Sony | KDL-40S5500 | Sony KDL-37S5500 Bruksanvisning

LCD Digital Colour TV
Award to goods or services which meet the environmental
requirements of the EU ecolabelling scheme
ES-CAT/022/002
At Sony we are constantly rethinking and redesigning in order to create innovative digital
entertainment products. And we are also constantly rethinking and re-evaluating our
products, processes and our potential impact on the planet.
Thanks to our results in that direction, this product achieved the European Eco label
award issued by the European Comission. You can get more information in following link:
http://europa.eu.int/comm/environment/ecolabel
Sony giver som minimum 2 års garanti på dette LCD TV og 7 års garanti for rådighed af reservedele.
Sony myöntää tälle LCD-televisiolle vähintään 2 vuoden takuun ja elektroniikkaosille 7 vuoden
saatavuustakuun.
Sony gir minimum 2 års garanti for denne LCD TV-en og 7 års tilgjengelighet for elektroniske
redervedeler.
Firma Sony udziela co najmniej 2-letniej gwarancji na ten odbiornik TV z ekranem ciekłokrystalicznym
oraz zapewnia dostępność elektronicznych części zamiennych przez okres 7 lat.
Sony oferă minim 2 ani garanţie pentru acest televizor LCD și 7 ani asigură piese electronice de
schimb.
Sony ger minst 2 års garanti på denna LCD-TV och erbjuder tillgänglighet på elektroniska
komponenter i 7 år.
LCD Digital Colour TV
Vejledningen om "Montering af vægbeslaget" findes i brugervejledningen til tv'et.
Seinäasennustelineen asennusohjeet löytyvät tämän television käyttöohjeesta.
Betjeningsvejledning
DK
Instruksjoner om å "Installere veggmonteringsbraketten" er inkludert i bruksanvisningen til denne TV-en.
Käyttöohje
FI
Wskazówki dotyczące „Instalacji ściennego uchwytu mocującego” znajdują się w instrukcji obsługi tego
odbiornika TV.
Bruksanvisning
NO
Instrukcja obsługi
PL
Instrucţiuni de utilizare
RO
Bruksanvisning
SE
Instrucţiunile despre "Instalarea dispozitivului de fixare pe perete" sunt incluse în acest manual de instrucţiuni al
televizorului.
KDL-40P55xx
Bruksanvisningen till denna TV innehåller instruktioner för att "Montera väggfästet".
KDL-40S55xx
KDL-37P55xx
For mere information om Sony-produkter
Hyödyllista tietoa Sony tuotteista
For nyttig informasjon om Sony produkter
Szczegółowe informacje o produktach Sony
Pentru informaţii utile despre produsele Sony
For nyttig information om Sony-produkter
KDL-37S55xx
414145131
4-141-451-31(2)
K
Printed in Spain
© 2009 Sony Corporation
K
4-141-451-31(2)
Indledning
Tak fordi du valgte dette Sony-produkt.
Før TV-apparatet betjenes, læses denne vejledning
grundigt og beholdes til senere opslag.
Oplysning om digital TV-funktion
• Eventuelle funktioner i forbindelse med digitalt TV
(
) fungerer kun i lande eller områder, hvor der
udsendes i DVB-T (MPEG2) digitale jordbundne
signaler. Få at vide hos din lokale forhandler, om du kan
modtage et DVB-T-signal på din bopæl.
• Selvom dette TV-apparat opfylder DVB-Tspecifikationerne, kan der ikke garanteres for
kompatibiliteten med fremtidige DVB-T digitale
jordbundne udsendelser.
• Visse digitale tv-funktioner er muligvis ikke
tilgængelige i visse lande.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
2 DK
Oplysninger om varemærker
•
er et registreret varemærke, der tilhører DVBprojektet.
• HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker,
der tilhører HDMI Licensing LLC.
Om modelnavnet i denne vejledning
"xx", der vises i modelnavnet, svarer til to tal, der angiver
design eller farve.
Indholdsfortegnelse
Opstartsvejledning
4
Sikkerhedsoplysninger.....................................................................................................9
Forholdsregler.................................................................................................................10
Oversigt over fjernbetjeningen ......................................................................................11
Oversigt over TV-apparatets knapper og indikatorer ..................................................12
Se TV
Se TV ................................................................................................................................13
Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)
..............................................15
Anvendelse af den digitale favoritliste
................................................................16
Anvendelse af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr .............................................................................................17
Visning af billeder fra tilsluttet udstyr...........................................................................18
Afspilning af foto/musik via USB...................................................................................19
Brug af kontrol til HDMI ..................................................................................................20
Anvendelse af funktionerne under MENU
Navigation gennem menuer ...........................................................................................21
Indstillinger......................................................................................................................22
Yderligere oplysninger
DK
Montering af tilbehør (beslag til vægmontering) .........................................................29
Specifikationer ................................................................................................................31
Fejlsøgning ......................................................................................................................33
: kun til digitale kanaler
Før du betjener TV-apparatet, skal du læse “Sikkerhedsoplysninger” (side 9). Gem vejledningen til senere brug.
3 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Opstartsvejledning
1: Kontrol af det
medfølgende tilbehør
2: Montering af
standeren
Fjernbetjening RM-ED017 (1)
Netledning (Type C-6) (1) (undtagen til 37 tommer)
To AA-batterier (type R6) (2)
Fod (1)
Skruer til fod (4)
Følg samlevejledningen for at sætte tv'et på en tvfod.
1
Åbn papkassen, og tag standeren og
skruerne ud.
2
Sæt tv'et på standeren. Pas på, at
kablerne ikke kommer i klemme..
3
Monter tv'et på standeren som vist med
pilene
der viser skruehullerne, ved
hjælp af de medfølgende skruer.
Sådan sættes batterier i fjernbetjeningen
Tryk ned, og skub til side for at åbne.
~
• Sørg for, at polerne vender korrekt ved isætning af
batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller gamle og nye
batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig måde. I visse
områder kan der være regler for bortskaffelse af
batterier. Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu. Tab den ikke, træd
ikke på den, og spild ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær en varmekilde
eller på steder i direkte sollys, eller i fugtige lokaler.
~
• Ved anvendelse af en elektrisk skruetrækker indstilles
tilspændingsmomentet til ca. 1,5 Nm.
4 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Opstartsvejledning
3: Tilslutning af en
antenne/video/dvdoptager
Tilslutning af antenne/video/dvd-optager med HDMI
~
• Produktet er blevet afprøvet og fundet i
overensstemmelse med de i EMC-direktivet anførte
grænser for brug af tilslutningskabler under 3 meter.
Koaksialkabel
Kun tilslutning af en antenne
Koaksialkabel
HDMI-kabel
Koaksialkabel
Tilslutning af antenne/video/dvd-optager med
SCART
Video/dvd-optager
4: Undgå, at TVapparatet vælter
AV1
AV2
Koaksialkabel
Scartkabel
Koaksialkabel
3
2
Video/dvd-optager
1
~
1
• AV1-udgange er kun tilgængelige på et analogt tv.
• AV2-udgange på den aktuelle skærm (undtagen PC,
HDMI, Component 1080i).
Sæt en træskrue i tv-bordet (4 mm i
diameter (medfølger ikke)).
2
Skru en maskinskrue (M4 x 20, medfølger
ikke) i skruehullet på TV'et.
Fortsættes
5 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
3
Bind træskruen og maskinskruen fast
med en stærk snor.
z
• Du kan købe et sæt med en støttestrop, der kan bruges til
at fastgøre tv'et, hos Sony. Kontakt det nærmeste Sony
Service Center for at købe sættet. Find navnet på din tvmodel, og hav det parat.
6: Valg af sprog, land/
område og sted
5: Bundtning af
kablerne
Tilslutningskablerne kan samles som vist nedenfor.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
GUIDE
3,4,5
~
RETURN
• Du må ikke samle netledningen med andre
tilslutningskabler.
TOOLS
MENU
1
Slut TV-apparatet til stikkontakten
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Tryk på 1 på den øverste kant af tv'et.
Første gang du tænder tv'et, vises menuen Sprog
på skærmen.
~
• Når du tænder tv'et, lyser afbryderindikatoren grønt.
3
Tryk på F/f for at vælge det sprog, der
skal vises i menuskærmbillederne, og tryk
derefter på .
Auto Start-up
Language
English
Country
Nederlands
Location
Italiano
Deutsch
Select:
Confirm:
6 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
4
Automatisk opstart
Sprog
Land
-
Placering
United Kingdom
Ireland
7: Automatisk
programindstilling af
TV-apparatet
1
Tryk på
Opstartsvejledning
Tryk på F/f for at vælge det land/
område, hvor TV-apparatet skal
anvendes, tryk derefter på .
.
Nederland
Auto prog.-indstilling
Luxembourg
France
Italia
Vil du starte automatisk programindstilling?
Tilbage:
Vælg:
Bekræft:
Hvis det ønskede land/område, som du vil bruge
tv'et i, ikke vises på listen, skal du vælge "-" i
stedet for at vælge et land/område.
5
Brug F/f til at vælge den placering, hvor
tv'et skal bruges. Tryk derefter på .
Tilbage:
TV-apparatet begynder at søge efter alle
tilgængelige digitale kanaler, efterfulgt af alle
tilgængelige analoge kanaler. Dette kan tage
nogen tid, så tryk ikke på nogen knapper på TVapparatet eller fjernbetjeningen, mens søgningen
udføres.
Hvis en meddelelse vises for at få dig til at
bekræfte antennetilslutningen
Ingen digitale eller analoge kanaler blev fundet.
Kontroller alle antenneforbindelser og tryk på
for at genoptage den automatiske
programindstilling.
Automatisk opstart
Sprog
Land
Placering
Hjemme
Butik
Tilbage:
Vælg:
Bekræft:
I butikstilstand vil nogle indstillinger med
mellemrum blive nulstillet til butiksbrug.
Denne indstilling vælger den startbilledtilstand,
som egner sig til de lysforhold, der normalt
findes i disse miljøer.
Start:
2
Når programsorteringsmenuen vises på
skærmen, skal du følge trinene i
"Programsortering" (side 25).
Gå til næste trin, hvis du ikke ønsker at ændre
den rækkefølge, som de analoge kanaler
gemmes i på tv'et.
Fortsættes
7 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
3
Når menuen Øko-indstilling vises på
skærmen, og hvis du trykker på "Ja",
skifter "Øko"-indstillingerne til de
anbefalede værdier for at reducere
strømforbruget.
Øko-indstilling
Afmontering af tvfoden på TV-apparatet
~
• Tag kun tv-foden af, hvis TV-apparatet skal monteres på
væggen.
Vil du aktivere Øko-indstilling?
Hvis du vælger "Ja", reduceres strømforbruget.
Strømsparefunktion
3 t.
PC Strømstyring
Til
Ja
4
Reducer
Standby for passivt tv
Nej
Tryk på MENU for at afslutte.
TV-apparatet har nu fået indstillet alle
tilgængelige kanaler.
Tv-fod
8 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
masterpage:Left
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
01DK\414145131KDL40P55xxDK\040SAF.fm
Sikkerhedsoplys
ninger
Monteret på væggen
30 cm
10 cm
10 cm
Installation/opsætning
Installer og brug tv'et i overensstemmelse
med nedenstående vejledning for at undgå
brand, elektrisk stød eller skader på
personer og materiel.
10 cm
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
Installation
• Tv'et skal sættes op ved en let
tilgængelig stikkontakt.
• Placer tv'et på en stabil, plan overflade.
• Kun en autoriseret intallatør må udføre
væginstallationer.
• Af sikkerhedsmæssige grunde anbefales
det at anvende Sony tilbehør, herunder:
– Vægbeslag SU-WL500
• Anvend de skruer, der følger med
vægbeslaget, når monteringskrogene
sættes på TV-apparatet. De medfølgende
skruer er beregnet til at være 8-12 mm
lange målt fra anlægsfladen på
monteringskrogen.
Skruernes diameter og længde afhænger
af modellen på vægbeslaget.
Hvis der anvendes andre skruer end de
medfølgende, kan det medføre
indvendige skader på TV-apparatet eller
få det til at falde ned eller lignende.
8 - 12 mm
Monteret på stander
30 cm
10 cm
10 cm
Forbudt brug
Tv'et må ikke placeres eller anvendes på
steder eller i omgivelser eller situationer
som de nedenfor beskrevne. Ellers kan
tv'et fungere dårligt og forårsage brand,
elektrisk stød og personskader.
Placering:
Der skal være mindst så meget
plads omkring tv'et.
• For at sikre tilstrækkelig ventilation og
forhindre ansamling af støv og snavs:
– Læg ikke tv'et fladt ned og monter
det ikke på hovedet, bagvendt eller
sidevendt.
– Tv'et må ikke installeres på en hylde,
et tæppe, en seng eller i et skab.
– Tv'et må ikke dækkes til med stof,
f.eks. gardiner, eller andre ting, f.eks.
aviser, osv.
– Installer ikke Tv'et som vist
nedenfor.
Skrue (leveres med
vægbeslaget)
Monteringskrog
Krogens montering på
TV-apparatet
Luftcirkulationen afspærres.
Væg
Transport
• Før transport af
tv'et tages alle
kabler ud.
• Der skal mindst to
eller tre personer
til at bære et stort
tv.
• Tv'et skal bæres
som vist til højre.
Belast ikke LCDskærmen.
• Når tv'et løftes
eller flyttes, skal
det holdes i
bunden med et
fast greb.
• Tv'et må ikke
udsættes for
fysiske stød eller kraftige vibrationer
under transport.
• Tv'et skal pakkes ind i
originalemballagen og sættes ned i
originalkassen, når det skal til reparation
eller blot flyttes.
6 cm
• Undgå så vidt muligt at klemme, bøje
eller sno netledningen. Ledningstrådene
kan være afisoleret eller knækket.
• Du må ikke ændre på netledningen.
• Du må ikke placere tunge genstande på
netledningen.
• Træk ikke i selve ledningen, når stikket
skal tages ud af stikkontakten.
• Du må ikke slutte for mange apparater til
samme stikkontakt.
• Du må ikke bruge stikkontakter, som
stikket ikke passer i.
Væg
Netledning:
Brug netledningen og stikket som følger
for at undgå brand, elektrisk stød eller
skader på personer og materiel:
–
–
–
–
–
Ventilation
–
• Tildæk ikke ventilationshullerne og stik
ikke noget ind i kabinettet.
• Der skal være plads omkring tv'et som
vist nedenfor.
• Det anbefales stærkt at anvende et Sony
vægbeslag for at sikre tilstrækkelig
luftcirkulation.
–
Brug kun netledninger fra Sony, ikke
fra andre leverandører.
Stikket skal sættes helt ind i kontakten.
Slut kun tv'et til en stikkontakt med
220-240 V AC.
Af sikkerhedshensyn skal du trække
netledningen ud af stikket og være
omhyggelig med ikke at vikle fødderne
ind i kablerne.
Tag netledningen ud af stikkontakten,
før du arbejder eller flytter på tv'et.
Hold netledningen væk fra
varmekilder.
Tag netstikket ud og rengør det med
jævne mellemrum. Hvis stikket er
dækket med støv og tiltrækker fugt,
forringes isoleringen, og der kan opstå
brand.
Bemærk
• Du må ikke bruge den medfølgende
netledning med andet udstyr.
Udendørs (i direkte sollys), på stranden, på
et skib eller et andet fartøj, i et køretøj, på
hospitaler, ustabile placeringer, tæt på
vand, fugt eller røg.
Miljø:
Steder, der er varme, fugtige eller meget
støvede, hvor der kan komme insekter ind,
hvor det kan blive udsat for mekaniske
vibrationer, tæt på brændbare genstande
(stearinlys ol.). TV-apparatet må ikke
udsættes for dryp eller stænk, og der må
ikke anbringes væskefyldte genstande som
f.eks. vaser på TV-apparatet.
Situation:
Undlad brug med våde hænder, med
kabinettet afmonteret eller med udstyr, der
ikke anbefales af producenten. Tag tv'ets
netledning ud af stikkontakten i tordenvejr.
Ituslåede dele:
• Du må ikke kaste genstande mod tv'et.
Skærmglasset kan knuses af slaget og
anrette alvorlig personskade.
• Hvis tv'ets overflade revner, må du ikke
røre det, før du har trukket netledningen
ud af stikkontakten. I modsat fald kan du
få elektrisk stød.
Når tv'et ikke er i brug
• Hvis du ikke anvender tv'et i flere dage,
skal det afbrydes fra lysnettet af miljøog sikkerhedshensyn.
• Da tv'et ikke er helt afbrudt fra lysnettet,
selvom det er slukket, skal stikket tages
ud af stikkontakten for at afbryde tv'et
fuldkomment.
• Visse tv'er kan have funktioner, hvor
tv'et skal stå i standby for at fungere
korrekt.
Børn
• Lad ikke børn klatre op på tv'et.
• Mindre tilbehør skal opbevares
utilgængeligt for børn, så det ikke sluges
ved en fejl.
Hvis følgende problemer
opstår...
Sluk tv'et og træk straks netledningen ud
af stikkontakten, hvis følgende problemer
opstår.
Fortsættes
9 DK
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
01DK\414145131KDL40P55xxDK\040SAF.fm
Bed din forhandler eller Sony
servicecenter om at få tv'et efterset af
autoriserede serviceteknikere.
Når:
–
–
–
–
Netledningen er beskadiget.
Stikket passer dårligt.
Tv'et er beskadiget som følge af at
være tabt eller slået, eller der er kastet
genstande mod det.
Væske eller genstande er trængt ind
gennem kabinettets åbninger.
Forholdsregler
Behagelig afstand til tv'et
• Der skal være moderat belysning, da det
kan belaste dine øjne at se tv ved dårligt
lys eller i længere tid.
• Når du bruger hovedtelefoner, skal du
justere lyden, så den ikke er for høj, da
det kan skade hørelsen.
LCD-skærm
• Selvom LCD-skærmen er fremstillet
med højpræcisionsteknologi og 99,99%
eller flere effektive pixler, kan der
forekomme sorte pletter eller lysende
punkter (røde, blå eller grønne), der
optræder konstant på LCD-skærmen.
Det er en konstruktionsmæssig egenskab
ved LCD-skærmen og ikke en fejl.
• Tryk ikke og skrab ikke frontfilteret, og
placer ikke genstande oven på tv'et.
Billedet kan blive uensartet, eller LCDskærmen kan blive beskadiget.
• Hvis tv'et bruges et sted, hvor der er
koldt, kan billedet virke udtværet eller
blive mørkt. Dette er ikke tegn på fejl.
Fænomenerne forsvinder, efterhånden
som temperaturen stiger.
• Der kan forekomme skyggebilleder
(ghosting), når der konstant vises
stillbilleder. Det forsvinder efter et
øjeblik.
• Skærmen og kabinettet kan blive varmt,
når tv'et er i brug. Dette er ikke en fejl.
• LCD-skærmen indeholder en lille
mængde flydende krystal. Visse
lysstofrør, der anvendes i dette tv,
indeholder også kviksølv. Følg de lokale
regler og retningslinjer for bortskaffelse.
Behandling og rengøring af
tv'ets skærmoverflade og
kabinet
Sørg for at tage netledningen til tv'et ud af
stikkontakten før rengøring.
Følg nedenstående forholdsregler for at
undgå nedbrydning af materialer eller
skærmbelægning.
• Tør støv forsigtigt af skærmen/kabinettet
med en blød klud. Hvis støvet sidder fast,
skal skærmen tørres forsigtigt af med en
hårdt opvredet blød klud, der er fugtet let
med vand og et mildt rengøringsmiddel.
• Du må ikke bruge skuresvampe,
opløsningsmidler eller syreholdige
rengøringsmidler, skurepulver eller
flygtige opløsningsmidler som alkohol,
rensebenzin, fortynder eller
insektmiddel. Brug af sådanne midler
eller længerevarende kontakt med
gummi- eller vinylmaterialer kan
beskadige skærmens overflade og
kabinetmaterialet.
• Jævnlig støvsugning af
ventilationshullerne tilrådes for at sikre
tilstrækkelig ventilation.
• Når vinklen på tv'et skal justeres, skal du
bevæge det langsomt for at undgå, at det
flytter sig eller glider ned fra
bordstanderen.
Ekstraudstyr
Hold ekstraudstyr eller andet udstyr, der
udsender elektromagnetisk stråling, på
afstand af tv'et. Ellers kan
billedforvrængning og / eller dårlig lyd
forekomme.
Batterier
• Overhold den korrekte polaritet ved
isætning af batterier.
• Brug ikke forskellige batterityper eller
gamle og nye batterier samtidigt.
• Bortskaf batterier på en miljøvenlig
måde. I visse områder kan der være
regler for bortskaffelse af batterier.
Rådspørg de lokale myndigheder.
• Behandl fjernbetjeningen med omhu.
Tab den ikke, træd ikke på den, og spild
ikke nogen form for væske på den.
• Læg ikke fjernbetjeningen på steder nær
en varmekilde eller på steder i direkte
sollys eller i fugtige lokaler.
Bortskaffelse af tv'et
Håndtering af
udtjente
elektriske og
elektroniske
produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og andre
europæiske lande med
separate
indsamlingssystemer)
masterpage:Left
Bortskaffelse af
udtjente batterier
(gælder i den
Europæiske
Union samt
europæiske
lande med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller emballagen
betyder, at batteriet, der leveres med dette
produkt, ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. På visse batterier kan
dette symbol anvendes i kombination med
et kemisk symbol. Det kemiske symbol for
kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly. Ved at sikre, at
sådanne batterier bortskaffes korrekt,
forebygges, de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø som
følge af en forkert affaldshåndtering af
batteriet. Materialegenbruget bidrager
ligeledes til at beskytte naturens
ressourcer. Hvis et produkt kræver
konstant strømforsyning af hensyn til
sikkerheden, ydeevnen eller data
integriteten, må batteriet kun fjernes af
dertil uddannet personale. For at sikre en
korrekt håndtering af batteriet bør det
udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladser beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og
elektroniske produkter. Med hensyn til
øvrige batterier henvises til afsnittet om
sikker udtagning af batterier. Batteriet skal
derefter afleveres på et indsamlingssted,
der er beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderligere
information om genindvinding af dette
produkt eller batteri kan fås ved at kontakte
den kommunale genbrugsstation eller den
butik, hvor produktet er købt.
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det
skal i stedet indleveres på en
deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske
og elektroniske produkter. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges
de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en
ukorrekt affaldshåndtering af produktet
kan forårsage. Genindvinding af materialer
vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås
hos myndighederne, det lokale
renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
10 DK
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Oversigt over fjernbetjeningen
1 "/1 – TV-standby
Tænder og slukker tv'et fra standby.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2 AUDIO
Tryk på denne knap for at skifte til to-kanalslyd (side 23).
3 SCENE – Valg af motiv (side 14)
GUIDE
4 Farvede knapper (side 14, 16)
5
RETURN
/
– Info/Vis tekst
• I digital tilstand: Viser korte oplysninger om det program, der ses i
øjeblikket.
• I analog tilstand: Viser oplysninger som det aktuelle kanalnummer og
skærmformat.
• I Tekst-TV-tilstand (side 14): Viser skjulte oplysninger (f.eks. svar på en
quiz).
TOOLS
MENU
6
F/f/G/g/
7 TOOLS (side 14, 19)
Til åbning af diverse valg og ændringer/justeringer afhængigt af kilde- og
skærmformat.
PROG
8 MENU (side 21)
9 Taltaster
• I TV-tilstand: Vælger kanaler. Hvis du vil vælge program nr. 10 og
derover, skal du angive det andet og tredje tal hurtigt derefter.
• I Teksttilstand: Indtaster det trecifrede sidetal for at vælge siden.
0
– Digital favoritliste
Tryk på denne knap for at åbne den angivne digitale favoritliste (side 16).
qa
– Foregående kanal
Vender tilbage til den foregående kanal, der blev set.
qs PROG +/-/
/
• I TV-tilstand: Vælger næste (+) eller foregående (-) kanal.
• I Teksttilstand (side 14): Vælger næste ( ) eller foregående (
) side.
qd 2 +/- – Lydstyrke
qf % – Afbrydning af lyden
qg / – Tekst (side 14)
qh RETURN /
Vender tilbage til foregående skærmbillede i en vist menu.
qj GUIDE /
– EPG (Digital Elektronisk Programguide) (side 15)
qk ANALOG – Analog tilstand (side 13)
ql DIGITAL – Digital tilstand (side 13)
w;
wa
– Skærmtilstand (side 14)
– Inputvalg
Vælger input-kilde blandt det udstyr, der er tilsluttet TV-apparatets stik
(side 18).
z
• Knapperne 5, PROG + og AUDIO er blindfingermarkeringsknapper.
Blindfingermarkeringsknapperne kan benyttes som referencepunkt, når du
betjener TV-apparatet.
11 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Oversigt over TV-apparatets knapper og
indikatorer
1 1 – Afbryder
Tænder og slukker TV-apparatet.
~
• Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde TVapparatet helt.
• Når du tænder tv'et, blinker afbryderindikatoren
grønt.
PROG
2 PROG +/-/
/
• I TV-tilstand: Vælger næste (+) eller foregående
(-) kanal.
• I TV menu: Går op ( ) eller ned ( ) i
indstillingerne.
3 2 +/-/
/
• I TV-tilstand: Hæver (+) eller sænker (-)
lydstyrken.
• I TV menu: Går til højre ( ) eller til venstre
( ) i indstillingerne.
4
/
– Inputvalg / OK
• I TV-tilstand: Vælger input-kilde blandt det
udstyr, der er tilsluttet TV-apparatets stik
(side 18).
• I TV menu: Vælger menuen eller indstillingen
og bekræfter indstillingen.
5
(side 21)
6 Fjernbetjeningssensor
• Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen.
• Læg ikke noget over sensoren, da det kan
påvirke dens funktion.
7
– Indikator for Sluk billede / Sleeptimer
• Lyser grønt, når billedet er slukket (side 24).
• Lyser orange, når indikatoren for Sleeptimer er
slået til (side 24).
8 1 – Standby-indikator
Lyser rødt, når TV-apparatet er i standby.
9 " – Indikator for afbryder
Lyser grønt, når TV-apparatet er tændt.
~
• Sørg for, at TV-apparatet er helt slukket, før
netledningen tages ud af stikkontakten. Hvis
netledningen tages ud, mens TV-apparatet er tændt, kan
indikatoren fortsætte med at lyse, eller der kan opstå
funktionsfejl på tv'et.
12 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se TV
1
Se TV
Tryk på 1 på den øverste kant af tv'et for
at tænde tv'et.
Når tv'et er i standby (indikatoren 1 (standby)
på tv'ets frontpanel lyser rødt), skal du trykke på
"/1 på fjernbetjeningen for at tænde tv'et.
Tryk på DIGITAL for at skifte til digital
tilstand, eller tryk på ANALOG for at skifte
til analog tilstand.
De tilgængelige kanaler afhænger af tilstanden.
3
2
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2
GUIDE
RETURN
TOOLS
MENU
3
Tryk på nummerknapperne eller på
PROG +/- for at vælge en TV-kanal.
Hvis du vil vælge program nr. 10 og derover
med nummerknapperne, skal du angive det
andet og tredje tal hurtigt derefter.
Se side 15 for at få yderligere oplysninger om
valg af en digital kanal med den digitale
elektroniske programguide (EPG).
I digital tilstand:
Et oplysningsbanner vises kort. Følgende ikoner
optræder på banneret.
: Radiotjeneste
: Kodet/abonnementstjeneste
: Der er flere sprog til rådighed på lydsiden
: Undertekster til rådighed
: Undertekster er til rådighed for
hørehæmmede
: Anbefalet mindstealder til det aktuelle
program (fra 4 til 18 år)
: Børnelås
Andre funktioner
PROG
3
Funktion
Tryk på
Justere lydstyrken
Tryk på 2 + (øge)/
­ (mindske).
Gå ind i
Tryk på
. Vælg en analog
programindeksoversi kanal ved at trykke på F/f og
gten (kun i analog
derefter på
.
tilstand)
Åbn listen Digitale
favoritter (kun i
digital tilstand)
Tryk på
.
Yderligere oplysninger findes
på side 16.
Fortsættes
13 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se TV
2
Sådan aktiveres tekst-tv
Bred
Tryk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
visningen som følger:
Tekst-TV t Tekst over TV-billedet (blandet) t
Ingen tekst (afslut Tekst-TV-tilstand)
Du kan vælge en side ved at trykke på
nummerknapperne eller
/ .
Vis skjulte oplysninger ved at trykke på .
z
• Når der vises fire farvede elementer i bunden af
tekstsiden, er Fastext tilgængelig. Med Fastext kan du
nemt og hurtigt gå ind på tekstsiderne. Tryk på den
tilsvarende farvede knap for at gå ind på siden.
Et billede i 4:3-format
strækkes vandret, så
det fylder hele 16:9skærmen.
Zoom*
Viser udsendelser i
biografagtigt format
(letter box-format)
med de korrekte
proportioner.
14/9*
Viser udsendelser i
14:9-format med de
korrekte proportioner.
Der vises sorte
bjælker på skærmen.
Tilstanden Valg af motiv
Vælg "Generel", "Biograf", "Sport", "Spil" eller
"Foto". Når du indstiller en tilstand, indstilles
optimal lyd- og billedkvalitet (på basis af
indholdstypen) automatisk.
1
2
Tryk på SCENE på fjernbetjeningen.
Undertekst*
Viser udsendelser i
biografagtigt format
(letter box-format)
med de korrekte
proportioner og
undertekster på
skærmen.
Tryk på F/f/G/g for at vælge tilstanden,
og tryk derefter på .
Generel: Aktuelle brugerindstillinger.
Biograf: Giver et biografagtigt billede og en
biografagtig lyd.
Sport: Giver et realistisk billede med
surroundsound.
Spil: Giver et billede, der er perfekt til spil med det
bedste billede og den bedste lydkvalitet.
Foto: Giver et billede, der gengiver teksturen og
farven fra et udskrevet foto.
z
• Du kan ikke vælge Billed-funktion i billedmenuen, hvis
der er valgt et motiv - du skal først fravælge dit valg af
motiv.
• Ikke tilgængelig for menuen
PC input,
HDMI
PC input og "Foto / Musik".
Manuel ændring af skærmformatet, så det
passer til udsendelsen
Tryk gentagne gange på
ønskede skærmformat.
Smart*
for at vælge det
Auto
• Når "Skærmformat" indstilles til "Auto", tilpasses
skærmformatet automatisk til programsignalet.
• "Auto" kan kun bruges med PAL-og SECAM-signaler.
* Dele af billedets top og bund kan blive skåret væk.
~
• Ikke alle skærmformater er tilgængelige, afhængigt af
signalet.
• Ikke alle tegn og/eller bogstaver øverst og nederst i
billedet er synlige i "Smart".
z
• Vælg "Smart", "Zoom", "14/9" eller "Undertekst" for at
justere den lodrette placering af billedet. Tryk på F/f
for at flytte billedet op eller ned (f.eks. for at læse
undertekster).
Anvendelse af menuen Værktøjer
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3format med imiteret
bredskærmseffekt.
4:3-billedet strækkes,
så det fylder hele
skærmen.
4/3
Viser udsendelser i
almindeligt 4:3format (f.eks. ikke
bredskærms-tv) med
de korrekte
proportioner.
Tryk på TOOLS for at få vist følgende valg under
visning af et TV-program.
Valg
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Værktøjer.
Billed-funktion
Se side 22.
Lydeffekt
Se side 23.
Højttaler
Se side 23.
Lydsprog (kun i digital Se side 27.
tilstand)
Undertekst-indstilling
(kun i digital tilstand)
Se side 27.
Sleeptimer
Se side 24.
Strømsparefunktion
Se side 24.
Systemoplysninger
(kun i digital tilstand)
Viser skærmbilledet med
systemoplysninger.
14 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Brug af den elektroniske programoversigt (EPG)
*
Fre 3 Nov 15:39
I dag
15:30
16:00
16:30
17:00
001 BBC ONE
1
2
002 BBC TWO
003 ITV 1
Udfør den ønskede handling som vist i
følgende skema eller vist på skærmen.
~
005 five
• Der vises kun programoplysninger, hvis TV-stationen
sender sådanne oplysninger.
006 ITV 2
007 BBC THREE
009 Teletext
010 BBC FOUR
011 Sky Travel
012 UKTV History
013 More 4
Forrige
Vælg:
Næste
Skift:
+1 dag
Valg:
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
Funktion
Tryk på
Se et program
Tryk på F/f/G/g for at vælge programmet, og tryk derefter på
Slå EPG fra
Tryk på GUIDE.
.
~
• Hvis der er valgt en aldersbegrænsning for programmer, vises en meddelelse, der beder om PIN-kode, på skærmen.
Yderligere oplysninger, se "Børnelås" på side 28.
15 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se TV
004 Channel 4
I digital tilstand, tryk på GUIDE.
Anvendelse af den digitale favoritliste
Favorit-opsætning
Indtast programnummer
---
Favoritter 1
001
TV3
011
SETenVEO
002
33
012
Tienda en VEO
003
3/24
013
NET TV
004
K3/300
014
CUATRO
005
TVE1
015
CNN+
006
TVE2
016
40 LATINO
007
24H TVE
017
la Sexta
008
CLAN TVE
018
Telecinco
009
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
010
VEO
020
T5 Sport
Forrige
Næste
Vælg:
Favoritter 2
Slet favorit
*
Med funktionen Favoritter kan du angive op til fire
lister med dine favoritprogrammer.
1
2
Tryk på
i digital tilstand.
Udfør den ønskede handling som vist i
følgende skema eller vist på skærmen.
Nulstil liste
Tilbage:
Digital favoritliste
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse lande/områder.
Funktion
Tryk på
Oprette favoritliste for første gang
1 Tryk på for at vælge "Ja".
2 Tryk på den gule knap for at vælge favoritlisten.
3 Tryk på F/f/G/g for at vælge den kanal, som du vil tilføje, og
tryk derefter på .
Kanaler, der er lagret i favoritlisten, angives med et
-symbol.
4 Tryk på RETURN for at afslutte indstillingen.
Se en kanal
1 Tryk på den gule knap for at gennemse favoritlisterne.
2 Tryk på F/f for at vælge den kanal, og tryk derefter på
.
Slå favoritlisten fra
Tryk på RETURN.
Tilføje eller fjerne kanaler i den
favoritliste, der redigeres
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, der skal
redigeres.
3 Tryk på F/f/G/g for at vælge den kanal, som du vil tilføje
eller slette, og tryk derefter på .
Fjerne alle kanaler på den aktuelle
favoritliste
1 Tryk på den blå knap.
2 Tryk på den gule knap for at vælge den favoritliste, der skal
redigeres.
3 Tryk på den blå knap.
4 Tryk på G/g for at vælge "Ja", og tryk derefter på for at
bekræfte.
16 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af ekstraudstyr
Tilslutning af ekstraudstyr
Du kan slutte et bredt udvalg af ekstraudstyr til TV-apparatet. Tilslutningskabler medfølger ikke.
Hi-Fiaudioudstyr
F
A
Dvd-afspiller
med kompositudgang
Dvd-afspiller
Blu-ray Disc-afspiller
Digitalt videokamera
C
G
Videospiludstyr
Pc
D
Digitalt videokamera/
I digitalkamera/
Dvd-afspiller
USB-lagringsmedie
Dekoder
E
DVD-optager
Video
Dekoder
H CAM-kort
J PC/Digitalt
videokamera
Videospil-
K udstyr/DVCvideokamera
L
Hovedtelefoner
17 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af ekstraudstyr
Pc (HDMI-udgang)
B
Visning af billeder fra
tilsluttet udstyr
Symbol på
skærmen
Beskrivelse
USB
Tænd det tilsluttede udstyr, og udfør
derefter en af følgende handlinger.
Til at se det udstyr, der er sluttet til
I.
Til at se fotos eller lytte til musik
på et USB-lagringsmedie tilsluttet
til tv'et.
AV3
Til at se det udstyr, der er sluttet til
K.
Når der tilsluttes monoudstyr, skal
udstyret sluttes til
AV3 Lstikket.
Ved en automatisk indstillet video (side 7)
I analog tilstand trykkes på PROG +/- eller
nummerknapperne for at vælge videokanalen.
Ved andet tilsluttet udstyr
Tryk på
for at få vist listen over tilsluttet udstyr.
Tryk på F/f for at vælge den ønskede
indgangskilde, og tryk derefter på . (det
fremhævede element vælges, hvis der forløber mere
end to sekunder uden brugerhandlinger, efter at du
har trykket på F/f.)
USB-enhed
Se afsnittet side 19.
Symbol på
skærmen
Beskrivelse
Component
Til at se det udstyr, der er sluttet til
A.
HDMI1,
HDMI IN 1, HDMI IN 2 eller
HDMI2 eller HDMI IN 3
HDMI3
Til at se det udstyr, der er sluttet til
B, C eller J.
De digitale video- og lydsignaler
sendes fra det tilsluttede udstyr.
Hvis udstyret har et DVI-stik, skal
DVI-stikket sluttes til HDMI IN 1stikket via et DVI-HDMI
adapterinterface (medfølger ikke).
Derefter skal udstyrets
lydudgangsstik sluttes til
lydindgangsstikkene via HDMI IN
1- stikkene.
Tilslut til HDMI IN 3-stikket for at
se fotos eller skærmbilleder fra en
PC eller et digitalt videokamera.
AV1/
AV1 Til at se det udstyr, der er sluttet til
D.
AV2/
AV2
AV2/ Til at se det udstyr, der er sluttet til
E.
PC
Til at se det udstyr, der er sluttet til
G.
z
• Det anbefales at bruge et pc-kabel
med ferritkerner som "Kabel, Dsub 15" (nr. 1-793-504-11, fås hos
dit Sony servicecenter) eller
tilsvarende.
~
• Sørg for kun at bruge et godkendt HDMI-kabel, der er
mærket med HDMI-logoet. Vi anbefaler, at du bruger et
Sony-HDMI-kabel.
• Når der er tilsluttet udstyr, der er kompatibelt med
HDMI-kontrol, understøttes kommunikationen med det
tilsluttede udstyr. Oplysninger om opsætning af denne
kommunikation findes i side 20.
Tilslutning
Tryk på
CAM
(Conditional
Access Module)
betinget
adgangsmodul
H
Til anvendelse af Pay Per Viewtjenester.
Flere oplysninger findes i
brugsvejledningen, der følger med
dit CAM-modul. Hvis du vil bruge
CAM, skal du fjerne "attrapkortet"
fra CAM-stikket. Sluk tv'et, før dit
CAM sættes i CAM-stikket. Når du
ikke bruger CAM-stikket, anbefaler
vi, at "attrapkortet" sættes i CAMstikket igen.
~
• Ikke alle lande/områder understøtter
brug af CAM. Spørg en autoriseret
forhandler.
Hi-Fiaudioudstyr F
Slut til audioudgangsstikkene
for at lytte til lyden fra TV-apparatet
på et Hi-Fi-audioanlæg.
Lydstyrken på det tilkoblede
lydanlæg kan reguleres ved at trykke
på lydstyrkeknapperne på
fjernbetjeningen.
Hovedtelefoner
L
Tilslut til i-stikket for at lytte til
lyden fra TV-apparatet i
hovedtelefoner.
Yderligere betjening
Funktion
Tryk på
Vende tilbage til
normal TV-tilstand
Tryk på DIGITAL eller
ANALOG.
18 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af Værktøjer menuen
Tryk på TOOLS for at få vist følgende valg ved
visning af billeder fra tilsluttet udstyr.
Valg
Beskrivelse
Luk
Lukker menuen Værktøjer.
Billed-funktion
(undtagen PC inputtilstand, USB inputtilstand)
Se side 22.
•
Visningstilstand (kun Se side 22.
i PC input-tilstand)
•
Lydeffekt
Se side 23.
Højttaler
Se side 23.
Lodret position (kun i Se side 24.
PC input-tilstand)
Sleeptimer (undtagen Se side 24.
i PC input-tilstand)
Strømsparefunktion
•
•
•
•
Se side 24.
Afspilning af foto/
musik via USB
•
Du kan afspille foto/musikfiler på tv'et, der er gemt
på et Sony digitalt stillbilledkamera eller
videokamera via et USB-kabel eller et USBlagringsmedie.
1
2
3
4
Tilslut en understøttet USB-enhed til tv'et.
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at vælge "Foto / Musik",
og tryk derefter på .
Tryk på F/f/G/g for at vælge en fil eller
mappe, og tryk derefter på .
Når du vælger en mappe, skal du vælge en fil og
derefter trykke på .
Afspilningen starter.
~
• Billedkvaliteten kan være grovkornet, når der bruges
"Foto", fordi billedernes forstørrelse muligvis afhænger
af filen. Det kan også ske, at billederne ikke fylder hele
skærmen på grund af billedets størrelse og
formatforhold.
• Ikke alle fotofiler vises lige hurtigt, når der bruges "Foto".
• Filnavnet og mappenavnet understøtter UTF-8
tegnsættet.
• Følgende handlinger må ikke udføres, når tv'et indlæser
data fra USB-enheden:
19 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af ekstraudstyr
Vandret position (kun Se side 24.
i PC input-tilstand)
•
– Du må ikke slukke for tv'et eller den tilsluttede USBenhed.
– Du må ikke afbryde USB-kablet.
– Du må ikke fjerne USB-enheden.
Dataene på USB-enheden kan beskadiges.
Sony kan ikke holdes ansvarlig for skader på eller tab af
data på optagemediet på grund af en fejl i tilsluttede
enheder eller i tv'et.
USB-afspilning understøttes af følgende
fotofilformater:
– JPEG (filer i JPEG-format, der har filtypenavnet
".jpg" og som er i overensstemmelse med DCF 2.0
eller Exif 2.21)
Hvis du tilslutter et Sony digitalt stillbilledkamera, skal
kameraets tilstand for USB-tilslutning indstilles til Auto
eller "Mass Storage". Yderligere oplysninger om
tilstanden for USB-tilslutning findes i den vejledning,
der fulgte med digitalkameraet.
USB-afspilning understøttes af følgende
musikfilformater:
– MP3 (filer med filtypenavnet ".mp3", der ikke er
beskyttet af copyright) og WAV (filer med
filtypenavnet ".wav").
USB-fotofremviser understøtter filsystemerne FAT16
og FAT32.
Der understøttes op til 300 filer pr. mappe.
Ikke alle filer, herunder filer, der er blevet ændret på en
pc, kan afspilles, selvom filformatet understøttes.
Afspilningen afhænger af specifikationerne for den
pågældende fil.
Besøg webstedet nedenfor for at finde opdaterede
oplysninger om understøttede USB-enheder.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Brug af kontrol til
HDMI
Funktionen kontrol til HDMI gør det muligt for tv'et
at kommunikere med tilsluttet udstyr via HDMI
CEC (Consumer Electronics Control), når det
tilsluttede udstyr understøtter funktionen. Hvis du
f.eks. tilslutter Sony-udstyr, der understøtter kontrol
til HDMI (med HDMI-kabler), kan du betjene begge
typer udstyr samtidigt.
Sørg for at tilslutte udstyret korrekt, og angiv de
nødvendige indstillinger.
Sådan angives indstillinger for kontrol til
HDMI
Indstillingerne for kontrol til HDMI skal både
angives på tv'et og det tilsluttede udstyr. Yderligere
oplysninger om indstillingerne på tv'et findes under
"HDMI-opsætning" på side 25. Yderligere
oplysninger om indstillinger på det tilsluttede udstyr
findes i betjeningsvejledningen til det pågældende
udstyr.
Funktioner for kontrol til HDMI
• Slukker det udstyr, der styres sammen med TVapparatet.
• Tænder for det TV-apparat, der styres sammen
med det tilsluttede udstyr, og aktiverer automatisk
indgangen til det tilsluttede udstyr, når det
begynder at spille.
20 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af funktionerne under MENU
Navigation gennem
menuer
Med "MENU" har du glæde af en række nyttige
funktioner på dette TV-apparat. Du kan nemt vælge
kanaler eller input-kilder og ændre indstillingerne til
TV-apparatet.
Vælger udstyr, der er forbundet med TVapparatet.
• Du ser det ønskede eksterne input ved at
vælge input-kilde og derefter trykke på .
6 Foto / Musik
Viser "Foto / Musik" menuen (side 19).
7 Indstillinger
Åbner menuen "Indstillinger", hvor de fleste
avancerede indstillinger og justeringer kan
angives.
1 Tryk på F/f for at vælge et
menuikon, og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f/G/g for at markere et
valg, og tryk derefter på .
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
Yderligere oplysninger om indstillinger findes
i side 22 til 28.
~
GUIDE
2
RETURN
• De menuvalg, du kan justere, afhænger af
situationen. Ikke-tilgængelige valg nedtones
eller vises ikke.
TOOLS
* Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse
lande/områder.
Tryk på MENU.
Tryk på F/f for at markere et valg, og
tryk derefter på .
Afslut menuen ved at trykke på MENU.
MENU
Digitale favoritter
Analog
Digitale
Digital EPG
Eksterne indgange
Foto / Musik
Indstillinger
Vælg:
Bekræft:
Forlad:
1 Digitale favoritter*
Åbner favoritlisten (side 16).
2 Analog
Vender tilbage til den sidst sete analoge kanal.
3 Digitale*
Vender tilbage til den sidst sete digitale kanal.
4 Digital EPG*
Åbner den digitale elektroniske programguide
(EPG) (side 15).
21 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af funktionerne under MENU
1
MENU
1
2
5 Eksterne indgange
Indstillinger
Billedjustering
Billed-funktion
Vælger billedfunktionen undtagen til PC-inputkilde.
"Kraftig": Til højeste skarphed og billedkontrast.
"Standard": Til standardbillede. Anbefalet til hjemmebrug.
"Biograf": Til visning af filmbaseret indhold. Bedst egnet til et biograflignende
miljø.
"Foto": Til fotos.
Visningstilstand
(kun i PC-tilstand)
Vælger visningstilstand for PC-inputkilden.
"Video": Til videobilleder.
"Tekst": Til tekst, diagrammer eller tabeller.
"Foto": Til fotos.
Baggrundslys
Justerer baggrundslysets styrke.
Kontrast
Øger eller reducerer billedkontrasten.
Lys
Gør billedet lysere eller mørkere.
Farvemætning
Øger eller reducerer farveintensiteten.
Farvebalance
Øger eller reducerer de grønne og røde farvetoner.
z
• "Farvebalance" kan kun justeres på et NTSC farvesignal (f.eks. USA- videobånd).
Skarphed
Gør billedet skarpere eller blødere.
Farvetone
Justerer billedets hvidtone.
"Kølig": Giver hvide farver et blåt skær.
"Neutral": Giver hvide farver et neutralt skær.
"Varm": Giver hvide farver et rødt skær.
z
• "Varm" kan ikke vælges, når du indstiller "Billed-funktion" til "Kraftig".
Støjreduktion
Reducerer billedstøjen (sne på billedet) ved et svagt signal.
"Høj/Mellem/Lav": Ændrer effekten af støjreduktionen.
"Fra": Slukker funktionen "Støjreduktion".
MPEG-støjreduktion Reducerer billedstøj i MPEG-komprimerede videoer.
22 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Normalindstilling
Gendanner standardindstillinger for "Billedjustering" undtagen "Billed-funktion" og
"Visningstilstand" (kun i PC-tilstand).
~
• "Lys", "Farvemætning", "Farvebalance" og "Skarphed" er ikke tilgængelige, når "Billed-funktion" indstilles til "Kraftig",
eller når "Visningstilstand" er indstillet til "Tekst".
• "Støjreduktion" og "MPEG-støjreduktion" er ikke tilgængelige, når "Billedfunktion" sat til "Kraftig" eller "Foto", eller hvis
"Visningstilstand" er indstillet til "Tekst" eller "Foto".
Lydjustering
Vælger tilstanden for lyd.
"Dynamisk": Intensiverer lydens klarhed og nærvær og øger tydeligheden og den
musikalske realisme.
"Standard": Forbedrer klarhed, detaljer og nærvær i lyden.
"Klar vokal": Gør stemmer tydeligere.
Surround
Vælger surroundtilstand.
"Surround": Denne indstilling bruges til surroundsound (kun stereoprogrammer).
"Simuleret stereo": Denne indstilling føjer en surroundlignende effekt til
monoprogrammer.
"Fra": Denne indstilling bruges til normal stereo- eller monomodtagelse.
Diskant
Justerer lyd i det høje område.
Bas
Justerer lyd i det dybe område.
Balance
Fremhæver venstre eller højre højttalerbalance.
Normalindstilling
Gendanner standardindstillingerne for alle indstillinger under "Lydjustering".
To-kanal lyd
Vælger højttalerlyd til stereo- eller tosproget udsendelse.
"Stereo", "Mono": For en udsendelse i stereo.
"A"/"B"/"Mono": Ved en tosproget udsendelse vælges "A" for lydkanal 1, "B" for
lydkanal 2 eller "Mono" for en monokanal, hvis de er tilgængelige.
z
• Hvis du vælger andet udstyr, der er sluttet til TV-apparatet, skal du indstille "To-kanal lyd"
til "Stereo", "A" eller "B".
Auto lydstyrke
Holder en konstant lydstyrke, også når der er store forskelle i lydstyrken (f.eks. når
reklamer har et højere lydtryk end programmer).
Højttaler
Tænd/sluk TV-apparatets indbyggede højttalere.
"TV-højttaler": TV-højttalerne tændes for, at man kan høre TV-lyden gennem TVapparatets højttalere.
"Audiosystem": TV-højttalerne deaktiveres, så lyden fra tv'et høres via eksternt
lydudstyr, der er sluttet til lydudgangsstikkene.
~
• "Lydeffekt", "Surround", "Diskant", "Bas", "Balance", "Normalindstilling" og "Auto lydstyrke" er ikke tilgængelige, når
"Højttaler" er indstillet til "Audiosystem".
23 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af funktionerne under MENU
Lydeffekt
Øko
Strømsparefunktion
Vælger strømsparefunktionen, der reducerer TV-apparatets strømforbrug.
"Standard": Standardindstillinger.
"Reducer": Med denne indstilling kan du reducere tv'ets strømforbrug.
"Sluk billede": Med denne indstilling kan du slukke for billedet. Du kan høre lyden
med slukket billede.
Standby for passivt
tv
Vælger klokkeslæt ("1 t.", "2 t." eller "3 t.") for at indstille tv'et på standby
automatisk, hvis du ikke betjener det inden for et angivet tidsrum.
PC Strømstyring
Når denne indstilling indstilles til "Til", aktiveres standby, hvis der ikke modtages et
PC-signal. Kun tilgængelig for PC input.
Normalindstilling
Gendanner "Øko"-indstillingerne for alle avancerede indstillinger.
Funktioner
Skærmformat
Skifter skærmformatet. Oplysninger om skærmformat findes på side 14.
z
• "Auto" kan kun bruges med PAL- og SECAM-signaler.
Skærmformat
(kun i PC-tilstand)
"Normal": Viser billedet i dets originale størrelse.
"Fuld": Forstørrer billedet, så det fylder visningsområdet.
RGB-centrering
Justerer den vandrette billedposition, så billedet er midt på skærmen.
z
• Dette menuvalg er kun tilgængeligt, hvis en RGB-kilde er sluttet til Scart-stikkene
/
AV1 eller
/
/
AV2 bag på TV-apparatet.
PC-justering
/
Tilpasser TV-apparatets skærm som en PC-skærm.
z
• Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis der modtages et PC-signal.
"Fase": Denne indstilling justerer skærmen, når en del af den viste tekst eller det
viste billede er utydeligt.
"Pitch": Forstørrer eller mindsker skærmens vandrette størrelse.
"Vandret position": Flytter skærmen til venstre eller højre.
"Lodret position": Flytter skærmen op eller ned.
"Normalindstilling": Nulstiller til fabriksindstillingerne.
Sleeptimer
Indstil et tidsrum, hvorefter tv'et automatisk skifter til standby.
Når "Sleeptimer" er aktiveret, lyser indikatoren (Sleeptimer) på tv'ets frontpanel
orange.
z
• Når du slukker og tænder tv'et, indstilles "Sleeptimer" til "Fra".
• Der vises en meddelelse på skærmen ét minut før tv'et skifter til standby.
24 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Opsætning
Åbner startopsætningen, hvor du kan angive sprog, land/område og placering samt
stille ind på alle tilgængelige digitale og analoge kanaler. Du behøver som regel ikke
udføre denne handling, da sprog og land/område blev valgt første gang, tv'et blev
installeret (side 7). Indstillingen gør det dog muligt at gentage indstillingen (hvis du
f.eks. skal finde nye kanaler efter en flytning).
Sprog
Vælger det sprog, menuerne skal vises på.
Auto prog.indstilling
(kun i analog
tilstand)
Indstiller alle tilgængelige analoge kanaler.
Normalt er dette ikke nødvendigt, da kanalerne i forvejen blev indstillet første gang,
TV-apparatet blev installeret (side 7). Men dette menuvalg giver dog mulighed for
at gentage denne procedure (f.eks. at genindstille TV-apparatet efter en flytning eller
søge efter nye kanaler, der er kommet til senere).
Programsortering
(Kun i analog
tilstand)
Ændrer den rækkefølge, kanalerne lagres i på TV-apparatet.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil flytte til en ny position, og tryk
derefter på g.
2 Tryk på F/f for at vælge den nye position til kanalen, og tryk derefter på
.
AV preset
Giver et navn til udstyr, der er sluttet til stik på siden og bagsiden. Dette navn vises
kort på skærmen, når udstyret vælges.
1 Tryk på F/f for at vælge den ønskede indgangskilde, og tryk derefter på
.
2 Tryk på F/f for at vælge det ønskede menuvalg nedenfor, og tryk
derefter på .
• AV1 (eller AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/Component/PC), VIDEO, DVD,
CABLE, GAME, CAM, SAT: Navngiv tilsluttet udstyr med et af de forudindstillede
navne.
• "Rediger:": Til oprettelse af dit eget navn.
1 Tryk på F/f for at vælge det ønskede bogstav eller tal ("_" for et
mellemrum), og tryk derefter på g.
Hvis du trykker på et forkert tegn
Tryk på G/g for at markere det forkerte tegn. Tryk derefter på F/f for at vælge
det korrekte tegn.
2 Gentag trin 1, indtil navnet er korrekt, og tryk derefter på
HDMI-opsætning
.
Gør det muligt for tv'et at kommunikere med udstyr, der understøtter funktionen
kontrol til HDMI, som er sluttet til HDMI-stikkene på tv'et. Bemærk, at
kommunikationsindstillingerne også skal angives på det tilsluttede udstyr.
"Kontrol til HDMI": Denne indstilling angiver, om tv'ets handlinger skal knyttes
til tilsluttet udstyr, der er kompatibelt med kontrol til HDMI.
"Lydenheder Fra": Når indstillingen er indstillet til "Til", slukkes det tilsluttede
udstyr, der er kompatibelt med kontrol til HDMI, når tv'et sættes i standby med
fjernbetjeningen.
"Auto TV Til": Når indstillingen er indstillet til "Til", tændes tv'et, når der tændes
for tilsluttet udstyr, der er kompatibelt med kontrol til HDMI.
"Opdater enhedsliste": Denne indstilling opretter eller opdaterer din "HDMIenhedsliste". Der kan tilsluttes op til 11 kompatible elementer, og der kan tilsluttes
op til 5 elementer til et enkelt stik. Sørg for at opdatere din "HDMI-enhedsliste", når
du ændrer tilslutninger eller indstillinger.
"HDMI-enhedsliste": Denne indstilling viser en liste over tilsluttet udstyr, der er
kompatibelt med kontrol til HDMI.
Fortsættes
25 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af funktionerne under MENU
Automatisk opstart
Lydniveau
Indstiller en uafhængig lydstyrke for hvert udstyr, der er tilsluttet TV-apparatet.
PC-lydindgang
Vælger lyden fra det tilsluttede udstyr HDMI 1 (DVI-HDMI) eller PC (side 18).
Manuel prog.indstilling
(Kun i analog
tilstand)
Ændrer indstillinger for den tilgængelige analoge kanal.
Tryk på F/f for at vælge det programnummer, du vil ændre. Tryk derefter på
.
System
Indstiller programkanalerne manuelt.
1 Tryk på F/f for at vælge "System", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge et af følgende TV-sendesystemer, og tryk
derefter på G.
B/G: Til vesteuropæiske lande/områder
D/K: Til østeuropæiske lande/områder
L: til Frankrig
I: til Storbritannien
~
• Afhængigt af det valgte land/område for "Land" (side 6) er dette punkt eventuelt ikke
tilgængeligt.
Kanal
1 Tryk på F/f for at vælge "Kanal", og tryk derefter på .
2 Tryk på F/f for at vælge "S" (for kabelkanaler) eller "C" (for jordbundne
kanaler), og tryk derefter på g.
3 Indstil kanalerne som følger:
Hvis du ikke kender kanalnummeret (frekvensen)
Tryk på F/f for at søge efter den næste tilgængelige kanal. Når en kanal er fundet,
standser søgningen. Fortsæt søgningen ved at trykke på F/f.
Hvis du kender kanalnummeret (frekvensen)
Brug nummerknapperne til at indtaste kanalnummeret på den station du ønsker eller
kanalnummeret for dit videosignal.
4
Tryk på
for at springe til "Bekræft", og tryk derefter på
.
