000/32D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-46D3000/46D3010
LCD-panel (flydende krystal)
Analog: Afhængigt af dit valg for land/område: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Analog: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML
Analog: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
10 W + 10 W
75 ohm eksternt stik til VHF/UHF
21-bens scartstik (CENELEC-standard) herunder lyd-/videoindgang, RGB-indgang og tv-lyd-/
videoudgang.
21-bens scartstik (CENELEC-standard) herunder lyd-/videoindgang, RGB-indgang, valgfri lyd-/
videoudgang og SmartLink-interface.
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Lydindgang (phono-stik): 500 mVrms, Impedans: 47 kiloohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals liniær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bit
Analog lyd (phono-stik): 500 mVrms, Impedans: 47 kiloohm (kun HDMI IN 5)
S-videoindgang (4-bens mini-DIN)
Videoindgang (phono-stik)
Lydindgang (phono-stik)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitalt optisk stick)/Lydudgang (phono-stik)
PC
i
PC-indgang (D-sub 15-punkt) (se side 39)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, negativ Sync-on-Green/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC-lydindgang (mini-jackstik)
Stik til hovedtelefoner
CAM-åbning (Conditional Access Module)
Strøm og andet
Strømkrav
Skærmstørrelse
Skærmopløsning
Strømforbrug
Strømforbrug i standby*
Mål
(med stander)
(b × h × d)
(uden stander)
Vægt
(med stander)
(uden stander)
Medfølgende tilbehør
Ekstraudstyr
220–240 V AC, 50 Hz
32 tommer (Ca. 80,0 cm målt
diagonalt)
40 tommer (Ca. 101,5 cm målt
diagonalt)
46 tommer (Ca. 116,8 cm målt
diagonalt)
1.366 punkter (vandret) × 768 linjer (lodret)
149 W
169 W
199 W
Ca. 790 × 577 × 214 mm
Ca. 981 × 692 × 265 mm
Ca. 1.114 × 778 × 306 mm
Ca. 790 × 530 × 100 mm
Ca. 981 × 643 × 110 mm
Ca. 1.114 × 730 × 115 mm
Ca. 16,5 kg
Ca. 24,5 kg
Ca. 31,0 kg
Ca. 14,5 kg
Ca. 21,0 kg
Ca. 27,0 kg
0,3 W
Se flere oplysninger under "1: Kontrol af tilbehør" på side 4.
Vægbeslag SU-WL500
* Den angivne standby-strømforsyning kommer, når TV-apparat har afsluttet de nødvendige interne procedurer.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
38 DK
Referencediagram for PC-indgangssignal
Signaler Vandret (pixel)
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Lodret (linje)
Vandret
frekvens (kHz)
Lodret
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• PC-indgangen på dette tv understøtter ikke Sync-on-Green eller Composite Sync.
• PC-indgangen på dette tv understøtter ikke interlaced signaler.
• For at opnå den bedste billedkvalitet anbefales det at bruge signalerne (fede typer) i ovenstående skema med en lodret frekvens
på 60 Hz fra en PC. I plug and play vælges signaler med en lodret frekvens på 60 Hz automatisk.
Yderligere oplysninger
39 DK
Fejlfinding
Kontroller, om indikatoren 1 (standby)
blinker rødt.
Indikatoren blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
1 Tæl, hvor mange gange indikatoren 1
(standby) blinker mellem hver pause på to
sekunder.
Indikatoren blinker f.eks. tre gange, derefter kommer
et pause på to sekunder efterfulgt af endnu tre blink
osv.
2
Tryk på 1 oven på tv'et for at slukke for det,
tag netledningen ud af forbindelse, og fortæl
forhandleren eller Sony-servicecentret,
hvordan indikatoren blinker (antallet af blink).
Indikatoren blinker ikke
1 Læs punkterne i skemaerne nedenfor.
2 Hvis problemet fortsætter, skal tv'et efterses
af en autoriseret servicetekniker.
Der vises meget små sorte prikker og/eller lyse
prikker på skærmen
• Billedet på en skærm består af pixel. Det er ikke en fejl, at
der vises meget små sorte og/eller lyse prikker (pixel) på
skærmen.
Billedomridset er forstyrret
• Vælg "Standard" eller "Fra" i "Bevægelsesforbedring"
(side 27).
Programmer vises i sort-hvid
• Vælg "Nulstil alt" (side 22).
Ingen farve eller ujævn farve, når der vises et
signal fra
3-stikkene
• Kontroller forbindelsen til
3-stikkene, og kontroller,
om hvert kabel sidder korrekt i de tilsvarende stik.
Lyd
Ingen lyd, men godt billede
• Tryk på 2 +/– eller % (Slå lyd fra).
• Kontroller, om "Højttaler" er indstillet til "TV-højttaler"
(side 28).
Kanaler
Billede
Den ønskede kanal kan ikke vælges
• Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg den
ønskede digitale/analoge kanal.
Intet billede (skærmen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Slut tv'et til stikkontakten, og tryk på 1 oven på tv'et.
• Hvis indikatoren 1 (standby) lyser rødt, skal du trykke på
"/1.
Nogle kanaler er tomme
• Kodede kanaler/abonnementskanaler. Abonner på
betalings-tv-tjenesten.
• Kanal bruges kun til data (intet billede og ingen lyd).
• Kontakt tv-selskabet for at få transmissionsoplysninger.
Intet billede eller ingen menuoplysninger fra
udstyr, der er sluttet til scartstikket
• Tryk på
/
for at få vist listen over tilsluttet udstyr,
og vælg den ønskede indgang.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og tv'et.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal montør for at finde ud af, om der er
digitale transmissioner i dit område.
• Opgrader til en antenne med større forstærkning.
Dobbelte billeder eller skyggebilleder
• Kontroller antenne/kabelforbindelsen.
• Kontroller antennens placering og retning.
Generelt
Kun sne og støj på skærmen
• Kontroller, om antennen er knækket eller bøjet.
• Kontroller, om antennen er ved at være slidt (tre til fem år
med normal brug, et til to år ved kysten).
Forvrænget billede (punkterede linjer eller striber)
• Sørg for, at tv'et ikke står i nærheden af elektriske
støjkilder, f.eks. biler, motorcykler, hårtørrere eller andet
optisk udstyr.
• Når du installerer ekstraudstyret, skal du sørge for, at der
er afstand mellem ekstraudstyret og tv'et.
• Sørg for, at antennen/kablet er tilsluttet ved hjælp af det
medfølgende koaksialkabel.
• Hold Tv'ets antenne/kabel på afstand af andre
tilslutningskabler.
Støj i billede eller lyd ved visning af en tv-kanal
• Indstil "AFT" (Automatic Fine Tuning) for at opnå bedre
billedmodtagelse (side 33).
Tv'et slukker automatisk (det skifter til standby)
• Kontroller, om "Sleeptimer" er aktiveret, eller bekræft
indstillingen "Varighed" for "Aut. tænd" (side 29).
• Tv'et skifter automatisk til standby, hvis der ikke
modtages noget signal, og hvis der ikke udføres nogen
betjening i tv-tilstanden i 10 minutter.
Tv'et tændes automatisk
• Kontroller, om "Aut. tænd" er aktiveret (side 29).
Nogle indgangskilder kan ikke vælges
• Vælg "AV-indstillinger", og annuller "Udelad" for
indgangskilden (side 28).
Fjernbetjeningen virker ikke
• Udskift batterierne.
Meddelelsen "Gem displaytilstand: Til" vises på
skærmen
• Vælg "Nulstil alle" på menuen "Opsætning" (side 30).
HDMI-udstyr vises ikke på "HDMI-enhedsliste"
• Kontroller, at udstyret er kompatibelt med HDMIbetjeningsudstyr.
40 DK
Ikke alle kanaler er indstillet
• Se på support-webstedet for at få oplysninger om
kabeludbydere.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Yderligere oplysninger
41 DK
Johdanto
Kiitos, että olet hankkinut tämän Sonyn tuotteen.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen television
käytön aloittamista. Säilytä käyttöohje myöhempää
tarvetta varten.
Television käytöstäpoisto ja
hävittäminen
Käytöstä poistetun sähkö- ja
elektroniikkalaitteen hävitys
(Euroopan Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli , joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen pakkaukseen,
osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on
sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen
asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan
estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa
tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta
jätekäsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tämän tuotteen
kierrättämisestä saat paikallisilta ympäristöviranomaisilta.
Digitaalisia televisiotoimintoja
koskeva huomautus
• Digitaalisen television (
) toiminnot ovat
käytettävissä vain maissa ja alueilla, joissa lähetetään
maanpäällistä DVB-T (MPEG2) -digitaalisignaalia tai
joissa on käytettävissä yhteensopiva DVB-C (MPEG2) kaapelipalvelu. Varmista myyjältä, voidaanko
asuinalueellasi vastaanottaa DVB-T-signaalia, tai kysy
kaapelipalvelun tarjoajalta, sopiiko heidän DVB-Ckaapelipalvelunsa käytettäväksi tämän television kanssa.
• Kaapelipalveluiden tarjoaja voi veloittaa lisämaksun
tällaisista palveluista ja velvoittaa sinut hyväksymään
heidän ehtonsa.
• Vaikka tämä televisio noudattaa DVB-T- ja DVB-Cmäärityksiä, yhteensopivuutta tulevien maanpäällisten
DVB-T-kaapelilähetysten ja DVB-Cdigitaalikaapelilähetysten kanssa ei voida taata.
• Joitakin digitaalikaapelitoimintoja ei voi ehkä käyttää
joissakin maissa tai alueilla tai DVB-C-kaapeli ei ehkä
toimi oikein joidenkin palveluntarjoajien palveluiden
kanssa.
Yhteensopivien kaapelipalveluiden tarjoajien luettelo on
tukisivustolla:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Tavaramerkit
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface -nimi ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Tässä ohjekirjassa käytetyissä kuvissa esiintyy KDL40D3000, ellei toisin mainita.
2 FI
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Turvallisuusohjeita ....................................................................................................................7
Varotoimenpiteet .......................................................................................................................9
Kaukosäätimen painikkeet ...................................................................................................10
Television painikkeet ja merkkivalot ...................................................................................11
Television katselu
Television katselu....................................................................................................................12
Digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) tarkistaminen
...........................................................14
Digitaalisen Suosikkiluettelon
käyttäminen .....................................................................16
Lisälaitteiden käyttäminen
Lisälaitteiden kytkentä.............................................................................................................17
Televisioon liitetystä muusta laitteesta tulevan kuvan katselu ................................................19
HDMI-ohjauksen käyttö...........................................................................................................20
MENU-toiminnon käyttäminen
Valikoissa liikkuminen .............................................................................................................21
Kuva-valikko............................................................................................................................22
Ääni-valikko.............................................................................................................................24
Kuvasäädöt-valikko .................................................................................................................26
Perusasetukset-valikko ...........................................................................................................27
PC-asetukset-valikko ..............................................................................................................31
Analogiset asetukset-valikko...................................................................................................32
Digitaaliset asetukset-valikko
..........................................................................................35
Lisätietoja
Tekniset tiedot.........................................................................................................................38
Vianmääritys ...........................................................................................................................40
: vain digitaalisille kanaville
3 FI
FI
Aloitusopas
1: Varusteiden
tarkistaminen
Verkkovirtajohto (tyyppi C-6)* (1)
2: Liittäminen
antenniin, kaapeliin ja
videonauhuriin
Koaksiaalikaapeli (1)
Liittäminen antenniin ja kaapeliin
Tukiside (1) ja ruuvit (2)
Kaukosäädin RM-ED009 (1)
Maanpäällinen signaali tai kaapeli
Koaksiaalikaapeli (kuuluu varusteisiin)
AA-kokoiset paristot (tyyppi R6) (2)
* Mallit, joissa on ferriittisydän: älä poista näitä sydämiä.
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Avaa kansi työntämällä ja nostamalla sitä.
Virtajohto (kuuluu varusteisiin)
Liittäminen antenniin, kaapeliin ja videonauhuriin
~
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia ja
vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisellä tavalla.
Joissakin maissa paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo pudottamasta sitä
tai astumasta sen päälle. Älä myöskään kaada mitään
nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai suoraan
auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä kosteassa
huoneessa.
Virtajohto (kuuluu
varusteisiin)
Koaksiaalikaapeli
(kuuluu
varusteisiin)
Maanpäällinen
signaali tai
kaapeli
Scart-johto
(ei kuulu varusteisiin)
Koaksiaalikaapeli
(ei kuulu varusteisiin)
Videonauhuri
4 FI
5: Käyttökuntoon asetus
3,4,6,7
9
4: Johtojen
niputtaminen
Kielen ja maan/alueen valitseminen
1
Kytke televisio verkkopistorasiaan (220240 V AC, 50 Hz).
2
Paina television yläreunassa olevaa 1painiketta.
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen
kerran, ruutuun ilmestyy Language (kieli)valikko.
3
Valitse valikkokieli painikkeilla F/f/G/g ja
paina .
jatkuu
5 FI
Aloitusopas
3: Television
kaatumisen estäminen
4
Valitse painikkeilla F/f maa/alue, jossa
televisiota käytetään, ja paina .
9
Poistu painamalla MENU.
Nyt televisio on viritetty kaikille käytettävissä
oleville kanaville.
~
Jos digitaalista kanavaa ei voi vastaanottaa tai jos vaiheessa
4 (sivu 6) valitaan alue, jolla ei ole digitaalisia lähetyksiä,
aika on asetettava vaiheen 9 tekemisen jälkeen.
Television virittäminen
digitaalikaapeliyhteyttä varten
1
Paina F/f tehdäksesi valinnan
”Hakutapa”. Paina sitten .
2
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Pikahaku”
tai ”Täydellinen haku”. Paina sitten .
Jos maa/alue, jossa haluat televisiota käyttää, ei
ole luettelossa, valitse maan/alueen asemesta ”-”.
”Pikahaku”: Kanavat viritetään lähetyssignaalissa
olevien kaapelipalveluiden tarjoajan antamien
tietojen perusteella. Vaihtoehtojen ”Taajuus”,
”Verkon tunnus” ja ”Symbolinopeus” suositeltu
asetus on ”Automaattinen”, ellei kaapelipalveluiden
tarjoaja ole antanut muita arvoja käytettäväksi.
”Pikahaku”-vaihtoehto on suositeltava pikaviritystä
varten, kun kaapelipalveluiden tarjoaja tukee sitä.
”Täydellinen haku”: Kaikki käytettävissä olevat
kanavat viritetään ja tallennetaan. Tämä
toimenpide voi kestää jonkin aikaa. Tämä
vaihtoehto on suositeltava, kun kaapelipalveluiden
tarjoaja ei tue ”Pikahaku”-ominaisuutta.
Tuettuja kaapelipalveluiden tarjoajia koskevia
lisätietoja on tukisivustolla:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Automaattinen viritys
5
Ennen kuin käynnistät television
automaattisen virityksen, aseta televisioon
liitettyyn videonauhuriin (sivu 4) ohjelmaa
sisältävä kasetti ja aloita toisto.
Videokanava paikannetaan ja tallennetaan
televisioon automaattisen virityksen aikana.
Ohita tämä vaihe, jos televisioon ei ole liitetty
videonauhuria.
6
Paina G/g tehdäksesi valinnan ”OK”.
Paina sitten .
3
Paina G/g/f tehdäksesi valinnan ”Aloita”.
Televisio alkaa hakea kanavia. Älä painele mitään
television tai kaukosäätimen painikkeita.
~
Jotkin kaapelipalveluiden tarjoajat eivät tue ”Pikahaku”ominaisuuta. Jos kanavia ei löydy ”Pikahaku”-toiminnon
avulla, suorita ”Täydellinen haku”.
7
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Antenni”
tai ”Kaapeli”. Paina sitten .
Jos valitset ”Kaapeli”, näkyviin tulee näyttö
hakutavan valintaa varten. Katso ”Television
virittäminen digitaalikaapeliyhteyttä varten” sivulla 6.
Televisio alkaa hakea kaikkia saatavilla olevia
digitaalikanavia ja sen jälkeen kaikkia saatavilla
olevia analogisia kanavia. Tämä voi viedä jonkin
aikaa, joten älä painele mitään television tai
kaukosäätimen painikkeita.
Jos näkyy viesti, jossa pyydetään vahvistamaan
antenniliitäntä
Ei löytynyt digitaalisia eikä analogisia kanavia.
Tarkista kaikki antenniliitännät ja käynnistä
automaattinen viritys uudelleen painamalla .
8
Kun kuvaruutuun tulee Kanavien järjestely
-valikko, suorita kohdassa ”Kanavien
järjestely” sivulla 32 mainitut vaiheet.
Jos et halua muuttaa järjestystä, jonka mukaan
analogiset kanavat tallennetaan televisioon, siirry
seuraavaan vaiheeseen.
6 FI
Jalustan irrottaminen
televisiosta
~
Älä irrota jalustaa missään muussa tapauksessa kuin
television seinälle asentamista varten.
Asennus jalustalle
Turvallisuusohjeita
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Asennus ja käyttö
Noudata television asennuksessa ja käytössä
seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran tai laitteen vaurioitumisen ja/tai
henkilövahingot.
Asennus
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä olevan
verkkopistorasian lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa ainoastaan asiantunteva
huoltohenkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää käyttää Sonyn
varusteita:
– Seinäasennusteline SU-WL500
• Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi asianmukaisen
ilmanvaihdon ja estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan varaan, ylösalaisin,
takaperin tai sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton tai vuoteen päälle
tai kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään tekstiilillä tai muilla
vastaavilla, esimerkiksi verhoilla tai sanomalehdellä
jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
Laitteen kuljettaminen ja siirtäminen
• Irrota kaikki kaapelit ennen
television siirtämistä.
• Suurikokoisen television
siirtämisessä tarvitaan vähintään
kaksi henkilöä.
• Kun siirrät laitetta käsin, kannattele
sitä viereisen kuvan mukaisesti.
• Kun nostat tai siirrät televisiota,
tartu siihen tukevasti pohjasta. Älä
paina LCD-näytön pintaa.
• Älä altista laitetta iskuille tai
liialliselle tärinälle kuljetuksen
aikana.
• Kun toimitat television huoltoon tai kun kuljetat sitä
muuton yhteydessä, pakkaa laite alkuperäiseen
pakkaukseen ja suojaa se alkuperäisillä
pakkausmateriaaleilla.
Ilmanvaihto
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja tai työnnä mitään
kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan kuvan
mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen käyttäminen on erittäin
suositeltavaa riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Asennus seinälle
30 cm
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
10 cm
Seinä
Seinä
Verkkovirtajohto
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian käsittelyssä
seuraavia ohjeita välttääksesi tulipalon tai sähköiskun
vaaran, laitteen vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
– Televisio, jossa on kolmijohtoinen maadoitettu pistoke,
on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
– Käytä ainoastaan Sonyn verkkovirtajohtoa. Älä käytä
muiden valmistajien johtoja.
– Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
– Televisiota saa käyttää ainoastaan 220-240 voltin
verkkovirralla.
– Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta kaapeleiden
asennuksen ajaksi turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
– Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta ennen kuin teet
mitään toimenpiteitä televisiolle tai siirrät sitä.
– Pidä verkkovirtajohto etäällä lämmönlähteistä.
– Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista se säännöllisin
väliajoin. Jos pistoke on pölyinen ja siihen tiivistyy
kosteutta, sen eriste voi vaurioitua ja seurauksena voi
olla tulipalo.
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
jatkuu
7 FI
Huom.
Toimintaohjeet ongelmatilanteissa
• Älä käytä television mukana toimitettua
verkkovirtajohtoa minkään muun laitteen
verkkoliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä verkkovirtajohtoa
voimakkaasti. Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Sammuta televisio ja irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi, jos joku seuraavassa kuvattu ongelma
esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi valtuutettuun
huoltoon jälleenmyyjän tai Sonyn huoltokeskuksen
kautta.
Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota seuraavassa
kuvatuissa paikoissa, ympäristöissä tai tilanteissa.
Seurauksena voi olla toimintahäiriöitä, jotka
aiheuttavat tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Ulkotilat (suora auringonpaiste), merenranta, laiva tai muu
alus, ajoneuvon sisällä, terveydenhoitolaitokset,
tulenarkojen esineiden läheisyys (kynttilät jne.).
Kielletty ympäristö:
Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen ympäristö. Tilat, joissa
television sisään voi mennä hyönteisiä. Paikat, joissa
televisio voi joutua alttiiksi tärinälle. Epävakaat
sijoituspaikat. Veden, sateen, kosteuden tai savun läheisyys.
Kielletyt tilanteet:
Älä käytä televisiota kostein käsin tai jos television
suojapaneeli on irrotettu. Älä käytä televisiota sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole valmistajan
valtuuttamia. Irrota television virtapistoke ja antennin
pistoke pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti. Näytön lasi voi särkyä
iskun voimasta ja aiheuttaa vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee vaurioita, älä koske
siihen ennen kuin olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään, kytke se irti
verkkovirrasta ympäristö- ja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti verkkovirrasta, kun se
kytketään pois päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla pistoke
verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin televisioissa voi olla
toimintoja, jotka toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten ulottuvilta, jotta lapset
eivät vahingossa nielaise pikkuesineitä.
8 FI
Ongelmatilanteet:
– Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
– Pistoke ei ole sopiva.
– Televisio on vaurioitunut putoamisen, iskun tai
törmäyksen vuoksi.
– Television sisään on päässyt nestettä tai esineitä.
Varotoimenpiteet
Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa valaistuksessa, sillä
katselu heikossa valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa
silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita käyttäessäsi
riittävän pieneksi, sillä suuri äänenvoimakkuus voi
vahingoittaa kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle kehitetyn teknologian
mukaisesti, ja siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään
99,99 %. LCD-näytössä voi näkyä jatkuvasti mustia
pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punainen, sininen tai
vihreä). Tämä on LCD-näytön normaali ominaisuus eikä
siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä laita mitään
esineitä television päälle. Kuva voi muuttua epätasaiseksi
tai LCD-näyttö voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä paikassa, kuvaan
saattaa tulla vääristymiä tai kuva voi tummua. Tämä ei ole
merkki viasta. Nämä ilmiöt häviävät lämpötilan
noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva pitkäksi ajaksi,
näyttöön saattaa jäädä jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin
kadota jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen television käytön aikana
on normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän nestekidettä ja
elohopeaa. Myös television loisteputket sisältävät
elohopeaa. Noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan ja kotelon käsitteleminen
ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto pistorasiasta aina ennen
television puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi vahingoittamasta
kotelon tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai kotelosta
pehmeällä liinalla. Jos pöly ei lähde pois helposti, pyyhi
näyttö pehmeällä liinalla, joka on kostutettu laimealla
pesuaineliuoksella.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai emäksistä
pesuainetta, hankausjauhetta tai liuotinta, kuten alkoholia,
bensiiniä tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä. Tällaisten
aineiden käyttö tai pitkäaikainen kosketus kumin tai
vinyylin kanssa voi vahingoittaa näytön ja kotelon pintaa.
• Kun säädät television katselukulmaa, siirrä laitetta
varovasti, jotta se ei irtoa tai luiskahda pois
pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä aiheuttavat
lisävarusteet tai laitteet poissa television läheltä.
Sähkömagneettinen säteily voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan ja/
tai kohinaa.
9 FI
Kaukosäätimen painikkeet
1 "/1 – TV:n valmiustila
Kytkee television päälle ja pois päältä valmiustilasta.
2 A/B – Kaksiääni (sivu 25)
3 Värilliset painikkeet (sivu 13, 14, 16)
/
4
– ohjelmalähteen valinta / tekstin pito
• TV-tilassa (sivu 19): Ohjelmalähteen valinta television liitäntöihin
kytketyistä laitteista.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 13): Pitää valitun sivun.
5
F/f/G/g/
(sivu 12, 21)
6 TOOLS (sivu 13, 19)
Tämän avulla voit katsoa erilaisia valintoja ja muuttaa/tehdä säätöjä lähteen
ja kuvasuhteen mukaan.
7 MENU (sivu 21)
8 THEATRE
Voit asettaa Teatteri-tilan päälle tai pois. Kun Teatteri-tila asetetaan päälle,
paras mahdollinen äänen laatu (jos televisio on kytketty
äänentoistojärjestelmään HDMI-kaapelilla) ja kuvan laatu filmipohjaista
sisältöä varten asetetaan automaattisesti.
9 Numeropainikkeet
• TV-tilassa: Valitsee kanavat. Jos haluat valita kanavan 10 tai suuremman,
syötä toinen ja kolmas numero nopeasti.
• Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron syöttö sivun
valitsemiseksi.
0
– Edellinen kanava
Paluu aiemmin (yli viiden sekunnin ajan) katsomallesi kanavalle.
qa PROG +/-/
/
• TV-tilassa (sivu 12): Seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan valinta.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 13): Seuraavan ( ) tai edellisen ( ) sivun
valinta.
qs % – Vaimenna (sivu 12, 19)
qd 2 +/- – Voimakkuus (sivu 19)
qf / – Teksti-TV (sivu 12)
z
• Numero 5, PROG + ja A/B painikkeissa on nystyt. Kosketuspisteet
helpottavat television käyttöä.
• Jos televisio kytketään pois päältä,
myös Teatteri-tila kytkeytyy pois.
qg DIGITAL – Digitaalinen tila (sivu 12)
qh ANALOG – Analoginen tila (sivu 12)
qj RETURN /
Palaa minkä tahansa näytössä olevan valikon edelliseen ruutuun.
qk
– EPG (digitaalinen ohjelmaopas) (sivu 14)
ql
– Kuvan pysäytys (sivu 12)
Pysäyttää televisiokuvan.
– Kuvatila (sivu 13)
w;
wa
/
– Tiedot / Tekstin paljastus
• Digitaalisessa tilassa: Näyttää lyhyen kuvauksen parhaillaan katseltavasta
ohjelmasta.
• Analogisessa tilassa: Näyttää tietoja, kuten käytössä olevan kanavan
numeron ja kuvasuhteen.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 13): Tuo esiin piilotettuja tietoja (esim. tietovisan
vastaukset).
10 FI
Television painikkeet ja merkkivalot
(sivu 21)
1
2
/
– Tulon valinta/OK
• TV-tilassa (sivu 19): Ohjelmalähteen valinta
television liitäntöihin kytketyistä laitteista.
• Televisiovalikossa: Valitsee valikon tai
vaihtoehdon ja vahvistaa asetuksen.
3 2 +/-/
/
• TV-tilassa: Äänenvoimakkuuden suurentaminen
(+) tai pienentäminen (-).
• Televisiovalikossa: Siirtyy vaihtoehtojen välillä
oikealle ( ) tai vasemmalle ( ).
4 PROG +/-/
/
• TV-tilassa: Seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan
valinta.
• TV-valikossa: Siirtyminen vaihtoehdoissa ylös
( ) tai alas ( ).
5 1 – Virta
Television virran kytkeminen tai katkaiseminen.
~
Jos haluat kytkeä virran kokonaan pois televisiosta,
irrota virtajohto pistorasiasta.
6 Valon tunnistin (sivu 30)
7
– Kuva pois / Ajastimen merkkivalo
• Palaa vihreänä, kun kuva on kytketty pois päältä
(sivu 29).
• Palaa oranssina, kun ajastin on asetettu (sivu 29).
8 1 – Valmiustilan merkkivalo
Palaa punaisena, kun televisio on valmiustilassa.
9 "
– Virran ja ajastetun tallennuksen
merkkivalo
• Palaa vihreänä, kun televisio on päällä.
• Palaa oranssina, kun ajastinnauhoitus on asetettu
(sivu 14).
• Palaa punaisena ajastetun tallennuksen aikana.
0 Kaukosäätimen tunnistin
• Vastaanottaa infrapunasignaalin kaukosäätimeltä.
• Älä laita mitään tunnistimen päälle, koska tämä
voi vaikuttaa toimintaan.
~
Varmista ennen virtajohdon irrottamista pistorasiasta, että
televisio on kokonaan sammutettu. Jos virtajohto irrotetaan
pistorasiasta television ollessa päällä, merkkivalo voi jäädä
päälle tai televisioon voi tulla vika.
11 FI
16
Television katselu
Television katselu
Kun haluat valita digitaalisen kanavan
digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla, katso
sivua 14.
Digitaalisessa tilassa
Informaatiotaulu voi näkyä jonkin aikaa. Taulussa
voi olla seuraavat kuvakkeet.
:
:
Radiopalvelu
Salattu/Tilauspalvelu
:
Ääni saatavilla useilla kielillä
Tekstitys saatavilla
Tekstitys kuulovammaisille saatavilla
Valitun ohjelman suositeltu vähimmäisikä
(4 – 18 vuotta)
: Katselun esto
c (punainen):
Valittuna oleva ohjelma tallennetaan
:
:
:
2
2
3
Lisätoiminnot
Kun haluat
Paina
Pysäyttää kuvan
.
Paina kerran, kun haluat poistaa
pienen näytön, ja toistamiseen,
kun haluat palata normaaliin
televisiotilaan.
~
3
Tämä toiminto ei ole käytettävissä
tietokonetulon ollessa lähteenä.
1
Kytke televisio päälle painamalla television
yläreunassa olevaa 1 -painiketta.
Kun televisio on valmiustilassa (television
etupaneelissa oleva 1 (valmius) -merkkivalo
palaa punaisena), kytke televisio päälle
painamalla kaukosäätimen "/1 -painiketta.
2
Paina DIGITAL siirtyäksesi digitaaliseen
tilaan tai ANALOG siirtyäksesi analogiseen
tilaan.
Siirtyä
ohjelmatietoihin
(vain analogisessa
tilassa)
.
Kun haluat valita analogisen
kanavan, paina F/f. Paina sitten
.
Digitaalisten
suosikkien käyttö
(vain digitaalisessa
tilassa)
.
Lisätietoja on sivulla 16.
Mykistää äänen
%.
Palauta ääni painamalla
uudelleen.
Kytkeä television
päälle
taukomuodolta
ilman ääntä
%.
Saatavilla olevat kanavat riippuvat tilasta.
3
Paina numeropainikkeita tai painikkeita
PROG +/- televisiokanavan valitsemiseksi.
Kun haluat valita kanavanumeron 10 tai
suuremman numeropainikkeiden avulla, syötä
toinen ja kolmas numero nopeasti.
12 FI
Teksti-TV:n käyttö
Paina /. Joka kerta, kun painat /, näyttö vaihtuu
seuraavassa järjestyksessä:
Teksti-TV t Teksti kuvan päällä (sekatila) t Ei
tekstiä (Teksti-TV-tilasta poistuminen)
Voit valita haluamasi sivun numeronäppäimillä tai
painikkeilla / .
Voit pysäyttää haluamasi sivun painamalla
/ .
Voit tuoda piilotetut tiedot näkyviin painamalla
/ .
z
Fastext on käytettävissä, kun tekstisivun alareunassa näkyy
neljä värikästä kuviota. Fastextin avulla pääset haluamillesi
sivuille helposti ja nopeasti. Pääset haluamallesi sivulle
painamalla vastaavaa väripainiketta.
Valitse haluamasi kuvasuhde painelemalla
.
• Kuvasuhteita ”4:3” ja ”14:9” ei voi valita HDsignaalilähteen kuviksi.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää digitaalipalkin ollessa
näkyvissä.
• Joitain kuvan ylä- ja alaosan merkkejä tai kirjaimia ei ehkä
näy käytettäessä ”Smart”-asetusta. Jos näin käy, voit tehdä
valinnan ”Pystykoko” ”Kuvasäädöt”-valikosta ja säätää
pystykokoa siten, että ne näkyvät.
z
• Kun ”Autom. kuvasuhde”-asetuksena on ”Päällä”,
televisio valitsee automaattisesti lähetykseen parhaiten
sopivan kuvatilan (sivu 26).
• Voit säätää kuvan sijaintia, kun valitset ”Smart” (50 Hz),
”Zoom” tai ”14:9”. Paina F/f, kun haluat siirtyä ylös tai
alas (esim. lukeaksesi tekstitystä) (paitsi 720p ja 1080i).
• Valitse ”Smart” tai ”Zoom” säätääksesi 720p- tai 1080ilähteestä tulevaa kuvaa siten, että reunat leikkautuvat pois.
Smart*
Näyttää 4:3kuvasuhteiset lähetykset
laajakuvavaikutelmaa
jäljitellen. Toiminto
venyttää 4:3-kuvaa niin,
että se täyttää koko
ruudun.
4:3
Näyttää 4:3kuvasuhteiset
lähetykset (esim. muut
kuin
laajakuvalähetykset)
oikeassa kuvasuhteessa.
Laaja
Näyttää
laajakuvalähetykset
(16:9) oikeassa
kuvasuhteessa.
Zoom*
Näyttää
elokuvalähetykset
oikeassa
kuvasuhteessa.
Työkaluvalikon käyttö
Tuo seuraavat vaihtoehdot näkyviin painamalla
TOOLS televisio-ohjelman katselun aikana.
Vaihtoehdot
Kuvaus
Sulje
Sulkee Tools-valikon.
Kuvatila
Katso sivua 22.
Äänitila
Katso sivua 24.
Liikkeenparannin
Katso sivua 27.
Kaiutin
Katso sivua 28.
Äänikieli (vain
digitaalisessa tilassa)
Katso sivua 36.
Tekstityksen asetukset
(vain digitaalisessa
tilassa)
Katso sivua 36.
i Voimakkuus
Säätää kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta.
Uniajastin
Katso sivua 29.
Virransäästö
Katso sivua 29.
Automaattinen kellon
asetus (vain
analogisessa tilassa)
Tämän avulla voit siirtyä
digitaaliseen tilaan ja saada
kellonajan.
Järjestelmätiedot (vain Näyttää järjestelmätietojen
digitaalisessa tilassa)
näytön.
14:9*
Näyttää 14:9kuvasuhteiset
lähetykset oikeassa
kuvasuhteessa. Sen
vuoksi ruudussa näkyy
mustat reunukset.
* Osa kuvasta voi rajautua pois ylä- ja alareunasta.
13 FI
Television katselu
Ruudun kuvasuhteen muuttaminen käsin
lähetystä vastaavaksi
~
Digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG) tarkistaminen
*
1
2
Paina digitaalitilassa
.
Tee haluamasi toiminto seuraavan
taulukon tai näytön mukaisesti.
Digitaalinen ohjelmaopas (EPG)
* Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissakin maissa/alueilla.
Kun haluat
Tee näin
Katsoa ohjelmaa
Valitse luokka painamalla F/f ja paina sitten
Kytkeä EPG:n pois päältä
Paina
Lajitella ohjelmatiedot luokituksen
perusteella
– Luokitusluettelo
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse luokka painamalla F/f/G/g ja paina sitten
Asettaa tallennettavan ohjelman
– Ajastettu tallennus
1 Valitse tuleva ohjelma, jonka haluat tallentaa, painamalla F/f/
G/g ja paina sitten / .
2 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Ajastettu tallennus”.
3 Paina
asettaaksesi television ja videonauhurin ajastimet.
.
.
.
Saatavilla olevia luokituksia ovat:
”Kaikki ryhmät”: Sisältää kaikki saatavilla olevat kanavat.
Ohjelmalajin nimi (esim. ”Uutiset”): Sisältää kaikki valittua
ohjelmalajia vastaavat kanavat.
Kyseisen ohjelman tietojen viereen tulee punainen c-symboli. Television
etupaneelin merkkivalo palaa oranssina.
z
Tallenna parhaillaan katsomasi ohjelma painamalla
Asettaa ruudulla automaattisesti
näkyvän ohjelman sen alkaessa
– Muistutus
/
.
1 Valitse tuleva ohjelma, jonka haluat katsoa, painamalla F/f/G/
g ja paina sitten / .
2 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Muistutus”. Paina sitten .
c -symboli näkyy kyseisen ohjelman tietojen vieressä. Television
etupaneelin merkkivalo palaa oranssina.
~
Jos televisio siirretään valmiustilaan, se kytkee itsensä automaattisesti päälle,
kun ohjelma on alkamaisillaan.
14 FI
Kun haluat
Tee näin
Asettaa tallennettavan ohjelman ajan ja
päivämäärän
– Manuaalinen ajastettu nauhoitus
1 Paina / .
2 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Manuaalinen ajastettu
nauhoitus”. Paina sitten .
3 Valitse päivämäärä painamalla F/f. Paina sitten g.
4 Aseta aloitus- ja lopetusaika samalla tavalla kuin vaiheessa 3.
5 Valitse kanava painamalla F/f. Paina sitten .
6 Paina
asettaaksesi television ja videonauhurin ajastimet.
Tallenna parhaillaan katsomasi ohjelma painamalla
Peruuttaa tallennuksen/muistutuksen
– Ajastinlista
1
2
3
4
/
.
Paina / .
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Ajastinlista”. Paina sitten .
Valitse peruutettava ohjelma painamalla F/f. Paina sitten .
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Peruuta ajastin”. Paina sitten
.
Näytöllä pyydetään vahvistamaan, haluatko peruuttaa ohjelman.
5 Paina G/g tehdäksesi valinnan ”Kyllä”. Vahvista sitten
painamalla .
~
• Videonauhurin ajastintallennuksen voi asettaa televisiosta vain jos videonauhuri on SmartLink-yhteensopiva. Jos videonauhuri
ei ole SmartLink-yhteensopiva, näyttöön tulee videonauhurin ajastimen asettamisesta muistuttava ilmoitus.
• Kun tallennus on alkanut, televisio voidaan siirtää valmiustilaan, mutta televisiota ei voida sammuttaa kokonaan ilman että
tallennus peruuntuu.
• Jos ohjelmien katselua rajoitetaan iän perusteella, ruudulla näkyy PIN-koodia pyytävä ilmoitus. Tarkemmat tiedot, katso
”Katselun esto” sivulla 36.
15 FI
Television katselu
Kyseisen ohjelman tietojen viereen tulee punainen c-symboli. Television
etupaneelin merkkivalo palaa oranssina.
z
Digitaalisen Suosikkiluettelon
* käyttäminen
Suosikki-ominaisuuden avulla voit määrittää jopa
neljä suosikkiohjelmiesi luetteloa.
1
2
3
Digitaalinen suosikkiluettelo
* Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissakin maissa/
alueilla.
Paina MENU.
Paina F/f tehdäksesi valinnan
”Digitaaliset suosikit”. Paina sitten
.
Tee haluamasi toiminto seuraavan
taulukon tai näytön mukaisesti.
z
Suosikkiluetteloon voidaan tallentaa enintään 999 kanavaa.
Kun haluat
Tee näin
Luoda suosikkiluettelon ensimmäistä
kertaa
1 Valitse ”Kyllä” painamalla .
2 Valitse suosikkiluettelo painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse painikkeilla F/f kanava, jonka haluat lisätä, ja paina
sitten .
Suosikkiluetteloon tallennetut kanavat on merkitty
-symbolilla.
Katsoa kanavaa
1 Siirry suosikkiluetteloissa painamalla keltaista painiketta.
2 Paina
valitessasi kanavaa.
Kytkeä suosikkiluettelon pois päältä
Paina RETURN.
Lisätä tai poistaa kanavia muokattavana
olevassa suosikkiluettelossa
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse suosikkiluettelo, jota haluat muokata, painamalla
keltaista painiketta.
3 Valitse painikkeilla F/f kanava, jonka haluat poistaa, ja paina
sitten .
Poistaa kaikki kanavat nykyisestä
suosikkiluettelosta
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse suosikkiluettelo, jota haluat muokata, painamalla
keltaista painiketta.
3 Paina sinistä painiketta.
4 Paina G/g tehdäksesi valinnan ”Kyllä”. Vahvista sitten
painamalla .
16 FI
Lisälaitteiden käyttäminen
Lisälaitteiden kytkentä
Televisioon voidaan kytkeä useita erilaisia lisälaitteita.
Äänentoistojärjestelmä
PC
DVD-soitin
DVD-soitin jossa komponenttilähtö
PC (HDMI-tulo)
Blu-ray-levysoitin
Digitaalivideokamera
Digitaalinen audio
(PCM) -komponentti
Lisälaitteiden käyttäminen
Hi-Fi-laitteet
Videopelilaite
DVD-tallennin
DVD-soitin
Kuvanauhuri
Dekooderi
Dekooderi
6
Kuulokkeet
Vain huoltokäyttöön
S VHS-/Hi8-/
DVC-videokamera
7
PC (HDMI-tulo)
HDMI IN
CAM-kortti
Blu-ray-levysoitin
Digitaalivideokamera
Äänentoistojärjestelmä
DVD-soitin
jatkuu
17 FI
Liittimet
Näytössä näkyvä
symboli
A HDMI IN 4 tai 5
J HDMI IN 7
AV4,
AV7
AV5 tai
Kuvaus
Liitä HDMI IN 4, 5 tai 7 -liittimeen, jos laitteessa on HDMIliitin. Digitaalinen videosignaali ja analoginen äänisignaali
tulevat laitteesta. Kun kytkettynä on HDMI-yhteensopiva laite,
tiedonsiirtoa kytkettynä olevan laitteen kanssa tuetaan. Katso
tätä tiedonsiirtoasetusta koskevia tarkempia tietoja sivulta 29.
Jos laitteessa on DVI-liitin, liitä DVI-liitin HDMI IN 5
-liittimeen DVI - HDMI -sovittimen (ei vakiovaruste) kautta ja
liitä laitteen audiolähtöliittimet HDMI IN 5 -liittimien audioon.
~
• HDMI-liittimet tukevat ainoastaan seuraavia videotuloja: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p ja 1080/24p.
• Käytä vain HDMI-logolla varustettua HDMI-kaapelia.
• Kun liität äänentoistojärjestelmän HDMI-liittimellä, muista
liittää myös DIGITAL OUT -liitin.
B PC
C
/
/
3
PC
Liitä PC
/
-liittimeen. Suosittelemme ferriittipaloilla
varustetun tietokonekaapelin käyttöä.
AV3
Liitä komponenttivideoliittimet ja audioliittimet
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
/
3.
Liitä DIGITAL OUT -liittimeen optisella audiokaapelilla.
~
Super Audio CD- ja DVD Audio -ääni ei ole ehkä käytettävissä
kaikissa malleissa.
E
Jos haluat kuunnella television ääntä Hi-Fi-laitteilla, kytke ne
äänilähtöliitäntöihin
.
F
/
1
AV1 tai
AV1
Liitä scart
/
1 -liittimeen. Kun liität dekooderin,
televisiovirittimeltä tuleva salattu signaali annetaan
dekooderille ja salaamaton signaali annetaan ulos dekooderilta.
G
/
2
AV2 tai
AV2
Liitä scart
/
2 -liittimeen. SmartLink on suora yhteys
television ja kuvanauhurin tai DVD-tallentimen välillä.
H Kuulokkeet
I
6 tai
Jos haluat kuunnella television ääntä kuulokkeilla, kytke ne i
liitäntään.
6, ja
6
K CAM
(Conditional Access
Module)
AV6 tai
AV6
Liitä S-videoliittimeen
6 tai komposiittivideoliittimeen
6 ja audioliittimiin
6. Älä liitä kameranauhuria
videoliittimeen
6 ja S-videoliittimeen
6
samanaikaisesti, sillä se voi aiheuttaa kohinaa. Monolaite
kytketään L-liitäntään
6.
Maksutelevisiopalvelujen käyttö. Katso tarkemmat tiedot
CAM-kortin mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Jos haluat käyttää CA-moduulia, poista tyhjä kortti CAMkorttipaikasta. Katkaise television virta kun työnnät CAM-kortin
CAM-aukkoon. Kun et käytä CAM-korttia, suosittelemme
pitämään tyhjän kortin paikallaan CAM-aukossa.
~
CA-moduulia ei tueta kaikissa maissa/alueilla. Kysy paikalliselta
myyjältä.
18 FI
Työkaluvalikon käyttö
Televisioon liitetystä
muusta laitteesta
tulevan kuvan katselu
Tuo seuraavat vaihtoehdot näyttöön painamalla
TOOLS, kun katsot liitetyltä laitteelta tulevia kuvia.