Gentag ovenstående fremgangsmåde for manuelt at indstille andre kanaler.
Navn
Tildeler et navn efter dit valg på op til fem bogstaver eller tal til den valgte kanal.
AFT
Gør det muligt at finjustere det valgte programnummer manuelt, hvis du føler, at en
let justering vil forbedre billedkvaliteten.
Lydfilter
Forbedrer lyden for de enkelte kanaler ved forvrængning i mono-udsendelser. Nogle
gange kan et ikke-standardsignal give lydforvrængning eller periodiske afbrydelser
ved modtagelse af monoprogrammer.
Hvis du ikke oplever nogen forvrængning af lyden, anbefaler vi, at du lader
funktionen være indstillet til fabriksindstillingen "Fra".
~
• "Lydfilter" er ikke tilgængelig, når "System" er indstillet til "L".
Udelad
Springer ubrugte analoge kanaler over, når du trykker på PROG +/– for at vælge
kanaler. (Du kan fortsat vælge en kanal, som er sprunget over, ved hjælp af
nummerknapperne.)
Bekræft
Gemmer alle ændringer i "Manuel prog.-indstilling"-indstillingerne.
26 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Digital opsætning
Digital
programindstilling
Aut. programindstilling
Indstiller alle tilgængelige digitale kanaler.
Med denne menu kan du omprogrammere TV-apparatets kanaler, hvis du er flyttet
til et nyt sted, eller søge efter nye kanaler, som udbyderen har gjort tilgængelig på et
senere tidspunkt. Tryk på .
Redigering af programliste
Fjerner uønskede digitale kanaler, der er lagret på tv'et og ændrer rækkefølgen på de
digitale kanaler, der er lagret på TV-apparatet.
1 Tryk på F/f for at vælge den kanal, du vil fjerne eller flytte til en ny
placering.
Tryk på cifferknapperne for at indtaste det kendte trecifrede programnummer på den
ønskede udsendelse.
2 Slet eller rediger rækkefølgen af de digitale kanaler som følger:
Sådan fjerner du den digitale kanal
Tryk på . Når en bekræftelsesmeddelelse er kommet frem, skal du trykke på G for at
vælge "Ja" og derefter trykke på .
Sådan ændrer du rækkefølgen på de digitale kanaler
Tryk på g, og tryk derefter på F/f for at vælge den nye position for kanalen, og tryk
på G.
3 Tryk på RETURN.
Digital opsætning
Undertekst opsætning
"Undertekst-indstilling": Når "Hørehæmmet" er valgt, kan visse visuelle
hjælpeforanstaltninger også vises med underteksterne (hvis TV-kanalerne udsender
sådanne oplysninger).
"Sprog i undertekster": Vælger det sprog, underteksterne vises på.
Lyd opsætning
"Lydtype": Skifter til udsendelse for de hørehæmmede, når "Hørehæmmet" er
valgt.
"Lydsprog": Vælger det sprog, der skal anvendes til et program. Visse digitale
kanaler kan sende flere sprog på lydsiden til et program.
"Lydbeskrivelse": Indeholder en lydbeskrivelse (fortalt) af, hvad der sker på
skærmen, hvis TV-kanalerne sender sådanne oplysninger.
"Miksningsniveau": Justerer udgangsniveauet på TV-apparatets hovedlydside og
lydbeskrivelse.
z
• Dette menuvalg er kun tilgængeligt, når "Lydbeskrivelse" er indstillet til "Til".
Bannertilstand
"Basis": Viser programinformationerne med et digitalt banner.
"Fuld": Viser programinformationerne med et digitalt banner og viser detaljerede
programinformationer under dette banner.
Fortsættes
27 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Anvendelse af funktionerne under MENU
Manuel indstilling
Indstiller alle digitale kanaler manuelt.
1 Tryk på nummerknappen for at vælge det kanalnummer, du vil indstille
manuelt, og tryk derefter på F/f for at indstille kanalen.
2 Når de tilgængelige kanaler er fundet, skal du trykke på
for at gemme
programmerne.
Gentag ovenstående fremgangsmåde for manuelt at indstille andre kanaler.
Børnelås
Indstiller en aldersbegrænsning på programmerne. Alle programmer, der overskrider
aldersbegrænsningen, kan kun ses, når en PIN-kode er indtastet korrekt.
1 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
Hvis du ikke tidligere har angivet en PIN-kode, vises en indtastningsskærm til PINkoden. Følg anvisningen under "PIN-kode" i det følgende.
2 Tryk på F/f for at vælge aldersbegrænsningen eller "Ingen" (til
ubegrænset brug), og tryk derefter på .
3 Tryk på RETURN.
PIN-kode
Første gang der oprettes en PIN-kode
1 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
2 Tryk på RETURN.
Sådan ændres PIN-koden
1 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den eksisterende PIN-kode.
2 Tryk på cifferknapperne for at indtaste den nye PIN-kode.
3 Tryk på RETURN.
z
PIN-kode 9999 accepteres altid.
Teknisk opsætning
"Auto Service opdatering": Gør TV-apparatet i stand til at finde og lagre nye
digitale tjenester, efterhånden som de bliver tilgængelige.
"Systemopdatering": Dette TV-apparat kan modtage softwareopgraderinger via
TV-signalet. For at kunne modtage opgraderinger skal indstillingen
Systemopdatering i menuen Teknisk opsætning indstilles til "Til". Når en
opgradering registreres, informeres brugeren via en serie af skærmbilleder om,
hvordan opgraderingen udføres. Når opgraderingen er hentet til anlægget, skal
brugeren installere den nye software ved at navigere til upg-filen ved at trykke på
højrepilen. Afbryd ikke TV-apparatet fra stikkontakten under installationen.
"Systemoplysninger": Viser den aktuelle software-version og signalniveauet.
"Tidszone": Gør det muligt at vælge den aktuelle tidszone manuelt, hvis det ikke er
den samme som standardtidszoneindstillingen for dit land/område.
"Auto sommertid": Indstiller, om der skal skiftes automatisk mellem sommertid og
vintertid.
• "Til": Skifter automatisk mellem sommertid og vintertid efter kalenderen.
• "Fra": Klokkeslættet vises i overensstemmelse med tidsforskellen indstillet med "Tidszone".
CA-modulopsætning
• Med denne indstilling kan du gå ind i en Pay-Per-View-tjeneste, når du anskaffer en CAM
(Betinget adgangsmodul) og et tilhørende visningskort. Oplysninger findes på side 17 om
placeringen af
-stikket (PCMCIA).
28 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Yderligere oplysninger
Montering af tilbehør (beslag til vægmontering)
Til kunderne:
Af hensyn til produktets og den generelle sikkerhed anbefaler Sony på det kraftigste, at
monteringen af tv'et udføres af en Sony-forhandler eller en autoriseret installatør. Forsøg ikke at
montere det selv.
Til Sony-forhandlere og installatører:
Vær opmærksom på sikkerheden under montering, vedligeholdelse og eftersyn af produktet.
Tv'et kan monteres med beslaget til vægmontering SU-WL500 (forhandles separat).
• Yderligere oplysninger om korrekt montering findes i vejledningen til beslaget til vægmontering.
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Afmontering af tv-foden på TV-apparatet" (side 8).
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Oversigt over mål til tv-montering" (side 30).
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Diagram/oversigt over placering af skruer og krog"
(side 30).
~
• Placer tv'et på tv-foden, når 'det skal være monteret på tv-foden, når monteringskrogen fastgøres.
Skrue
(+PSW6 × 16)
Firkantet hul
Installation af dette produkt kræver visse forudsætninger, især for at finde ud af, om væggen kan bære tv'ets
vægt. Monteringen af dette produkt skal udføres af en Sony-forhandler eller autoriseret installatør under
hensyntagen til sikkerheden. Sony er ikke ansvarlig for beskadigelse eller personskade, der opstår som følge
af forkert håndtering eller forkert montering.
29 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Yderligere oplysninger
Monteringskrog
Oversigt over mål til tv-montering
Skærmmidtpunkt
Enhed: cm
Skærmens mål
Modelnavn
Mål for
skærmmidtpunkt
Længde for hver monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40S55/P55xx
99,6
61,2
12,2
43,3
15,8
33,8
57,5
47,1
KDL-37S55/P55xx
92,7
57,4
14
43,2
15,6
32,4
54,2
46,8
Tallene i ovenstående oversigt kan variere en smule afhængigt af monteringen.
ADVARSEL
Den væg, som tv'et monteres på, skal kunne støtte en vægt på mindst fire gange tv'ets vægt. Yderligere
oplysninger om vægt findes i afsnittet "Specifikationer" (side 31).
Diagram/oversigt over placering af skruer og krog
Modelnavn
Placering af skrue
Placering af krog
KDL-40S55/P55xx
d, g
b
KDL-37S55/P55xx
d, g
b
* Krogplaceringerne "a" og "c" kan ikke bruges til modellen i ovenstående oversigt.
Placering af skrue
Placering af krog
a*
b
c*
30 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Specifikationer
Modelnavn
System
Panelsystem
TV System
Farve/videosystem
Kanaldækning
Lydudgang
Indgangs/udgangsstik
Antenne
/
/AV1*1
/
/
AV2*2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
AV3
AV3
KDL-40S55/P55xx
KDL-37S55/P55xx
LCD-skærm (flydende krystaldisplay)
Afhængigt af det valgte land/område
Analog: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T
Analog: PAL, PAL60 (kun videoindgang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun videoindgang)
Digital: MPEG-2 MP@ML
Analog: 46.25-855.25 MHz
Digital: VHF/UHF
10 W + 10 W (RMS)
75 ohm udvendigt stik til VHF/UHF
Scart-stik med 21 ben, herunder lyd/videoindgang, RGB-indgang og lyd/ videoudgang for analogt tv.
Scart-stik med 21 ben, herunder lyd/videoindgang, RGB-indgang, S-Video-indgang og lyd/
videoudgang.
Understøttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Audioindgang (phonostik)
Video: 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: To kanaler lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
PC (se side 32)
Analog lyd (minijack) (kun HDMI1)
Video-indgangsstik (phonostik)
Audioindgang (phonostik)
Audioudgang (venstre/højre) (phonostik)
PC IN
i
PC-indgang (15 Dsub) (se side 32)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke-synk på grøn/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V synk: TTL-niveau
PC-lydindgang (ministik)
Hovedtelefonstik
Yderligere oplysninger
USB-port
CAM-stik (Betinget adgangsmodul)
Strøm og andet
Lysnet
Skærmstørrelse
Skærmopløsning
Strømforbrug i "Hjemme"/
"Standard"tilstand
i "I butik"/
"Kraftig"tilstand
Standby effektforbrug*3
Mål (bredde × (med fod)
højde ×
(uden fod)
dybde)
Vægt
(med fod)
(uden fod)
Medfølgende tilbehør
Valgfrit tilbehør
220–240 V AC, 50 Hz
40"
(ca. 101,6 cm målt diagonalt)
1.920 punkter (vandret) × 1.080 linjer (lodret)
37"
(ca. 93,98 cm målt diagonalt)
151 W
137 W
180 W
167 W
0,3 W eller derunder
Ca. 99,6 × 66,3 × 25,9 cm
Ca. 92,7 × 62,7 × 25,9 cm
Ca. 99,6 × 61,2 × 10,9 cm
Ca. 92,7 × 57,4 × 9,6 cm
Ca. 19,0 kg
Ca. 16,5 kg
Ca. 17,0 kg
Ca. 14,5 kg
Se "1: Kontrol af det medfølgende tilbehør" på side 4.
Se "Montering af tilbehør (beslag til vægmontering)" på side 29.
*1 AV1-udgange er kun tilgængelige på et analogt TV.
*2 AV2-udgange på den aktuelle skærm (undtagen PC, HDMI, Component 1080i).
*3 Den angivne standby-effekt opnås, når TV-apparatet har afsluttet de nødvendige interne procedurer.
Konstruktion og specifikationer kan ændres uden varsel.
Fortsættes
31 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Referenceoversigt for pc-indgangssignal for PC IN
Signaler Vandret (Pixel)
Lodret (Linje)
Vandret
Lodret
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
UXGA
1600
1200
75
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
• Dette TV-apparats PC-indgang understøtter ikke Sync on Green eller Composite Sync.
• Dette TV-apparats PC-indgang understøtter ikke interlacede signaler.
• Dette TV-apparats PC-indgang understøtter signaler i ovennævnte skema med en lodret frekvens på 60 Hz.
Referenceoversigt for pc-indgangssignal for HDMI IN 1, 2 og 3
Signaler Vandret (Pixel)
Lodret (Linje)
Vandret
Lodret
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
32 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Fejlsøgning
Der kan forekomme enkelte små, sorte punkter
og/eller lysende punkter på skærmen
• Billedet på skærmen er opbygget af pixler. Små sorte
punkter og/eller lysende punkter (pixler) på skærmen er
ikke tegn på en fejlfunktion.
Se, om 1 (standby) indikatoren blinker
rødt.
Ingen farve på farveprogrammer
• Vælg "Normalindstilling" (side 23).
Hvis den blinker
Selvdiagnosefunktionen er aktiveret.
Tryk på 1 på siden af tv'et for at slukke det, fjern
derefter netledningen, og kontakt din forhandler
eller et Sony servicecenter.
Hvis den røde LED blinker 19 gange, skal anlægget
slukkes, og den defekte USB-enhed fjernes.
Hvis den røde LED blinker 20 gange, skal anlægget
slukkes og den defekte CAM-enhed fjernes.
Hvis den ikke blinker
1 Kontroller punkterne i nedenstående
oversigt.
2 Hvis problemet fortsætter, skal TVapparatet undersøges af fagfolk.
Billede
Intet billede (sort skærm), ingen lyd
• Kontroller antenneforbindelsen.
• Slut TV-apparatet til stikkontakten, og tryk på 1
foroven på TV-apparatet.
• Hvis 1 (standby)-indikatoren lyser rødt, skal du trykke
på "/1.
Dobbelt billede eller spøgelsesbillede
• Kontroller antenneforbindelsen.
• Kontroller antennens placering og retning.
Der er kun sne og støj på skærmen
• Kontroller, om antennen er bøjet eller i stykker.
• Kontroller, om antennen har nået sin levetid (tre til fem
år ved normale omstændigheder og et til to år i kystnære
områder).
Støj på billede eller lyd ved visning af en TVkanal
• Juster "AFT" (Automatisk finjustering) for at få bedre
billedmodtagelse (side 26).
Lyd
Ingen lyd men godt billede
• Tryk på 2 + eller % (Lyd fra).
• Kontroller, om "Højttaler" er indstillet til "TV-højttaler"
(side 23).
Kanaler
Den ønskede kanal kan ikke vælges
• Skift mellem digital og analog tilstand, og vælg den
ønskede digitale/analoge kanal.
Visse kanaler er tomme
• Kodet/kun betalingskanal. Abonner på betalings-TVtjenesten.
• Kanalen anvendes kun til data (intet billede, ingen lyd).
• Kontakt stationen for at få transmissionsoplysninger.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt en lokal installatør for at finde ud af, om der
leveres digitale transmissioner i dit område.
• Opgrader antennen til en med større forstærkning.
Generelt
TV-apparatet slukker automatisk (TV-apparatet
skifter automatisk til standby)
• Kontroller, om "Sleeptimer" (side 24) eller "Standby for
passivt tv" (side 24) er aktiveret.
• Hvis der ikke modtages et signal, og der ikke udføres
nogen handling i TV-tilstanden i 15 minutter, skifter
tv'et automatisk til standby.
Forvrænget billede og/eller lyd
• Hold TV-apparatet på afstand af elektriske støjkilder
som biler, motorcykler, hårtørrere eller optisk udstyr.
• Ved tilslutning af ekstraudstyr skal du sørge for en vis
afstand mellem ekstraudstyret og TV-apparatet.
• Kontroller antenne/kabelforbindelse.
• Hold antenne/kabel-TV-kablet væk fra andre
tilslutningskabler.
Fjernbetjeningen virker ikke
• Udskift batterierne.
HDMI-udstyr vises ikke på "HDMI-enhedsliste"
• Kontroller, at dit udstyr understøtter kontrol til HDMI.
Hvis "Gem displaytilstand: Til " vises på
skærmen
• Tv'et er indstillet til tilstanden "Butik". Gentag
"Automatisk opstart" (side 7), og indstil "Placering" til
"Hjemme".
33 DK
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Yderligere oplysninger
Intet billede eller ingen menuinformationer fra
den enhed, der er sluttet til scartstikket
• Tryk på
for at vise listen med tilsluttede enheder, og
vælg det ønskede input.
• Kontroller forbindelsen mellem ekstraudstyret og TVapparatet.
Ingen farver eller uregelmæssig farve for signaler
fra
COMPONENT IN-stikkene
• Kontroller tilslutningen af
COMPONENT INstikkene, og kontroller, om stikkene er sat korrekt i.
Johdanto
Kiitos, että valitsit tämän Sonyn tuotteen.
Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen kuin alat
käyttää televisiota. Säilytä käyttöohjekirja tulevaa tarvetta
varten.
Tuotemerkkejä koskevat tiedot
•
on DVB Projectin rekisteröity tuotemerkki.
• HDMI, HDMI:n logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC -yhtiön virallisia
tai rekisteröityjä tuotemerkkejä.
Digitaalisen television toimintaan
liittyvä huomautus
• Digitaaliseen televisioon (
) liittyvät toiminnot
toimivat ainoastaan maissa tai alueilla, joissa lähetetään
digitaalisia maanpäällisiä signaaleja DVB-T (MPEG2).
Tarkista jälleenmyyjältäsi, ovatko DVB-T-signaalit
käytettävissä asuinpaikkakunnallasi.
• Tämä televisio noudattaa DVB-T-signaaleiden
määrityksiä, mutta yhteensopivuutta tulevien
digitaalisten maanpäällisten DVB-T-lähetysten kanssa
ei kuitenkaan voida taata.
• Jotkut digitaalisen television toiminnot eivät välttämättä
ole käytettävissä kaikissa maissa.
Tässä oppaassa käytettävät
mallinimet
Mallitunnuksessa oleva merkintä ”xx” vastaa television
värinäyttöön liittyviä kahta numeroa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
turvallisuuden ja EMC hyväksyjä on Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
2 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Sisällysluettelo
Aloitusopas
4
Turvallisuusohjeet ............................................................................................................9
Varotoimenpiteet.............................................................................................................10
Kaukosäätimen painikkeet .............................................................................................11
Television painikkeet ja merkkivalot .............................................................................12
Television katselu
Television katselu ...........................................................................................................13
Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) käyttäminen
..........................15
Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö
..................................................................16
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä....................................................................................................17
Televisioon kytkettyjen laitteiden kuvan katselu .........................................................18
Digikuvien ja musiikin toistaminen USB-liitännän kautta ...........................................19
HDMI-ohjauksen käyttäminen ........................................................................................19
MENU-toimintojen käyttö
Valikoissa liikkuminen....................................................................................................20
Asetukset .........................................................................................................................21
Lisätietoja
Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennuskiinnitin)...............................................28
Tekniset tiedot.................................................................................................................30
Vianmääritys....................................................................................................................32
: vain digitaaliset kanavat
Lue “Turvallisuusohjeet” (sivu 9) ennen kuin käytät televisiota. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten.
3 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
FI
Aloitusopas
1: Mukana toimitettujen
lisävarusteiden
tarkistaminen
Kaukosäädin RM-ED017 (1)
Virtajohto (tyyppi C-6) (1 kpl) (ei 37 tuuman
televisioille)
Paristot, koko AA (tyyppi R6) (2)
Jalusta (1)
Jalustan ruuvit (4)
2: Jalustan
kiinnittäminen
Noudata televisiojalustan asennusohjetta.
1
Avaa pahvilaatikko ja ota jalusta ja ruuvit
laatikosta.
2
Aseta televisio jalustalle. Varo
vahingoittamasta kaapeleita..
3
Kiinnitä televisio jalustaan kiinnittämällä
mukana toimitetut ruuvit nuolilla
merkittyihin ruuviin reikiin.
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Avaa painamalla ja liu’uttamalla.
~
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja tai uusia ja
vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot ympäristöystävällisesti.
Joissakin maissa paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti. Varo pudottamasta
kaukosäädintä tai astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen päälle.
• Älä aseta kaukosäädintä lämmönlähteen lähelle tai
suoraan auringonvaloon. Älä myöskään pidä sitä
kosteassa huoneessa.
~
• Jos käytät sähkötoimista ruuviväännintä, säädä
kiristysmomentti noin 1,5 Nm:iin (15 kgf·cm).
4 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Aloitusopas
3: Antennin/
videonauhurin/DVDtallentimen
kytkeminen
Antennin kytkeminen/videonauhurin tai DVDtallentimen kytkeminen HDMI-liitäntään
~
• Tämä tuote on testattu ja se noudattaa EMC-direktiivin
(sähkömagneettinen yhteensopivuus) rajoituksia
käytettäessä kytkentäkaapeleita, joiden pituus ei ylitä
3 metriä.
Koaksiaalikaapeli
Pelkän antennin kytkentä
Koaksiaalikaapeli
HDMIkaapeli
Koaksiaalikaapeli
Antennin kytkeminen/videonauhurin tai DVDtallentimen kytkeminen SCART-liitäntään
AV1
Videonauhuri/DVD-tallennin
AV2
Koaksiaalikaapeli
Scart-kaapeli
Koaksiaalikaapeli
Videonauhuri/DVD-tallennin
~
• AV1-lähtöliitännät ovat käytössä vain analogisissa
televisioissa.
• AV2-lähtöliitännät nykyiseen näyttöön (ei koske PC-,
HDMI- tai 1080i-Component-liitäntää).
5 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
4: Television
kaatumisen estäminen
6: Kielen, maan/alueen
ja sijainnin valitseminen
3
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2
1
2
3
GUIDE
1
Kiinnitä puuruuvi (halkaisija 4 mm,
lisävaruste) televisiojalustaan.
Kiinnitä koneruuvi (M4 × 20, ei sisälly
toimitukseen) televisiossa olevaan ruuvin
reikään.
Kiinnitä puuruuvi ja koneruuvi toisiinsa
vahvalla narulla.
z
• Television kiinnittämisessä käytetään lisävarusteena
saatavaa Sonyn tukihihnasarjaa. Voit hankkia tämän
sarjan lähimmästä Sonyn huoltokeskuksesta. Varaudu
ilmoittamaan televisiosi malli.
5: Kaapeleiden
niputtaminen
Voit niputtaa kytkentäkaapelit alla kuvatulla tavalla.
3,4,5
RETURN
TOOLS
MENU
1
Kytke televisio verkkopistorasiaan
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Paina television 1-painiketta.
Kun kytket virran televisioon ensimmäisen
kerran, ruutuun ilmestyy kielivalikko.
~
• Kun televisioon kytketään virta, virran merkkivalo
palaa vihreänä.
3
Valitse kieli valikosta painikkeilla F/f ja
paina sen jälkeen .
Auto Start-up
Language
English
Country
Nederlands
Location
Italiano
Deutsch
Select:
Confirm:
~
• Älä niputa verkkovirtajohtoa muiden kaapelien kanssa.
6 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
4
Valitse television käyttömaa painikkeilla
F/f ja paina sen jälkeen .
1
Kieli
Maa
-
Sijainti
United Kingdom
Paina
Aloitusopas
7: Television
automaattinen viritys
Uudelleenasennus
.
Automaattinen viritys
Ireland
Nederland
Luxembourg
France
Aloitetaanko Automaattiviritys?
Italia
Palaa:
Valitse:
Vahvista:
Jos luettelossa ei ole sitä maata/aluetta, jossa
käytät televisiota, valitse vaihtoehto ”-” maan/
alueen sijaan.
5
Valitse painikkeilla F/f TV:n
käyttöympäristö ja paina sen jälkeen
Palaa:
.
Televisio etsii ensin kaikki digitaaliset kanavat
ja sen jälkeen kaikki analogiset kanavat. Haku
kestää jonkin aikaa. Älä paina mitään television
tai kaukosäätimen painiketta haun aikana.
Jos näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään
vahvistamaan antennin kytkentä
Yhtään digitaalista tai analogista kanavaa ei
löytynyt. Tarkista kaikki antenniliitännät ja
käynnistä automaattinen viritys uudelleen
painamalla .
Uudelleenasennus
Kieli
Maa
Sijainti
Koti
Myymälä
2
Palaa:
Valitse:
Tällä vaihtoehdolla valitaan aloituskuvatila,
joka sopii kyseisen ympäristön tyypilliseen
valaistukseen.
Kun näytölle tulee Kanavien järjestely
-valikko, noudata kohdan ”Kanavien
järjestely” (sivu 24) ohjeita.
Jos et halua muuttaa analogisten kanavien
tallennusjärjestystä, siirry seuraavaan
vaiheeseen.
Vahvista:
Myymälätilassa osa asetuksista nollataan aika
ajoin myymälän käyttöä varten.
Aloita:
3
Kun näytölle tulee Eko-asetukset-valikko,
paina ”Kyllä”, jos haluat muuttaa ”Eko”asetukset suositelluiksi
virransäästöasetuksiksi.
Eko-asetukset
Haluatko ottaa Eko-asetukset käyttöön?
Jos valitset "Kyllä", virrankulutus vähenee.
Virransäästö
Television valmiustila
PC-virranhallinta
Kyllä
4
Vähennä
3h
Päällä
Ei
Poistu painamalla MENU.
Televisio on nyt viritetty ja kaikki mahdolliset
kanavat on haettu.
7 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Pöytätelineen
irrottaminen
televisiosta
~
• Älä irrota pöytätelinettä mistään muusta syystä kuin jos
aiot asentaa television seinälle.
Pöytäteline
8 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
masterpage:Left
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
02FI\414145131KDL40P55xxFI\040SAF.fm
Asennus seinälle
Turvallisuusohjeet
Asennus ja käyttö
10 cm
10 cm
Television ympärille jätettävä tila
Asennus
8 mm - 12 mm
Ruuvi (toimitetaan
seinäasennustelineen
mukana)
Kiinnityskoukku
Koukun kiinnike
television takana
10 cm
Asennus jalustalle
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Television ympärille jätettävä tila
• Noudata seuraavia ohjeita varmistaaksesi
asianmukaisen ilmanvaihdon ja
estääksesi lian tai pölyn kerääntymisen:
– Älä asenna televisiota takaosan
varaan, ylösalaisin, takaperin tai
sivuttain.
– Älä sijoita televisiota hyllyn, maton
tai vuoteen päälle tai kaapin sisälle.
– Älä peitä televisiota millään
tekstiilillä tai muilla vastaavilla,
esimerkiksi verhoilla tai
sanomalehdellä jne.
– Älä asenna televisiota alla olevien
kuvien mukaisesti.
Ilmankierto estynyt
Laitteen kuljettaminen
ja siirtäminen
• Irrota kaikki
kaapelit ennen
television
siirtämistä.
• Suurikokoisen
television
siirtämisessä
tarvitaan
vähintään kaksi
henkilöä.
• Kun siirrät laitetta
käsin, kannattele
sitä viereisen
kuvan mukaisesti.
Älä paina LCDnäytön pintaa.
• Kun nostat tai
siirrät televisiota,
tartu siihen tukevasti pohjasta.
• Älä altista laitetta iskuille tai liialliselle
tärinälle kuljetuksen aikana.
• Kun toimitat television huoltoon, tai kun
kuljetat sitä muuton yhteydessä, pakkaa
laite alkuperäiseen pakkaukseen ja
suojaa se alkuperäisillä
pakkausmateriaaleilla.
Ilmanvaihto
• Älä peitä television ilmanvaihtoaukkoja
äläkä työnnä mitään kotelon sisään.
• Jätä television ympärille tilaa alla olevan
kuvan mukaisesti.
• Sonyn seinäasennustelineen
käyttäminen on erittäin suositeltavaa
riittävän ilmankierron varmistamiseksi.
Irrota pistoke pistorasiasta ja puhdista
se säännöllisin väliajoin. Jos pistoke on
pölyinen ja siihen tiivistyy kosteutta,
sen eriste voi vaurioitua ja seurauksena
voi olla tulipalo.
Huomautuksia
Noudata television asennuksessa ja
käytössä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran tai laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot.
• Televisio on sijoitettava helposti käsillä
olevan verkkopistorasian lähelle.
• Sijoita televisio tukevalle ja
vaakasuoralle alustalle.
• Seinäasennuksen saa suorittaa
ainoastaan asiantunteva henkilöstö.
• Turvallisuussyistä on erittäin tärkeää
käyttää Sonyn varusteita:
– Seinäasennusteline SU-WL500
• Kiinnitä kiinnityskoukut televisioon
seinäasennustelineen mukana toimitetuilla
ruuveilla. Mukana toimitettujen ruuvien
pituus on 8-12 mm mitattuna
kiinnityskoukun kiinnityspinnasta.
Ruuvien halkaisija ja pituus vaihtelevat
riippuen seinäasennustelineen mallista.
Muiden kuin mukana toimitettujen ruuvien
käyttö voi aiheuttaa vaurioita television
sisäosiin, television putoamisen tai muuta
vahinkoa.
–
30 cm
Seinä
Seinä
• Älä käytä television mukana toimitettua
verkkovirtajohtoa minkään muun
laitteen verkkoliitännässä.
• Älä purista, taivuta tai kierrä
verkkovirtajohtoa voimakkaasti.
Johtimet voivat paljastua tai rikkoutua.
• Älä tee muutoksia verkkovirtajohtoon.
• Älä aseta raskaita esineitä
verkkovirtajohdon päälle.
• Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta,
älä vedä johdosta.
• Älä kytke liian montaa laitetta samaan
pistorasiaan.
• Älä käytä vääränlaista pistorasiaa.
Kielletyt käyttötavat
Älä asenna tai käytä televisiota
seuraavassa kuvatuissa paikoissa,
ympäristöissä tai tilanteissa. Seurauksena
voi olla toimintahäiriöitä, jotka aiheuttavat
tulipalon, sähköiskun, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahinkoja.
Kielletyt sijoituspaikat:
Ulkotilat (suora auringonpaiste),
merenranta, laiva tai muu alus, ajoneuvon
sisätilat, terveydenhoitolaitokset,
epävakaa sijoituspaikka, altistus vedelle,
sateelle, kosteudelle tai savulle.
Kielletty ympäristö:
Kuuma, kostea ja hyvin pölyinen
ympäristö; paikat, joissa television sisään
voi mennä hyönteisiä tai joissa televisio
voi joutua alttiiksi tärinälle; tulenarkojen
esineiden läheisyys (kynttilät jne.).
Television päälle ei saa tiputtaa tai
roiskuttaa mitään nesteitä eikä sen päälle
saa laittaa nesteillä täytettyjä esineitä
(esim. kukkamaljakkoa).
Kielletyt tilanteet:
Verkkovirtajohto
Noudata verkkovirtajohdon ja pistorasian
käsittelyssä seuraavia ohjeita välttääksesi
tulipalon tai sähköiskun vaaran, laitteen
vaurioitumisen ja/tai henkilövahingot:
–
–
–
–
–
–
Käytä ainoastaan Sonyn
verkkovirtajohtoa. Älä käytä muiden
valmistajien johtoja.
Työnnä pistoke kunnolla pistorasiaan.
Television saa kytkeä ainoastaan
verkkovirtaan 220-240 V AC.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
kaapeleiden asennuksen ajaksi
turvallisuuden vuoksi. Varo
kompastumasta kaapeleihin.
Irrota verkkovirtajohto pistorasiasta
ennen kuin teet mitään toimenpiteitä
televisiolle tai siirrät sitä.
Pidä verkkovirtajohto etäällä
lämmönlähteistä.
Älä käytä televisiota kostein käsin tai
jos television suojapaneeli on irrotettu.
Älä käytä televisiota sellaisten
lisälaitteiden kanssa, jotka eivät ole
valmistajan hyväksymiä. Irrota television
virtapistoke ja antennin pistoke
pistorasiasta ukkosmyrskyn aikana.
Särkymisen vaara:
• Älä heitä mitään televisiota kohti.
Näytön lasi voi särkyä iskun voimasta
aiheuttaen vakavia vahinkoja.
• Jos television näytön pintaan tulee
vaurioita, älä koske siihen ennen kuin
olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta.
Sähköiskun vaara.
Kun televisiota ei käytetä
• Jos et käytä televisiota useaan päivään,
kytke se irti verkkovirrasta ympäristöja turvallisuussyistä.
• Televisio ei kytkeydy kokonaan irti
verkkovirrasta, kun se kytketään pois
päältä virtakytkimellä. Kytke televisio
kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla
pistoke verkkopistorasiasta.
• Huomaa kuitenkin, että joissakin
televisioissa voi olla toimintoja, jotka
Jatkuu
9 FI
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
02FI\414145131KDL40P55xxFI\040SAF.fm
toimiakseen edellyttävät television
olevan valmiustilassa.
Lasten turvallisuus
• Älä anna lasten kiivetä television päälle.
• Pidä kaikki varusteet poissa lasten
ulottuvilta, jotta lapset eivät vahingossa
nielaise pikkuesineitä.
Toimintaohjeet
ongelmatilanteissa
Katkaise virta televisiosta ja irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi, jos jokin alla
mainituista ongelmatilanteista esiintyy.
Toimita televisio tarkastettavaksi
valtuutettuun huoltoon jälleenmyyjän tai
Sonyn huoltokeskuksen kautta.
Ongelmatilanteet:
–
–
–
–
Verkkovirtajohto on vaurioitunut.
Pistoke ei ole sopiva.
Televisio on vaurioitunut putoamisen,
iskun tai törmäyksen vuoksi.
Television sisään on päässyt nestettä
tai esineitä.
Varotoimenpiteet
Television katseleminen
• Katsele televisiota kohtuullisessa
valaistuksessa, sillä katselu heikossa
valaistuksessa tai pitkän aikaa rasittaa
silmiä.
• Säädä äänenvoimakkuus kuulokkeita
käyttäessäsi riittävän pieneksi, sillä suuri
äänenvoimakkuus voi vahingoittaa
kuuloa.
LCD-näyttö
• LCD-näyttö on valmistettu pitkälle
kehitetyn teknologian mukaisesti, ja
siinä on tehokkaita pikseleitä vähintään
99,99 %. LCD-näytössä voi näkyä
jatkuvasti mustia pisteitä tai kirkkaita
valopisteitä (punainen, sininen tai
vihreä). Tämä on LCD-näytön normaali
ominaisuus eikä siis merkki viasta.
• Älä paina tai raaputa näytön pintaa äläkä
laita mitään esineitä television päälle.
Kuva voi muuttua epätasaiseksi tai LCDnäyttö voi vahingoittua.
• Jos televisiota käytetään kylmässä
paikassa, kuvaan saattaa tulla
vääristymiä tai kuva voi tummua.
Tämä ei ole merkki viasta. Nämä ilmiöt
häviävät lämpötilan noustessa.
• Jos näyttöön jätetään liikkumaton kuva
pitkäksi ajaksi, näyttöön saattaa jäädä
jälkikuva. Sen pitäisi kuitenkin kadota
jonkin ajan kuluttua.
• Näytön ja kotelon lämpeneminen
television käytön aikana on normaalia.
• LCD-näyttö sisältää pienen määrän
nestekiteitä. Jotkin tässä televisiossa
käytetyt loisteputket sisältävät myös
elohopeaa. Noudata paikallisia
jätehuoltomääräyksiä.
Television näytön pinnan
ja kotelon käsitteleminen
ja puhdistaminen
Irrota televisioon kytketty virtajohto
pistorasiasta aina ennen television
puhdistusta.
Noudata seuraavia ohjeita välttääksesi
vahingoittamasta kotelon tai näytön pintaa.
• Pyyhi pöly varovasti näytön pinnasta tai
kotelosta pehmeällä liinalla. Jos pöly ei
lähde pois helposti, pyyhi näyttö
pehmeällä liinalla, joka on kostutettu
laimealla pesuaineliuoksella.
• Älä käytä hankaustyynyjä, hapanta tai
emäksistä pesuainetta, hankausjauhetta
tai liuotinta, kuten alkoholia, bensiiniä
tai tinneriä, tai hyönteismyrkkyä.
Tällaisten aineiden käyttö tai
pitkäaikainen kosketus kumin tai
vinyylin kanssa voi vahingoittaa
näytön ja kotelon pintaa.
• Ilmanvaihtoaukot on suositeltavaa
imuroida säännöllisin väliajoin hyvän
ilmanvaihdon varmistamiseksi.
• Kun säädät television katselukulmaa,
siirrä laitetta varovasti, jotta se ei irtoa
tai luiskahda pois pöytäjalustalta.
Lisälaitteet
Pidä kaikki sähkömagneettista säteilyä
aiheuttavat lisävarusteet tai laitteet poissa
television läheltä. Sähkömagneettinen
säteily voi aiheuttaa häiriöitä kuvaan
ja/tai kohinaa.
Paristot
• Tarkista oikea polariteetti asentaessasi
paristoja.
• Älä käytä yhdessä erityyppisiä paristoja
tai uusia ja vanhoja paristoja.
• Hävitä käytetyt paristot
ympäristöystävällisesti. Joissakin maissa
paristojen hävittämiseen liittyy
määräyksiä. Kysy neuvoa
jätehuoltokeskuksesta.
• Käsittele kaukosäädintä varovasti.
Varo pudottamasta kaukosäädintä tai
astumasta sen päälle. Älä myöskään
kaada mitään nestettä kaukosäätimen
päälle.
• Älä laita kaukosäädintä lämmönlähteen
lähelle tai suoraan auringonvaloon.
Älä myöskään pidä sitä kosteassa
huoneessa.
Television käytöstäpoisto
ja hävittäminen
masterpage:Left
Käytettyjen
paristojen
hävittäminen
(koskee
Euroopan
yhteisön ja
muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä paristossa tai sen pakkauksessa
oleva symboli tarkoittaa, että tämän
laitteen mukana toimitettua paristoa ei
saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä
paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin
kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja
elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän
kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että
paristot hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
paristojen epäasianmukaisesta
hävittämisestä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto
suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Varmistaaksesi paristojen/akkujen
asianmukaisen käsittelyn toimita
käytöstäpoistettu laite sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta, miten paristo irrotetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita paristot
käytettyjen paristojen kierrätys- ja
keräyspisteeseen. Lisätietoja tämän
laitteen tai paristojen kierrättämisestä
on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalaitt
eiden
hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön
ja muiden Euroopan maiden
jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen
merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta
ei saa käsitellä kotitalousjätteenä.
Sen sijaan laite on toimitettava sähköja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja,
joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
10 FI
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Kaukosäätimen painikkeet
1 "/1 – Television valmiustila
Kytkee television päälle valmiustilasta ja takaisin valmiustilaan.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2 AUDIO
Tätä painamalla voit muuttaa kaksiäänitilaa (sivu 22).
3 SCENE – Näyttötilan valinta (sivu 14)
GUIDE
4 Väripainikkeet (sivulla 14, 16)
5
RETURN
/
– Info/tekstin paljastus
• Digitaalitilassa: Näyttää parhaillaan katseltavan ohjelman tiedot.
• Analogisessa tilassa: Näyttää esimerkiksi valittuna olevan kanavan
numeron ja kuvasuhteen.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 14): Näyttää piilotetut tiedot (esim. tietovisan
vastaukset).
TOOLS
MENU
6
F/f/G/g/
7 TOOLS (sivulla 14, 19)
Tällä painikkeella voit siirtyä erilaisiin katselutiloihin ja muuttaa/tehdä
säätöjä ohjelmalähteen ja kuvasuhteen mukaisesti.
PROG
8 MENU (sivu 20)
9 Numeropainikkeet
• TV-tilassa: Kanavien valinta. Jos kanavan numero on 10 tai suurempi,
syötä toinen ja kolmas numero nopeasti.
• Teksti-TV-tilassa: Kolminumeroisen sivunumeron syöttäminen.
0
– Digitaaliset suosikit -luettelo
Voit tuoda määrittämäsi Digitaaliset suosikit -luettelon (sivu 16) näkyviin
painamalla tätä painiketta.
qa
– Edellinen kanava
Palauttaa kanavalle, jota on katseltu viimeksi.
qs PROG +/-/
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen (-) kanavan.
• Teksti-TV-tilassa (sivu 14): Valitsee seuraavan ( ) tai edellisen (
sivun.
)
qd 2 +/- – Äänenvoimakkuus
qf % – Äänen mykistäminen
qg / – Teksti-TV (sivu 14)
qh RETURN /
Palauttaa katsellun valikon edelliselle näytölle.
qj GUIDE /
– EPG (Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas) (sivu 15)
qk ANALOG – Analoginen tila (sivu 13)
ql DIGITAL – Digitaalitila (sivu 13)
w;
wa
– Kuvasuhde (sivu 14)
– Ohjelmalähteen valinta
Valitsee television liitäntöihin kytketyn laitteen tulosignaalin (sivu 18).
z
• Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa PROG + ja AUDIO on kosketuspisteet.
Kosketuspisteet helpottavat kaukosäätimen käyttöä televisiota katseltaessa.
11 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Television painikkeet ja merkkivalot
1 1 – Virtapainike
Kytkee television päälle ja pois päältä.
~
• Jos haluat kytkeä television kokonaan irti
verkkovirrasta, irrota pistoke pistorasiasta.
• Kun televisioon kytketään virta, virran merkkivalo
palaa vihreänä.
PROG
2 PROG +/-/
/
• TV-tilassa: Valitsee seuraavan (+) tai edellisen
(-) kanavan.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa ylös ( )
tai alas ( ).
3 2 +/-/
/
• TV-tilassa: Lisää (+) tai vähentää (-)
äänenvoimakkuutta.
• TV-valikossa: Siirtää vaihtoehdoissa oikealle
( ) tai vasemmalle ( ).
4
/
– Ohjelmalähteen valinta / OK
• TV-tilassa: Valitsee television liitäntöihin
kytketyn laitteen tulosignaalin (sivu 18).
• TV-valikossa: Valitsee valikon tai valikon
kohdan ja vahvistaa asetuksen.
5
(sivu 20)
6 Kaukosäätimen tunnistin
• Vastaanottaa kaukosäätimen infrapunasignaalit.
• Älä laita mitään tunnistimen eteen, sillä se voi
vaikuttaa tunnistimen toimintaan.
7
– Kuva pois / Uniajastimen ilmaisin
• Merkkivalo on vihreä, kun kuva on kytketty pois
(sivu 23).
• Palaa oranssinvärisenä, kun uniajastimen on
asetettu (sivu 23).
8 1 – Valmiustilan merkkivalo
Merkkivalo on punainen, kun televisio on
valmiustilassa.
9 " – Virran merkkivalo
Merkkivalo on vihreä, kun televisioon on kytketty
virta.
~
• Tarkista, että televisiosta on kytketty virta pois ennen
kuin irrotat virtajohdon pistorasiasta. Jos virtajohto
irrotetaan pistorasiasta silloin, kun televisioon on
kytketty virta, merkkivalo voi jäädä palamaan, tai
seurauksena voi olla toimintahäiriöitä.
12 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Television katselu
1
Television katselu
Kytke televisioon virta painamalla
television 1-painiketta.
Kun televisio on valmiustilassa (television
etupaneelin 1 (valmiustila) -ilmaisin on
punainen), voit kytkeä television päälle
painamalla kaukosäätimen "/1-painiketta.
Siirry digitaaliseen tilaan painamalla
DIGITAL tai analogiseen tilaan
painamalla ANALOG.
Saatavilla olevat kanavat vaihtelevat käyttötilan
mukaisesti.
3
2
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2
GUIDE
RETURN
TOOLS
MENU
3
PROG
Valitse televisiokanava
numeropainikkeilla tai painikkeella
PROG +/-.
Jos haluat valita numeropainikkeilla kanavan,
jonka numero on 10 tai sitä suurempi, syötä
toinen ja kolmas numero nopeasti.
Digitaalisen kanavan valitseminen digitaalisen
elektronisen ohjelmaoppaan (EPG) avulla, katso
sivua 15.
Digitaalitilassa:
Näkyviin tulee hetken ajaksi tietokuvake.
Tietokuvake voi olla joku seuraavista.
: Radiopalvelu
: Salatut signaalit/tilauspalvelu
: Useita äänikieliä saatavilla
: Tekstitys saatavilla
: Tekstitys saatavilla kuulovammaisia varten
: Tämän ohjelman suositeltu alaikäraja (4 - 18
vuotta)
: Katselun esto
Muut toiminnot
3
Kun haluat
Toimenpiteet
Säätää
äänenvoimakkuutta
Paina 2 + (lisää)/
­ (vähentää).
Siirtyä
ohjelmataulukkoon
(vain analogisessa
tilassa)
Paina
. Valitse analoginen
kanava painikkeilla F/f ja
paina sen jälkeen
.
Käyttää digitaalisia
suosikkeja (vain
digitaalisessa
tilassa)
Paina
.
Lisätietoja on sivulla 16.
Jatkuu
13 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Television katselu
2
Teksti-TV:n käyttö
Laaja
Paina /. Joka kerta painettaessa painiketta /
näytön tila vaihtuu peräjälkeen seuraavasti:
Teksti-TV t Teksti-TV televisiokuvan päällä
(sekatila) t Ei teksti-TV:tä (televisio poistuu
teksti-TV-palvelusta)
Valitse sivu numeropainikkeilla tai painikkeella
.
Piilotetut tiedot saat näkyviin painamalla .
4:3-kuvaa venytetään
vaakasuunnassa 16:9kuvaruutuun.
/
z
• Kun tekstisivun alareunassa on näkyvissä neljä värillistä
palkkia, Fastext-toiminto on käytettävissä. Fastexttoiminnon avulla voit avata sivuja nopeasti ja helposti.
Siirry sivulle painamalla vastaavaa väripainiketta.
Zoom*
Elokuvalähetykset
(letter box) oikeissa
mittasuhteissa.
14/9*
Kuvasuhteen 14:9
lähetykset oikeissa
mittasuhteissa.
Näytön reunoissa on
mustat palkit.
Näyttötilan valinta -tila
Valitse ”Omat asetukset”, ”Elokuva”, ”Urheilu”,
”Peli” tai ”Digikuvat”. Kun valitset jonkin tilan, laite
valitsee parhaiten sopivat äänen- ja kuvanlaadun
asetukset automaattisesti (sisällön tyypin
perusteella).
1
2
Tekstitys*
Paina kaukosäätimen SCENE-painiketta.
Elokuvalähetykset
(letter box) näytetään
siten, että tekstitys
näkyy ruudussa.
Valitse tila painamalla F/f/G/g ja paina
sitten .
Omat asetukset: Nykyiset käyttäjäasetukset.
Elokuva: Tuottaa teatterinomaisen kuvan ja äänen.
Urheilu: Tuottaa todenmukaisen kuvan, joka
näytetään yhdessä tilaäänen kanssa.
Peli: Tuottaa laadukkaan äänen ja kuvan, jotka
sopivat parhaiten pelaamiseen.
Digikuvat: Tuottaa valokuvamaisen kuvan, jonka
värit toistetaan oikein.
z
• Jos valittuna on jokin valotusohjelma, kuvavalikosta ei
voi valita kuvatilaa - peruuta ensin valotusohjelman
valinta.
PC-tuloliitäntä- ja
HDMI
• Ei käytettävissä
PC-tuloliitäntä -tilassa tai ”Digikuvat / Musiikki”
-valikossa.
Kuvasuhteen vaihtaminen manuaalisesti
lähetykseen sopivaksi
Valitse haluamasi kuvasuhde painamalla toistuvasti
painiketta
.
Smart*
Tavalliset
kuvasuhteen 4:3
lähetykset, joissa
jäljitellään
laajakuvavaikutelmaa.
Kuvasuhteen 4:3
kuvaa venytetään
siten, että se peittää
koko näytön.
4/3
Tavalliset
kuvasuhteen 4:3
lähetykset (esim. eilaajakuva-TV)
oikeissa
mittasuhteissa.
Autom.
• Kun ”Kuvasuhde”-asetuksena on ”Autom.”, kuvasuhde
muuttuu automaattisesti lähetyssignaalin mukaan.
• ”Autom.” on käytettävissä vain PAL- ja SECAMohjelmalähteissä.
* Osa kuvan ylä- ja alareunasta leikkautuu mahdollisesti
pois.
~
• Joitakin kuvasuhteita ei ehkä voi valita signaalista
riippuen.
• Osa merkeistä ja/tai kirjaimista ruudun ylä- ja
alareunoissa voi jäädä näkymättömiin ”Smart”-tilassa.
z
• Voit siirtää kuvaa pystysuunnassa, kun valitset
asetukseksi ”Smart”, ”Zoom”, ”14/9” tai ”Tekstitys”.
Siirrä kuvaa ylös- tai alaspäin painamalla F/f (esim.
tekstityksen vuoksi).
Työkalut-valikon käyttö
Painikkeella TOOLS saat näkyviin seuraavat
vaihtoehdot katsellessasi televisio-ohjelmaa.
Vaihtoehdot
Kuvaus
Sulje
Kuvatila
Tehoste:
Kaiutin
Äänikieli (vain
digitaalitilassa)
Tekstityksen asetukset
(vain digitaalitilassa)
Uniajastin
Virransäästö
Järjestelmätiedot (vain
digitaalitilassa)
Sulkee Työkalut-valikon.
Katso sivua 21.
Katso sivua 22.
Katso sivua 22.
Katso sivua 26.
Katso sivua 26.
Katso sivua 23.
Katso sivua 23.
Avaa järjestelmätietojen
ikkunan.
14 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Digitaalisen elektronisen ohjelmaoppaan (EPG)
käyttäminen
*
Pe 3 Mar 15:39
Tänään
15:30
16:00
16:30
Kun televisio on digitaalitilassa, paina
GUIDE.
001 BBC ONE
002 BBC TWO
003 ITV 1
2
Suorita haluamasi toimenpide alla olevan
taulukon tai televisioruudun ohjeiden
mukaan.
004 Channel 4
005 five
006 ITV 2
007 BBC THREE
009 Teletext
~
010 BBC FOUR
• Ohjelmatiedot näytetään vain, jos televisioasema
lähettää ne.
011 Sky Travel
012 UKTV History
013 More 4
Edellinen
Valitse:
Seuraava
Vaihda:
+1 päivä
Vaihtoehdot:
Digitaalinen elektroninen ohjelmaopas (EPG)
* Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Toimenpiteet
Katsella jotain ohjelmaa
Valitse ohjelma painikkeilla F/f/G/g ja paina sen jälkeen
Poistua EPG-oppaasta
Paina GUIDE.
.
~
• Jos ohjelmille on valittu ikärajoitus, näkyviin tulee viesti, jossa pyydetään PIN-koodia. Lisätietoja on kohdassa ”Katselun
esto” sivulla 27.
15 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Television katselu
1
17:00
Digitaaliset suosikit -luettelon käyttö
Suosikkien asetukset
---
Anna ohjelman numero
Suosikit 1
001
TV3
011
SETenVEO
002
33
012
Tienda en VEO
003
3/24
013
NET TV
004
K3/300
014
CUATRO
005
TVE1
015
CNN+
006
TVE2
016
40 LATINO
007
24H TVE
017
la Sexta
008
CLAN TVE
018
Telecinco
009
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
010
VEO
020
T5 Sport
Edellinen
Valitse:
Seuraava
Suosikit 2
Poista suosikki
*
Suosikkilistatoiminnon avulla voit laatia jopa neljä
suosikkiohjelmalistaa.
1
2
Paina digitaalisessa tilassa
.
Suorita haluamasi toimenpide alla olevan
taulukon tai televisioruudun ohjeiden
mukaan.
Tyhjennä lista
Palaa:
Digitaaliset suosikit -luettelo
* Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Kun haluat
Toimenpiteet
Laatia Suosikit-luettelon ensimmäistä
kertaa
1 Paina ja valitse ”Kyllä”.
2 Valitse Suosikit-luettelo painamalla keltaista painiketta.
3 Valitse lisättävä kanava painikkeilla F/f/G/g ja paina
lopuksi .
Suosikit-luetteloon tallennetut kanavat on merkitty sydämen
kuvalla.
4 Lopeta asetusten tekeminen painamalla RETURN.
Katsella jotain kanavaa
1 Selaa Suosikit-luetteloja painamalla keltaista painiketta.
2 Valitse kanava painikkeella F/f ja paina sen jälkeen .
Poistaa Suosikit-luettelon näkyvistä
Paina RETURN.
Lisätä tai poistaa kanavia parhaillaan
muokattavasta Suosikit-luettelosta
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista
painiketta.
3 Valitse lisättävä tai poistettava kanava painikkeilla F/f/G/g
ja paina sen jälkeen .
Poistaa kaikki kanavat nykyisestä
Suosikit-luettelosta
1 Paina sinistä painiketta.
2 Valitse muokattava Suosikit-luettelo painamalla keltaista
painiketta.
3 Paina sinistä painiketta.
4 Paina G/g, valitse ”Kyllä” ja vahvista lopuksi painamalla
.
16 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Lisälaitteiden käyttö
Lisälaitteiden kytkentä
Televisioon voi kytkeä useita erilaisia lisälaitteita. Kytkentäkaapeleita ei toimiteta television mukana.
Hi-Fiäänentoistolaite
F
A
DVD-soitin
jossa on
komponenttiliitäntä
B
C
G
PC
D
Pelikonsolit
DVD-soitin
Digitaalinen videokamera,
I digitaalinen kamera,
USB-tallennusväline
Dekooderi
E
Tallentava DVD-laite
Kuvanauhuri
H CAM-kortti
Dekooderi
J
PC/Digitaalinen
videokamera
K Pelikonsolit/
DVCvideokamera
L Kuulokkeet
17 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Lisälaitteiden käyttö
DVD-soitin
Tietokone
(HDMI-ulostulo)
Blu-ray-soitin
Digitaalinen
videokamera
Televisioon kytkettyjen
laitteiden kuvan
katselu
Näytön symboli
Kytke kytkettyyn laitteeseen virta ja valitse
sitten jokin seuraavista toiminnoista.
Automaattisesti viritetty videonauhuri (sivu 7)
Valitse videokanava analogiatilassa painikkeella
PROG +/- tai numeropainikkeilla.
Muut kytketyt laitteet
Tuo esiin liitettyjen laitteiden luettelo painamalla
. Valitse haluamasi ohjelmalähde painikkeilla F/
f ja paina sen jälkeen . (Korostettuna oleva kohde
valitaan, jollei kahteen sekuntiin tehdä mitään
toimintoja F/f-painikkeiden painamisen jälkeen.)
USB-laitteet
Katso sivulla 19.
Näytön symboli
Kuvaus
Component
Liitäntään A kytketty laite.
HDMI1,
HDMI2 tai
HDMI3
HDMI IN 1, HDMI IN 2 tai HDMI
IN 3
Liitäntään B, C tai J kytketty
laite.
Digitaalinen video- ja
audiosignaali tulee kytketystä
laitteesta.
Jos laitteessa on DVI-liitäntä,
kytke DVI-liitäntä HDMI IN
1 -liitäntään DVI-HDMIsovittimen kautta (lisävaruste) ja
kytke sitten laitteen
äänilähtöliitännät HDMI IN 1 liitäntöjen äänituloliitäntöihin.
Kytke HDMI IN 3 -liitäntään, jos
haluat katsella digikuvia tai
näyttökuvia tietokoneesta tai
digitaalisesta videokamerasta.
AV1/
AV1 Liitäntään D kytketty laite.
AV2/
AV2
AV2/ Liittimeen E kytketty laite.
PC
Liitäntään G on kytketty laite.
z
• On suositeltavaa käyttää
häiriösuojattua D-sub 15liitäntäkaapelia (osanro 1-793504-11, saatavilla Sonyn
huoltokeskuksista) tai muuta
vastaavaa kaapelia.
Kuvaus
USB
Liitäntään I on kytketty laite.
Televisioon kytkettyyn USBtallennusvälineeseen tallennettujen
musikkikappaleiden
kuunteleminen tai digikuvien
katseleminen.
AV3
Liitäntään K on kytketty laite.
Kytke monolaitteet
AV3 L
-liitäntään..
~
• Varmista, että käytät ainoastaan hyväksyttyä HDMIkaapelia, jossa on HDMI-logo. Suosittelemme Sonyn
HDMI-kaapelin käyttämistä.
• Kun televisioon kytketään HDMI-yhteensopiva laite,
laitteita voidaan ohjata yhteenkytkettyinä.
Yhteysasetusten määrittely, katso sivulla 19.
Kytkettävä
laite
Toimenpiteet
Maksutelevisio- Maksullisten Pay Per View
moduuli (CAM) -palveluiden käyttö.
Lisätietoja löytyy CAM-moduulin
H
mukana toimitetusta käyttöohjeesta.
Jos haluat käyttää CAM-toimintoa,
poista ”tyhjä” kortti CAMkorttiaukosta. Katkaise television
virta, kun työnnät CAM-kortin
CAM-korttiaukkoon. Jos et käytä
CAM-toimintoa, on suositeltavaa
jättää ”tyhjä” kortti CAMkorttiaukkoon.
~
• CAM-toimintoa ei tueta kaikissa
maissa tai kaikilla alueilla.
Lisätietoja saat valtuutetulta
jälleenmyyjältä.
Hi-Fiäänentoistolaitteet F
Kytke audiolähtöliitäntöihin
,
kun haluat kuunnella television
ääntä Hi-Fi-äänentoistolaitteella.
Ulkoisten kaiuttimien äänitasoa voi
säätää kaukosäätimen
äänenvoimakkuuden
säätöpainikkeilla.
Kuulokkeet L
Kytke liitäntään i, kun haluat
kuunnella television ääntä
kuulokkeilla.
Muut toiminnot
Kun haluat
Toimenpiteet
Palata normaaliin
TV-tilaan
Paina DIGITAL tai ANALOG.
18 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Työkalut-valikon käyttö
Painikkeella TOOLS saat näkyviin seuraavat
vaihtoehdot katsellessasi televisioon kytketyn
laitteen lähettämää kuvaa.
Vaihtoehdot
Kuvaus
Sulje
Sulkee Työkalut-valikon.
Kuvatila (ei koske
Katso sivua 21.
PC- ja USB-tulotilaa)
Näyttötila (vain PCtulotilassa)
Katso sivua 21.
Tehoste:
Katso sivua 22.
Kaiutin
Katso sivua 22.
Vaakasiirto (vain PC- Katso sivua 23.
tulotilassa)
Uniajastin (ei
mahdollinen PCtulotilassa)
Katso sivua 23.
Virransäästö
Katso sivua 23.
Digikuvien ja musiikin
toistaminen USBliitännän kautta
Voit toistaa Sonyn digikameraan tai digitaaliseen
videokameraan tai USB-tallennusvälineeseen
tallennettuja kuva- ja äänitiedostoja kytkemällä
laitteen television USB-liitäntään.
1
Kytke television tukema USB-laite
televisioon.
2
3
Paina MENU-painiketta.
4
Valitse tiedosto tai kansio painamalla
F/f/G/g ja paina sitten .
Paina F/f ja valitse ”Digikuvat /
Musiikki”, ja paina sitten .
Kun valitset kansion, valitse tiedosto ja paina
sitten .
Toistaminen alkaa.
~
• Kuvanlaatu saattaa vaikuttaa huonolta ”Digikuvat”toimintoa käytettäessä, sillä kuvat saattavat suurentua
ruudulla. Kuvat eivät myöskään välttämättä täytä koko
näyttöä kuvakoosta ja -suhteesta riippuen.
• Joidenkin kuvatiedostojen näyttäminen voi kestää
jonkin aikaa käytettäessä ”Digikuvat”-toimintoa.
• Tiedostojen ja kansioiden nimissä voi käyttää UTF-8merkkisarjaa.
HDMI-ohjauksen
käyttäminen
HDMI-ohjaustoiminnon ansiosta televisio voi olla
yhteydessä yhteensopivaan HDMI CEC (Consumer
Electronics Control) -laitteeseen. Jos esimerkiksi
liität televisioon HDMI-ohjausta tukevan Sonyn
laitteen (HDMI-kaapeleilla), voit hallita televisiota
ja liitettyä laitetta yhdessä.
Kytke laitteet oikein ja tee tarvittavat asetukset.
HDMI-ohjauksen asetusten tekeminen
HDMI-ohjauksen asetukset täytyy tehdä sekä
televisioon että liitettyyn laitteeseen. Lisätietoja
televisioon tehtävistä asetuksista on kohdassa
”HDMI-perusasetukset” sivulla 24. Lisätietoja
liitettyyn laitteeseen tehtävistä asetuksista on
laitteen käyttöohjeissa.
HDMI-ohjauksen toiminnot
• Kytkee televisioon liitetyn laitteen pois
toiminnasta yhtä aikaa television kanssa.
• Kytkee television toimintaan yhdessä liitetyn
laitteen kanssa ja vaihtaa kuvan/äänen
automaattisesti tähän laitteeseen, kun laite aloittaa
toiston.
19 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Lisälaitteiden käyttö
Pystysiirto (vain PC- Katso sivua 23.
tulotilassa)
• Kun televisio käyttää USB-laitteen tietoja, noudata
seuraavia ohjeita:
– Älä katkaise virtaa televisiosta tai kytketystä USBlaitteesta.
– Älä irrota USB-kaapelia.
– Älä irrota USB-laitetta.
USB-laitteen tiedot voivat vahingoittua.
• Sony ei vastaa tietojen häviämisestä eikä
tallennusvälineille aiheutuneista vahingoista, jos
vahingot ovat aiheutuneet television tai kytketyn laitteen
toimintahäiriöstä.
• USB-toistoa tuetaan, jos kuvatiedoston muoto on jokin
seuraavista:
– JPEG (JPEG-muotoiset tiedostot, joiden tunniste on
”.jpg” ja jotka ovat DCF 2.0- tai Exif 2.21 -muodossa)
• Kun liität televisioon Sonyn digikameran, valitse
kameran USB-yhteystilaksi automaattinen tila tai
massamuistitila. Katso lisätietoja kameran USByhteystiloista kameran käyttöohjeista.
• USB-toistoa tuetaan, jos äänitiedoston muoto on jokin
seuraavista:
– MP3-tiedostot (ilman tekijänoikeussuojausta,
tarkenne “.mp3”) ja WAV-tiedostot (tarkenne
“.wav”).
• USB Photo Viewer tukee FAT16- ja FAT32tiedostojärjestelmää.
• Kansioon voi tallentaa enintään 300 tiedostoa.
• Joitakin tiedostoja, muun muassa tietokoneessa
muokattuja, ei voi niiden ominaisuuksien vuoksi
kuitenkaan toistaa, vaikka niiden tiedostomuoto olisi
tuettu.
• Seuraavasta WWW-sivustosta voit tarkistaa uusimmat
tiedot yhteensopivista USB-laitteista.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
MENU-toimintojen käyttö
5 Tuloliitännät
Valikoissa liikkuminen
Voit käyttää television erilaisia ominaisuuksia
”MENU”-toimintojen avulla. Voit helposti valita
kanavat tai ohjelmalähteet tai muuttaa television
asetuksia.
Valitsee televisioon kytketyn laitteen.
• Voit katsella haluamasi ulkoisen
ohjelmalähteen kuvaa valitsemalla
tuloliitännän ja painamalla .
6 Digikuvat / Musiikki
Tuo näkyviin ”Digikuvat / Musiikki” -valikon
(sivu 19).
7 Asetukset
Tuo näkyviin ”Asetukset”-valikon, jossa
määritetään suurin osa lisäasetuksista ja
säädöistä.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
GUIDE
2
RETURN
TOOLS
1
MENU
1
2
Paina MENU.
Valitse vaihtoehto painikkeella F/f ja
paina sen jälkeen .
1 Valitse valikon kohta painikkeella F/
f ja paina sen jälkeen .
2 Valitse vaihtoehto tai säädä asetusta
painikkeilla F/f/G/g ja paina sen
jälkeen .
Lisätietoja asetuksista on sivulla 21 - 27.
~
• Säädettävissä olevat asetukset riippuvat
tilanteesta. Asetukset, joita ei voi käyttää,
näkyvät harmaina tai eivät lainkaan.
* Tämä toiminto ei mahdollisesti ole saatavilla
kaikissa maissa/kaikilla alueilla.
Valikosta poistutaan painamalla MENU.
MENU
Digitaalinen Suosikit
Analoginen
Digitaalinen
Digitaalinen EPG
Tuloliitännät
Digikuvat / Musiikki
Asetukset
Valitse:
Mene:
Poistu:
1 Digitaalinen Suosikit*
Tuo näkyviin Suosikit-luettelon (sivu 16).
2 Analoginen
Palauttaa viimeksi katsellulle analogiselle
kanavalle.
3 Digitaalinen*
Palauttaa viimeksi katsellulle digitaaliselle
kanavalle.
4 Digitaalinen EPG*
Tuo näkyviin Digitaalisen elektronisen
ohjelmaoppaan (EPG) (sivu 15).
20 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Asetukset
Kuvasäädöt
Valitsee kuvatilan muille kuin PC-tulosignaalille.
”Kirkas”: Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä.
”Vakio”: Normaali kuva. Suositeltava tavallisessa kotikatselussa.
”Elokuva”: Elokuvien katselu. Sopii parhaiten teatterin kaltaiseen ympäristöön.
”Digikuvat”: Digikuvien katselu.
Näyttötila (vain PCtilassa)
Valitsee näyttötilan PC-tulosignaalin kuvalle.
”Video”: Videokuvat.
”Teksti”: Teksti, kaaviot tai taulukot.
”Digikuvat”: Digikuvien katselu.
Taustavalo:
Säätää taustavalon kirkkautta.
Kontrasti
Lisää tai vähentää kuvan kontrastia.
Kirkkaus:
Vaalentaa tai tummentaa kuvaa.
Värikylläisyys:
Lisää tai vähentää värin voimakkuutta.
Värisävy:
Vähentää tai lisää vihreän ja punaisen sävyjä.
MENU-toimintojen käyttö
Kuvatila
z
• Kohtaa ”Värisävy:” voidaan säätää vain NTSC-värisignaalille (esim. amerikkalaiset
videonauhat).
Terävyys:
Terävöittää tai pehmentää kuvaa.
Värisävy:
Säätää kuvan valkoisuutta.
”Kylmä”: Antaa valkoiselle sinertävän sävyn.
”Neutraali”: Antaa valkoiselle neutraalin sävyn.
”Lämmin”: Antaa valkoiselle punertavan sävyn.
z
• Kohtaa ”Lämmin” ei voi valita, kun ”Kuvatila” on valinnassa ”Kirkas”.
Kohinanvaimennus:
Vähentää kuvan häiriöitä (lumisadetta), jos lähetyssignaali on heikko.
”Korkea/Keski/Matala”: Säätää kohinanvaimennuksen tehoa.
”Pois”: Kytkee ”Kohinanvaimennus:”-toiminnon pois päältä.
MPEGkohinanvaimennus
Vähentää MPEG-muotoon pakatun kuvan kohinaa.
Jatkuu
21 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Palautus
Nollaa kaikki ”Kuvasäädöt”-valikon asetukset tehdasasetuksiin lukuun ottamatta
”Kuvatila”- ja ”Näyttötila”-asetuksia (vain PC-tila).
~
• ”Kirkkaus:”-, ”Värikylläisyys:”-, ”Värisävy:”- ja ”Terävyys:”-asetukset eivät ole käytettävissä, jos ”Kuvatila”-asetuksena
on ”Kirkas” tai jos ”Näyttötila”-asetuksena on ”Teksti”.
• ”Kohinanvaimennus” ja ”MPEG-kohinanvaimennus” eivät ole käytettävissä, kun ”Kuvatila” on valinnassa ”Kirkas” tai
”Digikuvat” tai kun ”Näyttötila” on valinnassa ”Teksti” tai ”Digikuvat”.
Äänisäädöt
Tehoste:
Äänitilan valinta.
”Dynaaminen”: Parantaa äänen selkeyttä ja läsnäoloa, jolloin musiikki tuntuu
realistisemmalta.
”Vakio”: Parantaa äänen selkeyttä, yksityiskohtaisuutta ja läsnäolon vaikutelmaa.
”Selkeä ääni”: Selkeyttää puheäänen kuulumista.
Surround
Surround-tilan valinta.
”Surround”: Surround-äänentoistoa varten (vain stereo-ohjelmat).
”Simuloitu stereo”: Lisää monofonisiin ohjelmiin surround-ääntä jäljittelevän
tehosteen.
”Pois”: Normaalia monofonista tai stereofonista vastaanottoa varten.
Diskantti
Säätää korkeita ääniä.
Basso
Säätää matalia ääniä.
Tasapaino
Korostaa vasemman tai oikean kaiuttimen tasapainoa.
Palautus
Nollaa kaikki ”Äänisäädöt”-valikon asetukset tehdasasetuksiin.
Kaksiääni
Asettaa äänen kuulumaan kaiuttimesta stereo- tai kaksikielisissä lähetyksissä.
”Stereo”, ”Mono”: Stereolähetykset.
”A”/”B”/”Mono”: Kaksikielisissä lähetyksissä valitaan ”A” äänikanavalle 1, ”B”
äänikanavalle 2 tai ”Mono” monokanavalle, jos se on saatavilla.
z
• Jos valitset muun televisioon kytketyn laitteen, aseta ”Kaksiääni” valintaan ”Stereo”, ”A” tai
”B”.
Autom. Tasosäätö
Säilyttää tasaisen äänenvoimakkuuden tason myös silloin, kun äänitaso vaihtelee
(esim. mainokset kuuluvat usein voimakkaammalla äänellä kuin ohjelmat).
Kaiutin
Kytkee television kaiuttimet päälle/pois päältä.
”Television kaiutin”: Television kaiuttimet kytketään päälle, jotta television ääntä
voidaan kuunnella television kaiuttimista.
”Äänijärjestelmä”: Television kaiuttimet kytketään pois päältä, koska television
ääntä halutaan kuunnella ainoastaan television äänilähtöliitäntöihin kytketyn
ulkoisen äänilaitteen kautta.
~
• ”Tehoste:”-, ”Surround”-, ”Diskantti”-, ”Basso”-, ”Tasapaino”-, ”Palautus”- ja ”Autom. Tasosäätö” -asetukset eivät ole
käytettävissä, jos ”Kaiutin”-asetuksena on ”Äänijärjestelmä”.
22 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Eko
Virransäästö
Valitsee virransäästötilan television energiankulutuksen vähentämiseksi.
”Standardi”: Oletusasetukset.
”Vähennä”: Vähentää television virrankulutusta.
”Kuva pois”: Kytkee kuvan pois näkyvistä. Voit kuunnella ääntä kuvan ollessa
poissa näkyvistä.
Television
valmiustila
Valitsee ajan (”1 h”, ”2 h” tai ”3 h”), jonka kuluttua televisio kytkeytyy
automaattisesti valmiustilaan, jos sitä ei tänä aikana käytetä.
PC-virranhallinta
Kun tämä asetus on ”Päällä”, televisio siirtyy valmiustilaan, jos tietokoneesta ei tule
signaalia. Koskee vain PC-tuloa.
Palautus
Nollaa kaikki ”Eko”-asetukset tehdasasetuksiin.
Ominaisuudet
Kuvasuhde
Muuttaa kuvasuhdetta. Lisätietoja kuvasuhteesta, katso sivu 14.
Kuvasuhde
(vain PC-tilassa)
”Normaali”: Kuva näytetään alkuperäisessä koossa.
”Koko kuva”: Suurentaa kuvan siten, että se täyttää koko näytön.
RGB keskitys
Säätää kuvaa vaakasuunnassa näytön keskelle.
z
• Tämä vaihtoehto on käytössä vain, jos television takana oleviin Scart-liittimiin
AV1 tai
/
/
AV2 on kytketty RGB-signaalilähde.
PC säädöt
/
/
Mukauttaa television näytön käytettäväksi tietokoneen näyttölaitteena.
z
• Tämä toiminto on käytettävissä vain jos tietokoneesta vastaanotetaan signaalia.
”Vaihe”: Säätää näyttöä, kun osa näkyvästä tekstistä tai kuvasta on epäselvä.
”Pikselikoko”: Suurentaa tai pienentää näytön kokoa vaakasuunnassa.
”Vaakasiirto”: Siirtää kuvaa oikealle tai vasemmalle.
”Pystysiirto”: Siirtää kuvaa ylös tai alas.
”Palautus”: Palauttaa tehdasasetukset.
Uniajastin
Voit asettaa ajan, jonka jälkeen televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Kun ”Uniajastin”-toiminto on käytössä, television etupaneelin (Uniajastin)
-ilmaisin palaa oranssina.
z
• Jos katkaiset televisiosta virran ja kytket virran uudelleen, ”Uniajastin”-toiminnon
asetukseksi palaa ”Pois”.
• Ruutuun tulee ilmoitus minuutti, ennen kuin järjestelmä siirtyy valmiustilaan.
23 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
MENU-toimintojen käyttö
z
• ”Autom.” on käytettävissä vain PAL- ja SECAM-ohjelmalähteissä.
Perusasetukset
Uudelleenasennus
Käynnistää aloitusasetukset, joissa valitaan kieli, maa/alue ja sijainti sekä viritetään
kaikki saatavilla olevat digitaaliset ja analogiset kanavat. Tavallisesti tätä
toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, sillä kieli ja maa/alue on valmiiksi valittu ja
kanavat viritetty television asennuksen yhteydessä (sivu 7). Tämän toiminnon avulla
viritys voidaan kuitenkin tehdä uudelleen (esim. muuton jälkeen).
Kieli
Valitsee kielen, jolla valikot näytetään.
Automaattinen
viritys
(vain analogisessa
tilassa)
Virittää kaikki mahdolliset analogiset kanavat.
Tavallisesti tätä toimenpidettä ei tarvitse suorittaa, sillä kanavat on valmiiksi
viritetty television asennuksen yhteydessä (sivu 7). Tämän toiminnon avulla voit
kuitenkin uusia toimenpiteen (esimerkiksi, jos haluat virittää television uudelleen
muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiä lähetysasemien uusia kanavia).
Kanavien järjestely
(vain analogisessa
tilassa)
Muuttaa järjestystä, jossa analogiset kanavat on tallennettu televisioon.
1 Valitse uuteen paikkaan siirrettävä kanava painikkeilla F/f ja paina
lopuksi g.
2 Valitse uusi paikka kanavalle painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen .
AV esivalinta
Tällä toiminnolla voit nimetä laitteet, jotka on kytketty television kyljessä ja takana
sijaitseviin liitäntöihin. Nimi tulee hetkeksi näkyviin näytölle, kun laite valitaan.
1 Valitse haluamasi ohjelmalähde painikkeilla F/f ja paina sen jälkeen
.
2 Valitse sen jälkeen jokin alla kuvatuista vaihtoehdoista painamalla F/f
ja paina sen jälkeen .
• AV1 (tai AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/Component/PC), VIDEO, DVD,
CABLE, GAME, CAM, SAT: Jokin valmiiksi määritetyistä nimistä annetaan
kytketylle laitteelle.
• ”Editoi:”: Voit antaa oman nimen.
1 Valitse kirjain tai numero painikkeella F/f (välilyönnin saat
painikkeella ”_”) ja paina sen jälkeen g.
Jos syötät väärän merkin
Valitse väärä merkki painikkeella G/g. Valitse sen jälkeen oikea merkki
painikkeella F/f.
2 Toista vaihetta 1, kunnes nimi on oikein, ja paina sitten
HDMIperusasetukset
.
Tämän avulla voit määrittää television olemaan yhteydessä HDMI-ohjaustoimintoa
tukevan ja television HDMI-liittimiin kytketyn laitteen kanssa. Huomaa, että
yhteysasetukset on tehtävä myös liitettyyn laitteeseen.
”HDMI-ohjaus”: Voit valita, kytketäänkö television ja siihen kytketyn HDMIohjauksen kanssa yhteensopivan laitteen toiminnot yhteen.
”Autom. virrankatkaisu”: Kun asetus on ”Päällä”, HDMI-ohjauksen kanssa
yhteensopivan laitteen virta katkeaa, kun televisio asetetaan valmiustilaan
kaukosäätimellä.
”Virta televisioon”: Kun asetus on ”Päällä”, television virta kytkeytyy päälle, kun
HDMI-ohjauksen kanssa yhteensopivan laitteen virta kytketään.
”Laiteluettelon päivitys”: Luo tai päivitä ”HDMI-laiteluettelo”. Televisioon voi
kytkeä enintään 11 yhteensopivaa laitetta, ja yhteen liitäntään voi kytkeä kerralla
enintään 5 laitetta. Päivitä ”HDMI-laiteluettelo”, kun muutat kytkentöjä tai
asetuksia.
”HDMI-laiteluettelo”: Tuo näkyviin luettelon televisioon kytketyistä HDMIohjauksen kanssa yhteensopivista laitteista.
24 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Äänentaso
Tästä kohdasta voit säätää äänenvoimakkuuden tason erikseen jokaiselle televisioon
kytketylle laitteelle.
PC-äänitulo
Valitsee kytketyn HDMI 1 -laitteen (DVI-HDMI) tai tietokoneen äänen (sivu 18).
Manuaalinen viritys
(vain analogisessa
tilassa)
Muuttaa käytettävissä olevaa analogisten kanavien asetusta.
Valitse muutettava kanavanumero painamalla F/f. Paina sen jälkeen
.
Järjestelmä
Ohjelmakanavien manuaalinen viritys.
1 Valitse painikkeilla F/f kohta ”Järjestelmä” ja paina sen jälkeen .
2 Valitse jokin seuraavista television lähetysjärjestelmistä painikkeilla F/f
ja paina sen jälkeen G.
B/G: Länsi-Euroopan maat
D/K: Itä-Euroopan maat
L: Ranska
I: Yhdistynyt kuningaskunta
~
• Tämä vaihtoehto on käytössä vain riippuen maasta, jonka olet valinnut kohtaan ”Maa”
(sivu 6).
Kanava
1 Valitse painikkeilla F/f kohta ”Kanava” ja paina sen jälkeen
2 Valitse painikkeilla F/f vaihtoehto ”S” (kaapelikanavat) tai
”C” (maanpäälliset kanavat) ja paina lopuksi g.
3 Viritä kanavat seuraavalla tavalla:
.
Etsi seuraava mahdollinen kanava painamalla F/f. Kun kanava on löytynyt, haku
pysähtyy. Voit jatkaa etsimistä painamalla F/f.
Jos tiedät kanavan numeron (taajuuden)
Syötä haluamasi lähetyksen kanavanumero tai videokanavan numero
numeropainikkeilla.
4
Paina
ja hyppää kohtaan ”Vahvista” ja paina sitten
.
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
Nimi
Nimeää valitun kanavan valitsemallasi nimellä, jossa voi olla korkeintaan viisi
kirjainta tai numeroa.
AFT
Voit hienosäätää valitun kanavanumeron manuaalisesti, jos kuvanlaatua tarvitsee
parantaa.
Äänisuodin
Parantaa yksittäisen kanavan ääntä, mikäli monolähetyksissä esiintyy häiriöitä.
Joskus epätavallisen ohjelmalähteen ääni saattaa kuulua vääristyneenä tai
katkonaisesti monoäänisiä ohjelmia katseltaessa.
Jos äänihäiriöitä ei ole, tämä vaihtoehto on suositeltavaa jättää tehdasasetukseen
”Ei”.
~
• ”Äänisuodin” ei ole käytettävissä, kun ”Järjestelmä” on asetettu valintaan ”L”.
Ohita
Ohittaa käyttämättömät analogiset kanavat, kun valitset kanavat painikkeella
PROG +/-. (Voit kuitenkin valita ohitetun kanavan numeropainikkeilla.)
Vahvista
Tallentaa ”Manuaalinen viritys” -asetuksiin tehdyt muutokset.
25 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
MENU-toimintojen käyttö
Jos et tiedä kanavan numeroa (taajuutta)
Digi-tv-asetukset
Digikanavien viritys
Automaattiviritys
Virittää kaikki saatavilla olevat digitaaliset kanavat.
Tämän toiminnon avulla voit uusia toimenpiteen esimerkiksi, jos haluat virittää
television uudelleen muutettuasi uuteen asuntoon tai etsiä lähetysasemien uusia
kanavia. Paina .
Kanavapaikkojen järjestely
Poistaa kaikki televisioon tallennetut turhat digitaaliset kanavat ja muuttaa
tallennettujen digitaalisten kanavien järjestystä.
1 Valitse poistettava tai toiseen paikkaan siirrettävä kanava painikkeilla
F/f.
Syötä haluamasi lähetyksen kolminumeroinen kanavanumero numeropainikkeilla.
2 Voit poistaa digitaalikanavia tai muuttaa niiden järjestystä seuraavalla
tavalla:
Digitaalikanavan poistaminen
Paina
.
. Kun näytölle tulee vahvistusviesti, paina G ja valitse ”Kyllä” ja paina lopuksi
Digitaalisten kanavien järjestyksen muuttaminen
Paina g ja valitse sen jälkeen uusi kanavapaikka painikkeilla F/f. Paina lopuksi G.
3 Paina RETURN.
Digitaalinen käsinviritys
Virittää digitaaliset kanavat manuaalisesti.
1 Valitse manuaalisesti viritettävä kanava numeropainikkeella ja viritä
kanava painamalla F/f.
2 Kun saatavilla olevat kanavat ovat löytyneet, tallenna ohjelmat painamalla
.
Viritä muut kanavat manuaalisesti toistamalla edellä kuvatut toimenpiteet.
Digi-tv-asetukset
Tekstitysasetukset
”Tekstityksen asetukset”: Kun ”Huonokuuloiselle” valitaan, tekstityksen kanssa
voi näkyä myös visuaalisia apumerkkejä (mikäli televisiokanava lähettää nämä
tiedot).
”Tekstityskieli”: Valitsee kielen, jolla tekstitykset näytetään.
Ääniasetukset
”Äänityyppi”: Vaihtaa huonokuuloisille tarkoitettuun lähetykseen, kun
”Huonokuuloiselle” valitaan.
”Äänikieli”: Valitsee ohjelmassa käytetyn kielen. Jotkut digitaaliset kanavat voivat
lähettää ohjelmalle useita äänikieliä.
”Äänikuvaus”: Televisio antaa puheäänisen kuvauksen (kerronta) tai visuaalisia
merkkejä, jos televisiokanava lähettää nämä tiedot.
”Sekoitusosuus”: Säätää television äänen ja äänikuvauksen tasoja.
z
• Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ”Äänikuvaus” on valinnassa ”Päällä”.
26 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Palkin tila
”Tavallinen”: Näyttää ohjelmatiedot digitaalisessa palkissa.
”Täysi”: Näyttää ohjelmatiedot digitaalisessa palkissa sekä yksityiskohtaiset tiedot
palkin alapuolella.
Katselun esto
Asettaa ikärajan ohjelmille. Asetetun ikärajan ylittäviä ohjelmia voidaan katsella
vain, kun ensin on annettu oikea PIN-koodi.
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
Jos et ole asettanut PIN-koodia, näkyviin tulee PIN-koodin syöttöikkuna. Noudata
ohjeita, jotka on annettu alla olevassa kohdassa ”PIN-koodi”.
2 Valitse ikäraja painikkeilla F/f tai valitse ”Ei ole” (ei katselun estoa) ja
paina lopuksi .
3 Paina RETURN.
PIN-koodi
PIN-koodin asettaminen ensimmäisen kerran
1 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Paina RETURN.
PIN-koodin vaihtaminen
1 Anna PIN-koodi numeropainikkeilla.
2 Anna uusi PIN-koodi numeropainikkeilla.
3 Paina RETURN.
z
Oletusarvoinen PIN-koodi 9999 hyväksytään aina.
• ”Päällä”: Vaihtaa automaattisesti kesä- ja talviajan välillä kalenterin mukaan.
• ”Ei”: Kellonaika on kohdassa ”Aikavyöhyke” asetetun aikaeron mukainen.
CA-moduulin asennus
• Voit siirtyä maksu-TV-palveluun hankittuasi maksutelevisiomoduulin (CAM) ja
katselukortin. Sivulla 17 näkyy
(PCMCIA) -korttipaikan sijainti.
27 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
MENU-toimintojen käyttö
Tekniset asetukset
”Autom. Palveluiden päivitys”: Uusien digitaalisten palvelujen etsiminen ja
tallentaminen televisioon.
”Järjestelmäpäivitys”: Tämä televisio voi vastaanottaa ohjelmistopäivityksiä
lähetyskanavan signaalin kautta. Jotta päivityksiä voidaan vastaanottaa, Tekniset
asetukset -valikon kohdan Järjestelmäpäivitys on oltava valinnassa ”Päällä”. Kun
päivitys on saatavilla, käyttäjälle ilmoitetaan siitä, ja television näytölle avautuvat
ikkunat opastavat ohjelmiston päivittämisessä. Kun päivitys on ladattu televisioon,
käyttäjän on asennettava uusi ohjelmisto siirtymällä upg-tiedoston kohdalle nuoli
oikealle -painikkeella. Älä katkaise virtaa televisiosta asennuksen aikana.
”Järjestelmätiedot”: Näyttää nykyisen ohjelmistoversion ja signaalitason.
”Aikavyöhyke”: Tästä kohdasta voit valita manuaalisesti aikavyöhykkeen, ellei se
ole sama kuin maasi/alueesi oletusarvoinen aikavyöhykeasetus.
”Automaattinen kesäaika”: Tästä voit valita, vaihdetaanko kellonaikaa
automaattisesti kesä-/talviajan välillä.
Lisätietoja
Lisävarusteiden asentaminen
(seinäasennuskiinnitin)
Asiakkaille:
Tuotteen suojelemiseksi ja turvallisuuden vuoksi Sony suosittelee, että television seinäasennus
annetaan Sonyn jälleenmyyjän tai asiantuntevan urakoitsijan tehtäväksi. Älä yritä asentaa laitetta
itse.
Sony-jälleenmyyjille ja huoltoliikkeille:
Noudata turvallisuusohjeita tämän tuotteen asennuksessa, kausihuollossa ja tarkastuksessa.
TV voidaan asentaa SU-WL500-seinätelineen avulla (myydään erikseen).
• Katso asennusohjeet seinäasennuskiinnittimen mukana toimitetuista ohjeista.
• Katso kohtaa ”Pöytätelineen irrottaminen televisiosta” (sivu 8).
• Katso kohtaa ”Television asennusmittataulukko” (sivu 29).
• Katso kohtaa ”Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaavakuva ja taulukko” (sivu 29).
~
• Aseta televisio pöytäjalustalle, kun kiinnität asennuskoukkua.
Ruuvi
(+PSW6 × 16)
Neli
kulmainen
reikä
Asennuskoukku
Tämän tuotteen asentaminen edellyttää riittävää ammattitaitoa erityisesti sen määrittämiseksi, kestääkö
seinä television painon. Tämän tuotteen seinään asentaminen on jätettävä Sonyn jälleenmyyjän tai
huoltoliikkeen tehtäväksi ja asennuksen turvallisuuteen on kiinnitettävä riittävästi huomiota. Sony ei ole
vastuussa mistään vahingosta tai vammoista, jotka johtuvat tuotteen väärästä käsittelystä tai asennuksesta.
28 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Television asennusmittataulukko
Ruudun keskipiste
Yksikkö: cm
Näytön mitat
Mallin nimi
Ruudun
keskikohdan
mitta
Pituudet kussakin asennuskulmassa
Kulma (0°)
Kulma (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40S55/P55xx
99,6
61,2
12,2
43,3
15,8
33,8
57,5
47,1
KDL-37S55/P55xx
92,7
57,4
14
43,2
15,6
32,4
54,2
46,8
Edellä olevan taulukon mitat voivat vaihdella hieman asennuksen mukaan.
VAROITUS
Seinän on kestettävä asennettavan television painoon verrattuna vähintään nelinkertainen paino. Tarkista
laitteen paino kohdasta ”Tekniset tiedot” (sivu 30).
Ruuvien ja koukkujen sijainnin kaavakuva ja taulukko
Mallin nimi
Ruuvien sijainti
Koukkujen sijainti
d, g
b
KDL-37S55/P55xx
d, g
b
Lisätietoja
KDL-40S55/P55xx
* Koukun asentoja ”a” ja ”c” ei voi käyttää yllä olevan taulukon mallille.
Ruuvien sijainti
Koukkujen sijainti
a*
b
c*
29 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Tekniset tiedot
Mallin nimi
Järjestelmä
Näyttöpaneeli
TV-järjestelmä
KDL-40S55/P55xx
LCD-paneeli (nestekidenäyttö)
Väri-/videojärjestelmä
Kanavien näkyvyysalue
Ääniteho
Tulo-/lähtöliitännät
Antenni
/
/AV1*1
/
/
KDL-37S55/P55xx
AV2*2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
AV3
AV3
Maavalinnasta riippuen
Analoginen: B/G/H, D/K, L, I
Digitaalinen: DVB-T
Analoginen: PAL, PAL60 (vain videotulo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (vain videotulo)
Digitaalinen: MPEG-2 MP@ML
Analoginen: 46.25 - 855.25 MHz
Digitaalinen: VHF/UHF
10 W + 10 W (RMS)
75 ohmin ulkoinen VHF/UHF-liitäntä
21-nastainen Scart-liitäntä, joka sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon ja analogisen TV-audio-/
videolähdön.
21-nastainen Scart-liitäntä, joka sisältää audio-/videotulon, RGB-tulon, S-Video-tulon ja audio-/
videolähdön.
Tuetut formaatit: 1080p,1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmia, 0,3 V negatiivinen tahdistus/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmia
Audiotulo (RCA-liitännät)
Video: 1080p,1080p24,1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: 2-kanavainen lineaarinen PCM
32, 44,1 ja 48 kHz, 16, 20 ja 24 bittiä
Tietokone (katso sivua 31)
Analoginen ääniliitäntä (miniliitäntä) (vain HDMI1)
Videotulo (RCA-liitäntä)
Audiotulo (RCA-liitännät)
Audioulostulo (vasen/oikea) (RCA-liitännät)
PC IN
i
PC-tuloliitäntä (15-nastainen Dsub) (katso sivua 31)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, ei Sync on Green -signaalia/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmia/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmia, H/V Sync: TTL-taso
PC-äänituloliitäntä (miniliitäntä)
Kuulokkeiden liitin
USB-portti
Maksu-TV:n korttiaukko (CAM)
Virtalähde ja muut tiedot
Virtavaatimukset
Näytön koko
Näytön erottelutarkkuus
Virrankulu“Koti”/
tus
“Normaali”tilassa
“Myymälä”/
“Kirkas”tilassa
Valmiustilassa*3
Mitat
(jalustan
(l × k × s)
kanssa)
(ilman jalustaa)
Paino
(jalustan
kanssa)
(ilman jalustaa)
Vakiovarusteet
Lisävarusteet
220–240 V AC, 50 Hz
40 tuumaa
(noin 101,6 cm kulmittain mitattuna)
1.920 pistettä (vaaka) × 1.080 viivaa (pysty)
37 tuumaa
(noin 93,98 cm kulmittain mitattuna)
151 W
137 W
180 W
167 W
0,3 W tai vähemmän
Noin 99,6 × 66,3 × 25,9 cm
Noin 92,7 × 62,7 × 25,9 cm
Noin 99,6 × 61,2 × 10,9 cm
Noin 92,7 × 57,4 × 9,6 cm
Noin 19,0 kg
Noin 16,5 kg
Noin 17,0 kg
Noin 14,5 kg
Katso ”1: Mukana toimitettujen lisävarusteiden tarkistaminen” sivulla 4.
Katso kohta ”Lisävarusteiden asentaminen (seinäasennuskiinnitin)” sivulla 28.
*1
AV1-lähtöliitännät ovat käytössä vain analogisissa televisioissa.
*2 AV2-lähtöliitännät nykyiseen näyttöön (ei koske PC-, HDMI- tai 1080i-Component-liitäntää).
30 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
*3 Valmiustilan virrankulutus on tämä sen jälkeen, kun televisio on suorittanut välttämättömät digitaaliset prosessit
valmiustilaan kytkemisen jälkeen.
Laitteen muotoilua ja teknisiä arvoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
PC-tulosignaalin tekniset tiedot (PC IN
Signaalit Vaaka (pikseli)
)
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
UXGA
1600
1200
75
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
• Television PC-tulo ei tue tahdistusta (vihreä) eikä komposiittitahdistusta.
• Television PC-tulo ei tue lomitettuja signaaleita.
• Television PC-tulo tukee edellä olevassa taulukossa mainittuja signaaleita 60 Hz:n pystytaajuudella.
PC-tulosignaalin tekniset tiedot (HDMI IN 1, 2 ja 3)
Signaalit Vaaka (pikseli)
Pysty (viiva)
Vaakataajuus
(kHz)
Pystytaajuus
(Hz)
Vakio
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA-ohjeet
XGA
1024
768
48,4
60
VESA-ohjeet
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
31 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Lisätietoja
VGA
Ääni
Vianmääritys
Tarkista, vilkkuuko 1 (valmiustila)
-merkkivalo punaisena.
Kun merkkivalo vilkkuu
Television sisäinen vianmääritys on käynnissä.
Katkaise televisiosta virta painamalla sen sivulla
olevaa 1-painiketta, irrota verkkovirtajohto ja ota
yhteyttä jälleenmyyjään tai Sony-huoltoon.
Jos punainen merkkivalo vilkkuu 19 kertaa, katkaise
virta televisiosta ja irrota viallinen USB-laite.
Jos punainen merkkivalo vilkkuu 20 kertaa, katkaise
virta televisiosta ja irrota viallinen CAM-laite.
Kun merkkivalo ei vilku
1 Tarkista alla olevassa taulukossa mainitut
kohdat.
2 Jos ongelma ei poistu, toimita televisio
huoltoon valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kuva
Ei kuvaa (näyttö on musta) eikä ääntä
• Tarkista antenniliitäntä.
• Kytke television verkkovirtajohto ja paina television
sivulla olevaa 1-painiketta.
• Jos 1 (valmiustila) -merkkivalo palaa punaisena, paina
"/1.
Ei kuvaa eikä valikkotietoja Scart-liittimeen
kytketyssä laitteessa
• Hae näkyviin kytkettyjen laitteiden luettelo painikkeella
ja valitse haluamasi tulo.
• Tarkista lisälaitteen ja television välinen liitäntä.
Kaksinkertainen kuva tai haamukuva
• Tarkista antenniliitäntä.
• Tarkista antennin sijainti ja suunta.
Näytössä näkyy vain lumisadetta ja häiriöitä
• Tarkista, onko antenni vioittunut tai taipunut.
• Tarkista, onko antenni käyttöikänsä lopussa (3-5 vuotta
normaalikäytössä, 1-2 vuotta merenrannalla).
Kuva- tai äänihäiriöitä televisiokanavaa
katseltaessa
• Hienosäädä kuvaa ”AFT”-toiminnolla (sivu 25).
Näytössä näkyy pieniä mustia pisteitä ja/tai
kirkkaita pisteitä
• Näytön kuva muodostuu pikseleistä. Näytöllä näkyvät
pienet mustat pisteet ja/tai kirkkaat pisteet (pikselit)
eivät ole merkki viasta.
Hyvä kuva, mutta ei ääntä
• Paina 2 + tai % (Mykistys).
• Tarkista, onko ”Kaiutin” valinnassa ”Television
kaiutin” (sivu 22).
Kanavat
Haluttua kanavaa ei voi valita
• Vaihda digitaalisen ja analogisen tilan välillä ja valitse
haluamasi digitaalinen/analoginen kanava.
Jotkin kanavat ovat tyhjiä
• Vain salattu/tilauskanava. Tilaa maksutelevisiopalvelu.
• Kanavaa käytetään vain tiedoille (ei kuvaa eikä ääntä).
• Kysy lähetysasemalta lähetyksen tarkat tiedot.
Digitaaliset kanavat eivät näy
• Ota yhteys televisioasentajaan ja selvitä, onko alueella
digitaalisia lähetyksiä.
• Hanki antenni, jonka vahvistus on suurempi.
Muut ongelmat
Televisio sammuu itsestään (siirtyy
valmiustilaan)
• Tarkista, onko ”Uniajastin” (sivu 23) tai ”Television
valmiustila” (sivu 23) käytössä.
• Jos televisio ei vastaanota mitään signaalia eikä mitään
toimenpidettä suoriteta 15 minuutin kuluessa, televisio
kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan.
Kuva- ja/tai äänihäiriöitä
• Pidä televisio poissa sähköhäiriöiden lähettyviltä, joita
voivat aiheuttaa esimerkiksi autot, moottoripyörät,
hiustenkuivaajat tai optiset laitteet.
• Jätä asennuksen yhteydessä lisälaitteen ja television
väliin vähän tilaa.
• Tarkista antenni-/kaapelikytkentä.
• Pidä antennin/kaapelitelevision kaapeli poissa muiden
liitäntäjohtojen läheltä.
Kaukosäädin ei toimi
• Vaihda paristot.
HDMI-laite ei näy ”HDMI-laiteluettelo”-luettelossa
• Tarkista, että laite tukee HDMI-ohjausta.
Kuvaruudussa näkyy ”Tallennusnäyttötila:
Päällä”
• Televisio on ”Myymälä”-tilassa. Valitse
”Uudelleenasennus”-toiminnossa ”Sijainti”-asetukseksi
”Koti” (sivu 7).
Värilähetyksessä ei ole värejä
• Valitse ”Palautus” (sivu 22).
Värejä ei ole tai ne ovat epäsäännöllisiä, kun
signaali välitetään
COMPONENT IN
-liitännöistä
• Tarkista
COMPONENT IN -liitäntöjen kytkennät
ja tarkista, ovatko kaikki liittimet kytketty kunnolla
oikeisiin liitäntöihin.
32 FI
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Introduksjon
Takk for at du valgte dette Sony-produktet.
Les gjennom denne håndboken før du begynner å bruke
TV-en, og ta vare på den for fremtidig referanse.
Varemerker
•
er et registrert varemerke for DVB-prosjektet.
• HDMI, HDMI-logoen og High-Definition Multimedia
Interface er varemerker eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC.
Merknader for digital TV-funksjon
• Alle funksjoner som gjelder digital-TV (
) vil kun
fungere i land eller områder der DVB-T (MPEG2)
digitale, vanlige signaler kringkastes. Ta kontakt med
din lokale forhandler for å bekrefte hvorvidt du kan
motta et DVB-T-signal der du bor.
• Selv om denne TV-en følger DVB-T-spesifikasjoner,
kan ikke kompatibilitet med fremtidige DVB-T digitale,
vanlige kringkastinger ikke garanteres.
• Endel digitale TV-funksjoner er muligens ikke
tilgjengelige i noen land.
Om modellnavnet i denne håndboken
"xx" som kommer til syne på modellnavnet samsvarer med
to sifre som er knyttet til designet eller fargevarianten.
Produsenten av dette produktet er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Autorisert representant for EMC og produktsikkerhet
er Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti
saker vennligst se adressene nevnt i det separate
service eller garantidokumentet.
2 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Innhold
Oppstart
4
Sikkerhetsinformasjon .....................................................................................................9
Forholdsregler.................................................................................................................10
Oversikt over fjernkontrollen .........................................................................................11
Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en .....................................................12
Se TV
Se TV ................................................................................................................................13
Bruke den digitale elektroniske programguiden (EPG)
.....................................15
Bruke den digitale favorittlisten
...........................................................................16
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr ....................................................................................................17
Vise bilder fra utstyr som er koblet til TV-en................................................................18
Spille av fotoer/musikk via USB ....................................................................................19
Bruke kontroll for HDMI..................................................................................................20
Bruke MENU-funksjonene
Navigere gjennom menyene ..........................................................................................21
Innstillinger......................................................................................................................22
Tilleggsinformasjon
Montere tilbehøret (Veggmonteringskonsoll) ..............................................................29
Spesifikasjoner................................................................................................................31
Feilsøking ........................................................................................................................33
: kun for digitale kanaler
Før du bruker TV-en, må du lese “Sikkerhetsinformasjon” (side 9). Oppbevar denne bruksanvisningen for
senere referanse.
3 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
NO
Oppstart
1: Kontrollere
tilbehøret
2: Montering av
sokkelen
Fjernkontrollen RM-ED017 (1)
Nettledning (type C-6) (1) (unntatt for 37 tommer)
AA-batterier (type R6) (2)
Sokkel (1)
Skruer til sokkel (4)
Følg de nødvendige installasjonstrinnene for
plassering på et TV-stativ.
1
2
Åpne esken og ta ut sokkelen og skruene.
3
Fest TV-en til sokkelen i
overensstemmelse med pilmarkeringene
som styrer skruehullene med de
vedlagte skruene.
Plasser TV-en på sokkelen. Pass på at
ikke kablene kommer i veien..
Sette batterier i fjernkontrollen
Dytt og skyv for å åpne.
~
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige batterityper eller blande
gamle og nye batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig måte. Noen
steder kan kassering av batterier være lovregulert.
Kontakt de lokale myndighetene hvis du vil vite mer om
dette.
• Vær forsiktig når du bruker fjernkontrollen. Du må ikke
slippe, tråkke på eller søle noen form for væske på
fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en varmekilde, et
sted der den kan bli utsatt for direkte sollys eller i et
fuktig rom.
~
• Hvis du bruker en elektrisk skrumaskin, still inn
tiltrekkingsmomentet på ca. 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Oppstart
3: Koble til antenne/
videospiller/DVDopptaker
Kopling av antenne/VCR/DVD-opptaker med HDMI
~
• Dette produktet har blitt testet og funnet i
overensstemmelse med grensene som er definert i EMCdirektivet for bruk av ledninger som ikke er lengre enn
3 meter.
Koaksialkabel
Koble til kun en antenne
HDMI-kabel
Koaksialkabel
Koaksialkabel
Kopling av antenne/VCR/DVD-opptaker med SCART
VCR/DVD-opptaker
4: Forhindre at TV-en
velter
AV1
AV2
Koaksialkabel
Scart-kabel
Koaksialkabel
3
2
VCR/DVD-opptaker
~
• AV1-utganger er bare tilgjengelig for analog TV.
• AV2-utganger til gjeldende skjerm (unntatt PC, HDMI,
Component 1080i).
1
1
Sett en treskrue (diameter 4 mm,
medfølger ikke) inn i TV-stativet.
Fortsatt
5 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
2
Skru en maskinskrue (M4 x 20, medfølger
ikke) inn i skruehullet på TV-en.
3
Bind sammen treskruen og maskinskruen
med et solid tau.
6: Velge språk, land/
region og brukssted
z
• Et ekstra støttebeltesett fra Sony brukes for å sikre TVen. Kontakt ditt nærmeste Sony-servicesenter for å
kjøpe dette settet. Du må ha modellnavnet på TV-en
klart når du tar kontakt med servicesenteret.
5: Binde sammen
kablene
Du kan feste sammen forbindelseskablene som vist
nedenfor.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
GUIDE
3,4,5
RETURN
TOOLS
MENU
~
• Ikke fest strømkabelen sammen med de andre
forbindelseskablene.
1
Koble TV-støpselet til stikkontakten
(220-240V AC, 50Hz).
2
Trykk 1 på siden av TV-en.
Når du skrur på TVn for første gang vil
språkmenyen vises på skjermen.
~
• Når du slår på TV-apparatet lyser strømindikatoren
grønt.
3
Trykk på F/f for å velge språk for
menyskjermbildet, trykk så på .
Auto Start-up
Language
English
Country
Nederlands
Location
Italiano
Deutsch
Select:
Confirm:
6 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
4
7: Stille inn TV-en
automatisk
1
Trykk på
Oppstart
Trykk på F/f for å velge land/region der
TV-en skal brukes, trykk så på .
.
Hvis landet/regionen som du vil bruke på TVen
ikke finnes på listen, velg "-" istedenfor et land/
en region.
5
Trykk F/f for å velge bruksstedet for TV
apparatet og trykk .
TV-en begynner å søke etter alle tilgjengelige
digitale kanaler fulgt av alle tilgjengelige
analoge kanaler. Dette kan ta litt tid, men ikke
trykk på noen knapper på TV-en eller
fjernkontrollen mens dette pågår.
Hvis du får en melding som ber deg bekrefte
antennetilkoblingen
Det ble ikke funnet noen digitale eller analoge
kanaler. Kontroller alle antennetilkoblinger, og
trykk på
for å starte den automatiske
innstillingen på nytt.
2
I Butikk-modus, nullstilles noen innstillinger
periodisk for bruk i butikk.
Denne funksjonen velger den første
bildemodusen som best passer de typiske
lysforholdene for disse omgivelsene.
Kanalsortering-menyen vises på
skjermen, følg trinnene til
"Kanalsortering" (side 25).
Hvis du ikke endrer rekkefølgen som de analoge
kanalene lagres i i TVen, fortsett til neste trinn.
3
Når menyen Øko-forvalg vises på
skjermen og du trykker på "Ja", endres
"Øko" -innstillingene til anbefalte verdier
for å redusere strømforbruket.
Øko-forvalg
Vil du bruke Øko-forvalgene?
Hvis du velger "Ja" reduseres strømforbruket.
Strømsparing
På
Tidsavbrudd for standby
3t
Strømsparing PC inngang
På
Ja
4
Nei
Trykk på MENU for å avslutte.
TV-en har nå stilt inn alle de tilgjengelige
kanalene.
7 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Demontere
bordsokkelen fra TV-en
~
• Ikke demonter bordsokkelen dersom det ikke er for å
montere TV-en på veggen.
Bordstativ
8 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
masterpage:Left
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
03NO\414145131KDL40P55xxNO\040SAF.fm
Sikkerhetsinformasjon
• Det anbefales på det sterkeste at du
bruker en veggmonteringsbrakett som er
godkjent av Sony for å oppnå
tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Installering på vegg
Installer og bruk TV-apparatet i samsvar
med instruksjonene nedenfor for å unngå
risiko for brann, elektrisk støt eller annen
skade og/eller personskader.
10 cm
Installasjon
• TV-en bør installeres i nærheten av en
lett tilgjengelig stikkontakt.
• Plasser TV-apparatet på et stabilt og
jevnt underlag.
• Kun kvalifisert serviceperson må
gjennomføre eventuell installasjon på
vegg.
• Av sikkerhetsgrunner anbefales det på
det sterkeste at du bruker tilleggsutstyr
fra Sony, som omfatter:
– Veggmonteringsbrakett SU-WL500
• Pass på at du bruker skruene som følger
med veggmonteringsbraketten når du
fester monteringskrokene til TV-apparatet.
De vedlagte skruene er utformet slik at de
er mellom 8 mm og 12 mm lange målt fra
monteringskrokens overflate.
Skruenes diameter og lengde varierer i
forhold til veggmonteringsbrakettens
modell.
Hvis du bruker andre skruer enn de som
følger med, kan TV-apparatet bli skadet
inni eller det kan falle ned osv.
8 mm - 12 mm
Skrue (følger med veggmonteringsbraketten)
Monteringskrok
Krokens feste bak på TVapparatet
10 cm
10 cm
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
Installering med sokkel
30 cm
10 cm
10 cm
Forbudt bruk
La det være minst så mye plass
rundt TV-apparatet.
• For å sikre tilstrekkelig ventilasjon og
forhindre at det samler seg støv eller
smuss:
– Ikke legg TV-apparatet ned på
ryggen, ikke installer det opp-ned,
bak-frem eller på skrått.
– Ikke plasser TV-apparatet på en
hylle, et teppe, en seng eller i et skap.
– Ikke dekk til TV-apparatet med et
klede, som for eksempel gardiner,
eller andre ting som for eksempel
aviser osv.
– Ikke installer TV-apparatet som vist
under.
Blokkert luftsirkulasjon.
Ikke installer/bruk TV-apparatet på steder,
i omgivelser eller situasjoner som de som
er oppført nedenfor, ellers kan TVapparatet fungere feil og forårsake brann,
elektrisk støt, skader og/eller
personskader.
Steder:
Utendørs (i direkte sollys), ved vannkant,
på et skip eller andre fartøy, i et kjøretøy, i
medisinske institusjoner, ustabile
posisjoner, i nærheten av vann eller regn,
fuktighet eller røyk.
Omgivelser:
Steder som er varme, fuktige eller særlig
støvet; slik at insekter har adgang; hvor det
kan bli utsatt for mekanisk vibrasjon, i
nærheten av åpen ild (stearinlys osv). TVapparatet må ikke utsettes for vanndråper
eller vannsprut. Det må ikke plasseres
gjenstander som er fylt med væske oppå
TV-en (f.eks. blomstervase).
Situasjoner:
Vegg
Vegg
Ikke bruk apparatet når du er våt på
hendene, når kabinettet er tatt av eller når
det er tilkoblet utstyr som ikke er anbefalt
av produsenten. Trekk ut støpselet fra
stikkontakten og koble fra
antenneledningen når det lyner.
Knuselig glass:
Nettledning
Håndter nettledningen og støpselet som
følger for å unngå risiko for brann,
elektrisk støt eller annen skade og/eller
personskader:
–
–
–
–
Ventilasjon
• Ventilasjonsåpningene må aldri
tildekkes, og du må aldri stikke
gjenstander inn i kabinettet.
• La det være plass rundt TV-apparatet,
som vist under.
• Ikke bruk den vedlagte nettledningen til
annet utstyr.
• Ikke klem, bøy eller vri nettledningen for
mye. Trådene i lederne kan bli blottlagt
eller brytes av.
• Ikke foreta endringer på nettledningen.
• Ikke sett tunge gjenstander på
nettledningen.
• Ikke trekk i selve nettledningen når du
kobler fra strømmen.
• Ikke koble for mange apparater til den
samme stikkontakten.
• Ikke bruk stikkontakter som er i dårlig
stand.
6 cm
Bæring
• Før du bærer TVapparatet, må du
koble fra alle
kablene.
• Et stort TVapparat må bæres
av to eller flere
personer.
• Når TV-apparatet
bæres for hånd,
må du holde det
som vist til høyre.
Ikke utsett LCDskjermen for
belastning.
• Når du løfter eller
flytter TVapparatet, må du
holde det godt på undersiden.
• Ikke utsett TV-apparatet for støt eller
sterke vibrasjoner når du flytter det.
• Når du leverer inn TV-apparatet på
grunn av reparasjon eller hvis du flytter,
bør du transportere det i
originalemballasjen.
Trekk ut støpselet og rengjør det
regelmessig. Støv på støpselet opptar
fuktighet, som kan medføre at
isolasjonen forringes. Dermed kan det
oppstå brann.
Merknader
30 cm
Installasjon/oppsett
–
–
–
Bruk kun nettledninger som er levert
av Sony, ikke av andre leverandører.
Stikk støpselet helt inn i stikkontakten.
Koble TV-apparatet kun til en
strømforsyning på 220-240 V
vekselstrøm.
Før du legger kablene, pass på at
nettledningen er frakoblet for din egen
sikkerhets skyld og pass på at du ikke
snubler i kablene.
Trekk ut støpselet med nettledningen
før du utfører arbeider eller flytter TVapparatet.
Hold nettledningen unna varmekilder.
• Ikke kast noe på TV-apparatet. Glasset i
skjermen kan knuse og forårsake alvorlig
personskade.
• Hvis overflaten på TV-apparatet
sprekker, må du ikke berøre det før du
har trukket ut støpslet. Ellers kan du få
elektrisk støt.
Når TV-en ikke er i bruk
• Hvis TV-apparatet ikke skal brukes noen
dager, bør du skille apparatet fra
strømnettet av miljøhensyn og
sikkerhetsgrunner.
• Siden TV-en ikke er koblet fra
strømnettet når du bare slår det av, må du
trekke støpselet ut av stikkontakten for å
koble TV-apparatet fullstendig fra.
• Enkelte TV-apparater har imidlertid
funksjoner som krever at apparatet står
på i hvilemodus for at de skal fungere
korrekt.
Fortsatt
9 NO
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
03NO\414145131KDL40P55xxNO\040SAF.fm
Barns sikkerhet
• Ikke la barn klatre på TV-apparatet.
• For å unngå at små barn kan svelge
mindre deler, hold disse delene av
tilleggsutstyret unna barns rekkevidde.
Hvis følgende problemer
oppstår...
Slå av TV-apparatet og trekk ut støpselet
fra strømnettet øyeblikkelig dersom
følgende problemer oppstår.
Be forhandleren din eller Sony
servicesentre om å få TV-en kontrollert av
kvalifisert servicepersonell.
Dersom:
–
–
–
–
Nettkabelen er skadet.
Stikkontakter er i dårlig stand.
TV-apparatet er skadet fordi det har
falt ned, vært utsatt for støt eller det er
kastet noe på det.
Det er kommet væske eller gjenstander
inn i åpningene på kabinettet.
Forholdsregler
Se på TV
• Se på TV-apparatet i moderat belysning,
da det sliter på øynene å se på TVapparatet i dårlig lys over lengre tidsrom.
• Når du bruker hodetelefoner, justerer du
lydvolumet slik at det ikke blir for
kraftig, så unngår du hørselsskader.
LCD-skjerm
• Selv om LCD-skjermen er produsert
med høypresisjonsteknologi og 99,99%
eller mer av pikslene er effektive, kan det
opptre svarte punkter eller lyspunkter
(røde, blå eller grønne) konstant på
LCD-skjermen. Dette er en egenskap
LCD-skjermer har, og ingen feil.
• Ikke trykk på eller rip i frontfilteret, og
ikke plasser noe oppå dette TVapparatet. Bildet kan bli ujevnt eller
LCD-skjermen kan bli ødelagt.
• Hvis dette TV-apparatet brukes på kalde
steder, kan bildet bli uregelmessig eller
mørkt. Dette er ingen feil. Det forsvinner
når temperaturen øker.
• Spøkelsesbilder kan opptre når stillbilder
vises kontinuerlig. Disse forsvinner etter
en stund.
• Skjermen og kabinettet kan bli varmt når
du bruker apparatet. Dette er ikke en feil
på produktet.
• LCD-skjermen inneholder en liten
mengde flytende krystaller. Enkelte
fluorescerende rør som er brukt i dette
TV-settet inneholder dessuten
kvikksølv. Følg lokale lover og
forskrifter for avfallsbehandling.
Håndtering og rengjøring av
skjermflaten/kabinettet på
TV-apparatet
Husk å trekke ut støpselet med
nettledningen til TV-en før du rengjør
apparatet.
For å unngå forringelse av skjermen og
materialene apparatet er laget av, ta hensyn
til følgende forholdsregler.
• Når du skal fjerne støv fra overflaten/
kabinettet, tørker du forsiktig over med
en myk klut. Hvis du ikke får av støvet på
denne måten, tørker du med en myk klut
fuktet i et mildt vaskemiddel.