Kuvaus
Sulje
Sulkee Tools-valikon.
Kuvatila (paitsi PCtulo-tilassa)
Katso sivua 22.
Kytke laitteeseen virta ja valitse sitten jokin
seuraavista toiminnoista.
Näyttötila (vain PCtulo-tilassa)
Katso sivua 22.
SCART-liitäntöihin 21-nastaisella SCART-johdolla
liitetyt laitteet (sivu 17)
Käynnistä toisto liitetystä laitteesta.
Laitteesta vastaanotettu kuva ilmestyy television
kuvaruudulle.
Äänitila
Katso sivua 24.
Liikkeenparannin
(paitsi PC-tulotilassa)
Katso sivua 27.
Kaiutin
Katso sivua 28.
PAP (paitsi PC-tulotilassa)
Katso sivua 19.
PIP (vain PC-tulotilassa)
Katso sivua 20.
Autom. säätö (vain
PC-tulo-tilassa)
Katso sivua 31.
Automaattisesti viritetty kuvanauhuri (sivu 6)
Valitse videokanava painamalla analogisessa tilassa
PROG +/- tai numeropainikkeita.
Muut laitteet (sivu 17)
Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla
/ . Valitse haluttu ohjelmalähde painikkeilla
F/f ja paina . (Korostettuna oleva vaihtoehto
valitaan, jos mitään valintoja ei tehdä 2 sekunnin
kuluessa painikkeen F/f painamisen jälkeen.)
Kun tulolähteeksi on asetettu ”Ohita” valikon ”AVesivalinta” valikossa ”AV-asetukset” (sivu 28),
kyseinen tulo ei näy luettelossa.
Vaakasiirto (vain PC- Katso sivua 31.
tulo-tilassa)
Pystysiirto (vain PC- Katso sivua 31.
tulo-tilassa)
i Voimakkuus
Lisätoiminnot
Säätää kuulokkeiden
äänenvoimakkuutta.
Kun haluat
Tee näin
Uniajastin (paitsi PC- Katso sivua 29.
tulo-tilassa)
Palata normaaliin
televisiotilaan
Paina DIGITAL tai
ANALOG.
Virransäästö
Nähdä tulosignaalin
valintataulukon (paitsi
TV-tila)
Paina
päästäksesi
tulosignaalin
indeksitaulukkoon. Valitse
haluttu ohjelmalähde
painamalla F/f ja paina sitten
.
Paina 2 +/-.
Muuttaa liitettynä
olevan HDMIyhteensopivan
äänentoistojärjestelmän
äänenvoimakkuutta
Vaientaa liitettynä
Paina %.
Palauta ääni painamalla
olevan HDMIuudelleen.
yhteensopivan
äänentoistojärjestelmän
Lisälaitteiden käyttäminen
Vaihtoehdot
Katso sivua 29.
Automaattinen kellon Tämän avulla voit siirtyä
asetus
digitaaliseen tilaan ja saada
kellonajan.
Kahden kuvan katsominen samanaikaisesti
– PAP (kuva ja kuva)
Voit katsella ruudulla samanaikaisesti kahta kuvaa
(ulkoinen tulo ja televisio-ohjelma).
Liitä lisälaite (sivu 17) ja varmista, että laitteen kuva
näkyy ruudulla (sivu 19).
~
• Tämä toiminto ei ole käytettävissä tietokone tulon ollessa
lähteenä.
• Et voi muuttaa kuvien kokoa.
• Et voi näyttää analogista televisiovideota televisioohjelman kuvassa samalla kun näytät AV1, AV2 tai AV6videota ulkoisen tulon kuvassa.
jatkuu
19 FI
1
Paina TOOLS saadaksesi Tools-valikon
näkyviin.
2
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”PAP”.
Paina sitten .
Liitetyn laitteen kuva näkyy vasemmalla ja
televisio-ohjelma näkyy oikealla.
3
Paina numeropainikkeita tai PROG +/valitaksesi televisiokanavan.
Palaaminen yhden kuvan tilaan
Paina tai RETURN.
z
Vihreällä kehystetyn kuvan ääni kuuluu. Voit siirtyä
äänelliseen kuvaan painamalla G/g.
HDMI-ohjauksen käyttö
HDMI-ohjaustoiminnon avulla laitteet voivat ohjata
toisiaan käyttämällä HDMI:n määrittämää HDMI
CEC (Consumer Electronics Control) -ohjausta.
Voit suorittaa lukittuja ohjaustoimintoja Sonyn
HDMI-yhteensopivan laitteen, kuten television,
kovalevyllä varustetun DVD-tallentimen ja
äänentoistojärjestelmän, välillä liittämällä laitteet
HDMI-kaapeleilla.
Varmista, että kytket ja asetat yhteensopivat laitteet
oikein HDMI-ohjaustoimintoa varten.
HDMI-yhteensopivien laitteiden liittäminen
Kahden kuvan katsominen samanaikaisesti
– PIP (kuva kuvassa)
Voit katsoa ruudulla kahta kuvaa (tietokonetulo ja
televisio-ohjelma) samanaikaisesti.
Liitä tietokone (sivu 17) ja varmista, että tietokoneelta
tuleva kuva näkyy ruudulla.
Liitä yhteensopiva laite ja televisio HDMI-kaapelilla.
Kun kytket äänentoistojärjestelmän, muista kytkeä
HDMI-kaapelin lisäksi myös television DIGITAL
OUT (OPTICAL) -liitin ja äänentoistojärjestelmä
optisella äänikaapelilla. Jos haluat lisätietoja, katso
sivu 17.
~
• Näytetty kuvatarkkuus ei voi olla suurempi kuin WXGA
(1280 × 768 pikseliä).
• ”Virran hallinta” ei ole käytettävissä PIP-tilassa (sivu 31).
1
Paina TOOLS saadaksesi Tools-valikon
näkyviin.
2
Paina F/f tehdäksesi valinnan ”PIP”.
Paina sitten .
Tietokoneesta tuleva kuva näkyy täysikokoisena
kuvana ja televisio-ohjelman kuva näkyy oikeassa
kulmassa.
Voit siirtää televisio-ohjelman kuvaa painamalla
F/f/G/g.
3
Paina numeropainikkeita tai PROG +/valitaksesi televisiokanavan.
Palaaminen yhden kuvan tilaan
Paina RETURN.
z
Voit vaihtaa äänellistä kuvaa valitsemalla ”Äänilähteen
vaihto” työkaluvalikosta.
20 FI
HDMI-ohjausasetusten tekeminen
HDMI-ohjaus täytyy asettaa sekä television että
liitetyn laitteen puolella. Katso televisiopuolen
asetukset kohdasta ”HDMI-perusasetukset” sivulta
29. Katso asetusta koskevat tarkemmat tiedot liitetyn
laitteen käyttöohjeista.
HDMI-ohjaustoiminnot
• Kytkee liitetyn laitteen pois lukittuna TV:n kanssa.
• Kytkee television päälle niin, että se on lukittu
liitetyn laitteen kanssa, ja siirtää tulon
automaattisesti laitteeseen laitteen aloittaessa
toiston.
• Jos kytket liitetyn äänentoistojärjestelmän päälle
television ollessa päällä, äänentoisto siirtyy tähän
äänentoistojärjestelmään.
• Säätää liitettynä olevan äänentoistojärjestelmän
äänenvoimakkuutta ja vaientaa sen äänen.
MENU-toiminnon käyttäminen
Valikoissa liikkuminen
”MENU”-painikkeen avulla voit käyttää tämän
television erilaisia käteviä ominaisuuksia. Voit
helposti valita kanavia ja tulolähteitä ja muuttaa
television asetuksia.
5 Muut tulot
Valitsee televisioon liitetyn laitteen.
• Katso haluamaasi ulkoista tuloa valitsemalla
tulolähde ja painamalla sitten .
• Kun haluat kohdistaa nimikkeen ulkoiseen
tuloon, valitse ”Editoi AV-nimikkeet”. Katso
sitten sivua 28.
• Jos haluat nähdä liitettynä olevien HDMIyhteensopivien laitteiden luettelon, valitse
”HDMI-laitevalinnat”.
6 Asetukset
Näyttää ”Asetukset”-valikon, jossa tehdään
useimmat edistyneet asetukset ja säädöt.
1 Paina F/f valitaksesi valikon
kuvakkeen. Paina sitten .
2 Valitse vaihtoehto tai säädä asetusta
painamalla F/f/G/g ja paina sitten .
Tarkemmat tiedot asetuksista on sivuilla 22 – 37.
~
2
1
* Tätä toimintoa ei ehkä voi käyttää joissakin maissa/
alueilla.
Paina MENU.
MENU-toiminnon käyttäminen
1
2
Säädettävissä olevat vaihtoehdot riippuvat
tilanteesta. Vaihtoehdot, joita ei voi käyttää,
näkyvät harmaina tai eivät näy.
Valitse vaihtoehto painamalla F/f ja paina
sitten .
Poistu valikosta painamalla MENU.
1 Digitaaliset suosikit*
Näyttää Suosikkiluettelon (sivu 16).
2 Analogiset
Palaa viimeksi katsotulle analogiselle kanavalle.
3 Digitaaliset*
Palaa viimeksi katsotulle digitaaliselle
kanavalle.
4 Digitaalinen EPG*
Näyttää digitaalisen ohjelmaoppaan (EPG)
(sivu 14).
21 FI
Kuva-valikko
”Kuva”-valikossa on alla mainitut vaihtoehdot. Kun
haluat tehdä valintoja kohdassa ”Asetukset”, katso
”Valikoissa liikkuminen” (sivu 21).
Tuloliitännät
Valitsee, sovelletaanko ”Kuva”-valikossa tehtyjä asetuksia kaikkiin tuloihin vai
ainoastaan parhaillaan katsottavaan tuloon.
”Kaikki”: Soveltaa asetuksia kaikkiin tuloihin.
”Vain katsottavat”: Soveltaa asetuksia ainoastaan parhaillaan katsottavaan tuloon.
Kuvatila
Valitsee näyttötilan muulla kuin tietokoneen tulolähteellä.
”Kirkas”: Kuvan tavallista suurempi kontrasti ja terävyys.
”Vakio”: Vakiokuva. Suositellaan kotitarpeita varten.
”Elokuva”: Elokuvien katselu. Sopii parhaiten teatterin kaltaiseen ympäristöön. Tämä
kuva-asetus on kehitetty yhteistyössä Sony Pictures Entertainment -yhtiön kanssa, ja
sen avulla elokuvat voidaan toistaa tekijöiden tarkoittamalla tavalla.
Näyttötila
Valitsee näyttötilan tietokoneen tulolähteellä.
”Video”: Videokuville.
”Teksti”: Tekstille, kaavioille ja taulukoille.
Palautus
Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki ”Kuva”-asetukset paitsi ”Tuloliitännät”,
”Kuvatila” ja ”Näyttötila”.
Taustavalo
Säätää taustavalon kirkkautta.
Kontrasti
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus
Kirkastaa tai himmentää kuvaa.
Värikylläisyys
Lisää tai vähentää värikylläisyyttä.
Värisävy
Lisää tai vähentää vihreitä ja punaisia sävyjä.
~
”Värisävy”-asetusta voi säätää ainoastaan NTSC-värisignaalia varten (esim. Yhdysvalloista
saadut videokasetit).
22 FI
Värilämpötila
Säätää kuvan valkotasapainoa.
”Kylmä”: Antaa valkoiselle sinisen sävyn.
”Neutraali”: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
”Lämmin 1”/”Lämmin 2”: Antaa valkoiselle punertavan sävyn. ”Lämmin 2” antaa
punaisemman sävyn kuin ”Lämmin 1”.
z
”Lämmin 1” ja ”Lämmin 2” eivät ole käytettävissä, kun ”Kuvatila”-asetuksena on ”Kirkas”.
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Kohinanvaimennus
Vähentää kuvan kohinaa (rakeisuutta), kun lähetyssignaali on heikko.
”Autom.”: Vähentää kuvan häiriöitä automaattisesti (vain analogisessa tilassa).
”Korkea”/”Keski”/”Matala”: Muuttaa kohinanvaimennuksen vaikutusta.
”Pois”: Poistaa käytöstä ”Kohinanvaimennus”-ominaisuuden.
MPEG-kohinanpoisto
Vähentää MPEG-pakatun videon kuvan kohinaa.
Lisäasetukset
Mukauttaa kuvatoimintoa yksityiskohtaisemmin. Kun ”Kuvatila” on ”Elokuva” tai
”Vakio”, voit asettaa/muuttaa näitä asetuksia.
”Palautus”: Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki edistyneet asetukset.
”Mustan taso”: Korostaa kuvan tummia alueita kontrastin voimistamiseksi.
”Kontr. laaj. lisäaset.”: Valitsee automaattisesti ”Taustavalo” ja ”Kontrasti”säädöt ihanteellisiksi ruudun kirkkauden perusteella. Tämä asetus on erityisen
tehokas pimeille kohtauksille. Se lisää pimeiden kohtausten kontrastia.
”Gamma-säätö”: Vaikuttaa kuvan valoisien ja tummien alueiden väliseen
tasapainoon.
”Valkoisen taso”: Korostaa valkoisia sävyjä.
”Värien elävyys”: Tekee väreistä kirkkaampia.
”Värivalikoima”: Muuttaa väritoiston asteikkoa. ”Laaja” toistaa kirkkaat värit ja
”Normaali” toistaa tavalliset värit.
23 FI
MENU-toiminnon käyttäminen
Terävyys
Ääni-valikko
”Ääni”-valikossa on alla mainitut vaihtoehdot. Kun
haluat tehdä valintoja kohdassa ”Asetukset”, katso
”Valikoissa liikkuminen” (sivu 21).
Tuloliitännät
Valitsee, sovelletaanko ”Ääni”-valikossa tehtyjä asetuksia kaikkiin tuloihin vai
ainoastaan parhaillaan katsottavaan tuloon.
”Kaikki”: Soveltaa asetuksia kaikkiin tuloihin.
”Vain katsottavat”: Soveltaa asetuksia ainoastaan parhaillaan katsottavaan tuloon.
Äänitila
”Dynaaminen”: Voimistaa diskanttia ja bassoa.
”Vakio”: Normaali ääni. Suositellaan kotitarpeita varten.
”Omat valinnat”: Tasainen vaste. Tällä toiminnolla voit myös tallentaa haluamasi
asetukset.
Palautus
Palauttaa tehdasasetuksiin kaikki ”Ääni”-asetukset paitsi ”Tuloliitännät”,
”Äänitila”, ”Kaksiääni”, ”i Kaiutinohjaus” ja ”i Kaksiääni”.
Diskantti
Säätää korkeita ääniä.
Basso
Säätää matalia ääniä.
Tasapaino
Korostaa vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainoa.
Autom. tasosäätö
Säilyttää äänenvoimakkuuden vakiona lähetyksen äänenvoimakkuudesta
riippumatta (esim. mainosten ääni on usein voimakkaampi kuin varsinaisen
ohjelman).
Äänenvoim. poikkeama Säätää valittuna olevan tulon äänenvoimakkuuden tasoa suhteessa muihin tuloihin,
kun ”Tuloliitännät”-asetukseksi on valittu ”Vain katsottavat”.
Surround
”S-FORCE Front Surround”: Käytettävissä normaalille stereolähetykselle ja 5.1kanavaiselle digitaaliselle surround-äänelle ja liitettynä olevasta laitteesta tulevalle
äänelle.
”Pois”: Muuntaa ja toistaa 5.1-kanavaista ja muuta digitaalista surround-ääntä
normaalina stereoäänenä (2-kanavainen). Toistaa muiden lähetysten alkuperäistä
ääntä sellaisenaan.
Äänenvahvistus
Lisää äänentoiston vaikuttavuutta kompensoimalla kaiuttimien vaihevaikutusta.
24 FI
Kaksiääni
Tällä toiminnolla voit valita stereoäänen tai kaksikielisen lähetyksen.
”Stereo”/”Mono”: Stereolähetys.
”A”/”B”/”Mono”: Kaksikielisessä lähetyksessä äänikanavalle 1 voidaan valita
”A”, kanavalle 2 ”B” tai mahdolliselle monokanavalle ”Mono”.
~
Jos valitset televisioon liitetyn muun laitteen, valitse ”Kaksiääni”-kohtaan ”Stereo”, ”A” tai
”B”. Jos kuitenkin HDMI-liittimeen kytketty ulkoinen laite on valittuna, tämän asetuksena on
”Stereo”.
i Kaiutinohjaus
Kytkee television sisäiset kaiuttimet päälle/pois, kun kuulokkeet on liitetty.
”Päällä”: Ääni annetaan ulos vain kuulokkeilta.
”Pois”: Ääni annetaan ulos sekä televisiosta että kuulokkeilta.
i Kaksiääni
Tällä toiminnolla voit valita kuulokkeiden stereoäänen tai kaksikielisen lähetyksen;
riippuu ”Kaksiääni”-valinnasta.
MENU-toiminnon käyttäminen
25 FI
Kuvasäädöt-valikko
”Kuvasäädöt”-valikossa on alla mainitut vaihtoehdot.
Kun haluat tehdä valintoja kohdassa ”Asetukset”,
katso ”Valikoissa liikkuminen” (sivu 21).
Tuloliitännät
Valitsee, sovelletaanko ”Kuvasäädöt”-valikossa tehtyjä asetuksia kaikkiin tuloihin
vai ainoastaan parhaillaan katsottavaan tuloon.
”Kaikki”: Soveltaa asetuksia kaikkiin tuloihin.
”Vain katsottavat”: Soveltaa asetuksia ainoastaan parhaillaan katsottavaan tuloon.
Kuvasuhde
Kuvasuhdetta koskevia tarkempia tietoja on kohdassa ”Ruudun kuvasuhteen
muuttaminen käsin lähetystä vastaavaksi” sivulla 13.
Autom. kuvasuhde
Tällä toiminnolla voit muuttaa kuvasuhdetta automaattisesti lähetyksen mukaan. Jos
haluat säilyttää nykyisen asetuksen, valitse ”Pois”.
z
Vaikka ”Autom. kuvasuhde” -asetukseksi olisi valittu ”Päällä” tai ”Pois”, voit aina muuttaa
kuvasuhdetta painelemalla
.
4:3-oletus
Valitsee oletuskuvasuhteen käytettäväksi 4:3-kuvasuhteisissa lähetyksissä.
”Smart”: Näyttää 4:3-kuvasuhteiset lähetykset laajakuvavaikutelmaa jäljitellen.
”4:3”: Näyttää perinteiset 4:3-kuvasuhteiset lähetykset oikeassa kuvasuhteessa.
”Pois”: Säilyttää valittuna olevan ”Kuvasuhde” -asetuksen, kun kanavaa tai tuloa
vaihdetaan.
Näyttöalue
Säätää kuvaa esittävän ruudun alaa.
”Normaali”: Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
”-1”/”-2”: Suurentaa kuvaa kuvan reunojen piilottamiseksi.
Vaakasiirto
Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
Pystysiirto
Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-valintana on ”Smart”
(50 Hz), ”Zoom” tai ”14:9”.
Pystykoko
Säätää kuvan kokoa pystysuunnassa, kun ”Kuvasuhde”-valintana on ”Smart”,
”Zoom” tai ”14:9”.
26 FI
Perusasetukset-valikko
”Perusasetukset”-valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 21).
Käynnistää alkuasetuksen, jonka avulla voit valita kielen ja maan/alueen sekä
virittää kaikki saatavilla olevat digitaaliset ja analogiset kanavat.
Yleensä tätä ei tarvitse tehdä, koska kieli ja maa/alue on valittu ja kanavat viritetty,
kun televisio on asennettu ensimmäisen kerran (sivu 5).
Tämän toiminnon avulla viritys voidaan kuitenkin tehdä uudelleen (esim. muuton
jälkeen tai kun halutaan hakea uusia kanavia).
Kieli
Tällä toiminnolla voit valita valikkojen kielen.
Liikkeenparannin
Tekee kuvan liikkeistä tasaisempia ja vähentää kuvan epäterävyyttä.
”Suuri”: Tekee kuvan liikkeistä tasaisempia esim. filmipohjaista sisältöä varten.
”Normaali”: Tasoittaa kuvan liikkeen. Käytä normaalisti tätä asetusta.
”Pois”: Käytä tätä asetusta, kun ”Suuri”- ja ”Normaali”-asetukset aiheuttavat
kohinaa.
~
• Et ehkä näe vaikutusta kaikissa videoissa, vaikka olisit muuttanut asetusta.
• Kun valitset Teatteri-tilan, ”Liikkeenparannin” -asetuksena on automaattisesti ”Pois”.
Elokuvatila
Vähentää kuvan sumeutta ja rakeisuutta ja antaa tasaisemman kuvaliikkeen, kun
toistetaan filmille otettuja DVD:n tai videonauhurin kuvia.
”Autom. 1”: Tekee kuvan liikkeistä tasaisempia kuin alkuperäisessä
filmipohjaisessa sisällössä. Käytä normaalisti tätä asetusta.
”Autom. 2”: Näyttää alkuperäisen filmipohjaisen sisällön sellaisenaan.
”Pois”: Poistaa käytöstä ”Elokuvatila”-ominaisuuden.
~
Jos kuvassa on epäsäännöllisiä signaaleja tai liian paljon kohinaa, ”Elokuvatila” kytkeytyy
automaattisesti pois päältä, vaikka valittuna olisi ”Autom. 1” tai ”Autom. 2”.
Pelitila
Valitse joissakin peliohjelmissa ”Päällä”, kun reaktioaika on tärkeä.
jatkuu
27 FI
MENU-toiminnon käyttäminen
Autom. käynnistys
AV-asetukset
AV-esivalinta
Tällä toiminnolla voit nimetä minkä tahansa television sivu- tai takaliitäntään
kytketyn laitteen. Antamasi nimi näkyy ruudussa hetken sen jälkeen, kun kyseinen
laite on valittu. Voit ohittaa liitetyn laitteen tulosignaalin, jonka et halua näkyvän
ruudulla.