• Bruk aldri skuresvamper, alkaliske/
syreholdige rengjøringsmidler,
skurepulver eller sterke løsemidler, som
alkohol, benzen, fortynningsmidler eller
insektmidler. Bruk av denne typen
midler, eller langvarig kontakt med
gummi eller vinyl, kan resultere i skade
på skjermen og kabinettet.
• Det anbefales å støvsuge
ventilasjonsåpningene med jevne
mellomrom for å sikre skikkelig
ventilasjon.
• Når TV-apparatets vinkel skal justeres,
må du flytte forsiktig på det for å unngå
at TV-en forskyver seg eller faller av
sokkelen
Alternativt tilleggsutstyr
Hold alternative komponenter eller annet
utstyr som avgir elektromagnetisk stråling,
borte fra TV-apparatet. Ellers kan bildet
forvrenges og/eller det oppstår en støyende
lyd.
Batterier
• Sett batteriene i riktig vei.
• Du må ikke bruke forskjellige
batterityper eller blande gamle og nye
batterier.
• Kast brukte batterier på en miljøvennlig
måte. Noen steder kan kassering av
batterier være lovregulert. Kontakt de
lokale myndighetene hvis du vil vite mer
om dette.
• Vær forsiktig når du bruker
fjernkontrollen. Du må ikke slippe,
tråkke på eller søle noen form for væske
på fjernkontrollen.
• Du må ikke legge fjernkontrollen nær en
varmekilde, et sted der den kan bli utsatt
for direkte sollys eller i et fuktig rom.
Avhending av TVapparatet
Avhending av
gamle elektriske
og elektroniske
apparater
(gjelder i den
Europeiske
Unionen og andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
masterpage:Left
Avhending av
gamle batterier
(gjelder i den
Europeiske
Unionen og
andre
europeiske land med
separat
innsamlingssystem)
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at det medfølgende
batteriet ikke må behandles som
husholdningsavfall. På visse batterier kan
dette symbolet brukes i kombinasjon med
et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv
(Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom
batteriet inneholder mer enn 0,0005%
kvikksølv eller 0,004% bly. Ved å sørge
for at disse batteriene avhendes på korrekt
måte, vil du være med på å forhindre
mulige negative følger for miljøet og helse,
som ellers kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av batteriene.
Gjenvinning av materialene vil være med
på å ta vare på våre naturressurser. Dersom
et produkt som av sikkerhets-, ytelseseller dataintegritetsgrunner krever en
permanent tilkopling med et innebygget
batteri, må dette batteriet kun skiftes av
kvalifisert personell. For å sikre at batteriet
behandles forskriftsmessig, skal det gamle
batteriet leveres til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av
elektrisk og elektronisk utstyr. For alle
andre batterier, vennligst les avsnittet om
hvordan du tar et batteri ut av produktet på
en sikker måte. Lever batteret til spesiell
innsamlingsstasjon for gjenvinning av
gamle batterier. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet eller
batteriet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsverket der du bor
eller butikken der du kjøpte produktet.
Dette symbolet på produktet eller
emballasjen indikerer at dette produktet
ikke må behandles som
husholdningsavfall. I stedet skal det
leveres til spesiell innsamlingsstasjon for
gjenvinning av elektrisk og elektronisk
utstyr. Ved å sørge for at dette produktet
avhendes på korrekt måte, vil du være med
på å forhindre mulige negative følger for
miljøet og helse, som ellers kan forårsakes
av feilaktig avfallshåndtering av dette
produktet. Gjenvinning av disse
materialene vil være med på å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon
om gjenvinning av dette produktet, kan du
kontakte lokale myndigheter,
renovasjonsverket der du bor eller
butikken der du kjøpte produktet.
10 NO
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Oversikt over fjernkontrollen
1 "/1 – TV-ventemodus
Slår TV-en på og av fra ventemodus.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2 AUDIO
Trykk for å endre modusen for flerspråklig lyd (side 23).
3 SCENE – Scenevalg (side 14)
GUIDE
4 Fargeknapper (side 14, 16)
5
RETURN
/
– Info/Hente frem tekst
• I digital modus: Viser korte detaljer om det programmet du ser på nå.
• I analog modus: Viser informasjon som aktuelt kanalnummer og
skjermformat.
• I tekst-TV-modus (side 14): Viser skjult informasjon (f.eks. svar på en
oppgave).
TOOLS
MENU
6
F/f/G/g/
7 TOOLS (side 14, 19)
Gjør at du kan velge forskjellige seer-alternativer og endre/justere i samsvar
med kilden og skjermformatet.
PROG
8 MENU (side 21)
9 Tallknapper
• I TV-modus: Velger kanaler. For kanalnummere fra 10 og oppover, trykk
andre og tredje tall raskt etter hverandre.
• I tekst-TV-modus: Tast inn det tresifrede sidenummeret for å velge siden.
0
– Digital favorittliste
Trykk for å vise digitale favoritter-listen du har angitt (side 16).
qa
– Forrige kanal
Går tilbake til den forrige kanalen du så på.
qs PROG +/-/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-) kanal.
• I tekst-TV-modus (side 14): Velger neste ( ) eller forrige (
) side.
qd 2 +/- – Volum
qf % – Dempe lyden
qg / – Tekst (side 14)
qh RETURN /
Går tilbake til forrige skjermbilde av en vist meny.
qj GUIDE /
– EPG (Digital elektronisk programguide) (side 15)
qk ANALOG – Analog modus (side 13)
ql DIGITAL – Digital modus (side 13)
w;
wa
– Skjermbildemodus (side 14)
– Velg inngang
Velger inngangskilde fra utstyret som er koblet til TV-kontaktene (side 18).
z
• Knappene med tallet 5, PROG + og AUDIO har opphøyninger. Du kan bruke disse
forhøyningene til hjelp ved betjening av TV-en.
11 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Oversikt over knappene og indikatorene på TV-en
1 1 – På/Av
Slår TV-en på eller av.
~
• For å koble TV-en fullstendig fra strømtilførselen,
må du trekke støpslet ut av stikkontakten.
• Strømindikatoren lyser grønt når du slår på TV-en.
PROG
2 PROG +/-/
/
• I TV-modus: Velger neste (+) eller forrige (-)
kanal.
• I TV-menyen: Går gjennom alternativene opp
( ) eller ned ( ).
3 2 +/-/
/
• I TV-modus: Øker (+) eller demper (-)
lydvolumet.
• I TV-menyen: Går gjennom alternativene til
høyre ( ) eller venstre ( ).
4
/
– Inngangsvalg / OK
• I TV-modus: Velger inngangskilde fra utstyret
som er koblet til TV-kontaktene (side 18).
• I TV-menyen: Velger meny eller alternativ, og
bekrefter innstillingen.
5
(side 21)
6 Fjernkontrollsensor
• Mottar IR-signaler fra fjernkontrollen.
• Ikke legg noe over sensoren, ellers kan
funksjonen påvirkes.
7
– Bilde av / Innsovingstimer indikator
• Lyser grønt når bildet slås av (side 24).
• Lyser oransje når timeren er innstilt (side 24).
8 1 – Ventemodus-indikator
Lyser rødt når TV-en er i ventemodus.
9 " – Strømindikator
Lyser grønt når TV-en er på.
~
• Pass på at TV-en er fullstendig slått av før du trekker ut
nettledningen. Hvis du trekker ut nettledningen mens
TV-en er på, kan dette føre til at indikatoren fortsetter å
være tent eller til at TV-en ikke fungerer som den skal.
12 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se TV
1
Se TV
Trykk 1 på siden av TV-en for å skru på
TV-en.
Når TVen er i standby-modus 1 (standby)
(indikatoren foran på TVen lyser rødt), trykk
"/1 på fjernkontrollen for å skru på TVen.
Trykk DIGITAL for å bytte til digitalmodus,
eller ANALOG for å bytte til analogmodus.
Kanalene som er tilgjengelige varierer, avhengig
av modus.
3
2
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2
GUIDE
RETURN
TOOLS
MENU
3
Trykk på tallknappene eller PROG +/- for
å velge TV-kanal.
For å velge kanalnummer 10 og høyere ved å
bruke tallknappene, trykk på andre og tredje tall
raskt etter hverandre.
Velge en digital kanal med den digitale
elektroniske programguiden (EPG), se på
side 15.
I digital modus
En informasjonsstripe vises kort. Følgende
symboler kan også forekomme i stripen.
: Radiotjeneste
: Kodet/abonnementtjeneste
: Mange lydspråk tilgjengelige
: Teksting tilgjengelig
: Teksting for hørselshemmede tilgjengelig
: Anbefalt aldersgrense for aktuelt program
(fra 4 til 18 år)
: Tilgangskontroll
Andre operasjoner
PROG
3
Når du skal
Gjør du dette
Justere volumet
Trykk på 2 + (øke)/
­ (redusere).
Få tilgang til
programtabellen
(bare i analog
modus)
Trykk på
. For å velge en
analog kanal, trykk på F/f,
trykk så på
.
Gå til Digitale
favoritter (kun i
digital modus)
Trykk på
.
For mer informasjon, 16.
Fortsatt
13 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se TV
2
Se tekst-TV
Wide
Trykk på /. Hver gang du trykker på /, skifter
bildet syklisk som følger:
Tekst t Tekst over TV-bildet (blandet modus) t
Ingen tekst (avslutter tekst-TV)
Når du vil velge en side, trykker du på tallknappene
eller
/ .
Hvis du vil vise skjult informasjon, trykker du på
.
z
• Når Fastext er tilgjengelig, vil du se fire fargede felter
nederst på tekstsiden. Fastext gir deg rask og enkel
tilgang til sider. Trykk på den aktuelle fargede knappen
for å få tilgang til siden.
Strekker et 4:3-bilde
horisontalt, slik at det
fyller en 16:9-skjerm.
Zoom*
Viser sendinger i
kinoformat med
riktige proporsjoner.
14/9*
Viser 14:9-sendinger
med riktige
proporsjoner. Det vil
gi svarte kanter på
skjermen.
Scenevalg-modus
Velg "Generell", "Kino", "Sport", "Spill" eller
"Foto". Når du velger en modus, stilles automatisk
den beste lyd- og bildekvaliteten inn (basert på
innholdstype).
1
2
Teksting*
Viser sendinger i
kinoformat med
undertekster på
skjermen.
Trykk på SCENE på fjernkontrollen.
Trykk på F/f/G/g for å velge modusen,
trykk så på .
Generell: Aktuelle brukerinnstillinger.
Kino: Viser et bilde og lyd av kinolignende kvalitet.
Sport: Viser et realistisk bilde med surroundlyd.
Spill: Viser et bilde som gjør at du kan nyte det
beste av spill med den aller beste bilde- og
lydkvaliteten.
Foto: Viser et bilde som reproduserer teksturen og
fargene i et trykt fotografri.
z
• Hvis en annen scenemodus velges, kan du ikke velge
bildemodus i bildemenyen. Du må først avslutte
scenevalget.
• Ikke tilgjengelig for
PC-inngang,
HDMI PCinngang og i "Foto / Musikk"-menyen.
Endre skjermformat manuelt i forhold til
kringkasting
Trykk på
gjentatte ganger for å velge ønsket
skjermformat.
Smart*
Viser sendinger på
vanlig format 4:3 med
en imitert
bredformateffekt.
4:3-bildet strekkes ut
slik at det fyller
skjermbildet.
4/3
Viser sendinger på
vanlig format (4:3)
med riktige
proporsjoner (f.eks.
ikke-bredformat-TV)
med riktige
proporsjoner.
Auto
• "Skjermformat" er satt til "Auto", og skjermformatet
tilpasses automatisk til signalet.
• "Auto" er kun tilgjengelig for PAL- og SECAM-signaler.
* Deler av toppen og bunnen på bildet kan bli kuttet bort.
~
• Enkelte skjermformater kan kanskje ikke velges,
avhengig av signalet.
• Det kan hende at visse tegn og/eller bokstaver øverst og
nederst på bildet ikke er synlige i "Smart".
z
• Du kan justere bildets loddrette plassering ved å velge
"Smart", "Zoom", "14/9" eller "Teksting". Trykk F/f
for å flytte bildet opp eller ned (f.eks. for å kunne lese
undertekster).
Bruke verktøy-menyen
Trykk på TOOLS for å vise følgende alternativer når
du ser på et TV-program.
Alternativer
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Bildemodus
Se på side 22.
Effekt:
Se på side 23.
Høyttaler
Se på side 23.
Lydspråk (kun i digital Se på side 27.
modus)
Innstillinger for teksting Se på side 27.
(kun i digital modus)
Innsovningsti.
Se på side 24.
Strømsparing
Se på side 24.
Systeminformasjon
(kun i digital modus)
Viser
systeminformasjonsbildet.
14 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke den digitale elektroniske programguiden
(EPG)
*
Fre 3 Nov 15:39
I dag
15:30
16:00
16:30
17:00
001 BBC ONE
1
2
002 BBC TWO
003 ITV 1
005 five
006 ITV 2
Utfør ønsket operasjon, som vist i
følgende tabell eller som kommer til syne
på skjermen.
~
007 BBC THREE
• Programinformasjonen vil kun vises, dersom TVstasjonen overfører den.
009 Teletext
010 BBC FOUR
011 Sky Travel
012 UKTV History
013 More 4
Forrige
Velg:
Neste
Søk:
+1 dag
Alternativer:
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner.
Når du skal
Gjør du dette
Se på et program
Trykk på F/f/G/g for å velge programmet, trykk så på
Slå av EPG
Trykk på GUIDE.
.
~
• Hvis du har valgt aldersbegrensning for programmer, vil det komme til syne en melding på skjermen som ber om at du
oppgir PIN-koden. For mer informasjon, se "Tilgangskontroll" på side 28.
15 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se TV
004 Channel 4
I digital modus, trykk på GUIDE.
Bruke den digitale favorittlisten
Angi programnummer
001
TV3
011
SETenVEO
002
33
012
Tienda en VEO
003
3/24
013
NET TV
004
K3/300
014
CUATRO
005
TVE1
015
CNN+
006
TVE2
016
40 LATINO
007
24H TVE
017
la Sexta
008
CLAN TVE
018
Telecinco
009
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
010
VEO
020
T5 Sport
---
*
Med Favorittfunksjonen kan du spesifisere opptil
fire lister med favorittprogrammene dine.
1
2
I digital modus, trykk på
.
Utfør ønsket operasjon, som vist i
følgende tabell eller som kommer til syne
på skjermen.
Nullstill liste
Fjern favoritt
Digital Favorittliste
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i noen land/regioner.
Når du skal
Gjør du dette
Sette sammen din favorittliste for
første gang
1 Trykk på for å velge "Ja".
2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten.
3 Trykk på F/f/G/g for å velge kanalen som du vil legge til,
trykk så på .
Kanaler som er lagret i Favorittlisten indikeres med et
symbol.
4 Trykk RETURN for å avslutte.
Se på en kanal
1 Trykk på den gule knappen for å gå gjennom dine
Favorittlister.
2 Trykk på F/f for å velge kanalen, trykk så på .
Slå av favorittlisten
Trykk på RETURN.
Legge til eller fjerne kanaler i den
aktuelt endrede favorittlisten
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten du vil
redigere.
3 Trykk på F/f/G/g for å velge kanalen som du vil legge til
eller fjerne, trykk så på .
Fjerne alle kanaler fra den aktuelle
favorittlisten
1 Trykk på den blå knappen.
2 Trykk på den gule knappen for å velge Favorittlisten du vil
redigere.
3 Trykk på den blå knappen.
4 Trykk på G/g for å velge "Ja", trykk så på for å bekrefte.
16 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke tilleggsutstyr
Koble til tilleggsutstyr
Du kan koble en rekke typer tilleggsutstyr til TV-en. Kabler for tilkobling medfølger ikke.
Hi-Fi-lydutstyr
Videospill
F
A
DVD-spiller
med
komponentutgang
B
C
G
PC
D
Videospillutstyr
Digitalt videokamera/digitalkamera/
I USB-lagring
DVD-spiller
Dekoder
E
DVD-opptaker
Videospiller
Dekoder
H CAM-kort
J PC/digitalt
videokamera
K Videospill-
utstyr/DVC
videokamera
L Hodetelefoner
17 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke tilleggsutstyr
DVD-spiller
PC (HDMI-utgang)
BD-spiller
(Blu-ray Disc)
Digitalt videokamera
Vise bilder fra utstyr
som er koblet til TV-en
Symbol på
skjermen
Skru på det tilkoplede utstyret og
gjennomfør én av følgende operasjoner.
For en automatisk innstilt videospiller (side 7)
I analog modus, trykk på PROG +/-, eller
tallknappene, for å velge videokanalen.
For annet tilkoblet utstyr
Trykk på
for å vise listen over det tilkoblede
utstyret. Trykk på F/f for å velge ønsket
inngangskilde, trykk så på . (Det fremhevede
elementet velges etter 2 sekunder uten noen
operasjon etter trykking på F/f.)
For en USB-enhet
Se side 19.
Symbol på
skjermen
Beskrivelse
Component
AV1/
AV1 For å se utstyr som er koblet til D.
AV2/
AV2
AV2/ For å se utstyr som er koblet til E.
PC
USB
For å se utstyr som er koblet til I.
For å vise fotografier eller lytte til
musikken på USB-lagringsmedia
som er koblet til TV-en.
AV3
For å se utstyr som er koblet til K.
Når du kobler til monoutstyr, koble
til
AV3 L-kontakten.
~
• Kun bruk en autorisert HDMI-kabel med HDMI-logoen.
Vi anbefaler at du bruker en HDMI-kabel fra Sony.
• Når HDMI-kontrollkompatibelt utstyr er tilkoblet,
støttes kommunikasjonen med tilkoblet utstyr. Referer
til side 20 for å stille inn denne kommunikasjonen.
For å koble
til
CAM-modul
(Conditional
Access Module)
H
For å se utstyr som er koblet til A.
HDMI1,
HDMI IN 1, HDMI IN 2 eller
HDMI2 eller HDMI IN 3
HDMI3
For å se utstyr som er koblet til B,
C eller J.
Digitale video- og lydsignaler
mottas fra utstyret som er koblet
til.
Hvis utstyret har en DVI-kontakt,
kople DVI-kontakten til HDMI IN
1 kontakten gjennom en DVIHDMI-adapter brukergrensesnitt
(medfølger ikke), og kople
utstyrets lydutgangskontakter til
lydinngangskontakter i HDMI IN
1-kontaktene.
Koble til HDMI IN 3-kontakten
for å vise fotografier eller
skjermbilder fra en PC eller
digitalt videokamera.
Beskrivelse
Gjør du dette
Bruke betal-TV-tjenesten (PPV).
Mer informasjoner finner du i
brukerhåndboken som fulgte med
CAM-modulen. For å bruke CAM,
fjern "dummy"-kortet fra CAMåpningen. Skru av TVen mens du
setter CAM inn i CAM-åpningen.
Når du ikke bruker CAM, anbefaler
vi at "dummy"-kortet settes inn og
las stå i CAM-åpningen.
~
• CAM støttes ikke i visse land/
regioner. Sjekk med din autoriserte
forhandler.
Hi-Fi lydutstyr
F
Kobles til lydutgangene
hvis du
vil høre TV-lyden på et
musikkanlegg.
Du kan endre lydnivået på de to
eksterne høyttalerne ved å trykke på
volumknappene på fjernkontrollen.
Hodetelefoner
L
Kobles til kontakten i hvis du skal
høre TV-lyden i hodetelefonene.
Andre operasjoner
Når du skal
Gjør du dette
Gå tilbake til normal Trykk på DIGITAL eller
TV-modus
ANALOG.
For å se utstyr som er koblet til G.
z
• Det anbefales å bruke en PC-kabel
av typen "Connector, D-sub 15"
(ref. 1-793-504-11, tilgjengelig
hos Sony-forhandleren), eller
tilsvarende.
18 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke Verktøy-menyen
Trykk på TOOLS for å vise følgende alternativer når
du ser på bilder fra tilkoblet utstyr.
Alternativer
Beskrivelse
Lukk
Lukker verktøymenyen.
Bildemodus (utenom Se på side 22.
PC-inngangsmodus,
USB-inngangsmodus)
Se på side 22.
Effekt:
Se på side 23.
Høyttaler
Se på side 23.
H Skift (kun i
PC-inngangsmodus)
Se på side 24.
V Skift (kun i
PC-inngangsmodus)
Se på side 24.
Innsovningsti.
(unntatt PCinngangsmodus)
Se på side 24.
Strømsparing
Se på side 24.
Du kan ha glede av foto-/musikkfiler som er lagret i
et Sony digitalkamera eller videokamera gjennom en
USB-kabel eller et USB-lagringsmedie på TV-en.
1
2
3
Koble en støttet USB-enhet til TV-en.
4
Trykk på F/f/G/g for å velge en fil eller
mappe, trykk så på .
Trykk på MENU.
Trykk på F/f for å velge "Foto / Musikk",
trykk så på .
Når du velger en mappe, velg en fil og trykk på
.
Avspillingen starter.
~
• Bildekvaliteten kan virke kornete når du bruker "Foto"
fordi det kan hende at enkelte bildefiler forstørres. Det
kan også hende at bilder ikke fyller hele skjermen
avhengig av bildestørrelsen og sideforholdet.
• Enkelte fotofiler kan det ta litt tid å vise når du bruker
"Foto".
• Filnavnet og mappenavnet støtter det innstilte UTF-8tegnet.
• Når TV-en leser eller skriver til dataen på USB-enheten,
må du legge merke til følgende:
– Ikke slå av TV-en eller den tilkoblede USB-enheten.
– Ikke koble fra USB-kabelen.
– Ikke fjern USB-enheten.
Dataen på USB-enheten kan være skadet.
• Sony kan ikke holdes ansvarlig for skade på, eller tap av,
data på opptaksmediet som skyldes en feilfunksjon på
eventuelle enheter som er koblet til eller TV-en.
• USB-avspilling støttes for følgende fotofilformater:
– JPEG (JPEG-formatfiler med filendelsen ".jpg" og er
i overensstemmelse med DCF 2.0 eller Exif 2.21)
• Når du kobler til et Sony-digitalkamera, still inn
kameraets USB-tilkoblingsmodus til Auto eller
"Masselagring". For mer informasjon om USBtilkoblingsmodus, se instruksjonene som følger med
digitalkameraet.
• USB-avspilling støttes for følgende musikkfilformater:
– MP3 (filer med utvidelsen ".mp3" som ikke er
opphavsrettslig beskyttet) og WAV (filer med
utvidelsen ".wav").
• USB-fotoviser støtter FAT16- og FAT32-filsystemer.
• Opptil 300 filer per mappe støttes.
• Avhengig av de nøyaktige filspesifikasjonene, kan ikke
noen filer, inkludert filer som er endret på en PC, spilles
av selv om filformatet støttes.
• Sjekk websiden under for oppdatert informasjon om
kompatible USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
19 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke tilleggsutstyr
Skjermmodus (kun i
PC-inngangsmodus)
Spille av fotoer/musikk
via USB
Bruke kontroll for
HDMI
Kontroll for HDMI-funksjonen gjør at TV-apparatet
kan kommunisere med tilkoblet utstyr som er
kompatibelt med funksjonen, ved hjelp av HDMI
CEC (Consumer Electronics Control). Ved å koble
til annet Sony-utstyr som er kompatibelt med
kontroll for HDMI (med HDMI-kabler), kan du
betjene dem samtidig.
Pass på at du kobler til utstyret på riktig måte, og at
du foretar nødvendige innstillinger.
Endre kontroll for HDMI-innstillinger
Kontroll for HDMI-innstillingene må angis både på
TV-apparatet og det tilkoblede utstyret. Du finner
anvisninger for innstilling av TV-apparatet under
"HDMI-oppsett" på side 25. Anvisninger for
innstilling av det tilkoblede utstyret finner du i
bruksanvisningen for utstyret.
Kontroll for HDMI-funksjoner
• Slår det tilkoblede utstyret av gjensidig sperring
med TV-en.
• Slår TV-en på gjensidig sperring med utstyr og
slår automatisk inngangen over til utstyret når
utstyret begynner å spille.
20 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke MENU-funksjonene
5 AV-innganger
Navigere gjennom
menyene
Med "MENU" kan du bruke de praktiske
funksjonene ved denne TV-en. Du kan velge kanaler
og inngangskilder og endre innstillingene for TV-en
din.
6 Foto / Musikk
Viser menyen "Foto / Musikk" (side 19).
7 Innstillinger
Viser "Innstillinger"-menyen hvor de fleste
avanserte innstillingene og justeringene
utføres.
1 Trykk på F/f for å velge et
menyikon, trykk så på .
2 Trykk på F/f/G/g for å velge et
alternativ eller justere en innstilling,
trykk så på .
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
For mer informasjon om innstillinger, se
side 22 til 28.
~
GUIDE
2
RETURN
• Alternativene du kan justere varierer i forhold
til situasjonen. Alternativer som ikke er
tilgjengelige, er grå eller vises ikke.
TOOLS
* Denne funksjonen er muligens ikke tilgjengelig i
noen land/regioner.
Trykk på MENU.
Trykk på F/f for å velge et alternativ.
trykk så på .
Trykk på MENU for å lukke menyen.
MENU
Digitale Favoritter
Analog
Digital
Digital EPG
AV-innganger
Foto / Musikk
Innstillinger
Velg:
Bekreftelse:
Avslutt:
1 Digitale Favoritter*
Viser favorittlisten (side 16).
2 Analog
Går tilbake til den analoge kanalen du så på
sist.
3 Digital*
Går tilbake til den digitale kanalen du så på sist.
4 Digital EPG*
Viser Digital elektronisk programguide (EPG)
(side 15).
21 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke MENU-funksjonene
1
MENU
1
2
Velger utstyr som er koblet til TV-en din.
• Velg inngangskilde, og trykk så på
for å
se ønsket ekstern inngangskilde.
Innstillinger
Bildejustering
Bildemodus
Velger bildemodus unntatt for PC-inngangskilde.
"Dynamisk": For bedre bildekontrast og skarphet.
"Normal": For standardbilde. Anbefales for hjemmeunderholdning.
"Kino": For å se filmbasert innhold. Best egnet for å se i teaterlignende omgivelser.
"Foto": For fotografier.
Skjermmodus
(kun i PC-modus)
Velger visningsmodus for PC-inngangskilde.
"Video": For videobilder.
"Tekst": For tekst, diagrammer eller tabeller.
"Foto": For fotografier.
Bakgr.lys:
Justerer lysstyrken på bakgrunnsbelysningen.
Kontrast
Øker eller reduserer bildekontrasten.
Lysstyrke:
Gjør bildet lysere eller mørkere.
Farge:
Øker eller reduserer fargeintensiteten.
Fargetone:
Øker og senker de grønne og de røde tonene.
z
• "Fargetone:" kan kun justeres for NTSC-fargesignaler (f.eks. videokassetter fra USA).
Skarphet:
Gjør bildet skarpere eller mykere.
Fargetemperatur
Justerer hvitfargen i bildet.
"Kjølig": Gir hvitfarger en blå tone.
"Nøytral": Gir hvitfarger en nøytral tone.
"Varm": Gir hvitfarger en rød tone.
z
• "Varm" kan ikke velges når du stiller inn "Bildemodus" på "Dynamisk".
Støyreduksjon:
Reduserer bildestøyen (snø på bildet) når signalet er svakt.
"Høy/Middels/Lav": Modifiserer effekten av støyreduksjon.
"Av": Slår av "Støyreduksjon:"-funksjonen.
MPEG
støyreduksjon
Reduserer bildestøy i MPEG-komprimert video.
22 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Bildejustering"-innstillingene unntatt "Bildemodus" og
"Skjermmodus" (bare i PC modus) til fabrikkinnstillingene.
~
• "Lysstyrke:", "Farge:", "Fargetone:" og "Skarphet:" er ikke tilgjengelige når "Bildemodus" er satt til "Dynamisk" eller når
"Skjermmodus" er satt til "Tekst".
• "Støyreduksjon" og "MPEG Støyreduksjon" er ikke tilgjengelig når "Bildemodus" er innstilt på "Dynamisk" eller "Foto"
eller når "Skjermmodus" er innstilt på "Tekst" eller "Foto".
Lydjustering
Velger lydmodus.
"Dinamisk": Gir bedre klarhet og lydgjengivelse i musikk og tale.
"Standard": Gir bedre klarhet, detaljer og lydgjengivelse.
"Tydelige stemmer": Får stemmen til å høres klarere ut.
Surround
Velger surround-modus.
"Surround": For surround lyd (bare for stereo-programmer).
"Simulert stereo": Legger en surround-effekt til mono-programmer.
"Av": For vanlig stereo- og mono-mottak.
Diskant
Justerer høyfrekvente lyder.
Bass
Justerer lavfrekvente lyder.
Balanse
Fordeler lydstyrken på venstre og høyre høyttaler.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Lydjustering"-innstillingene til fabrikkinnstillingene.
Flerspråklig lyd
Velger lyden fra høyttaleren for en stereo eller tospråklig sending.
"Stereo", "Mono": For stereosending.
"A"/"B"/"Mono": For en tospråklig kringkasting, velg "A" for lydkanal 1, "B" for
lydkanal 2, eller "Mono" for en monokanal, hvis tilgjengelig.
z
• Hvis du velger annet utstyr som er koblet til TV-apparatet, still inn "Flerspråklig lyd" til
"Stereo", "A" eller "B".
Auto volumjust
Holder konstant volumnivå selv om volumet i sendingen varierer (lyden blir for
eksempel ofte skrudd opp ved reklameinnslag).
Høyttaler
Slår på og av TV-ens innebygde høyttalere.
"TV-høyttaler": TV-høyttalerne slås på slik at du kan høre lyden fra TV-en
gjennom TV-ens høyttalere.
"Lydanlegg": TV-høyttalerne slås av slik at du bare kan høre lyden fra TV-en
gjennom det eksterne lydutstyret som er koblet til lydutgangenes kontakter.
~
• "Effekt:", "Surround", "Diskant", "Bass", "Balanse", "Tilbakestill" og "Auto volumjust" er ikke tilgjengelige når
"Høyttaler" er satt til "Lydanlegg".
23 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke MENU-funksjonene
Effekt:
Øko
Strømsparing
Velger strømsparingsmodus for å redusere TV-ens strømforbruk.
"Normal": Standardinnstillinger.
"På": Reduserer TV-ens strømforbruk.
"Bilde av": Slår av bildet. Du kan høre på lyden selv om bildet er av.
Tidsavbrudd for
standby
Velger tiden ("1 t", "2 t" eller "3 t") for når TV-en automatisk settes i standbymodus
hvis TV-en ikke brukes for den spesifiserte tidsperioden.
Strømsparing PC
inngang
Når denne funksjonen er slått "På" går apparatet i hvilemodus hvis det ikke mottar
PC-signaler. Kun tilgjengelig med PC-inngang.
Tilbakestill
Tilbakestiller alle "Øko"-innstillingene til fabrikkinnstillingene.
Egenskaper
Skjermformat
Endrer skjermformatet. For detaljer om skjerm format, se på side 14.
z
• "Auto" er kun tilgjengelig for PAL- og SECAM-signaler.
Skjermformat
(bare i PC-modus)
"Normal": Viser bildet i dens originale størrelse.
"Full": Forstørrer bildet for å fylle skjermen.
RGB sentrering
Justerer den horisontale bildeposisjonen slik at bildet står midt på skjermen.
z
• Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis en RGB-kilde er koblet til scartkontakt
/
AV1 eller
/
/
AV2 bak på TV-en.
PC justering
/
Tilpasser TV-skjermen til bruk som PC-skjerm.
z
• Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis apparatet mottar PC-signaler.
"Fase": Justerer skjermen når en del av en tekst eller av et bilde som vises ikke er
klar.
"Pixelstørrelse": Forstørrer eller forminsker skjermstørrelsen horisontalt.
"H Skift": Flytter skjermbildet til venstre eller til høyre.
"V Skift": Flytter skjermbildet opp eller ned.
"Tilbakestill": Tilbakestiller til fabrikkinnstillingene.
Innsovningsti.
Stiller inn en tidsperiode før TV-en skal slå seg over på ventemodus automatisk.
Når "Innsovningsti." aktiveres, (Innsovningsti.) vil indikatoren foran på TVen
lyse oransje.
z
• Når du slår TVen av og på igjen, stilles "Innsovningsti." inn på "Av".
• En melding vil vises på skjermen ett minutt før TVen går på standby modus.
24 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Oppsett
Starter den første innstillingen av språk, land/region og beliggenhet, og skrur på alle
tilgjengelige digitale og analoge kanaler. Vanligvis trenger du ikke å utføre denne
operasjonen, siden språk og land/region ble valgt og kanalene ble innstilt da TV-en
ble installert for første gang (side 7). Med dette alternativet kan du imidlertid gjenta
prosessen (f.eks. for å stille inn TV-apparatet på nytt når du flytter).
Språk
Velger språk for menyene.
Auto innstilling
(Bare i analog
modus)
Innstiller tilgjengelige analoge kanaler.
Vanligvis trenger du ikke å utføre denne operasjonen, siden kanalene ble innstilt da
TV-en ble installert første gang (side 7). Med dette alternativet kan du likevel gjenta
denne operasjonen, for eksempel for å stille inn TV-en på nytt etter flytting eller hvis
flere kanaler er blitt tilgjengelige.
Kanalsortering
(Bare i analog
modus)
Endrer lagringsrekkefølgen for de analoge kanalene i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil flytte til en ny posisjon, trykk
så på g.
2 Trykk på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, trykk så på .
AV-forvalg
Tilordner et navn til utstyr som er koblet til kontaktene på siden og bak. Dette navnet
vises på skjermen et kort øyeblikk når du velger utstyret.
1 Trykk på F/f for å velge ønsket inngangskilde, trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge ønsket alternativ nedenfor, trykk så på .
• AV1 (eller AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/Component/PC), VIDEO, DVD,
CABLE, GAME, CAM, SAT: Bruker en av de forhåndsinnstilte etikettene for å gi
et navn til det tilkoplede utstyret.
• "Endre": Lager din egen tekst.
1 Trykk på F/f for å velge den bokstaven eller det nummeret du vil
bruke ("_" for mellomrom), trykk så på g.
Hvis du har lagt inn feil tegn
Trykk på G/g for å velge det tegnet som er feil. Trykk så på F/f for å velge
korrekt tegn.
2 Gjenta fremgangsmåten i trinn 1 til navnet er ferdig, og trykk deretter
.
HDMI-oppsett
Gjør det mulig for TV-apparatet å kommunisere med utstyr som er kompatibelt med
kontroll for HDMI-funksjonen, og som er koblet til TV-apparatets HDMI-kontakt.
Legg merke til at innstillingene for kommunikasjon også må stilles inn på det
tilkoblede utstyret.
"Kontroll for HDMI": Angir om betjeningen av TV-apparatet skal kobles til annet
utstyr med HDMI-tilkobling.
"Enheter av automatisk": Når denne funksjonen er slått "På" vil annet kontroll for
HDMI-utstyr bli slått av når du slår av TV-apparatet eller setter det i hvilemodus med
fjernkontrollen.
"TV på automatisk": Når denne funksjonen er slått "På" blir TV-apparatet slått på
når du slår på annet utstyr med HDMI-tilkobling.
"Enhetslisteoppdatering": Oppretter eller oppdaterer "HDMI-enhetsliste". Opptil
11 kompatible apparater kan kobles til, og opptil 5 apparater kan kobles til én
kontakt. Husk å oppdatere "HDMI-enhetsliste" når du gjør endringer i tilkoblinger
eller innstillinger.
"HDMI-enhetsliste": Viser en liste over tilkoblet utstyr som har kontroll for
HDMI.
Fortsetter
25 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke MENU-funksjonene
Automatisk
grunninnstilling
Lydnivå Scart
Angir et uavhengig volumnivå for hver tilleggsenhet som er koblet til TV-en.
PC lydinngang
Velger lyden fra det utstyret som er tilkoblet HDMI 1 (DVI-HDMI) eller PC
(side 18).
Manuell innstilling
(Bare i analog
modus)
Endrer den tilgjengelige analoge kanalinnstillingen.
Trykk på F/f for å velge det programnummeret du vil endre. Trykk så på
.
System
Stiller inn kanalene manuelt.
1 Trykk på F/f for å velge "System", trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge ett av følgende systemer for TV-kringkasting,
trykk så på G.
B/G: for land/regioner i Vest-Europa
D/K: for land/regioner i Øst-Europa
L: for Frankrike
I: for Storbritannia
~
• Avhengig av valgt land/region under "Land", er det ikke sikkert at dette alternativet er
tilgjengelig (side 6).
Kanal
1 Trykk på F/f for å velge "Kanal", trykk så på .
2 Trykk på F/f for å velge "S" (for kanaler via kabel) eller "C" (for kanaler
via vanlig antenne), trykk så på g.
3 Slik stiller du inn kanalene:
Hvis du ikke kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Trykk på F/f for å søke etter neste tilgjengelige kanal. Når en kanal blir funnet,
stopper søket. Trykk på F/f hvis du vil fortsette å søke.
Hvis du kjenner kanalnummeret (frekvensen)
Bruk tallknappene til å velge kanalnummeret for TV-kanalen eller kanalen for
videosignalet.
4
Trykk på
for å hoppe til "Bekreft", trykk så på
.
Gjenta fremgangsmåten over hvis du vil stille inn flere kanaler manuelt.
Tekst
Tilordner et navn på inntil fem bokstaver eller sifre som du velger selv for den valgte
kanalen.
AFT
Gjør at du kan fininnstille det valgte programnummeret manuelt for å forsøke å bedre
bildekvaliteten.
Lydfilter
Forbedrer lyden for enkeltkanaler ved eventuelle forstyrrelser i monosendinger.
Noen ganger kan et signal som ikke er standard forårsake lydforstyrrelse eller
midlertidig bortfall av lyden når du ser på monoprogrammer.
Hvis du ikke opplever noen lydforstyrrelser, anbefaler vi at du lar dette alternativet
stå på fabrikkinnstillingen "Av".
~
• "Lydfilter" er ikke tilgjengelig når "System" er innstilt på "L".
Hopp
Hopper over ubrukte analoge kanaler når du trykker på PROG +/- for å velge kanaler.
(Du kan likevel velge kanalene som er hoppet over ved å bruke tallknappene.)
Bekreft
Lagrer endringene du gjorde i "Manuell innstilling"-innstillingene.
26 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Digital innstilling
Digital søking
Automatisk kanalinnstilling
Innstiller tilgjengelige digitale kanaler.
Med dette alternativet kan du stille inn TV-en på nytt etter flytting eller hvis flere
kanaler er blitt tilgjengelige. Trykk på .
Redigere programliste
Fjerner alle uønskede digitale kanaler som er lagret i TV-en, og endrer rekkefølgen
for de digitale kanalene i TV-en.
1 Trykk på F/f for å velge den kanalen du vil fjerne eller flytte til en ny
posisjon.
Bruk tallknappene for å velge det kjente tresifrede programnummeret på den sendingen
du ønsker.
2 Fjern eller endre rekkefølgen for de digitale kanalene som følger:
Fjerne en digital kanal
Trykk på
så på .
. Når det vises en bekreftelsesmelding, trykk på G for å velge "Ja", trykk
Endre rekkefølgen på de digitale kanalene
Trykk på g, trykk så på F/f for å velge den nye posisjonen for kanalen, og trykk på G.
3 Trykk på RETURN.
Digital innstilling
Oppsett for teksting
"Innstillinger for teksting": Når du har valgt "Nedsatt hørsel", kan noen symboler
bli vist sammen med tekstingen som ekstra hjelp (hvis TV-kanalene sender slik
informasjon).
"Språk for teksting": Velger språk for tekstingen.
Lydoppsett
"Lydtype": Slår over på kringkastingssignaler for demping av lyden når du velger
"Nedsatt hørsel".
"Lydspråk": Velger språk for et program. Noen digitale kanaler kan sende mange
lydspråk for et program.
"Synstolkning": Gir synstolkning (fortellerstemme) av bildene hvis TV-kanalen
sender slik informasjon.
"Miksenivå": Justerer utgangsnivåene på TV-ens hovedlydutganger og lyd for
synshemmede.
z
• Dette alternativet er kun tilgjengelig når "Synstolkning" er innstilt på "På".
Bannermodus
"Enkel": Viser programinformasjon med et digitalt banner.
"Full": Viser programinformasjon med et digitalt banner og viser detaljert
programinformasjon under dette banneret.
Fortsetter
27 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Bruke MENU-funksjonene
Manuell kanalinnstilling
Innstiller de digitale kanalene manuelt.
1 Trykk på tallknappen for å velge det kanalnummeret du vil innstille
manuelt, trykk så på F/f for å innstille kanalen.
2 Når tilgjengelige kanaler er funnet trykker du
for å lagre programmene.
Gjenta fremgangsmåten over for å stille inn andre kanaler manuelt.
Tilgangskontroll
Setter aldersbegrensning på et program. De programmene som går utover
aldersbegrensningen kan bare sees når det er lagt inn en korrekt PIN-kode.
1 Trykk på tallknappene for å legge inn din PIN-kode.
Hvis du ennå ikke har lagt inn en PIN-kode, kommer det til syne et vindu for å legge
inn PIN-koden. Følg instruksjonene til "PIN-kode" nedenfor.
2 Trykk på F/f for å velge aldersbegrensning eller "Ingen" (for ubegrenset
tilgang), trykk så på press .
3 Trykk på RETURN.
PIN-kode
Stille inn PIN-koden for første gang
1 Trykk på tallknappene for å legge inn den nye PIN-koden.
2 Trykk på RETURN.
Endre PIN-koden
1 Trykk på tallknappene for å legge inn din PIN-kode.
2 Trykk på tallknappene for å legge inn den nye PIN-koden.
3 Trykk på RETURN.
z
• PIN-koden 9999 blir alltid akseptert.
Teknisk innstilling
"Auto tjenesteoppdat.": Får TV-en til å oppdage og lagre nye digitale tjenester
etter hvert som de blir tilgjengelige.
"Systemoppdatering": Dette TV-apparatet er i stand til å motta
programvareoppgraderinger via kringkastingssignalet. For å kunne motta
oppgraderinger, må alternativet Systemoppdatering i menyen Teknisk innstilling
være innstilt på "På". Når en oppgradering registreres, kommer det frem en rekke
visninger på skjermen som forteller brukeren hvordan man skal gå frem ved en
oppgradering. Når oppgraderingen er blitt lastet ned til TV-apparatet, blir brukeren
bedt om å navigere med den høyre pilen til upg-filen for å installere den nye
programvaren. Ikke koble TV-apparatet fra strømforsyningen under
installasjonsprosedyren.
"Systeminformasjon": Viser aktuell programvareversjon og signalnivå.
"Tidssone": Gir deg mulighet til manuelt å velge den tidssonen du er i, hvis den ikke
er den samme som standard innstilt tidssone som gjelder i ditt land/din region.
"Automatisk sommertid": Stiller inn hvorvidt det skal byttes automatisk mellom
sommertid og vintertid.
• "På": Skifter automatisk mellom sommertid og vintertid i samsvar med kalenderen.
• "Av": Tiden vises i samsvar med tidsforskjellen som er innstilt med "Tidssone".
Oppsett av CA-modul
Gir deg tilgang til betal-TV-tjeneste når du kjøper en tilgangssystem-modul (CAM) og et
seerkort. Se side 17 for plasseringen av
(PCMCIA)-kontakten.
28 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Tilleggsinformasjon
Montere tilbehøret (Veggmonteringskonsoll)
Til kundene:
Av hensyn til produktets og din egen sikkerhet, anbefaler Sony sterkt at du lar Sony-forhandleren
eller godkjente installatører montere TV-en din. Ikke forsøk å montere den selv.
Til Sony-forhandlere og -leverandører:
Sørg for å vektlegge sikkerheten under montering, regelmessig vedlikehold og inspeksjon av dette
produktet.
TV-en kan monteres med veggmonteringskonsollen SU-WL500 (selges separat).
• Se instruksjonene som fulgte med veggmonteringskonsollen for korrekt montering.
• Se "Demontere bordsokkelen fra TV-en" (side 8).
• Se "Tabell over TV-ens monteringsmål" (side 30).
• Se "Diagram/tabell over plassering av skruer og kroker" (side 30).
~
• Plasser TV-en på sokkelen, mens du fester monteringskroken.
Skrue
(+PSW6 × 16)
Firkantet hull
Det kreves tilstrekkelig ekspertise til montering av dette produktet, spesielt for å vurdere styrken til veggen
som skal bære vekten av TV-apparatet. Sørg for at du får en Sony-forhandler eller godkjent leverandør til å
feste dette produktet til veggen, og for at sikkerheten tillegges tilstrekkelig vekt under monteringen. Sony
kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for eventuelle materielle skader eller helseskader som er forårsaket av
feilaktig håndtering av produktet eller av feilaktig montering.
29 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Tilleggsinformasjon
Monteringskrok
Tabell over TV-ens monteringsmål
Skjermsenterpunkt
Enhet: cm
Modellbetegnelse
Skjermmål
Skjermsenter
mål
Lengde for hver monteringsvinkel
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40S55/P55xx
99,6
61,2
12,2
43,3
15,8
33,8
57,5
47,1
KDL-37S55/P55xx
92,7
57,4
14
43,2
15,6
32,4
54,2
46,8
Tallene i ovenstående tabell kan variere noe, avhengig av installasjonen.
ADVARSEL!
Den veggen TV-en skal monteres på, bør kunne bære minst fire ganger TV-ens vekt. Se "Spesifikasjoner"
(side 31) for informasjon om vekten.
Diagram/tabell over plassering av skruer og kroker
Modellbetegnelse
Skrueplassering
Krokplassering
KDL-40S55/P55xx
d, g
b
KDL-37S55/P55xx
d, g
b
* Krokposisjon "a" og "c" kan ikke brukes for modellen i tabellen over.
Skrueplassering
Krokplassering
a*
b
c*
30 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Spesifikasjoner
Modellnavn
System
Skjermsystem
TV-system
KDL-40S55/P55xx
LCD-panel (Liquid Crystal Display)
Farge-/bildesystem
Kanaldekning
Lydutgang
Inn-/utplugger
Antenne
/
/AV1*1
/
/
KDL-37S55/P55xx
AV2*2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
AV3
AV3
Avhengig av valgt land/region
Analog: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T
Analog: PAL, PAL60 (kun bildeinngang), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (kun bildeinngang)
Digital: MPEG-2 MP@ML
Analog: 46.25 - 855.25 MHz
Digital: VHF/UHF
10 W + 10 W (RMS)
75 ohm ekstern terminal for VHF/UHF
21-pinners scart-kontakt inkludert audio-/videoinngang, RGB-inngang og audio-/videoutgang for
analog TV.
21-pinners scart-kontakt inkludert audio-/videoinngang, RGB-inngang, S-Video-inngang og audio-/
videoutgang.
Støttede formater: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Lydinngang (phonoplugger)
Bilde: 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Lyd: Tokanals lineær PCM
32, 44,1 og 48 kHz, 16, 20 og 24 bits
PC (se side 32)
Analoglyd (minijack) (bare HDMI 1)
Bildeinngang (phonoplugg)
Lydinngang (phonoplugger)
Lydutgang (L/R = venstre/høyre) (phonoplugger)
PC IN
i
Tilleggsinformasjon
PC-inngang (15 Dsub) (se side 32)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, ikke Sync på grønn/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V-synk, TTL-nivå
PC-lydinngang (minijack)
Hodetelefonplugg
USB-port
CAM (Conditional Access Module)-kontakt
Strøm og annet
Strømtilførsel
Skjermstørrelse
Skjermoppløsning
Strømforbruk i "Hjemme"/
"Standard" modus
i "Butikk"/
"Dynamisk" modus
Strømforbruk i ventemodus*3
Mål
(med sokkel)
(b × h × d)
(uten sokkel)
Vekt
(med sokkel)
(uten sokkel)
Medfølgende tilleggsutstyr
Tilleggsutstyr
220–240 V AC, 50 Hz
40 tommer
37 tommer
(Cirka 101,6 cm målt diagonalt)
(Cirka 93,98 cm målt diagonalt)
1.920 punkter (horisontalt) × 1.080 linjer (vertikalt)
151 W
137 W
180 W
167 W
0,3 W eller mindre
Omlag 99,6 × 66,3 × 25,9 cm
Omlag 92,7 × 62,7 × 25,9 cm
Omlag 99,6 × 61,2 × 10,9 cm
Omlag 92,7 × 57,4 × 9,6 cm
Omlag 19,0 kg
Omlag 16,5 kg
Omlag 17,0 kg
Omlag 14,5 kg
Se "1: Kontrollere tilbehøret" på side 4.
Se "Montere tilbehøret (Veggmonteringskonsoll)" side 29.
*1 AV1-utganger er bare tilgjengelig for analog TV.
*2 AV2-utganger til gjeldende skjerm (unntatt PC, HDMI, Component 1080i).
*3 Spesifisert forbruk i ventemodus nås etter at TV-en har avsluttet nødvendige indre prosesser.
Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.
Fortsatt
31 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Referansediagram for PC-inngangssignaler for PC IN
Signaler Horisontal (Pixel) Vertikal (Linje)
Horisontal
Vertikal
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
UXGA
1600
1200
75
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke synk på grønt eller sammensatt synk (Composite Sync).
• Denne TV-ens PC-inngang støtter ikke sammensatte signaler.
• Denne TV-ens PC-inngang støtter signaler i tabellen over med en 60 Hz vertikal frekvens.
Referansediagram for PC-inngangssignaler for HDMI IN 1, 2 og 3
Signaler Horisontal (Pixel) Vertikal (Linje)
Horisontal
Vertikal
frekvens (kHz) frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESAretningslinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESAretningslinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
32 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Lyd
Feilsøking
Kontroller om 1 (ventemodus) indikatoren
blinker rødt.
Når den blinker
Selvdiagnosefunksjonen er aktivert.
Trykk 1 på siden av TV-en for å slå den av, trekk ut
støpselet og kontakt Sony-forhandleren.
Hvis den røde LED-en blinker 19 ganger, bør du slå
av TV-en og fjerne den defekte USB-enheten.
Hvis den røde LED-en blinker 20 ganger, bør du slå
av TV-en og fjerne den defekte CAM-enheten.
Ingen lyd, men godt bilde
• Trykk på 2 + eller % (demp lyd).
• Kontroller at "Høyttaler" er innstilt på "TV-høyttaler" på
side 23.
Kanaler
Ønsket kanal lar seg ikke velge
• Slå over mellom digital og analog modus og velg ønsket
digital/analog kanal.
Noen kanaler er blanke
• Kodet/abonnement-kanal. Abonner på betal-TVtjeneste.
• Kanalen brukes bare for data (ingen bilde eller lyd).
• Kontakt senderen for overføringsdetaljer.
Digitale kanaler vises ikke
• Kontakt lokal fagperson for å finne ut om du kan motta
digitale overføringer der du bor.
• Oppgrader til større mottakerantenne.
Bilde
Generelt
Ikke noe bilde (mørk skjerm) og ingen lyd
• Sjekk antennetilkoblingen.
• Sett i nettledningen til TV-en og trykk på 1 på siden av
TV-en.
• Når indikatoren 1 (ventemodus) lyser rødt, trykk på
"/1.
TV-en slår seg av automatisk (går i ventemodus).
• Sjekk om "Innsovningsti." (side 24) eller "Tidsavbrudd
for standby" (side 24) er aktivert.
• Hvis TV-en ikke mottar noe signal og du ikke velger
noen funksjon i løpet av 15 minutter, går den automatisk
i ventemodus.
Ikke noe bilde eller ikke noen menyinformasjon
fra utstyr som er koblet til scartkontakten
• Trykk på
for å vise listen over tilkoblet utstyr, trykk
så på ønsket inngang.
• Kontroller forbindelsen mellom tilleggsutstyret og TVen.
Bilde- og/eller lydforstyrrelser
• Hold TV-en borte fra elektriske støykilder, som biler,
motorsykler, hårtørkere eller optisk utstyr.
• Når du kobler til tilleggsenheter, må du la det være litt
klaring mellom dette utstyret og TV-en.
• Kontroller antenne-/kabelforbindelsene.
• Hold TV-kabelen til antenne/kabel borte fra andre
kabler.
Doble bilder eller skyggebilder
• Sjekk antennetilkoblingen.
• Kontroller antennens plassering og retning.
Bare snø og støy vises på skjermen
• Kontroller om antennen er knekket eller bøyd.
• Kontroller om antennen har nådd slutten på den
forventede levetiden (3-5 år under vanlige forhold, 1-2
år ved sjøen).
Støy på bildet eller lydforstyrrelser når du ser på
en TV-kanal
• Juster "AFT" (Automatisk fininnstilling) for å oppnå
bedre bildemottak på side 26.
Små svarte og/eller lyse punkter kommer til syne
på skjermen
• Skjermbildet består av bildepunkter. Små svarte og/eller
lyse punkter (bildepunkter/piksler) på skjermen betyr
ikke at noe er feil.
Fjernkontrollen virker ikke
• Skift batteriene.
HDMI-utstyr vises ikke på "HDMI-enhetsliste"
• Kontroller at utstyret er kompatibelt med kontroll for
HDMI.
Hvis "Lagre displaymodus: På" vises på
skjermen
• TV-en er innstilt til "Butikkutstilling"-modus. Du må
stille inn "Hjemme" for "Brukssted" på nytt gjennom
fremgangsmåten "Automatisk grunninnstilling"
(side 7).
Ingen farge på fargeprogrammer
• Velg "Tilbakestill" på side 23.
Ingen farge eller uregelmessig farge når man ser
et signal fra
COMPONENT IN-kontaktene
• Sjekk koplingen til
COMPONENT IN-kontaktene
og sjekk om hver kontakt sitter godt inn der hvor den
skal.
33 NO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Tilleggsinformasjon
Når den ikke blinker
1 Kontroller punktene i tabellene nedenfor.
2 Hvis problemet vedvarer, bør du la en
kvalifisert tekniker utføre service på TV-en.
Wprowadzenie
Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy Sony.
Przed przystąpieniem do eksploatacji telewizora należy
dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji oraz
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Informacja dotycząca funkcji
Telewizji Cyfrowej
• Wszystkie funkcje dotyczące Telewizji Cyfrowej
(
) dostępne są tylko w krajach lub na obszarach,
gdzie nadawane są sygnały cyfrowej telewizji
naziemnej DVB-T (MPEG2). Prosimy skontaktować się
z lokalnym sprzedawcą, aby ustalić, czy w miejscu
Państwa zamieszkania można odbierać sygnały DVB-T.
• Choć zakupiony model telewizora jest dostosowany do
odbioru sygnałów telewizji naziemnej DVB-T, nie
można zagwarantować jego kompatybilności z
tworzonymi w przyszłości programami w formacie
DVB-T.
• W niektórych krajach pewne funkcje Telewizji
Cyfrowej mogą być niedostępne.
Informacje dot. znaków
towarowych
•
jest zastrzeżonym znakiem towarowym projektu
DVB.
• Nazwa HDMI, logo HDMI oraz High-Definition
Multimedia Interface są znakami towarowymi lub
zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI
Licensing LLC.
Informacje na temat nazwy
modelu użytej w niniejszej
instrukcji
Symbol „xx”, który pojawia się w nazwie modelu,
odpowiada dwóm znakom numerycznym opisującym
kolor.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii
Europejskiej, uprawnionym do dokonywania i
potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami
zasadniczymi, jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad
dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje Sony Poland,
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach
serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z
najbliższym sprzedawcą produktów Sony.
2 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Spis treści
Instrukcja podłączania i programowania
4
Informacje dotyczące bezpieczeństwa ...........................................................................9
Środki ostrożności..........................................................................................................10
Przegląd przycisków pilota ............................................................................................11
Przegląd przycisków i wskaźników telewizora.............................................................12
Odbiór audycji telewizyjnych
Odbiór audycji telewizyjnych.........................................................................................13
Korzystanie z elektronicznego przewodnika po programach (EPG)
................16
Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe
...................................................................17
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu ...............................................................................18
Oglądanie obrazów z podłączonych urządzeń.............................................................19
Wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie muzyki z urządzeń USB.........................................21
Używanie funkcji sterowanie przez HDMI .....................................................................21
Korzystanie z funkcji MENU
Poruszanie się po menu .................................................................................................22
Ustawienia .......................................................................................................................23
Informacje dodatkowe
Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)...........................................31
Dane techniczne..............................................................................................................33
Rozwiązywanie problemów............................................................................................35
PL
: ylko w przypadku kanałów cyfrowych
Przed rozpoczęciem eksploatacji telewizora należy zapoznać się z treścią rozdziału “Informacje dotyczące
bezpieczeństwa” (strona 9). niniejszej instrukcji. Zachować instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
3 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Instrukcja podłączania i programowania
1: Sprawdzenie
wyposażenia
2: Mocowanie
stojaka
Pilot RM-ED017 (1)
Przewód zasilający (typu C-6) (1) (za
wyjątkiem modeli o przekątnej 37 cali)
Bateria AA (typu R6) (2)
Podstawa (1)
Wkręty do stojaka (4)
Postępować według procedury montażu telewizora
na podstawie.
1
Otworzyć pudło kartonowe i wyjąć stojak
oraz śruby.
2
Umieścić odbiornik TV na stojaku. Należy
uważać, aby nie uszkodzić kabli.
3
Przymocować odbiornik TV do stojaka
przy użyciu dołączonych w komplecie
śrub zgodnie ze strzałkami , które
ułatwiają włożenie śrub w odpowiednie
otwory montażowe.
Wkładanie baterii do pilota
Nacisnąć i przesunąć, aby otworzyć.
~
• Przy wkładaniu baterii do pilota zachować właściwą
biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów baterii jednocześnie
ani łączyć starych baterii z nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w sposób
nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. W niektórych
regionach sposób utylizacji zużytych baterii mogą
regulować stosowne przepisy. Należy skontaktować się
w tej sprawie z lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie należy
nim rzucać, chodzić po nim lub wylewać na niego
żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł ciepła lub w
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych. Chronić go przed wilgocią.
~
• Jeśli pracuje się ze śrubokrętem elektrycznym, należy
ustawić moment obrotowy na ok. 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
~
• Wyjścia AV1 są dostępne tylko w wypadku telewizora
analogowego.
• Wyjścia AV2, przez które sygnał jest wysyłany do
bieżącego telewizora (oprócz PC, HDMI, Component
1080i).
Podłączanie anteny/magnetowidu/
nagrywarki DVD z gniazdem HDMI
~
• Niniejszy produkt został przetestowany pod kątem
spełniania wymogów dyrektywy o zgodności
elektromagnetycznej (EMC) w zakresie używania
przewodów połączeniowych nie dłuższych niż 3 m.
Uznano, że produkt spełnia te wymogi.
Jeśli odbiornik ma być przyłączony
tylko do anteny
Przewód
koncentryczny
Przewód koncentryczny
Przewód
HDMI
Przewód
koncentryczny
Podłączanie anteny/magnetowidu/
nagrywarki DVD z gniazdem SCART
Magnetowid/nagrywarka DVD
AV1
AV2
Przewód
koncentryczny
Przewód SCART
Przewód
koncentryczny
Magnetowid/nagrywarka DVD
5 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Instrukcja podłączania i programowania
3: Podłączenie
anteny/
magnetowidu/
nagrywarki DVD
4: Zabezpieczenie
telewizora przed
przewróceniem
Przewody połączeniowe można zebrać razem w
sposób pokazany na rysunku.
~
3
2
5: Formowanie
wiązki przewodów
• Z przewodami połączeniowymi nie należy mocować
przewodu zasilania.
1
1
Wkręcić wkręt do drewna (4 mm średnicy,
nie wchodzi w skład zestawu) w
podstawę.
2
Wkręcić śrubę (M4 × 20, nie należy do
wyposażenia) w otwór montażowy w
telewizorze.
3
Związać oba wkręty mocnym sznurkiem.
6: Wybór języka,
kraju/regionu i
lokalizacji
z
• Odbiornik TV zabezpiecza się za pomocą dodatkowego
zestawu zawierającego pas mocujący firmy Sony.
Zestaw można zakupić w najbliższym serwisie firmy
Sony. Przy zakupie trzeba podać nazwę modelu
odbiornika TV.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
GUIDE
3,4,5
RETURN
TOOLS
MENU
6 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Podłączyć odbiornik TV do gniazdka
sieciowego (220-240V AC, 50Hz).
2
Nacisnąć przycisk 1 na bocznej krawędzi
telewizora.
5
Automat. inicjalizacja
Jeśli telewizor jest włączany pierwszy raz, na
ekranie pojawia się menu Language (Język).
3
Jêzyk
~
Kraj
• Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania zacznie
świecić na zielono.
Lokalizacja
Dom
Sklep
Aby wybrać język wyświetlanych menu
ekranowych, należy naciskać przyciski F/
f , a następnie nacisnąć .
Auto Start-up
Powrót:
Language
English
Country
Nederlands
W trybie Sklep niektóre ustawienia będą
okresowo resetowane.
Location
Deutsch
Select:
Confirm:
W celu dokonania wyboru kraju/regionu,
w którym używany będzie odbiornik TV,
nacisnąć F/f, a następnie .
Wybierz:
PotwierdŸ:
Ta opcja służy do wybierania początkowego
trybu wyświetlania, który jest odpowiedni w
danych miejscach przy typowym oświetleniu.
Italiano
4
Naciśnij F/f aby wybrać typ lokalizacji, w
której będzie używany telewizor,
następnie naciśnij .
7: Autoprogramowanie
odbiornika
1
Nacisnąć przycisk
.
Autoprogramowanie
Automat. inicjalizacja
Jêzyk
Kraj
-
Lokalizacja
United Kingdom
Czy chcesz rozpocząć Autoprogramowanie?
Ireland
Nederland
Luxembourg
France
Italia
Powrót:
Powrót:
Wybierz:
Zacznij
PotwierdŸ:
Jeśli na liście nie ma kraju/regionu, w którym
ma być używany telewizor, zamiast kraju/
regionu wybierz opcję „-”.
Odbiornik TV rozpoczyna wyszukiwanie
wszystkich dostępnych kanałów cyfrowych, a
następnie analogowych. Procedura ta zajmuje
nieco czasu. Nie należy naciskać żadnych
przycisków na odbiorniku TV ani na pilocie.
Jeśli wyświetli się komunikat żądający
sprawdzenia podłączenia anteny
Nie znaleziono żadnych kanałów cyfrowych lub
analogowych. Sprawdzić wszystkie połączenia
antenowe i nacisnąć , aby ponownie
rozpocząć autoprogramowanie.
cd
7 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Instrukcja podłączania i programowania
1
2
Gdy na ekranie zostanie wyświetlone
menu Sortowania programów, należy
postępować zgodnie z czynnościami
opisanymi w rozdziale „Sortowanie
programów” (strona 26).
Jeśli kolejność zapisywania kanałów
analogowych w pamięci telewizora nie będzie
zmieniana, przejść do następnego punktu.
3
Naciśnięcie przycisku „Tak” na ekranie
menu Ustawienia Eco spowoduje zmianę
ustawień „Eco” na wartości zalecane,
które dobrano z myślą o zmniejszeniu
zużycia energii.
Odkręcanie
postawy do
ustawiania na stole
od odbiornika
~
• Podstawę pozwalającą na ustawienie odbiornika TV na
stoliku można odkręcić jedynie wtedy, gdy odbiornik
będzie montowany na ścianie.
Ustawienia Eco
Czy chcesz użyć ustawień Eco?
Wybranie opcji "Tak" zmniejsza zużycie energii.
Oszcz. energii
Przełącz w stan gotowości
po bezczynności
Zarządzanie energią PC
Tak
Oszczędzanie
3 godziny
Wł.
Nie
Podstawa
4
Nacisnąć przycisk MENU, aby wyjść.
Odbiornik TV jest teraz dostrojony do
wszystkich dostępnych kanałów.
8 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
04PL\414145131KDL40P55xxPL\040SAF.fm
Informacje
dotyczące
bezpieczeństwa
Montaż i instalacja
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, odbiornik TV należy
zainstalować zgodnie z instrukcjami
podanymi poniżej.
Instalacja
• Telewizor powinien być zainstalowany w
pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.
• Odbiornik należy ustawić na stabilnej,
poziomej powierzchni.
• Montaż odbiornika na ścianie należy
zlecić wykwalifikowanemu instalatorowi.
• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się
stosowanie akcesoriów Sony:
– Ściennego uchwytu mocującego SUWL500
• Do zamontowania haków na odbiorniku TV
należy użyć śrub dołączonych w komplecie
ze ściennym uchwytem mocującym. Śruby
z kompletu są zwymiarowane w taki sposób,
że ich długość liczona od czoła haka od
strony odbiornika TV wynosi od 8 mm do
12 mm. Średnica i długość śrub różnią się w
zależności od modelu ściennego uchwytu
mocującego. Stosowanie śrub innych niż
dostarczane w komplecie może
spowodować uszkodzenia wewnętrzne w
odbiorniku TV, jego upadek, itp.
8 mm - 12 mm
Śruba (w komplecie ze
ściennym uchwytem
mocującym)
Hak
Mocowanie haka z tyłu
odbiornika TV
• Zaleca się stosowanie oryginalnego
ściennego uchwytu mocującego Sony,
aby zapewnić odpowiednią wentylację.
Instalacja na ścianie
30 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
Instalacja na podstawie
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Pozostawić co najmniej tyle
miejsca wokół odbiornika TV.
• Aby zapewnić właściwą wentylację i
zapobiec osiadaniu brudu lub kurzu:
– Nie należy ustawiać odbiornika TV
ekranem do góry, montować go do góry
nogami, odwróconego tyłem lub bokiem.
– Nie należy ustawiać odbiornika TV na
półce, dywanie, łóżku lub w szafce.
– Nie należy przykrywać odbiornika TV
materiałami, np. zasłonami lub innymi
przedmiotami, takimi jak gazety itp.
– Nie należy instalować odbiornika tak, jak
to pokazano na rysunkach poniżej.
Obieg powietrza jest zablokowany.
Wentylacja
• Nie wolno zasłaniać otworów
wentylacyjnych ani wkładać żadnych
rzeczy do obudowy.
• Wokół odbiornika TV należy pozostawić
trochę wolnej przestrzeni, tak jak to
pokazano na rysunku poniżej.
Należy regularnie wyjmować wtyczkę z
gniazdka i czyścić ją. Jeśli wtyczka jest
pokryta kurzem i gromadzi wilgoć, jej
własności izolujące mogą ulec
pogorszeniu, co może być przyczyną
pożaru.
Uwagi
• Dostarczonego w zestawie przewodu
zasilającego nie należy używać do
jakichkolwiek innych urządzeń.
• Należy uważać, aby nie przycisnąć, nie
zgiąć ani nie skręcić nadmiernie
przewodu zasilającego. Może to
spowodować uszkodzenie izolacji lub
urwanie żył przewodu.
• Nie należy przerabiać przewodu
zasilającego.
• Na przewodzie zasilającym nie należy
kłaść ciężkich przedmiotów.
• Podczas odłączania nie wolno ciągnąć
za sam przewód.
• Nie należy podłączać zbyt wielu urządzeń
do tego samego gniazda sieciowego.
• Nie należy używać gniazd sieciowych
słabo trzymających wtyczkę.
Niedozwolone użycie
Odbiornika TV nie należy instalować oraz
eksploatować w miejscach, warunkach lub
okolicznościach, jakie opisano poniżej.
Niezastosowanie się do poniższych zaleceń
może prowadzić do wadliwej pracy
odbiornika, a nawet pożaru, porażenia
prądem elektrycznym, uszkodzenia sprzętu
i/lub obrażeń ciała.
Miejsce:
Odbiornika TV nie należy montować na
zewnątrz pomieszczeń (w miejscach
narażonych na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych), nad morzem, na statku lub innej
jednostce pływającej, w pojeździe, w
instytucjach ochrony zdrowia, w miejscach
niestabilnych lub narażonych na działanie
wody, deszczu, wilgoci lub dymu.
Warunki:
Ściana
Sciana
Transport
• Przed rozpoczęciem
przenoszenia
odbiornika należy
odłączyć od niego
wszystkie kable.
• Do przenoszenia
dużego odbiornika
TV potrzeba dwóch
lub trzech osób.
• Odbiornik należy
przenosić w sposób
pokazany na ilustracji
po prawej stronie. Nie
naciskać na ekran
ciekłokrystaliczny
(LCD).
• Podnosząc lub przesuwając odbiornik,
należy mocno chwycić go od dołu.
• Podczas transportu odbiornik nie
powinien być narażony na wstrząsy
mechaniczne i nadmierne wibracje.
• Na czas transportu odbiornika do naprawy
lub podczas przeprowadzki, należy
zapakować go w oryginalny karton i
elementy opakowania.
–
masterpage:Left
Przewód zasilający
Aby uniknąć ryzyka wybuchu pożaru,
porażenia prądem elektrycznym,
uszkodzenia sprzętu i/lub ewentualnych
obrażeń ciała, z przewodem zasilającym i
gniazdem sieciowym należy postępować w
następujący sposób:
– Należy używać wyłącznie przewodów
zasilających dostarczonych przez Sony,
a nie przez innych dostawców.
– Wtyczka powinna być całkowicie
włożona do gniazda sieciowego.
– Odbiornik TV jest przystosowany do
zasilania wyłącznie napięciem 220-240
V AC.
– W celu zachowania bezpieczeństwa,
podczas dokonywania połączeń, należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka oraz uważać, aby nie nadepnąć
na przewód.
– Przed przystąpieniem do serwisowania
lub przesuwania odbiornika TV należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
– Przewód zasilający powinien znajdować
się z dala od źródeł ciepła.
Nie należy umieszczać telewizora w
miejscach gorących, wilgotnych lub
nadmiernie zapylonych; w miejscach,
w których do wnętrza mogą dostawać się
owady; w miejscach, w których może być
narażony na działanie wibracji
mechanicznych lub w pobliżu przedmiotów
palnych (świeczek, itp.). Odbiornik TV
należy chronić przed zalaniem i nie stawiać
na nim żadnych przedmiotów wypełnionych
wodą, np. wazonów.
Okoliczności:
Odbiornika TV nie należy dotykać mokrymi
rękoma, przy zdjętej obudowie lub z
akcesoriami, które nie są zalecane przez
producenta. W czasie burz z
wyładowaniami atmosferycznymi należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego
telewizora z gniazdka i odłączyć przewód
antenowy.
Kawałki szkła lub
uszkodzenia:
• W odbiornik nie należy rzucać żadnymi
przedmiotami. Może to spowodować
uszkodzenie szkła ekranu i prowadzić do
poważnych obrażeń ciała.
• W przypadku pęknięcia powierzchni
ekranu lub obudowy telewizora, przed
dotknięciem odbiornika należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka. Niezastosowanie się do
cd
9 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
04PL\414145131KDL40P55xxPL\040SAF.fm
powyższego zalecenia może spowodować
porażenie prądem elektrycznym.
Gdy odbiornik TV nie jest
używany
• Mając na uwadze kwestie ochrony
środowiska i bezpieczeństwa, zaleca się
odłączenie odbiornika od źródła zasilania,
jeśli nie będzie on używany przez kilka
dni.
• Ponieważ wyłączenie odbiornika
telewizyjnego nie powoduje odcięcia
zasilania, w celu całkowitego wyłączenia
urządzenia należy wyciągnąć wtyczkę
przewodu zasilającego z gniazda
sieciowego.
• Niektóre odbiorniki mogą być jednak
wyposażone w funkcje wymagające
pozostawienia ich w trybie gotowości.
Zalecenia dot.
bezpieczeństwa dzieci
• Nie należy pozwalać, aby na odbiornik
TV wspinały się dzieci.
• Małe akcesoria należy przechowywać z
dala od dzieci tak, aby uniknąć ryzyka ich
przypadkowego połknięcia.
Co robić w przypadku
wystąpienia problemów...
W przypadku wystąpienia jednego
z poniższych problemów należy
bezzwłocznie wyłączyć odbiornik TV oraz
wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdka
sieciowego.
Należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub
punktu serwisowego firmy Sony z prośbą o
sprawdzenie odbiornika przez
wykwalifikowanego serwisanta.
W przypadku:
–
–
–
–
Uszkodzenia przewodu zasilającego.
Gniazd sieciowych słabo trzymających
wtyczkę.
Uszkodzenia odbiornika w wyniku jego
upuszczenia lub uderzenia przez obiekt
obcy.
Dostania się do wnętrza odbiornika
cieczy lub przedmiotów obcych.
Środki ostrożności
Oglądanie telewizji
• Program telewizyjny powinien być
oglądany w pomieszczeniu o
umiarkowanym oświetleniu, ponieważ
oglądanie go w słabym świetle lub przez
dłuższy czas jest męczące dla oczu.
• Podczas korzystania ze słuchawek należy
unikać nadmiernego poziomu głośności
ze względu na ryzyko uszkodzenia słuchu.
Ekran LCD
• Chociaż ekran LCD został wykonany z
wykorzystaniem technologii wysokiej
precyzji, dzięki której aktywnych jest
ponad 99,99% pikseli, na ekranie mogą
pojawiać się czarne plamki lub jasne
kropki (w kolorze czerwonym, niebieskim
lub zielonym). Jest to jednak właściwość
wynikająca z konstrukcji ekranu LCD i
nie jest objawem usterki.
• Nie wolno naciskać ani drapać przedniego
filtru, a także kłaść na odbiorniku TV
żadnych przedmiotów. Może to
spowodować zakłócenia obrazu lub
uszkodzenie ekranu LCD.
• Jeśli odbiornik TV jest używany w
zimnym miejscu, na obrazie mogą
wystąpić plamy lub obraz może stać się
ciemny. Nie jest to oznaką uszkodzenia
telewizora. Zjawiska te zanikają w miarę
wzrostu temperatury.
• Długotrwałe wyświetlanie obrazów
nieruchomych może spowodować
wystąpienie obrazów wtórnych (tzw. zjawy).
Mogą one zniknąć po krótkiej chwili.
• Ekran i obudowa nagrzewają się podczas
pracy telewizora. Nie jest to oznaką
uszkodzenia urządzenia.
• Ekran LCD zawiera niewielką ilość
ciekłych kryształów. Niektóre lampy
fluorescencyjne umieszczone w
odbiorniku TV zawierają również rtęć.
Podczas utylizacji należy przestrzegać
lokalnych zaleceń i przepisów.
Obchodzenie się z
powierzchnią ekranu/
obudową odbiornika TV i ich
czyszczenie
Przed przystąpieniem do czyszczenia należy
wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka.
Aby uniknąć pogorszenia stanu materiału
lub powłoki ekranu odbiornika, należy
postępować zgodnie z poniższymi środkami
ostrożności.
• Aby usunąć kurz z powierzchni ekranu/
obudowy, należy wytrzeć go delikatnie za
pomocą miękkiej ściereczki. Jeśli nie
można usunąć kurzu, należy wytrzeć
ekran za pomocą miękkiej ściereczki
lekko zwilżonej rozcieńczonym
roztworem delikatnego detergentu.
• Nie należy używać szorstkich gąbek,
środków czyszczących na bazie zasad lub
kwasów, proszków do czyszczenia ani
lotnych rozpuszczalników, takich jak
alkohol, benzyna, rozcieńczalnik czy środek
owadobójczy. Używanie takich środków lub
długotrwały kontakt z gumą lub winylem
może spowodować uszkodzenie powierzchni
ekranu lub obudowy.
• Aby zapewnić właściwą wentylację,
zaleca się okresowo odkurzać otwory
wentylacyjne:
• Regulację kąta nachylenia odbiornika
należy wykonywać powolnym ruchem
tak, aby odbiornik nie spadł lub nie zsunął
się z podstawy pod telewizor.
Urządzenia dodatkowe
W pobliżu odbiornika TV nie należy
umieszczać urządzeń dodatkowych lub
urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne. Może to spowodować
zakłócenia obrazu i/lub dźwięku.
Baterie
• Przy wkładaniu baterii do pilota zachować
właściwą biegunowość.
• Nie należy używać różnych typów baterii
jednocześnie ani łączyć starych baterii z
nowymi.
• Zużyte baterie należy utylizować w
sposób nieszkodliwy dla środowiska
naturalnego. W niektórych regionach
sposób utylizacji zużytych baterii mogą
regulować stosowne przepisy. Należy
skontaktować się w tej sprawie z
lokalnymi władzami.
• Należy ostrożnie obchodzić się z pilotem. Nie
należy nim rzucać, chodzić po nim, ani
wylewać na niego żadnych płynów.
• Nie należy kłaść pilota w pobliżu źródeł
ciepła lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie promieni
słonecznych. Chronić je przed wilgocią.
Utylizacja telewizora
Pozbycie się
zużytego sprzętu
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i
masterpage:Left
w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie może być
traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego zagospodarowania
odpadów. Recykling materiałów pomoże w
ochronie środowiska naturalnego. W celu
uzyskania bardziej szczegółowych informacji
na temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i
w pozostałych
krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana
jako odpad komunalny. Symbol ten, dla
pewnych baterii może być stosowany w
kombinacji z symbolem chemicznym.
Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb)
są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż
0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko oraz
zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w
przypadku niewłaściwego obchodzenia się z
tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej
baterii należy zlecić wyłącznie
wykwalifikowanemu personelowi stacji
serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria
znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie
właściwie zagospodarowana, należy
dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu
zbiórki. W odniesieniu do wszystkich
pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do
właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na temat
zbiórki i recyklingu baterii należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
10 PL
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Przegląd przycisków pilota
1 "/1 – Tryb czuwania odbiornika TV
Włączenie i wyłączenie odbiornika TV z trybu czuwania.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2 AUDIO
Zmienianie podwójnego trybu dźwiękowego (strona 24).
3 SCENE – Wybór sceny (strona 14)
GUIDE
4 Kolorowe przyciski (strona 14, 17)
5
RETURN
/
– Info/Wywołanie tekstu
• W trybie cyfrowym: Wyświetlanie danych aktualnie oglądanego
programu.
• W trybie analogowym: Wyświetlanie informacji takich jak aktualny
numer kanału i format ekranu.
• W trybie Telegazety (strona 14): Wywołanie ukrytych informacji
(np.odpowiedzi do pytań).
TOOLS
MENU
6
F/f/G/g/
7 TOOLS (strona 15, 20)
Umożliwia dostęp do różnych opcji wyświetlania oraz zmianę/regulację w
zależności od źródła i formatu ekranu.
PROG
8 MENU (strona 22)
9 Przyciski numeryczne
• W trybie TV: Wybór kanałów. W wypadku numerów kanałów od 10 w
górę szybko kolejno nacisnąć drugą i trzecią cyfrę.
• W trybie Telegazety: Aby wybrać daną stronę, należy za pomocą
przycisków numerycznych wprowadzić jej trzycyfrowy numer.
0
– Lista Ulubione cyfrowe
Wyświetlanie listy Ulubione cyfrowe utworzonej przez użytkownika
(strona 17).
qa
– Poprzedni kanał
Powrót do poprzednio oglądanego kanału.
qs PROG +/-/
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub poprzedniego (-) kanału.
• W trybie Telegazety (strona 14): Wybór następnej ( ) lub poprzedniej
( ) strony.
qd 2 +/- – Głośność
qf % – Wyłączenie dźwięku
qg / – Tekst (strona 14)
qh RETURN /
Powrót do poprzedniego ekranu w wyświetlanym menu.
qj GUIDE /
– EPG (Cyfrowy elektroniczny przewodnik po
programach) (strona 16)
qk ANALOG – Tryb analogowy (strona 13)
ql DIGITAL – Tryb cyfrowy (strona 13)
w;
wa
– Tryb ekranowy (strona 14)
– Wybór wejścia
Wybór sygnału wejściowego z urządzenia podłączonego do gniazd TV
(strona 19).
z
• Na przyciskach 5, PROG + i AUDIO znajdują się punkty dotykowe. Ułatwiają one
orientację przy obsłudze odbiornika TV.
11 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Przegląd przycisków i wskaźników
telewizora
1 1 – Zasilanie
Włączenie lub wyłączenie odbiornika TV.
~
•W celu zupełnego odłączenia odbiornika TV, należy
wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
•Po włączeniu telewizora wskaźnik zasilania świeci
na zielono.
PROG
2 PROG +/-/
/
• W trybie TV: Wybór następnego (+) lub
poprzedniego (-) kanału.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w górę ( ) lub
w dół ( ).
3 2 +/-/
/
• W trybie TV: Zwiększenie (+) lub zmniejszenie
(-) głośności.
• W menu TV: Przewinięcie opcji w prawo ( )
lub w lewo ( ).
4
/
– Wybór wejścia / OK
• W trybie TV: Wybór sygnału wejściowego z
urządzenia podłączonego do gniazd TV
(strona 19).
• W menu TV: Wybór menu lub opcji oraz
potwierdzenie wybranych ustawień.
5
(strona 22)
6 Czujnik pilota
• Odbiera sygnały podczerwone z pilota.
• Nie kłaść niczego na czujnik, aby mógł on
pracować prawidłowo.
7
– Wskaźnik Bez obrazu / Wskaźnik
programatora czasowego Timer
wyłączania
• Świeci na zielono, gdy obraz jest wyłączony
(strona 25).
• Świeci na pomarańczowo po ustawieniu
programatora czasowego (strona 26).
8 1 – Wskaźnik trybu oczekiwania
Świeci na czerwono, gdy telewizor jest w trybie
czuwania.
9 " – Wskaźnik zasilania POWER
Świeci na zielono, gdy telewizor jest włączony.
~
• Przed wyjęciem przewodu zasilającego z gniazdka
upewnić się, czy telewizor jest wyłączony.
Wyciągnięcie przewodu zasilającego z gniazdka, gdy
odbiornik TV jest jeszcze włączony, może
spowodować, że wskaźnik pozostanie włączony lub
może doprowadzić do nieprawidłowości w działaniu
odbiornika.
12 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Odbiór audycji telewizyjnych
1
Odbiór audycji
telewizyjnych
Nacisnąć przycisk 1 na boku telewizora,
aby włączyć odbiornik.
Jeśli telewizor jest w trybie czuwania (1
(czuwanie), wskaźnik na telewizorze ma kolor
czerwony), nacisnąć przycisk "/1 na pilocie,
aby włączyć telewizor.
Aby włączyć tryb cyfrowy, nacisnąć
przełącznik DIGITAL. Aby włączyć tryb
analogowy, nacisnąć przełącznik
ANALOG.
Dostępność kanałów zależy od trybu, w jakim
pracuje telewizor.
3
2
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2
GUIDE
RETURN
Nacisnąć przyciski numeryczne lub
PROG +/-, aby wybrać kanał telewizyjny.
Aby wybierać numery kanałów od 10 w górę za
pomocą przycisków numerycznych, szybko
kolejno nacisnąć drugą i trzecią cyfrę.
Aby wybrać kanał cyfrowy przy użyciu
cyfrowego elektronicznego przewodnika po
programach (EPG), patrz strona 16.
W trybie cyfrowym
Na chwilę pojawia się baner informacyjny. Mogą
się na nim znajdować następujące ikony:
: Program radiowy
: Program zakodowany/dostępny po
wykupieniu abonamentu
: Dostępne różne wersje językowe audio
: Dostępne napisy u dołu ekranu
: Dostępne napisy dla osób niesłyszących
: Zalecany minimalny wiek do oglądania
aktualnego programu (od 4 do 18 lat)
: Ochrona przed dziećmi
TOOLS
MENU
3
Czynności dodatkowe
PROG
Aby
Należy
Ustawić poziom
głośności
Nacisnąć przycisk 2 + (aby
zwiększyć poziom głośności)/
- (aby zmniejszyć poziom
głośności).
Uzyskać dostęp do
tabeli spisu
programów (tylko w
trybie analogowym)
Nacisnąć przycisk
. Aby
wybrać kanał analogowy,
nacisnąć przycisk F/f, a
następnie nacisnąć
.
Uzyskać dostęp do
cyfrowej listy
Ulubionych (tylko w
trybie cyfrowym)
Nacisnąć przycisk
.
Szczegółowe informacje, patrz
strona 17.
3
cd
13 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Odbiór audycji telewizyjnych
2
Aby wejść na strony Telegazety
Nacisnąć /. Po każdorazowym naciśnięciu
przycisku /, ekran zmienia się w następujący
sposób:
Tekst t Tekst na obrazie telewizyjnym (tryb
mieszany) t Bez tekstu (wyjście z trybu
Telegazety)
Aby wybrać stronę, naciskać przyciski numeryczne
lub
/ .
Aby pokazać na ekranie ukryte informacje, nacisnąć
przycisk .
z
• Jeśli u dołu strony Telegazety pojawiają się opcje w
czterech kolorach, dostępna jest usługa szybkiego
dostępu Fastext. Usługa Fastext umożliwia szybki i
łatwy dostęp do stron. Aby wejść na stronę, nacisnąć
przycisk w odpowiadającym danej stronie kolorze.
Aby ręcznie zmienić format obrazu
stosownie do transmitowanego
programu
Kilka razy wciskać
obrazu.
Smart*
Wyświetla
konwencjonalny
obraz telewizyjny 4:3
z imitacją efektu
szerokoekranowego.
Obraz w formacie 4:3
wypełnia cały ekran.
4/3
Wyświetla audycje
TV w
konwencjonalnym
formacie 4:3 (np.
telewizja nie
szerokoekranowa) w
prawidłowych
proporcjach.
Tryb Wybór sceny
Wybierz „Ogólna”, „Kino”, „Sport”, „Gra” lub
„Zdjęcia”. Po wybraniu trybu zostaną dobrane
optymalne ustawienia jakości dźwięku i obrazu dla
tego trybu.
1
2
Nacisnąć przycisk SCENE na pilocie.
Wide
Rozciąganie obrazu
4:3 w poziomie w
celu wypełnienia
ekranu 16:9.
Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać
tryb, a następnie nacisnąć .
Ogólna: Bieżące ustawienia użytkownika.
Kino: Obraz i dźwięk porównywalny z obrazem i
dźwiękiem kinowym.
Sport: Realistyczny obraz i dźwięk przestrzenny
surround.
Gra: Obraz, dzięki któremu można w pełni cieszyć
się grą. Najlepsza jakość obrazu i dźwięku.
Zdjęcia: Obraz, na którym widać teksturę i kolor
drukowanego zdjęcia.
z
• Po wybraniu dowolnego trybu tematycznego nie można
wybrać żadnego trybu wyświetlania obrazu z menu
obrazu. Aby wybrać tryb z menu, trzeba najpierw
wyłączyć tryb tematyczny.
• Funkcja niedostępna w wypadku sygnału z wejść
PC i
HDMI PC, a także podczas korzystania z
menu „Zdjęcia / Muzyka”.
, aby wybrać żądany format
Zoom*
14/9*
Wyświetla obrazy
kinowe w
prawidłowych
proporcjach.
Wyświetla audycje
TV formatu 14:9 w
prawidłowych
proporcjach. Wskutek
tego, na ekranie
widoczne są czarne
obszary na brzegach.
Napisów*
Wyświetla obrazy
kinowe z napisami na
ekranie.
14 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Automat.
• Jeśli dla opcji „Format obrazu” wybrano ustawienie
„Automat.”, format ekranu jest dostosowywany do
formatu odbieranego sygnału.
• Ustawienie „Automat.” jest dostępne tylko w wypadku
sygnałów w systemie PAL i SECAM.
* Obraz może być częściowo obcięty od góry i od dołu.
~
Odbiór audycji telewizyjnych
• Niektórych obrazów nie można wyświetlać w
określonych formatach.
• Niektóre znaki i/lub litery w górnej i dolnej części
obrazu mogą nie być widoczne w trybie „Smart”.
z
• Po wybraniu opcji „Smart”, „Zoom”, „14/9” lub
„Napisów” można ustawić położenie obrazu w pionie.
Naciskając przyciski F/f, można poruszać się w górę i
w dół (np. aby czytać napisy).
Korzystanie z menu Narzędzia
Nacisnąć przycisk TOOLS, aby przywołać
następujące opcje podczas oglądania programu
telewizyjnego.
Opcje
Opis
Zamknij
Zamyka menu Narzędzia.
Tryb obrazu
Patrz strona 23.
Efekt:
Patrz strona 24.
Głośnik
Patrz strona 24.
Język audio (tylko w
trybie cyfrowym)
Patrz strona 29.
Ustawienia napisów
(tylko w trybie
cyfrowym)
Patrz strona 29.
Timer wyłączania
Patrz strona 26.
Oszcz. energii
Patrz strona 25.
Informacje o systemie
(tylko w trybie
cyfrowym)
Wyświetla ekran Informacje
o systemie.
15 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Korzystanie z elektronicznego
przewodnika po programach (EPG)
Pt 3 Lis 15:39
Dziś
15:30
16:00
16:30
17:00
001 BBC ONE
002 BBC TWO
1
2
003 ITV 1
004 Channel 4
005 five
006 ITV 2
*
W trybie cyfrowym, nacisnąć GUIDE.
Wykonaj wybraną operację zgodnie z
następującą tabelą lub z komunikatem na
ekranie.
~
007 BBC THREE
• Informacje na temat programu będą pokazywane tylko
jeśli są one nadawane przez daną stację telewizyjną.
009 Teletext
010 BBC FOUR
011 Sky Travel
012 UKTV History
013 More 4
Poprzedni
Wybierz:
Następny
Dostrój:
+1 dzień
Opcje:
Cyfrowy elektroniczny przewodnik po programach
(EPG)
* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna.
Aby
Należy
Obejrzeć program
Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać program, a następnie nacisnąć
.
Wyłączyć EPG
Nacisnąć przycisk GUIDE.
~
• Jeśli wybrano funkcję ograniczenia wiekowego dla programów, na ekranie pojawi się komunikat z prośbą o podanie kodu
PIN. Szczegółowe informacje, patrz „Ochrona przed dziećmi” na stronie 29.
16 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
*
Korzystanie z listy Ulubione cyfrowe
Ustawienia ulubionych
---
Podaj numer programu
Ulubione 1
TV3
011
SETenVEO
002
33
012
Tienda en VEO
003
3/24
013
NET TV
004
K3/300
014
CUATRO
005
TVE1
015
CNN+
006
TVE2
016
40 LATINO
007
24H TVE
017
la Sexta
008
CLAN TVE
018
Telecinco
009
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
010
VEO
020
T5 Sport
Poprzednl
Następny
Wybierz:
Ulubione 2
Usuń z ulubionych
1
2
W trybie cyfrowym naciśnij przycisk
.
Wykonaj wybraną operację zgodnie z
następującą tabelą lub z komunikatem na
ekranie.
Wykasuj listę
Powrót:
Lista Ulubione
* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może być niedostępna.
Aby
Należy
Po raz pierwszy stworzyć swoją listę
Ulubionych
1 Wcisnąć , aby wybrać „Tak”.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych
Favourite.
3 Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać kanał, który ma
zostać dodany, a następnie nacisnąć .
Kanały zapisane w Ulubionych są oznaczone symbolem
.
4 Nacisnąć przycisk RETURN, aby zakończyć konfigurowanie.
Obejrzeć dany kanał
1 Nacisnąć dwukrotnie żółty przycisk, aby wybierać listy
ulubionych Favourite.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, a następnie
nacisnąć .
Wyłączyć listę Ulubionych
Nacisnąć przycisk RETURN.
Dodać kanały do bieżącej listy
Ulubionych lub usunąć je stamtąd
1 Nacisnąć niebieski przycisk.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych
Favourite, która ma być edytowana.
3 Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać kanał, który ma
zostać usunięty lub dodany, a następnie nacisnąć .
Usunąć wszystkie kanały z bieżącej
listy Ulubionych
1 Nacisnąć niebieski przycisk.
2 Nacisnąć żółty przycisk, aby wybrać listę ulubionych
Favourite, która ma być edytowana.
3 Nacisnąć niebieski przycisk.
4 Nacisnąć G/g, aby wybrać „Tak”, a następnie potwierdzić
.
17 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Odbiór audycji telewizyjnych
001
Funkcja Ulubione umożliwia ułożenie do czterech
list ulubionych programów.
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
Podłączanie dodatkowego sprzętu
Do odbiornika TV można podłączyć cały szereg dodatkowych urządzeń. Przewody łączące nie zostały
dostarczone w komplecie.
Sprzęt audio
Hi-Fi
F
A
Odtwarzacz DVD
z wyjściem
komponentowym
Odtwarzacz DVD
PC (wyjście HDMI)
B
Odtwarzacz płyt Blu-ray
Cyfrowa kamera
video
C
G
Sprzęt
do gier video
Odtwarzacz
DVD
Dekoder
PC
D
Cyfrowa kamera wideo/aparat
Icyfrowy/pamięć masowa USB
E
Nagrywarka DVD
Magnetowid
H Karta CAM
Dekoder
J PC/Cyfrowa
kamera video
Sprzęt do
K gier video/
DVC
camcorder
L Słuchawki
18 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Oglądanie obrazów
z podłączonych
urządzeń
Symbol na
ekranie
Opis
AV2/
AV2/
AV2
Aby zobaczyć sprzęt podłączony
do E.
PC
• Zaleca się stosowanie przewodu
komputerowego z ferrytami, np.
„złącze D-sub 15” (nr 1-793-50411, dostępny w punktem
serwisowym firmy Sony) lub jego
odpowiednika.
Włączyć podłączoną konsolę, a następnie
wykonać jedną z poniższych czynności.
W przypadku samoprogramującego się
magnetowidu (strona 7)
W trybie analogowym, kanał video można wybrać
naciskając przycisk PROG +/- lub przyciski
numeryczne.
Symbol na
ekranie
Component
Aby zobaczyć sprzęt podłączony
do A.
HDMI1,
HDMI2 lub
HDMI3
HDMI IN 1, HDMI IN 2 lub
HDMI IN 3
Aby zobaczyć sprzęt podłączony
do B, C lub J.
Podłączony sprzęt przekazuje do
urządzenia cyfrowe sygnały
obrazu i dźwięku.
Jeśli urządzenie ma gniazdo DVI,
połączyć gniazdo DVI z gniazdem
HDMI IN 1, używając adaptera
DVI-HDMI (nie wchodzi w skład
zestawu), a następnie połączyć
gniazda wyjściowe audio
urządzenia z gniazdami
wejściowymi audio w gniazdach
HDMI IN 1.
Aby wyświetlać fotografie lub
obraz ekranu z komputera PC bądź
z kamery cyfrowej, podłącz te
urządzenia do gniazda HDMI IN
3.
AV1/
AV1
Opis
USB
Aby zobaczyć sprzęt podłączony
do I.
Aby wyświetlać fotografie lub
odsłuchiwać pliki muzyczne
umieszczone na urządzeniach USB
podłączonych do komputera.
AV3
Aby zobaczyć sprzęt podłączony
do K.
W przypadku podłączania sprzętu
monofonicznego należy podłączać
go do gniazda
AV3 L.
~
• Należy stosować wyłącznie przewody HDMI oznaczone
logo HDMI. Zaleca się używanie przewodu HDMI
firmy Sony.
• Gdy podłączony jest sprzęt kompatybilny ze
sterowaniem HDMI, możliwa jest komunikacja z
podłączonym sprzętem. Ustawienia komunikacji, patrz
strona 21.
Aby zobaczyć sprzęt podłączony
do D.
cd
19 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
W przypadku innego podłączonego
urządzenia
Nacisnąć
aby wyświetlić listę podłączonych
urządzeń. Za pomocą przycisków F/f wybrać
żądane źródło sygnału wejściowego, a następnie
nacisnąć . (Jeśli po naciśnięciu przycisku F/f
użytkownik przez dwie sekundy nie wykona żadnej
czynności, wyróżniona pozycja zostanie wybrana.)
W przypadku urządzeń USB
Patrz strona 21.
Aby zobaczyć sprzęt podłączony
do G.
z
Aby
podłączyć
Moduł Dostępu
Warunkowego
(CAM) H
Korzystanie z menu Narzędzia
Należy
Opcja umożliwiająca korzystanie z
usług Pay Per View.
Więcej informacji można znaleźć w
instrukcji obsługi modułu CAM.
Aby używać gniazda CAM, wyjąć
kartę-zaślepkę z gniazda CAM.
Podczas wkładania karty CAM do
gniazda CAM telewizor musi być
wyłączony. Jeśli gniazdo CAM nie
jest używane, powinna znajdować
się w nim karta-zaślepka.
~
• W niektórych krajach/regionach
karty CAM nie są obsługiwane.
Więcej informacji na ten temat
można uzyskać u autoryzowanego
sprzedawcy.
Sprzęt audio Hi- Aby odsłuchiwać dźwięk z
Fi F
odbiornika TV na sprzęcie audio HiFi, połączyć z gniazdami
wyjściowymi audio
.
Poziom głośności zewnętrznych
głośników można zmienić za
pomocą przycisków regulacji
głośności na pilocie.
Słuchawki L
Aby w słuchawkach odbierać
dźwięk z odbiornika TV, należy je
podłączyć do gniazda i.
Nacisnąć przycisk TOOLS, aby wyświetlić
następujące opcje podczas oglądania obrazów z
podłączonego sprzętu.
Opcje
Opis
Zamknij
Zamyka menu Narzędzia.
Tryb obrazu (oprócz
trybu sygnału
wejściowego PC i
trybu transmisji
danych z urządzenia
USB)
Patrz strona 23.
Tryb wyświetlania
Patrz strona 23.
(tylko w trybie
sygnału wejściowego
PC)
Efekt:
Patrz strona 24.
Głośnik
Patrz strona 24.
Przesunięcie poziome Patrz strona 25.
(tylko w trybie
sygnału wejściowego
PC)
Przesunięcie pionowe Patrz strona 25.
(tylko w trybie
sygnału wejściowego
PC)
Czynności dodatkowe
Timer wyłączania (za Patrz strona 26.
wyjątkiem trybu
sygnału wejściowego
PC)
Aby
Należy
Oszcz. energii
Powrócić do
normalnego obrazu
telewizora
Nacisnąć przycisk DIGITAL lub
ANALOG.
Patrz strona 25.
20 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Wyświetlanie zdjęć
i odtwarzanie
muzyki z urządzeń
USB
Na telewizorze można wyświetlać fotografie lub
pliki muzyczne zachowane w aparacie lub kamerze
firmy Sony (poprzez połączenie przewodem USB), a
także pliki zachowane na innych urządzeniach USB.
Podłączyć obsługiwane urządzenie USB
do telewizora.
2
3
Nacisnąć MENU.
4
Za pomocą przycisków F/f/G/g wybrać
plik lub folder, a następnie nacisnąć .
Za pomocą przycisków F/f wybrać
„Zdjęcia / Muzyka”, a następnie nacisnąć
.
Po wybraniu folderu należy wybrać plik, a
następnie nacisnąć .
Plik zostanie odtworzony.
~
• Obrazy wyświetlane w trybie „Zdjęcia” mogą być
niewyraźne, jeśli zajdzie potrzeba ich powiększenia. W
zależności od rozmiaru i proporcji wyświetlanego
zdjęcia, obraz może nie zajmować całego ekranu.
• Niektóre pliki zdjęć otwierane w trybie „Zdjęcia”
zostaną wyświetlone po upływie dłuższej chwili.
• Nazwa pliku i katalogu mogą być zapisane w systemie
zapisu UTF-8.
• Gdy telewizor pobiera dane z urządzenia USB, należy
pamiętać, aby:
– Nie wyłączać telewizora lub podłączonego
urządzenia USB.
– Nie odłączać przewodu USB.
– Nie odłączać urządzenia USB.
W przeciwnym razie dane na urządzeniu USB mogą
ulec uszkodzeniu.
• Firma Sony nie odpowiada za uszkodzenie lub utratę
danych zawartych na nośniku, które zostały
spowodowane uszkodzeniem telewizora lub
podłączonych do niego urządzeń.
• W trybie odczytu plików z urządzeń USB obsługiwane
są następujące formaty plików zdjęć:
– JPEG (pliki formatu JPEG z rozszerzeniami „.jpg”,
zgodne ze standardami DCF 2.0 lub Exif 2.21)
Używanie funkcji
sterowanie przez
HDMI
Funkcja sterowanie przez HDMI umożliwia
komunikowanie się telewizora z podłączonymi
urządzeniami, które obsługują tę funkcję, za pomocą
interfejsu HDMI CEC (Consumer Electronics
Control). Na przykład po podłączeniu urządzenia
firmy Sony obsługującego funkcję sterowanie przez
HDMI (za pomocą przewodów HDMI) do
telewizora, oba urządzenia można obsługiwać
razem.
Należy pamiętać o prawidłowym połączeniu
urządzeń i skonfigurowaniu niezbędnych ustawień.
Konfigurowanie ustawień funkcji
sterowanie przez HDMI
Ustawienia funkcji sterowanie przez HDMI należy
skonfigurować w telewizorze i podłączonych do
niego urządzeniach. Informacje na temat ustawień
telewizora znajdują się w rozdziale „Ustawienia
HDMI” na stronie 27. Informacje na temat ustawień
podłączonego urządzenia znajdują się w jego
instrukcji obsługi.
Funkcje sterowania przez HDMI
• Wyłącza podłączony sprzęt sprzężony z
odbiornikiem TV.
• Włącza odbiornik TV sprzężony z podłączonym
sprzętem i automatycznie przejmuje sygnał
wejściowy sprzętu, który rozpocznie odtwarzanie.
21 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Korzystanie z dodatkowego sprzętu
1
• Podczas podłączania aparatu fotograficznego Sony
należy przestawić tryb połączenia USB aparatu na Auto
lub „Mass Storage” (Pamięć masowa). Więcej
informacji na temat trybu połączenia USB można
znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do aparatu
cyfrowego.
• W trybie odczytu plików z urządzeń USB obsługiwane
są następujące formaty plików muzycznych:
– MP3 (pliki z rozszerzeniem „.mp3”, które nie są
chronione prawem autorskim) oraz WAV (pliki z
rozszerzeniem „.wav”).
• Przeglądarka zdjęć z urządzeń USB obsługuje systemy
plików FAT16 oraz FAT32.
• W każdym katalogu można zarejestrować maksymalnie
300 plików.
• Niektóre pliki mogą nie być odtwarzane, w tym pliki,
które zostały zmodyfikowane na komputerze PC, nawet
jeśli dany format plików jest obsługiwany.
• Aktualizowane informacje na temat kompatybilnych
urządzeń USB można znaleźć w witrynie internetowej
pod adresem
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Korzystanie z funkcji MENU
4 Cyfrowy EPG*
Poruszanie się po
menu
„MENU” umożliwia ustawienie w telewizorze
wielu przydatnych funkcji. Można łatwo wybrać
kanały lub źródła sygnałów wejściowych i zmienić
ustawienia w odbiorniku TV.
Wyświetlanie cyfrowego programu
telewizyjnego (EPG, Cyfrowy elektroniczny
przewodnik po programach) (strona 16).
5 Wejścia zewn.
Służy do wyboru urządzeń podłączonych do
telewizora.
•Aby obejrzeć program/nagranie z urządzenia
zewnętrznego, wybrać źródło sygnału
wejściowego, a następnie nacisnąć .
6 Zdjęcia / Muzyka
Wyświetla menu „Zdjęcia / Muzyka”
(strona 21).
7 Ustawienia
Wyświetlanie menu „Ustawienia”, w którym
konfiguruje się większość ustawień i opcji
zaawansowanych.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
GUIDE
RETURN
1
Szczegółowe informacje na temat ustawień,
patrz strona 23 do 30.
~
TOOLS
MENU
1
2
2
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać
ikonę menu, a następnie nacisnąć .
2 Za pomocą przycisków F/f/G/g
wybrać opcję lub wyregulować
ustawienie, a następnie nacisnąć .
Nacisnąć przycisk MENU.
Za pomocą przycisków F/f wybrać
opcję, a następnie nacisnąć .
Aby wyjść z menu, należy nacisnąć MENU.
• Zakres opcji, które można regulować, zależy od
sytuacji. Opcje niedostępne wyświetlają się na
szaro lub nie wyświetlają się w ogóle.
* W niektórych krajach/regionach ta funkcja może
być niedostępna.
MENU
Ulubione cyfrowe
Analogowy
Cyfrowe
Cyfrowy EPG
Wejścia zewn.
Zdjęcia / Muzyka
Ustawienia
Wybierz:
Wejdź:
Wyjdź:
1 Ulubione cyfrowe*
Wyświetlanie listy ulubionych Favourite
(strona 17).
2 Analogowy
Powraca do ostatnio oglądanego kanału
analogowego.
3 Cyfrowe*
Powraca do ostatnio oglądanego kanału
cyfrowego.
22 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Ustawienia
Regulacja obrazu
Wybiera tryb obrazu, za wyjątkiem źródła sygnału wejściowego PC.
„Żywy”: Do lepszego kontrastu i ostrości obrazu.
„Standardowy”: Do standardowego obrazu. Ustawienie zalecane do celów kina
domowego.
„Kino”: Do oglądania filmów. Przynosi najlepsze efekty przy oglądaniu filmów w
warunkach kina domowego.
„Zdjęcia”: Do fotografii.
Tryb wyświetlania
(tylko w trybie
PC)
Wybiera tryb wyświetlania dla źródła sygnału wejściowego PC.
„Wideo”: Do obrazów wideo.
„Tekst”: Do tekstu, wykresów lub tabel.
„Zdjęcia”: Do fotografii.
Podświetlenie
Regulacja jasności podświetlenia.
Kontrast
Zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu obrazu.
Jasność:
Zwiększenie lub zmniejszenie jasności obrazu.
Kolor:
Zwiększenie lub zmniejszenie intensywności kolorów.
Odcień:
Zwiększanie i zmniejszanie tonów zielonych i czerwonych.
z
• „Odcień” można zmieniać tylko w przypadku kolorowego sygnału NTSC (np. amerykańskie
taśmy wideo).
Ostrość:
Zwiększenie lub zmniejszenie ostrości obrazu.
Odcienie koloru:
Regulacja jasności podświetlenia ekranu.
„Zimne”: Nadaje jasnym kolorom niebieski odcień.
„Neutralne”: Nadaje jasnym kolorom neutralny odcień.
„Ciepłe”: Nadaje jasnym kolorom czerwony odcień.
z
• „Ciepłe” nie można wybrać, gdy „Tryb obrazu” ustawiono na „Żywy”.
Red. zakłóceń:
Zmniejsza zakłócenia obrazu (obraz zaśnieżony) w przypadku słabego sygnału
nadajnika TV.
„Duża/Średnia/Mała”: Zmienia efekt redukcji zakłóceń.
„Wył.”: Wyłącza funkcję „Red. zakłóceń:”.
Redukcja
zakłóceń MPEG
Zmniejszanie zakłóceń obrazu skompresowanego w formacie MPEG.
cd
23 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Korzystanie z funkcji MENU
Tryb obrazu
Zerowanie
Przywrócenie ustawień fabrycznych funkcji „Regulacja obrazu” oprócz opcji „Tryb
obrazu” i „Tryb wyświetlania” (tylko w trybie PC).
~
• Ustawienia „Jasność:”, „Kolor:”, „Odcień:” i „Ostrość:” nie są dostępne, jeśli dla funkcji „Tryb obrazu” wybrano
ustawienie „Żywy” lub jeśli dla funkcji „Tryb wyświetlania” wybrano ustawienie „Tekst”.
• „Redukcja zakłóceń” i „Redukcja zakłóceń MPEG” nie są dostępne, gdy „Tryb obrazu” ustawiono na „Żywy” lub
„Zdjęcie” lub, gdy „Tryb wyświetlania” ustawiono na „Tekst” lub „Zdjęcie”.
Regulacja dźwięku
Efekt:
Służy do wyboru trybu dźwięku.
„Dynamiczny”: Umożliwia uzyskanie wyraźniejszego dźwięku oraz
wyraźniejszych tonów niskich, co daje większą selektywność i realizm.
„Standardowy”: Umożliwia uzyskanie wyraźniejszego i bardziej selektywnego
dźwięku oraz wyraźniejszych tonów niskich.
„Czysty głos”: Ta opcja umożliwia uzyskanie czystszego dźwięku głosu.
Dźw.
Przestrzenny
Włączanie dźwięku przestrzennego surround.
„Dźw. Przestrzenny”: Dźwięk przestrzenny surround (tylko programy
stereofoniczne).
„Symulacja stereo”: Włączenie efektu przypominającego dźwięk przestrzenny
surround do programów monofonicznych.
„Wył.”: Odbiór zwykłego dźwięku stereofonicznego i monofonicznego.
Tony wys.
Służy do regulacji tonów wysokich.
Tony niskie
Służy do regulacji tonów niskich.
Balans
Zwiększa natężenie dźwięku z lewego lub prawego głośnika.
Zerowanie
Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych funkcji „Regulacja dźwięku”.
Podwójny dźwięk Wybiera dźwięk z głośnika dla programu stereofonicznego lub dwujęzycznego.
„Stereo”, „Mono”: Do programu stereofonicznego.
„A”/„B”/„Mono”: W przypadku programu dwujęzycznego należy wybrać
ustawienie „A” dla kanału dźwiękowego 1, „B” dla kanału dźwiękowego 2 lub
„Mono” dla kanału monofonicznego, o ile jest dostępny.
z
• Wybierając inne urządzenie podłączone do odbiornika TV, należy ustawić „Podwójny
dźwięk” na „Stereo”, „A” lub „B”.
Aut. Głośność
Utrzymuje stały poziom głośności, nawet gdy występują zmiany głośności poziomu
nadawanego sygnału (np. reklamy są zazwyczaj głośniejsze od programów).
Głośnik
Włącza/wyłącza wewnętrzne głośniki telewizyjne.
„Głośnik TV”: Głośniki telewizora są włączone, a dźwięk z telewizora jest
odtwarzany z głośników telewizora.
„System Audio”: Głośniki TV są wyłączone, a dźwięk z telewizora jest odtwarzany
wyłącznie za pośrednictwem zewnętrznego sprzętu audio podłączonego do wyjść
audio.
~
• Ustawienia „Efekt:”, „Dźw. Przestrzenny”, „Tony wys.”, „Tony niskie”, „Balans”, „Zerowanie” i
„Aut. Głośność” nie są dostępne, jeśli dla funkcji „Głośnik” wybrano ustawienie „System Audio”.
24 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Eco
Oszcz. energii
Pozwala wybrać tryb oszczędzania energii, aby zmniejszyć zużycie energii przez
telewizor.
„Standardowy”: Ustawienia domyślne.
„Oszczędzanie”: Zmniejszenie zużycia energii przez telewizor.
„Bez obrazu”: Wyłącza obraz. Mimo wyłączonego obrazu można słuchać
dźwięków.
Przełącz w stan
gotowości po
bezczynności
Umożliwia wybranie czasu („1 godzina”, „2 godziny” lub „3 godziny”), po upływie
którego telewizor pozostawiony przez użytkownika zostanie automatycznie
przełączony w tryb oczekiwania.
Zarządzanie
energią PC
Po włączeniu tej funkcji („Wł.”) urządzenie przechodzi do trybu gotowości, jeśli nie
jest odbierany żaden sygnał z komputera. Funkcja dostępna tylko w trybie sygnału
wejściowego PC.
Zerowanie
Przywrócenie wszystkich ustawień fabrycznych funkcji „Eco”.
Funkcje
Zmienia format ekranu. Szczegółowe informacje na temat formatu obrazu, patrz
strona 15.
z
• Ustawienie „Automat.” jest dostępne tylko w wypadku sygnałów w systemie PAL i
SECAM.
Format obrazu
(tylko w trybie
PC)
„Normalny”: Wyświetlany obraz ma pierwotne wymiary.
„Pełny”: Powiększenie obrazu, tak aby wypełniał obszar wyświetlania.
Centr. RGB
Ustawia położenie obrazu w poziomie tak, aby obraz znajdował się w środku ekranu.
z
• Opcja ta jest dostępna tylko jeśli do znajdujących się z tyłu odbiornika gniazd SCART
/
AV1 lub
/
/
AV2 przyłączono źródło sygnałów RGB.
Regulacja PC
/
Pozwala indywidualnie dobrać ustawienia odbiornika TV tak, aby ten działał jako
monitor PC.
z
• Ta opcja jest dostępna, tylko jeśli jest odbierany sygnał z komputera.
„Faza”: Regulacja ekranu, jeśli część wyświetlanego tekstu lub obrazu jest
niewyraźna.
„Wielkość piksela”: Powiększa lub zmniejsza obraz w płaszczyźnie poziomej.
„Przesunięcie poziome”: Przesunięcie obrazu w lewo lub w prawo.
„Przesunięcie pionowe”: Umożliwia przesuwanie ekranu w górę i w dół.
„Zerowanie”: Przywraca ustawienia fabryczne.
cd
25 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Korzystanie z funkcji MENU
Format obrazu
Timer wyłączania Ustawia czas, po upływie którego odbiornik TV automatycznie przełącza się w tryb
czuwania.
Jeśli włączono funkcję „Timer wyłączania”, wskaźnik
przodu telewizora świeci na pomarańczowo.
(Timer wyłączania) z
z
• Po wyłączeniu i ponownym włączeniu telewizora funkcja „Timer wyłączania” jest
wyłączana („Wył.”).
• Na ekranie, minutę przed przejściem telewizora do trybu czuwania, pojawia się komunikat
z powiadomieniem.
Ustawienia
Automat.
inicjalizacja
Rozpoczyna konfigurację początkową, podczas której można wybrać język, kraj/
region, lokalizację oraz zaprogramować wszystkie dostępne kanały cyfrowe i
analogowe. Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ język
oraz kraj/region zostały wybrane, a kanały dostrojone podczas pierwszej instalacji
odbiornika TV (strona 7). Ta opcja umożliwia jednak powtórzenie całej procedury
(np. przywrócenie ustawień telewizora po przeprowadzce).
Język
Wybiera język, w którym wyświetlane są menu.
Autoprogramowanie
(tylko w trybie
analogowym)
Wykonuje strojenie wszystkich dostępnych kanałów.
Zazwyczaj nie ma potrzeby wykonywania tej operacji, ponieważ kanały zostały już
dostrojone przy pierwszej instalacji odbiornika (strona 7). Opcja ta umożliwia
jednak powtórzenie tego procesu (np. w celu ponownego dostrojenia odbiornika TV
po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania nowych kanałów uruchomionych
przez stacje telewizyjne).
Sortowanie
programów
(tylko w trybie
analogowym)
Zmienia kolejność, w jakiej kanały są zapisane w odbiorniku TV.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być przeniesiony w
nowe miejsce, a następnie nacisnąć g.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać nowe miejsce dla wybranego
kanału, a następnie nacisnąć .