1 Valitse haluttu ohjelmalähde painikkeilla F/f ja paina .
2 Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista painikkeilla F/f ja paina .
Laitteiden nimet: Kohdistaa nimen liitettyyn laitteeseen käyttämällä jotain
esimääritetyistä nimistä.
”Editoi”: Tällä toiminnolla voit antaa laitteelle haluamasi nimen. Tee kohdan
”Kanavan nimi” vaiheet 2 – 4 (sivu 32).
”Ohita”: Hyppää tarpeettoman tulolähteen ohi.
Autom. S-video
Valitsee S-videoliitännän tulosignaalin
on liitetty.
6, kun molemmat
/
6 -liitännät
AV2-lähtö
Tällä vaihtoehdolla voit ohjata signaalin television takapaneelissa olevan liitännän
/
2 kautta. Jos kytket kuvanauhurin tai muun tallennuslaitteen
/
2liitäntään, voit nauhoittaa television muihin liitäntöihin kytketyistä laitteista.
”TV”: Antaa lähetyksen ulos.
”AV1”: Välittää
/
1-liitäntään kytketyn laitteen signaalin.
/
6-liitäntään kytketyn laitteen signaalin.
”AV6”: Välittää
”Autom.”: Välittää ruudulla näkyvän ohjelman (lukuun ottamatta signaalia
/ 3, HDMI IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 ja PC
/
-liittimistä).
Kaiutin
Tällä toiminnolla voit kytkeä television omat kaiuttimet päälle ja pois.
”Television kaiutin”: Television kaiuttimet kytketään päälle, jolloin television ääni
kuuluu television kaiuttimista.
”Äänijärjestelmä”: Television kaiuttimet kytketään pois päältä, jotta television
ääni kuuluu vain audio-lähtöliittimiin liitetyn ulkoisen audiolaitteen kautta.
Kun kytkettynä on HDMI-yhteensopiva laite, voit kytkeä laitteen päälle lukituksi
television kanssa. Tämä asetus täytyy tehdä laitteen liittämisen jälkeen.
Äänilähtö
”Muuttuja”: Audiojärjestelmän audiolähtöä voidaan ohjata television
kaukosäätimellä.
”Kiinteä”: Television audiolähtö on kiinteä. Säädä audiojärjestelmän
äänenvoimakkuutta (ja muita audioasetuksia) käyttämällä audiovastaanottimen
äänenvoimakkuuden säätöä.
~
”Äänilähtö” ei ole käytettävissä televisioon liitetylle äänentoistojärjestelmälle, jos käytetään
HDMI-liitintä.
Värijärjestelmä
Valitsee värijärjestelmän (”Autom.”, ”PAL”, ”SECAM”, ”NTSC3.58”,
”NTSC4.43” tai ”PAL60”) tulolähteen tulosignaalin mukaan.
28 FI
HDMI-perusasetukset
Tätä käytetään HDMI-liittimiin kytkettyjen HDMI-yhteensopivien laitteiden
asettamiseen. Huomaa, että lukitusasetus täytyy tehdä myös liitetyn HDMIyhteensopivan laitteen puolella.
HDMI-ohjaus
Tällä asetetaan, käytetäänkö HDMI-yhteensopivien laitteiden ja television välistä
lukitusta. Kun asetuksena on ”Päällä”, seuraavat valikkovaihtoehdot voidaan
suorittaa.
Autom. laitt. virtakatk.
Kun asetuksena on ”Päällä”, HDMI-yhteensopivat laitteet kytkeytyvät pois päältä
lukittuina television kanssa.
Autom. TV-virta
Kun asetuksena on ”Päällä”, televisio kytkeytyy päälle lukittuna HDMIyhteensopivien laitteiden kanssa.
Laiteluettelon päivitys
Luo tai päivittää ”HDMI-laiteluettelo”. HDMI-yhteensopivia laitteita voidaan liittää
enintään 11 ja yhteen liittimeen voidaan liittää enintään 5 laitetta. Muista päivittää
”HDMI-laiteluettelo”, kun muutat HDMI-yhteensopivien laitteiden liitäntöjä tai
asetuksia.
HDMI-laiteluettelo
Näyttää liitettynä olevat HDMI-yhteensopivat laitteet.
~
Ajastinasetukset
Asettaa ajastimen kytkemään television päälle/pois.
Uniajastin
Vaikuttaa siihen, minkä ajan kuluttua televisio kytkeytyy automaattisesti
valmiustilaan.
Kun ”Uniajastin” on toiminnassa, television etupaneelissa oleva (ajastin)
-merkkivalo palaa oranssina.
z
• Jos sammutat television ja kytket virran uudelleen, ”Uniajastin”-asetukseksi tulee ”Pois”.
• Ruutuun tulee ilmoitus minuutti ennen television kytkeytymistä valmiustilaan.
Ajastin
Asettaa ajastimen kytkemään television päälle valmiustilasta.
”Päivä”: Valitsee päivän, jolloin haluat käynnistää ”Ajastin”-toiminnon.
”Aika”: Asettaa kellonajan, jona televisio kytketään päälle.
”Kesto”: Valitsee ajan, jonka kuluttua televisio siirtyy automaattisesti takaisin
valmiustilaan.
”Äänenvoimakkuus”: Asettaa äänenvoimakkuuden, kun ajastin kytkee television
päälle.
Kellon asetus
Tämän avulla voit säätää kellon käsin. Kun televisio vastaanottaa digitaalisia
kanavia, kelloa ei voi säätää käsin, koska se asetetaan lähetettävän signaalin
aikakoodin mukaan.
Virransäästö
Valitsee virransäästötilan television kuluttaman virran vähentämiseksi.
Kun ”Kuva pois” valitaan, kuva kytkeytyy pois ja television etupaneelin
pois) -merkkivalo palaa vihreänä. Ääni säilyy muuttumattomana.
(kuva
jatkuu
29 FI
MENU-toiminnon käyttäminen
Asetusta ”HDMI-perusasetukset” ei voi käyttää, kun HDMI-yhteensopiva
äänentoistojärjestelmä on lukittuna television kanssa.
Valotunnistin
”Päällä”: Optimoi kuvan asetukset automaattisesti huoneen valaistuksen mukaan.
”Pois”: Poistaa käytöstä ”Valotunnistin”-ominaisuuden.
~
Älä laita mitään tunnistimen päälle, koska tämä voi vaikuttaa sen toimintaan. Katso tarkemmat
tunnistinta koskevat tiedot sivulta 11.
Tuotetiedot
Näyttää television tuotetiedot.
Kaikkien nollaus
Palauttaa kaikki tehdasasetukset ja näyttää sitten ”Autom. käynnistys” -ruudun.
~
• Älä kytke televisiota pois päältä tai paina mitään painikkeita tämän aikana (noin 30
sekuntia).
• Kaikki asetukset mukaan lukien digitaalinen suosikkiluettelo, maa/alue, kieli,
automaattisesti viritetyt kanavat yms. palautetaan alkuasetuksiin.
30 FI
PC-asetukset-valikko
”PC-asetukset”-valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 21).
Valitsee kuvasuhteen, jolla tietokoneen tulo esitetään.
”Normaali”: Näyttää kuvan alkuperäisessä koossa.
”Koko kuva 1”: Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää näyttöalueen pitäen sen
alkuperäiset mittasuhteet vaaka-/pystysuunnassa.
”Koko kuva 2”: Suurentaa kuvaa siten, että se täyttää näyttöalueen.
Palautus
Palauttaa tietokoneen tehdasasetukset paitsi ”Kuvasuhde” ja ”Virran hallinta”.
Autom. säätö
Säätää automaattisesti kuvan paikkaa ja vaihetta, kun televisio vastaanottaa
tulosignaalin liitetyltä tietokoneelta.
MENU-toiminnon käyttäminen
Kuvasuhde
z
”Autom. säätö” ei ehkä toimi hyvin tiettyjen tulosignaalien kanssa. Säädä tällöin käsin
”Vaihe”, ”Vaakasiirto” ja ”Pystysiirto”.
Vaihe
Säätää vaihetta, kun ruutu vilkkuu.
Sovitus
Säätää viritystä, kun kuvassa on pystysuoria raitoja.
Vaakasiirto
Säätää kuvan sijaintia vaakasuunnassa.
Pystysiirto
Säätää kuvan sijaintia pystysuunnassa.
Virran hallinta
Siirtää television valmiustilaan, jos signaalia ei vastaanoteta 30 sekuntiin.
31 FI
Analogiset asetukset-valikko
”Analogiset asetukset” -valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 21).
Suoravalinta
Kun ”Suoravalinta”-valinnaksi on asetettu ”Päällä”, voi analogisen kanavan valita
jollain kaukosäätimen esivalintapainikkeella (0 - 9).
~
Kun ”Suoravalinta”-valinnaksi on asetettu ”Päällä”, kanavanumeroa 10 tai suurempaa ei voi
valita painamalla kahta kaukosäätimen numeroa.
Automaattiviritys
Virittää kaikki saatavilla olevat analogiset kanavat.
Tämän toiminnon avulla televisio voidaan virittää uudelleen (esim. muuton jälkeen
tai kun halutaan hakea uusia kanavia).
Kanavien järjestely
Muuttaa televisioon tallennettujen analogisten kanavien järjestystä.
1 Valitse painikkeilla F/f kanava, jonka haluat siirtää uuteen paikkaan, ja
paina sitten .
2 Valitse painikkeilla F/f uusi paikka, johon haluat kanavan siirtää, ja paina
sitten .
Kanavan nimi
Tällä toiminnolla voit antaa kanavalle enintään viidestä kirjaimesta tai numerosta
koostuvan nimen. Antamasi nimi näkyy ruudussa hetken sen jälkeen, kun olet
siirtynyt kyseiselle kanavalle. (Yleensä televisio hakee kanavan nimen
automaattisesti teksti-TV:stä (jos käytettävissä).)
1 Valitse painikkeilla F/f uusi kanava, jonka haluat nimetä, ja paina sitten
.
2 Valitse painikkeilla F/f haluttu kirjain tai numero (”_” on välilyönti) ja
paina sitten g.
Virhenäppäilyn korjaaminen
Valitse virheellinen merkki painamalla G/g. Valitse sitten oikea merkki painamalla
F/f.
Kun haluat pyyhkiä kaikki merkit
Valitse ”Palautus” ja paina sitten
.
3 Toista vaihetta 2, kunnes nimi on oikein.
4 Valitse ”OK” ja paina sitten .
32 FI
Manuaalinen viritys
Ennen kuin valitset jonkin vaihtoehdoista ”Nimike”/”AFT”/”Äänisuodin”/”Ohita”/
”Dekooderi”, valitse kanava painikkeilla PROG +/-. Et voi valita kanavaa, jonka
valintana on ”Ohita” (sivu 34).
Kanava/Järjestelmä/Kanava
Tällä toiminnolla voit esivirittää kanavat manuaalisesti.
1 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Kanava”. Paina sitten .
2 Valitse kanava, jonka haluat virittää manuaalisesti (jos kyseessä on
kuvanauhurin kanava, valitse 00), painikkeilla F/f ja paina sitten
RETURN.
3 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Järjestelmä”. Paina sitten .
4 Valitse jokin seuraavista television lähetysjärjestelmistä painikkeilla F/f
ja paina sitten RETURN.
B/G: Länsi-Eurooppa
I: Iso-Britannia
D/K: Itä-Eurooppa
L: Ranska
5 Paina F/f tehdäksesi valinnan ”Kanava”. Paina sitten .
6 Valitse painikkeilla F/f ”S” (kaapelikanavat) tai ”C” (maakanavat) ja paina
sitten g.
7 Viritä kanavat näin:
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Hae lähin vapaa kanava painikkeilla F/f. Kun kanava löytyy, haku pysähtyy. Jos
haluat jatkaa hakua, paina F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuuden)
.
Nimike
Tällä toiminnolla voit antaa valitulle kanavalle enintään viidestä kirjaimesta tai
numerosta koostuvan nimen. Antamasi nimi näkyy ruudussa hetken sen jälkeen, kun
olet siirtynyt kyseiselle kanavalle.
Syötä merkit tekemällä vaiheet 2 – 4 kohdassa ”Kanavan nimi” (sivu 32).
AFT
Tällä toiminnolla voit hienosäätää valittua ohjelmaa käsin, jos vaikuttaa siltä, että
lisäsäätö voisi parantaa kuvanlaatua.
Voit hienosäätää arvojen -15 ja +15 välillä. Hienosäätö tapahtuu automaattisesti, kun
”Päällä” on valittuna.
LNA
Parantaa yksittäisten kanavien kuvanlaatua, jos lähetyssignaali on erittäin heikko
(kuvassa on kohinaa).
Jos kuvanlaatu ei parane, vaikka valitset asetukseksi ”Päällä”, muuta asetukseksi
”Pois” (tehdasasetus).
Äänisuodin
Suotimella voidaan parantaa yksittäisten kanavien äänenlaatua, jos
monolähetyksessä esiintyy vääristymiä. Toisinaan standardista poikkeava signaali
voi aiheuttaa äänen vääristymistä tai mykistymistä monolähetyksiä seurattaessa.
Jos äänessä ei mielestäsi ole mitään vikaa, jätä tehdasasetus ”Pois” voimaan.
~
Et voi vastaanottaa stereo- tai kaksiäänilähetyksiä, jos olet valinnut suotimen asetukseksi
”Matala” tai ”Korkea”.
jatkuu
33 FI
MENU-toiminnon käyttäminen
Valitse haluttu ohjelmakanava tai kuvanauhurin kanava numeropainikkeilla.
8 Paina siirtyäksesi kohtaan ”Vahvista”. Paina sitten
9 Valitse ”OK” painikkeella f ja paina sitten .
Viritä haluamasi määrä kanavia edellä kuvatulla tavalla.
Ohita
Hyppää käyttämättömien analogisten kanavien ohi, kun painetaan PROG +/kanavien valitsemiseksi. (Voit silti valita ohitetun kanavan numeropainikkeilla.)
Dekooderi
Näyttää ja tallentaa valitun salatun kanavan, kun käytetään suoraan scart-liittimeen
/
1 tai videonauhurin kautta scart-liittimeen
/
2 liitettyä dekooderia.
~
Kohdassa ”Maa” (sivu 6) valitusta maasta/alueesta riippuu, onko tämä vaihtoehto
käytettävissä.
Vahvista
Tallentaa ”Manuaalinen viritys” -asetuksiin tehdyt muutokset.
34 FI
Digitaaliset asetukset-valikko
”Digitaaliset asetukset” -valikossa on alla mainitut
vaihtoehdot. Kun haluat tehdä valintoja kohdassa
”Asetukset”, katso ”Valikoissa liikkuminen”
(sivu 21).
~
Joitakin toimintoja ei ehkä voi käyttää joissakin maissa tai
alueilla.
Digikanavien viritys
Automaattiviritys
Virittää saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Tämän toiminnon avulla televisio voidaan virittää uudelleen (esim. muuton jälkeen
tai kun halutaan hakea uusia kanavia). Tarkemmat tiedot, katso ”Automaattinen
viritys” sivulla 6.
Syötä haluamasi lähetyksen kolminumeroinen ohjelmanumero painamalla
numeropainikkeita.
2 Poista digitaalisia kanavia tai muuta niiden järjestystä seuraavasti:
Kun haluat poistaa digitaalisen kanavan
Paina
sitten
. Kun vahvistusviesti tulee näkyviin, valitse ”Kyllä” painamalla G ja paina
.
Kun haluat muuttaa digitaalisten kanavien järjestystä
Paina g ja paina sitten F/f valitaksesi kanavan uuden paikan. Paina sitten G.
3 Paina RETURN.
Digitaalinen käsinviritys
Virittää digitaaliset kanavat manuaalisesti. Tämä ominaisuus on käytettävissä, kun
”Automaattiviritys”-asetuksena on ”Antenni”.
1 Valitse manuaalisesti viritettävä kanavanumero painamalla
numeropainikkeita. Viritä sitten kanava painamalla F/f.
2 Kun saatavilla olevat kanavat ovat löytyneet, valitse tallennettava kanava
painamalla F/f. Paina sitten .
3 Valitse F/f painamalla ohjelmanumero, jolle haluat tallentaa uuden
kanavan. Paina sitten .
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimet.
jatkuu
35 FI
MENU-toiminnon käyttäminen
Kanavapaikkojen järjestely
Poistaa televisioon tallennetut ei-toivotut digitaaliset kanavat ja muuttaa televisioon
tallennettujen digitaalisten kanavien järjestystä.
1 Valitse poistettava tai uuteen paikkaan siirrettävä kanava painamalla
F/f.
Digi-tv-asetukset
Tekstitysasetukset
”Tekstityksen asetukset”: Kun ”Huonokuuloiselle” on valittuna, jotkin kuvalliset
avut voivat myös näkyä tekstityksillä varustettuina (jos televisiokanavat lähettävät
tällaisia tietoja).
”Tekstityskieli”:Valitsee tekstityksen näyttökielen.
Ääniasetukset
”Äänityyppi”: Siirtyy huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun valitaan
”Huonokuuloiselle”.
”Äänikieli”: Valitsee ohjelman käyttämän kielen. Jotkin digitaaliset kanavat
saattavat lähettää ohjelman äänitettynä usealla eri kielellä.
”Äänikuvaus”: Selostaa kuvalliset tiedot antamalla äänikuvauksen, jos
televisiokanavat lähettävät tähän tarvittavat tiedot.
”Sekoitusosuus”: Säätää television pää-äänentoiston ja äänikuvauksen
äänenvoimakkuutta.
Palkin tila
”Tavallinen”: Näyttää ohjelmatiedot ja digitaalipalkin.
”Täysi”: Näyttää ohjelmatiedot ja digitaalipalkin ja näyttää yksityiskohtaiset
ohjelmatiedot palkin alla.
Radionäyttö
Radiolähetystä kuunneltaessa näkyvissä on näytön taustakuva. Voit valita näytön
taustakuvan värin tai käyttää satunnaista väriä. Voit peruuttaa näytön taustakuvan
väliaikaisesti painamalla mitä tahansa painiketta.
Katselun esto
Asettaa ikärajoituksen ohjelmille. Ikärajan ylittäviä ohjelmia voidaan katsoa vain
syöttämällä oikea PIN-koodi.
1 Syötä olemassa oleva PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
Jos et ole vielä asettanut PIN-koodia, PIN-koodin asetusruutu näkyy. Noudata alla
olevan kohdan ”PIN-koodi” ohjeita.
2 Valitse ikäraja painamalla F/f tai ”Ei ole” (rajoittamaton katselu). Paina
sitten .
3 Paina RETURN.
PIN-koodi
PIN-koodin asettaminen ensimmäisen kerran
1 Syötä uusi PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
2 Paina RETURN.
PIN-koodin muuttaminen
1 Syötä olemassa oleva PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
2 Syötä uusi PIN-koodi painamalla numeropainikkeita.
3 Paina RETURN.
z
PIN-koodi 9999 hyväksytään aina.
36 FI
Tekniset asetukset
”Autom. Palveluiden päivitys”: Mahdollistaa sen, että televisio havaitsee ja
tallentaa uudet digitaaliset palvelut, kun ne tulevat tarjolle.
”Ohjelmiston lataus”: Mahdollistaa sen, että televisio vastaanottaa automaattisesti
ohjelmistopäivitykset ilmaiseksi olemassa olevan antennin/kaapelin kautta (kun
päivityksiä on saatavilla). Suosittelemme, että tämän vaihtoehdon asetuksena on
aina ”On”. Jos et halua ohjelmiston päivittyvän, aseta valinnaksi ”Ei”.
”Järjestelmätiedot”: Näyttää ohjelman tämän hetkisen version ja signaalitason.
”Aikavyöhyke”: Mahdollistaa sijaintipaikan mukaisen aikavyöhykkeen valinnan,
jos se ei ole sama kuin maan/alueen oletusaikavyöhyke.
”Automaattinen kesäaika”: Asettaa sen, siirrytäänkö kesä- ja talviajan välillä
automaattisesti.
• ”Ei”: Aika näytetään kohdassa ”Aikavyöhyke” asetetun aikaeron mukaisesti.
• ”On”: Siirtyy automaattisesti kesä- ja talviajan välillä kalenterin mukaisesti.
CA-moduulin asennus
Mahdollistaa maksullisen televisiopalvelun käytön, kun käytössä on CA-moduuli
(CAM) ja katselukortti. Katso
(PCMCIA) -korttipaikan sijainti sivulta 17.
MENU-toiminnon käyttäminen
37 FI
Lisätietoja
Tekniset tiedot
Mallin nimi
Järjestelmä
Paneelijärjestelmä
Televisiojärjestelmä
Väri-/kuvajärjestelmä
Vastaanotettavat kanavat
Äänilähtöteho
Tulo-/ja lähtöliittimet
Antenni/kaapeli
/
1
/
2 (SmartLink)
3
3
HDMI IN 4, 5, 7
6
6
6
KDL-32D3000/32D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-46D3000/46D3010
LCD-paneeli (nestekidepaneeli)
Analoginen: Valitun maan/alueen mukaan: B/G/H, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T/DVB-C
Analoginen: PAL, SECAM NTSC 3.58, 4.43 (vain videotulo)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML
Analoginen: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digitaalinen: VHF/UHF
10 W + 10 W
75 ohmin liitäntä ulkoiselle VHF-/UHF-antennille
21-nastainen scart-liitäntä (CENELEC-standardi), joka sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja TVaudio-/videolähdön.
21-nastainen scart-liitäntä (CENELEC-standardi), joka sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon,
valittavissa olevan audio-/videolähdön ja SmartLink-liitännän.