Ustawienia A/V
Przypisuje nazwę każdemu urządzeniu podłączonemu do bocznych i tylnych gniazd.
Po wybraniu urządzenia, nazwa ta będzie przez chwilę wyświetlana na ekranie.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać żądane źródło sygnału
wejściowego, a następnie nacisnąć .
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać żądaną opcję spośród podanych
poniżej, a następnie nacisnąć .
• AV1 (lub AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/Component/PC), VIDEO, DVD,
CABLE, GAME, CAM, SAT: Przypisywanie jednej z zaprogramowanych nazw do
podłączonego urządzenia.
• „Edit:”: Tworzy własną nazwę.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać żądaną literę lub numer („_” to
spacja), a następnie nacisnąć g.
W razie wybrania niewłaściwego znaku
Przyciskami G/g wybrać niewłaściwy znak. Następnie, za pomocą F/f wybrać
prawidłowy znak.
2 Wykonuj czynności opisane w punkcie 1 aż do wprowadzenia całej
nazwy, a następnie naciśnij przycisk .
26 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Ustawienia HDMI
Umożliwia komunikowanie się telewizora z podłączonymi urządzeniami, które
obsługują tę funkcję i są podłączone do jego gniazd HDMI. Należy pamiętać o
konieczności skonfigurowania ustawień komunikacji także w podłączonych
urządzeniach.
„Sterowanie przez HDMI”: Umożliwia włączanie i wyłączanie synchronizacji
sterowania telewizorem i podłączonymi urządzeniami, które obsługują funkcję
sterowania przez HDMI.
„Auto. wyłącz. urządzeń”: Jeśli ta funkcja jest włączona „Wł.”, urządzenia
obsługujące funkcję sterowania przez HDMI są wyłączane po przełączeniu
telewizora na tryb gotowości za pomocą pilota.
„Auto. włączenie TV”: Jeśli ta funkcja jest włączona „Wł.”, telewizor jest włączany
po włączeniu urządzenia obsługującego funkcję sterowania przez HDMI.
„Uaktualn. listy urządzeń”: Umożliwia tworzenie i aktualizowanie listy urządzeń
HDMI „Lista urządzeń HDMI”. Do jednego gniazda można podłączyć maksymalnie
11 zgodnych urządzeń i maksymalnie 5 innych urządzeń. Po zmianie połączeń i
ustawień należy zaktualizować listę urządzeń HDMI „Lista urządzeń HDMI”.
„Lista urządzeń HDMI”: Umożliwia wyświetlanie listy podłączonych urządzeń
obsługujących funkcję sterowania przez HDMI.
Korekta dźwięku
Pozwala wybrać indywidualny poziom głośności dla każdego urządzenia
podłączonego do odbiornika TV.
Wejście PC audio Wybiera dźwięk z podłączonego sprzętu HDMI 1 (DVI-HDMI) lub PC (strona 19).
Służy do zmieniania ustawień dostępnego kanału analogowego.
Nacisnąć F/f, aby wybrać numer programu, który ma zostać zmieniony. Następnie
nacisnąć .
System
Programuje ręcznie kanały programów.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać „System”, a następnie nacisnąć
2 Aby wybrać jeden z następujących systemów telewizji, naciskać
przyciski F/f, a następnie G.
.
B/G: dla krajów/regionów zachodnioeuropejskich
D/K: dla krajów/regionów wschodniej Europy
L: dla Francji
I: dla Wielkiej Brytanii
~
• Zależnie od zaznaczonego kraju/regionu, wybranego w opcji „Kraj” (strona 6), opcja ta
może nie być dostępna.
Kanał
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać „Kanał”, a następnie nacisnąć .
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać „S” (dla kanałów telewizji kablowej)
lub „C” (dla kanałów telewizji naziemnej), a następnie nacisnąć g.
3 Aby wykonać strojenie kanałów, należy postępować w następujący
sposób:
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest nieznany
Naciskać przyciski F/f, aby znaleźć następny dostępny kanał. Z chwilą znalezienia
kanału, przeszukiwanie zatrzyma się. Aby kontynuować przeszukiwanie, nacisnąć F/
f.
Jeśli numer kanału (częstotliwość) jest znany
Przyciskami numerycznymi wpisać numer żądanego kanału stacji telewizyjnej lub
numer kanału magnetowidu.
cd
27 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Korzystanie z funkcji MENU
Programowanie
ręczne
(tylko w trybie
analogowym)
4
Nacisnąć
, aby przejść do „Potwierdź”, a następnie nacisnąć
.
Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.
Nazwa
Nadaje wybranemu kanałowi nazwę wybraną przez użytkownika i zawierającą do 5
liter lub cyfr.
ARC
Pozwala wykonać ręczne strojenie precyzyjnie wybranego programu, jeśli
użytkownik uzna, że nieznaczna korekta dostrojenia poprawi jakość obrazu.
Filtracja dźwięku
Polepsza jakość dźwięku na poszczególnych kanałach w przypadku zniekształceń
transmisji monofonicznej. W pewnych przypadkach, niestandardowy sygnał
telewizyjny może powodować zniekształcenie dźwięku lub przejściowy zanik
dźwięku podczas oglądania programów emitowanych w mono.
Jeśli nie występują żadne zniekształcenia dźwięku, zalecamy pozostawienie
ustawienia fabrycznego „Wył.”.
~
• Funkcja „Filtracja dźwięku” nie jest dostępna, gdy „System” ustawiono na „L”.
Pomiń
Pomija nieużywane kanały analogowe, gdy podczas wyboru kanałów naciśnie się
PROG +/- (można wciąż wybrać pominięty kanał przyciskami numerycznymi).
Potwierdź
Zachowuje zmiany dokonane w ustawieniach „Programowanie ręczne”.
Ustawienia cyfrowe
Strojenie cyfrowe Autoprogramowanie cyfrowe
Dostraja wszystkie kanały cyfrowe.
Opcja ta umożliwia jednak powtórzenie tego procesu np. w celu ponownego
dostrojenia odbiornika po zmianie mieszkania lub w celu wyszukania nowych
kanałów uruchomionych przez stacje telewizyjne. Nacisnąć przycisk .
Edycja listy programów
Usuwa wszystkie niechciane kanały cyfrowe zapisane w pamięci telewizora oraz
zmienia kolejność, w jakiej zapisane są kanały.
1 Za pomocą przycisków F/f wybrać kanał, który ma być usunięty lub
przeniesiony w nowe miejsce.
Przyciskami numerycznymi wpisać trzycyfrowy numer żądanego kanału stacji
telewizyjnej.
2 Usuwanie lub zmiana kolejności, w jakiej zapisane są kanały cyfrowe:
Usuwanie kanału cyfrowego
Nacisnąć przycisk . Gdy pojawi się komunikat potwierdzający, nacisnąć G, aby
wybrać „Tak”, a następnie nacisnąć .
Zmiana kolejności kanałów cyfrowych
Nacisnąć g, a następnie F/f, aby wybrać nowe położenie dla danego kanału, a
następnie G.
3 Nacisnąć przycisk RETURN.
Programowanie ręczne
Umożliwia ręczne strojenie kanałów cyfrowych.
1 Wybrać przycisk numeryczny, aby wybrać kanał, który ma być ręcznie
dostrojony, a następnie nacisnąć F/f, aby go dostroić.
2 Po znalezieniu dostępnych kanałów naciśnij przycisk , aby zapisać
programy.
Powtórzyć powyższą procedurę, aby ręcznie zaprogramować inne kanały.
28 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Ustawienia
cyfrowe
Ustawianie napisów
„Ustawienia napisów”: Po wybraniu opcji „Dla słabo słyszących” wraz z napisami
u dołu ekranu mogą być wyświetlane dodatkowe znaki wizualne (jeśli na danym
kanale nadawane są takie informacje).
„Język napisów”: Wybiera język, w którym wyświetlane są napisy u dołu ekranu.
Ustawienia Audio
„Typ audio”: Przełącza na nadawanie dla osób ze słabym słuchem, gdy ustawiona
jest opcja „Dla słabo słyszących”.
„Język audio”: Wybiera język stosowany dla programu. W przypadku niektórych
kanałów cyfrowych, dla danego programu dostępnych może być kilka wersji
językowych.
„Opis Audio”: Zapewnia opis audio (narrację) na temat informacji wizualnych, jeśli
kanały telewizyjne nadają takie informacje.
„Poziom miksowania”: Dopasowuje poziomy głośności zasadniczego dźwięku
telewizora oraz dźwięku Opisu Audio.
z
• Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy „Opis Audio” ustawiono na „Wł.”.
Jeśli PIN nie został wcześniej ustawiony, pojawi się ekran, w którym należy wpisać
kod PIN. Zastosować się do instrukcji podanych w opisie „Kod PIN” poniżej.
2 Za pomocą przycisków F/f wybrać ograniczenie wiekowe lub „Brak”
(oglądanie bez ograniczeń), a następnie nacisnąć .
3 Nacisnąć przycisk RETURN.
Kod PIN
Ustawienie kodu PIN po raz pierwszy
1 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
2 Nacisnąć przycisk RETURN.
Zmiana kodu PIN
1 Przyciskami numerycznymi wpisać dany kod PIN.
2 Przyciskami numerycznymi wpisać numer nowego kodu PIN.
3 Nacisnąć przycisk RETURN.
z
• Kod PIN 9999 jest zawsze akceptowany.
cd
29 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Korzystanie z funkcji MENU
Tryb nagłówków
„Podstawowy”: Podaje informacje dot. programu w nagłówku cyfrowym.
„Pełny”: Podaje informacje dot. programu w nagłówku cyfrowym, a szczegółowe
informacje dot. programu pod tym nagłówkiem.
Ochrona przed dziećmi
Pozwala ograniczyć wiekowo dostęp do programów. Programy, które przekraczają
ustawione ograniczenie wiekowe mogą być oglądane tylko po wpisaniu poprawnego
numeru PIN.
1 Przyciskami numerycznymi wpisać dany kod PIN.
Ustawienia techniczne
„Auto. info. dot. usług”: Opcja ta pozwala na wyszukanie i zapisanie
nowoudostępnionych usług cyfrowych.
„Aktualizacja systemu”: Ten odbiornik TV może odbierać aktualizacje
oprogramowania poprzez sygnał telewizyjny. W celu pobrania aktualizacji opcja
Aktualizacja systemu w menu Ustawienia techniczne powinna być ustawiona na
„Wł.”. Po wykryciu nowej aktualizacji na ekranie pojawią się informacje dla
użytkownika dotyczące pobierania aktualizacji. Po pobraniu przez odbiornik TV
aktualizacji użytkownik będzie musi zainstalować nowe oprogramowanie. W tym
celu, naciskając prawą strzałkę, należy przejść do pliku upg. W czasie instalacji nie
należy odłączać odbiornika od zasilania.
„Informacje o systemie”: Wyświetla aktualną wersje oprogramowania oraz
poziom sygnału.
„Strefa czasu”: Pozwala ustawić strefę czasową użytkownika, jeśli nie jest taka
sama, jak domyślne ustawienie strefy czasowej dla kraju/regionu użytkownika.
„Auto. czas letni/zimowy”: Służy do wyboru możliwości automatycznego
przełączania na czas letni i zimowy.
• „Wł.”: Automatycznie przełącza na czas letni i zimowy, odpowiednio do kalendarza.
• „Wył.”: Czas wyświetlany jest zgodnie z różnicą czasu ustawioną w pozycji „Strefa czasu”.
Ustawienia modułu CA
Po uzyskaniu Modułu Dostępu Warunkowego (CAM) i specjalnej karty, opcja ta umożliwia
uzyskanie dostępu do usługi płatnej telewizji. Patrz strona 18 w celu uzyskania informacji na
temat położenia gniazda (PCMCIA)
.
30 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Informacje dodatkowe
Instalowanie elementów dodatkowych
(uchwyt ścienny)
Informacja dla Klientów:
Do ochrony tego produktu i ze względów bezpieczeństwa Sony zaleca, aby instalacja telewizora
została wykonana przez dystrybutorów Sony lub przez licencjonowanych wykonawców. Nie
należy własnoręcznie wykonywać instalacji telewizora.
Informacja dla dystrybutorów Sony i wykonawców:
Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie wymogów bezpieczeństwa podczas instalacji,
okresowych przeglądów i konserwacji tego produktu.
Odbiornik TV można zainstalować na uchwycie ściennym SU-WL500 (sprzedawany osobno).
• Informacje na temat prawidłowego instalowania uchwytu ściennego znajdują się w jego
instrukcji obsługi.
• Zapoznaj się z rozdziałem „Odkręcanie postawy do ustawiania na stole od odbiornika”
(strona 8).
• Zapoznaj się z rozdziałem „Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora” (strona 32).
• Zapoznaj się z rozdziałem „Schemat/tabela rozmieszczenia wkrętów i haków” (strona 32).
~
• Aby dokręcić hak mocujący, ustaw odbiornik TV na stoliku.
Wkręt
(+PSW6 × 16)
Hak mocujący
Do instalacji tego produktu niezbędne są dostateczne kwalifikacje, aby określić czy ściana wytrzyma
obciążenie związane z ciężarem zainstalowanego na niej telewizora. Należy powierzyć dystrybutorom Sony
lub licencjonowanym wykonawcom przymocowanie tego produktu do ściany oraz zwracać szczególną
uwagę na wymogi bezpieczeństwa podczas instalacji. Sony nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
uszkodzenia mienia lub ciała powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem lub
nieprawidłowej instalacji.
31 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Informacje dodatkowe
Otwór
kwadratowy
Tabela wymiarów instalacyjnych telewizora
Centralny punkt ekranu
Jednostka: cm
Wymiary monitora
Nazwa modelu
Wymiar
środkowy
ekranu
Długość dla każdego kąta montażu
Kąt (0°)
Kąt (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40S55/P55xx
99,6
61,2
12,2
43,3
15,8
33,8
57,5
47,1
KDL-37S55/P55xx
92,7
57,4
14
43,2
15,6
32,4
54,2
46,8
Wartości w powyższej tabeli mogą się nieco różnić, zależnie od sposobu instalacji.
OSTRZEŻENIE
Ściana, na której telewizor będzie zainstalowany powinna wytrzymać obciążenie co najmniej cztery razy
większe niż wynosi ciężar telewizora. Ciężar telewizora podany jest w rozdziale „Dane techniczne”
(strona 33).
Schemat/tabela rozmieszczenia wkrętów i haków
Nazwa modelu
Rozmieszczenie wkrętów
Rozmieszczenie haków
KDL-40S55/P55xx
d, g
b
KDL-37S55/P55xx
d, g
b
* Pozycje haka „a” i „c” nie są dostępne w wypadku modeli z powyższej tabeli.
Rozmieszczenie wkrętów
Rozmieszczenie haków
a*
b
c*
32 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Dane techniczne
Model
System
System panelu
System TV
KDL-40S55/P55xx
KDL-37S55/P55xx
Panel z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym
System kodowania kolorów
Zakres kanałów
Zależnie od wybranego kraju/regionu
Analogowy: B/G/H, D/K, L, I
Cyfrowy: DVB-T
Analogowe: PAL, PAL60 (tylko wejście wideo), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (tylko wejście
wideo)
Cyfrowy: MPEG-2 MP@ML
Analogowych: 46.25 - 855.25 MHz
Cyfrowy: VHF/UHF
10 W + 10 W (RMS)
Moc dźwięku
Gniazda wejściowe/wyjściowe
75-omowa antena zewnętrzna VHF/UHF
Antena
21-pinowe gniazdo SCART, w tym wejście audio/wideo, wejście RGB i analogowe wyjście
/
AV1*1
/
/
AV2*2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
AV3
AV3
telewizyjne audio/video.
21-pinowe gniazdo SCART, w tym wejście audio/wideo, wejście RGB, wejście S-Video i wyjście
audio/wideo.
Obsługiwane formaty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 omów, 0,3V synchronizacja ujemna/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 omów/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 omów
Wejście audio (gniazda foniczne typu „jack”)
Video: 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dwukanałowe liniowe PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bits
PC (patrz strona 34)
Dźwięk analogowy (gniazdo typu minijack) (tylko HDMI1)
Wejście video (gniazda foniczne typu „jack”)
Wejście audio (gniazda foniczne typu „jack”)
Wyjście audio (lewy/prawy) (gniazda foniczne typu „jack”)
PC IN
i
Informacje dodatkowe
Wejście PC (15 Dsub) (patrz strona 34)
G: 0,7 Vp-p, 75 omów, brak Sync on Green/B: 0,7 Vp-p, 75 omów/
R: 0,7 Vp-p, 75 omów, synchr. poz./pion.: poziom TTL
Wejście audio komputera (minijack)
Gniazdo słuchawkowe
Gniazdo USB
Gniazdo CAM (Moduł Warunkowego Dostępu)
Zasilanie i inne parametry
Wymagania dotyczące zasilania 220–240 V AC, 50 Hz
40 cali
Wielkość ekranu
Rozdzielczość ekranu
Pobór mocy
w trybie “Dom”/
37 cali
(Przekątna ok. 101,6 cm)
(Przekątna ok.93,98 cm)
1.920 punktów (w poziomie) × 1.080 linii (w pionie)
151 W
137 W
180 W
167 W
“Standardowy”
w trybie “Sklep”/
“Żywy”
Pobór mocy w stanie
czuwania*3
Wymiary
(z podstawą)
(szer. ×
(bez podstawy)
wys. × gł.)
Waga
(z podstawą)
(bez podstawy)
Akcesoria dołączone do
zestawu
Wyposażenie dodatkowe
0,3 W lub mniej
Ok. 99,6 × 66,3 × 25,9 cm
Ok. 92,7 × 62,7 × 25,9 cm
Ok. 99,6 × 61,2 × 10,9 cm
Ok. 92,7 × 57,4 × 9,6 cm
Ok. 19,0 kg
Ok. 16,5 kg
Ok. 17,0 kg
Ok. 14,5 kg
Patrz „1: Sprawdzenie wyposażenia” na stronie 4.
Patrz rozdział „Instalowanie elementów dodatkowych (uchwyt ścienny)” na strona 31.
*1 Wyjścia AV1 są dostępne tylko w wypadku telewizora analogowego.
*2 Wyjścia AV2, przez które sygnał jest wysyłany do bieżącego telewizora (oprócz PC, HDMI, Component 1080i)
*3 Podana moc w stanie czuwania jest osiągana, gdy odbiornik TV zakończy konieczne procesy wewnętrzne.
cd
33 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Dane techniczne oraz konstrukcja monitora mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Zestawienie sygnałów wejściowych z komputera, które można przesyłać przez gniazdo PC IN
Sygnały
VGA
W poziomie
(piksele)
640
W pionie (linie)
480
Częstotliwość
pozioma (kHz)
31,5
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Norma
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Wytyczne
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Wytyczne
VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
UXGA
1600
1200
75
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
• Niniejszy odbiornik TV nie obsługuje Sync on Green ani Composite Sync.
• Wejście PC niniejszego odbiornika nie obsługuje sygnałów z przeplotem.
• Wejście PC niniejszego odbiornika obsługuje sygnały opisane w powyższej tabeli o częstotliwości poziomej 60 Hz.
Zestawienie sygnałów wejściowych z komputera, które można przesyłać przez gniazdo HDMI
IN 1, 2 i 3
Sygnały
VGA
W poziomie
(piksele)
640
W pionie (linie)
480
Częstotliwość
pozioma (kHz)
31,5
Częstotliwość
pionowa (Hz)
Norma
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Wytyczne
VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Wytyczne
VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
34 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Rozwiązywanie
problemów
Sprawdzić, czy wskaźnik czuwania 1 nie
miga na czerwono.
Jeśli miga
Uruchomiona została funkcja autodiagnostyki.
Naciśnij przycisk 1 na boku telewizora, aby
wyłączyć odbiornik, odłącz przewód zasilający i
zgłoś się do sprzedawcy lub punktu serwisowego
firmy Sony.
Jeśli czerwona dioda mignie 19 razy, należy
wyłączyć odbiornik TV i odłączyć niesprawne
urządzenie USB.
Jeśli czerwona dioda mignie 20 razy, należy
wyłączyć odbiornik TV i odłączyć niesprawne
urządzenie CAM.
Jeśli nie miga
1 Sprawdzić problemy przedstawione w tabeli
poniżej.
2 Jeśli nie uda się wyeliminować problemu,
oddać odbiornik TV do naprawy.
Obraz
Brak obrazu (ekran jest ciemny), brak dźwięku
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Podłączyć odbiornik TV do zasilania i nacisnąć 1 na
boku odbiornika.
• Jeśli wskaźnik czuwania 1 zapali się na czerwono,
należy nacisnąć przycisk "/1.
Podwójne obrazy lub zakłócenia
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Sprawdzić antenę i jej ustawienie.
Na ekranie widać tylko śnieżenie i zakłócenia
• Sprawdzić, czy antena nie złamała się lub czy nie jest
zagięta.
• Sprawdzić, czy nie upłynął okres żywotności anteny
(3-5 lat w zwykłych warunkach, 1-2 lat w środowisku
nadmorskim).
Zakłócenia obrazu lub dźwięku podczas
oglądania kanału telewizyjnego
• Wyregulować „ARC” (Automatyczna Regulacja
Częstotliwości), aby uzyskać lepszy odbiór obrazu
(strona 28).
Czarne lub jasne punkty na ekranie
• Obraz na ekranie składa się z pikseli. Niewielkie czarne
plamy l/lub białe punkty (piksele) występujące na
ekranie nie oznaczają defektu odbiornika.
Dźwięk
Brak dźwięku, ale obraz jest dobry
• Nacisnąć 2 + lub % (Wyłączenie dźwięku).
• Sprawdzić, czy „Głośnik” ustawiono na „Głośnik TV”
(strona 24).
Kanały
Nie można wybrać danego kanału
• Przełączyć między trybem cyfrowym i analogowym
oraz wybrać żądany kanał cyfrowy/analogowy.
Niektóre kanały są puste
• Kanał jest kodowany lub dostępny po wykupieniu
abonamentu. Wykupić abonament na usługi płatnej
telewizji.
• Na kanale pojawiają się tylko dane (brak obrazu lub
dźwięku).
• Skontaktować się z nadawcą audycji, aby uzyskać
informacje na temat transmisji.
Brak kanałów cyfrowych
• Skontaktować się z instalatorem, aby ustalić, czy na
danym terenie dostępna jest transmisja cyfrowa.
• Zainstalować antenę o większym wzmocnieniu.
Ogólne
Odbiornik TV automatycznie wyłącza się
(przełącza się w tryb czuwania)
• Sprawdzić, czy funkcje „Timer wyłączania” (strona 26)
i „Przełącz w stan gotowości po bezczynności”
(strona 25) są włączone.
• Po 15 minutach bez odebrania sygnału i wykonania
dowolnej czynności, telewizor automatycznie
przechodzi do trybu czuwania.
Zniekształcony obraz i/lub dźwięk
• Ustawić telewizor z dala od źródeł zakłóceń
elektrycznych takich jak pojazdy, motocykle, suszarki
do włosów lub innych urządzeń optycznych.
• Podczas podłączania dodatkowych urządzeń należy
zachować odpowiedni dystans od telewizora.
• Sprawdzić podłączenie anteny.
• Kabel antenowy powinien znajdować się z dala od
innych kabli przyłączeniowych.
Pilot nie działa
• Wymienić baterie.
Urządzenie HDMI nie pojawia się na „Lista
urządzeń HDMI”
• Sprawdź, czy urządzenia obsługują funkcję sterowanie
przez HDMI.
Jeśli na ekranie pojawia się komunikat „Tryb
Wystawowy: Wł.”
• Telewizor przełącza się na tryb „Sklep”. W części
„Automat. inicjalizacja” (strona 7) dla funkcji
„Lokalizacja” trzeba wybrać ustawienie „Dom”.
Brak koloru w programach
• Wybrać „Zerowanie” (strona 24).
35 PL
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Informacje dodatkowe
Brak obrazu lub brak informacji menu
pochodzących z urządzenia podłączonego do
gniazda SCART
• Nacisnąć
aby wyświetlić listę podłączonych
urządzeń, a następnie wybrać żądany sygnał wejściowy.
• Sprawdzić połączenie między urządzeniem
dodatkowym i telewizorem.
Brak koloru lub niejednolity kolor podczas
wyświetlania obrazu z
gniazd COMPONENT
IN
• Sprawdzić połączenia
z gniazdami COMPONENT
IN; sprawdzić, czy poszczególne wtyki są prawidłowo
włożone do odpowiednich gniazd.
010COV.book Page 2 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Introducere
Informaţii privind marca
comercială
Vă mulţumim că aţi ales acest produs Sony.
Înainte de a pune televizorul în funcţiune, vă rugăm să
citiţi cu atenţie acest manual şi să îl păstraţi pentru
consultări ulterioare.
Notificare pentru TV digital
• Toate funcţiile legate de TV digital (
) vor
funcţiona numai în ţările sau regiunile în care sunt
difuzate semnale terestre digitale DVB-T (MPEG2).
Vă rugăm să verificaţi la distribuitorul local dacă
puteţi recepţiona un semnal DVB-T în zona în care
locuiţi.
• Deşi acest televizor respectă specificaţiile DVB-T,
nu se poate garanta compatibilitatea cu viitoarele
difuzări terestre digitale DVB-T.
•
este o marcă comercială a DVB Project
• HDMI, logoul HDMI şi High-Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
Despre numele modelului din
acest manual
„xx”, care apare pe numele modelului, corespunde la două
cifre numerice, asociate cu variaţiile de design şi culoare.
• Se poate ca anumite funcţii ale TV digital să nu fie
disponibile în unele ţări.
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică si conformitatea electrosecurităţii
produselor este: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să
consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
2 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 3 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Cuprins
Ghid de pornire
4
Informaţii privind siguranţa..............................................................................................9
Măsuri de precauţie ........................................................................................................10
Privire de ansamblu a telecomenzii ..............................................................................11
Privire de ansamblu a butoanelor și indicatoarelor televizorului...............................12
Vizionare la televizor
Vizionare la televizor.......................................................................................................13
Folosirea ghidului digital pentru programul electronic (EPG)
..........................16
Folosirea listei Favorite Digital
.............................................................................17
Folosirea echipamentului opţional
Conectarea echipamentului opţional ............................................................................18
Vizualizarea imaginilor din echipamentul conectat .....................................................19
Redare a pozelor/fișierelor muzicale prin USB ............................................................20
Folosirea controlului pentru HDMI ................................................................................21
Folosirea funcţiilor MENU
Navigarea prin meniuri ...................................................................................................22
Setări ................................................................................................................................23
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor (colier de montare pe perete)..................................................30
Specificaţii .......................................................................................................................32
Depanarea........................................................................................................................34
RO
: Numai pentru canale digitale
Vă rugăm ca înainte de a utiliza televizorul, să citiţi “Informaţii privind siguranţa” (pagina 9). Păstraţi manualul
pentru a putea fi consultat și ulterior.
3 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 4 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Ghid de pornire
1: Verificarea
accesoriilor
2: Montarea
suportulului
Telecomandă RM-ED017 (1)
Conductor de reţea (tip C-6) (1) (cu excepţia
modelului de 37 inches)
Baterii AA (tip R6) (2)
Suport (1)
Șuruburi pentru suport (4)
Urmaţi etapele de montare necesare pentru a aşeza
televizorul pe un suport.
1
Desfaceţi cutia de carton și scoateţi
suportul și șuruburile.
2
Așezaţi televizorul pe suport. Aveţi grijă să
nu apară interferenţe cu cablurile.
3
Fixaţi suportul de televizor corespunzător
ce indică orificiul pentru
marcajului
șurub, folosind șuruburile care v-au fost
furnizate.
Introducerea bateriilor în
telecomandă
Împingeţi și glisaţi pentru a deschide.
~
• Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit şi nu amestecaţi baterii
vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic. Este posibil ca în
anumite regiuni, salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm consultaţi autorităţile
dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o scăpaţi pe jos şi
nu călcaţi pe ea, nu vărsaţi lichid de niciun fel.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc apropiat de o sursă de
căldură, în bătaia directă a razelor soarelui, sau într-o
încăpere umedă.
~
• Dacă utilizaţi o şurubelniţă electrică, stabiliţi momentul
forţei de aproximativ 1,5 N·m (15 kgf·cm).
4 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 5 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
~
• Acest produs a fost testat şi s-a aflat astfel că este în
conformitate cu limitele stabilite prin Directiva EMC
pentru utilizarea cablurilor de nu mai lungi de 3 metri.
Cablu
coaxial
Numai conectarea antenei
Cablu coaxial
Cablu
HDMI
Cablu coaxial
Conectarea unei antene, a unui/VCR/DVD
recorder cu SCART
AV1
VCR/DVD recorder
AV2
Cablu coaxial
Cablu scart
Cablu coaxial
VCR/DVD recorder
~
• Ieşiri AV1 disponibile numai pentru TV analog.
• Ieşiri AV2 la ecranul actual (excepţie PC, HDMI,
Component 1080i).
5 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Ghid de pornire
3: Conectarea unei
antene, a unui/VCR/
DVD recorder
Conectarea unei antene, a unui/VCR/DVD
recorder cu HDMI
010COV.book Page 6 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
4: Pentru a preveni
răsturnarea
televizorului
3
5: Legarea
cablurilor
Puteţi lega cablurile de conectare, aşa cum se poate
observa mai jos.
~
• Nu legaţi cablul de alimentare cu cele de conectare.
2
1
1
Instalaţi un holz-șurub (diametru de
4 mm, nu este prevăzut) în suportul
televizorului.
2
Introduceţi un șurub de fixare (M4 × 20,
nu este furnizat) în orificiul destinat
acestuia din carcasa televizorului.
3
Legaţi holzșurubul și șurubul hexagonal
cu o sfoară rezistentă.
z
• Un kit opţional de la Sony, cu curele de susţinere, folosit
pentru a fixa bine televizorul. Contactaţi centrul Sony
pentru service, cel mai aproape de dvs., pentru a
achiziţiona un kit. Să aveţi la îndemână numele
modelului televizorului, pentru referinţă.
6 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 7 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Auto Start-up
Language
English
Country
Nederlands
Ghid de pornire
6: Selectarea limbii,
ţării/regiunii și
locaţiei
Location
Italiano
Deutsch
Select:
4
Confirm:
Apăsaţi F/f pentru a selecta ţara/
regiunea în care veţi utiliza televizorul,
apoi apăsaţi .
Pornire automată
Limbă
Ţară
-
Locaţie
United Kingdom
Ireland
Nederland
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
Luxembourg
France
Italia
GUIDE
Înapoi:
3,4,5
RETURN
1
Conectaţi televizorul la priza de
alimentare (220-240V C.A., 50Hz).
2
Apăsaţi 1 pe partea laterală a
televizorului.
Când porniţi televizorul pentru prima dată, pe
ecran apare meniul Limbă.
Confirmare:
Dacă ţara/regiunea pe care doriţi să o folosiţi la
televizor nu apare în listă, atunci selectaţi „-” în
locul unei ţări/regiuni.
TOOLS
MENU
Select:
5
Apăsaţi F/f pentru a selecta tipul locaţiei
în care veţi utiliza televizorul, apoi apăsaţi
.
Pornire automată
Limbă
Ţară
Locaţie
Acasă
Magazin
~
•Când porniţi televizorul, ledul indicând alimentarea
devine verde.
3
Apăsaţi F/f pentru a selecta limba
afișată în meniu, apoi apăsaţi .
Înapoi:
Select:
Confirmare:
În mod Magazin, unele setări vor fi resetate
periodic pentru uz Magazin.
Această opţiune selectează modul iniţial de
imagine adecvat pentru condiţia caracteristică de
lumină în aceste medii.
7 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 8 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
7: Reglarea
automată a
televizorului
1
Apăsaţi
.
Programare automată
4
Apăsaţi MENU pentru a ieși.
Televizorul este acum reglat la toate canalele
disponibile.
Îndepărtarea
suportului de masă
de la televizor
~
Doriţi să porniţi Autoprogramarea?
Înapoi:
Pornire:
Televizorul începe să caute toate canalele
digitale disponibile, continuând cu canalele
analoage disponibile. Acest lucru poate dura
ceva timp, astfel că nu apăsaţi niciun buton de pe
televizor sau telecomandă.
Dacă vă apare un mesaj pentru a
confirma conexiunea antenei
Nu s-au găsit canale analoage sau digitale.
Verificaţi toate conexiunile antenei şi apăsaţi
pentru a reîncepe reglarea automată.
2
• Suportul de masă nu va fi scos pentru niciun motiv,
decât dacă televizorul va fi montat pe perete.
Suport de
masă
Când apare pe ecran meniul Sortare
programe, urmaţi etapele din „Sortare
programe” (pagina 26).
Dacă nu schimbaţi ordinea în care se salvează
canalele analoage în televizor, atunci continuaţi
cu etapa următoare.
3
Când apare pe ecran meniul Eco
Presetat, dacă apăsaţi „Da”, setările
„Eco” se modifică la valorile recomandate
pentru a reduce consumul de energie.
Eco Presetat
Doriţi să utilizaţi Eco Presetat?
Dacă alegeţi "Da" consumul de energie va fi redus.
Mod economic
TV inactiv standby
Gestiune curent PC
Da
Redus
3h
Pornit
Nu
8 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
masterpage:Left
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
05RO\4127735111KDL4037xxRO\040SAF.fm
010COV.book
Page 9 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
–
Ventilaţie
Informaţii privind
siguranţa
Instalare / Configurare
Instalaţi şi utilizaţi televizorul conform
instrucţiunilor prezentate în continuare,
pentru a evita riscurile de incendii, şocurile
electrice sau deteriorări / răniri.
• Nu acoperiţi niciodată fantele de aerisire
şi nu introduceţi obiecte în interiorul
carcasei aparatului.
• Lăsaţi suficient spaţiu în jurul
televizorului, aşa cum este indicat mai jos.
• Se recomandă cu insistenţă să utilizaţi
dispozitivul de montare pe perete
furnizat de firma Sony, pentru că acesta
asigură o ventilaţie adecvată.
Instalarea pe perete
30 cm
Șurub (furnizat cu
dispozitivul de montare
pe perete)
Cârlig de montare
Cârlig de atașare pe
spatele televizorului
10 cm
10 cm
10 cm
Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul
televizorului.
Instalarea pe un suport
30 cm
10 cm
• Nu utilizaţi conductorul de reţea furnizat
la alte echipamente.
• Nu găuriţi, nu îndoiţi şi nu răsuciţi
excesiv conductorul de reţea. Firele din
interior se pot dezizola sau se pot rupe.
• Nu modificaţi conductorul de reţea.
• Nu aşezaţi obiecte grele pe conductorul
de reţea.
• Nu trageţi de conductorul de cablu
pentru a-l decupla de la priză.
• Nu conectaţi prea multe aparate la
aceeaşi priză de reţea.
• Nu utilizaţi un ştecher care nu se
potriveşte cu priza.
6 cm
10 cm
Moduri de utilizare
interzisă
Lasati cel putin atât spatiu în jurul
televizorului.
• Pentru a asigura o ventilaţie
corespunzătoare şi a evita adunarea
prafului şi a murdăriei:
– Nu aşezaţi televizorul culcat, cu
susul în jos, pe spate sau lateral.
– Nu puneţi televizorul pe un raft, pe
covor, în pat sau într-un dulap.
– Nu acoperiţi televizorul cu materiale
textile, de exemplu draperie, şi nici
cu alte obiecte, de exemplu ziare etc.
– Nu instalaţi televizorul aşa cum este
arătat mai jos.
Circulaţia aerului este blocată.
Transportul
• Înainte de a
deplasa
televizorul,
decuplaţi toate
cablurile.
• La transportul
unui televizor de
mari dimensiuni,
este recomandată
participarea a
două sau trei
persoane.
• Pentru transportul
televizorului
apucaţi-l aşa cum
este prezentat în
imaginea
alăturată. Nu
supuneţi la presiuni ecranul LCD.
• Când ridicaţi sau mutaţi televizorul,
apucaţi-l ferm de partea sa inferioară.
• Feriţi televizorul de şocuri mecanice şi
de vibraţii prea puternice în timpul
transportului.
• Când duceţi aparatul la reparat sau când vă
mutaţi, împachetaţi-l în ambalajul original.
–
Note
Instalarea
• Televizorul trebuie instalat în apropierea
unei prize uşor accesibile.
• Aşezaţi televizorul numai pe o suprafaţă
stabilă şi plată.
• Instalarea televizorului pe perete trebuie
executată de către persoane calificate.
• Din motive de siguranţă, se recomandă
cu insistenţă utilizarea accesoriilor Sony,
inclusiv:
– Dispozitivul de montare pe perete
SU-WL500
• Asiguraţi-vă că utilizaţi numai şuruburile
furnizate cu dispozitivul de montare pe
perete atunci când ataşaţi cârligele de
montare la televizor. Şuruburile furnizate
sunt proiectate astfel încât să aibă o
lungime între 8 mm şi 12 mm, atunci când
este măsurată distanţa de la suprafaţa de
ataşare până la cârligul de montare.
Diametrul şi lungimea şuruburilor diferă în
funcţie de modelul dispozitivului de
montare pe perete.
Utilizarea altor şuruburi decât a celor
furnizate poate avea ca rezultat
deteriorarea internă a televizorului sau
căderea acestuia etc.
8 mm - 12 mm
–
Decuplaţi conductorul de reţea de la
priză înainte de a deplasa sau a depana
televizorul.
Ţineţi conductorul de reţea la distanţă
de surse de căldură.
Scoateţi ştecherul de reţea şi curăţaţi-l
cu regularitate. Dacă există praf pe
ştecher şi acesta se umezeşte, este
posibil ca izolaţia să fie deteriorată,
ceea ce poate duce la declanşarea de
incendii.
Perete
Perete
Nu instalaţi / utilizaţi televizorul în locaţii,
medii înconjurătoare sau situaţii de genul
celor prezentate mai jos, deoarece este
posibil ca televizorul să producă incendii,
şocuri electrice, deteriorări şi/sau leziuni.
Locaţia:
În exterior (la lumină solară directă), pe
malul mării, pe o navă sau barcă, în interiorul
unui vehicul, în instituţii medicale, în locuri
instabile, în apropierea apei, în locuri supuse
la ploaie, umezeală sau fum.
Mediul înconjurător:
Unde este foarte cald sau umed, unde există
mult praf; în spaţii unde există insecte care
pot pătrunde în interior; în locaţii unde poate
fi supus la vibraţii mecanice, în apropierea
unor obiecte cu flăcări deschise (lumânări,
etc). Televizorul nu trebuie expus la picături
sau stropire, şi nu trebuie aşezate deasupra lui
recipiente ce conţin lichide, de exemplu vaze.
Situaţii:
Nu manevraţi televizorul cu mâinile ude,
cu carcasa demontată, sau având ataşate
dispozitive care nu au fost recomandate de
producător. Decuplaţi televizorul de la
priză, precum şi antena de exterior în
timpul furtunilor.
Conductorul de reţea
Pentru a evita riscul de incendii, şocuri
electrice sau alte deteriorări şi răniri,
manevraţi conductorul de reţea şi ştecherul
respectând următoarele:
–
–
–
–
Utilizaţi numai conductori de reţea
marca Sony, nu de la alte firme.
Introduceţi complet ştecherul în priză.
Acest aparat poate funcţiona doar la
tensiuni de 220–240 V, curent
alternativ.
Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă
să decuplaţi conductorul de reţea
pentru siguranţa dvs., şi aveţi grijă să
nu vă încurcaţi picioarele între cabluri.
Piese defecte:
• Nu aruncaţi obiecte spre televizor. Sticla
ecranului se poate sparge la impact,
cauzând răniri grave.
• Dacă se sparge carcasa televizorului, nu
o atingeţi înainte de a decupla
conductorul de reţea de la priză. În caz
contrar, pot apărea şocuri electrice.
Când aparatul nu
funcţionează
• Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile,
decuplaţi-l de la reţea din motive
ecologice şi de siguranţă.
Continuare
9 RO
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
05RO\4127735111KDL4037xxRO\040SAF.fm
010COV.book
Page 10 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
• Deoarece televizorul nu este decuplat de
la reţea dacă este doar oprit, scoateţi
ştecherul din priză pentru deconectarea
completă.
• Anumite televizoare pot fi dotate cu
facilităţi care solicită ca televizorul să fie
lăsat în standby pentru a funcţiona
corespunzător.
Pentru copii
• Ecranul LCD conţine o cantitate mică de
cristale lichide. Unele tuburi
fluorescente utilizate la acest televizor
conţin de asemenea mercur. Respectaţi
instrucţiunile şi regulamentele locale în
vigoare cu privire la salubrizare.
Manevrarea și curăţarea
suprafeţei ecranului /
carcasei televizorului
• Nu lăsaţi copiii să se caţere pe televizor.
• Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni
la îndemâna copiilor, deoarece pot fi
înghiţite accidental.
Decuplaţi conductorul de reţea de la priză
înainte de a curăţa televizorul.
În cazul în care apar
următoarele probleme...
• Pentru a îndepărta praful de pe ecran şi
carcasă, ştergeţi uşor cu o cârpă moale.
Dacă praful este persistent, ştergeţi cu o
cârpă moale, uşor umezită într-o soluţie
slabă de detergent.
• Nu utilizaţi niciodată pastă abrazivă,
substanţe de curăţare alcaline / acide,
praf de curăţat sau solvenţi volatili, cum
ar fi alcoolul, benzina, diluantul sau
insecticidele. Utilizarea unor astfel de
materiale sau contactul prelungit cu
materiale din cauciuc sau vinil poate
duce la daune ale suprafeţei ecranului şi
materialului carcasei.
• Se recomandă aspirarea periodică a
orificiilor de ventilare pentru a asigura
ventilarea corespunzătoare.
• Când ajustaţi unghiul de vizionare al
televizorului, deplasaţi lent aparatul,
pentru a evita desprinderea sau
alunecarea de pe suportul său stabil.
Opriţi şi decuplaţi imediat aparatul de la
priză dacă survine vreuna din problemele
prezentate mai jos.
Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui centru
de service Sony ca o persoană calificată să
verifice televizorul.
Când:
–
–
–
–
Este deteriorat conductorul de reţea.
Ştecherul nu se potriveşte cu priza.
Televizorul a fost deteriorat prin
cădere, lovire sau izbirea cu un alt
obiect.
Vreun obiect sau lichid a pătruns în
interiorul carcasei.
Pentru a evita degradarea materialului sau
deteriorarea acoperirii ecranului, respectaţi
următoarele măsuri de precauţie.
Echipamentul opţional
Măsuri de
precauţie
Vizionarea la televizor
• Asiguraţi o iluminare moderată a
camerei, deoarece nu este recomandată
vizionarea televizorului o perioadă
îndelungată de timp, în condiţii de
iluminare scăzută, deoarece vă poate fi
afectată vederea.
• Când utilizaţi căştile, evitaţi audierea la
un nivel ridicat al volumului, deoarece
vă poate fi afectat auzul.
Ecranul LCD
• Deşi ecranul LCD este produs folosinduse o tehnologie de înaltă precizie şi
99,99% sau mai mult dintre pixeli
funcţionează, este posibilă existenţa unor
minuscule puncte negre sau a unora
luminoase (roşii, albastre sau verzi) care
să apară în mod constant pe ecranul
LCD. Aceasta este o proprietate
scructurală a ecranului LCD şi nu
constituie o disfuncţionalitate.
• Nu împingeţi şi nu zgâriaţi filtrul frontal,
şi nu aşezaţi obiecte pe partea de sus a
acestui televizor. Imaginea poate deveni
neuniformă sau ecranul LCD se poate
deteriora.
• Dacă televizorul este utilizat într-un loc
cu temperatură scăzută, poate apărea un
efect de prelungire neregulată a liniilor
orizontale, sau imaginea poate deveni
întunecată. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune. Fenomenul va dispărea pe
măsură ce temperatura creşte.
• Pot apărea imagini remanente în cazul în
care sunt afişate în mod continuu imagini
statice. Acestea pot să dispară după
câteva momente.
• Ecranul şi carcasa se încălzesc când
televizorul este în uz. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
Păstraţi componentele opţionale sau
oricare alte dispozitive care emit radiaţii
electromagnetice la distanţă de televizor.
În caz contrar, pot apărea distorsiuni şi /
sau zgomot.
Bateriile
• Respectaţi polaritatea corectă când
introduceţi bateriile.
• Nu utilizaţi baterii de tip diferit şi nu
amestecaţi baterii vechi cu unele noi.
• Salubrizaţi bateriile în mod ecologic.
Este posibil ca în anumite regiuni,
salubrizarea bateriilor să fie
reglementată prin lege. Vă rugăm
consultaţi autorităţile dvs. locale.
• Manevraţi telecomanda cu grijă. Nu o
scăpaţi pe jos şi nu călcaţi pe ea, nu
vărsaţi lichid de niciun fel.
• Nu puneţi telecomanda într-un loc
apropiat de o sursă de căldură, în bătaia
directă a razelor soarelui, sau într-o
încăpere umedă.
Salubrizarea
televizorului
masterpage:Left
schimb, trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Prin salubrizarea corespunzătoare a acestui
produs, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi
primăria locală, compania locală de
salubrizare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
Salubrizarea
bateriilor uzate
(valabil în
Uniunea
Europeană și alte
ţări europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol de pe baterie sau de pe
ambalaj indică faptul că bateria furnizată
cu acest produs nu trebuie considerată
deşeu menajer. Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia simbolurile
anumitor substanţe chimice. Simbolurile
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt
adăugate, daca bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Prin
salubrizarea corespunzătoare a acestor
baterii, veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor.
Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. În cazul
produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de
integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a bateriei încorporate, aceasta
trebuie înlocuită numai de personalul
calificat al unui service. Pentru a fi siguri
că bateria va fi corect tratată, la încheierea
duratei de viaţă a acesteia, duceţi-o la
punctele de colectare stabilite pentru
reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice. Pentru orice alt fel de baterii,
vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la
demontarea în siguranţă a bateriei din
aparat. Duceţi bateria la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă
rugăm să consultaţi primăria dvs. locală,
compania locală de salubrizare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Salubrizarea
echipamentelor
electrice și
electronice vechi
(valabil în
Uniunea
Europeană și în celelalte ţări
europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol de pe produs sau de pe
ambalajul acestuia indică faptul că nu
trebuie considerat deşeu menajer. În
10 RO
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
010COV.book Page 11 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Privire de ansamblu a telecomenzii
1 "/1 – Televizor in standby
Porneşte şi opreşte televizorul din modul standby.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2 AUDIO
Apăsaţi pentru a modifica modul de sunet dual (pagina 24).
3 SCENE – Selectare mod (pagina 14)
GUIDE
4 Butoane colorate (pagina 14, 17)
5
RETURN
/
– Info/Afișarea textului
• În modul digital: Afişează detalii concise despre programul vizionat în
momentul de faţă.
• În modul analog: Afişează informaţii precum numărul canalului curent şi
formatul imaginii.
• În modul Text (pagina 14): Afişează informaţii ascunse (ex.: răspunsuri
la un chestionar).
TOOLS
MENU
6
F/f/G/g/
7 TOOLS (pagina 15, 20)
Vă permite să accesaţi diferite opţiuni de vizionare şi să modificaţi/efectuaţi
reglări conform sursei şi formatului imaginii.
PROG
8 MENU (pagina 22)
9 Butoane numerotate
• În modul televizor: Selectează canalele. Pentru numerele canalelor de la
10 în sus, apăsaţi a doua şi a treia cifră, în ordine rapidă.
• În modul Text: Introduce numărul format din trei cifre, pentru alegerea
paginii.
0
– Lista cu Favorite Digital
Apăsaţi pentru a afişa lista cu Favorite Digital pe care aţi
menţionat-o (pagina 17).
qa
– Canalul anterior
Revine la canalul vizionat anterior.
qs PROG +/-/
/
• În modul televizor: Selectează canalul următor (+) sau anterior (-).
• În modul Text (pagina 14): Selectează pagina ( ) următoare sau
anterioară ( ).
qd 2 +/- – Volum
qf % – Silenţios
qg / – Text (pagina 14)
qh RETURN /
Revine la imaginea anterioară a oricărui meniu afişat.
qj GUIDE /
– EPG (ghidul digital pentru programul
electronic) (pagina 16)
qk ANALOG – Modul analog (pagina 13)
ql DIGITAL – Modul digital (pagina 13)
w;
wa
– Mod imagine (pagina 14)
– Selectare intrare
Selectează sursa de intrare din echipamentul conectat la mufele
televizorului (pagina 19).
z
• Butoanele cu numărul 5, PROG + şi AUDIO au puncte proeminente. Folosiţi
aceste puncte ca referinţe când operaţi televizorul.
11 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 12 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Privire de ansamblu a butoanelor și
indicatoarelor televizorului
1 1 – Alimentare
Porneşte sau opreşte televizorul.
~
• Pentru a deconecta complet televizorul, trageţi
ştecherul de la reţea.
• Când porniţi televizorul, ledul indicând
alimentarea devine verde.
PROG
2 PROG +/-/
/
• În modul televizor: Selectează canalul următor
(+) sau anterior (-).
• În meniul televizor: Se mută prin opţiuni în sus
( ) sau în jos ( ).
3 2 +/-/
/
• În modul televizor: Măreşte (+) sau reduce (-)
volumul.
• În meniul televizor: Se mută prin opţiuni în
dreapta ( ) sau în stânga ( ).
4
/
– Selectare intrare / OK
• În modul televizor: Selectează sursa de intrare
din echipamentul conectat la mufele
televizorului (pagina 19).
• În meniul televizor: Selectează meniul sau
opţiunea şi confirmă setarea.
5
(pagina 22)
6 Senzor telecomandă
• Primeşte semnale IR de la telecomandă.
• Nu aşezaţi nimic peste senzor, deoarece acest
lucru poate afecta funcţionalitatea lui.
7
– Indicator fără imagine / setare
temporizator
• Se aprinde verde când este fără imagine
(pagina 25).
• Se aprinde portocaliu când se face setarea
temporizatorului (pagina 25).
8 1 – Indicator standby
Se aprinde roşu când televizorul este în modul
standby.
9 " – Indicator alimentare
Se aprinde verde când se porneşte televizorul.
~
• Asiguraţi-vă că televizorul este complet oprit, înainte de
a-l deconecta de la priză. Deconectarea cablului de
alimentare în timp ce televizorul este pornit poate
provoca indicatorul să rămână aprins sau poate duce la
avarierea aparatului.
12 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 13 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Vizionare la televizor
1
Vizionare la
televizor
Apăsaţi 1 pe partea laterală a
televizorului, pentru a-l porni.
Când televizorul este în modul standby
(indicatorul 1 (standby) de pe panoul frontal al
televizorului este roşu), apăsaţi
"/1 pe telecomandă pentru a-l porni.
Apăsaţi DIGITAL pentru a comuta la
modul digital sau ANALOG pentru a
comuta la modul analog.
Canalele disponibile variază în funcţie de mod.
3
2
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2
GUIDE
RETURN
TOOLS
MENU
3
Apăsaţi butoanele numerotate sau
PROG +/- pentru a selecta canalul
televizorului.
Pentru a selecta numerele canalelor de la
10 în sus, folosind butoanele numerotate, apăsaţi
a doua şi a treia cifră, în ordine rapidă.
Pentru a selecta un canal digital folosind ghidul
digital pentru programul electronic (EPG), se va
vedea pagina 16.
În modul digital
Un banner cu informaţii este afişat pentru scurt
timp. Pictogramele care urmează pot fi afişate pe
banner.
: Serviciu radio
: Serviciu prin abonament/amestecat
: Disponibile mai multe limbi de canale
audio
: Subtitrări disponibile
: Subtitrări disponibile pentru persoanele cu
deficienţe de auz
: Vârsta minimă recomandată pentru
programul curent (de la 4 la 18 ani)
: Blocare de către părinţi
Operaţii suplimentare
PROG
3
Pentru
Procedaţi astfel
Reglarea volumului Apăsaţi 2 + (măreşte)/
­ (reduce).
Accesaţi Tabelul cu Apăsaţi . Pentru a selecta
indexul de program un canal analog, apăsaţi F/f,
(numai în modul
apoi apăsaţi .
analog)
Accesaţi Favorite
Digital (numai în
modul digital)
Apăsaţi
.
Pentru detalii, se va vedea
pagina 17.
Continuare
13 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Vizionare la televizor
2
010COV.book Page 14 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Pentru a accesa Text
Apăsaţi /. De fiecare dată când apăsaţi /, afişajul
se schimbă ciclic după cum urmează:
Text t Text peste imaginea TV (cod mixt) t Fără
text (ieşire din serviciul Text)
Pentru a selecta o pagină, apăsaţi butoanele
numerotate sau / .
Pentru a afişa informaţii ascunse, apăsaţi .
Pentru schimbarea manuală a
formatului afișajului pentru a fi
adecvat emisiei
Apăsaţi
în mod repetat pentru a selecta formatul
dorit pentru afişaj.
Inteligent*
Afişează emisii
convenţionale 4:3 cu
un efect panoramic al
ecranului. Imaginea
4:3 se întinde pentru a
se încadra pe tot
ecranul.
z
• Când apar patru articole colorate în partea inferioară a
paginii Text, Fastext este disponibil. Fastext vă permite
să accesaţi paginile rapid şi uşor. Apăsaţi butonul colorat
corespunzător pentru a accesa pagina.
Selectare mod Scene
Selectaţi „General”, „Cinema”, „Sport”, „Joc” sau
„Fotografie”. Când setaţi un mod, se stabileşte
automat calitatea optimă audio şi a imaginii (în baza
tipului de conţinut).
1
2
4/3
Afişează emisii
convenţionale 4:3
(ex.: fără ecran
panoramic) în
proporţii corecte.
Apăsaţi SCENE pe telecomandă.
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta modul,
apoi apăsaţi .
General: Setările actuale ale utilizatorului.
Cinema: Oferă o imagine şi un sunet de
cinematograf.
Sport: Oferă imagini vii, cu sunet stereofonic de
ambianţă.
Joc: Oferă o imagine care vă permite să vă bucuraţi
la maxim de jocuri, cu imagini superbe şi o calitate
deosebită a sunetului.
Fotografie: Redă imagini care reproduc textura şi
culoarea unei fotografii tipărite.
z
• Dacă se selectează oricare mod de scenă, nu este posibilă
selectarea modului pentru imagine din meniul acesteia eliberaţi mai întâi selectarea scenei.
• Nu este disponibil pentru
intrare PC,
intrare
HDMI PC şi meniul „Fotografie / Muzică”.
Panoramic
Întinde orizontal o
imagine de 4:3,
pentru a o încadra pe
16:9 din ecran.
Zoom*
Afişează emisii
cinemascopice
(format cutie scrisori)
în proporţii corecte.
14/9*
Afişează emisii
panoramice 14:9 în
proporţii corecte. Ca
rezultat, zonele negre
de pe margine sunt
vizibile pe ecran.
Subtitrare*
Afişează emisii
cinemascopice
(format cutie
scrisori), cu
subtitrările pe ecran.
14 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 15 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Auto
• „Format imagine” se setează la „Auto”, modifică
automat formatul imaginii pentru a fi adecvat
semnalului de emisie.
• „Auto” este disponibil numai pentru semnale PAL şi
SECAM.
* Părţi din partea de sus şi de jos a imaginii pot fi scoase.
~
Vizionare la televizor
• În funcţie de semnal, se pot selecta anumite formate de
imagine.
• Există posibilitatea ca caractere şi/sau litere din partea
de sus şi de jos a imaginii să nu fie vizibile în
„Inteligent”.
z
• Puteţi regla poziţia verticală a imaginii când selectaţi
„Inteligent”, „Zoom”, „14/9” sau „Subtitrare”. Apăsaţi
F/f pentru a muta în sus sau în jos (ex.: pentru a citi
subtitlurile).
Utilizarea meniului Tools
Apăsaţi TOOLS pentru a afişa următoarele opţiuni,
când vizualizaţi un program la televizor.
Opţiuni
Inchidere
Descriere
Închide meniul Tools.
Mod imagine
Se va vedea pagina 23.
Efecte sunet
Se va vedea pagina 24.
Redare sunet
Se va vedea pagina 24.
Limbă canal audio
(numai în modul
digital)
Se va vedea pagina 28.
Setări subtitrare
(numai în modul
digital)
Se va vedea pagina 28.
Setare temporizator
Se va vedea pagina 25.
Mod economic
Se va vedea pagina 25.
Informaţii de sistem
(numai în modul
digital)
Afişează afişajul cu
informaţii privind sistemul.
15 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 16 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Folosirea ghidului digital pentru
programul electronic (EPG)
*
Vin 3 Nov 15:39
Azi
15:30
16:00
16:30
17:00
001 BBC ONE
002 BBC TWO
1
2
003 ITV 1
004 Channel 4
005 five
006 ITV 2
În modul digital, apăsaţi GUIDE.
Efectuaţi operaţia dorită, așa cum se
prezintă în tabelul următor sau afișat pe
ecran.
~
007 BBC THREE
• Informaţiile de program vor fi afişate numai dacă staţia
de televiziune le transmite.