Tuetut formaatit: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V negatiivinen tahdistus/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Audiotulo (RCA-liitäntä): 500 mVrms, Impedanssi: 47 kilo-ohmia
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Kahden kanavan lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bitin
Analoginen audiotulo (RCA-liitäntä): 500 mVrms, Impedanssi: 47 kilo-ohmia (vain HDMI IN 5)
S-videotulo (4-nastainen mini-DIN)
Videotulo (RCA-liitäntä)
Audiotulo (RCA-liitäntä)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digitaalinen optinen liitin)/Audiolähtö (RCA-liitäntä)
PC
i
Tietokoneen tulo (D-sub 15-nastainen) (katso sivua 39)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei vihertahdistusta/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
Tietokoneen audiotulo (miniliitin)
Kuulokeliitäntä
CAM (Conditional Access Module) -aukko
Virta ja muut
Käyttöjännite
Kuvaruudun koko
Näytön tarkkuus
Tehonkulutus
Tehonkulutus valmiustilassa*
Mitat
(jalustan kanssa)
(l × k × s)
(ilman jalustaa)
Paino
(jalustan kanssa)
(ilman jalustaa)
Vakiovarusteet
Lisävarusteet
220–240 V AC, 50 Hz
32 tuumaa (Noin 80,0 cm vinosti
poikki mitattuna)
40 tuumaa (Noin 101,5 cm
vinosti poikki mitattuna)
46 tuumaa (Noin 116,8 cm
vinosti poikki mitattuna)
1 366 pistettä (vaakasuora) × 768 viivaa (pystysuora)
149 W
169 W
199 W
Noin 790 × 577 × 214 mm
Noin 981 × 692 × 265 mm
Noin 1 114 × 778 × 306 mm
Noin 790 × 530 × 100 mm
Noin 981 × 643 × 110 mm
Noin 1 114 × 730 × 115 mm
Noin 16,5 kg
Noin 24,5 kg
Noin 31,0 kg
Noin 14,5 kg
Noin 21,0 kg
Noin 27,0 kg
0,3 W
Katso ”1: Varusteiden tarkistaminen” sivulla 4.
Seinäteline SU-WL500
* Valmiustilan virrankulutus on tämä sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät digitaaliset prosessit valmiustilaan
kytkemisen jälkeen.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen ulkonäköä ja ominaisuuksia siitä erikseen ilmoittamatta.
38 FI
Tietokoneen tulosignaalien taulukko
Signaali
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Vaakasuunta
(pistettä)
Pystysuunta
(juovia)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESA-ohjearvo
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESA-ohjearvo
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Tämän television tietokonetulo ei tue vihertahdistusta eikä komposiittitahdistusta.
• Tämän television tietokonetulo ei tue lomitettua signaalia.
• Jotta tietokoneesta saataisiin paras mahdollinen kuvanlaatu, suosittelemme yllä olevan taulukon mukaista (lihavoitu) 60 Hz:n
pystytaajuutta käyttävää signaalia. Plug and play -liitännöissä 60 Hz:n pystytaajuus valitaan automaattisesti.
Lisätietoja
39 FI
Vianmääritys
Tarkasta, vilkkuuko 1 (valmiustila)
-merkkivalo punaisena.
Kun merkkivalo vilkkuu
Itsediagnoositoiminto on käynnissä.
1 Laske, montako kertaa 1 (valmiustila)
-merkkivalo vilkkuu kunkin kahden sekunnin
tauon välisenä aikana.
Merkkivalo vilkkuu esimerkiksi kolme kertaa, minkä
jälkeen on kahden sekunnin tauko, minkä jälkeen
valo vilkkuu kolme kertaa jne.
2
Kytke televisio pois päältä painamalla sen
yläreunassa olevaa 1 -painiketta, irrota
verkkojohto ja kerro myyjälle tai Sonyn
huollolle, kuinka merkkivalo vilkkuu
(välähdysten määrä).
Kun merkkivalo ei vilku
1 Tarkista seuraavissa taulukoissa mainitut
asiat.
2 Jos ongelma jatkuu, tilaa huolto valtuutetusta
huoltoliikkeestä.
Kuvassa tai äänessä kohinaa televisiokanavaa
katsottaessa
• Säädä ”AFT” (Automatic Fine Tuning) -asetusta
parantaaksesi vastaanotetun kuvan laatua (sivu 33).
Ruudulla näkyy pieniä mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä
• Ruudussa näkyvä kuva koostuu kuvapisteistä. Ruudussa
näkyvät pienet mustat ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit) eivät
ole merkki toimintahäiriöstä.
Kuvan ääriviivat ovat rikkonaiset
• Valitse ”Normaali” tai ”Pois” kohdassa
”Liikkeenparannin” (sivu 27).
Värit puuttuvat
• Valitse ”Palautus” (sivu 22).
Ei värejä tai epäsäännölliset värit katsottaessa
kuvaa
3 -liittimien kautta
• Tarkasta
3 -liittimien kytkentä ja että kukin liitin on
tiukasti kiinni vastakkeessaan.
Ääni
Ei ääntä mutta hyvä kuva
• Paina 2 +/– tai % (mykistys).
• Tarkasta, että ”Kaiutin”-asetuksena on ”Television
kaiutin” (sivu 28).
Kanavat
Kuva
Ei kuvaa (kuvaruutu on pimeänä) eikä ääntä
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Työnnä television verkkojohto pistorasiaan ja paina
television yläreunassa olevaa 1 -painiketta.
• Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo syttyy punaisena, paina
"/1.
Ei kuvaa tai ei valikkotietoja Scart-liitäntään
kytketystä laitteesta
• Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla
/
ja valitse sitten haluamasi tulo.
• Tarkista ulkoisen laitteen ja television välinen liitäntä.
Kaksoiskuvia tai haamukuvia
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Tarkista antennin paikka ja suuntaus.
Ruudussa näkyy vain lumisadetta ja kohinaa
• Tarkista, ettei antenni ole vahingoittunut eikä taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3–5 vuotta
normaalissa käytössä, 1–2 vuotta meren rannalla).
Vääristynyt kuva (katkoviivoja tai raitoja)
• Älä sijoita televisiota lähelle sähköisiä häiriölähteitä kuten
autoja, moottoripyöriä, hiustenkuivaajia tai optisia
laitteita.
• Älä sijoita televisioon kytkettyä lisälaitetta aivan
television viereen.
• Varmista, että antenni-/kaapelikytkentä on tehty laitteen
mukana toimitetulla koaksiaalikaapelilla.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa muiden
liitäntäkaapelien läheltä.
Haluttua kanavaa ei voi valita
• Vaihda digitaalisen ja analogisen tilan välillä ja valitse
haluamasi digitaalinen/analoginen kanava.
Jotkin kanavat ovat tyhjiä
• Salattu/tilauspohjainen kanava. Tilaa maksu-TV-palvelu.
• Kanavaa käytetään vain datan (ei kuvan tai äänen)
siirtoon.
• Kysy lähetystä koskevat tarkemmat tiedot ohjelman
tuottajalta.
Digitaaliset kanavat eivät näy
• Ota yhteys paikalliseen asennusliikkeeseen saadaksesi
selville, onko alueellasi digitaalisia lähetyksiä.
• Päivitä tehokkaampaan antenniin.
Yleistä
Televisiosta katkeaa automaattisesti virta (televisio
siirtyy valmiustilaan)
• Tarkista, onko ”Uniajastin” käytössä tai varmista
”Kesto”-asetus kohdassa ”Ajastin” (sivu 29).
• Jos televisio ei vastaanota signaalia tai mitään toimintoa ei
käytetä televisiotilassa 10 minuuttiin, se siirtyy
automaattisesti valmiustilaan.
Televisio kytkeytyy automaattisesti päälle
• Tarkista, onko ”Ajastin” käytössä (sivu 29).
Joitakin ohjelmalähteitä ei voi valita
• Valitse ”AV-esivalinta” ja peruuta tulolähteen ”Ohita”
(sivu 28).
Kaukosäädin ei toimi
• Vaihda paristot.
40 FI
Näyttöön tulee ”Tallennusnäyttötila: Päällä”
-ilmoitus
• Valitse ”Kaikkien nollaus” ”Perusasetukset”-valikosta
(sivu 30).
HDMI-laite ei näy ”HDMI-laiteluettelo”-luettelossa
• Tarkasta, että laitteesi on HDMI-yhteensopiva.
Kaikkia kanavia ei ole viritetty
• Katso tukisivustolta kaapeliyhtiön tiedot.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Lisätietoja
41 FI
Innledning
Merknad om digital-TV-funksjoner
Takk for at du har valgt dette Sony-produktet.
Les gjennom denne håndboken før du begynner å
bruke TV-apparatet, og ta vare på boken for framtidig
referanse.
Avhending av TV-apparatet
Avhenting av gamle
elektriske og elektroniske
apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen indikerer at dette
produktet ikke må håndteres som
husholdningsavfall. I stedet skal
det leveres inn til spesielt
innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske
utstyret. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på
korrekt måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som ellers kan
være resultatet av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse materialene vil hjelpe til
med å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter.
• Funksjoner relatert til Digital-TV (
) vil bare fungere
i land eller områder hvor det kringkastes digitale
bakkesignaler av typen DVB-T (MPEG2), eller der du har
tilgang til en kompatibel kabeltjeneste av typen DVB-C
(MPEG2). Hør med forhandleren din om du befinner deg
i et område hvor det er mulig å ta imot DVB-T-signaler,
eller spør kabelselskapet ditt om deres DVB-C-tjeneste
egner seg til integrert bruk med denne TV-en.
• Kabel-TV-leverandøren kan kreve et tilleggsgebyr for
slike tjenester, og du må kanskje samtykke i deres
forretningsmessige vilkår og betingelser.
• Selv om dette TV-apparatet tilfredsstiller spesifikasjonene
for DVB-T og DVB-C, kan det ikke gis noen garanti for
kompatibilitet med fremtidig, digital DVB-T-kringkasting
via bakkenett, eller med digital kabelkringkasting for
DVB-C.
• Enkelte digitale TV-funksjoner er kanskje ikke
tilgjengelige i alle land eller regioner, og DVB-C-kabel vil
kanskje ikke fungere korrekt med alle leverandører.
Du finner en liste over kabel-TV-leverandører på supportnettsiden:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Informasjon om varemerker
•
is a registered trademark of the DVB Project
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC.
Illustrasjoner brukt i denne håndboken forestiller
KDL-40D3000, med mindre noe annet er angitt.
2 NO
Innhold
Hurtigstartveiledning
4
Sikkerhetsinformasjon...............................................................................................................8
Forholdsregler ...........................................................................................................................9
Oversikt over fjernkontrollen ...............................................................................................10
Oversikt over TV-knapper og -indikatorer ..........................................................................11
Se på TV
Se på TV .................................................................................................................................12
Bruke den digitale elektroniske programveiviseren (EPG)
..............................................14
Bruke listen Digitale favoritter
.........................................................................................16
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr ..............................................................................................................17
Vise bilder fra tilkoblet utstyr ...................................................................................................19
Bruke HDMI-kontroll................................................................................................................20
Bruke MENU-funksjonene
Navigere i menyene ................................................................................................................21
Bildemeny ...............................................................................................................................22
Lydmeny..................................................................................................................................24
Skjermkontrollmeny.................................................................................................................26
Oppsettmeny...........................................................................................................................27
PC-innstillinger-meny ..............................................................................................................31
Analog innstillingsmeny...........................................................................................................32
Digital innstillingsmeny
....................................................................................................35
Tilleggsinformasjon
NO
Spesifikasjoner........................................................................................................................38
Feilsøking................................................................................................................................40
: Kun for digitale sendinger
3 NO
Hurtigstartveiledning
1: Kontrollere
tilbehøret
2: Koble til en antenne/
kabel/videoopptaker
Strømledning (type C-6)* (1)
Koble til en antenne/kabel
Koaksialkabel (1)
Bakkesignal eller kabel
Holderbånd (1) og skruer (2)
Fjernkontroll RM-ED009 (1)
Koaksialkabel (inkludert)
AA-batterier (type R6) (2)
* Hvis en modell er utstyrt med ferrittkjerner, må disse ikke
fjernes.
Sette inn batterier i fjernkontrollen
Skyv og løft på dekselet for å åpne det.
Strømledning (inkludert)
Koble til en antenne/kabel og videoopptaker
~
• Pass på korrekt polaritet når du setter inn batterier.
• Ikke bruk forskjellige typer batterier samtidig og ikke
bland gamle og nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Ta hensyn
til lokale bestemmelser angående avfallsbehandling av
brukte batterier. Hos kommunen der du bor får du mer
informasjoner om dette.
• Fjernkontrollen må behandles med varsomhet. Ikke mist
den ned eller trakk på den, og ikke søl noen form for
væske på den.
• Ikke plasser fjernkontrollen i nærheten av en varmekilde,
i direkte sollys eller i et fuktig rom.
Strømledning
(inkludert)
Koaksialkabel
(inkludert)
Bakkesignal
eller kabel
Scart-kabel
(ikke inkludert)
Koaksialkabel
(ikke inkludert)
Videoopptaker
4 NO
5: Foreta
grunninnstillingene
Hurtigstartveiledning
3: Hindre
fjernsynsapparatet i å
velte
3,4,6,7
9
4: Bunte kablene
Velge språk og land/region
1
Koble TV-apparatet til stikkontakten
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Trykk på 1 øverst på TV-en.
Når du slår på TV-apparatet første gang, får du
fram språkmenyen på skjermen.
3
Trykk på F/f/G/g for å velge det språket
som vises på menyskjermene, og trykk
deretter på .
Fortsatt
5 NO
4
Trykk på F/f for å velge det landet/den
regionen hvor du kommer til å bruke TV-en,
og trykk deretter på .
8
Når kanalsorteringsmenyen vises på
skjermen, må du følge trinnene i
"Kanalsortering" på side 32.
Hvis du ikke vil endre rekkefølgen de analoge
kanalene er lagret i på TV-en, må du gå til neste
trinn.
9
Trykk på MENU for å avslutte.
TV-apparatet har nå stilt inn alle tilgjengelige
kanaler.
~
Når en digital kanal ikke kan mottas, eller når du velger en
region hvor det ikke finnes noen digitale kringkastere i trinn
4 (side 6), må tiden stilles inn etter trinn 9.
Hvis landet/regionen hvor du vil bruke TV-en
ikke vises på listen, må du velge "-" i stedet for et
land/en region.
Auto-innstilling av TV-en
5
Stille inn TV-en på digital kabeltilkobling
1
Trykk på F/f for å velge "Kanalsøktype",
og trykk deretter på .
2
Trykk på F/f for å velge "Hurtig kanalsøk"
eller "Fullt kanalsøk", og trykk deretter på
.
"Hurtig kanalsøk": Kanalene stilles inn i henhold
Før du setter i gang auto-innstilling av TVen, må du sette inn en forhåndsinnspilt
kassett i videospilleren som er koblet til TVen (side 4) og begynne avspilling.
til kabel-TV-leverandørens informasjon i
kringkastingssignalet. Den anbefalte innstillingen
for "Frekvens", "Nettverks-ID" og "Symbol Rate"
er "Auto", med mindre kabel-TV-leverandøren
oppgir de faktiske verdiene som skal brukes.
"Hurtig kanalsøk" anbefales for hurtig-innstilling
når dette støttes av kabel-TV-leverandøren.
"Fullt kanalsøk": Alle tilgjengelige kanaler blir
innstilt og lagret. Denne prosedyren kan ta litt tid.
Dette alternativet anbefales når "Hurtig kanalsøk"
ikke støttes av kabel-TV-leverandøren din.
Du finner nærmere informasjon om kabel-TVleverandører som støttes, på support-nettsiden:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Videokanalen blir funnet og lagret på TV-en
under auto-innstillingen.
Hvis det ikke er koblet noen videospiller til TVen, kan du hoppe over dette trinnet.
6
Trykk på G/g for å velge "OK", og trykk
deretter på .
3
7
Trykk på F/f for å velge "Egen Antenne"
eller "Kabel", og trykk deretter på .
Hvis du velger "Kabel", vises skjermen for valg av
kanalsøktype. Se "Stille inn TV-en på digital
kabeltilkobling" på side 6.
TV-en starter søket etter alle tilgjengelige digitale
kanaler, fulgt av alle tilgjengelige analoge
kanaler. Dette kan ta litt tid, så ikke trykk på noen
knapper på TV-en eller fjernkontrollen mens dette
pågår.
Hvis det vises en melding som ber deg bekrefte
antennetilkoblingene
Ingen digitale eller analoge kanaler ble funnet.
Kontroller alle antennetilkoblinger og trykk på
for å starte automatisk innstilling igjen.
6 NO
Trykk på G/g/f for å velge "Start".
TV-en starter søket etter kanaler. Ikke trykk på
noen knapper på TV-en eller fjernkontrollen.
~
Enkelte kabel-TV-leverandører støtter ikke "Hurtig
kanalsøk". Hvis ingen kanaler blir funnet ved bruk av
"Hurtig kanalsøk", må du utføre "Fullt kanalsøk".
Hurtigstartveiledning
Løsne bordstativet fra
TV-en
~
Ikke fjern bordstativet av andre grunner enn at du vil montere
TV-en på veggen.
7 NO
Installering med sokkel
Sikkerhetsinformasjon
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Installasjon/oppsett
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar med
instruksjonene nedenfor for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/eller personskader.
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en lett tilgjengelig
stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og jevnt underlag.
• Kun kvalifisert serviceperson må gjennomføre eventuell
installasjon på vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på det sterkeste at du
bruker tilleggsutstyr fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett SU-WL500
Bæring
• Før du bærer TV-apparatet, må du
koble fra alle kablene.
• Et stort TV-apparat må bæres av to
eller flere personer.
• Når TV-apparatet bæres for hånd,
må du holde det som vist til høyre.
• Når du løfter eller flytter TVapparatet, må du holde det godt på
undersiden. Ikke utsett LCDskjermen for press-belastning.
• Ikke utsett TV-apparatet for støt
eller sterke vibrasjoner når du flytter
det.
• Når du leverer inn TV-apparatet på grunn av reparasjon
eller hvis du flytter, bør du transportere det i
originalemballasjen.
Ventilasjon
• Ventilasjonsåpningene må aldri tildekkes, og du må aldri
stikke gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet, som vist under.
• Det anbefales på det sterkeste at du bruker en veggbrakett
som er godkjent av Sony for å oppnå tilstrekkelig
luftsirkulasjon.
Installering på vegg
30 cm
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass rundt TVapparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og forhindre at det
samler seg støv eller smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på ryggen, ikke installer det
opp-ned, bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en hylle, et teppe, en seng
eller i et skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et klede, som for
eksempel gardiner, eller andre ting som for eksempel
aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist under.
Blokkert luftsirkulasjon.
Vegg
Vegg
Nettledning
Håndter nettledningen og støpselet som følger for å
unngå risiko for brann, elektrisk støt eller annen skade
og/eller personskader:
– Koble TV-en med et jordet støpsel med tre ledere til en
stikkontakt med en jordet beskyttelsesforbindelse.
– Bruk kun nettledninger fra Sony, ikke andre merker.
– Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
– Koble TV-apparatet kun til en strømforsyning på 220240 V vekselstrøm.
– Før du legger kablene, pass på at nettledningen er
frakoblet for din egen sikkerhets skyld og pass på at du
ikke snubler i kablene.
– Trekk ut støpselet med nettledningen før du utfører
arbeider eller flytter TV-apparatet.
– Hold nettledningen unna varmekilder.
– Trekk ut støpselet og rengjør det regelmessig. Støv på
støpselet opptar fuktighet, som kan medføre at
isolasjonen forringes. Dermed kan det oppstå brann.
Merknader
10 cm
La det være minst så mye plass rundt
TV-apparatet.
8 NO
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen for mye. Trådene i
lederne kan bli blottlagt eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du kobler fra
strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den samme
stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig stand.
Forbudt bruk
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder, i omgivelser
eller situasjoner som de som er oppført nedenfor, ellers
kan TV-apparatet fungere feil og forårsake brann,
elektrisk støt, skader og/eller personskader.
Forholdsregler
Se på TV
Utendørs (i direkte solskinn), ved sjøkanten, om bord i et
skip eller annet fartøy, inni et kjøretøy, i en medisinsk
institusjon, i nærheten av åpne varmekilder (stearinlys osv).
• Se på TV-apparatet i moderat belysning, da det sliter på
øynene å se på TV-apparatet i dårlig lys over lengre
tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du lydvolumet slik
at det ikke blir for kraftig, så unngår du hørselsskader.
Omgivelser:
LCD-skjerm
Steder som er varme, fuktige eller overdrevent støvete; eller
steder med mange insekter; hvor det kan utsettes for
mekaniske vibrasjoner; ustabile steder; i nærheten av vann,
fuktighet eller røyk.
• Selv om LCD-skjermen er produsert med
høypresisjonsteknologi og 99,99% eller mer av pikslene
er effektive, kan det opptre svarte punkter eller lyspunkter
(røde, blå eller grønne) konstant på LCD-skjermen. Dette
er en egenskap LCD-skjermer har, og ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og ikke plasser noe
oppå dette TV-apparatet. Bildet kan bli ujevnt eller LCDskjermen kan bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde steder, kan bildet
bli uregelmessig eller mørkt. Dette er ingen feil. Det
forsvinner når temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder vises
kontinuerlig. Disse forsvinner etter en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når du bruker
apparatet. Dette er ikke en feil på produktet.
• LCD-skjermen inneholder små mengder flytende
krystaller og kvikksølv. Fluorescerende rør som brukes i
dette TV-apparatet inneholder også kvikksølv. Følg lokale
lover og forskrifter for avfallsbehandling.
Steder:
Situasjoner:
Ikke bruk apparatet når du er våt på hendene, når kabinettet
er tatt av eller når det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten. Trekk ut støpselet fra stikkontakten og koble
fra antenneledningen når det lyner.
Knuselig glass:
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i skjermen kan
knuses på grunn av støtet og forårsake alvorlig
personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet sprekker, må du ikke
berøre det før du har trukket ut støpslet. Ellers kan du få
elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen dager, bør du
skille apparatet fra strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra strømnettet når du bare slår
det av, må du trekke støpselet ut av stikkontakten for å
koble TV-apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid funksjoner som
krever at apparatet står på i ventemodus for at de skal
fungere korrekt.
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge mindre deler, hold
disse delene av tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Håndtering og rengjøring av skjermflaten/kabinettet
på TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med nettledningen til TV-en før du
rengjør apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og materialene apparatet
er laget av, ta hensyn til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/kabinettet, tørker du
forsiktig over med en myk klut. Hvis du ikke får av støvet
på denne måten, tørker du med en myk klut fuktet i et
mildt vaskemiddel.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/syreholdige
rengjøringsmidler, skurepulver eller sterke løsemidler,
som alkohol, benzen, fortynningsmidler eller
insektmidler. Bruk av denne typen midler, eller langvarig
kontakt med gummi eller vinyl, kan resultere i skade på
skjermen og kabinettet.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres, må du flytte
forsiktig på det for å unngå at TV-en forskyver seg eller
faller av sokkelen.
Hvis følgende problemer oppstår...
Alternativt tilleggsutstyr
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet fra
strømnettet øyeblikkelig dersom følgende problemer
oppstår.
Be forhandleren din eller Sony servicesentre om å få
TV-en kontrollert av kvalifisert servicepersonell.
Hold alternative komponenter eller annet utstyr som avgir
elektromagnetisk stråling, borte fra TV-apparatet. Ellers kan
bildet forvrenges og/eller det oppstår en støyende lyd.
Dersom:
– Nettkabelen er skadet.
– Stikkontakter er i dårlig stand.
– TV-apparatet er skadet fordi det har falt ned, vært utsatt
for støt eller det er kastet noe på det.
– Det er kommet væske eller gjenstander inn i åpningene
på kabinettet.
9 NO
Oversikt over fjernkontrollen
1 "/1 – TV-standby
Slår på og av TV-en fra hvilemodus.
2 A/B – Flerspråklig lyd (side 25)
3 Fargede knapper (side 13, 14, 16)
/
4
– Velge inngang / Holde tekst
• I TV-modus (side 19): Velger inngangskilde fra utstyret tilkoblet
kontaktene på TV-apparatet.
• I tekstmodus (side 13): Holder nåværende side.
5
F/f/G/g/
(side 12, 21)
6 TOOLS (side 13, 19)
Gir deg tilgang til flere visningsalternativer og muligheten til å endre/justere
i henhold til kilden og skjermformatet.
7 MENU (side 21)
8 THEATRE
Du kan slå teatermodus på eller av. Når teatermodus er slått på, blir optimal
lyd (hvis TV-en er koblet til et lydanlegg ved hjelp av en HDMI-kabel) og
optimal bildekvalitet for film stilt inn automatisk.
9 Tallknapper
• I TV-modus: Velger kanaler. For kanalnumre fra og med 10 og oppover,
må du taste inn det andre og tredje sifferet raskt.
• I tekstmodus: Tast inn det tresifrede sidenummeret for å velge side.
0
– Forrige kanal
Går tilbake til forrige kanal det ble sett på (i mer enn fem sekunder).
qa PROG +/-/
/
• I TV-modus (side 12): Velger neste (+) eller forrige (-) kanal.
• I tekstmodus (side 12): Velger neste ( ) eller forrige ( ) side.
qs % – Slå av lyden (side 12, 19)
qd 2 +/- – Volum (side 19)
qf / – Tekst (side 12)
qg DIGITAL – Digital modus (side 12)
qh ANALOG – Analog modus (side 12)
z
• Knappene med nummer 5, PROG +, og
A/B har følbare punkter. Bruk disse
som referanse når du betjener TVapparatet.
• Hvis du slår av TV-en, slås også
teatermodus av.
qj RETURN /
Går tilbake til forrige skjermbilde i en hvilken som helst vist meny.
qk
ql
– EPG (Digital Electronic Programme Guide, eller elektronisk
programveiviser) (side 14)
– Bildefrys (side 12)
Fryser TV-bildet.
– Skjerm-modus (side 13)
w;
wa
/
– Info / Tekstvisning
• I digital modus: Viser kortfattet informasjon om det programmet som
vises i øyeblikket.
• I analog modus: Viser informasjon som f.eks. nåværende kanalnummer og
skjermformat.
• I tekstmodus (side 13): Viser skjult informasjon (f.eks. svar på en
spørrekonkurranse).
10 NO
Oversikt over TV-knapper og -indikatorer
(side 21)
1
/
2
– Velge inngang/OK
• I TV-modus (side 19): Velger inngangskilde fra
utstyret tilkoblet kontaktene på TV-apparatet.
• I TV-menyen: Velger menyen eller alternativet, og
bekrefter innstillingen.
3 2 +/-/
/
• I TV-modus: Øker (+) eller reduserer (-) volumet.
• I TV-menyen: Blar gjennom alternativene mot
høyre ( ) eller venstre ( ).
4 PROG +/-/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-)
kanal.
• I TV-menyen: Blar gjennom alternativene opp
( ) eller ned ( ).
5 1 – Strøm
Slår TV-apparatet av eller på.
~
For å slå TV-en helt av, må du trekke støpselet ut av
stikkontakten.
6 Lyssensor (side 30)
– Bilde av / Timer-indikator
7
• Tennes og lyser grønt når bildet slås av (side 29).
• Lyser oransje når timeren er stilt inn (side 29).
8 1 – Standby-indikator
Lyser rødt når TV-apparatet står i standby-modus.
9 "
– Indikator for strøm / Timer REC-program
• Tennes og lyser grønt når TV-en er på.
• Tennes og lyser oransje når timeropptak er stilt inn
(side 14).
• Tennes og lyser rødt under timeropptak.
0 Fjernkontrollsensor
• Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen.
• Sensoren må ikke tildekkes, da det kan påvirke
funksjonen dens.
~
Pass på at TV-en er slått helt av før du trekker støpselet ut av
stikkontakten. Hvis støpselet trekkes ut av stikkontakten
mens TV-en er på, kan det føre til at indikatorlampen forblir
tent og til at TV-en slutter å virke som den skal.
11 NO
Se på TV
Se på TV
For å velge en digital kanal med den digitale
elektroniske programveiviseren (EPG), se
side 14.
I digital modus
Et informasjonsbanner vises kort. Følgende
ikoner kan vises på banneret.
:
:
Radio
Kodet signal/Abonnement
:
Flere audio-språk er tilgjengelige
Teksting er tilgjengelig
Teksting for hørselssvekkede tilgjengelig
Anbefalt minstealder for det aktuelle
programmet (fra 4 til 18 år)
: Tilgangskontroll
c (i rødt):
Det aktuelle programmet tas opp
:
:
:
2
2
3
Tilleggsfunksjoner
For å
Trykk på
Fryse bildet
(bildefrys)
.
Trykk én gang for å fjerne det
lille skjermbildet, og trykk en
gang til for å gå tilbake til vanlig
TV-modus.
~
3
Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig hvis inngangskilden er
en PC.
Åpne
.
programindeksFor å velge en analog kanal må
tabellen (kun i analog du trykke på F/f, og deretter
trykke på .
modus)
1
Trykk på 1 øverst på TV-en for å slå den
på.
Når TV-en er i standby-modus (indikatoren 1
(standby) på TV-ens frontpanel lyser rødt), kan du
slå på TV-en ved å trykke på "/1 på
fjernkontrollen.
2
Trykk på DIGITAL for å slå over til digital
modus, eller på ANALOG for å slå over til
analog modus.
Hvilke kanaler som er tilgjengelige avhenger av
modusen.
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/- for å
velge en TV-kanal.
For å velge kanalnummer 10 og over, med
tallknappene, må du taste inn det andre og tredje
sifferet raskt.
12 NO
Gå til Digitale
favoritter (kun i
digital modus)
.
Hvis du vil vite mer, se side 16.
Slå av lyden
%.
Trykk på nytt for å slå lyden på
igjen.
Slå på TV-en uten
lyd fra standbymodus
%.
For å få tilgang til tekst-TV
Trykk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
bildet syklisk slik:
Tekst t Tekst over TV-bildet (blandet modus) t
Ingen tekst (forlater teksttjenesten)
For å velge en side må du trykke på tallknappene eller
/ .
For å holde en side må du trykke på
/ .
For å vise skjult informasjon må du trykke på
~
/
.
z
Når det vises fire fargede felter nederst på tekst-TV-siden, er
Fastext tilgjengelig. Med Fastext får du hurtig og enkel
tilgang til sidene. Trykk på den tilsvarende fargeknappen for
å få tilgang til siden.
Trykk gjentatte ganger på
skjermformatet.
for å velge det ønskede
Smart*
Viser konvensjonelle
4:3-sendinger med
imitert
bredformateffekt. 4:3bildet strekkes for å
fylle skjermen.
4:3
Viser konvensjonelle
4:3-sendinger (f.eks.
ikkebredformatsendinger)
med riktige
proporsjoner.
Wide
Viser
bredformatsendinger
(16:9) med riktige
proporsjoner.
Zoom*
Viser
kinoformatsendinger
(sendinger i letter boxformat) med riktige
proporsjoner.
14:9*
Viser 14:9-sendinger
med riktige
proporsjoner. Dette
fører til svarte områder
i utkanten av bildet.
z
• Når "Autoformat" er stilt inn på "På", vil TV-en
automatisk velge den modusen som passer best til den
aktuelle sendingen (side 26).
• Du kan justere bildeposisjonen når du velger "Smart"
(50 Hz), "Zoom" eller "14:9". Trykk pa F/f for å flytte
bildet opp eller ned (f.eks. for å lese tekstingen)(unntatt
for 720p og 1080i).
• Velg "Smart" eller "Zoom" for å justere for 720p- eller
1080i-kildebilder med noe beskårede kanter.
Bruke verktøymenyen
Trykk på TOOLS for å vise følgende alternativer når
du ser et TV-program.
Alternativer
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Bildemodus
Se side 22.
Lydmodus
Se side 24.
Bevegelsesforbedrer
Se side 27.
Høyttaler
Se side 28.
Lydspråk (kun i digital Se side 36.
modus)
Innstillinger for
teksting (kun i digital
modus)
Se side 36.
i Volum
Justerer volumet til
hodetelefonene.
Innsovningsti.
Se side 29.
Strømsparing
Se side 29.
Automatisk stilling av
klokke (kun i analog
modus)
Setter deg i stand til å koble til
digital modus og se tiden.
Systeminformasjon
(kun i digital modus)
Viser
systeminformasjonsskjermen.
* Deler av bildet øverst og nederst kan bli kuttet av.
13 NO
Se på TV
Endre skjermformatet manuelt, så det
passer til sendingen
• Du kan ikke velge "4:3" eller "14:9" for bilder fra HDsignalkilder.
• Du kan ikke bruke denne funksjonen mens det digitale
banneret vises.
• Enkelte tegn og/eller bokstaver øverst eller nederst på
bildet vil kanskje ikke være synlige i "Smart". I så fall kan
du velge "V Størrelse" ved hjelp av "Skjermkontroll"menyen og justere den vertikale størrelsen for å gjøre dem
synlige.
Bruke den digitale elektroniske programveiviseren
(EPG)
*
1
2
I digital modus må du trykke på
.
Utfør den ønskede arbeidsoperasjonen,
som vist i følgende tabell eller på skjermen.
EPG (Digital Electronic Programme Guide, eller
elektronisk programveiviser)
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/regioner.
For å
Gjør dette
Se et program
Trykk på F/f for å velge et program, og trykk deretter på
Slå av EPG
Trykk på
Sortere programinformasjonen etter
kategori
– Kategoriliste
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på F/f/G/g for å velge en kategori, og trykk deretter på
.
.
.
De tilgjengelige kategoriene omfatter:
"Alle kategorier": Inneholder alle tilgjengelige kanaler.
Kategorinavn (f.eks. "Nyheter"): Inneholder alle kanaler som svarer til
den valgte kategorien.
Stille inn et program som skal tas opp
– Tidsinnstilt opptak
1 Trykk på F/f/G/g for å velge det fremtidige programmet du vil
ta opp, og trykk deretter på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Tidsinnstilt opptak".
3 Trykk på
for å stille inn TV-en og videospiller-timerne dine.
Et rødt c symbol vises ved informasjonen til det aktuelle programmet.
indikatoren på TV-ens frontpanel tennes og lyser oransje.
z
For å ta opp det programmet du ser på i øyeblikket, må du trykke på
Stille inn et program som skal vises
automatisk på skjermen når det begynner
– Påminnelse
/
-
.
1 Trykk på F/f/G/g for å velge det fremtidige programmet du vil
vise, og trykk deretter på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Påminnelse", og trykk deretter på .
Et c-symbol vises ved informasjonen til det aktuelle programmet. indikatoren på TV-ens frontpanel tennes og lyser oransje.
~
Hvis du slår TV-en over på standby-modus, vil den automatisk slå på seg selv
når programmet er i ferd med å begynne.
14 NO
For å
Gjør dette
Stille inn tid og dato til det programmet
du vil ta opp
– Manuelt tidsopptak
1 Trykk på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Manuelt tidsopptak", og trykk deretter
på .
3 Trykk på F/f for å velge datoen, og trykk deretter på g.
4 Still inn start- og stopptiden på samme måte som i trinn 3.
5 Trykk på F/f for å velge programmet, og trykk deretter på .
6 Trykk på
for å stille inn TV-en og videospiller-timerne dine.
For å ta opp det programmet du ser på i øyeblikket, må du trykke på
Avbryte et opptak/påminnelse
– Tidsinnstillingsliste
/
-
.
1 Trykk på / .
2 Trykk på F/f for å velge "Tidsinnstillingsliste", og trykk deretter
på .
3 Trykk på F/f for å velge det programmet du vil avbryte, og
trykk deretter på .
4 Trykk på F/f for å velge "Avbryt tidsstyring", og trykk deretter
på .
Det vises et vindu som ber deg bekrefte at du vil avbryte programmet.
5 Trykk på Gg for å velge "Ja", og trykk deretter på
bekrefte.
for å
~
• Du kan stille inn videospiller-timeropptak på TV-en kun for SmartLink-kompatible videospillere. Hvis videospilleren din ikke
er SmartLink-kompatibel, vil det vises en melding som vil minne deg om at du må stille inn timeren på videospilleren din.
• Etter at et opptak har begynt, kan du sette TV-en i standby-modus, men du må ikke slå av TV-en helt, da det kan føre til at
opptaket blir avbrutt.
• Hvis det er valgt en aldersbegrensning for programmene, vil det vises en melding som ber deg taste inn en PIN-kode. For
nærmere detaljer, se "Tilgangskontroll" på side 36.
15 NO
Se på TV
Et rødt c symbol vises ved informasjonen til det aktuelle programmet.
indikatoren på TV-ens frontpanel tennes og lyser oransje.
z
Bruke listen Digitale favoritter
*
Favorittfunksjonen setter deg i stand til å spesifisere
opptil fire lister med favorittprogrammer.
1
2
Trykk på MENU.
3
Utfør den ønskede arbeidsoperasjonen,
som vist i følgende tabell eller på skjermen.
Listen Digitale favoritter
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land/
regioner.
Trykk på F/f for å velge "Digitale
favoritter", og trykk deretter på .
z
Opptil 999 kanaler kan lagres på favorittlisten.
For å
Gjør dette
Opprette din egen favorittliste for første
gang
1 Trykk på for å velge "Ja".
2 Trykk på den gule knappen for å velge favorittlisten.
3 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil legge til, og trykk
deretter på .
Kanalene som er lagret i favorittlisten angis av et
-symbol.
Se en kanal
1 Trykk på den gule knappen for å navigere gjennom
favorittlistene dine.
2 Trykk på
mens du velger en kanal.
Slå av favorittlisten
Trykk på RETURN.
Legge til eller fjerne kanaler i den
favorittlisten som redigeres nå
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge den favorittlisten du vil
redigere.
3 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil legge til eller fjerne,
og trykk deretter på .
Fjerne alle kanalene fra den aktuelle
favorittlisten
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge den favorittlisten du vil
redigere.
3 Trykk på den blå knappen.
4 Trykk på G/g for å velge "Ja", og trykk deretter på for å
bekrefte.
16 NO
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr
Du kan koble et bredt utvalg tilleggsutstyr til TV-apparatet.
Lydanlegg
PC
DVD-spiller
DVD-spiller med komponentutgang
PC (HDMI-utgang)
Blu-ray-spiller
Digitalt videokamera
Digital lydkomponent
(PCM-komponent)
Bruke tilleggsutstyr
Hi-Fi-lydutstyr
Videospillutstyr
DVD-opptaker
DVD-spiller
Videospiller
Dekoder
Dekoder
6
Hodetelefoner
Kun for servicebruk
S-VHS/Hi8/
DVC-videokamera
7
PC (HDMI-utgang)
HDMI IN
CAM-kort
Blu-ray-spiller
Digitalt videokamera
Lydanlegg
DVD-spiller
Fortsatt
17 NO
Kontakter
Inngangssymbol på
skjermen
A HDMI IN 4 eller 5
J HDMI IN 7
AV4,
AV7
AV5 eller
Beskrivelse
Koble til HDMI IN 4-, 5- eller 7-kontakten hvis utstyret har en
HDMI-kontakt. De digitale video- og lydsignalene kommer fra
utstyret. Når HDMI-kontrollkompatibelt utstyr er tilkoblet,
støttes dessuten kommunikasjon med det tilkoblede utstyret. Se
side 29 for å stille inn denne kommunikasjonen. Hvis utstyret
har en DVI-kontakt, må du koble DVI-kontakten til HDMI IN
5-kontakten via et DVI – HDMI-adaptergrensesnitt (ikke
inkludert), og koble utstyrets lydutgangskontakter til
lydinngangskontaktene HDMI IN 5.
~
• HDMI-kontaktene støtter kun følgende videosignaler: 480i,
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p og 1080/24p.
• Forviss deg om at du kun bruker en HDMI-kabel som er utstyrt
med HDMI-logoen.
• Når du kobler til et lydanlegg med HDMI-kontakt, må du passe
på også å koble det til DIGITAL OUT-kontakten.
B PC
C
/
/
3
PC
Koble til PC
/ -kontakten. Det anbefales å bruke en PCkabel med ferrittmagneter.
AV3
Koble til komponentvideokontaktene og audiokontaktene
/ 3.
D DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Koble til DIGITAL OUT-kontakten ved hjelp av den optiske
audiokabelen.
~
Det er mulig du ikke vil høre lyd fra Super Audio CD og DVD
Audio, men dette avhenger av modellen.
E
Koble til lydutgangskontaktene
Hi-Fi-anlegget.
for å høre TV-lyden på
F
/
1
AV1 eller
AV1
Koble til scart-kontakten
/
1. Når du kobler til
dekoderen, vil et kodet signal fra TV-tuneren sendes til
dekoderen, og deretter sendes det ukodete signalet ut fra
dekoderen.
G
/
2
AV2 eller
AV2
Koble til scart-kontakten
/
2. SmartLink er en direkte
link mellom TV-apparatet og en videospiller/DVD-opptaker.
H Hodetelefoner
I
6 eller
Koble til i-kontakten for å høre lyden fra TV-apparatet
gjennom hodetelefonene.
6, og
6
K CAM
(Conditional Accessmodul)
AV6 eller
AV6
Koble til S video-kontakten
6 eller
komposittvideokontakten
6, og audiokontaktene
6. For
å unngå bildestøy må du ikke koble videokameraet til
videokontakten
6 og S-videokontakten
6 samtidig.
Hvis du kobler til mono-utstyr, må du koble det til kontakten
6 L.
For å bruke betalings-TV-tjenester. Nærmere informasjon
finner du i bruksanvisningen som fulgte med CAM-en din.
For å bruke CAM-en må du fjerne "dummy"-kortet fra CAMsporet. Slå av TV-en når du setter CAM-en inn i CAM-sporet.
Når du ikke skal bruke CAM igjen på en stund, anbefaler vi at
blindkortet (dummyen) settes inn og oppbevares i CAM-sporet.
~
CAM støttes ikke i alle land/regioner. Sjekk med din autoriserte
forhandler.
18 NO
Bruke verktøymenyen
Vise bilder fra tilkoblet
utstyr
Trykk på TOOLS for å vise de følgende alternativene
når du ser på bilder fra tilkoblet utstyr.
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Slå på det tilkoblede utstyret, og utfør en av
følgende operasjoner.
Bildemodus (unntatt
PC-inngangsmodus)
Se side 22.
For utstyr tilkoblet scart-kontaktene med en
fullkablet, 21-pinners scart-ledning (side 17)
Start avspilling på det tilkoblede utstyret.
Bildet fra det tilkoblede utstyret vises på skjermen.
Skjermmodus (kun i
PC-inngangsmodus)
Se side 22.
Lydmodus
Se side 24.
Bevegelsesforbedrer
(unntatt PCinngangsmodus)
Se side 27.
Høyttaler
Se side 28.
PAP (unntatt PCinngangsmodus)
Se side 19.
PIP (kun i PCinngangsmodus)
Se side 20.
For en automatisk innstilt videospiller (side 6)
I analog modus må du trykke på PROG +/- eller
tallknappene for å velge videokanalen.
For annet tilkoblet utstyr (side 17)
Trykk på
/ for å vise listen over det tilkoblede
utstyret. Trykk på F/f for å velge den ønskede
inngangskilden, og trykk deretter på . (Det uthevede
elementet velges hvis det har gått 2 sekunder uten
noen arbeidsoperasjon etter at du trykket på F/f.)
Når inngangskilden er stilt inn på "Hopp" i "AVforvalg"-menyen under "AV-innstilling"-menyen
(side 28), vises ikke den inngangen på listen.
Tilleggsfunksjoner
For å
Gjør dette
Gå tilbake til vanlig
TV-modus
Trykk på DIGITAL eller
ANALOG.
Gå til
inngangssignalindekstabellen (unntatt TVmodus)
Trykk på
for å åpne
inngangssignalindekstabellen.
For å velge en inngangskilde
må du trykke på F/f, og
deretter trykke på .
Forandre volumet til
det tilkoblede HDMIkontrollkompatible
lydanlegget
Trykk på 2 +/-.
Demp lyden fra det
tilkoblede HDMIkontrollkompatible
lydanlegget
Trykk på %.
Trykk på nytt for å slå lyden
på igjen.
Bruke tilleggsutstyr
Alternativer
Auto innstilling (kun i Se side 31.
PC-inngangsmodus)
H Skift (kun i PCinngangsmodus)
Se side 31.
V Skift (kun i PCinngangsmodus)
Se side 31.
i Volum
Justerer volumet til
hodetelefonene.