009 Teletext
010 BBC FOUR
011 Sky Travel
012 UKTV History
013 More 4
Anterior
Selectare:
Următor
Acord:
+1 zi
Opţiuni:
Ghidul digital pentru programul electronic (EPG)
* Această funcţie nu poate fi disponibilă în unele ţări/regiuni.
Pentru
Procedaţi astfel
A viziona un program
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta programul, apoi apăsaţi
A opri EPG
Apăsaţi GUIDE.
.
~
• Dacă s-a selectat o restricţie de vârstă pentru programe, va apărea pe ecran un mesaj prin care se solicită codul PIN. Pentru
detalii, se va vedea „Blocare de către părinţi” la pagina 29.
16 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 17 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Folosirea listei Favorite Digital
Meniu Favorite
Introduceţi numărul programului
---
Favorite 1
TV3
011
SETenVEO
002
33
012
Tienda en VEO
003
3/24
013
NET TV
004
K3/300
014
CUATRO
005
TVE1
015
CNN+
006
TVE2
016
40 LATINO
007
24H TVE
017
la Sexta
008
CLAN TVE
018
Telecinco
009
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
010
VEO
020
T5 Sport
Anterior
Selectare:
Următor
Favorite 2
Caracteristica Favorite vă permite să specificaţi până
la patru liste cu programele preferate.
1
2
În modul digital, apăsaţi
.
Efectuaţi operaţia dorită, așa cum se
prezintă în tabelul următor sau afișat pe
ecran.
Vizionare la televizor
001
*
Șterge lista
Șterge Favorite
Înapoi:
Lista Favorite Digital
* Această funcţie nu poate fi disponibilă în unele ţări/regiuni.
Pentru
Procedaţi astfel
A crea lista de Favorite pentru
prima dată
1 Apăsaţi pentru a selecta „Da”.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista de Favorite.
3 Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl
adăugaţi, apoi apăsaţi .
Canalele care sunt salvate în lista Favorite sunt indicate de un simbol
.
4 Apăsaţi RETURN pentru a finaliza setarea.
Vizionarea unui canal
1 Apăsaţi butonul galben pentru a naviga prin lista de Favorite.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul, apoi apăsaţi .
A opri lista Favorite
Apăsaţi RETURN.
A adăuga sau a şterge canalele din
lista Favorite recent editată
1 Apăsaţi butonul albastru.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care
doriţi să o editaţi.
3 Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl
adăugaţi sau ștergeţi, apoi apăsaţi .
A adăuga toate canalele din lista
curentă de Favorite
1 Apăsaţi butonul albastru.
2 Apăsaţi butonul galben pentru a selecta lista Favorite pe care
doriţi să o editaţi.
3 Apăsaţi butonul albastru.
4 Apăsaţi G/g pentru a selecta „Da”, apoi apăsaţi pentru a
confirma.
17 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 18 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Folosirea echipamentului opţional
Conectarea echipamentului opţional
Puteţi conecta o gamă largă de echipamente opţionale la televizorul dvs. Cablurile de conectare nu sunt
furnizate.
Hi-Fi audio
echipament
F
A
DVD player
cu ieșire
componentă
DVD player
PC (ieșire HDMI)
B
Blu-ray disc player
Cameră video
digitală
C
G
Echipament
joc video
PC
D
Cameră video digitală/
I Aparat foto digital/
DVD player
Stocare pe USB
Decodor
E
DVD recorder
VCR
H Card CAM
Decodor
J Cameră video
digitală/PC
Echipament joc
K video/DVC
cameră de filmat
L
Căști
18 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 19 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Vizualizarea
imaginilor din
echipamentul
conectat
Simbol pe ecran
PC
USB
Pentru un VCR auto-reglat (pagina 8)
În modul analog, apăsaţi PROG +/- sau butoanele cu
numere, pentru a selecta canalul video.
Simbol pe ecran
AV3
Pentru a vedea echipamentul
conectat la I.
Pentru a vizualiza fotografii sau
a asculta muzică pe suporturi
media USB conectate la
televizor.
Pentru a vedea echipamentul
conectat la K.
Echipamentul mono se va
conecta la mufa AV3 L
.
~
• Asiguraţi-vă că folosiţi numai cablu HDMI autorizat,
care să poarte logoul HDMI. Vă recomandăm să folosiţi
un cablu HDMI de la Sony.
• Când se conectează echipamentul compatibil de control
HDMI, comunicarea cu acesta este suportată. Se va
vedea pagina 21 pentru a configura această comunicaţie.
Descriere
Component
Pentru a vedea echipamentul
conectat la A.
HDMI1,
HDMI2 sau
HDMI3
HDMI IN 1, HDMI IN 2 sau
HDMI IN 3
Pentru a vedea echipamentul
conectat la B, C sau J.
Semnalele digitale video şi audio
intră de la echipamentul
conectat.
Dacă echipamentul are o mufă
DVI, conectaţi-o la cea HDMI
IN 1, prin interfaţa adaptorului
DVI-HDMI (nu este prevăzută)
şi conectaţi mufele de ieşire
audio ale echipamentului la cele
audio de pe HDMI IN 1.
Conectaţi la mufa HDMI IN 3,
pentru a vizualiza fotografii sau
imagini de la un PC sau cameră
video digitală.
AV 1/
AV 1 Pentru a vedea echipamentul
conectat la D.
AV2/
AV2
AV2/ Pentru a vedea echipamentul
conectat la E.
Pentru a
conecta
Procedaţi astfel
Modul
condiţional
de acces
(CAM) H
Pentru a folosi servicii Pay Per View.
Pentru detalii, se va vedea manualul de
instrucţiuni furnizat cu CAM. Pentru a
utiliza CAM, scoateţi cardul „fals” din
orificiul pentru CAM. Opriţi televizorul
când introduceţi CAM în orificiul
CAM. Când nu folosiţi CAM, vă
recomandăm să introduceţi cardul
„fals” în orificiul CAM.
~
• CAM nu este disponibilă în unele ţări/
regiuni. Verificaţi la distribuitorul
autorizat.
Echipament
audio Hi-Fi
F
Conectaţi la mufele de ieşire audio
pentru a asculta sunetul de la televizor
pe echipamentul audio Hi-Fi.
Nivelul sonor al difuzoarelor externe
poate fi modificat prin apăsarea
butoanelor de volum de pe
telecomandă.
Căşti L
Conectaţi la mufa i pentru a asculta
sunetul de la televizor în căşti.
Continuare
19 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Folosirea echipamentului opţional
Pentru un aparat USB
Se va vedea pagina 20.
Pentru a vedea echipamentul
conectat la G.
z
• Se recomandă utilizarea unui
cablu PC cu ferite precum
„Conectorul, D-sub 15” (ref. 1793-504-11, disponibil de la
centrul de service Sony) sau
echivalent.
Porniţi echipamentul conectat, apoi
efectuaţi una dintre operaţiile de mai jos.
Pentru alte echipamente conectate
Apăsaţi
pentru a afişa lista cu echipamentele
conectate. Apăsaţi F/f pentru a selecta sursa dorită
de intrare, apoi apăsaţi . (Articolul evidenţiat se
selectează dacă trec două secunde fără a se fi
efectuat vreo operaţie de la apăsarea F/f.)
Descriere
010COV.book Page 20 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
~
Operaţie suplimentară
Pentru
Procedaţi astfel
A reveni la modul
televizor normal
Apăsaţi DIGITAL sau
ANALOG.
Utilizarea meniului Tools
Apăsaţi TOOLS pentru a afişa următoarele opţiuni,
când vizualizaţi imaginile de la un echipament
conectat.
Opţiuni
Descriere
Inchidere
Închide meniul Tools.
Mod imagine (cu excepţia Se va vedea pagina 23.
modului de intrare PC,
modului de intrare USB)
Mod afişare (numai în
modul de intrare PC)
Se va vedea pagina 23.
Efecte sunet
Se va vedea pagina 24.
Redare sunet
Se va vedea pagina 24.
Deplasare oriz. (numai în Se va vedea pagina 25.
modul de intrare PC)
Deplasare vert. (numai în Se va vedea pagina 25.
modul de intrare PC)
Setare temporizator (cu
excepţia modului de
intrare PC)
Se va vedea pagina 25.
Mod economic
Se va vedea pagina 25.
Redare a pozelor/
fișierelor muzicale
prin USB
• Calitativ, imaginea poate apărea neclară când se
foloseşte „Fotografie”, deoarece imaginile pot fi lărgite
în funcţie de fişier. De asemenea, se poate ca imaginile
să nu se deschidă pe tot ecranul, în funcţie de
dimensiunea acestora şi raportul de aspect.
• Poate dura ceva timp până să se afişeze anumite fişiere
foto, când se foloseşte „Fotografie”.
• Numele de fişier şi de director suportă setul de caractere
UTF-8.
• În timp ce televizorul accesează datele de pe dispozitivul
USB, respectaţi următoarele:
– Nu opriţi televizorul şi nici dispozitivul conectat
USB.
– Nu deconectaţi cablul USB.
– Nu scoateţi dispozitivul USB.
Datele de pe dispozitivul USB pot fi deteriorate.
• Sony nu va răspunde pentru deteriorarea sau pierderea
datelor de pe suportul media de înregistrare, din cauza
unei avarii la un dispozitiv conectat sau la televizor.
• Se susţine redare USB pentru următoarele formate de
fişiere foto:
– JPEG (JPEG fişiere cu extensia „.jpg” şi în
conformitate cu DCF 2.0 sau Exif 2.21)
• Când conectaţi un aparat de fotografiat digital Sony,
setaţi modul de conectare USB al acestuia la Auto sau
„Mass Storage”. Pentru mai multe informaţii despre
modul de conectare USB, se vor vedea instrucţiunile
furnizate cu aparatul dvs. digital de fotografiat.
• Se susţine redare USB pentru următoarele formate de
fişiere muzicale:
– MP3 (fişiere cu extensia „.mp3” care nu au fost
protejate la copiere) şi WAV (fişiere cu extensia
„.wav”).
• USB Photo Viewer suportă sisteme de fişiere FAT16 şi
FAT32.
• Sunt suportate până la 300 de fişiere per director.
• În funcţie de specificaţiile exacte despre fişiere, unele
dintre acestea, inclusiv cele modificate pe un PC, nu pot
fi redate, chiar dacă formatul fişierului este suportat.
• Verificaţi situl web de mai jos pentru informaţii
actualizate despre dispozitivele compatibile USB.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Vă puteţi bucura de fotografii/fişiere muzicale
stocate pe un aparat de fotografiat digital sau cameră
de filmat Sony, printr-un cablu USB sau suport
media de stocare USB.
1
2
3
4
Conectaţi un dispozitiv USB la televizor.
Apăsaţi MENU.
Apăsaţi F/f pentru a selecta
„Fotografie / Muzică”, apoi apăsaţi
.
Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta un
fișier sau director, apoi apăsaţi .
Când selectaţi un director, selectaţi directorul,
apoi apăsaţi .
Începe redarea.
20 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 21 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Folosirea
controlului pentru
HDMI
Controlul pentru funcţia HDMI permite
televizorului să comunice cu echipamentul conectat
care este compatibil cu funcţia, folosind HDMI CEC
(Consumer Electronics Control). De exemplu, prin
conectarea echipamentului Sony care este
compatibil cu controlul pentru HDMI (cu cabluri
HDMI), le puteţi controla împreună.
Asiguraţi-vă că echipamentul este corect conectat şi
efectuaţi setările necesare.
Folosirea echipamentului opţional
Pentru a folosi controlul pentru
setările HDMI
Controlul pentru setările HDMI trebuie setat atât pe
latura televizorului, cât şi pe cea a echipamentului
conectat. Se va vedea „Reglaj HDMI” pagina 26
pentru setările televizorului. Pentru setări pe
echipamentul conectat, se vor vedea instrucţiunile de
utilizate pentru acel echipament.
Control pentru funcţiile HDMI
• Opreşte echipamentul conectat cu televizorul.
• Porneşte televizorul interblocat cu echipamentul
conectat şi comută automat intrarea către acesta,
când începe redarea.
21 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 22 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Folosirea funcţiilor MENU
Navigarea prin
meniuri
„MENU” vă permite să vă bucuraţi de diferitele
caracteristici ale acestui televizor. Puteţi selecta cu
uşurinţă canalele sau sursele de intrări şi să
modificaţi setările pentru televizorul dvs.
GUIDE
2
TOOLS
1
MENU
1
2
Selectează echipamentul conectat la
televizorul dvs.
• Pentru a viziona intrarea externă dorită,
selectaţi sursa de intrare, apoi apăsaţi .
6 Fotografie / Muzică
Afişează meniul „Fotografie / Muzică”
(pagina 20).
7 Setări
Afişează meniul „Setări” în care sunt efectuate
cele mai avansate setări şi reglaje.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta
pictograma meniului, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f/G/g pentru a selecta o
opţiune sau regla o setare, apoi
apăsaţi .
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
RETURN
5 Intrări externe
Pentru detalii despre setări, se va vedea
pagina 23 la 29.
~
• Opţiunile pe care le puteţi regla variază în
funcţie de situaţie. Opţiunile nedisponibile apar
în gri sau nu sunt afişate.
• Această funcţie nu poate fi disponibilă în unele ţări/
regiuni.
Apăsaţi MENU.
Apăsaţi F/f pentru a selecta o opţiune,
apoi apăsaţi .
Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi MENU.
MENU
Favorite Digital
Analog
Digital
EPG digital
Intrări externe
Fotografie / Muzică
Setări
Select:
Introd.:
Ieșire:
1 Favorite Digital*
Afişează lista de Favorite (pagina 17).
2 Analog
Revine la ultimul canal analog vizionat.
3 Digital*
Revine la ultimul canal digital vizionat.
4 EPG digital*
Afişează ghidul digital pentru programul
electronic (EPG) (pagina 16).
22 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 23 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Setări
Reglare imagine
Selectează modul de imagine, cu excepţia sursei de intrare PC.
„Strălucitor”: Pentru claritatea şi contrastul accentuat de imagine.
„Standard”: Pentru imagine standard. Recomandat pentru divertisment la
domiciliu.
„Cinema”: Pentru vizualizarea conţinutului de film. Cel mai adecvat pentru
vizualizarea într-un mediu asemănător celui din cinematograf.
„Fotografie”: Pentru fotografii.
Mod afișare
(numai în modul
PC)
Selectează modul de afişare pentru sursa de intrare PC.
„Video”: Pentru imagini video.
„Text”: Pentru text, grafice sau tabele.
„Fotografie”: Pentru fotografii.
Backlight
Reglează lumina de fundal.
Contrast
Măreşte sau reduce contrastul.
Luminozitate
Luminează sau întunecă imaginea.
Culoare
Măreşte sau reduce intensitatea culorilor.
Tentă culoare
Măreşte sau reduce tonurile de verde şi roşu.
z
• „Tentă culoare” se poate regla pentru semnal de culoare NTSC (ex.: casetele video din
S.U.A.).
Claritate
Intensifică sau atenuează imaginea.
Tonul culorii
Reglează gradul de alb al imaginii.
„Rece”: Redă culorile de alb cu o nuanţă albăstruie.
„Neutru”: Redă culorile de alb cu o nuanţă neutră.
„Cald”: Redă culorile de alb cu o nuanţă de roşu.
z
• „Cald” nu poate fi selectat când setaţi „Mod imagine” la „Strălucitor”.
Reducere zgomot Reduce zgomotul de imagine (imagine albicioasă) într-un semnal slab de emisie.
„Intens/Mediu/Redus”: Modifică efectul de reducere a zgomotului.
„Oprit”: Dezactivează caracteristica „Reducere zgomot”.
Red. zgomot
MPEG
Reduce zgomotul de imagine în fişierele video compresate MPEG.
Continuare
23 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Folosirea funcţiilor MENU
Mod imagine
010COV.book Page 24 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Anulare
Resetează toate setările „Reglare imagine”, cu excepţia „Mod imagine” şi „Mod
afişare” (numai în modul PC) la cele iniţiale din fabrică.
~
• „Luminozitate”, „Culoare”, „Tentă culoare” şi „Claritate” nu sunt disponibile când „Mod imagine” se setează la
„Strălucitor” sau când „Mod afişare” se setează la „Text”.
• „Reducere zgomot” şi „Reducere zgomot MPEG” nu sunt disponibile când „Modul imagine” este setat la „Vivid” sau
„Foto” sau când „Mod afişaj” este setat la „Text” sau „Foto”.
Reglare sunet
Efecte sunet
Selectează modul de sunet.
„Dinamic”: Intensifică sunetul şi claritatea pentru o mai bună inteligibilitate şi
realitate muzicală.
„Standard”: Accentuează claritatea, detaliile şi sunetul.
„Voce clară”: Face sunetul vocal mai clar.
Surround
Selectează modul surround.
„Surround”: Pentru sunet surround (numai pentru programe stereo).
„Stereo simulat”: Adaugă un efect surround la programe mono.
„Oprit”: Pentru receptare normală stereo sau mono.
Înalte
Reglează sunetele mai înalte.
Joase
Reglează sunetele mai grave.
Balans
Amplifică balansul difuzorului din dreapta sau stânga.
Anulare
Resetează toate setările „Reglare sunet” la cele iniţiale din fabrică.
Sunet dual
Selectează sunetul de la difuzor pentru o emisie bilingvă sau stereo.
„Stereo”, „Mono”: Pentru o emisie stereo.
„A”/„B”/„Mono”: Pentru o emisie bilingvă, selectaţi „A” pentru canalul de sunet 1,
„B” pentru canalul de sunet 2 sau „Mono” pentru un canal mono, dacă există.
z
• Dacă selectaţi alt echipament conectat la televizor, setaţi „Sunet dual” la „Stereo”, „A” sau
„B”.
Volum automat
Menţine un nivel constant al volumului, chiar şi atunci când au loc pauze în niveluri
(ex.: reclamele au tendinţa de a fi mai puternice decât programele).
Redare sunet
Porneşte/opreşte difuzoarele interne ale televizorului.
„Difuzoare TV”: Difuzoarele sunt pornite pentru a asculta sunetul televizorului prin
acestea.
„Sistem Audio”: Difuzoarele televizorului sunt oprite pentru a asculta sunetul
acestuia numai prin echipamentul audio extern conectat la mufele de ieşire audio.
~
• „Efecte sunet”, „Surround”, „Înalte”, „Joase”, „Balans”, „Anulare” şi „Volum automat” nu sunt disponibile când „Redare
sunet” se setează la „Sistem Audio”.
24 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 25 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Eco
Mod economic
Selectează modul economic pentru a reduce consumul de energie al televizorului.
„Standard”: Setări iniţiale.
„Redus”: Reduce consumul de energie al televizorului.
„Fără imagine”: Opreşte imaginea. Puteţi auzi sunetul, fără imagine.
TV inactiv
standby
Selectează timpul („1 h”, „2 h” sau „3 h”) pentru a seta automat televizorul în modul
standby, dacă nu îl utilizaţi pentru o anumită perioadă de timp.
Gestiune curent
PC
Când se setează la „Pornit”, se comută la modul standby dacă nu se primeşte semnal
PC. Disponibile numai în intrarea pentru PC.
Anulare
Resetează toate setările „Eco” la cele iniţiale din fabrică.
Caracteristici
Format imagine
Modifică formatul imaginii. Pentru detalii despre formatul imaginii, se va vedea
pagina 15.
z
• „Auto” este disponibil numai pentru semnale PAL şi SECAM.
„Normal”: Afişează imaginea la dimensiunea originală.
„Complet”: Măreşte imaginea pe tot ecranul.
Centr. H RGB
Reglează poziţia imaginii pe orizontal, astfel încât aceasta să fie în centrul ecranului.
z
• Această opţiune este disponibilă numai dacă s-a conectat o sursă RGB la conectorii Scart
/
/
AV1 sau
/
/
AV2 din spatele televizorului.
Ajustări PC
Personalizează ecranul TV ca monitor PC.
z
• Această opţiune este disponibilă numai dacă se primeşte semnal PC.
„Fază”: Reglează ecranul când o parte dintr-un text sau dintr-o imagine afişată nu
este clară.
„Densitate tipărire”: Măreşte sau micşorează dimensiunea ecranului pe orizontală.
„Deplasare oriz.”: Mută ecranul către stânga sau către dreapta.
„Deplasare vert.”: Mută ecranul în sus sau jos.
„Anulare”: Resetează la setările din fabrică.
Setare
temporizator
Setează o perioadă de timp după care televizorul se comută automat în modul
standby.
Când „Setare temporizator” este activat, indicatorul (Setare temporizator) de pe
panoul frontal al televizorului devine portocaliu.
z
• Când opriţi televizorul şi îl reporniţi, „Setare temporizator” se resetează la „Oprit”.
• Pe ecran apare un mesaj de înştiinţare, cu un minut înainte ca televizorul să se comute în
modul standby.
25 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Folosirea funcţiilor MENU
Format imagine
(numai în modul
PC)
010COV.book Page 26 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Punere în funcţiune
Pornire automată Porneşte setarea iniţială pentru selectarea limbii, ţării/regiunii şi locaţiei şi reglează
toate canalele disponibile digitale şi analoage. De obicei, nu trebuie să efectuaţi
această operaţie, deoarece limba şi ţara/regiunea vor fi deja selectate, iar canalele
reglate când televizorul este instalat pentru prima dată (pagina 8). Totuşi, această
opţiune vă permite să repetaţi procedura (ex.: de a reacorda televizorul după ce vă
mutaţi).
Limbă
Selectează limba în care se afişează meniul.
Programare
automată
(Numai în modul
analog)
Reglează toate canalele analoage disponibile.
De obicei, nu trebuie să efectuaţi această operaţie, deoarece canalele sunt deja reglate
când televizorul este instalat pentru prima dată (pagina 8). Totuşi, această opţiune vă
permite să repetaţi procedura (ex.: de a reacorda televizorul după ce vă mutaţi sau să
căutaţi canale noi care au fost lansate de posturile de radioemisie).
Sortare programe Schimbă ordinea în care canalele analoage sunt salvate pe televizor.
(Numai în modul 1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl mutaţi la o nouă
locaţie, apoi apăsaţi g.
analog)
2
Apăsaţi F/f pentru a selecta noua poziţie pentru canal, apoi apăsaţi
.
Preselectare AV
Alocă un nume oricărui echipament conectat în mufele laterale şi din spate. Numele
va fi afişat scurt pe ecran, când se selectează echipamentul.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta sursa dorită de intrare, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta opţiunea dorită de mai jos, apoi apăsaţi
.
• AV1 (sau AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/Component/PC), VIDEO, DVD,
CABLE, GAME, CAM, SAT: Foloseşte una dintre etichetele preselectate pentru
a aloca un nume la un echipament conectat.
• „Editează”: Creează propria etichetă.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta litera sau numărul dorite („_” pentru un
spaţiu gol), apoi apăsaţi g.
Dacă introduceţi un caracter greșit
Apăsaţi G/g pentru a selecta caracterul greşit. Apăsaţi F/f pentru a selecta
caracterul greşit.
2 Repetaţi procedura de la etapa 1 până când numele este complet,
apoi apăsaţi .
Reglaj HDMI
Permite televizorului să comunice cu echipamentul care este compatibil cu controlul
pentru funcţia HDMI şi conectat la mufele HDMI ale televizorului. Retineţi că
setările de comunicaţie trebuie efectuate şi pe echipamentul conectat.
„Control pentru HDMI”: Setează dacă să se realizeze sau nu legătura dintre
operaţiile televizorului şi echipamentul conectat, care este compatibil cu controlul
pentru HDMI.
„Disp. auto oprite”: Când se setează la „Pornit”, se opreşte echipamentul conectat
care este compatibil cu controlul pentru HDMI, când comutaţi televizorul la modul
standby, folosind telecomanda.
„Auto TV pornit”: Când se setează la „Pornit”, televizorul porneşte când porniţi
echipamentul conectat, care este compatibil cu controlul pentru HDMI.
„Refacere listă disp.”: Creează sau actualizează „Listă disp. HDMI”. Se pot
conecta până la 11 echipamente compatibile, iar într-o singură mufă se pot conecta
până la 5 echipamente. Asiguraţi-vă că actualizaţi „Listă disp. HDMI” când
schimbaţi conexiunile sau setările.
„Listă disp. HDMI”: Afişează o listă cu echipamentele conectate care sunt
compatibile cu controlul pentru HDMI.
Compensare
sunet
Setează un nivel independent de volum pentru fiecare echipament conectat la
televizor.
26 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 27 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Intrare audio PC
Selectează sunetul de la echipamentul conectat HDMI 1 (DVI-HDMI) sau PC
(pagina 19).
Presetare prog.
man.
(Numai în modul
analog)
Modifică setarea canalului analog disponibil.
Apăsaţi F/f pentru a selecta numărul de program pe care doriţi să îl modificaţi.
Apăsaţi apoi .
Sistem
Presetează manual canalele de program.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta „Sistem”, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta unul dintre sistemele de emisie de
televiziune, apoi apăsaţi G.
B/G: Pentru ţările/regiunile din Europa occidentală
D/K: Pentru ţările/regiunile din Europa de Est
L: Pentru Franţa
l: Pentru Marea Britanie
~
• În funcţie de ţara/regiunea selectată pentru „Ţară” (pagina 7), această opţiune se poate să nu
fie disponibilă.
Repetaţi procedura de mai sus pentru a preselecta alte canale manual.
Etichetă
Alocă un nume la alegerea dvs., cu până la cinci litere sau numere, la canalul selectat.
CAF
Vă permite să reglaţi fin manual numărul selectat de program, dacă aveţi impresia că
o uşoară reglare a acordului va îmbunătăţi calitatea imaginii.
Filtru audio
Îmbunătăţeşte sunetul pentru canale individuale în cazul distorsionării emisiei mono.
Uneori un semnal de emisie non-standard poate provoca o distorsionare a sunetului
sau o întrerupere intermitentă a acestuia, când vizionaţi programe mono.
Dacă nu are loc nicio distorsionare a sunetului, vă recomandăm să lăsaţi această
opţiune la setarea iniţială din fabrică „Oprit”.
~
• „Filtru audio” nu este disponibil când „Sistem” se setează la „L”.
Omitere
Omite canalele analoage nefolosite când apăsaţi PROG +/- pentru a selecta canalele.
(Puteţi încă selecta un canal omis folosind butoanele numerotate.)
Confirmare
Salvează modificările la setările „Presetare prog. man.”.
27 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Folosirea funcţiilor MENU
Canal
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta „Canal”, apoi apăsaţi .
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta „S” (pentru canalele prin cablu) sau „C”
(pentru canale terestre), apoi apăsaţi g.
3 Reglaţi canalele după cum urmează:
Dacă nu știţi numărul canalului (frecvenţa)
Apăsaţi F/f pentru a căuta următorul canal disponibil. Când s-a găsit un canal,
căutarea se va opri. Pentru a continua căutarea, apăsaţi F/f.
Dacă știţi numărul canalului (frecvenţa)
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce numărul de canal al emisiei pe
care o doriţi sau numărul de canal VCR.
4 Apăsaţi
pentru a sări la „Confirmare”, apoi apăsaţi .
010COV.book Page 28 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Configurare digitală
Acord digital
Autoprogramare digitală
Reglează canalele digitale disponibile.
Această opţiune vă permite să reacordaţi televizorul după ce vă mutaţi sau să căutaţi
canale noi care au fost lansate de posturile de radioemisie. Apăsaţi .
Editare listă programe
Şterge toate canalele digitale nedorite salvate în televizor şi modifică ordinea
canalelor digitale salvate.
1 Apăsaţi F/f pentru a selecta canalul pe care doriţi să îl ștergeţi sau să îl
mutaţi la o nouă locaţie.
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce numărul cunoscut din trei cifre
al programului emisiei dorite.
2 Pentru a șterge sau modifica ordinea canalelor digitale procedaţi după
cum urmează:
Pentru a șterge canalul digital
Apăsaţi . După ce apare un mesaj de confirmare, apăsaţi G pentru a selecta
„Da”, apoi apăsaţi .
Pentru a modifica ordinea canalelor digitale
Apăsaţi g, apoi F/f pentru a selecta noua poziţie pentru canal şi apăsaţi G.
3 Apăsaţi RETURN.
Programare manuală digitală
Reglează manual canalele digitale.
1 Apăsaţi butonul numerotat pentru a selecta numărul canalului pe care
doriţi să îl acordaţi manual, apoi apăsaţi F/f pentru a regla.
2 Când sunt găsite canalele disponibile, apăsaţi
pentru a salva
programele.
Repetaţi procedura de mai sus pentru a regla manual alte canale.
Configurare
digitală
Configurare subtitrare
„Setări subtitrare”: Când se selectează „Deficienţe de auz”, pot apărea şi anumite
asistenţe vizuale cu subtitrările (în cazul în care canalele televizorului emit astfel de
informaţii).
„Limba pt subtitrare”: Selectează limba în care vor fi afişate subtitrările.
Configurare audio
„Tip audio”: Se comută la emisia pentru persoanele cu deficienţe de auz când se
selectează „Deficienţe de auz”.
„Limbă canal audio”: Selectează limba folosită pentru un program. Anumite
canale digitale pot emite în câteva limbi de canal audio pentru un program.
„Descriere audio”: Oferă descriere audio (naraţie) a informaţiilor vizuale, în cazul
în care canalele televizorului emit astfel de informaţii.
„Procent Descriere audio”: Reglează nivelurile principale de ieşire audio a
televizorului şi descriere audio.
z
• Această opţiune este disponibilă numai când „Descriere audio” se setează la „Pornit”.
28 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 29 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Mod banner
„Normal”: Afişează informaţii de program cu un banner digital.
„Complet”: Afişează informaţii de program cu un banner digital şi afişează
informaţii detaliate despre program sub banner.
Blocare de către părinţi
Setează restricţia de vârstă pentru programe. Orice program care depăşeşte restricţia
de vârstă poate fi vizionat numai după ce se introduce corect un cod PIN.
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce codul PIN existent.
Dacă nu aţi setat deja un PIN, apare afişajul care solicită introducerea unui PIN.
Urmaţi instrucţiunile de „Cod PIN” mai jos.
2 Apăsaţi F/f pentru a selecta restricţia de vârstă sau „Nu” (pentru
vizionare nerestricţionată), apoi apăsaţi .
3 Apăsaţi RETURN.
Cod PIN
Pentru a seta PIN-ul pentru prima dată
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
2 Apăsaţi RETURN.
Pentru a modifica PIN-ul
1 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce codul PIN existent.
2 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce noul cod PIN.
3 Apăsaţi RETURN.
z
• Codul PIN 9999 este întotdeauna acceptat.
• „Pornit”: Se comută automat între ora de vară şi cea de iarnă, conform cu calendarul.
• „Oprit”: Ora este afişată conform diferenţei orare setate prin „Fus orar”.
Configurare Modul CA
Vă permite să accesaţi un serviciu de televiziune cu plată, odată ce obţineţi Modul condiţional
de acces (CAM) şi un card de vizualizare. Se va vedea pagina 18 pentru locaţia mufei
(PCMCIA).
29 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Folosirea funcţiilor MENU
Configurare tehnică
„Actualizare automată”: Ajută televizorul să detecteze şi salveze noi servicii
digitale, pe măsură ce sunt disponibile.
„Actualizare sistem”: Acest aparat TV este capabil să recepţioneze actualizări
software prin intermediul semnalului difuzat. Pentru a recepţiona actualizări,
opţiunea Actualizare sistem din meniul Configurare tehnică trebuie setată pe
„Pornit”. Când o actualizare este detectată, utilizatorul va fi informat printr-o serie
de afişaje pe ecran cu privire la cum trebuie procedat cu actualizarea. După ce
actualizarea a fost descărcată în aparat, utilizatorul va fi solicitat să instaleze noul
software prin navigarea la fişierul upg, apăsând săgeată dreapta. Vă rugăm nu
deconectaţi aparatul de la reţea pe durata procedurii de instalare.
„Informaţii de sistem”: Afişează versiunea curentă a programului şi nivelul de
semnal.
„Fus orar”: Vă permite să selectaţi manual fusul orar în care vă aflaţi, dacă nu este
la fel cu setarea iniţială a acestuia pentru ţara/regiunea dvs.
„Oră vară/iarnă automată”: Setează dacă se comută automat sau nu între ora de
vară şi cea de iarnă.
010COV.book Page 30 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Informaţii suplimentare
Instalarea accesoriilor (colier de montare
pe perete)
Către clienţi:
Pentru protejarea produsului şi din motive de siguranţă, Sony recomandă ca instalarea televizorului
să fie efectuată de distribuitori Sony sau furnizori autorizaţi. Nu încercaţi să îl instalaţi dvs.
Către distribuitorii și furnizorii Sony:
Acordaţi o atenţie completă siguranţei în timpul instalării, activităţilor periodice de întreţinere şi
examinării acestui produs.
Televizorul poate fi instalat folosind colierul de montare pe perete SU-WL500 (se vinde separat).
• Pentru o instalare corectă, se vor vedea instrucţiunile furnizate cu colierul de montare pe perete.
• Se va vedea „Îndepărtarea suportului de masă de la televizor” (pagina 8).
• Se va vedea „Tabel cu dimensiuni pentru instalarea televizorului” (pagina 31).
• Se va vedea „Tabel/diagramă cu locaţiile şuruburilor şi cârligelor” (pagina 31).
~
• Când fixaţi cârligul de montare, aşezaţi televizorul pe un suport de masă.
Șurub
(+PSW6 × 16)
Orificiu pătrat
Cârligul de montare
Este necesară experienţa pentru instalarea acestui produs, mai ales pentru a stabili rezistenţa necesară
peretelui pentru a susţine greutatea televizorului. Asiguraţi-vă că distribuitorii Sony sau furnizorii autorizaţi
se ocupă de montarea acestui produs pe perete şi acordaţi atenţie siguranţei în timpul instalării. Sony nu este
răspunzător pentru deteriorări sau răniri provocate prin manipulare greşită sau instalare incorectă.
30 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 31 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Tabel cu dimensiuni pentru instalarea televizorului
Punct central al ecranului
Unitate: cm
Dimensiuni afișaj
Nume model
Dimensiunea
centrală a
ecranului
Lungimea pentru fiecare unghi de montare
Unghi (0°)
Unghi (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40S55/P55xx
99,6
61,2
12,2
43,3
15,8
33,8
57,5
47,1
KDL-37S55/P55xx
92,7
57,4
14
43,2
15,6
32,4
54,2
46,8
Cifrele din tabelul de mai sus pot fi uşor diferite în funcţie de instalare.
ATENTIE
Peretele pe care va fi instalat televizorul trebuie să reziste la o greutate de cel puţin patru ori mai mare decât
cea a televizorului. Se va vedea „Specificaţii” (pagina 32) pentru greutatea acestuia.
Tabel/diagramă cu locaţiile șuruburilor și cârligelor
Locaţie șurub
Locaţie cârlig
d, g
b
KDL-37S55/P55xx
d, g
b
Informaţii suplimentare
Nume model
KDL-40S55/P55xx
* Poziţiile cârligelor „a” şi „c” nu pot fi folosite pentru modelul din tabelul de mai sus.
Locaţie șurub
Locaţie cârlig
a*
b
c*
31 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 32 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Specificaţii
KDL-40S55/P55xx
Nume model
Sistem
Sistem panou
Sistem televizor
Panou LCD (afişaj cu cristale lichide)
Culoare/Sistem video
Acoperire canal
Ieşire sunet
Jacuri intrare/ieșire
Antenă
/
AV1*1
/
/
KDL-37S55/P55xx
AV2*2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
AV3
AV3
În funcţie de selecţia ţară/regiune
Analog: B/G/H, D/K, L, I
Digital: DVB-T
Analogic: PAL, PAL60 (doar intrare video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (doar intrare video)
Digital: MPEG-2 MP@ML
Analog: 46.25 - 855.25 MHz
Digital: VHF/UHF
10 W + 10 W (RMS)
Terminal extern de 75 ohmi pentru VHF/UHF
Conector scart cu 21 picioruşe, inclusiv ieşire audio/video, intrare RGB şi ieşire analog a televizorului
audio/video.
Conector scart cu 21 picioruşe, inclusiv intrare audio/video, intrare RGB, intrare S-Video şi ieşire
audio/video.
Formate suportate: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohmi, 0,3V negativ sync/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmi
Intrare audio (jacuri fono)
Video: 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: PCM liniar cu două canale
32, 44,1 şi 48 kHz; 16, 20 şi 24 biţi
PC (se va vedea pagina 33)
Audio analog (minijac) (numai HDMI1)
Intrare video (jac fono)
Intrare audio (jacuri fono)
Intrare audio (stânga/dreapta) (jacuri fono)
PC IN
i
Intrare PC (15 Dsub) (se va vedea pagina 33)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohmi, non Sync pe verge/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmi/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohmi, H/V Sync: Nivel TTL
Intrare audio PC (minijac)
Mufă pentru căşti
Port USB
Orificiu Modul condiţional de acces (CAM)
Alimentare și altele
Condiţii pentru alimentare
Dimensiune ecran
Rezoluţie ecran
Consum de
în modul
putere
„Acasă”/
„Standard”
în modul
„Magazin”/
„Strălucitor”
Consumul de energie în
standby*3
Dimensiuni
(cu suport)
(w × h × d)
(fără suport)
Masa
(cu suport)
(fără suport)
Accesorii furnizate
Accesorii opţionale
220–240 V C.A., 50 Hz
40 inci
37 inci
(Aprox. 101,6 cm măsurat în diagonală)
(Aprox. 93,98 cm măsurat în diagonală)
1.920 puncte (orizontal) × 1.080 rânduri (vertical)
151 W
137 W
180 W
167 W
0,3 W sau mai puţin
Aprox. 99,6 × 66,3 × 25,9 cm
Aprox. 92,7 × 62,7 × 25,9 cm
Aprox. 99,6 × 61,2 × 10,9 cm
Aprox. 92,7 × 57,4 × 9,6 cm
Aprox. 19,0 kg
Aprox. 16,5 kg
Aprox. 17,0 kg
Aprox. 14,5 kg
Se va vedea „1: Verificarea accesoriilor” la pagina 4.
Se va vedea „Instalarea accesoriilor (colier de montare pe perete)” pe pagina 30.
*1
AV1 ieşiri disponibile numai la televizorul analog.
*2 Ieşiri AV2 de la ecran (excepţie PC, HDMI, Component 1080i).
*3 Energia specificată de standby se obţine după ce televizorul termină procesele interne necesare.
32 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 33 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără aviz prealabil.
Grafic de referinţă pentru semnalul de intrare a PC pentru PC IN
Semnale
Orizontal (Pixeli)
Vertical (Linie)
Frecvenţă orizontală
(kHz)
Frecvenţă verticală
(Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Îndrumãri VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Îndrumãri VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
UXGA
1600
1200
75
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
• Intrarea la PC a acestui televizor nu suportă Sync on Green sau Composite Sync.
• Intrarea la PC a acestui televizor nu suportă semnale încrucişate.
• Intrarea la PC a acestui televizor suportă semnale din graficul de mai sus, cu o frecvenţă verticală de 60 Hz.
Grafic de referinţă pentru semnalul de intrare a PC pentru HDMI IN 1, 2 și 3
Semnale
Orizontal (Pixeli)
Vertical (Linie)
Frecvenţă orizontală
(kHz)
Frecvenţă verticală
(Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
Îndrumãri VESA
XGA
1024
768
48,4
60
Îndrumãri VESA
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
Informaţii suplimentare
33 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
010COV.book Page 34 Friday, April 3, 2009 1:12 PM
Depanarea
Verificaţi dacă indicatorul 1 (standby) se
aprinde intermitent în roșu.
Când se aprinde intermitent
Funcţia de auto-diagnosticare este activată.
Apăsaţi 1 pe partea laterală a televizorului pentru
a-l opri, deconectaţi cablul de alimentare şi informaţi
distribuitorul sau centrul Sony de service.
Dacă LED-ul roşu clipeşte de 19 ori, vă rugăm opriţi
aparatul şi îndepărtaţi dispozitivul USB defect.
Dacă LED-ul roşu clipeşte de 20 de ori, vă rugăm
opriţi aparatul şi îndepărtaţi dispozitivul CAM
defect.
Când nu se aprinde intermitent
1 Verificaţi articolele din tabelele de mai jos.
2 Dacă problema persistă, televizorul trebuie
reparat de către personal calificat în acest
sens.
Imagine
Fără imagine (ecranul este negru) și fără sunet
• Verificaţi conexiunea antenei.
• Conectaţi televizorul la priză şi apăsaţi 1 pe partea
laterală a acestuia.
• Dacă indicatorul 1 (standby) devine roşu, apăsaţi
"/1.
Fără informaţii de imagine sau meniu de la
echipamentul conectat la conectorul scart
• Apăsaţi
pentru a afişa lista cu echipamentele
conectate, apoi selectaţi intrarea dorită.
• Verificaţi conexiunea dintre echipamentul opţional şi
televizor.
Imagini duble sau neclare
• Verificaţi conexiunea antenei.
• Verificaţi locaţia şi direcţia antenei.
Pe ecran apar doar o imagine cu zgomote și
bruiaje
• Verificaţi să nu fie antena ruptă sau îndoită.
• Verificaţi dacă antena a ajuns la finalul vieţii de serviciu
(trei la cinci ani în utilizare normală, unu până la doi ani
lângă mare).
Imagine sau sunet zgomotos când vizualizaţi un
canal la televizor
• Reglaţi „CAF” (Acord fin automat) pentru a obţine cea
mai bună recepţie (pagina 27).
Pe ecran pot apărea câteva puncte mici negre și/
sau luminoase
• Imaginea unui aparat cu afişaj se compune din pixeli.
Punctele mici negre şi/sau luminoase (pixeli) de pe ecran
nu indică o avarie.
Fără culoare pe programe
• Selectaţi „Anulare” (pagina 24).
Fără culoare sau cu culoare neregulată când se
vizualizează un semnal de la
mufele
COMPONENT IN
• Verificaţi conexiunea mufelor
COMPONENT IN
şi verificaţi dacă fiecare dintre acestea este bine fixată în
orificiile corespunzătoare.
Sunet
Fără sunet, dar cu imagine bună
• Apăsaţi 2 + sau % (Mut).
• Verificaţi dacă „Redare sunet” este setat la „Difuzoare
TV” (pagina 24).
Canale
Canalul dorit nu poate fi selectat
• Comutaţi între modul digital şi analog şi selectaţi canalul
digital/analog folosit.
Unele canale sunt goale
• Numai canal amestecat/cu abonament. Abonaţi-vă la un
serviciu de televiziune plătit.
• Canalul este folosit numai pentru date (fără imagine sau
sunet).
• Contactaţi postul de emisie pentru detaliile de
transmisie.
Canalele digitale nu sunt afișate
• Contactaţi un instalator local pentru a afla dacă
transmisiile digitale sunt oferite în zona dvs.
• Actualizaţi la o antenă direcţională mai înaltă.
Generalităţi
Televizorul se oprește automat (televizorul intră
în modul standby)
• Verificaţi dacă „Setare temporizator” (pagina 25) sau
„TV inactiv standby” (pagina 25) sunt activate.
• Dacă nu se primeşte semnal şi nu televizorul nu
funcţionează pentru 15 minute, acesta se comută
automat la modul standby.
Imaginea și/sau sunetul sunt distorsionate
• Protejaţi televizorul de sursele de zgomot electric cum ar
fi automobilele, motocicletele, uscătoarele de păr sau
echipamentele optice.
• Când instalaţi un echipament opţional, lăsaţi un spaţiu
suficient între acesta şi televizor.
• Verificaţi conexiunea antenei/cablurilor.
• Menţineţi la distanţă cablul de antenă şi cablul TV de
celelalte cabluri de conectare ale televizorului.
Telecomanda nu funcţionează
• Înlocuiţi bateriile.
Echipamentul HDMI pare să nu fie inclus în „Listă
disp. HDMI”
• Verificaţi dacă echipamentul dvs. este compatibil cu
control pentru HDMI.
If „Mod memorare Afișaj: Pornit” este afișat pe
ecran
• TV este setat la modul „Magazin”. Trebuie să setaţi din
procedura „Acasă” pentru „Locaţie” în „Pornire
automată” (pagina 7).
34 RO
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-41(1)
Inledning
Tack för att du har valt denna produkt från Sony.
Innan du använder TV:n bör du noga läsa igenom den här
bruksanvisningen och spara den för framtida bruk.
Anmärkning om digital TV
• Funktioner avseende digital TV (
) fungerar endast
i länder eller områden där DVB-T (MPEG2) digitala
marksignaler sänds. Hör med din återförsäljare om du
kan ta emot en DVB-T-signal där du bor.
• Även om denna TV följer gällande DVB-Tspecifikationer kan vi inte garantera kompatibilitet med
framtida DVB-T digitala marksändningar.
• Vissa digitala TV-funktioner kanske inte är tillgängliga
i vissa länder.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany. För service och
garantiärenden, var vänlig se separat service- och
garantidokument.
Information om varumärken
•
är ett registrerat varumärke tillhörande DVB
Project.
• HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken tillhörande HDMI Licensing LLC.
Angående modellnamnet i denna
bruksanvisning
De två x:en som anges i modellnamnet motsvarar två
siffror avseende färgvariation.
2 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Innehållsförteckning
Startguide
4
Säkerhetsinformation .......................................................................................................8
Säkerhetsföreskrifter ........................................................................................................9
Översikt över fjärrkontrollen..........................................................................................10
Översikt över TV:ns knappar och indikatorer ..............................................................11
Se på TV
Se på TV ...........................................................................................................................12
Använda den digitala, elektroniska programguiden (EPG)
...............................14
Använda den digitala favoritlistan
.......................................................................15
Använda extra utrustning
Ansluta extra utrustning.................................................................................................16
Visa bilder från ansluten utrustning..............................................................................17
Visa bilder/spela musik via USB....................................................................................18
Använda kontroll för HDMI.............................................................................................19
Använda MENY-funktioner
Navigering i menyerna....................................................................................................20
Inställningar.....................................................................................................................21
Övrig information
Installera tillbehören (Väggfäste) ..................................................................................28
Specifikationer ................................................................................................................30
Felsökning .......................................................................................................................32
SE
: endast för digitala kanaler
Läs avsnittet “Säkerhetsinformation” (sidan 8) i denna bruksanvisning innan TV:n används. Spara
bruksanvisningen för framtida referens.
3 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Startguide
1: Kontrollera tillbehör
2: Montera stativ
Fjärrkontroll RM-ED017 (1)
Nätkabel (typ C-6) (1) (utom 37 tum)
AA-batterier (typ R6) (2)
Stativ (1)
Skruvar till stativ (4)
Följ monteringsstegen för att ställa TV:n på ett
bordsställ.
1
Öppna lådan och plocka fram stativet och
skruvarna.
2
Placera TV:n på stativet. Se till att
kablarna inte kommer i kläm.
3
Montera TV:n på stativet med
medföljande skruvar. Pilarna markerar
skruvhålen..
Sätta i batterier i fjärrkontrollen
Tryck och dra för att öppna.
~
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier tillsammans och
blanda inte gamla och nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande miljöbestämmelser.
I vissa regioner kan särskilda bestämmelser gälla för
kassering av batterier. Rådfråga de lokala
myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet. Se till att inte
tappa eller trampa på den och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av värmekällor, i
direkt solljus eller i ett fuktigt rum.
~
• Om du använder en elektrisk skruvdragare, ställ in
åtdragningsmomentet på cirka 1,5 Nm.
4 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
~
• Denna produkt har genomgått tester och befunnits
uppfylla tillämpliga gränsvärden i EMC-direktivet för
användning av anslutningskablar vars längd ej
överskrider 3 meter.
Koaxialkabel
Ansluta endast antenn
Koaxialkabel
HDMI-kabel
Koaxialkabel
Ansluta en antenn/videobandspelare/DVD-spelare
med SCART
Videobandspelare/DVD-spelare
4: Förhindra att din TV
välter
AV1
AV2
Koaxialkabel
Scartkabel
Koaxialkabel
3
2
Videobandspelare/DVD-spelare
1
~
2
• AV1-utgångar endast tillgängliga för analog TV.
• AV2-utgångar till den aktuella bildskärmen (förutom
PC, HDMI, Component 1080i).
3
1
Installera en träskruv (4 mm i diameter,
medföljer ej) på TV-stället.
Dra fast en maskinskruv (M4x20,
medföljer ej) i skruvhålet på TV:n.
Knyt ihop träskruven och maskinskruven
med en stark tråd.
Fortsättning
5 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Startguide
3: Ansluta en antenn/
videobandspelare/
DVD-brännare
Ansluta en antenn/videobandspelare/DVD-spelare
med HDMI
z
• En Sony-stödremsats (extra tillbehör) används för att
säkra TV:n. Kontakta ditt närmaste Sony-servicecenter
för att köpa en sats. Se till att ha namnet på TV-modellen
till hands.
5: Binda ihop kablar
2
Tryck på 1 på TV:ns sida.
När du slår på TV:n första gången, visas
Språkmenyn på skärmen.
~
• När TV:n startas lyser nätindikatorn grön.
3
Du kan bunta ihop anslutningskablarna enligt bilden
nedan.
Tryck på F/f för att välja önskat språk på
menyn och tryck sedan på .
Auto Start-up
Language
English
Country
Nederlands
Location
Italiano
Deutsch
Select:
4
~
• Nätkabeln ska inte buntas ihop med de andra
anslutningskablarna.
Confirm:
Tryck på F/f för att välja landet/regionen
där du skall använda TV:n och tryck
sedan på .
Auto start
Språk
6: Välja språk, land/
region och placering
Land
-
Placering
United Kingdom
Ireland
Nederland
Luxembourg
France
Italia
Bakåt:
Välj:
Bekräfta:
Om landet/regionen som du vill använda på
TV:n inte visas väljer du ”-” istället för land/
region.
5
Använd F/f för att välja placering där
TV:n skall användas, tryck sedan på .
Auto start
Språk
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
Land
Placering
Hemma
I butik
GUIDE
3,4,5
RETURN
TOOLS
Bakåt:
MENU
1
Anslut TV:n till eluttaget
(220-240 volt AC, 50 Hz).
Välj:
Bekräfta:
I butiksläge nollställs vissa inställningar
regelbundet för användning i butik.
Detta alternativ väljer första bildläget som
lämpar sig för normala ljusförhållanden i dessa
miljöer.
6 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Demontera
bordsstället från TV:n
1
~
Tryck på
.
Startguide
7: Automatisk
inställning av TV:n
• Demontera inte bordsstället från TV:n av någon annan
anledning än för att väggmontera TV:n.
Autom. kanalinställ.
Vill du starta Autom. kanalinställ.?
Bakåt:
Starta:
TV:n börjar söka efter alla tillgängliga digitala
kanaler och sedan efter alla tillgängliga analoga
kanaler. Detta kan ta en stund, så tryck inte på
någon knapp på TV:n eller fjärrkontrollen under
tiden.
Om ett meddelande uppmanar dig att bekräfta
antennanslutningarna
Inga digitala eller analoga kanaler har hittats.
Kontrollera alla antennanslutningar och tryck på
för att starta den automatiska inställningen på
nytt.
2
Bordsställ
När menyn Kanalsortering visas på
skärmen, följ anvisningarna under
”Kanalsortering” (sidan 24).
Om du inte ändrar ordningen som de analoga
kanalerna sparas på TV:n, ska du gå vidare till
nästa steg.
3
När menyn Ekologi-förinställning visas på
skärmen och du trycker på ”Ja”, ändras
”Ekologi”-inställningarna till de
rekommenderade värdena för att minska
elförbrukningen.
Ekologi-förinställning
Vill du använda Ekologi-förinställningen?
Om du väljer "Ja" minskas strömförbrukningen.
Strömsparläge
3t
PC-energisparhantering
På
Ja
4
Minska
Vilande TV-standby
Nej
Tryck på MENU för att avsluta.
TV:n tar nu emot alla tillgängliga kanaler.
7 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
masterpage:Left
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
06SE\4127735111KDL4037xxSE\040SAF.fm
Monterad på väggen
Säkerhetsinformation
10 cm
Installation
Installera och använd TV:n enligt följande
anvisningar för att undvika brandrisk,
elektriska stötar eller skador på person eller
egendom.
8 - 12 mm
Skruv (medföljer
väggfästet)
Monteringshake
Hakfäste på TV:ns
baksida
10 cm
10 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
Installation
• TV:n bör placeras nära ett lätt åtkomligt
eluttag.
• Placera TV:n på en stabil och plan yta.
• Endast en behörig servicetekniker får
utföra vägginstallationer.
• Av säkerhetsskäl rekommenderar vi
bestämt att du endast använder tillbehör
från Sony, inklusive:
– Väggfäste SU-WL500
• Var noga med att använda skruvarna som
medföljer väggfästet när du fäster
monteringshakarna på TV:n. De
medföljande skruvarna är utformade så att
de mäter 8 - 12 mm i längd, mätt från
monteringshakens fästyta.
Skruvarnas diameter och längd varierar
beroende på väggfästets modell.
Användning av andra skruvar kan skada
TV:n internt eller medföra att den faller
ned.
Anmärkningar
30 cm
Monterad på stativ
30 cm
10 cm
10 cm
6 cm
Lämna minst så här mycket fritt
utrymme runt TV:n.
• För att säkerställa korrekt ventilation och
förhindra ansamling av damm eller smuts:
– Lägg inte TV:n platt ned och installera
den inte upp-och-ned, bakvänd eller
vänd sidledes.
– Placera inte TV:n på en hylla eller
matta, i en säng eller i en garderob.
– Täck inte över TV:n med tyg såsom
gardiner och lägg inte tidningar och
liknande på den.
– Installera inte TV:n såsom figurerna
nedan visar.
Luften kan inte cirkulera fritt.
Vägg
Installera inte och använd inte TV:n på
platser eller i miljöer/situationer som
beskrivs nedan. Annars kan felfunktioner
uppstå i TV:n som kan orsaka brandtillbud,
elektriska stötar eller skador på person eller
egendom.
Platser:
Utomhus (i direkt solsken), på stranden, i en
båt eller någon annan typ av fartyg, i ett
fordon, på sjukvårdsinrättningar, på
ostadiga platser, nära vatten, regn, fukt eller
rök.
Miljöer:
Platser som är mycket varma, fuktiga eller
dammiga, där insekter kan sig in i TV:n, där
TV:n kan utsättas för mekaniska vibrationer
eller i närheten av brinnande föremål (t.ex.
levande ljus). TV-apparaten får inte utsättas
för dropp eller stänk och vätskebehållare
såsom vaser får inte ställas på den.
Vägg
Använd inte TV:n med våta händer, när
TV:ns hölje är demonterat eller med
tillbehör som inte rekommenderas av
tillverkaren. Koppla loss TV:n från eluttaget
och antennen när det åskar.
Trasiga delar:
Nätkabel
Hantera nätkabeln och eluttaget enligt
följande anvisningar för att undvika
brandrisk, elektriska stötar eller skador på
person eller egendom:
–
–
–
–
Ventilation
• Täck inte för och stoppa inte in några
föremål i TV:ns ventilationshål.
• Lämna fritt utrymme runt TV:n enligt
nedanstående figur.
• Vi rekommenderar bestämt att du
använder Sonys väggfäste för att
säkerställa tillräcklig luftcirkulation.
Förbjuden användning
Situationer:
Transport
• Lossa alla kablar
från TV:n innan du
transporterar den.
• Det krävs två eller
tre personer för att
bära en stor TVapparat.
• När du
transporterar TV:n
för hand, håll den
såsom visas till
höger. Tryck inte på
LCD-skärmen.
• Håll TV:n i ett fast
grepp undertill när
du lyfter eller
flyttar den.
• Se till att TV:n inte
utsätts för stötar eller kraftiga vibrationer
när den transporteras.
• Du bör använda originalkartongen och
dess emballage när du sänder in TV:n för
reparation eller om du flyttar.
• Använd inte medföljande nätkabel
tillsammans med annan utrustning.
• Kläm, böj eller vrid inte nätkabeln för
mycket. Ledarna inne i kabeln kan
exponeras eller gå av.
• Modifiera inte nätkabeln.
• Ställ inga tunga föremål på nätkabeln.
• Dra inte i själva kabeln när du lossar
nätkabeln från eluttaget - ta tag i
stickkontakten.
• Anslut inte alltför många apparater till ett
och samma eluttag.
• Använd inte eluttag som inte passar till
stickkontakten.
–
–
–
Använd endast nätkablar från Sony och
inga andra märken.
För in stickkontakten hela vägen i
eluttaget.
Anslut TV:n till ett eluttag som levererar
220-240 volt AC.
För din egen säkerhet, lossa nätkabeln
från eluttaget före ledningsdragning och
se till att du inte snavar på kablarna.
Lossa nätkabeln från eluttaget innan du
flyttar TV:n eller utför något arbete på
den.
Håll nätkabeln på avstånd från
värmekällor.
Lossa stickkontakten från eluttaget och
rengör den regelbundet. Om kontakten
täcks med damm och tar upp fukt kan
isoleringen försämras, vilket kan orsaka
brand.
• Kasta aldrig något mot TV:n. Skärmglaset
kan gå sönder och orsaka allvarliga
personskador.
• Om TV:ns hölje spricker, koppla loss
TV:n från eluttaget innan du tar i den.
Annars föreligger risk för elektriska
stötar.
När TV:n inte används
• Om du inte tänker använda TV:n på flera
dagar bör du koppla loss TV:n från
eluttaget av miljö- och säkerhetsskäl.