Innsovningsti.
(unntatt PCinngangsmodus)
Se side 29.
Strømsparing
Se side 29.
Automatisk stilling av Setter deg i stand til å koble til
klokke
digital modus og se tiden.
For å vise to bilder samtidig
– PAP (bilde og bilde)
Du kan se to bilder (ekstern inngang og TV-program)
på skjermen samtidig.
Koble til tilleggsutstyret (side 17), og forviss deg om
at bildene fra tilleggsutstyret vises på skjermen
(side 19).
~
• Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis inngangskilden
er en PC.
• Du kan ikke endre størrelsen på bildene.
• Du kan ikke vise analog TV-video i TV-programbildet
mens du viser AV1-, AV2- eller AV6-video i bildet fra
den eksterne inngangen.
Fortsatt
19 NO
1
Trykk på TOOLS (verktøy) for å vise
verktøymenyen.
2
Trykk på F/f for å velge "PAP", og trykk
deretter på .
Bildet fra det tilkoblede tilleggsutstyret vises på
venstre side, og TV-programmet vises til høyre.
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/- for å
velge TV-kanalen.
Gå tilbake til enkeltbildemodus
Trykk på eller RETURN.
z
Lyden kommer fra bildet med den grønne rammen. Du kan
velge å høre lyden fra det andre bildet ved å trykke på G/g.
For å vise to bilder samtidig
– PIP (bilde i bilde)
Du kan vise to bilder (PC-inngang og TV-program) på
skjermen samtidig.
Koble til en PC (side 17), og forviss deg om at bildene
fra PC-en vises på skjermen.
~
• Du kan ikke vise oppløsninger som er høyere enn WXGA
(1280 × 768 piksler).
• "Strømsparing" er ikke tilgjengelig i PIP-modus (side 31).
1
Trykk på TOOLS (verktøy) for å vise
verktøymenyen.
2
Trykk på F/f for å velge "PIP", og trykk
deretter på .
Bildet fra den tilkoblede PC-en vises i full
størrelse, og TV-programmet vises i høyre hjørne.
Du kan bruke F/f/G/g for å forandre
plasseringen av TV-programbildet.
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/- for å
velge TV-kanalen.
Gå tilbake til enkeltbildemodus
Trykk på RETURN.
z
Du kan velge å høre lyden fra det andre bildet ved å trykke
på "Bytt lyd" fra verktøymenyen.
20 NO
Bruke HDMI-kontroll
HDMI-kontrollfunksjonen gjør det mulig å la
utstyrsenheter kontrollere hverandre ved bruk av
HDMI CEC (Consumer Electronics Control),
spesifisert av HDMI.
Du kan foreta samordnede kontrolloperasjoner ved
hjelp av HDMI-kontrollkompatibelt utstyr fra Sony,
som f.eks. en TV, en DVD-opptaker med harddisk og
et lydanlegg, ved å koble sammen utstyret med
HDMI-kabler.
Pass på å koble til og stille inn det kompatible utstyret
på riktig måte for å kunne bruke HDMIkontrollfunksjonen.
Koble til det HDMI-kontrollkompatible
utstyret
Koble sammen det kompatible utstyret og TV-en med
en HDMI-kabel. Når du kobler til et lydanlegg, må du
ikke bare koble til HDMI-kabelen, men også koble
sammen kontakten DIGITAL OUT (OPTICAL) på
TV-en og lydanlegget, ved hjelp av en optisk
audiokabel. Du finner mer informasjon på side 17.
Foreta HDMI-kontrollinnstillingene
HDMI-kontrollen må stilles inn både på TV-en og på
det tilkoblede utstyret. Informasjon om TVinnstillingene finner du under "HDMI-oppsett" på
side 29. Innstillingsdetaljene finner du i
bruksanvisningen for det tilkoblede utstyret.
HDMI-kontrollfunksjoner
• Slår av det tilkoblede utstyret samtidig med TV-en.
• Slår på TV-en samtidig med det tilkoblede utstyret,
og slår automatisk på inngangen til utstyret når
utstyret begynner å spille av.
• Hvis du slår på et tilkoblet lydanlegg mens TV-en er
på, skifter inngangssignalet til lyden fra
lydanlegget.
• Justerer volumet og demper lyden fra et tilkoblet
lydanlegg.
Bruke MENU-funksjonene
Navigere i menyene
"MENU" setter deg i stand til å nyttiggjøre deg flere
praktiske funksjoner på denne TV-en. Du kan enkelt
velge kanaler eller inngangskilder og endre
innstillingene på TV-en din.
5 AV-innganger
Velger utstyr som er koblet til TV-en din.
• For å se på den ønskede eksterne inngangen
må du velge inngangskilden og deretter trykke
på .
• For å gi en ekstern inngang et navn, må du
velge "Endre AV-navn" og deretter se side 28.
• For å se en liste over det tilkoblede HDMIkontrollkompatible utstyret, må du velge
"HDMI-enhetsvalg".
6 Innstillinger
Åpner menyen "Innstillinger", hvor de fleste
avanserte innstillingene og justeringene kan
foretas.
1 Trykk på F/f for å velge et menyikon,
og trykk deretter på .
2 Trykk på F/f/G/g for å velge et
alternativ eller justere en innstilling, og
trykk deretter på .
2
1
Trykk på MENU.
Hvilke alternativer du kan justere, varierer med
situasjonen. Utilgjengelige alternativer er grå eller
vises ikke.
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle
land eller regioner.
Bruke MENU-funksjonene
1
2
For nærmere informasjon om innstillingene, se
side 22 til 37.
~
Trykk på F/f for å velge et alternativ, og
trykk deretter på .
For å forlate menyen må du trykke på MENU.
1 Digitale favoritter*
Viser favorittlisten (side 16).
2 Analog
Går tilbake til den sist sette analoge kanalen.
3 Digital*
Går tilbake til den sist sette digitale kanalen.
4 Digital EPG*
Viser den digitale elektroniske
programveiviseren (EPG) (side 14).
21 NO
Bildemeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Bilde"-menyen. For å velge alternativer i
"Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 21).
Valgt inngang
Velger om innstillingene som er foretatt i "Bilde"-menyen skal gjelde for alle
innganger, eller bare for den inngangen som vises i øyeblikket.
"Alle": Gjør innstillingene gjeldende for alle innganger.
"Kun bilde": Gjør innstillingene gjeldende bare for den aktuelle inngangen.
Bildemodus
Velger bildemodus, unntatt for PC-inngangskilden.
"Dynamisk": For økt bildekontrast og skarpere bilder.
"Standard": For standardbilde. Anbefalt for hjemmeunderholdning.
"Kino": For å se filmbasert innhold. Best egnet for å se i teaterliknende omgivelser.
Denne bildeinnstillingen er utviklet i samarbeid med Sony Pictures Entertainment
for seriøst å gjengi filmer slik filmprodusentene hadde tenkt seg det.
Velger visningsmodus for PC-inngangskilden.
"Video": For videobilder.
"Tekst": For tekst, diagrammer eller tabeller.
Skjermmodus
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Bilde"-innstillinger unntatt "Valgt inngang", "Bildemodus" og
"Skjermmodus" til fabrikkinnstillingene.
Bakgr.lys
Justerer lysstyrken til bakgrunnslyset.
Kontrast
Øker eller reduserer bildekontrasten.
Lysstyrke
Gjør bildet lysere eller mørkere.
Farge
Øker eller reduserer fargeintensiteten.
Fargetone
Øker eller reduserer grønntonene og rødtonene.
~
"Fargetone" kan bare justeres for NTSC-fargesignaler, f.eks. amerikanske videobånd.
Fargetemperatur
Justerer hvitheten i bildet.
"Kjølig": Gir de hvite fargene en blåtone.
"Nøytral": Gir de hvite fargene en nøytral tone.
"Varm 1"/"Varm 2": Gir de hvite fargene en rød tone. "Varm 2" gir en rødere tone
enn "Varm 1".
z
"Varm 1" og "Varm 2" er ikke tilgjengelige når "Bildemodus" er stilt inn på "Dynamisk".
22 NO
Skarphet
Gjør bildet skarpere eller dusere.
Støyreduksjon
Reduserer bildestøyen (snø i bildet) for svake signaler.
"Auto": Reduserer bildestøyen automatisk (kun i analog modus).
"Høy "/"Middels"/"Lav": Modifiserer virkningen av støyreduksjonen.
"Av": Slår av "Støyreduksjon"-funksjonen.
MPEG støyreduksjon
Reduserer bildestøyen i MPEG-komprimert video.
Avanserte innstillinger
Tilpasser bildefunksjonen i større detalj. Når du stiller inn "Bildemodus" til "Kino"
eller "Standard", kan du stille inn/endre disse innstillingene.
"Tilbakestill": Tilbakestiller alle de avanserte innstillingene til
fabrikkinnstillingene.
"Sortnivåkorrigering": Forbedrer de sorte områdene i bildet for å gi sterkere
kontrast.
"Av. kontrastkorrigering": Justerer automatisk "Bakgr.lys" og "Kontrast" til de
mest passende innstillingene, med utgangspunkt i lysstyrken på skjermen. Denne
innstillingen er særlig virkningsfull for mørke scener. Den vil øke kontrasten i scener
med lite lys.
"Gamma": Justerer balansen mellom lyse og mørke områder i bildet.
"Klar hvit": Fremhever hvite farger.
"Ekte farger": Gjør fargene mer levende.
"Fargespekter": Endrer skalaen for fargegjengivelse. "Bred" gjengir levende
farger, og "Normal" gjengir standardfarger.
Bruke MENU-funksjonene
23 NO
Lydmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Lyd"-menyen. For å velge alternativer i
"Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 21).
Valgt inngang
Velger om innstillingene som er foretatt i "Lyd"-menyen skal gjelde for alle
innganger, eller bare for den inngangen som vises i øyeblikket.
"Alle": Gjør innstillingene gjeldende for alle innganger.
"Kun bilde": Gjør innstillingene gjeldende bare for den aktuelle inngangen.
Lydmodus
"Dynamisk": Forsterker diskant og bass.
"Standard": For standardlyd. Anbefalt for hjemmeunderholdning.
"Egendefinert": Flat respons. Setter deg også i stand til å lagre dine foretrukne
innstillinger.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Lyd"-innstillinger unntatt "Valgt inngang", "Lydmodus",
"Flerspråklig lyd", "i Høyt.link" og "i flerspråklig lyd" til fabrikkinnstillingene.
Diskant
Justerer høyfrekvente lyder.
Bass
Justerer lavfrekvente lyder.
Balanse
Forsterker venstre eller høyre høyttalerbalanse.
Auto volumjust.
Holder lydnivået konstant selv om volumsprang oppstår (reklamelyden er f.eks. ofte
høyere enn lyden i programmene).
Volumforstilling
Justerer volumet for det aktuelle inngangssignalet i forhold til andre
inngangssignaler, når "Valgt inngang" er stilt inn på "Kun bilde".
Surround
"S-FORCE Front Surround": Tilgjengelig for normal stereokringkasting og 5.1
kanals surroundlyd fra digitale sendinger, og audioinngangen fra tilkoblet utstyr.
"Av": Konverterer og reproduserer 5.1 kanals og annen surroundlyd fra digitale
sendinger som normal stereolyd (2 kanaler). Reproduserer den originale lyden fra
andre sendinger som den er.
Sound Booster
Øker "trøkket" i lyden ved å kompensere for faseeffekter i høyttalerne.
24 NO
Flerspråklig lyd
Velger lyd fra høyttalerne for stereo eller flerspråklig sending.
"Stereo"/"Mono": For en stereosending.
"A"/"B"/"Mono": Hvis du vil stille inn en tospråklig sending, må du velge "A" for
lydkanal 1, "B" for lydkanal 2, eller "Mono" for en monokanal, hvis tilgjengelig.
~
Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TV-en, må du stille inn "Flerspråklig lyd" på
"Stereo", "A" eller "B". Når det eksterne utstyret som er koblet til HDMI-kontakten velges, er
dette imidlertid låst til "Stereo".
i Høyt.link
Slår på/av TV-ens interne høyttalere når hodetelefonene er tilkoblet.
"På": Lyden kommer bare fra hodetelefonene.
"Av": Lyden kommer både fra TV-en og fra hodetelefonene.
i flerspråklig lyd
Velger lyden fra hodetelefonene for en sending i stereo eller en tospråklig sending,
hvilket avhenger av valget av "Flerspråklig lyd".
Bruke MENU-funksjonene
25 NO
Skjermkontrollmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Skjermkontroll"-menyen. For å velge alternativer
i "Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 21).
Valgt inngang
Velger om innstillingene som er foretatt i "Skjermkontroll"-menyen skal gjelde for
alle innganger, eller bare for den inngangen som vises i øyeblikket.
"Alle": Gjør innstillingene gjeldende for alle innganger.
"Kun bilde": Gjør innstillingene gjeldende bare for den aktuelle inngangen.
Skjermformat
Hvis du vil ha nærmere informasjon om skjermformatet, se "Endre skjermformatet
manuelt, så det passer til sendingen" på side 13.
Autoformat
Endrer automatisk skjermformatet i henhold til signalet. For å beholde innstillingen
din må du velge "Av".
z
Selv om "Autoformat" er stilt inn på "På" eller "Av", kan du alltids endre skjermformatet ved
å trykke gjentatte ganger på
.
4:3 standard
Velger standard skjermformat for bruk med 4:3-sendinger.
"Smart": Viser konvensjonelle 4:3-sendinger med imitert bredformateffekt.
"4:3": Viser tradisjonelle 4:3-sendinger med riktige proporsjoner.
"Av": Beholder den aktuelle "Skjermformat"-innstillingen når kanalen eller
inngangssignalet endres.
Bildeområde
Justerer det skjermområdet som viser bildet.
"Normal": Viser bildet i originalstørrelse.
"-1"/"-2": Forstørrer bildet for å skjule kanten av bildet.
H Skift
Justerer den horisontale bildeposisjonen.
V Skift
Justerer den vertikale posisjonen til bildet når "Skjermformat" er stilt inn på "Smart"
(50 Hz), "Zoom" eller "14:9".
V Størrelse
Justerer den vertikale størrelsen til bildet når "Skjermformat" er stilt inn på "Smart",
"Zoom" eller "14:9".
26 NO
Oppsettmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Oppsett"-menyen. For å velge alternativer i
"Innstillinger", se "Navigere i menyene" (side 21).
Starter første gangs oppsett så du kan velge språk og land/region, og stille inn alle
tilgjengelige digitale og analoge kanaler.
Normalt trenger du ikke å utføre denne operasjonen, da språk og land/region allerede
er blitt valgt og kanalene allerede søkt frem første gang TV-apparatet ble installert
(side 5).
Men med dette alternativet kan du gjenta prosessen (f.eks. for å stille inn TVapparatet på nytt etter å ha flyttet, eller for å søke etter nye kanaler som er lansert av
kringkastere).
Språk
Velger det språket menyene vises i.
Bevegelsesforbedrer
Gir jevnere bildebevegelse og reduserer uskarphet i bildene.
"Høy": Gir jevnere bildebevegelse i f.eks. filmer.
"Standard": Gir jevn bildebevegelse. Bruk denne innstillingen for standard bruk.
"Av": Bruk denne innstillingen når innstillingene "Høy" og "Standard" resulterer i
støy.
~
• Avhengig av videoen vil du kanskje ikke se virkningen med det blotte øye, selv om du har
endret innstillingen.
• Når du velger teatermodus, blir "Bevegelsesforbedrer" standardmessig satt til "Av".
Filmmodus
Gir jevnere bildebevegelse ved avspilling av DVD- eller VCR-bilder på film, noe
som reduserer uskarphet og kornethet i bildene.
"Auto 1": Gir jevnere bildebevegelse enn originalfilmen. Bruk denne innstillingen
for standard bruk.
"Auto 2": Gjengir originalfilmen som den er.
"Av": Slår av "Filmmodus"-funksjonen.
~
Hvis bildet inneholder uvanlige signaler eller for mye støy, vil "Filmmodus" bli slått av
automatisk, selv om "Auto 1" eller "Auto 2" er valgt.
Spillmodus
Avhengig av spillprogramvaren kan du velge "På" når responstid er viktig.
Fortsatt
27 NO
Bruke MENU-funksjonene
Automatisk oppstart
AV-innstilling
AV-forvalg
Knytter et navn til utstyr tilkoblet kontaktene på siden og bak. Dette navnet vises et
kort øyeblikk på skjermen når utstyret velges. Du kan hoppe over inngangssignaler
fra tilkoblet utstyr som du ikke vil vise på skjermen.
1 Trykk på F/f for å velge den ønskede inngangskilden, og trykk deretter
på .
2 Trykk på F/f for å velge det ønskede alternativet nedenfor, og trykk
deretter på .
Utstyrsnavn: Bruker en av de forhåndsinnstilte etikettene til å gi det tilkoblede utstyret
et navn.
"Endre": Oppretter et navn du finner på. Følg trinn 2 til 4 av "Programnavn" (side 32).
"Hopp": Hopper over en unødvendig inngangskilde.
Auto S Video
Velger inngangssignalet fra S-videokontaktene
tilkoblet begge to.
6 når
/
6-kontaktene er
AV2 utgang
Sender et signal ut gjennom kontakten merket
/
2 på baksiden av TVapparatet. Hvis du kobler en videospiller eller annet opptaksutstyr til
/
2kontakten, kan du ta opp fra utstyr tilkoblet andre kontakter på TV-apparatet.
"TV": Sender en kringkastet sending.
"AV1": Sender signaler fra utstyr tilkoblet
/
1-kontakten.
/
6 -kontakten.
"AV6": Sender signaler fra utstyr tilkoblet
"Auto": Sender hva som enn vises på skjermen (unntatt signaler fra kontaktene
/ 3, HDMI IN 4, HDMI IN 5, HDMI IN 7 og PC
/ ).
Høyttaler
Slår på/av TV-ens interne høyttalere.
"TV-høyttaler": TV-høyttalerne er slått på for at TV-lyden skal kunne høres fra
dem.
"Lydanlegg": TV-høyttalerne er slått av for at TV-lyden bare skal kunne høres via
eksternt lydutstyr tilkoblet lydutgangskontaktene.
Når TV-en er koblet til HDMI-kontrollkompatibelt utstyr, kan du slå på det
tilkoblede utstyret samtidig med TV-en. Denne innstillingen må foretas etter at
utstyret er koblet til.
Lyd ut
"Variabel": Lydutgangen fra lydanlegget ditt kan styres med fjernkontrollen til
TV-en.
"Fast": Lydutgangen til TV-en ligger fast. Bruk volumkontrollen til lydmottakeren
til å justere volumet (og andre lydinnstillinger) via lydanlegget.
~
"Lyd ut" er ikke tilgjengelig for lydanlegg som er koblet til TV-en med HDMI-kontaktene.
Fargesystem
Velger fargesystemet ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58", "NTSC4.43" eller
"PAL60") i henhold til inngangssignalet fra inngangskilden.
28 NO
HDMI-oppsett
Dette brukes til å stille inn HDMI-kontrollkompatibelt utstyr som er koblet til
HDMI-kontaktene. Merk at samordningsinnstillingen også må foretas på det
tilkoblede HDMI-kontrollkompatible utstyret.
HDMI-kontroll
Stiller inn om det HDMI-kontrollkompatible utstyret og TV-en skal samordnes. Når
innstillingen er "På", kan følgende menypunkter velges.
Enheter automatisk av
Når innstillingen er "På", slås det HDMI-kontrollkompatible utstyret av samtidig
med TV-en.
TV på automatisk
Når innstillingen er "På", slås TV-en på samtidig med det HDMI-kontrollkompatible
utstyret.
Enhetslisteoppdatering
Oppretter eller aktualiserer "HDMI-enhetsliste". Opptil 11 HDMIkontrollkompatible utstyrsenheter kan kobles til, og opptil 5 utstyrsenheter kan
kobles til én enkelt kontakt. Pass på å aktualisere "HDMI-enhetsliste" når du
forandrer tilkoblinger eller innstillinger for det HDMI-kontrollkompatible utstyret.
HDMI-enhetsliste
Viser det tilkoblede HDMI-kontrollkompatible utstyret.
~
Du kan ikke bruke "HDMI-oppsett" når et HDMI-kontrollkompatibelt lydanlegg er samordnet
med TV-en.
Stiller inn timeren for å slå på/av TV-en.
Innsovningsti.
Stiller hvor lang tid det skal gå før TV-apparatet slår seg automatisk over på standbymodus.
Når "Innsovningsti." er aktivert, tennes indikatoren (Timer) på TV-ens frontpanel
og lyser oransje.
z
• Hvis du slår av TV-en og slår den på igjen, tilbakestilles "Innsovningsti." til "Av".
• En melding vises på skjermen ett minutt før TV-en kobles over til standby-modus.
På-timer
Stiller inn timeren for å slå på TV-en fra standby-modus.
"Dag": Velger den dagen du vil aktivere "På-timer".
"Klokkeslett": Stiller inn klokkeslett for å slå på TV-en.
"Varighet": Velger hvor lang tid det skal gå før TV-en automatisk går inn i standbymodus igjen.
"Volum opp": Stiller inn det volumet som skal brukes når timeren slår på TV-en.
Klokkeinnstilling
Setter deg i stand til å justere klokken manuelt. Når TV-en mottar digitale signaler,
kan ikke klokken justeres manuelt, siden den er stilt inn på tidskoden til
kringkastingssignalet.
Strømsparing
Velger strømsparingsmodus for å redusere TV-ens strømforbruk.
Når du velger "Bilde av", slås bildet av, og indikatoren
(Bilde av) på TV-ens
frontpanel tennes og lyser grønt. Lyden forblir uendret.
Fortsatt
29 NO
Bruke MENU-funksjonene
Tidsstyringsinnst.
Lyssensor
"På": Optimaliserer automatisk bildeinnstillingene i henhold til tilgjengelig lys i
rommet.
"Av": Slår av "Lyssensor"-funksjonen.
~
Sensoren må ikke tildekkes, da det kan påvirke funksjonen dens. Se side 11 for ytterligere
informasjon om sensoren.
Produktinformasjon
Viser produktinformasjonen til TV-en din.
Nullstill alle
Tilbakestiller alle innstillinger til fabrikkinnstillingene og viser deretter skjermen
"Automatisk oppstart".
~
• Pass på å ikke slå av TV-en i dette tidsrommet (det tar ca. 30 sekunder), eller å trykke på
noen knapper.
• Alle innstillinger, inklusive listen Digitale favoritter, land/region, språk, autoinnstilte
kanaler osv. vil bli tilbakestilt.
30 NO
PC-innstillinger-meny
Du kan velge de alternativene som er oppført
nedenfor, på "PC-innstillinger"-menyen. For å velge
alternativer i "Innstillinger", se "Navigere i menyene"
(side 21).
Velger et skjermformat for visning av inngangssignaler fra PC-en.
"Normal": Viser bildet i originalstørrelse.
"Full 1": Forstørrer bildet så det fyller bildeområdet med sitt opprinnelige
horisontal til vertikal-bildeforhold.
"Full 2": Forstørrer bildet så det fyller bildeområdet.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle PC-innstillingene unntatt "Skjermformat" og "Strømsparing" til
fabrikkinnstillingene.
Auto innstilling
Justerer automatisk bildeplasseringen og bildefasen når TV-en mottar et
inngangssignal fra den tilkoblede PC-en.
z
"Auto innstilling" vil kanskje ikke fungere så bra med visse inngangssignaler. I slike tilfeller
må du justere "Fase", "H Skift" og "V Skift" manuelt.
Fase
Justerer fasen når skjermen flimrer.
Pixelstørrelse
Justerer pikselstørrelsen når bildet har uønskede vertikale striper.
H Skift
Justerer den horisontale bildeposisjonen.
V Skift
Justerer den vertikale bildeposisjonen.
Strømsparing
Slår TV-en over i standby-modus hvis den ikke har mottatt noe signal i løpet av
30 sekunder.
31 NO
Bruke MENU-funksjonene
Skjermformat
Analog innstillingsmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Analog innstilling"-menyen. For å velge
alternativer i "Innstillinger", se "Navigere i menyene"
(side 21).
Direktevalg
Når "Direktevalg" er stilt inn på "På", kan du velge en analog kanal ved hjelp av én
forhåndsinnstilt tallknapp (0 - 9) på fjernkontrollen.
~
Når "Direktevalg" er stilt inn på "På", kan du ikke velge kanalnumrene 10 og høyere ved å taste
inn to sifre med fjernkontrollen.
Autoinnstilling
Stiller inn alle tilgjengelige analoge kanaler.
Med dette alternativet kan du stille inn TV-en din på nytt etter flytting, eller lete etter
nye kanaler lansert av kringkastingsselskapene.
Kanalsortering
Endrer rekkefølgen de analoge kanalene lagres i TV-en i.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til en ny posisjon, og
trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen din, og trykk
deretter på .
Programnavn
Tilordner kanalnavn etter brukerens ønske med opptil fem bokstaver eller tall.
Navnet vises et kort øyeblikk på skjermen når kanalen velges. (Navnene på kanalene
hentes normalt automatisk fra tekst-TV (hvis tilgjengelig).)
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil navngi, og trykk deretter på
.
2 Trykk på F/f for å velge den ønskede bokstaven eller det ønskede tallet
("_" for mellomrom), og trykk deretter på g.
Hvis du legger inn feil tegn
Trykk på G/g for å velge det gale tegnet. Trykk deretter på F/f for å velge det
korrekte tegnet.
Slette alle tegn
Velg "Reset", og trykk deretter på
.
3 Gjenta prosedyren i trinn 2, inntil navnet er fullstendig.
4 Velg "OK", og trykk deretter på .
32 NO
Manuell innstilling
Før du velger "Tekst"/"AFT"/"Lydfilter"/"Hopp"/"Dekoder", må du trykke på
PROG +/- for å velge programnummeret til kanalen. Du kan ikke velge et
programnummer som er stilt inn på "Hopp" (side 34).
Program/System/Kanal
Stiller inn programkanalene manuelt.
1 Trykk på F/f for å velge "Program", og trykk deretter på .
2 Trykk på F/f for å velge det programnummeret du vil stille inn manuelt
(hvis du stiller inn en videospiller, må du velge kanal 00), og trykk deretter
på RETURN.
3 Trykk på F/f for å velge "System", og trykk deretter på .
4 Trykk på F/f for å velge en av følgende TV-kringkastingssystemer, og
trykk deretter på RETURN.
B/G: For land/regioner i Vest-Europa
I: For Storbritannia
D/K: For land/regioner i Øst-Europa
L: For Frankrike
5 Trykk på F/f for å velge "Kanal", og trykk deretter på .
6 Trykk på F/f for å velge "S" (for kabelkanaler) eller "C" (for
bakkenettkanaler), og trykk deretter på g.
7 Still inn kanalene slik:
Hvis du ikke kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Trykk på F/f for å lete etter neste tilgjengelige kanal. Når kanalen er funnet, stopper
søkingen. For å fortsette letingen må du trykke på F/f.
Hvis du kjenner kanalnummeret (frekvensen)
8 Trykk på for å springe til "Bekreft", og trykk deretter på .
9 Trykk på f for å velge "OK", og trykk deretter på .
Gjenta prosedyren over for å forhåndsinnstille andre kanaler manuelt.
Tekst
Tilordner navn etter eget valg med opptil fem bokstaver eller tall til valgt kanal.
Dette navnet vises et kort øyeblikk på skjermen når kanalen velges.
For å skrive inn tegn må du følge trinnene 2 til 4 i "Programnavn" (side 32).
AFT
Setter deg i stand til å finjustere det valgte programnummeret manuelt, hvis du synes
en liten innstillingsjustering vil forbedre bildekvaliteten.
Du kan justere fininnstillingen over et område fra -15 til +15. Når "På" er valgt,
utføres fininnstillingen automatisk.
LNA
Forbedrer bildekvaliteten for individuelle kanaler i tilfelle kringkastingssignalene er
veldig svake (støy i bildet).
Hvis du ikke kan se forbedringer i bildet selv om du bruker innstillingen "På", må du
stille inn dette alternativet på "Av" (fabrikkinnstilling).
Lydfilter
Forbedrer lyden til de enkelte kanalene i tilfelle det er forstyrrelser på
monosendinger. Noen ganger kan et ikke-standard signal forårsake lydforstyrrelser
eller at lyden forsvinner periodevis når du ser på programmer i mono.
Hvis du ikke hører noen lydforvrengning, anbefaler vi at du lar denne innstillingen
stå på fabrikkinnstillingen "Av".
~
Du kan ikke motta stereo eller flerspråklig lyd når "Lav" eller "Høy " er valgt.
Fortsatt
33 NO
Bruke MENU-funksjonene
Trykk på talltastene for å taste inn kanalnummeret til senderen eller videospillerens
kanalnummer.
Hopp
Hopper over ubrukte analoge kanaler når du trykker på PROG +/- for å velge kanaler.
(Du kan fortsatt velge en overhoppet kanal ved å bruke talltastene.)
Dekoder
Viser og tar opp den valgte kodede kanalen ved bruk av en dekoder som er direkte
tilkoblet scart-kontakt
/
1 eller scart-kontakt
/
2 via en videoopptaker.
~
Avhengig av hvilket land/hvilken region som er valgt for "Land" (side 6), er dette alternativet
kanskje ikke tilgjengelig.
Bekreft
Lagrer endringer gjort på "Manuell innstilling"-innstillingene.
34 NO
Digital innstillingsmeny
Du kan velge de alternativene som er oppført nedenfor
på "Digital innstilling"-menyen. For å velge
alternativer i "Innstillinger", se "Navigere i menyene"
(side 21).
~
Enkelte funksjoner vil kanskje ikke være tilgjengelige i alle
land eller regioner.
Digital søking
Automatisk kanalinnstilling
Stiller inn de tilgjengelige digitale kanalene.
Med dette alternativet kan du stille inn TV-en din på nytt etter flytting, eller lete etter
nye kanaler lansert av kringkastingsselskapene. For nærmere detaljer, se "Autoinnstilling av TV-en" på side 6.
Trykk på tallknappene for å taste inn det kjente tresifrede programnummeret til den
sendingen du vil stille inn.
2 Fjern eller endre rekkefølgen av de digitale kanalene som følger:
Fjerne en digital kanal
Trykk på . Etter at det har dukket opp en bekreftelsesmelding, må du trykke på G for
å velge "Ja", og deretter trykke på .
Endre rekkefølgen av de digitale kanalene
Trykk på g, og trykk deretter på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, og
trykk på G.
3 Trykk på RETURN.
Manuell kanalinnstilling
Stiller inn de digitale kanalene manuelt. Denne funksjonen er tilgjengelig når
"Automatisk kanalinnstilling" er stilt inn på "Egen Antenne".
1 Trykk på tallknappene for å velge det kanalnummeret du vil stille inn
manuelt, og trykk deretter på F/f for å stille inn kanalen.
2 Når de tilgjengelige kanalene er funnet, må du trykke på F/f for å velge
den kanalen du vil lagre, og trykk deretter på .
3 Trykk på F/f for å velge det programnummeret hvor du vil lagre den nye
kanalen, og trykk deretter på .
Gjenta prosedyren over for å stille inn andre kanaler manuelt.
Fortsatt
35 NO
Bruke MENU-funksjonene
Redigere programliste
Fjerner uønskede digitale kanaler som er lagret i TV-en, og endrer rekkefølgen av de
digitale kanalene lagret i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil fjerne eller flytte til en ny
posisjon.
Digital innstilling
Oppsett for teksting
"Innstillinger for teksting": Når "Nedsatt hørsel" er valgt, vil det kanskje også
vises noen visuelle hjelpemidler sammen med teksten (hvis TV-kanalene kringkaster
slik informasjon).
"Språk for teksting": Velger hvilket språk tekstingen skal være på.
Lydoppsett
"Lydtype": Kobler om til sending for hørselssvekkede når "Nedsatt hørsel" er valgt.
"Lydspråk": Velger det språket som skal brukes for et program. Enkelte digitale
kanaler kan kringkaste flere lydspråk for ett program.
"Lydbeskrivelse": Gjengir visuell informasjon som hørbar beskrivelse (fortelling),
hvis TV-kanalene kringkaster slik informasjon.
"Miksenivå": Justerer utgangsnivået på TV-ens hovedlyd og lydbeskrivelse.
Bannermodus
"Enkel": Viser programinformasjon med et digitalt banner.
"Full": Viser programinformasjon med et digitalt banner, og viser detaljert
programinformasjon under dette banneret.
Radio Display
Når du hører på en radiosending, vises skjermens bakgrunnsbilde. Du kan velge
fargen på bakgrunnsbildet, eller vise en vilkårlig farge. For å avbryte visningen av
skjermbakgrunnen midlertidig, kan du trykke en hvilken som helst knapp.
Tilgangskontroll
Stiller inn en aldersgrense for programmer. Ethvert program som overskrider
aldersgrensen kan kun ses etter at en PIN-kode er tastet inn på riktig måte.
1 Trykk på tallknappene for å skrive inn din aktuelle PIN-kode.
Hvis du ikke har stilt inn en PIN ennå, vises et inntastingsskjermbilde for PIN-koder.
Følg instruksjonene i "PIN-kode" nedenfor.
2 Trykk på F/f for å velge aldersgrensen eller "Ingen" (ingen
begrensninger), og trykk deretter på .
3 Trykk på RETURN.
PIN-kode
Slik definerer du PIN-koden for første gang
1 Trykk på tallknappene for å skrive inn den nye PIN-koden.
2 Trykk på RETURN.
Endre PIN-koden din
1 Trykk på tallknappene for å skrive inn din aktuelle PIN-kode.
2 Trykk på tallknappene for å skrive inn den nye PIN-koden.
3 Trykk på RETURN.
z
PIN-kode 9999 aksepteres alltid.
Teknisk innstilling
"Auto tjenesteoppdat.": Setter TV-en i stand til å registrere og lagre nye digitale
tjenester etter hvert som de blir tilgjengelige.
"Programnedlastning": Setter TV-en i stand til å motta programvareoppdateringer
automatisk, kostnadsfritt gjennom din eksisterende antenne/kabel (når de utgis). Det
anbefales at dette alternativet stilles inn på "På" og at du alltid lar det bli stående slik.
Hvis du ikke vil at programvaren din skal oppdateres, må du stille inn dette
alternativet på "Av".
"Systeminformasjon": Viser den aktuelle programvareversjonen og signalnivået.
"Tidssone": Setter deg i stand til manuelt å velge den tidssonen du befinner deg i,
hvis denne avviker fra standardinnstillingen for landet ditt eller regionen din.
"Automatisk sommertid": Stiller inn om omstillingen mellom sommertid og
vintertid skal foregå automatisk eller ikke.
• "Av": Tiden vises i henhold til tidsforskjellen innstilt av "Tidssone".
• "På": Kobler automatisk om mellom sommertid og vintertid i henhold til kalenderen.
36 NO
Oppsett av CA-modul
Setter deg i stand til å benytte deg av betalings-TV hvis du skaffer deg en Conditional
Access-modul (CAM) og et visningskort. Se side 17 for plasseringen av kontakten (PCMCIA).
Bruke MENU-funksjonene
37 NO
Tilleggsinformasjon
Spesifikasjoner
Modellbetegnelse
System
Panelsystem
TV-system
Farge/video-system
Kanaldekning
Lydutgang
Inn/ut-kontakter
Antenne/kabel
/
1
/
2 (SmartLink)
3
3
HDMI IN 4, 5, 7
6
6
6
KDL-32D3000/32D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-46D3000/46D3010
LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)
Analog: Avhengig av valget ditt av land/region: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T/DVB-C
Analog: PAL, SECAM, NTSC 3.58, 4.43 (kun Video Inn)
Digital: MPEG-2 MP@ML
Analog:VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41
D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69
Digital: VHF/UHF
10 W + 10 W
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
21-pinners scart-kontakt (CENELEC-standard) inkludert audio/video-inngang, RGB-inngang og TV
audio/video-utgang.
21-pinners scart-kontakt (CENELEC-standard) inkludert audio/video-inngang, RGB-inngang, valgbar
audio/video-utgang og SmartLink-grensesnitt.
Støttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V synk negativ/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Lydinngang (phono-kontakter): 500 mVrms, impedans: 47 kilo-ohm
Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To-kanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
Analog lydinngang (phono-kontakter): 500 mVrms, impedans: 47 kilo-ohm (kun HDMI IN 5)
S-videoinngang (4-pinners mini-DIN)
Videoinngang (phono-kontakt)
Lydinngang (phono-kontakter)
DIGITAL OUT (OPTICAL) (digital, optisk kontakt)/Lydutgang (phono-kontakter)
PC
i
PC-inngang (D-sub-15 pinners) (se side 39)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, non Sync on Green/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p
PC-lydinngang (minikontakt)
Hodetelefonkontakt
CAM-spor (Conditional Access-modul)
Strøm og annet
Strømforsyning
Skjermstørrelse
Skjermoppløsning
Strømforbruk
Strømforbruk i ventemodus*
Mål
(med bord)
(b × h × d)
(uten bord)
Vekt
(med bord)
(uten bord)
Tilbehør
Tilleggsutstyr
220–240 V AC, 50 Hz
32 tommer (Ca. 80,0 cm målt
diagonalt)
40 tommer (Ca. 101,5 cm målt
diagonalt)
46 tommer (Ca. 116,8 cm målt
diagonalt)
1366 punkter (horisontalt) × 768 linjer (vertikalt)
149 W
169 W
199 W
Ca. 790 × 577 × 214 mm
Ca. 981 × 692 × 265 mm
Ca. 1114 × 778 × 306 mm
Ca. 790 × 530 × 100 mm
Ca. 981 × 643 × 110 mm
Ca. 1114 × 730 × 115 mm
Ca. 16,5 kg
Ca. 24,5 kg
Ca. 31,0 kg
Ca. 14,5 kg
Ca. 21,0 kg
Ca. 27,0 kg
0,3 W
Se "1: Kontrollere tilbehøret" på side 4.
Veggbrakett SU-WL500
* Spesifisert strømforbruk i hvilemodus oppnås etter at TV-en har avsluttet alle nødvendige interne prosesser.
Konstruksjon og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
38 NO
Referansediagram for PC-inngangssignal
Signaler
VGA
SVGA
XGA
WXGA
Horisontalt
(piksel)
Vertikalt (linje)
Horisontal
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
640
480
37,5
75
VESA
720
400
31,5
70
VGA-T
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
800
600
46,9
75
VESA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
1024
768
56,5
70
VESA
1024
768
60
75
VESA
1280
768
47,4
60
VESA
1280
768
47,8
60
VESA
1360
768
47,7
60
VESA
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke Sync on Green eller Composite Sync.
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke linjesprangsignaler.
• For at bildekvaliteten skal bli best mulig, anbefales det at du bruker signalene (med fete typer) i ovenstående diagram med en
vertikal frekvens på 60 Hz fra en PC. Ved bruk av plug-and-play vil en vertikal frekvens på 60 Hz velges automatisk.
Tilleggsinformasjon
39 NO
Feilsøking
Kontroller om indikatoren 1 (standby)
blinker rødt.
Når den blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
1 Tell antall blink fra 1-indikatoren (standby)
mellom hver pause på to sekunder.
Indikatoren kan for eksempel blinke tre ganger, fulgt
av en to sekunders pause, fulgt av tre blink igjen, osv.
2
Trykk på 1 øverst på TV-en for å slå den av,
koble fra strømkabelen, og informer
forhandleren din eller et Sony servicesenter
om hvordan indikatoren blinker (antall blink).
Når den ikke blinker
1 Kontroller punktene i tabellene under.
2 Hvis dette ikke løser problemet, må du få
kvalifisert personell til å utføre service på TVapparatet.
Bilde
Intet bilde (skjermen er mørk) og ingen lyd
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Koble TV-en til strømnettet, og trykk på 1 på oversiden
av TV-en.
• Hvis indikatoren 1 (standby) tennes og lyser rødt, må du
trykke på "/1.
Intet bilde eller ingen menyinformasjon fra utstyr
tilkoblet scart-kontakten
• Trykk på
/
for å vise listen over det tilkoblede
utstyret, og velg deretter den ønskede inngangen.
• Kontroller tilkoblingen mellom tilleggsutstyret og TVapparatet.
Dobbeltbilder eller spøkelsesbilde
• Kontroller antenne-/kabeltilkoblingen.
• Kontroller plasseringen og innrettingen av antennen.
Bare snø eller støy på skjermen
• Kontroller om antennen er brukket eller bøyd.
• Kontroller om antennen er utslitt (normalt etter tre til fem
års bruk, ett til to år ved sjøen).
Forvrengt bilde (prikkete linjer eller striper)
• Hold TV-en unna elektriske støykilder, som f.eks. biler,
motorsykler, hårfønere eller optisk utstyr.
• Når du installerer tilleggsutstyr, må du passe på at det er
noe rom mellom tilleggsutstyret og TV-apparatet.
• Pass på at antennen eller kabelen er tilkoblet med den
inkluderte koaksialkabelen.
• Hold antennekabelen eller kabel-TV-kabelen adskilt fra
andre tilkoblingskabler.
Bildestøy eller lydforstyrrelser når du ser på en TVkanal
• Juster "AFT" (Automatic Fine Tuning) for å få bedre
bildemottak (side 33).
40 NO
Enkelte ørsmå svarte punkter og/eller lyse punkter
vises på skjermen
• Bildet på skjermen bygges opp av bildepunkter. Små
svarte punkter og/eller lyse punkter (piksler) på skjermen
tyder ikke på feil.
Bildekonturene er uklare
• Velg "Standard" eller "Av" i "Bevegelsesforbedrer"
(side 27).
Ingen farge i programmene
• Velg "Tilbakestill" (side 22).
Ingen farger, eller gale farger når du ser på
signaler fra
3-kontaktene
• Kontroller tilkoblingen av
3-kontaktene, og sjekk at
alle pluggene sitter godt i sine respektive kontakter.
Lyd
Ingen lyd, men bra bilde
• Trykk på 2 +/– eller % (slå av lyden).
• Kontroller at "Høyttaler" er stilt inn på "TV-høyttaler"
(side 28).
Kanaler
Den ønskede kanalen kan ikke velges
• Koble mellom digital og analog modus og velg den
ønskede digitale/analoge kanalen.
Enkelte kanaler er tomme
• Kodet kanal/abonnementskanal. Abonner på betalingsTV.
• Kanalen brukes bare til data (ingen bilder eller lyd).
• Kontakt kringkasteren hvis du trenger nærmere
informasjon om overføringen.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for å finne ut om du kan motta
digitale sendinger i ditt område.
• Oppgrader til en antenne med større forsterkning.
Generelt
TV-apparatet slås av automatisk (TV-apparatet går
til standby-modus)
• Kontroller om "Innsovningsti." er aktivert, eller bekreft
"Varighet"-innstillingen av "På-timer" (side 29).
• Hvis TV-apparatet ikke får noe signal og det ikke betjenes
i løpet av 10 minutter, slås det automatisk over på
standby-modus.
TV-en slår seg på automatisk
• Kontroller om "På-timer" er aktivert (side 29).
Det er ikke mulig å velge enkelte inngangskilder
• Velg "AV-forvalg", og avbryt "Hopp" for inngangskilden
(side 28).
Fjernkontrollen virker ikke
• Bytt batteriene.
Meldingen "Lagre displaymodus: På" vises på
skjermen
• Velg "Nullstill alle" på menyen "Oppsett" (side 30).
HDMI-utstyr vises ikke på "HDMI-enhetsliste"
• Sjekk at utstyret er HDMI-kontrollkompatibelt.
Ikke alle kanaler er stilt inn
• Se etter på support-nettsiden for å finne informasjon om
kabel-TV-leverandører.
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC
Tilleggsinformasjon
41 NO
KDL-46D3000/46D3010
KDL-40D3000/40D3010
KDL-32D3000/32D3010
3-096-727-41(4)
K
Printed in Spain
Download PDF

advertising