• Eftersom TV-apparaten inte kopplas bort
från nätspänningen när du endast stänger
av den måste du även lossa stickkontakten
från eluttaget för att helt koppla bort TV:n.
• Vissa TV-apparater kan dock ha
funktioner som kräver att TV:n står kvar i
standby-läge för att den skall fungera
korrekt.
Barnens säkerhet
• Se till att barn inte klättrar på TV:n.
• Håll små tillbehör utom räckhåll för barn
så att de inte råkar sväljas av misstag.
8 SE
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
W:\PRODUCCIO\FEBRERO 2009\3219
EX2N\414145131\414145131KDL40P55xx\4141451312KDL40P55xx\(31)
06SE\4127735111KDL4037xxSE\040SAF.fm
Om följande problem
uppstår...
Stäng av TV:n och lossa omedelbart
stickkontakten från eluttaget om något av
följande problem uppstår.
Kontakta din återförsäljare eller ett Sony
servicecenter för att få TV:n undersökt av en
behörig servicetekniker.
Om:
–
–
–
–
Nätkabeln skadas.
Eluttaget inte passar till stickkontakten.
TV-apparaten skadas genom att den
tappas, utsätts för hårda stötar eller
genom att föremål kastas på den.
Vätska eller något föremål råkar hamna
i höljets öppningar.
Säkerhetsföreskrifter
Se på TV
• Du bör titta på TV i ett rum med måttlig
belysning. TV-tittande i dålig belysning
eller under långa perioder påfrestar
ögonen.
• När du använder hörlurar, ställ in
ljudvolymen på en måttlig nivå så att du
inte skadar din hörsel.
LCD-skärm
• Trots att LCD-skärmen är tillverkad med
högteknologisk precision och 99,99
procent eller mer av bildpunkterna är
effektiva kan svarta punkter eller färgade
punkter (röda, blå eller gröna) framträda
konstant på LCD-skärmen. Detta är en
strukturell egenskap hos LCD-skärmar
och indikerar inte något fel.
• Tryck inte på och repa inte frontfiltret.
Placera inte heller några föremål ovanpå
denna TV-apparat. Bilden kan bli ojämn
och LCD-skärmen kan skadas.
• Om TV:n används på en kall plats kan
fläckar framträda i bilden eller bilden kan
bli mörk. Detta indikerar inte någon
felfunktion. Fenomenet försvinner när
temperaturen stiger till normal nivå.
• En spökbild kan uppstå om en stillbild
ligger kvar på skärmen under en längre
tid. Den försvinner troligtvis efter en
stund.
• Bildskärmen och höljet blir varma när
TV:n används. Detta är inget fel.
• LCD-skärmen innehåller en liten mängd
flytande kristaller. Vissa lysrör som
används i TV:n innehåller också
kvicksilver. Kassera TV:n enligt lokala
lagar och bestämmelser.
Hantering och rengöring av
TV:ns bildskärm/hölje
Var noga med att lossa nätkabeln från
eluttaget före rengöring.
används, eller vid långvarig kontakt med
gummi- eller vinylmaterial, kan skärmens
ytskikt och höljet skadas.
• Vi rekommenderar att du regelbundet
dammsuger ventilationsöppningarna för
att säkerställa fullgod ventilation.
• När du justerar TV:ns vinkel, rör den
försiktigt så att TV:n inte flyttar sig eller
glider av stativet.
Extra utrustning
Håll extra tillbehör och utrustning som
avger elektromagnetisk strålning på avstånd
från TV:n. Annars kan bildstörningar och/
eller akustiskt brus uppstå.
Batterier
• Var noga med att sätta i batterierna åt rätt
håll (+ / -).
• Använd inte olika typer av batterier
tillsammans och blanda inte gamla och
nya batterier.
• Kassera batterier enligt gällande
miljöbestämmelser. I vissa regioner kan
särskilda bestämmelser gälla för kassering
av batterier. Rådfråga de lokala
myndigheterna.
• Hantera fjärrkontrollen med varsamhet.
Se till att inte tappa eller trampa på den
och spill inga vätskor på den.
• Placera inte fjärrkontrollen i närheten av
värmekällor, i direkt solljus eller i ett
fuktigt rum.
Kassering av TVapparaten
Kassering av
gamla elektriska
och elektroniska
produkter
(tillämpligt inom
EU och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
masterpage:Left
Kassering av
batterier
(tillämpligt inom
EU och andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller dess
förpackning anger att medföljande batteri
inte får hanteras som hushållsavfall. På vissa
batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller
mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004%
bly. Genom att säkerställa att dessa batterier
kasseras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
materialen hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För produkter som vad gäller
säkerhet, prestanda eller dataintegritet
kräver en permanent anslutning med ett
installerat batteri får detta batteri endast
bytas ut av auktoriserad servicepersonal. För
att säkerställa att batteriet hanteras på rätt
sätt, lämna in produkten i slutet av dess
livslängd på en lämplig uppsamlingsplats
för återvinning av elektrisk och elektronisk
utrustning. För alla övriga batterier, se
avsnittet om hur batteriet skall plockas ut ur
produkten på ett säkert sätt. Lämna in
batteriet på en lämplig uppsamlingsplats för
återvinning av uttjänta batterier. För mer
information om återvinning av denna
produkt eller batterier, kontakta de lokala
myndigheterna, ortens sophämtningstjänst
eller affären där du köpte produkten.
Denna symbol på produkten eller dess
förpackning anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på en lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning. Genom
att säkerställa att produkten kasseras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För mer
information om återvinning av denna
produkt, kontakta de lokala myndigheterna,
ortens sophämtningstjänst eller affären där
du köpte produkten.
Observera följande försiktighetsåtgärder för
att undvika degradering av material eller
skärmens ytskikt.
• Använd en mjuk duk när du dammar av
bildskärmen/höljet. Smuts som är svår att
få bort kan du avlägsna genom att fukta
duken med ett milt, utspätt
rengöringsmedel.
• Använd aldrig skurdukar med slipmedel,
alkaliska eller sura rengöringsmedel,
skurpulver eller skarpa lösningsmedel
såsom alkohol, bensin, thinner eller
insektsspray. Om sådana material
9 SE
KDL-52/46/40/37/32V5500
x-xxx-xxx-xx(x)
Översikt över fjärrkontrollen
1 "/1 – TV standby
Sätter på och stänger av TV:n från standby-läge.
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2 AUDIO
Tryck för att ändra ljudkanalsläge (sidan 22).
3 SCENE – Scenval (sidan 13)
GUIDE
4 Färgade knappar (sidan 13, 15)
5
RETURN
/
– Info/Visa text
• I digitalt läge: Visar snabbinformation om programmet som visas på
TV:n.
• I analogt läge: Visar information såsom aktuellt kanalnummer och
skärmformat.
• I Text-läge (sidan 13): Visar dold information (t.ex. svar på frågor).
TOOLS
MENU
6
F/f/G/g/
7 TOOLS (sidan 13, 18)
Ger tillgång till olika visningsalternativ och funktioner för att ändra/göra
justeringar beroende på källa och skärmformat.
PROG
8 MENU (sidan 20)
9 Sifferknappar
• I TV-läge: Väljer kanaler. För kanal nummer 10 och över, trycker du på
den andra och tredje siffran i snabb följd.
• I Text-läge: Ange det tresiffriga sidnumret för att välja sidan.
0
– Digital favoritlista
Tryck för att visa den digitala favoritlista som du har definierat (sidan 15).
qa
– Föregående kanal
Återgår till den kanal du tittade på senast.
qs PROG +/-/
/
• I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-) kanal.
• I Text-läge (sidan 13): Väljer nästa ( ) eller föregående (
) sida.
qd 2 +/- – Volym
qf % – Stänga av ljudet
qg / – Text (sidan 13)
qh RETURN /
Återgår till föregående fönster i visad meny.
qj GUIDE /
– EPG (Digital elektronisk programguide) (sidan 14)
qk ANALOG – Analogt läge (sidan 12)
ql DIGITAL – Digitalt läge (sidan 12)
w;
wa
– Skärmläge (sidan 13)
– Ingångsväljare
Väljer ingångskälla från utrustning ansluten till TV-uttagen (sidan 17).
z
• Det finns upphöjda prickar på knapparna nummer 5, PROG + och AUDIO.
Använd dessa punkter som referenser när du styr TV-apparaten.
10 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Översikt över TV:ns knappar och indikatorer
1 1 – På/Av
Slår på och stänger av TV-apparaten.
~
• För att helt koppla bort TV:n från nätspänningen
måste du lossa nätkabeln från eluttaget.
• När du slår på TV:n lyser strömindikatorn grönt.
PROG
2 PROG +/-/
/
• I TV-läge: Väljer nästa (+) eller föregående (-)
kanal.
• I TV-meny: Flyttar genom alternativen uppåt
( ) eller nedåt ( ).
3 2 +/-/
/
• I TV-läge: Ökar (+) eller minskar (-)
ljudvolymen.
• I TV-meny: Flyttar genom alternativen åt höger
( ) eller vänster ( ).
4
/
– Ingångsväljare / OK
• I TV-läge: Väljer ingångskälla från utrustning
ansluten till TV-uttagen (sidan 17).
• I TV-meny: Väljer meny eller alternativ och
bekräftar inställningen.
5
(sidan 20)
6 Fjärrkontrollsensor
• Tar emot IR-signaler från fjärrkontrollen.
• Placera ingenting över sensorn eftersom detta
kan påverka sensorns funktion.
7
– Indikator för Släckt bild / Indikator för
vilolägestimer
• Lyser med grönt sken när bilden är avstängd
(sidan 23).
• Lyser orange när vilolägestimern har ställts in
(sidan 23).
8 1 – Standby-indikator
Lyser med rött sken när TV:n är i standby-läge.
9 " – Nätindikator
Lyser med grönt sken när TV:n slås på.
~
• Kontrollera att TV:n är helt avstängd innan du lossar
nätkabeln från eluttaget. Att lossa nätkabeln från
eluttaget medan TV:n är påslagen kan medföra att
nätindikatorn förblir tänd eller att TV:n inte fungerar
korrekt.
11 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se på TV
1
Se på TV
Tryck på 1 på TV:ns sida för att slå på
TV:n.
När TV:n är i standbyläge (indikatorn 1
(standby) på TV:ns frontpanel lyser rött), trycker
du på "/1 på fjärrkontrollen för att slå på TV:n.
2
Tryck på DIGITAL för att växla till digitalt
läge, eller ANALOG för att växla till
analogt läge.
Vilka kanaler som är tillgängliga beror på det
valda läget.
3
2
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
2
GUIDE
RETURN
TOOLS
MENU
3
Tryck på sifferknapparna eller PROG +/för att välja en TV-kanal.
Välj kanal nummer 10 och över med
sifferknapparna, tryck på den andra och tredje
siffran i snabb följd.
För att välja en digital kanal med den digitala,
elektroniska programguiden (EPG), se sidan 14.
I digitalt läge
Ett informationsfält visas kortvarigt. Följande
ikoner kan visas i fältet:
: Radiotjänst
: Kodad/abonnerad tjänst
: Flera ljudspråk tillgängliga
: Undertext tillgänglig
: Undertext tillgänglig för hörselskadade
: Rekommenderad minimiålder för aktuellt
program (från 4 till 18 år)
: Barnlås
Ytterligare funktioner
PROG
3
För att
Gör detta
Ställa in volymen.
Tryck på 2 + (öka)/
­ (minska).
Ta fram
Programregistret
(endast i analogt
läge).
Tryck på
. För att välja en
analog kanal, tryck på F/f och
sedan på
.
Se den digitala
favoritlistan (endast
i det digitala läget)
Tryck på
.
För mer information, se sidan
15.
12 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Visa text-TV
Tryck på /. Varje gång du trycker på / ändras
skärmen i en cykel på följande sätt:
Text t Text över TV-bilden (blandat läge) t
Ingen Text (avsluta text-TV-tjänsten)
För att välja en sida, tryck på sifferknapparna eller
/ .
Tryck på
för att visa dold information.
Zoom*
Visar biosändningar
(letter box-format) i
korrekta proportioner.
14/9*
Scenvalsläge
Välj ”Generell”, ”Biograf ”, ”Sport”, ”Spel” eller
”Fotografi”. När du ställer in ett läge ställs
automatiskt optimalt ljud och bild (baserat på
innehållet) in.
1
2
Undertext*
Visar biosändningar
(letter box-format)
med undertext på
skärmen.
Tryck på SCENE på fjärrkontrollen.
Tryck på F/f/G/g för att välja läget och
tryck sedan på .
Generell: Aktuella användarinställningar.
Biograf: Ger bild och ljud som liknar de man
upplever i en biograf.
Sport: Ger realistisk bild med surroundljud.
Spel: Ger bilder som gör att du till fullo upplever
känslan i sport med bästa bild- och ljudkvalitet.
Fotografi: Ger en bild som återger texturen och
färgerna i ett fotografi.
z
• Om ett scenvalsläge är valt, kan du inte att välja
bildinställningar - avbryt först scenvalsläget.
PC-ingång,
HDMI PC• Inte tillgängligt för
ingång och i ”Fotografi / Musik”-menyn.
För att ändra skärmformat manuellt för att
passa sändningen
Tryck flera gånger på
skärmformat.
för att välja önskat
Auto
• När ”Skärmformat” är inställt på ”Auto” ändras
skärmens format automatiskt för att passa sändningens
signal.
• ”Auto” är endast tillgängligt för PAL- och SECAMsignaler.
* Delar av bilden kan klippas av upptill och nedtill.
~
• Vissa skärmformat kan eventuellt inte väljas beroende
på signalen.
• Vissa tecken och/eller bokstäver längst ned och högst
upp på bilden kanske inte är synliga med inställningen
”SmartZoom”.
z
• Du kan justera bildens position i höjdled när du väljer
”SmartZoom”, ”Zoom”, ”14/9” eller ”Undertext”.
Tryck på F/f för att flytta uppåt eller nedåt (t ex för att
läsa undertext).
Använda Verktygsmenyn
SmartZoom*
Visar sändningar i det
vanliga förhållandet
4:3 med en imiterande
bredbildseffekt. 4:3bilden dras ut för att
fylla hela skärmen.
4/3
Visar vanliga 4:3sändningar (t.ex. ej
TV med bredbild) i
korrekta proportioner.
Wide
Sträcker en bild i
formatet 4:3
horisontellt för att
fylla en 16:9-skärm.
Tryck på TOOLS för att visa följande alternativ när
du ser på ett TV-program.
Alternativ
Beskrivning
Stäng
Stänger Verktygsmenyn.
Bildinställning
Se sidan 21.
Effekt:
Se sidan 22.
Högtalare
Se sidan 22.
Audiospråk (endast i
digitalt läge)
Se sidan 26.
Inställning av textning
(endast i digitalt läge)
Se sidan 26.
Avstängn.timer
Se sidan 23.
Strömsparläge
Se sidan 23.
Systeminformation
(endast i digitalt läge)
Visar skärmen med
systeminformation.
13 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Se på TV
Visar 14:9sändningar i korrekta
proportioner. Som ett
resultat av detta syns
svarta områden i
skärmens kanter.
z
• När fyra färgade poster visas längst ned på text-TVsidan är Fastext tillgänglig. Med Fastext kan du snabbt
och enkelt öppna sidor. Tryck på motsvarande färgade
knapp för att öppna sidan.
Använda den digitala, elektroniska
programguiden (EPG)
*
Fre 3 Nov 15:39
Idag
15:30
16:00
16:30
17:00
001 BBC ONE
1
2
002 BBC TWO
003 ITV 1
004 Channel 4
I digitalt läge, tryck på GUIDE.
Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
eller som visas på skärmen.
~
005 five
• Programinformation visas endast om TV-stationen
sänder denna information.
006 ITV 2
007 BBC THREE
009 Teletext
010 BBC FOUR
011 Sky Travel
012 UKTV History
013 More 4
Föreg.
Välj:
Nästa
Välj:
+1 dag
Alternativ:
Digital elektronisk programguide (EPG)
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
För att
Gör detta
Titta på ett program
Tryck på F/f/G/g för att välja program och tryck sedan på
Stänga av EPG:n
Tryck på GUIDE.
.
~
• Om en åldersgräns har ställts in för programvisning visas ett meddelande på skärmen där du skall mata in en PIN-kod. För
mer information, Se ”Barnlås” på sidan 27.
14 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda den digitala favoritlistan
---
För in programnummer
Favorit-inställningar
Favoriter
TV3
011
SETenVEO
002
33
012
Tienda en VEO
003
3/24
013
NET TV
004
K3/300
014
CUATRO
005
TVE1
015
CNN+
006
TVE2
016
40 LATINO
007
24H TVE
017
la Sexta
008
CLAN TVE
018
Telecinco
009
TELEDEPORTE
019
T5 Estrellas
010
VEO
020
T5 Sport
Föreg.
Nästa
Välj:
Favoriter 2
Rensa favorit
Med Favorit-funktionen kan du skapa upp till fyra
listor över dina favoritprogram.
1
2
Tryck på
i digitalt läge.
Utför önskad åtgärd enligt följande tabell
eller som visas på skärmen.
Se på TV
001
*
Radera lista
Bakåt:
Digital Favoritlista
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa länder/regioner.
För att
Gör detta
Skapa din Favoritlista första gången
1 Tryck på för att välja ”Ja”.
2 Tryck på den gula knappen för att välja Favoritlistan.
3 Tryck på F/f/G/g för att välja den kanal som du vill lägga till
och tryck sedan på .
Kanaler som är lagrade på Favoritlistan markeras med symbolen
.
4 Tryck på RETURN för att slutföra inställningen.
Titta på en kanal
1 Tryck på den gula knappen för att navigera genom dina
Favoritlistor.
2 Tryck på F/f för att välja kanal och tryck sedan på .
Stänga av Favoritlistan
Tryck på RETURN.
Lägga till eller ta bort kanaler från den
aktuella Favoritlistan
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som
du vill redigera.
3 Tryck på F/f/G/g för att välja den kanal som du vill lägga till
eller ta bort och tryck sedan på .
Ta bort alla kanaler från den aktuella
Favoritlistan
1 Tryck på den blå knappen.
2 Tryck på den gula knappen för att välja den Favoritlista som
du vill redigera.
3 Tryck på den blå knappen.
4 Tryck på G/g för att välja ”Ja” och tryck sedan på för att
bekräfta.
15 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda extra utrustning
Ansluta extra utrustning
Du kan ansluta ett stort utbud av extra utrustning till din TV. Anslutningskablar medföljer inte.
Hi-Fi-ljudutrustning
F
A
DVD-spelare
med
komponentutgång
DVD-spelare
PC (HDMI-utgång)
B
Blu-ray-spelare
Digital videokamera
C
G
Utrustning för
videospel
PC
D
I Digital videokamera/digitalkamera/
DVD-spelare
USB-lagringsenhet
Dekoder
E
DVD-brännare
Videobandspelare
H CAM-modul
Dekoder
J Dator/Digital
videokamera
för
K Utrustning
videospel/
DVCvideokamera
L
Hörlurar
16 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Visa bilder från
ansluten utrustning
Symbol på
skärmen
PC
För en automatiskt inställd videobandspelare
(sidan 7)
I analogt läge, tryck på PROG +/- eller använd
sifferknapparna för att välja videokanal.
USB
AV3
För att se utrustningen som är
ansluten till I.
För att visa foton eller lyssna till
musik på USB-lagringsmedia som
är anslutet till TV:n.
För att se utrustningen som är
ansluten till K.
Vid anslutning till monoutrustning,
anslut till illust
AV3 L-uttaget.
~
För en USB-enhet
Se sidan 18.
Beskrivning
För att se utrustningen som är
ansluten till A.
HDMI1,
HDMI IN 1, HDMI IN 2 eller
HDMI2 eller HDMI IN 3
HDMI3
För att se utrustningen som är
ansluten till B, C eller J.
Digitala video- och ljudsignaler
matas ut från den anslutna enheten.
Om utrustningen har en DVIkontakt, anslut DVI-kontakten till
kontakten HDMI IN 1 genom ett
DVI-HDMI-adaptergränssnitt
(medföljer ej) och anslut
utrustningens ljudutgångar till
ljudkontakterna i HDMI IN 1uttagen.
Anslut till HDMI IN 3-uttaget, för
att visa foton eller skärmbilder
från en dator eller digital
videokamera.
AV1/
AV1 För att se utrustningen som är
ansluten till D.
AV2/
AV2
AV2/ För att se utrustningen som är
ansluten till E.
• Se till att endast en godkänd HDMI-kabel med HDMIlogotypen används. Vi rekommenderar att du använder
en Sony HDMI-kabel.
• När utrustning kompatibel för HDMI-styrning ansluts
stöds kommunikation med den anslutna utrustningen. Se
sidan 19 för att ställa in denna kommunikation.
För att
ansluta
Gör detta
CAM (villkorlig För PPV-tjänster (Pay Per View).
åtkomstmodul) Mer information finns i
bruksanvisningen till din CAMH
modul. Använd CAM genom att
avlägsna ”låtsaskortet” från CAMkortplatsen. Stäng av TV:n när du
för in din CAM i CAM-kortplatsen.
När du inte använder CAM,
rekommenderar vi att ”låtsaskortet”
hålls på plats i CAM-kortplatsen.
~
• CAM stöds inte i vissa länder/
regioner. Kontrollera med din
auktoriserade återförsäljare.
Hi-Fi-utrustning Anslut till ljudutgångarna
för
F
att lyssna på ljudet från TV:n på HiFi-utrustning.
Ljudnivån hos de externa högtalarna
kan justeras genom att trycka på
volymknapparna på fjärrkontrollen.
Hörlurar L
Anslut till i -kontakten för att
lyssna på TV-ljudet i hörlurar.
Fortsättning
17 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda extra utrustning
För övrig ansluten utrustning
Tryck på
för att se en lista över de anslutna
komponenterna. Tryck på F/f för att välja önskad
ingångskälla och tryck sedan på . (Det markerade
alternativet väljs om två sekunder passerar utan
åtgärd efter att man tryckt på F/f.)
Component
För att se utrustningen som är
ansluten till G.
z
• Det rekommenderas att använda
en PC-kabel med ferritkärna som
t ex ”Connector, D-sub 15” (ref. 1793-504-11, tillgänglig vid Sonyservicecenter) eller liknande.
Slå på den anslutna utrustningen och gör
något av följande.
Symbol på
skärmen
Beskrivning
Ytterligare funktion
För att
Gör detta
Återgå till normalt
TV-läge
Tryck på DIGITAL eller
ANALOG.
Använda Verktygsmenyn
Tryck på TOOLS för att visa följande alternativ när
du ser på bilder från ansluten utrustning.
Alternativ
Beskrivning
Stäng
Stänger Verktygsmenyn.
Bildinställning
(förutom
PC-ingångsläge,
USB-ingångsläge)
Se sidan 21.
Visa bilder/spela
musik via USB
Du kan visa bildfiler eller musikfiler som lagrats i en
digitalkamera eller videokamera från Sony via en
USB-kabel eller på ett USB-lagringsmedia på TV:n.
1
2
3
4
Visningsläge (endast i Se sidan 21.
PC-ingångsläge)
Effekt:
Se sidan 22.
Högtalare
Se sidan 22.
Horisontellt läge
(endast i PCingångsläge)
Se sidan 23.
Vertikalt läge (endast Se sidan 23.
i PC-ingångsläge)
Avstängn.timer (utom Se sidan 23.
i PC-ingångsläge)
Strömsparläge
Se sidan 23.
Anslut en USB-enhet som stöds till TV:n.
Tryck på MENU.
Tryck på F/f för att välja ”Fotografi /
Musik” och tryck sedan på .
Tryck på F/f/G/g för att välja en fil eller
mapp och tryck sedan på .
Om du vill välja en mapp, väljer du mappen och
trycker därefter på .
Uppspelningen startar.
~
• Bildkvaliteten kan bli grovkorning när du använder
”Fotografi” eftersom bilder kan förstoras beroende på
filen. Bilderna fyller eventuellt inte heller hela skärmen
beroende på bildstorleken och sidförhållandet.
• En del fotofiler kan ta tid att visa när ”Fotografi”
används.
• Filnamnet och mappnamnet stöder teckenuppsättningen
UTF-8.
• Iaktta följande medan TV:n läser data på USB-enheten:
– Stäng inte av TV:n och koppla inte bort USB-enheten.
– Koppla inte bort USB-kabeln.
– Ta inte bort USB-enheten.
Data på USB-enheten kan skadas.
• Sony tar inget ansvar för skador på, eller förlust av, data
på inspelningsmedia på grund av något fel på anslutna
enheter eller TV:n.
• Uppspelning av USB stöds för följande bildfilsformat:
– JPEG (JPEG-filer med filändelsen ”.jpg” och som är
kompatibla med DCF 2.0 eller Exif 2.21)
• När du ansluter en digital stillbildskamera från Sony,
ställer du in kamerans USB-anslutningsläge på Auto
eller ”Masslagring”. Mer information om USBanslutningsläge finns i bruksanvisningen som följer med
digitalkameran.
• Uppspelning av USB stöds för följande musikfilsformat:
– MP3 (filer med suffixet “.mp3” som inte är
upphovsrättsskyddade) och WAV (filer med suffixet
“.wav”).
• USB Photo Viewer stöder filsystemen FAT16 och
FAT32.
• Upp till 300 filer per mapp understöds.
• Beroende på de exakta filspecifikationerna kan inte
vissa filer inklusive de som modifierats på en dator
spelas upp även om filformatet stöds.
• Gå till webbplatsen nedan för att få den senaste
informationen om kompatibla USB-enheter.
http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
18 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda kontroll för
HDMI
Funktionen med kontroll för HDMI gör det möjligt
för TV:n att via HDMI CEC (Consumer Electronics
Control) kommunicera med den anslutna utrustning
som är kompatibel med funktionen. Genom att t ex
ansluta Sony-utrustning som är kompatibel med
kontroll för HDMI (med HDMI-kablar) kan du
kontrollera dem tillsammans.
Se till att utrustningen ansluts på rätt sätt och gör
nödvändiga inställningar.
Utföra kontroll för HDMI-inställningar
Använda extra utrustning
Kontroll för HDMI-inställningarna måste göras
både på TV:n och på den anslutna utrustningen. Läs
om TV-inställningarna under ”HDMI -inställningar”
på sidan 24. Referera till den anslutna utrustningens
bruksanvisning för inställning av den.
Kontroll för HDMI-funktioner
• Stänger av ansluten utrustning som är kopplad till
TV:n.
• Slår på TV:n, kopplad till den anslutna
utrustningen, och växlar automatiskt ingången till
utrustningen när denna börjar att spela.
19 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda MENY-funktioner
5 AV-ingångar
Navigering i menyerna
Med hjälp av ”MENU” kan du använda de olika
praktiska funktionerna hos denna TV. Du kan enkelt
välja kanaler eller ingångskällor och ändra
inställningarna för din TV.
GUIDE
2
TOOLS
1
MENU
1
2
6 Fotografi / Musik
Visar ”Fotografi / Musik”-menyn (sidan 18).
7 Inställningar
Visar menyn ”Inställningar” där de flesta av de
avancerade inställningarna och justeringarna
utförs.
1 Tryck på F/f för att välja en
menyikon och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f/G/g för att välja ett
alternativ eller justera en inställning
och tryck sedan på .
DIGITAL ANALOG SCENE AUDIO
RETURN
Väljer utrustning som är ansluten till TV:n.
• För att titta på önskad AV-ingång, välj
ingångskälla och tryck sedan på .
För information om inställningar, se sidan 21
till 27.
~
• Vilka alternativ du kan justera beror på
situationen. Alternativ som ej kan väljas är
gråtonade eller visas inte.
* Denna funktion kanske inte är tillgänglig i vissa
länder/regioner.
Tryck på MENU.
Tryck på F/f för att välja ett alternativ
och tryck sedan på .
Tryck på MENU för att gå ur menyn.
MENU
Digitala favoriter
Analog
Digital
Digital EPG
AV-ingångar
Fotografi / Musik
Inställningar
Välj:
För in:
Avsluta:
1 Digitala favoriter*
Visar Favoritlistan (sidan 15).
2 Analog
Återgår till senast visade analoga kanal.
3 Digital*
Återgår till senast visade digitala kanal.
4 Digital EPG*
Visar den digitala elektroniska programguiden
(EPG) (sidan 14).
20 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Inställningar
Bildjustering
Väljer bildinställning utom för PC-ingång.
”Dagsljus”: För förbättrad bildskärpa och kontrast.
”Standard”: För standardbild. Rekommenderas för hemunderhållning.
”Biograf ”: För att se filmbaserat innehåll. Passar bäst i teaterliknande rum.
”Fotografi”: För fotografier.
Visningsläge
(endast i PC-läge)
Väljer visningsläge för PC-ingång.
”Video”: För videobilder.
”Text”: För text, diagram eller tabeller.
”Fotografi”: För fotografier.
Bakgr.bel.
Justerar bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Kontrast
Ökar eller minskar bildkontrasten.
Ljusstyrka
Gör bilden ljusare eller mörkare.
Färg
Ökar eller minskar färgintensiteten.
Färgton
Ökar eller minskar de gröna och röda färgnyanserna.
Använda MENY-funktioner
Bildinställning
z
• ”Färgton” kan endast justeras för NTSC-färgsignaler (t.ex. videoband från USA).
Skärpa
Gör bilden skarpare eller mjukare.
Färgton
Justerar bildens vithet.
”Kall”: Ger vita färger en blå nyans.
”Neutral”: Ger vita färger en neutral nyans.
”Varm”: Ger vita färger en röd nyans.
z
• ”Varm” kan inte väljas när ”Bildinställning” ställs in på ”Dagsljus”.
Brusreducering
Minskar bildstörningen (snöig bild) vid svaga sändningssignaler.
”Hög/Mellan/Låg”: Modifierar brusreduceringens effekt.
”Av”: Stänger av funktionen ”Brusreducering”.
Brusred. för MPEG
Minskar bildbrus i MPEG-komprimerad video.
Fortsättning
21 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Normalinst.
Återställer alla inställningar av typen ”Bildjustering” förutom ”Bildinställning” och
”Visningsläge” (endast i PC-läge) till fabriksinställningarna.
~
• ”Ljusstyrka”, ”Färg”, ”Färgton” och ”Skärpa” är inte tillgängliga när ”Bildinställning” har ställts in på ”Dagsljus” eller när
”Visningsläge” har ställts in på ”Text”.
• ”Brusreducering” och ”MPEG brusreducering” är ej tillgängliga när ”Bildinställning” är inställd på ”Dagsljus” eller
”Fotografi” eller när ”Visningsläge” är inställt på ”Text” eller ”Fotografi”.
Ljudjustering
Effekt:
Väljer ljudinställning.
”Dynamisk”: Ger ett klarare och detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla för
bättre återgivning och musikalisk realism.
”Standard”: Ger ett klarare, detaljrikare ljud med förstärkt närvarokänsla.
”Tydlig röst”: Får röster att låta renare.
Surround
Väljer surroundläge.
”Surround”: För surroundljud (endast för stereoprogram).
”Simulerad stereo”: Lägger till en surroundliknande effekt till monoprogram.
”Av”: För normal stereo- eller monomottagning.
Diskant
Justerar högfrekventa ljud.
Bas
Justerar lågfrekventa ljud.
Balans
Betonar vänster eller höger högtalarbalans.
Normalinst.
Återställer alla inställningar för ”Ljudjustering” till fabriksinställningarna.
Ljudkanalsval
Väljer ljudet från högtalaren för sändning i stereo eller på flera språk.
”Stereo”, ”Mono”: För sändning i stereo.
”A”/”B”/”Mono”: För flerspråkiga sändningar, välj ”A” för ljudkanal 1, ”B” för
ljudkanal 2 eller ”Mono” för en monokanal om sådan finns.
z
• Om du väljer någon annan utrustning som är ansluten till TV:n, ställ in ”Ljudkanalsval” på
”Stereo”, ”A” eller ”B”.
Aut. Volymjust
Behåller en konstant ljudvolym även när skillnader i volymen uppstår (t.ex. tenderar
reklam att vara högre än programmen).
Högtalare
Kopplar bort TV:ns interna högtalare.
”TV-högtalare”: TV-högtalarna kopplas in så att du kan lyssna på TV-ljudet via
TV:ns egna högtalare.
”Ljudanläggning”: TV-högtalarna kopplas bort så att du kan lyssna på TV-ljudet
från extern ljudutrustning som är ansluten till ljudutgångarna.
~
• ”Effekt:”, ”Surround”, ”Diskant”, ”Bas”, ”Balans”, ”Normalinst.” och ”Aut. Volymjust” är inte tillgängliga när
”Högtalare” har ställts in på ”Ljudanläggning”.
22 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Ekologi
Strömsparläge
Väljer strömsparläget för att reducera TV:ns elförbrukning.
”Standard”: Standardinställningar.
”Minska”: Reducerar TV:ns elförbrukning.
”Släckt bild”: Stänger av bilden. Du kan lyssna på ljudet med bilden släckt.
Vilande TV-standby
Väljer tidsperioden (”1 t”, ”2 t” eller ”3 t”) innan TV:n automatiskt ställs in i
standbyläge om du inte använder den under den angivna tiden.
När detta är inställt på ”På” aktiveras standbyläget om inte någon PC-signal tas emot.
PCenergisparhantering Endast tillgänglig vid PC-ingång.
Normalinst.
Återställer alla inställningar för ”Ekologi” till fabriksinställningarna.
Finesser
Skärmformat
Ändrar skärmformatet. Se se sidan 13 för mer information om skärmformat.
Skärmformat
(endast i PC-läge)
”Normal”: Visar bilden i dess ursprungliga format.
”Full”: Förstorar bilden så att den fyller visningsområdet.
RGB Center
Justerar bildens horisontella position så att bilden är i mitten av skärmen.
z
• Detta alternativ är endast tillgängligt när en RGB-källa är ansluten till Scart-kontakterna
/
/
AV1 eller /
/
/
AV2 på baksidan av TV:n.
PC-justering
Anpassar TV-skärmen som en PC-monitor.
z
• Detta alternativ är bara tillgängligt om man tar emot en PC-signal.
”Fas”: Justerar skärmen när en del av den visade texten eller bilden inte är tydlig.
”Pixelstorlek”: Ökar eller minskar bildstorleken horisontellt.
”Horisontellt läge”: Flyttar bilden åt vänster eller höger.
”Vertikalt läge”: Flyttar skärmbilden uppåt eller nedåt.
”Normalinst.”: Återställer fabriksinställningarna.
Avstängn.timer
Ställer in en tidsperiod efter vilken TV:n automatiskt går in i standby-läge.
När ”Avstängn.timer” är aktiverad lyser indikatorn (Avstängn.timer) på TV:ns
frontpanel orange.
z
• När du stänger av TV:n och slår på den igen återställs ”Avstängn.timer” till ”Av”.
• Ett meddelande visas på skärmen en minut innan TV:n försätts i standby-läge.
23 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda MENY-funktioner
z
• ”Auto” är endast tillgängligt för PAL- och SECAM-signaler.
Inställningar
Auto start
Startar den första installationen för att välja språk, land/region och ställer in alla
tillgängliga digitala och analoga kanaler. Vanligtvis behöver inte detta utföras
eftersom språket, landet/regionen och kanalerna redan ställdes in när TV:n
installerades (sidan 7). Med detta alternativ kan du dock upprepa processen (t ex för
att återställa TV:n efter en flytt).
Språk
Väljer det språk som menyerna ska visas på.
Autom. kanalinställ. Ställer in alla analoga kanaler som är tillgängliga.
Vanligtvis behöver inte detta utföras eftersom kanalerna redan ställdes in när TV:n
(endast i analogt
installerades (sidan 7). Denna funktion hjälper dig dock att upprepa proceduren (t.ex.
läge)
för att återställa TV:n efter flytt eller för att söka efter nystartade kanaler).
Kanalsortering
(endast i analogt
läge)
Ändrar den ordning i vilken de analoga kanalerna är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill flytta till en ny plats och tryck
sedan på g.
2 Tryck på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan
på .
AV namn
Tilldelar ett namn till den utrustning som är ansluten till uttagen på sidan och baktill.
Detta namn visas kortvarigt på skärmen när utrustningen väljs.
1 Tryck på F/f för att välja önskad ingångskälla och tryck sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja det alternativ som önskas nedan och tryck
sedan på .
• AV1 (eller AV2/AV3/HDMI1/HDMI2/HDMI3/Component/ PC), VIDEO, DVD,
CABLE, GAME, CAM, SAT: Använder en av de förinställda etiketterna för att
tilldela ett namn till ansluten utrustning.
• ”ÄNDRA”: Skapar dina egna namn.
1 Tryck på F/f för att välja önskad bokstav eller siffra (”_” för
mellanslag) och tryck sedan på g.
Om du matar in fel tecken
Tryck på G/g för att välja det felaktiga tecknet. Tryck sedan på F/f för att välja
rätt tecken.
2 Upprepa proceduren i steg 1 tills namnet är komplett. Tryck därefter
på .
HDMI -inställningar
Ger TV:n möjlighet att kommunicera med utrustning som är kompatibel med
kontroll för HDMI-funktionen, och ansluts i TV:ns HDMI-uttag. Observera att
kommunikationsinställningar också måste göras på den anslutna utrustningen.
”Kontroll för HDMI”: Ställer in om TV:ns funktioner ska länkas till den anslutna
utrustning som är kompatibel med kontroll för HDMI.
”Apparater automat. Av”: När detta är inställt på ”På” stängs den anslutna
utrustning som är kompatibel med kontroll för HDMI av, när du ställer TV:n i
standbyläge med fjärrkontrollen.
”TV automatiskt på”: När detta är inställt på ”På” startas TV:n när du startar den
anslutna utrustning som är kompatibel med kontroll för HDMI.
”Uppdatera enhetslista”: Skapar eller uppdaterar ”HDMI-enhetslista”. Upp till 11
kompatibla utrustningsenheter kan anslutas, och upp till fem utrustningsenheter kan
anslutas till ett och samma uttag. Se till att uppdatera ”HDMI-enhetslista” när du
ändrar anslutningarna eller inställningarna.
”HDMI-enhetslista”: Visar en lista över ansluten utrustning som är kompatibel
med kontroll för HDMI.
24 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Ljudnivå Scart
Ställer in en oberoende ljudvolym för varje utrustning som är ansluten till TV:n.
PC Ljudingång
Väljer ljudet från den anslutna utrustningen: HDMI 1 (DVI-HDMI) eller PC
(sidan 17).
Manuell
kanalinställ.
(endast i analogt
läge)
Ändrar inställningen för den tillgängliga analoga kanalen.
Tryck på F/f för att välja det programnummer du vill ändra. Tryck sedan på
.
System
Ställer manuellt in kanaler.
1 Tryck på F/f för att välja ”System” och sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja ett av följande TV-sändningssystem. Tryck
sedan på G.
B/G: för länder/regioner i Västeuropa
D/K: för länder/regioner i Östeuropa
L: för Frankrike
I: för Storbritannien
~
• Beroende på vilket land/region som valts för ”Land” (sidan 6) kanske detta alternativ inte är
tillgängligt.
Om du inte vet kanalnummer (frekvens)
Tryck på F/f för att söka efter nästa tillgängliga kanal. Sökningen avslutas när
kanalen hittats. Tryck på F/f för att fortsätta sökningen.
Om du vet kanalnummer (frekvens)
Tryck på sifferknapparna för att ange kanalnummer för den sändning du önskar eller
din videobandspelares kanalnummer.
4
Tryck på
för att hoppa till ”Bekräfta” och tryck sedan på
.
Upprepa ovanstående procedur för att ställa in andra kanaler manuellt.
Namn
Tilldelar den valda kanalen ett namn, efter eget önskemål, på upp till fem bokstäver
eller siffror.
AFT
Med denna funktion kan du finjustera valt programnummer manuellt om du tycker
att en finjustering kan förbättra bildkvaliteten.
Ljudfilter
Förbättrar ljudet för individuella kanaler vid förvrängning i monosändningar. Ibland
kan en icke standardiserad TV-signal orsaka ljuddistorsion eller intermittent stänga
av ljudet när du tittar på monoprogram.
Om du inte har några problem med ljuddistorsion rekommenderar vi att du låter detta
alternativ vara inställt enligt fabriksinställningen ”Av”.
~
• ”Ljudfilter” är ej tillgängligt när ”System” är inställt på ”L”.
Hoppa
Hoppar över analoga kanaler när du trycker på PROG +/- för att välja kanaler. (Du
kan fortfarande välja en kanal du hoppat över med hjälp av sifferknapparna.)
Bekräfta
Sparar ändringar som gjorts under ”Manuell kanalinställ.”-inställningarna.
25 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda MENY-funktioner
Kanal
1 Tryck på F/f för att välja ”Kanal” och sedan på .
2 Tryck på F/f för att välja ”S” (för kabelkanaler) eller ”C” (för
markbundna kanaler). Tryck sedan på g.
3 Ställ in kanalerna enligt följande:
Digital inställning
Digital sökning
Digital auto.kanalinst.
Ställer in digitala kanaler som är tillgängliga.
Denna funktion hjälper dig att ställa in TV:n på nytt när du t.ex. har flyttat eller för
att söka efter nystartade kanaler. Tryck på .
Redigera programlista
Tar bort oönskade digitala kanaler som är lagrade i TV:n och ändrar den ordning de
digitala kanalerna är lagrade i TV:n.
1 Tryck på F/f för att välja den kanal du vill ta bort eller flytta till en ny
plats.
Tryck på sifferknapparna för att ange det tresiffriga kanalnumret för den sändning du
önskar.
2 Gör så här för att ta bort eller ändra ordningen på de digitala kanalerna:
För att ta bort den digitala kanalen
Tryck på . När ett bekräftelsemeddelande visas på skärmen, tryck på G för att välja
”Ja” och tryck sedan på .
För att ändra ordningen på de digitala kanalerna
Tryck på g och sedan på F/f för att välja den nya platsen för kanalen och tryck sedan
på G.
3 Tryck på RETURN.
Digital man.kanalinst.
Manuell inställning av de digitala kanalerna.
1 Tryck på sifferknapparna för att välja kanalen du vill ställa in manuellt och
tryck sedan på F/f för att ställa in kanalen.
2 Tryck på
för att lagra programmen när de tillgängliga kanalerna hittats.
Upprepa förfarandet ovan för att ställa in andra kanaler manuellt.
Digital inställning
Undertextinställningar
”Inställning av textning”: När ”Nedsatt hörsel” väljs kan också visuella hjälpmedel
visas tillsammans med undertexterna (om TV-kanalerna sänder sådan information).
”Textspråk”: Väljer det språk som undertexterna ska visas på.
Ljudinställningar
”Audiotyp”: Växlar till sändning för personer med nedsatt hörsel när ”Nedsatt
hörsel” väljs.
”Audiospråk”: Väljer språket för ett program. Vissa digitala kanaler kan sända flera
olika ljudspråk för ett program.
”Röstmeny”: Ger en ljudbeskrivning (berättelse) av visuell information om TVkanalen sänder sådan information.
”Procentandel röstmeny”: Justerar utgångsnivåerna för TV:ns vanliga ljud och
Röstmenyn.
z
• Denna funktion är endast tillgänglig när ”Röstmeny” är ställd till ”På”.
Banerläge
”Grundläggande”: Visar programinformation med ett digitalt baner.
”Fullständig”: Visar programinformation med ett digitalt baner och detaljerad
programinformation under detta baner.
26 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Barnlås
Ställer in en åldersgräns för program. Program som överskrider denna åldersgräns
kan endast ses om rätt PIN-kod anges.
1 Tryck på sifferknapparna för att ange din befintliga PIN-kod.
Om du inte har ställt in en PIN-kod tidigare visas ett fönster för inmatning av en PINkod. Följ instruktionerna under ”PIN-kod” nedan.
2 Tryck på F/f för att välja åldersgräns, eller på ”Ingen” för obehindrat TVtittande, och tryck sedan på .
3 Tryck på RETURN.
PIN-kod
För att ställa in din PIN-kod första gången
1 Tryck på sifferknapparna för att ange den nya PIN-koden.
2 Tryck på RETURN.
För att ändra din PIN-kod
1 Tryck på sifferknapparna för att ange din befintliga PIN-kod.
2 Tryck på sifferknapparna för att ange den nya PIN-koden.
3 Tryck på RETURN.
z
• PIN-kod 9999 accepteras alltid.
• ”På”: Växlar automatiskt mellan vinter- och sommartid enligt kalendern.
• ”Av”: Tiden visas enligt tidsskillnaden inställd i ”Tidszon”.
CA-modulinställningar
Med detta alternativ får du tillgång till en betal-TV-tjänst när du har erhållit en CAM-modul
(Conditional Access Module = villkorlig åtkomstmodul) och ett visningskort. Se sidan 16 för
information om var PCMCIA-kontakten
sitter.
27 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Använda MENY-funktioner
Teknisk inställning
”Autom. uppdatering”: Med detta alternativ kan TV:n detektera och lagra nya
digitala tjänster när sådana blir tillgängliga.
”Systemuppdatering”: Denna TV kan ta emot uppgraderingar av programvara via
TV-signalen. För att ta emot uppgraderingar skall alternativet Systemuppdatering på
menyn Teknisk inställning ställas till ”På”. När en uppgradering detekteras
informeras användaren av en serie skärmmeddelanden om hur uppgraderingen skall
utföras. När uppgraderingen har laddats ned till TV:n uppmanas användaren att
installera den nya programvaran genom att navigera till uppgraderingsfilen genom
att trycka på den högra pilen. Koppla inte loss TV:n från eluttaget medan
installationen pågår.
”Systeminformation”: Visar aktuell programvaruversion och signalnivå.
”Tidszon”: För manuell inställning av den tidzon du befinner dig i om denna inte är
densamma som den inställda standardtidzonen för ditt land/region.
”Automatisk sommartid”: Bestämmer huruvida växling mellan vinter- och
sommartid skall ske automatiskt eller inte.
Övrig information
Installera tillbehören (Väggfäste)
Till kunden:
Sony rekommenderar starkt att du låter din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör installera
TV:n, både av säkerhetsskäl och för att skydda produkten. Försök inte installera den själv.
Till Sony-handlare och installatörer:
Var ytterst noggrann med säkerheten vid installation, regelbundet underhåll och besiktning av denna
produkt.
Din TV kan installeras med väggfäste SU-WL500 (säljs separat).
• Se anvisningarna som medföljer väggfästet för att installera på rätt sätt.
• Se avsnittet ”Demontera bordsstället från TV:n” (sidan 7).
• Se avsnittet ”Tabell över TV:ns installationsmått” (sidan 29).
• Se avsnittet ”Figurer och tabeller över skruvarnas och hakens placering” (sidan 29).
~
• Placera TV:n på bordsstativet när du låser monteringshaken.
Skruv
(+PSW6 × 16)
Fyrkantigt hål
Monteringshake
Expertkunskap är nödvändig för att kunna installera den här produkten, i synnerhet för att kunna bedöma om
väggen är tillräckligt stark för att bära upp TV-apparatens vikt. Var därför noga med att överlåta
väggmontering av denna produkt till din Sony-handlare eller en auktoriserad installatör, och var noggrann
med säkerheten under installationen. Sony kan inte hållas ansvariga för någon form av materiella skador
eller personskador som beror på felaktig hantering eller felaktig installation.
28 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Tabell över TV:ns installationsmått
Skärmens mittpunkt
Enhet: cm
Bildskärmsmått
Modellnamn
Djup vid
skärmens
mittpunkt
Höjd vid olika monteringsvinklar
Vinkel (0°)
Vinkel (20°)
A
B
C
D
E
F
G
H
KDL-40S55/P55xx
99,6
61,2
12,2
43,3
15,8
33,8
57,5
47,1
KDL-37S55/P55xx
92,7
57,4
14
43,2
15,6
32,4
54,2
46,8
Värdena i ovanstående tabell kan variera något beroende på installationen.
VARNING
Väggen där TV:n ska hängas upp måste vara tillräckligt stark för att kunna bära upp en vikt på åtminstone fyra
gånger TV-apparatens vikt. Se ”Specifikationer” (sidan 30) avseende dess vikt.
Figurer och tabeller över skruvarnas och hakens placering
Modellnamn
Skruvarnas placering
Hakens placering
d, g
b
KDL-37S55/P55xx
d, g
b
Övrig information
KDL-40S55/P55xx
* Hakposition ”a” och ”c” kan inte användas för modellen i tabellen ovan.
Skruvarnas placering
Hakens placering
a*
b
c*
29 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Specifikationer
Modellbeteckning
System
Skärmsystem
TV-system
Färg/videosystem
Kanaltäckning
Ljudutgång
In-/utgångar
Antenn
/
/AV1*1
/
/
AV2*2
COMPONENT IN
COMPONENT IN
HDMI IN 1, 2, 3
AV3
AV3
KDL-40S55/P55xx
KDL-37S55/P55xx
LCD-skärm (bildskärm med flytande kristaller)
Beroende på ditt val av land/region
Analogt: B/G/H, D/K, L, I
Digitalt: DVB-T
Analogt: PAL, PAL60 (endast videoingång), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (endast videoingång)
Digitalt: MPEG-2 MP@ML
Analogt: 46.25 - 855.25 MHz
Digitalt: VHF/UHF
10 W + 10 W (RMS)
75-ohms extern anslutning för VHF/UHF
21-stifts scart-anslutning inklusive ljud/videoingång, RGB-ingång och ljud-/videoutgång för analog TV.
21-stifts scart-anslutning inklusive ljud-/videoutgång, RGB-ingång, S-Videoingång och ljud-/videoutgång.
Understödda format: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohm, 0,3 V negativ synk/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohm
Ljudingång (phonokontakt)
Video: 1080p, 1080p24, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Ljud: Tvåkanalig linjär PCM
32, 44,1 och 48 kHz, 16, 20 och 24 bitar
PC (se sida 31)
Analogt ljud (minikontakt) (endast HDMI1)
Videoingång (phonokontakt)
Ljudingång (phonokontakt)
Ljudutgång (vänster/höger) (phonokontakt)
PC IN
i
PC-ingång (15 Dsub) (se sida 31)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohm, icke synk på Grön/B: 0,7 Vp-p, 75 ohm/
R: 0,7 Vp-p, 75 ohm, H/V-synk: TTL-nivå
PC-ljudingång (minikontakt)
Utgång för hörlurar
USB-port
CAM-plats (villkorlig åtkomstmodul)
Strömförsörjning och övrigt
220–240 volt AC, 50 Hz
Nätspänning
40 tum
Skärmstorlek
Bildupplösning
Effektförbruk i “Hemma”/
ning
“Standard”läge
i “Butik”/
“Dagsljus”läge
Effektförbrukning i viloläge*3
(standby)
Mått
med ställ
(b × h × d)
utan ställ
Vikt
med ställ
utan ställ
Medföljande tillbehör
Extra tillbehör
37 tum
(cirka 101,6 cm mätt diagonalt)
(cirka 93,98 cm mätt diagonalt)
1.920 punkter (horisontellt) × 1.080 linjer (vertikalt)
151 W
137 W
180 W
167 W
0,3 W eller mindre
Cirka 99,6 × 66,3 × 25,9 cm
Cirka 92,7 × 62,7 × 25,9 cm
Cirka 99,6 × 61,2 × 10,9 cm
Cirka 92,7 × 57,4 × 9,6 cm
Cirka 19,0 kg
Cirka 16,5 kg
Cirka 17,0 kg
Cirka 14,5 kg
Se ”1: Kontrollera tillbehör” på sidan 4.
Läs ”Installera tillbehören (Väggfäste)” på sidan sidan 28.
*1 AV1-utgångar endast tillgängliga för analog TV.
*2 AV2-utgångar till den aktuella bildskärmen (förutom PC, HDMI, Component 1080i).
*3 Specificerad standby-effekt uppnås när TV:n har avslutat nödvändiga interna processer.
Vi förbehåller oss rätten att ändra design och specifikationer utan föregående meddelande.
30 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Referenstabell för PC-ingångssignal, PC IN
Signaler
Horisontellt
(bildpunkter)
Vertikalt (linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA riktlinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESA riktlinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
UXGA
1600
1200
75
60
VESA
HDTV
1920
1080
67,5
60
EIA
• PC-ingången på denna TV stöder ej ”Synk på Grön” eller ”KompositSynk”.
• PC-ingången på denna TV stöder ej sammanflätade signaler.
• PC-ingången på denna TV stöder signaler i ovanstående tabell med en vertikal frekvens på 60 Hz.
Referenstabell för PC-ingångssignal, HDMI IN 1, 2 och 3
Signaler
Horisontellt
(bildpunkter)
Vertikalt (linjer)
Horisontell
frekvens (kHz)
Vertikal
frekvens (Hz)
Standard
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA riktlinjer
XGA
1024
768
48,4
60
VESA riktlinjer
WXGA
1280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1360
768
47,7
60
VESA
SXGA
1280
1024
64
60
VESA
Övrig information
VGA
31 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Ljud
Felsökning
Kontrollera om standby-indikatorn 1
blinkar med rött sken.
Om den blinkar
Den självdiagnostiska funktionen är aktiverad.
Tryck på 1 på TV:ns sida för att stänga av den. Dra
ur nätkabeln och informera din återförsäljare eller
ditt Sony-servicecenter.
Om den röda lysdioden blinkar 19 gånger, stäng av
TV:n och koppla loss den defekta USB-enheten.
Om den röda lysdioden blinkar 20 gånger, stäng av
TV:n och koppla loss den defekta CAM-enheten.
Om den inte blinkar
1 Kontrollera punkterna i nedanstående
tabell.
2 Om problemet kvarstår, kontakta en
auktoriserad servicetekniker.
Inget ljud, men bra bild
• Tryck på 2 + eller % (Mute).
• Kontrollera om ”Högtalare” är inställd på ”TVhögtalare” (sidan 22).
Kanaler
Önskad kanal kan inte väljas
• Växla mellan digitalt och analogt läge och välj önskad
digital/analog kanal.
Vissa kanaler är tomma
• Kanal avsedd endast för kodade/abonnerade tjänster.
Abonnera på betal-TV-tjänsten.
• Kanal används endast för data (ingen bild eller inget
ljud).
• Kontakta TV-stationen för sändningsinformation.
Digitala kanaler visas inte
• Hör efter hos en lokal installatör om digitala sändningar
är tillgängliga i ditt område.
• Byt till en kraftigare antenn (bättre förstärkning).
Allmänt
Bild
Ingen bild (skärmen är mörk) och inget ljud
• Kontrollera antennanslutningen.
• Anslut TV:n till eluttaget och tryck på 1 på TV:ns sida.
• Om standby-indikatorn 1 lyser med rött sken, tryck på
"/1.
Ingen bild eller ingen menyinformation från
utrustning ansluten till Scart-kontakten
• Tryck på
för att visa listan över ansluten utrustning
och välj sedan önskad ingång.
• Kontrollera anslutningen mellan den externa
utrustningen och TV:n.
Dubbla bilder eller spökbilder
• Kontrollera antennanslutningen.
• Kontrollera antennens placering och inriktning.
På skärmen syns bara snö och brus
• Kontrollera om antennen är av eller böjd.
• Kontrollera om antennens livslängd har löpt ut (3-5 år
vid normal användning, 1-2 år vid havet).
Bild- eller ljudstörningar när du tittar på en TVkanal
• Justera Fininställningsfunktionen ”AFT” för att erhålla
en bättre bildmottagning (sidan 25).
En del små svarta punkter och/eller ljuspunkter
syns på skärmen
• Bilden på skärmenheten är uppbyggd av bildpunkter
(pixels). Små svarta punkter och/eller ljuspunkter
(pixels) på bildskärmen indikerar inte en felfunktion.
TV:n stängs av automatiskt (TV:n ställs i
standby-läge)
• Kontrollera om ”Avstängn.timer” (sidan 23) eller
”Vilande TV-standby” (sidan 23) är aktiverad.
• Om ingen signal tas emot, och TV:ns inställning inte
ändras på något sätt under 15 minuter, ställs TV:n
automatiskt i standby-läge.
Störningar i bild och/eller ljud
• Håll TV:n borta från elektriska störningskällor såsom
bilar, motorcyklar, hårtorkar eller optisk utrustning.
• När extra utrustning installeras, se till att det finns lite
fritt utrymme mellan utrustningen och TV:n.
• Kontrollera antenn/kabelanslutningen.
• Håll antennkabeln/TV-kabeln på avstånd från andra
anslutningskablar.
Fjärrkontrollen fungerar inte
• Byt ut batterierna.
HDMI-apparater visas inte på ”HDMI-enhetslista”
• Kontrollera att din utrustning är kompatibel med
kontroll för HDMI.
Om ”Butiksdemoläge: På” visas på skärmen
• TV:n är ställd på ”I butik”-läget. Du måste ställa in den
igen på ”Hemma” för ”Placering” i ”Auto Start”proceduren (sidan 6).
Ingen färg på färgprogram
• Välj ”Normalinst.” (sidan 22).
Ingen färg eller oregelbunden färg vid visning av
signal från
COMPONENT IN-kontakterna
• Kontrollera anslutningen för
COMPONENT INkontakterna och kontrollera att alla kontakter sitter
ordentligt i sina respektive socklar.
32 SE
KDL-32/26/22/19S55xx/KDL-32/26/22/19P55xx
4-127-735-31(1)
Download PDF